PANDUAN PENULISAN TESIS

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Edisi keempat Cetakan Pertama 2011 PANDUAN PENULISAN TESIS ISBN: 978-983-43398-2-1 © Pusat Pengajian Siswazah
Hak Cipta Terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekali pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

Diterbitkan oleh, Pusat Pengajian Siswazah UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Parit Raja, Batu Pahat, Johor RM5.00

PRAKATA

Panduan Penulisan Tesis ini diterbitkan oleh Pusat Pengajian Siswazah sebagai panduan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menulis tesis dan laporan projek yang konsisten dengan norma penulisan akademik antarabangsa dari segi gaya dan format. Perkataan “tesis” dalam panduan ini dimaksudkan sebagai hasil penulisan ilmiah bagi pelajar program pengajian siswazah diperingkat Sarjana dan Doktor Falsafah secara penyelidikan. Perbincangan dalam panduan ini keseluruhannya juga menggunakan perkataan “tesis” bagi maksud penulisan ilmiah untuk Projek Sarjana Muda (PSM), Laporan Projek Sarjana dan Disertasi Penyelidikan bagi pengajian secara mod campuran. Walau bagaimanapun, panduan ini tidak bermaksud untuk menyediakan semua gaya format bagi semua bentuk rujukan. Sekiranya gaya format khusus yang diperlukan tidak ada di dalam panduan ini, pelajar boleh merujuk kepada panduan penulisan ilmiah lain seperti “American Psychological Association Manual” edisi ke-6.

Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Mac 2011

Pihak Pusat Pengajian Siswazah UTHM juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam urusan penerbitan buku ini. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada staf yang telah menyumbangkan tenaga dan idea dalam penyediaan Panduan Penulisan Tesis edisi keempat yang dikemaskini berdasarkan edisi ketiga yang diterbitkan pada tahun 2009. .ii PENGHARGAAN Pusat Pengajian Siswazah.

2 1.11 1.1 Rujukan dalam Teks i ii iii vii 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 .iii KANDUNGAN PRAKATA PENGHARGAAN KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAB 1 STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS 1.15.1 1.12 1.10 1.7 1.15 Maksud sebutan tesis Struktur tesis Pengisytiharan status tesis Panel Pemeriksa viva voce Halaman judul Halaman pengakuan Halaman dedikasi (pilihan) Halaman penghargaan (pilihan) Abstrak Halaman kandungan Halaman senarai jadual Halaman senarai rajah Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman Senarai Lampiran Teks 1.4 1.6 1.5 1.14 1.9 1.13 1.8 1.3 1.

15.16 1.2 Pengenalan Sistem Penulis (Tahun) 3.10 Kertas dan saiz Jidar Penomboran muka surat Penomboran bab dan sub-judul dalam bab Penaipan Jarak dan format Cetakan dokumen Penghurufan dan lukisan Bilangan maksimum muka surat Penjilidan tesis 2.10.iv 1.4 Trimming bagi tujuan penjilidan BAB 3 FORMAT RUJUKAN 3.9 2.2 2.10.5 2.3 2.2 Kulit tesis 2.15.3 Tulang belakang 2.1 Warna kulit dan tulisan 2.2.1 2.10.1 Sebutan dalam teks 3.2 Jadual dalam Teks 1.2 Penulisan maklumat rujukan 3.18 BAB 2 Rujukan Lampiran Vita 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 17 19 SAIZ DAN FORMAT 2.7 2.4 2.1 3.2.10.6 2.3 Rajah dalam teks 1.8 2.4 Persamaan dalam teks 1.3 Penulisan senarai rujukan .17 1.15.2.

1 Penulisan sumber internet dalam teks 3.2.3.4 Penulisan nama pengarang 3.5 Penulisan pelbagai sumber rujukan 3.4.2.4.3 Rujukan dari sumber elektronik 3.4 Sistem Nombor 3.1 Sebutan Dalam Teks 3.v 3.2 Gaya penulisan bagi pelbagai penerbitan dalam senarai rujukan RUJUKAN LAMPIRAN 26 29 31 19 20 25 25 26 26 .

vi SENARAI JADUAL 1.1 Susunan dan urutan kandungan tesis 1 .

1.BAB 1 STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS 1.1. 1 2 3 PERKARA Halaman Kosong Pengesahan Status Tesis Perakuan Pemeriksa STATUS Wajib Wajib CONTOH (LAMPIRAN) A1/A2/A3/A4 B CATATAN Tidak bernombor Tidak bernombor . Perkataan “tesis” dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana.1: Susunan dan urutan kandungan tesis BIL.2 Struktur tesis Setiap tesis mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut urutan seperti Jadual 1. Jadual 1. mod campuran dan pengijazahan sarjana muda. disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus.1 Maksud sebutan tesis Perkataan “tesis” dalam buku panduan ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah doktor falsafah dan ijazah sarjana secara penyelidikan.

Sekiranya penulis mengkelaskan tesis sebagai tidak terhad. surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut.2 Jadual 1. Fakulti atau Pusat akademik berkaitan.3 Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis seperti di LAMPIRAN A1-A4.1 (sambungan) PERKARA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Halaman Judul Halaman Perakuan Halaman Dedikasi Halaman Penghargaan Abstrak Halaman Kandungan Halaman Senarai Jadual Halaman Senarai Rajah Halaman Senarai Simbol Senarai Lampiran Teks Rujukan Lampiran Vita STATUS Wajib Wajib Pilihan Pilihan Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Pilihan Wajib CONTOH (LAMPIRAN) C1/ C2/C3 D1/D2 E F G1a/ G1b/ G2a G2b H I J K L M P1 / P2 Q CATATAN Tidak bernombor tetapi dikira sebagai (i) Dinomborkan dengan angka Roman kecil iaitu Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil (jika Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman Kecil Bernombor Arab dimulakan dengan muka Bernombor Arab bersambungan dengan teks Bernombor Arab bersambungan dengan teks Tidak bernombor 1. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad. . pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun.

Sila lihat contoh di . Halaman ini tidak perlu bagi laporan projek sarjana. 1. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. carta atau gambar. dan Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan.7 Halaman dedikasi (pilihan) Pernyataan dedikasi hendaklah ringkas. Pernyataan tujuan tesis dikemukakan.4 Panel pemeriksa viva voce Nama-nama ahli panel pemeriksa viva voce mesti disertakan seperti contoh di LAMPIRAN B. Nama penuh pelajar.5 Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Judul tesis. (Rujuk LAMPIRAN C1-C3) 1. la hendaklah ditandatangani oleh penulis. Nama Universiti. Sila lihat contoh di LAMPIRAN D1-D2. 1.3 1.6 Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. LAMPIRAN E. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah. laporan projek sarjana muda. Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor.

9 Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis. Ia menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah). keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan.4 1. Inggeris dan Bahasa Melayu. kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. singkatan tanpa penjelasan. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. Sila lihat contoh di LAMPIRAN H. 1. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab. abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran. Sila lihat contoh di LAMPIRAN F. .8 Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab.10 Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. topik dan nombor muka surat. Sila lihat contoh abstrak untuk program kejuruteraan di LAMPIRAN G1a dan LAMPIRAN G2a serta contoh abstrak untuk program sains sosial di LAMPIRAN G1b dan LAMPIRAN G2b. Jangan masukkan ulasan karya. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu setengah (1 ½ ) langkau. metodologi. Setiap bab. 1. ditulis dalam dua bahasa. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja.

Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman Huruf Greek Superskrip Subskrip ikut abjad ikut abjad ikut abjad ikut abjad Sila lihat contoh di LAMPIRAN K. tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan.12 Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. . pelajar dinasihati supaya merujuk kepada edisi terkini Gaya Dewan Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.11 Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. lukisan. Sila lihat contoh di LAMPIRAN I. carta. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah. Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. singkatan. 1. 1. graf.5 1. gambar rajah dan fotograf disebut ‘Rajah’.13 Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. Sila lihat contoh di LAMPIRAN J.14 Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks. Sila rujuk contoh LAMPIRAN L. 1. Untuk mendapatkan keterangan lanjut berkenaan ejaan dan kata singkatan. tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis.

Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. rajah. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. jadual dan/atau lain-lain. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. bahan. instrumen. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. seperti matlamat. bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan.6 1. model. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori.15 Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks. (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor. . Sila lihat contoh di Lampiran M. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori.

3 Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab.3 (sambungan)”. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Jadual 4. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4.7 1. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual.3 (sambungan)”. 1.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4).15.3 bagi rajah yang ke-3 dalam Bab 4). sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buat . Sekiranya rajah melebihi satu muka surat.15. Semua jadual hendaklah disenaraikan di halaman Senarai Jadual seperti di LAMPIRAN I. Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. Jika jadual melebihi satu muka surat. 1. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu.1.2 Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Jadual hanya boleh diletak selepas dirujuk dalam teks. Lihat contoh di LAMPIRAN N.15. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan dalam BAB 3: FORMAT RUJUKAN.5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. muka surat 1-2. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Rajah 4. Setiap tajuk jadual diletak 1. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris di bawah rajah tersebut dan ditulis menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1.1 Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber. Jika rajah diambil dari sumber tertentu. Sila lihat contoh di LAMPIRAN O.

15. (4.3) . Bahan ilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: 1.3.4 Persamaan dalam teks Semua persamaan hendaklah dinombori menggunakan angka Arab. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket.3 Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. 1.3) bagi persamaan yang ke-3 dalam Bab 4). Nombor persamaan hendaklah ditulis di hujung persamaan dan dikaitkan dengan bab (Sebagai contoh.2 Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. y2 = 3x2 + 3xy + C z = 10x6 + 9y5 + 8x4 + 7y6x5 + 6y5x4 + 5x4 + 4y4x3 + 3y3x2 + 2y2x + yx (4.15.1 Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik. 1.15.3.4) (4.15. 1. Bahan ilustrasi yang berukuran besar seperti pelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. slaid atau seumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak di bahagian dalam kulit belakang tesis.3. Semua rajah hendaklah disenaraikan di halaman Senarai rajah seperti di LAMPIRAN J. Sebagai contoh.8 kali pertama dalam teks.

jadual. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. halaman Vita. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran.17 Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat memberi penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. Secara umumnya.9 1.18 Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran. Sila lihat LAMPIRAN Q sebagai contoh . Berikut adalah panduan untuk lampiran. Antara bahan-bahan tersebut adalah seperti jadual. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk 1. peta. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. (a) Data kajian. 1. atur cara perisian dan soal selidik.16 Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis. tertentu. carta. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan (lihat LAMPIRAN P1 dan LAMPIRAN P2). jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. Senarai rujukan perlu disediakan mengikut kaedah yang dijelaskan dalam Bab 3: FORMAT RUJUKAN. contoh soal-selidik. Halaman Vita ini tidak dinombori.

2.2 Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya. 2.BAB 2 SAIZ DAN FORMAT 2.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan.1. 3 dan sebagainya). 2. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis.5 cm di sebelah atas. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. (iii) Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. ii. iii dan sebagainya). 2. hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i. bermula dari halaman judul. (ii) Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat.5 cm di sebelah kanan dan 2. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil . untuk setiap muka surat.5 cm dari tepi atas dan 2. 1. termasuk muka depan.3 Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.5 cm di bawah. Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan.1 Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis.

Teks hendaklah ditaip pada sebelah muka surat sahaja. .5 Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengah antara jidar kiri dan kanan. Nombor bab ditulis sebagai BAB 1. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah.2 dan 1.11 kira bagi menombori muka surat berikutnya. Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. 2.1.1 2. 2.1 Tahap pertama (Nombor Bab) Tahap kedua (sub-judul). kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. BAB 2 2.5 baris. Tahap ketiga (sub-sub-judul).4 Penomboran bab dan sub-judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalam sub-judul hendaklah huruf besar.1.0 atau versi yang lebih terkini. Tahap keempat (sub-sub-sub-judul). maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks. BAB 2. BAB 3. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1. Perkataan dalam bahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakan huruf condong.1.14.14. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm . Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris.1 2.3). Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul (rujuk contoh dalam LAMPIRAN R). Judul hendaklah ditaip dengan huruf tebal dan tidak digariskan.

Jarak antara noktah (.27 cm dari jidar kiri.8 Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat.7 Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. (xiii) Jarak selepas koma (. Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan (indent) dari jidar kiri.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalam perenggan yang sama) ialah sekurang-kurangnya satu (1) huruf. (Rujuk perkara (viii) seperti di atas). (ix) Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka surat sekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab ialah 4 baris. (xi) (xii) Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. . perenggan-perenggan seterusnya perlu diensot sebanyak 1.5 cm.6 Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2. Jarak di antara judul bab dengan baris pertama teks ialah 2 baris.) ialah sekurang-kurangnya satu (1) huruf. Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri. Rajah atau Ilustrasi ialah 1 baris. (x) Isi kandungan teks mestilah “Justified” sepenuhnya kecuali bagi baris pertama perenggan. 2. yang bukan perenggan pertama seksyen. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 2 baris. 2. Tiada jarak di antara perenggan dengan perenggan berikutnya. Penulis bertanggungjawab melaraskan mana-mana jarak yang berlebihan antara perkataan.12 2.

gambar rajah dan lain-lain ilustrasi tetapi tidak termasuk lampiran. Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing. 2. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) Tesis Doktor Falsafah: Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Laporan Projek Sarjana Muda: Hitam (585) Hijau Lumut (557) Biru Baru (550) 2.10.9 Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: Laporan Projek Sarjana Muda: Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 100 muka surat tidak melebihi 200 muka surat tidak melebihi 300 muka surat Had maksimum ini termasuk jadual.10 Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna.1 Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic).10. Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit keras selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pengajian Siswazah atau Jawatankuasa lain yang berkenaan bagi program pengajian tersebut. 2. Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan.2 Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm).13 2. nama penulis dan Universiti Tun Hussein . Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis.

4 Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2. . tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian seperti contoh di LAMPIRAN T. 2.10. 2.3 Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti “UTHM” nama penulis.10.5 mm untuk setiap sisi kertas A4.14 Onn Malaysia dengan huruf besar seperti contoh di LAMPIRAN S.

3. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat.2. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem “Penulis (Tahun) (APA Format)” atau sistem “Nombor (IEEE Format)” yang ditetapkan. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman . Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. Menurut Mohamed (2005).BAB 3 FORMAT RUJUKAN 3. Sebutan Dalam Teks Rujukan yang disebut dalam teks mesti ditunjukkan menggunakan nama penulis dan tahun penerbitan. Sebagai contoh: (a) Tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat.1. Sebagai contoh.1 Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. 3. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak.2 Sistem Penulis (Tahun) Sistem ini juga dikenali sebagai American Psychological Association (APA). hendaklah dinukilkan di dalam tesis.

” dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)… (d) Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis.” dan tahun. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. Kajian Alias. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan “et al. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. maka nama penulis dan tahun terbitan perlu ditulis dalam kurungan.16 kekangan. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). 2005).b. Untuk sebutan kedua dan seterusnya. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. Sebagai contoh. (b) Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat. (f) Gunakan huruf kecil (a.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. 2002). Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. tuliskan nama kedua-dua penulis. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed. Oleh itu. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. diikuti dengan “et al. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. nyatakan nama pertama. Sebagai contoh. terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan. Penulis tesis .. Sebagai contoh. Sebagai contoh. (c) Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis.

. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh “..2.. ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (“ ”) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat. 3. (a) Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis. Contoh rujukan silang adalah. ms. nama penulis ditulis di awal ayat. Selanjutnya.2. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui. Dalam jangka pendek. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan.2 Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan. Lancet. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan. 358.. 1000). kadar kemalangan dan masalah sosial. sistem penghadaman. Sebagai contoh. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. (ms. S. Health in a 24-hr society. 1000) Sumber: Rajaratnam. 3. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis. Ali (dalam Abu. 999 – 1005. 2000) menegaskan bahawa .1 Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah.2. kesannya boleh dilihat ke atas tidur.dilihat ke atas tidur. . sistem penghadaman.. kadar kemalangan dan masalah sosial” (ms.17 hendaklah merujuk kepada sumber asal. (2001). Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik..

konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara.. (ms.18 (b) Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. ms.2.2. 1000) 3. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang. kadar kemalangan dan masalah sosial” (Rajaratnam. ia perlu diasingkan daripada teks sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan.3 Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah . kadar kemalangan dan masalah sosial. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihat kesannya “.. sistem penghadaman. Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat. nama penulis ditulis di akhir ayat. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui.. sistem penghadaman. 3. 2001.. Selanjutnya. Sebagai contoh. Dalam jangka pendek. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. Sebagai contoh.2.ke atas tidur.2. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. diletakkan noktah pada akhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka surat rujukan. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001).2 Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. Sebagai contoh. 1000).

nyatakan secara kronologi. 3. : Mohd Noor Abdullah : Abdullah. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. N. K.19 maksud asalnya. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama Ditulis (ii) Nama Ditulis (iii) Nama Ditulis (iv) Nama Ditulis (v) Nama Ditulis : John Neville Pavlovic : Pavlovic. N. Dalam kesimpulannya. M.4 Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. M. . M. N. S. : Syed Muhammad Naquib Al-Attas : Al-Attas. Jangan gunakan tajuk “BIBLIOGRAFI” kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks.2. Sebagai contoh.2.3 Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk “RUJUKAN”. J. 3. B. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. : Tan Beng Keat : Tan. : Malik ibn Anas : Ibn Anas. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan sosial negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan.

P. 3. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. 2nd. Contoh buku oleh seorang penulis.. P. (2002). (2004). perkataan . ed.2. Race.5 Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. R. Delamont. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. R. (2003). : Pretam Singh : Singh. N. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. Writing at University. S. N. P. & Lea. Judul Buku. 3. & Parry. : Srinivasan Venkataraman : Venkataraman. : S. Y. 2nd ed. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press.5. P. Buckingham: Open University Press. K. Gupta : Gupta.20 (vi) Nama Ditulis (vii) Nama Ditulis (viii) Nama Ditulis (ix) Nama Ditulis (x) Nama Ditulis : Raymond Tan Beng Keat : Tan. Tempat terbit: Penerbit..2. Maiden: Open University Press. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. O.1 Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). S. B. Atkinson. S. : Yasunori Matsufuji : Matsufuji. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. Edisi. M.

M. Judul Artikel. London: Elsevier. Sebagai contoh. ms. Sebagai contoh.3 Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). (1994).5. and Branica. Sebagai contoh. . Electroanalysis. Petaling Jaya: Fajar Bakti.2. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. Tempat penerbitan: Penerbit.2 Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). ms. Tempat terbit: Penerbit. Martin. jilid (bilangan keluaran). N.) (Tahun). 37 – 43. Sebagai contoh: Sarmani. (Eds. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. Chischester: Ellis Horwood. dlm. A. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. H. Lees. 3.) (1991). (Ed. Nama penulis/penyunting buku.M. (1987). R. 314-362. Judul Buku. Judul buku. Pencemaran Radioaktif.87. no. dlm.5. Judul Artikel. Perspektif Persekitaran. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. ms. Mohamad. S. (Ed). ms. B.2. Judul Jurnal. 71 . Chemical Nomenclature Usage. Mikac. A. 6(2).21 “and” dan “dan” digantikan dengan simbol “&”.) (1974). 3.

Handbook for Authors of American Chemical Society Publications.22 3. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. Judul. Promise Still Owned to the Nation Young Women. Mohamed. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Abdullah. Judul Dokumen. K. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik. Women Law Centre (2002). (2008).) (1978). Design of Pavement on Soft Soil. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis.: American Chemical Society. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Thomas.5. R. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. C. Sebagai contoh. D. M.D. A. B. 3. Tempat penerbitan: Penerbit.5 Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). Judul Dokumen. Mat Ali. (2006). Engineers Joint Council (1969). (2008). New York: Engineers Joint Council.2. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. Sebagai contoh. Washington DC: Women Law Centre. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Tempat Penerbitan: Penerbit Sebagai contoh.2. (Ed. Sekiranya ada penyunting. Washington.5.4 Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun).) (Tahun). .

Judul artikel. 3. 3. Judul Perundangan: Nombor perundangan.2. (2006). Proc. Tempat terbit: Nombor piawai. Contoh: British Standards Institution (1987). Penulis (Tahun).5.8 Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). Tempat penerbitan: Penerbit.2. Malaysia (1983).9 Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: . London: BS 1297. M.(A)41 1983.5. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Sebagai contoh.5. of the Second Int. U.2. 550-557.7 Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). Tongued And Grooved Software Flooring. The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Alias.5. San Jose.6 Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut.2. pp. Prosiding. 3. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P.23 3. Judul Piawai. Conference on Concept Mapping. Muka surat Sebagai contoh.

3. A.24 Nama pemilik (Tahun).): Trade Brochure. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif. 925. E. 3. LT10-2006. (1960). Penerbit Sebagai contoh. Sebagai contoh. Nota.2. Judul.5. Patent 2. Glacier map of Tasmania.2. Judul. Sebagai contoh.12 Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada . U.10 Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). Howick: Partitioning in Business. 3. (2006). Derbysgire. Judul Paten. [Map]. Lindgren. Nombor paten. Judul [peta]. Tempat terbit. Sulaiman. et al. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.2. Lukisan Teknik.5. Nombor rujukan. (2000). (b) Peta Nama penulis (Tahun).11 Lukisan teknikal terukur / peta Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada (a) Lukisan teknikal terukur Nama penulis (Tahun). Tempat terbit: Nota. Tempat terbit.K.5. Redhill (U.S. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Howick Partitioning Ltd. Z. (1984). London: Royal Georgraphical Society. E. Sebagai contoh. 457.

(1970).14 Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis.)..25 akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). A.13 Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan.5. Judul buku (Nama penterjemah. Hatinya telah dimiliki. Nama akhbar. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). Judul Artikel. Sebagai contoh.. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. (2001. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. Freud. 3. 3. S.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan.2. Latiff. 2006) .15 Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. A. 12.5. J. New York: Norton. ms. Trans. Utusan Mingguan. R. . komunikasi peribadi. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. Trans. B.. ms. A. perkataan “Tidak diterbitkan” perlu ditambah di akhir ayat rujukan. Februari 14).2. Tempat diterbitkan: Penerbit.2.. Sebagai contoh.5.). (Judul asal diterbitkan 1940) 3. An outline of psychoanalysis (Strachey. Ogos 15.

Sebagai contoh. Rujukan pertama yang disebut hendaklah diberi nombor 1. Keputusan. para. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan.” (Rajaratnam.“Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini.4 Sistem Nombor 3. rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. sama seperti bahan rujukan bercetak. 2001. Sebagai rumusan.3 Rujukan dari sumber elektronik Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas. Sekiranya tiada. Sebagai 3.1 Sebutan Dalam Teks Semua rujukan yang disebut dalam teks hendaklah dinomborkan mengikut Numerik Arab. Sebagai rumusan. .“Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini. para. contoh. gunakan nombor muka surat jika ada.” (Rajaratnam.4. 2001.3. 3) Contoh senarai rujukan mengikut Sistem “Penulis (Tahun)” terdapat di LAMPIRAN P1. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan.1 Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. nyatakan sub-judul yang berkaitan dengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari subjudul hingga ke lokasi petikan.26 3. 3. Oleh itu.

ii) Jika nama penulis bukan sebahagian dari ayat.27 Rujukan yang kedua diberi nombor 2 dan seterusnya. bahawa amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini. Dalam: Mohamad. Tahun. Judul. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Contoh: Hornby. Edisi (jika tidak yang pertama). Penerbit. Tempat terbitan: Penerbit. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan [2]. 3. 1994 ii) Artikel Dalam Buku Penulis. 2nd Ed. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah Salah satu kaedah kejuruteraan. S. . Tempat terbitan. Contoh: Sarmani. Mukasurat.2 Gaya penulisan bagi pelbagai jenis bahan penerbitan dalam senarai rujukan. tahun. Oxford: Oxford University Press.4. nombor rujukan hendaklah dimasukkan di dalam kurungan empat segi “[ ]” di tempat yang bersesuaian seperti contoh berikut: Kajian [1] menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. B. Kaedah penulisan dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: i) Buku Penulis. Judul buku.S. A. Pencemaran Radioaktif. Dalam: Penulis buku. berikut boleh digunakan: i) Jika nama penulis ditulis sebagai sebahagian dari ayat nombor rujukan hendaklah diletakkan di dalam kurungan empat segi “[ ]” selepas nama penulis seperti contoh berikut: Menurut Rajaratnam [1]. A. Judul artikel..

K. Tajuk jurnal. BS 1297. Tahun. Tahun. Contoh: Alias M. Contoh: Lindgren. Tajuk artikel. Judul Piawai. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Peringkat tesis. 71 – 87. M. Contoh: Abdullah. Nombor piawai.28 (Ed). Perspektif Persekitaran. Nama persidangan. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Contoh: Mikac. iii) Artikel Dalam Jurnal Penulis. 1960. Tempat terbit. Electroanalysis. Tahun. Tajuk artikel. Tempat penerbitan: Penerbit. San Jose. 925.S. Tahun. Patent 2. v) Tesis Penulis. Muka surat. Conference on Concept Mapping. 457. and Branica. Nama institusi. E. vi) Piawai Nama institusi. 1987. 2006. N. Judul Paten. Second Int. Tesis Ph. M. London. A. ms. 1994. iv) Artikel Dalam Prosiding Penulis. Nombor jilid (Bilangan keluaran): Mukasurat. Tarikh persidangan. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. tahun.D. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. 1987 vii) Paten Nama pemilik. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Tajuk tesis. U. Nombor paten. Tongued And Grooved Software Flooring. viii) Katalog dagang . Contoh: British Standards Institution. 6(2): 37 – 43. ms 550-557. 2008. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics.

Howick: Partitioning in Business. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. Contoh senarai rujukan yang menggunakan sistem nombor seperti dalam LAMPIRAN P2. x) Internet Nama Penulis. Z. Dicapai pada Bulan Hari. 0(0).edu Sekiranya DOI diberikan. 2006.1. Tahun.): Trade Brochure. WordNet Search – 2.00536. Tahun. Redhill (U. Dicapai pada Ogos 23. Judul. Judul. (Tahun).1467-8535. gunakan DOI menggantikan URL. . (2006). Tempat terbit: Nota. 1984. Dicapai pada November 30. 2007 dari doi: 10. British Journal of Educational Technology. nombor yang diletakkan kepada sumber rujukan dalam teks disenaraikan dalam susunan menaik. ix) Lukisan teknikal terukur Nama. Contoh. Tempat terbit: Nota. Sub-judul (jika ada). Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif. Kinchin.2006.K. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Lukisan Teknik. dari URL Contoh: Wordnet (2006). Contoh: Sulaiman. Howick Partitioning Ltd. Tajuk artikel [versi elektronik]. I.x Dalam senarai rujukan.princeton. 2006.29 Nama pengedar. Tahun. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. from http://wordnet.1111/j.

Turabian K. WordNet Search – 2. from http://wordnet. Gaya Dewan Bahasa. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. 5th edition. British Standard Institution (1990). A. Universiti Teknologi Malaysia (1989). 4th edition. What’s New in the Sixth Edition of the Publication Manual. USA: George Banta Comp. Wordnet (2006).RUJUKAN American Psychological Association (2011). Pusat Pengajian Siswazah. 2006. British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. (1994). MLA Handbook for Writers of Research Papers.apastyle. New York: Modern Language Association. Wisconsin. (1973). Perpustakaan Sultanah Zanariah. Chicago: University of Chicago Press. Retrieved from http://www. Theses and Dissertations. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). Publication Manual of the American Psychological Association. Retrieved November 30. Panduan Menulis Tesis. A Manual for Writers of Term Papers.edu .S. London: BS4821.1. Kuala Lumpur. Theses and Dissertations. Oxford: Oxford University Press Modern Language Association (1977). Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). L. Hornby.org American Psychological Association (2004).princeton.

TAMAN WIRA. Laporan Projek Sarjana Muda adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2.31 LAMPIRAN A1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan Laporan Projek Sarjana Muda ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. . 3. 4. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. 2. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika Laporan Projek Sarjana Muda ini SULIT atau TERHAD.

sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Laporan Projek Sarjana adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 2. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika Laporan Projek Sarjana ini SULIT atau TERHAD. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4.32 LAMPIRAN A2 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK SARJANA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan Laporan Projek Sarjana ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. TAMAN WIRA. . ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. 3.

TAMAN WIRA. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. .33 LAMPIRAN A3 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS TESIS IJAZAH SARJANA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. 4. 3. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. 2. Tesis adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. 2. .34 LAMPIRAN A4 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS TESIS IJAZAH DOKTOR FALSAFAH TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. TAMAN WIRA. Tesis adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. 4.

5 cm Tesis ini telah diperiksa pada tarikh …………………………. ABDUL AZIZ BIN DATO’ ABDUL SAMAD Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 4. MUHAMMAD RASHID BIN RAJUDIN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia PROF. DR.0 cm Pemeriksa: 2. dan didapati memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah. MADYA DR.5 cm PROF. 4 line Pengerusi: PROF.2.5 cm 35 LAMPIRAN B 2. ZAKARIA BIN KASA Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia PROF. DR. DR. MAIZAM BINTI ALIAS Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia .

5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK DALAM SISTEM TERBENDALIR TERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi 4.5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2.2.5 cm 36 LAMPIRAN C1 2.0 cm sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana …………………………….5 cm 2. 2.5 cm .

5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2.0 cm memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana …………………………….5 cm .5 cm 37 LAMPIRAN C2 2.5 cm 2.2. 2.5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK SISTEM TERBENDALIR BERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Tesis ini dikemukakan sebagai 4.

5 cm 2.2.0 cm memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah……………………….5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2.5 cm 38 LAMPIRAN C3 2..5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK SISTEM TERBENDALIR BERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Tesis ini dikemukakan sebagai 4. 2.5 cm .

5 cm 39 LAMPIRAN D1 2. Taip nama penyelia bersama di sini 2.2.…….5 cm .5 cm 2.. YUSUF BIN MOHAMMAD ALI Tarikh : ……………………………………… 8 line Penyelia : ……………………………………… Taip nama penyelia di sini 4 line Penyelia Bersama 4..5 cm Saya akui laporan projek ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya 4 line Pelajar : ……………………………….0 cm : ……………………………………….

5 cm Saya akui tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya 4 line Pelajar : ……………………………….2. SITI SARAH BINTI MUHAMMAD Tarikh : ……………………………………… 8 line Penyelia : ……………………………………… Taip nama penyelia di sini 4 line Penyelia Bersama : ……………………………………….5 cm 40 LAMPIRAN D2 2.5 cm 4..0 cm 2. Taip nama penyelia bersama di sini 2.……..5 cm .

5 cm .5 cm 41 LAMPIRAN E 2.0 cm 2.5 cm Untuk ayah dan ibu tersayang 4.2.5 cm 2.

Akhir kata… 4. Mohd Nor bin Husain atas bimbingan dan dorongan yang diberi sepanjang tempoh penyelidikan tesis ini. Dr. Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.5 cm 2. Prof.2.27 cm (0. 1.0 cm 2.5 cm 42 LAMPIRAN F 2.5 inch) Kerjasama daripada pihak Jabatan Bekalan Air Johor amatlah dihargai.5 cm .5 cm PENGHARGAAN 4 line Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia tesis.

Rule of thumb untuk mendapatkan diameter tanpa beban kepingan logam yang telah dialunkan dalam bentuk lingkaran telah diperolehi. isu-isu yang mendapat perhatian dalam membuat substrate daripada kepingan logam nipis dengan ketebalan 0. Tambahan pula. Beberapa alatan sedia ada 4. Kesan springback yang berlaku semasa kepingan logam dalam bentuk lingkaran telah diselesaikan dengan meletakkan spiral catalyst substrate dalam bekas yang dibuat.2.5 cm 2.0 cm yang telah dipatenkan di luar negara menggunakan sistem yang berselirat dan perincian tidak diberikan sepenuhnya. Pada masa ini. Alatan yang telah direkabentuk iaitu Corrugated Tool dan Spiral Tool dibangunkan dan kesempurnaan telah dijalankan dengan memhasilkan spiral catalyst substrate. Oleh itu. Kaedah Unsur Tidak Terhingga (Dynaform) telah digunapakai untuk analisis pembentukan alunan sel berbentuk trapezoid pada kepingan logam nipis dan bentuk lingkaran kepingan logam yang telah dialunkan.5 cm ABSTRAK 4 line Spiral catalyst substrate adalah salah satu daripada jenis-jenis substrate yang digunakan untuk catalytic converter dan mempunyai luas permukaan geometri yang tinggi. Rajah Pembentukan Tidak Terbatas (FLD) menunjukan bahawa kepingan logam nipis telah berjaya dibentuk tanpa sebarang koyak dan Rajah Ketebalan menunjukan bahawa ketebalan kepingan logam yang dibentuk adalah dalam keadaan selamat.11mm dan menggunakan bahan FeCrAl telah menjadi kebiasaan. 2. penyelidikan ini mempersembahkan tugasan dalam merekabentuk dan membangunkan alatan yang inovatif berdasarkan pendekatan yang sistematik model Pahl dan Beitz’s untuk proses merekabentuk.5 cm 43 LAMPIRAN G1a 2. Kerja-kerja ini memberikan gambaran untuk konsep rekabentuk untuk alatan Corrugated Tool untuk proses alunan dan Spiral Tool untuk proses lingkaran. Ianya adalah untuk memberi struktur sokongan dimana washcoat dan catalyst akan ditempatkan. Konsep rekabentuk yang telah dipilih dimulakan dengan membangunkan model alatan tersebut.5 cm .

lima tema utama telah dikenalpasti iaitu bahawa kedua-dua sistem mempunyai banyak persamaan. perlunya sistem latihan berasaskan SKPK yang lebih dinamik. 2. Berasaskan kepada tema-tema ini. kajian kes dan kajian sektor. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik bagaimana kedua-dua sistem latihan tersebut telah dibangunkan agar ciri dan sifat mereka dikenalpasti. terdapat kelemahan asas dalam setiap sistem. wujudnya sistem latihan berasaskan pekerjaan yang kukuh. Pembangunan sistem latihan diselidik berteraskan dimensi analisis yang meliputi tujuan latihan. berteraskan konsep yang boleh diterima.2. kerangka dasar. Data diperolehi melalui temubual para peserta penting dalam kedua-dua sistem latihan. Daripada kajian.0 cm bagi menentukan keperluan dan asas untuk mengintegrasikan kedua-dua sistem. Kajian ini mendapati bahawa kedua-dua sistem latihan mempunyai persamaan yang tinggi dalam hampir semua dimensi analisis ini.5 cm . dirumuskan bahawa sistem latihan berteraskan SKPK dan juga SLDN tidak wajar wujud secara berasingan. dan seterusnya dibandingkan 4. mekanisme penyampaian dan konteks kerja. kajian dokumen termasuk rekod rasmi. dan perlunya SLDN yang lebih selari dengan konteks kerja di Malaysia. Integrasi sistem dapat direalisasikan melalui suatu kerangka yang memenuhi beberapa keperluan utama.5 cm ABSTRAK 4 line Pembangunan sistem latihan berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) sebagai entiti berlainan telah menimbulkan kekeliruan dan mengakibatkan kesangsian terhadap halatuju dan kedudukan masa depan sistem latihan kemahiran nasional Malaysia. Kajian menggunakan rekabentuk kualitatif interpretif yang berteraskan kepada pendekatan fenomena.5 cm 2. serta melibatkan tiga fasa pengukuhan termasuk membentuk sistem latihan berasaskan SKPK yang lebih dinamik dan SLDN yang lebih fleksibel.5 cm 44 LAMPIRAN G1b 2.

Forming Limit Diagram (FLD) shows that the thin sheet metal was successfully formed without any cracking and Thickness Diagram shows that the thickness of the formed thin sheet metal was in safe thickness.0 cm designing and developing an innovative apparatus based on a systematic approach of Pahl and Beitz’s model of design process.2. Furthermore. Existing patented apparatus overseas use a complicated system and specific details are scarce.5 cm . The springback effect that occurs during the sheet metal in spiral shape was solved using the developed casing. Finite Element Method (Dynaform) was applied for the forming analysis of a trapezoid cell of corrugation on a thin sheet metal and spiral shape of corrugated sheet metal.5 cm 45 LAMPIRAN G2a 2. The selected conceptual design was established by developing a model of the apparatus. The designed apparatus of Corrugated Tool and Spiral Tool were fabricated and optimization was performed by producing the spiral catalyst substrate.11mm and using FeCrAl material has become a trend.5 cm 2. The innovative apparatus for producing the full scale of spiral catalyst substrate were successfully designed and developed. an issue of considerable interest in producing the substrate from a thin sheet metal with a thickness 0. These works provide the conceptual designs for the apparatus of Corrugated Tool for corrugation process and Spiral Tool for spiral process.5 cm ABSTRACT 4 line Spiral catalyst substrate is one of the substrate types for catalytic converter and has high geometric surface area. this research presents the works in 4. Therefore. A rule of thumb for requiring unloaded diameter of corrugated sheet metal in spiral shape was derived. 2. Currently. It is to provide support structure in which the washcoat and the catalyst are applied.

2.5 cm

46 LAMPIRAN G2b

2.5 cm ABSTRACT 4 line The development of the NOSS-based training system and the National Dual Training System (NDTS) as different entities had caused confusion and raised concerns on the future direction and position of the national skills training system in Malaysia. The basic purpose of the study was to examine how they had evolved in order to determine their key characteristics and parameters, and to examine their comparability and ultimately to ascertain whether there was a basis for their 4.0 cm integration within the country’s national skills training system. The study adopted the interpretive qualitative research design which was premised on the 2.5 cm

phenomenological approach. For data collection, it employed interviews of key participants in both training systems, review of documents including unpublished official records, case studies and sector study. The development of the training systems were examined utilising analytical dimensions which covered the purpose of training, policy framework, delivery mechanism and work context. The two training systems showed strong convergence in almost all these dimensions. From the investigation, five major themes emerged, namely strong commonalities between the two training systems; fundamental limitations in each of the training systems; well established, existing work-based foundation; the need for a dynamic NOSS-based training system; and the need for re-aligning the NDTS closer to the work context in Malaysia. Based on these themes, the study contended that the NOSS-based training system and the NDTS should no longer be kept separate. Their integration into a unified system can be realized through a framework which meets various key requirements; is conceptually feasible; and involves three main phases of consolidating the existing training systems that include making the NOSS-based training system more dynamic and the NDTS more flexible.

2.5 cm

2.5 cm

47 LAMPIRAN H

2.5 cm KANDUNGAN

4 line TAJUK PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN 4.0 cm ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAB 1 PENGENALAN 1.1 1.2 Latar belakang Kajian Penyataan Masalah 1.2.1 Objektif Kajian BAB 2 KAJIAN LITERATUR v vii xiv 1 i ii iii iv

2.5 cm

2.5 cm

2.5 cm

48 LAMPIRAN I

2.5 cm SENARAI JADUAL

4 line 1.1 4.1 Analisa bagi kedudukan o dan w Perhubungan antara halaju, jejari dan daya empar 4.2 Perubahan ketinggian aliran yang mengalir melalui sistem paip secara graviti berbanding dengan perubahan Nombor 4.0 cm 5.1 Reynold Perhubungan antara anjakan dan pusingan pengawal imbang 5.2 6.1 Perhubungan antara pusingan dan vo1tan Nilai pekali kesusutan injap pada bukaan sudut yang berbeza 6.2 Perhubungan antara kadaralir dengan voltan yang dihasilkan 60 57 45 48 37 2.5 cm
1.5 cm
Sila kosongkan ruangan ini

15

19

2.5 cm

1 5.6 Rajah bongkah kawalan aliran (litar tutup) Pengawal imbang reka bentuk Analisis Daya Teorem Bernoulli Sistem Paip 1.5 cm SENARAI RAJAH 4 line 1.5 cm Sila kosongkan ruangan ini 15 16 20 21 22 29 2.5 5.5 cm 2.0 cm 5.5 cm 49 LAMPIRAN J 2.2.1 5.1 Cara –cara pengawalan ke atas sistem Pengaliran 4.3 4.5 cm .

5 cm SENARAI SIMBOL/SINGKATAN/TATANAMA/ISTILAH 4 line D. d F G I l m 4.0 cm P Q r T Re V x Z Garis Pusat Daya Graviti = 9.5 cm .5 cm 50 LAMPIRAN K 2.2.81 m/s Momen inertia Panjang Jisim Tekanan Kadaralir Jejari Daya kilas Nombor Reynold Halaju Anjakan Ketinggian Sudut – Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2. Science and Cultural Organisation 2.5 cm θ UTHM UNESCO – United Nation for Education.

5 cm Sila kosongkan ruangan ini 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2.0 cm E F G H I J K Borang Pengesahan Status Tesis Pengesahan Penyelia Halaman Judul Pernyataan Tujuan Tesis Halaman Pengakuan Contoh Halaman Dedikasi Contoh Halaman Penghargaan Contoh Halaman Senarai Jadual Contoh Halaman Senarai Rajah Contoh Halaman Senarai Simbol Contoh Halaman Senarai Lampiran 1.5 cm 2.2.5 cm SENARAI LAMPIRAN 4 line A B C D 4.5 cm .5 cm 51 LAMPIRAN L 2.

2.5. 2 baris 2.0 cm kiri dengan langkau 1.1 Sub-sub-judul 2.5 cm .27 cm daripada jidar kiri dengan langkau 1.5.1 Sub-judul 2 baris Teks sub-judul bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri. 2.5 cm 52 LAMPIRAN M 2.5 cm 2 baris 2.27 cm daripada jidar 4. Teks ayat pada perenggan kedua sub-judul bermula 1.5 cm BAB 2 4 baris JUDUL BAB Tiada jarak antara perenggan 2 baris Teks bab bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri. Teks ayat pada perenggan kedua bab bermula 1.1.

3.88 0.63 0.000 0.46 0. Lihat contoh di LAMPIRAN N.981 0.997 1. Jika jadual melebihi satu muka surat.560 0.137 0. Jadual hanya boleh diletak selepas dirujuk dalam teks.939 0.625 0.00 4. Jadual 4.0 cm 2.3 (sambungan)”.125 0.738 0.875 1.5 cm 2. 1989) Nisbah Jarak Uji kaji Makmal Secara Purata Simulasi Komputer Secara Purata 0.25 0. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Jadual 4.5 cm .861 0.83 0.75 0.3: Perbandingan keputusan antara makmal dan simulasi computer (Gist. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual.750 0.5 cm 53 LAMPIRAN N Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 4.93 1. Schwoerer and Rosen.250 0.000 0.375 0.2. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu.500 0.

2.5 cm . Schwoerer and Rosen.0 cm 450 400 350 300 250 Rajah 4.4: Model Keberkesanan Persekitaran Pembelajaran Secara Maya (Gist. Kajang Selangor.5 cm LAMPIRAN O Pencapaian + Model Pembelajaran Persekitaran Pembelajaran Secara Maya Urus Kendiri + Keberkesanan Pembelajaran Kepuasan 4.5 cm Enrolmen Sarjana 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 Tahun 2007 2008 PhD Rajah 4. 1989) 2.4: Enrolmen pelajar 2004 hingga 2008 di Pusat XYZ.54 2.

A. Proc. Retrieved from http://iej.1073/pnas. 73-82. J. doi:10. The Basic nonuniformity of the cerebrel cortex. Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. (1993). A C++ implementation of CLP. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. Kaas. 371-378. Puget. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu untuk Pemahaman Komputer. J. F.2. 37 – 43. San Mateo..A. New York: Engineers Joint Council. Alias. Joint Cont. (1994a). Paredis.5 cm RUJUKAN 4 line Ali Suradi. 7(3). of the 13th Int. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. P.E. ILOG S. M.net American Chemical Society (Ed.0 cm Herculanc-Houzel. Washington. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Ph.D. Z.A.. 12593-12598. D. (1994). Proceedings of the National Academy of Sciences 105.5 cm 55 LAMPIRAN P1 2. Engineers Joint Council (1969). Electroanalysis. International Education Journal. P. C.5 cm 2. M. Martin.Genetic state-space search for Constraint Optimization Problems. (1994b). R. (2008). (2008). on Artificial Intelligence (IJCAI93). Collins.H.C. J. A. (2006). 8(1).. ILOG S. The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. London: Elsevier. H. & Light. and Branica. J.: American Chemical Society. & Mohd Zain. 2. Wong.0805417105 Light. F.. Technical Report. Technical Report. 4. and Albert. 6. F. P. Law Enforcement Executive Forum Journal. Peat as an Agent in Biological Degradation of Waste.5 cm . & Lent. Puget. N. (1989). A. S.cbj. Handbook for Authors of American Chemical Society Publications. Mikac. and Albert. M. (Ed. USA: Morgan Kaufman.) (1978).) (1991). I. SOLVER: Constraints – objects descriptions. M. A.

A. Michigan: IEEE. 1996. S. & Lent. N. 127(6): 272-284. Wong.5 cm RUJUKAN 4 line 1. Z. K. XYX. Howick Partitioning Ltd. Sheta. Lindgren. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. Universiti Teknologi Malaysia.: Prentice-Hall. 9. Tongued and Grooved Software Flooring. 2. F. 10. S. and De Jong. 1960. J. 4.. 71–87. Patent 2. Tesis Doktor Falsafah. and Fabrycky. Proceedings of the National Academy of Sciences 105. ms 12593-12598. E. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. H. 4. Instn Electr. U. 6th edition. 925. Sheta. Perspektif Persekitaran. Howick: Partitioning in Business. and De Jong. Collins. R. Dearborn. 1996. Sarmani.. 2008.0 cm 5. Abu Bakar. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. J. 1987 3.. G. 1984. London. Michigan: IEEE. K. April 20-29. 457. F.E. Dlm. Pencemaran Radioaktif. 1987 7. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Engrs. J. Proc. 360-365. A. BS 1297. Redhill (U. J. Kaas. 360-365. A. 8. 1996. Part D. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms.K.S.): Trade brochure. British Standards Institution.: Ahmad Badri Mohamad. W. S. Englewood Cliffs.Dearborn. 1984.. Billings. Petaling Jaya: Fajar Bakti.2. The Basic nonuniformity of the cerebrel cortex. September 15-18. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. 1980. Engineering Economy. Dearborn. C. 1989 6. Identification of Nonlinear Systems: A Survey. Herculanc-Houzel. P. Michigan. A.5 cm 56 LAMPIRAN P2 2.5 cm . 2. A. September 1518. Theusen.

Selepas itu. Malaysia. dan packet communications. Beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda di University of Sheffield. Encik Azwan melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah di The Pennsylvania State University dan bergraduan pada tahun 2004. beliau bekerja sebagai tutor di Jabatan Elektronik di Universiti Teknologi Malaysia. England dan dianugerahkan Sarjana Kejuruteraan Elektrik pada tahun 1996. Semasa pengajiannya. Encik Azwan turut menulis bersama tiga kertas kerja dalam bidang aplikasi mikopemproses serta aspek teori dan ekperimen dalam pemanasan ionosperik. dan berjaya memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik pada tahun 1992. Alaska. Pada tahun 1999. Johor. Beliau juga merupakan pembantu pengajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di The Pennsylvania State University dalam tahun 2000. Beliau telah menyertai empat kempen di Fairbanks. Beliau mendapat pendidikan awal di Maktab Rendah Sains MARA di Muar. . moonbounce. di mana penyelidikan yang dibuat ditanggung oleh University Research Initiative dibawa tajaan Naval Research bernilai 3 juta dollar. Beliau juga merupakan ahli badan profesional Institute of Electrical and Electronics Engineering dan bergiat aktif sebagai pengendali radio amatur menggunakan amaran panggilan N3FLX dan 9M2DX dalam bidang berkaitan satelit. England.57 LAMPIRAN Q VITA Penulis dilahirkan pada 28 Januari 1970 di Melaka. beliau mengajar subjek teori elektromagnetik serta aplikasi dan reka bentuk mikropemproses di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Universiti Teknologi Malaysia. beliau merupakan pembantu penyelidik di Communications and Space Sciences Laboratory. untuk mengukur frekuensi rendah ke ionosfera latidud tinggi menggunakan kemudahan pemanas ionosferik High Power Auroral Simulation. Pada tahun 1994 beliau melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana di University of Sheffield. Selepas graduan.

Perenggan kedua dan seterusnya bermula di sini.5.1. 2 line 2.1 Sub-sub-sub-judul 2 line Perenggan pertama bermula di sini. 4. (a) Sub-judul tahap lima 2.5.5 cm 2.5 cm .0 cm Perenggan kedua dan seterusnya bermula di sini.5 Sub-judul 2 line Perenggan pertama bermula di sini.1 Sub-sub-judul 2 line 2.2.5 cm Teks dari muka surat sebelah bermula di sini. 58 LAMPIRAN R 2 line 2.

5 cm 59 LAMPIRAN S 2.0 cm TINDAK BALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI 2.5 cm 2.5 cm .2.5 cm 4.5 cm X ABDUL RAHIM BIN AHMAD 19 line UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 2.

60 LAMPIRAN T 2.5 cm UTHM CHOR PEI YAO S.5 cm UTHM MAHVIDAYANTI BINTI AHMAD DOKTOR FALSAFAH 2011 2.5cm 2.5 cm 2.5 cm UTHM RAJAGOPAL A/P KRISHNAN SARJANA MUDA 2011 2.5 cm .Kej 2011 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.