UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

Zaključen između: 1. VIRTYPCOM,sa sedištem u Niš-u, ul.Vojvode Vuka br.213, koga zastupa vlasnik radnje Miloš Milićev (u daljem tekstu prodavac); i 2. _______________________________________________________________________, sa sedištem u _______________________________________________________________, ul.________________________________________________________________________, koga zastupa ___________________________________________, (u daljem tekstu kupac). Predmet ugovora: Poslovna saradnja s ciljem uspostavljanja kupoprodajnih odnosa radi dalje prodaje i reprodukcije, tehničke i druge podrške. Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:

Član 1.

Ugovorne strane nalaze svoj poslovni interes u poslovnoj saradnji, u skladu sa odgovarajućim propisima, dobrim poslovnim običajima, poslovnim moralom - sve na način i pod uslovima iz ovog ugovora. Poslovna saradnja po ovom ugovoru odvijaće se na obostranu korist ugovornih strana, uz uvažavanje uslova tržišta.

Član 2.

U okviru ovog ugovora, a s ciljem njegove realizacije, mogu se prema potrebi, uz obostranu saglasnost, zaključivati aneksi radi konkretizovanja prava i obaveza odnosno momenata bitnih, kako za izvršenje ugovora u celini, tako i za izvršenje konkretnih poslova u okviru ovog ugovora.

Član 3.

Bez obzira da li kupac nabavlja robu radi dalje prodaje i reprodukcije ili za sopstvene potrebe, kupac je dužan da na dan zakuljučenja ugovora dostavi fotokopije: rešenja o registraciji (radnje, preduzeća ili ustanove), kartona deponovanih potpisa, rešenja o PIB-u i lične karte.

Član 4.

Kupac se obavezuje da robu prodavcu plaća pod uslovima iz ovog ugovora. U načelu kupac ima pravo na odloženo plaćanje svakog računa roku od 7 dana. Rok plaćanja za svaku isporuku se posebno utvrđuje dogovorom i naznačava na računu. Prodavac zadržava diskreciono pravo da u pojedinim slučajevima insistira na avansnom plaćanju. To se može desiti

ukoliko priroda konkretne narudžbine to zahteva ili ako prodavac proceni da kupac u određenom periodu nije solventan i ne ispunjava uslove za odobrenje odloženog plaćanja. Prodavac će na osnovu svoje procene odrediti kreditni limit kupca, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će poštovati utvrđeni limit i da će u slučaju da vrednost robe u konkretnoj isporuci prevazilazi vrednost limita, robu plaćati avansno..

Član 5.

Za sva prekoračenja valute plaćanja prodavac zadržava pravo, da po svakom konkretnom poslu, zaračuna zakonsku dozvoljenu zateznu kamatu. Kupac se obavezuje da prodavcu nadoknadi eventualnu razliku u ceni nastalu promenom kursa dinara u odnosu na evro (po srednjem kursu NBS) od momenta preuzimanja robe do momenta plaćanja, bez obzira koliki je valutni rok naveden u konkretnom računu ili po Ugovoru i da li ga je kupac prekoračio ili nije. Prodavac ima pravo da knjižnim pismom zaduži kupca za napred pomunute kursne razlike.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se kao sredstvo obezbeđenja i naplate potraživanja prodavca u slučaju prekoračenja valute plaćanja kupca u ovom ugovornom odnosu ustanovi menično ovlašćenje. Kupac je dužan da prilikom zakuljučenja ovog ugovora prodavcu preda menicu i menično ovlašćenje, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana ugovora, i to radi obezbeđenja naplate osnovnog potraživanja , naplate potraživanja po osnovu kamate za prekoračenje valute plaćanja i naplate eventualnih kursnih razlika. Prodavac je ovim od kupca ovlašćen da realizuje njegove menice na odgovarajući način uobičajen u dužničko-poverilačkim odnosima kada je u pitanju novčano potraživanje, u slučaju ispunjenja uslova za realizaciju istih - odnosno u slučaju prekoračenja valute plaćanja kupca prilikom isplate dugovanja iz prethodnog stava ovog člana ugovora.

Član 7.

Kupac je u svakom konkretnom poslu dužan po kvantitativnom prijemu robe, bez odlaganja utvrdi kvalitet robe, čim je to prema redovnom toku stvari i okolnostima moguće, te da o nedostacima robe obavesti prodavca najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema robe.

Član 8.

Ugovorne strane će sve sporove rešavati sporazumno u duhu dobrih poslovnih odnosa. Za sve što ovim ugovorom nije predviđeno važe opšte uzanse o prometu robe. U slučaju da je nemoguće postići dogovor,u slučaju spora, nadležan je sud u Nišu.

Član 9.

Ugovor važi dve godine od dana potpisivanja. Ugovor se može raskinuti i pre isteka ugovornog roka uz obostranu saglasnost. U svakom slučaju prestanka ugovora svaka ugovorna strana je dužna da ispuni svoje tekuće obaveze. U slučaju da bilo koja ugovorna strana prekrši ili neispuni bilo koju ugovornu obavezu, posle pismene opomene druge strane i u slučaju daljeg kršenja ili neispunjenja obaveza, druga strana ima pravo na naknadu štete i raskid ugovora.

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, po dva primerka za svaku ugovornu stranu. U Nišu, ________________ UGOVORNE STRANE PRODAVAC VIRTYPCOM, Niš _____________________________ KUPAC _____________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful