CARBONIFEROUS

BASINS OF THE

AND

PERMIAN

FAUNAS

AND THEIR OCCURENCE IN THE LIMNIC

CZECH REPUBLIC

STANISLAV ·TAMBERG JAROSLAV ZAJÍC

Museum of Eastern Bohemia Eli‰ãino nábfieÏí 465 500 01 Hradec Králové Czech Republic

2008

Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic Stanislav ·tamberg1 Jaroslav Zajíc2 Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové Eli‰ãino nábfieÏí 465 500 01 Hradec Králové 2008 Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové, Eli‰ãino nábfieÏí 465, 500 01 Hradec Králové, Czech Republic; e-mail: s.stamberg@muzeumhk.cz
1

Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 – Lysolaje, Czech Republic; e-mail: zajic@gli.cas.cz
2

© Stanislav ·tamberg & Jaroslav Zajíc (2008): Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic Published by © Muzeum v˘chodních âech v Hradci Králové, 2008 Graphics © Olga âermáková, Hradec Králové, 2008 Print © H.R.G. Litomy‰l, 2008

ISBN 978-80-85031-77-5

Contents

CONTENTS

Abstract Souhrn

.......................................................................... 5 ........................................................................... 5 ....................................................................... 7 .................................................................. 8

Introduction

Acknowledgement

1. Geology and Stratigraphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. List of Localities and Boreholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Localities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Boreholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3. List of Faunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Coelenterata Leuckart, 1847; Scyphozoa Götte, 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Annelida Lamarck, 1809; Clitellata Grube, 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Bivalvia Linnaeus, 1758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Gastropoda Cuvier, 1797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tentaculitoidea Lyashenko, 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Merostomata Dana, 1852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Arachnida Cuvier, 1812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Branchiopoda Latreille, 1817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ostracoda Latreille, 1802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Malacostraca Latreille, 1806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Myriapoda Latreille, 1796; Diplopoda Blainville in Gervais, 1844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Insecta Linnaeus, 1758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Chondrichthyes Huxley, 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Acanthodii Owen, 1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Osteichthyes Huxley, 1880; Actinopterygii Cope, 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Osteichthyes Huxley, 1880; Dipnoiformes Cloutier, 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Osteichthyes Huxley, 1880; Crossopterygii Cope, 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Tetrapoda Goodrich, 1930; Amphibia Linnaeus, 1758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Reptilia Laurenti, 1768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 References Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

vnitrosudetská pánev.stamberg@muzeumhk. Annelida (4 druhy). and draws attention to some important specimens and collections of fossils suitable for further study. Annelida (4 species). Eli‰ãino nábfieÏí 465. Crossopterygii (1 druh).v. Chondrichthyes (17 druhÛ). Czech Republic. Rozvojová 269. and with the present view of their stratigraphical range. Ostracoda (2 species). Arachnida (40 druhÛ). More recently.. reviews the type material stored mainly in collections in the Czech Republic. The present article lists the localities and names as they are used at the present time. Amphibia (47 druhÛ). Dipnoi (2 species). Permokarbonská fauna sladkovodních pánví âeské republiky obsahuje Coelenterata (1 druh). e-mail: zajic@gli. Malacostraca (3 species). Permo-Carboniferous faunas of the limnic basins of the Czech Republic are comprised of Coelenterata (1 species). Crossopterygii (1 species). Branchiopoda (6 druhÛ). Insecta (180 druhÛ). jak jsou pouÏívány v souãasné dobû a s vyznaãením jejich stratigrafického zafiazení. many species have been the subject of redefinition due to occurrence of synonyms given by various authors. v. ktefií dosud nebyli dostateãnû studováni. while others have been separated into different genera and species. Soupis fauny limnick˘ch permokarbonsk˘ch pánví âeského masivu je sestaven v souladu se souãasn˘m pohledem na taxonomii jednotliv˘ch faunistick˘ch skupin. Bivalvia (10 species).cz 2 Institute of Geology. Dipnoi (2 druhy). Insecta (180 species). 165 00 Praha 6 – Lysolaje. it revises the state of the type material. Paleontological research has been actively conducted in these basins for nearly two hundred years. Paleontologick˘ v˘zkum v tûchto pánvích probíhá jiÏ témûfi dvû století a podílelo se na nûm mnoho badatelÛ. Stanislav ·tamberg1 Jaroslav Zajíc2 Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic 1 SOUHRN Stfiedoãeské a západoãeské svrchnopaleozoické pánve. Actinopterygii (27 druhÛ). V soupisu jsou zahrnuty v˘sledky revizí star‰ího materiálu i nové nálezy. boskovická a blanická brázda jsou sladkovodní pánve tvofiící v˘znamnou ãást geologické stavby âeského masivu. e-mail: s. V seznamu fauny je uveden v˘ãet 399 druhÛ a mnoÏství skupin jedincÛ. Branchiopoda (6 species). Myriapoda (35 species). Chondrichthyes (17 species).cz Key words: Permian. ktefií popsali nûkolik stovek druhÛ fauny. This survey of the fauna of the limnic Permo-Carboniferous basins of the Bohemian Massif records the present taxonomical concepts. Carboniferous.cas. Nûkteré druhy byly pfiejmenovány.Abstract. during which time many researchers have participated in describing the several hundred species of Permo-Carboniferous fauna contained in them. Acanthodii ( 5 druhÛ). and new findings. Malacostraca (3 druhy). Myriapoda (35 druhÛ).i. nebo naopak byly rozdûlovány na nûkolik druhÛ nebo rodÛ. Arachnida (40 species). ze kter˘ch byla zmiÀována fauna v literárních pramenech. and Reptilia (13 species). podkrkono‰ská pánev. Tentaculitoidea (2 species). Acanthodii ( 5 species). Gastropoda (2 genera). místo jeho uloÏení. Tentaculoidea (2 druhy). a je upozornûno na nûkteré v˘znamné soubory fauny vhodné k dal‰ímu studiu. Souhrn ABSTRACT Several limnic Permo-Carboniferous basins comprise a significant part of the geological structure of the Bohemian Massif. The list of localities contains 205 places and 104 boreholes from which specimens have been described in the literature. V pfiedloÏené práci je podán seznam lokalit pod místními geografick˘mi názvy tak. 500 01 Hradec Králové. Ostracoda (2 druhy). Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové. Amphibia (47 species). Bivalvia (10 druhÛ). Fauna. Seznam fauny zahrnuje i pfiehled typového a dal‰ího srovnávacího materiálu. Academy of Sciences of the Czech Republic. Actinopterygii (27 species). Merostomata (3 druhy). Furthermore. Czech Republic. Reptilia (13 druhÛ). Seznam lokalit obsahuje 205 lokalit a 104 vrtÛ. Gastropoda (2 rody). Merostomata (3 species). Bohemian Massif 5 . the revision of older material. zaãlenûny do jin˘ch druhÛ. The list of faunas encompasses 399 species and enumerates groups of specimens that have not yet been classified.

.

and further reveals their relations to other analogous basins in Europe. Krejãí and later by J. ·tamberg has opened several localities in the Krkono‰e Piedmont Basin and Boskovice Graben and reviews and describes actinopterygians. The discovery of rich faunal remains in the gas-coal at the Humboldt mine in N˘fiany provided most of the impetus for his work. Blanice Graben and partly also the Boskovice Graben. probably from the Ruprechtice locality. Steen. was limited to giving a short review of the most significant localities and enumerating the taxons of the PermoCarboniferous Fauna. and much research is being actively pursued at the present time. and with respect to the present view of their stratigraphical range. For example. The excavations of Z. The first vertebrate fossil to be described from these basins was that of the actinopterygian fish Amblypterus vratislaviensis. Despite this considerable previous work. Subsequent papers about invertebrate specimens were published by J. Krkono‰e Piedmont Basin. Such progressive changes in recognizing the taxonomic range of the fauna and the stratigraphy of localities naturally created considerable. and discovered many promising localities. and Blanice Graben are limnic Permo-Carboniferous basins that form a significant part of the geological structure of the Bohemian Massif. as ·pinar further developed the study of discosauriscid amphibians. become recognized as synonyms for others. Klembara reviews the discosauriscid amphibians of the Boskovice Graben. the authors have had the following purposes in mind: To give a list of localities with names as they are used at the present time. and many others). Paleontological research in these basins has been actively conducted for nearly two hundred years. Many of these initial taxons have been subjected to redefinition. S. indicating that he obtained the specimen from the museum in Wroclaw. an updated survey of the fauna with references to types and other important material. Boskovice Graben. Schneider. which was referred to by A. and it has served as an indispensable resource for many subsequent studies by researchers from around the world even up to the present day (Augusta. Westoll. J. 7 . Ku‰ta. Krkono‰e Piedmont Basin. new finds from the Boskovice Graben were briefly described by Makowsky (1876) and Rzehak (1881). ·pinar and J. Many more researchers than are mentioned in the previous short introduction have participated in the description of the Permo-Carboniferous fauna of the Bohemian Massif throughout the past 170 years. Agassiz chose the species name vratislaviensis. while J. Carroll. published more than twenty years ago. during which time several hundred taxons have been described. Further descriptions of actinopterygian fishes from the Krkono‰e Piedmont Basin continued to appear during the twenty years following Heckel’s work. and including revisions made during the past few years. Gardiner. Fritsch’s work provided a new basis for studying of the Permo-Carboniferous faunas of the Bohemian Massif. copper ores.Introduction INTRODUCTION The Central and West Bohemian Late Paleozoic Basins. KukalováPeck in the 1950s utilized and advanced Augusta’s discoveries in the Boskovice Graben. Later in the nineteenth century. Romer. Werneburg. Intrasudetic Basin. Knowledge of the fauna that occurs in these Permo-Carboniferous basins has increased along with the progress in understanding their geological structure. The “Summary of the Permocarboniferous Fauna of the limnic basins of Bohemia and Moravia” (Zajíc & ·tamberg 1985) . J. the fundamental understanding of the Permo-Carboniferous faunas began with the research of Prof. Vratislav. Makowski and A. Schneider studies insects from the Boskovice Graben and Krkono‰e Piedmont Basin. Poland (the Czech version of this name. Even numerous taxons described initially by Friã remain valid. Intrasudetic Basin. These investigations continued through the second half of the twentieth century. Agassiz (1833-43). but temporary confusion. Brough. Friã’s studies led to his monumental four-volume work “Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. They also form the basis of the list of fauna contained in the present publication. J. Furthermore. Augusta continued the study of amphibians described earlier by A. Corda in the year 1835. though they have been reviewed several times during the course of a hundred years. and limestones. Research on the fauna of the limnic basins of the Bohemian Massif continued during the first half of the twentieth century mainly in the Boskovice Graben. Friã. We subsequently conceived the idea of preparing a new “Summary” in the interest of providing a more comprehensive survey of the localities and boreholes. Antonín Friã. or have been combined with others or separated into different genera and species. but the fish originates from the Lower Permian limestone from the Intrasudetic Basin. Kukalová-Peck discovered several localities with an unusually rich insect fauna.” This outstanding work was issued in 15 parts from 1879 to 1901. This ongoing research continues to provide new evidence of the geological structure and stratigraphy of these basins. In preparing the present contribution. Zajíc reviews the Stephanian and Lower Permian Acanthodians. Reisz. Petrunkevitch. The earliest known discoveries of faunal remains occurred in connection with the mining of coal. which was described by L. and J. The first invertebrate specimen to be described was of the scorpion Cyclophthalmus senior from the collections of Count ·ternberk. and contains the results of his study of the faunas of the Central and West Bohemian Carboniferous Basins. Milner. knowledge of the stratigraphy of the Permo-Carboniferous basins of the Bohemian Massif has gone through many changes and has become more exact as a result. was widely used in historical Latin documents).

Palaeogeography and Climate). We thank in this respect especially to colleagues Dr Mathias Harzhauser and Dr Ortwin Schultz (Naturhistorisches Museum. The present article does not discuss the fauna of the sediments of the Moravian Culm and the fauna of the paralic Upper Silesian coal Basin. climatic and anthropogenic impacts) and was connected with the IGCP 491 project (Middle Palaeozoic Vertebrate Biogeography. and new findings. to review the type material that exists mainly in collections in the Czech Republic.Introduction To summarize the survey of the fauna of the limnic Permo-Carboniferous basins of the Bohemian Massif. Institutional project Z 3013 0516 (Earth system at the intersection of geological processes. and to draw attention to some important specimens and collection of fossils suitable for study. Prague) and Dr Zbynûk ·imÛnek (Czech Geological Survey. RK01P03OMG032 (List of the localities and fauna of the limnic Permocarboniferous basins of Bohemia and Moravia). Dr RÛÏena Gregorová and Dr Stanislava Hrdliãková (Moravian Museum. Dr Jozef Klembara (Comenius University. To Dr Rudolf Prokop we thank for the loan of the photos and remember on some older localities. Special thanks of all go to the staff of the Paleontological Department of the National Museum. the revision of older material. ACKNOWLEDGEMENT The investigation and preparation of this book was supported by the projects of Ministry of Culture DE06P04OMG003 (Actinopterygians from the Permocarboniferous of the Krkono‰e Piedmont Basin). Many thanks for important information belong to our colleagues Dr Karel Martínek and Dr Stanislav Oplu‰til (Institute of Geology and Palaeontology. Prague especially to our colleagues Dr Vojtûch Turek and Dr Boris Ekrt for their effort in the searching for the types and amicable athmosphere on their laboratories. We are appreciative to the private collectors. Dr Andrew Milner (British Museum (Natural History)) . 8 . Dr Jörg Schneider (Bergakademie Freiberg). Dr Ulf Linnemann (Museum für Mineralogie und Geologie. Dresden). Many colleagues in Museums and Universities helped to us with the searching for the types and gave as the advices as regards of the taxonomy of different groups of the Late Palaeozoic Faunas. Vienna). Prague). London and to Dr Jarmila Peck. Dr Jakub Prokop and Dr Martin Ko‰Èák (Paleontological Institute of Charles University. evolution of life. Charles University. Paleogeography. and to record the present taxonomical conceptions. Stratigraphy and Climatic Changes of the Upper Stephanian (Gzhelian) of the Central and Western Bohemian Basins). Finally. Dr Josef P‰eniãka (West Bohemian Museum in Pilsen). Mr Jifií Holub and Mr Martin Lapacík for worthwhile field information and for important specimens providing for the study. Parts concerning the Línû Formation and Stephanian sharks were supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic as a part of the project IAA300130703 (Paleoecology. we extend thanks to Mrs Olga âermáková for typographical design of the paper and make up of the photos. Brno). special appreciation goes to Dr Jaroslav Marek. Bratislava). Prague). Closer to home. To revise the state of the type material. which were studied by ¤ehofi & ¤ehofiová (1973).

The age of sediments and volcanoclastic materials is Stephanian C and Autunian. The age of its nonfossiliferous Permian (perhaps Autunian and Saxonian) sediments have not yet been precisely determined. Its stratigraphic sequence consists of sediments and volcanic rocks of the Mississippian (Visean) to the Triassic (middle or later) age. The age of the continental deposits in this basin is Westphalian C to Triassic. first in Czech (Holub & Pe‰ek 1992) and subsequently published in English (Holub & Pe‰ek 1994). Outcrops occur just along the Lusatian lineament as a narrow strip between Svûtlá pod Je‰tûdem and Malá Skála (north of Turnov). and the Poorlice graben. It is located between the Mnichovo Hradi‰tû Basin and the Kru‰né hory Mts. northern. and the Rtynû basin-shaped valley. the Krkono‰e piedmont . The Orlice Basin [Orlická pánev] The obsolete synonyms for this basin are the Poorlice furrow. but their names for the areas. The Podorlice furrow. 1) by the above-mentioned Working Group at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission (Czech version: Holub & Pe‰ek 1992. The Krkono‰e Piedmont Basin [Podkrkono‰ská pánev] The obsolete synonyms for this basin include the Permian at the foot of the Krkono‰e Mts. English version: Holub & Pe‰ek 1994). The Îacléfi-SvatoÀovice Basin is partially synonymous with it. which have been incorrectly classified as separate basins. The eastern border is formed by the Hronov-Pofiíãí fault and the western one by the Lusatian lineament and the Rovensko dislocation. basins and outcrops are used here. the Lower Silesian Basin. Furthermore. and the Îacléfi-Waldenburg Basin. synclinorium. Geology and Stratigraphy 1. The Mar‰ovice-Bezdûz and Lu‰tûnice elevations form the western boundary. The denudation occurrences on the Hofiice elevation and Zviãina accompany the basin. the Lower SilesianCzech Basin. Its southern boundary is formed by the Malonín elevation. the Podorlice graben. is Westphalian D to Autunian. The area is comprised of the following basins and outcrop occurrences: The Intra-Sudetic Basin (Czech side) [Vnitrosudetská pánev (ãeská ãást)] The obsolete synonyms for this area are the Inner Sudetic depression. Partial units occur in the Îandov and the Srbsko-Kamenice depressions. This basin is located at the foot of the Krkono‰e-Jizerské hory crystalline complex. We slightly modify the terminology from these earlier publications. The age of the continental deposits is Visean to Triassic. the Zbeãník graben. and eastern Bohemia lying on the crystalline basement of the West Sudetes. GEOLOGY AND STRATIGRAPHY GEOLOGY The present list of fauna and fossiliferous sites is restricted to the Carboniferous and Permian limnic basins of the Czech Republic. The Trutnov-Náchod Depression comprises part of the basin. The Hronov-Pofiíãí fault forms the southwestern border of the basin and separates it from the Krkono‰e Piedmont Basin. The Mnichovo Hradi‰tû Basin [Mnichovohradi‰Èská pánev] This basin is almost entirely covered by Upper Cretaceous sediments. the Orlice graben. The eastern border is formed by the Lusatian lineament and the Rovensko dislocation.. The areas of the Carboniferous and Permian limnic basins were defined by the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif. This basin is situated north of the Boskovice Basin. The âeská Kamenice Basin [âeskokamenická pánev] This entire basin is covered mostly by Upper Cretaceous sediments. the TrutnovNáchod Depression. which contain abundant volcanic rocks. The age of these continental deposits. The mostly paralic Upper Silesian and Nûmãiãky basins do not fall within our interest. 9 The Sudetic Area (Originally referred to as Sudetic (Lugicum) Late Paleozoic) includes deposits of northeastern. the faunal content of the paralic Upper Silesian Basin has already been described by ¤ehofi & ¤ehofiová (1973). Four areas were defined (Fig.1. the Hronov-Pofiíãí graben.

1c2 – the occurrence at the Hofiice elevation). Geology and Stratigraphy Fig. 1e – the Permian occurrences in the Orlické hory Mts. 4a2 – the central part. 2c – the Radnice Basin.. and near Hradec Králové (4c1 – the occurrence in the Îelezné hory Mts.the Central and Western Bohemia Area: 2a – the PlzeÀ Basin. the occurrences near Vla‰im. 2e – the Kladno-Rakovník Basin. 1c – the Krkono‰e Piedmont Basin (1c1 – the occurrence near Zviãina. 4b – the Boskovice Basin (4b1 – the occurrence near Miroslav). 1d – the Intra-Sudetic Basin (Czech part). 4c2 . 1f – the Orlice Basin. 1b – the Mnichovo Hradi‰tû Basin. 1994). 3b – the occurrences between Moldava and Teplice. 2b – the Manûtín Basin. Area: 3a . 2 . 4a3 . 4 – the Furrows Area: 4a – Blanice Basin (4a1 – the northern part near âesk˘ Brod. 4c . 3 . 1 – the Sudetic Area: 1a – the âeská Kamenice Basin.1.the occurrence near Brandov. 4a4 – the southern part near âeské Budûjovice). Modified according to Holub & Pe‰ek (1992.the central part. the occurrences near Tábor.the occurrence near Hradec Králové). 1.the Kru‰né hory Mts. 10 . 2d – the Îihle Basin. 2g – the occurrence near Kravafie.. 2f – the M‰eno-Roudnice Basin.the occurrences in the Îelezné hory Mts.

the H˘skov remnant (previously known also as the Lísek Basin). and then towards the northwest to âíÏkovice. we use the less genetic term “basin” when referring to them. Geology and Stratigraphy Occurrences of Permian outcrops in the Orlické hory Mts. The Kladno-Rakovník Basin [Kladensko-rakovnická pánev] The eastern boundary of this basin runs northward along the Vltava river from Kralupy nad Vltavou to Nová Ves. The Furrows Area (Originally referred to as the Late Paleozoic of the furrows) The use of the term “furrow” (brázda in Czech) is historical. the Holoubkov remnant.1. (2001. The boundary between these two parts is formed by the Bílichov elevation and its extension to north-northwest (from Ruda near Nové Stra‰ecí to Mnichov near Louny). The Radnice Basin [Radnická pánev] This basin is comprised of a series of sunken blocks in the vicinity of Radnice. The Îihle Basin [Îihelská pánev] The age of the sediments is Westphalian B-C and Stephanian. and the eastern M‰eno part. Carboniferous occurrences (denudation remnants) The numerous Carboniferous denudation remnants of Central and Western Bohemia were not originally recognized as a homogenous group due to the diverse conditions of their various locations. the Merklín remnant (previously known also as the Merklín Basin). and then northwards to Zátyní (NW of Dubá). the Tûchlovice remnant. the Miro‰ov remnant (previously known also as the Miro‰ov Basin). The basins are rimmed by small concurrent exposures to the south and west. the names of which are of historical origin and have no relation to the geological structures. The nonfossiliferous Permian sediments are likely to be of Saxonian age. and their actual nature is not yet sufficiently known. Small Carboniferous outcrops occur at several localities between Moldava and Teplice. The denudation remnants seem to indicate an original linkage between the Orlice Basin and the Trutnov-Náchod depression. However. Age of sediments and volcanoclastic materials is Westphalian B to Autunian. the Letkov remnant (previously known also as the Letkov Basin). narrow sedimentary occurrences. the Îebrák remnant (previously known also as the Îebrák Basin). the Skapce remnant. German authors have united both occurrences into the Olbernhau-Brandov Basin. For this reason. Supplement 5). and the eastern Kladno part. The occurrence near Brandov (the obsolete synonym of which is the Brandov Basin) is linked to that near the Olbernhau Basin in Saxony. 11 . the Pfiílepy remnant (previously known also as the Pfiílepy Basin). in addition to which the terms “graben” and “halfgraben” were also used in reference to separate. The main occurrences are as follows: the Kfiivce remnant. Area (Originally referred to as the Late Paleozoic of the Kru‰né hory Mts. and the Kravafie remnant (previously known also as the Kravafie Basin). For their geographic positions see Pe‰ek et al. along the Labe river to its confluence with the Libûchovka river. these structures are of markedly reduced sizes. The Manûtín Basin [Manûtínská pánev] The age of the sediments is Westphalian D and Stephanian. The age of the sediments is Westphalian B-D. The Central and Western Bohemia Area (Originally referred to as the Late Paleozoic of central and western Bohemia) is separated from the Sudetic Area by the Hefimánky granitoid massif to the north and by the Mar‰ovice-Bezdûz and Lu‰tûnice elevations to the northeast.) is represented by small occurrences on the Czech side of the Kru‰né hory (Erzgebirge) Mts. which were earlier incorrectly considered as separate basins. It is divided into two parts: the western Roudnice part. The sedimentary deposits of the area are distributed among several basins. The age of the sediments and volcanoclastic materials is Westphalian A-C and Permian. These occurrences are not represented in Figure 1. The boundary between these two parts runs from the north of Neratovice. The coal-bearing sequence is associated with volcanic rocks and volcanoclastic materials of the Teplice rhyolite. The central and northern parts of this basin are covered by mostly Upper Cretaceous and locally Tertiary sediments and volcanic rocks. The Kru‰né hory Mts. The remaining sedimentary fills are mostly tectonically confined and are elongated to the north-northeast and southsouthwest. The basin is divided into two parts: the western Rakovník part. The PlzeÀ Basin [PlzeÀská pánev] This basin is situated between Plasy and Dobfiany. The age of the sediments is Westphalian B and Stephanian C. The M‰eno-Roudnice Basin [M‰ensko-roudnická pánev] This basin is almost entirely covered by Upper Cretaceous sediments.

The lithostratigraphic units of the second chart are also applied to the Mnichovo Hradi‰tû Basin and partly to the âeská Kamenice Basin. Two different lithostratigraphic charts are used in the Czech part of the Sudetic Area. The sedimentary fill is of Stephanian C and Lower Permian (Autunian) age. The Blanice Basin [Blanická brázda] (originally referred to as the Blanice Furrow) The Blanice Basin is comprised of isolated outcrops that occur between âesk˘ Brod to the north and âeské Budûjovice to the south. The southernmost occurrence is situated near Zöbing in Austria. and the Boskovice depression. These outcrops are exposed in a strip tending north-northeast/south-southwest. We therefore continue to use the traditional division for the purposes of the present contribution. 3). and the second one for the Krkono‰e Piedmont Basin (Fig.g. 5) and Blanice (Fig.g. 2). Werneburg & Schneider. Schneider & Cassinis (2006). Other lithostratigraphic charts were compiled for the Boskovice (Fig. Geology and Stratigraphy The Boskovice Basin [Boskovická brázda] (originally referred to as the Boskovice Furrow) The southern part of this basin is sometimes incorrectly referred to as the Rosice-Oslavany basin. One problem presented by this new subdivision concerns the incorporation of the “Lower Autunian” into the Carboniferous as the equivalent of the upper part of Gzhelian. The various biostratigraphical concepts have been evaluated by Lucas. 6) Basins. 1972). and those buried under Upper Cretaceous sediments in the vicinity of Hradec Králové and Pardubice have sometimes been interpreted as the Jihlava Furrow. amphibians (e. 12 . conchostracans (e. Martens. The local bio. 2006). Lucas.and ecostratigraphy is based on the occurrence of actinopterygian fishes and sharks (Zajíc 2000. One stratigraphic chart is used for the entire Central and Western Bohemian Area (Fig. The largest northern part is situated near âesk˘ Brod and Kostelec nad âern˘mi lesy. The central part is formed by outcrops in the vicinity of Vla‰im and Tábor. Based on their lithology. 2004). STRATIGRAPHY The latest official subdivision of the Carboniferous System is presented in Heckel & Clayton (2006). 4). the Ti‰nov-Kufiim elevation.g.1. Schneider & Werneburg. insects (e. Partial segments occur (from south to north) in the Rosice-Oslavany depression. The first of these was compiled for the Czech side of the Intra-Sudetic Basin (Fig. 2007. The southern outcrops are situated near âeské Budûjovice. The occurrences in the Îelezné hory Mts. However.g. 2006). Its northern border with the Orlice Basin is formed by the Malotín elevation in the southern vicinity of Moravská Tfiebová. The sedimentary fill is of Stephanian C and Lower Permian (Autunian to Saxonian) age. these sediments are judged to be probably of Stephanian age. and other animal groups and ichnotaxa (e. when neither the lower nor the entire Autunian has yet been defined. Lucas & Hunt 2006) have also been used for biostratigraphic purposes. An isolated outcrop occurs near Miroslav (northeast of Znojmo).

13 .1. Modified according to Zajíc (2000). 2 Stratigraphic chart of the Intra-Sudetic Basin (Sudetic area. Geology and Stratigraphy Fig. Czech part).

The âeská Kamenice Basin adopts the same lithostratigraphy.14 Fig. Stratigraphic chart of the Krkono‰e Piedmont and Mnichovo Hradi‰tû Basins (Sudetic area). Modified according to Zajíc (2000. 1. 3. 2007). Geology and Stratigraphy .

Stratigraphic chart of the Boskovice Basin. Fig. Drábková. ·imÛnek & Zajíc (2001) . Modified according to Zajíc (2000). Stratigraphic chart of basins and occurrences of the Central and Western Bohemian Area. Modified according to Martínek. 5. Míchov. Geology and Stratigraphy 15 Fig. Mikulá‰.Fig. The Baãov. 1. Stratigraphic chart of the Blanice Basin. and Kochov Horizons probably represent one unit or stratigraphic level. 6. 4. Modified according to Zajíc (2005) and Zajíc & ·tamberg (2004).

.

The Lib‰tát locality is also mentioned in some previous papers like Augusta (1939b). The first row contains the name of the locality as it is used at the present time. Kalná H. unless it is a geographical name used on maps (for example: Ko‰Èálov „Za hospodou“ = Ko‰Èálov „Behind the tavern“). unspecified. The Rybnice „Hrádeck˘ creek“ locality is also known as Háje nad Jizerou (·tamberg 1993. echinoderm fragments and ostracodes. Some localities with unspecified fauna (e. Friã (1912). List of Localities and Boreholes 2. baãovsk˘ lom. Other relevant names. 1999b) or Roprachtice (Rieger 1971) but is located in the Rybnice cadastre. LOCALITIES Arnultovice „Lev˘ bfieh âisté“ [Arnultovice „Left bank of âistá stream“] Trutnov district [KPB. localities of the Olivûtín Member of the Intrasudetic basin are described by ·tamberg (1999a). The terminology in reference to the basins has been modified in accordance with Holub & Pe‰ek (1993). are indicated in parenthesis.] 17 . see the chapter entitled “Geology and Stratigraphy. Current situation of fossiliferous localities of the Boskovice Graben is described by Ivanov (2003).] Arnultovice „Prav˘ bfieh âisté“ [Arnultovice „Right bank of âistá stream“] Trutnov district [KPB. However. The boreholes are given in a separate list following that of the localities. He interpreted them as foraminifers. For further details. All photos of the localities were made by S. such as those used earlier (if they are known). ·tamberg unless otherwise noted. Danûk (1902). The second row contains. NOTES The Lib‰tát locality (= Lieb‰tát. The Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“ locality is also known as Rybnice (·tamberg 2000). Zajíc (1988). The most correct name is therefore Ko‰Èálov. he noted that a redeposition from an overlying stratum can’t be ruled out.g. The third row contains the name of the district. and Zajíc & ·tamberg (1986). LIST OF LOCALITIES AND BOREHOLES The locality list is arranged alphabetically. ABBREVIATIONS We used following abbreviations for the list of fossiliferous outcrops and boreholes (the marks in the square brackets behind the name of basin are the same as in the Fig. Baãov I) [Baãov „Na skalkách quarry“] Blansko district [BOF. g.2. Baãov H.” Skoãek (1993) stated very bed preserved and problematic remains from the Lhotice Member (Blanice Basin). 1): BLF – the Blanice Basin [4a] BOF – the Boskovice Basin [4b] CKB – the âeská Kamenice Basin [1a] ISB – the Intra-Sudetic Basin [1d] KPB – the Krkono‰e Piedmont Basin [1c] KRB – the Kladno-Rakovník Basin [2e] MHB – the Mnichovo Hradi‰tû Basin [1b] MIB – the Miro‰ov occurrece (earlier known as the Miro‰ov Basin) [east of the PlzeÀ Basin and south of the Radnice Basin] MRB – the M‰eno-Roudnice Basin [2f] PB – the PlzeÀ Basin [2a] RAB – the Radnice Basib [2c] The H˘skov denudation remnant (earlier known e. these finds probably come from the vicinity of Ko‰Èálov railway station (formerly Lib‰tát railway station). Zajíc & ·tamberg 1986) is necessary to exclude from the list because the fossiliferous outcrops surely belong to the present Ko‰Èálov cadastre (no sediments of the Rudník Horizon are known from the present Lib‰tát cadastre). in brackets.] Baãov „Lom Na skalkách“ (= 3. spicula of marine calcic sponges. Some specimens in diverse collections are still labelled with this locality name. However. the English translation of the locality name. as the Lísek Basin) is situated west of Beroun. Kalná H. Rieger 1971) are not quoted in the list. and the last row the abbreviation of the basin and the stratigraphical range of the locality.

PlouÏnice H. Vitouchov unweit Lomnitz. Ruprechtice H. probably Lhotce M. List of Localities and Boreholes Boskovice „U Otylky“ Blansko district [BOF. Lhotice M. 7.] Fig. Bytouchov.2.] Bítouchov (u Veselé) (= Bitouchov.] Broumov Náchod district [ISB. Veselá H. Exposure of the upper part of the quarry in the year 2004. Baãov H. Bituchow bei Lomnitz. probably Zbonûk-Svitávka H.] Broumov „RoÏmitál“ (=RoÏmitál u Broumova) (the localisation RoÏmitál near Bruntál in Zajíc & ·tamberg 1986 is mistaken) Náchod district [ISB.] Boskovice „Údolí Semíãe v poli“ (= Baãov III) Boskovice „Semíã valley in the field“ Blansko district [BOF. Ch˘nov M. Jetfiichov H.] Beãkov „V˘choz jz od kapliãky“ [Beãkov „An outcrop SW of the chapel“] Trutnov district [ISB.] Bdín Rakovník district [KRB. Locality Baãov „Na skalkách quarry“. âerná Hora „Záfiez nedokonãené dálnice“ [âerná Hora „Uncompleted motorway cut“] Blansko district [BOF.] Bradlecká Lhota „Les Zlatník“ [Bradlecká Lhota „Zlatník wood“] Semily district [KPB. Kounov M.] âeské Budûjovice âeské Budûjovice district [BLF. Baãov H.] âesk˘ Brod „JiÏní okraj obce – Peklov“ [âesk˘ Brod „Southern periphery – Peklov“ ] . Hejtmánkovice H..] âesk˘ Brod (unidentified) Kolín district [BLF. Vitochov) [Bítouchov (near Veselá)] Semily district [KPB. Bítouchov u Lomnice.] 18 âerná Hora (unidentified) Blansko district [BOF. ?Beãkov H.] Broumov „Západní okolí“ [Broumov „West environs“] (outcrop along the road Broumov – Police nad Metují) Náchod district [ISB. ViÏÀov Horizon] Bylany u âeského Brodu Kolín district [BLF. probably Zbonûk-Svitávka H.

Ch˘nov M.] Horní Kalná „Zanikl˘ lÛmek“ [Horní Kalná „Defunct quarry“] (close to Horní Kalná-Zálesní Lhota road. about 200 m from the intersection) Trutnov district [KPB. Hejtmánkovice H.] âistá (= Lauterwasser) Kolín district [BLF. Kalná H. Blansko district [BOF. uncompleted motorway cut“] Brno-venkov district [BOF.] Hluboké Dvory (= Hlubok˘ u Ti‰nova.] Dolní ·tûpanice (= Nieder-Stepanitz) Semily district [KPB. Hluboky bei Tischnowitz) Brno-venkov district [BOF.] Horní Kalná „V˘choz v lese“ [Horní Kalná „Outcrop in the wood“] (to the north of Horní Kalná-Zálesní Lhota road.] Doubravãice „Rokle u hájovny“ [Doubravãice „A gulch near the gamekeeper’s lodge”] Kolín district [BLF. Ober-Kalna) Trutnov district [KPB.] Horní Kalná (unspecified) (= Kalna bei Starkenbach. Ch˘nov M.2.] âesk˘ Brod „Skalka“ (= Skalka u âeského Brodu.] Fig. Rudník H. Lubû H. Kalná H.] Drválovice „Vûtrn˘ ml˘n“ (= Drbálovice. about 750 m from the intersection) Trutnov district [KPB. Peklov M. Kalná H. Exposure of the quarry in the year 1998 (now takes to earth).] Hejtmánkovice Náchod district [ISB. Kochov H.] Dolní Sytová Semily district [KPB. Na Skalce) Kolín district [BLF.] Dolní Kalná (unspecified) (= Kalna bei Starkenbach) Trutnov district [KPB. Kalná H. Kalná H. Lubû H. Vanovice) [Drválovice „Windmill“] Note: The locality contains several outcrops in the vicinity of the former windmill.] Dolní Kalná „Nosek“ Trutnov district [KPB. 19 .] Dolní Kalná „LÛmek“ [Dolní Kalná „Little quarry“] Trutnov district [KPB. Oberkalná. Locality Dolní Kalná „Little quarry“. Ch˘nov M. dálnice“ [Hluboké Dvory „Skaliãka. ·tûpanice-âikvásky H.] Hluboké Dvory „Skaliãka. 8. List of Localities and Boreholes Kolín district [BLF. Kalná H.

Kounov M. Kounov M. Kalná H.2. Kalná H. Radnice Coal Seams] Chomle u Radnic „DÛl Pokrok“ (= dÛl Pokrok (závod Ovãín) u Radnic) [Chomle u Radnic „Pokrok mine“] Rokycany district [RAB.] Chobot (= Chobot u Vla‰imi) (settlement of Nesperská Lhota) Bene‰ov district [BLF.] Chomle u Radnic (= Chomle bei Radnitz) (Originally in former quarry close to the Malinovec pond near Chomle. Ruprechtice H.] Horní Kalná „Odval dolu Vítûz“ [Horní Kalná „Dump of the Vítûz mine“] Trutnov district [KPB.] 20 Hynãice „Prav˘ bfieh Stûnavy“ [Hynãice „Right bank of Stûnava river“] Náchod district [ISB.] .) Rokycany district [RAB.] Hfiedle (=Hfiedl) Rakovník district [KRB. Kalná H. 9. List of Localities and Boreholes Fig.] Hvûzda Kladno district [KRB. Radvanice Coal Seams] Chotíkov PlzeÀ-sever district [PB. Kalná H. Horní Kalná „Odval dolu Adam“ [Horní Kalná „Dump of the Adam mine“] Trutnov district [KPB. Radnice Coal Seams] Chvaleã (= Qualisch bei Trautenau. Locality Horní Kalná „Dump of the Adam mine“. Lhotice M.] Horní Kalná „Za garáÏí“ [Horní Kalná „Behind the garage“] Trutnov district [KPB. Chvaleã near Trutnov) (probably dump of the Celest˘n Mine) Trutnov district [ISB. Kounov M. Kalná H.] Horní Kalná „DÛl Fortuna“ [Horní Kalná „Fortuna mine“] Trutnov district [KPB.] Horní Kalná „Odval dolu Eva“ [Horní Kalná „Dump of the Eva mine“] Trutnov district [KPB.

] Klá‰terská Lhota (= Mönchsdorf an der Kleinen Elbe) Trutnov district [KPB. 10. Klabuk bei Perutz) [Klobuky „Adit“] (The old adit was situated above the mill on the hillside between Klobuky and âeradice. Kochov H. Klobuky H.) Kladno district [KRB. Radnice Coal Seams] Kladoruby „Dolní pepfiík“ Blansko district [BOF.] Klobuky „·tola“ (= Klobuk bei Schlan. Kalná H.] Janovice „Odval dolu Franti‰ek“ [Janovice „Dump of the Franti‰ek mine“] Trutnov district [KPB. Klobuky H. VII. Locality Klá‰terská Lhota. 21 . Kounov M.) Kladno district [KRB. Radnice Coal Seams] Kladno.) Kladno district [KRB. Trávník „Horní pepfiík“) Blansko district [BOF.] Jedomûlice Kladno district [KRB. Klobuk bei Perutz) [Klobuky „Quarry“] (The former quarry in carbonates was situated on the western margin of the village. N˘fiany M. (?)] Janov u Miro‰ova Rokycany district [MIB. Vrapice Kladno district [KRB. List of Localities and Boreholes Ivanãice „Panovského cihelna“ [Ivanãice „Brickfield of Panovsk˘“] Brno-venkov district [BOF. Gottwald III Mine) Kladno district [KRB. or Lubû H.] Kladoruby „Horní pepfiík“ (=Kladeroby. dÛl Gottwald III) [Kladno – Hnidousy „Ronna mine“ (= Nr.] Fig.2.] Klobuky „LÛmek“ (= Klobuk bei Schlan. Padochov F. Rudník H.] Kladno – Hnidousy „DÛl Ronna“ (= Nr.] Klobuky „Cukrovar“ [Klobuky „Sugar rafinery“] (Near the storage holes. Klobuky H. Zbonûk-Svitávka H. VII.

) Kladno district [KRB.] Ko‰Èálov (unspecified) (= Ko‰tialov.] Ko‰Èálov „KováfiÛv ml˘n“ [Ko‰Èálov „Kováfi’s mill“] Semily district [KPB.2.] Ko‰Èálov „Odval ‰toly Nadûje“ (= Vyniklá – Sutice) [Ko‰Èálov „Dump of the adit Nadûje“] Semily district [KPB. ?Kalná H.] Kochov „V lese“ (= Kochov – L. 11. Kochov H.] Ko‰Èálov „Za hospodou“ [Ko‰Èálov „Behind the tavern“] Semily district [KPB.] Fig. ·tûpanice-âikvásky H. List of Localities and Boreholes Klobuky „Svah“ [Klobuky „Slope“] (Above the driveway to the east of the sugar rafinery.] Kocléfiov „Lysé vrchy“ [Kocléfiov „Lysé Hills“] Trutnov district [KPB. Rudník H.] Kochov „V potocích“ (= Kochov – Noviãí) [Kochov „In the streams“] Blansko district [BOF. Collecting of fossils in the year 2000. Locality Kochov „In the streams“.sever) [Kochov „In the forest“] Blansko district [BOF. Kochov .] Klobuky „V˘chod“ [Klobuky „East“] (The slope near the road between the church and sugar rafinery. 22 .] Kochov „Horka“ (=Kochov .) Kladno district [KRB.] Ko‰Èálov „Za internátem“ [Ko‰Èálov „Behind the hostel“] Semily district [KPB. Klobuky H. Lib‰tát = Lieb‰tát) Semily district [KPB.vrch Horka) Blansko district [BOF. Rudník H. Rudník H. Kochov H. Klobuky H. Kochov H. Rudník H.] KnûÏeves (= KnûÏoves) Rakovník district [KRB. M‰ec M.

] Kozinec u Jilemnice (= Kozinec) Kozinec hill near Jilemnice (old mining dumps) Semily district [KPB.] 23 .] Krsmol (= Krsmol bei Lomnitz) Jiãín district [KPB. M‰ec M. Veselá H.] Kounov Rakovník district [KRB. ·tûpanice-âikvásky H.] Ko‰Èálov „U koupali‰tû“ [Ko‰Èálov „Near open air pool“] Semily district [KPB. M‰ec M. Kalná H.] Kruh 1 Semily district [KPB.] Kru‰ovice „V˘kop pro ropovod“ [Kru‰ovice „Pipeline excavation“] Rakovník district [KRB. PlouÏnice H.2. Kounov M. Kalná H. Kfieãovice u Rovenska) Semily district [KPB. 12. Kounov M. Rudník H. Rudník H.] Kruh 2 Semily district [KPB. Locality Ko‰Èálov „Kováfi’s mill“. List of Localities and Boreholes Fig.] Kfieãovice pod Troskami (= Kfieãowic bei Rowensko.] Krupá Rakovník district [KRB. PlouÏnice H.] Kouty „·toly Adolf a Glück“ (= Kobylík) [Kouty „Adolf and Glück adits“] Semily district [KPB. Radnice Coal Seams] Kromle Jiãín district [KPB. Ko‰Èálov „Valdice“ Semily district [KPB.] Krouãová „Halda dolu Adolf“ [Krouãová „Dump of the Adolf mine“] Rakovník district [KRB.] Kralupy „B˘val˘ kopec âervená hÛrka“ (= Kralup) [Kralupy „Former hill âervená hÛrka“ (= Kralup) ] Mûlník district [KRB. Kozinec H.

Lubná Coal Seams] Malá Lhota „Podhájí“ Blansko district [BOF. Padochov F. Radnice M.2.] Moravsk˘ Krumlov „Údolí Rokytné“ (= Kromau. Luba.] Kyje „Záfiez trati“ (unspecified) [Kyje „Railroad cut“] Jiãín district [KPB. probably Zbonûk-Svitávka H. Kounov M. „Behind the Forestry Office“. „Za lesním úfiadem“. Semily F. Moravsk˘ Krumlov II. = dÛl Nosek) [Libu‰ín u Kladna „Schöller mine“] Kladno district [KRB. List of Localities and Boreholes Kundratice „Doly“ Semily district [KPB. PlouÏnice H. SvatoÀovice Coal Seams] Míchov Blansko district [BOF.] Mutûjovice „DÛl Perun II“ [Mutûjovice „Perun II mine“] Rakovník district [KRB.] Ledce „V propastech“ (carbonate nodules in the ravine V propastech) PlzeÀ-sever district [PB. Míchov H.] Malá Lhota „Pfiíãná zmola“ (= Lhotka bei Raitz. probably Lubû H. Rudník H.) Semily district [KPB.] Lubû (= Lubie. Rudník H. probably Zbonûk-Svitávka H.] Malesice PlzeÀ-mûsto district [PB. Lubû H. Padochov F. Lhotic) [Lhotice „Shaft“] âeské Budûjovice district [BLF. Kounov M. M‰ec M.] Nabdín Kladno district [KRB. Lhotice M.] Lísek u Berouna „Nad ml˘nem Dibfií“ (= Lisek bei Beraun.] Moravsk˘ Krumlov „Tylova ulice“ (=Moravsk˘ Krumlov I) [Moravsk˘ Krumlov „Tylova street“] Znojmo district [BOF.] Loukov „ëáblÛv ml˘n“ (Loukov „ëábloviny“) [Loukov „Devil’s Mill“ ] Semily district [KPB. Lhotice M. or Vrchlabí F. Dibfii.] Libu‰ín u Kladna „DÛl Schöller“ (= dÛl Nejedl˘ I. Lubic) Blansko district [BOF.Sutice) [Nedvûzí „Rohan adit“] . Stradonitz) [Lísek u Berouna „Above the millhouse Dibfií“] Beroun district [KRB – H˘skov denudation remnant. Klein-Lhota bei Czernahora) Blansko district [BOF. Radnice Coal Seams] Lomnice nad Popelkou (okolí) [Lomnice nad Popelkou (surroundings)] (cand flag sandstone. ·tûpanice-âikvásky H. Krommau „Za lesním závodem“.] Nedvûzí „·tola Otto“ [Nedvûzí „Otto adit“] Semily district [KPB.] Nedvûzí „·tola Rohan“ (= Vyniklá .] Lhotice „·achta“ (= Lhota.] Malé SvatoÀovice „Tmav˘ dÛl“ Trutnov district [ISB. Klein-Lhotta.] Lhotice „Odval dolu Etna“ [Lhotice „Dump of the Etna mine“] âeské Budûjovice district [BLF.] Letovice „Jindfiichov“ Blansko district [BOF. Moravsk˘ Krumlov „Údolí Rokytné“) [Moravsk˘ Krumlov „Rokytná river valley“] Znojmo district [BOF.] 24 Lubná (= Lubna) Rakovník district [KRB. Kounov M. Dybfií.

PlouÏnice H.] Neslovice „Rybiãková skála“ (= Nesslowitz. Locality Neslovice „Fishrock“.] Olivûtín (= Oelberg) Náchod district [ISB.2. ·tûpanice-âikvásky H.] Nová Paka „Leti‰tû“ [Nová Paka „Aerodrome“] Jiãín district [KPB. ¤íãany H. III) Blansko district [BOF.] N˘fiany „Dálnice“ [N˘fiany „Motorway“] PlzeÀ-sever district [PB. Kochov H. N˘fiany M.] NiÏbor „Osada Stradonice“ (= Stradonitz) [NiÏbor „Stradonice settlement“] (The locality was in Zajíc & ·tamberg 1986 confused with Stradonice u Peruce with different lithostratigraphy. 13.] N˘fiany „DÛl Humboldt“ (= Nyfian bei Pilsen) [N˘fiany „Humboldt mine“] PlzeÀ-sever district [PB. Ruprechtice H. 25 .] Noviãí Blansko district [BOF. probably Baãov or Kochov H. ¤íãany H.) Beoun district [KRB – H˘skov denudation remnant.) [Neslovice „Fishrock 2“] Brno-venkov district [BOF. Rybiãková skála 1.] Neslovice „Rybiãková skála 2“ (= údolí Neslovického potoka. Ruprechtice H.] Oslavany „Lev˘ bfieh Oslavy“ [Oslavany „Left bank of the river Oslava“] Brno-venkov district [BOF. Exposure of the outcrop in the year 2002.] Obora (= JabloÀany.] Fig. Zb˘‰ov H. Rosice-Oslavany F.] Olivûtín „Nad náhonem“ (= Oelberg) [Olivûtín „Over lead“] Náchod district [ISB. Pod Knovízem) [Neslovice „Fishrock“] Note: protected locality Brno-venkov district [BOF. Radnice M.] Nová Ves nad Popelkou „Pole u Îìáru u Kumburku“ [Nová Ves nad Popelkou „Field near Îìár u Kumburku“] Semily district [KPB. Obora I. M‰ec M. Neslovice. II. PlouÏnice H. List of Localities and Boreholes Semily district [KPB..

Radnice Coal Seams] Ovãín „Povrchov˘ dÛl“ [Ovãín „Opencast mine“] Rokycany district [RAB. Tal von Stradonic bei Peruc. Locality Otovice „âern˘ brook“. Stradonice u Peruce) [Peruc „Valley of Débefisk˘ brook“] Louny district [KRB. Nosek) [Oslavany „Kukla mine dump“] Brno-venkov district [BOF.2. Otovice H.] Petrovice „Halda“ (= Petrovic.] Otvovice (= Votvovice. 26 . Petrovic bei Rakonitz) [Petrovice „Dump“] Rakovník district [KRB. Klobuky H.] Otovice „âern˘ potok“ [Otovice „âern˘ brook“] Náchod district [ISB. List of Localities and Boreholes Oslavany „Odval dolu Kukla“ (= odval dolu V. Wotovic bei Kladno) Kladno district [KRB. Exposure of the outcrop in the year 1994. Radnice Coal Seams] Padochov „V˘kop pro plynovod“ (= Padochau) [Padochov „Pipeline excavation“] Brno-venkov district [BOF. Rosice-Oslavany F.] Otovice „Vápenka“ [Otovice „Limekiln“] Note: The locality contains several outcrops in the vicinity of the former adit (·tamberg 1999a) Náchod district [ISB. Radnice Coal Seams] Fig. Stradonic bei Peruc. Votovice.] Panensk˘ T˘nec Louny district [KRB.] Peruc „Údolí Débefiského potoka“ (=údolí strádonické pod Perucí.] Otovice (unspecified) (= Ottendorf) Náchod district [ISB.] Otovice „Chmelnice“ [Otovice „Hop-field“] Náchod district [ISB. Klobuky H.] Páleãek Kladno district [KRB. 14. Otovice H. Zb˘‰ov H. Otovice H. Klobuky H. Otovice H.

] Proseã pod Je‰tûdem Liberec district [MHB. Zb˘‰ov H.] Prostfiední Lánov „Jz svah kopce ·piãka“ (=Prostfiední Lánov.5“] Semily district [KPB. probably Zbonûk-Svitávka H. 15. 1997) Semily district [KPB. PlouÏnice H.] Podolí Blansko district [BOF.] PlouÏnice „Záfiez trati kilometrovník 60. Locality PlouÏnice „Railroad cut milestone 60.0 – 1. Rudník H. Rudník H. Mittel Langenau.] Pfierubenice Rakovník district [KRB. Rudník H.] Prostfiední Lánov „Za továrnou“ [Prostfiední Lánov „Behind the factory“] Trutnov district [KPB.2. 27 . PlouÏnice H. 1“] (see Zajíc in Blecha et al. Lánovsk˘ kopec.0 – 1. List of Localities and Boreholes PlouÏnice (unspecified) (=Plouãnice) Semily district [KPB.3 m of the section“] (see Zajíc in Blecha et al. 1“ [PlouÏnice „Railroad cut ·imÛnek’s excavation No. Kounov M. PlouÏnice H.] Prostfiední Lánov „Kováfisko“ (=Schmidtdorf) Trutnov district [KPB. Zirmkoppe) [Prostfiední Lánov „Sw slope of ·piãka hill“ ] Trutnov district [KPB.] Prostfiední Lánov „V˘chodní svah údolí Malého Labe“ [Prostfiední Lánov „Eastern slope of Malé Labe valley“] Trutnov district [KPB.] PlouÏnice „Záfiez trati ·imÛnkÛv v˘kop ã. Rudník H. 1997) Semily district [KPB.] PlouÏnice „Záfiez trati profil 0.5“. Rudník H. PlouÏnice H.] Fig.] Polánka (= Polanka) Znojmo district [BOF.3 m“ [PlouÏnice „Railroad cut 0.5“ [PlouÏnice „Railroad cut milestone 60.

] Semily (unspecified) Semily district [KPB.] Semily „Lev˘ bfieh Jizery“ [Semily „Left bank of Jizera river“] Semily district [KPB.] 28 . ?Zbraslavec H. Ruprechtice H. Ruprechtice H. List of Localities and Boreholes Pfiíãina „Na brantech“ Rakovník district [KRB. Rudník H.] Slan˘ „Jáma“ [Slan˘ „Mine“] Kladno district [KRB. Ruprechtice H.] ¤íãany (= ¤íãany u Brna) Brno-venkov district [BOF. Vernéfiovice H. Rudník H. Radvanice Coal Seam complex] Rakovník „DÛl Moravia“ (= Rakonitz) [Rakovník „Moravia mine“ (= Rakonitz)] (in the former Kavan pond) Rakovník district [KRB. ¤íãany H. Radnice Coal Saems] Radvanice „DÛl Katefiina“ (= dÛl Stachanov) [Radvanice „Katefiina mine“] Trutnov district [ISB.) Semily district [KPB.] Rybníãek (mine dump. Rudník H. Horní Branná H. Rudník H. ?Zbonûk-Svitávka H.] Ruprechtice (= Ruppersdorf) Náchod district [ISB. Radnice Coal Seams] Roprachtice „Dokumentaãní bod 409d“ [Roprachtice „Documentation point 409d“] Semily district [KPB.] Sebranice „Úboãí vrchu Podsedky“ (= Sasina) [Sebranice „Podsedky hillside“] Blansko district [BOF.] Pfiistoupim (= Pfiistoupín) (conchostracans in carbonate nodules) Kolín district [BLF.] Radnice Rokycany district [RAB.] Ruprechtice „Vápencové lomy“ (= Ruppersdorf) [Ruprechtice „Limestone quarries“] Náchod district [ISB.2. (dump of Z. Rudník H. M‰ec M.] Pfiíkr˘ „Pfiítok Honkova potoka“ [Pfiíkr˘ „Tributary of HonkÛv creek“] Semily district [KPB. Rudník H.. N˘fiany M. Ch˘nov M.] Sebranice „Údolí Rasovna“ [Sebranice „Rasovna valley“] Blansko district [BOF. Sajfy. Radnice Coal Seams] Pfiíkr˘ „HonkÛv potok“ [Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“] Semily district [KPB. Rudník H.] Rtynû v Podkrkono‰í. Nejedl˘ mine) Trutnov district [ISB. Herrmannsseifen.] Ruprechtice „Pod Svûtlinou“ Náchod district [ISB.] Rudník (= Hermannseifen.] Rybnice „Hrádeck˘ potok“ [Rybnice „Hrádeck˘ creek“] (Correct locality cadastre for Háje nad Jizerou sensu ·tamberg (1993) and Roprachtice sensu Rieger (1971).] Semily „Rokle v Nouzovû“ [Semily „Ravine in Nouzov“] Semily district [KPB. Prkenn˘ DÛl-Îìárky M. settlement of Bernartice) Trutnov district [ISB. Hefimanovy Sejfy) (probably diverse outcrops) Trutnov district [KPB.

trasa nedokonãené dálnice mezi Chrudichromy a Sudicemi. Radnice Coal Seams] Svitávka „Vrch Hradisko – sz. ·tilec u Îebráku) [Tlustice „·tilec opencast mine“] Beroun district [RAB – Îebrák denudation remnant. PlouÏnice H. 3B. List of Localities and Boreholes Srbeã Rakovník district [KRB.] Svitávka „Vrch Hradisko – j. Rudník H. Collecting of insects by J. M‰ec M.] Srbeã „V˘kop pro ropovod“ [Srbeã „Pipeline excavation“] Rakovník district [KRB. Kukalová-Peck and the group of students from the Paleontological Institute of Charles University in the year 1954. Kounov M. Radnice Coal Seams] Trávník Blansko district [BOF. Zbonûk-Svitávka H. Baãov H.] Tfiemo‰ná „Doly Magdalena a Barbora“ (= Tremoschna) [Tfiemo‰ná „Magdalena and Barbora mines“] PlzeÀ-sever district [PB.] Sudice (= Sudiãe.] Tluãná „DÛl Krimich II“ [Tluãná „Krimich II mine“] PlzeÀ-sever district [PB. Müller.] ·kodûjov „DÛl Vûtrná hora“ [·kodûjov „Vûtrná hora mine“] Semily district [KPB. Swinna) Rokycany district [RAB. Photo V. Baãov II) Blansko district [BOF.] Svitávka „Samota Hodi‰ka“ [Svitávka „Secluded dwelling Hodi‰ka“] Blansko district [BOF. úpatí“ (= Vrch „Hradisko“ u Svitávky – Svitávka III) [Svitávka „Hradisko hill – S foot“] Blansko district [BOF. Míchov H. Zbonûk-Svitávka H.] Stará Paka „Pfiíãnice“ Jiãín district [KPB. Kounov M. svah“ (= Vrch „Hradisko“ u Svitávky – Svitávka I+II) [Svitávka „Hradisko hill – NW slope“] Blansko district [BOF. Baãov H.] Fig.] Úherce PlzeÀ-sever district [PB.] Svinná (Swinná bei Radnitz. Kounov M. Locality Svitávka „Hradisko hill – NW slope“. probably M‰ec M. N˘fiany M. 29 .] Studenûves (= StudÀoves) Kladno district [KRB.] Tlustice „Povrchov˘ dÛl ·tilec“ (= Na ·tilci. 16.2.

Wilkischen bei Mies.] Îìár u Kumburku „Smíta“ Semily district [KPB.] Îacléfi „DÛl Jan ·verma“ (= dÛl Julia. Rosice-Oslavany F.] Vrchlabí (unspecified) Trutnov district [KPB.] Zastávka (= Segen Gottes) Brno-venkov district [BOF. dÛl Gottwald II. Zb˘‰ov H. Veselá H. Rudník H.] Îelechy (= Îelechov) Semily district [KPB.] 30 Zálesní Lhota „PrÛzkumná ‰achta“ (= Huttendorf) [Zálesní Lhota „Trial pit“] (at the knoll close the village) Semily district [KPB.] Veselá „Potok Veselka“ [Veselá „Veselka brook“] Semily district [KPB.] Zastávka „Nová ‰achta“ (= dÛl Julius) [Zastávka „Nová ‰achta mine“] Brno-venkov district [BOF. Zbraslavec H. Zabofi bei Jedomûlic) [Zábofi „Mine of baron Ries“] Kladno district [KRB. N˘fiany M. dÛl Kladno II) [Vinafiice u Kladna „Mayrau mine“ (=Fierlinger I mine.] Velvary „·tola Anna“ [Velvary „Anna adit“] Kladno district [KRB. Lindheima“ (= Wilkischen bei Pilsen.] Víchová Semily district [KPB.] Vrchlabí „Záfiez silnice“ [Vrchlabí „Road cut“] Trutnov district [KPB. Kounov M. probably Rosice-Oslavany F. Schatzlar) [Îacléfi „Jan ·verma mine“] Trutnov district [ISB. Vlk˘‰e u N˘fian) [Vlk˘‰ „Dr. Kalná H.] Zb˘‰ov „DÛl Jindfiich“ (= Zbeschau) [Zb˘‰ov „Jindfiich mine“] Brno-venkov district [BOF. PlouÏnice H.] Zbraslavec Blansko district [BOF. PlouÏnice H.] . Padochov F.] Veverské Knínice (= Nûmecké Knínice. Knínice) Brno-venkov district [BOF. Îacléfi F. ?Vrchlabí F. Zbonûk-Svitávka H. Rudník M. Rudník H. Gottwald II mine.] Vinafiice u Kladna „DÛl Mayrau“ (= dÛl Fierlinger I. Lindheim’s mine“] PlzeÀ-sever district [PB. List of Localities and Boreholes Valtefiice „U ml˘na“ (= Waltersdorf) [Valtefiice „Near the mill“] Semily district [KPB. Rudník H.] Îìár u Kumburku (unidentified) Semily district [KPB. Kounov M.] Vrchlabí „U kamenného mostu“ (=Vrchlabí. Radnice Coal Seams] Vlk˘‰ „DÛl dr.2.] Zbonûk (= wrongly as Sbonek) Blansko district [BOF. or Broumov F. Chvaleã F.] Zábofi „DÛl barona Riese“ (=Zabofi.] Îacléfi Trutnov district [ISB. Kladno II mine) Kladno district [KRB.] Zb˘‰ov „Za pilou dolu Antonín“ (= Zbeschau) [Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“] Brno-venkov district [BOF. Rudník H. fieãi‰tû Labe u hotelu Leningrad) [Vrchlabí „Near the stone bridge“] Trutnov district [KPB. ¤íãany H.

] BOREHOLES Bc-1 Brodce Mladá Boleslav district [MRB.] Îlábek Semily district [KPB. Veselá H.] B‰-3 By‰ice Mûlník district [MRB. M‰ec M. Veselá H.] Bfi-1 Befiovice Kladno district [KRB. Extensive surface mine in the year 2005. M‰ec M.] Co-6 Chotíkov PlzeÀ-sever district [PB. Îilov (carbonate nodules) PlzeÀ-sever district [PB. Hfiedle M. Zdûtín H..] 31 . ?Zdûtín F. M‰ec M. Locality Îacléfi „Jan ·verma mine“. M‰ec M. 17. Kounov M. M‰ec M.2. List of Localities and Boreholes Fig.] Bfi-2 Befiovice Kladno district [KRB.] Be-1 Bechlín Litomûfiice district [MRB.] Co-11 Malesice PlzeÀ-mûsto district [PB. M‰ec M. M‰ec M. M‰ec M.] Co-1 Chotíkov PlzeÀ-sever district [PB. Beãkov H..] Co-8 Malesice PlzeÀ-mûsto district [PB. Kounov M.] Co-12 Malesice PlzeÀ-mûsto district [PB.] Bv-2 Bitouchov Semily district [KPB.] Brou-1 Broumov Náchod district [ISB.

] Jk-6 Javorník Trutnov district [KPB.] DB-1 Dolní Bousov Mladá Boleslav district [MHB. Lower Syfienov F. M‰ec M.] Dn-3 Dfiínov Kladno district [KRB.] Dch-3 Drchkov Kladno district [KRB..] Ke-7 Královice Kladno district [KRB. N˘fiany M. M‰ec M.] F-1 Fofit Trutnov district [KPB. Línû F. Radvanice seam complex] HK-1 Horní Kalná Trutnov district [KPB.] F-3 Fofit Trutnov district [KPB.] H‰-1 Hob‰ovice Kladno district [KRB. M‰ec M.] Kk-1 Kokovice Kladno district [KRB.. Rudník H. Hfiedle M... M‰ec M..] F-2 Fofit Trutnov district [KPB.] Dl-2 Dolín Kladno district [KRB. Hfiedle M.] Jb-1 Jabkenice Mladá Boleslav district [MRB.] Kbl-2 Kbel Mladá Boleslav district [MRB..] Dch-4 Drchkov Kladno district [KRB. Rudník H. Proseãné F. Rudník H. Rudník H. Arkosic H. Kounov M. Zdûtín H. M‰ec M.] Ke-5 Královice Kladno district [KRB. Kounov M. Rudník H. M‰ec M.] Dm-7 Domou‰ice Louny district [KRB.] HPK-4 Horní Ole‰nice Trutnov district [KPB. M‰ec M.] Ko-5 Ko‰Èálov Semily district [KPB.. M‰ec M. M‰ec M.. Hfiedle M.] HV II Tfiemo‰ná PlzeÀ-sever district [PB. Zdûtín H.] Hd-1 Hodkovice Trutnov district [ISB. Rudník H. Zdûtín H..] Ke-8 Královice Kladno district [KRB.2. Hfiedle M. N˘fiany M. ·tûpanice-âikvásky H. Kalná H... M‰ec M.. PlouÏnice H. M‰ec M. Rudník H..] Dm-9 Kounov Rakovník district [KRB. N˘fiany M. Black Shale H. Rudník H.] Ke-6 Královice Kladno district [KRB..] Dv-1 Drnov Kladno district [KRB. List of Localities and Boreholes Co-26 Vlk˘‰ PlzeÀ-sever district [PB.] Kh-1 Kruh Semily district [KPB. M‰ec M.] 32 . M‰ec M..

M‰ec M. M‰ec M. List of Localities and Boreholes Kp-18 Kozolupy PlzeÀ-sever district [PB. Hfiedle M. Jelenice M. Lower Syfienov F. M‰ec M.. M‰ec M.] MJ-8 Jenichov Mûlník district [MRB.] MV-1 Mûlnické Vtelno Mûlník district [MRB. Lubná Coal Seams.] Nb-4 Neprobylice Kladno district [KRB..... Línû F. Zdûtín H.] Lv-1 Luníkov Kladno district [KRB.] Nb-5 Neprobylice Kladno district [KRB. M‰ec M. M‰ec M. Zdûtín H.] MB-23a Horky nad Jizerou Mladá Boleslav district [MRB.. Jelenice M.] 33 . M‰ec M. Jelenice M.] MV-2 Mûlnické Vtelno Mûlník district [MRB.. M‰ec M..2.] MB-3 Chloumek u Mûlníka Mûlník district [MRB. Zdûtín H.] Kr-11 Krouãová Rakovník district [KRB.] MB-22 Zdûtín Mladá Boleslav district [MRB. N˘fiany M. M‰ec M.. M‰ec M.] Kv-1 Ko‰Èálov Semily district [KPB.] Lt-1 Lib‰tát Semily district [KPB.. Kounov M. ·tûpaniceâikvásky H.] MB-13 Vysoká LibeÀ Mûlník district [MRB.. Black Shale H. Stránka H. M‰ec M..] MB-5 Mal˘ Újezd Mûlník district [MRB.. Zdûtín H. N˘fiany M.] MB-7 Stfiemy Mûlník district [MRB..] Mt-1 Martinûves Litomûfiice district [KRB. ·tûpanice-âikvásky H. M‰ec M.] MB-6 Hleìsebe Mûlník district [MRB. Zdûtín H.] LB-1 Libovice Kladno district [KRB.] M‰-2 M‰ec Rakovník district [KRB. M‰ec M. Hfiedle M.. Kladno F.] MJ-2 Stránka Mûlník district [MRB. Zdûtín H.. Hfiedle M. Rudník H..] Ln-1 Louny Louny district [KRB.] Lbl-1 Liblice Mûlník district [MRB.] Krp-1 Krpy Mladá Boleslav district [MRB.] Lib-1 Libûchov Mûlník district [MRB.. Kounov M. M‰ec M..] Lo-6 Lotou‰ Kladno district [KRB. M‰ec M. Hfiedle M. Zdûtín H. N˘fiany M. M‰ec M. Kounov M. Jelenice M.] Le-7 Ledce Kladno district [KRB. M‰ec M. Kounov M..

M‰ec M..] St-11 StráÏkovice Trutnov district [ISB... Lower Syfienov F.. Rudník H. Kumburk F. Middle Semily F.] Ph-2 Pfieh˘‰ov PlzeÀ-sever district [PB. Hfiedle M..] Rt-2 Rtynû v Podkrkono‰í Trutnov district [ISB.] Nt-1 Netovice Kladno district [KRB. Kounov M. Middle Semily F. M‰ec M.. M‰ec M.. Klobuky H. Black Shale H.] Sa-21 Slan˘ Kladno district [KRB. Jelenice M. Upper Semily F. Klobuky H. M‰ec M. Zdûtín H.] ¤i-20 ¤isuty Kladno district [KRB. M‰ec M.. M‰ec M. M‰ec M.. Lower Vrchlabí F. M‰ec M. M‰ec M. M‰ec M. M‰ec M.] ¤i-1 ¤isuty Kladno district [KRB.] Ob-1 Otruby Kladno district [KRB.] S‰-1 Su‰no Mladá Boleslav district [MRB.] Sã-1 Semãice Mladá Boleslav district [MHB. Rudník H.. Malesice M... Hfiedle M. Hfiedle M....] ¤i-30 ¤isuty Kladno district [KRB. Línû F.] ¤i-25 ¤isuty Kladno district [KRB. M‰ec M. M‰ec M. Kalná H. M‰ec M. M‰ec M..] Sa-2a Slan˘ Kladno district [KRB.] Se-1 Seletice Nymburk district [MHB. M‰ec M.] Str-1 Strachaly Litomûfiice district [MRB. Radvanice seam complex] Rk-9a Rudník Trutnov district [KPB.. Upper SvatoÀovice M.] RPZ-22 Neãichy Louny district [KRB.. M‰ec M. List of Localities and Boreholes Nm-1 Nemyslovice Mladá Boleslav district [MRB. Zdûtín H.] Re-3 Radvanice Trutnov district [ISB.] Pu-1 Peruc Louny district [KRB.] ... N˘fiany M.] ¤i-21 ¤isuty Kladno district [KRB. Upper Vrchlabí F. Radnice Coal Seams..] ¤i-24 ¤isuty Kladno district [KRB..] ¤i-26 ¤isuty Kladno district [KRB. Jelenice M.] Ob-5 Otruby Kladno district [KRB.2.] Pp-3 Vodní Újezd PlzeÀ-jih district [PB.] 34 ¤i-22 ¤isuty Kladno district [KRB. Zdûtín H. Petrovice M. Syfienov F.. PlouÏnice H. Hfiedle M. Jelenice M.] Sa-9 Slan˘ Kladno district [KRB. M‰ec M.

M‰ec M.M‰ec M.] VL-1 Vrbno nad lesy Louny district [KRB.. Radnice Coal Seams. M‰ec M.. Upper Vrchlabí F. Rudník H. ?Zdûtín H. Rudník H.. Hfiedle M. List of Localities and Boreholes Su-1 Studenûves Kladno district [KRB.] Sy-1 SkÛry Kladno district [KRB. Middle Semily F. Kounov M. M‰ec M.. ?Zdûtín H.] Zd-1 Zdûtín Mladá Boleslav district [MRB. Upper SvatoÀovice M..] 35 . Black Shale H.] VÚj-1 Velk˘ Újezd Mûlník district [MRB.] Sz-1 Sazená Kladno district [KRB.] Vf-1 Volfartice âeská Lípa district [CKB. Hfiedle M.] TR-1 Tfiebichovice Kladno district [KRB.] V‰-1 V‰eÀ Semily district [MHB.2. Hfiedle M.] Zl-1 Zlonice Kladno district [KRB. M‰ec M.] Tfi-10 Tfieboc Rakovník district [KRB.] VD-2 Dolní Vernéfiovice Náchod district [ISB.

.

37 . Numerous type specimens of the insects described by J. but in some cases only genera or families are mentioned.” This does not necessarily mean that they are lost. depending on current understanding. However. The notice “not found” accompanies the description if the type material have not been found. However. All photos of the type specimens and other material were made by S. The institutions at which the material or type specimens are located is mentioned after the references to the literature. Each item includes references in the literature. The collections deposited at the National Museum and the Paleontological Institute of Charles University. The degree of the understanding of any single faunal group is diverse. It is necessary to further emphasize a few points in this respect. The diverse levels of the understanding of the faunas certainly affect the validity of some of the taxons presented in the present contribution. Searching for and identifying the type specimens or at least the original material was very difficult but effectual in most cases. The present authors have made an effort to mention species.3. the same degree of interest has not yet been devoted to the bivalves and gastropods. Some groups. ·tamberg unless otherwise noted. or papers in which names were somehow changed. have been moved to newly built depositories. LIST OF FAUNAS The list of systematics gives the taxons in agreement with the zoological system. Several types that were previously regarded as lost were relocated during the course of the moving of the collections and the preparing of this paper. Taxons of uncertain determination are given with a question-mark. Prague. while a few others are kept in other collections at museums and universities in the Czech Republic or other countries. A full synonymy would fall outside the scope of the present contribution. and will be returned to the collections to which they belong upon the completion of her current studies. references to other material are incorporated in some cases. For specimens obtained from boreholes. the identification number of the type or comparative material. but important papers. are indicated. have been of interest to many paleontologists and the subject of several revisions. as it may be the case that they are simply not deposited in the particular collection presumed on the basis of references in the literature. The localities from which the specimens were obtained are given in the same format as in the List of Localities. and further rediscoveries are expected. some type specimens are at present in her possession. Kukalová-Peck from 3 January 2008. Kukalová-Peck deposited in the collections of the National Museum and Paleontological Institute of Charles University in Prague are listed as “not found. the resulting current knowledge of which is therefore less complete. According to written communication with J. Most of the type specimens are deposited at the National Museum. both in Prague. and the locality from which it was obtained. List of Faunas 3. such as the amphibians. the relevant stratigraphical level of the borehole is indicated. the institution at which the material is deposited.

.

Class Scyphozoa PHYLLUM COELENTERATA LEUCKART.Phyllum Coelenterata. Medusina sp. 44. Note: No material is still deposited in an accessible collection. 1847 CLASS SCYPHOZOA GÖTTE. 1978 1984 Medusina limnica Müller 1978 – Kozur. 39 . pp. 1887 SUBCLASS SCYPHOMEDUSAE LANKESTER. 1881 GENUS MEDUSINA WALCOTT. Note: No material is still deposited in an accessible collection. p. 68 Locality: Broumov „RoÏmitál“. 46 1986 Medusina limnica Müller 1978 – Zajíc & ·tamberg. Locality: Klá‰terská Lhota. 1898 Medusina limnica Müller.

.

Pl. 4. 1 Pronaidites carbonarius Ku‰ta. Locality: Bítouchov (near Veselá). Pl. sp. 1888. Localities: Rakovník „Moravia mine“. 6. 4. 1888 – Wills. SED. Other above mentioned taxa need re-examination as well. 1850 ORDER PLESIOTHECA MICHAELSEN. Fig. pp. – Fritsch. p. Pronaidites carbonarius Ku‰ta. p. Pl. 1907 1907 Lumbricopsis permicus Fr. 7 Type: Specimen U 74 figured by Fritsch (1907. p. 1809 CLASS CLITELLATA GRUBE. 277 Pronaidites arenivorus Fritsch. – Fritsch. 4-6) deposited at the National Museum. 167. Prague. Type: Specimen P 1391 figured by Fritsch (1907. n. 10. 8. 1907 1907 Pronaidites arenivorus Fr. personal communication). p. 1930 FAMILY TUBIFICIDAE VEJDOVSK¯. 8. Fig.Phyllum Annelida.25. Figs. Locality: Îelechy. 41 . 18. That specimen Me 103 (National Museum. p. 18) 1888 1907 1962 1993 Pronaidites carbonarius n. Pl. Lumbricopsis distinctus Fritsch. x 2. Fig. 1907 1907 Lumbricopsis distinctus Fr. 9. 10. 561. Class Clitellata PHYLLUM ANNELIDA LAMARCK. Localities: Rakovník „Moravia mine“. Fig. Figs. pp. – Fritsch. Notes: Pronaidites crenulatus described by Fritsch (1907) is undobtedly an ichnotaxon that could be classify as a locomotion trace – Repichnia (Mikulá‰. 1850 SUBCLASS OLIGOCHAETA GRUBE. 107/8 Pronaidites carbonarius Ku‰ta. Figs. gen. 1888 (Fig. 4. Pl. Pl. 168-169. Fig. Prague. Figs. – Fritsch. p. OLIGOCHAETA INC. 1888 – Howell. 107/4 Type: Specimen Me 102 figured by Ku‰ta (1888. Prague) was originally described by Ku‰ta (1888) as Vermites litographus and correctly recognized as a trace fossil. 4. – Ku‰ta. 7) deposited at the National Museum. 6. 4. 1-3 Pronaidites carbonarius Ku‰ta. 7) deposited at the National Museum. Prague. 7 1962 Lumbricopsis permicus Fritsch. Figs. Rakovník. 8-9. Prague. 1907 – Howell. 1907 Lumbricopsis permicus Fritsch. Holotype Me 102. 1) deposited at the National Museum. Pl. GENUS LUMBRICOPSIS FRITSCH. Fig. Fig. 1888 Pronaidites carbonarius Ku‰ta. 1884 GENUS PRONAIDITES KU·TA. 4-6 Type: Specimen U 78 figured by Fritsch (1907.

.

55 1989 ?Carbonicola stegocephalum (Geinitz. – Fritsch. Zajíc & Drábková. 5. – Mrázek. 5. 1855 Carbonicola bohemica (Fritsch. p. GENUS CARBONICOLA MCCOY. 19B. Fig. 1871 SUPERFAMILY ANTHRACOSIACEA AMALITZKY. Zajíc). Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 2. pp. 81 1905 Anthracosia (?) stegocephalum Geinitz . p. Klobuky „Slope“. 47. Fig. 246 figured by Fritsch (1901. 1901) 1901 Anthracosia bohemica. Photo J. p. – Fritsch. 5. Fig. 5. Locality: Krsmol. Pl. .0) from the locality Klobuky „Slope“. x 1. 1864 1905 1946 1947a 1948 Anthracosia (?) thuringensis Geinitz – Schmidt. Anthracosia stegocephalum Geinitz. Fig.Schmidt. 217-221 Anthracomya thuringensis (Geinitz) – Augusta. p. 1905 1905 Anthracosia (?) Fritschi n. 1 Localities: Klobuky „Quarry“. pp. x 2. 81. 380 1905 Carbonicola (Anthracosia) bohemica Fritsch . sp. 43 . Gein. Anthracosia stegocephalum Geinitz. Set of specimens (Fig. 1892 GENUS ANTHRACOSIA KING. Note: Schmidt refer to Petrascheck. 47-48. 1882) – ·imÛnek. 380) deposited at the National Museum. 1882. Fig. Locality: Chvaleã. Prague. 198-199 Anthracomya thuringensis Geinitz 1864 – Mrázek. Pl. 1758 SUBCLASS PALAEOHETERODONTA NEWELL. (From the collection of the Geological Survey.0) and detail of two shells (Fig. Pl. 19) 1901 Anthracosia Segocephalum. Fr. p. 12-13. 5 Localities: Chvaleã. 1892 FAMILY ANTHRACOSIIDAE AMALITZKY.Schmidt. 2 Carbonicola thuringensis Geinitz. 1857 Anthracosia fritschi Schmidt. 1 Anthracomya thuringensis (Gein).Class Bivalvia CLASS BIVALVIA LINNAEUS. Fig. pp. 1882 (Fig. Fig. 55 Type: Specimen No. 19A.Schmidt. Pl. Prague (not found). p. p. 19. 1965 ORDER UNIONOIDA STOLICZKA.

posepnyi to P. p.Schmidt. p. 248 figured by Fritsch (1901. pp. pp. Note: Mrázek (1948) mentioned that Schmidt described P. 2. 1863 – Mrázek. 1. Fig. Fig. p. 9 Palaeanodonta Castor Eichwald. Pl. 10. Prague (not found). Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 56. p. 40 Unio carbonarius – Friã. Fig. 2 2004 Palaeanodonta verneuili (Amalitzky. 1905 is 44 Fig. Pl. 11-12. Fig. Ivanãice [Palaeanodonta posepnyi].2. 5. 453 Palaeanodonta verneuili Amalickij 1892 . However. 13. Broumov. 6 1948 Anthracomya reme‰i n. p. p. pp. p. 199 Palaeanodonta po‰epn˘i ·túr 1905 – Mrázek. Moravsk˘ Krumlov „Rokytná river valley“ [Anthracosia carbonaria]. 1 therefore nonsensical. – Mrázek. Moravsk˘ Krumlov „Rokytná river valley“. 53. . 57 Palaeanodonta Verneuili Amalitzky. unspecified [Palaeanodonta posepnyi]. Palaeanodonta verneuili (Amalitzky. sp. p. Fig. Specimen MHK 70581. 382 1905 (Palae-) Anodonta compressa Ludw. Pl. 5. Pl. 198. Fig. . Palaeanodonta cf. Pl. 1. 1947) 1947 Anthracomya reme‰i n. Svitávka „Hradisko hill – NW slope“. p. Palaeanodonta sophiae Schmidt. 2. 82. Pl. p. 375 Unio (?) carbonarius. RoÏmitál. Localities: Horní Kalná (unspecified). – Fritsch. 1861) 1861 1864b 1901 1905 1905 1910 1947a 1948 1948 Unio carbonarius – Po‰epn˘. Figs. Material: Set of specimens MHK 70579 – MHK 70582 from the locality Zbonûk deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Dion˘z ·túr died in 1893 and the datation ·túr. 82. Pl. Fig. 6 Localities: Horní Kalná. castor in 1910. – Mrázek. 14-15. 55-56. . Fig. Locality: Bítouchov (near Veselá) GENUS PALAEANODONTA AMALITZKY. Fig. 1863) 2003 Palaeanodonta cf. 34 Locality: Moravsk˘ Krumlov „Tylova street“. Klá‰terská Lhota. 3 Palaeanodonta sp. Ludwig.Schmidt. Pl.Class Bivalvia Carbonicola remesi (Mrázek. x 3. pp. Pl. parallela Amalitzky – Schmidt. 1. – Fritsch. 4 Palaeanodonta castor Eichwald 1861 . sp. 381 Palaeanodonta Castor Amalitzky . p. p. pp. Fig. 82. p. 55 Locality: Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 14.Schmidt. Moravsk˘ Krumlov „Rokytná river valley“. 55 1948 Palaeanodonta compressa Ludwig. 452-453 Palaeanodonta castor Eichwald – Augusta. Kozinec hill near Jilemnice. p. 1892) Palaeanodonta compressa (Ludwig. Fig. Localities: Boskovice „U Otylky“. sp. Fig. . Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 5. 382) deposited at the National Museum. 1892). – Schmidt. 1863) 1901 Anodonta (?) compressa. parallela Amalitzky 1901 Anodonta (?) compressa. pp. 10 Palaeanodonta Verneuili Amalitzky . p. p.Mrázek.Schmidt. 2. Localities: Bítouchov (near Veselá). 5. 1905]. Besides Schmidt classified P. 15-16. Palaeanodonta cf. Fig. 2. Fig. 1905 1905 Palaeanodonta Sophiae n. p. posepnyi in 1905 according to ·túr’s priority. Zbonûk. – Schmidt.Schmidt.Mrázek. 20) 1905 1905 1910 1948 Palaeanodonta Petraschecki n. 1892) – Zajíc & ·tamberg. 101-103. p. Palaeanodonta castor (Eichwald. sp. 55 Palaeanodonta Po‰epnyi Stur – Schmidt. 1 1947a Anthracomya reme‰i Mrázek – Augusta. 382 1905 Palaeanodonta cf. 7 1948 Palaeanodonta sophiae Schmidt 1905 – Mrázek. 16-17. p. Pl. compressa (Ludwig. Fig. 1895 Palaeanodonta verneuili (Amalitzky. Ludwig – Fritsch. Localities: Dolní Kalná. 5 Material: Specimen No. compressa – Ivanov. de Konn. 7 (Fig. Zbonûk. 20. Horní Kalná – unspecified [Palaeanodonta verneuili + Palaeanodonta petraschecki Schmidt.

regularis (Trueman. Mt-1 (Zdûtín H.).).) 45 .). Upper Semily F.). Sã-1 (Middle Semily F. p. Anthracosiidae indet. Panensk˘ T˘nec. 1929) – Pokorn˘ & Kraft. Anthracosiidae indet. ·tamberg & Zajíc. . Anthracosiidae indet.). 2 Locality: Chobot.Martínek. pp.). V‰-1 (Rudník H. 1902 Anthracosia – Danûk. 32-33 Locality: Stará Paka „Pfiíãnice“. RoÏmitál.). 3 Locality: Vrchlabí „Road cut“ Anthracosiidae indet. Lib-1 (Línû F. 2006 Anthracosia cf.. (still unnamed) Localities: Brou-1 (Beãkov H.). Fig.Class Bivalvia ANTHRACOSIIDAE GEN. p. Anthracosiidae indet. Kh-1 (Arcosic H.). 55. âeské Budûjovice. 1929) – Pokorn˘. Jb-1 (Línû F. Se-1 (Kumburk F. INDET. 34 2007 Anthracosia cf. p. ET SP.). DB-1 (Rudník H.. F-3 (Rudník H. 1997 ?Anthraconaia sp. regularis (Trueman. Svitávka „Hradisko hill – NW slope“. Broumov. p.184 Locality: Valtefiice „Near the mill“. 1862 Süsswassermuschel – Geinitz. PlouÏnice H. HK-1 (Proseãné F.). Kraft & Bouãek. Note: This name represents an unfounded determination of the single bivalved specimen on the basis of the shape similarity. Nm-1 (Línû F.

.

1938 GENUS DAWSONELLA BRADLEY. p. Note: Probably corresponds with the “possibly other taxon” mentioned by Solem & Yochelson (1979. – Zajíc & ·tamberg.Class Gastropoda CLASS GASTROPODA CUVIER. p. 27 ? Maturipupa sp. 1822 FAMILY DAWSONELLIDAE WENZ. 47 . 27). Locality: Doubravãice „A gulch near the gamekeeper's lodge”. p. 1874 – StaÀková & RÛÏiãka. 1874 – Horn˘. Material: Specimens deposited at the National Museum. p. 1881 – StaÀková & RÛÏiãka. 1926 – Horn˘. 96 Maturipupa Pilsbry. p. 1848 SUPERORDER CAENOGASTROPODA COX. 1999 SUPERFAMILY HELICINOIDEA FÉRUSSAC. 96 1965 Dawsonella Bradley. 1975 ORDER CYCLONERITIMORPHA BANDEL & FR¯DA. 1847 FAMILY ANTHRACOPUPIDAE WENZ. 351 Anthracopupa – Solem & Yochelson. 1797 SUBCLASS NERITIMORPHA GOLIKOV & STAROBOGATOV. 1881 Anthracopupa sp. 1959 ORDER ARCHITAENIOGLOSSA HALLER. p. 68 Material: Specimens deposited at the National Museum. 1890 SUPERFAMILY CYCLOPHOROIDEA GRAY. Prague. Locality: Doubravãice „A gulch near the gamekeeper's lodge”. 342 SUBCLASS PROSOBRANCHIA MILNE-EDWARDS. p. Prague. 1938 GENUS ANTHRACOPUPA WHITFIELD. 1874 Dawsonella sp. 1962 Dawsonella Bradley. 1962 1965 1979 1986 Dendropupa Owen.

.

specimen M 944 (deposited at the National Museum. Microconchus minimus (Fritsch. 1895) (Figs. x 4. Locality: N˘fiany. 1. Microconchus vorax (Fritsch. Pl. 379. Fig 69 1901 Spiroglyphus vorax. 80-81. Fr. Set of conchs. 22. Detail of two conchs. 49 . Prague).0. 155.Class Tentaculitoidea CLASS TENTACULITOIDEA LYASHENKO. 1957 ORDER MICROCONCHIDA WEEDON. 155. Material: Not nor figure nor described. 1895). Prague. N˘fiany. Fig. 379B). 4 1986 Spirorbis vorax (Fritsch. p. Fig. 1895). 1895b Spiroglyphus vorax Fr. p. Me 104 and others deposited at the National Museum. x 22. M 868 figured by Fritsch (1901. Fig. 1839 Microconchus vorax (Fritsch.). Note: „Spirorbids“ were reclassified in accordance with Taylor & Vinn (2006). pp. p. N˘fiany. Localities: N˘fiany. 1894) – Zajíc & ·tamberg. – Fritsch. 1895) 1895b Spiroglyphus minimus Fr. – Fritsch. Fig. Rtynû v Podkrkono‰í. 21. Pl. 22) Fig. 68 Types: Specimens M 1011 figured by Friã (1895a. Microconchus vorax (Fritsch. Fig. – Fritsch. 21. 1991 GENUS MICROCONCHUS MURCHISON. 229. p. Slan˘ „Mine“ (N˘fiany M. 69). specimen M 868. – Friã. 4 1895a Spiroglyphus vorax Fr. 4 Fig.

.

Fr. 13 1956 Prolimulus woodwardi Friã. 1899 with Microconchus vorax (Fritsch. N˘fiany. 370. 1913 SUPERFAMILY EUPROÖPACEA RAYMOND. x 3. Fr. 1-3 1952 Prolimulus Fritsch 1899 . Fig. p. 24. 1899 Prolimulus woodwardi Fritsch. Figs. 636. Pl. Specimen Me 39. 2.6. Fig. 51 . 1938 GENUS PROLIMULUS FRITSCH. Figs. 64. 1802 SUBORDER BELLINURINA ZITTEL & EASTMAN. x 4. 155. p. 65. Prolimulus woodwardi Fritsch. 1802 ORDER XIPHOSURIDA LATREILLE. 1-4 Fig. 1852 SUBCLASS XIPHOSURA LATREILLE.5. 23. 1895). p. – Fritsch. 24) 1899c Prolimulus Woodwardi.Prantl & Pfiibyl. 391-393. 23. pp. 1899. 57-59 1899b Prolimulus Woodwardi. 1899 . 638 1955 Prolimulus woodwardi – Störmer. Prolimulus woodwardi Fritsch. N˘fiany. 1899 (Figs. Pl. 1944 FAMILY EUPROOPIDAE ELLER. pp.Class Merostomata CLASS MEROSTOMATA DANA. pp.Störmer. 369 1901 Prolimulus Woodwardi. – Fritsch. Specimen Me 1031. Fig. Fig. 21. Fritsch – Fritsch.

Figs. 52 . Figs. Vienna. 1. Pl. 2 Lepidoderma Imhofi Reuss – Nûmejc. 25. Pls. 562 1855 1855 1864a 1871 1874a 1937 1953 Fig. Pl. 155. 2 Lepidoderma Imhoffi. Prague (collected by Drábek). p. p. Adelophthalmus imhofi (Reuss. Pl. Pl. 81-83. 280 Adelophthalmus imhofi (Reuss. 3. Note: Undescribed specimen at the National Museum. 2) and Pfiibyl (1954. ORDER EURYPTERIDA BURMEISTER.3. 3. 30 1986 Adelophtalmus imhofi (Reuss. p. Fig. Pl. Eurypterids indet. p. Locality: N˘fiany. Locality: Nt-1 (N˘fiany M. Pl. pp. Prague. The counterpart is probably (after Friã 1864a) at Naturhistorisches Museum. 1989 GENUS ADELOPHTHALMUS VON MEYER. 1855) – Zajíc & ·tamberg. Type: Lectotype Me 53 figured by Reuss (1855. 1951 FAMILY ADELOPHTHALMIDAE TOLLERTON. 155. 8. Fig. 1843 SUBORDER EURYPTERINA BURMEISTER. 3. Pl. 8. Adelophthalmus sp. 3. 233-234. 7-10. Reuss – Friã. p. 1). Prague. Reuss – Friã. x 2. 25) Lepidoderma Imhofi – Reuss. 1. pp. 3) deposited at the National Museum. 1843 SUPERFAMILY HUGHMILLERIOIDEA KJELLESVIG-WAERING. 1. Fig. 2 1955 Lepidoderma imhofi . Me 39 figured by Fritsch (1901. pp. 1855) (Fig. 1853 Adelophthalmus imhofi (Reuss.Class Merostomata Types: Specimens Me 1031 and Me 1032 (part and counterpart) figured by Fritsch (1901. pp. Lectotype Me 53. 1855). 4 Lepidoderma Imhoffi. p. 155. Locality: Radvanice „Katefiina mine“. 1. 1855) – Pfiibyl. 2) and M 1038 figured by Fritsch (1901.). 27-30 Lepidoderma Immhoffi Reuss – Friã. Fig.Störmer. Fig. 68 2007 Adelophtalmus imhofi – Tetlie. 2) deposited at the National Museum. Locality: Vlk˘‰. Vlk˘‰. 1. Fig. Pl. Figs. 4 Lepidoderma Imhofi – Wanke.

Figs 1. Pl. pp. 27. 3-5) is deposited at the National Museum. x 3. 1886 (Fig. Fig. 1954 FAMILY ARTHROMYGALIDAE PETRUNKEVITCH. 26. Arthromygale beecheri (Fritsch. 1904) . 1953 Arthromygale fortis (Fritsch) – Petrunkevitch. Pl. – Fritsch. 1904). 190 1955 Arthromygale fortis (Fritsch) – Petrunkevitch. 107. 1904) (Fig. 3-5. 1904). . x 2.4. Fig. 1904) . 195 2005 Arthromygale beecheri (Fritsch. 1. p. p. pp. 53 . Fig. p.Class Arachnida CLASS ARACHNIDA CUVIER. 9 Type: Holotype Me 60 figured by Fritsch (1904. Figs. 1904) (Fig. p. 53. Rakovník. 8-9. Fig. 108. 134. Holotype Me 60. 1757 SUBORDER MESOTHELAE SUZUKI. Fig. 1886 Eolycosa lorenzi Ku‰ta.4. Pl. g. 190) is deposited at the National Museum. sp.Penney & Selden. Pl. GENUS EOLYCOSA KU·TA. 28) 1886 Eolycosa Lorenzi n. 99/3 1986 Arthromygale fortis (Fritsch. Fig. – Fritsch. 27 Type: Holotype Me 59 figured by Fritsch (1904. Pl. 27 Arthromygale beecheri (Fritsch. Locality: Rakovník. 107. Fig. 592-593.Ku‰ta. Figs. Pl. 103. 1. 54. Pl. Holotype Me 59. Fig. Pl. 4. p. 103. Prague. Fr. 1) and Petrunkevitch (1953. et n. Rakovník. Fr. 2 1953 Arthromygale fortis (Fritsch) – Petrunkevitch. 1904) . p. Fig. 5. Fig. 27) 1904 Arthrolycosa Beecheri. 1923 Arthromygale fortis (Fritsch. 1923 GENUS ARTHROMYGALE PETRUNKEVITCH.Penney & Selden. – Ku‰ta.Zajíc & ·tamberg. Prague. p. Figs. 9-10. 1. 69 2005 Arthromygale fortis (Fritsch. Arthromygale fortis (Fritsch. Fig. 26. 1 1900 Eolycosa Lorenzi K‰t. 1. 1812 ORDER ARANEAE CLERCK. Locality: Rakovník. 26) 1904 Arthrolycosa fortis. 26.

Penney & Selden. 2. x 8. n. 29) Type: Holotype Me 63 figured by Ku‰ta (1889. 1889) (Fig. 6) and Petrunkevitch (1953. Fritsch (1904. 196-197. 1. 27 Fig. Fig. Fig. p. Fig. 69 2005 Kustaria carbonaria (Ku‰ta. 3. Pl. Fig. Figs 109. 109-110. Fig. 1888) . 1). 1) and Petrunkevitch (1953. pp. p. 12. Fig. 27 Type: Holotype Me 75 figured by Ku‰ta (1886. Fig. fig. Fig. 2). Pl. 188) are deposited at the National Museum. Holotype Me 63. x 7. 2. Fig. 3. p. 28. 52. p. p. 7 1953 Kustaria carbonaria (Ku‰ta) – Petrunkevitch. p. 1885 . Figs. 51. Locality: Rakovník. pp. 2 1904 Arthrolycosa (Scudderia) carbonaria. Fritsch (1904. 1885 . 3 Type: Holotype Me 64 figured by Ku‰ta (1989. Ku‰ta. 11-13. Rakovník. 113. 1953 Kustaria carbonaria (Ku‰ta. 1889a Geralycosa Friãii n. 27. 110. Prague. gen. Fig. 1889. Prague. Figs. 28. 3 1953 Eolycosa lorenzi Ku‰ta – Petrunkevitch. 1888 – Penney & Selden. 189 1955 Kustaria carbonaria (Ku‰ta) – Petrunkevitch. 30. Figs. 69 2005 Eolycosa Lorenzi Ku‰ta. Ku‰ta sp. – Fritsch. 1 1904 Geralycosa Fritschii. Pl.Penney & Selden.Zajíc & ·tamberg. 1. p. Fig. 13B. 6. 111. 10-11. sp. GENUS GERALYCOSA KU·TA. Figs. Rakovník. Pl. 2.Fritsch. Pl. Fritsch (1904. Kustaria carbonaria (Ku‰ta. Fig. Pl. 1889 (Fig. 69 2005 Geralycosa fritschi Ku‰ta.3. – Ku‰ta. Pl. n. sp. Fig. 6-7. x 2. p. Figs. – Ku‰ta. 185-187) deposited at the National Museum. 1889 Geralycosa fricii Ku‰ta. 135. Figs 2. Figs 188. Fig. pp. 135. 106. p. p. 1886. 99/2 1986 Geralycosa fritschi Ku‰ta. Fig. 1889). 99/6 1986 Eolycosa lorenzi Ku‰ta. 189) and specimen Me 65 figured by Fritsch (1904. Geralycosa frici Ku‰ta. Locality: Rakovník. Ku‰ta sp. 181 1955 Eolycosa lorenzi – Petrunkevitch. . 135. Pl. 30) 1889a Scudderia carbonaria n. Pl. Rakovník. Fig. 29. . 53. 113. Pl. Me 75. 6. 196. 7) and Petrunkevitch (1953. 105-106. 1888) . pp. Pl. 181) deposited at the National Museum. 54 Fig. pp. Prague. Fig. p. p. 1). Figs. Fig. Locality: Rakovník. Holotype. 99/5 1986 Kustaria carbonaria (Ku‰ta.Zajíc & ·tamberg. 3) and Petrunkevitch (1953. Figs. Holotype Me 64. GENUS KUSTARIA PETRUNKEVITCH. Figs. Pl. 27. Eolycosa lorenzi Ku‰ta. 1. 2. – Fritsch. gen. Fig. 14-15.Class Arachnida 1904 Arthrolycosa Lorenzi.1.8. 3. 4-5 1953 Geralycosa fritschi Ku‰ta – Petrunkevitch. 1888 – Zajíc & ·tamberg. 185-187 1955 Geralycosa fritschi – Petrunkevitch. Pl. 6.

6. Figs. Fig. pp. pp.Penney & Selden. Fig. Figs.Penney & Selden. 1955 FAMILY ARCHAEOMETIDAE PETRUNKEVITCH. 3 Palaranea borassifoliae. 2. 28. 99/7 1986 Palaranea borassifoliae Fritsch. 182 1955 Rakovnicia antiqua – Petrunkevitch. 1884 . 7 Palaranea borassifolia Friã – Feistmantel. – Fritsch. Pl. 198. Locality: Rakovník „Moravia mine”. Fig. pp. – Friã. Fig. x 10. p. p. 4) and Petrunkevitch (1953. p. 2. 27 55 . 2. Holotype E 3491. Pl. 69 2005 Rakovnicia antiqua Ku‰ta. 15-16. 112. 233. p. 106. 28 1953 Eopholcus pedatus Fritsch – Petrunkevitch. 3).69 2005 Palaranea borassifoliae Fritsch. pp. Svinná. 26. p.6. Fig. x 1. Fig. 69 2005 Eopholcus pedatus Fritsch. Locality: Svinná (Swinná bei Radnitz). Pl. 33) 1904 Eopholcus pedatus Fr. 27 Eopholcus pedatus Fritsch. – Fritsch. 1904 – Zajíc & ·tamberg. fig. 106. 32) 1885c Rakovnicia antiqua n. g. Fig. p. Prague. Fig. Fritsch (1904. 14. 32. p. Pl. SUPERFAMILY ARCHAEOMETOIDEA PETRUNKEVITCH. 99/8 1986 Rakovnicia antiqua Ku‰ta.Fritsch. Pl. 199 1955 Palaranea borassifoliae – Petrunkevitch. 1949 GENUS EOPHOLCUS FRITSCH. Figs 198. p. 48 Arthrolycosa? Palaranea. 107. 7 Palaranea borassifoliae. sp. 400-401. 27 Type: Holotype E 3491(spider sitting on the leaf of Flabellaria borassifolia Sternberg) figured by Friã (1864. 7 Palaranea borassifoliae Fritsch– Petrunkevitch. 1885 Rakovnicia antiqua Ku‰ta. 199) is deposited at the National Museum. Fig. Prague. p. 9. 146. Fig. 110/6 1986 Eopholcus pedatus Fritsch. 2. Pl. pp. – Friã. Fritsch (1904. 135. 1885. 22-23. SUBORDER ARANEOMORPHAE SMITH. 31) 1864a 1871 1874a 1886 1904 1953 Palaranea borassifoliae – Friã. 1864 (Fig. . Fig. Fig. – Ku‰ta.Class Arachnida GENUS PALARANEA FRIâ. 104. 1885 (Fig. p. 8-9. Fr. 4 1953 Rakovnicia antiqua Ku‰ta – Petrunkevitch. Fig. 3). p. Rakovník „Moravia mine“. Palaranea borassifoliae Friã. 1864 Palaranea borassifoliae Friã. Type: Holotype Me 73 figured by Ku‰ta (1885a.Zajíc & ·tamberg. Fig. Fig. 194 1955 Eopholcus pedatus – Petrunkevitch. 1904 (Fig. 7) and Petrunkevitch (1953. 135. Holotype Me 73. 1873 – Penney & Selden. p. Rakovnicia antiqua Ku‰ta. Fig. 108. Pl. 1904 . 1873 – Zajíc & ·tamberg. 1884 . 56. Fig. 51. Pl. 1902 Fig. et n. Pl. p. p. Fr. Fig. Fig. 11-12. 54. 3 1904 Rakovnicia antiqua Ku‰ta. 1864. 1904 GENUS RAKOVNICIA KU·TA. p. 182) is deposited at the National Museum. Fr. 31.

28 Type: Holotype Me 61 figured by Fritsch (1904. 1904 (Fig. pp. Pyritaranea tubifera Fritsch. 1899 (Fig. 102. . Fig. 3-5 1953 Dinopilio gigas Fritsch – Petrunkevitch. pp.6.0. Pl. 1904. 4. Holotype Me 61. 184 1955 Dinopilio gigas – Petrunkevitch. 5. 108-109. 1953 GENUS DINOPILIO FRITSCH. 1904. 52. Fig. – Fritsch. 1904 . Figs. 35. Pl.Zajíc & ·tamberg. 33.Penney & Selden. Holotype Me 50. 69 2005 Pyritaranea tubifera Fritsch. p. Fig. 25. N˘fiany. . 69 2005 Dinopilio gigas Fritsch. Fig. x 1. Rakovník. 196 1955 Pyritaranea tubifera – Petrunkevitch. Prague. Pl. 20-21. Fig. 184) is deposited at the National Museum. SUPERFAMILY PYRITARANEOIDEA PETRUNKEVITCH. Figs. 1899 . Fig. 109-110. 26. Pl.Fritsch. Locality: Rakovník. GENUS PYRITARANEA FRITSCH. p. Locality: N˘fiany. 35. – Fritsch. Pl. 55. Eopholcus pedatus Fritsch. Dinopilio gigas Fritsch. 1955 FAMILY PYRITARANEIDAE PETRUNKEVITCH. 1904 Dinopilio gigas Fritsch. Fig. 112. Note: Penney & Selden (2005) mentioned that members of this family are not spiders and their localisation “pyrite of N˘fiany” is incorrect. Fig. 148. 31 1953 Pyritaranea tubifera Fritsch – Petrunkevitch. Fig. p. Fig. 34) 1904 Dinopilio gigas Fr. 111. 28) and Petrunkevitch (1953. Fig.Penney & Selden. 56 Fig. N˘fiany. p. pp. 35) 1899b Pyritaranea tubifera Fr.Class Arachnida Fig. 62-63. x 2. 102. Figs. Prague. 368 1904 Pyritaranea tubifera Fr. 1899 . Pl.Zajíc & ·tamberg. 148. 28. 3. 1904 . p. Fig. 34. pp. x 2. p. 110/3 1986 Pyritaranea tubifera Fritsch. 110/4 1986 Dinopilio gigas Fritsch. p. 27. 194) is deposited at the National Museum.6. Figs. Holotype Me 56. 5) and Petrunkevitch (1953. 1899. 1899 Pyritaranea tubifera Fritsch. 5. 2 Type: Holotype Me 56 figured by Fritsch (1904.

36) 1899b Arthrolycosa prolifera. – Fritsch. Fig. pp. 144) deposited at the National Museum. x 2. 1904 Pleurolycosa prolifera (Fritsch. 142). sp. Figs. pp. 1890 Geratarbus bohemicus Petrunkevitch. Figs. 53. 1899). N˘fiany. Fig. Fig. – Petrunkevitch. 135) deposited in the National Museum. 1882 GENUS GERATARBUS SCUDDER. – Petrunkevitch. 153. Geratarbus bohemicus Petrunkevitch. 37. 59. Type: Holotype Me 133 figured by Petrunkevitch (1953. 1953 . Fr. Figs. Prague. 204. – Ku‰ta. 41. Orthotarbus nyranensis Petrunkevitch. p. Pl. Locality: N˘fiany. 135 Type: Holotype Me 132 designated by Petrunkevitch (1953. 1953 (Fig. Fig. n. 36. sp.Zajíc & ·tamberg. gen. 29 1953 Pleurolycosa prolifera (Fritsch) – Petrunkevitch. 366. Holotype P 2110. 60. Figs. 1953 (Fig. 1945 FAMILY ARCHITARBIDAE KARSCH. pp. 1899) (Fig. 143 1955 Orthotarbus nyranensis Petr. Fig. N˘fiany. 92. Figs. sp. Fig. Fig. x 2.9. Figs. 142. 53. 1-3) and Petrunkevitch (1953. Pl. p. 3 ORDER ARCHITARBI PETRUNKEVITCH. 368) and Petrunkevitch (1953. 57 . 1889 .Rakovník 1885c Architarbus – Ku‰ta. Locality: N˘fiany. 403 1889a Eotarbus litoralis n. 55-56. Prague. Pl. ARCHITARBI INCERTAE SEDIS Eotarbus litoralis Ku‰ta. – Petrunkevitch. 23-24. pp. 1953. . 59/1 Type: Holotype Me 77 figured by Fritsch (1899. Locality: N˘fiany. 196) is deposited at the National Museum. Fig. p. 153. 111-112. 111. 1953 Geratarbus bohemicus n. Pleurolycosa prolifera (Fritsch. Pl. Prague.Class Arachnida Type: Holotype Me 50 figured by Fritsch (1899b.0. 17. Fig. Prague. paratype Me 134 figured by Petrunkevitch (1953. 198. 59) deposited at the National Museum. Fig. 38) 1953 Orthotarbus nyranensis n. 1-3 1904 Pleurolycosa prolifera Fr. Locality: N˘fiany. 144 1986 Geratarbus bohemicus Petrunkevitch. 37) Fig. Holotype Me 77. 60. p. 56-57.Fritsch. p. 69 INCERTAE SEDIS GENUS PLEUROLYCOSA FRITSCH. Fig. 61.

3. p. 74.Class Arachnida Fig. 1904 Eotarbis litoralis Ku‰ta – Fritsch. . Figs. Fig. 43/4 1986 Anthracoscorpio juvensis Ku‰ta. p. 1953. Figs 1-2. Figs. x 3. 1888 . 15 1953 Eotarbus litoralis Ku‰ta – Petrunkevitch. p. 1885 . 130 1955 Anthracoscorpio juvenis Ku‰ta. 1986 GENUS EOBUTHUS FRITSCH. pp. p. Or thotarbus nyranensis Petrunkevitch. .Fritsch. 130) deposited at the National Museum. 1889 Anthracoscorpio juvenis (Ku‰ta. 43A. 1889). 1885 – Petrunkevitch. 94 1949 Anthracoscorpio juvenis Kusta – Petrunkevitch. 4 Type: Holotype M 329 is a small specimen figured by Ku‰ta (1885c. 1904 Eobuthus rakovnicensis Fritsch. p. Pl. sp. Fig. 4).1. 54/175 1953 Anthracoscorpio juvenis Ku‰ta. pp. 30.Fritsch. 113B3 2005 Anthracoscorpio juvenis Kusta. p. pp. 39. 107-109. 144. 75-76. Locality: Rakovník. Anthracoscorpio juvensis (Ku‰ta. pp. INFRAORDER LOBOSTERNINA POCOCK 1911 SUPERFAMILY ISOBUTHOIDEA PETRUNKEVITCH. Fig. Pl. 1889) (Fig. 57 1889a Anthracoscorpio juvenis n. p. pp. Fig. 1904 (Fig. 38. 39) 1885a Cyclophthalmus senior – Ku‰ta. Figs. Pl. 12. Holotype 6586. Pl. 43B. . 44/137. 2-3 1953 Isobuthus rakovnicensis (Fritsch) – Petrunkevitch (partim). 74-75. Fig. 3) was lost already in the begin of 20th Century and only figure is known. x 3. Prague. pp. Pls. 1885 – Kjellesvig-Waering. 38. 7. 18. 68 1986 Anthracoscorpio juvensis Ku‰ta. Locality: Rakovník. 202-203 1904 Anthracoscorpio juvenis K‰t. Figs. 16. Figs.Zajíc & ·tamberg. ORDER SCORPIONES HEMPRICH & EHRENBERG 1829 INFRAORDER HOLOSTERNINA KJELLESVIG-WAERING 1986 SUPERFAMILY EOCTONOIDEA KJELLESVIG-WAERING 1986 FAMILY ANTHRACOSCORPIONIDAE FRITSCH. Fig. 1913 FAMILY EOBUTHIDAE KJELLESVIG-WAERING. Rakovník. Fig. 30. 90-92. 134 58 . 1904 GENUS ANTHRACOSCORPIO KU·TA. N˘fiany. 401. Fig. Fig. 94) and Petrunkevitch (1953. 1885 – Petrunkevitch.Ku‰ta. Fritsch (1904. 8. 48-49 (partim) 1885c Cyclophthalmus senior – Ku‰ta. 30. 40) 1904 Eobuthus Rakovnicensis Fr.Hallam Type: Specimen figured by Ku‰ta (1889a. 110D. Figs. Holotype M 329. 20-21.

Locality: Studenûves. et L. x 0. Figs. 1904 . 2. 13 Isobuthus ornatus (Fritsch. 5. Corda (Microlabis Sternbergii. 158-160. 78 1986 Isobuthus rakovnicensis (Fritsch. 75. 1904. Corda) – Friã (partim). Prague. sp. 69 Feistmantelia ornata Friã. Eobuthus cordai Kjellesvig-Waering. 7. 4) deposited at the National Museum. Locality: Rakovník. 9-12. 1986. 156157.6. Pl. 40. Holotype M 313. 3. – Fritsch (partim). pp. x 1. Eobuthus cordai Kjellesvig-Waering. 70-72. 134) deposited at the National Museum. Fig. 7. Pl. 41) 1871 Cyclophthalmus senior. Corda (Microlabis Sternbergii.Class Arachnida FAMILY ISOBUTHIDAE PETRUNKEVITCH. 88B. – Fritsch. Locality: Kralupy „Former hill âervená hÛrka“. p. 42) 1904 1953 1986 1986 Feistmantelia ornata Fr. 1986 (Fig. 112C 2005 Eobuthus rakovnicensis Fritsch. 20 1986 Eobuthus cordai. Figs. Rakovník. Corda) – Friã (partim). 90) and by Petrunkevitch (1953. Fig. Pl. 11 Isobuthus ornatus (Fritsch) – Petrunkevitch. 1904 – Hallam Fig. Pl. 3. Eobuthus rakovnicensis Fritsch.19-20. 1. 160-162. 1904 (Fig. Pl. pp. Paratype M 320. 9-12. p. Figs. 66 2005 Feistmantelia ornata Fritsch. pp. Note: In Zajíc & ·tamberg (1986) was erroneously stated locality Kounov. Figs. 1-5) and Petrunkevitch (1953. p.Zajíc & ·tamberg. 1904) . Fig. Fig. Figs. 13) deposited at the National Museum. Pl. pp. 1904 Feistmantelia ornata Fritsch. Pl.Hallam Type: Holotype M 313 figured by Fritsch (1904. 4 1874a Cyclophthalmus senior. 1904 – Kjellesvig-Waering. Figs. Pl. p. 69 1986 Eobuthus rakovnicensis Friã. 10. pp. Fig.1. 11 1953 Isobuthus kralupensis (Thorell and Lindström) – Petrunkevitch (partim). 4 1904 Isobuthus Kralupensis Th. 1. 67. Fig. 41.Zajíc & ·tamberg. pp. Type: Holotype M 330 and M 331 (pozitive and negative) figured by Fritsch (1904. 21-22. 1904) . new species – Kjellesvig-Waering. Figs. Kralupy “Former hill âervená hÛrka“. pp. 1913 GENUS FEISTMANTELIA FRITSCH. 10. Prague. 1. 11. 3. 1955 Isobuthus rakovnicensis (Fritsch) – Petrunkevitch (partim). Prague. Fig. Fig. 1904 – Kjellesvig-Waering. pp. 68 Types: Holotype M 319 and paratype M 320 designated by Kjellesvig-Waering (1986) and figured by Friã (1871.9. 59 .

Petrunkevitch 1953. 9-12. 1.Class Arachnida Fig. 9-12. Fig. Kralupy. 1904 – Hallam Type: Unknown. 78. 1 1885 Cyclophthalmus kralupensis Thorell and Lindström . Feistmantelia ornata Fritsch. Fig. x 2. 112D. 44/5 1986 Isobuthus kralupensis (Thorell & Lindström. Fritsch 1904. 43. Pl. 7. 1885) . – Fritsch. 88. Fig.8. Pl. sp. 124) and several other important specimens are deposited at the National Museum. Corda) – Friã (partim). p. 1885) . 42. Pl. pp. Figs 1. p.Hallam Types: Holotype M 314 (figured by Friã 1871. 1871 Cyclophthalmus senior. 1.0. 64. p. Holotype M 314. 88. pp. 113C3 2005 Isobuthus kralupensis (Thorell & Lindström. Isobuthus kralupensis (Thorell & Lindström. 44) Fig. Prague. 1885). 7. Fig. Pl. 17 1904 Isobuthus Kralupensis Th. 1904. Pl. GENUS ISOBUTHUS FRITSCH. et L. Fig. Isobuthus nyranensis Fritsch. Studenûves. 1904 1904 Isobuthus? Nyfianensis Fr. 69 1986 Isobuthus kralupensis (Thorell and Lindström).Thorell & Lindström. 1904 Isobuthus kralupensis (Thorell & Lindström. 1. 60 . 35.Zajíc & ·tamberg. Fig. Fig. 1 1874a Cyclophthalmus senior. p. Locality: N˘fiany. Corda (Microlabis Sternbergii. Corda (Microlabis Sternbergii. 70-72. 124 1955 Isobuthus kralupensis (Thorell) – Petrunkevitch.Petrunkevitch. 43. Pl. Corda) – Friã (partim). pp. Locality: Kralupy. Fig. Holotype M 330. 75. 1885 – Kjellesvig-Waering. – Fritsch. x 1. pp. 20. 93 2005 Isobuthus nyranensis Fritsch. Fig. 153-154. 1885) (Figs. 19-20. pp. 10/1-10 1953 Isobuthus kralupensis (Thorell & Lindström) . Figs.

78. 1986 – Hallam Types: Holotype M 318 figured by Friã (1871. pp. Fig. 1986 (Fig. 46 1986 Paraisobuthus prantli. INFRAORDER MERISTOSTERNINA KJELLESVIG-WAERING. Fig. 1986 Paraisobuthus prantli Kjellesvig-Waering. 9-12. 45) 1871 Cyclophthalmus senior. 203-204. 1986 SUPERFAMILY CYCLOPHTHALMOIDEA THORELL & LINDSTRÖM. 113C4 FAMILY CYCLOPHTHALMIDAE THORELL & LINDSTRÖM. pp. sp. 70-72. – Fritsch (partim). Corda) – Friã (partim). 88) deposited at the British Museum (Natural History). Corda (Microlabis Sternbergii. 86-88. new species – Kjellesvig-Waering. Fig. x 1. Fig. Pl. Figs. 9-12. Prague. 10/11 1953 Isobuthus kralupensis (Thorell and Lindström) – Petrunkevitch (partim). pp. 1835 Type: Holotype I. Figs. 86A. Fig. 1. B. p. 61 . London. 112A. 20-21. 19. Fig. pp. pp. – Fritsch (partim). new species – Kjellesvig-Waering. et L. 19-20 1986 Paraisobuthus frici. Pl. 198-203. 45. 1.2950 figured by Kjellesvig-Waering (1986. Paraisobuthus frici Kjellesvig-Waering. 10) deposited at the National Museum. 1885 SUPERFAMILY PARAISOBUTHOIDEA KJELLESVIG-WAERING. 74-75. 91 1953 Isobuthus rakovnicensis (Fritsch) – Petrunkevitch (partim). Fig. 44. x 1. Isobuthus kralupensis (Thorell & Lindström. Corda) – Friã (partim). Paraisobuthus frici Kjellesvig-Waering. Kralupy „Former hill âervená hÛrka“. 1885 GENUS CYCLOPHTHALMUS CORDA. Specimen M 316.Class Arachnida 1874a Cyclophthalmus senior. Fig.5. Pl. 2 1904 Isobuthus Kralupensis Th. Rakovník. 1885). Locality: Rakovník „Moravia mine“. 2) and paratype M 317 figured by Fritsch (1904. Pl. pp. Locality: Kralupy „Former hill âervená hÛrka“. 1986. 123 1955 Isobuthus rakovnicensis (Fritsch) – Petrunkevitch (partim).2. 87. 1986 GENUS PARAISOBUTHUS KJELLESVIG-WAERING.1. Figs. 89 2005 Paraisobuthus frici Kjellesvig-Waering. pp. Corda (Microlabis Sternbergii. 2 Fig. Holotype M 318. pp. 1986 1904 Eobuthus Rakovnicensis Fr.

pp. Corda (Microlabis Sternbergii. 802 figured by Fritsch (1904. 4-6. 111I Types: Holotype M 311 and M 312 (part and counterpart) figured by Corda (1835. Pl. pp. – Fritsch. 1 1864a Microlabis Sternbergii Corda . 1835. 1839 Microlabis Sternbergii. 52. Corda (Microlabis Sternbergii. 3-5 1953 Cyclophthalmus senior Corda – Petrunkevitch. Pl. Pl. Pl. pp. 23-24. 134-135. Fig.68 1986 Cyclophthalmus senior Corda. Pl. Petrunkevitch (1953. 2. 44/4 1986 Cyclophthalmus senior Corda. 232-233. Figs. 46. Microlabis sternbergi Corda. 22-26. 54 Fig. Holotype M 311. 51. Corda) – Friã (partim). pp. 69-70. 2. 1839 – Kjellesvig-Waering. 36. 4 1904 Cyclophthalmus senior Corda – Fritsch. p. Fig. pp. 12-13. Corda (Microlabis Sternbergii. Pl. 1949 FAMILY ANTHRACOMARTIDAE HAASE. Figs. 47. Fig. 128. 1889 . Figs. Figs. 127) deposited at the National Museum. Pl. 1882 Microlabis sternbergii Corda. 1835 (Fig. p. 1839 . 1839 (Fig. 233. 1986 GENUS MICROLABIS CORDA.Friã. 3-5) deposited at the National Museum. Pl. 77. Figs. 1 1871 Cyclophthalmus senior. Fig. Corda (Microlabis Sternbergii. Pl. Figs. Figs. Pl. Figs. 46) 1835 Cyclophthalmus (Scorpio) senior – Corda. 1. 1-14 1864a Cyclophthalmus senior – Friã. Corda) – Friã (partim). 3-8. 1890 GENUS ANTHRACOMARTUS KARSCH. 7. Fig. 1839 ORDER TRIGONOTARBIDA PETRUNKEVITCH. Pl. 4-6. Fig. 22-26. Figs. 2-3 1904 Microlabis Sternbergii Corda. pp. 129 1955 Cyclophthalmus senior – Petrunkevitch. Figs. Pl. 44/6 1986 Microlabis sternbergii Corda. 1835 – Kjellesvig-Waering. Corda) – Friã (partim). 66-68. Fig.69 1986 Microlabis sternbergii Corda. 9-12. 78. 1-4. 87. 2 1871 Cyclophthalmus senior. Fig. Chomle u Radnic. Figs. 9) and Petrunkevitch (1953. 47) 62 Anthracomartus socius Ku‰ta. Figs. 2. Prague (known cast only). Fig. 8. Figs. 1. 4 1874a Cyclophthalmus senior. 1-14). p.Zajíc & ·tamberg. 129-132.Class Arachnida Cyclophthalmus senior Corda. Fig. 14-18. 9. 3-8. pp. 8. 128.3. Cyclophthalmus senior Corda. 9 1953 Microlabis sternbergii Corda – Petrunkevitch. 1. Fritsch (1904. pp. Chomle u Radnic. 1. pp. Pl. pp. Corda – pp. p. x 1. Type: Holotype No. 21. 21. Fig. 24-25. Pl. Pl. 12-13. p. 129 ). 2-3 1874a Cyclophthalmus senior. Corda) – Friã (partim). Figs. 36. 3. 127 1955 Microlabis sternbergii – Petrunkevitch. pp. 38-43. 2. 1839. Pl. pp. 3. Locality: Chomle u Radnic. Pl. 8. Fig. 84-86. Prague. 9-12. Cast of the holotype 802. 1835 . 7.Zajíc & ·tamberg. FAMILY MICROLABIIDAE KJELLESVIG-WAERING. Pl. Locality: Chomle u Radnic. Pl. Figs. Fig.

Class Arachnida

1889a Anthracomartus socius n. sp. – Ku‰ta, pp. 198-199; Fig. 4 1904 Anthracomartus socius K‰t. – Fritsch, p. 39; Fig. 46

Type: Unknown. Locality: Rakovník.

GENUS CRYPTOMARTUS PETRUNKEVITCH, 1945
Cryptomartus radvanicensis Oplu‰til, 1985
(Fig. 48)
1985 Cryptomartus radvanicensis sp. n. – Oplu‰til, pp. 40-42; Fig. 4; Pl. 2, Fig. 1

1904 Promygale bohemica Fr. – Fritsch, pp. 19-20; Figs. 20-22; Pl. 15, Fig. 1 1949 Promygale bohemica Fritsch – Petrunkevitch; Pl. 15/36 1953 Promygale bohemica (Fritsch) – Petrunkevitch, p. 64; Pl. 19, Fig. 67; Pl. 43, Figs 151, 152 1955 Promygale bohemica (Fritsch) – Petrunkevitch, p. 107; Fig. 67/2 1986 Promygale bohemica (Fritsch, 1899) - Zajíc & ·tamberg, p. 69

Type: Holotype M 1030 figured by Fritsch (1899b, Pl. 153, Fig. 6) and Petrunkevitsch (1953, Figs. 67, 151) deposited at the National Museum, Prague. Locality: N˘fiany.

Promygale elegans Fritsch, 1899
(Figs. 49, 50)

Type: Specimen Me 81 figured by Oplu‰til (1985, Fig. 4) deposited at the National Museum, Prague. Locality: Radvanice „Katefiina mine“.

FAMILY ANTHRACOSIRONIDAE POCOCK, 1903 GENUS PROMYGALE FRITSCH, 1899
Promygale bohemica (Fritsch, 1895)
1895b Kreischeria bohemica Fr. – Fritsch, p. 3 1899b Promygale bohemica, Fr. – Fritsch, pp. 58-59; Figs. 361, 362; Pl. 153, Figs. 6-8

Fig. 49. Promygale elegans Fritsch, 1899. Holotype M 867, x 2.0. N˘fiany.

Fig. 48. Cryptomartus radvanicensis Oplu‰til, 1985. Holotype Me 81, x 3.8. Radvanice „Katefiina mine.

Fig. 50. Promygale elegans Fritsch, 1895. Specimen Me 62 (galvanic cast), x 1.8. N˘fiany. 63

Class Arachnida

1899b Promygale? elegans Fr. – Fritsch, p. 61; Fig. 365 1904 Promygale elegans Fr. – Fritsch, pp. 21-22; Fig. 26; Pl. 15, Figs. 2-6 1953 Promygale elegans Fritsch – Petrunkevitch, pp. 64-65; Pl. 19, Fig. 68; Pl. 43, Fig. 153 1955 Promygale elegans (Fritsch) – Petrunkevitch, p. 107; Fig. 67/3 1986 Promygale elegans (Fritsch, 1899) - Zajíc & ·tamberg, p. 69

Promygale janae Oplu‰til, 1986
(Fig. 52)
1986 Promygale janae - Oplu‰til, pp. 288-291, Figs. 2-4, Pls. 1-2

Type: Holotype M 867 figured by Fritsch (1899b, Fig. 365) and Petrunkevitch (1953, Fig. 153).Galvanic cast Me 62 figured by Fritsch (1904, Pl. 15, Figs. 2-6) deposited at the National Museum, Prague. Locality: N˘fiany.

Type: Holotype Me 128 (part and counterpart) figured by Oplu‰til (1986, Fig. 2, Pls. 1-2) deposited at the National Museum, Prague. Locality: Vinafiice u Kladna „Mayrau mine“.

Promygale minor (Ku‰ta, 1885)
(Fig. 51)
1885c Anthracomartus minor n. sp. –Ku‰ta, pp. 398-399; Fig. 1 1904 Anthracomartus minor K‰t. – Fritsch, pp. 38-39; Figs. 42-44; Pl. 4, Figs. 4-7 1953 Promygale minor (Ku‰ta) – Petrunkevitch, p. 65; Pl. 19, Fig. 71; Pl. 44, Fig. 157 1986 Promygale minor (Ku‰ta, 1884) - Zajíc & ·tamberg, p. 69

Type: Holotype Me 72 and Me 74 (part and counterpart) figured by Ku‰ta (1885c, Pl. 1, Fig. 1), Fritsch (1904, Pl. 4, Figs. 4-7) and Petrunkevitch (1953, Figs 71, 157) deposited at the National Museum, Prague. Locality: Rakovník „Moravia mine”.

Fig. 52. Promygale janae Oplu‰til, 1986. Holotype Me 128, x 4.4. Vinafiice u Kladna „Mayrau mine“.

GENUS BRACHYLYCOSA FRITSCH, 1904
Brachylycosa carcinoides (Fritsch, 1899)
(Figs. 53, 54)
1899b Promygale rotundata, Fr. – Fritsch, p. 60; Figs. 363, 364; Pl. 153, Figs. 4-5 1899b Arthrolycosa? salticoides, Fr. - Fritsch, p. 62; Pl. 153, Fig. 10 1899b Arthrolycosa carcinoides, Fr. - Fritsch, p. 62; Fig. 367 1904 Promygale rotundata Fr. – Fritsch, pp. 20-21; Figs. 23-25 1904 Perneria salticoides Fr. - Fritsch, p. 22; Fig. 27 1904 Brachylycosa carcinoides Fr. - Fritsch, p. 24; Fig. 30 1953 Brachylycosa carcinoides (Fritsch) - Petrunkevitch, pp. 62-63; Pl. 18, Figs. 62, 64, 66; Pl. 42, Figs. 146-149 1955 Brachylycosa carcinoides (Fritsch) - Petrunkevitch, p. 107; Fig. 68/8 1986 Brachylycosa carcinoides (Fritsch, 1899) - Zajíc & ·tamberg, p. 69

Fig. 51. Promygale minor (Ku‰ta, 1885). Holotype Me 74, x 6.1. Rakovník „Morava mine“. 64

Class Arachnida

Fig. 364) and Petrunkevitch (1953, Fig. 147), Me 57 described originally as Arthrolycosa? salticoides Fritsch, 1899 and later (Fritsch 1904) as Perneria salticoides Fritsch are deposited at the National Museum, Prague. Locality: N˘fiany Note: Petrunkevitch (1953, p. 62) classified to this species specimens of Promygale rotundata. If it is correct, the name Brachylycosa carcinoides (Fritsch, 1899) could be changed into Brachylycosa rotundata (Fritsch, 1899) due to priority.

Brachylycosa kustae Petrunkevitch, 1953
(Fig. 55)
1884b (partim) Anthracomartus Krejãii – Ku‰ta, pp. 340-341 1885c (partim) Anthracomartus minor n. sp. – Ku‰ta, pp. 398-399 1904 partim Anthracomartus minor K‰t. – Fritsch, pp. 38-39, Pl. 4, Figs. 5-7 1953 Brachylycosa ku‰tae n. sp. - Petrunkevitch, p. 63; Pl. 18, Fig. 63; Pl. 42, Fig. 150 1955 Brachylycosa kustae Petrunkevitch - Petrunkevitch, p. 107, Fig. 68/9 1986 Brachylycosa kustai Petrunkevitch, 1953 - Zajíc & ·tamberg, p. 69 2005 Brachylycosa kustae Petrunkevitch, 1953 – Hallam

Fig. 53. Brachylycosa carcinoides (Fritsch, 1899). Holotype Me 49, x 1.8. N˘fiany.

Fig. 54. Brachylycosa carcinoides (Fritsch, 1899). Specimen Me 128, x 4.1. N˘fiany.

Type: Holotype Me 49 figured by Fritsch (1899b, Fig. 367) and Petrunkevitch (1953, Fig. 146). Other important specimens are Me 48 described originaly as Promygale rotundata Fritsch, 1899 and figured by Fritsch (1899b,

Fig. 55. Brachylycosa kustae Petrunkevitch, 1953. Holotype Me 58, x 3.7. N˘fiany. 65

Class Arachnida

Type: Holotype Me 58 (part and counterpart) figured by Fritsch (1904, Pl. 4, Fig. 5-7) and Petrunkevitch (1953, Figs. 63, 150) deposited at the National Museum, Prague. Locality: Rakovník.

Nyranytarbus longipes (Fritsch, 1899)
(Fig. 57)
1899b Hemiphrynus longipes. Fr. – Fritsch, p. 57; Fig. 359 1904 Hemiphrynus longipes Fr. – Fritsch, p. 17; Fig. 17 1953 Hemiphrynus longipes Fritsch – Petrunkevitch, p. 87; Pl. 23, Fig. 88; Pl. 46, Fig. 162 1955 Hemiphrynus longipes – Petrunkevitch, p. 110; Fig. 77/4 1995 Nyranytarbus longipes (Friã, 1901) – Harvey & Selden, p.74

GENUS OOMARTUS PETRUNKEVITCH, 1953
Oomartus nyranensis Petrunkevitch, 1953
(Fig. 56)
1953 Oomartus nyranensis n. sp. - Petrunkevitch, pp. 66-67, Pl. 19, Fig. 70; Pl. 44, Fig. 158; Pl. 50, Fig. 176 1955 Oomartus nyranensis - Petrunkevitch, p. 107, Fig. 68/7 1986 Oomartus nyranensis Petrunkevitch, 1953 - Zajíc & ·tamberg, p. 69

Type: Holotype Me 47 figured by Fritsch (1899b, Fig. 359) and Petrunkevitch (1953, Figs. 88, 162) deposited at the National Museum, Prague. Locality: N˘fiany.

Type: Holotype Me 131 figured by Petrunkevitch (1953, Figs. 70, 176) deposited at the National Museum, Prague. Locality: N˘fiany.

Nyranytarbus hofmanni (Fritsch, 1899)
(Fig. 58)
1899 Hemiphrynus Hofmanni, Fr. – Fritsch, p. 58; Fig. 360 1904 Hemiphrynus Hofmanni Fr. – Fritsch, pp.18-19; Figs. 18, 19 1953 Hemiphrynus hofmanni Fritsch – Petrunkevitch, pp. 87-88; Pl. 23, Fig. 89; Pl. 46, Fig. 163 1955 Hemiphrynus hofmanni Fritsch – Petrunkevitch, p. 110; Fig. 74/1 1995 Nyranytarbus hofmanni (Friã, 1901) – Harvey & Selden, p.74 1986 Hemiphrynus hofmanni Fritsch, 1889 - Zajíc & ·tamberg, p. 69 2005 Nyranytarbus hoffmanni (Fric) – Hallam

FAMILY EOPHRYNIDAE KARSCH, 1882 SUBFAMILY AREOMARTINAE PETRUNKEVITCH, 1955 GENUS NYRANYTARBUS HARVEY & SELDEN 1995

Fig. 56. Oomartus nyranensis Petrunkevitch, 1953. Holotype P 2107, x 3.0. N˘fiany. 66

Fig. 57. Nyranytarbus longipes (Fritsch, 1899). Holotype Me 47, x 2.2. N˘fiany.

66-68. Fig.Oplu‰til. 1911 Aphantomartus pustulatus (Scudder. Figs. 1899). Prague. Fig. Material: Specimen Me 82 figured by Oplu‰til (1985. 1949 GENUS APHANTOMARTUS POCOCK. – Fritsch. pp. Figs. 18) and Petrunkevitch (1953. 58. 2) and Petrunkevitch (1953. 1911 (Fig. pp. 1 Type: Specimen Me 55 figured by Fritsch (1904.Petrunkevitch. pp.Rössler. 111-112.3. B – Oplu‰til. Type: Holotype Me 54 figured by Fritsch (1904. 1. Fig. 1. 1904 Petrovicia proditoria Fritsch. p. 1844) 1985 Trigonomartus? sp. 1. 163) deposited at the National Museum.5. Fig. Prague. Holotype Me 54. Prague. pp. Fig. 1. 52-54. Pl. 46. 1. Nyranytarbus hofmanni (Fritsch. 1. . 5. Figs. Fig. 77/1 1986 Petrovicia proditoria Fritsch. 59. p.Class Arachnida Fig. 59) 1882c Petrovitzer Spinnenthier (Scorpion) – Ku‰ta. 1844) emend. Pl. Locality: Petrovice. FAMILY TRIGONOMARTIDAE PETRUNKEVITCH. pp. 74/2. Aphantomartus areolatus Pocock. 3) deposited at the National Museum. Figs. 90. Petrovicia proditoria Fritsch. 258-261 1904 Petrovicia proditoria Fr. 5. A – Oplu‰til. Fig. 85-86. 69 Material: Specimens Me 78 and Me 83 figured by Oplu‰til (1985. Pl. 1882 GENUS PETROVICIA FRITSCH. 1904 . Fig. 37-38. 1904 (Fig. 2 1953 Petrovicia proditoria Fritsch . 67 . 2 1985 Trigonomartus? sp. 38-39. Fig. 90. 60) 1985 Aphantomartus areolatus Pocock.Petrunkevitch. x 2. x 3. Pl. Prague. pp. Petrovice. 2.Zajíc & ·tamberg. Locality: N˘fiany. Holotype Me 55. 1) deposited in the National Museum. 1904. Figs. Figs. Pl 23. Locality: Libu‰ín u Kladna „Schöller mine“. 3 1998 Aphantomartus pustulatus (Scudder. 73 SUBFAMILY EOPHRYNINAE KARSCH. 36-37. pp. Locality: Libu‰ín u Kladna „Schöller mine“. 164) deposited at the National Museum. Fig. Pl. 1911 . Fig. N˘fiany. 164 1955 Petrovicia proditoria .

78. .6. 174. 207. 1885 (figured by Ku‰ta 1885c. sp. FAMILY ANTHRACOSIRONIDAE POCOCK. Libu‰ín u Kladna „Schöller mine“. 175). – Oplu‰til. 40. 69 Fig. Pl. 206. 399-400. Specimen Me 82. Figs. 4. 206 Geralinura bohemica K‰t. Fritsch 1904. Trigonomartidae ? gen. indet. pp. et sp. 80/5 1986 Planomartus krejcii (Ku‰ta. – Oplu‰til. 2) deposited at the National Museum. 1-4 Geralinura noctua n. Pl. 49. 39. Holotype (part and counterpart) Me 71 described originaly as Anthracomartus affinis Ku‰ta. Figs. 1-3) and Petrunkevitch (1953. Prague. 207 Geralinura (crassa) n. 2 1904 Anthracomartus Krejãii Ku‰ta. – Ku‰ta. 1893 ORDER THELYPHONIDA LATREILLE. 206. Fig. 201.Ku‰ta. et sp. 2. Rakovník. sp. Pl. 2) deposited at the National Museum. Figs.). Figs 1-3 1885c Anthracomartus affinis n. – Fritsch. Prague. 1884). Figs. pp. sp. Pl. Fig. pp. Holotype Me 66. 2 Material: Specimen Me 79 figured by Oplu‰til (1985. 61) 1884b Anthracomartus Krejãii n. 63) 1885b 1889a 1889a 1889a 1889a Thelyphonus bohemicus n. 1. 2. pp. 62. 4. Locality: Ovãín „Opencast mine“. Figs. Fritsch (1904. x 1. Figs. Prague. Fig. 1835 Prothelyphonus bohemicus (Ku‰ta. ARACHNIDA INDET. indet. 1953 Planomartus krejcii (Ku‰ta. 174.Class Arachnida 1953 Planomartus krejcii (Ku‰ta) – Petrunkevitch. Pl. pp. Fig. 61. 45. – Ku‰ta. 113-114. indet. 1985 Anthracosironidae ? gen. Fig. 1-3 1904 Anthracomartus affinis K‰t. 8. 78. 1884) (Fig. 173. 2. 79. 20. – Ku‰ta. 36-37. 202. Note: Locality Petrovice in Zajíc & ·tamberg (1986) is mistaken. indet. Pl. Fig. et sp. 1804 FAMILY THELYPHONIDAE LUCAS. Type: Holotype Me 66 (part and counterpart) figured by Ku‰ta (1884b. Figs. Pl. Fig. 4. 1. Fig. Fig. 1911. Fig. 1-3). p. 175 1955 Planomartus krejcii (Ku‰ta) – Petrunkevitch. ¤i-26 (Radnice Coal Seams) SUBCLASS CAULOGASTRA POCOCK. Planomartus krejcii (Ku‰ta. x 2. 93-94. Aphantomartus areolatus Pocock. Figs. sp. 1884) – Zajíc & ·tamberg. 1) deposited at the National Museum. Pl. p. – Ku‰ta. et sp.Fritsch. 40-41. pp. 8 Material: Specimen Me 80 figured by Oplu‰til (1985.1. 186-191. p. Pl. 2 GENUS PLANOMARTUS PETRUNKEVITCH. sp. p. sp. Locality: Rakovník. Pl. 68 . 1885) (Figs. 1903 Anthracosironidae ? gen. – Ovãín 1985 Trigonomartidae ? gen. pp. Locality: Kladno. 207 Fig. 6 Geralinura (Thelyphonus) bohemica – Ku‰ta. 39. (WESTPHALIAN SPECIMENS) Localities: HV II (N˘fiany M. Fig. p. – Ku‰ta. Fig. 50. . Pl. p. 2. Fig. 60. 341-342. pp.

179-180 69 .) ARACHNIDA INDET. 99-101. 1885). Pl. 1. 207. Pl. 7). Rakovník. 99101. 59-62.). Fig. 6) and by Fritsch (1904. 62. Fritsch (1904. 6. Fritsch (1904. – Fritsch. 205. Figs. 180). Sa-9 (M‰ec M. 71-75. Lo-6 (M‰ec M. x 1. Figs 5. Pl. Pl. Figs. pp.7. 73). and Geralinura crassa Kt. 2). 1885). 1. (PERMIAN SPECIMENS) Locality: Svitávka „Hradisko hill – S foot“ (one problematic opistostoma) Fig. Fig. 1 1953 Prothelyphonus bohemicus (Ku‰ta) – Petrunkevitch.. Locality: Rakovník. Fig. Fig. Figs. Mt-1 (M‰ec M. Fritsch (1904. 5) as Geralinura scudderi deposited at the National Museum. – Fritsch. pp. 74. 76. 6. 2). Geralinura noctua K‰t. 6). 179) and specimens Me 68 (part and counterpart) figured by Ku‰ta (1885. Prague. 2-8 (including Geralinura Scudderi K‰t. Holotype Me 67.). Prothelyphonus bohemicus (Ku‰ta. Rakovník. 200-201. Figs 1. Fig. Pl. 63. Fig. sp. Me 69 (figured by Ku‰ta 1885. Petrunkevitch (1953. 1. p. x 2.2. Prothelyphonus bohemicus (Ku‰ta. – Ku‰ta.) 1904 Prothelyphonus? Cordai Fr. 5 1904 Prothelyphonus bohemicus Kt. Fig. Pl. (STEPHANIAN SPECIMENS) Localities: Kromle (in Friã 1912 as Arthrolycosa). Fig. Pl. Specimen Me 68. 3). 6. 1. Fig. Fig. Me 136 described and figured by Ku‰ta (1888. 1. Fig. 1889a Geralinura Scudderi n. 6. Pl. ARACHNIDA INDET. Pl. Petrunkevitch (1953. 62. 4). Fig. Pl. 96-97. Me 105 figured as Geralinura noctua by Ku‰ta (1889. 84. Figs. 6. pp. Fig.Class Arachnida Type: Holotype Me 67 figured by Ku‰ta (1885.

.

1850) (Figs. 3 Estheria calcarea Fr. pp. pp. p. 16-17. Budapest. – Fritsch. Holub & Kozur 1981 as Protolimnadia calcarea). 4 1901 Estheria ultima. 8. Pl. 60-61. Îìár u Kumburku „Smíta“ (Fritsch as Estheria paupera. 1825 ORDER CONCHOSTRACA SARS. Pl. Holub & Kozur 1981 as Lioestheria palaeoniscorum). 6870. Fr. 56-57. Pls. 1. p. – Fritsch. Figs. 1912 1981a Lioestheria oboraensis n. 2. 3. Figs. 3. Prague. Figs. 2. Pl. Figs. 64. Pl. 11. Fr. 1901) – Holub & Kozur. 160. 1946 Pseudestheria tenella (Bronn. âesk˘ Brod „Southern periphery – Peklov“. âesk˘ Brod „Skalka“ (Fritsch as Estheria paupera. 1912 – Martens. 12 1953 Pseudestheria ultima (Friã 1901) – Kamarád. Fig. Velvary „Anna adit“ (Obrhel & Malich 1957). Pl. 78. Hfiedle (Fritsch 1912 as Estheria cyanea). 1850) – Zajíc & ·tamberg. Figs. Specimens citied by Martens (1982) deposited at the Paleontological Institute of Charles University (not found). Figs. 5. sp. 1946 GENUS LIOESTHERIA DEPÉRET & MAZERAN. pp. Pl. 160. Fig. – Fritsch. Holub & Kozur 1981 as Lioestheria palaeoniscorum). Pl. Fr. Pl. pp. Pl. 4. – Fritsch. 1-4. Pl. Pl. . Figs. 1-10. 1945 FAMILY LIOESTHERIIDAE RAYMOND. 160. 4-5) as Estheria cyanea. 6-9 1981a Limnestheria palaeniscorum. p. p. 1-4 1981a Protolimnadia calcarea (Fritsch. 1817 SUBCLASS PHYLLOPODA LATREILLE. – p. Kounov (Fritsch as Estheria cyanea. 1-13. 69 Material: Specimen HK 1981-III-5 figured by Holub & Kozur (1981. Pl. p.1 1986 Pseudestheria tenella (Bronn. 8 Material: Specimen M 1047 figured by Fritsch (1901. Fig. Nová Paka „Aerodrome“ (Fritsch as Estheria paupera. PlouÏnice (unspecified) (Blecha et al. Olivûtín (Fritsch as Estheria calcarea). GENUS PSEUDESTHERIA RAYMOND. Ko‰Èálov (unspecified) (Fritsch as Estheria palaeoniscorum. 160.Holub & Kozur. 2. M 1071 figured by Fritsch (1901. – Fritsch. Figs. 3. 1867 SUBORDER SPINICAUDATA LINDER. pp. pp. 9. Holub & Kozur 1981 as Lioestheria paupera). Pl. 1899) – Holub & Kozur. 1. 5. Figs. 6) as Estheria palaeoniscorum. 5 1912 Estheria cyanea Fr. 161. Fig. Figs. 1912 Lioestheria lallyensis Depéret & Mazeran. 1-4. Figs. Localities: Bítouchov (near Veselá) (Fritsch as Estheria paupera. Holub & Kozur as Lioestheria paupera) Pseudestheria ultima (Fritsch. p.Class Branchiopoda CLASS BRANCHIOPODA LATREILLE. pp. 10. Fig.78. Pl. Fr. 160. 4. 5 Estheria calcarea. 1-3. Figs. 13-15 1901 Estheria paupera. p. 1 1981a Lioestheria paupera (Fritsch. p. Pl. Fr. 1997). – Fritsch. – Friã. 160. 1-4. Lioestheria extuberata Jones & Woodward. Pl. . 4 1901 Estheria Palaeoniscorum. Pl. 1895) 1895b Estheria ultima Fr. 78. Pl. Holub & Kozur 1981 as Limnestheria cyanea). 4) as Estheria calcarea are deposited at the National Museum. 1-4 1982 Lioestheria lallyensis Depéret & Mazeran. (Fritsch. 4) deposited at the Collection of MAFI. Pl. 4. 4. 78. 32 1953 Pseudestheria tenella (Bronn) 1850 – Kamarád. Fig. Figs. 4. 3 Estheria palaeoniscorum Fr. 1901) – Holub & Kozur. p. Locality: Obora. Fig. Pl. Pl. Fig. 77-78.Fritsch. 9. Figs. Fig. 4 Locality: Zbonûk. Fig. 65) 1895b 1895b 1895b 1901 1901 Estheria cyanea Fr. specimen IFG 650 figured by Fritsch (1901. Pl. specimens M 1070. Pl. Pl. Pl. 6. 3 Estheria cyanea. 160. pp. Fig. 2-4 71 . Pl. 1901) – Holub & Kozur. 10) and FDG 658 figured by Fritsch (1901. 161. Îacléfi. 9. Pl. 8-16. Fig. 58-59. 161. 3. Figs. 10. 60-62. 10. Broumov „West environs“ (Holub & Kozur 1981 as Lioestheria palaeoniscorum). – Fritsch. Fig. 64-66. 160. 1899 1981a Lioestheria extuberata (Jones & Woodward. Ko‰Èálov „Valdice“ (Fritsch as Estheria cyanea). pp.

12. 11) as Estheria ultima is deposited at the National Museum. – Fritsch. Zajíc & Drábková 1990). 161. Pseudestheria sp. Specimen IFG 650. p. 5) deposited at the National Museum. Ko‰Èálov (unspecified). Pl. 161. 64B). Locality: Tfiemo‰ná. Kounov. 65. Fig. Pl. 5 Material: Specimen FDG 660 figured by Fritsch (1901. Specimens M 1047 (Fig. 64. x 12. Fig. Fig. 32 Fig. 1912 Cypris sp. 1901 Estheria paupera Fr. – Friã. 6 1953 Pseudestheria sp. breitenbachensis Martens. 6) as Estheria concretionum is deposited at the National Museum. 161. Locality: Klobuky „Adit“. Prague. 3. Fr. 161. 1. Fig. Pseudestheria tenella (Bronn. Types: Specimen FDG 652 figured by Fritsch (1901.1. Pl.Class Branchiopoda Fig. 1850). Pl. Pl. Pl. x 10. Fig. 1901 Estheria concretionum. Pseudestheria sp. – Kamarád. pp.0. Fig. p. 72 . p. Prague. 78 Material: Specimen FDG 659 figured by Fritsch (1901. 18-19. Pseudestheria tenella (Bronn. 77. Broumov „West environs“ (Holub & Kozur 1981 as Protolimnadia calcarea) Pseudestheria aff. Prague. 1850). Localities: Bítouchov (near Veselá) (Holub & Kozur 1981 as Protolimnadia calcarea). – Fritsch. Pseudestheria sp. 1983 Locality: Vrchlabí „Road cut“ (·imÛnek. 64A) and M 1048 (Fig.

Rk9a (Rudník H. Línû F. 1890) (Fig.).). Dl-2 (M‰ec M. Se-1 (Kumburk F. pp. 3 Estheria triangularis. 160. Ko‰Èálov (all localities except of Ko‰Èálov „Dump of the adit Nadûje“).).).).).).. MB-3 (Zdûtín H. Sa-9 (M‰ec M. Tfiemo‰ná. FAMILY LEAIIDAE RAYMOND. MB-6 (Kounov M. 66.).). 1912 Euestheria cebennensis (Grand’Eury. 74 Estheria tenella? – Fritsch. Euestheria cebennensis (Grand’Eury. p. MB-7 (Kladno F. MJ-2 (Stránka H.).). F-3 (Rudník H. Letovice „Jindfiichov“ (Martens 1982).. VL-1 (Hfiedle M.).). Zajíc 1989 as ?Lioestheria sp.).).).). 1. pp. p. Upper Semily F. Localities: N˘fiany. Pl.). 3) as Estheria triangularis. Pl. Fig 11. Nabdín. UNDETERMINED Localities: Baãov (Martens 1982). Kochov „In the streams“.).).. Figs. Middle Semily F. Srbeã „Pipeline excavation“.).Class Branchiopoda Localities: âesk˘ Brod „Southern periphery – Peklov“. 1. Hfiedle M. Kounov M. Pu-1 (Hfiedle M. Sudice (Martens 1982). Specimen Me 46. 1890). are deposited at the National Museum. Dm-9 (M‰ec M. 1-3.).). 160. – p. Fr. Bc-1 (M‰ec M. Chobot. Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. 1890) – Holub & Kozur. GEN. MV-2 (M‰ec M. UNDETERMINED Localities: Be-1 (Kounov M. 66) 1875 1879a 1895b 1901 1939 1953 1981a 1986 Estheria tenella – Friã. Jb-1 (M‰ec M. Str-1 (Klobuky H. Figs. 155156 Pseudestheria cebennensis (Grand’Eury. Padochov „Pipeline excavation“.. RPZ-22 (M‰ec M.) FAMILY EUESTHERIIDAE DEFRETIN-LEFRANCE.). V‰-1 (Black Shale H. Co-12 (M‰ec M. 1890) – Zajíc & ·tamberg. 161. Material: Specimens Me 46. p.). 77.). Kalná H. Svitávka „Hradisko hill“ (Martens 1982). M‰ec M. 73 . Fig.).). Pl. Pfiistoupim... Horní Kalná (unspecified) (Havlena & ·pinar 1952).). Zb˘‰ov (Martens 1982) ?Lioestheria sp.).).).). Pu-1 (Hfiedle M. B‰-3 (M‰ec M.). x 7. Fig. Kh-1 (Arkosic H. Figs. VD-2 (Upper SvatoÀovice M.. Pl. Jk-6 (Rudník H. MB-7 (Kounov M. Sã-1 (Black Shale H. Mt-1 (Zdûtín H. Víchová.. Pl. St-11 (Upper SvatoÀovice M. 1965 GENUS EUESTHERIA DEPÉRET & MAZERAN. Lbl-2 (Hfiedle M.). Sa-2a (M‰ec M. ¤íãany (Martens 1982). Zajíc 1989 as ?Lioestheria sp. Nm-1 (Jelenice M.3.). V‰-1 (Rudník H. Me 44. Vrchlabí „Road cut“. Kundratice „Doly“. DB-1 (Upper Syfienov F. Zdûtín H.).).). 161. Rybnice „Hrádeck˘ creek“. – Fritsch. 1.). p. Semily „Left bank of Jizera river“. 1946 GEN. Dm-7 (Kounov M. N˘fiany. F-2 (Rudník H. Ln-1 (M‰ec M. Lib-1 (Jelenice M. 17-18. specimen FGH 660 figured by Fritsch (1901. Fig 11 Limnestheria cebennensis (Grand’Eury. 161.). 6) as Estheria concretionum.. VL1 (Hfiedle M. Bylany u âeského Brodu.). ET SP.. F-1 (Rudník H.). Pl.). 1890) – Kamarád. Hfiedle M. Kk-1 (Hfiedle M.. Pl. 31 Estheria triangularis Fr.). M 1046 figured by Fritsch (1901. Ln-1 (M‰ec M. 53 Pseudestheria cebennensis (Grand’Eury. Dv-1 (N˘fiany M. Sz-1 (Hfiedle M. p. HK-1 (Rudník H.). Tfi-10 (Kounov M. Me 43. Zdûtín H. ET SP.). 69 Fig. 1-3 Estheria (Euestheria) cebennensis Grand’Eury – Prantl. Obora (Martens 1982). MB-13 (Hfiedle M.. 3. Zbonûk (Martens 1982).). Oslavany „Left bank of the river Oslava“ (Martens 1982). Co-11 (M‰ec M. S‰-1 (M‰ec M. Prague.

.

M 1053 figured by Fritsch (1901. Str-1 (Zdûtín H. 17) as Cythere pustulosa. MJ-2 (Zdûtín H. Pl. 75 . Nm-1 (Zdûtín H. 1901 1901 1902 2006 2007 Bythocypris? mytiloides. Pl.). 76. Pl. Jk-6 (Rudník H. Localities: Klobuky. 15 1901 Carbonita fabulina Jones et Kirby . Upper Semily F. 160. 160. 14) as Carbonita fabulina are deposited at the National Museum.âikvásky H. Fr. Carbonita sp. 16.Fritsch. p. 1961 SUPERFAMILY HEALDIOIDEA HARLTON. 160. 1894 SUBORDER METACOPINA SYLVESTER -BRADLEY. Pl. Fig.) Note: Still unrevised. 1928 Carbonita salteriana (Jones 1862) 1895b Candona elongata Goldenb – Fritsch.). Prague. 15) as Carbonita salteriana. Klobuky „Adit“ (Fritsch 1895 as Cythere sp. Localitiy: Chobot. Ke-8 (Zdûtín H. 76. Klobuky „Quarry“. Pl. Kraft & Bouãek. 1933 FAMILY CARBONITIDAE SWAIN. tentatively classified as family Carbonitidae and genus Carbonita. 161. Dn-3 (Zdûtín H.. Figs. Fig.Fritsch. 4 1901 Carbonita Salteriana Jones et Kirby . Fig. Brady. PlouÏnice H. p. Figs.). „Bythocypris“ mytiloides Fritsch. Peruc.). 1880 . INDET.Fritsch.). – Fritsch. Pl. 1976 GENUS CARBONITA STRAND. 160. 161. Fr. Zl-1 (?Zdûtín H. Sy-1 (?Zdûtín H. 13. Panensk˘ T˘nec. Figs. p. Localities: Chobot. Kfieãovice pod Troskami. 58. p. p. 160. Klobuky „Slope“. S‰-1 (Zdûtín H. Kv-1 Ko‰Èálov (·tûpanice . p. Pl. Pl. 1802 ORDER PODOCOPIDA MÜLLER. Fig. Peruc. 14 Bythocypris sp.).). Lib-1 (Zdûtín H. 6 Material: Specimen FDG 661 figured by Fritsch (1901.).Pokorn˘. IFG 655 figured by Fritsch (1901.). 35 GEN. Fig. Prague... 160. p. 7 „Bythocypris“ mytiloides – Danûk.Class Ostracoda CLASS OSTRACODA LATREILLE.).)..). . MV-1 (Zdûtín H. 160. p. Fig. Dm-7 (Kounov M. Línû F. 76. p. 13. Note: Still unrevised.). 17 1912 Cytherea pustulosa – Friã. 16. p. Pl.).). M 1052.. 14 1901 Cythere pustulosa. 34 Bythocypris sp. 7) deposited at the National Museum. 76. Klobuky H. Fig. MV-2 (Zdûtín H. Material: Specimens IFG 654 figured by Fritsch (1901.). Sã-1 (Middle Semily F. Rudník H.Pokorn˘ & Kraft. 4 1895b Carbonia Salteriana Jones et Kirby – Fritsch. . Mt-1 (Zdûtín H. Nedvûzí „Otto adit“. Kfieãovice pod Troskami.

