You are on page 1of 80

1

VL MLLLk DANIMANLII
Sayfa 35, 52
A|| L1N1A
1. Aagidak||erden hang|s| | ve mes|ek
daniman|igi h|zmet|er|n|n ama|ari arasinda
yer almaz?

A) 8lreyler l; plyasasi hakkinda bilgilendirme
yaparak l; dunyasi ve kendllerlnl
Lanimasinda yardimci olmak.
B) Meslek selm a;masindakl genlere ve l;
ya;amina llk defa kaLilan mezunlara
rehberlik etmek.
C) kamusal alanda lsLlhdam saglayici pro[e
ve programlarda yer almak.
D) ; ve meslek degl;Llrmek isteyenlere
bireysel veya grup olarak destek vermek.
E) Bireylerin meslekleriyle ilgili kendini
gell;Llrmek lsLeyenlere blreysel veya grup
olarak destek vermek.2. kU | ve mes|ek daniman|iginin hedef
k|t|e|er|n| be||r|erken | daniman|igi ve
meslek daniman|igi h|zmet|nden
yarar|anacak b|rey|er| ayri sinif|andirmitir.
Aagidak||erden hang|s| mes|ek daniman|i-
gindan yarar|anacak|ar sinifindadir?

A) lk defa l; plyasasina glrecek olan gen ve
yeLl;klnler
B) Cunumuzde guncelllglnl ylLlren
mesleklerde istihdam edilen ve istihdam
olanaklarini arLirmak lln ek blr meslekl
eglLlme lhLlyaci olan kl;ller
C) kendl l;lnl kurmak lsLeyenler.
D) Palk eglLlm merkezl, kurum l; gucu
yeLl;Llrme kursu glbl yaygin greLlm
programlarina kaLilmak lsLeyen, meslek
alani ve eglLlm programlarini semede
kararsiz olan blreyler.
E) uzun sure l;slz kalan blreyler.
3. nang|s| b|r | ve mes|ek danimaninin sah|p
o|masi gereken asgar| yetk|n||k|er| arasinda
gsterilemez?

A) larkli kulLur ve gruplari anlayabllme ve
onlarla ali;abllme becerlsl.
B) Kendl alaniyla llglll yabanci Lerlm,
terminolojiyi anlayabilme
C) Alaniyla llglll Leknolo[lyl kullanabllme
becerisi
D) karlyer gell;Llrme kurami bllglslne sahlp
olma.
E) Alaniyla llglll dogru ve guncel bllgllere ve
kaynaklara ula;abllme


4. Bireylerin ilgi, yetenek ve tuLumlari kl;lden
kl;lye degl;kenllk gsLerlr. ; ve meslek
dani;mani bu degl;kenlerl gz nunde
bulundurarak verllecek dani;manlik hlzmeLlnl
hlzmeLln blreysel lhLlyalarina gre
ayarlamasi hlzmeLln verlmllllglnl v eLklnllglnl
arLiracakLir.

ukaridak| paragrafta | ve mes|ek
daniman|iginin ||ke|er|nden hang|s|ne vurgu
yapmaktadir?
A) ; ve meslek dani;maninin hem blreye
hem de Lopluma kar;i sorumlu olmasi
B) ; ve meslek dani;manligi hlzmeLlerlnde
glzllllk esasi
C) ; ve meslek dani;manliginda blreysel
farkliliklara saygi esasi
D) ; ve meslek dani;manligi hlzmeLlerlnden
yararlanmanin lsLege bagli olmasi
E) Per blreyln kendl hayaLi hakkinda karar
verme zgurlugune sahlp olmas
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

2
5. ; ve meslek dani;manligi hlzmeLlerlnln/
sureclnln Lemel a;amalarindan blrl de 'birey
hakkinda bllgl Loplama, Lanima ve anallz
eLme' faaliyetleridir.

nang|s| bu aamada deger|end|r||eb||ecek
kr|ter|er arasinda yer a|maz?

A) Bireyin ilgi ve yetenekleri
B) 8lreyln yapacagi l; veya meslekLe l;
bulma olanaklari
C) 8lreyln benllk algisi
D) Bireyin ba;arilari
E) 8lreyln saglik durumu6. 8|r | ve mes|ek danimani aagidak||erden
hang| sorunun cevabini daniman|ik
srec|nde '| dnyasi,| ve mes|ek|er
hakkinda b||g| top|ama ve ana||z etme'
aamasindan sonra arama|idir?

A) ; ve meslekLe ali;ma ko;ullari nelerdlr?
B) ; ve meslekLe l; bulma olanaklari
nelerdir?
C) ; ve meslegln gerekLlrdlgl nlLellkler lle
blreyln sahlp oldugu zelllkler ne kadar
rLu;uyor?
D) ; ve meslekLe llerleme lmkan ve ko;ullari
nelerdir?
E) ; ve meslek lcra edlllrken kullanilan
malzemeler, ara ve gereler nelerdir?
7. Aagidak||erden hang|s| daniman|ik
hizmetlerinin profesyonelce yrtlmesi iin
kU tarafindan tavs|ye n|te||g|nde
be||rt||m| tutum ve davrani|ar arasinda yer
almaz?

A) uani;manlik sureclnln Likandigi nokLada,
gru;menln kar;ilikli anla;mayla
bitirilmesi; gereklrse gru;meyl ba;ka blr
dani;mana ynlendlrmek.
B) karar verme sureclnde dani;manin bllgl
ve deneyimlerinden yararlanarak
izlenecek yolu belirlemesi, dani;ani
ynlendirmesi ve sevki
C) dani;ani dlnlemek, dlnledlglmlzl
hissettirmek.
D) uani;ana kar;i nyargili
olmamak,Po;gru Labanli davranarak
dani;aninin desLek ve anlayi; konusunda
beklenLllerlnl gerekle;Llrmek.
E) uani;anin her syledlglnl ve sagliksiz
degerlendlrmelerlnl onaylamamak,urecl
gereki ve ll srdrmek.

8. kLIL ana||z| o|arak da b|||nen danimanin
h|zmet|n| a|maya ge|en grmec|n|n
yeter||||k a|anina |||k|n g| ve zayif
ynlerini belirleme faaliyeti, | ve mes|ek
daniman|iginin teme| aama|arinin hang|
adiminda yer a|ir?

A) 8lreyln zelllklerlnln l; ve meslek
gerekllklerlyle kar;ila;Lirilmasi
B) 8lrey hakkinda bllgl Loplama ve anallz
etme.
C) dunyasi, l; ve meslekler hakkinda bllgl
toplama ve analiz etme.
D) 8lrey lln gell;lm ve eylem plani
hazirlanmasi.
E) sLlhdam ve eylem plani hazirlanmasi
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

3
9. Czgeml; hazirlamayi bllmeyen
; gucu plyasasindan en fazla 6 ay uzak kalmi;
; arama ynLemlerl ve kanallari hakkinda
bilgisi olmayan

ukarida ze|||k|er| ver||m| o|an | arayan
danimaci 'drt| grup|andirma mode||nde'
hang| grupta yer a|ir?

A) 1. Grup
B) 2. grup
C) 3. grup
D) 4. grup
E) hi biri len

10. Aagidak||erden hang|s| | ve mes|ek
danimaninin sah|p o|masi gereken
ze|||k|erden deg||d|r?

A) Clme, degerlendlrme becerlsl
B) Denetleme becerisi
C) Alaniyla llglll Leknolo[lyl kullanma becerlsl
D) Bilgisayar programlama bilgisi
E) Ara;Lirma yapabllme becerlsl

11. Aagidak||erden hang|s| MD n|n sah|p
o|masi gereken b||g| ve becer||erden
deg||d|r?

A) 8llglsayar programlari bllglsl
B) Raporlama bilgisi
C) Cenel eglLlm, greLlm ve sinav slsLemlerl
bilgisi
D) kallLe sLandarLlari bilgisi
E) lerl duzeyde flnansal plyasa bllglsl

12. Aagidak||erden hang|s| MD n|n tutum ve
davrani|arindan deg||d|r?

A) ueneylmlerlnl l; arkada;larina akLarma
B) uani;anlarinin sorunlarini ba;kalariyla
payla;ma
C) evre korumaya kar;i duyarli olma
D) Cuncel olaylari Lakip etmeye nem verme
E) Sre kalitesine nem verme
13. Aagidak||erden hang|s| | ve mes|ek
daniman|igi srec|nde uyu|masi gereken
||ke|erden deg||d|r?

A) nsan saygiya deger blr varlikLir
B) Mu hayaL boyu yararlanilabllecek blr
hizmettir
C) Mu llglll Laraflarin l;blrllglyle
yrtlmelidir
D) Mu Lum blreylere aik blr hlzmeLLlr
E) Mu blrey adina karar verllebllecek blr
sretir


14. "MD h|zmet|, sadece |s|z|er|, mes|ek seme
durumunda o|an|ari kapsamaz, ||ne devam
ederken ||y|e ||g||| yen| becer||er kazanmak
veya fark|i a|an|arda kend|n| ge||t|rmek
|steyen b|rey|er| de kapsar" aik|amasi MD
nin hangi ilkesiyle ilgilidir?

A) sLege baglidir
B) 1um blreylere aik blr hlzmeLLlr
C) lglll Laraflarin l;blrllgl lle yuruLulmelldlr
D) 8lreysel farklara saygi esasLir
E) uani;man hem blreye hem de topluma
kar;i sorumludur
15. Aagidak||erden hang|s| MD n|n teme|
aama|arindan deg||d|r?

A) 8lreye pslkolo[lk sorun ya;adiginda
yardim eLmek
B) ; dunyasi, l;ler ve meslekler hakkinda
bilgi toplamak
C) 8lreyln zelllklerlnl l;ler ve mesleklerln
gereklillklerlyle kar;ila;Lirmak
D) 8lrey hakkinda bllgl Loplama, Lanima ve
analiz etme
E) Birey lln blr gell;lm ve eylem plani
hazirlama
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

4
16. Danianin a|ima sonunda "nerede o|mak
|st|yorsunuz" sorusunu cevap|andirmasina
yardimci o|acak MD aamasi hang|s|d|r?

A) Cell;Llrmek lsLedlglnlz ncellkll alanlar
B) Bulgular ve neriler
C) vlzyon olu;Lurma
D) Lylem planlari gell;Llrme
E) Cz degerlendlrme


17. Daniman|ik grme|er|nde aagidak||erden
hang|s| yan|i b|r tutumdur?

A) Cnyargili olmamak
B) uani;anin syledlklerlnl ko;ulsuz
onaylamak
C) Cru;me Likandiginda kar;ilikli olarak
gru;meyl sonlandirmak
D) Anla;maya varilan konulari dani;ana LeylL
ettirmek
E) uani;ana konuyla llglll aik ulu sorular
sormak
18. Aagidak||erden hang|s| MD sre|er|nden
deg||d|r?

A) uani;ani Lanima
B) uani;manin akLlf olarak l; arama sureclne
kaLilmasi
C) LglLlm ve lsLlhdam eylem plani
hazirlanmasi
D) LglLlm ve lsLlhdam eylem plani
uygulanmasi
E) LglLlm ve lsLlhdam eylem planinin
degerlendlrllmesl
19. Daniani tanima srec|nde danian|a ||g|||
hang| b||g|ye u|amak ama deg||dir?

A) kisa zamanda l; bulacagini du;unup
du;unmedlgl
B) deolo[lk eglllmlerl
C) ; bulmak lln moLlvasyonu
D) Sosyo-ekonomik, sosyo-kltrel durumu
E) Pobllerl ve llgl alanlari

20. Yeterli mesleki bilgisi olan, ancak | arama
becer|s| eks|k, |gc p|yasasindan en fazla 6
ay uzak ka|mi b|rey|erden o|uan grup
hangisidir?

A) Az yeterli grup
B) klncl grup
C) Yeterli grup
D) Birinci grup
E) Drdnc grup
1-C 2-D 3-B 4-C 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-D 11-E
12-B 13-E 14-B 15-A 16-C 17-B 18-B 19-B 20-B
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

5
G0C0 AAI
Sayfa 55, 62
A|| L1N1A
1. Aagidak| seenek|erden hang|s| | gc
p|yasasinda arz yan|i tedb|r programina b|r
rnek olarak gnderilebilir?

A) ;verenlere saglanan glrl;lm Le;vlklerl
B) ucreL subvanslyonlari
C) kayiL di;i lsLlhdamin kayiL alLina alinmasi.
D) kamu sekLrunde lsLlhdam sahasi
yaratma.
E) Mikrokrediler2. Aagidak||erden hang|s| |gc p|yasasinda
akt|f |gc p|yasasi tedb|r|er|ne o|an
|ht|yacin b|r neden| arasinda gster||emez?

A) uezavanLa[li gruplar.
B) larkli ali;ma sahalarinda lsLlhdam
yaraLilmasi
C) ?anli; vasif-meslek e;le;mesl
D) kurumsal kaLiliklar
E) lyasa aksakliklari

3. Aagidak||erden hang|s| pas|f |gc p|yasasi
po||t|kasina b|r rnek tek|| edeb|||r?
A) Clzll l;slzlere ynellk lsLlhdam saglayici
programlar.
B) CrguLlere ya da l;verenlere yenl l; alanlari
lln glrl;lm Le;vlklerl verllmesl.
C) Kamu sektrnde e;lLll lsLlhdam alanlari
yaratma
D) ;slzlere l;slzllk denegl ve yardimlari
verilmesi
E) kayiL di;i lsLlhdamin kayiL alLina alinmasi
4. nang|s| ya da hang||er| |gc p|yasasinda
pasif politikalar kapsaminda
rneklendirilebilir?

l.;slzllk slgorLasi
ll.; plyasasi lle llglll eglLlmler
III.Erken emeklilik

A) yalniz l
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
5. nang| seenek akt|f | gc p|yasasi
po||t|ka|arinin do|ay|i yo|dan |st|hdam
yaratan tedb|r|er| arasinda gster||eb|||r?

A) ; plyasasi lle llglll bllgllendlrme ve
eglLlmler
B) Clrl;lmclllgl arLirma Le;vlklerl
C) Erken emeklilik
D) ;e alma subvanslyonlari
E) kamu sekLrunde l; yaraLma
6. nang|s|nde yapi|an faa||yet|er ve e|et|g| |
p|yasasi po||t|kasi yan|i ver||m|t|r?

A) AkLlf l; gucu plyasasi ----------uezavanLa[li
gruplarla ilgili programlar
B) AkLlf l; gucu plyasasi----------?enl l;
sahalari lln Le;vlk kredllerl
C) AkLlf l; gucu plyasasi----------Kamusal
alanda istihdam yaratma
D) aslf l; gucu plyasasi------------l;
plyasasiyla llglll 8llgllendlrme ve eglLlm
seminerleri
E) aslf l; gucu plyasasi------------Erken
emeklilik
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

6
7. Arz ve ta|eb| e|et|rme ||ev|nde hang|s|
ta|ep yan|i tedb|r|er arasinda yer a|maz?

A) Clrl;lmcl Le;vlklerl
B) Mikro krediler
C) Meslekl eglLlm kurslari
D) sLlhdam subvanslyonlari
E) Vergi indirimleri

8. nang|s| pas|f |gc p|yasasi po||t|ka|arina
rnektir?

A) sLlhdam yaraLmak
B) Clrl;lmcl kredllerl
C) ;slzllk slgorLasi desLegl saglamak
D) Meslekl eglLlm kurslari amak
E) Meslekl eglLlm kurslari amak
F) sLlhdam subvanslyonlari

9. nang|s| akt|f |st|hdam po||t|ka|arinin
ama|arindan deg||d|r?

A) ;slzllk yardimlari
B) sLlhdamin gell;Llrllmesl
C) uegl;lm llnde guvence
D) ?oksullugun azalLilmasi
E) L;lLllk

1-C 2-B 3-D 4-D 5-A 6-D 7-C 8-C 9-AI
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

7
1nDAM LL LGL kUULULA
Sayfa 66, 82
Ayeg| kAA
1. kU hang| kanun|a kuru|mutur?

A) 4904 sayili 1urklye ; kurumu
B) 3310 sayili 1urklye ; kanunu
C) 4738 sayili 1urklye ; kanunu
D) 4924 sayili 1urklye ; kanunu
E) 2822 sayili 1urklye ; kanunu


2. Aagidak||erden hang|s| kU ||n yan|i b|r
tanimdir?

A) zel hukuk hkmlerine tabidir.
B) 1uzel kl;lllgl halzdlr.
C) darl ve mall bakimdan zerk blr kamu
kurulu;udur.
D) ali;ma ve osyal Cuvenllk 8akanligi'nin
bagli kurulu;u olan osyal Cuvenllk
kurumu ba;kanliginin llglll kurulu;udur.
E) kurumun mallari,alacaklari,banka
hesaplari hakkinda lcra ve lflas kanununa
lll;kln haclz l;lemlerl uygulanir.


3. kU'un grev|er|n|n be||r|end|g| kanun ve
maddesi nedir?

A) 3310 sayili kanunu 3.maddesl
B) 4904 sayili kanunun 3.maddesl
C) 3310 sayili kanunun 3. Maddesl
D) 4904 sayili kanunun 3. Maddesl
E) 2222 sayili kanunun 3.maddesl
4. l.l;slzllk slgorLasi l;lemlerlnl yuruLmek
ll.l;gucu plyasasi bllgl dani;ma kurulunu
olu;Lurmak
lll.l; ve meslek anallzlerl yapmak ve
yapLirmak
lv.1.C PukumeLlnln Laraf oldugu kurumun
grev alanina glren lklll ve ok Larafli
anla;ma,szle;me ve Lavslye kararlarini
uygulamak.
ukaridak||erden hang|s| ve hangileri
kU'un grev|er| arasindadir?
A) I, III, IV
B) I, II, IV
C) I, II
D) II, III, IV
E) I, II, III, IV5. Aagidak||erden hang|s| kU'un Crgan|ari
arasinda deg||d|r?

A) Genel Kurul
B) Genel Mdrlk
C) ube Mudurluklerl
D) Ynetim Kurulu
E) sLlhdam kurullari


6. kU'un en yksek ynet|m,karar ve
sorum|u|uga sah|p organi o|an ynet|m
kuru|u ye o|mak ||n gereken art|ardan
deg||d|r?

A) Finans konusunda yeterli deneyime sahip
olmalari
B) uevleL memurluguna aLanabllme
;arLlarini La;imalari
C) Hukuk, iktisat, mallye, l;leLme, sosyal
pollLlka veya l; hukuku dallarinda llsans
grenlml yapmi; olmalari
D) lyasl parLl organlarinda grevll
olmamalari
E) kamu sekLrunde blr yil deneylmll
olmalari
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

8
7. kU'un ynet|m kuru|u ka yeden o|uur
ve grev sres| ne kadardir?

A) 9 ye - 3 yil
B) 6 ye - 2yil
C) 6 ye - 3 yil
D) 8 ye - 3 yil
E) 9 ye - 2 yil8. Aagidak||erden hang|s| kU'un Gene|
Mdr|k organinin grev|er|nden deg||d|r?

A) kurum mevzuaLi, kalkinma planlari ve
yillik programlar dogrulLusunda kurum
hizmetlerini yrtmek
B) ?neLlm kuruluna ba;kanlik eLmek
C) darl ve adll mercller lle uuncu ;ahislara
kar;i kurumu Lemsll eLmek
D) Kurumun 1-4 derecell kadrolarinda
ali;acak personel aLamalarini yapmak
E) Kurumun 5-13 derecell kadrolarinda
ali;acak personel aLamalarini yapmak

9. kU gene| kuru|un merkez tek||atinda
hangi birimler bulunur?

I.Ana hizmet birimleri
ll.uani;ma - denetim birimleri
lll.?ardimci hlzmeL blrlmler
IV.teknik destek sistemler birimleri
A) I, II
B) I, II, III
C) I, II, IV
D) I, III, IV
E) I, II, III, IV
10. Kurum hlzmeLlerlnln blll;lm Leknolo[llerl
desLeglnde verllmeslnl saglamak
kurum hlzmeLlerlne lll;kln lsLaLlsLlkl verllerl
hazirlamak ve yayinlamak
; gucu plyasasi bllgl dani;ma kurulu
ali;malarini konLrol eLmek
kurumun basin ve yayin kurulu;lari lle
lll;kllerini dzenlemek
kalkinma plani, hukumeL programi , yillik
programlarda yer alan ve kurum grev
alanina glren konularla llglll gerekll ali;malari
yapmak

ukaridak| grev|er|n gerek|emes|n|
sag|ayan kU gene| kuru| merkez tek||ati
birimlerinden hangisi daire
bakan|igindadir?

A) ;gucu uyum dalresl ba;kanligi
B) sLlhdam dalresl ba;kanligi
C) ;gucu anayasasi bllgl hlzmeLler dalresl
ba;kanligi
D) ui; lll;kller dalresl ba;kanligi
E) ;slzllk slgorLasi dalresl ba;kanligi
11. ze| |st|hdam bro|arinin faa||yet|er|ne |z|n
vermek kU'un organ|arindan hang|s|n|n
grev|er| arasindadir?

A) Ynetim Kurulu
B) Genel Kurul
C) Genel Mdrlk
D) sLlhdam kurallari
E) 1a;ra 1e;kllaLi
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

9
12. 4447 sayili l;slzllk slgorLasi kanunu geregl
l;slzllk denegl
4046 sayili zelle;Llrme uygulamalarina lll;kln
kanun geregl l; kaybi LazmlnaLi
4837 sayili l; kanununun 63.maddesl geregl l
kaybi LazmlnaLi
4837 sayili l; kanununun 33. Maddesl geregl
ucreL alacaklarinin demeslne lll;kln
ali;malari yapmak

kU'UN gene| mdr|k ana h|zmet
birimlerinden hangisinin grevidir?

A) ui; lll;kller dalresl ba;kanligi
B) 1efLl; kurulu ba;kanligi
C) darl ve mall l;ler dalresl ba;kanligi
D) ;slzllk slgorLasi dalresl ba;kanligi
E) ;gucu uyum dalresl ba;kanligi

13. Aagidak||erden hang|s| veya hangileri
kU'un gene| mdr|k organinin yardimci
hizmet birimlerindendir?

l.Pukuk mu;avlrllgl
ll.;slzllk slgorLasi dalre ba;kanligi
lll.ersonel ve eglLlm dalre ba;kanligi
lv:darl ve mall l;ler dalre ba;kanligi

A) I, III
B) II, III, IV
C) I, III, IV
D) III, IV
E) I, II, IV
14. | |st|hdam ve mes|ek| eg|t|m kuru||arinda
bu|unab||mes| gereken k|||erden deg||d|r?

A) l zel ldaresl genel sekreLerl
B) l mllll eglLlm muduru
C) ku ll muduru
D) l esnaf ve sanaLkarlar odalari blrllgl
ba;kani
E) lde bulunan unlverslLedekl her
fakulLeden sellecek eglLlm uyelerl
15. ze| |st|hdam bro|ari kurucusu ve
tems||c||er|nde aranan ze|||k|erden deg||d|r?

A) Llsans duzeylnde eglLlm grmu; olmak
B) Muflls llan eLml; olmamasi
C) uevleL memurluguna aLanmaya engel
durumunun bulunmamasi
D) konkordaLo llan eLml; olmalari16. ze| |st|hdam brosu |z|n bavuru|ari
gerekt|g|nde yer|nde tesp|t ve |nce|eme
yapi|mak suret|y|e en ge ka gn |er|s|nde
sonu|andiri|ir?

A) 25 B) 30 C) 45 D) 60 E) 9017. kurumca verilen zel istihdam brosu izinleri
ka yi| geer||d|r?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

10
18. Aagidak||erden hang|s| ze| |st|hdam
bro|arinin faa||yet|er|nden deg||d|r?

A) yurL ll ve yurL di;inda l; ve l;l bulmaya
aracilik faallyeLl
B) l;gucu plyasasina ynellk ;lddeLler
C) lnsan kaynaklarina ynellk hlzmeLler
D) istihdam faaliyetleri
E) kamu kurum ve kurulu;larinda l; ve l;l
bulma faaliyetlerinde

19. aagidak||erden hang|s| ze| |st|hdam
bro|ari, dzen|eme tar|h|n| |z|eyen takv|m|e
ilgili yan|i b||g||erd|r?

