You are on page 1of 106

Fordította Pap Éva

1

Erich von Däniken Az istenek ûrhajósok voltak! Õsi hagyományok idõszerû szemlélete

MAGYAR KÖNYVKLUB

2

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erich von Däniken: Die Götter waren Astronauten! © 2001 by C. Bertelsmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH Hungarian translation © Pap Éva, 2002

Az egyedül jogosított magyar nyelvû kiadás. A kiadó minden jogot fenntart, részletek közlésének jogát is az írott és elektronikus sajtóban.

Kiadja a Magyar Könyvklub, Budapest, 2002, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja Felelõs kiadó Révai Gábor, a Magyar Könyvklub igazgatója Irodalmi vezetõ Ambrus Éva Felelõs szerkesztõ Balázs István Mûszaki vezetõ Mátay-Mayer Gergely A borítót tervezte Streicher András Mûszaki szerkesztõ Császár András ISBN 963 547 733 3

3

A megbízásnak Mihály lángpallossal tett eleget. miként a következõkben majd látni fogjuk. és azóta csatlósaival együtt a pokolban sül. hogyan harcolt Rá. angyalaival együtt. vélte aggodalmasan. a harc folyamán a „tojását” soha nem hagyta el. akkor át lehetne siklani felette. De vajon mi volt eredetileg az értelme? János apostol úgynevezett Jelenések könyvében a 12. azt más népek hagyományai is bizonyítják. Késõbb a gimnáziumban. [2] Harcok az égben? A világmindenségben? Avagy tudatlan õseink pusztán a jó és a rossz bennünk zajló harcára gondoltak? Netán egy zivatar idején felbukkanó atmoszferikus jelenségrõl képzelték. nem jöhet létre viszály. Rá isten. ahol teljes boldogság uralkodik. ahová a jók haláluk után kerülnek. s ahol minden lélek bensõségesen eggyé válik Istennel. e. amit a mumifikált halottak sírjába helyeztek. te sugárzó Hajnalcsillag! Hogyan zuhantál a földre. A vallástanárom szerint Lucifer ördöggé változott. hogy a mennyekben egykor harcok dúltak. Hogyan törhetett ki viszálykodás ilyen paradicsomi állapotok között? Hiszen ott. a keresztények õsrégi szent iratát. nincs ellenzék. ahol latint tanulhattunk. fejezet 7.” Sajátságos. Nekünk. Éppen az ördögnek kell fényhozónak lenni? A latinból merített új felismerésem a dolgokat csak még zavarosabbá tette. Pontosan tízéves voltam. és az õ helyök sem találtaték többé a mennyben.ELÕZMÉNYEK Kerek ötvenöt évvel ezelõtt történt a schaffhauseni általános iskolában. fényhozót jelent. és az õ angyalai. a hatalmas Napisten a világmindenség szakadár gyermekei ellen. hogy az ég a tökéletes boldogság helye. hogy az a világûrben lejátszódó csata? A sötét felhõk harcoltak a Nap ellen? Avagy ennek a zavaros elgondolásnak az alapja egy napfogyatkozás. hogy a Lucifer szó két részbõl tevõdik össze: Lux (fény) és ferre (tenni. Ha a Lucifer és Mihály arkangyal közti harc csak a régi zsidó emlékekben fordulna elõ. és 8. akitõl felvilágosítást kértem. és a sárkány is viaskodik vala. ezzel segítve õket. 740 körül): „Hogy estél le az égbõl. hogy Lucifert a lázadókkal együtt utasítsa ki a mennyekbõl. Lucifer tulajdonképpen fénycsinálót. hozni). gyermekeknek úgy tanították. Hogy ez az égben történt háborúskodás nem egyszerûen kitalálás. 4 . Még a lehetetlen is. Ez azonban nem így van. ahol az Istennel való egység tökéletes. Egy nap Lucifer arkangyal mennyei seregeivel a Jóisten trónja elé lépett. de nem vehetének diadalmat. amikor a hittantanárunk elõadta. és így szólt: „Nem szolgálunk többé téged!” A mindenható Isten erre megparancsolta Mihály arkangyalnak. Istennél minden lehetséges. te népek legyõzõje! Azt mondtad: az égbe akarok felemelkedni. Ennek így kell lennie. Itt olvastam a júdeai Ézsaiás prófétánál (Kr. az Istenek hegyén akarok uralkodni…” [1] Ézsaiás szavait az évezredek folyamán többször megváltoztatták. megértettem. hogy a túlvilágon el tudjanak igazodni. Ezen az estén fordult elõ velem elõször. a mindenható jóságos Istennel? Édesanyám. versében is találunk egyértelmû utalásokat az égben lejátszódó harcokra: „És lõn az égben viaskodás: Mihály és az õ angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal. sõt igen sok õsrégi történet meglepõen hasonló módon számol be róla. ahol valami szörny a Napot mintegy felfalja? Mindezek a természetes magyarázatok nem lendítenek bennünket elõre. Svájcban. nem tudott magyarázatot adni. magasan Isten csillagai fölé helyezni trónomat. Az Egyiptomi Halottas Könyvben olvasható. Ez az a bizonyos szöveggyûjtemény. Vajon miért fordult szembe oly hirtelen Lucifer. Húsz évvel késõbb alaposan áttanulmányoztam az Ótestamentumot. hogy komolyan elgondolkoztam. így írják.

melyeket Dzyannak neveznek. Miért? Mert a hitet nem szabad megtámadni. hanem az „égben” és „a csillagok között”. 5 . Harc jött létre a Teremtõk és a Rombolók között és harc a helyért… Készítsd el számításaidat. kíváncsi volnék.” Mindezt nem lehet pszichológiával magyarázni. és a Jóisten. És ha a bizonyítékokat tálalom. Rettenetes harcok következtek – Zeusz. hogy John White etnológus kikérdezte az öreg maori papokat õsi legendáikról. mégpedig az „égben”. hogy a „negyedik” világban megparancsolták a fiaknak. aki Mózessel beszélt. „melyekben a Cherubok élnek”. Uranosz gyermekei az égi rend és a teremtõ ellen lázadtak. Falemezek közé szorított szanszkrit iratok százairól van szó. Ha a mítoszok csak szimbolikusan foghatók fel. akkor nyilvánosan megkorbácsolnak. mint egy kagyló zúgása. Természetesen nem akárhol. Mi azonban nyilvánvalóan nem akarunk egynéhány tényt elfogadni. mint tûzláng. akkor ez a szabály már nem érvényes. Kell lennie valamiféle eredeti szövegnek. távol Görögországtól fekszik Új-Zéland. amely az indiai templomok könyvtáraiból elõkerülõ számos Dzyan-töredék alapjául szolgálhatott. Zeusz ellen harcolt Prométheusz. a földet felkavarta. Itt valami õsemlékezet nyomai õrzõdtek meg. az istenek atyja csak egyike a gyõzteseknek. [8] Ezek a különös történetek [9] csak mítoszok. amely minden további nélkül elhiszi a legellentmondásosabb hagyományokat. hogy a mítoszok kötetlensége mellett törjünk lándzsát. mint egy távoli mennydörgés.) Legutolsó könyvemben a görög mitológia egyes részeit tárgyaltam. a vallás értelmében. Mikor leszállt a földre. soha nem lehetett a teremtés igazi Istene. aki fent a tüzet ellopta. aki a gyõztes harc után a földön dõzsölt: „Olyan volt. mivel Prométheusz volt az. A fiak egyharmada vonakodott a parancsot teljesíteni: „Az öregebb kerekek le s fel forognak. Hit. kivéve az Ótestamentumot [7]. Prométheusz volna Lucifer. ha õseink mitológiája csak szimbolikus? És ha már szimbólum: minek a szimbólumai? A szimbólum szócska a görög szümballein szóból származik. hogy mit dobáltak össze? Az a kísérlet. akkor meg vannak botránkozva. [4] Ez is égi harccal kezdõdik. [5] Az istenek fiainak egy része apjuk ellen lázadt. a fényhozó? A földgolyó másik oldalán. mint egy ragyogó csillag.” [3] (Kiemelés a szerzõtõl. mindenekelõtt Mózes elsõ könyvei tele vannak ellentmondásokkal és rémtörténetekkel. olyan zaj támadt. Az emberiség új évezredbe érkezett. hogy alkossák meg saját képmásukat. hogy a Szentírás. és „összedobást” jelent. porfelhõbe borult minden. nem vezet tovább. Lanoo. Olyan társadalommá váltunk. Az etimológusok szerint mindezt jelképesen kell felfogni. Ha viszont egy kis csoport hitét támadom meg. Már több mint száz éve történt. ha kereked igazi korát meg akarod tudni. Ennek a világûrháborúnak a vezérét Ronga-mainak hívták. és felháborodottan bizonyítékokat követelnek. mint az õsi zsidó mondákban. A Drona Parvában [6]. Ha azt állítom. Számomra felelõsségteljesebb dolog a régi meséket elemezni és új célokat kitûzni.Tibeti kolostorokban évszázadokon keresztül õriztek szövegeket. Itt olvasható. az anyaikra kitölti az egészet. Csak? Milyen családfára kell felmásznunk. Természetesen csak a nagy vallások hitét. Ezek is a világmindenség háborújával kezdõdnek. mint maga a Nap. Ott is „szent kerekeket” említenek. és a földre hozta. a legrégibb indiai hagyományban a világûr harcait ugyanúgy jegyezték fel.

hogy ez igen jó. Isten képére teremté õt. Többször is. Egy értelmes lény nem hisz el mindenféle dõreséget. hogy ártatlan gyermekeket megkínozzanak és megöljenek? Hogyan engedhetett népeket éhezni és szenvedni természeti katasztrófák miatt? Hogyan tûrte el. hogy Isten a meggyötört áldozatoknak különleges helyet tart fenn az égben. a földnek színérõl. az embert. Teremté tehát Isten az embert az õ képére. Lehetséges. hogy kérdeznek. Intelligencián itt a legtágabb értelemben vett kultúra értendõ. Nincs szüksége kísérletezésre. Az az Isten azonban. hogy mit miért tesz. az ég madarain. hogy keresztényeket az õ nevében üldözzenek. mert bánom. szörnyû kínzásokkal küldjenek a halálba? Végtelen hosszan lehet sorolni ezeket a kérdéseket. de bölcs. Miután Isten az embert férfivá és asszonnyá teremtette. a zsidó és a muzulmán hagyományok szerint is ugyanaz az Isten teremtette az embert a „saját képére és hasonlatosságára”. és az ég madarait. a boszorkányokat vagy az. hogy egy tilalomról volt szó. De a keresztény. amelyekkel a megfoghatatlant megpróbáljuk felfoghatóvá tenni. Az idõ felett álló Istennek már kezdettõl fogva tudnia kellett 6 .6–7) Megfoghatatlan! A hibátlan Isten elõször megteremti az embert és az állatot. Csakhogy az Ótestamentumban éppen ez történik. egy kivételével: az almát nem ehették meg. Mózesnél olvasható. így szólt: „Ímé igen jó. Azonban ugyanaz az Úr. nem hibátlan. És monda az Úr: Eltörlöm az embert. És még valami: Istennek nemcsak legmagasabb intelligenciának kell lennie. úgymond. mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Hithû teológusok szerint a miért kérdéseket nem kellene feltennünk. Teljesen mindegy. hogy teremtette az embert a földön. „Isten képével” vagy anélkül.” (1Móz 1. Intelligens lényeknek megvan az a tulajdonsága. nem kell arra várnia. Ember tervez. a lényeg az. a csúszó-mászó állatokat. mindig ugyanazok. s a válaszok. Isteni? Egy másik elemi tulajdonsága Istennek az idõtlenség. az tény. a barmokon.” (1Móz 1. a kit teremtettem. a túlvilági birodalomban nyerik el jutalmukat. röviddel azután megbánta tettét: „Megbáná azért az Úr. fejezet BIBLIAÓRA – MÁS MÓDON Egyetlen szer a babonák ellen a tudomány. Ott.” (1Móz 6. és a kérdésekre válaszokat keresnek. és uralkodjék a tenger halain. Bebeszélik nekünk. Hogyan engedhette meg Isten. elhelyezte õket a Paradicsomban. aki az embereket teremtette. hogy az emberek kételkednek Istenben. A kérdést mindenki ismeri: hogyan engedhette meg Isten. akkor intelligens is. Ádám és Éva mindent tehettek. ördög által megszállottakat csaknem elképzelhetetlen. hogy embereket iszonyatos kegyetlenséggel lemészároljanak. a barmot. milyen lesz az eredmény. (Henry T. Vagy minden diktatúra megkínzott áldozataira. hogy azokat teremtettem. hogy túlbuzgó keresztények más keresztényeket. és bánkódék az õ szívében. Isten végez. Buckle) Az vitathatatlan.26 – kiemelések a szerzõtõl) Ha az ember Istenhez hasonló.31) Ezt el is várnám egy isteni mûtõl. Nyilvánvaló. Miután Isten megteremtette az embereket. Egyedül Isten tudja. és mindhárom nagy világvallásra érvényes: „És monda Isten: teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. megállapítja.1. hogy az alma akár a bûn vagy az elsõ szex szimbóluma is lehet. És még ha nem vagyunk is Isten hasonmásai. gyakran kétségbeesnek. Isten döntése talányos. hogy mindez megtörténjék? Gondoljunk például a második világháborúban meggyötört és meggyilkolt zsidók millióira. Egy igazi Isten idõtlen. hanem természetesen hibátlannak is. és ezután megbánja a tettét. hogy Isten az elképzelhetõ legmagasabb intelligencia. ami az állatoknál nincs meg. akivel az Ótestamentumban találkozunk. hogy intelligensek vagyunk.

helyesebben. A tudomány a választ sokkal egyszerûbben is megtalálhatta volna. Nincs olyan nyilvánvaló elmélet. Aztán jött egy másik zseni a fizika világából. Természetesen ismeretesek elõttem a különféle vallások és filozófiai iskolák istenfelfogásai. elvont számok és képletek. és kidolgozta a kvantumfizika képleteit. úgymond. amit – ha volna – valószínûleg „kvantumgravitáció”-nak neveznének. Az univerzum bölcsõje ez idáig zárva maradt. a „nagy univerzumunkat” magyarázza meg. A kvantumfizikával megmagyarázható a mikrokozmosz viselkedése. A matematikai elméletek azonban. idõtlennek. idõtlen. Ám ennek az Isten-személynek akkor is meg kellene õriznie isteni tulajdonságait. A keresztény egyház tovább erõsíti ezt a logikátlanságot: Ádám és Éva összes leszármazottaira terheli az ominózus eredendõ bûnt. akit Istennek nevezünk. Valójában soha nem lesz lehetséges az Isten fogalmát körülírni vagy az isteni szellemet valahol az idõben meghatározni. Semmi nem passzol össze. mindenütt jelen levõnek és mindenhatónak kell lennie. Ez például 7 . kerek 2500 évvel ezelõtt papírra vetve: „Így állt elõ az idõ.” De az ótestamentumbeli Isten igen. Imádkozom is. dicsér és dorgál. Ezért a korszakalkotó felismerésért mérhetetlen sok számítógéppel mérhetetlen sok számítást végeztek el. itt nem segítenek a legrészletesebb matematikai képletek sem. Albert Einsteintõl származik a mondás: „A Jóisten nem kockázik. hibátlan és mindenütt jelenvaló kell legyen. A Nagy Bummal egyidejûleg keletkezett a tér és az idõ. és csupán egy másodperc töredékéig tartott. és mégis: Isten számomra egy egészen rendkívüli és bizonyára páratlan valaki. Werner Heisenberg (1901–1976). Szegény agyam nem tudja Istent definiálni – ezzel már nálam okosabbak is próbálkoztak –. Mi létezett egyáltalán. Semmibõl nem tud elõállni semmi. Az emberek Istenbõl atyai figurát csináltak. hogy teremtményei a tilalmat meg fogják szegni – amit õk azonnal meg is tesznek. A Teremtõ egészen biztosan nem ilyen. És hogyan jött létre a Nagy Bumm? És mi volt azelõtt? A nagyokos asztrofizikusok azt állítják. Naponta. büntet. amit máig is csak kevés szakember ért meg. Teológusok úgy érvelnek. analizáló asztrofizikusaink. további kérdéseket is feltehetünk: ki (vagy mi) teremtette Istent? Nem jutunk a végére. egy idõben a világmindenséggel. Ennek következményeként a mélyen megsértett Isten bûnbe esett õseinket kiûzi a Paradicsomból. Egyetértek a nagy világvallásokkal: Isten csak egy van. És annak a lénynek. Megmagyarázni azonban a másodperc töredékét nem tudjuk. egy személyt. csupán értelmetlen. aki parancsol. Ez alighanem így is van. Iszonyú elképzelés. Én – és ezt minden könyvemben megismétlem – istenhívõ és istenfélõ ember vagyok. amit csak Isten fiának véráldozatával lehet megváltani. mielõtt tér és idõ keletkezett? Tér és idõ egyidejûleg keletkezett – találták ki éles elméjû. hogy a teremtés ezen személyének rendelkeznie kell azon sajátsággal. Ezek azok a tulajdonságok. „ez” örökkévaló. hogy minden idõben képes emberi formát is felvenni.volna. Mi zajlik a szubatomikus részecskék mögött? A Nagy Bummnál tulajdonképpen a két elképzelésnek – a gravitációelméletnek és a kvantumfizikának – találkoznia kellene. úgyhogy mind a kettõ egy idõben teremtetett és egy idõben fog újra feloszlattatni…” Abból kiindulva. És bizonyítható esetekben a jövõt sem ismeri. amikkel megkísérlik a kettõt összekötni. nem jutunk a kezdethez. Mindkettõ a makrokozmoszt. Albert Einstein (1879–1955) a relativitáselmélet mellett a kevésbé ismert gravitációelméletet is kidolgozta. hogy a Nagy Bumm kerek 15 milliárd évvel ezelõtt történt. és mélyenszántó elõadásokat tartottak. nemzetközi konferenciákat szerveztek. ami elõzõleg állítólag még nem volt. és végül is mindegyiknek közös nevezõje van: bármi legyen is Isten. A tudomány szerint kezdetben csak hidrogén volt. hogy mi az Isten. például Platón Timaiosz dialógusában. amelyeket mi mély tisztelettel Istennek tulajdonítunk. illetve a Nagy Bumm: Big Bang. hibátlannak.

9) Bár a „jó Isten” Káint ezután megbünteti. és vevének maguknak feleségeket mind azok közül. Erre Ádám: „Az asszony.6) Egy mindentudó Istennek ezt tudnia kellett volna. Éva megszülte fiait. Ádámnak az almát. akik különben a Szentírás minden lehetséges mondatáról prédikálnak. Miután Éva felkínálta férjének. [4] Az „Isten fiai”ra vonatkozó kérdést már többször felvetettem. csak egy halvány mosolyt vált ki belõlem. Ezek ama hatalmasok. hogy szépek azok. Ekkor az Úr azt tudakolja. avagy õrizõje vagyok-é én az én atyámfiának?” (1Móz 4. mely emberemlékezet óta e körül a szavacska körül tombol. Rendben van. Itt egyértelmûen „Isten fiai”-ról van szó.4) Ez ideig nem volt semmi ok arra. úgy evém. hová lett Ádám: „Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és mondá néki: hol vagy?” (1Móz 3. Az „Isten fiai”-t egyszer „bukott angyal”-ként fordítják.) Nos. és azok gyermekeket szülének nékik. Csakhogy a „képi logikátlanság” nem oldódik fel a folytatásban sem. Ott Ezsdrás a Jóistentõl – avagy az õ küldöttétõl – jeleket kér a jövõre és a saját életére vonatkozóan. Életedrõl nem vagyok képes semmit sem mondani. Lehetséges. de nem Istennel. sõt még azután is. Káin földmûvelõ. Nem tudta. mégis õ lesz annak a nagyszerû törzsnek az õsatyja. Ezsdrás nem Mózes korában élt. aki Kr. vajon ki világosította fel Ádámot arról. A bibliai történet a hatodik fejezetben drámai fordulatot vesz: „Lõn pedig. Két problémamentes. Persze nem Káin az egyetlen gyilkos Isten szeme elõtt. hogy beszélt valakivel. hogy bár hallotta jönni az Urat. kiket megkedvelnek vala… Az óriások valának a földön abban az idõben. És láták az Istennek fiai az emberek leányait. A válasz: „Az általad kért jeleket csak részben tudom megadni. Õ azonban még csak meg sem akadályozza. Sõt ekként érdeklõdik: „És monda az Úr Káinnak: hol van Ábel a te atyádfia? Õ pedig monda: nem tudom. Csakhogy úgy tûnik. [9] Számomra csupán az a felfoghatatlan. hol bújt el Ádám. És mit tesz erre a hibátlan Isten? Megelégedetten tekint Ábelra és áldozatára. Ezsdrás egyike volt a prófétáknak. 8 . amelyik állítólag bibliai történelmet ír. hogy az ilyen szakaszokat nem volna szabad szó szerint venni. õ ada nékem arról a fáról.” [10] (Kiemelés a szerzõtõl. A Bibliahívõknek az a véleménye. A két fiú áldozatot mutat be az Úrnak.1–4) Az óriásokról nem írok többet. és ellentmondásos kommentárokból oldalak ezreit hozta létre. hogy Biblia-hívõk. mirõl van szó.9) Ádám megnyugtatja. hogy meztelen. Mózesrõl még lesz szó. Az Ótestamentumban épp csak egy fejezet van Ezsdrástól. Miután Ádám rájött a szex ízére. Ábel juhász lett. hiszen késõbb Mózest is ugyanaz a bûn terheli. de az apokrif iratok többet tartalmaznak. kik eleitõl fogva híres-neves emberek voltak. Ádám és Éva Istene sem tudta. ezt magam sem tudom. de Káinra és áldozatára rá se néz.” (1Móz 6.12) E szerint a változat szerint Isten egyértelmûen nem tudott semmirõl. A tudósok vitája. És Isten nem tudta.”(1Móz 3. Káint és Ábelt. mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz. hogy Éva csábította Ádámot az almaevésre. hogy Káin morogva reagált a pártos Istenre: „És monda az Úr Káinnak: miért gerjedtél haragra és miért csüggesztéd le fejedet?” (1Móz 4. sõt szubvencionált foglalkozás. de szégyenében elbújt elõle. hogy Káint és Ábelt kétféle mércével mérjék. mindez csak szimbolikus. aztán mint „lázadó szellemek”-et említik. Ádám „szégyenében” a bokorba bújt. akit mellém adtál vala. (1Móz 4. Nem csoda. És hogy evett-e vajon a tiltott fa gyümölcsébõl. és fogalma sem volt róla. elõtt 458 körül a babiloni fogságból visszatért Jeruzsálembe. hogy az emberek sokasodni kezdenek a föld színén és lányaik születének. ezeket a döntõ helyeket figyelmen kívül hagyják. ezt már az utolsó könyvemben megtettem.Ezsdrás (héberül: segítség) prófétánál olvasható. hogy Káin megölje ártatlan öccsét.

Isten kijelentéseinek gyûjteményébe. És bár a patriarchák beszámolói állítólag egy „nagyon távoli múltból” származtak. Meg kell õrülni! Egyetlen szavacska az ellenkezõjére fordítja a hitet. Ne írja elõ nekem senki. egész biztosan tudják. Ez a séma általánosan érvényes” – így Jacques Guillet teológiaprofesszor. Az istenfiak szexuális kapcsolatot teremtettek az emberekkel. univerzális. melyeket más-más idõben más-más szerzõ írt. babilóniai. egyetlen Istenként értelmezõdik. hogy Salamon trónját vagy Palesztina Izrael általi elfoglalását legitimálják. Karl Rahner. Az Ó. Noé áldozatot mutat be az Úrnak. „ezért az Ó. Ám nyilvánvalóan sejtelme sem volt. a jehovistáknak vagy Dávid követõinek csak azt a célt szolgálta. hogyan olvassak valamit. és ehhez még Noé nevét is felhasználta. hogy Izrael történelme pl. sõt sumer szövegekbõl származik. hogy a zsidók és a keresztények olyan nehezen értik meg egymást.vagy az „ég õrzõi”-ként értelmezik. mikor a bárka megfeneklett egy hegyen. a Jóistennek már elõre tudnia kellett volna. holott a történet teljesen más forrásból származik. és már korábbi könyveimben tárgyaltam. A szakemberek ugyanis. [11] De mit is akarunk tulajdonképpen? Az Ótestamentum állítólag egy „Isten által irányított rávezetés a végsõ üdvösségre” (Rahner).és Újtestamentum történetei a magát Jézusban kinyilatkoztató egyetlen Istentõl származnak. A híres jezsuita teológiaprofesszor. Új olvasóim számára csak a következõket említem: Ami az özönvízrõl Mózes elsõ könyvében 6. És azoknak. hogy a pátriárkák távoli múltból származó beszámolóit gyûjtötték egybe. azonos azzal a hatalmas szellemmel. hogy az ellentmondásos Isten. ami azonban „örök idõktõl” fogva csak mint Krisztus megjelenésének prológusa volt. Isten Izrael népével „különleges szövetséget” kötött.9 alatt olvasható. a Szentírásba. megerõsítette. Végül is az „Isten fiai” szavak körüli teológiai vita teljesen lényegtelen. A Genezis könyvében teljes a zûrzavar. hogy mit tesznek. (Jacques Guillet) A vízözön után. akár az „ég õrzõi”-nek értelmezik. Nem történik ez másképp a Gilgames9 . akik az „Isten fiai”-t elõszeretettel interpretálják „szellemek”-ként. aki önmagát Jézus Krisztusban végérvényesen kinyilatkoztatta. ennek ellenére „kivétel nélkül Isten szavainak beteljesülései”. Ennek figyelembevételével nem kell csodálkozni azon. hogy az Ótestamentumot olyan szövegekbõl állították össze. Ennek ellenére a teológia váltig állítja. Csak az a szomorú.és Újtestamentum szövegeinek ugyanaz a szerzõje” (Rahner). Az egyetlen szer ez ellen a magasan szárnyaló teológiai badarság ellen kizárólag a felvilágosítás. hogy az Ótestamentum történetei attól az Istentõl indulnak ki. akirõl itt szó van. aki emellett ifjú papok egész seregének tanítója. És az Ótestamentum Istene nemcsak a néphitben. és az Ótestamentum kezdettõl fogva „Isten által irányított. nyílt rávezetés volt a végsõ üdvösségre”. [12–13] Valaki egykor beiktatott egy történetet a Könyvek Könyvébe. Ez a séma állítólag „általánosan érvényes” (Guillet). tovább kellene olvasniuk a Szentírást. hiszen akár „bukott angyalok”-nak. Bár a találékony és szófacsaró teológiaprofesszorok belátják. És hogy semmi kétség ne legyen afelõl.21) „megérzé az Úr a kedves illatot”. hogy emberek milliói hiszik. hogy az Ó. az sokkal korábbi. Mindezek ellenére teológiai körökben az az abszolút makacs törekvés uralkodik. sõt még különbözõ teológiai iskolák különbözõ idõkbõl származó változtatásait is elismerik. és (1Móz 8. Hát persze. Szellemek ilyet nem tesznek. akik héberül olvasnak. hogy a Biblia történelmi elbeszélései „kivétel nélkül Isten szavainak beteljesülése. hogy a vonatkozó szavak azt jelentik: „az ide leszálltak”.és Újtestamentum írásainak a szerzõje Rahner szerint egy és ugyanaz. Az a feltételezés hangsúlyozódik. aki ezt az egész univerzumot létrehozta. hogy az Ótestamentumban „kivétel nélkül Isten szavának beteljesülésérõl” van szó. Hiszen tudok olvasni. A vízözön és Noé bárkájának története általánosan ismert. hanem a minden ellentmondást megfoghatatlan szigorral elegyengetõ és kiiktató teológiai szakirodalomban is minden isteni tulajdonsággal felruházott.

és a beszámoló egyes szám elsõ személyben készült. az istenek trónusáig.” (1Móz 9. Errõl az õshitrõl nem maradt fenn semmiféle írásos nyom.” (1Móz 9.eposzban sem. Csakhogy itt a történetet harmadik személyben. Elohim. Utnapistit feleségével együtt kivezeti belõle. [15–16]) Kizárólag a kereszténység eszkábált össze az Ótestamentum szövegeibõl „Isteni szót. hogy a Gilgames-eposzban egy szemtanú is szóhoz jut. mivel az embereknek végül is elõdeik törvényeihez kell tartaniuk magukat. akik még egy sült illatát is élvezik! A kellemes illat után az Ótestamentum Istene elhatározza: „Nem átkozom meg többé a földet az emberért. Utnapisti a vízözön túlélõje. A zsidó világvallás Tóra-tudósai nemcsak hittek benne. és „örök szövetséget” pecsétel meg velük és valamennyi leszármazottukkal: „Soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test. utólag mesélik el. Gondoljunk például az ún. a mindenség teremtõje minden bizonnyal nem õ volt. A korábban keletkezett Gilgames-eposz hasonló történetében egyidejûleg több isten szaglássza a sültet. Isten szavának általánosan érvényes és kivétel nélküli beteljesülését. Ez többes számú fogalom. A héber szó. aki az özönvizet elõidézte. Midrás a magyarázatok és az értelmezések könyve.2) Állatvédõk sohasem teljesíthetik ezt az isteni parancsot. az iszlám és a keresztény világvallás Mózes könyvein alapszik. A föld lakóinak soha többé nem kellene félni tengerbe becsapódó meteoritoktól. aki túlélte a vízözönt. Az Ótestamentum Istene is megáldja védenceit. melyeknek következményeként az egész emberiség megsemmisülhet. és sohasem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. és a tengernek minden hala kezetekbe adatott. 21) És õ „többé nem akarja sújtani.” [13] Különös istenek. s az égiek sûrû rajokban gyûltek az áldozat helyére. Felszólítja Noét és fiait. bárányt. ha Istentõl származna. egyetlen vallás sem jön létre „egyszerûen csak úgy”. ami ott él”. cédrusfát és mirtuszt áldoz a hegyen: „Fölszállott a füsttel az illat. hogy szaporodjanak és sokasodjanak. Ez jóllehet nagyon kijózanító – ennek ellenére igaz. és összegyûlnek a bárka felett. Minden vallásnak van valami elõzménye. hasonló tartalommal mesél el az Enúma elis. a babilóniai „teremtésköltemény”. „Enlilt nem illeti hála: õ készítette ezt a romlást… õ szórta döglött halporontyként tengerbe az emberi fajtát. Csakhogy ez az ígéret nem a Világegyetem Teremtõjétõl. Mint Noé a Bibliában. Istenekrõl? Hát az Ótestamentumban nem egy Istenrõl van szó? Ezt az illúziót már korábbi könyveimben el kellett oszlatnom.” [13] Végül „a föld és az országok istene” beszáll a bárkába. Nem létezik „Elohim” egyes számban. Utnapisti. A zsidó. (Hasonló vízözöntörténetet. föl. míg a különbözõ elõzményekbõl egy sztori összeállt. ettõl az érthetetlen eredetû intelligenciától származik. midráskönyvekre. Az istenek civakodnak egymással.11) Tulajdonképpen ez megnyugtató állítás lenne. és Enlil istent szapulják. rájuk helyezi kezét. azzal a döntõ különbséggel. és megáldja õket. egy úgynevezett õsvallás. A Gilgames-eposz szövegei és az Ótestamentum más istenekrõl beszélnek. (A midrás néven ismert irodalmi mûvek kiváló zsidó tudósoktól származó kutatásokat tartalmaznak. Az asztronómusok mai tudása szerint állítólag ilyenfajta becsapódások minden további nélkül lehetségesek. Kifejezetten az embernek rendeli alá a föld összes állatát: „És féljen és rettegjen tõletek a földnek minden állatja és az égnek minden madara: minden. Itt „istenekrõl” van szó. hanem az õsi hagyományok mindig is interpretációs és kutatási témák voltak számukra.” (Rahner) Nos. Az iszlám Mózes és Salamon történeteit tiszteletben tartja. [14]) Akárkit tekintettek itt istennek. magokat. és töltsék be a földet. Az Ótestamentum és a Gilgames-eposz ugyanazt a eseményt írja le.” (1Móz 8. Évszázadokig tartott. Mindegyik történetnek van 10 . amelyik a Genezis könyvében „Isten” helyett áll. ami nyüzsög a földön.

Isteni? Végül Isten két angyalt küld Szodomába. (1Móz 19. és meg ne állj a környéken. és a városok minden lakosait. És aztán ott vannak még Szodoma és Gomora gusztustalan történetei. Lótot feleségével és két lányával együtt kiráncigálják a házból: „mentsd meg a te életedet. és az ajtót döngetik.) Az Ótestamentumban összefoglalt hagyományok istenekrõl beszélnek. Szomorú. hátra ne tekints. „alámegyek azért és meglátom.18) Elég lett volna egyetlen valódi isteni szövetség. mivel Lót mindkét szûz lányát felajánlja a buja kéjenceknek: „cselekedjetek velük. hogy mi történik a háza táján? És miért ez a nagy sietség? Megindult valamiféle visszaszámlálás. hogy mindezeket mint Isten szavát elhiggyék. kicsinytõl nagyig. Zoárba akar menni.11) A helyzet drámaian kiélesedik. melyeket Isten intelligens teremtõ erejének tulajdonítani egyenesen istenkáromlás. menekülj oda.17) E sürgetõ felszólítás ellenére Lót még mindig vonakodik. Ám a szodomiták ostromolni kezdik Lót házát. megsérthetik. Valamiféle titkos fegyver segítségével „az embereket pedig kik a ház ajtaja elõtt valának. De a mindentudónak vajon nem kellett volna elõre tudni. és követelik az angyalok kiadatását. aki téved. mint az emberek. Az Ótestamentum Istene többször is „örök szövetséget” köt Ábrahámmal.” (1Móz 19.5. hogy Lótot és családját a város pusztulásából kimentsék. inkább az õ házában pihenjék ki magukat.15. mert semmit sem tehetek addig. és a föld növényeit is. de nem biztos ebben. Mindkét angyal sürgeti Lótot és családját. amely során különbözõ istenek bûnös városokat romboltak le. vagy nem?” (1Móz 18. Ekkor az angyalok erõszakhoz folyamodnak. Mellesleg: Szodoma és Gomora elpusztítása nem az egyetlen olyan eset volt. nem illenek bele a dolgok felett álló. amely városokat borított lángba. akik valamikor és valahol mûködtek. Aztán közli Ábrahámmal szándékát. Az indiai Mahábháratában nagyjából ugyanez történik. aki véres megsemmisítõ akciókra képes. (1Móz 13. mindentudó lényrõl való elképzelésbe. sem kevesebbet nem akarok állítani. hogy el ne vessz”.22) Az Úr azonban – a Jóisten? – Szodomára és Gomorára tüzes kénköves esõt zúdított „az égbõl. és nem idõtlen. 15. hogy egy metafizikus Isten mit kezdhetett velük. Az embertõl ismételten tûz. annyira. A hegyek helyett makacsul a kis helységbe.25) Nyilvánvalóan felnõtt Szodomában egy rossz útra tért nemzetség. Megfejthetetlen. és Ábrahám perlekedni kezd Istennel. hogy a várost a legsürgõsebben hagyják el. Körülzárják Lót házát. [17] Elszörnyedve olvasunk olyan fegyverrõl. Lót még mindig vonakodik. ezeket azonban nem lehet egy kalap alá venni egy intelligens õsszellemmel.21) Isten nem tudja. „hogy azokkal közösüljenek”. mint hogy olyan istenalak jelenik itt meg. Csak ekkor lépnek közbe az angyalok. Ez persze nem tetszett Szodoma homoszexuális csürhéjének. amint néktek tetszik”. hogy elfáradának az ajtó keresésében”. míg oda nem érsz. de Lót könyörögve unszolta õket. Az Ótestamentumban így és nem másként ábrázolják Istent. És elsûlyeszté ama városokat és azt az egész vidéket. és egész 11 . (Már amennyire a teremtõ intelligenciát olyan mikroszkopikus lények. sem az angyalok nem tudtak már megállítani? Milyen Isten? A Bibliára vonatkozó fejtegetéseimmel sem többet. a hegyre menekülj. aki megbánást mutat. hogy ne tegyék.valami valóságmagva. A szorongatottság igen nagy lehetett. (1Móz 19. 15. amelyek nem méltók Istenhez. amit sem Isten. vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é. de mindezeket együttesen „Isten szavaként” értelmezni inkább sértés a végtelen teremtõ erõre nézve.” (1Móz 19. és az emberektõl elvárják. aki hibázik. vaksággal verék meg. hogy Szodomában és Gomorában az emberek szörnyû bûnöket követnek el. Elõször észreveszi a bibliai Isten.1) Elõször az angyalok kint a téren kívántak éjszakázni (miért kell angyaloknak egyáltalán aludni?). Ennyi makacsság láttán az egyik angyal így szól: „Siess. mert ott nagyobb biztonságban érzi magát.és Hebe-áldozatokat várnak el. (1Móz 19. Mindezek olyan jelzõk.

34) Mózes második könyvében. az egykori szûz azonban félt a szégyentõl. A teológusok ezt az ellentmondást próbatételként értelmezik. a testek felismerhetetlenné égtek. Ezek az istenek mindig az égbõl jöttek. (Példák: 1Móz 25. 29. Egy Adhiratha nevû jóasszony fogta ki a ládikát a vízbõl. akik az alvilág sötétségébõl jöttek. A hajadon Kuntit a Napisten kereste fel. Az istenek égi harca és ezeknek az isteni lényeknek a viselkedése a földön sem költõileg. a Mahábhárata 8. hogy az elképesztõ tettet megakadályozza. A múlt században George Smith professzor egy harmadik sztorit ásott ki – a szó szoros értelmében – Kújundzsíkban. melynek mintegy megjutalmazásaként Isten megáldotta Ábrahámot. formájukat vesztett hullák hevertek szerteszét. csodálatos szépet. Róla is azt állítják. Isten. és leeresztették az Eufráteszen. s benne többek között I. hogy senki sincs. Három hónappal a születés után már nem tudta elrejteni az egyiptomiak szeme elõl. mint a nap. sem pszichológiailag nem magyarázható. amelyet legalábbis kezdetben csupán többnejûséggel lehetett megvalósítani. parancsokat adtak. és a Karna nevet adta neki. Ennek a szokatlan megtermékenyítésnek következtében Kunti fiat szült. ezért gyékénybõl egy kis bölcsõt font. Ráadásul az égi istenek még beszéltek is. és honnan vette? Mikor Mózes felcseperedett.” (1Móz 22. Míg Szodoma és Gomora elpusztítását két mondattal írják le. megszakítottak egy rosszul sikerült kísérletet. Utasításokat. vagy megsemmisítõ fegyvereikkel támogattak egy kiválasztott embercsoportot. Szárgon király élettörténetét (Kr. könyvében részletesebb beszámolót olvashatunk. amely szerint õseink csak az égben képzelhették el isteneiket. mint az ég csillagait. amiben a gyermeket titokban útjára bocsátotta a folyón. és mint a fövényt. az ún. De ezt már eredetileg is tudhatta volna. Nagyon távoli múlt elképzelésérõl van szó. Isten állítólag látni akarta. még csak nem is hallottak róla. Az Ótestamentum Istene ragyogó példákat szolgáltat erre. és ebbe helyezte a csecsemõt. hogy áldozza fel egyetlen fiát: „akit szeretsz”. hogy a régi hagyományokat szóról szóra értelmezzem. Mózes elsõ könyvében csak úgy hemzsegnek az ilyen esetek. és soha senki nem látott azelõtt ilyen szörnyû fegyvert. Tanúja lett.környéküket felégette. látta. tekintettel arra. amikor egy egyiptomi felügyelõ megütött egy zsidót: „Mikor ide-oda tekinte és látá. hogy csecsemõ korában egy szurkozott gyékénykosárba helyezték el. ami azonban eredetileg állítólag Indiában ugyanígy lejátszódott. Megható történet. A szörnyû pusztításért mindkét esetben egy isten volt a felelõs. hogy – miként késõbb erre még kitérek – túlságosan precízek. sõt gyakran mûszaki jellegû instrukciókat is. mely a tenger partján van. akinek tekintete úgy sugárzott. a gyermeket sajátjaként nevelte fel. Hiszen voltak alakok. és megígérte neki: „és bõségesen megsokasítom a te magodat. Hogy hány év különbség van Mózes és az indiai szûz Kunti története között. Mózes és Szárgon történetei között legalább ezer év különbség van.17) Egy ígéret. aki fiúgyermeket szült neki. Isten szava? Ki írta le ezeket. Az angyali beavatkozás következménye a nem-tett. nem állapítható meg. vajon kész-e Ábrahám hõn szeretett fiát õérette lemészárolni. Ott ugyanis a Mahábhárata Ádi Parva könyvében ugyanez olvasható. Megköveteli Ábrahámtól. Ott ugyanis brit archeológusok felfedezték Asszurbanipal asszír király agyagtábla könyvtárát. mivel az emberek számára az ég és valamennyi égitest végtelen és elérhetetlen volt. Minden élelmiszer mérgezetté vált. Nem helytálló az a hivatalos álláspont. hogy zsidó testvéreinek rabszolgamunkát kellett végezniük. 2400 körül). az egykori Ninivében. ezért aztán ládikát barkácsolt. (1Móz 22. és a csöppséget végül is egy hercegnõ nevelte fel. agyonüté az egyiptombelit és elrejté azt a 12 . e. Egy Lévi házából való férfiú egy lévita nõt vett feleségül. Minden vallások Istene? Nem az a célom. Exodusban (Kivonulás) Mózes játssza a fõszerepet. vagy istenek dühöngtek. Kunti. A furcsa hajócskát egy Akki nevû vízhordó találta meg. A látvány iszonyú volt.2) Röviddel a szörnyû tett végrehajtása elõtt egy angyalt küld alá a mennybõl.

„a felhõoszlop Urának” különleges védelme alatt állt. Amikor Mózes az Úrtól parancsot kapott. ezért „leszállt”. Neki nem szántak semmi különös szerepet a Bibliában. aki képes volt olyan dolgokat elõidézni. hogy egy csipkebokorból lángok csaptak ki. Mózes ugyanis egyáltalán nem volt jó szónok. Mózes. Kinyújtom azért az én kezemet és megverem Egyiptomot mindenféle csudáimmal”. hogy ekképpen „fosszák ki Egyiptomot”. Mágusnak számított. különbözõ csapásokat zúdít Egyiptomra. és lépjen közelebb. és amikor a fáraó vonakodik e követelésnek eleget tenni. aki a fáraónak Izrael követeléseit meggyõzõen elõadja. ám az egyik zsidó így szólt: „Ki tett téged bíróvá fölöttünk? Engem is meg szándékozol ölni. három évvel fiatalabb volt Áronnál. hogy az egyiptomi király nem engedi meg néktek. A történet további részében Áron játszotta a fõszerepet. Ki volt Áron? A Zsidó enciklopédia [18] így tudja: Áron a héber Amrám legidõsebb fia volt Lévi nemzetségébõl. ahol elvette egy (állítólagos) pap fiatal lányát. hogy követelje honfitársainak szabadon bocsátását. Áron egyszer – így áll ez Mózes könyvében – a nagy fáraó elõtt a földre dobta botját. „Ekkor Mózes eltakarta tekintetét. így aztán szinte nyom nélkül eltûnt. nõvérük. (2Móz 7.19–20) Mielõtt azonban a csapások megkezdõdnek. a tejjel-mézzel folyó Kánaánba vezesse. Ne lopj. Áront hívta segítségül. undorító békák és utálatos szúnyogok milliói váltak országos csapássá a fáraó birodalmában. amikor két zsidó veszekedett. mivel félt Istent megpillantani. Izsák és Jákob Istene. A zsidók ne induljanak el üres kézzel. Midján földjére menekült. hogy lopják meg az egyiptomiakat.12) Másnap Mózes megfigyelte. A hang felszólította. „Én pedig tudom. hogy saruját vesse le. de hát Istennél mindennek van értelme. (2Móz 3. melyeket Isten késõbb ugyanennek a népnek elõírt. szép országba. Végezetül a hang kijelentette. Míg Mózes az egyiptomi udvarnál nevelkedett. hogy õ Ábrahám. A Biblián kívül a zsidó 13 . (2Móz 3. Mózest a fáraóhoz küldi azzal. melyek technikai ismereteket igényeltek. hogy a zsidókat kivezesse az egyiptomi fogságból. ahogy az egyiptomit megölted?” Mózes megrémült. Mindössze egyetlen helyen történik említés róla. sem felebarátod javait ne kívánd meg.22 és 2Móz 12. (2Móz 18. hanem elõbb kérjenek különféle ékszereket és ruhákat az egyiptomiaktól.2) Apósa juhait terelgetve Mózes Hóréb hegyéhez közeledett. mondhatnánk. amiért a fáraó nem engedte minden további nélkül elvonulni a zsidókat. és ez természetesen ellentétben áll azokkal a parancsolatokkal.” Isten elmondta Mózesnek. Ez az egyik oka. amelyek a tömeg szemében csodának tûntek. Áron. Isten még megparancsolja. A második fiú. hogy ismeri az egyiptomi szolgaságban élõ zsidók szenvedéseit. ám a bokor nem égett el. szüksége volt egy hivatalos szószólóra. Áron kígyója valamennyit elnyelte. bátyját. Kiváló szónokként ismerték. Mózes megkísérelte kibékíteni õket.35–36) Pontosan így olvashatjuk a Bibliában. véres folyóvá. Igencsak látványos volt Mózes és Áron fellépése a fáraó udvarában.10– 12) Ugyanezzel a varázsvesszõvel változtatta Egyiptom vizeit bûzlõ. Amikor olyan problémák merültek fel. hogy elmenjetek. Amikor az udvari varázslók is kígyóvá változtatták botjukat. Eddig minden rendben volna. Kíváncsian közelebb lépett.” (2Móz 2. Mirjam pedig pár évvel idõsebb. a papi hivatalt töltötte be törzsében.homokba. még erõhatalomra sem. hogy az egyiptomi felügyelõ megölésének híre ment. Lévi fõpap dédunokája. s egyszer csak megpillantotta. mivel szent földön áll. Áron rokonoknál Egyiptom keleti határán élt. A Jóisten bár egy gyilkost bíz meg. s megszületett fia. hogy az izraelitákat Egyiptomból kivezesse. Gerson. A kivonulás következõ éveiben Áron Mózes helyettesévé és fõpappá lépett elõ. és a legnagyobb megdöbbenésére hangot hallott a bokorból. hogy egy távoli. amely egy szempillantás alatt élõ kígyóvá változott. Áron mindig kéznél volt.

mert meglopták. (2Móz 14. hogy a csodatételek után. Ezt az Úr maga is belátja. „az Úr pedig megy vala elõttük nappal felhõoszlopban. és a fáraó sereget küldött a zsidók ellen.” [19] Valóban csodás rendezés. mint fiatal pálmaágak. Az ember feltételezné. felette sok barom. Bár az õröket szigorúan megbüntették figyelmetlenségük miatt. külsejük ragyogott és sugárzott. Sok elegy nép is méne fel vélük. hogy tulajdonképpen milyen Istenrõl van itt szó? Elõnyben részesít egy népcsoportot. szakálluk. a rejtélyes eset a következõ látogatásnál megismétlõdött: Mózes és Áron akadály nélkül jutott a fáraó trónja elé.37–38) Még ha a 600 000-és szám túlzottnak tûnik is. Az egyiptomiak elsõszülötteit megölik. Egy oszlop – egyszer fényesen világító felhõ. Mózesben. hogy a lángoszlop az egyiptomi sereget szándékosan a vesztébe vitte. mint a hajnali csillag ragyogása. Még mindig nem hittek benne? A Biblia szerint 600 000 személybõl állt a menet „a gyermekeken kívül. hogy az Egyiptomot ért csapások és az egész varázslat vagy kitalálás. hogy a zsidók kivonuljanak. amelyik egyáltalán nem hisz benne! Mágikus csodákkal teszi ezt a népet engedelmessé. melyekkel Isten demonstrálta a hatalmát az egyiptomiak és az izraeliták elõtt. A Korán. miközben az a tény egyáltalán nem játszik szerepet.legendák is arról tudósítanak. és rejtelmes módon az összes elsõszülöttet megölette Egyiptomban. 118.” Végül a zsidók Istene kiszárította a tengert egy sávban. és méne mögéjük. és az egyiptomi hadsereg vízbe fullad anélkül.” (2Móz 13. Hogy az embertömeg ne céltalanul bolyongjon. csakhogy õ az emberek számára példakép kell legyen. és a testvérpárt – az õrök között – a palotába vezette. és elhatározza. a muszlimok szent írása ezt így pontosítja: „Ha õ [Allah] valamit eldönt. hogy Mózes és Áron félt a fáraóval való találkozástól. A Jóisten Egyiptomra még sötétséget is bocsátott. aki jár vala az Izrael tábora elõtt. Ezen túlmenõen nekem úgy tûnik. szúra. mint a nap.28) Most végre hittek az izraeliták Istenükben és az õ szolgájában. Váratlanul megjelent Gábriel arkangyal. lovastul belefullasztotta. Vajon miért? Hiszen Isten szemük láttára hihetetlen csodatételeket vitt véghez. szarvasmarha is. ahogy írva vagyon.24 és 16. és esetleg csak késõbb csempészte bele valamelyik írnok. és mindenki tudja. majd az egész egyiptomi haderõt kocsistul. Áron támogatásával és Istenének mágikus csodatételével. hogy egy mindenható lénnyel állnak szemben. hogy Istennél semmi sem lehetetlen. a puszta felé fordulának és 14 . ártatlan gyermekek ezreit. juh is. és hagyta.” (2Móz 12. De nem így történik. hogy megmutatja magát a csökönyös népnek: „És lõn. Miért nem veti fel vajon senki a kérdést. ki az úr a házban. hogy a zsidók meglopták õket. és amint beszéltek. végre nyugalom lesz. Izrael gyermekei állandóan zúgolódnak Istenük ellen. „Elindula azért az Istennek angyala. hogy vezérelje õket az úton.” (2. Áronnal és az új Istenükkel. amelyeket maga sem tart be. vers) Ezt én is pontosan így látom. Végül aztán feladta a küzdelmet. a menetet szigorúan meg kellett szervezni. hogy világítson nékik. Biztos. és teremtményeivel azt tehet. éjjel pedig tûzoszlopban. hogy akár egyetlen katona is csapásra emelte volna a kardját. hogy a másik oldal védekezik. Egyiptom büszke uralkodójára alighanem megrendítõ hatást gyakoroltak. Ez a hit azonban nem tartott sokáig. vagy a világmindenség mindenütt jelenlevõ Teremtõjéhez méltatlan dolog. Úgy történt. a felhõoszlop is elindula elölök és mögéjök álla. úgyhogy „egy sem marada meg közülük”. lángok lövelltek ki szájukból. aztán félelmetes tûz – áll a hitetlen vonulók élére. Mózes gyõzött a fáraó minden intrikájával szemben bátyja. Ráadásul afelett sem szabad átsiklanunk. mikor beszéle Áron az Izrael fiai egész gyülekezetének. szemük olyan volt. (2Móz 15. És mit tettek õk? Vég nélkül szitkozódtak és perlekedtek Mózessel.2) Egyáltalán nincsenek róla meggyõzõdve. így szól: ez legyen – és ez van. és „képmásai” számára nem kellene olyan törvényeket adni. mivel „angyalokhoz hasonlítottak.21) Közben az egyiptomiak észrevették. amit akar. A következõ csoda esedékes volt.

A Tóra és a midrás könyveken kívül a régi zsidók rejtélyes szövegeihez a Kabbala is hozzátartozik. Mások úgy vélik. és este fürjek egész seregét zúdította a vándorokra. hogy a mennyei kenyér megromlott. De ez a zuzmó a tundrákon és az alpesi legelõkõn nõ. A Kabbalát a 12. évszázadban írt le. a Ragyogás könyvben (A Hadra Zuta Odisha alfejezet) a frigyládának. A megbízatás körülménye többé-kevésbé azonos azzal a leírással. Isten küldötte mennyei kenyér. mint a vaj. A szent sátor felépítését és leszerelését különlegesen kiképzett papság végezte: a léviták. hogy a manna a Coccus manniparus nevû tetvek váladéka. A tamariszkusz nedve gazdag szénhidrátokban. évszázad óta a zsidóság ezoterikus tanításainak gyûjtõfogalmaként használják. és mannak nevezik. hogy fontosnak tartom rövid ismertetését. hogy attól egy pusztában vándorló nép soha nem tudott volna jóllakni. sz. ezek a tetvek a Földközi-tenger vidékén elõforduló tamariszkusz növényen (Tamarix mannifera) élõsködnek. és a kisarcúból egy 15 .10) Az embereknek és az állatoknak természetesen szükségük volt vízre és élelmiszerre a pusztában. továbbá olyan kis mennyiségben. Forrásokat fakasztott. Mindezekrõl az Úr gondoskodott. fejezete 10. és a hangyabolyba hordják. (2Móz 16. azt átlátszó cseppek formájában kiválasztják. A bosszantó csak az volt. akit az Úr elõzõleg tájékoztatott. Mózes azonban.” (2Móz 16. Általában azt feltételezik. mind „a napok õsörege” a szent sátorba került. és amit a rovarok nem hasznosítanak. ha nem fogyasztották el azonnal. a Kabbala Unveiled (1892). ezzel szemben a manna Mózes második könyvében mint „kenyér” és alapélelmiszer szerepel. és gyümölcscukrot. A Kabbala modern változatait a régi iratokból Mózes Ben Schemtob de León (13. [21] A két angol megoldási javaslata annyira megragadó és egyidejûleg meggyõzõ. valamint kis mennyiségû pektint tartalmaznak (amit a zselé készítéséhez használnak). hanem egy alakot is ezzel a furcsa névvel: „A napok õsörege”. amit a Mózes 2. Az izraeliták nem tudták. az arameus Cremona Codesból (1558) származik a latin Kabbala Denudata és az angol változat.20–21) Mi a manna tulajdonképpen? A tudós vita errõl már évszázadok óta tart. kerek 50 oldalt szentelnek. A man nem tartalmaz fehérjét. A beduinok a mannának ezt a fajtáját még ma is mézpótlóként használják. A Zohar. Az izraelitáknál azonban állítólag egynaponként frissen rendelkezésre álló élelmiszerrõl volt szó. mégis hiányoznak belõle a Mózes által dicsõített étel tipikus jellemzõi. A nedvnek szánt üreges valami kiszélesedik és kifolyásra szolgál… A fehér koponyának ebbõl nedv számára szolgáló üreges valamijébõl hull a harmat mindennap a kisarcúba… És a feje töltve van. Mózesnek nemcsak egy ládát kell építenie. hogy a manna az Aspicilia esculenta (mannazuzmó) zuzmószerû növénynek felel meg. Mind a frigyláda. amit Mózesnek kellett megépítenie Istenének útmutatásai alapján. kioktatta õket: mannának hívják ezt a valamit. amit befogadnak) vezetik le. Ennek a tradicionális zsidó misztikus kompendiumnak egy része a Sepher-ha-Zohar három könyvében található (Zohar. Mi áll a Zohar könyvében errõl a „napok õsöregérõl”? Itt egy rövid részlet (a Hadra Zuta Odisha 51. Ám ezután különössé válik a történet. a Ragyogás). versében találunk. s a héber QBLH-ból (valami. a sivatagban alig található. melyek a levegõn fehér golyócskákká szilárdulnak. Ezenkívül a man csak néhány hónapon át fordul elõ. hogy mi az. amelyet Simon Bar Jochai állítólag a 2. és az izraeliták magukkal vitték hosszú vándorlásukon. Bár bizonyos hasonlóság van a bibliai manna és e között az anyag között. A mannaprobléma harmadik megoldását 1976 tavaszán a New Scientist tudományos folyóirat publikálta. Ennek sem kezdete. Ezt az anyagot a hangyák is gyûjtik. [20] Ennek szerzõpárosa a brit George Sassoon és Rodney Dale volt.ímé az Úr dicsõsége megjelenék a felhõben. versébõl): „A felsõ koponya fehér. és a melegben elolvadt. könyvének 25. akik kutatásaikat késõbb könyv formájában is megjelentették. Más forrásból.) spanyol zsidó ültette át. sem vége nincs. És minden reggel „valami finom szemcsés feküdt a földön” elõttük a sivatagban.

Az ember azt hiszi. és észrevette. és engedte kiáramolni a felszabaduló meleget. A felsõ koponya foglalta magában a felsõ agyat. Hogyan lehetséges valami istenit szétszedni és újra összeállítani? George Sassoon elemezte a szöveg néhány széljegyzetét. harmattal. a három másik gyengén világított. A Chlorella-iszapot egy másik tartályba vezették. „a napok õsörege” több fejjel. zsinórokkal. ahol úgy kezelték. mely megtaláltatott [megláttatott]. hogy a „napok õsörege” egy biokémiai gép.31) A készterméket két edénybe vezették („herék”). amin keresztül levegõt vezettek. Valamiféle olaj folyt a felsõ koponyából az alsóba. éspedig balról jobbra feketén. és ott fehérrõl pirosra változott a színe. sárgán és pirosan. Az algakultúra egy olyan csõrendszerben cirkulált. És hogyan néz ez ki Mózesnél? „Olyan vala az. és lent ismét az arcába befelé. Mi akar ez lenni. fehér. Aztán volt a „kis koponya” (a kisarcú). 13 különbözõ formájú hatalmas szakálla volt. az alsó agy tartalmazta a mennyei olajat. várva. fehérje és zsír egyensúlyát a növekedés feltételeinek függvényében meg lehet változtatni. Ez a szerkezet valamit elõállított. amely azután enyhén felmelegítve mézes ostya ízt eredményezett.almákból álló felületre hullik. Az „õsöregnek” négy szeme volt. és víz kondenzálódott. a másik fokozatosan telt meg. és így képes volt ezt a sok érthetetlen fogalmat helyesen értelmezni. melyben egy erõs fényforrás volt. mindkettõt egy külsõ koponya vette körül. Sassoon olvas arameusul. És a felsõ bölcsesség a koponyában van elrejtve. mint a koriandrom magva. de csak szombaton ürítették. A »napok õsörege« titokzatos és rejtett. és azután tisztították. Mannát? Ez volt az a pillanat. de George Sassoon nyelvész talált rá megfejtést. amibõl a forró sivatagi homokban 16 .” (2Móz 16. Ez ebben és emez a másik felett… És haja és a szakálla el van rejtve és simán a tartályban van. egy azok közül vakítóan világított belülrõl kifelé. a jobb here naponta többször megtelt. amiben a harmatot desztillálták. amely lehetõvé tette a szén-dioxid és az oxigén kicserélõdését az atmoszferikus levegõvel. Mint ahogy ez az „õsöreghez” illik. aki azt ismeri… Három fej ki van mélyítve. és hamarosan kiderült. A zavaros Kabbala-szövegnek megdöbbentõ értelme van: „a napok õsöregének” két koponyája volt. Mindkét rész szétszedhetõ. És a nyak nem egészen látható… Egy ösvény van. hogy vasárnap ismét üzembe állíthassák. speciális agyakkal és fényforrásokkal a gyomrában? A Zohar könyvének leírása szerint „a napok õsörege” egy férfi és egy nõi részbõl áll. és a lévita papok tisztítják. akkor a felesleges méz a másik herébe folyt. a másik oldalon levegõ képzõdött. Ez a manna liszthez hasonlítható. hogy zûrzavaros biológiai folyamatokat technikailag értelmezzen. Ezek a szõrök puhák voltak. és a szent olaj folyt át rajtuk. amikor George Sassoonnak egy biológus segítségére volt szüksége. hogy itt nem egy élõlényrõl. Végül a teamhez csatlakozott Martin Riches tudományos rajzoló. És az almák egész felülete úszik a harmattól. Rodney Dale biológus. A „zsinórokon” keresztül valami mézszerû folyt le egy herébe. Ez egy algatenyészetet sugárzott be – valószínûleg a Chlorella-típusok egyikét. és a következõ napon tisztították. amelyben az egyik oldalon tûz. mely a hajnak az agytól való elválasztásában folyik…” Oldalakon keresztül folytatódik ez így tovább. sõt olyan biológus. ami naponta frissen rendelkezésre állt. De mi ez az egész? A „napok õsörege” felsõ része egy desztilláló készülék. aki ahhoz is ért. hogy sabbatra tartalék legyen. hanem egy géprõl van szó. Furcsa. Tucatszámra vannak olyan Chlorella-fajták. Sok szõr nõtt az arcából kifelé. A heti sabbat pihenõnap alatt a készüléket leállították. és az íze mint a mézes pogácsáé. hogy a keményítõ részben malátacukorrá hidrolizált. Amikor tele volt az egyik here. hogy valami gyermeteg zagyvasággal van dolga. fehérjetartalmú alapélelmiszer volt. egyik a másik felett. melyekben a szénhidrát. A bal herét naponta a „péniszen” keresztül ürítették. A „zsinórokon” (vezetékek) keresztül jött a víz egy tartályba. És ettõl addig nincs nyitva az õsöreg… És nincs olyan emberfia. Az egyik a napi szükséglet fedezésére szolgált. hullámosan kiképzett hûtõfelülettel.

a Máriakatedrális alatt.” (2Móz 25. és kb. Meg lehet mosolyogni a Kabbala mannagépének rekonstrukcióját.11–12 vagy 2Sám 6. 3 liternek felelt meg. könyvében 6. és elvitte anyjához. hogy a frigyláda szakszerûtlen kezelésekor újabb és újabb halálos balesetek történtek. hogy egy „üres vándorló isteni trónról vagy egy mobil isteni kocsiról van szó. a mannagép teljesítményének naponta kb.33) Nem tudta az Úr már elõre. hogy a frigyláda lecsússzon a kocsiról? Magáról a frigyládáról is csak találgatások folynak teológiai körökben. Józsué próféta ekképpen panaszkodik: „és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak”. még a léviták iskolázott szakemberei között is (1Sám 5. (1Sám 6.3–7). mintha villámcsapás érte volna. bár „Isten szava” bizonyos utalásokat tartalmaz. fejlett technikájú készülékkel állították elõ. hogy a frigyládát és a mannagépet hogyan kell kezelni. A filiszteusok.10) Ezek az utasítások azonban nemcsak szóban történhettek. nem tudták. Ingyen és bérmentve. és sem Salamonnak. Mózes bátyja. Vatke ismét másként látta a dolgot: a frigyládában szerinte „semmi sem volt. hogy a frigyláda szállítására két kocsira volt szükség? Sámuel 2. másfél köbméternek kellett lennie. hol kelljen megszállaniok”. Ugyanez az Uzza halt meg késõbb. hogy kiszemelje nékik. azt állítván. hogy hol kell az izraelitáknak megszállni? És így tovább! 17 . akik a készüléket elrabolták. A Bibliában még olyan szakaszok is vannak. Sokan közülük szörnyû betegségben haltak meg. (Józs 5.és lepényfajtákat süthettek. 24 órán belül hihetetlen módon elszaporodik. Ki tudja. Ha ezt az algafélét besugározzák. Amint a gépet nem kifogástalanul kezelték. (2Móz 25. Elõször is Mózesnek az Úr utasításai szerint egy furcsa ládát kellett barkácsolnia.) De hová lett ez a csodálatos masina? Egyedül a lévita papok tudták. versében olvasható: „és tevék az Isten ládáját új szekérre… és Uzza és Ahio. Ennek a puzzle-nak sok részlete nem szerepel a Bibliában.különbözõ kenyér. (4Móz 10. A mannát tehát csodálatos. Reiner Schmitt teológus szerint ez a láda „egy szent kõ tartója”. Valójában a „napok õsörege” és a frigyláda a szent sátorban mindig egymás mellett állott. melyek szerint: „és az Úr szövetségének ládája megyen vala õ elõttök három napi járásnyira. nem volt többé égi kenyér. Végül Salamon egyik fia alkatrészeket lopott a készülékbõl. [25] Harry Torczyner úgy vélte. amely az éjszakai harmatból tárolt vizet összekeverte a Chlorellaalgák kis részeivel. fejezet 3.12) Jerikó bevétele után Silóban állították fel a készüléket. hogyan kell kezelni és tisztítani a készüléket. Isteni büntetés? Miért? Mert meg akarta akadályozni. amelyeken el lehetne gondolkozni. mivel Isten ebben lakott”. Így van ez teljes részletességgel megírva az Etiópiai Királyok könyvében. hogy a frigyládában a törvénytáblákat szállíthatták. A gép családonként és naponta egy ómert állított elõ. Sába királynõjéhez. Abinádáb fiai vezetik az új szekeret”. [23] Ezt a híres teológus. és mivel ebben az idõben csupán 600 családról kellett gondoskodni. energiaszolgáltatója. hogy arra a formára csináld. Teljesen megfélemlítve küldték vissza a filiszteusok a zsákmányt Izraelbe. Salamon király (a bölcs) speciális szentélyt építtetett a templomban a frigyláda és a mannamasina számára. amikor a ládát a szállítás során nem a megfelelõ helyen érintette. hiszen a Jóistennek volt egy eredeti példánya is: „Vigyázz.6–8) Senkit nem lep meg. (1Sám 4. mint a mannagép generátora. [24] R. Akkor már régen nem mûködött. (Az ómer héber ûrmérték volt. [22] És ma? A maradványok a föld mélyében fekszenek az etiópiai Akszúm városban. amely a hegyen mutattatott néked. mivel Sassoon és Dale következtetése szerint a frigyláda nem volt egyéb. ám attól az még pontos utánzat marad. Martin Dibelius cáfolja. mivel minden védõfelszerelés nélkül közelítették meg a technikai szörnyeteget. aki az utasításokat közvetlenül az Úrtól kapta. [26] Ezt viszont Martin Dibelius megkérdõjelezi. sem Dávidnak nem sikerült a csodamûvet ismét mûködésbe hoznia. amelyben egy istenség ül vagy áll”. Áron volt a léviták fõnöke.40) Ennek a különös ládának a célja erõsen vitatott.3) Késõbb a filiszteusok zsákmányul ejtették a frigyládát a mannagéppel együtt.

” (2Móz 17.A téma végtelen. Az a parancs. mit cselekedett Isten az egyiptomiakkal. Isteni? Mózes és az õ Istene közötti találkozások abszolút csúcspontja az Exodus 19. és tartsa vele a szövetséget. Amálek gyõz vala. Elõször is Mózes „felmegy Istenhez”. hogy tévedésekhez és értelmetlenségekhez ragaszkodunk. hogy mirõl írok. Milyen szituáció! Bizonyítékok hiányában nem tudjuk. hogy a Szentírás egyedül az õ saját értelmezésében és saját fordításában a helyes. hogy a Bibliát saját értelmezésében hihesse. és 20. hanem a Tóra-tudósoknak is tudomásuk volt róla. a legkevésbé sem nevezhetõ intelligensnek. mikor Mózes felemelé kezét. aki tele van ellentmondással és hibával? Amennyiben Isten szavának ez lenne a célja. Mózes Józsué vezetésével csatába küldi harcosait. és a Jóisten azt mondta Mózesnek. Makacsul hinnünk kellene egy olyan Istenben. A világmindenség teremtõ szelleme idõtlen. ha a tévedéseket felismerjük. Izrael gyõz vala. Mint tudjuk. és jó napja volt. megérti. követ hozának és alája tevék. hogy intelligens teremtményei a jövõben újabb magyarázatok után kutatnának a régi ellentmondások helyett. és Isten nekünk azt parancsolta.11–12) Az izraeliták megnyerték a csatát. hogy milyen Isten csináltat legfelsõbb és legtitkosabb szolgáival olyan speciális ládát. Aki veszi magának a fáradságot. hogy Otto Eißfeld több mint ezeroldalas teológiai munkáját átböngéssze. ami elektromos eszközöket tartalmazott. De éppen itt van a kutya elásva. gondolkozni fáradságos. hogy akkor is hinnünk kell. közölje népével. mikor pedig leereszté kezét.” Vajon miért akar a 18 . és ez nemcsak Mózes könyveiben olvasható. Miért? „És lõn. És az ellenséget az utolsó emberig „kiirtották”. [9] Az Ótestamentumban sincs ez másként.” [28] Ennek a fejezetnek az a sarkalatos pontja. ha szerencsésen visszatért. A fõpap maga is bizonyos szorongással lépett be. egyfelõl az egyik.” (Ludwig Marcuse. egy zsidó iskola egykori igazgatója már 150 évvel ezelõtt azt írta: „…hogy a szent hajlék Mózes idejében egy meglehetõsen komplett berendezés volt. amelyek messze túlhaladták az akkori emberek felfogóképességét. hogy arra üljön. s tudná. hogy Mózes milyen fegyvert kezelt a domb stratégiai magaslatáról. A legszentebb Szentélybe való belépés a talmudisták szerint mindig is életveszéllyel járt. mely bizonyíthatóan már több halálesetet okozott? A világmindenség mindenütt jelenvaló Szellemének szüksége lett volna ilyen cirkuszra? Közbe lehet vetni. és hogyan hozta õket „ide sasszárnyakon”. és felemelve maradának kezei a nap lementéig. másfelõl a másik. amiben nem lehet. fejezetében található. hogy teremtményeinek olyasmiben kellene hinniük. Legközelebbi bizalmasai minden valószínûség szerint alátámasztották a karját. hiszen minden csoport természetesen mélyen meg van gyõzõdve arról. hogy mélyen higgyünk. amelynek van egy eredeti példánya? A „napok õsöregét” szétszedni és tisztítani? Egy nagyon veszélyes készüléket szállítani. „Így kell nektek minden népek közül az én tulajdonommá lenni. miközben õ maga Áronnal és Húrral egy közeli dombra megy fel. úgy minden szekta szabad utat kapna ahhoz. Áron pedig és Húr tartják vala az õ kezeit. A filozófus és matematikus Lazarus Bendavid (1762–1832). akkor ez a megismerésen alapszik. hogy mindez pusztán csak interpretálás kérdése. Isten megbízza Mózest. A nép ezért hallgasson csak az õ szavára. Errõl már korábban írtam egy könyvet. Harc jött létre az izraeliták és az amalekiták között. Ha az isteni elv szerint létezik egyáltalán „üdvösség”. egy technológiailag fejletlen törzs minden fejlett fegyvert mágiának tekint. hogy Amálek emlékezetét „teljesen ki akarja törölni az ég alól”. Érzésem szerint ellentmond az isteni intelligenciának. hogy látták. ez a fegyver azonban alighanem súlyos készülék volt. 1894–1971) Az Ótestamentumban leírt Isten olyan hatalmi eszközökkel rendelkezett. „Hinni kényelmes. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének. Az úgynevezett „üdvözüléshez” nem lehet az az út. [27] A frigyláda életveszélyes tárgy volt.

Nekik végül is évezredek álltak rendelkezésükre.18. és megrémüle mind az egész táborbeli nép. Hiszen a profánt a szent területen kívülre kell helyezni. a megfoghatatlan. elhatározza az Úr: „lásd. akár barom. és Mózes szava az abszolút törvény. és az egész hegy nagyon reng vala…. amihez az embereknek nem kell közelíteni. ne éljen.” (2Móz 19. sûrû felhõben fogok hozzád jönni.” (2Móz 19. mivelhogy leszállott arra az Úr tûzben és felmegy vala annak füstje mint a kemencének füstje. hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek. a közelébe jöjjenek. Ne érintse azt kéz. hogy a „saját hasonmására” teremtettek bizony kíváncsiak. villámlások és sûrû felhõ lõn a hegyen és igen erõs kürtzengés. hogy az emberek. Ha még bizonyításra szorulna. És hogyan! „Az egész Sínai-hegy pedig füstölög vala. mennydörgések. Nem lett volna elég. úgy tûnik.” (2Móz 20. Végül bejelenti az Úr.20) „És lõn harmadnapon virradatkor. „ahol Isten volt”. nem volt egyszerû. Ha már bármilyen okból nem kívánta. Miért nem tudja magát védeni a páratlan és rendkívüli Isten? Tulajdonképpen mitõl kell megvédeni? Miért a határhúzás a hegy körül? Miért a szörnyû halálos fenyegetés? Az Úrnak tudnia kellett volna. mondván: vigyázzatok magatokra. ha az embereket (és az állatokat). Mózes belépett a felhõbe. akik ezt a mágikus vonalat átlépik. mindaz. miért nem állított védõpajzsot a hegy köré? Nem volt rá képes? Természetesen a teológusok ezt teljesen másképp látják. úgy ezt a bizonyítékot a szavak szolgáltatják. Egy szent területen belül van a megfoghatatlan.Világmindenség Teremtõ Szelleme „saját tulajdont”? Mivel azonban a határozatlan nép még mindig tétovázik. a titkos. Miért? Mert az Úr a hegyre leszállt. hogy kigondoljanak valami komplikáltat a banális helyett. Késõbb a templomon kívülre. hanem valami mással. hogy két nappal késõbb az egész nép szeme láttára le fog ereszkedni a Sínai-hegyre.16) Ki nem reszketett volna ilyen demonstrációnál? Tulajdonképpen teljesen felesleges volt lezárni a szent körzetet.3) 19 . hanem kõvel köveztessék meg. A szent körzet – a nagy Brockhaus Lexikon [29] szerint – a végtelenül domináns. mivel Mózesnek mindenekelõtt határt kellett a hegy körül húznia: „És vess határt a népnek köröskörül. hogy Izrael Istene rettenetes hatalom felett rendelkezik. az e világ feletti hatalmat tartalmazza. A Jóisten állítólag határt akart vonni a profán és a szent.21) A tilalom a papokra is érvényes. Így van ez biztosan. akár ember. halállal haljon meg. Itt megparancsolja az Úr: „Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem. sõt voltaképpen az egész világmindenség valamennyi intelligens életformájára nézve ésszerûek lennének. hogy õ az igazi Isten. És tulajdonképpen csak az elsõ két parancsolat szolgáltat okot arra. vagy nyíllal nyilaztassák le. a hegy tetejére…’’ (2Móz 19.” (2Móz 19. és megkapta tõle a tízparancsolatot. Úgy tûnik. ami a hegyet érinti. hogy a szent övezetbe belépjenek? Nyilvánvalóan Mózesnél ez nem volt keresztülvihetõ. Ez a belátás csak nagyon rövid ideig tartott. a kegyesség helyei valamennyi kultusznál és vallásnál megtalálhatók.Leszálla tehát az Úr a Sínai-hegyre. Ezek a parancsolatok az együttélés csodálatos szabályai. Szent határok. hogy a nép hallja. hogy különbözõképpen értelmezzék. Mindnyájan tanultuk ezt valamikor a hittanórán. veréssel bünteti? Egy áthatolhatatlan akadállyal távol tartani õket attól. hogy ne törjön elõre az Urat látni. vagy akár az állatok is. De honnan ered ez a gondolkodásmód? Mózesnél az Úr meghúzza a hegy körüli határt. most végre megértette ez a makacs nép. „nehogy az Úr közöttük rést vágjon”. Ez azonban. amiket úgysem értenének meg. a szokásos és a rendkívüli közé. mert közûlök sokan elhullanak.12–13) Néhány verssel késõbb még hozzáteszi: „…intsd meg a népet. hogy Mózes nem a világmindenség mindenütt jelenvaló szellemével beszélt. amikor veled beszélek és ezért megbízik örökké benned”.

Kamal S. hogy a Mózes-hegyi zagyvaságok megállapíthatóak legyenek. hogy az egész Mózes-történet semmi esetre sem a Sínai-félszigeten. Maga a hegy kiszáradt. Az Ótestamentumban leírtak valóban világos képet adnak ma arról. Azonkívül határozottan megparancsolta. Salibi professzor is azt bizonyítja izgalmas és ragyogó logikával nyomozó könyvében. mivel végül is minden csak interpretáció marad. a hold. vagy egy más idõbõl való szemlélõdés kérdése. De ki mondja. vagy amelyek alant a földön. Emmanuel Anati olasz régész úgy véli. És imádtak saját készítésû bálványokat is.” (2Móz 20. Ez egyébként sem lett volna lehetséges. hogy az emberek errõl se csináljanak képet. Állítólag az Isteni Dicsõség alászállása a Sínai-hegyen. hogy a veszély radioaktív természetû volt? Ezenkívül senki sem tudja. mint a nap. Nem lenne a félelmetes esemény mai mérõmûszerekkel megállapítható? Alapjában véve igen. örökkévaló Istennek ezt tudnia kellett volna. és az Ótestamentum állítólag kronológiailag egyértelmû. hogy semmilyen képet ne csináljanak maguknak Istenrõl: „Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz. Ráadásul a tudósok még csak nem is értenek egyet abban. Vajon miért? Nem szolgálta volna az isteni misztikumot. és egészen más mérõmûszereket kellene alkalmazni. A Dzsebel-Músza a Sínai-félszigeten fekszik a mai Egyiptomban. Sajnos ez nem így van. A valóságban a Jordán egy hegyvonulat a szaúd-arábiai Aszír tartományban. leszállottakat (héberül Elohim)? Ki volt még leszállott az izraeliták Istenén kívül? A Királyok második könyvében a 17–21. amin az izraeli Jordán folyócskát értik. Mózes ötödik könyvében sûrûn olvashatunk azoknak a népeknek a brutális megsemmisítésérõl. Egy közönséges Geiger-sugárzásmérõ készülék a legjobb esetben is csak száraz mérési adatokat szolgáltat a radioaktivitásról. hogy esetleg a távoli jövõ emberei az ilyesfajta rajzokat mint valami mûszaki dolgot azonosíthatták volna? Nem tudjuk. ami annak idején lejátszódott. mivel Mózes életrajzi adatait ismerjük. hanem Szaúd-Arábiában játszódott le. azonban az Ótestamentum Istene azt kívánta.Miért? Voltak mások is? Ebben a történelem elõtti idõben a népek biztosan különbözõ természeti isteneket tiszteltek. vagy inkább megolvadt szikladarabokat találni? Végül is az „egész hegy erõsen rengett”. csupán csak vágyálom. istenét. hiszen az emberek sohasem láthatták szemtõl szembe ezt a féltékeny Istent. amelyek fenn az égben. Másként látja a dolgot Lawrence Kyle angol régész. vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. A mindenütt jelen lévõ. a drámai esemény valójában a mai Dél-Izraelben található Har Karkom-hegyen játszódott le. hogy Mózes az egyiptomi szolgaságból 20 . hogy vándorlásaik során a zsidók többször átkeltek a Jordánon. a csillagok stb. Ahhoz. széthasadozott kõsivatagra emlékeztet. A teológusok ezzel nem értenek egyet. senkinek nem volt szabad a szent határt átlépni. füstölgõ. „Mint egy olvasztókemence” füstölt a hegy. Mindenki számára ismert a tény. homokot felkavaró és ráadásul nagyon veszélyes képzõdményt. aki a szaúdarábiai Hallat-al-Bedret azonosítja a szent heggyel. Az Ótestamentum könyveiben Isten nem tûrt vetélytársat. hogy a Jóisten valóban a Dzsebel-Múszán szállt alá. mint az egyszerû Geiger-számláló. amelyben az esemény lezajlott. ha az emberek ezt a rejtélyes dolgot lerajzolták volna? Attól félt az Úr. [30] Hogyan jöttek rá erre? Mindenki tudja. a DzsebelMúszán (Mózes-hegy) történt. Dr. de ezt senki nem teszi. hogy az Úr melyik évben szállt alá. lármázó. akik „más isteneket” tiszteltek. akiket „más népek” annak idején tiszteltek. egy verzió. De isteneket. Többször megcsodálhatták ugyan „az Úr Dicsõségét” mint valamiféle világító. Hogyan lehet ilyen kijelentések helyességét bebizonyítani? Nem kellene a Dzsebel-Múszán füstös. ismernie kellene az embernek azt a korszakot. fejezetekben felsorolják a legkülönfélébb isteneket. Hiszen ilyesmi csak hagy maga után valami nyomot? Ráadásul az alászállást életveszélyesnek írják le. Az Ótestamentum kronológiája teljesen ellentmondásos. Dr.4) Tehát semmiféle képmás ne legyen róla. és turisztikai érdekesség.

Ez az álom elegendõ volt ahhoz.”[31] Mózes ötödik könyvébõl kevés dolog illik a Sínai-félszigetre. a nép Egyiptomból történõ kivonulásáról. hogy a Józsué próféta által elbeszélt esemény már csak a datálás miatt sem társítható ahhoz a Jerikóhoz. hogy Mózes sírját is magában foglalva létrejöjjön egy szent hely. Így áll a helyzet az Ótestamentum leírásai és a meztelen igazság közötti ellentmondásokkal. Bárhol. Szaúd-Arábia) 130 km-re délre fekszik a Dzsebel-Ibrahim (2595 m). Húd próféta sírja pedig. vagy az egyiptomi sereg megsemmisítésérõl. négyszáz szobás fogadót – szerájt építettek mellé. hogy hihetõvé tegyék az Ótestamentum történeteit. A Dzsebel-Sada csúcsán egy kõkori oltár megfejthetetlen feliratokkal ellátott maradványai hevernek: Muszalla Ibrahim – Ábrahám imahelye. Mindez nagyon zavaros. egyiptomi szolgaságban élõ héber törzsrõl. „De oda nem megy át… és meghala ott Mózes. ha számtalan generáció óta nem azt vernék mindmáig az emberek fejébe. Mindenki olvasott már a jerikói kürtökrõl. az Úrnak szolgája a Moáb földön… és senki sem tudja az õ temetésének helyét a mai napig. fejezetben mondja az Úristen. Még a hosszabb ideig Egyiptomban tartózkodó és az egyiptomi történelem minden apró-cseprõ eseményét. teljes erõvel arra törekedtek. minden egyes adatát feljegyzõ görög történetíró. Abhától délkeletre (SzaúdArábiában. a Hadramaut-hegységben található. Nem is beszélve exodusról. valamely agyagcserepet vagy régi anyagok szétmálló darabkáját. A mai Izraelben és Palesztinában is vannak különbözõ prófétasírok. feliratot. Példának okáért Mózes. hogy az Ótestamentum a Sínaifélszigeten és Palesztinában játszódott. mely Tarimtól északra. ahol 21 . a hegyek neve éppúgy. mindmáig az arabok fontos szent helyei közé tartozik. Jób pátriárka sírja az észak-jemeni Dzsebel-Hesa középsõ csúcsán van. 1265-ben Baibarsz szultán mecsetet emeltetett a sír fölé. melyek hangjára az õsi város falai leomlottak. a 2100 m magas Dzsebel-Harun. Az Ótestamentum õsatyái és prófétái közül sokan vannak Szaúd-Arábia hegyeiben és a vele határos Jemenben eltemetve. és alapjában véve nem is lenne olyan fontos. melyben a következõket fogalmazta meg: „Mindhárom kötetben hemzsegnek a régészeti álfelismerések. hogy minden apróságot a bibliai kijelentések valódiságát igazoló bizonyítékként minõsítsenek. században a mamelukok egy pompás. Hérodotosz sem tudott semmit Izraelrõl. Már 1950-ben turistákat vittek a Dzsebel-Hadidon lévõ Káin és Ábel-sírboltba. Végezetül az Úristen megsemmisítette az egyiptomi hadsereget. bár ezeket az urakat a Biblia szerint sem temethették oda soha. A régészek azonban régóta és kétségbevonhatatlanul tudják. hogy ez az a föld. A Bibliában hívõ teológusok nagyon sok dolgot korrigáltak. Áron sírjának helye is a zavart keltõ témák között szerepel. sem a ránk maradt emlékekben nincs semmilyen nyoma zsidó foglyoknak. ellenben sok utal SzaúdArábiára. Táif városától (Aszír tartomány. vízlelõhelyet. Mózes ötödik könyvében a 34.” Akkor meg miért zarándokol évente több mint százezer ember a palesztinai Mózes-sírhoz? Valaha régen Szaladin szultán azt álmodta. Mindössze az a furcsa. Aszír tartomány fõvárosához közel) fekszik a 2100 m magas Dzsebel-Harun. Ábrahám hegye. hogy Allah Mózes földi maradványait az ismeretlen sírból Palesztinába hozta. További 150 km-re déli irányban található a Salamonhoz leginkább köthetõ vidék: esz-Szuleimán. és a 15. bármikor találtak Palesztinában valami romot. Manapság a Mózes-sír egyike az iszlám jelentõs zarándokhelyeinek – csakhogy Mózes nem ott van eltemetve. A Der Spiegel kritikát közölt három bibliai tárgyú régészeti munkáról. Izsáknak és Jákobnak. mely a mai Palesztinában található. mint a sírok. melyet megígért Ábrahámnak. hogy sem a régi egyiptomi feliratokban. pláne az egyiptomi sereg „isteni” megsemmisítésérõl.szabadította meg népét. Abhától (Aszír) délkeletre emelkedik Áron hegye.

127 éves volt. és oltárt emelt az Úrnak. És vetkeztesd le Áront az õ ruháiból. az õ fiát. Mózes pedig és Eleázár leszálla a hegyrõl. merthogy itt ígérte meg az Úr.és Biblia-hívõk által okozott káoszra. és nagylelkûen vendégül látta az idegeneket. és siratá Áront harmincz napig Izráelnek egész háza. csakhogy a nagy tiszteletnek örvendõ bibliai hírességeket nem találjuk bennük. Egy legendában minden lehetséges. a melyet Izráel fiainak adtam. az õ fiát és vezesd fel õket a Hór hegyére. Azonnal megjelent a halál angyala. Ezeket Mózes azonnal átadta Eleázárnak. így hát Áron levetette ruháit. Az iszlám mindezt egy kicsit másképp látja: „Mózes és Áron megpillantott egyszer egy barlangot. Az õsatya a maga vendégszeretõ módján levágatott egy zsenge borjút. melybõl fény áradt. mondván: Áron az õ népeihez takaríttatik: mert nem megy be a földre. az õ fiát. a negyedik egy hegycsúcson. és Mózes felszólította testvérét. hogy Áron Isten csókjától hal meg. hogy Lótot és családját kiszabadítsa. az Ohod-hegy csúcsán találjuk. És meghala Áron ott a hegynek tetején. hogy lépjen be. Még Áron halálos ágya is szállhat a levegõben. Ábrahám mûködésének helye Mamré helység volt. hogy nem lenne okos dolog papi ruhában belépni egy koszos barlangba.Áron sírja található. Mivel Mózes számára túl kicsinek tûnt. és öltöztesd fel azokba Eleázárt. Áron másik temetkezési helyét Medina mellett. a mai Izrael területén van a harmadik sír. És úgy cselekedék Mózes. Izsák figyelmét ugyanakkor nem kerülte el. Azután azt mondta Mózes. aki akkortájt a maga 99 évével már „túl volt jón és rosszon”. amint parancsolta vala az Úr. és meghal ott. És látá az egész gyülekezet. Áron ült rá. hogy itt kell meghalnia. Ábrahám. amikor három idegen tûnt fel. Mamré volt Isten és Ábrahám nevezetes találkozásának színhelye is. És Mózes levetkezteté Áront az õ ruháiból. Innen vette üldözõbe 318 szolgájával a babiloni harcosokat. 22-29) A zsidó legendákban [19] Áron halálának egy másik variációja szerepel. a jordániai Petra városának közelében. Hosszú. hogy Ábrahám utódai annyian lesznek. sõt az is elõfordulhat. Ezt a sírt évekkel ezelõtt én is felkerestem. Ez a lankás vidék az Ábrahám-történet klasszikus talaja. [32] Moserothban. hogy az idegenek „nem földi származékok” voltak. Végezetül Mamréban parancsolta meg az Úristen a rituális körülmetélést is. hosszú idõvel ezelõtt izgalmas dolgoknak kellett történni Mamréban.” [34] Eléggé értelmetlen dolog a Szentföldön a tiszteletre méltó pátriárkák és a bibliai próféták sírjait felkeresni. és felmenének a Hór hegyére az egész gyülekezet láttára. és Áron megértette. mely 2 km-re északra van az izraeli Hebron városától. és fiával. A Biblia szerint Ábrahám nyájaival és sátraival itt telepedett le. Bementek. mint égen a csillag. Edom földének határán. És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak. évezredekkel ezelõtt állítólag hihetetlen dolgok játszódtak le itt. és jutának Izráel fiai az egész gyülekezet a Hór hegyére. és eltakarta ruhátlanságát. mivelhogy ellenszegültetek az én szómnak a versengésnek vizénél. Mivel Áron meztelenül állt a barlang elõtt. valamint a Tóra. Egy napon Ábrahám sátra elõtt ült. és felöltözteté azokba Eleázárt. hogy meghalt vala Áron. Több példányban is léteznek ugyan. és magához vette a lelkét. Fia.” (4Móz 20. a Hór hegyénél. nyolc mennyei ruhadarab ereszkedett alá. és egy aranytrónt találtak a következõ felirattal: Azé. Vedd Áront és Eleázárt. aki beleillik. Ábrahám testamentumában a látogatókat „mennyei 22 . elöl járt a jó példával. [33] A Biblia szerint Áron a Hór-hegy csúcsán halt meg: „Majd elindulának Kádesbõl. [35] Egy ránk maradt zsidó emlékben. A Hór-hegyen állítólag hirtelen megnyílt egy barlang. mert Áron az õ népéhez takaríttatik. a 13 éves Izmaellel együtt körülmetéltette magát. A legendás Ábrahám sírja jó példa a muzulmánok.

Jákobot és Izsákot is a családi sírboltba temették feleségeikkel.9) Õ maga és felesége. század) is állt ezen a helyen egy mecset. amelyekben szintén csontok zörögtek. az utódai által a jövõben birtokba veendõ földet. Állítólag fiait. A középsõ hajó mindkét oldalán kripták vannak. Már a keresztesek idejében (11–13. akik az égbõl jöttek. Sára oda temetkezett. a Makpéla barlangja fölött épült. és felfedezett egy ékszerûen beépített követ. Végigkopogtatták a falakat. A bibliai beszámoló szerint Ábrahám 400 latnyi ezüstért „Mamréval szemben” földet vett. a muzulmánok. melyet megígért Ábrahámnak. és késõbb a csontok közül néhányat Ábrahám-ereklyeként adtak el. Egy alkalommal egy imádkozó szerzetes huzatot érzett. hogy ennél az idõpontnál korábban mi állt itt. Arra még nem érett meg az idõ. hogy a sír felfedezése így játszódott-e le. hogy ez az a föld. és abba az irányba is tûntek el. a muzulmánok nem hajlandók leszállni Ábrahám sírjába. Az írás szerint „ez Ábrahám próféta sírja. A fáklyák imbolygó fényében a szerzetesek megfakult csontokra bukkantak a földön. hol lehet a légáramlat forrása. Ez alól vezet állítólag 68 meredek lépcsõ Ábrahám sírjához. egyike azoknak. mert Allah mindenkit vaksággal büntet. A mecset egyike a muzulmánok által legszentebbnek tartott helyeknek. és mögötte egy kicsiny. (1Móz 23. „Azóta senki sem volt lent Makpéla barlangjában” – állapította meg a kutatási célokból utazgató dán Arne Falk Rønne. zsidók és keresztények csodálatos szentélye. Végül eltávolítottak egy kõlapot. Nagy nehezen kihúzták a követ. Ábrahám sírjába azonban nem lehet bemenni. szétmállott a fal. melyekben állítólag Izsák ás Rebeka sírjai találhatók. és hogy találtak-e valóban valamit a szerzetesek és a keresztesek. Az ájtatos kutatók egyike nem akart belenyugodni ebbe a keserû csalódásba. Ábrahám mecsetjének jelenlegi õrzõi. és láss csodát. Keresztültörték a falat. és Hebront Szent Ábrahám városának nevezték el. Tovább tapogatta a falakat. melyekre aranyfonallal arab írásjeleket hímeztek. Nem tudjuk. hogy kolostoruk Ábrahám sírja. Eddig az idõpontig a szerzetesek csak az arab hagyomány alapján tudtak arról. Sírhelynek azonban nyoma sem volt. se írások vagy kelmék. Egy Ábrahámhoz hasonló személyiséget maguk a közvetlen leszármazottak sem tüntethettek el feltûnés nélkül egy kriptában. Végül is meglehet. A sárgaréz rácsozat mögül mélyzöld kelmék fénylenek elõ. aki Ábrahám nyomait követte (idáig). hogy elõítéletek nélkül utánajárhassunk ilyen rejtélyeknek.” Négy kicsi fehér oszlopon egy sötét faborítású baldachinhoz hasonlatos márványépítmény nyugszik. Hasonló indoklással akadályoznak meg az ortodox zsidók is mindenféle régészeti kutatást. ahol egy sírbolt is volt. Rebekával és Leával egyetemben. Mózes ötödik könyvében azt mondja az Úr. de õ (értsd Mózes) nem juthat el oda. és egy sarokban 15 urnára. ahol (Mamréban) maga Ábrahám õsidõk óta mûködött? És mi van Ábrahám kriptájával? Napjainkban Hebron város központjában a hatalmas négyszögletû Haram-al-Ibrahimi-mecset emelkedik. hogy az ásó kínosan meglepõ dolgokat hoz napvilágra. Izsáknak és Jákobnak. aki az õsatyák nyugalmát megzavarja. és felfedeztek mögötte egy barlangot. akik még beszéltek Istennel és segítõivel. Ennek megfelelõen Ábrahámot nagyon mély tisztelettel 23 . semmi. ami Ábrahámra vallott. ami Ábrahámra vagy a családjára utalt volna. Szerzetestársaival együtt kutatni kezdtek. Nyugodjon békében. és felfedeztek egy üregesnek hangzó helyet. Végtére is Ábrahám valamennyi törzs õsatyja volt. De az Úr dicsõségére felhangzottak a himnuszok. hogy a keresztes hadjáratok idején sok mindent küldtek a Szentföldrõl az európai kolostorokba és a Vatikánba. kör alakú helyiség került napvilágra. Voltaképpen miért nem vitatkozik senki ezzel az ostobasággal? Hogyan ígérhetett az Úristen Ábrahámnak olyan. Érthetõ ez? Egyáltalán nem érthetõ. Közismert.férfiaknak” nevezik. A sírboltban nem voltak sírmellékletek. A keresztesek kolostorrá alakították át a mecsetet. [36] Ma már nem lehet megállapítani.

övezhették. akkor (sok más gyerek mellett) Ábrahám nemzette Izsákot is. és ott Ábrahámnak nem volt sírja. A babiloniaknak más isteneik voltak. (A hasonló. Ézsaut és Jákobot. (1Móz 27. ahol Ábrahám letelepedett. hogy születésétõl kezdve isteni gondoskodásban részesült. Egyre galádabb fondorlatokhoz folyamodott: amikor az öreg Izsák megvakult. hogy Ézsau közvetlen leszármazottja volt a Titánok isteni nemzetségének. mivel maga Isten termékenyítette meg Sopraminát. Amennyiben Ábrahámot fiai valóban a Makpéla-barlangban temették volna el. Hol temették hát el Ábrahámot a valóságban. és az errõl szóló történetek függetlenítették magukat a kortól. – a mai Izrael területén telepedett le. Izsák a maga részérõl két fiút nemzett. nekik Ábrahám semmit nem számított. Zavaros idõszak volt ez. mind a Makpéla-barlang a szaúdarábiai tartományban. Ez azonban nem így van. õket mindhárom nagy világvallás hívei tisztelik. Éppen úgy. ahol kellene. [38] Júda beszámol születésérõl. Dávid stb. akkor a földrajzi helyeket. Aszírban található. és a Seirhegységben temették el. nem is szólva a temetkezési helyérõl. No és miért nem vált ez a fontos hely soha zarándoklatok célpontjává? A babiloniak megverték és elhurcolták a zsidókat. Hebronban azonban mindebbõl semmi sem látható. Ilyen Jákob és Lea negyedik fiának. aki „elõre és hátrafelé is tüzelt a lóról”. mert Jeruzsálemet csak Salamon alapította meg – már amennyire ez helytálló. és elvitatta bátyjától az elsõszülöttségi jogokat. A harcban Ézsau elesett. „és megáldotta õt”. Jákob 18 évig békében élt bátyjával. Meglepõdve értesülünk arról. és ennek megfelelõen az öröklési rendben az elsõ. Ábrahámról már megtudtuk. Namira és Hirbán közelében”. az óriással. a velük kapcsolatos történeteket és végül a hõsök sírjait is a megfelelõ helyeken kellene megtalálnunk. 24 . akik még „a mennyei hatalmakkal harcoltak”. Hebrontól északra egy arab faluba viszik a turistákat a Si’ir mecsetjébe. melyeket nem vettek bele a Bibliába. akkor ez a hely valamennyi törzs zarándokhelyévé vált volna. a Szentföldön bizonyosan nem. A szöveg egyes szám elsõ személyben íródott. Melkisédek anyját. Ábrahám sem ott nyugszik. [37] A Biblia nem tud semmit Ézsau haláláról. és a hagyománynak megfelelõen meg akarta áldani fiát. [30] A ligetet. fiatalságáról és harcairól. Azonban éppenséggel ide. Azután azt írja le az elbeszélõ. Ézsauval. mint a sírok.) Ugyanez a Melkisédek találkozott Ábrahámmal. Maqfala (MQFLH) helység mellett. és miért nem ismerjük a sírját? K. Ézsau csak ekkor követelte örökségét. Alatta van – állítólag – Ézsau sírja. hogyan harcolt Júda Áchorral. Sálémben állítólag egy Melkisédek nevû király uralkodott. Apokrifnak azokat a szövegeket nevezik. A zsidó hagyományoknak megfelelõen Ábrahám idejében kellett lenni egy Sálém nevû városnak. [7] Ez a Sálém azonban nem lehet azonos a késõbbi Jeruzsálemmel. Júdának testamentuma. és hogy Isten õt „különösen szerette. Annál is inkább. és mégis a bibliai történethez tartoznak. hogy mind Mamré. Egy föníciai monda arról tudósít bennünket. Ha az ember szó szerint veszi a Bibliát. Az áldozat végül egy angyal beavatkozásának köszönhetõen nem történt meg. akik a szélrózsa minden irányában szétszóródtak. hogy apja. akit nem a szokott módon nemzettek. Másként áll a helyzet az Ótestamentum apokrif írásaival. „ma kis akác. ugyanezen a hegyvidéken található a Makpéla (MKPLH) nevû kettõs barlang.” A titokzatos városban. Akárhol található is ez a hegység.és tamariszkuszerdõk alkotják Qun-fudha környékén. Ez azonban Jákobot nem zavarta.1) Érthetõ. Ha történelmileg helytálló lenne. Más volt a vallásuk. Salibi professzor bebizonyította. Ábrahám utódainak hosszú sora – Salamon. és erõs népével Jákob ellen vonult. akit isteni parancsra Ábrahámnak fel kellett volna áldoznia. akárcsak az összes többi pátriárka. in vitro megtermékenyítésektõl csak úgy hemzseg az ókori irodalom. Rebeka és a másodszülött Jákob megtévesztették. felesége. Az aggastyán Jákobot áldotta meg. Azt. mivel az Ábrahám-kriptában öt további tiszteletre méltó személy nyugodott. Ézsaut. Ézsau volt az idõsebb. ha az örökségébõl kitúrt Ézsau többé nem akart tudni a családjáról. A Biblia csak egyike az ebbõl a történelem elõtti korból származó forrásoknak.

a hitetlenség ismét terjedõben volt.” (2Móz 33. melyek vallásuk igazságait kérdõjelezik meg. versben arról biztosítanak minket. hogy Mózes testvére és a léviták fõpapja. akár egy baráttal. mindig egy különös felhõoszlop védelmezte a sátor bejáratát. Áron is részt vett ebben a bûnben. és ezt a bálványt imádta. és Istene megbízásának megfelelõen parancsot adott háromezer férfi lemészárlására: .3) De azért legalább engedte magát ékszerekkel kiengesztelni: „Azért most vesd le a te ékességeidet magadról. aki az ígéret földjén már megtelepedett népeket elûzte: „És bocsátok elõtted Angyalt. a hívõk mégis mindmáig nem olvashatnak olyan könyveket. Itt Mózes arra kéri Istenét: „Kérlek.2) Nagyszerû! Mielõtt megkezdõdött az utazás hátralevõ része. és 20. és elhulla azon a napon a népbõl úgymint háromezer férfiú. A sátorban Isten állítólag szemtõl szemben úgy beszélt Mózessel. IV.Az persze nyilvánvaló. De álljunk csak meg! A második könyvnek ugyanazon 33. Az aranyborjú látványától Mózes érthetõen „feldühödött”. Az ítélõképesség ezen hiánya érthetõ. hanem van bennük kurázsi. fejezetében pontosan ennek az ellentéte is meg van írva. Az egyház teológusai és a kis hitközösségek. Pál pápa nagyon jól tudta. Míg a 11. hogy az egész Ábrahám körüli kavarodás nem illeszthetõ bele semmilyen idõrendbe. Mózes még felállította a táboron kívül a szent sátrat. vers egészen más benyomást közvetít. mit cselekedjek veled. akik kritikus gondolkodású hívõk. hogy elvezeti a népet a tejjel.27–28) Az Úr. mézzel folyó országba. azután meglátom. hogy mindazok számára. már egymagában a Biblia is elegendõ okot szolgáltat arra. A szent hegy lábánál a táborban a köznép türelmetlen lett. egyik kaputól a másik kapuig. Pál 1967-ben érvénytelenítette ezt az indexet. és kiki ölje meg az õ attyafiát.. hogy feltétlenül hárítsák el a külsõ befolyásokat. egy könyvlistát. Én azonban úgy gondolom. Széttörte a vadonatúj törvénytáblákat. hogyan fognak a nyakas zsidók Mózes távollétében viselkedni. évben. barátját és rokonságát. a tiltott könyvek jegyzékét. Miután Mózes megkapta a tízparancsolatot. Bár VI. mert te keménynyakú nép vagy. és kiûzöm a Kananeusokat. Perizeusokat.” (2Móz 33. hogy meg ne emésszelek az úton. mutasd meg nekem a te dicsõségedet!” És a válasz? 25 . Egyszerûen felfoghatatlan. Õ maga azonban már nem érzett többé kedvet. azt az ördög mesterkedésének tartották és tartják ma is. hogy égnek álljon a hajuk. „ahogyan egy baráttal beszél az ember”. az Index librorum prohibitumot. és azt a „gyülekezet sátrának” nevezte el. egy angyalt bocsátott a zsidók rendelkezésére.” Egy királyságot egy elfogadható magyarázatért! Mert ugyan mit kezdhetett a Jóisten az ékességekkel? Mindenesetre saját személyét helyettesítendõ.” (2Móz 32. Emoreusokat. 19. Ebben nemcsak a frigyládát kapcsolták össze a „napok õsöregével”. hogyan ereszkedett le az Úristen a hegyre. hanem ezenfelül ha Mózes és Áron bent voltak. hogy az Úr szemtõl szemben úgy beszélt Mózessel. haragos volt. Végül is az embereket születésüktõl kezdve vallásosnak nevelték és arra ösztönözték. szekták vezetõi még mindig Isten szavának tekintik a Bibliát. és kérdéseket tesznek fel. Khitteusokat. Bármilyen kétely merült fel egy vallásos közösségben. akik nem hajlandóak mindent lenyelni. amikor még csak nagyon kevesen tudtak olvasni. Khivveusokat és Jebuzeusokat. és az egész nép átélte vele együtt.Menjetek által és vissza a táboron. miért állíttatott össze már az 1559. A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedének. aki most sem tudta. mégis megígérte. mindenfajta ékszerbõl és nemesfémbõl aranyborjút készített. hogy a zsidókkal együtt folytassa az utazást: „…de én nem megyek fel köztetek. a 18.

azt meg kell ölni.27) Ez nyilvánvalóan nem volt érvényes arra a számtalan jósra. a mikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással”. vagy viszketeges. hogy húst kérjen az Úrtól. Ugyanez érvényes a võre és az anyósra. majd bünteti meg végül az éhes népét? Vajon a zsidóknak bizonyos okból csak olyan ételeket volt szabad fogyasztaniuk. A férfit éppúgy. fejezet 10. azonban. Ám amíg a hús „még fogok között vala. aki a zsidókat „kiválasztotta” a többi nép közül. Hatalmas mennyiség lehetett. „Halállal lakoljanak. de orcámat nem láthatod. a ki szól vala a fedél felõl. vagy sömörös. mely a tenger felõl fürjeket terelt oda. Akinek akár a legapróbb testi hibája vagy valami más fogyatékossága volt. hogy szóljon õvele. akiknek „egy tagjuk (túl) hosszú”. vagy jövendõmondó lesz közöttök. Ahogyan várható volt. azokra. anélkül. Nekik állandóan vízióik. és azokra. Idegen vírusokkal és baktériumokkal fertõzõdhettek volna meg az emberek. és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén” (4Móz 11. mivel az apró állatok „egynapi járásnyira egyfelõl és egynapi járásnyira másfelõl a tábor körül. hogy ezért nyomban lemészárolták volna õket. Ugyanilyen könyörtelen a jövendõmondókkal szembeni bánásmód: „És akár férfi. (4Móz 11. A homoszexuálisokat is pillanatokon belül elérte a halálbüntetés.17) 26 . (3Móz 20. a 20. az nem közeledhetett az oltárhoz. de még a võ saját feleségére és annak anyjára is. Az ok az egyhangú étrend volt. mint a nõt. versben: „Azután kezemet elveszem rólad. (3Móz 21. vagy púpos. a templomelõcsarnokok és a belsõ szentélyek létének. Vérök rajtok. ezeket ma hátrányos megkülönböztetésként értelmeznénk. és szól vala vele. kõvel kövezzétek azokat agyon.” És a 23. A nép ismételten morgott Istene ellen. akár asszony. vérök rajtok. hogy õ volt az. halállal lakoljanak.33) Miért gondoskodik az Úr elõször hatalmas mennyiségû fürjrõl. megvilágosodásaik és látomásaik voltak. akiknek az arcát csonkították meg. monda. Mózesnek ekkor az az esztelen ötlete támadt. és hátulról meglátsz engemet. Ez érvényes volt a vakokra és a bénákra is. hogyha igézõ. Aki házasságtörést követ el. nem láthatod. vagy aki megszakadott” nem közeledhetett az Úr asztalához. akiket késõbb prófétáknak neveztek. mert nem láthat engem ember élvén. akinek fogyatkozása volt. versében olvashatjuk.24) Ennek megfelelõen alakulnak az új és vakon követendõ szabályok.”(4Móz 7. a zsidók a fürjeket mind szárítás céljából. és ezt nem tudták az istenek megakadályozni? Vagy fordítva volt? Attól féltek az istenek.89) Jókora adag hiszékenységet tételeznek fel egy egyszerû hívõrõl. aki az istenek arcába tekint”. vagy megsérült egy balesetben. a mely vagyon a bizonyság ládáján a két Kérub közül. mind azonnali fogyasztásra gyûjtötték össze.” Ugyanilyen magától értetõdõ ez az elutasítás a Gilgames-eposzban: „meg kell halnia annak. Isten nagy hirtelen szelet támasztott. hallja vala annak szavát.” Ezeket a kõkemény szabályozásokat Mózes harmadik könyvében.„Orcámat. és meg sem emésztettek vala.31) feküdtek. ha a férj mindkettõvel „feleségeként él”. hogy az emberek megfertõzik õket? Ez lett volna a valódi oka a tiltott városrészek. aki törött lábú vagy törött kezû. vagy törpe. amelyek a manna nevû alapélelmiszerbõl készültek? Az Ótestamentum Istene ismételten azt veri népe fejébe. és a zsidók táborához közel szórta le õket. Ezúttal Isten már csak egyfajta hangszórón keresztül érteti meg magát Mózessel: „Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába.” (3Móz 20. A papokra is különleges szabályok vonatkoztak. Jaj volt Isten azon szolgájának. ahová csak többszörös megtisztulás után és csak a legalaposabban kioktatott papok mehettek be? Isten a karanténban? Milyen isten? Milyen istenek? Mózes negyedik könyvében is ismertetik az Isten és szolgája közötti beszélgetéseket. „Sem az.

” (4Móz 31. nemesfémekre. A rabszolgákat senki nem kérdezte meg. hogy a két bûnös város lakói mohó 27 . Ráadásul néhány dolgot. 250 lévita összegyülekezett és kimondta: „Elég ebbõl!” Éppen Lévi fiai lázadoztak. sõt még fókabõrre is vágyik. Ebben egyetértenek az exegéták.35) Mit számít 250 halott összevetve azzal a számtalan törzzsel. amelyeket valamilyen fanatikus késõbb költött hozzá a Mózeskönyvekhez.34) Természetesen a nép újra csak morgott Mózes és az õ Istene ellen – a morgásnak nem akart vége szakadni. Feltehetõen ez történt a könyörtelen törvények közül néhánnyal. Én azonban eddig egyetlenegy meggyõzõ magyarázatot sem találtam arra. Korántsem! Az Úristen újra meg újra ékszerekre. szemet szemért.” [11] A Szodomát és Gomorát övezõ hagyományból ismert. Így hát az ember csak csodálkozni tud azon. „a kik férfit ismertek azzal való hálás végett…” (4Móz 31. melyek akkoriban már az Ígéret földjén éltek. És alászállanak azok és mindaz. elevenen a pokolra: és befedezé õket a föld. vagy – még õrültebb dolog – az emberekkel. Valószínûleg jókora adag düh gyülemlett fel bennük. Magától értetõdõen sok mindent szimbolikusan kell érteni – a teológusok szerint. És amit idézek. A felderítõk azonban féltek azoktól a népektõl. Ez a séma általános érvényû. (3Móz 24. õ ment oda hozzájuk – hogy családjaikkal együtt meggyilkolja õket. elõször fel kellett deríteni és késõbb meghódítani. amit õ maga csinált. tekintsék az Ótestamentum szövegeit Isten szavának. vagyis „törést törésért. hogy olyan sok teológus azt kívánja a hívõktõl. azzal azt kellett tenni. és amit a zsidóknak Isten megígért. Ebbõl a papok egy pontosan meghatározott résszel. ahol állítólag tej és méz folyt. melyik volt az eredeti szöveg. És megnyitá a föld az õ száját. és minden jószágukat.13) Aki azonban felebarátjának ártott. és elnyelé õket és az õ háznépeiket. és kikémleltette a régóta vágyott célpontot. más kérdés. meghasada a föld alattok. vagyis az a csoport. mint a sáskák. melyeket Mózes emberei – gyakran Istenük nagyszerû varázslatai segítségével – kiirtottak? Legalábbis így áll a Bibliában.17) Természetesen minden gyõzelemnél óriási mennyiségû zsákmány került a zsidók kezébe. és amikor azok vonakodtak megjelenni.” (4Móz 13. Hogy valóban így történt-e. hogy a három fõkolompos járuljon elébe. fogat fogért”. Ezt az Úr kifejezetten jóváhagyta. ezenfelül más-más szerzõ tollából származik. a kik Korei valának. nemcsak egyszer fordul elõ az Ótestamentumban. „…és azokból az Úrnak része harminckét lélek. hogy vajon mit kezdhetett az Úr a zsákmányolt ékszerekkel.40) Mindez iszonyatosnak és érthetetlennek hangozhat. egy csendes átkot is azonnal megkövezés általi halállal büntettek.” (4Móz 16. és olyanok valánk a magunk szemében. A zsidók sajátságos társadalmuk keretei között mindenesetre tarthattak rabszolgákat. Mózes megparancsolta. „Kivétel nélkül teljes értékû tudósítás Isten szaváról. Mózes könyveinek szövege különbözõ idõpontokban jött létre. amelyik a frigyládát vihette. és azokat a nõket is. a mi az övék. finoman szõtt anyagokra. és minden embert. az óriások közül való Anaknak fiait. Az Úr embereket is követelt.31–33) És mi történt Lévi 250 fiával? „És tûz jöve ki az Úrtól és megemészté ama kétszáz és ötven férfiút…” (4Móz 16. a mint elvégezé minde beszédeket.Az új Isten ellen irányuló szitokszót. és gondját viselte a „napok õsöregé-nek”. késõbb toldottak hozzá. Az Ígéret földjét. E szerint Mózes hadserege az összes midjánita férfit lemészárolta. A mai írástudók is alig tudják már megmondani. ami az eredetiben nem szerepelt. Természetesen „isteni” haditechnika segítségével: „És lõn. „felemelt áldozattal” az Úrnak adóztak. De ez nem volt elég. és az õ szemeikben is olyanok valánk. Mózes felderítõket küldött az ígéret földjére. Meg óriásokkal is találkoztak: „És láttunk ott óriásokat is.

halállal lakoljon. vigyék el az ilyet Áronhoz. és a választott népnek semmilyen kibúvót nem engedve adta át tudását: „Ha valamely ember testének bõrén daganat. Ha valamely asszony akármely baromhoz járul. de annak felülete nincs mélyebben a bõrnél. mind a barmot.És nézze meg a pap azt a test bõrén lévõ fakadékot. ha valaki az Úrhoz közelített. és a barmot is öljétek meg. Modern rendelkezések születtek a teljes körû és gondos fertõtlenítést illetõen is. aki illet valamit. hacsak nem élõlények vagy szobrok voltak. A Bibliában mindezen higiéniai intézkedések kizárólagosan a választott népre vonatkoznak. hanem ha egy ember bizonyos meghatározott szimptómákkal ott tartózkodott. tehát egyáltalán nem érintkezett vele közvetlenül. a háznak minden tapasztékát is” a városon kívül egy tisztátalan helyre kellett szállítani. hacsak alaposan meg nem fürdött elõtte. aki illeti… a testet. mossa meg ez a ruháját. Valaki azért illeti az õ ágyát. sátrakat. de így van. De az Ótestamentum ellentmondásai égbekiáltóak. Az állatok hulláit nem volt szabad megérinteni. mossa meg a ruháit és mosódjék meg vízben… És ha ráköp a (beteg) magfolyós a tiszta emberre. Azt. Mihelyt látja ezt a pap. és mosódjék meg vízben… És minden nyereg is.15–16) A zsidók Istene vitathatatlanul kiismerte magát a modern higiéné területén. Áronnak pontosan be kellett tartania Urának tisztálkodási és öltözéket illetõ elõírásait.szexuális vágyaikat semmilyen módon nem korlátozták. és a szõre sem változott meg fehérré. Az épületekrõl le kellett vakarni a vakolatot. Ha a szõr a fakadékban fehérre változott. és – ahogyan az utóbbi esetben történt – a páciens elkülönítõbe kerüljön. Ha pedig fehér folt van a teste bõrén. Ezt a ragályos perverziót radikálisan el kellett törölni. amelyen fekszik… és minden holmi is. a többi népnek nem volt meg ez az elõjoga. tisztátalan legyen… A cserépedény pedig a melyet… illet. (3Móz 16. hogy más népek istenei is. hogy azzal magadat megfertõztessed. törettessék el…” (3Móz 15. tisztátalannak ítélje azt. a mi annak alatta vala. hogy az meghágja õt: öld meg mind az asszonyt. Ennek megfelelõen alakultak a büntetések: „És semmiféle barommal ne közösülj. Úgy tûnik. „hogy meg ne haljon”. hogy a Bibliában olyan technikai leírások is elõfordulnak. csak a zsidókat tanítják meg arra. és ha a fakadéknak a felülete mélyebben van az õ testének bõrénél: akkor poklos fakadék az.” (3Móz 18. mossa meg ruháit és mosódjék meg vízben… az is. amelyre… ráült. és asszony se álljon meg barom elõtt. sõt egész házakat nyilvánítottak tilalmas területté. hogy diagnosztizálják a betegségeket. másrészt viszont a fürdési és öltözködési szabályokat kínos alapossággal kellett betartani. vagy fehér folt támad. hogy meghágja õt. aki a holmira ült. A követendõ eljárással kapcsolatos elõírások nem engedtek kibúvót: „Minden ágy. tisztátalan legyen. fejezete alaposan tárgyalja ezeket a higiéniai utasításokat. [30] Innen származik a szodómia kifejezés. Tökéletes szabályok a ragályok leküzdésére. halállal lakoljanak…” (3Móz 20. amelyre ráül. Nemcsak mindkét nemmel. tisztátalan lesz. vagy tarjagosság. hanem állatokkal is üzekedtek.2) Szomorú. akkor rekessze külön a pap a fakadékos embert hét napig.” (3Móz 13. legkevésbé egy kellemetlen szagú fickó.2–4) Arról volt szó. abszolút testi tisztaságot követeltek papjaiktól. és a fáit is. Semmilyen tisztátalan dolog nem kerülhetett az Úr közelébe. mossa meg a ruháit és mosdjék meg vízben… Az is. és „a házat köveivel együtt.23) „Ha pedig valaki barommal közösül. Nemcsak a fertõzõ betegségben szenvedõ embereket zárták ki a közösségbõl. és maga Áron sem mehetett a szent sátorba. Ugyanakkor szükséges közbevetõleg megjegyezni. Egyrészt Mózes sohasem pillanthatta meg Istene orcáját. melyeknek manapság is utána lehet számolni és le lehet õket rajzolni.4–12) Mózes harmadik könyvének 13–16. és amelyek sok minden egyébre. csak nem egy 28 . hogyan lehet fertõzõ betegségeket vagy ragályok kitörését megakadályozni. És akárki is. fertelmesség az. a paphoz…. és az õ testének bõrén poklos fakadékká lehet.

