You are on page 1of 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU

ZA 2009 ROK
W U K A D Z I E TA B E L A RY C Z N Y M

I. DOCHODY

w z
z tego:

Dzia Rozdzia

010

rdo dochodw

Dochody biece

dochody majtkowe

Plan po
Wykonanie
zmianach na
za 2009 rok
31.12.2009

Plan po
zmianach Wykonanie
na
za 2009 rok
31.12.2009

%
5:4

Stan zalegoci
z podatkw
i opat na
31.12.2009

ROLNICTWO I OWIECTWO

21 958,19

21 958,19

100,00

Pozostaa dziaalno

21 958,19

21 958,19

100,00

21 958,19

21 958,19

100,00

LENICTWO

828,00

836,57

101,04

Gospodarka lena

828,00

836,57

101,04

828,00

836,57

101,04

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

90 887,00

91 754,33

98 797,00

96 637,89

99,32

37 420,86

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

66 139,00

66 255,73

98 797,00

96 637,89

98,76

37 420,86

0470

wpywy z opat za zarzd, uytkowanie


i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

26 802,00

26 903,06

100,37

11 179,34

0690

wpywy z rnych opat

9,00

8,80

100,00

0750

dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze

39 290,00

39 305,87

100,04

0760

wpywy z tytuu przeksztacenia prawa


uytkowania wieczystego
przysugujcego osobom fizycznym
w prawo wasnoci

0770

wpywy z tytuu odpatnego nabycia


prawa wasnoci oraz prawa
uytkowania wieczystego nieruchomoci

0920

pozostae odsetki

01095

2010
020
02001
0690
700
70005

70095

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

wpywy z rnych opat

750
75011

100,00

98 129,00

95 970,09

97,80

38,00

100,00

24 748,00

25 498,60

103,03

24 748,00

25 498,60

103,03

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

73 768,00

74 928,84

101,57

Urzdy wojewdzkie

49 572,00

49 670,80

100,20

49 372,00

49 372,00

100,00

200,00

298,80

149,40

24 296,00

25 258,04

104,39

3,00

2,90

100,00

24 193,00

25 255,14

104,39

wpywy z rnych opat

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

2360

dochody jednostek samorzdu


terytorialnego zwizane z realizacj
zada z zakresu administracji rzdowej
oraz innych zada zleconych ustawami

75023

667,80

38,00

Pozostaa dziaalno
0690

668,00

Urzdy miast
0830

wpywy z usug

0920

pozostae odsetki

32,70

18 334,82

Sprawozdanie z wykonania budetu za 2009 rok w ukadzie tabelarycznym


Tab. I Dochody
z tego:
Dzia Rozdzia

rdo dochodw

URZDY NACZELNYCH
ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA

751
75101

2010
75113

2010
754
75412

6300
75414

2010

756
75601

0350

0310

dochody majtkowe

Plan po
Wykonanie
zmianach na
za 2009 rok
31.12.2009

Plan po
zmianach Wykonanie
na
za 2009 rok
31.12.2009

%
5:4

7 098,00

7 098,00

100,00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa

650,00

650,00

100,00

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

650,00

650,00

100,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

6 448,00

6 448,00

100,00

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

6 448,00

6 448,00

100,00

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

1 000,00

1 000,00

183 428,50

183 428,50

100,00

Ochotnicze Strae Poarne

183 428,50

183 428,50

100,00

wpywy z tytuu pomocy finansowej


udzielonej midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

183 428,50

183 428,50

100,00

Obrona cywilna

1 000,00

1 000,00

100,00

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

1 000,00

1 000,00

100,00

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,


OD OSB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIZANE Z ICH POBOREM

2 946 122,00

2 933 488,71

99,57

Wpywy z podatku dochodowego od osb


fizycznych

100,00

0,00

podatek od dziaalnoci gospodarczej


osb fizycznych opacany w formie karty
podatkowej

100,00

0,00

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw i opat
lokalnych od osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

75615

Dochody biece

podatek od nieruchomoci

Stan zalegoci
z podatkw
i opat na
31.12.2009

321 818,96

1 152 327,00

1 152 327,16

100,00

134 830,00

1 105 848,00

1 105 848,16

100,00

134 830,00

Sprawozdanie z wykonania budetu za 2009 rok w ukadzie tabelarycznym


Tab. I Dochody
z tego:
Dzia Rozdzia

rdo dochodw

Dochody biece

dochody majtkowe

Plan po
Wykonanie
zmianach na
za 2009 rok
31.12.2009

Plan po
zmianach Wykonanie
na
za 2009 rok
31.12.2009

%
5:4

Stan zalegoci
z podatkw
i opat na
31.12.2009

0320

podatek rolny

13 651,00

13 651,00

100,00

0330

podatek leny

22 786,00

22 786,00

100,00

0500

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

19,00

19,00

100,00

0910

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu


podatkw i opat

2 109,00

2 109,00

100,00

2680

rekompensaty utraconych dochodw w


podatkach i opatach lokalnych

7 914,00

7 914,00

100,00

469 046,00

511 885,63

109,13

173 869,96

330 000,00

330 769,30

100,23

97 557,60

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od spadkw i darowizn,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych
oraz podatkw i opat lokalnych od osb
fizycznych

75616
0310

podatek od nieruchomoci

0320

podatek rolny

34 270,00

34 361,90

100,26

779,10

0330

podatek leny

1 000,00

1 041,00

104,10

23,00

0340

podatek od rodkw transportowych

35 000,00

35 138,87

100,54

37 359,43

0360

podatek od spadkw i darowizn

2 000,00

10 123,00

506,15

813,00

0370

opata od posiadania psw

2 000,00

2 393,00

119,65

353,00

0430

wpywy z opaty targowej

7 000,00

7 300,00

104,28

0500

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

50 000,00

81 770,19

163,54

0690

wpywy z rnych opat

3 100,00

3 404,80

109,84

0910

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu


podatkw i opat

4 676,00

5 583,57

119,42

215 442,00

247 957,56

115,09

300,00

524,84

174,67

8 000,00

7 573,00

94,66

171 981,00

204 699,19

119,02

Wpywy z innych opat stanowicych


dochody jednostek samorzdu
terytorialnego na podstawie ustaw

75618
0400

wpywy z opaty produktowej

0410

wpywy z opaty skarbowej

0460

wpywy z opaty eksploatacyjnej

0480

wpywy z opat za wydanie zezwole na


sprzeda alkoholu

34 336,00

34 336,17

100,00

0490

wpywy z innych lokalnych opat


pobieranych przez jednostki samorzdu
terytorialnego na podstawie odrbnych
ustaw

810,00

809,86

100,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpat

15,00

14,50

100,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych


dochd budetu pastwa

1 109 207,00

1 021 318,36

92,07

0010

podatek dochodowy od osb fizycznych

1 071 713,00

974 191,00

90,90

0020

podatek dochodowy od osb prawnych

37 494,00

47 127,36

125,69

75621

93,83

Sprawozdanie z wykonania budetu za 2009 rok w ukadzie tabelarycznym


Tab. I Dochody
z tego:
Dzia Rozdzia

758

dochody majtkowe

Plan po
Wykonanie
zmianach na
za 2009 rok
31.12.2009

Plan po
zmianach Wykonanie
na
za 2009 rok
31.12.2009

%
5:4

RNE ROZLICZENIA

3 146 721,00

3 153 454,40

100,21

Cz owiatowa subwencji oglnej dla


jednostek samorzdu terytorialnego

2 092 481,00

2 092 481,00

100,00

subwencje oglne z budetu pastwa

2 092 481,00

2 092 481,00

100,00

1 053 651,00

1 053 651,00

100,00

1 053 651,00

1 053 651,00

100,00

Rne rozliczenia finansowe

589,00

7 322,40

1 243,12

0970 wpywy z rnych dochodw

589,00

7 322,40

1 243,12

OWIATA I WYCHOWANIE

155 000,00

161 140,00

103,96

Przedszkola

155 000,00

161 140,00

103,96

15 000,00

21 140,00

140,93

75801
2920

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla


gmin

75807
2920
75814

801
80104

subwencje oglne z budetu pastwa

0830

wpywy z usug

2710

wpywy z tytuu pomocy finansowej


udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

140 000,00

140 000,00

100,00

POMOC SPOECZNA

2 250 210,53

2 251 917,73

100,07

wiadczenia rodzinne, zaliczka


alimentacyjna oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego

1 404 828,00

1 406 349,67

100,11

1 402 000,00

1 400 991,41

99,93

2 828,00

5 358,26

189,46

12 520,00

12 432,50

99,30

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

8 420,00

8 410,81

99,89

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin

4 100,00

4 021,69

98,09

483 671,00

482 845,83

99,83

852

85212

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

2360

dochody jednostek samorzdu


terytorialnego zwizane z realizacj
zada z zakresu administracji rzdowej
oraz innych zada zleconych ustawami
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne

85213

85214

rdo dochodw

Dochody biece

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Stan zalegoci
z podatkw
i opat na
31.12.2009

371 346,03

371 346,03

Sprawozdanie z wykonania budetu za 2009 rok w ukadzie tabelarycznym


Tab. I Dochody
z tego:
Dzia Rozdzia

rdo dochodw

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

dochody majtkowe

Plan po
Wykonanie
zmianach na
za 2009 rok
31.12.2009

Plan po
zmianach Wykonanie
na
za 2009 rok
31.12.2009

%
5:4

61 671,00

60 864,98

98,69

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin

413 054,00

413 034,85

99,99

2039

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin

8 946,00

8 946,00

100,00

213 019,53

213 019,53

100,00

85219

Orodki pomocy spoecznej


2008

dotacje rozwojowe oraz rodki na


finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

116 117,15

116 117,15

100,00

2009

dotacje rozwojowe oraz rodki na


finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

6 147,38

6 147,38

100,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin

90 755,00

90 755,00

100,00

3 172,00

4 270,20

134,61

3 172,00

4 270,20

134,61

133 000,00

133 000,00

100,00

100 000,00

100 000,00

100,00

33 000,00

33 000,00

100,00

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

175 631,00

137 257,70

78,15

Pomoc materialna dla uczniw

175 631,00

137 257,70

78,15

175 631,00

137 257,70

78,15

12 924,00

12 924,37

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi


opiekucze

85228
0830
85295

wpywy z usug
Pozostaa dziaalno

2020

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na zadania biece realizowane
przez gmin na podstawie porozumie
z organami administracji rzdowej

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin

854
85415

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA

900
90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

6300
90002

Dochody biece

wpywy z tytuu pomocy finansowej


udzielonej midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Gospodarka odpadami

12 924,00

12 924,37

280 476,00

280 476,00

100,00

280 476,00

280 476,00

100,00

280 476,00

280 476,00

100,00

Stan zalegoci
z podatkw
i opat na
31.12.2009

100,00

Sprawozdanie z wykonania budetu za 2009 rok w ukadzie tabelarycznym


Tab. I Dochody
z tego:
Dzia Rozdzia

rdo dochodw

Dochody biece

dochody majtkowe

Plan po
Wykonanie
zmianach na
za 2009 rok
31.12.2009

Plan po
zmianach Wykonanie
na
za 2009 rok
31.12.2009

%
5:4

0970

wpywy z rnych dochodw

9 264,00

9 264,37

100,00

2440

dotacje otrzymane z funduszy celowych


na realizacj zada biecych jednostek
sektora finansw publicznych

3 660,00

3 660,00

100,00

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 871,00

2 328,62

124,42

Pozostaa dziaalno

1 871,00

2 328,62

124,42

1 871,00

2 328,62

124,42

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

6 220,00

6 220,00

671 550,00

671 550,15

100,00

Obiekty sportowe

6 220,00

6 220,00

671 550,00

671 550,15

100,00

0830

wpywy z usug

6 220,00

6 220,00

6208

dotacje rozwojowe

5 550,00

5 550,15

100,00

6300

wpywy z tytuu pomocy finansowej


udzielonej midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

333 000,00

333 000,00

100,00

6330

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj inwestycji i
zakupw inwestycyjnych wasnych gmin

333 000,00

333 000,00

100,00

921
92195

2709
926
92601

rodki na dofinansowanie wasnych


zada biecych gmin pozyskane z innych
rde

Razem
Ogem dochody

Stan zalegoci
z podatkw
i opat na
31.12.2009

8 890 238,72 8 856 307,46 1 234 251,50 1 232 092,54

10 124 490,22

10 088 400,00

99,64