На основу члана 104. – 183. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр.

125
од 22. новембра 2004) оснивач друштва са ограниченом одговорношћу - члан друштва, дана
__.___. 200_. године доноси следећу :
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује:
 претежна делатност друштва;
 вредност основног капитала друштва, односно вредност улога оснивач
 начин и време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;
 укупан износ трошкова оснивања друштва;
 врста и надлежности органа друштва;
 заступање друштва;
 начин промене правне форме друштва;
 трајање и престанак друштва;
 остала питања.
Члан 2.
Пуно пословно име друштва гласи:
______________________________________________________
(у даљем тексту: Друштво)
Пример:
БОНУС доо Београд
Уколико оснивач жели може да гласи и:
Друштво за трговину, туризам и услуге БОНУС доо
Београд или
Предузеће за трговину, туризам и услуге БОНУС доо
Београд
Скраћено пословно име Друштва гласи:
______________________________________________________
Пример:
БОНУС доо Београд
Напомена: Скраћено пословно име се уноси, уколико се разликује од
пуног пословног имена,
односно уколико пуно пословно име садржи назнаку
претежне делатности
Члан 3.
Седиште Друштва је на следећој адреси:
_______________________, ______________________________. бр.___
Пример:
Београд, Милентија Поповића бр. 33
Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:
_____________________________________________
Пример:
52210 Трговина на мало воћем и поврћем или
Трговина на мало воћем
Или
50100 Продаја моторних возила или Трговина на велико и трговина на
мало теренским моторним возилима (дзип и др.)
Напомена: Уносите само једну делатност.
Пожељно је да претежну делатност унесете са шифром, у складу са
Законом о класификацији делатности и о регистру јединица
разврставања (Објављен у "Сл. листу СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98,
59/98 и 74/99). Комплетан текст овог закона налази се на Сајту
Агенције за привредне регистре.
Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску
делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.
Напомена - осим оних делатности за које је неопходна изрицита сагласност надлезног
органа
Члан 5.
Укупан уписани основни капитал Друштва износи:
______________________ (словима: ________________________)
Пример:
500.- € (словима: пет стотина евра) у динарској противвредности, по
средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате.
Напомена: Најмањи уписани новчани износ капитала мора бити 500.- €
Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:
______________________ (словима: ____________________ )
Напомена: Најмањи уплаћени новчани капитал мора бити 500.- €, али се може
уплатити 250.- € приликом оснивања, а 250.- € у року од две године
Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи:
______________________ (словима: ________________________)
Напомена: Друштво не мора имати неновчани капитал.
Преостали неуплаћени, односно неунети улог биће уплаћен, односно унет, у року
од две године од дана регистрације Друштва у Регистар привредних субјекта.
Члан 6.
Оснивач Друштва, односно његов једини члан је:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Напомена: У овај члан унесите следеће податке:
 име и презиме и адресу оснивача, уколико се ради о
физичком лицу, односно пословно име и адресу,
уколико се ради о правном лицу;

ЈМБГ, уколико се ради о домаћем држављанину,
односно број пасоша и земљу издавања, уколико се
ради о страном држављанину, а матични број,
уколико се ради о домаћем правном лицу, односно
број регистрације у страном регистру и назив
страног регистра, уколико се ради о страном
правном лицу
Члан 7.

Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са законом.
Члан 8.
У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво
одговара својом целокупном имовином.
Члан Друштва не одговара за обавезе Друштва, осим до износа неунетог улога у
имовину друштва и у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 9.
Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету заступа директор
Друштва, са неограниченим овлашћењима.
За директора друштва именује се:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Напомена: У овај члан унесите следеће податке:
 име и презиме и адресу директора;
 ЈМБГ, уколико се ради о домаћем држављанину,
односно број пасоша и земљу издавања, уколико се
ради о страном држављанину
ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 10.
Послове који по Закону о привредним друштвима спадају у делокруг Скупштине
врши члан Друштва, пошто се ради о једночланом друштву.
Члан Друштва одлучује о:
1) одобравању послова закључених у вези са оснивањем друштва пре
регистрације;
2) избору и разрешењу директора и утврђивању његове зараде;
3) одобравању финансијских извештаја;
4) времену и износу исплате добити члану друштва;

5) именовању интерног ревизора или ревизора друштва и потврђивању
њихових налаза и мишљења, утврђивању накнаде или других услова
њиховог уговора са друштвом;
6) именовању ликвидационог управника и потврђивању ликвидационог
биланса;
7) повећању и смањењу основног капитала друштва и емисији хартија од
вредности;
8) давању прокуре и пословног пуномоћја;
9) пријему новог члана и преносу удела на трећа лица;
10) статусним променама, промени правне форме и престанку друштва;
11) одобрењу правних послова директора и других лица, у складу са
чланом 35. Закона о привредним друштвима;
12) стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању
имовином велике вредности, у складу са Закон о привредним
друштвима;
13) измени оснивачког акта или уговора чланова друштва;
14) образовању огранка Друштва;
15) промени пословног имена Друштва;
16) давању и опозивању прокуре.
Члан 11.
Послове који по Закону о привредним друштвима спадају у делокруг Управног
одбора и директора Друштва, пошто се ради о једночланом друштву, обавља директор
Друштва.
Директор Друштва је надлежан за:
1) заступање Друштва и вођење послова Друштва у складу са законом и овим
оснивачким актом;
2) утврђивање предлога пословног плана;
3) обавештавање члана Друштва о пословању;
4) спровођење одлука члана Друштва;
5) закључење уговора о кредиту, уз предходну писмену сагласност члана Друштва;
Директор може вршење појединих послова из ст. 1. и 2. овог члана пренети на
друга лица, ако то овим оснивачким актом није искључено.
Члан 12.
Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво престаје одлуком члана Друштва или у другим случајевима предвиђеним
законом.
Напомена: Друштво се може основати и на одређено време или за
одређене намене. Ради се о нетипичним случајевима, за
које није могуће дати типску форму.
Члан 12а

Укупан износ трошкова оснивања Друштва утврђен је у висини од:
___________________дин. (словима: ________________ динара)
.
Члан Друштва ове трошкове може накнадно наплатити из имовине Друштва.
Напомена: Овај члан није обавезан и може се изоставити, а дат је на
основу могућности коју поредвиђа Закон о привредним
друштвима.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се
Закон о привредним друштвима.
Члан 14.
Измене овог Акта о оснивању врше се у писаној форми.
Овај Акт о оснивању је састављен у четири истоветна примерка, један за поступак
регистрације, два за члана Друштва, један за суд овере.
Ова Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране надлежног суда.
У ________________________
Оснивач Друштва :
_____________________________
__
Напомена: Након уноса података избрисати текст напомена дат у плавој
боји

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful