Opšte karakteristike osiguranja

Osiguranje je jedan od boljih načina da sebe lično ili svoju imovinu (koju smo stekli ili stičemo u toku radnog i životnog veka) sačuvamo od rizika (na čije nastupanje često ne možemo uticati). U čemu je suština pojma osiguranje i kako to funkcioniše? Osiguranje je finansijska aktivnost koja se sastoji u tome da registrovani subjekti na tržištu (osiguravajuća društva) prikupljaju sredstva (premija osiguranja) od fizičkih lica ili privrednih subjekata (ugovarači osiguranja, osiguranici) da bi im, u slučaju nastupanja rizika koji su predviđeni ugovorom o osiguranju (polisa osiguranja), isplatili naknadu štete. Ugovor o osiguranju ima elemente aleatornog ugovora (ugovor na sreću, odnosi se na budući neizvestan događaj), dvostrano je obavezan a vezano za premiju osiguranja (koju plaćamo osiguravajućem društvu za pokriće rizika) ima elemente solidarnosti iz razloga što je premija osiguranja rezultat matematičkih proračuna koji se zasnivaju na sistemima verovatnoće i velikih brojeva kombinovanih sa statistikom učestalosti nastupanja rizika.

Organizacija osiguranja
Postoje mnogobrojne podele osigurnja. Kriterijumi za tu podelu su različiti jer osiguranje ima vrlo širok domen, a s druge strane podelu su i posledica same prirode osiguranja. Podele osiguranja imaju različite vrednosti. One se čak i ne podudaraju u pojedinim prvnim sistemima i kod pojedinih pisaca. No, potreba za ovakvim podelama leži u razvijanju osiguranja i njegovom sve većem širenju, što ga čini sve manje preglednim. Niz novih vrsta najčešće nazvanih granama osiguranja nuču upordo sa razvojem privrde. Istovremeno ovo je šraćeno i novim metodama u organizovanju samog osiguranja. Praktična vrednost klasifikacije je u tome što se grupisanje pojedinih vrsta, odnosno grana osiguranja, vrši prema izvesnim zajedničkim svojstvima. Na taj način se kod proučavanja pojedinih grupa osiguranja može izdvojiti ono što je karakteristično i zajedničko za celu grupu. Kriterijumi podelu mogu biti različiti, kao na primer: podela prema prirodi rizika: kopneno, pomorsko i vazdušno podela prema načinu nastanka: obavezno i dobrovoljno podela prema načinu izravnanja rizika: saosiguranje i reosiguranje podela prema načinu organizovanja osiguranja: premijsko uzajamno 5. podela na individualna (pojedinačna) i kolektivna osiguranja
1. 2. 3. 4.

i

Postoje dvije vrste premije: neto-premija i bruto-premija. osiguranje usluga 7. zdravstveno osiguranje za koje se zakonskim odredbama može utvrditi do kog iznosa je prinudno i preko čega je dobrovoljno. Uplate osiguranika nazivamo premije osiguranja. Većina osiguranja spadaju upravo u dobrovoljna.6.premiju? Neto premija je u osnovi zavisna od rizika. Dakle. Prema našim zakonskim rešenjima. osiguranje imovine i osiguranje lica su načelno dobrovoljni. postoje obavezna osiguranja kao izuzeci strogo uređeni zakonom.ugovarača osiguranja. Šta određuje neto . Premiju određuje stepen verovatnoće i prosečni intenzitet rizika. osiguranje lica i osiguranje imovine Premija Premija je bitan elemenat pojma osiguranja. To je reparacija ili obestecenje. Moguće je da neka grana osiguranja bude i dobrovoljna i obavezna: na primer. Izvori prava i dokumenti osiguranja Osiguranje zaključeno slobodnom voljom. Premija je u srazmeri sa visinom rizika. Ovde vaze posebni principi drugaciji od drugih privrednih aktivnosti. Izvrsenje obaveze iz osiguranja nazivamo osigurana suma. Nasuprot tome. odnosno osiguranika kako bi zaštitio imovinu. iz čisto ekonomskih pobuda zainteresovane strane . Načela osiguranja Radi uspesnog I trajnog ispunjavanja svoje obaveze naknade stete I isplate osigurane sume. Ovaj dokumenat sadrži važne sastojke . Nema rizika – nema premije! Mijenja se rizik mijenja se premija! Premija se plaća unaprijed. sistem osiguranja se mora pridrzavati ekonomskih nacela osiguranja. Isplatu sredstava iz fonda nazivamo odsteta. Sam mehanizam osiguranja funkcionise na specifican nacin. ono proističe iz razvijenosti svesti o postojanju potrebe koja se zadovoljava sklapanjem ugovora o osiguranju sa osiguravajućim društvom. odgovornost. List pokrića Isprava koja se izdaje kada nema dovoljno podataka ili vremena za sačinjavanje polise osiguranja. imovinski interes. zdravlje ili život. a slično je i u drugim zemljama. Ovi specificni principi\elementi osiguranja se ogledaju u sledecem: Clanovi zjednice rizika su osiguranici koji uplacuju svoj deo doprinosa u fond osiguranja u koji udruzuju svoja sredstva. podela prema predmetu osiguranja: osiguranje pravnih odnosa.

pre izdavanja polise. 3. bez čekanja da mu se istavi polisa. bilo list pokrića. Kasko osiguranje (osiguranje prevoznih sredstava – brodova. recimo.osiguranje mašina od loma.osiguranje od zakonske odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Osiguranje kredita B. prethodno pregleda osiguravačev stručnjak ili kad osiguravač..osiguranje od profesionalne odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. jednostavno. obično potpisuje samo osiguravač dajući izjavu o preuzetoj obavezi iz osiguranja.. . . ..osiguranje useva i plodova. List pokrića u praksi. Premda se može izdavati za gotovo sve vrste osiguranja. . .osiguranje domaćinstva. . nije u mogućnosti da izda polisu. Izdavanje ove isprave koristi obema stranama: osiguranik odmah dobija osiguravajuću zaštitu.osiguranje od provalne krađe i razbojništva.. . Osiguranje od odgovornosti: . kod osiguravanja većih objekata gde je potrebno da ih.osiguranje stakla od loma. iz tehnickih razloga. 2. svoju primenu list pokrića je našao naročito kod transportnih i imovinskih osiguranja u užem smislu. Kargo osiguranje (osiguranje robe u prevozu: u domaćem i . Transportno imovinsko osiguranje: 1.kasko osiguranje motornih vozila.) 2. Opšte osiguranje 1.osiguranje građevinarstva. . .šomažno osiguranje. Ugovor je zaključen kad oba ugovarača potpišu bilo polisu. .osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima iz upotrebe proizvoda. Oblici osiguranja OSIGURANJE IMOVINE A.osiguranje od odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila. Osiguranje stvari: . . vazduhoplova. međutim. dok osiguravač stiče pravo na naplatu premije.osiguranje od požara.ugovora o osiguranju i kasnije se zamenjuje polisom.

osiguranje vozača.com) ili se mogu preuzeti u svim poslovnim prostorijama društva. putnika i radnika na motornim vozilima za vreme upravljanja i vožnje. Procjena i likvidacija štete OPIS POSTUPKA Pravilnikom se utvrđuju sljedeći koraci u postupku obrade i likvidacije štete: 1.Prikupljanje dokumentacije 3. letačkog osoblja i putnika u vazdušnom saobraćaju).osiguranje za slučaj doživljenja.mešovita osiguranja za slučaj smrti i doživljenja. Osiguranje života: . itd.osiguranje gostiju (hotelskih. Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja: . Osiguranje od odgovornosti prevoznika u domaćem transpotru 4. . Osiguranje od odgovornosti prevoznika u međunarodnom transpotru prema odredbama konvencije za međunarodni transport (CMR) II OSIGURANJE LICA 1. . .osiguranje pri vršenju posebnih delatnosti (sportista.Arhiviranje predmeta PRIJAVA ŠTETE Štetni događaj prijavljuje se na posebnim formularima Mikrofin osiguranja.mikrofinosiguranje. banjskih). Izuzetak čine štete koje se prijavljuju od strane punomoćnika oštećenih lica-advokata ili društava za zastupanje u osiguranju koja su ovlaštena za podnošenje prijava šteta .inostranom) 3. učenika i studenata. . vatrogasaca.osiguranje na poslu i u privantom životu.osiguranje putnika u javnom prevozu.Obrada i riješevanje odštetnog zahtjeva 4. . Prijava štete 2.osiguranje za slučaj smrti. . 2. lovaca. turista.Likvidacija odštetnog zahtjeva 5 Regresni postupak 6. posetilaca priredbi.Prijave osiguranja mogu se skinuti sa zvaničnog sajta društva(www.

šteta se i službeno zavodi u knjizi šteta pri čemu navedena prijava dobija odgovarajuću oznaku i redni broj te se prelazi na sljedeću fazu u obradi štete. prikupljanje dokumentacije. Prikupljanje dokumentacije Nakon što je zaprimljena i zavedena prijava štete. Po prijemu prijave.u ime i za račun osiguranika koja umjesto prijave štete mogu podnijeti Zahtjev za naknadu štete. Stručni saradnik za obradu šteta. Stručni saradnik za obradu šteta o tome obavještava osiguranika i: • upućuje na eventalnu moguću dopunu prijave U slučaju da je prijava uredno popunjena i ne postoje osnovi za odbijanje prijave. Prijava štete se dostavlja u roku od tri dana od nastanka štete. Formular popunjava osiguranik ili korisnik osiguranja. Prijavu mogu dostaviti: • Osiguranik ili korisnik osiguranja • Savjetnik za osiguranje • Punomoćnik osiguranika. izuzev ukoliko štetu nije bilo moguće prijaviti u navedenom roku iz objektivnih ili subjektivnih okolnosti. ili korisnika osiguranja Prijavu štete prima ovlašćeni radnik službe za likvidaciju štete-Stručni saradnik za obradu šteta. Stručni saradnik je u obavezi da sam . pristupa provjeri njene validnosti tako što utvrđuje korektnost i potpunost podataka u obrascu prijave. Stručni saradnik za obradu štete. Obavezni elementi prijave štete: • Datum prijave štete • Datum štetnog događaja • Broj polise osiguranja po kojoj je nastao štetni događaj • Opis štetnog događaja • Potpis lica koje je popunilo prijavu(u slučaju pravnog lica obavezan je pečat) Prijava se dostavlja: • lično u prostorije društva • U vidu dopisa dostavljenog poštom. dužan je preduzeti sve mjere da se u zakonom predviđenom roku prikupi dokumentacije neophodna za obradu i riješavanje odštetnog zahtjeva. U slučaju da prijava iz bilo kojih razloga utvrđenih polisom i uslovima osiguranja nije validna.

Tako se stvori kritična masa rizika da se može ostvariti ravnoteža premije i šteta. Reosiguranje Reosiguranje predstavlja posebnu vrstu osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravajuće društvo prenosi na reosiguravajuće društvo deo rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguravajućem društvu premiju reosiguranja .prikupi svu dokumentaciju koja se može dobiti zvaničnim. dok je osigurnik odnosno korisnik osiguranja u obavezi da u zatraženom roku prikupi dokumentaciju koju društvo samo ne može da obezbjedi. . Reosiguravajuće društvo može deo rizika da preuzme od osiguravajućeg i dalje preneti na drugo reosiguravajuće društvo . Na taj način sprovodi se potrebna homogenizacija i disperzija rizika koja omogućava stabilno funkcionisanje celog sistema i za slučaj nastanka katastrofalnih šteta.ovaj čin se naziva retrocesija. svotno-ekscedentno reosiguranje. reosiguranje viška šteta i reosiguranje tehničkih rezultata.direktno reosiguranje. drugi reosigrač može deo rizika preneti na trećeg itd. Portfelj reosiguravajućeg društva formira se tako da svako od mnoštva osiguravajućih predaje u reosiguranje po nekoliko sličnih rizika. službenim putem. Prema načinu raspodjele rizika postoje ovi oblici reosiguravajuće zaštite: • • • • kvotno reosiguranje .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful