Fordította Pap Éva

1

Erich von Däniken Az istenek ûrhajósok voltak! Õsi hagyományok idõszerû szemlélete

MAGYAR KÖNYVKLUB

2

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erich von Däniken: Die Götter waren Astronauten! © 2001 by C. Bertelsmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH Hungarian translation © Pap Éva, 2002

Az egyedül jogosított magyar nyelvû kiadás. A kiadó minden jogot fenntart, részletek közlésének jogát is az írott és elektronikus sajtóban.

Kiadja a Magyar Könyvklub, Budapest, 2002, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja Felelõs kiadó Révai Gábor, a Magyar Könyvklub igazgatója Irodalmi vezetõ Ambrus Éva Felelõs szerkesztõ Balázs István Mûszaki vezetõ Mátay-Mayer Gergely A borítót tervezte Streicher András Mûszaki szerkesztõ Császár András ISBN 963 547 733 3

3

Hogy ez az égben történt háborúskodás nem egyszerûen kitalálás. hogy az ég a tökéletes boldogság helye. Itt olvastam a júdeai Ézsaiás prófétánál (Kr. nem jöhet létre viszály. Ez azonban nem így van. ahol latint tanulhattunk. hozni). hogyan harcolt Rá. a keresztények õsrégi szent iratát. Egy nap Lucifer arkangyal mennyei seregeivel a Jóisten trónja elé lépett. ezzel segítve õket. versében is találunk egyértelmû utalásokat az égben lejátszódó harcokra: „És lõn az égben viaskodás: Mihály és az õ angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal. te sugárzó Hajnalcsillag! Hogyan zuhantál a földre. a harc folyamán a „tojását” soha nem hagyta el. te népek legyõzõje! Azt mondtad: az égbe akarok felemelkedni. Ez az a bizonyos szöveggyûjtemény. A vallástanárom szerint Lucifer ördöggé változott. Svájcban. Hogyan törhetett ki viszálykodás ilyen paradicsomi állapotok között? Hiszen ott. és így szólt: „Nem szolgálunk többé téged!” A mindenható Isten erre megparancsolta Mihály arkangyalnak. a mindenható jóságos Istennel? Édesanyám. Rá isten. hogy komolyan elgondolkoztam. Nekünk. amit a mumifikált halottak sírjába helyeztek. Még a lehetetlen is. Istennél minden lehetséges. angyalaival együtt. sõt igen sok õsrégi történet meglepõen hasonló módon számol be róla. nem tudott magyarázatot adni. hogy Lucifert a lázadókkal együtt utasítsa ki a mennyekbõl. Pontosan tízéves voltam. de nem vehetének diadalmat.ELÕZMÉNYEK Kerek ötvenöt évvel ezelõtt történt a schaffhauseni általános iskolában. megértettem. fejezet 7. hogy a túlvilágon el tudjanak igazodni. ahová a jók haláluk után kerülnek. Ha a Lucifer és Mihály arkangyal közti harc csak a régi zsidó emlékekben fordulna elõ. Késõbb a gimnáziumban. azt más népek hagyományai is bizonyítják. így írják. akkor át lehetne siklani felette.” Sajátságos. és az õ helyök sem találtaték többé a mennyben. és a sárkány is viaskodik vala. gyermekeknek úgy tanították. 4 . vélte aggodalmasan. hogy az a világûrben lejátszódó csata? A sötét felhõk harcoltak a Nap ellen? Avagy ennek a zavaros elgondolásnak az alapja egy napfogyatkozás. akitõl felvilágosítást kértem. és az õ angyalai. Ennek így kell lennie. miként a következõkben majd látni fogjuk. ahol az Istennel való egység tökéletes. ahol teljes boldogság uralkodik. Éppen az ördögnek kell fényhozónak lenni? A latinból merített új felismerésem a dolgokat csak még zavarosabbá tette. hogy a Lucifer szó két részbõl tevõdik össze: Lux (fény) és ferre (tenni. Ezen az estén fordult elõ velem elõször. Az Egyiptomi Halottas Könyvben olvasható. e. A megbízásnak Mihály lángpallossal tett eleget. Húsz évvel késõbb alaposan áttanulmányoztam az Ótestamentumot. s ahol minden lélek bensõségesen eggyé válik Istennel. Lucifer tulajdonképpen fénycsinálót. ahol valami szörny a Napot mintegy felfalja? Mindezek a természetes magyarázatok nem lendítenek bennünket elõre. magasan Isten csillagai fölé helyezni trónomat. fényhozót jelent. [2] Harcok az égben? A világmindenségben? Avagy tudatlan õseink pusztán a jó és a rossz bennünk zajló harcára gondoltak? Netán egy zivatar idején felbukkanó atmoszferikus jelenségrõl képzelték. amikor a hittantanárunk elõadta. De vajon mi volt eredetileg az értelme? János apostol úgynevezett Jelenések könyvében a 12. hogy a mennyekben egykor harcok dúltak. az Istenek hegyén akarok uralkodni…” [1] Ézsaiás szavait az évezredek folyamán többször megváltoztatták. és azóta csatlósaival együtt a pokolban sül. 740 körül): „Hogy estél le az égbõl. a hatalmas Napisten a világmindenség szakadár gyermekei ellen. Vajon miért fordult szembe oly hirtelen Lucifer. és 8. nincs ellenzék.

mint tûzláng. hogy a „negyedik” világban megparancsolták a fiaknak. Miért? Mert a hitet nem szabad megtámadni. Mikor leszállt a földre. Olyan társadalommá váltunk. hogy mit dobáltak össze? Az a kísérlet. az istenek atyja csak egyike a gyõzteseknek. akkor ez a szabály már nem érvényes. távol Görögországtól fekszik Új-Zéland. Ha azt állítom. mint az õsi zsidó mondákban. aki Mózessel beszélt.Tibeti kolostorokban évszázadokon keresztül õriztek szövegeket. Uranosz gyermekei az égi rend és a teremtõ ellen lázadtak. Számomra felelõsségteljesebb dolog a régi meséket elemezni és új célokat kitûzni. Itt valami õsemlékezet nyomai õrzõdtek meg. amely minden további nélkül elhiszi a legellentmondásosabb hagyományokat. Mi azonban nyilvánvalóan nem akarunk egynéhány tényt elfogadni.” Mindezt nem lehet pszichológiával magyarázni. Az emberiség új évezredbe érkezett. Természetesen csak a nagy vallások hitét. Ott is „szent kerekeket” említenek. Itt olvasható. és a földre hozta. olyan zaj támadt. [4] Ez is égi harccal kezdõdik. hogy John White etnológus kikérdezte az öreg maori papokat õsi legendáikról. Ha viszont egy kis csoport hitét támadom meg. Természetesen nem akárhol. amely az indiai templomok könyvtáraiból elõkerülõ számos Dzyan-töredék alapjául szolgálhatott. A Drona Parvában [6]. a fényhozó? A földgolyó másik oldalán. az anyaikra kitölti az egészet. Prométheusz volna Lucifer. Az etimológusok szerint mindezt jelképesen kell felfogni. hogy a Szentírás. nem vezet tovább. és a Jóisten. soha nem lehetett a teremtés igazi Istene. [5] Az istenek fiainak egy része apjuk ellen lázadt.) Legutolsó könyvemben a görög mitológia egyes részeit tárgyaltam. akkor meg vannak botránkozva. mivel Prométheusz volt az. Kell lennie valamiféle eredeti szövegnek. Csak? Milyen családfára kell felmásznunk. hogy a mítoszok kötetlensége mellett törjünk lándzsát. aki a gyõztes harc után a földön dõzsölt: „Olyan volt. Falemezek közé szorított szanszkrit iratok százairól van szó. Lanoo. mindenekelõtt Mózes elsõ könyvei tele vannak ellentmondásokkal és rémtörténetekkel. A fiak egyharmada vonakodott a parancsot teljesíteni: „Az öregebb kerekek le s fel forognak. mégpedig az „égben”. aki fent a tüzet ellopta. mint egy távoli mennydörgés. Hit. Zeusz ellen harcolt Prométheusz. Harc jött létre a Teremtõk és a Rombolók között és harc a helyért… Készítsd el számításaidat. és „összedobást” jelent. [8] Ezek a különös történetek [9] csak mítoszok. ha kereked igazi korát meg akarod tudni. a legrégibb indiai hagyományban a világûr harcait ugyanúgy jegyezték fel. hanem az „égben” és „a csillagok között”.” [3] (Kiemelés a szerzõtõl. mint egy ragyogó csillag. mint maga a Nap. „melyekben a Cherubok élnek”. melyeket Dzyannak neveznek. hogy alkossák meg saját képmásukat. porfelhõbe borult minden. akkor nyilvánosan megkorbácsolnak. kivéve az Ótestamentumot [7]. Ennek a világûrháborúnak a vezérét Ronga-mainak hívták. és felháborodottan bizonyítékokat követelnek. Rettenetes harcok következtek – Zeusz. a földet felkavarta. ha õseink mitológiája csak szimbolikus? És ha már szimbólum: minek a szimbólumai? A szimbólum szócska a görög szümballein szóból származik. mint egy kagyló zúgása. kíváncsi volnék. 5 . Már több mint száz éve történt. Ha a mítoszok csak szimbolikusan foghatók fel. Ezek is a világmindenség háborújával kezdõdnek. a vallás értelmében. És ha a bizonyítékokat tálalom.

26 – kiemelések a szerzõtõl) Ha az ember Istenhez hasonló. hogy keresztényeket az õ nevében üldözzenek. hogy kérdeznek. Egy értelmes lény nem hisz el mindenféle dõreséget. hogy egy tilalomról volt szó. hogy Isten az elképzelhetõ legmagasabb intelligencia. a barmot. És még valami: Istennek nemcsak legmagasabb intelligenciának kell lennie. fejezet BIBLIAÓRA – MÁS MÓDON Egyetlen szer a babonák ellen a tudomány. szörnyû kínzásokkal küldjenek a halálba? Végtelen hosszan lehet sorolni ezeket a kérdéseket. a csúszó-mászó állatokat. a zsidó és a muzulmán hagyományok szerint is ugyanaz az Isten teremtette az embert a „saját képére és hasonlatosságára”. Csakhogy az Ótestamentumban éppen ez történik. hanem természetesen hibátlannak is. És még ha nem vagyunk is Isten hasonmásai. „Isten képével” vagy anélkül. a túlvilági birodalomban nyerik el jutalmukat. Ádám és Éva mindent tehettek. Intelligencián itt a legtágabb értelemben vett kultúra értendõ. Többször is. mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.6–7) Megfoghatatlan! A hibátlan Isten elõször megteremti az embert és az állatot. röviddel azután megbánta tettét: „Megbáná azért az Úr. akkor intelligens is. a kit teremtettem. Azonban ugyanaz az Úr. hogy ez igen jó. és bánkódék az õ szívében. Ember tervez. Az az Isten azonban. milyen lesz az eredmény. Az idõ felett álló Istennek már kezdettõl fogva tudnia kellett 6 . az ég madarain. Nincs szüksége kísérletezésre. Ott. ami az állatoknál nincs meg. aki az embereket teremtette. de bölcs. hogy azokat teremtettem. Isten végez. így szólt: „Ímé igen jó. a barmokon. Bebeszélik nekünk. úgymond. az embert. hogy mindez megtörténjék? Gondoljunk például a második világháborúban meggyötört és meggyilkolt zsidók millióira. Teljesen mindegy. hogy az alma akár a bûn vagy az elsõ szex szimbóluma is lehet. Nyilvánvaló. Lehetséges. s a válaszok. egy kivételével: az almát nem ehették meg. és a kérdésekre válaszokat keresnek. az tény. a boszorkányokat vagy az. hogy intelligensek vagyunk.31) Ezt el is várnám egy isteni mûtõl. akivel az Ótestamentumban találkozunk. Egyedül Isten tudja. mert bánom.” (1Móz 6. nem kell arra várnia. és mindhárom nagy világvallásra érvényes: „És monda Isten: teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. hogy ártatlan gyermekeket megkínozzanak és megöljenek? Hogyan engedhetett népeket éhezni és szenvedni természeti katasztrófák miatt? Hogyan tûrte el. gyakran kétségbeesnek. hogy túlbuzgó keresztények más keresztényeket. Hithû teológusok szerint a miért kérdéseket nem kellene feltennünk. hogy Isten a meggyötört áldozatoknak különleges helyet tart fenn az égben. a lényeg az. elhelyezte õket a Paradicsomban. Miután Isten megteremtette az embereket. a földnek színérõl. mindig ugyanazok. És monda az Úr: Eltörlöm az embert. nem hibátlan. és ezután megbánja a tettét. Isten képére teremté õt. Isten döntése talányos. amelyekkel a megfoghatatlant megpróbáljuk felfoghatóvá tenni. ördög által megszállottakat csaknem elképzelhetetlen.” (1Móz 1. Isteni? Egy másik elemi tulajdonsága Istennek az idõtlenség. Mózesnél olvasható. Hogyan engedhette meg Isten. Egy igazi Isten idõtlen. Buckle) Az vitathatatlan. hogy mit miért tesz. és uralkodjék a tenger halain. hogy az emberek kételkednek Istenben.” (1Móz 1. A kérdést mindenki ismeri: hogyan engedhette meg Isten. hogy embereket iszonyatos kegyetlenséggel lemészároljanak. Miután Isten az embert férfivá és asszonnyá teremtette.1. Teremté tehát Isten az embert az õ képére. Intelligens lényeknek megvan az a tulajdonsága. és az ég madarait. (Henry T. De a keresztény. megállapítja. hogy teremtette az embert a földön. Vagy minden diktatúra megkínzott áldozataira.

hogy a Nagy Bumm kerek 15 milliárd évvel ezelõtt történt. Mi zajlik a szubatomikus részecskék mögött? A Nagy Bummnál tulajdonképpen a két elképzelésnek – a gravitációelméletnek és a kvantumfizikának – találkoznia kellene. nemzetközi konferenciákat szerveztek. Albert Einsteintõl származik a mondás: „A Jóisten nem kockázik. Ám ennek az Isten-személynek akkor is meg kellene õriznie isteni tulajdonságait. és kidolgozta a kvantumfizika képleteit. És annak a lénynek. úgymond. hogy mi az Isten. Szegény agyam nem tudja Istent definiálni – ezzel már nálam okosabbak is próbálkoztak –. például Platón Timaiosz dialógusában. Én – és ezt minden könyvemben megismétlem – istenhívõ és istenfélõ ember vagyok. A tudomány szerint kezdetben csak hidrogén volt. hibátlannak. Ez alighanem így is van. Mindkettõ a makrokozmoszt. Naponta. A tudomány a választ sokkal egyszerûbben is megtalálhatta volna. amelyeket mi mély tisztelettel Istennek tulajdonítunk. Nincs olyan nyilvánvaló elmélet. és mégis: Isten számomra egy egészen rendkívüli és bizonyára páratlan valaki. és végül is mindegyiknek közös nevezõje van: bármi legyen is Isten. Ezek azok a tulajdonságok. Megmagyarázni azonban a másodperc töredékét nem tudjuk. „ez” örökkévaló. aki parancsol. mindenütt jelen levõnek és mindenhatónak kell lennie. hibátlan és mindenütt jelenvaló kell legyen. Ez például 7 . Aztán jött egy másik zseni a fizika világából. Mi létezett egyáltalán. És bizonyítható esetekben a jövõt sem ismeri. további kérdéseket is feltehetünk: ki (vagy mi) teremtette Istent? Nem jutunk a végére. amit – ha volna – valószínûleg „kvantumgravitáció”-nak neveznének. amikkel megkísérlik a kettõt összekötni. Természetesen ismeretesek elõttem a különféle vallások és filozófiai iskolák istenfelfogásai. A kvantumfizikával megmagyarázható a mikrokozmosz viselkedése. hogy a teremtés ezen személyének rendelkeznie kell azon sajátsággal. helyesebben. dicsér és dorgál. úgyhogy mind a kettõ egy idõben teremtetett és egy idõben fog újra feloszlattatni…” Abból kiindulva. és csupán egy másodperc töredékéig tartott. mielõtt tér és idõ keletkezett? Tér és idõ egyidejûleg keletkezett – találták ki éles elméjû. Semmi nem passzol össze. idõtlennek. amit máig is csak kevés szakember ért meg. büntet. csupán értelmetlen. egy személyt. Albert Einstein (1879–1955) a relativitáselmélet mellett a kevésbé ismert gravitációelméletet is kidolgozta. itt nem segítenek a legrészletesebb matematikai képletek sem. Iszonyú elképzelés. Az emberek Istenbõl atyai figurát csináltak. Az univerzum bölcsõje ez idáig zárva maradt. Teológusok úgy érvelnek. hogy minden idõben képes emberi formát is felvenni. idõtlen. kerek 2500 évvel ezelõtt papírra vetve: „Így állt elõ az idõ. elvont számok és képletek. A keresztény egyház tovább erõsíti ezt a logikátlanságot: Ádám és Éva összes leszármazottaira terheli az ominózus eredendõ bûnt.” De az ótestamentumbeli Isten igen. Valójában soha nem lesz lehetséges az Isten fogalmát körülírni vagy az isteni szellemet valahol az idõben meghatározni. akit Istennek nevezünk. A matematikai elméletek azonban. Imádkozom is. A Teremtõ egészen biztosan nem ilyen. És hogyan jött létre a Nagy Bumm? És mi volt azelõtt? A nagyokos asztrofizikusok azt állítják. hogy teremtményei a tilalmat meg fogják szegni – amit õk azonnal meg is tesznek. Ennek következményeként a mélyen megsértett Isten bûnbe esett õseinket kiûzi a Paradicsomból. analizáló asztrofizikusaink. Semmibõl nem tud elõállni semmi. Egyetértek a nagy világvallásokkal: Isten csak egy van. illetve a Nagy Bumm: Big Bang.volna. A Nagy Bummal egyidejûleg keletkezett a tér és az idõ. a „nagy univerzumunkat” magyarázza meg. Ezért a korszakalkotó felismerésért mérhetetlen sok számítógéppel mérhetetlen sok számítást végeztek el. Werner Heisenberg (1901–1976). egy idõben a világmindenséggel. nem jutunk a kezdethez. és mélyenszántó elõadásokat tartottak. amit csak Isten fiának véráldozatával lehet megváltani. ami elõzõleg állítólag még nem volt.

sõt még azután is. akit mellém adtál vala. mindez csak szimbolikus.Ezsdrás (héberül: segítség) prófétánál olvasható. A tudósok vitája. Ádámnak az almát.) Nos. Nem csoda. aztán mint „lázadó szellemek”-et említik. ezt már az utolsó könyvemben megtettem. Az „Isten fiai”-t egyszer „bukott angyal”-ként fordítják.4) Ez ideig nem volt semmi ok arra. Miután Ádám rájött a szex ízére. Káint és Ábelt. Ádám és Éva Istene sem tudta. avagy õrizõje vagyok-é én az én atyámfiának?” (1Móz 4. vajon ki világosította fel Ádámot arról. hogy Káin morogva reagált a pártos Istenre: „És monda az Úr Káinnak: miért gerjedtél haragra és miért csüggesztéd le fejedet?” (1Móz 4. de az apokrif iratok többet tartalmaznak. hiszen késõbb Mózest is ugyanaz a bûn terheli. hogy Káin megölje ártatlan öccsét. Ádám „szégyenében” a bokorba bújt. mely emberemlékezet óta e körül a szavacska körül tombol.9) Bár a „jó Isten” Káint ezután megbünteti.12) E szerint a változat szerint Isten egyértelmûen nem tudott semmirõl. Két problémamentes. hová lett Ádám: „Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és mondá néki: hol vagy?” (1Móz 3. és ellentmondásos kommentárokból oldalak ezreit hozta létre. és fogalma sem volt róla. Nem tudta. sõt szubvencionált foglalkozás. [4] Az „Isten fiai”ra vonatkozó kérdést már többször felvetettem.” [10] (Kiemelés a szerzõtõl. Mózesrõl még lesz szó. A válasz: „Az általad kért jeleket csak részben tudom megadni. de szégyenében elbújt elõle. hogy bár hallotta jönni az Urat. elõtt 458 körül a babiloni fogságból visszatért Jeruzsálembe. kiket megkedvelnek vala… Az óriások valának a földön abban az idõben. Káin földmûvelõ. és azok gyermekeket szülének nékik.”(1Móz 3. akik különben a Szentírás minden lehetséges mondatáról prédikálnak. Ezek ama hatalmasok. ezeket a döntõ helyeket figyelmen kívül hagyják. És láták az Istennek fiai az emberek leányait. És hogy evett-e vajon a tiltott fa gyümölcsébõl. kik eleitõl fogva híres-neves emberek voltak. Éva megszülte fiait. de nem Istennel. õ ada nékem arról a fáról. Életedrõl nem vagyok képes semmit sem mondani. 8 . Csakhogy a „képi logikátlanság” nem oldódik fel a folytatásban sem. A két fiú áldozatot mutat be az Úrnak. hogy meztelen. Õ azonban még csak meg sem akadályozza. hogy az emberek sokasodni kezdenek a föld színén és lányaik születének. aki Kr. és vevének maguknak feleségeket mind azok közül. Ezsdrás egyike volt a prófétáknak. Rendben van. ezt magam sem tudom. hogy Káint és Ábelt kétféle mércével mérjék. A bibliai történet a hatodik fejezetben drámai fordulatot vesz: „Lõn pedig.1–4) Az óriásokról nem írok többet. hol bújt el Ádám. hogy beszélt valakivel. (1Móz 4. mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz. mégis õ lesz annak a nagyszerû törzsnek az õsatyja. hogy Biblia-hívõk. És mit tesz erre a hibátlan Isten? Megelégedetten tekint Ábelra és áldozatára. Miután Éva felkínálta férjének. Sõt ekként érdeklõdik: „És monda az Úr Káinnak: hol van Ábel a te atyádfia? Õ pedig monda: nem tudom. de Káinra és áldozatára rá se néz.” (1Móz 6. mirõl van szó. Az Ótestamentumban épp csak egy fejezet van Ezsdrástól. Csakhogy úgy tûnik. hogy az ilyen szakaszokat nem volna szabad szó szerint venni. hogy Éva csábította Ádámot az almaevésre. Erre Ádám: „Az asszony. Ezsdrás nem Mózes korában élt. Lehetséges. csak egy halvány mosolyt vált ki belõlem. Persze nem Káin az egyetlen gyilkos Isten szeme elõtt. Itt egyértelmûen „Isten fiai”-ról van szó.6) Egy mindentudó Istennek ezt tudnia kellett volna. A Bibliahívõknek az a véleménye. hogy szépek azok. amelyik állítólag bibliai történelmet ír. [9] Számomra csupán az a felfoghatatlan. úgy evém. Ekkor az Úr azt tudakolja. Ábel juhász lett. És Isten nem tudta. Ott Ezsdrás a Jóistentõl – avagy az õ küldöttétõl – jeleket kér a jövõre és a saját életére vonatkozóan.9) Ádám megnyugtatja.

Ám nyilvánvalóan sejtelme sem volt. [11] De mit is akarunk tulajdonképpen? Az Ótestamentum állítólag egy „Isten által irányított rávezetés a végsõ üdvösségre” (Rahner). hogy az Ó. És azoknak. [12–13] Valaki egykor beiktatott egy történetet a Könyvek Könyvébe. A vízözön és Noé bárkájának története általánosan ismert. hogy mit tesznek. hogy az Ótestamentumot olyan szövegekbõl állították össze. és az Ótestamentum kezdettõl fogva „Isten által irányított. Mindezek ellenére teológiai körökben az az abszolút makacs törekvés uralkodik. Ez a séma állítólag „általánosan érvényes” (Guillet). hogy a zsidók és a keresztények olyan nehezen értik meg egymást. Hát persze. hanem a minden ellentmondást megfoghatatlan szigorral elegyengetõ és kiiktató teológiai szakirodalomban is minden isteni tulajdonsággal felruházott. akik az „Isten fiai”-t elõszeretettel interpretálják „szellemek”-ként. és ehhez még Noé nevét is felhasználta. A Genezis könyvében teljes a zûrzavar. univerzális. sõt sumer szövegekbõl származik. Szellemek ilyet nem tesznek. A szakemberek ugyanis.21) „megérzé az Úr a kedves illatot”. a Jóistennek már elõre tudnia kellett volna. hogy Salamon trónját vagy Palesztina Izrael általi elfoglalását legitimálják. hogyan olvassak valamit. hogy az ellentmondásos Isten. Az Ó. És bár a patriarchák beszámolói állítólag egy „nagyon távoli múltból” származtak. ennek ellenére „kivétel nélkül Isten szavainak beteljesülései”. aki emellett ifjú papok egész seregének tanítója. Ennek figyelembevételével nem kell csodálkozni azon. Az a feltételezés hangsúlyozódik. hogy a vonatkozó szavak azt jelentik: „az ide leszálltak”. megerõsítette. holott a történet teljesen más forrásból származik. Ennek ellenére a teológia váltig állítja. Végül is az „Isten fiai” szavak körüli teológiai vita teljesen lényegtelen.9 alatt olvasható.és Újtestamentum szövegeinek ugyanaz a szerzõje” (Rahner). babilóniai.és Újtestamentum írásainak a szerzõje Rahner szerint egy és ugyanaz. Hiszen tudok olvasni. aki önmagát Jézus Krisztusban végérvényesen kinyilatkoztatta. Isten kijelentéseinek gyûjteményébe. Az istenfiak szexuális kapcsolatot teremtettek az emberekkel. melyeket más-más idõben más-más szerzõ írt. aki ezt az egész univerzumot létrehozta. hiszen akár „bukott angyalok”-nak. sõt még különbözõ teológiai iskolák különbözõ idõkbõl származó változtatásait is elismerik. Noé áldozatot mutat be az Úrnak. Isten Izrael népével „különleges szövetséget” kötött. az sokkal korábbi. hogy az Ótestamentumban „kivétel nélkül Isten szavának beteljesülésérõl” van szó. hogy az Ótestamentum történetei attól az Istentõl indulnak ki. „ezért az Ó. egyetlen Istenként értelmezõdik. nyílt rávezetés volt a végsõ üdvösségre”. (Jacques Guillet) A vízözön után. Ez a séma általánosan érvényes” – így Jacques Guillet teológiaprofesszor. egész biztosan tudják. hogy emberek milliói hiszik. hogy Izrael történelme pl. És az Ótestamentum Istene nemcsak a néphitben. tovább kellene olvasniuk a Szentírást. azonos azzal a hatalmas szellemmel. a jehovistáknak vagy Dávid követõinek csak azt a célt szolgálta. Ne írja elõ nekem senki. és (1Móz 8. hogy a Biblia történelmi elbeszélései „kivétel nélkül Isten szavainak beteljesülése. A híres jezsuita teológiaprofesszor. Meg kell õrülni! Egyetlen szavacska az ellenkezõjére fordítja a hitet. Nem történik ez másképp a Gilgames9 .és Újtestamentum történetei a magát Jézusban kinyilatkoztató egyetlen Istentõl származnak. hogy a pátriárkák távoli múltból származó beszámolóit gyûjtötték egybe. akik héberül olvasnak. a Szentírásba.vagy az „ég õrzõi”-ként értelmezik. Az egyetlen szer ez ellen a magasan szárnyaló teológiai badarság ellen kizárólag a felvilágosítás. Új olvasóim számára csak a következõket említem: Ami az özönvízrõl Mózes elsõ könyvében 6. Karl Rahner. Csak az a szomorú. ami azonban „örök idõktõl” fogva csak mint Krisztus megjelenésének prológusa volt. akirõl itt szó van. és már korábbi könyveimben tárgyaltam. Bár a találékony és szófacsaró teológiaprofesszorok belátják. És hogy semmi kétség ne legyen afelõl. akár az „ég õrzõi”-nek értelmezik. mikor a bárka megfeneklett egy hegyen.

és a beszámoló egyes szám elsõ személyben készült. és töltsék be a földet. ami ott él”. akik még egy sült illatát is élvezik! A kellemes illat után az Ótestamentum Istene elhatározza: „Nem átkozom meg többé a földet az emberért. Az Ótestamentum Istene is megáldja védenceit. Nem létezik „Elohim” egyes számban. A föld lakóinak soha többé nem kellene félni tengerbe becsapódó meteoritoktól. A Gilgames-eposz szövegei és az Ótestamentum más istenekrõl beszélnek. „Enlilt nem illeti hála: õ készítette ezt a romlást… õ szórta döglött halporontyként tengerbe az emberi fajtát. A zsidó. A héber szó. Midrás a magyarázatok és az értelmezések könyve. Az istenek civakodnak egymással. föl.eposzban sem. hogy szaporodjanak és sokasodjanak. midráskönyvekre.” (Rahner) Nos. Errõl az õshitrõl nem maradt fenn semmiféle írásos nyom. ami nyüzsög a földön. (Hasonló vízözöntörténetet. amelyik a Genezis könyvében „Isten” helyett áll. és sohasem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. Mint Noé a Bibliában. [15–16]) Kizárólag a kereszténység eszkábált össze az Ótestamentum szövegeibõl „Isteni szót. ettõl az érthetetlen eredetû intelligenciától származik. A zsidó világvallás Tóra-tudósai nemcsak hittek benne.11) Tulajdonképpen ez megnyugtató állítás lenne. Mindegyik történetnek van 10 . hogy a Gilgames-eposzban egy szemtanú is szóhoz jut. és a tengernek minden hala kezetekbe adatott. az istenek trónusáig. azzal a döntõ különbséggel. aki túlélte a vízözönt.” [13] Végül „a föld és az országok istene” beszáll a bárkába. hasonló tartalommal mesél el az Enúma elis. Elohim. a mindenség teremtõje minden bizonnyal nem õ volt. a babilóniai „teremtésköltemény”.” (1Móz 8.” (1Móz 9. és megáldja õket. Ez többes számú fogalom. Csakhogy itt a történetet harmadik személyben.2) Állatvédõk sohasem teljesíthetik ezt az isteni parancsot. Felszólítja Noét és fiait. Az iszlám Mózes és Salamon történeteit tiszteletben tartja. melyeknek következményeként az egész emberiség megsemmisülhet. Istenekrõl? Hát az Ótestamentumban nem egy Istenrõl van szó? Ezt az illúziót már korábbi könyveimben el kellett oszlatnom. az iszlám és a keresztény világvallás Mózes könyvein alapszik. bárányt. mivel az embereknek végül is elõdeik törvényeihez kell tartaniuk magukat. Minden vallásnak van valami elõzménye. Csakhogy ez az ígéret nem a Világegyetem Teremtõjétõl. rájuk helyezi kezét. [14]) Akárkit tekintettek itt istennek. s az égiek sûrû rajokban gyûltek az áldozat helyére. Itt „istenekrõl” van szó. (A midrás néven ismert irodalmi mûvek kiváló zsidó tudósoktól származó kutatásokat tartalmaznak. utólag mesélik el.” (1Móz 9. ha Istentõl származna. egyetlen vallás sem jön létre „egyszerûen csak úgy”. Utnapistit feleségével együtt kivezeti belõle. magokat. Isten szavának általánosan érvényes és kivétel nélküli beteljesülését. 21) És õ „többé nem akarja sújtani. A korábban keletkezett Gilgames-eposz hasonló történetében egyidejûleg több isten szaglássza a sültet. és összegyûlnek a bárka felett. Az Ótestamentum és a Gilgames-eposz ugyanazt a eseményt írja le. és „örök szövetséget” pecsétel meg velük és valamennyi leszármazottukkal: „Soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test. Az asztronómusok mai tudása szerint állítólag ilyenfajta becsapódások minden további nélkül lehetségesek. Kifejezetten az embernek rendeli alá a föld összes állatát: „És féljen és rettegjen tõletek a földnek minden állatja és az égnek minden madara: minden. egy úgynevezett õsvallás. Utnapisti. Gondoljunk például az ún. cédrusfát és mirtuszt áldoz a hegyen: „Fölszállott a füsttel az illat.” [13] Különös istenek. Utnapisti a vízözön túlélõje. Évszázadokig tartott. aki az özönvizet elõidézte. Ez jóllehet nagyon kijózanító – ennek ellenére igaz. míg a különbözõ elõzményekbõl egy sztori összeállt. és Enlil istent szapulják. hanem az õsi hagyományok mindig is interpretációs és kutatási témák voltak számukra.

mert ott nagyobb biztonságban érzi magát. hogy Lótot és családját a város pusztulásából kimentsék. hogy mi történik a háza táján? És miért ez a nagy sietség? Megindult valamiféle visszaszámlálás. amely városokat borított lángba. hogy el ne vessz”. vagy nem?” (1Móz 18. (Már amennyire a teremtõ intelligenciát olyan mikroszkopikus lények. Ez persze nem tetszett Szodoma homoszexuális csürhéjének. mint az emberek. és a városok minden lakosait. Ekkor az angyalok erõszakhoz folyamodnak. de Lót könyörögve unszolta õket. és az ajtót döngetik. (1Móz 13. hogy mindezeket mint Isten szavát elhiggyék. Az indiai Mahábháratában nagyjából ugyanez történik. És elsûlyeszté ama városokat és azt az egész vidéket. aki téved.valami valóságmagva. és Ábrahám perlekedni kezd Istennel. (1Móz 19. ezeket azonban nem lehet egy kalap alá venni egy intelligens õsszellemmel.1) Elõször az angyalok kint a téren kívántak éjszakázni (miért kell angyaloknak egyáltalán aludni?). míg oda nem érsz.21) Isten nem tudja. sem kevesebbet nem akarok állítani. Mindezek olyan jelzõk. amint néktek tetszik”. Az Ótestamentumban így és nem másként ábrázolják Istent. A hegyek helyett makacsul a kis helységbe. mert semmit sem tehetek addig.” (1Móz 19. vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é. és nem idõtlen. aki véres megsemmisítõ akciókra képes. De a mindentudónak vajon nem kellett volna elõre tudni. de mindezeket együttesen „Isten szavaként” értelmezni inkább sértés a végtelen teremtõ erõre nézve. amelyek nem méltók Istenhez. Ám a szodomiták ostromolni kezdik Lót házát. hogy Szodomában és Gomorában az emberek szörnyû bûnöket követnek el. menekülj oda. 15.) Az Ótestamentumban összefoglalt hagyományok istenekrõl beszélnek. inkább az õ házában pihenjék ki magukat. [17] Elszörnyedve olvasunk olyan fegyverrõl. amely során különbözõ istenek bûnös városokat romboltak le. Lótot feleségével és két lányával együtt kiráncigálják a házból: „mentsd meg a te életedet. Az embertõl ismételten tûz. Zoárba akar menni. Isteni? Végül Isten két angyalt küld Szodomába. nem illenek bele a dolgok felett álló. a hegyre menekülj. és egész 11 . Megfejthetetlen.17) E sürgetõ felszólítás ellenére Lót még mindig vonakodik. hogy ne tegyék.11) A helyzet drámaian kiélesedik. és meg ne állj a környéken. Csak ekkor lépnek közbe az angyalok. Lót még mindig vonakodik. aki megbánást mutat. A szorongatottság igen nagy lehetett. „hogy azokkal közösüljenek”.18) Elég lett volna egyetlen valódi isteni szövetség. Mellesleg: Szodoma és Gomora elpusztítása nem az egyetlen olyan eset volt. 15. hátra ne tekints. Valamiféle titkos fegyver segítségével „az embereket pedig kik a ház ajtaja elõtt valának.25) Nyilvánvalóan felnõtt Szodomában egy rossz útra tért nemzetség. aki hibázik. Körülzárják Lót házát. hogy a várost a legsürgõsebben hagyják el.5. (1Móz 19. És aztán ott vannak még Szodoma és Gomora gusztustalan történetei. sem az angyalok nem tudtak már megállítani? Milyen Isten? A Bibliára vonatkozó fejtegetéseimmel sem többet. megsérthetik. Aztán közli Ábrahámmal szándékát. de nem biztos ebben. Az Ótestamentum Istene többször is „örök szövetséget” köt Ábrahámmal.22) Az Úr azonban – a Jóisten? – Szodomára és Gomorára tüzes kénköves esõt zúdított „az égbõl.” (1Móz 19. és az emberektõl elvárják. Mindkét angyal sürgeti Lótot és családját. és a föld növényeit is. mint hogy olyan istenalak jelenik itt meg. vaksággal verék meg. mindentudó lényrõl való elképzelésbe. mivel Lót mindkét szûz lányát felajánlja a buja kéjenceknek: „cselekedjetek velük. amit sem Isten.15. melyeket Isten intelligens teremtõ erejének tulajdonítani egyenesen istenkáromlás. és követelik az angyalok kiadatását. „alámegyek azért és meglátom. Elõször észreveszi a bibliai Isten. annyira. (1Móz 19. Ennyi makacsság láttán az egyik angyal így szól: „Siess. akik valamikor és valahol mûködtek. kicsinytõl nagyig.és Hebe-áldozatokat várnak el. hogy egy metafizikus Isten mit kezdhetett velük. hogy elfáradának az ajtó keresésében”. Szomorú.

vagy megsemmisítõ fegyvereikkel támogattak egy kiválasztott embercsoportot. Megható történet. nem állapítható meg. könyvében részletesebb beszámolót olvashatunk. Ezek az istenek mindig az égbõl jöttek. Egy Adhiratha nevû jóasszony fogta ki a ládikát a vízbõl. agyonüté az egyiptombelit és elrejté azt a 12 . és leeresztették az Eufráteszen. Hiszen voltak alakok. Isten. akinek tekintete úgy sugárzott. Utasításokat. (1Móz 22. A látvány iszonyú volt. látta. tekintettel arra. Mózes és Szárgon történetei között legalább ezer év különbség van. A hajadon Kuntit a Napisten kereste fel. Ott ugyanis a Mahábhárata Ádi Parva könyvében ugyanez olvasható. 29. a gyermeket sajátjaként nevelte fel. az ún. mivel az emberek számára az ég és valamennyi égitest végtelen és elérhetetlen volt. amely szerint õseink csak az égben képzelhették el isteneiket. A szörnyû pusztításért mindkét esetben egy isten volt a felelõs. formájukat vesztett hullák hevertek szerteszét. és ebbe helyezte a csecsemõt. Isten állítólag látni akarta. hogy – miként késõbb erre még kitérek – túlságosan precízek. amiben a gyermeket titokban útjára bocsátotta a folyón. Három hónappal a születés után már nem tudta elrejteni az egyiptomiak szeme elõl. 34) Mózes második könyvében. Róla is azt állítják. vajon kész-e Ábrahám hõn szeretett fiát õérette lemészárolni. akik az alvilág sötétségébõl jöttek. Nagyon távoli múlt elképzelésérõl van szó. a testek felismerhetetlenné égtek. De ezt már eredetileg is tudhatta volna. Az angyali beavatkozás következménye a nem-tett. és soha senki nem látott azelõtt ilyen szörnyû fegyvert. hogy senki sincs. Az Ótestamentum Istene ragyogó példákat szolgáltat erre. Kunti. hogy a régi hagyományokat szóról szóra értelmezzem. mely a tenger partján van. e. Míg Szodoma és Gomora elpusztítását két mondattal írják le. parancsokat adtak. A furcsa hajócskát egy Akki nevû vízhordó találta meg. Szárgon király élettörténetét (Kr. amikor egy egyiptomi felügyelõ megütött egy zsidót: „Mikor ide-oda tekinte és látá. Egy Lévi házából való férfiú egy lévita nõt vett feleségül. Nem helytálló az a hivatalos álláspont. Minden vallások Istene? Nem az a célom. Hogy hány év különbség van Mózes és az indiai szûz Kunti története között. csodálatos szépet. 2400 körül). s benne többek között I. mint a nap. melynek mintegy megjutalmazásaként Isten megáldotta Ábrahámot. még csak nem is hallottak róla. ezért gyékénybõl egy kis bölcsõt font. hogy zsidó testvéreinek rabszolgamunkát kellett végezniük. aki fiúgyermeket szült neki.” (1Móz 22. megszakítottak egy rosszul sikerült kísérletet. és mint a fövényt. ami azonban eredetileg állítólag Indiában ugyanígy lejátszódott. Ráadásul az égi istenek még beszéltek is. Tanúja lett. és a csöppséget végül is egy hercegnõ nevelte fel. amelyet legalábbis kezdetben csupán többnejûséggel lehetett megvalósítani. és a Karna nevet adta neki. Minden élelmiszer mérgezetté vált. Megköveteli Ábrahámtól. az egykori szûz azonban félt a szégyentõl. sõt gyakran mûszaki jellegû instrukciókat is.környéküket felégette. ezért aztán ládikát barkácsolt. (Példák: 1Móz 25. az egykori Ninivében. Mózes elsõ könyvében csak úgy hemzsegnek az ilyen esetek. és megígérte neki: „és bõségesen megsokasítom a te magodat. sem pszichológiailag nem magyarázható. vagy istenek dühöngtek. a Mahábhárata 8. A múlt században George Smith professzor egy harmadik sztorit ásott ki – a szó szoros értelmében – Kújundzsíkban. Ennek a szokatlan megtermékenyítésnek következtében Kunti fiat szült. Ott ugyanis brit archeológusok felfedezték Asszurbanipal asszír király agyagtábla könyvtárát. Az istenek égi harca és ezeknek az isteni lényeknek a viselkedése a földön sem költõileg. hogy csecsemõ korában egy szurkozott gyékénykosárba helyezték el. mint az ég csillagait. hogy az elképesztõ tettet megakadályozza. Exodusban (Kivonulás) Mózes játssza a fõszerepet. Isten szava? Ki írta le ezeket. A teológusok ezt az ellentmondást próbatételként értelmezik.17) Egy ígéret. hogy áldozza fel egyetlen fiát: „akit szeretsz”. és honnan vette? Mikor Mózes felcseperedett.2) Röviddel a szörnyû tett végrehajtása elõtt egy angyalt küld alá a mennybõl.

Amikor az udvari varázslók is kígyóvá változtatták botjukat.2) Apósa juhait terelgetve Mózes Hóréb hegyéhez közeledett. hogy az egyiptomi felügyelõ megölésének híre ment. Mózes ugyanis egyáltalán nem volt jó szónok. A Biblián kívül a zsidó 13 . Midján földjére menekült. s egyszer csak megpillantotta. Mózes megkísérelte kibékíteni õket.19–20) Mielõtt azonban a csapások megkezdõdnek. Végezetül a hang kijelentette. Ki volt Áron? A Zsidó enciklopédia [18] így tudja: Áron a héber Amrám legidõsebb fia volt Lévi nemzetségébõl. A Jóisten bár egy gyilkost bíz meg.22 és 2Móz 12. és lépjen közelebb. Kíváncsian közelebb lépett. mondhatnánk. így aztán szinte nyom nélkül eltûnt. szép országba. A hang felszólította. Áron kígyója valamennyit elnyelte. bátyját. hogy elmenjetek. Áron. de hát Istennél mindennek van értelme. amikor két zsidó veszekedett. Ne lopj. nõvérük. még erõhatalomra sem. Áron egyszer – így áll ez Mózes könyvében – a nagy fáraó elõtt a földre dobta botját. hogy az egyiptomi király nem engedi meg néktek. sem felebarátod javait ne kívánd meg. A történet további részében Áron játszotta a fõszerepet. „Ekkor Mózes eltakarta tekintetét. Gerson. Amikor Mózes az Úrtól parancsot kapott. Igencsak látványos volt Mózes és Áron fellépése a fáraó udvarában. szüksége volt egy hivatalos szószólóra. három évvel fiatalabb volt Áronnál. Mirjam pedig pár évvel idõsebb. hogy õ Ábrahám. Kinyújtom azért az én kezemet és megverem Egyiptomot mindenféle csudáimmal”. (2Móz 7. hogy követelje honfitársainak szabadon bocsátását. Mágusnak számított. a papi hivatalt töltötte be törzsében. ahol elvette egy (állítólagos) pap fiatal lányát. Míg Mózes az egyiptomi udvarnál nevelkedett. hogy egy csipkebokorból lángok csaptak ki.” (2Móz 2. aki a fáraónak Izrael követeléseit meggyõzõen elõadja. undorító békák és utálatos szúnyogok milliói váltak országos csapássá a fáraó birodalmában. Mindössze egyetlen helyen történik említés róla. hanem elõbb kérjenek különféle ékszereket és ruhákat az egyiptomiaktól. a tejjel-mézzel folyó Kánaánba vezesse. A második fiú. „Én pedig tudom. aki képes volt olyan dolgokat elõidézni. Ez az egyik oka. melyeket Isten késõbb ugyanennek a népnek elõírt.12) Másnap Mózes megfigyelte. hogy lopják meg az egyiptomiakat. Áron rokonoknál Egyiptom keleti határán élt. Isten még megparancsolja. mivel szent földön áll. ezért „leszállt”. Áron mindig kéznél volt. Kiváló szónokként ismerték. hogy egy távoli. Áront hívta segítségül.homokba. A zsidók ne induljanak el üres kézzel. különbözõ csapásokat zúdít Egyiptomra. hogy az izraelitákat Egyiptomból kivezesse. és amikor a fáraó vonakodik e követelésnek eleget tenni. (2Móz 3. (2Móz 18. hogy ismeri az egyiptomi szolgaságban élõ zsidók szenvedéseit. Izsák és Jákob Istene.” Isten elmondta Mózesnek. ám a bokor nem égett el. Mózes. véres folyóvá. A kivonulás következõ éveiben Áron Mózes helyettesévé és fõpappá lépett elõ. amely egy szempillantás alatt élõ kígyóvá változott. Eddig minden rendben volna. mivel félt Istent megpillantani. és ez természetesen ellentétben áll azokkal a parancsolatokkal. hogy saruját vesse le. hogy ekképpen „fosszák ki Egyiptomot”. hogy a zsidókat kivezesse az egyiptomi fogságból.35–36) Pontosan így olvashatjuk a Bibliában.10– 12) Ugyanezzel a varázsvesszõvel változtatta Egyiptom vizeit bûzlõ. ám az egyik zsidó így szólt: „Ki tett téged bíróvá fölöttünk? Engem is meg szándékozol ölni. Mózest a fáraóhoz küldi azzal. s megszületett fia. ahogy az egyiptomit megölted?” Mózes megrémült. Lévi fõpap dédunokája. Neki nem szántak semmi különös szerepet a Bibliában. Amikor olyan problémák merültek fel. amiért a fáraó nem engedte minden további nélkül elvonulni a zsidókat. (2Móz 3. és a legnagyobb megdöbbenésére hangot hallott a bokorból. melyek technikai ismereteket igényeltek. amelyek a tömeg szemében csodának tûntek. „a felhõoszlop Urának” különleges védelme alatt állt.

és esetleg csak késõbb csempészte bele valamelyik írnok. és az egyiptomi hadsereg vízbe fullad anélkül. a muszlimok szent írása ezt így pontosítja: „Ha õ [Allah] valamit eldönt. Váratlanul megjelent Gábriel arkangyal. Ez a hit azonban nem tartott sokáig. aztán félelmetes tûz – áll a hitetlen vonulók élére. a felhõoszlop is elindula elölök és mögéjök álla. és elhatározza. És mit tettek õk? Vég nélkül szitkozódtak és perlekedtek Mózessel. hogy a zsidók kivonuljanak. Egy oszlop – egyszer fényesen világító felhõ. Áron támogatásával és Istenének mágikus csodatételével. „az Úr pedig megy vala elõttük nappal felhõoszlopban. ártatlan gyermekek ezreit. vagy a világmindenség mindenütt jelenlevõ Teremtõjéhez méltatlan dolog. hogy vezérelje õket az úton. A következõ csoda esedékes volt. szarvasmarha is.” [19] Valóban csodás rendezés. Végül aztán feladta a küzdelmet. hogy akár egyetlen katona is csapásra emelte volna a kardját. Ráadásul afelett sem szabad átsiklanunk. lovastul belefullasztotta. és teremtményeivel azt tehet. hogy a csodatételek után. Bár az õröket szigorúan megbüntették figyelmetlenségük miatt. amelyeket maga sem tart be. mikor beszéle Áron az Izrael fiai egész gyülekezetének.” Végül a zsidók Istene kiszárította a tengert egy sávban. A Korán. hogy Istennél semmi sem lehetetlen.2) Egyáltalán nincsenek róla meggyõzõdve. Mózesben. Ezt az Úr maga is belátja. Úgy történt. ahogy írva vagyon. úgyhogy „egy sem marada meg közülük”. mert meglopták. De nem így történik. és rejtelmes módon az összes elsõszülöttet megölette Egyiptomban. mint fiatal pálmaágak. Az egyiptomiak elsõszülötteit megölik. ki az úr a házban. hogy világítson nékik. és amint beszéltek. lángok lövelltek ki szájukból. hogy egy mindenható lénnyel állnak szemben. Ezen túlmenõen nekem úgy tûnik. és a testvérpárt – az õrök között – a palotába vezette. a rejtélyes eset a következõ látogatásnál megismétlõdött: Mózes és Áron akadály nélkül jutott a fáraó trónja elé. hogy a másik oldal védekezik. és mindenki tudja.legendák is arról tudósítanak. hogy megmutatja magát a csökönyös népnek: „És lõn. Sok elegy nép is méne fel vélük.37–38) Még ha a 600 000-és szám túlzottnak tûnik is. 118. Hogy az embertömeg ne céltalanul bolyongjon. szakálluk. (2Móz 14. (2Móz 15. aki jár vala az Izrael tábora elõtt. hogy tulajdonképpen milyen Istenrõl van itt szó? Elõnyben részesít egy népcsoportot. majd az egész egyiptomi haderõt kocsistul. mint a nap. hogy az Egyiptomot ért csapások és az egész varázslat vagy kitalálás. csakhogy õ az emberek számára példakép kell legyen. a puszta felé fordulának és 14 . miközben az a tény egyáltalán nem játszik szerepet.” (2Móz 13. éjjel pedig tûzoszlopban. melyekkel Isten demonstrálta a hatalmát az egyiptomiak és az izraeliták elõtt. külsejük ragyogott és sugárzott. mint a hajnali csillag ragyogása. Áronnal és az új Istenükkel. Egyiptom büszke uralkodójára alighanem megrendítõ hatást gyakoroltak.24 és 16. Vajon miért? Hiszen Isten szemük láttára hihetetlen csodatételeket vitt véghez.” (2Móz 12. hogy a lángoszlop az egyiptomi sereget szándékosan a vesztébe vitte.21) Közben az egyiptomiak észrevették. amelyik egyáltalán nem hisz benne! Mágikus csodákkal teszi ezt a népet engedelmessé. szúra. hogy Mózes és Áron félt a fáraóval való találkozástól.” (2. Biztos. „Elindula azért az Istennek angyala. felette sok barom. Még mindig nem hittek benne? A Biblia szerint 600 000 személybõl állt a menet „a gyermekeken kívül. így szól: ez legyen – és ez van. Izrael gyermekei állandóan zúgolódnak Istenük ellen. juh is. szemük olyan volt. A Jóisten Egyiptomra még sötétséget is bocsátott. vers) Ezt én is pontosan így látom.28) Most végre hittek az izraeliták Istenükben és az õ szolgájában. mivel „angyalokhoz hasonlítottak. és „képmásai” számára nem kellene olyan törvényeket adni. Az ember feltételezné. és hagyta. és méne mögéjük. és a fáraó sereget küldött a zsidók ellen. Miért nem veti fel vajon senki a kérdést. Mózes gyõzött a fáraó minden intrikájával szemben bátyja. a menetet szigorúan meg kellett szervezni. amit akar. végre nyugalom lesz. hogy a zsidók meglopták õket.

és este fürjek egész seregét zúdította a vándorokra. ha nem fogyasztották el azonnal. A man nem tartalmaz fehérjét. mind „a napok õsörege” a szent sátorba került. versében találunk. A mannaprobléma harmadik megoldását 1976 tavaszán a New Scientist tudományos folyóirat publikálta. [20] Ennek szerzõpárosa a brit George Sassoon és Rodney Dale volt. Mózesnek nemcsak egy ládát kell építenie. valamint kis mennyiségû pektint tartalmaznak (amit a zselé készítéséhez használnak). akik kutatásaikat késõbb könyv formájában is megjelentették. azt átlátszó cseppek formájában kiválasztják. A beduinok a mannának ezt a fajtáját még ma is mézpótlóként használják. melyek a levegõn fehér golyócskákká szilárdulnak. Az izraelitáknál azonban állítólag egynaponként frissen rendelkezésre álló élelmiszerrõl volt szó. a Kabbala Unveiled (1892). hogy a manna az Aspicilia esculenta (mannazuzmó) zuzmószerû növénynek felel meg. a Ragyogás könyvben (A Hadra Zuta Odisha alfejezet) a frigyládának. A bosszantó csak az volt. ezzel szemben a manna Mózes második könyvében mint „kenyér” és alapélelmiszer szerepel. amit a Mózes 2. A Kabbalát a 12. hogy fontosnak tartom rövid ismertetését. és a melegben elolvadt. és gyümölcscukrot. Ennek a tradicionális zsidó misztikus kompendiumnak egy része a Sepher-ha-Zohar három könyvében található (Zohar. A tamariszkusz nedve gazdag szénhidrátokban. Ennek sem kezdete. A szent sátor felépítését és leszerelését különlegesen kiképzett papság végezte: a léviták. évszázad óta a zsidóság ezoterikus tanításainak gyûjtõfogalmaként használják. hogy attól egy pusztában vándorló nép soha nem tudott volna jóllakni. hanem egy alakot is ezzel a furcsa névvel: „A napok õsörege”. hogy a manna a Coccus manniparus nevû tetvek váladéka. kioktatta õket: mannának hívják ezt a valamit. Mások úgy vélik. s a héber QBLH-ból (valami. könyvének 25. a Ragyogás).) spanyol zsidó ültette át. A nedvnek szánt üreges valami kiszélesedik és kifolyásra szolgál… A fehér koponyának ebbõl nedv számára szolgáló üreges valamijébõl hull a harmat mindennap a kisarcúba… És a feje töltve van.10) Az embereknek és az állatoknak természetesen szükségük volt vízre és élelmiszerre a pusztában. amit Mózesnek kellett megépítenie Istenének útmutatásai alapján. a sivatagban alig található. (2Móz 16. és amit a rovarok nem hasznosítanak. A Zohar.20–21) Mi a manna tulajdonképpen? A tudós vita errõl már évszázadok óta tart. mint a vaj.ímé az Úr dicsõsége megjelenék a felhõben. ezek a tetvek a Földközi-tenger vidékén elõforduló tamariszkusz növényen (Tamarix mannifera) élõsködnek. A Tóra és a midrás könyveken kívül a régi zsidók rejtélyes szövegeihez a Kabbala is hozzátartozik. Mózes azonban. sz. Általában azt feltételezik. Forrásokat fakasztott. Más forrásból. A megbízatás körülménye többé-kevésbé azonos azzal a leírással. Isten küldötte mennyei kenyér. és az izraeliták magukkal vitték hosszú vándorlásukon.” (2Móz 16. hogy a mennyei kenyér megromlott. és a hangyabolyba hordják. Ám ezután különössé válik a történet. Az izraeliták nem tudták. továbbá olyan kis mennyiségben. fejezete 10. akit az Úr elõzõleg tájékoztatott. mégis hiányoznak belõle a Mózes által dicsõített étel tipikus jellemzõi. [21] A két angol megoldási javaslata annyira megragadó és egyidejûleg meggyõzõ. amelyet Simon Bar Jochai állítólag a 2. évszázadban írt le. versébõl): „A felsõ koponya fehér. Mind a frigyláda. az arameus Cremona Codesból (1558) származik a latin Kabbala Denudata és az angol változat. kerek 50 oldalt szentelnek. és mannak nevezik. és a kisarcúból egy 15 . De ez a zuzmó a tundrákon és az alpesi legelõkõn nõ. Ezt az anyagot a hangyák is gyûjtik. hogy mi az. A Kabbala modern változatait a régi iratokból Mózes Ben Schemtob de León (13. Bár bizonyos hasonlóság van a bibliai manna és e között az anyag között. Ezenkívül a man csak néhány hónapon át fordul elõ. sem vége nincs. amit befogadnak) vezetik le. Mi áll a Zohar könyvében errõl a „napok õsöregérõl”? Itt egy rövid részlet (a Hadra Zuta Odisha 51. És minden reggel „valami finom szemcsés feküdt a földön” elõttük a sivatagban. Mindezekrõl az Úr gondoskodott.

Ez a manna liszthez hasonlítható. harmattal. hogy itt nem egy élõlényrõl. És a felsõ bölcsesség a koponyában van elrejtve. egy azok közül vakítóan világított belülrõl kifelé. fehér. a másik fokozatosan telt meg. mint a koriandrom magva. hogy vasárnap ismét üzembe állíthassák. A »napok õsörege« titokzatos és rejtett. Amikor tele volt az egyik here. És az almák egész felülete úszik a harmattól. a három másik gyengén világított. hogy a keményítõ részben malátacukorrá hidrolizált. és víz kondenzálódott. Ez ebben és emez a másik felett… És haja és a szakálla el van rejtve és simán a tartályban van. éspedig balról jobbra feketén. és a következõ napon tisztították. és engedte kiáramolni a felszabaduló meleget. „a napok õsörege” több fejjel. mely a hajnak az agytól való elválasztásában folyik…” Oldalakon keresztül folytatódik ez így tovább. amely azután enyhén felmelegítve mézes ostya ízt eredményezett. sárgán és pirosan. mindkettõt egy külsõ koponya vette körül. és a szent olaj folyt át rajtuk.almákból álló felületre hullik. és azután tisztították. a másik oldalon levegõ képzõdött. de csak szombaton ürítették. Az „õsöregnek” négy szeme volt. Mindkét rész szétszedhetõ. Furcsa. mely megtaláltatott [megláttatott]. Valamiféle olaj folyt a felsõ koponyából az alsóba. amibõl a forró sivatagi homokban 16 . Az ember azt hiszi. de George Sassoon nyelvész talált rá megfejtést. akkor a felesleges méz a másik herébe folyt. amiben a harmatot desztillálták. aki ahhoz is ért. A felsõ koponya foglalta magában a felsõ agyat. Mi akar ez lenni. Ezek a szõrök puhák voltak. És ettõl addig nincs nyitva az õsöreg… És nincs olyan emberfia. hullámosan kiképzett hûtõfelülettel. és a lévita papok tisztítják. ahol úgy kezelték. és hamarosan kiderült. A bal herét naponta a „péniszen” keresztül ürítették. hogy valami gyermeteg zagyvasággal van dolga. és az íze mint a mézes pogácsáé. A heti sabbat pihenõnap alatt a készüléket leállították. a jobb here naponta többször megtelt. Hogyan lehetséges valami istenit szétszedni és újra összeállítani? George Sassoon elemezte a szöveg néhány széljegyzetét. fehérjetartalmú alapélelmiszer volt. És a nyak nem egészen látható… Egy ösvény van. melyekben a szénhidrát. A Chlorella-iszapot egy másik tartályba vezették. aki azt ismeri… Három fej ki van mélyítve. és észrevette. És hogyan néz ez ki Mózesnél? „Olyan vala az. ami naponta frissen rendelkezésre állt. Aztán volt a „kis koponya” (a kisarcú). hogy sabbatra tartalék legyen.” (2Móz 16. A „zsinórokon” (vezetékek) keresztül jött a víz egy tartályba. amikor George Sassoonnak egy biológus segítségére volt szüksége. és így képes volt ezt a sok érthetetlen fogalmat helyesen értelmezni. Sok szõr nõtt az arcából kifelé. Végül a teamhez csatlakozott Martin Riches tudományos rajzoló. Tucatszámra vannak olyan Chlorella-fajták. melyben egy erõs fényforrás volt. hogy a „napok õsörege” egy biokémiai gép. és lent ismét az arcába befelé. Ez egy algatenyészetet sugárzott be – valószínûleg a Chlorella-típusok egyikét. 13 különbözõ formájú hatalmas szakálla volt. sõt olyan biológus. és ott fehérrõl pirosra változott a színe. az alsó agy tartalmazta a mennyei olajat. egyik a másik felett. Az egyik a napi szükséglet fedezésére szolgált. zsinórokkal. amelyben az egyik oldalon tûz.31) A készterméket két edénybe vezették („herék”). hogy zûrzavaros biológiai folyamatokat technikailag értelmezzen. A zavaros Kabbala-szövegnek megdöbbentõ értelme van: „a napok õsöregének” két koponyája volt. Ez a szerkezet valamit elõállított. hanem egy géprõl van szó. De mi ez az egész? A „napok õsörege” felsõ része egy desztilláló készülék. A „zsinórokon” keresztül valami mézszerû folyt le egy herébe. amin keresztül levegõt vezettek. Sassoon olvas arameusul. Mint ahogy ez az „õsöreghez” illik. amely lehetõvé tette a szén-dioxid és az oxigén kicserélõdését az atmoszferikus levegõvel. fehérje és zsír egyensúlyát a növekedés feltételeinek függvényében meg lehet változtatni. várva. Mannát? Ez volt az a pillanat. Az algakultúra egy olyan csõrendszerben cirkulált. speciális agyakkal és fényforrásokkal a gyomrában? A Zohar könyvének leírása szerint „a napok õsörege” egy férfi és egy nõi részbõl áll. Rodney Dale biológus.

(Józs 5.” (2Móz 25. és sem Salamonnak. hogy kiszemelje nékik. (1Sám 4. (Az ómer héber ûrmérték volt. Mózes bátyja. hogy a frigyládát és a mannagépet hogyan kell kezelni. energiaszolgáltatója. A gép családonként és naponta egy ómert állított elõ.40) Ennek a különös ládának a célja erõsen vitatott. Abinádáb fiai vezetik az új szekeret”. hogy egy „üres vándorló isteni trónról vagy egy mobil isteni kocsiról van szó. Isteni büntetés? Miért? Mert meg akarta akadályozni. nem volt többé égi kenyér.3) Késõbb a filiszteusok zsákmányul ejtették a frigyládát a mannagéppel együtt. mint a mannagép generátora. bár „Isten szava” bizonyos utalásokat tartalmaz. hogy a frigyláda lecsússzon a kocsiról? Magáról a frigyládáról is csak találgatások folynak teológiai körökben.és lepényfajtákat süthettek. Áron volt a léviták fõnöke. [25] Harry Torczyner úgy vélte. amelyben egy istenség ül vagy áll”. mivel minden védõfelszerelés nélkül közelítették meg a technikai szörnyeteget. mivel Isten ebben lakott”. Valójában a „napok õsörege” és a frigyláda a szent sátorban mindig egymás mellett állott. Ha ezt az algafélét besugározzák. Elõször is Mózesnek az Úr utasításai szerint egy furcsa ládát kellett barkácsolnia. Sokan közülük szörnyû betegségben haltak meg. sem Dávidnak nem sikerült a csodamûvet ismét mûködésbe hoznia. és kb. amikor a ládát a szállítás során nem a megfelelõ helyen érintette. amely az éjszakai harmatból tárolt vizet összekeverte a Chlorellaalgák kis részeivel. hogy hol kell az izraelitáknak megszállni? És így tovább! 17 . hogy arra a formára csináld. mivel Sassoon és Dale következtetése szerint a frigyláda nem volt egyéb. fejezet 3. Akkor már régen nem mûködött.33) Nem tudta az Úr már elõre. [26] Ezt viszont Martin Dibelius megkérdõjelezi. akik a készüléket elrabolták. (1Sám 6. Meg lehet mosolyogni a Kabbala mannagépének rekonstrukcióját. nem tudták. 24 órán belül hihetetlen módon elszaporodik. Vatke ismét másként látta a dolgot: a frigyládában szerinte „semmi sem volt. Amint a gépet nem kifogástalanul kezelték. versében olvasható: „és tevék az Isten ládáját új szekérre… és Uzza és Ahio. Sába királynõjéhez. Ugyanez az Uzza halt meg késõbb. A filiszteusok.11–12 vagy 2Sám 6. fejlett technikájú készülékkel állították elõ. mintha villámcsapás érte volna. másfél köbméternek kellett lennie. Így van ez teljes részletességgel megírva az Etiópiai Királyok könyvében. a mannagép teljesítményének naponta kb. hol kelljen megszállaniok”. Józsué próféta ekképpen panaszkodik: „és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak”.6–8) Senkit nem lep meg. hogy a frigyláda szállítására két kocsira volt szükség? Sámuel 2. Teljesen megfélemlítve küldték vissza a filiszteusok a zsákmányt Izraelbe. A Bibliában még olyan szakaszok is vannak. azt állítván. a Máriakatedrális alatt. aki az utasításokat közvetlenül az Úrtól kapta. hogy a frigyládában a törvénytáblákat szállíthatták. hogyan kell kezelni és tisztítani a készüléket. még a léviták iskolázott szakemberei között is (1Sám 5. [23] Ezt a híres teológus. Martin Dibelius cáfolja. amelyeken el lehetne gondolkozni. [24] R.) De hová lett ez a csodálatos masina? Egyedül a lévita papok tudták.3–7). Ennek a puzzle-nak sok részlete nem szerepel a Bibliában. A mannát tehát csodálatos. hogy a frigyláda szakszerûtlen kezelésekor újabb és újabb halálos balesetek történtek.10) Ezek az utasítások azonban nemcsak szóban történhettek. (4Móz 10. [22] És ma? A maradványok a föld mélyében fekszenek az etiópiai Akszúm városban. könyvében 6. és elvitte anyjához. 3 liternek felelt meg.különbözõ kenyér. hiszen a Jóistennek volt egy eredeti példánya is: „Vigyázz. Salamon király (a bölcs) speciális szentélyt építtetett a templomban a frigyláda és a mannamasina számára. és mivel ebben az idõben csupán 600 családról kellett gondoskodni. Ingyen és bérmentve. amely a hegyen mutattatott néked.12) Jerikó bevétele után Silóban állították fel a készüléket. Végül Salamon egyik fia alkatrészeket lopott a készülékbõl. Ki tudja. (2Móz 25. ám attól az még pontos utánzat marad. melyek szerint: „és az Úr szövetségének ládája megyen vala õ elõttök három napi járásnyira. Reiner Schmitt teológus szerint ez a láda „egy szent kõ tartója”.

Az a parancs. hogy a Szentírás egyedül az õ saját értelmezésében és saját fordításában a helyes. Az úgynevezett „üdvözüléshez” nem lehet az az út. mikor Mózes felemelé kezét. [27] A frigyláda életveszélyes tárgy volt. akkor ez a megismerésen alapszik. hogy tévedésekhez és értelmetlenségekhez ragaszkodunk. és Isten nekünk azt parancsolta. hogy a Bibliát saját értelmezésében hihesse. Aki veszi magának a fáradságot.A téma végtelen. amelynek van egy eredeti példánya? A „napok õsöregét” szétszedni és tisztítani? Egy nagyon veszélyes készüléket szállítani. és tartsa vele a szövetséget. hogy akkor is hinnünk kell. hogy Amálek emlékezetét „teljesen ki akarja törölni az ég alól”. Izrael gyõz vala. ha szerencsésen visszatért. mikor pedig leereszté kezét. 1894–1971) Az Ótestamentumban leírt Isten olyan hatalmi eszközökkel rendelkezett. Mózes Józsué vezetésével csatába küldi harcosait. hiszen minden csoport természetesen mélyen meg van gyõzõdve arról. követ hozának és alája tevék. hogy mirõl írok. ha a tévedéseket felismerjük. Makacsul hinnünk kellene egy olyan Istenben. Érzésem szerint ellentmond az isteni intelligenciának. A nép ezért hallgasson csak az õ szavára. A fõpap maga is bizonyos szorongással lépett be. ez a fegyver azonban alighanem súlyos készülék volt. hogy Mózes milyen fegyvert kezelt a domb stratégiai magaslatáról.” Vajon miért akar a 18 . megérti. amelyek messze túlhaladták az akkori emberek felfogóképességét. és hogyan hozta õket „ide sasszárnyakon”. a legkevésbé sem nevezhetõ intelligensnek. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének. gondolkozni fáradságos.” (Ludwig Marcuse. Ha az isteni elv szerint létezik egyáltalán „üdvösség”. De éppen itt van a kutya elásva. Isteni? Mózes és az õ Istene közötti találkozások abszolút csúcspontja az Exodus 19. A legszentebb Szentélybe való belépés a talmudisták szerint mindig is életveszéllyel járt. és ez nemcsak Mózes könyveiben olvasható. Errõl már korábban írtam egy könyvet. hogy arra üljön. amiben nem lehet. Mint tudjuk. mit cselekedett Isten az egyiptomiakkal. és felemelve maradának kezei a nap lementéig. Legközelebbi bizalmasai minden valószínûség szerint alátámasztották a karját. miközben õ maga Áronnal és Húrral egy közeli dombra megy fel. Miért? „És lõn. és jó napja volt. hanem a Tóra-tudósoknak is tudomásuk volt róla. Amálek gyõz vala. A világmindenség teremtõ szelleme idõtlen. közölje népével. egy zsidó iskola egykori igazgatója már 150 évvel ezelõtt azt írta: „…hogy a szent hajlék Mózes idejében egy meglehetõsen komplett berendezés volt.” [28] Ennek a fejezetnek az a sarkalatos pontja. aki tele van ellentmondással és hibával? Amennyiben Isten szavának ez lenne a célja. És az ellenséget az utolsó emberig „kiirtották”. ami elektromos eszközöket tartalmazott. hogy mélyen higgyünk. és 20. hogy intelligens teremtményei a jövõben újabb magyarázatok után kutatnának a régi ellentmondások helyett. mely bizonyíthatóan már több halálesetet okozott? A világmindenség mindenütt jelenvaló Szellemének szüksége lett volna ilyen cirkuszra? Közbe lehet vetni. hogy Otto Eißfeld több mint ezeroldalas teológiai munkáját átböngéssze. másfelõl a másik. Harc jött létre az izraeliták és az amalekiták között.” (2Móz 17. Milyen szituáció! Bizonyítékok hiányában nem tudjuk. hogy milyen Isten csináltat legfelsõbb és legtitkosabb szolgáival olyan speciális ládát. s tudná. hogy látták. fejezetében található. „Hinni kényelmes. hogy mindez pusztán csak interpretálás kérdése. [9] Az Ótestamentumban sincs ez másként. egy technológiailag fejletlen törzs minden fejlett fegyvert mágiának tekint. Isten megbízza Mózest. egyfelõl az egyik. hogy teremtményeinek olyasmiben kellene hinniük. Elõször is Mózes „felmegy Istenhez”. úgy minden szekta szabad utat kapna ahhoz. „Így kell nektek minden népek közül az én tulajdonommá lenni. Áron pedig és Húr tartják vala az õ kezeit.11–12) Az izraeliták megnyerték a csatát. A filozófus és matematikus Lazarus Bendavid (1762–1832). és a Jóisten azt mondta Mózesnek.

18. veréssel bünteti? Egy áthatolhatatlan akadállyal távol tartani õket attól. hanem valami mással. hogy ne törjön elõre az Urat látni. hanem kõvel köveztessék meg.” (2Móz 19. hogy a nép hallja. a hegy tetejére…’’ (2Móz 19. „ahol Isten volt”. a kegyesség helyei valamennyi kultusznál és vallásnál megtalálhatók. hogy a „saját hasonmására” teremtettek bizony kíváncsiak. elhatározza az Úr: „lásd. Itt megparancsolja az Úr: „Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem. ne éljen. és megkapta tõle a tízparancsolatot.Világmindenség Teremtõ Szelleme „saját tulajdont”? Mivel azonban a határozatlan nép még mindig tétovázik. az e világ feletti hatalmat tartalmazza. mert közûlök sokan elhullanak. Ez azonban. úgy ezt a bizonyítékot a szavak szolgáltatják. villámlások és sûrû felhõ lõn a hegyen és igen erõs kürtzengés. Ezek a parancsolatok az együttélés csodálatos szabályai. akár barom. mennydörgések. mivel Mózesnek mindenekelõtt határt kellett a hegy körül húznia: „És vess határt a népnek köröskörül. hogy az emberek. Végül bejelenti az Úr. a megfoghatatlan.” (2Móz 19. De honnan ered ez a gondolkodásmód? Mózesnél az Úr meghúzza a hegy körüli határt.21) A tilalom a papokra is érvényes. ami a hegyet érinti. amikor veled beszélek és ezért megbízik örökké benned”.20) „És lõn harmadnapon virradatkor. Nem lett volna elég.3) 19 . Ne érintse azt kéz. És hogyan! „Az egész Sínai-hegy pedig füstölög vala. és megrémüle mind az egész táborbeli nép. a közelébe jöjjenek.” (2Móz 19. úgy tûnik. Késõbb a templomon kívülre. hogy két nappal késõbb az egész nép szeme láttára le fog ereszkedni a Sínai-hegyre. Ha már bármilyen okból nem kívánta. amihez az embereknek nem kell közelíteni. Miért? Mert az Úr a hegyre leszállt. Mindnyájan tanultuk ezt valamikor a hittanórán.16) Ki nem reszketett volna ilyen demonstrációnál? Tulajdonképpen teljesen felesleges volt lezárni a szent körzetet. Hiszen a profánt a szent területen kívülre kell helyezni. a szokásos és a rendkívüli közé. Egy szent területen belül van a megfoghatatlan. hogy õ az igazi Isten. Úgy tûnik. mindaz. sõt voltaképpen az egész világmindenség valamennyi intelligens életformájára nézve ésszerûek lennének. most végre megértette ez a makacs nép. akik ezt a mágikus vonalat átlépik. „nehogy az Úr közöttük rést vágjon”. vagy akár az állatok is. hogy a szent övezetbe belépjenek? Nyilvánvalóan Mózesnél ez nem volt keresztülvihetõ. Szent határok. miért nem állított védõpajzsot a hegy köré? Nem volt rá képes? Természetesen a teológusok ezt teljesen másképp látják. hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek. sûrû felhõben fogok hozzád jönni. A szent körzet – a nagy Brockhaus Lexikon [29] szerint – a végtelenül domináns. Nekik végül is évezredek álltak rendelkezésükre. amiket úgysem értenének meg.12–13) Néhány verssel késõbb még hozzáteszi: „…intsd meg a népet. Ez a belátás csak nagyon rövid ideig tartott.Leszálla tehát az Úr a Sínai-hegyre. mivelhogy leszállott arra az Úr tûzben és felmegy vala annak füstje mint a kemencének füstje. Miért nem tudja magát védeni a páratlan és rendkívüli Isten? Tulajdonképpen mitõl kell megvédeni? Miért a határhúzás a hegy körül? Miért a szörnyû halálos fenyegetés? Az Úrnak tudnia kellett volna. hogy különbözõképpen értelmezzék. hogy kigondoljanak valami komplikáltat a banális helyett. ha az embereket (és az állatokat). akár ember. és Mózes szava az abszolút törvény.” (2Móz 20. Ha még bizonyításra szorulna. vagy nyíllal nyilaztassák le. hogy Mózes nem a világmindenség mindenütt jelenvaló szellemével beszélt. A Jóisten állítólag határt akart vonni a profán és a szent. És tulajdonképpen csak az elsõ két parancsolat szolgáltat okot arra. Így van ez biztosan. a titkos. és az egész hegy nagyon reng vala…. nem volt egyszerû. halállal haljon meg. Mózes belépett a felhõbe. hogy Izrael Istene rettenetes hatalom felett rendelkezik. mondván: vigyázzatok magatokra.

Nem lenne a félelmetes esemény mai mérõmûszerekkel megállapítható? Alapjában véve igen. senkinek nem volt szabad a szent határt átlépni. mivel Mózes életrajzi adatait ismerjük. Az Ótestamentum kronológiája teljesen ellentmondásos. de ezt senki nem teszi. a DzsebelMúszán (Mózes-hegy) történt. A valóságban a Jordán egy hegyvonulat a szaúd-arábiai Aszír tartományban. ha az emberek ezt a rejtélyes dolgot lerajzolták volna? Attól félt az Úr. Kamal S. És imádtak saját készítésû bálványokat is. hogy vándorlásaik során a zsidók többször átkeltek a Jordánon. amelyben az esemény lezajlott. Dr. hogy az egész Mózes-történet semmi esetre sem a Sínai-félszigeten. Ráadásul a tudósok még csak nem is értenek egyet abban. és egészen más mérõmûszereket kellene alkalmazni. örökkévaló Istennek ezt tudnia kellett volna. Salibi professzor is azt bizonyítja izgalmas és ragyogó logikával nyomozó könyvében. és turisztikai érdekesség. és az Ótestamentum állítólag kronológiailag egyértelmû. Állítólag az Isteni Dicsõség alászállása a Sínai-hegyen. fejezetekben felsorolják a legkülönfélébb isteneket. Emmanuel Anati olasz régész úgy véli. hogy az emberek errõl se csináljanak képet. Ez egyébként sem lett volna lehetséges. Hiszen ilyesmi csak hagy maga után valami nyomot? Ráadásul az alászállást életveszélyesnek írják le. Az Ótestamentum könyveiben Isten nem tûrt vetélytársat. Hogyan lehet ilyen kijelentések helyességét bebizonyítani? Nem kellene a Dzsebel-Múszán füstös. mivel végül is minden csak interpretáció marad. mint a nap. hiszen az emberek sohasem láthatták szemtõl szembe ezt a féltékeny Istent. leszállottakat (héberül Elohim)? Ki volt még leszállott az izraeliták Istenén kívül? A Királyok második könyvében a 17–21. akik „más isteneket” tiszteltek. csupán csak vágyálom. akiket „más népek” annak idején tiszteltek. mint az egyszerû Geiger-számláló. vagy inkább megolvadt szikladarabokat találni? Végül is az „egész hegy erõsen rengett”. Maga a hegy kiszáradt. Mózes ötödik könyvében sûrûn olvashatunk azoknak a népeknek a brutális megsemmisítésérõl. füstölgõ. A mindenütt jelen lévõ. Sajnos ez nem így van. ami annak idején lejátszódott. egy verzió.4) Tehát semmiféle képmás ne legyen róla. Dr. Vajon miért? Nem szolgálta volna az isteni misztikumot. a drámai esemény valójában a mai Dél-Izraelben található Har Karkom-hegyen játszódott le. istenét. vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. azonban az Ótestamentum Istene azt kívánta.” (2Móz 20. amin az izraeli Jordán folyócskát értik. vagy egy más idõbõl való szemlélõdés kérdése. vagy amelyek alant a földön. Másként látja a dolgot Lawrence Kyle angol régész. aki a szaúdarábiai Hallat-al-Bedret azonosítja a szent heggyel. hogy az Úr melyik évben szállt alá. ismernie kellene az embernek azt a korszakot. Többször megcsodálhatták ugyan „az Úr Dicsõségét” mint valamiféle világító. lármázó. széthasadozott kõsivatagra emlékeztet. Ahhoz. De ki mondja. De isteneket. [30] Hogyan jöttek rá erre? Mindenki tudja. a csillagok stb. „Mint egy olvasztókemence” füstölt a hegy. hogy a veszély radioaktív természetû volt? Ezenkívül senki sem tudja. hogy esetleg a távoli jövõ emberei az ilyesfajta rajzokat mint valami mûszaki dolgot azonosíthatták volna? Nem tudjuk. A teológusok ezzel nem értenek egyet. hanem Szaúd-Arábiában játszódott le. hogy a Jóisten valóban a Dzsebel-Múszán szállt alá. amelyek fenn az égben. Egy közönséges Geiger-sugárzásmérõ készülék a legjobb esetben is csak száraz mérési adatokat szolgáltat a radioaktivitásról. Azonkívül határozottan megparancsolta. Az Ótestamentumban leírtak valóban világos képet adnak ma arról. hogy Mózes az egyiptomi szolgaságból 20 . a hold. A Dzsebel-Músza a Sínai-félszigeten fekszik a mai Egyiptomban. Mindenki számára ismert a tény.Miért? Voltak mások is? Ebben a történelem elõtti idõben a népek biztosan különbözõ természeti isteneket tiszteltek. hogy semmilyen képet ne csináljanak maguknak Istenrõl: „Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz. homokot felkavaró és ráadásul nagyon veszélyes képzõdményt. hogy a Mózes-hegyi zagyvaságok megállapíthatóak legyenek.

melyek hangjára az õsi város falai leomlottak. minden egyes adatát feljegyzõ görög történetíró. és alapjában véve nem is lenne olyan fontos. hogy Allah Mózes földi maradványait az ismeretlen sírból Palesztinába hozta. Abhától délkeletre (SzaúdArábiában. Abhától (Aszír) délkeletre emelkedik Áron hegye. Bárhol. bár ezeket az urakat a Biblia szerint sem temethették oda soha. mely a mai Palesztinában található. században a mamelukok egy pompás. az Úrnak szolgája a Moáb földön… és senki sem tudja az õ temetésének helyét a mai napig. ellenben sok utal SzaúdArábiára. Ábrahám hegye. Még a hosszabb ideig Egyiptomban tartózkodó és az egyiptomi történelem minden apró-cseprõ eseményét. a Hadramaut-hegységben található. egyiptomi szolgaságban élõ héber törzsrõl. hogy a Józsué próféta által elbeszélt esemény már csak a datálás miatt sem társítható ahhoz a Jerikóhoz. hogy Mózes sírját is magában foglalva létrejöjjön egy szent hely. teljes erõvel arra törekedtek.”[31] Mózes ötödik könyvébõl kevés dolog illik a Sínai-félszigetre.” Akkor meg miért zarándokol évente több mint százezer ember a palesztinai Mózes-sírhoz? Valaha régen Szaladin szultán azt álmodta. bármikor találtak Palesztinában valami romot. A Der Spiegel kritikát közölt három bibliai tárgyú régészeti munkáról. hogy minden apróságot a bibliai kijelentések valódiságát igazoló bizonyítékként minõsítsenek. a hegyek neve éppúgy. „De oda nem megy át… és meghala ott Mózes. mint a sírok. hogy az Ótestamentum a Sínaifélszigeten és Palesztinában játszódott. A Dzsebel-Sada csúcsán egy kõkori oltár megfejthetetlen feliratokkal ellátott maradványai hevernek: Muszalla Ibrahim – Ábrahám imahelye. Mindez nagyon zavaros. a 2100 m magas Dzsebel-Harun. Nem is beszélve exodusról. hogy ez az a föld. hogy sem a régi egyiptomi feliratokban. A régészek azonban régóta és kétségbevonhatatlanul tudják. Ez az álom elegendõ volt ahhoz. valamely agyagcserepet vagy régi anyagok szétmálló darabkáját. További 150 km-re déli irányban található a Salamonhoz leginkább köthetõ vidék: esz-Szuleimán. Példának okáért Mózes. vagy az egyiptomi sereg megsemmisítésérõl. Szaúd-Arábia) 130 km-re délre fekszik a Dzsebel-Ibrahim (2595 m). és a 15. A mai Izraelben és Palesztinában is vannak különbözõ prófétasírok. Manapság a Mózes-sír egyike az iszlám jelentõs zarándokhelyeinek – csakhogy Mózes nem ott van eltemetve. Végezetül az Úristen megsemmisítette az egyiptomi hadsereget. Már 1950-ben turistákat vittek a Dzsebel-Hadidon lévõ Káin és Ábel-sírboltba. Áron sírjának helye is a zavart keltõ témák között szerepel. mely Tarimtól északra. ahol 21 . vízlelõhelyet. fejezetben mondja az Úristen. négyszáz szobás fogadót – szerájt építettek mellé. melyben a következõket fogalmazta meg: „Mindhárom kötetben hemzsegnek a régészeti álfelismerések. sem a ránk maradt emlékekben nincs semmilyen nyoma zsidó foglyoknak. Így áll a helyzet az Ótestamentum leírásai és a meztelen igazság közötti ellentmondásokkal. 1265-ben Baibarsz szultán mecsetet emeltetett a sír fölé. Táif városától (Aszír tartomány. Az Ótestamentum õsatyái és prófétái közül sokan vannak Szaúd-Arábia hegyeiben és a vele határos Jemenben eltemetve. Hérodotosz sem tudott semmit Izraelrõl. melyet megígért Ábrahámnak. feliratot. Mózes ötödik könyvében a 34. ha számtalan generáció óta nem azt vernék mindmáig az emberek fejébe. Aszír tartomány fõvárosához közel) fekszik a 2100 m magas Dzsebel-Harun. pláne az egyiptomi sereg „isteni” megsemmisítésérõl. Izsáknak és Jákobnak. Húd próféta sírja pedig. mindmáig az arabok fontos szent helyei közé tartozik. Mindenki olvasott már a jerikói kürtökrõl. a nép Egyiptomból történõ kivonulásáról.szabadította meg népét. Mindössze az a furcsa. Jób pátriárka sírja az észak-jemeni Dzsebel-Hesa középsõ csúcsán van. hogy hihetõvé tegyék az Ótestamentum történeteit. A Bibliában hívõ teológusok nagyon sok dolgot korrigáltak.

hogy itt kell meghalnia. Az õsatya a maga vendégszeretõ módján levágatott egy zsenge borjút. mint égen a csillag. [32] Moserothban. Ezt a sírt évekkel ezelõtt én is felkerestem. És úgy cselekedék Mózes. amint parancsolta vala az Úr. sõt az is elõfordulhat. Edom földének határán. és öltöztesd fel azokba Eleázárt. mely 2 km-re északra van az izraeli Hebron városától.” [34] Eléggé értelmetlen dolog a Szentföldön a tiszteletre méltó pátriárkák és a bibliai próféták sírjait felkeresni. És meghala Áron ott a hegynek tetején. és magához vette a lelkét. hogy Áron Isten csókjától hal meg. Mivel Mózes számára túl kicsinek tûnt. És látá az egész gyülekezet.és Biblia-hívõk által okozott káoszra. Egy legendában minden lehetséges. a negyedik egy hegycsúcson. az õ fiát. a melyet Izráel fiainak adtam. Vedd Áront és Eleázárt. Ezeket Mózes azonnal átadta Eleázárnak. Áron másik temetkezési helyét Medina mellett.Áron sírja található. és oltárt emelt az Úrnak. így hát Áron levetette ruháit. És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak. évezredekkel ezelõtt állítólag hihetetlen dolgok játszódtak le itt. és felmenének a Hór hegyére az egész gyülekezet láttára. Végezetül Mamréban parancsolta meg az Úristen a rituális körülmetélést is. az õ fiát és vezesd fel õket a Hór hegyére. Egy napon Ábrahám sátra elõtt ült. csakhogy a nagy tiszteletnek örvendõ bibliai hírességeket nem találjuk bennük. elöl járt a jó példával. Bementek. az õ fiát. Azonnal megjelent a halál angyala.” (4Móz 20. merthogy itt ígérte meg az Úr. Ábrahám. a 13 éves Izmaellel együtt körülmetéltette magát. Ábrahám mûködésének helye Mamré helység volt. Hosszú. [33] A Biblia szerint Áron a Hór-hegy csúcsán halt meg: „Majd elindulának Kádesbõl. és meghal ott. a mai Izrael területén van a harmadik sír. Fia. Az iszlám mindezt egy kicsit másképp látja: „Mózes és Áron megpillantott egyszer egy barlangot. És vetkeztesd le Áront az õ ruháiból. És Mózes levetkezteté Áront az õ ruháiból. és Mózes felszólította testvérét. Ábrahám testamentumában a látogatókat „mennyei 22 . és jutának Izráel fiai az egész gyülekezet a Hór hegyére. amikor három idegen tûnt fel. hogy nem lenne okos dolog papi ruhában belépni egy koszos barlangba. Mamré volt Isten és Ábrahám nevezetes találkozásának színhelye is. 22-29) A zsidó legendákban [19] Áron halálának egy másik variációja szerepel. aki akkortájt a maga 99 évével már „túl volt jón és rosszon”. mert Áron az õ népéhez takaríttatik. mondván: Áron az õ népeihez takaríttatik: mert nem megy be a földre. és egy aranytrónt találtak a következõ felirattal: Azé. A legendás Ábrahám sírja jó példa a muzulmánok. A Hór-hegyen állítólag hirtelen megnyílt egy barlang. 127 éves volt. a Hór hegyénél. mivelhogy ellenszegültetek az én szómnak a versengésnek vizénél. Még Áron halálos ágya is szállhat a levegõben. Mivel Áron meztelenül állt a barlang elõtt. valamint a Tóra. Több példányban is léteznek ugyan. Áron ült rá. Innen vette üldözõbe 318 szolgájával a babiloni harcosokat. és siratá Áront harmincz napig Izráelnek egész háza. aki beleillik. [35] Egy ránk maradt zsidó emlékben. Mózes pedig és Eleázár leszálla a hegyrõl. hosszú idõvel ezelõtt izgalmas dolgoknak kellett történni Mamréban. Izsák figyelmét ugyanakkor nem kerülte el. melybõl fény áradt. hogy Lótot és családját kiszabadítsa. nyolc mennyei ruhadarab ereszkedett alá. és nagylelkûen vendégül látta az idegeneket. és Áron megértette. hogy meghalt vala Áron. hogy az idegenek „nem földi származékok” voltak. hogy lépjen be. és fiával. A Biblia szerint Ábrahám nyájaival és sátraival itt telepedett le. és felöltözteté azokba Eleázárt. hogy Ábrahám utódai annyian lesznek. Ez a lankás vidék az Ábrahám-történet klasszikus talaja. Azután azt mondta Mózes. az Ohod-hegy csúcsán találjuk. és eltakarta ruhátlanságát. a jordániai Petra városának közelében.

Egy Ábrahámhoz hasonló személyiséget maguk a közvetlen leszármazottak sem tüntethettek el feltûnés nélkül egy kriptában. Nagy nehezen kihúzták a követ. a muzulmánok. Nem tudjuk. Egy alkalommal egy imádkozó szerzetes huzatot érzett.9) Õ maga és felesége. aki az õsatyák nyugalmát megzavarja. hogy ennél az idõpontnál korábban mi állt itt. Végtére is Ábrahám valamennyi törzs õsatyja volt. és láss csodát. hogy kolostoruk Ábrahám sírja. Hasonló indoklással akadályoznak meg az ortodox zsidók is mindenféle régészeti kutatást. semmi. hogy ez az a föld. „Azóta senki sem volt lent Makpéla barlangjában” – állapította meg a kutatási célokból utazgató dán Arne Falk Rønne. Nyugodjon békében.” Négy kicsi fehér oszlopon egy sötét faborítású baldachinhoz hasonlatos márványépítmény nyugszik. ahol egy sírbolt is volt. Sára oda temetkezett. a muzulmánok nem hajlandók leszállni Ábrahám sírjába. hogy az ásó kínosan meglepõ dolgokat hoz napvilágra. Az írás szerint „ez Ábrahám próféta sírja. (1Móz 23. az utódai által a jövõben birtokba veendõ földet. Ábrahám sírjába azonban nem lehet bemenni. és felfedeztek mögötte egy barlangot. és mögötte egy kicsiny. hol lehet a légáramlat forrása. Végül eltávolítottak egy kõlapot. egyike azoknak. század) is állt ezen a helyen egy mecset. akik az égbõl jöttek. A mecset egyike a muzulmánok által legszentebbnek tartott helyeknek. szétmállott a fal. Voltaképpen miért nem vitatkozik senki ezzel az ostobasággal? Hogyan ígérhetett az Úristen Ábrahámnak olyan. Eddig az idõpontig a szerzetesek csak az arab hagyomány alapján tudtak arról. Végigkopogtatták a falakat. és abba az irányba is tûntek el. Ábrahám mecsetjének jelenlegi õrzõi. és felfedeztek egy üregesnek hangzó helyet. Érthetõ ez? Egyáltalán nem érthetõ. aki Ábrahám nyomait követte (idáig). melyekben állítólag Izsák ás Rebeka sírjai találhatók. a Makpéla barlangja fölött épült.férfiaknak” nevezik. és Hebront Szent Ábrahám városának nevezték el. mert Allah mindenkit vaksággal büntet. ahol (Mamréban) maga Ábrahám õsidõk óta mûködött? És mi van Ábrahám kriptájával? Napjainkban Hebron város központjában a hatalmas négyszögletû Haram-al-Ibrahimi-mecset emelkedik. kör alakú helyiség került napvilágra. A bibliai beszámoló szerint Ábrahám 400 latnyi ezüstért „Mamréval szemben” földet vett. Ennek megfelelõen Ábrahámot nagyon mély tisztelettel 23 . [36] Ma már nem lehet megállapítani. Jákobot és Izsákot is a családi sírboltba temették feleségeikkel. akik még beszéltek Istennel és segítõivel. hogy a keresztes hadjáratok idején sok mindent küldtek a Szentföldrõl az európai kolostorokba és a Vatikánba. Ez alól vezet állítólag 68 meredek lépcsõ Ábrahám sírjához. Szerzetestársaival együtt kutatni kezdtek. Izsáknak és Jákobnak. ami Ábrahámra vagy a családjára utalt volna. hogy a sír felfedezése így játszódott-e le. amelyekben szintén csontok zörögtek. zsidók és keresztények csodálatos szentélye. Már a keresztesek idejében (11–13. és késõbb a csontok közül néhányat Ábrahám-ereklyeként adtak el. és felfedezett egy ékszerûen beépített követ. Mózes ötödik könyvében azt mondja az Úr. De az Úr dicsõségére felhangzottak a himnuszok. Keresztültörték a falat. Állítólag fiait. Arra még nem érett meg az idõ. Az ájtatos kutatók egyike nem akart belenyugodni ebbe a keserû csalódásba. Végül is meglehet. se írások vagy kelmék. de õ (értsd Mózes) nem juthat el oda. Rebekával és Leával egyetemben. és egy sarokban 15 urnára. melyekre aranyfonallal arab írásjeleket hímeztek. hogy elõítéletek nélkül utánajárhassunk ilyen rejtélyeknek. melyet megígért Ábrahámnak. Közismert. A középsõ hajó mindkét oldalán kripták vannak. A sírboltban nem voltak sírmellékletek. A keresztesek kolostorrá alakították át a mecsetet. ami Ábrahámra vallott. Sírhelynek azonban nyoma sem volt. és hogy találtak-e valóban valamit a szerzetesek és a keresztesek. A sárgaréz rácsozat mögül mélyzöld kelmék fénylenek elõ. A fáklyák imbolygó fényében a szerzetesek megfakult csontokra bukkantak a földön. Tovább tapogatta a falakat.

Alatta van – állítólag – Ézsau sírja. mert Jeruzsálemet csak Salamon alapította meg – már amennyire ez helytálló. õket mindhárom nagy világvallás hívei tisztelik. in vitro megtermékenyítésektõl csak úgy hemzseg az ókori irodalom. akik még „a mennyei hatalmakkal harcoltak”. ha az örökségébõl kitúrt Ézsau többé nem akart tudni a családjáról.és tamariszkuszerdõk alkotják Qun-fudha környékén. Ézsau volt az idõsebb.” A titokzatos városban. a velük kapcsolatos történeteket és végül a hõsök sírjait is a megfelelõ helyeken kellene megtalálnunk. nekik Ábrahám semmit nem számított. A zsidó hagyományoknak megfelelõen Ábrahám idejében kellett lenni egy Sálém nevû városnak. és elvitatta bátyjától az elsõszülöttségi jogokat. Azt. Annál is inkább.övezhették. Ábrahám utódainak hosszú sora – Salamon. Akárhol található is ez a hegység. No és miért nem vált ez a fontos hely soha zarándoklatok célpontjává? A babiloniak megverték és elhurcolták a zsidókat. Apokrifnak azokat a szövegeket nevezik. és ennek megfelelõen az öröklési rendben az elsõ. Ez azonban nem így van. [37] A Biblia nem tud semmit Ézsau haláláról. A szöveg egyes szám elsõ személyben íródott. akkor (sok más gyerek mellett) Ábrahám nemzette Izsákot is. Maqfala (MQFLH) helység mellett. Az aggastyán Jákobot áldotta meg. Ez azonban Jákobot nem zavarta. Azonban éppenséggel ide. Az áldozat végül egy angyal beavatkozásának köszönhetõen nem történt meg. Más volt a vallásuk. mint a sírok. Izsák a maga részérõl két fiút nemzett. Salibi professzor bebizonyította. Egyre galádabb fondorlatokhoz folyamodott: amikor az öreg Izsák megvakult. akkor ez a hely valamennyi törzs zarándokhelyévé vált volna. Hebrontól északra egy arab faluba viszik a turistákat a Si’ir mecsetjébe. mind a Makpéla-barlang a szaúdarábiai tartományban. akkor a földrajzi helyeket.) Ugyanez a Melkisédek találkozott Ábrahámmal. Hebronban azonban mindebbõl semmi sem látható. hogyan harcolt Júda Áchorral. Zavaros idõszak volt ez. és a Seirhegységben temették el. Ha történelmileg helytálló lenne. A harcban Ézsau elesett. akik a szélrózsa minden irányában szétszóródtak. hogy mind Mamré. Azután azt írja le az elbeszélõ. Meglepõdve értesülünk arról. Melkisédek anyját. hogy Ézsau közvetlen leszármazottja volt a Titánok isteni nemzetségének. Ézsaut és Jákobot. Sálémben állítólag egy Melkisédek nevû király uralkodott. és mégis a bibliai történethez tartoznak. fiatalságáról és harcairól. az óriással. Hol temették hát el Ábrahámot a valóságban. és miért nem ismerjük a sírját? K. Rebeka és a másodszülött Jákob megtévesztették. akit isteni parancsra Ábrahámnak fel kellett volna áldoznia. mivel maga Isten termékenyítette meg Sopraminát. ugyanezen a hegyvidéken található a Makpéla (MKPLH) nevû kettõs barlang. ahol kellene. Másként áll a helyzet az Ótestamentum apokrif írásaival. „ma kis akác. nem is szólva a temetkezési helyérõl. Ézsauval. mivel az Ábrahám-kriptában öt további tiszteletre méltó személy nyugodott. akárcsak az összes többi pátriárka. és erõs népével Jákob ellen vonult. hogy születésétõl kezdve isteni gondoskodásban részesült. akit nem a szokott módon nemzettek. melyeket nem vettek bele a Bibliába. Ha az ember szó szerint veszi a Bibliát. [38] Júda beszámol születésérõl. (A hasonló. a Szentföldön bizonyosan nem. „és megáldotta õt”. – a mai Izrael területén telepedett le. Júdának testamentuma. hogy apja. [30] A ligetet. Ábrahámról már megtudtuk. 24 . aki „elõre és hátrafelé is tüzelt a lóról”. Ézsau csak ekkor követelte örökségét. ahol Ábrahám letelepedett. és hogy Isten õt „különösen szerette. felesége. Aszírban található. A babiloniaknak más isteneik voltak. Amennyiben Ábrahámot fiai valóban a Makpéla-barlangban temették volna el. Egy föníciai monda arról tudósít bennünket.1) Érthetõ. (1Móz 27. Éppen úgy. Ilyen Jákob és Lea negyedik fiának. Ábrahám sem ott nyugszik. Jákob 18 évig békében élt bátyjával. A Biblia csak egyike az ebbõl a történelem elõtti korból származó forrásoknak. és a hagyománynak megfelelõen meg akarta áldani fiát. Ézsaut. és ott Ábrahámnak nem volt sírja. [7] Ez a Sálém azonban nem lehet azonos a késõbbi Jeruzsálemmel. Dávid stb. Namira és Hirbán közelében”. és az errõl szóló történetek függetlenítették magukat a kortól.

Miután Mózes megkapta a tízparancsolatot. Perizeusokat. Bár VI. IV. haragos volt. mindenfajta ékszerbõl és nemesfémbõl aranyborjút készített.” (2Móz 32.2) Nagyszerû! Mielõtt megkezdõdött az utazás hátralevõ része. Bármilyen kétely merült fel egy vallásos közösségben. vers egészen más benyomást közvetít. Khitteusokat. Pál pápa nagyon jól tudta. és ezt a bálványt imádta. azután meglátom. Az aranyborjú látványától Mózes érthetõen „feldühödött”. De álljunk csak meg! A második könyvnek ugyanazon 33. barátját és rokonságát. és elhulla azon a napon a népbõl úgymint háromezer férfiú. Az ítélõképesség ezen hiánya érthetõ. a 18. Áron is részt vett ebben a bûnben. Egyszerûen felfoghatatlan. hogy feltétlenül hárítsák el a külsõ befolyásokat. hogyan ereszkedett le az Úristen a hegyre. Emoreusokat.. versben arról biztosítanak minket. a hitetlenség ismét terjedõben volt. akár egy baráttal. aki most sem tudta. melyek vallásuk igazságait kérdõjelezik meg. Õ maga azonban már nem érzett többé kedvet. azt az ördög mesterkedésének tartották és tartják ma is. Itt Mózes arra kéri Istenét: „Kérlek. hogy Mózes testvére és a léviták fõpapja. egy angyalt bocsátott a zsidók rendelkezésére. hanem van bennük kurázsi. hanem ezenfelül ha Mózes és Áron bent voltak. és azt a „gyülekezet sátrának” nevezte el. hogy meg ne emésszelek az úton. a tiltott könyvek jegyzékét. akik kritikus gondolkodású hívõk. már egymagában a Biblia is elegendõ okot szolgáltat arra. Ebben nemcsak a frigyládát kapcsolták össze a „napok õsöregével”. hogyan fognak a nyakas zsidók Mózes távollétében viselkedni. és kiki ölje meg az õ attyafiát. miért állíttatott össze már az 1559. hogy égnek álljon a hajuk. az Index librorum prohibitumot. hogy elvezeti a népet a tejjel. évben. mindig egy különös felhõoszlop védelmezte a sátor bejáratát. mert te keménynyakú nép vagy. hogy a zsidókkal együtt folytassa az utazást: „…de én nem megyek fel köztetek. 19. egyik kaputól a másik kapuig. Mózes még felállította a táboron kívül a szent sátrat. fejezetében pontosan ennek az ellentéte is meg van írva. „ahogyan egy baráttal beszél az ember”. A sátorban Isten állítólag szemtõl szemben úgy beszélt Mózessel. mutasd meg nekem a te dicsõségedet!” És a válasz? 25 . Végül is az embereket születésüktõl kezdve vallásosnak nevelték és arra ösztönözték. és 20. mézzel folyó országba. mit cselekedjek veled. és kérdéseket tesznek fel. Khivveusokat és Jebuzeusokat. Az egyház teológusai és a kis hitközösségek. akik nem hajlandóak mindent lenyelni.” Egy királyságot egy elfogadható magyarázatért! Mert ugyan mit kezdhetett a Jóisten az ékességekkel? Mindenesetre saját személyét helyettesítendõ.Az persze nyilvánvaló. aki az ígéret földjén már megtelepedett népeket elûzte: „És bocsátok elõtted Angyalt. Míg a 11. és az egész nép átélte vele együtt. és Istene megbízásának megfelelõen parancsot adott háromezer férfi lemészárlására: .” (2Móz 33. szekták vezetõi még mindig Isten szavának tekintik a Bibliát. a hívõk mégis mindmáig nem olvashatnak olyan könyveket. hogy az egész Ábrahám körüli kavarodás nem illeszthetõ bele semmilyen idõrendbe. hogy mindazok számára. Én azonban úgy gondolom.” (2Móz 33. hogy az Úr szemtõl szemben úgy beszélt Mózessel. és kiûzöm a Kananeusokat. amikor még csak nagyon kevesen tudtak olvasni.Menjetek által és vissza a táboron. egy könyvlistát. A szent hegy lábánál a táborban a köznép türelmetlen lett.3) De azért legalább engedte magát ékszerekkel kiengesztelni: „Azért most vesd le a te ékességeidet magadról.27–28) Az Úr. A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedének. Széttörte a vadonatúj törvénytáblákat. Pál 1967-ben érvénytelenítette ezt az indexet. mégis megígérte.

vagy viszketeges. Hatalmas mennyiség lehetett.33) Miért gondoskodik az Úr elõször hatalmas mennyiségû fürjrõl.24) Ennek megfelelõen alakulnak az új és vakon követendõ szabályok. és hátulról meglátsz engemet. nem láthatod. A papokra is különleges szabályok vonatkoztak. és szól vala vele. és a zsidók táborához közel szórta le õket. mint a nõt. Akinek akár a legapróbb testi hibája vagy valami más fogyatékossága volt. amelyek a manna nevû alapélelmiszerbõl készültek? Az Ótestamentum Istene ismételten azt veri népe fejébe. a mely vagyon a bizonyság ládáján a két Kérub közül. hogyha igézõ. és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén” (4Móz 11. mind azonnali fogyasztásra gyûjtötték össze. az nem közeledhetett az oltárhoz. versében olvashatjuk. (4Móz 11.” Ugyanilyen magától értetõdõ ez az elutasítás a Gilgames-eposzban: „meg kell halnia annak. Ugyanilyen könyörtelen a jövendõmondókkal szembeni bánásmód: „És akár férfi. Aki házasságtörést követ el. hogy az emberek megfertõzik õket? Ez lett volna a valódi oka a tiltott városrészek. (3Móz 21. a templomelõcsarnokok és a belsõ szentélyek létének. akinek fogyatkozása volt.„Orcámat. és azokra.” (3Móz 20.”(4Móz 7. mely a tenger felõl fürjeket terelt oda. vagy púpos. vagy aki megszakadott” nem közeledhetett az Úr asztalához. akiknek „egy tagjuk (túl) hosszú”. versben: „Azután kezemet elveszem rólad. azonban. hogy ezért nyomban lemészárolták volna õket. Ám amíg a hús „még fogok között vala. ha a férj mindkettõvel „feleségeként él”. a mikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással”. A férfit éppúgy. Ugyanez érvényes a võre és az anyósra. és meg sem emésztettek vala. akiknek az arcát csonkították meg. Ez érvényes volt a vakokra és a bénákra is.31) feküdtek. mivel az apró állatok „egynapi járásnyira egyfelõl és egynapi járásnyira másfelõl a tábor körül. a ki szól vala a fedél felõl. vagy törpe. Vérök rajtok. halállal lakoljanak. de orcámat nem láthatod. azokra. hogy húst kérjen az Úrtól. ahová csak többszörös megtisztulás után és csak a legalaposabban kioktatott papok mehettek be? Isten a karanténban? Milyen isten? Milyen istenek? Mózes negyedik könyvében is ismertetik az Isten és szolgája közötti beszélgetéseket. aki a zsidókat „kiválasztotta” a többi nép közül. Jaj volt Isten azon szolgájának.27) Ez nyilvánvalóan nem volt érvényes arra a számtalan jósra. „Sem az. aki törött lábú vagy törött kezû. Isten nagy hirtelen szelet támasztott. anélkül. a zsidók a fürjeket mind szárítás céljából. azt meg kell ölni. akár asszony.89) Jókora adag hiszékenységet tételeznek fel egy egyszerû hívõrõl. vérök rajtok. hogy õ volt az. Ahogyan várható volt. a 20. Mózesnek ekkor az az esztelen ötlete támadt.” Ezeket a kõkemény szabályozásokat Mózes harmadik könyvében. hallja vala annak szavát. ezeket ma hátrányos megkülönböztetésként értelmeznénk. aki az istenek arcába tekint”. Idegen vírusokkal és baktériumokkal fertõzõdhettek volna meg az emberek. mert nem láthat engem ember élvén. majd bünteti meg végül az éhes népét? Vajon a zsidóknak bizonyos okból csak olyan ételeket volt szabad fogyasztaniuk.17) 26 . és ezt nem tudták az istenek megakadályozni? Vagy fordítva volt? Attól féltek az istenek. A nép ismételten morgott Istene ellen. monda. fejezet 10. akiket késõbb prófétáknak neveztek. A homoszexuálisokat is pillanatokon belül elérte a halálbüntetés. Ezúttal Isten már csak egyfajta hangszórón keresztül érteti meg magát Mózessel: „Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába. vagy sömörös. de még a võ saját feleségére és annak anyjára is. „Halállal lakoljanak. megvilágosodásaik és látomásaik voltak. Az ok az egyhangú étrend volt. (3Móz 20. vagy megsérült egy balesetben. kõvel kövezzétek azokat agyon. Nekik állandóan vízióik. vagy jövendõmondó lesz közöttök. hogy szóljon õvele.” És a 23.

Ebbõl a papok egy pontosan meghatározott résszel. elevenen a pokolra: és befedezé õket a föld. melyeket Mózes emberei – gyakran Istenük nagyszerû varázslatai segítségével – kiirtottak? Legalábbis így áll a Bibliában. és amikor azok vonakodtak megjelenni. „…és azokból az Úrnak része harminckét lélek. „felemelt áldozattal” az Úrnak adóztak. És amit idézek. a mi az övék. nemcsak egyszer fordul elõ az Ótestamentumban. 250 lévita összegyülekezett és kimondta: „Elég ebbõl!” Éppen Lévi fiai lázadoztak. Valószínûleg jókora adag düh gyülemlett fel bennük. Meg óriásokkal is találkoztak: „És láttunk ott óriásokat is. Természetesen „isteni” haditechnika segítségével: „És lõn.31–33) És mi történt Lévi 250 fiával? „És tûz jöve ki az Úrtól és megemészté ama kétszáz és ötven férfiút…” (4Móz 16. melyik volt az eredeti szöveg. hogy olyan sok teológus azt kívánja a hívõktõl. õ ment oda hozzájuk – hogy családjaikkal együtt meggyilkolja õket. E szerint Mózes hadserege az összes midjánita férfit lemészárolta. Ezt az Úr kifejezetten jóváhagyta. és kikémleltette a régóta vágyott célpontot. Ráadásul néhány dolgot. Mózes megparancsolta. meghasada a föld alattok. a mint elvégezé minde beszédeket. Én azonban eddig egyetlenegy meggyõzõ magyarázatot sem találtam arra. Mózes felderítõket küldött az ígéret földjére.” (4Móz 16. az óriások közül való Anaknak fiait. sõt még fókabõrre is vágyik. De ez nem volt elég. ahol állítólag tej és méz folyt. A rabszolgákat senki nem kérdezte meg. vagyis „törést törésért. és olyanok valánk a magunk szemében.34) Természetesen a nép újra csak morgott Mózes és az õ Istene ellen – a morgásnak nem akart vége szakadni. A zsidók sajátságos társadalmuk keretei között mindenesetre tarthattak rabszolgákat. vagyis az a csoport. A felderítõk azonban féltek azoktól a népektõl. és amit a zsidóknak Isten megígért. fogat fogért”. hogy a két bûnös város lakói mohó 27 . melyek akkoriban már az Ígéret földjén éltek. más kérdés. „a kik férfit ismertek azzal való hálás végett…” (4Móz 31. szemet szemért. A mai írástudók is alig tudják már megmondani. nemesfémekre. és minden embert. Magától értetõdõen sok mindent szimbolikusan kell érteni – a teológusok szerint.Az új Isten ellen irányuló szitokszót. és elnyelé õket és az õ háznépeiket.40) Mindez iszonyatosnak és érthetetlennek hangozhat. (3Móz 24. Ebben egyetértenek az exegéták.” (4Móz 31.” [11] A Szodomát és Gomorát övezõ hagyományból ismert. és minden jószágukat. és azokat a nõket is.17) Természetesen minden gyõzelemnél óriási mennyiségû zsákmány került a zsidók kezébe.35) Mit számít 250 halott összevetve azzal a számtalan törzzsel. tekintsék az Ótestamentum szövegeit Isten szavának. és gondját viselte a „napok õsöregé-nek”. Az Úr embereket is követelt.” (4Móz 13. Hogy valóban így történt-e. amit õ maga csinált. Korántsem! Az Úristen újra meg újra ékszerekre. hogy vajon mit kezdhetett az Úr a zsákmányolt ékszerekkel. elõször fel kellett deríteni és késõbb meghódítani.13) Aki azonban felebarátjának ártott. azzal azt kellett tenni. egy csendes átkot is azonnal megkövezés általi halállal büntettek. Feltehetõen ez történt a könyörtelen törvények közül néhánnyal. Mózes könyveinek szövege különbözõ idõpontokban jött létre. a kik Korei valának. „Kivétel nélkül teljes értékû tudósítás Isten szaváról. mint a sáskák. ezenfelül más-más szerzõ tollából származik. és az õ szemeikben is olyanok valánk. Ez a séma általános érvényû. ami az eredetiben nem szerepelt. vagy – még õrültebb dolog – az emberekkel. amelyeket valamilyen fanatikus késõbb költött hozzá a Mózeskönyvekhez. És alászállanak azok és mindaz. hogy a három fõkolompos járuljon elébe. amelyik a frigyládát vihette. finoman szõtt anyagokra. Az Ígéret földjét. Így hát az ember csak csodálkozni tud azon. késõbb toldottak hozzá. És megnyitá a föld az õ száját.