.

221. 2. 6. Locality: N˘fiany. 1. 371-376. Tfiemo‰ná. 1 and on Pl. 1875) – Schram. Fig. p. 67) 2000 Monicaris rudnicensis sp. Me 40 on Pl. x 9. 324 Type: Specimen MHK 60311a figured by ·tamberg (2000. Holotype. 2000 Monicaris rudnicensis ·tamberg. 2. M 1050 on Pl. 67-72. Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. Me 41 on Pl. 1A. 77 . pp. 70) 1870 Gampsonychus sp. 1865 GENUS MONICARIS ·TAMBERG. 2000 (Fig. 158. Fig. 1885 ORDER PALAEOCARIDACEA BROOKS. Monicaris rudnicensis ·tamberg. Fig. 158. 68. 156. All above mentioned specimens are deposited at the National Museum. Fig. Fig. 2. Fig. p. Fig. 1806 SUBCLASS EUMALACOSTRACA GROBBEN. 158. 6/H. 227 1984 Nectotelson krejcii (Fritsch) 1875 – Schram. pp. 156. pp. M 1044 on Pl. 7. p. Figs. M 1078 on Pl. 228-231. 7. Locality: Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. 8/A-D 1986 Palaeocaris krejcii (Fritsch. Me 42 on Pl. – ·tamberg. Figs. – Fritsch.0. Fig. M 1054 on Pl. Fig. Type: Fritsch (1901) used for his studies more than 30 specimens without the determination of the type. 69. M 1042 on Pl. – Fritsch. 1875) (Figs. p. Fig. Fig. MHK 60311a. 374. A) is specimen M 1054 and not M 1050. Me 51 on Fig. M 1033 on Pl. M 1035 on Pl. 74-75 1901 Gasocaris Krejãii. 1-10 FAMILY SQUILLITIDAE SCHRAM & SCHRAM. 2000. B) deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. 170/1b 1969 Palaeocaris krejcii (Fritsch. 1974 GENUS NECTOTELSON BROCCHI. The lectotype M 1050 was distinguished by Schram (1984). 158. Prague. 157.34 1875 Gampsonychus Krejãii Fr. 156. Pls. 158. Fr. 5. 7/C-G. Fig. 1875) – Zajíc & ·tamberg. Figs. 67. 156-158 1969 Palaeocaris krejcii (Fritsch) – Brooks. Weedon & Whyte. Fig. 158. 355. 66-71. Pls. Figs. Fritsch (1901) figured specimens M 872 on Fig. 70 1993 Nectotelson krejcii (Fritsch. 1. 20. pp. Pl. 3-4. 371.Class Malacostraca CLASS MALACOSTRACA LATREILLE. n. 156. Fig. but on his figure (Schram 1984. 1962 FAMILY PALAEOCARIDIDAE MEEK & WORTHEN. – pp. 1880 Nectotelson krejcii (Friã. 8. 1892 SUPERORDER SYNCARIDA PACKARD. 1875) – Briggs.

– Friã. Fig.237-238. 9/E Fig. 73 Palaeorchestia paralella (Fritsch. Fr. 3. 5-7. 79 Gampsonichus fimbriatus Burmeister. 5 Gampsonychus parallelus. p. p. Fr.9. 1877) .Class Malacostraca Fig. – Friã. M 1054. Fig. 1875). N˘fiany. 54 Gampsonychus parallelus. x 8.Zajíc & ·tamberg. p. 1. Fig. p. Fig. 69. Lectotype.4. Pls. – Friã. 78 . 1871) (Fig. 9/D. 70. Pl. 234. 68. Lectotype. M 1054. p. 24. Fritsch. Pl. Nectotelson krejcii (Friã. x 15. Pl. 1885 Palaeorchestia parallela (Friã. N˘fiany. 4-7. Specimen Me 40. GENUS PALAEORCHESTIA ZITTEL. N˘fiany. Pl. 1876 – Schram. pp. pp. 4 Palaeorchestia parallela (Zittel) – Fritsch. Tailfan with strong spines on the telson. – Feistmantel. 4 Gampsonichus parallelus. Nectotelson krejcii (Friã. x 6. 70 Palaeorchestia parallela (Fritsch). Fig. 1875). 3. Nectotelson krejcii (Friã. 1875). 1. 71) 1859 1864a 1871 1874 1874a 1901 1986 1984 Gamsonychus – Krejãí. p.

79 . Pl. Figs. Locality: Lísek u Berouna. D-E) and figured by Fritsch (1874a. This species was. Fig. indet. et sp.). Localities: Co-12 (Hfiedle M. Syncarida gen. Lectotype. Palaeorchestia parallela (Friã 1871).Class Malacostraca Type: Lectotype Me 52 distinguished and figured by Schram (1984. Lísek near Beroun. Klobuky „Sugar rafinery“. 1847) from the Lower Permian deposits of Bohemia. x 2.) Note: Hou‰a (1965. 9. Me 52. Fig. Pl. 1. Klobuky „Slope“. Pl.6. Prague.). 717) mentioned Uronectes fimbriatus (Jordan. p. 4) is deposited at the National Museum. Jb-1 (Hfiedle M. described as Gampsonychus fimbriatus by Fritsch (1901) not from any Bohemian locality but from Lebach (the Saar-Nahe Basin. however. ¤i-22 (M‰ec M. 3. Germany). 71.

.

Fr. 1882 GENUS EUPHOBERIA MEEK & WORTHEN. Specimen M 1013. 332-333. 1969 FAMILY EUPHOBERIIDAE SCUDDER. p. Pl. 364/1 Material: Specimen Me 76 described by Prantl (1938. Janov. Locality: N˘fiany. 73. Material: Specimen without number deposited at the National Museum. pp. Prague. 23-24. Localities: Radvanice „Katefiina mine“. 1868 Euphoberia histrix Fritsch. Rt-2 (Petrovice M. 333) deposited at the National Museum. Arthropleura sp. 1934 FAMILY ARTHROPLEURIDAE SCUDDER. 1796 CLASS DIPLOPODA BLAINVILLE IN GERVAIS. 72. 1899 (Figs.5. N˘fiany. Note: Still undescribed specimen (·imÛnek. oral communication). x 1. Fig. – Fritsch. Euphoberia histrix Fritsch. 1899. 81 . 1887 SUPERORDER ARCHIPOLYPODA SCUDDER. Figs. 73. pp. 74) 1899a Euphoberia histrix.4. 1802-1803 INFRACLASS HELMINTHOMORPHA POCOCK. 1854 Arthropleura armata Jordan. Class Diplopoda SUPERCLASS MYRIAPODA LATREILE. 214-218) is deposited at the National Museum. 8 1969 Euphoberia histrix Fritsch – Hoffman. Specimen Me 76. Fig. Fig. 1934 ORDER ARTHROPLEURIDA WATERLOT. 138. Prague. Type: Specimen M 1013 figured by Fritsch (1899a.). 1844 SUBCLASS ARTHROPLEURIDEA WATERLOT. 72) 1938 Arthropleura armata Jordan & Meyer – Prantl. Prague. pp. 1854 (Fig. Locality: Janov u Miro‰ova. 1882 ORDER EUPHOBERIIDA HOFFMAN. Fig. Fig. 1885 GENUS ARTHROPLEURA JORDAN. 214-218 SUBCLASS CHILOGNATHA LATREILLE. x 1.Superclass Myriapoda. 577. 1854. Arthropleura armata Jordan.

Pl. 25. Fig. Specimen Me 20. 134. 1868 Acantherpestes gigas Fritsch.Superclass Myriapoda. Locality: N˘fiany. 134. 331. Figs. 9 Types: Fritsch (1899a) figured two specimens. Fig. Galvanic cast Me 5 is deposited at the National Museum. Fig. Locality: N˘fiany. 334. 2 1899a Acantherpestes gigas. 323 – 324. Specimen Me 37 (National Museum. Pl. Specimen Me 24. Figs. 1899. p. 76. Fr. 138. 75) 1899a Euphoberia varians. N˘fiany. 1-7) deposited at the West Bohemian Museum in Pilsen (not found). Pl. p. Fr. Euphoberia varians Fritsch. 9 deposited at the National Museum. 1899 (Fig. – Fritsch. x 1. x 1. 1899.8. 135. – Fritsch. Fig. GENUS ACANTHERPESTES MEEK & WORTHEN. 135. 365/2 Fig. p. Fig. 16-18. Prague. Euphoberia histrix Fritsch. Fr. Locality: N˘fiany. 1-7 1969 Acantherpestes gigas Fritsch – Hoffman. Pl. 1) deposited at the National Museum. 82 Type: Specimen figured by Fritsch (1899a. Me 24 is better one figured on Pl. 138.5. N˘fiany. Class Diplopoda Euphoberia absens Fritsch. – Fritsch. p. 1895 1895 Acantherpestes gigas Fr. pp. Pl. Prague. 1899. Euphoberia varians Fritsch. Euphoberia absens Fritsch. Figs. 74. – Fritsch. Prague. N˘fiany. 577. 75. Type: Specimen Me 20 figured by Fritsch (1899a. . 23. Fig. 1-7 Fig. 76) 1899a Euphoberia absens. 1899 (Fig. Figs. Prague). Fig.

28-29. Pl. 135. Acantherpestes foveolatus Fritsch. Fig.Superclass Myriapoda. 3-7 Pleurojulus falcifer Fr. N˘fiany.Fritsch. 1-10 Type: Whole specimen No. Figs. p. – Fritsch. 25-26. Pleurojulus biornatus Fritsch. Figs. x 1. 192 Julus constans Friã – Feistmantel. pp. 140. Figs. Type: Specimen Me 4 figured by Fritsch (1899a. 19-21. 1-3) deposited at the National Museum. Figs. Acantherpestes vicinus Fritsch. Prague. Figs. 325-326. 1109.3. 1899 (Fig. Fr. Specimen Me 4. – Friã. 137. 1899 Isojulus constans (Friã. 78) 1875 1879 1886 1895 1899a 1899a 1899a 1899a 1899a 1969 2005 Julus constans Fr. 1899 Pleurojulus biornatus Fritsch. 1-6 Fig. . 1. . 77.3. Pl. Figs. 48 Archijulus constans Fr. Fr.Hoffman. 10 Pleurojulus longipes Fr. Pl. Fig. figured by Fritsch (1899a. Pl. Types: Specimens Me 1 (original) and Me 2 (galvanic cast) figured by Fritsch (1899a. 137. 29. 135. pp. 79. Figs. 329330. Acantherpestes foveolatus Fritsch. 142. – Fritsch. – Fritsch. 1) deposited at the National Museum. 10 Isojulus constans . x 1. 2. Isojulus constans (Friã. 26. Holotype M 1004. 1875) (Fig. 7. pp. 3. p. Pl. M 1009 (Fritsch 1899a. 26 – 27. 142. ORDER PLEUROJULIDA WILSON & HANNIBAL 2005 FAMILY PLEUROJULIDAE SCHNEIDER & WERNEBURG 1998 GENUS ISOJULUS FRITSCH. 1899 (Figs. 58 figured by Fritsch (1899a. 78. Pl. Locality: N˘fiany. Pl. Locality: N˘fiany. Prague. 1899. Pl. 1875). x 1.Fritsch. Pl. 136) deposited at the West Bohemian Museum in Pilsen (not found). Fig. p. 4-8 Isojulus marginatus Fr. 1111. 135. 18-19. 9. 140. Figs. Figs. 80) Fig. N˘fiany. 83 . 1879) – Wilson & Hannibal. 140. 595 Isojulus constans (Fritsch. p. 1). 6) are deposited at the National Museum. pp. Fig. Pl. Figs. 1-3 Isojulus setipes Fr. Locality: N˘fiany.Fritsch. Fig. Pl. Figs. 2 Isojulus constans Fr. . Pl. 327-328. Class Diplopoda Acantherpestes ornatus Fritsch. Holotype M 1041.Fritsch. 21-22. Specimen Me 11 figured by Fritsch (1899a) as Pleurojulus longipes on Pl. 136. 77) 1899a Acantherpestes foveolatus. Pl. Fr. Genus Pleurojulus Fritsch. 142. pp. 8 Type: Holotype M 1040 and M 1041 (part and counterpart) designated by Wilson & Hannibal (2005). 79. Figs. Figs. 142. 74 Julus constans Fritsch – Fritsch. p.3. Pl. . pp. 336. 1899. 140. p. p. – Fritsch. 1-6 Fig. Prague. 1899 1899a Acantherpestes vicinus. p. – Fritsch. Fig. N˘fiany. Locality: N˘fiany. 1899 1899a Acantherpestes ornatus.

Pl. 82. 34-35. Pl. 147. Fr. 2. Amynilyspes typicus Fritsch. Fig. 1899. Fig. p. p. Figs. 1107. 145. Pl. Vienna (not found). fr. 1-11 Pleurojulus aculeatus Fr. Figs. 81. 146. 1 2004 Amynilyspes crescens Fritsch.6. 1899 (Fig. Specimen Me 13. – Fritsch. 11-14 Pleurojulus pinguis Fr. 8. p. 35. Pleurojulus biornatus Fritsch. 1969 Fig. Fr. 2. Holotype Me 7 (counterpart from M 1004). x 3. Specimen Me 12 figured by Fritsch (1899a) as Pleurojulus pinguis on Pl. Pl. 1899 – Racheboeuf. SUPERORDER PENTAZONIA BRANDT. Fig.1. 1) deposited at the National Museum. Figs. Prague. Locality: N˘fiany. Class Diplopoda Type: Specimen Me 13 figured by Fritsch (1899a. Fr. 82) 1899b Amynilispes typicus. 1-10. x 1. 8-9 Pleurojulus levis Fritsch – Hoffman. Pl. . Pl. p. 1882 Amynilyspes typicus Fritsch. 1833 ORDER AMYNILYSPEDIDA HOFFMAN. Pleurojulus levis Fritsch. Figs. pp. Figs. 1) deposited at the National Museum. Figs. 146. pp. Pl. – Fritsch. Hannibal & Vannier. Fig. GENUS AMYNILYSPES SCUDDER. 139. Amynilyspes crescens Fritsch. 141. 1-2. 84 Fig. Fig. Prague. 1899 – Wilson & Hannibal. Types: Specimens M 1034 figured by Fritsch (1899b. 139. Pl. 145. 1899 Pleurojulus levis Fritsch. p. 1899. Hannibal & Vannier. 1-3 1969 Amynilyspes typicus Fritsch – Hoffman. Figs. 379/1 Pleurojulus levis Fritsch. 1899 – Wilson & Hannibal. N˘fiany. 27-28. Pl. Fig. 28.0. Specimen 1034. 595 2005 Pleurojulus biornatus Fritsch. Figs. 80. – Fritsch. – Fritsch. Fig. Pl.6 Type: Specimens Me 7 and M 1004 (part and counterpart) figured by Fritsch (1899a.4 1899b Amynilispes crescens. p. Pl. Fig. 140. p. 1899. Figs. 595. 9 1869 Pleurojulus biornatus Fritsch – Hoffman. 140. Fig. 9. p. p.5. Locality: N˘fiany. 2. 81) 1899a 1899a 1899a 1969 2005 Pleurojulus levis. 147. – Fritsch. Prague. 586. 340. Fig. Fig. 1899 – Racheboeuf. 1-3) deposited at the National Museum. N˘fiany.Superclass Myriapoda. 1899 (Fig. p. 222 1899a Pleurojulus biornatus. Locality: N˘fiany. 1) deposited in the National Museum. 2. 143. N˘fiany. x 1. 1) and M 1072 figured by Fritsch (1899b. Pl. Prague or at the Naturhistorisches Museum. 222 Type: Specimen A 76 figured by Fritsch (1899. 1969 FAMILY AMYNILYSPEDIDAE HOFFMAN. 141.4. 1107. 370/1 2004 Amynilyspes typicus Fritsch. p. – Fritsch. Locality: N˘fiany. 28. 29. 141. Pl.

83. p. Specimen Me 34 (galvanic cast). 84. 2 1899b Glomeropsis ovalis. x 1. – Fritsch. – Fritsch. Pl. 2-3 Fig. Fr. Pl. 165. Pl. 1899. 2) deposited at the National Museum. 1). p. Prague. Figs. 84) 1899b Glomeropsis crassa.358 Types: Specimens M 1000 figured by Fritsch (1899b. 1. p. pp. 345. Fr. 40. 1899 (Fig. Locality: N˘fiany. Specimen Me 32. Figs. 97-98. p. 1) deposited in the National Museum. 85) 1899b Glomeropsis magna. 1-5 1899 Glomeropsis multicarinata. 149. Locality: N˘fiany. 1) and others are deposited at the National Museum. x 2. – Fritsch.8. Glomeropsis crassa Fritsch. Fig. 150. Fig.8. Pl.0. Glomeropsis ovalis Fritsch. 1-2) deposited at the National Museum. 2. Figs. Glomeropsis multicarinata Fritsch. Locality: N˘fiany. Pl. Fig. 4-7. pp. Figs. 152. – Fritsch. 149. 1899 Glomeropsis magna Fritsch. 1. Type: Specimen Me 32 (galvanic cast) figured by Fritsch (1899b. N˘fiany. Fig. Fr. 150. Fr. Fig. 38-39. p.Superclass Myriapoda.358) GENUS GLOMEROPSIS FRITSCH. Prague. Pl. 85 . Glomeropsis crassa Fritsch. 2 Type: Specimen Me 34 (galvanic cast only) figured by Fritsch (1899b. Glomeropsis magna Fritsch. 1899. M 1072 (Fritsch 1899b. 85. Prague (not found). 1899 (Fig. 358 1901 Glomeropsis multicarinata. Pl. 152. 40. Figs. Class Diplopoda Family „Sphaerherpestidae“ Fritsch. N˘fiany. 586 1993 Glomeropsis ovalis Fritsch. 165. 83) 1895 Glomeropsis ovalis Fr. x 1. 1 1969 Glomeropsis ovalis – Hoffman. N˘fiany. 1895 (Fig. Prague. Pl. Fig. Specimen M 1037 (National Museum. Fig. 150. p. Pl. Locality: N˘fiany. Fig. 1899 – Ross & Briggs. 1899 (see Ross & Briggs 1993. 150. Fr. Pl. Tfiemo‰ná. – Fritsch. Prague). – Fritsch. 1899 Glomeropsis ovalis Fritsch. Type: Specimen IFG 668 figured by Fritsch (1901. 1895. Fig.

p. Anthracojulus pictus (Friã. Fig. Figs. 86 . Figs. 1899 – Ross & Briggs. p. 1895 Xyloiulus pstrossi (Fritsch. 7–8) deposited at the National Museum. Purkynia lata Fritsch. 2005 FAMILY ZOSTEROGRAMMIDAE WILSON. 605 Purkynia lata Fritsch. Prague. Locality: N˘fiany. 1875) (Fig. 1899. 1895 GENUS XYLOIULUS COOK. Pl. 1-3 Purkynia lata. 86. Pl. 6) and M 1039 figured by Fritsch (1899a. 31. p. Zábofi. 144. 1895 SUPERFAMILY XYLOIULOIDEA COOK. p. Fig. – Fritsch. 86) Julus pictus – Friã. 1895 FAMILY ANTHRACOJULIDAE HOFFMAN. x 2. Specimen M 999. Locality: N˘fiany. – Friã. 144. 143. Fig. p. 48 Archijulus pictus – Fritsch. p. 1875). 588. Fig. Pl. 1969 GENUS ANTHRACOJULUS FRITSCH. 55 1963 Xyloiulus p‰trossi – Hoffman. Fig. – Fritsch. Figs. Pl. 30-31. 6-8 1899b Pylojulus (Xylobius) P‰trossi. Figs. 77 Julus pictus Fr. Fr. p. 1. 1-8 1969 Anthracojulus pictus – Hoffman. p. Prague. Figs. 1899) (Fig. Class Diplopoda ORDER SPIROBOLIDA COOK. 172 Types: Specimens Me 19 figured by Fritsch (1899a.6. 1106. Me 16 figured by Fritsch (1899b. Fig. 1899a Xylobius P‰trossi. p. – Fritsch. Pl. SUPERORDER JULIFORMIA ATTEMS.3 Type: Holotype Me 25 designated by Wilson (2005) and figured by Fritsch (1899a. p. Fig. 1899 (Fig. 1899 Anthracojulus pictus (Friã. Fr. 144. Pl. 41. Kounov. 1899 Purkynia lata Fritsch. 346 Purkynia lata – Hoffman. Localities: Kounov. Holotype Me 25. 88) Fig. Prague. 87) 1899a 1899b 1969 2005 Purkynia lata. 87. 143. 1895 FAMILY XYLOIULIDAE COOK. 144. Pl. Fr. 47 Julus pictus Friã – Feistmantel. ORDER ZOSTEROGRAMMIDA WILSON. N˘fiany. – Fritsch. 144. p. 2) and others deposited at the National Museum. Fr. 374/1 1993 Anthracojulus pictus Fritsch. pp. 1899b – Wilson 2005. – Fritsch. 1-3) deposited at the National Museum.Superclass Myriapoda. Fr. 2 Anthracojulus pictus. 359 1875 1877b 1886 1895b 1899b Types: Specimens M 999 figured by Fritsch (1899b. 2005 GENUS PURKYNIA FRITSCH. 337-338. 1926 ORDER SPIROBOLIDA COOK. Figs. p. 1).

144. Nyranius tabulatus (Fritsch. Pl. p. 172 Nyranius costulatus (Fritsch) – Hoffman.Fritsch. 1963 Nyranius costulatus (Friã. 1899) Fig. 587. 11 1899b Pylojulus (Xylobius) sellatus. – Fritsch. Xyloiulus pstrossi (Fritsch. 359 Type: Specimen Me 18 figured by Fritsch (1899b. p. Nyranius tabulatus (Fritsch. 4-5) deposited at the National Museum. Nyranius costulatus (Friã. Fr. 9-12 Pylojulus (Xylobius) tabulatus. Locality: N˘fiany. – Friã. N˘fiany. x 1. Locality: N˘fiany. Fig. Pl. 32. p. Figs. Fig. 1899) – Ross & Briggs. Fr. Specimen M 1001. p. Pl. 55 Nyranius tabulatus (Fritsch) – Hoffman. pp. – Fritsch. p. Prague (not found). N˘fiany. 88. 359 Xyloiulus sellatus (Fritsch. Figs. 372/1 Nyranius costulatus (Fritsch. (Fig. Prague. 9–12) deposited at the National Museum. 172 Type: Specimen M 1001 figured by Fritsch (1899a. Class Diplopoda Fig. p. Fr. 172 Nyranius tabulatus (Fritsch. Fr.7. 55 Nyranius costulatus (Fritsch) – Hoffman. Locality: N˘fiany. 1883) – Ross & Briggs. Type: Specimen No. Pl. 1875). Fig. p. 1899) 1899a Xylobius sellatus. Figs. 140. 55 1963 Xyloiulus sellatus (Fritsch) – Hoffman. p. 90. 31-32. 1969 GENUS NYRANIUS HOFFMAN. x 2.9.Superclass Myriapoda. 144. 32. p. p. N˘fiany. p. Figs. 89) 1875 1886 1889 1895b 1899b 1963 1969 1993 Julus costulatus Fr. – Fritsch. Fig. Specimen Me 19. Prague. 1875) (Fig. p. 87 . p. – Fritsch. – Fritsch. 4-5 Xylobius costulatus Fr. . 141 (original Fritsch’s number) figured by Fritsch (1899a. 140. 89. 2 Pylojulus (Xylobius) costulatus. p. – Fritsch. Fr. 11). 48 Xylobius costulatus. 1899). 74 Julus costulatus Friã – Feistmantel. Pl. x 2. FAMILY NYRANIIDAE HOFFMAN. 1899). Fr. 90) 1899a 1899b 1963 1993 Xylobius tabulatus. but not found now at the collection of the National Museum. Pl. Specimen Me 18.0. 144. 144.

146. 3) deposited at the National Museum. Prague. Archiscuderia coronata Fritsch.5. 1899 (Fig. Type: Specimen Me 28 (together with galvanic cast) figured by Fritsch (1899b. 3 1985 Archiscudderia cornuta Fritsch. Pl. 4. Pl. Fig. 148. 1899 1899b Archiscudderia tapeta. 147. 36-37. x 1. 1899 (see Ross & Briggs 1993. N˘fiany. pp. 146. Fig. 149. Vienna. Fig. Specimen Me 26. 88 .3. 93) 1899b Archiscudderia regularis. Pl. N˘fiany. Pl. p. Pl. Archiscuderia paupera Fritsch. 358) GENUS ARCHISCUDDERIA FRITSCH. Pl. 4 – 5. Figs. 341-342. 1899. Fig. 92. p. 342) deposited at the National Museum. Prague. Specimen Me 28. 1899. 70 Fig. 148. Locality: N˘fiany. 9 Archiscudderia tapeta Fritsch. pp. 93. Archiscudderia regularis Fritsch.Superclass Myriapoda. Pl. 1912) 1912 Scudderia Kopeckyi – Friã. – Fritsch. Fig. 1) deposited at the National Museum. Locality: N˘fiany. 586. 1899 Archiscudderia paupera Fritsch. p. Pl. 370/2 1993 Archiscudderia paupera Fritsch. 148. Fig. Fig. Fig. – Fritsch. p. 92) 1899b Archiscudderia coronata. p. 1899 (Fig. p. 360 Types: Specimens Me 26 figured by Fritsch (1899b. 10 1912 Archiscudderia Kopeckyi – Friã. Fig. 1-3 Type: Specimen Me 27 figured by Fritsch (1899b. Pl. 1899 – Ross & Briggs. 2) deposited at the Naturhistorisches Museum. Fig. Figs. Fr. Fig. 148. 4) and M 870 figured by Fritsch (1899b. 149. 91) 1899b Archiscudderia paupera. N˘fiany. Specimen Me 27. 147. Fr. Locality: N˘fiany. Archiscudderia kopeckyi (Friã. – Fritsch. Fr. 91. Archiscuderia regularis Fritsch. 2 – 3 Type: Specimen NHM2008z0097/001 figured by Fritsch (1899b. Pl. Class Diplopoda ORDER UNCERTAIN FAMILY „PROGLOMERIDAE“ FRITSCH. 1899. p. 35-36. Figs. 1899 (Fig. 4-6 1969 Archiscudderia paupera – Hoffman. 36. ·tamberg. Archiscudderia coronata Fritsch. Locality: N˘fiany. x 1. 37. Figs. x 2. Prague.7. 1899 – Zajíc. – Fritsch. Figs. Fr.

336 Heterovorhoeffia crassa Fritsch. 1899 Sandtneria gemmata Fritsch. 1899 1899b Heterovorhoeffia crassa. Archicarabides pater Fritsch. Vienna. Locality: N˘fiany. 9) deposited at the National Museum.0. Figs. Specimen Me 33. Pl. MYRIAPODA INC. N˘fiany.Superclass Myriapoda. GENUS SANDTNERIA FRITSCH. 138. Pl. Figs. 145. Fr. 1899 Archicarabides pater Fritsch. Specimen Me 36. p. Pl. Figs. Figs. p. pp. 604 Type: Specimen NHM2008z0097/002 figured by Fritsch (1899. 94. 605 89 . Hemiphoberia alternans Fritsch. Prague. p. 3–5) deposited at the National Museum. 42. x 1. 95. – Fritsch. 1901 (Fig. Prague. 3-5 1969 Heterovorhoeffia crassa – Hoffman. 165. GENUS ARCHICARABIDES. Fr. Fig. p. 3-5 1908 „Archicarabides pater Fritsch“ – Handlirsch. Figs. 37-38. Pl. Locality: N˘fiany. Locality: N˘fiany. Fig. 145. FRITSCH. 1) deposited at the National Museum. Locality: N˘fiany. 42. 1899. 1-6 GENUS HEMIPHOBERIA FRITSCH. 1901 GENUS HETEROVORHOEFFIA FRITSCH. 151. SED. p. 1899 (Fig. 1899 Hemiphoberia alternans Fritsch. 96) 1899b Hemiphoberia alternans. Pl. Pl. N˘fiany. 96. 1899. 145. 3-5) deposited at the Naturhistorisches Museum. Fig. Pl. Fr. 1899 (Fig. Prague. x 1. 41. – Fritsch. Fig. Prague. Pl. 97) Fig. Class Diplopoda Type: Specimen Me 127 figured by Friã (1912. p. 9-10 1969 Sandtneria gemmata – Hoffman. N˘fiany. 94) 1899b Archiscudderia ? problematica. 604 Type: Specimen Me 33 figured by Fritsch (1899b. x 1. 6-8 1969 Hemiphoberia alternans – Hoffman. 165.9. Figs. 98. Type: Specimen Me 36 (positive and negative outprints) figured by Fritsch (1901. 95) 1899a Phryganen-Larve – Fritsch. Archiscudderia? problematica Fritsch. Pl. Type: Specimen Me 31 figured by Fritsch (1899b. 1899a Sandtneria gemmata.5. 6–8) deposited at the National Museum. Specimen Me 31. Archiscuderia ? problematica Fritsch. p. Figs. Localities: âesk˘ Brod „Skalka“. 151. – Fritsch. Fr. 1899 (Fig. Figs. – Fritsch. – Fritsch. 13 1901 Archicarabides pater. p. 1901. 145. Fr. p.

Figs. Pl. Kralupy „Former hill âervená hÛrka“. Sandtneria gemmata Fritsch. Figs. 125 1907 Eojulus fragilis Ku‰ta – Fritsch. 97. Prague. Pl. 98. GENUS EOJULUS KU·TA. Class Diplopoda Fig. 98) 1907 Kralupia carbonaria Fr. 138. Specimen Me 130. 10. 4-5 Type: Specimen Me 126 figured by Ku‰ta (1886.0. et n. Type: Specimen Me 130 figured by Fritsch (1907. 10. Figs. x 2. Locality: N˘fiany. 1907 (Fig. Locality: Kralupy „Former hill âervená hÛrka“. 1886 Eojulus fragilis Ku‰ta.0. 1-3) deposited at the National Museum. Specimen Me 6. sp. – Fritsch. Type: Specimen Me 6 figured by Fritsch (1899a.Superclass Myriapoda. x 2. Pl. 1886 1886 Eojulus fragilis n. Fig. 593-594. p. p. 2 1886 Eojulus fragilis – Karsch. Figs. Prague. 12. 9-10) deposited at the National Museum. Pl. 13. 2) deposited at the National Museum. 1-3 Fig. Prague. 1899. Kralupia carbonaria Fritsch. 1907 Kralupia carbonaria Fritsch. 90 . 1907. pp. N˘fiany. p. Locality: Rakovník „Moravia mine“. 10. Fig. GENUS KRALUPIA FRITSCH. g. – Ku‰ta.

163-164 Acridites Priscus – Leonhard & Geinitz. 1908 FAMILY LITHOMANTIDAE HANDLIRSCH. 47 Hadroneuria bohemica Nowak – Handlirsch. pp. p. 1908 GENUS CATADYESTHUS. 3. 100) Fig. 54 Acridites priscus. 274 Acridites priscus. 1864) 1864 1864 1864a 1864 1871 1871 1874a 1876 1886 1908 1963b Acridites priscus R. Andrée – Friã. 198 Gryllacris bohemica – Ponomarenko & Schultz. 5. 2. Paraostrava stanislavi Prokop & Nel. 69-74. 1893 FAMILY HOMOIOPTERIDAE HANDLIRSCH. Pl. 99) 2004 Paraostrava stanislavi sp. 1854 SUPERFAMILY STENODICTYOIDEA BRONGNIART. Fig. SUPERFAMILY LITHOMANTOIDEA HANDLIRSCH. p. 1. 234 Acridites priscus R. p. Nov. – Feistmantel. pp. 1908 Pseudopalingenia feistmanteli (Friã. p. Fig. 87. Figs. 1876 Lithomantis bohemica (Novák. 3 Acridites priscus Andree. K. pp. R. 3. Fig. 1908 GENUS PARAOSTRAVA PROKOP & NEL 2004 Paraostrava stanislavi Prokop & Nel 2004 (Fig. 3. 163. Vienna. Îacléfi. Figs 2. K.Class Insecta CLASS INSECTA LINNAEUS. Pl. 3 Type: Holotype Me 128 figured by Prokop & Nel (2004. 3 Acridites priscus André – Feistmantel. – Novák. Figs. 3 Acridites priscus. Andrée – Friã. p. Andrée – Andree. Holotype Me 128.Prokop & Nel. Pl. 197-198 GENUS PSEUDOPALINGENIA HANDLIRSCH. Locality: Lísek u Berouna „Above the millhouse Dibfií“ (In Zajíc & ·tamberg (1986) was erroneously stated locality Stradonice u Peruce) GENUS LITHOMANTIS WOODWARD. 85. 3) deposited at the National Museum. pp. Prague. Pl. Type: Holotype 1882/C/2010 deposited at the Naturhistorisches Museum. Locality: Îacléfi „Jan ·verma mine“. 1-3 Gryllacris Bohemica O. Pl. p. Locality: Lísek u Berouna „Above the millhouse Dibfií“. 1880) (Fig. 14. 2004. Fig. 10/14 Hadroneuria bohemica (Novák 1880) – Kukalová. 584-587. Fig. 1923 ORDER PALAEODICTYOPTERA GOLDENBERG. Andrée – Krejãí. HANDLIRSCH. Dresden. 47 Catadyesthus priscus Andree – Handlirsch. Pl. p. p. p.15.14. 1885 PALAEOPTERA MARTYNOV. 11. 99. 91 . p. p. 3 Type: The type (Andree 1864) was not found at the Staatliche Naturhistorische Sammlungen Museum für Mineralogie und Geologie. 1880) 1880 1886 1908 1963 1988 Gryllacris Bohemica. length of fore wing 75 mm. Pl. p. 1 Acridites priscus – Friã. 10/18 Catadyesthus priscus (Andrée 1864) – Kukalová. Novák – Feistmantel. 2. . n. Andrée – Friã. 1908 Catadyesthus priscus (Andrée. Pl. 1758 PTERYGOTA BRAUER. p.

92 Fig. Figs.84. 75A Palingenia Feistmanteli Friã – Feistmantel. Propalingenia feistmanteli (Friã. 940. – Kukalová-Peck. pp. 1955 (Fig. Prague Locality: Otvovice (non Kralupy sensu Feistmantel. sp. 47 Propalingenia Feistmanteli Fritsch – Handlirsch. 16) deposited at the Carleton University. length of fore wing 25 mm. Fig. 15. 259266. 124125. Pl. 3/1985 figured by KukalováPeck (1985. 198 1989 Pseudopalingenia feistmanteli – Hubbard. 1911 SYNTONOPTEROIDEA INDET. Fig. pp. 5/1972 figured by Kukalová-Peck (1972. 1. Fig. Type: Specimen M 855 figured by Kukalová (1955. 101) 1955 Moraviptera reticulata n. Moraviptera reticulata Kukalová. 4 Type: Specimens Me 119 and Me 120 (part and counterpart) figured by Friã (1880. 4) deposited at the National Museum. 1908 FAMILY HOMOIOPTERIDAE HANDLIRSCH. Fig. pp. 41-42. Fig. Figs. 1955. Syntonopteroidea indet. Locality: Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 6) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. sp. Otvovice. 101. Type: Specimen No. 1931 GENUS MORAVIPTERA KUKALOVÁ.. 1908 GENUS MONSTEROPTERUM KUKALOVÁ-PECK. SUPERFAMILY DICTYOPTILOIDEA HANDLIRSCH. Pl. 3. Prague. FAMILY SYNTONOPTERIDAE HANDLIRSCH. g. 13/3 1963b Pseudopalingenia feistmanteli (Friã 1880) – Kukalová. Figs. Otawa.Class Insecta SUPERFAMILY HOMOIOPTEROIDEA HANDLIRSCH. p. Fig. Canada Locality: Obora. 573575. Pl. – Friã. x O. 41-42 Moraviptera reticulata Kukalová. Holotype Me 119. p. 1880). Pl. 1. – Kukalová. 100. 1985 Syntonopteroidea incertae sedis – Kukalová-Peck. Locality: Obora. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 1972 1972 Monsteropterum moravicum n. 15. 3 Fig. . Fig. 1955 1880 1886 1908 1908 Palingenia Feistmanteli Fr. 16 Material: Specimen No. pp. Holotype M 855. Prague. 550-551. 3. 75A) deposited at the National Museum. 1886). pp. 87. p. 1919 FAMILY CALVERTIELLIDAE MARTYNOV. 1972 Monsteropterum moravicum Kukalová-Peck. n. 6-10. Pl. p. 10/17 Pseudopalingenia Feistmanteli Fritsch – Handlirsch.

2. Locality: Kladno. sp. 1-10 Type: Specimen No. Locality: Obora. Figs. pp. 1958 Type: Specimen No. 1937 GENUS ALEXAHYMEN KUKALOVÁ-PECK. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1817 FAMILY BOJOPHLEBIIDAE KUKALOVÁ-PECK. 3. subimago . 254-256. 1/1972 figured by Kukalová-Peck (1972. 4B. Obora.Class Insecta GENUS MORAVIA KUKALOVÁ. 4. 1. – Kukalová. Oboria longa Kukalová. 2) deposited in the National Museum. Br-978 figured by Kukalová (1958. 3. 1. 2-4 Fig. 4C. Fig. 1908 FAMILY SPILAPTERIDAE HANDLIRSCH. 3-7 Type: Specimen No. pp. 1. Fig. Kukalová (1968) 1968 Protereisma sp. x 6. Vrapice. FAMILY PROTEREISMATIDAE LAMEERE. Figs. 162-167. Pl.Kukalova-Peck & Peck. – Kukalová-Peck. 21 1976 Moravia convergens Kukalova. 2 GENUS PROTEREISMA SELLARDS. ORDER MEGASECOPTERA HANDLIRSCH. 103) 1985 Bojophlebia prokopi n. Figs. sp. 4. sp. 246-247. g. Fig. 7 Type: Specimen No. 1985 Bojophlebia prokopi Kukalová-Peck. Prague. – Kukalová. 318-326. 2. 1908 GENUS BOJOPTERA KUKALOVÁ. 936-939. 8 1976 Moravia convergens Kukalova. Figs. pp. Figs. 3. 4. 102. Prague (not found). 1908 FAMILY BARDOHYMENIDAE ZALLESKY. 1958. Prague (not found). 1972 Alexahymen maruska Kukalová-Peck. 1. p. Prague. 1-3) deposited at the National Museum. – Kukalová-Peck. 1958 Bojoptera colorata Kukalová.Kukalova-Peck & Peck. – Kukalová. – Kukalová. Pl. SUPERFAMILY SPILAPTEROIDEA HANDLIRSCH. sp. Holotype 2/1960. Locality: Obora. young nymph . 1917 1958a Bojoptera colorata n. Type: Specimen No. 1985 (Fig. Prague (not found). 1972 1972 Alexahymen maruska n. GENUS OBORIA KUKALOVÁ. 1964 Moravia convergens Kukalová. described and figured by Kukalová (1968. Pl. 1/1965 figured by Kukalová (1964. ORDER EPHEMERIDA LEACH. pp.4.. Figs. Figs. 3-7) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pl. 1964 1964b Moravia convergens n. Fig. pp. Fig. pp. 1/1985 figured by Zázvorka (1956) and Kukalová (1985. sp. B. Figs. 1. 102) 1958b Oboria longa n. 83-86. 1985 GENUS BOJOPHLEBIA KUKALOVÁ-PECK. Fig. 2/1960 figured by Kukalová (1958. 93 . Locality: Obora. 87. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. Pl. 236-239. 1907 Protereisma sp. 20) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Locality: Obora. n. 1958 Oboria longa Kukalová. 20. Prague (not found). Figs. Fig. pp. 4. 6. Figs. 1958 (Fig. 4A. 2 Material: Several nymphs of Protereisma sp. Locality: Pfiíãina „Na brantech“. 3. Pls. 316.

94 . 1972 Moravohymen vitreus Kukalová-Peck. 1972 1972 Moravohymen vitreus n. sp. Locality: Obora. 257-259. 1975 GENUS CAULOPTERA KUKALOVA-PECK. 103. 1975 Hana filia Kukalova-Peck. Fig. Locality: Obora. Prague (not found). 24/1974 figured by Kukalova-Peck (1975. Fig. pp. Fig. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 25/1974 figured by Kukalova-Peck (1975. Fig. 1975 1975 Hana filia. 1975 FAMILY CAULOPTERIDAE KUKALOVA-PECK. Figs.Class Insecta Fig. 4/1972 figured by Kukalová (1972. 3-6a Type: Specimen No. n. 7. – Kukalova-Peck. 1 Type: Specimen No. Holotype 1/1985. Figs. – Kukalová-Peck. b) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. sp. p. Prague (not found). FAMILY HANIDAE KUKALOVA-PECK. – Kukalova-Peck. Bojophlebia prokopi Kukalová-Peck. Prague (not found). 5 Cauloptera colorata Kukalova-Peck. Type: Specimen No. 1975 GENUS HANA KUKALOVA-PECK. FAMILY MORAVOHYMENIDAE KUKALOVÁ-PECK. 1972 GENUS MORAVOHYMEN KUKALOVÁ-PECK. 4-6. n. sp. Locality: Obora. 1985. 1975 1975 Cauloptera colorata. Kladno „Vrapice“. 3a. pp. 5) deposited at the Paleontological Institute of Charles University.

7) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. pp. 1975 Engisoptera simplices Kukalova-Peck. 12. 12 Type: Specimen No. 2 FAMILY ANCOPTERIDAE KUKALOVA-PECK. 11) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. sp. 1937 Type: Specimen No. n. 1974 1974 Elmodiapha ovata n. 8-9. 1975 GENUS ALECTONEURA KUKALOVA-PECK. 11 FAMILY ARCIONEURIDAE KUKALOVA-PECK. 2 Protodiapha maculifera Kukalová-Peck. p. n. – Kukalova-Peck. Locality: Obora. 1919 FAMILY ELMOIDAE TILLIARD. 33/1974 figured by Kukalova-Peck (1975. GENUS PROTODIAPHA KUKALOVÁ-PECK. Locality: Obora. 1974 Elmodiapha ovata Kukalová-Peck. 1975 Type: Specimen No. sp. – Kukalova-Peck. Locality: Obora. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 8 Type: Specimen No. sp. Prague (not found). 3/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. 1975 1975 Arcioneura juveniles. 6b. 320. pp. – Kukalová-Peck. Figs. – Kukalova-Peck. Locality: Obora. Fig. Prague (not found). p. 1975 GENUS ARCIONEURA KUKALOVA-PECK. Fig. pp. 32/1974 figured by Kukalova-Peck (1975. 1975 Arcioneura juveniles Kukalova-Peck. Fig. Figs. Fig. 16. sp. Fig. 1975 1975 Anconeura havlatai. p. – Kukalova-Peck. 4 FAMILY ENGISOPTERIDAE KUKALOVA-PECK. 28/1974 figured by Kukalova-Peck (1975. 23/1974 figured by Kukalova-Peck (1975. 95 .Class Insecta Hana lineata Kukalova-Peck. n. 1975 1975 Hana lineata. Fig. 12) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. n. sp. 8) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. n. Prague (not found). 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Prague (not found). Fig. Prague (not found). 1974 Type: Specimen No. FAMILY ALECTONEURIDAE KUKALOVA-PECK. 1/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. Locality: Obora. GENUS ELMODIAPHA KUKALOVÁ-PECK. 1975 Ancoptera permiana Kukalova-Peck. p. Fig. 10. – Kukalova-Peck. Figs. – Kukalova-Peck. sp. Fig. 3. 1975 Engisoptera simplices. Locality: Obora. 1974 Protodiapha maculifera n. Fig. 7 GENUS ENGISOPTERA KUKALOVA-PECK. Prague (not found). sp. 29/1974 figured by Kukalova-Peck (1975. Type: Specimen No. sp. Prague (not found). Prague (not found). 321. p. 9 ORDER DIAPHANOPTERODEA HANDLIRSCH. Locality: Obora. Fig. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. – Kukalová-Peck. Locality: Obora. 1975 1975 Alectoneura europaea. 9) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1974 1975 Ancoptera permiana. Fig. 1975 Type: Specimen No. 9-10. 30/1974 figured by Kukalova-Peck (1975. 1975 Alectoneura europaea Kukalova-Peck. 1975 Type: Specimen No. 1. Fig. n. GENUS ANCONEURA KUKALOVA-PECK. 1975 Anconeura havlatai Kukalova-Peck. 1975 GENUS ANCOPTERA KUKALOVA-PECK. 14-15.

Prague (not found). p. 13/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. sp. – Kukalová-Peck. p. Figs. Locality: Boskovice Graben. 9.Class Insecta Protodiapha lineata Kukalová-Peck. 12 Note: Presence of genera of the family Martynoviidae is mentioned but not described by Kukalová (1966). sp. Locality: Obora. 15) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 21/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. Prague (not found). 767 GENUS STENODIAPHA KUKALOVÁ-PECK. 1974 Paradiapha delicatula Kukalová-Peck. 1792 Odonata indet. Locality: Obora. Prague (not found). p. p. 5 1974 Stenodiapha angusta n. Figs. 9. 323. 321-323. Figs. 1974 96 . – Kukalová-Peck. pp. 327. 6) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 20 Diapha candida Kukalová-Peck. Fig. 13 Type: Specimen No. 1974 1974 Protodiapha lineata n. Figs. 6/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. sp. sp. 17/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. 10) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 18 Type: Specimen No. 9/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. sp. 11. 16. 766 1974 Permodiapha specula n. Prague (not found). 22 Permodiapha carpenteri Kukalová-Peck. Fig. Fig. Prague (not found). – Kukalová-Peck. 1966 Odonata – Kukalová. 1974 1974 Permodiapha carpenteri n. 19) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1974 1974 Stenodiapha moravica n. – Kukalová-Peck. p. 21. FAMILY ASTHENOHYMENIDAE TILLYARD. – Kukalová-Peck. Locality: Obora. – Kukalová-Peck. 1974 GENUS PERMODIAPHA KUKALOVÁ-PECK. p. 1924 – Kukalová. p. Locality: Boskovice Graben. 1974 GENUS DIAPHA KUKALOVÁ-PECK. Fig. Fig. 8/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. – Kukalová-Peck. Type: Specimen No. 6. Fig. Locality: Obora. Stenodiapha moravica Kukalová-Peck. – Kukalová-Peck. 329. Figs. Locality: Obora. 1974 1974 Permodiapha lata n. Note: Presence of genera of the family Asthenohymenidae is mentioned but not described by Kukalová (1966). Figs. 17. 766 Permodiapha lata Kukalová-Peck. 5) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 5/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. Locality: Obora. Fig. Prague (not found). Type: Specimen No. sp. Type: Specimen No. Locality: Obora. 15/1974 figured by Kukalová-Peck (1974. 15. ORDER ODONATA FABRICIUS. p. Prague. 12) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 329. 1966 Martynoviidae Tillyard. 8. 1974 Stenodiapha angusta Kukalová-Peck. FAMILY MARTYNOVIIDAE TYLLIARD. 1932 – Kukalová. 1974 1974 Paradiapha delicatula n. 331. Prague (not found). 7 Type: Specimen No. 21) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. GENUS PARADIAPHA KUKALOVÁ-PECK. 13) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 10 Type: Specimen No. 19. 1932 Martynoviidae indet. 1974 1974 Diapha candida n. 325-327. 325. Figs. 1974 1966 Asthenohymenidae Tillyard. Permodiapha specula Kukalová-Peck. Fig. pp. Type: Specimen No. Locality: Obora. sp. sp. p. 1924 Asthenohymenidae indet.

1868 Archimylacris lubnensis (Ku‰ta. – Handlirsch. 186. pp. 437. Fig. 2 (nomen nudum. 20/18 1955a Flabellites latus Friã. 1883) – Kukalová. p. 19/3 Kinklidoptera lubnensis (Ku‰ta. Fig. Pl.. 321. p. Prague. 47 Blattina sp. Fig. Fr. Friciella aurea Kukalová. Fig. – Feistmantel. n.Class Insecta Note: Presence of genera of the order Odonata is mentioned but not described by Kukalová (1966). Fig. – Kukalová. Locality: N˘fiany. Pl. Pl. 97 . Fig. 1. Type: Holotype Me 118 figured by Ku‰ta (1883. Fig. Locality: N˘fiany. 104) 1883 1884a 1886 1895b 1899a 1908 1955a 1983 1985 Blattina (Anthracoblattina) Lubnensis – Ku‰ta. 19/4 1955a Kinklidoptera vicina Handlirsch. 155 Archimylacris lubnensis (Ku‰ta. 155 Type: Holotype M 854 figured by Kukalová (1955. 1) deposited at the National Museum. – Fritsch. 1901 – Kukalová. 10. 1883) (Fig. Fig. 72 Fig. 1883) – Zajíc. N˘fiany. 105) 1955 Friãiella aurea n. 1955 Friciella aurea Kukalová. p. p. 1899 (Fig. 1 Blattina (Anthracoblattina) Lubnensis – Ku‰ta. Ku‰ta – Fritsch. 1906 – Kukalová. 133. 1923 ORDER BLATTIDA LATREILLE. pp. 186. 1882) FAMILY ARCHIMYLACRIDAE HANDLIRSCH. p. 1899 Flabellites latus Fritsch. Pl. INFRACLASS NEOPTERA MARTYNOV. Holotype Me 118. 2 Type: The type of Kinklidoptera vicina has not been found at the collection at the Naturhistorisches Museum. pp. 10 1908 Flabellites latus Fritsch – Handlirsch. Locality: Lubná. GENUS KINKLIDOPTERA HANDLIRSCH. p. 2. 2 Anthracoblattina Lubnensis.135-136. Prague. 146-148. VON WATTENVILL. Fig. Fig. 1883) – Schneider. length of fore wing 26 mm. Locality: Boskovice Graben. 109 Archimylacris lubensis (Ku‰ta. g. Holotype M 854. GENUS FRICIELLA KUKALOVÁ. Vienna. 1. 1 Type: Holotype Me 23 figured by Fritsch (1899. sp. Pl 1. 1908 1908 ?Kinklidoptera vicina m. 133. 11-12. Fig. ·tamberg. see Kukalová 1955a) 1899a Flabellites latus Fr. 199. 104. 1955. 105. Pl. 106) 1895b Flabellites latus. p. 1. 1923 COHORT POLYNEOPTERA MARTYNOV. Archimylacris lubnensis (Ku‰ta. Lubná. p. p. 1883). 211 Blattina sp. 317 Kinklidoptera lubnensis Kusta – Handlirsch. GENUS FLABELLITES FRITSCH. p. Pl. 4. Prague. 317) deposited at the National Museum. Locality: N˘fiany. 1955 (Fig. 1908 GENUS ARCHIMYLACRIS SCUDDER. Pl. Fig. p. Fig. 1810 (= BLATTODEA B. p. 10) deposited at the National Museum. 1) and Fritsch (1899a. 321. Ku‰ta – Fritsch. Fig. length of fore wing 52 mm. – Fritsch. Fig. 1908 Kinklidoptera vicina Handlirsch. p.

Pl 3. – Handlirsch. Locality: N˘fiany. 155 Fig. 20/11 1955a ?Apotypoma platyptera Handlirsch. 108) 1920 Phyloblatta Purkynei n. 155 Note: Datation Flabellites latus Friã.Class Insecta Type: The type of Apotypoma longa has not been found at the collection at the Natural History Museum in Vienna. Pl.Handlirsch. Holotype Me 23. 1906 – Kukalová. Holotype M 320. 98 Type: Holotype M 320 figured by Handlirsch (1920. pp. 1908 Gongyloblatta fritschi Handlirsch. . 2) deposited at the National Museum. 1. N˘fiany. 1889) 1889b Oryctoblattina Arndti n. Pl. . 1901 in Kukalová 1955a is mistaken. 1908 Apotypoma longa m. p. 388-391 1908 ?Apotypoma Arndti Kusta – Handlirsch. Prague. GENUS METAPHYLOBLATTA KUKALOVÁ. 156 Type: Holotype M 861 figured by Kukalová (1955. 1920 (Fig. p. 1908 ?Apotypoma platyptera m. n. length of fore wing 30 mm. p. – Handlirsch. Apotypoma? platyptera Handlirsch.Handlirsch. p. 1906 – Kukalová. Prague. Type: Holotype 1898/3g figured by Handlirsch (1908. sp.. Figs. sp. 443. Apotypoma longa Handlirsch. 1906 – Kukalová. 389) deposited at the National Museum. Locality: N˘fiany. 1906 Phyloblatta purkynei Handlirsch. 149-153. x 2. Fig. . p. 5. Fig. 20/10 1955a ?Apotypoma arndti (Ku‰ta. pp. Metaphyloblatta nemejci Kukalová. Flabellites latus Fritsch. p. 1908 1908 Gongyloblatta Fritschi m.2. Pl. 1888) – Kukalová. p. sp. p. – Kukalová. 5. 1920 – Kukalová. 6 1955a „Phyloblatta“ purkynûi Handlirsch. Apotypoma? arndti (Ku‰ta. p. Figs. N˘fiany. 6. 155 Type: Specimen Me 137 figured by Ku‰ta (1889. Pl. 1908 Fig. Locality: Tfiemo‰ná. 1908 ARCHIMYLACRIDAE INDET. Figs. 107. 1955 (Fig. 198. Locality: N˘fiany. 1983 GENUS PHYLOBLATTA HANDLIRSCH. 1955. Figs. 1899. Pl. 196. 155 Locality: N˘fiany. p. 6) is deposited at the West Bohemian Museum in Pilsen. 196. Pl. GENUS APOTYPOMA HANDLIRSCH. 20/9 1955a Apotypoma longa Handlirsch. FAMILY PHYLOBLATTIDAE SCHNEIDER. 20/17 1955a Gongyloblatta fritschi Handlirsch. 106. – Ku‰ta. GENUS GONGYLOBLATTA HANDLIRSCH. 3. Locality: N˘fiany. 1955 Metaphyloblatta nemejci Kukalová. p. 196. 20/17) is deposited at the Natural history Museum in Vienna. g. 1. 107) 1955a Metaphyloblatta nemejci n. 6. 1908 Archimylacridae indet. 2 Type: The type of ?Apotypoma platyptera has not been found at the collection at the Natural History Museum in Vienna.

1907 1983 Sooblatta jacobsi Meunier (1907) – Schneider. 2. p. Holotype M 320. GENUS OPSIOMYLACRIS HAUPT. 72 PHYLOBLATTIDAE INDET. 1904) Locality: N˘fiany. Fig. p. p. Opsiomylacris svitaviensis Schneider. Pls. 1965 Archimylacridae. 1893 Dictyomylacris aff. 44. l. Neorthroblattina germari (Schlechtendal. 2. 1912) 1983 Dictyomylacris aff. sp. p. 1920. 1 1983 Neorthroblatina n. Neorthroblattina cf. p. length of fore wing 30 mm. Zbonûk. 113 Locality: Ledce. p. 112 Locality: Radvanice „Katefiina mine“. montagnei – Schneider. Pl. 1950) 1983 Sooblatta stephanensis (Laurentiaux 1950) – Schneider. Type: Specimen FG 284/2 figured by Schneider (1980. p. – Schneider. p. multinervia (Sellards. Prague. Phyloblatta purkynei Handlirsch. 1885 Neorthroblattina sp. Locality: PlouÏnice (unspecified). 113 Locality: Krkono‰e Piedmont Basin. p. 109. Handlirsch (1920) quoted locality Chotíkov. 1906) – Schneider. – Schneider. 108.1. Note: However. multineuria (Sellards. 113 1986 Neorthroblattina cf. Localities: Svitávka „Hradisko hill – S foot“. Counterpart of the holotype KUP 284/20. Phyloblatta – Kukalová. 94. 1904) – Zajíc & ·tamberg. the counterpart of the holotype KUP 284/20 is deposited at the Paleontological Institute of Charles University. FAMILY MYLACRIDAE SCUDDER. montagnei (Pruvost. 1980. p. 3 Locality: Kyje „Railroad cut“ (unspecified). N˘fiany. Note: The Schneider’s determination is evidently based on a sample collected by ·etlík (Czech Geological Survey) in a borehole. Sooblatta jacobsi Meunier. 1908 Sooblatta stephanensis (Laurentiaux.Class Insecta GENUS NEORTHROBLATTINA SCUDDER. sp. Figs. 112 Locality: Radvanice „Katefiina mine“ Fig. 2. length of fore wing 18 mm. 1) deposited at the Section of Gewissenschaften Bergakademie Freiberg. Fig. 109) 1980 Opsiomylacris svitaviensis n. multinervia – Schneider. 1906) 1983 – Neorthroblattina germari (Schlechtendal i. Pls. 1886 GENUS SOOBLATTA HANDLIRSCH. 113 Fig. Phyloblattidae indet. 1983 Neorthroblattina cf. GENUS DICTYOMYLACRIS BRONGNIART. 112 Locality: The M‰ec Member of the Kladno-Rakovník Basin. 1952 Opsiomylacris svitaviensis Schneider. l. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. 1-12 1983 Opsiomylacris svitaviensis Schneider 1980 – Schneider. 99 . 1980 (Fig.

Pls. Type: Specimen KUP 13 figured by Schneider (1980. 5. 111) 1980 Moravamylacris ricanyensis n. 1980 (Fig. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 45. 1. Fig. p. p. l Schneider 1980 – Schneider. length of fore wing 16 mm. Sudice Moravamylacris sp. 112. Locality: ¤íãany. Pl. 6. 110. length of fore wing 32 mm. Fig. FG 284/6 deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Figs. Localies: Obora. Moravamylacris ricanyensis Schneider. length of fore wing 22 mm. svitaviensis – Schneider. 110) 1980 Opsiomylacris cf. 1980. Fig. Pl. Fig. 7) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. p. Moravamylacris kukalovae Schneider. Obora. 46.Class Insecta Opsiomylacris cf. 1 Material: Specimen KUP 175 and 180 deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 113 100 . Type: Holotype KUP 176 figured by Schneider (1980. Pls. 113 Fig. Fig. 2 Material: Specimen KUP 179 is deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1952 (Fig. GENUS MORAVAMYLACRIS SCHNEIDER. p. Fig. – Schneider. sp. Localities: Svitávka „Hradisko hill – S foot“. 5 1983 Moravamylacris kukalovae Schneider 1980 – Schneider. Pls. Pl. 1980 Moravamylacris ricanyensis Schneider. Figs. p. p. 5-8 Material: Specimens Kup 183. 1/2. Holotype KUP 176. procera Haupt. Opsiomylacris sp. 5. Locality: Obora. Pl. 112) 1980 Moravamylacris kukalovae n. – Schneider. Prague. Pls. Pls. Locality: Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. ¤íãany. 1 1980 Moravamylacris sp. Fig. 6. 6. Specimen KUP 175. 111. 1980 1980 Opsiomylacris sf. 1 – Schneider. KUP 87. 12) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 10-11 1983 Moravamylacris sp. 3-4 1983 Moravamylacris ricanyensis Schneider 1980 – Schneider. svitaviensis Schneider. Pls. 113 Fig. 1980 (Fig. 3/4. 1/2. – Schneider. Fig. Prague. 46. p. p. 12. 1980. 45. KUP 182. 1/2. sp. procera Haupt. 44. 5. Prague. 5/6. Moravamylacris kukalovae Schneider. Opsiomylacris cf. 1952. Opsiomylacris cf. 1980 Opsiomylacris sp. Holotype KUP 13. Prague. 1-11. 3/4. 5. Pls. Zbonûk. Figs. Prague and Section of Geowissenschaften Bergakademie Freiberg. 44-45. procera Haupt 1952 – Schneider. pp. Figs.

p. Localities: ¤íãany. 316) are deposited at the National Museum. 1. p. Figs. FAMILY NECYMYLACRIDAE DURDEN. p. 1899) (Fig. 8-10. 1984 (Fig. Fig. pp. Specimen KUP 215. 1879 Necymylacris bohemica (Fritsch. 2. 117 Fig. 20/14. Pls. 1-6 1983 Phyloblatta flabellata (Germar 1842) – Schneider. sp. 10-11) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 313-315) and specimen M 869 figured by Fritsch (1899a. Pl. 313-316 1908 Platyblatta bohemica Fritsch – Handlirsch. 1899). 1983 GENUS PHYLOBLATTA HANDLIRSCH. Type: Holotype No. Prague. 7-9 Phyloblatta deserta Schneider. 114) 1984 Phyloblatta flabellata (Germar 1842) – Schneider. Pls. Locality: Zbonûk. Fr. Pls. 1842) (Fig. 20. 139-143. Zbonûk. 20) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 20/15 1955a Prantlites bohemicus (Friã. Prague. 20. 113. Fig. 117 Types: Holotype Me 35 described and figured by Fritsch (1899a. – Fritsch. 20-21. 198. Figs. Phyloblatta flabelata (Germar. Pl. FAMILY PHYLOBLATTIDAE SCHNEIDER. 2.6.115) 1984 Phyloblatta obliqua n. 116) 1984 Phyloblatta deserta n. Prague and Bergakademie Freiberg. 1. – Schneider. Holotype Me 35. 1975) 1983 Necymylacris reisbachensis (Boersma 1975) – Schneider. Phyloblatta obliqua Schneider. pp. pp. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. p. 1984 (Fig. 1842).Class Insecta Material: Specimens KUP188 and FG 284/1 figured by Schneider (1980. Figs. Fig. 2. sp. Material: Specimens mentioned by Schneider (1984. 1901) – Kukalová. Figs. Prague and Section of Geowissenschaften Bergakademie Freiberg. Fig. N˘fiany. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 2. Necymylacris reisbachensis (Boersma. length of fore wing 18 mm. ¤íãany. 2. Necymylacris bohemica (Fritsch. p. p. 120 Fig. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. 1969 GENUS NECYMYLACRIS SCUDDER. Fig. UUG 13 figured by Schneider (1984. Locality: Radvanice „Katefiina mine“. 12 101 . Pls. Localities: Obora. 1908 Phyloblatta flabelata (Germar. Pls. 1/2. Figs. 1. 114. 7) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 2 1983 Necymylacris bohemica (Fritsch 1901) – Schneider. – Schneider. Locality: N˘fiany. Zbonûk. x 1. 113) 1899a Etoblattina bohemica. 1. 1. p.

Pls. 5. Fig. 23. 1. Fig. length of fore wing 15 mm. Prague. 21-22. 1984. 1-9 Type: Holotype No. Phyloblatta cf. 3. – Schneider. 6.Class Insecta Fig. 5. Figs. Zbonûk. Fig. Prague. KUP 60 figured by Schneider (1984. 1984 (Fig. Type: Holotype No. 22. 6. Pls. 21. 115. Pls. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. praecurvata – Schneider. 118. pp. Locality: Obora. Holotype UUG 13. sp. 1984. p. length of fore wing 11 mm. 2. Figs. 10 Phyloblatta disiuncta Schneider. 1-4 Phyloblatta praecurvata Schneider. Holotype KUP 29. KUP 63 figured by Schneider (1984. pp. Figs. KUP 29 figured by Schneider (1984. 1984 1984 Phyloblatta cf. 5. 118) 1984 Phyloblatta praecurvata n. Phyloblatta compactiformis Schneider. p. 102 Type: Holotype No. 1984 Phyloblatta compactiformis n. 2. Holotype KUP 31. Pls. Obora. . Phyloblatta praecurvata Schneider. Obora. Locality: ¤íãany. 1984. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. p. Pls. sp. 4. Figs. Phyloblatta obliqua Schneider. 6. 4. 10. Fig. Pls. Localities: Obora. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 1. 1984 (Fig. praecurvata Schneider. 22-23. UUG 18 figured by Schneider (1984. Zbonûk. Obora. KUP 31 figured by Schneider (1984. Obora. 10) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pls. 11 Material: Specimen No. Localities: Obora. length of fore wing 22 mm. Phyloblatta praecompacta Schneider. Phyloblatta disiuncta Schneider. 116. 3. 12) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 119) 1984 Phyloblatta praecompacta n. 1984 (Fig. 3. Fig. Fig. Prague. – Schneider. Phyloblatta deserta Schneider. 117. Fig. 117) 1984 Phyloblatta disiuncta n. Holotype UUG 18. sp. – Schneider. – Schneider. Prague. 4. Locality: Obora. Pls. Fig. 10) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Kup 19 figured by Schneider (1984. 6-12 Type: Specimen No. 1984. Prague. 1984 Type: Holotype No. length of fore wing 22 mm. sp.

3-8 Anthracoblattina sp. 1908) Phyloblatta moravica Stehlík. 2 1984 Phyloblatta sp. Localities: Svitávka. 1 1983 Phyloblatta n. curvata (Sellards. 6. Anthracoblattina spectabilis (Goldenberg. 120 Locality: Obora. 120 Locality: Zbonûk. A – Gruppe – Schneider. 1984. Phyloblatta compacta (Sellards. 1908) Anthracoblattina sp. 121 1984 Phyloblatta sp. 23-24. 1893) 1983 Anthracoblattina gigantea-ensifera-Groupe (Brongniart 1893) – Schneider. p. Type: Holotype No. 1880) 1983 Phyloblatta dyadica (Geinitz 1880) – Schneider. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. Phyloblatta curvata (Sellards. Pls. Material: Specimens figured by Schneider (1984) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 24 Material: Specimens figured by Schneider (1984) deposited at the Bergakademie Freiberg. sp. Locality: Baãov „Na skalkách quarry“. 121 1932 Phyloblatta moravica n. Phyloblatta cf. p. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. Phyloblatta sp. 121 1983 Anthracoblattina n. Obora. GENUS ANTHRACOBLATTINA SCUDDER. 7) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. p. 121 Locality: M‰ec Basin (Jelenice Member) Note: The Schneider’s determination is evidently based on a sample collected by ·etlík (Czech Geological Survey) in a borehole. p. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 1879 Anthracoblattina gigantea-ensifera group (Brongniart. 2 – Schneider. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. Zbonûk. Phyloblatta sp. A 1983 Phyloblatta cf. Locality: Obora. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. p. 103 . 123 Phyloblatta gimmi Schneider. 2184 figured by Stehlík (1932. 121 Pls. sp. sp. 1 – Schneider. p. 263-264. Prague and Bergakademie Freiberg. p. Zbonûk. Phyloblatta dyadica (Geinitz. p. 1932 1983 Phyloblatta curvata (Sellards 1908) – Schneider. 1978 1983 Phyloblatta gimmi Schneider 1978 – Schneider. Phyloblatta praecompacta Schneider. length of fore wing 8 mm. Localities: Svitávka „Hradisko hill – S foot“. curvata – Schneider. Prague. – Schneider. 5. p. 119. 1869) Localities: ¤íãany. 1 1983 Anthracoblattina sp. p. p. Fig. Zbonûk. Zbonûk. Locality: Moravsk˘ Krumlov „Rokytná river valley“. Fig.Class Insecta Localities: Obora. 123 Locality: Kyje „Railroad cut“ (unspecified). pp. – Schneider. Fig. 2) deposited at the Moravian Museum at Brno. 2 1983 Phyloblatta moravika (Stehlík 1932) – Schneider. Holotype KUP 60. 123 Locality: ¤íãany. pp. – Stehlík. Fig. Locality: Obora. 1908) 1983 Phyloblatta compacta (Sellards 1908) – Schneider.

FAMILY SUBIOBLATTIDAE SCHNEIDER. Pl. Sysciophlebia rubida Schneider. FAMILY POROBLATTINIDAE HANDLIRSCH. 32. Xenoblatta curta (Sellards. 1-2. Figs. Zbonûk. 127 Type: Specimen No. 1982 1982 Sysciophlebia grata n. 1908 GENUS POROBLATTINA SCUDDER. 1908 Xenoblatta deichmuelleri (Geinitz.. 127 Sysciophlebia alligans Schneider. Fig. Locality: Kyje „Railroad cut“ (unspecified). 1983 Xenoblatta cf. – Schneider.). Xenoblatta ornatissima (Deichmüller. 1 1983 Kashmiroblatta n. Pl. 123 1982 Spiloblattina lawrenceana (Handlirsch 1906) – Schneider. pp. Zbonûk. Pl. – Schneider. Figs. 4. curta – Schneider. 126 Type: Specimen UUG J·. 3 – Schneider. 126-127 Localities: Svitávka „Hradisko hill – S foot“. sp. 4. elongata Vishniakova. 1967 Kashmiroblatta sp. Pl. GENUS SYSCIOPHLEBIA HANDLIRSCH. p. Localities: Baãov „Na skalkách quarry“. curta (Sellards. Locality: Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“.Class Insecta Anthracoblattina sp. 127 Locality: Obora. 1880) 1983 Xenoblatta deichmuelleri (Geinitz 1880) – Schneider. 3. coal seam). KUP K 1 deposited at the Paleontological Institute of Charles University. – Schneider. Subioblatta sp. Localities: Obora. Locality: Obora. 31 GENUS KUNGUROBLATTINA MARTYNOV. p. 1885 Spiloblattina lawrenceana (Handlirsch. 1982 1982 Sysciophlebia alligans n. 1908 GENUS SPILOBLATTINA SCUDDER. 3 1983 Anthracoblattina sp. 1873) 1982 Spiloblattina weissigensis (Geinitz 1873) – Schneider. 33. 32. 1908) 1983 Xenoblatta curta (Sellards 1908) – Schneider. 1885 Poroblattina rotundata (Scudder. Pl. p. Locality: Kyje „Railroad cut“ (unspecified). p. Locality: Sz-1 (Hfiedle M. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. p. 1880) GENUS SUBIOBLATTA LIN. sp. sp. Fig. p. 125 Localities: Obora. p. 1887) 1983 Xenoblatta ornatissima (Deichmüller 1887) – Schneider. pp. 1978 1983 Xenoblatta cf. Type: Specimen No. 1908) 1983 Xenoblatta aff. 3-4 Localities: Obora. p. 1908) 104 Locality: ¤íãany. Zbonûk. Pl. 1930 Kunguroblattina cf. 211/2 deposited at the collection of the Czech Geological Survey. KUP 231 deposited at the Paleontological Institute of Charles University.4 GENUS KASHMIROBLATTA VERMA. 127 Locality: Obora. 1965 Locality: ¤íãany. p. p. Sysciophlebia grata Schneider. sp. p. 1982 1982 Sysciophlebia rubida n. sp. Locality: Oslavany „Left bank of the river Oslava“ (Rosice-Oslavany F. Spiloblattina weissigensis (Geinitz. p. 1 – Schneider. p. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. Fig. 1 – Schneider. elongata Vishniakova 1965 – Schneider. deichmuelleri (Geinitz. deichmuelleri (Geinitz 1880) – Schneider. 1. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. Prague (not found). Prague (not found). Fig. 131 FAMILY SPILOBLATTINIDAE HANDLIRSCH. 5 GENUS XENOBLATTA HANDLIRSCH. 4. 1885) 1983 Poroblattina rotundata (Scudder 1885) – Schneider. . 1908 1983 Kunguroblattina cf. 30-31. Zbonûk. 3. 10. 1 1983 Subioblatta n. Prague (not found). 5. 130 Xenoblatta aff.

indet. Locality: Lubná. Ortelytron europaeum Kukalová. 1883) – Kukalová. 293. sp.) neuropteroides Göppert. Prague. Prague. 1965 (Fig. p. indet. p. 237. Note: Abdominal remain of an insect or an arachnid. p. Fig.) ligniperda Ku‰ta. Fig.) splendens Göppert. p. 319 1908 (Blattoidea) sp. Fig. Pl.Handlirsch. – Göppert.) – Ku‰ta. p. – Ku‰ta. (gen. 237. 131 1908 (Blattina) splendens Göppert – Handlirsch. 9 1908 (Archimylacridae) sp. p. p. Locality: N˘fiany. 381. 36/51 1895b Propteticus? – Fritsch. 24/29 1955a Genus ? bituminosa (Ku‰ta. p. p. 1920 Locality: Lubná. 1) deposited at the National Museum. „Gerablattina?“ bohemiae Handlirsch. 30/23 BLATTIDA INDET. 293. gen et sp. (gen. 24/28 1955a Genus? bohemiae Handlirsch. „Blattina (Etoblatina)“ bituminosa Ku‰ta. Pl. gen et sp. 1965 Ortelytron europaeum Kukalová. p. Locality: Radvanice „Katefiina mine“. lenght of left elytron 4. A28 figured by Fritsch (1899. 155 FAMILY ARCHELYTRIDAE CARPENTER.Class Insecta Poroblattina sp. 120. – Schneider. Fritsch – Handlirsch. 1933 GENUS ORTELYTRON KUKALOVÁ. 155 Type: Specimen figured by Ku‰ta (1884. Pl. 36/52 Locality: Otovice (unspecified). Fig. 393 Locality: Otovice (unspecified). p. sp. 1865 1865 Blattina rarinervis Göpp. FAMILY PROTEREMIDAE HANDLIRSCH. Prague. ORDER. 105 . Pl. 1884 1884a Blattina (Etoblastina) bituminosa n. Ku‰ta – Fritsch. p. 1883) – Kukalová. p. 1 1899a Propteticus? – Fritsch. p. 319) deposited at the National Museum. 320) deposited at the National Museum. pp. 11. 1908 GENUS PROTEREMA HANDLIRSCH. Locality: N˘fiany. 276 1908 Proterema rarinervis Göppert – Handlirsch. Fig. 2 Blattina ligniperda. (gen. 3 1908 (Blattoidea) sp. 11.9 mm. – Ku‰ta. 1 1908 (Archimylacridae) bituminosa Kusta . – Göppert. 2) deposited at the National Museum. p. 133. 11. 214. 1983 Poroblattina sp. indet. p. 1865 1865 Blattina neuropteroides Göpp. Pl. Locality: Otovice (unspecified). Holotype 8/1964. Fritsch . 293 Material: Specimen No. Locality: Lubná. 318b (Blattinoidea) ligniperda Ku‰ta – Handlirsch. p. 276 Fig. Fig. 276 1908 (Blattoidea) neuropteroides Göppert – Handlirsch. 381. 1965. 1931 1899a Gerablattina? – Fritsch. 155 Type: Specimen figured by Ku‰ta (1884. 1865 1865 Blattina splendens Göpp. Type: The type is unknown. Pl. 120) Material: Specimen M 1005 figured by Fritsch (1899a. Fig. – Göppert. 213-214. indet. 320. Ku‰ta – Handlirsch. 1884a Blattina sp. Fig. 214. p. 1908 Proterema rarinervis Göppert. Obora.PROTELYTROPTERA TILLYARD. 1884 1884a 1899a 1908 1955a Blattina (ligniperda n. Fig. Fig.Handlirsch. Pl. Prague. indet. p. Fig. 1920 – Kukalová. 30/24 Genus ? ligniperda (Ku‰ta.

121. Fig. 3. Pl. 1. – Kukalová. 3. p. 3. 1-2. 193. 73 Type: Holotype 7/1964 figured by Kukalová (1965. 3. 3. Figs. Figs. 5) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1931 Blattelytridae indet. Prague (not found). 1965 Venelytron tuberculatum Kukalová. sp. pp. – Kukalová. Fig. Fig. 4. 2. pp. Prague. 3. Pl. 5. 22 GENUS RUGELYTRON KUKALOVÁ. 1965 (Fig.6 mm. 1-2 Type: Holotype 8/1964 figured by Kukalová (1965. Pl. 123) 1965 Venelytron tuberculatum n. Fig. 22) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1-2. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 3. 4. 1964 GENUS APACHELYTRON CARPENTER & KUKALOVÁ. Prague. Pl. 1965 (Fig. length of fore wing 8 mm. 4. 2. 121) 1965 Crasselytron convexum n. Fig. Obora. Pl. 1. 2 Type: Holotype 3/1964 figured by Kukalová (1965. length of fore wing 5. Pl. 74. 122. 122) 1965 Rugelytron fuscum n. p. Pl. 5 Material: Specimen No.1. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University.Class Insecta 1965 Ortelytron europaeum n. 1965. sp. FAMILY APACHELYTRIDAE CARPENTER & KUKALOVÁ. Rugelytron fuscum Kukalová. FAMILY PROTELYTRIDAE TILLYARD. Prague (not found). 47/1964 figured by Carpenter & Kukalová (1964. 1965 Rugelytron fuscum Kukalová. 2. Figs. Prague. Locality: Obora. Fig. 1965 – Zajíc & ·tamberg. 1. Crasselytron convexum Kukalová. FAMILY BLATTELYTRIDAE TILLYARD. sp. Fig. 1964 Blattelytridae – Carpenter & Kukalová. Figs. Fig. – Kukalová. 1. Locality: Obora. Figs. Fig. – Kukalová. 1965 Crasselytron convexum Kukalová. Locality: Obora. Figs. 1965 (Fig. Pl. 187-189. Fig. Locality: Obora. p. 4 106 . 3. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1964 Apachelytron transversum Carpenter & Kukalová. Fig. 6/1965 figured by Carpenter & Kukalová (1964. Fig. – Carpenter & Kukalová. Figs. Fig. p. Fig. Fig. sp. 67-69. 69. Figs. Pl. Ortelytron artum Kukalová. Pl. 6. pp. sp. Type: Holotype No. Pl. p.2. 71-72. Fig. 4. 3. Fig. – Kukalová. 3. 1 1985 Ortelytron aurum Kukalová. n. Locality: Obora. 1. 1965. Obora. Figs. Type: Holotype 1/1964 figured by Kukalová (1965. Holotype 1/1964. 73. Pl. Holotype 3/1964. 2 GENUS VENELYTRON KUKALOVÁ. 1. Locality: Obora. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1965 1965 Ortelytron artum n. Prague (not found). 5. 1931 GENUS CRASSELYTRON KUKALOVÁ. 1964 1964 Apachelytron transversum. sp. Pl.

Pl. 8. Fig. 1965. length of fore wing 8 mm. 1965. 1 Fig. 6. Prague. 7. 3. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Obora. 1965 (Fig. FAMILY ELYTRONEURIDAE CARPENTER. Obora. – Kukalová. 5. 4) deposited at the Paleontological Institute of Charles University.8 mm. Obora. p. Holotype 4/1964.8 mm. 124. length of fore wing 5. Type: Holotype 4/1964 figured by Kukalová (1965. Fig. Pl. Fig. 1965 Planelytron planum Kukalová. – Kukalová. Fig. Fig. 8. 126. ORDER COLEOPTERA LINNAEUS. Retelytron conopeum Kukalová.Class Insecta Type: Holotype 5/1964 figured by Kukalová (1965. 123. 1965 Retelytron conopeum Kukalová. sp. 2 Type: Holotype 9/1964 figured by Kukalová (1965. 125) 1965 Glabelytron lativenosum n. 1965. Fig. 7. Holotype 5/1964. Locality: Obora.35 mm. 76. 1965 GENUS PLANELYTRON KUKALOVÁ. sp. Locality: Obora. Obora. Fig. p. Prague. Fig. Pl. Pl. length of fore wing 6. 1944 GENUS RETELYTRON KUKALOVÁ. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Locality: Obora. Venelytron tuberculatum Kukalová. 1933 GENUS GLABELYTRON KUKALOVÁ. length of fore wing 5. 107 . 124) 1965 Planelytron planum n. Glabelytron lativenosum Kukalová. Planelytron planum Kukalová. 125. Pl. 126) Fig. 78. 1758 FAMILY TSCHEKARDOCOLEIDAE ROHDENDORF. Holotype 6/1964. 1965 Glabelytron lativenosum Kukalová. Fig. 5. Holotype 9/1964. FAMILY PLANELYTRIDAE KUKALOVÁ. 1965 (Fig. 5. Prague. 3. Figs. 1965. 1965 (Fig. Fig. 5. Fig.

n. Fig. 3 Type: Holotype No.2 mm. Locality: Obora. Holotype 9/1968. Prague. 4. Obora. 130. 9. Fig. 127) 1969 Moravocoleus permianus sp. Prague (not found). Pl. 4. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. – Kukalová. Obora. length of fore wing 5. 3. – Kukalová. 14/1968 figured by Kukalová (1969. 1969. 1969 (Fig. Prague. 3. 5. Fig. 128) 1969 Moravocoleus neglegens sp. Locality: Obora. 9. Fig. length of fore wing 4. 3 Moravocoleus neglegens Kukalová. Fig. Type: Holotype No. 144-145. 127. – Kukalová. 1. 129) 1969 Moravocoleus fractus sp. Holotype 14/1968. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 2. 1/1968 figured by Kukalová (1969. Pl. Fig. Fig. 4. 142-144. 2. . 4. 4. Pl. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 8/1968 figured by Kukalová (1969. Moravocoleus perditus Kukalová. pp. length of fore wing 6 mm. Fig. pp. Specimen 11/1968 (Paleontological Institute of Charles University. Moravoleus neglegens Kukalová. pp. 1. Type: Holotype No. Moravocoleus perditus Kukalová. 130) 1969 Moravocoleus perditus sp. Fig. Fig. 1969 Moravocoleus permianus Kukalová.5 mm. Pl. Fig. Pl. 128. Pl. Moravocoleus permianus Kukalová. Prague. Figs. 4. Fig. Moravocoleus fractus Kukalová. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University.6 mm. Locality: Obora. Fig. 3 Type: Holotype 6/1964 figured by Kukalová (1965. 146-147. sp.Class Insecta 1965 Retelytron conopeum n. Fig. 1969. 4. Prague. pp. 2 GENUS MORAVOCOLEUS KUKALOVÁ. 9/1968 figured by Kukalová (1969. 79-80. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pls. 1969. length of fore wing 5. Holotype 8/1968. 4. 1 Type: Holotype No. 1969 (Fig. n. pp. – Kukalová. Fig. 129. Fig. Locality: Obora. 1969 (Fig. Fig. Pl. 1969. Pl. 5. n. Pl. Fig. Fig. – Kukalová. Locality: Obora. 5. 108 Fig. 145-146. n. 5. 1969 (Fig. Prague). Moravocoleus fractus Kukalová. Fig. Obora. Obora.

8 mm. 132) 1969 Umoricoleus perplex sp. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1969. 3 Type: Holotype No. 152. 150-151. Votocoleus submissus kukalová. 132. Prague. 1. Obora.8 mm. Fig. Fig. Pl. 6. 5/1968 figured by Kukalová (1969. – Kukalová. 8. Fig. 134. Boscoleus blandus Kukalová. 133) 1969 Boscoleus blandus sp. Locality: Obora. 9. n. 134) 1969 Votocoleus submissus sp. Fig. Fig. n. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 13/1968 figured by Kukalová (1969. Fig. 7. 1969 (Fig. Fig. Obora. Pl. pp. Locality: Obora. Holotype 2/1968. Fig. 5. 1969 (Fig. Fig. 5. 109 . Fig. 12/1968 figured by Kukalová (1969. Fig. Pl. 1 Type: Holotype No. Fig. 5. p. 1969 Boscoleus blandus Kukalová. Type: Holotype No. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. n. 9. 1969 (Fig. 1969 (Fig. 7. n. 5. Prague. Prague. Prague. Obora. 1969 Votocoleus submissus Kukalová. Pl. Pl. 1. – Kukalová. pp. Eocoleus scaber Kukalová. length of fore wing 10. length of fore wing 9 mm. Locality: Obora. 133. 6. 1 GENUS BOSCOLEUS KUKALOVÁ. length of fore wing 7. Obora. Pl. Fig. Pl. Holotype 13/1968. Holotype 12/1968. Holotype 5/1968. – Kukalová. 131. Type: Holotype No. – Kukalová. length of fore wing 11 mm. 1969 Umoricoleus perplex Kukalová. Fig. Fig.Class Insecta GENUS EOCOLEUS KUKALOVÁ. 1969. 1969 Eocoleus scaber Kukalová. 148-149. Fig. pp. GENUS UMORICOLEUS KUKALOVÁ. Umoricoleus perplex Kukalová. 6. 131) 1969 Eocoleus scaber sp. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. Fig. 6. Pl. 1969. Locality: Obora. Pl. 8. Fig. 2 GENUS VOTOCOLEUS KUKALOVÁ. 147-148. 5. Fig. 2/1968 figured by Kukalová (1969. Fig. 1969. 5.

(Fig. 1969 Oborocoleus rohdendorfi Kukalová. 1758 – Kukalová. Pl. Liberocoleus intactus Kukalová. – Kukalová. 1969 GENUS OBOROCOLEUS KUKALOVÁ. Locality: Obora. 3 Fig. 158. Fig. 2. 3 1969 Tschecardocoleidae inc. 1969. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. Fig. 12. Coleoptera indet. 136. Fig. Fig. Holotype 15/1968. 1969 Prosperocoleus prosperus Kukalová. 156. – Kukalová. p. 4. Fig. Fig. Fig. Fig. 7. 135. pp. Prague. 10. 7. n. Prague. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. length of fore wing 8. 1969. Fig. 153. 1 Fig. – Kukalová. Tschecardocolleidae. Locality: Obora. length of fore wing 5. Fig. 2 Type: Specimen 15/1968 figured by Kukalová (1969. 136) 1969 Oborocoleus rohdendorfi sp.3 mm. p. 10. 7. 4. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 137) 1969 Liberocoleus intactus sp. gen. 159. – Kukalová. Fig. 110 . Fig.9 mm. Fig. Obora. Fig. Fig. Locality: Obora. 7. 14. Pl. 10. 1969 1969 Prosperocoleus prosperus sp. 14. 4/1968 figured by Kukalová (1969. length of fore wing 4. n. 1. 80-81. Pl. Tschecardocoleidae indet. p. 785-786 FAMILY OBOROCOLEIDAE KUKALOVÁ. 10. Pl. 1. Pl. 7. Pl. Fig. Fig. Holotype 7/1968. 13. Prague. 135) 1965 Tschekardocoleidae inc.Class Insecta GENUS PROSPEROCOLEUS KUKALOVÁ.5 mm. Specimen 10/1968. Fig. 4. 19/1968 figured by Kukalová (1969. 3) and 10/1968 deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. GENUS LIBEROCOLEUS KUKALOVÁ. Pl. pp. COLEOPTERA INDET. Pl. Pl. Locality: Obora. 1969 (Fig. Pl. 4. Obora. Type: Holotype No. –Kukalová. 1969 Liberocoleus intactus Kukalová. Pl. n. 4. 2 Type: Holotype 7/1968 figured by Kukalová (1969. 13. 7. Oborocoleus rohdendorfi Kukalová. Obora. 3). 137. p. 1966 Coleoptera Linnaeus. Material: Specimens 2/1964 figured by Kukalová (1965. Fig. Fig. Pl. gen. 1969 (Fig. Prague. 12.

Fig. Locality: Obora. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 35-39. Figs. sp. Figs. 1909 Delopterum sinuosum Kukalová. GENUS PERUNOPTERUM KUKALOVÁ.8 mm. Prague. 6. sp. Figs. 13. 3. 10-12. 2-3. – Kukalová. 141) 1963a ?Perunopterum corium n. Obora. Pl. 1908 GENUS DELOPTERUM SELLARDS. – Kukalová. sp. sp. 2-3. 7. 6. Pl. Pl. 17-21. 1963. Holotype 123/1962. Pl. Locality: Obora. 138. 1 Type: Holotype 3/1962 figured by Kukalová (1963a. 1. Fig. Note: Occurence of another forms of the order Coleoptera is mentioned but not described by Kukalová (1966). Delopterum sinuosum Kukalová. 7) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. ORDER MIOMOPTERA MARTYNOV. 1-4. Prague). 15-16. 1963 (Fig. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. pp. 6. Figs. 4. Fig. Prague. 1963a Delopterum sp. Fig. Type: Holotype 22/1962 figured by Kukalová (1963a. Locality: Obora. 2 Delopterum lepidum Kukalová. – Kukalová. 1963 (Fig. Delopterum sp. 111 . 25-29. – Kukalová. 9. Figs. Pl. 13-15. 13. Pl. 139) 1963a Delopterum truncatum n. Pl. Pl. Fig. Specimen 137/1962 (Paleontological Institute of Charles University. 6. Locality: Obora. 28/1962. 21-22. 2 and Pl.3 mm. Pl. 1963 Perunopterum peruni Kukalová. length of fore wing 4. Fig. 1927 FAMILY PALAEOMANTEIDAE HANDLIRSCH. 1963 (Fig. Pls. 7-8. Pl. 38/1962 figured by Kukalová (1963a) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 5. 140) 1963a Perunopterum peruni n. Pls. Type: Holotype 140/1962 figured by Kukalová (1963a. Fig. length of fore wing 4. Fig. pp. 138) 1963a Delopterum sinuosum n. Pls. Prague. 14 Material: Specimens Nos. – Kukalová. 1 Fig. 6. 1-3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. pp. 9. 12-13. 154/1962. Fig. Fig. 119/1962. pp. 7–12. sp. 6. 1963 (Fig. 139. Fig. 1963. 4. 1. 168/1962. 5. Delopterum truncatum Kukalová. Pl. Figs. Fig. 2. Fig. pp. 1963 1963a Delopterum lepidum n. Locality: Obora. – Kukalová. 4-5. ?Perunopterum corium Kukalová. 120/1962. Type: Holotype 34/1962 figured by Kukalová (1963a. Fig. 2-3 Type: Holotype 123/1962 figured by Kukalová (1963a. Figs.Class Insecta Locality: Boskovice Basin. 1 Delopterum truncatum Kukalová. Prague. Pl. 5. Fig. Prague. pp. Obora.

10. length of fore wing 4. 15. Pl. 1963. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 145/1962. 10. Fig. Fig. Pl. Locality: Obora. Holotype 140/1962. – Kukalová. Pl.Class Insecta Perunopterum macrum Kukalová. Locality: Obora. Perunopterum sp. Fig. Prague. – Kukalová. Fig. 25-26. Fig. sp. 16. 14. 3 Material: Specimens Nos. 15. 10. pp. Fig. – Kukalová. ?Perunopterum corium Kukalová. Figs. Locality: Obora. pp. Perunopterum saxeum Kukalová. 1963 (Fig. 14. 2 13. Perunopterum mirum Kukalová. Locality: Obora. Locality: Obora. 9. 141. Prague. 1963 1963a Perunopterum saxeum n. 39-40. 9. 142) 1963a Perunopterum macrum n. Fig. 10. Fig. 1. Fig. 1963 Permodelopterum obscurum Kukalová. 143/1962 figured by Kukalová (1963a) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. – Kukalová. 10. 3 Type: Holotype 33/1962 figured by Kukalová (1963a. length of fore wing 7.19 mm. Pl. 1963 1963a Perunopterrum mirum n. sp. Pl. 1 Type: Holotype 188/1962 figured by Kukalová (1963a. length of fore wing 4. 1963 (Fig. Fig. pp. 2 Type: Holotype 194/1962 figured by Kukalová (1963a. 1963. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 23-24. Holotype 3/1962. 143) 1963a Pelmoderopterum obscurum n. Prague. Figs. 9. 16. GENUS PERMODELOPTERUM KUKALOVÁ. 140. Prague. 112 . Fig. Fig. Perunopterum macrum Kukalová. Fig. sp. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 30-31. Fig. Obora. 15. 1963. Holotype 188/1962. – Kukalová. Fig. 22-23. Obora. Fig. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 24-25. Pl. sp. pp. Fig. Obora. Prague.49 mm. 142. Fig. Pl. 17. Pl. Pl. Perunopterum peruni Kukalová. 1963a Perunopterum sp.88 mm. pp.

1927 Miomatoneura candida Kukalová. – Kukalová. length of fore wing 3. Fig.Class Insecta Type: Holotype 170/1962 figured by Kukalová (1963a. Fig. Fig. sp. 145) 1963a Miomatoneura candida n. Fig. 1963a ? Permodelopterum lepidum n. 12. 145. 1963 (Fig. Pl. 21. Pl. 11. Fig. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 18. – Kukalová. length of fore wing 6. Fig. Prague. 2 Fig. Pl. 1963. Fig. Locality: Obora. Pl. 144. 19. 11. 20. pp. Prague. 22. Pl. Permodelopterum obscurum Kukalová. Fig. 29-30. Fig. Fig. 11. GENUS MIOMATONEURA MARTYNOV.3 mm. Pl. 2 Type: Holotype 128/1962 figured by Kukalová (1963a. Type: Holotype 29/1962 figured by Kukalová (1963a. length of fore wing 7. 1963 (Fig. sp. 17. Pl. 21. Pl. Prague. 12. Prague. Fig. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 143. 19. ?Permodelopterum lepidum Kukalová. sp. 12. 3 Fig. 20. 27-28. Locality: Obora. pp. 11. 31-32. 73 Type: Holotype 42/1962 figured by Kukalová (1963a. Locality: Obora. 11. pp. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Prague. ? Permodelopterum lepidum Kukalová. Permodelopterum lumbiformis Kukalová. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. – Kukalová. Obora. 1963 1963a Miomatoneura permica n. 1963 (Fig. 26-27. 113 . 1 1985 Permodelopterum lumbriformis Kukalová. 1963 1963a Permodelopterum lumbiformis n. Holotype 170/1962. Locality: Obora.13 mm. 1 Type: Holotype 27/1962 figured by Kukalová (1963a. Fig. – Kukalová. 30-31. 146) 1963a Miomatoneura palaeozoica n. sp. Mimatoneura palaeozoica Kukalová. Pl. 1963. Miomatoneura permica Kukalová.83 mm. pp. 1963. Fig. 10. 1963 – Zajíc & ·tamberg. Fig. pp. Miomatoneura candida Kukalová. Pl. 18. p. Holotype 29/1962. Holotype 128/1962. sp. Obora. Obora. 11. – Kukalová. Fig. Fig. Fig. Fig. 144) Fig. Locality: Obora.

Fig. 33. Pl. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Obora. Locality: Obora. Locality: Obora. Fig. 1 Type: Holotype 56/1962 figured by Kukalová (1963a. 12. Prague. Pl. Fig. Fig. 32. Fig. Fig. 1937 GENUS PERMONIKIA KUKALOVÁ. 23. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Holotype 156/1962. Locality: Obora. 13. 15. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 1963 1963a Miomatoneurella boskovicensis n. 24. Locality: Obora. 15. GENUS MIOMATONEURELLA MARTYNOVA. Fig. Holotype 182/1962. Permonia arta Kukalová. 1963 1963a Miomatoneura angusta n. Fig. Fig. Fig. Prague. pp. length of fore wing 9. – Kukalová. Fig. Pl. Pl. sp. – Kukalová. 22. 43-44. Miomatoneura palaeozoica Kukalová. 1963 1963a Permonikia permoniki n. Type: Holotype 40/1962 figured by Kukalová (1963a. 1963 (Fig. – Kukalová. 44-45. Prague. 1963. 1963. 32. 148. Pl. pp. Pl. pp.2 mm. 23. Prague. 33. pp. 147) Fig. 147. Fig. 146. 12. 32-33. 2 114 . 16. 1963 Permonikia permoniki Kukalová. 42-43. Fig. Fig. 16. 1963 (Fig.Class Insecta Type: Holotype 156/1962 figured by Kukalová (1963a. Pl. Fig. Permonia permoni Kukalová.5 mm. 33-34. sp. Miomatoneura angusta Kukalová. FAMILY PERMEMBIIDAE TILLYARD. – Kukalová. 148) 1963a Permonia permoni n. Permonikia permoniki Kukalová. 1963 Permonia permoni Kukalová. sp. 1958 Miomatoneurella boskovicensis Kukalová. 16. Obora. Type: Holotype 4/1962 figured by Kukalová (1963a. sp. Fig. Locality: Obora. 1 Type: Holotype 182/1962 figured by Kukalová (1963a. length of fore wing 6. Holotype 4/1962. 3 GENUS PERMONIA KUKALOVÁ. Prague. Pl. Fig. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Obora. length of fore wing 5. Fig. Pl. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. – Kukalová. Pl. 12. pp. Fig. 3 1963a Permonia arta n. sp. Fig. 1963.4 mm. 13. 34.

Blattinopsis (Blattinopsis) campestris Kukalová. 6. 1 Type: Specimen figured by Kukalová (1959. 7-9. Figs. Fig. 16. 1114. 1867 Blattinopsis (Blattinopsis) antoniana Kukalová. 6. 17-19. Holotype 12/1964. pp. Locality: Boskovice Basin. sp. 1867 SUBGENUS BLATTINOPSIS (BLATTINOPSIS) GIEBEL. Fig. 1 Type: Holotype 1/1959 figured by Kukalová (1959. Fig. Fig. Locality: Obora. length of fore wing 15 mm. p. 1965 (Fig. Prague. 8283. 2. 1959 (Fig. Fig. Pl. 2 Fig. Fig. Prague. 1959 1959 Blattinopsis (Blattinopsis) antoniana n. Blattinopsis (Blattinopsis) latissima Kukalová. 1966 Caloneurodea Martynov. 2-4. ORDER PROTORTHOPTERA HANDLIRSCH. 7. Pl. 3 Blattinopsis (Blattinopsis) latissima Kukalová. 3) was not found at the Paleontological Institute of Charles University. 1963 1963a Permonia insolida n. 5. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Locality: Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. Pl. 34. ORDER CALONEURODEA MARTYNOV. Pl. pp. Fig. 2-4. Pl. 3 Blattinopsis (Blattinopsis) martynovae Kukalová. 1959 1959 Blattinopsis (Blattinopsis) angustai n. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pl. 81-82. 7. 1922. 35. – Kukalová. Locality: ¤íãany. sp. Fig. 1. 1959 – Kukalová. Prague. 1925 GENUS BLATTINOPSIS GIEBEL. 1.1. Fig. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 2. sp. Locality: ¤íãany. pp. 1 Type: Holotype 183/1962 figured by Kukalová (1963a. Fig. 1. Prague. 5. Pl. Pl. – Kukalová. Fig. 1930 is mentioned but not described by Kukalová (1966). 16. Pl. 1938 Caloneurodea indet. Blattinopsis (Blattinopsis) angustai Kukalová. 10. 14-17. 1938 – Kukalová. 775 Type: Holotype 12/1964 figured by Kukalová (1959. Fig. Fig. 1. – Kukalová. Pl. 45-46. 151) 1959 Blattinopsis (Blattinopsis) martynovae n. 1959 (Fig. pp. Prague. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pl. 16. Pl. 35. 149. Fig. Pl. Permonia insolida Kukalová. – Kukalová. Figs. 6. sp. Figs. ¤íãany. Fig. 150) 1965 Blattinopsis (Blattinopsis) campestris n. Note: Presence of some forms similar to Paleuthygramma Martynov. pp. Figs. Fig. – Kukalová. Figs. pp. Fig.Class Insecta Type: Holotype 126/1962 figured by Kukalová (1963a. 12. Type: Specimen 10/1964 figured by Kukalová (1965. sp. 2 1965 Blattinopsis (Balttinopsis) latissima Kukalová. 1908 FAMILY BLATTINOPSIDAE BOLTON. Locality: ¤íãany. pp. Fig. 1. – Kukalová. 149) 1959 Blattinopsis (Blattinopsis) latissima n. Locality: Obora. Fig. 2. 1959. 11. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 115 . sp. Prague.

13. Fig. 7. Blattinopsis (Blattinopsis) cf. 1965 (Fig. 14. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 7. Fig. Blattinopsis (Blattinopsis) martynovae Kukalová. Holotype 10ú1964. 152) 1965 Blattinopsis (Blattinopsis) cf. length of fore wing 7. length of fore wing 16 mm. Localities: Neslovice „Fishrock“. Fig. 3 Fig. Locality: ¤íãany. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Prague. martynovae Kukalová. 2 Material: Specimen 11/1964 figured by Kukalová (1965. 10. Blattinopsis sp. Material: Specimen 5/1959 figured by Kukalová (1959. Fig. 2. 14. Glaphyrophlebia clava Kukalová. length of fore wing 10. Locality: Obora. Pl. Pl. Figs.2 mm. – Kukalová. Fig. martynovae – Kukalová p. Prague). 1959. 1965. martynovae Kukalová. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. pp. 10. Fig. Fig. 1959. ¤íãany. p. 150. 1965 Glaphyrophlebia clava n. Pl. Fig. Type: Holotype 13/1964 figured by Kukalová (1965. Fig. 1908 Glaphyrophlebia clava Kukalová. length of fore wing 17 mm. 2 1989 Glaphyrophelibia clava Kukalová. Specimen 12/1964 (Paleontological Institute of Charles University. 6. pp. 6. 2. Localities: Neslovice „Fishrock“. ¤íãany. ¤íãany. Pl. 1965. Fig. 84-85. – Kukalová.3 mm. Pl. 152. Blattinopsis (Blattinopsis) cf. 13. 1959 (Fig. Pl. sp. ¤íãany. Fig. Fig. Holotype 13/1964. 73 Type: Holotype 4/1959 figured by Kukalová (1959. 7-9. Prague. 2. 22-23. Blattinopsis (Blattinopsis) campestris Kukalová. GENUS GLAPHYROPHLEBIA HANDLIRSCH. Prague. 1965 – Zajíc & ·tamberg. 153. Pl.Class Insecta Fig. 83. Prague. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Holotype 4/1959. 151. ¤íãany. Fig. Fig. 116 . 1959 Blattinopsis sp. 153) Fig. Obora.

Class Insecta FAMILY CYMBOPSIDAE KUKALOVÁ. Fig. 17. Fig. Fig. 16. 8. Obora. – Kukalová. 156. Obora. 156) 1965 Spargoptilon confertus n. FAMILY EPIMASTACIDAE MARTYNOV. 1965. 89-90. 2 Type: Holotype 22 /1964 figured by Kukalová (1965. sp. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 8. 117 . 154) 1965 Cymbopsis excelsa n. 155. Pl. pp. 1965. 7. Fig. 1965 (Fig. 8. Obora. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 17.6 mm. Locality: Obora. Fig. pp. Locality: Obora. 154. Pl. 91-92. Prague (not found). Fig. Fig. sp. – Kukalová. pp. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pl. 155) 1965 Spargoptilon latericius n. 1965 1965 Epimastax celer n. sp. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. Prague. Prague. 86-87. Holotype 19/1964. Epimastax celer Kukalová. 1965 GENUS CYMBOPSIS KUKALOVÁ. Fig. Fig. Spargoptilon confer tus Kukalová. 18.5 mm. Fig. 1965 Cymbopsis excelsa Kukalová. 8. 7. Fig. Cymbopsis excelsa Kukalová. Pl. length of fore wing 34. Fig. Spargoptilon lateriticus Kukalová. Pl. Holotype 18/1964. length of fore wing 17. 88-89. Locality: Obora. Fig. 3 Type: Holotype 17/1964 figured by Kukalová (1965. pp. 1965. FAMILY STREPHOCLADIDAE MARTYNOV. 8. sp. 8. 16. 15. 1965 (Fig. Prague. – Kukalová. Pl. 1965 Spargoptilon latericius Kukalová. Holotype 17/1964. – Kukalová. 18. Fig. 3 Spargoptilon confertus Kukalová. Locality: Obora. length of fore wing 9. Fig. Pl. Fig. 15.2 mm. Fig. 1928 Type: Holotype 18/1964 figured by Kukalová (1965. 1965 (Fig. Pl. 1938 GENUS SPARGOPTILON KUKALOVÁ. 1928 GENUS EPIMASTAX MARTYNOV. 1 Type: Holotype 19/1964 figured by Kukalová (1965.

118 Type: Holotype 7/1963 figured by Kukalová (1964. Fig. n. Prague (not found).2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. – Kukalová. 3. pp. Pl. 1. pl. 158. 2 Type: Specimen No. 4. Locality: Obora. Locality: Obora. Fig. 1. 1909 GENUS PERMULA HANDLIRSCH. sp. ORDER GLOSSELYTRODEA MARTYNOV. Holotype 6/1963. GENUS DEPRESSOPTERUM KUKALOVÁ. 1-3 (Fig. 36132 figured by Kukalová (1955b. 1955 Depressopterum senior Kukalová. 1964 (Fig. 1. Fig. 1. Fig. Fig. Depressopterum senior Kukalová. 546-547. 1938 – Kukalová. sp. Pl. 157. Obora. Locality: Obora. pp. 1925 SUPERFAMILY LIOMOPTERIDEA SHAROV. 1 Fig. Fig. p. Fig. 5. Fig. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pl. Pl. Fig. 1964. 5. 1955 Type: Holotype 69/1963 figured by Kukalová (1964a. 1961 FAMILY LIOMOPTERIDAE SELLARDS. Fig. Depressopterum mancum Kukalová. 1. 1. Pl. ORDER PARAPLECOPTERA MARTYNOV. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 158) 1964a Depressopterum senior n. length of fore wing 18 mm. 48-49. Pl. 157) 1964a Permula aera n. sp. Fig. 1. 1919 Permula aera Kukalová. pp. 1. 1. 1966 Glosselytrodea Martynov.. 2. 50-51. Prague (not found). Fig. pp. 47. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. sp. Fig. Pl.Class Insecta ORDER ORTHOPTERA LATREILLE. Locality: Obora. 1908 GENUS PERMOEDISCHIA KUKALOVÁ. 569-570. – Kukalová. 1929 is mentioned but not described by Kukalová (1966). Type: Specimen No. 1938 Glosselytrodea indet. Fig. Depressopterum fragile Kukalová. Obora. g. 49-50. Figs. 1964 1964a Depressopterum fragile n. Locality: Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 1964. 1964 1964a Depressopterum mancum n. – Kukalová. Holotype 69/1963. Pl. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. fig. 3 Type: Holotype 55/1963 figured by Kukalová (1964a. 6/1963 figured by Kukalová (1964a. – Kukalová. p. 2. 1 Fig. sp. 3. Figs. Permula aera Kukalová. 2. Fig. Pl. – Kukalová. length of fore wing 16 mm. Figs. Prague (not found). 1796 FAMILY OEDISCHIIDAE HANDLIRSCH. 1964 Permoedischia moravica Kukalová. Prague. 2. 2. 4. . 1. Prague. 780 Note: Presence of some forms similar to Jurina Zalesskij. fig. 1. 1964 1955b Permoedischia moravica n. Locality: Boskovice Basin.

Fig. 3. 1964 Donopterum carpenteri Kukalová. Type: Holotype 1/1963 figured by Kukalová (1964a. 3. Pl. 1964 (Fig.Class Insecta GENUS DRAHANIA KUKALOVÁ. Holotype 70/1963. GENUS TURBOPTERUM KUKALOVÁ. Obora. 160. Pl. 1964 (Fig. pp. Turbopterum finum Kukalová. 1964 Drahania avia Kukalová. length of fore wing 19 mm. 1 Donopterum nocturnum Kukalová. 2 GENUS DONOPTERUM KUKALOVÁ. Pl. Fig. Fig. 53. Fig. – Kukalová. Type: Holotype 54/1963 figured by Kukalová (1964a. 161) 1964a Donopterum carpenteri n. Locality: Obora. 2. Fig. 119 . – Kukalová. Fig. Fig. Fig. length of fore wing 17 mm. sp. 160) 1964a Turbopterum finum n. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Locality: Obora. Fig. Fig. 1964. Pl. Holotype 1/1963. Donopterum nocturnum Kukalová. Donopterum carpenteri Kukalová. 2. 3. Obora. 51-52. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 2. 6. Fig. 55-56. 3. 3. 9. 9. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 7. 1964 (Fig. 3. 1964 (Fig. 8. Pl. Obora. Fig. length of fore wing 9. Fig. 1964 Turbopterum finum Kukalová. 2. Fig.1 mm. 162) 1964a Donopterum nocturnum n. Fig.1 mm. 159. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. sp. 1964. Drahania avia Kukalová. Fig. sp. – Kukalová. Prague. 8. pp. Pl. – Kukalová. 2 Type: Specimen No. Locality: Obora. Holotype 54/1963. Fig. sp. Prague. Fig. Prague. 161. Pl. Pl. 3. Fig. 42/1963 figured by Kukalová (1964a. Pl. 3. 1964. Fig. 7.3 Type: Holotype 70/1963 figured by Kukalová (1964a. length of fore wing 10. p. Locality: Obora. 54-55. Obora. Pl. 6. 162. Prague. 1964. 159) 1964a Drahania avia n. Fig. Holotype 42/1963. Fig. pp.

12.8 mm. 1964 (Fig. length of broader wing 8. Locality: Obora. Locality: Obora. Fig. 4. 5. GENUS FUMOPTERUM KUKALOVÁ. 10. 1964 Lioma moravica Kukalová. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pl. Prague. pp. Fig. Fig. 5. Holotype 24/1963. 1964a Lioma sp. – Kukalová. 4. Fig. 56. 2 Type: Holotype 12/1963 figured by Kukalová (1964a. Obora.1 mm. – Kukalová. 1964. 1964. 4. Lioma moravica Kukalová. 14. Fig. 5. 165) 1964a Cerasopterum gracile n. 1964 (Fig. GENUS CERASOPTERUM KUKALOVÁ. 120 . 14-18. Prague. 1964 Fumopterum largum Kukalová. Cerasopterum oborianum Kukalová. pp. Pl. 61-64. GENUS LIOMA KUKALOVÁ. Pl. Holotype 12/1963. Fig. 10. Fig. 3. length of fore wing 20. 11. 166) Lioma sp. 165.Class Insecta Donopterum sp. 163. Fig. Pl. Fig. 164) 1964a Fumopterum largum n. sp. Locality: Obora. Prague. 2. 1964. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pl. p. 59-60. Fig. Prague. Fig. Pl. Fig. p. Figs. 4. Pl. Fig. Material: Specimen 25/1963 figured by Kukalová (1964a. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 5. – Kukalová. Type: Holotype 24/1963 figured by Kukalová (1964a. Locality: Obora. Figs. sp. 3. 3. Fig. 58. Prague. 164. 1 Material: Specimen 85/1963 figured by Kukalová (1964a. Obora. sp. 1 Type: Holotype 41/1963 figured by Kukalová (1964a. 163) 1964a Lioma moravica n. Pl. Pl. 13. 1964 (Fig. 12. 6. 1964 Cerasopterum gracile Kukalová. 1 Fig. length of fore wing 18 mm. Fig. pp. Pl. 13. Pl. Fig. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 57-58. Fig. Fig. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1 Fig. Locality: Obora. Obora. Pl. Fig. – Kukalová. Holotype 41/1963. – Kukalová. 11. Fig. 1964 (Fig. Fumopterum largum Kukalová. 7. 1964a Donopterum sp. Cerasopterum gracile Kukalová.

Holotype 34/1963. Pl. 9. Cerasopterum longum Kukalová. Locality: Obora. sp. Fig.5 mm. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. pp. 8. 168) 1964a Cerasopterum extendum n. Locality: Obora. 8. 20. Fig. Pl. 1964a Cerasopterum sp. Pl. 1964. 22. Pl. length of fore wing 10 mm. 1964. Cerasopterum oborianum Kukalová. subtile – Kukalová. Figs. 1964. Fig. 69-70. 2. Prague. 3 Material: Specimen No. – Kukalová. 7. Fig. Fig. Pl. Fig. 21. Fig. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Holotype 63/1963. Obora. Pl. 7. Pl. Cerasopterum cf. 8. 2 Type: Holotype 64/1963 figured by Kukalová (1964a. Prague. Prague. Pl. 1964 (Fig. – Kukalová. length of longer fore wing 7. p. Fig. Holotype 36/1963. Prague. length of fore wing 8 mm. 19. 1964 (Fig. Fig. pp. – Kukalová. 67-68. 9. Cerasopterum sp. 19. 167. 1964 (Fig. 1 121 . Locality: Obora. Pl. 24. 23. Fig. 66. Locality: Obora. 166. Fig. 167) 1964a Cerasopterum longum n. Figs.Class Insecta 1964a Cerasopterum oborianum n. Cerasopterum subtile Kukalová. 21. Holotype 64/1963. 7. Cerasopterum extendum Kukalová. Locality: Obora. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. sp. pp. 64-65. 1964. Cerasopterum extendum Kukalová. 7. sp. Fig. 1 Cerasopterum subtile Kukalová. 168. Fig. Obora. 22. Fig. Type: Holotype 36/1963 figured by Kukalová (1964a. 68-69. p. Fig. 10. 169. Obora. 65. 3 Type: Holotype 63/1963 figured by Kukalová (1964a. Fig. Prague. 1 Fig. pp. Fig. – Kukalová. 24. – Kukalová. Pl. Pl. Fig. Fig. Cerasopterum longum Kukalová. sp. 40/1963 figured by Kukalová (1964a. 169) 1964a Cerasopterum subtile n. Fig. Obora. Fig. Fig. 20. length of fore wing 9 mm. subtile (Kukalová 1964) 1964a Cerasopterum cf. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 8. Type: Holotype 34/1963 figured by Kukalová (1964a. 25.

GENUS CHLUMIA KUKALOVÁ. 32. 29/1964 figured by Kukalová (1964a. Locality: Obora. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 1964 1964a Tyrannopterum minimum n. 10. Pl. 172. 170. 13. Type: Holotype 38/1963 figured by Kukalová (1964a. – Kukalová. 26. 1964. 14. Fig. Fig. Prague. 171. Fig. Locality: Obora.8 mm. 2. 34. 13. Prague. Pl.9 mm. pp. length of fore wing 10 mm. 2 Material: Specimen No. Pl. Figs. – Kukalová. 10. Fig. Obora. Locality: Obora. Fig. Prague. raketa Kukalová. 1964 (Fig. sp. Brnia cf. pp. 1. 33. Obora. Pl. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. Fig. 73-75. 78-79. Locality: Obora. Brnia cf. 26. 1964. Specimen 29/1964. 27-31. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 173) 1964a Chlumia obesa n. 1 Fig. 1964 Brnia raketa Kukalová. 13. sp. 27. Holotype 38/1963. Fig. Chlumia par va Kukalová. Obora. – Kukalová. Holotype 37/1963. Pl. 1964 (Fig. p. 1964 (Fig. 10. 2 . Figs. Figs. Fig. Pl. raketa Kukalová 1964 (Fig. Fig. 1 Type: Holotype 93/1963 figured by Kukalová (1964a. 76-77. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Brnia raketa Kukalová. Fig. Fig. 1964 Tyrannopterum minimum Kukalová. 14. 11. Pl. 33. Pl. 172) 1964a Chlumia parva n. – Kukalová. 1. Pl. Figs. Fig. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Prague. Fig. Pl. 170) 1964a Brnia raketa n. 25. FAMILY PHENOPTERIDAE CARPENTER. 171) 1964a Brnia cf. sp. 3. Fig. 34-36. Figs. 80. 10. 3. 70-71. 12. Pl. 1 Type: Holotype 37/1963 figured by Kukalová (1964a. 11. Pl. 1964 Chlumia parva Kukalová. 1964. pp. Locality: Obora. sp. 32. 37. length of fore wing 13. 1950 GENUS BRNIA KUKALOVÁ. 12. 122 Chlumia obesa Kukalová.Class Insecta Material: Specimen 4/1963 figured by Kukalová (1964a. pp. Pl. Figs. length of complete wing 13. Prague. Fig. Figs. GENUS TYRANNOPTERUM KUKALOVÁ. raketa – Kukalová.

176) 1964a Zephyropterum lentum n. – Kukalová. Chlumia sp. Fig. Fig. FAMILY JABLONIIDAE KUKALOVÁ. pp. 174) 1964a Jablonia aestiva n.Class Insecta Type: Holotype 16/1963 figured by Kukalová (1964a. Pl. 41. pp. Fig. 173. 3 Type: Holotype 146/1963 figured by Kukalová (1964a. – Kukalová. pp. Jablonia aestiva Kukalová. 38. Prague. Fig. 39. Fig. sp. – Kukalová. 81. 14. 42. Fig. Locality: Obora. Fig. 175) 1964a Havlatia annae n. Fig. 15. Pl. 1 (Fig. Fig. Fig. 40. Fig. 15. 177) 123 . Pl. 15. 3 Fig. Fig. Holotype 16/1963. 39. 41. Locality: Obora. Pl. 1964 Zephyropterum lentum Kukalová. Prague. Fig. sp. sp. 87-88. 14. 1964 Jablonia aestiva Kukalová. 16. – Kukalová. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. p. Holotype 146/1963. 84-85. Pl. length of fore wing 4. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Pl. Prague. Havlatia annae Kukalová. Locality: Obora. Fig. Locality: Obora. 14. 175. pp. 1964 GENUS HAVLATIA KUKALOVÁ. Fig. Prague. Holotype 5/1963. Obora. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1964. 40. GENUS ZEPHYROPTERUM KUKALOVÁ. 1964a Chlumia sp. Pl. Locality: Obora. – Kukalová. 1 Type: Holotype 5/1963 figured by Kukalová (1964a. 1964. 37. Chlumia obesa Kukalová. Prague. Fig. Pl. Pl. length of fore wing 6. 1964 GENUS VENTOPTERUM KUKALOVÁ. length of fore wing 13 mm. Type: Holotype 15/1963 figured by Kukalová (1964a. Pl. 2 1964a Ventopterum rapidum n. 1964 Havlatia annae Kukalová. Obora. 1964. 1964 (Fig.7 mm. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. Obora. 86-87. 1964 Ventopterum rapidum Kukalová. 1964 (Fig. Material: Specimen 51/1963 figured by Kukalová (1964a. 1964 GENUS JABLONIA KUKALOVÁ. 15. 38. Fig. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 174. Fig. FAMILY HAVLATIIDAE KUKALOVÁ.8 mm. 82-83. 1964 (Fig. sp. 15. 15. Fig. Fig.

Ventopterum rapidum Kukalová. Prague. Fig. 89-90. 3 Material: Specimen 35/1963 figured by Kukalová (1964a.5 mm.3 mm. Locality: Obora. 178) 1964a Skalicia rara n. Fig. Fig. 16. 45. Fig. Type: Holotype 52/1963 figured by Kukalová (1964a. 17. 1 Doubravia sp. 91. 1964.2 mm. Zephyropterum lentum Kukalová. Pl. – Kukalová. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. pp. 176. 1964 Skalicia rara Kukalová. Locality: Obora. Doubravia annosa Kukalová. 1964. Prague. length of fore wing 15. Fig. Holotype 52/1963. Holotype 15/1963. length of fore wing 8. 1964 (Fig. Locality: Obora. 16. . Pl. 44. Pl. Fig. Locality: Obora. p. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1964. 16. 179. – Kukalová. FAMILY SKALICIIDAE KUKALOVÁ. 45. 42. GENUS DOUBRAVIA KUKALOVÁ. 1964a Doubravia sp. Fig. 179) 1964a Doubravia annosa n. 43. length of fore wing 17. Obora. Prague. Fig.5 mm. Fig. 44. sp. Fig. Holotype 57/1963. Prague. 177. Obora. 1964 Doubravia annosa Kukalová.Class Insecta Type: Holotype 57/1963 figured by Kukalová (1964a. 43. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1964. sp. 17. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Obora. Fig. 91. Fig. Skalicia rara Kukalová. Fig. Fig. Obora. Pl. length of fore wing 8. Fig. 2 Type: Holotype 44/1963 figured by Kukalová (1964a. 124 . 16. Pl. 16.Kukalová. 178. p. fig. 1964 GENUS SKALICIA KUKALOVÁ. Fig. 1964 (Fig. Fig. Pl. Pl. Holotype 44/1963.

Figs. 93-95. Pl. Quercopterum decussatum Kukalová. 46. 1964 (Fig. pp. length of shorter fore wing 10 mm. Figs. sp. Oborella inexpectata Kukalová. 183) 1964a Sharovipterum alatum n. Obora. 21. 49. 1964. 1964 Oborella matura Kukalová. 181) 1964a Oborella rusticana n. 52. Pl. 21. 3. sp. 181. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Locality: Obora. 180) 1964a Oborella matura n. 2. Oborella matura Kukalová. 53. Pl. Pl. Fig. 97-98. Pl. 1964 Quercopterum decussatum Kukalová. Fig. Holotype 77/1963. 1 Type: Holotype 77/1963 figured by Kukalová (1964a. GENUS QUERCOPTERUM KUKALOVÁ. 1964 Fig. 125 . pp. 1. 98-100. Obora. Oborella rusticana Kukalová. Prague. Fig. 1964 1964a Oborella inexpectata n. 52. length of fore wing 13. Fig. 1 Type: Holotype 3/1963 figured by Kukalová (1964a. Prague. 20. 1935 GENUS OBORELLA KUKALOVÁ. Fig. 100-101. 1 Type: Holotype 91/1963 figured by Kukalová (1964a. 182) 1964a Quercopterum decussatum n. – Kukalová. Fig. Prague. 180. 49. sp. 1964 (Fig. 1964. sp. 18. Fig. Holotype 50/1963. Fig. 1 Type: Holotype 50/1963 figured by Kukalová (1964a. Pl. 2. Fig. Fig. – Kukalová. Pl. 19. Fig. length of fore wing 10. Type: Holotype 60/1963 figured by Kukalová (1964a. Locality: Obora. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University.8 mm. Pl. 95-97. Pl. Fig. Fig. 20. Fig. 1964 (Fig. 2. Figs. 46-48. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 19. 1964 (Fig. Prague. GENUS SHAROVIPTERUM KUKALOVÁ. Prague. 19. Fig. – Kukalová. Figs. 1909 SUBFAMILY LEMMATOPHORINAE SELLARDS. Figs.Class Insecta FAMILY LEMMATOPHORIDAE SELLARDS. 2. Holotype 91/1963. Locality: Obora. Pl. pp. Fig. 54. pp. 182. – Kukalová. Obora. Pl. 22. sp. Fig. 51. 54. Locality: Obora. 2 Oborella rusticana Kukalová. 50. Pl. 22. Fig. pp. 1964. 19. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 51. Fig. Sharovipterum alatum Kukalová.7 mm. 21. Figs. 21. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. – Kukalová. Pl. Locality: Obora.

Fig. Fig. Fig. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Locality: Obora. Fig. 183. 1964 (Fig. – Kukalová. 22. Fig. Obora. 1964 (Fig. 22. Fig. Type: Holotype 21/1963 figured by Kukalová (1964a. Holotype 3/1963. Holotype 39/1963. 1964 Blania oviformis Kukalová. 1964. length of fore wing 6. 184) 1964a Blania rotunda n. 22. Pl.8 mm. Locality: Obora.2 mm. GENUS BLANIA KUKALOVÁ. Holotype 22/1963. Fig. p. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 103-104.2 mm. Pl. Pl. SUBFAMILY PARAPRISCINAE CARPENTER. length of fore wing 10. sp. length of fore wing 7. pp. Fig. 187) 1964a Torrentopterum pallidum n. 104-105. 1964 (Fig. – Kukalová. Pl. 126 Fig. 57. Blania rotunda Kukalová. Fig. 57. Fig.3 mm. 1935 GENUS TORRENTOPTERUM KUKALOVÁ. – Kukalová. Sharovipterum alatum Kukalová. Obora. pp. 3 Torrentopterum pallidum Kukalová. Fig. 58. sp. 185. 55. 1964 (Fig. 1964. Obora. 106. 1964 Blania rotunda Kukalová. 1964. . Fig. Blania oviformis Kukalová. Pl. sp. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Obora. 2 Type: Holotype 22/1963 figured by Kukalová (1964a. 23.Class Insecta Fig. sp. Fig. 1 Type: Holotype 39/1963 figured by Kukalová (1964a. 1964. Locality: Obora. 23. 2 Blania falsa Kukalová. 56. Fig. 186) 1964a Blania falsa n. 185) 1964a Blania oviformis n. Type: Holotype 189/1963 figured by Kukalová (1964a. Fig. 55. 186. – Kukalová. Pl. 102-103. Blania falsa Kukalová. Prague. Pl. Fig. Prague. 56. 22. Holotype 189/1963. pp. length of fore wing 7. 23. 184. Prague.

4 mm. – Kukalová. 1923 Type: Holotype 94/1963 figured by Kukalová (1964a. Holotype 179/1963. Villopterum villosum Kukalová. Fig. Locality: Obora. sp. 1 Type: Holotype 179/1963 figured by Kukalová (1964a. Fig. Pl. Maculopterum maculatum Kukalová. 2 Type: Holotype 62/1963 figured by Kukalová (1964a. Fig. 190) 1964a Villopterum proximum n. Pl. 1815 – Kukalová. 24. 1964 Maculopterum maculatum Kukalová. Fig. Prague. 1964 (Fig. Locality: Obora. Obora. p. – Kukalová. 1964. Fig. Locality: Obora. Fig. 59. 59. 24. 1966 Homoptera Leach.Class Insecta Fig. Pl. 61. Torrentopterum palidum Kukalová. GENUS MACULOPTERUM KUKALOVÁ. 3 Locality: Boskovice Basin. 60. 60. GENUS VILLOPTERUM KUKALOVÁ. Pl. 189) 1964a Villopterum villosum n.8 mm. length of fore wing 6. 24. Fig. 187. Fig.7 mm. Pl. 1964 (Fig. 24. Fig. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 1815 Homoptera indet. length of fore wing 7. sp. Fig. 1964 Villopterum villosum Kukalová. 58. ORDER HOMOPTERA LEACH. Fig. 188. 189. 3) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. Fig. 109-110. Prague. 1964. 1964. 23. sp. Pl. Holotype 94/1963. Obora. 110.8 mm. 108. Fig. 127 . Fig. pp. Obora. Fig. Holotype 62/1963. 24. Prague. Villopterum proximum Kukalová. 2) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. 188) 1964a Maculopterum maculatum n. – Kukalová. 24. Fig. 782 Villopterum proximum Kukalová. p. Locality: Obora. Pl. Holotype 21/1963. length of fore wing 4. Obora. 1) deposited at the Paleontological Institute of Charles University. p. Fig. 190. Note: Presence of several forms of the order Homoptera is mentioned but not described by Kukalová (1966). Prague. 1964. length of fore wing 6. COHORT PARANEOPTERA MARTYNOV. 61. 1964 (Fig.

Locality: ¤íãany. Fig. 1) is deposited at the private collection of J. – Kukalova-Peck. Locality: Obora. Type: Specimen 9/1989 figured by Kukalova-Peck & Willmann (1990. – Kukalova-Peck & Willmann. 1990 1990 Pseudomeropella nekvasilovae n. 1913 SUBORDER PERMOTRICHOPTERA MARTYNOVA. ORDER NEUROPTERA BURMEISTER. ORDER TRICHOPTERA KIRBY. p. Kukalová-Peck. sp. 6) is deposited at the private collection of J. Type: Specimen 7/1989 figured by Kukalova-Peck & Willmann (1990. sp. 1966 Permopsocidae Tillyard. Fig. p. Figs. 8-13 Locality: Boskovice Basin. Figs. 20-27 Type: Specimen 1/1989 figured by Kukalova-Peck & Willmann (1990. Fig. Kukalová-Peck. sp. 787 Pseudomerope oborana Kukalova-Peck & Willmann. 1958 GENUS MICROPTYSMELLA KUKALOVA-PECK & WILLMANN. 462-463. 1926 Permopsocidae indet. 1966 Neuroptera Burmeister. 1958 FAMILY MICROPTISMATIDAE MARTYNOVA. Figs. 16 Type: Specimen 16/1989 figured by Kukalova-Peck & Willmann (1990. 1990 Pseudomerope mareki Kukalova-Peck & Willmann. 18 is deposited at the private collection of J. Kukalová-Peck. Fig. Locality: Obora. p. sp. 32 Pseudomerope gallei Kukalova-Peck & Willmann. p. sp. Note: Presence of several forms of the family Permopsocidae is mentioned but not described by Kukalová (1966). 461. 1990 Stenomerope spinari Kukalova-Peck & Willmann. Kukalová-Peck. 461. 784 Pseudomerope havlati Kukalova-Peck & Willmann. pp. 1930 GENUS PSEUDOMEROPE KUKALOVA-PECK & WILLMANN. 32) is deposited at the private collection of J. pp. – Kukalova-Peck & Willmann. 1990 1990 Pseudomerope oborana n. 6-7 Locality: Boskovice Basin. 1926 – Kukalová. Fig. 1829 – Kukalová. Locality: Obora. pp. Willmann. 128 Type: Specimen 19/1989 figured by Kukalova-Peck & Willmann (1990. 464-465. 461-462. Kukalová-Peck. Fig. Kukalová-Peck. Locality: Obora. Fig. sp. Figs. – Kukalova-Peck & Willmann. 18-19 Type: Specimen figured by Kukalova-Peck & Willmann (1990. 1829 Neuroptera indet. Note: Presence of several forms of the order Neuroptera is mentioned but not described by Kukalová (1966). 1810 FAMILY PERMOPSOCIDAE TILLYARD. pp. 1990 Pseudomeropella nekvasilovae Kukalova-Peck & Willmann. 1-5 Type: Specimen 18/1989 figured by Kukalova-Peck & Willmann (1990. – Kukalova-Peck & Willmann. GENUS PSEUDOMEROPELLA KUKALOVA-PECK & WILLMANN. Fig. Figs. sp. 1990 1990 Pseudomerope mareki n. 8) is deposited at the private collection of J. 467. GENUS STENOMEROPE KUKALOVA-PECK & WILLMANN. – Kukalova-Peck & Willmann. 1990 Microptysmella moravica Kukalova-Peck & Willmann. p.Class Insecta ORDER PSOCOPTERA LATREILLE. 20) is deposited at the private collection of J. 463-464. FAMILY PROTOMEROPIDAE TILLIARD. 1990 1990 Stenomerope spinari n. 1990 1990 Pseudomerope havlati n. – Kukalova-Peck & Willmann. 1990 1990 Microptysmella moravica n. fig. 16) is deposited at the private collection of J. 1990 1990 Pseudomerope gallei n. . Kukalová-Peck. Locality: Obora.

). .. 4-10 1996 Carbotriplura kukalovae sp. Dytiscomorphus larvalis Fritsch.). Pl.). Zd-1 (M‰ec M. 34/21 . Nb-4 (N˘fiany M.). Locality: Tlustice „·tilec opencast mine“. 1879 Eugereon? sp. 7 (Eugereon?) Fritsch – Handlirsch. – Fritsch. 1905 1905 Ditiscomorphus larvalis . Co-1 (Kounov M. M‰ec M. Pl.).).).).). p. 2). Kk-1 (M‰ec M.). Pl.). 1905 1905 1907 1907 1908 Anthracocorides platipes . sp. 4-10) and Kluge (1996. MV-1 (M‰ec M.). Rakovník „Moravia mine“. Fig.).). SUBORDER CARBOTRIPLURINA KLUGE. Figs. 129 Type: Holotype P 2670 figured by Petr (1981. 133. p. Îìár u Kumburku „Smíta“. n.).). MB-23a. M‰ec M.). Figs. p. 1996 1985 Bojophlebia prokopi n.). VD-2 (Upper SvatoÀovice M. MB-22 (M‰ec M.). 9/1-4 1908 Ditiscomorphus larvalis Fritsch – Handlirsch. Co-12 (M‰ec M.). Ln-1 (M‰ec M.).). (Jelenice M. Prague. 31) is deposited at the private collection of J.). 336 Type: Specimen 29/1989 figured by Kukalova-Peck & Willmann (1990. p. Lv-1 (M‰ec M. 9. MB-5 (M‰ec M. Le7 (N˘fiany M. MJ-8 (Jelenice M. 332. 6. 1990 Moravochorista carolina Kukalova-Peck & Willmann.). M‰ec M.).).. Protomeropidae indet. Trichoptera indet. 1 Eugereon? – Fritsch. Kukalová-Peck. Ke-7 (M‰ec M. Kp-18 (N˘fiany M. 1-2) deposited at the National Museum. sp. Se-1 (Syfienov F. Hfiedle M. GENUS EUGEREON? FRITSCH. 1990 protomeropid hindwings – Kukalova-Peck & Willmann. Lo-6 (M‰ec M. Locality: Rakovník „Moravia mine“. Ob-1 (M‰ec M. Figs. Krsmol. p.).). Zdûtín H. p. Type: Specimen No. V‰-1 (Black Shale H. pp. 1996 FAMILY CARBOTRIPLURIDAE KLUGE. pp. p.).).). 1 UNIDENTIFIED WINGS AND WING FRAGMENTS (STEPHANIAN SPECIMENS) Localities: Bc-1 (M‰ec M. Slan˘ „Mine“. Prostfiední Lánov „Eastern slope of Malé Labe valley“.). Sã-1 (Black Shale H. Ph-2 (M‰ec M.).). 936-939.). Prague. M‰ec M. VÚj-1 (Hfiedle M. Bfi-2 (M‰ec M. 11-12. SED. Kukalová-Peck (1985. 8. Dl-2 (M‰ec M. Pl. p. – Fritsch.Fritsch Anthracocorides platypus Fr. Kbl-2 (M‰ec M. Dm-9 (M‰ec M. Co-8 (M‰ec M. Pl. S‰-1 (Jelenice M. 31 Type: Specimen No. Dch-4 (M‰ec M. Re-3 (Radvanice seam complex). Zl-1 (Radnice Coal Seams) Locality: Boskovice Basin. Hd-1 (Radvanice seam complex).Handlirsch. 12. Mt-1 (M‰ec M. MV-2 (Jelenice M.). Locality: Obora.). Prague Locality: Rakovník „Moravia mine“.). – Fritsch. Pl. LB-1 (M‰ec M. 11 Anthracocorides platipus Fr. 1913 – Kukalová. 7) deposited at the National Museum. Lib-1 (M‰ec M. Zl-1 (M‰ec M. 1) deposited at the Regional museum Beroun.. TRICHOPTERA INDET. ¤i24 (M‰ec M. H‰-1 (M‰ec M. Pl. MJ-2 (M‰ec M. 1-4) deposited at the National Museum. Figs. S˘1 (M‰ec M.. Rtynû v Podkrkono‰í. 8/1-4 Anthracocorides platipes Fritsch.). – Fritsch. Anthracocorides platypus Fritsch. Kyje „Railroad cut“ (unspecified). 1990 1990 Moravochorista carolina n. 28-30 Material: Specimen M 1018 figured by Fritsch (1899a. 72-75. 1966 Trichoptera Kirby. Fig. Kromle. Co-6 (M‰ec M.).Fritsch 1907 Dytiscomorphus larvalis Fr. – Kukalova-Peck & Willmann. N˘fiany. ¤i-22 (M‰ec M. Fig. 789 UNIDENTIFIED WINGS AND WING FRAGMENTS (WESTPHALIAN SPECIMENS) Localities: Co-26 (N˘fiany M. Locality: N˘fiany. Su-1 (M‰ec M. Sa-21 (Jelenice M. TRICHOPTERA INCERTAE SEDIS GENUS MORAVOCHORISTA KUKALOVA-PECK & WILLMANN. 195 Eugereon? Sp.).).. Ob-5 (M‰ec M.). 1996 Carbotriplura kukalovae Kluge.). 332 Locality: Obora.). pp. TR-1 (M‰ec M. 133. U6 figured by Fritsch (1907.). Figs. Figs. Fig. ¤i-1 (M‰ec M. Figs. 6.). 1879b 1895b 1899a 1908 Eugereon? – Fritsch.). Nt-1 (M‰ec M. Co-11 (M‰ec M.). – Kukalová-Peck.). 1. 465-467. Note: Presence of several forms of the order Trichoptera is mentioned but not described by Kukalová (1966). p.). 465. p. – Kluge.. Pp-3 (Malesice M. Figs. Nová Paka „Aerodrome“.Class Insecta Locality: Obora. INSECTA INC. U 71 figured by Fritsch (1907.

Prostfiední Lánov „Eastern slope of Malé Labe valley“. Chobot.Class Insecta UNIDENTIFIED WINGS AND WING FRAGMENTS (PERMIAN SPECIMENS) Localities: âesk˘ Brod. Kochov „Horka“.) 130 . Nesprská Lhota. Vrchlabí „Road cut“. Svitávka „Hradisko hill – S foot“. Skalka. Krsmol. Oslavany „Left bank of the river Oslava“. V‰-1 (Upper Vrchlabí F.

M 184. M 190 (270). M 1246. f. 102/1-6 1966 Xenacanthus decheni (GOLDFUSS. 96/1. 95/2. 98. Horní Kalná „Behind the garage“. Pls. Fig. 325 2004 Xenacanthus parallelus (FRITSCH. Otovice „Hop-field“. Obora. Kner 1867) is deposited in the Naturkundemuseum Berlin under the number MB. Kruh 2. 329-330. 1889 GENUS XENACANTHUS BEYRICH. Figs. p. 5-13. M 171/ 161. M 167. pp. M 220. 1433. p. pp. 106-115. 229. 235. pp. Pl. sp. M 187. M 186. pp. 1890) – Schneider & Zajíc.Class Chondrichthyes CLASS CHONDRICHTHYES HUXLEY. Localities: Arnultovice „Left bank of âistá stream“. 95/1. pp. 372 Xenacanthus Decheni. M 187. M 1244. Otovice „âern˘ brook“. Paratypes: The type series is deposited at the National Museum. M 170. Olivûtín. Pl. 23-29. Horní Kalná (unspecified). Head with the pectoral fin and par t of the column. 3/1 1996 Xenacanthus parallelus (Fritsch. 1 1996 Xenacanthus decheni (Goldfuss. Pl. 540-541. 75-79. M 224. 1880 SUBCLASS ELASMOBRANCHII BONAPARTE. M 173. pp. Kruh 1. Decheni Goldfuss sp. 1848 Xenacanthus decheni (Goldfuss. 102/9 1986 Expleuracanthus parallelus – Heyler & Debriette. M 174. 189-200. p. 91/1-6. Pl. 191. M 177. 5/9-11) from Ruprechtice is deposited in the Geologisch-Paläontologisch Institut Bonn under the number Goldfuss 1329. The counterpart (Beyrich 1848. Goldfuss. Fr. Dolní Kalná „Nosek“. 1-13. Figs. Figs. 23-24. Ruprechtice. 1847) (Figs. M 193. 100. – Fritsch. 74 1890 Pleuracanthus parallelus. M 180. M 181. Olivûtín. 4 Fig. – Geinitz. 14-17. 2 1875 Xenacanthus Decheni – Friã. pp. 192. 1-3. 1847) – Zídek. Dolní Kalná „Little quarry“. p. 212-225. 1890) (Fig. Figs. 96 1994 Xenacanthus parallelus (FRITSCH. 23/1 Xenacanthus Decheni Goldfuss – Friã. x 0. 241. Pls. 1847) – Schneider & Zajíc. p. Holotype: The original (Goldfuss 1847. Xenacanthus decheni (Goldfuss. 92-94. Broumov. Kochov „Horka“. M 210. 230. Pl. Prague under the numbers M 162/168. 5. Figs. M 166. pp. 240. 30-32 X. 1 1994 Xenacanthus decheni (GOLDFUSS. 96/3. M 188/189. Pl. 1955 FAMILY XENACANTHIDAE FRITSCH. M 947. M 163. – Fritsch. 1890) – Schneider. 101. 192) 1847 1848 1861 1864b 1890 Orthacanthus decheni – Goldfuss. 117-121. 1847). 1847) – Schneider. 6 131 . 1890) – Soler-Gijón.Fritsch. Horní Kalná „Dump of the Adam mine“. 193) 1870 Xenacanthus Decheni . Figs. pp. pp. Xenacanthus parallelus (Fritsch. 1838 ORDER XENACANTHIFORMES BERG. 5/9-11 Xenacanthus Decheni – Beyrich. 2232.5.

Olivûtín.Romer. 122. 201-205. Prague under the number M 1028. Figs. 93/2-3. M 1366. Pl. M 162. 433 1994 Xenacanthus ovalis (Fritsch. p. 1890 Pleuracanthus ovalis.8. Fig. 1890). Locality: Kounov. 194) Lectotype: The original (Fritsch 1890.Schneider & Zajíc. 11) from Tfiemo‰ná is deposited at the National Museum. pp. 205. Paratype: The type series is deposited at the National Museum. Fr. x 0. Lectotype M 894. 1890) – Schneider. Pl. 1890) . 1847). p. 192. M 1357. 13-15. 94/1. Pl. Tfiemo‰ná. Fig. Fig. Prague under the number M 1107. 18. Prague under the numbers M 821. M 1027. Paratypes: The type series is deposited at the National Museum. Prague under the numbers M 894 and M 895. 91. 325 Xenacanthus ovalis (Fritsch. 5-6.M 1362. Lectotype: The original (part and counterpart) (Fritsch 1890. Localities: N˘fiany. p. Head and part of the column. x 0. Fig.Class Chondrichthyes Fig. M 1359 . 132 . Xenacanthus parallelus (Fritsch. 193. Xenacanthus decheni (Goldfuss. – Fritsch. 91/7-10 1945 Pleuracanthus ovalis . Tfiemo‰ná.86. 1890) (Fig. Pl. 7) from Kounov is deposited at the National Museum. 3/1 1996 Xenacanthus ovalis (Fritsch.

Paratypes: The type series is deposited in the National Museum. Pl. Pl. p. 95. Locality: Olivûtín. 19.) Xenacanthus? sp. Ko‰Èálov „Kováfi’s mill“. Fig. Pl. M 1245. Figs. 1/10 133 . 5 1997 Bohemiacanthus carinatus – Prouza. p. 210. Holotype: The original (Fritsch 1890. 5 Locality: Oslavany „Left bank of the river Oslava“. 112. p. Semily „Left bank of Jizera river“. 27 Locality: Rudník. Semily (unspecified). ·imÛnek & Zajíc. Ko‰Èálov (unspecified). Prague under the numbers M 1956 and M 853 (counterpart). Proseã pod Je‰tûdem. – Fritsch. Pl. 208) from Olivûtín is deposited at the National Museum. Localities: HK-1 (Rudník H. pp. p. p. 97) from Ko‰Èálov is deposited at the National Museum. 1994 Bohemiacanthus carinatus (Fritsch. p. Figs. M 192. Pl. GENUS BOHEMIACANTHUS SCHNEIDER & ZAJÍC. Semily „Ravine in Nouzov“. 1890) (Fig. 146. M 1241. 18-19. 2 (Fig. 1879) 1879a Xenacanthus? (Diplodus) plicatus – Fritsch. Ko‰Èálov „Behind the tavern”. – Fritsch. Lectotype M 1028. 97 Expleuracanthus carinatus – Heyler & Debriette. 1890) . Locality: Klá‰terská Lhota. – ·tamberg. 38 1998 Triodus carinatus – Soler-Gijón & Hampe. Xenacanthus ovalis (Fritsch. M 216. Xenacanthus sp. 74. 1890) 2001a Xenacanthus sp. – Fritsch. Pl. p. 195) 1890 1986 1993 1994 Pleuracanthus carinatus. Figs. 8 (non Pl.9.Rybnice “Hrádeck˘ creek”. Vf-1 (Rudník H. 123-125. U-m 1985 Xenacanthus-Typ U-m – Schneider. p. Fig. ·kodûjov „Vûtrná hora mine“. Pl. Chobot. 196) 1890 Pleuracanthus oelbergensis. ?Bohemiacanthus oelbergensis (Fritsch. Janovice. 343. Figs. Locality: Kh-1 (Kalná H.Schneider & Zajíc. 2001b Bohemiacanthus sp. 22-24 Material: Specimen MHK 62371 deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Padochov „Pipeline excavation“. 1995 Plicatodus plicatus (Fritsch.Schneider. 44 Bohemiacanthus carinatus (Fritsch.). Pls. Table 2 Bohemiacanthus sp. Fr. 13 1988 Xenacanthus plicatus – Typ A – Schneider. 194. Figs. Prague under the number M 1249. pp. 1890) . 1890). pp. Kundratice „Doly”. 4) 1994 ?Bohemiacanthus oelbergensis (FRITSCH. 127-129. Jk6 (Rudník H. pp.). M 291. 331. Fr. 7. Xenacanthus sp. – ·tamberg. 92. p. 1890) . Xenacanthus sp. 29 1889 Orthacanthus plicatus. 2/4.Schneider & Zajíc. Figs. 88. 20. 9.Class Chondrichthyes Fig. 99. M 1242. 95 Triodus carinatus – Hampe. 6. 240. 21/1-5. 11e Localities: Krsmol. 102. Fr. Kounov. 1912 Xenacanthus? sp. 2.) GENUS PLICATODUS HAMPE. x 0. Pfiíkr˘ „Tributary of HonkÛv creek“. Fig. 1. 2 1996 Bohemiacanthus carinatus (Fritsch. p. Prague under the numbers M 176. Fig. 96. 15-18. Víchová. p. 238. Pfiíkr˘ „HonkÛv creek”. Figs. 3-5. Vrchlabí „Road cut“. 207. Figs. Lectotype: The original (Fritsch 1890. 206209. 3. – Friã. Pl. Fig. Pl.

1879) . Locality: Klobuky „Slope“. p. S‰-1 (M‰ec M. 1849 1985 Triodus cf. Lectotype M 1249. 1985 ?Triodus-Typ go – Schneider.). Fig.Class Chondrichthyes Fig. Pl. 4/2-8 Holotype: The original (Fritsch 1889. 6 1996 Plicatodus plicatus (Fritsch. p. sessilis Jordan. Length of the specimen is 73 cm. 3 GENUS TRIODUS JORDAN. Prague under the number M 305. Nb-5 (M‰ec M. Pl. p. 94. pp. 88. Locality: Svitávka „Hradisko hill“.). 1879) . 218-221. 1985 ?Triodus JORDAN – Schneider.55. 1890). Fig. Ko‰Èálov. Nm-1 (Jelenice M. 3a Plicatodus sp. p. Kounov. Figs 2. 13) from KnûÏeves is deposited at the National Museum. Fig. Olivûtín. 1889 – Hampe.Schneider & Zajíc. ?Bohemiacanthus oelbergensis (Fritsch. 134 . 3/2 1995 Plicatodus plicatus Fritsch. Figs. 26. 1994 Plicatodus plicatus (Fritsch. Cast of the holotype M 1956. 326. Note: Teeth. 196. Localities: Klobuky „Slope“. 1849 Triodus cf. 3b. 94. Figs. 195. 25. x 0. Fig. 1890). ?Triodus sp. KnûÏeves. 94. pp.Schneider. Panensk˘ T˘nec. Note: Dorsal spine. Bohemiacanthus carinatus (Fritsch. 3c Locality: Svitávka „Hradisko hill“. ?Triodus sp. Pl.). 129-131. sessilis – Schneider. Note: Dorsal spine. Locality: Svitávka „Hradisko hill“.

1843 Orthacanthus kounoviensis Fritsch. pp. 138-140. Fig. M 1144. 135 . 366. 1. – Fritsch. 4. Pl. 1889 – Soler-Gijón. 17. Tab. Fig. Figs. pp.). 1-12. Fig. p. Kbl-2 (M‰ec M. Fig. 5. Figs. 185. 3 1999 Orthacanthus bohemicus Fritsch . 1 2000 Orthacanthus bohemicus – Soler-Gijón. Tab.). 200) 1889 Orthacanthus pinguis. Pl. MV-1 (M‰ec M. 82. Slan˘ „Mine“. 323. 90 1923 Pleuracanthus kounoviensis – Evans. 140-141. Fig. 1-12. – ·imÛnek. Pl. Pl. 109.). Prague. M 640 and others figured by Fritsch (1889. Kru‰ovice „Pipeline excavation“. 1-4. 2-9. 323. 1989 GENUS ORTHACANTHUS AGASSIZ. Locality: Kounov. 1-4) deposited at the National Museum. 23B. Kru‰ovice „Pipeline excavation“. 83.). 536539. p. 2F. Dorsal spine M 1139. 197) 1889 Orthacanthus Kounoviensis. 3. Locality: N˘fiany. 77 1889 Orthacanthus bohemicus Fr. Pl. Fig. 83. Orthacanthus kounoviensis Fritsch. Localities: Dch-4 (M‰ec M. Nm-1 (Jelenice M. Fig. 83. 1889 – Schneider. 2 Type: Isolated dorsal spine M 1139 figured by Fritsch (1889. 1 1998 Orthacanthus (Orthacanthus) bohemicus Fritsch 1889 – Heidtke. 82. Slan˘ „Mine“.Fritsch. 1889 (Fig. 87. x 1.). 7. 197. p. 89. 85.Soler-Gijón. 3 1998 Orthacanthus (Orthacanthus) kounoviensis Fritsch 1889 – Heidtke. 1875 (Figs. Fig. 3 Orthacanthus bohemicus Friã.). 86. DB-1 (PlouÏnice H. 5/2. 1. 2A. 18. Lib-1 (M‰ec M. Figs. Figs. 83. Fig. 1. pp. Zajíc & Drábková.). 366. 1889 (Fig.). pp. Pl. 89. Figs. 47483. 2 Localities: B‰-3 (M‰ec M. p. 87. Note: Evans (1923) mentioned and figured the specimen deposited at the Natural History Museum in London under no. Pls. 198. Klobuky „Slope“. – Fritsch. p. Figs. pp. Figs. Fig. Klobuky „Quarry“.5. p. Figs.). Prague. Pl.8. Figs. Fig. 1c) deposited at the National Museum. Ke-8 (Zdûtín H. 73-74. 1b. 87. 1889 – Schneider. 8. p.). 3. Pls. 81. Fig. 6 1998 Orthacanthus (Orthacanthus) pinguis Fritsch 1889 – Heidtke. Pls. 10A Types: Specimens M 1145. Pl. Pl. 9A. Figs. 1989 Orthacanthus sp. Orthacanthus sp. Pls. 2. – Fritsch. 3 2004 Orthacanthus bohemicus Fritsch. Sã-1 (Zdûtín H. ¤i-22 (M‰ec M. 14-15. pp. 104-107. Pl. Srbeã „Pipeline excavation“. 11 1945 Orthacanthus kounoviensis – Romer. 84. 432 1996 Orthacanthus kounoviensis Fritsch. 88. .). Pl. Fr. 1. 181. 2. Figs. Pl. – Friã. 1. pp. 1889. 88. Pl. Figs. 4 1996 Orthacanthus bohemicus Fritsch. 4 2000 Orthacanthus kounoviensis – Soler-Gijón. 199) 1875 Orthacanthus bohemicus Fr. pp. 107-109. Orthacanthus pinguis Fritsch. p. Nb-5 (M‰ec M. Tab. 5 2000 Orthacanthus pinguis – Soler-Gijón. Fr.Class Chondrichthyes FAMILY ORTHACANTHIDAE HEYLER & POPLIN. Lo-6 (M‰ec M. p. 81. Prague. 140. 1-4 1907 Orthacanthus bohemicus Fr. Kounov. Type: Isolated dorsal spine M 1142 figured by Fritsch (1889. Kounov.). 3. 4. 6) deposited at the National Museum.

1889. Or thacanthus bohemicus Friã. 198. Fig. x 0. Or thacanthus bohemicus Friã.85. 200. x 1. 1875.3.Class Chondrichthyes Fig. Specimen M 1145.85. 136 . N˘fiany. Fig. Kounov. x 0. Dorsal spine M 1142. N˘fiany. 1875. Specimen M 640. 199. Orthacanthus pinguis Fritsch.

Sy1 (?Zdûtín H. Peruc. Fig.). Fig.). p. Dn3 (Zdûtín H. Srbeã „Pipeline excavation“.). Lhotice „Shaft“. Dorsal spine M 308a. S‰-1 (Zdûtín H. Type: Isolated spine M 307ab figured by Fritsch (1889. Fig. Fig. Kladoruby „Dolní pepfiík“. Padochov „Pipeline excavation“. 86. Note: Zidek (1978) labeled this taxon as an organ genus. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 1889.Class Chondrichthyes XENACANTHIFORMES INCERTAE SEDIS GENUS BRACHIACANTHUS FRITSCH.). Krsmol. 542-543. Locality: Kounov. 7 Platyacanthus ventricosus Fritsch.).). p. Klobuky „Sugar rafinery“. 1875) – Hussakof. 83. 1889 1889 Brachiacanthus semiplanus. 1889 2004 Xenacanthiformes indet. Sã-1 (PlouÏnice H. Srbeã „Pipeline excavation“. Platyacanthus ventricosus Fritsch. HK-1 (Rudník H. Type: Isolated dorsal spine M 308a figured by Fritsch (1889. 137 .). Veselá „Veselka brook“.). N˘fiany. Moravsk˘ Krumlov „Rokytná river valley“.) XENACANTHIID TEETH AND SPINES (PERMIAN SPECIMENS) Locality: DB-1 (Rudník H. 366-367. Klobuky „Slope“.). – Soler-Gijón. Fr. Klá‰terská Lhota. CHONDRICHTHYES INCERTAE SEDIS Xenacanthiformes indet.). Klobuky „East“. Nm-1 (Zdûtín H. Pl. 10) deposited at the National Museum. Fig. 113.). Klobuky „Slope“. Kounov. Panensk˘ T˘nec.0.). 113. Klobuky „East“.). Fig. Str-1 (Klobuky H. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 143. Albuquerque. 86. 2B XENACANTHIID TEETH AND SPINES (STEPHANIAN SPECIMENS) Localities: DB-1 (PlouÏnice H. Mt-1 (Zdûtín H. XENACANTHIFORMES INDET. Localities: Arnultovice „Left bank of âistá stream“. 201. x 1. – Fritsch. 162 (partim) 1978 Platyacanthus ventricosus Fritsch. New Mexico. Fig. Locality: Kounov Note: Worn xenacanthodiid spines (in accordance with Zidek 1978). p. Horní Kalná „Outcrop in the wood“ (Havlena & ·pinar 1952 as Pleuracanthus sp. Malá Lhota „Pfiíãná zmola“. Klobuky „Sugar rafinery“. 5 1911 Anodontacanthus ventricosus (Fritsch. PlouÏnice (unspecified). 1889 – Zidek. GENUS PLATYACANTHUS FRITSCH. Fr. 1073-1074. Prague. 1889 Note: Specimen P-20409 (New Mexico Museum of Natural History. 1889 Brachiacanthus semiplanus Fritsch. Pl. 2 1998 Orthacanthus (Lebachacanthus) ventricosus Fritsch 1889 – Heidtke. Fig. – Fritsch. Peruc. MV-2 (Zdûtín H.). 201) 1889 Platyacanthus ventricosus. Pl. (Fig. Jk-6 (Rudník H. 83.). Vf-1 (Rudník H. p. 5) deposited at the National Museum. Lib-1 (Zdûtín H. Sa21 (Jelenice M. pp. pp. USA) represents a xenacanth embryo. 10 Panensk˘ T˘nec. Fig.). Janovice „Dump of the Franti‰ek mine“. p.). Prague. 8 2000 Platyacanthus ventricosus – Soler-Gijón. Kh-1 (Kalná H. Pl. F-2 (Rudník H. Kochov.

