KANDUNGAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI LAMPIRAN

MUKA SURAT

i - iii iv iv iv
1 1 1 1 1 1 2 2 2

1.0

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 Tujuan Tafsiran Rancangan Kawasan Khas Keperluan Perundangan Dalam Penyediaan Rancangan Kawasan Khas 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Subseksyen 16B(1) Akta 172 Subseksyen 16B(2) Akta 172 Subseksyen 16B(3) Akta 172

Fungsi Rancangan Kawasan Khas

2.0

RANCANGAN KAWASAN KHAS LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KUALA LUMPUR (KLIA) 2.1 Kepentingan Dan Keperluan Rancangan Kawasan Khas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) 2.1.1 Fungsional Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) Perkembangan Konsep Penerbangan Tambang Murah (Low Cost Carrier) Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang Kebangsaaan Malaysia (National Airport Master Plan, Malaysia-NAMP), Disember 2008 Perancangan Bandar Lapangan Terbang (Airport Cities) ‘Bird Strike’

5

5

2.1.2

6

2.1.3

7

2.1.4 2.1.5 2.2

7 8 9 9 11 11 12 13 13

Keadaan Semasa Dan Cadangan Berdasar RTD Sepang, 2015 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Guna Tanah Semasa Sistem Perhubungan Kawasan Hijau dan Pembangunan Rekreasi Pengangkutan (KLIA)

2.3 2.4

RKK KLIA Dalam Konteks RTD Sepang Kriteria Utama Pembangunan Kawasan Rancangan Kawasan Khas KLIA

i

KANDUNGAN 2.5 Cadangan utama berdasarkan Kajian Penilaian Impak Sosial Daripada Projek Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) 2.5.1 2.5.2 3.0 Cadangan Pembangunan Di Zon Risiko Fataliti 1-E05 Cadangan Pembangunan Di Zon Bunyi Bising 57dba

MUKA SURAT

16

16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19

OBJEKTIF RANCANGAN KAWASAN KHAS KLIA 3.1 Objektif

4.0

SKOP DAN BIDANG KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS 4.1 Skop Kajian 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 Rancangan Pembangunan Rancangan Pelaksanaan Pembangunan Pangkalan Data dan GIS

Matlamat Kajian Bidang Kajian Objektif dan Skop Kajian 4.4.1 Perancangan Bandar Lapangan Terbang (Airport Cities) Dan Rekabentuk Bandar Fizikal, Gunatanah dan Pelan Susunatur (Integrasi Kemudahan Awam) Kemudahan Rekreasi dan Lanskap Pengangkutan dan Lalulintas Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA), Pelan Pengurusan Alam Sekitar (EMP), Penilaian Impak Sosial (SIA) Bekalan Air, Saliran, Sistem Pembentungan, Bekalan Elektrik, Bekalan Gas, Utiliti Bandaran Teknologi Hijau (Green Technology) Perancangan Lapangan Terbang (Airport Planning) Sistem Maklumat Geografi (GIS) Strategi Dan Perlaksanaan Projek

4.4.2

20

4.4.3 4.4.4 4.4.5

21 22 23

4.4.6

25

4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10

26 27 28 28

5.0

PROSES DAN TEMPOH PENYEDIAAN KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS 5.1 5.2 Proses Penyediaan Program dan Tempoh Penyediaan

29 29 29

ii

KANDUNGAN 6.0 HASIL KAJIAN 6.1 6.2 6.3 6.4 Laporan Pendekatan Kajian Draf RKK Penyerahan Laporan Keperluan-Keperluan Lain

MUKA SURAT

32 32 32 32 33 34 34 34 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 40 41

7.0

STRUKTUR PENGURUSAN KAJIAN 7.1 Jawatankuasa Perancang Negeri 7.1.1 7.1.2 7.2 7.3 Keahlian Jawatankuasa Fungsi Jawatankuasa

Mesyuarat Majlis Penuh Jawatankuasa Siasatan Dan Pendengaran Awam 7.3.1 7.3.2 Keahlian Jawatankuasa Fungsi Jawatankuasa

7.4

Jawatankuasa Teknikal 7.4.1 7.4.2 Keahlian Jawatankuasa Fungsi Jawatankuasa

7.5 7.6

Jawatankuasa Penyelarasan Pasukan Kajian 7.6.1 7.6.2 Pasukan Teras Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor

8.0

PENGURUSAN KEWANGAN 8.1 8.2 8.3 8.4 Sumber Kewangan Anggaran Kos Kajian Bayaran Kemajuan Perunding Anggaran Perbelanjaan Pengurusan

iii

SENARAI RAJAH Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 Rajah 4 Rajah 5 : : : : : Peta Gunatanah Daerah Sepang (2005-2015) Kawasan Kajian RKK KLIA Cadangan Gunatanah KLIA Proses Penyediaan Rancangan Kawasan Khas KLIA Tempoh Penyediaan Kajian RKK KLIA SENARAI JADUAL Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 : : : Gunatanah Semasa KLIA Jangka Masa & Bilangan Serahan Laporan Anggaran Kos Kajian Rancangan Kawasan Khas KLIA Yang Akan Dibiayai Oleh Malaysian Airport Holdings Berhad (MAHB) Anggaran Input ‘Man-Month’ dan Kos Khidmat Perunding dan Khidmat Sokongan Mengikut Tema Kajian SENARAI LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 : : : Kontor Bunyi Bising (Noise Contours) Zon Risiko (Risk Zones : Runway Protection Zone) KL International Airport Master Plan MUKA SURAT 3 4 10 30 31 9 33 41 Jadual 4 : 42 43 44 45 iv .

Proses penyediaan Rancangan Kawasan Khas perlu mematuhi peruntukan-peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).3. 1.0 PENDAHULUAN 1. bidang.1.2 Tafsiran Rancangan Kawasan Khas Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah satu rancangan pemajuan yang disediakan untuk menangani isu-isu spesifik sesuatu kawasan untuk tujuan pelaksanaan. dan 3. 2.3. keperluan. 1.2 Subseksyen 16B(2) Akta 172 Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) akan menentukan sama ada Pengarah JPBD Negeri atau PBPT yang berkenaan diberi tanggungjawab menyediakan RKK.3 Keperluan Perundangan Dalam Penyediaan Rancangan Kawasan Khas Penyediaan Rancangan Kawasan Khas oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan adalah diperlukan mengikut peruntukan Subseksyen 16B(1). Asas rujukan ini menerangkan secara ringkas berhubung kawasan Rancangan Kawasan Khas. memajukan semula. RKK boleh disediakan semasa penyediaan atau setelah berkuatkuasanya sesuatu Rancangan Struktur (RS) atau Rancangan Tempatan (RT). 1 . pendekatan dan aspek pengurusan kajian. Hasil akhir RKK adalah Pelan Tindakan Pembangunan samada dalam bentuk Pelan Pengurusan atau Pelan Susunatur atau kedua-duanya sekali. Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri (JPBD Negeri) atau Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT) boleh menyampaikan kepada Jawatankuasa Perancangan Negeri (JPN) cadangan untuk menyediakan RKK bagi suatu kawasan khas . memperelokkan lagi. RKK perlu mengandungi cadangan-cadangan tindakan khusus yang terperinci bagi tujuan sama ada untuk memajukan. Akta 172.1 Subseksyen 16B(1) Akta 172 1. 1. program. 16B(2) dan 16B(3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. memulihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan berkenaan. 1.1 Tujuan Asas Rujukan ini disediakan sebagai panduan dalam menyediakan kajian Rancangan Kawasan Khas (RKK) KLIA.

Mengenalpasti sumber-sumber alam bina dan semulajadi yang mempunyai kepentingan alam sekitar.3 Subseksyen 16B(3) Akta 172 1.3. Berdasarkan Draf RTD Sepang. RKK hendaklah mempunyai kuatkuasa seperti suatu Rancangan Tempatan.0 RANCANGAN KAWASAN KHAS LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KUALA LUMPUR (KLIA) Kawasan Kajian RKK KLIA terletak di dalam Daerah Sepang dan terletak dalam Mukim Labu serta di bawah pentadbiran Majlis Sepang (rujuk Rajah 1 dan Rajah 2).4 Fungsi Rancangan Kawasan Khas 1. Menentukan penyediaan kemudahan sosial. 5. dan 6. Manakala keluasan KLIA adalah 9. Rancangan Struktur Negeri (RSN). iaitu Rancangan Fizikal Negara (RFN). Rancangan Tempatan Daerah (RTD) dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) supaya lebih sistematik dan berkesan. 2. Menterjemahkan cadangan-cadangan Rancangan Tempatan Daerah (RTD) dan lain-lain dokumen cadangan daerah dengan lebih terperinci dalam konteks kawasan RKK. 2. 4. utiliti dan infrastruktur yang seimbang dengan pembangunan yang sedang dan akan berjalan. jumlah keluasan keseluruhan Daerah Sepang adalah 56. RKK hendaklah disediakan dengan cara yang sama sebagaimana Rancangan Tempatan (RT) disediakan. dan 3. 3.1. 2. 2 . RKK hendaklah mengandungi panduan yang terperinci berkenaan cara-cara pelaksanaan dan pengurusannya. Menyediakan pelan tindakan pembangunan bagi kawasan RKK agar dapat dijadikan rujukan dan dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan serta pihak swasta dalam membangun dan menguruskan kawasan kajian. nilai sejarah dan keindahan yang perlu dan penting untuk dikekalkan.150 hektar (tidak termasuk kawasan 3 batu nautikal dari tikas air surut). Mengenalpasti kawasan-kawasan yang sesuai untuk dimajukan serta corak pembangunan yang akan dilaksanakan mengikut kesesuaian tempatan serta penggunaan ruang fizikal yang optima serta menyediakan program pelaksanaan. 1.844 hektar. Melengkapkan sistem perancangan fizikal negara yang terdiri dari empat peringkat.

.

.

Pada tahun 2002. Walaubagaimanapun.1 Kepentingan Dan Keperluan Rancangan Kawasan Khas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) 2.1 Fungsional Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) 1. Di antara sebab kegagalan ialah Krisis Kewangan Asia. pada tahun 1998 Landasan Udara 1 telah dapat menampung antara 40 hingga 45 pesawat udara sejam dan dengan pembukaan Landasan Udara ke 2 sejak 19 September 1998. Lapangan antarabangsa yang baru ini dibina bagi menggantikan Lapangan Terbang Antarabangsa Subang yang mengalami kesesakan dan tidak mampu lagi memenuhi permintaan kepada keperluan pengangkutan udara negara yang semakin meningkat. dan mampu berperanan sebagai hub pengangkutan udara rantau Asia Tenggara dan Asia Pasifik . jumlah penumpang ini adalah kurang dari jumlah unjuran Pelan Induk KLIA yang menjangkakan jumlah penumpang tahun 2002 mencapai 21 juta. KLIA boleh menampung sehingga 90 hingga 100 penerbangan pesawat sejam . Sejak pembukaannya.1.4 juta penumpang. insiden 11 5 . KLIA telah dapat menampung keperluan perjalanan udara sehingga 14. 4. 3.2. KLIA dibangunkan bagi memenuhi keperluan pengangkutan udara dan dirancangkan dengan segala kemudahan teknologi tercanggih serta terkini. seterusnya meletakkan lapangan terbang ini sebagai salah satu lapangan terbang terbesar dunia. KLIA dirancangkan dalam 4 fasa dan akan dibina secara berperingkatperingkat sehingga tahun 2050 di mana ia akan beroperasi secara penuh. 2. Pembangunan dalam fasa pertama KLIA telah melibatkan pembinaan Kompleks Terminal Penumpang dan kemudahan kawasan luar bangunan termasuk pembinaan Landasan Udara 1 dan Landasan Udara 2. KLIA telah dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia dan dibuka secara rasmi pada 27 Jun 1998. KLIA dirancang sebagai lapangan terbang yang paling selamat dengan sistem pencahayaan ‘aeronautical’ yang membolehkan pesawat mendarat dalam apa jua cuaca serta beroperasi selama 24 jam sehari bagi menerima pesawat-pesawat dari blok antarabangsa yang lain dengan penerimaan ketibaan puncak selepas jam 7 malam . 5.

September di New York. 3 dan 4 KLIA adalah seperti yang telah dirancangkan di dalam Pelan Induk KLIA. Perubahan dan penerimaan yang menggalakkan terhadap konsep penerbangan penumpang tambang yang murah telah menunjukkan peningkatan terhadap drastik menyebabkan perancangan pembangunan KLIA perlu dikaji semula. USA dan serangan ke atas Bali. Fasa 2.2 Perkembangan Konsep Penerbangan Tambang Murah (Low Cost Carrier) 1. Cadangan Penyediaan Rancangan Kawasan Khas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA).60 juta penumpang setahun. Indonesia oleh pengganas antarabangsa yang seterusnya menyebabkan kemungkinan pembangunan fasa 2 dan 3 KLIA tertangguh dari jadual asal. Fasa 2 pembangunan KLIA ialah untuk menyediakan kemudahan bagi keperluan perjalanan udara sehingga 35 juta penumpang setahun. syarikat penerbangan tambang murah terbesar Asia. 2. Disember 1992 serta Pelan Induk KLIA (Pengubahan) 1993. Kapasiti terminal sediada hanya boleh menampung 15 juta penumpang setahun. Daerah Sepang telah dipersetujui dan diperakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor (JPNS) Bil. 2. termasuk pembesaran Kompleks Terminal Penumpang dan penaiktarafan kemudahan-kemudahan yang berkaitan. manakala Majlis Perbandaran Sepang akan bertindak sebagai ’Pengurus Projek’ dengan di bantu oleh Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor dan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia . 6 .2/2009 bertarikh 16 Jun 2009 yang telah bersetuju supaya kajian RKK KLIA ini disediakan dan dibiayai oleh Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB). Air Asia. menjangkakan jumlah penumpang akan mencecah 15 juta penumpang setahun pada tahun 2011 . Landasan Terbang ke 4 hanya akan dibina di dalam fasa akhir bagi melengkapkan lapangan terbang ini untuk menampung jumlah maksima penumpang sehingga melebihi 60 juta orang . Fasa ke 3 merangkumi pembesaran kemudahan dan pembinaan Landasan Terbang ke 3 bagi menampung perjalanan udara sehingga 45 .1. Pada tahun 2008 jumlah penumpang yang telah menggunakan Terminal Penerbangan Tambang Murah (LCCT) di KLIA telah mencapai 10 juta penumpang setahun.

3 Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang Kebangsaaan Malaysia (National Airport Master Plan. pertanian dan perindustrian. Terminal baru dan landasan ke-3 di KLIA ini perlu dilaksanakan secara ‘fast track’ serta dijangka mula beroperasi pada suku ke-3 tahun 2011. Perubahan terhadap landasan (runways) tersebut menyebabkan aspekaspek seperti kontor bunyi bising. 2. Terminal ini dijangkakan dapat menampung kapasiti 30 juta penumpang setahun dan sekiranya perlu boleh dibesarkan kepada tidak kurang dari 45 juta penumpang setahun di masa akan datang. tanah-tanah yang telibat adalah milik individu atau persendirian serta melibatkan kawasan sediada membangun seperi kawasan perumahan. landasan ke 3 dan lain-lain kemudahan untuk projek ini masih lagi didalam kawasan lapangan terbang. Kerajaan Malaysia telah mengarahkan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) membina projek pembangunan terminal baru penerbangan tambang murah (LCCT) dan pembinaan landasan ke-3 di bahagian Barat. KLIA.3.1. impak sosial. 7 . impak perancangan gunatanah. 2. (Rujuk Rajah 2 : Pelan Kawasan KLIA. Disember 2008 1. Lampiran 1 : Pelan ‘Noise Countours’ dan Lampiran 2 : Pelan ‘Risk Zone : Runways Protection Zones’) . Pelan Induk Infrastruktur. Berdasarkan Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang Kebangsaan (National Airport Master Plan – NAMP) yang disediakan oleh MAHB dengan kerjasama NACO dan KLIA Consultant pada Disember 2008 telah mencadangkan beberapa perubahan terhadap bilangan dan orientasi landasan KLIA di masa hadapan yang mana mempunyai empat (4) sistem landasan sahaja berbanding lima (5) sistem landasan berdasarkan Pelan Induk KLIA terdahulu. Daerah Sepang seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri dalam pakej rancangan ekonomi ke-2 pada 10 Mac 2009. landasan yang ke-3 dan ke-4 akan dialihkan dan cadangan baru orientasi landasan tersebut (landasan ke-4) telah menyebabkan Daerah Kuala Langat telah menerima impak secara tidak langsung berbanding Daerah Sepang. Bagi perancangan akan datang. Tapak cadangan bagi mendirikan bangunan terminal. KLIA seluas 10km x 10km. hal-ehwal tanah dan keperluan terhadap pelan kawasan khas atau Rancangan Kawasan Khas bagi KLIA. sistem pengangkutan. Dengan kata lain. Malaysia-NAMP). CSR (Contract Social Responsibility).

dan 3. Ia bertujuan untuk mengurangkan risiko ‘Bird Strike’ dan mendedah bahaya kepada pesawat-pesawat . Berdasarkan maklumat daripada ‘Airside Operations & Safety’. 2. dan 5. 2. Menurut Jabatan Perhilitan bahawa salah satu spesies burung yang boleh mendatangkan bahaya kepada pesawat ialah burung layanglayang atau walit.1. KLIA telah merekodkan jumlah yang 8 . Berdasarkan rekod daripada 39 lapangan terbang di Malaysia. Burung layang-layang ini berupaya terbang dalam lingkungan radius 40km untuk mencari makan terutamanya di kawasan pertanian dan takungan air . 3. Memastikan perancangan masa depan lapangan terbang telah mengambilkira pertimbangan polisi perancangan oleh PBT berkaitan. Menyelaras perancangan lapangan terbang dan proses perancangan guna tanah . Sebagai alat antara pemegang kepentingan / pemilik lapangan terbang dan PBT dalam menyediakan penilaian dan garispanduan pembangunan di sekitar lapangan terbang .4 Perancangan Bandar Lapangan Terbang (Airport Cities) Tujuan utama perancangan bandar lapangan terbang (Airport Cities) perlu diambilkira di dalam kajian ini adalah seperti berikut : 1.5 ‘Bird Strike’ 1. Burung layang-layang merupakan spesies burung kecil yang berterbangan di udara dan ia berpotensi untuk menyebabkan berlakunya ‘Bird Strike’. Malaysia Airports (Sepang) Sdn Bhd memaklumkan bahawa ruang udara Lapangan Terbang KLIA merupakan zon yang sensitif bagi burungburung berterbangan dan ianya berisiko tinggi yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan udara. Pihak PBT ada menerima maklumbalas daripada Jabatan Perhilitan berhubung perancangan di lapangan terbang yang telah mengesyorkan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) supaya tidak meluluskan lesen bagi pembinaan rumah burung layang-layang dalam radius 40km daripada KLIA.2.1. Panduan untuk mengurangkan konflik gunatanah antara kawasan lapangan terbang dan diluar kawasan persekitaran lapangan terbang . 2. Membantu Kerajaan Tempatan (diantara tanah lapangan terbang dengan keperluan mereka) dalam menyediakan pelan gunatanah untuk kawasan khas . 4.

4 : Zon pemeliharaan ekologi semulajadi (tanah gambut) (2.42 hektar) iv.48 1.83 0. 2015 2.1 Guna Tanah Semasa Berdasarkan RTD Sepang.53 12. 24 kes telah dicatitkan dan telah meningkat pada tahun 2008 sebanyak 38 kes.tertinggi bagi kejadian langgar burung. satu kejadian langgar burung yang telah berlaku di Sungai Hudson.62 140. Kemudahan Masyarakat 3.49 1. Pengangkutan 6.70 hektar) iii.92 0.1 : Terminal Utama (6.02 hektar) (Rujuk Rajah 3 : Pelan Cadangan Guna tanah BP1 – KLIA) 9 .95 hektar dan Litar Sepang -240.2 Keadaan Semasa Dan Cadangan Berdasar RTD Sepang. ii.43 100.261. BPK 1. terdapat juga cadangan pembangunan untuk perniagaan dan perkhidmatan.3 : Taman Linear (482.00 PERATUS (%) 9. Amerika Syarikat menyebabkan pesawat tersebut terhempas. Tanah Lapang dan Rekreasi 5.41 9.81 80.2.86 hektar) BPK 1.413. BPK 1.34 hektar Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Daerah Sepang 2015 LUAS (HEKTAR) 385. Pada tahun 2007.55 52.00 BP1 pula terbahagi kepada 4 Blok Perancangan Kecil (BPK) seperti berikut: i.558.2 : Formula 1 (826. Guna tanah utama kawasan Rancangan Kawasan KLIA diperinci seperti Jadual 1. BPK 1.922. Blok perancangan ini meliputi keseluruhan kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) yang terletak di bahagian selatan Daerah Sepang. perindustrian ‘aeronatical’ dan kawasan rekreasi. 2.844.844 hektar. Secara umumnya BP1 ini lebih tertumpu pada aktiviti berkaitan aktiviti Lapangan Terbang yang mana ia merupakan pintu masuk utama ke negara ini. Infrastruktur & Utiliti 4. Walaubagaimanapun.85 81.121. Jadual 1 : Gunatanah Semasa KLIA GUNATANAH 1. Sungai/Badan Air/Lombong Jumlah Keseluruhan Catatan : * Termasuk Luas KLIA -7.08 7. Contohnya. Kawasan KLIA diletakkan di Blok Perancangan 1 (BP1) yang merangkumi kawasan seluas 9. Perdagangan 2.

4046^JLbk Plot 21 ha^J(1.4046 ek) ^JLbk 0.33 7.2 BPK 1. BARU KG. LABU LANJUT KG.4 1.Pengangkutan SG.86 81. SALAK KG. MELUT ASLI SG.4046 ha^J(1.CINCHANG KG. BARU KG. KERAJAAN PEJ. GICHING KG. BLANKAN BLANKAN SG.4046 ha^J(1.64 0.BANDAR ILMU BANDAR ILMU BANDAR ILMU BANDAR ILMU BANDAR ILMU BANDAR ILMU BANDAR ILMU BANDAR ILMU lle llet t llet EEEkkk le le le tisEEE ntistisEE nE ee tistis nntis RRRe tis ee tistis nnn RRRe n ee n RRRe UniKL (MIAT) UniKL (MIAT) UniKL (MIAT) UniKL (MIAT) UniKL (MIAT) UniKL (MIAT) UniKL (MIAT) UniKL (MIAT) U U U U U U U U U U U RIZAB RIZAB RIZAB RIZAB RIZAB ORANG ASLI ORANG ASLI ORANG ASLI ORANG ASLI ORANG ASLI ORANG ASLI SAKAI SAKAI SAKAI PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT SERENTI SERENTI SERENTI SERENTI SERENTI RIZAB RIZAB RIZAB RIZAB RIZAB ORANG ASLI ORANG ASLI ORANG ASLI ORANG ASLI ORANG ASLI ORANG ASLI BKT TAMPOI BKT TAMPOI BKT TAMPOI BKT TAMPOI BKT TAMPOI LE LE L LEB L B LEB BUH BU H BUH UH H RA HRA RA RA Y AY AYA YA A A A A DAERAH PETALING DAERAH PETALING DAERAH PETALING DAERAH PETALING DAERAH PETALING DAERAH PETALING  DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH HULU LANGAT HULU LANGAT HULU HULU LANGAT  BPK 1.CINCHANG KG. RAWANG LADANG SG.0 ek) 0. KERAJAAN 3362 3362 3362 TMN PERINDUSTRIAN TMN PERINDUSTRIAN TMN PERINDUSTRIAN TMN PERINDUSTRIAN 3362 3362 3362 3362 3362 3362 TMN PERINDUSTRIAN TMN PERINDUSTRIAN TMN PERINDUSTRIAN TMN PERINDUSTRIAN TANJUNG TANJUNG TANJUNG TANJUNG TANJUNG TANJUNG TANJUNG TANJUNG B 20 B 20 B 20 B 20 B 20 B 20 IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST IPPD BBST KG.4046 ha^J(1.44 7.0 ek) Plot 5 ek) Plot ^JLbk ha^J(1. .4 8 8 488 48 BB48 B48 48 B4 BB48 BB4 B4 KOTA WARISAN KOTA WARISAN KOTA WARISAN KOTA WARISAN KOTA WARISAN KOTA WARISAN KOTA WARISAN KOTA WARISAN Sg SSg SSg Sg g Sg. RHU LADANG TG. GICHING KG. MELUT ASLI SG.0 ek) 23 ^JLbk Plot ^JLbk ^JLbk Plot 10^JLbk^JLbk^JLbk 0.2 BPK 1.4046 ha^J(1.65 12.88 4.3 1.08 11.4 BPK 1. GICHING KG. GICHING KG. SALAK KG.0 Plot 1 ^JLbk 0.558. SALAK KG.0 ek) ha^J(1. LABU LANJUT KG.4046 ha^J(1. KERAJAAN PEJ.1 PLAZA PLAZA PLAZA PLAZA PLAZA TOL KLIA TOL KLIA TOL KLIA TOL KLIA TOL KLIA TOL KLIA t aattt tt at gggtat ggaa nnnaaa nnng aaaggg nnn LLaaa .0 Plot 9^JLbk 0. KERAJAAN PEJ. Sg. MELUT TAMAN DAHLIA TAMAN DAHLIA TAMAN DAHLIA TAMAN DAHLIA TAMAN DAHLIA TAMAN DAHLIA TAMAN DAHLIA TAMAN DAHLIA TAMAN DAHLIA TAMAN MAWAR DAERAH TAMAN MAWAR DAERAH TAMAN MAWAR DAERAH TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR LANGAT LANGAT LANGAT FASA 2KUALATAMAN MAWAR TAMAN MAWAR LANGAT LANGAT LANGAT FASA 2KUALATAMAN MAWAR FASA 2KUALATAMAN MAWAR FASA 2KUALATAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR FASA 2KUALATAMAN MAWAR FASA 2 FASA 22KUALATAMANMAWAR FASA 2 FASA PERDANA PERDANA PERDANA PERDANA PERDANA PERDANA PERDANA PERDANA PERDANA DAERAH DAERAH DAERAH BP1 BP1 BP1 BP1 BP1 BP1 TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA TAMAN SEROJA NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI SEMBILAN SEMBILAN SEMBILAN SEMBILAN SEMBILAN SEMBILAN BP2 BP2 BP2 BP2 BP2 TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR TAMAN MAWAR FASA 111 FASA 11 FASA 11 FASA FASA FASA FASA FASA 11 FASA 11 FASA 11 FASA FASA FASA FASA 1 FASA 111 FASA 11 FASA 11 FASA FASA FASA FASA FASA 111 FASA 11 FASA 1 FASA FASA FASA BPK 1. BLANKAN Rizab Jalan/Lebuh Raya Lapangan Terbang Antarabangsa (KLIA) Litar Sepang Jumlah Kecil Lain-Lain Sungai/Badan Air/Rezab Parit Jumlah Kecil 140. SSg.0 ek) Plot 27 Plot 28 ^JLbk 0...81 KG. KERAJAAN PEJ. JELUTONG KG. KERAJAAN PEJ.41 1.24 0. aaa LLLaab abb LLLaab abbbuu bbuuu u uuu BP8 BP8 BP8 BP8 BP8 BP8 Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran Perbandaran NEGERI SEMBILA P E L A N L O K A S II PELAN LOKAS GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH Distribution Centre Distribution Centre Distribution Centre Distribution Centre Distribution Centre Distribution Centre Distribution Centre Distribution Centre Distribution Centre RRe Re Ren RRen en Renti RRenti enti ennsss ntitisEE tititi E tisssEE ss EEle Ele lek le Elekk letrtr lekkktr letrtr lekkktr ikik ik trik trtrik ik ikik ik TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN IXORA IXORA IXORA IXORA IXORA IXORA IXORA IXORA IXORA BANDAR BARU BANDAR BARU P E L A N K U N C II PELAN KUNC SALAK TINGGI SALAK TINGGI TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN ANGGERIK ANGGERIK ANGGERIK ANGGERIK ANGGERIK ANGGERIK ANGGERIK ANGGERIK ANGGERIK ERAH A LANGAT BPK BPK 1. SALAK KG. LABU LANJUT KG.4046 ek) Plot 29^JLbk 0.3 BP3 BP3 BP3 BP3 BP3 HUBUN HUBUN HUBUN HUBUNG HUBUN G UNGAN AN G AN GAN AN ik trikik trik ktrtrik trik trikik trik le kkktr lelekktr Elekkk lele Ele s EEle Ele tiss EE titissEE ntitis nss e ntititis e nnti RRen Renn e Re RRen RRe Re TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH N N TAN LATAN LATAN TA N TA S LATA A SELA SE LA SE RA SELA TARA S UTAR A UTARA UTA RA TA UTAR BP5 BP5 BP5 BP5 BP5 BP5 TAMAN KENANGA TAMAN KENANGA TAMAN KENANGA TAMAN KENANGA TAMAN KENANGA BP6 BP6 BP6 BP6 BP6 BP6 BP4 BP4 BP4 BP4 BP4 BP4 BP7 BP7 BP7 BP7 BP7 DESA VISTA DESA VISTA DESA VISTA DESA VISTA DESA VISTA DESA VISTA DESA VISTA DESA VISTA DESA VISTA ESTATE ESTATE ESTATE ESTATE AMPAR TENANG AMPAR TENANG AMPAR TENANG AMPAR TENANG AMPAR TENANG AMPAR TENANG AMPAR TENANG AMPAR TENANG Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik BPK 1. SALAK KG.0 ek) ^JLbk 0.4046 ha^J(1.43 1.55 0. RAWANG LADANG LADANG LADANG LADANG LADANG LADANG PENGKALAN PENGKALAN PENGKALAN PENGKALAN PENGKALAN MANGGIS MANGGIS MANGGIS MANGGIS MANGGIS MANGGIS kk rii triik ttrrrikk kk ekt ekktt Ele Ellle Ee E El is iss ni i ntttiss n ntt en Re Re Re Re Re RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU AYER HITAM AYER HITAM AYER HITAM AYER HITAM AYER HITAM AYER HITAM LADANG TG.0 ek) Plot 0.4046 ^JLbkPlot 220.4046 ha^J(1. LABU LANJUT KG. LABU LANJUT KG. GICHING KG. LABU LANJUT KG.4046 ha^J(1.95 1.63 KAMPONG ULU CHUHOH KAMPONG ULU CHUHOH KAMPONG ULU CHUHOH KAMPONG ULU CHUHOH KAMPONG ULU CHUHOH KAMPONG ULU CHUHOH LADANG SUNGAI LADANG SUNGAI LADANG SUNGAI LADANG SUNGAI LADANG SUNGAI LINAU LINAU LINAU LINAU LINAU LINAU Tanah Lapang dan Rekreasi Kawasan Hijau/Rekreasi Padang Golf Jumlah Kecil 1.0ha^J(1.04 0. GICHING KG. GICHING KG.3 BPK 1. BARU KG.48 LADANG SG. MELUT ASLI SG. g .0Plot 6^JLbkek) ek) ek) ek) PEKAN PEKAN SEPANG SEPANG KG. KERAJAAN PEJ.4046 ek) Plot 24^JLbk25^JLbk 26 ^JLbk 0.4046 ha^J(1. JELUTONG KG. RAWANG LADANG SG.4046 0.1 LCCT KLIA LCCT KLIA PETUNJUK: GUNA TANAH Perdagangan Perniagaan Pembangunan Bercampur Jumlah Kecil Kemudahan Masyarakat Ca C Ca Cad C d da dan dan ng nga nga an an an Le Le Le eb ebu bu uh uh uhrr ray rray ay ya ya aP Pa Pa LUAS (HEK) Pa Pa % anttt ntta na a aiiiB aii B i B Ba Ba arr a ara a att 3.CINCHANG KG.13 0.2 .4046 ha^J(1.4046ek) Plot ^JLbk 0. RAWANG LADANG SG.65 385. S Sggg S S S Sg g RIZAB ORANG RIZAB ORANG RIZAB ORANG RIZAB ORANG RIZAB ORANG RIZAB ORANG ASLI SG.0 ek) Plot 0. PELEK SG.CINCHANG KG.0ha^J(1.52 7.07 0.2 BPK 1. RHU LADANG TG. BLANKAN SG.97 23. RHU LADANG LADANG TG. Sggg. JELUTONG KG.2 BPK 1.0 ek) 0.2 1. LABU LANJUT KG. RHU JUMLAH KELUASAN BP1 TG.LLaaa L LLL S. L . g . RHU 9.3 BPK 1.83 Plot 30 ^JLbk 0. RAWANG LADANG SG.LLL .78 LADANG FERMANAGH LADANG FERMANAGH LADANG FERMANAGH LADANG FERMANAGH LADANG FERMANAGH LADANG FERMANAGH 240.1 1.4 LADANG SEPANG LADANG SEPANG LADANG SEPANG LADANG SEPANG LADANG SEPANG LADANG SEPANG TAMAN DESA TAMAN DESA TAMAN DESA TAMAN DESA TAMAN DESA TAMAN DESA INDAH INDAH INDAH SEPANG SEPANG SEPANG SEPANG SEPANG SEPANG ARGO−TEK PARK ARGO−TEK PARK ARGO−TEK PARK ARGO−TEK PARK ARGO−TEK PARK Re RRe Ren RRnn ee Ren RRetititi enn entitisss ns EE ntitissE ti tissE s EEle Elele EElekk leletrtr kkktr lektrtr lelektr k trtrik k trik ik ikik ikik ik ik Kemudahan Keagamaan Perkhidmatan Keselamatan dan Kecemasan Kegunaan Kerajaan Jumlah Kecil Infrastruktur dan Utiliti Bekalan Gas Bekalan Elektrik Pembentungan Bekalan Air Jumlah Kecil 11.4 BPK 1. BARU SRI SEPANG SRI SEPANG SRI SEPANG SRI SEPANG SRI SEPANG SRI SEPANG TMN MURNI TMN MURNI TMN MURNI SEPANG SEPANG SEPANG SEPANG SEPANG SEPANG INDUSTRIAL PARK INDUSTRIAL PARK INDUSTRIAL PARK INDUSTRIAL PARK INDUSTRIAL PARK 0.0 ha^J(1.00 100.3 BPK 1.0 ek) 7 0. KERAJAAN PEJ. BARU KG.0 Plot 8 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.CINCHANG KG. PELEK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG RANCANGAN K A W A S A N K H A S RAJAH 3 U Rentis Ren tis Ren en en Rentis Rentis Rentis entisE tis E tis EEle tisEE lekk EEletrtr Elektr lektrtrik lek ik lektrtrik lektrik lek ik k ik trik ik ik  1.20 attt a 79.. GICHING KG.25 76.34 2.5 0 Kilometer 3 CADANGAN GUNATANAH KLIA JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR K L I A Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik Rentis Elektrik LAPANGAN TERBANG LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KUALA LUMPUR ANTARABANGSA KUALA LUMPUR (KLIA) (KLIA) BPK BPK 1.261.97 162.922.4046 ha^J(1.0 ek) Plot 12 0. LABU LANJUT KG.00 KG.01 11. SALAK TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI PEKAN PEKAN SALAK SALAK Ree RRe RRen Reen Reenti RRenti nti ntitis ntisEE nntisE tis s s tissEle s EEle le k Elektrtr EElektr le kk le k lelektrik kik ktrtrik trtrik ik trik ik ik ik Desa Merpati Desa Merpati Desa Merpati Desa Merpati Desa Merpati Desa Merpati KG..3 BPK 1.098. RAWANG LADANG SG.4046 ha^J(1.CINCHANG BUTE ESTATE BUTE ESTATE BUTE ESTATE BUTE ESTATE BUTE ESTATE BUTE ESTATE LITAR LUMBA LITAR LUMBA LITAR LUMBA LITAR LUMBA LITAR LUMBA LITAR LUMBA 1 FORMULA 1 FORMULA 1 FORMULA 1 1 1 1 11 11 1 1 11 BPK BPK 1.53 52. BARU KG.62 80.11 306. KERAJAAN PEJ. BUKIT BANGKONG KG.4046 ^JLbk ha^J(1. SALAK KG..2 BPK 1. SALAK KG.92 BPK BPK 1. BLANKAN SG.0 ek) ^JLbk^JLbk 0.40460.85 0.0 ek) 16 ^JLbk 0.3 TMN TMN TMN TMN TMN TMN TMN TMN TMN TMN TMN TMN BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA BUNGA RAYA RAYA RAYA RAYA RAYA RAYA RAYA RAYA RAYA RAYA RAYA RAYA IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN IKTBN BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial BBST Industrial Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park Park TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN CEMPAKA CEMPAKA CEMPAKA CEMPAKA CEMPAKA CEMPAKA CEMPAKA CEMPAKA CEMPAKA KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS KOMPLEKS PEJ.4046 ha^J(1.4046 ha^J(1.0 ^JLbkek) 150.11 1.12 0. MELUT ASLI SG. BUKIT BANGKONG KG.0 Plot 2Plot 3Plot 4 ^JLbk 0.4 BPK 1.17 62.12 0. JELUTONG INDAH INDAH INDAH INDAH INDAH INDAH LANKAN LANKAN LANKAN LANKAN LANKAN LANKAN Laluan ERL Sempadan Blok Perancangan Kecil N N TUAN TU AN Sempadan Blok Perancangan TUAN KUTUAN RSEKUTU RSEKUTU PERSE KU PERSEKU PERSE KU RSE JALAN PE JALAN PE JALAN PE JALA JALA JALA N TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TAMAN TELUK MERBAU TELUK MERBAU TELUK MERBAU TELUK MERBAU TELUK MERBAU KOLEJ KOLEJ KOLEJ KOLEJ KOLEJ KOLEJ SWASTA SWASTA SWASTA SWASTARR SWASTAR SWASTA PEKAN PEKAN SG.4 BPK 1.4046 ha^J(1.41 140.4046 ha^J(1.844.0 ek) Plot 11 0..4046 ha^J(1.4046 ha^J(1. KERAJAAN PEJ. JELUTONG KG.0 Plot Plot 0.49 KAMPUNG ULU TERIS KAMPUNG ULU TERIS KAMPUNG ULU TERIS KAMPUNG ULU TERIS KAMPUNG ULU TERIS 12. KERAJAAN PEJ.0ha^J(1.0 ek) ^JLbk 0.4 BPK 1. RHU LADANG TG..0 ek) Plot 13 ek) 14 0.43 123.16 1. BUKIT BANGKONG RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU SEPANG KECHIL SEPANG KECHIL SEPANG KECHIL SEPANG KECHIL SEPANG KECHIL RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU RIZAB MELAYU SEPANG KECHIL SEPANG KECHIL SEPANG KECHIL SEPANG KECHIL SEPANG KECHIL LADANG SONIA LADANG SONIA LADANG SONIA LADANG SONIA LADANG SONIA SG.0 ek) ek) Plot 17Plot 18Plot 190.2 BPK 1.0 0.4046Plot 20 ha^J(1.1 BPK BPK 1.0 ek) ^JLbk ha^J(1.3 BPK 1.81 3.4046 ha^J(1. KERAJAAN PEJ.1 BPK 1.

Cadangan ‘Dedicated Highway’ juga akan berfungsi sebagai lebuh raya penghubung utama ke KLIA di mana ia akan bertemu dengan ‘KLIA Expressway’ di bahagian utara KLIA dan membentuk Jalan Perimeter Barat sebagai jalan masuk ke Bangunan Terminal Utama KLIA. 11 . Lebuhraya sedia ada iaitu KLIA Ekpressway merupakan lebuh raya penghubung utama bagi kenderaan masuk ke dalam kawasan KLIA.2 Sistem Perhubungan Kawasan Kajian pada amnya mempunyai tahap aksessibiliti yang baik dan boleh dihubungi dengan jalanraya melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Lebuh Raya Lembah Klang Selatan (SKVE) dan Putra Link. Manakala jalanraya kuarters KLIA pula merupakan jalan raya raua 2 lorong berkembar bersebelahan dengan litar Formula Satu dan menghubungkan Jalan Raya Negeri B48 di sebelah timur KLIA dengan Jalan Perimeter Timur. Jalan raya utama lain yang merupakan jalan masuk sedia ada ke BP1 ini adalah Jalan Raya Negeri B20 yang merupakan jalan raya 2 lorong berkembar yang dihubungkan ke Jalan Perimeter Utara di bahagian utara KLIA melalui Jalan E1.2. 2. Di samping itu.2. taman rekreasi awam ini juga menerapkan konsep ‘Barrier Free’ di mana ia juga boleh digunakan dengan mudah oleh Orang Kurang Upaya (OKU).2. tempat permainan kanak-kanak dan tempat letak kenderaan. Kawasan cadangan taman rekreasi awam ini meliputi kawasan seluas 859. Pembangunan kawasan rekreasi ini akan menyokong keperluan kemudahan rekreasi seluruh kawasan rancangan tempatan dan dasar pembangunan Rancangan Struktur Negeri Selangor yang menjurus kepada pembangunan pelancongan rekreasi dan sukan bagi kawasan KLIA.31 hektar. Lebuh raya Lingkaran Tengah (ELITE). Rizab sedia ada ‘KLIA Expressway’ dan ‘Western Access Road’ ini adalah 100m dengan 4 lorong berkembar.3 Kawasan Hijau dan Pembangunan Rekreasi Bagi menyokong pembangunan lapangan terbang yang menerapkan konsep “Airport City in the Forest’ taman rekreasi awam dicadangkan. Terdapat beberapa bentuk kemudahan akan disediakan antaranya seperti tandas awam. ruang pejalan kaki.

2. 2. aktiviti-aktiviti rekreasi pasif yang menggunakan sumber semula jadi tapak adalah digalakkan. Taman Awam (Linear Park) Taman ini terletak di BPK 1.2) yang menjadi salah satu aktiviti sokongan kepada kawasan litar formula satu tersebut sejajar dengan objektif mewujudkan kawasan pelancongan sukan dan rekreasi. Kawasan landasan. Aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian dengan cadangan pemuliharaan adalah kawasan retensi bagi mengawal banjir bagi pembangunan masa hadapan KLIA. 2. Kawasan Pemeliharaan Ekologi Semula Jadi Dan Pengekalan Kawasan ini akan dikekalkan bagi tujuan pemeliharaan ekologi semula jadi pemandangan keadaan semasa tapak merupakan paya gambut.2. 12 . Kawasan ini adalah seluas 2. 3. Kawasan Rekreasi Sukan Aktif Kawasan ini terletak bersebelahan dengan kawasan litar formula satu (BPK1. Kawasan ini juga berfungsi sebagai kawasan takungan air kepada KLIA.Terdapat 3 zon kawasan rekreasi di zon rekreasi yang telah dikenalpasti iaitu : 1. Ianya bertujuan untuk kegunaan masyarakat tempatan dan ketika musim haji. 3. Aktiviti lain yang dibenarkan adalah “biotech Research” yang akan menjadikan tapak kawasan kajian dan penyelidikan ekologi. Kawasan kemudahan sokongan berkaitan aktiviti lapangan terbang (Nonpublic facilities). 4.338.65 hektar. Di samping itu juga. Kawasan terminal pusat Kawasan “Apron” dan bangunan satelit.4 Pengangkutan (KLIA) Kawasan ini khusus diperuntukkan sebagai kawasan operasi KLIA yang menempatkan : 1.3 berhampiran kompleks Tabung Haji dan Masjid sediada.

Kawasan Restricted Navigational Area. 6. Untuk itu pembangunan KLIA perlu mengekalkan kawasan-kawasan yang mempunyai keadaan ekologi semulakjadi serta kawasan-kawasan hijau yang akan berfungsi dalam mengawal kesan pencemaran udara dan bunyi bising . Keperluan kepada aspek pengekalan dan mempertingkatkan mutu alam persekitaran yang selaras dengan falsafah Doktrin perancangan Sejagat yang di antaranya dapat menjamin keharmonian hubungan antar manusia dengan alam sekitar. Manakala Cyberjaya di samping Putrajaya merupakan zon transit utama. strategi yang digunapakai adalah ‘Strategi Pembangunan Berorientasikan Transit’. Kawasan kolam imbangan (Balancing Pond). Strategi Pembangunan Berorientasikan Transit dan Strategi Pembangunan Zon Ekonomi Mandiri. Bagi kawasan KLIA.5. adalah amat wajar KLIA dirancang pembangunan bagi merealisasikan wawasan Rancangan Tempatan Daerah Sepang.1 Pembangunan yang dapat memenuhi 6 prinsip perancangan iaitu: 1. 8. 2.3 RKK KLIA Dalam Konteks RTD Sepang Wawasan Pembangunan Rancangan Tempatan Daerah Sepang adalah menjadikan kawasan Sepang sebagai ‘Hub Koridor Raya Multimedia Yang Membangun Dengan Mampan dan Sejahtera’. Kawasan kemudahan sokongan (terdiri dari kemudahan awam dan kemudahan bukan awam). 13 .4 Kriteria Utama Pembangunan Kawasan Rancangan Kawasan Khas KLIA Kriteria bagi pembangunan KLIA yang telah ditetapkan oleh Jemaah Menteri seperti dalam Laporan KLIA Master Plan 1992 adalah: 2. 2. dan Kawasan kemudahan sokongan (Kawasan penyimpanan dan transit kargokargo). Rancangan Tempatan Daerah Sepang telah menerimapakai strategi pembangunan ‘multi-focus’ atau strategi pembangunan tumpuan pelbagai yang dibentuk berasaskan gabungan pelbagai strategi iaitu Strategi Pembangunan Pelbagai (Nuclei). KLIA dikenalpasti sebagai Transit Antarabangsa selain KL Sentral dan Perlabuhan Klang. Oleh itu. 7.4.

4.2 Perancangan dan komponen-komponen perancangan sesebuah lapangan terbang tidak boleh bercanggah dengan fungsi utamanya sebagai lapangan terbang. 5.3 Pembangunan yang selaras dengan dasar dan strategi pembangunan Majlis Perbandaran Sepang dan pembangunan yang boleh disesuaikan untuk keperluan dalam jangka panjang (15 tahun akan datang). 2.2. 2. 2. Keperluan perancangan KLIA sebagai ‘Transportation Hub’ . 6.4.4.7 Kompromi diantara keperluan KLIA sebagai hub yang berdaya saing (competitive) dengan keperluan untuk mengelakkan percanggahan gunatanah dan impaknya terhadap kawasan lapangan terbang.4 Pembangunan yang mengambilkira keperluan-keperluan perancangan yang telah digariskan dalam KLIA Master Plan 1992. Fungsi KLIA sebagai lapangan terbang tanpa ‘deviation’ perancangan gunatanah yang ketara .6 Pembangunan yang mengambilkira perubahan-perubahan fizikal yang telah dan sedang dilaksanakan dalam dan sekitar KLIA. Keperluan kepada aspek-aspek teknikal dan keselamatan khususnya yang berkaitan dengan ketinggian. Keperluan kepada pewujudan sebuah lapangan terbang antarabangsa yang serba lengkap dan ‘futuristik’ serta berfungsi sebagai pintu masuk utama ke negara ini . dan 2. 4.4.4. Keperluan kepada kawasan ‘green lung’ bagi kawasan Koridor Raya Multimedia dan sekitarnya. Perancangan dan pembangunan KLIA seperti yang telah dilaksanakan dan pembangunan masa hadapan kawasan yang masih belum dibangunkan adalah berlandaskan ciri-ciri utama konsep pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam perancangan awal iaitu:- 14 . susunan dan jenis bangunan .4. 2. 2. 3.5 Pembangunan yang dapat memenuhi garispanduan perancangan fizikal Koridor Raya Multimedia dan garispanduan alam sekitar Koridor Raya Multimedia yang berhasrat untuk mencapai ‘world-class environment’.

Keperluan kepada suatu kawasan hijau semulajadi yang akan berfungsi sebagai imbangan untuk kawalan banjir di samping untuk kegunaan rekreasi. hotel. Pewujudan aktiviti-aktiviti sokongan yang akan memperlengkapkan lagi imej KLIA sebagai ‘Transportation Hub’ serta juga pintu masuk utama ke negara ini iaitu:- a. kawasan penyenggaraan pesawat dan lainlain kemudahan yang mempunyai kaitan langsung denganya. Litar lumba Formula Satu (5. katering. kompleks kargo. b. 2. terletak bersebelahan dengan landasan 3 dan 4 sesuai dijadikan kawasan pemeliharaan ekologi semulajadi. Kawasan larangan kepada orang awam (area with no or restricted public acces) meliputi kawasan landasan terbang. bangunan satelit dan kawasan apron . Sistem sirkulasi dalam yang diwujudkan adalah tidak membenarkan laluan terus (through traffic) dari kawasan luar dan sekitar KLIA.000 penonton. 4. kompleks-kompleks kargo. dan b. yang diintegrasikan dengan lima (5) landasan terbang. Kawasan untuk orang awam (unrestricted public acces) meliputi kawasan terminal utama. Kawasan perniagaan dan perkhidmatan serta zon perdangangan bebas sebagai salah satu elemen tarikan pelacongan c. 3. Kawasan terminal utama dan kawasan satelit merupakan kawasan pusat(nadi) keseluruhan pembangunan KLIA.1. tempat letak kereta dan kawasan perniagaan. 6. Kawasan sebelah barat yang merupakan kawasan paya. 15 . Keseluruhan kawasan di atas tertakluk kepada keperluan-keperluan keselamatan dan ianya dikategorikan kepada dua kawasan (zon):- a.6km) yang dapat menampung 150. Konsep perancangan ‘Forest in the Airport’ dapat dilaksanakan melalui elemenelemen landskap dalam bentuk ‘hutan buatan’ di setiap ruang dan ‘nodes’ yang diwujudkan berpandukan kepada rekabentuk dan susunatur banguan yang sesuai 5.

Beberapa aktiviti Industri dan perdagangan ‘low manning’ dengan jumlah pekerja maksima 50 orang sehektar turut dicadangkan. 2.2.5. perhutanan dan perhutanan tani (Agroforestry). Pembangunan dikawal di dalam aspek zon guna tanah. Beberapa aktiviti Industri ‘low manning’ dengan jumlah pekerja maksima 6 orang sehektar turut dicadangkan. cadangan zon di atas dijangkakan mengalami perubahan berdasarkan Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang Kebangsaan (National Airport Master Plan – NAMP) yang disediakan oleh MAHB dengan kerjasama NACO dan KLIA Consultant pada Disember 2008 yang mana telah mencadangkan beberapa perubahan terhadap bilangan dan orientasi landasan KLIA di masa akan datang yang hanya mempunyai empat (4) sistem landasan sahaja. Kawasan petempatan akan dikekalkan dengan syarat langkah-langkah tebatan yang boleh mengurangkan impak bunyi bising kepada penduduk tempatan disediakan di setiap bangunan yang terlibat.5 Cadangan utama berdasarkan Kajian Penilaian Impak Sosial Daripada Projek Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) 2. 2. Guna tanah utama yang dibenarkan ialah perumahan yang mempunyai densiti 12 unit seekar.5.2 Cadangan Pembangunan Di Zon Bunyi Bising 57dba 1. aktiviti guna tanah dan densiti pembangunan. Manakala landasan yang ke-3 dan ke-4 untuk masa akan datang akan dialihkan dan cadangan baru orientasi landasan tersebut (landasan ke-4) telah menyebabkan Daerah Kuala Langat telah menerima kesan secara langsung berbanding Daerah Sepang. Walaubagaimanapun. kemudahan masyarakat dan kawasan rekreasi. Sila rujuk Pelan Kontor Bunyi Bising dan Pelan Zon Risiko seperti di Lampiran 1 dan Lampiran 2 16 . perdagangan. 2. tanah perkuburan pelbagai agama serta utiliti dan pengangkutan. 3. pertanian. Guna tanah utama yang dibenarkan ialah pertanian. 3.1 Cadangan Pembangunan Di Zon Risiko Fataliti 1.

Merancang dan memperbaiki sistem jalanraya. pengangkutan awam. pembentungan dan sistem telekomunikasi kawasan kajian ke arah perkhidmatan dan liputan yang lebih berkesan. Merancang dan memperbaiki sistem bekalan infrastruktur. 4.1 Rancangan Pembangunan 1. rangkaian jalan kaki. 4. 17 . dan 6. landskap dan taman-taman rekreasi . Mewujudkan dan menampilkan KLIA sebagai lapangan terbang antarabangsa yang unggul dan berteknologi tinggi dan futuristik yang melambangkan imej Malaysia yang maju. KLIA sebagai saluran untuk membawa dan memperkenalkan Malaysia ke luar negara melalui budaya dan kebolehannya. Menentukan imej dan reka bentuk pembangunan KLIA . 2. Menyediakan pelan ‘zoning’ dan kawalan pembangunan bagi kawasan KLIA dan sekitar . menyeluruh dan bersepadu.0 SKOP DAN BIDANG KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS 4. 5. Menyediakan rancangan pembangunan secara keseluruhan kawasan KLIA dengan mengambilkira kesan sosial dan alam sekitar.1. 2.0 OBJEKTIF RANCANGAN KAWASAN KHAS KLIA 3. Merancang pembangunan kawasan-kawasan hijau. dengan mengekalkan aspek-aspek alam persekitaran. juga sebagai pemangkin untuk pembangunan ekonomi dan pelancongan negara dan akan menjadi salah satu pemangkin kepada pembangunan Koridor Raya Multimedia. utiliti. 3.3.1 Objektif Berlandaskan konsep pembangunan ‘Airport in the Forest’ dan ‘Forest in the Airport’ objektif pembangunan BP1-KLIA adalah:1.1 Skop Kajian 4. keselamatan awam dan kecekapan. tempat letak kereta serta sistem pengurusan lalu lintas .

Bekalan Elektrik.3 Pembangunan Pangkalan Data dan GIS Penyediaan pelan menggunakan aplikasi GIS (GIS as a tool) 4. Saliran. 4. 7. dan Penilaian Impak Sosial (SIA) .4. Sistem Pembentungan. 3. 6. Pelan Pengurusan Alam Sekitar (EMP). 5. 10. 4. Sistem Maklumat Geografi (GIS) . 9. Utiliti Perbandaran . Bekalan Gas. Pengangkutan dan Lalulintas .1.2 Rancangan Pelaksanaan 1. Gunatanah dan Pelan Susunatur (Integrasi Kemudahan Masyarakat) . Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA). 8. Teknologi Hijau (Green Technology) .1.3 Bidang Kajian Secara amnya. Mencadangkan Pelan Pelaksanaan pembangunan kawasan KLIA 2. Perancangan Bandar Lapangan Terbang (Airport Cities) dan Rekabentuk Bandar . Bekalan Air. Fizikal. Perancangan Lapangan Terbang (Airport Planning) .2 Matlamat Kajian Matlamat kajian ini adalah untuk ‘Menyediakan Satu Pelan Induk Gunatanah yang Bersepadu Dan Mampan’ di kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA). 2. Merangka dan melaksanakan program penglibatan awam dan pihak berkepentingan di sepanjang pelaksanaan kajian. kajian ini akan meliputi bidang-bidang seperti berikut : 1. Strategi Dan Perlaksanaan Projek 18 . Kemudahan Rekreasi dan Lanskap . 4.

Skop Kajian 1. teknologi maklumat serta pengurusan ‘energy’.4. 6. zon perlindungan ‘runways’ dan seterusnya mencadangkan strategi dan mitigasi yang berkaitan . Penetapan zon-zon ekonomik seperti zon perdagangan dan perindustrian yang berasaskan ‘aeronautical’ dalam pelan susunatur pembangunan. 4. 2. had ketinggian bangunan.4 Objektif dan Skop Kajian satu Pelan Tindakan Gunatanah yang komprehensif bagi kawasan KLIA yang meliputi kawasan seluas 9.1 Perancangan Bandar Lapangan Terbang (Airport Cities) dan Rekabentuk Bandar Objektif 1. Prosedur perancangan seperti prosedur Kebenaran Merancang dan prosedur pengambilan balik tanah. Penyediaan kemudahan infrastuktur dan utiliti. 3. Mewujudkan pembangunan berlandaskan konsep pembangunan ‘Airport In The Forest’ dan ‘Forest In The Airport’. beberapa objektif dan skop kajian telah dikenalpasti mengikut bidang masing-masing antaranya : 4. Peta Cadangan Pelan Kawasan Khas KLIA yang diperkukuhkan dengan pelan subjek. 7. 2. Kawalan pembangunan melalui polisi Rancangan Tempatan Daerah dan ‘zoning regulations’.884 hektar dan Untuk mecapai matlamat yang telah digariskan di atas. Mengeluarkan panduan dan ciri-ciri rupa bentuk bangunan dan elemen kejur 3.4. 5. Mengenalpasti isu-isu sekitar lapangan terbang seperti impak bunyi bising kepada aktiviti manusia. sumberjaya sediada. Garis panduan pembentukan imej bandar dan rekabentuk bandar serta `design codes’ bangunan. pelan sisipan dan model 3D bangunan yang berkaitan. Memperlihatkan Inovasi dari segi penggunaan tanah yang optima bagi memastikan ‘carrying capacity ‘ tanah tersebut tercapai. 19 .

Menilai tahap ‘carrying capacity’ tanah yang di rancang . 10. 2.4.4. Memulihkan kawasan yang telah di usik. 11. 12. 4. kawasan tepu bina dan tekanan pembangunan yang memberi implikasi kepada gunatanah masa hadapan . 13. 4. kecerunan. malahan ekonomik yang akan memandu pembangunan bandar ini. Mengkaji aspek-aspek seperti jenis tanah. 3. Skop Kajian 1. Mengenalpasti lokasi kemudahan awam yang boleh disepadukan mengikut kesesuaian jenis dan aktiviti pembangunan . Membentuk sistem penggunaan tanah yang bukan sahaja efisyen. Menjalankan kerja-kerja pengumpulan data iaitu data primer dan data sekunder melalui kajiselidik dan data sekunder daripada jabatan berkaitan . dan 8. Menentukan keperluan tanah bagi komponen pembangunan bandar mengikut unjuran penduduk yang terpilih .2 Fizikal. tanah kerajaan. 20 . Gunatanah dan Pelan Susunatur (Integrasi Kemudahan Awam) Objektif 1. saliran. 7. Mengenalpasti satu ‘network’ yang berhubungkait dengan sistem semulajadi dalam dan luar tapak kajian. tadahan air. Penyediaan pelan mesti mengikut ‘folder’ dan metadata JPBD Menyemak dan menilai dasar dan polisi Rancangan Tempatan yang berkaitan . 9. Mengekal dan memelihara alam semulajadi seperti ‘terrain’. Menggalakkan pembangunan pada kawasan yang mempunyai kemudahan infrastruktur sedia ada. tanah syarikat dan sebagainya . saliran dan tumbuhan dalam kawasan taman dan juga lingkaran hijau. hutan dan badan air bagi mengenalpasti struktur fizikal kawasan kajian . Mengenalpasti status hakmilik tanah samada hak milik persendirian. 2. Penyediaan pelan dan kawalan pembangunan . zon risiko fataliti 1E05 dan zon bunyi bising 57dBA . Mengagihkan tanah yang bersesuaian dengan keadaan tanah dan konsep pembangunan mampan. 6. 5. 3. Mengenalpasti kawasan berpotensi dan berhalangan termasuklah kawasan sensitif alam sekitar. topografi. Mengkaji gunatanah sediada.

2. 7. 4. 3.3 Kemudahan Rekreasi dan Lanskap Objektif 1. 6. Membuat inventori tempat-tempat baru yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan rekreasi dan lanskap. komponen utama dan sampingan yang dapat menjanakan ekonomi tempatan .4. 3. nilai dan tahap kualiti. Membuat iventori tempat-tempat rekreasi dan lanskap sedia ada di kawasan kajian dari segi lokasi. 5. Menyediakan pelan induk lanskap bagi keseluruhan kawasan KLIA Merangka garis panduan rekreasi dan lanskap. 7. 21 . Penyediaan zon rekreasi dan riadah dijadikan antara komponen utama dalam pembangunan bandar. 6. 10. Penyediaan landskap yang menyokong konsep ‘Airport in the forest’. Menilai aspek asas ekonomi bagi merangka agihan tanah. 4. Skop Kajian 1. mencukupi dan berkualiti sesuai dengan keadaan setempat . Menganalisis maklumat daripada inventori bagi mengenalpasti isu dan masalah rekreasi dan lanskap serta mengemukakan penyelesaian yang sesuai . 2. Menyediakan pelan konsep dan strategi lanskap bagi kawasan kajian. 8.5. Menentukan nilai-nilai lanskap mampan diserapkan semasa perancangan dijalankan terutamanya dalam membentuk pelan induk lanskap dan rekreasi. Merangka corak perancangan kemudahan rekreasi dan lanskap yang menarik. Menyemak dasar-dasar yang berhubungkait dengan sektor lanskap dan rekreasi. Menyediakan garis panduan lanskap dan rekreasi bagi memandu pembangunan secara komprehensif. Penyediaan panduan pembentukan kawasan awam. Meneliti kesediaan tanah yang perlu diambilkira bagi mencapai objektif pembangunan mampan . Unjuran keperluan tanah dapat dibuat dan agihan serta ‘bajet’ tanah dapat diselaraskan. 9. sistem laluan pejalan kaki dan reka bentuk landskap. Merangka satu pelan induk rekreasi dan lanskap bagi kawasan kajian yang akan memberi gambaran menyeluruh konsep lanskap kawasan kajian dan berkonsepkan ‘Airport in the forest’. 4.

Mewujudkan keperluan tempat letak kenderaan yang mencukupi berdasarkan kepada guna tanah yang di tentukan. 4. Mewujudkan sistem rel yang cekap secara integrasi dengan kawasan perniagaan dan perindustrian. Mewujudkan laluan-laluan pejalan kaki yang dapat meningkatkan keselamatan pejalan-pejalan kaki dan keselesaan di samping dapat menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. 4. Pengurusan dan penyediaan tempat letak kenderaan yang menyeluruh. Skop Kajian 1.4. 2. 5. 9. pembaikkan jalan dan peningkatan taraf jalan. Mengkaji dan meramal lalu lintas yang terjana oleh pembangunan dan keperluan-keperluan pengangkutan dan lalu lintas masa hadapan di dalam kawasan kawasan kajian melalui tekanan pembangunan yang dihadapi dan juga melalui ramalan terhadap kapasiti maksimum yang boleh ditampung. hirarki dan iventori jalan dan perkhidmatan pengankutan awam sediada seperti perkhidmatan bas dan teksi di dalam kawasan kajian. 10. 22 . Penyediaan sistem sirkulasi dan connectwin. Penyediaan sistem pengangkutan awam yang berintegrasi . Mengkaji kesan pembangunan-pembangunan di sekitar kawasan kajian. Mewujudkan satu sistem jalanraya yang mematuhi hirarki jalan dan dapat menampung pertambahan kenderaan masa hadapan. Mengenal pasti isu dan masalah pengangkutan dan lalu lintas di dalam kawasan kajian. 3. 8.4. Penyediaan sistem rangkaian jalan (road network). Integrasi keseluruhan sistem rangkaian jalan di kawasan utara dan selatan KLIA 5.4 Pengangkutan dan Lalulintas Objektif 1. 6. Mengkaji rangkaian sistem perhubungan merangkumi jaringan jalan raya sedia ada. Mencadangkan satu sistem pengangkutan bersepadu yang menggalakkan mobiliti dan meningkatkan kemudahsampaian penduduk dengan barangan dan secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam kawasan kajian. Mencadangkan keperluan rangkaian jalan-jalan baru yang mengikuti hierarki jalan raya yang ditetapkan. 7. 3. 2.

12. Menyediakan sistem rangkaian pejalan kaki yang selesa dan selamat. 2. kawasan perumahan dan perdagangan. Pemantauan dan Audit Alam Sekitar (EMA) dan Pelan Kejadian Kecemasan. mengenalpasti kawasan berstatus kawasan sensitif alam sekitar yang terdapat di dalam dan berhampiran kawasan kajian termasuk kawasan zon risiko fataliti 1E05 dan zon bunyi bising 57dBA serta kawasan yang dikategorikan sebagai ‘bird strike’ . 4.5 Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA). Memastikan jangkaan terhadap impak alam sekitar dan jangka hayat ‘life span’ sesuatu pembangunan landasan dapat diukur melalui penyediaan ‘Suplementary study EIA’ memandangkan EIA sediada disediakan pada tahun 1993 . 6. Penyediaan jalan masuk dan tempat letak kereta bagi kemudahan-kemudahan masyarakat. 8.4. Penyediaan rezab dan jalan masuk sistem utiliti . b.11. Memfokus. mencadangkan dan menggariskan tindakan dan maklumat yang perlu untuk penerapan dan penghasilan Garis Panduan Alam Sekitar yang lebih praktikal. 13. Memastikan semua langkah kawalan yang diperlukan semasa pembangunan projek diambilkira bagi keberkesanan Pengurusan Alam Sekitar. Pelan Pengurusan Alam Sekitar (EMP). 5. 3. menentukan pembangunan yang akan diwujudkan tidak akan membawa kesan negatif kepada penduduk / masyarakat setempat serta alam sekitar. Mengkaji dan mencadangkan integrasi kemudahan-kemudahan pengangkutan dan lalu lintas dengan kemudahan-kemudahan utiliti seperti berikut : a. Membuat unjuran dan mengenalpasti pembinaan jalan-jalan baru yang melalui kawasan kajian. 7. 4. Penilaian Impak Sosial (SIA) Objektif 1. Sistem Pengurusan Keselamatan termasuk Pelan Bertindak Kecemasan (ERP) 23 . Mengenalpasti sumber-sumber alam semulajadi yang mempunyai kepentingan alam sekitar dan keindahan yang perlu dikekalkan atau dipulihara.

Mengenalpasti projek pilihan bagi mengatasi masalah alam sekitar. Keperluan pemantauan seperti yang dicadangkan di dalam EIA dan JAS. 5. Mengambil kira impak bukan sahaja di dalam kawasan KLIA tetapi juga ke atas kawasan sekitar yang bersempadanan. 2. Mengenalpasti dan meramal kesan yang mungkin timbul sekiranya punca-punca ditandingi. Menghasilkan peta Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan strategi pembangunan gunatanah dan rekabentuk bandar untuk memastikan aspek-espek keupayaan tampungan alam sekitar tanpa menjejaskan potensi pekembangan ekonomi kawasan kajian. 6. 4.bunyi. 18. 7. Pelan Kajian Kecemasan khusus sekiranya melebihi piawaian 24 . Syarat-syarat khusus JAS dan keperluan perundangan. pengurusan sisa. 14. 12. Keperluan Pemantauan dan Audit Alam Sekitar: Di bawah tajuk setiap isu alam sekitar yang berpotensi: kualiti air. Mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam pencemaran yang mengakibatkan masalah tidak menyelesaikan isu alam sekitar 9. Menghasilkan garispanduan yang bersesuaian selaras dengan keperluan Akta Alam Sekitar sebagai panduan kawalan pembangunan bagi aktiviti-aktiviti khusus. Perihal Projek: Menyatakan keterangan aktiviti pembinaan/pengoperasian projek termasuk jadual kerja 15. Mengenalpasti data dan menjalankan penilaian awal tapak kajian. Mengenalpasti jenis-jenis burung yang boleh mengakibatkan ‘Bird Strike’ dan membahayakan pesawat-pesawat . menyatakan isu-isu alam sekitar yang utama bagi projek. Langkah-langkah kawalan seperti yang ditetapkan di dalam syaratsyaratJAS dan cadangan EIA. 13. Membuat Penilaian (Valuer) ke atas tapak kajian.Skop Kajian 1. ekologi daratan dan akuatik dsb 16. 8. 17. 19. keperluan pengurusan alam sekitar seperti yang ditetapkan di dalam syarat-syarat kelulusan JAS. Menilai impak-impak terhadap alam sekitar. Menggariskan perundangan yang sedia ada berkaitan dengan pengurusan alam sekitar sama ada di peringkat persekutuan dan negeri. udara. Pengenalan Objektif-objektif dan skop EMP. 11. Menilai kualiti alam sekitar sedia ada dari segi aspek kualiti air. bunyi bising dan sebagainya. kualiti udara. 3. 10.

3. Utiliti Bandaran Objektif 1. prosedur tindakan aduan dan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi hasil pemantauan yang bertentangan. Justeru mengutarakan cadangan-cadangan dan langkah-langkah untuk melaksanakan pembangunan bekalan air. air. Yang mana akan dikemukan langkah-langkah bagi menjimatkan kegunaan air yang mana teknik ‘recycle’ boleh dilihat dengan lebih mendalam yang mana penggunaan air kumbahan (run off) boleh di proses dan seterusnya di gunakan oleh man mana sektor. 2. Prosedur Pentadbiran: Penyataan struktur pekerja-pekerja alam sekitar di dalam organisasi kontraktor. strategi dan program Kerajaan Persekutuan Malaysia dan Kerajaan Negeri Selangor serta keperluan spatial sektor swasta yang mempunyai kesan yang ketara terhadap perancangan dan pembangunan kemudahan bekalan air. 4. sistem perparitan dan pembentungan bagi kawasan kajian. sistem perparitan dan pembentungan yang berkesan dan selaras dengan objektif kajian. Melihat kepada aspek bekalan air perparitan dan pembentungan sebagai tiga komponen yang berhubungkait dan boleh dijadikan satu proses yang dapat membantu dalam pembangunan kawasan kajian. Skop Kajian 1.4.20. Saliran. telekomunikasi dan ‘sewerage system’. Bekalan Elektrik. 25 .6 Bekalan Air. Menyemak dan mengambilkira semua polisi. prosuder laporan. 4. Penyelarasan dan integrasi kemudahan-kemudahan infrastruktur utama bekalan gas dengan bekalan elektrik. Bekalan Gas. Sistem Pembentungan. cadangan. Mengenalpasti isu-isu utama perancangan yang akan mempengaruhi atau memberi kesan ke atas perancangan dan pembangunan gunatanah dan infrastruktur di dalam kawasan kajian serta mengemukakan cadangan-cadangan atau langkah-langkah penyelesaian yang berkesan untuk menangani isu-isu tersebut. Memelihara air bagi menjamin keseimbangan antara permintaan dengan penawaran air pada masa dan juga akan datang. 5. Analisis keadaan semasa kemudahan di kawasan kajian untuk menampung permintaan bagi tempoh kajian.

26 . 3. Penyelarasan cadangan kerja-kerja pembangunan kemudahan bekalan air. Meningkatkan pembangunan mapan di kawasan KLIA melalui aplikasi teknologi hijau. Penyediaan pelan cadangan kerja-kerja menaikkan taraf kemudahan bekalan air. sistem perparitan dan pembentungan dengan kawasan sekeliling selaras dengan perinsip-perinsip pembangunan mampan. sistem perparitan dan pembentungan yang berkeupayaan tinggi dengan mengambilkira kemungkinan menyelaraskan ketiga-tiga kemudahan untuk mewujudkan bandar pintar yang berorientasikan keperluan manusia dan berharmoni dengan alam semulajadi serta infrastuktur bandar yang bersih dan selesa. 2.7 Teknologi Hijau (Green Technology) Objektif 1. Analisis unjuran permintaan dan keperluan kemudahan berdasarkan unjuran-unjuran dari kajian sektor-sektor yang berkenaan juga agensiagensi kerajaan. dan 3. telekumunikasi. Menyediakan kerangka perundangan untuk menyokong pembangunan teknologi hijau.4. Mempromosikan KLIA melalui penggunaan teknologi hijau untuk menyokong pembangunan inovasi teknologi hijau dan mengawal serta mengurus potensi risiko. Mencadangkan konsep pemeliharaan air dan kitar semula air dengan mengkaji bekalan air awam dan juga semulajadi serta juga sisa air daripada sisa domestik. 7. Promosi dan pelaksanaan program kecekapan tenaga yang efektif dalam sektor tenaga . air. 2. 8. Mengutarakan cadangan-cadangan am yang boleh dijadikan dasar dan polisi di dalam pembangunan kawasan kajian selaras dengan perinsipperinsip pembangunan mampan. Penyediaan pelan cadangan infrastruktur bekalan air. Skop Kajian 1. 6. ‘sewerage system’ dan teknologi maklumat. sistem perparitan dan pembentungan sediada untuk menampung permintaan sepanjang tempoh kajian.2. 4. Promosi dan pelaksanaan pembangunan tenaga boleh diperbaharu yang efektif dalam sektor tenaga . Analisis keperluan integrasi infrastrutur bekalan gas. 4. 5.

Mengorientasi semula industri-industri sedia ada untuk mempraktikkan amalan teknologi hijau. Pembangunan strategi R&D dalam teknologi hijau ke arah pengkomersilan bagi pasaran tempatan . 6. 5. 2. 7. Mewujudkan peluang aktiviti ekonomi berkaitan teknologi hijau .3. 4. 7. 8. Peningkatan pembangunan modal insan dalam bidang teknologi hijau.8 Perancangan Lapangan Terbang (Airport Planning) Objektif 1. 4. 3. (Rujuk Lampiran 3) Skop Kajian 1. Mewujudkan peluang pekerjaan berkaitan dengan teknologi hijau. dan 8. 3. 2. 5.4. Memastikan KLIA sebagai hub pengangkutan utama dapat dirancang secara holistik melalui peningkatan kualiti sistem/hidup penduduk tempatan dan antarabangsa serta meningkatkan tahap keselamatan . 6. ‘Inventory’ ‘Traffic Forecast’ ‘Runway Capacity’ ‘Ultimate Development Capacity’ ‘Capacity Assessement Existing Passenger Handling Facalities’ ‘Geometrical Design Standard’ ‘Master Plan’ ‘LCC Terminal Concept’ 27 . 4. Pembangunan reruang secara optimun dan lestari Perancangan landasan (runways) secara komprehensif dengan mengambilkira penggunaan tanah yang cekap. Penubuhan rangkaian strategik dengan stakeholders yang utama dan relevan 4. Mengkaji elemen-elemen pembangunan di lapangan terbang berdasarkan laporan NAMP (Disember 2008).

10 Strategi Dan Perlaksanaan Projek Objektif 1. Mengenalpasti kos yang terlibat dan memberi cadangan bagaimana kos ini boleh dilaksanakan dan dikenakan kepada tuan tanah . 4. Pembentukan Peta Asas Digital lot tanah kadastral. Menyediakan kos pembangunan yang dicadangkan berdasarkan input dan maklumat-maklumat yang digariskan oleh pakar-pakar perancangan dan rekabentuk. 2. 3. Mengenalpasti pendekatan bagi menjalankan pembangunan mengikut fasa-fasa pembangunan yang dicadangkan. 5. meyelenggara. 5.4. 2. Bidang kajian dan output-output yang disenaraikan adalah keperluan minimum yang perlu dikaji oleh perunding. Melaksana dan menganalisis perancangan untuk digunapakai oleh perunding sektorial di dalam kajian tersebut. Menyediakan antaramuka gui (graphical user interface) bagi mempersembahkan cadangan Rancangan Kawasan Khas 4.4. mengurus.4. Mengenalpasti produk dan projek yang akan dijalankan mengikut pelan induk dan penglibatan serta peranan sektor awam dan swasta yang sesuai bagi menjayakan projek ini. mengenalpasti metodologi dan mencadangkan kaedah-kaedah dan mekanisma bagi menyelaras. 28 . mentadbir. 4. Pihak perunding perlu mengambil kira aspek lain yang berkaitan yang mungkin perlu diliputi setelah perundingan diadakan di antara pihak berkepentingan untuk tujuan penambahbaikan. Menyelia dan menyelaras kemasukan (data entry) dan pengemaskinian pengkalan data spatial dan bukan spatial yang dibuat oleh perunding sektorial berpandukan format metadata yang dikeluarkan oleh unit bank data JPBD Semenanjung. 3. utiliti utama (main utilities) . melaksana dan memantau pembangunan ini. Membekal dan mendaftar koordinat imej satelit kawasan kajian ke atas peta asas lot tanah.9 Sistem Maklumat Geografi (GIS) Objektif 1.

Peringkat mobilisasi yang melibatkan penyediaan pelan asas. Peringkat mobilisasi. Bahagian Rancangan Pembangunan. publisiti. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. publisiti sebelum penyediaan dan kelulusan oleh jawatankuasa.5. 29 . Semenanjung Malaysia. pelan guna tanah semasa. Pejabat Projek Kuala Lumpur. Proses penyediaan tersebut memenuhi keperluan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).1 Proses Penyediaan Tata cara penyediaan Kajian Rancangan Kawasan Khas KLIA sebagaimana ditunjukkan di dalam Rajah 4. program publisiti sebelum penyediaan kajian dan penyediaan asas rujukan dijangka memakan masa lebih kurang 6 bulan. Perincian tempoh penyediaan kajian adalah sebagaimana ditunjukkan di dalam Rajah 5.0 PROSES DAN TEMPOH PENYEDIAAN KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS 5.2 Program dan Tempoh Penyediaan Tempoh penyediaan daripada penyediaan Laporan Pendekatan Kajian hingga ke peringkat Draf Rancangan Kawasan Khas adalah dianggarkan selama 6 bulan atau 9 bulan tanpa mengambil kira peringkat mobilisasi. pengurusan Mesyuarat Penyelarasan Teknikal dan pemantauan kemajuan penyediaan kajian akan dijalankan oleh Pasukan Teras. 5.

PEWARTAAN RKK • PBPT siar dalam Warta Negeri • Pengiklanan akhbar tentang RKK (Subseksyen 15(4)) Peringkat VII: 30 . metodologi dan hasil dijangka serta kos dan output PENYEDIAAN DRAF AWAL RKK Peringkat Penyediaan Draf RKK (6 bulan) PENYEDIAAN DRAF RKK Peringkat IV: PUBLISITI DRAF RKK • Publisiti (Subseksyen 13(1).Rajah 4 Proses Penyediaan Rancangan Kawasan Khas KLIA KENALPASTI KAWASAN RKK • PBPT (Subseksyen 16B(1)) Peringkat I: PUBLISITI (RUNDINGAN AWAL) RKK • PBPT (Seksyen 12A) • Pemberitahuan / Representasi Awam Peringkat II: Peringkat Pra Kajian Perlantikan J/K Perbicaraan Awam • Perlantikan oleh JPN (Perenggan 14 (2)(a)&(b)) PENYEDIAAN ASAS RUJUKAN RKK DAN KELULUSAN JPN PELANTIKAN PERUNDING Peringkat III: LAPORAN PENDEKATAN KAJIAN • Mengandungi skop dan bidang kajian. (2) & (3) • Mesyuarat Penyiasatan & Perbicaraan Awam (Subseksyen 14(1)) Penyiasatan Tempatan atau Lain-lain Perbicaraan • PBPT boleh mengarah diadakan (Subseksyen 14(1)) Peringkat V: KELULUSAN JPN (SEKSYEN 15) Peringkat VI: KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI Nota: Tempoh penyediaan Draf RKK adalah 6 bulan tidak termasuk peringkat kelulusan Jawatankuasa.

Rajah 5 : Tempoh Penyediaan Kajian RKK KLIA Kajian Rancangan Kawasan Khas ini dicadangkan disediakan selama enam (6) bulan bermula dari tarikh perlantikan perunding dengan perincian seperti berikut: PERKARA PERINGKAT 1 : PRA KAJIAN Pengenalpastian Kawasan RKK PERINGKAT 2 : PRA KAJIAN Publisiti (Rundingan Awal RKK) Penyediaan Asas Rujukan RKK dan Kelulusan JPN PERINGKAT 3 : PENYEDIAAN RKK Perlantikan Perunding Laporan Pendekatan Kajian Laporan Awal (3 Minggu) Laporan Penemuan (8 Minggu) Laporan Teknikal (5 Minggu) Draf Awal RKK / Pelan Pengezonan (5 Minggu) Penyediaan Draf RKK / Draf Akhir / Pelan Susunatur / Pembangunan Terperinci (3 Minggu) Laporan Akhir (4 Minggu) PERINGKAT 4 Publisiti Draf RKK beserta Penyiasatan Tempatan / Lain-lain perbicaraan PERINGKAT 5 Kelulusan JPN (Seksyen 15) PERINGKAT 6 Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri PERINGKAT 7 Pewartaan RKK Nota : Tempoh penyediaan Draf RKK adalah 6 bulan dan tidak termasuk peringkat kelulusan jawatankuasa. TEMPOH KAJIAN BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6 31 .

Pelan Susunatur mengandungi perkara-perkara berikut:a) b) c) d) e) Kawasan pembangunan sedia ada yang akan dikekalkan. Selain itu. dan f) Kemudahan awam dan pelancongan . maklumat yang diperlukan dan program kerja serta tempoh masa kajian. dan Draf RKK Draf Awal RKK Draf Akhir RKK 6. Laporan ini juga perlu merangkumi hasil-hasil penemuan kajian serta isu-isu utama yang dikenalpasti. Aktiviti gunatanah yang komited .1 Laporan Pendekatan Kajian Laporan Pendekatan Kajian perlu mengandungi skop kajian. 2.2 Draf RKK Laporan ini mengandungi : 1. pendekatan serta metodologi dalam menjalankan kajian dan output yang dikehendaki. Analisis kawasan kajian – pelan susunatur semasa. 32 . Cadangan konsep dan strategi berdasarkan analisis yang dibuat. Laporan Pendekatan Kajian. ii.6. 3. 6. Ia juga akan menerangkan secara menyeluruh jangka masa kajian yang akan diambil serta jadual tenaga kepakaran yang terlibat dalam menjalankan kajian.3 Penyerahan Laporan Kajian secara keseluruhannya menetapkan tempoh pelaksanaan kajian adalah dalam masa enam (6) bulan bermula dari tarikh pelantikan perunding sehingga tarikh serahan Laporan Draf (Akhir) RKK.0 HASIL KAJIAN Dokumen yang perlu dihasilkan oleh perunding adalah: i. Cadangan-cadangan bagi kawasan yang memerlukan pertimbangan khas . Kawasan-kawasan yang perlu disokong dengan spesifikasi pembangunan terperinci . 6. Cadangan-cadangan aktiviti gunatanah . laporan ini juga akan menerangkan secara terperinci teknik analisis yang akan digunakan.

kepakaran dan teknologi. Penyediaan pelan-pelan termasuk dalam bentuk 3D perlu menggunakan salah satu perisian GIS. 3. Laporan yang disediakan juga perlu mesra pengguna . 2 bulan (8 minggu) Diserahkan pada akhir bulan keenam. Perunding perlu bertanggungjawab untuk membuat semua pindaan ke atas Laporan Pendekatan Kajian. Jawatankuasa Teknikal. Jawatankuasa Teknikal.5 bulan (14 minggu) Diserahkan pada akhir bulan keempat. 5. Sekiranya terdapat permintaan untuk laporan tersebut disediakan dalam Bahasa Inggeris.4 Keperluan-Keperluan Lain 1. pengalaman. Laporan Draf Awal RKK dan Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas selaras dengan ulasan Pasukan Teras. 33 . Kuantiti / Tujuan Serahan 10 salinan – J/K Penyelarasan 50 salinan – J/K Teknikal 10 salinan – simpanan setelah laporan dimuktamadkan 10 salinan – J/K Penyelarasan 50 salinan – J/K Teknikal 10 salinan – J/K Penyelarasan 50 salinan – J/K Teknikal 10 salinan – simpanan setelah laporan dimuktamadkan Draf (Awal) RKK Draf (Akhir) RKK 6. Mesyuarat Penuh Majlis dan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN). Segala penulisan laporan dan penyediaan pelan-pelan dan persembahan grafik perlu disediakan menggunapakai perisian dan format yang ditentukan oleh Pasukan Teras. Perunding juga perlu menyediakan Laporan Ringkasan Eksekutif dalam Bahasa Malaysia. Jawatankuasa Penyelarasan. Perunding perlu membentangkan hasil kajian kepada Penuh Jawatankuasa Majlis dan Penyelarasan.Jadual 2 Jangka Masa & Bilangan Serahan Laporan Laporan Laporan Kajian Pendekatan Tempoh Penyediaan 1/2 bulan (2 minggu) Diserahkan pada pertengahan bulan pertama selepas tarikh pelantikan perunding 3. Perunding hendaklah bekerjasama dengan Pasukan Teras di sepanjang tempoh kajian bagi membolehkan pemindahan pengetahuan. 6. terjemahan perlu dibuat oleh perunding . Perunding perlu menyediakan semua laporan dalam Bahasa Malaysia. Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dari semasa ke semasa atas ketetapan Pasukan Teras. 4. 2.

Memastikan rancangan kawasan khas yang dihasilkan mencapai objektif dan keperluan kajian serta mematuhi kehendak-kehendak Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). 4.1 Keahlian Jawatankuasa Jawatankuasa Perancang Negeri terlibat secara langsung dalam penyediaan Rancangan Kawasan Khas. Struktur organisasi kajian yang merangkumi jawatankuasa-jawatankuasa yang akan memberikan persetujuan. Ini adalah kerana Rancangan Kawasan Khas perlu mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa ini. Segala urusan atau surat-menyurat antara perunding dengan mana-mana pihak dimana berkaitan dengan kajian ini perlu mendapatkan persetujuan daripada Pasukan Teras terlebih dahulu atau dibuat salinan kepada Pasukan Teras untuk makluman. 3.1. 8. teknikal dan sebagainya. Jawatankuasa Teknikal . pelan dan segala bahan yang dikumpulkan untuk kajian ini sama ada dalam bentuk bahan cetak atau digital hendaklah digunakan sepenuhnya untuk kajian ini dan perlu diserahkan kepada Pasukan Teras setelah selesai kajian dan menjadi Hakmilik Kerajaan Malaysia. dan 9. Semua data.7. Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor (JPN) ditubuhkan dibawah Seksyen 4(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dengan keahlian seperti berikut : 34 . dan Jawatankuasa Penyelarasan 7.1 Jawatankuasa Perancang Negeri 7. Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor (JPNS). Melicin dan memudahkan penyediaan dan penyelarasan semua peringkat penyediaan. Jawatankuasa Siasatan Dan Pendengaran Awam . Mesyuarat Penuh Majlis Perbandaran Sepang . Laporan-laporan yang dikemukakan oleh perunding hendaklah dalam bentuk yang lengkap dan tidak terdapat kesilapan seperti ejaan. 2. Kos percetakan laporan tambahan kerana kesilapan perunding harus ditanggung sendiri oleh perunding.0 STRUKTUR PENGURUSAN KAJIAN Struktur organisasi bagi kajian ini dibentuk bertujuan untuk: 1. dan 2. memantau dan menyelaras kajian adalah seperti berikut : 1. laporan. 5. rekod atau tindakan lanjut yang sewajarnya. 7. maklumat.

Mohamed Ali Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Islam. Infrastruktur dan Kemudahan Awam Y.B.1.2 Mengikut Subseksyen 4(4). pemuliharaan. Pengurusan Bangunan dan Setinggan Y.B Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor Y. Hassan b. 17. mengenai perkaraperkara yang berhubungan dengan pemuliharaan. Adatadat Melayu.A. 2. 4. samada dengan daya usahanya sendiri atau sebagai menyahut permintaan Kerajaan Negeri. 12. Pengurusan Sumber Alam dan Pembangunan Usahawan Y. Turut Hadir 10.B. 13. 20.B. dalam rangka dasar negara. Untuk menggalakkan dalam Negeri. Akta 172. 3. 2. 14. dan 35 .1. 15.B. 5. Untuk menasihati Kerajaan Negeri. 19. Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli  Ahli  Ahli  Ahli  Turut Hadir Setiausaha 7. tugas-tugas Jawatankuasa seperti berikut : 1.B Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Y.B. 3. Tuan Iskandar Bin Abdul Samad Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan. penggunaan dan pemajuan tanah di dalam Negeri . 16. Puan Wong Keat Ping @ Elizabeth Wong Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan. Sapari Pengerusi Jawatankuasa Tetap Permodenan Pertanian.B Pegawai Kewangan Negeri Selangor Y. Tuan Ronnie Liu Tian Khiew Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan. penggunaan dan pemajuan semua tanah di dalam Negeri . Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar Pengarah Pejabat Tanah Galian Negeri Selangor Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Pengarah Pembangunan Negeri Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Pengarah Lembaga Urus Air Selangor Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Selangor Pengarah Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Fungsi Jawatankuasa Pengerusi Timbalan Pengerusi Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli 9. Dato’ Dr. Tuan Yaakob b. Untuk mengawal selia. 8. 11.B Tan Sri Dato’ Abdul Khalid Bin Ibrahim Menteri Besar Selangor Y. mengawal dan menyelaraskan semua aktiviti pembangunan di dalam Negeri . Y. 7. 18. 6. Kajian dan Penyelidikan Y.

dan 4. buletin dan monograf.4. 2. diantaranya : a.1 Keahlian Jawatankuasa 1. Pihak Berkuasa Tempatan Pengerusi Timbalan Pengerusi Ahli Ahli Ahli Ahli Turut Hadir Urusetia Penambahan ahli Jawatankuasa Siasatan dan Pendengaran Awam. 7. 4. Menilai dan menimbangkan laporan-laporan kajian termasuk Laporan Publisiti dan Bantahan Awam.2 Mesyuarat Majlis Penuh Di antara fungsi-fungsi Majlis Penuh ini adalah : 1. dan penyiaran lain yang berhubung dengan perancangan bandar dan desa dan perkaedahannya. Pakar luar/Professional Badan Bukan Kerajaan 1 orang 1 orang Pelantikan-pelantikan ini akan dirunding oleh Pengarah JPBD Negeri Selangor dengan Pengerusi Jawatankuasa Siasatan dan Pendengaran Awam 36 . 5. 7. penyenggaraan. Bertanggungjawab di atas keputusan-keputusan dasar dan strategi serta memastikan projek itu selaras dengan keputusan-keputusan Jawatankuasa Perancang Negeri. 6. Memastikan kajian yang dijalankan selaras dengan dasar-dasar tempatan. 2.. b. 3. dan penyiaraan perangkaan. 3. 8. Untuk mengusahakan. membantu dan menggalakkan pemungutan. Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan. 7.3 Jawatankuasa Siasatan Dan Pendengaran Awam 7.3. Menerima dan memperakukan Laporan Draf Rancangan Kawasan khas untuk kelulusan Jawatankuasa Perancang Negeri. Pengurusan Bangunan dan Setinggan (Merangkap Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor) Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Kajian Penyelidikan Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Pengarah Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor  Pengarah Pejabat Perancang Bandar Dan Desa Negeri Selangor Pegawai Daerah Berkenaan Datuk Bandar/ Yang DiPertua PBT berkenaan Pengarah Jabatan/ Bahagian Perancang Bandar.

22. 4. 2. MPSepang : Encik Batumalai a/l Malinaidu Ahli Majlis MPSepang : Tuan Hj. 23.4 Jawatankuasa Teknikal 7. Mohammed Makki Bin Ahmad Pengarah Pejabat Projek Kuala Lumpur Pengarah Pejabat Tanah Galian Negeri Selangor / pentadbir Tanah Daerah Sepang Pengarah. 7. Jabatan Mineral dan Geosains Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri / Daerah Pengarah Jabatan Alam Sekitar Daerah/Negeri Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah / Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Pengarah Jabatan Pertanian Daerah/Negeri Pengarah Lembaga Urus Air Selangor Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Selangor Kementerian Pengangkutan (MOT) Jabatan Penerbangan Awam (DCA) Malaysia Airports Holdings Berhad Indah Water Konsortium Syarikat Bekalan Air Selangor( SYABAS) Tenaga Nasional Berhad Telekom Malaysia Berhad Pos Malaysia Berhad Pengerusi Timbalan Pengerusi Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli  Ahli Ahli  Ahli  Ahli  Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli  Ahli Ahli  Ahli  37 . Menjalankan penyiasatan tempatan berkenaan apa-apa bantahan dan rayuan yang dikemukakan terhadap Draf Rancangan Kawasan Khas. 6. 25. 11. 24. MPSepang : Encik Azlan Bin Samin Ahli Majlis. 14. 20. Keanggotaan Jawatankuasa ini adalah seperti berikut :- 1. 8. 15.3. 9. 17.4. 12.2 Fungsi Jawatankuasa 1. 7. 21. 10.1 Keahlian Jawatankuasa Jawatankuasa Teknikal akan dipengerusikan oleh Pengarah JPBD Negeri Selangor atau Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Al-Haj Ahli Majlis. dan 2. 18. 13. 5. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang Ahli Majlis MPSepang : YDM Tengku Dato’ Dr.7. 19. 3. 16. Mengkaji dan membuat syor-syor terhadap pandangan/ bantahan yang dikemukakan.

Verifikasi dan pengesahan data-data bagi sektor-sektor kajian. 2. 3. Menyemak semua hasil kajian. Laporan Draf Awal RKK dan Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas supaya selaras dengan kehendak Asas Rujukan dan keperluan Akta 172. 30. JPBD Semenanjung Malaysia (Pejabat Projek Kuala Lumpur). Majlis Perbandaran Sepang. dan Mengkaji dan menilai Laporan Pendekatan Kajian. Menyemak pendekatan dan maklumat kajian supaya selaras dengan keperluan kerajaan negeri.2 Fungsi Jawatankuasa 1. 7. 32. 28. Fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut : 1. sebelum penyerahan-penyerahan tesebut dikemukakan kepada peringkat seterusnya. Menentukan bahawa kajian disediakan mengikut keperluan Asas Rujukan dan garis panduan jabatan teknikal yang berkaitan. 31. Malaysia Airports Holdings Berhad dan Perunding.26. 7. UPM Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Pengarah Bangunan Pengarah Kejuruteraan Penolong Pengarah Landskap Pengarah.5 Jawatankuasa Penyelarasan Jawatankuasa Penyelarasan akan dipengerusikan oleh Pengarah. 27. Jabatan Perancangan Pembangunan. 3. Menyelaras jabatan-jabatan teknikal yang terlibat di dalam kajian. Menilai dan menerima laporan yang dikemukakan di setiap peringkat kajian. Majlis Perbandaran Sepang Ahli  Ahli Ahli  Ahli  Ahli  Ahli Ahli Pengurus Projek & Setiausaha 7. JPBD Negeri Selangor. 2.4. 38 . dan 4.6 Pasukan Kajian Pasukan Kajian adalah terdiri daripada Majlis Perbandaran Sepang. 29. Polis Diraja Malaysia Jabatan Senibina Landskap. Jabatan Perancangan Pembangunan. 33.

7. Membantu PBPT dalam menyediakan bahan-bahan untuk publisiti Draf Rancangan Kawasan Khas . 39 . Selaku penghubung di antara Kerajaan Negeri. 2. 5. dan 3. Menyemak bersama-sama Pasukan Teras dan Pihak Berkuasa Tempatan. Majlis Perbandaran Sepang.2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor Tugas dan tanggungjawab Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor adalah :- 1. Persiapan untuk cetakan laporan Draf (Akhir) Rancangan Kawasan Khas. 3. 7. Tugas-tugas dan tanggungjawab pasukan teras adalah : 1. Bertindak sebagai penyelaras bagi memastikan cadangan-cadangan yang terkandung dalam Draf Rancangan Kawasan Khas adalah selaras dengan dasar negeri.6. laporan-laporan agar menepati keperluan asas rujukan dan mencapai kualiti yang ditetapkan. Majlis Perbandaran Sepang dan diketuai oleh Pengarah dari Jabatan Perancangan. 2. Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Penyiasatan Tempatan dan Pembicaraan Awam. 4. Menyediakan Laporan Bantahan dan Pembicaraan Awam. Rancangan Struktur Negeri Selangor dan Rancangan Tempatan Daerah Sepang .1 Pasukan Teras Pasukan Teras terdiri daripada pegawai/kakitangan. Membawa Draf Rancangan Kawasan Khas bersama Laporan Publisiti dan Pembicaraan Awam untuk kelulusan Jawatankuasa Perancang Negeri .6. Mengurus proses untuk mewartakan Rancangan Kawasan Khas setelah diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri. Membantu PBPT mengendalikan program publisiti. dan 7. Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dan agensi-agensi kerajaan dengan Pasukan Teras dan pihak Perunding. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful