You are on page 1of 2

UCHWAA NR L/262/10 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Okrela si nastpujce stawki podatku od nieruchomoci obowizujce na terenie Gminy Pielgrzymka: 1. Od gruntw: 1) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej bez wzgldu na sposb sklasyfikowania w ewidencji gruntw i budynkw - 0,77 z od 1 m powierzchni; 2) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,00 z od 1 ha powierzchni; 3) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 0,35 z od 1 m powierzchni; 4) pod wodami powierzchniowymi stojcymi, oznaczone w ewidencji gruntw symbolem Ws 0,25 z od 1 m powierzchni. 2. Od budynkw lub ich czci: 1) mieszkalnych - 0,60 z od 1 m powierzchni uytkowej; 2) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 19,90 z od 1 m powierzchni uytkowej; 3) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym 9,82 z od 1 m powierzchni uytkowej; 4) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 4,27 z od 1 m powierzchni uytkowej; 5) od pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - od 1 m powierzchni uytkowej, w tym: - garay, dla ktrych stawka wynosi 5,63 z od 1 m powierzchni uytkowej; - stod, dla ktrych stawka wynosi 1,15 z od 1 m powierzchni uytkowej; - budynkw inwentarskich i komrek, dla ktrych stawka wynosi 3,44 z od 1 m powierzchni uytkowej; - pozostaych, dla ktrych stawka wynosi 6,45 z od 1 m powierzchni uytkowej; 3. od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 2. Traci moc Uchwaa Nr XXXVIII/179/09 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 listopada 2009r. sprawie stawek w podatku od nieruchomoci. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego, nie wczeniej jednak ni z dniem 1 stycznia 2011 r.

Id: ZATXY-ZPJTW-OTPUG-VCGSV-ZTUOR. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Gminy Jan Paluch

Id: ZATXY-ZPJTW-OTPUG-VCGSV-ZTUOR. Podpisany

Strona 2