You are on page 1of 1

UCHWAA RADY MIEJSKIEJ W WOOWIE NR XXVIII/247/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchway Rady Miejskiej w Woowie nr VII/60/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu Gminy Wow Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) Rada Miejska w Woowie uchwala, co nastpuje: 1 W zaczniku do uchway nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Woowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu Gminy Wow wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) dochodzie naley przez to rozmie sum wszystkich dochodw czonkw gospodarstwa domowego brutto z wyczeniem pomocy materialnej dla uczniw, dodatkw dla sierot zupenych, jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia si dziecka, dodatku z tytuu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie doywiania, jednorazowych wiadcze pieninych i wiadcze w naturze z pomocy spoecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Dochd z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si na podstawie powierzchni gruntw w he ktarach przeliczeniowych i przecitnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.), 2) w 1 po pkt 10 dodaje si pkt 11 w brzmieniu: 11) najniszej emeryturze naley przez to rozmie najnisz emerytur ogaszan przez Prezesa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych na podstawie art. 94, ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. 3) 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego moe nastpi na rzecz osb, ktrych redni miesic zny dochd brutto na jednego czonka gospodarstwa domowego, w okresie szeciu miesicy poprzedzajcych dat zoenia wniosku a take szeciu miesicy poprzedzajcych dokonanie przydziau lokalu, nie przekracza 135% kwoty najniszej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 185% najniszej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.. 4) 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Oddanie w najem lokalu socjalnego moe nastpi na rzecz osb, ktrych redni miesiczny dochd brutto na jednego czonka gospodarstwa domowego, w okresie szeciu miesicy poprzedzajcych dat zoenia wniosku, a take szeciu miesicy poprzedzajcych dokonanie przydziau lokalu, nie przekracza 75% kwoty najniszej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 100% najniszej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.. 2 Pozostae postanowienia uchway pozostaj bez zmian. 3 Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Wow. 4 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. PRZEWODNICZCY RADY MIEJSKIEJ DANUTA JELEC