Mikor ugyanis a törvénytáblákkal lejött a hegyrõl. (Idõvel. De a gondolatokat nem lehet úgy megsemmisíteni. Az nem zavarja õket. hogy Mózes soha nem látta Urát szemtõl szemben. míg kijõve… És az Izrael fiai látták a Mózes orcáját. egy új birodalom létrehozását – csakhogy nem történt semmi. hogy az õ orcájának bõre sugárzik. föl a leplet. hogy Õvele szóljon. Mózes arcával történt valami. és Karl Rahner teológiaprofesszor 29 . forrás a 39.” [11] Ha az egész Biblia „teljes értékû tudósításokból” áll. Többször is megjósolták Isten újbóli eljövetelét. hogy féltékeny (14. hogy nem akarunk tudni. jegyzet. Ezékiel címszó). „nem tudta. A történelmi kutatások mindmáig azt bizonyítják. miután megkapta utasításait az Úrtól a hegyen? Ezt éppoly kevéssé tudjuk. hogy vele szóljon. Mózes második könyvének 34. hogy az ilyen szellemi attitûd nem teszi lehetõvé az értelmes megegyezést a szomszédos államokkal. akik a Tóra minden egyes szavához ragaszkodnak. és hogy Mózesnek semmi esetre sem szabad más ország lakóival megegyezést kötnie. Eltorzultnak látszott volna Mózes arca. mivelhogy Õvele szólott”. és az új csermelybõl folyam lesz. hogy ez a bibliai hely eredeti-e. Egyetlenegy sem helytálló ezek közül az idézetek közül (aki többet szeretne tudni errõl. A hitnek nincs szüksége bizonyítékra. ha engedik az embereket szabadon gondolkodni és kombinálni. ha a valóságban káosz uralkodik. Ámde minden vallásos társadalom éppen ezt próbálja megakadályozni. hogy az õ orcájának bõre sugárzik. és senki nem kívánja meg a te földedet…” (2Móz 34. Mi marad az ótestamentumi Istenbõl az ellentmondások felsorolása után? Egy agg jezsuita. úgy gondolta. mint annyi más? Ámde: a Bibliában található elbeszélések „kivétel nélkül teljes értékû tudósítások Isten szaváról. levevé a leplet. féltek közelíteni hozzá… Mikor pedig elvégezte Mózes velök a beszédet. leplet tõn orcájára.29) Mózes talán az Úrral történõ negyvennapos találkozása után „sugárbetegségben” szenvedett? Peter Krassa már 30 évvel ezelõtt ezt feltételezte. mígnem bemene. nem szeretném ebben a fejezetben újra tárgyalni (lásd 33. Ám úgy tûnik. Az ortodox zsidók. és még ha sikerülne is erõszakos csoportosulásoknak elapasztani az áradó gondolatokat.30–35) Le a leplet. mivel a kutatás és a gondolkodás feltétlenül más eredményekhez vezetne. Már utaltam arra.24) Hol él ma „Isten népe”? Szétszóródva minden földrészen. Ez a séma általános érvényû. hogy Isten talán valamiféle gondolkozásra késztetõ feladatot adott nekünk. [40] Az Ótestamentum alapján Mózessel valóban valami különös történhetett: „És a mint Áron és az Izrael minden fiai meglátták Mózest. És mikor Mózes az Ur elébe mene.” (2Móz 34. hogy sugárzik a Mózes orcájának bõre.metafizikai Istenre utalnak. valamikor a jövõben számítanak az új birodalomra. vagy ugyanúgy késõbbi írók utánköltése. Mi lenne a világból nemzetközi megegyezés nélkül? Az Úr megígéri: „Mert kiûzöm a népeket elõled és kiszélesítem határodat. És egyáltalán nem csak a keresztényekre gondolok! A szabad gondolkodás a fanatikus hívõk számára iszonyatosnak tûnik. amíg ez az érdeküket szolgálja. Ez a folyamat vég nélküli. fejezetében az Úr megerõsíti. Szívük szerint már holnap. (2Móz 34. Amíg az emberek életben vannak. mint azt. Rájöttök-e a válaszra? Bizonyára. mint a kutatások eredményeit. biztonságot ad még akkor is. akivel egyszer beszélgettem. és Izraelt minden oldalról szorongatják a szomszédai. Buzgó hívõk minden elképzelhetõ bibliai idézetbõl a Messiás visszatérését jósolták. A szöveg hátralévõ részében nem esik több szó a lepelrõl. gondolkodni fognak. A hit azt jelenti. jegyzetben). mindig fel fog buzogni egy új forrás. vers).) A Bibliában Isten Mózessel és Ábrahámmal is több örök szövetséget kötött. olvassa el a harmadik fejezetet. és Mózes a leplet ismét orcájára borítá. hogy egyet sem tartottak be ezek közül.

az új Jeruzsálemet. akkor a hívõk a Jelenések fejezeteit is készpénznek kell hogy vegyék. Az einsteini formulák szerint az univerzum nem lehet nyugalmi állapotban. Ez addig tartott. És mibõl lett az.” (János Jelenések 21. így jutott el 1948-ban George Gamow fizikus és asztronómus az õsrobbanás-elmélethez. aki ellentmondás nélkül illeszthetõ minden filozófiai iskolába? A Bibliában éppoly kevéssé találjuk. Mindig is létezett – állítják õk. és amennyiben ezek még nem álltak rendelkezésre. és mindez „örök idõktõl” a „végsõ megváltásig” meg volt tervezve. És templomot nem láttam abban… És a városnak nincs szüksége a napra sem a holdra. Más asztrofizi-kusok nemcsak azon törik a fejüket. Ezek természetesen csak a hitetleneket sújtják. Ebben a tudományágban a legfelfoghatatlanabb dolog is lehetségessé válik.szerint az Ó. Ebben szörnyû csapásokról lehet olvasni. A tudósok és politikusok szidják ezt az ostobaságot.és Újtestamentum szent iratainak „ugyanaz volt az ihletõje”. hogy az agytekervényeket új. vagy semmit. hanem hogy egyáltalán létrejött-e az univerzum. Ez természetesen nem volt elegendõ az univerzum megértéséhez. hanem misztikát is jelent. akkor matematikai alapon létrehozták õket. Új teóriákra volt szükség. melyekkel a bosszú valamilyen angyala árasztja el a földet. amíg a tudósok fel nem fedeztek olyan nagy távolságra lévõ galaxisokat. amely nem létezik az asztrofizikában. És én… láttam a szent várost. hogy nemsokára földönkívüliek fognak megjelenni. akik évek óta olyan kijelentéseket tesznek. mint más szent és nem szent írásokban. és az emberiség egy kis részét magukkal viszik egy másik világba. Vagy mindent. De úgy látszik. Ez még az én iskolás koromban is megtámadhatatlan igazságnak számított. nem tudják. Felfoghatatlan! Olyan szó ez.1–2. és a tenger többé nem vala. mivel az Edwin Powell Hubble-féle „vöröseltolódás” (az úgynevezett Doppler-hatás) alapján be lehetett bizonyítani. Ráadásul a Dopplerhatás következtében az említett galaxisok közül néhány a fénynél nagyobb sebességet ért el. Mert az Úr állandóan ítéletet és büntetést követel. A Stanford Egyetemen mûködõ Andrei Linde fizikus kifejlesztette a „buborék világegyetem”-teóriát. Akár egy kristályvízzel teli fürdõkádban. Talán léteznek ezek a szálak – senki sem tudja bizonyosan –. új dimenziókra volt hát szükség. mint az átlátszó üveg. Az asztrofizika az elmúlt évtizedekben az univerzum létrejöttérõl és jellegérõl több modellel is szolgált. A világegyetem állandóan robbanó és újraképzõdõ buborékokból áll. Így hát Edward Witten fizikus életre hívta a vibráló membránok elméletét. ami mindig is létezett? És 30 . de nem magyarázzák meg az univerzum felépítését. Az M nemcsak membránt. mert arra csábít. hogy világítsanak benne. hol kell keresni az ilyen gondolkodásmód forrását: a bibliai Jelenésekben. Oskar Klein asztrofizikus gondolta ki a fonalteóriát (a világegyetemet energiaszálak hálózzák be). és elhessegessük magunktól az aktuális problémákat. gondolkozásra késztetõ feladat foglalkoztassa. Egy átlagpolgár számára ez a tíz sem hozzáférhetõ – csak a tudománnyal foglalkozók fejében és számítógépeiben léteznek. Valaha huszonöt térdimenzió volt az asztrofizika komplikált világában – hogy még inkább megkeverjék a dolgokat –. melyeket már nem lehetett ezen teória keretei közé illeszteni. olyan. A Jelenések az Újtestamentumba vannak besorolva. hogy hogyan jött létre. hogy ölbe tett kézzel üljünk. A sok okos ember által kiagyalt összes teória ellentmondásos. Az a fõ. Ettõl kezdve a világnak volt M-teóriája. és állítólag János evangélista a szerzõjük. ám pillanatnyilag már megint beérik tízzel. úgy képzõdnek egyre újabb buborékok – új õsrobbanások. amely… szálla alá a mennybõl… és a város utczája tiszta arany. Ámde – minõ csoda – ezen szörnyû idõk után új ég és új föld fog keletkezni: „Ezután láték új eget és új földet. Igazuk van. amik viszont más teóriákkal álltak ellentétben. mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt vala. 21–23) Ismerek ufóhívõket. ami szintén ellentétben áll Einstein megállapításaival. A galaxisok sebesen távolodnak egymástól. Akkor hát mi van? Hol az az Isten. Matematikai alapon fekete lyukakat számoltak ki.

egy bizonyos 31 . az információk egy darabjával rendelkezõ bit újra meg fog érkezni valamikor a robbanás középpontjába. Azért. hogy ez a számítógép kifejlesztette személyes öntudatát. hiszen a számítógép mindent tud. személyes öntudata elpusztulna. Kivéve. Mégis szeretném ezt a megfoghatatlan AZ-t legalább modellszerûen bemutatni. ha ez az értelem egy napon egy õsibb intelligencia hatására kitágulna. Mi. a szétválás elõtt nem létezõ tapasztalattal több lesz a személyes tudat része. Ha ez a számítógép kilõné magát a világegyetembe. Big Bang – õsrobbanás. Marad egy gigászi univerzum trilliószámra létezõ csillagokkal és bolygókkal. Errõl már a régi indiaiak is tudtak. hogy komolyan hisszük: a teremtés nagyszerû szelleme pusztán azért kezdett ebbe a gigantikus játszmába.hogy fog mindez végzõdni? Paul Davies [41] fizikus az õsrobbanás (Big Bang) mellett feltételez egy Big Chrunchot (nagy összeomlás) is. hogy létezik-e egyáltalán az idõ fogalma vagy sem. ámde – megértésüket kérem! – ez végül is csak egy demonstrációs modell. gyermekeket és népeket semmisítsen meg. Ez természetesen önellentmondás. És azután saját magát robbantja fel. Ennek ellenére minden bit egy mûvelet. Mégis annyira fontosnak tartjuk magunkat. Egy. melyrõl idõközben azt már megtudtuk. Történt valami. amely minden keletkezés kezdete elõtt létezett. Mindezt azért. Képzeljük el továbbá. A számítógép kezdetben meglévõ tudatossága megszûnt. és büntetéssel sújtson.) Csak egy igazság vehetõ ki világosan. ha egy egész rakás memóriaegység összetalálkozott volna. ami már az õsrobbanás elõtt is létezett. emberek ezen az aprócska bolygón olyanok vagyunk. az emberi nyelvben semleges nemûnek kellett lennie: AZ. hogy a háttérben valami még nagyobb áll. amelyik – legalábbis az Ótestamentum leírása szerint – még sokáig nem akart hinni ebben az Istenben. Minden memóriaegység újra elfoglalja majd eredeti helyét. (Mely utóbbi természetesen ellentmond a fizika energiatörvényének. higgyen benne és szeresse. és új tapasztalatokat fog gyûjteni. Ezt követõen a világegyetem története újra elölrõl kezdõdik. Ezt természetesen a számítógép agya is tudja. hogy a bolygón ocsmány tragédiát rendezzen. Bitek trilliárdjait lövi ki méretüktõl függõen. Ha a hosszú út alatt egy bit feltette volna magának a kérdést: „mi értelme és célja van a száguldásomnak”. hogy véget vet az unalomnak. Honnan vegye ezeket? Hiszen már mindent tud! Most a számítógép agya nekilát. hogy végtelen. az õsszellemnek. a szuperagy személyes tudata ismét helyreáll – egyetlen lényeges különbséggel: minden egyes bit átélt valamit a robbanás pillanatától a visszatérésig. hogy az emberek közül kiemeljen magának egy makrancos. hogy egy bûzlõ. Minden megjelölt. állandóan morgó népet. körülírni vagy akár kikalkulálni is lehetetlen az emberi értelem számára. A robbanás pillanatától kezdve a visszatérés másodpercéig egyetlen bit sem tudta. és a jövõben is bárkit elítéljen. A mindentudás idõvel unalmassá válik – függetlenül attól. hogy az elbutult emberiség elismerje. lármás és veszélyes jármûvön meglátogassa mikroszkopikus méretû planétánkat. hogy valaha aprócska része volt egy nagyobb tudatnak. vagy „ki hozott létre engem?” „Honnan jövök?” – nem lett volna rá felelet. hogy megújul-e állandóan és újjászületik-e valahol. Utána lehet olvasni a védikus iratokban. A számítógép mindentudása megnövekedett. hogy minden memóriaegységet megszámozzon és egy bizonyos sorrendben megjelöljön. de azt még nem. Azért. hogy úgy mondjam. eltérõ sebességgel a világegyetem ürességébe. Hol van azonban még hely ebben a modellben a „jó Isten” számára? Az õserõnek. Elhatározza hát a számítógép. a buborékuniverzumok és minden általunk elgondolható gondolat elõtt. akár a mikrobák egy hatalmas óceánban. és esetleg megsejtették volna. Ezt az AZ-t megérteni. De az eszes Önmegsemmisítõ a robbanás utáni jövõt elõre programozta. Nem éppen keresztényi eljárás. nincs többé. vagy végezetül elnyeli saját energiáját. a fekete lyukak és vonalak elõtt. füstölõ. Eszmecseréknél a következõ gondolatmenettel próbálkozom: Képzeljünk el egy száztrilliárd memóriaegységgel – szaknyelvben bitekkel – felszerelt számítógépet. Ez az öntudat azonban a trilliárdnyi bithez van kötve. Kivéve.

Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett. mi is egységben találunk újra egymásra. Mindnyájan részei vagyunk ennek az õserõnek. Mindnyájan az AZ-hoz tartozunk. „mi okból” kérdésekkel kínozza magát. a filozófus és teológus írja: „A tudást nem feltétlenül tudományos úton kell megtalálni. mert teheneket és kövér patkányokat tartunk szentnek (hinduk stb. amelyre a vallások az Istenfogalmat alkalmazzák. hogy a Biblia és más régi iratok ellentmondásait – erre még visszatérek – analizáljuk.” És valóban. az úgynevezett jelentõs hitigazságok közül egyre sem tettek szert ily módon. mely az Isten-fogalom szinonimája. Ha ez a leegyszerûsített hasonlat segíthet abban. Miként a számítógépbitek. a nagyszerûnek azon általános érzete 32 . • Elõbb vagy utóbb kapcsolatba fogunk kerülni földön kívüli intelligenciával. Csupán a legvégén Teilhard de Chardin (1881–1955) Omega-pontját [42] elérve fogjuk csak újra megérteni. hogy az AZ-nak. muzulmánok). • A genetika. mert nem eszünk disznóhúst (zsidók. és vissza fogunk találni a végtelen kozmologikus közösségbe. Ilyen nézõpontból a faji diszkrimináció is humbuggá válik. és iszonyú módon keresztre feszítettük. a mi lett. akkor az AZ maga a teremtés és egyidejûleg saját teremtésének terméke. hogy valamennyien annak a hatalmas AZ-nak vagyunk apró részei. Az a megbabonázó. erõs és jólesõ közösségi érzés uralkodik. Csak az a szomorú. Mit kellene hát tenni? Romboljuk le a templomokat? Robbantsuk fel õket? Soha! Ahol az emberek összegyûlnek. Más Napok és az összes anyag trillióival egyetemben mikroszkopikus nagyságú részei vagyunk az AZ-nak. hogy az AZ-jelenséghez közelebb kerüljünk. melyek segítségével gyermekek és félvadak számára lehetséges egy elmesélhetõ történetet közvetíteni. Minden elmélet ellenére át fogjuk lépni a fénysebességet. hogy egy kevés idõre anyaggá alakul át. az asztronómia és a kommunikációs eszközök sosem volt méretûvé tágították horizontunkat. Hogyan mutatkozunk be a földönkívülieknek? Azt akarjuk. Olyan gondolatokkal.). Odakünn az univerzumban. hogy mi is egyesítjük magunkban a teremtés okát és eredményét. az AZ-nak. mert szombaton nem használjuk a villanykapcsolót (ortodox zsidók).teremtési eljárás kezdete és vége volt egyben. János evangélista így írja le a keletkezést: „Kezdetben vala az Ige. Ha azonban az AZ-jelenség úgy határozott. [43] Új évezred kezdõdött… Milyen a dolgok állása? • Az emberiség öt nagy vallásra és ezer rivalizáló szektára forgácsolódott szét. Ennek a vége beláthatatlan. hogy két évezred alatt az Isten-fogalmat lehetetlen elképzelésekkel terhelték meg.1–3) Nem tudjuk. Én amellett vagyok. és Isten vala az Ige. „honnan”. akkor sokat értem el. Ezek a filozófiai képek nem újak. Mintha a hangvilla megcsendülése inspirálna. A gondolkodásra késztetõ feladat megoldása éppen az lehetne. Vagy mert megkínoztuk Istenünk fiát. pusztán a jelenkori számítógép-hasonlat az új. mindenféle õsrobbanás elõtt léteznie kellett. hogy a harmadik évezredbe való átlépéssel érjen véget a földön a sokistenhitûség. Valamennyi filozófia a „miért”. és a teremtést dicsérik. hogy egy idegen intelligencia szellemileg alacsonyabb rendûként kezeljen minket. melyet az új tapasztalati faktor megsokszorozott. hogy az õsrégrõl ránk hagyományozott iratok ismernek hasonló elképzeléseket. És végtére is az akarnok. Azzal a különbséggel persze. A megoldás valahol máshol van. Számomra logikusnak tûnik. ámde – ahogy Pucetti professzor. háborúzó és rémtetteket elkövetõ vallások vezettek minket ehhez a felismeréshez. és az Ige vala az Istennél. honnan vette János ezt a sziporkát.” (Jn 1. hogy a feladat végén tisztán és világosan felismerhessük: bibliai megnyilatkozása alapján az ótestamentumi Isten nem metafizikai jellegû volt.

az univerzum hatalmas szelleme közös dicséretének helyei. Ezek a gyülekezõhelyek szükségesek maradnak. A többi meglehetõsen felesleges.lebeg a helyiségben. 33 . az AZ. A templomok az eszmélkedés színhelyei. a meghatározhatatlan. amit Istennek nevezünk.

május 13-án János Pál pápa csak hajszál híján menekült meg a haláltól. hanem lényegi különbség áll fenn. És mi áll a valóságban az (állítólagos) harmadik titokban? Nincsenek benne szenzációk. Azt kell ebbõl következtetnem. és ne kérdezõsködjetek.és Újtestamentumból álló Biblia lett. Joseph Ratzinger.2. hogy a személyes kinyilatkoztatás a hitre és arra a bizonyosságra vonatkozik. hogy emberré vált fián. II. ha a következõt tudja: Ha azt kéne olvasniuk. hogy emberek millióit egyik percrõl a másikra elszólítja a halál. az Ördög is osztogat személyes kinyilatkoztatásokat? Az egész világon nagy várakozás elõzte meg Fátima harmadik titkát. hogy az ellenkezõ oldal. mert a Bibliában Isten fokozatosan engedte. a római Hittani Kongregáció elnöke és német bíboros kenetteljes szavakkal kommentálta a nyilvánosságra hozatalt. Közismert. mert még 1960-ban azt mondta a pápa. hogy nem hozhatja nyilvánosságra a titkot. az emberekkel közös történelme is egyetlen. ami „hitünket” érinti. Minden mást bízzatok az Istenanyára”. az Evangéliuménál fontosabb rendnek tünteti fel magát. Ráadásul a nyilvánosságra hozott szöveg nem is felel meg a valóságnak. és megjósolják a pápa ellen elkövetett merényletet. Ha már az örökkévaló Isten megkülönbözteti a személyeset és az univerzálisát. Ez minden idõben érvényes. mondja a mélyen hívõ bíboros. melynek eredménye a kétrészes. Ezenkívül minden kereszténynek elég kell hogy legyen. Azért hívják kinyilatkoztatásnak. A személyes kinyilatkoztatás tekintélye lényegesen különbözik az univerzális kinyilatkoztatásétól. mivel „hitünket” érinti. hogy Isten szól. Az univerzális kinyilatkoztatás jellemzi Istennek az egész emberiség számára történõ megnyilvánulását.” [44] Zavaros logika. és olyan sincs. Jézus Krisztuson keresztül az egész világot magához vonzza és eggyé váljon vele. akkor a személyes kinyilatkoztatásnak is Istentõl kellene származnia. aki minket az Evangélium felé és nem tõle el vezet. Ekkor tüzelt pisztolyából a merénylõ. míg maga is emberré nem lett. A kettõ között nemcsak fokozati. és a beteljesedést Jézus Krisztus életével. „Ha a személyes kinyilatkoztatás Krisztussal ellentétes irányba vezet… vagy akár más és jobb. fejezet HAZUGSÁGOK FÁTIMÁVAL KAPCSOLATBAN Az álszentek erkölcsi megbotránkozás segítségével látszanak szentnek. halálával és feltámadásával érte el. nincsenek medrükbõl kilépõ tengerek.” Megtudjuk továbbá. akkor biztosan nem a Szentlélektõl származik. hogy az emberek felismerjék. Íme a Vatikán által közreadott változat: „Irántatok és Istenem iránti engedelmességbõl írok. június 26-án nyilvánosságra hozta „Fátima harmadik titkát”. Mivel Isten egyetlen. a méltóságos leirai 34 . Ali Agca a Szentatyára a Szent Péter téren. aki Õexcellenciáján. Merthogy a személyes kinyilatkoztatás csak akkor jön Istentõl. hogy az óceánok egész földrészeket árasztanak el. A személyes kinyilatkoztatás a hithez nyújt segítséget. Nem így van. Ebben állítólag beszámoló található az egyház 20. hogy nyilvánosságra hozzák ezt a titkot… Imádkozzatok. akkor igazán nem kellene többé arra vágyniuk. Ó. századi üldözésérõl. se milliónyi halott. János Pál pápa pedig 1980-ban Fuldában azt nyilatkozta a meglepett újságíróknak: „A súlyos tartalom miatt Szent Péter hivatalában elõttem járók egy diplomatikus változatot részesítettek elõnyben. hogy 1981. „Az egyház tanítása különbséget tesz az univerzális és a személyes kinyilatkoztatások között. nincs világvége. A személyes kinyilatkoztatás mértéke és értéke a Krisztusra történõ hivatkozástól függ. [45] Ilyen súlyos kijelentések után valami világrengetõt lehetne várni. (Helmut Qualtinger) A Vatikán 2000. Egészen addig. ha az Evangélium felé vezet.

Ebbe gyûjtötték a mártírok vérét. aki bal kezében egy lángpallost tartott. Amikor megérkezett a hegyre. hogy ez a Szentatya. fájdalommal és aggodalommal eltelve imádkozott a halottak lelkeiért. május 13-i merénylõ az isteni terv gondviselés által irányított eszköze volt. Különbözõ más püspököket. félig lerombolt városon. Miasszonyunktól balra és kissé fölfelé egy angyalt láttunk. amit már bemutattam nektek. 1981.püspök úron és mindnyájunk legszentebb anyján keresztül megbízott engem ezzel. Hogyan értelmezi a Római Hittani Kongregáció elnöke ezeket az ellentmondásokat? Ratzinger bíboros szerint a napvilágra került titok kulcsszavát „salvare le anime” (megmenteni a lelkeket) kell ezen érteni. ezért nem is cselekedhetett szabadon…” Itt szerényen közbekérdeznék: mi köze az 1981. vagy most hazudik a nagyméltóságú Ratzinger bíboros. amikor Fátima harmadik titkáról nyilatkoztak. bûnbánat! És egy hatalmas fényben láttuk. se másokra nem lõttek. letérdelt a nagy kereszt lábánál. hogy Isten »úgy néz ki. Az egyház útját tehát kálváriaként ábrázolják… 35 . papok. bûnbánat. semmilyen múltban történt vagy jelenben zajló dologról nem szól – a pápa elleni merényletrõl sem. A kereszt két ága alatt két angyal volt. Ráadásul a Vatikán által nyilvánosságra hozott variáció. mint a tükör elõtt elhaladó személyek«. Ratzinger bíboros a bejelentett jövõ képét homályos múlttá ferdíti el.” [44] Ez a publikáció. penitenza” (bûnbánat. hanem a pápa útja meggyilkoltak holttestei mellett is vezet el. „nem megváltoztathatatlan jövõ”. ingadozó léptekkel. excellenciás uraim. melyekkel útközben találkozott. melyben a Szentatyát sok más emberrel egyetemben lelõtték. melyek például azt mondják. Ekkor egy csoport katona. láttunk egy fehérbe öltözött püspököt. Ez jut kifejezésre a „penitenza. amelyhez hívõk milliárdjainak serege tartozik. mely a rögzített jövõt mutatja. mintha fel akarnák gyújtani a világot. nem olyan film. Hasonlóképpen haltak meg egymás után a püspökök. Sokkal inkább van szó „egy nagy városról. Kommentárja szerint: „A pápa a többiek elõtt jár. papokat. és a lelkeket itatták vele. és nagy hangon kiáltotta: Bûnbánat. paratölgyhöz hasonlatos fatörzsekbõl való nagy kereszt volt. Vagy korábban hazudtak a pápák. Sajnálatomra. mely félig elpusztult”. szerzetesek és különbözõ világi személyek. mindegyiknek egy kristály öntözõkanna volt a kezében. melyet a Vatikán – mégiscsak a római katolikus egyház legfelsõbb fóruma. és reszketve. május 13-i merénylõnek egy félig lerombolt városhoz? Mi köze egy csapat katonához? És mi köze ahhoz. Maga az ember hívta ki önmaga ellen a lángpallost találmányaival. aki lõfegyverekkel és nyilakkal lõtt rá. Nemcsak a város házai hevernek részben romokban. hogy az 1981. és az volt a sejtésünk. eltérõ társadalmi osztályból való és különbözõ rangú férfiak és nõk. megölte. bûnbánat. hanem a (lehetséges) jövõ „pozitív irányba történõ megváltoztatására vonatkozó” terv. A két rész után. és lángok csaptak ki belõle. se Róma nem volt félig elpusztítva. amint egy meredek hegyre kapaszkodtak fel. a Szentatya átment egy nagy. a legjobb esetben is csak féligazság lehet vagy félhazugság. a kard szikrákat szórt.” A lángpallosos angyal a törvényes rendet jeleníti meg. penitenza. és amely a hívõk számára az igazság legfelsõ fórumát is megtestesíti – tett közzé. hogy a pápa mellett sok más embert is meggyilkoltak? Minél magasabban állnak az egyházi hierarchiában a teológusok. szerzeteseket és szerzetesnõket láttunk. Márk evangéliumának elején emlékeztetnek minket: „Térjetek meg és higgyetek az evangyéliomban. akik istenhez közeledtek. de a lángok kialudtak. Az egész látvány. Mielõtt megérkezett oda. Milyen eszközzel? Természetesen bûnbánattal és belátással. melyek körülveszik. amikor a pápára lõttek. reszketve és szenvedve mindazon borzalmak következtében. Ratzinger bíboros szerint: „Ezért teljesen elhibázottak a titok azon végzetorientált értelmezései. amikor hozzáértek a Miasszonyunk jobb kezébõl kisugárzó fényhez: az angyal bal kezével a földre mutatott. melyet a fátimai gyerekek megpillantottak. bûnbánat) szavakban. május 13-án. annál zavarba ejtõbb a gondolkodásmódjuk. melynek csúcsán durva.

Az. mikor az 1981. Több mint 80000 (nyolcvanezer!) eltérést számoltak meg. hogyan alakul ki egy ilyenfajta szellemi magatartás? Az Istenanya személyesen bocsátotta a fátimai gyerekekre vízióikat – milyen Istenanya? Mi történt voltaképpen az 1917-és évben Fátimában? És hogyan gyûltek össze ezek az üzenetek-titkok? Vajon mit tartalmaz az elsõ és a második titok. ha már egyszer a harmadikat meghamisították? Minden a képzelet világából származik. Emlékezzünk vissza: az Ó. a múlt mártírjaivá alakítják. Az utánzó szerzõk másolatról másolatra máshogy fogták fel a sorokat. Ténylegesen – ezt néhány évi fõiskolai képzés után minden teológus tudja – mindebbõl semmi sem stimmel. Mária hárította el. hogy különbözõ korokban keletkezett. mint a fegyverek. ismét mások: az egyháztörténet meghamisításából. A sok fáradozás és a teológiai szõrszálhasogatás ellenére ezek az õsszövegek egyáltalán nem is léteznek. A hegyre történõ nehézkes felkapaszkodásban nyugodtan több pápa alakját láthatjuk összefoglalva.és Újtestamentumra épül. Mi van a kezünkben? Másolatok. saját sorsát felismernie benne? Nagyon közel járt a halálhoz. a hit erõsebb. és lehetõvé tette a halállal vívódó pápának. Úgy gondolják. amit azonban „örök idõktõl fogva” csak Krisztus prológusának terveztek. De haladjunk sorrendben: Azt remélem. Ami az evangéliumokat illeti. hogy ne lépje át a halál küszöbét” (a pápa 1994. pedig a valóságban már 1980-ban nyilvánosan beszélt róla.és Ujtestamentum állítólag azonos hatásra keletkezett. A „félig lerombolt várost” az elmúlt évszázaddá értelmezik át. A kereszténység az Ó. hogy a Biblia tartalmazza Isten szavát. hogy a hit és az imádság olyan fegyverek. az elsõ fejezetben világossá tettem. 36 . május 13-i kijelentése). És állítólag a pápa Fátima harmadik titkát elõször az 1981-es merénylet után olvasta. azokat a papokat és szerzeteseket. ismét azt mutatja. és egyetlen másolat sem egyezik a másikkal. hogy nincs megváltoztathatatlan sors. A vízióban a mártírok útján a pápát is meggyilkolják. mások azt mondhatnák. melyek kivétel nélkül a Krisztus utáni negyedik és tizedik évszázad között keletkeztek. május 13-i merénylet után elkérte a maga számára a harmadik titok szövegét. melyen ne bukkannának fel ellentmondások. akiket a pápa elleni merényletben nem gyilkoltak meg. a fantáziálásból. a lángpallost egy emberi találmánnyal azonosítják. hogy akkor egy „mano materna” (anyai kéz) mégis „másfelé irányította a halálos golyót. és a golyót. hogy az eltelt évszázad a mártírok… két világháború és sok helyi háború évszázada volt. mely méltatlan egy metafizikai Istenhez. Egyáltalában. hogy az Ótestamentum ellentmondások gyûjteménye. [11] Eszerint az Újtestamentum az Ótestamentum folytatása. És ez az 1500 másolat is másolatok másolata.” Amit itt a nyilvánosságnak föltálalnak. Ki tulajdonképpen az Újtestamentum szerzõje? Kinek a hatására jött létre? A Jóistenére? A törzsolvasó bocsássa meg nekem. a „néphit” szerint a názáreti Jézus beszédeit. mint a töltények. amely végül is nem ölte meg a pápát. Egyetlen oldal sincs ezekben az õsszövegekben. Isten – a teológia szerint – speciális szövetséget kötött Izrael népével. és különbözõ szerzõktõl származott.Ebben a képben egy egész évszázad történelmét láthatjuk tükrözõdni… A látványból felismerhetjük. Ebben a fátimai hihetetlen történet kezdetérõl van szó: [39] Minden hívõ keresztény meg van gyõzõdve arról. Vajon nem kellett-e a Szentatyának. és hogy végül az imádság erõsebb. ha most idézek egy részt egyik korábbi könyvembõl. melyek beleavatkozhatnak a történelembe. az csupán feltételezés. hogy az evangélisták végül átélték mesterük vándorlásait és csodáit. Ebben a pápa alakja különleges szerepet játszik. és nem sokkal ezután lejegyezték egy krónikába. életszabályait és jóslatait tanítványai – úgymond – jegyzetelték. és megmenekülését õ maga a következõ szavakkal értelmezte: „egy anyai kéz irányította a golyó útját. és az idõszerû szükségleteknek megfelelelõen változtatták meg õket. Ennek a „krónikának” azt a nevet adták: „õsszövegek”.

mint 16 000 (tizenhatezer!) javítást tartalmaz. Márk evangélista saját variációját legkevesebb negyven évvel mestere halála után körmölte le. javításról. Néhány helyet rögtön többször is megváltoztattak. hogy az adott vallási iskola milyen dogmatikus felfogást képviselt. Robert Kehl. dr. Teljesen császári módon tudtára adta mindenkinek. hogy szûkös idõkben eladhassák gyermekeiket. Bizáncnak nevét kölcsönözte. hogy foglalja határozatba az Atya és Jézus lényének egységét. az Istenanya nyilatkozott meg. u. [46] Mindez érthetõvé válik. melyek legkevesebb hét korrektortól származnak. A Codex Sinaiticust. Közben pedig Konstantinnak halvány fogalma sem volt Jézus tanításáról. Hogy jutott a kereszténység egy Istenanyához? Minden a zsinatokkal kezdõdött. A fõpásztorok a kereszteletlent. Már az elsõ Krisztus utáni évszázad egyházatyái legalábbis abban egyetértettek. a másik pedig éppen ellentétes értelemben javította vagy visszajavította. Mi köze ehhez Fátimának? Fátimában Jézus anyja. tiszteletben részesült. aki magától értetõdõen valamennyi szavazáson részt vett. Mindenesetre az alkalmi. attól függõen. megsemmisítésrõl.Ezekben a bibliai „õsszövegekben” hemzsegnek a könnyen kimutatható hibák. rontásról és kitörlésrõl”. Megjelent a fátimai gyerekeknek. és mint ilyen. és a szõrszálhasogatás semmit sem változtat az objektív tényálláson. ahogyan Konstantin kiválasztotta a 318 püspököt. Konstantint még a keresztény korba belenyúlóan is „legyõzhetetlen napként” ábrázolták a pénzérmeken. Titus (39–81) Krisztus után 70-ben lerombolta Jeruzsálemet. Csak miután a római császár. hogy ugyanazt a helyet az egyik korrektor az egyik. meggyalázásról. Nem kevesebb. és új „õsszöveggel” helyettesítettek. semmi köze nem volt a valláshoz. Tetején a császár a legyõzhetetlen nappal. Amikor a régi görög kereskedõvárosnak. Friedrich Delitsch egymaga 3000 másolási hibát talált az õsszövegben. Konstantin arra kényszerítette a zsinatot. A nem keresztény Konstantin még egy hatalmas szolgálatot tett az egyháznak. Eddig az 37 . hogy ha egy rabszolgát étellopáson érnek. elismerték még egyetemes püspöknek is. hogy az „õsszövegek” hamisítványok. 274–337) Niceába hívta össze a fiatal kereszténység elsõ zsinatát. ha az ember figyelembe veszi. hanem elrendelte.” [47] Ez az a tényállás. a zürichi specialista jegyezte meg ennek kapcsán: „Elég gyakran elõfordult. mint a Codex Vaticanus – 1844-ben a Sínai-kolostorban találták. átadta nekik üzenetét – a három titkot. Idõszámításunk szerint 325-ben Konstantin császár (Kr. Színtiszta erõpolitika nyilvánult meg benne. és egyetlen kortárs sem írt a szemtanú hitelességével bíró beszámolót. melyet a hívõkkel nem mernek közölni. és Konstantinápolyt – ma Isztambul – a Római Birodalom fõvárosává tette. a felavatás alkalmából minden keresztény szerénységtõl mentesen. hogy akarata egyházi törvény. megkeresztelésére halálos ágyán került sor) személyesen elnökölt a zsinaton. a leghíresebb õsszöveget – a negyedik században keletkezett. Annak a módszernek. Konstantin a rabszolgaságot sem szüntette meg. Ez a császár által kibocsátott birodalmi törvényként vallási dogma (hitelv) lett. hanem csak hasonlóak. Így vált Jézus Istennel egyenlõvé. Az Újtestamentum elsõ írója. Ennek alapján a püspökök közfelkiáltással fogadták el a Niceai hitvallást. Egy elsõ osztályú szakember. Ezenkívül megengedte a szülõknek. Egészen nyíltan beszéltek „betoldásról. Milyen egyházpolitikai döntések meghozatalában mûködött közre ez a pasa? A niceai zsinatig az alexandriai Arius véleménye volt érvényben: Isten és Krisztus nem azonos természetûek. hogy az evangélisták közül egyik sem volt Jézus kortársa. kezdett el valaki Jézusról és a körülötte csoportosulókról írni. Dr. Maga a császár (aki akkor nem volt megkeresztelve. de még inkább a tervszerû javításoknak köszönhetõen teljesen kibogozhatatlan káosz keletkezett a szövegben. De ez már régen történt. hatalmas oszlopot emeltetett magának. A Mithrász-féle (a fény õsi perzsa istene) napkultusz követõje volt. öntsenek izzó ólmot szájüregébe.

Valentianus nyugat-római császár anyja. és nevüket „Istenanyára”. Mi történt a Konstantinápolyban tartott második zsinaton? A gyûlés határozatba foglalta az Atya. hogy a más vallásokban már létezõ anyaistennõket semlegesítsék és a keresztény valláson belül egységesítsék. Ez lett a nicea–konstantinápolyi hitvallás. és minden (a célnak megfelelõ és nem megfelelõ) alkalommal szûziességével dicsekedett (amin már kortársai is csak mosolyogtak). Theodosius (409–450) és III. feleségét. Mirjamnak (Máriának) hívták.) hívta össze. Ez a római imperátor erkölcseit tekintetve nem maradt el Konstantin mögött. Ezért a zsinatot csak ritkán tisztelték meg jelenlétükkel. Theodosius kortársa. hogy valódi nyúzója volt a szegényeknek. Az Istenszülõ megtisztelõ címét adták neki. Theodosius császár (347–395. akit nõvére. az örmény. Az egyház még ma is ebbõl a Szentháromságtanból él. Maga a Korán is. aki még a nagy melléknevet is megkapta. hogy a 318 püspök határozatai isteni döntéssel érnek fel. és a kelet. bár kereken hatszáz évvel Krisztus születése után írták. és I. Mit határozott az epheszoszi zsinat? Máriának mint Istenanyának tiszteletét. Ezért Mária esetében is nélkülözhetetlen volt a szûzen szülés ténye. Mindenesetre a csodálatos felfedezés nem akadályozta meg Konstantint abban. Ezért rögtön a zsinati határozat kihirdetése után az Epheszoszban található Artemisz-szobrokra glóriát illesztettek. és aki végül egy köriratban tudatta a keresztény közösségekkel. II. és életének gyilkosság vetett véget. A kereszténységnél régebbi vallások közül a legtöbben már ismertek Anyaistennõket. hogy romboljon le minden pogány szentélyt. Megbízta Ambrosius milánói püspököt. Gábriel nem jelent mást. aki a fáraó leányát a vízen úszó kosárkára figyelmessé tette. Crispust. II. Faustát. A második zsinat 381-ben Konstantinápolyban volt. a Fiú és a Szentlélek lényének azonosságára változtatják. akik természetesen mind egy szálig különleges módon fogantak gyermeket. Valentianus (425–55) közösen hívták össze. azt. Konstantint. a muzulmánok szent könyve. hogy a következõ évben meggyilkoltassa néhány közeli rokonát: fiát. Egyikük sem volt éppen példaértékû keresztény. Aki nem engedelmeskedett. Egy Gabri-El nevû angyal útján esett teherbe. Valamilyen istenséget mindig belekevertek a dologba. beszámol arról. A történelem számon tartja róla. Egyik császár sem kínozta magát világi vagy egyházi problémákkal. az idõsebb. hanem egy politikailag motivált tett volt.idõpontig Jézus temetkezési helye ismeretlen volt. Az egyház õt is a „nagy” melléknévvel ékesítette fel. És – a teológia ínyenceinek való – a niceai határozatot az Atya és a Fiú lényének egységérõl az Atya. és az alsóbb néposztályokra elviselhetetlen terheket rakott. és apósát. Maximilianust. a Fiú és a Szentlélek egységét tartalmazó Szentháromságtant. Csiribí-csiribá. Ez pedig nem valamilyen szellem sugallatára történt. akit öngyilkosságra kényszerített. Galla Piacidia gyámsága alatt állt. playboyok voltak mindketten. hatalommániás és intrikus természetû Pulcheria tartott kordában. Theodosius puhány ember volt. 390-ben – szûk tíz évvel a zsinat után – Thesszaloniké (Szaloniki) város cirkuszában 7000 ellene lázadó polgárt gyilkoltatott meg iszonyatos vérfürdõ keretében. Ilyen volt az a császár és fõpap. görög és orosz egyház végül szentté nyilvánította. És honnan származott a Mária név? Mózes nõvérét. amikor visszavonult a 38 . hogy a Niceai hitvallás létrejöjjön. A következõ zsinat Epheszoszban volt 431-ben.és nyugat-római császárok. Arról volt szó. mint „Isten emberét”. Epheszosz ugyanis Artemisz istennõ székhelye volt. Négy évvel késõbb felépíttette Jeruzsálemben a Szent Sír-templomot. Ez a Theodosius a keresztény tant tette államvallássá (ezért „nagy”). illetve „Istenszülõre” változtatták. aki keresztülvitte. azt megkínozták. azt lemészárolták. Egy ideig õ gyakorolta a régensi hatalmat öccse mellett. hogy Mária szûzen szült: „És emlékezz meg az írásban Máriáról! [Emlékezz arra]. akit forrásban lévõ vízbe dobatott. és aki nem engedte magát megkeresztelni. A császár isteni ihlet segítségével 326-ban felfedezte az éppen ekkor istennel egyenlõvé vált Jézus sírját.

és nincs benne tévedés. de semmi esetre sem Isten fia: „Nem illik Allahhoz. ‘Imrân lányát. • a Biblia minden része szent. Pius pápa kihirdette. attól az nem fog elfogadtatni. az (egyház által propagált) eredendõ bûntõl tisztán fogant. amit a Biblia ihletett szerzõi írtak.hozzátartozóitól egy keleti helyre! És elfüggönyözte magát tõlük. És elküldtük hozzá Lelkünket. hanem más vallás után vágyakozik. És az iszlámmal szöges ellentétben 1965. hogy Jézus anyja szeplõtelenül. XII. az igazsághoz hû. és a túlvilágon a Kárvallottak közé fog tartozni. Eldöntött dolog ez. Maya) Buddha születésénél is feltûnik. hogy a Korán Isten legfrissebb kinyilatkoztatása.« [Mária] azt mondta: »Honnan lenne nékem fiam. hogy fiat nemzzen. Mária mennybemenetelét dogmává (kötelezõ hitelvvé) emelte.) A mohamedán elképzelés szerint egyes-egyedül az iszlám az igaz vallás. s az anyád sem volt céda!«” (19. hanem amúgy igazán a késõbbi pápák. mert Mohamed az utolsó – vagy legújabb – próféta volt. Nem teszünk különbséget egyikük javára sem közülük. Buddhát egy Maya nevû szûzi királynõ szülte.) Bár a Koránban Mária szeplõtelenül fogant gyermeket. és mi beléleheltünk a lelkünkbõl. Jézus anyja – így a dogma – „testben és lélekben” ment fel a mennybe. „Hiszünk Allahban és abban. [Mária] azt mondta: »Menedékért fohászkodom az Irgalmashoz tetõled! Ha istenfélõ vagy [nem közeledsz hozzám]!« »Én csakugyan a te Urad küldötte vagyok« – mondta az »[és az a küldetésem]. ami [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzánk.” (19. A keresztényeknél nemcsak a zsinatok magasztalták fel Máriát. Azzal a döntõ különbséggel ugyan. szúra. november 18-án a katolikus egyház ünnepélyesen és a lehetõ leghivatalosabb módon kihirdette a dogmatikus alapelvekben: • A Bibliának Isten a szerzõje.) A 66. holott nem illetett engem ember. és [hiszünk abban]. és leküldetett Ábrahámhoz. szúra. hogy tiszta fiúgyermeket ajándékozzak neked. Izsákhoz. Csakhogy ez évszázadokkal a kereszténység létrejötte elõtt történt. És az tökéletes ember képében mutatkozott meg elõtte. a Korán azt parancsolja a benne hívõknek: „Ti hívõk! Ne kössetek szoros barátságot olyanokkal. 39 . szúra 12. sorában megerõsítik a szûzen szülés tényét: „És [példának állította] Máriát. »A te Urad azt mondta: ‘Könnyû ez nekem. A Koránban Mohamed tanúsítja azt. És bár Jézus próféta. • minden. Ezt a katolikus teológusok éppen fordítva látják. És [neked ajándékozzuk]. szúra. Az iszlám szerint Mohamed próféta összesen 23 év alatt jutott Allah kinyilatkoztatásainak birtokába.” (3. hogy Allah rajta keresztül már korábban is kinyilvánított szavát erõsíti meg. 1854-ben IX. • a Biblia minden részét a Szentlélek befolyása alatt írták. hogy [csodás] jellé tegyük õt az embereknek és irgalmunkat tanúsítsuk [szolgáinknak]. mintha a Szentlélek írta volna. u. Jézus és a próféták kaptak az Uruktól. és ennek megfelelõen a korábbi próféták kijelentései – részben legalábbis – már túlhaladottak. 16–21. 610–632) Mohamed próféta halálának éve után arab nyelven nyilatkoztatták ki. Mivel az iszlám az egyetlen igaz vallás. 118.) [48] Néhány sorral arrébb: „Elment akkor [Mária] véle az õ népéhez [karján] víve õt. amit Mózes. • a Biblia tanítása megbízható.’«” (19. Izmáelhez. Azok azt mondták: »Mária! Hallatlan dolgot cselekedtél! Áron leány testvére! Pedig a te atyád nem volt rossz ember. 84–85. 27–28. Allah az egyetlen Isten arab neve. Aki nem az iszlám.” (3. olyan. Pius pedig még rátett erre egy lapáttal 1950-ben. aki érintetlenül õrizte meg a szemérmét. 35. szúra. aki Isten szavát magába fogadta. Ezért – a harmadik szúrában – a zsidó tórát és a keresztény evangéliumokat nyomatékosan prófétai kijelentéseknek ismeri el. Mi [Allahnak] vetjük alá magunkat. szúra.) A Mária név (Mirjam. és nem vagyok céda?« »Ekképpen [lesz]« – mondta [az angyal]. akik nem tartoznak közétek. a mennyekbe soha nem ment fel. Jákobhoz és [Izrael] törzseihez.” A Koránt (Kr.

Pál pápa 1968. Pál pápa ünnepélyes credója óta 33 év telt el. • a Katolikus Egyház van egyedül a krisztusi szellemiség birtokában. melyet Szent Péter utóda. • a Katolikus Egyházra szükség van az üdvözüléshez. az minden más vallást is érint. Mária. hogy Krisztusnak csak egyetlen igaz egyháza van. Így például Joseph Ratzinger bíboros azt mondja. és hozzátette: „Róma a változatlanság jegyében áll”. Jézusnak mennyei helyettese. a „szent. • a Katolikus Egyház van egyedül a teljes igazság birtokában. A katolikusok vagy nem keresztények azt mondhatják maguknak: mi köze mindennek Fátima harmadik titkához? Mit jelentsen ez egyáltalán. A Vatikán jelenlegi tanítómestereinek fejében olyan elképzelések uralkodnak. A vallásoknak hatalmuk van az emberek fölött. úgymond. emez pedig az uralkodó valláshoz. A Joseph Ratzinger bíboros vezetése alatt álló Katolikus Hittani Kongregáció által megfogalmazott Dominus Jesus (Jézus az úr) kezdetû nyilatkozat azt hangsúlyozza. június 30-i ünnepélyes credója nyomatékosan rögzítette: • a Katolikus Egyház az egyetlen igaz egyház. a Német Püspöki Konferencia elnökét abban. mert ha egy vallás önhatalmúlag a többi fölé emeli magát. hogy éppen ekkor nyilvánosan ragaszkodjon ahhoz. [50] Kinek higgyen a meggyötört hívõ? A világ katolikus kereszténysége mindenesetre köteles hinni Mária szeplõtelen fogantatásában. hogy az egyházak kibékültek egymással. Azóta az egyházi méltóságok számtalan alkalommal folytattak megbeszéléseket más egyházak renegátjaival.” [49] A Német Evangélikus Egyházak Tanácsa (EKD) logikus módon keserûen reagált Róma vaskalapos korlátoltságára. • csak a Katolikus Egyház tévedhetetlen tanításaiban. és ma is az. mit érdekel minket a teológiai kötélhúzás a keresztény gyülekezetek között? Valóban senkit sem kell hogy érdekeljen. a pápa és a püspökök irányítanak. vagy amelyeket az ember kénytelen fejcsóválva figyelmen kívül hagyni. És ezáltal embereket is. mivel ha a vallás hamis. • a Katolikus Egyház az egyetlen igaz örököse az isteni ígéretnek. hogy Krisztus az Izraelnek megígért Messiás. és ezzel ellentmondott a különbözõ felekezetek egyenlõségének. VI. és a zsidóknak el kellene ismerniük Jézust (és ezáltal a katolikus egyházat. mint az egyetlen igaz egyházat). A hívõkkel azt hitetik el. És ez a magasságos. A Die Welt azt írta: „A katolikus egyház egy most nyilvánosságra hozott nyilatkozatban magát Krisztus egyetlen igaz egyházaként jellemezte. mennybemenetelében és abban. Fátima a katolikus egyházzal és ennek Istenanyjával együtt áll vagy bukik. a katolikus egyház. Ez a legkevésbé sem akadályozta a katolikus Karl Lehmannt. hogy csak egyetlen igaz egyház van. mennyei 40 . • egyedül a Katolikus Egyház nyilatkoztatja ki a tévedhetetlen igazságot. hogy õ az Istenanya. de érinteni érinti az egész emberiséget.Három évvel késõbb VI. mivel az individuum a mindenkori államrendhez kötõdik. Korántsem! 2000 õszén a katolikus egyház ismét egyetlenségét és a többi egyházak feletti felsõbbrendûségét nyilatkoztatta ki. Az EKD elnöke úgy jellemezte a nyilatkozatot. • a Katolikus Egyházra bízattak az összes mennyei javak. az ökumené divatos volt. isteni fiának. akkor az Istenanya sem jelenhetett meg és nyilatkoztathatott ki világrengetõ titkokat. amelyektõl az ember vagy megborzad. katolikus és apostoli”. mint amely „csapást mért az ökumenikus együttmûködésre”. és végre felhagynak a mértéktelen önfejûsködéssel.

Láttuk. 70 000 ember. hogy a mennyország nem egy hely a felhõk fölött. A kezdetben tett állami ellenintézkedések dacára Fátima számtalan zarándokúinak vált célpontjává. A pápa 1999 júliusában tisztázta. köztük újságírók. Francisco 1919. akár egy gigantikus méretû tûzkerék. De hirtelen felszakadoztak a felhõk. hogyan esnek térdre hirtelen a gyerekek. A Jacinta nevû kislány is fiatalon halt meg. Az esõ aznap úgy zuhogott. nem e világi fénybe borították. az Istenanya ugyanis egy csodát jelentett be. mit kell tartani a Paradicsom és a Pokol felõl. A Rózsafüzér Királynõje [51] jelent meg nekik fehér ruhába öltözött nõ alakjában. a Civiltà Cattolicában [54] publikálták. a legszívesebben a Napcsodát élnék át még egyszer. A Szentatya kinyilatkoztatta. június 13-án jegyezte le. csak Lucia maradt életben. mintha engedélyezni akarna egy pihenõt az embereknek. és hogyan beszélnek valakivel. hogyan szellemül át az arcuk. Az Istenanya ugyanis megparancsolta a gyerekeknek. Ha hiszünk az egyház állításainak. hogy titokzatos üzeneteket adjon át nekik. akik többször fölkeresték Fátimát. 1917 nyarán és õszén ez volt a központi esemény. és egyidejûleg telepatikus úton agyukba fogadták szavait. Mi történt voltaképpen Fátimában? 1917 májusától októberig minden hónap 13-án három fátimai (Portugália. Ezt meg is cselekedték. és megkezdõdött a „fátimai Nap-csoda”. egy darabka tiszta kék ég vált láthatóvá. Fátimában az õ nevével fémjelzett csodák történnek. napján. feje körül csillagkoszorúval. és ma 94 éves. részük lesz egy csodában. A hétszázát! De az égben semmi sem lehetetlen. éppen tizenegy éves volt. ami tulajdonképpen nyomorúságos feltételeket teremt bármiféle csodához. sõt azt mondják. 41 . Manapság a fátimai bazilikában üvegfestmények ábrázolják a Napcsodát. 53] A Nap reszketni és ingadozni kezdett. Francisco és Lucia Santos – élte át a „fátimai Miasszonyunk” jelenéseit. élte át és tanúsította késõbb. mely mintha a Föld mélyében lett volna. hogy az Istenanyától megbízást kapott. Ezrek remélik. izzó széndarabok lennének emberi alakban…” A gyerek látnokok ezen kijelentése homlokegyenest ellenkezik II. nagy sebességgel maga körül kezdett forogni. Élénken és lelkesen mesélték el a gyerekek vízióikat. és egyre több ember kísérte ki a gyerekeket a földekre. Teljes 24 évvel azután. Ma a világ legjelentõsebb zarándokhelyei közé számít. minden év május 13-án és október 13-án Fátima a várakozás hatalmas kertjére emlékeztet. akkor Lucia apáca Fátima második titkát csak 1929. Három gyerek – Jacinta Martos. János Pál pápa egy nyilatkozatával. [52. de a fátimaiak különböztek a többitõl. messze Portugália határain túl is. és a vidéket valószerûtlen. A Napcsoda összesen szûk 12 percig tartott. ahol angyalok hárfáznak. A coimbrai Szent Teréz-konvent kolostorába vonult be. Hirtelen mozdult el jobbra és balra.asszonyszemély jelent meg a fátimai gyerekeknek. Leírhatatlan volt – a tanúk vallomásai szerint. A jelenések elsõ és utolsó napján. Nem akármilyen napon – mindig a hónap 13. mintha dézsából öntötték volna. Nem szabad hát csodálkozni. és végül. Ez magukra a pápákra is vonatkozik. hogy minden hónap azonos napján és azonos idõben jöjjenek újra ugyanarra a helyre. Széles e világon voltak már máshol is Mária-jelenések. fekete vagy barna. augusztus 31-én. a harmadikat pedig csak 1941. Aztán újra megkezdõdött a fantasztikus tûzijáték. „Miasszonyunk egy nagy lángtengert mutatott nekünk. október 13-án egy kereken 70 000 emberbõl álló karaván zarándokolt a gyerekekkel a földekre. A többi résztvevõ ugyan nem élt át jelenést. Estremadura tartomány) pásztorgyerek Mária-jelenéseket tapasztalt. ha 1917. Egy ismételt megállás után a Nap tánca harmadjára ugyanolyan nagyszerûen kezdõdött el. de megfigyelhették. aki nyilvánvalóan onnan föntrõl való. A jezsuita rend orgánumában. április 4-én halt meg. amint az Ördög és a lelkek ebben a tûzben merültek el. hogy a Nap néhány percre megállt. A fiú. vörös és violaszínû sugarak lövelltek ki az égitestbõl. hogy részeseivé válnak egy jelenésnek. mintha átlátszó. és 40 kilométeres körzetben figyelték meg. Zöld. Miért ilyen késõn? Az elsõ titokban a gyerekek állítólag a pokol tüzét látták.

éhezéssel. II. nagy birodalmat fog szétzúzni. P. A kegyes püspök errõl nagylelkûen informálta Lucia nõvért. János Pál szerint a Pokol „létállapot. de nagyon fontos üzenetet kap a Mennyország királynõjétõl és a katolikus egyház legmagasabb rangú nõi képviselõjétõl. A pápák – vagy valamilyen bíborosok. Az idõközben apácává lett gyerek csak 24 év múlva csinál jegyzeteket.” Nem. Pierre Paul Philippe atyának O. Püthia jóslata úgy hangzott.” 66 éves vagyok most. Bár olyan ez az irat. amelyben az elkárhozottak lelkeit az örök tûzben pörkölik vagy máshogyan kínozzák. amit Isten ad nektek. akik életükben hûek maradtak Jézus Krisztushoz. ahol régen a „tiszteletre méltó ikonokat” tisztelték. hogy a borzalmas második világháború az istenteleneket megsemmisítõ „istenítélet” formájában valósult volna meg. április 4-én adta át a lepecsételt borítékot a Szent Hivatal titkos archívumának. és újra kezdõdik a „fátyoltánc”.” Ezek után a nyilatkozatok után a pápának logikus módon a Pokollal kapcsolatosan is állást kellett foglalnia. A nagy birodalom. a méltóságos leirai püspök úr és a legszentebb anya utasítására”. A Pokol „nem olyan birodalom. Lucia eredeti szövegében az Oroszország szó sehol sem fordul elõ. és Németországot földre terítették. és arra se. A püspök lepecsételte a titkot tartalmazó borítékot. hogy ez lesz az a jel. Felfoghatatlan! Egy gyerek 1917-ben rejtélyes. Pius pápa regnálása alatt egy új. a püspök teljes 13 évig tartja magánál. Oroszország (az akkori Szovjetunió) a gyõztes hatalmak közé tartozott. És mit tesznek vele a titkos bizottságbeli urak? 1959. az egyház és a Szentatya üldözésével bünteti.” Ezek arra kárhoztattak. a sajátja volt. akik Istent újra és újra elutasították. augusztus 31-én jegyezte le és 1941. Hogyan nézhettek a fátimai gyerekek egy olyan Pokolba. és ha az emberiség nem hagy fel végre a tévtanok követésével. hogy egy nagy birodalom fog megsemmisülni. és tudatosan gonoszat cselekedtek. hogy ismeretlen fény világítja be az éjszakát. és nem tudok arra visszaemlékezni.” beleegyezésével történik. hogy vonuljon-e csatába a perzsák ellen vagy se. habár a látnok. Kroiszosz megkérdeztette. Nos hát ikonokat nemcsak Oroszországban tiszteltek. hogy a Paradicsom eleven és személyes kapcsolat a Szentháromsággal. méghozzá „õexcellenciája. augusztus l-jén – csak másfél évvel késõbb – adják át a titkot a katolikus egyház fejének. Csak 1957. január 3-án tisztázta le jegyzeteit. akkor tudjátok. „Ha azt látjátok. semmi pontosat nem lehet errõl tudni – a „nagy birodalomból” Oroszországot csináltak. melybe azok jutnak. Az Úr a világot bûneiért háborúval. ha nem ismerik el és tisztelik õt világszerte mindenhol. melyet szétzúzott. hogy soha ne élvezhessék Isten jelenlétét. Pius pápa olyan birodalomról beszélt. szörnyû világháború lesz. majd végül átadja a római Szent Hivatalnak. 546-ban Kroiszosz király gyõzelmében biztosan kelt át katonáival a Halüszon – és a perzsák megsemmisítõ vereséget mértek rá. Az agg fõpap a Szent Péter téren jelentette ki a zarándokoknak. Kr.hanem egy létállapot. XII. Ám Lucia csak 1944. „Azoknak áldott közössége. Fátima második titka azt is kinyilatkoztatja. Az átadás a „méltóságos bíboros úr Alfredo Ottaviani és a Szent Hivatal megbízottjának. hogy azt láttam volna valamikor. hogy XII. Számtalan katolikus templomot is elpusztítottak. az Istenanyától. hogy az éjszakát ismeretlen fény világítja be. Most itt van a harmadik titok. Ki uralkodik tulajdonképpen a Vatikánban? A pápa vagy egy klerikus a Szent Hivatalból? 42 . e. Ott a dúsgazdag uralkodó. hanem már a keresztény egyház elsõ évszázadaiban is. Lucia nõvér állítólag 1941. és 13 éven keresztül a széfjében õrizte. mely a pápai nyilatkozatok értelmében egyáltalán nem létezik? A második titokban a csillagkoronás hölgy kinyilatkoztatta. hogy ha átlépi a Halüsz folyót. Engem ez a jóslat fatális módon emlékeztet a régi Görögországban mondott delphoi jóslatra. december 8-án egészítette ki a titkot. XXIII. János pápának. és további három évvel késõbb tisztázza le õket „a püspök… és a legszentebb anya utasítására”. amely a halál után áll be. akár a szikra a puskaporos hordóban. A delphoi jósnõ.

Miért van egyáltalán szükség beleegyezésre ahhoz, hogy egy ilyen fontos dokumentumot átadjanak az egyház fejének? És miért 1959-ben? Mert a „fátimai Miasszonyunk” azt kívánta, hogy a titkot 1960. október 17-én – 43 évvel a fátimai jelenések után – nyilatkoztassák ki az emberiségnek. Ezt Lucia nõvér személyesen írta a harmadik titkot tartalmazó lepecsételt borítékra. Ott az állt, hogy vagy a lisszaboni pátriárka, vagy a leirai püspök bonthatja föl a borítékot. Késõbb Lucia nõvér azt mondta, hogy nem a „hölgy” jelölte meg az 1960-as dátumot, hanem õ maga, „mert úgy éreztem, hogy 1960 elõtt nem értenék meg”. Ha ez így van, akkor egy egyszerû apáca döntött arról, hogy egy roppant fontosságú üzenetet, melyet maga a Mennyek Királynõje közvetített, milyen idõpontban szabad továbbadni az istenség földi képviselõjének. És mit tesznek a földi képviselõk az egyedülálló üzenettel? XXIII. János pápa azt mondta a Szent Hivatal-beli uraknak: „Várjunk. Imádkozni fogok. Tudatni fogom, mit döntöttem.” [55] Ezután XXIII. János pápa úgy döntött, hogy pecsételjék le újra a borítékot, adják vissza a Szent Hivatalnak, és ne hozzák az emberiség tudomására a titkot. A római egyház legmagasabb rangú papja okosabbnak és bölcsebbnek érzi magát az Istenanyánál, akinek pedig igazán tudnia kéne, miért részesítette a látnok gyerekeket víziókban. VI. Pál, a következõ pápa együtt olvasta a titkot helyettesével, Angelo Dell’Acqua excellenciás úrral 1965. március 27-én, és ismét azt a döntést hozta, hogy adják vissza a borítékot a Szent Hivatalnak azzal az utasítással, hogy ne hozzák nyilvánosságra. Szinte hihetetlen! Ha a titok annyira egyszerû lett volna, ahogyan ma értelmezik, és amilyen formában nyilvánosságra hozták, akkor XXIII. János és VI. Pál pápának nem lett volna a legkisebb oka sem arra, hogy ne terjessze a nyilvánosság elé. Az a variáció, amit itt a fejezet elején bemutattam, állítólag a pápa és az egyház múlt századbeli mártíriumáról szól. Így hangzik Ratzinger bíboros magyarázata. Mi akadályozhatta volna a pápákat abban, hogy egy múltra vonatkozó történetet publikussá tegyenek? Az nem ismeretes, hogy mikor olvasta elõször II. János Pál – a jelenlegi pápa – Fátima harmadik titkát, 1980 elõtt kellett azonban történnie, máskülönben az az évi Fuldában tett látogatásakor nem beszélhetett volna róla. Második (vagy harmadik) alkalommal az 1981. május 13-i merénylet után kérte el II. János Pál pápa a lepecsételt borítékot. Õeminenciája, a kongregáció bíboros prefektusa, Franjo Seper 1981. július 18-án két borítékot adott át Eduardo Martinez Solamo excellenciás úrnak: egy fehéret, benne Lucia nõvér eredeti portugál nyelvû szövegével és egy narancsszínût az olasz fordítással. A pápa felnyitotta a kényes borítékokat, és (Martinezen keresztül) visszaadta a Szent Hivatalnak. [56] Ismét nem történt meg a nyilvánosságra hozatal. Két hónap telt el a pápa elleni merénylet óta, a Szentatya túlélte, és vatikáni lakosztályában lábadozott. Milyen kényszerítõ ok lehetett még ekkor arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra a titkot? Ugyanis, ha hiszünk a publikált változatnak, máris minden megtörtént, amit a titok elõre jelzett. De csak 2000-ben találta helyesnek a pápa, hogy a titkot a világ nyilvánossága elé tárják. Mi volt ennek az oka, ha tartalma annyira ártalmatlan volt, mint a publikált változaté? Az, hogy így nem stimmel a történet. Már 1983-ban ezt írta róla a Der Spiegel: „Közben arra vannak bizonyítékok régen megsárgult könyvekben, hogy a nyilvánosságra hozataltól nem az emberiségnek, hanem a Vatikánnak kell rettegnie.” [57] A pápák döntõ segítséget nyújtottak ahhoz, hogy Fátimából, az egykori falucskából nagyszerû zarándokhely váljék. A második világháború kellõs közepén, 1942. október 17-én XII. Pius pápa Fátimát „Mária szeplõtelen szívének” szentelte. 1982. május 13-án II. János Pál pápa felkereste Fátimát, és 100 000 ember elõtt misét celebrált, melynek keretében a legszentebb Istenanyát, a Szeplõtelen Fogantatást, a Rózsafüzér Királynõjét áhítatos tisztelettel övezték. 2000. április 19-én írta II. János Pál pápa a következõ levelet az agg Lucia
43

apácának a coimbrai kolostorba: „A húsvéti ünnepnapok örömujjongása közepette azzal a kívánsággal üdvözlöm önt, amit a Feltámadott intézett tanítványaihoz: »Béke legyen veled!« Örülök, hogy találkozhatom Önnel Francisco és Jacinta szentté avatásának régen várt napján, amely – ha Isten is úgy akarja – jövõ május 13-án fog megtörténni. Mivel azonban ezen a napon nem lesz idõ beszélgetésre, hanem csak egy rövid üdvözlésre, megbíztam Õexcellenciáját, a Hittani Kongregáció titkárát, Monsignor Tarcisio Bertonét, hogy keresse fel Önt és beszéljen Önnel. Ez a kongregáció a pápával legszorosabban együttmûködve dolgozik azon, hogy az igaz katolikus hitet megvédje, és amely, mint tudja, 1957 óta õrzi az Ön kézírásos levelét, mely az 1917. július 13-án Fátimában, a Cova da Iriában kinyilvánított titok harmadik részét tartalmazza. Monsignor Bertone, akit Õexcellenciája a leirai püspök, Serafim de Sousa Ferreira e Silva kísér, az én nevemben érkezik, hogy a harmadik titok értelmezését illetõen néhány kérdést tegyen fel. Tiszteletreméltó Mária Lucia nõvér, beszéljen nyíltan és õszintén Monsignor Bertonéval, aki személyesen fog nekem beszámolni az Ön válaszairól. Forrón imádkozom a Feltámadott Anyjához Önért, a coimbrai közösségért és az egész egyházért. Mária, az egész zarándokúton lévõ emberiség anyja tartson meg minket mindig Jézusnak, az õ szeretett fiának és a mi testvérünknek, az élet és dicsõség urának közvetlen közelében. Különleges apostoli áldással: II. János Pál” 83 év múlt el azóta, hogy a fátimai gyerekek elõtt felfedték a titkokat. II. János Pál pápa legalább 18 éve ismeri a harmadik titkot, és csak most, 2000-ben küld a Szentatya egy magas rangú megbízottat a coimbrai kolostorba, hogy az az öreg és tiszteletreméltó Lucia apácának „néhány kérdést tegyen fel a harmadik titok értelmezését illetõen”. Természetesen senki sem tudja, mit tárgyaltak meg valójában a beszélgetés alkalmával. A Vatikán csak annyit árult el, hogy Lucia nõvér sajátjaként azonosította azt a papírt, melyre a titkot ráírták. És azt mondta, hogy a „hölgy” (Istenanya) a vízió alkalmával nem nevezte meg az illetõ pápát. „Nem tudtuk, hogy XV. Benedek volt-e, vagy II. Pius, vagy VI. Pál, vagy II. János Pál, de a pápa volt, aki szenvedett, és akivel együtt mi is átéreztük a szenvedést.” Aki ezt elhiszi, az azt feltételezi a Jóistenrõl vagy az Istenanyáról, hogy képtelen világosan megnyilvánulni. Az isteni hatalom képtelen egyértelmû képeket és üzeneteket átültetni egy gyermek agyába. Ahhoz, hogy a Fátima körüli ködöt eloszlassuk, néhány kérdést kell tisztázni: 1. Történt egyáltalán valami Fátimában, vagy mindent csak a látnok gyerekek találtak ki? 2. Miért kell a mindenható isteni hatalomnak az üzeneteket gyerekek agyába eljuttatni, és miért nem felnõttekébe juttatja el, vagy korunkban egyenesen az elektronikus médiához? 3. Ki vagy mi nyilvánult meg? 4. Hazudik-e a Vatikán? 5. Ha igen, miért? Az 1917. évi események egyetlen túlélõje az apáca, Lucia. Az õ szavahihetõségérõl lehetne vitatkozni, hiszen végtére is grandiózus élményét csak 24 évvel késõbb vetette papírra. De a fátimai Nap-csoda vitathatatlan, hiszen mégiscsak 70 000 ember élte át. Ami ezzel az embertömeggel 1917. október 13-án megesett, az bekerült a sajtótudósításokba. Lefényképezték, még ha csak fekete-fehér filmen is. A Napcsoda kikerülhetetlen, Fátimában valóban lejátszódott valami rendkívüli. A 70 000 nézõ nem lett érzékcsalódás áldozata.
44

Szkeptikus tudósoknak és kritikus újságíróknak volt alkalmuk megfigyelni, és a látványosság mégiscsak teljes 12 percig tartott. Ráadásul ezt a Nap-csodát a fátimai gyerekeknek elõre bejelentették. Napra és percre pontosan. Csak e miatt a bejelentés miatt zarándokolt el egyáltalán a 70 000 ember a mezõre. Luciának tehát üzenetet kellett kapnia. De mi történt? És miért a gyerekekkel történt? Ahhoz, hogy a kérdés velejéig hatolhassak, elõször néhány dolgot meg kell világítanom. Sajnálatos módon soha nem voltam tanúja jelenésnek. Mióta azonban 1964-ben elõször elidõztem Lourdes-ban, megértettem, hogy a jelenés-fenomén valóban létezik. Átéltem emberek eksztázisát, hallottam fájdalmas éneküket, és megfigyeltem nagy fájdalmukat. 150 évvel ezelõtt – jóval Fátima elõtt – egy 14 éves lánynak Lourdes-ban (Franciaország) látomása volt. Egy fehér hölgy jelent meg neki egy kis sziklabarlangban. Azóta évente ötmillió ember zarándokol Lourdes-ba, és forrón imádkozik az Istenanyához, akinek közbenjárására tudományosan bizonyíthatóan számtalan esetben csodás gyógyulás következett be. Hogyan lehetséges ilyesmi, ha az Istenanyát csak az egyház találta ki, ha elõször az epheszoszi zsinaton határoztak és nyilatkoztak létérõl? Elõször mindig egy vízió van, látvány, egyes emberek vagy kis csoportok találkozása isteni családtagokkal. A keresztény Nyugaton különös elõszeretettel Máriával, Jézus anyjával. A jelenségek nem közömbösen viselkedõ szellemek: utasításokat adnak arra nézve, hogy az embereknek mit lehet vagy kell tenniük, és mi az, ami semmiképpen sem megengedett. Minden emberi alakban megjelenõ látomás azt erõsíti meg, hogy az égbõl küldték és isteni követ, akinek hatalmában áll az embereken segíteni vagy megsemmisíteni õket. A jelenések beleavatkoznak egyházi és politikai érdekeltségekbe, sõt egész hadseregek agyába fészkelik be magukat. Ahhoz, hogy ezt a jelenséget megvilágíthassam, elõször a látnokok, a helyek és a körülmények közül kell néhányat felvázolnom. 1947 elején jelenést észleltek Itáliában, Bresciától 10 kilométerre délre, Montichiariban. Ott egy fiatal ápolónõ, Pierina Gilli a kórház kápolnájában egy szép hölgyet látott az oltár fölött lebegni ibolyakék ruhában. Az idegen hölgy sírt. A mellébõl, anélkül, hogy egy csepp vére is kicsordult volna, három kard állt ki. Az ismeretlen szomorúan mondta: „Imádság-ÁldozatBûnbánat.” Érthetõ, ha az ájtatos Pierina kisasszony összezavarodott. Csúfot ûzött volna vele tulajdon szeme és értelme? Vagy valódi jelenéssel volt dolga, neki, az egyszerû Pierinának? 1947. július 13-án megismétlõdött a csoda. Ezúttal fehérben volt a szép ismeretlen, hiányoztak a szörnyû kardok, de viszont három rózsa – egy fehér, egy piros és egy sárga – ékítette; ezek megint a mellébõl nõttek ki. Félve kérdezte Pierina: „Kicsoda ön?” A hölgy barátságosan és mosolyogva válaszolt: „Jézusnak és minden embernek anyja vagyok… Azt kívánom, hogy minden év július 13-át a Misztikus Rózsa (rosa mistica) tiszteletére ünnepeljék meg.” [58] A látomás lassan elhomályosult. A felfoghatatlan megismétlõdött október 22-én, november 16-án és 22-én, amikor az idegen hölgy ünnepélyesen megígérte, hogy december 8-án délben újra megjelenik, de ezúttal már nem a kórház kápolnájában, hanem a falu templomában. Pierina különös élményeinek híre már régen Montichia-ri határain túl is ismertté vált Lombardiában. Valóban nem volt hát csoda, hogy december 8-án délben néhány ezer ember odautazott. Pierinát, a színjáték fõszereplõjét csak nehezen és gyengéd erõszak alkalmazásával lehetett az embertömegen keresztül becsempészni a templomba. A többi hívõvel és sok kíváncsiskodóval együtt imádkozta a rózsafüzért. Hirtelen hangosan felkiáltott: „Ó, a Madonna!” Olyan „csönd lett, akár a templomban”. De senki sem látott semmit. Vagyis, néhányan nem voltak egészen bizonyosak abban, hogy nem észleltek-e mégis valamit. Mindenesetre mindenki Pierinára függesztette tekintetét, nehogy lemaradjanak az Istenanyával folytatott
45

hogy mi történjék a házilag elkészített ostyákkal. imádkoznak és remélnek. és ismét arra kér mindenkit. Október 13-án vigyék az ostyákat Fátimába. Pál pápának” azzal a megjegyzéssel. kérje Jézustól bûnei bocsánatát. egy tipikus eset. csináljanak ostyát a közeli szántóföld gabonájából. aki 46 . Már távozni akar a „misztikus rózsa”. Megkéri a látogatókat. elmondja másoknak. suttogva továbbadott szavak útján jutottak el a közlések a templom elõtt várakozó tömeghez. Túlvilági mosollyal nyilatkoztatta ki a hölgy: „Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás. küldjenek a gabonából „szeretett fiának.” 19 éven keresztül nem történt más. Mindenki azt figyeli.” Amíg. Több mint kétszáz személy imádkozik a forrásnál. december 8-a óta a montichiari templom a csodában hívõk és a gyógyulást keresõk úti céljává vált. hogy a legalsó foktól balra állítson fel egy feszületet. Pár másodperccel késõbb félbeszakítja az imádságot és felkiált: „Nézzetek az égre!” Ezúttal néhány hívõ lát egy fehér hölgyet hat méterrel a forrás fölött lebegni. Pierinát az emberek egy része gúnyolta. 14. azt mondta Pierinának: „Montichiariba jövetelemmel azt kívánom elérni. a csodálatos eseményig ismeretlen ember lát valamit. ahol jelenések történtek. Mikor pontosabb utasítást kér. Röviddel 15 óra után Pierina is megérkezik. hiszen – ez nem kétséges – csoda csoda hátán történt.” Pierina tovább tudakozódott: „Mit kíván. hogy »titokzatos rózsá«-nak nevezzenek. hogy a lépcsõt fölülrõl lefelé háromszor csókolja végig.30-kor jön Pierina. hogy minden beteg. amikor Pierinával együtt mintegy húsz ember imádkozott a forrás mellett. 1966.párbeszédérõl. 1966. isteni fiam. Ahogyan szokásos. és azt kéri. és – anyai szívemnek hála – könyörületet és védelmet fog találni. és csókolja meg a feszületet. és az imádságok áradata megindul. sárga és vörös rózsákkal felékített Istenanyát egy magas. délután. és meghallgatja Pierina mondandóját a jelenlevõk gondjairól. Tömören. hogy megmeríthessék benne a betegeket. és megparancsolta még. hogy imádkozzák vele a rózsafüzért. Éjjel és nappal. 1947.” Mivel most már bizalmas viszonyban volt vele. hogy maradjon még. május 13-án 11. mások pedig máris szentként tisztelték. Fölszólította Pierinát. június 8-a. mindent egybevéve. augusztus 6. a „misztikus rózsa” azt kéri.” Az alsó lépcsõkre érve ígéretet tett: „Aki ezeken a köveken imádkozik és a megbánás könnyeit hullatja. A látomás azt mondta. Az 1966. Több mint száz ember térdel és imádkozik a forrásnál. és osszák szét Fontanellében itteni tartózkodásának tiszteletére. annak biztos útja lesz az égbe. Amint megpihent egy kis forrás lépcsõin. hogy a gabona Miasszonyunk jelenléte által áldottá vált. Ez. Hogyan jelenhet meg azonban egy olyan istenanya. akárcsak egy színpadi show-ban. akik idejönnek majd. mikor Pierina arra kéri. Jézus Krisztus anyja. 1966. És: a maradék gabonából süssenek zsemléket. és kinyilvánította a következõ kívánságot: „Azt kívánom..” [59] Aztán eltûnt a „misztikus rózsa”. Pierina megkérdezte a rózsás hölgyet: „Mi legyen a forrás neve?” A hölgy azt válaszolta: „A kegyelem forrása. A hölgy valóban megfordul. hogy legyen itt egy kényelmes medence. hogyan beszélget Pierina egy számukra láthatatlan lénnyel. délután. mint Montichiariban.30-kor. lejött a fehér lépcsõn. hófehér lépcsõn látta. mi történjék itt Fontanellében?” „Hajtsák végre a szeretet cselekedeteit a betegeken. A hölgy ismét viseli három rózsáját. április 17-i „fehér vasárnapot” Pierina a csak három kilométerre lévõ szomszédos helységben. teljesen váratlanul a „titokzatos rózsa” lebegett a víz fölött. Pierina végrehajtotta a parancsot. ismét megjelent a „titokzatos rózsa”. a kegyelem Máriája vagyok. mielõtt vizet mer a forrásból. Fontanellében töltötte. A negyedik rózsafüzértitok imádkozását Pierina félbeszakítja: „Miasszonyunk itt van!” A beszélgetések és imádságok elnémulnak. Azóta Fontanellében éppúgy. Pierina – így észlelték – az ismét fehér. imádkozzák el vele a rózsafüzért. Akár sok más helyen. Egy.

Ekkor Bernard Olivier méltóságos úr. és mi jó származik abból az isteni hatalomra. hogy õ a „Szeplõtelen Fogantatás” és „isteni fiának. melyek számos másikat is reprezentálnak. de a szentséget már nem vehették magukhoz. Ebbõl azt lehet következtetni. és kezdték feltörölni a vért. A felavatási ünnepségek alatt a kép váratlanul világítani kezdett. A fõemberek fegyvereikért siettek. mintha a testébõl nõttek volna ki? Miért helyezne az Istenanya olyan nagy hangsúlyt arra. mert nem tudnak megbirkózni a jelen problémáival. miközben felhangzott az átváltozást jelzõ harang csendülése. A keresztény harcosok gyõztek. Mindezt azért. Attól félve. Ez így megy 1010 óta. Az a tény tûnt fel nekem nagyon gyorsan az anyag szemrevételezésekor. Szelektálnom kellett. hogy a látomások nem a jelenkor problémái. ahol Pierina tartózkodik? Elõször a kórház kápolnájában. 1297-ben a képet átvitték egy új kápolnába. sejteti. Furcsa jelenségek magyarázata módszeres eljárást kíván. emberekkel? Nem az én találmányom az a módszer. A spanyolországi Iborrában minden év augusztus 16-án egy vérrel átitatott kendõt imádnak a hívõk. hogy háromszor csókoljon meg egy lépcsõt? És végül: miért nem történt az elmúlt 25 évben semmi? Valami külsõ hatalom játszik velünk. Amikor a pap elõvette rejtekhelyérõl az oltárterítõt. Már 35 éve foglalkozom a jelenések minden fajtájával. Még éppen meggyóntak. és néhányan leírást adtak róla. A templomban levõket rémület fogta el. hogy milyen sok jelentésrétege van ennek az anyagnak. De még nincs vége a csodáknak! 47 . és szabályosan tûzfény vette körül. hogy nem mindig szent személyek váltanak ki jelenéseket. hogy mindez ostobaság. hogy a jellemzõ jegyek összességébõl egy lehetséges magyarázatot kínálhassak fel. milyen lenyûgözõ mennyiségû nyomtatott anyaggal kell megbirkóznom. ha a fiatal Pierinának azt parancsolja. hogy a muzulmánok lerombolják a templomot. Ezáltal talaját veszti minden pszichológiai magyarázat. amivel a problémákat le lehet szûkíteni megoldási lehetõségekre. Az a tény. És ez mindmáig végbemegy. Jézus Krisztusnak anyja”. a pap az oltárkendõt és az ostyákat egy kõhalom alá rejtette. IV. nem sejtettem. aztán a falusi templomban. [60] Százak látták. öt kilométerre a spanyol Valencia mellett lévõ Javitától 1239. A csata elõtt hat keresztény fõember az úrvacsora kiszolgáltatását kérte. február 23-án kis csapat keresztény harcos küzdött a sokszoros túlerõben lévõ iszlám haderõ ellen. A párizsi egyetem rektorát.történeti szempontból nézve egyáltalán nem létezik? Hogyan mondhatja magáról a jelenés. majd Fontanellében? Miért nem mutatkozott 19 évig. hogy egyedül a kereszténységben több mint 40 000 jelenést számoltak össze. Amikor megkezdtem a gyûjtést. a jámbor Monsieur Thierryt 1073-ban a brabanti Pirlemontban meggyilkolták. a tényállást be kell mutatni. hogy a vörösbor valóban átváltozik Krisztus vérévé. Hálából ezért a különös eseményért egy mûvész ráfestette egy falapra a víz fölött lebegõ Istenanyát. hat véres ostya volt ráragadva. mert abban a pillanatban a közeli Chio-vár felõl felhangzó ellenséges csatakiáltás egészen a templomig elhangzott. kételyt érzett azzal kapcsolatban. Végighúzódnak az egész emberi történelmen. hirtelen csodás fény kezdett világítani a tavacskából. Codol dombján. Szent ember ennél a jelenségnél egyáltalán nem tûnt fel. Amikor a Monsieur Thierryt keresõ csapatok az egész környéket átkutatták. Meggyõzõdéssel állíthatom. Azt hallom ugyanis újra meg újra. hogy a látomások csak azért játszódnak le a gyerekek agyában. Néhány elszánt asszony kendõket hozott. ha egyik kijelentés sem igaz? Miért tûnik fel az idegen hölgy elõször kardokkal. majd rózsákkal a mellén. hogy „misztikus rózsának” nevezzék? És miért mindig ott jelenik meg a „misztikus rózsa”. melyek olyanok. Sergius pápa (1009–1012) engedélyezte az iborrai véres kendõ nyilvános tiszteletét. és az oltárról a lépcsõre és a kápolna padlójára folyt. vagyis olyan eseteket választottam ki. Hulláját a kegyetlen gyilkosok egy zavaros vizû tavacskába dobták. Hirtelen a vörösbor (vagy vér) mennyisége rejtélyes módon megnövekedett.

A helyzet reménytelennek látszott. Bizonyíték ez arra. hogy a jókora túlerõben lévõ ellenség elmenekült. század óta minden spanyolországi utazó megtekintheti a darocai templomban az oltárterítõt a hat véres folttal. sokhoz jutott jelenéseknek köszönhetõen. se mérni nem lehet õket. Mohamed kijelentései közül. Allah hatalmának kinyilatkoztatója. és az a heves vágy él benne. A Máriajelenések esetében az Istenanya újra és újra hivatkozik fiától kölcsönzött hatalmára. hogy egy gyerek agyába képeket lehet vetíteni.A következõ napon a muzulmánok nagyszámú segédcsapattal közeledtek. Természetesen Epidauroszban számtalan csoda történt – jóval a kereszténység létrejötte elõtt. 600 körül lépett fel prófétaként. hogy jelenések egész hadseregeken diadalmaskodnak. hogy látomása volt. ki az akkor. akkor honnan származnak az olyan külsõdleges kísérõjelenségek. Egyszer az egyik. Minósz (a knósszoszi király) és Lükurgosz (a spártai törvényhozó) kreatív ötleteikhez legtöbbször istenek direkt megjelenésének köszönhetõen jutottak. melyek olyan erõt sugároztak. A gyerek égre-földre esküdözik. mint a mi klinikáinkon a fõorvos a betegek ágyánál. És mégis. nevezzék „misztikus rózsának”? Egyszerûen pszichés zavarokban szenvednek az ilyen emberek. a római törvények megalkotója. Ha Mária rendelkezik ezzel a hatalommal. és az oromzatról az ellenség felé lengette. vagy csak jámbor legenda? A 13. amikor is keresztény seregek futamodtak meg muzulmán jelenések elõl. amelynél mégiscsak 70 000 ember volt jelen? És ha „telepátia útján egyenesen az agyba vetített képekrõl” van szó. Feltûnõ. A hagyomány szerint az oltárkendõbõl világító sugarak áradtak. Aeneas halála után teljes fegyverzetben. De hogyan keletkezhet egy ember fejében az az abszurd gondolat. és azt is. és az iszlám alapítója. e. És így tovább. kíséretével együtt jelent meg fiának. a keresztények kénytelenek voltak az elõzõ nap meghódított Chio várába visszavonulni. hogy ennek az ellentétérõl is maradtak ránk tudósítások. Numa Pompilius. e. Nagyon könnyen el tudom képzelni. melyek végül a Koránba torkollottak. [62] A görögországi Epidaurosz templomában Aszklépiosz. Még birtokukban van a naiv kíváncsiság. Jelenések valamilyen fajtája befolyásolta a gondolkodást az egész történelmen keresztül egészen a mai Fátimáig. Servius Tullius (a hatodik római király. az õsi iráni vallás megalapítója. akik valójában csak nagyon 48 . meglehetõs tisztán érzékelhetõk a limbikus rendszer segítségével. aki „vetít”? Ki a gondolatátvitel kezdeményezõje? Minden jelenés tele van ellentmondásokkal. Ascaniusnak. aki „tûzfénnyel feje fölött” jelent meg. miközben a jelenlévõk közül senki sem látott semmit. Számomra ez logikusnak tûnik. hogy az egész világon tiszteljék a hívõk. hogy az ezekhez tartozó információkat gondolatátvitellel közlik vele. a gyógyítás istene olyan gyakran jelent meg. szubjektív módon. A trójai mondakör hõse. mint a gyógyulások és a fátimai Napcsoda. [61] Ezen a helyen azonban arra is utalni kell. A pubertást megelõzõ korban a gyerekeknek még nincsenek súlyos gondjaik. Kr. tudatukat még nem lúgozta ki a mindennapos taposómalom. vagy a jelenség minden tartozékával egyetemben pusztán a képzelet szüleménye? Ha csak képzelgés. Zaratusztra. vallási iratainak (Aveszta) döntõ jelentõségû passzusaihoz több jelenés következtében jutott. másszor a másik félnek segítenek az isteni hatalmak? És csak a keresztény és muzulmán világban vannak ilyen csodás jelenségek? A monda szerint Mars ikerfiai. a gyermeki fantázia. akkor miért mutatkozik mindig isten háta mögötti helyeken és ráadásul szegény embereknek. Egy napon Romulushoz (aki aztán Kr. hogy egy titokzatos hölgy azt akarja. 578–534). se fényképezni. aki Kr. hogy az esetek 90 százalékában gyerekek voltak befogadói vagy közvetítõi ezeknek a transzcendentális jelenségeknek. Szemléletmódjuk még nem kristályosodott ki. Ebben az esetben a jelenéseknek nincs objektív alapjuk. Romulus és Remus alapították Rómát. 753-tól 716-ig uralkodott Rómában) szegõdött Vulcanus fia. A pap – hirtelen támadt ötletét követve – egy rúdra kötötte az oltárkendõt a hat véres lenyomattal. a gyerek szempontjából tekintve. e.

keveset tehetnek kívánságai teljesedése érdekében? Mint világszerte ismert Máriakultuszközpontok. Állítólag elõször fehér galambok tûntek fel. A püspök egy szót sem hitt el az indiánnak. Ezeknek a galamboknak szokatlanul hosszú volt a tolluk. Erre Juan ismét elment a dombhoz. és az azonnal újra megjelenõ hölgyet arra kérte. Juan engedelmeskedett. hogy a megfigyelõk kénytelenek voltak elfordítani tekintetüket. Juan tulajdonképpen a domb másik oldalára akart menni. hogy egész raj fehér galamb állapodott meg hirtelen a templom kupolája fölött. kivételt képeznek az olyan zarándokhelyek. akár az arany és a smaragd. a két kultúra kibékítése lehetetlennek látszott. mely olyan vakító és erõs volt. [63] A Szent Szûz állítólag többször megjelent Aszjút városban a Szent Márk-templom fölött. Maják és aztékok százezreit mészárolták le. amely mintha a semmibõl jött volna. melyen a hölgy állt. vagy nem ismerik el testben történõ mennybemenetelét („felragadtatott a mennyekbe”). A hölgy megparancsolta. Lourdes vagy Guadalupe (Mexikóban) – a többi látomás legtöbbje minden említésre méltó hírverés nélkül zajlott le. Mexikóban vallásháború tombolt. akár a nap. „Hallga. hová igyekszel?”. 2000 szeptemberében a Welt am Sonntag egyiptomi Máriajelenésekrõl tudósított. legkisebb fiacskám. Körös-körül a kövek. Azóta nem akar megszûnni a zarándokok áramlása Aszjút felé. a Tepeyac-dombon áll ma egész Amerika legnagyobb Mária-szentélye. és Juan átalvetõje a jelenlevõk szeme láttára változott át a hölgyet ábrázoló képpé. A hívõk a Szent Márk-templomhoz mennek. hogy menjen el a mexikói püspökhöz. Milyen csoportba sorolhatóak ezek a Mária-jelenések? Végül is az Istenanya. Amikor megérkezett a csúcsra. Más vallások hívõi keveset tudnak Máriáról mint Istenanyáról. és a Szent Péter téren hívõk 200 000-es tömege ujjong. Az ortodox kopt egyház hivatalos újsága. adjon neki bizonyítékot. és kinyitotta átalvetõjét. Bár a palotaõr elõször elutasította. Amerikában az Istenanya látomás formájában elõször 1531. Ebben a pillanatban szemkápráztató fény villant fel. ragyogtak és csillogtak. akkor – kérem szépen – miért nincs a célnak megfelelõ jelenés a Szent Péter téren? Lesz ez még zavarosabb is. és az Istenanya áldását kérik. Ott. és számoljon be neki a találkozásról. és a kabátból vörös és fehér sugarak áradtak. hogy több tiszteletben részesítsék. melyben a virágok voltak. de a hölgy azt parancsolta neki. Egyedül ebben az évszázadban hármat erõsített meg a jelenések közül a kopt egyház hivatalosan. Ha egy isteni hatalom valóban azt kívánná. A helyiségben más személyek is álltak. Ráadásul a Mária-jelenés túlnyomó többségében katolikus ügynek számít. A tévéállomások közvetítik ezt a legfõbb pápai áldást a világ minden részében. de a szikla is. hogy kapaszkodjon fel a Tepeyac nevû dombra. kérdezte a hang. Juan Diego korán reggel különös zenét hallott. majd egy fénysugár. amely felszólította. mint Fátima. a római katolikus egyház dogmája. december 9-én jelent meg. A hölgy aranycsillagokkal díszített. és az égbõl egy hangot hallott. és vigye el a püspöknek. és hogy az emberek valamilyen területen bûnbánatot gyakoroljanak. A galambok után érkezett a vakító fénysugár és a „Szent Szûz. egy csodaszép hölgyet látott. amit a spanyolok nyertek meg. hogy Juan szedjen virágokat. Juan beszámolt a hölgy parancsáról. Mária”. Akkortájt hódították meg a spanyolok Közép-Amerikát. tegye õket az átalvetõjébe. Fontos vallási ünnepek alkalmával a pápa évrõl évre áldást oszt római palotája erkélyérõl Urbi et orbi (Róma városának és az egész világnak). Ekkor. fénylõ kék kabátot viselt. A katolikus egyház legmagasabb rangú nõi reprezentánsa az égben nem tartana ki saját egyháza mellett? A katolikusoknak nem lenne kizárólagos joguk az Istenanyára? Máshitûeknek is megjelenne? Aszjútban nem adtak át telepatikus üzeneteket. 1531 decemberében egy 51 éves indián. „aki felment a mennyekbe”. Juan felnézett. a Watani arról számolt be. Több híradás szerint Egyiptomban újra és újra voltak Mária-jelenések. a Nacional 49 . Juanito. Juannak végül mégis sikerült a püspök elé jutnia. akinek ruhája úgy ragyogott.

Vagy más szavakkal: azt a morális igényt. amelyek legjobb esetben is csak 20 évig állnak el. A pápa – ez is egyik dogmája a katolikus egyháznak – tévedhetetlen. melyeket 1531 telén lehetett észlelni Mexikó fölött. amíg a világ olyan. és ennek megfelelõen az egyházat illetõ dolgokban semmit sem csinálhatnak helytelenül. és egy teljesen új embertípus jött létre. már konzervatív teológusok és vezetõ egyházi személyek sem tagadhatják ezt. vagy megfordítva: ha jóságos lenne. dr. és mégsem tesz semmit. tanítói tevékenységükben a Szentlélek vezeti õket. Darwin evolúciós tanításának elítélése és a konstantinápolyi pátriárka kiátkozása a legismertebb tévedések közé tartozik. Hans Küng professzortól kritikus kérdései miatt megvonták az egyházi tanítási engedélyt. hiszen még ha valami fonák dolgot hirdetnének is meg. Ezután az ellenséges vallások teljes mértékben kibékültek egymással. mint a saját farkába harapó kígyó. A logikátlanság ezúttal olyan. és létezésének kézzelfogható bizonyítékát hagyta hátra. A hibás döntések listája hosszú lenne. akkor nem lenne mindenható. a mennyekben is oldva lészen”. Én is voltam a guadalupei bazilikában. Nos hát tudjuk a történelembõl. mely az istenség keresztény ideájában megtestesül. hogy a kendõ a bazilika fõoltára fölött függ. mely nem tartalmaz színeket. A Jézus által Péter apostolnak adott megbízáshoz híven. nem érdemli meg. a hölgy szemében a püspök és valamennyi a helyiségben jelen lévõ személy képe azt a pillanatot rögzítve tükrözõdik. Egyébként: a jelenés után ledõltek a spanyol hódítók és az indián õslakosság közötti szexuális gátak. és nem bírta tovább: „Egy Isten. Ezután az ökumenikus teológia professzora volt a tübingeni egyetemen. Honfitársamnak. aki mindent tud. Hans Küngnek ez volt a véleménye errõl: „Az egyház tanításaiban számos és súlyos tévedés van.” [64] Galilei elítélése. aki ezeket a kritikus és logikus kérdéseket felveti. az is az ég áldását bírná. mely isteni teremtõjét cáfolja. a valóságban színtelen. akik végül kénytelenek voltak a kalapjukat 50 . és én is ugyanolyan hódolattal néztem a színes képre.” [65] Nem Erich von Däniken az. hogy jóságosnak tartsák. feltétlenül az Isten részét képezi. és más hívõkkel együtt én is ráálltam a futószalagra. amikor Juan Diego kinyitotta a virágokat tartalmazó átalvetõt. Ettõl a teológiai doktortól is megvonták a tanítási engedélyt. a mennyekben is kötve lészen. Megtették ezt sokan mások. mikor már nem lehet a nyílt vitát megtiltani. Eugen Drewermann sem. a két tulajdonság nem egyeztethetõ össze. a katolikus teológus professzornak. A római pápák Péter apostol közvetlen utódainak tekintették magukat. mely tulajdonképpen nem is létezhetne. De ez még nem elég. és közben azt az 1531-bõl származó színes kendõt bámulják. jóságos Istenrõl töprengett. Hívõk milliói imádkoznak az Istenanyához. Itt egy mennyei hölgy öltött alakot. Dr.Basilica de la Santísima María de Guadalupe. ma. mivel cselekvés nélkül néz végig annyi szerencsétlenséget. Hogy lehet ez? Amikor ilyen mértékû tévedések vannak? A Szentlélek a katolikus tanítás szerint egyenlõ Istennel. a világ valósága abszurddá teszi. Drewermann a könyörületes. Csoda. Színeknek nyoma sincs. amilyen: siralomvölgy. mivel hangosan gondolkodott. hogy a Föld forog a Nap körül és nem megfordítva. a Fiú és a Szentlélek egy és ugyanaz. A kék kabáton látható csillagkonstelláció megfelel annak a 46 csillagénak. Nem járt máshogy kortársa. de még õ sem tudná mindezt megakadályozni. és amit megoldasz a földön. A kendõ. Mégis évrõl évre 20 millió ember egy színes kendõt pillant meg. Eszerint Isten a Szentlelken és földi helytartóin keresztül valótlanságot hirdet. a mindenhatóság éppúgy. aki azt tanította. A pápák azt hiszik. melyet több fõiskolán festõk is megvizsgáltak. mint a jóság. A keresztény teológia szerint mindkét tulajdonság. hogy a pápák egyházi ügyekben sem voltak tévedhetetlenek. „…amit te megkötsz a földön. köztük néhány teológiaprofesszor. hiszen az Atya. És amint a mikroszkopikus felvételek bebizonyították. Mégis 500 éve lesz nemsokára annak. Guadalupéban nincs kiút. A kendõ ugyanis gyorsan bomló agavérostokból van. és elgondolkodhatott a világban uralkodó erkölcsökön. Nem is beszélve a katolikus születésszabályozásról. Nem marad más következtetés: maga a világ az.

Alkalomtól függõen. lépjen be egy programozók által bitekbõl és byte-okból kreált világba. és Ön már magóniai ûrhajós. Õseinkkel. dr. ami számunkra valóságos. hogy a jelenések közül néhány ténylegesen és nem csak egyes emberek fejében történt meg. jetijelenségek. Mindegy. hogy Ön nem Isten. akik isteneknek tartják õket. Ön ráklikkel a következõ menüpontra. Talán arra szolgál. a nyugalmi állapot fázisaiból kimozdítva további evolúcióra serkentsék õket. Az egyház nem tûri az intelligenciát. hanem ûrhajósok alakjában is találkoznak: olyan ûrhajókat használnak. A »Mások« nagyon ügyesen. Mindennek megvan a maga ideje. egy hipotézist hozott létre. És a lehetséges »bizonyítékokat« aztán megint eltünteti… Ufójelenségek. melyek lezuhannak. Ön becsapja ezeket a »lényeket«: Ön színészkedik. mások tettek fel kérdéseket. hogy az idegen intelligenciát kis szürke emberként képzelik el. melyen Ön és kollégái dolgoznak. hogy a regresszió. Még nem. akik fénylõ ûrhajókban suhannak át a légen. Isten vagy Ördög. A virtuális alakok. amiket hallani akarnak: Ön valóban tündér. akik Magóniából származó repülõ lényekként mutatkoznak be? Az Ön számára ez nem jelenthet gondot: egy kézmozdulat. A természet tele van mimikrijelenségekkel. meg kell tévesztenie. aki az egész rendszeren kívül áll. sõt bizonyos rejtett humorérzékkel járnak el. a legjobb. melyek olyan tökéletesen alkalmazkodnak környezetükhöz. Johannes Fiebag. ráklikkel az Ön számára beállított menüre. hogy megtudják az »igazságot«. mint minden. Ön elkövet hibákat. hogy nem lehet-e a mimikrit a földönkívüliekre is alkalmazni: „Vegyen fel egy egész testét elfedõ adatöltönyt (amilyen a kibervilágból ismert). és nyilvánvalóan hatalmában áll egy napcsodát produkálni. hogy természetes ellenségük nem ismeri fel õket. Mária-jelenések. léghajók. A túl korán elhunyt briliáns gondolkodó. Olyan alakot és formát vesznek fel. hogy a virtuális világban létrejött tudattartalmakat »felemeljék«. ûrhajók. A mimikri egyfajta védekezést vagy leplezést is szolgál. Ön természetesen tudja. vagy amelyrõl úgy gondolja. mely szinte láthatatlanná teszi õket. ha olyanokkal. melyek az Ön számítógépének mûvi világában kifejlõdtek. Talán alárendeltként vesz részt egy programban. amilyeneket ma elõ tudunk állítani. melynek segítségével ezek közül a jelenések közül néhány megmagyarázható: a mimikrihipotézist. hogy e világ lakóinak tetszene. (Az évszázadok az Ön számára. Ön igazából embriókat lop. semmit sem jelentenek. Talán egy tesztrõl van szó. földönkívüliek hullái és félig-meddig földi magzatok: mindez éppen annyira reális vagy irreális. vegyen fel olyan alakot. Talán kísérletrõl. léghajós vagy kis szürke emberke. akit minden további nélkül sorolhatunk egy csoportba Hans Künggel és Eugen Drewermann-nal. és terhes nõktõl rabolják el magzataikat? Nem gond. [66] Ki jelenik meg? Ki befolyásolja.venni. Fiebag azt a kérdést. Mesékkel traktálja õket. aki Fátimában és máshol megjelent. olyan felsõbbrendû lényekben hisznek. melyek eltûnnek. [67] A tudomány mimikrin az állatok és a növények környezetükhöz való alkalmazkodását érti. A professzorokkal ellentétben én nem veszíthetem el a katedrámat. Õk – bármi legyen is az – nem szabad. Ön pár évszázaddal késõbb bukkan fel. vagy legalábbis próbálja befolyásolni az embereket? Az anyag ismerõje abszolút biztos tudással rendelkezik arról. Önnek azokat a tudattartalmakat. fejlesszék õket. Az Istenanyával kapcsolatban is. amely tetszik Önnek. akikkel találkozik. Legyen tündér vagy kobold.) Ön megtudja. Engedje szabadon szárnyalni fantáziáját. Vannak pillangók. Erre a tényre alapozva tette fel magának dr. sáskák vagy kaméleonok. Vagy használja az Ön konstruált világa lakóinak a programhoz alkalmazkodóan installált fantáziáját. Ön tényleg magóniai. és ilyen ufóvá válik. nemcsak fényt árasztó lényekként. Hogy miért teszi Ön ezt? Talán csak játékból. templomokat földi támaszpontokká alakítanak 51 .

Éppúgy.át. legyen akárhány doktori címe.19). miért jelent meg Joseph Smithnek (a mormon vallás megalapítójának) egy Moroni nevû angyal. de nincsenek bizonyítékok a kezünkben. A kitalált Istenanyából ily módon válik valóságos Istenanya. annak biztosan teljesen más elképzelése van Istenrõl. melyek napjainkban idõtálló információk hordozóinak bizonyulnak. minket toronymagasan felülmúló technológia által elõidézett megnyilvánulások? Aki úgy érvel. Fel kell tenni a kérdést: ki ez a játékos a világegyetemben? Van-e olyan rangsor a játékosok között.” A mimikrihipotézisben rejlene a megoldása minden olyan megmagyarázhatatlan dolognak.” Miért történt mindez? Fiebag: „El kell kezdenünk újra megkérdõjelezni létünket. A c) variáció lehetséges. és diktálta le a Mormon könyvet? Egy transzcendens világból származna minden üzenet. Nos. és százezreket kínoztak meg. Istenanyák már jóval a kereszténység elõtt is léteztek más vallásokban. Az összes neves keresztény teológust. mely -mint mindenki tudja – önfejûen civakodik. származásunkat és a világról alkotott felfogásunkat. amilyet mi el sem tudunk képzelni. melyet több vallásalapító kapott? Ugyanazok lennének a törpék. bármikor meg is semmisíthetnek minket. mivel a vallási önfejûsködés miatt eddig emberek milliói vesztették életüket. hogy a hozzánk hasonlóan alulfejlett civilizációkat ne tegyék tönkre? És ki vagy mi lenne ebben az esetben a legfelsõbb Isten. akikkel néhány magányos hegymászó találkozott. hogy megváltsa õket az eredendõ bûntõl. És az iszlám világban még csak nem is mernek kritikus kérdéseket feltenni. tagadja az Istenfiúságot. mely arról gondoskodik. A vallás nevében.” Ez az Istenfiú végül is azért küldetett el az emberek közé. A nézõpont megváltoztatása az. aki az ál-Isten ellen foglalt állást. Csak az a gond. én azok közé tartozom. De minden szakember. Akkor tehát Istenanya nem is jelenhet meg. és tudja hogyan jöttek létre az Evangéliumok. 69. mint egy idegen. Az evangélista szavaihoz híven: „és amit megkötsz a földön. A b) variáció a legvalószínûtlenebb. és a tetejébe csúnya játékot kellene hogy játsszon. (Mt 16. aki a játékosokat mozgatja? Végül is valamikor egy szellemlényekbõl álló civilizációnak is. Ezeknek az idegeneknek a hatalma jóval meghaladja a földi technológiáét (mimikrihipotézis). Az a) variáció önmagában is megállja a helyét. A jelenéseknek más oka kell legyen. b) Bár az igaz. Isten szellemétõl lenne megihletve. Ezzel ismét elérkezünk az Ótestamentum ellentmondásaihoz. hogy e mögött a Jóisten vagy az isteni mindenhatóság áll. akik mindig az okot kutatják. Az összes ismertté vált jelenéseknek legalább 10 százaléka tény. mely a vallások világában lejátszódik? Képes lenne a hipotézis megmagyarázni. (Ki vagy mi lenne a legfõbb isten. Õ a fiatal egyház találmánya. Ha az a sok vallás. c) Valamilyen külsõ erõ játszik velünk. ahogy játszanak velünk. mint a dzsinnek (szellemek). hogy vannak Mária-jelenések. kellett hogy legyen kezdete. melyekre a történelem különbözõ korszakaiban kalandos sors várt. 70] Ha ugyanúgy a Szentlélek áll az Evangéliumok és a Korán hátterében. de ezt a találmányt a pápák realitássá tették. a mennyekben is kötve lészen. hogy fia legyen. hogy az Istenanya a fiatal egyház találmánya. hogy nyilatkoztathatja ki akkor Mohamed prófétán keresztül: „De nem illik Allahhoz. és amit megoldasz a földön. a mennyekben is oldva lészen”. Miért? Mert akkor Jézusnak valóban „Isten egyszülött fiának” kellett lennie. mint nekem. mely új kilátásokhoz vezet és belátásra bír. akkor Isten szelleme szeszélyes. és olyan építményeket emeltetnek. Alapvetõen három lehetõség kínálkozik a magyarázatra: a) Történetileg nincsen Istenanya. akik csak úgy nyüzsögnek az arab irodalomban? A látomások nem lennének egyebek. olyan technikai és más eszközöket hagynak hátra. eltüntették. [68. aki a 52 . aki a mi idõnkben foglalkozott ezzel a kérdéssel. Fátima a Napcsodával ebbe a tíz százalékba tartozik.

hogy 1917. (Csak 1959-ben nyitották fel. Késõbb azt mondta Lucia. és valamennyire tudom. Vagy olyan állapotok. 1981. a Szent Istenanya bizonyára homályosan fejezte ki magát 83 évvel azelõtt. Ezenfelül a Szentlélek nem vezette az apáca értelmét. Ez 13 évig a széfjében tartja. a Vatikán ezzel egy szörnyû ügybe manõverezte bele magát. A pápák azon kijelentése is. melybõl már nem szabadulhat. augusztus l-jén XXIII. április 19-én) küld a pápa egy magas rangú követet az agg Luciához azért. és 14 évvel késõbb II. október 13-án Nap-csoda fog lejátszódni? Ebben a világban az ember eléggé önmagára utaknak érzi és ellentmondástól ellentmondásig hajszolja magát. és adja át a borítékot a leirai püspöknek. és nem csak – az én gyanúm szerint – ráfogták az agg apácára. akkor a kvantumfizika hátterében álló „szellemek” hogyan képesek az esemény elõtt egy hónappal tisztán és világosan megmondani. hogyan mûködnek a neuronok és a kapcsolási körök az agyban. hogy a „hölgy” azt kérte. Lucia nõvér eredetileg azt mesélte. melyben az ember azt a kérdést teszi fel magának. Ezt nem lehetett már visszavonni. aki egyidejûleg irányítja Istent és a pápákat. Egy olyan Istenanya váltotta ki. hogy honnan származhat egy olyan sajátságos dolog. hogy a harmadik titok értelmezésének néhány pontját tisztázza. Pál uralkodása alatt ugyanez történik. Bennem van fantázia. XXIII. Az elmondhatatlanul bonyolult kvantumfizikában nem igaz ez a feltételezés. október 17-én publikálják a szöveget. 1960 elõtt nem értenék meg”. Minden pápa megtagadja a publikálást. János Pál pápa idején ismét. 2000 közepén a Szent Hivatal hirtelen elhatározza. hogy nem hozhatják nyilvánosságra a titkot. míg végül 1959. negyedszer is. akkor átkerül a római Szent Hivatalhoz. Az 1960 óta regnáló három pápa mindent meg is tett. október 13-i fátimai Nap-csoda valóságos volt. teljesen abszurd lenne a szöveg 2000 nyarán nyilvánosságra hozott változatát illetõen. „mivel úgy éreztem. honnan ered akkor a reális Nap-csoda? És ha a Fátima-jelenés pusztán kvantumfizikai hatásokon nyugszik. Hat évvel késõbb VI. hogy a szöveget hozzáférhetõvé teszi – és semmi sem stimmel. és visszaadja a Szent Hivatalnak azzal a paranccsal. és a teóriától eltekintve nem jutottam semmilyen felismerésre. Ha a fátimai gyerekek látomásaikat csak az agyukban élték át. habár más vallások is ugyanezzel az igénnyel lépnek fel. hogy ne hozzák nyilvánosságra az üzenetet. amikor 1941-ben leírta az üzenetet. október 17-én XII. mely az egyedül igaznak hirdeti magát. hogy ne ismertessék meg velünk már korábban. hogy „hitünket érinti”. Pius nem ismerte a titkot. mint az információ. János pápa lepecsételi a borítékot. Ha kvantumfizikai hatásra jön létre. Egy olyan vallás erõsítette meg. akkor ezt a hatást nem lehet mérni. a fantázia. XII. Ott újabb 18 hónapig elfektetik a borítékot. Csak 1941-ben írja le rendesen Lucia apáca a fátimai harmadik titkot. Pius pápa Fátimát „Mária szeplõtelen szívének” szentelte. János pápa kinyitja. akkor a pápáknak nem lett volna arra okuk. Az 1917. Ez azonban magát a fantáziát nem magyarázza meg számomra. Fátima. Emlékezzünk csak: 1917. aki történetileg nem létezhet. 53 . Még ha stimmel is ez a kijelentés. 1960. hiszen mindnyájan megtagadták a publikálást. és amit Ratzinger bíboros hosszan kommentált – azonos lenne az eredetivel. hogy elképzelhetõvé tegye a c) variációt. A kvantumfizika egyfajta szellemvilágban él. mint a tudat. és mivel „pánik törne ki az emberek között”.) A felajánlással Fátima az Istenanya tiszteletére létrehozott katolikus zarándokhellyé avanzsált. A Vatikánban csalnak. mivel a „hitet” érinti. a kreativitás. Ezek miatt a zagyvaságok miatt a c) variáció nyeri meg leginkább tetszésemet. melyre az a fõ érvük. A következõ nyomós okokból: 1942. Ezek szerint tehát csak kevéssé volt világos. Attól félek. akik bizonyíthatóan tévedéseket nyilatkoztattak ki. E dolog hátterében állítólag a Szentlélek rejlik. akkor sem érthették meg a pápák az üzenetet 1960-ban sem. Az oksági elvet – ok egyenlõ hatás – megszüntették. hanem õ jelölte meg ezt a dátumot. Nyolcvanhárom évvel Fátima után (2000. Ha a szöveg – amit 2000 júniusában hoztak nyilvánosságra.játékosok mögött áll?) Minden eseményt kivált egy másik esemény. július 18-án – a pápa elleni merénylet után – megint. hogy nem a „hölgy”.

a tömjént és a gyertyafényt. mely 12 percig mutatkozott. A legigazabb értelemben a hitet érintette. Nekem is nagyon fáj. és feltehetõleg iszonyatosan megrémült. hogy õ van az egyedül érvényes igazság birtokában. Ismerem az Istenanya tiszteletére írott csodás énekeket. attól lehet tartani. az ördögtõl származik. hogy kiirtsuk a máshitûeket? A vallásos hátterû konfliktusok száma világviszonylatban évrõl évre növekszik. és nagyon súlyos volt a tartalma. ahogyan beállítják ezeket. mint egy üzenet a földönkívüliektõl. addig minden félig-meddig értelmes gondolat jogos. Nem szeretem. azért nem kellene pszichológiai okokat keresni e mögött. 1959-ben XXIII. hogy a közeljövõben újra eljönnek majd. és nem csak szemellenzõsen hinni. miért tartotta magánál a leirai püspök 13 éven keresztül. nem szeretném összezavarni. Amíg a Vatikán nyilvánosságra nem hozza a koz-metikázatlan igazságot. Ez azt is megmagyarázza. ha az emberiség felkészülne erre az eseményre. A pápák azon kijelentése. mint jó bizonyítékot egy csoport földönkívüli létére. hogy maguk sem értik a fátimai üzenet „súlyos tartalmát” (II. aki 1980-ban Fuldában azt mondta: „Elõdeim Péter hivatalában a súlyos tartalom miatt egy diplomatikus változatot részesítettek elõnyben. világító korongot. és nemigen tudott mit kezdeni vele. János Pál). Talán azt is közölték. És ha fel is vetettem e helyütt olyan kérdéseket. nem stimmel. De 70 000 ember megtapasztalta a Napcsodát. Õ természetesen elolvasta. Ismerem az összetartozás kellemes érzését. mely a hívõk között jön létre a templomban. Engem is katolikus hitben neveltek. Se leszámolni nem akarok a múltammal. Logikus módon többé már nem hozhatták nyilvánosságra a fátimai üzenetet. abszolút mértékben igaz volt. mivel az üzenet biztosan nem olyan volt. egy forgó.hiszen a pápák tévedhetetlenek. mint számtalan katolikus hívõnek. Mivel a pápák és a Szent Hivatal tagjai általában keveset értenek az ûrhajózáshoz. talán 1917-ben a gyerek Lucia csak összefantáziált valamit. A hitnek nincs szüksége bizonyítékra. se a hívõket. ismerem a gregoriánus énekeket. Ugyanez történt a következõ pápákkal is. Nekem személyesen ezek a fejlemények éppoly kevéssé tetszenek. melyeket kiemelkedõ teológusok is feltettek. Más embereknek is el kellene gondolkodniuk Istenükrõl és vallásukról. Isten nevében akár egy atombomba vagy kémiai fegyver is jó lehet arra. és felkínáltam is válaszokat. (Lucia nõvér kijelentése szerint a borítékot a lisszaboni pátriárka és/vagy a leirai püspök nyithatta ki. Quod erat demonstrandum.” Igaz. a csillagközi távolságokhoz vagy a földön kívüli élet sokféle lehetõségéhez. hogy az üzenet „hitünket” érinti. hogy az üzenet az ég ellenlábasától. mert egyáltalán nem Mária anya kinyilatkoztatása állt benne. mert hogy lehetett volna a hívõknek utólag megmagyarázni. Éppen ebben áll a veszély. János Pál pápáé. nem is beszélve egy távoli jövõ technológiájáról. János pápa olvasta elõször az üzenetet. Úgy tekintem ezt. mivel Fátima közben katolikus zarándokhellyé vált. Fátima a katolikus Mária-kultusz hihetetlen méretû központjává nõtte ki magát. Mert minden egyház vagy szekta azt állítja magáról. Talán azt remélte. mint II. amilyennek a pápák és Ratzinger bíboros állítják be. és felhívták a figyelmet arra. még kevesebbet az ET-khez. akik ezt a könyvet úgyse olvassák. melyekre a teológusok még nem jöttek rá. hogy búcsút kell vennem a gyermekkor szép elképzeléseitõl. mert Fátima idõközben egyedülállóan jelentõs zarándokhellyé vált. és kardjukhoz vagy géppisztolyukhoz kapnak. hogy egyáltalán nem „Jézus anyjának” üzenetérõl van szó. ha hazudnak az embereknek. és boldoggá tesz. és okos dolog lenne. Számukra ez éppolyan borzasztó lenne. hogy majd változnak az idõk. Akkor mi célt szolgálnak ezek az elmélkedések Fátimáról és az Ótestamentumról? Az ugyanis. hogy nem élünk egyedül az univerzumban. Ezen a bolygón csak úgy hemzsegnek a jámbor 54 . Az állítólagos igazságért harcolnak tehát. Megingathatatlan hitükben talán azt feltételezik. Az üzenetben talán üdvözölték az emberiséget. Pont úgy.) Mi állhatott a fátimai harmadik titok eredeti szövegében? A beavatottakon kívül senki sem tudja.

a mimikrihipotézist. hogy feltétlenül megegyezik a földönkívüliek gondolkodásmódjával. a vallásra van szükség. amit mi. A vallásos önfejûsködés ellen védekezem. és úgy tekintem magam. hogy jó és becsületes emberek valami szörnyûséget kövessenek el. Ave Maria! 55 . hogy azt teszem. emberek a Jóistenre ráfogunk. Ahhoz. Ennek a nevében minden rémtett jogos. Jó és okos emberek tisztességesen viselkednek más emberekkel – mindegy. és a mi erkölcsrõl és etikáról alkotott földi felfogásunk nem biztos. akkor a hívõk számára még mindig marad egy halovány kiút a dilemmából. Ha már egyszer megjelent az Istenanya (nem csak Fátimában). Valamilyen külsõ erõ játékszerei vagyunk. hogy közülük milliószám hisznek sziklaszilárdan egy Istenanyában. Tehát ennek az Istenanyának a szerepébe bújik. és így jelenik meg. És újra minden rendben van. amit. Ez az oka annak.fanatikusok és Isten kíméletlen katonái. hogy vallásosak-e vagy sem. az õ nevét veszi fel. mert a legrosszabb. mellyel világképüket bizonyos mértékig ismét helyreállíthatják. Ez a Valaki természetesen ismeri az embereket és vallásaikat. mint „Isten szõlõskertjének munkását”. az a teremtés nagyszerû rendjének megsértése. Vegyük a c) variációt. A megismerés útja mindig rögös volt. és tudja.

nehogy rájuk lépjek. csupán az apró székecskék miatt térdük a mellükig ért. Nyüzsögtek a barna emberek. Közvetlenül elõttem. éppen csak hogy tizenöt centiméter magas székecskéken ültek. egy lépcsõzetes ûrrakéta emelkedett az égnek. mint a lányoknak. Zan Zan. Varázslat uralkodik itt. az egyike volt a több ezer pagodának. itt-ott az apró szekrénykék elõtt hívõket fedeztem fel. még annak a gondolatától is. amit éppen átszeltem. ma az India. akik mind kicsi.meg átjárja a vallás és az asztrológia. szandálok és cipõk. Az édeskéstõl a savanykásig. hasonló a szaguk. A fiúknak éppúgy. még 300 méter távolságra sem volt tõlem. amit a „város szívének” is neveznek. A sakktábla alaprajzú városban a következõ keresztezõdésnél értem el a fõ közlekedési utat. Számos fényszóró világította meg. Ráadásul a keresztnévbõl nem lehet kikövetkeztetni. Ezt az országot át. amit a Mianmaron kívüli világ nem képes reprodukálni. hogy viselõje fiú-e vagy lány.3. Az ázsiai városok mind hasonlóan néznek ki. mint egy rakéta. de az Ayeyarwady (Irrawaddy) folyó partján is – a minden képzeletet felülmúlóan nagyszerû pagodák. de ezt életük folyamán újra meg is változtathatják. Pedig csak 1. és asztalaik sem voltak magasabbak. kipakolva a földre: mûanyagból készült giccsek a kicsiknek. Minden névnek van valami köze a születés napjához és hónapjához. mint Mianmarban. Tanácstalannak éreztem magam. Sehol a világon nem tisztelik annyira Buddhát. akik odaadóan bámulták a rácsok mögötti szoboralakokat és a kis fényeket. és utána mintegy hatvan méter hosszan szemüvegek voltak kirakva. fejezet SZTÚPÁK ERDEJE Bár a gondolatok vámmentesek. Thaiföld és Kína között elterülõ ország neve Mianmar. Habár már régen leszállt az éjszaka. Évezredek óta a lemezarany és drágakövek tonnáit áldozzák fel a hívõk azért. akárcsak különbözõ színû kis zászlók hatoltak orromba. amely az aranysztúpák ezen országában található. Különbözõ illatok. Mint egy óriás az óvodában. és a pagoda körüli autóforgalom bûzössé tette a levegõt. A fõút két oldalán is székecskék és asztalkák százai álltak. ráadásul egy keresztezõdés kellõs közepén. Korábban Burmának hívták ezt az országot. Oda kellett figyelnem. azért akad velük veszõdség. az avastól az égettig minden volt közte. és apáik nevét sem veszik át. hogy itt le kellene ülnöm. Az a város azonban. körülöttem az emberek teljesen normális méretûek voltak. teljesen más volt. Tiszteletet gerjesztõ látvány volt. hogy azzal díszítsék a pagodákat. Az eddigi illatok a kipufogógázok bûzével keveredtek. Itt csak úgy nyüzsögnek – az autók. Ebben az országban csak Buddha és a kormány gazdag. üzletek és gyalogosok zûrzavarának kellõs közepén. Közöttük hatalmas mennyiségû áru. A nõk és a férfiak közötti különbséget csak késõbb az „asszony” vagy „úr” megszólításnál veszik figyelembe. Mindenfelé piaci konyhák kis tüzei világítottak. Liliputiak közé kerültem? Nem. és tetõtõl talpig színarannyal volt bevonva. ha hétfõn 56 . ingek és mindenféle színû rongylabdák mellett hevertek.68 méter magas vagyok. mint a törpék országában. és ezáltal ebben vagy a következõ életükben valamilyen kedvezményre tegyenek szert. Az általam bebarangolt várost Yangonnak (korábban Rangoon) hívják. melyek a világon mindenféle arcra és orra ráillenek. lehet Kyan Kyan. Tiszteletet gerjesztett a vallás nevében véghezvitt hatalmas teljesítmény iránt. Ami úgy nézett ki. Maung Maung vagy akár Cho Cho a neve. Így például csak akkor használhatja valaki a hónap elsõ öt betûjét. A gyerekek nem kapnak igazi keresztnevet. (Karl Kraus) Az utcán félhomály volt. A Sule-pagoda elõtt álltam. és a felületes szemlélõ számára az emberek is teljesen hasonlóaknak tûnnek.

nem hallod az evezõket? csobban Rangoon. Csak egy jobb asztrológus változtathatja meg a nevet. mint ahogy a 33 betûbõl álló abc jegyei egymás után állnak. 1861-ben. visszavár ám Mandalay! Visszavár Mandalay. a kínai határig uralmuk alatt tartották az országot és a folyót. Ráadásul a nevekben úgy kell egymás után következniük a betûknek. az állatövekhez és a nyolc égtájhoz volt tájolva. Mindon király most rávésette 729 márványtáblára. a buddhista „három kosár tant”. A (buddhista) tan szerint ötezer évente jelenik meg újra egy Buddha. A mianmariak még ma is a „sárkány kantárának” tekintik a 2170 kilométer hosszú Ayeyarwady folyót. az fõként olyan oltárnál áldozik. Ez a tan korábban csak pálmaleveleken létezett. [71] Azt is megmutatták az embereknek. legyõzték Mandalay királyait. Mint minden ország története.született. Ha valaki céget alapít. 1872ben 2400 buddhista tudós gyûlt össze Mandalayban. haditechnikájukat figyelembe véve. ezé is a mitikus korban kezdõdik. és az angol fenyegetést tekintetbe véve Mindon király Mandalayba hívta össze „az ötödik nagy zsinatot”. A sárkánymotívum 57 . Aki pénteken született. Mandalay! Útra hív Mandalay. Kína felõl ott a hajnalt mintha szélvész keltené! (Tandori Dezsõ fordítása) Az angolok Mianmart még Burmának nevezték. A Sule-pagoda. és északig. Mandalay Vén moulmeini pagodánál. tengernek kelet felé. amit a pénteknek szenteltek. Jogosan. Mivel az élet is elõre halad. az angol gyarmati uralom krónikása és fõszereplõje egy költeménnyel tette halhatatlanná Mandalayt. A nyugati fül számára már a Mandalay névnek is melodikus csengése van. a Mianmar középsõ részén elhelyezkedõ meseszerû városba tette át rezidenciáját. Semmi csodálatos nincs abban. hogy ebben az országban a sok ezer pagoda asztronómiai szempontok szerint van építve. az ország 1989-ben újra felvette eredeti nevét. és kidolgozták a Tripitaka-kánont. Egy ma rendelkezésre álló papírmásolat 38. melyeknek elpusztíthatatlanul kellett megmaradniuk a következõ Buddha megjelenéséig. amely hasonló a keresztény egyház zsinataihoz. harangszó ezt zengené: Gyere vissza. brit katona. a cég nevét asztrológus határozza meg. és az ország körvonalait is azonosnak tartják egy sárkányéval. A következmény egy olyan létesítmény lett. Mindon (1853–1878) Mandalayba. ami elõtt álltam. Vagy folytatólagosan. pontosan Buddha halálának 2400. Rudyard Kipling. Ez egy gyûlés. és tanították az elsõ embereket. Ezzel a kereszténység semmit sem állíthat szembe. Mandalay Buddha városa volt. Mivel 2400 év már eltelt az utolsó Buddha óta. a bolygókhoz. Valamikor sárkányok és szárnyas kígyók (Naga) szálltak le az égbõl. melyet „a világ legnagyobb könyve”-ként írnak le. kis hajóraj ring elé. Mindon király ezért minden márványlap fölé egy pagodát emeltetett. A britek megérkezése elõtt Mianmar monarchia volt. Az egyiptomi Nílus folyóhoz hasonlóan az Ayeyarwady az ország ütõere. mint kedd. a márványlapoknak még 2600 évig kellett fennmaradniuk. Felépítettek egy erõdítményt. ha rosszul megy az üzlet. hogyan lehet aranyat és drágaköveket a föld és a vizek mélyérõl felhozni. burmai lány üldögél és vár rám még hogy sejtem-é! Pálma mintha szélbe súgná. szerda. hal szökken a víz fölé. Természetesen az angolok. évfordulóján az akkori király. csütörtök. darabonként 400 oldalas kötetbõl áll.

Ezt egykori feliratokból tudjuk. még élõ emberek sem voltak. Mivel a kõkorban nem voltak országhatárok. hogy ezek a dinoszauruszok idejébõl való õsi emlékek. [74] Az égi sárkány mindenütt jelen van a mitológiákban – egészen a keresztény korig –. vagy repülõ kígyóként megjelenítve a Királyok völgyének fáraósírjaiban is. az egyiptomi sminkpalettákon. Mindketten rendkívül jól ismerik az országot. [73] Kína õsi császárainak egyike. hogy jobban megfigyelhesse a sárkány repülés közben tett mozdulatait az égbolton.” Ez az idézet a Wilhelm Klein és Günter Pfann-Müller által Mianmarról írott egyetlen. és az ázsiai térségben sárkány.) A monok Közép-Ázsiából jöttek. Szavakat és hasonlatokat keresgéltek. [72] A kínai mítoszok beszámolnak arról. habár ekkortájt bizonyosan egyetlen sárkányt sem láttak. az utolsó Buddha 8 hajszála. hogy a szolgálatukban álló személyekkel együtt egy repülõ sárkányon felszállhattak az égbe. az Ayeyarwady folyó országában észlelt történelmileg is bizonyítható népcsoport a mon nép volt. Azok azonban nem fújnak tüzet. Az elsõ. Szilvesztert és Mihályt kapcsolatba hozzák a sárkánnyal. Amikor több mint 60 millió évvel ezelõtt a dinoszauruszok elterjedtek a Földön. Az idõk folyamán az egykori tényalapú beszámolók egyre jobban elhalványultak. Csuen uralkodásának idejében Jü. (A szónak nincs semmi köze a mai Mond [hold] szavunkhoz. a Swedangon-palotában több arany van. Több kínai uralkodó élvezte azt a kiváltságot. A mítosz az elhomályosult népi emlékezet. nem csapnak nagy zajt. és nyelvileg a mon-khmer kultúrához tartoztak. a sárkány elõfordul az Újtestamentumban a János Jelenésekben és magától értetõdõen az Ótestamentum prófétáinál is. Az azonban. mint az Angol Bank széfjében. Ez az állítás azonban nem állja meg a helyét. Kínába. Soha nem láthatott egyetlen ember sem repülõ és a tetejébe még tüzet is okádó sárkányt. a Mianmarral szomszédos országba a sárkánykirályok hozták el egykor a kultúrát. mert a leírhatatlanra nem volt szavuk. és az emberiség történelem elõtti rejtélyeinek egyike. zafír és 58 . mert az evolúció folyamán nem volt ilyen lény. hogy a repülõ sárkánynak sok teremtésmítoszban stabil helye van. Hallottam már olyat. az isteni építõmester állítólag egy tó közepén nagy tornyot építtetett. és volt rájuk megfelelõ szava is. Így volt ez Mianmarban is. a sztúpa 8688 aranylemezzel van borítva. és nem nemzenek gyermekeket (ami Kínában megtörtént). A kõkori ember ismerte a madarakat. Nem is beszélve a (sokkal késõbbi) közép-amerikai népekrõl. hogy 5000 évenként jönnek) további relikviái találhatók. és sok fontos dologra megtanította õket. Senki sem vitathatja. amit világszerte láttak. félelmet gerjesztve és nagy zajt csapva. Györgyöt. és a legenda szerint már 2500 évvel ezelõtt felépítette az elsõ pagodát: a yangoni Sve Dagon-pagodát. embereket pedig már aztán igazán nem tanítanak. Mianmar számára is meghatározóak voltak. És – pusztán széljegyzetként – az észak-amerikai indiánoknál ez a thunderbird (viharmadár) szimbóluma. hogyan repült ez az égi sárkány a föld fölé. Ebbõl lett valamikor tüzet fúvó kígyó. nem lehetett madár. A mon nép felvette a buddhizmust. ugyanakkor kiváló útikönyvbõl származik. továbbá 2317 rubin. „Azt mondják. A belsejében. ha hiszünk a legendának. továbbá az õelõtte élt három másik Buddha (akikrõl azt állítják. 500 euróba kerül. Náluk a szárnyas kígyó a valaha az égbõl leereszkedett istenek szimbóluma. A mai Sve Dagon-pagoda leírhatatlanul szép. És kívül… nos. nem visznek magukkal utasokat. nem reszkettetik meg a völgyeket. míg végül a mítoszokba fészkelték be magukat. A szenteket. Képeken ábrázolt sárkányok vannak már a sumér hengerpecséteken. „Maga a masszív harang alakú sztúpa egyetlen 100 méter magas kincseskamrát alkot. és õk alapították az elsõ dinasztiát. hogy elõdeink rendkívüli madarakat láttak. Az élménytõl sokkoltan számoltak be az apák fiaiknak és õk az unokáknak a rájuk mély benyomást tevõ eseményekrõl. ugyanakkor azonban kultúrjavakat is hozott az embereknek.egész Ázsiában jól ismert. Miért? A pszichológusok úgy gondolják. A tetejét 5448 gyémánt. melyek közül mindegyik mai érték szerint kb. a kínai mitológiára nézve jelentõs elemek a (ma) szomszédos ország.

• A Szaturnusz a szombattal azonos. • A Jupiter csütörtöknek felel meg. Az aranygolyón egy 76 karátos smaragd szikrázik. mintha egy valószínûtlen science-fiction filmben lennék. és ott az arany miatt meggyilkolták a majákat és az inkákat. éppen olyanok. melyhez a vasárnapot és Garudát. melyek köröket és sugarakat lövellnek ki Buddha agyából. Az állata a patkány. összesen tehát 64. koronázza az építményt. Természetesen a sárkánymotívum sem hiányzott. Ehhez jönnek még azok a helyek. aranyozott központ közelébe ér. Maga a sztú-pa egy nyolcszög alakú alaplapon helyezkedik el. nem létezhettek. Mianmarról. a világûrbe mutató világító ujj. ahol az ismeretlen bolygókat. nehézséget okozott. mint egy. mintha a Star Wars címû filmbõl származnának. hogy elszakítsam tekintetemet a szoboralakokról. legalábbis az utolsó Buddha életében. Az állata egy mitikus kígyólény (Naga). és egy hatalmas smaragd. Az állata a tengerimalac. Buddha védelmezõi. akik. legtetején pedig egy 25 cm átmérõjû kis gömb van súlyos aranyból. • A Vénusz a pénteknek felel meg. Elõször egy elõcsarnoktól elõcsarnokig vezetõ végtelen lépcsõsort mászik meg az ember. Ennek megfelelõen a Sve Dagon-pagodában minden bolygónak van egy helye. Elõtte egy szfinxhez hasonló átmeneti lény. Az állata az elefánt. A teljes megvilágosodás. nem rozsdásodó anyagból. • A Merkúr a szerdának felel meg. míg végül – lépcsõk százai után – a kerek. Minden bolygónak megvan a maga napja és állata. és gyakran erõfeszítésembe került. amely az elsõtõl az utolsó napsugárig eltelt idõben energiával töltõdik fel. • A Mars a keddnek felel meg. Ez még nem elég. (Lehet. az Isteni Madarat kapcsolják. a hét nyolc napját és a Meruhegy mennyei vidékérõl származó Sakka királyokat tisztelik.) A mi keresztény zarándokhelyeinken sem igen történik ez másképpen. ezért a hívõk a nekik rendelt helyeken is imádkoznak: a keddel kapcsolatos nevûek a Marsnál. A mianmari hagyományok szerint a Nap és a Hold is gömbnek számít. [76] Ezért van egy Napimahely.topáz díszíti. A legfelsõ terasz márványlapokkal van kirakva. Az örökkévalóság számára. Gyakran az volt az érzésem. mintha gyûrûk és sugárnyalábok zuhognának az univerzumból Buddhára. Közepén trónol a 433 méter kerületû aranysztúpa. A Buddha-fejek mögött elektronikusan irányított apró lámpácskák találhatók. A lézertechnikusok szíve örülne ennek láttán. Úgy tûnik. Mindössze a Sve Dagon-pagodában az embert szinte agyonnyomja az arany és a gyémántok ragyogása. hogy elhatároljam egymástól a múltat és a jelent. mely a nap elsõ és utolsó sugarait magába fogadja. Egyedülálló szemléltetõ oktatás. Órákon keresztül kószáltam a Sve Dagon-pagodában. Itt a mitológiát öntötték aranyba és ezüstbe. Álltak ott meghatározhatatlan arany-ezüst ötvözetû szobrok. de nem az volt vele a szándékom. melyet sziporkázó gyémántok vesznek körül. Bolygórendszerünk és az univerzum mindenhol jelen van a Sve Dagon-pagodában. A Hold-imahelyhez a hétfõ és a tigris tartozik. Mellettük a misztikus segítõk. Itt szentély szentélyt követ. Önkéntelenül is a spanyol hódítókra kellett gondolnom. Mivel minden mianmari már nevébõl eredõen is összeköttetésben áll a napokkal és így a bolygókkal. hogy az európai hódítók semmit nem tudtak a már évezredek óta fennálló aranyországról. Hála az égnek. melynek minden sarkán 8 kisebb sztúpa áll.” [75] Amikor felkerestem a Sve Dagon-pagodát. Színtiszta mitológia. A kereszt nevében bizonyára megsemmisítették volna ezt a páratlan kultúrát. hogy gúnyosan hangzik. akik útra keltek Közép-és Dél-Amerika felé. A kereken 100 méter magas sztúpa úgy mered az égnek. a csütörtökkel 59 . Az állata az oroszlán. ahol tiszteletben részesül.

megnyílt elõtte a világmindenség: eljött a megvilágosodás napja. Egy napon. Egész Indiában 84 ezer város lesz. Megalapította a szangha szerzetesrendet.” Ha a kõ olyan nehéz marad. Hirtelen egy csapat ember tûnt fel a márványemelvényen: mindegyik egy söprûvel volt felfegyverkezve. Este lett. Megtudtam. amit egy másik csapat a szemeteskukába szállított. és itt-ott egy kupac szemetet hagyott. Prédikációit tanítványai jegyezték le és terjesztették. mely körülöttünk és bennünk van. A magasban. hogy a szent iratokból (védák) származó nevet vesznek fel. „A kívánság megvalósulásának köve” elõtt a hívõk meghajolnak. Az indiai nemesi nemzetségek azon szokásának megfelelõen. Az életet a születéstõl a halálharang megszólalásáig és a következõ életben is az asztrológia határozza meg. a MahaparinibbanaSzuttában az eljövendõ Buddhákról szólt. Itt is csodák történnek. Ennek kapcsán Buddha feltételezte múltbeli és jövõbeli Buddhák (Megvilágosodottak) létezését. A Sákják nemesi családjából származott. és közben így beszélnek: „Váljon könnyûvé ez a kõ. A Sve Dagonpagodában bizonyos helyeket kifejezetten csodák számára tartanak fenn.kapcsolatban állók a Jupiternél stb… A mianmariaknak magától értetõdõen van saját naptáruk is. 560-ra teszik. hanem kizárólag igazságosság által. Elkezdett prédikálni. ha teljesedik a kívánságom. Huszonkilenc éves korában elege lett unalmas. Mianmarban az 1361. „a megvilágosodott”. hogy a hölgyek és urak önkéntesen végzik munkájukat. Hogy mindez mikor történt. és melynek mikroszkopikus méretû összetevõi vagyunk? A Sve Dagon-pagodában még egy emelvény is van. keresztülvándorolt Észak-Indián. évnek felelt meg. mely a buddhizmusnál messzebbre nyúlik vissza a múltba. akkor a csodára még várni kell. hogy ezek közül egy akkor fog eljönni. az utat. amikor felkerestem az országot. a sztúpa csúcsán szikrázott a smaragd. mely értelmet adhat az életnek. A hétnek itt nyolc napja van. úgy itt is akadnak csodák. e. haszontalan és fényûzõ életébõl. és éveken keresztül gyakorolta magát a meditáció mûvészetében. koldusként vándorolt. és a nepáli határ közelében halt meg. Istenek és emberek tanítója. amikor India túlnépesedik. Az õ uralma alatt fog a földön a fennkölt Mettejja (Majtrejának is nevezik) felbukkanni. A pagoda aranya sötétsárga színben ragyogott. melyre csak férfiakat engednek fel. Így van ez a mianmariaknál. Hirtelen egy mennyei lény inkarnációjának érezte magát. Ahogyan a keresztény zarándokhelyeken. Buddha születésének évét körülbelül Kr. Új utat keresett. tanítványokat gyûjtött maga köré. azt senki sem tudja pontosan. aki az egész világon fog uralkodni. vagy a mennyei gondviselés akaratából a kívánság nem teljesedik. mint volt. Ezek szerint Buddha a „négy igazságot” tanította. amikor Bodh Gajában a bódhifa alatt ült. akinek az adott napon születésnapja van. ahogyan minden ember megvilágosodottá válhat. melyet minden húsból-vérbõl való lénynek járnia kell. Met-tejja különleges és egyedülálló „kocsihajtó és a világ ismerõje”. személynévként a Gótama (Gautama) nevet viselte. aki elérte célját”. Ketumati (ma Benáresz) városában egy Szankha nevû király fog élni. Kinyilatkoztatta. és dicsérte a megismerés útját. És kinek a számlájára írhatók ezek? Az univerzum nagyszerû szellemének számlájára? Azéra. Buddhát polgári néven Sziddhárthának hívták. méghozzá nem erõszakkal. És az 1999-és év. és apjának hercegi palotájában nõtt fel a nepáli Himalája elõterében elterülõ vidéken. és könnyítéseket kérnek a jelenlegi vagy a jövendõ életükben. A csoport vezényszóra körbesöpörte a templom emelvényét. Búcsúbeszédeiben. Elhagyta hazáját. Itt és az ország más pagodáiban már sok csoda történt. ami a szanszkritben azt jelenti: „az ember. Itt különösen intenzíven imádkoznak a hívõk. A 60 . Az óind nyelvben Buddha jelentése: „a felébredett”. Maga Buddha – akárcsak Jézus – egyetlen írást sem hagyott hátra. felemelik a követ. de erre csak az kap engedélyt. mint a baromfiudvarok. A falvak és városok olyan sûrûn lakottak lesznek. A Sve Dagon-pagoda egykori keletkezésérõl van egy olyan hagyomány.

Körülötte hét tenger helyezkedik el. még mint ifjú. maszkokat hordtak. de a sztúpa egyben a kozmosz másolata is volt. Theodor Preuss osztrák professzor volt. A legjobb európai kutató. Amikor az õspapok a Földre érkeztek. A sztúpa három része – alap.tökéletes Buddha. A kolumbiai Santa Martában lévõ Sierra Nevadában élt valaha a kogi (vagy kagaba) indiánok törzse. Ezeknek az õspapoknak a világûrben volt a hazájuk. és ezekben is megtalálhatóak a lét különbözõ szintjei. Nos. Kis kerülõvel fogok visszatérni a sztúpákhoz: Dél-Amerika. azért. Ez a nevelés kilenc évig tartó sötétségben történt. mint régi világjárónak és „az istenek szõlõskertje” munkásának. amelyik karcsú toronyban végzõdik. az univerzumba vezetnek. amikor a 61 . Az élet minden fajtájával. A kogi mitológia beszámol a négy õspap démonok és állatok elleni harcairól. tetején egy árboccal. ahol a vallásalapító Jézust Isten teremtette. Méghozzá egy ruhadarabot. Maguk a galaxisok is keletkeznek és elmúlnak. A buddhizmusban a hármas szám a tér jellegzetes dimenziójának számít. melyeket benõtt a dzsungel. lehet sír. A sztúpák tanulmányozása közben nekem. hogy a kogik a teremtést egy Gauteován nevû õsanyának tulajdonították. az a buddhizmusban a sztúpa: egy harang formájú építmény. és egyet közülük elrejtettek a hegyben. amikor a jelenlegi Buddha. A buddhista mianmariak abban hisznek. formája a világhegyet. Állítólag eredetileg a sztúpának fél tojás formája volt. vagy a teremtõ erõk központja. melyek magasan a Meru-hegy fölé. Hosszú idõ telt el. dóm. hogy a világ középpontjában a Meru nevû szent hegy áll. Villámokat hajigáltak. ahol ma a Sve Dagon-pagoda áll. mivel állítólag ezen a helyen õrizték egy korábbi Buddha relikviáit. [77] Preuss rájött. hanem Buddha tanításának és szellemének közbenjárásával szeretnének megvilágosodáshoz és segítséghez jutni. A 2500 év folyamán a legkülönbözõbb buddhista iskolák fejlõdtek ki. Ami a kereszténységben a templomtorony. a törvények a kogi törzshöz „kívülrõl” kerültek. Csak a mi évszázadunkban fedezték fel újra és tárták fel legalább részben városaikat. Ott kint számtalan világ és ég létezik. Istenmaszkokat hordtak. A Sve Dagon-pagoda helye ezek szerint õsidõk óta szent hely volt. egy Okkalapa nevû király az új Buddhát várta. szülei fényûzõ palotájában idõzött. hiszen itt már egy korábban létezett Buddha relikviáit is tisztelték. A kereszténységgel ellentétben. évben megjelenik egy új Buddha. és különbözõ növények magjait hozták a Földre. Õket a kilenc évig tartó noviciátus idején templomokban nevelték. A papok fiaikra hagyták hivatalukat. Összesen 31 szintje van a létnek. Jelenleg állítólag 10 100 000 miénkhez hasonló univerzum van. már hosszú idõvel ezelõtt is szent hely volt. egy merõkanalat és egy botot. Az évezred már majdnem véget ért. Tõle származott a négy õspap is. torony – a buddhizmus hármasságát is tükrözi. tekinthetõ az életút végét jelzõ szimbólumnak. melyen késõbb ezt a szentélyt felépítették. Ez abban az idõben történt. A legfõbb pontokat illetõen azonban egységesek. a papi nemzetség õsatyjai. A sztúpákat „az istenvilágba szállító eszköznek” is tekintik. az alaktalanság birodalma vagy a finomlelkûség birodalma. században a spanyolok majdnem kiirtottak. A tojásból szálltak ki a tanítómesterek. repültek a négy égtáj irányába. hogy az atyák tudását külsõ befolyás nélkül adhassa át az egyik generáció a másiknak. a Sve Dagon-pagodával kapcsolatos legenda arról számol be. A hívõk nem közvetlenül hozzá imádkoznak. Kevés túlélõ volt. és Mianmarban Okkalapa királynak azon a helyen jelent meg. amikor a jelenlegi Buddha a Bodh Gaja-i bódhifa alatt átélte a megvilágosodást. amiket csak jóval késõbb vetettek le. hogy az a domb. Amikor közel 5000 év eltelt. az iszlámban a minaret. aki a kogi indiánokkal foglalkozott. A buddhisták számára a sztúpának sok jelentése van. melyek nagy távolságra fekszenek egymástól. egyes sztúpákban ezért ül egy Buddha és tesz rituális kézmozdulatokat. Buddha nem isten. melyet a 16. A mianmari buddhizmus elképzelései szerint minden 5000. Minden iskola az egykori Buddha-tanítványok által hátrahagyott szövegekre és megvilágosodás útján szerzett felismerésekre hivatkozik. rögtön feltûnt egy távoli földrészrõl származó párhuzam. Ott van például az érzékek birodalma. Merut jelképezte.

dél. melynek tetejébõl két egymást keresztezõ gerenda áll ki. A Föld alatt négy szint terül el. négylábú állatot. A kogi épületek teraszosan egymás fölött helyezkedtek el. évben megtisztel minket egy új Buddha a jelenlétével. kelet. És mi köze mindezeknek az ázsiai sztúpákhoz? Dr. Ez történik Mózes elsõ könyvében is a 19. A két árnyék összeolvad. akár egy zászlórúd. amelybe az állatok és madarak minden fajtáját felvették. minden fát és növényt kirakott itt a földre. Ezt tették az isteni. A férfiházak – sztúpák tetejébõl egy hatalmas karó mered az égnek. Erre a legfelsõbb Úr megnyitotta az ég kapuit. égbe nyúló építési forma. „Minden gonosz megsemmisült. Minden év március 21-én (a tavasz kezdetén) a férfiház tetején lévõ cölöp hosszú árnyékot vet a nõi ház keresztbe tett gerendáira.földön természetellenes hajlamú emberek jelentek meg. A kogiknál a kozmosz tojás formájú térnek számított. hogy a keresztény spanyolokon keresztül került ez a tudás Kolumbiába. és a sumér királylistát csak a múlt században találták meg. és négy évig esett az esõ. amit már húsz évvel ezelõtt felkerestem. Ez tojás formát eredményez. Évszázadokkal az utolsó Buddha megvilágosodása elõtt az egész indiai kontinensen a dzsainák vallása volt uralkodó. és csak a világûrben történtek alapján lehet megérteni õket.” [78] Különös: a kogi hagyomány szodómiáról beszél. [79] Burritacának hívják. amely már a mai buddhizmus elõtt is létezett. melyek közül az ötödik. mint a mai buddhizmus. A phallosz behatol a vaginába. Vele ferdén szemben van a nõi ház. Az ily módon meghatározott téren belül 9 réteg. kereken 62 . a kapcsolat azonban nyilvánvaló. Egyidejûleg a kogi kozmoszt is modellezi mindegyik. akik az állatok minden fajtáját párosodásra is felhasználták. és állandóan renoválják õket. A dzsainizmus követõi írásaikban kijelentik. Az 1075 és 1287 közötti. Végül is minden 5000. Reichel-Dolmatoff rájött. Négy éven keresztül vörös és kék esõ esett. És Mianmarban van a sztúpák „tetõpontja”. zenit. melyben az emberek feletti négy szint egy sztúpát képez. és az egész földet ellepték a tengerek. fejezetben Szodoma és Gomora megsemmisítése elõtt. mert a kogi mítosz már a spanyolok érkezése elõtt is létezett. és ha most valaki azt gondolná. az országban „sztúpák erdeje” található. A legnagyobb kogi várost. mások a múlt századból származnak. nadir (az ég zenittel szembeni talppontja) és középpont. a királyság ismét leereszkedett az égbõl”. A sumér királylistában olvasható: „miután elmúlt az özönvíz. az ötödiken élnek az emberek. és a papok. melyet 7 pont segítségével lehetett meghatározni: észak. hiszen a buddhista tradíció szerint az utolsó Buddha elõtt már több Buddha is idõzött a Földön. Gyakorta különbözõ méretûek állnak szorosan egymás mellett. (Egy korábbi könyvemben már foglalkoztam ezzel. Végül a varázshajó megfeneklett a Sierra Negra (a kogi legendában még így hívták) hegygerincén. mely több százezer évvel korábban volt. akkor az tévúton jár. Reichel-Dolmatoff professzor ismerte legalaposabban a kogi kultúrát. 9 világ helyezkedik el. Több éven keresztül tanulmányozta. hogy minden kogi épület sztúpa formájú. Csak az Ayeyarwady folyó mentén lévõ városban. és további négy szint van a Föld fölött. egy olyan harang alakú. az idõsebb testvérek valamennyien lejöttek az égbõl. nyugat. és minden madarat. A sztúpák harang formája sokkal régebbi. a magot el kell vetni a földbe. Kalgasiza apának nevezett személyek. „Mindnyájan az égbõl jöttek” a kogi mítosz szerint. Néhány kisebb réginek látszik. ami a tavasz szimbóluma. hogy vallásuk megalapítása olyan korból datálódik. sõt a növények magjait is. mire Mulkueikai (egy pap) kinyitotta az ajtót. A papok azonban építettek egy varázshajót. És minden templomban emlékmû idézi emléküket. a középsõ réteg jelenti a mi világunkat. Jóllehet még sehol nem láttam kapcsolatot a kolumbiai kogik és a korai ázsiai népek épületei és tudása között. Néhányuk több mint 2000 éves. és tudásuk eredetileg mennyei lényektõl származik. mint a mianmari pagodák. Ilyen mintára épült az összes kogi ház. és kezd rogyadozni. Nem csoda. Paganban több mint 2000 van belõlük. [39]) Marad a sztúpa.

Kipróbáltam. a mianmariak nemzeti kábítószerérõl van szó. Paganban a pagodakozmosz örök körmozgásával mindenütt jelen van. hogy egy távoli országból jönnek. A hinduizmusban Ganesa egyike az öt nagy istenségnek. de eszembe jutott a perui és ecuadori kokalevél is. A mianmari királyok üvegpalota-krónikája egy történeti-mitológiai mû. mihelyt közeledünk hozzá. melynek – hogy is lehetne másként – mitikus jelentõsége van. szent földön lett kész. isa jelenti az „urat”. az idõ végtelenségét demonstrálva. felépítteti Mianmarban. a borslevélhez hasonló bétellevelekre helyezik. úgy a paga-ni Ananda-templomhoz is számtalan lépcsõ vezet. Állítólag ebben a barlangban élt egy korábbi Buddha is. a Nandamulabarlanggal egyetemben. Ráadásként a mianmari asztrológia bolygószimbólumai és bolygóoltárai. néhány elárusítóstand mellett haladtam el. amelyet a mi szerecsendiónkhoz lehetne hasonlítani. Utána az egészet apró csomagocskákká hajtogatják össze. és végül piros folyadékot köptek ki. melyek a hívõ mianmariak számára nem mítoszt. Ott terem a bételdió. Ahogyan a távoli Kolumbiában a kogi ház is kiemelkedik a dzsungel lombtetejébõl.200 évben a pagani síkságon 13 000 templomot. A Ganesa szó egy szanszkrit összetett szó. Kasszapát és Gotamát. és 1091-ben. Konagamanát. azonban arca elkomolyodik. Siva isten egyik fia. A Shwesandaw-pagodában állítólag ereklyeként õrzik Buddha néhány hajszálát. Mit rágtak? Elõször a katra. Buddha ezer alakban van jelen. A király megkérte a szerzeteseket. és a belseje nagyon emlékeztet is rá. hogy mutassák meg neki a szent barlangot. Az eredeti épületet a mon nép építette. középpontjában egy hatalmas sztúpával. Itt megkövültek olyan õsi emlékek. Ahogyan a yangoni Sve Dagon-pagodához. aki a Földön minden akadályt elhárított az útból. Ganasz jelenti a „seregeket”. Mi köze neki Buddhához? A buddhizmus idõtlensége miatt a hindu istenalakok összeszövõdtek vele. Maga a templom az építõmûvészet szinte felfoghatatlan remeke. az Ananda-templom négy magas arany Buddha-szobra a világidõ négy utolsó Buddháját jeleníti meg: Kakuszandhát. Az összegöngyölt zöld levelek esetében valójában a karcsú arecapálmán növõ. az egyik szobor csöndesen mosolyog maga elé. pagodát és sztúpát építettek. egy fõként Jemenben fogyasztott kábítószerre gondoltam. és meszet és egyéb fûszereket kennek rá. Értelemszerûen tehát a „Seregek Ura”. A pagoda a Ganesa melléknevet viseli. ahol újra és újra kerek. A látogató lépten-nyomon lehetetlen ábrázolásokkal találkozik – de a fantázia számára és a távoli múltban semmi sem lehetetlen. A szerzetesek meditációjának köszönhetõen a király szeme elõtt feltûnt a varázslatos táj. És ma e fölött a barlang fölött emelkedik az Ananda-templom. Az idevalósiak a leveleket a szájukba tömték. amely valahol a behavazott Himalája hegyei között található. mint amit az ember a pagani síkság megpillantásakor érez – egyik téglaszínû pagoda a másik mellett. Ha néhány méter távolságból szemléljük. Okosan kigondolták.” [75] Útban Pagan legnagyszerûbb építményei. ami tulajdonképpen egy hindu elefántisten neve. Õ volt az. és vele együtt a buddhizmus elõtti kor idõtlen szellemei és démonjai. Logikus módon. egy kemény burkú kis pálmadió. században írtak. az Ananda-templom és a Shwesandaw-pagoda felé. Ganesa az emberek és a Mindenható közötti 63 . hanem a távoli korok igazságát jelenti. és egykor a Nandamula-barlangban laktak. A király elhatározta. és a szájukba teszik. Minden pagoda más fontos mitológiai momentumra utal. E szerint a krónika szerint egy napon nyolc szerzetes jelent meg Kyanzitthas király palotája elõtt. néha fehér csúccsal. A mianmariak felaprítják a diót. hogy a szent barlangot. melyeket a nyugati világ nem ért meg. összehajtogatott zöld levelekkel megtöltött apró csomagokra lettem figyelmes. melyet a 18. amely a legnagyobb mianmari folyó partján a ködös távolból az ég felé emelkedik. Az arecalevelekben lévõ cserzõanyagok erõs nyáltermelést idéznek elõ. amely a bételdiónak köszönhetõen piros színû lesz. „Sehol máshol nem tapasztalható olyan nagy hatású látvány. Enyhe ködben vagy szórt fénynél a központi sztúpa hosszú árboca egészen az égig ér. de a piros levet rövid idõ múlva kiköptem. A szerzetesek arról számoltak be a királynak. ezeket rágták.

teste vörös és a szárnyai aranyszínûek. hogy szabadon engedik a mamát. Itt mindenkit összever. miután elveszített egy fogadást velük szemben. Egykor anyja. Ha valaki könyvet ír. amely az egyszerû part menti lakosság szemében valószínûleg egy másik világból származó ûrhajónak tûnik. amit a környékbeli tavakból szívott fel. Vasárnap Garuda uralkodik. Neki kell elhárítania a várható akadályokat. hogy a háttérben egy õsi igazság rejlik. hogyan tudnának egy új bolygón minden akadályt elhárítani az útból. Erre az okos Garuda arany testét csurig feltankolta vízzel. és figyelemre méltó tulajdonságokkal rendelkezett. Egy disszertációban tudományos buzgalommal szedtek össze minden nevet és tulajdonságot. Most Garuda porfelhõt vert fel. Ez különösen a törékeny alkatú nõkre igaz. genetikai tervezés eredménye. Ha egy hindu házat épít. Az akadályok legyõzõje. Mianmarban mindenhol azon frissiben mosakodott szerzetesekkel és vörös és narancssárga ruhás ifjakkal találkozik az ember.és sztúpakozmosz az egész országban kísért. Akkor azonban a katonai vezetésnek devizára volt szüksége. Szülei nevét is ismerjük: Kasjatának és Vinatának hívták õket. úgyhogy a kígyók többé nem tudták betájolni magukat. mivel minden mianmari buddhistának le kell szolgálnia idejét egy kolostorban. akit gyakran ábrázolnak dicsfénnyel. A pagoda. és megnyitotta az országot. aki az indiai hagyományok szerint a madarak fejedelme. sokkal inkább lebegni látszanak. Felsõtestük szinte mozdulatlan. amelyet Garudának. Siva és Párvati ekkor embertestû és elefántfejû lényt gondoltak ki. Amikor azonban Garuda felemelte szárnyait. amelybõl Garuda kelt ki. megreszketett a föld. Bármilyen ornitológiai könyvben jól mutatott volna. Garuda nagyon intelligens volt. Halló. és önállóan cselekedett. Sasszárnyakkal és sascsõrrel. ha a fia hoz egy csészével az istenek halhatatlanná tevõ eledelébõl. Visnu istennek szolgált hátasállatként. amikor terhet visznek a fejükön. Néhány évvel ezelõttig Mianmar el volt zárva a turizmus elöl. Ganesa! Isten hozott! Ganesát hívják egy utazás megkezdésekor is. Végül 64 . és senki sem veszi észre. A világûrbe is tett utakat. A csavart ormányú. elõször egy Ganesa-képet állít az építkezés helyére. és több napig tartó útját mindig egy bizonyos vasárnapon kezdi meg. Ennek a hóbortnak nyomós oka volt: Vinatát. melyek mind tüzet okádtak. Évezredeken keresztül félreértették ugyan. elõször Ganesát köszönti benne. esetleg sárkánypofával és embertesttel ábrázolják. az anyját ugyanis a kígyók fogságban tartották. szintetikus termék. De – ó. Robotalakban állítják ajtók és bejáratok elé mint õrt. lábbal és az ormányával dolgozni. Ez az isteni ivadék. az Isteni Madárnak szenteltek. mintha az emberek közönséges módon járnának. Egészen normálisan kezdõdött hát. amelyet Ganesára aggattak. Sikeradományozó. borzalom – az istenek hegyén nyüzsögtek még kígyók. Az agyafúrt Garuda mindent megpróbált.összekötõ. A mennyei lények ugyanis földi látogatásuk elõtt arról tanácskoztak. A lógó hasú. A vízzel végül kioltotta a lángtengert. Vinata tojást rakott. de a vallásoknak köszönhetõen fennmaradt. és képes volt egyszerre kézzel. Ily módon minden szabályozva van. hogy teljesítse a feltételt. és ezenkívül utálta a kígyókat. hanem agy formájában hozták létre. akinek tiltva van a belépés. Garuda arca fehér volt. Indiában lépten-nyomon találkozunk vele. A hinduizmus hite szerint Ganesát szülei – Siva és Párvati – nem nemzették. a Nap napján. és az ország minden kategóriájú hotellel rendelkezik. Az Ayeyarwady folyón egy légkondicionálóval felszerelt és gazdag büfét kínáló luxushajó közlekedik. Ma a turizmus szervezett iparág. ezért áll az indiai vasútállomások kapujában. Itt nem az a benyomásunk. mintha görgõkön közlekednének. ezért úgy néz ki. A hajó a Road to Mandalay nevet viseli. amely minden irányba képes volt látni. A kígyók megígérték. még csatákat is nyert teljesen egyedül. [80] Irányító. Itt minden reggel új virágokkal díszítik az autókat – hogy illatosak legyenek. úgy tûnik. de dühítõ módon csak egy lángtenger közepén volt megtalálható a halhatatlanná tevõ isteni eledel.

hogy mire gondolok. melyek sugarakat bocsátanak ki (frigyláda. amint a sárkánnyal harcol. Amikor a Hold istenei ezt belátták. Izzó nyilakat lõttek ki Garudára. mint nálunk. szentségtartó). vagy a religariból (Istenhez kötött). bombázás. ha nem értik. Az egykori igazságban való szilárd hit nemcsak a vallás kulturális területén csapódik le. akik nem adtak neki leszállási engedélyt. Fiebag – eredeti foglalkozását tekintve gimnáziumi tanár – egy személyben kutató. A nyugati világban sem zajlik ez másként. A napkerék is a világmindenség szimbóluma. amelyekkel az õsatyák az univerzumból jöttek. elkezdte a törzs hihetetlen hagyományait tanulmányozni. Erre hoz példát könyvében. akik az égbõl a földre. A Hold azonban idegen istenek tulajdonában volt. állatok. és nem hajóként foglalják énekekbe. Garuda teste sebezhetetlen volt. lángpallosok. amelyek a világmindenségben lakoznak. Jézus. de õ ezekkel szemben érzéketlen volt. meg nem értett igazság alkotóelemeként. a nyelvész és született toraja ezt így fogalmazza meg: „A tongkonán ház az univerzumot szimbolizálja. Azóta Visnu (szanszkritul: a Jóságos. Mivel Fiebagnak ez megütötte a fülét. az megérti. hogy ezeket a vallásos történeteket templomokban és szobrok alakjában örökítik meg. hanem õsrégi tudást is (a hit ellentéteként) tartalmaz. Nem úgy. A buddhisták és hinduisták sem gondolják máshogy. hogy mindez és még más is az egykori valóság mûvészi ábrázolása. és mennyei seregek.„isteni tojásokat” dobott a kígyókra. tárgyak. amit még ma is megjelenítenek vallásukban. hogy a toraják a „csillagok gyermekei”-nek tekintik magukat. Ez történik a buddhizmusban és a hinduizmusban. ami lejött az égbõl” vagy „lejött az égbõl”-nek nevezik vallásukat. Fiebag szerint a házat kozmológiailag értelmezik. fiatal fiúk. mint az oromzaton a kakas. Lelkiismeretesen megfigyelnek valami Istenhez kapcsolódót. angyalok. aki egy csipkebokorral beszél. jelentéktelen történet? A történet nagyon régi. akkor is. és magának Visnu istennek is szüksége van ûrjármûre. ellenõrizhetõ. Érthetõ. bizonyos szavakban és házaikban. világjáró és író. Aki valaha felkereste a csodás gótikus vagy barokk katedrálisok egyikét. „az. Még házaik is azoknak a képzõdményeknek utánérzései. Néhány évvel ezelõtt a Sulawesi-szigetet (Celebesz. A toraják „manurun di langi”-nak. találhatók ott szentek ábrázolásai. akik sértetlenül ülnek egy tüzes kemencében. repülés a Holdra. A mi vallás szavunk származása vitatott. és ezer darabra tépte szét õket. Garuda halhatatlanságot nyer. szép meseként. majd visszarepülnek. Mindegyik történet a vallás részét képezi. és teljesen utópisztikus elemeket tartalmaz: sebezhetetlenség. a repüléssel hozzák gondolati összefüggésbe. Az. Szimbolikusan a világûrt jelképezik. ördögök szarvakkal és háromágú vasvillával. Hamarosan megállapította. A tetõ az eget jelképezi. és ott a toraja törzs által lakott felföldet is. kettészelte a nyelvét. A toraják biztosították arról. hanem egy olyan. és Visnu isten hátasa lesz. A vallásnak meg kell õriznie az õsit. még ha vitatjuk is. Nagyszerû ábrázolások vannak ott Szent Mihályról. Mianmarban már a gyermekek is megtanulják ezeket a történeteket. Mózes. amint mennybe mennek. és megõrzik. Néhánynak. és gondolatban a világmindenséggel 65 . kompromisszumot ajánlottak. amelynek a feje a Plejádok csillagcsoporttal. amely erõsíti a szimbolikus jelentést. éppúgy. A bejárati rész fölötti bivalyfejbõl a toraja mitológia hosszú nyakú égi madara. A ház tetejét egy madárral. amelyek áhítattal hallgatják Szent Antalt. a „katik” lóg ki. amely valahol és valamikor megtörtént. Csak egy ostoba. amely túl közel ment hozzá. aki a vízen jár. és amelynek a teste az Orionnal és a Szinusszal áll kapcsolatban… Ármin Achsin. a Barátságos) a halhatatlan és sebezhetetlen Garudán közlekedik a világmindenségben. a Természeti népek titkaiban [81] Peter Fiebag. Indonézia) is felkereste. Anyja kiszabadítása után Garuda rögtön elindult a Holdra. Mi kijelentjük. Le lehet vezetni a latin relegerébõl (lelkiismeretesen megfigyelni). hogy õseik a homályos elõidõkben ereszkedtek a világûrbõl. melyeket angyalok lóbálnak.

” [81] Ez nem egyszerûen egy meseszerû történet.” A kolumbiai kogi indiánok üdvözletüket küldik. 178 részben ábrázolják teljes színpompával a Rámájana történeteit. Ezek közül néhányat ma ismerünk. Nevekkel és épületekkel demonstrálva. hanem egy még ma is élõ törzs tudása. Ott egy nagyszerû festménygalérián a thaiföldi királyság történetének jelenetei vannak megörökítve. A központi oszlop… köti össze a Földet és az eget. A Ramakián az indiai Rámájana eposz thaiföldi változata. melyek a felhõk között repülnek. és lerombolta a „mennyei lépcsõt”. mennyei házával repült a csillagoktól a Földig. Fiebag megtudta. a toraják õsapja „egy vasépítményben”. és a nézõ földöntúli fegyverekkel rendelkezõ istenek létezésérõl értesül. aki – bármilyen okból is – Thaiföldre utazik. Köztük házak és paloták. mint fantasztikusan kiszínezett történet? Ajánlom minden turistának. Errõl többet a következõ fejezetben. Házak az égen? Nem egyéb. Az ázsiai térség istenei szörnyûséges fegyvereket vetnek be. 66 . és halált hozó sugárlövedékeiket a felhõk közül lövik ki. Tana-Torajában. keresse fel Bangkokban a királyi palota nyilvánosság számára is hozzáférhetõ részét. Itt asszonyt vett magának. „De mivel még egyszer fel akarta keresni a Földet. És az Emerald Buddha-templomában a Ramakián képi ábrázolását lehet megcsodálni.hozzák összefüggésbe. mások még az utópia birodalmába tartoznak számunkra. Egy napon megdühödött. Nem messze Rantepaótól. hogy Tamborolangi. Ullin hegyei között szállt le. Az istenalakok közül többen képesek mozogni a levegõben. és a Föld és mennyei lakhelye között ingázott. A toraják házai tehát a Tamborolangi által egykor a Plejádokból a Földre hozott csillaghajó mintájára épültek. „egy leereszkedõ házban” érkezett a Földre.

). a különbözõ szövegekbõl összeállított Vimánika-Sásztrában a következõkrõl található leírás [82]: – egy tükör. – egy szerkezet. és felfoghatatlanul gyorsak? El tud képzelni ilyen utópikus dolgokat? Talán ezer év múlva? Nos. melyekben emberek ezrei élnek? Saját kerttel. akik ezt még mindig nem értik. nem mesés fegyverekrõl okoskodtak. mely „illúziókat” kelt. fejezet AZ ISTENEK FEGYVEREI Aki méltóságára hivatkozik. – egy készülék. mely a szél erejét semlegesíti. melyekkel a bolygó felszíne alatti különbözõ kincsek helyét precízen meg lehet határozni (ásványi anyagok. mintha azok valami kibogozhatatlan fantáziaszülemények volnának. ha akarja az ember. mely magához vonzza az energiát. – készülékek. Egy ránk maradt õsrégi írásban. közben pedig a nyugati indológusok értetlenül állnak szemben az egésszel. az már el is vesztette azt. mintha a nyugatin kívül nem létezne más tudomány. mely a támadót csodafegyverével egyetemben láthatatlanná teszi? Olyan fegyvert. – egy zajkeltõ ágyú. Nem gonosz szándékkal. (Max Rycher) El tud képzelni olyan fegyvert. Változnak az idõk. és amely vízgõzbe takarja a bolygókat? Olyat. az információhegy egyre nõtt. Kezdjük egészen szerényen. Az indiai szanszkrittudósok felébredtek Csipkerózsika-álmukból. hogy az ellenség olyan dologra lõ. Ezt már lehet tudni. mely az ellenséges sereget villámgyorsan elaltatja? Olyan fegyvert. mellyel repülés közben lehet a repülõgép méretét növelni vagy csökkenteni. 67 . ércek. jobb. Honnan? Az óind irodalomból. ha önként elhagyják tanszékeiket. amely sugárenergiát tárol. és nagyjából mindent meghamisítottak és kiforgattak bennük. Szokás szerint – errõl már igazán nem szeretnék írni – pszichológusok és teológusok estek neki az õsi szövegeknek. mióta a nyugatiak elkezdtek terjeszkedni Indiában. amely képes egész bolygókat darabokra széttépni? Olyan fegyvert. Okos tudósok mindig olyan arrogáns hozzáállással fordították le a nagy indiai eposzokat angolra és franciára. – egy készülék. folyóvízzel és minden elgondolható kényelmi fölszereléssel? A legkülönfélébb ûrhajókat. amely a villámok intenzitását méri. amely egyáltalán nem is létezik? Olyan fegyvert. amely a „semmibõl” állít elõ energiát. Évszázadok óta. amelyek valamilyen antigravitációs elv alapján mûködnek. – egy szerkezet. csupán nem értettek hozzájuk. Az idõ még nem érett meg rá. védáikat és õsrégi szövegeiket vizsgálni és korunk tudásának megfelelõ szinten szemügyre venni. Ezt többé nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni. – egy mûszer. melytõl minden víz elpárolog. mindezek és még sok más egyéb már létezett valamikor. mely a világûrbõl egész országokat éget el? El tud képzelni akkora világûrlakásokat. és az indológusok. Az õsi Indiában nem science-fictionrõl zagyváltak. de ragyogó tûzbõl van? Olyan fegyvert. amellyel a nappali világosságot sötétséggé lehet változtatni. – egy készülék. Folyton új szövegek kerültek elõ. nem ûrhajókról fantáziáltak – mindez valaha maga a realitás volt. úgy. olyan dölyfösen tekintünk az õsi indiai hagyományokra. arany stb.4. és elkezdték saját eposzaikat. – tizenkét fajtája az elektromosságnak. mely bumeránghoz hasonlatosan tér vissza a támadóhoz. szántóföldekkel.

– higanyenergiával mûködõ repülõgépmotorok. de éppen nekik tudniuk kell. az Avadana-irodalom 14. a Jatakák 13. hõvisszaverõ fém. melyek elektromosságot hoznak létre. melybõl megtudhatjuk. a Bhagavata 10. a Szamarangana Szutradhara 3. Ezzel szemben a hindi kiadáshoz van bevezetés. amellyel az ellenséges repülõgép mozgását le lehet állítani. – leírhatatlan ötvözetek. melyek repülõ masinákkal foglalkoznak. – egy szerkezet. az ikerpár Asvinákhoz és a Rbhus félistenekhez intézett 68 . – több. A bhodzsai Juktikalpataru a 48-50. Kanjilal professzor. a Vimánika-Sásztra 2. – egy saját gép körüli védõpajzs. amikor a nyugati világnak fogalma sem volt még repülõgépekrõl. kivétel nélkül õsrégi. A Vimánika-Sásztra hindi kiadása 97 olyan óind szövegre utal. A hihetetlen eseményekrõl szóló szövegek Swami Brahamuni Parivrajaha vezetésével készült elsõ fordításai Indiában. indiai szövegekre hivatkoznak. – egy szerkezet. melyet 1973-ban a mysore-i Academy of Sanskrit Research publikációi követtek. a Mahábhárata 7. 1968-ban jelentek meg. melyek fedélzetükön élõ személyekkel. a Raghuvamszam 11. amelyeket ma még nem értünk. hol találhatnak szövegeket régmúlt korok utópiáiról. – egy szerkezet. melyekben félelmetes fegyverekrõl. Dr. mely láthatatlanná teszi a repülõt. sorában említi a repülõ jármûveket. a bhsai Abimaraka 12. amely a napenergiát csapolja meg. (A szöveg egy lefotózott és 1919. mert a szavakat nem lehet szanszkritról lefordítani. Címszó: Venkatachalam Sarma. – kristályok. a Juktikalpataru 4. de nincsen kommentár. a bhodzsai Juktikalpataru A kimondhatatlan szavakat csak a szanszkrittel foglalkozó tudósok értik. mellyel ellenséges repülõgépekbõl származó képeket és beszédet lehet fogni. mely a kémiai és biológiai fegyvereket elhárítja. A Vimánika-Sásztra mysore-i kiadásában megvan a folyamatos angol fordítás. különbözõ repülõ szerkezetekrõl és ûrhajókról tudósítanak: [83] 1. a szanszkrittudós a következõ forrásokat nevezi meg. a Rámájana 8. Az elsõ olyan utalás repülõ gépekre. pláne nem ûrhajókról. a Jajurvéda rigvedája 6. a Majamatam 5. A legrégebbi fordítás 1870-bõl származik. Még akkor is.) A Szamarangana Szutradhara XXXI. hogy a Vimánika-Sásztrát 1918-ban találták a Barodában lévõ királyi szanszkrit könyvtárban. augusztus 19-ére datált másolatát a Poona College-ben õrzik. de akár istenekkel is bejárják a világûrt. a Puránák 9. ha ezen mûvek közül néhány csak a mi idõnkben jelent meg. – egy gép. a Kathaszaritszagára 15.– egy szerkezet. fejezete sok apróságot tartalmaz a repülõ masinákról.

25 000 verssor – Padma-purána. 15 400 verssor Ha hozzászámítjuk a Mahábháratát és a Rámájanát is. Az óind irodalom nagyon terjedelmes. hogy a laikusnak is legyen elképzelése arról. 10 000 verssor – Siva-purána. mert világa így volt kerek. Dühítõ módon ez a szemlélet végigkíséri az egész õsi Indiával foglalkozó nyugati irodalmat. mint „értelmetlen fecsegés”. jóval idõsebb. az indiai misztikáról. igen. milyen hatalmas terjedelmû és abszolút hihetetlen mennyiségû irodalom áll rendelkezésre: – Visnu-purána. csak fantazmagóriák vannak benne”. és 69 . 10 000 verssor – Brahma-purána. az indiai mitológiáról. 1893-ban Hermann Jacobi. 19 000 verssor – Varáha-purána. és 20. Ehhez még hozzáadódik a Mahábhárata. 81 000 verssor – Agni-purána. hogy repülõ masinák és ûrhajók után nyomozzunk ezekben a szövegekben? A 19. amely még további 24 000 sokából (két verssorból álló indiai versmérték) áll. 9 000 verssor – Bhavisja-purána. A Föld egyetlen más népe sem rendelkezik ilyen hatalmas mennyiségû írott hagyománnyal – ezzel az információáradattal szembeállítva a mi Ótestamentumunk csupán kis csermely. És végül. vagy „ezt a helyet nyugodtan ki lehet hagyni. Az óind szövegek mindig is megvoltak. 24 000 verssor – Skanda-purána. 23 000 verssor – Náradija-purána. akkor ezt a leírást a fordító így kommentálta: „kétségkívül egy trópusi vihart értettek ezen. 10 000 verssor – Matszja-purána. A Védáknak összesen 4 nagy egysége van. 18 000 verssor – Brahmanda-purána. Iszonyatos. [85] A nagyszerû állománnyal rendelkezõ Berni Városi és Állami Egyetemi Könyvtárban számtalan kötetet találtam az óind irodalomról. melyeket „emberfelettinek” és ihletettnek tartottak. amely egy nép sorsát taglalja. 14 500 verssor – Vamana-purána. 17 000 verssor – Linga-purána. az óind nemzeti eposz kereken 160 000 sorral. 18 000 verssor – Bhágavata-purána. Ez a Rig-véda. A véda (óind véda = tudás) az indek legõsibb vallásos irodalmát foglalja magába. 55 000 verssor – Garuda-purána.himnuszokban tûnik fel. 18 000 verssor – Márkandeja-purána. „melynek hatására a hegyek megreszketnek. De miért csak most támad az a gondolatunk. akkor kereken 560 000 sort kapunk végeredményül. mint a késõbbi szanszkrit nyelvû irodalom. év tudósa nem értelmezhette ezt másként. mezõket és az épületek tetejét”. Az óind nyelv. A Rigvéda 1028 himnusza egyes istenekhez szól. Ez a legterjedelmesebb költemény. Ha például a Rámájanában egy olyan repülõ kocsiról volt szó. hanem egyszerûen kihagyott egész. egy német professzor lefordította a Rámájanát. századi fordítók látását elhomályosította a korszellem. melyen a Védákat megszövegezték.” [84] Az 1884. A passzusokat nagy dölyfösen olyan megjegyzésekkel látta el. 12 000 verssor – Brahmavaivarta-purána. Ó. Ezenkívül a Rámájana. Az alábbiakban felsorolom õket. De nem ám szép rendesen. sorról sorra. számára feleslegesnek tûnõ egységeket. mely mennydörgések közepette emelkedik fel. még ha részben el is voltak rejtve kolostorokban és pincékben. A Védák mindazon írások gyûjteménye. de nem utolsósorban a puránák. és lángba borítja az erdõket. 14 000 verssor – Kurma-purána.

A Rig-véda nyomatékosan megemlít többféle üzemanyagot. azon a helyen. aki valaha óindból németre fordított. akik az égi kocsit csodálták. részleteket is megtudhatunk a repülõ szerkezetrõl. ahol éppen nagy ünnepélyt tartottak.” [90] Ruman Vat király egy jumbo jet nagyságú vimánával rendelkezett: „A király és a hárem személyzete. mindig nagy embertömeg gyûlt össze. a Mahábhárata Chandra Potrap Roy által készített fordításához (Kalkutta. „madhu” és „anna” nevûeket. és Ármin Risi indológus modern védikus szöveginterpretációja az Isten és az Istenek címû könyvben. hogy a visszaéléseket megelõzze. és a Bibliával voltak beoltva. A mi helikoptereinkhez hasonlónak írják le õket. hogy nem tudatlanságból közöl hiányos információkat. Nem is rossz. akkor a higany erejének köszönhetõen a vimánában a mennydörgés ereje fejlõdik ki. Az ismeretlen szerzõ ugyanis már évezredekkel ezelõtt azt a megjegyzést tette. háromemeletes (trivrt). melyeket fénylõ fegyverek védelmeznek. sõt minden városrész tisztviselõje is beült a mennyei kocsiba. Nutt Nath Dutt-féle Rámájanáéhoz (Kalkutta. Egy vimánát (óind repülõgép) olyan nagyra is lehet építeni. de ebben – már akkor – rendszer volt. A vimána megállt számtalan bámészkodó szeme láttára. Az ûrutazásra alkalmas szerkezet összesen nyolc személyt szállított. és könnyûszerrel elrepült a Holdig és vissza. Számomra nem maradt más hátra. Õrület! Valamennyi nagy szellem. Négy erõs higanytartályt kell beleépíteni. magától mozgó – kocsi érkezik meg eléjük.nagy mennyiségû kommentárt találtam a Mahábháratához. hogy jelen lehessen az ünnepségen. mindenféle drágakõbõl készült. és könnyûfémbõl készült. Bár a leírások nem elégségesek arra. Ott olvasható: „A testet erõsnek és tartósnak kell megformálni. hogy ma elkészítsük egy ilyenfajta jármû hasonmását. ahol az Asvina testvérpár vimánájáról beszéltek. [86. melyek modern szemlélettel mertek közelíteni az óind szövegekhez: az indológus Lutz Gentes [88] kiváló kutatómunkákon alapuló Az istenek valósága címû kötete. (A csillámot említik – a szerzõ. Amikor a repülõgép leszállt a felhõk közül. alfaemberke lehetett. és nemsokára megjelenik az égbolton. mint amelyekkel különösen jól lehet manõverezni. rövidlátó szakbarbárok voltak. akár egy gyöngyszem. A repülõ kocsi tartalmazott folyadékokat. azután Avantis város felé vette az irányt. a Föld körül vagy attól eltávolodva mozogni. mint hogy a nagy angol fordításokhoz tartsam magam. és amelyeket a szanszkrittal foglalkozó tudósok nem tudnak lefordítani. Csak éppen konkrét fordításokat nem. melyek különbözõ tartályokban voltak. melyek üzemanyagként szolgáltak.) Köszönhetõen a higanyban lévõ erõnek. 1896) és az M. Ne gondolkodj máshogy.” [91] A Rig-véda himnuszaiban. Háromszög alakú volt. a Rámájanához és a Védákhoz. Ha ezeket a vastartályokban lévõ szabályozott tûzzel felforrósítjuk. és a szelek útját követték. hanem azért. A mennyei kocsi átrepült a Föld és az óceánok felett. [89] A bhodzsai Szamarangana Szutradharában 230 soron keresztül a repülõ gépek alapvetõ konstrukciós elveit magyarázzák meg. A légtér és a világûr uralma már akkor is kiválasztottak számára volt fenntartva. A vimána a madaraknál is könnyedébben mozgott a levegõben.” [83] A Visnu-puránában olvasható: „Miközben Kalki még beszél. 1891). mint én. A Földre nagy lármát keltve szállt le. 70 . az égbõl leereszkedve két – naphoz hasonlóan fénylõ. Elringatta õket a boldogító korszellem. egy ember csodás módon nagy távolságot tehet meg az égen. nagy. Behúzható kerekei voltak. és utalok a könyv végén található irodalomjegyzékre. könnyû anyagból. mint egy templomot a »mozgásban lévõ isten« számára. Német nyelvterületen mostanáig csak két mûrõl tudok. amely aranyhoz hasonlított. és három pilóta vezette (tri bandhura). Képesek megállni a levegõben. hogy jelen legyen a színjátéknál. Elérték az égboltot. Rövid látogatás után a király ismét elindult. A király kiszállt. amely a szagoldó forgószelet mozgásba hozza. 87] Az ezen kívül felhasznált irodalmat szögletes zárójelben jelzem.

ritka mód kitartóan küzdve. és 13 évre számûzetésbe menjenek. A Pandavák csak a 18. hogy vesztenek. valamennyi a mennybéliek arzenáljából származott. melybõl két testvér született. dõltek ki fák és verték vissza a dombok a startrobajt.4-tõl 5. szakaszban három légi jármûvet mutat be. Ekkor iszonyatos isteni fegyvereket vetettek be. A szakemberek úgy gondolják. akik idõközben igen hatalmasok lettek. Agnitól (a tûz istene). melyekkel szemben az emberek tehetetlenek voltak. ha az ellenségeket már agyonütötte. lenyisszantja még 71 . A fiatalabb Pandu uralkodott. ugyanis vízben éppoly biztonságosan mozgott.9. amikor az égi hajó felemelkedett. Így történik ez a Mahábhárata második fejezetében is: a diszkosz harcosokat terít a földre. se a vimánákat nem magyarázza meg. A háború hõsei – részben maguk is isteni eredetûek – folyamatosan új fegyvereket kértek mennyei védelmezõiktõl. ha a Kauravák a legkülönbözõbb cselvetésekkel próbálták a kiskorú Pandavákat eltenni az útból? Amikor ez nem járt sikerrel. és mindig visszatért Vaszudevához. A Kauravák azonban. akik mégiscsak többségben voltak. Mai számítások szerint ez kereken négymillió ember lenne. és arra kényszerítették õket. amikorra a hadsereg 18 „nagy egységét” mészárolták le. hogyan inogtak az épületek. le kellett mondaniuk unokatestvéreik számára a királyságnak legalább egy részérõl. sõt kínzókamrákból történõ – mentést említenek. amely az égboltot – nem az ominózus eget – fénybe borítja. A csatában részt vevõ óriási tömegû harcos közül a végén csak hatan maradtak a Pandavák oldalán harcolókból – köztük Pandu mind az öt fia. A Kuruk nemzetsége állítólag a Hold-dinasztia egyik királyától származik. hogy a levegõbõl szabadítási mûveleteket hajtsanak végre. Mintha a szövegek csak kitalálások lennének. hogy a Föld minden népe pártját fogta egyik vagy másik harcoló félnek. Harminc – tengerbõl. de se a szörnyûséges fegyvereket. Lehet. És ezzel elkezdõdött a családi dráma. bár feltehetõen egy igazságmagot foglalnak magukba. Csoda-e.4. Az utolsó csatát a kuruksetrai mezõn vívták. ha a csatában az a veszély fenyegetett. az európai indológusok még mindig úgy viselkednek. Az istenek vimánáikban köröztek. A fiatalabbnak. kihívták a Pandavákat kockajátékra. Az istenek pedig – nem érzékenykedtek – teljesítették a kéréseket. mert bátyja vak volt. és az isten a csarka nevû diszkoszt adta neki. A Mahábhárata alapját (a legterjedelmesebb óind eposz) két királyi nemzetség harca képezi. melyek mind képesek voltak arra.46. a vezérfonal. napon gyõztek. Legalább az egyik ezek közül a vimánák közül kétéltû képességgel is rendelkezett. Annak ellenére. amit az antik irodalomban valaha is leírtak. Nem sok különbség volt a maihoz képest. A vak testvér azonban 100 fiat nemzett: a Kauravákat. Sõt a Mahábhárata azt állítja. A Kauravák közül éppen csak három élte meg a testvérháború végét. A Kauravák. hogy a királyságnak birtokukban lévõ részét visszaadják. hogy a szövegek valóságmagva két õsi család közötti vitában fedezhetõ fel. hogy létezett ez a vita. A Vaszudeva nevû hõs például új fegyvert kért istenétõl. Ezzel azután kezdetét vette a legborzalmasabb háború. A Pandavák elkerülhetetlenül visszakövetelték királyságukat. megtagadták ezt. Egyik dicsõséges és erõs harcos a másik után esett el. Ez a Mahábhárata váza. hogy Pandu halálakor fiai még kiskorúak voltak. hogy ezek az évezredes szövegek tiszták és világosak. Ily módon elképzelhetetlen fegyvereket vetettek be. hogy úgy mondjam. Pandunak csak öt fia lett: a Pandavák. A Rig-véda 1. Az õsi India klasszikus és puránai irodalmában a vimána szó olyan repülõ jármûvet jelent.A Rig-véda az 1. barlangokból.-ig terjedõ szakaszaiban azt írják le. az idõsebb Dhritarastra és a fiatalabb Pandu. amikor letelt a 13 éves számûzetés. Ennek a diszkosznak a közepén egy fémfogantyú volt. és üzemanyag céljára folyékony anyagokat tartalmaz. mint a levegõben. nem is beszélve a világûrben létezõ városokról. akkor is. A sors úgy akarta.166. A Pandavák vesztettek. mintha mindez egyáltalán nem is létezne. vagy gigantikus világûrvárosaikban élvezték az édes életet – míg az emberek a csatamezõn véreztek.

és látogassa meg vele az égi tájakat. Iszonyú alakú lövegek és… mennyei szépségû szárnyas nyilak [winged darts of celestial splendour] és ragyogó pompájú fények és villámok és Tutagudák (nem lehet lefordítani). mintha ezer aranyszínû ló húzná. melyek tüzet okádtak… És az égi kocsi felemelkedett. színét tekintve egy sötét smaragdhoz hasonlított. az ég ura is megjelent egy mennyei harci kocsiban. Saját mennyei kocsim fog nemsokára Matalival. Sivától.egy jól védett király fejét is. És Ardzsuna látott az égi kocsin egy »zászlórúd«-szerût [flag-staff] is. hogyan hívják meg Kauravát is. hogy a szem már nem volt képes követni [that the eye could hardly mark ist progress]. és olyan zajt keltettek. szálljon be a repülõ kocsiba. amelyek minden lehetséges irányba repültek. Rögtön ezt követõen egy félisten. mint a felhõkbõl jövõ mennydörgés – mindez a repülõ kocsi részét képezte. feltüntetem az angol eredetit is. de a szemeddel vagy a szellemed erejével is. amit »vaidzsajantá«-nak neveztek. hogy minden ellenséget villámsebesen elaltatott. melyeknek kerekei voltak. és a földi halandók számára gyorsan láthatatlanná vált. ami németül nincs meg – a 19. mint a lámpácskák.” Végül Ardzsunát istene beavatja a fegyver titkaiba. valószínûleg valami kígyóhoz hasonló dolog) is voltak. majd végül ismét visszarepül Vaszudevához. Az isten ezekkel a szavakkal lepi meg: „Neked adom kedvenc fegyveremet. és hívta Ardzsunát. melyek képesek voltak a vezetõ akaratának megfelelõen bárhová elmenni [and he beheld there celestial cars by thousands. és én megígérem neked valamennyi mennyei fegyveremet [celestial weapons]. és gyorsan elérte a szél sebességét. akit ne lehetne ezzel a fegyverrel agyonütni. se a Hold nem süt. még a legnagyobb istenek sem ismerik ezt. és zajjal és mennydörgéssel töltötte el az egész környéket. te csodálatos. És Ardzsuna megpillantotta a mennyei kerteket. mert ha gyenge ellenféllel szemben veted be. hanem minden saját fényében világol. más égi kocsikat is látott Ardzsuna. a varázseszközzel. szakaszából származik (a Mahábhárata része): „És miközben a nagyon eszes Gudakesa még gondolkodott. a Kuru törzsének bölcs leszármazottja. melyekben mennyei zene szólt. Kétes esetekben. Naphoz hasonlatos kocsival felszállt. Nagyon óvatosnak kell lenned. És azután kocsik tízezreit vette észre. megjelent a felhõk közül a Matali által irányított hatalmas fölénnyel rendelkezõ kocsi. századi angolból. szakasz: „És Indra égi városa. hogy keresse fel a földöntúli helyeket: „Fel kell szállnod az égbe. a pilótával [charioteer] leszállni a Földre. Ezért készülj fel. Bevilágította az egész égboltot. ahová Ardzsuna megérkezett. Senki sincs. Félelmetes. mintha lovak százainak ereje egyesülne benne. sorokba rendezve helyeiken. A Vana Parvában (a Mahábhárata egy része) olvasható. A következõ passzus Indralokagamana Parva címmel a Vana Parva XLII. capable of going everywhere at will stationed in proper places]. ahol a tûz nem ragyog. És az égi kocsin vad »nagák« (nem lehet lefordítani. elragadó volt és a »Sziddhák«-nak és »Csaranák«-nak pihenõhelyként szolgált. Hipnózisfegyver? Végül még személyesen Indra. Matali. A csillagok. amikor több lehetõség is adódik. pasupatát. Kilõheted egy íjjal. És azután ott fent.” [92] Olyan jól próbálom lefordítani – azt. Kuvera szegõdik hozzájuk. A Pana Parvában (a Mahábhárata harmadik könyvében) Ardzsuna fegyvert kért istenétõl. úgy irányítod ezt a kiváló kocsit. égi kocsik ezreit. ahol se a Nap. amelyeket lent a Földön a nagy távolság miatt olyanoknak látnak. amennyire egyáltalán lehetséges. és ezek a légkör kiterjesztésével dolgoztak [atmospheric expansion]. Az égi kocsi nagyon gyorsan olyan sebességet ért el a benne lakozó erõknek köszönhetõen. és fényesen csillogott. Ennek ereje abban állt. nehogy helytelenül használd fel. és aranyszínben csillogó díszítmények voltak rajta… Ardzsuna azt mondta: Ó. idõveszteség nélkül. A mennyei kocsi rendkívüli sebességgel mozgott.” XLIII. elpusztíthatja az egész világot. Õ fog téged az égi mezõkre hozni. Õ az antardhana nevû fegyvert ajándékozza Ardzsunának. a mennyei. Senki. Még nagyon gazdag királyok… sem képesek ezt az égi kocsit irányítani… És Ardzsuna. a valóságban nagy égi 72 .

Aki tagadja. A madaraknak nincsen higanymeghajtású motoruk. Azonban nem olyan fegyverre. arról számolnak be a továbbiakban. hogyan kereste fel Ardzsuna ennek az ûrlakóhelynek minden részét. megálltak. a pennsylvaniai egyetem 73 . hogy õk is a madarakhoz hasonlóan cselekedhessenek. és olyan energiák birtokában voltak. De a madarak nem okoznak rémítõ lármát. a leírt égi kocsik szerkezeti rajzait? Honnan voltak ismereteik a felhasználandó ötvözetekrõl és a navigációs mûszerekrõl? Az istenek se repültek pusztán a szemükre hagyatkozva. szállítóhajókat és repülõ jármûvek ezreit írják le. a tervezés és a kivitelezés nem a mi bolygónkon történt. Istenek csinálták és használták õket. akkorák. Emlékszem olyan beszélgetésekre. amely technikusokra. Ilyesmit nem álmodik meg az ember. az azért nem akarja ezt elismerni. pszichológiával és gyanús varázslattal itt nem boldogulunk. Körberepülték a Földet. minek köszönhetõen kerülnek a világ minden pontján megtalálható õsi könyvekbe égi jármûvekrõl szóló leírások? Mi az oka annak. amely a kõkori ember képzeletének világában nem is létezhetett. amik a nagy távolság miatt a Földrõl lámpáknak látszanak. hogy õseink mindig az égbõl érkezõ istenekrõl számoltak be? Honnan szedték elõdeink. Az újítás. Az égi jármûvek hirtelen jelentek meg. hogy a homályos múltban nem lehettek ûrjármûvek.” [92] Ebben a fantasztikus történetben. sem a Hold nem süt. ûrhajókat. amikor és ahol akartak. Meg kell tanulnia a szörnyû fegyverekkel bánni. hogy a Mahábháratában ûrvárosokat. Nem papírsárkányokról vagy hõlégballonokról volt szó! A vimánák többemeletesek voltak. más karokon dolgozó barátaim. mint egy templom. Ardzsuna. Az evolúciókutató Loren Eiseley. amint békésen köröznek az égbolton. és arra vágytak. sem a völgyek nem reszketnek meg. surrounded be every comfort and luxury]. hogy az emberek látták a madarakat. a Mahábhárata hõse azonban egyértelmûen ott volt. amelyek csak az égiek számára vannak fenntartva. hogy ott fent sem a Nap. Ennek az ellentéte igaz: a világûrben sötét van. amirõl még a madarak is csak álmodozhattak. de nem az. és hogy azok. és olyan sebesen közlekedtek. akkor az emberiség már évezredekkel ezelõtt a Marson kötött volna ki! Az indiai szövegekben leírt jármûvek elõrébb jártak jelenlegi technológiánknál. még az evolúció törvényszerûségeinek is ellentmond. mint például a hipnózisfegyverre. Végül is leírják. emberek is fokozatos fejlõdésen megyünk keresztül. A tréningprogram teljes öt évig tartott. Az egész szanszkrit nyelvû irodalomban egyetlen sor sincs. és nem az álmok birodalmában. Azt az ellenvetést tették.testek. és „az emberek világában nem léteznek”. és hogyan mutatják be neki az égiek legkülönbözõbb fegyvereiket. mely valamikor évezredekkel ezelõtt a világûrben játszódott le. hogy a szorult helyzetben lévõ emberek egy végzetes fegyverre vágytak. akkor kérném megmagyarázni. Ardzsunát még azoknak a zeneszerszámoknak a kezelésére is megtanították. Megtudjuk. és ezalatt az égiek minden luxusa vette körül [he lived for full five years in heaven. mint a Földön. amiket mi még csak elképzelni sem tudunk. a valóságban nagy (égi) testek. Éppenséggel a „földhözragadt” emberek. kellene hogy azt gondolják. akiket a tetejébe még különlegesen ki is kellett képezni. Nem. akik felnéznek az égre. Mindez meseszerûen hangzik. hogy odafent a Nap sokkal fényesebben süt. Ha lett volna ilyen. hogy lépésrõl lépésre fejlesztettek volna. és hatásukra sem a hegyek. És a madarak egyáltalán nem repülnek ki a világûrbe. akik éppen csak kiléptek a kõkorból. mely szerint mi. Az a megfontolás. melyek során újra és újra azt hozták fel. gyárakra vagy próbarepülésekre utalna. Jól van. Semmi olyasmi. hanem minden saját fényében világol. Itt a valóságról kapunk leírást. hogy egyéb repülõ kocsik ezrei parkoltak odafent. játszva eljutottak a Holdra. Nem volt evolúció. mert nem illik a világképébe. A madaraknak nincs szükségük olyan pilótákra. De ha az evolúció valóban folyamatos esemény.

Két másikat Gaganacarának és Khecarának hívtak. Ardzsuna! Ne félj! Használd a mennydörgõ villámfegyvert. Olyan látványt nyújtott. Ha azonban csak egyetlen példa erejéig elfogadjuk az Isten-faktort (földönkívüli). egész hegyeket és völgyeket zúzott szét vele. akkor az Indián kívüli régi szövegek egy csapásra világossá válnak. Ráadásul õk is rendelkeztek alattomos fegyverekkel. mert a tudományos intézetekben még mindig a régi. Ezenfelül Ardzsuna nem volt egyedül. Nivata-Kavacha-yuddha Parva: „Feltûnt a Matali által vezetett égi jármû. a leszármazástant molekuláris alapon mûvelõ antropológus és genetikus figyel fel erre. parókás urak gyakorolják a hatalmat. CLXV. és ráadásul neki állt rendelkezésére a legjobb ûrhajópilóta. az emberi agy kialakításában részt vevõ erõk meglétének dacára a több embercsoport között a létért folytatott szívós és hosszan elhúzódó harc lehetetlen. Ezeknek Indra. A feladatot Ardzsuna vállalhatta magára. voltak kertek. mint a füst nélküli lángnyelvek.” [93] Így van. és Matali ezt észrevette. Nivata-Kavacha-yuddha Parva: „Még mindig láthatatlanul. Egy ilyen – saját maga körül forgó – város a Hiranjaoura (Aranyváros) nevet viselte. mely hirtelen bevilágította az égboltot. képzett harci pilóták által vezetett ûrhajók támogattak. lakóhelyiségek és gyûléstermek. Ez bizonyára nagyon megfeküdte Indrának.antropológiaprofesszora már negyven évvel ezelõtt felismerte. erdõket gyújtott fel. A démonoknak ismételten sikerült láthatatlanná tenni hatalmas égi városaikat. melyekkel a támadó ellenséget egy idõre feltartóztatták. mert megparancsolta. Csak az a dühítõ. és eredetileg Brahma építette. kibiztosítottam az égiek királyának kedvenc fegyverét [I then discharged that favorite weapon of the king of the celestials]. a fõistennek a gyomrát. Valami egyéb. Eiseley professzor a legjobb társaságnak örvend. A városokban volt mindenféle élelmiszer. Jama. és szörnyû dúlást vitt véghez soraiban. A Szabha Parva (a Mahábhárata része) könyvének harmadik fejezetében különbözõ méretû ûrvárosokat írnak le. Kuvera és Varuna volt a vezetõjük. meggyilkoltak százezrei feküdtek a földön… Elbizonytalanodtam.” [92] Ostoba fantazmagóriák? Aligha. Ezek a démonok a rossz oldalon álló embereknek fogták a pártját. így szólt: »Ó.« Amikor hallottam ezeket a szavakat. források. Eközben az égben egy másik csata vette kezdetét. A démonok ûrvárosait kilõtték messzire a 74 . Egy idõ elteltével ezekben a városokban gonosz lények (a Mahábhárata démonoknak nevezi õket) kezdtek lakni. Brahma. Ardzsuna. Egyre több.. Amikor látta. szakasz. hiszen amikor bevetette a fegyvert. Rudra. Mahábhárata. szakasz. és úgy csillogtak – a Földrõl nézve –. mint amely ma a Föld valamennyi népénél felismerhetõ. az arany vagy az ezüst. Ha elfogadjuk. Ezek az ûrvárosok a Szabha gyûjtõnevet viselték. és felhasználtam a láthatatlan fegyverek energiáját [the energy of invisible weapons]… És amikor a Daitják elmenekültek. hogy olyan magas szellemi képességeket hozott volna létre. hogy azt higgyük. egy másik kialakulást segítõ tényezõ kerülhette el a fejlõdésteoretikusok figyelmét. ezért az istenek is elkezdték egymást kölcsönösen lelövöldözni. és ismét minden láthatóvá vált. És ez az egyszerû felismerés az õskor egyes építési technológiájára is fényt derít. És én is velük harcoltam. víz minden mennyiségben. vagy mint egy világító meteor a felhõk között. a Daitják illúziók segítségével kezdtek harcolni. Beleértve az Ótestamentum kötekedõ és féltékeny Istenét is. A hiányzó faktornak van neve: istenek. Mivel az égiek nyilvánvalóan az egyik vagy a másik földi pártot támogatták. hogy megrémültem. [92] Madarak? Álmok? Hókuszpókusz? Mahábhárata CLXXII. hogy az új felismeréseket alig terjesztik a médián keresztül. Valódi világûrcsata fejlõdött ki. Voltak még hatalmas hangárok a vimánák számára. hogy semmisítsék meg ezeket az égi városokat. hogy valami nem stimmel: „Minden okunk megvan arra. mint a réz. és magától értetõdõ módon rettenetes fegyverek. akit végül öt éven keresztül oktattak az égiek a borzalmas fegyverek használatára. a megvilágosodás bejárja az egész világot. Gigantikus méretûek voltak. Matali.

” Ez nem az egyetlen olyan rész a Mahábháratában. melyeket a Mahábháratában bevetnek. ha a szimpla evolucionáris gondolkozási sémát követjük. átfúrta. Ha ez megtörténne. de ez csak azután vált lehetségessé. Kocsik ezrei semmisültek meg. Ez kioltotta a tüzet. Vaszudeva megparancsolta a csapatoknak. A fegyver izzásától megperzselt föld támolygott a forróságtól. sõt a Mahábháratában radioaktív fegyvereket is bevetnek: „Parancsára Ardzsuna kilõtte a fegyvereket. A mai tv-sorozatokban az ûrvárosok. miután Bhima eldobta fegyverét. A 19. Ugyanez igaz az istenek fegyvereire. a bátrak egyike nem akarta eldobni a fegyverét. Példák: „Ez a fegyver félelmet és rémületet keltett. Ennek logikai kényszere van. hogy a szabadjára engedett fegyvert vonja vissza.” [94] Korábbi könyveimben már utaltam erre a világûrben lefolyt csatára. melyeknek ereje a pusztítás megakadályozásában rejlett. de olyan lövegeket nem. Hogyan mûködött ez? Az istenek számára sok minden lehetséges. amely halálos sugárzásra utal. amely soha nem véti el a célt. Mindezt már az óind irodalomban leírták. és sziszegõ kígyókhoz hasonlatos nyilak ezrei lövelltek ki belõle. mint egy szörnyû tûz után. de ezúttal egy még régebbi fordítás állt rendelkezésemre. Csak akkor nem stimmel. tizenkét évi szárazság szakadna az országra. és minden oldalról a harcosokra zuhogtak. Aszvathama ezért haladéktalanul vonja vissza fegyverét. A démonok képtelenek voltak ezzel a sugárral szemben – amelyet Juga-tûz élénkített. melyek ahhoz a nagy tûzhöz hasonlítottak.” „Aszvathama legveszedelmesebb fegyverét. amikor Kar-na kihozta a fegyvertárból… A levegõben a madarak szörnyû kiáltozásban törtek ki. A levegõben repült. villámok cikáztak és mennydörgött. és az emberiség javának érdekében eddig várt azzal. Ha nem teszi meg. Lovak és harckocsik égtek el. akik letették fegyverüket. olyan volt. A fegyverek magasra repültek a levegõben. mintha erdõtûz lenne. melyek csak a fegyveres ellenséget találják el. és váljon meg a drágakõtõl… Aszvathama azt mondta: »…ez a csalhatatlan fegyver minden meg nem született gyermeket megfog ölni…« Ezért minden gyerek holtan jött a világra. melyekben az egymással rivalizáló fajok harcolnak. háromszoros lángból álló szörnyû sugárral döfte õket keresztül. hogy ily módon mentse meg magát. már 1890-ben lefordított idézet a Mahábhárata ötödik könyvébõl származik: „Úgy látszott. semmi újat nem jelentenek. azután mély csönd ereszkedett a 75 . A fegyver nagy zajjal zuhant Ghatotkacha szívére. Ebben a pillanatban az akkor élõ leghíresebb bölcs közeledett. hogy a narajana fegyver egy varázslatnak engedelmeskedik. és lángok törtek elõ belõlük. és nemsokára lángtenger vette körül. Az elefántok megégtek. habár a maga idejében (1860–1890 között) közülük egynek sem lehetett a leghalványabb fogalma sem ûrvárosokról. Ekkor lépett Ardzsu-na a csatatérre. Parvati odasietett. és Ardzsuna biztos lövési pozícióra várt: „Amikor a három város összetalálkozott az égbolton. a »narajaná«-t vetette a Pandava csapatokra. Ardzsuna tudja ezt. a Nap körben forog.” [95] Bhima. Azokat ölte meg. század valamennyi fordítója azonosan fordította ezeket részeket. és dobják el fegyvereiket. Ma ismerünk Sztálin-orgonákat. A következõ. és eltûnt a csillagokkal telehintett égen. mert tudta. hogy ne harcoljanak tovább. hogy lássa a színjátékot. és vadul rohangáltak ide-oda… A tûz tombolása úgy döntötte ki a fákat soronként. míg megkímélte azokat. Ardzsuna erre a fegyverre »brahmasztrájával« fog válaszolni. heves vihar keletkezett. amely a földi élet végén elemészti a Földet. Amikor a három város elkezdett égni. és a Baruna isteni fegyvert alkalmazta.világûrbe. Vjásza… nyomatékosan azt tanácsolta. és Visnuból és Szomából tevõdött össze – bármit is bevetni. Meteorok ezrei hullottak az égbõl. Mindnyájan a „celestial cities in the sky” és „the three cities came together on the firmament” fogalmakat használták. akik harcoltak vagy harcolni akartak. a vizek állatai és a szárazföldi élõlények reszkettek a félelemtõl… A Föld megreszketett.

Ott az olvasható. a Muszala Parva közöl. senki nem tudhatta. Enkidut: „Eltalált az égi állat mérges lehelete?” [97] Miért produkál elõdeink fantáziájában egy madár halálos hatású „mérges leheletet”? Miért kell a Mahábháratában Aszvathamának megválnia drágaköveitõl. hogy a radioaktivitás hatásától kihullik a haj.” Nem. Még a meg nem született gyermekek is meghaltak anyjuk testében. az életben maradt madarak fehérek lettek. fejezet. A szétégett testek felismerhetetlenek voltak. azok a harcosok. senki nem tudhatta. minden madár lezuhant az égbõl. már nem is látszottak embereknek. az emberek szemszögébõl nézve nyugodtan bûnözõknek is lehetne õket nevezni. s a magasból alázuhant tûz hamuvá hûlt a lábaimnál. Úgy tûnik. amely 76 . „Az elefántok üvöltöttek és lángoltak. ezúttal színt kell vallani. Nem szimpatizálok az ilyen istenekkel. Uparikara Vaszu. mert mindent az isten halálos lehelete borított be. Az embereknek pusztán statisztaszerepük volt. Itt az egykori valóságot rögzítették.Földre.” [96] További információkat a Mahábhárata nyolcadik könyve. Az életben maradottaknak kihullott a hajuk. Senki. Miért? „Mert mindent az isten halálos lehelete borított be. mintha iszonyú zuhanással a poklok fenekére hullnék… Az éjjellé sötétült nappal sátorát villám hasogatta. és finom por lett belõle. és azután nézték. akiket nem talált el közvetlenül. Amit a krónikások évezredekkel ezelõtt megörökítettek. aki tanulmányozta az óind irodalmat. mélyen tisztelt szkeptikusok. hogy a radioaktivitás minden élelmet megmérgez. 11–16. És ezeknél az isteneknél az idõ nyilvánvalóan alárendelt szerepet játszott. és leesett a körmük. az istenek számára nem volt értéke az emberéletnek. az istenek voltak élet-halál urai.” Ezeknek az isteni fegyvereknek a nyomai még a sumér–babiloni Gilgames-eposzban is megtalálhatóak. Senki nem tudhatta. Rövid idõn belül mérgezõ lett az élelmiszer. és ezáltal visszavonni egy szörnyû fegyvert? Mit értettek drágakõn? Egy kis irányítószerkezetet. soha nem hallottunk korábban ilyen fegyverrõl… Olyan. Aztán a villám kilobbant. és leesnek a körmök. az élelmiszer mérgezõvé vált. A cserépedények ok nélkül széttörtek. [98] Íme a legfontosabb részek: – Ó. (63. Soha azelõtt nem láttunk ilyen borzalmas fegyvert. Végül is az istenek teremtették az embereket. A szanszkrit szakértõ Kanjilal professzor csak a Vana Parvában (a Mahábhárata része) 41 szöveghelyre hívja fel a figyelmet. A villám leereszkedett. a napnál fényesebb löveget dobott a három városra. Iszonyatos látvány volt.) – Ó. a föld kiáltott. a tágas repülõ gép el fog jönni hozzád. patakokba és tavakba vetették magukat. Curkha egyetlen. a katasztrofális halál hírhozója. Íme az Ötödik tábla egy részlete: „Az ég mint megsebzett oroszlán ordított. mely hamuvá tette a Vrisni és az Andhaka valamennyi hozzátartozóját. hogy vére fagyott meg az élõknek.” És a Nyolcadik táblán Gilgames megkérdezi haldokló barátját. A második világháborús Hirosima és Nagaszaki elõtt senki semmit nem tudhatott ilyen mértékig irtóztató fegyverekrõl. Az elesettek hulláit a rémítõ forróság megcsonkította. hogy az istenek egyike. te. mint a hangyáké. a Kuruk leszármazottja. Kedvenceiket iszonyatosan romboló hatású fegyverekkel szerelték fel. hogy az emberek száma ismét szaporodni fog. s halál hullott alá belõlük. akár egy sugárzó villám. az a gonosz ember olyan magától repülõ jármûvön jött. a fellegek megsûrûsödtek. nem vonhatja kétségbe. ahogyan mi urai vagyunk a hangyák életének és halálának. hogyan irtják ki kölcsönösen egymást. te. nem valamiféle hátborzongató képzelet szüleménye. melyet az istenek kovácsmûhelyében készítettek? Álszentek voltak ezek az istenek. hogy a radioaktivitás egy napnál fényesebb isteni villámmal együtt még a meg nem született gyermekeket is megöli az anyaméhben. Tudták. hogy az istenek a legkülönbözõbb fajtájú ûrutazásra alkalmas repülõ gépeket használtak.

és ezernyi. (168. istenek számára készült repülõ jármûvet látott. a kerekeket behúzták. Indra mennyei jármûvében megtett repülésrõl is. Miután találkozott az ottani uralkodóval.bárhol képes folytatni útját. mely a mi mértékegységeinkre átszámítva 3200 kilométeres utat tett meg megállás nélkül. Duhszantra meglepetten vette észre. Maga Indra. az ég ura egy különleges repülõ objektummal jelent meg.) – A Marut-csoportok isteni légi jármûvekben jöttek. fejezet. az agasztjai és a szaszabhangai remetelak és végül a Csitrakúta-hegy felett. és amelyben egyetlen repülés alatt 1000 embert szállítottak Kauszambiba. Olyan készüléke volt Indrának. A hullámzó óceán és a víz alatti hegységekre nyíló tüneményes kilátásról lehet olvasni. puszpaka néven ismert légi jármûvet ajándékozott neki. aztán egy tó és a Godávari folyó. Eposzaiban és drámáiban a Mahábháratából és Rámájanából vett anyagot használt fel. Úgymond. fejezet 10–11. (43. fejezet) – Egy magától mozgó. egyszer a felhõk között kanyargott. „amelyeken az istenek járnak”.) A Kr. és Szaubhapura néven ismert. 30–34. hogy a madarak rémülten menekültek. (207. de repült olyan alacsonyan is a fák koronája fölött. és 275. Matali. mely megszüntette a nehézségi erõt? Kálidásza költõ volt. fejezet. (42. fejezet. és Matali magával vitt engem repülõ kocsijában. (274. fejezet. néhány csak egy helyben állt. A leszállás után az utasok egyike. 19. mely Narabahanadutta király tulajdona volt. aminek – ismét csak – Matali volt a pilótája. amely Indra kedvence volt. aki drámái mellett még egy bohózatot is írt. és idõnként olyan utakon. Kálidásza számol be egy. összeszaladtak az emberek. a nisádai király fõváros mellett. u. hogy a kerekek nem vertek fel port. 7–12. és még csak nem is érintették a földet. 6–9. egy csillogó fémlépcsõn hagyta el a jármûvet (13. a legnagyobb indiai drámaíró és költõ az indiai Guptakirályok udvarában élt. Az út a Gangesz és a Dzsamúna folyamok összefolyása felett.) – Belépett abba az isteni palotába.) – Az istenek saját repülõ jármûveikben jelentek meg. a Katha-szaritszágarában. és vele együtt harminchárom isteni lény. Szemléletes részletekkel és meglepõ tudományos pontossággal írja le az Ajodhjába repülõ Ráma útjának szakaszait. Magasabb vidékekre is fölemelkedett. olyan légi jármûvet említenek.) Egy régi korokból származó indiai szöveggyûjteményben. 15–22. amelyiknek „soha nem kellett tankolnia”. Ráma és kísérete ugyanazon a fémlépcsõn szállt be repülõ gépébe. fejezet. (14. és embereket szállított tengeren túli távoli országokba. fejezet. Amikor a jármû leszállt Uttarakoszalában. 69). aztán a madarak között. mások mozgásban voltak. ötödik században Kálidásza. kibérelte 77 . utasai kíséretében. és megmutatta nekem a többi légi jármûvet.) – Mikor eltûnt a halandók látómezejébõl. fejezet. ahol már nem volt a légzéshez elégséges levegõ. Ugyanitt értesül a csodálkozó olvasó egy olyan légi jármû létezésérõl. (43. Ráma légi kocsija különbözõ magasságokba emelkedett. a Szaraju folyó mentén található Uttarakoszala irányába vezetett tovább. Ugyanaz a drámaíró. Amíg repülõ szerkezet nedves felhõkön repült keresztül. a pilóta barátságosan elmagyarázta. A manapság könnyen rekonstruálható repülõút kereken 2500 kilométeres volt. (13. hogy a föld fölötti lebegés egy Indrától származó fölényes technikának köszönhetõ. így Raghu-vamsa címû mûvében is. Ráma. illetve egy másik légi jármûrõl.) A légi jármû áthaladt az egész Dekkán-fennsík – beleértve az Aljaban-hegységet is – felett. az ég magasában ezernyi különös légi jármûre lett figyelmes. 21. hogy jelen legyenek a Kripakarja és Ardzsuna közötti harcnál.

ami a felhõkbõl jövõ mennydörgéshez hasonlított. Szép kis tanulmányozás. 48. a felhasznált technológia ezzel szemben igazán drámai. tekintetbe véve az általuk szított katasztrofális háborúkat! Még korábban is jelen kellett lenniük az isteneknek. Mi ez a Rámájana? A szó azt jelenti „Ráma élete”. A cselekmény eredete valahol az õsi Indiában vész el. úgy tûnik. 42. fejezet. 35. (4. fejezet. 1. ahova akarsz. 123.) – Mehetsz. és több fényûzõ helyiség volt bennük. Ezt az anyai intrikák megakadályozták. mit kerestek itt voltaképpen eredetileg ezek az istenek? Nagyon õsi idõkben jöhettek a Földre. 25– 37. A történet váza egyszerû. (4. A királynak négy különbözõ feleségétõl négy fia volt. A jármû olyan zajt csinált. ami. A Rámájanában említett legtöbb vimána 12 utast szállított. (4. A Mahábháratával ellentétben a Rámájanában fõként emberek vezetik a rendkívüli repülõ szerkezeteket. 30. csirkefogó. fejezet. Happy end. A szkeptikus indológusok számára. melyet puspakának hívnak. 7–9. akik ezt ellenõrizni szeretnék. de az érdeklõdõ laikusoknak is. mely a költõ tulajdonát képezi. melyet gyémántok ékesítettek. Közben folyton utalásokat találunk arra. Végül atyja örökébe lépett. igen. nem sikerült különösebben jól.) 78 . Szeretett feleségét. és Rámának 14 évre el kellett hagynia az országot. akik repülhetnek vimánával és az istenek között is – akik nagyszerû mennyei városaikban éltek –. Egy Lanka és Vaszisthaszráma közötti repülõút részletesen le van írva.(3. a legidõsebb testvéreit minden téren messze felülmúlta.) – Ez az a kiváló légi jármû. Az olyan emberek. trónra került. 10–30. melyet késõbb csapatai használtak. 12. melyet a kényelmes vimánákban néhány óra alatt megtettek.) – A repülõ objektum… nagy zajjal emelkedett a levegõbe. világos a különbségtétel.) – Azt hiszed. Lanka (Ceylon) uralkodója elrabolt. Természetesen az istenek képezték ki õket. ha megszerzed ezt a repülõ jármûvet? (3. 6–7. Rámának volt egy Szita nevû gyönyörû felesége.) – Újra megjelent Lankában a gondolat sebességével közlekedõ légi jármû. Á. Semmit sem az emberek találtak ki. Az elõbbiek rendkívül gyors mozgásúak voltak. fejezet. (3. következik néhány repülõjelenet a Rámájanából: – Kharával együtt beszállt a repülõ jármûbe. hogy a vimánaépítés technológiája az istenektõl származott. fejezet. akár a Nap. Ráma. Még gyöngyökkel kirakott ablakok is voltak. és úgy ragyog. Ez ma 2800 kilométeres távolságnak felel meg. Szitát maga Ráma hozta vissza – repülõ vimánái segítségével. hogy jólétbe kerülsz. 212. (Ugyanilyen eset adott alkalmat Görögországban a trójai háborúra. Ezért is választotta õt a király utódjául.) Az okos Ráma egy Indiát és Lankát összekötõ hidat épített. Ezt Kálidásza a sokkal régebbi Mahábhárata és Rámájana eposzból vette. akit Rávana. fejezet. és minden belsõ helyiséget szõnyegek borítottak. hogy tanulmányozzák az embereket. A Rámájana a Nap-dinasztia egy királyáról számol be. aki valaha Ajodhjában élt. elöl ék alakban végzõdtek. hogy megteremtsék az embereket. én Szitát fogom légi úton Lankába vinni… így szállt be Rávana és Máricsa a palotához hasonlatos légi jármûbe. De a fantáziának is szüksége van ösztönzésre. A Rámájanában kétféle repülõ szerkezetet vetnek be: a vimánákat és a rathákat. különben nem kellett volna késõbb teremtményeiket ismét elpusztítaniuk. méghozzá képzett hadvezérek vagy királyok.magának a fantáziát.

(4. fejezet. hogy az akkori emberek semmit nem képesek megérteni a technológiából. Az égiek. hogy rabolta el a gonosz Rávana a varázslatos Szitát „egy Naphoz hasonlatos légi kocsiban”. váltak lehetõvé újabb kérdésfeltevések. hogy évezredekkel ezelõtt érkeztek-e esetleg elõdeinkhez a világûrbõl látogatók. Korábban nem volt meg a fõ kérdés – 79 . Földönkívüliek? Léteznek-e egyáltalán? Hogy néznek ki? Miért kerestek fel minket? Mért éppen minket? Mért éppen most? Milyen technológiával? Hogy hidalták át a fényéveket? Honnan tudtak egyáltalán létezésünkrõl? Miért tették. Az elrabolt Szita sem segélykiáltásokkal. ezt a katonásan rövid parancsot adja: „Azonnal hozzák ki a légi kocsit!” Idõközben a gonosz Rávana máris az óceán fölött repül Lanka irányába. amik erre a kérdésfeltevésre késztettek. sem imádságokkal nem tudja visszafordulásra bírni a szöktetõt. sziklacsúcsok törtek le. amelyeket csak a mi idõnkben lehet megérteni. hogy a repülõ kocsi istenek szobrait és obeliszkeket döntött le („…miközben úgy repültek a kocsin. Egy mennyei nyíllal lelövi a rabló jármûvét. és nagy tüzeket okozott. Ebben bizonyos logikát látok. Baina-lehkem Jeruzsálembõl Egyiptomba tartó útja közben átrepült Egyiptom fölött mennyei kocsijával. hogy meglátogatták-e elõdeinket a világûrbõl.) A kerettörténetet már felvázoltam. E mögött rendszer rejlik. 1–55. 123. Utoléri Rávanát. hogy a repülõ jármû nagy tüzeket idézett elõ. amely hatalmas zajjal emelkedik a felhõk közé. stb. A Rámájana hõsének. akkor az egyiptomi királyok könyvére. Az akkori emberek számára a varázslás. és ezeknek nem számítottak az elpusztult emberi hajlékok. hogy meglátogatták-e elõdeinket a világûrbõl. a nagyképû istenek természetesen tudták. mint az angyalok. Rámának ügyes szövetségesei voltak. amitõl leomlottak az épületek és a tornyok.– A majomkirály valamennyi háremhölgye gyorsan befejezte a díszítést. Amikor egy hegyrõl startolt. hatalmas fák dõltek ki. Amikor 1968-ban Emlékek a jövõrõl címmel azt a provokatív kérdést vetettem fel. A Védák. A „Ráma és Szita” címû rész arról számol be. amit tettek? Mi volt a motivációjuk? Maradt-e valami bizonyíték utánuk? Esetleg újra eljönnek? Ha igen. és gyorsabbak voltak. amely lezuhan az óceánba. hogy mi történt akkor. kerteket tett tönkre. és átszáll férje mennyei kocsijába. Azonban csak az után a kérdés után. De Ráma repülõ kocsija gyorsabb. Csak az akkori legendás idõk hagyományaiból tudhatják meg a jövõ emberei – mi! –. amelyeket az õsi szövegek nélkül soha nem tennének fel. és a díszkertek elpusztultak”. és „a vimána égõ farokkal emelkedett a tetõk fölé. Ezeknek a tehetséges társaknak egyike volt a majmok királya Hanumán nevû miniszterével együtt. Nincs ez másként ma az etnológiailag elfogadott Cargo-kultusz (errõl többet: lásd 9. Ezenkívül merész pilóta volt. És ha azt olvasom az indiai szövegekben. Ez az egész kérdéskatalógus csak az után a kérdés után válik lehetõvé. Az út völgyek. jövendõbeliek számára új kérdéseket. mint a sasmadár az égen”). [99] Ebben Salamon király egyik fia. És csak ez a felismerés vetne fel számunkra. A majmok királya kedve szerint tudott óriássá vagy törpévé változni. A madarak és az állatok rémülten menekültek legbiztonságosabb rejtekhelyükre. és a hegyek megrázkódtak. és légi harcra kényszeríti. Valóban szörnyûséges repülõ eszköz. a Kabra Negestre kell gondolnom. akkor ezt a kérdést nem puszta fantáziálás vagy hasra ütés alapján tettem fel. magas hegyek és erdõk fölött vezetett. Amikor Ráma tudomást szerez a szöktetésrõl. Szita megmenekült. mikor? Hogyan viselkednénk stb. Éppenséggel isteninek. és tornyok omlottak le miatta. Voltak bizonyos okok. A vakmerõ pilóta néha egy városból szállt fel. Az egyiptomiak panaszkodtak. a mágia birodalmából származónak tûnt a mennyei technológia. jegyzet) fogalmával sem. De a képzett embereknek be kellett számolniuk errõl. Ilyenkor a tavak kiöntöttek. az indiai (ma kevésbé) szent iratok olyan leírásokat tartalmaznak. és beszálltak az égi jármûbe. De végül is az istenek kovácsmûhelyébõl származott.

és ameddig a világûr kiterjed. Éppen e mögött ismerek fel rendszert. hogy milyen misztikus. mind a Hold. Indra repülõjét egy világító meteorral 80 . Végül is a meteor egy olyan objektum az égbolton. hogy az ember a világûrben és a világûr számára születik. mint „Aki tiszteli a világûrt. Amikor azt olvasom. „A világûr nagyobb. amelyek csak az égiek számára voltak fenntartva. Íme egy kis ízelítõ: „Mindenki. mint a füst nélküli lángnyelvek. homályos módon örökítették meg élményeiket. az a világûr gazdagságára. hogy az idõ az univerzum csírája. hogyan fejti ki Ardzsunának. hogy Matali vezetésével. és aki választ tud adni a kérdéseire. a csillagok és a tûz. az indológustól Kalkuttában azt az információt kaptam. Miért? Matalit különbözõ részekben kifejezetten Indra égi kocsija pilótájaként mutatják be. ti istenek ott fent! A Rig-védában például technológiákat. úgy néznek ki. Aki tiszteli a világûrt.” (Rig-véda 7) [101] Ezeknek a kijelentéseknek mindegyike stimmel. emberek születnek a világûrben.” (Rig-véda 1. Amikor egy olyan passzust olvasok. Most már csak az hiányzik. szeretni. Kérdezzen meg egyszer egy modern asztrofizikust. hogy a leghatalmasabb isten. akkor virágos kedvem támad. hiszen a világûrben van mind a Nap. de a Hold felszínérõl vagy egy Hold körüli bolygóról a felszállások az építés alatt álló anyaûrhajóhoz nevetségesen egyszerûek. hogy lépésrõl lépésre helyes kérdéseket tegyenek fel. milyen csomagolásban.” Kanjilal professzortól. aki ebbõl a világból elutazik. mûvelni” szótövek azonosak. mint a Föld keringési pályáján. hogy az akkori emberek megértették-e. hogy mikor vagy hogyan kezdõdött az idõ: az idõ egyszerre jött létre az univerzummal. akkor leesik nekem a tantusz – másoknak valószínûleg nem. összehasonlítva a Földrõl történõ felszállásokkal. azt engedi továbbmenni. Csak a tartalomnak. minden ûrhajós számára régi dolog. akkor ugrándozni tudnék örömömben. Miért? Mert itt (ahogyan máshol is) világosan megkülönböztetik az égieket és minket. de filozófiai gondolatokat is leírnak. melyek sehogy sem passzolnak az akkori korhoz. Indra. Csakhogy évezredekkel ezelõtt ezt senki sem tudhatta. hogy a jövõ emberei rákényszerüljenek arra. Vagy a Hold keringési pályáján – építõkocka-rendszerben – állítják össze õket. az ember a világûr számára születik. Adhyana) [100] Magától értetõdõen a Hold a bolygóközi és csillagközi utazások kiindulási pontja. Kis tömegvonzásának köszönhetõen a Holdról jókora ûrhajókat lehet kilõni. a fedélzeten fognak élni. és végül eljussanak a helyes válaszokig. mindegy.és így a kiegészítõ kérdések sem. sem az. Csakhogy: évezredekkel ezelõtt ezt senki sem tudhatta. És az. mivel az ember a tiszteletet is mûveli. A fölfelé bámuló emberek felismerik a lángnyelveket a jármûvön. Amikor azt olvasom a Mahábháratában. ahol jól ki lehet lépni. fényben gazdag világokra tesz szert. kellett meghökkentenie a jövõ embereit. elõször a Holdra megy… a Hold az égi világ kapuja. mint a parázs. addig barangolhat tetszése szerint. Az olyan mondatokat. tiszteld a világûrt. Ez egy bizonyos rejtvényfejtés. A világûrnek köszönhetõen beszél. hogy ennek a tûznek nincsen füstje. mely csóvát húz maga után (az emberek szemében). meghalni és szülni. ott van a villám. embereket. hogy a szanszkritben a „tisztelni” és a „foglalkozni. az szert tesz a világûr gazdagságára. amit láttak és átéltek. hall és válaszol az ember. Nemzedékek számára fognak ûrhajókat építeni. Persze ezeket a szerkezeti elemeket elõször a Földrõl a Holdra kellett szállítani. Ez nem volt egyenlõsdi. határtalanokra. amit itt könnyebben lehetett megvalósítani. Az idõ valóban az univerzum csírája. vagy mint egy világító meteor a felhõk között. de csodálkoznak azon. hogy kiszûrjük belõle az eredeti értelmet. Ebben a dologban sem az nem játszik szerepet. szert tesz a világûr gazdagságára” úgy is lehet fordítani: „Aki a világûr kutatásával foglalkozik. És ez meg is történik. Bevált a számításotok. a világûrben az ember örül és nem örül. hogy Ardzsunát a mennyei városban olyan hangszerek kezelésére tanították. hirtelen megvilágítva az égboltot. és a tetejébe egy meteorral hasonlítják össze a szerkentyût.

hiszen már gõz vagy ecet is elegendõ a higany kioldásához. Magában a kereszténységben is. amelyben késõbb a császár kereken 7000 agyagkatonáját találták meg. hogy mire gondolnak. hogy elõre tudja. ami történni fog. sírjában higanyt találtak. e. az Isten vagy az istenek. az ólmot. rejlik egy adag panteizmus. 357 °C-on kezd el forrni. mely minden élelmet megmérgez. akkor a 21. Furcsamód azonban nem oldja sem a vasat. amilyet az emberiség korábban még soha nem élt át. vasban vagy megüvegesedett kõanyagban megy (korsókban). A szellem ott van mindenütt. Nagy mennyiségû higany egy misztikus kínai császár sírjában – egyedülálló lelet? Nem: 81 . olyan fegyverrõl.hasonlították össze. vályogrétegekkel voltak vízmentesen elzárva – és mind higanyból volt. a Jangce. 315-ben még a fém fejtését is leírja. a „minden Isten-tan” minden olyan vallásfilozófiai tanításban dominál. sõt a platinát is – azonban csak magas hõmérsékleten. különben Krisztus sem lehetne mindenütt jelenvaló. A Csin-dinasztiához tartozó kínai császár. jármûveket használtak. az emberi szükségletek idegenek tõle. mint az ólom. E szerint a tan szerint Isten személytelen. a szilíciumot és a mangánt sem. és kedveztek valamilyen pártnak. Engem újra és újra megdöbbentenek azok a tények. amit az iparban minden lehetséges módon felhasználnak. Csak az évezredekkel ezelõtti emberek nem tudhatták. Ez egy mindenütt jelenvaló Isten-Szellemet kíván. Kr. Isten szellem kell hogy legyen. amelyek üzemanyagként szolgáltak. szörnyû fegyvereket vetettek be. Istennek – szellem mivolta miatt – az egyik helyrõl a másikra való eljutáshoz nincs szüksége objektív és látható jármûvekre. korsóban. és ez a zavarodottság a vallások évezredes indoktrinációjának következménye. miáltal higanygõz szabadul fel. többek között a higanyt is. és Theophrasztosz Kr. és tiszta állapotban nagyon állandó. És fölöttük egy nagyszerû égbolt sok égitesttel.) Apránként több folyó tûnt fel. amit a vimánában vagy vastartályban. akkor a higanyt üzemanyagként használták. Az óind iratok felsorolják az isteni jármûvek fémötvözeteit. ha még az aranyat is oldja? Ez csak üvegben. Si Huang-ti. az ezüstöt. Azonban már alacsonyabb hõmérsékleten is csendesen párologni kezd. és a meg nem született gyerekeket is megöli anyjuk méhében. Mindenütt jelenvalóként. A különös fém oldja a legtöbb fémet. század világpolgáraként tudom.) A higany és a higanygõz is a legkülönbözõbb elemekkel lép kapcsolatba. vagy csillámból készült tartályban szállítottak. Minden földi halandónak azt szuggerálták. e.83 °C-on szilárdul kristályosodó masszává. és hogy Isten még a legeldugottabb helyen is figyeli õt. Menetalakzatba rendezve. sem a nikkelt. és folyadékokat említenek. Mi ez voltaképpen? A higanynak nemesfémjellege van. akinek vitatottak életrajzi adatai. hogy Ószövetség vagy óind vallás. ártatlan gyermekeket semmisítettek meg. amely könnyebb. És honnan származik? Ércekbõl könnyen nyerhetõ. Mi következik ebbõl? Akárki játszott is akkor az emberekkel. és amelyeket nem képesek beilleszteni a rendszerbe. a rezet. melyben Isten azonos a világgal. Hogyan lehet a higanyt tárolni. Mit akarunk ennél többet? Amikor egy szörnyû fegyverrõl olvasok. amely Isten fiát emberként lépteti fel. az nem az Isten volt. Ha követjük az óind szövegek adatait. (Mellékesen: már maga a 7000 figura is ipari méretû termelésre utal. a Huang-ho és a tenger. 384-ben „folyékony ezüstként” említi. hogy mindenhol érezze a maga közelében Istent. mindenhatóként és mindentudóként birtokában van annak az omnipotens adománynak. melyekre a régészek rábukkannak valahol. Csak egy Isten-Szellem lehet képes mindent és mindenkit áthatni. (A görög Arisztotelész. Mindegy. És hogyan! 1974 márciusában víz után kutató parasztok Lintung közelében (Sanszi tartomány) egy sírdombra akadtak. Nem hiába: AZ. A nagy filozófus. nem voltak mentesek a hibáktól. mely füst nélküli lángnyelveket köpköd. Az ezüstös anyag 38. Mivel ennyire felette áll mindennek. Sok nép feldolgozta. Az ókorban a higanyt a Merkúr bolygóhoz tartozónak tekintették. ami nagyon mérgezõ. akik ott megjelentek. Arthur Schopenhauer (1788–1860) ezt a felfogást aposztrofálta „udvarias ateizmusnak”. az aranyat. Van még kérdés? Mi manapság össze vagyunk zavarodva. A mindenség Isten – a panteizmus.

melynek 56 fokára a copani királylistát kõbe vésték. ha valami érthetetlen. Grube) sem tudtak megfejteni. arról hallgat a szakma – mint mindig. vagy a közép-amerikai templompiramisokat az indiaiakkal. [102] Innen egy akna még mélyebbre vezetett lefelé. melynek lépcsõjén néhány olyan maja hieroglifa volt. írta Nikolai Grube régész. vagy fõleg titokzatos. ráakadtak a dinasztiaalapító. éppúgy. mint az arany. mivel az ókortudomány dogmái közé tartozik. [102] A színes templomfalon isten. és nem is érdeklik. De álljunk meg! Nem szabad. humoros és nagy többségében kifogástalan tudósok mûvelnek. Az indológus soha nem foglalkozott az Ótestamentummal. hogy nem a dinasztiaalapító feküdt a sírban. csináltatta. feltehetõen felfedezné az összefüggéseket. Értelemszerûen ezt egy Butz’Yip nevû király. mint a 16-os számú templom. melyet szellemdús. hogy „a füstben van az ereje”. de ez Közép-Amerikában gyakran fordul elõ. amit még a legjobb specialisták (L. a templomot egy Hold-Jaguar nevû király szentelte fel. mert nem szabad. vélték úgy a rejtjelfejtõk. hogy fantáziájuk legyen.és emberarcok maszkjai függtek. „Az ember kibukkan egy alacsony alagútból – és hirtelen egy hatalmas fal elõtt áll: a régi templom frontja 12 méter magas. és itt. Szemlélõdés közben az ember az õsi Indiában érzi magát. A mai Honduras területén lévõ Copán a „maja világ Párizsának” számít. hogy évezredekkel ezelõtt nem volt kapcsolat az egyes földrészek között. hogy rájöttek. Rosalia természetesen sokkal idõsebb. Schele és N. a régi korokból származó szöveggyûjteményben? „A légi jármûnek soha nem kellett tankolnia. Minden lassan. Yax K’ uk’ Mo sírjára. Milyen füstben? A Copan-projekt ásatásainak igazgatója. amely vakítóan kék. Copanbán a „hieroglifalépcsõ” is híres. úgy gondolták. Közép-Amerikában egy még meglepõbb higanylelet volt. Végül a szakembereknek sikerült feltárniuk a Rosalia alépítményét. A maják számára a jade fontosabb volt. ami azt jelenti. fokozatosan fejlõdött. a számítógép segítségével. Egyébként: manapság a turisták az új copáni múzeumban megcsodálhatják Rosalia tökéletes másolatát a rémisztõ maszkokkal együtt. A Közép-Amerika-szakértõ nem tud semmit az indiai mítoszokról. semmit sem tud Ezekiel könyvének technikai leírásairól egy ûrhajót illetõen. mint „a legfelsõbb madáristen több mint két méter magas maszkja számos kiváló állapotban megmaradt díszítménnyel”. Földönkívüliek? Évezredekkel ezelõtt létezõ istenek? Lehetetlen! Ide a vezeklõruhát! És az olyan szakértõ. A régészet egy minden ízében konzervatív tudományág. Azonban egy régész sem léphetett be a sírba: csurig tele volt erõsen mérgezõ higannyal! Rémlik valami? Idõközben állítólag egy védõöltözetet viselõ szakember leszállt a higannyal teli kriptába.” Régészeink fantáziátlanok. vörös és okker színû”. Valamivel mélyebben egy másik kamra volt. óvakodni 82 . Az Egyiptom-specialistának alig-alig van fogalma a perui felföld nagyszerû õskori építményeirõl. és távoli országokból vitt embereket a tengerentúlra. a föld alattit Rosaliának nevezik. hanem egy nõ. Piramisaival és templomaival Copán gigantikusnak hat. Hasonlítsuk csak össze az ottani és itteni szobordíszítményeket vagy az ábrázolt mozdulatokat. Egy aknán keresztül állítólag egy férfisírt láttak. „értékes sírmellékletekkel”. hogy ilyen történjen. Megállapították. Sok rejtélyes szobor és úgynevezett „antropomorf ábrázolás” jelentését máig sem tisztázták. Egykor Copán város ellenõrzött egy fontos jadelelõhelyet a Motagua-völgyben. hiszen az utóbbit építették a Rosalia fölé.légvonalban 25 000 kilométer távolságra tõle. mely szemellenzõsen tartja magát az evolúciós elvhez. aki még rendelkezik a szabad kombinációs készség maradékával. [102] Hogy milyen értékes sírmellékletekrõl van szó. Elkerülhetetlenül a tudományág ugyanazon generálszószát kellett bebiflázniuk. Ricardo Agurcia 1992-ben felfedezett egy föld alatti templomot. Csak késõbb. Hogy is van az a Katha-szaritszágarában. A föld fölötti részt 16-os számú templomnak. Ha tudna róla.

Miért találtak Közép-Amerikában a majáknál éppúgy. Nos. hogy jelenlegi tudásunk minden tudás csúcspontja. anélkül. vagy se. Nem szeretnék a hitre apellálni. Amíg egy újságírónak sikerült a kultúrarészleg szerkesztõjévé vagy netán fõszerkesztõvé válnia. Tikalban és Palenquében is tettek hasonló felfedezéseket. a régi indiaiak szerint. Így hát nem csodálkozunk. mely a mi gázmaszkjainkra hasonlít? Megtudtuk az õsi indiai szövegekbõl. hogy nevezze meg az informátorát. akik egyszer-egyszer megtudhatnak valamit egy szakembertõl.és oxigénionokból áll. mint hogy vagy elhiggye. Ráadásul így tönkretenném a kapcsolatot. amit én. hogy a maják földjén máshol. Ehhez a kutyaszorítóhoz. úgy egy komolyan veendõ újságíró sem hozhat le egy valóban szenzációs hírt anélkül. Ami mellékesen a fõpapok – a tudás birtokosai – és az uralkodók különös haláleseteit is megmagyarázná. Ezek azonban pontosan ezt nem teszik. Egy ilyen jól mûködõ rendszernél nincs azon semmi csodálkoznivaló. ha roppant érdekes felfedezések veszendõbe mennek. Így hát tartom magam ehhez egy jó és egy rossz érzéssel. hogy nevet ne említsek. A higany. melybe mindenki. Rossz érzés: értékes információkat tartok vissza. lásd fent. mivel a csillám tûzálló. Éppúgy. hogy ellenõrizhetõk legyenek. Néha sikerrel járok. Ez rám is érvényes. hogy korábban be ne biztosította volna magát a szakembereket illetõen. Egyetlen újságírót sem lehet arra kényszeríteni. Jó érzés: hogy nem blamáltam az informátort. A csillám jelen van az elektromos iparban és az antennaépítésnél. hogy bebizonyíthatnám. hozzájárul még a saját szavahihetõség problémája is. Melyik a fontosabb? Számomra az adott szó. akár egy könyv oldalait. akkor az olvasó számára nem marad más hátra. és a tetejébe még azt is szuggerálják neki. mely évezredek alatt keletkezik a hegységekben. Amit nem szabad. Mindkettõ a jól bevált generálszósz eredménye. és különbözõ színeket vehet fel. 83 . Szokásom információim forrását precízen felsorolni. Mit lehet ez ellen az ördögi kör ellen tenni? Úgy segítek magamon. ahogy egy régész egy semmilyen sémába nem illõ szenzációs lelettel nem léphet a nyilvánosság elé. hogy a régészek nem sumákoltak-e már ezt illetõen is –. és a lojalitás azt parancsolja. és az információk forrása elapadna. ez nem sokat jelent. Micsoda valójában a csillám? A csillám ásvány. hogy a higanyt többek között csillámtartályokban szállították. hogy az engem bizalmába avató személytõl megkérdezem. Miért hordtak a maja fõpapok közül olyan sokan maszkot? Mi több.fog attól. akkor az évezredek során a higany el is párologhat. alumínium. legalábbis minden szerves savnak. nem is beszélve arról. Vékony csillámrétegeket õsidõk óta használnak a kohókban ablakként. mivel különösen jó elektromos szigetelõnek bizonyult. aki azt teszi. melyek nem illenek a képbe. De természetesen mindig a hallgatás pecsétje alatt. mert a hit a vallás „szakterülete”. Még a savaknak is ellenáll ez az anyag. A médiáknál ezt a magatartást törvény erõsíti meg. Indiában gumicsõvel ellátott maszkot. és ma már tudjuk. üzemanyagként szolgált. hogy azokat a leleteket. Tudom. Ugyanez a rendszer jellemzi a médiáinkat. megvitassa kollégáival. de mindig azzal a kéréssel. Ha egy csillámkamrát nem szigetelnek le. hogy írjon róluk. az nem is lehetséges. Ha a következõkben mégis csak úgy csevegek. Copánban találták meg a legrégebbi higannyal töltött sírt. ha a társadalom tegnapelõtti tudással rendelkezik. nem adtam ki. hogy továbbadhatom-e az információk egyikét-másikát. Nem szeretném egyetlen bizalmi emberemet sem leleplezni. mint a Mexikói-fennsíkon élt teotihuacanoknál föld alatti csillámkamrákat? Még ha nem is fedeztek fel ezekben a kamrákban higanyt – miközben nem vagyok biztos abban. hogy a megbeszélt hallgatást betartsák. és ezzel kiszolgáltatni kollégái bonckésének. A csillámot úgy lehet lapozni. Szilikon-. Azonnal nevetségessé tennék. addigra bizonyságot kellett adnia szaktudásáról és komolyságáról. Gránit–gnejsz–csillám. és egyáltalán nem is tárják õket a nyilvánosság elé. hogy a higanygõz erõsen mérgezõ. én egyike vagyok azoknak. Még rosszabb: a szakma sem tud meg semmit a titokzatos leletekrõl.

) A felfedezést követõ elsõ években a mexikóvárosi régészet és antropológia igazgatósága szent titkot csinált belõle. Sorry! De a csillám nem rozsdásodik. magától értetõdõen minden szkeptikusnak és kritikusnak jogában áll saját ellenvéleményét hangosan kinyilvánítani. több mint 60 méter hosszú aknát. meg is botránkozhat. amit engedélyeznek. a hiszékeny turista úgy gondolja. Nem képesek felfogni. melyek minden alkalommal úgy tesznek. 2001 tavaszán amerikai régészek a Nabta-hegyen – Kairótól 1350 kilométerre délre – két sírt fedeztek fel õskori csontvázakkal. Van olyan régész. hogy egyszer s mindenkorra leleplezzék ezt a Däniken. hogy megtudjuk. Azonban gyakran éppen ez történik a CSICOP nevében. Rudolf Gantenbrink csaknem nyolc évvel ezelõtt felfedezett a Kheopsz-piramis belsejében egy 20 x 20 cm széles. nem csak azt a pár tárgyat. Nemcsak hogy mindkét sírt Hathor égistennõ festményei ékesítették. Nem hallottam arról még semmit. nem árthatnak neki. És ha már benne vagyok a rendrakásban – még néhány mondat a jelenlegi álinformációkról: Chariots of the Gods (Emlékek a jövõrõl) címû könyvem nyilvánosságra hozatala után egy új szervezet alakult az USA-ban azzal a céllal. Elefántcsonttornyukban ülnek. CSICOP-nak (Comitee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal) hívják az amerikai egyesületet (Németországban „Szkeptikusok Szervezete”). se savak. [39] Se pénz. Az akna végén egy ajtócska volt két rézverettel. Lásd: 103. Egy a CSICOP-ról írott tanulságos 84 . Csak hiszed! A teotihuacáni Nappiramisba egy – a turisták számára tiltott – alagút vezet. és ha akarja. mintha semmiféle titkolózás nem létezne. és a nyilvánosságot tárgyilagosan informálják az igazságról. Fontos lenne követni ezt a csõvezetéket.és Uri Geller-féle „esztelenséget”. De még mennyire hogy van! A német mérnök. Csak kérem. Errõl is beszámoltam már. akkor a Nagy piramisért felelõs régészek minden hitelüket elvesztették. hogy a nagyközönségnek hinnie kéne nyilatkozataikban. és ami engem a leginkább feldühít. És amit a közönség egyáltalán nem tud meg – én megbízható forrásból tudom: ezeknek a föld alatti helyiségeknek egyikébõl egy csillámmal szigetelt csõ vezet. se technológia nem hiányzik ahhoz. hogy a nagyközönség kritikus és szkeptikus lett – mintha nem adtak volna közre az elmúlt évtizedekben politikai és tudományos álinformációkat. mit találtak valójában ezekben a helyiségekben. ha ragaszkodnak hozzá. Valahova. Egy õr felemeli a fémtetõt. ne hamis tények látszatával. hogy ez titokban nem történt-e meg már régen. A nyilvánosság soha nem tudta meg. az az illetékes helyek álszent fontoskodása. Mivel azon a vidéken nem fordul elõ csillám. és lakatokkal tettek biztonságossá. ahonnan a turisták és a kutatók ki vannak tiltva. hova vezet. (Korábban már beszámoltam róla. A piramis alatt a központban van néhány helyiség. és ott mi található. a szudáni hegyekbõl kellett hogy importálják. hogy az ajtócskát a világ nyilvánosságának szeme láttára kinyissák. Miért? És senki sem vitathatja: publikációmat követõen 1984-ben megtört a titokzatoskodás. hanem szigetelve is voltak csillámmal. Tudtak volna a csillám multifunkcionális jellegérõl? És honnan származik? Teotihuacánban. A Kairói Mûemléki Felügyelõség hihetetlenül átlátszó érvekkel megakadályozza a kinyitást. jegyzet. és három év óta a turisták. és még mindig felháborodva gondolják. De mi történik? Titkolózás. vagy talán már ki is nyitották. Nos. a Mexikóváros szélén lévõ gigantikus létesítményben. aki meggyõzõ indokát tudja adni ennek a titokzatossági színjátéknak? Ilyen esetekben szokás szerint „védelemrõl” beszélnek. Én szívesen láttam volna mindent. Állítólag meg kell valamit védeni az ostoba közönség elõl.Az észak-amerikai fejedelmek – lebecsülõen nagyfõnököknek nevezik õket – régi sírjaiban csillámot találtak. Nos. És ha titokban kinyitják. amik esetleg elhalt növényekbõl keletkezhetnek. már 20 évvel ezelõtt felfedeztek egy föld alatti csillámkamrát. elnyûhetetlen. amit a felfedezés óta ráraktak. Miért és kicsoda importálta? Krisztus elõtt 4000 évvel? Égbekiáltó ez a titokzatoskodás. a felelõs hivatal nyílt kártyákkal játszik. most. és se villámcsapás. hogy már nem titok a titok. megcsodálhatják a csillámkamra fedelét.

a Mûemlékkezelõ fõnöke rögtön meg is magyarázta a News Agentur Associated Press hírügynökségnek. aki nyilvánvalóan meg akarja akadályozni. Zahi Hawas professzor. Robert Bauval és Adrian Gilbert egy könyvet Az Orion titka címmel. melyek a mai tudományosságban egyre szilárdabban vetik meg lábukat. melyet a BBC készít. amiket bevetettek. akár akarjuk. Siva. Mivel a BBC-nek és a szóhoz jutó tudósoknak is jó hírük van. hogy újraírják az egyiptomi történelmet. eltorzította az Orion-képet. mivel a szövegek kora hiteles igazolást nyert. aki meg akarja változtatni az egyiptomi történelmet. akik a CSICOP számára tevékenykednek. melynek többek között azt is tisztáznia kellett volna. Az óind szövegeknél nem vetõdik fel a hitelesség kérdése. akit utált és meg akart ölni. Vannak szövegek. [106] Egyiptológusokkal és csillagászokkal együttmûködve a két szerzõ be tudta bizonyítani. hogy ez megtörténjék. mi lehetséges és mi nem. feltételezések és célzatos manipuláció segítségével objektív és látszólag igaz képet közvetítenek – miközben az igazság egészen máshogy néz ki. hogy a légi város képes legyen bárhova elrepülni. Így hát Szalva egy olyan erõs légi jármûvet kért Sivától. Ezekkel a jó nevekkel egy magazint adnak ki. Dr. Az iratokban ezek mégis megtalálhatók. Ma minden gimnazista tudja. gandharva vagy nága. A következõ történet a Szrimad-Bhágavata tizedik énekébõl származik: [108] A Jadu-dinasztia és egy Szalva nevû démon közötti csata történetét meséli el. például a Krisna-mozgalom szövegei. hogy ki irányít a szervezet hátterébõl. aki az új teória számára a döntõ számításokat készítette. és még egy tvdokumentációban is beszámoltak róla. A következõ lépés abból áll. hogy segédcsapatokat kapjon Krisna ellen. A tudományos igazság nevében! Nagyszerû felvilágosítás! A jó tudósok közül. Maga a kijelentés. A régi indiaiak nem tudhattak semmit azokról az iszonyatos fegyverekrõl. akik megbíznak a tudósok jó nevében. a CSICOP-nál ez a The Sceptical Inquirer. akár nem. összefüggésükbõl kiragadott interjúk. amit se félisten. [105] Akkor adott ki a két angol. néhány feltehetõleg azt sem tudja. Na és? Mi a rossz ebben? A nézõ felé kihagyások. és Maja. hogy Tutanhamon apja királyi vérbõl származott-e. nem is engedte szóhoz jutni. és ezért jóval idõsebbnek kell lenniük. meghamisította Robert Bauval kijelentéseit. Szalva Siva félistenhez fordult. se démon. A múlt évszázad ötvenes évei óta az indiai tudósok – idõnként bölcsek vagy mesterek (szvámí) is – a modern felfogásnak megfelelõen vették szemügyre az óind írásokat.” [107] És van néhány. elegendõ. Szarvának sikerült egy Saubha nevû csodálatos égi-repülõgép birtokába jutnia. Robert Wilson elõszavában így gondolja: „Az »új inkvizíció« kifejezéssel olyan kifinomult elnyomó és megfélemlítõ eljárásokat szeretnék jellemezni. hogy a tévések. a Horizon-programokat nemsokára világszerte sugározzák. Az angol nyelvterületen ez a Horizon. Senkinek nem kell hinnie ezeknek a szövegeknek. Azt kívánta továbbá.” És: „Van néhány ember. se ember. csinálnak egy tévésorozatot. hogy a gízai nagy piramisok az Orion csillagkép szerint vannak betájolva. japán szakértõk néhány múmián DNS-tesztet akartak végezni. A BBC Horizon-adása ízekre szedte ezt a vélekedést.” [104] Hogyan történik ez? Az ember néhány tudóst gyûjt maga köré. És ez nem törõdik a hittel. mint ahogyan a régészeti doktrína elismeri. még ha mitológiai csomagolásban van is.könyv szerzõje. a nagyszerû tervezõ 85 . és a csillagászt. Ez utoljára 1999 októberében és novemberében történt meg. A Kairói Supreme Council of Antiquities rövid úton megtiltotta ezeket a teszteket. még egy ráksasza se semmisíthet meg. és még kevésbé a legkülönbözõbb fajtájú vimánákról. hogy nincs szükségük kioktatásra. nem is beszélve világûrben lévõ lakóhelyekrõl. mert itt a tartalom önmagáéit beszél. Nos. melyek vallásos színezetûek. miért: „A vizsgálatok eredményeit arra használhatnák fel. Ez nem változtat semmit a tartalmon. és hogy ezzel bûnözõket lehet leleplezni és vérrokonságokat felfedni. akik magától értetõdõen meg vannak arról gyõzõdve. hogy micsoda egy DNS-teszt. a félisten beleegyezett. és pontosan tudják.

és látta a Szalva által okozott katasztrófát. Krisna számos olyan felfoghatatlanul nagy erejû nyilat lõtt ki. mint a Nap. mely Szalváét ezer darabra forgácsolta szét. mintha a földön állna. ahogy tiszta idõben a nap árasztja el az egész eget számtalan fényrészecskével. melybõl Szalva támadott. Szalva harci kedve olyan repülõk szenvedélyéhez hasonlított. Szalva elpusztíthatta volna a várost a levegõbõl. hogy jármûve becsapódott a vízbe. Haladéktalanul ellenhatást gyakorolt a Szalva légi jármûvébõl áradó varázserõre. De még mindig ott volt a szörnyû légi jármû. Aztán nyilak áradatával árasztotta el Szalva égi városát. Néha úgy tûnt. Szalva azonban még nem ismerte el vereségét. Szalvának még azelõtt sikerült elérnie a szárazföldet. szikladarabokkal. Bár õ nagyon erõs és titokzatos. Ennek megvolt az oka. és azt is tudta. aztán megint láthatatlan. Sikerült elõidéznie egy orkánt is. mely dübörgõ zajjal repült át a légen. Ráadásul a légitámadások elleni védelmi erõk a város alatt helyezkedtek el. mihelyt megpillantották. A Jadu-dinasztia harcosai nagyon össze voltak zavarodva. Harci kocsik ezreit pusztították el. Pradjumna és a többi hõsök szörnyû veszteségeket okoztak az ellenséges haderõnek. hogy egy sincs ott. és olyan veszélyesek voltak. azután feltûnt egy pillanatra egy hegy csúcsán. Olyan nagy volt. aki éppen emberi alakot öltött. azonnal Dvárakába repült vele. Annyira vakítóan fénylett. Abban a pillanatban kocsihajtójához. körülvetette egy hatalmas gyalogossereggel. és drágakövekkel kirakott sisakja ezer darabra tört szét. A város stratégiailag legfontosabb pontjait. hogy Szalva meg akarja õt ölni. hogy azután rögtön a víz felszínén jelenjen meg. ahol a lakosok összegyûltek. hogy megtámadja a jádavák városát. és egy erõs löveget lõtt ki rá. de Krisna átlátott ezen a taktikán. Ebben az idõben a legfelsõbb Isten. Ezután Krisna egy hatalmas ütéssel szétzúzta Szalva csodálatos légi jármûvét. és lángnyelv-sorozatokat lõtt ki rá. mely úgy fénylett. melynek roncsai a tengerbe zuhantak. mint egy város. de elõbb néhány kiválasztott embert kezébe akart kaparintani. Ott kapott hírt a csatáról. De Krisna kilõtt egy ellenlöveget. mivel mindig más helyen látták feltûnni a különös légi jármûvet. és ezeket ki kellett vonni a forgalomból. Miután a szárazföldi csapatok sikerrel jártak. egy királynál volt. amelyek széttépték Szalva páncélzatát. mint a szentjánosbogárka a szélben. Krisna. és elefántok ezreit ölték meg. Huszonhét napig tartott a csata. mégsem kell a legkevésbé sem félned tõle. amit senki sem tudott megsemmisíteni. mindig csak rövid ideig maradt ugyanazon a helyen. mérges kígyókkal és más veszedelmes dolgokkal. Szalva észrevette Krisna közeledését. hogy az egész eget bevilágította. Ez a légi jármû annyira titokzatos volt. Idõnként látható volt. Szalva a levegõbõl bombázta a várost villámokkal. Dárukához fordult. A harcosok nyilai úgy fénylettek. mint a Nap. aztán az égbolton tûnt fel. és elhatározták az ellentámadás megindítását. akik egyenesen belevetik magukat az ellenséges tûzbe. ami olyan heves volt. betájolta Szalva égi szerkezetét. de azokat a helyeket is. akik ellen soha nem csituló gyûlöletet táplált. megrohanták. mert az eget por sötétítette el. Mielõtt Dváraka várost Szalva a levegõbõl támadta volna meg. és olyan magasan és gyorsan tudott repülni. és néha azt hitte. hogy az ember néha úgy vélte. Saját égi kocsijával. hogy több jármûvet lát repülni az égbolton. de most Krisna 86 . hogy gyakorlatilag nem lehetett látni. mint a kígyók nyelve. Ekkor Dváraka hõs harcosai összegyûltek. Vezetõjüket Pradjumnának hívták. és különbözõ illúziókat keltett az égen. Ezen manõverek ellenére a Jadu-dinasztia harcosai rögtön rárohantak a repülõre. Dváraka városba repült. és megparancsolta: „Vigyél engem gyorsan Szalvához. Miután Szalva átvette ezt a csodás légi jármûvet. hogy egész Dvárakát sötétségbe borította. és õ is rendelkezett varázsfegyverekkel. Nem tévesztették meg ezek a varázslatok.” Krisna harci kocsiján egy zászló volt Garuda képével. A csodás kocsi úgy mozgott az égbolton.segítségével – akit ugyanilyen szerepben említenek az eposzokban és a puránákban is – egy rémületkeltõ és szilárd repülõ szerkezet született.

akkor a fontoskodók méltóságteljesen a titokzatoskodás fátyla mögé rejtik õket. hogy nagyon rövid idõn belül világûrháborúk nyomait fogjuk felfedezni. A Holdon. Mégis meg vagyok gyõzõdve arról. a Dvárakáról szóló 87 . illúziófegyvereket. Ugyanabban a pillanatban Szalvát már le is fejezte a tûzkerék. hogy véget ért a háború. hogy voltaképpen milyen újdonságot találnak ki science-fiction íróink. 58. Ki az. 68. hogyan vetettek be még sugárfegyvereket is. „amelyek méretébõl következõen a természetes szállítás minden lehetõsége kizárt” [109]. Az õsi Indiában a csaták évezredekkel ezelõtt zajlottak le – hogy pontosan mikor. mely úgy világított. aztán megkezdõdtek a magnetométeres mérések. perc északra). hol vannak a védõk megmaradt bunkerei. akkor hol vannak a maradványok? Hol vannak a lezuhant világûrvárosok részei. vöröslõ Nap. Ez a keresés már megkezdõdött – sikeresen. perc keletre. Kivédhetetlenül fel kell hogy bukkanjon az ilyen fegyverrendszerek maradványaival kapcsolatos kérdés. egymás fölött elhelyezkedõ réteget találtak a mai városkáig bezárólag. rakétasemlegesítõ rakétákat és éghajlati változást elõidézõ fegyvereket írnak le. és hogyan zuhantak szétrobbant világûrvárosok az óceánba. és világûrben használatos szerkezeteket. és ezek 30 évig tartó aprómunka után elvezettek a célhoz. szélességi fok. Krisna úgy nézett ki. Most feltûntek a félistenek repülõ jármûveiken. a Földön is. és különbözõ mennyei bolygókról származó virágesõt hullattak a csatamezõre. században az õsi romok fölött jött létre. Ahogyan Heinrich Schliemann hitt Homérosz történeteiben. Ilyen szövegek olvasása után teszem fel magamnak a kérdést. Ez jól használható utalásokat tartalmaz Dváraka geográfiai helyzetére vonatkozóan. Létezett ez a hely? Az indiai régészek 50 év óta ugyanezt a kérdést teszik fel maguknak – és megtalálták. Elõször víz alatti kamerákat vetettek be. Apály idején falak vezettek a vízbe. hosszúsági fok. így például víz alatti áramlatok és árapályok útján történõ szállítások. De ha keressük. a Bhíshma Parva és a Mausala Parva fejezetben). Ha az indiai szövegekben leírt harcok közül néhány lezajlott. és végül a búvárok. A fényképezõgépek objektívjei elõször mesterségesen megmunkált sziklatömböket vettek fel. melyek hihetetlen erejû világító nyilakat lõttek ki a világûrbe? Ellenkérdés: Hol vannak a maradványai az ezernyi második világháborús páncélosnak és repülõgépnek? Még nincs hatvan éve. és az ottani uralkodó „a boldogság óceánjában merült el”. a régészek Dvárakában is összesen nyolc. mely a 16.felemelte csodás tûzkerekét. hogyan romboltak porig egész országokat. és a múzeumokon kívül alig lehet valahol ilyeneket találni. Kísérteties. Aztán egymással derékszöget alkotó falak. Ugyanez a történet kis változtatással a Mahábháratában is elõfordul (a Sabha Parva. az indiaiak rábukkantak – távol minden médiahírveréstõl – a Mahábháratában leírt Dváraka városra. aki ilyen körülmények között sikeresen akar nyomok után kutatni? És ha egyszer ténylegesen találnak megmagyarázhatatlan objektumokat – ismerek egynéhányat –. amelyet a gonosz Szalva a levegõbõl megtámadott. hogy víz alatti régészet útján kutassanak. és feje a fülbevalókkal és a sisak maradékával a földre zuhant. Miközben a nyugati médiák az Alexandriánál a Földközi-tengerben talált víz alatti leletekrõl számoltak be. ami arra bírta a szakembereket. Ráadásul impozánsan leírják. melyek a legrövidebb idõn belül változtatják meg pozíciójukat. Valamivel késõbb Krisna felkereste a Szútala bolygót. utcák és egy „fejlett civilizáció” egykori épületeinek. Mindig Dváraka város elpusztításáról van szó. Ekkor Szalva katonái velõtrázó jajgatásba és siránkozásba kezdtek. Amikor ez történt. hol vannak a sugárágyúk maradványai. ugyanúgy az indiai tudósok is hittek a Mahábhárata beszámolóiban. 14. pontos pozíciói: 22. A leírt város egykor a (mai) Kutch-öbölben feküdt (Bombay és Karacsi között. következett a víz alatti fémdetektorok bevetése. azt senki sem tudja. templomainak és palotáinak körvonalai. mint a hegyek fölött felkelõ. A fent elmondott történetben Dváraka városról volt szó. akár a vakító Nap. Akár Trójában (mai Törökország). Sugárfegyvereket. az aszteroidövben és a Marson biztosan.

ahol megmagyarázhatatlan homok-és kõzetüvegesedést lehet megcsodálni. Honnan származik ez? A Trud címû orosz újság 2000. amerikai író legújabb könyvében [112] 22 helyre hivatkozik Földünkön. mint az indiai átlag. Patrick Clayton. [110] Ott azonban nem léteznek vulkánok. A homok és a kõzetek alatti hamurétegek tisztán mérhetõ. A környékbeli madarakon természetellenes mutációkat figyeltek meg. Én a magam részérõl a perui város. akik egykor repülõ sárkányokon szálltak le az égbõl. hogy a dvárakai tengerágyban még több fémötvözet is hever. aki a Tibet és Nepál közötti határvidéken tartózkodott. habár a környéken közel s távol nem volt sem atomerõmû. A Közép birodalmának uralkodói és papjai évezredeken át az egyetlen és legfejlettebb földi civilizáció képviselõinek tekintették magukat. Az a kevés azonban. Az angol tudományos magazin. napnál világosabban azokra a misztikus „õscsászárokra” utal. a „három fennköltrõl” 88 . a New Scientist 1999 júliusában a Líbiai-sivatagban lévõ homokmegüvegesedésekrõl számolt be. hanem mindig csak félretették. A rejtélyt soha nem oldották meg. ahol – legalább ezt megerõsíthetem – csodás tradíciók élnek az istenekrõl. hogy a Jodhpur körüli vidéken (India.tudományos beszámoló szerint. A leletekrõl. mert nem tudtam ellenõrizni. Hová vezet az utunk? Az emberiség távoli múltjába. amelyeket a jelenség okaként fel lehetne hozni. írott tudományos beszámoló ezekkel a szavakkal zárul: „A Mahábháratában Dváraka városra történõ utalások nem voltak se túlzások.” Ezt a fémdetektorok jelzései alapján feltételezik. se atomfegyver-kísérletek nem történtek soha. aki akkor az egyiptomi kormány megbízásából tevékenykedett.” Indiai geológusok. Egyiptom legdélnyugatibb csücskétõl északra) dûnéiben rejtélyes. Már a 19. Eddig több mint 1000 tonna ilyen sivatagi üveget lokalizáltak – anélkül. mert a szentként tisztelt evolúció elvakította szemünket és értelmünket. hogy meggyõzõ magyarázat lenne keletkezésére. A kínai kolostorokban fennmaradt híradások „Szan Huang”-ról. hogy radioaktivitást mérõ detektorokat vessenek be. melyek a parttól több száz méter távolságra találhatóak. Itt állítólag tibeti szerzetesek egy olyan város romjairól szolgáltak híradással. Bár az utóbbi évtizedekben a kínai régészetben tapasztalható néhány elõrelépés. mert véleményük szerint tanaikat. de ennek okaira mindmáig nincs értelmes magyarázat. Ilyen megüvegesedett kõzet nemcsak Dvárakában. Csak fenntartással adom tovább a hírt. akik a dvárakai víz alatti romokon végzett vizsgálatokban közremûködtek. David Hatcher Childres. Egy geológus. A beduinok õsidõk óta ebbõl a „sivatagi üvegbõl” készítik késeiket és baltáikat. fokozott radioaktivitást mutattak. [109] Végül szilícium és magnézium alkotóelemû vasat tartalmazó szegek tûntek fel. melyeket elszórtan a francia Châteauvieux és Puy de Gaude helységek (északi tengerpart) váraiban találtak. olyan falmaradványokra akadtak. már 1932-ben talált a „Nagy Homoktenger” (Szaad-fennsík. A szó legigazabb értelmében valóságosak voltak. június 24-én beszámolt Ernest Muldasev professzor expedíciójáról. A kõ csak magas hõmérsékleten olvad. hanem máshol is van. És most? Ez a kezdete a modern mûszerekkel történõ keresésnek. Kína õstörténete továbbra is egyetlen nagy titok marad. akik sok évezreddel ezelõtt az embereket tanították. melyet nem akarunk elismerni. melyet az istenek építettek. amire rájöttek. zölden csillogó megüvegesedéseket a homokban. században kísértettek a sajtóban jelentések megmagyarázhatatlan megüvegesedésekrõl. ahol üvegesedés található. Évtizedek óta ismeretes. Egy olyan õskorba. 1881-ben az American Journal of Science megüvegesedett gránittömbökrõl számolt be [111]. Ez a helység állítólag a Kaila szent hegyén van. melyek kõzetüvegesedés nyomait mutatták. „Nincs kétség aziránt. se mítoszok. Csak 1999-ben támadt a tudósoknak az az önmagában véve abszurd ötlete. technológiáikat és csillagászati ismereteiket eredetileg közvetlenül az istenektõl kapták. Talán egyszer útra kel majd egy expedíció annak a hegyvidéknek irányába. A Geiger-számlálók váratlan eredményt mutattak ki. Radzsasztán állam) a rákos megbetegedések aránya jóval magasabb. Cuzco fölött ismerek néhány helyet.

Ezek az alakok történetileg értelmezhetetlenek. A Hsziao-tuj melletti (Honan tartomány északi részén) föld alatti létesítményekben összesen 100 000 írott csont került elõ. meddig terjed ez) minden kínai uralkodónak bizonyos szertartásokat kellett végeznie egy „mennyei oltáron”. Hszian városában. Jü állítólag valamikor a Kr. Már akkor! A Kr. és az õsi istenekkel kellett beszélnie? Az uralkodókat a földiek és a mennyei hatalmak közötti összekötõ láncszemnek tekintették. az „öt õscsászárról” mesélnek. etnológiai vagy vallásfilozófiai könyveket tanulmányozok – és ez a munkám miatt minden héten megtörténik –. melyek föntrõl lefelé vezetnek. nem lehettek az Ég valódi fiai. Az ég. Ma még kettõt ismerünk ezek közül az „mennyei oltárok” közül. amit csak röviddel ezelõtt ástak ki. Olyan egységesen viselkednek mindnyájan. akik egyértelmûen a Sang-dinasztiához tartoztak. az emelvények 12 fokra oszlanak. kínaiul „Tien”. században a Sang-dinasztia utolsó uralkodóját legyõzték a Csouk. mert vele indult el az öröklés útján történõ trónutódlás Kínában. az Ég fiának neveztek. század között mûködött. Nem csodálkozhatom ezen. központi emelvénybõl áll. Közép-Amerikához vagy a higanymeghajtású vimánákhoz? A perui inka uralkodók és magától értetõdõen. A történetírás csak Jüvel kezdõdik. A Csou-uralkodók a mennyei felhatalmazás „Tien-ming” szabályai szerint éltek. Azok az uralkodók. Az „Ég fiai” Peruban is egy „mennyei oltáron” vitték véghez szertartásaikat és párbeszédeiket az isteni elõdökkel. õk maguk kivétel nélkül „az Ég fiainak” tartották magukat. és ez még hosszú ideig Jü utódaira is érvényes volt. aki az országot árvizek közül emelte ki. mivel a helybéli lakosok a csontokat évszázadok óta gyógyszerként porrá õrölve használták fel. Cuzco felett helyezkedik el. Egyike ezen oltároknak a perui város. Jelenleg éppen egyharmada olvasható.és a Sang-dinasztia. szilárdan meggyökerezett a papok és uralkodók fejében. „a Nap fiainak” (ahogyan a japán. e. Könyvtár csontokból. Ugyanolyan a felépítése. Hosszú idõvel a nagy Jü elõtt létezett a Hszia. Csodálkozhatunk-e. A megtanult tudományágon kívül álló összefüggéseket nem vázolják fel – hiszen nem ismerik õket. és ezért detronizálták vagy megölték õket. hogy sötétben tapogatózom. vagy ki kit befolyásolt? Bármikor régészeti. e. A kínaiak még ezer évvel késõbb is isteni lénynek tekintették uralkodójukat. egyet Pekingben és egyet. mely négy. Köztük van azonban a fél földgömb! Ki kitõl mit vett át. és az ember azt hihetné. meglehetõs pontossággal a Sacsayhuaman-erõdítmény rejtélyes romjai fölött. melyet azonos gondolkodású emberek írnak azonos gondolkodásúak számára. hiszen tudom. még csak amúgy igazából elõdeik. e. a Kr. 11. 89 . 21. 771-ig). Természetesen isteni lénynek tekintették. a perzsa és az etióp császári ház is) tekintették magukat. mivel ezekben a mûvekben soha semmi alapvetõen új nem tûnik fel. Ez a „mennyei oltár” egy kerek alakzat. hogy ezáltal megszûnik a mennyei uralkodót övezõ kultusz. ekkor kezdõdött csak igazán. szintén „az Ég fiainak”. egymás fölött elhelyezkedõ és egy ötödik. mint a kínai „mennyei oltároké”. mint az alatta lévõ. mintha öntudatlan állapotban lévõ emberek ütemre rángatóznának. akik nem a „Tien-ming” szellemében éltek és uralkodtak. és 16.e. mert a 12-és szám a régi kínai csillagászok számára az ég 12 részre történõ felosztását jelentette. hogy a kezdetektõl fogva (senki sem tudja. Keresztirányú falak segítségével. századtól Kr. És mi köze mindennek Indiához. Ezeknek az emelvényeknek mindegyike kerek egy méterrel van magasabban. soha nem tudok megszabadulni attól az érzéstõl. mivel a csontokon található vésetek egy 3000 jeles ábécét fognak át. „a nagy Jüt” (Csou-kor.és „Vu Ti”-rõl. Eredetileg azonban jóval többnek kellett lennie. hogyan mûködik a rendszer. Tévedés. amíg hirtelen úgynevezett jóscsontokon meg nem tudták fejteni 23 uralkodó nevét. Ez egy borzasztóan unalmas irodalom. 11. amelyeket a régészek mindig misztikusként és nem valódiként osztályoztak. Minden uralkodót „Tien-ce”-nek.

A NASA húsz évvel késõbbi Mars-felvételei már nem mutattak semmiféle arcot. A harmadik fejezetben így olvasható: A laputai csillagászok „életük java részét az égitestek állandó megfigyelésének szentelik. és a tudósokat arra kérni. ha csillagászati felfedezésekben mérhetetlenül gazdagabbak. és még pontosabbak a Viking-felvételek: 35A72. amelyek elméletek és spekulációk kiindulópontjaivá váltak. Mindenesetre meghökkentõ Jonathan Swift leírása 1726-ban.Én azt állítom. Ezeknek 380 és 450 MHz közötti a frekvenciaterjedelmük. mint a vimánákat és a világûrvárosokat is. Ezeket Phobosznak és Deimosznak hívják (Félelem és Rémület). Nem hiányoznak a technikai eszközök ahhoz. hogy lépjenek végre valamit. A mikrohullámok mélyen behatolnak a talajba. július 31-én különleges képzõdményeket fényképeztek az amerikai Mars-szondák (Viking-projekt).): ebben nemcsak megemlíti a két holdat. mély homok. hogy meghatározott szakembereket ellásson az ahhoz szükséges eszközökkel. Az 90 . hogy különleges kérdéseket tisztázhassanak. hogy az ilyen irányú kutatások területén megtegyük az elsõ lépéseket. korallhegyekkel benõve. Már 1976. Asaph Hall a holdakat felfedezte. hogy mi nincs rendben a két Mars-holddal. Johann Kepler már 1610-ben feltételezte. ebben nagy segítségükre vannak teleszkópjaik. ahogyan a Mahábháratában említik õket. A Synthetic Aperture Radar (SAR) segítségével idõközben már lehetséges nagy felbontású képen kiértékelve olyan romokat lokalizálni. vagy talán valahol az óceánokban. Ilyet a Holdhoz nem tudok adni. és piramisalakok a Mars felületén (Mariner–9-felvétel sz. Ez azonban nem lehet egyedül csak az én és kis számú fegyvertársam dolga. És végül a leleteknek utána kellene járni. és analizálni kellene õket. A rejtélyt ad acta tették. akkor bizonyára nemsokára egykori fegyverek. felfedeztek egy hatalmas kõbõl való ellipszist. hogy a Marsot két bolygó kíséri. Mindössze 30 centiméter nagyságú objektumokat is láthatóvá lehet tenni a SAR-rendszerrel. mint az európai obszervatóriumok. Ha ilyen technikát vetnének be Dváraka õsi városának kutatásánál. bár a világûrszondák mérési eredményeivel már ott is sok minden eddig ismeretlen dolog világossá vált. sem kollégáim nem rendelkezünk olyan intézménnyel. Eközben az elsõ szerves nyomok is feltûntek a Mars-kõzetben. azok nyomainak még ma is fellelhetõknek kellene lenniük: valahol a földön. hogy a Mars felszíne alatt víznek is kell lenni. ahol az arc egykor található volt. Mit lehet tenni? Csak a kölcsönös összefüggésekre tudok utalni. [113] A Mars Cydonia-régiójában látható volt egy arc (Viking-felvétel 35A72). és visszatükrözõdnek. éppen elég pontos ötletet tudok adni a földrajzi térségek kiválasztásához. 70A13 és 70A11). Sem én. melyek 25 méter mélyen vannak a földben. Habár a legutolsó felvételeken a Mars-arc nem volt rajta. továbbá derékszögû struktúrák. A víz alatti régészet nagyon sokba kerül. éppúgy.és földrétegek alatt eltemetve. Mielõtt 1877-ben az amerikai asztronómus. a Gulliver utazásainak harmadik részében (Utazás Laputába stb. ebbe vagy abba az irányba. a levegõbõl végzett régészeti kutatás nem kevésbé. mintha mesterséges falak lettek volna (Viking-felvétel 86A10). […] Ez természetesen oly nagy elõny. Véleményem szerint túl korán. azok már ismertek voltak. melyek tökéletességben messze felülmúlják a mieinket. Mert ha a világûrben háborúk voltak. és a piramis háromszögformája is. A részletekbe menõ munkát el lehetne késõbb kezdeni. ugyanazon a helyen. 4205–78. hogy nem is csodálatos. hogy bizonyítékot szolgáltassunk ezekre az állításokra. hogy az óind hagyományokban leírt fegyverek közül legalább néhány ténylegesen létezett és bevetették õket. mely anyagilag abban a helyzetben lenne. és a NASA bejelentette. [114] Ez a Marson történt egykori aktivitásokra utal. a Marshoz még kevésbé. ha jég formájában is. A falhoz hasonló derékszögû formák még mindig ott vannak. A régészeti szondázás ezen fajtája azonban nagyon drága. Ennek folyamán kereken 3000 méter magasból p sávú mikrohullámokat sugároznak. Természetesen ezeket a különleges formációkat a természet számlájára írták. India nem engedheti meg magának. hanem ismeri mindkettõ méreteit és pályáját is. nyomaira akadnánk. Még mindig nyitva maradt a régi kérdés.

a külsõ viszont öt átmérõnyi távolságban futja ellipszisét. Ezek közül egy a Mare Crisium területén egy bizonyosfajta hídra emlékeztetett. amelyeket a Mars befogott. és jó felvételeket továbbítottak róluk a Földre. és mindkét végén egy egyenes vonallal és két jobb kanyarral fejezõdik be. De ez a meggondolás sántít. A végtelenül szorgalmas Luc Bürgin – idõközben fõszerkesztõje egy bázeli újságnak – tudósított errõl. mint a nagy bolygóknak. a belsõ csillag a fõbolygó középpontjától három. Természetesen a Mars-holdaknál is ugyanazt a keletkezési módot feltételezik.5° észak és 4–6° kelet). ami. mielõtt felvételeiket a Földre továbbíthatták volna. az elsõ tíz. mint a többi bolygó körüli holdaknál. Bár most már van „krumplink kráterekkel”. Ennek az okát senki nem ismeri. amelyben legalábbis a kisebb darabok elizzanának. Az ember nem tud megszabadulni az elképzeléstõl. úgy tûnik. a Mare Vaporum területén fekszik (csillagászok számára: 16. ismeretes. A Hold sziklatörmelékei között egy leszállópályához hasonlatos vonal húzódik. És a kráterek kérdését – melyekkel naprendszerünk minden holdja és bolygója tele van szórva – sem oldották meg soha megnyugtató módon. Ilyen vonalakat a természet nem szokott produkálni. Ez változni 91 . [115] Egy másik jelenség. de ezeknek a parányi égitesteknek a belsõ életérõl éppen olyan keveset tudunk.állócsillagok hivatalos katalógusában már a tízezrediknél tartanak – pedig a hazai jegyzékek ennek alig egyharmadát tartalmazzák csupán. a második huszonegy és fél óra alatt végez pályájával. De miért ilyen sok? És miért olyan pirinyókra is. Legutóbb a Mars körül két apró mellékbolygót fedeztek fel. de kettõnél már ez erõszakolt véletlen lenne. ezek a kis holdak naprendszerünk legkisebb és legkülönösebb égitestei: majdnem kör alakú pályán keringenek a Mars egyenlítõje felett. Ott NASA-szondák „ismeretlen tektonikus rendellenességeket” fényképeztek. Egy törmelék ezt véletlenül megteheti. fõleg harminc kilométer hosszúságban nem. A világûrbõl származó törmelékekrõl van szó. amely a Földrõl egy tisztességes teleszkóppal megfigyelhetõ. Egy mûhold sem érte el célját. hogy sziklarészeket szel át. mint különös keringési pályájukról. A Mars-holdak problémája azokkal a felvételekkel. Figyelembe véve a Mars forgását. Isten tudja. jóllehet csak 150 évvel késõbb fedezték fel õket? Valóban. Phobosz egy Mars-nap alatt kétszer kerüli meg a bolygót. Phobosz keringési pályájának sajátosságai semmilyen kapcsolatban nincsenek látszólagos tömegével. amelyek a bolygójuk körül gyorsabban keringenek. Honnan? Mi okozta mindezt? Az. Idõközben különbözõ mûholdak ezeket a Mars-holdakat megcélozták. hogy anyagi eszközöket ilyen jellegû kutatásra rendelkezésre bocsásson. Mindkét Mars-hold majdnem ugyanazon a síkon kering ugyanis a Mars egyenlítõje felett. A Phobosz és a Deimosz naprendszerünk eddig ismert holdjai közül az egyetlenek. Krumpli alakú rögöknek látszanak különbözõ becsapódási kráterekkel. amelyeknek nincs védõ légkörük. Ha tehát keringési idejüket négyzetre emeljük. Semmiképpen sem. nem került le a napirendrõl. hiszen egyiknek sincs olyan vonzóereje. melyeket a korábbi mûholdak a Földre küldtek. hogy ezeknek a rejtélyeknek utánajárjon – de nem teszi. mint a Phobosz és a Deimosz? Nos. Nincs másképp ez a csak 384 000 km távolságban lévõ Holddal sem. mint ahogyan az a saját tengelye körül forog. Földi szondáink „megvakultak”. miért. hogy a Mars és a Jupiter között – a kisplanéták övezetében – különbözõ nagyságú bolygóközi töredékek százezrei gyûltek össze. Valamit eddig kifelejtettünk. Természetesen állandóan csapódnak be a világûrbõl meteordarabok azoknak a bolygóknak a felületére. hogy valamikor egy hihetetlen aszteroid-pergõtûz zúdult naprendszerünkre. míg Deimosz csak alig gyorsabban kering a Mars körül. az arányskála feltûnõen közeledni fog a Marsközépponttól vett távolságuk köbéhez…” (Szentkuthy Miklós fordítása) Hogyan tudta Jonathan Swift ezeket a holdakat leírni. Vajon miért? Mert „a rendszer” nevetségesnek tartja. hogy az emberiségnek meglenne a technikai eszköze. mivel ezt nem is akarjuk pontosabban tudni. Csillagok háborúja? Itt is érvényes. mint ahogyan az maga forog. Kétszer meg is próbálták a Mars-holdakat viszonylag alacsony magasságban átrepülni.

Korábban már utaltam rá. 2000. amíg bizonyos formációk jelenlegi struktúrájukat felvették. és az interneten milliószámra köröznek üzenetek a világban. [103] Miért? Mert ezen a napon „szálltak le az istenek a csillagútról. és természetesen a földi ismereteket más bolygókra is át lehet vinni. meglehetõsen kalandosnak tartom. a zsidó hagyomány szerint Isten számára 1000 év egy nap. mindegyik más. hogy a maja naptár – a miénkre átszámítva – Kr. és a zsidó világvallás a világ teremtésétõl datálja naptárát. amely sohasem létezett. és hagyjátok abba a gyerekes titkolózást. Ez pontosan 5008 éve volt. mintha a Marsról a Föld felületét fényképeznénk. A legkülönbözõbb idõszámítási módszerek vannak a világon. és ez a sabbat. mert csak egy igazság lehetett érvényben. e. [116] Talán több is. milyen idõs volt a történet. ezekrõl csak akkor lesznek megbízható adataink. e. És az õsi szövegek eredetét akkor sem lehet datálni. Hogy is fogalmazta meg a szellemes gúnyolódó. október 7-én volt. 6000 és 3000 között minden lehetséges. A zsidók elképzelése szerint ekkor kell visszatérnie a Messiásnak. hogy minden népcsoport – akár kihalt. az. Természetesen tudják a geológusok a Föld sziklarétegeirõl. a távoli múltba visszanyúló kezdõponttal. ha ott egy ember vagy egy robot megjelenik. március 21-én az ajmara indiánok a tiahuanacói romok között (Bolívia) naptáruk kezdõpontját ünnepelték meg. A régi egyiptomiakra egy Szíriusz-naptárat fogtak rá. kizárólag fényképfelvételek alapján. akár nem – ismeri egy üdvözítõ visszatérésének eszméjét. Egy másik probléma az eltérõ naptárok különbözõ idõszámításaiból következik. Ez Kr. És ezt is csak egy mikroszkopikusan kis számú ember engedheti meg magának – kék bolygónk hatmilliárd lélekszámához viszonyítva. de a mesterségesen megmunkált dolgok nem. homo sapiens? Az elmúlt években a francia csillagász. hogy semmit nem tanulunk belõle – de ezt rögtön több ezer oldalon. mikor egy írnok elsõ ízben rögzítette írásban. mivel a környezõ sziklák lehetnek sok millió évesek. vagy az volt. e. késõbb pedig a Marson is. Quo vadis. Az indiaiak hivatalosan a nyugati naptárt használják. Ezért fordulok az értelemhez. Bár az ember megbízhatóbb.” [117] Ez ötezer évvel ezelõtt egy olyan korban történt. ha a legrégibb kéziratot is felhajtottuk. Miért nem? Mert nem tudjuk. Mindez azonban nem elég ahhoz. amit meg lehet tanulni a történelembõl. Az ég csillagainak mágikus nyelvén beszéltek. Ez azonban nem akadályoz meg minket abban. mintha ott lettünk volna. akkor Isten számára a hetedik nap kezdõdik meg. mert az ember csak azt csippenti ki belõle. de vallási szokásaikban húsz különbözõ naptár fordul elõ. mindnek megvan a maga gyenge oldala.fog. Ez olyan. Használni semmit sem használ. Kr. a természettudós dr. mint a robot. mint az imádság végén az ámen. Geológusok biztosan megállapítanák. mivel az ember be fog rendezkedni a Holdon. és egy völgyben valami falféleséget fedeznénk fel. Erwin Chargaff professzor? „Az egyetlen. Ez olyan biztos. Azt. hogy úgy tegyünk. [39] Ebbõl nem tanultunk semmit. mivel az ember tud kombinálni és részleteket is észrevesz. hogy mikor képzõdött a völgy. Nos. már korábban tárgyaltam. ami a robotprogramban nem szerepel. Indiai csillagászok megkísérelték a csillagászati jellegû említések alapján a Mahábhárata keletkezési dátumát rekonstruálni. A következtetéseket túl elhamarkodottan vonják le. és küzdõk a feszültségek feloldásáért: kutassuk fel a rejtélyeket. 3114. Ilyen megsemmisítõ akciók ma nincsenek – ellenkezõleg: a bolygó tele van könyvekkel. augusztus 11-én kezdõdött. Korábbi évszázadokban a politikusok és a vallások könyvégetéseket rendeztek. hogy a Mars felületén lévõ falhoz hasonló derékszögû formák életkorát ebbõl a távolságból meg tudjuk határozni. Ha tehát a zsidó naptár hetedik évezrede kezdetét veszi. és nem értenék. amirõl semmit sem tudunk.” [118] Az emberiség múltjára vonatkozó felismeréseink nyomorúságosak. hogy a fal a valóságban egy duzzasztógát. ami hasznára van. Ami a Holdat és a Marsot illeti. Chantal Jègues-Wolkiewicz nagyon megdöbbentõ 92 . Idõmeghatározásokat végezni a Holdon vagy a Marson. 3761. hogy körülbelül hány millió évig tartott.

Valóban. A barlangrajzokat 17 000 évvel ezelõttre datálják. se swimming pool. Harald Floss a tübingeni egyetemrõl. mondja dr. Aminek nem szabad léteznie. se díszkertek. és visszavetették ennek az iszonyú kornak a túlélõit a kõkorba. Errõl Gerald Jasniewicz csillagász (Franciaország. az nincs is. és felkenhetnek egyszerû sziklafestményeket barlangjaik falára. Csillagászként olyan dolgok tûntek fel neki. hogy a barlangok gyülekezési helyként szolgáltak. bikákat. aki Madame Jègues adatait ellenõrizte: „Számos részlet minden kétségen kívül áll. ha megpróbálnánk máshogy? Tegyük fel. a bak. mint az akkori vadászok arra irányuló szükségletét. ami a régészeknek semmiképpen nem juthatott volna eszébe. A régészet ezekben a sziklarajzokban soha nem látott semmi mást. Tökéletesen megfeleltek egymásnak. Az istenek 93 . Mi lenne. A kõkori csillagászok nem illenek a boldogító evolúció sémájába. Madame Jègues: „Ezt a helyet nem véletlenül választották. és a kapott eredményeket összehasonlította egy számítógépes programmal. az istenek világûrfegyvereivel egyetemben (Radioaktivitás! Megüvegesedett homok és kõzet!) megtörténtek. A sziklaképek a valóságban csillagokat és egész csillagképeket mutatnak.” [119] A csillagász elõször elkészítette a csillagos ég térképét abban a formában. és az eget nem lehetett egész évben megfigyelni. montpellier-i egyetem). még a túléléshez legszükségesebb dolgokat is újra kellett elõállítani. a Bika és a Bak csillagképe stb. Aztán az állatfigurák minden pontját és vonalát pontosan lemérte. a skorpió és a bika elhelyezése a csarnokban megfelel az akkori csillagos égnek. szarvasokat. Végül is 17 000 évvel ezelõtt bõségesen esett az esõ. Feltehetõen a szellemek és a sámánok számára fenntartott helyek. mely akkor zajlik le. mindegyik olyan színekkel készült. Se könyvtár. hogy barlangjaikat szebbé tegyék. a sziklafestmények lovakat. A barlangi emberek legyenek primitívek. ahogyan 17 000 évvel ezelõtt a szemlélõnek megmutatkozott. hogyan csillagászkodhattak volna hát a kõkoriak? Ráadásul a kis állatbõrös butusoknak idejük se lett volna erre. medvék ellen védekezniük. de nem szabad elvontan gondolkozniuk és legkevésbé pontos csillagászoknak lenniük. lehetnek õskoriak. hanem több kilométer távolságban. Magas szintû csillagászatra nem maradt idõ. De a kidekorált barlangok közül a legszebbek nem azokon a helyeken találhatók. a Kos. kereshetnek bogyókat. melyek a kõkorban rendelkezésre álltak. vadászhatnak nagyvadakra. akik amúgy is minden esztelenségért felelõsek. mivel Madame Jègues felismeréseit a csillagászat és a barlangok helyzete évrõl évre megerõsíti. A barlang napfordulónak megfelelõ tájolása. tisztogathatják az állatbõröket. ahol a kõkori vadászok letelepedtek. Madame Jégues éveken keresztül tanulmányozta a sziklarajzokat. Mamutokra kellett vadászniuk. hogy a babilóniaiak és káldok – sokkal késõbb – fedezték fel õket. mely a 17 000 évvel ezelõtti csillagos eget tartalmazta. A nyári napforduló idején a barlang bejáratán keresztül a lemenõ nap sugarai minden évben pontosan a bikacsarnok festményeire esnek. Ebbõl arra következtettek az õskortudósok. melyekrõl mindig úgy gondoltuk. de még anyagok vagy íróeszköz se. ahol bizonyos szertartásokat végeztek. mely számos õskorral foglalkozó tudóst feldühített. és farigcsálhatnak lándzsákat. ha a Nap az egész bikacsarnokot bevilágítja. Madame Jègues egészen más összefüggésekre bukkant. és mindig nehezen megközelíthetõ helyeken. és tüzet kellett rakniuk. A festmények egy fantasztikus színjáték részeként keletkeztek. köztük a francia Dordogne-ban lévõ lascaux-i barlangban találhatóakat is. Semmijük sem maradt. Mindez nem lehetett véletlen.megállapítást tett. fura vonalakat és pontokat ábrázolnak. Logikus módon – az evolúciódogma nem hagy más lehetõséget – akkoriban csak primitív kõkori emberek létezhettek. meg kellett védeniük családjukat. A kõkori emberek tehát egy õskori szentélyt csináltak – kõkori templomot. Nincs új a nap alatt. Felbukkant a Skorpió. se fémeszközök. hogy a Mahábháratában elmesélt csaták.” [119] Mi a véleménye errõl az õstörténet-tudománynak? „Színtiszta spekuláció”.

fegyverei alapos munkát végeztek. Ez nem valami abszurd jelenség, a filozófus Platónnál ismételten olvasható. [4] A katasztrófa ellenére a túlélõknek maradt valamijük: a tudásuk. Ezt szóban adták tovább a következõ generációnak, és a rendelkezésükre álló eszközökkel megpróbálták ábrázolni, ami számukra fontosnak tûnt: az istenek hazáját, az égbolton található helyeket. Manapság senki, aki ismeri az anyagot, nem vitathatja, hogy minden kõkori törzs jószerivel õrültje volt az asztrológiának. Csak a Morbihan-öböl (Franciaország, Bretagne) területén az összesen 156 dolomitból 135 van a nyári vagy a téli napforduló szerint betájolva. [120] Az angliai Stonehenge hatalmas csillagvizsgálónak bizonyult, melynek segítségével csillagászati elõrejelzések egész sorát lehetett elkészíteni. Az õskori építõmesterek sok olyan csillagnak, mint a Capella, a Castor, Pollux, Vega, Antares, Atair vagy a Deneb, szemmel tartották a pályáját. [121] Némi késéssel még a német csillagászok is rájöttek, hogy a stonehenge-i kõkoriak minden nap- és holdfogyatkozást képesek voltak elõre jelezni. [122] És – ha hiszünk a hivatalos datálásnak (melyben nekem jó okom van kételkedni) – a mi állatbõrös kõkori testvéreink jóval Stonehenge elõtt (5143 évvel ezelõtt) építették fel gigantikus mesterremeküket, az írországi Newgrange-et. Csillagok szerint tájolva, hogyan máshogy? [123, 124] Csakhogy: miért voltak a fáról éppen leereszkedett kõkori emberek ennyire csillagászatmániások, errõl viták folynak az okosok között. Minden olyan furcsaság, amit érintek, létezik. A velük kapcsolatos részletek a nyilvánosság számára hozzáférhetõk, akár könyvekben, az interneten vagy a szakfolyóiratokban. Csak a konzekvenciákat nem vonják le. Ellustult az emberi társadalom? Ellanyhult a kíváncsiságra ösztönzõ belsõ kényszer? Egyszerûen telítõdtünk az információkkal? Szívesebben ülünk a tévé vagy a számítógép képernyõje elõtt, mintsem hogy a szabadban kószálnánk? Mit segít az elektronika korában a tudás megsokszorozódása, ha semmit nem kezdünk vele? A nyugati országokban az ifjúság internetezés közben a klaviatúrát babrálja, a színes képernyõk képeket és adatokat köpködnek a retinára, amiket rögtön el is felejtenek. „Átszörfözünk” az információk felett, de nem merülünk le közéjük. Tíz évvel ezelõtt hírt adtam egy 5000 éves szerszámgyárról, ami a Maastricht és Aachen közötti holland helységtõl, Rijckholttól nem messze létezett, de nem illik bele a kõkori emberekrõl alkotott képünkbe. Amikor 1998 nyarán felkerestem ezt a helyet, csak annyit tudtam meg, hogy az illetékes tudományág nem érdeklõdött az õskori kovakõbánya iránt. Háttérbe szorították és elfeledték. A televízió, ami minden bugyuta demonstrációnál jelen van, soha nem vette magának a fáradságot ezzel az izgalmas rejtéllyel kapcsolatban, és a szakemberek legjobb esetben a Woodstock-idõkbõl megmaradt szakállukat húzgálják – és nem tudnak semmit. Számomra rejtélyes, hogy mit olvasnak. Mirõl volt szó? íme, egy rövid összefoglaló arról, amit bõvebben A kõkor teljesen más volt [120] címû könyvemben írtam: A húszas években a rijckholti dominikánus kolostor szerzetesei aknákat fedeztek fel a földben, melyekbõl végül 1200 kovakõ szekercét hoztak fel a felszínre. A Holland Geológiai Társaság idealistái a hetvenes években 66 bányaaknát kutattak fel, de még további néhány ezret feltételeznek. A tárnák számából és méretébõl kiszámítható, hogy a kõkorban kereken 41 250 köbméter kovakövet bányásztak ki. Ebbõl 153 millió szekercét lehetett elõállítani! A tárnákban 15 000 szerszámot lokalizáltak, és szerény becslések szerint még körülbelül 2,5 millió ilyen kõkori szerszámnak kell a földben lennie. Ha feltesszük, hogy a bányát 500 évig használták, mindennap 1500 szekercét kellett elõállítaniuk. És mindez megközelítõleg 5160 éve. Nos, közismert, hogy a kõkori vadászok a kovakövet minden lehetséges dologra felhasználták. A kovakövet a krétakor mészkõrétegeiben találjuk meg. A természetben akkor
94

kerül felszínre kovakõ, ha a mészkõréteg lemállik róla. Ez a mállás azonban nagyon ritkán történik a felszínen, Rijckholtban pedig egyáltalán nem így történt. Ki látta el egyáltalában a kõkoriakat, akik nem voltak szakszervezetekbe tömörülve, olyan utasításokkal, hogy a föld mélyében, homok, kavics és mészréteg alatt kovakõ van? Ki szervezte meg a tárnaépítést? Annak érdekében, hogy egy köbméter (nevetséges mennyiség) mészkövet eltávolítsanak, körülbelül hét kõbalta ment tönkre. Ki „adta el” az anyagot ilyen hatalmas mennyiségben? Hová került a termék? Milyen utakon? Milyen fõnök szervezte meg az egészet? Van valami rejtett dolog a környéken, amihez kovakõ szekercék ezreire volt szükség? Napi legkevesebb 1500 szekerce végül is nem semmi. Nem ismerem a válaszokat, de a szakmának érdeklõdnie kellene eziránt. Mindegy neki. Az internet által elkényeztetett fiatal régészek nem utaznak az ásás kedvéért. A kõkori bánya, mindazzal, ami hozzá tartozik, nem illik bele azokba a kõkori emberekrõl alkotott elképzelésekbe, amelyeket az õskorral foglalkozó tudósok évtizedek óta belénk diktálnak. Így van ez a nyugati világban. De az ázsiaiban nem így van. Bár a tudományban ott is gyökeret eresztett az evolúció alapgondolata (az egyik dolog a másikból adódik), de itt egészen más idõösszefüggésekben gondolkodnak, mint az uralkodó nyugaton. Ezek az összefüggések ráadásul a vallás részét képezik, ami miatt egy indiai tudós sem zavartatja magát a jugáktól (óriási idõszakok). Lehet, hogy az ember evolúció útján vált majomból Homo sapiensszé, de valamilyen körülmények, például isteni fegyverekkel folytatott háborúk, újra visszavetették a kõkorba, és újra össze kellett szednie magát. Vagy az istenek genetikai beavatkozásai (az antik irodalom tele van mesterségesen nemzett emberekkel) lökést adtak az evolúciónak a jövõ irányába. Az ázsiai világ teljesen más idõösszefüggésekben gondolkodik, mert a vallási hagyományok a társadalom gondolkodásmódjának részét képezik. Ezek a hagyományok – még ha mindig újra és újra is – templomokban és szobrok formájában „kövültek meg”. Minden indiai templom azoknak az isteni hajlékoknak a másolata, melyek valamikor az égbolton köröztek. Kõvé vált isteni jármûvek. Az Orissza állambeli Konárak-templom, mely idõközben már rajta van a világ védett mûemlékeinek UNESCO-listáján, évszázadokon keresztül partjelzõként szolgált azoknak a tengerészeknek, akik Kalkutta felé hajóztak. A pagoda hollófeketén nyúlt az égbe. Csak földet érve észlelték a hajósok, hogy a templom szerkezete egy hatalmas isteni jármûvet ábrázol, körülötte összesen 24 kerékkel. Az építmény természetesen a csillagok szerint van betájolva, és magától értetõdõen összefüggésben van a naptárral. A templom állítólag annak a jármûnek a képmása, amellyel valaha Indra röpült az égbolton. De ez nem valami különleges dolog Indiában. Az összes templom isteni jármû, és minden templom tetején egy vimána trónol, azon kisebb repülõ kasznik egyike, amelyekkel akkortájt kiválasztott emberek és az istenek köröztek a légben és a világûrben. Õk és/vagy utódaik éppúgy feltûnhettek a perui Nazca-sivatag fölött, és akármi volt is az oka, a mai Rijckholtban hatalmas mennyiségû kovakövet kapartattak ki a földbõl. Semmi sem akadályozta õket ebben. Az istenek és a félistenek hatalmasak voltak, és az átejtett ember mindent megtett értük. Használtak volna az istenek bizonyos fegyvereket? Kõfaragók és márványmívesek megpróbálták tehát ezeket a fegyvereket rekonstruálni. (Ami soha nem sikerülhetett nekik!) Errõl tudományos tanulmányok vannak [125], amik nyugaton senkit sem érdekelnek. Az istenek és a kiválasztott emberek titkos tudással rendelkeztek, ez áll az óind szövegekben. Változott ebben valami? Amióta a 16. században Francis Bacon meghirdette, hogy a tudás hatalom, minden csoportosulás megkísérli titokban tartani tudását – amíg lehet. Titkosított üzenetek, titkos technológiák, insider tudás stb. nem csak a múltban létezett. Ma is van – jobban, mint valaha. „A titkos tudás hatalom.” [126] Az indiai szövegek éghajlatot megváltoztató fegyvereket említenek. Lehetetlen? Az amerikai hadsereg jelenleg egy ilyen fegyver után folytat kutatásokat. Hol? Gakona városkától (USA, Alaszka) északra. A projekt
95

neve HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Ha egyszer teljesen kifejlesztik, a HAARP-pal szabályosan lyukakat lehet vágni az égboltba, és tudatosan meg lehet változtatni az éghajlatot. Nincs új az Isten által teremtett világban. Az indiai istenek állítólag egyes embereket és kisebb csoportokat szolgálóikká választottak, akiktõl aztán királyi házak eredtek. Nem egyéb, mint a rasszizmus rejtett formája? Hogy is van ez a régi zsidókkal, akik választott népnek tekintették magukat? Ez még ma is érvényben van, és a zsidó hívõk nagy családjából egyesek kiválasztottabbaknak tekintik magukat, mint a többiek. Talán azok is. A léviták õsi nemzetségébõl származó zsidó fõpapoknak, akiket különleges módon képeztek ki, és akik a frigyládának viselték gondját, az utóda a mai kohén. A világ zsidó férfilakosságának körülbelül öt százaléka tartozik közéjük és y kromoszómájuk bizonyos helyein valóban ugyanazok a ismertetõjelek vannak. Errõl Jakob Kleinmann jeruzsálemi rabbi: „A gének megmutatják, hogy Isten megtartja ígéretét: Nem veszünk el.” [127] Semmi nem vész el, és a régi igazságok apránként napvilágra kerülnek. Már amennyire nyilvánosságra lehet õket hozni. Még rövid idõvel ezelõtt is azt tanították a csillagászok, hogy Földünk egyedülálló helyet foglal el az univerzumban. Végsõ soron „a Föld nevû véletlen” szerencsének köszönhetõ, mivel a Föld ideális távolságban köröz a Nap körül: nincs túl meleg és nincs túl hideg. Csak így fejlõdhet ki élet. Ez az elképzelés elintézettnek tekinthetõ. A brit csillagász, Sir Martin Rees, a cambridge-i King’s College professzora nyíltan beismerte: „Galaxisunkban a bolygórendszerek olyannyira mindennaposak, hogy a Földhöz hasonló bolygók valószínûleg milliószám fordulnak elõ.” [128] Fogadni mernék, hogy legalább tíz év eltelik, amíg ez a meglátás bekerül a tankönyvekbe és negyven év, amíg a totalitárius vallási közösségek hívõi is értesülhetnek róla. „Minden cenzúra végcélja az, hogy csak olyan könyveket engedélyezzen, amelyeket amúgy sem olvas senki.” (Giovanni Guareschi)

96

akik okosabbak és ellenállóbbak lesznek. hogy az embernek nem lenne szabad Isten dolgaiba beavatkozni. és embercsoportok. annál zavarosabb lesz a kép”. Egyrészt állandóan genetikai üzenetek folynak bele a „Föld rendszerébe”. melynek tárgya az elsõ géntechnikailag megváltoztatott fõemlõs. már olvashatok a genetikusok legújabb vitájáról. tudatos mesterséges mutációkról. nem akarom megismételni. Következõként elõálltak a genetikai design keverék lényei. ANDi (ez fordítva írva DNA. mondják a megfontolt teológusok. Genetikai anyagot az evolúciós fejlõdésünkbe mesterségesen vittek be. Az annak idején végrehajtott beavatkozásokat kivétel nélkül az istenek végezték. 1978-ban az emberi inzulingén szintetikus variációját egy kólibaktériumba ültették át. Az antropológia évrõl évre ellentmondásos adatokat szolgáltat elõdeinkrõl. Van egy végsõ határ. és elõdeink irodalmában is olvasható. 1973-ban sikerült az elsõ vírusgént egy baktériumba bevinni. akiknek halvány segédfogalmuk sincs arról. megjelent az 97 . és arról. Hawking nyilatkozata azonban nem vet fel semmi újat. mondta az amerikai tudós. beleavatkoznak. Teszem ezt. 1981-ben következtek az elsõ transzgén emlõsök: hét egér. Stephen Hawking. az öröklési alapanyagunk már fel van tárva. Ezt követték a klónozott egerek. és természetesen a kimérákról. fordítva nehezebb. Ez már évezredekkel ezelõtt megvolt. hogy az élet minden formáját az evolúció törvényszerûsége szabályozza. David Mann. és az elsõ lombikbébik világra jöttek. Ez alapvetõen jó egy ilyen demokráciában. arról már hamarosan nem. Sokat beszélnek etikáról és erkölcsrõl.UTÓHANG Okos emberek butának színlelhetik magukat. bár pontosan tudom. birkák és legújabban marhák is. Nem arról van szó. és egy évvel késõbb jöttek a transzgén juhok és kecskék. elkezdtek növényekkel génmanipulációkat végrehajtani. a legújabb elõember lett belõle. Alig szoktuk meg az „Out of Africa” elméletet. „Minél többet tudunk. hogy az istenek az embert „saját képükre és hasonlatosságukra” teremtették. Alig bukkant fel valahol egy koponya. hogy tulajdonképpen mirõl van itt szó. (Kurt Tucholsky) Mióta könyveket írok. de arról. hozzátéve egy kis i betû). Miért nem? A DNA (desoxyribonucleic acid. Ezek kozmikus poron keresztül érkeznek hozzánk. azaz dezoxiribonukleinsav). hogy ez megtörtént. mivel ami genetikailag az emberiségre következik. A botanikusok sem tétlenek. gúnyolódom az evolúción. abban nincs semmi új. hogy a géntechnika egy napon új embereket fog elõállítani. máris ismét kérdésessé válik ez az elmélet. hogy az evolúció alapirányát megkérdõjelezem. De az evolúció nem egyenes vonalúan haladt. és mialatt én ezeket leírom. Állandó ide-oda táncolás. Õk voltak a váltókezelõk. [131] Semmiféle erõlködés és semmiféle törvények nem tudnak ezen változtatni. mi szerint a Homo sapiens elsõ képviselõje jó 100 000 évvel ezelõtt Afrikából elindult. sõt hangosan ki is mondta: az angol fizikus. Csak egy ember fogta fel a dolgot. hanem bakugrásokkal két irányba. mint ahogyan az emberiség hagyományaiban állítják. Hogy én ezeket a gondolatokat már több mint 35 éve miért képviselem. Tettük okairól lehet vitatkozni. Pontosan úgy. Másrészt földönkívüliek tudatosan beleavatkoznak az emberi genomba. magyarul DNS. Idõközben az emberi spermalevételek és mesterséges megtermékenyítések rutinná váltak. mint a mai ember. 1988-ban megajándékozták a meglepett emberiséget a Harvardrákos egérrel. Sok hagyomány szól az emberi genomba genetikailag való beavatkozásról. Nagy hallgatóság elõtt Bombayben úgy vélte. hogy a Földet benépesítse. [129] A zavarosság még fokozódni fog. a mitológia keverék lényeirõl. Szokás szerint ezeket az eredményeket magazinokban és tévéshow-kban kommentálják. röviddel utána a transzgén marha. [130] A portlandi egyetem (USA) tudósai már egy kedves nevet is adtak a majmocskának. amelynek átlépését Isten nem tûri.

Mi köze van a hitnek a kutatáshoz? És mi köze van a tudományos megismerésnek a hithez? Egy olyan egyház. Honnan jön tehát a szellem? Ez tudományos és egyben teológiai kérdés is. kíváncsiságot. hanem annak folytatása. az dogmatikus. amelyek engem társaimmal együtt évtizedek óta foglalkoztat. hogy vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban. Makacsság nem egyeztethetõ össze a tudománnyal. Meg fogják állapítani. Egész gondolkodásunk és cselekedeteink a tudomány és a vallás körül forognak. amely az alázatot. sõt gyógyulást is kivált? Egyes emberek megkísérelték a legkülönbözõbb drogokkal kitágítani a horizontjukat. Mi az a szellem bennünk. Tudomány és vallás ugyanabban az emberben játszódnak le. de az ok és a cél mindkettõnél mégis ugyanaz. de nem tudjuk. és a bolygók társadalmában nem fog tudni fennmaradni. A világmindenség mögött egy intelligens de-signer rejtõzik? Isten az elsõ (és utolsó) forrása 98 . hogy a terv bizonyos részletei nem lehetnek az evolúció szerinti fejlõdés eredményei. És ha rájön.átlátszó ember. a barátnak ezek adottak. a tudományosak is. mint õsszülõk (Ádám és Éva) voltak ugyan. Soha nem lesz ez lehetséges. Az ok? Kíváncsiság. és a mi okos genetikusaink hihetetlen technikai lehetõségeikkel ezt már nem tudják nem észrevenni. A megismerés útjai különbözõek. hogy hogyan állnak elõ ezek. de nem egyetlen pár. bár neurológiai tanulmányok megmagyarázzák. hogy mi nem egyedül vagyunk az univerzumban. A cél? Megismerés. hogy az asztrofizikus saját felismerését be tudja bizonyítani. A feladat annak ellenére nincs még lezárva. mivel mi végül is mindnyájan ugyanabban a világban élünk. mint korábban. Válaszokat a tudomány ad. hogy az emberi genomot feltárták. a vallásos érzület belsõ hangját nem veszi figyelembe. sõt még az elektromos impulzusokat is láthatóvá tudják tenni. és fel kell tenniük maguknak a kérdést – akarva. A felelet már a kérdés feltevése elõtt kézenfekvõ: az istenek. úgymond. Milyen teológiai megismerésekhez jutottak a földönkívüliek? Milyen tudományos adatok alapján? Tudomány és vallás összeegyeztethetõ. Ez a más világ azonban ugyanaz volt. Így juthat a kolostorbeli barát ugyanarra az eredményre Isten és az univerzum létrejöttével kapcsolatban. és a teremtés csakis mi miattunk. Mármint a vallásosak is. akkor is csak ezer év múlva. nem fogja tudni megállni a helyét. ha a vallás nem dogmatikus. Az LSD-kábulatban egy egészen más világot éltek át. Válaszokat erre csak a tudomány tud adni. Bár most már ismerjük a könyv oldalait. az semmi esetre sem lesz a vallás vége. hogy milyen istenek. akaratlanul –. Mindkettõ külön utakon jár. Eddig egyetlen tudományos megismerés sem származott a tablettákból. A vallás kérdéseket tesz fel az eredetre és az eredet utánra. És most? Az ember családfája a genetikai üzenetben van elrejtve. A múltban ez gyakran meg is történt. És a tudomány. hogy ki a felelõs ezért. Néhány év múlva kénytelenek lesznek megállapítani. A tudomány választ ad a Nagy Bumm vagy a Nagy Bummok kérdésére. Ez a tudomány. mint a depressziósok. a történelem. Vallásfilozófusok tudni szeretnék. Statisztikák bizonyítják. és végül jön a kérdések sora. mint az asztrofizikus. mely biztos tudományos felismeréseket nem vesz tudomásul. Újabban a kutatások összhangot mutatnak az emberi egészség és a lelki beállítottság között. Az ember pszichoszomatikus egység. Két hatalom uralja az emberi gondolkodást: a tudomány és a vallás. Természetesen azzal a különbséggel. emberek miatt jött-e létre. de a mondatokat és a szavakat még nem. Amikor húsz évvel ezelõtt az emberi genom feltárásáról írtam. hogy a génjeinket manipulálták. a DNS-ben lévõ milliárdnyi lehetõség mellett – és ha egyáltalán valamikor. A következõ vita arról a kérdésrõl fog folyni. A hit és a teológia kérdései alapvetõen különböznek a tudomány kérdéseitõl? Végeredményben nem. Az õ felismeréseit az embernek hinnie kellene. hogy az optimista emberek ritkábban betegszenek meg rákban. netán a vallások végét jelentené? Nem. a fekete lyukak és az univerzum kitágulására. csak gúnyt és visszautasítást arattam. A vallásos oldal késleltetheti a tudományos kutatást. mindkettõ a végérvényes igazságot kutatja. és hogy bár olyasvalami. csak az érzékeik és ezzel a valóság érzékelése változott meg. hogy a mi agyunkban mi történik. Nos. ami a fantáziát lehetõvé teszi.

99 . A fundamentalizmus árnyéka ránehezedik az emberiségre. (Bizonyos korlátozott önfejûséget még egy ideig el kell viselnünk. hogy annak a szellem fegyverével békés módon gátat vessen. A vallás és a tudomány feladata.egész viselkedésünknek? A tudományos kíváncsiságnak is? Egy biztos: a vallás nem tudja mentesíteni magát a tudományos felismerésektõl.) A tudomány és vallás tiszteletteljes együttélésének meg kell maradnia. A gravitáció törvényei nem függnek vallási vagy kulturális dolgoktól. És keresztes hadjáratok a vallás nevében már nem vezethetõk.

– (svájci frank.com AAS: www. Ûrhajózási és SETI (AAS) Társaságot. amelyekkel több mint negyven éve foglalkozom. akkor szeretném bemutatni Önöknek az Archeológiai. amelyek azt az elméletet támogatják. Vajon idelátogattak-e már számtalan évezreddel ezelõtt földön kívüli lények? Hogyan lehet egy ennyire izgalmas elméletet bebizonyítani? Mi szól mellette? Mi szól ellene? Az AAS kongresszusokat. Német nyelvterületen jelenleg kereken 8000 tagunk van.aas-fg. Az éves tagsági díj SFR 65.org USA e-mail: info@legendarytimes. minden lehetséges szakterületrõl. magyarul: kutatás földönkívüli intelligens lények után. Mi laikusokból és tudósokból álló szervezet vagyunk. valamint megkaphatók az információk tevékenységünkrõl.) Az AAS gyûjt és nyilvánosságra hoz információkat.FÜGGELÉK Kedves olvasók! Érdeklik Önöket azok a témakörök. a Sagenhafte Zeitent. Szívélyes üdvözlettel Erich von Däniken 100 . Ott találhatók a legaktuálisabb adalékok a témához. szemináriumokat és tanulmányi utakat szervez. melyeket könyvemben tárgyalok? Ha igen. tanfolyamokat. Az AAS két hónaponként kiadja a képekkel gazdagon ellátott magazint. Küldjön nekünk egy postai levelezõlapot pontos feladóval a következõ címre: AAS.Däniken. 2001es állapot). Látogassanak meg minket honlapunkon: Privát: www. (A SETI a Search for Extraterrestrial Intelligence rövidítése.com Az AAS-beli tagság mindenki elõtt nyitva áll. CH-3803 Beatenberg Ön négy héten belül meg fogja kapni az AAS ajándékprospektusát.

[24] Dibelius. Berlin. Gütersloh. [9] von Däniken. Ferdinánd: Geschichte der Stadt Medina. [26] Torczyner. John: History of the Maori. Potrap Chandra: The Mahabharata. 1985.. 1930.: Die Geheimlehre. III. [14] Lambert. Erich: Im Namen Zeus. 1860. Emil: Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. 1958. [2] Ruegg. 1976. [13] Burckhardt. Frankfurt am Main. (Bin Gorion): Die Sagen der Juden von der Urzeit. [7] Berdyczewski. [27] Eissfeldt. [25] Vatke. 1. Calcutta. [4] von Däniken. London. köt. 2. 1882. 1835. é. 1896. George és Rodney. Magyar kiadása: Gilgames. [21] Sassoon. Berlin. Calcutta. I–II. I. Német nyelvre fordította: A. Reinbek bei Hamburg. Ékírásos akkád versek. Wilhelm: Japanische Religionsgeschichte. Budapest. [5] White. 1962. Wünsche. George és Rodney. Walter (szerk. 1906. München. Louis: The Legends of the Jews. sz. n. James B. Viertes Buch: Esra. 1936. Gondolat. 23. Oxford. Erich: Wir alle sind Kinder der Götter. Eine Erzählung aus dem alten Orient. „Hat die Bibel doch nicht recht?” [32] Wüstenfeld. Freiburg–Bázel–Bécs. köt.. köt.) [11] Rahner. J. Alan R. Német nyelvre fordította: A. Reiner: Zeit und Lade als Thema alttestamentlicher Wissenschaft. Wiesbaden. Neues Theologisches Journal.. Hildesheim.. 1888. Európa Könyvkiadó. 1985/39. Dale: „Deus est machina?” L. 1887. Magyarul e témában több kötet is olvasható. 1970. 1835. Stuttgart. 1988. A legismertebb: Robert Graves – Raphael Patai: Héber mítoszok. Budapest. I. Potrap Chandra: The Mahabharata. [20] Sassoon. Wünsche. London. [12] Pritchard. Az apokrifek magyar kiadása: Apokrifek. [8] Gundert. Göttingen. München. Harry: Die Bundeslade und die Anfänge der Religion Israels. 1972.: Near Eastern Texts related to the Old Testament. 1. [33] von Däniken. Lipcse. 1966. 1954. 1898. Otto: Einleitung in das Alte Testament. 1972. köt. Drona Parva. Georg: Gilgamesch. [10] Kautzsch. Lazarus. Wilfried G.. [6] Roy.JEGYZETEK [1] A mû német eredetijében valamennyi Biblia-idézet az alábbi kiadásból származik: Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. A magyar kötetben szereplõ Biblia-idézetek Károli Gáspár Biblia-fordításán alapulnak. Zürich. Zwingli-Bibel. Dale: The Manna Machine. Martin: Die Lade Jahves – eine religionsgeschichtliche Untersuchung. Karl: Herders Theologisches Lexikon. és Millard. 1987. Fordította: Rákos Sándor. A Genezis könyve. R.. 1913. The Babylonian Story of the Flood. szakasz: Kebra Negest. Agyagtáblák üzenete.: Atra Haris. [16] Der Midrasch Schemit Rabba. Wellington. [22] Abhandlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Königlich Bayrischen Akademie der Wissenschaften. 1881. 1976. köt.: New Scientist. 1972. Helena P..: Die biblische Theologie – wissenschaftlich dargestellt. a kiadás helye ismeretlen. Tübingen. 1961. [17] Roy. Erich: Der Götter-Schock. 1992. München. (Nem tartalmazza valamennyi apokrifet. 1969. [15] Der Midrasch Bereschit Rabba. [29] Der Große Brockhaus. Wiesbaden. Musala Parva. április. Philadelphia. Zürich és Stuttgart. 1964. M. Lipcse. Budapest. [18] The Jewish Encyclopedia: Aaron. [28] Bendavid. 1999. köt. [31] Der Spiegel. London. Magyar kiadása: 101 . 1959.): Die ägyptische Götterwelt. Die Herrlichkeit der Könige. Kamal: Die Bibel kam aus dem Lande Asir. 1968. München. Nürnberg. 1888. [30] Salibi. [3] Blavatsky. Szent István Társulat. [23] Schmitt. [ 19] Ginzberg. New York–London. Ókeresztény írók.

Leiden–Lipcse.. A Hittani Kongregáció kiadásában. Bécs. August 1959. II. 1974. [67] Fiebag. n. é. n. Ha a sírok beszélni tudnának. Franz: Ich bin die geheimnisvolle Rose. Eugen: Welches Credo? Bázel–Bécs. [39] von Däniken. [56] Generalaudienz vom 14. n. július 25. Stiftung für universelle Religion. L. Begegnungen mit einer außerirdischen Intelligenz. sz. 1967. Gütersloh. sz. [61] Haesle. Vatikánváros. Graz. 1983/51. Eugen: Der sechste Tag. II. Budapest 1997. Wiesbaden. München. kiad. Johannes és Peter: Die geheime Botschaft von Fátima. Th. 6/a füzet. 1968. Johannes: Die Anderen. Der Mensch im Kosmos. 1989. Konrad (és mások): Lexikon der Marienkunde. Tübingen. 1970. 36. Kommissar des Heiligen Offiziums. Budapest 1994. 1986. [63] Welt am Sonntag. Hans: Unfehlbar? Eine unerledigte Anfrage. 2000/37. Háttér Kiadó.: Marienerscheinungen in Montichiari und Fontanelle. 1995. esperança do mundo. Arne: Auf Abrahams Spuren.: Belgium Marianum. [62] Mensching. [45] Fiebag.. 2000. Joseph: Geschichte der Edomiter im biblischen Zeitalter. Paul: Die letzten drei Minuten. [57] Der Spiegel. Helikon Kiadó. 1859. Gustav: Die Söhne Gottes aus den heiligen Schriften der Menschheit. Gilbert: Fátima. 1921.: „Marienerscheinungen am Nil. szeptember 3.: „Der Papst verkündet das Paradies neu. 1896. Inaugural-Dissertation der philosophischen Fakultät der Universitát Bern.” [50] Focus. 1999.: Die große Täuschung.. L. június 29. [65] Drewermann. 1957. vom 17. [66] Drewermann.” [58] Tengg. 1927. sz. 1971. [36] Falk-Rønne. L. [59] N. Zürich. E. Zürich–Düsseldorf. München. München. Magyar kiadása: A végítélet napja régen megkezdõdött. [41 ] Davies. [44] Bertone. ganz zu eigen. [40] Krassa. Zürich. Párizs. sz.. [46] Delitzsch. [52] Apio. Párizs. Die Herkunft des Menschen und die Frage nach Gott. [60] Speelmann. sz. „Ganze Größe von Gottes Wort. é. Enno: Testament Abrahams. Budapest 1987. Erich: Der jüngste Tag hat langst begonnen. [54] Welt am Sonntag. Die Messiaiserwartungen und die Außerirdischen. 1965. [43] Puccetti. Stuttgart–Berlin. Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Unterweisungen in lehrreicher Form.” [51] Algermassen.) Luzern. Unterweisungen in lehrreicher Form. 1996. Jüdische Schriften.” [64] Küng. [42] De Chardin. 208–36. köt. A Korán magyar kiadása: A Korán. München–Zürich. 30. Peter: Gott kam von den Sternen.. 1998. Düsseldorf. P. (Immaculata. Philippe. Jüdische Schriften. 1982. Lisszabon. 1993. Das heilige Buch des Islam. [38] Becker. Magyar Könyvklub. Simon Róbert ford. köt.. N. IV/2. [47] Kehl.Istenek ivadékai vagyunk.: „Dir. [53] Renault. o Mutter. A messiásvárás és a földönkívüliek. L. [48] Der Koran. 102 .” [55] Aus dem Tagebuch von Johannes XXIII. Vatikánváros. Roland: Außerirdische Intelligenz. Berlin. München. 1964. é. 1975. Audienzen P. II. Fr. 1969. Maria: Eucharistische Wunder aus aller Welt. 1989. 1957. 1973.. köt. Gütersloh. [35] Janssen. Tarciso: Die Botschaft von Fátima. [49] Die Welt. Budapest. Bécs. „Katholische Kirche erklärt sich für einzigartig – EKD empört.. 2000.. Regensburg. Oktober 1981 über „das Ereignis vom Mai”. Eugen és Biser. García: Bodas de uoro de Fátima. [37] Lury. III. szeptember 6. [34] Enzyklopädie des Islam. Jürgen: Die Testamente der zwölf Patriarchen. Robert: Die Religion des modernen Menschen. 2000..

[88] Gentes. köt. [74] Kohlenberg. 1. Dileep Kumar: Vimana in Ancient India. [70] Carmichael. [69] Lehmann. 1893. 1905. [81] Fiebag. [99] Abhandlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Königlich Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Prága. Kalkutta. Potrap Chanda: The Mahabharata. 1996. Gerardo: Die Kogi in Kolumbien. London. M. Az eposz történetének teljes prózai átiratát lásd az alábbi magyar nyelvû könyvben: Mahábhárata. 1886. Potrap Chanda: The Mahabharata. 1926. [85] Hermann. [77] Preuss. Michael: Das Geheimnis des begrabenen Tempels. [78] Reichel-Dolmatoff. [79] von Däniken. Agyagtáblák üzenete. 1893. Hans-Joachim: Ganesa – Eine Untersuchung über Herkunft. köt. L. Bharata nagy nemzetsége. Karl F. Lipcse. München. n. Wilhelm és Pfannmüller. [90] Mani. 1995. L. Lutz: Die Wirklichkeit der Götter. [75] Klein. [92] Roy. 1996. Düsseldorf. München. [101] Deussen. München. L. Az indiai hõsköltemény nyomán elbeszéli: Dr. Raja: The Cult of Weapons. Budapest. Kalkutta. München. Maharshi: Vymânica-Shâstra. 1985. Kalkutta. [94] Roy. Nazh. Joel: Leben und Tod des Jesus von Nazareth.. Herman: Rig-Veda. Peter: Geheimnisse der Naturvölker. Johannes: Jesus Report. [98] Bhandarkar Oriental Research Institute: Vana Parva. [93] Eiseley. 5. Loren: Von der Entstehung des Lebens und der Naturgeschichte des Menschen. Jacobi: Das Ramayana. 23. Section Vana Parva. Rudolf: Jesus Menschensohn. 1961.: Abhandlungen über das Ramayana und die Beziehungen desselben zum Mahabharata. Kalkutta. 1891. [86] Roy. 1. Bécs. München. Tericum Kiadó. 1999. Kalkutta. Düsseldorf. [76] Aung. Delhi. Zürich. Magyar kiadása: Gilgames. VI. köt. [82] Bhardawâja. Hla: Folk Tales of Burma. Wiesbaden. R. 1966.. [97] Burckhardt. A. Das vedische Weltbild revolutioniert die moderne Wissenschaft. Georg: Gilgamesch. Vaidhyanathan. 1970. Mysore. 103 . [89] Risi. 1973. 1894. [96] Roy.München. (Disszertáció. 1891. Roy: Das Mahabharata – ein altindisches Epos. München. Baktay Ervin. Field Museum of Natural History. [95] Biren. Lipcse. Kalkutta. 1970... [91] Laufer. é.: Entratselte Vorzeit. [73] Gould. Potrap Chanda: The Mahabharata. 1970. 1958. 1955. Angolból fordította E. 1991. XVIII. köt. n. [71] Ludu. Die Herrlichkeit der Könige. [100] Grassmann. Günter: Birma. 1891. Wiesbaden. Mandalay. [102] Zick.) Tübingen. [84] Ludwig. München. szakasz: Kebra Negest. Potrap Chanda: The Mahabharata. Berthhold: The Prehistory of Aviation. Theodor Konrad: Forschungsreise zu den Kagaba. 1891. 1959. 1876. 1996. Erich: Die Strategie der Götter. 1928. Wesen und Kult der elefantenköpfigen Gottheit Indiens. London. Kalkutta. Charles: Mythical Monsters. sz. Paul: Sechzig Upanishad’s des Veda. Bild der Völker. Düsseldorf. Peter: Als die gelben Götter kamen. Chicago. 1978. Josyer. H. Armin: Gott und die Götter. 1994. [72] Krassa. Roemer. n. J.. 1982. München. [80] Rassat.: The Ramayana. [83] Kanjilal. angol fordításában. Eine Erzählung aus dem alten Orient. Drona Parva. Bild der Wissenschaft. Esoterik und Theologie. Htin: Burmese Monk’s Tales. Bonn. 1972. 1891. [68] Augstein. 1993. München. [87] Dutt. 1965. é. Anthropological Series.

1999. [108] Vyasadevas. Horizon-programok október 4. Illinois. A. München.1997/1. Erwin: Warnungstafeln. Simon: Geheime Botschaften. New York. július 10. 1992. Adrian: Das Geheimnis des Orion. [129] Die Welt.: On the Substances Obtained from Some »Forts Vitrifés in France«. Stuttgart. 1987. C. sz. A Chilam Balam of Tizimin könyv fordítása kommentárokkal. Die Welt. Kempton. V. [122] Meisenheimer. München. 1999/50. 3. New York. [116] Raghavan.: „Ahnenpass aus dem Labor.. Maryland. sz. [112] Childress. L. [106] Bauval. Ireland. 2001. [105] BBC. [109] Rao. The Date of the Maha Bharata War. [104] Wilson. Martin: Hallo. L. 1988. 1982. Robert és Gilbert.. Srinivasa. sz. August 3114 v. [117] Makemson. Frankfurt. hier Erde – hört da draußen jemend zu? L. 2000. 1983. 11. köt. [126] Singh. 1984. Klaus: Stonehenge. [110] Wright. [124] Ray. Glenndale. L. [ 107] Bild der Wissenschaft online.: The Winter Solstice Phenomenon at New-Grange. Newsticker vom 2. die Quelle aller Freude. é. 2000/50. The Iconography of the Ayudhapurusas. Frankfurt am Main. 2001. R. Chr. január 9. 1999. sz. köt. Unterdrückte Entdeckungen in Raumfahrt und Wissenschaft. 1994. an dem die Götter kamen.” [115] Bürgin. [103] von Däniken. Erich: Die Steinzeit war ganz anders. Giles: The Riddle of the Sands.. január 10. P. Vincent és Molenaar. [121] Wawkins. január 16. Adam: „Evolution durch genetisches Design. 22.: „Sternstunde der Steinzeit. n. Srila: Srimad-Bhagavatam. David Hatcher: Technology of the Gods: The Incredible Science of the Ancients. S. Die Welt. Bécs. január 12.. 1985. 1994. L. között: Atlantis uncovered and Atlantis reborn. London. R. 1982. kiad. Luc: Mondblitze. [127] Der Spiegel. 337. köt. Delhi. Madras. 4. American Journal of Science. Die Welt.” L. 1966/41. sz. 104 . I.” [120] von Däniken. München.: The Cult of Weapons. 2. London. SuW-Special. 1989. 1965. Krsna. [125] Mani. Erich: Der Tag. 1999. 1991.: Newgrange. Bhaktivedenta Swami Prabhupada német fordításában.” L. Új-Delhi. [113] Di Piettro. Irrationaler Rationalismus und die Zitadelle der Wissenschaft.” [128] Rees. Dezember 2000: Ägyptische Behörden verhindern in letzter Minute Gentests an den Mumien von Tutenchamun und Amenhotep III. [114] Welt am Sonntag.: „Wieder Spuren von Leben in Stein von Mars entdeckt. Nature. 2001. M. Sterne ind Weltraum. [111] Daubree. [123] O’Kelly. M. Gerald S.. Die Vergangenheit spricht zur Gegenwart. 1881. és november 4.” [130] Lossau. 2001. [131] Bostanci. Norbert: „Von Bruder zu Bruder. Worcester M. 2000. eine steinerne Finsternisuhr? L.: „Neue Erkenntnisse zur Evolution des Menschen. [119] Focus. január. Robert Anton: Die neue Inquisition.: The Lost City of Dvaraka.: Stonehenge Decoded.: The Book of the Jaguar Priest. sz. [118] Chargaff. Heidelberg. New Scientist. München–Lipcse. 4. Gregory: Unusual Mars Surface Features.

KÉPJEGYZÉK 4. Northeim 186. kép: © Peter Fiebag. CH-3803 Beatenberg 105 . 190. kép: © Rodney Dale és George Sassoon. és 192... 187. Washington A többi kép: © Erich von Däniken. oldal: © NASA. Anglia 29.

Szentendre Nyomta a Szekszárdi Nyomda Kft..17 (A/5) ív terjedelemben 106 . Felelõs vezetõ Vadász József igazgató Megjelent 14.Nyomdai elõkészítés Art-is Kft.