You are on page 1of 4

Wrocaw, dnia 25 listopada 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.MW2.0911-21/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 79 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) stwierdzam niewano 3 zdanie drugie, 5 ust. 1 we fragmencie w szczeglnoci, 6 ust. 1, ust. 2 we fragmencie niezawierajce danych, o ktrych mowa w pkt 1 lub uchway Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 3 listopada 2010 r. nr XXXV/241/10 w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych podmiotw. Uzasadnienie Dnia 3 listopada 2010 r. Rada Powiatu Trzebnickiego podja uchwa nr XXXV/241/10 w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych podmiotw, zwan dalej uchwa. Uchwaa zostaa przesana pismem z dnia 10 listopada 2010 r. nr ORP-0041/35/10 i wpyna do organu nadzoru dnia 12 listopada 2010 r. W wyniku przeprowadzonego postpowania nadzorczego stwierdzono, e 3 zdanie drugie uchway zosta podjty z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 5, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 ze zm.), zwanej dalej ustaw, 5 ust. 1 we fragmencie w szczeglnoci z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 5 ustawy, a 6 ust. 1, ust. 2 we fragmencie niezawierajce danych, o ktrych mowa w pkt 1 lub z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy. W 3 uchway stwierdza si, e w konsultacjach mog bra udzia organizacje dziaajce na terenie Powiatu Trzebnickiego. W przypadku gdy zostanie powoana Powiatowa Rada Dziaalnoci Poytku Publicznego, konsultacje przeprowadza si z Rad. Z treci tego przepisu mona zatem wywie, e powoanie Powiatowej Rady Poytku Publicznego eliminuje organizacje z udziau w konsultacjach. Zgodnie z norm kompetencyjn, zawart w art. 5 ust. 5 ustawy, organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego otrzyma uprawnienie do okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Zakres przedmiotowy tego upowanienia obejmuje dokonanie opisu czynnoci, majcych na celu umoliwienie uprawnionym podmiotom wypowiedzenie si na temat projektu aktu, dotyczcego dziaalnoci przez nie prowadzonej. Tre przepisu upowaniajcego moe budzi wtpliwoci co do zakresu przedmiotowego uchway podjtej na jego podstawie, dlatego musi on by oceniany przez pryzmat caoksztatu regulacji ustawowej. Zgodnie z wol ustawodawcy organem upowanionym do podejmowania decyzji o powoaniu rady poytku publicznego jest organ wykonawczy, ktry moe utworzy Powiatow Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego na wniosek organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, co wynika z art. 41e ust. 2 ustawy. Jak wskazuje art. 41i ust. 1 ustawy, do zada tej
Id: IEWDA-MNWHE-IRFHY-SRZXT-RIYCT. Podpisany Strona 1

Rady naley: 1) opiniowanie projektw strategii rozwoju odpowiednio powiatw lub gmin; 2) opiniowanie projektw uchwa i aktw prawa miejscowego dotyczcych sfery zada publicznych, o ktrej mowa w art. 4, oraz wsppracy z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programw wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 3) wyraanie opinii w sprawach dotyczcych funkcjonowania organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3; 4) udzielanie pomocy i wyraanie opinii w przypadku sporw midzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 5) wyraanie opinii w sprawach dotyczcych zada publicznych, w tym zlecania tych zada do realizacji przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardw realizacji zada publicznych. A zatem powoanie Powiatowej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego niesie za sob konsekwencje w postaci obowizku konsultowania z ni projektw aktw prawnych wymienionych we wskazanym wyej przepisie. W art. 5 ustawy stwierdza si, e organy administracji publicznej prowadz dziaalno w sferze zada publicznych we wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzcymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu dziaania organw administracji publicznej, dziaalno poytku publicznego w zakresie odpowiadajcym zadaniom tych organw, a do form tej wsppracy nale konsultacje z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektw aktw normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji oraz konsultowanie projektw aktw normatywnych dotyczcych sfery zada publicznych, o ktrej mowa w art. 4 ustawy, z radami dziaalnoci poytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez waciwe jednostki samorzdu terytorialnego (ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i 4). Naley zwrci uwag, e organizacje opiniuj projekty aktw pod ktem ich dziaalnoci statutowej, a rady poytku publicznego w sferze zada publicznych, wskazanych w ustawie. W ocenie organu nadzoru konsultacje z rad poytku publicznego nie mog zatem by uznane za tosame z konsultacjami z organizacjami pozarzdowymi. Z kolei w art. 5a ust. 1 ustawy wskazuje si wyranie na konieczno przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy co do projektu rocznego programu wsppracy z tymi organizacjami. Konsultacje te powinny by przeprowadzone w sposb okrelony w uchwale podjtej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy. Obowizek ten istnieje niezalenie od faktu powoania rady poytku publicznego i przyznanego jej w art. 41i ust. 1 pkt 2 ustawy uprawnienia do opiniowania takiego programu. Skoro zatem ustawodawca nie dokona wyczenia uprawnienia organizacji pozarzdowych i podmiotw okrelonych w art. 3 ust. 3 ustawy do opiniowania projektw uchwa i aktw prawa miejscowego, to tym bardziej nie moe tego uczyni Rada Powiatu bez wyranego upowanienia ustawowego. Tymczasem Rada Powiatu Trzebnickiego, powoujc si na przepis upowaniajcy, w 3 uchway ograniczya uprawnienia organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do uczestniczenia w przeprowadzanych konsultacjach tylko do czasu, kiedy nie zostanie powoana Powiatowa Rada Poytku Publicznego. Zdaniem organu nadzoru takie dziaanie zakwalifikowa naley jako istotne naruszenie prawa, co musi skutkowa stwierdzeniem niewanoci 3 zdanie drugie uchway. W 5 ust. 1 wymieniono formy, w jakich maj by przeprowadzane konsultacje z zastrzeeniem moliwoci rozszerzenia tego katalogu poprzez uycie sformuowania w szczeglnoci. Z przepisw tych wynika zatem, e moliwe bdzie zastosowanie innych form, nie wskazanych w uchwale, przeprowadzania konsultacji. Jak stanowi art. 5 ust. 5 ustawy to Rada Powiatu jest organem waciwym do kompleksowego uregulowania w podjtym przez siebie akcie sposobu konsultowania projektw aktw prawa miejscowego z organizacjami poytku publicznego. Nie jest przy tym uprawniona do przekazywania tej kompetencji jakiemukolwiek innemu podmiotowi, gdy byoby to rwnoznaczne z modyfikacj regulacji ustawowej. Zapis 5 ust. 1 uchway we fragmencie w
Id: IEWDA-MNWHE-IRFHY-SRZXT-RIYCT. Podpisany Strona 2

szczeglnoci, z ktrego wynika, e dopuszcza si zastosowanie innych, nie wskazanych w uchwale form przeprowadzania konsultacji, musz zosta uznane za sprzeczne z art. 5 ust. 5 ustawy. W 6 uchway wprowadzono warunek udziau organizacji w konsultacjach podania informacji na temat nazwy, adresu, danych rejestrowych, osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji oraz nazwiska i imienia osoby zgaszajcej udzia organizacji w konsultacjach (ust. 1). W ust. 2 tego paragrafu wskazano, e opinie i uwagi organizacji niezawierajce danych, o ktrych mowa wyej, stanowi podstaw ich nieuwzgldnienia. W ocenie organu nadzoru w uchwale Rady Powiatu, podjtej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy, nie jest moliwe ograniczenie krgu podmiotw uprawnionych z mocy ustawy do udziau w konsultacjach do tych organizacji, ktre podadz dane przez Rad Powiatu dane. Z przytaczanych ju wyej art. 5 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy wynika bowiem wprost, e konsultacje przeprowadzane s z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy bez adnych dodatkowych ogranicze. O tym, jakiego rodzaju podmioty mog zosta uznane z organizacj pozarzdow przesdza art. 3 ust. 2 ustawy. Oczywicie w toku konsultacji moliwa i uzasadniona jest weryfikacja uprawnienia osoby przedstawiajcej stanowisko takiej organizacji do jej reprezentowania, co jednak nie oznacza, e organ jednostki samorzdu terytorialnego moe ogranicza moliwo udziau w konsultacjach wedug wybranego przez siebie kryterium. W nawizaniu do powyszych rozwaa naley take zwrci uwag, e zawarcie w akcie organu stanowicego powiatu przepisw, ktre wykraczaj poza przyznan temu organowi kompetencj uchwaodawcz albo j modyfikuj, narusza zasad legalizmu, wyraon w art. 7 Konstytucji, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa, a take art. 94 Konstytucji, w oparciu o ktry organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego akty prawa miejscowego winny regulowa kwestie wynikajce z delegacji ustawowej w taki sposb, by przyjte w oparciu o ni normy uzupeniay, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowizujce, ksztatujce prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Sygnalizacyjnie naley take zwrci uwag na nieprawidowe odesanie w 4 ust. 3 uchway do pkt 2, cho punktu takiego nie ma w adnym z ustpw tego paragrafu a take brak wskazania podmiotu uprawnionego do podjcia uchway inicjujcej przeprowadzenie konsultacji w 4 ust. 1 uchway. Ponadto w 10 uchway jej wykonanie powierzono Przewodniczcemu Zarzdu Powiatu Trzebnickiego, cho w ustawie o samorzdzie powiatowym w art. 26 ust. 1 stwierdza si, e organem wykonawczym powiatu jest jego zarzd, a w oparciu o art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 tej ustawy to zarzd powiatu wykonuje uchway rady powiatu. Rwnie z treci uchway nie wynika, e bdzie ona wykonywana wycznie przez Przewodniczcego Zarzdu Powiatu. Organ nadzoru uzna, e uchybienia te nie stanowi istotnego naruszenia prawa. W zwizku z powyszym organ nadzoru stwierdzi jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje prawo skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu w terminie 30 dni od daty dorczenia za porednictwem organu nadzoru nad jednostkami samorzdu terytorialnego- Wojewody Dolnolskiego. Zgodnie z art. 85 ust. 3a ustawy o samorzdzie powiatowym do zoenia skargi na rozstrzygnicie organu nadzorczego, dotyczce uchway rady powiatu, dorczone po upywie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu nastpnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczcego rady.

Id: IEWDA-MNWHE-IRFHY-SRZXT-RIYCT. Podpisany

Strona 3

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorzdzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu powiatu wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnolski Ilona Antoniszyn - Klik

Id: IEWDA-MNWHE-IRFHY-SRZXT-RIYCT. Podpisany

Strona 4