– ·tamberg. 2001. Klobuky „East“. 1-3) deposited at the Museum in Turnov and sections of the same specimen deposited under MHK 60399 at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. 113. 1988 Localities: Klobuky „Sugar rafinery“. Prague. Pl. ORDER EUSELACHII HAY. 1837 Sphenacanthus carbonarius (Giebel. Figs. 1“. 202. 1902 SUPERFAMILY CTENACANTHOIDEA ZANGERL. 142-145. 88. – Fritsch. Fig. Kounov. Locality: Kounov. Klobuky „East“. 4b Material: Isolated tooth M 310 figured by Fritsch (1888. Fig. 202. PlouÏnice (unspecified) SUPERFAMILY HYBODONTOIDEA OWEN. Fig.). MV-2 (Zdûtín H. 97-98 1945 “Hybodus” vestitus – Romer. MV-2 (Zdûtín H. sp. 1848) 1888 Orodus sp.). 14 Type: Isolated spine M 309 (damaged) figured by Fritsch (1889. 14) deposited at the National Museum.). 1889 1889 Tubulacanthus sulcatus Fr. 1981 FAMILY SPHENACANTHIDAE MAISEY. p. Panensk˘ T˘nec Fig. Euselachii indet. Pl. 73. Turnovichthys magnus ·tamberg. Holotype M 451. 2001 Turnovichthys magnus ·tamberg. 2001 (Figs. MV-2 (Zdûtín H. Localities: Klobuky „Slope“.) vestitus. . Localities: PlouÏnice „Railroad cut 0. 88. Fragment of the spine of the dorsal fin. 1935 Lissodus lacustris Gebhardt. Klobuky „Slope“. Localities: Klobuky „Sugar rafinery“. p. – Fritsch. x 0. p.75. pp. Prague. PlouÏnice „Railroad cut ·imÛnek’s excavation No. CTENACANTHOIDEA INCERTAE SEDIS GENUS TURNOVICHTHYS ·TAMBERG. Pl. 1846 FAMILY LONCHIDIIDAE HERMAN. Fig. Fig.0 – 1. 123. Fr. Krsmol. 1977 GENUS LISSODUS BROUGH. – Fritsch. 203) 2001b Turnovichthys magnus n. Locality: Krsmol. Klobuky „Slope“. Peruc. Pl. 1-9 Type: Holotype is a fin spine M 451 figured by ·tamberg (2001b. 138 EUSELACHII INDET. 1889 Tubulacanthus sulcatus Fritsch.3 m of the section“. Sphenacanthus sp. 1982 GENUS SPHENACANTHUS AGASSIZ. pp. Figs. 433 1991 “Hybodus” vestitus – Hampe.Class Chondrichthyes GENUS TUBULACANTHUS FRITSCH. 73. 14 1889 Hybodus (Sphenacanthus orodus sp. 14) deposited at the National Museum.

Pl. Fig. 1930 1930 Palaeoxyris bohemica n. 2 1934 Palaeoxyris bohemica Crookall – Prantl. Figs. Locality: N˘fiany. Notes: The single specimen of Janassa lacustris Zidek. 1967 is not a petalodontiform tooth but the unpreparated part of heavily sculptured outer surface of the actinopterygian (paramblypterid) cleithrum.Crookall. x 9. 1. 77) is assumed to be a nomen nudum. Pl. 1-3 1978 Palaeoxyris bohemica Crookall.Class Chondrichthyes Fig. Prague. p. 2-3. Xenacanthus levidens mentioned from the locality Kounov by Friã (1875.0. . pp. Palaeoxyris appendiculata Lesquereux. 14-15. 3-4. Cross section MHK 60399 of the holotype. For synonymy see chapter Actinopterygii. 139 . CHONDRICHTHYAN EGG CAPSULES GENUS PALAEOXYRIS BRONGNIART. Krsmol. p. Figs. 4. Turnovichthys magnus ·tamberg. 1930 – Müller. Pl. 4 Material: Specimens deposited at the National Museum. Locality: Ledce. sp. pp. MB-7 (M‰ec M. Prague. 1870 1934 Palaeoxyris appendiculata Lesquereux – Prantl. 1828 Palaeoxyris bohemica Crookall. pp. 203. 1.). 10 Material: Specimens deposited at the National Museum. 1. 2001.

.

). YA 2406. YA 2459. Paratypes M 1117. YA 2460. 4. 61. 325.).). Prostfiední Lánov „Behind the factory“. 196-197 (partim) 1989 Acanthodes „gracilis bendai“ – Zajíc. III/1 1988 Acanthodes fritschi n. Svitávka. ¤i-22 slope“. A large plate of siltstone with 45 specimens of Acanthodes sp. 2. 45. 1998 (Fig. 23-25. JZ 2/24 are from the collection of the Czech Geological Survey. and others.). 1998. (partim) – Zajíc. Ko‰Èálov „Behind the tavern“. 11-27.). ¤i-25 (M‰ec M. Pl. JZ 1/13. Pls 1-17 Localities: Bc-1 (M‰ec M. Prague . Pls. 1A-6C. 4-52. sp. Zábofi „Pit magnate Riese“. pp. Malá Lhota „Pfiíãná zmola“. II. 9A-14B Types: Holotype YA 2397 figured by Zajíc (1998. 27-30. – Augusta. Acanthodes gracilis (Beyrich. YA 2461. M 3635 are from the collection of the National Museum. p. YA 2491. Figs. gracilis Beyrich sp. bendai Fr. 289-291 (partim – specimen YA 1360) 2005 Acanthodes gracilis (Beyrich. P 30678. Sa2a (M‰ec M. P 30676. Figs. 204) 1893 Acanthodes Bronni? (partim) – Fritsch. Pls. YA 1379. Klobuky „ Slope“. HK-1 (Rudník H. 278-284.). Îilov. ¤i-20 (M‰ec M. „Hradisko hill – mainnorth western Fig. Ko‰Èálov „Kováfi’s Mill“. Slan˘ „Hollow“. x 1. 80-81 (partim) 1947 Acanthodes gracilis (BEYRICH) ROEMER var. Pls. 1861 GENUS ACANTHODES AGASSIZ. Hfiedle. JZ 1/11. pp. Kladoruby „Dolní pepfiík“. Lo-6 (M‰ec M.Class Acanthodii CLASS ACANTHODII OWEN. Prague. at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. – Beyrich. 1-2) is deposited at the Czech Geological Survey. 261. 141 . Prague. I. Prague. 9-29.) var. YA 1347. Zb˘‰ov „Behind the saw(borehole). Padochov „Pipeline excavation“. mill of the Antonín Mine“. Prague. Holotype YA 2397. pp. pp. 31-32 1861 A. Material: Collection of specimens from the end of 19th century is deposited at the National Museum. YA 2347. Rybnice „Hrádeck˘ creek“. P 30675. 1833 Acanthodes fritschi Zajíc. indet. Jedomûlice. 269270 (partim) 1946b Acanthodes gracilis bendai – Augusta. 204. M 3633. pp. P 30705 are from the collection of the Paleontological Department of the Charles University. YA 2384. 1846 ORDER ACANTHODIFORMES BERG. bendai Fr. pp. MV-1 (M‰ec M. Figs. p. pp. 1848) – Zajíc. 1-5 1985 Acanthodes sp. Srbeã „Excavation for pipeline“. 64-77. 1940 FAMILY ACANTHODIDAE HUXLEY. 106/9-12. – Zajíc. Fig. Kundratice „Doly“. 107/11 1939b Acanthodes gracilis (BEYR. Figs. M 3630. 21 1893 Acanthodes gracilis var. Bendai – Fritsch. 64-67 (partim). M 3629.2. pp. YA 1378. – Augusta. Zbraslavec. YA 2381. 205) 1848 Holacanthodes gracilis – Beyrich. Acanthodes fritschi Zajíc. Rudník. YA 2470. Localities: âerná Hora „Uncompleted motorway cut“. 265.). ¤i-22 (M‰ec M. A large collection of specimens from the localities of the Rudník Horizon of the Krkono‰e Piedmont Basin are under MHK 63633 – 63650. 1848) (Fig. pp. Pls. 4. from the locality Vrchlabí „Road cut“ is deposited at the Museum in Nová Paka. Ko‰Èálov – unspecified.). YA 2356.

Pl. B‰-3 (M‰ec M.).). – Zajíc. Specimen M 1933. MB-3 (Zdûtín H. x 0. MHK 63 796/C at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové.). pp. Krupá.). 107/7-9 1912 Acanthodes punctatus. – Friã. 107/6 1893 Acanthodes punctatus.. Pfierubenice. Jedomûlice. (Stephanian specimens) (Fig. Zdûtín H. x 0. . 28-33. PlouÏnice H.).). Lo6 (M‰ec M. 207) 1893 Acanthodes Bronni? (partim) – Fritsch. Prague. Fig. 205.). 15.). Ke-5 142 Fig. Figs. Acanthodes gracilis (Beyrich. 9. 14D Types: Holotype MHK 63 762/A figured by Zajíc (2005. Krouãová „Dump pit Adolf“. Klobuky „Slope“.). Locality: Kladoruby „Dolní pepfiík“. Bdín. Lib-1 (Jelenice M. Klobuky „East“. Dn-3 (Zdûtín H. N˘fiany „Highway“. ¤i-20 (M‰ec M. H‰-1 (M‰ec M. large collection is housed at the Geological Survey. 24. Nb-5 (M‰ec M. 12. ¤i-21 (M‰ec M.).). Acanthodes sp. Kounov. Malesice. pp.). Pls.). Klobuky „Gallery“. 61-62. Klobuky „Quarry“. MV-1 (M‰ec M. Holotype MHK 63 762/A. 27-30. Prague and several specimens (MP-M 315. Nedvûzí „Gallery Otto“. 32. Mt-1 (M‰ec M.). LB-1 (M‰ec M.). Fig. Kbl-2 (M‰ec M.).). 205. 16.).).. 61. 206.). KnûÏeves. Krp-1 (M‰ec M. Ke-7 (M‰ec M. Zdûtín H.). Zdûtín H.). Dch-3 (M‰ec M. Kru‰ovice „Excavation for pipeline“. Pls. – Fritsch. Dch-4 (M‰ec M. Hfiedle.4.). Pls.). Klobuky „Sugar rafinery“. 8C. MV-2 (M‰ec M. 14C. p. Panensk˘ T˘nec. PlouÏnice (unspecified). Nová Ves „Field near by Îìár u Kumburku. 1848). Kladoruby „Dolní pepfiík“. 14D) is deposited together with paratypes MHK 63 762/B. DB-1 (Upper Syfienov F. MP-M 318) are at the West Bohemian Museum in Pilsen. Ko‰Èálov. Acanthodes stambergi Zajíc. sp. Hvûzda. MP-M 317. 8C. Zdûtín H. Ke-6 (M‰ec M.)..). Zdûtín H.. Peruc. ¤i-24 (M‰ec M. Dolní ·tûpanice. 206) 2005 Acanthodes stambergi n. ¤i-22 (M‰ec M. 2005 (Fig. p. 32 (M‰ec M. Localities: Bc-1 (M‰ec M. ¤i-25 Material: Collection of specimens from the end of 19th century is deposited at the National Museum. Lbl-1 (M‰ec M. Acanthodes stambergi Zajíc.. Ob-5 (M‰ec M.. Fr. Fr. Páleãek.Class Acanthodii Fig.8. 2005. HK-1 (·tûpanice-âikvásky H.).

Figs.). x 0. 12. 6D-8B. Hluboké Dvory – Skaliãka „Uncompleted motorway cut“. F-3 (Rudník H. 262-264. HK-1 (PlouÏnice H. p. x 0. âesk˘ Brod „Na skalce“.. Slan˘ „Hollow“. Srbeã. Moravsk˘ Krumlov „Valley of the river Rokytná“. Rudník H. 74 1893 Traquairia pygmaea. 1933 Traquairichthys pygmaeus (Friã. Kladoruby „Dolní pepfiík“. 207. (M‰ec M. Figs. 208. Svitávka „Hradisko hill – mainnorth-western slope“.). Figs. Ko‰Èálov „Behind the hostel“. – Fritsch. Víchová.). Localities: âerná Hora (unidentified). Vrchlabí „Road cut“. Pls. Lectotype M 1121. 30-37.Class Acanthodii Fig. 50-55. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín Mine“. Pls. F-2 (Rudník H. 289-291 (partim). pp. S‰-1 (M‰ec M. Prague.). Rybnice „Hrádeck˘ creek“.). 143 . 2. Sebranice „Hill – side hill Podsedky“. Hluboké Fig. Vrchlabí „Road cut“. 1.0. 196-197 (partim) 1989 Acanthodes „gracilis bendai“ – Zajíc. 16. Kundratice „Doly“. Zbraslavec. Vf-1 (Rudník H. Zbonûk. Zábofi „Pit magnate Riese“. F-1 (Rudník H. 15A-16D Material: Set of the material from the older collections is deposited in the National Museum. Fr.). Neslovice „Fish rock“. Úherce.3. Svitávka „Hradisko hill – southern foot“. New collections (MHK 63752-63810 and others) from the Krkono‰e Piedmont Basins and Boskovice Graben are housed at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. other large set of specimens is at the Geological Survey. Prostfiední Lánov „Behind the factory“. Oslavany „Left bank of the river Oslava“.. pp. Sa-21 (Jelenice M. 2 2005 Acanthodes sp. âerná Hora „Uncompleted motorway cut“. 3.). bendai Fr. N˘fiany. Traquairichthys pygmaeus (Friã. Str1 (M‰ec M. PlouÏnice H. 19. Bendai – Fritsch.). ¤i-26 (M‰ec M. Dvory.. Podolí. M‰ec M. Ko‰Èálov „Kováfi’s Mill“. Îilov. – Friã. Polánka. 28. 80-81 (partim) 1947a Acanthodes gracilis (BEYRICH) ROEMER var. 209) 1875 Acanthodes pygmaeus Fr. Srbeã „Excavation for pipeline“. 64-67 (partim). Lubû. 245-249. – Augusta. Janovice. 1875) (Figs. Letovice „Jindfiichov“. Rk-9a (Rudník H. Zdûtín H. – Zajíc. 34-44. pp. Sa2a (M‰ec M.). Figs. TR-1 (M‰ec M. Pl. Several specimens of Acanthodes sp. 9. 1875). Sã-1 (Black Shale F. (Autunian specimens) 1893 Acanthodes gracilis var. Neslovice „Pod Knovízem“. from the accumulation of circa 45 specimens on the bedding surface of the carbonate flag.). ¤i-30 (M‰ec M. pp. pp. pp. 15.). 208.). Jk-6 (Rudník H. 18.). Prague..). Sebranice „Rasovna valley“. Ko‰Èálov – unspecified. Malá Lhota „Pfiíãná zmola“. Dolní Sytová. GENUS TRAQUAIRICHTHYS WHITLEY. 260. Padochov „Pipeline excavation“. 29. Pls. 107/10 1946b Acanthodes gracilis bendai – Augusta.).). Ko‰Èálov „Behind the tavern“. 103-105 Acanthodes sp.

29I. pp. Figs. 250-252. 209. N˘fiany. 1941 Pseudacanthodes pinnatus (Fritsch. Figs. Fr. Fig. pp. 39 Types: Lectotype M 1121 here designated figured by Fritsch (1893. 1875) – Zajíc. Localities: N˘fiany. Pl. Fig. 2B. p. Prague. Tfiemo‰ná. p. 1) deposited at the National Museum. Prague. Fig.Class Acanthodii Fig. 126-127. 1) is deposited at the National Museum. p. 1893) 1893 Protacanthodes pinnatus. 144 . 243-245 1975 Traquairichthys pygmaeus (Fritsch. 103. Pl. 48. pinnatus (Fritsch) 1893 (1895A) – Denison. p. 31I 1998 Protacanthodes pinnatus (Fritsch. pp. 2C 1979 T. 48. 39 Types: Lectotype M 1118 figured by Fritsch (1893. Figs. 1939a Traquairia pygmaea Fr. 108. 1893) – Jensen. 1875). Whole specimen is 50 mm long. 55-58. Traquarichthys pygmaeus (Friã. Locality: Tfiemo‰ná Note: Still unredescribed species may represent somewhat differently preserved Traquairichthys pygmaeus. Note: Still unredescribed species may belongs to the genus Acanthodes. 108 1979 P. – Fritsch. Specimen M 138 (West Bohemian Museum in Pilsen) with well developed tail and squamation. GENUS PSEUDACANTHODES WHITE & MOY-THOMAS. 1893) – Zajíc. 29H 1998 Traquairichthys pygmaeus (Friã. – Augusta. pygmaeus (Fritsch) 1875A – Denison. Pl.

MHK 80212 and MHK 80213 deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. DB-1 (Upper Syfienov F. 39 Elonichthys krejcii (Fritsch. – ·tamberg. Locality: Malesice. Vienna..).). Subclass Actinopterygii CLASS OSTEICHTHYES SUBCLASS ACTINOPTERYGII COPE. Fig. Prague.). 1-7) deposited at the National Museum. MV-2 (M‰ec M. 127. Vienna. Zdûtín H. Holotype.). 1929 FAMILY ELONICHTHYIDAE ALDINGER. Material: Specimen GBW 2006/65/4 housed at the Geologisches Bundesanstalt. Figs.). Prague. 1895) – ·tamberg.). Netovice. ¤i-21 (M‰ec M. Types: Holotype M 888 and M 889 (part and counterpart) figured by Fritsch (1895a. Fig. p.). Prague and Geologisches Bundesanstalt. pp. Localities: Bc-1 (M‰ec M. 3-5. 6–11. – Fritsch. Pl. 1–7 1989b Watsonichthys sphaerosideritarum (Fritsch. x 0. 261. 210) 1895a Acrolepis sphaerosideritarum.63. Pl.). Nt-1 (M‰ec M. p. 37 – 46. 127.).). ¤i24 (M‰ec M. pp. and amount of isolated scales and bones from the Stephanian of the Krkono‰e Piedmont Basin housed mainly at the National Museum.). „Elonichthys“ sp. ¤i-22 (M‰ec M. 8 2007 Elonichthys sp. p. 1. ¤i-30 (M‰ec M.). ¤i-20 (M‰ec M. 212) 1895a Acrolepis Krejãii. 223. 211. 4 2006 „Elonichthys“ sphaerosideritarum (Fritsch 1895) – ·tamberg. 214) 1997a Watsonichthys – Zajíc. DB-1 (Upper Syfienov F. 1895) (Figs. Pls. 1-3 2006 „Elonichthys“ krejcii (Fritsch 1895) – ·tamberg. MV-1 (M‰ec M. Fr. M‰ec M.128. Dch-4 (M‰ec M.). Lib-1 (M‰ec M. Pl. p. 2B Fig.. 115-116.). Figs.). several specimens at the private collection of Mr Lapacík (Turnov). 3. 1887 ORDER PALAEONISCIFORMES HAY. Fig. S‰-1 (M‰ec M. M 889. – Fritsch.).). 1895) (Fig. Pl. Ob-5 (M‰ec M. 145 . 1-8 1989b Watsonichthys krejcii (Fritsch. Figs.. 198. 210. 1937 GENUS ELONICHTHYS GIEBEL.). LB1 (M‰ec M. 2 1991 Watsonichthys sphaerosideritarum (Fritsch. Localities: Bc-1 (M‰ec M. Sa-21 (Jelenice M. p. Pl. RPZ-22 (Hfiedle M. Mt-1 (M‰ec M. p. 1895) – ·tamberg. 1895). Elonichthys sphaerosideritarum (Fritsch. p.).). pp. 2C Types: Holotype M 1208 (part and counterpart) and galvanic cast M 890 figured by Fritsch (1895a.). Fr. 1895) – ·tamberg. Kbl-2 (M‰ec M.). 14 2007a Elonichthys sp. Nb-5 (M‰ec M. 75. 73. 13. Îilov. Îilov. Fig. specimens MHK 70063. Pl. Ke-7 (M‰ec M. Figs. 128.Class Osteichthyes. 223. Pl. 31-37. Fig. 260 1991 Watsonichthys krejcii (Fritsch.). V‰-1 (M‰ec M. (Fig. Fig. Figs. 1-8) are deposited at the National Museum. – Zajíc. 213. pp. Figs. 4. 1895) – ·tamberg. 1848 Elonichthys sphaerosideritarum (Fritsch. 116-117. Pl.

¤i-30 (M‰ec M. Malesice. Krp-1 (M‰ec M. Slan˘ „Hollow“ . Str-1 (M‰ec M. Nb-5 (M‰ec M. x 1.). Nt-1 (M‰ec M.).).). ¤i-25 (M‰ec M. Zastávka u Brna „Julius Mine“. Black Shale H.).0.). x 4. Dch-4 (M‰ec M.). Lo-6 (M‰ec M.).). 1895). Nm-1 (Zdûtín H.).).. Fragment of the body with a straggle of scales.). Sã-1 (Lower Syfienov F.).). N˘fiany „Highway“. Dm9 (M‰ec M. Subclass Actinopterygii Fig. V‰-1 (Black Shale H. Jb-1 (M‰ec M. Dch-3 (M‰ec M.). 212. PlouÏnice (unspecified). HK-1 (PlouÏnice H.. S‰-1 (M‰ec M. RPZ-22 (M‰ec M. TR-1 (M‰ec M. ·tûpaniceâikvásky H. ¤i.. 211.). Specimen M 109 from the collection of the West Bohemian Museum in Pilsen.). ¤i-20 (M‰ec M.).24 (M‰ec M. Srbeã „ Excavation for pipeline“. Hfiedle M.). PlouÏnice H. Zdûtín H. Malesice.. Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. Lib-1 (M‰ec M. MV-1 (M‰ec M. No 2006/66 (Geologisches Bundesanstalt. Zastávka u Brna „Mine Julius“. PlouÏnice H. Ke-6 (Hfiedle M.. Elonichthys krejcii (Fritsch.). Ke-5 (M‰ec M. Fig.5“. Elonichthys sp.). LB-1 (M‰ec M. Kundratice „Doly“.). Fig. 213.).. ¤i-22 (M‰ec M. Klobuky „Slope“.).0.).. x 1. Ob-5 (M‰ec M. 1895).).).0.Class Osteichthyes. Black Shale H. PlouÏnice „A railroad cut – kilometre stone 60. Kyje u Jiãína. Semily „Behind the factory“. 146 . Úherce. Hfiedle M. Mt-1 (M‰ec M.). Vienna).). Kk-1 (Hfiedle M. Hfiedle M. Ke-7 (M‰ec M. Kbl-2 (M‰ec M.).).).. MV-2 (M‰ec M.). Holotype M 1208. Elonichthys krejcii (Fritsch. Lt-1 (Lower Syfienov F.).

Pl. Fig. sp. Letovichthys multidentatus ·tamberg. 4) deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. whitened. maxilla. Pl. Lower and upper jaws with marginal teeth. Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. 214. Pls. 62. 2007 (Fig. MHK 70063. 216. 31. 56. 56-71. Holotype MHK 72424. Pls. Letovichthys tuberculatus ·tamberg. 2007 Letovichthys tuberculatus ·tamberg. Skull roof. Locality: Kladoruby „Dolní pepfiík“. 72-74. Elonichthys sp. 216) 2007 Letovichthys multidentatus n. 26-36 Fig.Class Osteichthyes. 215. x 4.1. 2007 (Fig. 2007. Fig. 56-66. Pl. – ·tamberg. Pl. 5. 67-69.4. 33.0. Figs. Fig. Zbraslavec. 37) deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Figs. Kladoruby „Dolní pepfiík“. Letovice „Jindfiichov“. Localities: Kladoruby „Dolní pepfiík“. 29. Figs. x 10. – ·tamberg. Fig. 147 . x 2. 7274. Holotype MHK 72436. 215) 2007 Letovichthys tuberculatus n. 38 Type: Holotype MHK 72436 (part and counterpart) figured by ·tamberg (2007. pp. 66A. Subclass Actinopterygii GENUS LETOVICHTHYS ·TAMBERG. 2007. pp. Kladoruby „Dolní pepfiík“. Letovichthys multidentatus ·tamberg. opercular and subopercular bones and pectoral fin. Skull roof. Figs. Types: Holotype MHK 72424 (part nad counterpart) figured by ·tamberg (2007. 37. sp.

223 2007 Zaborichthys fragmentalis – Zajíc. ¤i-20 (M‰ec M.. 13. Pl. S‰-1 (M‰ec M. 47-57. 1-15. Zábofi. Fr. Panensk˘ T˘nec.).7. PlouÏnice H. 3 2007 Progyrolepis speciosus – Zajíc. 25. Klobuky „Sugar rafinery“. Pl. Types: Holotype M 2065 and M 2066 (part and counterpart) figured by ·tamberg (1991.). palatomaxillary apparatus and lower jaw. Dch-4 (M‰ec M. Kounov. 12-23. Ke-8 (M‰ec M. Zaborichthys fragmentalis ·tamberg. Holotype M 2066. p.). 1875). 262263.).). Srbeã „Exca- Fig. 189 2006 Progyrolepis speciosus (Friã 1876) – ·tamberg. 58-63. 218) 1989b Zaborichthys fragmentalis ·tamberg. Fig. Figs. MV-1 (M‰ec M. sp. p. 3 1991 Zaborichthys fragmentalis n. 14 vation for pipeline“.). Subclass Actinopterygii FAMILY PYGOPTERIDAE ALDINGER. Pls. Figs. Figs. Ke7 (M‰ec M. p. 1875) – ·tamberg. x 1.). Pl. Fig. Types: Lectotype M 1217 and M 881 (part and counterpart) designated by ·tamberg (1991) from the material figured by Fritsch (1895a. Zábofi. 148 . 4 1991 Progyrolepis speciosus (Friã.). Lt-1 (Black Shale H. 1989 (Fig.). DB-1 (Upper Syfienov F. Pl. pp.). 10-11 2006 Zaborichthys fragmentalis ·tamberg 1991 – ·tamberg. Ke-5 (Zdûtín H. TR-1 (M‰ec M. Figs. 118-120. Nb5 (M‰ec M. Zábofi. Ob-5 (M‰ec M. p. 1. 24. 217) 1876 Gyrolepis speciosus Fr. Pl. MV-2 (Zdûtín H. Prague.). Figs. Sã-1 (Lower Syfienov F.). pp. p.). TR-1 (M‰ec M.). 1-7 1989b Progyrolepis speciosus (Friã. Nm-1 (Jelenice M. p. Klobuky „Slope“. Klobuky „East“. 308. 223. – Friã. 1011) deposited at the National Museum.). PlouÏnice H. 131. 5-9 1997a Progyrolepis speciosus – Zajíc. Fig. PlouÏnice (unspecified).8. Lectotype M 1217. GENUS ZABORICHTHYS ·TAMBERG. PlouÏnice (unspecified). Localities: Bc-1 (M‰ec M.). 217. 77 1891 Elonichthys speciosus – Woodward. MV-2 (M‰ec M. p. Hvûzda. Dermal bones of the head. 5. Prague. pp. pp. Progyrolepis speciosus (Friã. 132. Skull roof. 262.. 2427. Kounov. 1991 Zaborichthys fragmentalis ·tamberg. 1895 Progyrolepis speciosus (Friã. 1937 GENUS PROGYROLEPIS FRITSCH. Figs. MV-1 (M‰ec M. Fig. 131. 501 1895a Progyrolepis speciosus. – Fritsch. Fig. 27.). 1876) (Fig. Lo-6 (M‰ec M. 1991. – ·tamberg.). 1875) – ·tamberg. ¤i-22 (M‰ec M. Jedomûlice.).). Fig.). 2.). Sa-21 (Jelenice M. 218.Class Osteichthyes. PlouÏnice „A railroad cut“. Kru‰ovice „Excavation for pipeline“. Localities: Bc-1 (M‰ec M.). Lib-1 (Zdûtín H.). x 0. 1989 – ·tamberg.). Pls. p. 12) deposited at the National Museum. Nb-5 (M‰ec M. Sã-1 (Black Shale H.).

Pl. p. p. 189 2000 Sphaerolepis kounoviensis – ·tamberg & Zajíc. pp. 264–265. 1877) (Fig.13. Pl. pp. 8. 278. Lubná. – Friã.). pp. p. 31–48. Figs. 46 1893 Trissolepis Kounoviensis. 221) 1876 (Nov. 7. Figs. p. pp. pp. ¤i-22 (M‰ec M. Pl. 1877) – ·tamberg. Fig. Tluãná „Mine Krimich II“. Figs. 455–458. 28-30. 164–168. p. Sã-1 (Black Shale H. 6. Subclass Actinopterygii FAMILY ACROLEPIDIDAE ALDINGER. 1 1991 Acrolepis gigas (Friã. 50 Elonichthys (?) gigas (Fritsch) – Woodward. 2. Lectotype M 125. 223. 219. 1833 – 43 Acrolepis gigas (Friã. 2D 2007 Sphaerolepis kounoviensis – Zajíc. 1. Figs. 2E 2001b Sphaerolepis kounoviensis – ·tamberg. 11f 2006 Sphaerolepis kounoviensis Friã. 1877 – ·tamberg. 16–18 1996 Sphaerolepis kounoviensis – Zajíc. Fr. 1937 GENUS ACROLEPIS AGASSIZ. Figs. 14 Types: Lectotype M 125 designated by ·tamberg (1991) from the material figured by Fritsch (1895a. 117-118. pp. 1877). pp. 1876 – ·tamberg. 1877) – ·tamberg. 4. – Fritsch. pp.) Kounoviensis – Friã. 1893 GENUS SPHAEROLEPIS FRIâ. Fr. 3 1991 Sphaerolepis kounoviensis Friã.).) Kounoviensis – Friã. Figs. Acrolepis gigas (Friã.g. Localities: Kounov. 145. 1) deposited at the National Museum. 1877 Sphaerolepis kounoviensis Friã. Fig. 65-70. 1876 (Figs. x 0. 149 . p. Îilov. Pls. Figs. 12-15 2006 Acrolepis gigas (Friã 1877) – ·tamberg. Pls. 1875 – ·tamberg. – Fritsch. 263-264. pp. Srbeã „Excavation for pipeline“. p. 76 1877b Sphaerolepis (n. 130. Figs. 223.Class Osteichthyes. 220. Fig. Prague. 494 Acrolepis gigas . p. 101–103. pp. 72–87. 2A FAMILY TRISSOLEPIDIDAE FRITSCH. 4–7 1989b Sphaerolepis kounoviensis Friã. 109–112 1967 Sphaerolepis kounoviensis Friã – Gardiner. 219) 1877b 1891 1895a 1989b Amblypterus gigas Fr. Pls. Fig. 129-130 Acrolepis gigas (Friã. Pl. Fig. 13. 277. Gen. 1875 – ·tamberg. 16–18 1985 Sphaerolepis kounoviensis Fritsch. Figs. 76–80.

). 221. S‰-1 (Jelenice M.). Kounov. ¤i-22 (M‰ec M.). x 1. Krouãová. Jedomûlice.). Types: Lectotype M 1198 and M1197 (galvanic cast of the lectotype) designated by ·tamberg (1989) from the material figured by Fritsch (1893. Jedomûlice. Panensk˘ T˘nec..). Ko‰Èálov „Dump of the Nadûje adit“.). Fig. Tfi-1 (Ledce M. Pl.). Localities: Bc-1 (M‰ec M.. 155-156 Material: Isolated scales MHK 63859. Klobuky „East“.5“. MHK 63860 deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové.).). Kounov. Zdûtín H. Zdûtín H. Línû F. MV-1 (M‰ec M. Prague).). Str-1 (Zdûtín H. p. Nm-1 (Jelenice M. 49 2003c Sphaerolepis – ·tamberg. Hfiedle. Zdûtín H. – Zajíc. Hvûzda. PlouÏnice „A railroad cut – kilometre stone 60. Sphaerolepis sp. Krsmol. Zdûtín H. PlouÏnice H. Ke-5 (Zdûtín H. LB-1 (M‰ec M... Zdûtín H. M‰ec M. PlouÏnice (unspecified). Galvanic cast (M 1197) of the lectotype M 1198. Klobuky „Slope“. Upper Syfienov F. 110. Kouty „Dump of the Adolf and Glück adits“.. Zábofi. Klobuky „Sugar rafinery“. Nedvûzí „Dump of the Otto adit“. Maxilla. Klobuky „Quarry“. Ke-8 (Zdûtín H. 1987 Sphaerolepis sp.The stratigraphy of the Tfi-10 borehole is untrustworthy).).).).). Úherce. Dch-3 (Zdûtín H.. KnûÏeves. 1876. B‰-3(M‰ec M. pp.). Fig. 220. Sã-1 (Middle Semily F. Zdûtín H.). Prague. x 10. Lo-6 (M‰ec M. . PlouÏnice H.4. Dn-3 (Zdûtín H. Peruc. DB-1 (Lower Syfienov F..). Klobuky „Adit“ .). Sphaerolepis kounoviensis Friã.Class Osteichthyes. Îìár u Kumburku „Smíta“. MB-3 (Zdûtín H. Kv-1 Ko‰Èálov (·tûpanice-âikvásky H.).). lower jaw and scales. TR-1 (M‰ec M.. Sphaerolepis kounoviensis Friã.).).. Lib-1 (Jelenice M. MV-2 (Jelenice M. Tfi10 (? Ledce M.1. Srbeã „Excavation for pipeline“.). N˘fiany „Highway“. Str-1 (Zdûtín H. M 3319 (National Museum.. Kounov. Rybníãek. Body and well preser ved tail. . Nb-5 (M‰ec M. 1876. Subclass Actinopterygii Fig. Nedvûzí „Dump of the Rohan adit“. Nová Ves nad Popelkou „Field 150 near by Îìár u Kumburku“. 1) deposited at the National Museum. Localities: Rybníãek..). Mt-1 (Zdûtín H.

Prague). pp. 89–93. 19–21 1983 Sceletophorus biserialis Fritsch. 289. – Fritsch. Fig. pp. p. 1 1991 Sceletophorus verrucosus (Fritsch. 224) 1894 Amblypterus verrucosus. 41–51. 289. 222. 96–99. Sceletophorus verrucosus (Fritsch. Pls. 116. Fig. 345 1967 Sceletophorus biserialis Friã – Gardiner. pp. 2. 5 1894 Phanerosteon pauper. pp. Figs.Class Osteichthyes. 120) deposited at the National Museum. Fig. partim. partim. Figs. 1. 19–20 2006 Sceletophorus biserialis Fritsch. 1894 – ·tamberg. Subclass Actinopterygii FAMILY SCELETOPHORIDAE ·TAMBERG. 151 . Figs. Fr. Fig. Pl. Fr. Pl. Fig. Prague. 3 1989b Sceletophorus biserialis Fritsch. 223. Sceletophorus biserialis Fritsch. 11–14. 9 1991 Sceletophorus biserialis Fritsch. Fig. Paralectotype M 1264. Specimen M 1349 (National Museum. Figs. 21 2006 Sceletophorus verrucosus (Fritsch 1894) – ·tamberg. Figs. 2. Fig. 1895 – ·tamberg. Fig. Types: Lectotype M 1205 designated by ·tamberg (1984) from the material figured by Fritsch (1894. p. Fig. Figs. 1895. pp. 116. Pl.6. 4. 1895) – ·tamberg. 1894) (Fig. 1895 – ·tamberg. Tfiemo‰ná. x 1. Pl. 117. 88–89. Sceletophorus biserialis Fritsch. 88–92. Fig. Figs. Tfiemo‰ná. 1895. Fr. – Fritsch. Fr. Locality: N˘fiany. Pl. 2006 GENUS SCELETOPHORUS FRITSCH. pp.5. x 2. Prague. pp. 1894 (Figs. Pl. 1895) – ·tamberg. 202 – 203. 281–286. 44–61. 222. 1) deposited at the National Museum. 221 Fig. 4. Pls. 1–4 1894 Amblypterus verrucosus. 2D Types: Lectotype M 1202 designated by ·tamberg (1984) from the material figured by Fritsch (1894. 61–66. pp. 2. 1894 Sceletophorus biserialis Fritsch. 290 1936 Gymnoniscus pauper – Berg. Pl. Pl. Pl. Pls. 265-266. 1. Fig. 120 1983 Sceletophorus verrucosus (Fritsch. pp. 1–10. pp. Tfiemo‰ná. Locality: Tfiemo‰ná. – Fritsch. 169–172. Figs. – Fritsch. 223) 1894 Sceletophorus biserialis. 1895 – ·tamberg. 3. 287. 1. 3. 117. 92–94.

Fig. 227 FAMILY AEDUELLIDAE ROMER. 53 – 58. 33 2007a Neslovicella rzehaki n. pretation of the Kr-11 borehole that was used by ·tamberg & Zajíc (1994) was found untrustworthy because the Ledce Member are formed by clastic sediments only. 1977 lower part o the Kounov Member.4. Prague. 226) 1994 Setlikia bohemica gen. 225. 2. 1969 Igornichthys sp. x 0. 18-39. 1. 2–4. Locality: Krouãová – borehole Kr – 11. Locality: Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. 226. 1. 2) deposited at the Geological Survey. 1.6. 1994 Setlikia bohemica ·tamberg & Zajíc. 225) 1994 Igornichthys sp. pp. (Fig. Note: The original lithostratigraphic interTfiemo‰ná. nov. Fig. 1895). Pls. Pl. 4–17 Material: Specimen MHK 30866 figured by ·tamberg (1994. Pl. 1. 21. Igornichthys sp. sp. 2-4.Class Osteichthyes. Pls. pp. Zajíc. Lectotype M 1205. 4. p. Pl. 1994 (Fig. Pl. Figs. Fig. – ·tamberg. Fig. 13. Pl. 3) deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. 1. Figs. Figs. 1945 – ·tamberg. 1945 GENUS NESLOVICELLA ·TAMBERG. 6. – ·tamberg. GENUS IGORNICHTHYS HEYLER. 2007 Neslovicella rzehaki ·tamberg. p. Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. Subclass Actinopterygii GENUS SETLIKIA ·TAMBERG & ZAJÍC. et sp. – ·tamberg & Zajíc. Fig. Sceletophorus verrucosus (Fritsch. 7. 2007 (Fig. Pl. 1994 – ·tamberg. 152 . 1 2006 Igornichthys sp. 1) deposited at the Muzeum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Localities: Neslovice „Fish Rock“. 9–39. 9. Fig. 2. Types: Holotype MHK 70615 (part and counterpart) figured by ·tamberg (2007a. Pls. 227) 2003d Aeduellidae Romer. 5D. 2 2006 Setlikia bohemica ·tamberg. Fig. Fig. p. pp. 1. – ·tamberg. MHK 30866. Fig. Fig. 224 Type: Holotype YA 1352 figured by ·tamberg & Zajíc (1994. Neslovice „Fish Rock 2“. 2. x 2. Fig. The reinterpretation reveal an unusual development of the FAMILY IGORNICHTHYIDAE HEYLER. 224.

Neslovice „Fish rock 2“. – ·tamberg. Krouãová – Kr-11. 1994. Plate MHK 70615 with several specimens including the holotype. 2007 (Fig. Pl. Figs. 19–22. – ·tamberg. 39–55. Drválovice „Windmill“. Setlikia bohemica ·tamberg & Zajíc. p. pp. GENUS AEDUELLA WESTOLL. 1. 18–25 Types: Holotype MHK 63858 figured by ·tamberg (2007a. 6A. Pl. Pl. Figs. Subclass Actinopterygii GENUS BOURBONNELLA HEYLER. Pls. 1969 Bourbonnella hirsuta ·tamberg. p. Holotype YA 1352. Fig. 1. 33 Bourbonnella sp.8. 1937 Aeduella sp. Figs. 25) deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. 4 Aeduella – ·tamberg. B. Material: Specimens MHK 62441 and others figured by ·tamberg (2002. 53. Skull roof. Fig. sp. 153 . x 3. 40A. 5. 226. 227. 150–152. Localities: Kochov „In the streams“. 2. 228) 2003a 2003b 2006 2007a Aeduella sp. 24. 5 Bourbonnella hirsuta n. 7–10) deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Fig. 54. 229) 2002a Aeduella Westoll. (Fig. – ·tamberg.Class Osteichthyes. 43–47. Locality: Klá‰terská Lhota. 226. pp. Neslovicella rzehaki ·tamberg. 6A. 7–10 Fig. 18. Pls. 2007. 1937 – ·tamberg. Figs. 40–55. Fig. Figs.

Bourbonnella hirsuta ·tamberg. Kochov „In the streams“. ¤i-21 (M‰ec M. Pl. 2–4. not described to this time. Subclass Actinopterygii GENUS SPINARICHTHYS ·TAMBERG. 1–6. Pls.). MHK 62441. 154 . 1. S‰-1 (M‰ec M. 1945 (Fig. whitened. Fig. Types: Holotype M 814 and galvanic cast of the holotype M 1200 figured by Fritsch (1894. Figs. Fig. Localities: Dn-3 (Zdûtín H. pp.. N˘fiany „Highway“. Figs. Figs. 1–2 1989b Spinarichthys dispersus (Fritsch. 267.). 14 Fig.). and collection of specimens. 7) deposited at the Natural History Museum in Vienna. 114. – Fritsch. Úherce. Fr. pp.0. x 4. 7 Material: Specimen NHMW 1901/VII/6 figured by ·tamberg (2007b. 4. 230. Maxilla with marginal teeth. 1894 Acentrophorus dispersus. 13. pp. x 1. whitened. 113. Spinarichthys dispersus (Fritsch. 231) 2007b Aeduellidae Romer. pp. MV-1 (M‰ec M. 223–224 2007 Spinarichthys dispersus – Zajíc. 1) deposited at the National Museum. Aeduellidae Romer. 1894) (Fig. Kounov. 113.0. 3 1991 Spinarichthys dispersus (Fritsch.). 114 1986 Spinarichthys dispersus (Fritsch. Kounov. Semily „Behind the factory“. x 3. Ke-6 (M‰ec M. Aeduella sp. 52. 230) Fig. Klobuky „Slope“. 279. 1986 Spinarichthys dispersus (Fritsch. at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové.). Pl. Lib-1 (Jelenice M. Ko‰Èálov „Behind the tavern“. 1895) – ·tamberg. 95.0. Localities: Ko‰Èálov. p. Sa-21 (M‰ec M. p. 9. Ko‰Èálov „Dump of the Nadûje adit“. 81–83. 1945 – ·tamberg. Pls. Nedvûzí „Dump of the Rohan adit“. Fig. 1895). p. Sã-1 (PlouÏnice H. Klá‰terská Lhota.). 2007. 228. Fig. 22–23 2006 Spinarichthys dispersus (Fritsch 1894) – ·tamberg. 1895) – ·tamberg.). 1895) – ·tamberg.). 156–163. Holotype MHK 63858. Kounov M.). 229. 10.). Ob-5 (M‰ec M. Lt-1 (Black Shale H. Holotype M 814. Prague. Pls. Fig. Fig.. Zdûtín H. Fig.Class Osteichthyes. Pl. Srbeã „Excavation for pipeline“.

Fig. 7. 288. 1945 GENUS AMBLYPTERUS AGASSIZ. Ruprechtice „Pod Svûtlinou“. Pl. – Geinitz. 1833 – 43) (Fig. Subclass Actinopterygii Fig. 9. 12 2006 Amblypterus vratislaviensis (Agassiz 1833 – 43) – ·tamberg. 1833 „Amblypterus“ vratislaviensis (Agassiz. Fig. 100–104. pp. 233) 1860 Palaeoniscus Kablikae Gein. 7. 1–4 non Palaeoniscus angustus (Agassiz 1833–43) 1912 Platysomus pygmaeus Fr. 294–296. Localities: Olivûtín. 4–6 1894 Amblypterus Vratislavensis. Ruprechtice „Limestone quarries“. 2 1999a „Amblypterus“ kablikae (Geinitz. pp.Class Osteichthyes. 121. 121. 1833 – 43). – Friã. 10. p. M 1095 (Fritsch 1894. pp. Fig. 225 1894. 15 1912 Platysomus pygmäus Fr. and during building work. FAMILY AMBLYPTERIDAE ROMER. 121–122 1999a Amblypterus vratislaviensis (Agassiz. p. 11. 1–5 1894 Chalkichthys – Fritsch. Prague. Figs. Olivûtín „Over mill-race“.5. 13. 6) and M 837 (Fritsch 1894.6. x 1. 1). Next two specimens Fig. 14. Pl. 121. Specimen M 1095. sp. 119. 17–19. 231. 3) deposited at the National Museum. 3). Whole specimen NHMW 1901/VII/6. – Fritsch. 2. Aeduellidae Romer. 5. pp. 114. x 1. The most important specimens are M 1097 and M 1218 (part and counterpart) (Fritsch 1894. 232) 1833-43 Palaeoniscus vratislaviensis Agass. Pls. 1–6. Pl. pp. Fig. Pl. Figs. 118. 226. Figs. 296. Pl. pp. 227 Types: The type material which formed the base of the description of the new species (Agassiz 1833 – 43) has not been found. 122. Gein. Fig. pp. 94–96. Figs. Figs. 11 2006 „Amblypterus“ kablikae (Geinitz 1860) – ·tamberg. Ko‰Èálov. Pl. Pl. 1860) (Fig. – Agassiz. 60–63. for the revision study of the „Amblypterus“ vratislaviensis. Otovice. p. „Amblypterus“ kablikae (Geinitz. 1945. 17 1942 Amblypterus cf. Fig. 126. has been destroyed in the course of the Second World War. Ruprechtice. Pl. and initially deposited at the Museum in Dresden. M 1206 (Fritsch Types: The type described by Geinitz (1860). 310. 2. 295). „Amblypterus“ vratislaviensis (Agassiz. – Friã. kablikae Fritsch – Weiler. 467–468 1894 Amblypterus Kablikae. whitened. M 1098 (Fritsch 1894. 1833 – 43) – ·tamberg. 232. p. 155 . pp. Fig. Fritsch (1894) later used numerous material obtained during mining of the limestone. – Fritsch. 1860) – ·tamberg. 94 1895a Amblypterus angustus (Ag. (Ag). Figs. Fig. Figs. 1. Ruprechtice.) – Fritsch. Pl.

1–6. 1–3 2006 „Amblypterus“ feistmanteli Fritsch 1895 – ·tamberg. The specimen M 898 figured by Fritsch (1895a. Specimen M 897 served to Fritsch (1895. 1–4) for the description of Amblypterus angustus (Agassiz. Figs. Bítouchov. Specimen M 847. 227 Material: Geinitz (1861. 119. 4 Types: Two specimens M 898 and M 1352 figured by Fritsch (1895a. Extensively deformed specimen M 1012 described and figured by Friã (1912. Pl. 2002a Amblypterus Agassiz. Figs. Figs. Bítouchov. 1833–43). p. 125) is designated here to be lecto- Material: Specimen MHK 62430 figured by ·tamberg (2002a. 226. Amblypterus sp. Ruprechtice „Limestone quarries“. 124. Pls. 1860). 112–113. Figs. and specimen M 1352 (Fritsch (1895a. „Amblypterus“ kablikae (Geinitz. Localities: Lomnice nad Popelkou.·tamberg. 1–3) deposited at the National Museum. Horní Kalná. 1895. pp. 4) deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. „Amblypterus“ lepidurus (Agassiz. Fig. 125. 149. Localities: Ruprechtice. Subclass Actinopterygii Fig. Horní Kalná.9. 19 „Amblypterus“ feistmanteli Fritsch. 1833 – 43) 1861 Palaeoniscus lepidurus Agassiz – Geinitz. x 0.Class Osteichthyes. Fr. Pl. 1895 (Fig. Vrchlabí. 1833 . 118. Fig. Figs. 126. Prague. – Fritsch. 156 . Fig. Locality: Klá‰terská Lhota. 125. 1-5). Olivûtín. x 0. type. Pl. 19) reports the presence of this species on the locality Ruprechtice and in the surroundings of the town Vrchlabí. Bítouchov. 234. Material is unknown. Fig. Pls. p. 234) 1895a Amblypterus Feistmanteli. Lectotype M 898. 17. „Amblypterus“ feistmanteli Fritsch. 233. p. Pl. Ruprechtice. 15) as Platysomus pygmaeus.7. 124) to be paralectotype. M 847 and M 1221 formed the base for the revision study of Fritsch (1894. All above mention specimens are deposited at the National Museum. 124. Localities: âistá. pp. Prague. Pl. p.

M 454 (·tamberg 1976. Paralectotypes M 1253 (Heckel 1861. 235) 1861 1861 1861 1894 1895a 1895a 1942 1967 1969 1975 1976 1976 1976 2006 2007 Palaeoniscus Rohani Heck. Pl. 225. p. f. 3 Paramblypterus obliquus. 7–16. 56–58. 2 Paramblypterus rohani (Heckel. 4 Palaeoniscus obliquus Heck. 1861) – ·tamberg. Prague. Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. 1. Fig. Figs. Heckel. Figs. 1. pp. – Heckel. 5). 227 Paramblypterus rohani (Heckel. 1-4). 6a. 54–56. Fig. Figs 1. Pls. 14. 299. 1. Paramblypterus rohani (Heckel. 1 Janassa lacustris sp. Fig. – Fritsch. Fig. Pl. Pl. 72–75. A large collection of the specimens of the species Paramblypterus rohani from the localities in the vicinity of Ko‰Èálov. Pl. Figs. 300. pp. Figs. Ko‰Èálov. 3) is deposited at the National Museum. 10–12 1977 Paramblypterus caudatus (Heckel. 1) and M 486 (Heckel 1861. 2–12. 6–8. c 1895a Amblypterus caudatus (Heck. 2. pp. Prague. 2) are deposited at the same place. pp. – Weiller. Figs. 304. 2. – Heckel.Class Osteichthyes. Figs. 1861 – ·tamberg. pp. 1861) (Fig. Fig. pp. 45–46 Paramblypterus rohani (Heckel 1861) – ·tamberg. 58–61. Figs. p. The holotype of the original species Palaeoniscus luridus M 2002 figured by Heckel (1861. Figs. Fig. Pl. Pls. Ko‰Èálov „Behind the tavern“. – Fritsch. pp. 1861) – ·tamberg. pp. – Fritsch. 2. 2. 1861 – ·tamberg. Figs. Rybnice „Hrádeck˘ creek“. 1–3 Palaeoniscus luridus Heck. Pl. p. 4) and other well preserved speci- Types: Holotype M 1983 described and figured by Heckel (1861. 305 Amblypterus rohoni Heckel. 111 1976 Paramblypterus caudatus. Figs. 2) as Janassa lacustris n. Fig. pp. Figs. pp. Pl.6 Types: Lectotype M 849 designated by ·tamberg (1976) from the material figured by Heckel (1861. 1861) . pp. – Zídek. 2. 26–28. 225. 3 – 7 Paramblypterus luridus Heckel. 12–30. 1–17. is at the real state the cleithrum of Paramblypterus rohani. Otovice „âern˘ brook“. Horní Kalná „Dump of the Adam mine“. pp. 3d. – Heckel. Fig. Pls. 2a. 235. 1. 1e.·tamberg. 1861 – ·tamberg. 1. 297–301. 203. Veselá „Veselka brook“. 1 2006 Paramblypterus caudatus (Heckel 1861) – ·tamberg. The type specimen M 306 originally described and figured by Zídek (1967. Figs. b. 37–44. Figs. Specimen M 1252. Fig. 109. 4d. 123. 302 Amblypterus obliquus (Heckel) – Fritsch. Semily „Behind the factory“. 22–24. 5. 2 Paramblypterus rohani Heckel (1861) – Heyler. c) is deposited at the National Fig. 123. Fig. Pls. Kundratice „Doly“. 104–109. 1861) – ·tamberg. Localities: âistá. 1) are also deposited at the National Museum. 51–54. 1. 1–2 Paramblypterus rohani (Heckel. Pl. Paramblypterus caudatus (Heckel. b. pp. Fig. 22. 44–45. Heckel. Pl. 157 . M 834 (Fritsch 1895a. Pl. Fig. 1861) – ·tamberg. 236) 1861 Palaeoniscus caudatus Heck. 111. pp. pp. Pl. Subclass Actinopterygii GENUS PARAMBLYPTERUS SAUVAGE. – Heckel. 1. 1861). Fig. Fig. Ko‰Èálov „Kováfi’s Mill“. Fig.66.). 5 Amblypterus Rohani (Heckel). Ko‰Èálov. pp. 123 Amblypterus luridus (Heckel). 6a. Kundratice. 1861) (Fig. 227 2007 Paramblypterus caudatus (Heckel. 1888 Paramblypterus rohani (Heckel. Fig. 4. Rybnice and Semily is deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Fig. 1. pp. e. n. Kováfisko. 1–5 men M 1252 figured by Fritsch (1895a. Figs. Fig. pp. x 0. 305–308. sp. 109. 8–9.

Pl. 7) is deposited at the National Museum. 1847) (Fig. Paramblypterus caudatus (Heckel. Prague. Prague. Figs. 3 Paramblypterus reussii (Heckel. 1861) – ·tamberg. 2. – Weiler. 2. Prague. 23. 225. 84-85. pp. Paramblypterus reussii (Heckel. 1) deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. p. 19–21. 7 Amblypterus Reussi (Heck. 236. 227 Paramblypterus reussii (Heckel. Fig. Fig. 158 . Types: Holotype M 1215 figured by Heckel (1861. 1–2. Fig. Locality: Rybnice „Hrádeck˘ creek“. Fig.6. Charles University. Figs. 1861). Pls. Museum. 31–37. Paramblypterus gelberti (Goldfuss. pp. 11) is deposited at the Paleontological Institute. 237. Holotype M 1983. 238) 1993 Paramblypterus gelberti (Goldfuss 1847) – ·tamberg. 307 Amblypterus reussi Heckel. pp. pp. Pl. 112. 237) Palaeoniscus Reussii Heck. 61–63.Class Osteichthyes. 225. Fig.6. Holotype M 1215. 227 1861 1895a 1942 1976 Material: Specimen MHK 10979 figured and described by ·tamberg (1993. 84–85. – Fritsch. pp. x 0. 1 2006 Paramblypterus gelberti (Goldfuss 1847) – ·tamberg. 1861). pp. Figs. x 0. Ko‰Èálov. Another well preserved specimen A 2700 described and figured by ·tamberg (1976. – Heckel. 1861) (Fig. Subclass Actinopterygii Fig. Localities: Ko‰Èálov. Fig. Pl. Locality: Ko‰Èálov.). Ko‰Èálov. Pl. pp. 8–9 2006 Paramblypterus reussii (Heckel 1861) – ·tamberg. 1. 16–17.

Fig. 125. pp. 3–4. x 0. 11–16. 1. Figs. Paramblypterus zeidleri (Fritsch. – Zajíc. Ruprechtice. x 0. – ·tamberg. pp. 4–5 2006 Paramblypterus zeidleri (Fritsch 1895) – ·tamberg. Fr. p. Intra-Sudetic Fig. 113. 4 Types: Holotype M 901 described and figured by Fritsch (1895a. 1895) (Fig. Holotype M 901. Fig. Figs. Material: Collection of more than one thousand specimens obtained in the course of the excavation on the localities of the Krkono‰e-Piedmont Basin. pp. Pl. Pl. 33 Paramblypterus sp. p.6. 167 Paramblypterus sp. 239) 1895a Amblypterus Zeidleri. 113) are deposited at the National Museum. 190 Paramblypterus – ·tamberg. Fig. 4-5). 148–149. p.Class Osteichthyes. Fig. Figs. 1966 – ·tamberg. Subclass Actinopterygii Fig. p. 1847). and the next specimen cited by Fritsch (1895a. Paramblypterus gelberti (Goldfuss. 225. Pl. p. Figs. p. – ·tamberg.7. 2–3 ?Paramblypterus sp. 1895). Prague. Pl. 110 Paramblypterus – ·tamberg. Localities: Horní Kalná. – Fritsch. 10 Paramblypterus – ·tamberg. 3 Paramblypterus – ·tamberg. 9. 239. Pl. pp. 240) 1981 1982 1996 1997a 1997a 1999a 2002b 2003d 2006 Paramblypterus – ·tamberg. Specimen MHK 10979. 8. 159 . 238. Ruprechtice. 4 Paramblypterus Blot. 114–115. 125. Rybnice „Hrádeck˘ creek“. Paramblypterus zeidleri (Fritsch. 227 Paramblypterus sp. (Fig.

1875) (Fig. Horní Kalná „Behind the garage“. 4) deposited at the National Museum. 160 . pp. Horní Kalná – unspecified. Vrchlabí. Valtefiice. 60–63 1991 Pyritocephalus sculptus (Fritsch. pp. Obora. Dr válovice „Windmill“. Semily „Behind the factory“. Numerous collection of Pyritocephalus sculptus is deposited at the National Museum.5. Fig.). Subclass Actinopterygii Fig. Paramblypterus sp. Pfiíkr˘ „Hrádeck˘ creek“. âistá. 1883) – ·tamberg. Pl. 276–287. Fig. 23–27 1978 Pyritocephalus sculptus Fritsch. 241. Bítouchov.). 1967 FAMILY HAPLOLEPIDIDAE WESTOLL.8. Horní Kalná „Fortuna mine“. Kh-1 (Kalná H. N˘fiany. Kundratice „Doly“. Dolní Kalná „Quarry“. Pl. Fig. Horní Kalná „Dump of the Adam mine“. Localities: Arnultovice. 53. Pls. 1894 Pyritocephalus sculptus. p. Basin and Boskovice Graben are deposited at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Fr. Drválovice „Windmill“. Kochov „In the forest“. x 0. Îlábek. Ko‰Èálov „Kováfi’s Mill“. 97–98. p. Locality: N˘fiany. pp.Class Osteichthyes. Pyritocephalus sculptus (Friã. 1875). Kruh. Pfiíkr˘ „HonkÛv creek“. – Friã. Well preserved whole specimen M 62 from the collection of the West Bohemian Museum in Pilsen. Kochov „In the streams“. Fig. F-1 Fofit (Rudník H. Baãov. 1894 Types: Lectotype M 1201 designated by ·tamberg (1978) from the material of Fritsch (1894. Pyritocephalus sculptus (Friã. 115. Figs. Specimen MHK 10961. 280. 24 2006 Pyritocephalus sculptus (Fritsch 1879) – ·tamberg. Figs.. Prague and at the West Bohemian Museum in Pilsen. Prague. Kladoruby „Dolní pepfiík“. 1944 GENUS PYRITOCEPHALUS FRITSCH. 86 – 87. 1895 – ·tamberg. Ko‰Èálov „Behind the hostel“. pp. Prostfiední Lánov „Behind the factory“. x 1. 1–6. – Fritsch. 43 – 50. 30. Pl. Ko‰Èálov „Behind the tavern“. 218 – 220 ORDER HAPLOLEPIFORMES ANDREWS ET AL. 240. Kochov „Horka“. 115 1944 Pyritocephalus sculptus Fritsch – Westoll. 73 1879 Palaeoniscus sculptus – Fritsch. 241) 1875 Palaeoniscus sculptus Fr. pp.

Class Osteichthyes, Subclass Actinopterygii

Actinopterygii indet. (Stephanian specimens)
Localities: Be-1 (Kounov M.); Bradlecká Lhota, les Zlatník; DB-1 (Zdûtín H.); Dch-4 (M‰ec M.); Dm-9 (M‰ec M.); Dn-3 (Zdûtín H.); HK-1 (·tûpanice-âikvásky H.); Jb-1 (Hfiedle M.); Ke-5 (Zdûtín H.); Ke-6 (Hfiedle M.); Kk-1 (Hfiedle M.); Klobuky „Sugar rafinery“; Klobuky „Svah“; Klobuky „East“; Ko‰Èálov „Dump of the adit Nadûje“; Kru‰ovice „Pipeline excavation“; Kv-1 (·tûpanice-âikvásky H.); Kyje u Jiãína; LB-1 (M‰ec M.); Lib-1 (Hfiedle M., Zdûtín H., Línû F.); Lt-1 (Lower Syfienov F., Black Shale H., ·tûpanice-âikvásky H.); Malé SvatoÀovice „Tmav˘ dÛl“; MB-3 (M‰ec M., Kounov M., Zdûtín H.); MJ-8 (Zdûtín H.); Mt-1 (Zdûtín H.); Mutûjovice „Perun II Mine“; MV-2 (Zdûtín H.); Nedvûzí „Otto adit“ (·tûpanice-âikvásky H.); Nedvûzí „Rohan adit“ (·tûpanice-âikvásky H.); Nová Ves nad Popelkou „Field near Îìár u Kumburku“; N˘fiany „Motorway“; Panensk˘ T˘nec; Peruc; PlouÏnice (unspecified); PlouÏnice „Railroad cut milestone 60.5“; PlouÏnice „Railroad cut 0.0 – 1.3 m of the section“; PlouÏnice „Railroad cut ·imÛnek’s excavation No. 1“; Pu-1 (Hfiedle M.); Sã-1 (PlouÏnice H., Upper Semily F. Rudník H., Upper Vrchlabí F., Kalná H.); Srbeã „Pipeline excavation“; S‰-1 (Zdûtín H., Klobuky H.); Stará Paka „Pfiíãnice“; Str-1 (M‰ec M., Klobuky H.); Sy-1 (?Zdûtín H.); Úherce; V‰-1 (Middle Semily F.); Zb˘‰ov „Jindfiich mine“ (Augusta 1938: Palaeoniscus striolatus?); Zl-1 (?Zdûtín H.); Îìár u Kumburku „Smíta“.

Actinopterygii indet. (Permian specimens)
Localities: Arnultovice „Left bank of âistá stream“; Baãov „Na skalkách quarry“ (Augusta: Palaeoniscus sp., Amblypterus sp.); Boskovice „U Otylky“ (Augusta 1931: Palaeoniscus sp.); Boskovice „Semíã valley in the field“; Bv-2 (Arkosic H.); âesk˘ Brod „Skalka“; Chobot; DB-1 (Rudník H.); F-1 (Rudník H.); F-2 (Rudník H.); F-3 (Rudník H.); HK-1 (·tûpanice-âikvásky H., Rudník H.); HPK4 (Rudník H.); Jk-6 (Rudník H.); Kh-1 (Arkosic H., Kalná H.); Ko-5 (Rudník H.); Letovice „Jindfiichov“; Lhotice „Shaft“; Lt-1 (·tûpanice-âikvásky H., Rudník H.); Malá Lhota „Pfiíãná zmola“ (Augusta 1931: Palaeoniscus sp.); Míchov (Augusta 1923: Palaeoniscus sp.); MJ-2 (Stránka H.); Padochov „Pipeline excavation“; Podolí; Proseã pod Je‰tûdem; Rk-9a (Rudník H.); Roprachtice „Documentation point 409d“; Sã-1 (Upper Semily F.); Vrchlabí F., Proseãné F.); Se-1 (Kumburk F., Syfienov F., Middle Semily F., Rudník H.); ¤íãany (Augusta 1945: scales); Sebranice „Podsedky hillside“ (Augusta 1931: Palaeoniscus sp.); Sebranice „Rasovna valley“ (Havlena 1959: scales); Trávník; Veverské Knínice (Augusta 1938: scales); Vf-1 (Kumburk F., Rudník H.); V‰-1 (Upper Vrchlabí F.); Zastávka (Augusta 1926: Palaeoniscus sp.); Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“.

161

Class Osteichthyes, Infraclass Dipnoiformes

CLASS OSTEICHTHYES HUXLEY, 1880 INFRACLASS DIPNOIFORMES CLOUTIER, 1992

SUBCLASS SARCOPTERYGII ROMER, 1955 INFRACLASS DIPNOIFORMES CLOUTIER, 1992 ORDER DIPNOI MÜLLER, 1846 SUBORDER CTENODONTOIDEI NIKOLSKI, 1954 FAMILY CTENODONTIDAE WOODWARD, 1891 GENUS CTENODUS AGASSIZ, 1838
Ctenodus tardus Fritsch, 1889
(Fig. 242)
1889 1891 1986 1992 Ctenodus tardus – Fritsch, pp. 93-94; Fig. 172; Pl. 80b Sagenodus tardus – Woodward, p. 262 Sagenodus tardus – Zajíc & ·tamberg, p. 76 Ctenodus tardus Fritsch, 1889 – Schultze, p. 182

? Ctenodus sp.
Locality: Kh-1 (Kalná H.)

FAMILY SAGENODONTIDAE JAEKEL, 1911 GENUS SAGENODUS OWEN, 1867
Sagenodus barrandei (Friã, 1874)
(Figs. 243, 244, 245)
1874b 1875 1877b 1879a 1879a 1888 Ceratodus Barrandei - Friã, pp. 193-195 Ceratodus Barrandei Fr. - Friã, p. 76 Ceratodus Barrandei Fr. – Friã, p. 46 Ceratodus Barrandei Fr. – Fritsch, p. 29 Ceratodus applanatus Fr. - Fritsch, p. 29 Ctenodus obliquus, Hancock und Atthey. – Fritsch, pp. 66-84; Figs. 144-151, 153, 158, 160, 164, 165; Pl. 71; Pl. 72, Figs. 4-12; Pl. 73, Figs. 1-13; Pls. 74-79; Pl. 80, Figs. 5-12 Ctenodus applanatus, Fr. - Fritsch, p. 85; Fig. 162; Pl 72, Figs. 1-3 Sagenodus barrandei – Romer, p. 433 Sagenodus barrandei (Fritsch, 1874) – Zajíc & ·tamberg, p. 76 Sagenodus inaequalis Owen, 1867 – Schultze, pp. 212-216

Type: Holotype M 1251 figured by Fritsch (1889, Pl. 80b) deposited at the National Museum, Prague. Locality: Ko‰Èálov (unspecified).

1888 1945 1986 1992

Fig. 242. Ctenodus tardus Fritsch, 1889. Holotype M 1251. Ko‰Èálov (unspecified), x. 0.3. 163

Class Osteichthyes, Infraclass Dipnoiformes

1992 Sagenodus applanatus (Fritsch, 1879) – Schultze, p. 217 1993 Sagenodus inaequalis – Schultze, p. 130 1997 Sagenodus inaequalis – Schultze & Chorn, p. 130

Type: Fritsch (1888) figured amount of isolated bones without designation of the type. Schultze later (1997, p. 66) mentioned the dental plate M 1223 only, which Fritsch figured (1888, on Pl. 71, Fig. 2) and ranged to Ctenodus obliquus Hancock and Atthey. All comparative material is deposited at the National Museum, Prague. Note: Sagenodus inaequalis originates from sediments of Westpalian B age of Newsham (England) but Bohemian specimens are of Stephanian B age. Their systematic position is therefore still doubtful. Localities: Zábofi; Hvûzda; Kounov; Jedomûlice; Krouãová

Fig. 243. Sagenodus barrandei (Friã, 1874). Dental plate M 1223. Kounov, x 1.3.

Sagenodus sp.
1875 Phyllolepis fragilis Fr. – Friã, pp. 76 – 77 1877b Phyllolepis. – Friã, p. 49 1879a Phyllolepis sp. – Fritsch, p. 30

Material: Isolated scales and bones deposited at the National Museum, Prague. Localities: Krouãová; Dch-4 (M‰ec M.); Hvûzda; Klobuky „Sugar rafinery“; Klobuky „Slope“; MV-2 (Zdûtín H.); Peruc; Srbeã „Pipeline excavation“; Sy-1 (?Zdûtín H.); Úherce; Zábofi; Zl-1 (?Zdûtín H.).

Sagenodus sp.
1888 Ctenodus trachylepis, Fr. – Fritsch, pp. 85-86; Pl. 80, Figs. 1-4 1891 Ctenodus trachylepis – Woodward, p. 262

Fig. 244. Sagenodus barrandei (Friã, 1874). Dental plate M 1227. Kounov, x 1.5.

Material: Isolated fragments of the scales deposited at the National Museum, Prague. Locality: N˘fiany.

Fig. 245. Sagenodus barrandei (Friã, 1874). Medial dermal bone of the skull M 1230. Kounov, x 0.8.

164

1889 GENUS MEGALICHTHYS AGASSIZ. 1880 INFRACLASS CROSSOPTERYGII COPE. Prague. Pl. Infraclass Crossopterygii CLASS OSTEICHTHYES HUXLEY. 1872 ORDER OSTEOLEPIFORMES BERG. 1872 SUBCLASS SARCOPTERYGII ROMER.). 1937 FAMILY OSTEOLEPIDIDAE COPE. Fr. 15-17 Megalichthys nitens. 246. Fr. – Fritsch. Megalichthys nitens Fritsch. 247. p. 15.2. Kounov. Fragment of the scale M 1196. Fig. OSTEOLEPIFORMES INDET.Class Osteichthyes. Kh-1 (Kalná H. Klobuky „Slope“. 1889 (Figs.). 1955 INFRACLASS CROSSOPTERYGII COPE. x 7. 75 Megalichthys nitens – Romer. Fragment of the scale M 1240. Figs. Kounov. 1889. 30. Jedomûlice. p. 16) deposited at the National Museum. 88. 190. Megalichthys nitens. p. 433 Fig. 88. 247) 1879a 1879 1889 1893 1945 Petalodus? Janassa? – Fritsch. 246. 1844 Megalichthys nitens Fritsch. Type: Isolated fragments M 1240 and M1196 figured by Fritsch (1889. – Fritsch. Localities: Be-1 (Kounov M. Locality: Kounov. 165 . Pl. Figs. p. Petalodus? Janassa? – Friã. 1889. Megalichthys nitens Fritsch. x 13. Osteolepiformes indet.

.

Pl. Pl. 2) are deposited at the National Museum. 42. pp. 1885). Localities: Kounov.8. 5. Pl. Fig. 1934 SUPERFAMILY EDOPOIDEA ROMER. 1889) – Beaumont. 16. 1885) (Fig. Fig. Pl. 115 1988 Dawsonerpeton polydens (Friã. p. 1945 FAMILY COCHLEOSAURIDAE BROILI IN ZITTEL. p. 1888 SUPERFAMILY TRIMERORHACHOIDEA ROMER. Pl. 11. 1. 1879) (Fig. 1923 Fig. Figs. 2 1977 Baphetes bohemicus (Fritsch. – Fritsch. 215 Dawsonerpeton polydens (Fritsch. Pl. 1. N˘fiany. p. Fig. 23. Pl. Figs. Prague. Note: The age of Kounov and Zábofi localities in Roãek (1988) is mistaken. 1930 SUPERFAMILY BAPHETOIDEA (COPE. Prague. 43. pp. pp. 2 (incorrectly figured) 1938 Loxomma bohemicum Fritsch – Steen. 185 1879a Dawsonia polydens. Locality: N˘fiany. 1879) – Roãek. 1854 ORDER TEMNOSPONDYLI ZITTEL. x 0. 248) 1885a Loxomma bohemicum. – Fritsch. 1) deposited at the National Museum. Type: Lectotype M 419 figured by Fritsch (1879a. 1758 SUPERORDER BATRACHOMORPHA SÄVE-SÖDERBERGH. Fig. 58. 90-92. 666 2002 Baphetes bohemicus – Roãek. 1947 FAMILY TRIMERORHACHIDAE COPE. pp. 24. p. p. 1. 3-10 1908 Sclerocephalus credneri Fritsch – Broili. pp. Holotype M 535. Pl. Fr. 1879) – MaÀourová. 1930 CLASS AMPHIBIA LINNAEUS. 1882 GENUS DAWSONERPETON ZAJÍC. Figs. 58. p. Figs. 1-13 1945 Dawsonia polydens – Romer. 12. Class Amphibia SUPERCLASS TETRAPODA GOODRICH. Pl. Pl. Fig. Fig. Fig. 25 1980 Baphetes bohemicus (Friã) – Milner. pp. 1885) – Milner. 1879 – Friã. Baphetes bohemicus (Fritsch. 248. 2 Type: Holotype M 535 figured by Fritsch (1885a. 1 1988 Baphetes bohemicus (Fritsch. Pls. 5. 237-239. 3-9) and specimen M 1388 figured by Steen (1938. 95-97. Zábofi. 1758 SUPERCLASS TETRAPODA GOODRICH. 1875) FAMILY BAPHETIDAE COPE. 89-92. 1885) – Roãek. Fr. 167 . 249) 1879 Dawsonia polydens Fr.Superclass Tetrapoda. 516-517 1992 Dawsonerpeton polydens (FRITSCH. CLASS AMPHIBIA LINNAEUS. 427-429 1984 Dawsonerpeton – Zajíc. 3. 11. 516 1993 Baphetes bohemicus (Fritsch. 9. 1875 GENUS BAPHETES OWEN. 1984 Baphetes bohemicus (Fritsch. Figs.

. Pl. – Stehlík. x 0. 1-17 1901 Cochleosaurus bohemicus. pp. Figs. Fig. 63. pp. Figs. GENUS COCHLEOSAURUS FRIâ. Figs. 126. p. Pl. Figs. 144-145. 60. p. 1876 – Roãek. 1-9.65. Class Amphibia Fig. Figs. 517 2003 Cochleosaurus bohemicus Fritsch – Milner & Sequeira. Fig. Fr.Superclass Tetrapoda. 1. 1875) (Figs.9. Specimen M 540. pp.Fritsch. Pl. 10 1938 Cochleosaurus bohemicus Fritsch – Steen. 1875 Cochleosaurus bohemicus (Friã. Pl. 139. – Fritsch. Fr. 253-255. – Fritsch. 92. p. Fig. 910. 137. 1 1885a Cochleosaurus bohemicus Fr. 266. Fr. 71 1885 Dendrerpeton pyriticum. 33-36 (partim). 6 1986 Cochleosaurus bohemicus (Fritsch. pp. Fig. 168 . – Fritsch. Figs. – Fritsch. Pl. Kounov. 138. N˘fiany. Figs. 6 1980 Cochleosaurus bohemicus (Friã) 1885 – Milner. p. 1-4 1885a Dendrerpeton ? deprivatum. 129. 249. 51. 2 Fig. x 0. 8-15 1887 Nyfiania trachystoma. 1875) . Figs. 3031. 50. p. Cochleosaurus bohemicus (Friã. 6-8. Fr. 1-3 1885a Cochleosaurus falax. Fig. 60. pp. 243-246. 127. Figs. 62. Pl. 29-32. 391 1924 Cochleosaurus bohemicus Fr. p.Zajíc & ·tamberg. 251) 1875 Melosaurus bohemicus. 4 1887 Cochleosaurus bohemicus Fr. Pl. – Friã. 49. 250. 61. Dawsonerpeton polydens (Fritsch.Fritsch. Lectotype M 419. pp. Figs. Pl. 130. . 1875). Fr. Fr. 1879). Table 1. – Fritsch. 76 1988 Cochleosaurus bohemicus Friã. Figs. Pl. 250. 31.

1885) – Roãek. p. Table 1 1988 Gaudrya latistoma Fritsch. 252. 251. Pl. 51. 169 .1. Fr. 252) 1885 Gaudrya latistoma. N˘fiany. 1874) “Ptyonius bendai” Fritsch. Locality: N˘fiany. pl. N˘fiany. 61) deposited at the National Museum. x 0. Tfiemo‰ná. 347-349. Class Amphibia Fig. p. p. 49. 1981). Type: Single specimen M 871 figured by Milner (1981. Prague. – Fritsch. 1885) (Fig. Cochleosaurus bohemicus (Friã. Specimen M 525 described initially as Dendrerpeton deprivatum (Fritsch 1885a). Figs. 1875). 8-9. (Fig. Locality: Ko‰Èálov (unspecified). p. p. Fr. M 540 (Fritsch 1885a. Localities: N˘fiany. 61/1-7 1980 Gaudrya latistoma Friã 1885 – Milner.95.Superclass Tetrapoda. 1861 ?Onchiodon foveolatum (Fritsch. 10-13. – Fritsch. Cochleosaurus sp. 2000 SUPERFAMILY ERYOPOIDEA COPE. 4-5 Ptyonius Bendai. pp. SUBORDER EUSKELIA YATES & WARREN. Figs. Pl. pp. Prague. 49. Specimen M 545.. Note: Specimen represents an indeterminate juvenile temnospondyl amphibian of the superfamily Eryopoidea (Milner. – Fritsch. 1885 – Roãek. Fig. x 2. 1882 GENUS PTYONIUS FRITSCH. 92 “Ptyonius bendai” – Milner. 1 Types: Specimens M 517 figured by Fritsch (1885a. Pl. 253) 1885a Dendrerpeton foveolatum. pp. Fr. 1) and others deposited at the National Museum. pp. Fig. 1-3). 1895 (NON COPE.Milner & Sequeira. 1895 1895c 1901 Ptyonius? Bendai.195 Material: Specimens M 545. 519 Cochleosaurus sp. – Fritsch. Fr. 1) deposited at the National Museum. 2-9 1938 “Dendrerpeton” foveolatum Fritsch. 60. Fig. 1882 FAMILY ERYOPIDAE COPE. 128. 265 1988 Onchiodon ? foveolatum (Fritsch. Fr. Fig. – Steen. – Fritsch. Fig. GENUS ONCHIODON GEINITZ. M 877 and others figured by Fritsch (1887. Prague. Note: The elongate vomers which form the holotype of Gaudrya latistoma belong to a large Cochleosaurus (Milner & Sequeira 1993). Figs. 31-32 1887 Gaudrya latistoma. Pl. 517 1993 Cochleosaurus . Pl.

Pl. 4 Type: Holotype R.Steen. Geinitz – Fritsch. 1 1895c Sclerocephalus labirinthicus. Fig. Pl. – Fritsch. Figs. 51. 520-521 1993 “Limnerpeton” laticeps . . Fig. 1) as Limnerpeton laticeps. 32). Olivûtín. 1881) (Fig. – Steen.Steen. Fig. p. ?Onchiodon foveolatum (Fritsch. pp. 2) deposited at the Moravian Museum. Material is deposited at the National Museum.Fritsch. 2j. Prague. Fig. 1-5 1938 Limnerpeton laticeps Fritsch . 1881 – Roãek. .29609 figured by Milner.Steen. 1938 Mordex calliprepes gen. p.Milner. Fig. 2007 Dasyceps sp. 170 Types: Lectotype M 470 and M 471 (part and counterpart) initially described and figured by Fritsch (1881. 57. Mordex laticeps (Fritsch.Clack & Milner. gen. 253.187-188 1994 Amphibamus laticeps . 1. Specimen M 492 was initially described as Limnerpeton macrolepis and figured by Fritsch (1881. 35 1989 Onchiodon tenellus (Steen 1938) – Werneburg. p. 18-27.Werneburg.4 1901 Sclerocephalus? Credneri. Localities: Ruprechtice. 464-465 1994 “Limnerpeton macrolepis” . 119 1993 Onchiodon labyrinthicus Geinitz (1861) . 1910 GENUS DASYCEPS HUXLEY. nov. p.Werneburg. 33 1938 Lusor tenellus. 345354. Pl. Pl. 32. 5. 42. 2i. 31. p. 151-152. pp. 3-9) are deposited at the National Museum.Fritsch (partim). p.Milner & Sequeira. pp. indet. Locality: Obora. 249-250. 1 1980 Amphibamus calliprepes (Steen) Carroll 1964 – Milner. pp. M 533. Locality: N˘fiany. 36. pp. 42. Fig. Fig. 247-248. – Fritsch (partim). Fr. Fig. 712. 2) and specimen M 610 figured by Fritsch (1885a. 1938 Material: The best preserved specimen M 526 figured by Fritsch (1885a. 1) 1881 Limnerpeton macrolepis. Table 1.Milner. – Steen. Class Amphibia Fig. 3. pp. 93. et sp. M 1387. . 1910 GENUS MORDEX STEEN.2817 Figured by Steen (1938. p. Figs. 1938 Mordex calliprepes Steen. 1) deposited at the British Museum (Natural History). 92 (non 8991). Locality: N˘fiany. 1938) – Roãek. Fig. Fig. Brno.9. pp. 1859 Dasyceps sp. pp. 2 Material: Specimen Ge. Figs. 392 1938 “Sclerocephalus” credneri Fritsch . Pl. Locality: Kounov. 4 1986 Amphibamus calliprepes Steen 1938 – Milner p. 1969 FAMILY TREMATOPIDAE WILLISTON. SUPERFAMILY DISSOROPHOIDEA BOLT. 261 (partin) 1938 Limnerpeton macrolepis Fritsch . Pl. 2-5 Material: Collection of specimens M 1387. nov. Prague. Fr. Figs. 148-151. 28 (nomen nudum) 1881 Limnerpeton laticeps. Kounov. Klembara & Dostál (2007. Pl. 464-465 2003 Mordex laticeps (Fritsch) comb. n. Fig. Klembara & Dostál. pp. . x 1. FAMILY ZATRACHYDIDAE WILLISTON. pp. Fr. 51. n. Fig. 255) 1879a Microdon laticeps – Fritsch. 519 Onchiodon labyrinthicus Geinitz. Fig. Pl. 254) 1885a Chelydosaurus Vranii. London. pp. Fig. 126-129. .Superclass Tetrapoda. 1861 (Fig. 1 (non Pl. 263-264 1986 Amphibamus laticeps (Friã 1881) comb. 1885). Specimen M 526. p. pp. 260.Werneburg. Fig. et sp. p. . 672 1988 Mordex calliprepes (Steen. Fig. 672 1988 „Limnerpeton“ laticeps Fritsch. 5. Fr. Tfiemo‰ná. 2c-f. Pl. 31. M 632 and others figured by Fritsch (1885a) and used to the study by Werneburg (1993).

gen. 171 Fig. Olivûtín. x 0. 9 Material: Specimen M 464 figured by Fritsch (1883. P. (nomen dubium) 1883 Limnerpeton modestum. 187 Locality: N˘fiany. . pp. p. Pl. – Friã. GENUS POTAMOCHOSTON STEEN. Pl. 255. Mordex laticeps (Fritsch. n. 27. pp. 1938 1938 Potamochoston limnaios. 1881). 1910 GENUS PLATYRHINOPS STEEN. lyelli – Clack & Milner. 519 Platyrhinops cf. – Fritsch. 88. Fig. 138. Fr. 73. p. 250-252. lyelli (Wyman. Prague. AMPHIBAMIDAE INCERTAE SEDIS Amphibamidae incertae sedis 1875 Microdon modestus Fr. – Steen. Class Amphibia Fig. 36-37 Material: Not found. 125-126. 27. Specimen M 533.Superclass Tetrapoda. 7) deposited at the National Museum. 254. 263 1994 “Limnerpeton modestum” – Werneburg. Onchiodon labyrinthicus Geinitz. et sp. Locality: N˘fiany. p. 1861. 1858) 1988 1993 Amphibamus laticeps (Fritsch. 147-148. pp. Locality: N˘fiany. Figs. 464 2003 Amphibamidae incertae sedis – Milner & Sequeira.3. 1881) – Roãek.42. FAMILY AMPHIBAMIDAE MOODIE. Fig. 1. 1938 Potamochoston limnaios Steen. 1931 Platyrhinops cf. N˘fiany x 1. 7 1938 Limnerpeton modestum Fritsch– Steen. Lectotype M 470. p. Figs. Fig. p.

38A. 1. Fig. p. – Augusta. 172 . 96-99. Fritsch 1878 – ·pinar. Figs. Pl. Localities: Horní Kalná. 1878. 1. 7 (non Pl. 1879 GENUS MELANERPETON FRITSCH. Fig. 13. 48-50. M 436. Figs. 1878) – Boy. Figs. Pl. 64. p. Rybnice „Hrádeck˘ creek“. Prague.6. M 434. 6) 1937d Melanerpeton pusillum Fr.2 Locality: Ko‰Èálov „Kováfi’s mill“. 2 1972 Melanerpeton pusillum Fritsch. Melanerpeton sp. M 1417 are deposited at the Nationa Museum. 85 1879a Branchiosaurus umbrosus Fr. 10 Type: Lectotype M 433 figured by Fritsch (1880. x 2. Fig. M 1185. Melanerpeton pusillum Friã. – Fritsch (partim). K 1990 Melanerpeton sp. – Augusta. 71 1986 Melanerpeton pusillum Fritsch. 257. 256. 6. Melanerpeton pusillum Friã. 92-93. Specimen M 1396. Pl. p. 1878. 257 Fig. 520 1989 Melanerpeton pusillum Fritsch. – Fritsch. 7a 1988 Apateon pusillus (Friã. 21/4 1978 Branchiosaurus pusillus – Boy. 2. Fig. 13. Pls. 3-16. M 1396. 68-69. unspecified.7. pp. pp. 1) and another important specimens M 361. dumps of various mines (Havlena & ·pinar 1952b). Melanerpeton sp. Horní Kalná. pp. Olivûtín. 22. Lectotype M 433. – K – Werneburg & Zajíc. 249. 1-6. 13. Fr. ?Melanerpeton sp. 3 1880 Melanerpeton pusillum. M 1405. 1878 – Carroll. Fig. 1878 Melanerpeton pusillum Friã. ·tamberg & Zajíc 1997). 256. Fig. 257) 1878b Melanerpeton pusillum – Friã. Kuhn & Tatarinov. Figs. 3-5. Localities: Olivûtín.Werneburg. Figs. 1 1938 Melanerpeton pusillum – Steen. Míchov. Fig. Fig. pp. 1 1937b Melanerpeton pusillum Fr. p. Class Amphibia FAMILY BRANCHIOSAURIDAE FRITSCH. Figs. 2. pp. x 2. 35. Pls. p. 1. 1. Fig. 675679. M 435. Figs. p. 1878 (Figs. 256 Localities: Baãov „Na skalkách quarry“. 1-8 1987 Apateon pusillus (Fritsch. Olivûtín. Boskovice „U Otylky“. 1878) – Roãek. 256. 22-28. 1878 – Werneburg. 1878 .Superclass Tetrapoda. Figs. pp. 39A 1950b Melanerpeton pusillum A. Fig. pp. M 635. 7b/10. Vrchlabí „Road cut“ (Martínek. 361. 1-11.

6 1939c Branchiosaurus salamandroides Fr. 10. Prague. 69-81. 4. Locality: Kounov. pp. 2. 9. Fr. 4. 5-7 1987 Branchiosaurus? venosus Fritsch. Fr. 31-38. 84. 520 Localities: âesk˘ Brod „Skalka“.Zajíc & ·tamberg. p. Prague. 6 1989 Branchiosaurus salamandroides Fritsch. 5a. p. M 415) are in fact the interclavicles. N˘fiany. 519 Material: Specimens M 413.Roãek. 9. Localities: Tfiemo‰ná. The name is therefore invalid. 6. Figs. The three “parasphenoids” (M 413. Rudník. 1. 76 1988 Branchiosaurus salamandroides Friã. 5. pp. Figs. 13-14. 549550 (non 550-553). ?Branchiosaurus sp. – Augusta. M 414. 258. 3. 1879 1879a Branchiosaurus robustus. Branchiosaurus robustus Friã. 9-11. Branchiosaurus venosus Friã. dumps of various mines (Havlena & ·pinar 1952b). Figs. Table 1. 13. 5-7) deposited at the National Museum. 10c Branchiosaurus Friã. 9. 1. 87 1988 Branchiosaurus venosus Friã. 11. 1879 1879a Branchiosaurus? venosus. M 414 and M 415 figured by Fritsch (1879a. 519 1987 Branchiosaurus salamandroides Fritsch. Figs. Figs. 3. Pl. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 1-8 1987 Branchiosaurus salamandroides Fritsch. Fig. Pl. x 1. – Fritsch. p. Note: According to Werneburg (1987) the remains of the taxon are not members of the family Branchiosauridae. 15 1993 Branchiosaurus salamandroides Friã 1876 – Clack & Milner. 1 1980 Branchiosaurus salamandroides Friã 1876 – Milner. Branchiosaurus salamandroides Friã. 72 1879a Branchiosaurus salamandroides. 258) 1875 Branchiosaurus salamandroides Fr. 1879 – Roãek. 673 Type: Lectotype M 1167 figured by Fritsch (1879a. 2a.Superclass Tetrapoda. 80. Pl. Fig. 18. 9. Prague. 225-230. Pl. p. Pl. – Friã. Figs. Figs. 1879 – Boy. p. 1875 . 12. 1876 – Werneburg. Pl.1-6. Fig. The name is therefore invalid.unspecified. 10. 1. Note: According to Werneburg (1987) the remains of the taxon are not members of the family Branchiosauridae. p. Figs. pp. 1) deposited at the National Museum. Figs. Notes: Mostly undescribed material. 173 . pp. Fig. Pl. 2. Prague). Figs. p. Fig. 1876 – Werneburg. 1912 1988 Branchiosaurus – Friã. Fig.8. 8 1924 Branchiosaurus gracilis Cred. Zbraslavec. 6/11. 9. Ko‰Èálov . 681-687. pp. Pl. 14. 1. Horní Kalná. – Stehlík. Figs. pp. The lower jaw and the interclavicle is similar to Limnerpeton. 1876 – Roãek. p. 10 1988 Branchiosaurus robustus Friã. 83. Class Amphibia GENUS BRANCHIOSAURUS FRIâ. 519-520 Material: Specimen M 418 figured by Fritsch (1879a. 1875 Branchiosaurus salamandroides Friã. p. Specimen M 356 (National Museum. . Locality: Kounov. p. pp.Fritsch. 3a. 9. Tfiemo‰ná. N˘fiany. 5 1986 Branchiosaurus salamandroides Fritsch. 1875. 1875 (Fig. 260261. 1. 1879 – Roãek. Pl. 10) deposited at the National Museum. Figs. 26. Figs. 4-8. pp. Fritsch 1879 – Fritsch (partim). 1879 . 4 1926 Branchiosaurus salamandroides – Bulman & Whittard. N˘fiany. 10. 5b. 1. 1875 – Boy.

Pl. Fr. 259. Fig. Prostfiední Lánov „Sw slope of ·piãka hill“. 1947 1947a Moraverpeton reme‰i nov. 10 1987 Apateon (?) sp. Pl. 2 1986 Apateon sp.Superclass Tetrapoda. pp. 5A.2. – Fritsch. 520 1987 Limnerpeton laticeps – Werneburg. Fig. Figs. Fr. 3 1986 Apateon umbrosus (Fritsch. pp.Havlena & ·pinar. Fig. pp. pp. Pl. Figs. – ·tamberg. Figs. Pl. pp. Ko‰Èálov. 1879). 189-194 1986 “Moraverpeton” remesi Augusta. Pls. 1947 Moraverpeton remesi Augusta. p. Figs. Pl. 1879) 1955b Branchiosaurus umbrosus Friã . Branchiosauridae indet. Fig. 685 1988 Moraverpeton remesi Augusta. 1844 Apateon umbrosa (Fritsch. – Augusta. p. 9 Type: Lectotype M 360 figured by Fritsch (1879a. 9 1987 Branchiosaurus umbrosus Fritsch. Locality: Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. 3. 687-690 Genus Moraverpeton Augusta. Fig. Prague). 148-151 (partim). – Fritsch. umbrosa (Fritsch. 6 1937d Branchiosaurus umbrosus Fr. pp. p. 1879) – Werneburg. Fig. 1879) . 185 1879a Branchiosaurus umbrosus. 520 Type: Material has not been found. p. Apateon sp. Figs. x 2. pp. 6). – Boy. 11-14. Prostfiední Lánov „Eastern slope of Malé Labe valley“. 4 1926 Branchiosaurus salamandroides – Bulman & Whittard. 679-680. 81-82. – Fritsch. 93. sp. pp. Figs. unspecified. p. 1 1881 Limnerpeton laticeps. Veselá „Veselka brook“. 87 1989 Apateon umbrosa (Fritsch. M 1419 – M 1421 (National Museum. 93 1995 Apateon sp. p. 672-673. Pl. p. 151-152 (partim). 36. Note: Werneburg (1986) mentioned specimens M 1418 (Original picture of MaÀourová 1981). Prostfiední Lánov „Behind the factory“. Prague and at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Olivûtín. 1956b Pelosaurus – Havlena & ·pinar.) Material: Colection of specimens at the National Museum. Class Amphibia GENUS APATEON MEYER. 1881) – Roãek. 1981 Branchiosaurus pusillus (Fritsch) – MaÀourová. 1881) (Fig. Lectotype M 360. 11. 1. – Fritsch (partim). 1879) (Fig. 1947 – Werneburg.Werneburg. 16-17. 8 Localities: Malá Lhota „Pfiíãná zmola“. Rybnice „Hrádeck˘ creek“. 90. paralectotype M 363 and other material is deposited at the National Museum. 6. 5. Zb˘‰ov „Behind the sawmill of the Antonín mine“. Apateon umbrosa (Fritsch. 167 1999 Apateon sp. Pl. Localities: Horní Kalná „Dump of the Adam mine“. 1. Fr. 1882 ?Pelosaurus sp. 1-6. nov. 9. 1. 5 1986 Limnogyrinus elegans (Friã 1881) – Milner. gen. pp. Fig. Rudník. Table 1. Horní Kalná „Dump of the Adam mine“. Locality: Olivûtín. Svitávka – unspecified (Zbonûk-Svitávka H. Fr. – Friã. 5B 1980 “Limnerpeton” laticeps Friã 1881 – Milner. Fig. FAMILY MICROMELERPETONTIDAE BOY. 4. – Werneburg. 1879 – Boy. 33. p. 259) 1879b Branchiosaurus umbrosus. 34 1881 Limnerpeton macrolepis. 1986 Limnogyrinus elegans (Fritsch. pp. Fig. 152-154. Fig. Pl. 1972 GENUS LIMNOGYRINUS MILNER. 680. 12. pp. Prague. Fr. 1. 1947 – Roãek. 43-44 GENUS PELOSAURUS CREDNER. pp. – Augusta (partim). 62 Locality: Prostfiední Lánov „Behind the factory“. Fig. 3 1988 Limnogyrinus elegans (Fritsch. 6-8. 6. 169-171. 260) 1881 Limnerpeton elegans. Localities: âesk˘ Brod „Skalka“. PlouÏnice. 1 1883 Branchiosaurus salamandroides – Fritsch. – ·tamberg. p. Fig. Note: Werneburg (1986) named the specimens of the taxon as branchiosaurids. Apateon cf. p. 174 .

unnumbered Fig. pp. pp. p. Class Amphibia Fig. pp. 20-21 1877c Chelidosaurus Vranyi Fr. Pl. 3. Pl. 331-335. Locality: N˘fiany. 206-208. 55/2. 248-249. 1877 . Fig. 1877. pp. Figs. 1. 150-161. 1 1947 Chelydosaurus vranii – Romer. Locality: Lib-1 (Zdûtín H. 57/1. 2 Material: Specimen YA 1250 deposited at the Czech Geological Survey. – Fritsch. 26. 459-464. 672-673 1994 Limnogyrinus elegans (Fritsch 1881) – Werneburg. – Kuhn. Figs. 1972 Branchierpeton cf. 1877 – Roãek. Lectotype M 477. Prague. 15 1993 Limnogyrinus elegans (Fritsch. 53. Fig. 55. 132-133. 23 1988 Cheliderpeton vranyi Friã. pp. – Friã. 56/3-6. Fr. Fig. p. 11. Fig. pp. Fig. pp. 1885a Chelydosaurus Vranyi. Figs. p. Holotype M 528. 4. 138-139. 18-27 (partim). 7c 2003 Limnogyrinus elegans – Milner & Sequeira. 261) 1877a Cheliderpeton Vranyi – Friã. 45 2002 Cheliderpeton vranyi Fritsch. 1989 – Zajíc. – Fritsch.Superclass Tetrapoda. 34 1939 Actinodon germanicus n. 175 . pp. Fig. Figs. 34) deposited at the National Museum. 1-8. Limnogyrinus elegans (Fritsch. 8.Werneburg & Steyer. Figs. Fig. pp. 1. 8. 1989 1990 Branchierpeton cf. 128-135. 1877 (Fig. 6A. 2 2000 Cheliderpeton vranyi – Schoch & Milner. GENUS BRANCHIERPETON BOY. Fr. Prague. 260. FAMILY INCERTAE SEDIS GENUS CHELIDERPETON FRIâ. 1. sp. 137138. saalensis Werneburg. x 0. Milner & Klembara. N˘fiany.3. 54. p. 57/2. Pls. 5.9. Figs. Olivûtín or Ruprechtice. 9b 1989 Limnogyrinus elegans (Fritsch. 393 1938 Chelydosaurus vranii Fritsch – Steen. 1881) – Clack & Milner. 93. 1877 Cheliderpeton vranyi Friã. 10 Type: Lectotype M 477 figured by Fritsch (1881. 1. 56. 518 1993 Cheliderpeton vranyi – Boy.). 58/12) 1901 Chelydosaurus Vranyi. 2 (non Pls. Cheliderpeton vranyi Friã. Pl. pp. 261. 127. Fig. Pl. x 0. 1881) – Werneburg. p. Fig. 1881). Figs. saalensis Werneburg. 142.

Prague. 1938) (Fig. 521 Type: Holotype M 392 figured by Steen (1938. 1. pp. et sp. p. 1938 – Milner & Sequeira. 518 Locality: Ko‰Èálov. 26 Memonomenos dyscriton Steen 1938 – Panchen. p. p. Ruprechtice. 659-670. p. 57/1 and unfigured M 372) belong after Werneburg & Steyer (2002) to Onchiodon labyrinthicus. Fig. Pl. Locality: N˘fiany. p. Fig. 1929 176 . 3 (non Pl. 1938 Capetus palustris Steen. 1 Type: Holotype R 4706 figured by Steen (1938.74. 1934 ORDER ANTHRACOSAURIA WATSON. 1952b Cheliderpeton sp. n. 55. London. p. 1912 Chelidosaurus? – Friã. M 2033 and M 2866 are deposited at the National Museum. 262) 1901 1938 1970 1978 Sclerocephalus? Credneri. 1/2) 1911 Chelydosaurus vranyi Fritsch – Jaekel. – Fritsch. Fig. Fig. 1-10. Fig. x 0. pp. pp. 1857 FAMILY ARCHEGOSAURIDAE MEYER.Superclass Tetrapoda. Prague. 27 1993 Capetus palustris Steen. M 529. Pls. 392 Memonomenos dyscriton. 240. SUPERFAMILY ARCHEGOSAUROIDEA MEYER. 1938) – Roãek. Localities: Olivûtín. p. et sp. Class Amphibia Type: Holotype M 528 figured by Friã (1877c. 1938 – Sequeira & Milner. 27) deposited at the British Museum (Natural History). 670676. 1917 SUBORDER EMBOLOMERI COPE. Ko‰Èálov. 15e Archegosaurus dyscriton (Steen) comb.Havlena & ·pinar. 93. Figs. GENUS CAPETUS STEEN. SUPERORDER REPTILOMORPHA SÄVE-SÖDERBERGH. Fig. p. pp. p. 1938 1908 Sclerocephalus credneri Fritsch – Broili (partim). Fig. – Milner. 1847 Archegosaurus dyscriton (Steen. M 2040. 1-3 1993 Capetus palustris Steen. probably not Cheliderpeton. 262. Note: Two specimens (Fritsch 1885. 194-196. gen. 12. Fig. 1-3 1988 Archegosaurus dyscriton (Steen. 1. – Steen. Note: Badly preserved remain. nov. 241-242. . n. Locality: Ko‰Èálov (unspecified). ?Cheliderpeton sp. 127 Locality: Horní Kalná „Defunct quarry“. gen. 18 1988 Cheliderpeton Friã. – Steen. 1938). Figs. 1877 – Roãek. 1857 GENUS ARCHEGOSAURUS GOLDFUSS. Figs. 1884 FAMILY EOGYRINIDAE WATSON. 124 1938 Capetus palustris. Pl. Holotype M 392. 207) and another important specimens M 531. Archegosaurus dyscriton (Steen. Fr. ?Cheliderpeton sp. p. Fig.53. 26) deposited at the National Museum.

p. 1879. 7/B. – Fritsch. Berlin. 1879 Diplovertebron punctatum Fritsch. 239. 147158. 3 Nummulosaurus Kolbii. 1900 – Zajíc & ·tamberg. 53 1938 Diplovertebron punctatum Fritsch – Steen. 5-8 Nummulosaurus kolbii Fritsch 1900 – Panchen. 9 1980 Gephyrostegus bohemicus Jaekel 1902 – Milner. 2. 5) deposited at the National Museum. 4C. 10 1980 Diplovertebron punctatum Friã 1885 – Milner. Figs. 15-16. 162. 1909 GENUS GEPHYROSTEGUS JAEKEL. 238-241. 1902 – Milner. 53 1902 Gephyrostegus bohemicus – Jaekel. p. 1879 (Fig. 2/D. Locality: Tfiemo‰ná. 263. 1895) (Fig. Kuhn & Tatarinov. p. GENUS NUMMULOSAURUS FRITSCH. – Fritsch. 2) deposited at the National Museum. Table 1. Figs. Figs. p. Fr. pp. Locality: N˘fiany. pp. 5A. Pl. 1911 FAMILY GEPHYROSTEGIDAE JAEKEL. 50. 1879 – Roãek. p. 4A. p. Lectotype M 522. 1896) – Roãek. ORDER SEYMOURIAMORPHA WATSON. 2/A-C. 8A. 1-9) deposited at the Slovak National Museum in Bratislava. 522 1988 Gephyrostegus watsoni Brough & Brough. 1-3. 89-90. 1967 – Roãek. 188 1885a Sparagmites lacertinus. Locality: Kochov „In the forest“. Fig. . 177 . x 0. pp. C. 8B. Fig. 4F. p. – Friã. pp. 55. Figs. 1. Figs. Figs. Pl. 1917 FAMILY DISCOSAURISCIDAE JAEKEL. 263) 1879a Diplovertebron punctatum Fr. pp. Figs. 268-286. 77 Nummulosaurus kolbii (Fritsch. 1902 Gephyrostegus bohemicus Jaekel. 7/A. – Fritsch. 52. 522 1993 Gephyrostegus bohemicus Jaekel. 8. 1902 – Roãek. Pl. 6/A. Prague. 2638. nov. 1902 1879 Calochelys lacertina Fr. 28 1885a Diplovertebron punctatum. Table 1 1988 Diplovertebron punctatum Friã. 29-31 1967 Gephyrostegus bohemicus Jaekel – Brough & Brough. p. Pl. 52. 56. Type: Holotype MB1901. 127-132. – Fritsch. p. Fr. p. 2005 Makowskia laticephala Klembara. 2005 (Fig. 5-9 1972 Gephyrostegus bohemicus Jaekel 1912 – Carroll. 286-288. 4 1988 Gephyrostegus bohemicus Jaekel. 17a. p. nov. Fritsch. Figs. Prague. 5-14. Figs. Class Amphibia GENUS DIPLOVERTEBRON FRITSCH. 6EG. pp. 25 1970 Diplovertebron punctatum Fritsch 1879 – Panchen. 676 Type: Lectotype M 522 figured by Fritsch (1885a.Brough & Brough. Locality: N˘fiany. 1885 – Watson. 521 SUBORDER GEPHYROSTEGIDA JAEKEL. Fr. 1-9 Type: Holotype SNMZ 26506 figured by Klembara (2005. pp. Fig.9. 4A. p. 11-13. 162. pp. 3-6/B. 1907 GENUS MAKOWSKIA KLEMBARA. 50. 10 1967 Gephyrostegus watsoni sp. Fig. Diplovertebron punctatum Fritsch.1378 a+b is deposited after Jaekel (1902) at Humboldt Museum. Fig. Fig. 17b 1970 Diplovertebron punctatum – Carroll. 264) 1895c 1901 1970 1986 1988 Molgophis? Kolbi Fr. 6A. 2-13. 265) 2005 Makowskia laticephala sp. Figs. 2A-E. 514. 7A. – Fritsch. 521 Type: Lectotype M 1077 designated by Panchen (1970) figured by Fritsch (1901. Pl. N˘fiany. – Klembara. p. Fig. 4B. 17c Nummulosaurus kolbii Fritsch. 1 1926 Diplovertebron punctatum. 9 1970 Gephyrostegus bohemicus – Carroll.Superclass Tetrapoda. 1901 Nummulosaurus kolbii (Fritsch. 4I. Pl. pp. 3A-F. Pl. Fig. 158-160. Fig. pp. Figs. Pl.

178 . 257-259. 264. Kochov „Horka“. pp. 38B. 1895). 1879) – Klembara & Bartík. 29 1924 Melanerpeton pulcherimum Fr. p. 1879) – Roãek. Figs. Fig. Tfiemo‰ná. 30-34 2000 Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch. p. 1. Fig. Localities: Baãov „Na skalkách quarry“. Pl. 15) deposited at the National Museum. 46D 1972 Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch 1879) . – Fritsch. 12 1989 Discosauriscus potamites (Steen 1938) – Werneburg. 41A. Fig. 20/6. pp. Trávník. Klembara. 256-257. Class Amphibia GENUS DISCOSAURISCUS KUHN. Kochov „In the forest“. p. 2005. Drválovice „Windmill“. 2 1938 Melanerpeton potamites sp. 257-258. 21/1. Boskovice „U Otylky“. 10D 1997 Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch. p. 99-104. 35. 28. 210-215. 1879) – Klembara.Carroll. Figs. 309. Prague. Fig. Fig. p. Photo J. 3435. Makowskia laticephala Klembara. 1879) 1879 Melanerpeton pulcherrimum Fr. 265. 20/5. 15 1912 Melanerpeton pulcherimum F. 14. Kuhn & Tatarinov. Pl. Lectotype M 1077. pp. Ruprechtice. 35 1995 Discosauriscus pulcherrimus – Klembara (a). Figs. 51. 14. Pls. 29 Type: Lectotype M 437 figured by Fritsch (1880. 23/9 1988 Discosauriscus pulcherrimus (Friã.4.Superclass Tetrapoda. Figs. Figs. 1933 Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch. x 1. – Stehlík. p. Holotype SNMZ 26506. 40 1938 Melanerpeton pulcherrimum Fritsch – Steen. p. Nummulosaurus kolbii (Fritsch. 39C. Kochov „In the forest“. 38C. Malá Lhota „Pfiíãná zmola“. Pl. 186 1880 Melanerpeton pulcherimum. – Steen. 1. 288291. pp. – Friã. 522 1989 Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch 1879) – Werneburg. Fig. Kochov „In the streams“. – Friã. n. p. 39B. Fr. Fig.

35 1989 Letoverpeton austriacus (Makowsky 1876) – Werneburg. 266. Kuhn & Tatarinov. non Fritsch (1879a) 1952a Discosauriscus potamites (Steen. p. 41B 1947 Phaiherpeton pulcherrimum Romer – Romer.Carroll. 21/8. pp. 22/1-3. p. 27. 50 1952a Letoverpeton moravicum (Fritsch. 266. p. Figs.sp. 35. 2-4 1950b Melanerpeton falax J. – Fritsch. 38–39 1937c Melanerpeton perneri Augusta – Augusta. 1936 – ·pinar. 267. 1879) – ·pinar. Augusta. p. sp.Carroll. 155 1879a Branchiosaurus moravicus.Superclass Tetrapoda. 2 1938 Melanerpeton potamites. 35-37. Kuhn & Tatarinov. 22/5-7. 22/4. 179 . Kochov „In the streams“. 1876). pp. sp. p. 1938) – Roãek. 61 1952a Letoverpeton austriacum (Makowsky. p. Fig. Augusta. 38F. x 0. Pl.8. Fig. p. 17–18. 33-36 1936a ? Melanerpeton longicaudatum n. p. p. Photo J. 104–106. 36–38 1936a ? Melanerpeton magnum n. sp. Klembara. 1883) – Roãek. 1938) – ·pinar. 1876) (Figs. Figs. pp. 12 1992 Discosauriscus austriacus (Makowsky. Fr. 82–83. 292 1950a Melanerpeton longicaudatum J. Malá Lhota „Pfiíãná zmola“. 256–257 1938 Melanerpeton (Branchiosaurus) moravicum (Fritsch) – Steen. 5-20. 267) 1876 Archegosaurus austriacus – Makowsky. 7 1880 Melanerpeton falax. pp. p. 23a/12-14 1972 Discosauriscus potamites (Steen 1938) – Carroll. Figs. 71–73 1936c Melanerpeton perneri n. pp. . Fig. 21/3. sp. 1. 35. n. Class Amphibia Discosauriscus austriacus (Makowsky. p. Specimen MHK 63857 (Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové). 522 1988 Letoverpeton moravicum (Fritsch. 23/3-8. 39F. 21/10-12 1988 Letoverpeton austriacum (Makowsky. Discosauriscus austriacus (Makowsky. – Stehlík. Figs. 2B Fig. – Augusta. Kuhn & Tatarinov. Kuhn & Tatarinov. 522 1989 Letoverpeton moravicum (Fritsch 1883) – Werneburg. Figs. 259. Fig. p. 37. 1876). Lectotype MU-P-0010. 523 1988 Discosauriscus potamites (Steen. 21/2. 23a/1-10 1972 Letoverpeton moravicum (Fritsch 1883) . 73 1972 Letoverpeton austriacum (Makowsky 1876) . – Augusta. 21/9. pp. 1936 – ·pinar. 21/5-7. pp. 16 1924 ? Discosauriscus moravicus n. p.Carroll. Pl. 1876) – ·pinar. 5C 1952a Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch. pp. 23a/11 1972 Melanerpeton „falax“ Fritsch 1879 . pp. – Steen. Fr. Discosauriscus austriacus (Makowsky. Figs. p. 23/2. Figs. – Fritsch. p. 1876) – Klembara. 135. 23/1. 1876) – Roãek. 1883) – ·pinar. – Augusta.

Boskovice „U Otylky“. 15-19. p. 2. Class Amphibia 1992 Discosauriscus austriacus (Makowsky. 11-27 2001 Discosauriscus austriacus (Makowsky. 1876) – Klembara. 1876) – Klembara. Localities: N˘fiany. Tfiemo‰ná. 1876) – Klembara. Localities: Baãov „Na skalkách quarry“. 1-17 1994a Discosauriscus austriacus (Makowsky. Drválovice „Windmill“. 85-92. Figs. Kochov „In the forest“. 3-7.will be published in Klembara (in press) Species . 1-8 1995a Discosauriscus austriacus (Makowsky. pp. 289-309. Míchov. 6-12 1993 Discosauriscus austriacus (Makowsky. pp. E 1995b Discosauriscus austriacus (Makowsky. 180 Fig. Figs. 10/A-C. 1876) – Klembara. d. 1876 – Kathe. Pl. 316. 1) deposited at the Paleontological Institute Masaryk University. 268. 1924 GENUS SOLENODONSAURUS BROILI. p. FAMILY SOLENODONSAURIDAE BROILI. pp. Ekrt. Boskovice „Semíã valley in the field“. 10. Figs. Bratislava. Galvanic cast M 885. Figs. 1924 Solenodonsaurus janenschi Broili. 43-46. Figs. Figs. Pl. 1876) – Klembara. Míchov. pp. 1876) – Klembara & Janiga. Figs. Photo B. 121. Fig. 268) 1895a Hemichthys problematica. 9. 11 Type: Lectotype MU-P-0010 designated by Klembara (1997. 2.. 268-270.Superclass Tetrapoda. 676 Type: Galvanic ccast M 885 of the specimen figured by Fritsch (1895. 1-7 1994b Discosauriscus austriacus (Makowsky. Fig. Brno. Trávník. 1876) – Klembara. 1-3 1995 Discosauriscus austriacus Makowsky. 1876) – Klembara. pp. Figs. pp. 289–309. 610-619. 1. Discosauriscus sp. 1924 1970 Solenodonsaurus janenschi – Carroll. 1876) – Klembara. Podolí. Podolí. 10/c. 263-264. 1876) – Klembara. 1-9. – Klembara. Figs. Fig. 128. 2g 2006 Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) – Klembara et al. 1-11 2002 Discosauriscus austriacus – Werneburg. Kladoruby „Dolní pepfiík“. pp. GENUS HEMICHTHYS Hemichthys problematica Fritsch. pp. Figs. 1876) – Klembara & Bartík. Kochov „In the streams“. p. 1995a Discosauriscus sp. 1-11 1996b Discosauriscus austriacus (Makowsky. N˘fiany. Figs. . Tomá‰ik & Kathe. 1895 (Fig. 2A 1996a Discosauriscus austriacus (Makowsky. b Localities: Boskovice „U Otylky“. – Klembara & Bartík. 1895 – Roãek. 1–27 2000 Discosauriscus austriacus (Makowsky. pp. Hemichthys problematica Fritsch. 10/a. pp. 1876) – Klembara. 146-154. Sudice. pp. 14-18 1972 Solenodonsaurus janenschi Broili 1924 – Carroll. Obora. pp.2. 523 1993 Hemichthys problematica – Milner. Fr. x 1. Kuhn & Tatarinov. 128. Obora. 268-270. 7-11 1993 Discosauriscus austriacus (Makowsky. Figs. Ruprechtice. 1895. 259-288. Figs. 2-4. 292-301. 787. 1. Kochov „Horka“. Figs. Bartík. 1-29 1999 Discosauriscus austriacus (Makowsky. Boskovice „Semíã valley in the field“. Malá Lhota „Pfiíãná zmola“. Kochov „Horka“. 8 2000 Discosauriscus sp.will be published in Klembara (in press) Material: Holotype Z 26701 deposited at the Slovak National Museum. Numerous collections of the specimens from the Boskovice Graben are deposited at the Zoological Institute Comenius University in Bratislava and at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Locality: Kochov „In the forest“. Figs. 1-4 1997 Discosauriscus austriacus (Makowsky. pp. 9-11 1988 Hemichthys problematica Fritsch. Figs. – Fritsch. Figs. Figs. pp. 1876) – Klembara & Meszáro‰. Kladoruby „Dolní pepfiík“. Figs 4-5 DISCOSAURISCIDAE Genus . Prague. Figs. 9-11) deposited at the National Museum.

9. Pl. 2003 GENUS OESTOCEPHALUS COPE. Berlin). 180 Type: Nor Fritsch (1880). 523 1994 „Limnerpeton ?caducum“ – Werneburg. p. 11 1980 Ophiderpeton granulosum Friã 1880 – Milner. Fr. p. 2-7. – Fritsch. 1924 – Laurin & Reisz. Figs. p. Class Amphibia 1980 Solenodonsaurus janenschi Broili 1924 – Milner. Fr. 180. 269. 17. 1868 – Anderson. p. Figs. x 0. – Fritsch. Pl. ?Ophiderpeton forte Fritsch. 1868 Oestocephalus granulosum (Friã.. 124. Pl. 1879 – Roãek. Fr. 19. Fr. 163. 523 1998 Oestocephalus vicinum (Fritsch) 1880 – Carroll et al. Prague. Fig. – Fritsch. 3) is deposited at the National Museum. 270) 1895c Ophiderpeton forte. Fig. p. p. – Friã. 1241-1245. Fig. Fig. – Friã. Fr. – p. Pl. 2. p. 4. pp. counterpart from the Museum Mensch und Natur. 186 1880 Ophiderpeton vicinum. Figs. 136. Specimen M 442. 6567. nor Steen (1938) did not designated the type. p. Type: Holotype (Humboldt Museum. 269) 1879 Ophiderpeton granulosum Fr. 1879 – Roãek. 1880) Carroll. Fig. 7B Fig. pp. Fr. Figs. Prague. 14. 24. 12 1988 Ophiderpeton vicinum Friã. Figs. pp. – Fritsch. Fig. 21. Locality: N˘fiany. Table 1. Figs. Figs. Locality: Kounov. 5 2003 Oestocephalus granulosum (Fritsch. The best preserve specimen M 442 figured by Fritsch (1880. 24. 4. 119-122. – Fritsch. Fr. 100B 2003 Oestocephalus amphiuminus Cope. – Fritsch. 1-10 1880 Ophiderpeton Zieglerianum. p. 523 1999 Solenodonsaurus janenschi Broili. 101 1901 Ophiderpeton granulosum. Figs. 123-124. Pl. 1 1998 Oestocephalus granulosum (Fritsch) 1880 – Carroll et al. His synonymy is also inaccurate. Pl. 4 1901 Ophiderpeton forte. – Fritsch. 89. p. p. 186 1880 Ophiderpeton granulosum. 11. 20. 1895 (Fig. 5 1938 Ophiderpeton granulosum Fritsch – Steen. Fig.. Fig. 158. 122-123. Table 1. 3-5 1881 Limnerpeton? caducum. 69-70. Fig. Pl. 20. Fr. Figs. 1 1880 Ophiderpeton pectinatum. 17. 390 181 . Pl.Superclass Tetrapoda. Figs. 1879). 68. 19. Locality: N˘fiany. 5. Figs. Pl. Oestocephalus granulosum (Friã. pp. 1875 FAMILY OESTOCEPHALIDAE ANDERSON. N˘fiany. Oestocephalus vicinum (Friã. 536542. SUBCLASS LEPOSPONDYLI ZITTEL 1888 ORDER AISTOPODA MIALL. 1998 – Milner & Sequeira. 20. 1879) 1879 Ophiderpeton vicinum Fr. 148. 464 1998 Oestocephalus granulosum (Fritsch) – Carroll. p. Pl. pp. Fig. – Fritsch. Figs. Fig. 88. Pl. Fr. 4 1988 Solenodonsaurus janenschi Broili. 100A. Anderson (2003) erroneously assigned Ophiderpeton vicinum from the Kounov locality (Stephanian B) to the taxa from the N˘fiany locality. Type: Specimen figured by Fritsch (1880. 222-223. München (originally described by Broili) has not been located since the Second World War. 5 1988 Ophiderpeton granulosum Friã. 1924 – Roãek. Note: We accept the conception of Carroll (1998). p. 2-4. 1879) (Fig. 28) deposited at the National Museum. pp. 124. Figs. 2-8 1880 Ophiderpeton Corvinii.

1889 SUBFAMILY SAUROPLEURINAE BOSSY & MILNER. p. 17. Fig. ?Ophiderpeton for te Fritsch. pp. ORDER NECTRIDEA MIALL. 272) 1875 Urocordylus scalaris Fr. linearis Cope. 73 1880 Dolichosoma angustatus. p. 90-92. x 0. 1871 – Roãek. Pl. 1. pp. 206-213. 1-3) deposited at the National Museum. 524 1988 Phlegethontia longissima (Friã. 23 1938 Dolichosoma longissimum Fritsch – Steen. 10311044. 4A-C. 1. 4 1901 Urocordylus scalaris. Pls. 88-89. 2D 1980 Sauropleura scalaris (Friã) – Milner. 182 . p. 1868 Fig. Pl. 1875 – Fritsch. Prague. Class Amphibia FAMILY PHLEGETHONTIIDAE COPE. 3 1881 Urocordylus scalaris. 3 Type: Lectotype M 441 figured by Fritsch (1880. Pl. 18. – Fritsch. 77 1988 Sauropleura scalaris (Friã. 90 1901 Ptyonius distinctus. Fr. N˘fiany. 5 1986 Saulopleura scalaris (Fritsch. Locality: N˘fiany. 2/4. 43B. p. 7681. Fr. 1-3 Type: Specimen M 1075 figured by Fritsch (1901.Zajíc & ·tamberg. 4/2 1938 Urocordylus angustatus (Fritsch) – Steen. Figs. p. 56. Pl. 4/1. – Fritsch. pp. 1875 – Anderson. Pl. 525 1988 Urocordylus angustatus (Fritsch. Table 1. 26 1895c Ptyonius cf. 63. 3 1895c Urocordylus scalaris. 270. 8 1938 Urocordylus scalaris Fritsch – Steen. Fig. 22) deposited at the National Museum. Saulopleura scalaris (Friã. pp. Holotype M 630. 1998 GENUS SAUROPLEURA COPE. – Fritsch. 271) 1875 Dolichosoma longissimum – Friã. 3B. p. Figs. 98A 2002 Phlegethontia longissima Fritsch. 1871 Phlegethontia longissima (Friã. 1876) – Roãek.Superclass Tetrapoda. Fr. ?Ophiderpeton persuadens Fritsch. 61. 2A-C. 263-265. – Fritsch. 43A. 1875 GENUS: PHLEGETHONTIA COPE. 181. p.6. Fig. Prague. pectinatus Cope – Fritsch. Fig. – Fritsch. Pl. 72 1880 Dolichosoma longissimum. Locality: N˘fiany. 117-119. Fr. – Fritsch. pp. Fig. 1901 1901 Ophiderpeton persuadens. 525 Type: Specimen M 630 figured by Fritsch (1901. 524 1998 Phlegethontia longissima (Fritsch) 1875 – Carroll et al. 25. 163. pp. – Friã. 57. pp. Table 1. 1875 FAMILY UROCORDYLIDAE LYDEKKER. 1876) . pp. p. 19. Fig. 12 1964 Phlegethontia [Dolichosoma] longissima – Baird. 244-248. 164 1924 Urocordylus scalaris Fr. 1875) (Fig. 55-61 1980 Phlegethontia cf. 213. 1895. 5 1978 Phlegethontia linearis Cope. 108-116. pp. Figs. Figs. 1. Fig. 17. Pls. 1. 163. Fig. linearis Cope 1871 – Milner. Fig. Fig. Figs. 1876) – Roãek. 18. 225-226. 21. Prague. p. Fr. 1871 – Lund. 4 1988 Phlegethontia cf. p. 3A. pp. p. 1875) (Fig. – Stehlík. Figs. p. Pls.. Fr. 1880) – Roãek. Pls. Fig. 129-136. p. 22. Locality: N˘fiany. 390) deposited at the National Museum. Fr.

72 Type: Lectotype M 458 figured by Fritsch (1881. 1875 (Fig. Pls. Lectotype M 441. 3C. 25. 61I-M. 67C. Table 1. Fig. 59C. 273) 1875 Scincosaurus crassus Fr. 43D. N˘fiany. Locality: N˘fiany. Pl.9. Pl. 64C. 54B. 1875 Scincosaurus crassus Friã. 27. N˘fiany. 59D. 4-8) deposited at the National Museum. Phlegethonia longissima (Friã. Figs. Class Amphibia Fig. 1875). 136-146. 53B. p. 1863 SUBORDER TUDITANOMORPHA CARROLL & GASKILL. 9 1938 Scincosaurus crassus Fritsch – Steen. 55C. ORDER MICROSAURIA DAWSON. 1875 183 . 1-4. pp. 61A. p. 265. Pl. 114. Figs. pp. 3/5 1980 Scincosaurus crassus Friã 1876 – Milner. Specimen M 860 figured by Steen (1938). FAMILY SCINCOSAURIDAE JEAKEL. – Stehlík. Figs. 53A. 2/1. 58A. 66C. 1978 FAMILY TUDITANIDAE COPE. Sauropleura scalaris (Friã. 1) deposited at the National Museum. pp. Pls. x 0. p. Fig. 28-30 1924 Keraterpeton crassum Fr. 213-218. 60A. Fr.. 271. 1998 Saulopleura scalaris (Fritsch) – Carroll et al. Figs.9. 7 1988 Scincosaurus crassus Friã. 130 Type: Lectotype M 460 figured by Fritsch (1881. p. 1-4. Fig. 1876 – Roãek. Figs. 27. 272. 8287. 248-252. 5-8. Figs. Fig. x 0. 71A. 64D. 1909 GENUS SCINCOSAURUS FRIâ. 68C.Superclass Tetrapoda. 1875). – Friã. Pl. 72 1881 Keraterpeton crassum.. 524 1998 Scincosaurus crassus Fritsch 1876 – Carroll et al. 26. Prague. Prague. 1880 – Fritsch. 54A. 4D. Locality: N˘fiany.

p. Locality: N˘fiany. Figs. 1. 184 . Figs. 13. 1875. 99. n. 273. N˘fiany. 14. Lectotype M 409. 17 1978 Boii crassidens (Fritsch) . 10. Figs. x 1. 12 Fig. London. 11 Fig. 1938) 1881 Limnerpeton difficile. 1938) Carroll & Gaskill. 7A Type: Specimen M 618 figured by Fritsch (1881. Class Amphibia 1980 Crinodon limnophyes (Steen) Carroll and Gaskill 1978 – Milner. Fig. 274) 1875 Batrachocephalus crassidens – Friã. x 1. Pl.Carroll & Gaskill. Figs. 1875). Prague (not found). Boii crassidens (Friã. GENUS CRINODON CARROLL & GASKILL. 3A. Pl. sp. 9. p. 14) deposited at the British Museum (Natural History). 1938) – Roãek. 100) deposited at the National Museum. 4 1988 Crinodon limnophyes (Steen. 13. pp. Figs. 227. p. Fig. 8) 1966 Boii crassidens new combination – Carroll.Carroll & Gaskill. 525 1998 Crinodon limnophyes (Steen) – Carroll et al. pp. 86-88 (partim).. Fig. Figs. 1966 Boii crassidens (Friã. 76 1879a Sparodus crassidens. Fig. Locality: N˘fiany. 1978 – Milner & Sequeira. p. – Fritsch.8. Fr.Superclass Tetrapoda. 37. 1-7 (non Pl. 5A. 99.2. Fig. 274. Fr. 4. 157-158. pp. p. 1978 Crinodon limnophyes (Steen. 7 1978 Crinodon limnophyes (Steen) new combination . 10. 24 Type: Holotype R 2818 figured by Steen (1938. 465 2003 ?Crinodon limnophyes (Steen. 24-26. 9. GENUS BOII CARROLL. Figs. 83-84. 26. 100 1994 Limnogyrinus elegans – Werneburg. – Steen. Scincosaurus crassus Friã. pp. Figs. pp. 1879 – Fritsch. p. 134-136. ?Crinodon limnophyes (Steen. Fig. Kounov. Pl. Table 1. 1938) 1938 Ricnodon limnophyes. 40. Lectotype M 460. 1875) (Fig.

84-86. p. 226 1966 Ricnodon copei Fritsch. – Friã. – Fritsch. 525 1998 Boii crassidens (Fritsch) Carroll 1966 . Class Amphibia 1986 Boii crassidens (Fritsch. Prague. 1. 1911 GENUS SPARODUS FRIâ. 276) 1879a Sparodus crassidens. p. pp. 1875 – Roãek. 1876 – Carroll & Gaskill. Fig. Sparodus validus Friã. 1973 GENUS RICNODON FRITSCH.170-171. Fig. Fig. 74-75 1980 Sparodus validus Friã 1876 – Milner. 1883 – Fritsch. 1998). p. 4 1988 Ricnodon copei Fritsch. 1875 Sparodus validus Friã. 1883 . 526 1998 Ricnodon copei Fritsch. 9 1978 Sparodus validus Fritsch.. 39.) 1883 Ricnodon trachylepis. Type: Specimen M 410 figured by Fritsch (1879a. pp. 276. 6-8) deposited at the National Museum. pp.Superclass Tetrapoda. 73 1879a Sparodus validus. Pl. Pl. 1. Figs. 49. 44. Prague. x 2. 262. (Fig. 1883 Ricnodon copei Fritsch. 39. FAMILY HAPSIDOPAREIONTIDAE DALY. 1876) – Roãek. Locality: Kounov.Carroll & Gaskill. p. 77 1988 Boii crassidens (Friã. ?Sparodus sp. 77 Sparodus validus Friã. 2) deposited at the National Museum. 25 Type: Lectotype M 409 figured by Fritsch (1879a. Specimen M 406. 1879 – Fritsch. 1875. 4-15 (Ricnodon? trachylepis. 1883 – Fritsch. 43 (Ricnodon Copei. 442-447. pp. p. 39-40 1980 Ricnodon copei Friã 1883 – Milner. 168-170. Fig. 170. 12 Sparodus validus Fritsch. Pl. – Fritsch. 1883 – Carroll. 185 . p. 42 1986 1988 1988 1998 Sparodus validus Fritsch. Pl. 1883 1883 Ricnodon Copei. pp. p. p. 42 1883 Ricnodon dispersus. Pl. 4 Fig. Fig. pp.Zajíc & ·tamberg. Pl. Fig. FAMILY GYMNARTHRIDAE CASE. Figs. pp. x 6.Carroll et al. p. Table 1. 2 Type: Several specimens M 401 – M407 figured by Fritsch (1879a. 75. 1876 . 275. Fr. 1875 (Fig. 10 Type: Lectotype M 505 figured by Fritsch (1883. Fr. – Stehlík. 1998). Fig.. Prague Locality: N˘fiany.) 1924 Ricnodon Copei Fr. 1876 – Carroll et al. Prague. 86-88 (partim). Pl. 526 Sparodus validus – Carroll. Fr. 275) 1875 Sparodus validus Fr. Fig. Pl. 9. 1876 – Carroll. Fr. 84-86. 75. Fr. Note: Probably microsaurian. Kounov. Fig. 9/2 1966 ?Sparodus – Carroll. Figs. N˘fiany. 1883 – Carroll et al.7. Fr. Pl. 43. 1) deposited at the National Museum. Fig. 10. 31A. Fig. but only questionably assignable to the family Hapsidopareiontidae (Carroll et al. p.. Pl. Fig. Fr. p. 2A. p. Locality: N˘fiany. pp.7 1938 Ricnodon copei Fritsch – Steen. 8 1966 Sparodus validus Fritsch. ?Sparodus sp. 239-241. 1883 – Roãek. 8) deposited at the National Museum. Locality: Kounov.Zajíc & ·tamberg. 9. Fig. Table 1. pp. Pl. p. Pl. Note: No other specimen than the holotype can be definitely assigned to this species (Carroll et al.5. Specimen M 410. 1876) . 18 1978 Ricnodon copei Fritsch.

Pl. 464 1998 Microbrachis pelikani Fritsch 1875 – Carroll et al. – Augusta. 40. Fr. 115125. – Werneburg. – Fritsch. 42. 1875 (Fig. Pl. 94-98. sp. 1875 Microbrachis pelikani Friã. 1-3. 41. 56. pp. 16D. Pl. 15-20. Figs. Pl. x 1. pp. Pl. 1-8. Pl. 1/1. 136-138. 526-527 1994 Hyloplesion longiscutatum Fr. 1978 GENUS HYLOPLESION FRITSCH. Table 1. p. Class Amphibia SUBORDER MICROBRACHIOMORPHA CARROLL & GASKILL. Pl. Fig. 227-234. 46. 5 1988 Microbrachis pelikani Friã. Figs. 46. . 4. – Friã. 2.. 8J. 7 1978 Microbrachis pelikani Fritsch. 17I. Fig. – Friã. 20E. 73-84 1980 Microbrachis pelikani Friã 1876 – Milner. 5 1938 Microbrachis pelikani Fritsch – Steen. 231-234. Specimen M 495. 1875 – Vallin & Laurin. 181-182. 47. 48. 47. 174-179. Pl. Figs. 47. 41. 14H. p. pp. the holotype of the initial species Microbrachis mollis (Fritsch 1883. Prague. Fig. 261-262. pp. 4-9.4. 136-138. 1875) (Fig. 4A. 12H. 179-180. Fig. Pl. Pl. 5 1924 Limnerpeton obtusatum Fr. 1-3. 3/1-4 1940 Microbrachis friãi n. 15I. Fig. p. 45. Pl. Figs. 60-61. pp. 132-136.Fritsch. and important collections are deposited at the West Bohemian Museum in Pilsen and Naturhistorisches Museum. Vienna. 1875 – Roãek. Fr. 19G. 1883 – Fritsch. 2A. Pls. 277. 72 . Figs. – Fritsch. Figs. Pl. pp. 46. 5 1967 Microbrachis pelikani Fritsch – Brough & Brough. Figs. Figs. pp. pp. Figs. 35 1883 Microbrachis Pelikani. p. Microbrachis pelikani Friã. 48. Fig. N˘fiany. – Stehlík. 6. 52I 2004 Microbrachis pelikani Fritsch. the holotype M 639 (galvanic imprint) of the initial species Limnerpeton obtusatum (Fritsch 1881. 35). 1875. pp. 1-3 1924 Microbrachis Pelikani Fr. Fig. 6I. 1-4 Fig. 13D.. 112-115. Fig. 57. 46. 235-238. 1 1883 Microbrachis? branchiophorus. 18G. unnumbered figure 1967 Microbrachis (Limnerpeton) obtusatum (Fritsch) – Brough & Brough. 1883 GENUS MICROBRACHIS FRIâ. 58-62. 2-10 1883 Microbrachis mollis. Pl. M 396 and others described by Fritsch (1883). Pl. Figs. 262. 11H. 116.Superclass Tetrapoda. . 1875 – Carroll & Gaskill. Figs. 1) are deposited at the National Museum. 9. pp. pp. 48.Stehlík. Fr. 154-156. Locality: N˘fiany. Type: Numerous collection of specimens M 495. Pl. Figs. pp. 4. 1978 FAMILY MICROBRACHIDAE FRITSCH. pp. 186 FAMILY HYLOPLESIONTIDAE CARROLL & GASKILL. Fig. M 513. 278) 1875 Stelliosaurus longicostatus Fr. Fr. 9F. Figs. Fig. Figs. pp. 1883 Hyloplesion longicostatum (Friã. Figs. Fig. 10G. 14 1967 Microbrachis mollis Fritsch – Brough & Brough. 277) 1875 Microbrachis Pelikani Fr. 72 188 Limnerpeton obtusatum. 9. 44A. 5G. 4. 2-5 2008 Microbrachis pelikani Fritsch – Milner. Figs. Pl.

Pl. 1877 Adenoderma gracile Friã. – Fritsch. Tetrapoda indet. Klobuky „Slope“. Tetrapoda indet. 19. pp.). Zl-1 (?Zdûtín H. 1) deposited at the National Museum. 1875). Fig. p. 36.1. TETRAPODA INCERTAE SEDIS Tetrapoda incertae sedis (temnospondyls or pelycosaurs) 1879a 1881 1994 2003 Microdon sp. Figs.. Jb-1 (M‰ec M. 1883 Lepterpeton? – Fritsch. Localities: N˘fiany. Figs. Figs. Tetrapoda indet. 1879 – Fritsch. 1 Type: Specimen M 476 figured by Fritsch (1881. Fr. Tfiemo‰ná. ¤i30 (Hfiedle M.). – Friã. 1875) – Roãek. Pl. 33. 37. 1912 Nyfiania – Friã. 19. Pl. 44. p. Prague. Prague.8 Material: Not found. Pl. 278. Pls. 44 2007 Hyloplesion longicostatus – Carroll. Material: Specimen M 502 (part and counterpart) figured by Fritsch (1883. – Fritsch. 1-9 1883 Seeleya pusilla. Localities: B‰-3 (M‰ec M. 1/1. 2) deposited at the National Museum. Fig. Fig. 49 1880 Adenoderma gracile. Figs. 41. Fig. – Friã. Locality: N˘fiany. Hfiedle M. Fig. Fr.Carroll & Gaskill. Pl. pp. p. 10. Fr.). Ke-6 (M‰ec M. Prague). p.). 126. Undescribed tetrapod rib Locality: Kozinec hill near Jilemnice.1. pp. Sã-1 (PlouÏnice H. litt. p. 4/3 1978 Hyloplesion longicostatum Fritsch. Pl. p. 172. 1877 1877b Adenoderma gracile. 73 Locality: N˘fiany. Pl.).Steen. Note: Adenoderma gracile was according to Romer (1947) described on the basis of one indeterminable specimen.134. 104. Pls. Figs. 171-172. Figs. 51A 1972 Adenoderma gracile Fritsch 1901 – Carroll. Fr. Fig. p. – Friã. p. Locality: Tfiemo‰ná. N˘fiany. 38. 187 . 12. Locality: Kounov. Fig. Fr. 4. Fig. p.). p. p. – Fritsch. 5) deposited at the National Museum. 39. Hyloplesion longicostatum (Friã. Figs. Mt-1 (Zdûtín H. 40. 109. 10 Fig. 10) deposited at the National Museum. p. Class Amphibia 1883 Hyloplesion longicostatum Fr. 39. 165. 1883 – Fritsch. 5 „Limnerpeton dubium” – Werneburg. 4 Locality: N˘fiany. 103. 57. 4.). Figs. Fig. Locality: âesk˘ Brod „Skalka“. Fig. Prague. – Fritsch. Figs. 43 1988 Adenoderma gracile Friã. 527 1998 Hyloplesion longicostatum (Fritsch 1875) – Carroll et al. Pl. Pl. MICROBRACHIOMORPHA INCERTAE SEDIS GENUS ADENODERMA FRIâ. Pl. p. Pl. 160-165. 21. 527 Type: Holotype M 445 (part and counterpart) figured by Fritsch (1880. 234-237. 1-3 1938 Hyloplesion longicostatum Fritsch . Fig. 6B Type: Lectotype M 478 figured by Fritsch (1883. 464 Tetrapoda incertae sedis – Milner & Sequeira. ¤i-20 (M‰ec M. 157.). 5 1883 Orthocosta microscopica. Figs.). 22. 41. Lib-1 (Zdûtín H. 1-3. 105. x 2. 1877 – Roãek. 33. 11. Specimen M 494 (National Museum. 127-134. 1875 . 1. 44B. 7 1988 Hyloplesion longicostatum (Friã. 43. Fig. 4. Note: Nomen nudum (Friã’s provisional name). 1875 Ctenocosta lata Fr. 1880 in. Pl. MV-2 (Zdûtín H. p. 86-92 1980 Hyloplesion longicostatum (Friã) 1883 – Milner.). Table 1. 45. Prague.Superclass Tetrapoda. pp. p. Figs. Fr. Kalná H. 28 Limnerpeton dubium. Kuhn & Tatarinov. 1895 Ophiderpeton breviceps... 41.

Pl. Fig. Fr. Fr. 12. Note: Two jaw fragments (not found). 1-4 Material: Specimen M 1076 figured by Fritsch (1901. 14. 1-4) deposited at the National Museum. Prague. – Fritsch. 388) deposited at the National Museum. Prague. p. pp. 1901 Dolichosoma crenatum. 1864 was by Estes (1970) excluded from zoological nomenclature since it was not based on organic remains. – Fritsch. Figs. 15 General notes: The name Palaeosiren bienertii Geinitz. – Fritsch. 388 Material: Specimen M 629 figured by Fritsch (1901. p. Locality: Kounov. Fr. 162. 1879 Hylonomus? pictus. Class Amphibia 1879 Hylonomus acuminatus. Specimen CsP 12 from Olivûtín is deposited at the Staatliche Museum für Mineralogie und Geologie. 88. Fr. Material: Jaw fragment M 432 deposited at the National Museum. Fig. 188 .Superclass Tetrapoda. 41 Locality: N˘fiany. pp. Locality: N˘fiany. Locality: N˘fiany. 87-88. Pl. Pl. Dresden. Fig. Figs. 89. Figs. 162. 87-88. 1901 Dolichosoma scutiferum. – Fritsch. Prague.

1 Naosaurus mirabilis. Prague. nova – ·vestka (1942-1943). Fig. 95 1944a Edaphosaurus? (Naosaurus obvispinosus ·vestka. p. 1 Archeothyris sp. Fr. 56 1943 Edaphosaurus (?) ovispinosum (·vestka) – Prantl. 1768 SUBCLASS SYNAPSIDA OSBORN. Locality: N˘fiany. 309) deposited at the National Museum. Fr. pp.Class Reptilia CLASS REPTILIA LAURENTI. – Fritsch. Table 1. 1889 (in Reisz 1875) is incorrect (see MaÀourová 1992). (Reisz 1975) – Kissel & Reisz. Ekrt. 78 Edaphosaurus ? mirabilis (Fritsch) . Fig. Fig. p. 279. 17 Nyrania trachystoma Fritsch – Steen. 162. 1972 Archaeothyris sp. Specimen M 564. 28 Archaeothyris sp. ?Edaphosaurus sp. False specific names ovispinosum and alivispinosum in Prantl (1943) were undoubtedly caused by author’s and or editor’s inadvertency. Fig. 522-523. Prague. 280) 1895a 1895c 1901 1943 1945 1986 1986 2004 Naosaurus mirabilis. Type: Specimen M 564 figured by Fritsch (1885b. p. Fig. p. Fr. 309 Naosaurus mirabilis Fr. Fig. Pl. p. 164. p. Notes: The datation of Nyrania Fritsch. 433 Edaphosaurus mirabilis Fritsch.4. 1982 FAMILY OPHIACODONTIDAE NOPSCA.Reisz. 86-87. 93-97 1943 Edaphosaurus (?) alivispinosum (·vestka) – Prantl. Fig. 1 1944b Edaphosaurus obvispinosus ·vestka et Prantl – ·vestka (1944b). pp. Pl. pp. Fig. x 1. 1 1943 Naosaurus – ·vestka. 33-36 (partim). Fig. pp. The specimen is unfortunately lost. 17) deposited at the National Museum. p. 1943 Ramodendron obvispinosum spec. Fig. pp. Archeothyris sp. 1882 Edaphosaurus ? mirabilis (Fritsch. 242. – Fritsch. – Reisz. 116-118. Fig. 189 . p. 96. N˘fiany. 72 Edaphosaurus mirabilis . Locality: Kounov. – Fritsch. Fig. 1895) (Fig.Kissel & Reisz. 63. – Fritsch. 121. Fig. 421 GENUS EDAPHOSAURUS COPE. p. Fig. Photo B. 279) 1885b 1938 1975 1980 2004 Nyfiania trachystoma. 96 Edaphosaurus mirabilis – Romer. 2-3. 4 Archeothyris sp. Notes: The specimen was previously described by ·vestka (1942-1943) as the new plant species Ramodendron obvispinosum. on p. Prantl) – ·vestka. 386 Edaphosaurus mirabilis – Prantl. p. 423 Type: Holotype M 633 figured by Fritsch (1895. pp. 1878 SUBORDER EUPELYCOSAURIA KEMP. 1901 – Zajíc & ·tamberg. on p. 88 Locality: Oslavany „Kukla mine dump“. Reisz 1975 – Milner. 63. 1923 GENUS ARCHAEOTHYRIS REISZ. (Fig. pp. 1903 ORDER PELYCOSAURIA COPE.

6. Kounov. Figs. M 597. 69 1945 Macromerion schwarzenbergii – Romer. 280. 37-40. – Fritsch. pp. – Friã. 433 1978 sphenacodont pelycosaur – Milner. 281) 1875 (Labyrinthodon) Schwarzenbergii Fr. Pls. 1878 SUBFAMILY SPHENACODONTINAE REISZ. p. p. Pl. M 598. p. M 601 and others figured by Fritsch (1885b) deposited at the National Museum. M 578. Pl. Figs. pp. 423 Type: Set of specimens M 577.Class Reptilia FAMILY SPHENACODONTIDAE MARSH. 678-679 (partim) 1986 Macromerion? schwarzenbergii Fritsch 1889 – Reisz. pp. Holotype M 633. Pl. Fig. 1986 GENUS MACROMERION FRITSCH. 71-72) 1885b Macromerion Schwarzenbergii. 76 2004 Macromerion? schwarzenbergii .Kissel & Reisz. 66. 10-15. 1895). 68. 3-14. Fr. Prague. M 600.8. 67. Edaphosaurus ? mirabilis (Fritsch. 281. 1875) (Fig. 1887 Macromerion? schwarzenbergii (Friã. Kounov x 1. 190 . M 599. 75-76 (non pp. Specimen M 577. Macromerion ? schwarzenbergii (Friã. Fig. 65. x 0. Locality: Kounov. 1875).

136. 75-76) 1885b Macromerion Bayeri. 1972. 171. pp. 1837) (Fig. 11 Sph. . . 58. Reptilia indet. unknown Lower Permian locality (the red sandstone probably comes from the Krkono‰e Piedmont Basin or from the Intra-Sudetic Basin). 421 GENUS COELOSTEGUS CARROLL & BAIRD. 2-5 Type: Specimen M 596 figured by Fritsch (1885b. Type: Holotype (part and counterpart) III B. Figs. Locality: N˘fiany. – Fritsch. sp. Prague) and MP 451 (West Bohemian Museum in Pilsen) was not found for the present. sp. 59) deposited at the National Museum. 283) 1837 1861 1864 1885a Palaeosaurus Sternbergii – Fitzinger. Table 1. 337-341. Fig. 1880 SUBORDER CAPTORHINOMORPHA WATSON. Pl. 191 . Macromerion? abbreviatum Fritsch. non pp. Fig. 14C 1980 Coelostegus prothales Carroll & Baird 1972 – Milner. 1972 Coelostegus prothales Carroll & Baird 1972 (Fig. – Friã. pp.Carroll & Baird. Humboldt Universität. 4 2004 Coelostegus prothales – Kissel & Reisz. p. 11E. Fig. N˘fiany. Pl. M 569. Fig. 1972 1972 Brouffia orientalis n. Coelostegus prothales Carroll & Baird. UNREVISED SPECIES Macromerion bayeri Fritsch. p. 41 Material: Specimen M 539 figured by Fritsch (1885a. 7. 4 2004 Brouffia orientalis – Kissel & Reisz. Figs. Table 1. 1885 1875 (Labyrinthodon) Schwarzenbergii Fr. Meyer – Friã. 1972 Brouffia orientalis Carroll & Baird. p. 40. Figs. Pl. 12F. 421 Material: MB 1901. 1903 ORDER COTYLOSAURIA COPE. Meyer – Fritsch. Prague. Locality: Kounov. Pl. Berlin). 2 Sphenosaurus Sternbergii H. Locality: Bohemia. 421 REPTILIA INCERTAE SEDIS GENUS SPHENOSAURUS MEYER. Sternbergi v.C. Locality: N˘fiany. 1885 .Kissel & Reisz. Locality: N˘fiany. v. p. 1917 FAMILY ROMERIIDAE PRICE. x 0. p. 40. Pl. Meyer. pp.21. 71-72 (partim.Carroll & Baird. 342-350.Fritsch. Pl.587 (National Museum. 11. 11F. 282) 1972 Coelostegus prothales n. pp. 1847 Sphenosaurus sternbergii (Fitzinger. Prague. 1885 1885b Macromerion? abbreviatum.1379 (Museum für Naturkunde. 282. 28-30. Fr. Prague. 68. Prague. p. Figs. pp. 1937 GENUS BROUFFIA CARROLL & BAIRD. 64) deposited at the National Museum. Fig. M 571 figured by Fritsch (1885b. 19 1980 Unnamed reptile Carroll & Baird 1972 – Milner. 6. Locality: N˘fiany. 59 1969 Sphenosaurus sternbergi – Kuhn. 1970a romeriid captorhinomorph – Carroll.Class Reptilia SUBCLASS ANAPSIDA OSBORN. Pl. 1847 – Geinitz. 68. 301-303. 14B. 12E 1980 Brouffia orientalis Carroll & Baird 1972 – Milner. p. Fig.4. Pl. 64 Type: Holotype M 3027 deposited at the National Museum. Holotype âGH 3027. M 568. Fr. p. p. 2-4) deposited at the National Museum. Table 1 2004 unnamed taxon of uncertain afinities . 373 Sphenosaurus sternbergii v. Type: Specimens M 566.

2 Type: Specimen M 584 figured by Fritsch (1885b. Pl. 1) deposited at the National Museum. Fr. Prague. Prague. 1837). 1885. 70. 1 Type: Specimen M 595 figured by Fritsch (1885b. p. Pl. 6-9 Fig. Figs. 67. Locality: Kounov. 8) deposited at the National Museum. Fr. 41.Class Reptilia Macromerion? bicolor Fritsch. Macromerion ? bicolor Fritsch. M 608. Sphenosaurus sternbergii (Fitzinger.Fritsch. Pl. 41. 1885 1885b Macromerion? simplex. 1885 . Pl. 15. Bohemia. Figs. Figs. 41.Fritsch. 5. Fig. . Pl. Fr. Pl. Fr. 41. 15. Pl. 1885 . 1-8 Type: Specimens M 593. p. 68. Fig. Pl. Figs. 1885 (Fig. 2) deposited at the National Museum. Fig. M 609 figured by Fritsch (1885b. Type: Not found. Locality: Kounov.Fritsch. 284. Specimen M 539. 192 . 67. x 1. Locality: Kounov. p.3. 70.7. p. Specimen M 593. . Fig. Prague. 284) 1885 Macromerion? bicolor. Figs. 1. 1. 68. Kounov.Fritsch. x 0. 283. 67. 68. 1885 1885b Macromerion? juvenile. Locality: Kounov. Macromerion? simplex Fritsch. Macromerion? juvenile Fritsch. Fig. Pl. Macromerion? pauperum Fritsch. 67. 1885 1885b Macromerion? pauperum.

J. (1930-31): O permokarbonsk˘ch horninách boskovické brázdy. 6. & ROWE. Abteilung B. 49. (1970): Carboniferous Ostracoda – the genus Carbonita Strand.Práce Geologickopaleontologického ústavu Karlovy university v Praze za rok 1936. Znojmo. 5. 8. – Bulletin of the Geological Survey of Great Britain. 284-285. Praha. – Pfiíroda. Prostûjov. AGGASIZ. Praha. Stuttgart. AUGUSTA. L. AUGUSTA. J. B. AUGUSTA. J. F. Stuttgart. 1-5. AUGUSTA. Some of them are not mentioned in the text. 1029-1046.Zentralblatt für Mineralogie. 40. 44. ANDERSON. each with the datation 1906 but the whole work is dated 1906-1908. Znojmo. 36. AUGUSTA. 1-7. Tfiída matematicko-pfiírodovûdecká. 111. – Journal of Vertebrate Paleontology. Praha. Olomouc. . 10. – Hornick˘ vûstník a hornické a hutnické listy. – Journal of Paleontology. J. S. 408-411. (1937a): O druhém exempláfii stegocephala Melanerpeton pulcherrimum Fr. Brno. AUGUSTA. 6. 1. 76. J. J. postcranial anatomy of Oestocephalus amphiuminus. AUGUSTA. ANDERSON. 26-31. – Od Horácka k Podyjí. 120-128. We used the datation Handlirsch (1908) in the case of the extensive Handlirsch’s work which is formed by four volumes. – Od Horácka k Podyjí. J. – Canadian Journal of Earth Sciences. J. 26. AUGUSTA. AUGUSTA. (1937e): Z dûjin stratigrafického v˘zkumu permokarbonu kamenouhelné pánve rosicko-oslavanské. K.. W. 532-543. Abteilung B. . 22-28. Vûstník Klubu pfiírodovûdeckého v Prostûjovû za rok 1922/1925. 3. Praha. J. . 8 (1930-31). – âasopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci. z permsk˘ch vápencÛ od Ruprechtic u Broumova v âechách. Olomouc. 10. (1931b): Nové paleontologické nálezy ve spodnopermsk˘ch lupcích discosaurového horizontu v boskovické brázdû. T. 1-15. – âasopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci. S. 111. (1926a): Fauna v permu boskovické brázdy. J. (1936a): Die Stegocephalen aus dem Unteren Perm der Boskovicer Furche in Mähren. und Branchiosaurus umbrosus Fr. J. J. Geologie und Paläontologie. (1936c): O novém nálezu stegocephala Melanerpeton perneri Augusta v moravském permu. S. but they were the source for the formation of the “List of localities and boreholes” and “List of faunas”.g. – âasopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci. 146-147. 24. 48. . 1071-1083. – Neuchatel. 32. ANONYMUS. AUGUSTA. Olomouc. J. (1931a): O fosilních rybách z permu boskovické brázdy. 147. (1936b): Kritische Bemerkungen zum Auftreten der Gattung Discosaurus Credner im mährischen Perm. 1-64. 143-220. ANDREE. Praha. J. 193 . (1937d): Bemerkungen zu den Stegocephalen Melanerpeton pusillum Fr.“ in accordance with MA≈OUROVÁ (1992a).Pfiíroda. o jejich palaeontologickém charakteru a vzniku. AUGUSTA. We consistently respect published forms of authors’ surnames (e. aus dem böhmischen Perm. J. 160-176. L. Olomouc. – Zentralblatt für Mineralogie. AUGUSTA. (1935b): O novém paleontologickém sbûru z permu okolí boskovického. R. 1-15. Praha. R.Sborník Státního geologického ústavu republiky ãeskoslovenské. AUGUSTA. Geologie und Paläontologie. 8. 23. (1936c): Ein Stegocephalen-Bauchpanzer aus dem mährischen Perm. (1931c): Nová paleontologická lokalita ve spodním permu stfiední ãásti boskovické brázdy na Moravû. ANDERSON. (J.Od Horácka k Podyjí. J. ANDERSON. (1935c): Nové nalezi‰tû stegocephalÛ v permu u Baãova. (2003): New information on Lethiscus stocki (Tetrapoda: Lepospondyli: Aistopoda) from high-resolution computed tomography and phylogenetic analysis of Aistopoda. 4. and reconsideration of Ophiderpetontidae (Tetrapoda: Lepospondyli: Aistopoda). 30. (1937b): O larválních stadiích nûkter˘ch stegocephalÛ z ãeského permu. 156. 32-34. We are using the correct datation of the separate volumes of the Fritsch’s famous „Fauna der Gaskohle etc. Abt. 97-98. Zentralblatt für Mineralogie. – âasopis Národního musea. original Czech name Antonín Friã and its German transcription Anton Fritsch) and exact dates of publication. . – Neues Jahrbuch für Mineralogie. B. (1833-1843): Recherches sur les Poissons fossiles. . J. (1935a): Über angebliche Schuppen des Panzers der Stegocephalenart Discosaurus moravicus Stehlík aus dem mährischen Perm. (1933): O vyhynul˘ch krytolebcích (Stegocephalech) a jejich zástupcích ve spodním permu moravském. (1864): Die Versteinerungen der Steinkohlenformation von Stradonic in Böhmen. AUGUSTA. AUGUSTA. J. J. 25-40. AUGUSTA. AUGUSTA. Znojmo. 6.âasopis Národního musea. 48. Geologie und Paläontologie. – Vesmír. 549-556. AUGUSTA. Brno.) (1884): Noví ãlenovci z ãeského útvaru kamenouhelného. (1926b): Pfiíspûvek k poznání povahy stfiední ãásti boskovické brázdy. (2003): Cranial anatomy of Coloraderpeton brilli. 69-121. 19. J. 19. J. – âasopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci. AUGUSTA. J. Geologie und Paleontologie. (1937c): O novém v˘skytu melanerpetonÛ v ãeském permu a nûkolik poznámek k jejich zemûpisnému roz‰ífiení.References REFERENCES Introductory notes: We attempted to cover all relevant publications concerning Czech and Moravian fossils and fossil-bearing localities together with important works concerning regional basinal geology and animal systematics. (2002): Revision of the Aïstopod genus Phlegethontia (Tetrapoda: Lepospondyli). 453-464. – Vûstník Královské ãeské spoleãnosti nauk. 13. CARROLL.

References

AUGUSTA, J. (1938): Zpráva o geologickém mapování a stratigrafickém v˘zkumu kamenouhelné pánve rosicko-oslavanské na Moravû v r. 1937. – Vûstník Státního geologického ústavu, 14, 1-2, 25-30. Praha. AUGUSTA, J. (1939a): Pfiíspûvek k poznání acanthodida Traquairia Fr. z n˘fianského svrchního karbonu. - Vûda pfiírodní, 19, 8-10, 243-245. Praha. AUGUSTA, J. (1939b): Acanthodes gracilis (Beyr.) var. bendai Fr. z lib‰tátského spodního permu. - Vûda pfiírodní, 19, 8-10, 269-270. Praha. AUGUSTA, J. (1939c): O stegocephalu Branchiosaurus salamandroides Fr. ze svrchního karbonu z Tfiemo‰né u Plznû. Vûstník Královské ãeské spoleãnosti nauk, Tfiída matematicko-pfiírodovûdecká, 1939, 1-6. Praha. AUGUSTA, J. (1939d):Pfiíspûvek k poznání stegocephala Hyloplesion longicostatum Fr. ze svrchního karbonu z Tfiemo‰né u Plznû. – Pfiíroda, 32, 3, 88-91. Brno. AUGUSTA, J. (1940): O novém stegocephalu (Microbrachis friãi n. sp.) z n˘fianského svrchního karbonu. – Vûda pfiírodní, 2, 59-61. AUGUSTA, J. (1945): Nov˘ nález stegocephalÛ ve spodním permu jiÏní ãásti boskovické brázdy. – Pfiíroda, 38, 1, 30. Brno. AUGUSTA, J. (1946a): Poznámky k paleontologickému nalezi‰ti pod „Knovízem“ v údolí Neslovického potoka mezi Neslovicemi a Padochovem na Moravû. - Pfiíroda, 38, 51-52. Brno. AUGUSTA, J. (1946b): Pfiíspûvky k poznání moravského spodního permu. 5. Nov˘ nález AcanthodÛ v moravském spodním permu. - Pfiíroda, 38, 80-81. Brno. AUGUSTA, J. (1947a): Spodnopermská zvífiena a kvûtena z nového nalezi‰tû za pilou dolu “Antonín” u Zb˘‰ova na Moravû. - Vûstník Státního geologického ústavu Republiky ãeskoslovenské, 22, 187-224. Praha. AUGUSTA, J. (1947b): Pfiíspûvek k poznání stegocephalÛ z tfiemo‰enského svrchního karbonu. – Pfiíroda, 39, 7, 145-149. Brno. AUGUSTA, J. (1948a): Poznámka k stegocephalím ‰lépûjím z oslavansko-ivanãick˘ch pískovcÛ. – Pfiíroda, 40, 7, 143. Brno. AUGUSTA, J. (1948b): MlÏi moravského spodního permu. – Pfiíroda, 40, 7, 178. Brno. AUGUSTA, J. (1848c): Nové paleontologické nálezy v hofilav˘ch lupcích u Moravského Krumlova. – Pfiíroda, 40, 7, 183. Brno. AUGUSTA, J. (1948d): První zji‰tûní stegocephalÛ rodu Branchiosaurus Fr. V moravském spodním permu. – Pfiíroda, 40, 7, 183. Brno. AUGUSTA, J. (1948e): Kvûtena a zvífiena z jílovito-písãité vloÏky ve slepencích Boskovické brázdy u Moravského Krumlova. – Pfiíroda, 40, 8-9, 228. Brno. AUGUSTA, J. (1948f): Nov˘ stegocephal z moravského spodního permu. – Pfiíroda, 40, 8-9, 229. Brno. AUGUSTA, J. (1948g): Dne‰ní stav na‰ich znalostí o stegocephalech z moravského spodního permu. - Pfiírodovûdeck˘ 194

sborník – Sborník Pfiírodovûdecké spoleãnosti v Ostravû, 9 (1936-1946), 82-101. Ostrava. AUGUSTA, J. (1948h): Stegocephali moravského spodního permu. – Pfiíroda, 41, 64-65. Brno. AUGUSTA, J. (1948i): Nové paleontologické nalezi‰tû ve spodním permu v okolí Moravského Krumlova. – Pfiíroda, 41, 65. Brno. AUGUSTA, J. (1949): Krytolebci moravského spodního permu. – Pfiíroda, 42, 9-10, 145-150. Brno. AUGUSTA, J. (1951a): Spodnopermská kvûtena kamenouhelné pánve rosicko-oslavanské a jejího ‰ir‰ího okolí. – Sborník Ústfiedního ústavu geologického, 18, 397-423. Praha. AUGUSTA, J. (1951b): Pfiíspûvek k poznání kvûteny a zvífieny spodního permu nejjiÏnûj‰í ãásti Boskovické brázdy. – Pfiíroda, 44, 31. Brno. AUGUSTA, J. (1951c): Nové sbûry v “Rybiãkové skále” u Oslavan na Moravû. – Pfiíroda, 44, 33. Brno. AUGUSTA, J. (1951d): Doplnûk k seznamu kvûteny a zvífieny z hofilav˘ch lupkÛ u Moravského Krumlova. – Pfiíroda, 44, 34, 64. AUGUSTA, J. (1951e): Nové paleontologické sbûry v lupcích u Trávníku nedaleko Letovic na Moravû. – Pfiíroda, 44, 158. Brno. AUGUSTA, J. (1955): Zpráva o paleontologicko-stratigrafickém v˘zkumu spodního permu v okolí Boskovic a Letovic na Moravû. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1954, 56. Praha. AUGUSTA, J. & âEPEK, L. (1948): Geologick˘ v˘zkum okolí Moravského Krumlova. – Vûstník Státního geologického ústavu, 23, 83-85. Praha. AUGUSTA, J. & POKORN¯, V. (1951): Zpráva o paleontologick˘ch v˘zkumech v permu Boskovické brázdy. - Vûstník Ústfiedního ústavu geologického, 26, 1, 6-9. Praha. AUGUSTA, J. & ·PINAR, Z. (1953): Zpráva o paleontologick˘ch v˘zkumech v permu okolí Letovic a Boskovic. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1952, 5. âSAV Praha. BABCOCK, L. E. et al. (2002): New Late Paleozoic conchostracan (Crustacea: Branchiopoda) from the Shackleton Glacier Area, Antarctica: Age and paleoenvironmental implications. – Journal of Paleontology, 76, 1, 70-75. BAIRD, D. (1964): The aïstopod amphibians surveyed. – Breviora, 206, 1-17. Cambridge. BAYER, F. (1905): Katalog ãesk˘ch fosilních obratlovcÛ. – âeská Akademie císafie Franti‰ka Josefa, 102pp. Praha. BEAUMONT, E. H. (1977): Cranial Morphology of the Loxommatidae (Amphibia: Labyrinthodontia). – Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences, 280, 971, 29-101. BEYRICH, E. (1848): Über Xenacanthus Decheni und Holacanthodes gracilis, zwei Fische aus der Formation des Rothliegenden in Nord-Deutschland. – Bericht Verhandlungen k. preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1848, 9, 24-33. BLECHA, M., MARTÍNEK, K. & MIHALJEVIâ, M. (1999): Paleoenvironmental changes of the semipermanent Kalná

References

Lake (Lower Permian), Krkono‰e Piedmont Basin, Czech Republic: sedimentary and geochemical record. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 43, 4, 657-665. Praha. BLECHA, M. et al. (1997): Zmûny prostfiedí na rozhraní karbonu a permu a jejich dopad na spoleãenstva organismÛ ve fosiliferních obzorech podkrkono‰ské pánve. - Závûreãná zpráva za grant GA âR, Ústfiední Ústav geologick˘, MS, 1177. Praha. BOUâEK, B. . (1965): Tfiída Scyphozoa Götte, 1887 – Medúzovci. – In Z.·pinar et all: Systematická paleontologie bezobratl˘ch. Academia, 139-149. Praha. BOY, J. (1978): Die Tetrapodenfauna (Amphibia, Reptilia) des saarpfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm; SWDeutschland), 1. Branchiosaurus. - Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen, 7, 27-76. Mainz. BOY, J. A. (1987): Studien über die Branchiosauridae (Amphibia: Temnospondyli; Ober-Karbon – Unter-Perm) 2. Systematische Übersicht. - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 174, 1, 75-104. Stuttgart. BOY, J. A. (1993): Über einige Vertreter der Eryopoidea (Amphibia: Temnospondyli) aus dem europäischen Rotliegend (?höchstes Karbon – Perm) 4. Cheliderpeton latirostre. Paläontologische Zeitschrift, 67, 1/2, 123-143. Stuttgart. BOY, J. A. & SCHINDLER, T. (2000): Ökostratigraphische Bioevents im Grenzbereich Stephanium/Autunium (höchstes Karbon) des Saar-Nahe-Beckens (SW-Deutschland) und benachbartes Gebiete. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 216, 1, 89-152. Stuttgart. BRIGGS, D. E. G., WEEDON, M. J. & WHYTE, M. A. (1993): Arthropoda (Crustacea excluding Ostracoda). – In M. J. Benton (ed.): The Fossil Record 2. – Chapman & Hall., 18, 321342. London. BROILI, F. (1905): Beobachtungen an Cochleosaurus bohemicus Fritsch. – Palaeontographica, 52, 1-16. BROILI, F. (1908): Über Sclerocephalus aus der Gaskohle von Nürschan und das alter dieser ablagerungen. – Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichanstalt, Wien, 58, 49-69. Wien. BROILI, F. (1924): Ein cotylosaurier aus dem oberkarbonischen Gaskohle von Nürschan in Böhmen. – Sitzungsberichte. Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1924, 3-11. BROOKS, H. K. (1969): Syncarida. - In: R. C. Moore (ed.): Treatise of Invertebrate Paleontology, R, Arthropoda 4 (l), 345— 354, Lawrence. BROUGH, M. C. & BROUGH, J. (1967): Studies on early tetrapods II. Microbrachis, the type microsaur. – Phylosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 252, 776, 131-146. BROUGH, M. C. & BROUGH, J. (1967): The Genus Gephyrostegus – Phylosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 252, 776, 147-165. BULMAN, O. M. B. & WHITTARD, W. F. (1926): On Branchiosaurus and allied genera (Amphibia). - Proceedings of the Zoological Society of London, 1926, 533-579. London. CARPENTER, F. M. (1992a): Infraclass Palaeoptera. Order

Uncertain. - Treatise on invertebrate paleontology, Part R. Arthropoda 4. Volume 3: Superclass Hexapoda., 89-92. CARPENTER, F. M. (1992b): Order Ephemeroptera. in Treatise on invertebrate paleontology, Part R. Arthropoda 4. Volume 3: Superclass Hexapoda, 19-26. Boulder & Lawrence. CARPENTER, F. M. & KUKALOVÁ, J. (1964): The structures of the Protelytroptera, with description of a new genus from Permian Strata of Moravia. - Psyche, 71, 4, 183-197. Cambridge. CARROLL, R. (1966): Microsaurs from the Westphalian B of Joggins, Nova Scotia. - Proceedings of the Linnean Society of London, 177, 1, 63-97. London. CARROLL, R. L. (1970): The ancestry of reptiles. – Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 257, 814, 267-308. London. CARROLL, R. L. (1988): An articulated gymnathrid microsaur (Amphibia) from the Upper Carboniferous of Czechoslovakia. – Acta Zoologica Cracoviensis, 31, 11, 441-450. Kraków. CARROLL, R. L. (1998): Cranial anatomy of ophiderpetontid aïstopods: Palaeozoic limbless amphibians. – Zoological Journal of the Linnean Society, 122, 143-166. CARROLL, R. L. (2000): The fossil record and large-scale patterns of amphibian evolution. - In H. Heatwole and R.L. Carroll (eds.) Amphibian biology, Vol. 4: Palaeontology: Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton, N.S.W., Australia, 973–978. CARROLL, R. L. (2007): The Palaeozoic Ancestry of Salamanders, Frogs and Caecilians. – Zoological Journal of the Linnean Society, 150 (Suppl. 1), 1-140. CARROLL, R. L. & BAIRD, D. (1972): Carboniferous stemreptiles of the family Romeriidae. - Bulletin of the Museum of Comparative Zoology Harvard, 143, 321-364. CARROLL, R. L., BOSSY, K. A., MILNER, A. C., ANDREWS, S. M. & WELLSTEAD, C. F. (1998): Lepospondyli. Microsauria, Nectridea, Lysorophia, Adelospondyli, Aistopoda, Archerontiscidae. - Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 1. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1-216. München. CARROLL, R. L. & GASKILL, P. (1978): The Order Microsauria. – Memoirs of the American Philosophical Society, 126, 1-211. Philadelphia. CARROLL, R. L. & KUHN, O. & TATARINOV, L. P. (1972): Batrachosauria (Anthracosauria), Gephyrostegida – Chroniosuchida. - Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 5B. Gustav Fischrer Verlag, 1-81. Stuttgart, Portland. CARROLL, R. L. & WINER, L. (1977): Patterns of amphibian evolution: an extended example of the incompleteness of the fossil record. In A. Hallam (ed.) Patterns of evolution: Elsevier, 405–437. Amsterdam. CLACK, J. A. & MILNER, A. R. (1993): Platyrhinops from the Upper Carboniferous of Linton and N˘fiany and the family Amphibamidae (Amphibia: Temnospondyli). - PollichiaBuch, 29, 185-191. Bad Dürkheim. CORDA, A. (1835): Ueber den in der Steinkohlenformation bei Chomle gefundenen fossilen Scorpion. – Verhandlungen der 195

References

Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen. Beilage I, 35-43. Prag. CORDA, A. (1836): Insektengänge im Blatte der Flabellaria borassifolia, C. Sternberg. – Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen. Beilage A, 34-43. Prag. CORDA, A. (1839): Ueber eine fossile Gattung der Afterscorpione. – Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen. Beilage A, 14-18. Prag. CRASQUIN, S. (1987): Deux nouvelles espèces d’ostracodes tournaisiens dans le Massif de la Tombe (Synclinorium de Namur – Belgique). – Geobios, 20, 3, 399-405. CRONIER, C. & COURVILLE, P. (2005): New xiphosuran merostomata from the Upper Carboniferous of the Graissessac Basin (Massif Central, France). – Comptes Rendus Palevol 4 (2005), 123-133. DANùK, J. J. (1902): Studie o permském útvaru v âechách. I, II, III. Krajina âesko-Brodská, Vla‰imská a okolí Lomnice nad Popelkou. – Archiv pro pfiírodovûdecké prozkoumání âech, 11, 6, 1-48. Praha. DENISON, R. (1979): Acanthodii. - Handbook of Paleoichthyology, 5, Gustav Fischer Verlag, 1-62. Stuttgart, New York. DIETZE, K. (2000): A revision of paramblypterid and amblypterid actinopterygians from Upper Carboniferous – Lower Permian lacustrine deposits of Central Europe. Palaeontology, 43, 5, 927-966. London. DOSTÁL, O. (2003): Zástupci ãeledi Discosauriscidae (ROMER 1947) na lokalitû Obora. – Geologické v˘zkumy na Moravû a ve Slezsku v roce 2002, 10, 40-43. Brno. DOSTÁL, O. (2004): Paleontologie lokality Obora. – Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 89, 189-221. Brno. DUNLOP, J. A. (1996): A trigonotarbid arachnid from the Upper Silurian of Shropshire. – Palaeontology, 39, 3, 605-614. DUNLOP, J. A. (1999): A replacement name for the trigonotarbid arachnid Eotarbus Dunlop. - Palaeontology, 42, 1, 191. ESTES, R. (1970): The status of Palaeosiren beinerti, a supposed Permian aïstopod amphibian. – Journal of Paleontology, 44, 1, 140-141. EVANS, H. M. (1924): The Defensive Spines of Fisches, Living and Fossil, and the Glandular Structure in Connection therewith, with Observations on the Nature of Fish Venoms. – Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, 212, 1-33. FEISTMANTEL, K. (1874): Die Steinkohlenbecken bei KleinPfiilep, Lisek, Stilec, Holoubkau, Mireschau und Letkow. Archiv der naturwissenschaftlichen Landesdurchforschung von Böhmen, 2, 2, 1, 17-98. Prag. FEISTMANTEL K. (1883): Die Hornsteinbank bei Klobuk. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe, 1883, 2, 196-202. Prag. FEISTMANTEL, K. (1886): Kamenouheln˘ útvar ve stfiedních âechách. – Archiv pro pfiírodovûdecké prozkoumání âech, 5, 3, 1-85. FEISTMANTEL, O. (1869): Die Steinkohlen-Becken in der 196

Umgebung von Radnic. – Landesdurchforschung von Böhmen, Section II, 1-120. FEISTMANTEL, O. (1873a): Ueber den Nürschaner Gasschiefer, dessen geologische Stellung und organische Einschlüsse. – Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, 25, 4, 579-601. FEISTMANTEL, O. (1873b): Kleine palaeontologisch-geologische Miteilungen. 2. Permische Thierreste. – Lotos, 1873, 10-12. Prag. FITZINGER, L. J. (1837): Über Palaeosaurus Sternbergii eine neue Gattung vorweltlicher Reptilien und die Stellung dieser Thiere im Systeme überhaupt. - Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte, 2, 171–187. Wien. FRIâ, A. (1864a): Zvífiectvo kamenouhelné doby v âechách. – Îiva,12, 3, 231-234. Praha. FRIâ, A. (1864b): Zvífiectvo permské doby v âechách. – Îiva,12, 4, 370-375. Praha. FRIâ, A. (1871): Zvífiectvo kamenouhelného útvaru v âechách. – Archiv pro pfiírodovûdecké proskoumání âech, 2, 2, 1-15. Praha. FRIâ, A. (1874a): Fauna der Steinkohlenformation Böhmens. – Archiv der naturwissenschaftlichen Landesdurchforschung von Böhmen, 2, 2, 1, 1-16. Prag. FRIâ, A. (1874b): Ueber die Entdeckung eines Lurchfisches: Ceratodus Barrandei in der Gaskohle des Rakonitzer Beckens. – Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe, 1874, 7, 193-195. FRIâ, A. (1875): Über die Fauna der Gaskohle der Pilsner und Rakonitzer Beckens. - Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe, 1875, 70-79. Praha. FRIâ, A. (1876): Fauna der Steinkohlenformation Böhmens. – Archiv für die Landesdurchforschung Böhmens, Band 2, (1874), in revidirter 2. Auflage, 1-16. Prag. FRIâ, A. (1877a): Ueber die Wirbelthierfauna in der Vorzeit Böhmens. – Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, mathematischnaturwissenschaftlichen Classe, 1877, 17-25. Prag. FRIâ, A. (1877b): Zur Fauna der Gaskohle von Zabofi bei Schlan, Krouãová bei ¤enã und Tfiemo‰ná bei Pilzen, sowie über die Sphaerosideritkugeln von Îilov. - Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe, 1877, 45-52. Praha. FRIâ, A. (1877c): O je‰tûru Broumovském. – Vesmír, 6, 241242. Praha. FRIâ, A. (1878a): O pfiedvûké zvífienû obratlovcÛ v âechách. – Vesmír, 7, 66-67. Praha. FRIâ, A. (1878b): O novém je‰tûru z permsk˘ch vápencÛv u Broumova. – Vesmír, 7, 249-250. Praha. FRIâ, A. (1878c): Ueber einen neuen Saurier aus den Kalksteinen der Permformation (U. Dyas) aus Braunau in Böhmen. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der

References

Wissenschaften in Prag, mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe, 1877, 206-208. FRIâ, A. (1880a): Neue Uebersicht der in der Gaskohle und den Kalksteinen der Permformation in Böhmen vorgefundenen Thierreste. - Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, mathematischnaturwissenschaftlichen Classe, 1879, 184-195. FRIâ, A. (1880b): Dva noví ãlenovci z útvaru kamenouhelného v âechách. – Vesmír, 9, 241-242. Praha. FRIâ, A. (1886): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 15, 63-66; 136-137; 207-208; 254-255. Praha. FRIâ, A. (1887a): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 16, 63. Praha. FRIâ, A. (1887b): Obrovské stopy z útvaru permského. – Vesmír, 16, 121-122. Praha. FRIâ, A. (1888): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 17, 85-86; 89-90;255-257. Praha. FRIâ, A. (1890): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 19, 243-246; 271-272. Praha. FRIâ, A. (1891): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 20, 171-173; 243; 267-269. Praha. FRIâ, A. (1894): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 23, 159-160; 193-194. Praha. FRIâ, A. (1895a): O plÏích z uhlí N˘fianského. – Vesmír, 24, 229-230. Praha. FRIâ, A. (1895b): Útvary sedimentní v sekci III. se vyskytující. In: Friã, A. & Laube, G.: Geologická mapa âech, Sekce III, okolí Îelezného Brodu a Jiãína aÏ k Broumovu a Náchodu. – Archiv pro pfiírodovûdeck˘ v˘zkum âech, 9, 6, 15-18. Praha. FRIâ, A. (1896a): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 25, 125126; 160-161. Praha. FRIâ, A. (1896b): Permsk˘ útvar v pánvi plzeÀské. – Vesmír, 25, 195-196. Praha. FRIâ, A. (1897): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 26, 64-66; 136; 255. Praha. FRIâ, A. (1899a): Zvífiena doby Permské. – Vesmír, 29, 37-38, 90-91, 123, 185-186, 231-232. Praha. FRIâ, A. (1899b): O je‰tûru trnitém (Naosaurus). – Vesmír, 28, 271. Praha. FRIâ, A. (1905): O sekáãích, drapkounech a ‰tírech vláknorep˘ch kamenouhelného útvaru. – Vesmír, 34, 207, 234. Praha. FRIâ, A. (1912): Studien im Gebiete der Permformation Böhmens. – Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung Böhmens, 15, 2, 1-52. Prag. FRITSCH, A. (1870): Ueber das Auffinden von neuen Thierresten aus der so genannten Brettelkohle von Nyfian bei Pilsen. – Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, 1870, 33-35. Prag. FRITSCH, A. (1879a): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. I/1. - F. ¤ivnáã, 1-92. Prag. FRITSCH, A. (1879b): Neue Übersicht in der Gaskohle un der Kalksteinen der Permformation in Böhmen vorgefunde den Tierreste. – Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, mathematischnaturwissenschaftlichen Classe, 1879, 184-195. Prag.

FRITSCH, A. (1880): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. I/2. - F. ¤ivnáã, 93-126. Prag. FRITSCH, A. (1881): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. I/3. - F. ¤ivnáã, 127-158. Prag. FRITSCH, A. (1883): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. I/4. - F. ¤ivnáã, 159-182. Prag. FRITSCH, A. (1885a): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. II/1. - F. ¤ivnáã, 1-32. Prag. FRITSCH, A. (1885b): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. II/2. - F. ¤ivnáã, 33-64. Prag. FRITSCH, A. (1888): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. II/3. - F. ¤ivnáã, 65-92. Prag. FRITSCH, A. (1889): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. II/4. - F. ¤ivnáã, 93-114. Prag. FRITSCH, A. (1890): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. III/1. - F. ¤ivnáã, 1-48. Prag. FRITSCH, A. (1893): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. III/2. - F. ¤ivnáã, 49-80. Prag. FRITSCH, A. (1894): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. III/3. - F. ¤ivnáã, 81-104. Prag. FRITSCH, A. (1895a): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. III/4. - F. ¤ivnáã, 105-132. Prag. FRITSCH, A. (1895b): Vorläufiger Bericht über die Arthropoden und Mollusken der böhmischen Permformation. – Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, 1894, 1-4. Prag. FRITSCH, A. (1895c): Ueber neue Wirbelthiere aus der Permformation Böhmens nebst einer Uebersicht der aus derselben bekannt gewordenen Arten. – Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, mathematischnaturwissenschaftliche Classe, 52, 17 p. Prag. FRITSCH, A. (1899a): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. IV/1. - F. ¤ivnáã, 1-32. Prag. FRITSCH, A. (1899b): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. IV/2. - F. ¤ivnáã, 33-64. Prag. FRITSCH, A. (1899c): Preliminary Note on Prolimulus Woodwardi. Fritsch, from the Permian Gaskohle at N˘fian, Bohemia. – Geological Magazine, N. S., 4, 2, 57-59. FRITSCH, A. (1901): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. IV/3. - F. ¤ivnáã, 63-101. Prag. FRITSCH, A. (1904): Palaeozoische Arachniden. – Fr. ¤ivnáã, 1-80. FRITSCH, A. (1907): Miscellanea palaeontologica I. Palaeozoica. – Fr. ¤ivnáã, 1-23. Prag. GARDINER, B. G. (1967): Further notes on palaeoniscoid fishes with classification of the Chondrostei. – Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology, 14, 5, 143-206. GEINITZ, H. B. (1860): Zur Fauna des Rotliegenden und Zechsteins. – Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 12, 3, 467-470. Hannover. GEINITZ, H. B. (1861): Dyas oder die Zechsteinformation und das Rothliegende, Volume 1, Die Animalischen Ueberreste der Dyas. - Wilhelm Engelmann, 1-130. Leipzig. 197

Praha. (1960): Pfiíspûvek k poznání litologie plouÏnického obzoru (Podkrkono‰í). Pfiíroda. Dritte Abtheilung: Fische. V. & SELDEN. 431-461. Bonn. Cassel. (1980): Stratigrafie. – âasopis pro mineralogii a geologii.Palaeogeography. S. & MOOPE. (1993): Variation of xenacanthid teeth in the Permo-Carboniferous deposits of the Saar-Nahe Basin (SWGermany). 316 pp. HARRINGTON. G. . 5-42. Stuttgart. 5. – Sborník Ústfiedního ústavu geologického. 7. 90. 9. – Journal of Paleontology. Available at <http://www. – Neues Jahrbuch für mineralogie. A. Paris. – Geologie und Paläontologie in Westfalen. 62. Leipzig. replacement name for Hemiphrynus Friã. Erster Band: Wirbelthiere. 37-51. HAVLENA. Leipzig. 119-130.Verlag von Wilhelm Engelmann. Die Pflanzen der Dyas und Geologisches. 131-342. Paläontologische Zeitschrift. SWDeutschland). Praha. 2.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1957. Leipzig. J. 465-466. (1957c): Rozãlenûní uheln˘ch slojí a tak zvan˘ch hofilav˘ch bfiidlic v severní ãásti permokarbonského synklinoria v Podkrkono‰í. A. Compte Rendu. B. HANSEN.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1957. 1960. & PE·EK. gen. O. GÖPPERT. paleogeografie a základní strukturní ãlenûní limnického permokarbonu âech a Moravy. 1-26. C. 285-296. ein früher xenacanthider Elasmobranchier aus dem Oberkarbon (Namurium B) von Hagen-Vorhalle (NWSauerland/Deutschland).Wilhelm Engelmann. 47. HANDLIRSCH. – Palaeontographica. HAVLENA. 1988. . Stuttgart. J.. 189-216. C. Mainz. 730-746. GRAY. P. . 67-71. Monatshefte.Recent Advances in the Origin and Early Radiation of Vertebrates. H. Friedrich Pfeil. . PlzeÀ. C. HANDLIRSCH.3-4. (1848): Fauna der Vorwelt mit steter Berücksichtigung der lebenden Thiere. Inventaire mondial des groupes de diplopodes. HAMPE. V. HAVLENA. HAVLENA. 198 HANKE. – Nakladatelství âeskoslovenské akademie vûd. Wien. 153-161.tamu. & HEIDTKE. (1981): Systematics and functional morphology of oniscomorph millipedes (Arthropoda: Diplopoda) from the Carboniferous of North America. 20. V. M. Bad Dürkheim. 1979. F. 74. Oddíl geologick˘. 62. (1985): Systematic Relationships of Petalodontiform Chondrichthyans. 209-226.htm>. (1862): Dyas oder die Zechsteinformation und das Rothliegende. (1991): Erstfunde oberkarbonischer Hybodontier zähne aus dem Saar-Nahe-Gebiet.Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. (1956): Medusae incertae sedis and unrecognizable forms. HAMPE.Pollichia-Buch. – Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften in Wien. (1995): Plicatodus jordani n. J. M. [online] – Updated 2005-07-03 [quot 2007-02-17]. Unterperm. 12. O. Praha.. H. . Abteilung I. GOLDFUSS. & Pe‰ek. Geologie und Paläontologie. 1901 (Trigonotarbida: Eophrynidae). (2005): Synopsis of the described Arachnida of the world. O. – âasopis pro mineralogii a geologii. J. B. J. – Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen. O. Palaeoclimatology. [online] Updated 2007-10-22 [quot 2008-03-03]. (1988): Evolution of the freshwater ecosystem: the fossil record. 2. Praha. Verlag Dr.References GEINITZ. R. Brockhaus. (1908): Die fossilen Insekten und die Phylogenie der rezenten Formen. (1847): Beiträge zur vorweltlichen Fauna des Steinkohlengebirges. 1-437.fr/assoc/myriapoda/LISTDIPL..): Treatise on Invertebrate Paleontology. (2007): World Checklist of Millipede Groups. Stuttgart. Br. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. 1-672. G. 27. 24. M. HARVEY. n. (1988): Über die Bezahnung des Orthacanthus (Chondrichthyes: Xenacanthida. Sect. HAVLENA. 55. V. 1-214. 60-61.Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. V. HAVLENA. A. (1957a): Stratigraficko-paleontologické v˘zkumy v okolí Semil a Ko‰Èálova. 17. & WILSON. (1960): Nové poznatky z geologie Boskovické brázdy. A. J. C.-J. – In R. München. 129. (1864): Palaeosiren Beinerti Gein. GEOFFROY. R. . HAMPE. V. V. . V. Available at <http://insects. Amsterdam. (1920): Beiträge zur Kenntnis der palaeozoischen Blattarien. C.. . (1997): Hagenoselache sippeli n. – Bull. Soc. . – Henry & Cohen. M. Moore (ed. 121-123. Praha. 34. HAVLENA. V. 3. 64-65. (1964): Geologie uheln˘ch loÏisek 2. T. – âasopis pro mineralogii a geologii. sp. HAMPE. 4. sp. (1957b): Petrografie uhlí podkrkono‰ského permokarbonu a poznámky k jeho geologii. a new xenacanthid shark from the Lower Permian of Europe (Saar-Nahe Basin. 5. H. O. Palaeoecology. H. (2004): New teleostome fishes and acanthodian systematics. 1-4. V. 10. (1988): Über die Bezahnung des Xenacanthus (Chondrichthyes: Xenacanthida. GIEBEL. (1959b): Stratigraficko-paleontologické v˘zkumy v podkrkono‰ském permokarbonu. ein neues Reptil aus der unteren Dyas von Oelberg bei Braunau. C. Germany). (1952): Zpráva o geologickém mapování permokarbonu v okolí Vrchlabí. Praha. 12. Ein Handbuch für Paläontologen und Zoologen.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1957. 157-188. HAVLENA. (1865): Die fossile Flora der Permischen Formation.Unterperm). 1. Münster. – Geologick˘ prÛzkum. Part F Coelenterata. V..edu/research/collection/hallan/Acari/0ReportHi. 29. HANNIBAL. O. n. Oberkarbon . 743-756. 240-253. HAVLENA. & FELDMANN. 523-541. . .HTM>. 4e Sér. H.mnhn. HAVLENA. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorwelt. U. V.. 4. Zwölfter Band. Paris. HALLAN. . (1995): Nyranytarbus. (1979): Korelace líÀského souvrství stfiedních âech se sudetsk˘m permokarbonem. Heft 2. G.F. 513-516. arachnol. GEINITZ. HAVLENA. – Sborník Západoãeského Muzea. HAVLENA.A.Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle. HAMPE. 65-66. 1-144. V. Urbana. (1962): PlouÏnick˘ obzor mezi Starou Pakou a Mostkem v Podkrkono‰í. R. 1-467. . . – Geologick˘ prÛzkum. g. 3.Neuvième Congrès International de Stratigraphie et de Gèologie du Carbonifère. 355-358. (1959a): Stratigraficko-paleontologické v˘zkumy v permokarbonu Boskovické brázdy. HAMPE.

Z. (1961): Zpráva o paleontologicko-stratigrafickém v˘zkumu okolí JabloÀan u Skalice n. HAVLENA. V.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1952. Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1952. Paris. HOLUB. Trutnova a Broumova.. & TÁSLER.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1964. Innsbruck. HOLUB V. & ·PINAR. HAYAMI. (2006): The Carboniferous Systém. Praha. . 5.utokyo. V. HECKEL. V. 18-19. 4. & DEBRIETTE. HOLUB. L. HECKEL. . & ·PINAR. 11. (1956a): Stratigraficko-paleontologické v˘zkumy v okolí Semil. & KOZUR. – Neu. The Late Carboniferous and Permian. P. 70.Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. P. V. Treatise on Invertebrate Paleontology. V. . Z. H. 3. Exclusive of Insecta. C. Information Series. Svitavou.Journal of the Czech Geological Society. Praha. Praha. (1986): Sur les xénacanthiformes (poissons. élasmobranches). Innsbruck. Edinburgh. . Paläont. Sciences de la Terre. . Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1954. V. HOLUB. (ed. HEIDTKE. Z. HAVLENA. Leiden. V. Praha. – In: H. 123-125. (1963): New genera and species of Upper Paleozoic Diplopoda. . V. D. 3. (1953a): Biostratigrafick˘ v˘zkum permu okolí Baãova a Svitávky na Moravû.jp/publish_db/Bulletin/no13/no13000. (1981a): Revision einiger Conchostracen-Faunen des Rotliegenden und biostratigraphische Auswertung der Conchostracen des Rotliegenden. C. Praha. Part One. 7-47. Praha. Edinburgh. 49-63. (1992): II. Innsbruck. . V. Vrchlabí.) Regionálnû geologické dûlení âeského masívu na území âeské republiky. & ·PINAR. 1. Praha. (1955b): Stratigraficko-paleontologické v˘zkumy v okolí Vrchlabí v Podkrkono‰í. & STAPF. (1966): Zpráva o geologickém mapování permu v˘chodního Podkrkono‰í na Trutnovsku.. 27. Z.) Rotliegend. sandige Zechstein-Sabhka in NE-Böhmen mit dolomitisierten Calcretes. ·torch (eds. – Denkschriften der mathematischnaturwissenschaftlichen Classe. & ·PINAR. HENRICHSEN.In I. 20-21. 37. R. 127-144.um. V. Brill. Innsbruck. (1952a): Biostratigrafick˘ v˘zkum permu stfiední ãásti Boskovické brázdy. HAVLENA. 3. 4. Zpráva pracovní skupiny pro regionální geologickou klasifikaci âeského masívu pfii âeskoslovenské stratigrafické komisi. 167174. 39-94. Insbruck. HAVLENA. & ·PINAR. V. HAVLENA. (1952b): Stratigrafickopaleontologick˘ v˘zkum Podkrkono‰í. 61-63. Section des Sciences. 137-188. (1955a): Stratigraficko-paleontologické v˘zkumy v okolí Trávníka a Kochova u Letovic. V. HAVLENA. 135-147. 149-193. J. Z. – Journal of Paleontology. 403-407. Oddíl paleontologick˘. 19. . – Geologica Acta. L. (1972): The Permian of the Bohemian Massif. 572-606.âasopis pro mineralogii a geologii. HEYLER. [online] – The University Museum The University of Tokyo Bulletin. 29. 95-148. & CLAYTON. 89-109. Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1955. 207-222. 129-165. 1-2. HOLUB. V. & PE·EK J. – Cahiers de Paléontologie. 39. HAVLENA. R. V. 2. – âasopis Národního Muzea. R. I. Arthropoda 4. (1998): Revision der Gattung Orthacanthus Agassiz 1843 (Chondrichthyes: Xenacanthida). & ·PINAR. J. HOLUB.Use of the new official names for the subsystems. V.Actes du 111e Congrès National des Sociétés Savantes. Praha.html>. & ·PINAR. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission. . & KOZUR.ac. Praha. Fascicule I.In I. Chlupáã & P. E. HAVLENA.In M. and stages. U. (1956c): Stratigrafie permsk˘ch uloÏenin v území mezi Baãovem a Svitávkou na Moravû. 263-267.References HAVLENA. J.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1955. 72. . Geologisch-paläontologische Mitteilungen. HLU·TÍK. Praha. & ·PINAR. 22 (1955). 43-44. HOFFMAN. Z. Praha.Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. A. 126-131. Geol.Sborník Ústfiedního ústavu geologického. K. V. Vrána (eds. (1977): A systematic survey of the Paleozoic and Mesozoic Gastropoda and Paleozoic Bivalvia from Japan. Svrchní karbon a perm. 11. . Mh. (1956b): Stratigraficko-paleontologické v˘zkumy v okolí Zb˘‰ova a Letovic na Moravû. . V. Stuttgart. 42-43. 118-121. HOLUB. 102 pp. Z. à la lumière de découvertes récentes dans le Permo-Carbonifère de France. & PE·EK. (1977): Dvû Friãovy paleontologické lokality na Broumovsku. (1969): Myriapoda. . V. (1970): A catalogue of fossil vertebrates in the Royal Scottish Museum. G. Insbruck. Z. (1974): Mlad‰í paleozoikum a spodní trias v podloÏí ãeské kfiídové pánve. HOLUB. 11. 4. . V. .Geologisch-paläontologische Mitteilungen. V. H. (1954): V˘sledky stratigrafického studia v okolí Horní a Dolní Kalné a Rudníku v Podkrkono‰í. Z.) Regional Geological Subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. series. 146. (1995): Eine küstennahe. Mal199 . Essays on European lower Permian.Geologischpaläontologische Mitteilungen. HOFFMAN. Falke (ed. Z. <http://www. W. HOLUB. HEYLER. V. 37. H. & ·PINAR. Wien. (1969): Vertébrés de l`Autunien de France.Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. (1953b): Stratigrafickopaleontologick˘ v˘zkum okolí Horní Kalné v Podkrkono‰í. – Paläontologische Zeitschrift. 1-312. I. – In: Moore R. & KOZUR. Chlupáã & S. Jb. (1861): Neue Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. 6061. 27.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1959. V. Poitiers. 13. Actinopterygii. & ·PINAR. (1994): II. HAVLENA. 125-128. (1981b): Arthropodenfährten aus dem Rotliegenden der âSSR. Praha. H. HAVLENA. Oddíl pfiírodovûdn˘. – Royal Scottish Museum. Stuttgart. .). G. D. Part R. Praha. & ·PINAR. V. Geology 1. (1981c): Revision einiger Tetrapodefährten des Rotliegenden und biostratigraphische Auswertung der Tetrapodenfährten des obresten Karbon und Perm. Praha. & KASE. Paris. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1954. V. 1. Z. T. Speläolithen und Grainstones.

D.âasopis pro Mineralogii a Geologii.Bulletin of the American Museum of Natural History. R. V.In R. 3-112. (1902): Ueber Gephyrostegus bohemicus n. Abteilung: Arthropoda. 4. . 94. Verlag Dr.Paläontologische Zeitschrift. Bratislava. O. – Acta Musei Moraviae. N. 72-115. . 200 JONES. 55. Oslo. 609-626. KLEMBARA. (1994b): Electroreceptors in the Lower Permian tetrapod Discosauriscus austriacus. Berlin. 125-131.Geobios.R. KARSCH. I. 84-86.uk/palaeontology/i&p/gastroclass/gastroclass. J. Lawrence. 1876 (Seymouriamorpha. J. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1957. KISSEL. IVANOV. (1996b): The first record of subdivided clavicles and interclavicle in the seymouriamorph tetrapod Disco- . R. . KLEMBARA. II. . (1987): Ephemeroptera. KLEMBARA.N. KLEMBARA J. 263-267. 255-261. KLEMBARA. (1992): Shrnutí fytopaleontologick˘ch nálezÛ na v˘znamnûj‰ích lokalitách permokarbonu boskovické brázdy. JENSEN. Lyon. Academia. 240. Plenum Press. New York. 58 (2003). HORN¯. J. 69. 100. – Pfiírodovûdecká Fakulta Masarykovy Univerzity.. 1. g. JAEKEL. D. (1975): Acanthodians from the Permo-carboniferous boundary of central east Greenland. R. Available at <http://www. S. sp. .The Natural History Museum. JIND¤ICH. 19. Friedrich Pfeil. – Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. . HUBBARD. B. n. 67. ·pinar et al. JIND¤ICH. 27. (2003): Pfiehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravû. 1933. (1959): Zpráva o geologickém mapování permokarbonu Boskovické brázdy jihozápadnû od âerné Hory. J. Marshall (eds. . Eine Übersicht über die fossilen und lebenden Formen. 1/2. . J. HYKY·OVÁ-·OLCOVÁ.Ústfiední Ústav Geologick˘. 144-177.Geologica Carpathica. (1995a): The external gills and ornamentation of skull roof bones of the Lower Permian tetrapod Discosauriscus (Kuhn 1933) with remarks to its ontogeny. M. 8. Praha. L. . VIII. – âasopis pro Mineralogii a Geologii. 1/2. 223–244. S. J. V. HUBBARD.Recent Advances in the Origin and Early Radiation of Vertebrates. (1963a): Pfiíspûvek k poznání klobuckého obzoru na Kladenskorakovnicku.Entomological News. V. O. 8. KLEMBARA. 82-85. (1996a): The lateral line system of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) and the homologization of skull roof bones between tetrapods and fishes. 1-52. D & KUKALOVÁ-PECK. (1916): The lungfish remains of the Coal Measures of Ohio. HOU·A. KAMARÁD. 41-42. JEFFERY. 249-252. (1963): Litostratigrafie permokarbonu Boskovické brázdy.nhm. 42.In Z. 704-746. Praha. 116-125.Palaeontology. (1966): Tfiída Malacostraca Latreille. . I: Animalia.: Geologie ãeské kfiídové pánve a jejího podloÏí. 54. E. J. 1861 (Temnospondyli. P. HUBBARD. (1911): Die Wirbeltiere. Flannagan & K. W. Abteilung A. [online] . Praha. London. Brno. (1953): Revise ãesk˘ch permokarbonsk˘ch Pseudestherií (Conchostraca). (1886): 7. J. .Lethaia. Lower Permian of Germany). F.. – Zoologischer Jahresbericht für 1885. 27 pp. München. Kansas and the diversity pattern of early amniotes. JARO·. (1965): Tfiída Gastropoda Cuvier. (1980): Permian mayfly nymphs: new taxa and systematic characters.S. 252pp. KLEMBARA. 17. (1986): A restudy of the fossil Scorpionida of the world. J. M. Stuttgart. – Palaeontographica. W. 61 (1951). 1806 – Rakovci.): Treatise on Invertebrate Paleontology. 19. E. KATHE. (1995): Morphology and function of the sutures in the dermal skull roof of Discosauriscus austriacus Makowsky.Colloque international C. 38. (eds): Systematická paleontologie bezobratl˘ch. (1962): Worms. (1993): The subdivision and fusion of the exoskeletal skull bones of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) and their possible homologues in rhipidistians. (1995b): Some cases of fused and concrescent exocranial bones in the Lower Permian seymouriamorph tetrapod Discosauriscus Kuhn.Fossilium Catalogus. Amsterdam. 19-31. M. 1-99. 1797 – BfiichonoÏci. (2004): Synapsid fauna of the Upper Pennsylvanian Rock Lake Shale near Garnett. B-D. Stuttgart. P. J. Lower Permian of Moravia) and Onchiodon labyrinthicus Geinitz. 1-287. 321-368. ·pinar et al. Praha. 115118. 409-428. . . R. (1994a): The sutural pattern of skull-roof bones in Lower Permian Discosauriscus austriacus from Moravia. – In Z. 265-281. 145-168. Myriopoda. – Rozpravy II. F. Moore (ed. M.In J. 1-27.85-95. Brno. KAMARÁD. 37.) Advances in Ephemeroptera Biology. junior synonym of Pseudopalingenia feistmanteli (Insecta: Palaeodictyoptera). Paläontologische Zeitschrift. 218..Palaeontographica Americana. M. L. (1989): Pseudopalingenia kerrieae. Miscellanea.References kovsk˘ et al.Geobios. Academia.ac.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1957. M. KJELLESVIG-WAERING. (1959): Zpráva o paleontologickém v˘zkumu v podkrkono‰ském permu. F. 286-287. . Stuttgart. J. JAEKEL. 127-132. Praha. HOWELL. & CHEN PEI-JI (2000): Carboniferous and Permian Leaioidea (Branchiopoda: Conchostraca) from Australia: Taxonomic Revision and Biostratigraphic Implications. Records of the Australian Museum 52. (1992): The first record of pit-lines and foraminal pits in tetrapods and the problem of the skull roof bones homology between tetrapods and fishes. C. 3. Pars 129. (2001): Suprageneric classification of class Gastropoda. . JARO·. . 1-3.htm>. Scientiae geologicae. & REISZ. (1963b): Nov˘ nález flóry za svrchních ãerven˘ch vrstev na Slánsku. A. 35. Tfiídy âeské Akademie. 127-133. (eds): Systematická paleontologie bezobratl˘ch. J. – Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. with special reference to the supposed amphibian Eurythorax of Cope. Paris. Praha. 3. L. . KLEMBARA. HUSSAKOF. Praha. MS. R. . London.

KUKALOVÁ. 305-312. (1864): Otisky v kamenouhelném útvaru u Stradonic blíÏe Berouna. Part I Miomoptera. J. Bad Dürkheim.Paläontologische Zeitschrift. Part II Liomopteridea. 126-131.. J. 4. 41-50. C. (1867): Über Orthacanthus Dechenii Goldf. KUKALOVÁ. (1965): Permian Protelytroptera. 90. 39-118. KREJâÍ. Praha. BERMAN.. Praha. 239-251. KLEMBARA. KUKALOVÁ. Annals of Carnegie Museum. (1958c): Remarks to the family Blattinopsidae Bolton. âER≈ANSK¯. KUHN. g. London. – âeské lupkové a uhelné závody. 16. Moore (ed. 1/2. 1-145. Praha. 197-200. KRAUS. KREJâÍ. KUKALOVÁ. KUKALOVÁ. N. St. KLEMBARA.Sborník geologick˘ch vûd. KUKALOVÁ. p. 1. ·. Bratislava. S. KLEMBARA J. J. 12. (Palaeodictyoptera) z moravského permu. Nové Stra‰ecí. 1925 (Insecta – Protorthoptera). D. Paleontologie. – Symposium Zoological Society. (1958a): On Czechoslovakian Spilapteridae Handlirsch (Insecta . KUKALOVÁ. Ju. Edinburgh. (1964b): Review of the Calvertiellidae with description of a new genus from Permian strata of Moravia (Palaeodictyoptera). 38. London.. KNER. & JANIGA. 71-75. 1(1995). Rakovník. A. 6. (1955a): Archimylacridae Handlirsch (Blattodea) of the Carboniferous of Bohemia. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie.Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Praha. J. R.Palaeodictyoptera). 37-49. KLUGE. A. Protorthoptera). KREJâÍ.Sborník geologick˘ch vûd. . 541-575. (1955b): Permoedischia n. 1. 43. . . KUKALOVÁ. (1983): Application of the „parastratigraphic“ and international scale for the continental Permian of Europe. J. 787-790. Series B. 1-519. a seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of the Boskovice Furrow (Czech Republic). 58. 50. B. oder Xenacanthus Dechenii Beyr. – Sitzungsberichte – Österreichische Akademie der Wissenschaften. Praha. J. . 3. Praha. Praha. J. J. Earth Sciences. 1. 257-302. 1. 153-168. KOZUR. 1-27. 25. 5. – Lotos. KUKALOVÁ. – Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. (1972): Dvû století uhelné tûÏby na Rakovnicku. – Îiva. 3. 108. 1. 15-23. (1963a): Permian Insects of Moravia. Petersburg. Coleoptera and Protorthoptera (Insecta) of Moravia. J. 223. – Annals of Carnegie Museum. & WERNEBURG. Paleontologie. J. 7-52. Mollusca 1. (1993): Variation in Discosauriscus austriacus (Makowsky. (1996): A new suborder of Thysanura for the Carboniferous insect originally described as larva of Bojophlebia. H. 352. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. Z. – Sborník Ústfiedního ústavu geologického. J. 129-131. J. 9-22. . Geologica. Oddíl paleontologick˘. (1958b): New Palaeodictyoptera (Insecta) of the Carboniferous and Permian of Czechoslovakia. J. O. (Protorthoptera) a Moraviptera n. London. R. Berlin. 61-98.): Treatise of Invertebrate Paleontology. 1884 – Vzdu‰nicovci. (2006): Comparison of cranial anatomy and proportions of similarly sized Seymouria sanjuanensis and Discosauriscus austriacus. W. 131-163. with comments on characters of the orders Thysanura and Ephemeroptera. (1984): Die Verbreitung der limnischen Meduse Medusina limnica MÜLLER 1978 im Rotliegenden Mitteleuropas. (1997): The cranial anatomy of Discosauriscus Kuhn. 55. 21 (1954). a seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of the Boskovice Furrow (Czech Republic). J. KOZUR. 1876) from the Lower Permian of the Boskovice Furrow (Czech Republic). 75. . Geologica. London (1974). (1963b): To the Taxonomy of Palaeodictyoptera (Insecta). O. J. 317-349. (1859): Eine neue Crustacee aus der böhmischen Steinkohlenformation. KONTA. 33. KLEMBARA. Stuttgart. 3. – In R. g. 4. J. J. Praha.References sauriscus from the Lower Permian of the Boskovice Furrow (Czech Republic).. M. 71. KLEMBARA. (2001): Subdivisions. KUKALOVÁ. . – Acta Palaeontologica Polonica. – Transactions of the Royal Society of Edinburgh. & KATHE. 540-584. fusions and extended sutural areas of dermal skull bones in Discosauriscus KUHN (Seymouriamorpha). 3. F. Stuttgart. – In. J. 1. – âasopis pro mineralogii a geologii. C. (1956): Zákonitû orientovan˘ srÛst dvou fosfátÛ v ‰upinách permsk˘ch ryb Palaeoniscidae. 79-80. HENRICI. J. 247-270. J. KNIGHT. KLEMBARA. J. 231-240. H. Abhandlungen. 13-22. Praha. 273-276. (1959): On the Family Blattinopsidae Bolton. (1939): Ein neuer rhachitomer Stegocephale aus dem Unteren Rotliegenden.Sborník Ústfiedního ústavu geologického. – Paläontologische Zeitschrift. KLEMBARA J. 287-316. – Journal of Vertebrate Paleontology. Pollichia-Buch. Paleontologie. – Universitas Carolina. Praha. KUKALOVÁ. Paleontologie.Sborník geologick˘ch vûd. (2000): The postcranial skeleton of Discosauriscus Kuhn. Praha. 25-48. et al. Part I. (1974): On the morphology of Palaeozoic Diplopods. 4. A. 4. TOMÁ·IK. – Psyche. . ¤ada matematick˘ch a pfiírodních vûd. (in press): The skeletal anatomy and relationships of a new discosauriscid seymouriamorph from the Lower Permian of Moravia (Czech Republic). (1966): Podkmen Tracheata Lang.Rozpravy âeskoslovenské akademie vûd. (eds): Systematická 201 .Acta Universitatis Carolinae. J. 1925 (Insecta. 69. I. 1. (1964a): Permian Insects of Moravia. 32. & BARTÍK. . – Geologica Carpathica. Czech Republic. n. – Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. & MESZÁRO·.Zoological Journal of the Linnean Society. (1992): New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice Furrow (Czecho-Slovakia). (2005): A new discosauriscid seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of Moravia. ·pinar et al. 9. Praha. 21. KUKALOVÁ. KLEMBARA. – Zoosystematica Rossica. (1960): Mollusca. 29.

slovesnost a umûní. (1990): Lower Permian “mecopteroid-like” insects from central Europe (Insecta. Prag. London. (1882c): Notiz über den Fund eines Arachnidenrestes im Carbon bei Petrovic. (2006): Non-marine Permian biostratigraphy and biochronology: an introduction. J.(1900): Dal‰í pfiíspûvky k seznání stfiedoãeského karbonu a permu. (1999): A new study of Solenodonsaurus janenschi. J. . 179-200. KUKALOVÁ-PECK. 1-14. G. 4. LUCAS. (2006): Permian tetrapod footprints: biostratigraphy and biochronology. (2007): Tetrapod Footprint Biostratigraphy and Biochronology. London. 416-430. 81. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. W. & WEILER. 1884 (1885). – Psyche. Prag. 459-468. J. – Geological Society. Prag. 98. R. (1978): Anatomy and relationships of the family Phlegethontiidae (Amphibia. Gassinis & J. 4. 48-50. KU·TA. . böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Tshecardocoleidae. Brünn. 1888. W. 75. KU·TA.(1889b): O Blattinû z lupkového uhlí z Tfiemo‰né u Plznû. 79-93.Sitzungsberichte der königl. 1-23. . . 265. 1882. 1883. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. J. J. ein fossiler Geisselscorpion aus der Steinkohlenformation von Rakonitz. KUKALOVÁ-PECK. KU·TA. . M. – Sborník geologick˘ch vûd. J. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 81. LUCAS. 3. 81-82. 592-597. E.Sitzungsberichte der königl. 82. J. 310-327. Megasecoptera and Diaphanopterodea (Paleoptera). J. S. 14. LUCAS. J. 194-208. G. KU·TA. böhmische Blattinen. . eine neue Arachnide aus dem böhmischen Carbon. Prag.Sitzungsberichte der königl. – Psyche.. and a reconsideration of amniote origins and stegocephalian evolution. (1885a):Ein neuer Fundort von Cyclophthalmus 202 senior C. KUKALOVÁ-PECK. 387-393. Megasecoptera). . 211-215. KU·TA. phylogeny. KUKALOVÁ-PECK. – Psyche. 5-38. 1888. LEMKE. (1968): Permian Mayfly Nymphs.References paleontologie bezobratl˘ch. – Psyche. 1. Ver. 933-955.. KUKALOVÁ. 243-268. – Psyche. 1239-1255. 258-261. S. (1876a): Palaeontologische Funde von KleinLhota bei âerná Hora. (1991): Designation of type species for Hana (Hanidae. G. (1974a): Wing-folding in the Paleozoic insect order Diaphanopterodea (Paleoptera). (1883): Über eine Blattina aus der Lubnaer Gaskohle. 430-437. . J. KU·TA. (1972): Unusual structures in the Paleozoic insect orders Megasecoptera and Palaeodictyoptera. – Geological Society. Special Publications. J. Lucas. Prag. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1882.In S. . – Annals of Carnegie Museum of Natural History. . Naturforsch. Schneider (eds): Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology.Canadian Journal of Earth Sciences. Schneider (eds): Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology. 747-791. A. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 36. .Sitzungsberichte der königl. (1974b): Pteralia of the Paleozoic insect orders Palaeodictyoptera. Special Publications.Sitzungsberichte der königl. (1886): Neue fossile Arthropoden aus dem Noeggerathienschiefer von Rakonitz. 1885.Sitzungsberichte der königl. .Sitzungsberichte der königl. 139-162.Canadian Journal of Zoology. 9. Sitzungsberichte der königl. Pittsburgh. J. Paleontologie. and metamorphosis of pterygote insects (Insecta. (1885b):Thelyphonus bohemicus n. Prag. P. Academia. 1887. LUND. Prag. Prag. J. (1889a): O nov˘ch arachnidech z karbonu Rakovnického. – Abh. KU·TA. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. J. Prag. KUKALOVÁ-PECK. London. Gassinis & J.Canadian Journal of Earth Sciences. J. S. G.Ichnos. . böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. (1975): Megasecoptera from the Lower Permian of Moravia. J. LAURIN. . 315-333. – Rozpravy âeské akademie císafie Franti‰ka Josefa pro vûdy. 2. (1985): Ephemeroid wing venation based upon new gigantic Carboniferous mayflies and basic morphology. 83. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. KU·TA. KUKALOVÁ. J. 1884 (1885). . . KU·TA. (1969): On the systematic position of the supposed Permian beetles. London. & REISZ. with a description of a new family. J. 1883. with a description of new representatives of the family Elmoidae. J. Ephemerida). Mathematischnaturwissenschaftliche Classe. MAKOWSKY. Praha. 15. Praha. KU·TA. B. G. 39. 22. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. with a description of a new collection from Moravia. J. SCHNEIDER. W. S. Aìstopoda). – Mitteilungen des Reichsamts für Bodenforschung. Prag. (1884b): Anthracomartus Krejãii. & PECK. G. 1882. 47. & HUNT. 561-564. Prag. (1976): Adult and immature Calvertiellidae (Insecta: Palaeodictyoptera) from the Upper Paleozoic of New Mexico and Czechoslovakia. 209-220.Sitzungsberichte der königl. 79. 1-19. KU·TA. & WILLMANN. pp.Sitzungsberichte der königl. R. KUKALOVÁ-PECK. KU·TA. 1882. J. 398-403. Endopterygota). KU·TA. . G. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. G. KU·TA. R. 53-79. R. sp. J. J. – Psyche. Prag. 340-345. 193. . 11. 1-19. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. J. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. (1882b): Zur Kenntnis des Nyfianer Horizontes bei Rakonitz. KUKALOVÁ-PECK.In S. Prag. J. (1942): Die Fischreste den permischen Brandschiefern am Fuße des Riesengebirges (Sudetengau). 265. A. . 27.Sitzungsberichte der königl. W. (1884a): Über einige neue. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 186-191.Sitzungsberichte der königl. Lucas. (1882a): Note über die Auffindung des Nyfianer Horizontes bei Lubná. KUKALOVÁ-PECK. – Psyche. Tfiída II. Ottawa. (1888): Pfiíspûvek k seznání zvífieny kamenouhelné u Rakovníka. 63. 4.Sitzungsberichte der königl. & CASSINIS. (1885c): Neue Arachniden aus der Steinkoklenformation von Rakonitz. 1884 (1885).

MA≈OUROVÁ. MIKULÁ·. Program. MILNER. Palaeozoic vertebrate biostratigraphy and biogeography. – Journal of Vertebrate Paleontology. M. Palaeoclimatology. MILNER. V..). MILNER. (ed). & DAVIS.. Abstracts. K. fiada pfiírodovûdná. pp. Prague 2004. R.“. MILNER. MILNER. fiada pfiírodovûdná.). HLADÍKOVÁ. (2007): Permian of the Krkono‰e Piedmont Basin. 29. Teil I. A reappraisal of the early Permian amphibians Memonomenos dyscriton and Cricotillus brachydes. ·TAMBERG. Brünn. A. C 382. MARTÍNEK. – In J. London. (1993a): Amphibian-Grade tetrapoda. A. Monatshefte. MAKOWSKY. – 10th Coal Geology Conference. 12.): The Terrestrial Environment and the Origin of Land Vertebrates. Prague. (1884): Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Brünn. (1967): The osteology of Phlegethontia. L. (1990): Porównanie wybranych sekwencji osadów jeziornych czerwonego spàgowca z basenów: Êródnosudeckiego. A. (2003): The Mermia Ichnofacies across the fossilization barrier: a comparison of the Permian Krkono‰e Piedmont Basin (Czech Republic) and modern flood sediments at Prague.. W. A. R. ·IMÒNEK. – âasopis Národního Muzea. Basel. (2004): Ichnofabric and trace fossils in the sedimentary fill of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian. Johns Hopkins University Press. 1-4. (1983): Zur Taxonomie und Biostratigraphie der Conchostraca (Phyllopoda. Contributors. JOHNOVÁ. MARTÍNEK.. fiada pfiírodovûdná. 11. A. 21-57. – Lethaia (in press). M. – University of California Publications in Geological Sciences. spec. 73. A. 1. A. Blanice Graben. (1876b): Über einen neuen Labyrinthodonten „Archegosaurus austriacus nov. 1-26. 1-6. A. The Fossil Record 2. E. M. (2001): An Updated Classification of the Recent Crustacea. 95-98. Wien. 203 . 127-282. (1980): The tetrapod Assemblage from N˘fiany. O. Czech Republic). International Ichnofabric Workshop VII. Panchen (ed.. 131-137. – Sedimentologica. MILNER. DANùK. MIKULÁ·. Krkono‰e Piedmont basin. In: Long J. . S. (1992b): Dawsonerpeton polydens (Fritsch. – Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. MIKULÁ·. Studies in Herpetology.Natural History Museum of Los Angeles County. KLEMBARA. A.665-679. MASTALERZ. J.: Scientiae Naturales.Freiberger Forschungshefte. T.âasopis Národního Muzea. – In A. a Carboniferous and Permian aìstopod amphibian. MARTENS. E. (ed.): Review of Permian sedimentary successions of Boskovice Trough. 1-123. A. 6.): The Terrestrial Environment and the Origin of Land Vertebrates. 7-105. (2001): Field trip 1A. Baltinore. London. – Bulletin of Geosciences. . – In A. (2008): The tail of Microbrachis (Tetrapoda. & DOSTÁL.Freiberger Forschungshefte.Verhandlungen Naturforschung Vereins Brünn. Chapman & Hall. pó∏nocnosudeckiego i boskowieckiego. Crustacea) des Jungpaläozoikums der DDR. 711-715. 159. 29-30. MA≈OUROVÁ. C 375. (1992a): Dating of parts and volumes of the Fritsch’s “Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens”. MARTÍNEK. (ed. MIKULÁ·. A. R. Czech Republic). Czechoslovakia. 3. 155-166. J. (1989): The relationships of the EryopoidGrade Temnospondyl Amphibians from the Permian of Europe. T. 69-84.). . Charles University. 1. 193-199. 1897) (Amphibia): remarks on morphology and relationship. A. 21. Academic Press. 39. D. Palaeoecology. K. Excursion Guide. . 667-686. R. Moravia. Czechoslovakia. Prague. – Acta Musei Reginaehradecensis S. London. M. J. Krkono‰e Piedmont Basin. R. . Prague. Microsauria). MILNER. H. K. (1980): A review of the Nectridea (Amphibia). R. 71. – Geologia Sudetica. MARTENS. Czech Republic. J. 49-82. J. 158. Academic Press. K (2004): Geologic record of biogenic processes in fluviatile settings of semi-arid area (Carboniferous-Permian. & SEQUEIRA. (1982): Zur Taxonomie und Biostratigraphie neuen Conchostraken-Funde (Phyllopoda) aus dem Permokarbon und der Trias von Mitteleuropa. London. K. Science Series. . – In: Benton M. (1981): Nov˘ nález branchiosaurÛ na lokalitû Horní Kalná u Vrchlabí. Prague 2001. J. MILNER. (2006): Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (CarboniferousPermian. 81. R. 169-172. K. . A. Prague 2004. 346-352.. ZAJÍC. FRANCÒ.Third World Congress of Herpetology. K. 85-128.. (2006): Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member. & ·TOLFOVÁ. – 10th Coal Geology Conference. A. Abstracts. K. R.Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. R. (1986): Dissorophoid amphibians from the Upper Carboniferous of N˘fiany. & NEHYBA. Czech Republic).. & RZEHAK. 325-353. 3/4. Wojewoda (ed. & ZAJÍC. 377-405. MILNER. MARTÍNEK. R. 439-496. R. L.Palaeogeography. 44-45. R.âasopis Národního Muzea. MILNER. Palaeontology.. (1993): Capetus and the problems of primitive temnospondyl relatioships. 671-674. 22. J. Abstracts. (1997): Krkono‰e Piedmont Basin. 30. DRÁBKOVÁ. (1978). A. 150. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Nachod Basin and Trutnov Basin. C. Praha. BLECHA. . (1981): On the identity of „Ptyonius bendai“ (Amphibia) from the Lower Permian of Ko‰Èálov. R. S. 1981. 1-46. Praha. R. 3. 1-4. Panchen (ed. A. S. Leipzig. MARTIN. . (1993b): Biogeography of Palaeozoic tetrapods.Pollichia-Buch... . 22. R. – 9th Coal Geology Conference. . & MARTÍNEK.References MAKOWSKY. 1. McGINNIS. MA≈OUROVÁ. Hradec Králové. & ULIâN¯. MILNER. 81-91. 27. als Erläuterung zu der geologischen Karte. R. J. In: Roãek Z. J. MIKULÁ·. 230. Stuttgart. (2007): A zatrachydid temnospondyl from the Lower Permian of the Boskovice Furrow in Moravia (Czech Republic). G. 1. Bad Dürkheim. Praha.

References

MILNER, A. R. & SEQUEIRA, S. E. K. (1998): A cochleosaurid temnospondyl amphibian from the Middle Pennsylvanian of Linton, Ohio, U.S.A. – Zoological Journal of the Linnean Society, 122, 261-290. London. MILNER, A. R. & SEQUEIRA, S. E. K. (2003a): Revision of the amphibian genus Limnerpeton (Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic. – Acta Palaeontologica Polonica. – 48, 1, 123-141. MILNER, A. R. & SEQUEIRA, S. E. K. (2003b): On a small Cochleosaurus described as a large Limnogyrinus (Amphibia, Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic. – Acta Palaeontologica Polonica. – 48, 1, 143-147. MRÁZEK, A. (1946): Pfiíspûvek k poznání mlÏÛ z moravského spodního permu. - Vûstník Státního geologického Ústavu Republiky âeskoslovenské, 21, 217-220. Praha. MRÁZEK, A. (1947): Anthracomya reme‰i nov˘ mlÏ z moravského spodního permu. - Pfiíroda, 39, 4-6, 101-103. Brno. MRÁZEK, A. (1948): MlÏi moravského spodního permu. - Vûstník Královské âeské Spoleãnosti Nauk, Tfiída matematickopfiírodovûdecká, (1947), 11, 1-24. Praha. MRÁZEK, A. & ·PINAR, Z. (1948): PfiedbûÏná zpráva o paleontologickém v˘zkumu okolí Letovic na Moravû. Vûstník Státního geologického Ústavu Republiky âeskoslovenské, 23, 148-149. Praha. MÜLLER, A. H. (1978): Über Palaeoxyris und andere Eikapseln fossiler Knorpelfische (Chondrichthyes). – Freiberger Forschungshefte, C 342, 7-28. NEL, A., ROQUES, P., NEL, P., PROKOP, J. & STEYER, S. (2007): The earliest holometabolous insect from the Carboniferous: a “crucial” innovation with delayed success (Insecta Protomeropina Protomeropidae). – Ann. Soc. Entomol. Fr. (n.s.), 43, 3, 349-355. NùMEJC, F. (1983): O stratigrafické pfiíslu‰nosti uhelné sloje v oblasti mezi Rochlovou, Pfieh˘‰ovem, Vlk˘‰i a Hefimanovou Hutí. [On the stratigraphical niveau of the coal measure in the region between Rochová, Pfieh˘‰ov, Vlk˘‰e and Hefimanova HuÈ] – Vûstník Státního geologického ústavu âeskoslovenské republiky, 13, 6, 278-283. Praha. NEWELL, N. D. (1965): Classification of the Bivalvia. – American Museum Novitates, 2206, 1-25. New York. NOVÁK, J. (1962): Geneze permsk˘ch mûdûn˘ch rud u obce Horní Kalná v Podkrkono‰í. - Vûstník Ústfiedního Ústavu geologického, 37, 335-345. Praha. NOVAK, O. (1880): Ueber Gryllacris Bohemica, einen neuen Locustidenrest aus der Steinkohlen-formation von Stradonitz in Böhmen. – Jahrbuch der Kaiserlich – königlichen geologischen Reichsanstalt, 30, 1, 69-74. OBRHEL, J. (1958): Malesické lupky v kladensko-rakovnické pánvi. - Vûstník Ústfiedního Ústavu geologického, 33, 68-71. Praha. OBRHEL, J. (1959): Svrchní ãervené souvrství a klobucká sloj v okolí Klobuk v âechách (severnû od Slaného). - âasopis Národního Musea, Oddûlení pfiírodovûdná, 128, 61-65. Praha. 204

OBRHEL, J. (1960): Zwei Funde aus dem oberen Stefanien des Kladnoer Steinkohlenbeckens (?Dolerotheca fertilis (RENAULT) und Callipteridium trigonum FRANKE). – Sborník Ústfiedního ústavu geologického, oddíl paleontologick˘, 1958, 25, 85-97. OBRHEL, J. (1965): Klobucké souslojí u Slaného. - Vûstník Ústfiedního Ústavu geologického, 40, 5, 365-368. Praha. OBRHEL, J. & MALICH, O. (1957): Svrchní ‰edé souvrství a kounovská sloj západnû od Kralup nad Vlt. a severov˘chodnû od ¤evníãova. - Vûstník Ústfiedního Ústavu geologického, 32, 322-333. Praha. OLEMPSKA, E. (2004): Late Triassic spinicaudatan crustaceans from southwestern Poland. – Acta Palaeontologica Polonica, 49, 3, 429-442. OLSON, E. C. (1984): Origine et évolution des communautés biologiques de vertébrés permo-carbonifãres. – Annales de Paléontologie, 70, 1, 41-82. Paris. OPLU·TIL, S. (1985): New findings of Aarachnida from the Bohemian Upper Carboniferous. - Vûstník Ústfiedního Ústavu geologického, 60, l, 35-42. Praha. OPLU·TIL, S. (1986): Promygale janae sp. n., the new anthracomartid (Arachnida) from the Upper Carboniferous of central Bohemia. - Vûstník Ústfiedního Ústavu geologického, 61, 5, 287-291. Praha. OPLU·TIL, S. (2006): Upper Palaeozoic sedimentary basins. 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Excursions Guide Book, 11-13. Praha. OPLU·TIL, S. & CLEAL, C. J. (2007): A comparative analysis of some Late Carboniferous basins of Variscan Europe. Geological Magazine, 144, 3, 417-448. OPLU·TIL, S., P·ENIâKA, J. & LIBERTIN, M. (2006): PostConference field trips B1. Carboniferous of Central Bohemia. – 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Excursions Guide Book, 47-57. Praha. OYEN, F. H. van (1956): Contribution a` la connaissance du genre Adelophthalmus Jordan et Meyer 1854. - Mededelingen van de Geologische Stichting, Serie C-IV-3, 7, 1–98. PANCHEN, A. L. (1970): Anthracosauria. – Encycloppedia of Paleoherpetology, Part 5A. Gustav Fischrer Verlag, 1-84. Jena. PARK, L. E. & GIERLOWSKI-KORDESCH, E. H. (2007): Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 249, 1-2, 160–179. PATON, R. L. (1975): A catalogue of fossil vertebrates in the Royal Scottish Museum, Edinburgh, 4, Amphibia & Reptilia. - Royal Scottish Museum Information Series, Geology, 5, 138. Edinburgh. PENNEY, D. & SELDEN, P. A. (2005): Assembling the Tree of Life – Phylogeny of Spiders: a review of the strictly fossil spider families. – In C. Deltshev & P. Stoev (eds): European Arachnology; Acta zoologica bulgarica, Suppl. 1, 25-39. PE·EK, J. (1994): Carboniferous of Central and Western Bohemia (Czech Republic). – Czech Geological Survey, Prague, 1-61. Praha.

References

PE·EK, J. et al. (1998): Paleogeographic Atlas. Late Paleozoic and Triassic Formations. Czech Republic. – Czech Geological Survey, 1-53. Praha. PE·EK, J. et al. (2001): Geologie a loÏiska svrchnopaleozoick˘ch limnick˘ch pánví âeské republiky. – âesk˘ geologick˘ ústav, 1-243. Praha. PETRBOK, J. (1944): Ramodendron obvispinosum sp. nov. = Naosaurus = Edaphosaurus (?) alivispinosum (·vestka). – Pfiíroda, 37, 1, 32. Brno. PETR, V. (198l): První nález hmyzu v lomu „Na ·tilci“ u Tlustice v Ïebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C). - âasopis Národního Muzea, fiada pfiírodovûdná, 150, 3-4, 152. Praha. PETRUNKEVITCH, A. (1949): A Study of Palaeozoic Arachnida. – Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 37, 69-315. New Haven. PETRUNKEVITCH, A. (1953): Peleozoic and Mesozoic Arachnida of Europe. – The Geological Society of America Memoir, 53, 1-128. PETRUNKEVITCH, A. (1955): Arachnida. – In R. C. Moore (ed.): Treatise on Invertebrate Paleontology, Part P Arthropoda 2, 42-162. PETZOLD, D. D. (1989): Description and paleoecology of a population of Anthraconaia from the Pennsylvanian of Southern Indiana. – Journal of Paleontology, 63, 4, 449-453. POKORN¯, R., KRAFT, L. & BOUâEK, M. (2006): Inventarizaãní prÛzkum reliktÛ blanické brázdy na vla‰imsku (perm, spodní autun). – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 2005, 33-35. Praha. POKORN¯, R. & KRAFT, L. (2007): Revize v˘skytu fosílií v permokarbonsk˘ch sedimentech západnû od Vla‰imi. Sborník vlastivûdn˘ch prací z Podblanicka, 44-47, 29-69. Vla‰im. POLLARD, J. E. (1966): A non-marine ostracod fauna from the Coal Measures of Durham and Northumberland. – Palaeontology, 9, 4, 667-697. PONOMARENKO, A. G. & SCHULTZ, O. (1988): Typen der Geologisch-Paläontologischen abteilung: Fossile Insekten. – Kataloge der wissenschaftlichen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien, Paläozoologie, Band 6, Heft 1, 139. Wien. POPLIN, C. (1999): Un paléoniscoide (Pisces, Actinopterygii) de Buxieres-les-Mines, témoin des affinités fauniques entre Massif central et Boheme au passage Carbonifere-Permien. Geodiversitas, 21, 2, 147-155. Paris. POPLIN, C. & DUTHEIL, D. B. (2005): Les Aeduellidae (Pisces, Actinopterygii) carbonifãres et permiens: systématique et étude phylogénétique préliminaire. – Geodiversitas, 27, 1, 17-33. POSCHMANN, M. (2006): The eurypterid Adelophthalmus sievertsi (Chelicerata: Euripterida) from the Lower Devonian (Emsian) Klerf Formation of Willwerath, Germany. – Palaeontology, 49, 1, 67-82. PO·EPN¯, F. (1861): Nûco o mûdûn˘ch horni‰tích ãeského permského útvaru. – Îiva, 9, 1+4, 32-49+388. Praha. PRANTL, F. (1934): O rodu Palaeoxyris v âechách. – Rozpravy II. tfiídy âeské Akademie Vûd Umûní, 43, 12, 1-5. Praha.

PRANTL, F. (1938): Nález rodu Arthropleura Jordan v âechách. – âasopis Národního musea, oddíl pfiírodovûdn˘, 62, 214219. Praha. PRANTL, F. (1939): Druh Estheria (Euestheria) cebennensis Grand#Eury v ãeském karbonu. – âasopis Národního musea, 113, 155-156. Praha. PRANTL, F. (1943): Vzácn˘ nález v moravském permokarbonu. - Vûda pfiírodní, 22, 4, 93-97. Praha. PRANTL, F. & P¤IBYL, A. (1956): Ostrorepi (Xiphosura) ãeskoslovenského karbonu. – Sborník Ústfiedního ústavu geologického, oddíl paleontologick˘, 22, 379-423. Praha. PROKOP, J. & NEL, A. (2004): A new genus and species of Homoiopteridae from the Upper Carboniferous of the IntraSudetic Basin, Czech Republic (Insecta: Palaeodictyoptera). – Eur. J. Entomol., 101, 583-589. PROUZA, V., SCHOVÁNKOVÁ, D., ·IMÒNEK, Z. & ZAJÍC, J. (1994): Permo-Carboniferous (Limnic basins of the Bohemian Massif). – In. J. Klomínsk˘ (ed.): Geological Atlas of the Czech republic. Startigraphy. Czech geological Survey. Praha. PROUZA, V., ·IMÒNEK, Z. & ZAJÍC, J. (1997): Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradi‰Èské pánvi u Proseãe pod Je‰tûdem. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1996, 37-38. Praha. P¤IBYL, A. (1953): O rodu Adelophtalmus Jordan et Meyer, 1854 (Eurypterida) a jeho zástupci z ãeskoslovenského svrchního karbonu, - Rozpravy ães. Akademie Vûd, ¤. mat. pfiír. Vûd, 62, 2, 1-16. Praha. PURKYNù, C. (1913): Geologie okresu PlzeÀského. – 1-140. PlzeÀ. RACHEBOEUF, P. R., HANNIBAL, J. T. & VANNIER, J. (2004): A new species of the diplopod Amynilyspes (Oniscomorpha) from the Stephanian lagerstätte of Montceau-lesMines, France. – Journal of Paleontology, 78, 1, 221-229. REES, J. & UNDERWOOD, C. J. (2002): The status of the shark genus Lissodus Brough, 1935, and the position of nominal Lissodus species within the Hybodontoidea (Selachii). – Journal of Vertebrate Paleontology, 22, 3, 471-479. ¤EHO¤, F. & ¤EHO¤OVÁ, M. (1973): Makrofauna uhlonosného karbonu ãeskoslovenské ãásti hornoslezské pánve. – Profil, 136 pp. Ostrava. REISZ, R. (1975): Pennsylvanian pelycosaurs from Linton, Ohio and N˘fiany, Czechoslovakia. - Journal of Paleontology, 49, 3, 522-527. REISZ, R. (1986): Pelycosauria. – Encyclopedia of Paleoherpetology, 17A, 1-102. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart, New York. RETRUM, J. B. & KAESLER, R. L. (2005): Early Permian Carbonitidae (Ostracoda): ontogeny, affinity, environment and systematics. - Journal of Micropalaeontology, 24, 2, 179190. REUSS, A. E. (1855): Über eine neue Krusterspecies aus der böhmischen Steinkohlenformation. - Denkschriften der Akademie der Wissenschaften zu Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, 10, 81–83. 205

References

REUSS, A. E. (1856): Über Koprolithen im Rothliegenden Böhmens - Sitzungsberichte d. kaiserl. Akademie d. Wissenschaften, 18, 124–132. Wien. RIEGER, Z. (1968): Fytopaleontologicko-stratigrafick˘ v˘zkum stefanu a autunu podkrkono‰ské pánve. – Vûstník ústfiedního ústavu geologického, 43, 6, 449-457. Praha. RIEGER, Z. (1971): Zhodnocení dosavadních fytopaleontologick˘ch sbûrÛ z rudnického obzoru podkrkono‰ské pánve. – Ústfiední ústav geologick˘, MS, 1-47. Praha. RISSO, A. (1826): Histoire naturelle de principales productions de l’Europe meridionale et particuliãrement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes. Paris, F.G. Levrault Libr., 4: 1-439. ROâEK, Z. (1988): List of fossil amphibians of Czechoslovakia. - Acta zoologica cracoviensia, 31, 19, 513-540. Kraków. ROâEK, Z. (2002): Historie obratlovcÛ, Evoluce, Fylogeneze, Systém. – Academia, 512 pp. Praha. ROMER, A. S. (1945): The Late Carboniferous vertebrate fauna of Kounova (Bohemia) compared with that of the Texas redbeds. - American Journal of Science, 243, 8, 417-442. New Haven. ROMER, A. S. (1947): Review of the Labyrinthodontia. - Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, 99, l, 1-368. Cambridge. ROSCHER, M. & SCHNEIDER, J. W. (2005): An annotated correlation chart for continental Late Pennsylvanian and Permian basins and the marine scale. – In: Lucas, S. G. & Ziegler, K. E. (eds.). The Nonmarine Permian. – New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 30, 282291. ROSCHER, M. & SCHNEIDER, J. W. (2006): Permo-Carboniferous climate: Early Pennsylvanian to Late Permian climate development of central Europe in a regional and global context. – In S. G. Lucas, G. Gassinis & J. W. Schneider (eds): Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology. – Geological Society, London, Special Publications, 265, 95–136. London. ROSS, A. J. & BRIGGS, D. E. G. (1993): Arthropoda (Euthycarcinoidea and Myriapoda). – in M. J. Benton (ed.): The Fossil Record 2, 357-361. Chapman & Hall. London. RÖSSLER, R. (1998): Arachniden-Neufunde im mitteleuropäischen Unterkarbon bis Perm – Beitrag zur Familie Aphantomartidae Petrunkevitch 1945 (Arachnida, Trigonotarbida). – Paläontologische Zeitschrift, 72, 1/2, 67-88. Stuttgart. ROTH, Z. (1946): Geologie permokarbonsk˘ch mûdûn˘ch rud na Kozinci u Jilemnice a v Horní Kalné u Vrchlabí. – Sborník Státního geologického ústavu âeskoslovenské Republiky, 13, 279-302. Praha. RZEHAK, A. (1881): Die Fauna des mährischen Rothliegenden. – Verhandlungen der Kaiserl.-Königl. geologischen Reichsanstalt Vienna, 1881, 78-79. Wien. SANCHEZ, S., KLEMBARA, J., CASTANET, J. & STEYER, S. (2008): Salamander-like development in a seymouriamorph revealed by palaeohistology. – Biology Letters, doi:10.1098/rsbl.2008.0159. 206

SCHMALHAUSEN, J. (1912): Zur Morphologie der unpaaren Flossen. II. Bau und Phylogenese der unpaaren Flossen und insbesonders der Schwanzflosse der Fische. – Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 104, 1-80. Leipzig. SCHMIDT, A. (1905): Die Zweischaler des niederschleisischen und böhmischen Rotliegenden. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 1905, Bd 1, 44-59. SCHMIDT, A. (1910): Carbonicola und Palaeanodonta im limnischen Jungpalaeozoicum Deutschlands (Ein Beitrag zur Revision der Genera C. und P. aus deutschen limnischen Carbon- und Dyasbildungen.). - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 62, 440-456. SCHMIDT, A., HERBIG, J. & FLEGEL, K. (1904): Zur Geologie des böhmisch-schlesischen Grenzgebirges. – Deutschen geologischen Gesellschaft. Breslau. SCHNEIDER, J. (1980): Zur Entomofauna des Jungpaläozoikums der Boskovicer Furche (âSSR), Teil I: Mylacridae (Insecta, Blattodea). - Freiberger Forschungshefte, C 357, 43-55. Leipzig. SCHNEIDER, J. (1982): Entwurf eines biostratigraphischen Zonengliederung mittels der Spiloblattinidae (Blattodea, Insecta) für das kontinentale euramerische Permokarbon. Freiberger Forschungshefte, C 375, 27-47. Leipzig. SCHNEIDER, J. (1983): Die Blattodea (Insecta) des Paläozoikums. Teil I: Systematik, Ökologie und Biostratigraphie. Freiberger Forschungshefte, C 382, 106-145. SCHNEIDER, J. (1984): Zur Entomofauna des Jungpaläozoikum der Boskovicer Furche (âSSR), Teil II: Phyloblattidae (Insecta, Blattodea). - Freiberger Forschungshefte, C 395, 19-37. Leipzig. SCHNEIDER, J. (1985): Elasmobranchier-Zahntypen (Pisces, Chondrichthyes) und ihre stratigraphische Verbreitung im Karbon und Perm der Saale-Senke (DDR). - Freiberger Forschungshefte, C 400, 90-100. Leipzig. SCHNEIDER, J. (1988): Grundlagen der Morphogenie, Taxonomie und Biostratigraphie isolierter XenacanthodierZähne(Elasmobranchii). - Freiberger Forschungshefte, C 419, 71-80. Leipzig. SCHNEIDER, J. (1994): Environment, biotas and taphonomy of the Lower Permian lacustrine Niederhäslich limestone, Döhlen basin, Germany. – Transactions of the Royal Society of Edinburgh; Earth Sciences, 84, 453-464. Edinburgh. SCHNEIDER, J. (1996): Xenacanth teeth - a key for taxonomy and biostratigraphy. - Modern Geology, 20, 321-340. Amsterdam. SCHNEIDER, J. & REICHEL, W. (1989): ChondrichthyerEikapseln aus dem Rotliegenden (Unterperm) Mitteleuropas – Schlußfolgerungen tur Paläobiologie paläozoischer Süßwasserhaie. - Freiberger Forschungshefte, C 436, 58-69. SCHNEIDER, J. & WERNEBURG, R. (1998): Arthropleura und Diplopoda (Arthropoda) aus dem Unter-Rotliegend (Unter-Perm, Assel) des Thüringer Waldes (Südwest-SaaleSenke). Veröffentlichungen Naturhistorisches Museum Schleusingen, 13, 19-36. Schleusingen.

References

SCHNEIDER, J. W. & WERNEBURG, R. (2006): Insect biostratigraphy of the Euramerican continental Late Pennsylvanian and Early Permian. – In S. G. Lucas, G. Gassinis & J. W. Schneider (eds): Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology. – Geological Society, London, Special Publications, 265, 325-336. London. SCHNEIDER, J. & ZAJÍC, J. (1994): Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm - Revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890. - Freiberger Forschungshefte, C 452, 101-151. Leipzig. SCHOCH, R. R. & MILNER, A. R. (2000): Stereospondyli. – Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 3B, 1-203. Verlag Dr. Friedrich Pfeil. München. SCHRAM, F. R. (1969): The Stratigraphic Distribution of the Paleozoic Eumalacostraca. – Fieldiana: Geology, 12, 13, 1079, 213-234. Chicago. SCHRAM, F. R. (1984): Fossil Syncarida. – Transactions of the San Diego Society of Natural History, 20, 13, 189-246. San Diego. SCHULTZE, H.-P. (1992): Dipnoi. In: F. Westphal (ed.), Fossilium catalogus. I. Animalia. Pars 131, 1-464. Kugler Publications, Amsterdam/New York. SCHULTZE, H.-P. (1993): The lungfish Sagenodus (Dipnoi, Osteichthyes) from the Upper Rotliegend (Lower Permian) of the Saar-Nahe Basin, SW-Germany. – Pollichia-Buch, 29, 125-132. Bad Dürkheim. SCHULTZE, H.-P. & CHORN, J. (1997): The Permo-Carboniferous Genus Sagenodus and the Beginning of Modern Lungfish. – Contributions to Zoology, 67, 1, 9-70. SCHULTZE, H.-P. & MAPLES, C. G. (1992): Comparison of the Late Pennsylvanian faunal assemblage of Kinney Brick Company Quarry, New Mexico, with other Late Pennsylvanian Lagerstätten. – New Mexico Bureau of Mines & Mineral Resources Bulletin, 138, 231-242. SCHULTZE, H.-P. & SOLER-GIJÓN, R. (2004): A xenacanth clasper from the ?uppermost Carboniferous – Lower Permian of Buxiãres-les-Mines (Massif Central, France) and the palaeoecology of the European Permo-Carboniferous basins. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 232, 2-3, 325-363. Stuttgart. SELDEN, P. A., ANDERSON, J. M., ANDERSON, H. M. & FRASER, N. C. (1999): Fossil araneomorph spiders from the Triassic of South Africa and Virginia. - The Journal of Arachnology, 27, 401–414. SEQUEIRA, S. E. K. (1996): A cochleosaurid amphibian from the Upper Carboniferous of Ireland. – Special Papers in Palaeontology, 52, 65-80. SEQUEIRA, S. E. K. & MILNER, A. R. (1993): The temnospondyl amphibian Capetus from the Upper Carboniferous of the Czech Republic. – Palaeontology, 36, 3, 657-680. London. ·IMÒNEK, Z. & ZAJÍC, J. (1984): Zpráva o paleontologick˘ch nálezech v malesick˘ch vrstvách pfii hloubení dolu Slan˘. Ústfiední Ústav geologick˘, MS, 1-8. Praha.

·IMÒNEK, Z. & ZAJÍC, J. (1991): Paleontologick˘ v˘zkum lokality Vrchlabí. - Sborník VI. uhelnû geologické konference pfiírodovûdecké fakulty (Praha), 145-146. Praha. ·IMÒNEK, Z., ZAJÍC, J. DRÁBKOVÁ, J. (1989): Stratigraficko-paleontologick˘ v˘zkum lokality Klobuky. - Ústfiední Ústav geologick˘, MS, 1-37. Praha. ·IMÒNEK, Z., ZAJÍC, J. & DRÁBKOVÁ J. (1990): Paleontologické zpracování sbûrÛ z lokality Vrchlabí - záfiez silnice na jz. okraji mûsta. - Ústfiední Ústav geologick˘, MS, 1-107 + pfiílohy. Praha. SKOâEK, V. (1993): A puzzling marine assemblage of organic remains in Upper Paleozoic sediments of the Budûjovice Basin. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 68, 4, 7-12. Praha. SOLEM, A. & YOCHELSON, E. L. (1979): North American Paleozoic land snails, with a summary of other Paleozoic nonmarine snails. – U. S. Geological Survey Professional Paper, 1072, 1-42. Washington. SOLER-GIJÓN, R. (1997): Euselachian sharks from the Late Carboniferous of the Puertollano Basin, Spain: Biostratigraphic and palaeoenvironmental implications. - Modern Geology, 21, 137-169. Amsterdam. SOLER-GIJÓN, R. (1999): Occipital Spine of Orthacanthus (Xenacanthidae, Elasmobranchii): Structure and Growth. Journal of Morphology, 242, 1-45. SOLER-GIJÓN, R. (2000): Phylogenetic relationships of Lebachacanthidae SOLER-GIJÓN 1997 (Xenacanthiformes; Easmobranchii). – Paläontologische Zeitschrift, 74, 3, 363377.Stuttgart. SOLER-GIJÓN, R. (2004): Development and growth in xenacanth sharks: new data from Upper Carboniferous of Bohemia. – In G. Arratia, M.V.H. Wilson & R. Loutier (eds): Recent Advances in the Origin and Early Radiation of Vertebrates, 533-562. Verlag Dr. Friedrich Pfeil. München. SOLER-GIJÓN, R. & HAMPE, O. (1998): Evidence of Triodus JORDAN 1849 (Elasmobranchii: Xenacanthidae) in the Lower Permian of the Autun basin (Muse, France). - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 1988, 6, 335-348. Stuttgart. ·PINAR, Z. (1950a): Krytolebec Melanerpeton longicaudatum J. Augusta, 1936. – Rozpravy II. tfiídy âeské akademie, 59, 29, 1-26. ·PINAR, Z. (1950b): Krytolebec Melanerpeton pusillum A. Fritsch, 1878. – Rozpravy II. tfiídy âeské akademie, 60, 10, 119. ·PINAR, Z. (1951a): Nûkolik nov˘ch poznatkÛ o rodu Phaiherpeton Romer, 1947. - Sborník Ústfiedního ústavu geologického, 18, 481-500. Praha. ·PINAR, Z. (1951b): Stratigraficko-paleontologické v˘zkumy v okolí Baãova a Trávníka. - Vûstník Ústfiedního ústavu geologického, 26, 1-3, 134-136. Praha. ·PINAR, Z. V. (1952a): Revise nûkter˘ch moravsk˘ch diskosauriscidÛ (Labyrinthodontia). - Rozpravy Ústfiedního ústavu geologického, 15, 1-159. Praha. 207

(1989a): Okno do nitra Zemû.Acta Musei Reginaehradecensis S.Acta Mus. A. Abstracts 68. Vrchlabí. 8. ·TAMBERG. Hradec Králové. ·TAMBERG. Ctenacanthoidea) from the Upper Stephanian of the Krkono‰e Piedmont Basin (Bohemia). 50. 143-150. 26. Praha. Hradec Králové. – Vesmír. Praha. ·TAMBERG. – Academia.3-4. ·TAMBERG.IPC2002. S. 107-124.In: Roãek Z. (1999a): Paleontologické lokality permu olivûtínsk˘ch vrstev vnitrosudetské pánve a pfiehled fauny (Palaeontological localities of the Permian Olivûtín Member (Intrasudetic Basin) and the fauna summary). Acta Musei Reginaehradecensis. 3. 18. 208 ·TAMBERG. (2002a): Actinopterygian fishes from the new Lower Permian locality of the Krkono‰e Piedmont Basin.Geol. (1975): New data on the osteology of genus Paramblypterus (Actinopterygii). .): Czechoslovak Paleontology 1990. S. Praha. S. 13. 42. (1965): Systematická paleontologie bezobratl˘ch.Acta Musei Reginaehradecensis S. S.. Acta Musei Reginaehradecensis. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1957. . (2001b): Fin spine of a ctenacanthoid shark (Elasmobranchii. Bohemia). ·TAMBERG. Praha. (1986): Fish Spinarichthys dispersus (Actinopterygii) from the carboniferous of Bohemia. (1976): Revision of genus Paramblypterus (Actimopterygii) from the Lower Permian of Bohemia. ·TAMBERG. ·TAMBERG. (1991): Actinopterygians of the Central Bohemian Carboniferous Basins. Z. . ·PINAR. Pragae. 5. 47. 27-29. 29. S. 50-51. ·TAMBERG. 29. 99-113. Autun. ·TAMBERG. A. Czech Republic. (1982): V˘sledky paleontologick˘ch v˘zkumÛ na lokalitû Horní Kalná v podkrkono‰ské pánvi.. . Praha. 1-4. S. (1996): New paleontological finds from the Veselá Horizon of the Krkono‰e Piedmont Basin [in Czech]. ·TAMBERG. 9-52.. S. (2001a): Paleontologické v˘zkumy pfiírodovûdeckého oddûlení Muzea v Hradci Králové v roce 2000. S. 155-169. – Vûstník âeského geologického ústavu. a new find of an actinopterygian fish in sediments of the Rudník Horizon (Krkono‰e Piedmont Basin.. ·TAMBERG.. 31. ·TAMBERG. 2. . (1994): Comparison of actinopterygian fishes from the Autun Basin (France) and the Krkono‰e Piedmont Basin (Eastern Bohemia). Praha. 25. Praha. (1981): Nûkteré dal‰í v˘sledky studia permokarbonsk˘ch ryb ze severov˘chodních âech. Bohemia). .Îiva. Praha. A. (1983): Revision of the genus Sceletophorus (Actinopterygii) from the Carboniferous of the PlzeÀ Basin.Acta Musei Reginaehradecensis S. S. 116. . ¤ada Paleontologie. 14(1973).. Hradec Králové.Krkono‰e. Praha. ·TAMBERG. (1978): New data on Pyritocephalus sculptus (Pisces) from the Carboniferous of the PlzeÀ Basin. S.Památky a Pfiíroda. – Vûstník Ústfiedního Ústavu geologického.Academia. S. (1988b): Za rybami stfiedoãesk˘ch karbonsk˘ch pánví. 35. ·TAMBERG. 83-88.Bulletin Trimestriel de la Société d’Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d’Autun. ·TAMBERG. (2003a): Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow. ·TAMBERG. 75. S. Praha. A. Hradec Králové. ·PINAR. S. 2. 275288. S. Praha. Geological Society of Australia. 111-120. ·PINAR. Praha. 19-43. 190-193. ·TAMBERG.. S. Hradec Králové. . (1997b): Îivot v jezeru Boskovické brázdy pfied 250 miliony let. Reginaehradecensis. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1995. Paleontological Conference “77” Charles University Prague. ·pinar Vol. Z. (1977): Pfiehled permokarbonsk˘ch druhÛ ryb fiazen˘ch k rodu Paramblypterus (Actinopterygii). V.In: Roãek Z. ·TAMBERG. S. Z. (1988a): V˘znamná paleontologická lokalita v Podkrkono‰í. Praha. Charles University. (2002b): Aeduellids (Actinopterygii) from the Lower Permian of the Bohemian Massif. (1952b): O nálezech moravsk˘ch krytolebcÛ. 16. Charles University. B. 69. S. (1997a): New discoveries of palaeoniscoid fishes and other fauna and flora from the northern region of Boskovice Furrow. – Bulletin of the Czech Geological Survey. S. Praha. Praha. S. S. S. 859 pp. 3-18. 25-104.503. (1989b): Scales and their utilization for the determination of actinopterygian fishes (Actinopterygii) from Carboniferous basins of Central Bohemia. Hradec Králové.Acta Universitatis Carolinae . – Journal of the Czech Geological Society. (1990b): Preliminary results of the study of Actinopterygian fishes from the Boskovice Furrow. 239-246. Praha. Z. S. . 43-74.Vûstník âeského geologického ústavu. (2000): A new syncarid crustacean from the Lower Permian of Bohemia. et all. 27 (1999).Acta Mus. Sydney. 147-154. S. ·TAMBERG. S. (1999b): Paleontologické v˘zkumy pfiírodovûdeckého oddûlení Muzea v Hradci Králové v roce 1999. ·TAMBERG. 76. S. ·TAMBERG. Praha.âasopis pro mineralogii a geologii. Hradec Králové. S. A. 1049pp. 5-51. . 233-234. 67-70. 6. 1-2. 3. 34. 19-24. 141-148. Praha. 305-309. (ed. 255-269. 17. Praha. 1. Praha. Nat. (1985): Poissons Permocarboniféres de Tchecoslovaquie. ·TAMBERG. S. – Journal of the Czech Geological Society. A. ·TAMBERG. 167-168. S. – Acta Musei reginaehradecensis... 28. ·TAMBERG. Acta Musei Reginaehradecensis S. ·TAMBERG. S.): Czechoslovak Paleontology 1990. Hradec Králové. Sborník geologick˘ch vûd.Îiva. 47. A. (1990a): New finds of Actinopterygian fishes in the sediments of the Rudník Horizon (Krkono‰e Piedmont Basin. A.. S.References ·PINAR. S. Bad Dürkheim. S... S. (1984): Paleontologie obratlovcÛ.. (1993): Paramblypterus gelberti (GOLDFUSS 1847). (1959): Zpráva o paleontologick˘ch v˘zkumech v Boskovické brázdû.. (ed. 2. 502. Pollichia-Buch. 239-240. ·TAMBERG. 27 (1999). ·TAMBERG. l. 18.. 148-149. ·TAMBERG.

Regional Museum of Eastern Bohemia... A. Actinopterygii) ve vnitrosudetské pánvi. (2007b): The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian. S. S. (2007): Distribution and dispersal history of Eurypterida (Chelicerata). 21. (1979): Geologie ãeské ãásti vnitrosudetské pánve. – Pfiíroda. 2. M. 1-155. ·TAMBERG. M.Journal of the Geological Society. 1. (1924): Nové nálezy StegocephalÛ z moravského permu a pfiíspûvek k poznání StegocephalÛ n˘fiansk˘ch.. 68. – Ústfiední ústav geologick˘ v Academii. ·VEC. – Pfiíroda. 217-230. 61. 252-254. (2003d): Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy – souãasn˘ stav poznání. – âasopis pro mineralogii a geologii. S. TETLIE. L. 291-297. 5.. (1944b): Je‰tû Edaphosaurus. – In: Lucas S. C. Brno. – MS. & LINDSTRØM. 56-72. A. J. 557-574. Padochova a Zb˘‰ova. 108. K. 1952. Part 1. 151-154. E. Bourbonnella. (1932): Phyloblatta moravica n. . & ZAJÍC.References ·TAMBERG. Discosauriscidae). 1933 (Amphibia. J. ·VESTKA. TÁSLER. 37. Letovichthys. S.): Treatise on Invertebrate Paleontology. Praha. Moore (ed. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 2002. 1. fiada hornicko-geologická.Journal of Paleontology. P. 455-458. M.Sborník vûdeck˘ch prací V·B – Technické Univerzity Ostrava. Brno. A. sp. (1885): On a Silurian Scorpion from Gotland. ZAJÍC. F. 96. . B. ·TAMBERG. 630-640. & DUNLOP. (2004): V˘znamné paleontologické lokality boskovické brázdy a moÏnosti jejich Ochrany. (1962): PfiedbûÏná zpráva o prvním nálezu sladkovodní gastropodové fauny v ãeskobrodském permokarbonu. F. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 2002. a new actinopterygian fish (Actinopterygii. S. 25.): Treatise on Invertebrate Paleontology. Czech Republic – an overview. 5. PROUZA. Ostrava. 205-283. TOLLERTON. Moore (ed. O. and a reappraisal of the phylogeny and lifestyle of the first amphibians. J. 26. notes on their morphology and evolution. Praha. Palaeoclimatology. Z. . TETLIE. Cassinis G. 1-46. 153-154. & Schneider J. Hradec Králové. 32. 155-156. 5. E. ze spodního permu od Mor. S. London. STEHLÍK. . VEJNAR. 14. 4. Vûstník âeského geologického ústavu. 35. (2003b): Dvû v˘znamné paleontologické lokality ve spodním permu severní ãásti boskovické brázdy. TAYLOR. (1955): Merostomata. (2005): Îivot v pravûk˘ch mofiích jezerech a moãálech. 4-5. 4-41. 61. 163. Arthropoda 4. G. & VINN. 2. F. (2007a): Permo-Carboniferous Actinopterygians of the Boskovice Graben. 1-33. (1943): Naosaurus – prv˘ nález na Moravû. ·TAMBERG. 32-34. & ZAJÍC. P. E. L. (2006): Carboniferous/Permian actinopterygian fishes of the continental Basins of the Bohemian Massif. Brno. . Geowissenschaftliche Reihe. & LAURIN. 63. (2006): Convergent morphology in small spiral worm tubes (‘Spirorbis’) and its palaeoenvironmental implications. 116-119. THORELL. Part R. S. – In R.Kongliga Svenska Vetenskaps-Akad Handlingar. . Palaeoecology.Vûstník âeského geologického ústavu. zadrai Pfiibyl. Jr (1989): Morphology. 53-58. 69. S. O. Igornichthyidae) from the Late Carboniferous of Bohemia.Práce Moravské pfiírodovûdecké spoleãnosti. ·VESTKA. Hradec Králové. et al. Brno. (1969): Pfiíspûvek k litostratigrafické korelaci podkrkono‰ského permokarbonu a vnitrosudetské pánve.. (2005): A redescription of the Late Carboniferous eurypterids Adelophthalmus granosus von Meyer. Elonichthys. – Pfiíroda. – Journal of Vertebrate Paleontology. 7. 4. – In R. ·TAMBERG.Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. 8 (2005). 49.228. 20pp. 7. 273-279. Neslovicella. 128-191. – âasopis pro mineralogii a geologii. – Pfiíroda. – Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. ·TAMBERG. (1944a): Druh˘ pfiíspûvek k fytopaleontologickému prÛzkumu spodního permu a permokarbonu Oslavan. 36. (1942-1943): Pfiíspûvek k dne‰ní bilanci nálezÛ rostlinn˘ch fosílií z uhelné pánve rosicko-oslavanské a památné Rybiãkové skály pod spodnopermsk˘m Konvizem u Padochova. Praha. 252. (eds. VALLIN. ·VEC. 209 . Brno. Praha. 5-10. 225 . 59. ·TAMBERG. – Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. P. ·VESTKA. P. taxonomy. 56. F. S. (2004): Cranial morphology and affinities of Microbrachis. STØRMER. 36. 1853 and A. 9. nov. Asselian) of the Krkono‰e Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna. – Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. C. Part P Arthropoda 2. 642–657.Ochrana pfiírody. MARTÍNEK. A. Krumlova. S. G. .1. 2. (1986): The braincase of the family Discosauridae (Amphibia: Labyrinthodontia). Hradec Králové. ·VESTKA. et sp. 28. 3. W. Geological Society. (1952): Phylogeny and Taxonomy of Fossil Horseshoe Crabs. O. C. 75.): Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology.Journal of Paleontology. Praha. 159-165. (1994): Setlikia bohemica gen. ·TAMBERG. S. 90-92. F. Praha STA≈KOVÁ. – Muzeum v˘chodních âech v Hradci Králové. ·TAMBERG. (2000): New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis. (1953): Stratigraficko-petrografické pomûry mûdinosné serie v Horní Kalné. VALÍN. STØRMER. 199-283. (1938): On the fossil amphibia from the Gas Coal of N˘fiany and other deposits in Czechoslovakia. – Proceedings of the Zoological Society of London.Palaeogeography. and classification of the order Eurypterida Burmeister. (1969): Branchiopoda. 3-12. 24. T. V. 4. 49-52. – Muzeum v˘chodních âech v Hradci Králové. D. 1843. 2. R. Praha. . 10-16. (2003c): Paprskoploutvá ryba Sphaerolepis (Trissolepididae. & RÒÎIâKA. 265. ·TAMBERG. STEHLÍK. S. Special Publications. (1998): Annual Excursion of AGP 1998 . V. TASCH.. 1-292. ·TAMBERG..Acta Musei reginaehradecensis. – Pfiíroda. P.Bohemian Permocarboniferous Basins. (1984): The vertebrae of the Lower Permian genus discosauriscus Kühn. J. . STEEN.

WERNEBURG.eine frühe Pionierform der Branchiosaurier aus dem Europäischen Rotliegend. (1984): Dawsonerpeton. . (2006): Amphibian biostratigraphy of the European Permo-Carboniferous. London. J. F. (1864): Leitfische des Rotliegenden in den Lebacher und äquivalenten Schichten des Saarbrückisch-pfälzischen Kohlengebirges. Central Bohe- . Temnospondyli) from the Lower Permian of the Autun Basin (France). ZAJÍC. C. WESTOLL. Chapman & Hall. . 32. Wroc∏aw. (2006): Juliformian millipedes from the Lower Devonian of Euramerica: Implications for the timing of millipede cladogenesis in the Paleozoic. – Geobios. 189-257. 1975. S. 1. T. R. 271-278. – Acta Musei Reginaehradecensis s.Paläontologische Zeitschrift. 6. WILSON. – Bulletin of the American Museum of Natural History. 673-686. W. WERNEBURG. 117-124. 3/4. .Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. . Praha. (1985): New finds of acanthodians (Acanthodii) from the Kounov Member (Stephanian B. 11011110. London. 59. R. 265. ZAJÍC. 190. Roudnice Basin. – In J. Amphibia) aus dem Rotliegend des Innersudetischen Beckens (Böhmen). 48. 277-284. & SCHNEIDER. WERNEBURG. J. RONCHI. (1855): Ueber Lepidoderma Imhofi Reuss. Teil 2: Paläoökologie. – Bulletin of the American Museum of Natural History. 149-162. – Lotos. R. A. (1996): A discosauriscid amphibian from the Rotliegend of the Intrasudetic Basin in Poland and its biostratigraphic importance. J. T. R. D. S. (1999): Redescription of the holotype of Actinodon frossardi (Amphibia. (1944): The Haplolepidae. WERNEBURG. E. Special Publications. & HANNIBAL. 17. J. (1985): Zur Taxonomie der jungpaläozoischen Familie Discosauriscidae ROMER 1947 (Batrachosauria. R. White Memoria “ The Age of the Dunkard. A. Praha. 343-353. Permo-Carboniferous lepospondyl amphibians. 27-30. 359-362. .Zeitschrift für geologische Wissenschaften. 23-64. Central Bohemia). H. 457-467. J. WOODWARD. YOCHELSON. . 249262.Veröffentlichungen Naturhistorisches Museum Schleusingen. 76. new name for Dawsonia Fritsch (Amphibia. 638-649. 22.): Proceedings of the first I. Barlow (ed. 15. Berlin.-S. S. BENTON (ed. a new order of millipedes from the Middle Silurian of Scottland and the Upper Carboniferous of Euramerica. WERNEBURG. – Zeitschrift für Geologische Wissenschaften. E. WERNEBURG. WILSON. Schneider (eds): Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology. 83. WERNEBURG. Series B.. F. Gassinis & J. WILSON. 60. Temnospondyli). Rhachitomi) aus dem Westfal D (Oberkarbon) der âSSR. (1987): Remains of Stephanian vertebrates in the borehole Str-1 (Strachaly. & STEYER. 681-690. & KIERSNOWSKI. – Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. WELLSTEAD. 252. Zeitschrift für Naturwissenschaft. Schleusingen. 383404. ZAJÍC. Hradec Králové. Leipzig. (2002): Revision of Cheliderpeton vranyi Fritsch. (1989a): Labyrinthodontier (Amphibia) aus dem Oberkarbon und Unterperm Mitteleuropas . 5. Palaeoecology. R.): The Fossil Record 2.: Scientiae Naturales. Prace geologiczno-mineralogiczne 52. (2005): Zosterogrammida. J. 214.Veröffentlichungen Naturhistorisches Museum Schleusingen. 6. H.Systematik. C 400. 6. 1-122. 17-32. .Limnogyrinus elegans (Fritsch 1881). S. G. R. 2. 65. WATSON. 1. Palaeoclimatology. London. (1989): Some notes to systematic. Ústfiedního ústavu geologického. phylogeny and biostratigraphy of Labyrinthodont Amphibians from the Upper Carboniferous and Lower Permian in Central Europe. . – Journal of Paleontology. WEISS. R. 22. (2005): Taxonomy and trunk-ring architecture of pleurojulid millipedes (Diplopoda: Chilognatha: Pleurojulida) from the Pennsylvanian of Europe and North America. 2. (1927): Croonian Lecture: The Evolution and Origin of the Amphibia. – Palaeogeography. Rhachitomi) aus dem Westfal D (Oberkarbon) von Böhmen . WERNEBURG. 4. Berlin. Berlin. R.”. Amphibia). 11. 209. London. R. 7-57.Philosophical Transactions of the Royal Society of London. J. 118140.In M. 599-607. A. Biostratigraphy and Palaeobiogeographic Problems. Praha. H. Temnospondyli) from the Lower Permian of Bohemia (Czech Republic). British Museum (Natural History). 4. 80. Stuttgart. (1993): Onchiodon (Eryopidae. Schleusingen. – 567 pp. 16. (2007): The Early Permian Branchiosaurids (Amphibia) of 210 Sardinia (Italy): Systematic Palaeontology. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Leipzig. (1994): Dissorophoiden (Amphibia. a new family of Late Carboniferous bony fishes. (2002): Apateon dracyiensis .Zeitschrift für Geologische Wissenschaften. – Freiberger Forschungshefte. J. 11051119. 1877 (Amphibia. WERNEBURG. M. – Geological Society. Stuttgart. Berlin. H. W. – Palaeontology.Vûstník. 115. Phylogenie und Biostratigraphie. . 117-129. WERNEBURG. London. WERNEBURG. (1975): Monongahela and Dunkard nonmarine gastropods. L. Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. & STEYER. 5. J. R. (1993): Annelida. W. C. 14. M. Branchiosaurus salamandroides FRITSCH 1876. WERNEBURG. Villeurbanne. Morgantown. (1891): Catalogue of the Fossil Fishes in the British Museum (Natural History) London. R. . (1990): A new branchiosaur find from Ko‰Èálov (Krkono‰e Piedmont Basin). C 436. 201-215. 67. 272-302.References WANKE. R. & ZAJÍC. Palaeoecology. (1987): Dissorophoiden (Amphibia. – Paläontologische Zeitschrift. WERNEBURG. M. R. J. WERNEBURG. WILLS. R. (1996): Temnospondyle Amphibien aus dem Karbon Mitteldeutschlands. Lucas. 5. 6. . WERNEBURG. A. A. (1986): Branchiosaurier aus dem Rotliegenden (Unterperm) der âSSR. & SCHNEIDER. 79. G. 3/4.In S. (1991): Taxonomic revision of the Lysorophia.Freiberger Forschungshefte. – Journal of Paleontology.

Czech Geological Survey Special Papers.souãasn˘ stav v˘zkumu. ZÁZVORKA. 1-16.Buch. n. J. (1988a): Klasifikace a vyuÏití skulpturovan˘ch ‰upin paleoniscidních ryb ze stefanu limnick˘ch pánví âeského masívu. Z. R. Praha. . J. J. ZAJÍC. 22 (1989). (1990): Recent results of the study of Permo-Carboniferous vertebrates from boreholes in Bohemian limnic basins. 1986. U. Kraków. 47-51.Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. (1997b): Zoopaleontologie limnického permokarbonu Boskovické brázdy . (1956): Nález svrchnokarbonské váÏky z kladenské kamenouhelné pánve. 85-89. (1967): Janassa lacustris sp. – Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1966. MS.Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1996. & ·TAMBERG. (1997a): Sladkovodní mikrovertebrátní spoleãenstva dorogomilovskianu (stfiednístephan B) aÏ stfiedního sakmarianu (svrchní autun) âeské republiky. ZAJÍC. ZAJÍC.and microflora of the Krkono‰e Piedmont Basin. 6.âasopis Národního Muzea. Oddíl pfiírodovûdn˘. 65. ZAJÍC. east Bohemia). Praha. Praha. 30. Praha. . A. 1-42. 64. 63. ZAJÍC. (1988b): Remains of Permocarboniferous vertebrates in the borehole DB-1 (Dolní Bousov. Hradec Králové. (2004): Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic – new data. (1966): Nové nálezy Ïralokovit˘ch ryb skupiny Xenacanthodii ve spodním permu boskovické brázdy na Moravû. ZAJÍC. 1.References mia). Oddíl pfiírodovûdn˘. .. 18. Praha. 23. Geologica.. 145-153.und Hüttenmanischer Tag. 45-51. 5. 136. 10. 62. V˘sledky studia strunohfibet˘ch ze spodního permu boskovické brázdy. ZÍDEK. J. (1990): The first partially articulated amphibian (Temnospondyli: Dissoropho- idea) from the Línû Formation (Stephanian C. 74-80. MS. ZAJÍC. . 329337. J. 53-65. 1070-1078. 2. 2. . 211 . Praha. ZÍDEK. J.Courier Forschungsinstitut Senckenberg. & DRÁBKOVÁ. .Lower Permian basins of the Czech Republic. mega.Acta Musei reginaehradecensis. S.Pollichia . – âasopis pro mineralogii a geologii. 1-14. J. Berg. J. J. ZAJÍC. & KLEMBARA. . (1969): Zbytky nûkter˘ch problematick˘ch Ïralokovit˘ch a jin˘ch ryb ãeského svrchního karbonu. ·IMÒNEK. 1. Praha. (1997c): Vertebrate Biostratigraphy of the Bohemian Permo-Carboniferous Limnic Basins . 287-295.: Hybodus vestitus. A: Scientiae Naturales. 20 (1985). (2007): Carboniferous Fauna of the Krkono‰e Piedmont Basin. J. Hradec Králové.Abstracts der Vorträge. Freiberg. . S. Kansas. J. a new species of bradyodont fish from the Lower Permian of Czechoslovakia.Acta Musei Reginaehradecensis. . (1993a): Xenacanth genera: How many and how to tell them apart? . (2004): Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data.Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. 201207. J. 189-190. Oddíl pfiírodovûdn˘. Krkono‰e Piedmont Basin. ZAJÍC. ZAJÍC. 168-169. Praha. J. Bad Dürkheim. XLVIII.âasopis Národního Musea. 135. J. J. . . ZAJÍC. 61-82. 16-17. âesk˘ geologick˘ ústav. .. A.Acta Musei Reginaehradecensis. (1989): Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná. Hradec Králové. J. ZAJÍC. 30. ZÍDEK. 122-126. (1978): New Chondrichthyan spines from the Late Paleozoic of Oklahoma. MS. (1988c): Stratigraphic position of finds of the acanthodians (Acanthodii) in Czechoslovakia.Czech Geological Survey Special Papers. . Praha. . Sedimentation und Beckenentwicklung im Karbon und Perm. J. A. Bad Dürkheim. Hradec Králové. ZAJÍC.. V. . 157. Ser. Mnichovo Hradi‰tû Basin. Praha. Frankfurt a. A. .Geologické v˘zkumy na Moravû a ve Slezsku. J. 70-76. Praha. J. 223. 29. ZÍDEK.35. (2005): Permian acanthodians of the Czech Republic. Hradec Králové. A. 1-45. ZAJÍC. ZAJÍC. (1995a): Lokalita Moravsk˘ Krumlov. J. 1. 1116. (1998): Acanthodians of the Bohemian Limnic Stephanian. ZÍDEK. . J. J. – Journal of Paleontology. Praha.Vûstník Ústfiedního ústavu geologického.Prace Paƒstwowego Instytutu Geologicznego. ZAJÍC. . (1995b): Dokumentace permokarbonu boskovické brázdy ve v˘kopu pro roz‰ífiení tranzitního plynovodu. J. – Registr geologick˘ch lokalit. S.. M. Praha. Ser. (1993b): Juvenile Orthacanthus platypternus (COPE 1883) (Elasmobranchii: Xenacanthiformes) from the Upper Carboniferous near Hamilton.Recent Results of Investigation. (2000): Vertebrate zonation of the non-marine Upper Carboniferous . Praha.Ústfiední Ústav geologick˘. 5. J. central Bohemia). A. J. Koloquium 1 Stratigraphie. J. MILNER. 563-575. 47-52. Ser. – âasopis Národního Musea. & ·TAMBERG. 137. . 29. ZAJÍC. Praha. ZAJÍC. 197-206. 32. 52. 1(2). (1997): The fossil fauna. . S. ZÍDEK. Praha. 1-2.Acta Musei reginaehradecensis. ZAJÍC.Vûstník Ústfiedního ústavu geologického. J.PollichiaBuch. 47-49. âást I. âesk˘ geologick˘ ústav. J. ZÍDEK.Acta Universitatis Carolinae. . 4. (1968).Acta Musei reginaehradecensis. (1986): Summary of the Permocarboniferous freshwater fauna of the Limnic basins of Bohemia and Moravia. Brno. S. Central Bohemia). 5-15.

.

143 142 143. 155 66 181 95 95 95 93 93 155 155 155 158 155 156 149 Amblypterus kablikae Amblypterus lepidurus Amblypterus luridus Amblypterus obliquus Amblypterus pygmäus Amblypterus reussi Amblypterus Rohani Amblypterus rohoni Amblypterus sp. Acantherpestes Acantherpestes foveolatus Acantherpestes gigas Acantherpestes ornatus Acantherpestes vicinus Acanthodes stambergi Acanthodes Acanthodes Bronni Acanthodes fritschi Acanthodes gracilis Acanthodes gracilis bendai Acanthodes gracilis var. Adenoderma Adenoderma gracile Aeduella Aeduella sp. Anthracopupidae Anthracosauria 155. 63 44 43 45 47 47 47 176 213 . Acanthodidae Acanthodiformes Acanthodii Acentrophorus dispersus Acridites priscus Acrolepididae Acrolepis Acrolepis gigas Acrolepis Krejãii Acrolepis sphaerosideritarum Actinodon germanicus Actinopterygii Actinopterygii indet. 142. 143 141. 144 141. 155 159 171 170 170 170 167 84 84 84 84 84 191 95 95 95 95 95 41 44 137 103 103 97 103 103 103 103 129 129 86 86 86 62 62 68 65. and species in alphabetical order with reference to the relevant pages. sed. genera. Amphibamidae Amphibamus calliprepes Amphibamus laticeps Amphibia Amynilyspedida Amynilyspedidae Amynilyspes Amynilyspes crescens Amynilyspes typicus Anapsida Anconeura Anconeura havlatai Ancoptera Ancoptera permiana Ancopteridae Annelida Anodonta compressa Anodontacanthus ventricosus Anthracoblattina Anthracoblattina gigantea-ensifera group Anthracoblattina lubnensis Anthracoblattina sp. Adelophthalmidae Adelophthalmus Adelophthalmus imhofi Adelophthalmus sp. 143 141 141 141 154 91 149 149 149 145 145 175 145 161 52 52 52 52 187 187 153 152. 1 Anthracoblattina sp. 3 Anthracoblattina sp. 156 156 157 157 155 158 157 157 156 151 155 7. families. 68 64. 142 141 141 141. 144 141.Index INDEX The index contains the orders. the taxons are mentioned without the quotation marks or question marks that are indicated in the List of Faunas. Bendai Acanthodes punctatus Acanthodes pygmaeus Acanthodes sp. For the purposes of this index. Amblypterus verrucosus Amblypterus vratislavensis Amblypterus vratislaviensis Amblypterus Zeidleri Amhibamidae inc. 154 152. Aeduellidae Aeromartinae Aistopoda Alectoneura Alectoneura europaea Alectoneuridae Alexahymen Alexahymen maruska Amblypteridae Amblypterus Amblypterus angustus Amblypterus caudatus Amblypterus cf. 65 62. kablikae Amblypterus feistmanteli Amblypterus gigas 82 83 82 83 83 142 141. A Anthracoblattina spectabilis Anthracocorides platipes Anthracocorides platypus Anthracojulidae Anthracojulus Anthracojulus pictus Anthracomartidae Anthracomartus Anthracomartus affinis Anthracomartus Krejãii Anthracomartus minor Anthracomartus socius Anthracomya reme‰i Anthracomya thuringensis Anthraconaia Anthracopupa Anthracopupa sp. 154.

45 43 44 45 43 43 43 43 43 45 68 63 106 106 106 174 174 172 174 174 174 67. Arthrolycosa Arthrolycosa (Scudderia) carbonaria Arthrolycosa beecheri Arthrolycosa carcinoides Arthrolycosa fortis Arthrolycosa lorenzi Arthrolycosa Palaranea Arthrolycosa prolifera Arthrolycosa salticoides Arthromygale Arthromygale beecheri Arthromygale fortis Arthromygalidae Arthropleura Arthropleura armata Arthropleura sp. Archegosauridae Archegosauroidea Archegosaurus Archegosaurus austriacus Archegosaurus dyscriton Archelytridae Archicarabides Archicarabides pater Archijulus constans Archijulus pictus Archimylacridae Archimylacridae bituminosa Archimylacridae indet. 68 53 55 95 95 95 55 55 189 189 176 176 176 179 176 105 89 89 83 86 97 105 98 97 97 81 88 88 88 88 88 Archiscudderia problematica Archiscudderia regularis Archiscudderia tapeta Architaenioglossa Architarbi Architarbidae Architarbus Archymilacridae sp. Archimylacris Archimylacris lubnensis Archipolypoda Archiscudderia Archiscudderia cornuta Archiscudderia coronata Archiscudderia kopeckyi Archiscudderia paupera 58 58 58 43. Anthracosironidae Anthracosironidae Apachelytridae Apachelytron Apachelytron transversum Apateon Apateon cf. 65 53 53 53 53 81 81 81 81 81 81 96 96 167 167 167 167 93 184 167 51 43 127 127 127 127 106 106 97 105 97 105 105 105 105 105 105 97 105 105 115 115 115 115 115 214 . Blattina (Anthracoblattina) Lubnensis Blattina (Etoblastina) bituminosa Blattina (Etoblatina) bituminosa Blattina ligniperda Blattina neuropteroides Blattina rarinervis Blattina sp. regularis Anthracosia fritschi Anthracosia stegocephalum Anthracosia thuringensis Anthracosiacea Anthracosiidae Anthracosiidae indet. umbrosa Apateon pusillus Apateon sp. Blattida Blattida indet. Blattina splendens Blattinoidea ligniperda Blattinopsidae Blattinopsis Blattinopsis (Blattinopsis) Blattinopsis (Blattinopsis) angustai Blattinopsis (Blattinopsis) antoniana 89 88 88 47 57 57 57 105 69 54 53 64 53 54 55 57 64.Index Anthracoscorpio Anthracoscorpio juvensis Anthracoscorpionidae Anthracosia Anthracosia bohemica Anthracosia carbonaria Anthracosia cf. Blattina sp. Apateon umbrosa Apateon umbrosus Aphantomartus areolatus Aphantomartus pustulatus Apotypoma Apotypoma arndti Apotypoma longa Apotypoma platyptera Arachnida Araneae Araneomorphae Arcioneura Arcioneura juveniles Arcioneuridae Archaeometidae Archaeometoidea Archaeothyris Archaeothyris sp. Arthropleurida Arthropleuridae Arthropleuridea Asthenohymenidae Asthenohymenidae indet. Baphetes Baphetes bohemicus Baphetidae Baphetoidea Bardohymenidae Batrachocephalus crassidens Batrachomorpha Bellinurina Bivalvia Blania Blania falsa Blania oviformis Blania rotunda Blattelytridae Blattelytridae indet. 68 67 98 98 98 98 53.

Caenogastropoda Calochelys lacertina Caloneurodea Caloneurodea indet. 154 137 137 64 64. Branchiosaurus Branchiosaurus gracilis Branchiosaurus moravicus Branchiosaurus pusillus Branchiosaurus robustus Branchiosaurus salamandroides Branchiosaurus sp. Blattodea Blattoidea neuropteroides Blattoidea sp. 164 41 39 191 191 169 167 168 168. Ctenodus tardus Cycloneritimorpha Cyclophoroidea 75 43 43 43 44 43 43 75 75 75 75 129 129 129 91 91 68 94 94 94 120 121 121 120 121 120 121 121 163 163 163. Conchostraca Cotylosauria Crasselytron Crasselytron convexum Crinodon Crinodon limnophyes Crossopterygii Cryptomartus Cryptomartus radvanicensis Ctenacanthoidea Ctenocosta lata Ctenodontidae Ctenodontoidei Ctenodus Ctenodus applanatus Ctenodus sp. 185 93 93 93 93 93 109 109 153 153 153.Index Blattinopsis (Blattinopsis) campestris Blattinopsis (Blattinopsis) cf. raketa Brnia raketa Brouffia Brouffia orientalis Bythocypris mytiloides Bythocypris sp. martynovae Blattinopsis (Blattinopsis) latissima Blattinopsis (Blattinopsis) martynovae Blattinopsis sp. 134 133. saalensis Branchiopoda Branchiosauridae Branchiosauridae indet. Bohemiacanthus Bohemiacanthus carinatus Bohemiacanthus oelbergensis Bohemiacanthus sp. subtile Cerasopterum extendum Cerasopterum gracile Cerasopterum longum Cerasopterum oborianum Cerasopterum sp. Calvertiellidae Candona elongata Capetus Capetus palustris Captorhinomorpha 115. Boii Boii crassidens Bojophlebia Bojophlebia prokopi Bojophlebiidae Bojoptera Bojoptera colorata Boscoleus Boscoleus blandus Bourbonella sp. Cerasopterum subtile Ceratodus applanatus Ceratodus Barrandei Ceratodus obliquus Clitellata Coelenterata Coelostegus Coelostegus prothales Cochleiosaurus sp. Bourbonnella Bourbonnella hirsuta Brachiacanthus Brachiacanthus semiplanus Brachylycosa Brachylycosa carcinoides Brachylycosa kustae Brachylycosa ku‰tae Brachylycosa rotundata Branchierpeton Branchierpeton cf. Cochleosauridae Cochleosaurus Cochleosaurus bohemicus Cochleosaurus falax Coleoptera Coleoptera indet. 174 173 172. 174 173 122 122 122 191 191 75 75 47 177 115 115 92 75 176 176 191 Carbonia Salteriana Carbonicola Carbonicola (Anthracosia) bohemica Carbonicola bohemica Carbonicola remesi Carbonicola stegocephalum Carbonicola thuringensis Carbonita Carbonita fabulina Carbonita salteriana Carbonitidae Carbotriplura kukalovae Carbotripluridae Carbotriplurina Catadyesthus Catadyesthus priscus Caulogastra Cauloptera Cauloptera colorata Caulopteridae Cerasopterum Cerasopterum cf. 65 65 65 65 175 175 71 172 174 173 173 179 172 173 173. 116 116 115 115. 116 116 97 105 105 33 133. 169 168 107 110 71 191 106 106 184 184 165 63 63 138 187 163 163 163 163 163 163 47 47 215 . Branchiosaurus umbrosus Branchiosaurus venosus Brnia Brnia cf. 134 133 184 184.

Dawsonella Dawsonella sp. Elonichthys speciosus Elonichthys sphaerosideritarum Elytroneuridae Embolomeri Engisoptera Engisoptera simplices Engisopteridae Eobuthidae Eobuthus Eobuthus cordai Eobuthus rakovnicensis Eocoleus Eocoleus scaber Eoctonoidea Eogyrinidae Eojulus Eojulus fragilis Eolycosa Eolycosa lorenzi Eopholcus Eopholcus pedatus Eophrynidae Eophryninae Eotarbis litoralis Eotarbus litoralis Ephemerida Epimastacidae Epimastax Epimastax celer Eryopidae Eryopoidea Estheria (Euestheria) cebennensis Estheria calcarea Estheria concretionum Estheria cyanea Estheria palaeoniscorum Estheria paupera 120 124 124 124 119 119 129 189 189 189 189. 56 66 67 58 57 93 117 117 117 169 169 73 71 73 71 71 71. montagnei Dictyoptiloidea Dinopilio Dinopilio gigas Diplopoda Diplovertebron Diplovertebron punctatum Dipnoi Dipnoiformes Discosauriscidae Discosauriscus Discosauriscus austriacus Discosauriscus moravicus Discosauriscus potamites Discosauriscus pulcherrimus Discosauriscus sp. 61 109 109 58 176 90 90 53 53. 58. 61. 72 216 . 180 179 179 178 180 170 129 182 188 182 188 119 119 119 Donopterum sp. 60. Edopoidea Elasmobranchii Elmodiapha Elmodiapha ovata Elmoidae Elonichthyidae Elonichthys Elonichthys gigas Elonichthys krejcii Elonichthys sp. 59. 190 189 189 189 167 131 95 95 95 145 145 149 145. 59. 146 148 145 107 176 95 95 95 58 58 59 58. Cythere pustulosa Cytherea pustulosa Dasyceps sp. 54 55 55.Index Cyclophthalmidae Cyclophthalmoidea Cyclophthalmus Cyclophthalmus (Scorpio) senior Cyclophthalmus kralupensis Cyclopthalmus senior Cymbopsidae Cymbopsis Cymbopsis excelsa Cypris sp. Delopterum truncatum Dendrerpeton deprivatum Dendrerpeton foveolatum Dendrerpeton pyriticum Dendropupa Depressopterum Depressopterum fragile Depressopterum mancum Depressopterum senior Diapha Diapha candida Diaphanopterodea Dictyomylacris Dictyomylacris aff. Doubravia Doubravia annosa Doubravia sp. 146 145. Drahania Drahania avia Dytiscomorphus larvalis Edaphosaurus Edaphosaurus (Naosaurus obvispinosus) Edaphosaurus alivispinosum Edaphosaurus mirabilis Edaphosaurus obvispinosum Edaphosaurus obvispinosus Edaphosaurus sp. Dissorophoidea Ditiscomorphus larvalis Dolichosoma angustatus Dolichosoma crenatum Dolichosoma longissimum Dolichosoma scutiferum Donopterum Donopterum carpenteri Donopterum nocturnum 61 61 61 62 60 7. 180 178 179. 62 117 117 117 72 75 75 170 47 47 47 167 167. Dawsonellidae Dawsonerpeton Dawsonerpeton polydens Dawsonia polydens Delopterum Delopterum lepidum Delopterum sinuosum Delopterum sp. 168 167 111 111 111 111 111 168 169 168 47 118 118 118 118 96 96 95 99 99 92 56 56 81 177 177 163 163 177.

92 92 127 127 52 138 138 138 188 188 186 186. Euskelia Expleuracanthus carinatus Expleuracanthus parallelus Feistmantelia Feistmantelia ornata Flabellaria borassifolia Flabellites Flabellites latus Friciella Friciella aurea Friãiella aurea Fumopterum Fumopterum largum Gampsonichus fimbriatus Gampsonichus parallelus Gampsonychus Gampsonychus fimbriatus Gampsonychus Krejãii Gampsonychus parallelus Gampsonychus sp. 72 100 73 73 73 129 77 189 81 82 81. Eurypterina Euselachii Euselachii indet. 143 58 91. 98 97 97 97 120 120 78 78 78 79 77 78 77 77 47 169 105 105 105 177 177 177 177 177 105 105 68 68 68. Hughmillerioidea Hybodontoidea Hybodus (Sphenacanthus orodus) vestitus Hybodus vestitus Hylonomus acuminatus Hylonomus pictus Hyloplesion Hyloplesion longicostatum 54 54 54 54 54 57 57 107 107 116 116 85 85 85 85 85 118 98 98 118 91 91 185 151 148 91 94 94 95 94 160 160 185 123 123 123 75 47 81 180 180 89 89 66 66 89 89 141. Gryllacris Bohemica Gryllacris bohemica Gymnarthridae Gymnoniscus pauper Gyrolepis speciosus Hadroneuria bohemica Hana Hana filia Hana lineata Hanidae Haplolepididae Haplolepiformes Hapsidopareiontidae Havlatia Havlatia annae Havlatiidae Healdioidea Helicinoidea Helminthomorpha Hemichthys Hemichthys problematica Hemiphoberia Hemiphoberia alternans Hemiphrynus hofmanni Hemiphrynus longipes Hetervorhoeffia Hetervorhoeffia crassa Holacanthodes gracilis Holosternina Homoiopteridae Homoiopteroidea Homoptera Homoptera indet. 82 82 81 81 51 51 52 52 52 138 138 169 133 131 59 59. 69 68. 69 69 Geralycosa Geralycosa fricii Geralycosa Friãii Geralycosa fritschi Geralycosa Fritschii Geratarbus Geratarbus bohemicus Glabelytron Glabelytron lativenosum Glaphyrophlebia Glaphyrophlebia clava Glomeropsis Glomeropsis crassa Glomeropsis magna Glomeropsis multicarinata Glomeropsis ovalis Glosselytrodea Gongyloblatta Gongyloblatta fritschi Grosselytrodea indet. 187 217 . 142.Index Estheria tenella Estheria triangularis Estheria ultima Etoblattina bohemica Euestheria Euestheria cebennensis Euestheriidae Eugereon Eumalacostraca Eupelycosauria Euphoberia Euphoberia absens Euphoberia histrix Euphoberia varians Euphoberidae Euphoberiida Euproöpacea Euproopidae Eurypterida Eurypterids indet. Gasocaris Krejãii Gastropoda Gaudrya latistoma Genus bituminosa Genus bohemiae Genus ligniperda Gephyrostegida Gephyrostegidae Gephyrostegus Gephyrostegus bohemicus Gephyrostegus watsoni Gerablattina Gerablattina bohemiae Geralinura (Thelyphonus) bohemica Geralinura bohemica Geralinura crassa Geralinura noctua Geralinura scudderi 73 73 71. 60 55 97 97.

178 218 . 61 83 83 83 83 123 123 123 139. Liomopteridae Liomopteridea Lissodus Lissodus lacustris Lithomantidae Lithomantis Lithomantis bohemica Lithomantoidea Lobosternina Lonchidiidae Loxomma bohemicum Lumbricopsis Lumbricopsis distinctus Lumbricopsis permicus Lusor tenellus Lymnogyrinus elegans Macromerion Macromerion abbreviatum Macromerion bayeri Macromerion bicolor Macromerion juvenile Macromerion pauperum Macromerion schwarzenbergii Macromerion simplex Maculopterum Maculopterum maculatum Makowskia Makowskia laticephala 181 187 179 179 179 147 146 146 110 110 181 184 187 174 170. 174 171 186 73 71 71 174 71 71 71 71 71 71 73 71 120 120 120 118 118 138 138 91 91 91 91 58 138 167 41 41 41 170 174. Cheliderpeton vranyi Chelidosaurus Vranii Chelydosaurus Vranii Chelydosaurus vranyi Chilognatha Chlumia Chlumia obesa Chlumia parva Chlumia sp. 1 Keraterpeton crassum Kinklidoptera Kinklidoptera lubnensis Kinklidoptera vicina Kounoviensis Kralupia Kralupia carbonaria Kreischeria bohemica Kunguroblattina Kunguroblattina cf. Chondrichthyes Igornichthyidae Igornichthys Igornichthys sp.Index Hyloplesion longicostatus Hyloplesion longiscutatum Hyloplesiontidae Chalkichthys Cheliderpeton Cheliderpeton sp. 157 86 83 87 86 118 104 104 183 97 97 97 149 90 90 63 104 104 54 54 190 73 125 125 52 52 Lepospondyli Lepterpeton Letoverpeton austriacum Letoverpeton austriacus Letoverpeton moravicum Letovichthys Letovichthys multidentatus Letovichthys tuberculatus Liberocoleus Liberocoleus intactus Limnerpeton caducum Limnerpeton difficile Limnerpeton dubium Limnerpeton elegans Limnerpeton laticeps Limnerpeton macrolepis Limnerpeton modestum Limnerpeton obtusatum Limnestheria cebennensis Limnestheria cyanea Limnestheria palaeoniscorum Limnogyrinus Lioestheria Lioestheria extuberata Lioestheria lallyensis Lioestheria oboraensis Lioestheria palaeoniscorum Lioestheria paupera Lioestheria sp. 184 190 191 191 192 192 192 190 192 127 127 177 177. 174 170. 59. Lioestheriidae Lioma Lioma moravica Lioma sp. elongata Kustaria Kustaria carbonaria Labyrinthodon Schwarzenbergii Leaiidae Lemmatophoridae Lemmatophorinae Lepidoderma imhofi Lepidoderma Immhoffi 187 186 186 155 175 176 175 175 170 176 81 122 122 122 123 131 152 152 152 91 59 58 60 59. 60. 61 60 60 59 58. Insecta Isobuthidae Isobuthoidea Isobuthus Isobuthus kralupensis Isobuthus nyranensis Isobuthus Nyfianensis Isobuthus ornatus Isobuthus rakovnicensis Isojulus constans Isojulus marginatus Isojulus setipes Isolulus Jablonia Jablonia aestiva Jabloniidae Janassa lacustris Juliformia Julus constans Julus costulatus Julus pictus Jurina Kashmiroblatta Kashmiroblatta sp. 175.

Index Malacostraca Martinoviidae indet. Microlabiidae Microlabis Microlabis sternbergii Micromelerpetontidae Microptismatidae Microptysmella Microptysmella moravica Microsauria Miomatoneura Miomatoneura angusta Miomatoneura candida Miomatoneura palaeozoica Miomatoneura permica Miomatoneurella Miomatoneurella boskovicensis 77 96 96 47 47 39 39 39 165 165 93 172 179 179 179 179 179 178. 153 128 128 177 177. Megalichthys Megalichthys nitens Megasecoptera Melanerpeton Melanerpeton (Branchiosaurus) moravicum Melanerpeton falax Melanerpeton longicaudatum Melanerpeton magnum Melanerpeton perneri Melanerpeton potamites Melanerpeton pulcherimum Melanerpeton pulcherrimum Melanerpeton pusillum Melanerpeton sp. K Melosaurus bohemicus Memonomenos dyscriton Meristosternina Merostomata Metacopina Metaphyloblatta Metaphyloblatta nemejci Microbrachidae Microbrachiomorpha Microbrachiomorpha inc. 171 99 81 189 189 77 77. 114 113 114 114 Miomoptera Molgophis Kolbi Monicaris Monicaris rudnicensis Monsteropterum Monsteropterum moravicum Moravamylacris Moravamylacris kukalovae Moravamylacris ricanyensis Moravamylacris sp. 178 189 189 87 87 87 87 66 219 . 1 Moraverpeton Moraverpeton remesi Moraverpeton reme‰i Moravia Moravia convergens Moraviptera Moraviptera reticulata Moravocoleus Moravocoleus fractus Moravocoleus neglegens Moravocoleus perditus Moravocoleus permianus Moravohymen Moravohymen vitreus Moravohymenidae Moravochorista Moravochorista carolina Mordex Mordex calliprepes Mordex laticeps Mylacridae Myriapoda Naosaurus Naosaurus mirabilis Nectotelson Nectotelson krejcii Nectridea Necymylacridae Necymylacris Necymylacris bohemica Necymylacris reisbachensis Neoptera Neorthroblattina Neorthroblattina cf. 179 178 178 172 172 172 168 176 61 51 75 98 98 186 186 187 186 186 186 186 186 186 49 49 49 49 170 171 187 62 62 62 174 128 128 128 183 113 114 113 113. Nummulosaurus Nummulosaurus kolbii Nyrania Nyrania trachystoma Nyraniidae Nyranius Nyranius costulatus Nyranius tabulatus Nyranytarbus 111 177 77 77 92 92 100 99 100 99 174 174 174 93 93 92 92 108 108 108 108 108 94 94 94 129 129 170 170 170. 78 182 100 100 101 101 97 99 99 99 99 99 47 152 152. Melanerpeton sp. Microbrachis Microbrachis (Limnerpeton) obtusatum Microbrachis branchiophorus Microbrachis friãi Microbrachis mollis Microbrachis pelikani Microconchida Microconchus Microconchus minimus Microconchus vorax Microdon laticeps Microdon modestus Microdon sp. Martynoviidae Maturipupa Maturipupa sp. sed. multineuria Neorthroblattina germari Neorthroblattina sp. 1 Neritimorpha Neslovicella Neslovicella rzehaki Neuroptera Neuroptera indet. Medusina Medusina limnica Medusina sp. multinervia Neorthroblattina cf.

Orthocosta microscopica Orthoptera Orthotarbus nyranensis Oryctoblattina Arndti 66. Ostracoda Palaeanodonta Palaeanodonta castor Palaeanodonta cf. 163. 67 66 187 168. 159 157. 182 181 181 182 181 181 99 100 100 100 100 138 105 106 105. 160 159 127 91 220 . procera Opsiomylacris cf. 165 165 165 165 75 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 77 77 77 91 43 111 145 157 155 156 157 157 158 157 160 155 91 78 78. compressa Palaeanodonta cf. Opsiomylacris svitaviensis Orodus sp. svitaviensis Opsiomylacris sp. 79 191 188 139 139 139 55 55 115 92 96 96 61 61 61 61 157.Index Nyranytarbus hofmanni Nyranytarbus longipes Nyfiania Nyfiania trachystoma Oborella Oborella inexpectata Oborella matura Oborella rusticana Oboria Oboria longa Oborocoleidae Oborocoleus Oborocoleus rohdendorfi Odonata Odonata indet. Oedischiidae Oestocephalidae Oestocephalus Oestocephalus amphiuminus Oestocephalus granulosum Oestocephalus vicinum Oligochaeta Onchiodon Onchiodon foveolatum Onchiodon labyrinthicus Onchiodon tenellus Oomartus Oomartus nyranensis Ophiacodontidae Ophiderpeton breviceps Ophiderpeton Corvinii Ophiderpeton forte Ophiderpeton granulosum Ophiderpeton pectinatum Ophiderpeton persuadens Ophiderpeton vicinum Ophiderpeton Zieglerianum Opsiomylacris Opsiomylacris cf. 158 158. 171. Palaeanodonta verneuili Palaeocaridacea Palaeocarididae Palaeocaris krejcii Palaeodictyoptera Palaeoheterodonta Palaeomanteidae Palaeonisciformes Palaeoniscus caudatus Palaeoniscus Kablikae Palaeoniscus lepidurus Palaeoniscus luridus Palaeoniscus obliquus Palaeoniscus Reussii Palaeoniscus rohani Palaeoniscus sculptus Palaeoniscus vratislaviensis Palaeoptera Palaeorchestia Palaeorchestia parallela Palaeosaurus Sternbergii Palaeosiren bienertii Palaeoxyris Palaeoxyris appendiculata Palaeoxyris bohemica Palaranea Palaranea borassifoliae Paleuthygramma Palingenia feistmanteli Paradiapha Paradiapha delicatula Paraisobuthoidea Paraisobuthus Paraisobuthus frici Paraisobuthus prantli Paramblypterus Paramblypterus caudatus Paramblypterus gelberti Paramblypterus luridus Paramblypterus obliquus Paramblypterus reussii Paramblypterus rohani Paramblypterus sp. 106 135 135 137 135 135 135. 176 170 66 66 189 187 181 181. 159 157 157 158 157 159. 136 133 135 187 118 57. Ortelytron Ortelytron artum Ortelytron europaeum Orthacanthidae Orthacanthus Orthacanthus (Lebachacanthus) ventricosus Orthacanthus (Orthacanthus) bohemicus Orthacanthus (Orthacanthus) kounoviensis Orthacanthus bohemicus Orthacanthus decheni Orthacanthus kounoviensis Orthacanthus pinguis Orthacanthus plicatus Orthacanthus sp. 58 98 Osteichthyes Osteolepididae Osteolepiformes Osteolepiformes indet. 136 131 135 135. Paramblypterus zeidleri Paraneoptera Paraostrava 145. 189 125 125 125 125 93 93 110 110 110 96 96 118 181 181 181 181 181 41 169 169. 170 170. parallela Palaeanodonta compressa Palaeanodonta Petraschecki Palaeanodonta posepnyi Palaeanodonta po‰epnyi Palaeanodonta sophiae Palaeanodonta sp.

1 Phyloblatta sp. 183 182 89 164 164 164 71 99 98. Lyelli Platysomus pygmaeus Plesiotheca Pleuracanthus carinatus Pleuracanthus kounoviensis Pleuracanthus oelbergensis Pleuracanthus ovalis Pleuracanthus parallelus Pleurojulida Pleurojulidae Pleurojulus Pleurojulus aculeatus Pleurojulus biornatus Pleurojulus falcifer Pleurojulus levis Pleurojulus longipes Pleurojulus pinguis Pleurolycosa Pleurolycosa prolifera Plicatodus Plicatodus plicatus Plytyrhinops cf. linearis Phlegethontia linearis Phlegethontia longissima Phlegethontiidae Phryganen-Larve Phyllolepis Phyllolepis fragilis Phyllolepis sp. Phyllopoda Phyloblatidae indet. 65 111 111. 112 112 112 165 67 67 67 179 151 122 182 182 182 182 182. 84 83 84 83 84 57 57 133 133. curvata Phyloblatta cf. Pelycosauria Pentazonia Permembiidae Permodelopterum Permodelopterum lepidum Permodelopterum lumbiformis Permodelopterum obscurum Permodiapha Permodiapha carpenteri Permodiapha lata Permodiapha specula Permoedischia Permoedischia moravica Permonia Permonia arta Permonia insolida Permonia permoni Permonikia Permonikia permoniki Permopsocidae Permotrichoptera Permula Permula aera Perneria salticoides Perunopterum Perunopterum corium Perunopterum macrum Perunopterum mirum Perunopterum peruni Perunopterum saxeum Perunopterum sp. 134 171 75 97 104 104 105 104 171 171 101 88 148 148 51 51 221 . 112 112 112 111. P. 113 96 96 96 96 118 118 114 114 115 114 114 114 128 128 118 118 64.Index Paraostrava stanislavi Paraplecoptera Parapriscinae Pelosaurus Pelosaurus sp. 103 102 98 98 98 103 103 101 98 107 107 107 68 68 137 137 101 171 171 155 41 133 135 133 132. Phyloblatta Phyloblatta cf. Petalodus Janassa Petrovicia Petrovicia proditoria Petrovitzer Spinnenthier Phaiherpeton pulcherrimum Phanerosteon pauper Phenopteridae Phlegethontia Phlegethontia (Dolichosoma) longissima Phlegethontia cf. 101 103 102 103 102 103 Phyloblatta deserta Phyloblatta disiuncta Phyloblatta dyadica Phyloblatta flabelata Phyloblatta gimmi Phyloblatta moravika Phyloblatta obliqua Phyloblatta praecompacta Phyloblatta praecurvata Phyloblatta Purkynei Phyloblatta purkynûi Phyloblatta purkynei Phyloblatta sp. 2 Phyloblattidae Phyloblattidae Planelytridae Planelytron Planelytron planum Planomartus Planomartus krejcii Platyacanthus Platyacanthus ventricosus Platyblatta bohemica Platyrhinops Platyrhinops cf. lyelli Podocopida Polyneoptera Poroblattina Poroblattina rotundata Poroblattina sp. 104 101 102. 133 131 83 83 83 84 83. praecurvata Phyloblatta compacta Phyloblatta compactiformis Phyloblatta curvata 91 118 127 174 174 189 84 114 112 113 113 112. Poroblattinidae Potamochoston Potamochoston limnaios Prantlites bohemicus Proglomeridae Progyrolepis Progyrolepis speciosus Prolimulus Prolimulus woodwardi 101 102 103 101 103 103.

Reptilia indet. 153 177 125 125. 72 71 128 128 128 128 128 128 128 91 91. 183 182 151 151 151 151. Pseudestheria tenella Pseudestheria ultima Pseudomerope Pseudomerope gallei Pseudomerope havlati Pseudomerope mareki Pseudomerope oborana Pseudomeropella Pseudomeropella nekvasilovae Pseudopalingenia Pseudopalingenia feistmanteli Psocoptera Pterygota Ptyonius Ptyonius bendai Ptyonius cf. 126 124 124 124 222 . 65 41 41 41 41 92 105 47 109 110 144 106 105 93 93 93 105 105 105 68. 64 64 64 64. Protorthoptera Pseudacanthodes Pseudacanthodes pinnatus Pseudestheria Pseudestheria aff. 72 128 129 115 144 144 71 72 73 72 71. 92 128 91 169 169 182 182 86 86 148 87 86 87 Pylojulus (Xylobius) tabulatus Pyritaranea Pyritaranea tubifera Pyritaraneidae Pyritaraneoidea Pyritocephalus Pyritocephalus sculptus Quercopterum Quercopterum decussatum Rakovnicia antiqua Ramodendron obvispinosum Reptilia Reptilia inc. 176 170 58 54 88 39 39 187 152 152. 165 182 182.Index Promygale Promygale bohemica Promygale elegans Promygale janae Promygale minor Promygale rotundata Pronaidites Pronaidites arenivorus Pronaidites carbonarius Pronaidites crenulatus Propalingenia Feistmanteli Propteticus Prosobranchia Prosperocoleus Prosperocoleus prosperus Protacanthodes pinnatus Protelytridae Protelytroptera Protereisma Protereisma sp. Sagenodus tardus Sandtneria Sandtneria gemmata Sarcopterygii Sauropleura Sauropleura scalaris Sauropleurinae Sceletophoridae Sceletophorus Sceletophorus biserialis Sceletophorus verrucosus Scincosauridae Scincosaurus Scincosaurus crassus Sclerocephalus credneri Sclerocephalus labirinthicus Scorpiones Scudderia carbonaria Scudderia Kopeckyi Scyphomedusae Scyphozoa Seeleya pusilla Setlikia Setlikia bohemica Seymouriamorpha Sharovipterum Sharovipterum alatum Skalicia Skalicia rara Skaliciidae 87 56 56 56 56 160 160 125 125 55 189 189 191 191 176 107 107. 152 183 183 183. 90 163. sed. 170. 108 185 185 185 184 185 191 106 106 163 163 164 163. breitenbachensis Pseudestheria cebennensis Pseudestheria sp. Reptilomorpha Retelytron Retelytron conopeum Ricnodon Ricnodon copei Ricnodon dispersus Ricnodon limnophyes Ricnodon trachylepis Romeriidae Rugelytron Rugelytron fuscum Sagenodontidae Sagenodus Sagenodus applanatus Sagenodus barrandei Sagenodus inaequalis Sagenodus sp. 164 164 163 89 89. 164 163. 69 95 96 95 71. Protereismatidae Proterema Proterema rarinervis Proteremidae Prothelyphonus bohemicus Protodiapha Protodiapha lineata Protodiapha maculifera Protolimnadia calcarea Protomeropidae Protomeropidae indet. 184 167. pectinatus Ptyonius distinctus Purkynia Purkynia lata Pygopteridae Pylojulus (Xylobius) costulatus Pylojulus (Xylobius) P‰trossi Pylojulus (Xylobius) sellatus 63 63 63.

Trigonotarbida Trichoptera Trichoptera inc. 150 150 138 138 138 138 190 190 190 191 191 191. sessilis Triodus sp. sed. Trichoptera indet. 1 Subioblattidae Synapsida Syncarida Syntonopteridae Syntonopteroidea indet. sphenacodont pelycosaur Sphenacodontidae Sphenacodontinae Sphenosaurus Sphenosaurus sternbergi Sphenosaurus sternbergii Spilapteridae Spilapteroidea Spiloblattina Spiloblattina lawrenceana Spiloblattina weissigensis Spiloblattinidae Spinarichthys Spinarichthys dispersus Spinicaudata Spirobolida Spirobolida Spiroglyphus minimus Spiroglyphus vorax Spirorbis vorax Squillitidae Stelliosaurus longicostatus Stenodiapha Stenodiapha angusta Stenodiapha moravica Stenodictyoidea Stenomerope Stenomerope spinari Strephocladidae Subioblatta Subioblatta sp. Sparodus validus Sphaerherpestidae Sphaerolepis Sphaerolepis kounoviensis Sphaerolepis sp.Index Soledonodonsauridae Soledonodonsaurus Soledonodonsaurus janenschi Sooblatta Sooblatta jacobsi Sooblatta stephanensis Sparagmites lacertinus Spargoptilon Spargoptilon confertus Spargoptilon lateriticus Sparodus Sparodus crassidens Sparodus sp. Sphenacanthidae Sphenacanthus Sphenacanthus carbonarius Sphenacanthus sp. 185 185 185 85 149. 150 149. Trimerorhachidae Trimerorhachoidea Triodus Triodus carinatus Triodus cf. Sysciophlebia Sysciophlebia alligans Sysciophlebia grata 180 180 180. 107 123 123. 124 41 127 127 127 109 109 145 223 . Triodus-Typ go Trissolepididae Trissolepis Kounoviensis Tschecardocoleidae indet. 192 93 93 104 104 104 104 154 154 71 86 86 49 49 49 77 186 96 96 96 91 128 128 117 104 104 104 189 77 92 92 104 104 104 Sysciophlebia rubida Temnospondyli Tentaculitoidea Tetrapoda Tetrapoda inc. 68 67 62 128 129 129 167 167 134 133 134 134 134 149 149 110 107 41 138 138 183 183 119 119 138 138. sed. 139 122 122 109 109 44 43 182 182 182 79 106 106. 181 99 99 99 177 117 117 117 185 184. Tschekardocoleidae Tubificidae Tubulacanthus Tubulacanthus sulcatus Tuditanidae Tuditanomorpha Turbopterum Turbopterum finum Turnovichthys Turnovichthys magnus Tyrannopterum Tyrannopterum minimum Umoricoleus Umoricoleus perplex Unio carbonarius Unionoida Urocordylidae Urocordylus angustatus Urocordylus scalaris Uronectes fimbriatus Venelytron Venelytron tuberculatum Ventopterum Ventopterum rapidum Vermites litographus Villopterum Villopterum proximum Villopterum villosum Votocoleus Votocoleus submissus Watsonichthys 104 167 49 167 187 68 68 68 127 127 143 143 143 170 67. Thelyphonida Thelyphonidae Thelyphonus bohemicus Torrentopterum Torrentopterum pallidum Traquairia pygmaea Traquairichthys Traquairichthys pygmaeus Trematopidae Trigonomartidae Trigonomartus sp.

Xenacanthus Xenacanthus (Diplodus) plicatus Xenacanthus decheni Xenacanthus levidens Xenacanthus ovalis Xenacanthus parallelus Xenacanthus plicatus Xenacanthus sp.Index Watsonichthys krejcii Watsonichthys sphaerosideritarum Xenacanthidae Xenacanthiformes Xenacanthiformes inc. deichmuelleri Xenoblatta curta Xenoblatta deichmuelleri 145 145 131 131 137 137 131 133 131 139 132 131 133 133 133 104 104 104 104 104 Xenoblatta ornatissima Xiphosura Xiphosurida Xylobius costulatus Xylobius P‰trossi Xylobius sellatus Xylobius tabulatus Xyloiulidae Xyloiuloidea Xyloiulus Xyloiulus pstrossi Xyloiulus p‰trossi Xyloiulus sellatus Zaborichthys Zaborichthys fragmentalis Zatrachydidae Zephyropterum Zephyropterum lentum Zosterogrammida Zosterogrammidae 104 51 51 87 86 87 87 86 86 86 86. curta Xenoblatta cf. 124 86 86 224 . Xenacanthus-Typ U-m Xenoblatta Xenoblatta aff. sed. Xenacanthiformes indet. 87 86 87 148 148 170 123 123.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful