You are on page 1of 2

WOJEWODA DOLNOLSKI NK.II.

0911-8/529/09

Wrocaw, dnia 3 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnicie nadzorcze Dziaajc na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano 3 ust. 2 uchway Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXIX/338/09 z dnia 29 padziernika 2009 r. w sprawie szczegowych warunkw przyznawania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze oraz szczegowych warunkw czciowego lub cakowitego zwolnienia z opat, trybu ich pobierania z powodu istotnego naruszenia art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728). Uzasadnienie Rada Miejska w Bierutowie podja na sesji w dniu 29 padziernika 2009 r. uchwa nr XXXIX/338/09 w sprawie szczegowych warunkw przyznawania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze oraz szczegowych warunkw czciowego lub cakowitego zwolnienia z opat, trybu ich pobierania. Przedmiotowa uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 6 listopada 2009 r. W podstawie prawnej uchway Rada Miejska powoaa si na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym, w zwizku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy spoecznej. W 3 ust. 2 przedmiotowej uchway Rada postanowia, i: Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze mog by wiadczone przez etatowych pracownikw Miejskiego-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Bierutowie, na podstawie umowy zlecenie lub poprzez zakup usug u podmiotw prowadzcych tego typu dziaalno w ramach dziaalnoci statutowej, gospodarczej itp.. W wietle art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy spoecznej Do zada wasnych gminy o charakterze obowizkowym naley: organizowanie i wiadczenie usug opiekuczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11). Natomiast zgodnie z art. 50 ust. 6 teje ustawy: Rada gminy okrela, w drodze uchway, szczegowe warunki przyznawania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegowe warunki czciowego lub cakowitego zwolnienia od opat, jak rwnie tryb ich pobierania.. W toku badania legalnoci przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi, i 3 ust. 2 uchway w istotny sposb wykracza poza kompetencj przypisan organowi stanowicemu gminy przez art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy spoecznej. Rada Miejska w Bierutowie uregulowaa bowiem kwestie dotyczce form oraz sposobw , w jakich usugi opiekucze mog by wiadczone oraz krg podmiotw uprawnionych do wiadczenia usug opiekuczych i specjalistycznych usug opiekuczych. Ustawodawca przypisujc radzie norm kompetencyjn wynikajc z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy spoecznej cile okreli zakres przedmiotowy uchway w sprawie szczegowych warunkw przyznawania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze oraz szczegowych warunkw czciowego lub cakowitego zwolnienia z opat, trybu ich pobierania. Ponadto zdaniem Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu (wyroku z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 637/04): Norma kompetencyjna zawarta w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej powinna by interpretowana w sposb cisy uwzgldniajcy jzykowe dyrektywy wykadni prawa. Wskazuj one, e upowanienie rady gminy obejmuje okrelenie: 1) szczegowych warunkw przyznawania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze (z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi); 2) szczegowych warunkw czciowego lub cakowitego zwolnienia od opat; 3) trybu ich pobierania. W ramach tak wytyczonego upowanienia rady mieci si zatem wycznie kompetencja do wskazania przesanek, ktrych spenienie zapewni korzystanie z usug opiekuczych, przesanek ksztatujcych cen za usug, przesanek warunkujcych czciowe lub cakowite zwolnienie od opat za usugi oraz ustalenie porzdku pobierania opat za usug opiekucz.. W myl art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej. Pochodn zasady demokratycznego pastwa prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj w grani-

cach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take rady gminy, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. W doktrynie oraz w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Naley uzna, i Rada Miejska w Bierutowie zapisem 3 ust. 2 uchway nr XXXIX/338/09 z dnia 29 padziernika 2009 r. wykroczya poza ramy upowanienia ustawowego wynikajcego z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy spoecznej. Jeeli organ stanowicy wykracza poza wytyczne zawarte w upowanieniu, mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkowa zastosowaniem rodkw nadzorczych. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem organu nadzoru Wojewody Dolnolskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Wojewoda Dolnolski: Rafa Jurkowlaniec