You are on page 1of 3

Sygn. akt II SA/Wr 102/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 9 lipca 2009 r.

Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu w skadzie nastpujcym: Przewodniczcy Sdziowie Protokolant Sdzia WSA Alicja Palus Sdzia NSA Halina Kremis spr. Sdzia NSA Julia Szczygielska Malwina Jaworska

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 lipca 2009 r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnolskiego na uchwa Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r. nr XXIX/135/08 w przedmiocie ustalenia grnych stawek opat z tytuu usuwania komunalnych odpadw staych i pynnych na terenie gminy Malczyce I stwierdza niewano 1 pkt 1 uchway Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r. nr XXIX/135/08 w sprawie ustalenia grnych stawek opat z tytuu usuwania komunalnych odpadw staych i pynnych na terenie gminy Malczyce we fragmencie przyjmujc limit nieczystoci staych 1,5 m3 od jednej osoby w okresie rocznym II orzeka, i zaskarona uchwaa nie podlega wykonaniu III zasdza od Rady Gminy Malczyce na rzecz Wojewody Dolnolskiego koszty postpowania w kwocie 240 zotych ( dwustu czterdziestu zotych) UZASADNIENIE Uchwa nr XXIX/135/08 z dnia 25 listopada 2008 r., podjt w sprawie ustalenia grnych stawek opat z tytuu usuwania komunalnych odpadw staych i pynnych na terenie gminy Malczyce, Rada Gminy Malczyce przywoujc w podstawie prawnej art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) uchwalia w 1 maksymalne stawki wiadczonych usug za wywz nieczystoci staych i pynnych na wysypisko komunalne we wsi Rusko i do oczyszczalni ciekw w Malczycach: 1) wywz nieczystoci staych 64,84 z/m3 plus obowizujcy VAT (przyjmujc limit nieczystoci staych 1,5 m3 od jednej osoby w okresie rocznym), 2) wywz nieczystoci pynnych 12,83 z/m3 plus obowizujcy VAT; w 2 wykonanie uchway powierzono Wjtowi Gminy Malczyce; w 3 ustalono, e traci moc uchwaa nr XVIII/83/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia grnych stawek opat z tytuu usuwania komunalnych odpadw staych i pynnych na terenie gminy Malczyce. Na koniec w 4 zadecydowano, e uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. Na opisan uchwa skarg do sdu administracyjnego zoy Wojewoda Dolnolski. Powoujc si na art. 93 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 50 2, art. 52 2, art. 53 1 i art. 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi, zaskary 1 pkt 1 uchway we fragmencie przyjmujc limit nieczystoci staych 1,5 m3 od jednej osoby w okresie rocznym ". Organ zarzuci aktowi istotne naruszenie prawa, a to art. 6 ust. 2 z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), za zasdzeniem na rzecz strony skarcej kosztw zastpstwa procesowego wedug norm przypisanych. W uzasadnieniu skargi wskazano, e na sesji w dniu 25 listopada 2008 r., Rada Gminy Malczyce podja uchwa w sprawie ustalenia grnych stawek opat z tytuu usuwania komunalnych odpadw staych i pynnych na terenie gminy Malczyce. W toku badania legalnoci tej uchway organ nadzoru stwierdzi, e: 1 pkt 1 aktu we fragmencie przyjmujc limit nieczystoci staych 1,5 m3 od jednej osoby w okresie rocznym" zosta podjty z istotnym naruszeniem prawa. Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, rada gminy upowaniona zostaa do okrelenia grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi wiadczone przez uprawnione podmioty w zakresie odbierania odpadw komunalnych lub w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. Dodatkowo w art. 6 ust 4a ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach ustawodawca okreli zamknity katalog przesanek warunkujcych zrnicowanie stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie odbierania odpadw komunalnych. S to: gsto zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odlegoci od miejsca unieszkodliwiania odpadw komunalnych.

