You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 14 grudnia 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.MS6.0911-37/10-1 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewano 3 ust. 3 zacznika do uchway Rady Gminy Gogw Nr XXV/232/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Uzasadnienie Na sesji w dniu 10 listopada 2010 r. Rada Gminy Gogw podja m.in. uchwa Nr XXV/232/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 17 listopada 2010 r., przesana pismem o sygn. OA.0150-P0004/001/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. Rada Gminy Gogw podja przedmiotow uchwa, dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym, odsyajcym do ustaw szczeglnych, oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z pn. zm.). W trakcie postpowania nadzorczego organ nadzoru stwierdzi, e stanowic przepis 3 ust. 3 zacznika do przedmiotowej uchway Rada Gminy dokonaa nieuprawnionej modyfikacji i przekroczenia kompetencji zawartej w art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie, czym naruszya w sposb istotny art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie. W 3 ust. 3 zacznika do uchway Nr XXV/232/2010 Rada Gminy wprowadzia nastpujcy zapis: Do czasu powoania gminnych Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego konsultacje przeprowadza si z Organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Pismem z 6 grudnia 2010 r. znak: NK.II.MS6.0915-63/10-1 organ nadzoru wystpi z zapytaniem jak naley rozumie ten zapis. Czy zapis ten oznacza, i po powoaniu Gminnych Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego konsultacje przeprowadza si ju tylko z Gminnymi Radami Dziaalnoci Poytku Publicznego bez udziau organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie czy te organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie nadal bd bray udzia w konsultacjach projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Jak wynika z pisma Pani Przewodniczcej Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r. znak: OA.0150-P006/001/2010 zapis ten oznacza, e Rada reprezentuje organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Z treci odpowiedzi naley wnioskowa, i Rada Gminy w Gogowie po powoaniu Gminnych Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego konsultacje przeprowadza bdzie ju tylko z Gminnymi Radami Dziaalnoci Poytku Publicznego bez udziau organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie natomiast z treci art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie: Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela, w drodze uchway, szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Z powyszego wynika zatem, e Rada Gminy uprawniona jest do okrelenia szczegowego sposobu konsultowania, ze wskazanymi w ustawie podmiotami, projektw aktw prawa miejscowego w okrelonych przez ustaw dziedzinach i tylko do tego. W zakresie upowanienia ustawowego nie mieci si natomiast,
Id: JJMPU-GVSDA-BNSCD-EWCQU-XGEAR. Podpisany Strona 1

zdaniem organu nadzoru, prawo stanowienia odnonie wyboru podmiotw z ktrymi konsultacje bd przeprowadzane. Za takim stanowiskiem dodatkowo przemawia tre art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3, ktry stanowi, e wsppraca, o ktrej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie odbywa si w szczeglnoci w formach w tym przepisie wymienionych. S to midzy innymi: - konsultowanie z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektw aktw normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji; - konsultowanie projektw aktw normatywnych dotyczcych sfery zada publicznych, o ktrej mowa w art. 4, z radami dziaalnoci poytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez waciwe jednostki samorzdu terytorialnego. Wskazanie przez ustawodawc w art. 5 ust. 2 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, form wsppracy, oznacza, e wsppraca organw administracji publicznej z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, odbywa si w kadej z wymienionych form. Brak wskazania w tym przepisie, e powoanie Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego powoduje utrat uprawnie opiniodawczych przez inne podmioty. Zdaniem organu nadzoru oznacza to, e w przypadku powoania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego do jej zada naley konsultowanie projektw aktw normatywnych dotyczcych sfery zada publicznych, o ktrej mowa w art. 4 (potwierdza to tre art. 41 i ust. 1 pkt 2 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie). Natomiast organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie uprawnione s do opiniowania aktw prawa miejscowego dotyczcych ich statutowej dziaalnoci, bez wzgldu na to, czy Rada Dziaalnoci Poytku Publicznego zostaa powoana, czy nie. Rada Gminy nie jest uprawniona do tego aby pozbawia te podmioty ich ustawowego uprawnienia. Organ nadzoru wskazuje rwnie, na tre art. 5a ust. 1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, gdzie mimo powoania w jednostce samorzdu terytorialnego rady dziaalnoci poytku publicznego, ustawodawca pozostawi obowizkowe konsultacje z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Ustawodawca stanowic powysze regulacje nie postanowi, e w przypadku powoania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego, przejmie ona obowizki i uprawnienia opiniodawcze, przysugujce z mocy ustawy, organizacjom pozarzdowym i podmiotom, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Tymczasem moc przedmiotowej uchway Rada Gminy w Gogowie wyczya organizacje pozarzdowe od konsultowania projektw aktw normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji i rocznych programw wsppracy, w przypadku powoania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego. Racjonalno ustawodawcy prowadzi do wniosku, e konsultacje maj mie jak najszerszy charakter. Tak wic, skoro ustawodawca nie wyczy organizacji pozarzdowych od konsultacji w sytuacji powoania gminnej rady dziaalnoci poytku publicznego, to wniosku takiego nie mona wysuwa z treci przepisw ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Podobne stanowisko zaj Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu w wyroku z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt: III S.A./Wr 684/10 (wyrok nieprawomocny). Wszystko to wiadczy o tym e Rada Gminy jest uprawniona jedynie do okrelenia sposobu przeprowadzania tych konsultacji z podmiotami okrelonymi w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Rwnoczenie brak kompetencji dla Rady Gminy do wskazywania podmiotw uprawnionych do konsultowania projektw aktw prawa miejscowego w zakresie dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw okrelonych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Wskaza naley, e zgodnie z treci art. 7 Konstytucji RP: Organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust.1
Id: JJMPU-GVSDA-BNSCD-EWCQU-XGEAR. Podpisany Strona 2

i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Jeeli organ stanowicy wychodzi poza wytyczne zawarte w upowanieniu mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkowa zastosowaniem rodkw nadzorczych. Majc na uwadze powysze, stwierdzono jak na wstpie. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnolski Ilona Antoniszyn-Klik

Id: JJMPU-GVSDA-BNSCD-EWCQU-XGEAR. Podpisany

Strona 3