You are on page 1of 3

UCHWAANR107/XV/11

RADYMIEJSKIEJWCHCINACH
zdnia31sierpnia2011r.
wsprawiewprowadzeniazmianwbudeciegminyimiastana2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4ustawy zdnia 8marca 1990 roku osamorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz.1591 zpn. zm.), art.212ust.1 pkt 1, 2, art. 214 ust.1 i3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku ofinansach
publicznych(Dz.U.z2009r.Nr157,poz.1240zpn.zm.)RadaMiejskauchwala,conastpuje:
1.
1.Zmniejszasidochodyokwotz.0,32

Dzia010rozdzia010102007okwotz0,32
2.Zwikszasidochodyokwotz.35208,72

Dzia010rozdzia010950740okwotz27,00
Dzia600rozdzia600956630okwotz20000,00
Dzia700rozdzia700050470okwotz2853,00
Dzia700rozdzia700050760okwotz492,00
Dzia700rozdzia700050830okwotz492,00
Dzia700rozdzia700050920okwotz85,00
Dzia700rozdzia700050970okwotz583,00
Dzia750rozdzia750230830okwotz188,00
Dzia750rozdzia750230970okwotz4303,00
Dzia750rozdzia750750920okwotz2,00
Dzia750rozdzia750750960okwotz300,00
Dzia756rozdzia756180490okwotz224,00
Dzia756rozdzia756180910okwotz15,00
Dzia756rozdzia756180920okwotz11,00
Dzia758rozdzia758140920okwotz635,00
Dzia852rozdzia852122360okwotz4998,72
3.Zmniejszasiwydatkiokwotz.65167,60

Dzia010rozdzia010104307okwotz0,32
Dzia010rozdzia010104309okwotz0,28
Dzia600rozdzia600954270okwotz50000,00
Dzia750rozdzia750234010okwotz14117,00
Dzia801rozdzia801013020okwotz450,00
Dzia801rozdzia801103020okwotz600,00
4.Zwikszasiwydatkiokwotz.100376,00

Dzia600rozdzia600956050okwotz70000,00
Dzia630rozdzia630956059okwotz416,00
Dzia750rozdzia750754210okwotz300,00
Id:657CE30F256048FC8B2F19E98B74B85C.Podpisany

Strona1

Dzia801rozdzia801042590okwotz14493,00
Dzia854rozdzia854013020okwotz1050,00
Dzia900rozdzia900032650okwotz14117,00
2.
1.Limitywydatkwnawieloletnieprzedsiwziciaplanowanedoponiesieniaw2011rokrelonewzaczniku
Nr 3do uchway Rady Miejskiej wChcinach Nr 15/IV/10 zdnia 23 grudnia 2010 r. po zmianach stanowi
zacznikNr1doniniejszejuchway.
2.Zadania inwestycyjne roczne w2011 r. okrelone wzaczniku Nr 3a do uchway Rady Miejskiej
wChcinachNr15/IV/10zdnia23grudnia2010r.pozmianachstanowizacznikNr2doniniejszejuchway.
3.WydatkimajtkoweibiecenaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetuUnii
Europejskiejorazinnychrdezagranicznych,niepodlegajcychzwrotowina2011r.okrelonewzacznikuNr
4douchwayRadyMiejskiejwChcinachNr15/IV/10zdnia23grudnia2010r.pozmianachstanowizacznik
Nr3doniniejszejuchway.
4.Dotacje podmiotowe w2011 r. okrelone wzaczniku Nr 12 do uchway Rady Miejskiej wChcinach
Nr15/IV/10zdnia23grudnia2010r.pozmianachstanowizacznikNr4doniniejszejuchway.
5.Plan dochodw iwydatkw zakadw budetowych na 2011 r. okrelony wzaczniku Nr 13 do uchway
Rady Miejskiej wChcinach Nr 15/IV/10 zdnia 23 grudnia 2010 r. po zmianach stanowi zacznik Nr
5doniniejszejuchway.
3.
WykonanieuchwayzlecasiBurmistrzowiGminyiMiastaChciny.
4.
UchwaapodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwawitokrzyskiego.
5.
Uchwaawchodziwyciezdniempodjcia.

PrzewodniczcyRadyMiejskiej
CezaryMielczarz

Id:657CE30F256048FC8B2F19E98B74B85C.Podpisany

Strona2

ZacznikNr1doUchwayNr107/XV/11
RadyMiejskiejwChcinach
zdnia31sierpnia2011r.
Zalacznik1.pdf
Limitywydatkwnawieloletnieprzedsiwziciaplanowanedoponiesieniaw2011roku
ZacznikNr2doUchwayNr107/XV/11
RadyMiejskiejwChcinach
zdnia31sierpnia2011r.
Zalacznik2.pdf
Zadaniainwestycyjnerocznew2011r.
ZacznikNr3doUchwayNr107/XV/11
RadyMiejskiejwChcinach
zdnia31sierpnia2011r.
Zalacznik3.pdf
WydatkimajtkoweibiecenaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetuUnii
Europejskiejorazinnychrdezagranicznych,niepodlegajcychzwrotowina2011rok
ZacznikNr4doUchwayNr107/XV/11
RadyMiejskiejwChcinach
zdnia31sierpnia2011r.
Zalacznik4.pdf
Dotacjepodmiotowew2011r.
ZacznikNr5doUchwayNr107/XV/11
RadyMiejskiejwChcinach
zdnia31sierpnia2011r.
Zalacznik5.pdf
Planprzychodwiwydatkwsamorzdowychzakadwbudetowychna2011r.

Id:657CE30F256048FC8B2F19E98B74B85C.Podpisany

Strona3