W zwizku z tym 1 pkt 1 uchway we fragmencie przyjmujc limit nieczystoci staych 1,5 m 3 od jednej osoby w okresie rocznym" zosta podjty z istotnym naruszeniem prawa. Przepis ten stanowi wyrane wykroczenie poza ramy przyznanego Radzie upowanienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy o czystoci i porzdku w gminach. aden przepis prawa nie upowania rady gminy do ustalania limitu nieczystoci staych od jednej osoby w okresie rocznym. W wietle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej. Pochodn zasady demokratycznego pastwa prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, e kade dziaanie organu wadzy, w tym take rady gminy, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Zgodnie za z art. 94 Konstytucji RP, akty prawa miejscowego podejmowane s na podstawie wyranych upowanie ustawowych. Podejmujc akty prawa miejscowego na podstawie normy ustawowej, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak i w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, e normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...) ". W dorczonej sdowi odpowiedzi na skarg strona przeciwna uznaa skarg za zasadn w caoci i wniosa o nieobcianie Gminy kosztami sdowymi i zastpstwa procesowego. W motywach wskazano, e bezspornie Rada Gminy w Malczycach podja sporn uchwa. Uchway o takiej samej treci Rada Gminy w Malczycach podejmowaa take w latach poprzednich i mimo identycznego zapisu nie byy one dotychczas kwestionowane przez Organ Nadzoru. Rada Gminy w Malczycach po po-wziciu informacji o koniecznoci zmiany treci uchway podja dziaania majce na celu zmian treci uchway. Nowy projekt uchway wprowadzono pod obrady na sesj w dniach: 30 grudnia 2008 r. i 27 stycznia 2009 r., jednake w gosowaniu nie uzyskay wymaganej liczby gosw za" i uchwaa nie zostaa podjta. Rada Gminy w Malczycach nie kwestionuje susznoci skargi Organu Nadzoru Wojewody Dolnolskiego i jednoczenie podnosi to, uya dostpnych jej rodkw prawnych do zmiany uchway nr XXIX/135/08 bezskutecznie. Wojewdzki Sd Administracyjny zway: Na wstpie naley podkreli, e Wojewdzki Sd Administracyjny, dziaajc w granicach kompetencji wynikajcych z art. 1 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sdw administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.) w zwizku z art. 3 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej u.p.p.s.a.), obowizany jest skontrolowa, czy zaskarona uchwaa odpowiada prawu, czy te to prawo narusza, i w zalenoci od tej oceny orzec w sposb przewidziany w art. 147 1 lub art. 151 ustawy Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi. Biorc pod uwag wskazane kryteria, Sd uzna, e skarga jest uzasadniona. Stosownie do treci art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Ustanowiona w tym przepisie przez ustawodawc konstytucyjnego zasada stanowi jedn z fundamentalnych regu dziaania administracji w demokratycznym pastwie. Zwana jest zasad praworzdnoci, czyli dziaania organw administracji publicznej na podstawie i w granicach prawa. Regua ta zostaa powtrzona i stanowi take jedn z zasad oglnych postpowania administracyjnego, ujtych w art. 6 rozdziau 2 Kodeksu postpowania administracyjnego. Przytoczony kanon oznacza, e granice dziaa wadzy publicznej s wyznaczane przez prawo. W konsekwencji to norma prawa w sposb nieprzekraczalny zakrela ramy dziaa organw administracji publicznej, w tym przypadku Rady Gminy Malczyce. Dodatkowo naley zauway, e kontrolowana uchwaa stanowi akt prawa miejscowego i odnosi si do niego kolejna regua konstytucyjna, wskazana w art. 94 Ustawy zasadniczej, w myl ktrego organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Oznacza to tyle, e zasady i tryb wydawania aktw prawa miejscowego okrela ustawa, a zatem zakres i tre prawa miejscowego warunkuj ustawy. Stosownie do art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, akty prawa miejscowego zalicza si do rde prawa powszechnie obowizujcego na terenie dziaania organw, ktre je ustanowiy. Materialnoprawn podstaw dla dziaa rady gminy w niniejszej sprawie daje ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, ktra w art. 3 ust. 1 stanowi, e utrzymanie czystoci i porzdku w gminach naley do obowizkowych zada wasnych gminy. Z kolei

kontrolowana uchwaa zostaa wydana w wykonaniu upowanienia ustawowego, wynikajcego z art. 6 ust. 2 teje ustawy. Stosownie do powoanego przepisu, Rada gminy okrela, w drodze uchway, grne stawki opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi, o ktrych mowa w ust. 1 (czyli odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i oprnianie zbiornikw bezodpywowych, a take transport nieczystoci ciekych). Ksztatujc dodatkowe zasady okrelania tych stawek, ustawodawca w art. 6 ust. 4 obliguje organy stanowice gmin do stosowania niszych stawek tych opat, jeeli odpady komunalne s zbierane i odbierane w sposb selektywny; natomiast w ust. 4a upowania rad gminy do stosowania zrnicowanych stawek opat (uchwalanych w myl ust. 2) w zalenoci od gstoci zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odlegoci od miejsca unieszkodliwiania odpadw komunalnych. Jak zatem wynika wprost z treci przywoanego przepisu, ustawodawca wskaza na dwie (i tylko dwie) przesanki, ktre uprawniaj do zrnicowania stawek opat, nie dajc szerszej delegacji dla kompetentnych organw gminy. Przenoszc dotychczasowe rozwaania na grunt rozpoznawanej sprawy naley podnie, e wbrew upowanieniu ustawowemu prawodawca gminny wprowadzi w kontrolowanej uchwale dodatkowe, rnicujce stawki kryterium w postaci limitu nieczystoci staych 1,5 m 3 od jednej osoby w okresie rocznym. Takiego kryterium, jak wczeniej powiedziano, ustawodawca nie przewidzia, nie upowani rwnie rad gmin do wprowadzenia innych ni normatywne, dalszych kryteriw, rnicujcych maksymalne stawki wiadczonych usug za wywz nieczystoci staych i pynnych. W konsekwencji Rada Gminy w Malczycach (w zakresie zaskaronym) naruszya zasad praworzdnoci, stanowic jedn z fundamentalnych regu dziaania administracji w demokratycznym pastwie, dlatego zakwestionowana uchwaa, o ile wprowadza limit nieczystoci staych 1,5 m 3 od jednej osoby w okresie rocznym, musi zosta wyeliminowana z obrotu prawnego. Reasumujc, orzeczenie zawarte w punkcie I wyroku znajduje swoje uzasadnienie w art. 147 1 ppsa. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 ppsa. Stosownie za do dyspozycji art. 152 ppsa, postanowiono o wstrzymaniu wykonania zaskaronej uchway do dnia prawomocnoci wyroku.