You are on page 1of 2

Wrocaw, dnia 6 grudnia 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.JB6.0911-6/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm) stwierdzam niewano stwierdzam niewano 6 ust. 1 pkt 3 uchway nr 69/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 padziernika 2010 r. w sprawie okrelenia trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, UZASADNIENIE Rada Miejska w Strzegomiu podja na sesji w dniu 27 padziernika 2010 r. uchwa Nr 69/10 w sprawie okrelenia trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwaa wpyna do Organu Nadzoru w dniu 8 listopada 2010 r. W toku badania legalnoci uchway Organ Nadzoru stwierdzi, e 6 ust. 1 pkt 3 zosta podjty z istotnym naruszeniem art. 19 c ust. 1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie. Rada Miejska moc 6 ust. 1 pkt 1 do 3 uchway wprowadzia kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego. W pkt 3 Rada wskazaa, e Burmistrz podejmuje decyzj o przyjciu wniosku do realizacji na podstawie innych informacji dotyczcych zadania publicznego. Zgodnie z norm kompetencyjn zawart w art. 19 c ust. 1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela tryb i szczegowe kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegowe kryteria oceny powinny uwzgldnia przede wszystkim wkad pracy spoecznej w realizacj inicjatywy lokalnej. Z powyszego wynika zatem, e Rada powinna w niniejszej uchwale w sposb wyczerpujcy okreli tryb oceny wnioskw i kryteria oceny wnioskw. Rada w 6 ust. 1 pkt 1-2 uchway okrela te kryteria, jednake z treci 6 ust.1 pkt 3 uchway wynika, e Rada upowania Burmistrza do oceny wnioskw wedug znanych mu, a nie sprecyzowanych w przedmiotowej uchwale innych informacji dotyczcych zadania publicznego. aden przepis ustawy nie upowania Rady do takiego dziaania. Zdaniem organu nadzoru Rada okrelajc kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego powinna to uczyni w sposb jednoznaczny, klarowny i kompleksowy, tak aby nie byo wtpliwoci wedug jakich kryteriw organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego dokonuje wyboru wniosku o realizacj zadania publicznego. Ponadto przedmiotowa uchwaa stanowi ma wskazwk dla Burmistrza Strzegomia podczas podejmowania decyzji o wyborze wniosku. Ten fakt dodatkowo przemawia za tym, i Rada powinna szczegowo uregulowa w tej uchwale kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego. Wskaza naley, e zgodnie z treci art. 7 Konstytucji RP: Organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa.
Id: JJPHV-XXCCI-KIPBE-XPHBL-CHXWS. Podpisany Strona 1

Ponadto zgodnie z art. 2 Konstytucji RP Polska jest demokratycznym pastwem prawa, co gwarantowa powinno pewno prawa, a tym samym jego jednoznaczno. Zatem postanowienia aktw prawa miejscowego, jako ksztatujce sytuacj faktyczn lokalnej wsplnoty, powinny by stanowione w sposb jasny i precyzyjny. Tymczasem redakcja 6 ust. 1 pkt 3 uchway tego wymogu nie spenia. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego Zgodnie z art. 98 ust. 3a ustawy o samorzdzie gminnym do zoenia skargi na rozstrzygnicie organu nadzorczego, dotyczce uchway rady gminy, dorczone po upywie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy nastpnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczcego rady.

Wicewojewoda Ilona Antoniszyn - Klik

Id: JJPHV-XXCCI-KIPBE-XPHBL-CHXWS. Podpisany

Strona 2