You are on page 1of 2

UCHWAA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCAWIU NR 43/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie stwierdzenia niewanoci uchway Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIII/207/09 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie obnienia redniej ceny skupu yta do obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r, o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu uchwala, co nastpuje: 1 Stwierdza si niewano uchway Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIII/207/09 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie obnienia redniej ceny skupu yta do obliczenia podatku rolnego, wobec naruszenia art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie dotyczcym zasad tworzenia prawa podatkowego w demokratycznym pastwie prawnym. 2 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uzasadnienie Uchwaa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIII/207/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie obnienia redniej ceny skupu yta do obliczenia podatku rolnego wpyna do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu Zesp w Jeleniej Grze 27 marca 2009 roku. Przedmiotow uchwa Rada Miejska Gminy Lubomierz, dziaajc na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), obniya redni cen skupu yta za pierwsze trzy kwartay 2008 roku, ogoszona przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego (M. P. z 27 padziernika 2008 r., Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zotych do kwoty 40 zotych za 1 q. W 5 uchway postanowiono, e uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009. Przedmiotow uchwa Rada Miejska Gminy Lubomierz wycofaa z obrotu prawnego wasn uchwa nr XXXVIII/168/08 z dnia 26 listopada 2008 r., ktra dokonaa obnienia redniej ceny skupu yta za pierwsze trzy kwartay 2008 roku, przyjmowan do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok, z kwoty 55,80 z do kwoty 50 z za 1 q. Oznacza to, e Rada Miejska Gminy Lubomierz dwukrotnie skorzystaa z uprawnienia do obnienia redniej ceny yta, przyznanego przepisami art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym, organ podatkowy, stosujc redni cen yta, okrelon przez organ stanowicy uchwa z 26 listopada 2008 roku, ustali podatek rolny na rok podatkowy 2009 od osb fizycznych w drodze decyzji. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, zgodnie z przepisami art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym zobowizane byy zoy do 15 stycznia 2009 roku deklaracje na podatek rolny na rok podatkowy 2009, stosujc redni cen _yta, jak w przypadku osb fizycznych, okrelon uchwa z 26 listopada 2008 roku. Zobowizania podatkowe powstay wraz z dorczeniem decyzji podatnikom bdcym osobami fizycznymi oraz z mocy prawa, z data upywu ustawowego terminu do zoenia deklaracji, stosownie do przepisw zawartych w art. 21 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Nastpia zatem konkretyzacja zobowiza podatkowych w podatku rolnym na 2009 rok zarwno w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi, jak i pozostaych podatnikw. Decyzje ustalajce wysoko zobowizania podatkowego stay si ostatecznymi, stosownie do postanowie art. 128 Ordynacji podatkowej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu, badajc uchwa Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z 25 marca 2009 roku, bdc przedmiotem niniejszego rozstrzygnicia nadzorczego, stwierdzio, e zostaa ona podjta w sposb naruszajcy podstawowe zasady tworzenia prawa podatkowego w demokratycznym pastwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP). Zasady te zostay sformuowane w orzecznictwie Trybunau Konstytucyjnego uksztatowanym na tle badania zgodnoci ustaw podatkowych z konstytucj. Jedna z tych zasad dotyczy zakazu dokonywania zmian podatkw wymierzanych w skali roku, w trakcie roku podatkowego. Podatek rolny w wietle unormowa ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym naley do podatkw wymierzanych w skali roku. W

orzeczeniu z dnia 29 marca 1994 r. (K 13/93) Trybuna Konstytucyjny stwierdzi, e ustawodawstwo podatkowe dotyczce podatkw paconych w skali rocznej powinno by tworzone nie tylko z respektowaniem zasady niedziaania prawa wstecz, lecz take przy zachowaniu stosownej vacatio legis w roku poprzedzajcym rok podatkowy. Rada Miejska Gminy Lubomierz, obniajc uchwa z 25 marca 2009 roku obowizujc od 1 stycznia 2009 roku redni cen skupu yta do obliczenia podatku rolnego na ten rok, rnicuje w nieuprawniony sposb sytuacj prawn podatnikw i przez to narusza wynikajc z treci art. 2 Konstytucji zasad sprawiedliwoci spoecznej. Aby bowiem nowe (korzystniejsze) zasady obowizyway jednolicie w cigu roku podatkowego i aby dotyczyy wszystkich podatnikw, ktrzy w 2009 roku podlegaj opodatkowaniu podatkiem rolnym, koniecznym byoby zamieszczenie w treci uchway stosownych regulacji przejciowych, ktre w skutkach oznaczayby przeamanie zasady lex retro non agit. Materia przepisw prawa midzyczasowego stanowi jednak materi ustawow i moliwo odstpienia od zakazu wstecznego stosowania prawa wymaga wyranej regulacji ustawowej, moe nastpi tylko z bardzo wanych powodw, a odstpstwo powinno zawsze wynika z brzmienia ustawy. rdem majcym uzasadni wsteczne obowizywanie prawa nie moe by interpretacja dokonana przez administracj zainteresowan tak wanie wykadni. Nie wystarczy zatem zapis w 5 uchway, e uchwaa (...) ma zastosowanie od roku podatkowego 2009, bowiem w przeciwnym przypadku prowadzioby to do naruszenia ustawowo okrelonej zasady trwaoci decyzji ostatecznej. Zgodnie z przepisami art. 254 1 Ordynacji podatkowej decyzja ostateczna, ustalajca lub okrelajca wysoko zobowizania podatkowego na dany okres, moe by zmieniona przez organ podatkowy, ktry ja wyda, jeeli po jej dorczeniu nastpia zmiana okolicznoci faktycznych majcych wpyw na ustalenie lub okrelenie wysokoci zobowizania, a skutki wystpienia tych okolicznoci zostay uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowizujcych w dniu wydania decyzji. Tak wanie szczegln regulacj umoliwiajc modyfikacj w trakcie roku podatkowego ju uksztatowanego zobowizania podatkowego w podatku rolnym zawiera przepis art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym, wedug ktrego jeeli w cigu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostay zajte na prowadzenie innej dziaalnoci gospodarczej ni dziaalno rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej dziaalnoci przywrcono na tych gruntach dziaalno rolnicz albo z innych powodw powierzchnia ulega zmniejszeniu lub zwikszeniu, kwota nalenego podatku rolnego ulega obnieniu lub podwyszeniu, poczynajc od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpia ta zmiana. Przepis ten cile okrela ramy, w jakich naruszenie trwaoci decyzji ostatecznej w podatku rolnym jest moliwe, ramy te nie obejmuj jednak zmiany ceny skupu yta, stanowicej podstaw ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy, ktra z uwagi na roczny charakter podatku powinna by jednolita w trakcie caego roku podatkowego. W wietle powyszego nowa (nisza) cena skupu yta obowizywaaby dopiero po wejciu w ycie uchway zmieniajcej, a jej wysoko miaaby zastosowanie tylko do tych podatnikw, u ktrych zobowizanie podatkowe powstaoby po wejciu w ycie nowej ceny, natomiast w stosunku do podatnikw, u ktrych zobowizanie podatkowe powstao w okresie wczeniejszym, zastosowanie miaaby nadal cena wynikajca z uchway Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 listopada 2008 roku. W rezultacie postanowienia uchway doprowadziyby do zrnicowania w nieuprawniony sposb sytuacji prawnej podatnikw, co narusza wynikajc z treci art. 2 Konstytucji zasad sprawiedliwoci spoecznej. Stanowisko takie zaj m.in. Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie, Orodek Zamiejscowy we Wrocawiu w wyroku z dnia 26 wrzenia 2003 roku, sygn. Akt I SA/Wr 1608/03. Kolegium zwraca ponadto uwag, e Rada Miejska Gminy Lubomierz skorzystaa z uprawnienia wynikajcego z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, podejmujc uchwa nr XXXVIII/168/08 z 26 listopada 2008 roku w sprawie obnienia redniej ceny skupu yta do obliczenia podatku rolnego. Uchwaa podjta zostaa przed rozpoczciem roku podatkowego, co umoliwio ustalenie zobowiza podatkowych na 2009 rok przy zachowaniu zasad wynikajcych z obowizujcego prawa podatkowego. Biorc powysze pod uwag, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu postanowio jak w sentencji. Na niniejsz uchwa Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz przysuguje skarga, ktr wnosi si do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu ul. witego Mikoaja 78/79 za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu, w terminie 30 dni od daty dorczenia niniejszej uchway. PRZEWODNICZCY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCAWIU BOGDAN CYBULSKI