You are on page 1of 12

Drum în Lucru

Volume 1, nr. 4/Anul 1, nr. 4 december 2002

A hi - five
Starting up a local youth group (LYG) together with friends is more than a simple leisure activity. It demands a lot of you as an individual. You have to invest a lot of time and energy. But, for this investment, you get back tremendously much. Being active as a leader is pleasant. Doing things together with others gives a good feeling. When a participant comes to tell you that he had a beautiful time and that he looks forward the next activity, it gives you an immense feeling as a leader. When kids give a high-five during the week on the street, it is great. When a mother tells you their children couldn’t stop chatter about the activities of the local youth group, it feels like you have won an Olympic contest. When … We could go on like this with similar experiences. But, it’s important to realise that you can manage your own leisure time, with friends. You have to be conscious that when you, together with friends, start a local group in your municipality a lot of things are possible. For kids and youngsters who participate in the activities, it is more than a banal recreation. Kids and youngsters learn a lot during these activities: teamwork, cooperation, share attention, give compliments, being tolerant, learning to win and loose, etc. Other talents will be applied than those you need at school: social skills, physic skills, humour, expression, creativity … This method of learning is called the “Learn through Play”-method. You learn also in the leading team without being aware of it: democracy, team spirit, social skills, consultation, listening, arguing, justice, etc. But there is even more. You are a volunteer: a volunteer who do one’s best unselfish for others. Volunteers don’t do it “for nothing”; they receive a lot of appreciation. A high-five means a lot.

O mână de ajutor
De a extinde un grup de tineret local împreună cu prietenii înseamnă mult mai mult decît de a petrece pur şi simplu timp liber. Se cere foarte mult şi trebuie să mai depui şi ceva energie şi timp. Dar, totuşi, la sfîrşit primeşti o mulţumire enormă. Este plăcut de a fi conducător/oare. Te simţi bine că poţi face diferite lucruri împreună. Dacă un participant îţi spune după activitate că a petrecut un timp plăcut şi de acum este în căutarea noii activităţi, apoi îţi apare un simţ foarte plăcut, de nedescris, ca conducator/oare. Jar dacă cîteva zile mai tîrziu copiii de pe stradă îţi întind mâna pentru aţi spune “buna ziua”, apoi te simţi minunat. Dacă vreo mamă îti spune că copiii nu se pot opri de povestit despre activităţile grupurilor locale de tineret, apoi te simţi ca şi cum ai cîstiga o competiţie olimpică. Dacă… Mai putem continua să povestim experienţele noastre. Este foarte important de a şti că poţi coordona cu timpul său propriu. Trebuie să realizezi că este posibil de a începe un grup local de tineret cu prietenii săi în comuna/vecinatatea proprie. Pentru tinerii ce participă la activităţi - înseamnă cîteva ore banale de relaxare. Tinerii şi copiii învaţă foarte mult în timpul activităţilor: de a juca şi a lucra împreună, de a atrage atenţie, de a da complimente, de a fi tolerant, de a învăţa să cîştigi şi să pierzi, etc… Sunt atrase alte feluri de talente decît la şcoală: calităţi sociale şi fizice, umorul, expresia, creativitatea, etc… Această metodă de educare omul le numeşte metoda - “Se învaţă prin joacă”. Şi în echipa de conducere înveţi foarte multe, fără ca să realizezi: de a lucra democratic, de a lucra împreună, de a te consulta, de a asculta, de a argumenta, multe calităţi sociale, justiţia, etc… Mai mult decît atît. Eşti un voluntar ce te aplici pentru alţii. Voluntarii nu fac aceasta “gratis”; ei apreciază mult. O mână de ajutor – înseamnă foarte mult.

P.S. Because our printer has new machines only the cover and the back page will be printed in colours, the rest in black & white. Thank you.

P.S. Din cauză că tipograful nostru are presă nouă de tipar,
prima şi ultima pagini vor fi editate în culori, jar restul negru & alb. Vă mulţumim.

Supporting structure LYG
You’re a leader in a LYG (Local Youth Group / Local Youth work Group). We know it’s a big challenge to start a LYG. It’s not always that easy. But, you can learn a lot from your own mistakes, and also from the others. That’s why education in youthrelated items is important : courses like in Leghia, contacts with other local groups, gatherings,… To support you in a better way, Somepro has a project together with the Romanian Ministry of Youth and Sport (MTS) is in the pipeline. The Flemish side is represented by following national youth organisations: Chiro (youth movement), Scouting VVKSM (youth movement), VDS (Federation of Playing Initiatives), VVJ (Federation of Youth Centres) and JINT (Official International Youth Work Agency).

Planul de suport LYwG

These five are prepared/willing to guide the project with their knowledge and experience. What’s the purpose of the project? LYG (that’s you) will be supported in 2 ways. The first way is via Regional Youth centres. At the moment, a net of these Youth Centres is expanding in Rumania. You can go to these centres for advice, exchange, education, practical support, information… You will also be able to meet there youngsters of other youth organisations. The second way is by starting a National Pedagogical Cell of Support. In this Cell some professionals employees will be active on a daily basis with the model/structure of a LYG. Together with other volunteers they will organise education, like the Leghia course. They will also provide other things: youthoriented lecture, regional and national meetings… Maybe they will come and visit your LYG. During this project we shall start with the education of regional volunteers. The Leghia-course was the start of the project plan, which is now going to be developed. Somepro crossed the whole of Flanders to discuss the plan with youth organisations, negotiation forums and the Flemish Ministry of Youth and Sports. We travelled to Bucuresti when the plan was ready. Mario Ruse, State Secretary of youth, welcomed us and took the time to listening to the plan. Who gathered around the discussion table? Secretary of State Mario Ruse (MTS), Director International Relations MTS Adriana Ciorbaru (not on the picture), Cabinet employee MTS Doru Pruteanu, Alina Tudora (LYG Ladesti), Amy Onisie (LYG Dumbrava), Istvan Hesfelean (LYG Murgesti), Alexandra Preda (new LYG Bucharest), Sofie Roose (Chiro Flanders) and Bart Wynants (Somepro). In the present, the project plan is up for approval of financing at the Flemish Government. If the Rumanian and the Flemish government select the project out of a whole lot of other propositions, then we can start with the support structure. And that would be really great!!! Let’s hope together for an approval. It would be an enormous advantage for the present and future LYG in Romania. (Bart - Somepro)

