You are on page 1of 2

UCHWAA RADY GMINY MIKOWICE NR XXXVIII/205/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) Rada Gminy Mikowice uchwala, co nastpuje: 1 1. Obiekty uytecznoci publicznej, w ktrych prowadzona jest m.in. dziaalno edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna, sportowa, w szczeglnoci wietlice wiejskie, wietlice rodowiskowe oraz inne pomieszczenia i urzdzenia do nich przynalene, a take sale lekcyjne, sale sportowe i boiska gminne, zwane dalej obiektami, udostpnia si nieodpatnie, do powszechnego korzystania z przeznaczeniem na: 1) zebrania i spotkania z mieszkacami organizowane przez Wjta Gminy Mikowice, Rad Gminy Mikowice, Sotysw i Rady Soeckie oraz zarzdcw obiektw, 2) zebrania informacyjne dla mieszkacw organizowane w porozumieniu z Wjtem Gminy Mikowice przez jednostki organizacyjne Gminy Mikowice lub inne podmioty, 3) nieodpatne kursy i szkolenia, organizowane dla mieszkacw Gminy Mikowice przez Wjta Gminy Mikowice, Rad Gminy Mikowice oraz jednostki organizacyjne Gminy po uzgodnieniu terminu z zarzdc obiektu, 4) imprezy i zabawy organizowane przez Gmin Mikowice lub jednostki organizacyjne Gminy Mikowice w ramach obchodw wit pastwowych, lokalnych i regionalnych, 5) szkolenia sportowe grup dziecicych, modzieowych i seniorw z terenu Gminy Mikowice oraz zajcia wspzawodnictwa sportowego, organizowane przez podmioty dziaajce na terenie Gminy Mikowice w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z pn. zm.) w wymiarze uzgodnionym przez zarzdc obiektu, 6) wystawy, pokazy organizowane przez podmioty realizujce zadania wasne Gminy Mikowice, 7) zabawy i imprezy, z ktrych dochd przeznaczony bdzie na realizacj zada wasnych Gminy Mikowice, 8) lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia wyborw, 9) zabawy organizowane przez organy statutowe szk, o ile dochd z zabaw przeznaczony bdzie na dziaalno szkoy, 10) spotkania, zebrania, zabawy, imprezy organizowane przez stowarzyszenia dziaajce na terenie Gminy Mikowice. 2. Wjt Gminy Mikowice moe nieodpatnie udostpni obiekty w innych przypadkach ni okrelone w ust. 1, o ile bd one wykorzystywane dla realizacji zada wasnych Gminy Mikowice. 2 W przypadkach innych ni okrelone w 1 uchway, obiekty udostpniane s odpatnie na podstawie umowy zawartej pomidzy zarzdc obiektu a podmiotem korzystajcym z obiektu. 3 1. Zarzdca obiektu opracowuje regulamin porzdkowy obiektu, zwany dalej regulaminem, uwzgldniajc specyfik poszczeglnych obiektw i sposb ich uytkowania. 2. Regulamin winien okrela midzy innymi: 1) wyszczeglnienie pomieszcze lub urzdze obiektu, 2) rodzaj sprztu i innego wyposaenia w obiekcie, 3) maksymaln liczb osb, ktre mog bra udzia w imprezie lub zajciach, 4) przy zajciach rekreacyjno-sportowych i treningach w salach sportowych rodzaj obuwia obecnych na Sali, 5) harmonogram uwzgldniajcy rodzaj i czas trwania zaj, imprez, szkole i innych przedsiwzi, 6) sposb penienia przez korzystajcych z obiektu nadzoru nad przebiegiem zaj, imprez innych przedsiwzi, 7) zobowizuje do przestrzegania obowizujcych w obiekcie instrukcji przeciwpoarowych, porzdkowych oraz bezpieczestwa i higieny pracy, 8) inne uregulowania w zalenoci od rodzaju i specyfiki funkcjonowania obiektu. 3. Zarzdca obiektu podaje regulamin do publicznej wiadomoci poprzez jego wywieszenie w obiekcie. 4. Zarzdca obiektu zapoznaje z regulaminem podmioty korzystajce z obiektu oraz egzekwuje przestrzeganie zawartych w nich postanowie w czasie korzystania z obiektu.

5. Podmioty, ktrym zarzdcy udostpniaj obiekty, ponosz odpowiedzialno materialn za szkody powstae, w trakcie korzystania z obiektu oraz zapewniaj nadzr nad obiektem, zgodnie z przepisami przeciwpoarowymi i porzdkowymi obowizujcymi w danym obiekcie. 4 Zarzdca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona wsplnie z podmiotem korzystajcym z obiektu dokonuje kontroli stanu obiektu kadorazowo po zakoczeniu jego uytkowania oraz odczytw stanu miernikw zuycia mediw, jeeli podmiot pokrywa koszty ich zuycia. 5 Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Mikowice. 6 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. PRZEWODNICZCY RADY GMINY TADEUSZ GADYSZ