A) ucreL alinabllecek mesleklerle llglll yazili
szle;melerl 3 yil saklama
B) l; arayanlara alL klmllk,eglLlm,meslek
bllgllerl 2 yil saklama
C) lsLaLlsLlkl bllgllerln kuruma gnderlldlglne
dalr belgeler 2 yil saklama
D) kurumca onaylanan yurLdi;i l;
szle;melerl 3 yil
E) yeLklll kl;l di;inda lmza aLabllecek kl;llerle
llglll olarak duzenlenen belgelerl 4 yil
saklama20. aagidak||erden hang|s| ze| |st|hdam
bro|arinda cret a|inab||ecek mes|ek|er
grubunda deg||d|r?
1. profesyonel sporcu
2. antrenr
3. manken
4. genel mdr
5. greLmen

1-A 2-E 3-B 4-E 5-C 6-E 7-C 8-D
9-B 10-C 11-E 12-D 13-D 14-E 15-D
16-B 17-C 18-E 19-E 20-E
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

11
MLLLk 8LG KAYNAKLARI
Sayfa 83, 93
Ayeg| kAA
1. Aagidak||erden hang|s| avukat mes|eg|n|n
gerekt|rd|g| ze|||k|erden b|r| deg||d|r?

A) olaylar ve llkeler arasindakl lll;kl
kurabilme gcne
B) olaylari derlnllglne ara;Lirma merakina
sahip olma
C) akici konu;ma becerlslne sahip olma
D) sorumluluk duygusuna sahlp kl;ller
E) el becerlslne sahlp kl;ller
2. konfeks|yon rn|er| |ma|atinda kuma ve
yardimci ma|zemey| ka|iba gre ve ok kat|i
o|arak kesen, ku||ani|an mak|ne ve
ek|pmanin bakimini yapan k|| k|md|r?

A) Tezgahtar
B) saLi; dani;mani
C) makastar
D) terzi
E) teknisyen

3. Makastar mes|eg|n|n ze|||k|er|nden
deg||d|r?

A) ;ekll ve uzay lll;kllerlnl grebllen
B) el ve parmaklarini usLalikla kullanabllen
C) gz ve ellerlnl e;gudumlu kullanabllen
D) szel yeLeneglnl kullanabllen
E) sabirli ve eklp ali;masina yaLkin klmseler
olmasi
4. Aagidak||erden hang|s| makastar mes|ek
eg|t|m|n|n ver||d|g| yer|erden deg||d|r?
A) meslekl eglLlm merkezlerl
B) praLlk kiz sanaL okullari
C) kiz Leknlk greLlm olgunla;ma ensLlLulerl
D) halk eglLlm merkezlerl
E) Lerzller ve zanaaLkarlar odasi


5. Mes|ek| eg|t|m merkez|er|nde eg|t|me
ba|amak ||n gereken asgar| art|ar ned|r?
l.en az llkgreLlm mezunu
ll.14 ya;ini doldurmu; olmak
lll.saglik durumu meslege uygun olmak
lv.en az 13 kl;lllk grubun olmasi
A) I, IV
B) I ,II, III
C) I, III, IV
D) I, II, III, IV
E) II, III
1-E 2-C 3-D 4-E 5-B
ALII VL G0VLNL
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

12
Sayfa 195, 199
ifat REGEN
1. 48S7 sayi|i kanunu yrr|ge g|rd|kten
sonra , kanunun ag|igi ve gven||g|
esas|arini gsteren ynetme||k|er ikari|irken
hang| kr|ter|er esas a|inmitir?

A) Avrupa 8lrllgl ; agligi ve Cuvenllgl
Ynergeleri
B) Anayasa
C) Ceml; ?a;anLilar
D) rf ve Adetler
E) Ticaret Kanunu

2. Aagidak||er|n hang|s| 1rk|ye'de sag|igi ve
gven||g| mevzuatindak| modern|eme ve
||er|emen|n uygu|amaya konu|mamasinin
sebep|er|nden deg||d|r?

A) ok sayida nlLellkslz l;lnln ureLlm
sureclnde olmasi
B) 8u l;lere ynellk flnansman kaynaklarinin
sinirli olmasi
C) ; guvenllgl kulLurun ekslkllgl
D) ?eLerll blr l; sagligi ve guvenllgl blllnclnln
olmamasi
E) 8u mevzuaLLakl kanunlarin yapLirim
gucunun olmamasi3. aama , madd| ve manev| var|ik|arini
koruma hakkina sah|p o|an k|||er|n yaam
dzey|er|n|n |nsan onuruna yarair b|r
dzeyde ve sag|ik|i o|masini sag|amak hang|
devletin grevidir?

A) Hukuk Devleti
B) Sosyal Devleti
C) Polis Devleti
D) Teokratik Devlet
E) Demokratik Devlet
4. Aagidak||er|n hang|s| | sag|igi gven||g|
hakkinin anayasa| teme| hak n|te||g|
o|dugunu gstermez ?

A) Perkesln ya;ina , clnslyeLlne ve gucune
uygun l;lerde ali;Lirilabllmesl.
B) kuuklerln ve kadinlarin zel olarak
korunmasi .
C) Czurlulerln zel olarak korunmasi.
D) Cinsiyete gre cret verilmesi.
E) Herkesin dinlenme ve sosyal gvenlik
hakkina sahlp olmasi.

5. sag|igi ve gven||g|ne |||k|n kanun|
dzen|eme|er aagidakilerin hangilerine
uygu|anir?

l. ;ller
ll.iraklar
III.Stajyerler

A) ?alniz l
B) I-II
C) II-III
D) I-III
E) I-II-III


6. Aagidak||er|n hang|s| |veren|er|n | sag|igi
ve gven||g|ne yne||k ykm||k|er|nden
b|r| deg||d|r?

A) ; yerlnde l; sagligi ve guvenllglnln
saglanmasi lln her trl nlemi almak.
B) ;llerln l; sagligi ve guvenllglne uyup
uymadiklarini konLrol eLmek.
C) l; sagligi ve guvenllgl eglLlml lln l;llerln
cretinden kesinti yapmak.
D) ;llere yasal hak ve sorumluluklari
hakkinda bllgl vermek.
E) ;llere gerekll l; sagligi eglLimini
vermek/verdirmek.

I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

13
7. ||ere | sag|igi ve gven||g| hakkinda
ver||ecek o|an eg|t|m|n usu| ve esas|ari k|m
tarafindan be||r|en|r?

A) uevleL lanlama 1e;kllaLi
B) ali;ma ve osyal Cuvenllk 8akanligi
C) l;lerl 8akanligi
D) Devlet Denetleme Kurumu
E) 8a;bakanlik

8. 48S7 sayi|i | kanununun | sag|igi ve
gven||g| hkm|er|ne gre | yer|ndek| b|r
kazanin veya tesp|t ed||en hasta|igin ka |
gn ||nde b|ge mdr|gne b||d|r||mes|
gerekir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


9. sag|igi ve gven||g| hkm|er| uyarinca
aagidak||er|n hang|s|ne gre b|r | yer|n|n
a|imasi durduru|ab|||r veya | yer|
kapati|ab|||r?

A) ;yerlnde gece ali;masi yapilmasi.
B) ;yerlnde kadinlar lln pozlLlf ayrimciligin
yapilmasi.
C) ;yerlnde fazla ali;ma yapilmasi.
D) ;yerlnln Leslslnde, ali;ma ynLemlnde
l;llerln sagligini LehdlL eden blr durumun
olmasi.
E) ;yerlnde yabanci uyruklu l;l ali;Lirmak.10. 8|r | yer|n|n | sag|igi ve gven||g|
kanun|arina gre uygunsuz|ugu neden|y|e
kapati|masina karar vereb||ecek kom|syon
bakani k|md|r ?

A) kidemll ; MufeLLl;l
B) ali;ma ve osyal Cuvenllk 8akani
C) Vali
D) ;kur l Muduru
E) CumhurlyeL 8a;savcisi
11. | sag|igi ve gven||g|ne uygunsuz|ugu neden|
||e kapati|an b|r | yer|nde, |veren kapatma-
ya |t|raz kararini ka gn iinde ve nereye
yapabilir?

A) 6 l; gunu llnde ; kur l Mudurlugune
B) 3 l; gunu llnde CumhurlyeL
8a;savciligina
C) 6 l; gunu llnde ?argiLay
D) 3 l; gunu llnde dare Mahkemeslne
E) 6 l; gunu llnde ; Mahkemeslne12. sag|igi ve gven||g| hkm|er|ne gre
aagidak||erden hang|s| yan|itir?

A) ; sagligi ve guvenllgl hukumlerlne
aykirilik hallnde l; yerl kapaLilablllr.
B) kapaLma kararina 6 l; gunu llnde lLlraz
edilebilir.
C) kapaLilan l; yerlnde l;veren l;llerln
ucreLlnl demek zorunda deglldlr.
D) kapaLilan l;yerlndekl l;llere l;veren
mesleklerine uygun ba;ka blr l; vermek
zorundadir.
E) 8a;ka blr l;e yerle;Llrllen l;llerln
ucreLlerlnde blr du;ukluk olamaz.13. Aagidak||er|n hang||er | sag|igi ve gven||g|
kuru|u o|uturu|masi ||n gereke||
art|ardandir?
l. anaylden blr l;yerl olmak.
ll. uevamli olarak en az 30 l;l ali;Lirmak.
lll. 6 aydan fazla surekll l;ler yapmak.

A) I, II, III B) I, III C) II , III
u) l , ll L) ?alniz l
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

14
14. Aagidak||erden hang|s| |veren|n | sag|igi
ve gven||g| h|zmet|er| ykm||k|erinden
deg||d|r ?

A) ;yerl saglik ve guvenllk blrlml
olu;Lurmak.
B) 8lr veya blrden fazla l;yerl heklml
grevlendirmek.
C) ;llerln yakinlarina saglik hlzmeLl
sunmak.
D) CerekLlglnde l;yerl heklmlnln yaninda
dlger saglik personellnl grevlendlrmek.
E) ;yerlnde l; guvenllgl uzmani
bulundurmak.


15. Aagidak||erden hang|s| | sag|igi ve
gven||g| hkm|er| uyarinca ||ye ver||en
hak|ardan b|r| deg||d|r?

A) ;l , l; sagligi aisindan gerekll Ledblrlerln
alinmasini Lalep edeblllr.
B) ;l , Laleblnl varsa l; sagligi ve guvenllgl
kuruluna , yoksa l;veren veklllne veya
l;verene yazili olarak blldlrlr.
C) kurulun l;l lehlne karar vermesl
durumunda ;arLlar saglanincaya kadar l;l
ali;makLan kainablllr.
D) ;l ali;madigi dnemler lln ucreL veya
hak talep edemez.
E) ; sagligi lln gerekll ;arLlar 6 l; gunu
llnde saglanmazsa l;l hlzmeL akdlnl
feshedebilir.
16. Aagidak||erden hang|s| agir ve teh||ke|| ||er
||e ||g||| hkm|erden deg||d|r?

A) Cn alLi ya;ini doldurmami; gen l;ller ve
ocuklar hlblr ;ekllde agir ve Lehlikeli
l;lerde ali;Lirilamaz.
B) Pangl l;lerln agir ve Lehllkell l;
sayilabllecegl Agir ve 1ehllkell ;ler
?neLmellglnde gsLerllml;Llr.
C) Maden , Lunel ln;aaLi , kanallzasyon glbl
yer/ su alLi l;lerde 18 ya;ini doldurmami;
l;ller ali;Lirilamaz.
D) Agir ve Lehllkell l;lerde ali;acak l;llerln
en az yilda blr muayeneye Labl LuLulup
rapor almalari gereklr.
E) 14 ya;indan 18 ya;ina kadar (18 dahll)
ali;acak ocuk ve gen l;llerln 18 ya;ini
dolduruncaya kadar yilda blr saglik raporu
almalar gerekir.


1- A 2-E 3-B 4-D 5-E 6-C 7-B 8-B 9-D
10-A 11-E 12-C 13-A 14-C 15-D 16-E
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

15
L1M]INAV 1LM
Sayfa 201-208
ifat 0LGLN

1. Aagidak||erden hang|s| 1rk m|||| eg|t|m
s|stem| ||e ||g||| dogru b|r b||g| deg||d|r?

A) 1urk mllll eglLlm slsLeml rgun ve yaygin
eglLlm olmak uzere lklye ayrilir.
B) Ckul ncesl eglLlm zorunludur ve 36-72
ay arasindakl ocuklarin eglLlmlnl kapsar.
C) lkgreLlm 6-14 ya; arasindakl ocuklarin
eglLlmlnl kapsar.
D) CrLagreLlm en az drL yillik eglLlm veren
e;lLll llselerle saglanir.
E) CrLagreLlm 14-17 ya; arasindakl
ocuklarin eglLlmlnl kapsar.2. Aagidak||erden hang|s| 4702 sayi|i kanunun
eg|t|m gret|m s|stem|m|ze get|rd|g|
yen|||k|erden b|r| deg||d|r?

A) CrLagreLlmln yenlden yapilandirilmasi
B) ?uksekgreLlme sinavsiz gel;
C) Genel llse mezunlarina meslekl eglLlm
yoluyla sinavsiz yuksekgreLlm lmkani
D) Meslekl ve Leknlk orLagreLlm
kurumundan diploma alarak mezun
olanlarin usLalik belgesl almasi ve l;yerl
amasi
E) llkgreLlml Lamamlayan her grenclnln
lsLedlgl llseye kayiL yapLirabilmesi
3. Aagidak||erden hang|s| 4702 sayi|i kanunun
sag|adigi yarar|ardan deg||d|r?

A) 8ecerl eglLlmlnln yayginla;Lirilmasi
B) uluslar arasi rekabeL gucunun arLirilmasi
C) ali;anlarin zluk haklarinin
dzenlenmesi
D) kaynaklarin eLkln ve verlmll kullanilmasi
E) Mal ve hizmet retiminde kalitenin
ykseltimesi

4. 0|kem|zde uygu|anmakta o|an yksekgre-
t|me ge| sinav|arindan G'n|n L'ye
baari etk|s| yzde katir?

A) %10 B) %20 C) %30 D) %40 E) %50


5. rgn eg|t|m|ne h| g|rmem| veya herhang|
bir kademesinde bulunan ya da bu
kademeden ikmi vatanda|ara rgn
eg|t|m|n yaninda veya diinda dzen|enen
eg|t|m, gret|m rehber||k ve uygu|ama
faa||yet|er|n|n tmn kapsayan eg|t|m tr
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) ?aygin eglLlm
B) lormel eglLlm
C) klaslk eglLlm
D) 1eknlk eglLlm
E) SerbesL eglLlm


6. Aagidak||erden hang|s| yaygin eg|t|m|n
yarar|arindan deg||d|r?

A) ?eLl;klnlere okuma yazma greLmek
B) ?eLl;klnlere Lemel bllgller vermek
C) ?eLl;klnlere hayaLlarini kazanmalarini
saglayacak eglLlmler kazandirmak
D) ?eLl;klnlerln en son devam eLLlkleri
grenlm kademeslnde edlndlklerl bllgl ve
kablllyeLlerlnl gell;Llrmek
E) ?eLl;klnlere yenl l; lmkanlari sunmak
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

16

7. Aagidak||erden hang|s| mes|ek| eg|t|m
merkez|er|nde irak|ik eg|t|me
ba|ayab||mek ||n gerek|| art|ardan b|r|
deg||d|r?

A) Perhangl blr l;Le flllen ali;iyor olmak
B) En az ilkretim mezunu olmak
C) aglik durumu ve beden yapisi meslegln
gerekLlrdlgl l;lerl yapmaya uygun olmak
D) 14 ya;ini doldurmu;, 19 ya;indan gun
almami; olmak
E) LglLlm grmek lsLedlgl meslekLe blr l;yerl
bulmak ve l;verenl lle iraklik szle;mesl
imzalamak
8. Aagidak||erden hang|s| ha|k eg|t|m
merkez|er| ||e ||g||| dogru b|r b||g| deg||d|r?
A) Per ya; duzeylndekl lnsanlara meslekl ve
sosyo kltrel kurslar dzenler
B) Palk eglLlm merkezlerl sadece ll
merkezlerinde hizmet verir
C) En az 10-15 kl;lnln blr araya gelmesl lle
istenilen alanda kurs dzenlenmektedir
D) Palk eglLlm hlzmeLlerl herkesln
faydalanabllecegl ;ekllde duzenlenlr
E) Palk eglLlm merkezlerlne ba;vurmak lln
okur yazar olma ;arLi di;inda blr ;arL
aranmamakLadir
1-B 2-E 3-C 4-D 5-A 6-E 7-A 8-B


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

17
TEMEL EVRE MEVZUATI
Sayfa 210, 218
Salih ERTOSUN
1. Can|i|arin yaam|ari boyunca |||k||er|n|
srdrdk|er| ve kari|ik|i o|arak etk||e|m
||nde bu|unduk|ari b|yo|o[|k, f|z|kse|, sosyal,
ekonomik ve kltrel ortama ne ad verilir?

A) evre
B) Ekoloji
C) Ekosistem
D) Srdrlebilir evre
E) uoga koruma alani

2. Can|i|arin belirli bir alanda kend| ara|arinda ve
cansiz evrey|e |||k||er|n| b|r dzen ||nde
yrttkleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik
sisteme ne ad verilir?

A) evre
B) 1ablaL arki
C) Ekoloji
D) Ekosistem
E) Milli Park

3. Ekolojik dengenin korunabilmesi iin gereken
ana art aagidak||erden hang|s|d|r?

A) koruma zonlari kurmak
B) uogal yapiya uyum
C) evre eglLlml
D) Agalandirma yapmak
E) lknlk alanlari kurmak

4. Aagidak||erden hang|s| srdr|eb|||r evre
kou||arinin sag|anmasi ||n gerek||
kou||ardan deg||d|r?

A) uogal kaynaklarin varliginin korunmasi
B) uogal kaynaklarin kallLeslnln korunmasi
C) uogal kaynaklarin islahi
D) uogal kaynaklarin gell;Llrllmesl
E) uogal kaynaklarin duzenslz kullanimi

5. ag|ik|i ve tem|z b|r evreye sah|p o|ma
hakkina ne den|r?

A) aglikli ya;ama hakki
B) evre hakki
C) Vatanda;lik hakki
D) Pozitif haklar
E) sLeme haklari


6. Aagidak||erden hang|s| sanay||emey|e
birlikte insan-doga arasindak| dengen|n
bozu|masina sebep o|mutur?

A) evresel fakLrlerln gz ardi edllmesl
B) ureLlm mallyeLlerlnln du;mesl
C) AriLma Leslslerlnln kurulmasi
D) 1eknolo[lk gell;meler
E) ureLlm pollLlkalari7. Aagidak||erden hang|s| evre k|r||||g|n|n
neden|er| arasinda gster||emez?

A) agliksiz kenLle;me
B) 8lgesel sava;lar
C) 1arimda kullanilan klmyasallar
D) Nkleer denemeler
E) AriLma Leslslerl kurulmasi


8. I. Maden ocaklari
II. Kaak avlanma
III. Radyasyon
IV. Motorlu aralar
ukaridak||erden hang|s| ya da hang||er|
eko|o[|k s|stem|n bozu|masina neden o|an
kaynak|ar arasinda gster||eb|||r?
A) I-IV B) II-IV C) I-III-IV D) I-II-IV E) I-II-III-IV
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

18
9. Aagidak||erden hang|s| evre k|r||||g| tr
deg||d|r?

A) Pava klrllllgl
B) CrunLu klrllllgl
C) 1oprak klrllllgl
D) adyoakLlf klrllllgl
E) CurulLu klrllllgl


10. evre ynet|m|n|n ana amaci aagidak||erden
hangisidir?

A) ?e;ll alanlar olu;Lurmak
B) uogal kaynaklarin ve ekolojik dengenin
korunmasini saglamak
C) Arazllerln yanli; kullanimini engellemek
D) Pava klrllllglnl nlemek
E) kaLi aLik klrlenmeslnl nlemek

11. U|us|ararasi tandard|zasyon Crgan|zasyonu
(IC) tarafindan ge||t|r||m| o|an evre
net|m |stem| tandardi aagidak||erden
hangisidir?

A) ISO 9000
B) ISO 9001
C) ISO 2000
D) ISO 12001
E) ISO 1400112. Aagidak||erden hang|s| ger| dnm
uygu|amasina rnek tek|| eder?

A) Lskl gazeLe kagiLlarinin e;lLll l;lemler
sonucu Lekrar kullanilmasi
B) Me;rubaL ;l;elerlnln Lemlzlenlp yeniden
kullanilmasi
C) kullanim mrunu Lamamlami; plasLlklerln
enerjiye evrilmesi
D) MuLfak Luplerlnln yenlden doldurulmasi
E) Lskl elekLronlk e;yalarin lmha edllmesl
13. Aagidak||erden hang|s| ger| dnmn
fayda|arindan deg||d|r?

A) uogal kaynaklarin korunmasini saglar
B) Lner[l Lasarrufu saglar
C) A;iri LukeLlml engeller
D) ALik mlkLarini azalLir
E) p l;lemlerlnde kolaylik saglar

14. I. Srdrlebilir evre
ll. urduruleblllr kalkinma
III. Srdrlebilir ekonomi

ukaridak||erden hang|s| ya da hang||er| 2872
sayi|i evre Kanununun temel ilkelerini
o|uturur?

A) ?alniz l 8) ?alniz ll C) ?alniz lll
D) I-II E) I-II-III


1-A 2-D 3-B 4-E 5-B 6-A 7-E 8-E
9-D 10-B 11-E 12-A 13-C 14-D
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

19
kAL1L NL1M 1LM
Sayfa 221, 231
Salih ERTOSUN
1. ISO szlnde bir rnn belirlenen
veya olabilecek ihtiyalar karlama
kabiliyetine dayanan zelliklerinin toplam
eklinde tanmlanan kavram
aadakilerden hangisidir?
A) Mteri memnuniyeti
B) Kalite
C) Gven
D) Toplam kalite ynetimi
E) Uygunluk

2. I. Kuruluun amacn yada varolu nedenini
aklayan ifadedir
II. Kuruluun gelecekte nasl olmak istediini
tanmlayan ifadedir

Yukarda tanmlar verilen ifadeler
aadakilerden hangisinde doru olarak
verilmitir?
A) rn Hedef
B) Vizyon Hedef
C) Hedef Misyon
D) Vizyon Misyon
E) Misyon Vizyon


3. Aadakilerden hangisi Toplam Kalite
Ynetimi Sisteminin kurulmasnda
oluturulmas gereken zorunlu
prosedrlerden deildir?
A) tetkik prosedr
B) Dzeltici faaliyet prosedr
C) Kaytlarn kontrol prosedr
D) Kalite prosedr
E) nleyici faaliyet prosedr


4. Aadakilerden hangisi ISO 9000 Kalite
ynetim sisteminin kurululara
salayaca faydalardan deildir?

A) Verimlilik azalr
B) Maliyetler azalr
C) Karllk artar
D) Pazar pay artar
E) Mteri memnuniyeti artar
5. Aadakilerden hangisi Kalite Ynetim
Sistemi prensiplerinden deildir?

A) Mteri odakllk
B) alanlarn geliimi ve katlm
C) Kaynaklarn etkin kullanm
D) Srekli iyiletirme
E) Toplumsal sorumluluk

6. Aadakilerden hangisi PUKO
dngsnn aamalarndan deildir?

A) Planla
B) Uygula
C) Kontrol et
D) l
E) nlem al

7. I. Mteri odakldr
II. Sorumlular belli olmaldr
III.Srekli iyiletirilmelidir
IV.Tekrarlanmamaldr
Yukardakilerden hangisi yada hangileri bir
srecin zelliklerindendir?
A) I-II B) III-IV C) I-II-III D) I-III-IV E) I-II-III-IV
8. Aadakilerden hangisi srelerle
ynetimin avantajlarndan deildir?

A) alanlara yetki devri avantaj
B) Fonksiyonlar aras ilikileri gelitirmek
C) Kaynaklarn daha etkin kullanmn
salamak
D) Hzl karar alma avantaj
E) Mteri odakl ynetimi tevik etmek

9. Aadakilerden hangisi i ve meslek
danmanl srecindeki ktlardandr?

A) Yasal mevzuat
B) Ak i ilanlar
C) Yasal mteri artlar
D) Meslek bilgi dosyalar
E) lme aralar sonular

1-B 2-E 3-D 4-A 5-C 6-D 7-C 8-A 9-E
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

20
NAN kANAkLAI NL1M VL UGULAMALAI]
LCNLL n1A ANAL2
Sayfa 233, 252
Selim TRKKAN
1. k' n|n 1920 |erden bu yana ge||erek
artmasinda aagidak||erden hang|s| b|r
gereklilik olarak gsterilemez?

A) ekabeL ;arLlarinin arLmasi
B) 1eknolo[lk gell;meler
C) Lkonomlk yapilardakl dnu;umler ve l;
grenlerin beklentileri
D) lyasl gell;meler
E) kureselle;me

2. k de stratejik bir anlam ykleyen faktrler
arasinda hang| seenek daha az etk|||d|r?

A) Teknolo[lk degl;lmlerln ya;anmasi
B) uemograflk yapinin degl;mesl
C) Lkonomlk dalgalanmalarin arLmasi
D) Yeniden yapilanmalarin ba;lamasi
E) ;gucune yapilan mallyeLlerln azalLilmasi
3. I.netici|er
II.Daniman|ar
III.1aeron|ar
ukaridak||erden hang|s| ya da hang||er| b|r
rgtte veya ||etmede Ik departmani
kapsaminda sayi|ab|||r.

A) yalniz ll
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) I II ve III
4. tanim|arinin ve | ze|||k|er|n|n
be||r|enmes|, kaydi ve deger|end|r||mes| k
nin hang| fonks|yonu kapsamindadir ?

A) ;e alma ve yerle;Llrme fonkslyonu
B) ; ve lsgren degerlendlrme fonkslyonu
C) k lanlamasi
D) karlyer yneLlml ve gell;Llrme
E) cret ynetimi
5. Hangisi K Planlamasnda kullanlan
aralar arasnda yer almaz?

A) Talep tahmin yntemleri
B) Beceri envanteri
C) Devamszlk oran
D) Yeniden yerletirme emalar
E) Personel devir oran

6. Yeni yatrmlarn yaplmas, retimin
artmas ve rgt yapsnn deimesi gibi
sebeplerle ortaya kan personel
gereksinimi aadakilerden hangisidir?

A) Yedek personel gereksinimi
B) Ek personel gereksinimi
C) Yeni personel gereksinimi
D) Gerek personel gereksinimi
E) letmede personel fazlal


7. Hangisi K Planlamasnda kullanlan
igc talebinin belirlenmesine ynelik
talep tahmin yntemleri arasnda yer
almaz?

A) analizi
B) Delphi teknii
C) Nominal grup teknii
D) Senaryo analizi
E) Kyaslama

I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

21
8. I. Delphi teknii
II. Trend analizi
III. Regresyon-Korelasyon analizi

Yukardakilerden hangisi yada hangileri K
Planlamasnda saysal yntemler arasnda
gsterilebilir?

A) Yalnz I
B) Yalnz III
C) I ve II
D) II ve III
E) I-II ve III
9. Hangisi K Planlamasnda yargsal
yntemler arasnda yer alr?

A) Trend analizi
B) Regresyon analizi
C) Oran analizi
D) analizi
E) Senaryo analizi10. K Planlamasnda yneticilerle beraber K
biriminin ortak bir noktada buluarak
personel miktar ve dzeyi hakknda
tahminlerin belirlenme yntemi hangisidir?

A) Nominal grup teknii
B) Kyaslama
C) Delphi teknii
D) Regresyon-Korelasyon analizi
E) Oran analizi


11. evre artlar ve igc analizlerinin
alternatiflerine gre oluturulan ve daha
ok ksa vadeli ihtiya tahmininde
kullanlan K Planlamas yntemi
hangisidir?

A) Delphi teknii
B) Kyaslama
C) Ynetici tahmini
D) Senaryo analizi
E) analizi

12. K Planlamasnda kullanlan yntem tr
ve tanm hangisinde doru olarak
verimitir?

Tanm: Grafik yardm, fonksiyon yardm
ile son yllardaki rgtn istihdam
rakamlarnn analiz edilerek personel
ihtiya ve zelliklerini tahmin etme
yntemidir

Yntem Tr Tanm
Saysal yntem Kyaslama
Saysal yntem Trend analizi
Saysal yntem Regresyon - Korelasyon
Yargsal Yntem Regresyon-Korelasyon
Yargsal yntem Oran analizi
1-D 2-E 3-E 4-B 5-A 6-C 7-A 8-D
9-D 10-C 11-C 12-B
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

22

L ALIM 0LC
Sayfa 255, 265
2afer AN
1. 8|r ||etmen|n |nsan kaynak|ari ynet|m
srec| aagidak||erden hang|s| ||e ba|ar?

A) personel cret belirleme
B) personel arama
C) personel karlyer gell;lml
D) personel arama
E) personel planlama


2. |etme ||nde k|||er arasi uyumsuz|uk
neden|y|e ver|m||||k d,atima ve |
kaza|arinda arti g|b| sebep|er |ten
ikari|manin bazi gerekeleridir.Bahsi
geen bu durumu en aza indirmek iin
aagidak||erden hang|s|n| yapmak en
dogru o|ur?


A) Az personel ali;Lirma
B) uogru personel selml
C) lazla personel ali;Lirma
D) kl;lye gre l;
E) ersonele ucreL cezasi verme3. e a|im srec|nde uygun persone|
bulmak iin seicilik ok nemlidir. Bu
b||g|ye gre aagidak||erden hang|s|
se|c|||kte daha ok ku||ani|ma|idir?

A) 1anidik kl;llerl semek
B) yazili LesLlere nem vermek
C) ba;vuru havuzu olu;Lurma
D) deneylmslz kl;llerl semek
E) vasifsiz kl;llerl semek
4. Aagidak||erden hang|s| ||etme ||nden
persone| tedar|k etmen|n yarar|arindan
b|r| deg||d|r?

A) kl;lnln kendlslnl gell;Llrmeslnl
kolayla;Lirmak
B) llrma aisindan ucuz blr ynLemdlr.
C) llrma aisindan hizli blr ynLemdlr
D) kl;l aisindan moLlvasyon saglar
E) ;leLmenln l; veya retim kalitesi
artar

5. Aagidak||erden hang|s| b|r |rket|n
persone| se|m|nde di kaynak|ara
bavurma neden|er|nden deg||d|r?

A) ;leLmenln yenl kurulmasi
B) ;leLmenln buyumesl
C) ; gucu arzinin bol ve ucuz olmasi
D) ;kurun l; yerlne lsLlhdam lln
yapLirim uygulamasi
E) kaynaklardan l; gren bulmanin
l;ller arasinda aLi;maya neden
olmasi
6. ersone| se|m srec|nde aday|arin |
gerek|er|ne uygun o|up o|madigini
an|amak ||n ku||ani|ab||ecek |t|erden
deg||d|r?

A) Adaylarin eglLlm durumu
B) Adaylarin Lakim ali;masina yaLkinligi
C) Adayin flrma kulLurune yaLkinligi
D) Adayin ldeolo[lsl
E) Adayin sorun zme becerlsl
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

23

7. Aagidak||erden hang|s| veya hang||er|
b|r ||etmen|n persone| se|m|ndek| |
kaynagidir?

I.TRANSFER
ll.1Ll
III.VEKALET

A) yalniz l 8) yalniz ll C) l vL ll
D) I,II ve III E) II ve III


8. yer| persone| se|m|nde persone|
havuzunun o|uumunu be||r|eyen
evrese| faktr|er|nden deg||d|r?

A) ekLrlerde l;slzllk oranini arLmasi
B) ok zel yetenekli elemanlarin
azalmasi
C) ; gucu pazarinin degl;mesl
D) Lkonomlk bari;in durumu
E) kurum ll ucreL pollLlkalari

9. |etmede |nsan kaynak|arinin se|m
grmes| yapmasinin ama|ari
aagidak||erden hang|s| veya hang||er|
olabilir?

l. Adayin nlLellklerlnln l;e uygunlugunu
ara;Lirmak
ll.Adaya l; hakkinda bllgl vermek
lll.Adaya l;leLme hakkinda bllgl vermek

A) I ve II B) II ve III C) I ve III
D) I, II ve III E) yalniz l

10. grme|er|nde adayin beklenmeyen
b|r durumda nasi| davrandigini kend|n|
nasi| kontro| ett|g|n| ve uyum sag|ama
yeteneg|n| |mey| ama|ayan grme
yntem| aagidak||erden hang|s|d|r?

A) 8askili gru;me
B) erbesL gru;me
C) LandarL gru;me
D) irali gru;me
E) ?apisal gru;me


11. grme|er|nde aday|ar grup ha||nde
b|r araya get|r|||r. an|arinda b|r gz|emc|
bu|unur. Aday|ara kend| ara|arinda tarti-
acak|ari b|r konu ver|||r. Gz|emc|,
aday|ari |nce|eyerek |e uygun o|ani
tesp|t eder. 8u grme metodu
aagidak||er-den hangisidir?

A) ogulcu gru;me
B) Crup gru;mesl
C) komlsyon gru;mesl
D) Cb[ekLlf gru;me
E) ub[ekLlf gru;me


12. ersone| se|m aamasinda ob[ekt|f
karar verebilmesi iin bir kurul
o|uturu|ma|idir. 8u kuru|da
aagidak||erden hang|s| ve hang||er|n|n
o|masi daha dogru o|ur?

I.Blm yneticileri
ll.l; ve meslek dani;mani
III.lnsan kaynaklari yeLkllllerl

A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) yalniz l
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

24

13. 48S7 | kanuna gre deneme sres| en
ok ka ay o|ur ve top|u | sz|eme|e-
rinde bu sre en ok ka aya kadar
uzati|ab|||r?

A) Ln ok 1 ay Loplu l; szle;melerlnde 2
ay
B) Ln ok 2 ay Loplu l; szle;melerlnde 4
ay
C) Ln ok 4 ay Loplu l; szle;melerlnde 4
ay
D) Ln ok 4 ay Loplu l; szle;melerlnde 8
ay
E) Ln ok 3 ay Loplu l; szle;melerlnde 6
ay
14. Aagidak||erden hangisi personel seimi
srec|ne bag|i k faa||yet|er|nden
deg||d|r?

A) LglLlm ve gell;Llrme
B) karlyer planlamasi
C) erformans degerlendlrmesl
D) cretlendirme
E) lgorLa l;lemlerl

1)E 2)B 3)C 4)E 5)E 6)D 7)C 8)E
9)D 10)A 11)B 12)C 13)B 14)E
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

25
L1M n1A ANAL2
Sayfa 266, 281
2afer AN

1. ersone||n |sten||en performansa u|amasi
||n yapi|an ey|em|ere ne ad ver|||r?

A) CgreLlm
B) Cell;lm
C) LglLlm
D) dani;manlik
E) rehberlik


2. a|ian|arin mevcut ||er|nde ve ge|ecekte
a|iacak|ari ||erde ,rgt|erde etk|n
performans gsterme|er|ne yardimci o|acak
eg|t|m,| tecrbe|er|,|||k||er ve k||||k
yetenek|er|n|n deger|end|r||mes| an|amina
gelen kavrama ne ad verilir?

A) Cgretim
B) LglLlm
C) Cell;lm
D) Rehberlik
E) uani;manlik

3. Lg|t|m ve ge||t|rme kari|atiri|diginda
aagidak||erden hang|s| yan|i o|ur?

A) LglLlmde odak nokLasi bugun llndlr,
gell;Llrmede lse gelecek llndlr
B) LglLlmde ama ;lmdlkl l; lln
hazirlanmalidir, gell;Llrmede ama
degl;lkllkler lln hazirlanmalidir
C) LglLlmde kaLilim gerekll lken,
gell;Llrmede gnulludur.
D) LglLlm l; Lecrubelerlnln kullanimi du;uk
lken, gell;Llrmede lse yuksekLlr
E) LglLlmde kapali alanlar ;arLLir,
gell;Llrmede lse kapali olanlar ;arL
deglldlr
4. Aagidak||erden hang|s| eg|t|m |ht|yacini
doguran neden|erden deg||d|r?

A) nsan lll;kllerl
B) 1eknolo[lk gell;meler
C) Atama ve terfiler
D) CrguLsel karma;iklik
E) ali;anlarin nlLellklerlnln l;ln
nlLellklerlnden usLun olmasi
5. Lg|t|m |ht|ya ana||z|n|n son basamagi
aagidakilerden hangisidir?

A) Cell;Llrme
B) Uygulama
C) rgtn durumu
D) degerlendlrme
E) analiz

6. Aagidak||erden hang|s| eg|t|m |ht|ya ana||z|
sre|er|nden deg||d|r?

A) Czlem A;amasi
B) onu A;amasi
C) ke;lf ;amasi
D) Anallz a;amasi
E) aporlama a;amasi7. Lg|t|m |ht|ya ana||z srec|n|n ||k aamasi
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) ke;lf A;amasi
B) Anallz A;amasi
C) Glrl; A;amasi
D) Gzlem A;amasi
E) verl a;amasi
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

26
8. ht|ya be||r|eme yntem|er|nden |
ortamina |||k|n b||g| sag|ayan persone||n
davraniini deg|t|reb||en yntem|ere ne ad
verilir?

A) Gzlem
B) Hipotez
C) Anket
D) Mlakat
E) LglLlm9. Aagidak||erden hang|s| veya hang||er|
eg|t|m |ht|ya ana||z| kapsamindak|
analizlerindendir?

I.rgtsel analizi
II.kl;l anallzl
III.Grev analizi

A) I,II ve III B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) yalniz l
10. yer|nde herhang| b|r a|ianin
performansinin bek|enen dzeyde o|up
o|madigini be||r|eyen ana||z yntem|
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) rgtsel analiz
B) grev Analizi
C) kl;l anallzl
D) grupsal Analiz
E) genel analiz

11. Lg|t|m |ht|ya ana||z srec|n|n son aamasi
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) verl a;amasi
B) ke;lf a;amasi
C) raporlama A;amasi
D) gzlem A;amasi
E) anallz a;amasi


12. ersone||n eg|t|me |ht|yaci o|dugunun
an|ai|ab||mes| ||n ku||ani|masi gereken
ana||z aagidak||erden hang|s|d|r?

A) CgreLlm anallzl
B) rgtsel analizi
C) genel analiz
D) kl;l anallzl
E) grupsal analizi


1)C 2)C 3)E 4)E 5)D 6)B 7)D 8)A
9)A 10)C 11)D 12)C
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

27
kAL NL1M
Sayfa 285, 303
Serap ERKOL
1. kar|yer kavramiy|a yakindan ||g||| ve
b|rb|r|n|n yer|ne ku||ani|an kavram|ar
aagidak||erden hang|s|d|r?

1- karlyer gell;Llrme
2- kariyer planlama
3- kariyer ynetimi
A) 1
B) 1-2
C) 2-3
D) 1-3
E) 1-2-32. "Kariyer ynetimi: Bireyin ilgi ve
kab|||yet|er|n|n rgtse| firsat|ar ||e
e|e|et|r||mes| ||n tasar|anan b|r
faa||yet|er btndr." 8u b||g|ye gre
aagidak||erden hang|s| bu faa||yet|erden b|r|
olamaz?

A) 8lr kl;lyl l;e yerle;Llrme
B) erformans ve poLanslyellnl degerleme
C) uani;manlik eLme
D) LglLlm verme
E) karlyer firsaLlarinin lncelenmesi3. " 2or prob|em|er|e ugramayi sevmek,
rekabetten ve kazanmaktan ho|anmak bu
ipanin var|igini gster|r." Aagidak| kar|yer
ipa|arinin hang|s|nden bahsed||mekted|r?

A) Gvenlik/ istikrar
B) Clrl;lmcl yaraLicilik
C) Hizmet veya bir olaya kendini adamak
D) Saf meydan okuma
E) ?a;am Larzi
4. kar|yer aama|ari ge|enekse| o|arak 4 aama
kabu| ed||mekted|r. Aagidak||erden hang|s|
bu aama|ardan b|r| o|amaz?

A) ke;lf
B) lerleme
C) Srdrme
D) Dalgalanma
E) uu;u;5. Kariyer modelleri: Michael Driver tarafindan
ge||t|r||m|t|r. Aagidak| kar|yer
mode||er|nden hang|s| yan|itir?

A) Durgun durum(sabit) Kariyer - Mesleki
rehberllk ve zelllk kurami
B) uogrusal karlyer- rgtsel kariyer
a;amalari
C) Sirkle kariyer- kllem
D) Spiral(sarmal) kariyer- ya;am a;amalari
ve insan potansiyeli
E) Geici kariyer- ;ans

6. " Mes|ege yne|tmey| ama|ayan ve
mes|ek|er|e b|rey|er| e|et|rmeye yne||k
yak|aimi 2 aamadan o|umaktadir: 8|reyse|
ze|||k|er|n tanim|anmasi ve mes|ek|er|e ||g|||
b||g| sag|anmasi." 1940' |arin ortasina kadar
etk|s|n| srdren bu yak|aim k|me a|tt|r?

A) Bandura
B) Parson
C) Weiner
D) McCllelland
E) Schwartz
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

28
7. Aagidak||erden hang|s| "ze|||k-faktr
kurami: nsan|arin k||||k ze|||k|er|ne uygun
||er aradik|arini |dd|a eder."
Varsayim|arindan b|r| o|amaz?

A) Her birey, gvenilir ve geerli bir biimde
llebilen bireye zg bir zellikler
kmesine sahiptir.
B) Meslekler, ba;arili olmalari lln
ali;anlarin belll zelllklere sahlp
olmalarini gerekLlrlr.
C) Kariyer seimi, olduka basit bir sretir
ve bu srete bireyler ile meslekleri
e;le;Llrmek mumkundur.
D) uavrani;, kl;lllk lle evrenln eLklle;lml
Larafindan bellrlenlr.
E) 8lreysel zelllkler ve l; gereklerlnln
e;le;Llrllmesl blrblrlne yakinla;Lika,
ba;ari da arLar.

8. no||and'in kar|yer kuraminda yer a|an "
Nesneler zer|nde odak|ama kura||ara
bag|i|ik, tert|p ve dzen ||e siki kontro|." A|t
k||||k t|p|er|nden hang|s|d|r?
A) Gereki tipler
B) Geleneksel tipler
C) Sosyal tipler
D) Clrl;lmcl Llpler
E) Ara;Lirmaci Llpler
9. osya| grenme kuramina gre kar|yer karari
vermeyi belli llerde etkileyen
faktr|erden deg||d|r?
A) Meslegln kazandiracagi sonular
B) Genetik ynelim
C) evre ;arLlari ve olaylar
D) Cgrenme deneylmlerl
E) Beceri
10. rgtse| kar|yer ge||t|rmen|n ynet|c||er ||n
hang| yarari o|ab|||r?

A) AsLlariyla lyl blr lleLl;lm saglamak
B) Bireysel sorumluluk almak
C) CrguL ve kendlsl hakkinda daha fazla bllgl
sahibi olmak
D) yl blr rguL lma[i olu;Lurmak
E) ; Lamlnl11. rgtse| kar|yer ge||t|rme ara|arindan,
rgtse| potans|ye| deger|eme sre|er|nden
deg||d|r?

A) uegerleme merkezlerl
B) lerleme ngrleri
C) 8urs ve eglLlm yardimi
D) ?erle;Llrme/ yedekleme planlari
E) Psikolojik testler


12. Aagidak||erden hang|s| rgt|erde kar|yer
ge||t|rme uygu|ama|arinin baarisinda etk|||
olan faktrlerden olamaz?

A) karlyer gell;Llrmeyl l;leLme sLraLe[lsl lle
irtibatlandirmak
B) ;gren ve rguLun lhLlyalarini paralel
hale getirmek
C) Az sayida ara ve yakla;im kullanmak
D) karlyer gell;Llrme abalarini degerlemek
ve surekll lylle;Llrmek
E) karlyer gell;Llrme slsLemlnln duyurusunu
iyi yapmak


13. en| kar|yer an|ayi|arinda hang| noktalar
gzden kamitir?
A) ; ve alle arasindakl denge kurma
B) CrguLler arasindakl gel; kolayligi
C) Yetkinlik
D) Ait olma ve sosyal destek
E) LglLlm ve gell;Llrme
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

29

14. Aagidak||erden hang|s| kar|yer
sorun|arindandir?

1. enk degl;mezllgl
2. karlyer duzle;mesl
3. Cam tavan sendromu
4. Ay i;igi sorunu

A) 1-2
B) 1-2-3
C) 2-3
D) 1-3-4
E) 2-3-4


15. Ailenin
stats
sosyal-psikolojik mesleki
8lll;sel sureler kazanimlar
degl;kenler
Wisconsin stat kazanma modelinde
yerine ne getirilmelidir?
A) ueneylmlerle elde edllen kazanimlar
B) Czlemle elde edllen kazanimlar
C) evre eLklle;lmlyle elde edllen kazanimlar
D) CeneLlk olarak var olan kazanimlar
E) LglLlmle elde edllen kazanimlar


Cevap anahLari
1-E 2-E 3-D 4-D 5-C 6-B 7-D 8-B 9-A 10-A
11-C 12-C 13-D 14-E 15-EI
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

30
NAN VL 2 kCLCI
Sayfa 310, 340
Musa SARIHAN
1. A|gi|ama srec| ve aama|ari aagidak|
seenek|er|n hang|s|nde dogru sira|anmitir?

A) Duyumsama-dzenleme-yorumlama-
davrani;
B) Dzenleme-duyumsama-yorumlama-
davrani;
C) uavrani;-duyumsama-yorumlama-
dzenleme
D) Duyumsama-davrani;-yorumlama-
dzenleme
E) Dzenleme-yorumlama-davrani;-
duyumsama
2. 8|r k||n|n grmek ya da duymak
|sten||meyen uyarici|ari fark etmemesi
hang|s|ne kari|ik ge||r?

A) lark e;lgl
B) Algisal savunma
C) 8lllnalLina aLma
D) Kanal seimi
E) MuLlak e;lk

3. Uzaktan tahtaya bakan b|r grenc|n|n
"10kL" yazisini "10kL" d|ye okumasi
a|gisa| dzen|eme o|arak hang|s|ne g|rer?

A) ?akinlik
B) Bilirlik
C) uevamlilik
D) Tamamlama
E) Benzerlik

4. Atif teor|s| kapsaminda aagidak||erden
hang|s| |se| b|r faktr deg||d|r?

A) Beceri
B) Yetenek
C) aba
D) Yorgunluk
E) llzlksel ko;ul


5. "8tn unan|ar 1rk dmanidir." D|yen
b|r|n|n a|gi|ama hatasi ned|r?

A) Algisal arpiklik
B) Algisal aLi;ma
C) Algisal du;manlik
D) kulLur kar;iLligi
E) Kategorize etme


6. "nay|az ocuk|ar tembe|d|r." Gene||emes|n|
yapan b|r k|| nang| a|gisa| hataya
dmtr?

A) ?ansiLma
B) Yordama
C) Hale etkisi
D) Stereotype
E) Plesebo


7. Hseyin bir bankada yneticidir. Banka bir
baari kazandiginda bu baariyi sadece
kend|ne atfetmekte, banka ktye g|tt|g|nde
|se mdr|er| sorum|u tutmaktadir.
nsey|n'|n a|gisa| hatasi ned|r?

A) Seyirci kalma
B) ?ansiLma
C) Sulama
D) Bahane bulma
E) Kendine yontma
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

31

8. 8|r fabr|ka sah|b|n|n bnyes|nde a|ian
|||er|n b|r mak|ne o|arak grp on|ari
sadece rettikleri rn erevesinde
deger|end|rmes| hang| ps|ko|o[|k yak|aim|a
rtr?

A) slkoanalllLlk yakla;im
B) Maklnecl yakla;im
C) uavrani;i yakla;im
D) nsancil yakla;im
E) ragmaLlsL yakla;im


9. Thorndike, Guthrie, Pavlov, Watson,
k|nner, nu||. g|b| n| fe|sefec||er hang|
yak|aimin savunucu|aridir?

A) PumanlsL yakla;im
B) 8lll;sel yakla;im
C) nroblyolo[lk yakla;im
D) uavrani;i yakla;im
E) slkoanalLlk yakla;im


10. C|nse|||k ve sa|dirgan|igi |nsan
mot|vasyonunun en byk |k| kaynagi olarak
gren fe|sef| yak|aim hang|s|d|r?

A) Psikomanyak
B) Psikososyal
C) Psikoanaltik
D) Psikofelsefik
E) slkolnsancil


11. Ireud'a gre savunma mekan|zma|ari hang|
topograf|k k||||k yapisi zer|ne teme|
a|inmitir?

A) d
B) Ego
C) Sper ego
D) 8lllnalLi
E) Bilin

12. ak|r -kur kursunda 8ahadir hocaya kizip
yok|ama defter|n| yirtmitir. ak|r'|n
savunma mekan|zmasi nasi| a|imaktadir?

A) 8asLirma
B) ?er degl;Llrme
C) ?ansiLma
D) Yceltme
E) Pirinla;ma


13. 1uncay noca ev|| b|r k||d|r ama ev||||g|nde
sorun|ar yaamaktadir. 8tn ev|iliklerin
mutsuz|uk ve sorun get|rd|g| f|kr|n|
savunmasi hang| savunma mekan|zmasina
denk der?

A) 8asLirma
B) ?er degl;Llrme
C) ManLiga burume
D) ?ansiLma
E) kar;iL Lepkl gell;Llrme14. Emrullah Hoca ok agresif biridir. Herkesle
kavga etmektedir. Bunun nne gemek iin
bu tutumunu boksr o|arak g|derm| ve
baari|i o|mutur. 8u k||n|n ku||andigi
savunma mekan|zmasi ned|r?

A) Yneltme
B) Yceltme
C) ManLiga burume
D) kar;iL Lepkl olu;Lurma
E) Telafi etme
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

32

15. Sanay| |nki|abi sonrasinda ikan |nsanin b|r
mak|ne o|dugu konusundak| yak|aim|ara
kari ikip |nsanin b|r|c|k o|dugunu ve |nsana
deger ver||mes| gerekt|g|n| savunan yak|aim
hangisidir?

A) ;l yakla;imi
B) PumanlsLlk yakla;im
C) 8lll;sel yakla;im
D) 8lyolo[lk yakla;im
E) uavrani;i yakla;im16. Mas|ow'un |ht|ya|ar h|yerar|s|n|n
sira|amasi nasi|dir?

A) Fizyolojik-gvenlik-ait olmak-saygi-
kendlnl gerekle;Llrme
B) Gvenlik-fizyolojik-saygi-ait olmak kendini
gerekle;Llrme
C) Fizyolojik-saygi-ait olmak-gvenlik-kendin
gerekle;Llrme
D) Fizyolojik - saygi-gvenlik-ait olmak-
kendlnl gerekle;Llrme
E) Fizyolojik-gvenlik-ait olmak-saygi-
kendlnl gerekle;Llrme

17. Aagidak||erden hang|s| kend|n|
gerek|et|ren b|rey|n ze|||k|er|nden
deg||d|r?
A) Claylara farkli aidan bakablllr.
B) Sadece kendi fikrini nemser
C) Aik gru;ludur
D) aygilidir
E) Lle;Llrlye aikLir

18. kadin|arin e| becer|s| konusunda
erkek|erden daha becer|k|| o|ma|arinin
nedeni nedir?

A) ?a;
B) Cinsiyet
C) kl;lllk
D) lgl,
E) Beceri19. Daniman|ik ereves|nde | yaaminda
kadin|arin en nem|| faydasi ned|r?

A) Lglencell l; orLami
B) evlyell l; orLami
C) Lrkek l;slzlerl kayiL alLina alma yolu
D) kadin l;slzlere daha samlml yardim
E) ; orLaminin Lemlzllgl20. |g||er deg|ken||k gster|r|er. ze|||k|e k||||k
ge|||m| tamam|anmami b|rey|erde ok
farkli dnem|erde fark|i yn|ere kayar.
8unun ba|ica sebeb| ned|r?

A) Cinsiyet
B) Karakter
C) kl;lllk
D) ?a;
E) Kltr

21. Gem|c||er|n har|ta ve pusu|a yardimi ||e yn
bu|ab||me|er| ok|u zeka kuramina gre
hangi tip zeka trne girer?

A) uoga zekasi
B) ManLiksal zeka
C) sel zeka
D) Dilsel zeka
E) Macerasal zeka
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

33

22. ve mes|ek daniman|ari aisindan ok|u
zeka kuramina gre etk||| b|r ||et||m ||n
hang| zeka tr ge||m| b|rey|er o|masi
gerekir?

A) Dilsel-bedensel
B) Sosyal-mziksel
C) Grsel-manLiksal
D) uogal-bedensel
E) Sosyal - dilsel23. Aagidak||erden hang|s| deger ve tutum
arasindak| fark|ardan b|r|d|r?

A) 1uLum geml; deger gelecekLlr
B) 1uLum genel deger zeldlr
C) 1uLum degerl kapsar
D) klsl arasinda blr fark yokLur
E) 1uLum sade deger karma;ikLir1-A 2-B 3-D 4-E 5-E 6-C 7-E 8-C 9-D 10-C
11-B 12-B 13-D 14-B 15-B 16-A 17-B 18-B
19-D 20-D 21-B 22-E 23-A


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

34
kLk 2LLLkLL VL 1LL]
kLL GLLMDL LNML
Sayfa 344, 378
Selcan DALKILI
1. Aagidak||erden hang|s| m|zacin boyut|arin-
dan deg||d|r?

A) uuygusallik
B) etkinlik
C) sosyallik
D) benlik2. karakter ne|er|n b|r|e|m|nden o|uur?

A) kl;lllk - ahlakl degerler
B) uegerler - miza
C) Miza - kl;lllk
D) Ahlakl degerler - benlik
E) Ahlakl degerler - erdem3. nsanin kend|ne |||k|n yargi|arinin top|amini
nedir?

A) kl;lllk
B) benlik
C) miza
D) karakter
E) degerler


4. k||||g|n evrese| etk||er|e ge||t|g|ne |nanan
kuram hangisidir?

A) Edimsel
B) sosyal grenme
C) bagla;imcilik
D) blLl;lkllk
E) davrani;ilik

5. 8|||n, b|||na|ti, b|||nnces|n| savunan
kuram hangisidir?

A) uavrani;i
B) edimsel
C) psikanalitik
D) igrsel
E) blLl;lkllk6. k||||g|n v|cdan| ynn o|uturan kavram
hangisidir?

A) Sperego
B) ego
C) id
D) benlik
E) karakter
7. nsanin stat|k b|r var|ik o|madigini srek|| b|r
ge||me ve deg||m ||nde o|dugunu savunan
kuram hangisidir?

A) Hmanistik
B) davrani;i
C) edimsel
D) gestalt
E) bagla;imcilik8. nsanin k||||g|nde dogutan var o|an ve
evren|n etk|s| ||e ortaya ikan eg|||m|er|n
tmne ne denir?

A) kl;lllk
B) karakter
C) miza
D) benlik
E) huy
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

35
9. Dzenlilik, dakiklik, cimrilik, airi daginik|ik
g|b| ze|||k|er| taiyan b|rey|er Ireud'un
ps|kosekse| ge|||m srfe|er|ne gre hang|
dnemde sorun yaami|ardir?

A) Oral
B) anal
C) fallik
D) gizil
E) genital


10. Oedipus ve elektra kompleksleri hangi
dnemde grlr?

A) Oral
B) anal
C) fallik
D) gizil
E) genital11. en| Ireudu yak|aim|ardan nevrot|k o|arak
3 fark|i k||||k t|p|n| tanim|ayan kuramci
kimdir?

A) Jung
B) Adler
C) Erickson
D) Horney
E) Sullivan


12. k||se| sorum|u|uk,|md| burada, b|rey|n
fenomo|o[|s|,k||se| ge|||m g|b| 4 gen|n
temelin| o|uturdugu kuram hang|s|d|r?

A) uavrani;i
B) blll;sel
C) hmanist
D) ayirici zelllk yakla;imi
E) psikanalitik
13. Danian merkez|| yak|aim hang| kurama
dayanir?

A) Ayirici zelllk yakla;imi
B) blll;sel
C) davrani;i
D) hmanist
E) psikanalitik


14. evrem|zdek| bazi k|||er|n o|ay|ari ya da
kend||er|n| b|z|m a|gi|adigimizdan fark|i
a|gi|ama|arini k||se| yapi|ar,ema|ar ve
kend|||k ema|ariy|a aik|ayan kuram
hangisidir?

A) slkoseksuel gell;lm
B) psikanalitik
C) blll;sel
D) hmanist
E) biyolojik15. Byk be|| o|arak |s|m|end|r||en k||||k
sinif|amasini ortaya ikaran ayrica e|t||
deney|er ve |stat|st|kse| metot|ar|a k||||k
zelliklerini inceleyen kuram hangisidir?

A) Psikanalitik
B) psikoseksel
C) blll;sel
D) biyolojik
E) ayirici zelllk


16. e dnk|k- dia dnklk, nevrotiklik,
psikotiklik gibi btn zellikleri 3 temel
boyutta ele alan kuram hangisidir?

A) 8lll;sel
B) davrani;i
C) psikanalitik
D) hmanist
E) pslkoseksuel gell;lm
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

36
17. 8yk be|| k||||k sinif|ama|arina gre
kaygi|i,sa|dirgan,depres|f,kiri|gan k|||er
hang| gruptadir?

A) Nevrotik
B) di;adnuk
C) aiklik
D) uyumluluk
E) zdisiplin

18. Iantez|,estet|k,deger arayan , yen| f|k|r|ere
aik k|||er hang| grupta yer a|ir?

A) Nevrotik
B) di;adnuk
C) aiklik
D) uyumluluk
E) zdisiplin

19. Gven|||r,yardimsever,drst,yumuak
huy|u k|||er hang| gruptadir?

A) Nevrotik
B) di;adnuk
C) aiklik
D) uyumluluk
E) zdisiplin

20. icakkan|i, akt|f, o|um|u |dd|a|i k|||er hang|
grupta yer a|ir?

A) Nevrotik
B) di;adnuk
C) aiklik
D) uyumluluk
E) zdisiplin

21. Yetkin, dzenli, temkinli, baari odak|i
k|||er hang| grupta yer a|ir?

A) Nevrotik
B) di;adnuk
C) aiklik
D) uyumluluk
E) zdisiplin
22. 8|rey|n gz|eneb||en ve gz|enemeyen aik
ve rtk etkinlerin tmne ne denir?

A) Cgrenme
B) ya;anLi
C) davrani;
D) tepki
E) kar;ilik

23. Davrani|arin gren||eb||mes| ||n b|rey|n
evre yaanti|arindan bagimsiz o|arak be|||
b|r ge|||mse| dzeye u|amasina ne den|r?

A) Gd
B) genel uyarilmi;lik duzeyl
C) Lure zgu hazir olu;
D) olgunla;ma
E) olumlu aktarma

24. Aagidak||erde hang|s| grenme srec|nde
grenen|e ||g||| faktr|erden deg||d|r?

A) Clgunla;ma
B) gd
C) dikkat
D) geribildirim
E) ket vurma

25. Aagidak||erden hang|s| grenme yntem|y|e
||g||| faktr|erden deg||d|r?

A) konunun yapisi
B) kavram agi
C) grenmeye ayrilan zaman
D) geri bildirim
E) grencl akLlvlLesl


26. nang|s| b|||se| kuram|ardandir?

A) klaslk ;arLlanma
B) blLl;lkllk kurami
C) bagda;imcilik kurami
D) l;areL grenme
E) edlmsel ;arLlanma
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

37
27. k|as|k kou||anmanin teme||nde yer a|an
kavram nedir?

A) Snme
B) blLl;lkllk
C) habercilik
D) pekl;Llrme
E) genelleme

28. k|as|k kou||anmada gren||en davrani|ari
ortadan ka|dirmak ||n hang| yntem
ku||ani|maz?

A) L;lk
B) snmeyi bekleme
C) glgeleme
D) kar;iL ko;ullanma
E) slsLemaLlk duyarsizla;Lirma


29. api|an aama|i etk|n||k|er|e organ|zmanin
o|umsuz b|r uyaran ||e kari|amasi
sonucunda giderek o uyarana tepkide
bu|unmamasi nedir?

A) L;lk
B) snmeyi bekleme
C) glgeleme
D) kar;iL ko;ullanma
E) slsLemaLlk duyarsizla;Lirma


30. l.e;lk
ll.bikLirma
lll.kar;iL ko;ullanma
l v.yuzle;Llrme

8|t||k||k kurami tems||c||er|nden Guthr|e
kt a|ikan|ik|ari yok etmek ||n hangi
yntemleri ileri srmtr?

A) I B) II C) I,III D) I,II,III E) hepsi
31. grenmen|n en teme| yo|unun deneme
yani|ma o|dugunu savunan kuram
hangisidir?

A) uavrani;i
B) blLl;lkllk
C) bagla;imcilik
D) edimsel
E) gestalt


32. nazirbu|unu|uk, tekrar etki ilkesi, tepki
e|t||||g| g|b| ||ke|er| bu|an kuramci k|md|r?

A) Thorndike
B) Skinner
C) Watson
D) Tolman
E) Guthrie33. 8|r davraniin, kend|s|n|n ortaya ikardigi
sonu|ara bag|i o|arak gren||mes|d|r d|yen
kuram hangisidir?

A) uavrani;i
B) edimsel
C) bagda;imci
D) blLl;lkllk
E) slsLemaLlk davrani;ilik34. grenmey| matemat|kse| b|r yak|aim|a e|e
a|mitir.Uyaricinin davraniin o|umasini
sag|adigini ve davraniin |ht|yaci kari|adigi
durumda uyarici tepk| |||k|s| o|dugunu
belirten kuram hangisidir?

A) uavrani;i
B) edimsel
C) bagda;imcilik
D) blLl;lkllk
E) slsLemaLlk davrani;ilik
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

38
35. k||n|n grenme amaci o|madan,farkinda
o|madan ya da |stemeden gerek|een
grenmey| savunan kuramci k|md|r?

A) Thorndike
B) Skinner
C) Watson
D) Tolman
E) Guthrie


36. 8|rey|n kend| davrani|arini kontro|
edebilme dzeyi nedir?

A) ngr kapasitesi
B) z dzenleme kapasitesi
C) Cz yargilama kapaslLesl
D) Cz yeLerllllk algisi
E) embolle;Llrme


37. osya| grenme kuramina gre grenme
hang| sira|amayi |z|er?

A) Dikkat-haLirda LuLma-motivasyon-
davrani;i serglleme
B) Dikkat-davrani;i sergileme-haLirda LuLma-
motivasyon
C) Motivasyon-dikkat-haLirda LuLma -
davrani;i serglleme
D) Dikkat-haLirda LuLma-davrani;i serglleme-
motivasyon
E) PaLirda LuLma-dikkat-motivasyon-
davrani;i serglleme


38. l.blll;sel sure
II. motivasyon
lll.duygulanim surelerl
IV.seilen sre

nang||er| zyeter||||k |nancini etk||eyen
faktrlerdendir?

A) I B) II C) I,II,III D) I,IV E) hepsi
39. grenmey| b|r btn o|arak e|e a|maktadir
ve davranii|arin byk resm| gzden
kairdigini |dd|a eden kuram hangisidir?

A) osyal grenme
B) bllglyl l;leme
C) gestalt
D) kavrayi; yoluyla
E) bagda;imcilik

40. grenmey| d|kkat, a|gi, kod|ama,
an|am|andir-ma sre|er|y|e aik|ayan kuram
hangisidir?

A) Edimsel
B) sosyal grenme
C) blLl;lkllk
D) bllglyl l;leme
E) igrsel

41. grenmen|n 3 aamasini n zm dnem|,
Hah! Ani!, zm dnem| o|arak aama|ayan
kuram hangisidir?

A) Edimsel
B) blLl;lkllk
C) gestalt
D) bagda;imcilik
E) igrsel
1-D 2-E 3-B 4-E 5-C 6-A 7-A 8-B 9-B
10-C 11-D 12-C 13-D 14-C 15-E 16-A 17-A
18-C 19-D 20-B 21-E 22-C 23-D 24-D 25-B
26-D 27-B 28-C 29-E 30-D 31-C 32-A 33-B
35-D 36-B 37-D 38-E 39-C 40-D 41-E
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

39
MC1VACN NL1M
Sayfa 380, 391
Muhammet AKKAFA
1. I.Motivasyon uyarlamayi kolayla;Lirir
II.Motivasyon bireyi yneltir ve ynetim
duzenl saglar
lll.MoLlvasyon blreyln algilama gucunu arLLirir
ve zlhnl abalarin gell;meslnl saglar
IV.Motivasyon belirlenen amalar ynnde
faallyeLlerln surdurulmeslnl saglar

ukaridak||erden hangisi motivasyonun
o|uma srec| ve etk||er| arasinda
gsterilebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) I, II, IV
D) II, III, IV
E) I, II, III, IV

2. "Aagidak||erden hang|s| |k|nc| tr b|r
|ht|yatir?

A) Uyku
B) Korunma
C) Yiyecek
D) efkaL
E) Su


3. Gd ||e ||g||| aagidak| |fade|erden hang|s|
yan|itir ?

A) Gd, bireyin bir hedefe ynelmesi iin
enerji veren harekete geiren itici gtr.
B) uurLu , lhLlya ve gudunun olu;Lugu llk
a;amayi llne alir
C) Cuduler, Lemel, grenllml; ve sosyal gudu
olmak uzere u e;lLLlr
D) Cudu grenllml; lhLlyalari kar;ilamaya
odaklanir.
E) Cuduler grenllml; durLuler olarak da
Lanimlanir
4. Aagidak||erden hang|s|n kapsam teor||er|
arasinda yer a|maz ?

A) hLlyalar hlyerar;lsl
B) ERG teorisi
C) kl faktr teorisi
D) Beklenti teorisi
E) uavrani; Leorlsl


5. Mos|ow |ht|ya|ar teor|s|ne gre |nsani
mot|ve eden |ht|ya|ar b|r h|yerar| ||nded|r
ve bu h|yerar| s|tem|n| b|r p|ram|de
benzett|g|m|zde bu p|ram|d|n tabaninda
aagidak| |ht|ya|ardan hang|s| bu|unur?

A) Ait olma
B) Gvenlik
C) Fizyolojik
D) aygi
E) kendlnl gerekle;Llrme

6. Aagidak||erden hang|s| herzberg |n h|[yen
faktrlerindendir ?

A) 8a;arma
B) Sorumluluk
C) lerleme
D) cret
E) Fark edilme

7. Aagidak||erden hang|s| herzberg |n
gdeleyici faktrlerindendir ?

A) lrkeL pollLlkasi
B) Denetleme biimi
C) nsanlar arasi lll;kller
D) ali;ma ;arLlari
E) Sorumluluk
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

40

8. Aagidak| kapsam teor||er|nden hang|s|
d|ger|er|nden fark|i o|arak |ht|ya|arin
dogutan deg|| de grenme sonucu nem
kazanmaya ba|adigini ||er| srmekted|r ?

A) hLlyalar hlyerar;lsl
B) ERG teorisi
C) 8a;arma moLlvasyonu
D) kl fakLr Leorlsl
E) Beklenti teorisi


9. ERG teorisine gre Alderfer ihtiya
kategor|s|nden o|uan b|r h|yerar|
tanim|amitir. Aagidak||erden hang|s| bu
ihtiya kategorilerinden biridir ?

A) Cell;me
B) Ait olma
C) Gvenlik
D) Fizyolojik
E) aygi


10. I.uegerllk
II.Beklenti
III.Sonu
IV.Hedef

8ek|ent| teor|s| yukarida yukari da |fade
ed||en hang| deg|ken|er zer|nden
||emekted|r ?

A) I ve II
B) I ve III
C) I, II, IV
D) II,III,IV
E) I, II, III

11. Gd|emey| arttirmak ||n ||etme|er|n en sik
ku||andigi fark|i yntem aagidak||er|n
hang|s|nde b|r||kte ver||m|t|r?

A) uavrani; degl;Llrme, PafLalik ali;ma
zamanlarini degl;Llrme, ;l yenlden
dzenleme
B) Pedef Layln eLme, uavrani; degl;Llrme, ;
devri
C) ;l zenglnle;Llrme, ; Alanini genl;leLme, ;
devri
D) ;l yenlden duzenleme, ; alanini
genl;leLme, Pedef Layln eLme
E) PafLalik ali;ma zamanlarini degl;Llrme,
;l yenlden duzenleme, ;l zenglnle;Llrme


12. k|||erde duygusa| ger|||me sebep o|an
faktr|er drt grup a|tinda top|anab|||r. 8u
gurup|ar arasinda aagidak||erden hang|s|
bulunmaz?

A) Zaman baskisi
B) Sezgiler
C) Durumsal belirsizlik
D) LLklle;lm
E) ali;ilan mekan

13. tres|e ||g||| aagidak| |fade|erden hang|s|
yan|itir ?

A) Stres, belirli bir seviyeye kadar hayaLi
anlamli kilan blr fakLrdur
B) Lres, bazen cevreden gelen blr uyariciya
kar;i verllen Lepkldlr
C) Lresl olu;Luran sebepler flzlksel ,
duygusal ve rgtsel olmak zere grup
alLinda Loplana blllr
D) uyaricinin kendlsl sLres deglldlr.Ancak
etkileri strese sebep olur
E) llzlksel sLres fakLrlerl kl;lyl flzlksel
olarak eLklleyen di; fakLrlerdlr
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

41
14. rgtsel stres faktrleri rgt ii ve rgt
dii neden|er o|mak zere |k| ba|ik a|tinda
|nce|eneb|||r. Aagidak||erden hang||er| rgt
ii nedenler arasinda sayi|ir?

A) kl;lnln hasLalanmasi
B) Czel hayaLindakl lumler
C) ; orLami
D) 8o;anmalar
E) uogumlar
15. api|an aratirma|arda stres|n be be||rg|n
be||rt|s| o|dugu gr|mtr.
Aagidak||erden hang|s| bu be||rt||er
arasinda sayi|amaz?

A) Uyuyamama
B) karin agrisi
C) 8a; agrisi
D) Kendini hasta hissetme
E) Zeka sevlyeslnde bellrgln arLi;
16. Danian|a grme srec|nde oturma dzen|
d|kkate a|indiginda aagidak| |fade|erden
hang|s| yan|itir?

A) uani;anla dani;man kar;ilikli oLururken
aralarinda masa veya sira olmalidir
B) uani;ma lll;klsl Laraflarin e;lL oldugu
kabulune dayanir
C) uani;anla, dani;man blr blrlerlne haflf
aili oLurmalidirlar
D) uani;man, dani;anla gz Lemasini ekslk
etmemelidir
E) uani;man, dani;anla llglll oldugunu
gsLermek lln oLururken haflf ne dogru
egllmelldlr
17. Danima h|zmet|n|n ver||d|g| mekan|a ||g|||
o|arak aagidak| |fade|erden hang|s|
yan|itir?

A) uani;ma hlzmeLlnln verlldlgl mekanin
sapa ula;ilmasi zor blr yerde olmamasi
gerekir
B) uani;ma gru;melerl gru;me amali
Lahsls edllml; odalarda yapilmalidir
C) uani;ma odasi guven Lelkln eden huzur
verlcl blr rahaLlik llnde olmalidir
D) Mobllya ve Lefrl;Le luksLen kainilmalidir
E) uani;ma hlzmeLlnln verlldlgl mekanin
glrlp ikanin gzeLlenebllecegl blr yerde
olmasi gereklr1)E 2)D 3)B 4)E 5)C 6)D 7)E 8)C 9)A
10)E 11) A 12)E 13)D 14)C 15)E 16)A
17)E

I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

42
G0ML AAMALAI
GU G0ML 1LkNkLL
G0ML UGULAMALAI
Sayfa 399, 419
Dudu YEL
1. Aagidak||erden hang|s| ps|ko|o[|k
danimanin aama|arindan b|r| deg||d|r?

A) ?apilanma
B) Problemi ortaya koyma
C) onulandirma
D) uani;ma ucreLl
E) zm iin gerekenleri ortaya koyma


2. l.roblemln aydinlaLilmasi
ll.Amalar olu;Lurma
III.Harekete geme

ukaridak||erden hang| ya da hang||er|
psikolo[|k danimanin aama|arindadir?

A) ?alniz l
B) ?alniz ll
C) I - II
D) II - III
E) I - II- III3. Aagidak||erden hang|s| danima
grme|er|n aama|ari arasinda
gsterilemez?

A) Cuven verlcl lll;klnln kurulmasi
B) roblemln orLaya konulup anla;ilmasi
C) Hedefler belirlenmesi
D) zum lln nerller olu;Lurulmasi
E) Uygulamaya geilip takip edilmesi
4. Aagidak||erden hang|s| grup danimasinin
ze|||k|er|nden deg||d|r?

A) uani;ana saygi ve onun kendl ayaklari
uzerlnde durmasi saglanir.
B) uani;anlardan blrlsl grupLa llder selllr.
C) kl;llerarasi lll;kller zenglndlr.
D) osyal gerekllge daha uygun orLam
olu;Lurulur.
E) 8lreysel dani;maya gre daha
ekonomiktir.
5. Aagidak||erden hang|s| grup danimasi
e|t|er|nden deg||d|r?

A) ; veya grev gruplari
B) Psiko-eglLlmsel gruplar
C) ?a; gruplari
D) Psikoterapi gruplari
E) uani;ma gruplari
6. Aagidak||erden hang|s| | grup|arinin
ze|||k|er|nden deg||d|r?

A) Amalarini ba;armak lsLeyenlerden
olu;ur.
B) ali;malari Laklp edlllr.
C) Cnullu Lopluluklari, hlzmeL gruplari l;
gruplari arasindadir.
D) kl;llerl degl;Llrmeyl amalar.
E) kl;ller arasinda uyum vardir.
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

43
7. Aagidak||erden hang|s| ps|ko-eg|t|mse|
grup|arin ze|||k|er|nden deg||d|r?

A) uevleL okullarindakl eglLlm gruplari lln
gell;Llrllml;Llr.
B) Ayni sevlyede ayni konular olmak
zorundadir.
C) Cnleylcl, gell;lm amali, lylle;Llrici
amalarla kurulur.
D) LglLlm ve rehberllk gruplari olarak lkl
e;lLLlr.
E) Bilgi edinmek, kavram ve becerileri
gell;Llrmek lln eglLsel ynLemlerl
kullanilir.8. l.karma;a
ll.8a;arma
III.Biimlendirme
lv.onlandirma
v.kurulu;

ukarida ver||en grme aama|ari
aagidak||erden hang|s|nde dogru o|arak
sira|anmitir?

A) V-III-I-II-IV
B) III-V-I-II-IV
C) II-I-V-III-IV
D) V-I-III-II-IV
E) III-I-V-II-IV

9. Aagidak||erden hang|s| grup danimasinin
yeters|z o|dugu durum|ardandir?
A) Ayni sorunlarla ugra;an lnsanlar arasinda
l;blrllgl yapilir.
B) 8a;kalarinin zumlerlnden faydalanir.
C) 8enzer sorunlarda yalniz olmadigi
grlr.
D) ulger lnsanlarla konu;ulup lleLl;lm
kurulur.
E) Crup ll kllkle;me olur.
10. Aagidak||erden hang|s| grup danimasinin
etk||| o|dugu durum|ardandir?
A) Grup mahremiyetinin srdrlememesi
B) Herkese yeterince ilgi gsterilmemesi
C) fkenin kontrol edilememesi
D) uerlnllglne blreysel yardimin
yapilamamasi
E) ulger lnsanlarla lleLl;lmln gulenmesl
11. Aagidak||erden hang|s| ps|ko|o[|k
danimanin ama|arindan deg||d|r?

A) uavrani;La degl;lkllk
B) Clumlu ruh sagligi
C) Problemin zm
D) Per ;eyl kabullenme
E) 8lreyln kl;lsel eLklnllgl
12. Aagidak||erden hang|s| danian becer||er|
arasinda deg||d|r?

A) Aik veya kapali ulu sorular
B) uuru; (8eden dlll)
C) Sorgulama
D) Basit kabul ve cesaretlendirme
E) ulkkaLln saglanmasi


13. Aagidak||erden hang|s| danima
enge||er|nden deg||d|r?
A) Sulama
B) ALilgan LuLum
C) Emir verme
D) Reddetme
E) Damgalama
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

44
14. Aagidak||erden hang|s| WC1 ana||z|n|n
yarar|ari arasinda gster||emez?

A) 8lreyl ve onu evreleyen orLami Lum
ynleriyle ortaya serer.
B) Bireyin var olan ve gelecekteki durumuna
lll;klnln kesLlrlmde bulunmasini saglar.
C) 8lreyln amalarina uygun kararlar almaz.
D) 8lreyln kendlnl bllmeslnl saglar.
E) karar almayi kolayla;Lirir.

15. Aagidak||erden hang|s| b|rey ||n firsat
olarak gsterilebilir?

A) ;Len ikarilmanin moLlvasyonu eLkllemesl
B) Sektr takip etmeme
C) LglLlmde kar;ila;ilan klllL lnsanlar
D) ulkede krlz olmasi
E) Rakiplerin stn duruma gemesi16. Aagidak||erden hang|s| WC1 ana||z|n|n
ama|ari arasinda yer a|maz?

A) Bireyin btn ynlerini ve zelliklerini
oldugu glbl yansiLmak
B) Bireyin potansiyellerini belirlemek
C) 8lreyln gell;meslnln saglayacak
ali;malari planlamak
D) Bireyin kaynak ve becerileri ile evre
;arLlarinin arasinda farklilik saglamak
E) Celecege lll;kln sLraLe[iler belirlemek1.D 2.E 3.C 4.B 5.C 6.D 7.B 8.D 9.E 10.E
11.D 12.C 13.B 14.C 15.C 16.D
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

45
VL 8LG 1CLAMA 1LkNkLL
Sayfa 454, 465
Didem ARISAN
1. a.Verilerin analizi
b.Hipotez olu;Lurma
c.roblemln Le;hls ve Lanimlanmasi
d.verllerln Loplanmasi
e.onularin ikarilmasi ve raporlanmasi

8|||mse| aratirma yntem|er|n|n aama|ari
yukarida ver||m|t|r. 8u aama|arin dogru
sira|anii hang|s|d|r?

A) c-b-d-e-a B) d-a-c-b-e C) c-b-d-a-e
D) d-c-b-e-a E) c-b-a-d-e2. *verller ara;Lirmanin ynLemlne bagli deglldlr.
*verller olgusal ve yargisal olarak lkl gruba
ayrilir.
*verl l;lenml; bllgldlr.
*verl Loplama olgular hakkinda gzlem
yapmakLir.
*verller olgularin gsLergesldlr ve
ara;Lirmanin Lemellnl olu;Lurur.
ukarida ver||er|e ||g||| b||g||erden ka tanes|
dogrudur?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
3. C|ns|yet,ya,boy g|b| n|te||k|er hang| tr
verilerdendir?

A) ?apisal verl
B) ?argisal verl
C) Durumsal veri
D) Olgusal veri
E) ;lemsel verl
4. Aagidak||erden hang|s| ver| top|ama
tekniklerinden o|an "yazi|i kaynak|ar" dan
deg||d|r?

A) esml rapor ve yazi;malar
B) kl;lsel belgeler
C) ParlLa reslm ve foLograflar
D) Teyp, plak ve kaset
E) Anket


5. Ver| top|ama tekn|k|er|nden "G2LLM" |k|ye
ayri|ir , bas|t gzlem ve sistematik
gz|em.Aagidak||erden hang|s| bu |k|s|
arasindak| fark|i|ik|ardan deg||d|r?

A) Sistematik gzlemde neleri
gzlemleyeceglmlz nceden bellldlr.
B) 8aslL gzlemln sLandarL blr Leknlgl yokLur.
C) 8aslL gzlemde nceden plan yapilmaz
ama sistematlk gzlemde plan yapilir.
D) 8aslL gzlemde olayin Lekrarlanmasi
rasLlanLilara baglidir.
E) Sistematik gzlemde gzlemin hangi
siklikla yapilacagi nceden bellldlr.
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

46
6. azi|i kaynak|ar, Gz|em, er|k
zm|emes|, Grme(m|akat), oru
kagidi (anket) ver| toplama teknikleridir. Bu
tekn|k|erden "G2LLM" tekn|g| ||n
aagidak| |fade|erden hang|s| yan|itir?

A) Gzlem objektif sonular elde etmemizi
saglar.
B) Czlem nceden planlamadan dogal blr
orLamda yapilmali.
C) Czlem sonulari slsLemaLlk olarak
kaydedilmeli.
D) 1uLarlilik ve geerllk aisindan gzlem
sonulari kaniLlanabllmell.
E) Gnll olmayan gruplarda gzlem
Leknlgl dlger Leknlklere gre daha eLklll
ve gvenilirdir.


7. 8as|t gz|em |k| gruba ayri|ir , kati|im|i ve
kati|imsiz gz|em.Aagidak||erden hang|s|
kati|im|i gz|em|n o|umsuz yan|arindan
deg||d|r?

A) Czlemcl amacinin blllnclnde oldugu lln
olaya Lam kaLilimi olmaz.
B) kaLilimin lusu ara;Lirmacinin gru;unu
sinirlar.
C) Czlemcl Larafsizligini kaybedeblllr.
D) Gzlemcl gerek klmllglnl glzlemek
zorunda kalir.
E) onular znel blr yargi lereblllr.


8. Veri toplama tekniklerinden ierik
zm|emes| ||et||m a|aninda o|duka
yogun o|arak ku||ani|ir. rneg|n "1V'de
rek|am|arin ver||me sik|igi" hang| |er|k
zmlemesine girer?

A) Sistematik zmleme
B) ;areL araci olarak zumleme
C) Anlambilimsel zmleme
D) ragmaLlk (faydaci) zumleme
E) Yntemsel zmleme
9. Anket soru|ari |k| tr|dr, kapa|i u|u
soru|ar,aik u|u soru|ar.Aagidak||erden
hang|s| aik u|u soru|ardan olabilir?

A) Olgusal sorular
B) Lleme sorulari
C) inama sorulari
D) Bilgi ve sonda[ sorulari
E) uavrani; sorulari
10. Anket soru|arina ver||ecek cevap|ara gre
o|uacak deg|ken|er vardir.ze|||k|e olgusal
cevap |stenen soru|arda hang| deg|ken
ku||ani|ir?

A) iniflamali degl;kenler
B) iralamali degl;kenler
C) Aralikli degl;kenler
D) ablL degl;kenler
E) Araliksiz degl;kenler


11. Anket|er|n gene|| gr ve tutum|ari |er.8u
tr ankettek| soru|arin (rnek,8|r ders|n
|er|g|n|n be||r|enmes|ne grenc||er|n ne
dereceye kadar kati|ma|arini |sters|n|z?)
cevap|ari gene|||k|e hang| deg|ken trne
girer?

A) siniflamali
B) siralamali
C) aralikli
D) sabit
E) araliksiz
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

47
12. Bir anket sira|ama|i deg|ken|er|e
hazir|anmitir. 8u durumun bazi sinir|i|ik|ari
vardir. nang|s| bu sinir|i|ik|ardan deg||d|r?

A) kaLegorl sayisinin az olmasi duyarliligi
ldrebilir
B) kl;llerl Lerclh yapmaya zorlayablllr
C) kaLegorl sayisinin ok olmasi kaLegorlleri
ayirL eLmeyl zorla;Lirir
D) kaLegorl sayisinin ok olmasi cevap
verilmesini engelleyebilir
E) 23 ya; usLu kl;llere bu Larz ankeLler
uygulanmasi dogru olmaz

13. ok sayida cevap kategor|s|n|n o|dugu,
gerek deger|er yer|ne yak|aik deger|er|n
ver||d|g| ve by|ece cevap|amanin
kolaylatiri|digi anket soru|ari (rn, ya ve
ge||r b||g||er|) hang| tr deg|kene rnekt|r?

A) iniflamali
B) iralamali
C) Aralikli
D) Sabit
E) Araliksiz14. Aagidak||erden hang|s| b|r anket
uygu|amasinda d|kkat ed||mes| gereken
husus|ardan b|r| deg||d|r?
A) Anketteki sorular zelliklerine gre
gruplandirilmali, ayni konudakl sorular blr
araya getirilmeli
B) orulan sorularin arkasindan konLrol edlcl
(szge) sorular sorulmali
C) Daha genel anlamdaki sorular ne
alinmali, deLayli ve zel sorular bunu
izlemeli
D) orularda kisalLma, yabanci Lerlm
kullanilmamali
E) lazla sorudan kainmak lln sorularin
kapsami blrden fazla konuyla
lll;kllendlrllmell
15. Ankette yer a|an soru|ardan b|r| "nang|
partiye oy verdiniz?
8u soru |er|ge gre hang| anket soru|ari
grubuna girer?

A) Olgusal sorular
B) uavrani; sorulari
C) 8llgl sorulari
D) Tutum, inan, kani ve gru; sorulari
E) inama sorulari
16. Anket tekn|g|nde cevap a|inamama hatasinin
en dk o|dugu anket yapma yntem|
hangisidir?

A) Yz yze anket
B) Czlem alLinda ankeL
C) Posta ile anket
D) Mobil anket
E) nLerneL uzerlnden ankeL17. Maliyet ok az; Anketrn taraf tutma
o|asi|igi ok az, Uygu|ama boyutu en gen|,
rneg|n top|umu tems|| edeb|||r||g| en faz|a
seviyede olan anket yapma yntemi
hangisidir?

A) Posta ile anket yapma
B) Mobil anket yapma
C) Yz yze anket yapma
D) Czlem alLinda ankeL yapma
E) nLerneL uzerlnden ankeL yapma
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

48
18. Aagidak||erden hang|s| anket|n avanta[|i
yn|er|nden deg||d|r?

A) Cenl; klLlelere kisa surede uygulanabilir.
B) Byk gruplar zerinde bir anda
uygulama lmkani verlr.
C) slm , lmza glbl bllgller lsLenmedlglnden
kl;l cevaplari eklnmeden verlr.
D) lazla ara gerekLlrmeden uygulandigi lln
ekonomiktir.
E) uerlnlemeslne bllgl edlnme lmkani vardir.19. Aagidak||erden hangisi anketin
dezavanta[|arindan deg||d|r?

A) Cevaplar ne derece bilinli ve iten
verllml; bllemeylz.
B) verllen cevaplarin anla;ilmasi gu olablllr
C) orulara ayri kl;llerce ayri anlamlar
yklenebilir
D) Esnektir
E) adece okur yazar kl;llere uygulanablllr1-C 2-C 3-D 4-E 5-C 6-B 7-D 8-D
9-D 10-A 11-B 12-E 13-C 14-E 15-B
16-A 17-E 18-E 19E

I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

49
LML DLLLLNDML 0LC ] 1L1LL
Sayfa 428, 437
eva| G0LACI ] ifat REGEN
1. Aagidak||erden hang|s| b|rey| tanimanin
ama|arindan deg||d|r?

A) 8lreyln gerekl blr benllk gell;Llrmeslne
yardim eLmek
B) 8lreylerl dogru akademlk programlara ve
mesleklere ynlendirmek
C) 8lr kurumun zel amalari lln uygun
kl;llerl semek
D) Bireyler stnde daha kolay hakimiyet
kurmak
E) Bireylerin problemine uygun tedavi
hizmetini bulmak


2. Aagidak||erden hang|s| b|rey|n taninmasi
gereken yn|er| arasinda yer a|maz

A) aglik durumu
B) Yetenekleri
C) lgllerl
D) kl;lllk zelllklerl
E) deolo[lk eglllmlerl


3. 8lreyl Lanima hlzmeLl sadece sorunlu olan
blreylere veya ba;arili kl;llere dnuk blr
hlzmeL olarak du;unulmemelldlr.
8u dnce b|rey| tanimada hang| ||ke ||e
ilgilidir?


A) 8lreyl Lanima hlzmeLlerl Lum blreylere
yneliktir.
B) 8lreyl Lanima hizmetleri sreklidir
C) 8lreyl Lanimanin amaci ona yardimci
olmakLir.
D) 8lreyln buLun ynlerlnln Laninmasi.
E) Bireyi tanima hlzmeLlerl eLlk kurallara
uymalidir.
4. Aagidak||erden hang|s| veya hang||er| b|rey|
tanimada ku||ani|an |me ara|arinda
bu|unmasi gereken zeliklerdendir?

l.kullani;lilik
II.Gvenirlik
III.Geerlik
IV.Drstlk

A) I- II
B) II - III
C) I - II - III
D) I - II- IV
E) I - II - III - IV

5. Aagidak| seenek|er|n hang|s| |me
aracinin gven|r||||g|n| arttirmanin
yo||arindan deg||d|r?

A) oru sayisini arLLirLmak
B) orulari blreye aiklamak
C) Aik ve anla;ilir sorular sormak
D) 8lreyln moLlvasyonunu arLLirmak
E) PaLa kaynaklarini azalLmak

6. |me aracinin |mes| |sten||en ze|||g|
baka ze|||k|er| karitirmadan |eb||mes|
|me aracinin hang| ze|||g| ||e ||g|||d|r?

A) kullani;lilik
B) Gvenirlik
C) Geerlilik
D) Drstlk
E) uegl;mezllk

7. Aagidak||erden hang|s| |me aracinin
geer||g|n| arttirmanin yo||arindan b|r|
deg||d|r?

A) 1esLln amacina uygun olmasi
B) urekll ayni sorularin kullanilmamasi
C) orularin belll blr yerden aynen
alinmamasi
D) 1esLLen nce sorularin aiklanmamasi
E) kisa LesLlerln uygulanmasi
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

50
8. 8azi LesLler puanlanirken puanlamayi
eLklleyen fakLrler olu;ablllr.

Aagidak||erden hang|s| bu faktr|erden
deg||d|r?

A) 1esLln verlldlgl orLam LesLl uygulayan
kl;lye ynellk fakLrler
B) 1esLl uygulayan kl;lye ynellk fakLrler
C) 1esLl alan kl;lye ynellk fakLrler
D) 1esLln hazirlandigi zamana ynellk
faktrler
E) uygulanan pslkolo[lk LesLe lll;kln fakLrler

9. Aagidak||erden hang|s| test|er|n
uygu|anmasinda d|kkat ed||ecek kura||ardan
deg||d|r?

A) 1esL sonularinin herkesle
payla;ilabllmesl
B) 1esLlerln yeLerll derecede guvenlllr olmasi
C) 1esLln glzllllglnl ve guvenlrllglnl korumak
D) 1esLln herhangl blr kismi uzerlnde
degl;lkllk yapmamak
E) 1esLlerl, hazirlani;inda sapLanmi; olan
belirli ortamlarda uygulamak

10. 8|rey|er|n z|h|nse|, akadem|k durum|ari
hakkinda b||g| ed|nmek amaciy|a, b|rey|n ne
yaptigini deg|| ne|er| |y| yapab||eceg|n| |en
test|er aagidak||erden hang|s|d|r?

A) 8a;ari LesLlerl
B) Yetenek testleri
C) LandarL ba;ari LesLlerl
D) lgl envanLerl
E) Anketler
11. Lg|t|m sres| |er|s|nde grenc||er|n be||r||
b||g|, n|te veya ders a|an|arinda grenme
dzey|er|n| |mek amaciy|a hazir|anmi
test|er aagidak||erden hang|s|d|r?

A) Yetenek testleri
B) LandarL ba;ari LesLlerl
C) lgl envanLerl
D) Anketler
E) 8a;ari LesLlerl

12. 8e||r|| b|r konu, n|te veya konu a|anini
esasa a|arak hazir|anmi b|rey|n grenme
evres|n| ve ||nde bu|undugu kou||ari
d|kkate a|mayan, hazir|andigi a|anda gene|
o|arak ku||ani|ab||en test|er aagidak||erden
hangisidir?

A) 8a;ari LesLlerl
B) LandarL ba;ari LesLlerl
C) Yetenek testleri
D) lgl envanLerl
E) Anketler


13. 8|rey|er|n ho|andik|ari ve ho|anmadik|ari
yn|er|n| daha |y| taniyarak ||erde doyum
sag|ayacagi a|an|ari seme|er|ne yardimci
olan lme ara|ari aagidak||erden
hangisidir?

A) Yetenek testleri
B) LandarL ba;ari LesLlerl
C) lgl envanLerl
D) Anketler
E) 8a;ari LesLlerl


14. Aagidak||erden hang|s| sik|ik|a ku||ani|an ||g|
envanter|er|nden deg||d|r?
A) kuder lgl Alanlari 1erclhl LnvanLerl
B) Kendini uegerlendlrme LnvanLerl
C) 1hursLone lgl envanLerl
D) Mesleki Ynelim Envanteri
E) ifaL uregen lgl LnvanLerl
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

51
15. Aagidak||erden hang|s| ||g| envanter|
ku||anirken d|kkat ed||mes| gereken
nokta|ardan b|r| deg||d|r?

A) lgllerln zamanla degl;ebllecegl
B) Bireyin ilgi duydugu alanda ba;arili
olacagi anlamina gelmedlgl
C) lgllerln ok e;lLll olmasi
D) Bireyi ynlendirmek iin ilgi
envanLerlerlnln yeLerll oldugu
E) lgl envanLerlerlnde yanilma payi
olabllecegl


16. Aik se|k o|mayan uyarici|ara kari b|rey|n
k||se| tepk||er|n| |en k||n|n | dnyasini
ortaya ikarip yansitmayi ama|ayan test|ere
ne denir?

A) ro[ekLlf kl;lllk LesLlerl
B) Cb[ekLlf kl;lllk LesLlerl
C) ub[ekLlf kl;lllk LesLlerl
D) normaLlf kl;lllk LesLlerl
E) orLaLlf kl;lllk LesLlerl


17. 1938 yi|inda n.A Murray ||e arkada|ari
tarafindan ge||t|r||en ve b|rey|n
dnmes|n| sag|amak ||n 30 resm|n
ku||ani|digi test aagidak||erden hang|s|d|r?

A) Rorschach Mrekkep testi
B) 1emaLlk algi LesLl
C) Beier Cmle tamamlama testi
D) Luisa dus Psikanalitik Hikayeler
Tamamlama testi
E) MlnnesoLa ok ?nlu kl;lllk 1esLl
18. uh sag|igi aisindan norma| o|an ve norma|
o|mayan b|rey|er| ve bu b|rey|er|n k||se| ve
sosya| uyum dzey|er|n| be||r|emek amaciy|a
ge||t|r||en SS0 madde||k test
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) Rorschach Mrekkep testi
B) TemaLlk algi LesLl
C) Beier Cmle tamamlama testi
D) Luisa dus Psikanalitik Hikayeler
Tamamlama testi
E) MlnnesoLa ok ?nlu kl;lllk envanLerl
19. l.MlnnesoLa ok ?nlu kl;lllk envanLerl
ll.Ldwards kl;lsel Lerclh envanLerl
lll.PaceLLepe kl;lllk envanLerl
IV.16 kl;lllk fakLru envanLerl
V.Beck Depresyon Envanteri
ukaridak||er|n hang||er| |kem|zde sik|ik|a
ku||ani|an k||||k envarter|er|ndend|r?

A) I, II, III
B) I, III, IV
C) II, III, IV, V
D) I, III, IV, V
E) I, II, III, IV, V

20. 8|rey ya da grup|arin be||r|| durum|ar|a
kari|atigi zamane|er yapab||eceg|n|, ne|ere
ne derece deger verd|g|n|, o duruma |||k|n
ne dndgn ne h|ssett|g|n| |meye
yarayan aralara ne denir?

A) kl;lllk envanLerl
B) 8a;ari LesLl
C) 1uLum legl
D) CgreLmen yapisi ba;ari LesLl
E) zel yetenek testi
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

52
17. Aagidak||erden hang|s| b|rey| tanima
ama|arindan deg||d|r?

A) ?eLeneklerl ve llgllerl dogrulLusunda
bireyleri akademik programlara
ynlendirmek
B) 8lr kurumun zel amalari lln en uygun
kl;llerl semek
C) 8lreyln kendlslnl Lanimasina ve gerekl
bir benlik geli;Llrmeslne yardimci olmak
D) Herhangi bir konuda karar vermek iin
gerekll Lemel bllgllerln Loplanmasini
saglamak
E) 8lrey lln uygun e; selml yapmak18. Aagidak||erden hang|s| b|rey| tanimada
uyu|masi gereken ||ke ve an|ayi|ardan
deg||d|r?

A) 8lreyl Lanimanin amaci onun kendlslnl
Lanimasina yardimci olmakLir.
B) 8lreyl Lanima hlzmeLlerl Lum blreylere
ynellk olmalidir.
C) 8lreyl Lanima hlzmeLlerl Lakim hallnde
blrllkLe ali;mayi gerekLlrlr.
D) 8lreyl Lanima hlzmeLl surekllllk arz
etmemelidir.
E) Bireyin btn ynleri ile taninmalidir


19. l.kullani;lilik
II.Geerlik
III.Gvenirlik

ukarida be||rt||en b|r |me aracinda
bu|unmasi gereken ze|||k|er nem sirasina
gre hang|s|nde dogru o|arak ver||m|t|r?

A) I, II ve III
B) II, I ve III
C) III, II ve I
D) II, III ve I
E) I, III ve II
20. Aagidak| hang|s| |me sonu|arinin
hata|ardan arinik|ik dereces|n| |fade eder?

A) Geerlik
B) Gvenilirlik
C) kullani;lilik
D) Uygunluk
E) 1arafsizlik
21. "|me aracinin ku||ani maksadina h|zmet
etme dereces|d|r" tanimi ver||en n|te||k
aagidak||erden hang|s|ne aittir?

A) Gvenilirlik
B) Geerlik
C) kullani;lilik
D) lek
E) Uygulanabilirlik

22. Aagidak||erden hang|s| |me aracinin
gven|||r||g|n| artirmak ||n a|inab||ecek
nlemlerden biri olamaz?

A) oru sayisini arLirmak
B) orulari aik, anla;ilir ve neL lfadelerle
yazmak
C) orularin ayirL edlcl zelllglnl
glendirmek
D) 1esadufl haLa kaynaklarini olablldlglnce
azaltmak
E) 1esL sureslnln uzunlugunu arLirmak
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

53
23. l.orular bellrll kaynakLan aynen alinmamali
ll.1esLln guluk duzeyl yuksek olmali
lll.Per soru lulmek lsLenen davrani;i en az
blr Laneslnl yoklamali

ukarida be||rt||en b||g||erden hang|s| ya da
hang||er| b|r |me aracinin geer||||g|n|
artirmak ||n a|inab||ecek n|em|erdend|r

A) I B) II C) I ve III D) II ve III E) Hepsi24. Aagidak||erden hang|s| mes|ek| rehberlik
h|zmet|er|nde test|er ku||ani|irken
uzman|arin uyma|ari gereken et|k
kura||ardan deg||d|r?

A) Meslek dani;maligina ba;lamak lln
muLlaka bazi LesLlere sahlp olmak ve
bireylere uygulamak gerekir
B) uani;manlar LesL kullanmak lsLedlglnde
amalarinin ne oldugunu aik olarak
belirlemelidir.
C) Seilen testler yeterli dzeyde gvenilir,
geerll ve kullani;li olmalidir.
D) 1esLler hazirlani;larinda sapLanmi; olan
bellrll orLam ve ko;ullar alLinda
uygulanmalidir.
E) 1esL sonularinin klmlerle
payla;ilabllecegl LesLl alan bireyle
kararla;Lirilmalidir.

25. s|ko|o[|k rehber||k ve danima ve
rehber||kte, grenc||er hakkinda b||g|
top|amak ||n b|rden faz|a tekn|k ku||ani|ir.
8unun neden| aagidak||erden hang|s|d|r?

A) 8llgllerln el alLinda olmasini saglamak
B) Mumkun oldugu kadar fazla bilgi
toplamak
C) 8lrey hakkinda ar;lv yapmak
D) 8lreyl blr buLun olarak Lanimak
E) 8lrey hakkinda kesln karar vermek

26. 8|rey| tanima ama|ari ||e ||g||| o|arak
aagidak| |fade|erden hang|s| yan|itir?

A) 8lreylerln kendllerlnl daha lyl Lanimalari
ve daha gereki bir benlik
gell;Llrmelerlne yardim eLmek.
B) 8lreylerl llgl ve yeLeneklerl dogrulLusunda
akademik programlara ynlendirmek.
C) 8lreylerl yeLeneklerlne uygun l;lere
yerle;Llrmek.
D) 8lreylerln problemlerlne en uygun yardim
yakla;imlarini bellrlemek.
E) Bireyi ba;kalarinin Lanimasini saglamak


27. 8|rey|er|n hang| a|an|ara daha yatkin
o|duk|arini ve hang| a|anda daha |y|
greneb||ecek|er|n| ortaya koyan, on|arin
eg|tse| ve mes|ek| aidan kend||er|ne uygun
terc|h|er yapma|ari ||n ku||ani|an test
tekn|g| hang|s|d|r?

A) kl;lllk LesLl
B) 8a;ari LesLl
C) lgl envanLerl
D) Tutum envanteri
E) Yetenek testi
1-D 2-E 3-A 4-C 5B 6-C 7-E 8-D 9-A 10-B 11-E
12-B 13-C 14-A 15-D 16-A 17-B 18-E 19-E 20-C
21-E 22-D 23-D 24-B 25-B 26-E 27-B 28-A 29-D
30-E 31-E
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

54
AAMA 1LkNkLL
Sayfa 470, 478
Didem ARISAN
1. Aagidak||erden hang|s| n grmen|n
ama|arindan b|r| deg||d|r?

A) Adayin l;Len beklenLllerlnl grenmek ve
varsa sorularini cevaplandirmak
B) llrma hakkinda adaya kisa bllgl vermek
C) Czgeml;Lekl bllgllerln daha deLayini
grenmek
D) 8u l; iln saglik durumu uygun mu
grenmek
E) Czgeml;Le bellrLllmeyen ancak l;
nlLellklerl aisindan nem La;iyan
nokLalari aydinlaLmak

2. arama srec|n|n aama|ari vardir. 8avuru
formu do|durma hang| aamada
gerek|et|r|||r?

A) 8a;vurularin kabulu
B) Cn gru;me
C) ;e glrl; LesLlerl
D) Mlakat
E) ;e yerle;Llrme ve adapLasyon

3. Aagidak||erden hang|s| m|akat tr|er|nden
deg||d|r?

A) anel mulakaLi
B) Eleme mulakaLi
C) Lres mulakaLi
D) iki; mulakaLi
E) Clrl; mulakaLi
4. *; yerl ali;anlarin Lavslyelerl
*uani;manlik flrmalari
*; yerl ali;anlarinin yakinlari
*lanlar
*CgreLlm kurumlari
*Sendikalar

ukaridak| madde|erden ka tanes| | arama
kana|idir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. Adayin kend| ze|||k|er|n| |yer|ne sunarken
ku||andigi ara|ar vardir. Bu aralardan
hang|s| daha ok |veren k||y| |kna etmek
||n ku||ani|ir?

A) Takdim mekLubu hazirlama
B) 1aniLim karLi hazirlama
C) Referans mektubu
D) Ama mektubu
E) ; ba;vuru formu

6. kend| ze|||k|er|n| taniyan b|r k|| ||n
aagidak||erden hang|s| dogrudur? (WC1
ANAL2 VL ICnA LNCLL)

A) lyasanin LehdlLlerlne aldirmaz,
B) Culu Laraflarini n plana ikarip, zayif
Larafini glzler
C) 8lllnmeyen blgeyl ve kr nokLayi
daralLmasi gereklr
D) 8lllnmeyen blgeyl ve kr nokLayi
genl;leLmell
E) Arena (aik alan) blgeslnl daralLmali


7. Yksek seviyede performans elde edebilmek
||n ayirt ed|c| o|an b||g|, beceri ve k||||k
zelliklerine ne denir?
A) Beceri
B) Yetkinlik
C) Edim
D) z tutum
E) Kariyer
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

55
8. Cell;Llrllmesl gereken bazi yeLklnllk e;lLlerl
vardir.
I.;le llglli yetkinlik 1- Lakim ali;masi
II.Bireysel yetkinlik 2- ekip ve personel
gell;Llrme
III.kl;ller arasi yeLklnllk 3- yaraLicilik ve lkna
edicilik
IV.Ynetici yetkinlikleri 4-risk alabilme,
inisiyatif kullanma

nang| e|et|rme dogrudur?

A) a - III B) d - IV C) c-II D) d-IV E) b-III

9. 1-8a;vurularin kabulu
2-n eleme iin telefon gru;mesl
3..............
4-;e glrl; LesLlerl
5-Mlakat
6..............
7-aglik konLrolu
8-............
9-;e yerle;Llrme ve adaptasyon

ukarida |e a|inma srec|n|n aama|ari
ver||m|t|r. Bununla ilgili olarak
aagidak||erden hang|s| dogrudur?

A) 6.madde referans ara;Lirmasidir
B) 6.madde ba;vuru formu doldurmadir
C) 8.madde referans ara;Lirmasidir
D) 8.madde ba;vuru formu doldurmadir
E) 3.madde referans ara;Lirmasidir
10. JOnA penceres|(Ioseph |uft narry ingman)
ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya
hang||er| dogrudur?
1-urL pencereden blrl kr nokLadir ve bu
noktada birey kendini bilir, ba;kalari bllmez
2-urL pencereden blrl arenadir(aik alan) ve
bireyde evrede bilir
3-Drt pencereden biri mehuldr ve birey
kendini bilmez, evre bilir
A) YALNIZ 1 B) 2 VE 3 C) YALNIZ 2
D) YALNIZ 3 E) 1 VE 2

1-D 2-B 3-E 4-E 5-D 6-C 7-B
8-E 9-A 10-C
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

56
L1kL G0ML 1LkNkLL ]
C8LLM 2ML, kAA VLML 1LkNkLL
Sayfa 481, 505
Emrullah BYKYAYLA
1. 8lr l; gru;meslnde (mulakaL) l;verenl Lemsll
eden , l; gru;meslnl yapan gru;meclnln
yapmasi gerekenler a;agida siralanmi;Lir:

8a;vuru ve gru;me formunun hazirlanmasi
8a;vurularin alinmasi ve degerlendlrllmesl
Referans kontrol
Cru;me zamanini semek
Cru;me orLamini saglamak
Cru;me yapisini bellrlemek
Soru sormak ve cevap almak.
Dinlemek
Sondajlamak
Cru;meyl onulandirmak
uegerlendlrmek

8una gre "grme formu" ||e ||g||| hang|s|
yan|itir?
A) Cru;me formu lle ba;vuru formu ayni
;eyl lfade eder
B) gru;meclnln uymasi gereken nemll
kurallari haLirlaLicidir.
C) Cru;me sorularini belll blr sirada lerlr.
D) CerekLlglnde gru;ulen adayin
cevaplarinin kayiL edllebllecegl blr llsLedlr.
E) 8a;vuru formundan farklidir

2. nang|s| | grmes|n|n yapi|acagi ortamin
ze|||k|er|nden deg||d|r?
F) Adayin rahaL edebllecegl zelllkLe olmali.
G) CLurulan kolLuklar rahaL olmali
H) Lo; blr orLam olmali
I) ?eLerll sicaklikLa blr orLam olamali.
J) kalabalik blr orLam olmamali
3. Aagidak| grmes| (m|akat) ||e ||g|||
bilgilerden hangileri dogrudur?

I.Soru -cevap yntemiyle personel seme
yntemidir.
ll.Cenelde belll blr plan dahlllnde yapilan
kar;ilikli konu;ma ve dlnleme leren bllgl
ali;verl;ldlr.
lll.;leLmelerln eleman selmlnde kullandiklari
blr araLir.
lv.?alnizca l;e ba;vuran adayin l;ln ve
l;leLmenln kendlslne uygunlugunu
degerlendlgl tek ynl bir sretir.

A) yalniz l
B) I, II
C) I, II, III
D) II, III
E) Hepsi4. M|akat(| grmes|) ||e ||g||| hang|s|
yan|itir?

A) Cru;meyl gerekle;Llren belll blr plana
gre hareket etmeli
B) Cru;emeye agrilan adaya ynelLllecek
cevaplar nceden bellrlenerek gru;me
formu hazirlanmali
C) Cru;me sureclnln klllL nokLasi
degerlendlrme a;amasidir.
D) Cru;ulene dlnlenllerek kendlslne deger
verlldlgl hlsseLLlrllmell
E) Cru;me ayakusLu gerekle;Llrllmell

I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

57
5. grmes|nde | grmes|n| yapan
|veren tems||c|s| m|akat sirasinda
sonda[|ama yapma|idir. onda[|amay|a ||g|||
ver||en|erden hang|s| yan|itir?

A) Cru;ulen adayin aiklamasina, konuyu
amasina veya konuyla yuz yuze
gelmeslnl saglayan szlu veya szsuz
mesa[lardir.
B) onda[lama kl;lnln davrani;, LuLum ve
gru;lerlnln kkenlne lner.
C) ;yerl Lemsllclslnln konu;mayi konLrol
etmesini ve belirli konulara yneltmesini
saglar
D) Cru;mede gerl besleme lmkani saglar
E) 1um mulakaL sureclnln en klllL nokLasidir.

6. Adayin | grme|er|nde d|kkat etmes|
gereken husus|ardan bazi|ari ver||m|t|r.
nang|s| bun|ardan deg||d|r?
A) ;ln zelllklerlyle kendl sahlp oldugu
zelllklerl kar;ila;Lirmak
B) Czgeml; hazirlamak
C) Prezantabl (iyi giyimli) olmak, beden dilini
iyi kullanmak
D) orulan sorulari dogru yaniLlamak,
E) ; ve kurumla llglll ara;Lirma yapmadan
mlakata gelmek7. grmes|nde |yer|n| tems|| eden
grmec|n|n aagidak||erden hang|s|n|
yapmamasi gerek|r?

A) Adayla empati kurarak onu rahatlatmaya
ali;malidir.
B) Cru;meyl gru;me planindan
yararlanarak gerekle;Llrmell.
C) uavrani;Lan ok kl;lllk lle llglll sorular
sormalidir
D) Zaman ve sreyi nceden belirlemeli.
E) Cru;meyl deneLlm alLinda LuLmalidir.
8. Aagidak||erden hang|s| | grmes|nde
|veren|n begenmeyeb||eceg| davrani|ardan
deg||d|r?

A) Cz konLagina kapali olma
B) Dengeli, sakin ve huzurlu olmama
C) Bacak bacak stne atma
D) ; ve l;yerl lle llglll sorular sorma
E) konu;urken yere ve Lavana bakma9. Aagidak||erden hang|s| bavurusu yapan
adayin | ||e ||g||| o|arak yapab||eceg|
yan|i|ardan deg||d|r?

A) llrma hakkinda bllglslz olmak
B) cret konusu zerinde fazlaca durma
C) ; lle llglll olarak kendlnden emln olma
D) Cncekl l;l ve l;verenlerl kLuleme
E) ; hakkinda hl soru sormama
10. agda | grmes| (mlakat) teknikleriyle
||g||| aagidak||erden hang|s| yan|itir?

A) ?apilandirilmi; gru;me Leknlgl, gru;me
yerl, zamani ve sorularinin, blr gru;me
plani dahlllnde gerekle;Llrlldlgl blr
tekniktir.
B) ?apilandirilmami; gru;me Leknlgl, n
hazirlik yapilmadan gru;menln
aLmosferlne gre yapilan gru;me
Leknlgldlr.
C) Crup gru;melerlnde blrden fazla adayla
e; zamanli olarak gru;ulur
D) ?eLklnllk bazli gru;me Leknlgl,
yapilandirilmami; (plansiz) olarak
gerekle;Llrlllrse daha ba;arili olur.
E) 8askili(sLres) gru;melerde ama, adayin
dengeslnl nasil korudugunu,
beklenmeyen olaylar kar;isinda kendlslnl
ne kadar abuk Loparladigini grmekLlr.
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

58
11. Arzu edilen yetkinliklerin adayda mevcut
o|up o|madigi, ge||t|r|||p
ge||t|r||emeyeceg|n| saptamaya odaklanan
"etk|n||k baz|i grme tekn|g|nde"
aagidak| ||ke|erden hang||er| ku||ani|ir?

l.Ceml; davrani;lar, gelecekLekl
davrani;larin haberclsldlr
ll.nsanlar LuLarlidir
lll.8a;arisizligi Lahmln eLmek ba;ariyi Lahmln
eLmekLen daha kolaydir

A) yalniz l
B) ?alniz ll
C) II, III
D) I, II
E) I, II, III
12. etk|n||k baz|i m|akat tekn|g|y|e ||g||| yan|i
bilgi hangisidir?

A) Adayin kl;lllgl ve nlLellklerl lle degll,
geml; l; deneylmlerlnl sorgulayarak llglll
yeLklnllklere ve arzulanan davrani;
kaliplarina sahlp olup olmadigini orLaya
ikarmayi ama edlnmekLedlr
B) Adayin, pozlsyonun gerekLlrdlgl
yeLklnllklere sahlp olup olmadigi, sz
konusu pozlsyonda nasil blr performans
gsLerecegl uzerlne odaklanmakLadir
C) geml;Le gsLerllen performans,
gelecekte gsterilecek performansin
bellrleylclsldlr" du;unceslne
dayanmakLadir.
D) 8u seme sureclnde adaylar, yapacaklari
l; lle llglll olmayan davrani; veya
yeteneklerle ilgili sorularla
kar;ila;makLadir.
E) ?eLklnllk bazli mulakaLin blr faydasi da,
eglLlmle veya gell;lm lln belli bir aba
sarf ederek kazanilmayacak yeLklnllklere
sahlp blreylerln ;lrkeLe ekllmesldlr.
PROBLEM ZME/KARAR VERME
TEKNiKLERi

13. karar verme kuram|ari ||e ||g||| ver||en|erden
hang|s| yan|itir?

A) Gelatt Modeline gre gre meslek
seiminde duygusal ve sezgisel etkenler
kl;l uzerlnde neredeyse hl eLkl
yapmamakLadir.
B) Gelatt Modeline gre karar vermek
dogu;Lan gelen lsel blr yeLenek degll
blll;sel blr kablllyeLLlr, dolayisiyla
grenlleblllr.
C) CelaLL Modellne gre dogru karar verme
sahlp olunan bllgl mlkLari lle dogru
oranLilidir.
D) PllLon kuramina gre karar olayi blll;sel
LuLarsizligin azalLilmasindan ba;ka blr ;ey
deglldlr.
E) Gelat Modeline gre karar verirken istek
ve beklentilerin hi nemi yoktur.

14. karar verme ||e ||g||| kuram|ari b|r|et|rmek
amaciy|a o|uturu|an "Gene| karar Verme
t||||" yak|aimina gre S fark|i karar st|||
vardir. Aagidak||erden hang|s| bun|ardan
b|r| deg||d|r?
A) Rasyonel Stil
B) Sezgisel Stil
C) 8agimli Lll
D) kainma Llll
E) Tamamen duygusal Stil
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

59
15. Aagidak||erden hang|s| karar verme
mode||er|nden deg||d|r?

A) kazanci arLirma modell
B) 1aLmln ve lsel 8egenl Modell
C) Fayda Modeli
D) 1ahmln ve l;manlik Modell
E) Tedbir Modeli

16. Aagida karar verme srec|n|n aama|ari
kariik o|arak ver||m|t|r. nang| ikta dogru
sira|anmitir

l.Amalari lrdeleme ve Cncellk bellrleme
ll.AlLernaLlflerl kiyaslama
lll.Ama bellrleme ve sorun Lanimlama
IV.Seim yapma
V.Alternatif belirleme

A) I-II-IV-V-III
B) IV-III-I-V-II
C) III-I-V-II-IV
D) III-I-V-IV-II
E) I-III-V-II-IV


1-C 2-A 3-C 4-E 5-E 6-E 7-C 8-D 9-C
10-D 11-E 12-D 13-E 14-E 15-E 16-C
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

60
1LMLL GMCLk
Sayfa 506, 517
ifat REGEN
1. 8e||r|| firsat|ardan yarar|anmak ||n bazi
kaynak|arin ve sre|er|n aratiri|digi,
deger|end|r||d|g| ve bun|ardan |st|fade
ed||d|g| srece ne den|r?

A) Clrl;lmclllk
B) lirsaLilik
C) Ara;Lirmacilik
D) uegerlendlrmeclllk
E) Akilcilik
2. I.sosyal
II.toplumsal
III.bireysel

ukaridak||er|n hang||er| g|r||mc|||g|n
fonks|yon|arindandir?

A) ?alniz l
B) ?alniz ll
C) II, III
D) I, III
E) I, II, III

3. Aagidak||erden hang|s| g|r||mc|||g|n
ekonom|k fonks|yon|arindan deg||d|r?

A) Lkonomlk hayaLi canlandirir
B) Lkonomlk gell;meye kaLki saglar
C) kamu keslmlnde a;iri lsLlhdami azalLir
D) 8lreylerln ba;arma lhLlyacini glderlr
E) llrmalarin eLkln ve ureLken olmasini
saglar
4. Aagidak||erden hang|s| g|r||mc|n|n
ze|||k|er|nden deg||d|r?

A) Risk alabilme
B) Claylara farkli aidan bakabllme
C) kendl ikarlarini gzeLme
D) ?araLici olma
E) lirsaLlari degerlendirme5. Aagidak||erden hang|s| g|r||mc| o|mayi
etk||eyen faktr|erden deg||d|r?

A) Demografik faktrler
B) Tarihi faktrler
C) Psikolojik faktrler
D) Ekonomik faktrler
E) Politik faktrler
6. 8lr l;leLmenln kurulabllmesl lln bazi sureler
gereklidir.

Aagidak||erden hang|s| bu sre ||nde yer
almaz?

A) lirsaLlarin Laninmasi ve bellrlenmesl
B) ;slz nufusun bellrlenmesl
C) Cerekll kaynaklarin bellrlenmesl
D) ; planinin gell;Llrllmesl
E) ;leLmenln kurulmasi ve yneLlml7. G|r||mc|||g|n, g|r||mc|ye sag|ayacagi yararlar
arasinda aagidak||erden hang|s| yer a|maz?

A) ;slzllk sevlyeslnl du;urme
B) 8a;arma duygusunu LaLmln eLme
C) osyal Laninma saglama
D) ayginlik elde edllmeslnl saglama
E) Kar elde etme
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

61
8. Clrl;lmclllk lnsanlara avanLa[lar saglaya-
bllecegl glbl bazi dezavanLa[lar da
dogurabllmekLedlr.

Aagidak||erden hang|s| g|r||mc|||g|n
dezavanta[|arindan deg||d|r?

A) Clrl;lmcl devleLln ve mu;Lerllerln baskisi
alLina glrer
B) 8a;arisiz olma lhLlmall guvenl zedeler
C) Tm sermayesini kaybedebilme riski
vardir
D) Mesai saatlerine bakmadan ali;mak
zorundadir
E) kazanacagi parayi yaLiracak banka
bulamama rlskl vardir

9. 0|kem|zde g|r||mc|||g|n nndek| enge||er|n
ka|diri|masi ||n yapi|masi gereken|er
arasinda aagidak||erden hang|s| yoktur?

A) Clrl;lmclllk 8akanliginin kurulmasi
B) Clrl;lmclllk ruhu gell;Llrllmell
C) ?enl l;leLmeler kuranlardan du;uk
vergller alinmasi
D) Clrl;lmclllkLe burokraLlk l;lemlerln
hizlandirilmasi
E) Clrl;lmcllere du;uk vergl veya surekll
vergi muafiyeti getirilmeli
10. 8azi g|r||mc| |nsan|ar baari|i o|urken
bazi|ari da yaptigi e|t|| hata|ardan baarisiz
o|maktadir.
A;agidakllerden hanglsl glrl;lmcllerln yapLigi
haLalardan deglldlr?
A) kallflye elemanla ali;mama
B) kurumsalla;amama
C) ?eLerslz veya a;iri organlzasyonla ali;ma
D) Hammaddenin istenenden daha fazla
olmasi
E) Halka ill;kllere yeLerl nemln verllmemesl1-A 2-E 3-D 4-C 5-B 6-B 7-A 8-E 9-E 10-D
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

62
DL2AVAN1AILI GULADA DANIMANLIk
n2ML1LL / L1kL LL1M 1LkNkLL
Sayfa 554, 576
nsey|n LLU1
1. Dezavanta[|i grup|ar|a danima yapi|irken
yapi|mamasi gereken aagidak||erden
hangisidir?

A) Paklarindan bahseLmek
B) Yararlanabilecekleri hizmetleri sylemek
C) MoLlvasyonlarini arLirmak
D) Cnlari yargilamak
E) ?asal duzenlemeler hakkinda bllgl vermek

2. Dezavanta[|i grup|arda daniman|ik
yapi|irken ||et||m srec|nde hang|s|n|n
yapi|masi uygun dmez?

A) aygi- sevgi gstermek
B) ko;ulsuz kabul eLmek
C) Empati kurmak
D) Clzllllk esasina uymak
E) Sempati duymak


3. Dezavanta[|i grup|arin daniman|ik srec|nde
yardimci o|unurken neye d|kkat ed||mez?

A) kendllerlnl Lanimalarini saglamak
B) ali;ma hayaLi lle llglll bllgl vermek
C) ?a;larina ve medenl hallerlne gre
davranmak
D) Meslekler hakkinda bllgl vermek
E) ; nlLellklerl hakkinda bllgllendlrmek
4. 8|r ||et||m srec|nde aagidak|lerden hangisi
yer almaz ?

A) Gnderici
B) Mesaj
C) 1anik
D) Alici
E) Geribildirim


5. 8|r ||et||m srec|nde konumaci|ar arasinda
gecen konu ||et||m ge|er|nden hang|s|n|n
yerini tutar?

A) Mesaj
B) Alici
C) Verici
D) Geribildirim
E) Kanal
6. 8|r ||et||m srec|nde aagidak|
sira|ama|ardan hang|s| dogrudur?

A) Alici-kaynak-mesaj- kanal- geribildirim
B) Kaynak-mesaj-kanal-alici-geribildirim
C) Mesaj-kaynak-kanal-alici-geribildirim
D) Kaynak-alici-mesaj-kanal-geribildirim
E) Kanal-mesaj-kaynak-alici-geribildirim7. 8|r ||et||m srec|nde gndericinin kendini iyi
b|r| o|arak gstermek adina kasit|i o|arak
mesa[ini deg|t|rmes|ne ne den|r?

A) Filtreleme
B) Ekstra bilgi
C) Kltrleme
D) Kanalize etme
E) Empoze etme
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

63
8. " Ms|man maha||es|nde sa|yangoz
sati|maz." z ||e ||et||m enge||er|nden
hangisini rttreb|||r|z?

A) Algida selclllk
B) uuygusallik
C) evresel faktrler
D) Kltrel faktrler
E) kalip yargilar

9. k|||er arasi ||et||me aagidak||erden hang|s|
enge| tek|| eder?

A) Empati
B) Empoze
C) Sempoze
D) Algida selclllk
E) aygi10. 8||mse| ||et||m k|m|er arsinda olur?

A) Ast- st
B) Ast-ast
C) st-st
D) Ast-st-ast
E) st-ast-st


11. Ali maliye de bir uzman memurdur amiri ona
bir bildiride bulunmak iin hangi yolu
semesi en uygundur?

A) Szl
B) ?azili
C) Cevapli
D) Szsz
E) Rastgele
12. Aagidak| bo|uk|ari Iohar| enceres|ne gre
doldurunuz.!CPA LnCLL

1 2 3 4
A) Aik alan / kr alan / sakli alan / blllnmeyen alan
8) kr alan / blllnmeyen alan / sakli alan / aik alan
C) akli alan / kr alan / blllnmeyen alan / aik alan
u) Aik alan / kr alan / blllnmeyen alan / sakli alan
L) 8lllnmeyen alan/ kr alan/ sakli alan / aik alan

1-D 2-E 3-C 4-C 5-A 6-B 7-A 8-D
9-D 10-A 11-B 12-A
knn
8Lu
knn
8LMLu
LvLnn
8Lu

1

2
LvLnn
8LMLu

3

4
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

64
DEZAVANTAJLI GRUPLAR
Sayfa 580, 591
Irmak LNL
1. |et||m srec|nde kari taraf zer|nde en
etkili olan kavram hangisidir?

A) Szler.
B) Ses.
C) Beden dili.
D) kar;i Larafla kurulan empaLl.
E) ui; grunu;.2. l. kl;lsel alan
II. Sosyal alan
III. zel alan
IV. Genel alan

ukaridak| |nsan|arin ||nde bu|unduk|ari
b|gese| a|an|ari en gen|ten en dar o|ana
dogru sira|amasi aagidak||erden hang|s|d|r?

A) I-II-III-IV
B) II-I-II-IV
C) IV-I-II-III
D) II-I-IV-III
E) IV-II-I-III
3. nang|s| "ze| a|an"a |||k|n yan|i b|r b||g|d|r?

A) 15- 46 cm arasinda olan blr alandir.
B) 8unun uzakligi arkada; LoplanLilarinda,
ofls lll;kllerlnde lnsanlarla araya konan blr
uzaklikLir.
C) nsanlar Larafindan lhlal edlldlglnde
rahaLsizlik duyulur.
D) kl;lye alL blgelerdlr.
E) 8u alan lhlal edlldlglnde kl;l kendlnl
;lddeLe ba;vurarak savunmakLadir.
4. Aagida avu || [est|er| hakkinda yapi|an
aik|ama|ardan hang|s| yan|itir?

A) Avu ll yukari dogru olan [esL blrlne
yapilinca o kl;l emlr aldigini hlsseder.
B) Avu ll a;agi dogru olan [esL Lalebln blr
oLorlLe Larafindan verlldlglnl gsterir.
C) Avu ll yumruk ;ekllnde kapaliysa ve
l;areL parmagi da kl;lye dogrulLulmu;sa
bu gzdagi verme olarak yorumlanir.
D) Avu ll yukari dogru olan [esL blr
LesllmlyeL l;areLldlr.
E) Avu ll a;agi dogru yapilan Lalep asLlar
iin kabul edilebilir nitelik ta;ir.


5. L||er|n verd|g| mesa[|ar|a ||g||| hang|s|
dogrudur?

A) keneLlenml; eller olumsuz bir yakla;imi
dizginlemeye ali;ildigini gsterir
B) Lllyle agzini kapaLma eglllmlnde olan kl;l
dogru syluyordur.
C) Llln eneyl ok;amasi LesllmlyeLle
lll;kllendlrlllr.
D) Cz ovu;Lurmak yogunla;ma lsLeglnl
ifade eder.
E) armaklarin agza gLurulmesl yaLi;Lirici
blr davrani;Lir.
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

65
6. l. lk nce selam veren ve kendlslyle
gru;ulecek olan kl;l ellnl uzaLmalidir.
ll. Ll siki;masi lkl el lle yapilmalidir.
lll. Ll siki;malarda her zaman sol el
uzaLilmalidir.
lv. Ll siki;irken omuza dokunulmamali, gz
Lemasinda bulunulmalidir.
ukaridak||erden hang|s| ya da hang||er| |
hayatinda e| sikima|arinda d|kkat ed||ecek
unsur|ardandir?

A) I-II-III
B) ?alniz l
C) I-IV
D) III-IV
E) Hepsi

7. Aagidak||erden hang|s| e| sikima|ariy|a ||g|||
yan|i b|r |faded|r?

A) Ll siki;malarda avu llnln a;agiya dogru
bakLigi durum en saldirgan el siki;ma
stilidir.
B) kl elle el siki;ma kar;idaklne guven
vermek lln yapilablllr.
C) Ll siki;irken ell yeLerlnce kavramamak
zayif karakLer olarak algilanir.
D) ?enl Lani;ilan blrlyle lkl elle el siki;mak en
uygun yntemdir.
E) ok siki el kavrama kar;i Laraf lln lLlcl
olabilir.8. k|||er|n |||k| ||nde o|duk|ari k|||er|e ayni
tr davranii serg||emes|n|, on|arin
davrani|arini b|||ns|zse kopya|amasini |fade
eder." bu kavram aagidak||erden hang|s|n|n
tanimidir?

A) Beden dili.
B) Aynalama.
C) Zihin gz.
D) 8lllnalLi.
E) uu;unme.
9. l. ik sik agiz, burun ve saa dokunma
ll. Czlerln kairilmasi
lll. Lllerln saklanmasi
IV. Gz bebeklerinin klmesi
ukaridak| davrani|arin hang||er|n|
gsteren k|| ya|an sy|yor
diyebiliriz?

A) I-II-III-IV
B) I-II-III
C) I-III-IV
D) I-II
E) II-III-IV
10. nang|s| ya|an sy|eyen b|r k||n|n
gsterd|g| f|zyo|o[|k be||rt||erdend|r?

A) Czlerl kairma.
B) ?akayi ekl;Llrme.
C) Ayaklarin surekll oynaLilmasi.
D) Salarla srekli oynamak.
E) Gz bebeklerinin klmesi
11. 8|r vakayi sunmak ve kabu| ed||mes|n|
sag|amak ||n en strate[|k oturma
pozisyonu hangisidir?

A) Rekabeti pozisyon.
B) ;blrllkl pozlsyon.
C) 8agimsiz pozlsyon.
D) k;e pozisyonu
E) Hibiri.12. 8|rb|r|er|y|e etk||e|me g|rmek
|stemeyen k|||er|n a|digi oturma
poz|syonu aagidak||erden hang|s|d|r?

A) Rekabeti pozisyon.
B) ;blrllkl pozlsyon.
C) 8agimsiz pozlsyon.
D) k;e pozlsyonu.
E) Hibiri.
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

66
13. Aagidak||erden hang|s| arkada|ar
arasinda gnde||k yapi|an
konuma|arda ku||ani|an b|r oturma
pozisyonudur?

A) Rekabeti pozisyon.
B) ;blrllkl pozlsyon.
C) 8agimsiz pozlsyon.
D) k;e pozlsyonu.
E) Hibiri.14. Aagidak||erden hang|s| |b|r||k|
poz|syon ||e ||g||| yan|i b|r |faded|r?

A) kl;llerln kar;ilikli birbirlerine
yneldikleri bir pozisyondur.
B) kar;idakl kl;lnln davrani;larini
aynalamaya imkan verir.
C) ekabeL llnde olan kl;llerln
kullandigi blr pozlsyondur.
D) Cru;meye uuncu kl;lnln dahll
edilmesi iin en uygun pozisyondur.
E) 8lr vakayi sunmak ve kabul
edilmeslnl saglamak lln en
stratejik pozisyondur.

1-C 2-E 3-B 4A 5-A 6-C 7-D8-B 9A 10-E
11-B 12-C 13-D 14-C
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

67
MAI NL1M
Sayfa 595, 602
Irmak LNL
1. ma[ ||e ||g||| aagidak| kavram|ardan hang|s|
yan|itir?

A) leLl;lm kurdugumuz lnsanlarin
zlhlnlerlnde, blzlm lle llglll olu;Lurduklari
lzlenlmlerlnln Loplamidir.
B) ma[, grunLu,LuLarlilik, samlmlyeL ve
dogallik lle l ledlr.
C) ma[, planli blr lzlenlm olu;Lurma
srecidir.
D) ma[, blreyln kendlnl di; dunyada
gsterme biimidir.
E) ma[, sadece flzlksel grunumle llglll blr
kavramdir.

2. "8|rey|er|n baka|ri zer|nde biraktik|ari
|z|en|m|er| etk||emeye a|itik|ari b|r sre"
o|arak |fade ed||en kavram aagidakilerden
hangisidir?

A) ma[.
B) ma[ yneLlml.
C) Beden dili.
D) ma[ kirici.
E) kl;lllk.
3. Aagidak||erden hang|s| |ma[i o|uturan
ge|erden b|r| deg||d|r?
A) kl;lnln ka ocugunun oldugu.
B) Renk tercihi.
C) Giyimi.
D) Beden dili.
E) Sesi.
4. Aagidak||erden hang|s| |ma[in szsz
ge|er|ndend|r?

A) Ses tonu.
B) Sesin vurgusu.
C) esln hizi.
D) kullanilan kellmeler.
E) Giyim.


5. I. Beden dili
II. Giyim
III. Makyaj
IV. Koku
ukaridak||erden hang|s| ya da hang||er|
|ma[in szsz ge|er|ndend|r?

A) I-II-III
B) II-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-III-IV
E) I-II-IV


6. " ka||brasyon" ned|r?

A) ma[i olu;Luran ana gelerden blrldlr.
B) zel olmayan lleLlm kaynagidir.
C) ma[ kiricilarin bellrlenmesl ynLemldlr.
D) Beden dilin yanl szsuz lleLl;lm
slnyallerlnln degerlendlrllmesl
Leknlgldlr.
E) Aynalama Leknlglnln bur adidir.7. Aagidak||erden hang|s| |y| b|r |ma[
rneg|d|r?

A) kendlne yaki;an, renk uyumu
saglanmi; ve gldllecek yere uygun
giyinmek.
B) A;iri makya[ yapmak.
C) Gzel kokmak lln ok parfum sikmak.
D) ok yuksek sesle konu;mak.
E) Abartili blr sa modell lle abarLili to-
kalar kullanmak


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

68
8. I. Fiziksel grnm
II. Sesin vurgusu
III. Sesin tonu

ukaridak||erden hang|s| ya da hang||er|
|ma[in sze| ge|er|nden deg||d|r?

A) I-II-III
B) ?alniz l
C) ?alniz ll
D) ?alniz lll
E) II-III


9. Aagidak||erden hang|s| |ma[in sze|
ge|er|ne da|r yan|i bir ifadedir?

A) ?uksek ses Lonuyla konu;an blreyln
oLorlLer blr kl;lllk oldugu du;unulur.
B) keslnllkle" kellmesl gulu blr lzlenlm
olu;Lurur.
C) ?umu;ak ses Lonu blreyln kendlne
guvenlnl yansiLir.
D) 8ence kellmesl kendlne guvenl ve
konuya haklmlyeLl agri;Lirir.
E) urekll yumu;ak ses Lonuyla konu;mak
dlkkaLl dagiLip eLklyl azalLir.


10. Iisi|ti ha||ndek| ses tonu k|||erde ney|
agritirir?

A) fke.
B) Sevgi.
C) uu;unce.
D) Agirlik.
E) lnsl ve aldaLici blr durum.


11. Aagidak||erden hang|s| Condr||| ve
Bough'a gre baka|arini etk||eyeb||ecek
ek||de sze| ge|er| ku||anmak ||n d|kkat
edilmesi gerekenlerden biri deg||d|r?

A) Odaklanmak.
B) Syleyeceklerini harfi harfine
ezberleylp, kagiLLan okur glbl
konu;mak.
C) Aynalamak.
D) Cerekslz seslerle anlaLimi blmemek.
E) Szckleri iyi kullanmak.
12. konuma esnasinda srek|| " himm", "iiii"
g|b| ses|er ku||anan br konumacinin |y|
b|r |ma[ birakmamasinin sebeb|
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) !argondan kainmamasi.
B) Aynalama yapmasi.
C) Cerekslz seslerle anlaLimi blmesl.
D) Mizahtan yararlanmasi.
E) ze ba;lamadan nce du;unmesl.13. Aagidak||erden hang|s| b|r |ma[ kirici
deg||d|r?

A) 8lr konu hakkinda kl;lnl kendl flkrlnl
sylemesi.
B) Ceglrmek.
C) Agiz kapamadan esnemek.
D) Gerinmek.
E) Ll cepLe dola;mak.14. Aagidak||erden hang|s| | grmes|
sirasinda b|r adayin d|kkat etmes| gereken
nokta|ardandir?

A) Aday daha nce ali;Ligi yerl
ele;Llreblllr.
B) Cru;meye clddl, Lemlz blr kiyafeLle,
belirtilen saatten en az 20 dk nce
gitmelidir.
C) Cru;me sirasinda alan cep
telefonuna cevap verebilir.
D) Ll siki;mak yerlne gru;me yapan
kl;lye sarilablllr.
E) Kendine ikram edilen ay, kahve vb.
kramlari reddedeblllr.

1-E 2-B 3- A 4-E 5- C 6-D 7-A 8- 9-D 10-E
11- B 12-C 13-A 14-B
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

69
UNUM 1LkNkLL VL UGULAMA
Sayfa 605, 627
Mehmet EEN
1. Bir yada daha fazla sunucunun birden fazla
d|n|ey|c|ye verd|g| konuma, grme, sz
sy|eme sanatina ne den|r?

A) leLl;lm
B) Gzlem
C) Sunum
D) Proje
E) Mlakat


2. korku ve end|e dah|| tm korku|arin
denet|eneb||eceg|n|n ||er| sr|dg 4kt/ct
Drt Kuramt, ||k kez k|m tarafindan
ge||t|r||m|t|r?

A) Robert ELLIS
B) Alfred ADLER
C) Sigmund FREUD
D) John DEWEY
E) John TAYLOR


3. I.Muhteme| sorun|ari aza|tmak
II.unumda kt ey|er|n o|ma |ht|ma||n|
dnmek
III.unumda o|ab||ecek en kt ey|er|
dnmek
IV.Sunumda gerekten olabilecekleri
dnmek

Aki|ci drt kuraminin aama|ari
aagidak||erden hang|s|nde dogru o|arak
ver||m|t|r?

A) I-III-II-IV
B) II-III-IV-I
C) IV-I-II-III
D) III-II-IV-I
E) III-IV-I-II
4. Aagidak||erden hang|s| etk||| b|r sunum
p|an|amasinin aama|arindan b|r| deg||d|r?

A) Hedeflerin belirlenmesi
B) Dinleyicilerin analizi
C) Sunum trne karar verilmesi
D) unumda kullanilacak ara-gerelerin
seimi
E) Sunum korkusun stesinden gelme


5. unum zamaninin be||r|enmes|y|e ||g|||
aagidak| |fade|erden hang|s| yan|itir?

A) abah ok erken yada ak;am ok ge
saatler dinleyiciler iin uygun zamanlar
olmayabilir
B) unumun gle yemeglnln hemen
arkasindan yapilmasi dlnleylcllerln
sunuma gereken ilgiyi gstermelerini
saglar
C) unumun planlanmasinda sunum
zamaninin bellrlenmesl nemll
noktalardan biridir
D) kisa blr zamanlama sunumda bazi
nokLalarin ekslk birakilmasina neden
olabilir
E) Uzun bir zamanlama dinleyicilerin
dlkkaLlerlnl yogunla;Lirmalarini
gule;LlrmekLedlr6. Aagidak||erden hang|s| konumacinin
sunuma hazir|ik yaparken se|m yapacagi
konuma tr|er|nden b|r| deg||d|r?
A) uogalama yapilan konu;malar
B) Ckuyarak yapilan konu;malar
C) Czlemleyerek yapilan konu;malar
D) Lzbere yapilan konu;malar
E) kilavuzla yapilan konu;malar
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

70
7. Aagidak||erden hang|s| sunum sirasinda
ku||ani|acak grse| ara|arin ku||animi ||e
||g||| zer|nde nem|e duru|masi gereken
ze|||k|erden b|r| deg||d|r?

A) Her resim ve imgeyle ilgili 25 kelime
clvarinda konu;maya zen gsLerllmelldlr
B) Per slayLla baglanLili bllgller
verilmemelidir
C) eslmler, lzlmler ve canli renkler
kullanmaya zen gsterilmelidir
D) Grsel destekler ekranda ok uzun sre
LuLulmamalidir
E) layLlarin dogru blr ;ekllde
siralandigindan emln olunmalidir

8. Aagidak||erden hang|s| baari|i b|r sunum
gerek|et|rmek ||n sunum|arda ku||ani|acak
o|an s|ayt|arin sah|p o|masi gereken ek||
art|arindan b|r|d|r?

A) unumda eylem odakli kellme ve fllller
kullanilmamalidir
B) Sunumda ok fazla soyut kavramlar ve
sifaLlar kullanilmalidir
C) kullanilacak yazi boyuLu okumayi
gule;Llrecek ;ekllde kuuk olmalidir
D) Slaytlar grsel ve szel anlaLimin
komblnasyonu olmali ve her lklsl de
birbirini desteklemelidir
E) Her bir slayt en fazla 25-30 szck
iermelidir

9. unumun hazir|anmasinda, ver||er
top|andiktan sonra ver||er deg||k yo||ar|a
dzenlenir. Sunumda ana noktalar, bir
dnem ierisinde meydana ge|m| o|ay|ar ya
da durum|ar|a ||g|||yse ku||ani|acak yntem
aagidak||erden hang|s|y|e |fade ed|||r?

A) Kronolojik
B) Tarihsel
C) Mekansal
D) Konuya gre
E) Problem zme
10. Aagidak||erden hang|s| |kna kab|||yet|n|n
aama|arindan b|r| deg||d|r?

A) Gvenilirlik saglamak
B) Ortak zemin saptamak
C) kaniLlari saglamak
D) uuygusal baglanLi kurmak
E) Cgrenmeyl saglamak

11. Aagidak||erden hang|s| sunumda zor
kati|imci|ar|a baa ikmada yapi|masi
gereken|erden b|r|s| deg||d|r?

A) 8eden dlllnln dogru kullanilmasi
B) kar;i olma nedenlerini belirleme
C) Llrazlari sunumda l;lemek
D) Mlzahi rahaLlaLma araci olarak kullanmak
E) PaLa yapLiginda haLasini kabullenmek


12. Aagidak||erden hang|s| sunumda
konumacinin d|kkat etmes| gereken
ze|||k|er|nden b|r| deg||d|r?

A) konu;ma hizi
B) Ellerin kullanimi
C) Tek dze bir ses tonu
D) Fiziksel grnm
E) Yz ifadesi
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

71
13. I.Pazirlama
ll.Cru;menln ynLeml
III.Dzenleme
IV.Cru;menln sonlandirilmasi
V.Clme ve degerlendlrme surecl

Grmen|n p|an|ama srec|n|n aama|ari
aagidak||erden hang|s|nde dogru o|arak
sira|anmitir?

A) I-II-III-IV-V
B) I-III-II-IV-V
C) II-I-III-IV-V
D) IV-V-I-II-III
E) III-IV-I-II-V14. Aagidak||erden hang|s| grme tekn|g|n|n
||ke|er|nden b|r| deg||d|r?

A) Alinacak bllgllerln dogru ve ayrinLili
olmasi dogal ve gulu blr eLklle;lme
baglidir
B) Cru;mede esnekllk lsLenllen derlnllk ve
verlmllllgl arLirmak lln nemlldlr
C) ?uzyuze gru;mede beden dlllnl eLklll
kullanmak, srecin nemli bir unsurudur
D) Cru;me esnasinda sorulan sorularin
dlger Leknlklere gre yaniLlanma orani
daha azdir
E) Cru;menln Lam olarak tarihi, gn hatta
saaLl bellldlr, bu da gru;meyl
degl;Llrebllecek gell;en olaylarin nceslnl
ve sonrasini gzleme ;ansi verlr

15. Aagidak||erden hang|s| grme
ara|arindan b|r| deg||d|r?

A) Problem zme
B) Dinleme
C) konu;ma
D) Soru sorma
E) ?ansiLma ve pekl;Llrme

16. konuan k||n|n vermek |sted|g| mesa[i,
przsz olarak anlayabilme ve sz konusu
uyarana kari tepk|de bu|unab||me
etk|n||g|ne ne den|r?

A) konu;ma
B) Yorumlama
C) Grme
D) ;lLme
E) Dinleme


17. Aagidak||erden hang|s| d|n|ey|c| aisindan
iyi dinlemeyi engelleyen sebeplerden biridir?

A) ok yava; konu;mak
B) AnlaLim bozukluklari yapmak, sonu
gelmeyen uzun cmleler kurmak
C) ;lLme organinda blr Lakim problemler
olmasi
D) konu;ma sirasinda surekll ksurmek,
bogaz Lemlzlemek
E) e;lLll sebeplerle agiz kokusunun olmasi
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

72
18. Aagidak||erden hang|s| etk||| d|n|eme ||n
uyu|masi gereken kura||ardan b|r|s| deg||d|r?

A) ulnlemeye bedenen ve zlhnen hazirlanin
B) Dikkatinizi konuya vererek konsantre olun
C) uuygularinizi konLrol edln
D) uu;unme yava; blr sureLlr
E) Ana flkrl yakalamaya ali;in

19. klml kl;ller blr Lakim ekslkllklerlnln orLaya
ikmasindan, bunlarla alay edllmeslnden, rezll
olacagi du;unceslnden veya lyl
hazirlanamadiklarindan konu;madan
kainirlar.

ukarida |fade ed||en ze|||k konuma
yeters|z||k|er|nden hang|s|y|e aik|anir?

A) Dil bozukluklari
B) ?erel agizla konu;mak
C) uaginik konu;ma
D) Sesi ayarlamak
E) ekingenlik

20. 8|rey|n f|k|r|er|, davrani|ari, duygu|ari ve
tutum|ari ||e bag|anti|i o|mak zere grme
b|t|m|nde yaptigi deger|end|rme sonu|arina
dnk aik|ama ve yargi|ar, aagidak||erden
hangisiyle ifade edilir?

A) Yorumlama
B) ?ansiLma
C) ekl;Llrme
D) Gzlem
E) Cru;meCEVAPLAR
1-C 2-A 3-D 4-E 5-B 6-C 7-B 8-D 9-B 10-E
11-A 12-C 13-B 14-D 15-A 16-E 17-C 18-D
19-E 20-A


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

73
ZAMAN NL1M
Sayfa 659, 646
Mehmet IDAN
1. '8|rey|n zamani etk|n ku||anamamasini,
||er|n| yapmasini enge||eyen ze|||k|er ve
faa||yet|er' o|arak tanim|anan kavram
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) Zaman kullanim anallzl yapma
B) Ama ve ncelikleri belirleme
C) Zaman problemlerlnl Lanimlama
D) 60 kurali
E) Zaman Luzagi

2. 'k|||er|n zamani nere|ere harcadgini
be||r|emek ||n not|ar tutmuyor,yazi|i
kayit|ar|a hareket etm|yorsa ||er nerede
yan|i g|d|yor sorusuna cevap vermek
zordur' ek||nde zet|enen zaman ynet|m
sreci hangisidir?

A) Zaman problemlerlnl Lanimlama
B) kendlnl Lanimlama
C) Zaman kullanim anallzl yapma
D) Ara ve ncelikleri belirleme
E) Hedeflerl uygulama planlarina akLarma

3. I-Zaman kullanim anallzl yapma
II-kendlnl Lanimlama
III-Zaman problemlerlnl Lanimlama
IV-Pedeflerl uygulama planlari yapma
V-Ama ve ncelikleri belirleme

2aman ynet|m| be||| aama|ardan o|uur ve
bu aama|arin uygun sirada yapi|masi nem
arz eder. 8una gre yukarida ver||en zaman
srec| aama|arinin dogru sira|anii
aagidak||erden hang|s|d|r?
A) I, II, III, IV, V
B) I, III, II, IV, V
C) I,V, IV, II, III
D) I, III, II, V, IV
E) V, III, II, IV, I
4. 2aman ynet|m|nde d|kkate a|inmasi
||ke|erden b|r|de 60 kura|idir. 8u kura|in
tanimi aagidak||erden hang|s|d|r?

A) konLrolun di;indakl l;ler lln zaman
ayrilmalidir. ali;ma zamaninin 100
unu planlamakLan kainilmalidir
B) Zaman yneLlmlnln 40 lik blumu eLkln
kullanimla llgllldlr
C) Birey yeteneklerini, ilgilerini, kapasitesini,
becerl ve blyolo[lk saaLlnl dogru ;ekllde
Lanimlayabllmelldlr
D) nemsiz durumlar ve sorunlar, harcanan
zamanin 60 i, sonularin 40 idir
E) Az ama nemli durum ve sorunlar
harcanan zamanin 80 l, sonularin
20'sidir

5. Aagidak||erden hang|s| a|ima ortamini
dzen|| ha|e get|rmek ||n a|inacak
tedb|r|erden deg||d|r?

A) lsi ve i;ik duzenlemesl
B) Pavalandirma ko;ullarinin duzenlenmesl
C) Belgelerin dzenlenmesi
D) 1elefonla yada kisa gru;melerle
halledllebllecek konulari yazili hale
geLlrmekLen kainmak
E) ; ya;ami ve alle ya;aminin arasinda
denge saglanmasi

6. 2amani etk||| ku||anmanin yo||arindan b|r| de
yetki devridir. Yetki devri(YD) ile ilgili
aagidak||erden hang|s| yan|itir?

A) YD stten asta olur
B) YD bazen asttan ste de olabilir
C) 1erslne ?u nden kainmak lln lyl plan
yapilmalidir
D) ;ln buLununden zlyade parasi
devredilmelidir
E) ?u l;l yapabllecek asLa verllmelldlr

7. Aagidak||erden hang|s| b|rey|n ver|m||||g|n|
olumsuz etkileyen Erteleme Sorununun
neden|er|nden b|r| deg||d|r?
A) Konsantre olamama
B) Zamani yneLmede yeLerslzllk
C) uu;uk sorumluluk duygusu
D) Gereki olmayan beklentiler
E) Po;lanilmayan l;lerl nce yapmak
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

74
8. |an yapmak ||n zaman ayirin
nem|| ||e ac|| arasindak| farki b|||n
Mmknse ast|ariniza yetk| ver|n
zm yo||ari yukarida verilen tomon tutoqt
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) Acelecilik
B) Yetki vermemek
C) ncelikleri belirleyememek
D) Ziyaretiler
E) 1oplanLilar

9. 1eme| b|r faa||yet p|aninin hazir|andigi ve
zaman sinir|arini be||r|eyeb||mek ||n 2aman
ku||anim Ana||z|n|n gerekt|g| zaman
ynet|m| srec| aamasi hang|s|d|r?

A) Zaman kullanim anallzl yapma
B) kendlnl Lanimlama
C) Ama ve ncelikleri belirleme
D) Pedeflerl, uygulama planlarini akLarma
E) Zaman problemlerlnl Lanimlama

10. Aagidak||erden hang|s| zaman ynet|m|nde
d|kkate a|inmasi gereken ||ke|erden deg||d|r?

A) 8lreysel hazirlik
B) 60 kurali
C) Etkinlik-Verimlilik
D) 8ellrll blr zamanda bellrll blr l;l yapma
E) ekreLerl eLkln kilma

11. Aagidak||erden hang|s| p|an|amanin
ze|||k|er|nden deg||d|r?

A) Bir seim ve tercih srecidir
B) ?neLlm kademelerlndekl bazi yneticileri
ilgilendirir
C) ?neLlm sureclnln ba;langici ve llk
adimidir
D) lanlar arasinda blrllk ve uyum olmalidir
E) lanlamada devamliligin saglanmasi
zorunludur

12. net|m srec|nde devam|i|ik ynet|m
srecinin hangi fonksiyonu ile ilgilidir?
A) Planlama
B) rgtleme
C) Kadrolama
D) Yneltme
E) Denetleme
13. Aagidak||erden hang|s| p|an|amanin
zelliklerindendir?

A) lanlar l;leLmenln benlmsedlgl sLandarL
ve pollLlkalardan bagimsiz olmalidir
B) Planlama bitmeyen bir sretir fakat bir
sre bir sonraki srece referans olmaz
C) lanlar l;leLmenln degl;lk blumlerl
arasinda denge saglamalidir
D) lanlar kaLi ve kesln olmali kl amaca
ula;ilsin
E) Planlama sreci uzun sre ve fazla enerji
gerektirmez

14. 1ek ku//ontm/tk ve srek/i p/on/or hangi plan
sinif|amasi ||nde yer a|ir?

A) kullanim sikligina gre
B) Zaman boyuLu aisindan
C) kullanim bllmlerlne gre
D) Niteliklerine gre
E) Stratejik planlar

15. Gene|||k|e kisa dnem|er ||n dzen|enen
p|an|ardir. Ayrica program|ar, bte ve
projeler bu tr planlama tr iindedir.
1animi ver||en planlama tr
aagidak||erden hang|s|d|r?

A) Sabit plan
B) Stratejik planlar
C) 1ek amali planlar
D) Taktik planlar
E) Uzun sreli planlar

16. u an neredeylz
Nerede olmak ya da nereye varmak istiyoruz
Clmak lsLedlglmlz yere nasil ve ne kadar
srede varabiliriz
Cell;lm a;amalarimiz nelerdlr

ukaridak| g|b| soru|ara cevap aranan
planlama tr hangisidir?
A) Stratejik planlar
B) Uzun sreli planlar
C) Taktik planlar
D) Srekli planlar
E) 1ek kullanimlik planlar

1-E 2-C 3-D 4-A 5-E 6-D 7-E 8-A 9-D
10-E 11-B 12-A 13-C 14-A 15-C 16-A
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

75
L1M kUUMU 2AL1LL
Sayfa 650, 665
Me||kah N
1. Lg|t|m ] gret|m kurumu z|yaret| nces|nde
kati|imci|ar aagidak||erden hang|s| ya da
hangilerinin nemini belirtilebilmelidirler?

I.Hizmetler
II.Mesleki eglLlm slsLeml
lll.Meslekl eglLlm yerlerl

A) ?alniz l 8) l ve ll C) ll ve lll
D) I ve III E) I ,II ve III


2. Lg|t|m ] gret|m kurumu z|yaret| nces|nde
aagidak| hazir|ik|ardan hang|s|n|n yapi|masi
gerek|| deg||d|r?

A) LglLlm / greLlm kurumlari hakkinda bllgl
toplama.
B) Meslekl eglLlm slsLeml ve yerlerl hakkinda
bilgi toplama.
C) ;kur'da sunulan hlzmeLlere lll;kln bllgl
toplama.
D) Cru;me formaLi olu;Lurulmasi ve
gru;ulecek konu ba;liklarinin
belirlenmesi.
E) ;kurun yapisini kavrayabilme.


3. Aagidak||erden hang|s| eg|t|m ] gret|m
kurumu z|yaret| nces| hazir|ik yapmanin
gerek||||k|er|nden deg||d|r?

A) LglLlm / greLlm kurumunda ali;anlarin
glzll bllgllerlnl payla;mak.
B) orulara hazirlikli olmak.
C) unulan dani;manlik hlzmeLlerlnin
faydalari hakkinda bllgl vermek.
D) ;kur'u yeLkln blr orLak olarak sunmak.
E) ;kur'un uzmanlik / profesyonelllglnl
sergllemek lln hazirlik yapmak.
4. Aagidak||er|n hang|s| eg|t|m ] gret|m
kurumu z|yaret|er|n|n ama|arindan
deg||d|r?

A) ;kurun dani;manlik hlzmeLlerl hakkinda
bilgi vermek.
B) LglLlm / greLlm kurumlari hakkinda bllgl
almak.
C) ;kurun yneLlm blrlmlerl hakkinda bllgl
vermek.
D) ?apilacak eLklnllkler lle llglll planlama
yapmak.
E) LglLlm / greLlm kurumlarinda meslek
ara;Lirmasi yapmak.
5. Aagidak||er|n hang|s| eg|t|m kurum|arina
yne||k a|ima yapi|acak konu|ardan
deg||d|r?

A) Mesleki bilgi
B) Mesleklerde clnslyeL ayrimini n planda
tutma.
C) ehberllk ve dani;ma hlzmeLlerl saglama.
D) ehberllk ve dani;ma hlzmeLlerlne erl;lml
arLLirma.
E) Cell;en ya;am ko;ullariyla mesleklerl
lll;kllendlrme.6. Aagidak||er|n hang|s| M8D ( mes|ek| b||g| ,
rehber||k ve daniman|ik) h|zmet|er| a|t
a|ima grup|arina kati|acak|ardan deg||d|r?

A) ;kur ll muduru
B) ; ve meslek dani;manlari
C) Meslek bilgi merkezi grevlileri
D) l mllll eglLlm mudur yardimcisi
E) l mllll eglLlm mudurlugu zel eglLlm
rehberllk ve pslkolo[lk dani;ma blumu
grevlileri

I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

76
7. Aagidak||erden hang|s| ya da hang||er| irak
aday|ari ||e |veren|er|n b|r araya get|r||me-
s|ne yardimci o|an kuru|u|ardandir?

I.TOBB (1urklye Cdalar ve 8orsalar 8lrllgl)
II.TESK (Trkiye esnaf ve Sanatkarlar Konf.)
lll.1k (1urklye ;veren endlkalari konf.)

A) ?alniz l 8) l ve ll C) ll ve lll
D) I ve III E) I ,II ve III

8. Aagidak||erden hang|s| eg|t|m kurum|arina
yne||k daniman|ik h|zmet|er|nde
uygu|anan yntem|erden b|r| deg||d|r?
A) inif gru;mesl
B) 8lreysel gru;meler
C) Tele konferanslar
D) ehber greLmenlerle yapilan grup
gru;mesl
E) vell LoplanLisi grup gru;mesl


9. Aagidak||erden hang|s| eg|t|m kurumu
z|yaret|er|nde | ve mes|ek daniman|arinin
yapacagi uygu|ama|ardan deg||d|r?

A) LglLlm kurumunda meslek ara;Lirmasi
yapmak
B) Meslek sendlkalari hakkinda bllgl
toplamak
C) ?aygin eglLlm kurumlari hakkinda bilgi
toplamak
D) Meslekl eglLlm veren resml ve zel
eglLlm-greLlm kurumlari hakkinda bllgl
toplamak
E) Meslek kurslari hakkinda bllgl Loplamak

10. Aagidak||erden hang|s| grenc||ere yne||k
meslek seimi seminerinin ieriklerinden biri
deg||d|r?

A) ; ve meslek dani;maninin kendlslnl ve
kurumu LaniLmasi
B) emlner konusu ve amacinin akLarilmasi
C) Meslek ve l; Lanimlarinin yapilmasi
D) Cenel eglLlm/greLlm slsLeml hakkinda
bilgi toplamak
E) Meslek selmlnln hayaLimizdakl eLkllerlnl
anlatmak
11. Aagidak||erden hang|s| dogru meslek
seimindeki kriterlerden biri olamaz?

A) Sadece meslekten elde edilecek geliri
dikkate almak
B) ellen meslegln grenllebllecegl eglLlm
yerlerlnl Lanimak
C) Meslekl eglLlm yerlerl hakkinda bllgl
toplamak
D) Mesleklerl lyl Lanimak
E) kendlnl lyl Lanimak


12. Aagidak||erden hang|s| b|rey|n kend|n|
tanimasi ||n gz nnde bu|undurmasi
gereken ze|||k|erden deg||d|r?

A) ko;ulsuz kabuller
B) Yetenekler
C) lgller
D) uegerler
E) Beklentiler
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

77
13. Aagidak||erden hang|s| ve|||er|n ocugun
mes|ek se|m|nde d|kkat edeceg|
noktalardan b|r| deg||d|r?

A) ocuklarin bulundugu ya; dnemlnln
nemlnln farkina varmalari
B) ocuklarin bu dnemde yapacagi
Lerclhlerln ocugun llerdekl ya;anLisini
;eklllendlreceglnl bllmelerl
C) ocugun Lerclhlerlnl erLelememelerl
D) Plblr meslegl degerslz grmemelerl
E) velllerln ula;amadiklari hedeflere
ocuklarini ynlendlrmelerl


14. Aagidak||erden hang|s| mes|ek se|m|n|n
k||ye kazandirdik|ari arasinda yer a|maz?

A) kolay l; bulma
B) yl blr kazan
C) ; hayaLinda ba;ari
D) uuzgun blr kl;lllk
E) Sosyal tatmin

15. ve mes|ek daniman|ari eg|t|m kurum|ari
z|yaret|er| sirasinda e|de ett|g| ver||er| hang|
aama|ardan ge|r|r?

I.Dzenleme
II.Kaydetme
III.Raporlama

A) ?alniz l 8) l ve ll C) ll ve lll
D) I ve III E) I ,II ve III

1-E 2-E 3-A 4-C 5-B 6-D 7-E 8-C
9-B 10-D 11-A 12-A 13-E 14-D 15-BI
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

78
L 2AL1LL
Sayfa 668, 673
ak|r DLM
1. l.guL verlcl olarak kullanilir
ll.kl;lnln llnde LuLLugu duygularini di;a
vurmasi saglanmaya ali;ilir
lll. dani;anin du;uncelerlnl eLkllemeye ve belll
ynlere dogru ekmeye ali;ilir
lv.kar;ilikli l;blrllgl llnde sorunlari Le;hls
eLmeye ali;ilir
v. dani;man oLorlLeslnl kurmaya ali;ir

ukarida ver||en daniman|ik
faaliyetlerinden hangileri ynlendirmeli
daniman|ik tarz|arindandir?

A) II, IV B) I, II, V C)I, III, IV
D) II, III, V E) I, III, V

2. Aagidak||erden hang|s| danimanin sah|p
o|masi gereken ze|||k|erden b|r| deg||d|r?

A) Meslekl bllgl ve uzmanliga sahlp olmasi
B) Anallz yeLeneglne sahlp olmasi
C) Pangl l;e yerle;Llreceglne kendlsl karar
vermesi
D) ir saklamak zelllglne sahlp olmali
E) yl blr dlnleylcl olmali

3. Aagidak||erden hang|s| danian ||e
daniman arasinda gerek|een d|ya|ogun
kopmasina neden o|an unsur|ardan b|r|
deg||d|r?

A) uani;man lle dani;anin duygusal blr bag
kurmasi
B) uani;an lle dani;man arasinda oLorlLe ve
gu dengesl olmamasi
C) uani;an lle dani;man blrblrlnl lyl Lanimali
D) kar;ilikli bllgl payla;imi ve l;blrllgl llne
girme
E) uani;an lle dani;manin aik ve neL
olmalari
4. Mes|ek| daniman|igin aagidak||erden
hangisidir?

A) robleml olan ali;ana o sorununu
zmesl lln yardim eLmek
B) Lmekllllge hazirlik eglLlml vermek
C) ;llerln kendllerlne gell;Llrmelerlne
yardimci olmak
D) ;leLmeye ve o l;leLmede yuruLulen l;lere
uygun l; grenl bulmak
E) Crganlzasyonel amalarin ba;arilmasinda
dani;manlik yapmak

5. ;verenlerln dani;manlardan bekledlgl bazi
hlzmeLler vardir.
Aagidak||erden hang|s| bun|ardan b|r|
deg||d|r?

A) Cnlenemeyen aLi;malari zmek
B) llrmadakl sorunlarla llglll Larafsiz gru;
alma lhLlyaci
C) ure sonunda orLaya ikan sonularin
uygulama zorunlulugu olmamasi
D) uani;man yneLlclnln kararlarinda sz
hakkina sz olmasi
E) uani;manin kurulu;La var olmayan bllgl
ve becerllerl saglamasi

6. dnyasina yne||k yapi|an a|ima|ara
baki|diginda gene| o|arak 4 tr daniman|ik
hizmetinden bahsedilir?

A;agidakllerden hanglsl bunlardan blrl
deglldlr?
A) Lmekllllk dani;manligi
B) ersonel dani;manligi
C) ?neLlcl dani;manligi
D) anayl dani;manligi
E) Meslekl dani;manlik

1-E 2-C 3-A 4-D 5-D 6-D
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

79
1ANI1IM VL 8L IAALL1LL
Sayfa 680, 686
ak|r DLM
1. Aagidak||erden hang|s| M8D (Mes|ek 8||g|
ehber||k ve Daniman|ik) h|zmet|er|n|
organ|ze etmek zere | ve mes|ek
daniman|igi h|zmet| sunu|an |||erde
o|uturu|an a|t a|ima grubunda bu|unmasi
gereken k|||erden b|r| deg||d|r?

A) ;kur ll muduru
B) ; ve meslek dani;manlari
C) l mllll eglLlm mudurlugu zel eglLlm
rehberllk ve pslkolo[lk dani;ma blumu
grevlileri
D) lkgreLlm, orLagreLlm rehber
greLmenlerl
E) Hkmeti temsilen vali2. M8D a|ima|arini p|an|amak, uygu|amak
||n ve |z|emek zere o|uturu|an a|t a|ima
grubu her yi| hang| ay|arda top|anir?

A) Ocak-haziran
B) Eyll-;ubaL
C) Ekim-;ubaL
D) kasim-mayis
E) Ocak-agusLos


3. MLDAk (Mes|ek Danima kom|syonu) en az
ka ayda b|r top|anir?

A) Her ay
B) kl ayda blr
C) ayda bir
D) ?ilda lkl defa
E) Drt ayda bir

4. MLDAk top|anti|arinda karar|ar gr b|r||g|
teme||nde a|inir. 8unun mmkn o|madigi
durum|arda kara nasi| a|inir?

A) L;lLllk durumunda ba;kanin bulundugu
Larafin karari kabul edilir
B) urLLe u ogunluk aranir
C) Cru; blrllgl saglanmadigi lln karara
varilamaz
D) karari ba;kanin kabul eLmesl yeLerlldlr
E) ualml uyelerln salL ogunlugunun oyu lle
karara varilir

5. LC1LU (Avrupa sathinda gren|m
firsat|ari) porta|i zer|nden Avrupa eg|tim-
gret|m a|anindak| S fark|i teme| konuda
b||g|ye u|ai|ab||mekted|r.

Aagidak||erden hang|s| bun|ardan b|r|
deg||d|r?

A) Cgrenme lmkanlari
B) Meslek karlyer dani;manlari
C) leLl;lm
D) Bir lkeye gitme
E) LglLlm slsLemlerl


1-E 2-C 3-C 4-E 5-B
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P

80
ACLAMA 1LkNkLL VL IAALL1LL
RAPORLAMA
Sayfa 688, 709
Tuncay TMEK
1. Aagidak||erden hang|s| raporda o|masi
gereken ze|||k|erden b|r| deg||d|r.

A) MevcuL durumu oldugu glbl orLaya
koymak
B) Cenel eglllml bellrlemek
C) Ceml; dnemle mukayese yapmak
D) neriler iermemek
E) lerlye ynellk Lahmlnler yapmak
2. Aagidak||erden hang|s| raporun
hazir|anmasinda gz nnde tutu|masi
gereken n|te||k|erden b|r| deg||d|r.

A) konunun uzmani olmak
B) aporun konusunu lyl kavrami; olmak
C) konuyla llglll kaynaklari Laramak
D) Gerekslz ayrinLilara glrmeden zlu blr
bllmde sinirlandirmak
E) Subjektif davranmak3. I- ok rneklik
II-baglanLi
III-sadellk ve aiklik

8|||mse| b|r yayin hazir|anip ka|eme a|inirken
yukaridak||erden hang|s| veya hang||er|
zer|nde t|t|z||k|e duru|ma|idir?

K) ?alniz l
L) ?alniz ll
M) ?alniz lll
N) II ve III
O) I, II ve III
4. I- ara;Lirmanin amaci
II- ara;Lirmanin neml
III- aralar
IV-prosedr
ukaridak||erden hang|s| yada hang||er|
b|||mse| b|r raporda o|masi gereken
blmlerdendir.
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III
E) Hepsi

5. Dogru ya da yan|i, |y| ya da kt benzer
konu|arda ku||ani|an b|r b||m|n raporun her
yer|nde ayni o|masi raporun hang| n|te||g| ||e
ilgilidir?
A) Bir rneklik
B) ade ve aiklik
C) Srkleyici slup
D) 8aglanLi
E) Yazim kilavuzuna uyma
CEVAPLAR:
1-D 2-E 3-D 4-E 5-A
I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P


-
-
-
-
-
-
-


I
S
P
A
R
T
A

I
S

V
E

M
E
S
L
E
K

D
A
N
I
S
M
A
N
L
A
R
I

1
.

G
R
U
P