(grup local de tineret/ lucru local de tineret=LYwG). Ştim că aceasta este o întreagă provocare de a începe un LYwG. Nu este întotdeauna uşor de a prelucra, de a schimba totul. Dar numai din propriile greşeli poţi învăţa ceva. Şi de la altii poti învăţa câte ceva. Deaceea aşa o formare, pregătire este nespus de importantă: cursuri, contactul cu alte grupuri locale, adunări, enz. Ca să vă putem ajuta mai bine, Somepro a început un proiect cu Ministerul Tineretului şi Sportului din România (MTS). Din partea Flandriei sunt alăturate următoarele organizaţii de tineret: Chiro (mişcarea de tineret), Scouting VVKSM (mişcarea de tineret), VDS (Federaţia fondurilor animate de joacă), VVJ (Federaţia Centrelor de Tineret) şi JINT (Agenţia oficială internaţională a Lucrului de Tineret). Aceste 5 organizaţii sunt gata de a ne ajuta pentru proiectul nostru cu cunoştinţa şi experienţa proprie.

Eşti conducător/conducătoare într-un grup local de tineret

Ce conţine acest proiect?
Grupurile de tineret locale (voi, deci) veti fi suportaţi după 2 metode. Prima metodă este prin Centrul Regional de Tineret. La moment este răspândită reţeaua unui aşa Centru de Tineret prin toată România. Deci te poti adresa direct la aceste Centre pentru informaţie, schimb, formare, suport practic, aviz, etc. Acolo te poţi întîlni cu tinerii din alte organizaţii de tineret. A doua metodă este formarea unei Celule Pedagogice Naţionale de Suport. În această Celulă vor fi ocupate zi la zi câteva puteri profesionale cu modelul lui LYwG. Ei vor participa împreună la organizare, de ex. la cursul din Leghia. Ei vor avea grijă şi de: Lectură, adunări regionale şi naţionale, etc. Probabil vor vizita şi LYG–ul vostru? În timpul acestui proiect vom forma grupul regional ai voluntarilor. Planul de proiect a apărut datorită cursului din Leghia. Organizaţia Somepro a discutat în Flandria planul cu organizaţiile de tineret, cu organele consultative şi cu Ministerul Flamand al Tineretului şi Sportului (MTS). Când proiectul s-a copt am şi plecat imediat la Bucureşti. Am fost primiţi de Mario Ruse, secretarul de stat al tineretului. Am fost îndestulati de timp pentru a discuta planul… Cine mai era cu noi? Secretarul de stat Mario Ruse (MTS), Directoarea Relatiilor Internationale MTS Adriana Ciorbaru (nu este pe fotografie), colaboratorul cabinetului MTS Doru Pruteanu, Alina Tudora (LYG Lădeşti), Amy Onisie (LYG Dumbrava), Istvan Hesfelean (LYG Murgeşti), Alexandra Preda (noua LYG Bucureşti), Sofie Roose (Chiro Flandria) şi Bart Wynants (Somepro). Planul de proiect este transmis Autorităţilor Flamande pentru finanţare. Dacă Autorităţile Române şi cele Flamande ajung la un punct comun, apoi proiectul poate fi început prin construirea structurii de suport. Ar fi formidabil! Să sperăm la o aprobare. Aceasta ar duce la un avantaj enorm pentru LYG-ul de azi şi de viitor. (Bart - Somepro)

2

To organize meetings?
To organize another unforgettable course this summer, we organize a meeting here every month. And of course when the course is coming closer there will be more meetings. Meetings are very important to organize activities. And there are also some very important things about meetings. Some of them I would like to tell you now. 1. When you organize a meeting you have to know very well why you organize it. It can be: to prepare an activity or to organize an evening for parents, or…. You can have lots of reasons, but when you clearly know what you want to talk about you are half the way! 2. One or two people can volunteer to prepare a schedule of the meeting. This way you don’t have to discuss the meeting during the meeting. 3. It is very handy if one of these people who prepared the meeting also is the chairman of the meeting. Because that person knows very well what is going to be discussed and how it is planned. 4. The chairman, who leads the meeting, needs to pay attention to a few things. First of all it is important that everyone can tell what he or she is thinking. Even when there are some people who aren’t directly telling their opinion, it is the chairman’s task to ask these people about their opinion. It is very important to know everyone’s opinion. 5. When the same arguments are repeated, the chairman can summarize the arguments and try to propose something. When everyone has the same opinion, this will be easy. When there are different opinions, there may be a second discussion. This to find something everyone can agree with (consensus) or to vote about something. 6. The notes are an other important thing of the meeting. Besides someone that leads the meeting, it is very good to have someone who takes notes all the time. After the meeting he/she can make a little report with all the discussed items, the decisions that were made and a list of things that need to be done. This list can contain the things to do, the person who has to do it and the time and place when it needs to be done. 7. When you organize the next meeting you can start by taking the report of the previous meeting. First you can check if everyone has done the tasks. And you can refresh the decisions of that meeting. And then you are ready to start your second meeting! By the way if you need to know some punishments for the people who didn’t do a task, you can ask Pé! He always has some wonderful ideas. Sincerely yours, (Peter A(n) - Turnhout)

Cum să organizăm adunări?
Noi organizăm în fiecare lună cîte o adunare pentru a petrece un alt curs de vară de neuitat. Şi într-adervăr, înainte de a începe cursul, vom organiza mai multe adunări. Ele sunt foarte importante pentru a organiza activităţi. Şi, la fel, există lucruri importante în privinţa adunărilor. Despre unele din ele aş dori să vă povestesc acum. 1.Înainte de a începe o adunare trebuie să cunoşti bine scopul. Este vorba de a pregăti o activitate, de a organiza o seară pentru părinţi ori… Poţi să găseşti diferite motive, dar din moment ce eşti sigur despre ce doreşti să vorbeşti, socoate că jumătate de lucru e deja făcut! 2. Vreo două persoane pot să se înrole ca voluntari pentru a prepara agenda ori adunarea. Deci în aşa caz nu e nevoie de discutat despre cum trebuie să fie adunarea. 3. Este foarte comod ca persoana ce pregăteşte adunarea să fie la fel şi persoana ce o conduce. Deoarece această persoană este bine cunoscută cu planurile de petrecere la adunare. 4. Persoana ce conduce adunarea trebuie să atragă atenţia la nişte lucruri. Întîi de toate este foarte important ca fiecare să-şi expuie părerea. Chiar dacă unele persoane nu-şi expun părerea direct, este datoria conducătorului de a-i întreba. Este foarte important de a cunoaşte părerea fiecăruia. 5. Dacă unele discuţii se repetă constant, conducătorul trebuie să le sumeze şi să încerce să propună ceva. Cînd fiecare are aceeaşi părere, este mai uşor. Cînd sunt diferite păreri, e nevoie de organizat a doua discuţie. De găsit o soluţie unde fiecare să fie de acord. 6. Cele mai importante sunt notiţile de la adunare. În afară de persoana ce conduce adunarea este nevoie de o alta persoană ce ia notiţile necesare. După adunare ea (persoana) poate să facă o mică prezentare a lucrurilor ce au fost discutate, a deciziilor luate şi lista cerinţelor ce trebuie să fie îndeplinite. Aceasta lista trebuie sa contina: lucrul « pe acasă », persoana care trebuie să îndeplinească acest lucru, timpul si locul pe cînd trebuie să fie îndeplinit. 7. La organizarea altei adunări, poti începe cu raportarea adunării precedente. Întâi de toate poţi controla “temele pe acasă” a fiecăruia şi poţi împrospăta deciziile adunării. Şi apoi eşti gata de a începe o a doua adunare! Printre altele, dacă ai nevoie de diferite feluri de pedeapsă pentru persoanele ce nu şi-au făcut « temele pe acasă », întreabă-l pe Pé! El este întotdeauna plin de idei minunate. Sincere salutări! (Peter A(n) - Turnhout)

Wonderful experience
This course and the special moments I experienced here were beyond my expectations. I met special people, I got many new friends, and it was extraordinary! Here I realised that my convictions were right: you can make friends everywhere if you know how to smile, to communicate, to interact with people (and after the last five days Ioan asked to play too…) Our trainers presented our youth organizations in such an interesting way that, at the network moment, we really believed that we were going to do our best to start one. My opinion is that we could repeat this wonderful experience even twice a year because it is an interesting and entertaining way to find out new things. I hope to meet all my friends here next year and, of course, many new ones! (Clâian Ioana Maria - Băisoara)

Cursul şi momentele speciale pe care le-am lăsat aici au fost departe de aşteptările mele. Am întîlnit oameni speciali, am făcut mulţi prieteni, a fost extraordinar! Am realizat că am avut dreptate: oriunde poţi face prieteni, dacă poţi zîmbi, comunica, să fii cu oameni (după zile Ioan ne-a spus să jucăm…). Antrenorii noştri au prezentat organizaţiile noastre de tineret într-un fel foarte interesant şi la un moment dat am crezut în puterile noastre de a porni o organizaţie personală. Opinia mea este de a repeta această experienţă frumoasă de două ori pe an, deoarece aceasta este o cale interesantă şi distractivă de a descoperi lucruri noi. Sper să-mi întîlnesc prietenii aici la anul viitor şi pe altii, desigur, la fel! (Clâian Ioana Maria - Băisoara)

O experientă frumoasă

3

Text of a leader...
Becoming a leader Is building together on a strong team of leaders Invest in bonding and togetherness between the leaders Forming a group in which you can find something catchy It’s about loving Surround every kid that’s trusted to you With love and attention Not accepting that a kid Is being bugged/bullied around or stands on the side It’s about giving the best of yourself And trying again and again to attract their attention And trying to challenge them To give the best of themselves It’s never finished Always building and growing in being a good leader Go for it and never give up Although it seems very hard at times That’s the way being a leader Becomes more than playing more than making friends That’s the way being a leader becomes:

Ca să devii conducător...
Înseamnă de a participa la construirea unei echipe de conducere puternice De a investi în solidaritate, alianţă De a avea legătura între conducători De a forma un grup De unde apare o flacără de idei şi de activităţi Este de a iubi fiecare copil ori tânăr ce crede în tine Ce este înconjurat cu atenţie şi dragoste Să nu apară vreo-un copil necăjit şi dat într-o parte Înseamnă de a da cel mai bun din partea ta A încerca iarăşi şi iarăşi din nou de a-i captiva De a-i provoca din nou la fel şi de a lucra din suflet Lucrul de a fi conducător nu se termină niciodată Este de a construi întotdeauna şi de a deveni conducator Fă pasul, nu renunţa Chiar şi când este cîteodata foarte greu Aşa este conducerea Mai mult de a juca, de a face prieteni Aşa devii conducător:

LIVING!

TRĂIEŞTI!

EmPOWERment seminar
Last year, a big project was launched by JINT for young people from Eastern and Central-European countries. JINT is the Flemish organisation that coordinates international projects concerning youth work. Somepro was immediately interested to participate at this project. In 2001, 2 Flemish and 2 Rumanian youngsters took part in the starting seminar of the project in Brussels. They looked at which needs youth work in Central- and Eastern Europe has and if there were other countries with the similar needs. There, the base was set for the seminar that took place in October 2002 in DilsenStokkem, Belgium. Youngsters from Kosovo, Rumania, Poland and Belgium wanted to work with the topic “starting up local youth work” and organised a seminar about it. At the seminar there were 8 Polish, 8 Kosovarian, 8 Flemish and 8 Rumanian youngsters present and Bart (Somepro) was the coordinator. The Somepro-delegation consisted out Angelica Rîndasu (Hodora), Istvan Hesfelean (Murgesti), Tudor Jurgiu (Oradea), Alexandra Apan (Oradea), Alina Tudora (Ladesti), Cristina Enache (Dumitresti), Amy Onisie (Dumbrava) and Nicoleta Sgavirdea (Slatina-Timis) on the Rumanian side and An Willems (Turnhout), Irmgard Schelles (Geel) and Pé de Kort (Geel) were part of the Flemish team. The meaning of the seminar was to create a very practical manual which contains all the necessary information for young people who want to start a LYG. The content of this manual isn’t theoretical matter that comes out of books, but was determined by all the youngsters who were present in DilsenStokkem. We divided ourselves into 4 groups and in every group there were 2 people of the same country. This way we could learn a lot from each others experiences. Several different topics were discussed: team of leaders, motivation, recruiting members and leaders, location, materials, leader’s skills, common values in the leader’s team and so on. But we also wrote down every conclusion. Alina Tudora was asked to gather and bundle all the ideas of the seminar in the manual. This is not an easy task, but we’re sure Alina will bring this job to a good end. Because life- and also a seminar - isn’t all hard work, we changed our routine of exchanging and discussing experiences into playing different games. Now, we have to await the manual which will be ready soon. You will hear more about it, because the manual is made in the first place for you all! (An Willems en Pé de Kort)

Seminarul de îmPUTERnicire
Anul trecut organizaţia Jint a început un proiect mare pentru tineretul ţărilor Europei Centrale şi de Est. Jint este o organizaţie ce coordonează cu proiectele internaţionale de tineret. Organizaţia Somepro a fost pe dată cointeresată să ia parte şi ea la acest proiect. De aceea, anul trecut (2001) 2 tineri români şi 2 tineri flamanzi de la Somepro au participat la seminarul de start a acestui proiect în Brusel. Acolo s-au luat în consideraţie toate necesităţile lucrului de tineret din diferite tări a Europei Centrale şi de Est. S-au mai luat în consideraţie şi problemele diferitor ţări cu aceleaşi necesităţi. Atunci s-a pus baza seminarului ce a avut loc în octombrie 2002 în Dilsen-Stokkem. Tinerii din Cosovo, România şi Polonia şi-au arătat interesul în privinţa începutului lucrului local de tineret şi de aceea au organizat un seminar cu această temă. Au participat la seminar 8 poloneji, 8 cosovari, 8 flamanzi şi 8 români: Angelica Rîndaşu (Hodora), Istvan Hesfelean (Murgeşti), Tudor Jurgiu (Oradea), Alexandra Apan (Oradea), Alina Tudora (Lădeşti), Cristina Enache (Dumitreşti), Amy Onisie (Dumbrava), Nicoleta Sgavîrdea (Slatina-Timiş) au format echipa românească. An Willems (Turnhout), Irmgard Schellens şi Pé de Kort (Geel) au luat parte din echipa flamandă. Sensul seminarului a fost de a face un manual, care ar fi foarte practic şi care ar conţine informaţia necesară pentru tineri pe cînd ar începe mişcarea locală de tineret. Conţinutul acestui manual n-a fost extras din alte cărţi, dar a fost determinat de tinerii ce au fost prezenţi în octombrie în Dilsen-Stokkem. Ne-am închipuit de acum pe noi însuşi în grupuri de lucru alcătuiţi din acelaşi număr de: flamanzi, români, cosovari şi poloneji. În aşa fel am putea să învăţăm multe din experienţa fiecăruia. Apăreau diferite teme, înţelegeri ca: echipa principală, stimularea conducătorilor, recrutarea conducerii, localizarea, materialul, calificarea animatorilor, aprecierile comune în echipa de coordonare şi multe alte. Noi discutam nu numai teme, dar la fel mâzgâleam sârguincios toate rezultatele. După toate am dat preferinţa Alinei Tudora, ca ea, la rândul său să adune toate ideile seminarului în manual. Desigur, nu este o sarcină usoară, dar Alina va scoate-o la capăt! Ca arcul să nu fie întotdeauna încordat, am făcut schimb de momente cu diferite jocuri de grup. Acum suntem în asteptarea manualului, ce e aproape gata. Vom da de ştire de el, deoarece, în primul rînd, manualul este menţionat pentru voi! (An Willems şi Pé de Kort)

4

5

O joacă de pădure: joacă de cavalerie
Numărul persoanelor: o grupă mare (10 - 20 persoane) Terenul : pădurea ori teren cu obstacole Numărul conducătorilor: cel puţin 4 Ţelul jocului: în primul rând de găsit comoara regelui Eburos Materialul: 100 de bileţele
• •

o “comoară”, aceasta poate fi o “medalie” făcută de sinestătător ori … De preferinţă o ascunzi. harta comorii, aceasta poate fi o hârtie simplă cu indicaţii, de ex: comoara se gaseşte la 3 metri înălţime şi la 5 metri depărtare de la acel copac ori poate fi desenul pădurii cu locul notat unde se găseşte comoara.

Începutul jocului
Grupul de copii se împarte în 2 echipe şi fiecare din ele construieşte câte o tabără. Taberele se găsesc departe una de alta, fiecare la marginea terenului marcat. Aşa o tabără este construită din crengi şi are mărimea: 2 metri lungime şi 2 metri lăţime. Tabăra proprie este terenul de siguranţă pentru echipă, aici ei nu pot fi prinşi de “urşi”. Fiecare tabără are câte un conducător, ce ajută la construirea taberei. În timpul jocului el rămâne în tabără. Între aceste 2 tabere stă un conducător, el este “înţeleptul Kamiras”

Modul desfăşurării
Jucătorii sunt cavaleriştii şi doresc să obţină cu echipa sa printre primii harta comorii. Harta se găseşte în posesia înţeleptului Kamiras. Harta comorii îi aduce spre comoara regelui Eburos . Conform unei legende mari această hartă conţine 1000 de bucăţi de aur. Jucătorii din fiecare echipă încep în tabăra sa proprie. Ei trebuie foarte repede să capete 50 de bileţele (ori bastonaşe ori ….) de la înţeleptul şi una câte una să le aducă în tabără. Conducătorul din tabără numără bileţelele. Dacă s-au numărat 30, atunci el îi spune înţeleptului. Deci, cine aduce printre primii 50 de bileţele, acel primeşte harta comorii. Cu această hartă ei pot pleca în căutarea comorii. A doua echipă primeşte şi ea o hartă, numai după ce aduce cele 50 de bileţele. Dar pericolul în aşteaptă în pădure: unul ori mai mulţi urşi (conducătorii) încearcă să-i oprească pe cavalerişti (jucătorii). Urşii se deplaseaza prin toată pădurea, numai în tabără n-au voie să prindă pe nimeni. Dacă ursul reuşeşte să prindă unul din jucători, acela prins trebuie să îndeplinească o sarcină, ca de ex: să cânte un cântec ori să interpreteze o joacă ori… Conducătorii pot să poarte câte un steag, ce atârna pe jumatate din pantaloni. În loc să prindă cavaleristul, urşii încearcă să scoată steagul din pantaloni. Joaca ia sfîrşit când cavaleriştii găsesc comoara.

