(naziv firme) (adresa sedišta

)

PIB:

Na osnovu člana 68-75. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br.24/2005 i 61/2005) donosi:

REŠENjE O GODIŠNjEM ODMORU

Zaposlenom radniku konsultaciju sa radnikom za

određuje se godišnji odmor uz prethodnu 2008. godinu. godine, a ističe dana godine. godine,

Korišćenje godišnjeg odmora počinje dana s tim da se na posao mora javiti

Zaposleni će na svoj zahtev koristiti godišnji odmor u više delova u skladu sa potrebama radnika i poslodavca. Zaposleni će godišnji odmor koristiti u zavisnosti od procesa rada u firmi i njegovih potreba, ali najkasnije do 30. juna naredne godine, s tim da će se izdati posebno rešenje za svaki deo. Za vreme godišnjeg odmora zaposlenom pripada naknada zarade u skladu sa zakonom o radu.

OBRAZLOŽENjE

Sticanje prava na godišnji odmor i dužina i raspored godišnjeg odmora utvrđeno je po merilima i kriterijumima utvrđenim Zakonom o radu i Ugovorom o radu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja zaposleni ima pravo da pokrene spor pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Dostaviti: - zaposlenom - računovodstvu - arhivi

Rešenje je primljeno: zaposleni radnik

godine poslodavac: M.P.

potpis zaposlenog

potpis odgovornog lica

Dana:

U Novom Sadu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful