You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 25 listopada 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.LF.0911-21/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano 3 uchway nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wizw z dnia 28 padziernika 2010 r. w sprawie opat za wiadczenia w Przedszkolu Miejskim Bajkowy Ogrd w Wizowie prowadzonym przez Miasto i Gmin Wizw. Uzasadnienie Na sesji w dniu 28 padziernika 2010 roku Rada Miasta i Gminy Wizw podja uchwa nr LI/367/10 w sprawie opat za wiadczenia w Przedszkolu Miejskim Bajkowy Ogrd w Wizowie prowadzonym przez Miasto i Gmin Wizw. Uchwaa wpyna do Organu nadzoru w dniu 9 listopada 2010 r. W toku analizy zgodnoci z prawem wymienionej uchway stwierdzono, e 3 uchway zosta podjty z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.)-zwanej dalej ustaw oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483, z pn. zm.). Stosownie do art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy, organ prowadzcy ustala wysoko opat za wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajcym wymiar zaj, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Trzeba wyjani jednoczenie, e wedug art. 6 ust. 1 powoanej ustawy, przedszkolem publicznym jest przedszkole, ktre: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzgldniajce podstaw programow wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek w czasie ustalonym przez organ prowadzcy, nie krtszym ni 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutacj dzieci w oparciu o zasad powszechnej dostpnoci; 4) zatrudnia nauczycieli posiadajcych kwalifikacje okrelone w odrbnych przepisach. Zatem, co do zasady, przedszkola publiczne co najmniej w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadz bezpatne nauczanie. Trzeba take podkreli, e opaty za wiadczenia przedszkoli maj charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie ma w tym przypadku zasada ekwiwalentnoci wiadcze, zgodnie z ktr opat wnosi si za konkretne wiadczenia przekraczajce podstaw programow. Stanowisko to jest ugruntowane w orzecznictwie sdw administracyjnych (zob. wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu z dnia 5 lutego 2008 r., III SA/Wr 622/2007, publ. OwSS 2008/2, poz. 43). Charakter tego rodzaju opaty powoduje, e obowizek jej uiszczenia istnieje tylko w przypadku faktycznego korzystania z danego rodzaju wiadcze. Tym samym, niedopuszczalnym jest pozbawianie czy ograniczanie moliwoci zwrotu opaty w przypadku nieskorzystania przez dziecko z danego rodzaju wiadcze. Tymczasem Rada Miasta i Gminy Wizw w 3 uchway postanowia, e w przypadku cigej dugotrwaej nieobecnoci dziecka, trwajcej powyej 10 dni roboczych w przedszkolu, opata, o ktrej mowa w 1, zostanie obniona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecnoci. Powoany przepis uchway wprowadza zasad, wedle, ktrej opata za wiadczenia przedszkola podlega zwrotowi wycznie w przypadku cigej dugotrwaej nieobecnoci dziecka w przedszkolu trwajcej powyej 10 dni roboczych. Stwierdzi zatem naley, e nieobecno dziecka w przedszkolu w wymiarze mniejszym ni 10 dni roboczych nie bdzie skutkowa zwrotem opaty w proporcjonalnej wysokoci. Ustawodawca wskaza w art. 32 ust. 1 Konstytucji, e wszyscy s wobec prawa rwni. Wszyscy maj prawo do rwnego traktowania przez wadze publiczne. Nikt nie moe by dyskryminowany w yciu politycznym, spoecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2) Zasada rwnoci wobec prawa oznacza, e wszystkie podmioty charakteryzujce si dan cech istotn w rwnym stopniu, maj by traktowane rwno,

Id: XJGPJ-KBYZK-UFHXB-XQVMA-LEKXE. Podpisany

Strona 1

tzn. wedug jednakowej miary, bez zrnicowa zarwno dyskryminujcych, jak i faworyzujcych (z orzecze Trybunau Konstytucyjnego: 17/95, OTK ZU Nr 3/1995, s. 177, podobnie: 7/98, OTK ZU Nr 6/1998, s. 505). Oceniajc tre 3 zaskaronej uchway z punktu widzenia standardu rwnoci wobec prawa naley zauway, e w opisanym przypadku wspln cech, istotnie uzasadniajc rwne traktowanie podmiotw prawa, mogoby by w tym przypadku korzystanie przez dzieci z zaj przedszkolnych przekraczajcych podstaw programow. Rada Miasta i Gminy Wizw przyja za kryterium dugoci okresu nieobecnoci dziecka, uznajc, i jedynym przypadkiem nieobecnoci dziecka, uzasadniajcym zwrot opaty, jest ciga dugotrwaa nieobecno trwajca ponad 10 dni roboczych. Rada naruszya tym samym zasad rwnego traktowania podmiotw prawa posiadajcych t sam cech, istotn dla celu regulacji, poprzez przyjcie kryterium rnicowania niepozostajce w racjonalnym zwizku z celem i treci regulacji (wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu z dnia 16 czerwca 2010 r., IV SA/Wr 138/10). Nie ulega take wtpliwoci, e regulacja ta narusza zasad ekwiwalentnoci wiadcze, gdy, w opisanych okolicznociach, ustanawia de facto obowizek uiszczenia opaty za wiadczenia przedszkola publicznego pomimo faktycznego niekorzystania z nich. Wojewoda Dolnolski uzna zatem, e 3 uchway nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wizw w sposb istotny narusza prawo, co uzasadnia stwierdzenie jego niewanoci. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Ponadto, w wietle art. 98 ust. 3a ustawy o samorzdzie gminnym do zoenia skargi na rozstrzygnicie organu nadzorczego, dotyczce uchway rady gminy, dorczone po upywie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy nastpnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczcego rady.

Wicewojewoda Dolnolski Ilona Antoniszyn - Klik

Id: XJGPJ-KBYZK-UFHXB-XQVMA-LEKXE. Podpisany

Strona 2