Îmbrăcămintea
Joaca devine mai plăcută dacă jucătorii sunt îmbrăcaţi ca cavaleriştii. Este simplu: cu 2 linii colorate trasate pe faţă, ori o panglică, ori un fular înfăşurat în jurul capului, ori un băţ în loc de sabie şi o creangă în loc de cal, ... La fel şi jucătorii, ce interpretează conducătorul ori înţeleptul, se pot îmbrăca în ceva interesant.

Adaptarea
Pentru cei mici: bileţelele să fie cu desene: desenezi ceva singur (nişte figuri). Pentru cei mai mari: bileţelele le poti înlocui cu pahare cu apă. Acum ei nu trebuie să aducă 30 de bileţele, ci un aşa număr de pahare, ca căldarea să fie plină. Ori ei trebuie să aducă 10 obiecte mari ca de ex: scaun, mătură, …

6

Expediţia de descoperire
Terenul: pădurea Împărţirea echipei: un număr nedefinit de jucători împărţiţi pe echipe. Fiecare echipă are câte un număr. Materialul: Faci planul terenului de joc pe echipă. Pe fiecare plan este notată comoara ascunsă. Tai planul în 10 bucăţi (ori mai multe, dacă doreşti ca joaca să dureze mult). Fiecare bucată pui în câte-un plic notat cu numărul echipei. Aceste plicuri le ascunzi în pădure. Comoara de ex: o ascunzi de mai înainte. În testament se găseşte planul unde este însemnat locul comoarei ascunse. Sarcina este de a găsi această comoară. Plicurile sunt ascunse peste tot în pădure, de ex: aninate în copaci, sub tufe, etc. Cele 10 plicuri notate cu numărul 1 formează împreună planul pădurii. Fiecare echipă are dreptul să caute plicurile cu numărul său. Sarcina este următoare: care echipă va găsi printre primele toate plicurile şi apoi – comoara. Trebuie de atras atenţia, ca împreuna cu comoara să fie aduse şi toate plicurile înapoi. În caz că joaca dureaza prea mult, se poate de ascuns cîteva extra-plicuri cu sarcina în ele. Aceste plicuri le numerotezi. Deci, aceste plicuri nu conţin o bucată din plan, ci o sarcină. Sarcina depinde de tema aleasă pentru această expeditie.

Jocul

Desfăşurarea jocului

Adaptarea

Jocul mare pe furiş
Numarul persoanelor: o grupă mare (minim 10) Terenul: loc de pădure Numarul conducătorilor: cel puţin 3 Ţelul jocului: de a colecta în cutie un număr cât posibil de mare de bileţele Materialul: - o cutie un stilou bileţele de hârtie (pe bileţele scrii numele participanţilor)

Găseşti loc pentru o cutie goală undeva în pădure. Un conducător se aşează jos la vreo 150 metri depărtare de cutie. Locul, unde se aşează conducătorul, este locul de sejur ai participanţilor. Conducătorul stă aşezat pe locul cela tot timpul cât dureaza jocul. Ţelul jocului de pădure este, ca copiii să găsească cât posibil de multe bileţele cu numele său propriu şi să le pună în cutie. Fiecare copil primeşte în tabără câte o foaie cu numele său pe ea. Conducătorul, la rândul său, scrie de fiecare dată numele pe bileţel. Cu acest bileţel participantul pleacă spre cutie. El/ea încearcă să pună bileţelul în cutie. DAR, desigur, aceasta nu se petrece aşa pur şi simplu. În jurul cutiei stau câţiva conducători ascunşi. În caz ca ei au posibilitate de a-i atinge/păli pe participanţi, apoi participantul/a trebuie să-şi deie bileţelul conducătorului. În aşa caz, participantul se reîntoarce în tabără pentru a lua un bileţel nou. Conducătorii (cei ce pălesc) trebuie să steie ascunşi cel puţin la 10 metri departe de cutie. De altfel este imposibil pentru participanţi de a-şi pune bileţelul în cutie. La sfîrşitul jocului toţi privesc în cutie. Participantul, ce a reuşit să aducă cele mai multe bileţele în cutie, a ieşit cîştigător. Sfîrşitul jocului îl determină conducătorul îsuşi. Poţi să termini jocul când doreşti. Aceasta o poţi face, când copiii sunt deja obosiţi.

Începutul jocului

Desfăşurarea jocului

Sfîrşitul jocului

Câteva sfaturi

Desigur sunt mai mulţi participanţi decât conducatori (ce pălesc). De exemplu, pentru 20 de participanti ai nevoie de 2 conducători (pălitori).

• Alege un loc bun şi asigurat în pădure. Ai grijă ca copiii să nu se lovească. Dacă pădurea este mare, ai grijă ca copiii să nu se piardă. Locul pentru joacă trebuie să fie bine marcat.
Jocul este mai emoţionat dacă te joci seara, la întuneric. În aăa caz ai grijă de câteva lanterne şi ia seama de securitate. La fel, ai grijă ca padurea să fie bine marcată, ca copiii să nu se piardă.

Variaţii

Vă dorim succese şi ne daţi de ştire despre impresiile voastre şi a copiilor !!!!!!!!!

7

8

Voorbereidingzomer 2003
You mustn’t think that while you are organising activities for kids en youngsters in Romania, over here in Flanders we rest in our easy chair. We try to have a meeting every month to discuss one thing and another. We evaluate the past course in the summer of 2002. And now we’re preparing a whole year the course of this summer (2003). Because it’s difficult to meet with the whole group, that’s why we work in little workgroups (= WG). For instance WG Drum în Lucru, WG network (keep in contact with you all), WG programme for the course. Maybe you’re asking yourself why we must meet this often to organise only one course in the summer?? Well, every year we want to improve the course and we want to do it as good as possible. This year we shall try to change some important things: 1. First of all, there will be not one but 2 courses this summer. The reason why is that more and more Romanian young people are asking to start a LYG in their village. The 2 periods aren’t already known. 2. Second of all, the trainer team will not only exist out of Flemish trainers. Some experienced Romanian trainers will join the Flemish trainers. 3. Thirdly we will offer a different program for the more experienced participants, who have been on this course in the past. More about this later. Our task is to look for young Flemish people who want to join us in being a trainer. Further we will try to prepare the course with some Romanian people. In all the planning and organising, we have to put a lot of work. But the meetings are pleasant and rewarding. After the meetings we go and have a drink. It creates a good atmosphere. In April we planned a preparation weekend with the whole team. Plus for the efforts we’re injecting now, we shall see some beautiful result later. A lot of LYG’s have started. Most important: when we shall come back to Romania this summer. We shall meet you all again, get to know new people, think together about youth work, there will be new people who want to start LYG. It’s still more than worth the effort!! (An Willems - Turnhout)

Pregătirea verii 2003
Pe când sunteti ocupati în România cu organizarea activitatilor pentru tineri si copii, noi tot nu stam degeaba în Flandria. Încercam sa ne întrunam o data pe luna cu echipa de coordonatori pentru a discuta câte ceva. La cursul din vara trecuta 2002 am evoluat la aceste adunari. Acum lucram un an împrejur asupra cursului din vara lui 2003. Din cauza ca este foarte greu sa ne întrunam cu toti coordonatorii, lucram în grupuri mici. Asa avem grupuri de lucru în ceea ce priveste: Drumul in Lucru, reteaua (întretinerea legaturii cu voi), manualului cursului. Poate te întrebi, de ce noi ne întrunam asa de des pentru un singur curs de vara?? Deci, noi dorim sa organizam în fiecare an un curs mai bun decât cel ce s-a dat anul trecut. Anul acesta dorim sa schimbam niste lucruri importante: 1. În primul rând vara aceasta vom petrece nu unul ci doua cursuri. Vrem sa petrecem 2 cursuri, deoarece primim înca multe întrebari de la tinerii români ce doresc sa înceapa un grup local de tineret în comuna sa proprie. Datele de petrecere a acestor 2 cursuri nu sunt înca concretizate. 2. În al doilea rând echipa de coordonare va exista nu numai din flamanzi. Vara aceasta vor colabora si tinerii români, ce au deja ceva experienta. 3. În al treilea rând vom propune o programa aparte pentru participantii cu mai mare experienta si care au participat deja în trecut la curs. Mai târziu afli mai multa informatie despre aceasta. Noi, aici în Flandria, trebuie sa plecam în cautarea tinerilor, cear dori sa coordoneze cu cursul. Mai târziu vom încerca sa pregatim cursul si cu tinerii români. Este destul de mult lucru în plan si organizare. Dar adunarile sunt destul de placute. Dupa adunare plecam sa bem câte ceva si pe la începutul lui aprilie organizam un week-end de pregatire cu echipa de coordonare. Dupa efortul, pe care îl depunem acum, vom vedea rezultatul mai târziu. Au fost pornite multe grupuri locale. Plus la asta, putem veni la vara în România, ca sa va vedem din nou, sa facem cunostinta cu fete noi, sa ne gândim împreuna asupra lucrului de tineret, asupra noilor grupuri locale de tineret… Pentru aceasta si face sa actionezi. (An Willems - Turnhout)

I felt myself very good
First, I want to say that I felt myself very good. I didn’t even think that I ever could feel myself that way. I thought it would be really boring on course. But I never expected everything being so nice. We played a lot of nice games; not only with our team, but other teams, too. They were extreme. We felt ourselves very good in group, we didn’t quarrel, and we had a nice team. Everybody felt very good. The best for me is playing with the children. This was my meaning. I hope to meet each other again and to have fun. (Unknown writer)

M-am simţit bine
În primele rînduri vreau să spun că m-am simţit foarte bine în Leghia. Nici nu mă aşteptam să mă simt atât de bine, credeam că o să fie foarte plictisitor. Dar totul a fost aşa de frumos încât nici nu m-am aşteptat. Am jucat foarte multe jocuri frumoase nu numai cu echipa noastră, dar şi cu altele, care au fost extraordinare. Şi în grup ne-am simţit foarte bine, nu ne-am certat, am avut o echipă de treabă. Şi cu toţii ne-am simţit foarte bine, nu numai cu echipa noastră. Mai ales jocurile cu copiii mi-au plăcut foarte mult. Asta a fost părerea mea. Sper să ne mai întîlnim în curînd să ne distrăm împreună. (Scriitor necunoscut)

9

Visits after the course
After the course was finished, the animator’s team didn’t go immediately home. We wanted to delay our leave, just like you. That’s why, we made 5-days trip through Romania after the course. After we said good bye to each other, in the evening, we were invited by Amy who lives in Dumbrava. Dumbrava has a Jumelage with Oud-Turnhout and were we organised an afternoon game. Some of us were introduced for the first time with the Romanian hospitality and the famous burning wine and “tuica”. After some glasses we understood that this speaking water made us speak too. The day after the course we went by bus to Cluj, were we visited the historical town-centre and the local mutuality (ADAM-Cluj). Then, we drove to Murgesti were Isti, Anna and Enikö live. After a solid evening meal we were invited by the youngsters to a traditional folk dance evening. It was an unforgivable experience by looking at the dansers. The real show - piece. At the end we’ve got the base lessons and could try them even in the disco. The next day we visited a big salt mine and a musical festival in Sighisoara. You know, were Vlad Tjepesh leaved. All of us were looking patched from the beauty of this city from the Middle Age. We closed our day with a small, nice camping fire and were looking at the stars, dreaming with the nostalgia. Tomorrow will be our last day in Romania. We left to our last destination early in the morning. The village has a Jumelage with Geel. After a long journey, late in the afternoon we’ve arrived in Slatina-Timis. The youth movement organized a party in the evening. We still had a talk. The next morning, with a lot of pain in our hearts, we went back to Belgium. We were there 24 ours later. Bart was waiting for us with koffie and the necessary Romanian hospitality. (Peter Mast—Mechelen)

Vizite după curs
La sfîrşitul cursului echipa de coordonatori n-a plecat direct acasă. Ca şi voi, am dorit să amînăm plecarea. Deaceea, am făcut o călătorie de 5 zile în jurul României frumoase. După ce ne-am luat rămas bun de la voi, am fost invitaţi seara de Amy, ce trăieste în Dumbrava. Dumbrava este înfrăţită cu Oud-Turnhout şi unde am organizat un joc de după amează. Unii dintre noi au făcut cunoştinţă pentru prima dată cu ospitalitatea română şi cu renumitul vin ori ţuică. După cîteva pahare am înţeles, că această apă vorbitoare îţi dezleagă limba foarte repede. Ziua următoare am plecat cu autobusul spre Cluj unde am vizitat oraşul central istoric şi mutualitatea locală. (ADAM-Cluj). După asta am plecat spre Murgeşti unde trăiesc Isti, Anna şi Enikö. După o masă de seară solidă am fost invitaţi de tineri la o seară de dans folcloric tradiţional. A fost o experienţă de neuitat privindu-i pe dansatori. Un spectacol adevărat. La sfîrşit am primit nişte lecţii de bază şi chiar am avut posibilitatea să încercăm cîte ceva (la discotecă). Ziua următoare am vizitat o mină mare de sare şi un festival de muzică în Sighişoara. Ştii bine singur, unde trăia Vlad Ţepeş. Priveam cu toţii, atinşi de frumuseţea acestui oraş medieval. Am încheiat ziua cu un focuşor de tabără plăcut şi priveam la stele, visînd cu nostalgie. Deoarece mîne este ultima noastră zi în România. Dimineaţa ne-am pornit spre ultima noastră destinaţie. Satul ce este înfrăţit cu Geel. După o călătorie lungă prin peizajul românesc am ajuns în sfîrsit, după ameză,la Slatina-Timiă. Seara mişcarea de tineret a organizat o petrecere şi am mai discutat cîte puţin. În dimineaţa următoare, cu multă durere în inimă, ne-am întors înapoi în Belgia, unde am ajuns 24 ore mai tîrziu. Bart ne aştepta de acum. Ne-a servit cu cafea şi cu ospitalitatea necesară a României. (Peter Mast—Mechelen)

Je suis très heureuse
venue à Leghia et j’avais la possibilité de connaître beaucoup de personnes. Au debout tout et toutes étaient pour moi choses étrangers, mais un peu plus tard j’ai découvrit que les choses qui vous faites sont extraordinaires. Vous êtes quelques personnes merveilleuses. Je suis très triste par ce qu’il faut que nous séparions. Les cinq jours étaient pour moi les jours, de qui je n’oublie pas pour le reste de ma vie. Ces cinq jours ont passé très rapidement pour moi. J’ai trouvé ici les choses nouvelles et intéressantes et j’ai découvrit, que j’aime beaucoup les enfants. Cette expérience m’aide beaucoup pour mon futur en travaille avec les enfants (professeur). Les petits enfants étaient extraordinaires et j’espère que je viens encore l’année prochaine ici. Mais je ne sais pas exacte par ce que j’avais les examens du BAC. Je vous aime beaucoup et j’espère que nous allons correspondre en futur. (Angelica Juliana Rîndasu - Hodora) Je suis très heureuse, par ce que je suis

Sunt foarte fericită

Sunt foarte bucuroasă că am venit aici, la Leghia, şi că am avut posibilitatea să cunosc multe persoane. La început, totul şi toate erau pentru mine lucruri străine, dar un pic mai târziu am descoperit că lucrurile pe care le faceti sunt extraordinare. Voi sunteţi nişte persoane minunate. Sunt foarte tristă că trebuie să ne despărţim. Aceste cinci zile au fost pentru mine nişte zile pe care nu le voi uita toată viaţa şi aceste cinci zile, pentru mine, au trecut foarte repede. Aici am găsit lucruri noi şi interesante, şi am descoperit că îmi plac, mai mult decât credeam, copiii. Această experientă mă ajută foarte mult deoarece mă pregătesc să lucrez cu copiii (învăţătoare). Cei mici au fost extraordinari şi sper că voi veni şi la anul viitor aici. Dar nu ştiu exact pentru că voi avea examenul de BAC. Vă iubesc foarte mult şi sper că vom păstra legătura şi în viitor. Vă pup dulce ! (Angelica Juliana Rîndasu - Hodora)

10

As a big family
Being in this camp is more like living all together as a big family, it’s simply a strong friendship in which nobody is forgotten, all cooperate and share their thoughts. All the Flemish leaders, with their childish behaviour succeeded to reach us, to give us a little bit of their ability. A part of this was translated to us and we were excited about their cooperation: growing up as teenagers. By playing songs and games, we felt closer then ever and those things gather us together. So, Thursday, when we played with the children, they where looking at us, there faces were shining and we were proud, that we can translate to the others what we have learned in those days. After that we realised how important your work is by learning the games to kids and seeing them so happy. It was a great moment in my life. (Aly - Berbeşti)

Ca o familie mare
În această tabără ne-am simţit ca o familie mare. E o prietenie puternică, unde nimeni nu e pus de o parte, toţi colaboreaza şi se impart cu gîndurile. Cu comportarea lor copilăreasca au reuşit toţi conducătorii să ne transmită puţin din capacitatea lor; am fost bucuroşi de colaborarea lor: devenim adolescenţi. Prin cîntarea cîntecelor şi jucarea jocurilor ne-am simţit apropiaţi ca niciodată. Deci, Joi, pe cînd jucam cu copiii, ei ne priveau cu feţele radiind de bucurie, şi noi ne-am simţit foarte mîndri de faptul că putem să-i transmitem şi altor ceea am învăţat. Prin învăţarea jocurilor şi vazînd copiii fericiţi am realizat cît de important este lucrul vostru. A fost un moment minunat în viaţa mea. (Aly - Berbeşti)

My heart will be there...

Inima mea va ramâne acolo...

I was invited for the EmPOWERment-seminar with 7 other Romanian youngster in Belgium. It was a special experience. I was glad I got this chance. During our visit in Belgium, nobody felt superfluous. We were all equal. There was no difference between nationality’s, age, sex or religion. However Romania and Belgium are different. I must tell you that the bad Belgium weather contrast sharply with the friendliness of the people. We attended the seminar in Dilsen-Stokkem (B) during three days. The theme was “starting up local youth work”. We got acquainted with youth from Poland and Kosovo. They were all very friendly. At the end when we had to take farewell, we were tired, but at the same time you could read everyone’s satisfaction on each others’ face. All of us had the same wish: “See each other again”. We have learnt a lot of new things in Dilsen-Stokkem. We have given the best of ourselves during the work group sessions. We have used up our best energy and knowledge to work on the “manual”. During the last day, everyone made a visit to the Flemish partner municipality to meet the Belgian friends. The moment of leaving was inescapable. This was my worst moment of our stay in Belgium. (Christina Dumitresti)

Am fost invitati cu 7 tineri români la seminarul de ÎmPUTERnicire în Belgia. Dintodeauna mi-au plăcut călătoriile, oricât de scurte sau lungi ar fi fost. Deaceea am fost bucuroasă, că puteam să stau câteva zile în Belgia. Pentru mine a fost o aventură specială şi sînt foarte fericită că am primit aşa o şansă. Nimeni nu s-a simţit in plus în timpul sejurului, toţi am fost egali. N-am simţit diferenţa în naţionalitate, vârstă, sex sau religie. Dar, totuşi, este o diferenţă mare între România şi Belgia. Trebuie de adăogat, că timpul urît de afară contrastă evident cu sufletele belgienilor, atât de deschise şi mari. Timp de trei zile am frecventat seminarul din Dilsen-Stokkem (B) în legătură cu grupurile de tineret. Tema a fost „începerea lucrului local de tineret”. În aşa fel am făcut cunoştinţă cu tinerii din Polonia şi Kosovo. Am întîlnit numai oameni prietenoşi. În timpul despărţirii noastre eram foarte obosiţi, dar în acelaşi timp puteai citi satisfacţia de pe feţele noastre. Toţi aveam aceeaşi dorinţă: „Să ne revedem”. Am învăţat multe lucruri în Dilsen-Stokkem. În timpul orelor de lucru am sacrificat tot ce e mai bun, am folosit toată energia şi cunoştinţele noastre ca să terminăm „manualul”. În ultima zi am vizitat satele înfrăţite şi rudele belgiene. Dar a sosit şi momentul despărţirii. Acesta a fost cel mai urît moment din tot timpul sejurului nostru în Belgia. (Christina Dumitresti)

11

Hot news: Hodora
Drum în Lucru (DîL) did hear of the start from a new LYwG in Hodora. We phoned to Hodora. DîL: Tell us! Angelica Rîndasu: “We started the first local youth work group in Hodora. I organized my first activity on 18 January. It was a Saturday morning. I had invited 6-10 years old kids. About 30 kids showed up.” DîL: What did you do? Angelica: “I had looked for some materials, documentation and we just played. The children were very happy and enthusiastic. Many games we played, were unknown. So, I explained them the rules. We had a lot of fun. I didn’t expect such a success. I was morally supported by our headmistress. We played outside this first day. But because of the cold weather, we shall play inside the next day.” DîL: What are your plans? Angelica: “I plan to organize the activities every Saturday. Next to the 6-10 years old kids I’d like to invite the 10-14 years old kids, too. That would be great. A part from the games activities, I also want to introduce some folk and modern dancing. I still want to invite my colleagues, the participants of the Leghia course, to join me during our activities.” DîL: See you!

Noutăţi fierbinţi: Hodora
Drum în Lucru (DîL) a auzit de începutul unui LYwG nou în Hodora. Am sunat la Hodora. DîL: Povesteste-ne! Angelica Rîndasu: “Am început în Hodora un grup local de tineret. Prima mea activitate am petrecut-o pe 18 ianuarie, sâmbata dimineaţa. Am invitat copiii între 6 -10 ani. În total au venit aproximativ vreo 30 de copii.” DîL: Ce-ai făcut? Angelica: “Am colectat ceva material de mai înainte cu care pur şi simplu am jucat. Copiii au fost foarte bucuroşi şi entuziaşti. Multe jocuri nu ştiau cum se joaca, dar, desigur, le-am explicat. A fost vesel. Nu m-am aşteptat de aşa succes. Desigur, am primit şi suport moral de la directoare. 1-a zi am petrecut-o afară, dar deoarece acum este frig afară, data viitoare vom petrece-o în încăpere.” Dîl: Care îti sunt planurile pe viitor? Angelica: “Vreau să petrec jocurile de activitate în fiecare sîmbătă. Pe lânga copiii în vârsta de 6-10 ani, doresc să invit şi copiii mai în vârsta: 10-14 ani. Cred că va fi interesant. La fel, pe lângă jocurile de activitate, doresc să întroduc şi dansurile: populare şi moderne. Am intenţia să invit colegii, participantii la cursul din Leghia, să se alature şi ei la activitate.” DîL: Pe curînd!

White gap
This white place is here for YOU! Please send us some news about your youth movement, your activities, what you are organising, where you experience some difficulties, what was so nice that everybody should do it, tips… Write an article! We like to receive your story. You may write in Romanian language, but if you can translate it into English or French, send it along with the Romanian copy. It costs us money to translate it. Thanks!

Pată albă/loc gol
Acest loc gol este pentru VOI! Trimiteţi-ne şi nouă ceva veşti despre organizaţia voastră de tineret, despre activităţile voastre, spuneţi-ne ce mai organizaţi, cu ce probleme vă confruntaţi, ce chestii nemaipomenite s-au întâmplat astfel încât fiecare trebuie să afle, amănunte ... Scrie tu însuţi un mic text Stimate cititor al revistei “Drum în lucru”. Ne face plăcere să primim de la voi câte un mic text. Poate fi în limba voastră. O să-l dăm la tradus dacă e nevoie. Dar, dacă puteţi scrie în engleză sau franceză, asta ne-ar ajuta să economisim eforturi şi bani.

Contact addresses
• • •
An Willems & Peter Andriessen: an.willems@wol.be J. Van Kinschotstraat 25 bus 5 B-2300 Turnhout Pé Dekort : peedekort@yahoo.com Larumseweg 96 B-2440 Geel Loes Kersemans & Dirk Remijsen: loes.kersemans@skynet.be Turnhoutsebaan 8 B-2460 Kasterlee Peter Mast: pmast@vub.ac.be Augustijnenstraat 123 B-2800 Mechelen Stefan Janssens: stefanjanssens@pandora.be St. Annaboomstraat 89 B-2070 Zwijndrecht

Somepro vzw
Korte Begijnenstraat 18 B-2300 Turnhout Belgium Contact person: Bart Wynants Tel: 0032 (0)14 40 31 62 GSM: 0032 (0)475 85 62 29 Fax: 0032 (0)14 40 31 70 E-mail: somepro@hotmail.com

• •

Multumim tuturor celor care au trimis un articol pentru aceasta editie a revistei "Drum in lucru".

We thank everyone who sent us an article for “Drum în Lucru”.