Ha a szõr a fakadékban fehérre változott. Ha pedig fehér folt van a teste bõrén. másrészt viszont a fürdési és öltözködési szabályokat kínos alapossággal kellett betartani. hogy más népek istenei is. fertelmesség az. hanem állatokkal is üzekedtek. csak a zsidókat tanítják meg arra. hogy azzal magadat megfertõztessed. amelyre ráül. tisztátalan legyen. Az állatok hulláit nem volt szabad megérinteni. és asszony se álljon meg barom elõtt. Ezt a ragályos perverziót radikálisan el kellett törölni. fejezete alaposan tárgyalja ezeket a higiéniai utasításokat. mossa meg ruháit és mosódjék meg vízben… az is. a háznak minden tapasztékát is” a városon kívül egy tisztátalan helyre kellett szállítani. Semmilyen tisztátalan dolog nem kerülhetett az Úr közelébe.23) „Ha pedig valaki barommal közösül. Tökéletes szabályok a ragályok leküzdésére. vagy tarjagosság. halállal lakoljon. hogy a Bibliában olyan technikai leírások is elõfordulnak. Modern rendelkezések születtek a teljes körû és gondos fertõtlenítést illetõen is. és mosódjék meg vízben… És minden nyereg is. melyeknek manapság is utána lehet számolni és le lehet õket rajzolni. legkevésbé egy kellemetlen szagú fickó. A Bibliában mindezen higiéniai intézkedések kizárólagosan a választott népre vonatkoznak. Ennek megfelelõen alakultak a büntetések: „És semmiféle barommal ne közösülj.” (3Móz 13. mind a barmot. [30] Innen származik a szodómia kifejezés. és a barmot is öljétek meg. a többi népnek nem volt meg ez az elõjoga. amelyre… ráült. mossa meg a ruháit és mosódjék meg vízben… És ha ráköp a (beteg) magfolyós a tiszta emberre. aki illet valamit. aki illeti… a testet. sõt egész házakat nyilvánítottak tilalmas területté. és „a házat köveivel együtt. de így van. csak nem egy 28 .” (3Móz 18. és a fáit is. abszolút testi tisztaságot követeltek papjaiktól. hogy meghágja õt.15–16) A zsidók Istene vitathatatlanul kiismerte magát a modern higiéné területén. aki a holmira ült. hogy diagnosztizálják a betegségeket. Áronnak pontosan be kellett tartania Urának tisztálkodási és öltözéket illetõ elõírásait. hacsak alaposan meg nem fürdött elõtte. és ha a fakadéknak a felülete mélyebben van az õ testének bõrénél: akkor poklos fakadék az. Ha valamely asszony akármely baromhoz járul. Mihelyt látja ezt a pap. és a szõre sem változott meg fehérré. akkor rekessze külön a pap a fakadékos embert hét napig. Valaki azért illeti az õ ágyát. hogyan lehet fertõzõ betegségeket vagy ragályok kitörését megakadályozni. hacsak nem élõlények vagy szobrok voltak. tisztátalannak ítélje azt. és – ahogyan az utóbbi esetben történt – a páciens elkülönítõbe kerüljön.2–4) Arról volt szó. Nemcsak a fertõzõ betegségben szenvedõ embereket zárták ki a közösségbõl. mossa meg a ruháit és mosdjék meg vízben… Az is. Nemcsak mindkét nemmel. törettessék el…” (3Móz 15.szexuális vágyaikat semmilyen módon nem korlátozták. és az õ testének bõrén poklos fakadékká lehet.4–12) Mózes harmadik könyvének 13–16. mossa meg ez a ruháját. vigyék el az ilyet Áronhoz. Ugyanakkor szükséges közbevetõleg megjegyezni. és maga Áron sem mehetett a szent sátorba. amelyen fekszik… és minden holmi is. Az épületekrõl le kellett vakarni a vakolatot. vagy fehér folt támad. Úgy tûnik. tisztátalan legyen… A cserépedény pedig a melyet… illet. a paphoz…. és amelyek sok minden egyébre. hanem ha egy ember bizonyos meghatározott szimptómákkal ott tartózkodott. „hogy meg ne haljon”. tisztátalan lesz. A követendõ eljárással kapcsolatos elõírások nem engedtek kibúvót: „Minden ágy. Egyrészt Mózes sohasem pillanthatta meg Istene orcáját. halállal lakoljanak…” (3Móz 20.2) Szomorú. és a választott népnek semmilyen kibúvót nem engedve adta át tudását: „Ha valamely ember testének bõrén daganat. És akárki is. De az Ótestamentum ellentmondásai égbekiáltóak. tehát egyáltalán nem érintkezett vele közvetlenül. de annak felülete nincs mélyebben a bõrnél. hogy az meghágja õt: öld meg mind az asszonyt. a mi annak alatta vala. Azt. ha valaki az Úrhoz közelített. (3Móz 16.És nézze meg a pap azt a test bõrén lévõ fakadékot. sátrakat.

mint annyi más? Ámde: a Bibliában található elbeszélések „kivétel nélkül teljes értékû tudósítások Isten szaváról. fejezetében az Úr megerõsíti. mindig fel fog buzogni egy új forrás. A történelmi kutatások mindmáig azt bizonyítják. „nem tudta. jegyzetben). Az nem zavarja õket. Mózes arcával történt valami. föl a leplet. akik a Tóra minden egyes szavához ragaszkodnak.) A Bibliában Isten Mózessel és Ábrahámmal is több örök szövetséget kötött. Mi marad az ótestamentumi Istenbõl az ellentmondások felsorolása után? Egy agg jezsuita. egy új birodalom létrehozását – csakhogy nem történt semmi. olvassa el a harmadik fejezetet.24) Hol él ma „Isten népe”? Szétszóródva minden földrészen. jegyzet. hogy ez a bibliai hely eredeti-e. hogy egyet sem tartottak be ezek közül.29) Mózes talán az Úrral történõ negyvennapos találkozása után „sugárbetegségben” szenvedett? Peter Krassa már 30 évvel ezelõtt ezt feltételezte. gondolkodni fognak. mint azt. Mikor ugyanis a törvénytáblákkal lejött a hegyrõl. hogy vele szóljon. hogy sugárzik a Mózes orcájának bõre. és senki nem kívánja meg a te földedet…” (2Móz 34. mígnem bemene. biztonságot ad még akkor is. míg kijõve… És az Izrael fiai látták a Mózes orcáját. És mikor Mózes az Ur elébe mene. Ám úgy tûnik. ha engedik az embereket szabadon gondolkodni és kombinálni. Egyetlenegy sem helytálló ezek közül az idézetek közül (aki többet szeretne tudni errõl. hogy Isten talán valamiféle gondolkozásra késztetõ feladatot adott nekünk. és még ha sikerülne is erõszakos csoportosulásoknak elapasztani az áradó gondolatokat. ha a valóságban káosz uralkodik. hogy az ilyen szellemi attitûd nem teszi lehetõvé az értelmes megegyezést a szomszédos államokkal. De a gondolatokat nem lehet úgy megsemmisíteni. hogy Õvele szóljon. A szöveg hátralévõ részében nem esik több szó a lepelrõl. Ez a séma általános érvényû. Már utaltam arra. mint a kutatások eredményeit. Az ortodox zsidók. és az új csermelybõl folyam lesz. A hitnek nincs szüksége bizonyítékra. hogy féltékeny (14. akivel egyszer beszélgettem. Amíg az emberek életben vannak. Ez a folyamat vég nélküli. Szívük szerint már holnap. Többször is megjósolták Isten újbóli eljövetelét. nem szeretném ebben a fejezetben újra tárgyalni (lásd 33. Ámde minden vallásos társadalom éppen ezt próbálja megakadályozni. mivel a kutatás és a gondolkodás feltétlenül más eredményekhez vezetne. úgy gondolta.” (2Móz 34. miután megkapta utasításait az Úrtól a hegyen? Ezt éppoly kevéssé tudjuk. Ezékiel címszó). és hogy Mózesnek semmi esetre sem szabad más ország lakóival megegyezést kötnie. És egyáltalán nem csak a keresztényekre gondolok! A szabad gondolkodás a fanatikus hívõk számára iszonyatosnak tûnik. hogy az õ orcájának bõre sugárzik. valamikor a jövõben számítanak az új birodalomra. féltek közelíteni hozzá… Mikor pedig elvégezte Mózes velök a beszédet. Mi lenne a világból nemzetközi megegyezés nélkül? Az Úr megígéri: „Mert kiûzöm a népeket elõled és kiszélesítem határodat. [40] Az Ótestamentum alapján Mózessel valóban valami különös történhetett: „És a mint Áron és az Izrael minden fiai meglátták Mózest. Buzgó hívõk minden elképzelhetõ bibliai idézetbõl a Messiás visszatérését jósolták. hogy nem akarunk tudni. és Izraelt minden oldalról szorongatják a szomszédai. A hit azt jelenti. levevé a leplet. Rájöttök-e a válaszra? Bizonyára. vers). hogy az õ orcájának bõre sugárzik. (Idõvel. Eltorzultnak látszott volna Mózes arca.” [11] Ha az egész Biblia „teljes értékû tudósításokból” áll. és Mózes a leplet ismét orcájára borítá. Mózes második könyvének 34. forrás a 39. amíg ez az érdeküket szolgálja. és Karl Rahner teológiaprofesszor 29 . leplet tõn orcájára.metafizikai Istenre utalnak. mivelhogy Õvele szólott”. (2Móz 34. hogy Mózes soha nem látta Urát szemtõl szemben. vagy ugyanúgy késõbbi írók utánköltése.30–35) Le a leplet.

Vagy mindent. aki ellentmondás nélkül illeszthetõ minden filozófiai iskolába? A Bibliában éppoly kevéssé találjuk. A világegyetem állandóan robbanó és újraképzõdõ buborékokból áll. olyan. És templomot nem láttam abban… És a városnak nincs szüksége a napra sem a holdra. így jutott el 1948-ban George Gamow fizikus és asztronómus az õsrobbanás-elmélethez. Matematikai alapon fekete lyukakat számoltak ki. A Jelenések az Újtestamentumba vannak besorolva. Ez természetesen nem volt elegendõ az univerzum megértéséhez. Valaha huszonöt térdimenzió volt az asztrofizika komplikált világában – hogy még inkább megkeverjék a dolgokat –. amik viszont más teóriákkal álltak ellentétben. vagy semmit. hogy ölbe tett kézzel üljünk. Az a fõ. mivel az Edwin Powell Hubble-féle „vöröseltolódás” (az úgynevezett Doppler-hatás) alapján be lehetett bizonyítani. Egy átlagpolgár számára ez a tíz sem hozzáférhetõ – csak a tudománnyal foglalkozók fejében és számítógépeiben léteznek. és állítólag János evangélista a szerzõjük. nem tudják. ami szintén ellentétben áll Einstein megállapításaival. Új teóriákra volt szükség. Igazuk van. ami mindig is létezett? És 30 . amíg a tudósok fel nem fedeztek olyan nagy távolságra lévõ galaxisokat. és amennyiben ezek még nem álltak rendelkezésre. Felfoghatatlan! Olyan szó ez. Akár egy kristályvízzel teli fürdõkádban.és Újtestamentum szent iratainak „ugyanaz volt az ihletõje”. Ráadásul a Dopplerhatás következtében az említett galaxisok közül néhány a fénynél nagyobb sebességet ért el. akkor matematikai alapon létrehozták õket. Ebben szörnyû csapásokról lehet olvasni. A sok okos ember által kiagyalt összes teória ellentmondásos. akik évek óta olyan kijelentéseket tesznek. A tudósok és politikusok szidják ezt az ostobaságot. hogy hogyan jött létre. hogy világítsanak benne. amely… szálla alá a mennybõl… és a város utczája tiszta arany. gondolkozásra késztetõ feladat foglalkoztassa. De úgy látszik. és elhessegessük magunktól az aktuális problémákat. ám pillanatnyilag már megint beérik tízzel. És mibõl lett az. Az einsteini formulák szerint az univerzum nem lehet nyugalmi állapotban. és a tenger többé nem vala. Ámde – minõ csoda – ezen szörnyû idõk után új ég és új föld fog keletkezni: „Ezután láték új eget és új földet. Ettõl kezdve a világnak volt M-teóriája. hol kell keresni az ilyen gondolkodásmód forrását: a bibliai Jelenésekben. úgy képzõdnek egyre újabb buborékok – új õsrobbanások. Ez még az én iskolás koromban is megtámadhatatlan igazságnak számított. Mindig is létezett – állítják õk. 21–23) Ismerek ufóhívõket. Az M nemcsak membránt. És én… láttam a szent várost. Talán léteznek ezek a szálak – senki sem tudja bizonyosan –. és mindez „örök idõktõl” a „végsõ megváltásig” meg volt tervezve.szerint az Ó.” (János Jelenések 21.1–2. A galaxisok sebesen távolodnak egymástól. mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt vala. Mert az Úr állandóan ítéletet és büntetést követel. A Stanford Egyetemen mûködõ Andrei Linde fizikus kifejlesztette a „buborék világegyetem”-teóriát. hanem hogy egyáltalán létrejött-e az univerzum. és az emberiség egy kis részét magukkal viszik egy másik világba. Más asztrofizi-kusok nemcsak azon törik a fejüket. hanem misztikát is jelent. Ebben a tudományágban a legfelfoghatatlanabb dolog is lehetségessé válik. az új Jeruzsálemet. Ez addig tartott. új dimenziókra volt hát szükség. hogy az agytekervényeket új. akkor a hívõk a Jelenések fejezeteit is készpénznek kell hogy vegyék. mint más szent és nem szent írásokban. amely nem létezik az asztrofizikában. mint az átlátszó üveg. mert arra csábít. Ezek természetesen csak a hitetleneket sújtják. Az asztrofizika az elmúlt évtizedekben az univerzum létrejöttérõl és jellegérõl több modellel is szolgált. de nem magyarázzák meg az univerzum felépítését. melyeket már nem lehetett ezen teória keretei közé illeszteni. melyekkel a bosszú valamilyen angyala árasztja el a földet. hogy nemsokára földönkívüliek fognak megjelenni. Akkor hát mi van? Hol az az Isten. Így hát Edward Witten fizikus életre hívta a vibráló membránok elméletét. Oskar Klein asztrofizikus gondolta ki a fonalteóriát (a világegyetemet energiaszálak hálózzák be).

eltérõ sebességgel a világegyetem ürességébe. az információk egy darabjával rendelkezõ bit újra meg fog érkezni valamikor a robbanás középpontjába. hogy végtelen. hiszen a számítógép mindent tud. Mi. Ez az öntudat azonban a trilliárdnyi bithez van kötve. hogy minden memóriaegységet megszámozzon és egy bizonyos sorrendben megjelöljön. hogy a bolygón ocsmány tragédiát rendezzen. Minden megjelölt. egy bizonyos 31 . Kivéve. Errõl már a régi indiaiak is tudtak. Kivéve. vagy végezetül elnyeli saját energiáját. Mégis szeretném ezt a megfoghatatlan AZ-t legalább modellszerûen bemutatni. melyrõl idõközben azt már megtudtuk. a szétválás elõtt nem létezõ tapasztalattal több lesz a személyes tudat része. hogy ez a számítógép kifejlesztette személyes öntudatát. (Mely utóbbi természetesen ellentmond a fizika energiatörvényének. hogy egy bûzlõ. Egy. A mindentudás idõvel unalmassá válik – függetlenül attól. és a jövõben is bárkit elítéljen. emberek ezen az aprócska bolygón olyanok vagyunk. És azután saját magát robbantja fel. és büntetéssel sújtson. az õsszellemnek. Elhatározza hát a számítógép. Azért. Ennek ellenére minden bit egy mûvelet. Eszmecseréknél a következõ gondolatmenettel próbálkozom: Képzeljünk el egy száztrilliárd memóriaegységgel – szaknyelvben bitekkel – felszerelt számítógépet. Ez természetesen önellentmondás. lármás és veszélyes jármûvön meglátogassa mikroszkopikus méretû planétánkat. A robbanás pillanatától kezdve a visszatérés másodpercéig egyetlen bit sem tudta. hogy véget vet az unalomnak. A számítógép kezdetben meglévõ tudatossága megszûnt. ha ez az értelem egy napon egy õsibb intelligencia hatására kitágulna. de azt még nem. Ha ez a számítógép kilõné magát a világegyetembe. Hol van azonban még hely ebben a modellben a „jó Isten” számára? Az õserõnek. Big Bang – õsrobbanás. a fekete lyukak és vonalak elõtt. Marad egy gigászi univerzum trilliószámra létezõ csillagokkal és bolygókkal. Képzeljük el továbbá. a szuperagy személyes tudata ismét helyreáll – egyetlen lényeges különbséggel: minden egyes bit átélt valamit a robbanás pillanatától a visszatérésig. hogy úgy mondjam. vagy „ki hozott létre engem?” „Honnan jövök?” – nem lett volna rá felelet. állandóan morgó népet. hogy valaha aprócska része volt egy nagyobb tudatnak. füstölõ. Ha a hosszú út alatt egy bit feltette volna magának a kérdést: „mi értelme és célja van a száguldásomnak”. higgyen benne és szeresse. körülírni vagy akár kikalkulálni is lehetetlen az emberi értelem számára. akár a mikrobák egy hatalmas óceánban. hogy megújul-e állandóan és újjászületik-e valahol. Minden memóriaegység újra elfoglalja majd eredeti helyét. hogy a háttérben valami még nagyobb áll. ámde – megértésüket kérem! – ez végül is csak egy demonstrációs modell. Mindezt azért.) Csak egy igazság vehetõ ki világosan. Történt valami. ami már az õsrobbanás elõtt is létezett. nincs többé. hogy az elbutult emberiség elismerje. Nem éppen keresztényi eljárás. amelyik – legalábbis az Ótestamentum leírása szerint – még sokáig nem akart hinni ebben az Istenben. az emberi nyelvben semleges nemûnek kellett lennie: AZ. Azért. hogy komolyan hisszük: a teremtés nagyszerû szelleme pusztán azért kezdett ebbe a gigantikus játszmába. hogy az emberek közül kiemeljen magának egy makrancos. A számítógép mindentudása megnövekedett. Bitek trilliárdjait lövi ki méretüktõl függõen. Honnan vegye ezeket? Hiszen már mindent tud! Most a számítógép agya nekilát. Ezt követõen a világegyetem története újra elölrõl kezdõdik. személyes öntudata elpusztulna. és új tapasztalatokat fog gyûjteni. és esetleg megsejtették volna.hogy fog mindez végzõdni? Paul Davies [41] fizikus az õsrobbanás (Big Bang) mellett feltételez egy Big Chrunchot (nagy összeomlás) is. Mégis annyira fontosnak tartjuk magunkat. Ezt természetesen a számítógép agya is tudja. hogy létezik-e egyáltalán az idõ fogalma vagy sem. Utána lehet olvasni a védikus iratokban. De az eszes Önmegsemmisítõ a robbanás utáni jövõt elõre programozta. ha egy egész rakás memóriaegység összetalálkozott volna. amely minden keletkezés kezdete elõtt létezett. a buborékuniverzumok és minden általunk elgondolható gondolat elõtt. Ezt az AZ-t megérteni. gyermekeket és népeket semmisítsen meg.

„mi okból” kérdésekkel kínozza magát. és a teremtést dicsérik. mindenféle õsrobbanás elõtt léteznie kellett. • A genetika. melyet az új tapasztalati faktor megsokszorozott. ámde – ahogy Pucetti professzor. muzulmánok). Mindnyájan az AZ-hoz tartozunk. hogy valamennyien annak a hatalmas AZ-nak vagyunk apró részei. mely az Isten-fogalom szinonimája. az úgynevezett jelentõs hitigazságok közül egyre sem tettek szert ily módon. Hogyan mutatkozunk be a földönkívülieknek? Azt akarjuk. honnan vette János ezt a sziporkát. és az Ige vala az Istennél. Odakünn az univerzumban. akkor sokat értem el. Én amellett vagyok.1–3) Nem tudjuk. [43] Új évezred kezdõdött… Milyen a dolgok állása? • Az emberiség öt nagy vallásra és ezer rivalizáló szektára forgácsolódott szét. Miként a számítógépbitek. Ezek a filozófiai képek nem újak. hogy mi is egyesítjük magunkban a teremtés okát és eredményét. Vagy mert megkínoztuk Istenünk fiát. Mit kellene hát tenni? Romboljuk le a templomokat? Robbantsuk fel õket? Soha! Ahol az emberek összegyûlnek. • Elõbb vagy utóbb kapcsolatba fogunk kerülni földön kívüli intelligenciával. és Isten vala az Ige. Ha ez a leegyszerûsített hasonlat segíthet abban.” (Jn 1. hogy az AZ-jelenséghez közelebb kerüljünk. Ilyen nézõpontból a faji diszkrimináció is humbuggá válik. az asztronómia és a kommunikációs eszközök sosem volt méretûvé tágították horizontunkat. háborúzó és rémtetteket elkövetõ vallások vezettek minket ehhez a felismeréshez. hogy a feladat végén tisztán és világosan felismerhessük: bibliai megnyilatkozása alapján az ótestamentumi Isten nem metafizikai jellegû volt. a mi lett. A megoldás valahol máshol van.). Olyan gondolatokkal. hogy a harmadik évezredbe való átlépéssel érjen véget a földön a sokistenhitûség. a filozófus és teológus írja: „A tudást nem feltétlenül tudományos úton kell megtalálni. és iszonyú módon keresztre feszítettük.” És valóban. a nagyszerûnek azon általános érzete 32 . Valamennyi filozófia a „miért”. A gondolkodásra késztetõ feladat megoldása éppen az lehetne. mert szombaton nem használjuk a villanykapcsolót (ortodox zsidók). Más Napok és az összes anyag trillióival egyetemben mikroszkopikus nagyságú részei vagyunk az AZ-nak. mert teheneket és kövér patkányokat tartunk szentnek (hinduk stb. „honnan”. melyek segítségével gyermekek és félvadak számára lehetséges egy elmesélhetõ történetet közvetíteni. akkor az AZ maga a teremtés és egyidejûleg saját teremtésének terméke. És végtére is az akarnok. hogy az õsrégrõl ránk hagyományozott iratok ismernek hasonló elképzeléseket. Ha azonban az AZ-jelenség úgy határozott. Azzal a különbséggel persze. hogy az AZ-nak. amelyre a vallások az Istenfogalmat alkalmazzák.teremtési eljárás kezdete és vége volt egyben. hogy két évezred alatt az Isten-fogalmat lehetetlen elképzelésekkel terhelték meg. Mindnyájan részei vagyunk ennek az õserõnek. Csak az a szomorú. Csupán a legvégén Teilhard de Chardin (1881–1955) Omega-pontját [42] elérve fogjuk csak újra megérteni. Mintha a hangvilla megcsendülése inspirálna. Ennek a vége beláthatatlan. és vissza fogunk találni a végtelen kozmologikus közösségbe. Számomra logikusnak tûnik. mert nem eszünk disznóhúst (zsidók. hogy egy idegen intelligencia szellemileg alacsonyabb rendûként kezeljen minket. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett. hogy a Biblia és más régi iratok ellentmondásait – erre még visszatérek – analizáljuk. az AZ-nak. János evangélista így írja le a keletkezést: „Kezdetben vala az Ige. mi is egységben találunk újra egymásra. erõs és jólesõ közösségi érzés uralkodik. Minden elmélet ellenére át fogjuk lépni a fénysebességet. hogy egy kevés idõre anyaggá alakul át. pusztán a jelenkori számítógép-hasonlat az új. Az a megbabonázó.

amit Istennek nevezünk.lebeg a helyiségben. Ezek a gyülekezõhelyek szükségesek maradnak. az univerzum hatalmas szelleme közös dicséretének helyei. 33 . A többi meglehetõsen felesleges. a meghatározhatatlan. az AZ. A templomok az eszmélkedés színhelyei.

ami „hitünket” érinti. Ekkor tüzelt pisztolyából a merénylõ. május 13-án János Pál pápa csak hajszál híján menekült meg a haláltól. hogy nem hozhatja nyilvánosságra a titkot. A kettõ között nemcsak fokozati. mivel „hitünket” érinti. hogy az ellenkezõ oldal. Nem így van. a római Hittani Kongregáció elnöke és német bíboros kenetteljes szavakkal kommentálta a nyilvánosságra hozatalt. míg maga is emberré nem lett. János Pál pápa pedig 1980-ban Fuldában azt nyilatkozta a meglepett újságíróknak: „A súlyos tartalom miatt Szent Péter hivatalában elõttem járók egy diplomatikus változatot részesítettek elõnyben. (Helmut Qualtinger) A Vatikán 2000. Az univerzális kinyilatkoztatás jellemzi Istennek az egész emberiség számára történõ megnyilvánulását.” Megtudjuk továbbá. „Az egyház tanítása különbséget tesz az univerzális és a személyes kinyilatkoztatások között. Minden mást bízzatok az Istenanyára”. Merthogy a személyes kinyilatkoztatás csak akkor jön Istentõl. Egészen addig. A személyes kinyilatkoztatás a hithez nyújt segítséget. Ali Agca a Szentatyára a Szent Péter téren. az emberekkel közös történelme is egyetlen. ha az Evangélium felé vezet. június 26-án nyilvánosságra hozta „Fátima harmadik titkát”. Ez minden idõben érvényes. akkor biztosan nem a Szentlélektõl származik. aki minket az Evangélium felé és nem tõle el vezet. aki Õexcellenciáján. századi üldözésérõl. Azt kell ebbõl következtetnem. És mi áll a valóságban az (állítólagos) harmadik titokban? Nincsenek benne szenzációk. Íme a Vatikán által közreadott változat: „Irántatok és Istenem iránti engedelmességbõl írok. hanem lényegi különbség áll fenn. Mivel Isten egyetlen. Ha már az örökkévaló Isten megkülönbözteti a személyeset és az univerzálisát. hogy nyilvánosságra hozzák ezt a titkot… Imádkozzatok. mert a Bibliában Isten fokozatosan engedte. az Ördög is osztogat személyes kinyilatkoztatásokat? Az egész világon nagy várakozás elõzte meg Fátima harmadik titkát. és olyan sincs. nincsenek medrükbõl kilépõ tengerek. akkor a személyes kinyilatkoztatásnak is Istentõl kellene származnia. mert még 1960-ban azt mondta a pápa. ha a következõt tudja: Ha azt kéne olvasniuk. akkor igazán nem kellene többé arra vágyniuk. hogy emberré vált fián. „Ha a személyes kinyilatkoztatás Krisztussal ellentétes irányba vezet… vagy akár más és jobb. melynek eredménye a kétrészes. és a beteljesedést Jézus Krisztus életével. hogy a személyes kinyilatkoztatás a hitre és arra a bizonyosságra vonatkozik. nincs világvége. Ebben állítólag beszámoló található az egyház 20. az Evangéliuménál fontosabb rendnek tünteti fel magát. Joseph Ratzinger. hogy az óceánok egész földrészeket árasztanak el. Ráadásul a nyilvánosságra hozott szöveg nem is felel meg a valóságnak. A személyes kinyilatkoztatás tekintélye lényegesen különbözik az univerzális kinyilatkoztatásétól. [45] Ilyen súlyos kijelentések után valami világrengetõt lehetne várni. II. hogy az emberek felismerjék. mondja a mélyen hívõ bíboros. Ezenkívül minden kereszténynek elég kell hogy legyen. hogy 1981. halálával és feltámadásával érte el. hogy Isten szól. fejezet HAZUGSÁGOK FÁTIMÁVAL KAPCSOLATBAN Az álszentek erkölcsi megbotránkozás segítségével látszanak szentnek. Azért hívják kinyilatkoztatásnak. A személyes kinyilatkoztatás mértéke és értéke a Krisztusra történõ hivatkozástól függ. se milliónyi halott. hogy emberek millióit egyik percrõl a másikra elszólítja a halál.és Újtestamentumból álló Biblia lett.2.” [44] Zavaros logika. Közismert. a méltóságos leirai 34 . és ne kérdezõsködjetek. Jézus Krisztuson keresztül az egész világot magához vonzza és eggyé váljon vele. Ó. és megjósolják a pápa ellen elkövetett merényletet.

és amely a hívõk számára az igazság legfelsõ fórumát is megtestesíti – tett közzé. ezért nem is cselekedhetett szabadon…” Itt szerényen közbekérdeznék: mi köze az 1981. nem olyan film. melyet a Vatikán – mégiscsak a római katolikus egyház legfelsõbb fóruma. semmilyen múltban történt vagy jelenben zajló dologról nem szól – a pápa elleni merényletrõl sem. mint a tükör elõtt elhaladó személyek«. és lángok csaptak ki belõle. megölte.” A lángpallosos angyal a törvényes rendet jeleníti meg. melyek körülveszik. A két rész után. hogy ez a Szentatya. excellenciás uraim. papokat. melynek csúcsán durva. a Szentatya átment egy nagy. amit már bemutattam nektek. Ratzinger bíboros szerint: „Ezért teljesen elhibázottak a titok azon végzetorientált értelmezései. mely a rögzített jövõt mutatja. a legjobb esetben is csak féligazság lehet vagy félhazugság. szerzeteseket és szerzetesnõket láttunk. melyekkel útközben találkozott. amikor Fátima harmadik titkáról nyilatkoztak. és reszketve. annál zavarba ejtõbb a gondolkodásmódjuk. aki lõfegyverekkel és nyilakkal lõtt rá. amint egy meredek hegyre kapaszkodtak fel. hogy az 1981. bûnbánat. Az egyház útját tehát kálváriaként ábrázolják… 35 . vagy most hazudik a nagyméltóságú Ratzinger bíboros. amikor hozzáértek a Miasszonyunk jobb kezébõl kisugárzó fényhez: az angyal bal kezével a földre mutatott. és az volt a sejtésünk. aki bal kezében egy lángpallost tartott. Sokkal inkább van szó „egy nagy városról. se másokra nem lõttek. Maga az ember hívta ki önmaga ellen a lángpallost találmányaival. Amikor megérkezett a hegyre. Sajnálatomra. Ebbe gyûjtötték a mártírok vérét. Vagy korábban hazudtak a pápák. ingadozó léptekkel. mely félig elpusztult”. Miasszonyunktól balra és kissé fölfelé egy angyalt láttunk. és nagy hangon kiáltotta: Bûnbánat. Nemcsak a város házai hevernek részben romokban. melyek például azt mondják. hanem a (lehetséges) jövõ „pozitív irányba történõ megváltoztatására vonatkozó” terv. Ráadásul a Vatikán által nyilvánosságra hozott variáció. penitenza. mintha fel akarnák gyújtani a világot. Kommentárja szerint: „A pápa a többiek elõtt jár. amikor a pápára lõttek. de a lángok kialudtak. a kard szikrákat szórt. mindegyiknek egy kristály öntözõkanna volt a kezében. Milyen eszközzel? Természetesen bûnbánattal és belátással. Hogyan értelmezi a Római Hittani Kongregáció elnöke ezeket az ellentmondásokat? Ratzinger bíboros szerint a napvilágra került titok kulcsszavát „salvare le anime” (megmenteni a lelkeket) kell ezen érteni. Ez jut kifejezésre a „penitenza. Ekkor egy csoport katona. május 13-i merénylõnek egy félig lerombolt városhoz? Mi köze egy csapat katonához? És mi köze ahhoz. melyben a Szentatyát sok más emberrel egyetemben lelõtték. Hasonlóképpen haltak meg egymás után a püspökök.” [44] Ez a publikáció. paratölgyhöz hasonlatos fatörzsekbõl való nagy kereszt volt. papok. melyet a fátimai gyerekek megpillantottak. A kereszt két ága alatt két angyal volt. penitenza” (bûnbánat. hanem a pápa útja meggyilkoltak holttestei mellett is vezet el. Ratzinger bíboros a bejelentett jövõ képét homályos múlttá ferdíti el. Márk evangéliumának elején emlékeztetnek minket: „Térjetek meg és higgyetek az evangyéliomban. 1981.püspök úron és mindnyájunk legszentebb anyján keresztül megbízott engem ezzel. amelyhez hívõk milliárdjainak serege tartozik. akik istenhez közeledtek. bûnbánat! És egy hatalmas fényben láttuk. letérdelt a nagy kereszt lábánál. félig lerombolt városon. „nem megváltoztathatatlan jövõ”. május 13-án. láttunk egy fehérbe öltözött püspököt. fájdalommal és aggodalommal eltelve imádkozott a halottak lelkeiért. május 13-i merénylõ az isteni terv gondviselés által irányított eszköze volt. hogy Isten »úgy néz ki. szerzetesek és különbözõ világi személyek. Az egész látvány. bûnbánat. eltérõ társadalmi osztályból való és különbözõ rangú férfiak és nõk. Különbözõ más püspököket. se Róma nem volt félig elpusztítva. reszketve és szenvedve mindazon borzalmak következtében. hogy a pápa mellett sok más embert is meggyilkoltak? Minél magasabban állnak az egyházi hierarchiában a teológusok. Mielõtt megérkezett oda. bûnbánat) szavakban. és a lelkeket itatták vele.

saját sorsát felismernie benne? Nagyon közel járt a halálhoz. Ki tulajdonképpen az Újtestamentum szerzõje? Kinek a hatására jött létre? A Jóistenére? A törzsolvasó bocsássa meg nekem. Úgy gondolják. hogy az Ótestamentum ellentmondások gyûjteménye. Mi van a kezünkben? Másolatok. [11] Eszerint az Újtestamentum az Ótestamentum folytatása. pedig a valóságban már 1980-ban nyilvánosan beszélt róla. és nem sokkal ezután lejegyezték egy krónikába. ha most idézek egy részt egyik korábbi könyvembõl. melyek beleavatkozhatnak a történelembe. a hit erõsebb. és különbözõ szerzõktõl származott. hogy az evangélisták végül átélték mesterük vándorlásait és csodáit. És ez az 1500 másolat is másolatok másolata.és Ujtestamentum állítólag azonos hatásra keletkezett. hogy akkor egy „mano materna” (anyai kéz) mégis „másfelé irányította a halálos golyót. A „félig lerombolt várost” az elmúlt évszázaddá értelmezik át. mint a fegyverek. az csupán feltételezés. A hegyre történõ nehézkes felkapaszkodásban nyugodtan több pápa alakját láthatjuk összefoglalva. mint a töltények. amit azonban „örök idõktõl fogva” csak Krisztus prológusának terveztek. Ebben a fátimai hihetetlen történet kezdetérõl van szó: [39] Minden hívõ keresztény meg van gyõzõdve arról. hogy az eltelt évszázad a mártírok… két világháború és sok helyi háború évszázada volt. Ebben a pápa alakja különleges szerepet játszik. azokat a papokat és szerzeteseket. Az. a lángpallost egy emberi találmánnyal azonosítják. amely végül is nem ölte meg a pápát. és a golyót. mások azt mondhatnák. melyen ne bukkannának fel ellentmondások. A kereszténység az Ó. ha már egyszer a harmadikat meghamisították? Minden a képzelet világából származik. életszabályait és jóslatait tanítványai – úgymond – jegyzetelték. hogy különbözõ korokban keletkezett. és lehetõvé tette a halállal vívódó pápának. hogy a Biblia tartalmazza Isten szavát.Ebben a képben egy egész évszázad történelmét láthatjuk tükrözõdni… A látványból felismerhetjük. május 13-i kijelentése). május 13-i merénylet után elkérte a maga számára a harmadik titok szövegét. Egyáltalában. és egyetlen másolat sem egyezik a másikkal. De haladjunk sorrendben: Azt remélem. Ennek a „krónikának” azt a nevet adták: „õsszövegek”. a fantáziálásból. mikor az 1981. ismét mások: az egyháztörténet meghamisításából. 36 . Mária hárította el. Isten – a teológia szerint – speciális szövetséget kötött Izrael népével. és az idõszerû szükségleteknek megfelelelõen változtatták meg õket. Ténylegesen – ezt néhány évi fõiskolai képzés után minden teológus tudja – mindebbõl semmi sem stimmel. hogyan alakul ki egy ilyenfajta szellemi magatartás? Az Istenanya személyesen bocsátotta a fátimai gyerekekre vízióikat – milyen Istenanya? Mi történt voltaképpen az 1917-és évben Fátimában? És hogyan gyûltek össze ezek az üzenetek-titkok? Vajon mit tartalmaz az elsõ és a második titok. a „néphit” szerint a názáreti Jézus beszédeit. mely méltatlan egy metafizikai Istenhez. akiket a pápa elleni merényletben nem gyilkoltak meg. melyek kivétel nélkül a Krisztus utáni negyedik és tizedik évszázad között keletkeztek. és hogy végül az imádság erõsebb. Egyetlen oldal sincs ezekben az õsszövegekben. És állítólag a pápa Fátima harmadik titkát elõször az 1981-es merénylet után olvasta. Emlékezzünk vissza: az Ó. ismét azt mutatja. hogy ne lépje át a halál küszöbét” (a pápa 1994. és megmenekülését õ maga a következõ szavakkal értelmezte: „egy anyai kéz irányította a golyó útját. Vajon nem kellett-e a Szentatyának. hogy nincs megváltoztathatatlan sors. a múlt mártírjaivá alakítják. A vízióban a mártírok útján a pápát is meggyilkolják. Az utánzó szerzõk másolatról másolatra máshogy fogták fel a sorokat. Ami az evangéliumokat illeti.” Amit itt a nyilvánosságnak föltálalnak. hogy a hit és az imádság olyan fegyverek. az elsõ fejezetben világossá tettem. A sok fáradozás és a teológiai szõrszálhasogatás ellenére ezek az õsszövegek egyáltalán nem is léteznek.és Újtestamentumra épül. Több mint 80000 (nyolcvanezer!) eltérést számoltak meg.

A Codex Sinaiticust. Titus (39–81) Krisztus után 70-ben lerombolta Jeruzsálemet. hogy ugyanazt a helyet az egyik korrektor az egyik. Hogy jutott a kereszténység egy Istenanyához? Minden a zsinatokkal kezdõdött. attól függõen. és új „õsszöveggel” helyettesítettek. ha az ember figyelembe veszi. A nem keresztény Konstantin még egy hatalmas szolgálatot tett az egyháznak. Milyen egyházpolitikai döntések meghozatalában mûködött közre ez a pasa? A niceai zsinatig az alexandriai Arius véleménye volt érvényben: Isten és Krisztus nem azonos természetûek. átadta nekik üzenetét – a három titkot. hogy az adott vallási iskola milyen dogmatikus felfogást képviselt. a leghíresebb õsszöveget – a negyedik században keletkezett. melyek legkevesebb hét korrektortól származnak. megsemmisítésrõl. a felavatás alkalmából minden keresztény szerénységtõl mentesen. 274–337) Niceába hívta össze a fiatal kereszténység elsõ zsinatát. hogy szûkös idõkben eladhassák gyermekeiket. Maga a császár (aki akkor nem volt megkeresztelve. Nem kevesebb. rontásról és kitörlésrõl”. Tetején a császár a legyõzhetetlen nappal. A Mithrász-féle (a fény õsi perzsa istene) napkultusz követõje volt. hogy akarata egyházi törvény. dr. hogy az „õsszövegek” hamisítványok. elismerték még egyetemes püspöknek is. a másik pedig éppen ellentétes értelemben javította vagy visszajavította. megkeresztelésére halálos ágyán került sor) személyesen elnökölt a zsinaton. Csak miután a római császár. Konstantint még a keresztény korba belenyúlóan is „legyõzhetetlen napként” ábrázolták a pénzérmeken. Dr. és egyetlen kortárs sem írt a szemtanú hitelességével bíró beszámolót. Ennek alapján a püspökök közfelkiáltással fogadták el a Niceai hitvallást. Konstantin a rabszolgaságot sem szüntette meg. Bizáncnak nevét kölcsönözte. mint 16 000 (tizenhatezer!) javítást tartalmaz. tiszteletben részesült. Ez a császár által kibocsátott birodalmi törvényként vallási dogma (hitelv) lett. de még inkább a tervszerû javításoknak köszönhetõen teljesen kibogozhatatlan káosz keletkezett a szövegben. De ez már régen történt. meggyalázásról. Egészen nyíltan beszéltek „betoldásról. semmi köze nem volt a valláshoz. Közben pedig Konstantinnak halvány fogalma sem volt Jézus tanításáról. Friedrich Delitsch egymaga 3000 másolási hibát talált az õsszövegben. melyet a hívõkkel nem mernek közölni. [46] Mindez érthetõvé válik. Mindenesetre az alkalmi. Mi köze ehhez Fátimának? Fátimában Jézus anyja. Amikor a régi görög kereskedõvárosnak. hogy az evangélisták közül egyik sem volt Jézus kortársa. mint a Codex Vaticanus – 1844-ben a Sínai-kolostorban találták. hanem csak hasonlóak. Konstantin arra kényszerítette a zsinatot. kezdett el valaki Jézusról és a körülötte csoportosulókról írni. u. Idõszámításunk szerint 325-ben Konstantin császár (Kr. A fõpásztorok a kereszteletlent. öntsenek izzó ólmot szájüregébe. javításról. Az Újtestamentum elsõ írója. Már az elsõ Krisztus utáni évszázad egyházatyái legalábbis abban egyetértettek. hatalmas oszlopot emeltetett magának.Ezekben a bibliai „õsszövegekben” hemzsegnek a könnyen kimutatható hibák. és a szõrszálhasogatás semmit sem változtat az objektív tényálláson. és Konstantinápolyt – ma Isztambul – a Római Birodalom fõvárosává tette. hanem elrendelte. Színtiszta erõpolitika nyilvánult meg benne.” [47] Ez az a tényállás. és mint ilyen. a zürichi specialista jegyezte meg ennek kapcsán: „Elég gyakran elõfordult. aki magától értetõdõen valamennyi szavazáson részt vett. Robert Kehl. ahogyan Konstantin kiválasztotta a 318 püspököt. hogy foglalja határozatba az Atya és Jézus lényének egységét. Márk evangélista saját variációját legkevesebb negyven évvel mestere halála után körmölte le. Egy elsõ osztályú szakember. hogy ha egy rabszolgát étellopáson érnek. Annak a módszernek. Megjelent a fátimai gyerekeknek. Így vált Jézus Istennel egyenlõvé. Eddig az 37 . Ezenkívül megengedte a szülõknek. Teljesen császári módon tudtára adta mindenkinek. az Istenanya nyilatkozott meg. Néhány helyet rögtön többször is megváltoztattak.

Az egyház még ma is ebbõl a Szentháromságtanból él. Theodosius puhány ember volt. Ezért Mária esetében is nélkülözhetetlen volt a szûzen szülés ténye. Mit határozott az epheszoszi zsinat? Máriának mint Istenanyának tiszteletét.és nyugat-római császárok. bár kereken hatszáz évvel Krisztus születése után írták. Crispust. Csiribí-csiribá. hogy valódi nyúzója volt a szegényeknek. Faustát. hogy a következõ évben meggyilkoltassa néhány közeli rokonát: fiát. Ezért a zsinatot csak ritkán tisztelték meg jelenlétükkel. Valentianus nyugat-római császár anyja. és az alsóbb néposztályokra elviselhetetlen terheket rakott. Ez lett a nicea–konstantinápolyi hitvallás. Arról volt szó. Theodosius kortársa. A kereszténységnél régebbi vallások közül a legtöbben már ismertek Anyaistennõket. és nevüket „Istenanyára”. azt megkínozták. Az egyház õt is a „nagy” melléknévvel ékesítette fel. Ez pedig nem valamilyen szellem sugallatára történt. Ez a Theodosius a keresztény tant tette államvallássá (ezért „nagy”). és minden (a célnak megfelelõ és nem megfelelõ) alkalommal szûziességével dicsekedett (amin már kortársai is csak mosolyogtak). amikor visszavonult a 38 . az idõsebb. a Fiú és a Szentlélek lényének azonosságára változtatják. Mindenesetre a csodálatos felfedezés nem akadályozta meg Konstantint abban. Egyikük sem volt éppen példaértékû keresztény. És – a teológia ínyenceinek való – a niceai határozatot az Atya és a Fiú lényének egységérõl az Atya. Konstantint. Galla Piacidia gyámsága alatt állt. Ezért rögtön a zsinati határozat kihirdetése után az Epheszoszban található Artemisz-szobrokra glóriát illesztettek. Ilyen volt az a császár és fõpap. Egy Gabri-El nevû angyal útján esett teherbe. II. akik természetesen mind egy szálig különleges módon fogantak gyermeket. hogy Mária szûzen szült: „És emlékezz meg az írásban Máriáról! [Emlékezz arra]. aki még a nagy melléknevet is megkapta. a muzulmánok szent könyve. és aki nem engedte magát megkeresztelni. Ez a római imperátor erkölcseit tekintetve nem maradt el Konstantin mögött. A második zsinat 381-ben Konstantinápolyban volt. azt lemészárolták. az örmény. illetve „Istenszülõre” változtatták. és apósát.) hívta össze. hogy a más vallásokban már létezõ anyaistennõket semlegesítsék és a keresztény valláson belül egységesítsék. Négy évvel késõbb felépíttette Jeruzsálemben a Szent Sír-templomot. II. görög és orosz egyház végül szentté nyilvánította. playboyok voltak mindketten. mint „Isten emberét”. hogy romboljon le minden pogány szentélyt. azt. Theodosius (409–450) és III. A történelem számon tartja róla. Valentianus (425–55) közösen hívták össze. és életének gyilkosság vetett véget.idõpontig Jézus temetkezési helye ismeretlen volt. és a kelet. Theodosius császár (347–395. aki a fáraó leányát a vízen úszó kosárkára figyelmessé tette. A következõ zsinat Epheszoszban volt 431-ben. Valamilyen istenséget mindig belekevertek a dologba. Aki nem engedelmeskedett. A császár isteni ihlet segítségével 326-ban felfedezte az éppen ekkor istennel egyenlõvé vált Jézus sírját. és I. akit nõvére. hogy a 318 püspök határozatai isteni döntéssel érnek fel. hatalommániás és intrikus természetû Pulcheria tartott kordában. a Fiú és a Szentlélek egységét tartalmazó Szentháromságtant. Mi történt a Konstantinápolyban tartott második zsinaton? A gyûlés határozatba foglalta az Atya. Mirjamnak (Máriának) hívták. aki keresztülvitte. beszámol arról. akit öngyilkosságra kényszerített. Gábriel nem jelent mást. 390-ben – szûk tíz évvel a zsinat után – Thesszaloniké (Szaloniki) város cirkuszában 7000 ellene lázadó polgárt gyilkoltatott meg iszonyatos vérfürdõ keretében. Az Istenszülõ megtisztelõ címét adták neki. hanem egy politikailag motivált tett volt. Maximilianust. Maga a Korán is. Megbízta Ambrosius milánói püspököt. Egy ideig õ gyakorolta a régensi hatalmat öccse mellett. És honnan származott a Mária név? Mózes nõvérét. akit forrásban lévõ vízbe dobatott. feleségét. és aki végül egy köriratban tudatta a keresztény közösségekkel. hogy a Niceai hitvallás létrejöjjön. Epheszosz ugyanis Artemisz istennõ székhelye volt. Egyik császár sem kínozta magát világi vagy egyházi problémákkal.

aki Isten szavát magába fogadta. 1854-ben IX. és [hiszünk abban].« [Mária] azt mondta: »Honnan lenne nékem fiam.) A Mária név (Mirjam. amit a Biblia ihletett szerzõi írtak. akik nem tartoznak közétek. aki érintetlenül õrizte meg a szemérmét. és ennek megfelelõen a korábbi próféták kijelentései – részben legalábbis – már túlhaladottak. ami [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzánk. Nem teszünk különbséget egyikük javára sem közülük.) [48] Néhány sorral arrébb: „Elment akkor [Mária] véle az õ népéhez [karján] víve õt. 118. 610–632) Mohamed próféta halálának éve után arab nyelven nyilatkoztatták ki. november 18-án a katolikus egyház ünnepélyesen és a lehetõ leghivatalosabb módon kihirdette a dogmatikus alapelvekben: • A Bibliának Isten a szerzõje. • a Biblia minden része szent. és leküldetett Ábrahámhoz. Pius pápa kihirdette.hozzátartozóitól egy keleti helyre! És elfüggönyözte magát tõlük. A Koránban Mohamed tanúsítja azt. sorában megerõsítik a szûzen szülés tényét: „És [példának állította] Máriát.) Bár a Koránban Mária szeplõtelenül fogant gyermeket.” (3. Izsákhoz. Pius pedig még rátett erre egy lapáttal 1950-ben. hogy fiat nemzzen. 27–28. • a Biblia minden részét a Szentlélek befolyása alatt írták. Jákobhoz és [Izrael] törzseihez. Ezért – a harmadik szúrában – a zsidó tórát és a keresztény evangéliumokat nyomatékosan prófétai kijelentéseknek ismeri el.” (19. olyan. amit Mózes. 39 . hogy [csodás] jellé tegyük õt az embereknek és irgalmunkat tanúsítsuk [szolgáinknak]. »A te Urad azt mondta: ‘Könnyû ez nekem. • minden. a Korán azt parancsolja a benne hívõknek: „Ti hívõk! Ne kössetek szoros barátságot olyanokkal. és nem vagyok céda?« »Ekképpen [lesz]« – mondta [az angyal].) A mohamedán elképzelés szerint egyes-egyedül az iszlám az igaz vallás. hogy Jézus anyja szeplõtelenül. ‘Imrân lányát. 16–21. Az iszlám szerint Mohamed próféta összesen 23 év alatt jutott Allah kinyilatkoztatásainak birtokába. szúra. hogy Allah rajta keresztül már korábban is kinyilvánított szavát erõsíti meg. u. szúra. Azzal a döntõ különbséggel ugyan. szúra. Csakhogy ez évszázadokkal a kereszténység létrejötte elõtt történt. Mi [Allahnak] vetjük alá magunkat. Maya) Buddha születésénél is feltûnik. mert Mohamed az utolsó – vagy legújabb – próféta volt. szúra.) A 66. És elküldtük hozzá Lelkünket. és mi beléleheltünk a lelkünkbõl. és a túlvilágon a Kárvallottak közé fog tartozni. A keresztényeknél nemcsak a zsinatok magasztalták fel Máriát. 84–85. Ezt a katolikus teológusok éppen fordítva látják. és nincs benne tévedés. az igazsághoz hû.” (3.” A Koránt (Kr. És [neked ajándékozzuk]. hogy a Korán Isten legfrissebb kinyilatkoztatása. [Mária] azt mondta: »Menedékért fohászkodom az Irgalmashoz tetõled! Ha istenfélõ vagy [nem közeledsz hozzám]!« »Én csakugyan a te Urad küldötte vagyok« – mondta az »[és az a küldetésem]. attól az nem fog elfogadtatni. szúra. Buddhát egy Maya nevû szûzi királynõ szülte. szúra 12. 35. És bár Jézus próféta. Jézus anyja – így a dogma – „testben és lélekben” ment fel a mennybe. Azok azt mondták: »Mária! Hallatlan dolgot cselekedtél! Áron leány testvére! Pedig a te atyád nem volt rossz ember. Jézus és a próféták kaptak az Uruktól. • a Biblia tanítása megbízható. hanem más vallás után vágyakozik. hanem amúgy igazán a késõbbi pápák. hogy tiszta fiúgyermeket ajándékozzak neked. holott nem illetett engem ember. Mária mennybemenetelét dogmává (kötelezõ hitelvvé) emelte. És az iszlámmal szöges ellentétben 1965. s az anyád sem volt céda!«” (19. de semmi esetre sem Isten fia: „Nem illik Allahhoz. mintha a Szentlélek írta volna. Allah az egyetlen Isten arab neve. az (egyház által propagált) eredendõ bûntõl tisztán fogant. „Hiszünk Allahban és abban. És az tökéletes ember képében mutatkozott meg elõtte. a mennyekbe soha nem ment fel.’«” (19. Mivel az iszlám az egyetlen igaz vallás. Aki nem az iszlám. XII. Izmáelhez. Eldöntött dolog ez.

• a Katolikus Egyház van egyedül a teljes igazság birtokában. Pál pápa ünnepélyes credója óta 33 év telt el. Fátima a katolikus egyházzal és ennek Istenanyjával együtt áll vagy bukik. a „szent. amelyektõl az ember vagy megborzad. katolikus és apostoli”. az minden más vallást is érint. A vallásoknak hatalmuk van az emberek fölött. • a Katolikus Egyházra szükség van az üdvözüléshez. A Vatikán jelenlegi tanítómestereinek fejében olyan elképzelések uralkodnak. mit érdekel minket a teológiai kötélhúzás a keresztény gyülekezetek között? Valóban senkit sem kell hogy érdekeljen. A katolikusok vagy nem keresztények azt mondhatják maguknak: mi köze mindennek Fátima harmadik titkához? Mit jelentsen ez egyáltalán. hogy csak egyetlen igaz egyház van. mert ha egy vallás önhatalmúlag a többi fölé emeli magát. a katolikus egyház. mennyei 40 . És ez a magasságos. A Joseph Ratzinger bíboros vezetése alatt álló Katolikus Hittani Kongregáció által megfogalmazott Dominus Jesus (Jézus az úr) kezdetû nyilatkozat azt hangsúlyozza.Három évvel késõbb VI. Így például Joseph Ratzinger bíboros azt mondja. • egyedül a Katolikus Egyház nyilatkoztatja ki a tévedhetetlen igazságot. Korántsem! 2000 õszén a katolikus egyház ismét egyetlenségét és a többi egyházak feletti felsõbbrendûségét nyilatkoztatta ki. Ez a legkevésbé sem akadályozta a katolikus Karl Lehmannt. isteni fiának. hogy az egyházak kibékültek egymással. és végre felhagynak a mértéktelen önfejûsködéssel. az ökumené divatos volt. • a Katolikus Egyházra bízattak az összes mennyei javak.” [49] A Német Evangélikus Egyházak Tanácsa (EKD) logikus módon keserûen reagált Róma vaskalapos korlátoltságára. Pál pápa 1968. És ezáltal embereket is. június 30-i ünnepélyes credója nyomatékosan rögzítette: • a Katolikus Egyház az egyetlen igaz egyház. Azóta az egyházi méltóságok számtalan alkalommal folytattak megbeszéléseket más egyházak renegátjaival. vagy amelyeket az ember kénytelen fejcsóválva figyelmen kívül hagyni. mint amely „csapást mért az ökumenikus együttmûködésre”. Az EKD elnöke úgy jellemezte a nyilatkozatot. [50] Kinek higgyen a meggyötört hívõ? A világ katolikus kereszténysége mindenesetre köteles hinni Mária szeplõtelen fogantatásában. és ezzel ellentmondott a különbözõ felekezetek egyenlõségének. hogy õ az Istenanya. A hívõkkel azt hitetik el. és hozzátette: „Róma a változatlanság jegyében áll”. mennybemenetelében és abban. Jézusnak mennyei helyettese. a Német Püspöki Konferencia elnökét abban. hogy Krisztusnak csak egyetlen igaz egyháza van. emez pedig az uralkodó valláshoz. melyet Szent Péter utóda. VI. • csak a Katolikus Egyház tévedhetetlen tanításaiban. és ma is az. hogy éppen ekkor nyilvánosan ragaszkodjon ahhoz. mint az egyetlen igaz egyházat). mivel az individuum a mindenkori államrendhez kötõdik. hogy Krisztus az Izraelnek megígért Messiás. a pápa és a püspökök irányítanak. és a zsidóknak el kellene ismerniük Jézust (és ezáltal a katolikus egyházat. A Die Welt azt írta: „A katolikus egyház egy most nyilvánosságra hozott nyilatkozatban magát Krisztus egyetlen igaz egyházaként jellemezte. mivel ha a vallás hamis. • a Katolikus Egyház van egyedül a krisztusi szellemiség birtokában. de érinteni érinti az egész emberiséget. akkor az Istenanya sem jelenhetett meg és nyilatkoztathatott ki világrengetõ titkokat. úgymond. Mária. • a Katolikus Egyház az egyetlen igaz örököse az isteni ígéretnek.

53] A Nap reszketni és ingadozni kezdett. A fiú. Fátimában az õ nevével fémjelzett csodák történnek. hogy részeseivé válnak egy jelenésnek. akik többször fölkeresték Fátimát. A jelenések elsõ és utolsó napján. Három gyerek – Jacinta Martos. fekete vagy barna. hogyan szellemül át az arcuk. A Szentatya kinyilatkoztatta. feje körül csillagkoszorúval. köztük újságírók. és megkezdõdött a „fátimai Nap-csoda”. A Jacinta nevû kislány is fiatalon halt meg. A pápa 1999 júliusában tisztázta. Mi történt voltaképpen Fátimában? 1917 májusától októberig minden hónap 13-án három fátimai (Portugália. nem e világi fénybe borították. mely mintha a Föld mélyében lett volna. és 40 kilométeres körzetben figyelték meg. október 13-án egy kereken 70 000 emberbõl álló karaván zarándokolt a gyerekekkel a földekre. Széles e világon voltak már máshol is Mária-jelenések. mintha engedélyezni akarna egy pihenõt az embereknek. Hirtelen mozdult el jobbra és balra. és a vidéket valószerûtlen. akkor Lucia apáca Fátima második titkát csak 1929. hogy a mennyország nem egy hely a felhõk fölött. és végül. hogy a Nap néhány percre megállt. a Civiltà Cattolicában [54] publikálták. április 4-én halt meg. Miért ilyen késõn? Az elsõ titokban a gyerekek állítólag a pokol tüzét látták. mintha dézsából öntötték volna. hogy minden hónap azonos napján és azonos idõben jöjjenek újra ugyanarra a helyre. Francisco 1919. sõt azt mondják. 70 000 ember. Ezt meg is cselekedték. Egy ismételt megállás után a Nap tánca harmadjára ugyanolyan nagyszerûen kezdõdött el. és ma 94 éves. A Rózsafüzér Királynõje [51] jelent meg nekik fehér ruhába öltözött nõ alakjában. 41 . egy darabka tiszta kék ég vált láthatóvá. Aztán újra megkezdõdött a fantasztikus tûzijáték. és egyidejûleg telepatikus úton agyukba fogadták szavait. de a fátimaiak különböztek a többitõl. aki nyilvánvalóan onnan föntrõl való. csak Lucia maradt életben. Ez magukra a pápákra is vonatkozik.asszonyszemély jelent meg a fátimai gyerekeknek. minden év május 13-án és október 13-án Fátima a várakozás hatalmas kertjére emlékeztet. ahol angyalok hárfáznak. hogyan esnek térdre hirtelen a gyerekek. június 13-án jegyezte le. vörös és violaszínû sugarak lövelltek ki az égitestbõl. János Pál pápa egy nyilatkozatával. Ha hiszünk az egyház állításainak. ha 1917. A hétszázát! De az égben semmi sem lehetetlen. [52. 1917 nyarán és õszén ez volt a központi esemény. ami tulajdonképpen nyomorúságos feltételeket teremt bármiféle csodához. és egyre több ember kísérte ki a gyerekeket a földekre. Az esõ aznap úgy zuhogott. de megfigyelhették. a legszívesebben a Napcsodát élnék át még egyszer. éppen tizenegy éves volt. Ezrek remélik. Élénken és lelkesen mesélték el a gyerekek vízióikat. és hogyan beszélnek valakivel. a harmadikat pedig csak 1941. mintha átlátszó. hogy titokzatos üzeneteket adjon át nekik. élte át és tanúsította késõbb. Láttuk. Leírhatatlan volt – a tanúk vallomásai szerint. Francisco és Lucia Santos – élte át a „fátimai Miasszonyunk” jelenéseit. Estremadura tartomány) pásztorgyerek Mária-jelenéseket tapasztalt. A coimbrai Szent Teréz-konvent kolostorába vonult be. nagy sebességgel maga körül kezdett forogni. Manapság a fátimai bazilikában üvegfestmények ábrázolják a Napcsodát. Zöld. mit kell tartani a Paradicsom és a Pokol felõl. A jezsuita rend orgánumában. A kezdetben tett állami ellenintézkedések dacára Fátima számtalan zarándokúinak vált célpontjává. A Napcsoda összesen szûk 12 percig tartott. „Miasszonyunk egy nagy lángtengert mutatott nekünk. Ma a világ legjelentõsebb zarándokhelyei közé számít. De hirtelen felszakadoztak a felhõk. az Istenanya ugyanis egy csodát jelentett be. Nem akármilyen napon – mindig a hónap 13. Teljes 24 évvel azután. részük lesz egy csodában. hogy az Istenanyától megbízást kapott. izzó széndarabok lennének emberi alakban…” A gyerek látnokok ezen kijelentése homlokegyenest ellenkezik II. akár egy gigantikus méretû tûzkerék. Nem szabad hát csodálkozni. messze Portugália határain túl is. napján. A többi résztvevõ ugyan nem élt át jelenést. Az Istenanya ugyanis megparancsolta a gyerekeknek. augusztus 31-én. amint az Ördög és a lelkek ebben a tûzben merültek el.

” Ezek után a nyilatkozatok után a pápának logikus módon a Pokollal kapcsolatosan is állást kellett foglalnia. Oroszország (az akkori Szovjetunió) a gyõztes hatalmak közé tartozott. Csak 1957. A Pokol „nem olyan birodalom. amit Isten ad nektek. a sajátja volt. XXIII. És mit tesznek vele a titkos bizottságbeli urak? 1959. ahol régen a „tiszteletre méltó ikonokat” tisztelték. akár a szikra a puskaporos hordóban. Az agg fõpap a Szent Péter téren jelentette ki a zarándokoknak. január 3-án tisztázta le jegyzeteit. szörnyû világháború lesz. hogy azt láttam volna valamikor. „Ha azt látjátok. Lucia nõvér állítólag 1941. amely a halál után áll be. hogy a borzalmas második világháború az istenteleneket megsemmisítõ „istenítélet” formájában valósult volna meg. augusztus l-jén – csak másfél évvel késõbb – adják át a titkot a katolikus egyház fejének. a méltóságos leirai püspök úr és a legszentebb anya utasítására”.hanem egy létállapot. és újra kezdõdik a „fátyoltánc”. augusztus 31-én jegyezte le és 1941. az Istenanyától.” 66 éves vagyok most. hanem már a keresztény egyház elsõ évszázadaiban is. és tudatosan gonoszat cselekedtek. Az idõközben apácává lett gyerek csak 24 év múlva csinál jegyzeteket. Hogyan nézhettek a fátimai gyerekek egy olyan Pokolba. hogy XII. december 8-án egészítette ki a titkot. és további három évvel késõbb tisztázza le õket „a püspök… és a legszentebb anya utasítására”. mely a pápai nyilatkozatok értelmében egyáltalán nem létezik? A második titokban a csillagkoronás hölgy kinyilatkoztatta. A delphoi jósnõ. hogy ha átlépi a Halüsz folyót. Pierre Paul Philippe atyának O. és nem tudok arra visszaemlékezni.” Ezek arra kárhoztattak. Bár olyan ez az irat. Pius pápa regnálása alatt egy új. P. Felfoghatatlan! Egy gyerek 1917-ben rejtélyes. semmi pontosat nem lehet errõl tudni – a „nagy birodalomból” Oroszországot csináltak. A püspök lepecsételte a titkot tartalmazó borítékot. A kegyes püspök errõl nagylelkûen informálta Lucia nõvért. akik életükben hûek maradtak Jézus Krisztushoz. hogy az éjszakát ismeretlen fény világítja be. hogy a Paradicsom eleven és személyes kapcsolat a Szentháromsággal. A nagy birodalom.” beleegyezésével történik. e. Az átadás a „méltóságos bíboros úr Alfredo Ottaviani és a Szent Hivatal megbízottjának. János pápának. amelyben az elkárhozottak lelkeit az örök tûzben pörkölik vagy máshogyan kínozzák. „Azoknak áldott közössége. Kroiszosz megkérdeztette. Fátima második titka azt is kinyilatkoztatja. Pius pápa olyan birodalomról beszélt. hogy vonuljon-e csatába a perzsák ellen vagy se. hogy ez lesz az a jel. Engem ez a jóslat fatális módon emlékeztet a régi Görögországban mondott delphoi jóslatra. a püspök teljes 13 évig tartja magánál. Most itt van a harmadik titok. habár a látnok. éhezéssel. akik Istent újra és újra elutasították. és ha az emberiség nem hagy fel végre a tévtanok követésével. az egyház és a Szentatya üldözésével bünteti. 546-ban Kroiszosz király gyõzelmében biztosan kelt át katonáival a Halüszon – és a perzsák megsemmisítõ vereséget mértek rá. Az Úr a világot bûneiért háborúval. méghozzá „õexcellenciája. majd végül átadja a római Szent Hivatalnak. Lucia eredeti szövegében az Oroszország szó sehol sem fordul elõ. Számtalan katolikus templomot is elpusztítottak. ha nem ismerik el és tisztelik õt világszerte mindenhol. de nagyon fontos üzenetet kap a Mennyország királynõjétõl és a katolikus egyház legmagasabb rangú nõi képviselõjétõl. hogy ismeretlen fény világítja be az éjszakát. Ott a dúsgazdag uralkodó.” Nem. János Pál szerint a Pokol „létállapot. hogy soha ne élvezhessék Isten jelenlétét. Nos hát ikonokat nemcsak Oroszországban tiszteltek. XII. melyet szétzúzott. április 4-én adta át a lepecsételt borítékot a Szent Hivatal titkos archívumának. nagy birodalmat fog szétzúzni. II. és arra se. hogy egy nagy birodalom fog megsemmisülni. és Németországot földre terítették. és 13 éven keresztül a széfjében õrizte. Kr. Püthia jóslata úgy hangzott. Ki uralkodik tulajdonképpen a Vatikánban? A pápa vagy egy klerikus a Szent Hivatalból? 42 . Ám Lucia csak 1944. A pápák – vagy valamilyen bíborosok. melybe azok jutnak. akkor tudjátok.

Miért van egyáltalán szükség beleegyezésre ahhoz, hogy egy ilyen fontos dokumentumot átadjanak az egyház fejének? És miért 1959-ben? Mert a „fátimai Miasszonyunk” azt kívánta, hogy a titkot 1960. október 17-én – 43 évvel a fátimai jelenések után – nyilatkoztassák ki az emberiségnek. Ezt Lucia nõvér személyesen írta a harmadik titkot tartalmazó lepecsételt borítékra. Ott az állt, hogy vagy a lisszaboni pátriárka, vagy a leirai püspök bonthatja föl a borítékot. Késõbb Lucia nõvér azt mondta, hogy nem a „hölgy” jelölte meg az 1960-as dátumot, hanem õ maga, „mert úgy éreztem, hogy 1960 elõtt nem értenék meg”. Ha ez így van, akkor egy egyszerû apáca döntött arról, hogy egy roppant fontosságú üzenetet, melyet maga a Mennyek Királynõje közvetített, milyen idõpontban szabad továbbadni az istenség földi képviselõjének. És mit tesznek a földi képviselõk az egyedülálló üzenettel? XXIII. János pápa azt mondta a Szent Hivatal-beli uraknak: „Várjunk. Imádkozni fogok. Tudatni fogom, mit döntöttem.” [55] Ezután XXIII. János pápa úgy döntött, hogy pecsételjék le újra a borítékot, adják vissza a Szent Hivatalnak, és ne hozzák az emberiség tudomására a titkot. A római egyház legmagasabb rangú papja okosabbnak és bölcsebbnek érzi magát az Istenanyánál, akinek pedig igazán tudnia kéne, miért részesítette a látnok gyerekeket víziókban. VI. Pál, a következõ pápa együtt olvasta a titkot helyettesével, Angelo Dell’Acqua excellenciás úrral 1965. március 27-én, és ismét azt a döntést hozta, hogy adják vissza a borítékot a Szent Hivatalnak azzal az utasítással, hogy ne hozzák nyilvánosságra. Szinte hihetetlen! Ha a titok annyira egyszerû lett volna, ahogyan ma értelmezik, és amilyen formában nyilvánosságra hozták, akkor XXIII. János és VI. Pál pápának nem lett volna a legkisebb oka sem arra, hogy ne terjessze a nyilvánosság elé. Az a variáció, amit itt a fejezet elején bemutattam, állítólag a pápa és az egyház múlt századbeli mártíriumáról szól. Így hangzik Ratzinger bíboros magyarázata. Mi akadályozhatta volna a pápákat abban, hogy egy múltra vonatkozó történetet publikussá tegyenek? Az nem ismeretes, hogy mikor olvasta elõször II. János Pál – a jelenlegi pápa – Fátima harmadik titkát, 1980 elõtt kellett azonban történnie, máskülönben az az évi Fuldában tett látogatásakor nem beszélhetett volna róla. Második (vagy harmadik) alkalommal az 1981. május 13-i merénylet után kérte el II. János Pál pápa a lepecsételt borítékot. Õeminenciája, a kongregáció bíboros prefektusa, Franjo Seper 1981. július 18-án két borítékot adott át Eduardo Martinez Solamo excellenciás úrnak: egy fehéret, benne Lucia nõvér eredeti portugál nyelvû szövegével és egy narancsszínût az olasz fordítással. A pápa felnyitotta a kényes borítékokat, és (Martinezen keresztül) visszaadta a Szent Hivatalnak. [56] Ismét nem történt meg a nyilvánosságra hozatal. Két hónap telt el a pápa elleni merénylet óta, a Szentatya túlélte, és vatikáni lakosztályában lábadozott. Milyen kényszerítõ ok lehetett még ekkor arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra a titkot? Ugyanis, ha hiszünk a publikált változatnak, máris minden megtörtént, amit a titok elõre jelzett. De csak 2000-ben találta helyesnek a pápa, hogy a titkot a világ nyilvánossága elé tárják. Mi volt ennek az oka, ha tartalma annyira ártalmatlan volt, mint a publikált változaté? Az, hogy így nem stimmel a történet. Már 1983-ban ezt írta róla a Der Spiegel: „Közben arra vannak bizonyítékok régen megsárgult könyvekben, hogy a nyilvánosságra hozataltól nem az emberiségnek, hanem a Vatikánnak kell rettegnie.” [57] A pápák döntõ segítséget nyújtottak ahhoz, hogy Fátimából, az egykori falucskából nagyszerû zarándokhely váljék. A második világháború kellõs közepén, 1942. október 17-én XII. Pius pápa Fátimát „Mária szeplõtelen szívének” szentelte. 1982. május 13-án II. János Pál pápa felkereste Fátimát, és 100 000 ember elõtt misét celebrált, melynek keretében a legszentebb Istenanyát, a Szeplõtelen Fogantatást, a Rózsafüzér Királynõjét áhítatos tisztelettel övezték. 2000. április 19-én írta II. János Pál pápa a következõ levelet az agg Lucia
43

apácának a coimbrai kolostorba: „A húsvéti ünnepnapok örömujjongása közepette azzal a kívánsággal üdvözlöm önt, amit a Feltámadott intézett tanítványaihoz: »Béke legyen veled!« Örülök, hogy találkozhatom Önnel Francisco és Jacinta szentté avatásának régen várt napján, amely – ha Isten is úgy akarja – jövõ május 13-án fog megtörténni. Mivel azonban ezen a napon nem lesz idõ beszélgetésre, hanem csak egy rövid üdvözlésre, megbíztam Õexcellenciáját, a Hittani Kongregáció titkárát, Monsignor Tarcisio Bertonét, hogy keresse fel Önt és beszéljen Önnel. Ez a kongregáció a pápával legszorosabban együttmûködve dolgozik azon, hogy az igaz katolikus hitet megvédje, és amely, mint tudja, 1957 óta õrzi az Ön kézírásos levelét, mely az 1917. július 13-án Fátimában, a Cova da Iriában kinyilvánított titok harmadik részét tartalmazza. Monsignor Bertone, akit Õexcellenciája a leirai püspök, Serafim de Sousa Ferreira e Silva kísér, az én nevemben érkezik, hogy a harmadik titok értelmezését illetõen néhány kérdést tegyen fel. Tiszteletreméltó Mária Lucia nõvér, beszéljen nyíltan és õszintén Monsignor Bertonéval, aki személyesen fog nekem beszámolni az Ön válaszairól. Forrón imádkozom a Feltámadott Anyjához Önért, a coimbrai közösségért és az egész egyházért. Mária, az egész zarándokúton lévõ emberiség anyja tartson meg minket mindig Jézusnak, az õ szeretett fiának és a mi testvérünknek, az élet és dicsõség urának közvetlen közelében. Különleges apostoli áldással: II. János Pál” 83 év múlt el azóta, hogy a fátimai gyerekek elõtt felfedték a titkokat. II. János Pál pápa legalább 18 éve ismeri a harmadik titkot, és csak most, 2000-ben küld a Szentatya egy magas rangú megbízottat a coimbrai kolostorba, hogy az az öreg és tiszteletreméltó Lucia apácának „néhány kérdést tegyen fel a harmadik titok értelmezését illetõen”. Természetesen senki sem tudja, mit tárgyaltak meg valójában a beszélgetés alkalmával. A Vatikán csak annyit árult el, hogy Lucia nõvér sajátjaként azonosította azt a papírt, melyre a titkot ráírták. És azt mondta, hogy a „hölgy” (Istenanya) a vízió alkalmával nem nevezte meg az illetõ pápát. „Nem tudtuk, hogy XV. Benedek volt-e, vagy II. Pius, vagy VI. Pál, vagy II. János Pál, de a pápa volt, aki szenvedett, és akivel együtt mi is átéreztük a szenvedést.” Aki ezt elhiszi, az azt feltételezi a Jóistenrõl vagy az Istenanyáról, hogy képtelen világosan megnyilvánulni. Az isteni hatalom képtelen egyértelmû képeket és üzeneteket átültetni egy gyermek agyába. Ahhoz, hogy a Fátima körüli ködöt eloszlassuk, néhány kérdést kell tisztázni: 1. Történt egyáltalán valami Fátimában, vagy mindent csak a látnok gyerekek találtak ki? 2. Miért kell a mindenható isteni hatalomnak az üzeneteket gyerekek agyába eljuttatni, és miért nem felnõttekébe juttatja el, vagy korunkban egyenesen az elektronikus médiához? 3. Ki vagy mi nyilvánult meg? 4. Hazudik-e a Vatikán? 5. Ha igen, miért? Az 1917. évi események egyetlen túlélõje az apáca, Lucia. Az õ szavahihetõségérõl lehetne vitatkozni, hiszen végtére is grandiózus élményét csak 24 évvel késõbb vetette papírra. De a fátimai Nap-csoda vitathatatlan, hiszen mégiscsak 70 000 ember élte át. Ami ezzel az embertömeggel 1917. október 13-án megesett, az bekerült a sajtótudósításokba. Lefényképezték, még ha csak fekete-fehér filmen is. A Napcsoda kikerülhetetlen, Fátimában valóban lejátszódott valami rendkívüli. A 70 000 nézõ nem lett érzékcsalódás áldozata.
44

Szkeptikus tudósoknak és kritikus újságíróknak volt alkalmuk megfigyelni, és a látványosság mégiscsak teljes 12 percig tartott. Ráadásul ezt a Nap-csodát a fátimai gyerekeknek elõre bejelentették. Napra és percre pontosan. Csak e miatt a bejelentés miatt zarándokolt el egyáltalán a 70 000 ember a mezõre. Luciának tehát üzenetet kellett kapnia. De mi történt? És miért a gyerekekkel történt? Ahhoz, hogy a kérdés velejéig hatolhassak, elõször néhány dolgot meg kell világítanom. Sajnálatos módon soha nem voltam tanúja jelenésnek. Mióta azonban 1964-ben elõször elidõztem Lourdes-ban, megértettem, hogy a jelenés-fenomén valóban létezik. Átéltem emberek eksztázisát, hallottam fájdalmas éneküket, és megfigyeltem nagy fájdalmukat. 150 évvel ezelõtt – jóval Fátima elõtt – egy 14 éves lánynak Lourdes-ban (Franciaország) látomása volt. Egy fehér hölgy jelent meg neki egy kis sziklabarlangban. Azóta évente ötmillió ember zarándokol Lourdes-ba, és forrón imádkozik az Istenanyához, akinek közbenjárására tudományosan bizonyíthatóan számtalan esetben csodás gyógyulás következett be. Hogyan lehetséges ilyesmi, ha az Istenanyát csak az egyház találta ki, ha elõször az epheszoszi zsinaton határoztak és nyilatkoztak létérõl? Elõször mindig egy vízió van, látvány, egyes emberek vagy kis csoportok találkozása isteni családtagokkal. A keresztény Nyugaton különös elõszeretettel Máriával, Jézus anyjával. A jelenségek nem közömbösen viselkedõ szellemek: utasításokat adnak arra nézve, hogy az embereknek mit lehet vagy kell tenniük, és mi az, ami semmiképpen sem megengedett. Minden emberi alakban megjelenõ látomás azt erõsíti meg, hogy az égbõl küldték és isteni követ, akinek hatalmában áll az embereken segíteni vagy megsemmisíteni õket. A jelenések beleavatkoznak egyházi és politikai érdekeltségekbe, sõt egész hadseregek agyába fészkelik be magukat. Ahhoz, hogy ezt a jelenséget megvilágíthassam, elõször a látnokok, a helyek és a körülmények közül kell néhányat felvázolnom. 1947 elején jelenést észleltek Itáliában, Bresciától 10 kilométerre délre, Montichiariban. Ott egy fiatal ápolónõ, Pierina Gilli a kórház kápolnájában egy szép hölgyet látott az oltár fölött lebegni ibolyakék ruhában. Az idegen hölgy sírt. A mellébõl, anélkül, hogy egy csepp vére is kicsordult volna, három kard állt ki. Az ismeretlen szomorúan mondta: „Imádság-ÁldozatBûnbánat.” Érthetõ, ha az ájtatos Pierina kisasszony összezavarodott. Csúfot ûzött volna vele tulajdon szeme és értelme? Vagy valódi jelenéssel volt dolga, neki, az egyszerû Pierinának? 1947. július 13-án megismétlõdött a csoda. Ezúttal fehérben volt a szép ismeretlen, hiányoztak a szörnyû kardok, de viszont három rózsa – egy fehér, egy piros és egy sárga – ékítette; ezek megint a mellébõl nõttek ki. Félve kérdezte Pierina: „Kicsoda ön?” A hölgy barátságosan és mosolyogva válaszolt: „Jézusnak és minden embernek anyja vagyok… Azt kívánom, hogy minden év július 13-át a Misztikus Rózsa (rosa mistica) tiszteletére ünnepeljék meg.” [58] A látomás lassan elhomályosult. A felfoghatatlan megismétlõdött október 22-én, november 16-án és 22-én, amikor az idegen hölgy ünnepélyesen megígérte, hogy december 8-án délben újra megjelenik, de ezúttal már nem a kórház kápolnájában, hanem a falu templomában. Pierina különös élményeinek híre már régen Montichia-ri határain túl is ismertté vált Lombardiában. Valóban nem volt hát csoda, hogy december 8-án délben néhány ezer ember odautazott. Pierinát, a színjáték fõszereplõjét csak nehezen és gyengéd erõszak alkalmazásával lehetett az embertömegen keresztül becsempészni a templomba. A többi hívõvel és sok kíváncsiskodóval együtt imádkozta a rózsafüzért. Hirtelen hangosan felkiáltott: „Ó, a Madonna!” Olyan „csönd lett, akár a templomban”. De senki sem látott semmit. Vagyis, néhányan nem voltak egészen bizonyosak abban, hogy nem észleltek-e mégis valamit. Mindenesetre mindenki Pierinára függesztette tekintetét, nehogy lemaradjanak az Istenanyával folytatott
45

augusztus 6. A negyedik rózsafüzértitok imádkozását Pierina félbeszakítja: „Miasszonyunk itt van!” A beszélgetések és imádságok elnémulnak. Pierina – így észlelték – az ismét fehér. és meghallgatja Pierina mondandóját a jelenlevõk gondjairól. Éjjel és nappal. mindent egybevéve. hogy maradjon még. 1966. Pál pápának” azzal a megjegyzéssel.30-kor jön Pierina. Ahogyan szokásos. és osszák szét Fontanellében itteni tartózkodásának tiszteletére. A látomás azt mondta. a kegyelem Máriája vagyok. hogy imádkozzák vele a rózsafüzért. Pár másodperccel késõbb félbeszakítja az imádságot és felkiált: „Nézzetek az égre!” Ezúttal néhány hívõ lát egy fehér hölgyet hat méterrel a forrás fölött lebegni. Megkéri a látogatókat. 1966. a csodálatos eseményig ismeretlen ember lát valamit. mások pedig máris szentként tisztelték. Amint megpihent egy kis forrás lépcsõin. Több mint száz ember térdel és imádkozik a forrásnál. azt mondta Pierinának: „Montichiariba jövetelemmel azt kívánom elérni. hogyan beszélget Pierina egy számukra láthatatlan lénnyel. Hogyan jelenhet meg azonban egy olyan istenanya. és kinyilvánította a következõ kívánságot: „Azt kívánom. és az imádságok áradata megindul.” Az alsó lépcsõkre érve ígéretet tett: „Aki ezeken a köveken imádkozik és a megbánás könnyeit hullatja. és – anyai szívemnek hála – könyörületet és védelmet fog találni.30-kor. Több mint kétszáz személy imádkozik a forrásnál. május 13-án 11. délután. Jézus Krisztus anyja. suttogva továbbadott szavak útján jutottak el a közlések a templom elõtt várakozó tömeghez. Túlvilági mosollyal nyilatkoztatta ki a hölgy: „Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás. aki 46 . Egy.. imádkoznak és remélnek. délután. egy tipikus eset.” Amíg. és azt kéri. Fontanellében töltötte. lejött a fehér lépcsõn. ismét megjelent a „titokzatos rózsa”. mikor Pierina arra kéri. küldjenek a gabonából „szeretett fiának.” 19 éven keresztül nem történt más. 1966. És: a maradék gabonából süssenek zsemléket. Mindenki azt figyeli. amikor Pierinával együtt mintegy húsz ember imádkozott a forrás mellett. hogy a gabona Miasszonyunk jelenléte által áldottá vált. kérje Jézustól bûnei bocsánatát.” [59] Aztán eltûnt a „misztikus rózsa”. csináljanak ostyát a közeli szántóföld gabonájából. Röviddel 15 óra után Pierina is megérkezik. 1947. mint Montichiariban. hófehér lépcsõn látta. annak biztos útja lesz az égbe. Az 1966. hogy a lépcsõt fölülrõl lefelé háromszor csókolja végig. és ismét arra kér mindenkit. mielõtt vizet mer a forrásból. hogy minden beteg. Azóta Fontanellében éppúgy. A hölgy ismét viseli három rózsáját. Fölszólította Pierinát. Már távozni akar a „misztikus rózsa”. A hölgy valóban megfordul. mi történjék itt Fontanellében?” „Hajtsák végre a szeretet cselekedeteit a betegeken. imádkozzák el vele a rózsafüzért. és csókolja meg a feszületet. és megparancsolta még. elmondja másoknak. Tömören.” Mivel most már bizalmas viszonyban volt vele. hogy megmeríthessék benne a betegeket. december 8-a óta a montichiari templom a csodában hívõk és a gyógyulást keresõk úti céljává vált. április 17-i „fehér vasárnapot” Pierina a csak három kilométerre lévõ szomszédos helységben. hiszen – ez nem kétséges – csoda csoda hátán történt. isteni fiam. Pierina végrehajtotta a parancsot.párbeszédérõl. akárcsak egy színpadi show-ban. Akár sok más helyen. hogy »titokzatos rózsá«-nak nevezzenek. a „misztikus rózsa” azt kéri. hogy mi történjék a házilag elkészített ostyákkal. ahol jelenések történtek. sárga és vörös rózsákkal felékített Istenanyát egy magas. Pierina megkérdezte a rózsás hölgyet: „Mi legyen a forrás neve?” A hölgy azt válaszolta: „A kegyelem forrása. Pierinát az emberek egy része gúnyolta. Október 13-án vigyék az ostyákat Fátimába. hogy legyen itt egy kényelmes medence. teljesen váratlanul a „titokzatos rózsa” lebegett a víz fölött. Mikor pontosabb utasítást kér. 14. Ez.” Pierina tovább tudakozódott: „Mit kíván. akik idejönnek majd. június 8-a. hogy a legalsó foktól balra állítson fel egy feszületet.

ahol Pierina tartózkodik? Elõször a kórház kápolnájában. Meggyõzõdéssel állíthatom. sejteti. Néhány elszánt asszony kendõket hozott. a tényállást be kell mutatni. Ez így megy 1010 óta. Hulláját a kegyetlen gyilkosok egy zavaros vizû tavacskába dobták. Azt hallom ugyanis újra meg újra. Hirtelen a vörösbor (vagy vér) mennyisége rejtélyes módon megnövekedett. hogy „misztikus rózsának” nevezzék? És miért mindig ott jelenik meg a „misztikus rózsa”. Amikor megkezdtem a gyûjtést. hogy õ a „Szeplõtelen Fogantatás” és „isteni fiának. hogy a látomások csak azért játszódnak le a gyerekek agyában. hogy milyen sok jelentésrétege van ennek az anyagnak. Ezáltal talaját veszti minden pszichológiai magyarázat. Sergius pápa (1009–1012) engedélyezte az iborrai véres kendõ nyilvános tiszteletét. A fõemberek fegyvereikért siettek. Amikor a pap elõvette rejtekhelyérõl az oltárterítõt. hogy háromszor csókoljon meg egy lépcsõt? És végül: miért nem történt az elmúlt 25 évben semmi? Valami külsõ hatalom játszik velünk. aztán a falusi templomban. ha a fiatal Pierinának azt parancsolja. miközben felhangzott az átváltozást jelzõ harang csendülése. A templomban levõket rémület fogta el. és néhányan leírást adtak róla. kételyt érzett azzal kapcsolatban. amivel a problémákat le lehet szûkíteni megoldási lehetõségekre. De még nincs vége a csodáknak! 47 . február 23-án kis csapat keresztény harcos küzdött a sokszoros túlerõben lévõ iszlám haderõ ellen. Jézus Krisztusnak anyja”. melyek olyanok. Amikor a Monsieur Thierryt keresõ csapatok az egész környéket átkutatták. Az a tény. melyek számos másikat is reprezentálnak. Szelektálnom kellett. Attól félve. és az oltárról a lépcsõre és a kápolna padlójára folyt. a pap az oltárkendõt és az ostyákat egy kõhalom alá rejtette. Már 35 éve foglalkozom a jelenések minden fajtájával. hogy egyedül a kereszténységben több mint 40 000 jelenést számoltak össze. mert nem tudnak megbirkózni a jelen problémáival. hogy nem mindig szent személyek váltanak ki jelenéseket. a jámbor Monsieur Thierryt 1073-ban a brabanti Pirlemontban meggyilkolták. milyen lenyûgözõ mennyiségû nyomtatott anyaggal kell megbirkóznom. 1297-ben a képet átvitték egy új kápolnába. öt kilométerre a spanyol Valencia mellett lévõ Javitától 1239. Ebbõl azt lehet következtetni. majd Fontanellében? Miért nem mutatkozott 19 évig. A spanyolországi Iborrában minden év augusztus 16-án egy vérrel átitatott kendõt imádnak a hívõk. Még éppen meggyóntak. hat véres ostya volt ráragadva. A keresztény harcosok gyõztek. majd rózsákkal a mellén. Mindezt azért. és mi jó származik abból az isteni hatalomra. És ez mindmáig végbemegy. vagyis olyan eseteket választottam ki. nem sejtettem. hirtelen csodás fény kezdett világítani a tavacskából. hogy a muzulmánok lerombolják a templomot. hogy mindez ostobaság. és szabályosan tûzfény vette körül. Szent ember ennél a jelenségnél egyáltalán nem tûnt fel. hogy a látomások nem a jelenkor problémái.történeti szempontból nézve egyáltalán nem létezik? Hogyan mondhatja magáról a jelenés. emberekkel? Nem az én találmányom az a módszer. Furcsa jelenségek magyarázata módszeres eljárást kíván. ha egyik kijelentés sem igaz? Miért tûnik fel az idegen hölgy elõször kardokkal. Végighúzódnak az egész emberi történelmen. A csata elõtt hat keresztény fõember az úrvacsora kiszolgáltatását kérte. Codol dombján. A felavatási ünnepségek alatt a kép váratlanul világítani kezdett. Ekkor Bernard Olivier méltóságos úr. és kezdték feltörölni a vért. hogy a vörösbor valóban átváltozik Krisztus vérévé. mert abban a pillanatban a közeli Chio-vár felõl felhangzó ellenséges csatakiáltás egészen a templomig elhangzott. A párizsi egyetem rektorát. de a szentséget már nem vehették magukhoz. Az a tény tûnt fel nekem nagyon gyorsan az anyag szemrevételezésekor. IV. hogy a jellemzõ jegyek összességébõl egy lehetséges magyarázatot kínálhassak fel. [60] Százak látták. Hálából ezért a különös eseményért egy mûvész ráfestette egy falapra a víz fölött lebegõ Istenanyát. mintha a testébõl nõttek volna ki? Miért helyezne az Istenanya olyan nagy hangsúlyt arra.

akkor miért mutatkozik mindig isten háta mögötti helyeken és ráadásul szegény embereknek. e. Aeneas halála után teljes fegyverzetben. melyek olyan erõt sugároztak. se fényképezni. és az oromzatról az ellenség felé lengette. meglehetõs tisztán érzékelhetõk a limbikus rendszer segítségével. akkor honnan származnak az olyan külsõdleges kísérõjelenségek. Minósz (a knósszoszi király) és Lükurgosz (a spártai törvényhozó) kreatív ötleteikhez legtöbbször istenek direkt megjelenésének köszönhetõen jutottak. Allah hatalmának kinyilatkoztatója. vagy a jelenség minden tartozékával egyetemben pusztán a képzelet szüleménye? Ha csak képzelgés. század óta minden spanyolországi utazó megtekintheti a darocai templomban az oltárterítõt a hat véres folttal. szubjektív módon. sokhoz jutott jelenéseknek köszönhetõen. Jelenések valamilyen fajtája befolyásolta a gondolkodást az egész történelmen keresztül egészen a mai Fátimáig. A helyzet reménytelennek látszott. a gyógyítás istene olyan gyakran jelent meg. hogy látomása volt. ki az akkor. e. a gyerek szempontjából tekintve. miközben a jelenlévõk közül senki sem látott semmit. 600 körül lépett fel prófétaként. hogy egy titokzatos hölgy azt akarja. Ha Mária rendelkezik ezzel a hatalommal. mint a mi klinikáinkon a fõorvos a betegek ágyánál. Kr. Numa Pompilius. [62] A görögországi Epidaurosz templomában Aszklépiosz. A trójai mondakör hõse. 753-tól 716-ig uralkodott Rómában) szegõdött Vulcanus fia.A következõ napon a muzulmánok nagyszámú segédcsapattal közeledtek. A pap – hirtelen támadt ötletét követve – egy rúdra kötötte az oltárkendõt a hat véres lenyomattal. aki „vetít”? Ki a gondolatátvitel kezdeményezõje? Minden jelenés tele van ellentmondásokkal. Nagyon könnyen el tudom képzelni. A Máriajelenések esetében az Istenanya újra és újra hivatkozik fiától kölcsönzött hatalmára. Bizonyíték ez arra. hogy a jókora túlerõben lévõ ellenség elmenekült. amelynél mégiscsak 70 000 ember volt jelen? És ha „telepátia útján egyenesen az agyba vetített képekrõl” van szó. 578–534). És így tovább. A pubertást megelõzõ korban a gyerekeknek még nincsenek súlyos gondjaik. se mérni nem lehet õket. vagy csak jámbor legenda? A 13. Romulus és Remus alapították Rómát. nevezzék „misztikus rózsának”? Egyszerûen pszichés zavarokban szenvednek az ilyen emberek. Ascaniusnak. hogy az ezekhez tartozó információkat gondolatátvitellel közlik vele. A gyerek égre-földre esküdözik. aki „tûzfénnyel feje fölött” jelent meg. [61] Ezen a helyen azonban arra is utalni kell. Ebben az esetben a jelenéseknek nincs objektív alapjuk. hogy az esetek 90 százalékában gyerekek voltak befogadói vagy közvetítõi ezeknek a transzcendentális jelenségeknek. a gyermeki fantázia. Zaratusztra. az õsi iráni vallás megalapítója. mint a gyógyulások és a fátimai Napcsoda. hogy jelenések egész hadseregeken diadalmaskodnak. kíséretével együtt jelent meg fiának. a keresztények kénytelenek voltak az elõzõ nap meghódított Chio várába visszavonulni. a római törvények megalkotója. e. Szemléletmódjuk még nem kristályosodott ki. és az iszlám alapítója. Egyszer az egyik. vallási iratainak (Aveszta) döntõ jelentõségû passzusaihoz több jelenés következtében jutott. És mégis. és azt is. amikor is keresztény seregek futamodtak meg muzulmán jelenések elõl. és az a heves vágy él benne. Feltûnõ. hogy egy gyerek agyába képeket lehet vetíteni. hogy az egész világon tiszteljék a hívõk. Természetesen Epidauroszban számtalan csoda történt – jóval a kereszténység létrejötte elõtt. másszor a másik félnek segítenek az isteni hatalmak? És csak a keresztény és muzulmán világban vannak ilyen csodás jelenségek? A monda szerint Mars ikerfiai. Egy napon Romulushoz (aki aztán Kr. aki Kr. hogy ennek az ellentétérõl is maradtak ránk tudósítások. Még birtokukban van a naiv kíváncsiság. akik valójában csak nagyon 48 . Mohamed kijelentései közül. Számomra ez logikusnak tûnik. Servius Tullius (a hatodik római király. melyek végül a Koránba torkollottak. tudatukat még nem lúgozta ki a mindennapos taposómalom. De hogyan keletkezhet egy ember fejében az az abszurd gondolat. A hagyomány szerint az oltárkendõbõl világító sugarak áradtak.

A hölgy megparancsolta. Egyedül ebben az évszázadban hármat erõsített meg a jelenések közül a kopt egyház hivatalosan. Ráadásul a Mária-jelenés túlnyomó többségében katolikus ügynek számít. amit a spanyolok nyertek meg. Állítólag elõször fehér galambok tûntek fel. de a szikla is. 1531 decemberében egy 51 éves indián. Bár a palotaõr elõször elutasította. a Tepeyac-dombon áll ma egész Amerika legnagyobb Mária-szentélye. a Watani arról számolt be. Juannak végül mégis sikerült a püspök elé jutnia. Az ortodox kopt egyház hivatalos újsága. amely felszólította. és Juan átalvetõje a jelenlevõk szeme láttára változott át a hölgyet ábrázoló képpé. Több híradás szerint Egyiptomban újra és újra voltak Mária-jelenések. „aki felment a mennyekbe”. Fontos vallási ünnepek alkalmával a pápa évrõl évre áldást oszt római palotája erkélyérõl Urbi et orbi (Róma városának és az egész világnak). amely mintha a semmibõl jött volna. Ha egy isteni hatalom valóban azt kívánná. és hogy az emberek valamilyen területen bûnbánatot gyakoroljanak. Ott. és kinyitotta átalvetõjét. akár az arany és a smaragd. a két kultúra kibékítése lehetetlennek látszott. A galambok után érkezett a vakító fénysugár és a „Szent Szûz. december 9-én jelent meg. mint Fátima. melyben a virágok voltak. és számoljon be neki a találkozásról. A helyiségben más személyek is álltak. és vigye el a püspöknek. Ezeknek a galamboknak szokatlanul hosszú volt a tolluk. hogy több tiszteletben részesítsék. egy csodaszép hölgyet látott. és az égbõl egy hangot hallott. és a Szent Péter téren hívõk 200 000-es tömege ujjong. Juan beszámolt a hölgy parancsáról. A katolikus egyház legmagasabb rangú nõi reprezentánsa az égben nem tartana ki saját egyháza mellett? A katolikusoknak nem lenne kizárólagos joguk az Istenanyára? Máshitûeknek is megjelenne? Aszjútban nem adtak át telepatikus üzeneteket. Amikor megérkezett a csúcsra. de a hölgy azt parancsolta neki. Ebben a pillanatban szemkápráztató fény villant fel. akinek ruhája úgy ragyogott. Juan engedelmeskedett. Mexikóban vallásháború tombolt. és az Istenanya áldását kérik. A hívõk a Szent Márk-templomhoz mennek. kérdezte a hang. „Hallga. adjon neki bizonyítékot. Azóta nem akar megszûnni a zarándokok áramlása Aszjút felé. a római katolikus egyház dogmája. hová igyekszel?”. Ekkor. és az azonnal újra megjelenõ hölgyet arra kérte. mely olyan vakító és erõs volt. kivételt képeznek az olyan zarándokhelyek. és a kabátból vörös és fehér sugarak áradtak. Akkortájt hódították meg a spanyolok Közép-Amerikát. majd egy fénysugár. melyen a hölgy állt. hogy menjen el a mexikói püspökhöz. Lourdes vagy Guadalupe (Mexikóban) – a többi látomás legtöbbje minden említésre méltó hírverés nélkül zajlott le. A püspök egy szót sem hitt el az indiánnak. Mária”. akár a nap. Más vallások hívõi keveset tudnak Máriáról mint Istenanyáról.keveset tehetnek kívánságai teljesedése érdekében? Mint világszerte ismert Máriakultuszközpontok. Amerikában az Istenanya látomás formájában elõször 1531. hogy kapaszkodjon fel a Tepeyac nevû dombra. A tévéállomások közvetítik ezt a legfõbb pápai áldást a világ minden részében. hogy a megfigyelõk kénytelenek voltak elfordítani tekintetüket. hogy Juan szedjen virágokat. Juanito. Milyen csoportba sorolhatóak ezek a Mária-jelenések? Végül is az Istenanya. Erre Juan ismét elment a dombhoz. legkisebb fiacskám. Maják és aztékok százezreit mészárolták le. fénylõ kék kabátot viselt. Juan Diego korán reggel különös zenét hallott. Juan felnézett. a Nacional 49 . Körös-körül a kövek. vagy nem ismerik el testben történõ mennybemenetelét („felragadtatott a mennyekbe”). A hölgy aranycsillagokkal díszített. akkor – kérem szépen – miért nincs a célnak megfelelõ jelenés a Szent Péter téren? Lesz ez még zavarosabb is. hogy egész raj fehér galamb állapodott meg hirtelen a templom kupolája fölött. 2000 szeptemberében a Welt am Sonntag egyiptomi Máriajelenésekrõl tudósított. [63] A Szent Szûz állítólag többször megjelent Aszjút városban a Szent Márk-templom fölött. tegye õket az átalvetõjébe. ragyogtak és csillogtak. Juan tulajdonképpen a domb másik oldalára akart menni.

A kék kabáton látható csillagkonstelláció megfelel annak a 46 csillagénak. Eszerint Isten a Szentlelken és földi helytartóin keresztül valótlanságot hirdet. mely tulajdonképpen nem is létezhetne. a két tulajdonság nem egyeztethetõ össze. Színeknek nyoma sincs. Hívõk milliói imádkoznak az Istenanyához. és nem bírta tovább: „Egy Isten. hogy a kendõ a bazilika fõoltára fölött függ. amelyek legjobb esetben is csak 20 évig állnak el. Ezután az ökumenikus teológia professzora volt a tübingeni egyetemen. a mennyekben is oldva lészen”. A keresztény teológia szerint mindkét tulajdonság. mint a saját farkába harapó kígyó. Vagy más szavakkal: azt a morális igényt. Nem járt máshogy kortársa. mivel hangosan gondolkodott. a katolikus teológus professzornak. Mégis évrõl évre 20 millió ember egy színes kendõt pillant meg. Ezután az ellenséges vallások teljes mértékben kibékültek egymással. akik végül kénytelenek voltak a kalapjukat 50 . és elgondolkodhatott a világban uralkodó erkölcsökön. amíg a világ olyan. mivel cselekvés nélkül néz végig annyi szerencsétlenséget. mely nem tartalmaz színeket. Dr. Nos hát tudjuk a történelembõl. És amint a mikroszkopikus felvételek bebizonyították. jóságos Istenrõl töprengett. Hogy lehet ez? Amikor ilyen mértékû tévedések vannak? A Szentlélek a katolikus tanítás szerint egyenlõ Istennel. A római pápák Péter apostol közvetlen utódainak tekintették magukat. hogy a Föld forog a Nap körül és nem megfordítva. akkor nem lenne mindenható. De ez még nem elég. Mégis 500 éve lesz nemsokára annak. Egyébként: a jelenés után ledõltek a spanyol hódítók és az indián õslakosság közötti szexuális gátak. és mégsem tesz semmit. tanítói tevékenységükben a Szentlélek vezeti õket. a valóságban színtelen. amilyen: siralomvölgy. A hibás döntések listája hosszú lenne. hogy a pápák egyházi ügyekben sem voltak tévedhetetlenek. melyet több fõiskolán festõk is megvizsgáltak. Ettõl a teológiai doktortól is megvonták a tanítási engedélyt. Nem marad más következtetés: maga a világ az. Én is voltam a guadalupei bazilikában.” [64] Galilei elítélése. és amit megoldasz a földön. aki mindent tud. a világ valósága abszurddá teszi. „…amit te megkötsz a földön. Hans Küngnek ez volt a véleménye errõl: „Az egyház tanításaiban számos és súlyos tévedés van. Eugen Drewermann sem. Guadalupéban nincs kiút. melyeket 1531 telén lehetett észlelni Mexikó fölött. vagy megfordítva: ha jóságos lenne. nem érdemli meg. Itt egy mennyei hölgy öltött alakot. A pápák azt hiszik. A pápa – ez is egyik dogmája a katolikus egyháznak – tévedhetetlen. a mennyekben is kötve lészen. A Jézus által Péter apostolnak adott megbízáshoz híven. és egy teljesen új embertípus jött létre. a Fiú és a Szentlélek egy és ugyanaz. mely az istenség keresztény ideájában megtestesül. de még õ sem tudná mindezt megakadályozni. Drewermann a könyörületes. az is az ég áldását bírná.” [65] Nem Erich von Däniken az. hogy jóságosnak tartsák. amikor Juan Diego kinyitotta a virágokat tartalmazó átalvetõt.Basilica de la Santísima María de Guadalupe. Hans Küng professzortól kritikus kérdései miatt megvonták az egyházi tanítási engedélyt. ma. és más hívõkkel együtt én is ráálltam a futószalagra. hiszen az Atya. köztük néhány teológiaprofesszor. már konzervatív teológusok és vezetõ egyházi személyek sem tagadhatják ezt. Megtették ezt sokan mások. Csoda. A kendõ ugyanis gyorsan bomló agavérostokból van. hiszen még ha valami fonák dolgot hirdetnének is meg. feltétlenül az Isten részét képezi. mely isteni teremtõjét cáfolja. és közben azt az 1531-bõl származó színes kendõt bámulják. aki azt tanította. és ennek megfelelõen az egyházat illetõ dolgokban semmit sem csinálhatnak helytelenül. és én is ugyanolyan hódolattal néztem a színes képre. A logikátlanság ezúttal olyan. dr. a hölgy szemében a püspök és valamennyi a helyiségben jelen lévõ személy képe azt a pillanatot rögzítve tükrözõdik. mikor már nem lehet a nyílt vitát megtiltani. A kendõ. Honfitársamnak. Darwin evolúciós tanításának elítélése és a konstantinápolyi pátriárka kiátkozása a legismertebb tévedések közé tartozik. és létezésének kézzelfogható bizonyítékát hagyta hátra. aki ezeket a kritikus és logikus kérdéseket felveti. a mindenhatóság éppúgy. mint a jóság. Nem is beszélve a katolikus születésszabályozásról.

[67] A tudomány mimikrin az állatok és a növények környezetükhöz való alkalmazkodását érti. Önnek azokat a tudattartalmakat. hogy megtudják az »igazságot«. Erre a tényre alapozva tette fel magának dr. Alkalomtól függõen. Legyen tündér vagy kobold. Ön ráklikkel a következõ menüpontra. Vagy használja az Ön konstruált világa lakóinak a programhoz alkalmazkodóan installált fantáziáját. földönkívüliek hullái és félig-meddig földi magzatok: mindez éppen annyira reális vagy irreális. amiket hallani akarnak: Ön valóban tündér. ûrhajók. melyek eltûnnek. amilyeneket ma elõ tudunk állítani. ha olyanokkal. Mindennek megvan a maga ideje. ami számunkra valóságos. A túl korán elhunyt briliáns gondolkodó. akik Magóniából származó repülõ lényekként mutatkoznak be? Az Ön számára ez nem jelenthet gondot: egy kézmozdulat. akik isteneknek tartják õket. hogy a virtuális világban létrejött tudattartalmakat »felemeljék«. A professzorokkal ellentétben én nem veszíthetem el a katedrámat. Mindegy. Talán alárendeltként vesz részt egy programban. egy hipotézist hozott létre. fejlesszék õket. lépjen be egy programozók által bitekbõl és byte-okból kreált világba. nemcsak fényt árasztó lényekként. sáskák vagy kaméleonok. mások tettek fel kérdéseket. semmit sem jelentenek. Mária-jelenések. A virtuális alakok. vegyen fel olyan alakot. hogy e világ lakóinak tetszene. hogy a jelenések közül néhány ténylegesen és nem csak egyes emberek fejében történt meg.venni. Mesékkel traktálja õket. melyek lezuhannak. Még nem. jetijelenségek. melyek olyan tökéletesen alkalmazkodnak környezetükhöz. Talán egy tesztrõl van szó. Õk – bármi legyen is az – nem szabad. meg kell tévesztenie. Az Istenanyával kapcsolatban is. hogy nem lehet-e a mimikrit a földönkívüliekre is alkalmazni: „Vegyen fel egy egész testét elfedõ adatöltönyt (amilyen a kibervilágból ismert). hanem ûrhajósok alakjában is találkoznak: olyan ûrhajókat használnak. És a lehetséges »bizonyítékokat« aztán megint eltünteti… Ufójelenségek. Õseinkkel. Hogy miért teszi Ön ezt? Talán csak játékból. a nyugalmi állapot fázisaiból kimozdítva további evolúcióra serkentsék õket. ráklikkel az Ön számára beállított menüre. akikkel találkozik. amely tetszik Önnek. vagy legalábbis próbálja befolyásolni az embereket? Az anyag ismerõje abszolút biztos tudással rendelkezik arról. akik fénylõ ûrhajókban suhannak át a légen. Ön elkövet hibákat. (Az évszázadok az Ön számára. Johannes Fiebag. akit minden további nélkül sorolhatunk egy csoportba Hans Künggel és Eugen Drewermann-nal. Ön természetesen tudja. [66] Ki jelenik meg? Ki befolyásolja. mely szinte láthatatlanná teszi õket. olyan felsõbbrendû lényekben hisznek. és nyilvánvalóan hatalmában áll egy napcsodát produkálni. Talán arra szolgál. hogy természetes ellenségük nem ismeri fel õket. a legjobb. Olyan alakot és formát vesznek fel. léghajós vagy kis szürke emberke. vagy amelyrõl úgy gondolja. A »Mások« nagyon ügyesen. Ön tényleg magóniai. A mimikri egyfajta védekezést vagy leplezést is szolgál. mint minden. Engedje szabadon szárnyalni fantáziáját. Az egyház nem tûri az intelligenciát. melyen Ön és kollégái dolgoznak. aki Fátimában és máshol megjelent. Fiebag azt a kérdést. és ilyen ufóvá válik. A természet tele van mimikrijelenségekkel. hogy a regresszió. templomokat földi támaszpontokká alakítanak 51 . Isten vagy Ördög. Ön igazából embriókat lop. aki az egész rendszeren kívül áll. és terhes nõktõl rabolják el magzataikat? Nem gond. hogy az idegen intelligenciát kis szürke emberként képzelik el. sõt bizonyos rejtett humorérzékkel járnak el. Talán kísérletrõl. és Ön már magóniai ûrhajós. melynek segítségével ezek közül a jelenések közül néhány megmagyarázható: a mimikrihipotézist. léghajók. hogy Ön nem Isten.) Ön megtudja. Vannak pillangók. dr. Ön pár évszázaddal késõbb bukkan fel. melyek az Ön számítógépének mûvi világában kifejlõdtek. Ön becsapja ezeket a »lényeket«: Ön színészkedik.

legyen akárhány doktori címe. hogy vannak Mária-jelenések. aki a 52 . A kitalált Istenanyából ily módon válik valóságos Istenanya. De minden szakember. mint nekem. Az a) variáció önmagában is megállja a helyét. Csak az a gond. b) Bár az igaz. Az evangélista szavaihoz híven: „és amit megkötsz a földön. akik mindig az okot kutatják. mely a vallások világában lejátszódik? Képes lenne a hipotézis megmagyarázni. én azok közé tartozom. mint egy idegen. miért jelent meg Joseph Smithnek (a mormon vallás megalapítójának) egy Moroni nevû angyal.” A mimikrihipotézisben rejlene a megoldása minden olyan megmagyarázhatatlan dolognak. és diktálta le a Mormon könyvet? Egy transzcendens világból származna minden üzenet. 69. És az iszlám világban még csak nem is mernek kritikus kérdéseket feltenni. eltüntették.19). olyan technikai és más eszközöket hagynak hátra. c) Valamilyen külsõ erõ játszik velünk. Ezzel ismét elérkezünk az Ótestamentum ellentmondásaihoz. a mennyekben is kötve lészen. de nincsenek bizonyítékok a kezünkben. a mennyekben is oldva lészen”. hogy a hozzánk hasonlóan alulfejlett civilizációkat ne tegyék tönkre? És ki vagy mi lenne ebben az esetben a legfelsõbb Isten. melyet több vallásalapító kapott? Ugyanazok lennének a törpék. kellett hogy legyen kezdete. Akkor tehát Istenanya nem is jelenhet meg. Nos. A c) variáció lehetséges. hogy fia legyen. 70] Ha ugyanúgy a Szentlélek áll az Evangéliumok és a Korán hátterében. származásunkat és a világról alkotott felfogásunkat. bármikor meg is semmisíthetnek minket. és amit megoldasz a földön. A nézõpont megváltoztatása az. mint a dzsinnek (szellemek). hogy e mögött a Jóisten vagy az isteni mindenhatóság áll. melyekre a történelem különbözõ korszakaiban kalandos sors várt. de ezt a találmányt a pápák realitássá tették. (Ki vagy mi lenne a legfõbb isten. Istenanyák már jóval a kereszténység elõtt is léteztek más vallásokban. aki a játékosokat mozgatja? Végül is valamikor egy szellemlényekbõl álló civilizációnak is. Az összes neves keresztény teológust. aki a mi idõnkben foglalkozott ezzel a kérdéssel. mely új kilátásokhoz vezet és belátásra bír. és százezreket kínoztak meg. és olyan építményeket emeltetnek. Isten szellemétõl lenne megihletve. Miért? Mert akkor Jézusnak valóban „Isten egyszülött fiának” kellett lennie. Ha az a sok vallás. hogy megváltsa õket az eredendõ bûntõl. Éppúgy. Ezeknek az idegeneknek a hatalma jóval meghaladja a földi technológiáét (mimikrihipotézis). Fel kell tenni a kérdést: ki ez a játékos a világegyetemben? Van-e olyan rangsor a játékosok között. minket toronymagasan felülmúló technológia által elõidézett megnyilvánulások? Aki úgy érvel. Az összes ismertté vált jelenéseknek legalább 10 százaléka tény. annak biztosan teljesen más elképzelése van Istenrõl. és tudja hogyan jöttek létre az Evangéliumok. akkor Isten szelleme szeszélyes.” Ez az Istenfiú végül is azért küldetett el az emberek közé. amilyet mi el sem tudunk képzelni. mivel a vallási önfejûsködés miatt eddig emberek milliói vesztették életüket. tagadja az Istenfiúságot. mely arról gondoskodik. A b) variáció a legvalószínûtlenebb. (Mt 16. Fátima a Napcsodával ebbe a tíz százalékba tartozik. hogy az Istenanya a fiatal egyház találmánya. A jelenéseknek más oka kell legyen. [68. akik csak úgy nyüzsögnek az arab irodalomban? A látomások nem lennének egyebek. és a tetejébe csúnya játékot kellene hogy játsszon. aki az ál-Isten ellen foglalt állást.” Miért történt mindez? Fiebag: „El kell kezdenünk újra megkérdõjelezni létünket. melyek napjainkban idõtálló információk hordozóinak bizonyulnak. A vallás nevében. ahogy játszanak velünk. Õ a fiatal egyház találmánya.át. akikkel néhány magányos hegymászó találkozott. hogy nyilatkoztathatja ki akkor Mohamed prófétán keresztül: „De nem illik Allahhoz. Alapvetõen három lehetõség kínálkozik a magyarázatra: a) Történetileg nincsen Istenanya. mely -mint mindenki tudja – önfejûen civakodik.

Pius nem ismerte a titkot. október 13-án Nap-csoda fog lejátszódni? Ebben a világban az ember eléggé önmagára utaknak érzi és ellentmondástól ellentmondásig hajszolja magát. hogyan mûködnek a neuronok és a kapcsolási körök az agyban. A pápák azon kijelentése is. hogy a „hölgy” azt kérte. a Szent Istenanya bizonyára homályosan fejezte ki magát 83 évvel azelõtt. Ez azonban magát a fantáziát nem magyarázza meg számomra. mint az információ.játékosok mögött áll?) Minden eseményt kivált egy másik esemény. 1960. Ezek miatt a zagyvaságok miatt a c) variáció nyeri meg leginkább tetszésemet. mely az egyedül igaznak hirdeti magát. a fantázia. János pápa lepecsételi a borítékot. amikor 1941-ben leírta az üzenetet. teljesen abszurd lenne a szöveg 2000 nyarán nyilvánosságra hozott változatát illetõen. akkor sem érthették meg a pápák az üzenetet 1960-ban sem. hogy ne hozzák nyilvánosságra az üzenetet. hogy a harmadik titok értelmezésének néhány pontját tisztázza. akkor ezt a hatást nem lehet mérni. „mivel úgy éreztem. hogy ne ismertessék meg velünk már korábban. és nem csak – az én gyanúm szerint – ráfogták az agg apácára. október 17-én publikálják a szöveget. Bennem van fantázia. A kvantumfizika egyfajta szellemvilágban él. (Csak 1959-ben nyitották fel. Nyolcvanhárom évvel Fátima után (2000. melyre az a fõ érvük. október 17-én XII. és 14 évvel késõbb II. Pius pápa Fátimát „Mária szeplõtelen szívének” szentelte. Az oksági elvet – ok egyenlõ hatás – megszüntették. és adja át a borítékot a leirai püspöknek. Attól félek. Ezenfelül a Szentlélek nem vezette az apáca értelmét. Ha a fátimai gyerekek látomásaikat csak az agyukban élték át. hogy 1917.) A felajánlással Fátima az Istenanya tiszteletére létrehozott katolikus zarándokhellyé avanzsált. János Pál pápa idején ismét. a Vatikán ezzel egy szörnyû ügybe manõverezte bele magát. XXIII. mivel a „hitet” érinti. A következõ nyomós okokból: 1942. habár más vallások is ugyanezzel az igénnyel lépnek fel. 1981. Még ha stimmel is ez a kijelentés. A Vatikánban csalnak. Az elmondhatatlanul bonyolult kvantumfizikában nem igaz ez a feltételezés. és mivel „pánik törne ki az emberek között”. és visszaadja a Szent Hivatalnak azzal a paranccsal. E dolog hátterében állítólag a Szentlélek rejlik. Ha kvantumfizikai hatásra jön létre. Az 1960 óta regnáló három pápa mindent meg is tett. XII. hogy „hitünket érinti”. Lucia nõvér eredetileg azt mesélte. hogy elképzelhetõvé tegye a c) variációt. Pál uralkodása alatt ugyanez történik. Ezek szerint tehát csak kevéssé volt világos. akik bizonyíthatóan tévedéseket nyilatkoztattak ki. hogy a szöveget hozzáférhetõvé teszi – és semmi sem stimmel. Csak 1941-ben írja le rendesen Lucia apáca a fátimai harmadik titkot. Ezt nem lehetett már visszavonni. akkor átkerül a római Szent Hivatalhoz. és valamennyire tudom. április 19-én) küld a pápa egy magas rangú követet az agg Luciához azért. Ez 13 évig a széfjében tartja. augusztus l-jén XXIII. a kreativitás. Egy olyan vallás erõsítette meg. akkor a pápáknak nem lett volna arra okuk. melyben az ember azt a kérdést teszi fel magának. János pápa kinyitja. aki történetileg nem létezhet. és amit Ratzinger bíboros hosszan kommentált – azonos lenne az eredetivel. Vagy olyan állapotok. hiszen mindnyájan megtagadták a publikálást. október 13-i fátimai Nap-csoda valóságos volt. július 18-án – a pápa elleni merénylet után – megint. Az 1917. 53 . Egy olyan Istenanya váltotta ki. aki egyidejûleg irányítja Istent és a pápákat. Ha a szöveg – amit 2000 júniusában hoztak nyilvánosságra. Emlékezzünk csak: 1917. honnan ered akkor a reális Nap-csoda? És ha a Fátima-jelenés pusztán kvantumfizikai hatásokon nyugszik. Hat évvel késõbb VI. negyedszer is. hogy honnan származhat egy olyan sajátságos dolog. Késõbb azt mondta Lucia. 1960 elõtt nem értenék meg”. és a teóriától eltekintve nem jutottam semmilyen felismerésre. akkor a kvantumfizika hátterében álló „szellemek” hogyan képesek az esemény elõtt egy hónappal tisztán és világosan megmondani. míg végül 1959. Ott újabb 18 hónapig elfektetik a borítékot. hogy nem hozhatják nyilvánosságra a titkot. hanem õ jelölte meg ezt a dátumot. mint a tudat. Minden pápa megtagadja a publikálást. hogy nem a „hölgy”. Fátima. melybõl már nem szabadulhat. 2000 közepén a Szent Hivatal hirtelen elhatározza.

azért nem kellene pszichológiai okokat keresni e mögött. János Pál pápáé. nem szeretném összezavarni. ha hazudnak az embereknek. Mert minden egyház vagy szekta azt állítja magáról. a csillagközi távolságokhoz vagy a földön kívüli élet sokféle lehetõségéhez. és nem csak szemellenzõsen hinni. és nemigen tudott mit kezdeni vele. Engem is katolikus hitben neveltek. még kevesebbet az ET-khez. Számukra ez éppolyan borzasztó lenne. Talán azt is közölték. mint egy üzenet a földönkívüliektõl. melyeket kiemelkedõ teológusok is feltettek.hiszen a pápák tévedhetetlenek. se a hívõket. melyekre a teológusok még nem jöttek rá. hogy kiirtsuk a máshitûeket? A vallásos hátterû konfliktusok száma világviszonylatban évrõl évre növekszik. és kardjukhoz vagy géppisztolyukhoz kapnak. talán 1917-ben a gyerek Lucia csak összefantáziált valamit. mely a hívõk között jön létre a templomban. hogy nem élünk egyedül az univerzumban. Pont úgy. attól lehet tartani. hogy egyáltalán nem „Jézus anyjának” üzenetérõl van szó. hogy az üzenet „hitünket” érinti. A pápák azon kijelentése. mint számtalan katolikus hívõnek. hogy majd változnak az idõk. akik ezt a könyvet úgyse olvassák. nem stimmel. mert egyáltalán nem Mária anya kinyilatkoztatása állt benne. A legigazabb értelemben a hitet érintette. ahogyan beállítják ezeket. egy forgó. Se leszámolni nem akarok a múltammal. Nem szeretem. abszolút mértékben igaz volt. Éppen ebben áll a veszély. mert Fátima idõközben egyedülállóan jelentõs zarándokhellyé vált. hogy az üzenet az ég ellenlábasától. Az üzenetben talán üdvözölték az emberiséget. mint II. Más embereknek is el kellene gondolkodniuk Istenükrõl és vallásukról. Mivel a pápák és a Szent Hivatal tagjai általában keveset értenek az ûrhajózáshoz. és felhívták a figyelmet arra. Logikus módon többé már nem hozhatták nyilvánosságra a fátimai üzenetet. ismerem a gregoriánus énekeket. Isten nevében akár egy atombomba vagy kémiai fegyver is jó lehet arra. és okos dolog lenne. Amíg a Vatikán nyilvánosságra nem hozza a koz-metikázatlan igazságot. aki 1980-ban Fuldában azt mondta: „Elõdeim Péter hivatalában a súlyos tartalom miatt egy diplomatikus változatot részesítettek elõnyben. és boldoggá tesz. mivel Fátima közben katolikus zarándokhellyé vált. Ismerem az összetartozás kellemes érzését. Ugyanez történt a következõ pápákkal is. addig minden félig-meddig értelmes gondolat jogos. mely 12 percig mutatkozott. Megingathatatlan hitükben talán azt feltételezik. A hitnek nincs szüksége bizonyítékra. És ha fel is vetettem e helyütt olyan kérdéseket. Ismerem az Istenanya tiszteletére írott csodás énekeket. hogy búcsút kell vennem a gyermekkor szép elképzeléseitõl. mert hogy lehetett volna a hívõknek utólag megmagyarázni. 1959-ben XXIII. János Pál). mivel az üzenet biztosan nem olyan volt. Talán azt remélte. hogy õ van az egyedül érvényes igazság birtokában. a tömjént és a gyertyafényt. Úgy tekintem ezt. Õ természetesen elolvasta. (Lucia nõvér kijelentése szerint a borítékot a lisszaboni pátriárka és/vagy a leirai püspök nyithatta ki. hogy a közeljövõben újra eljönnek majd.) Mi állhatott a fátimai harmadik titok eredeti szövegében? A beavatottakon kívül senki sem tudja.” Igaz. De 70 000 ember megtapasztalta a Napcsodát. Az állítólagos igazságért harcolnak tehát. Ez azt is megmagyarázza. miért tartotta magánál a leirai püspök 13 éven keresztül. Nekem személyesen ezek a fejlemények éppoly kevéssé tetszenek. Akkor mi célt szolgálnak ezek az elmélkedések Fátimáról és az Ótestamentumról? Az ugyanis. és nagyon súlyos volt a tartalma. hogy maguk sem értik a fátimai üzenet „súlyos tartalmát” (II. János pápa olvasta elõször az üzenetet. amilyennek a pápák és Ratzinger bíboros állítják be. Fátima a katolikus Mária-kultusz hihetetlen méretû központjává nõtte ki magát. Quod erat demonstrandum. az ördögtõl származik. Ezen a bolygón csak úgy hemzsegnek a jámbor 54 . Nekem is nagyon fáj. mint jó bizonyítékot egy csoport földönkívüli létére. és felkínáltam is válaszokat. nem is beszélve egy távoli jövõ technológiájáról. és feltehetõleg iszonyatosan megrémült. világító korongot. ha az emberiség felkészülne erre az eseményre.

emberek a Jóistenre ráfogunk. Tehát ennek az Istenanyának a szerepébe bújik. mellyel világképüket bizonyos mértékig ismét helyreállíthatják. hogy vallásosak-e vagy sem. Vegyük a c) variációt. És újra minden rendben van. akkor a hívõk számára még mindig marad egy halovány kiút a dilemmából. amit mi. Ez az oka annak. az a teremtés nagyszerû rendjének megsértése. a mimikrihipotézist. Valamilyen külsõ erõ játékszerei vagyunk. és így jelenik meg. mint „Isten szõlõskertjének munkását”. hogy azt teszem. hogy jó és becsületes emberek valami szörnyûséget kövessenek el. amit. a vallásra van szükség. az õ nevét veszi fel. A vallásos önfejûsködés ellen védekezem. Ennek a nevében minden rémtett jogos. Ha már egyszer megjelent az Istenanya (nem csak Fátimában). és a mi erkölcsrõl és etikáról alkotott földi felfogásunk nem biztos. és tudja. Jó és okos emberek tisztességesen viselkednek más emberekkel – mindegy. A megismerés útja mindig rögös volt. Ahhoz. Ez a Valaki természetesen ismeri az embereket és vallásaikat. hogy közülük milliószám hisznek sziklaszilárdan egy Istenanyában. és úgy tekintem magam.fanatikusok és Isten kíméletlen katonái. hogy feltétlenül megegyezik a földönkívüliek gondolkodásmódjával. Ave Maria! 55 . mert a legrosszabb.

mint egy rakéta.meg átjárja a vallás és az asztrológia.3. Mint egy óriás az óvodában. és asztalaik sem voltak magasabbak. Tiszteletet gerjesztõ látvány volt. amit a Mianmaron kívüli világ nem képes reprodukálni. melyek a világon mindenféle arcra és orra ráillenek. Évezredek óta a lemezarany és drágakövek tonnáit áldozzák fel a hívõk azért. körülöttem az emberek teljesen normális méretûek voltak. Minden névnek van valami köze a születés napjához és hónapjához. az avastól az égettig minden volt közte. Különbözõ illatok. Az ázsiai városok mind hasonlóan néznek ki. hogy viselõje fiú-e vagy lány. akárcsak különbözõ színû kis zászlók hatoltak orromba. A fiúknak éppúgy. még 300 méter távolságra sem volt tõlem. és a felületes szemlélõ számára az emberek is teljesen hasonlóaknak tûnnek. Maung Maung vagy akár Cho Cho a neve. amely az aranysztúpák ezen országában található. és a pagoda körüli autóforgalom bûzössé tette a levegõt. Itt csak úgy nyüzsögnek – az autók. szandálok és cipõk. ma az India. Így például csak akkor használhatja valaki a hónap elsõ öt betûjét. és apáik nevét sem veszik át. Habár már régen leszállt az éjszaka. éppen csak hogy tizenöt centiméter magas székecskéken ültek. Közöttük hatalmas mennyiségû áru. és tetõtõl talpig színarannyal volt bevonva. mint Mianmarban. Az a város azonban. Thaiföld és Kína között elterülõ ország neve Mianmar. még annak a gondolatától is. ha hétfõn 56 . A sakktábla alaprajzú városban a következõ keresztezõdésnél értem el a fõ közlekedési utat. Tiszteletet gerjesztett a vallás nevében véghezvitt hatalmas teljesítmény iránt. Zan Zan. Közvetlenül elõttem. Ezt az országot át. amit a „város szívének” is neveznek. A fõút két oldalán is székecskék és asztalkák százai álltak. ráadásul egy keresztezõdés kellõs közepén. Az eddigi illatok a kipufogógázok bûzével keveredtek. (Karl Kraus) Az utcán félhomály volt. hogy azzal díszítsék a pagodákat. amit éppen átszeltem. azért akad velük veszõdség. Liliputiak közé kerültem? Nem. Ebben az országban csak Buddha és a kormány gazdag. Korábban Burmának hívták ezt az országot. akik odaadóan bámulták a rácsok mögötti szoboralakokat és a kis fényeket. kipakolva a földre: mûanyagból készült giccsek a kicsiknek. Varázslat uralkodik itt. de az Ayeyarwady (Irrawaddy) folyó partján is – a minden képzeletet felülmúlóan nagyszerû pagodák. mint a lányoknak. hasonló a szaguk. Ami úgy nézett ki. lehet Kyan Kyan. és ezáltal ebben vagy a következõ életükben valamilyen kedvezményre tegyenek szert. és utána mintegy hatvan méter hosszan szemüvegek voltak kirakva. ingek és mindenféle színû rongylabdák mellett hevertek. fejezet SZTÚPÁK ERDEJE Bár a gondolatok vámmentesek. Tanácstalannak éreztem magam. Pedig csak 1. de ezt életük folyamán újra meg is változtathatják. mint a törpék országában. egy lépcsõzetes ûrrakéta emelkedett az égnek. teljesen más volt. hogy itt le kellene ülnöm.68 méter magas vagyok. nehogy rájuk lépjek. Nyüzsögtek a barna emberek. az egyike volt a több ezer pagodának. A Sule-pagoda elõtt álltam. Oda kellett figyelnem. Számos fényszóró világította meg. csupán az apró székecskék miatt térdük a mellükig ért. Az édeskéstõl a savanykásig. Az általam bebarangolt várost Yangonnak (korábban Rangoon) hívják. A gyerekek nem kapnak igazi keresztnevet. üzletek és gyalogosok zûrzavarának kellõs közepén. Mindenfelé piaci konyhák kis tüzei világítottak. A nõk és a férfiak közötti különbséget csak késõbb az „asszony” vagy „úr” megszólításnál veszik figyelembe. Ráadásul a keresztnévbõl nem lehet kikövetkeztetni. akik mind kicsi. itt-ott az apró szekrénykék elõtt hívõket fedeztem fel. Sehol a világon nem tisztelik annyira Buddhát.

és kidolgozták a Tripitaka-kánont. brit katona. A következmény egy olyan létesítmény lett. és az ország körvonalait is azonosnak tartják egy sárkányéval. haditechnikájukat figyelembe véve. csütörtök. Mint minden ország története. A Sule-pagoda. Ez egy gyûlés. kis hajóraj ring elé. Egy ma rendelkezésre álló papírmásolat 38. tengernek kelet felé. melyeknek elpusztíthatatlanul kellett megmaradniuk a következõ Buddha megjelenéséig. az fõként olyan oltárnál áldozik. A sárkánymotívum 57 . 1872ben 2400 buddhista tudós gyûlt össze Mandalayban. burmai lány üldögél és vár rám még hogy sejtem-é! Pálma mintha szélbe súgná. Valamikor sárkányok és szárnyas kígyók (Naga) szálltak le az égbõl. a márványlapoknak még 2600 évig kellett fennmaradniuk. Semmi csodálatos nincs abban. Aki pénteken született. [71] Azt is megmutatták az embereknek.született. Mivel 2400 év már eltelt az utolsó Buddha óta. 1861-ben. harangszó ezt zengené: Gyere vissza. Rudyard Kipling. Csak egy jobb asztrológus változtathatja meg a nevet. mint kedd. hogyan lehet aranyat és drágaköveket a föld és a vizek mélyérõl felhozni. Mindon király most rávésette 729 márványtáblára. A britek megérkezése elõtt Mianmar monarchia volt. hal szökken a víz fölé. az ország 1989-ben újra felvette eredeti nevét. szerda. Mandalay Vén moulmeini pagodánál. az angol gyarmati uralom krónikása és fõszereplõje egy költeménnyel tette halhatatlanná Mandalayt. legyõzték Mandalay királyait. a Mianmar középsõ részén elhelyezkedõ meseszerû városba tette át rezidenciáját. Mindon király ezért minden márványlap fölé egy pagodát emeltetett. az állatövekhez és a nyolc égtájhoz volt tájolva. Mindon (1853–1878) Mandalayba. amely hasonló a keresztény egyház zsinataihoz. Mandalay Buddha városa volt. A (buddhista) tan szerint ötezer évente jelenik meg újra egy Buddha. pontosan Buddha halálának 2400. a buddhista „három kosár tant”. melyet „a világ legnagyobb könyve”-ként írnak le. darabonként 400 oldalas kötetbõl áll. a kínai határig uralmuk alatt tartották az országot és a folyót. ami elõtt álltam. Ha valaki céget alapít. visszavár ám Mandalay! Visszavár Mandalay. Vagy folytatólagosan. Ez a tan korábban csak pálmaleveleken létezett. Mivel az élet is elõre halad. Felépítettek egy erõdítményt. hogy ebben az országban a sok ezer pagoda asztronómiai szempontok szerint van építve. ha rosszul megy az üzlet. évfordulóján az akkori király. amit a pénteknek szenteltek. Ezzel a kereszténység semmit sem állíthat szembe. a bolygókhoz. Kína felõl ott a hajnalt mintha szélvész keltené! (Tandori Dezsõ fordítása) Az angolok Mianmart még Burmának nevezték. és északig. Ráadásul a nevekben úgy kell egymás után következniük a betûknek. és az angol fenyegetést tekintetbe véve Mindon király Mandalayba hívta össze „az ötödik nagy zsinatot”. és tanították az elsõ embereket. ezé is a mitikus korban kezdõdik. A nyugati fül számára már a Mandalay névnek is melodikus csengése van. Mandalay! Útra hív Mandalay. A mianmariak még ma is a „sárkány kantárának” tekintik a 2170 kilométer hosszú Ayeyarwady folyót. a cég nevét asztrológus határozza meg. mint ahogy a 33 betûbõl álló abc jegyei egymás után állnak. nem hallod az evezõket? csobban Rangoon. Természetesen az angolok. Az egyiptomi Nílus folyóhoz hasonlóan az Ayeyarwady az ország ütõere. Jogosan.

mert az evolúció folyamán nem volt ilyen lény. a sztúpa 8688 aranylemezzel van borítva. hogy elõdeink rendkívüli madarakat láttak.egész Ázsiában jól ismert. Mianmar számára is meghatározóak voltak. Így volt ez Mianmarban is. és nem nemzenek gyermekeket (ami Kínában megtörtént). Soha nem láthatott egyetlen ember sem repülõ és a tetejébe még tüzet is okádó sárkányt. és az emberiség történelem elõtti rejtélyeinek egyike. melyek közül mindegyik mai érték szerint kb. Mindketten rendkívül jól ismerik az országot. és a legenda szerint már 2500 évvel ezelõtt felépítette az elsõ pagodát: a yangoni Sve Dagon-pagodát. És kívül… nos. embereket pedig már aztán igazán nem tanítanak. a sárkány elõfordul az Újtestamentumban a János Jelenésekben és magától értetõdõen az Ótestamentum prófétáinál is. A tetejét 5448 gyémánt. Az idõk folyamán az egykori tényalapú beszámolók egyre jobban elhalványultak. az utolsó Buddha 8 hajszála. és volt rájuk megfelelõ szava is. Az azonban. nem csapnak nagy zajt. és az ázsiai térségben sárkány. Szavakat és hasonlatokat keresgéltek. Több kínai uralkodó élvezte azt a kiváltságot. a Swedangon-palotában több arany van. Csuen uralkodásának idejében Jü. ugyanakkor azonban kultúrjavakat is hozott az embereknek. és sok fontos dologra megtanította õket. nem lehetett madár. (A szónak nincs semmi köze a mai Mond [hold] szavunkhoz. A mítosz az elhomályosult népi emlékezet. Miért? A pszichológusok úgy gondolják. a Mianmarral szomszédos országba a sárkánykirályok hozták el egykor a kultúrát. ugyanakkor kiváló útikönyvbõl származik. továbbá 2317 rubin. Szilvesztert és Mihályt kapcsolatba hozzák a sárkánnyal. Náluk a szárnyas kígyó a valaha az égbõl leereszkedett istenek szimbóluma. és õk alapították az elsõ dinasztiát. félelmet gerjesztve és nagy zajt csapva.” Ez az idézet a Wilhelm Klein és Günter Pfann-Müller által Mianmarról írott egyetlen. Az élménytõl sokkoltan számoltak be az apák fiaiknak és õk az unokáknak a rájuk mély benyomást tevõ eseményekrõl. [74] Az égi sárkány mindenütt jelen van a mitológiákban – egészen a keresztény korig –. hogy jobban megfigyelhesse a sárkány repülés közben tett mozdulatait az égbolton. „Maga a masszív harang alakú sztúpa egyetlen 100 méter magas kincseskamrát alkot. Senki sem vitathatja. mert a leírhatatlanra nem volt szavuk. Ezt egykori feliratokból tudjuk. nem reszkettetik meg a völgyeket. Kínába. A mon nép felvette a buddhizmust. hogy ezek a dinoszauruszok idejébõl való õsi emlékek. vagy repülõ kígyóként megjelenítve a Királyok völgyének fáraósírjaiban is. Az elsõ. [72] A kínai mítoszok beszámolnak arról. és nyelvileg a mon-khmer kultúrához tartoztak. hogy a repülõ sárkánynak sok teremtésmítoszban stabil helye van. Ebbõl lett valamikor tüzet fúvó kígyó. Mivel a kõkorban nem voltak országhatárok. hogy 5000 évenként jönnek) további relikviái találhatók. „Azt mondják. hogy a szolgálatukban álló személyekkel együtt egy repülõ sárkányon felszállhattak az égbe. az isteni építõmester állítólag egy tó közepén nagy tornyot építtetett. az egyiptomi sminkpalettákon. 500 euróba kerül. zafír és 58 . A mai Sve Dagon-pagoda leírhatatlanul szép. Azok azonban nem fújnak tüzet. hogyan repült ez az égi sárkány a föld fölé. ha hiszünk a legendának.) A monok Közép-Ázsiából jöttek. Hallottam már olyat. továbbá az õelõtte élt három másik Buddha (akikrõl azt állítják. nem visznek magukkal utasokat. Ez az állítás azonban nem állja meg a helyét. A belsejében. Györgyöt. Képeken ábrázolt sárkányok vannak már a sumér hengerpecséteken. habár ekkortájt bizonyosan egyetlen sárkányt sem láttak. míg végül a mítoszokba fészkelték be magukat. amit világszerte láttak. A kõkori ember ismerte a madarakat. És – pusztán széljegyzetként – az észak-amerikai indiánoknál ez a thunderbird (viharmadár) szimbóluma. mint az Angol Bank széfjében. az Ayeyarwady folyó országában észlelt történelmileg is bizonyítható népcsoport a mon nép volt. A szenteket. még élõ emberek sem voltak. a kínai mitológiára nézve jelentõs elemek a (ma) szomszédos ország. Nem is beszélve a (sokkal késõbbi) közép-amerikai népekrõl. [73] Kína õsi császárainak egyike. Amikor több mint 60 millió évvel ezelõtt a dinoszauruszok elterjedtek a Földön.

amely az elsõtõl az utolsó napsugárig eltelt idõben energiával töltõdik fel. nehézséget okozott. Hála az égnek. Természetesen a sárkánymotívum sem hiányzott. Mellettük a misztikus segítõk. Egyedülálló szemléltetõ oktatás. Az aranygolyón egy 76 karátos smaragd szikrázik. mintha egy valószínûtlen science-fiction filmben lennék. Minden bolygónak megvan a maga napja és állata. Bolygórendszerünk és az univerzum mindenhol jelen van a Sve Dagon-pagodában. A mianmari hagyományok szerint a Nap és a Hold is gömbnek számít. A legfelsõ terasz márványlapokkal van kirakva. • A Szaturnusz a szombattal azonos. Buddha védelmezõi. az Isteni Madarat kapcsolják. hogy az európai hódítók semmit nem tudtak a már évezredek óta fennálló aranyországról. Közepén trónol a 433 méter kerületû aranysztúpa.” [75] Amikor felkerestem a Sve Dagon-pagodát. Az állata az oroszlán. Színtiszta mitológia. aranyozott központ közelébe ér. ezért a hívõk a nekik rendelt helyeken is imádkoznak: a keddel kapcsolatos nevûek a Marsnál. és egy hatalmas smaragd. Mindössze a Sve Dagon-pagodában az embert szinte agyonnyomja az arany és a gyémántok ragyogása. hogy elhatároljam egymástól a múltat és a jelent. és ott az arany miatt meggyilkolták a majákat és az inkákat. összesen tehát 64. koronázza az építményt. Gyakran az volt az érzésem. de nem az volt vele a szándékom. • A Vénusz a pénteknek felel meg. • A Merkúr a szerdának felel meg. A kereszt nevében bizonyára megsemmisítették volna ezt a páratlan kultúrát. mintha gyûrûk és sugárnyalábok zuhognának az univerzumból Buddhára. Órákon keresztül kószáltam a Sve Dagon-pagodában. (Lehet. A teljes megvilágosodás. akik útra keltek Közép-és Dél-Amerika felé. Az örökkévalóság számára. A kereken 100 méter magas sztúpa úgy mered az égnek. legalábbis az utolsó Buddha életében. Ez még nem elég. melynek minden sarkán 8 kisebb sztúpa áll. Ehhez jönnek még azok a helyek. míg végül – lépcsõk százai után – a kerek. legtetején pedig egy 25 cm átmérõjû kis gömb van súlyos aranyból. ahol az ismeretlen bolygókat. Elõtte egy szfinxhez hasonló átmeneti lény. Az állata a tengerimalac. Mivel minden mianmari már nevébõl eredõen is összeköttetésben áll a napokkal és így a bolygókkal. [76] Ezért van egy Napimahely. • A Mars a keddnek felel meg. mely a nap elsõ és utolsó sugarait magába fogadja. • A Jupiter csütörtöknek felel meg. éppen olyanok. mintha a Star Wars címû filmbõl származnának. A Hold-imahelyhez a hétfõ és a tigris tartozik. Elõször egy elõcsarnoktól elõcsarnokig vezetõ végtelen lépcsõsort mászik meg az ember. Itt a mitológiát öntötték aranyba és ezüstbe. melyet sziporkázó gyémántok vesznek körül.topáz díszíti. hogy gúnyosan hangzik. Az állata az elefánt. mint egy. melyek köröket és sugarakat lövellnek ki Buddha agyából. Álltak ott meghatározhatatlan arany-ezüst ötvözetû szobrok. Mianmarról. Az állata a patkány. Úgy tûnik. Itt szentély szentélyt követ. a csütörtökkel 59 . Ennek megfelelõen a Sve Dagon-pagodában minden bolygónak van egy helye. A lézertechnikusok szíve örülne ennek láttán. nem rozsdásodó anyagból. Maga a sztú-pa egy nyolcszög alakú alaplapon helyezkedik el. akik. a világûrbe mutató világító ujj. Önkéntelenül is a spanyol hódítókra kellett gondolnom. ahol tiszteletben részesül. a hét nyolc napját és a Meruhegy mennyei vidékérõl származó Sakka királyokat tisztelik.) A mi keresztény zarándokhelyeinken sem igen történik ez másképpen. melyhez a vasárnapot és Garudát. A Buddha-fejek mögött elektronikusan irányított apró lámpácskák találhatók. Az állata egy mitikus kígyólény (Naga). hogy elszakítsam tekintetemet a szoboralakokról. és gyakran erõfeszítésembe került. nem létezhettek.

és könnyítéseket kérnek a jelenlegi vagy a jövendõ életükben. Megalapította a szangha szerzetesrendet. méghozzá nem erõszakkal. ha teljesedik a kívánságom. mely a buddhizmusnál messzebbre nyúlik vissza a múltba. keresztülvándorolt Észak-Indián. mint volt. és közben így beszélnek: „Váljon könnyûvé ez a kõ. „a megvilágosodott”. ahogyan minden ember megvilágosodottá válhat. amikor Bodh Gajában a bódhifa alatt ült. és melynek mikroszkopikus méretû összetevõi vagyunk? A Sve Dagon-pagodában még egy emelvény is van. A 60 . Az indiai nemesi nemzetségek azon szokásának megfelelõen. Új utat keresett. Buddhát polgári néven Sziddhárthának hívták. Maga Buddha – akárcsak Jézus – egyetlen írást sem hagyott hátra. a sztúpa csúcsán szikrázott a smaragd. hogy ezek közül egy akkor fog eljönni. Ketumati (ma Benáresz) városában egy Szankha nevû király fog élni. a MahaparinibbanaSzuttában az eljövendõ Buddhákról szólt. amit egy másik csapat a szemeteskukába szállított. megnyílt elõtte a világmindenség: eljött a megvilágosodás napja. Az õ uralma alatt fog a földön a fennkölt Mettejja (Majtrejának is nevezik) felbukkanni. és a nepáli határ közelében halt meg. Ahogyan a keresztény zarándokhelyeken. Itt is csodák történnek. Mianmarban az 1361. vagy a mennyei gondviselés akaratából a kívánság nem teljesedik. évnek felelt meg.” Ha a kõ olyan nehéz marad. Az óind nyelvben Buddha jelentése: „a felébredett”.kapcsolatban állók a Jupiternél stb… A mianmariaknak magától értetõdõen van saját naptáruk is. A csoport vezényszóra körbesöpörte a templom emelvényét. haszontalan és fényûzõ életébõl. A falvak és városok olyan sûrûn lakottak lesznek. Este lett. de erre csak az kap engedélyt. az utat. és éveken keresztül gyakorolta magát a meditáció mûvészetében. Búcsúbeszédeiben. És kinek a számlájára írhatók ezek? Az univerzum nagyszerû szellemének számlájára? Azéra. Itt különösen intenzíven imádkoznak a hívõk. Met-tejja különleges és egyedülálló „kocsihajtó és a világ ismerõje”. Megtudtam. A Sve Dagonpagodában bizonyos helyeket kifejezetten csodák számára tartanak fenn. A pagoda aranya sötétsárga színben ragyogott. A Sve Dagon-pagoda egykori keletkezésérõl van egy olyan hagyomány. úgy itt is akadnak csodák. Hirtelen egy csapat ember tûnt fel a márványemelvényen: mindegyik egy söprûvel volt felfegyverkezve. melyre csak férfiakat engednek fel. A Sákják nemesi családjából származott. és apjának hercegi palotájában nõtt fel a nepáli Himalája elõterében elterülõ vidéken. hogy a hölgyek és urak önkéntesen végzik munkájukat. e. 560-ra teszik. Ezek szerint Buddha a „négy igazságot” tanította. Buddha születésének évét körülbelül Kr. ami a szanszkritben azt jelenti: „az ember. azt senki sem tudja pontosan. akinek az adott napon születésnapja van. Egy napon. és itt-ott egy kupac szemetet hagyott. aki az egész világon fog uralkodni. Huszonkilenc éves korában elege lett unalmas. Az életet a születéstõl a halálharang megszólalásáig és a következõ életben is az asztrológia határozza meg. amikor felkerestem az országot. melyet minden húsból-vérbõl való lénynek járnia kell. Így van ez a mianmariaknál. Prédikációit tanítványai jegyezték le és terjesztették. Elkezdett prédikálni. tanítványokat gyûjtött maga köré. Kinyilatkoztatta. amikor India túlnépesedik. Hirtelen egy mennyei lény inkarnációjának érezte magát. Itt és az ország más pagodáiban már sok csoda történt. Egész Indiában 84 ezer város lesz. És az 1999-és év. Hogy mindez mikor történt. Ennek kapcsán Buddha feltételezte múltbeli és jövõbeli Buddhák (Megvilágosodottak) létezését. felemelik a követ. mely körülöttünk és bennünk van. mint a baromfiudvarok. Elhagyta hazáját. hanem kizárólag igazságosság által. A magasban. Istenek és emberek tanítója. személynévként a Gótama (Gautama) nevet viselte. és dicsérte a megismerés útját. mely értelmet adhat az életnek. akkor a csodára még várni kell. koldusként vándorolt. A hétnek itt nyolc napja van. aki elérte célját”. „A kívánság megvalósulásának köve” elõtt a hívõk meghajolnak. hogy a szent iratokból (védák) származó nevet vesznek fel.

melyek nagy távolságra fekszenek egymástól. A tojásból szálltak ki a tanítómesterek. Kevés túlélõ volt. Ott kint számtalan világ és ég létezik. Istenmaszkokat hordtak. A kogi mitológia beszámol a négy õspap démonok és állatok elleni harcairól. és különbözõ növények magjait hozták a Földre. és ezekben is megtalálhatóak a lét különbözõ szintjei. amelyik karcsú toronyban végzõdik. Ami a kereszténységben a templomtorony. az alaktalanság birodalma vagy a finomlelkûség birodalma. Villámokat hajigáltak. Õket a kilenc évig tartó noviciátus idején templomokban nevelték. az iszlámban a minaret. már hosszú idõvel ezelõtt is szent hely volt. tetején egy árboccal. A sztúpa három része – alap. az univerzumba vezetnek. amikor a 61 . A 2500 év folyamán a legkülönbözõbb buddhista iskolák fejlõdtek ki. Buddha nem isten. lehet sír. mint régi világjárónak és „az istenek szõlõskertje” munkásának. Jelenleg állítólag 10 100 000 miénkhez hasonló univerzum van. Minden iskola az egykori Buddha-tanítványok által hátrahagyott szövegekre és megvilágosodás útján szerzett felismerésekre hivatkozik. Amikor az õspapok a Földre érkeztek. egy Okkalapa nevû király az új Buddhát várta. azért. Tõle származott a négy õspap is. Állítólag eredetileg a sztúpának fél tojás formája volt. században a spanyolok majdnem kiirtottak. hanem Buddha tanításának és szellemének közbenjárásával szeretnének megvilágosodáshoz és segítséghez jutni. melyek magasan a Meru-hegy fölé. Körülötte hét tenger helyezkedik el. és egyet közülük elrejtettek a hegyben. Ez abban az idõben történt. A buddhista mianmariak abban hisznek. Amikor közel 5000 év eltelt. Az élet minden fajtájával. A hívõk nem közvetlenül hozzá imádkoznak. melyen késõbb ezt a szentélyt felépítették. vagy a teremtõ erõk központja. ahol ma a Sve Dagon-pagoda áll. és Mianmarban Okkalapa királynak azon a helyen jelent meg. Összesen 31 szintje van a létnek. A kereszténységgel ellentétben. Maguk a galaxisok is keletkeznek és elmúlnak. az a buddhizmusban a sztúpa: egy harang formájú építmény. A mianmari buddhizmus elképzelései szerint minden 5000. formája a világhegyet. [77] Preuss rájött. a Sve Dagon-pagodával kapcsolatos legenda arról számol be. még mint ifjú. a törvények a kogi törzshöz „kívülrõl” kerültek. Ott van például az érzékek birodalma. hogy az atyák tudását külsõ befolyás nélkül adhassa át az egyik generáció a másiknak. Méghozzá egy ruhadarabot. Hosszú idõ telt el. A kolumbiai Santa Martában lévõ Sierra Nevadában élt valaha a kogi (vagy kagaba) indiánok törzse. torony – a buddhizmus hármasságát is tükrözi. hogy az a domb. dóm. egyes sztúpákban ezért ül egy Buddha és tesz rituális kézmozdulatokat. ahol a vallásalapító Jézust Isten teremtette.tökéletes Buddha. amikor a jelenlegi Buddha. Ezeknek az õspapoknak a világûrben volt a hazájuk. amiket csak jóval késõbb vetettek le. szülei fényûzõ palotájában idõzött. rögtön feltûnt egy távoli földrészrõl származó párhuzam. melyet a 16. maszkokat hordtak. de a sztúpa egyben a kozmosz másolata is volt. aki a kogi indiánokkal foglalkozott. hogy a világ középpontjában a Meru nevû szent hegy áll. melyeket benõtt a dzsungel. mivel állítólag ezen a helyen õrizték egy korábbi Buddha relikviáit. évben megjelenik egy új Buddha. A buddhizmusban a hármas szám a tér jellegzetes dimenziójának számít. tekinthetõ az életút végét jelzõ szimbólumnak. A sztúpák tanulmányozása közben nekem. a papi nemzetség õsatyjai. hiszen itt már egy korábban létezett Buddha relikviáit is tisztelték. Az évezred már majdnem véget ért. repültek a négy égtáj irányába. hogy a kogik a teremtést egy Gauteován nevû õsanyának tulajdonították. A sztúpákat „az istenvilágba szállító eszköznek” is tekintik. egy merõkanalat és egy botot. A legjobb európai kutató. Kis kerülõvel fogok visszatérni a sztúpákhoz: Dél-Amerika. Merut jelképezte. A papok fiaikra hagyták hivatalukat. Ez a nevelés kilenc évig tartó sötétségben történt. Nos. Theodor Preuss osztrák professzor volt. A buddhisták számára a sztúpának sok jelentése van. amikor a jelenlegi Buddha a Bodh Gaja-i bódhifa alatt átélte a megvilágosodást. A legfõbb pontokat illetõen azonban egységesek. Csak a mi évszázadunkban fedezték fel újra és tárták fel legalább részben városaikat. A Sve Dagon-pagoda helye ezek szerint õsidõk óta szent hely volt.

mire Mulkueikai (egy pap) kinyitotta az ajtót. nadir (az ég zenittel szembeni talppontja) és középpont. melynek tetejébõl két egymást keresztezõ gerenda áll ki. kelet. nyugat. mert a kogi mítosz már a spanyolok érkezése elõtt is létezett. hogy a keresztény spanyolokon keresztül került ez a tudás Kolumbiába. egy olyan harang alakú. és a papok. Egyidejûleg a kogi kozmoszt is modellezi mindegyik.földön természetellenes hajlamú emberek jelentek meg. „Mindnyájan az égbõl jöttek” a kogi mítosz szerint. Végül a varázshajó megfeneklett a Sierra Negra (a kogi legendában még így hívták) hegygerincén.” [78] Különös: a kogi hagyomány szodómiáról beszél. melyek közül az ötödik. a középsõ réteg jelenti a mi világunkat. hogy minden kogi épület sztúpa formájú. amit már húsz évvel ezelõtt felkerestem. mint a mai buddhizmus. Néhányuk több mint 2000 éves. Néhány kisebb réginek látszik. mely több százezer évvel korábban volt. A dzsainizmus követõi írásaikban kijelentik. Jóllehet még sehol nem láttam kapcsolatot a kolumbiai kogik és a korai ázsiai népek épületei és tudása között. dél. „Minden gonosz megsemmisült. A sztúpák harang formája sokkal régebbi. És Mianmarban van a sztúpák „tetõpontja”. Ilyen mintára épült az összes kogi ház. és ha most valaki azt gondolná. Ezt tették az isteni. amely már a mai buddhizmus elõtt is létezett. és csak a világûrben történtek alapján lehet megérteni õket. Gyakorta különbözõ méretûek állnak szorosan egymás mellett. Kalgasiza apának nevezett személyek. és minden madarat. és tudásuk eredetileg mennyei lényektõl származik. mások a múlt századból származnak. Az ily módon meghatározott téren belül 9 réteg. [79] Burritacának hívják. amelybe az állatok és madarak minden fajtáját felvették. az ötödiken élnek az emberek. mint a mianmari pagodák. Évszázadokkal az utolsó Buddha megvilágosodása elõtt az egész indiai kontinensen a dzsainák vallása volt uralkodó. évben megtisztel minket egy új Buddha a jelenlétével. Négy éven keresztül vörös és kék esõ esett. és a sumér királylistát csak a múlt században találták meg. A phallosz behatol a vaginába. Paganban több mint 2000 van belõlük. és kezd rogyadozni. a királyság ismét leereszkedett az égbõl”. a magot el kell vetni a földbe. A kogiknál a kozmosz tojás formájú térnek számított. melyben az emberek feletti négy szint egy sztúpát képez. A Föld alatt négy szint terül el. Minden év március 21-én (a tavasz kezdetén) a férfiház tetején lévõ cölöp hosszú árnyékot vet a nõi ház keresztbe tett gerendáira. minden fát és növényt kirakott itt a földre. az országban „sztúpák erdeje” található. 9 világ helyezkedik el. Reichel-Dolmatoff professzor ismerte legalaposabban a kogi kultúrát. Nem csoda. sõt a növények magjait is. A férfiházak – sztúpák tetejébõl egy hatalmas karó mered az égnek. A legnagyobb kogi várost. hiszen a buddhista tradíció szerint az utolsó Buddha elõtt már több Buddha is idõzött a Földön. akik az állatok minden fajtáját párosodásra is felhasználták. melyet 7 pont segítségével lehetett meghatározni: észak. A két árnyék összeolvad. és az egész földet ellepték a tengerek. négylábú állatot. Csak az Ayeyarwady folyó mentén lévõ városban. hogy vallásuk megalapítása olyan korból datálódik. ami a tavasz szimbóluma. És minden templomban emlékmû idézi emléküket. (Egy korábbi könyvemben már foglalkoztam ezzel. Ez tojás formát eredményez. [39]) Marad a sztúpa. akár egy zászlórúd. Több éven keresztül tanulmányozta. és állandóan renoválják õket. fejezetben Szodoma és Gomora megsemmisítése elõtt. Vele ferdén szemben van a nõi ház. A sumér királylistában olvasható: „miután elmúlt az özönvíz. Reichel-Dolmatoff rájött. égbe nyúló építési forma. És mi köze mindezeknek az ázsiai sztúpákhoz? Dr. Az 1075 és 1287 közötti. A papok azonban építettek egy varázshajót. A kogi épületek teraszosan egymás fölött helyezkedtek el. és négy évig esett az esõ. Erre a legfelsõbb Úr megnyitotta az ég kapuit. kereken 62 . Végül is minden 5000. akkor az tévúton jár. zenit. Ez történik Mózes elsõ könyvében is a 19. a kapcsolat azonban nyilvánvaló. és további négy szint van a Föld fölött. az idõsebb testvérek valamennyien lejöttek az égbõl.

Maga a templom az építõmûvészet szinte felfoghatatlan remeke. A mianmari királyok üvegpalota-krónikája egy történeti-mitológiai mû. hanem a távoli korok igazságát jelenti. Siva isten egyik fia. Utána az egészet apró csomagocskákká hajtogatják össze. Enyhe ködben vagy szórt fénynél a központi sztúpa hosszú árboca egészen az égig ér. A Ganesa szó egy szanszkrit összetett szó. A mianmariak felaprítják a diót. amelyet a mi szerecsendiónkhoz lehetne hasonlítani. az Ananda-templom négy magas arany Buddha-szobra a világidõ négy utolsó Buddháját jeleníti meg: Kakuszandhát. A király elhatározta. „Sehol máshol nem tapasztalható olyan nagy hatású látvány. és végül piros folyadékot köptek ki. és meszet és egyéb fûszereket kennek rá. Az eredeti épületet a mon nép építette. Kipróbáltam. és a belseje nagyon emlékeztet is rá. és egykor a Nandamula-barlangban laktak. összehajtogatott zöld levelekkel megtöltött apró csomagokra lettem figyelmes. ami tulajdonképpen egy hindu elefántisten neve. A Shwesandaw-pagodában állítólag ereklyeként õrzik Buddha néhány hajszálát. Ott terem a bételdió. Logikus módon. Minden pagoda más fontos mitológiai momentumra utal. isa jelenti az „urat”. hogy egy távoli országból jönnek. Állítólag ebben a barlangban élt egy korábbi Buddha is. Buddha ezer alakban van jelen. aki a Földön minden akadályt elhárított az útból.200 évben a pagani síkságon 13 000 templomot. egy fõként Jemenben fogyasztott kábítószerre gondoltam. mihelyt közeledünk hozzá. és 1091-ben. Mit rágtak? Elõször a katra. de a piros levet rövid idõ múlva kiköptem. hogy mutassák meg neki a szent barlangot. néha fehér csúccsal. melyet a 18. Ahogyan a yangoni Sve Dagon-pagodához. A pagoda a Ganesa melléknevet viseli. században írtak. Az idevalósiak a leveleket a szájukba tömték. A szerzetesek meditációjának köszönhetõen a király szeme elõtt feltûnt a varázslatos táj. Ráadásként a mianmari asztrológia bolygószimbólumai és bolygóoltárai. egy kemény burkú kis pálmadió. amely a bételdiónak köszönhetõen piros színû lesz. Az arecalevelekben lévõ cserzõanyagok erõs nyáltermelést idéznek elõ. és a szájukba teszik. Az összegöngyölt zöld levelek esetében valójában a karcsú arecapálmán növõ. A szerzetesek arról számoltak be a királynak. Okosan kigondolták. ahol újra és újra kerek. mint amit az ember a pagani síkság megpillantásakor érez – egyik téglaszínû pagoda a másik mellett. Ha néhány méter távolságból szemléljük. az Ananda-templom és a Shwesandaw-pagoda felé. melyeket a nyugati világ nem ért meg. a mianmariak nemzeti kábítószerérõl van szó. középpontjában egy hatalmas sztúpával. Mi köze neki Buddhához? A buddhizmus idõtlensége miatt a hindu istenalakok összeszövõdtek vele. felépítteti Mianmarban. az egyik szobor csöndesen mosolyog maga elé. amely a legnagyobb mianmari folyó partján a ködös távolból az ég felé emelkedik. Ganasz jelenti a „seregeket”. Értelemszerûen tehát a „Seregek Ura”. melyek a hívõ mianmariak számára nem mítoszt. és vele együtt a buddhizmus elõtti kor idõtlen szellemei és démonjai. melynek – hogy is lehetne másként – mitikus jelentõsége van. És ma e fölött a barlang fölött emelkedik az Ananda-templom. E szerint a krónika szerint egy napon nyolc szerzetes jelent meg Kyanzitthas király palotája elõtt. Õ volt az. ezeket rágták. az idõ végtelenségét demonstrálva. Ganesa az emberek és a Mindenható közötti 63 . szent földön lett kész.” [75] Útban Pagan legnagyszerûbb építményei. hogy a szent barlangot. néhány elárusítóstand mellett haladtam el. a borslevélhez hasonló bétellevelekre helyezik. Kasszapát és Gotamát. Ahogyan a távoli Kolumbiában a kogi ház is kiemelkedik a dzsungel lombtetejébõl. Paganban a pagodakozmosz örök körmozgásával mindenütt jelen van. úgy a paga-ni Ananda-templomhoz is számtalan lépcsõ vezet. A király megkérte a szerzeteseket. A látogató lépten-nyomon lehetetlen ábrázolásokkal találkozik – de a fantázia számára és a távoli múltban semmi sem lehetetlen. A hinduizmusban Ganesa egyike az öt nagy istenségnek. Konagamanát. a Nandamulabarlanggal egyetemben. de eszembe jutott a perui és ecuadori kokalevél is. azonban arca elkomolyodik. pagodát és sztúpát építettek. Itt megkövültek olyan õsi emlékek. amely valahol a behavazott Himalája hegyei között található.

és önállóan cselekedett. ha a fia hoz egy csészével az istenek halhatatlanná tevõ eledelébõl. Neki kell elhárítania a várható akadályokat. Halló. amely az egyszerû part menti lakosság szemében valószínûleg egy másik világból származó ûrhajónak tûnik. hanem agy formájában hozták létre.és sztúpakozmosz az egész országban kísért. elõször Ganesát köszönti benne. az Isteni Madárnak szenteltek. akit gyakran ábrázolnak dicsfénnyel. úgyhogy a kígyók többé nem tudták betájolni magukat. A kígyók megígérték. és megnyitotta az országot. amely minden irányba képes volt látni. Ez az isteni ivadék. Visnu istennek szolgált hátasállatként. még csatákat is nyert teljesen egyedül. Itt minden reggel új virágokkal díszítik az autókat – hogy illatosak legyenek. Most Garuda porfelhõt vert fel. amelybõl Garuda kelt ki. [80] Irányító. de a vallásoknak köszönhetõen fennmaradt. A világûrbe is tett utakat. Sasszárnyakkal és sascsõrrel. melyek mind tüzet okádtak. A lógó hasú. Felsõtestük szinte mozdulatlan. Ganesa! Isten hozott! Ganesát hívják egy utazás megkezdésekor is. esetleg sárkánypofával és embertesttel ábrázolják. mintha görgõkön közlekednének. Mianmarban mindenhol azon frissiben mosakodott szerzetesekkel és vörös és narancssárga ruhás ifjakkal találkozik az ember. és figyelemre méltó tulajdonságokkal rendelkezett. Siva és Párvati ekkor embertestû és elefántfejû lényt gondoltak ki. Szülei nevét is ismerjük: Kasjatának és Vinatának hívták õket. Egy disszertációban tudományos buzgalommal szedtek össze minden nevet és tulajdonságot. sokkal inkább lebegni látszanak. ezért áll az indiai vasútállomások kapujában. Ez különösen a törékeny alkatú nõkre igaz. Az agyafúrt Garuda mindent megpróbált. hogy a háttérben egy õsi igazság rejlik. hogyan tudnának egy új bolygón minden akadályt elhárítani az útból. de dühítõ módon csak egy lángtenger közepén volt megtalálható a halhatatlanná tevõ isteni eledel. Egykor anyja. amelyet Garudának. amikor terhet visznek a fejükön. borzalom – az istenek hegyén nyüzsögtek még kígyók. Végül 64 . hogy szabadon engedik a mamát. megreszketett a föld. Ily módon minden szabályozva van. és ezenkívül utálta a kígyókat. A pagoda. A vízzel végül kioltotta a lángtengert. Az akadályok legyõzõje. miután elveszített egy fogadást velük szemben. Indiában lépten-nyomon találkozunk vele. és képes volt egyszerre kézzel. elõször egy Ganesa-képet állít az építkezés helyére. Vinata tojást rakott. amit a környékbeli tavakból szívott fel. Robotalakban állítják ajtók és bejáratok elé mint õrt. Az Ayeyarwady folyón egy légkondicionálóval felszerelt és gazdag büfét kínáló luxushajó közlekedik. és az ország minden kategóriájú hotellel rendelkezik. Ha egy hindu házat épít. mintha az emberek közönséges módon járnának. Ha valaki könyvet ír. Ma a turizmus szervezett iparág. Sikeradományozó. amelyet Ganesára aggattak. Vasárnap Garuda uralkodik. A hinduizmus hite szerint Ganesát szülei – Siva és Párvati – nem nemzették. Itt nem az a benyomásunk. aki az indiai hagyományok szerint a madarak fejedelme. Itt mindenkit összever. Akkor azonban a katonai vezetésnek devizára volt szüksége. hogy teljesítse a feltételt. Erre az okos Garuda arany testét csurig feltankolta vízzel. a Nap napján. az anyját ugyanis a kígyók fogságban tartották. Bármilyen ornitológiai könyvben jól mutatott volna. akinek tiltva van a belépés.összekötõ. ezért úgy néz ki. Néhány évvel ezelõttig Mianmar el volt zárva a turizmus elöl. genetikai tervezés eredménye. Garuda arca fehér volt. Amikor azonban Garuda felemelte szárnyait. Garuda nagyon intelligens volt. De – ó. úgy tûnik. mivel minden mianmari buddhistának le kell szolgálnia idejét egy kolostorban. Évezredeken keresztül félreértették ugyan. Ennek a hóbortnak nyomós oka volt: Vinatát. lábbal és az ormányával dolgozni. A hajó a Road to Mandalay nevet viseli. A csavart ormányú. szintetikus termék. A mennyei lények ugyanis földi látogatásuk elõtt arról tanácskoztak. Egészen normálisan kezdõdött hát. és senki sem veszi észre. teste vörös és a szárnyai aranyszínûek. és több napig tartó útját mindig egy bizonyos vasárnapon kezdi meg.

amit még ma is megjelenítenek vallásukban. melyeket angyalok lóbálnak. állatok. és Visnu isten hátasa lesz. Mi kijelentjük. találhatók ott szentek ábrázolásai. A tetõ az eget jelképezi. Anyja kiszabadítása után Garuda rögtön elindult a Holdra. tárgyak. éppúgy. amely erõsíti a szimbolikus jelentést. meg nem értett igazság alkotóelemeként. Az egykori igazságban való szilárd hit nemcsak a vallás kulturális területén csapódik le. és megõrzik. vagy a religariból (Istenhez kötött). Még házaik is azoknak a képzõdményeknek utánérzései. kompromisszumot ajánlottak. amely valahol és valamikor megtörtént. majd visszarepülnek. Ez történik a buddhizmusban és a hinduizmusban.„isteni tojásokat” dobott a kígyókra. Az. és nem hajóként foglalják énekekbe. A mi vallás szavunk származása vitatott. A buddhisták és hinduisták sem gondolják máshogy. angyalok. hogy ezeket a vallásos történeteket templomokban és szobrok alakjában örökítik meg. aki egy csipkebokorral beszél. Le lehet vezetni a latin relegerébõl (lelkiismeretesen megfigyelni). ami lejött az égbõl” vagy „lejött az égbõl”-nek nevezik vallásukat. A vallásnak meg kell õriznie az õsit. és mennyei seregek. hanem õsrégi tudást is (a hit ellentéteként) tartalmaz. a „katik” lóg ki. amelyek a világmindenségben lakoznak. és amelynek a teste az Orionnal és a Szinusszal áll kapcsolatban… Ármin Achsin. Mianmarban már a gyermekek is megtanulják ezeket a történeteket. Azóta Visnu (szanszkritul: a Jóságos. akik sértetlenül ülnek egy tüzes kemencében. Indonézia) is felkereste. és magának Visnu istennek is szüksége van ûrjármûre. hogy õseik a homályos elõidõkben ereszkedtek a világûrbõl. és gondolatban a világmindenséggel 65 . még ha vitatjuk is. A Hold azonban idegen istenek tulajdonában volt. Fiebag – eredeti foglalkozását tekintve gimnáziumi tanár – egy személyben kutató. amint a sárkánnyal harcol. de õ ezekkel szemben érzéketlen volt. a nyelvész és született toraja ezt így fogalmazza meg: „A tongkonán ház az univerzumot szimbolizálja. Csak egy ostoba. elkezdte a törzs hihetetlen hagyományait tanulmányozni. Aki valaha felkereste a csodás gótikus vagy barokk katedrálisok egyikét. akik az égbõl a földre. A bejárati rész fölötti bivalyfejbõl a toraja mitológia hosszú nyakú égi madara. amelyek áhítattal hallgatják Szent Antalt. amely túl közel ment hozzá. Amikor a Hold istenei ezt belátták. Hamarosan megállapította. Néhány évvel ezelõtt a Sulawesi-szigetet (Celebesz. amelynek a feje a Plejádok csillagcsoporttal. ördögök szarvakkal és háromágú vasvillával. Érthetõ. Fiebag szerint a házat kozmológiailag értelmezik. a Barátságos) a halhatatlan és sebezhetetlen Garudán közlekedik a világmindenségben. Lelkiismeretesen megfigyelnek valami Istenhez kapcsolódót. és teljesen utópisztikus elemeket tartalmaz: sebezhetetlenség. Nagyszerû ábrázolások vannak ott Szent Mihályról. bizonyos szavakban és házaikban. akik nem adtak neki leszállási engedélyt. amelyekkel az õsatyák az univerzumból jöttek. melyek sugarakat bocsátanak ki (frigyláda. Erre hoz példát könyvében. Garuda teste sebezhetetlen volt. ha nem értik. a Természeti népek titkaiban [81] Peter Fiebag. lángpallosok. A toraják biztosították arról. A napkerék is a világmindenség szimbóluma. A toraják „manurun di langi”-nak. és ott a toraja törzs által lakott felföldet is. Mózes. szentségtartó). A nyugati világban sem zajlik ez másként. mint nálunk. az megérti. világjáró és író. Néhánynak. kettészelte a nyelvét. amint mennybe mennek. bombázás. A ház tetejét egy madárral. Garuda halhatatlanságot nyer. akkor is. Mivel Fiebagnak ez megütötte a fülét. hogy a toraják a „csillagok gyermekei”-nek tekintik magukat. jelentéktelen történet? A történet nagyon régi. Szimbolikusan a világûrt jelképezik. Izzó nyilakat lõttek ki Garudára. és ezer darabra tépte szét õket. hogy mindez és még más is az egykori valóság mûvészi ábrázolása. fiatal fiúk. ellenõrizhetõ. mint az oromzaton a kakas. „az. Mindegyik történet a vallás részét képezi. Nem úgy. hogy mire gondolok. szép meseként. Jézus. hanem egy olyan. a repüléssel hozzák gondolati összefüggésbe. repülés a Holdra. aki a vízen jár.

hanem egy még ma is élõ törzs tudása. és halált hozó sugárlövedékeiket a felhõk közül lövik ki. 66 . Az ázsiai térség istenei szörnyûséges fegyvereket vetnek be. 178 részben ábrázolják teljes színpompával a Rámájana történeteit. aki – bármilyen okból is – Thaiföldre utazik. Az istenalakok közül többen képesek mozogni a levegõben. hogy Tamborolangi. és a nézõ földöntúli fegyverekkel rendelkezõ istenek létezésérõl értesül. Fiebag megtudta. Errõl többet a következõ fejezetben. „De mivel még egyszer fel akarta keresni a Földet. Köztük házak és paloták. A toraják házai tehát a Tamborolangi által egykor a Plejádokból a Földre hozott csillaghajó mintájára épültek. Ott egy nagyszerû festménygalérián a thaiföldi királyság történetének jelenetei vannak megörökítve. A központi oszlop… köti össze a Földet és az eget. Tana-Torajában.” [81] Ez nem egyszerûen egy meseszerû történet.” A kolumbiai kogi indiánok üdvözletüket küldik. Ullin hegyei között szállt le. a toraják õsapja „egy vasépítményben”. Nevekkel és épületekkel demonstrálva. Ezek közül néhányat ma ismerünk.hozzák összefüggésbe. és lerombolta a „mennyei lépcsõt”. „egy leereszkedõ házban” érkezett a Földre. melyek a felhõk között repülnek. mint fantasztikusan kiszínezett történet? Ajánlom minden turistának. És az Emerald Buddha-templomában a Ramakián képi ábrázolását lehet megcsodálni. és a Föld és mennyei lakhelye között ingázott. mások még az utópia birodalmába tartoznak számunkra. keresse fel Bangkokban a királyi palota nyilvánosság számára is hozzáférhetõ részét. Egy napon megdühödött. Házak az égen? Nem egyéb. A Ramakián az indiai Rámájana eposz thaiföldi változata. Nem messze Rantepaótól. mennyei házával repült a csillagoktól a Földig. Itt asszonyt vett magának.

Ezt többé nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni. de ragyogó tûzbõl van? Olyan fegyvert. mellyel repülés közben lehet a repülõgép méretét növelni vagy csökkenteni. mindezek és még sok más egyéb már létezett valamikor.4. – egy szerkezet. melyekben emberek ezrei élnek? Saját kerttel.). mely magához vonzza az energiát. és amely vízgõzbe takarja a bolygókat? Olyat. mintha a nyugatin kívül nem létezne más tudomány. mintha azok valami kibogozhatatlan fantáziaszülemények volnának. nem ûrhajókról fantáziáltak – mindez valaha maga a realitás volt. szántóföldekkel. mely bumeránghoz hasonlatosan tér vissza a támadóhoz. – egy szerkezet. Szokás szerint – errõl már igazán nem szeretnék írni – pszichológusok és teológusok estek neki az õsi szövegeknek. Nem gonosz szándékkal. (Max Rycher) El tud képzelni olyan fegyvert. mely a támadót csodafegyverével egyetemben láthatatlanná teszi? Olyan fegyvert. – készülékek. melytõl minden víz elpárolog. – egy zajkeltõ ágyú. folyóvízzel és minden elgondolható kényelmi fölszereléssel? A legkülönfélébb ûrhajókat. csupán nem értettek hozzájuk. az információhegy egyre nõtt. Honnan? Az óind irodalomból. – egy készülék. közben pedig a nyugati indológusok értetlenül állnak szemben az egésszel. Évszázadok óta. mely „illúziókat” kelt. amely képes egész bolygókat darabokra széttépni? Olyan fegyvert. Az idõ még nem érett meg rá. amely egyáltalán nem is létezik? Olyan fegyvert. mely a világûrbõl egész országokat éget el? El tud képzelni akkora világûrlakásokat. mely az ellenséges sereget villámgyorsan elaltatja? Olyan fegyvert. amelyek valamilyen antigravitációs elv alapján mûködnek. és nagyjából mindent meghamisítottak és kiforgattak bennük. mely a szél erejét semlegesíti. amely sugárenergiát tárol. amellyel a nappali világosságot sötétséggé lehet változtatni. fejezet AZ ISTENEK FEGYVEREI Aki méltóságára hivatkozik. – egy készülék. ha akarja az ember. ércek. mióta a nyugatiak elkezdtek terjeszkedni Indiában. melyekkel a bolygó felszíne alatti különbözõ kincsek helyét precízen meg lehet határozni (ásványi anyagok. Változnak az idõk. és az indológusok. Az indiai szanszkrittudósok felébredtek Csipkerózsika-álmukból. Folyton új szövegek kerültek elõ. Kezdjük egészen szerényen. Az õsi Indiában nem science-fictionrõl zagyváltak. nem mesés fegyverekrõl okoskodtak. és elkezdték saját eposzaikat. 67 . – egy készülék. a különbözõ szövegekbõl összeállított Vimánika-Sásztrában a következõkrõl található leírás [82]: – egy tükör. amely a „semmibõl” állít elõ energiát. és felfoghatatlanul gyorsak? El tud képzelni ilyen utópikus dolgokat? Talán ezer év múlva? Nos. Egy ránk maradt õsrégi írásban. hogy az ellenség olyan dologra lõ. úgy. – tizenkét fajtája az elektromosságnak. ha önként elhagyják tanszékeiket. az már el is vesztette azt. Okos tudósok mindig olyan arrogáns hozzáállással fordították le a nagy indiai eposzokat angolra és franciára. – egy mûszer. Ezt már lehet tudni. amely a villámok intenzitását méri. jobb. akik ezt még mindig nem értik. arany stb. olyan dölyfösen tekintünk az õsi indiai hagyományokra. védáikat és õsrégi szövegeiket vizsgálni és korunk tudásának megfelelõ szinten szemügyre venni.

– egy szerkezet. ha ezen mûvek közül néhány csak a mi idõnkben jelent meg. melyekben félelmetes fegyverekrõl. – egy szerkezet. a szanszkrittudós a következõ forrásokat nevezi meg. – higanyenergiával mûködõ repülõgépmotorok. de nincsen kommentár. (A szöveg egy lefotózott és 1919. de éppen nekik tudniuk kell. A Vimánika-Sásztra hindi kiadása 97 olyan óind szövegre utal. amikor a nyugati világnak fogalma sem volt még repülõgépekrõl. a Vimánika-Sásztra 2. A Vimánika-Sásztra mysore-i kiadásában megvan a folyamatos angol fordítás. sorában említi a repülõ jármûveket. pláne nem ûrhajókról. – egy gép. mellyel ellenséges repülõgépekbõl származó képeket és beszédet lehet fogni. – kristályok. a bhodzsai Juktikalpataru A kimondhatatlan szavakat csak a szanszkrittel foglalkozó tudósok értik. melyet 1973-ban a mysore-i Academy of Sanskrit Research publikációi követtek. augusztus 19-ére datált másolatát a Poona College-ben õrzik. mert a szavakat nem lehet szanszkritról lefordítani. – egy saját gép körüli védõpajzs.) A Szamarangana Szutradhara XXXI. a Majamatam 5. különbözõ repülõ szerkezetekrõl és ûrhajókról tudósítanak: [83] 1. amelyeket ma még nem értünk. Még akkor is. 1968-ban jelentek meg. fejezete sok apróságot tartalmaz a repülõ masinákról. hol találhatnak szövegeket régmúlt korok utópiáiról. Dr. Kanjilal professzor. melyek fedélzetükön élõ személyekkel. A bhodzsai Juktikalpataru a 48-50. az Avadana-irodalom 14. kivétel nélkül õsrégi. A legrégebbi fordítás 1870-bõl származik. hogy a Vimánika-Sásztrát 1918-ban találták a Barodában lévõ királyi szanszkrit könyvtárban. a Jatakák 13. Az elsõ olyan utalás repülõ gépekre. – egy szerkezet. mely láthatatlanná teszi a repülõt. Ezzel szemben a hindi kiadáshoz van bevezetés. mely a kémiai és biológiai fegyvereket elhárítja. melyek elektromosságot hoznak létre. amellyel az ellenséges repülõgép mozgását le lehet állítani. a Bhagavata 10. – több. melybõl megtudhatjuk. a Jajurvéda rigvedája 6. a Puránák 9. a Raghuvamszam 11. amely a napenergiát csapolja meg. az ikerpár Asvinákhoz és a Rbhus félistenekhez intézett 68 . a Szamarangana Szutradhara 3. hõvisszaverõ fém. Címszó: Venkatachalam Sarma. a bhsai Abimaraka 12. a Rámájana 8. a Juktikalpataru 4. – egy szerkezet. de akár istenekkel is bejárják a világûrt. a Kathaszaritszagára 15. a Mahábhárata 7. indiai szövegekre hivatkoznak. melyek repülõ masinákkal foglalkoznak. A hihetetlen eseményekrõl szóló szövegek Swami Brahamuni Parivrajaha vezetésével készült elsõ fordításai Indiában. – leírhatatlan ötvözetek.

Ezenkívül a Rámájana. melyeket „emberfelettinek” és ihletettnek tartottak. mezõket és az épületek tetejét”. 81 000 verssor – Agni-purána. hogy a laikusnak is legyen elképzelése arról. Ó. 14 000 verssor – Kurma-purána. számára feleslegesnek tûnõ egységeket. 24 000 verssor – Skanda-purána. A Rigvéda 1028 himnusza egyes istenekhez szól. A Védák mindazon írások gyûjteménye. akkor kereken 560 000 sort kapunk végeredményül. milyen hatalmas terjedelmû és abszolút hihetetlen mennyiségû irodalom áll rendelkezésre: – Visnu-purána. az indiai misztikáról. Ehhez még hozzáadódik a Mahábhárata. Az óind irodalom nagyon terjedelmes. A Védáknak összesen 4 nagy egysége van. De nem ám szép rendesen. hogy repülõ masinák és ûrhajók után nyomozzunk ezekben a szövegekben? A 19. 25 000 verssor – Padma-purána. Ez a Rig-véda. és 20. 17 000 verssor – Linga-purána. századi fordítók látását elhomályosította a korszellem. 10 000 verssor – Siva-purána. Ha például a Rámájanában egy olyan repülõ kocsiról volt szó. jóval idõsebb. sorról sorra. Ez a legterjedelmesebb költemény. év tudósa nem értelmezhette ezt másként. mint a késõbbi szanszkrit nyelvû irodalom. A Föld egyetlen más népe sem rendelkezik ilyen hatalmas mennyiségû írott hagyománnyal – ezzel az információáradattal szembeállítva a mi Ótestamentumunk csupán kis csermely. és lángba borítja az erdõket. vagy „ezt a helyet nyugodtan ki lehet hagyni.” [84] Az 1884. mint „értelmetlen fecsegés”. egy német professzor lefordította a Rámájanát. A véda (óind véda = tudás) az indek legõsibb vallásos irodalmát foglalja magába. mely mennydörgések közepette emelkedik fel. hanem egyszerûen kihagyott egész. és 69 . 55 000 verssor – Garuda-purána. csak fantazmagóriák vannak benne”. A passzusokat nagy dölyfösen olyan megjegyzésekkel látta el. 23 000 verssor – Náradija-purána. De miért csak most támad az a gondolatunk. Iszonyatos. Az óind szövegek mindig is megvoltak. 19 000 verssor – Varáha-purána. az indiai mitológiáról. 10 000 verssor – Matszja-purána. 1893-ban Hermann Jacobi. amely egy nép sorsát taglalja. de nem utolsósorban a puránák.himnuszokban tûnik fel. 12 000 verssor – Brahmavaivarta-purána. akkor ezt a leírást a fordító így kommentálta: „kétségkívül egy trópusi vihart értettek ezen. 14 500 verssor – Vamana-purána. Dühítõ módon ez a szemlélet végigkíséri az egész õsi Indiával foglalkozó nyugati irodalmat. 18 000 verssor – Brahmanda-purána. 9 000 verssor – Bhavisja-purána. még ha részben el is voltak rejtve kolostorokban és pincékben. Az alábbiakban felsorolom õket. És végül. igen. Az óind nyelv. amely még további 24 000 sokából (két verssorból álló indiai versmérték) áll. mert világa így volt kerek. 15 400 verssor Ha hozzászámítjuk a Mahábháratát és a Rámájanát is. 18 000 verssor – Bhágavata-purána. [85] A nagyszerû állománnyal rendelkezõ Berni Városi és Állami Egyetemi Könyvtárban számtalan kötetet találtam az óind irodalomról. melyen a Védákat megszövegezték. 10 000 verssor – Brahma-purána. az óind nemzeti eposz kereken 160 000 sorral. „melynek hatására a hegyek megreszketnek. 18 000 verssor – Márkandeja-purána.

Csak éppen konkrét fordításokat nem. nagy. Az ûrutazásra alkalmas szerkezet összesen nyolc személyt szállított. és könnyûfémbõl készült. Egy vimánát (óind repülõgép) olyan nagyra is lehet építeni. A mi helikoptereinkhez hasonlónak írják le õket. amely a szagoldó forgószelet mozgásba hozza. hogy ma elkészítsük egy ilyenfajta jármû hasonmását. és három pilóta vezette (tri bandhura). akár egy gyöngyszem. az égbõl leereszkedve két – naphoz hasonlóan fénylõ. Az ismeretlen szerzõ ugyanis már évezredekkel ezelõtt azt a megjegyzést tette. Nem is rossz. azon a helyen. hanem azért. alfaemberke lehetett. melyek üzemanyagként szolgáltak. ahol az Asvina testvérpár vimánájáról beszéltek. hogy jelen lehessen az ünnepségen.” [90] Ruman Vat király egy jumbo jet nagyságú vimánával rendelkezett: „A király és a hárem személyzete. háromemeletes (trivrt).) Köszönhetõen a higanyban lévõ erõnek. és könnyûszerrel elrepült a Holdig és vissza. Számomra nem maradt más hátra. a Föld körül vagy attól eltávolodva mozogni. mindig nagy embertömeg gyûlt össze. hogy nem tudatlanságból közöl hiányos információkat. mindenféle drágakõbõl készült. A vimána a madaraknál is könnyedébben mozgott a levegõben. akik az égi kocsit csodálták. hogy jelen legyen a színjátéknál. a Mahábhárata Chandra Potrap Roy által készített fordításához (Kalkutta. A légtér és a világûr uralma már akkor is kiválasztottak számára volt fenntartva. melyeket fénylõ fegyverek védelmeznek. magától mozgó – kocsi érkezik meg eléjük. és a szelek útját követték. Amikor a repülõgép leszállt a felhõk közül. egy ember csodás módon nagy távolságot tehet meg az égen. A Rig-véda nyomatékosan megemlít többféle üzemanyagot. A Földre nagy lármát keltve szállt le. A mennyei kocsi átrepült a Föld és az óceánok felett. sõt minden városrész tisztviselõje is beült a mennyei kocsiba. hogy a visszaéléseket megelõzze. és Ármin Risi indológus modern védikus szöveginterpretációja az Isten és az Istenek címû könyvben. A vimána megállt számtalan bámészkodó szeme láttára. mint hogy a nagy angol fordításokhoz tartsam magam. Ha ezeket a vastartályokban lévõ szabályozott tûzzel felforrósítjuk. ahol éppen nagy ünnepélyt tartottak. 1896) és az M. Behúzható kerekei voltak. Négy erõs higanytartályt kell beleépíteni. rövidlátó szakbarbárok voltak. 87] Az ezen kívül felhasznált irodalmat szögletes zárójelben jelzem. és a Bibliával voltak beoltva. „madhu” és „anna” nevûeket. Rövid látogatás után a király ismét elindult. Elérték az égboltot. aki valaha óindból németre fordított. Õrület! Valamennyi nagy szellem. melyek különbözõ tartályokban voltak. 1891). könnyû anyagból. Ott olvasható: „A testet erõsnek és tartósnak kell megformálni. Nutt Nath Dutt-féle Rámájanáéhoz (Kalkutta. [89] A bhodzsai Szamarangana Szutradharában 230 soron keresztül a repülõ gépek alapvetõ konstrukciós elveit magyarázzák meg. mint én. Bár a leírások nem elégségesek arra. de ebben – már akkor – rendszer volt. [86. és amelyeket a szanszkrittal foglalkozó tudósok nem tudnak lefordítani. azután Avantis város felé vette az irányt. a Rámájanához és a Védákhoz. részleteket is megtudhatunk a repülõ szerkezetrõl.” [83] A Visnu-puránában olvasható: „Miközben Kalki még beszél. Képesek megállni a levegõben. és nemsokára megjelenik az égbolton. melyek modern szemlélettel mertek közelíteni az óind szövegekhez: az indológus Lutz Gentes [88] kiváló kutatómunkákon alapuló Az istenek valósága címû kötete. amely aranyhoz hasonlított. A repülõ kocsi tartalmazott folyadékokat. Német nyelvterületen mostanáig csak két mûrõl tudok. Elringatta õket a boldogító korszellem. és utalok a könyv végén található irodalomjegyzékre. Háromszög alakú volt. akkor a higany erejének köszönhetõen a vimánában a mennydörgés ereje fejlõdik ki. mint egy templomot a »mozgásban lévõ isten« számára.nagy mennyiségû kommentárt találtam a Mahábháratához.” [91] A Rig-véda himnuszaiban. (A csillámot említik – a szerzõ. Ne gondolkodj máshogy. A király kiszállt. 70 . mint amelyekkel különösen jól lehet manõverezni.

Mintha a szövegek csak kitalálások lennének. de se a szörnyûséges fegyvereket. és arra kényszerítették õket. nem is beszélve a világûrben létezõ városokról. Ezzel azután kezdetét vette a legborzalmasabb háború.4. hogy a királyságnak birtokukban lévõ részét visszaadják. A Kauravák közül éppen csak három élte meg a testvérháború végét. akik mégiscsak többségben voltak. hogyan inogtak az épületek. A Kuruk nemzetsége állítólag a Hold-dinasztia egyik királyától származik. A Pandavák csak a 18. A háború hõsei – részben maguk is isteni eredetûek – folyamatosan új fegyvereket kértek mennyei védelmezõiktõl. A Rig-véda 1. megtagadták ezt. Ennek a diszkosznak a közepén egy fémfogantyú volt. hogy Pandu halálakor fiai még kiskorúak voltak. valamennyi a mennybéliek arzenáljából származott. ritka mód kitartóan küzdve. hogy a Föld minden népe pártját fogta egyik vagy másik harcoló félnek. melyek mind képesek voltak arra. amikor az égi hajó felemelkedett. se a vimánákat nem magyarázza meg. A Kauravák.46. hogy létezett ez a vita. Agnitól (a tûz istene). amikorra a hadsereg 18 „nagy egységét” mészárolták le. hogy a szövegek valóságmagva két õsi család közötti vitában fedezhetõ fel. Annak ellenére. A vak testvér azonban 100 fiat nemzett: a Kauravákat. és az isten a csarka nevû diszkoszt adta neki. Egyik dicsõséges és erõs harcos a másik után esett el. sõt kínzókamrákból történõ – mentést említenek. ha a Kauravák a legkülönbözõbb cselvetésekkel próbálták a kiskorú Pandavákat eltenni az útból? Amikor ez nem járt sikerrel. Ekkor iszonyatos isteni fegyvereket vetettek be. amikor letelt a 13 éves számûzetés. amely az égboltot – nem az ominózus eget – fénybe borítja.4-tõl 5. hogy ezek az évezredes szövegek tiszták és világosak. Ily módon elképzelhetetlen fegyvereket vetettek be. A Mahábhárata alapját (a legterjedelmesebb óind eposz) két királyi nemzetség harca képezi. bár feltehetõen egy igazságmagot foglalnak magukba. Az istenek vimánáikban köröztek.9. Mai számítások szerint ez kereken négymillió ember lenne. Lehet. a vezérfonal. akik idõközben igen hatalmasok lettek. mint a levegõben. A szakemberek úgy gondolják. A fiatalabbnak. melyekkel szemben az emberek tehetetlenek voltak. és üzemanyag céljára folyékony anyagokat tartalmaz. az európai indológusok még mindig úgy viselkednek. és 13 évre számûzetésbe menjenek. A Pandavák vesztettek. dõltek ki fák és verték vissza a dombok a startrobajt. A csatában részt vevõ óriási tömegû harcos közül a végén csak hatan maradtak a Pandavák oldalán harcolókból – köztük Pandu mind az öt fia.-ig terjedõ szakaszaiban azt írják le. ugyanis vízben éppoly biztonságosan mozgott. barlangokból. mintha mindez egyáltalán nem is létezne. melybõl két testvér született. Nem sok különbség volt a maihoz képest.A Rig-véda az 1. hogy úgy mondjam. lenyisszantja még 71 . A Vaszudeva nevû hõs például új fegyvert kért istenétõl. A Kauravák azonban. mert bátyja vak volt. az idõsebb Dhritarastra és a fiatalabb Pandu. A Pandavák elkerülhetetlenül visszakövetelték királyságukat. amit az antik irodalomban valaha is leírtak. kihívták a Pandavákat kockajátékra. A sors úgy akarta. És ezzel elkezdõdött a családi dráma. ha a csatában az a veszély fenyegetett. Az utolsó csatát a kuruksetrai mezõn vívták. Az õsi India klasszikus és puránai irodalmában a vimána szó olyan repülõ jármûvet jelent. napon gyõztek. szakaszban három légi jármûvet mutat be. ha az ellenségeket már agyonütötte. vagy gigantikus világûrvárosaikban élvezték az édes életet – míg az emberek a csatamezõn véreztek. Csoda-e. Ez a Mahábhárata váza. és mindig visszatért Vaszudevához.166. Az istenek pedig – nem érzékenykedtek – teljesítették a kéréseket. Így történik ez a Mahábhárata második fejezetében is: a diszkosz harcosokat terít a földre. le kellett mondaniuk unokatestvéreik számára a királyságnak legalább egy részérõl. akkor is. Pandunak csak öt fia lett: a Pandavák. Legalább az egyik ezek közül a vimánák közül kétéltû képességgel is rendelkezett. Sõt a Mahábhárata azt állítja. A fiatalabb Pandu uralkodott. hogy vesztenek. Harminc – tengerbõl. hogy a levegõbõl szabadítási mûveleteket hajtsanak végre.

amelyeket lent a Földön a nagy távolság miatt olyanoknak látnak. Bevilágította az egész égboltot. mint a felhõkbõl jövõ mennydörgés – mindez a repülõ kocsi részét képezte. Õ fog téged az égi mezõkre hozni. És Ardzsuna látott az égi kocsin egy »zászlórúd«-szerût [flag-staff] is. Kétes esetekben. a mennyei. A mennyei kocsi rendkívüli sebességgel mozgott. hogy keresse fel a földöntúli helyeket: „Fel kell szállnod az égbe. ahol se a Nap. amelyek minden lehetséges irányba repültek. szakasz: „És Indra égi városa. melyekben mennyei zene szólt. sorokba rendezve helyeiken. valószínûleg valami kígyóhoz hasonló dolog) is voltak. Naphoz hasonlatos kocsival felszállt. és aranyszínben csillogó díszítmények voltak rajta… Ardzsuna azt mondta: Ó. Ezért készülj fel. Kuvera szegõdik hozzájuk.” XLIII. szálljon be a repülõ kocsiba. melyeknek kerekei voltak. amikor több lehetõség is adódik. amennyire egyáltalán lehetséges. hanem minden saját fényében világol. és zajjal és mennydörgéssel töltötte el az egész környéket. Matali. és hívta Ardzsunát. se a Hold nem süt. Az isten ezekkel a szavakkal lepi meg: „Neked adom kedvenc fegyveremet. majd végül ismét visszarepül Vaszudevához. de a szemeddel vagy a szellemed erejével is. A következõ passzus Indralokagamana Parva címmel a Vana Parva XLII. hogy minden ellenséget villámsebesen elaltatott. megjelent a felhõk közül a Matali által irányított hatalmas fölénnyel rendelkezõ kocsi. és ezek a légkör kiterjesztésével dolgoztak [atmospheric expansion]. a valóságban nagy égi 72 . és gyorsan elérte a szél sebességét. Még nagyon gazdag királyok… sem képesek ezt az égi kocsit irányítani… És Ardzsuna. És azután kocsik tízezreit vette észre. akit ne lehetne ezzel a fegyverrel agyonütni. a Kuru törzsének bölcs leszármazottja. capable of going everywhere at will stationed in proper places]. hogyan hívják meg Kauravát is. még a legnagyobb istenek sem ismerik ezt. ahol a tûz nem ragyog. színét tekintve egy sötét smaragdhoz hasonlított. pasupatát. a pilótával [charioteer] leszállni a Földre. elragadó volt és a »Sziddhák«-nak és »Csaranák«-nak pihenõhelyként szolgált. más égi kocsikat is látott Ardzsuna. idõveszteség nélkül. te csodálatos. és látogassa meg vele az égi tájakat.” [92] Olyan jól próbálom lefordítani – azt. feltüntetem az angol eredetit is. Saját mennyei kocsim fog nemsokára Matalival. És Ardzsuna megpillantotta a mennyei kerteket. a varázseszközzel. melyek tüzet okádtak… És az égi kocsi felemelkedett. mintha ezer aranyszínû ló húzná. nehogy helytelenül használd fel. Iszonyú alakú lövegek és… mennyei szépségû szárnyas nyilak [winged darts of celestial splendour] és ragyogó pompájú fények és villámok és Tutagudák (nem lehet lefordítani). és fényesen csillogott. szakaszából származik (a Mahábhárata része): „És miközben a nagyon eszes Gudakesa még gondolkodott. amit »vaidzsajantá«-nak neveztek. ami németül nincs meg – a 19. És azután ott fent. Senki sincs. Õ az antardhana nevû fegyvert ajándékozza Ardzsunának. Az égi kocsi nagyon gyorsan olyan sebességet ért el a benne lakozó erõknek köszönhetõen. égi kocsik ezreit. Kilõheted egy íjjal. melyek képesek voltak a vezetõ akaratának megfelelõen bárhová elmenni [and he beheld there celestial cars by thousands. úgy irányítod ezt a kiváló kocsit.egy jól védett király fejét is. mint a lámpácskák. századi angolból. és én megígérem neked valamennyi mennyei fegyveremet [celestial weapons]. A Pana Parvában (a Mahábhárata harmadik könyvében) Ardzsuna fegyvert kért istenétõl. mintha lovak százainak ereje egyesülne benne. az ég ura is megjelent egy mennyei harci kocsiban. Senki. Sivától. Ennek ereje abban állt. és a földi halandók számára gyorsan láthatatlanná vált. és olyan zajt keltettek. És az égi kocsin vad »nagák« (nem lehet lefordítani. mert ha gyenge ellenféllel szemben veted be. Rögtön ezt követõen egy félisten.” Végül Ardzsunát istene beavatja a fegyver titkaiba. A csillagok. Félelmetes. ahová Ardzsuna megérkezett. elpusztíthatja az egész világot. hogy a szem már nem volt képes követni [that the eye could hardly mark ist progress]. A Vana Parvában (a Mahábhárata egy része) olvasható. Nagyon óvatosnak kell lenned. Hipnózisfegyver? Végül még személyesen Indra.

testek. akkor kérném megmagyarázni. akik felnéznek az égre. hogy ott fent sem a Nap. pszichológiával és gyanús varázslattal itt nem boldogulunk. Aki tagadja. sem a Hold nem süt. Ardzsuna. hogy egyéb repülõ kocsik ezrei parkoltak odafent. amik a nagy távolság miatt a Földrõl lámpáknak látszanak. mely valamikor évezredekkel ezelõtt a világûrben játszódott le. megálltak. a valóságban nagy (égi) testek. a Mahábhárata hõse azonban egyértelmûen ott volt. melyek során újra és újra azt hozták fel. Az újítás. Az egész szanszkrit nyelvû irodalomban egyetlen sor sincs. Semmi olyasmi. mely szerint mi. amint békésen köröznek az égbolton. Körberepülték a Földet.” [92] Ebben a fantasztikus történetben. szállítóhajókat és repülõ jármûvek ezreit írják le. Nem volt evolúció. hogy odafent a Nap sokkal fényesebben süt. hogy õseink mindig az égbõl érkezõ istenekrõl számoltak be? Honnan szedték elõdeink. Meg kell tanulnia a szörnyû fegyverekkel bánni. hogy a szorult helyzetben lévõ emberek egy végzetes fegyverre vágytak. amely a kõkori ember képzeletének világában nem is létezhetett. mint egy templom. hogy õk is a madarakhoz hasonlóan cselekedhessenek. Nem. amiket mi még csak elképzelni sem tudunk. Az égi jármûvek hirtelen jelentek meg. Itt a valóságról kapunk leírást. gyárakra vagy próbarepülésekre utalna. és hogy azok. amelyek csak az égiek számára vannak fenntartva. Ennek az ellentéte igaz: a világûrben sötét van. De ha az evolúció valóban folyamatos esemény. akkorák. Azonban nem olyan fegyverre. hogy a homályos múltban nem lehettek ûrjármûvek. ûrhajókat. és hatásukra sem a hegyek. A tréningprogram teljes öt évig tartott. és arra vágytak. az azért nem akarja ezt elismerni. a leírt égi kocsik szerkezeti rajzait? Honnan voltak ismereteik a felhasználandó ötvözetekrõl és a navigációs mûszerekrõl? Az istenek se repültek pusztán a szemükre hagyatkozva. De a madarak nem okoznak rémítõ lármát. akik éppen csak kiléptek a kõkorból. surrounded be every comfort and luxury]. más karokon dolgozó barátaim. és nem az álmok birodalmában. hogy a Mahábháratában ûrvárosokat. és hogyan mutatják be neki az égiek legkülönbözõbb fegyvereiket. hogy az emberek látták a madarakat. és olyan sebesen közlekedtek. és olyan energiák birtokában voltak. Az evolúciókutató Loren Eiseley. Nem papírsárkányokról vagy hõlégballonokról volt szó! A vimánák többemeletesek voltak. és „az emberek világában nem léteznek”. amirõl még a madarak is csak álmodozhattak. Mindez meseszerûen hangzik. Végül is leírják. emberek is fokozatos fejlõdésen megyünk keresztül. Az a megfontolás. sem a völgyek nem reszketnek meg. A madaraknak nincsen higanymeghajtású motoruk. még az evolúció törvényszerûségeinek is ellentmond. Ha lett volna ilyen. a tervezés és a kivitelezés nem a mi bolygónkon történt. akkor az emberiség már évezredekkel ezelõtt a Marson kötött volna ki! Az indiai szövegekben leírt jármûvek elõrébb jártak jelenlegi technológiánknál. a pennsylvaniai egyetem 73 . mert nem illik a világképébe. minek köszönhetõen kerülnek a világ minden pontján megtalálható õsi könyvekbe égi jármûvekrõl szóló leírások? Mi az oka annak. Emlékszem olyan beszélgetésekre. mint például a hipnózisfegyverre. Éppenséggel a „földhözragadt” emberek. Megtudjuk. és ezalatt az égiek minden luxusa vette körül [he lived for full five years in heaven. Azt az ellenvetést tették. akiket a tetejébe még különlegesen ki is kellett képezni. És a madarak egyáltalán nem repülnek ki a világûrbe. Ilyesmit nem álmodik meg az ember. amikor és ahol akartak. hogy lépésrõl lépésre fejlesztettek volna. amely technikusokra. A madaraknak nincs szükségük olyan pilótákra. mint a Földön. arról számolnak be a továbbiakban. Ardzsunát még azoknak a zeneszerszámoknak a kezelésére is megtanították. Jól van. játszva eljutottak a Holdra. de nem az. Istenek csinálták és használták õket. hanem minden saját fényében világol. hogyan kereste fel Ardzsuna ennek az ûrlakóhelynek minden részét. kellene hogy azt gondolják.

mert megparancsolta. Eközben az égben egy másik csata vette kezdetét. az emberi agy kialakításában részt vevõ erõk meglétének dacára a több embercsoport között a létért folytatott szívós és hosszan elhúzódó harc lehetetlen. és ráadásul neki állt rendelkezésére a legjobb ûrhajópilóta. Egy ilyen – saját maga körül forgó – város a Hiranjaoura (Aranyváros) nevet viselte. Két másikat Gaganacarának és Khecarának hívtak. hiszen amikor bevetette a fegyvert. Nivata-Kavacha-yuddha Parva: „Még mindig láthatatlanul. szakasz. Valami egyéb. Mivel az égiek nyilvánvalóan az egyik vagy a másik földi pártot támogatták. Amikor látta. mely hirtelen bevilágította az égboltot. és magától értetõdõ módon rettenetes fegyverek. És ez az egyszerû felismerés az õskor egyes építési technológiájára is fényt derít. egy másik kialakulást segítõ tényezõ kerülhette el a fejlõdésteoretikusok figyelmét. akit végül öt éven keresztül oktattak az égiek a borzalmas fegyverek használatára. Kuvera és Varuna volt a vezetõjük. A démonok ûrvárosait kilõtték messzire a 74 . A hiányzó faktornak van neve: istenek. Ezek a démonok a rossz oldalon álló embereknek fogták a pártját. hogy olyan magas szellemi képességeket hozott volna létre. lakóhelyiségek és gyûléstermek. [92] Madarak? Álmok? Hókuszpókusz? Mahábhárata CLXXII. meggyilkoltak százezrei feküdtek a földön… Elbizonytalanodtam. Ráadásul õk is rendelkeztek alattomos fegyverekkel. Rudra. Ha elfogadjuk. Ez bizonyára nagyon megfeküdte Indrának. És én is velük harcoltam. és szörnyû dúlást vitt véghez soraiban. Csak az a dühítõ. Ha azonban csak egyetlen példa erejéig elfogadjuk az Isten-faktort (földönkívüli). Brahma. mert a tudományos intézetekben még mindig a régi. CLXV. Valódi világûrcsata fejlõdött ki. vagy mint egy világító meteor a felhõk között. szakasz. és Matali ezt észrevette. voltak kertek. mint a réz. hogy semmisítsék meg ezeket az égi városokat. és ismét minden láthatóvá vált. Gigantikus méretûek voltak. Egyre több. és felhasználtam a láthatatlan fegyverek energiáját [the energy of invisible weapons]… És amikor a Daitják elmenekültek. kibiztosítottam az égiek királyának kedvenc fegyverét [I then discharged that favorite weapon of the king of the celestials].. parókás urak gyakorolják a hatalmat. és eredetileg Brahma építette. Jama. ezért az istenek is elkezdték egymást kölcsönösen lelövöldözni. mint amely ma a Föld valamennyi népénél felismerhetõ. képzett harci pilóták által vezetett ûrhajók támogattak. erdõket gyújtott fel. Matali. a leszármazástant molekuláris alapon mûvelõ antropológus és genetikus figyel fel erre. hogy azt higgyük. víz minden mennyiségben. hogy az új felismeréseket alig terjesztik a médián keresztül. A Szabha Parva (a Mahábhárata része) könyvének harmadik fejezetében különbözõ méretû ûrvárosokat írnak le. hogy megrémültem. így szólt: »Ó. Nivata-Kavacha-yuddha Parva: „Feltûnt a Matali által vezetett égi jármû.antropológiaprofesszora már negyven évvel ezelõtt felismerte. A városokban volt mindenféle élelmiszer. és úgy csillogtak – a Földrõl nézve –. mint a füst nélküli lángnyelvek. Mahábhárata. A feladatot Ardzsuna vállalhatta magára. Ardzsuna. a Daitják illúziók segítségével kezdtek harcolni. a fõistennek a gyomrát. Ezeknek Indra. Beleértve az Ótestamentum kötekedõ és féltékeny Istenét is. Ezenfelül Ardzsuna nem volt egyedül. Voltak még hatalmas hangárok a vimánák számára.” [92] Ostoba fantazmagóriák? Aligha.” [93] Így van. a megvilágosodás bejárja az egész világot. egész hegyeket és völgyeket zúzott szét vele. források. melyekkel a támadó ellenséget egy idõre feltartóztatták. akkor az Indián kívüli régi szövegek egy csapásra világossá válnak. Ezek az ûrvárosok a Szabha gyûjtõnevet viselték. A démonoknak ismételten sikerült láthatatlanná tenni hatalmas égi városaikat. Eiseley professzor a legjobb társaságnak örvend. az arany vagy az ezüst. Olyan látványt nyújtott. hogy valami nem stimmel: „Minden okunk megvan arra. Egy idõ elteltével ezekben a városokban gonosz lények (a Mahábhárata démonoknak nevezi õket) kezdtek lakni.« Amikor hallottam ezeket a szavakat. Ardzsuna! Ne félj! Használd a mennydörgõ villámfegyvert.

átfúrta. Ebben a pillanatban az akkor élõ leghíresebb bölcs közeledett. Ha nem teszi meg. Az elefántok megégtek. Azokat ölte meg. Ha ez megtörténne. Lovak és harckocsik égtek el. és nemsokára lángtenger vette körül. mint egy szörnyû tûz után. Amikor a három város elkezdett égni. Ardzsuna erre a fegyverre »brahmasztrájával« fog válaszolni. villámok cikáztak és mennydörgött. miután Bhima eldobta fegyverét. Parvati odasietett. hogy ily módon mentse meg magát.” Ez nem az egyetlen olyan rész a Mahábháratában. A levegõben repült. A mai tv-sorozatokban az ûrvárosok. Ennek logikai kényszere van. Aszvathama ezért haladéktalanul vonja vissza fegyverét. és eltûnt a csillagokkal telehintett égen.” [94] Korábbi könyveimben már utaltam erre a világûrben lefolyt csatára. akik letették fegyverüket. és minden oldalról a harcosokra zuhogtak. amikor Kar-na kihozta a fegyvertárból… A levegõben a madarak szörnyû kiáltozásban törtek ki. és lángok törtek elõ belõlük. század valamennyi fordítója azonosan fordította ezeket részeket. a Nap körben forog. A démonok képtelenek voltak ezzel a sugárral szemben – amelyet Juga-tûz élénkített. a bátrak egyike nem akarta eldobni a fegyverét. tizenkét évi szárazság szakadna az országra. és vadul rohangáltak ide-oda… A tûz tombolása úgy döntötte ki a fákat soronként.” [95] Bhima. Ma ismerünk Sztálin-orgonákat. és váljon meg a drágakõtõl… Aszvathama azt mondta: »…ez a csalhatatlan fegyver minden meg nem született gyermeket megfog ölni…« Ezért minden gyerek holtan jött a világra. Csak akkor nem stimmel. mert tudta. de ezúttal egy még régebbi fordítás állt rendelkezésemre. amely soha nem véti el a célt. és sziszegõ kígyókhoz hasonlatos nyilak ezrei lövelltek ki belõle. Vaszudeva megparancsolta a csapatoknak. Ekkor lépett Ardzsu-na a csatatérre. amely a földi élet végén elemészti a Földet. a vizek állatai és a szárazföldi élõlények reszkettek a félelemtõl… A Föld megreszketett. hogy a szabadjára engedett fegyvert vonja vissza. de ez csak azután vált lehetségessé. Meteorok ezrei hullottak az égbõl. A fegyver izzásától megperzselt föld támolygott a forróságtól. Ez kioltotta a tüzet. Ugyanez igaz az istenek fegyvereire. melyek csak a fegyveres ellenséget találják el. olyan volt. Vjásza… nyomatékosan azt tanácsolta. habár a maga idejében (1860–1890 között) közülük egynek sem lehetett a leghalványabb fogalma sem ûrvárosokról. Ardzsuna tudja ezt. a »narajaná«-t vetette a Pandava csapatokra. A 19. és Ardzsuna biztos lövési pozícióra várt: „Amikor a három város összetalálkozott az égbolton. és Visnuból és Szomából tevõdött össze – bármit is bevetni. Mindezt már az óind irodalomban leírták. Példák: „Ez a fegyver félelmet és rémületet keltett. azután mély csönd ereszkedett a 75 . melyeknek ereje a pusztítás megakadályozásában rejlett. A következõ. hogy ne harcoljanak tovább. amely halálos sugárzásra utal. hogy a narajana fegyver egy varázslatnak engedelmeskedik. sõt a Mahábháratában radioaktív fegyvereket is bevetnek: „Parancsára Ardzsuna kilõtte a fegyvereket. melyeket a Mahábháratában bevetnek. A fegyver nagy zajjal zuhant Ghatotkacha szívére. heves vihar keletkezett. és dobják el fegyvereiket. Hogyan mûködött ez? Az istenek számára sok minden lehetséges. Mindnyájan a „celestial cities in the sky” és „the three cities came together on the firmament” fogalmakat használták. melyek ahhoz a nagy tûzhöz hasonlítottak. ha a szimpla evolucionáris gondolkozási sémát követjük. akik harcoltak vagy harcolni akartak. már 1890-ben lefordított idézet a Mahábhárata ötödik könyvébõl származik: „Úgy látszott. Kocsik ezrei semmisültek meg. melyekben az egymással rivalizáló fajok harcolnak. háromszoros lángból álló szörnyû sugárral döfte õket keresztül. és az emberiség javának érdekében eddig várt azzal. mintha erdõtûz lenne. de olyan lövegeket nem. hogy lássa a színjátékot.” „Aszvathama legveszedelmesebb fegyverét. és a Baruna isteni fegyvert alkalmazta. míg megkímélte azokat. semmi újat nem jelentenek.világûrbe. A fegyverek magasra repültek a levegõben.

Végül is az istenek teremtették az embereket. A villám leereszkedett. a Kuruk leszármazottja. Nem szimpatizálok az ilyen istenekkel. mint a hangyáké. Senki nem tudhatta. Curkha egyetlen. az istenek számára nem volt értéke az emberéletnek. mintha iszonyú zuhanással a poklok fenekére hullnék… Az éjjellé sötétült nappal sátorát villám hasogatta. hogy az istenek a legkülönbözõbb fajtájú ûrutazásra alkalmas repülõ gépeket használtak. az istenek voltak élet-halál urai.” Nem. minden madár lezuhant az égbõl. amely 76 . már nem is látszottak embereknek. Amit a krónikások évezredekkel ezelõtt megörökítettek. A szétégett testek felismerhetetlenek voltak. és ezáltal visszavonni egy szörnyû fegyvert? Mit értettek drágakõn? Egy kis irányítószerkezetet. Még a meg nem született gyermekek is meghaltak anyjuk testében. s a magasból alázuhant tûz hamuvá hûlt a lábaimnál. melyet az istenek kovácsmûhelyében készítettek? Álszentek voltak ezek az istenek.Földre. Soha azelõtt nem láttunk ilyen borzalmas fegyvert. Az embereknek pusztán statisztaszerepük volt. a Muszala Parva közöl. a föld kiáltott. fejezet. hogy a radioaktivitás hatásától kihullik a haj. és azután nézték. akiket nem talált el közvetlenül. aki tanulmányozta az óind irodalmat. Az életben maradottaknak kihullott a hajuk. Uparikara Vaszu. hogy a radioaktivitás minden élelmet megmérgez. a napnál fényesebb löveget dobott a három városra. mélyen tisztelt szkeptikusok. az életben maradt madarak fehérek lettek. hogyan irtják ki kölcsönösen egymást. A szanszkrit szakértõ Kanjilal professzor csak a Vana Parvában (a Mahábhárata része) 41 szöveghelyre hívja fel a figyelmet.” Ezeknek az isteni fegyvereknek a nyomai még a sumér–babiloni Gilgames-eposzban is megtalálhatóak. És ezeknél az isteneknél az idõ nyilvánvalóan alárendelt szerepet játszott. és leesett a körmük. hogy vére fagyott meg az élõknek. Úgy tûnik. és finom por lett belõle. Iszonyatos látvány volt. mely hamuvá tette a Vrisni és az Andhaka valamennyi hozzátartozóját. és leesnek a körmök. patakokba és tavakba vetették magukat. hogy az emberek száma ismét szaporodni fog.” És a Nyolcadik táblán Gilgames megkérdezi haldokló barátját. hogy az istenek egyike. ahogyan mi urai vagyunk a hangyák életének és halálának. az emberek szemszögébõl nézve nyugodtan bûnözõknek is lehetne õket nevezni. senki nem tudhatta. mert mindent az isten halálos lehelete borított be. az a gonosz ember olyan magától repülõ jármûvön jött. azok a harcosok. nem valamiféle hátborzongató képzelet szüleménye. Ott az olvasható. az élelmiszer mérgezõvé vált. Enkidut: „Eltalált az égi állat mérges lehelete?” [97] Miért produkál elõdeink fantáziájában egy madár halálos hatású „mérges leheletet”? Miért kell a Mahábháratában Aszvathamának megválnia drágaköveitõl. a tágas repülõ gép el fog jönni hozzád. nem vonhatja kétségbe. [98] Íme a legfontosabb részek: – Ó.) – Ó. a fellegek megsûrûsödtek. hogy a radioaktivitás egy napnál fényesebb isteni villámmal együtt még a meg nem született gyermekeket is megöli az anyaméhben. Az elesettek hulláit a rémítõ forróság megcsonkította. Itt az egykori valóságot rögzítették. te. (63. te.” [96] További információkat a Mahábhárata nyolcadik könyve. soha nem hallottunk korábban ilyen fegyverrõl… Olyan. A második világháborús Hirosima és Nagaszaki elõtt senki semmit nem tudhatott ilyen mértékig irtóztató fegyverekrõl. Miért? „Mert mindent az isten halálos lehelete borított be. Íme az Ötödik tábla egy részlete: „Az ég mint megsebzett oroszlán ordított. senki nem tudhatta. s halál hullott alá belõlük. 11–16. a katasztrofális halál hírhozója. Rövid idõn belül mérgezõ lett az élelmiszer. „Az elefántok üvöltöttek és lángoltak. ezúttal színt kell vallani. Senki. Tudták. A cserépedények ok nélkül széttörtek. Aztán a villám kilobbant. Kedvenceiket iszonyatosan romboló hatású fegyverekkel szerelték fel. akár egy sugárzó villám.

„amelyeken az istenek járnak”. egyszer a felhõk között kanyargott. és vele együtt harminchárom isteni lény. fejezet. A manapság könnyen rekonstruálható repülõút kereken 2500 kilométeres volt. Kálidásza számol be egy. 7–12. fejezet. 6–9. a legnagyobb indiai drámaíró és költõ az indiai Guptakirályok udvarában élt. mely Narabahanadutta király tulajdona volt. Úgymond. néhány csak egy helyben állt.bárhol képes folytatni útját. hogy a föld fölötti lebegés egy Indrától származó fölényes technikának köszönhetõ. (168. ötödik században Kálidásza. A leszállás után az utasok egyike. fejezet. hogy a madarak rémülten menekültek. és Szaubhapura néven ismert. amely Indra kedvence volt. Amíg repülõ szerkezet nedves felhõkön repült keresztül. és idõnként olyan utakon. Maga Indra. fejezet. a pilóta barátságosan elmagyarázta. és Matali magával vitt engem repülõ kocsijában. 21. fejezet. 69). 30–34. Miután találkozott az ottani uralkodóval. az ég magasában ezernyi különös légi jármûre lett figyelmes. Az út a Gangesz és a Dzsamúna folyamok összefolyása felett. istenek számára készült repülõ jármûvet látott. Szemléletes részletekkel és meglepõ tudományos pontossággal írja le az Ajodhjába repülõ Ráma útjának szakaszait. a Katha-szaritszágarában. Matali. (43. Ugyanitt értesül a csodálkozó olvasó egy olyan légi jármû létezésérõl. 19. amelyiknek „soha nem kellett tankolnia”. összeszaladtak az emberek. illetve egy másik légi jármûrõl. hogy a kerekek nem vertek fel port.) A légi jármû áthaladt az egész Dekkán-fennsík – beleértve az Aljaban-hegységet is – felett. Indra mennyei jármûvében megtett repülésrõl is. aztán egy tó és a Godávari folyó. fejezet. Ráma légi kocsija különbözõ magasságokba emelkedett. Duhszantra meglepetten vette észre.) – Az istenek saját repülõ jármûveikben jelentek meg. fejezet 10–11. (42. fejezet) – Egy magától mozgó. és megmutatta nekem a többi légi jármûvet. mások mozgásban voltak. Ráma és kísérete ugyanazon a fémlépcsõn szállt be repülõ gépébe. puszpaka néven ismert légi jármûvet ajándékozott neki. a kerekeket behúzták. Eposzaiban és drámáiban a Mahábháratából és Rámájanából vett anyagot használt fel.) Egy régi korokból származó indiai szöveggyûjteményben. aminek – ismét csak – Matali volt a pilótája.) – A Marut-csoportok isteni légi jármûvekben jöttek. Magasabb vidékekre is fölemelkedett. fejezet. hogy jelen legyenek a Kripakarja és Ardzsuna közötti harcnál. aki drámái mellett még egy bohózatot is írt.) – Mikor eltûnt a halandók látómezejébõl. (13. Ráma. kibérelte 77 . aztán a madarak között. és embereket szállított tengeren túli távoli országokba. (274. és 275. (207. Olyan készüléke volt Indrának. utasai kíséretében. Ugyanaz a drámaíró. mely megszüntette a nehézségi erõt? Kálidásza költõ volt. az agasztjai és a szaszabhangai remetelak és végül a Csitrakúta-hegy felett. de repült olyan alacsonyan is a fák koronája fölött. ahol már nem volt a légzéshez elégséges levegõ. mely a mi mértékegységeinkre átszámítva 3200 kilométeres utat tett meg megállás nélkül.) – Belépett abba az isteni palotába. Amikor a jármû leszállt Uttarakoszalában. u. (14. és amelyben egyetlen repülés alatt 1000 embert szállítottak Kauszambiba. a Szaraju folyó mentén található Uttarakoszala irányába vezetett tovább.) A Kr. és ezernyi. a nisádai király fõváros mellett. (43. A hullámzó óceán és a víz alatti hegységekre nyíló tüneményes kilátásról lehet olvasni. az ég ura egy különleges repülõ objektummal jelent meg. így Raghu-vamsa címû mûvében is. olyan légi jármûvet említenek. 15–22. és még csak nem is érintették a földet. egy csillogó fémlépcsõn hagyta el a jármûvet (13.

aki valaha Ajodhjában élt. 35. Ráma. fejezet. Végül atyja örökébe lépett. hogy megteremtsék az embereket. 30. A királynak négy különbözõ feleségétõl négy fia volt. Természetesen az istenek képezték ki õket. tekintetbe véve az általuk szított katasztrofális háborúkat! Még korábban is jelen kellett lenniük az isteneknek. 25– 37. mely a költõ tulajdonát képezi. A Mahábháratával ellentétben a Rámájanában fõként emberek vezetik a rendkívüli repülõ szerkezeteket. mit kerestek itt voltaképpen eredetileg ezek az istenek? Nagyon õsi idõkben jöhettek a Földre. fejezet. A cselekmény eredete valahol az õsi Indiában vész el.) – Ez az a kiváló légi jármû. (3. hogy a vimánaépítés technológiája az istenektõl származott. (4. Az elõbbiek rendkívül gyors mozgásúak voltak. fejezet. Egy Lanka és Vaszisthaszráma közötti repülõút részletesen le van írva. Semmit sem az emberek találtak ki. hogy jólétbe kerülsz. Happy end. (4. 212. Szitát maga Ráma hozta vissza – repülõ vimánái segítségével.(3. akik ezt ellenõrizni szeretnék. Mi ez a Rámájana? A szó azt jelenti „Ráma élete”. A szkeptikus indológusok számára. én Szitát fogom légi úton Lankába vinni… így szállt be Rávana és Máricsa a palotához hasonlatos légi jármûbe.) – Újra megjelent Lankában a gondolat sebességével közlekedõ légi jármû. csirkefogó. a felhasznált technológia ezzel szemben igazán drámai. (Ugyanilyen eset adott alkalmat Görögországban a trójai háborúra. Ez ma 2800 kilométeres távolságnak felel meg. 10–30. akik repülhetnek vimánával és az istenek között is – akik nagyszerû mennyei városaikban éltek –. hogy tanulmányozzák az embereket. ami. Ezért is választotta õt a király utódjául. A történet váza egyszerû. A jármû olyan zajt csinált. ami a felhõkbõl jövõ mennydörgéshez hasonlított. De a fantáziának is szüksége van ösztönzésre. fejezet. 42. a legidõsebb testvéreit minden téren messze felülmúlta.magának a fantáziát. Még gyöngyökkel kirakott ablakok is voltak. 6–7. Lanka (Ceylon) uralkodója elrabolt. melyet a kényelmes vimánákban néhány óra alatt megtettek.) Az okos Ráma egy Indiát és Lankát összekötõ hidat épített. de az érdeklõdõ laikusoknak is. elöl ék alakban végzõdtek. 1.) – Azt hiszed. és Rámának 14 évre el kellett hagynia az országot. és több fényûzõ helyiség volt bennük. Ezt az anyai intrikák megakadályozták. különben nem kellett volna késõbb teremtményeiket ismét elpusztítaniuk. Szép kis tanulmányozás. 12. A Rámájana a Nap-dinasztia egy királyáról számol be. akit Rávana. (4. ha megszerzed ezt a repülõ jármûvet? (3. Közben folyton utalásokat találunk arra. Szeretett feleségét. A Rámájanában említett legtöbb vimána 12 utast szállított. Rámának volt egy Szita nevû gyönyörû felesége. igen. melyet gyémántok ékesítettek. és úgy ragyog.) – A repülõ objektum… nagy zajjal emelkedett a levegõbe. ahova akarsz. A Rámájanában kétféle repülõ szerkezetet vetnek be: a vimánákat és a rathákat. Az olyan emberek. világos a különbségtétel. fejezet. 48. következik néhány repülõjelenet a Rámájanából: – Kharával együtt beszállt a repülõ jármûbe. nem sikerült különösebben jól.) – Mehetsz. és minden belsõ helyiséget szõnyegek borítottak. 7–9. fejezet. melyet puspakának hívnak. akár a Nap. Á. melyet késõbb csapatai használtak. Ezt Kálidásza a sokkal régebbi Mahábhárata és Rámájana eposzból vette.) 78 . trónra került. 123. méghozzá képzett hadvezérek vagy királyok. úgy tûnik.

és a hegyek megrázkódtak. [99] Ebben Salamon király egyik fia. amik erre a kérdésfeltevésre késztettek. Nincs ez másként ma az etnológiailag elfogadott Cargo-kultusz (errõl többet: lásd 9. hogy mi történt akkor. és a díszkertek elpusztultak”. Ezenkívül merész pilóta volt. De végül is az istenek kovácsmûhelyébõl származott. Baina-lehkem Jeruzsálembõl Egyiptomba tartó útja közben átrepült Egyiptom fölött mennyei kocsijával. A „Ráma és Szita” címû rész arról számol be. hogy meglátogatták-e elõdeinket a világûrbõl. Az akkori emberek számára a varázslás. Rámának ügyes szövetségesei voltak. akkor ezt a kérdést nem puszta fantáziálás vagy hasra ütés alapján tettem fel. A madarak és az állatok rémülten menekültek legbiztonságosabb rejtekhelyükre. és beszálltak az égi jármûbe. Azonban csak az után a kérdés után.) A kerettörténetet már felvázoltam. sem imádságokkal nem tudja visszafordulásra bírni a szöktetõt. mikor? Hogyan viselkednénk stb.– A majomkirály valamennyi háremhölgye gyorsan befejezte a díszítést. Az út völgyek. és átszáll férje mennyei kocsijába. E mögött rendszer rejlik. Korábban nem volt meg a fõ kérdés – 79 . Csak az akkori legendás idõk hagyományaiból tudhatják meg a jövõ emberei – mi! –. és tornyok omlottak le miatta. 1–55. Amikor Ráma tudomást szerez a szöktetésrõl. És ha azt olvasom az indiai szövegekben. De Ráma repülõ kocsija gyorsabb. és gyorsabbak voltak. hogy a repülõ jármû nagy tüzeket idézett elõ. hogy a repülõ kocsi istenek szobrait és obeliszkeket döntött le („…miközben úgy repültek a kocsin. a Kabra Negestre kell gondolnom. és légi harcra kényszeríti. Az egyiptomiak panaszkodtak. A vakmerõ pilóta néha egy városból szállt fel. fejezet. amelyeket az õsi szövegek nélkül soha nem tennének fel. Valóban szörnyûséges repülõ eszköz. A majmok királya kedve szerint tudott óriássá vagy törpévé változni. Földönkívüliek? Léteznek-e egyáltalán? Hogy néznek ki? Miért kerestek fel minket? Mért éppen minket? Mért éppen most? Milyen technológiával? Hogy hidalták át a fényéveket? Honnan tudtak egyáltalán létezésünkrõl? Miért tették. És csak ez a felismerés vetne fel számunkra. magas hegyek és erdõk fölött vezetett. sziklacsúcsok törtek le. A Védák. és ezeknek nem számítottak az elpusztult emberi hajlékok. amitõl leomlottak az épületek és a tornyok. hogy rabolta el a gonosz Rávana a varázslatos Szitát „egy Naphoz hasonlatos légi kocsiban”. hogy évezredekkel ezelõtt érkeztek-e esetleg elõdeinkhez a világûrbõl látogatók. hogy az akkori emberek semmit nem képesek megérteni a technológiából. Az elrabolt Szita sem segélykiáltásokkal. Szita megmenekült. hatalmas fák dõltek ki. Voltak bizonyos okok. jövendõbeliek számára új kérdéseket. amely hatalmas zajjal emelkedik a felhõk közé. Ezeknek a tehetséges társaknak egyike volt a majmok királya Hanumán nevû miniszterével együtt. Amikor egy hegyrõl startolt. hogy meglátogatták-e elõdeinket a világûrbõl. amelyeket csak a mi idõnkben lehet megérteni. az indiai (ma kevésbé) szent iratok olyan leírásokat tartalmaznak. akkor az egyiptomi királyok könyvére. ezt a katonásan rövid parancsot adja: „Azonnal hozzák ki a légi kocsit!” Idõközben a gonosz Rávana máris az óceán fölött repül Lanka irányába. amely lezuhan az óceánba. és nagy tüzeket okozott. Ebben bizonyos logikát látok. kerteket tett tönkre. A Rámájana hõsének. stb. a nagyképû istenek természetesen tudták. mint az angyalok. mint a sasmadár az égen”). (4. Utoléri Rávanát. amit tettek? Mi volt a motivációjuk? Maradt-e valami bizonyíték utánuk? Esetleg újra eljönnek? Ha igen. Az égiek. a mágia birodalmából származónak tûnt a mennyei technológia. Ilyenkor a tavak kiöntöttek. Amikor 1968-ban Emlékek a jövõrõl címmel azt a provokatív kérdést vetettem fel. váltak lehetõvé újabb kérdésfeltevések. Ez az egész kérdéskatalógus csak az után a kérdés után válik lehetõvé. Egy mennyei nyíllal lelövi a rabló jármûvét. és „a vimána égõ farokkal emelkedett a tetõk fölé. De a képzett embereknek be kellett számolniuk errõl. Éppenséggel isteninek. jegyzet) fogalmával sem. 123.

mint „Aki tiszteli a világûrt. Kérdezzen meg egyszer egy modern asztrofizikust. az ember a világûr számára születik. Most már csak az hiányzik. szeretni. hiszen a világûrben van mind a Nap. Kis tömegvonzásának köszönhetõen a Holdról jókora ûrhajókat lehet kilõni. Bevált a számításotok. És ez meg is történik. hogy a szanszkritben a „tisztelni” és a „foglalkozni. Indra. ott van a villám. az indológustól Kalkuttában azt az információt kaptam. hogy mikor vagy hogyan kezdõdött az idõ: az idõ egyszerre jött létre az univerzummal. hogy a jövõ emberei rákényszerüljenek arra. hogy az idõ az univerzum csírája. hogy az akkori emberek megértették-e. mely csóvát húz maga után (az emberek szemében). az a világûr gazdagságára. összehasonlítva a Földrõl történõ felszállásokkal. amit itt könnyebben lehetett megvalósítani. a fedélzeten fognak élni. mint a parázs. Ez nem volt egyenlõsdi. kellett meghökkentenie a jövõ embereit. Adhyana) [100] Magától értetõdõen a Hold a bolygóközi és csillagközi utazások kiindulási pontja. homályos módon örökítették meg élményeiket. mivel az ember a tiszteletet is mûveli. Csakhogy évezredekkel ezelõtt ezt senki sem tudhatta. a világûrben az ember örül és nem örül. Az idõ valóban az univerzum csírája. embereket. addig barangolhat tetszése szerint. a csillagok és a tûz. Nemzedékek számára fognak ûrhajókat építeni. úgy néznek ki. Amikor azt olvasom.” (Rig-véda 7) [101] Ezeknek a kijelentéseknek mindegyike stimmel. és végül eljussanak a helyes válaszokig. és a tetejébe egy meteorral hasonlítják össze a szerkentyût. határtalanokra. aki ebbõl a világból elutazik. tiszteld a világûrt. hogy milyen misztikus. Végül is a meteor egy olyan objektum az égbolton. elõször a Holdra megy… a Hold az égi világ kapuja. Éppen e mögött ismerek fel rendszert. Íme egy kis ízelítõ: „Mindenki.” Kanjilal professzortól. és aki választ tud adni a kérdéseire. Persze ezeket a szerkezeti elemeket elõször a Földrõl a Holdra kellett szállítani. milyen csomagolásban. Csakhogy: évezredekkel ezelõtt ezt senki sem tudhatta. szert tesz a világûr gazdagságára” úgy is lehet fordítani: „Aki a világûr kutatásával foglalkozik. Vagy a Hold keringési pályáján – építõkocka-rendszerben – állítják össze õket. akkor virágos kedvem támad. És az. hogy lépésrõl lépésre helyes kérdéseket tegyenek fel. Miért? Mert itt (ahogyan máshol is) világosan megkülönböztetik az égieket és minket. „A világûr nagyobb. amelyek csak az égiek számára voltak fenntartva. mint a Föld keringési pályáján. minden ûrhajós számára régi dolog. Indra repülõjét egy világító meteorral 80 . meghalni és szülni. hogy ennek a tûznek nincsen füstje. akkor ugrándozni tudnék örömömben. hogy a leghatalmasabb isten. hall és válaszol az ember. és ameddig a világûr kiterjed. melyek sehogy sem passzolnak az akkori korhoz. hogy az ember a világûrben és a világûr számára születik. vagy mint egy világító meteor a felhõk között. ahol jól ki lehet lépni. hirtelen megvilágítva az égboltot. hogy Matali vezetésével. A fölfelé bámuló emberek felismerik a lángnyelveket a jármûvön. A világûrnek köszönhetõen beszél. amit láttak és átéltek. Az olyan mondatokat. Amikor egy olyan passzust olvasok. mint a füst nélküli lángnyelvek. hogy Ardzsunát a mennyei városban olyan hangszerek kezelésére tanították. Aki tiszteli a világûrt. Ebben a dologban sem az nem játszik szerepet.” (Rig-véda 1.és így a kiegészítõ kérdések sem. de csodálkoznak azon. ti istenek ott fent! A Rig-védában például technológiákat. de a Hold felszínérõl vagy egy Hold körüli bolygóról a felszállások az építés alatt álló anyaûrhajóhoz nevetségesen egyszerûek. mindegy. Ez egy bizonyos rejtvényfejtés. hogyan fejti ki Ardzsunának. Miért? Matalit különbözõ részekben kifejezetten Indra égi kocsija pilótájaként mutatják be. hogy kiszûrjük belõle az eredeti értelmet. emberek születnek a világûrben. fényben gazdag világokra tesz szert. Csak a tartalomnak. Amikor azt olvasom a Mahábháratában. mûvelni” szótövek azonosak. az szert tesz a világûr gazdagságára. akkor leesik nekem a tantusz – másoknak valószínûleg nem. azt engedi továbbmenni. sem az. de filozófiai gondolatokat is leírnak. mind a Hold.

mindenhatóként és mindentudóként birtokában van annak az omnipotens adománynak. ha még az aranyat is oldja? Ez csak üvegben. az nem az Isten volt. e. És fölöttük egy nagyszerû égbolt sok égitesttel. Nem hiába: AZ. az aranyat. E szerint a tan szerint Isten személytelen. melyben Isten azonos a világgal.83 °C-on szilárdul kristályosodó masszává. korsóban. Engem újra és újra megdöbbentenek azok a tények. Van még kérdés? Mi manapság össze vagyunk zavarodva. Minden földi halandónak azt szuggerálták. Mi ez voltaképpen? A higanynak nemesfémjellege van. (A görög Arisztotelész. az Isten vagy az istenek. hogy elõre tudja. amely könnyebb. akkor a 21. Mindegy. a Jangce. Mindenütt jelenvalóként. amelyek üzemanyagként szolgáltak.) Apránként több folyó tûnt fel. és hogy Isten még a legeldugottabb helyen is figyeli õt. 357 °C-on kezd el forrni. Ez egy mindenütt jelenvaló Isten-Szellemet kíván. és kedveztek valamilyen pártnak. mely füst nélküli lángnyelveket köpköd. akkor a higanyt üzemanyagként használták. sõt a platinát is – azonban csak magas hõmérsékleten. jármûveket használtak. többek között a higanyt is. sírjában higanyt találtak. akinek vitatottak életrajzi adatai. e. hogy mindenhol érezze a maga közelében Istent. mely minden élelmet megmérgez. Azonban már alacsonyabb hõmérsékleten is csendesen párologni kezd. nem voltak mentesek a hibáktól. Mit akarunk ennél többet? Amikor egy szörnyû fegyverrõl olvasok. amilyet az emberiség korábban még soha nem élt át. amely Isten fiát emberként lépteti fel. Furcsamód azonban nem oldja sem a vasat. hiszen már gõz vagy ecet is elegendõ a higany kioldásához. Az ókorban a higanyt a Merkúr bolygóhoz tartozónak tekintették.hasonlították össze. Csak egy Isten-Szellem lehet képes mindent és mindenkit áthatni. És hogyan! 1974 márciusában víz után kutató parasztok Lintung közelében (Sanszi tartomány) egy sírdombra akadtak. a rezet. amelyben késõbb a császár kereken 7000 agyagkatonáját találták meg. és folyadékokat említenek. az emberi szükségletek idegenek tõle. sem a nikkelt. rejlik egy adag panteizmus. És honnan származik? Ércekbõl könnyen nyerhetõ. szörnyû fegyvereket vetettek be. Hogyan lehet a higanyt tárolni. és tiszta állapotban nagyon állandó. 315-ben még a fém fejtését is leírja. A mindenség Isten – a panteizmus. akik ott megjelentek. amit a vimánában vagy vastartályban. Si Huang-ti. ártatlan gyermekeket semmisítettek meg. Ha követjük az óind szövegek adatait. Mivel ennyire felette áll mindennek. Isten szellem kell hogy legyen. amit az iparban minden lehetséges módon felhasználnak. A Csin-dinasztiához tartozó kínai császár. és amelyeket nem képesek beilleszteni a rendszerbe. ami történni fog. és Theophrasztosz Kr. ami nagyon mérgezõ. (Mellékesen: már maga a 7000 figura is ipari méretû termelésre utal. a Huang-ho és a tenger. A nagy filozófus. hogy Ószövetség vagy óind vallás. miáltal higanygõz szabadul fel. Csak az évezredekkel ezelõtti emberek nem tudhatták. század világpolgáraként tudom. az ezüstöt. Nagy mennyiségû higany egy misztikus kínai császár sírjában – egyedülálló lelet? Nem: 81 . Mi következik ebbõl? Akárki játszott is akkor az emberekkel. Menetalakzatba rendezve. különben Krisztus sem lehetne mindenütt jelenvaló. vasban vagy megüvegesedett kõanyagban megy (korsókban). Sok nép feldolgozta. 384-ben „folyékony ezüstként” említi. A szellem ott van mindenütt. és ez a zavarodottság a vallások évezredes indoktrinációjának következménye. a szilíciumot és a mangánt sem. Magában a kereszténységben is. A különös fém oldja a legtöbb fémet. vagy csillámból készült tartályban szállítottak.) A higany és a higanygõz is a legkülönbözõbb elemekkel lép kapcsolatba. Az ezüstös anyag 38. Az óind iratok felsorolják az isteni jármûvek fémötvözeteit. Kr. az ólmot. a „minden Isten-tan” minden olyan vallásfilozófiai tanításban dominál. és a meg nem született gyerekeket is megöli anyjuk méhében. vályogrétegekkel voltak vízmentesen elzárva – és mind higanyból volt. Istennek – szellem mivolta miatt – az egyik helyrõl a másikra való eljutáshoz nincs szüksége objektív és látható jármûvekre. Arthur Schopenhauer (1788–1860) ezt a felfogást aposztrofálta „udvarias ateizmusnak”. olyan fegyverrõl. mint az ólom. melyekre a régészek rábukkannak valahol. hogy mire gondolnak.

Sok rejtélyes szobor és úgynevezett „antropomorf ábrázolás” jelentését máig sem tisztázták. Csak késõbb. mint a 16-os számú templom. Az Egyiptom-specialistának alig-alig van fogalma a perui felföld nagyszerû õskori építményeirõl. „értékes sírmellékletekkel”. A régészet egy minden ízében konzervatív tudományág. Egyébként: manapság a turisták az új copáni múzeumban megcsodálhatják Rosalia tökéletes másolatát a rémisztõ maszkokkal együtt. mint az arany. Valamivel mélyebben egy másik kamra volt. Hasonlítsuk csak össze az ottani és itteni szobordíszítményeket vagy az ábrázolt mozdulatokat. mely szemellenzõsen tartja magát az evolúciós elvhez. csináltatta. ráakadtak a dinasztiaalapító. Schele és N. [102] A színes templomfalon isten. melynek lépcsõjén néhány olyan maja hieroglifa volt. De álljunk meg! Nem szabad. Szemlélõdés közben az ember az õsi Indiában érzi magát. ami azt jelenti. mivel az ókortudomány dogmái közé tartozik. de ez Közép-Amerikában gyakran fordul elõ. melynek 56 fokára a copani királylistát kõbe vésték. Ricardo Agurcia 1992-ben felfedezett egy föld alatti templomot. mint „a legfelsõbb madáristen több mint két méter magas maszkja számos kiváló állapotban megmaradt díszítménnyel”. A maják számára a jade fontosabb volt. hiszen az utóbbit építették a Rosalia fölé. Értelemszerûen ezt egy Butz’Yip nevû király. Földönkívüliek? Évezredekkel ezelõtt létezõ istenek? Lehetetlen! Ide a vezeklõruhát! És az olyan szakértõ. A Közép-Amerika-szakértõ nem tud semmit az indiai mítoszokról. óvakodni 82 . [102] Innen egy akna még mélyebbre vezetett lefelé. Egykor Copán város ellenõrzött egy fontos jadelelõhelyet a Motagua-völgyben. hogy fantáziájuk legyen. Piramisaival és templomaival Copán gigantikusnak hat. melyet szellemdús. arról hallgat a szakma – mint mindig. mert nem szabad. A föld fölötti részt 16-os számú templomnak. [102] Hogy milyen értékes sírmellékletekrõl van szó. vagy a közép-amerikai templompiramisokat az indiaiakkal. hanem egy nõ. Megállapították. és távoli országokból vitt embereket a tengerentúlra. Elkerülhetetlenül a tudományág ugyanazon generálszószát kellett bebiflázniuk. hogy nem a dinasztiaalapító feküdt a sírban. Rosalia természetesen sokkal idõsebb. a templomot egy Hold-Jaguar nevû király szentelte fel. ha valami érthetetlen. Végül a szakembereknek sikerült feltárniuk a Rosalia alépítményét. és itt. Az indológus soha nem foglalkozott az Ótestamentummal. vörös és okker színû”. Közép-Amerikában egy még meglepõbb higanylelet volt. hogy évezredekkel ezelõtt nem volt kapcsolat az egyes földrészek között. A mai Honduras területén lévõ Copán a „maja világ Párizsának” számít. Copanbán a „hieroglifalépcsõ” is híres. és nem is érdeklik. vélték úgy a rejtjelfejtõk.” Régészeink fantáziátlanok. a föld alattit Rosaliának nevezik. Minden lassan. semmit sem tud Ezekiel könyvének technikai leírásairól egy ûrhajót illetõen. Ha tudna róla. „Az ember kibukkan egy alacsony alagútból – és hirtelen egy hatalmas fal elõtt áll: a régi templom frontja 12 méter magas. hogy ilyen történjen. vagy fõleg titokzatos. írta Nikolai Grube régész. a régi korokból származó szöveggyûjteményben? „A légi jármûnek soha nem kellett tankolnia.és emberarcok maszkjai függtek. feltehetõen felfedezné az összefüggéseket. úgy gondolták. éppúgy. a számítógép segítségével. fokozatosan fejlõdött.légvonalban 25 000 kilométer távolságra tõle. hogy rájöttek. humoros és nagy többségében kifogástalan tudósok mûvelnek. hogy „a füstben van az ereje”. aki még rendelkezik a szabad kombinációs készség maradékával. Azonban egy régész sem léphetett be a sírba: csurig tele volt erõsen mérgezõ higannyal! Rémlik valami? Idõközben állítólag egy védõöltözetet viselõ szakember leszállt a higannyal teli kriptába. Yax K’ uk’ Mo sírjára. Egy aknán keresztül állítólag egy férfisírt láttak. amit még a legjobb specialisták (L. Grube) sem tudtak megfejteni. amely vakítóan kék. Milyen füstben? A Copan-projekt ásatásainak igazgatója. Hogy is van az a Katha-szaritszágarában.

Mit lehet ez ellen az ördögi kör ellen tenni? Úgy segítek magamon. A médiáknál ezt a magatartást törvény erõsíti meg. Miért hordtak a maja fõpapok közül olyan sokan maszkot? Mi több. Ráadásul így tönkretenném a kapcsolatot. Nem szeretném egyetlen bizalmi emberemet sem leleplezni. akkor az olvasó számára nem marad más hátra. hogy az engem bizalmába avató személytõl megkérdezem. hogy a megbeszélt hallgatást betartsák. akik egyszer-egyszer megtudhatnak valamit egy szakembertõl. Ha egy csillámkamrát nem szigetelnek le. amit én. Melyik a fontosabb? Számomra az adott szó. ha roppant érdekes felfedezések veszendõbe mennek. Még a savaknak is ellenáll ez az anyag. lásd fent. De természetesen mindig a hallgatás pecsétje alatt. Ez rám is érvényes. ez nem sokat jelent. hogy jelenlegi tudásunk minden tudás csúcspontja. A csillám jelen van az elektromos iparban és az antennaépítésnél. és egyáltalán nem is tárják õket a nyilvánosság elé. Mindkettõ a jól bevált generálszósz eredménye. hozzájárul még a saját szavahihetõség problémája is. és különbözõ színeket vehet fel. mivel különösen jó elektromos szigetelõnek bizonyult. Néha sikerrel járok. hogy a régészek nem sumákoltak-e már ezt illetõen is –. Amit nem szabad. megvitassa kollégáival. Szilikon-. Amíg egy újságírónak sikerült a kultúrarészleg szerkesztõjévé vagy netán fõszerkesztõvé válnia. aki azt teszi. legalábbis minden szerves savnak. Tikalban és Palenquében is tettek hasonló felfedezéseket. Copánban találták meg a legrégebbi higannyal töltött sírt. Így hát nem csodálkozunk. vagy se. én egyike vagyok azoknak. Ehhez a kutyaszorítóhoz. mint a Mexikói-fennsíkon élt teotihuacanoknál föld alatti csillámkamrákat? Még ha nem is fedeztek fel ezekben a kamrákban higanyt – miközben nem vagyok biztos abban. ahogy egy régész egy semmilyen sémába nem illõ szenzációs lelettel nem léphet a nyilvánosság elé. hogy korábban be ne biztosította volna magát a szakembereket illetõen. Nos. addigra bizonyságot kellett adnia szaktudásáról és komolyságáról. Ezek azonban pontosan ezt nem teszik. Vékony csillámrétegeket õsidõk óta használnak a kohókban ablakként. és ma már tudjuk. hogy a higanyt többek között csillámtartályokban szállították. melybe mindenki. hogy a maják földjén máshol. mint hogy vagy elhiggye. Egy ilyen jól mûködõ rendszernél nincs azon semmi csodálkoznivaló. a régi indiaiak szerint. Miért találtak Közép-Amerikában a majáknál éppúgy. az nem is lehetséges. mely évezredek alatt keletkezik a hegységekben. Rossz érzés: értékes információkat tartok vissza. mert a hit a vallás „szakterülete”. Még rosszabb: a szakma sem tud meg semmit a titokzatos leletekrõl. de mindig azzal a kéréssel. Ha a következõkben mégis csak úgy csevegek. ha a társadalom tegnapelõtti tudással rendelkezik. és ezzel kiszolgáltatni kollégái bonckésének. Jó érzés: hogy nem blamáltam az informátort. Éppúgy.és oxigénionokból áll. melyek nem illenek a képbe. hogy azokat a leleteket. akár egy könyv oldalait. Szokásom információim forrását precízen felsorolni. és a lojalitás azt parancsolja. Ugyanez a rendszer jellemzi a médiáinkat. úgy egy komolyan veendõ újságíró sem hozhat le egy valóban szenzációs hírt anélkül. hogy bebizonyíthatnám. 83 . üzemanyagként szolgált. Ami mellékesen a fõpapok – a tudás birtokosai – és az uralkodók különös haláleseteit is megmagyarázná. hogy nevezze meg az informátorát. A csillámot úgy lehet lapozni. Azonnal nevetségessé tennék. hogy írjon róluk. Micsoda valójában a csillám? A csillám ásvány. anélkül. hogy ellenõrizhetõk legyenek. Így hát tartom magam ehhez egy jó és egy rossz érzéssel. nem is beszélve arról. akkor az évezredek során a higany el is párologhat. hogy a higanygõz erõsen mérgezõ. Tudom. Gránit–gnejsz–csillám. hogy nevet ne említsek. mivel a csillám tûzálló. mely a mi gázmaszkjainkra hasonlít? Megtudtuk az õsi indiai szövegekbõl.fog attól. Indiában gumicsõvel ellátott maszkot. és az információk forrása elapadna. hogy továbbadhatom-e az információk egyikét-másikát. Egyetlen újságírót sem lehet arra kényszeríteni. alumínium. nem adtam ki. Nem szeretnék a hitre apellálni. és a tetejébe még azt is szuggerálják neki. A higany.

ahonnan a turisták és a kutatók ki vannak tiltva. már 20 évvel ezelõtt felfedeztek egy föld alatti csillámkamrát.és Uri Geller-féle „esztelenséget”. és ha akarja. Csak hiszed! A teotihuacáni Nappiramisba egy – a turisták számára tiltott – alagút vezet. több mint 60 méter hosszú aknát. a felelõs hivatal nyílt kártyákkal játszik. mintha semmiféle titkolózás nem létezne. Nemcsak hogy mindkét sírt Hathor égistennõ festményei ékesítették. Valahova. jegyzet. Elefántcsonttornyukban ülnek.) A felfedezést követõ elsõ években a mexikóvárosi régészet és antropológia igazgatósága szent titkot csinált belõle. magától értetõdõen minden szkeptikusnak és kritikusnak jogában áll saját ellenvéleményét hangosan kinyilvánítani. hogy ez titokban nem történt-e meg már régen. amit a felfedezés óta ráraktak. a hiszékeny turista úgy gondolja. Miért? És senki sem vitathatja: publikációmat követõen 1984-ben megtört a titokzatoskodás. a Mexikóváros szélén lévõ gigantikus létesítményben. és a nyilvánosságot tárgyilagosan informálják az igazságról. és ami engem a leginkább feldühít. az az illetékes helyek álszent fontoskodása. most. melyek minden alkalommal úgy tesznek. hanem szigetelve is voltak csillámmal. hova vezet. meg is botránkozhat. és se villámcsapás. elnyûhetetlen. nem csak azt a pár tárgyat. Miért és kicsoda importálta? Krisztus elõtt 4000 évvel? Égbekiáltó ez a titokzatoskodás. hogy egyszer s mindenkorra leleplezzék ezt a Däniken. A nyilvánosság soha nem tudta meg. 2001 tavaszán amerikai régészek a Nabta-hegyen – Kairótól 1350 kilométerre délre – két sírt fedeztek fel õskori csontvázakkal. a szudáni hegyekbõl kellett hogy importálják. hogy megtudjuk. Egy õr felemeli a fémtetõt. És ha már benne vagyok a rendrakásban – még néhány mondat a jelenlegi álinformációkról: Chariots of the Gods (Emlékek a jövõrõl) címû könyvem nyilvánosságra hozatala után egy új szervezet alakult az USA-ban azzal a céllal. De mi történik? Titkolózás. Én szívesen láttam volna mindent. Rudolf Gantenbrink csaknem nyolc évvel ezelõtt felfedezett a Kheopsz-piramis belsejében egy 20 x 20 cm széles. És amit a közönség egyáltalán nem tud meg – én megbízható forrásból tudom: ezeknek a föld alatti helyiségeknek egyikébõl egy csillámmal szigetelt csõ vezet. aki meggyõzõ indokát tudja adni ennek a titokzatossági színjátéknak? Ilyen esetekben szokás szerint „védelemrõl” beszélnek. és három év óta a turisták. Csak kérem. Tudtak volna a csillám multifunkcionális jellegérõl? És honnan származik? Teotihuacánban. A piramis alatt a központban van néhány helyiség. Van olyan régész. Fontos lenne követni ezt a csõvezetéket. Állítólag meg kell valamit védeni az ostoba közönség elõl. [39] Se pénz. CSICOP-nak (Comitee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal) hívják az amerikai egyesületet (Németországban „Szkeptikusok Szervezete”). Egy a CSICOP-ról írott tanulságos 84 . A Kairói Mûemléki Felügyelõség hihetetlenül átlátszó érvekkel megakadályozza a kinyitást. és lakatokkal tettek biztonságossá. Sorry! De a csillám nem rozsdásodik. vagy talán már ki is nyitották. Errõl is beszámoltam már. Nos. nem árthatnak neki.Az észak-amerikai fejedelmek – lebecsülõen nagyfõnököknek nevezik õket – régi sírjaiban csillámot találtak. hogy a nagyközönség kritikus és szkeptikus lett – mintha nem adtak volna közre az elmúlt évtizedekben politikai és tudományos álinformációkat. (Korábban már beszámoltam róla. megcsodálhatják a csillámkamra fedelét. Lásd: 103. De még mennyire hogy van! A német mérnök. amik esetleg elhalt növényekbõl keletkezhetnek. Nem képesek felfogni. ne hamis tények látszatával. hogy már nem titok a titok. Mivel azon a vidéken nem fordul elõ csillám. és ott mi található. Azonban gyakran éppen ez történik a CSICOP nevében. Nem hallottam arról még semmit. ha ragaszkodnak hozzá. hogy az ajtócskát a világ nyilvánosságának szeme láttára kinyissák. hogy a nagyközönségnek hinnie kéne nyilatkozataikban. se technológia nem hiányzik ahhoz. és még mindig felháborodva gondolják. mit találtak valójában ezekben a helyiségekben. se savak. És ha titokban kinyitják. Az akna végén egy ajtócska volt két rézverettel. akkor a Nagy piramisért felelõs régészek minden hitelüket elvesztették. amit engedélyeznek. Nos.

hogy Tutanhamon apja királyi vérbõl származott-e. elegendõ. és még egy tvdokumentációban is beszámoltak róla. Maga a kijelentés. Vannak szövegek. még ha mitológiai csomagolásban van is. feltételezések és célzatos manipuláció segítségével objektív és látszólag igaz képet közvetítenek – miközben az igazság egészen máshogy néz ki. Robert Wilson elõszavában így gondolja: „Az »új inkvizíció« kifejezéssel olyan kifinomult elnyomó és megfélemlítõ eljárásokat szeretnék jellemezni. A múlt évszázad ötvenes évei óta az indiai tudósok – idõnként bölcsek vagy mesterek (szvámí) is – a modern felfogásnak megfelelõen vették szemügyre az óind írásokat. A BBC Horizon-adása ízekre szedte ezt a vélekedést. akit utált és meg akart ölni. mint ahogyan a régészeti doktrína elismeri. Az óind szövegeknél nem vetõdik fel a hitelesség kérdése. és ezért jóval idõsebbnek kell lenniük. És ez nem törõdik a hittel. Na és? Mi a rossz ebben? A nézõ felé kihagyások. aki az új teória számára a döntõ számításokat készítette. [106] Egyiptológusokkal és csillagászokkal együttmûködve a két szerzõ be tudta bizonyítani. a CSICOP-nál ez a The Sceptical Inquirer. Az angol nyelvterületen ez a Horizon. és a csillagászt. néhány feltehetõleg azt sem tudja. csinálnak egy tévésorozatot. amiket bevetettek. japán szakértõk néhány múmián DNS-tesztet akartak végezni. melyek vallásos színezetûek. aki nyilvánvalóan meg akarja akadályozni.” [104] Hogyan történik ez? Az ember néhány tudóst gyûjt maga köré. Nos. akár akarjuk. hogy segédcsapatokat kapjon Krisna ellen. akik megbíznak a tudósok jó nevében. Zahi Hawas professzor. Mivel a BBC-nek és a szóhoz jutó tudósoknak is jó hírük van. akár nem. a Mûemlékkezelõ fõnöke rögtön meg is magyarázta a News Agentur Associated Press hírügynökségnek. meghamisította Robert Bauval kijelentéseit. mi lehetséges és mi nem.” És: „Van néhány ember. hogy újraírják az egyiptomi történelmet. A következõ lépés abból áll. eltorzította az Orion-képet. hogy a tévések. melyek a mai tudományosságban egyre szilárdabban vetik meg lábukat. hogy nincs szükségük kioktatásra. melyet a BBC készít. Ez nem változtat semmit a tartalmon. A Kairói Supreme Council of Antiquities rövid úton megtiltotta ezeket a teszteket. aki meg akarja változtatni az egyiptomi történelmet. Azt kívánta továbbá. Az iratokban ezek mégis megtalálhatók. Szalva Siva félistenhez fordult. se ember. Robert Bauval és Adrian Gilbert egy könyvet Az Orion titka címmel. mivel a szövegek kora hiteles igazolást nyert. A régi indiaiak nem tudhattak semmit azokról az iszonyatos fegyverekrõl. A tudományos igazság nevében! Nagyszerû felvilágosítás! A jó tudósok közül. Így hát Szalva egy olyan erõs légi jármûvet kért Sivától. a Horizon-programokat nemsokára világszerte sugározzák. akik a CSICOP számára tevékenykednek. még egy ráksasza se semmisíthet meg. hogy micsoda egy DNS-teszt. összefüggésükbõl kiragadott interjúk. Ez utoljára 1999 októberében és novemberében történt meg. akik magától értetõdõen meg vannak arról gyõzõdve. a nagyszerû tervezõ 85 . hogy a gízai nagy piramisok az Orion csillagkép szerint vannak betájolva. A következõ történet a Szrimad-Bhágavata tizedik énekébõl származik: [108] A Jadu-dinasztia és egy Szalva nevû démon közötti csata történetét meséli el. Szarvának sikerült egy Saubha nevû csodálatos égi-repülõgép birtokába jutnia. amit se félisten. Siva. Ma minden gimnazista tudja. melynek többek között azt is tisztáznia kellett volna.könyv szerzõje. [105] Akkor adott ki a két angol. hogy ki irányít a szervezet hátterébõl. és még kevésbé a legkülönbözõbb fajtájú vimánákról. például a Krisna-mozgalom szövegei. nem is beszélve világûrben lévõ lakóhelyekrõl. nem is engedte szóhoz jutni. se démon. hogy a légi város képes legyen bárhova elrepülni. mert itt a tartalom önmagáéit beszél. hogy ez megtörténjék. gandharva vagy nága. és Maja. Senkinek nem kell hinnie ezeknek a szövegeknek. a félisten beleegyezett. miért: „A vizsgálatok eredményeit arra használhatnák fel. és pontosan tudják. és hogy ezzel bûnözõket lehet leleplezni és vérrokonságokat felfedni.” [107] És van néhány. Ezekkel a jó nevekkel egy magazint adnak ki. Dr.

Bár õ nagyon erõs és titokzatos. Szalva azonban még nem ismerte el vereségét. és néha azt hitte. Nem tévesztették meg ezek a varázslatok. de most Krisna 86 . aztán megint láthatatlan. Mielõtt Dváraka várost Szalva a levegõbõl támadta volna meg. és különbözõ illúziókat keltett az égen. betájolta Szalva égi szerkezetét. mely úgy fénylett. Miután a szárazföldi csapatok sikerrel jártak. hogy az egész eget bevilágította. A Jadu-dinasztia harcosai nagyon össze voltak zavarodva. A város stratégiailag legfontosabb pontjait. Ennek megvolt az oka. Ezen manõverek ellenére a Jadu-dinasztia harcosai rögtön rárohantak a repülõre. és õ is rendelkezett varázsfegyverekkel. és elefántok ezreit ölték meg. mintha a földön állna. Ráadásul a légitámadások elleni védelmi erõk a város alatt helyezkedtek el. aztán az égbolton tûnt fel. és azt is tudta. amit senki sem tudott megsemmisíteni. körülvetette egy hatalmas gyalogossereggel. De Krisna kilõtt egy ellenlöveget.” Krisna harci kocsiján egy zászló volt Garuda képével. Abban a pillanatban kocsihajtójához. mint a kígyók nyelve. ahol a lakosok összegyûltek. mindig csak rövid ideig maradt ugyanazon a helyen. Miután Szalva átvette ezt a csodás légi jármûvet. melynek roncsai a tengerbe zuhantak. Annyira vakítóan fénylett. hogy egész Dvárakát sötétségbe borította. mint egy város. szikladarabokkal. mivel mindig más helyen látták feltûnni a különös légi jármûvet. Ezután Krisna egy hatalmas ütéssel szétzúzta Szalva csodálatos légi jármûvét. Dváraka városba repült. és olyan veszélyesek voltak. Saját égi kocsijával. Krisna számos olyan felfoghatatlanul nagy erejû nyilat lõtt ki. hogy az ember néha úgy vélte. mérges kígyókkal és más veszedelmes dolgokkal. A harcosok nyilai úgy fénylettek. ami olyan heves volt. mégsem kell a legkevésbé sem félned tõle. Ott kapott hírt a csatáról. hogy megtámadja a jádavák városát. és látta a Szalva által okozott katasztrófát. de elõbb néhány kiválasztott embert kezébe akart kaparintani. akik ellen soha nem csituló gyûlöletet táplált. Ekkor Dváraka hõs harcosai összegyûltek. és lángnyelv-sorozatokat lõtt ki rá. Huszonhét napig tartott a csata. megrohanták. hogy egy sincs ott. hogy több jármûvet lát repülni az égbolton. mint a szentjánosbogárka a szélben. aki éppen emberi alakot öltött. Olyan nagy volt. Aztán nyilak áradatával árasztotta el Szalva égi városát. mint a Nap. Vezetõjüket Pradjumnának hívták. hogy azután rögtön a víz felszínén jelenjen meg. Harci kocsik ezreit pusztították el. mely Szalváét ezer darabra forgácsolta szét. hogy Szalva meg akarja õt ölni. Dárukához fordult. amelyek széttépték Szalva páncélzatát. Haladéktalanul ellenhatást gyakorolt a Szalva légi jármûvébõl áradó varázserõre. De még mindig ott volt a szörnyû légi jármû. Szalva észrevette Krisna közeledését. Sikerült elõidéznie egy orkánt is. Ebben az idõben a legfelsõbb Isten. de Krisna átlátott ezen a taktikán. azután feltûnt egy pillanatra egy hegy csúcsán. mint a Nap. A csodás kocsi úgy mozgott az égbolton. melybõl Szalva támadott. mert az eget por sötétítette el. ahogy tiszta idõben a nap árasztja el az egész eget számtalan fényrészecskével. és drágakövekkel kirakott sisakja ezer darabra tört szét. és egy erõs löveget lõtt ki rá. de azokat a helyeket is. akik egyenesen belevetik magukat az ellenséges tûzbe. Szalva harci kedve olyan repülõk szenvedélyéhez hasonlított.segítségével – akit ugyanilyen szerepben említenek az eposzokban és a puránákban is – egy rémületkeltõ és szilárd repülõ szerkezet született. hogy gyakorlatilag nem lehetett látni. hogy jármûve becsapódott a vízbe. azonnal Dvárakába repült vele. és olyan magasan és gyorsan tudott repülni. mely dübörgõ zajjal repült át a légen. Pradjumna és a többi hõsök szörnyû veszteségeket okoztak az ellenséges haderõnek. Szalva a levegõbõl bombázta a várost villámokkal. Ez a légi jármû annyira titokzatos volt. Szalvának még azelõtt sikerült elérnie a szárazföldet. Idõnként látható volt. Szalva elpusztíthatta volna a várost a levegõbõl. Krisna. mihelyt megpillantották. és elhatározták az ellentámadás megindítását. Néha úgy tûnt. és megparancsolta: „Vigyél engem gyorsan Szalvához. és ezeket ki kellett vonni a forgalomból. egy királynál volt.

Amikor ez történt. Apály idején falak vezettek a vízbe. Most feltûntek a félistenek repülõ jármûveiken. Ez jól használható utalásokat tartalmaz Dváraka geográfiai helyzetére vonatkozóan. azt senki sem tudja. utcák és egy „fejlett civilizáció” egykori épületeinek. Sugárfegyvereket. melyek hihetetlen erejû világító nyilakat lõttek ki a világûrbe? Ellenkérdés: Hol vannak a maradványai az ezernyi második világháborús páncélosnak és repülõgépnek? Még nincs hatvan éve. melyek a legrövidebb idõn belül változtatják meg pozíciójukat. „amelyek méretébõl következõen a természetes szállítás minden lehetõsége kizárt” [109]. Krisna úgy nézett ki. amelyet a gonosz Szalva a levegõbõl megtámadott. Valamivel késõbb Krisna felkereste a Szútala bolygót. Az õsi Indiában a csaták évezredekkel ezelõtt zajlottak le – hogy pontosan mikor. akkor hol vannak a maradványok? Hol vannak a lezuhant világûrvárosok részei. Kivédhetetlenül fel kell hogy bukkanjon az ilyen fegyverrendszerek maradványaival kapcsolatos kérdés. században az õsi romok fölött jött létre. Létezett ez a hely? Az indiai régészek 50 év óta ugyanezt a kérdést teszik fel maguknak – és megtalálták. Ugyanez a történet kis változtatással a Mahábháratában is elõfordul (a Sabha Parva. és hogyan zuhantak szétrobbant világûrvárosok az óceánba. Ki az. a Bhíshma Parva és a Mausala Parva fejezetben). mely a 16. szélességi fok. A Holdon. hogyan vetettek be még sugárfegyvereket is. hogy nagyon rövid idõn belül világûrháborúk nyomait fogjuk felfedezni. Ilyen szövegek olvasása után teszem fel magamnak a kérdést. Ha az indiai szövegekben leírt harcok közül néhány lezajlott. és végül a búvárok. A fent elmondott történetben Dváraka városról volt szó. Ez a keresés már megkezdõdött – sikeresen. Mégis meg vagyok gyõzõdve arról. akár a vakító Nap. aki ilyen körülmények között sikeresen akar nyomok után kutatni? És ha egyszer ténylegesen találnak megmagyarázhatatlan objektumokat – ismerek egynéhányat –. hogy voltaképpen milyen újdonságot találnak ki science-fiction íróink. pontos pozíciói: 22. és különbözõ mennyei bolygókról származó virágesõt hullattak a csatamezõre. a régészek Dvárakában is összesen nyolc. ami arra bírta a szakembereket. hogy víz alatti régészet útján kutassanak. Ugyanabban a pillanatban Szalvát már le is fejezte a tûzkerék. és feje a fülbevalókkal és a sisak maradékával a földre zuhant. 58. Mindig Dváraka város elpusztításáról van szó. 68. és ezek 30 évig tartó aprómunka után elvezettek a célhoz. A leírt város egykor a (mai) Kutch-öbölben feküdt (Bombay és Karacsi között. és az ottani uralkodó „a boldogság óceánjában merült el”. a Dvárakáról szóló 87 . mint a hegyek fölött felkelõ. és világûrben használatos szerkezeteket. Aztán egymással derékszöget alkotó falak. hol vannak a sugárágyúk maradványai. De ha keressük. következett a víz alatti fémdetektorok bevetése. Ekkor Szalva katonái velõtrázó jajgatásba és siránkozásba kezdtek.felemelte csodás tûzkerekét. az indiaiak rábukkantak – távol minden médiahírveréstõl – a Mahábháratában leírt Dváraka városra. perc északra). és a múzeumokon kívül alig lehet valahol ilyeneket találni. illúziófegyvereket. mely úgy világított. aztán megkezdõdtek a magnetométeres mérések. vöröslõ Nap. perc keletre. hogyan romboltak porig egész országokat. akkor a fontoskodók méltóságteljesen a titokzatoskodás fátyla mögé rejtik õket. rakétasemlegesítõ rakétákat és éghajlati változást elõidézõ fegyvereket írnak le. Miközben a nyugati médiák az Alexandriánál a Földközi-tengerben talált víz alatti leletekrõl számoltak be. Kísérteties. Ahogyan Heinrich Schliemann hitt Homérosz történeteiben. Akár Trójában (mai Törökország). egymás fölött elhelyezkedõ réteget találtak a mai városkáig bezárólag. így például víz alatti áramlatok és árapályok útján történõ szállítások. a Földön is. az aszteroidövben és a Marson biztosan. Ráadásul impozánsan leírják. ugyanúgy az indiai tudósok is hittek a Mahábhárata beszámolóiban. hogy véget ért a háború. hol vannak a védõk megmaradt bunkerei. Elõször víz alatti kamerákat vetettek be. hosszúsági fok. templomainak és palotáinak körvonalai. A fényképezõgépek objektívjei elõször mesterségesen megmunkált sziklatömböket vettek fel. 14.

Talán egyszer útra kel majd egy expedíció annak a hegyvidéknek irányába. fokozott radioaktivitást mutattak. A Geiger-számlálók váratlan eredményt mutattak ki. olyan falmaradványokra akadtak. Kína õstörténete továbbra is egyetlen nagy titok marad. már 1932-ben talált a „Nagy Homoktenger” (Szaad-fennsík. A kínai kolostorokban fennmaradt híradások „Szan Huang”-ról. Patrick Clayton. Egyiptom legdélnyugatibb csücskétõl északra) dûnéiben rejtélyes. [109] Végül szilícium és magnézium alkotóelemû vasat tartalmazó szegek tûntek fel. században kísértettek a sajtóban jelentések megmagyarázhatatlan megüvegesedésekrõl. ahol üvegesedés található. mert a szentként tisztelt evolúció elvakította szemünket és értelmünket. írott tudományos beszámoló ezekkel a szavakkal zárul: „A Mahábháratában Dváraka városra történõ utalások nem voltak se túlzások. zölden csillogó megüvegesedéseket a homokban. „Nincs kétség aziránt. A leletekrõl. hogy a dvárakai tengerágyban még több fémötvözet is hever. Egy olyan õskorba. Bár az utóbbi évtizedekben a kínai régészetben tapasztalható néhány elõrelépés. Az angol tudományos magazin. A kõ csak magas hõmérsékleten olvad. a „három fennköltrõl” 88 . És most? Ez a kezdete a modern mûszerekkel történõ keresésnek. A rejtélyt soha nem oldották meg. technológiáikat és csillagászati ismereteiket eredetileg közvetlenül az istenektõl kapták. se atomfegyver-kísérletek nem történtek soha. mert véleményük szerint tanaikat. Ez a helység állítólag a Kaila szent hegyén van.” Indiai geológusok. akik sok évezreddel ezelõtt az embereket tanították. Honnan származik ez? A Trud címû orosz újság 2000. A szó legigazabb értelmében valóságosak voltak. [110] Ott azonban nem léteznek vulkánok. Ilyen megüvegesedett kõzet nemcsak Dvárakában. hanem mindig csak félretették. ahol megmagyarázhatatlan homok-és kõzetüvegesedést lehet megcsodálni. a New Scientist 1999 júliusában a Líbiai-sivatagban lévõ homokmegüvegesedésekrõl számolt be. mert nem tudtam ellenõrizni. melyeket elszórtan a francia Châteauvieux és Puy de Gaude helységek (északi tengerpart) váraiban találtak. június 24-én beszámolt Ernest Muldasev professzor expedíciójáról. akik egykor repülõ sárkányokon szálltak le az égbõl. aki a Tibet és Nepál közötti határvidéken tartózkodott. Csak fenntartással adom tovább a hírt. Radzsasztán állam) a rákos megbetegedések aránya jóval magasabb. A Közép birodalmának uralkodói és papjai évezredeken át az egyetlen és legfejlettebb földi civilizáció képviselõinek tekintették magukat. akik a dvárakai víz alatti romokon végzett vizsgálatokban közremûködtek. David Hatcher Childres. Cuzco fölött ismerek néhány helyet. Hová vezet az utunk? Az emberiség távoli múltjába. melyek a parttól több száz méter távolságra találhatóak. Itt állítólag tibeti szerzetesek egy olyan város romjairól szolgáltak híradással. aki akkor az egyiptomi kormány megbízásából tevékenykedett. melyet az istenek építettek. Évtizedek óta ismeretes. hanem máshol is van. se mítoszok. habár a környéken közel s távol nem volt sem atomerõmû. 1881-ben az American Journal of Science megüvegesedett gránittömbökrõl számolt be [111]. A homok és a kõzetek alatti hamurétegek tisztán mérhetõ. A környékbeli madarakon természetellenes mutációkat figyeltek meg. hogy meggyõzõ magyarázat lenne keletkezésére. Egy geológus. Az a kevés azonban. Én a magam részérõl a perui város. amerikai író legújabb könyvében [112] 22 helyre hivatkozik Földünkön. napnál világosabban azokra a misztikus „õscsászárokra” utal. A beduinok õsidõk óta ebbõl a „sivatagi üvegbõl” készítik késeiket és baltáikat. amire rájöttek. ahol – legalább ezt megerõsíthetem – csodás tradíciók élnek az istenekrõl.tudományos beszámoló szerint. hogy a Jodhpur körüli vidéken (India. Eddig több mint 1000 tonna ilyen sivatagi üveget lokalizáltak – anélkül. amelyeket a jelenség okaként fel lehetne hozni. Már a 19.” Ezt a fémdetektorok jelzései alapján feltételezik. mint az indiai átlag. de ennek okaira mindmáig nincs értelmes magyarázat. melyet nem akarunk elismerni. melyek kõzetüvegesedés nyomait mutatták. hogy radioaktivitást mérõ detektorokat vessenek be. Csak 1999-ben támadt a tudósoknak az az önmagában véve abszurd ötlete.

A megtanult tudományágon kívül álló összefüggéseket nem vázolják fel – hiszen nem ismerik õket. hogy ezáltal megszûnik a mennyei uralkodót övezõ kultusz. a Kr. nem lehettek az Ég valódi fiai. amíg hirtelen úgynevezett jóscsontokon meg nem tudták fejteni 23 uralkodó nevét. Az „Ég fiai” Peruban is egy „mennyei oltáron” vitték véghez szertartásaikat és párbeszédeiket az isteni elõdökkel. amelyeket a régészek mindig misztikusként és nem valódiként osztályoztak. századtól Kr. aki az országot árvizek közül emelte ki. a perzsa és az etióp császári ház is) tekintették magukat. Tévedés. 11. és az ember azt hihetné. mint a kínai „mennyei oltároké”. és az õsi istenekkel kellett beszélnie? Az uralkodókat a földiek és a mennyei hatalmak közötti összekötõ láncszemnek tekintették. Jü állítólag valamikor a Kr. Ez a „mennyei oltár” egy kerek alakzat. Hszian városában. központi emelvénybõl áll. mivel a helybéli lakosok a csontokat évszázadok óta gyógyszerként porrá õrölve használták fel. egyet Pekingben és egyet. és ez még hosszú ideig Jü utódaira is érvényes volt. hogy a kezdetektõl fogva (senki sem tudja. és 16. Közép-Amerikához vagy a higanymeghajtású vimánákhoz? A perui inka uralkodók és magától értetõdõen. mely négy. Egyike ezen oltároknak a perui város. Ezeknek az emelvényeknek mindegyike kerek egy méterrel van magasabban. vagy ki kit befolyásolt? Bármikor régészeti. „a nagy Jüt” (Csou-kor. soha nem tudok megszabadulni attól az érzéstõl. „a Nap fiainak” (ahogyan a japán. És mi köze mindennek Indiához. Jelenleg éppen egyharmada olvasható. Csodálkozhatunk-e. A Hsziao-tuj melletti (Honan tartomány északi részén) föld alatti létesítményekben összesen 100 000 írott csont került elõ.és „Vu Ti”-rõl. Már akkor! A Kr. században a Sang-dinasztia utolsó uralkodóját legyõzték a Csouk.e. Ez egy borzasztóan unalmas irodalom. 89 . egymás fölött elhelyezkedõ és egy ötödik. meddig terjed ez) minden kínai uralkodónak bizonyos szertartásokat kellett végeznie egy „mennyei oltáron”. Minden uralkodót „Tien-ce”-nek. e.és a Sang-dinasztia. mert vele indult el az öröklés útján történõ trónutódlás Kínában. Azok az uralkodók. A történetírás csak Jüvel kezdõdik. A Csou-uralkodók a mennyei felhatalmazás „Tien-ming” szabályai szerint éltek. õk maguk kivétel nélkül „az Ég fiainak” tartották magukat. e. e. Az ég. kínaiul „Tien”. az emelvények 12 fokra oszlanak. Könyvtár csontokból. szilárdan meggyökerezett a papok és uralkodók fejében. Hosszú idõvel a nagy Jü elõtt létezett a Hszia. az „öt õscsászárról” mesélnek. hogyan mûködik a rendszer. és ezért detronizálták vagy megölték õket. Ugyanolyan a felépítése. az Ég fiának neveztek. melyet azonos gondolkodású emberek írnak azonos gondolkodásúak számára. szintén „az Ég fiainak”. mivel ezekben a mûvekben soha semmi alapvetõen új nem tûnik fel. mivel a csontokon található vésetek egy 3000 jeles ábécét fognak át. Eredetileg azonban jóval többnek kellett lennie. 11. Természetesen isteni lénynek tekintették. század között mûködött. akik nem a „Tien-ming” szellemében éltek és uralkodtak. Köztük van azonban a fél földgömb! Ki kitõl mit vett át. amit csak röviddel ezelõtt ástak ki. Nem csodálkozhatom ezen. Cuzco felett helyezkedik el. Keresztirányú falak segítségével. etnológiai vagy vallásfilozófiai könyveket tanulmányozok – és ez a munkám miatt minden héten megtörténik –. mintha öntudatlan állapotban lévõ emberek ütemre rángatóznának. még csak amúgy igazából elõdeik. mint az alatta lévõ. hogy sötétben tapogatózom. A kínaiak még ezer évvel késõbb is isteni lénynek tekintették uralkodójukat. 771-ig). Olyan egységesen viselkednek mindnyájan. ekkor kezdõdött csak igazán. hiszen tudom. mert a 12-és szám a régi kínai csillagászok számára az ég 12 részre történõ felosztását jelentette. akik egyértelmûen a Sang-dinasztiához tartoztak. Ma még kettõt ismerünk ezek közül az „mennyei oltárok” közül. meglehetõs pontossággal a Sacsayhuaman-erõdítmény rejtélyes romjai fölött. melyek föntrõl lefelé vezetnek. 21. Ezek az alakok történetileg értelmezhetetlenek.

bár a világûrszondák mérési eredményeivel már ott is sok minden eddig ismeretlen dolog világossá vált. és visszatükrözõdnek. éppen elég pontos ötletet tudok adni a földrajzi térségek kiválasztásához. Ha ilyen technikát vetnének be Dváraka õsi városának kutatásánál. ahogyan a Mahábháratában említik õket. [114] Ez a Marson történt egykori aktivitásokra utal. és a piramis háromszögformája is. Ezeknek 380 és 450 MHz közötti a frekvenciaterjedelmük. mint a vimánákat és a világûrvárosokat is. ahol az arc egykor található volt. hogy meghatározott szakembereket ellásson az ahhoz szükséges eszközökkel. mély homok. felfedeztek egy hatalmas kõbõl való ellipszist. a Gulliver utazásainak harmadik részében (Utazás Laputába stb. A harmadik fejezetben így olvasható: A laputai csillagászok „életük java részét az égitestek állandó megfigyelésének szentelik. Ennek folyamán kereken 3000 méter magasból p sávú mikrohullámokat sugároznak. amelyek elméletek és spekulációk kiindulópontjaivá váltak. azok nyomainak még ma is fellelhetõknek kellene lenniük: valahol a földön. […] Ez természetesen oly nagy elõny. továbbá derékszögû struktúrák. hogy nem is csodálatos. hogy bizonyítékot szolgáltassunk ezekre az állításokra. A falhoz hasonló derékszögû formák még mindig ott vannak. Mert ha a világûrben háborúk voltak. Mindössze 30 centiméter nagyságú objektumokat is láthatóvá lehet tenni a SAR-rendszerrel. hanem ismeri mindkettõ méreteit és pályáját is. Nem hiányoznak a technikai eszközök ahhoz. 70A13 és 70A11). és piramisalakok a Mars felületén (Mariner–9-felvétel sz. Mit lehet tenni? Csak a kölcsönös összefüggésekre tudok utalni. India nem engedheti meg magának. mely anyagilag abban a helyzetben lenne. a levegõbõl végzett régészeti kutatás nem kevésbé. Habár a legutolsó felvételeken a Mars-arc nem volt rajta. akkor bizonyára nemsokára egykori fegyverek. A Synthetic Aperture Radar (SAR) segítségével idõközben már lehetséges nagy felbontású képen kiértékelve olyan romokat lokalizálni. hogy különleges kérdéseket tisztázhassanak. [113] A Mars Cydonia-régiójában látható volt egy arc (Viking-felvétel 35A72). azok már ismertek voltak. Már 1976. és a tudósokat arra kérni. Ezeket Phobosznak és Deimosznak hívják (Félelem és Rémület). A mikrohullámok mélyen behatolnak a talajba. és analizálni kellene õket.Én azt állítom. ugyanazon a helyen. melyek tökéletességben messze felülmúlják a mieinket. Mielõtt 1877-ben az amerikai asztronómus. melyek 25 méter mélyen vannak a földben. Véleményem szerint túl korán. a Marshoz még kevésbé. Ez azonban nem lehet egyedül csak az én és kis számú fegyvertársam dolga. ebben nagy segítségükre vannak teleszkópjaik. hogy az ilyen irányú kutatások területén megtegyük az elsõ lépéseket. korallhegyekkel benõve. éppúgy. mint az európai obszervatóriumok. ha jég formájában is. Mindenesetre meghökkentõ Jonathan Swift leírása 1726-ban. sem kollégáim nem rendelkezünk olyan intézménnyel. Ilyet a Holdhoz nem tudok adni. hogy az óind hagyományokban leírt fegyverek közül legalább néhány ténylegesen létezett és bevetették õket. ebbe vagy abba az irányba. hogy a Marsot két bolygó kíséri. Eközben az elsõ szerves nyomok is feltûntek a Mars-kõzetben. ha csillagászati felfedezésekben mérhetetlenül gazdagabbak. és a NASA bejelentette. július 31-én különleges képzõdményeket fényképeztek az amerikai Mars-szondák (Viking-projekt). nyomaira akadnánk.): ebben nemcsak megemlíti a két holdat. A régészeti szondázás ezen fajtája azonban nagyon drága. mintha mesterséges falak lettek volna (Viking-felvétel 86A10).és földrétegek alatt eltemetve. és még pontosabbak a Viking-felvételek: 35A72. A részletekbe menõ munkát el lehetne késõbb kezdeni. Az 90 . vagy talán valahol az óceánokban. 4205–78. A víz alatti régészet nagyon sokba kerül. Asaph Hall a holdakat felfedezte. És végül a leleteknek utána kellene járni. A NASA húsz évvel késõbbi Mars-felvételei már nem mutattak semmiféle arcot. hogy a Mars felszíne alatt víznek is kell lenni. Természetesen ezeket a különleges formációkat a természet számlájára írták. hogy lépjenek végre valamit. Johann Kepler már 1610-ben feltételezte. A rejtélyt ad acta tették. hogy mi nincs rendben a két Mars-holddal. Sem én. Még mindig nyitva maradt a régi kérdés.

Phobosz keringési pályájának sajátosságai semmilyen kapcsolatban nincsenek látszólagos tömegével. a belsõ csillag a fõbolygó középpontjától három. az elsõ tíz. Ott NASA-szondák „ismeretlen tektonikus rendellenességeket” fényképeztek. Ez változni 91 . Természetesen a Mars-holdaknál is ugyanazt a keletkezési módot feltételezik. A végtelenül szorgalmas Luc Bürgin – idõközben fõszerkesztõje egy bázeli újságnak – tudósított errõl. Idõközben különbözõ mûholdak ezeket a Mars-holdakat megcélozták. az arányskála feltûnõen közeledni fog a Marsközépponttól vett távolságuk köbéhez…” (Szentkuthy Miklós fordítása) Hogyan tudta Jonathan Swift ezeket a holdakat leírni. amelyeknek nincs védõ légkörük. Phobosz egy Mars-nap alatt kétszer kerüli meg a bolygót. Bár most már van „krumplink kráterekkel”. Ennek az okát senki nem ismeri. míg Deimosz csak alig gyorsabban kering a Mars körül. amelyeket a Mars befogott. ezek a kis holdak naprendszerünk legkisebb és legkülönösebb égitestei: majdnem kör alakú pályán keringenek a Mars egyenlítõje felett. de ezeknek a parányi égitesteknek a belsõ életérõl éppen olyan keveset tudunk. A világûrbõl származó törmelékekrõl van szó. Honnan? Mi okozta mindezt? Az. de kettõnél már ez erõszakolt véletlen lenne. Vajon miért? Mert „a rendszer” nevetségesnek tartja. ami. a második huszonegy és fél óra alatt végez pályájával. Természetesen állandóan csapódnak be a világûrbõl meteordarabok azoknak a bolygóknak a felületére. hogy sziklarészeket szel át. Legutóbb a Mars körül két apró mellékbolygót fedeztek fel. Az ember nem tud megszabadulni az elképzeléstõl. a Mare Vaporum területén fekszik (csillagászok számára: 16. Egy törmelék ezt véletlenül megteheti. Ilyen vonalakat a természet nem szokott produkálni. hiszen egyiknek sincs olyan vonzóereje. jóllehet csak 150 évvel késõbb fedezték fel õket? Valóban.állócsillagok hivatalos katalógusában már a tízezrediknél tartanak – pedig a hazai jegyzékek ennek alig egyharmadát tartalmazzák csupán. De miért ilyen sok? És miért olyan pirinyókra is. Ha tehát keringési idejüket négyzetre emeljük. miért. amely a Földrõl egy tisztességes teleszkóppal megfigyelhetõ. Csillagok háborúja? Itt is érvényes. nem került le a napirendrõl. Nincs másképp ez a csak 384 000 km távolságban lévõ Holddal sem. Figyelembe véve a Mars forgását. A Phobosz és a Deimosz naprendszerünk eddig ismert holdjai közül az egyetlenek. Egy mûhold sem érte el célját. És a kráterek kérdését – melyekkel naprendszerünk minden holdja és bolygója tele van szórva – sem oldották meg soha megnyugtató módon. amelyben legalábbis a kisebb darabok elizzanának.5° észak és 4–6° kelet). Valamit eddig kifelejtettünk. mint ahogyan az a saját tengelye körül forog. mint a többi bolygó körüli holdaknál. hogy az emberiségnek meglenne a technikai eszköze. Isten tudja. hogy anyagi eszközöket ilyen jellegû kutatásra rendelkezésre bocsásson. Krumpli alakú rögöknek látszanak különbözõ becsapódási kráterekkel. úgy tûnik. De ez a meggondolás sántít. és mindkét végén egy egyenes vonallal és két jobb kanyarral fejezõdik be. mielõtt felvételeiket a Földre továbbíthatták volna. ismeretes. A Hold sziklatörmelékei között egy leszállópályához hasonlatos vonal húzódik. Kétszer meg is próbálták a Mars-holdakat viszonylag alacsony magasságban átrepülni. Semmiképpen sem. hogy valamikor egy hihetetlen aszteroid-pergõtûz zúdult naprendszerünkre. fõleg harminc kilométer hosszúságban nem. mint a Phobosz és a Deimosz? Nos. mivel ezt nem is akarjuk pontosabban tudni. mint különös keringési pályájukról. hogy ezeknek a rejtélyeknek utánajárjon – de nem teszi. mint ahogyan az maga forog. a külsõ viszont öt átmérõnyi távolságban futja ellipszisét. Földi szondáink „megvakultak”. mint a nagy bolygóknak. Ezek közül egy a Mare Crisium területén egy bizonyosfajta hídra emlékeztetett. Mindkét Mars-hold majdnem ugyanazon a síkon kering ugyanis a Mars egyenlítõje felett. és jó felvételeket továbbítottak róluk a Földre. amelyek a bolygójuk körül gyorsabban keringenek. A Mars-holdak problémája azokkal a felvételekkel. hogy a Mars és a Jupiter között – a kisplanéták övezetében – különbözõ nagyságú bolygóközi töredékek százezrei gyûltek össze. [115] Egy másik jelenség. melyeket a korábbi mûholdak a Földre küldtek.

mert az ember csak azt csippenti ki belõle. hogy minden népcsoport – akár kihalt. mintha ott lettünk volna. és a zsidó világvallás a világ teremtésétõl datálja naptárát. ami a robotprogramban nem szerepel. amíg bizonyos formációk jelenlegi struktúrájukat felvették.fog. És ezt is csak egy mikroszkopikusan kis számú ember engedheti meg magának – kék bolygónk hatmilliárd lélekszámához viszonyítva.” [117] Ez ötezer évvel ezelõtt egy olyan korban történt. Egy másik probléma az eltérõ naptárok különbözõ idõszámításaiból következik. milyen idõs volt a történet. [103] Miért? Mert ezen a napon „szálltak le az istenek a csillagútról. Quo vadis. Nos. Ez olyan. Az indiaiak hivatalosan a nyugati naptárt használják. Idõmeghatározásokat végezni a Holdon vagy a Marson. Bár az ember megbízhatóbb. Hogy is fogalmazta meg a szellemes gúnyolódó.” [118] Az emberiség múltjára vonatkozó felismeréseink nyomorúságosak. és ez a sabbat. Ez olyan biztos. ha ott egy ember vagy egy robot megjelenik. a természettudós dr. Ezért fordulok az értelemhez. Ez pontosan 5008 éve volt. hogy a Mars felületén lévõ falhoz hasonló derékszögû formák életkorát ebbõl a távolságból meg tudjuk határozni. október 7-én volt. hogy a fal a valóságban egy duzzasztógát. homo sapiens? Az elmúlt években a francia csillagász. 3761. a zsidó hagyomány szerint Isten számára 1000 év egy nap. [39] Ebbõl nem tanultunk semmit. e. és nem értenék. hogy a maja naptár – a miénkre átszámítva – Kr. e. A régi egyiptomiakra egy Szíriusz-naptárat fogtak rá. A következtetéseket túl elhamarkodottan vonják le. hogy semmit nem tanulunk belõle – de ezt rögtön több ezer oldalon. amely sohasem létezett. akár nem – ismeri egy üdvözítõ visszatérésének eszméjét. és hagyjátok abba a gyerekes titkolózást. ami hasznára van. mindegyik más. Korábbi évszázadokban a politikusok és a vallások könyvégetéseket rendeztek. [116] Talán több is. mikor egy írnok elsõ ízben rögzítette írásban. Ami a Holdat és a Marsot illeti. Az ég csillagainak mágikus nyelvén beszéltek. Indiai csillagászok megkísérelték a csillagászati jellegû említések alapján a Mahábhárata keletkezési dátumát rekonstruálni. mivel az ember be fog rendezkedni a Holdon. késõbb pedig a Marson is. a távoli múltba visszanyúló kezdõponttal. meglehetõsen kalandosnak tartom. kizárólag fényképfelvételek alapján. ezekrõl csak akkor lesznek megbízható adataink. Kr. Azt. 6000 és 3000 között minden lehetséges. az. Miért nem? Mert nem tudjuk. Geológusok biztosan megállapítanák. Ilyen megsemmisítõ akciók ma nincsenek – ellenkezõleg: a bolygó tele van könyvekkel. Ez Kr. és küzdõk a feszültségek feloldásáért: kutassuk fel a rejtélyeket. Erwin Chargaff professzor? „Az egyetlen. Chantal Jègues-Wolkiewicz nagyon megdöbbentõ 92 . amirõl semmit sem tudunk. mintha a Marsról a Föld felületét fényképeznénk. és természetesen a földi ismereteket más bolygókra is át lehet vinni. és egy völgyben valami falféleséget fedeznénk fel. vagy az volt. mint a robot. de vallási szokásaikban húsz különbözõ naptár fordul elõ. és az interneten milliószámra köröznek üzenetek a világban. augusztus 11-én kezdõdött. És az õsi szövegek eredetét akkor sem lehet datálni. 3114. hogy mikor képzõdött a völgy. Természetesen tudják a geológusok a Föld sziklarétegeirõl. A legkülönbözõbb idõszámítási módszerek vannak a világon. hogy úgy tegyünk. Használni semmit sem használ. ha a legrégibb kéziratot is felhajtottuk. Mindez azonban nem elég ahhoz. e. Ha tehát a zsidó naptár hetedik évezrede kezdetét veszi. már korábban tárgyaltam. de a mesterségesen megmunkált dolgok nem. hogy körülbelül hány millió évig tartott. mivel a környezõ sziklák lehetnek sok millió évesek. 2000. mint az imádság végén az ámen. akkor Isten számára a hetedik nap kezdõdik meg. március 21-én az ajmara indiánok a tiahuanacói romok között (Bolívia) naptáruk kezdõpontját ünnepelték meg. mert csak egy igazság lehetett érvényben. A zsidók elképzelése szerint ekkor kell visszatérnie a Messiásnak. mindnek megvan a maga gyenge oldala. Ez azonban nem akadályoz meg minket abban. mivel az ember tud kombinálni és részleteket is észrevesz. amit meg lehet tanulni a történelembõl. Korábban már utaltam rá.

A nyári napforduló idején a barlang bejáratán keresztül a lemenõ nap sugarai minden évben pontosan a bikacsarnok festményeire esnek. Feltehetõen a szellemek és a sámánok számára fenntartott helyek. hanem több kilométer távolságban. szarvasokat. Madame Jègues egészen más összefüggésekre bukkant.” [119] A csillagász elõször elkészítette a csillagos ég térképét abban a formában. A barlangi emberek legyenek primitívek. A barlangrajzokat 17 000 évvel ezelõttre datálják. A barlang napfordulónak megfelelõ tájolása. még a túléléshez legszükségesebb dolgokat is újra kellett elõállítani. se díszkertek. montpellier-i egyetem). mivel Madame Jègues felismeréseit a csillagászat és a barlangok helyzete évrõl évre megerõsíti. melyekrõl mindig úgy gondoltuk. mely akkor zajlik le. Aminek nem szabad léteznie. és farigcsálhatnak lándzsákat. mindegyik olyan színekkel készült. Végül is 17 000 évvel ezelõtt bõségesen esett az esõ. medvék ellen védekezniük. mint az akkori vadászok arra irányuló szükségletét. és visszavetették ennek az iszonyú kornak a túlélõit a kõkorba. Madame Jègues: „Ezt a helyet nem véletlenül választották. a Kos. ahol a kõkori vadászok letelepedtek. ha a Nap az egész bikacsarnokot bevilágítja. lehetnek õskoriak. a skorpió és a bika elhelyezése a csarnokban megfelel az akkori csillagos égnek. hogy a barlangok gyülekezési helyként szolgáltak. Se könyvtár. köztük a francia Dordogne-ban lévõ lascaux-i barlangban találhatóakat is. az istenek világûrfegyvereivel egyetemben (Radioaktivitás! Megüvegesedett homok és kõzet!) megtörténtek. mely a 17 000 évvel ezelõtti csillagos eget tartalmazta. Madame Jégues éveken keresztül tanulmányozta a sziklarajzokat. Logikus módon – az evolúciódogma nem hagy más lehetõséget – akkoriban csak primitív kõkori emberek létezhettek. Tökéletesen megfeleltek egymásnak. a sziklafestmények lovakat. és mindig nehezen megközelíthetõ helyeken. meg kellett védeniük családjukat. se swimming pool. bikákat. akik amúgy is minden esztelenségért felelõsek. Ebbõl arra következtettek az õskortudósok. A régészet ezekben a sziklarajzokban soha nem látott semmi mást. és tüzet kellett rakniuk. Csillagászként olyan dolgok tûntek fel neki. a bak. hogy a Mahábháratában elmesélt csaták. fura vonalakat és pontokat ábrázolnak. Mamutokra kellett vadászniuk. Aztán az állatfigurák minden pontját és vonalát pontosan lemérte. ami a régészeknek semmiképpen nem juthatott volna eszébe. de még anyagok vagy íróeszköz se. Harald Floss a tübingeni egyetemrõl. és az eget nem lehetett egész évben megfigyelni. a Bika és a Bak csillagképe stb. és a kapott eredményeket összehasonlította egy számítógépes programmal. mely számos õskorral foglalkozó tudóst feldühített. és felkenhetnek egyszerû sziklafestményeket barlangjaik falára. az nincs is. vadászhatnak nagyvadakra. Nincs új a nap alatt. Felbukkant a Skorpió. Errõl Gerald Jasniewicz csillagász (Franciaország. se fémeszközök. Valóban. A festmények egy fantasztikus színjáték részeként keletkeztek. kereshetnek bogyókat. A kõkori emberek tehát egy õskori szentélyt csináltak – kõkori templomot. hogy barlangjaikat szebbé tegyék. ha megpróbálnánk máshogy? Tegyük fel. mondja dr. Mi lenne. Semmijük sem maradt. A kõkori csillagászok nem illenek a boldogító evolúció sémájába. tisztogathatják az állatbõröket. aki Madame Jègues adatait ellenõrizte: „Számos részlet minden kétségen kívül áll. De a kidekorált barlangok közül a legszebbek nem azokon a helyeken találhatók. hogy a babilóniaiak és káldok – sokkal késõbb – fedezték fel õket. ahogyan 17 000 évvel ezelõtt a szemlélõnek megmutatkozott. Az istenek 93 . A sziklaképek a valóságban csillagokat és egész csillagképeket mutatnak.” [119] Mi a véleménye errõl az õstörténet-tudománynak? „Színtiszta spekuláció”. Magas szintû csillagászatra nem maradt idõ.megállapítást tett. de nem szabad elvontan gondolkozniuk és legkevésbé pontos csillagászoknak lenniük. melyek a kõkorban rendelkezésre álltak. ahol bizonyos szertartásokat végeztek. Mindez nem lehetett véletlen. hogyan csillagászkodhattak volna hát a kõkoriak? Ráadásul a kis állatbõrös butusoknak idejük se lett volna erre.

fegyverei alapos munkát végeztek. Ez nem valami abszurd jelenség, a filozófus Platónnál ismételten olvasható. [4] A katasztrófa ellenére a túlélõknek maradt valamijük: a tudásuk. Ezt szóban adták tovább a következõ generációnak, és a rendelkezésükre álló eszközökkel megpróbálták ábrázolni, ami számukra fontosnak tûnt: az istenek hazáját, az égbolton található helyeket. Manapság senki, aki ismeri az anyagot, nem vitathatja, hogy minden kõkori törzs jószerivel õrültje volt az asztrológiának. Csak a Morbihan-öböl (Franciaország, Bretagne) területén az összesen 156 dolomitból 135 van a nyári vagy a téli napforduló szerint betájolva. [120] Az angliai Stonehenge hatalmas csillagvizsgálónak bizonyult, melynek segítségével csillagászati elõrejelzések egész sorát lehetett elkészíteni. Az õskori építõmesterek sok olyan csillagnak, mint a Capella, a Castor, Pollux, Vega, Antares, Atair vagy a Deneb, szemmel tartották a pályáját. [121] Némi késéssel még a német csillagászok is rájöttek, hogy a stonehenge-i kõkoriak minden nap- és holdfogyatkozást képesek voltak elõre jelezni. [122] És – ha hiszünk a hivatalos datálásnak (melyben nekem jó okom van kételkedni) – a mi állatbõrös kõkori testvéreink jóval Stonehenge elõtt (5143 évvel ezelõtt) építették fel gigantikus mesterremeküket, az írországi Newgrange-et. Csillagok szerint tájolva, hogyan máshogy? [123, 124] Csakhogy: miért voltak a fáról éppen leereszkedett kõkori emberek ennyire csillagászatmániások, errõl viták folynak az okosok között. Minden olyan furcsaság, amit érintek, létezik. A velük kapcsolatos részletek a nyilvánosság számára hozzáférhetõk, akár könyvekben, az interneten vagy a szakfolyóiratokban. Csak a konzekvenciákat nem vonják le. Ellustult az emberi társadalom? Ellanyhult a kíváncsiságra ösztönzõ belsõ kényszer? Egyszerûen telítõdtünk az információkkal? Szívesebben ülünk a tévé vagy a számítógép képernyõje elõtt, mintsem hogy a szabadban kószálnánk? Mit segít az elektronika korában a tudás megsokszorozódása, ha semmit nem kezdünk vele? A nyugati országokban az ifjúság internetezés közben a klaviatúrát babrálja, a színes képernyõk képeket és adatokat köpködnek a retinára, amiket rögtön el is felejtenek. „Átszörfözünk” az információk felett, de nem merülünk le közéjük. Tíz évvel ezelõtt hírt adtam egy 5000 éves szerszámgyárról, ami a Maastricht és Aachen közötti holland helységtõl, Rijckholttól nem messze létezett, de nem illik bele a kõkori emberekrõl alkotott képünkbe. Amikor 1998 nyarán felkerestem ezt a helyet, csak annyit tudtam meg, hogy az illetékes tudományág nem érdeklõdött az õskori kovakõbánya iránt. Háttérbe szorították és elfeledték. A televízió, ami minden bugyuta demonstrációnál jelen van, soha nem vette magának a fáradságot ezzel az izgalmas rejtéllyel kapcsolatban, és a szakemberek legjobb esetben a Woodstock-idõkbõl megmaradt szakállukat húzgálják – és nem tudnak semmit. Számomra rejtélyes, hogy mit olvasnak. Mirõl volt szó? íme, egy rövid összefoglaló arról, amit bõvebben A kõkor teljesen más volt [120] címû könyvemben írtam: A húszas években a rijckholti dominikánus kolostor szerzetesei aknákat fedeztek fel a földben, melyekbõl végül 1200 kovakõ szekercét hoztak fel a felszínre. A Holland Geológiai Társaság idealistái a hetvenes években 66 bányaaknát kutattak fel, de még további néhány ezret feltételeznek. A tárnák számából és méretébõl kiszámítható, hogy a kõkorban kereken 41 250 köbméter kovakövet bányásztak ki. Ebbõl 153 millió szekercét lehetett elõállítani! A tárnákban 15 000 szerszámot lokalizáltak, és szerény becslések szerint még körülbelül 2,5 millió ilyen kõkori szerszámnak kell a földben lennie. Ha feltesszük, hogy a bányát 500 évig használták, mindennap 1500 szekercét kellett elõállítaniuk. És mindez megközelítõleg 5160 éve. Nos, közismert, hogy a kõkori vadászok a kovakövet minden lehetséges dologra felhasználták. A kovakövet a krétakor mészkõrétegeiben találjuk meg. A természetben akkor
94

kerül felszínre kovakõ, ha a mészkõréteg lemállik róla. Ez a mállás azonban nagyon ritkán történik a felszínen, Rijckholtban pedig egyáltalán nem így történt. Ki látta el egyáltalában a kõkoriakat, akik nem voltak szakszervezetekbe tömörülve, olyan utasításokkal, hogy a föld mélyében, homok, kavics és mészréteg alatt kovakõ van? Ki szervezte meg a tárnaépítést? Annak érdekében, hogy egy köbméter (nevetséges mennyiség) mészkövet eltávolítsanak, körülbelül hét kõbalta ment tönkre. Ki „adta el” az anyagot ilyen hatalmas mennyiségben? Hová került a termék? Milyen utakon? Milyen fõnök szervezte meg az egészet? Van valami rejtett dolog a környéken, amihez kovakõ szekercék ezreire volt szükség? Napi legkevesebb 1500 szekerce végül is nem semmi. Nem ismerem a válaszokat, de a szakmának érdeklõdnie kellene eziránt. Mindegy neki. Az internet által elkényeztetett fiatal régészek nem utaznak az ásás kedvéért. A kõkori bánya, mindazzal, ami hozzá tartozik, nem illik bele azokba a kõkori emberekrõl alkotott elképzelésekbe, amelyeket az õskorral foglalkozó tudósok évtizedek óta belénk diktálnak. Így van ez a nyugati világban. De az ázsiaiban nem így van. Bár a tudományban ott is gyökeret eresztett az evolúció alapgondolata (az egyik dolog a másikból adódik), de itt egészen más idõösszefüggésekben gondolkodnak, mint az uralkodó nyugaton. Ezek az összefüggések ráadásul a vallás részét képezik, ami miatt egy indiai tudós sem zavartatja magát a jugáktól (óriási idõszakok). Lehet, hogy az ember evolúció útján vált majomból Homo sapiensszé, de valamilyen körülmények, például isteni fegyverekkel folytatott háborúk, újra visszavetették a kõkorba, és újra össze kellett szednie magát. Vagy az istenek genetikai beavatkozásai (az antik irodalom tele van mesterségesen nemzett emberekkel) lökést adtak az evolúciónak a jövõ irányába. Az ázsiai világ teljesen más idõösszefüggésekben gondolkodik, mert a vallási hagyományok a társadalom gondolkodásmódjának részét képezik. Ezek a hagyományok – még ha mindig újra és újra is – templomokban és szobrok formájában „kövültek meg”. Minden indiai templom azoknak az isteni hajlékoknak a másolata, melyek valamikor az égbolton köröztek. Kõvé vált isteni jármûvek. Az Orissza állambeli Konárak-templom, mely idõközben már rajta van a világ védett mûemlékeinek UNESCO-listáján, évszázadokon keresztül partjelzõként szolgált azoknak a tengerészeknek, akik Kalkutta felé hajóztak. A pagoda hollófeketén nyúlt az égbe. Csak földet érve észlelték a hajósok, hogy a templom szerkezete egy hatalmas isteni jármûvet ábrázol, körülötte összesen 24 kerékkel. Az építmény természetesen a csillagok szerint van betájolva, és magától értetõdõen összefüggésben van a naptárral. A templom állítólag annak a jármûnek a képmása, amellyel valaha Indra röpült az égbolton. De ez nem valami különleges dolog Indiában. Az összes templom isteni jármû, és minden templom tetején egy vimána trónol, azon kisebb repülõ kasznik egyike, amelyekkel akkortájt kiválasztott emberek és az istenek köröztek a légben és a világûrben. Õk és/vagy utódaik éppúgy feltûnhettek a perui Nazca-sivatag fölött, és akármi volt is az oka, a mai Rijckholtban hatalmas mennyiségû kovakövet kapartattak ki a földbõl. Semmi sem akadályozta õket ebben. Az istenek és a félistenek hatalmasak voltak, és az átejtett ember mindent megtett értük. Használtak volna az istenek bizonyos fegyvereket? Kõfaragók és márványmívesek megpróbálták tehát ezeket a fegyvereket rekonstruálni. (Ami soha nem sikerülhetett nekik!) Errõl tudományos tanulmányok vannak [125], amik nyugaton senkit sem érdekelnek. Az istenek és a kiválasztott emberek titkos tudással rendelkeztek, ez áll az óind szövegekben. Változott ebben valami? Amióta a 16. században Francis Bacon meghirdette, hogy a tudás hatalom, minden csoportosulás megkísérli titokban tartani tudását – amíg lehet. Titkosított üzenetek, titkos technológiák, insider tudás stb. nem csak a múltban létezett. Ma is van – jobban, mint valaha. „A titkos tudás hatalom.” [126] Az indiai szövegek éghajlatot megváltoztató fegyvereket említenek. Lehetetlen? Az amerikai hadsereg jelenleg egy ilyen fegyver után folytat kutatásokat. Hol? Gakona városkától (USA, Alaszka) északra. A projekt
95

neve HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Ha egyszer teljesen kifejlesztik, a HAARP-pal szabályosan lyukakat lehet vágni az égboltba, és tudatosan meg lehet változtatni az éghajlatot. Nincs új az Isten által teremtett világban. Az indiai istenek állítólag egyes embereket és kisebb csoportokat szolgálóikká választottak, akiktõl aztán királyi házak eredtek. Nem egyéb, mint a rasszizmus rejtett formája? Hogy is van ez a régi zsidókkal, akik választott népnek tekintették magukat? Ez még ma is érvényben van, és a zsidó hívõk nagy családjából egyesek kiválasztottabbaknak tekintik magukat, mint a többiek. Talán azok is. A léviták õsi nemzetségébõl származó zsidó fõpapoknak, akiket különleges módon képeztek ki, és akik a frigyládának viselték gondját, az utóda a mai kohén. A világ zsidó férfilakosságának körülbelül öt százaléka tartozik közéjük és y kromoszómájuk bizonyos helyein valóban ugyanazok a ismertetõjelek vannak. Errõl Jakob Kleinmann jeruzsálemi rabbi: „A gének megmutatják, hogy Isten megtartja ígéretét: Nem veszünk el.” [127] Semmi nem vész el, és a régi igazságok apránként napvilágra kerülnek. Már amennyire nyilvánosságra lehet õket hozni. Még rövid idõvel ezelõtt is azt tanították a csillagászok, hogy Földünk egyedülálló helyet foglal el az univerzumban. Végsõ soron „a Föld nevû véletlen” szerencsének köszönhetõ, mivel a Föld ideális távolságban köröz a Nap körül: nincs túl meleg és nincs túl hideg. Csak így fejlõdhet ki élet. Ez az elképzelés elintézettnek tekinthetõ. A brit csillagász, Sir Martin Rees, a cambridge-i King’s College professzora nyíltan beismerte: „Galaxisunkban a bolygórendszerek olyannyira mindennaposak, hogy a Földhöz hasonló bolygók valószínûleg milliószám fordulnak elõ.” [128] Fogadni mernék, hogy legalább tíz év eltelik, amíg ez a meglátás bekerül a tankönyvekbe és negyven év, amíg a totalitárius vallási közösségek hívõi is értesülhetnek róla. „Minden cenzúra végcélja az, hogy csak olyan könyveket engedélyezzen, amelyeket amúgy sem olvas senki.” (Giovanni Guareschi)

96

ANDi (ez fordítva írva DNA. a legújabb elõember lett belõle. mondta az amerikai tudós. beleavatkoznak. mint ahogyan az emberiség hagyományaiban állítják. és arról. hogy az élet minden formáját az evolúció törvényszerûsége szabályozza. Ez már évezredekkel ezelõtt megvolt. magyarul DNS. Ezt követték a klónozott egerek. Egyrészt állandóan genetikai üzenetek folynak bele a „Föld rendszerébe”. Idõközben az emberi spermalevételek és mesterséges megtermékenyítések rutinná váltak. hogy a géntechnika egy napon új embereket fog elõállítani. nem akarom megismételni. és az elsõ lombikbébik világra jöttek. és természetesen a kimérákról. [130] A portlandi egyetem (USA) tudósai már egy kedves nevet is adtak a majmocskának. mint a mai ember. Állandó ide-oda táncolás. abban nincs semmi új. hogy az istenek az embert „saját képükre és hasonlatosságukra” teremtették. máris ismét kérdésessé válik ez az elmélet. hozzátéve egy kis i betû). 1973-ban sikerült az elsõ vírusgént egy baktériumba bevinni. Miért nem? A DNA (desoxyribonucleic acid. [131] Semmiféle erõlködés és semmiféle törvények nem tudnak ezen változtatni. A botanikusok sem tétlenek. Van egy végsõ határ. és elõdeink irodalmában is olvasható. Teszem ezt. Alig bukkant fel valahol egy koponya. azaz dezoxiribonukleinsav). arról már hamarosan nem. Hawking nyilatkozata azonban nem vet fel semmi újat. akik okosabbak és ellenállóbbak lesznek. tudatos mesterséges mutációkról. Nem arról van szó.UTÓHANG Okos emberek butának színlelhetik magukat. hogy az embernek nem lenne szabad Isten dolgaiba beavatkozni. Sokat beszélnek etikáról és erkölcsrõl. a mitológia keverék lényeirõl. annál zavarosabb lesz a kép”. „Minél többet tudunk. 1978-ban az emberi inzulingén szintetikus variációját egy kólibaktériumba ültették át. Ez alapvetõen jó egy ilyen demokráciában. De az evolúció nem egyenes vonalúan haladt. melynek tárgya az elsõ géntechnikailag megváltoztatott fõemlõs. mivel ami genetikailag az emberiségre következik. Az antropológia évrõl évre ellentmondásos adatokat szolgáltat elõdeinkrõl. hogy ez megtörtént. Következõként elõálltak a genetikai design keverék lényei. Stephen Hawking. elkezdtek növényekkel génmanipulációkat végrehajtani. már olvashatok a genetikusok legújabb vitájáról. birkák és legújabban marhák is. röviddel utána a transzgén marha. Az annak idején végrehajtott beavatkozásokat kivétel nélkül az istenek végezték. Ezek kozmikus poron keresztül érkeznek hozzánk. és egy évvel késõbb jöttek a transzgén juhok és kecskék. 1988-ban megajándékozták a meglepett emberiséget a Harvardrákos egérrel. Hogy én ezeket a gondolatokat már több mint 35 éve miért képviselem. Genetikai anyagot az evolúciós fejlõdésünkbe mesterségesen vittek be. hogy az evolúció alapirányát megkérdõjelezem. 1981-ben következtek az elsõ transzgén emlõsök: hét egér. mondják a megfontolt teológusok. és embercsoportok. gúnyolódom az evolúción. sõt hangosan ki is mondta: az angol fizikus. [129] A zavarosság még fokozódni fog. David Mann. Csak egy ember fogta fel a dolgot. Pontosan úgy. megjelent az 97 . amelynek átlépését Isten nem tûri. hogy tulajdonképpen mirõl van itt szó. (Kurt Tucholsky) Mióta könyveket írok. Alig szoktuk meg az „Out of Africa” elméletet. hogy a Földet benépesítse. akiknek halvány segédfogalmuk sincs arról. hanem bakugrásokkal két irányba. Õk voltak a váltókezelõk. Tettük okairól lehet vitatkozni. Szokás szerint ezeket az eredményeket magazinokban és tévéshow-kban kommentálják. Sok hagyomány szól az emberi genomba genetikailag való beavatkozásról. mi szerint a Homo sapiens elsõ képviselõje jó 100 000 évvel ezelõtt Afrikából elindult. Másrészt földönkívüliek tudatosan beleavatkoznak az emberi genomba. fordítva nehezebb. bár pontosan tudom. de arról. és mialatt én ezeket leírom. Nagy hallgatóság elõtt Bombayben úgy vélte. az öröklési alapanyagunk már fel van tárva.

mivel mi végül is mindnyájan ugyanabban a világban élünk. hogy hogyan állnak elõ ezek. a tudományosak is. mint õsszülõk (Ádám és Éva) voltak ugyan. Meg fogják állapítani. Ez a más világ azonban ugyanaz volt. A múltban ez gyakran meg is történt. Mármint a vallásosak is. csak gúnyt és visszautasítást arattam. A tudomány választ ad a Nagy Bumm vagy a Nagy Bummok kérdésére. És ha rájön. Tudomány és vallás ugyanabban az emberben játszódnak le. de nem tudjuk. és fel kell tenniük maguknak a kérdést – akarva. emberek miatt jött-e létre. csak az érzékeik és ezzel a valóság érzékelése változott meg. és hogy bár olyasvalami. és a bolygók társadalmában nem fog tudni fennmaradni. A megismerés útjai különbözõek. mint az asztrofizikus. mint korábban. A cél? Megismerés. a vallásos érzület belsõ hangját nem veszi figyelembe. sõt még az elektromos impulzusokat is láthatóvá tudják tenni. Így juthat a kolostorbeli barát ugyanarra az eredményre Isten és az univerzum létrejöttével kapcsolatban. Az LSD-kábulatban egy egészen más világot éltek át. A vallás kérdéseket tesz fel az eredetre és az eredet utánra. És a tudomány. hogy vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban. hogy az asztrofizikus saját felismerését be tudja bizonyítani. hogy az emberi genomot feltárták. kíváncsiságot. hogy az optimista emberek ritkábban betegszenek meg rákban. A világmindenség mögött egy intelligens de-signer rejtõzik? Isten az elsõ (és utolsó) forrása 98 . az semmi esetre sem lesz a vallás vége. Soha nem lesz ez lehetséges. mely biztos tudományos felismeréseket nem vesz tudomásul. mindkettõ a végérvényes igazságot kutatja. Honnan jön tehát a szellem? Ez tudományos és egyben teológiai kérdés is. Az ok? Kíváncsiság. úgymond. Válaszokat erre csak a tudomány tud adni. de nem egyetlen pár. Nos. Vallásfilozófusok tudni szeretnék. a fekete lyukak és az univerzum kitágulására. nem fogja tudni megállni a helyét. Makacsság nem egyeztethetõ össze a tudománnyal. Újabban a kutatások összhangot mutatnak az emberi egészség és a lelki beállítottság között. és a mi okos genetikusaink hihetetlen technikai lehetõségeikkel ezt már nem tudják nem észrevenni. A hit és a teológia kérdései alapvetõen különböznek a tudomány kérdéseitõl? Végeredményben nem. A vallásos oldal késleltetheti a tudományos kutatást. hogy milyen istenek. Eddig egyetlen tudományos megismerés sem származott a tablettákból. Milyen teológiai megismerésekhez jutottak a földönkívüliek? Milyen tudományos adatok alapján? Tudomány és vallás összeegyeztethetõ. hogy mi nem egyedül vagyunk az univerzumban. és a teremtés csakis mi miattunk. a DNS-ben lévõ milliárdnyi lehetõség mellett – és ha egyáltalán valamikor. Bár most már ismerjük a könyv oldalait. akaratlanul –. Természetesen azzal a különbséggel. akkor is csak ezer év múlva. Mi köze van a hitnek a kutatáshoz? És mi köze van a tudományos megismerésnek a hithez? Egy olyan egyház. hogy a génjeinket manipulálták. mint a depressziósok. a barátnak ezek adottak. Néhány év múlva kénytelenek lesznek megállapítani. A következõ vita arról a kérdésrõl fog folyni. az dogmatikus. Ez a tudomány.átlátszó ember. Az õ felismeréseit az embernek hinnie kellene. Egész gondolkodásunk és cselekedeteink a tudomány és a vallás körül forognak. és végül jön a kérdések sora. amelyek engem társaimmal együtt évtizedek óta foglalkoztat. Amikor húsz évvel ezelõtt az emberi genom feltárásáról írtam. sõt gyógyulást is kivált? Egyes emberek megkísérelték a legkülönbözõbb drogokkal kitágítani a horizontjukat. A felelet már a kérdés feltevése elõtt kézenfekvõ: az istenek. netán a vallások végét jelentené? Nem. amely az alázatot. Válaszokat a tudomány ad. de az ok és a cél mindkettõnél mégis ugyanaz. hogy a terv bizonyos részletei nem lehetnek az evolúció szerinti fejlõdés eredményei. Statisztikák bizonyítják. Két hatalom uralja az emberi gondolkodást: a tudomány és a vallás. És most? Az ember családfája a genetikai üzenetben van elrejtve. ami a fantáziát lehetõvé teszi. Mindkettõ külön utakon jár. A feladat annak ellenére nincs még lezárva. hogy a mi agyunkban mi történik. bár neurológiai tanulmányok megmagyarázzák. Mi az a szellem bennünk. hanem annak folytatása. ha a vallás nem dogmatikus. a történelem. Az ember pszichoszomatikus egység. hogy ki a felelõs ezért. de a mondatokat és a szavakat még nem.

egész viselkedésünknek? A tudományos kíváncsiságnak is? Egy biztos: a vallás nem tudja mentesíteni magát a tudományos felismerésektõl. A vallás és a tudomány feladata. A gravitáció törvényei nem függnek vallási vagy kulturális dolgoktól.) A tudomány és vallás tiszteletteljes együttélésének meg kell maradnia. hogy annak a szellem fegyverével békés módon gátat vessen. A fundamentalizmus árnyéka ránehezedik az emberiségre. 99 . (Bizonyos korlátozott önfejûséget még egy ideig el kell viselnünk. És keresztes hadjáratok a vallás nevében már nem vezethetõk.

Ûrhajózási és SETI (AAS) Társaságot.Däniken.org USA e-mail: info@legendarytimes.com Az AAS-beli tagság mindenki elõtt nyitva áll. szemináriumokat és tanulmányi utakat szervez. tanfolyamokat.com AAS: www.– (svájci frank. 2001es állapot). Küldjön nekünk egy postai levelezõlapot pontos feladóval a következõ címre: AAS. Az éves tagsági díj SFR 65. Vajon idelátogattak-e már számtalan évezreddel ezelõtt földön kívüli lények? Hogyan lehet egy ennyire izgalmas elméletet bebizonyítani? Mi szól mellette? Mi szól ellene? Az AAS kongresszusokat.FÜGGELÉK Kedves olvasók! Érdeklik Önöket azok a témakörök. CH-3803 Beatenberg Ön négy héten belül meg fogja kapni az AAS ajándékprospektusát. akkor szeretném bemutatni Önöknek az Archeológiai. (A SETI a Search for Extraterrestrial Intelligence rövidítése. melyeket könyvemben tárgyalok? Ha igen. Az AAS két hónaponként kiadja a képekkel gazdagon ellátott magazint. Német nyelvterületen jelenleg kereken 8000 tagunk van. Ott találhatók a legaktuálisabb adalékok a témához. Mi laikusokból és tudósokból álló szervezet vagyunk. minden lehetséges szakterületrõl. valamint megkaphatók az információk tevékenységünkrõl.) Az AAS gyûjt és nyilvánosságra hoz információkat. a Sagenhafte Zeitent. Szívélyes üdvözlettel Erich von Däniken 100 . Látogassanak meg minket honlapunkon: Privát: www. amelyekkel több mint negyven éve foglalkozom.aas-fg. amelyek azt az elméletet támogatják. magyarul: kutatás földönkívüli intelligens lények után.

1888. 1976. Berlin. Fordította: Rákos Sándor. 1959.): Die ägyptische Götterwelt. Agyagtáblák üzenete. J. [4] von Däniken. [18] The Jewish Encyclopedia: Aaron. [7] Berdyczewski. [21] Sassoon. Emil: Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. 1970. és Millard.: New Scientist. München.JEGYZETEK [1] A mû német eredetijében valamennyi Biblia-idézet az alábbi kiadásból származik: Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. London. Freiburg–Bázel–Bécs. [9] von Däniken. 1962. Magyar kiadása: 101 . Zürich. Ókeresztény írók. M. A legismertebb: Robert Graves – Raphael Patai: Héber mítoszok. Wünsche. III. I–II.: Die Geheimlehre. Tübingen. Lipcse. Magyarul e témában több kötet is olvasható. 1. Musala Parva. Philadelphia. Martin: Die Lade Jahves – eine religionsgeschichtliche Untersuchung. Wellington. Wünsche. [12] Pritchard. köt. Otto: Einleitung in das Alte Testament. 1954. Budapest. [28] Bendavid. Szent István Társulat. 1882. 1888. Német nyelvre fordította: A. 1964. [24] Dibelius. R. [14] Lambert. Alan R. Dale: The Manna Machine. 1906. [3] Blavatsky. Európa Könyvkiadó.. Berlin. [25] Vatke. 1972. Reinbek bei Hamburg. köt. 1987. Drona Parva.) [11] Rahner. Budapest. George és Rodney. Wiesbaden. Nürnberg. [5] White. Erich: Wir alle sind Kinder der Götter. [15] Der Midrasch Bereschit Rabba. München. Die Herrlichkeit der Könige. Oxford. [33] von Däniken. 1860. [27] Eissfeldt. [8] Gundert. Frankfurt am Main. Kamal: Die Bibel kam aus dem Lande Asir. 1972. 1835. München. Louis: The Legends of the Jews. 1966. Erich: Im Namen Zeus. 1976. Lazarus. köt. április. James B. Helena P. Az apokrifek magyar kiadása: Apokrifek.: Die biblische Theologie – wissenschaftlich dargestellt. Walter (szerk. 1958. Harry: Die Bundeslade und die Anfänge der Religion Israels. Georg: Gilgamesch. [23] Schmitt. 23. 1985. Német nyelvre fordította: A. Zürich és Stuttgart.: Atra Haris. (Bin Gorion): Die Sagen der Juden von der Urzeit. Neues Theologisches Journal. [10] Kautzsch. Eine Erzählung aus dem alten Orient. 1972. [13] Burckhardt... Potrap Chandra: The Mahabharata. 2. [2] Ruegg. [26] Torczyner. München. John: History of the Maori. Potrap Chandra: The Mahabharata. [ 19] Ginzberg. sz. 1887. é. [30] Salibi. Budapest. 1913. [20] Sassoon. A magyar kötetben szereplõ Biblia-idézetek Károli Gáspár Biblia-fordításán alapulnak. [16] Der Midrasch Schemit Rabba.. köt. [31] Der Spiegel. n. (Nem tartalmazza valamennyi apokrifet. Göttingen. London. I. Dale: „Deus est machina?” L. „Hat die Bibel doch nicht recht?” [32] Wüstenfeld. 1999. köt. Karl: Herders Theologisches Lexikon. 1936. London. 1881. [17] Roy.: Near Eastern Texts related to the Old Testament. Stuttgart. Wiesbaden. Viertes Buch: Esra. Ékírásos akkád versek. 1898. Magyar kiadása: Gilgames. Reiner: Zeit und Lade als Thema alttestamentlicher Wissenschaft.. [29] Der Große Brockhaus. a kiadás helye ismeretlen. 1961. 1988.. The Babylonian Story of the Flood. 1968. Hildesheim. Zwingli-Bibel. 1969. Wilfried G. Gütersloh. Erich: Der Götter-Schock. szakasz: Kebra Negest. George és Rodney. A Genezis könyve. 1985/39. Calcutta. 1896.. New York–London. 1835. köt. Ferdinánd: Geschichte der Stadt Medina. Wilhelm: Japanische Religionsgeschichte. [6] Roy. [22] Abhandlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Königlich Bayrischen Akademie der Wissenschaften. 1930. Calcutta. 1. 1992. I. Lipcse. Gondolat.

[42] De Chardin. július 25.: Marienerscheinungen in Montichiari und Fontanelle. 6/a füzet. „Katholische Kirche erklärt sich für einzigartig – EKD empört. köt. Eugen: Der sechste Tag. 1921. 1995. [38] Becker. ganz zu eigen. Jüdische Schriften.: Belgium Marianum. 1993. 1999. [35] Janssen. Magyar kiadása: A végítélet napja régen megkezdõdött. Roland: Außerirdische Intelligenz. Zürich. II. 2000. 1983/51.” [58] Tengg.. 1957. 1975. Gilbert: Fátima. Kommissar des Heiligen Offiziums. Bécs. Philippe. 1965. L. [36] Falk-Rønne. Fr. Simon Róbert ford. 2000. 1859. [54] Welt am Sonntag. II. München. Enno: Testament Abrahams. München–Zürich. Budapest 1994. Budapest 1987. Die Messiaiserwartungen und die Außerirdischen. Peter: Gott kam von den Sternen.. [67] Fiebag. Stuttgart–Berlin. Arne: Auf Abrahams Spuren. [46] Delitzsch.” [64] Küng. 1996. Vatikánváros.Istenek ivadékai vagyunk. A Hittani Kongregáció kiadásában. [52] Apio. Budapest.) Luzern. Hans: Unfehlbar? Eine unerledigte Anfrage. [49] Die Welt. 1998. Maria: Eucharistische Wunder aus aller Welt. 1971. Das heilige Buch des Islam.. Franz: Ich bin die geheimnisvolle Rose. Magyar Könyvklub.. 1967.: „Marienerscheinungen am Nil. Paul: Die letzten drei Minuten. o Mutter. esperança do mundo. Budapest 1997. 1969. Jürgen: Die Testamente der zwölf Patriarchen. 1896. L. Stiftung für universelle Religion. Gustav: Die Söhne Gottes aus den heiligen Schriften der Menschheit. Erich: Der jüngste Tag hat langst begonnen. 1964. [37] Lury.” [55] Aus dem Tagebuch von Johannes XXIII. August 1959. Bécs. Tarciso: Die Botschaft von Fátima. München. 1927. köt.. Oktober 1981 über „das Ereignis vom Mai”. 30. Johannes: Die Anderen. Graz. n. [43] Puccetti. sz. 1968. Wiesbaden. Zürich–Düsseldorf. kiad. Unterweisungen in lehrreicher Form. Regensburg. 1986. köt.. 1974. García: Bodas de uoro de Fátima. [53] Renault. [45] Fiebag. Eugen: Welches Credo? Bázel–Bécs. N. [66] Drewermann. Párizs. sz.. [61] Haesle. [59] N. E. A messiásvárás és a földönkívüliek. [56] Generalaudienz vom 14.. III. [41 ] Davies. é. Ha a sírok beszélni tudnának. 1989. Zürich. Unterweisungen in lehrreicher Form. Düsseldorf. Joseph: Geschichte der Edomiter im biblischen Zeitalter. Der Mensch im Kosmos. Helikon Kiadó. Párizs. Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Audienzen P. [44] Bertone. [57] Der Spiegel. „Ganze Größe von Gottes Wort. [40] Krassa.. Jüdische Schriften. [65] Drewermann. Lisszabon. II. június 29. 2000/37. 1982. sz. 1989. sz. L. Eugen és Biser. Robert: Die Religion des modernen Menschen. IV/2. Vatikánváros. 1970. Tübingen. é. Inaugural-Dissertation der philosophischen Fakultät der Universitát Bern. 1957. [63] Welt am Sonntag. Konrad (és mások): Lexikon der Marienkunde. Gütersloh. vom 17. 208–36. szeptember 6. 1973. L. n. Th. [62] Mensching. München. [47] Kehl. Gütersloh.: Die große Täuschung. é. Johannes és Peter: Die geheime Botschaft von Fátima. [60] Speelmann. Leiden–Lipcse. [48] Der Koran. Háttér Kiadó. [39] von Däniken.: „Dir. 2000. szeptember 3.” [51] Algermassen. Die Herkunft des Menschen und die Frage nach Gott. Berlin.: „Der Papst verkündet das Paradies neu. P. A Korán magyar kiadása: A Korán. 36. München. sz. (Immaculata. n. 102 .. Begegnungen mit einer außerirdischen Intelligenz.” [50] Focus. [34] Enzyklopädie des Islam.

1891. Bharata nagy nemzetsége. London. München. München. [100] Grassmann. [69] Lehmann.. Baktay Ervin. [79] von Däniken.: The Ramayana. München. Lutz: Die Wirklichkeit der Götter. [71] Ludu. Kalkutta. München. [82] Bhardawâja. Bonn. 1970. Bild der Völker. 1959. Az eposz történetének teljes prózai átiratát lásd az alábbi magyar nyelvû könyvben: Mahábhárata. Wilhelm és Pfannmüller. L. [73] Gould. Theodor Konrad: Forschungsreise zu den Kagaba. [94] Roy. [90] Mani. Agyagtáblák üzenete. 1993. Hans-Joachim: Ganesa – Eine Untersuchung über Herkunft. 1905. 1893. Düsseldorf. [97] Burckhardt. 1994. Bild der Wissenschaft. Kalkutta. L.München. Wiesbaden. 1886. München. 1996. [85] Hermann. Berthhold: The Prehistory of Aviation. [93] Eiseley. Vaidhyanathan. 1893. Michael: Das Geheimnis des begrabenen Tempels. [89] Risi. Magyar kiadása: Gilgames. [80] Rassat. Johannes: Jesus Report. köt. H. M. München. Wesen und Kult der elefantenköpfigen Gottheit Indiens. n. Kalkutta. 1982. 1894. München. London. Kalkutta. n.. A. Section Vana Parva. 1970. Bécs. Nazh. 1973. XVIII. 1. Düsseldorf. J. 1928. [78] Reichel-Dolmatoff. München. [70] Carmichael. Peter: Geheimnisse der Naturvölker. Potrap Chanda: The Mahabharata. Loren: Von der Entstehung des Lebens und der Naturgeschichte des Menschen. [72] Krassa. [96] Roy. Htin: Burmese Monk’s Tales. [101] Deussen. Lipcse. Georg: Gilgamesch. Dileep Kumar: Vimana in Ancient India. Mysore. köt. Potrap Chanda: The Mahabharata. 1. é. 1891. szakasz: Kebra Negest. Das vedische Weltbild revolutioniert die moderne Wissenschaft. [95] Biren. 1966. angol fordításában. [74] Kohlenberg. [98] Bhandarkar Oriental Research Institute: Vana Parva. 1985.. Potrap Chanda: The Mahabharata. Wiesbaden.: Abhandlungen über das Ramayana und die Beziehungen desselben zum Mahabharata. Budapest. Anthropological Series. 1961. Eine Erzählung aus dem alten Orient. Maharshi: Vymânica-Shâstra. Roy: Das Mahabharata – ein altindisches Epos. [99] Abhandlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Königlich Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Jacobi: Das Ramayana. Tericum Kiadó. Gerardo: Die Kogi in Kolumbien.: Entratselte Vorzeit. [87] Dutt. 1996. Roemer. Potrap Chanda: The Mahabharata. 1926. 103 . [83] Kanjilal. Erich: Die Strategie der Götter. 1891. Kalkutta. Günter: Birma. VI. Peter: Als die gelben Götter kamen. 1978. köt. é. 1891. Mandalay. Lipcse. [86] Roy.) Tübingen. Raja: The Cult of Weapons. köt. Armin: Gott und die Götter. Joel: Leben und Tod des Jesus von Nazareth. [81] Fiebag. Prága. Drona Parva. Charles: Mythical Monsters. sz. 5. R. n. 1876. [77] Preuss. 1970. 1891. Kalkutta. Zürich. [88] Gentes. 1965. Chicago. 1958. 1991. Field Museum of Natural History. [75] Klein. (Disszertáció. Kalkutta. Angolból fordította E. 1972. [102] Zick. 1955. Paul: Sechzig Upanishad’s des Veda. 1999. München. [91] Laufer. Herman: Rig-Veda. [84] Ludwig. Esoterik und Theologie. 1996. [76] Aung. Karl F. Az indiai hõsköltemény nyomán elbeszéli: Dr. 1995. Josyer. [92] Roy. Düsseldorf.. L.. Hla: Folk Tales of Burma. 23. Delhi. Rudolf: Jesus Menschensohn. [68] Augstein. Die Herrlichkeit der Könige.

eine steinerne Finsternisuhr? L. 1999. Worcester M.” [130] Lossau. [127] Der Spiegel. [114] Welt am Sonntag.. Gregory: Unusual Mars Surface Features. L. Delhi. 1999/50. Norbert: „Von Bruder zu Bruder. Giles: The Riddle of the Sands. Heidelberg.: The Book of the Jaguar Priest. [106] Bauval. [119] Focus. [121] Wawkins. 3. és november 4. Stuttgart.: „Ahnenpass aus dem Labor. [116] Raghavan. Die Vergangenheit spricht zur Gegenwart. Dezember 2000: Ägyptische Behörden verhindern in letzter Minute Gentests an den Mumien von Tutenchamun und Amenhotep III. Die Welt..” L. [118] Chargaff. Új-Delhi. München. I. München–Lipcse. 104 . 1966/41. [105] BBC. 1987. August 3114 v. Srinivasa. 1989. M. január 10. Klaus: Stonehenge. [111] Daubree.. New York. 1994. 1991.: On the Substances Obtained from Some »Forts Vitrifés in France«. Erwin: Warnungstafeln.: „Sternstunde der Steinzeit. 1985. 1999. Robert és Gilbert. január 12. an dem die Götter kamen. R. [113] Di Piettro.” [120] von Däniken. [122] Meisenheimer. C. sz. január 9. között: Atlantis uncovered and Atlantis reborn. Robert Anton: Die neue Inquisition. L. köt. sz. New Scientist. 1988. 1982. [112] Childress. Adrian: Das Geheimnis des Orion. 1982. [104] Wilson. július 10. sz. 2001. P. American Journal of Science. Irrationaler Rationalismus und die Zitadelle der Wissenschaft. Krsna. Sterne ind Weltraum. Madras. München. kiad. sz. 1881. Erich: Der Tag. [103] von Däniken. Newsticker vom 2. L. sz.: Newgrange. é. Martin: Hallo. Frankfurt am Main. V. [129] Die Welt. január 16. 1984. 4. köt. Vincent és Molenaar. [126] Singh. The Date of the Maha Bharata War. SuW-Special. The Iconography of the Ayudhapurusas. L.” L.: Stonehenge Decoded. München. 2001. 22. London. Glenndale. Simon: Geheime Botschaften. [117] Makemson. Illinois.. A Chilam Balam of Tizimin könyv fordítása kommentárokkal. Gerald S. S.: „Neue Erkenntnisse zur Evolution des Menschen. M. A. 4. 2000. 1994. Erich: Die Steinzeit war ganz anders. [ 107] Bild der Wissenschaft online. 1992. 1999. Frankfurt. 2000/50. 1965. R.” [115] Bürgin. Luc: Mondblitze. New York.: The Winter Solstice Phenomenon at New-Grange. Bécs.: The Lost City of Dvaraka. London.” [128] Rees. David Hatcher: Technology of the Gods: The Incredible Science of the Ancients. Srila: Srimad-Bhagavatam.: „Wieder Spuren von Leben in Stein von Mars entdeckt. Ireland. január. [108] Vyasadevas. [123] O’Kelly. 337. [109] Rao. Bhaktivedenta Swami Prabhupada német fordításában. Unterdrückte Entdeckungen in Raumfahrt und Wissenschaft. 1983. Adam: „Evolution durch genetisches Design. sz.: The Cult of Weapons. 2001. Maryland. [125] Mani. 11. [124] Ray. Die Welt. die Quelle aller Freude. 2. 2001. Die Welt. Nature. Kempton. Horizon-programok október 4. hier Erde – hört da draußen jemend zu? L. n.. köt. [110] Wright. Chr.1997/1. 2000. [131] Bostanci.

kép: © Peter Fiebag.. Anglia 29.KÉPJEGYZÉK 4. 187. Northeim 186. és 192. CH-3803 Beatenberg 105 . Washington A többi kép: © Erich von Däniken.. kép: © Rodney Dale és George Sassoon. oldal: © NASA. 190.

. Szentendre Nyomta a Szekszárdi Nyomda Kft.17 (A/5) ív terjedelemben 106 .Nyomdai elõkészítés Art-is Kft. Felelõs vezetõ Vadász József igazgató Megjelent 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful