Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z utorak, 15. 11. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5825 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sino}nji trening u Lisabonu: [ta god da se desi, mi }emo, ipak, biti pobjednici (Foto: I. [ebalj)
Ve~eras u Lisabonu historijska odluka
EVROPO, DOLAZIMO
N
ogometna reprezenta-
cija BiH ve~eras }e u
Lisabonu odigrati jo{
jednu historijsku uta-
kmicu - revan{ s Portugalcima za
plasman na Evropsko prvenstvo.
U duel na Lu`u, „Zmajevi“ ula-
ze nakon zeni~kih 0:0 i sa sazna-
njem da bi im i remi s postignutim
golovima bio dovoljan za plasman
u Poljsku i Ukrajinu. Safet Su{i} u
miru priprema ekipu i poru~uje da
i on i igra~i znaju koliko bi dobrog
na{em narodu i dr`avi donio prola-
zak na Euro. 63.-68. str.
’ZMAJEVI’, VI
TOMO@ETE!
D`eko ponovo sam u napadu zSu{i}: Najva`nije }e biti pokriti sredinu terena, jer su tu Portugalci nadmo}niji
zNavija~i najavljuju invaziju na Lu` zGra|ani BiH vjeruju u pobjedu, poznati poru~uju: „Neka bude kao u Parizu!“
ZENICA
Policija golim
rukama vadila
mladi}e iz vatre
Protesti: Najstarija populacija uputila zahtjev Vladi
AKO PENZIJE NE BUDU VI[E,
PENZIONERI IZLAZE NA ULICE!
1
7
.

s
t
r
a
n
a
1
0
.

s
t
r
.
Danas u ’Avazu’: Poster reprezentacije BiH
Skandalozno: Spora gradnja autoputa
KOSOVO ZA JEDNU
GODINU SAGRADILO
KOLIKO BiH ZA 11! 4
.

s
t
r
.
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 2
PSVE
O BiH tek
25. januara
XTokom sastanka Ko-
miteta za politi~ka pitanja
Parlamentarne skup{tine
Vije}a Evrope (PSVE)
ju~er u Parizu najavljeno
je da }e BiH biti zasebna
ta~ka dnevnog reda janua-
rske sesije godi{njeg zasje-
danja PSVE u Strazburu.
Predvi|eno je, naime, da
se 25. januara 2012. godine
raspravlja, ka`e poslanik u
Predstavni~kom domu
PSBiH Sa{a Magazinovi},
koji u~estvuje na sastanku
Komiteta za politi~ka pita-
nja PSVE u Parizu.
Vlada FBiH
Sastanak agencija
za dr`avnu slu`bu
XU cilju unapre|enja
saradnje u oblasti upra-
vljanja ljudskim potenci-
jalima te realizacije mje-
ra i aktivnosti iz revidir-
anog Akcijskog plana i
Strategije za reformu ja-
vne uprave u BiH danas
}e u Mostaru biti odr`an
prvi sastanak predstavni-
ka Agencije za dr`avnu
slu`bu BiH, javlja Fena.
Kako je saop}eno iz Vla-
de FBiH, sastanku }e pr-
isustvovati i predstavni-
ci Misije OSCE-a u BiH.
Majke Srebrenice
Otkud Srbinu
spomenik u
Kravicama?
X^lanovi Udru`enja Po-
kret „Majke enklava Sre-
brenica i @epa“ ju~er su ja-
vno zatra`ili da mediji koji
konstantno minimiziraju
genocid u Srebrenici is-
tra`e kako je ispred hale u
Kravici, u kojoj je smrt
do~ekalo 2.000 ljudi, odje-
dnom osvanuo spomenik
jednom Srbinu.
Vije}e naroda RS
Nema saglasnosti
o amandmanima
XVije}e naroda RS nije
postiglo saglasnost o
amandmanu i zahtjevu
Kluba Bo{njaka za pokr-
etanje za{tite vitalnog
nacionalnog interesa na
Zakon o premjeru i kata-
stru RS pred Ustavnim
sudom RS, javlja Srna.
Predsjedavaju}i Vije}a
naroda RS Momir Mali}
rekao je da su ama-
ndman i zahtjev Kluba
Bo{njaka upu}eni na
Zajedni~ku komisiju Vi-
je}a naroda i Narodne
skup{tine RS, koja bi tr-
ebala biti zakazana u na-
rednih sedam dana.
Ukratko
Vije}e Evrope: BiH
zasebna ta~ka
Policijska misija Evro-
pske unije (EUPM) u BiH
uputila je Vije}u Evropske
unije povjerljivi i specijalni
izvje{taj o teroristi~kom na-
padu na Ameri~ku ambasa-
du, koji je 28. oktobra izvr{io
srbijanski dr`avljanin Me-
vlid Ja{arevi}, saznaje
„Dnevni avaz“.
Iako je sadr`aj ovog spe-
cijalnog izvje{taja tek po-
dvrgnut analizi, indikativno
je da je ovakav dokument po-
slan u sjedi{te Unije.
Iz izvora bliskih Vije}u
EU saznajemo da zvani~ni
Brisel s posebnom pa`njom
gleda na razvoj situacije na-
kon ovog napada u Sarajevu,
daju}i, pri tome, punu po-
dr{ku radu Tu`ila{tva BiH i
istrazi o napadu.
Izvjestiteljica Evropskog
parlamenta za BiH Doris
Pak (Pack) izjavila je za
„Dnevni avaz“ da se ovaj
doga|aj, iako se radi o gnu-
snom ~inu, u evropskim
institucijama ne posmatra u
{irem kontekstu.
- Mislim da trebamo ima-
ti odre|eno povjerenje u bh.
sigurnosne agencije da rade
svoj posao na rasvjetljavanju
ovog slu~aja i procesuiranja
po~inioca. Dobro je da se
ovaj napad ne posmatra u ne-
kom {irom kontekstu, jer se
radi o aktu pojedinca - kaza-
la je ova zastupnica u Evro-
pskom parlamentu.
Pak je naglasila da di-
skusija u evropskim institu-
cijama ide u smjeru da BiH,
kao dr`ava, mora ispuniti
svoj zadatak i u oblastima si-
gurnosti i stabilnosti. To je
bio jedan stra{an ~in, za-
kljuju~uje Pak, koji,
me|utim, ne baca sjenu na
BiH. A. DU^I]
Agenti ameri~kog Fede-
ralnog istra`nog biroa (FBI)
zatra`ili su da razgovaraju sa
svim do sada uhap{enim
osobama u vezi s napadom
na Ambasadu SAD u Saraje-
vu, saznaje „Dnevni avaz“.
Nema saglasnosti
No, prema izjavama bra-
nilaca uhap{enih osoba, ame-
ri~ki agenti nisu imali sre}e
te nisu uspjeli razgovarati s
osumnji~enima. Ove infor-
macije nije `elio komentira-
ti portparol Tu`ila{tva BiH
Boris Grube{i}.
- U interesu istrage ne
mogu dati komentar - kazao
je Grube{i}, dodaju}i da ni-
je bilo novih akcija hap{enja
ni pretresa u okviru ove istr-
age.
No, advokat Idriz Kame-
nica za na{ list ju~er je potvr-
dio da su agenti FBI-ja `el-
jeli pri~ati s njegovim branje-
nikom Munibom Ahmetspa-
hi}em, koji se nalazi u pri-
tvoru KPZ-a Zenica.
[est mjeseci
- Tu`ilac Dubravko ^am-
para prenio mi je zahtjev
FBI-ja i pitao me jesam li sa-
glasan s time. Odbio sam, jer
smatram da je to direktno
mije{anje u suverenitet BiH.
Nakon toga, nisu se vi{e
usu|ivali da zatra`e razgovor
s Ahmetspahi}em. Oni ne
mogu samo tako obavljati
neke radnje u ime Sjednje-
nih Ameri~kih Dr`ava u
BiH s dr`avljanima BiH, a ni
sa svojim dr`avljanima. To je
eksplicitno pravo dr`ave u
kojoj se vodi postupak - ka`e
advokat Kamenica.
On je u telefonskom ko-
ntaktu s Ahmetspahi}em i za
sada nema nikakvih novosti
kada je ovaj osumnji~eni u
pitanju.
- Kada do|e do optu`ni-
ce i kada nam budu na raspo-
laganju svi dokazi, onda }u s
njim dogovoriti kako }emo
dalje u postupku. [to se ti~e
istrage, ona je kompleksna i
oti{la je u {irinu. To se vidi
po razvoju doga|aja. Prema
svemu sude}i, istraga ne}e
biti brzo zavr{ena. Njeno
okon~anje mo`e se o~ekiva-
ti u zakonskom roku od {est
mjeseci - smatra Kamenica.
E. HALA]
TERORIZAM Ameri~ki agenti nastoje pomo}i u istrazi o napadu na Ambasadu
Kamenica: Odbio sam FBI
Branilac Muniba Ahmetspahi}a potvrdio da su agenti tra`ili razgovor, ali da on na to nije pristao
„Avaz“ saznaje Teroristi~ki udar pod lupom Evropske unije
EUPM poslao specijalni
izvje{taj o napadu u Brisel
Trebamo imati povjerenje u bh. sigurnosne agencije, ka`e Doris Pak
Uz Ahmetspahi}a uh-
ap{en je i Dino Pe~enkovi},
a njih dvojica terete se da su
Mevlida Ja{arevi}a dove-
zli iz Mao~e u Sarajevo pr-
ije teroristi~kog napada.
Pro{le sedmice u Mao~i je
uhap{en i Emrah Fojnica,
kojem je, tako|er, odre|en
pritvor, a sumnji~i se za
pomaganje Ja{arevi}u. U
posljednjem pretresu u
Mao~i je otkriven ve}i arse-
nal oru`ja u sportskim to-
rbama. U jednoj od njih
na|ena je automatska
pu{ka te li~na karta Emra-
ha Fojnice.
U izjavi za na{ list advo-
kat Ramiz Alji} ponovio je
da njegov branjenik Fojni-
ca negira vezu s napadom.
- On je u KPZ-u Buso-
va~a. Iskoristit }u mogu}no-
st posjete i o~ekujem da se
s njim vidim do kraja se-
dmice. Ina~e, iskoristit }u
sva pravna sredstva u kori-
st svog klijenta, a me|u
njima i slanje `albe na
odre|ivanje pritvora - ka`e
Alji}.
Ja{arevi}: Po~inio gnusan teroristi~ki ~in
Pak: Doga|aj ne baca sjenu
na BiH
Kamenica: Istraga oti{la u {irinu
@alba na pritvor
Alji}: Posjeta branjeniku
Policijska misija EU: Istragu prate s pa`njom
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
3
Pi{e: Almasa HAD@I]
(almasahadzic@avaz.ba)
Zatiranje
sje}anja
Nebrojena mjesta stradanja Bo{njaka u
RS tonu u zaborav
Komentar dana
U jamu Bunarevi, iz ko-
je je ekshumirano vi{e od
dvadeset tijela Bo{njaka iz
Klju~a i Sanskog Mosta ubi-
jenih 1992. godine na Ma-
nja~i, nadle`ne op}inske vla-
sti u Prijedoru zakopali su
ostatke uginulih ovaca za-
ra`enih brucelozom!
Bunarevi, sigurno, nisu
ni prvo, a ni posljednje stra-
ti{te koje svjedo~i o zlo~inu
nad Bo{njacima, a koje zbog
vlasti RS nije, kako to doli-
kuje, obilje`eno.
U Branjevu, na mjestu
gdje je 1995. godine strijelja-
no oko 1.500 Srebreni~ana,
napravljena je {kola. Otvorio
ju je li~no sada{nji predsjednik
RS Milorad Dodik. Na mje-
stu gdje je presijecao sve~anu
vrpcu, prije 16 godina, vatro-
gasni {mrkovi danima su spi-
rali potoke ljudske krvi.
U {koli u Bratuncu, gdje
je 1992. godine otac ~etni~ko-
g vojvode Gorana Zeki}a
bejzbol-palicom ubijao zar-
obljene Bo{njake, a lokalni
egzekutori takmi~ili se u br-
zini ubijanja, danas bratu-
na~ki |aci imaju ~asove gi-
mnastike i ne slute}i kakav
se u`as tu de{avao samo de-
ceniju ranije.
Dom kulture u ^elope-
ku, gdje su arkanovci prisi-
ljavali o~eve da siluju sinove,
a potom im skupa odsijeca-
li u{i i noseve, nabijali ih na
{tange... odavno je uklonjen
i na njegovim temeljima sto-
ji veleljepna gra|evina.
U posljednjih 16 godina
u RS je uklonjeno na stotine
fizi~kih tragova najmonstr-
uoznijih zlo~ina nad Bo{nja-
cima i Hrvatima, a da niko,
osim `rtava i njihovih
udru`enja, zbog toga ne po-
di`e glas protesta. Zatrpava-
nje nekada{njih masovnih
grobnica `ivotinjskom tru-
hle`i primjer je ljudskog,
politi~kog i duhovnog be{~a-
{}a, svojevrstan mirnodo-
pski ratni zlo~in.
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Gojer o Dudakovi}u, Backovi}u,
Viki}u: Po~eo je lov na branioce
dr`ave!
- Zapad je u~inio sve da izje-
dna~i agresora sa `rtvom, da one
koji ~ine ratne zlo~ine i genocid
proglasi individualnim zlo~incima
i da li{i odgovornosti i dr`ave i po-
litike koje su proizvele sve ove gr-
ozote te da im osigura ostvarenje svih njihovih cilje-
va na ra~un BiH i Bo{njaka.
(Brako Ibrahimovic)
PORTAL - komentar dana
Politi~ki lideri u BiH
moraju odmah rije{iti pita-
nje nepokretne vojne imo-
vine i vi{kove municije.
Nestabilna municija ug-
ro`ava gra|ane ove zemlje
i mo`e biti predmet poli-
ti~kih ili organizacijskih
opstrukcija.
Ovo je sino} u Sarajevu
poru~ila zamjenica po-
mo}nika ameri~kog mini-
stra odbrane Seleste Vala-
nder (Celeste Wallader) na-
kon sastanka odr`anog s
delegacijom Ministarstva
odbrane BIH predvo|en-
om zamjenicom ministra
Marinom Pende{.
- Sjedinjene Dr`ave vi-
de BiH kao budu}eg
NATO saveznika! Ove dvi-
je zemlje imaju sna`no i tr-
ajno partnerstvo u oblasti
sigurnosti i odbrane. Mi
}emo nastaviti poticati lide-
re u BiH da prona|u meha-
nizme saradnje i kompro-
misa te da oja~aju ove pro-
cese zbog gra|ana BiH -
naglasila je Valander.
Ona je podvukla da je
doprinos BiH mirovnim
misijama u Afganistanu od
posebne va`nosti za SAD.
A. Du. Valander i Pende{: Apel na bh. lidere (Foto: M. Kadri})
Zamjenica pomo}nika ameri~kog ministra u posjeti BiH
Vidimo BiH kao budu}eg NATO saveznika!
Fotografija pripadnika
holandskog bataljona UN-
PROFOR-a Denisa Kejzer-
sa (Dennis Keizers) na kojoj
njegove kolege, pripadnici
holandskog bataljona, u ju-
lu 1995. godine u Poto~ari-
ma poziraju s podignuta tri
prsta, jo{ je jedan dokaz sr-
amne uloge ove jedinice u
genocidu nad nesrpskim sta-
novni{tvom u Srebrenici.
Ovo je samo jedna od fo-
tografija, koju ekskluzivno
objavljuje „Dnevni avaz“, iz
perioda pada Srebrenice, a
koju je Kejzers postavio na
svom Facebook profilu „u
znak sje}anja na vojnu
slu`bu u Bosni“.
Svakodnevne scene
Sramnija je jo{ jedino
~injenica da su Holan|ani
razdragano dizali tri prsta
tek nekoliko dana prije
~etni~kog genocida nad mu-
slimanima, kakav Evropa
nije upamtila od Hitlera i
Drugog svjetskog rata.
Ned`ad Hand`i}, ~lan
Udru`enja pre`ivjelih `rtava
genocida „Drinski talasi“,
ka`e za na{ list da su ovakve
scene u Srebrenici bile sko-
ro pa svakodnevne.
- Mnogi od njih su i urini-
rali pred `enama, starcima i
djecom. Bez ikakvog ustr-
u~avanja. Bilo je i onih koji su
otvoreno govorili da ne vole
muslimane, da im smrde.
Ali, najporaznije od sve-
ga je {to su jo{ u maju 1995.
doslovno otpisali jugozapa-
dni dio Srebrenice. Predali
su ga ~etnicima - sje}a se Ha-
nd`i}.
Ma{ine i rovovi
Ne samo da su Ho-
lan|ani, nastavlja Han`i},
te godine ma{inama zatrpa-
li rovove u Srebrenici koji
su slu`ili Armiji RBiH za
odbranu grada i golorukog
stanovni{tva, te bez ikakve
borbe ~etnicima predavali
osmatra~nice, li~no je, ka`e,
slu{ao i zastra{uju}u ko-
mandu, {efa holandskih
snaga u Srebrenici Toma
Karemansa (Thom Karre-
mans).
- Nakon {to smo im mi,
lokalno stanovni{tvo, kaza-
li da im ~etnici ulaze s desne
strane i da su ve} me|u
izbjeglicama, tada su vojni-
ci kontaktirali bazu u Po-
to~arima i razgovarali s Ka-
remansom, koji im je doslo-
vno rekao: „Ostanite gdje je-
ste i ne poduzimajte ni{ta!“
Ovime je sve jasno ko je bio
na ~ijoj strani - govori Ha-
nd`i}. A. KESEROVI]
GENOCID Nekoliko dana prije pada Srebrenice
Holan|ani dizali tri prsta
U maju 1995. otpisali jugozapadni dio Srebrenice Karemans li~no naredio svojim
vojnicima: „Ostanite gdje jeste i ne poduzimajte ni{ta!“
Da holandski vojnici
nisu {titili civilno stano-
vni{tvo u za{ti}enoj enkla-
vi Srebrenica, svjedo~i i
stravi~na sudbina 14-go-
di{nje djevoj~ice koju su
zajedno s dvije godine
mla|om ro|akom silovali
~etnici.
Djevoj~ica je pro-
na|ena obje{ena 14. jula
1995. u Srebrenici.
- Ona nije vojnik, pa
za{to nisu nju Holan|ani
za{titili? Brojna silovanja
i mu~enja u Srebrenici su
po~injena i u odijelima
holandskih vojnika. Otvo-
reno sumnjamo da unifo-
rme nisu samo davali ~et-
nicima nego da su neki od
njih i sami u~estvovali u
silovanjima srebreni~kih
`ena - govori Hand`i}.
Stravi~na slika silovane
djevoj~ice na vje{alima
Holan|ani u UN-ovoj bazi u Poto~arima u julu 1995.
Dokaz genocida i sramne uloge
UNPROFOR-a: Djevoj~ica
prona|ena 14. jula 1995.
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati
svakog dana na www.dnevniavaz.ba.

BiH mo`e ve~eras
savladati Portugal i
plasirati se na Euro
A
B
C
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
339.867
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er
je zabilje`io „Google Analytics“
Pitanje: Mo`e li BiH pro}i Portugal i
plasirati se na Euro 2012?
A) DA 64,29%
B) NE 28,57%
C) Ne znam 7,14%
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 4
FBiH
Strah od
{trajkova
Predsjednik FBiH
@ivko Budimir primio
je ju~er predstavnike
Unije samostalnih sindi-
kata policije FBiH, s pr-
edsjednikom Unije Ha-
lidom Ganijom na ~elu.
Nagla{eno je da su u
{trajku sindikati policije
ZDK, SBK i PK te je
istaknut strah da }e se
do kraja godine, u ra-
zli~itim oblicima, {tra-
jkovi i protesta policaja-
ca pro{iriti na teritoriju
cijele FBiH.
Ha{ki tribunal
Karad`i} opet
tra`i pauzu
Biv{i predsjednik RS
Radovan Karad`i} za-
tra`io je da mu Vije}e
Ha{kog tribunala odobri
jednomjese~nu pauzu u
su|enju prije po~etka
izvo|enja dokaza koji se
odnose na genocid
po~injen u julu 1995.
godine u Srebrenici.
Ratni zlo~inac Karad`i}
istakao je da njegovo
su|enje te~e „punom par-
om“ od maja ove godine.
OSBiH
Ivica Jerki}
novi komandant
U Kampu Butmir II u
Sarajevu ju~er je upri-
li~ena ceremonija pri-
mopredaje du`nosti ko-
mandanta Operativne
komande Oru`anih sna-
ga Bosne i Hercegovine
(OSBiH) izme|u dosa-
da{njeg komandanta ge-
neralmajora Ante Jele~a
i narednog komandanta
brigadnog generala Ivice
Jerki}a.
Primopredaja du`nosti
ura|ena je u skladu s
Odlukom Predsje-
dni{tva BiH.
Ekonomija
Misija MMF
stigla u BiH
Misija Me|unaro-
dnog monetarnog fonda
(MMF) doputovala je u
BiH u zavr{nu misiju, a
ovdje }e boraviti do 22.
novembra. [ef misije
MMF-a za BiH Kostas
Hristu (Costas Christou)
sastao se ju~er s predsje-
davaju}im Vije}em mi-
nistara BiH Nikolom
[piri}em, koji je najavio
da }e 22. novembra biti
odr`ana sjednica Fiska-
lnog vije}a BiH.
Ukratko
Budimir s predstavnicima
Unije sindikata policije
Ovih dana sve~ano je
otvoreno 38 kilometara mo-
dernog autoputa na Kosovu
koji su izgra|eni za samo je-
dnu godinu. Ta je dionica sa-
mo dio autoceste nazvane po
kosovskom lideru Ibrahimu
Rugovi, koja }e ukupno bi-
ti duga 117 kilometara, a
~ija bi izgradnja trebala tra-
jati tri godine.
Kosovo je tako za samo
godinu izgradilo autoputa
onoliko koliko su nesposo-
bne bh. vlasti izgradile za pu-
nih 11 godina!
Slab napredak
Podsjetimo da su pre-
dstavnici SDA u tada{njoj
Federalnoj vladi daleke
2000. godine postavili kamen
temeljac za izgradnju korido-
ra 5c izme|u Sarajeva i Ze-
nice. Nekoliko godina kasni-
je uzet je kredit za izgradnju
sarajevske zaobilaznice. Ni-
jedan od ova dva projekta ni
do danas nije kompletiran.
Izgra|eno je tek 37 kilo-
metara od Sarajeva do Ka-
knja. Ostatak autoputa od
Kaknja do Zenice je i dalje
u izgradnji. No, on ne}e u
potpunosti biti u upotrebi,
prema na{im informacija-
ma, jo{ najmanje tri godine.
Ovaj dio autoputa podije-
ljen je u tri manje dionice, a
na{a ekipa ju~er je obi{la
gradili{te. Na prvoj poddio-
nici, du`ine desetak kilo-
metara, radovi napreduju, a
dijelovi ceste ve} su
izgra|eni. Ova bi dionica
trebala biti zavr{ena naredne
godine.
No, problem }e biti tunel
Vijenac, dug tri kilometra,
koji predstavlja drugu poddi-
onicu. U ovom tunelu ju~er
smo zatekli radove, ali ne ba{
velikog intenziteta. Nezva-
ni~no, izgradnja ovog tune-
la nije odmakla daleko od
po~etka i trajat }e, u najma-
nju ruku, jo{ tri godine.
Izdvojena sredstva
Izgradnja tre}e poddioni-
ce, od izlaska iz tunela do
ulaska u Zenicu, na du`ini
od tri kilometra, napreduje
veoma sporo.
Kada je rije~ o saraje-
vskoj zaobilaznici, koja je, ta-
ko|er, podijeljena u tri dio-
nice i za koju je kredit uzet
jo{ 2005., nikakvi radovi se
ne izvode. Novi izvo|a~ za
prvu dionicu, na kojoj je ra-
dove izvodio propali slove-
nski SCT, jo{ nije izabran.
[to se ti~e druge dionice,
iz Direkcije za ceste FBiH
godinama su se `alili da ne-
maju novca za otkup ze-
mlji{ta. No, iako su prije
dvije godine izdvojena sre-
dstva za eksproprijaciju, taj
proces jo{ nije zavr{en, tako
da ni radovi ne mogu po~eti.
Tre}e dionice zaobilaznice
nema ni u planovima.
G. MRKI]
SKANDALOZNO Nesposobne vlasti autoput grade „pu`evim korakom“
Kosovo za jednu godinu
sagradilo koliko BiH za 11!
Predstavnici SDA u tada{njoj Federalnoj vladi daleke 2000. godine postavili kamen temeljac Sarajevska
zaobilaznica ~eka vi{e od desetlje}a Radovi prema Kaknju napreduju, ali tunel ide sporo
„Primorje“ bu{i tunel Vijenac: Jo{ najmanje tri godine radova
Spora gradnja ne mo`e
se opravdati nedostatkom
novca. BiH je ve} odobreno
oko milijardu maraka kre-
dita za gradnju autoputa.
Osim toga, godi{nje
dr`ava zaradi oko 120 mi-
liona maraka na akcizi od
deset feninga po litri gor-
iva za gradnju autoputeva.
Ne treba zanemariti ni go-
di{nji prinos od desetak
miliona maraka od napla-
tnih ku}ica kod Vogo{}e, a
za kori{tenje izgra|enog
dijela autoputa.
Novca ima dovoljno
Predstavnici Evropske
unije ju~er su u Sarajevu, ka-
ko je ranije najavljeno, po~eli
opse`ne razgovore s vlastima
BiH o nekoliko tema. Sasta-
nci }e trajati do ~etvrtka, a
diskutirat }e se o izgradnji
autoputa, „Elektroprenosu
BiH“ i drugim bitnim stva-
rima, a ju~er se vodila raspr-
ava o IPA fondovima.
Prema rije~ima, Nevenke
Savi}, direktorice DEI gla-
vni cilj je da programiranje
ide glatko, te da posao mo`e
biti zavr{en kvalitetno i u ro-
ku. G. M.
Brojke za sramotu
38 kilometara na Kosovu izgra|eno za jednu godinu
37 kilometara u BiH izgra|eno za 11 godina
120 miliona KM od akciza za autoput BiH ubere svake godine
10 miliona od putarina
Gradili{te na
autoputu prema
Zenici: Mali
intenzitet radova
Delegacija EU na sastanku: Razgovori o najva`nijim temama
Po~eli razgovori o IPA fondovima
(Foto: S. Saletovi})
Dijalog BiH i Evropske unije
Zaklju~ci nakon sastanka
^lan Vije}a ministara treba izvr{avati ulogu generalnog
koordinatora za evropske integracije i dr`avnog koordi-
natora za IPA-u
Vije}e ministara BiH, vlade entiteta i Br~ko Distrikta
trebaju stupiti u dijalog u svrhu ja~anja sistema koordina-
cije poslova u vezi s integracijom u EU
BiH bi trebala osigurati da institucije na svim nivoima
imaju jedinice ili osobe za ove poslove
Dvije sedmice prije svakog sastanka BiH bi trebala po-
slati Evropskoj komisiji listu svih u~esnika i dogovoren
dnevni red
Vlasti BiH bi trebale ispitati pravnu izvodljivost ubr-
zanja potpisivanja finansijskih sporazuma s Evropskom
komisijom
Pisanje sektorskih projektnih prijedloga trebaju vodi-
ti radne grupe sastavljene od voditelja projekta
Koordinacioni odbor IPA-e treba biti konsultiran u
klju~nim fazama programiranja
(Foto: M. Kadri})
Iako se Izborna skup{ti-
na Akademije nauka i umje-
tnosti (ANU) BiH o~ekuje
tek krajem decembra, uveli-
ko je u akademskim krugo-
vima po~elo lobiranje za pr-
euzimanje ~elne pozicije ove
presti`ne institucije u na{oj
dr`avi.
Ru{enje tradicije
Kako saznaje „Dnevni
avaz“, u akademskim krugo-
vima ozbiljno se go-
vori o tome da
bi ~elnu fu-
nkciju Aka-
demije pono-
vo mogao pr-
euzeti njen
dosada{nji pre-
dsjednik Bo`idar
Mati}. To bi
ujedno bio njegov peti ma-
ndat, s obzirom na to da je na
~elu ANUBiH-a jo{ od 1999.
godine! Podsje}amo, na{ je
list, nakon ~etvrtog izbora
akademika Mati}a, koji je po
nacionalnosti Hrvat, argu-
mentirano ukazivao na
kr{enje tradicije o naciona-
lnoj rotaciji na ~elu Akade-
mije, koja traje jo{ od njenog
osnivanja.
Iako je krajem 2008. go-
dine za predsjednika trebao
biti izabran akademik Lju-
bomir Berberovi}, koji je iz
reda srpskog naroda, na
Izbornoj skup{tini Akade-
mije do{lo je do Mati}evog
reizbora.
Ovaj ~in tada je {okirao
ugledne aka-
de mi ke ,
koji su o
tome i
javno polemizirali. Iznosili
su optu`be na ra~un rukovo-
dstva ANUBiH-a o ru{enju
i diskreditaciji tako ugledne
i va`ne institucije za na{u
dr`avu.
Ozbiljna analiza
Sada se mnogi pribojava-
ju da se ponovo priprema te-
ren za identi~nu situaciju, {to
bi, cijeni se, definitivno ugr-
ozio ugled ANUBiH-a i obe-
zvrijedilo njen smisao.
Smatraju da je, prije pre-
dstoje}e Izborne skup{tine,
potrebno napraviti ozbiljnu
kriti~ku analizu proteklog
perioda djelovanja Akade-
mije te zacrtati njenu novu
strategiju budu}ih aktivno-
sti. A. Du.
pogledi
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 5
Su{i}: Ne voli da ga hvale, a jo{ manje kritiziraju
„Ne volim ja kada me
hvale, a jo{ manje volim ka-
da me kritikuju.“ Tako je se-
lektor Safet Su{i} reagirao
kada ga je kolega skovao u
zvijezde uo~i utakmice u
kojoj smo odigrali najbolje
poluvrijeme u historiji, pro-
tiv Francuske na Stade de
Fransu iliti Sent Deniju.
No, tako mu je kako mu je.
Nogometna reprezentaci-
ja BiH ve~eras igra sli~nu
utakmicu, ne treba napomi-
njati da je skoro svaka dru-
ga nama historijska, na Lu`u
}emo protiv Portugala po-
ku{ati izboriti plasman na
Euro sljede}e godine, a ako
to u~inimo, Pape }e se mor-
ati naslu{ati hvalospjeva,
htio - ne htio.
Ve~eras nam je, dakle,
jedna od onih no}i sli~nih
Novoj godini. Sa zebnjom
}emo i{~ekivati posljednji
sudijski zvi`duk i prepozna-
tljivu gestikulaciju glavnog
arbitra rukama, nadaju}i se
da }e nam ba{ od tog trenu-
tka svima biti bolje.
Ako odemo u Poljsku i
Ukrajinu, Pape bi mogao na
ovom mjestu osvanuti jo{
nebrojeno puta, pa makar da
nas podsje}a na ne{to {to je
iole uspje{no u danima kada
niko ne bude zaslu`io biti
„li~no{}u dana“. Sretno
ve~eras! A. ^.
Li~nost dana Safet Su{i} Pape
Pisac historije
Sa zebnjom }emo ve~eras i{~ekivati
posljednji sudijski zvi`duk
Ambasada Sjedinjenih
Ameri~kih Dr`ava u BiH
obilje`ava Sedmicu me|una-
rodnog obrazovanja, uz prili-
ku da se fokusira na koristi
me|unarodnog obrazovanja i
razmjene kroz dvadeset obr-
a}anja i doga|aja {irom BiH.
Ambasador SAD u BiH
Patrik Mun (Patrick Mo-
on), koji je i sam bio u~enik
na razmjeni, rekao je da se
nada da }e ovi doga|aji pri-
vu}i budu}e lidere iz BiH da
studiraju, u~e i razmjenjuju
iskustva u SAD.
U okviru Sedmice me|-
unarodnog obrazovanja {ef
kancelarije Ambasade SAD u
Banjoj Luci Dejvid Birdsi
(David Birdsey) ju~er je
odr`ao predavanje u Doboju
za srednjo{kolce i studente o
na~inima i mogu}nostima
studiranja u SAD.
- U Americi studira veli-
ki broj studenata iz razli~itih
zemalja. Tamo nema diskr-
iminacije na polju obrazova-
nja. Povr{no poznavanje
engleskog jezika ne treba
obeshrabriti studente, to se
brzo nau~i - rekao je Birdsi.
H. ^. - A. Nu.
Sedmica obrazovanja Ambasade SAD
Dejvid Birdsi motivira studente
Spec
z Delegacija Ministarstva odbrane BiH ju~er je primi-
la u posjetu sekretara savezne dr`ave Marilend D`ona Me-
kdonaua (John McDonough) i njegove saradnike, sa-
op}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u ovog ministar-
stva. Zamjenica ministra odbrane BiH Marina Pende{ za-
hvalila se za dosada{nju uspje{nu devetogodi{nju saradnju.
Aktuelni predsjednik
Akademije Bo`idar Mati}
kazao nam je da „ANU-
BiH o svojim izbornim re-
zultatima ni{ta unaprijed ne
daje“ te da se prije 22. dece-
mbra ni{ta ne}e znati. On
nam nije dao odgovor na pi-
tanje ho}e li se prihvatiti
kandidature.
- Jo{ predstoji skup odje-
ljenja, pa onda i Izborna
skup{tina. Procedure su
statutarno propisane i nika-
kve prognoze ne trebaju se
davati. Ovdje se niko sam
ne mo`e kandidirati, sve
zavisi od volje odjeljenja,
koga }e predlo`iti - rekao
nam je akademik Mati}.
Mati}: Jo{ se ni{ta ne zna
Da federalne vlasti ne
vode ra~una o pravima mla-
dih, govori ~injenica da je do
sada za realizaciju Zakona o
mladima FBiH izdvojeno
nula KM, ka`e za „Dnevni
avaz“ Mirza Ustamuji}, po-
slanik u Predstavni~kom do-
mu Parlamenta FBiH i pre-
dsjednik Komisije za mlade.
Prema njegovim rije~ima,
Komisija na ~ijem je ~elu od
samog formiranja insistira na
tome da kona~no bude
odre|eno ministarstvo koje
}e vodi ra~una o provedbi
Zakona o mladima i zakona
o volontiranju FBiH.
-
Kada bi bilo odre|eno mini-
starstvo za mlade, dobila bi
se aktivnija podr{ka u prepo-
znavanju potreba mladih lju-
di, kreiranje strategije i pro-
gramskog pristupa za djelo-
vanje prema ovoj populaciji.
Na`alost, realizacija na{ih
konkretnih zahtjeva za-
pela je u Ministarstvu
kulture i sporta FBiH.
Poslanici SBB BiH u
Predstavni~kom domu
Parlamenta FBiH ve}
nekoliko puta zatra`ili
su od ovog ministar-
stva odgovor na to u
kojoj je fazi odre|iva-
nje nadle`nosti, ali jo{
nismo dobili odgovor
- poja{njava Ustamu-
ji}.
A. DEDAJI]
LOBIRANJA Uo~i predstoje}e Izborne skup{tine ANUBiH-a
Ho}e li Mati} dobiti peti
predsjedni~ki mandat?
U akademskim krugovima pribojavaju se ponovnog kr{enja principa nacionalne
rotacije z Ugro`en ugled zanemarivanjem tradicije
ANUBiH:
Izbor krajem
decembra
Kako ka`e Ustamuji}, u
zakon treba ugraditi odre-
dbu da se volontiranje prizna
kao radno iskustvo, jer mla-
di na ovaj na~in svakako
stje~u radno iskustvo.
- Na ovaj na~in razbit }e
se monopol da samo po-
vla{teni imaju priliku da
zavr{e pripravni~ki sta` i
apliciraju za posao. Zakon }e
svakako urediti oblasti ko
mo`e i na koji
na~in anga`ova-
ti volontere te ka-
znene odredbe u
slu~aju zloupotreba -
nagla{ava Ustamuji}.
Volontiranje kao radno iskustvo
(Foto: H. ^ali})
Mati}:
Na funkciji
od 1999.
godine
Ustamuji}:
Va`an
zakon
Mirza Ustamuji}, predsjednik Komisije za mlade u Parlamentu FBiH
Federalne vlasti za mlade izdvojile nula KM
$
Dnevni avaz, utorak,
=E 15. novembar/studeni 2011.
Jedna od najstarijih oso-
bau Sarajevuzasigurno jeJu-
raj Mesić, koji će u četvrtak,
17. novembra, napuniti pu-
nih 100 godina. Mesić tre-
nutno živi u Domu za stare i
iznemogle osobe “Vitalis”.
Budući da se samo rijetkima
posreći doživjeti 100. rođen-
dan, osoblje ove ustanove
pripremit će mu veliko sla-
vlje na koje će doći i njegova
djeca, unučad i praunučad.
Zdrav i vitalan
Unatoč prevaljenomsto-
ljeću života, čika Juraj još je
Roba iz EU koja stiže u
Bosnu i Hercegovinu često
je ispod standarda, a najče-
šće se radi o tehničkim ure-
đajima. S druge strane, pre-
hrambeni artikli ograni-
čeni surokom trajanja pa su
manje podložni tomobliku
zloupotrebe. Tvrde to pred-
stavnici udruženja potroša-
ča iz naše zemlje.
- Nadzor nad uvozom
tehničke robe nije potpun.
Roba ulazi bez prijevoda
garantnihlistova na našem
jeziku. Tu potrošači imaju
mnogo problema i teško se
snalaze - objašnjava Murat
Rašidović, predsjednikSk-
upštine Saveza udruženja
potrošača BiH.
Sličnog je mišljenja i
Potrošači često tvrde da
njihovokus i kvalitet nisuni
približni onima kakve se
mogu kupiti u EU, a u iden-
tičnomsu pakovanju - rekla
jeBulić . A. C.
[ta drugi pi{u
ovinskog i obrazovnog sta-
tusa, najnovija istraživanja
donijela su neke druge re-
zultate.
Ti podaci do sada nisu
bili takopoznati jer suosobe
poput advokata, ljekara i ve-
terinara sklonije skrivati
svoju ovisnost i tajiti odlas-
ke na eventualna liječenja.
maca na jednom mjestu in-
spirirano je sretnim petkom
koji je ove godine pao na 11.
11. 2011. i kombinacijom
šest jedinica, koja se dešava
samo jednom u stoljeću i ta-
kođer je podstakao Kineze
da se masovno žene i udaju
na taj po njih, barem po bro-
jevima, izuzetno povoljan
trenutak.
Rješenje za ljubavne jade
Najskuplji na svijetu
Spec
Nepoznati lopovi ukrali subronzani mač sastatuekoja
se nalazi na terasi grobnice gdje je sahranjen nekadašnji
predsjednik SAD Abraham Linkoln (Lincoln). Mač
dužine 90 centimetara otkinut je sa statue ratnog oficira
artiljerca koja se nalazi na Linkolnovoj grobnici u Sprin-
gfildu.
PROSLAVE Dom “Vitalis” priprema zabavu
1ä|ã| Nät|ć t|ãä|
t00. |äđää1ãä
Najteže u životu mi je bilo kada je umrla moja supruga Mira Zdravlje ga još služi
Istraživanje pokazalo
Deset hiljada usamlje-
nih Kineza i Kineskinja
okupilo se na sajmu za pro-
vodadžisanje u Šangaju ne
bi li pronašlo srodnu dušu s
kojom bi ostatak života pro-
velo u bračnoj zajednici.
Masovno okupljanje sa-
Posezanje za pićem
Izmet pandi je rijedak
U našu zemlju stiže roba koja je ispod standarda
8ää ä|šä ||ääã|ã |
ã1äääã|ã ã|ääää||čã||
Čã| |t äãä1|ääJ |tMä|ã
8ã|ãMätãM||ää|ä ||ä1|
Meho Mujetić iz Udruženja
potrošača “Putokaz” iz Sa-
rajeva, koji dodaje da je ko-
ntrola inspekcijskihorgana
u skladu sa zakonom, ali je
vrlo “porozna”.
- Naše tržište predstavlja
poligon za uvoz i rasprodaju
raznih vrsta proizvoda lošeg
kvaliteta, kako tehničkih pr-
oizvoda takoi prehrambenih-
tvrdi Mujetić.
BiH je dužna prihvatiti
standarde za proizvode kao u
EU, ali nismo stigli ni napola
puta, tvrdi Gordana Bulić,
predsjednica Udruženja “Kl -
ub potrošača”TK.
- Što se tiče prehrambe-
nih proizvoda, najčešće pri-
mjedbe imali smo načokola-
de evropskih proizvođača.
fãäääãä|ä äãä ä lä|ää|. ääät ä| t||čãä
BiH je poligon za uvoz loših proizvoda
Mesić: Ne žalim za godinama (Foto: S. Jordamović)
Stručnjaci predviđaju da
će 50 grama čaja od pandi-
nog izmeta koštati 2.196 jua-
na (oko 340 dolara) u vrije-
me “berbe”, no da će još po-
dići cijenu i učiniti ga naj-
skupljim čajem na svijetu
jer je pandin izmet vrlo rije-
dak.
Na ideju za novi čaj
došao je jedan poduzetnikiz
Kine nakon što je pročitao
da pande iz pojedine hrane
mogu apsorbirati tek 30pos-
to nutritivnih vrijednosti, a
ostatak je u izmetu. Ljekari
su, ipak, skeptični prema toj
teoriji.
8||ääãäää
|äđãä
Ivana Ćeremida, mar-
keting menadžer “Vita -
lisa”, kaže da je Juraj prvi
rođak bivšeg predsjedni-
ka Republike Hrvatske
Stjepana Mesića. Tačnije,
očevi Juraja i Stipe Me-
sića su braća.
-Na proslavu rođenda-
na pozvali smo i Stjepana
Mesića, ali nam je, naž-
alost, rekao da zbog oba-
veza nije u mogućnosti
doći, ali mu je uputio če-
stitku - kaže Ćeremida.
Gradsko groblje u Hadžićima
f|ääãđäää ääää ž||ää
Na Gradskom groblju u
Hadžićima jučerje ekshumi-
rano jedno tijela, a s dva su
uzeti uzorci i DNK analizom
bit će utvrđeno okojim je žrt -
vamariječ. Vjerujeseda suto
žrtve zločina sasamog počet-
ka agresije na BiH.
- Oko 250 civila ubijeno je
na brutalan način na samom
početku agresije. Ni nakon 19
godinaneznamo gdjesenala-
ze kosti 100 Hadžićana. To je
velika brojka - kazala nam je
Ferida Nišić iz Udruženja
nestalih iz Hadžića. R. B.
Uzeti DNK uzorci
zdrav i vitalan, vesele nara-
vi, pristupačnai razgovorlji-
va osoba. Kaže da ga još
pamćenje dobro služi te da
se sam brine o sebi.
- Svakojutro samseobri-
jem i ne treba mi ničija po-
moć. Udom samdošao prije
mjesec jer mi je dosadila sa-
moća. Lijepo mi je i nadam
se da ću ovdje ostati još d u-
go. Osjećam se kao da imam
20 godina, nemislim na svo-
je godine. Nema nijedne
stvari za kojomžalim u ži v o-
tu, jer sam ga lijepo živio. Sa
suprugom Mirom dobio
sam četvero djece, dvojicu
sinova i dvije kćerke, ali ni-
sam htioda im budemna te-
retu, jer oni imaju svoje po-
rodice i obaveze - rekao je
Mesić.
Životna iskustva
Kaže da mu je najteže u
životu bilo prije osam godi-
na, kadaje umrlanjegova su-
pruga Mira.
- Rođen sam u velikoj
obitelji, ali samsviju nadži-
vio. Iako samproživio jedan
vijek, još me zdravlje dobro
služi, dobro i čujem i ne ko-
ristim štap dok hodam. Čak
sam prije pet godina izdao
knjigu s pjesmicama za dje-
cu “Mačak zelenko”. Tu
sam prenio svoja životna is-
kustvakoja subilaraznolika
- kaže Mesić.
A. NUHANOVIĆ
Stručnjaci tvrde da su
posljednja istraživanja po-
kazala da sve više advokata,
ljekara, stomatologa i vete-
rinara postaju alkoholič-
ari. Iako se u narodu al-
koholizam najviše povezi-
vao s osobama slabijeg im-
%
=E
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
Prema riječima Hasana
Lerića, načelnika Policij-
ske stanice Centar, jučer su
obaviješteni o tome da su
nepoznate osobe u noći s
nedjelje na ponedjeljak u
Liska ulici uništili četiri
stabla lipe, dok za Liska ha-
rem nemaju ništa zabi-
lježeno.
Također, ni u Medžlisu
Islamske zajednice Mostar
jučer nisu imali nikakvih
informacija o tome. Pod-
sjetimo, ovo je samo jedno
u nizu skrnavljenja Liska
harema. Posljednji se de-
sio u februaru ove godine,
kada su huligani na spome-
niku šehidima i poginulim
borcima Armije RBiH u
ovom haremu iscrtali ku-
kaste križeve. M. Sm.
Vaclav Klaus
EU na sudbinskoj
raskrsnici
- Ukoliko Evropa želi stati na noge,
mora se temeljito promijeniti. Ili će u
Evropi što prije biti provedena tranzicija
ili će Evropa postati periferija svijeta koji
se dinamično razvija. Evropski političari
ne uviđaju da EUstoji na sudbinskoj ras-
krsnici i misle da su im dovoljne kozmetičke intervencije.
(Češki predsjednik za “Tiden”)
Dragutin Lesar
Vlast je kriva
- Nametnuta je velika količina nepra-
vednosti koja je nazvana tržišna ekonomi-
ja i zakoni tržišta, a u njihse država, kao, ne
smije petljati. Nije bilo korektivnog ele-
menta, niko nije rekao da država i vlast
moraju ispravljati greške i nepravde
tržišta. Upravo vlast smatramo krivom za
situaciju u zemlji.
(Hrvatski političar za “Vjesnik”)
Sanja Doležal
Osjećam se bolje
nego ikad
- Većina djevojaka se ne osjeća dobro u
svojoj koži i nalazi bezbroj stvari na sebi
koje im se ne sviđaju. Tako sam i ja kao
mlada patila zbog tih stvari. Danas se os-
jećam bolje nego ikad jer sam svjesna da je
zadovoljstvo životom proporcionalno sa
stanjem duha, a ne fizičkim izgledom.
(Pjevačica za “Story”)
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 15.11. 2011.
[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393
redakcija(avaz.ba
VRIJEME
DANAS
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Grad Sarajevo 15. 11. 2011.
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo
snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano
Zemlja bez nade
- Kristalnoje jasnoda krizakoja dolazi iz dijelaeurozo-
ne neće ni nas zaobići. Ali nije jasno kako će ovo krhko
društvo to preživjeti. Uprkos brojnim predizbornim
obećanjima, mi smo i dalje uništena zemlja kroz sve ove
godinei beznadeuboljesutra. (Čitalac G. J.)
BANJA
LUKA
BR^KO
8
8
8
7
14
16
BIHA]
TUZLA
GORAŽDE
MOSTAR
Očekuje se
prohladno jutro,
po kotlinama i uz
riječne tokove
mjestimično s maglom
ili niskim oblacima, a
tokom dana sunčano
vrijeme uz malu, a ponegdje i
umjerenu oblačnost. Vjetar
slab sjeveroistočnog smjera.
Jutarnja temperatura od - 4 do 2,
na jugu do 10, a najviša dnevna od
5 do 11, na jugu do 16 stepeni.
LIVNO ZENICA
10
SARAJEVO
7
NEUM
Izlazak 20.10
Zalazak 10.30
Izlazak
Zalazak
6.41
16.21
UTORAK
15. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 15
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 12
0
C do 20
0
C
ki{a i
8
10
Biometeorološka prognoza je povoljna. Problemi kod osjetljivih osoba
mogući su zbog dosta nižih temperatura, osobito u
jutarnjim satima, stoga je neophodno posvetiti pažnju zaštiti od
hladnoće, primjereno se odjenuti i po mogućnosti planirati
boravak na otvorenom u toplijem dijelu dana. Hronični bolesnici trebali bi
izbjegavati teže fizičke aktivnosti.
Klaus: Temeljite
promjene
Lesar:
Nepravde
tržišta
Doležal: Stanje
duha
^ETVRTAK
17. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -2
0
C do 4
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 4
0
C do 14
0
C
SRIJEDA
16. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -6
0
C do 0
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 4
0
C do 16
0
C
MOSTAR Oskrnavljen simbol stradanja Bošnjaka
l|täã äã|äMääääää
äã Mä|| äãä1ã|ã
U Liska haremu, svoje-
vrsnom simbolu stradanja
Bošnjaka, koji se nalazi u is-
toimenoj ulici u zapadnom
dijelu Mostara, nepoznate
osobe oskrnavile su nekoli-
ko grobova, najvjerovatnije
u noći s nedjelje na poned-
jeljak.
Kako smo se uvjerili na
licu mjesta, polomljeno je
nekolikodrvenih nišana, ali
i betonskih, dok su na neki-
ma ispreturane posude s cvi-
jećem. No, u policiji nemaju
nikakvu prijavu o ovom
vandalskom činu.
Kenan Kestendžić nakon operacije
Oskrnavljeni harem jučer
Kestendžić: Dobro
se oporavljam
(Foto: M. Kadrić)
Tokom prvog mjeseca unosi se samo tekućina Sedmično se gube i do dva kilograma
Kenan Kestendžić iz Sa-
rajeva, koji se pred kamera-
ma BHT-a 1. novembra u
Općoj bolnici “Prim. dr.
Abdulah Nakaš” u Sarajevu
podvrgnuo ugradnji
želučane prijemosnice (gas-
tric bypass), do prošlog čet-
vrtka uspio je smršaviti
osam i po kilograma.
Radne obaveze
Kenan je bio prva osoba
iz BiHkoja je obračun s ek-
stremnom gojaznošću vodi-
la javno, dok je operativni
zahvat pred televizijskim
kamerama bio tek drugi u
svijetu.
- Odlično se osjećam.
Prije operacije imaosam 202
i pokilograma, au prošli čet-
vrtak 194. Procjene hirurga
Asima Alibegovića, koji je
obavio operaciju, jesu da ću
sedmično gubiti između je-
dnog i po i dva kilograma -
objašnjava Kestendžić za
našlist.
Naredne sedmice Kenan
se vraća i redovnim radnim
obavezama, ali će se i dalje
pridržavati pravila u režimu
ishrane.
Operativni postupak
- Tokom prvog mjeseca
od operacije unosi se samo
tekućina, drugog pire, a tek
od trećeg mjeseca jede se sve
- govori Kenan.
On naročito zahvaljuje
medicinskom i ljekarskom
osobljuu Općoj bolnici koje
Polomljeno nekoliko nišana U policiji nemaju nikakvu prijavu
Ispreturane posude s cvijećem
je, zajedno s hirurgom Ali-
begovićem, učinilo sve da se
operativni postupak prove-
de u najboljem redu.
- Zahvaljujući njima,
kući sam otišao dan nakon
operacije. Za njihov pojam
rijetko se dešava da pacijent
tako brzo napusti bolnicu -
govori Kestendžić .A. K.
0tä|äãä|ä
ä1|äžää|ã
Kenan Kestendžić ka-
že za naš list da bi u BiH
uskoro moglo biti osno-
vano udruženje koje će se
baviti problematikom pre-
tilih ljudi. Doktor Asim
Alibegović ponudio je da
bude jedan od osnivača.
ëäć |tJää|ä 1ätä|ãä ä||äJ|ãMã
8ääčãää
teme
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 8
Su|enje [e{elju
Tu`ilac tra`i
ve}u kaznu
Posebni tu`ilac ju~er je
zatra`io od @albenog vi-
je}a Ha{kog tribunala da
pove}a zatvorsku kaznu
protiv vo|e srpskih radi-
kala Vojislava [e{elja,
osu|enog zbog otkrivanja
identiteta za{ti}enih svje-
doka, na tri godine, ocje-
njuju}i da je nepravo-
mo}no izre~enih 18 mje-
seci premala kazna, javila
je Hina, a prenijela Fena.
Vije}e naroda RS
Mirsad \apo
potpredsjedavaju}i
Delegat iz reda
bo{nja~kog naroda Mir-
sad \apo izabran je
ju~er za potpredsjedava-
ju}eg Vije}a naroda RS,
~ime je nakon vi{e od
godinu zavr{eno konsti-
tuiranje Vije}a naroda,
javlja Fena.
\apo je kazao da je Klub
Bo{njaka odlu~io punim
kapacitetom u}i u rad Vi-
je}a naroda RS izborom
potpredsjedavaju}eg i svih
~lanova radnih tijela Vi-
je}a naroda RS.
Spomenici u RS
Hrvati
stavili veto
Klub Hrvata u Vije}u
naroda RS pokrenut }e
pitanje za{tite vitalnog
nacionalnog interesa na
Zakon o spomenicima i
spomen-obilje`jima oslo-
bodila~kih ratova, koji je
usvojen nedavno u Naro-
dnoj skup{tini RS.
Hrvatski klub ukazuje na
to da se u osporenom za-
konu tretira samo srpski,
a da je identitet druga dva
konstitutivna naroda za-
nemaren, javlja Fena.
SSSBiH
Napad na standard
gra|ana
Predsjedni{tvo Save-
za samostalnih sindikata
(SSS) BiH najo{trije je
ju~er osudilo poku{aje
napada na standard ra-
dnika i gra|ana FBiH
najavljivanim poskuplje-
njima osnovnih `ivotnih
namirnica i energenata.
- Bili smo i bit }emo pro-
tiv svih nastojanja da se
poskupljenjima rje{avaju
nagomilani problemi u
poslovanju firmi koje su
u ve}inskom vlasni{tvu
FBiH ili kantona - navo-
di se u saop}enju SSSBiH
s vanredne sjednice.
Ukratko
[e{elj:Kazna od tri godine
NA LICU MJESTA Mje{tani se sukobili s inspektorima i policijom
Drama zbog ru{enja
}umurana kod Travnika
Nekoliko sati trajale su sva|e i prepirke, sve do dolaska Jedinice za podr{ku MUP-a SBK
Ju~er oko 10 sati mje{ta-
ni i vlasnici tzv. }umurana,
malih objekata u kojima se
proizvodi drveni ugalj, posta-
vili su barikadu na lokalite-
tu Ra`evci - Gazibare kod
Novog Travnika da bi spri-
je~ili ru{enje objekta Ibre
\uli}a.
Uklanjanje mje{tana
I pored asistencije polica-
jaca PS Novi Travnik, punih
pet sati odvijala se prava dra-
ma u vrletima planine Pavlo-
vice, sve do dolaska Jedinice
za podr{ku MUP-a SBK.
- Mi smo se okupili da-
nas ovdje, ispred }umurane
na{eg kom{ije Ibre \uli}a,
jer danas treba da ru{e nje-
gov objekt. Ne znamo razlog
zbog ~ega nam to radi na{
na~elnik op}ine Refik Le-
ndo. Raniji na~elnik, poko-
jni Marko Vidak tra`io je od
nas da se legaliziramo i mi
smo se legalizirali. Uredno
smo radili, ali otkad je ovaj
do{ao, mi ve} tri godine ne
mo`emo raditi. Mi svi
`ivimo od ovoga, ho}emo da
radimo i sve pla}amo - ka`e
nam Adem Imamovi}, vla-
snik jedne od }umurana.
Slu`benici PS Novi Tra-
vnik, o~igledno nepripremlje-
ni za ono {to ih ~eka, poku{ali
su ukloniti mje{tane koji su put
blokirali traktorima natovare-
nim drvenim ugljem, ali u to-
me nisu uspjeli. Nakon toga
uzeli su im li~ne podatke radi
slanja prijava. Prilikom nagur-
avanja jednom od vlasnika
}umurane je i pozlilo. Nekoli-
ko sati trajale su sva|e i prepi-
rke, sve do dolaska Jedinice za
podr{ku MUP-a SBK i polica-
jaca iz PU Travnik. Nakon
kra}eg razgovora mje{tani su
ispo{tovali ono {to su od njih
tra`ili pripadnici ove jedinice i
uklonili traktore, nakon }ega je
}umurana Ibre \uli}a sru{ena.
Bez glasova
Inspektorica Ivanka Zir-
dum, koja je prisustvovala
intervenciji ispred op}ine
Novi Travnik, nije `eljela da-
vati izjave, uputiv{i nas na
na~elnika op}ine, a na~elnik
tvrdi kako je ru{enje objekta
izvedeno prema zakonu.
- Ostalo je pet-{est }umu-
rana koje su trebale da idu u
proces kao i sve ostale }umu-
rane koje su nelegalne i koje
nemaju uvjete za rad. Mi na
ovaj na~in `elimo smanjiti
nelegalnu sje~u {ume. Zakon
je rekao da su one nelegalne i
mi smo pristupili ru{enju -
tvrdi na~elnik Refik Lendo.
Me|utim, zakon ba{ i nije
rekao svoju posljednju rije~, jer
je slu~aj ru{enja {est }umurana
na Kantonalnom sudu u No-
vom Travniku i odluka se
o~ekuje narednih dana. Osta-
je pitanje {ta ako Sud presudi
u korist vlasnika. Ho}e li
na~elnik Lendo i op}ina No-
vi Travnik nadoknaditi {tetu
iz op}inskog bud`eta i iz sre-
dstava poreznih obveznika jer
nisu mogli sa~ekati odluku
Kantonalnog suda? Mje{tani
okolnih naselja poslali su
na~elniku Lendi poruku da
SDA vi{e ne}e dobiti glasove
njihovih porodica koje su
ru{enjem ostale bez egzistenci-
je. K. KAVAZOVI]
Epilog pisma {estero za-
poslenika tuzlanskog odjelje-
nja Klinike za ginekologiju
i aku{erstvo (GAK) UKC-a
Tuzla, koje je prije ne{to
vi{e od mjesec uzdrmalo ja-
vnost u Tuzli, i zvani~no }e
dobiti sudski epilog.
Zbog „kleveta i uvreda“
iznesenih na temelju, kako je
kazao, neosnovanih optu`bi na
njegov ra~un, direktor GAK-
a prof. dr. Zlatan Fatu{i} tu`io
je Feridu Radon~i}, Vesnu
Zul~i}-Naki}, Adnana Babo-
vi}a, Elmiru Hajder, Gordanu
Bogdanovi}, Adnana Babo-
vi}a i Enidu Neve~inovi}, po-
tpisnike pisma.
To su nam potvrdili i za-
poslenici koji su se javnosti
obratili otvorenim pismom
optu`uju}i direktora za mo-
bing, nedoli~no pona{anje,
pa ~ak i seksualno iznu|iva-
nje od kolegica.
- Tu`io nas je za klevetu
i anga`irali smo svog advoka-
ta. Mi smo i{li i na razgovor
i obratili se generalnom di-
rektoru zbog problema kroz
koje prolazimo, ali sti~em
dojam da nikome nije stalo
do toga u UKC-u. Sada na
GAK-u imamo jo{ goru situ-
aciju, jer ostale kolege koje
podr`avaju direktora Fa-
tu{i}a s nama ne `ele konta-
ktirati. Mi smo u nezavi-
dnoj situaciji i ne znamo
kome se obratiti. Ipak, ne}e
ostati na ovome, jer }emo i
mi tu`iti Fatu{i}a, jer nas je
u medijima okarakterizirao
kao nestru~ne i nedovr{ene
- kazala je Ferida Radon~i},
jedna od potpisnica pisma.
A. Mu.
Policija poku{ala ukloniti mje{tane koji su blokirali put Jednom od vlasnika }umurana pozlilo
Objekti sru{eni nakon dolaska specijalaca
Pravni zastupnik vlasnika }umurana, tr-
avni~ki advokat Adis Ribi} tvrdi da se u ovom
slu~aju radi o razli~itom postupanju Minista-
rstva prostornog ure|enja SBK, odnosno ka-
ntonalnih gra|evinskih inspektora.
- Kantonalni inspektor Akif Agi} do-
nio je rje{enje u kojem stoji da te }umurane
ne trebaju pribaviti urbanisti~ku saglasno-
st i gra|evinsku dozvolu. A u drugom postupku kantona-
lni inspektor Mirsad Ibri{imbegovi} donio je rje{enje da
moraju imati te dozvole. Imamo situaciju da je jedan or-
gan donio dva razli~ita rje{enja - ka`e Advokat Ribi}, na-
gla{avaju}i i spornu ~injenicu da neke }umurane bez do-
zvole rade nesmetano.
Razli~ito postupanje
Agi}: Donio
rje{enje
UKC Tuzla: Naru{eni me|uljudski odnosi
Nakon skandala na Ginekologiji UKC-a Tuzla
Direktor tu`io zaposlenike, sukob ljekara sve `e{}i
Usagla{avanje vrha Srbije i Tu-
rske o sporazumu o vra}anju duho-
vnog i institucionalnog jedinstva
Islamske zajednice (IZ) u Srbiji za-
pelo je na tri ta~ke.
Potvrdilo se to i prilikom susr-
eta turskog ministra vanjskih po-
slova Ahmeta Davutolua (Davuto-
glu) s predsjednikom Srbije Bori-
som Tadi}em i {efom srbijanske di-
plomatije Vukom Jeremi}em
pro{log vikenda u Beogradu.
Sve otvoreno
Zato je, tvrde na{i izvori bliski
cijelom procesu, jo{ „sve otvoreno“.
Srbijanski vrh, naime, insistira
na tome da glavni muftija Islamske
zajednice u Srbiji Muamer ef. Zu-
korli}, jednostavno, mora biti uklo-
njen sa ~ela IZ u Srbiji i iz javnog
`ivota uop}e! Oni se nisu zadovo-
ljili pristankom muftije Zukorli}a
da odustane od kandidature za pr-
edsjednika Me{ihata IZ Srbije,
odnosno da ostane samo muftija sa-
nd`a~ki. Drugi uvjet Srbije bio je
da Sarajevo ne bude duhovno sre-
di{te Bo{njaka Sand`aka i IZ u Sr-
biji, da se potpuno prekine veza sa
BiH i reisu-l-ulemom Mustafom ef.
Ceri}em, a tre}i da sjedi{te IZ bu-
de u Beogradu.
Tokom razgovora u Beogr-
adu ministar Davutolu uspio je
„ispeglati“ dio spornih dijelo-
va sporazuma. Tako je od
Tadi}a i Jeremi}a dobio zele-
no svjetlo da sjedi{te IZ u Sr-
biji ostane u Novom Pazaru,
ali da bude otvorena i njena
ispostava u Beogradu „radi di-
plomatskih i drugih kontaka-
ta“. Tako|er, uz Sarajevo,
duhovni centar Bo{njaka Sand`aka
bio bi i u Istanbulu, {to je, navodno,
kompromis koji bi u Srbiji prihva-
tili.
No, Davutolu i njegovi do-
ma}ini nikako se nisu uspjeli usa-
glasiti o muftiji Zukorli}u. On je,
o~ito, najve}i problem Srbiji i nje-
ga, kako su nam potvrdili turski
izvori, „Srbi, jednostavno, ne mo-
gu progutati“. Sand`a~ki izvori u
svemu vide potvrdu ranijih su-
mnji da srbijanski re`im na odusta-
je od projekta asimilacije i pune do-
minacije nad Bo{njacima. Zbog
toga im muftija Zukorli} i jeste pr-
oblem, jer je, kako navode, istakao
zastavu slobode.
Davutolu je nakon posjete Be-
ogradu u izjavi turskim medijima
diplomatski rekao da nosi pozitivne
impresije, ali da se razgovori o
objedinjavanju Islamske zajednice
nastavljaju.
Pozitivna klima
- Ovo su kontroverzna pitanja o
kojima se dugo razgovara. Nije re-
alno o~ekivati da }e se sve rije{iti
preko no}i. Oti{ao sam s poziti-
vnim dojmovima. @elimo ovo sve
usmjeriti u poziti-
vnom smjeru.
Ovi problemi
mogu se po-
smatrati kao
duboko ute-
meljeni, ali mnogi od njih samo su
psiholo{ke prirode - izjavio je Da-
vutolu, prenose turski mediji.
No, prema njegovim rije~ima,
klima za postizanje dogovora sve je
bolja. Turski {ef diplomatije potvr-
dio je da }e kontakti biti nastavlje-
ni te da }e Ankara i dalje raditi s
Beogradom u ovom kontekstu.
- @elimo to rije{iti {to je prije mo-
gu}e. Ali, moramo
biti strpljivi.
Na{ je cilj na}i
zajedni~ko tlo
na kojem se
ovi razli~iti pogledi mogu objedini-
ti. Nadam se da }e se jedinstvo u Sa-
nd`aku mo}i posti}i snagom koju
}emo crpiti iz prijateljstva Turske i
Srbije - naveo je Davutolu.
Podsjetimo, sporazum o objedi-
njavanju IZ u Srbiji trebali bi u
Istanbulu potpisati reisu-l-ulema
IZBiH dr. Mustafa ef. Ceri} i pre-
dsjednik Dijaneta i novi turski re-
is {ejh Mehmed
Gormez.
teme
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 9
Reakcija
Plo~kini}
oklevetao
Bosnjaci.net
X
Urednik portala Cropor-
tal.ba Leo Plo~kini}, koji je i
predsjednik kontroverzne Ne-
vladine organizacije „Croatia
Libertas“, poznate po potpisi-
vanju peticije za tre}i entitet i
najavama o progla{enju
„hrvatske republike Herceg-
Bosne“, u posljednjih nekoliko
dana objavio je niz kleveta pro-
tiv web-magazina Bosnja-
ci.net, tvrde iz ovog magazina.
- Na{ magazin krasi naciona-
lna i vjerska razli~itost, zato s
pravom tvrdimo da glavni ure-
dnik i redakcijski kolegij nisu
„islamisti“ nego pripadnici ra-
znih vjera - ka`e u reakciji Bo-
snjaci.net. A. Du.
Svjetska banka u BiH
Izvje{taj putem
videolinka
X
Ured Svjetske banke u
BiH predstavit }e danas u Sa-
rajevu nalaze prvog Redo-
vnog ekonomskog izvje{taja
za jugoisto~nu Evropu. Izv-
je{taj }e u Beogradu predsta-
viti vode}i ekonomista Svje-
tske banke za zapadni Balkan
Ron Hud (Hood).
Prema najavama, bit }e uspo-
stavljen videolink putem ko-
jeg }e, osim Huda, biti omo-
gu}eno da na pitanja odgovar-
aju i ekonomisti Svjetske ba-
nke iz razli~itih gradova regi-
ona.
RS
Najskuplji hljeb
u regionu
X
Bra{no u RS pojeftinilo je
za tri feninga, ali je hljeb i dalje
najskuplji u regionu. Mlinari
su potvrdili da je trenutno za
kilogram bra{na potrebno
izdvojiti 60 feninga, plus PDV,
dok pekari smatraju da je ni`a
cijena hljeba mogu}a tek ako
se ustabili sada{nja cijena.
I mogu}a korekcija bit }e tek
svega deset feninga. Cijena
hljeba u RS se kre}e od 1,20 do
1,35 KM.
Ukratko
Plo~kini}: Nove podvale
Turska u ovom trenutku ne
`eli ulaziti u bilo kakve nesugla-
sice sa Srbijom. To je, ujedno, dio
strategije o {irenju utjecaja te
dr`ave na Balkan, koji bi bio ne-
mogu} u konfliktnim situacijama.
Zato Ankara ne `eli krenuti u re-
alizaciju sporazuma o objedinja-
vanju IZ bez zelenog svjetla iz Be-
ograda. Nastalu „nezgodnu situ-
aciju“ nastoje u korist svojih inte-
resa rije{iti diplomatski mudro.
Ipak, smatraju da je prema
Srbiji u~injeno dovoljno ustupa-
ka i da se „ispod ove crte ne
mo`e i}i“. Pogotovo kada je u pi-
tanju sam muftija Zukorli}, koji
je, saznajemo, pregovara~ima po-
ru~io da „on ne mo`e do}i u situ-
aciju da bude prodat“ te da je
„Turska shvatila da se u cijeloj
pri~i nije radilo o borbi za pozi-
ciju, ve} nastojanju Beograda da
nametne svoju dominaciju“. Pita-
nje muftije Zukorli}a, uostalom,
potpuno je prakti~no. Bez njego-
vog pristanka sporazum, tako|er,
ne mo`e biti realiziran.
Turci ne `ele ulaziti u
nesuglasice sa Srbijom
[ta }e se govoriti
na Saboru IZBiH
Iako bi, kako javljaju srbija-
nski mediji, razgovori Srbije i
Turske trebali biti nastavljeni
krajem ovog mjeseca, kada mi-
nistar Jeremi} treba otputovati
u Istanbul, kako saznajemo,
ishod razgovora o objedinjava-
nju IZ u Srbiji mogao bi biti po-
znat ve} do kraja ove sedmice!
O svemu bi trebalo biti rije~i i
na Saboru IZBiH koji }e biti
odr`an u subotu.
SAZNAJEMO Dogovori Turske i Srbije zapeli na tri ta~ke
Beograd muftiju Zukorli}a
`eli protjerati iz javnog `ivota!
Sporno duhovno sredi{te Bo{njaka u Sarajevu i sjedi{te IZ u Novom Pazaru z Moramo biti
strpljivi, nije realno o~ekivati da }e se sve rije{iti preko no}i, kazao Davutolu
F. VELE - T. LAZOVI]
Davutolu:
Problemi
psiholo{ke
prirode
Tadi}:
@eli
dominaciju
nad IZ
Zukorli}:
Za{to
smeta

Dnevni avaz, utorak,
JAA 15. novembar/studeni 2011.
061-142-015
Dnevni avaz
SMS
Ime i prezime: Dino
Marjanović.
Datum i mjesto rođenja:
25. maj, Sarajevo.
Koji je Vaš najveći po-
rok: Cigarete i brza
vožnja.
Biste li donirali organe:
Ne.
Šta pomislite kada Vam
crna mačka prijeđe pre-
ko puta: Nisam sujevje-
ran.
Šta svaka dama mora
imati u tašni, a muškarac
u novčaniku: Oboje pre-
zervativ.
Ima li istine u izreci “Ko
pjeva, zlo ne misli”:
Ima.
Da je sutra smak svijeta,
šta biste danas uradili:
Proveo vrijeme s naj-
dražim osobama.
Je li bolje danas biti lijep
ili pametan: Lijep.
Politika je za Vas: Politi-
ka.
Jeste li ikada izdali prija-
telja: Ne.
Je li Vaša slava gorkog ili
slatkog okusa: Slatkog,
imam slastičarnicu.
Otkrijte nam jednu taj-
nu: Čuvam ih za sebe.
Čega se najviše sramite:
Čist sam kao suza.
Najljepša žena/muška-
rac je: Kćerka Hana i
kum Hari Varešanović.
Kada je brak dobar brak:
Niko to još nije otkrio, a
hoće li, ne zna se.
Je li jutro pametnije od
večeri: Kako-kad.
Neostvarena želja: Da
sam još bolji čovjek.
Omiljeni film: Svi kau-
bojski filmovi.
Vaš hobi: Nema ništa po-
sebno.
Sportista koji Vas inspi-
rira: Moj drug Izo.
Sjećate li se prvog po-
ljupca: Da.
Šta je Vaš najveći strah:
Samo se Boga bojim.
Najdraža pjesma: “Tri
zime”.
Kada ste posljednji put
bili na izložbi ili u pozo-
rištu: Prije tri godine.
Citat koji pamtite: Boji-
mo se jasno vidjeti i biti
jasno viđeni.
Omiljena modna marka:
“All Star”.
Osoba koja Vas živcira:
Hari, ali samo ponekad.
Klub poznatih Dino Marjanović
Marjanović: Poroci cigarete
i brza vožnja
Lični profil bh. pjevača
8ã|||ääš| Mäšäã|ãc
|ä 8ã|| ëã|äšãäää|ć
TEŽE
POSLJEDICE
- Osuđene ubice
puštene na vi-
kend za vrijeme
održavanja
utakmice, gdje
se u Zenicu slilo
pola BiH. Pos-
ljedice su mogle
biti i teže. Svaka
čast upravi KP
doma!
POLITIKA I
PENZIJA - Ako
nemaš političku
pozadinu u PIO
Travnik, ne
možeš ostvariti
svoje pravo.
Konkretno, ja
sam penzioni-
san prije 16 mje-
seci i svaka
dva-tri mjeseca
traže mi neki
papir.
MINISTAR I
KONKURS -
Hoće li iko ri-
ješiti problem
namještenog
konkursa u
MUP-u ZDK,
čiji su rezultati
poništeni od na-
dležnog suda
dva puta, a neza-
konito primlje-
ni kandidati i
dalje rade? Mi-
nistre, stidi se
što podržavaš
nepoštivanje
sudskih presu-
da.
SKOKOVI
PACIJENATA
- Pitanje za di-
rektora Kanto-
nalne bolnice u
Bihaću: Je li
svjestan šta se
radi na Odjelu
hirurgije? Pa-
cijenti kroz
prozor skaču,
bit će od velike
brige i pažnje
doktora i oso-
blja. Sramota i
jad!
MOŽE I
LIVADA - S a-
suli smo i dr-
vlje i kamenje
na Portugalce
što su prigova-
rali za loš t e-
ren. Mi mislili
oni gospoda,
pa će im sme-
tat, a nama
neće, pa može i
livada.
ANKETA
Imaju li penzioneri razloga za proteste?
8ä| ||ääã|ä |tãć| äã ä||cä
- I mi mladi tre-
bamo podržati pen-
zionere u njihovim
nastojanjima da os-
tvare svoja prava.
Evo, priključujem
se protestima čim
budu organizova-
ni.
- Ima razloga,
penzije su mizerne
i treba ih povećati.
Političari sebi po-
većavaju plate i
druga primanja st-
alno da bi penzio-
nerima umanjiva-
li.
- Naravno da tre-
ba izaći, samo tako
možemo ostvariti
svoja prava. Sramo-
ta je šta nam rade. Ja
imam samo 310 KM
penzije, to mi ne
može biti ni za os-
novne potrebe.
- Razlog da pro-
testuju na ulicama
imaju ne samo pen-
zioneri nego i svi
drugi građani ove
zemlje. Ova situaci-
ja je zaista postala
neizdrživa, tako da
treba nešto učiniti.
- Da, penzioneri
imaju razloga izaći
na ulice, kako ne-
maju. Svakimje da-
nom sve gore. Teš-
ko je ovopodnositi i
svakodnevno se bo-
riti sa malim penzi-
jama.
- Naravno da
imaju razloga za po-
bune, kako da ne.
Trebamo izaći i mi
demobilisani borci
zajedno sa penzio-
nerima. Svi bismo
se trebali pobuniti
protiv ovoga.
-Penzioneri vrlo
teško žive, nemaju
za osnovne životne
potrebe i ako se
ovakva situacija na-
stavi, trebali bi se
pobuniti i pokazati
nezadovoljstvo na
ulicama.
- Teško se živi,
skroz sam nezado-
voljna. Niko nas ni
za šta ne pita, niti
imamo kakvih pra-
va. Zbog toga, treba
izaći na ulice i zah-
tjevati da imamo vi-
še penzije.
- Čudi me što pen-
zioneri do sada nisu
izašli na demonstra-
cije, kakvo je stanje.
A njima je, zaista u
ovoj državi najteže
preživjeti i sastaviti
kraj s krajem.
M. H. - V. B. - M. D.
M
o
s
t
a
r
Z
e
n
i
c
a
B
i
h
a
ć
PROTESTI Najstarija populacija poslala zahtjev Vladi FBiH
âää ääät||ä ää ää1ä ä|šä.
ääät|äää|| |t|ãtä äã ä||cä|
Bit će to iznuđene demonstracije, kaže Omerefendić Traže povećanje od najmanje pet posto
Savez udruženja pen-
zionera u Federaciji BiH
uputio je Vladi FBiH zah-
tjev u kojem traži hitno po-
većanje penzija za najma-
nje pet posto.
Na ovaj korak penzioneri
su se odlučili zbogteških uv-
jeta u kojima žive, kaže za
“Dnevni avaz” predsjednik
Saveza Omer Omerefendić.
Težak položaj
- Penzionerima je dogor-
jelo do nokata. Naš materi-
jalni položaj izuzetno je
težak. Prema računicama, 60
posto penzionera krajnje je
ugroženo. Kada plate režije,
za život im ostane oko dvije
marke dnevno. Tome treba
dodati i najnovija posku-
pljenja. Više penzije trebaju
im da bi mogli preživjeti -
kaže Omerefendić.
Penzioneri su ubijeđeni
da njihovi zahtjevi mogubiti
realizirani.
- Povećanje penzija mo-
glo bi se namiriti iz više izvo-
ra. Prvo, očekuje se realno
povećanje doprinosaod četi-
ri posto. Godine 2009. done-
senje propis prema kojemse
sredstva od privatizacije us-
mjeravaju u Razvojnu ban-
ku, a to bi, prema posljed-
njem zakonu, trebalo ići u
Zavod PIO za jačanje njego-
ve finansijske stabilnosti.
Tu je još i dug koji Vlada
FBiH treba isplatiti Zavodu.
Marina
Đapić
Hasna
Rapić
Faruk
Nurko
Salih
Zec
Fadil
Tinjić
Đemail
Vardo
Mahmut
Glumac
Zilka
Vojić
Senad Rošić
Vlada jezadužila ministrafi-
nansija i direktora Zavoda
da naprave dinamiku vra-
ćanja duga. Uzkontrolu rada
nacrno i uplatu doprinosa,
mislim dabi semogao osigu-
rati novac za više penzije -
naglašava Omerefendić.
Čekaju odgovor
Odgovor od Vlade FBiH
penzioneri očekuju do kraja
sedmice. Ako se vlast ogluši
na penzionerske zahtjeve,
najavljuju se demonstracije
u sedam gradova FBiH.
- Bit će to iznuđeni pro-
testi. Na prošlosedmičnom
sastanku u Travniku for-
mirali smo grupu koja će
napraviti operativni plan
za izlazak penzionera na
ulice. Ljudi su razočarani i
traže da protesti buduorga-
nizirani što prije. Takve
zahtjeve odbili smo kako
bismo pokušali na drugi
način riješiti ove probleme.
Ako ipak ne bude rješenja,
već početkom sljedeće go-
dine mogu se očekivati pro-
testi - istakao je Omerefen-
dić. E. HALAĆ
8ä 1ää|äã|ä
äätM||ä|ää
- Ne dobivamo posmr-
tnine pa penzioneri ne
mogu biti ni sahranjeni
čestito. U tu svrhu treba
osigurati pet-šest miliona
KM godišnje, odnosno da
se za umrlog isplati 500
KM - kaže Omerefendić.
0äää| ä|ä|ä|
230.000 penzionera prima 310 KM penzije
300.000 penzionera prima do 400 KM penzije
60 % penzionera dnevno ima oko dvije KM
Penzioneri: Kada plate režije, za život im ostanu dvije marke dnevno
teme
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 11
Putevi RS
Tunel ^eljigovi}i
opet u saobra}aju
Sanacija tunela
^eljigovi}i, na magistra-
lnom putu M-5, Saraje-
vo-Pale, zavr{ena je te su
ispunjeni tehni~ki uvjeti
za njegovo pu{tanje u sa-
obra}aj, saop}eno je iz
preduze}a „Putevi RS“.
Danas od {est sati tunel
^eljigovi}i bit }e pu{ten
u saobra}aj za sva vozila i
u~esnike u saobra}aju.
Sanacija tunela traje od
20. aprila.
SAD
Ba{i} ne podnosi
ratne filmove
Azra Ba{i} uhap{ena
je u SAD zbog sumnje
da je po~inila ratni
zlo~in nad srpskim zaro-
bljenicima u Derventi, a
njen kom{iluk u ame-
ri~kom gradi}u Stenton
prisje}a se da nije po-
dnosila ratne filmove,
tvrdi „Jutarnji list“.
Ba{i} je uhapsio ame-
ri~ki FBI 16. marta zbog
istra`nog zahtjeva
Okru`nog tu`ila{tva u
Doboju.
Ukratko
Sanacija tunela traje od
20. aprila
Salko Obho|a{, biv{i fe-
deralni ministar za prostor-
no ure|enje, nakon {to je
„Dnevni avaz“ objavio da je
iz bud`eta FBiH na ra~un ni-
skotira`nog magazina
„Start“ upla}eno 89.500 KM
za besmisleno reklamiranje
koridora 5C,
uputio je
pisanu re-
akciju u
kojoj po-
novo tvr-
di da je pr-
otiv sebe
podnio kri-
vi~nu prijavu Kantonalnom
tu`ila{tvu Sarajevo.
Ko je potpisnik
Iako Obho|a{ tvrdi je-
dno, u Kantonalnom tu`-
ila{tvu ka`u drugo. Ju~er,
naime, u ovoj instituciji ni-
je evidentirana krivi~na pr-
ijava Obho|a{a, ali ka`u da
ju je mo`da predao u MUP
Kantona Sarajevo, iako to ne
mogu potvrditi, jer ni{ta ni-
su dobili.
U svom reagiranju biv{i
ministar taksativno nabraja
kako je i{la konkursna pro-
cedura za reklamir-
anje koridora 5C
te tvrdi da on ni-
je potpisnik
ugovora sa
NIK „De-
na me da“,
izdava~em
niskoti-
ra`nog
magazina „Start“, jer je 30.
avgusta 2009. godine podnio
ostavku, a taj akt potpisao je
sekretar Ministarstva za pr-
ostorno ure|enje FBiH Ad-
nan Efendi}.
No, uprkos tome, Obho-
|a{ u pismu ka`e da, iako ni-
je potpisnik ugovora, odgo-
voran je za sve {to se de{ava-
lo u Ministarstvu na ~ijem je
~elu bio sve 30. avgusta 2009.
- U cijelosti stojim kod
svih odluka koje su donosi-
le moje kolege, Komisije ko-
ja je vr{ila bodovanje ponu-
da i na kraju samog potpisi-
vanja ugovora - poru~uje
Obho|a{.
Dodjela sredstava
Vrlo je indikativno za{to
biv{i ministar upu}uje dema-
nti u kojem se u jednom di-
jelu ogra|uje od dodjele sr-
edstava Dariju Novali}u, vla-
sniku „Starta“, a u drugom
ka`e da „nije Obho|a{ bodo-
vao ve} Komisija, nije
Obho|a{ potpisivao ugovor
ve} sekretar“.
[ta biv{i SDA ministar
demantira, a {ta ne, nije jasno,
jer je on i potpisnik odluke od
27. maja 2009. godine, kojom
se odobrava pokretanje naba-
vke po proceduri otvorenog
postupka za izbor najpovo-
ljnijeg ponu|a~a za pru`anje
usluge „upoznavanje javnosti
s aktivnostima na izradi pla-
nskih dokumenata“.
A. DEDAJI]
AFERA START [ta biv{i SDA ministar navodi u reagiranju
Obho|a{ ka`e jedno, Tu`ila{tvo KS drugo
Tvrdi da je podnio prijavu protiv sebe, iz Tu`ila{tva ka`u da ni{ta nisu dobili
Da su cijeli tender za re-
klamiranje koridora 5C i
njegovi uvjeti bili namje{te-
ni, govori i ~injenica ko su
bili ~lanovi Komisije za pr-
ovo|enje postupka javne
nabavke.
Osim dr. Jasmina
Bu~e, Hanke Mu{inbego-
vi}, Danijela ^apelja, Mi-
rsada Rami}a, kao ~lan
Komisije pojavljuje se i
izvjesni Nihad Mali}bego-
vi}, koji je bh. javnosti po-
znat po mnogim malver-
zacijama.
Ko je bio ~lan Komisije
Faksimil odluke o pokretanju
javne nabavke
Faksimil zapisnika Komisije za provo|enje javne nabavke
Obho|a{: Pere li
ruke ili preuzima
odgovornost

Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. F=H==
Šta mi se (ne)sviđa u Brezi
0 J|ã1ä ä|ã1ã
ääää||tãM
8ääã 8ääc||ã|äã
šää|ã tã të0 1ãäã
U Prijedoru srušena montažna zgrada
Počelo rušenje školske zgrade (Foto: D. Stojnić)
0|ää|ääã äääã
tää||täã 1ää|ãäã
U srednjoj školi u Bosanskom Šamcu
ŠEKOVIĆI U potrazi za boljim životom
N|ã1| ä1|ãtä.
ät|ã|ä tä|ã t|ã|ãcã
U pojedinim opštinama
RS nisu rijetka sela skoro
bez stanovnika, ili sa nekoli-
ko, uglavnom staračkih do-
maćinstava, tek da u njima
neko živi. Mlađi upotrazi za
boljim životom odlaze i ne
vraćaju se, oni koji su tokom
rata izbjegli, takođe rijetko
se odlučuju na povratak jer
su putevi i kuće zapušteni,
posla nema.
Najgori put
Selo Majdan, prije rata u
opštini Kladanj, nakon nje-
ga u Šekovačkoj, jedno je od
takvih, jer u njemu od neka-
dašnjih 60 domaćinstva sa-
da živi tek desetaki touglav-
nom stariji bračni parovi ko-
ji bi da umru na svom
ognjištu.
- Najgori nam je put. Od
Kladnja i Živinica, preko
Stupara i nekako se može
stići, a od Šekovica nikako.
nego do Šekovica ovim pu-
tem stići - žali se ona.
Manje đaka
I nije jedino Majdansko-
roprazan, tusui mnogadru-
ga ovdašnja sela Klisarići,
Marijanovići, Javor, Lukići,
Divovići, Kaštijelj koji po-
malo ožive tek za vikend. O
tome kako se stanovništvo
osipa i ono mlade odlazi u
potrazi za boljim životom
govori i seoski učitelj
Anđelko Živkovic .
- Prije rata bilo je u seos-
koj školi u Javoru40 učenika,
sada samo 13, mlađeg svijeta
je sve manje, odlazi u potrazi
za boljim životom i nije
čudo,jer ovdje ga neće naći -
kažeŽivković. M. MIĆIĆ
U selu Majdan od nekadašnjih 60 domaćinstava ima
tek desetak porodica, i to uglavnom staraca
Uspjeh Prijedorčanke Edine Bilajac
8ätãääã ä ||ätääM|äã||ä
Ovih dana u Finskom
nacionalnom teatru u Hel-
sinkiju premijerno je izve-
dena predstava Paperian-
kkuri (Papirno sidro) u ko-
joj jednu od uloga igra i Bo-
sanka Edina Bilajac.
-Predstava je napravlje-
na na osnovu izbjegličkih
priča ljudi koji suiz svihkra-
jeva svijeta došli u Finsku da
traže novi dom. Govori se o
tome kako to izgleda kada
nekoj osobi život zavisi od
jednog rješenja, od komada
papira o njegovom statusu.
Ovo je multietničko teatar-
skodjelo jersena sceni, osim
na finskom, govori i bosan-
skim, perzijskim, grčkim,
turskim jezikom...
Osjećanja ovih ljudi
23. novembra.
Jedna od finskih držav-
nih televizija direktno je
prikazivala predstavu. Poli-
tička situacija u ovoj zemlji
temu o doseljenicima, emi-
grantima, o njihovim pro-
blemima sa kojima se sus-
reću, o odnosudomaćeg sta-
novništva prema njima, ko-
jom se ova predstava bavi,
čini posebno aktuelnom.
U Finskoj je održana i
javna rasprava o ovoj temi.
Među učesnicima rasprave
bila je i Bilajac, koja je svoj-
im izlaganjem mnoge ras-
plakala. Edina Bilajac
rođena je 1976. godine u Pri-
jedoru, a u Finskoj živi od
1993. godine.
F. SINANOVIĆ
Bilajac (desno) na sceni Finskog nacionalnog teatra
Selo Majdan skoro bez stanovnika
Put je sav propao, zarastao,
izlokan, mostovi skoro is-
truli, stravajedna, atekkada
snijeg zapada, odsvijeta smo
osječeni, niko o nama ne vo-
di računa,pa ne čudi što se
ljudi nevraćaju - pričaRatko
Marković koji je izbjegao u
Vlasenicu ali povremeno
dolazi da imanje ne propad-
ne
I njegov komšija Milan
Lipovac slaže se da uslova za
život nema jer predivna pri-
roda ne može sve ostalo da
nadoknadi.
Starici Mirjani Marko-
vić najteže je, kaže, što nema
sa kim progovoriti.
-Željna sam da se ljudski
ispričam, ali skim seloskoro
pusto, to mi je teže nego što
ni puta nemamo, ni autobu-
sa, a nekada je četiri puta
dnevno prolazio, ni doktora
pa teškonama ako nas šta za-
boli prije možemo umrijeti
U Prijedoru je jučer ko-
načno počelo rušenje starog
montažnog objekta Speci-
jalne osnovne i srednje škole
“Đorđe Natošević”. Nova
školska zgrada za čiju je iz-
gradnju obezbijeđeno 1,4
miliona KM trebala bi biti
izgrađena za 160 dana.
Potvrdila je ovo Slađana
Radaković, direktorica ško-
le, koja je kazala da je za iz-
gradnju i opermanje škole
resorno ministarstvo Vlade
RS obezbijedilo 1,2 miliona
KM, a ostatak od 200.000 uz
dodatnih 68.000 KMOpšti-
na Prijedor.
Rušenje stare zgrade nije
obradovalo samo nastavno
osoblje i učenike Specijalne
škole, njih 88, koji do dalj-
njeg nastavu pohađaju u OŠ
“Dositej Obradović”, već i
prijedorske Rome. Naročito
one koji žive odsakupljanja i
prodaje sekundarnihsirovi-
na.
-Željezo ćemo prodati, a
kući odnijeti daske. To nam
je dobar ogrjev - kazali su
nam. M. Z.
- Breza je grad u kojem
vlada apsolutni nepoti-
zam. Bez obzira na obrazo-
vanje, stručnost i reference
nemoguće je dobiti posao
ukoliko niste u rodbin-
skim ili prijateljskim veza-
ma s nekomod“uglednih”
brezanskih persona, koje
svoj utjecaj najčešće dugu-
ju stranačkoj pripadnosti,
a ne vlastitim kompetenci-
jama.
Ipak, besperspektivno-
st ne spriječava mali broj
mladih ljudi da razmišljaju
nezavisno i pronađu način
da javno iznesu svoj stav i
kritiku trenutnog stanja -
kaže Amra Salčinović, čla-
nica Odsjeka za fiziku
PMF-auSarajevu. E. Av.
Amra Salčinović, članica
Odsjeka za fiziku
Ministar finansija u Vla-
di RS ZoranTegeltija i Savo
Minić, načelnik Bosanskog
Šamca, otvorili su u ovoj po-
savskoj opštini novosa-
građenu sportsku dvoranu.
Za objekat koji će funkcio-
nisati pri Srednjoj školi “Ni-
kola Tesla” utršeno je
510.000 KM.
-Očekujem da dvorana
ispuni svoju svrhui cilj. Ona
će biti mjesto gdjeće dolaziti
mladi, bit će odvojeni od ka-
fane i ulice i ovdje će se iz-
vršiti potpuna afirmacija
šamačkog sporta. - rekao je
načelnik Bosanskog Šamca
SavoMinić. S. Je.
Za novi objekat obezbijeđeno 1,4 miliona KM
Starica Mirjana Marković željna razgovora
Glumi u predstavi “Papirno sidro”, napravljenoj na osnovu izbjegličkih priča
dočarana su krozples i muzi-
ku, dok rječi kazuju ono što
tijelo nemože - kazala namje
Edina Bilajac, dodajući da je
predstava “Papirno sidro”
naišla na odličanprijemkod
publike i tamošnje kritike, te
da će biti prikazivana sve do
U radove je uloženo oko
510.000 KM
f||M|ä| äãčä|ä|äã
I načelnik opštine
Šekovici, Momir Ristić,
svjestan je ovog problema i
praznih sela, ali eto on se
vratio iz Beograda u svoj
rodni kraj da pomogne.
- Nadam se da će još
neko slijediti moj prim-
jer i da će ubuduće, kada
se rezultati mog rada bu-
du vidjeli, više ljudi u
Šekovice vraćati nego iz
njega odlaziti - kaže Ris-
tić.
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
13
srednjobosanski kanton
Nekadašnji članovi Ratne bolnice na druženju
0ä|||äž||| t9. Jä1|šä||cä
ä1 |ä|M||ãä|ã
Članovi Ratne bolnice Igman u Fojnici
U Fojnici suse sastali pri-
padnici Ratne bolnice Ig-
man, kako bi obilježili 19-tu
godišnjicu formiranja bolni-
ce. Inicijator, osnivači načel-
nik bolnice bio je prim. dr.
Izet Čustović. Među oku-
pljenim je bilo doktora hi-
rurga, anesteziologa, medi-
cinskih sestara, vozača... Od
Behudina Rondića Rone, ta-
dašnjeg pomoćnika koman-
danta za logistiku Ratne bol-
nice Igman, saznali smo da je
bolnica brojala 33 člana.
- Nakon pada Igmana
odlukom Vrhovnog štaba
ARBiH došli smo u Fojnicu
gdje smo bili smješteni u
zgradu današnje Nove bolni-
ce. Tu smo brinuli o ranjeni-
cima, invalidima i paraple-
gičarima. Pokrivali smo regi-
ju od 50.000 stanovnika i bri-
nuli o velikombroju ranjeni-
ka. Ovo je prvi put da smo se
sastali nakon osnivanja, a
iduće godine radit ćemo na
tome da se svi okupimo i obi-
lježimo20 godinaodformira-
nja - kazao je Rondić.
Rat su završili u Sansk-
om Mostu, a od formiranja
do kraja rata poginuo je jed-
an član bolnice, Rasim Ha-
džimusić koji je radiovozač.
Život je izgubio iznad Hras-
nice prevozeći ranjenike.
H. Ču.
Durić i Rondić: Sjećanje na
ratne dane
ZNAMENITOSTI Spomenik kulture star 400 godina u Gornjem Vakufu
Iã 0ã||ćã ää|ä tä
Jäää|||ä 1ã |ä ää|ä|ã
Prema podacima iz 1969.
godine do kojih je došla Ko-
misija Zavoda zazaštitu spo-
menika kulture BiH, Gafića
kula je “po predanju sa-
građena oko 1610. godine i
prema tome bila bi jedan od
najstarijih primjera stambe-
no-fortifikacione arhitektu-
re turskog perioda u ovim
krajevima”.
Gafića kula se nalazi u
Gornjem Vakufu, nedaleko
od Gafića duna i Gafića - Me-
mića džamije. Građena je od
lijepo klesanogkamena. Ne-
kada je imala tri sprata, ali je
jedan srušen. Kulu je kupio
Ragib Gafić od nekogElezo-
vića, zvanog Hadžija.
On nije stanovao u njoj
već ju je iznajmljivao i to
uglavnom doseljenicima u
ovaj kraj, jer sesmatralo daje
objekt uklet, na što je
Hadžijaupozorio Ragibapri
kupovini. U Drugom svjet-
skomratukula je služila kao
sklonište. Jedan period pos-
lije rata, u kuli je bila
smještena poljoprivredna
zadruga.
Ragib Gafić je kulu pro-
dao Ešrefu Karamustafiću
za 300.000 dinara plus
Zbog toga vlasnik Ragib Gafić nije stanovao u njoj već ju je
iznajmljivao i to uglavnom doseljenicima u ovaj kraj
100.000 dinara za bašču koja
je sastavni dio kompleksa
Gafića kule i također je pod
zakonskom zaštitom kao
spomenik kulture. Ešref
Karamustafić je 1974. godi-
ne prodao Gafića kulu poro-
dici Kevro, koja u njoj i da-
nas živi.
I. SKEHO
Gafića kula u Gornjem Vakufu: Danas u njoj živi porodica Kevro
”Sjećanje na Jasikovicu 93” u Fojnici
ë|šä ä1 t|ä||ää äčätä|äã
ääää1ã |ã|ä|Mt|ãtãMã
U organizaciji boračkih
organizacija proisteklih iz
proteklog rata, u Fojnici je
organiziran pohod ratnim
stazama “Sjećanje na Jasiko-
vicu 93”. Upriličen je obila-
zak ratnih staza i prisjećanje
na ratnu1993. godinuna pla-
tou Jasikovice iznad grada.
Predstavnici boračkih orga-
nizacija i mladi, njih više od
100, okupilo se ispred šehid -
skog spomen-obilježja u Os-
tružnici gdje su položili cvi-
jeće i učenjemFatihe i dove
odali počast šehidima.
O borbama fojničkih
branilaca govorili su koma-
ndant tadašnje brigade, ma-
jor u penziji Zaim Ramić, i
tadašnji komandant 131.
lahke brdske brigade Mus-
tafa Memija. Potom je usli-
jedilo okupljanje na Hubi-
noj stijeni iznad Ostružnice,
gdje su evocirane uspomene
na ratne godine, nakon čega
se dalje organizirano krenu-
lo uobilazak ratnihstaza Ja-
sikovice.
Za učesnike pohoda pri-
ređenje zajednički ručak, voj-
nički grah na platou Jasikovi-
ce, nakon čega suse vratili pr-
eko Kapure i Hubine stijene
doFojnice. H. ČUKLE
Borci i mladi u obilasku Jasikovice Učesnici pohoda pored spomen-obilježja
fät|ä|ã|ä 1äää| ää|ã
Historičari su zabilježili
da je nekada u BIH po-
stojalo oko 300 kula, od
kojih je njih devet u Gor-
njem Vakufu i to: Gafića
kula, Kovačevića kula, Ha-
džijahića kula, Abazovića
kula, Kurbegovića kula,
Teskeredžića kula, Hadžia -
bulića kula, Bušatlića kula i
Ljubunčića kula. Danas su
one skoro sve porušene.
f|ä| ã 0|äJä
0Š 8äJä|ää
Učenici sa učiteljicom Sabinom Bačvan
Predstavljamo prvačiće
Učiteljica Prvog a ra-
zredaDruge OŠBugojnoje
Sabina Bačvan, a učenici
su: Minela Bašić, Mirza
Bešagić, Ajna Borić, Lami-
ja Čunjalo, Hidajet Ćosić,
Semir Dagoja, Sara Dizdar,
Iza Hasanagić, Aida
Hodžić, Amir Hopić, Sa-
njin Karadža, Ajdin Kara-
gić, Edhem Krivdić, Irnis
Lipotak, Erna Ljubunčić,
Meho Manjgafić, Faris
Meštrovac, Amar Mulaos-
manović, Ena Rihić, Sara
Šutković, Dženita Topčić,
Emina Zahirović i Armin
Ždralović. Az. M.
Na šehidsko spomen-obilježje u Ostružnici položeno cvijeće i proučena Fatiha
Spec
U prostorijama općinske vijećnice uKreševu za danas u
15 sati zakazana je Javna rasprava u povoduizdavanja oko-
lišne dozvole za postrojenje kojemu je namjena proizvod-
nja drvenog uglja u mjestu Crnići, općina Kreševo. Cilj jav-
neraspravejeutvrđivanje relevantnihpodatakai činjenica
neophodnihza odlučivanjeu vezi sa spomenutimpredme-
tom. Kompletna dokumentacija dostupna je na uvid u
općinskoj službi. D. F.
"
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. F=H==
Šta mi se (ne)sviđa u Brezi
0 J|ã1ä ä|ã1ã
ääää||tãM
8ääã 8ääc||ã|äã
šää|ã tã të0 1ãäã
U Prijedoru srušena montažna zgrada
Počelo rušenje školske zgrade (Foto: D. Stojnić)
0|ää|ääã äääã
tää||täã 1ää|ãäã
U srednjoj školi u Bosanskom Šamcu
ŠEKOVIĆI U potrazi za boljim životom
N|ã1| ä1|ãtä.
ät|ã|ä tä|ã t|ã|ãcã
U pojedinim opštinama
RS nisu rijetka sela skoro
bez stanovnika, ili sa nekoli-
ko, uglavnom staračkih do-
maćinstava, tek da u njima
neko živi. Mlađi upotrazi za
boljim životom odlaze i ne
vraćaju se, oni koji su tokom
rata izbjegli, takođe rijetko
se odlučuju na povratak jer
su putevi i kuće zapušteni,
posla nema.
Najgori put
Selo Majdan, prije rata u
opštini Kladanj, nakon nje-
ga u Šekovačkoj, jedno je od
takvih, jer u njemu od neka-
dašnjih 60 domaćinstva sa-
da živi tek desetaki touglav-
nom stariji bračni parovi ko-
ji bi da umru na svom
ognjištu.
- Najgori nam je put. Od
Kladnja i Živinica, preko
Stupara i nekako se može
stići, a od Šekovica nikako.
nego do Šekovica ovim pu-
tem stići - žali se ona.
Manje đaka
I nije jedino Majdansko-
roprazan, tusui mnogadru-
ga ovdašnja sela Klisarići,
Marijanovići, Javor, Lukići,
Divovići, Kaštijelj koji po-
malo ožive tek za vikend. O
tome kako se stanovništvo
osipa i ono mlade odlazi u
potrazi za boljim životom
govori i seoski učitelj
Anđelko Živkovic .
- Prije rata bilo je u seos-
koj školi u Javoru40 učenika,
sada samo 13, mlađeg svijeta
je sve manje, odlazi u potrazi
za boljim životom i nije
čudo,jer ovdje ga neće naći -
kažeŽivković. M. MIĆIĆ
U selu Majdan od nekadašnjih 60 domaćinstava ima
tek desetak porodica, i to uglavnom staraca
Uspjeh Prijedorčanke Edine Bilajac
8ätãääã ä ||ätääM|äã||ä
Ovih dana u Finskom
nacionalnom teatru u Hel-
sinkiju premijerno je izve-
dena predstava Paperian-
kkuri (Papirno sidro) u ko-
joj jednu od uloga igra i Bo-
sanka Edina Bilajac.
-Predstava je napravlje-
na na osnovu izbjegličkih
priča ljudi koji suiz svihkra-
jeva svijeta došli u Finsku da
traže novi dom. Govori se o
tome kako to izgleda kada
nekoj osobi život zavisi od
jednog rješenja, od komada
papira o njegovom statusu.
Ovo je multietničko teatar-
skodjelo jersena sceni, osim
na finskom, govori i bosan-
skim, perzijskim, grčkim,
turskim jezikom...
Osjećanja ovih ljudi
23. novembra.
Jedna od finskih držav-
nih televizija direktno je
prikazivala predstavu. Poli-
tička situacija u ovoj zemlji
temu o doseljenicima, emi-
grantima, o njihovim pro-
blemima sa kojima se sus-
reću, o odnosudomaćeg sta-
novništva prema njima, ko-
jom se ova predstava bavi,
čini posebno aktuelnom.
U Finskoj je održana i
javna rasprava o ovoj temi.
Među učesnicima rasprave
bila je i Bilajac, koja je svoj-
im izlaganjem mnoge ras-
plakala. Edina Bilajac
rođena je 1976. godine u Pri-
jedoru, a u Finskoj živi od
1993. godine.
F. SINANOVIĆ
Bilajac (desno) na sceni Finskog nacionalnog teatra
Selo Majdan skoro bez stanovnika
Put je sav propao, zarastao,
izlokan, mostovi skoro is-
truli, stravajedna, atekkada
snijeg zapada, odsvijeta smo
osječeni, niko o nama ne vo-
di računa,pa ne čudi što se
ljudi nevraćaju - pričaRatko
Marković koji je izbjegao u
Vlasenicu ali povremeno
dolazi da imanje ne propad-
ne
I njegov komšija Milan
Lipovac slaže se da uslova za
život nema jer predivna pri-
roda ne može sve ostalo da
nadoknadi.
Starici Mirjani Marko-
vić najteže je, kaže, što nema
sa kim progovoriti.
-Željna sam da se ljudski
ispričam, ali skim seloskoro
pusto, to mi je teže nego što
ni puta nemamo, ni autobu-
sa, a nekada je četiri puta
dnevno prolazio, ni doktora
pa teškonama ako nas šta za-
boli prije možemo umrijeti
U Prijedoru je jučer ko-
načno počelo rušenje starog
montažnog objekta Speci-
jalne osnovne i srednje škole
“Đorđe Natošević”. Nova
školska zgrada za čiju je iz-
gradnju obezbijeđeno 1,4
miliona KM trebala bi biti
izgrađena za 160 dana.
Potvrdila je ovo Slađana
Radaković, direktorica ško-
le, koja je kazala da je za iz-
gradnju i opermanje škole
resorno ministarstvo Vlade
RS obezbijedilo 1,2 miliona
KM, a ostatak od 200.000 uz
dodatnih 68.000 KMOpšti-
na Prijedor.
Rušenje stare zgrade nije
obradovalo samo nastavno
osoblje i učenike Specijalne
škole, njih 88, koji do dalj-
njeg nastavu pohađaju u OŠ
“Dositej Obradović”, već i
prijedorske Rome. Naročito
one koji žive odsakupljanja i
prodaje sekundarnihsirovi-
na.
-Željezo ćemo prodati, a
kući odnijeti daske. To nam
je dobar ogrjev - kazali su
nam. M. Z.
- Breza je grad u kojem
vlada apsolutni nepoti-
zam. Bez obzira na obrazo-
vanje, stručnost i reference
nemoguće je dobiti posao
ukoliko niste u rodbin-
skim ili prijateljskim veza-
ma s nekomod“uglednih”
brezanskih persona, koje
svoj utjecaj najčešće dugu-
ju stranačkoj pripadnosti,
a ne vlastitim kompetenci-
jama.
Ipak, besperspektivno-
st ne spriječava mali broj
mladih ljudi da razmišljaju
nezavisno i pronađu način
da javno iznesu svoj stav i
kritiku trenutnog stanja -
kaže Amra Salčinović, čla-
nica Odsjeka za fiziku
PMF-auSarajevu. E. Av.
Amra Salčinović, članica
Odsjeka za fiziku
Ministar finansija u Vla-
di RS ZoranTegeltija i Savo
Minić, načelnik Bosanskog
Šamca, otvorili su u ovoj po-
savskoj opštini novosa-
građenu sportsku dvoranu.
Za objekat koji će funkcio-
nisati pri Srednjoj školi “Ni-
kola Tesla” utršeno je
510.000 KM.
-Očekujem da dvorana
ispuni svoju svrhui cilj. Ona
će biti mjesto gdjeće dolaziti
mladi, bit će odvojeni od ka-
fane i ulice i ovdje će se iz-
vršiti potpuna afirmacija
šamačkog sporta. - rekao je
načelnik Bosanskog Šamca
SavoMinić. S. Je.
Za novi objekat obezbijeđeno 1,4 miliona KM
Starica Mirjana Marković željna razgovora
Glumi u predstavi “Papirno sidro”, napravljenoj na osnovu izbjegličkih priča
dočarana su krozples i muzi-
ku, dok rječi kazuju ono što
tijelo nemože - kazala namje
Edina Bilajac, dodajući da je
predstava “Papirno sidro”
naišla na odličanprijemkod
publike i tamošnje kritike, te
da će biti prikazivana sve do
U radove je uloženo oko
510.000 KM
f||M|ä| äãčä|ä|äã
I načelnik opštine
Šekovici, Momir Ristić,
svjestan je ovog problema i
praznih sela, ali eto on se
vratio iz Beograda u svoj
rodni kraj da pomogne.
- Nadam se da će još
neko slijediti moj prim-
jer i da će ubuduće, kada
se rezultati mog rada bu-
du vidjeli, više ljudi u
Šekovice vraćati nego iz
njega odlaziti - kaže Ris-
tić.
oglasi
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 15
16
Dnevni avaz, utorak,
crna hronika 15. novembar/studeni 2011.
Šä|ã|ä. 8|tãM t|ãä ä|||ä|ä|ä
U Čapljini smo jučer
pronašli Nikolu Šutala,
kojeg porodica Adžović
optužuje za podmetanje
požara. On nam je kazao
kako se odmah po sazna-
nju da ga porodica tereti,
sam prijavio u policiju i
rekao da nije kriv ni za što
osim za to što je kupio
željezo s Ade, za koju
Adžovići smatraju da je
njihov posjed.
- Nikakve poruke ja ni-
sam slao, neka dokažu ako
imaju te poruke. Iz policije
su me pustili, jer je Darija u
svojoj izjavi rekla da je pržila
jaja u tavi i da je ostalo ulja u
toj tavi te da se najvjero-
vatnije to ulje zapalilo i uzro-
kovalo požar - kazao nam je
Nikola.
Nikoli su u policiji kazali
da se čuva kad izađe.
- Ja se sad moram stalno
čuvati i paziti hoće li me ko
sleđa zbosti. Šta sam im na-
pravio? Meni je djevojčice
strašno žao. Kad sam čuo šta
se dogodilo, nisam ni večera-
ti mogao - kaže Šutalo.
Ronioci MUP-a ZDK u Vrbasu (Foto: V. Bogić)
Potraga zaFranom Kve-
sićem (43) iz Širokog Brije-
ga, čiji je nestanak prija-
vljen7. novembraovegodi-
ne, još nije dala nikakve re-
zultate. Jedina nova infor-
macija vezana za ovaj slučaj
jeste da su službenici Fede-
ralne uprave policije (FUP)
jučer od 14 sati do kasno
uvečer u prostorijama
MUP-a Zapadnohercego-
vačkog kantona(ZDK) raz-
govarali sFraninim bratom
Tomislavom Kvesićim.
Samo sat prije nego što
su FUP-ove snage stigle u
Ljubuški, gdje se nalazi
MUP ZHK, telefonski
smo kontaktirali Tomisla-
va koji nije znao zašto ga
0ää||ãJä tã 8äät|ćäM
ää||äč|ä tä | l0f
Devet dana od nestanka
Banjalučka policija uh-
apsila je u petak srbijan-
skog državljanina P. S., ko-
ji ima boravište u Banjoj
Luci, zbog sumnje da je u
periodu od 7. do 11. no-
vembra ove godine počinio
dva krivična djela - krađa i
falsificiranje isprava.
Od njega je oduzet crni
kačket i potkapa s dva pro-
reza na očima, fantomka,
perika, ukradena regis-
tarska tablica i falsificira-
na lična karta izdata u Be-
ogradu na ime druge oso-
be.
- Nakon završene kri-
minalističke, obrade osu-
mnjičeni je, ponalogu dež-
urnog tužioca, pušten na
slobodu, a protiv njega će
biti podneseni izvještaji za
ova krivična djela - saopće-
no je iz CJB Banja Luka.
B. S.
0äãäšää t|ä||ãätä|
1|žãä||ãä|ä
Banja Luka
ČAPLJINA Očaj u porodici Adžović nakon požara
8ãä|ãä|ääã šät|äJä1|šä|ãä|ä|ã
ää|ã |ä ž|äã |tJä||ä|ã ä äã|ãc|
Na čapljinskom groblju
Gradina jučer je sahranjena
šestogodišnja djevojčica Aj-
la Adžović, koja je stradala u
požarukoji je u petakzahva-
tio baraku u romskom na-
selju Ada.
Ajlini roditelji Marko i
Darija jošsu ušoku i nevjeri-
ci zbog gubitka djeteta.
Dozivala majku
- Čula sam je kako me do-
ziva: “Mama, mama..., ali ja
sammislila dajeonakao i os-
tala djeca uspjela pobjeći iz
zapaljene barake. Pokušala
sam da je spasim, ali ništa.
Djever ju je je našao umota-
nu udeku, bilaje svaugljeni-
sana - kazala jenesretna maj-
ka, dodajući da je policija
privela NikoluŠutala, zako-
jeg ona sumnja da je zapalio
baraku.
Roditelji kažu da im je
Šutalo tri dana prije targedije
slaoprijeteće SMS-oveukoj-
ima je govorio da će zapaliti
djecu. Otac Markoje, navod-
no, Šutala nedavno prijavio
policiji za krađu u jednoj od
čapljinskih diskoteka.
- Nakon toga, on mi je
javnoprijetioda će me ubiti,
da će me zapaliti, a poslije
nesreće poslao nam je poru-
ku u kojoj je pisalo: “Dobar
ti onaj ormar, ali sirov, pa
slabo gori”. Sve to dokazuje
da je on kriv za nesreću, a i
policija je našla tragove ben-
zina - rekao je Marko.
Roditelji nutješni
Darija je kazala da če ga
ona, ako se dokaže da je
Šutalo kriv za ovo, svojim
rukama zadaviti.
- Ja sam izluđena, dijete
mi je živo zapalio, ubit ću ga
samo ako se dokaže njegova
krivica. Ajla je bila fino i pa-
metnodijete. Šta god da sam
joj neredila, ona bi odmah
skakaladato uradi. Usvemu
nas je poštivala i trebala je
najesen krenuti u školu. Ne
znamo od čega je buknuo
požar, ali svijeća nije mogla
odmah zapaliti baraku. Pla-
men je odjednom buknuo -
kaže Darija.
Irena Drinovac, dežurna
kantonalna tužiteljica, ka-
zalanam jedase ovesedmice
očekuju rezultati vještačen-
ja, kojima će biti utvrđen
tačan uzrok požara u baraci
u romskom naselju Ada.
M.H.
Roditelji Marko i Darija za podmetanje požara sumnjiče Nikolu Šutala,
kojeg je saslušala policija
Adžovići shrvani od boli zbog tragičnog gubitka kćerke Ajle (Foto: M. Hodžić)
Zbog tri lažne prijave bombi u zeničkim školama
fä|ä|đääã ää|äžä|cã ä|ä||ä
äčää|cä 0|äJä J|Mäãt||ä
Tužilaštvo ZDK optuž-
ilo je osamnaestogodišnju
AzruJ. Iz Zenice za tri lažne
dojave, 7., 8. i 21. aprila ove
godine. Tada učenica trećeg
razreda zeničke Druge gim-
nazije prijavila je da su pos-
tavljene tri bombe u zenič-
kim srednjim školama, ali
ne u njenoj.
Prema dostupnimpoda-
cima, Tužilaštvo je tereti da
je počinila krivično djelo
lažnog prijavljivanja, da se
dogodilo izazivanje opće
opasnosti, iako je znala da to
djelo nije počinjeno.
Prvi put je s mobilnogte-
lefona njene drugarice A. D.
pozvala Policijsku stanicu
Centar u Zenici na broj 122 i
prijavila da je u prostorija-
ma Srednje ugostiteljske
škole u Zenici postavljena
bomba, nakon čega je polici-
ja intervenirala, evakuirala
osoblje i učenike, te kontra-
diverzionim pregledom ut-
vrdila da se radi o lažnoj do-
javi.
Dan kasnije prijavila je
da je u prostorijama Srednje
ekonomske škole postavlje-
na bomba i da imaju 20 mi-
nuta za evakuaciju, a i treća
prijava, 21. aprila, odnosila
se također na Srednju eko-
nomsku školu. Tužilaštvo
ju je optužilo za produženo
krivično djelo lažno prija-
vljivanje, a Općinski sud u
Zenici potvrdio je ovu op-
tužnicu.
A. DŽ.
Ekonomska škola u Zenici: Intervenirali policija, Hitna i vatrogasci
Tomislav Kvesić: Dao
informacije
Šutalo: Zapaljeno ulje
uzrokovalo požar
âää| J|ãđãä|Mã
Kvesić je visok oko 186
centimetara i težak oko 95
kilograma, a prema ras-
položivim saznanjima, na
put je krenuo odjeven u
traperice i džemper tamne
boje. MUP ZHK moli sve
građane da, ukoliko imaju
bilo kakvu informaciju, ja-
ve na brojeve telefona
(039) 705-854, 705-640 i
803- 808.
FUP traži.
- Rekli su mi da ne idem
u Jajce i da će oni doći da
razgovaraju sa mnom. Na-
glasili suda ne idem nigdje
i da ih čekam dok me ne
kontaktiraju. Ne znam tač-
no ni gdje ćemose naći - ka-
zao je Tomislav.
Kako saznajemo, razlog
višesatnog saslušanja To-
mislava Kvesića je uklju-
čenje FUP-a u cijeli slučaj.
- Nažalost, nema nikak-
vihnovih informacija. Pri-
čali smo samo o tome kako
i kada je nestao moj brat -
kratko nam je potvrdio
Kvesić.
iz Travnika pregleda je
prostor oko mjesta gdje je
posljednji put viđen Frano
Kvesić, kao i obližnje selo
Barevo, ali do sada nema
nikakvih rezultata.
Podsjećamo, Kvesić je
6. novembra oko devet sati
otputovao u Banju Luku
službenim vozilom “pas-
sat” u vlasništvu firme
MCI izŠirokog Brijegai od
tada mu se gubi svaki trag.
Sutradan je njegovo vozilo
pronađeno zaključano u
blizini Jajca, uz magistral-
nu cestu Jajce - Banja Lu-
ka, u kanjonu rijeke Vrbas.
L. K. Č.
Raspitivali su se o tome kako i kada je
nestao moj brat, kazao je Tomislav Kvesić
Azra J. optužena za izazivanje opće opasnosti
U međuvremenu su ka-
njon rijeke Vrbas pretraži-
vali ronioci MUP-a ZDK.
Gorska služba spašavanja
17
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
fä||cã|c| Jä||M|ääãMã |täää||
M|ã1|ćä |t tãäã||äääJ äät||ã
Dvojica mladića teško su
povrijeđena u saobraćanoj
nesreći koja se dogodila
jučer oko ponoći na magis-
tralnom putu M-17 kod pe-
tlje Blatuša, na sjevernom
ulazu u Zenicu.
”Mercedes” njemačkih
registarskih oznaka (WL--
RR-1111), za čijim upra-
vljačem je bio Aldin (Mirsa-
da) Dehić (26), krećući se iz
pravca Sarajeva prema
Žepču, iz nepoznatih razlo-
ga udario je u saobraćajni
znak stotinjak metara prije
nadvožnjaka na petlji.
Završili na krovu
Vozilo je “pregazilo”
saobraćajni znak, preletjelo
odvodni kanal, udarilo u
brežuljak, a potom se odbilo
nazad na magistralni put.
Završiloje na zaštitnoj ogra-
di, na krovu, gdje se zapalilo.
Policijska patrola, koja
se nalazila u blizini raskr-
snice, našla se na mjestu nes-
reće za nekoliko sekundi, a
za njom i ekipa “Dnevnog
avaza”, koja je prolazila ma-
gistralnim putem.
Policajci PU Zenica
Nermin Durmo i Enver
Krujeziu golim rukama iz-
vukli su Dehića iz zapalje-
nog vozila te pružili pomoć
njemu i suvozaču Igoru
(Selvera) Puljiću (25), koji
je nakon udara odbačen ne-
koliko metara dalje od vozi-
la. Na pozivpolicajaca i oku-
pljenih vozača ubrzo su sti-
gli vatrogasci i ekipa Hitne
pomoći, koja je prevezla po-
vrijeđene u Kantonalnu
bolnicu Zenica.
Teške opekotine
Dvojica povrijeđenih
zbrinuta su na Urgentnom
bloku Kantonalne bolnice
Zenica, a utvrđene su im
teške povrede opasne po
život. Dehić je zadobio teške
opekotine drugog i trećeg
stepena te teško krvarenje.
Oko 2.50 sati prebačen je na
Klinički centar Univerzite-
tau Sarajevui nalazi se uizu-
zetno teškom stanju. Puljić
ZENICA Drama u zeničkom naselju Blatuša
Albin Dehić i Igor Puljić zadobili povrede opasne po život Spasili ih službenici PU
Zenica Nermin Durmo i Enver Krujeziu
ima povrede grudnog koša i
glave, zadržan je na Inten-
zivnoj njezi KBZ-a s nizom
teških povreda.
Uviđaj je obavljen tokom
noći, a o nesreći je obavi-
ješten i dežurni tužilac.
A. DŽONLIĆ
Nije se čula eksplozija
0ä||ä|ã ätä|ã1|š|ääã
äã||äätäã ãMäã|ãžã
Preduzeće “Alba” u Mostaru
U krugu preduzeća
“Alba” na Bišću Polju u
Mostaru, tačnije, ispred
skladištaove firme, gdjese
nalazila ogromna količina
paleta kartona, jučer oko
14.30 sati izbio je veći
požar.
Na lice mjesta odmah
su upućeni pripadnici Va-
trogasne jedinice Mostar s
dva vozila, koji su zajedno
s radnicima “Albe”uspjeli
spriječiti širenje vatrene
stihije na unutrašnjost
skladišta.
Kako nam je kazao di-
rektor ovog preduzeća
Vlado Jerkić, kojeg smo
zatekli na licu mjesta,
požar je buknuo prilikom
istovara paleta kartonske i
druge ambalaže.
- Radi se o kartonskim
kutijama iz trgovina i su-
permarketa. Nikome nije
jasno šta se desilo, jer rad-
nici kažu da je jednostav-
no samo buknulo. Uprin-
cipu, nemoguće je da se
ovaj papir tek tako zapali,
jer se nalazi u bali, odnos-
no tako je uskladišten da
ne može da gori budući da
nema dotoka kisika - re-
kao nam je Jerkić. Napo-
menuo je da se nikakva
eksplozija niti šta slično
tome nije čulo.
Uzrok požara bit će
poznat nakon što policija
obavi uviđaj. M. Sm.
”Mercedes” se pretvorio u buktinju
Državna tužiteljica Dia-
na Kajmaković uložila je žal -
bu na odluku Suda BiH o
puštanju iz pritvora braće
Harisa Zornića (ranije Lut-
vija Dacić) i Hamde Dacića
protiv kojih se vodi krivični
postupakza organizirani kri-
minal u vezi s međunarod-
nim švercom drogei pranjem
novca. Tužiteljica od Apela-
cionog vijeća traži da se
rješenje ukine i optuženi vra-
te u pritvor.
Sudsko vijeće Suda BiH
protekle sedmice prihvatilo
jejemstvokoje subraćadalau
nekretninama, te im je uki-
nulo pritvor. Haris Zornić
dao jezalog od595.072 KM, a
Hamdo Dacić 142.000 KM.
dostupan tamošnjem pravo-
suđu.
S druge strane, Hamdo
Dacić je svojevremeno pobje-
gao iz zatvora u Udinama,
Republika Italija, gdje je iz-
državao kaznu zatvora u tra-
janju od osam godina zbog
posjedovanja 12,75 kilogra-
ma heroina.
Užalbi se navodi da prih-
vaćeni iznos jemstva nije
adekvatani srazmjerantežini
krivičnih djela za koja se op-
tuženi terete, te da rješenje o
puštanjuizpritvora imai for-
malne nedostatke, jer op-
tuženi nisupriložili dokaze o
legalnosti i porijeklu imovi -
ne koja je predmet jemstva.
B. C.
Iäž||ãš|ää 8|8||ãž| ä|ãćãä|ä ä|ãćä ä ä|||ää|
Nakon što su Dacići pušteni na slobodu
Dvojica maskiranihi nao-
ružanih napadača jučer oko
devet sati pokušali su izvršiti
razbojništvo u zlatari “Cir -
kon” koja se nalazi u Trećoj
ulici u centru Orašja.
- U neuspjelom razboj-
ništvu lakše su povrijeđene
vlasnica zlatare MedihaI. (54)
iz Orašja i njena sugrađanka
Azra V.(43). Obje su nakon
ukazane pomoći puštene iz
bolnice - kažu iz MUP-a.
Iz izvora bliskih istrazi
saznajemo da razbojnici iz
zlatare nisu odnijeli plijen.
- Dovezli su se automobi-
lom koji je bioparkiran u bli-
zini zlatare. S kapama preko
lica ušli su u zlataru i zaprije-
tili vlasnici pištoljem. Jedan
od napadača razbio je staklo
pulta, čije su se krhotine rasu-
le po zlatari. U trenutku
njihovog upada u radnji je,
osim vlasnice, bila i njena
komšinica Azra V., koju su
razbojnici očito previdjeli.
Čim su je uočili, u zlatari je
nastala panika i naguravanje,
a napadači su se nakon toga
dali ubijeg- kazaonamje naš
izvor.
Velikom brzinom pobje-
gli su vozilomu nepoznatom
pravcu. Ta. B.
8ãtää|ä|c| |t t|ã|ã|ä
ä||š|| ä|ãtä|ä šãäã
Pokušaj pljačke u centru Orašja
Dacić i Zornić: Trenutno na slobodi
Obavljen uviđaj u zlatari “Cirkon”
Vatrogasci ugasili požar (Foto: A. Džonlić)
Tužilaštvo smatra da i
daljepostoje razlozi zbogkoj-
ih je neophodno da braća bu-
du upritvoru, a između osta-
logi zbogopasnosti odbijega.
Tužiteljica užalbi upozorava
da je HarisZornić, nakon po-
loženog jemstva od 180.000
njemačkih maraka, pobjegao
iz SRNjemačke te postao ne-
18 Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
MJE[OVITA SREDNJA [KOLA „TRAVNIK“
U TRAVNIKU
Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 389-1/11 od
09. 11. 2011. godine Mje{ovita srednja {kola „Travnik“
raspisuje
KONKURS
za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2011/12.
godini za nastavni predmet
1. Historija 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme
Radni odnos traje do povratka radnika sa javne funkcije.
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane NPP za
gimnaziju, tehni~ke i srodne {kole.
Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu
i kontakt telefon, kandidat prila`e dokumentaciju kojom
se dokazuje ispunjavanje uslova tra`enih konkursom,
kako slijedi:
- diploma,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni po-
stupak i
- uvjerenje o neka`njavanju
Budu}i da se izbor kandidata vr{i primjenom odre|enih
kriterija i njihovim vrednovanjem, kandidat uz prijavu
dostavlja i dokaze o postojanju kriterija koji se vrednu-
ju, odnosno akt kojim je progla{en tehnolo{kim vi{kom
u {koli na podru~ju SBK/KSB i potvrdu o nepunoj na-
stavnoj normi u statusu lica sa stalnim radnim odno-
som u {koli na podru~ju SBK/KSB (ako se nalazi u ta-
kvom statusu), uvjerenje o polo`enom stru~nom ispi-
tu, podatak o du`ini vremena ~ekanja na posao po stje-
canju stru~ne spreme, uvjerenje o prosje~noj ocjeni
ostvarenoj na fakultetu tokom studija, te podatak o
du`ini ste~enog radnog sta`a u obrazovanju po stjeca-
nju stru~ne spreme.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u
dnevnom listu (DNEVNI AVAZ).
Prijave se predaju u sekretarijat {kole ili na adresu:
Mje{ovita srednja {kola „Travnik“ u Travniku,
[kolska 3, 72270 Travnik
Upravni odbor
Mje{ovite srednje {kole „Travnik“
19
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
Službenici PU Hadžići uhapsili su u nedjelju oko 23
sata Adisa Kadrića (29) iz Sarajeva zbog sumnje da je
počinio razbojništvou ulici Hadželi uHadžićima kodSa-
rajeva.
On je toga dana oko17.30 sati izvršio razbojništvo nad
uposlenicom Javne ustanove “Apoteke Sarajevo” i tom
prilikomodnje ukrao određeni iznos novca, a zatimpob-
jegao. Uhapšeni je zadržan u policiji, a o svemu je obavi-
ješten i kantonalni tužilacuSarajevu. A. J.
w
0äãäšää tääJ |ãtää|ä|š|äã
8|ã||cã tãäã|||ã ä|äää|
| äJäš||ã tä ä 1|Mä
Danica Vranješ (74), mj-
eštanka Donjih Orlovaca kod
Prijedora, ugušila seod dimau
požaru koji je jučer ujutro oko
6.30 sati izbio u kuhinji njene
porodične kuće u ovom na-
selju.
Beživotno tijelo starice iz
kuće su izvukli vatrogasci koje
je pozvao Stanko Vranješ, dje-
ver nesretnežene. Kaže daga je
o požarujučer ujutroobavijes-
tila Danicina komšinica. Do
njene kuće dotrčao je u
pidžami i uz pomoć komšije
uspioje provaliti vrata. Ipak, u
kuću nijemogao, jer jesve bilo
puno dima.
- Ništa se nije vidjelo, pu-
cala su i stakla na prozorima.
Nakon samo nekoliko minuta
stigli su i vatrogasci. Jedan od
njih uletio je u kuću s bat-
erijom i izvukao napolje mrt -
vu Danicu. Sva je bila crna od
gara, kao da ju je neko prov -
ukao kroz dimnjak. Jadnica,
ugušila se od dima, jer na njoj
ništa nije izgorjelo - ispričao
nam je vidno potreseni St-
anko.
Pretpostavlja da je baka
Danica namjerno zapalila
kuću jer je istopokušala i prije
sedam-osamdana, kada je za-
palila dva mala jastuka koja je,
kadje vidjela da gore, izbacila
kroz prozor.
- Rekla je i jučer (prek-
jučer, op. a.) da će se zapaliti.
Govorila je i da neće dugo. A
sve je počelo nakonšto joj je u
februaru umrosuprug Dušan
i ona ostala sama. Samoću je
teško podnosila, kao i bolest -
kazao je Stanko, koji je sličnu
priču jučer nakon intervenci-
je vatrogasaca ispričao i poli-
ciji.
U policiji nam je jučer
potvrđeno da detalja o uzro-
ku požara još nema kao i da je
istraga o ovom slučaju u to-
ku. Ipak, saznajemo da je u
ovom slučaju najvjerovatnije
riječ o suicidu, što nam je
jučer potvrdila i Nikolina
Balaban, patolog Opće bolni-
ce u Prijedoru.
Utvrđeno je to pregledom
PRIJEDOR Tragedija u Donjim Orlovcima
Beživotno tijelo Danice Vranješ (74) iz kuće izvukli vatrogasci
Sumnja se da je starica izvršila suicid
leša, ali i prostorije zaključane
kuće u kojoj nije bilo nikak-
vih tragova gašenja požara. U
protivpožarnoj inspekcijisaz-
najemo da jestarica najvjero-
vatnije prvo zapalila postelj-
inu kojom se pokrivala, na-
kon čega je vatra zahvatila i
njen krevet.
M. ZGONJANIN
Uviđaj na mjestu udesa obavili sarajevski policajci
(Foto: S. Jordamović)
8ä1Mä|ä äää|||äđää|ä ä tä1ã|ä
Saobraćajna nesreća u sarajevskom naselju Nedžarići
Na raskrsnici kod Stu-
dentskih domova u sarajev-
skom naselju Nedžarići
jučer oko 8.50 sati dogodila
se saobraćajna nesreća u ko-
joj je povrijeđenosedam oso-
ba. Udes sedesio samoneko-
liko metara od tramvajskog
stajališta, a sudarili su se
“škoda felicia”, “VW caddy”
i “golf2” koji se zabio uelek-
trični stub na stajalištu. Na
raskrsnici su se od siline
udara razletjeli komadi sta-
kla i plastike.
Samo pukom srećom iz-
bjegnuta jeveća tragedija, jer
se u trenutku nesreće na
tramvajskom stajalištu nala-
zila veća grupa građana koji
su čekali tramvaj. Očevidci
koji su sezatekli naraskrsni-
ci u momentusudara pozvali
- Udevet sati dovezeno je
sedamosoba. Šest njihzado-
bilo je lakše tjelesne povrede
u vidu ogrebotina i kontuzi-
ja, dok jejednoj 62-godišnjoj
ženi slomljen ručni zglob i
ona će biti prebačena na Kli-
niku za ortopediju i trauma-
tologiju. Među povrijeđeni-
ma je bilo i maloljetne djece
kao i malo starijih osoba.
Dvije osobe su u stanju šoka i
imaju povišen krvni priti-
sak. Ovih šestero lakše po-
vrijeđenih pušteno je na
kućno liječenje - rekla je Bi-
ljana Jandrić, portparol
KCUS-a.
Na vozilima je pričinjena
velika materijalna šteta, a
zbog nesreće je bio o b u s t a-
vljen tramvajski saobraćaj .
Ad. A.
Vranješ: Govorila je da će se
zapaliti
U mjestu Bijelo Brdo
kod Dervente u nedjelju oko
15.20 sati dogodila se sao-
braćajna nesreća u kojoj su
tri osobe teže povrijeđene. U
nesreći su učestvovali auto-
mobil “peugeot”, kojim je
upravljao M. P. (27) iz
Miškovaca, i traktor, za čij-
im upravljačemje bio M. O.
Osim vozača, teže je povri-
jeđenai D. B. (20), saputnica
u automobilu.
- Nesreća sedesila kada je
vozač traktora pokušao
skrenuti na sporedni put.
Prešao je na drugu stranu
kolovozne trake kojom se iz
suprotnog smjera kretao vo-
začD. P. pri čemujedošlo do
jakog kontakta - navedeno je
u saopćenju CJB Doboj.
Nakon jakog udarca
traktor je prepolovljen, a di-
jelovi automobila razbacani
su na sve strane.
Uviđaj su obavili pripad-
nici Policijske stanice za be-
zbjednost saobraćaja Der-
venta. Na lice mjesta izašli
su i pripadnici Teritorijalne
vatrogasne jedinice Derven-
ta koji su uz pomoć specijal-
nog alata oslobodili vozača
automobila koji je ostao pri-
kliješten nakon strahovitog
udara. Nakon toga vozilom
Hitne pomoći prevezeni su
u Općubolnicu “Sv. Apostol
Luka”uDoboju. N. S.
I|ãä|ä| tä ä|äää|ää|ä
äãääää1ã|ã ääät||ä
Bijelo Brdo kod Dervente
Traktor i “peugeot” na mjestu nesreće
Spec
U ulici Igmanskog bataljona na Ilidži preksinoć oko
19.10 sati sudarili su se automobili “opel corsa”, kojim je
upravljao T. M. (41) iz Sarajeva, i VW transporter, za čijim
volanomse nalazio Č. A. (20), također iz Sarajeva. Uovoj
saobraćajnoj nezgodi težepovrede zadobio je T. M., dok su
lakše povrijeđeni putnici iz “corse” L. Š. (37) i K. Š. (53).
Ljekarska pomoć ukazana im je u Kliničkomcentru Uni-
verziteta u Sarajevu, a pripadnici MUP-a KS obavili su
uviđaj.
Sutkinja Općinskog su-
da u Sarajevu Rozita Šimić
odredila je jednomjesečni
pritvor Ćemalu Kajeviću
(52) iz Velike Župe u Srbiji,
koji je u subotu uhapšen na
osnovu Interpolove potjer-
nice iz Crne Gore.
Prilikom hapšenja kod
Ćemala Kajevića, oca Fikre-
ta Kajevića, pronađen je
pištolj “kolt specijal”sa četi-
ri metka. U Planinarskom
domu na Bjelašnici, čiji je
Kajević upravnik, policija je
pronašla poluautomatsku
pušku kalibra 7,62 milime-
tra, određenu količinu mu-
nicije i lovački nož.
Prema riječimaadvokata
Omara Mehmedbašića, Ća-
mil Kajević nije uhapšen na
osnovu potjernice iz Crne
Gore, već zbog potrage koju
je raspisao Općinski sud Sa-
rajevo, jer se nije odazivao
na pozive suda radi kri-
vičnog postupka koji se vo-
dio protiv njega.
Ćemal Kajević je u Sara-
jevu bio privođeni 2008. go-
dine, kada je kod njega pro-
nađena veća količina oružja
i više od 300 grama kokaina.
Na internet-stranici Inter-
pola navedeno je da je za Ka-
jevićem Osnovni sud u Pri-
jepolju raspisao potjernicu
zbog ugrožavanja života i
zdravlja. B. C.
ĆäMã|ä 8ã|ää|ćä
ä1|äđää ä|||ää|
Nakon hapšenja u Sarajevu
Mršić na zgarištu u kuhinji
Danicine kuće (Foto: D. Stojnić)
fät|ä|||ã |ä äćä|äã
Dan prije nesreće s Da-
nicom je cijeli dan provela
njena kćerka Radmila. Ka-
zao je to Dragan Mršić,
Radmilin suprug i Dani-
cin zet, koji priča da se
porodica svakodnevno
brinula o starici.
- Nahranila ju je, oku-
pala i tek uvečer otišla.
Jutros ( jučer ujutro, op. a.)
čuli smo za strašnu vijest.
Iako je najavljivala da će to
uraditi, nismo mogli vje-
rovati. Svi smo u šoku -
rekao nam je jučer Mršić.
su policiju i Hitnu medicin-
sku pomoć, koja je povri-
jeđene prevezla u bolnicu
Koševo, gdje su zbrinuti.
Danica Vranješ: Teško
podnosila samoću
20 Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi

>EEI
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
BRČKO Američka ambasada u BiH upriličila prezentaciju
fä||c||ã 0|t|||ä|ã |ä1|äã
ää||t|| ãä1|ä-ä|1ää t|t|äM
UBrčkomje jučeruorga-
nizaciji Američke ambasade
u BiH održana prezentacija
audio-video sistema koji se
ugrađuje u policijska vozila
kako bi se preventivno djelo-
valo na pojavu korupcije. U
prezentaciji ovog sistema
učestvovali su predstavnici
većine policijskih agencija u
BiH, ali i iz Hrvatske i Srbije.
- Policija Distrikta već
koristi ovaj sistem u svojih
desetvozila i pratećuopremu
koja se ogleda u bežičnom
prenosu snimljenog materi-
jala i za sada smo jedina poli-
cijska agencija u BiH koja
koristi ovaj model. Dakle,
svako vozilo s ovim siste-
momnakon završene smjene
treba biti parkiranojedan pe-
riod na određenoj lokaciji i
sav snimljeni materijal pre-
nosi se u bazu podataka. Za
ove namjene u budžetu je
obezbijeđeno 150.000 KM-
kazao je šef brčanske policije
Goran Lujić.
Predstavnici su vrlorado
iskoristili gostoprimstvo b-
rčanskih kolega i provozali
se u vozilima kako bi se i
lično uvjerili u njegovu efi-
kasnost i kvalitet. Ovaj sis-
temodranije koristepolicije
razvijenijih zemalja.
Dejvid Salvo (David),
zamjenik šefa Ureda Ame-
ričke ambasade uBanjoj Lu-
ci, kazao je da su ovi sistemi
važan korakza profesionali-
zaciju policijskih agencija u
BiH.
- Sistem je prvenstveno
dobar u borbi protiv korup-
cije policijskih službenika.
Nakonove prezentacijemis-
lim da postoji veliki interes
za uvođenje ovog sistema i
od drugih policijskih agen-
cija iz bh. gradova - rekao je
Salvo. E. RAŽANICA
Postoji interes i drugih policijskih agencija za uvođenje ovog sistema, tvrdi Salvo
Sistem odranije koriste policije razvijenijih zemalja (Foto: E. Ražanica)
Spec
U BiH su u ovom trenutku blokirana 51.473 računa
preduzeća, štoje za 6.000 računa više nego uistom periodu
prošle godine, pokazuju podaci Centralne bankeBiH. Pre-
ma timpodacima, 16.572preduzeća nemajuregistriran ni-
jedan aktivan račun, dok baremjedan blokiran račun ima
31.750 preduzeća.
- Unovembru 2010. broj preduzeća koja imaju barem
jedanblokiranračunbioje 28.223, dokje ukupanbroj blo-
kiranih računa bio 45.437 - navode u Centralnoj banci.
Na jučerašnjem trgova-
nju na Sarajevskoj berzi
(SASE) ostvaren je promet
od 165.045,17 KM.
Najvećidnevni porastvri-
jednosti zabilježilesu dionice
emitenta Sarajevo-osigura-
nje, od 13,53posto, dostigavši
cijenu od 5,79 KM,dok je naj-
veći dnevni pad registrirao
emitent ZIF Prevent invest
Sarajevo, od4,90 posto, dosti-
gavši cijenu od 5,44 KM.
Promet na kotaciji izno-
sio je 49.982,48 KM i u sklopu
24 transakcije prometovana
su 70.253 vrijednosna papira.
Na kotaciji fondova naj-
veći dnevni promet ostvaren je
dionicama ZIF-aBIG Investi-
ciona grupa Sarajevo (2.067
KM), po kursu od 3,90 KM.
Na primarnom slobod-
nom tržištu najveći dnevni
promet ostvaren je dionica-
ma emitenta BH Telecom
Sarajevo (57.766,10 KM)
po kursu od 18,64 KM.
Promet od 165.045 KM
Kursna lista Centralne banke BiH
fã1 1|ää|cã I|l-ã f|ääää|
|ääät| 8ã|ã|äää
SASX-10 869,95 0,49%
SASX-30 997 0,10
w
Vrijednost indeksa
BIFX 1.599,44 0,90%
w
w

Dnevni avaz, utorak,
C>KI 15. novembar/studeni 2011.
8ãäã1 äã
fã|ät||äcä
Jedan palestinski mor-
narički policajac ubijen je
i još sedamosoba je ranje-
no rano jučer u napadu
izraelskih zrakoplovnih
snaga na pojas Gaze, koji
je uslijedio nakonšto je je-
dnaraketa ispaljenanajug
Izraela. Zvaničnici Ha-
masa surekli dasu datein-
strukcije oevakuaciji dabi
se izbjegle žrtve u mo-
gućim dodatnim napadi-
ma. Izraelski vojni port-
parol naveo je u saopćenju
da je “Hamas odgovoran
za svaku raketnu vatru iz
pojasa Gaze”, naglasivši
da “izraelska vojska neće
tolerirati nikakav pokušaj
da se povrijede izraelski
civili i vojnici”.
Iãä||ää Iä|tää|
Sirijsko nacionalno vi-
jeće, koje predstavlja opo-
zicione grupe u zemlji i
inozemstvu, zatražilo je
od Turske da u Ankari ot-
vori svoje predstavništvo.
Vijeće je podnijelo zahtjev
da bi moglo bolje koordi-
nirati aktivnosti protiv
režima Bašara el-Asada. U
Ankari se za sada zva-
nično ne izjašnjavaju o
ovom zahtjevu.
0ä||ää
tãMäää|cã
Afganistanske snage
sigurnosti ubile su jučer
osobu osumnjičenu za po-
kušaj terorističkog napada
nedaleko od mjesta gdje se
ove sedmice održava sku-
pština starješina (loja džir -
ga), na kojoj trebaju biti
razmotreni odnosi između
Afganistana i SAD. Por-
tparol Ministarstva unu-
trašnjih poslova izjavio je
da je “bombaš-samoubica
nosio torbu eksploziva” i
da je ubijen prije nego što
je proveo svoju zamisao,
prenosi Reuters.
fä||ãJã tã
ää|cäM
Portparol kosovske
policije (KPS) Besim Hoti
izjavio je Tanjugu da ko-
sovskoj policiji jošnije
poznat osumnjičeni za
ubistvo jednog i ranjava-
nje dvojice Srba u sjever-
nom dijelu Kosovske Mi-
trovice. Hoti je rekao da
tokom vikenda policija
nije došla do novih detalja
o tom slučaju u kojem su
prošle srijede u naselju
Brđani ubijen jedan, a ra-
njena dvojica Srba.
Od tog incidenta u mješo-
vitim sredinama pojačano
je prisustvo pripadnika
policije.
w
w
w
w
Ukratko
Policija sprovodi Beatu Čepe u pritvor
8ä|||ä Jää|
ä|ä||ä 1ätä
ŠOKANTNO Neonacisti godinama ubijali strance
Ukupno ubijeno osmero Turaka, jedan Grk i jedna njemačka policajka,
a štampa piše da je “trojka” svoje žrtve snimala za propagandni film
8ä|äMä| äã äãt|||ä
Nacionalsocijalističko
podzemlje osnovano je pr-
ije pedesetak godina, a već
drugu deceniju vodi ga bi-
vši vojnik Bundesvera, di-
plomirani politolog Udo
Fojg (Foigt), sin jedinac iz
porodice koja u vrijeme
Drugog svjetskog rata nije
krila svoju ljubav prema
fašistima.
U Njemačkoj, prema
procjenama Službe za zašti -
tu ustava, ima oko 9.500
desnih ekstremista sprem-
nih na nasilje. U jednom
izvještaju iz prošle godine
navodi se da broj neona-
cista u Njemačkoj, ukupno
gledano, opada, ali da,
međutim, raste broj onih
koji su spremni na nasilje.
Naročito je visok po-
tencijal nasilja neonacis-
tičke scene i takozvanih
autonomnih nacionalista.
- Afinitet desničara pr-
ema oružju i eksplozivima
je latentni potencijal, pri
čemu se djelovanje pojedi-
načnih aktivista ne može
isključiti - prenose mediji
procjene stručnjaka o des-
ničarima i neonacistima.
Profesoricin sin, po-
moćni građevinski radnik i
baštovanka su, najvjerovat-
nije, godinama sijali smrt
među strancima u Nje-
mačkoj i terete se za ubistva
osmero Turaka, jednog Gr-
ka i jedne njemačke policaj-
ke kao i za pljačke i podme-
tanje eksploziva.
Najmanje njih troje Beata
Čepe (Zschaepe, 36), Uve Mu-
ndlos (38) i Uve Benhart (34),
koji su živjeli u Cvikau, a no-
vac zarađivali krađama, kao
grupa Nacionalsocijalističko
podzemlje (NSU), u posljed-
njih desetak godina, kako ih
sumnjiče, ubijali su strance po
Njemačkoj i to snimali.
Ko su ubice
Mundlos i Benhart su
prošlog mjeseca pronađeni
mrtvi, a Beata Čepe je u is-
tražnom zatvoru, prenose
njemački mediji.
- Tiringija devedesetih
godina. Njemačka pokraji-
na koja je tvrđava nasilja
desnice. U neonacističkom
miljeu upoznali su se Beate,
Mundlos i Benhart. Tu važe
domovina, pogrešanponos i
radikalne parole protiv poli-
cije i ljevičara... - piše ta-
bloid ''Bild'' opisujući
njihov put do naci-ubistava.
Za Mundlosa se kaže da
jebio beskrupulozan“misli-
lac”, profesoricin sin, dobro
odgojen, kojeg njegovi bivši
drugovi iz razreda opisuju
kao neupadljivog i ljubaz-
nog. Benhart, pomoćni
građevinski radnik, bio je
čovjek oružja i skoro je uvi-
jek sa sobomnosio 30 centi-
metara dugi bodež, a kaže se
da je onaj ko bi vidio ovog
mladića odmah bježao.
Ovo troje ljude planiralo
je rat protiv države i najprije
su pravili “kofer-bombe”,
uz nalijepljeni kukasti križ, i
to slali lokalnim medijima.
Policijaje ujednoj garaži ko-
ju je Beate unajmila 1998.
godine otkrila “bombašku
radionicu” s više od jednog
kilograma TNT-a.
Na početku “maratona
ubistava” ubijena su 2000. i
2001. godine dvojica Turčina
u Nirnbergu, za neonaciste
gradu mitskog značenja, jer je
tu Hitler održavao partijske
kongrese svoje stranke.
Šira mreža
Do 2007. godine je ubije-
no ukupno osmero Turaka,
jedan Grk i jedna njemačka
Evropska unijauvela je jučernove sankcije Siriji u nas-
tojanju da izvrši novi pritisak na režim predsjednika
Bašara el-Asada, a od UN-a zatražila je da poduzme akcije
na zaštiti civila.
Sankcije se odnose na 18Sirijaca, pretežnovojnih zva-
ničnika, kojima je uvedena zabrana putovanja i izdavanja
viza, dok će njihova imovina biti zamrznuta i bilo kakva
trgovina onemogućena.
Šefovi diplomatija zemalja članica EU odlučili su, ta-
kođer, na sastanku u Briselu da onemoguće Siriji daljnji
pristup fondovima Evropske investicione banke.
w
ëä|ä|Mtäãä|čä|c|Mã
tãM|tää|ã |Mää|äã
Šefovi diplomatija u Briselu
Ministri vanjskih poslova u pauzi zasjedanja
l0’1äääää tãä||ää|ã’
tääJ ||ãäã
Obama: Svijet ujedinjen protiv Irana
8||||ää lãä|ääã
Ruski ministar vanj-
skih poslova Sergej La-
vrov na samitu na Hava-
jima ponovo je kritizirao
izvještaj Međunarodne
agencije za atomsku ener-
giju (IAEA) o iranskom
nuklearnom programu,
naglašavajući da on “ne
sadrži ništa novo” te da
nema dokaza da Teheran
razvija atomsko oružje.
Šefovi diplomatija ze-
malja članica Evropske uni-
je izrazili su jučer na sastan-
ku u Briselu “duboku zabri-
nutost” zbog izvještaja Me-
đunarodne agencije za at-
omsku energiju (IAEA) da
je Iran tajno radio na proiz-
vodnji nuklearnog oružja.
Holandski ministar va-
njskih poslova Uri Rozental
(Uriel Rosenthal) nije is-
tvrdi, iduu prilog tvrdnji da
je Iran tajno radio na proiz-
vodnji nuklearnog oružja.
Američki predsjednik
Barak Obama (Barack) izja-
vio je da je svijet ujedinjenu
suprotstavljanju nuklear-
nom programu Irana i da će
se Vašington konsultirati s
Kinom i Rusijom, koje se
protive uvođenju dodatnih
sankcija, o novimnačinima
ključio mogućnost vojnog
udara na Teheran, ali je na-
glasio da u ovom trenutku
EU, prije svega, razmišlja o
novom krugu sankcija.
Ministar Rozental je do-
dao da smatra da ne treba ni-
jednu opcijuodbaciti uovom
momentu, pa nivojni udar na
Iran, prenosi AP. Njegov nje-
mački kolega Gvido Vester-
vele (GuidoWesterwelle) od-
bacio je bilo kakve razgovore
o vojnoj intervenciji.
Prošle sedmice IAEA je
proslijedila grupi od 35 ze-
malja satelitske snimke, pis-
ma i dijagrame koji, kako
pritiska na Teheran.
- Sada imamo situaciju
gdje je svijet ujedinjen, a
Iran izoliran - rekao je Oba-
ma na konferenciji za novi-
nare održanoj poslije Azij-
sko-pacifičkog ekonom-
skog samita na Havajima.
Obama je naveo da će nje-
gova administracija razgova-
rati s Kinomi Rusijom o Ira-
nu za “nekoliko sedmica”.
Šef Bijele kuće nije izr-
ičito rekao da će razmotriti
mogućnost vojne interveni-
je protiv Teherana, ali je na-
glasio da se “nijedna opcija
ne odbacuje”.
!
C>KI
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
lãät||ãä ’8ä)ät’
Ruska svemirska letje-
lica “Soyuz” s tri člana po-
sade uspješno je jučer lan-
siranas ruskogkosmodro-
ma Bajkonur u Kazahsta-
nu i po planu je ušla u orbi-
tu, javlja Itar-Tass. “So-
yuz TMA-22” s posadom -
Amerikancem, astronau-
tom NASA-e, i dvojicom
Rusa - uputio se ka Međ-
unarodnoj svemirskoj sta-
nici, gdje bi trebalo da sle-
te u srijedu.
8||äMc|
ãä||täM|||
Posebna komisija nje-
mačke vlade ustanovila je
ujednom istraživanju da u
Njemačkoj postoji “uvri-
ježena klišeizirana slika”
o Jevrejima te da je svaki
peti Nijemac latentni an-
tisemita. “Tebe bi trebalo
u Aušvic”također je jedna
od često korištenih uvre-
da, navodi se u izvještaju
komisije stručnjaka koji
će, prema želji njemačkog
parlamenta, ubuduće re-
dovno podnositi izvještaj
o stanju antisemitizma.
8|ãđã |ät|ää|
Finska policija pozva-
la je jučer korisnike inter-
neta da promijene svoje
online lozinke pošto je go-
tovo 15.000 korisničkih
imena i lozinki ilegalno
skinutoi objavljenona in-
ternetu. Policija je potvr-
dila da se 14.600 lozinki
pojavilo na internet-stra-
nici u subotu kasno na-
večer, a povezuju se s pre-
thodnom online krađom
u kojoj su lični podaci sko-
ro 16.000 Finaca koji
međusobno hakuju javno
objavljeni.
0ä|ã||äã ä l0
Ambasador Evropske
unije u Kijevu Hoze Ma-
nuel Pinto Tekseira rekao
je da je integracija Ukraji-
ne u evropski blok, najvje-
rovatnije, ugrožena zat-
vorskom presudom
izrečenom bivšoj premi-
jerki Juliji Timošenko.
Tekseira je potvrdio da je
Unija postigla konačan
dogovor s Ukrajinom o
tekstu dugoočekivanog
Sporazuma o pridruživa-
nju, ali je naglasiodaeven-
tualno članstvo te zemlje
ne može biti zagarantira-
no. Timošenko je tokom
proteklog mjeseca osuđena
na sedam godina zatvora
zbog zloupotrebe položaja
2009. godine.
w
w
w
w
Ukratko
ä ää|ä|
|čã|ãf
i radili protiv države
NäJäćã tãä|ãäã 8f0-ãf
S novim podacima o gr-
upi ekstremnih desničara
koju su vlasti nazvale do-
maćom terorističkom or-
ganizacijom aktuelizirano
je i eventualno pokretanje
zabrane Nacionaldemo-
kratske partije (NPD). To
je jučer zahtijevao i ba-
varski ministar unutraš-
njih poslova Joahim Her-
man (Joachim). Međutim,
eksperti za unutrašnja pi-
tanja iz dvije velike stranke
- vladajuće Kršćansko-de -
mokratske unije (CDU)
kancelarke Angele Merkel
i opozicione Socijaldemo-
kratske partije (SPD) -
skeptični su.
Za ponovni postupak
zabrane NPD-a, partije os-
novane početkom 60-tih
godina, koja u svojim re-
dovima okuplja ekstremne
desničare, naciste i neo-
naciste, izjasnio se i šef
sindikata njemačke poli-
cije Bernar Vithaut (Wi-
thaut), ocjenjujući da bi to
pomoglo sigurnosnim
snagama zemlje i bilo
težak udarac za ukupnu
ekstremnodesnu scenu.
policajka, a štampa piše da je
“trojka” svoje žrtve snimala
za propagandni film.
Beate sada sjedi u zatvo-
ru i želi dati izjavu samo u
slučaju da bude tretirana
kao krunski svjedok, što bi
joj, prenose mediji,donijeloslo-
bodu već poslije 10 godina robije.
Ona je na početku bila
optužena da je zapalila kuću
u kojoj je živjela u Cvikau s
Benhardom i Mundlosom i
u kojoj je pronađeno oružje
kojom su ubijeni policajka i
Turci, a sada joj se stavljaju
na teret članstvo u teroris-
tičkoj organizaciji, ubistva i
pokušaji ubistava.
Njemačka vlada prizna-
la je jučer velike sigurnosne
propuste u rješavanju pro-
blema s novim tipom izrazi-
to desničarskog terorizma,
a nakon što su otkrivena
ubistva stranaca u Nje-
mačkoj koja se dešavaju već
cijelu deceniju.
Ministar unutrašnjih
poslova Hans-Peter Fridrih
(Friedrich) izjavio je da je
još nejasno je li mala grupa
neonacista koji su priznali
ubistva devetero biznisme-
na stranog porijekla i jedne
policajke djelovala sama ili
iza nje stoji šira mreža.
- Snažno podržavam bo-
lju koordinacijuizmeđu po-
licije i domaće obavještajne
službe - kazao je Fridrih
jučer listu “Bild”.
Američki predsjednik Barak Obama
(Barack) odbio jediskutirati orazgovo-
ru s francuskim predsjednikom Nikolom
Sarkozijem (Nicolas Sarkozy), koji je izrael-
skog premijera BenjaminaNetanjahua nazvao
lažovom. Taj razgovor sa Sarkozijem, koji su
čuli novinari preko slušalicaza simultani prije-
vod, jer su mikrofoni bili uključeni, pretvorio
se u neprijatnost za Bijelukuću, kojupolitički
kritičari koriste kao još jedandokaz da je Oba-
mai suviše oštar premaIzraelui daje uopasno-
sti da izgubi glasove američkih Jevreja.
8|š|ã ä 8ä|ãä|ãäää
Priština namjerava izdvojiti više od pola
miliona dolara za lobiranje radi po-
većanja broja zemalja koje priznaju nezavis-
nost Kosova, a kampanju će voditi američka
firma “Patton Boggs LLP”. Prištinski list
“Koha Ditore”prenosi da utoj kompaniji ra-
di i poznati američki diplomata Frenk Viz-
ner (Frank Wiesner), koji je ranije bio
uključen u pregovore o statusu Kosova. Po-
red lobiranja za priznavanje, ugovor ima za
cilj i jačanje prisustva Kosova u svim
odlučujućim strukturama u svijetu.
lää||ãä|ä f||š||ää
w w
Crnogorski Skupštinski odbor zaodbranu i sigurnost zadužio jejučer Agencijuza na-
cionalnu bezbjednost (ANB) da nastavi s praćenjem vehabijskogpokreta u Crnoj Gori sa
sigurnosnog aspekta.
Odbor je na sjednici koja je bila zatvorena za javnost obavio kontrolno saslušanje di-
rektora ANB-a Vladana Jokovića o djelovanju vehabijskog pokreta u Crnoj Gori.
Nakon sjednice predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić kazao je novinarima da je
ocijenjeno da je ANB na profesionalan način sagledala sve aspekte fenomena kakav je
vjerski ekstremizam, a koji je prepoznat i kroz djelovanje vehabija.
w
8ãt|ãä|| ćä tä ä|ãćää|ä äääãä||ã
Britanska policija i sigurnosne službe u panici
f|äääää|ã ä|ä1ã ä|äM||ä|ã
|ã1|| ćä |ätä| |ã|äää|
Blok blizu Komonsa gleda i na Ministarstvo odbrane
Britanska policija i si-
gurnosne službe u panici su
zbog toga što bi nekoliko
ureda koji direktno gledaju
na britansko Ministarstvo
odbrane i ured britanskog
premijera uskoro moglo
pripasti ruskim tajkunima,
piše britanski “Daily Mail”.
Nakon što je policija za-
počela pregovore da proda je-
dan blok ureda u središtu
Vajthola braći Kendi (Can-
dy), poznatima po tome što
kupljene nekretnine ubrzo
prodaju, i to mahomruskim
multimilionerima, među si-
gurnosnim službama Brita-
nijevlada pravapanika.Kako
navodi list, ovaj blok se nalazi
blizuKomonsa i gleda pravo
na britansko Ministarstvo
odbrane kao i na ured prvog
čovjeka britanske vlade.
Blok ureda prodaje Me-
tropoliten policija, i toza više
od 35 miliona funti, a kao
glavni kupci navode se Nik
(Nick)i Kristijan(Christian)
Kendi.
Braća koja su u prote-
klih 15 godina zaradila više
od 330 miliona funti ne-
davno su prodala najsku-
plji stan u Velikoj Britaniji
ukrajinskom milijarderu
za nevjerovatnih 136 mi-
liona funti. Očekuje se da
Metropoliten policija odluči
o ovoj prodaji danas, nakon
što suzi listu potencijalnih
kupaca na oko šestero njih.
Stranke predale liste kandidata za izbore
N||ãäää|ć. 8ä||| ćäMä
tä tã äää|ä|ää|ä
Svi učesnici izbora moraju otvoriti posebne račune
U Državno izborno pov-
jerenstvo Hrvatske do jučer
je predato 168 izbornih listi,
a do ponoći, kad istječe rok
za predaju, očekuju se još
mnoge liste kandidata za iz-
bore4. decembra, međukoj-
ima i HDZ-a.
Prije podne su liste pre-
dali predstavnici Kukuriku
koalicije i Hrvatskog demo-
kratskog saveza za Slavoniju
i Baranju, koji je postupio
shodno odluci Ustavnog su-
da i za nosioca listi, umjesto
osumnjičenog ratnog zlo-
činca Branimira Glavaša,
koji u Mostaru izdržava os-
mogodišnju kaznu zatvora,
odredio predsjednika stran-
ke Vladimira Šišljagića.
Prilikom predaje lista
čelničovjek Kukurikukoali-
cije, predsjednik Socijalde-
mokratske partije ZoranMi-
lanović izjavioje da će sei po-
redanketakoje imdajupred-
nost do posljednjeg trenutka
boriti za povjerenje građana.
Među kandidacionimli-
stama prevladavaju strana-
čke i koalicione, dok je tek
pet nezavisnihlista građana,
među kojima i ona zagre-
bačkog gradonačelnika Mi-
lana Bandića.
Prema zakonu o finansi-
ranju stranaka, svi učesnici
izbora moraju otvoriti po-
sebne račune da bi Državno
izborno povjerenstvo moglo
pratiti njihovo finansiranje. Milanović: Prednost u anketama
24 Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 25
NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E
PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBJAVLJUJE
Mr. Edina Hajdarevi}, vi{i asistent Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerzite-
ta u Tuzli, brani}e svoju doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Hematolo{ke karakteristike deverike Abramis brama (Linnaeus, 1758)
iz hidroakumulacije Modrac u sezonskom aspektu“
dana 16. 12. 2011. godine (petak) u sali 102/I Prirodno-matemati~kog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33, sa po~etkom u 12.00 sati.
Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u radne dane od 10-14 sati u Sekretari-
jatu Fakulteta.
Iz Dekanata Fakulteta
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja
Bosna
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 006360 08 Mal
Travnik, 02. 09. 2011. godine
TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunika-
cije d.o.o. Mostar, DIREKCIJA ZA
POKRETNU MRE@U, Kneza Branimira
b.b., 88000 Mostar
TU@ENI: Mirjana Jerkovi}, Janjac br. 17,
72000 Zenica
RADI: isplate duga, v.s. 289,46 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enoj: Mirjana Jerkovi},
Janjac br. 17, 72000 Zenica
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgo-
vor tu`enoj, koji je du`an da u roku od 30
dana dostavi sudu pismeni odgovor na
tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj
gornji.
U odgovoru na tu`bu, tu`ena je du`na ista}i
mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da
li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni
zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj JP Hrvatske
telekomunikacije d.o.o. Mostar, DIREK-
CIJA ZA POKRETNU MRE@U, Kneza
Branimira b.b., 88000 Mostar, tra`i da sud
donese presudu: Nala`e se tu`enoj da ispla-
ti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga u vi-
sni od 289,46 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom i to:
- na iznos od 92,80 KM, po~ev od 17. 07.
2002. pa do isplate
- na iznos od 63,45 KM, po~ev od 17. 08.
2002. pa do isplate
- na iznos od 133,21 KM, po~ev od 17. 09.
2002. pa do isplate,
te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka
sve u roku od 15 dana od dana dostave pre-
pisa presude.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva,
obzirom da je tu`bom predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja na osno-
vu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu
zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u
dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu
smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba
na odgovor.
Stru~ni saradnik
Stojanka Kova~i}
$
Dnevni avaz, utorak,
EI 15. novembar/studeni 2011.
Jedno novorođenče u Nigeriji već tri godine nalazi se
na vladinomplatnom spisku i prima plaću od150 do-
lara mjesečno. Tužilac nigerijske države Zamfara Garba
Gadžamkazao je da je dijete jedan od mnogobrojnih rad-
nika koji postoje samo na papiru, odnosno primaju plaću
za fiktivan rad.
”Zaposlena”beba imatekmjesec, ali jenjen otacpočeo
podizati dohodak mnogo prije njenog rođenja.
8äää|äđääčä ä||Mã ä|ãćä
Policija u britanskom Derbišajru muku muči sa zločincima
koji izbjegavaju hapšenje, kriju se i nikada nisu na
adresi na kojoj su prijavljeni. Zatosu im policajci na njiho-
ve kućne adrese poslali pismo u kojemih obavještavaju da
su u jednoj reklamnoj akciji osvojili gajbu piva.
Kada sukriminalci došli popivo, dočekali suih policaj-
ci s lisicama. Na ovupolicijsku zamkuupecalo se čak 19 od
tridesetak zločinaca.
0äãäšää| tääJ ä|äã
Sestre Čarli-Meri (Char-
lie-Marie, 1,5) i Ema-Džin
Skiner (Emma-Jean Skin-
ner, 4) zbunile su ljekare jer
su, bez obzira na sve loše
prognoze, obje žive.
Ema-Džin ima dvatumora u
srcu i jedan na mozgu, dok
Čarli-Meri ima toliko veliki
tumor na srcu da su ljekari
ostali začuđeni jer nikada
prije nisu vidjeli toliko veli-
ki tumor. Ovojnica njenog
srca se čak i rastegnula zbog
veličine tumora.
Obje sestre su dobro i
žive normalnim životom u
Bleburnu u Velikoj Britani-
ji. Njihovi roditelji Heder
(Heather, 27) i Endi (Andy,
51) bili su u šoku nakon što
su curicama dijagnosticirali
bolest zbog koje im tumori
nastaju na mozgu, u ner-
vnom sistemu, na bubrezi-
ma i ostalim organima.
- Čarli-Meri ljekari sudi-
jagnosticirali tumor još pri-
je nego što se rodila. Na ul-
trazvuku su primijetili mr-
lje te su nam rekli da curica
neće preživjeti. Sama činje-
nica štoje još živa je zapanju-
juća - ispričali su roditelji.
Dodajuda sunakontoga
testirali i drugu kćerku na
tumore. Ljekari su joj otkri-
li dva tumora na srcu. He-
der je kazala da su joj ljekari
vijest o tumoru rekli u 28.
sedmici trudnoće. Iako je
znala da bi njena kćerka
mogla umrijeti i prije
rođenja, nije odustajala.
Kazala je da je svakim nje-
nim pomakom u trbuhu
mislila da je dijete umrlo.
Srećom, curice se danas
igraju kao i sva ostala djeca.
Hrabre sestre zapanjile ljekare
Vlasti i policija mek-
sičkog grada Pueblo is-
tražujuslučaj djevojčice od
svega deset godina koja se
krajem oktobra porodila.
Ona je na svijet carskim re-
zom donijela dječaka
teškog 1.500 grama u 31.
sedmici trudnoće kojajoj je
zbog komplikacija mogla
ugroziti i život.
Ljekari bolnice u Pue-
blu kažu da majka svaki
dan posjećuje i doji dječaka
koji se zbogupale pluća na-
lazi u inkubatoru.
Nakon porođaja male
Meksikanke Rogelio Gon-
zales upravnik bolnice
obavijestio je policiju i
zbog sumnje da je dje-
vojčica silovana.
Ljekari bolnice u Pueblu kažu da majka svaki dan posjećuje i doji dječaka
koji se zbog upale pluća nalazi u inkubatoru
ŠOKANTNO Policija istražuje slučaj iz grada Pueblo
Hrabre sestre Skiner
0ätä|äJä1|šä|ã 1|äää|č|cã
|t Näät|äã |ä1||ã t|äã
|Mã|ä |äMä|ä äã t|cä | ää|Mã|ää ž|ää
fät||ã|ã Jä|ã
ë1-Jä1|šä|ã ||ä1ä|cã
Mask: Riječ je o fotomontaži
Fotografija trudnice sa
sijedom kosom, dovoljno
stare da bude baka, krasila je
naslovnicu magazina “New
York”, a, očekivano, izazva-
la je kontroverze.
Ono što je nekome, mož-
da, predivno i nadahnjujuće,
drugima je neodgovorno, jer
osimcijelog niza zdravstve-
nih rizika, postavlja se pita-
nje i hoće li doživjeti da vide
svoju djecu kako maturiraju.
Na naslovnici “New
Yorka” 63-godišnja Mej
Mask (Maye Musk), gola i s
velikim stomakom, evocira-
la je čuvenunaslovnicu “Va-
nity Faira” s trudnom Demi
Mur (Moore).
Ali naslovnica “New Yo-
rka” je ipak produkt fotom-
ontaže. Mask je pozirala go-
la, ali je njen trudnički sto-
mak plod Photoshopa, a ur-
edništvo je željelo time go-
voriti o fenomenu rađanja
nakon 50. godine.
Naslovnica magazina “New York”
8||tä| äää| ää|ä ä|ãtä|äã
Opasan kućni ljubimac
Nilski konj po imenuHe-
mfri (Humphrey) ubio je
Južnoafrikanca kojemje bio
kućni ljubimac. Hemfri, nil-
ski konj težak 1.200 kilogra-
ma, ugrizao je 40-godišnjeg
Mariusa Elsa, odvukao ga u
vodu i ubio.
Ljekari nisu imali razumijevanja
01ä||| ä|ä |ätä||ää
Bolnica na meti kritika
Jednaod najvećihrimski-
h bolnica nije dozvolila jedn-
oj ženi da dobrovoljnoda krv
jer je lezbijka! Tridesetdeve-
togodišnja žena željela je os-
tati anonimna, ali medijima
je potvrdila da joj je radnik
poliklinike kazao da je rizi-
čna zbog svog načina života.
Ona imje objasnila da je
u monogamnoj vezi s dru-
gom ženom duže od četiri
mjeseca, što jeuvjet koji mo-
raju zadovoljiti svi davaoci
krvi da bi se izbjegla opasno-
st od širenja spolno prenosi-
vih bolesti. Ljekari,
međutim, nisu imali razu-
mijevanja za to.
Borci za jednaka prava
istospolnih zajednica ističu
da ovo nije prvi takav slučaj
u Italiji, ali dodaju da je ovo
kap koja je prelila čašu.
Ema-Džin ima dva tumora u srcu i jedan na mozgu, dok Čarli-Meri ima tumor na srcu
Ovo nije usamljen
slučaj u ovoj zemlji budući
da se u avgustu prošle godi-
ne porodila jedanaestogo-
dišnjakinja koju je očuhsi-
lovao duže od godinu. Da
bi seksualni odnos mogao
biti legalan u ovoj državi,
dijete mora biti starije od
12 godina.
Meksički zakon, koji je
trenutno na razmatranju,
zabranjuje pobačaj mladim
majkama ukoliko ne mogu
dokazati da su bile žrtve si-
lovanja.
Ukoliko to urade uprk-
os zabrani, prijeti im novč-
ana ili zatvorska kazna.
Hemfri, star približno
šest godina, spašen je iz po-
plava dok je još bio mla-
dunče te je odgajan kao
kućni ljubimac. U videos-
nimkuobjavljenom umartu
na stranici YouTubea vidi
se kako Elshrani nilskog ko-
nja jabukama, pliva s njim i
jaše mu na leđima.
w
w
%
KJKH=
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
Ekipa filma “Venuto al
mondo” italijanskog redi-
telja Serđa Kastelita (Sergio
Castellitto) okupila se jučer
teku poslijepodnevnimsati-
ma zbog snimanja noćnih
scena utramvaju ukojima su
učestvovali Penelopa Kruz
(Penelope Cruz), Emil Hirš
(Hirch), Sadet Aksoj (Saadet
Aksoy) i Adnan Hasković.
Tako su se Kruz, Hirš,
Aksoj i Hasković za potrebe
filma provozali od GRAS-ove
remize do Baščaršije u crve-
nom bečkom tramvaju, što
nije remetilo javni gradski
saobraćaj, ali je napravilo po-
metnju u krugu GRAS-a, gdje
je vladala velika gužva. Sni-
manje je trajalo do kasnih
večernjih sati.
Kako saznajemo, američ-
ki glumac Emil Hirš i turska
VENUTO AL MONDO Nastavljeno snimanje filma u bh. prijestonici
fäää|ääã. âätä| | 8ãtäää|ć
äät||| tä ||ãMäã|äM
glumica SadetAksoj promije-
nili su sarajevsku adresu, iz
hotela “Bras” na Stupu prešli
suu “Europu”u centrugrada.
Razlog je, navodno, velika
udaljenost. Tako su se Hirš i
Aksoj pridružili holivudskoj
glumici Penelopi Kruz.
Glumačkoj ekipi u glav-
nom gradu BiHpridružila se
i zvijezda hrvatskim sapuni-
ca Sanja Vejnović, koja tre-
nutno igra u TVseriji “Larin
izbor”. Ekipa filma “Venuto
al mondo” u Sarajevu bi tre-
bala raditi do petka, nakon
čega bi snimanje trebalo biti
nastavljeno u Italiji.
S. A. A - M. Ču.
Krug od GRAS-ove remize do Baščaršije Ekipa u Sarajevu do petka
“Tuzlanski pozorišni dani”
8ã|ää||ää|ä1t|ãäääJ|ã1ätä||
f|äMäc||ã |äMãäã
’1ää|ä|tää J|ää||ä’
Sutra u Domu pisaca
Čääãtääää| äJäää|
tã’läJää1ääâ||-äãš|’
Zašto nema predstave u NP Sarajevo
Jedna od predstava koja
je punila dvoranu Narodnog
pozorišta Sarajevo je “Le-
genda o Ali-paši” Envera
Čolakovića koju je režirao
Sulejman Kupusović. Zašto
ove predstave više nema na
repertoaru upitali smo di-
rektora Kuće na Obali Dari-
ja Vučića, koji nam je pojas-
nio razloge zbog kojih se
predstava trenutno ne igra.
- Postojali suugovori ko-
je je Pozorište potpisalo s
nasljednicima Envera Čola-
kovića i predstava se igrala
prema svim zakonskim pro-
pisima. Međutim, došlo je
do nekih izmjena i bilo je po-
trebno da se ugovor promi-
jeni, tako da je ta procedura
u toku i na svemu tome rade
naši pravnici i direktor Dra-
me. Sve ide svojim tokom i
čim ugovori budu potpisani,
predstava će opet biti na re-
pertoaru - kazao je Vučić.
S. A. A.
Narodno pozorište Tuzla i
ove godinebit ćeorganizator i
domaćin tradicionalne mani-
festacije “Tuzlanski pozo-
rišni dani”, na kojoj će biti
prikazane najbolje predstave
iz regiona. Manifestacija će
trajatiod 18. do 28. novembra,
a otvorit će je predstava “Ma -
lograđanska svadba”.
Na programu su i predsta-
ve “Radnička hronika”, ko-
produkcija NPRS Banja Luka
- Sterijino pozorište Novi Sad,
“Hamlet u selu Mrduša Do-
nja” NP Sarajevo, “Leda”
HNKOsijek, “Generalna pro-
ba samoubistva”NP Kikinda,
“Slavuj i kineski car” NP Ki-
kinda, “Dundo Maroje” Kru -
ševačkog pozorišta, “Zečija
škola”HK Pečuh, “Opšta bol-
nica” BNP Zenica”, “39. ste-
penica”, koprodukcija Kaza-
lišta Virovitica, Ludnes Tea-
traKoprivnica i HK Pečuh, te
“Znaš li zviždati Johanna”
Kazališta Virovitica. A. Mu.
”Legenda o Ali-paši”: Punila dvoranu
U pripremi opera “Carmen”
0|ääää|ääät|ä1||ä||ääM
Ansambl Opere
Narodnog pozorišta
Sarajevo intenzivno
radi na novoj predsta-
vi. Riječ je o operi
“Carmen”, koja ćepre-
mijerno biti izvedena
9. decembra.
Rediteljka DoraRu-
ždjak Podolski, gošća iz
Zagreba, počela jespro-
bama na sceni Kuće na
Obali. Naslovnu ulogu
Karmen, inače, igra
temperamentna meco-
sopranistica Sanja An-
astasia čija je alternati-
vaSonja Milenković. U
predstavi igraju i tenor
Efe Kislali iz Turske u
ulozi Don Josea, Dimi-
trios Siganos iz Grčke, Denis
Isaković, Marko Kalajano-
vić, Adema Pljevljak-Krehić,
Vedrana Šimić, Aida Čor-
badžić, Melisa Hajrulahović,
Zana Staniškovska.....
Dio ovog opernog pro-
jekta sui solisti i HorNarod-
nog pozorišta Sarajevo, Or-
kestar Sarajevske filharmo-
nije te Dječiji hor OMŠ
“Mladen Pozajić”. Dirgent
je Miroslav Homen, kosti-
mograf Vanja Popović i sce-
nograf Josip Lovrenović.
S. A. A.
Narodno pozorište RS u Banjoj Luci počinje raditi
dvije nove predstave, “Putujuće pozorište Šopalović” au-
tora Ljubomira Simovića i reditelja Vladimira Lazića te
“Odumiranje međeda”, prema djelu Branka Ćopića i u
režiji Aleksandra Pejakovića. Premijera predstava “Pu-
tujuće pozorište Šopalović” planirana je za 17. decembar,
a“Odumiranje međeda”27. decembra. V. S.
U Domu pisaca u Saraje-
vu sutra će biti upriličena
promocija romana “Jevrej-
sko groblje” autora Enesa
Karića.
Uvodne riječi o djelu dat
će autor Karić, zatimSulej-
man Bosto i Hilmo Neimar-
lija. Dijalog o sakralnom,
profanom, identitarnom u
romanu “Jevrejsko groblje”
vodit će Hadžem Hajdare-
vić, Dževad Hodžić, Enver
Kazaz, Ivan Lovrenović,
Mile Stojić.
- Karićev roman plijeni
svojom toplom emotivnom
pričom, hvatajući se ukoštac
sa postratnomizbjegličkom
stvarnošću svoga naratora -
stoji u recenzije. M. Ču.
Spec
U naslovnoj ulozi Anastasia
|Mãä | |tä|ã t ätäã|ääääM
Karić: Emotivna pri~a
Penelopa Kruz I Sadet Aksoj sino} na snimanju u tramvaju (Foto: S. Saletović)
Dogovor s nasljednicima
Envera Čolakovića
Protekle sedmice u res-
toranu “Bazeni” naš fo-
toreporter uspio je zabi-
lježiti dio atmosfere u pau-
zama snimanja filma kada
se glavna zvijezda “Venuto
al mondo” Penelopa Kruz
družila s djevojčicama Im-
an i Iskrom Pašić, inače
statistima u filmu.
I Sanja Vejnović u ekipi
Vučić: Procedura u toku
Na otvaranju “Malograđanska svadba”
28 Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TE[NJU
BROJ: 39 0 Mal 018877 11 Mal
Te{anj, 11. 10. 2011.godine
Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Smajo ]eman, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masar-
ykova 46, Zenica, protiv tu`enog Zoran Mandi}, Lon~ari, op}ina Te{anj, radi isplate duga V.S. 228,00 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3.
Zakona o parni~nom postupku objavljuje slijede}i
OGLAS
Kod ovog suda je podne{ena tu`ba dana 21. 04. 2011. godine, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica,
Masarykova 46, Zenica, protiv tu`enog Zoran Mandi}, Lon~ari, op}ina Te{anj, radi isplate duga V.S. 228,00 KM, a kojom je tu`bom
tu`itelj predlo`io da se tu`eni obave`e da na ime duga isplati iznos od 228,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na ime
pru`anja telefonskih usluga za ispostavljene ra~une, te naknadu za tro{kove parni~nog postupka.
Poziva se tu`eni Zoran Mandi}, Lon~ari, op}ina Te{anj da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu.
Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja u skladu sa
odredbama ~lana 182. ZPP-a.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivnaja.
Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem Prijemne kancelarije Op}inskog suda Te{anj, Krndija bb.
Stru~ni saradnik
Smajo ]eman
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 014461 05 Mals
Zenica, 23. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Nina Makivi} u pravnoj stvari tu`ioca „Nobil“ d.o.o. Nova Bila, ul. Sarajevska br. 20B Op}ina Travnik,
kojeg zastupa Kulenovi} Ahmed advokat iz Travnika protiv tu`enog „Zetel-NMC“ d.o.o. Zenica, ul. Nikole Tesle br. 5 Zenica, radi
isplate duga, v.s. 1.689,60 KM, nakon odr`ane neposredne, usmene i javne glavne rasprave, dana 25. 08. 2011. godine, u prisu-
stvu punomo}nika tu`ioca i u odsustvu uredno pozvanog tu`enog, dana 23. 09. 2011. godine donio je
PRESUDU
Nala`e se tu`enom da tu`iocu isplati iznos od 1.689,60 KM (jednuhiljadu{estotinaosamdesetdevet i 60/100 konvertibilnih maraka)
sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 19. 10. 2002. godine do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u
iznosu od 1.560,80 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava presude tu`enom se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objave presude.
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dopu{tena je `alba zbog povrede odredaba parni~nog postupka i pogre{ne primjene materija-
lnog prava `alba u roku od 15 dana. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Zenici putem ovog suda.
Sudija
Nina Makivi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 030118 09 Mals
Zenica, 19. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari
tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, Ul. Masa-
rykova br. 46, protiv tu`enog National Brokerage Company
d.o.o. Sarajevo, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19, Sarajevo,
radi duga, v.s. 117,80 KM, van ro~i{ta, dana 19. 10. 2011. go-
dine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani
iznos od 117,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako
slijedi i to.
- na iznos od 14,40 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do
isplate,
- na iznos od 14,40 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine pa
do isplate,
- na iznos od 14,40 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine pa
do isplate,
- na iznos od 14,40 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine pa
do isplate,
- na iznos od 14,40 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine pa
do isplate,
- na iznos od 14,40 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine pa
do isplate,
- na iznos od 14,40 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine pa
do isplate,
- na iznos od 14,40 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine pa
do isplate,
- na iznos od 2,60 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine pa
do isplate,
te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
104,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava ove presude tu`enom, smatra se obavljenom po pro-
teku 15 od dana objavljivanja iste.
Sudija
Alma Bijedi}, s.r.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje sta-
nje u skladu sa ~l. 328. Zakona o parni~nom postupku.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 019489 06 Mal
Zenica, 14. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, Ul. Masarykova
br. 46, protiv tu`enog Yildirim Mustafa iz Zenice, Ul. Prve zeni~ke brigade br.156, radi duga, v.s. 920,60 KM, van ro~i{ta, dana 14.
10. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 920,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi, i to:
- na iznos od 244,50 KM po~ev od 16. 06. 2001. godine do isplate,
- na iznos od 242,50 KM po~ev od 16. 07. 2001. godine do isplate,
- na iznos od 277,20 KM po~ev od 16. 08. 2001. godine pa do isplate,
- na iznos od 133,30 KM po~ev od 16 09. 2001. godine pa do isplate,
- na iznos od 23,10 KM po~ev od 16. 10. 2001. godine pa do isplate,
te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 152,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava ove Presude tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste.
Sudija
Alma Bijedi}, s.r.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 035250 08 Mals
Zenica, 25. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Samra Spahi}-Drino, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca JP Hrvatske telekomunikacije, d.o.o. Mostar,
direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog METAL TRADE d.o.o. Zavidovi}i, ul. Mar{ala Tita bb,
Zavidovi}i, radi isplate, v.s. 831,17 KM, na osnovu ~lana 348 sav 3 ZPP-a:
OBJAVLJUJE
Tu`enom METAL TRADE d.o.o. Zavidovi}i, ul. Mar{ala Tita bb, Zavidovi}i dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena Op}inskom su-
du u Zavidovi}ima 24. 04. 2008. godine, a koja je rje{enjem Op}inskog suda u Zavidovi}ima br. 042-0-Mal08-000137 od 07. 05.
2008. g. dostavljena ovom sudu kao stvarno i mjesno nadle`nom. Tu`bom tu`ilac potra`uje dug po osnovu Zahtjeva-ugovora o za-
snivanju pretplatni~kog odnosa od 28. 06. 2007. g. i ispostavljenih ra~una u iznosu od 831,17 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom kako slijedi:
- na iznos od 88,63 KM po~ev od 15. 08. 2007. pa do isplate,
- na iznos od 111,35 KM po~ev od 15. 09. 207. pa do isplate,
- na iznos od 436,66 KM po~ev od 15. 10. 2007. pa do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 11. 2007. pa do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2007. pa do isplate,
- na iznos od 24,40 KM po~ev od 15. 01. 2008. pa do isplate,
- na iznos od 24,40 KM po~ev od 15. 02. 2008. pa do isplate,
- na iznos od 100,93 KM po~ev od 15. 03. 2008. pa do isplate
kao i tro{kove parni~nog postupka.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i
mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na
odgovor.
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi
sudu odgovor na tu`bu.
Sudija
Samra Spahi} - Drino
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 Mal 034376 10 Mal
Zenica, 14. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica,
Masarykova broj 46, protiv tu`enog Huski} Semira iz Zenice, Dervi{a Imamovi}a broj 2, radi duga, v.s. 267,75 KM, dana 14. 10.
2011. godne, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH
OBJAVLJUJE
Tu`enom Huski} Semiru iz Zenice, Dervi{a Imamovi}a broj 2, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 26. 03.
2001. godine kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{enu uslugu po ispostavljenim fakturama broj 03/09, 04/09, 05/09, 06/09, 07/09,
08/09, 09/09, 10/09 i 11/09 u iznosu od 267,75 KM sa zakonskom kamatom kako slijedi
- na iznos od 58,30 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine do isplate,
- na iznos od 43,20 KM po~ev od 25. 05. 2009. gdoine do isplate,
- na iznos od 50,40 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine do isplate,
- na iznos od 31,65 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do isplate,
- na iznos od 44,30 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do isplate,
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do isplate,
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do isplate,
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine do isplate,
- na iznos od 8,25 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine do isplate,
kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka sve u roku od 15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pi-
smeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na
odgovor.
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`eni u ro-
ku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 016902 08 Mal
Travnik, 08. 09. 2011. godine
Tu`itelj: Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8
Tu`enik: Vilim ^uljak, Travnik, Bojna bb
Radi: isplate duga v.s.: 2.333,59 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Vilim ^uljak, Travnik, Bojna bb.
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku do 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u
dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni za-
htjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e
se tu`enom da tu`itelju isplati dug u iznosu od 2.333,59 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 15. 06. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 15. 07. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 15. 05. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 174,71 KM, po~ev od 15. 01. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 15. 02. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 99,78 KM, po~ev od 15. 12. 2007. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 15. 03. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 15. 04. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 15. 09. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 1.310,40 KM, po~ev od 21. 09. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 15. 08. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove i to
sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182.
ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na
odgovor.
Stru~ni saradnik
Mebrura Rosi}
oglasi
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 29
"!
!
Dnevni avaz, utorak,
AJ IAJ 15. novembar/studeni 2011.
Seničar: San o glumačkoj karijeri
Nina Seničar zavodi i u Americi
08â0tääJ MäMäã ||| äät|ãf
Projekt muzičara iz Turske i BiH
’0|äM8äää1t ä| |t|ãäää|’
ä 8ã|ã|äää të. ääääMä|ã
DJ Voodocoder: Gost iz Turske
Muzički događaj pod na-
zivom “Drum Sounds of Is-
tanbul”, na kojem će nastu-
piti izvođačiiz Turske iBiH, bit
će održan 26. novembra u sara-
jevskom art kinu “Kriterion”.
Ovaj projekt ima za cilj pred-
staviti i promovirati istanbulsku
alternativnu elektronsku “d-
ubstep” muzičku scenukao i
potaknuti uspostavljanje sa-
radnje između izvođača iz
Turske i naše zemlje, a na
partiju će nastupiti DJ-evi
Gantz, Exnihilo i Voodoco-
der iz Turske teBillain i Zlij-
ay iz naše zemlje.
Kako ističu organizatori,
projekt “DrumSounds of Is-
tanbul” nastao je iz potrebe
za prezentiranjem turske ur-
bane kulture i bogatog mu-
zičkog kolorita grada Istan-
Seksi editorijal Rive Stinkamp
ëä||M
ž|ää||ä|ä.
äã||ä |
ää||Jä
Lijepa maneken-
ka Riva Stinkamp
(Reeva Steenkamp)
snimila je seksi edi-
torijal za južnoa-
frički FHM, za koji
je pozirala u crnom
donjem rubljui vrto-
glavo visokimštikla-
ma.
Riva je rođena u
južnoafričkom gra-
du Port Elizabet i već
godinama radi kao
manekenka u Joha-
nesburgu. Sebe opi-
suje kao model, ad-
vokata uusponu, lju-
biteljicu životinja,
obožavateljicu vafla
i skupljačicu knjiga.
DJ Outwork: Nastup 16. decembra
Poznati italijanski producent
01 0ä|Wä|ä ä
’0ä1ä|J|äää1ä’
Krah Sarajevske sedmice mode
Nãäääääää ä1ä||ä
äätä|ã|ää äät||| |ää||ä
Izvršni producent agencija “ABC Models”, umjesto honorara, nudila profesionalne
slike koje će raditi fotografi na revijama
Detalj s jedne od revija
0|äää|ää |t šää|ä Mãäääääã
Kontaktirali smo i Ste-
lu Zubak-Jovanović, di-
rektoricu agencije “ABC
Models”, koja nam je na
početku razgovora rekla da
su ovaj put angažirali puno
modnih agencija.
- Naravno da ćemo imati
nekoliko djevojaka koje
neće biti plaćene. One su tek
izašle iz škole manekena i
iznijele su samo jedan model
od ukupno trideset revija -
kaže Zubak-Jovanović.
Iz godine u godinu Sara-
jevska sedmica mode, čiji je
izvršni producent agencija
“ABC Models”, pada na sve
niže grane, a ovogodišnje
izdanje pod nazivom “N i-
vea BHFashion WeekSara-
jevo”, koje jezavršeno prek-
sinoć, dotaklo je dno. Loša
organizacija, loše revije,
manekenke treće klase, čast
izuzecima koji su se, do-
duše, našli na pisti sasvim
slučajno, rezultirali su
lošom posjetom.
Modnom pistom u Do-
mu Oružanih snaga BiH
prošetale su uglavnomano-
nimne djevojkeuz nekoliko
misica s općinskih i kanto-
nalnih izbora. Na zajedljive
komentare i začuđene po-
glede posjetilaca organiza-
tori su ponudili argument -
željeli smo dati priliku mla-
dimsnagama. Međutim, is-
tina je potpuno drugačija.
Kako saznajemo od ma-
nekenki koje su pozivale
našu redakciju ovih dana, or-
NAŠA TEMA Borba mladih bh. izvođača na muzičkoj sceni
Iã tää| | ä|ätMä ||ääã
ë.000 ää|ã. ã ä1ãä|äf
Neki i do 40. godine nose epitet mladog izvođača kao svojevrsno opravdanje što ništa značajnije nisu uspjeli
napraviti Kad ste na BHT1 vidjeli spot novog bh. pjevača, otvoreno pita Muharemović
0ä| tä ä1ät|ã||
Mnogi kvalitetni i per-
spektivni izvođači odustali
su od borbe i okrenuli se
drugim poslovima. Među
njima su “Konvoj”, Selma
Muhedinović, “Macbeth”,
“Punkt”...
S druge strane, MayaSar
dobar je primjer da talent i
kvalitet, a u prvom redu
ozbiljan rad ipak daju re-
zultate.
8ää tä ä||| äää äääcã
Dino Muharemović kaže
da je na muzičkoj sceni nas-
tao generacijski luft te da se i
dan-danas slušaju zvijezde iz
1989. i 1990. godine.
- Novac je veliki kamen
spoticanja. Producent Mahir
Sarihodžić i ja trudimo se
izaći ususret mladim pje-
vačima. Ali, recimo, autor,
prodajući svoju pjesmu, hra-
ni porodicu, vlasnik studija
mora ulagati u novu opre-
mu... Sve se vrti oko novca
kojeg nema - govori Muha-
remović.
MajaSar: Svijetli primjer
bula kao i njegove sveobuh-
vatne kulturno-umjetničke
slojevitosti i raznolikosti.
Sav prihod od ulaznica na-
mijenjen je opremanju mu-
zičke sobe u Domu za djecu
bez roditeljskog staranja
“Bjelave”. H. P.
Italijanski mediji budno
prate karijeru Nine Seničar,
kojau SjedinjenimAmeričkim
Državama pokušava ostvariti
san o glumačkoj karijeri.
Međutim, kako suse uitali-
janskoj štampi pojavile Ninine
fotografije iz Los Anđelesa na
kojima šeta udruštvu nepozna-
tog muškarca, krenula su na-
gađanja je li Nina otišla put
Amerike kako bi započela
karijeru u Holivudu ili se na
taj put odlučila zbog novog
dečka.
lovima obavještavali mane-
kenke daove godineneće bi-
ti plaćene, nego da, ako žele,
mogu raditi besplatno?!
Naravno, većina afirmiran-
ih manekenki nije pristala
na ovu “velikodušnu ponu-
du”.
- Nakon što su brojne
manekenke odustale od ra-
da na “Nivea BH Fashion
Weeku Sarajevo”, organiza-
tori su ponovo pokušali da
ih privole. Rekli su da neće
raditi “potpuno besplatno”
jer će dobiti zauzvrat profe-
sionalne slike koje će raditi
fotografi na revijama. Međ-
utim, i ovaj pokušaj im nije
uspio, tako da su revije radi-
le djevojke koje bi realno
trebale platiti da nose reviju
- rekla nam je jedna poznata
manekenka uz uvjet da ne
objavljujemo njeno ime.
D. Z.
Poznati italijanski DJ-pro-
ducent Pietro Bertini alijas
Outwork stižeu Sarajevoi nas-
tupit će upetaku klubu “Un-
derground”. Karijeru je za-
počeo krajem 80-tih godi-
na, a svojim unikatnim
elektro zvukom osvojio je
klubove širom Evrope.
U svojoj dugogodišnjoj
i zavidnoj karijeri objavio
je poznate remikse kao što
su “Summer Jam” za Un-
derdog Project, “Soul Sis-
ter Soul Brothers” za Duke
te “SomeKlind of Heaven”
za River Project.
U saradnji s Mr. Gee
“Elektro” našao se na plej
listama s Bobom Sinkle-
rom (Sinclar), Rodžerom
Sančezom (Roger San-
chez), Erikom Morilom
(Erick Morillo)... Ad. K.
ganizator nije uspio osigura-
ti sponzore, tako dasu e-mai-
Je li čuvena muzička
pop-rok škola, kojom su se
Sarajevo i BiH decenijama
dičili, na izdisaju? Koliko
god se neki koprcali i kao ar-
gument podastirali zvijezde
koje se potekle iz te škole -
Merlina, Harija, “Plavi or-
kestar”, “Crvenu jabuku”,
“Valentino”... - činjenica je
da na prste jedne ruke
možemo izbrojati izvođače
koji su nakon rata napravili
respektabilno ime. To su
“Letu štuke” i “Dubioza ko-
lektiv”.
Buđenje u podne
Danas je more onih koji i
do 40. godine nose epitet
mladog izvođača kao svoje-
vrsno opravdanje što ništa
značajnije nisu uspjeli na-
praviti, a veliki je broj onih
koji su bezuspješno pokušali
isplivati i na koncu digli ru-
ke. Ako poneki mlađi iz-
vođač i uspije objaviti al-
bum, u dugovima grca godi-
nama, a u sferi utopije je go-
voriti o isplativosti snima-
nja albuma.
Stoga ne čudi što Amel
Ćurić od promocije spota
pravi događaj kao da je sni-
mio vrhunski album. Valjda
zna da je do albuma, kakvog
takvog, dug put. Njegov ko-
legaEnver LugavićKicepri-
vodi kraju studij engleskog
jezika, jer kaže da mu je po-
treban siguran posao od ko-
jegće živjeti i imati penziono
i zdravstveno osiguranje.
Spominje namda je u poslje-
dnje vrijeme snimio neke
pjesme, ali ko ihje čuo?A ka-
ko bismo ih i čuli kad za sve,
pa i za promocijunumere tre-
ba novac.
- Da se snime pjesma i do-
bar spot, treba najmanje
5.000 eura. A kako ih zaradi-
ti? Puno se više novca ulaže
nego što se može zaraditi.
Teško je - otvoren je Kice.
Armin Muzaferija bori se
kao lav i samo on zna kako
mu je opstati na muzičkoj
sceni. Mnogo truda ulaže, ide
naprijed, ali i zna da je pred
njim jošmnogo posla.
- U našoj zemlji bilo koji
posao da radiš moraš od sebe
dati 150 posto i, naravno, za
sve treba novac. Neki misle
da biti pjevač znači spavanje
do podne i navečer održati
koncert. Mnogi bi da pres-
koče nekolikorazreda, ai lju-
di su se razlijenili. A ustvari
danas moraš biti i muzičar i
Muzaferija: Bori se kao lav Lugavić: Teško je Muharemović: Samo Hayat daje priliku
pjevač i menadžer. Mora se
mnogo raditi - kaže Muzafe-
rija, ali i dodaje da je veoma
malo mladih izvođača i u
Srbiji i Hrvatskoj.
Kriza i prilika
Iskusni estradni vuk i hit-
mejker Dino Muharemović,
koji veliku pažnju posvećuje
radus mladima, naglašava da
novim snagama nedostaje
podrška elektronskih medi-
ja.
- Kada ste nekog od mla-
dih snaga vidjeli na BHT1 ili
FTV-u? Jedino im Hayat pos-
većuje pažnju. Oni su stvorili
Adnana Jakupovića i Mirzu
Šoljanina. Donekle im pros-
tor pruža i TVSAi tu je kraj -
ističe Muharemović.
Jasnojeda sesivilonamu-
zičkoj sceni utapa u sveukup-
nu tešku situaciju u našoj ze-
mlji. Ipak, najlakše je reći
“teško je, ne ide” i okačiti mi-
krofon o klin. Ali zar krizne i
teške situacije nisu i dobra
prilika? Jer istina je da po-
teškoće na muzičkoj sceni po-
stoje, ali nikad u toj sferi nisu
tekli med i mlijeko. Najveći su
krenuli od proba u podrumi-
ma i svirki za desetak ljudi,
padalisu, ali nisuodustali. Pa,
kao što reče Muzaferija, ne
treba preskakati razrede i, re-
kli bismo, koncept djelova-
nja graditi na “slavi preko
noći”.
L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
f|ä1ä1|äđääã tã ä|äJä
Nä||||ä Nää|ä
Glumica Mišel Vilijams
(Michelle Williams) smatra
daje bilo“neizbježno”da baš
ona utjelovi jednu od naj-
većih filmskih ikona prošlog
stoljeća Merilin Monro (Ma-
rilyn Monroe). Britanska
drama “Moja sedmica s Me-
rilin”(“MyWeek withMari-
lyn”) s Mišel u naslovnoj ulo-
zi imala je svjetsku premije-
runa NjujorkFilmFestivalu
9. oktobra.
Mišel priznaje da se ispr-
va pokušala “odgovoriti” od
igranja holivudske dive, jer
se radi o veoma zahtjevnoj
ulozi, ali ipak je pristala jer
joj je uloga Merlinke najveći
izazov u dosadašnjoj karije-
ri:
- Uloga mi je samo pala u
krilo i, uprkos prvobitnom
strahu, znala sam da je neiz-
bježno. Predodređena sam
za ulogu Merilin.
Mišel Vilijams bez lažne skromnosti
Vilijams u sceni
iz filma “Moja
sedmica s Merilin”
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011.
32 Utorak 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
1511dogl1
Automobili
Prodaja
Mitcubishi lancer, 1999.,
prešao 84.000, klima i ostalo, ga-
ražiran, vožen samo u ljetnom
periodu, cijena po dogovoru. Tel.
063 243 865. 3364-1tt
Oldtimer Mercedes 123 au-
tomatik 230 SE, 1980. god., ben-
zinac, cijena 1.500 KM. Sanski
Most. Tel. 066 339 965
Alfa romeo 145 crvena boja,
kraj 96. godište, 19 tdi, sa do-
datnom opremom, ekstra stanje,
žena vozač. Tel. 061 204 988
Alfa romeo 147 1.6, 2001.
god., full oprema, 8.900 KM.
Tel. 061 143 036
Audi 80 jaje, 1.8 s god. 88.,
registrovan do 5. mj. 2012. god.,
svijetlo plava, očuvan, redovno
servisiran, garažiran. Cijena
4.500 KM. Tel. 061 547 077
Audi A3 2.0 FSI, ben-
zin+plin, 2004. god., najnovija
verzija plina, extra stanje, mo-
guća zamjena, 16.800 KM. Tel.
061 161 355
Audi A3 2000 god. 1.9 tdi
generalno sreden u inter autu,
posjeduje ful opremu, troja vra-
ta, reg. do kraja godine, cijena
10.500. Tel. 061 743 757
Audi A3, kupljen u ASA autu,
avgust 2002. god., benzin 1,6,
metalik siva! Tel. 061 221 891
Audi A4 B5, 2001. god., ful
oprema, S paket. Tel. 061 166
701
Audi A4, 2.0 benzin, 2001.
god., novi model, nove gume,
registrovan, klima, grijači sje-
dišta, zeder, itd., ekstra stanje,
13.900 KM. Tel. 061 161 355
Audi A4, TDI, 1997. god.,
urađen veliki servis, cijena po
dogovoru. Tel. 061 211 424
BMW E36 318I cupe godina
1993., reg. do maja 2012., u iz-
vrsnom stanju, posjeduje dosta
opreme, cijena 6.000 KM. Tel.
066 284 610
Bora 1.9 TDI, 2003. g., au-
tomatik, 12.300 KM, reg do
06/2012. Tel. 061 715 746
Citroen C-4, salonsko vozilo,
2006, full oprema, presao 64,000.
1.6 VTI, 11.000 fiksno. Tel. 061
147 802
Džeta, god. 86., regisracija do
25. 3. 2012., u dobrom stanju,
cijena 2.000 KM. Tel. 061 309
272
Džip Ford explorer 4x4,
2000. god., registrovan čitavu
godinu, nov akumulator, gume
4,0 benz u izvrsnom stanju ci-
jena 8.500 KM. Tel. 061 726
654
Felicija 1.3, 1996, ima ka-
talizator, u dobrom stanju,
prešla 205.000, cijena 2.500 KM.
Tel. 061 217 510
Fiat doblo cargo furgon, 1.4
benzin, 2007. god., reg. avgust
2012., prešao 43.500 km. Tel.
061 130 649
Ford escort 1989. god. Tel.
062 111 849
Ford siera BBG 16, 1987., u
ispravnom stanju i drugog u
dijelovima i carinsku ceradu za
teretno vozilo dim 5.10 x 2.50 x
1.50m. Tel. 061 417 898
Golf 2, 1.6 benzin, plin, god.
84., neregistrovan, u voznom
stanju. Tel. 066 391 456
Golf 3 tdi 97 god. 110 ks. 5
vrata Rikaro sjedišta s grija-
njem. El retrovizori. Klima u
manjem kvaru. Tel. 063 893
098
Golf 4, 1998. godina, TDI,
dvoja vrata, crni metalik, ma-
larm, multilok. Tel. 062 204
208
Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin,
servo, klima.Tel. 061 259 784
Golf 4, 2003. g., 1.9 TDI,
74kW, klima, tek uvezen, sve
plaćeno, sivi, servisna knjiga, el
paket, 10.600 KM. Tel. 062 409
120
Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god.,
klima, tek reg., cijena po dog.,
moguća zamjena za golf 2 uz
doplatu. Tel. 061 294 078
Golf 5, 1.9 tdi, 77kw, 2004.
god., sreb met, 4 vrata, klima,
grijači sjedišta, esp, cd, 15.400
KM. Tel. 061 173 747
Golf II, 1984. god., povoljno,
cijena po dogovoru. Tel. 061 811
135
Jetta 2, benzin, plin, u extra
stanju, tek registrovana. Tel. 062
606 060
Kadet kar. 88., registrovan
do 5. 2012. Tel. 061 571 842
Kedi Ford dizel god .1997
regist cijena 2200 ili zamjena.
Tel. 061 544 021
Kia sephia 1.5, 1998. g.,
registrovana, servo, klima, pro-
zori na struju, 5 vrata, nove
gume, odlično stanje auta, 2.990
KM. Tel. 061 109 321
Lada Niva, 1.7 benzin, 2006.
Tel. 061 890 430
Maple C31, crveni, metalik,
prva registracija 2008., hitno,
ispod realne cijene, klima, 3.500
KM. Tel. 061 100 357.
Merc - benz 2002., 270 cdi
avangard oprema crna boja tek
uvezen. Tel. 061 297 127
Mercedes 124 kupe, sport
lajn 90. godina, reg do aprila u
extra stanju. Tel. 063 718 833
Mercedes c 270, godište
2001. Tel. 061 647 500
Mercedes c200 cdi, karavan,
2001. god. Tel. 062 606 060
Mercedes E 2.2 cdi, 03. god.,
prešao 89.000 km, crni met, ve-
basto, nav, tel, full, nije vožen
zimi, u ekstra stanju kao nov.
Tel. 062 326 555
Mercedes E 280 cdi, 2005. g.,
karavan tiptronik. Tel. 061 399
583
Mini one (1,6 benzin) pot-
puno nov. Dobiven na nagra-
dnoj igri. Tel. 036 754 484, 062
164 792
Nisan mikra 92. god., tek
registrovana. Cijena 2.000 KM.
Tel. 061 275 087
Nissan almera, 2003. god.
Dizel, full oprema. Fiksno 7.900
KM. Tel. 061 130 168
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz
1980. Vozilo je trajno registro-
vano i posjeduje originalnu bo-
ju. Prešao je 75.000 km. Istinski
unikat. Cijena 4.100 KM. Tel.
061 142 418 i 061 900 021
Opel astra 1.4, 2002. god.,
benzin, 90 ks, registrovana do
2012., ful oprema u odličnom
stanju, cijena po dogovoru. Tel.
061 039 993
Opel Rekord 84 g dizel 2.3 motor,
tek registrovan u dobrom stanju
cijena 2.400. Tel. 061 886 574
Opel vectra, 2.2 DTI, 130 ks,
2002. Ful oprema koža, memori
sjedišta, nova boš pumpa, na-
vigacija, alu felge, tempomat,
registrovana do kraja juna. Tel.
061 890 430
Opel vektra god. 96., u
odličnom stanju. Tel. 061 490
026
Pasat 2.0 tdi, 2005. godina.
Tel. 066 111 083
Pasat 2000. godina karavan,
tdi, 85 kw, crna metalik, ful
oprema, 6 brzina, tek uvezen,
tek registovan, jedan vlasnik,
servisna knjiga, ekstra stanje,
cijena 10.800. Tel. 063 894 638
Pasat A6 2006. god., ka-
ravanm bijela boja, u super sta-
nju, cijena 19.250 KM, sve
plaćeno do registracije, vrijedi
pogledati. Tel. 061 204 942
Pasat karavan delfin, 1.9
TDI, 1996. godište, registrovan
do 21. 07. 2012. god. Tel. 061 311
218
Pasat TDI 2001 god srbrena
boja prešao 225.000km cijena
12.500 KM može u zamjenu
manji auto. Tel. 061 133 637
Peugeot 205, benzin, 2 vrata,
1989. g., reg. istekla u voznom
stanju. Tel. 061 135 114
Peugeot 207 hdi, 2008. g.
auto je u extra stanju, dig. klima,
2/3 vrata, cijena je do registracije
11.700 KM. Tel. 061 493 310
Pežo 206 HDI, 1.4, god.
2004., full oprema, boja metalik
srebro, registrovan do 20. 5.
2012. Tel. 033 644 590
Pežo 206 metalik benzin go-
dina 2003. decembar registrovan
do maja 2012 g. Tel. 061 250
515
Pežo 407, 2005. god., 15.200
KM. Tel. 061 795 449
Polo 1.4 TDI, 55 kw, 75 ks,
proizvodnja 2003., okonja, 3 vra-
ta, registrovan do 11/2012.,
prešao 145.000 km, extra stanje.
Cijena po dogovoru. Tel. 065
665 607
Prodajem havarisanog Ci-
troen xsara pikaso 1.6 benzin,
2007. godište, prešao 29.000 km,
cijena 3.300 KM. Tel. 061 726
654
Prodajem ili mijenjam To-
yotu rav 4 amerikanac, benzi-
nac, 2008. godina. Tel. 061 795
449
Renault 5, bijeli, 1.1B, god.
1985., neregristovan, 500 KM.
Tel. 061 710 141
Renault megan 1.6, 2000.
god., ful oprema, reg. do aprila
2012. god. Tel. 062 690 900
Reno 5 motor 1.1 sa 5 brzina
registrovan do 3. mjes, 85. go-
dište. U super stanju. Cjena
1.400 KM. Tel. 063 479 192
Reno 5, 1986. god., u voznom
stanju, registrovan do 27. 10.
2011., cijena 1.100 KM. Tel. 062
921 796.
Reno megane 2007, 1,5 dci 2
vrata, extra stanje registrovan,
servisna knjiga, klima, el. paket
uvoz Francuska, cijena 10 900
KM.Tel. 061 259 784
Reno scenic 1999 god. 1.6 B
reg. do jula 2012, klima, el. po-
dizači, air bag, dobro očuvan
cijena povoljna uz dogovor. Tel.
061 510 990
Scenic 2008., 1.9 dci, ful
oprema, siva perla.,d klima alu
felge dizel 15.300 KM. Tel. 062
615 888
Seat ibiza 99. g. Ful oprema
klima podizači, el. retrovizori,
aerbagovi, itd., 1.4l, 16v, 74kw.
Nove gume zimske, auto u top
stanju. Tel. 061 278 115
Seat toledo 1998. godina,
crveni, alu felge, klima, 1.9 tdi,
limuzina, alarm, zimske gume 4,
el prozori, abs, eds, 2 airbag,
6.200 KM. Tel. 062 615 888
Škoda fabia 2005. god., 1.2
htp, 44kw, sreb met, reg do 6. mj.
2012., klima, airbag, cd, 9.200
KM. Tel. 061 173 747
Škoda fabia, 2003., 1.2, ku-
pljena u ASA-i, prešla 110.000,
plava, servisirana, klima, ABS,
ESP, 7.500 KM. Tel. 062 521
844
Škoda felicija 2000. god. u
odličnom stanju, 3.400 KM. Tel.
061 502 069
Škoda oktavia 1.9 tdi ele-
gance, 2000. god., 162.000 km
prešla, full oprema, tek regis-
trovana, prvi vlasnik, kupljena u
Asa autu, u odličnom stanju.
Tel. 062 783 712
Toyota 4runner, turbo die-
sel, 4x4, u odličnom stanju,
3.000 cm3, 1998., prešao 100.000
km, reg. do juna 2012., nove
zimske gume, airbag, klima,
multilock, 13.500 fiksno. Tel.
061 215 017
VW kedi putnički višenam-
jenski god 2002. 1.9 tdi prva reg
2007 reg do 29. 5. cijena 9.800
KM. Može zamjena za nisan
terano 2.7tdi 4x4 ili kombi vwt4
4x4. Tel. 061 757 984
Potražnja
Kupujem dobar dugi kombi
putnički MB 100, od 90. do 95.
godišta. Tel. 062 270 366
Kupujem golf dizel, može sa
oštećenom farbom. Tel. 033 417
320
Kupujem havarisana i ostala
auta za auto dijelove. Tel. 061
249 467
Kupujem havarisana i ostala
vozila. Tel. 061 274 441, 062 274
441
Kupujem havarisana vozila,
pasat 3 i golfove. Tel. 061 504
190
Kupujem ispravna i hava-
risana vozila mlađa godišta, is-
plata odmah. Tel. 061 507 984
Kupujem japanska i ostala
havarisana i rashodovana vozila.
Tel. 063 459 893
Kupujem japanska i ostala
havarisana vozila. Tel. 061 365
193
Kupujem kombi neregistro-
van, neispravan, niže vrijedno-
sti, za magacina. Tel. 061 504
877
Kupujem sve vrste vozila:
strane table, havarisana, neis-
pravna. Tel. 061 820 000
Kupujem vozila manje vri-
jednosti. Kraće karakteristike o
vozilu s cijenom slati putem
poruke (SBK). Tel. 062 588 266
Kupujem vozila niže vri-
jednosti, havarisana, na stranim
tablama i sl. Tel. 061 758 217
Kupujem vozilo do 9.000
KM. Tel. 061 809 546
Otkupljujem ispravna vozila
na bh. tablama, mlađa godišta,
isključivo ispod tržišnih cijena,
isplata odmah. Tel. 061 315 798
Potražnja. Auto,havarisano.
Tel. 062 506 705
Uzimam havarisana auta.
Tel. 061 084 692
Uzimam havarisana i ostala
auta. Tel. 061 614 887
Kamioni
Kombi danper s termokin-
gom novi model za prevoz mesa
mlijeka, kao nov, god. 2006., tek
registriran. Tel. 063 350 040
Kombi mercedes 209, 84-ta
god, putnički, petak, registro-
van, uredno stanje. Cijena 3.000.
Tel. 061 026 858
Kombi WV dizel putnički
registrovan u julu u odličnom
stanju pogledati u ulici Safeta
Zajke broj 86. Tel. 061 270
518
MB atego 815 2004. god.,
54.000 km, 29.000 KM ili zam-
jena. Tel. 061 784 790
Mercedes 410 teretni dupli
točkovi 1990. god., nije regis-
trovan, cijena 4.000 KM. Tel.
062 103 572
Mercedes vito 108 cdi,god.
2000. teretni, uvezen, cijena
7.600 KM. Tel. 062 536 237
Peugeot partner 1.9 d god.
2003. teretni, cijena 5.600 KM.
Tel. 062 536 237
Prodaje se kamion Hyundai
H1, TDI 2.5, godište 2006., no-
sivost 1.5 tona, prešao 80.000
KM. Tel. 062 205 724
Prodajem Isuzu kombi, put-
nički, dizel, godište 1996. Tel.
062 359 999
Prodajem kamion hladnjaču,
moguća zamjena za kombi maxi
volumen. Tel. 061 130 545
Prodajem kombi hyndai
H-1, 2006. godina, sa pređenih
samo 11.000 km, 2.5 tdi, na
kombiju nema tragova ko-
rištenja, cijena povoljna! Tel.
061 171 998
Prodajem Renault trafik
kombi, 2002 god. putnički 8
sjedišta puno opreme. Cijena po
dogovoru. Tel. 061 106 385
Renault kangoo 1.5 dci, god.
2003., teretni, plaćena carina i
PDV, cijena 5.900 KM. Tel. 062
536 237
Vrlo povoljno! Kamion
Iveco eurocargo ml 75 e 18/b,
2010. g., 95.000 km, vrlo ma-
lo korišten, spavaća kabina
sa dva kreveta, mogućnost
zamjene za manje dostavno
vozilo ili osobno vozilo golf,
passat, touareg i sl. Tel. 061
177 568
Motocikli
BMW R1100S 2004. g., vrlo
povoljno. Tel. 062 600 111
Prodaje se dječiji motor na
gas pogodan za uzrast od 3 do 6
god. Kupljen u Peg Peregu u
Mo. Cijena 150 KM. Rondo Mo-
star. Tel. 036 331 677
Prodajem Kavasaki ninja,
1996. god., 900 kubika. Tel. 065
614 603
Prodajem moped Puch 50
ccm sa papirima, cijena 250 KM,
Cazin. Tel. 061 777 644
Prodajem skuter Tibra, 2005.
god. U odličnom stanju i jako
povoljno! Tel. 062 752 436
Dijelovi i oprema
Prodajem zimske gume sa alu
felgama za BMW 3 - dimenzija
205x55x16. Tel. 061 131 446.
12874-1Ndž
Auto ogledala za retrovizore
za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061
149 190
Dijelovi za auta Zastava 101,
balkonska vrata i prozori, bojler,
umivaonik i šolja za WC. Tel.
061 530 314
Kamionska prikolica Sch-
warcmiler, 3 osovine BWP no-
sivosti 16 tona. Duga 8.40 m.
Teška 5 tona, reg. do 7/2012. Tel.
061 166 474
Prikolica za 14-ku traktor
1.100 KM. Tel. 063 150 753
Prodajem 4 čelične felge
R-14, 5X100, sa dobrim zim-
skim gumama (Sava). Povoljno
odgovaraju za golfa IV, Škodu...
Tel. 061 064 873
Prodajem 4 zimske gume 205
55 R 16 malo korištene. Tel. 061
552 365
Prodajem čeličnu felgu sa
Mishelin gumom 205/55/16
za Peugot 407. Tel. 061 269
186
Prodajem dijelove za Su-
zukija marutija. Tel. 061 524
260
Prodajem gume zimske sem-
perit 175-65/14 i čelične felge za
Pežo 206, 250 KM. Tel. 061 247
399
Prodajem lavlju kandžu za
golf 3 sa 2 ključa, cijena 120 KM.
Tel. 061 486 769
Prodajem letvu volana sa
pumpom za Škodu fabiju, u is-
pravnom stanju, cijena povolj-
na. Tel. 061 775 640
Prodajem osam čeličnih fel-
gi, 16 cola, novi passat. Tel. 061
171 871
Prodajem skoro nove zimske
gume Sava eskimo 3.
185-55-R15. 2 komada povoljno
140 KM. Tel. 061 827 893
Prodajem Thule nosače sa
ključem sa sandukom za skije
sa ključem za karavan vozila,
cijena 500 KM. Tel. 061 109
311
Prodajem u kompletu po-
lovne, dobro očuvane dijelove
za Mercedes tip 123 - 240 TD
karavan. Desna prednja i za-
dnja vrata, alternator, farovi
prednji (komplet) i hidraulični
amortizer zadnji. Tel. 061 144
718
Prodajem za Kia sportage 4
alumunijske felge, alternator i
anlaser i prodajem dijelove ka-
roserije, vrata i poklopac mo-
tora. Prodajem i prednje amor-
tizere sa oprugama. Tel. 061 254
038
Za Reno 5 prodajem prednja
desna vrata. Tel. 033 457 259
Stanovi
Izdavanje
Izdajem trosoban namješten
stan u privatnoj kući sa central-
nim grijanjem. Tel. 061 157 071.
3521-1tt
Izdajem stan Sokolović Ko-
lonija na duži period. Tel. 061
018 429, 061 862 490.
12864-1Ndž
Alipašino, stan 64 m2, nam-
ješten, ul. Nerkeza Smailagića br.
13. Tel. 062 389 445. 12883-1Ndž
Izdajem sobu djevojci u priv.
kući na spratu gdje stanuju dvije
djevojke, 150 KM. Grijanje
uračunato, ul. Posavska Hrasno.
Tel. 061 904 144
Alipašino kod “Toplane”,
dvos. prazan stan 56 m2, balkon,
centralno, 280 KM. Tel. 061 522
190.
Apartman 50 m2, u blizini
novog Avaza, cijena po dogo-
voru. Tel. 061 242 261.
Bjelave, izdajem pos. prostor
80 m2, pogodno za sve namjene.
Tel. 062 747 725.
Blažuj, izdajem prazan je-
dnos. stan (familijarni), sa 1 ili 2
djece kod Petrol benz. pumpe.
Tel. 033 621-290.
Dobrinja IV Trg W. Shaek-
spare-a br. 4, I sprat, 74 kv.
metra, namješten, centralno gri-
janje, kablovska TV. Mjesečno
450 KM plus struja. Tel. +387
61 487 773
Dva namještena i jedan pra-
zan stan izdajem. Tel. 033 458
903, 062 148 909
Dva namještena stana iz-
dajem. Tel. 033 458-903, 062 148
909
Dvije prostorije u priv. kući,
prizemlje, pogodno za kanc.,
ima i skladište 6x6, visina 3 m.
Tel. 033 219-530.
Dvoiposoban stan nam-
ješten, Čobanija, iznajmljujem,
500 KM. Tel. 061 142 704
Dvos. namješten stan sa ga-
ražom, centr. grijanje, pos. ulaz.
Tel. 033 667-008, 062 972 326.
Dvos. namješten stan sa gri-
janjem, pos. ulaz, S. Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948.
Dvos. namješten stan stu-
dentima na Vratniku. Tel.
033/232-477.
Tamek Son Company, ul. Terezi-
ja 20 i Olovska br. 5. Tel. 033 204
815, 033 521 259, mob. 061 200
462. Akcija Michelina 10 % po-
pusta + poklon izenađenje na 4
kupljene gume. 22475-1tt
oglasi
Dnevni avaz utorak 15. novembar/studeni 2011. 33
34 Utorak 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
Dvos. namješten stan, sve
odvojeno, bez auta, centr. gri-
janje-drva. Tel. 647-362.
Dvos. prazan stan Trebi-
njska-B. Potok (blizu džamije)
izdajem. Tel. 061 306 778 i 649
556
Dvos. stan blizu trolejb. sta-
nice na Aneksu. Tel. 061 254
038.
Dvos. stan izdajem kod Mu-
zičke škole, zgrada, 600 KM.
Tel. 061 14 27 04.
Dvos. stan iznad GRAS-a za
2 studentice, zvati iza 17 h. Tel.
033 801-408.
Dvos. stan na Grbavici, etaž.
plin. grijanje. Tel. 062 458 113.
Dvos. stan sa centr. gri-
janjem, opremljen, pos. ulaz.
Tel. 061 483 035, 033/971-689.
Dvosoban namješten stan
izdajem u blizini OHR-a. Tel.
061 311 961
Garsonjera zapos. muškarcu
ili studentu nepušaču. Tel. 061
398 380.
Garsonjeru iznajmljujem na
Dobrinji, top namještena. Tel.
061 826 692
Hrasno, namješten dvosoban
stan u kući sa centralnim gei-
janjem, kablovskom, ul. Olov-
ska 93. Cijena 350 KM + 50 KM
režija i 100 KM grijanje kad je
sezona. Tel. 063 041 417, 061 188
894
Hrasno, Olovska 162. Iz-
dajem lijepo namještenu garso-
njeru sa 2 ležaja. Cijena 200 KM.
Tel. 061 862 730
Ilidža - Lužani izdajem dvo-
soban stan na duži period, cen-
tralno grijanje, cijena po do-
govoru. Tel. 061 165 161
Ilidža Osjek izdaje se kuća.
Tel. 061 304 213
Izdaje se namješten stan stu-
denticama. Tel. 033 203-887.
Izdajem 2-soban stan na A.
Polju, ul. Ante Bobića, XIII
sprat, namješten, 280 KM +
režije. Tel. 061 269 835
Izdajem dva trosobna nam-
ještena stana, S. Kolonija. Tel.
033 514 565, 062 294 556
Izdajem dvoiposoban stan
Bare - Šip, fino opremljen 400
KM. Tel. 061 031 330
Izdajem dvos. namje. stan
djevojkama, plin, grij., priv.
kuća, pos. ulaz, N. Sarajevo. Tel.
061 551 909
Izdajem dvos. namješten
stan, Kvadrant-Č. Vila. Tel. 061
347 539.
Izdajem dvosoban komforan
namješten stan na Mejtašu. Tel.
062 776 472
Izdajem dvosoban namješten
stan na Alipašinom polju u B
fazi. Tel. 061 842 989
Izdajem dvosoban namješten
stan u privatnoj kući u blizini
Grasa. Centralno grijanje, ka-
blovska, parking. Tel. 033 454
889
Izdajem dvosoban namješten
stan za 2 studenta na Bistriku
kod škole. Zvati iza 16 h. Tel.
033 537 572
Izdajem dvosoban stan sa
grijanjem, poseban ulaz, Safeta
Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233
948
Izdajem dvosoban stan u
centru SA, lijepo namješten, ci-
jena 500 KM. Tel. 061 914 768
Izdajem dvosoban stan u
kući, A. Behmana 26, Nedžarići.
Tel. 033 465 183, 065 649 667
Izdajem dvosoban, nam-
ješten stan, blindo v, povoljno,
na Grbavici kod Lorisa. Tel. 062
375 338, 033 443 025
Izdajem garsonjeru blizu sto-
matologije namještena u zgradi.
Tel. 061 031 330
Izdajem garsonjeru na Ali-
fakovcu, Stari Grad. Izvrsna lo-
kacija, cijena 300 KM,
uključene režije plus internet.
Grijanje na struju. Tel. 061 143
942
Izdajem garsonjeru nam-
ještenu brač. paru bez djece,
priv. kuća, sve posebno, K. De-
mirovića 42 kod Suda BiH,
Aneks. Tel. 033 616-136, N.
Grad.
Izdajem Ilidža 50 m2, 70 m2,
Dobrinja 70 m2, Čengić V. 67
m2. Tel. 061 288 939
Izdajem isključivo vjerni-
cima dvos. polunamješten stan
priv. kuće, ulaz poseban, cijena
100 KM. Tel. 061 206 345.
Izdajem jed. namješten stan,
plin, Stari Grad kod Pivare. Tel.
061 171 959
Izdajem jednoiposoban nam-
ješten stan u Sarajevu, ul. Tre-
bevička 19, cijena 300 KM +
režije. Tel. 061 751 705
Izdajem jednokrevetnu sobu,
poseban ulaz studentu. Tel. 033
532 035, 063 639 110
Izdajem jednos. namješten
stan, priv. kuća Vitkovac, B.
Potok. Tel. 033 463-751, 062 328
123.
Izdajem jednos. stan u kući,
pos. ulaz, povoljno. Tel. 062 712
991, 033 226 193
Izdajem jednosoban lijepo
namješten stan u opštini Novi
Grad. Tel. 061 228 353
Izdajem jednosoban nam-
ješten stan kod Bosmala. Tel.
061 511 926
Izdajem jednosoban nam-
ješten stan na spratu, Donji Ver-
lešići. Tel. 061 803 662
Izdajem jednosoban nam-
ješten stan sa posebnim ulazom
na Pofalićima, kod Plavog gra-
napa (kablovska, internet). Tel.
061 279 387
Izdajem jednosoban stan -
povoljno za studente ili mlađi
bračni par, M. ef. Pandže br.37 -
250 KM. Tel. 061 742 153
Izdajem jednosoban stan u
novoj zasebnoj kući, sve odvo-
jeno, Mihrivode. Tel. 033 534
086
Izdajem jednosoban stan u
privatnoj kući, poseban ulaz, sve
novo. Tel. 062 810 943
Izdajem jednosoban, nenam-
ješten stan na Vojničkom Polju.
Centralno grijanje, u dobrom
stanju. Tel. 062 366 449
Izdajem jednosoban, prazan
stan. Tel. 061 203 376
Izdajem kuće u ulica Antuna H.,
dvoetažna + bašta + garaža. Borak,
kuća dvoetažna, 650 km. Dobojska,
stan u privatnoj kući, 132 m2, po-
voljno. Tel. 062 959 129
Izdajem lijepo namješten
trosoban stan na Marijin Dvoru
u zgradi 700 KM. Tel. 061 031
330
Izdajem luksuzno namješten
stan od 110 m2 na Koševskom
Brdu sa dvorištem i garažom.
Cijena po dogovoru. Tel. 062
714 650
Izdajem manji dvosoban stan
na Marijin Dvoru. Tel. 063 209
057 ili 033 201 477
Izdajem manji namješten
dvosoban stan dvjema studen-
ticama, ul. Vrazova, Centar. Tel.
061 866 042, 033 668 523
Izdajem namješeten jedno-
soban stan u privatnoj kući stu-
denticama ili mladom bračnom
paru. Tel. 532 100
Izdajem namješten dvosoban
stan na Dobrinji 3. Tel. 061 382
408
Izdajem namješten jedno-
soban stan u privatnoj kući - kod
pionirske doline. Tel. 033 443
606, 061 835 867
Izdajem namješten jedno-
soban stan u privatnoj kući. Tel.
062 560 784, 033 219 870.
Izdajem namješten jedno-
soban stan u zgradi u Zagre-
bačkoj ul., Kovačići, dvosoban
Čobanija, dvosoban moderan
Grbavica kod Šopinga! Tel. 062
677 488
Izdajem namješten stan na
Grbavici u privatnoj kući. Tel.
063 639 213
Izdajem namješten stan od
49 kvadrata Alipašino Polje 2 B
Sarajevo. Tel. 061 706 939
Izdajem namješten stan u
blizini Univerziteta u istočnom
Mostaru. Tel. 063 316 983
Izdajem namješten stan u
privatnoj kući na Kobiljoj Gla-
vi, ulaz odvojen. Tel. 061 512
715
Izdajem namještenu garso-
njeru studenticama, privatna
kuća na Grbavici. Tel. 063 459
893
Izdajem namještenu garso-
njeru u priv. kući na Mejtašu,
sve posebno. Tel. 061 216 911
Izdajem namještenu sobu
djevojci na Čengić Vili. Tel. 063
034 203
Izdajem namještenu sobu sa
centralnim grijanjem zaposle-
nom, ozbiljnom muškarcu. No-
vo Sarajevo. Tel. 033 659 895
Izdajem nedovršen sprat
kuće na Bistriku majstorima
građevincima da završe. Tel. 062
434 290
Izdajem potpuno namješteno
prizemlje kuće na Bistriku blizu
trole, isključivo studenticama.
Povoljno. Tel. 061 510 827
Izdajem renoviran dvos. stan
za 2 studentice, blizu Otoke.
Tel. 061 338 085.
Izdajem sobu na Bjelavama
studentu. Tel. 062 393 524
Izdajem sobu studentici -
centar. Tel. 061 206 911, 070 239
810
Izdajem sobu studentima na
Koševskom Brdu (Sarajevo).
Tel. 066 850 854
Izdajem sobu u trosobnom
stanu studentici ili zaposl. ženi,
upotr. kuhinje, kupatila, kod
RTV doma. Tel. 033 542 235
Izdajem sprat kuće Ilidža,
strancima, zaposlenim osobama,
komplet namješten. Tel. 033 637
494, 061 257 567
Izdajem sprat kuće, Reljevo,
cijena 150 KM, mogućnost ko-
rištenja voćnjaka i bašte. Tel.
062 708 240
Izdajem stan Bare - Šip 71
m2, novogradnja, fino opre-
mljen u zgradi, etažno. Tel. 061
522 190
Izdajem stan centar, dvo-
soban, lijepo namješten, stamb.
zgrada, 450 KM. Tel. 066 751
360.
Izdajem stan Hrasno 37 m2,
lijepo namješten, u zgradi, 300
KM. Tel. 061 522 190
Izdajem stan od 100m2, ul.
Kranjčevićeva, 800 km. Isaka
Samokovlije, 63 m2,1 sp, po-
voljno. Husrefa Redžića,71 m2,
4 sp, povoljno. Motel, 600 m2,
novi grad, povoljno.Tel. 062 959
129
Izdajem stanove ul. Semira
Frašte 60 m2 namješten, klima,
450 KM, Kranjčevićeva 100 m2,
plin, namješten 800 KM, Titova
70 m2, Pehlivanuša više luksuz-
nih stanova. Tel. 062 959 129
Izdajem stranim državlja-
nima namješten dvosoban stan u
Nedžarićima. Tel. 061 221 706
Izdajem trosoban namješten
stan, Koševo okretaljka. Naho-
revska ulica. Tel. 061 556 095
Izdajem trosoban stan na
Mojmilu. Tel. 061 170 979
Izdajem, centar, ul. Patriot-
ske lige, 71 m2, namješten 500
KM i zemlju prodajem Poljine
sa građevinskom povoljno. Tel.
061 288 939
Izdajem, Saraj Polje, trosoban
potpuno namješten stan u zgradi,
III sprat, lift, c. grijanje na duži
period. Tel. 062 943 493
Izdavanje Ilidža Lužani dvo-
soban namješten i više kuća.
Tel. 061 493 323
Iznajmljem stan 70m2, Ti-
tova, 2 sp., Logavina, 4 sp.,
60m2, Vrazova,60m2, 1sp, Se-
mira Frašte, 60m2, 8 sp., Jatov
neboder, luksuzno opremljen,
4sp. Tel. 062 959 129
Iznajmljujem 4-soban stan
A. Polje, B faza, 8 sp., opremljen,
500 KM. Tel. 033 768-016.
Iznajmljujem stan na Višnji-
ku. Tel. 061 224 174
Iznajmljujem trosoban nam-
ješten stan, Hrasno, etažno gri-
janje, stalno topla voda, kablov-
ska, internet, parking. Tel. 616
160 ili 062 203 036
Jednokrev. soba studentu
(mušk.), blizu Med. i Građ. fa-
kulteta, nas. Nova Brka. Tel. 033
443-282 i 062 147 525.
Jednos. namješten stan stu-
dentu, Koš. Brdo. Tel. 061 145
686.
Jednos. stan namješten žen-
skim osobama ili mladi bračni
par, S. Behmena. Tel. 033 464
772, 061 566 878
Jednos. stan namješten žen-
skim osobama ili mladi bračni
par, S. Behmena. Tel. 033 464
772, 061 566 878
Jednos. stan polunamješten,
ima i garažu, u vlastitoj kući,
zaposlenom paru bez djece. Tel.
033 219-530.
Kod Med. fakulteta jednos.
stan 350 KM. Tel. 063 284 727.
Krevet u dvokrev. sobi, stu-
dentu, upotreba kuhinje, Bje-
lave. Tel. 061 802 958.
Kuća 100 m2 sa baštom, PVC
stolarija, namješteno, Binježevo.
Tel. 033 511-963.
Kuću izdajem 100 m2,
PVC-stolar., namješteno, bašta u
Binježevu. Tel. 033 511 963
Kuću izdajem na dva sprata,
fino opremljena sa garažom i
pos. prostorom, 170 m2, centar.
Tel. 061 145 853.
Manja kuća polunamještena
u Rakovici, struja, voda za sta-
novanje ili vikend. Tel. 062 809
738.
Muškarcu namještenu gar-
sonjeru, centr. grijanje, pos.
ulaz. Tel. 485-934.
Na Koš. brdu stan dvos.
nenamješten. Tel. 061 161 060.
Namješten dvos. stan izda-
jem, Bistrik - Medresa. Tel. 061
108 770
Namješten dvos. stan izda-
jem, Bistrik - Medresa. Tel. 061
108 770
Namješten dvos. stan na Oto-
ci, Žrtava fašizma. Tel. 062 234
344.
Namješten dvos. stan sve
odvojeno, grijanje drva, osoba-
ma bez auta. Tel. 647 362
Namješten dvos. stan sve
odvojeno, grijanje drva, osoba-
ma bez auta. Tel. 647 362
Namješten jednos. stan stu-
dentima, Pofalići, pos. ulaz, 200
KM. Tel. 062 116 522.
Namješten jednos. stan u
priv. kući na Baščaršiji. Tel. 061
578 881.
Namješten jednos. stan za
dvije studentice, stamb. zgrada.
Tel. 062 689 174.
Namješten stan tudentima
na Pofalićima, kod hotela “Pa-
las”. Tel. 061 263 824.
Namještena garsonjera za-
pos. samcu c. grijanje, pos. ulaz.
Tel. 033 485-934.
Namještena soba, centr.
grijanje, kuhinja, kupatilo, iz-
dajem. Tel. 521-618, 061 529
838.
Namještenu sobu u Pofa-
lićima, cijena 100 KM. Tel. 033
660-176.
Povoljno izdajem dvosoban
nenamješten stan na Ilidži. Tel.
061 852 099
Povoljno izdajem sobu stu-
dentici, strogi centar grada, gri-
janje, upotreba kuhinje. Tel. 033
201 477
Prodajem dvosoban stan 54
m2 u strogom centru, potpuno
adaptiran. Tel. 062 814 279
Prodajem stan 69 m2, ul.
Grada Kalgarija, Dobrinja 3.
Tel. 033 460 064
Renoviran dvos. stan za 2
studentice, Alipašin Most. Tel.
033 801-408.
S. Kolonija izdajem dva
namještena stana. Tel. 062 294
556, 033 514.
S. Kolonija, izdajem dva re-
novirana i opremljena stana.
Tel. 062 294 556, 033 514-565.
Smještaj u Sarajevu apat-
mani i sobe, potrebno rezer-
visati. Tel. 062 324 716.
Soba namještena, centr. gri-
janje, kuhinja, kupatilo, žen-
skim osobama. Tel. 521-618, 061
529 838.
Soba studentima, upotreba
kuhinje, centralno, internet, ka-
blovska. Tel. 062 815 725.
Sobu izdajem blizu med. i
građevinskog fakulteta. Tel. 033
205 396
Sobu izdajem pos. ulaz, Stup,
blizu tramvajske i autob. sta-
nice. Tel. 066 130 718.
Sobu studentici strogi centar
kod Vlade Federacije, odlični
uslovi. Tel. 033 222-615.
Stan dvoipos. kod Med. fa-
kulteta izdajem. Tel. 062 505 050.
Stan dvos. u Zabrđu, ul. A.
Imamovića. Tel. 065 684 987.
Stan dvosoban, vrlo lijepo i
moderno namješten u zgradi u
Centru izdajem. Tel. 062 621 622.
Stan izdajem 70 m2, nam-
ješten, garsonjera 30 m2 nam-
ješteno, TV-kbl., internet, Koš.
Brdo. Tel. 062 226 665
Stan izdajem kod Vojne bol-
nice, Koševo, namješten, stu-
denticama. Tel. 033 637-494,
061 257 567.
Stan trosoban u Pruščakovoj
i tros. M. Trg-Ciglane. Tel. 061
019 236.
U centru izdajem namješten
stan. Tel. 061 156 170.
U centru, dvos. stan nam-
ješten, bez djece. Tel. 061 156
170.
Vrbanja, dvos. stan nenam-
ješten u novogradnji, centr. gri-
janje,l lift, tel., plakari, interfon.
Tel. 062 757 808.
Za dva studenta u ul. Ham-
dije Pozderca kod Bosmala gar-
sonjeru izdajem. Tel. 066 659
872
Zaposlenoj samici namješten
jednos. stan na duži period. Tel.
061 353 584.
Prodaja
Prodajem jednosoban stan u
Hrasnom, ul. Porodice Ribar.
Prizemlje, 54 m2, HITNO!. Ci-
jena 100.000 KM. Tel. 062 157
088. 3504-1tt
A. Polje, A faza, ul. Trg
solidarnosti, 10 sp., sunča, dobar
raspored, 70 m2, 1.550 KM/m2.
Tel. 033 768 016
Aerodrom. naselje 1 sp., 35
m2+garaža 12 m2, 65.000 KM.
Tel. 033 768-016.
Aerodromsko naselje, Akifa
Šeremeta. Prodajem dvoetažni
stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM,
papiri uredni. Vlasništvo 1/1.
Hitno. Tel. 061 347 861
Al. Polje B faza, ul. N. Smai-
lagića 10 sp., 56 m2, 85.000 KM.
Tel. 033 768-016.
Al. Polje, N. Smailagića troi-
pos. stan 77 m2, povoljno, vl.
1/1, hitno. Tel. 061 139 592.
Al. Polje, ul. Bajrama Ze-
nunija, 13 sp., sunčan, 56 m2,
1.400 KM/m2. Tel. 033
768-016.
Baščaršija, stan od 50 m
kvadratnih u privatnoj kući, 50
m kvadratnih dvorišta i 10 m
kvadratnih podruma - proda-
jem. 061 260 598
Breka - prodajem troipo-
soban stan 94 m2. Tel. 061 839
592
Centar 101 m2, potrebno
renoviranje, idealan za poslovnu
namjenu, odlična lokacija. Tel.
061 325 840.
Centar 66 m2, 2. kat, Po-
trebna ulaganja, cijena 2.400
KM/m2, A. Polje 78 m2, 54m2,
1. kat, centralno, adaptiran,
1.500 KM/m2. Tel. 062 156 882
Centar, 106 m2, ul. Ali-
pašina, 3 sp., renoviran, 300.000
KM. Tel. 033 768 016
Centar, Avde Jabučice, pro-
dajem stan 67 m2 ili mijenjam za
manji, potrebna adaptacija. Tel.
061 838 707
Centar, I sp., 131 m2, ul.
Čekaluša, potrebno renoviranje,
odlična lokacija. Tel. 061 325
840.
Centar, Mejtaš, 49 m2, dvo-
soban, cijena 105.000 KM. Tel.
061 325 840.
Č. Vila,dvos. stan 54 m2, I sp.,
ima balkon. Tel. 061 558 932.
Čengić Vila ul. Gradačačka
(kod Merkura) dvosoban stan na
3 spratu, cen. grijanje, dobro
čuvano stanje 1.690KM/m2.
Tel. 061 510 964
Četverosoban stan 103 m2, 2
balkona, Dobrinja II, Sarajevo,
cijena 160.000 KM. Tel. 061 199
021
D. Malta, E. Šehovića, dvoi-
pos. stan 70 m2, sprat 7, vl. 1/1,
hitno. Tel. 061 139 592.
Dobrinja 2, garsonjera 28m2,
VII sprat, izlaz na terasu zgrade,
centralno i podno grijanje, plin,
lift, alu prozori, blind vrata,ter-
mo izolacija. 56.000 KM. Tel.
066 235 385
Dobrinja C-5, prodajem stan
100 m2, I sprat, etažno grijanje.
Tel. 033 472 142
Dobrinja I, Trg Zlatnih lj-
iljana dvosoban stan 55 m2,
adaptiran sa kuhinjom rađenom
po narudžbi. Tel. 061 538 128
Dobrinja, dvoiposoban stan
od 65 m kvadratnih sa dva bal-
kona, visoko prizemlje. Prodaja.
065 877 065
Dvos. stan 56 m2, vis. pri-
zemlje, Grbavica, pos. ulaz za
invalide. Tel. 062 840 163
Dvos. stan 67 m2, prizemlje,
ul. A. Jabučice, 85.000 KM. Tel.
033 534-992.
Zamjena Utjeha između Bara i
Ulcinja, ravnica 430 m2 od plaže,
uredni papiri. Kuća 180 m2 nova,
vrijednost oko 220.000 eura - za
slično u Sarajevu. Tel. 061 324
927. 37787-1Ndž
35 Dnevni avaz utorak 15. novembar/studeni 2011.
Dvos. stan na Grbavici, I sp,
etažno plin. grijanje, protupro-
valna vrata. Tel. 062 958 113.
Garsonjera 39 m2, adapti-
rana na Č. Vili, povoljno. Tel.
066 854 161.
Grbavica 47 m2, vis. pr.
Cijena 1.750 KM/m2, Alipašina
ulica 66 m2 - 2.300 KM/m2,
Grbavica 53 m2, Alipašino Polje
78 m2, 1. sprat, adaptiran
115.000 KM. Tel. 061 724 504
Grbavica 47 m2, vis. pr.
Potrebna ulaganja, cijena 1.750
KM/m2, Č. Vila 54 m2, 2. kat,
centralno, 2.000 KM/m2. Tel.
062 156 882
Grbavica, dvoiposoban stan
od 64 m kvadratna sa balkonom.
Prodaja. 065 877 065
Hitno prodajem dvoiposo-
ban stan na Dobrinji 4, 63m2, 4.
sprat, dva balkona i podrum.
Cijena 1.150 KM/m2. Tel. 066
637 639
Hrasnica - 81 m2, odlično
stanje, grijanje, 2 balkona, IV
sprat, 90.000 KM. Tel. 061 510
964
Hrasnica - jednosoban sa
balkonom na II spratu, dobro
stanje, 42.000 KM. Tel. 061 510
964
Hrasno, 56 m2, dvosoban, 2
balkona, cijena 105.000 KM.
Tel. 061 325 840.
Hrasno, A Šaćirbegović,
dvos. stan 50 m2, sprat 9, hitno,
vl. 1/1. Tel. 061 139 592.
Hrasno, Trg heroja, jedno-
soban stan sa balkonom, cen.
grijanje, izvorno stanje
1.700KM/m. Tel. 061 510 964
Hrasno, VIII sp., 77 m2,
trosoban, 2 balkona, odlična lo-
kacija, cijena 150.000 KM. Tel.
061 325 840.
Ilidža - Otes, prodajem stan
45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061
748 943
Ilidža, ul. Garska, 3 sp. je-
dnoipos. stan prodajem 42 m2,
cijena 50.000 KM. Tel. 033 768
016
Ilidža-Otes (kod Petrol pum-
pe) stan 57 m2, dvosoban, extra i
useljiv, 79.000 KM. Tel. 061 358
308.
Jednos. stan 32 m2, ul. J.
Vrancaša, Centar. Tel. 066 783
856.
Jednosoban stan na Otoci 39
m2+balkon 4 m2, saniran, škola
50 m, obdanište 100 m. Tel.
523-247.
Koševsko brdo prodajem je-
dnoiposoban stan 40m2, reno-
viran, treći sprat. Tel 061 803
715
Kvadrant N. Sarajevo stan
dvosoban prodaja ili dugoročni
najam. Tel. 062 184 126
Na M. Dvoru prodajem lux.
stan 80 m2, komplet opremljen.
Tel. 061 177 711.
Na Trgu heroja prodajem
stan 59 m2, 3 sp., adapt. Tel. 061
177 711.
Najpovoljnije tržišne cijene
u novogradnji za useljive sta-
nove na Stupu od 54 do 70 m2
ugrunčeni. Tel. 061 548 023
Najpovoljnije tržišne cijene
u novogradnji za useljive tro-
sobne stanove na Stupu od 54 do
70 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548
023
Nov stan 65 m2, priz. sa
baštom, veoma povoljno, stan 68
m2, priz. Čekaluša. Tel. 061 019
236.
Novogradnja Nedžarici Ti-
bra Pacific dvosoban stan 53 m2
na 6. spratu u objektu A. Cijena
1.700 KM/m2. Tel. 061 072 815
Novogradnja Nedžarići “Ti-
bra Pacific” garsonjera 38 m2 na
4. spratu, čist pogled sunčana
strana. Cijena 1.600 KM/m2.
Tel. 061 072 815
Novogradnja Stup “Tibra 2”
stanovi sa klimom koji su u
ponudi samo kod nas, od 27 do
94 m2. Ekstra povoljna cijena.
Tel. 061 504 425
Otoka, Žrtava fašizma, dvos.
49 m2, sprat 11, dva balkona, vl.
1/1, hitno. Tel. 061 139 592.
Prodaja Grbavica troiposo-
ban stan 85 m renoviran sa ga-
ražom. Tel. 061 964 797
Prodaja Socijalno dvosoban
55 m2, 7. sprat, cijena 1.700
KM/m2. Tel. 061 493 323
Prodajem 2,5-soban stan na
Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvo-
stran, odličan. Tel. 066 280 580
Prodajem dvoetažni stan 90
m2, plus 2 balkona, kod češke i
španske ambasade u blizini Vi-
jećnice, 200.000 KM. Tel. 061
222 030
Prodajem dvoiposoban stan
na Alipašinom. Papiri uredni.
Tel. 066 087 988
Prodajem dvos. stan 61 m2,
II sp, centar, kod Druge gim-
nazije, cijena po dogovoru. Tel.
062 355 866
Prodajem dvosoban stan (46
m2) na 1. spratu, renoviran,
namješten na Mejtašu iznad
bivše njemačke ambasade, ci-
jena 115.000 KM. Tel. 061 185
055
Prodajem dvosoban stan 54
m2 u starom Ilijašu, cijena
45.000 KM. Tel. 061 572 069
Prodajem dvosoban stan 58
m2, Al. Polje, A faza, kod RTV
doma. Tel. 065 484 734
Prodajem dvosoban stan u
Hrasnom kod Željinog stadiona,
visoki parter. Cijena po dogo-
voru. Tel. 062 348 708
Prodajem dvosoban stan u
novogradnji na Stupu ugrunčen
cijena 1 m2 - 1.350 sa PDV-om.
Tel. 061 548 023
Prodajem dvosoban, reno-
viran stan u Zenici, odmut. Tel.
062 343 304
Prodajem E. Šehovića 70 m2,
A. Šaćirbegović 58 m2, Bolnička
48 m2. Tel. 061 558 932
Prodajem ekstra renoviran
stan u C fazi na A. Polju i kuću
na Blagovcu. Tel. 062 555 242,
061 817 960
Prodajem extra renoviran
stan na Višnjiku 38 m2, cijena
po dogovoru i viđenju stana.
Tel. 061 155 617
Prodajem garsonjeru 27 m2,
Alipašino, Geteova, kod “Bin-
ga”, 3 sp, renovirana, gusani
radijatori, p. vrata. Tel. 061 507
960.
Prodajem garsonjeru u M.
Snajdera 21 m2, 30.000 eura i
troiposoban stan u Petrakinoj
115 m2, II kat, cijena 260.000
KM. Tel. 061 320 439
Prodajem garsonjeru u Sa-
rajevu. Bjelave ul. Bjelave, 22
m2, osvijetljen, vlasništvo 1/1.
Blagi suteren, 44.000 KM. Tel.
062 619 361
Prodajem jako lijep mali stan
u Hrasnom, novogradnja 43 m2,
kod Robota, ulica Azize Šaćir-
begović, 2. sprat, sunčan, bez
balkona, veliki portali bez lifta
registrovan i kao poslovni pro-
stor, useljiv odmah, cijena 1.980
KM/m2. Tel. 061 701 387
Prodajem jednoiposoban 46
m2 i dvosoban stan 52 m2 u
Aleji Lipa Hrasno. Cijena 1.000
eura po m2. Tel. 061 320 439
Prodajem jednos. stan, nam-
ješten, iznad Pivare, Stari Grad,
plin, povoljno. Tel. 061 171 959
Prodajem jednosoban (re-
noviran) stan na Čengić Vili,
Vranicini neboderi, 76.000 KM.
Tel. 062 895 008
Prodajem jednosoban stan
43 m2 i 39 m2, cijena 1.600 po
m2, Alipašino B i C. Tel. 066 801
737
Prodajem namješten stan na
Grbavici 37 m2, centralno gri-
janje sa balkonom, ulica Gr-
bavička 22, 3. sprat, cijena
74.000 KM. Tel. 061 488 726
Prodajem namješten stan,
strogi centar Sarajeva, Jadranska
ulica, 50 metara od BBI centra.
Stan je velicine 40 m2. Tel. 062
449 978
Prodajem potpuno opremlje-
nu garsonjeru. Centralno gri-
janje, papiri uredni. Tel. 062 433
551
Prodajem renoviran stan na
Koševskom Brdu 83 m2. Cijena
po dogovoru. Tel. 061 256 837
Prodajem stan 43 m2 + 40
m2 nadogradnje + 25 m2 ga-
raže, Novo Sarajevo, povoljno.
Tel. 061 269 291
Prodajem stan 53 m2 Dolac
Malta, 12. kat. Tel. 036 807
585
Prodajem stan 56 m na Do-
lac Malti 4. sprat. Tel. 061 212
773
Prodajem stan 69 m2, ul.
Grada Kalgarija, Dobrinja 3.
Tel. 033 460-064.
Prodajem stan 90 m2, Avde
Smajl 1c. Tel. 061 431 760
Prodajem stan 92 m2, M.
Bosmal, novogradnja, ekstra
lux. Tel. 062 840 163.
Prodajem stan 94 m2, 3 sp.,
ul. A. Šantića, stan 78 m2, 2 sp.,
ul. R. Štetića, stan 94 m2/pr.,
Breka. Tel. 061 019 236.
Prodajem stan Č. Vila 73m
1.700 KM, Breka 71m 2.400
KM, J. Vancaša 84m i garaža
215.000 KM, kuća u Lužanima
280m 300.000 KM, kuća na Vra-
cama 110.000 KM. Tel. 061 177
556
Prodajem stan dvosoban 58
m2 + balkon, ul. Ive Andrića,
cijena po dogovoru. Tel. 061 130
649
Prodajem stan Envera Šeho-
vića 86 m. Tel. 061 899 923
Prodajem stan na Aneksu, 37
m2, ul. Vrbovska, 4 sp., reno-
viran, 58.000 KM. Tel. 062 383
064
Prodajem stan na Dobrinji 1,
adaptiran i extra namješten, 3.
sprat, 55 kvadrata, 95.000KM.
Tel. 061 192 291
Prodajem stan na Grbavici
37m2/3 spr., 56m2/7. spr. Tel.
061 856 041
Prodajem stan na Marijin
Dvoru 28 kvadrata suteren može
i zamjena za veći uz doplatu.
Tel. 061 207 430
Prodajem stan S. Kolonija tri
etaže 120.000 KM, Lužani 57 m
1.600 KM, Dobrinja 55 m 1.500
KM, Otoka 55 1.800 KM, Hras-
no 36 m 18.500 KM, Alipašino
65 m 82.000 KM. Tel. 061 177
556
Prodajem stan u Buća Po-
toku, 70 m + veliki balkon,
plinsko grijanje, kupatilo + od-
vojen wc, u extra stanju, odmah
useljiv, 105.000 km, bez pos-
rednika, hitno. Tel. 061 835
111
Prodajem stan u centru Sa-
rajeva, 109m2, tek renoviran,
1/1, 1 sprat, plinsko grijanje,
pogodan i za poslovni prostor,
ordinaciju i sl. Tel. 061 160 190,
061 133 513
Prodajem stan u Hrasnom,
dvosoban, adaptiran, extra lo-
kacija, povoljno. Tel. 061 724
597
Prodajem stan u kući, 67 m2,
prvi sprat, Stari Grad, Safvet-be-
ga Bašagića, trosoban, poseban
ulaz, dvorište 32 m2, šupa, bal-
kon, vl. 1/1. Tel. 061 327 909
Prodajem stan u potkrovlju
66 m na Dobrinji V. Tel. 061 700
612
Prodajem stan u Sarajevu 72
m2, Kemal Begova 19 visoko
prizemlje blizu BBI Centra, re-
noviran, plinsko grijanje. Po-
godan za poslovni prostor. Tel.
061 100 459
Prodajem stan u Sarajevu,
Pofalići, ul. Pofalićka, 100 m od
glavnog ulaza F. duhana Sa-
rajevo. Prizemlje 40m2 + po-
drum 10m2. Nedavno adapti-
ran, useljiv, 62.000 KM. Tel. 062
619 361
Prodajem stan u Vogošći 51
m2, 1m2 je 1.200,00 KM. Tel.
061 795 449
Prodajem stan u Vogošći, 77
m2, adaptiran, 80.000 KM. Tel.
062 907 831
Prodajem stan Zmaja od Bo-
sne 86m2/2. kat, Branilaca grada
73m2. Tel. 061 856 041
Prodajem stan, 100 m2, cen-
tar grada u blizini Medicinskog
fakulteta. Ima i parking mjesto.
Tel. 061 558 932
Prodajem stan, centar, 45
m2, 2.500 KM/m2, 65 m2, 2.000
KM/m2, Marijin Dvor 85 m2,
2.500 KM/m2. Tel. 061 925 649
Prodajem stanove u novo-
gradnji 27 - 91 m2, cijena po
dogovoru. Tel. 061 415 787
Prodajem troiposoban stan,
77 m2 na Trgu ZAVNOBiH-a i
dvoiposoban stan 68 m2 na Trgu
Barcelone, cijena na upit. Tel.
066 801 737
Prodajem trosoban stan 78
m2, centar Vogošće, 1.550
KM/m2. Tel. 062 993 253
Prodajem trosoban stan
Ilidža Pejton i stadion Koševo.
Tel. 061 202 497
Prodajem u Vogošći 3-soban
stan centr. grij., kalorimetar, in-
terfon, blindo, od cigle građen
87. g., 2 balkona, dvostrano or-
jentisan. Tel. 061 218 804
Prodajem veći jednosoban
stan na Grbavici preko puta am-
bulante 57,88m2, I sprat, cen-
tralno grijanje, dva balkona
116.000 KM. Tel. 061 206 985
Renoviran stan 78 m2, 4-so-
ban, ul. Trg međunarodnog pri-
jateljstva, Al. Polje, A faza. Tel.
033 768 016
S. Grad, Logavina, 29 m2,
jednosoban, 1. sp useljiv, 61.500
KM, Ilidža, Pejton, dvosoban,
51 m2, pr, novogradnja, 80.000
KM, Stup, novogradnja, 45 m2,
7. spr. 1.600 KM/m2 bez do-
datnih troškova. Tel. 061 702
881
Sanski Most, prodajem stan
na odličnoj lokaciji, adaptiran,
može zamjena za stan, zemlju ili
kuću u Sarajevu. Tel. 061 724
611
Stan 110 m2 u Vogošći, pro-
dajem ili mijenjam za Sarajevo.
Tel. 061 019 236.
Stan 48 m2, 86.000 KM, lift,
V sp., Dž. Bijedića. Tel. 033 624
655.
Stan 50 m2, 95.000 KM, V
sp., lift, ul. Dž. Bijedića. Tel. 033
624-655.
Stan 52 m2, kod OHR-a,
novogradnja. Tel. 061 019 236.
Stan 55 m2, 1 sp.+garaža,
Koš. Brdo, stan 83 m2, 4 sp.+ga-
raža, Koš. Brdo, stan 31 m2, 1
sp., Višnjik. Tel. 061 019 236.
Stan 56 m2, dobar, jeftino na
Al. Polju, cijena po dogovoru.
Tel. 033 546-175, 062 436 410.
Stan 57 m2, 3 sp., M. Dvor,
stan 59 m2, 1 sp. Mejtaš. Tel. 061
019 236.
Stan 70 m2, ul. N. Smai-
lagića, Al. Polje. Tel.
033/460-064.
Stan 84 m2, ul. V. Perića, M.
Dvor, centar. Tel. 066 783 856.
Stan 92 m2, 3 sp., Dž. Bi-
jedića, stan 53 m2, 2 sp., Dž.
Bijedića. Tel. 061 019 236.
Stan A. Polje, B faza, dvo-
soban 56 m2, 13 sp., 78.000 KM.
Tel. 033 768-016.
Stan lijep, odlična lokacija u
N. Sarajevu, dvosoban, kvalitetna,
novija prijeratna gradnja ili du-
goročna renta. Tel. 062 184 126.
Stan u Hrasnom 60 m2,
dvosoban, adapt., extra lokacija,
povoljno. Tel. 061 724 597.
Stan u Hrasnom, dvosoban,
adaptiran, extra lokacija, povo-
ljno, 60 m2. Tel. 061 724 597.
Stanovi: Mejtaš 45 m2, Ve-
lešići 66 m2 2.000 KM/m2, M.
Dvor 85 m2, 2.500 KM/m2 i 56
m2, 3.000 KM/m2. Tel. 061 925
649
Strogi centar 109 kv, po-
lupotkrovlje, 3. sprat, povoljno.
Tel. 061 935 477
Švrakino garsonjera 25 m 3
sprat kod MUP-a ul Prvomajska
cen. gr. novi prozori 42.000 KM.
Tel. 061 269 835
Tros. stan 78 m2, u centru
Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062
99 32 53.
Vogošća centar novogradnja
stan 43 m2, veliki balkon, lift,
parking 1.486 KM sa plaćenim
PDV-om. Tel. 061 247 174
Potražnja
Agencija Palma traži stan za
najam bliže centru za poznatog
klijenta. Tel. 061 142 704
Agencija Sigenx kupuje ne-
kretnine u Sarajevu i posreduje
pri prodaji nekretnina uz pro-
viziju od 3%, te unajmljuje ne-
kretnine za poznate klijente.
Tel. 061 170 254
Agenciji potreban veći broj
stanova za prodaju i iznajmlj-
ivanje. Tel. 033 768 016
Agenciji potrebni stanovi za
iznajmljivanje i prodaju. Tel.
061 925 649
Agenciji potrebno više sta-
nova u zgradi. Opremljenih ili
praznih za iznajmljivanje i pro-
daju. Za poznate klijente. Tel.
061 031 330
Djevojka vlasnica stana traži
cimerku, adresa: Trg Heroja,
Sarajevo. Tel. 061 311 902
Dvočl porod. potreb. jednos.
namješten stan u kući Pofalići
do Stupa. Tel. 065 836 113
Dvočl. porod. na duži per.
uredno bi plaćala režije, jedno.
dvo ili trosob stana, od Čaršije
do Stupa. Tel. 065 836 113
Kupujem dvosoban stan na
Grbavici. Tel. 061 510 964
Kupujem stan do 50 m2 u
Novom Sarajevu. Tel. 061 558 932
Potreban apartman ili manji
stan za atelje, sanitarije jedno-
stavne, blizu centra, 11-17 h.
Tel. 062 198 790
Potreban dvosoban nam-
ješten stan Grbavica - Č. Vila do
500 KM (agencija). Tel. 061 522
190
Potreban manji fino nam-
ješten stan u zgradi za najam za
zaposlenu ženu na 18 mjeseci
(agencija). Tel. 061 522 190
Potreban manji stan u zgra-
di, fino opremljen, za stranca na
jednu godinu (agencija). Tel.
062 677 488
Potrebni stanovi za izda-
vanje i prodaju poznatim kli-
jentima. Tel. 061 269 835
Potrebno više stanova u zgra-
di za prodaju i izdavanje. Tel.
061 214 306, 033 203 127
Student traži povoljan stan u
Travniku na izdavanje (najam).
Tel. 061 690 240
Tražim cimera. Stan se na-
lazi na Bistriku. Tel. 061 033
203
Tražim stan u blizini Kli-
ničkog centra. Tel. 061 338 542
Tražim u najam prazan ma-
nji stan u zgradi na duži period,
hitno. Zvati od 8 do 18 sati. Tel.
061 207 609
Živim s mužem, nemamo
djece, pomagali bi starijoj ženi
ili čovjeku koji nemaju nikog u
plaćanju režija i kućnih poslova,
protiv usluga prepis nekretnine.
Tel. 063 148 281
Zamjena
Mijenjam jednosoban stan
39 m2 u Vogošći, S. Kulenovića
za isti na Ilidži. Tel. 061 762
227
Mijenjam kuću u Starom
Gradu za jednoiposoban stan -
Sarajevo. Tel. 063 514 023
Mijenjam noviju, modernu
kuću (vilu) u centru Banja Luke
za kuću u Sarajevu. Tel. 033
534-086.
Mijenjam stambeno poslov-
ni objekat za stan do 40 m2 uz
doplatu - Ilijaš. Tel. 061 552
547
Mijenjam stan 39 m2, na
Dobrinji 2, za slican u Starom
gradu ili Centru. Tel. 061 106
849
Stan u Sarajevu, K. Brdo 38
m2, mijenjam ili prodajem, zam-
jena od Ilidže do Hadžića uz
dogovor. Tel. 062 110 722
Trosoban stan za dva manja,
pisaća mašina, značke sve po-
voljno. Tel. 622 788
U Bratuncu mijenjam 8 dun.
zemlje za odgovarajuće u KS.
Tel. 033 699 153
Useljivu kuću iznad Hrida
vrlo povoljno sa 2 stana. Tel. 062
150 856
Garaže
Izdajem garažu na Breci kod
OMV pumpe. Tel. 061 236 719
Izdajem garažu pored Vra-
nicinih nebodera. Tel. 061 700
272
Izdajem garažu Skenderija -
Podgaj. Tel. 061 379 574
Izdajem garažu u Dobrinji 2,
privatna kuća, u blizini nove
gimnazije, extra stanje. Tel. 061
700 636
Izdajem garažu u Hrasnom
Sarajevo. Tel. 061 922 569
Izdajem garažu u privatnoj
kući na Grbavici I. Tel. 063 639
213
Izdajem garažu u privatnoj
kući, u Dobrinji 2, kod nove
gimnazije..., extra stanje. Tel.
061 700 636
Izdajem garažu u Sarajevu,
Breka! Tel. 061 774 920
Izdajem garažu u Sarajevu,
prodajem škrinju za granap i tri
manja televizora. Tel. 061 922
569
Izdajem garažu u Sarajevu.
Može i za ostavku robe. Tel. 061
922 569
Izdajem garažu u stambenoj
zgradi kvadrant Otoka. Tel. 062
226 898
Novi Grad, Gradačačka, iz-
dajem garažu blizu Bosmala.
Tel. 061 401 534
Prodajem garaže na Cigla-
nama iza Robota. Tel. 066 772
002
Prodajem garažu A. Borića -
kod duhana - Zenica. Tel. 061
829 762
Kuće
B. Potok, ul. a. Buće, kuća
extra lokacija p+2 sp., nedo-
vršena sa 800 m2 zemlje, 254.000
KM. Tel. 033 768 016
Brčko Kolobara, prodajem
kuću 132 m2 i garažu ili mi-
jenjam za stan u Sarajevu. Tel.
061 172 581
Brčko, Meraje, ul. Prvomaj-
ska 17. Prodajem kuću od 131
m2, c. grijanje, namještena, na
placu od 450 m2, grunt. uk-
njižena. Cijena povoljna. Tel.
061 569 570
Devastirana vikendica sa 9.000
metara zemljišta - prodajem. Do-
nje Vlakovo. 065 877 065
Fojnica - Ščitovo, kuća
P+S+P sa garažom i 4.200 m
kvadratnih zemljišta. Jeftino.
061 260 598
Gornja Jošanica - Vogošća,
nedovršena kuća sa tri stana i
700 metara kvadratnih okućni-
ce. 061 260 598
Ilidža - kuća kod stare Opšti-
ne sa 483 m kvadratna stam-
benog prostora i 676 m kva-
dratnih okućnice. 065 877 065
Ilidža - kuća kod stare Opšti-
ne sa 483 m kvadratna stam-
benog prostora i 676 m kva-
dratnih okućnice. 065 877 065.
Ilidža, Plandište, Bosanski
Ljiljan 17, objekat P+1+P 150
m2, okućnice 150 m2, 1/1. Tel.
062 319 563
Kuća Hrasno iznad pekare
AS sa 370 m2 zemlje, p+s+p+2
garaže, 250.000 KM. Tel. 033
768 016
Bosch kotao na
~vrsto gorivo
~eli~ni 24kW
1450,00 KM
Bosch kotao na
~vrsto gorivo
gusani 24kW
1750,00 KM
Motorna pila
2200W/52cc
180,00 KM
Lopate
za snijeg
Ve} od
6,10 KM
Sol industrijska
– putna 50kg
14,50 KM
Gorenje mašina za veš
WA 50060 5KG
399,00 KM
AKCIJA TRAJE
OD 15.11 DO
21.11.2011
Mogu}e {tamparske gre{ke. Slika ne mora odgovarati artiklu. Cijene su u KM. U cijene ura~unat PDV.
Kredit do 3. godine.
Dodatni popust za avansno plaæanje vozila.
Servisiranje vozila Fiat,VW,Škoda
Tehnièki pregled i registracija vozila, obavezno i kasko osiguranje po veoma prihvatljivim uslovima uz maksimalni popust i na rate.
UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI
D.O.O. SARAJEVO
Ul. Muhameda ef. Pand`e 13.
Tel: 033 242 998
033 242 309
Model vozila Motor God. proiz. Cijena
Škoda Octavia karavan 1,9TDI 2008. 17.700. KM
VW GOLF 2 1,6 D 1984 1.700. KM
Xhrysler 2,0 B 1996 2.400. KM
Rover-registrovan 2,4 D 1997 4.900. KM
Fiat Ducato 2,8 TDI 2002. 10.900. KM
Fiat Doblo-Furgon 1,9 D 2003. 6.400. KM
Fiat Doblo -Furgon 1,9 D 2005. 7.900. KM
Prodaja vozila
36 Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
37 Dnevni avaz utorak 15. novembar/studeni 2011.
Kuća Ilidža-Lužansko polje,
p+s+p sa 778 m2 zemlje kod
“Vrtova riverine” 199.000 KM.
Tel. 033 768 016
Kuća Ilidža-Osjek ul. Osik
p+s+garaža sa 532 m2, zemlje,
155.000 KM. Tel. 033 768 016
Kuća na Jablaničkom jezeru
na 2 etaže. Tel. 061 177 711.
Kuća na Stupu, ul. Pijačna,
p+s+p sa 465 m2, zemlje i sa
stvarima, 199.000 EUR-a. Tel.
033 768 016
Kuća sa baštom na Vratniku.
Tel. 536 239
Kuća u Brezi trospratnica
odmah useljiva sa 4 duluma ze-
mlje Smrekovica. Tel. 062 077
739
Kuća u Busovači-Skradno,
novija, čvrsta gradnja, ima sve
komunalije. Tel. 061 154 540
Kuća u centru Makarske,
Kala Larga p + 2, papiri 1/1.
Tel. 063 899 989
Kuća u nizu, Centar, 96 m2, 4
sobe, centralno grijanje, terasa
sa baštom, garaža. Tel. 062 341
250
Kuća veća, novija gradnja,
Vraca, A. Smajlovića. Tel. 061
160 068
Kuća za odmor sa bazenom i
1.400 m kvadratnih okućnice
(Ljubina, 25 metara od Sken-
derije). Može zamjena. 061 260
598
Kuću prodajem kod Željinog
stadiona, veoma luksuzna. Tel.
061 019 236.
Kuću prodajem sa okućni-
com na Bistriku. Tel. 456 635
Kuću u Tarčinu 8x8m na
sprat i 8.613 m kvadratnih, ulaz
sa asfalta. Papiri uredni cijena
po dogovoru. Tel. 061 299 127
Mijenjam noviju, modernu
kuću (vila) u Banjoj Luci, za
kuću u Sarajevu. Tel. 033 534
086
Na Dobrinji kuća ul. H.
Šabanija, p+s+p sa 620 m2 ze-
mlje, 300.000 KM ili sa 400 m2,
zemlje 250.000 KM. Tel. 033 768
016
Nedovršena kuća na ulazu u
Osjek-Ilidža sa svim papirima.
Tel. 062 225 012
Nedžarići kuća dupleks 120
kv stambenog, 2 kupatila, ga-
raža, grijanje, fasada, prozori,
sve novo ograđeno plus auto-
praona može i druge namjene
65.000 eura. Tel. 061 244 166
Nišići, Jelik, prodaje se no-
vosagrađen vikend objekat 185
m2, na placu od 1.700 m2, ima
građevinsku i upotrebnu doz-
volu, sve priključke, udaljen 100
m od mag. puta. Cijena po
viđenju. Tel. 061 153 130
Povoljno prodajem kamenu
kuću u Pelješcu (Sreser), po-
vršina 110 m2. Tel. 033
812-434.
Prodaja, kuža novogradnja
(p+s+p) sa okućnicom i baštom
800 m2, Stari grad, Sarajevo,
može zamjena za dva stana ili
stan i vikendicu u KS. Tel. 061
210 755
Prodaje se kuća modernog
stila u Starom Gradu na Bis-
triku. Korisni prostor 270 m2,
tri posebne etaže, dvije garaže s 3
mjesta, bašta 850 m2. Kuća u
gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodaje se manja kuća na
Mihrivodama, 1/1, svi priključci
i avlija, cijena po dogovoru. Tel.
033 534 086
Prodaje se spratna kuća u
Rožajama zasebni stanovi dvije
garaže poslovni prostor dvorište
320m2. Manje od 125.000. Tel.
00382 69 202 367
Prodajem bos. kuću u S.
Gradu, naselje Širokača sa 400
m2 zemljišta. Tel. 061 488 211.
Prodajem bosansku kuću na
sprat sa avlijom, Bjelave. Tel.
061 811 801
Prodajem hitno kuću i ze-
mlju u Crnoj Bari - Bogatići
Srbija. Tel. 00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću
u Tuzli (Batva) za stan u Sa-
rajevu. Tel. 062 067 899
Prodajem ili mijenjam kuću
u Zvorniku za stan u Sarajevu.
Tel. 061 817 960
Prodajem ili mijenjam novu
duplex vilu u Turskoj/Izmir -
Kusadasi 140 km2 za odgova-
rajuću nekretninu isključivo u
Sarajevu. Tel. 061 190 610
Prodajem kuću 10 x 8 m, na
M. Raskršću, stara pruga nova i
useljiva. Cijena po viđenju. Tel.
061 566 453
Prodajem kuću 200 m2, luk-
suzna gradnja, sa 1.400 m2
okućnice. Gladno Polje, Rako-
vica - Hitno. Tel. 061 548 247
Prodajem kuću 200 m2, luk-
suzna gradnja, sa 1.400 m2
okućnice. Gladno Polje, Rako-
vica - Hitno. Tel. 061 548 247
Prodajem kuću i okućnicu
ukupno 200 m2, iznad Sken-
derije, ul. Stolačka 19. Tel. 033
442 998, 062 139 085
Prodajem kuću Ilidža Pejton
prizemlje, 2 sprata sa garažom i
poslovnim prostorom, cijena po
dogovoru. Tel. 061 226 007
Prodajem kuću Kovači - Ha-
lilbašića 11, S. Grad, Sarajevo.
Tel. 061 622 000
Prodajem kuću na
Baščaršiji-Sagdžije, sa urednim
papirima. Tel. 061 177 711.
Prodajem kuću na Boračkom
jezeru sa dva duluma zemlje.
Tel. 061 382 292
Prodajem kuću na Mahmu-
tovcu - Paja malta, prizemlje +
sprat 8x8, garaža, centralno gri-
janje. Tel. 061 106 849
Prodajem kuću na parceli od
5.000 m, papiri uredni, u Relje-
vu kod doma. Tel. 062 421 196
Prodajem kuću na Poljina-
ma. Tel. 061 856 179, 065 249
146
Prodajem kuću na sprat 2
dun zemlje Gromiljak kod Ki-
seljaka 35.000 KM. Tel. 061 771
685
Prodajem kuću na sprat, A.
Behmana, Nedžarići, posjedu-
jem dozvolu. Tel. 065 649 667
Prodajem kuću P + S + P sa
garažom, na 600 m2. Ilidža, Ka-
sindolska 278. Cijena po do-
govoru! Tel. 065 314 904
Prodajem kuću sa 2 sprata,
centralno grijanje i okućnice
650 kva me Sarajevo ul. Salke
Terzića 17, Kasindolska. Tel.
062 271 488
Prodajem kuću sa tri sprata,
dvije garaže, 700 kvadrata
okućnice, ul Nike Kolumbića,
200 metara od tramvaja, ekstra
lokacija. Tel. 066 150 391
Prodajem kuću u Blagovcu
sa okućnicom i garažom. Tel.
066 727 979
Prodajem kuću u Busovači,
dvije etaže, useljiva, vrlo po-
voljno. Tel. 061 479 616
Prodajem kuću u centru Sa-
rajeva sa klimom i grijanjem.
Može i zamjena za periferiju uz
nadoplatu. Cijena po dogovoru.
Tel. 033 260 515
Prodajem kuću u
Draževićima Kiseljak. Novogra-
dnja, 1/1, zemljište 1.685 kva-
drata, uključen sav namještaj,
centralno grijanje. Tel. 063 442
342
Prodajem kuću u Hrasnici
dupleks 1/1. Tel: 061 194 841
Prodajem kuću u
Nedžarićima 160 m2 na 980 m2
ograđenog placa, extra povoljno.
Tel. 061 571 199
Prodajem kuću u
Nedžarićima 160 m2 na 980 m2
ograđenog placa, extra povoljno.
Tel. 061 571 199
Prodajem kuću u Sarajevu na
Pofalićima, 100 m od glavnog
ulaza u Fabriku DS, 2 etaže
zasebnog ulaza 116 m2. Dvorište
55 m2. Kuća useljiva, 70.000
KM. Tel. 062 619 361
Prodajem kuću u Sarajevu na
Pofalićima, 100 m od glavnog
ulaza u Fabriku duhana Sara-
jevo, 2 etaže zasebnog ulaza 116
m2. Dvorište 55 m2. Kuća uselj-
iva, 70.000 KM. Tel. 062 619
361
Prodajem kuću, dva sprata,
plinsko grijanje, sa podrumom i
garažom. Tel. 061 491 463
Prodajem kuću, dva sprata,
plinsko grijanje, sa podrumom i
garažom. Tel. 061 491 463
Prodajem kuću, veća, novija
gradnja. Vraca, A. Smajlovića.
Tel. 061 160 069
Prodajem kuću-stan u nizu u
S. Koloniji, Francuske revolu-
cije, Ilidža, 150 m2, 1.000 KM
po m2. Tel. 063 217 002
Prodajem mijenjam imanje
dozvoljena gradnja na kojem se
nalazi kuća novogradnja i
voćnjak sve 1/1 Reljevo. Tel. 061
325 539
Prodajem mijenjam imanje,
dozvoljena gradnja, na kojem se
nalazi kuća, novogradnja i
voćnjak sve 1/1, Reljevo. Tel.
061 325 539
Prodajem modernu kuću u
nizu na Koševskom Brdu. Tel.
062 381 294
Prodajem nedovršen vikend
objekat na Jablaničkom jezeru
sa dozvolom i priključcima. Tel.
061 102 911
Prodajem novu manju kuću
na Mihrivodama, 1/1, sve ko-
munalije. Tel. 033/534-086.
Prodajem obite. kuću u Bu-
gojnu, ul Donjici I br 14. Tel.
063 460 129
Prodajem staru bosansku
kuću u Topliku, preko puta Vi-
jećnice. Tel. 061 222 534, 061
823 751
Prodajem u Žepču kuću na
lijepoj lokaciji ima 2 odvojena
stana, garažu, gosp. obj. i baštu.
Cijena i plaćanje po dogovoru.
Tel. 032 596 516
Prodajem useljivu kuću na
Jablaničkom jezeru Čelebići 10
m od jezera 700 m zemlje sve 1/1
sa svim priključcima, uzimam
vozilo u račun. Tel. 066 845 174
Prodajem useljivu kuću sa 2
stana iznad Hrida, veoma po-
voljno, može zamjena auto i do-
plata. Tel. 062 150 856
Prodajem vikendicu u
Hadžićima Kasetići useljiva sa
288 kvadrata zemlje voda, struja.
Papiri uredni 1/1. Cijena 30.000
KM. Tel. 061 540 237
Rakovica - Prodajem ne-
dovršenu kuću dimenzija 9 puta
5, sa 860 metara kvadratnih
okućnice, građevinska dozvola,
svi priključci, sve 1/1, cijena
40.000 KM. Tel. 063 130 403
Rakovica, prodajem vikend.
na sprat, novogradnja, 80 m2,
dva dun. zemlje u blizini džami-
je i škole. Tel. 062 008 231.
Sarajevo, Miševići, prodajem
novosagrađenu kuću 10x12 na
sprat, na parceli 900 m2. Tel. 033
649 316, 033 690 059
Sokolović Kolonija kuća 250
m2 stambenog prostora, 2 ulaza,
sva nanovo renovirana, stiropor
fasada, stolarija, podna gr, ga-
raža i okućnice 400 m2, blizu
škole, 1/1 vl. Tel. 061 821 888
Stara bos. kuća sa baštom i
avlijom, ul. Firduzbegova. Tel.
062 878 697.
Stara kuća sa 6 duluma ze-
mlje i voćnjak Breza Smreko-
vica. Tel. 062 077 739
Stari Grad - Kovači, kuća sa
poslovnim prostorom, u blizini ob-
danište i škola. Tel. 061 176 059
U Ripču kod Bihaća pro-
dajem devast. kuću i njivu. Tel.
052 216 373
Vikendica, Donja Bioča,
Tarčin, kuća i 800 m2 zemlje,
105000 KM. Tel. 062 690 243
Vikendice i nedovršene kuće
Hadžići, Ušivak sa 865 m2, ze-
mlje, 65.000 KM. Tel. 033 768
016
Visoko, Prijeko, prodaje se
useljiva kuća novije gradnje 200
m2 na placu od 400 m2, sa
garažom, svim priključcima i
urednim papirima. Cijena po
viđenju i dogovoru. Tel. 061 153
130
Vodenicu potočaru proda-
jem. Tel. 061 154 540
Vogošća, kuća dupleks: je-
dnosoban stan, garsonjera, ga-
raža, ostava, terasa 6x5,5, mo-
gućnost proširenja, 63.000 KM
fiksno. Tel. 436 322
Zemljišta
Briješće 10 duluma, može u
parcelama, ulica Viteška, od os-
novne škole 500 metara. Po-
voljno, može auto u račun. Tel.
062 426 809
Briješće zemljište za kuće
kod škole, zemlja u Radavi 4
kilometra od Skenderije uz po-
tok za vikendicu. Zemljište u
Dobrinji na kraj Bulevara za
poslovni prostor ili zgradu sve
vl. 1/1. Tel. 061 103 080
Četiri dun. zemlje i dev.
kuću, struja, voda, sve ima. Ci-
jena po dogovoru. Tel. 033 471
008
Malešići Donji prodajem dva
duluma placa pod voćem, put,
struja, voda. Tel. 061 217 897
Opština Trnovo - Federacija,
prodajem 4,5 duluma zemlje li-
vada, kroz imanje teče 100 m
čista rijeka, sve zagrađeno
žicom, od glavne ceste koja ide
za Trnovo udaljeno 2 km, sve
1/1. Cijena po dogovoru. Tel.
061 686 095
Poljine, prodajem zemlju za
vikendice 8 + 2 duluma, put,
voda, struja, povoljno. Tel. 066
669 696
Prodajem 2.500 m2 zemljišta
u Novopazarskoj ulici iznad sta-
diona Željezničara. Tel. 061 530
720
Prodajem 3.000 m građevin-
skog zemljišta na Poljinama.
Elitno! Tel. 061 207 568
Prodajem 800m kvadratnih
zemljišta, Hrasnica, Kovači.
Tel. 033 513464
Prodajem ili mijenjam u
Tarčinu plac sa ruševnom
kućom za Zvornik Karakaj. Tel.
061 583 708
Prodajem imanje na Ko-
biljači kod Sarajeva 3 dul. Tel.
+49 176 3820 9768, +352 691 84
6930
Prodajem plac na Crnogor-
skom primorju (Đenović kod H.
Novog). Tel. 00387 33 638 125
Prodajem plac na Vlašiću,
pored rijeke Ugar, pogodno za
ugostiteljstvo i turizam. Tel. 063
294 728
Prodajem plac za gradnju
300 m2 sa građ. dokumenta-
cijom, sve 1/1. Tel. 065 328 017
Prodajem Poljine, Stup i
Mostarsko raskršće sa građevin-
skim dozvolama. Tel. 061 288
939
Prodajem tri duluma zemlje,
Kakanj, blizu autoputa. Tel. 062
555 599
Prodajem u Tarčinu sedam
dunuma zemlje, kuća, štala, po-
moćni objekti. Tel. 062 433 551
Prodajem zemljište uz as-
fatni put na Poljinama 35
KM/m2. Tel. 061 170 254
Prodajem zemlju 1.500 m
cijena 10 e po m u Dračevicama
blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063
865 853
Prodajem zemlju u Bi-
nježevu 680 kvadrata, papiri
uredni, dozvola za gradnju na
prateće objekte voda i struja u
parceli cijena po dogovoru. Tel.
062 450 866
Prodajem zemlju u Rakovici
grabovina 2.500 kvadrata. Tel.
061 277 435
Radava, Nahorevska ulica, 4
kilometra od Skenderije, 2.350
kvadrata, 45.000 KM može auto
u račun. Tel. 061 103 080
Simin gaj dulum i po zemlje,
Rakovica. Tel. 062 294 556, 033
514 565
Šuma 9 dun., Skradno - Bu-
sovača. Tel. 061 154 540
Šume 2,5 dun., put, voda,
struja, potok, Skradno - Buso-
vača. Tel. 061 154 540
Višegrad Drinsko, prodajem
12 dunuma zemlje 18.000 KM.
Tel. 033 453 617
Zemlja u Rakovici kod no-
vog rezervoara za vodu, 1.200
m2 za vikendicu-kuću. Tel. 061
525 195
Zemlje 840 m2, N. Sarajevo,
ul. Paromlinska sa projektom za
objekat 340 m2, p+8 - 660.000
KM. Tel. 033 768 016
Zemljište 1.300 m2, kod stu-
dentskih domova Nedžarići, iz-
gradnja objekta p+2+1 garaže,
550.000 KM. Tel. 033 768 016
Zemljište, 900 m kvadratnih
sa građevinskom dozvolom i
svim priključcima na parceli
(Mostarsko raskršće). 061 260
598
Poslovni prostori
Izdajem kancelarijske poslovne
prostore od 150 m2, 80 m2, 42
m2, ul. Hamdije Kreševljakovića
br. 10 - Sarajevo. Tel. 033 643
901, 063 848 439. 12872-1Ndž
Aerodromsko naselje izda-
jem pos. prostor 40 m2, za agen-
cije, predstavništva, kancelarije,
sa papirima 1/1. Tel. 061 857
012
Ciglane, ul. H. Kulenovića
prodajem lux. pos. prostor 206
m2. Tel. 061 177 711.
Grbavica, izdajem prostor 50
m2, 3 prostorije, potpuno adap-
tiran, pogodan za kancelarije ili
ordinacije, nalazi se pored Shop-
pinga. Tel. 061 724 611
Istočno Sarajevo, Lukavica -
poslovni prostor 38 m kvadrat-
nih i stan na spratu 62 m kva-
dratna. Jeftino. 065 877 065
Izdaje se pos. prostor 13 m2,
V. Polje, Hasana Sučeske 1. Tel.
062 316-268, 033 417 385
Izdaje se pos. prostor 13 m2,
V. Polje, Hasana Sućeske 1. Tel.
062 316 268, 033 417 385
Izdaje se poslovni prostor
Boljakov potok 100 kvadrata za
više namjena. Tel. 061 709 712
Izdajem 3 poslovna prostora
od 60 kvadrata i jedan od 130
kvadrata na Stupu Ilidža. Kon-
takt mobitel: 061 646 492
Izdajem frizerski salon u
Buća potoku sa komplet inven-
tarom, Adema Buće 285. Tel.
061 863 722
Izdajem granap sa inven-
tarom pogodan i za druge dje-
latnosti. Tel. 061 182 061
Izdajem kanc. ili sl. kod N.
pozorišta 300 KM. Tel. 061 729
536
Izdajem kanc. ili sl. kod N.
pozorišta povoljno. Tel. 061 729
536
Izdajem na Aneksu povoljno
poslovni prostor od 40 m2 koji je
pogodan za više namjena. Tel.
061 135 449
Izdajem opremljen poslovni
prostor 20 m2, grijanje, parking,
alarm, telefon. Pogodan za kan-
celariju, advokate, predstav-
ništvo. Tel. 033 661 687
Izdajem pos. pros, Ferhadija
12, kvadrata 54. Namjena kan-
celarija, ordinacija. Tel. 063 189
457
Izdajem pos. prostor 100 m2,
parno grijanje, Hrasno. Tel. 033
663 101, 066 150 273
Izdajem pos. prostor 100 m2,
parno grijanje, Hrasno. Tel. 033
663 101, 066 150 273
Izdajem pos. prostor 25 m2
za sve namjene, 200 KM. Tel.
061 225 534
Izdajem pos. prostor 25 m2
za sve namjene, 200 KM. Tel.
061 225 534
Izdajem pos. prostor 25 m2,
za sve namjene, 200 KM, Hum-
ska-Pofalići. Tel. 061 225 534
Izdajem pos. prostor 80 m2.
Tel. 061 265 588, 033 235 117
Izdajem pos. prostor 80 m2.
Tel. 061 265 588, 033 235 117
Izdajem pos. prostore Ci-
glane 32 m2, Slatina 190 m2 +
20 parking mjesta, Butmirska
cesta pos. objekat na 3 etaže,
Pehlivanuša 75 m2 kafić, Pan-
sion 6 soba 2 apar + restoran.
Tel. 062 959 129
Izdajem posl. prostor 50m2
Skenderpašina ulica, nova zgra-
da, 2 min do gl. EU zgrade.
Polunamješten, klima alarm, al.
portali, cijena extra povoljna.
Tel. 061 426 158
Izdajem poslovni prostor 190
m2. Kod porodilišta Jezero uz
glavnu cestu. Pogodan za sve
namjene, 20 parking mjesta, ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 170
254
Izdajem poslovni prostor 210
i 100 m2 na glavnoj cesti, prilaz
za šlepere, Saraj Polje. Tel. 061
545 358
Izdajem poslovni prostor 45
m2 + 500 kvadrata otvorenog
prostora u Novom Gradu Sa-
rajevo. Prilaz direktno sa glavne
ceste. Povoljno. Tel. 061 141
610
Izdajem poslovni prostor 45
m2 lokacija Asima Ferhatovića.
Tel. 063 901 517
Izdajem poslovni prostor 70
m2 u centru grada + 50 m2
terase. Ustupam ugovor. Tel.
061 171 399
Izdajem poslovni prostor 80
m2 - 350 KM, pogodan za sve
namjene. Tel. 062 747 725
Izdajem poslovni prostor na
Mostarskom raskršću uz glavnu
cestu sa grijanjem 105 m2, cijena
povoljno. Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostor od
240 m2 u Hrasnici, Put Famosa.
Tel. 061 148 078
Izdajem poslovni prostor od
40 m2 na duži period. Tel. 061
398 436
Izdajem poslovni prostor,
Bistrik, 16 + 16 m2, glavna
ulica. Tel. 063 068 333
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na
Otesu. Tel. 061 143 578
Izdajem prostor 620 m2 na
Stupu preko puta crkve, pogo-
dan za razne namjene. Tel. 061
571 199
Izdajem u centru dva ek-
skluzivno sređena poslovna pro-
stora 14 m2 i 36 m2 odvojeno ili
zajedno, u ulici Petrakijna 16, 50
m od Katedrale, frekventna uli-
ca, pogodno za sve namjene. Tel.
061 701 387
Iznajmljujem kancelarijski
prostor na M. Dvoru, 2x80 m2
na I i II spratu (zaseban ulaz), 50
metara od Parlamenta BiH. Tel.
061 836 521
Iznajmljujem poslovni pro-
stor 45 m2 na M. Dvoru, zgrada
“viza za budućnost”, centr. gri-
janje, prilagodljivo za sve nam-
jene. Tel. 033 225 223, 061 557
008
Jako vrelo vlastite labora-
torijski ispitane čiste vode u
sastavu poslovnog objekta po-
vršine 1.000 M2, na 17. kilo-
metru od Sarajeva. Pogodno za
biznis i proizvodnju. Tel. 061
249 249
Kupujem poslovni prostor
oko 20, od Marijin Dvora do
Otoke. Tel. 061 218 275
lzdajem poslovni prostor 40
m2, Hrasno, ul. A. Šaćirbegović
Tel. 061 199 008
Nedžarići, izdajem autoprao-
nu komplet opremljena. Tel.
061 244 166
Pos. prostor 100 m2, parno
grijanje, Hasno. Tel. 033 663
101, 066 150 273
Pos. prostor 100 m2, parno
grijanje, Hasno. Tel. 033 663
101, 066 150 273
Pos. prostor 40 m2, na Ilidži
u Pejtonu, povoljno za skladište,
jer je prostor bezbjedan, a može i
38 Utorak 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
dr. namjene. Tel. 033 622 064,
062 156 840
Pos. prostor 40 m2, na Ilidži
u Pejtonu, povoljno za skladište,
jer je prostor bezbjedan, a može i
dr. namjene. Tel. 033 622 064,
062 156 840
Pos. prostor izdajem između
Avaza i Stupa, pored tramv. pru-
ge, za sve. Tel. 061 253 347
Poslovna zgrada, Ferhadija, I
i II sprat idealno za urede. Tel.
061 558 932
Poslovni pod kiriju Titova
od 150 m2, namjena za edukacija
također od 800 za kancelarijski.
Tel. 061 288 939
Poslovni prostor 93m2 (po-
red klinike Karabeg) prodajem,
izdajem ili mijenjam za stan ili
auto uz doplatu. Pogodan za
internističku ord, kozmetički
salon. Tel. 061 130 545
Poslovni prostor na Č. Vili.
Tel. 033 442 634
Poslovni prostor na Č. Vili.
Tel. 033 442 634
Prodajem box pijaca Ciglane,
adaptiran, odmah useljiv, po-
voljno. Tel. 062 292 104
Prodajem dvoetažni poslov-
ni prostor u Vogošći prizemlje
32 sprat 42 i potkrovlje 42 kva-
drata, 200.000 KM. Tel. 061 966
072
Prodajem ili izdajem po-
slovni prostor na Koševskom
brdu, 55 kvadrata, tek adaptiran
i moderno uređen, sa alumi-
nijskim portalima, alarmom,
ventilacijom. Tel. 061 818 036
Prodajem poslovni prostor u
Vogošći 38 m2, vlasništvo 1/1.
Tel. 061 149 183
Prodajem potpuno nov po-
slovni prostor, 68 kvadrata u
Velešićima, preko puta teh-
ničkog pregleda, vlasništvo 1/1.
Tel. 061 171 998
U Ferhadiji i Č. Vili izdajem
pos. prostore. Tel. 033 668 096
U Ferhadiji i Č. Vili izdajem
pos. prostore. Tel. 033 668 096
U Zabrđu izdajem pos. pro-
stor 80 m2, ul. A. Imamovića.
Tel. 065 684 987
U Zabrđu izdajem pos. pro-
stor 80 m2, ul. A. Imamovića.
Tel. 065 684 987
Ustupam poslovni prostor 26
m2, u Hrasnom kod “Robota”.
Tel. 062 334 832
Apartman izdajem na Bje-
lašnici. Tel. 062 320 648
Apartman na Bjelašnici,
52m2, 15m od hotel “Maršal”.
Spavaća soba, kupatilo, hodnik,
kuhinja, dnevni boravak, bal-
kon sa direktnim pogledom na
stazu. Privatni parking. Cijena
170.000. Tel. 062 504 855
Apartmansko prenočište iz-
nad Katedrale, parking, inter-
net, kablovska, 20 KM po osobi.
Tel. 061 339 647
Bjelašnica apartman 56 m2,
ll sprat, balkon, lift, garaža, po-
voljno. Tel. 061 571 199
Hrasno, sobe za noćenje i
kraći boravak. Tel. 062 100 285
Izdajem apartman čitave go-
dine u Baškoj vodi, dvije spavaće
sobe, dnevni boravak sa kuhi-
njom, 50 metara od mora, u
centru. Tel. 061 036 408
Izdajem apartman na
Vlašiću, blizu starta žičare. Tel.
061 210 650
Izdajem apartmane, sobe za
noćenje sa parkingom od 15 do
25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062
226 665
Prenočište na Baščaršiji, so-
ba sa TV-om i grijanjem i ku-
patilom. Tel. 061 192 073
Prodaje se namješten apar-
tman 57 m2 na Bjelašnici sa
kaminom, centr. grijanjem, TV,
ostavom za ski opremu i terasom
s direktnim pogledom na staze.
Cijena po viđenju. Tel. 061 153
130
Prodajem 11 apartmana Foj-
nica Brusnica, kvadratura od 32
do 47 m2, 1.000 KM/m2. Tel.
033 768 016
Prodajem apartman na Bje-
lašnici 41 m2 na prvom spratu.
Tel. 061 558 932
Prodajem vikendicu na
Vlašiću - Babanovac, useljiva,
povoljno. Tel. 061 064 324
Mašine
Daljinski upravljači za beton
pumpe, kranove, prese... Mon-
taža, garancija. Tel. 061 131 525,
065 595 334
Prodajem kobru na benzin
(bušenje, štemanje) Atlascopko,
Rk 23 (bušenje) Rk17 na zrak.
Tel. 061 915 874
Prodajem mašine za stolariju
ger mašina, ručni frezer, šlaj-
faricu ručnu, malu brentu. Po-
voljno! Tel. 061 559 334
Prodajem viljuškar marke
Hyster, 5t, duge vile. U ekstra
stanju. Može i kompenzacija.
Povoljno. Tel. 061 163 894
Ostalo
Povoljno prodajem polovne
PVC balkonske prozore 95x140 i
vrata 80x230, dobro očuvani sa
aluminijumskim žaluzinama.
Tel. 062 439 583
Prodaje se građ. materijal sa
kuće u odličnom stanju crijep,
građa, stolarija, metalna kapija,
ograda i dr. Rakovica, Šamin gaj
36. Tel. 063 725 456
Prodajem 3 ustakljena pro-
zora 160 x 130 sa zaštitnim ge-
lenderima. Tel. 061 108 221
Prodajem drvenu stolariju
povoljno. Tel. 063 723 595
Prodajem dupla vrata na je-
dnom štoku, bijeli bor puno
drvo, nova, povoljno. Tel. 061
397 976
Prodajem nova ulazna blin-
dirana vrata sa štokom. Tel. 033
219 808, 062 417 684
Prodajem panel ploče za pla-
fon povoljno. Tel. 061 806 280
Prodajem polovan crijep Ka-
njiža povoljno u dobrom stanju
1.600. Tel. 033 481 484
Prodajem polovna drvena
balkonska vrata sa štokom
240x90. Tel. 033 534 087, 062
682 690
Prodajem punu ciglu for-
mata 25x12 cm. Tel. 066 711
208
Prodajem za sprat kuće sto-
lariju povoljno. Tel 065 027
864
Kompjuteri
Antivirusna zaštita, insta-
lacija windowsa, ugradnja
komponenti. Rješavanje kom-
pjuterskih problema. Um-
režavanje, spašavanje podata-
ka. Brz dolazak na adresu. Tel.
061 170 085
Antivirusna zaštita, insta-
lacija windowsa, ugradnja
komponenti. Rješavanje kom-
pjuterskih problema. Um-
režavanje, spašavanje podata-
ka. Brz dolazak na adresu. Tel.
061 170 085
Novo u ponudi! Izrada vi-
zitki (100 komada = 10 KM),
servis računara, instalacije sis-
tema, antivirusi, video nadzor.
Radimo non-stop (0-24h). Po-
sebna pogodnost, besplatno
oglašavanje na našoj web stra-
nici. Tel. 061 700 863
Pentium 4, 2.6ghz, 1gb ram,
80gb hdd + lcd 240km urgen-
tno. Tel. 062 062 874
Prodajem dva printera, mar-
ke HP laserski i ink jet, vrlo
povoljno. Tel. 061 908 900
Prodajem kučište za PC
Thermaltake Commander
MS-I. Cijena 80 KM, novo! Tel.
062 541 592
Prodajem laptop DELL 2.4
dual core procesor, 4GB RAM-a,
120 Gb diska, 500 KM. Tel. 061
293 125
Prodajem Pentium 3, win-
dows 200, Disk RW.I čitač cd 74
gb, 261, 664KB RAM. Monitor
15 inc, 100 KM. Tel. 061 788
076
Računar Dual Core Pentium,
2GB RAM DDR2, 80GB HDD,
DVD, VGA 1GB DDR3, miš,
tastatura, garancija, 300 KM.
Tel. 062 267 695
Servis (opravka) računara.
Instalacija sistema, antivirusna
zaštita, internet konekcija, ugra-
dnja komponenti. Dolazak bes-
platan. Sarajevo. Tel. 062 672
858
Servis i nadogradnja kom-
pjutera! Instalacija windows os
25 KM. Poklon besplatno
čišćenje računara od prašine i
brza dg., besplatan dolazak na
adresu, garancija. Tel. 061 350
344
Servis računara “AKI” Gr-
bavica. Instalacija, održavanje,
antivirusi, programi, internet,
nadogradnja računara. Sve na
jednom mjestu. Dolazak na
kućnu adresu. Tel. 061 545 375
Servis računara Enter: di-
zanje sistema xp, win7, vista.
Zamjena hardvera, podešavanje
rutera, lincencirani antivirusi.
Garancija. Dolazak besplatan.
Tel. 063 585 935
Servis računara Majo, pro-
fesionalna dijagnostika i popra-
vak računara, instalacija siste-
ma, antivirusna zaštita, internet
konekcija + ruther. Dolazim na
Vašu adresu! Tel. 061 243 611
Servis računara, instalacija
windowsa 7, xp, bežičnih rutera
i mreža, zaštita od virusa,
spašavanje podataka, dolazak
besplatan! Pozovite 062 256
035
Telefoni
Htc legend, u 800 samsung,
z3 motorola, nokia 6610i, nokia
6300, samsung 5230 crni i pink,
motorola v3 pink, svi telefoni
imaju garanciju. Tel. 062 606
060
Kupujem polovne i neis-
pravne mobitele. Tel. 061 237
448, 062 134 551
Prodajem mobitel Nokia
N95, 8GB, očuvan, nova bate-
rija. Cijena 140 KM fiksno. Tel.
061 908 900
Prodajem Samsung u800 100
KM, Motorola z3 60 KM, htc
legend 340 KM, Nokia 6610i 30
KM, svi tel su u extra stanju.
Tel. 062 606 060
Prodajem Sony Ericsson Vi-
vaz u odličnom stanju. Kupljen
u Njemačkoj prije tri mjeseca.
Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM.
Tel. 062 856 038
Prodajem, nov BlackBerry
Bold 9000 (+ rez. baterija) 250
KM. Tel. 061 225 371
Ostalo
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva
AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro),
AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i
torbicu original, nema blica. Ci-
jena fiksno 250 maraka. Tel. 061
477 854
Fuji film 12 megapixela, 5x
optički zum nov u kutiji di-
gitalni aparat i digitalna kamera
sa karticom. Tel. 061 177 944
Prodaja TV Samsung 61cm,
150 KM. Tel. 061 262 516
Prodajem Samsung TV,
ekran 51 cm, kao nov, garancija
15 dana. Cijena 80 KM. Tel. 066
676 091
Prodajem skener sa kopi apa-
ratom HP Deskjet F380 70 KM.
Vogošća. Tel. 061 788 076
Prodajem Sony pl 2, 2 džoj-
stika, 5 igrica, tanka konzola.
Tel. 061 157 571
Namještaj
Prodajem Dalas kožnu gar-
nituru bež boje. Tel. 061 192
291
Prodajem dobro očuvan tro-
sjed, dvosjed i fotelju. Cijena 400
KM. Tel. 061 684 089
Prodajem dvije fotelje na
izvlačenje nove. Tel. 061 243
591
Prodajem kauč i dvije fotelje
kožne. Tel. 061 309 753
Prodajem komodu za TV
crna, masivna sa staklenim vra-
tima, krevet sa madracom boja
drveta. Tel. 061 419 213
Prodajem komplet namješta-
ja za dječiju sobu: Krevet na
sprat, ormar i stol sa policama,
sve u kompletu. Očuvano sa kva-
litetnom izradom. Cijena po do-
govoru. Tel. 061 033 114
Prodajem krevetić nov ne-
korišten za bebe, puno drvo,
dođe i nov modrac u njemu,
cijena 80 KM. Tel. 062 960 839
Prodajem moderan i dobro
očuvan trosjed, dvosjed i fotelju.
Cijena 400 KM. Tel. 061 684
089
Prodajem neotpakovanu
kuhinju sa uglom i ulazna dr-
vena vrata nova, cijena po do-
govoru! Tel. 061 689 140
Prodajem odličan francuski
ležaj, trosjed, dvosjed i fotelju.
Tel. 062 992 312
Prodajem trosjed dvosjed fo-
telju puno drvo u dobro očuva-
nom stanju cijena 250 KM. Tel.
061 903 015
Prodajem trosjed i dvosjed
kao novo, boja žuta, 650 KM.
Tel. 061 788 076
Vrlo povoljno trosjed na iz-
vlačenje, može za spavanje. Tel.
033 229 911
Bijela tehnika
Primam na poklon mašinu za
veš ili kupujem uz minimalnu
cijenu. Tel. 063 375 402
Prodaja veš mašina Gorenje
300 KM, mašina za suđe Elin
180 KM, mikrovalna 80 KM,
tlakomjer digital 40 KM. Tel.
061 262 516
Prodajem frižider staklena
vrata 300 KM. Veš mašine, špo -
rete (struja,plin) 150 KM. Do-
stava besplatna. Tel. 033 533 631
Prodajem frižidere i zamr-
zivač sa garancijom. Tel. 061 156
309
Prodajem veš mašinu Go-
renje 150 KM i TA peć 4 - 150
KM. Tel. 534 992
Prodajem veš mašinu, 230 KM
i TV 50 KM. Tel. 061 507 598
Ostalo
Alfa plam 27KW sulunar
pumpa i ekspanziona boca ko-
rišteno jednu sezonu. Tel. 065
516 551
Harmonika vrata Harmik.
Prodaja i ugradnja sa dvije vo-
dilice. Tel. 033 225 227, 061 516
910
Plinska peć od 11 kw, kuhi-
njski bojler 5 litara, motori za
škinju i veš mašinu. Tel. 061 530
314
Plinska peć Thermosole
2.98, 250 KM. Tel. 061 500 354
Prodajem dvije norveške
peći Jotul u extra stanju. Cijena
po komadu 350 KM. Tel. 062
474 657
Prodajem kamin Prity. Star 2
god. Tel. 061 874 481
Prodajem malo korištenu i u
odličnom stanju gusanu peć za c.
grijanje na lož ulje 35 kw sa
plamenikom. Peć se može preu-
rediti na plin, cijena 700 KM.
Tel. 061 760 761
Prodajem peć za centralno
grijanje 21 kw, Buderus sa pla-
menikom na lož ulje. Peć može i
na plin. Tel. 063 352 400
Prodajem plinsku peć Emina
h-9 9 -kw cijena 185 KM, nije
fiksno, zvati od 9 do 18 sati. Tel.
061 356 609
Prodajem TA peć AEG 3
kw cijena 150 KM, bojler plin-
ski Vaillant 28 kw dimnjačni
cijena 1.700 KM. Tel. 063 369
652
Prodajem termo peći trojka i
petica. Tel. 033 695 270
Prodajem termo peći trojka i
petica. Tel. 033 695 270
Sušilica za veš AEG i plinska
peć turska malo korišteno 250
KM. Tel. 061 491 401
Kućni ljubimci
Izgubljen pas doberman na
području Sarajeva, Ilidža. Na-
lazaču slijedi vrijedna nagrada.
Tel. 061 804 413
Poklanjam mače, rasno, oz-
biljnoj osobi. Tel. 061 360 505
Prodajem 9 mjeseci starog
haskija, mužjak sa plavim očima
i papirima. Tel. 061 915 915
Prodajem extra štenad pit
bull od dobrih roditelja, pro-
dajem ženku bullmastiff sa pa-
pirima 2 godine. Tel. 062 952
950
Prodajem male tornjake po-
voljno. Tel. 061 198 796
Prodajem patke mandarinke
i karolinke 120 KM. Paunove 2
godine stare 100 KM. Tel. 065
849 424
Prodajem Posavskog goniča
oštenjen 25. 06. 2008. od
odličnih roditelja. Papiri ure-
dni, odličan krmar na tragu i
odličnim ocijenjen (Dejvi). Tel.
061 784 815
Prodajem tornjake, stare
mjesec i po. Tel. 062 643 616
Prodajem ženku njemačkog
ovčara sa papirima, stara 5 mje-
seci. Tel. 061 032 324
Rotwajler star 14 mj extra
izgled krupan pogodan za čuva-
nje objekata može zamjena za
mob telefon i slično, može do-
stava. Tel. 062 758 939
Ostalo
Prodajem ćurke od 10 do 20
kg hranjene domaćom hra-
nom. Tel. 065 944 365, 057 350
955
Prodajem japanske patke par
30 KM i ćurke za klanje kilog.
10,50 KM meso. Tel. 065 998
134
Prodajem mlade pijetlove,
kolumbija i zlatne talijane. Tel.
062 737 457
Prodajem odličan inkubator
za izleganje sve vrste peradi 150
KM, 70 jaja kapacitet, jedno-
stavan za upotrebu, garancija
stalna. Tel. 061 854 294
Prodajem 2 Oxford enci-
klopedije D-F i druga F-G po-
voljno 40 KM na području Her-
cegovine. Tel. 063 784 874
Prodajem knjige - beletris-
tika. Tel. 061 303 466
Prodajem knjige iz grama-
tike italijanskog i engleskog je-
zika. Tel. 061 243 836
Prodajem knjige Orhana Pa-
muka. Tel. 061 303 466
Prodajem knjige za školsku
lektiru - osnovna škola. Tel. 061
303 466
Prodajem dijamantni prsten
ružica, 800 KM. Tel. 061 106
856
Prodajem repromaterijal za
izradu nakita. Tel. 062 654 185
Luk i strijele prodajem, luk
je složeni, nov, PSE, Mojo, uvoz
iz SAD-a. Tel. 061 779 436
Prodajem gumeni čamac Ja-
dran-Motor i sve ostalo sto ide
uz njega. Fiksna cijena mu je
1.000 KM. Prodajem haubu i
gepek za Santa Fe, cijena po
dogovoru. Tel. 061 375 310
Prodajem kombinovanu
bendž klupu, ravnu šipku za
tegove i 80 kg tegova, bucica od 5
kg gratis, cijena 400 KM. Tel.
064 403 8396 ili 061 408 229
Prodajem sobni digitalni bi-
cikl, uvezen iz Austrije cijena
150 KM, Sarajevo. Tel. 061 142
543
Prodajem sobno biciklo, u
odličnom stanju sa mjeračem
kilometraže, pulsa, prikaz sa-
gorijevanje kalorija, 5 brzina.
Cijena 120 KM. Tel. 063 894
601
Prodajem sto za stoni tenis
na rasklapanje upakovan nov.
Tel. 061 618 483
Kupujem umjetničke slike,
starinske satove, sablje, ordenje,
peškune i ostalo. Tel. 065 477
348
Pištolj, niklovan, CZ - 7.65
mm, 400 KM, licima sa odo-
brenjem. Tel. 062 688 916
Prodajem harmoniku Dal-
lape dugmetara 140 basova,
2.000 eura. Tel. 061 131 014
Prodajem pištolj CZ 7.65
licima sa odobrenjem 400 KM.
Tel. 063 488 132
Prodajem violinu, kontru
(Bugaria), muz. instrumen brač i
digmetaru Hohner (antikvitet).
oglasi
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 39
Op}inski sud u Biha}u
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 017-0-DN-11-001715
Biha}, dana 02. 11. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine
Federacije Bosne i Hercegovine broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Biha}u
Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Selimovi} Mujage sina Ismeta iz Biha}a, Vrsta
bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se
uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 318/04 katastarske
op}ine Pritoka ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 199 „Bijele vode“ pa{njak 3. klase povr{ine 5.355 m2
- katastarska ~estica broj 209 „Obarak“ livada 3. klase povr{ine 3.357 m2 i
- katastarska ~estica broj 210 „Obarak“ njiva 5. klase povr{ine 7.493 m2
Kao posjednik navedenih nekretnina ozna~en je Selimovi} Mujaga sin Ismeta iz Biha}a sa
1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretni-
nama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i
da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspo-
stave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za na-
jmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoli-
ko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na
osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Zemlji{noknji`ni referent
Sifa Omerad`i}
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Zemlji{noknji`ni odjel
Broj: 051-0-Dn-11-010 866
Travnik, 11.11. 2011. god.
Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine FBiH br. 19/03 i 54/04)
Op}inski sud u Travniku
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Stipac Gorana sina Zdravka, Jazvine bb Busova~a u
toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja
zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 2065/2 katastarske op}ine Busova~a oz-
na~ene sa:
- katastarska ~estica broj 460 „Jeka“ ku}a i zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 593 m2
- katastarska ~estica broj 461/5 „Jeka“ ku}a i zgrada u povr{ini od 178 m2 i ostalo neplodno
zemlji{te povr{ine 317 m2.
Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Stipac Goran sin Zdravka iz Bu-
sova~e Jazvine bb sa 1/1 dijela.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje
pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze
za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje
slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u pro-
du`enom roku ne uslijedi prjiava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do sada pr-
ibavljenih dokaza.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI
KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 058060 09 P
Mostar, 27. 10. 2011. godine
Tu`itelj: UniCredit Bank DD
Tu`eni: Suzana Jeremi} i dr.
Radi: Isplata duga
Vsp: 30.455,52
POZIV
Za tu`enog: Miroslava Mirkovi}, ul. Kralja
Petra I Kara|or|evi}a br. 70 ^elinac
Pozivate se kao stranka na pripremno
ro~i{te zakazano za dan 29. 12. 2011. godine
u 13,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj
209/II.
Sudija
Bajro Avdi}
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za
glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{te-
ni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba po-
vu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se
ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za
glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{te-
ni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog
prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke
su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima za-
snivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve doka-
ze koje `ele izvesti u toku postupka, te na
pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i pre-
dmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l.
77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem
odrediti dan i sat odr`avanja glavne raspra-
ve, pitanja o kojima }e se raspravljati, doka-
ze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti po-
zvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-
a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud
mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e
odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta
(~l. 94. st. 3. ZPP-a).
40 Utorak 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
Sarajevo
37002-1Nd` 22475-1tt
Tel. 061 160 085
Prodajem značke 1 KM 4
komada. Tel. 033 678 216
Frizerskom studiju Emana po-
trebna 1 radnica muško - ženski
frizer i učenica. Mob. 061 555
788, 062 256 504. 3493-1tt
Potrebno više vozača “B” ka-
tegorije sa državnim ispitom za
rad u taxi službi, Kanton Sara-
jevo. Tel. 063 427 528. 3514-1tt
Autopraonici na Ilidži po-
treban radnik sa iskustvom u
praksi za vulkanizera i za pranje
auta. Zvati poslije 20 sati. Tel.
066 893 116
Autopraonici na Otoci po-
treban ozbiljan radnik sa iskus-
tvom. Ul. Žrtava fašizma. Tel.
062 758 226
Bife “Jagoda”, Titova br. 6,
Marijin Dvor, potrebna kono-
barica sa radnim iskustvom.
Tel. 061 247 786
Firma Efekt zdravlja Sara-
jevo zapošljava u stalni radni
odnos ili honorarno za poslove
marketinga ženske osobe 35 go-
dina starosti i više, mogu i
bračni parovi sa prostora sa-
rajevskog kantona. Tel. 061 137
958
Hitno potreban frizer, Sa-
rajevo. Tel: 061 548 690
Hitno tražim posao kao tehn.
sekretar operater sa radnim is-
kustvom. Može i rad u agenciji
butik i trgovina. Tel. 066 265
724
Kompanija Royal Wool sa
sjedištem u Banja Luci raspisuje
konkurs za radno mjesto pro-
dajni predstavnik. Tel. 051 509
720, 051 509 710
Kompaniji potrebni komer-
cijalisti za prodaju vrhunskih
proizvoda. Odlična dodatna za-
rada na procenat od 24%. Sta-
rosna dob od 30 do 60 godina.
Tel. 061 398 565
Mladić sa završenom SSS,
poznavanje engleskog i špan-
skog, traži posao (recepcija i sl.).
Tel. 061 381 802
Mladić, 32 godine, VSS, bivši
rukometni reprezentativac BiH,
vozačka dozvola A-kategorije,
aktivno znanje engleskog i ita-
lijanskog jezika, poznavanje ra-
da na računaru, traži bilo kakav
ozbiljniji i pouzdaniji posao u
struci ili izvan nje. Tel. 061 278
864
Momak 23. g. SSS, s po-
loženim vozačkim, B, C, traži
posao u Bihaću. Tel. 061 777
644
Momak 28 godina tražim po-
sao u ugostiteljstvu kao šanker,
imam radno iskustvo ili kao šef
odjeljena hitno. Tel. 062 442 956
Ozbiljna žena hitno traži
plaćen posao. VSS,engleski, por-
tugalski, računari. Dugogo-
dišnje iskustvo u novinarstvu,
na recepciji, u ugostiteljstvu, do-
maćinstvu. Tel. 061 519 089
Ozbiljna žena traži posao
pomoćne radnice u kuhinji ili
fast food. Tel. 062 313 971
Ozbiljna žena, srednjih godina,
sa dugogodišnjim iskustvom njege
starijih i oboljelih osoba, njegovala
bih žensku osobu u noćnim sa-
tima. Ozbiljne ponude. Tel. 066
955 889, 033 209 710
Potreban pica majstor hitno.
Uslovi povoljni. Tel. 062 205 274
Potreban radnik za rad u
cafeu Pirates pub. Tel. 061 135
657
Potreban veći broj saradnika
za katalošku prodaju švicarske
kozmetike. Akcija - besplatno
učlanjenje, brza zarada. Tel. 061
398 565
Potrebna djevojka za rad u
kafiću Hill na Breci, iskustvo
nebitno. Tel. 062 952 382
Potrebna djevojka za rad u
sali na posluživanju picerija Ro-
ma na Grbavici. Tel. 033 203
005
Potrebna frizerka na Do-
brinji. Tel. 061 861 777
Potrebna konobarica za rad u
kafiću i kuharica za rad u kuhi-
nji do 35. god. Plata od 500 do
700. Hrana i smještaj obezbi-
ješen. Šaljite SMS na broj 061
889 823
Potrebna kvalifikovana
kuharica. Prednost Ilidža i blize
općine. Tel. 061 555 709
Potrebna ozbiljna ženska
osoba sa iskustvom na prodaji
srebrenog nakita na terenu.
Plaćanje po dogovoru. Tel. 061
254 111
Potrebna radnica za pra-
vljenje pite buregdžinica Palma
Binježevo kod Hadžića. Tel. 061
564 455
Potrebne 2 djevojke za po-
služivanje u sali u ćevabdžinici u
Nedžarićima. Tel. 033 235 245
Potrebne 2 radnice za rad u
kafeu u Hrasnici. Tel. 062 535
569
Potrebni frizeri za rad u
salonu Beta, Toskić. Tel. 033
536 985, 033 239 626
Radila bih kao pomoćna ra-
dnica u kuhinji. Tel. 062 768
726
Restoranu “Bistro”,na Ilidži,
Blažujski drum 72. do Ener-
gopetrolove pumpe potrebna
kuharica i djevojka za usluživa-
nje. Prijava obavezna. Doći
lično. Tel. 062 736 612
Restoranu “Bistro”,na Ilidži,
Blažujski drum 72. do Ener-
gopetrolove pumpe potrebna
kuharica i djevojka za usluživa-
nje. Prijava obavezna. Doći
lično. Tel. 062 736 612
Restoranu na Grbavici po-
trebne dvije radnice za pos-
luživanje. Tel. 061 311 961
Restoranu Stari orah po-
trebna konobarica prijava oba-
vezna plata redovna. Tel. 061
345 472
Samozaposlenje! Započnite
proizvodnjom eteričnih ulja,
mirisa, parfema i stotinjak dru-
gih proizvoda sa knjigom Ete-
rična ulja. Detaljni opisi i re-
cepture! Tel. 061 360 932
Student, 26 godina sa iskus-
tvom na raznim poslovima radio
bih kao noćni čuvar za platu od
350 KM. Tel. 062 087 419
Tražim djevojku za rad sa
djetetom, peti razred, engleski i
matematika. Tel. 061 927 704
Tražim konobara ili kono-
baricu za novootvoreni restoran,
centar Starog Grada kraj tram-
vajske stanice. Tel. 061 325 341
Tražim konobara ili kono-
baricu za novootvoreni restoran,
centar Starog Grada kraj tram-
vajske stanice. Tel. 061 325 341
Tražim kuharicu ili kuhara
za bosansku kuhinju, centar Sta-
rog Grada kraj tramvajske sta-
nice. Tel. 061 325 341
Tražim kuharicu ili kuhara
za bosansku kuhinju, centar Sta-
rog Grada kraj tramvajske sta-
nice. Tel. 061 325 341
Tražim osobu koja zna peči
jnjetinu i peči na saču.Novoot-
voreni restoran centar Starog
grada kraj tramvajske stanice.
Tel. 061 325 341
Tražim osobu koja zna peči
jnjetinu i peči na saču.Novoot-
voreni restoran centar Starog
grada kraj tramvajske stanice.
Tel. 061 325 341
Tražim posao njegovateljice,
imam iskustvo, isključivo prih-
vatam nepokretne pacijente.
Tel. 061 547 933
Tražim posao njegovateljice,
imam iskustvo, isključivo prih-
vatam nepokretne pacijente.
Tel. 061 547 933
Tražim posao održavanje sta-
nova, poslovnih prostora, čuva-
nje djece i starije osobe. Tel. 033
695 270, 066 150 391
Tražim posao u Mostaru kao
pomoćni radnik u restoranu,
šanker i slično tome, imam is-
kustva, samo ozbiljne ponude.
Tel. 062 271 613
Tražim posao u Mostaru kao
pomoćni radnik u restoranu,
šanker i slično tome, imam is-
kustva, samo ozbiljne ponude.
Tel. 062 271 613
Tražim posao vozača, po-
sjedujem vozačku B, C i E ka-
tegorije. Tel. 062 010 803
Tražim posao! Završena VSS
(inžinjer - građevine), jedna god
radnog staža u struci, vozačka
dozvola E kategorije dobro poz-
navanje rada na računaru Au-
to-cad itd. Tel. 061 850 231
Tražim posao, 20 godina,
djevojka. Tel. 062 722 053
Tražim posao, čuvala bih
starije osobe, održavanje stano-
va, čuvanje djece, imam iskus-
tvo, samo ozb. ponude. Tel. 066
974 166
Tražim posao, čuvala bih
starije osobe, održavanje stano-
va, čuvanje djece, imam iskus-
tvo, samo ozb. ponude. Tel. 066
974 166
Tražim ženu od 45 do 55
godina, za čuvanje dvoje djece u
Beču. Verica Jovanović. Tel. 0043
5446 706, 0043 67 636 43 279
U prodaji su bukova drva ci-
jepana, čokovi metrice 65 KM,
ugalj (Banovići) kocka, orah 150,
(Kreka) drveni 90 KM, briketi
180 KM. Tel. 061 247 186, 061
785 535. 12636-1Ndž
“SUHA KO BARUT” Bukova
drva cijepana, ćutci, metrice i
balvani od 35 do 65. Drveni ugalj
kreka 85, bez prašine, kameni
ugalj Banovići (kocka, orha) 150.
Bukovi briketi 180 t. Ogrjev pa-
kujemo u vreće. Drva 5, ugalj 6,
briket 5. Idealna kombinacija (1
m+tona kreke 150). Dostava
kombi i kamion! Tel. 062 669
739. 12825-1Ndž
Prodajem povoljno tri vrste
ugostiteljskih stolica. Zvati do 16
h. Tel. 062 213 788. 3484-1tt
AKCIJA: Rasprodaja bukovih
cijepanih drva I klase po cijeni
od 60 KM po 1 m. Imamo sve
vrste uglja po najpovoljnijim ci-
jenama. Isporuka do Vas je isti
dan. Tel. 062 880 711.
12871-1Ndž
Bukova iscijepana drva, 1 me-
tar - 75 KM, tačna mjera, NE
KRADEM!!! Briket, drva (vreća
5 KM). Tel. 062 424 220, 063 497
226. 3529-1tt
Prodajem iscijepana bukova i
grabova drva, cijena 70 KM sa
dostavom. Tel. 033 403 012.
12889-1Ndž
Crna meklaud jakna sa crnim
krznom, vel 52. Tel. 061 347
536
Jaja od japanske prepelice.
Povoljno mogućnost dostave.
Tel. 062 086 255
Jeftino prodajem polovnu
bundu Nutriju br. 40. Tel. 033
201 477
Kaverta nova viagra, snažne
tablete za mušku potenciju, cia-
lis tablete za produženu poten-
ciju, diskretno, uputstvo, garan-
tovano efikasno. Tel. 065 417
196
Kolekcija svih 503 topograf-
skih kolor karata BiH na je-
dnom DVD-u. Razmjer
1:25000. Najbolje do sada
izrađene karte VGI/JNA. Ko-
risno za razne namjene! Tel. 061
360 932
Kupujem deviznu štednju
isplata odmah. Tel. 063 723 595
Kupujem deviznu štednju,
ratnu odštetu, dionice firmi,
fondova, najbolje plaćam, ispla-
ta i dolazak odmah. Tel. 062 788
739
Kupujem dionice obveznice,
stara devizna štednja, ratna po-
traživanja, odšteta u čitavoj BiH.
Isplata odmah. Tel. 063 351
572
Kupujem njemačke marke i
austrijske šilinge. Tel. 066 878 542
Kupujem potrošene akumu-
latore svih veličina 10 do 20 KM
po komadu, te sve vrste otpa-
dnog željeza, stare veš mašine,
itd, dolazim na adresu, Sarajevo
i okolina. Tel. 061 540 533
Kupujem staru deviznu šte-
dnju dobro plaćam.066 027 864
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, dionice firmi i fondova,
isplata odmah. Prodajem cer-
tifikate za otkup stana. Tel. 062
178 644
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, obveznice, dionice odšte-
ta. Isplata odmah u FBiH i RS.
Tel. 061 517 897
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratnu odštetu i dionice,
dolazim na adresu, isplata od-
mah. Tel. 066 734 673
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratnu odštetu, dionice, is-
plata odmah, prodaja certifikata
za otkup stana. Tel. 061 836
657
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratnu odštetu, obveznice,
dionice, isplata i dolazak odmah
u FBiH i RS. Prodajem ceti-
fikate povoljno za otkup sta-
nova. Tel. 061 175 237
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratnu štetu i dionice, do-
lazim na adresu, isplata odmah.
Tel. 062 118 803
Mašina za zašivanje vreća -
ručna sa opremom, garancija,
povoljno. Tel. 061 754 503
Ostvarite svoj biznis proiz-
vodnjom nekih od 50-tak al-
koholnih pića, prva domaća
brošura. Tel. 032 244 417
Peć za pizze i pribor, mašine
za rezanje. Tel. 061 138 561
Prodaja i dostava kamenog
uglja na kućnu adresu. Garan-
cija na kvalitet i količinu. Tel.
062 758 939
Prodaja i dostava svježih
kokošijih jaja. Tel. 062 535 426
Prodajem alat gedore, ključevi.
Profesionalni alat njemačke proiz-
vodnje. Tel. 061 588 178
Prodajem bolesnički krevet
dvomotorni sa madracem i de-
kubitus dušekom sa kompreso-
rom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348
325
Prodajem Braun mrežice i el.
aparate za brijanje. Tel. 066 878
542
Prodajem bundu od nerca
(glava i nožice) vel 44. Tel. 062
547 587
Prodajem čistu uvoznu sre-
brenu živu. Tel. 033 534 087, 062
682 690
Prodajem daske od regala.
Tel. 468 450
Prodajem domaća svježa lje-
kovita prepeličija jaja 30 kom =
9 KM “A” i 10 KM “S” klasa,
besplatna dostava. Tel. 062 134
551, 061 237 448
Prodajem domaću rakiju šljivu
garantovano dobra, stara tri go-
dine, 40 litara. Tel. 033 473 372
Prodajem domaću rakiju šlj-
ivu, ekstra kvaliteta. Tel. 062
610 499
Prodajem duge zimske
muške i ženske štofane kapute.
Tel. 033 534 087, 062 682 690
Prodajem duge zimske
muške i ženske štofane kapute.
Tel. 033 534 087, 062 682 690
Prodajem i ugrađujem ogle-
dala za sve vrste retrovizora,
povoljno. Tel. 061 382 478.
Prodajem iz Njemačke veću
količinu raznovrsne robe: gar-
derobu 0.20 KM, sakoi 1 KM,
jakne 1 KM, obuća 1 KM, iz-
gleda kao novo i moderno, po-
godno za dalju prodaju. Tel. 066
115 498
Prodajem jeftino polovan
kožni mantil br. 38. Tel. 033 201
477
Prodajem kazan za pečenje
rakije i dijelove Golfa 1. Tel. 061
367 103
Prodajem kućne kofer šivače
mašine i kupujem industrijske
šivače mašine. Tel. 063 722 707
Prodajem kućno cvijeće, su-
per očuvano. Tel. 061 173 868
Prodajem lustere sa po je-
dnim sijaličnim mjestom. Tel.
033 534 087, 062 682 690
Prodajem manji pogon
šivačih industrijskih mašina -
polovne u dobrom stanju. Tel.
065 877 593
Prodajem masažer za tuš
kabinu. Tel. 061 740 293, 033
440 727
Prodajem mašinu za prženje
kafe, italijanske proizvodnje
“Petroncini” 30kg, zagrijavanje
do 300 stepeni, mogućnost
prženja express kafe. Mašina je u
odličnom stanju. Tel. 061 208
707
Prodajem motornu pilu
Stihl-MS 390. Korištena pet go-
dina, u dobrom stanju, cijena
400 KM. Tel. 061 722 632
Prodajem neuložene certi-
fikate za otkup stana u cijeloj
Federaciji BiH. Povoljno! Tel.
063 024 594
Prodajem novu mušku i žen-
sku odjeću radi zatvaranja bu-
tika. Povoljno! Tel. 061 270
277
Prodajem plastenike od
40-100 kvadrata pvc cijevi sa
novim najlonom garancijom i
prevozom na adresu. Tel. 065
081 563
Prodajem podlakatne štake
metalne za odrasle, jeftino. Tel.
653 454
Prodajem podloge i kese za
stomu, cijena po dogovoru. Tel.
546 456
Prodajem podne grijače. Tel.
061 358 261
Prodajem porculanski servis
za kafu, star skoro sto godina.
Tel. 062 895 055
Prodajem portabl šivaču mašinu
cijena 50 KM. Tel. 062 134 216
Prodajem povoljno pelene za
odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem razne stvari iz 4-sob-
nog stana. Tel. 033 534 086
Prodajem sadnice sve vrste
šljiva 2.00 KM, a jabuka, trešnja,
breskva, kajisija, višnja 2.50
KM, zvati svakim danom. Tel.
062 312 143
Prodajem sok (sirup) od šip-
ka-nar. Tel. 061 389 571
Prodajem škrinju za trgo-
vinu i tri manja televizora, Sa-
rajevo. Tel. 061 922 569
Prodajem topografske karte
ležišta nafte BiH, Srbije, Hr-
vatske! Kontakt: istraznirado-
vi@aol.com
Prodajem trakice za mjerenje
šećera u krvi Bayer “Contour”.
Tel. 061 810 947.
Prodajem vlastitu rakiju -
šljivovicu i kruškovaču, kao i
vlastiti med. Tel. 066 615 545
Prodajem vulkanizerske
mašine marke Hofman kompre-
sor Trudbenik Dioboj, 350 l.
Tel. 061 753 355, Tešanj.
Prodajem zimske futrovane
jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel.
061 335 269
Prodajem ženske štofane i
balon mantile. Tel. 033 534 087,
062 682 690
Pržiona kafe povoljno. Tel.
062 077 739
Šivača industrijska mašina
steperica za overloh i iberdek,
rupičarke, povoljno. Tel. 063
722 707
Tek je počeo besplatni kurs
esperanta, drži ga svjetski put-
nik i pisac, niste zakasnili. Tel.
659 750, 066 897 870
Velika akcija drva i uglja,
bukova cijepana drva 65 KM
metar, Kreka ugalj 90 KM, Ba-
novići kocka 150 KM, isporuka
odmah. Tel. 061 904 662
Velika akcija drva i uglja,
bukova cijepana drva 65 KM
metar, Kreka ugalj 90 KM, Ba-
novići kocka 150 KM, prevoz
besplatan. Tel. 061 241 957
Velika akcijska bukova drva
65 KM, ugalj Kreka 90 KM,
ugalj Banovići kocka 150 KM,
prevoz besplatan, isporuka od-
mah. Tel. 061 818 924
Za eko selo razno prodajem.
Tel. 061 154 540
Započnite sopstveni posao
idejama knjige “Vodič malih
biznisa sa 2.500 ideja”. Knjiga je
sada na CD-u. Tel. 032 244 417
Započnite sopstveni posao
proizvodnjom eteričnih ulja,
mirisa, parfema i drugih proiz-
voda pomoću knjige “Eterična
ulja”. Tel. 032 244 417
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVA-
LITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKAS-
TE ZAVJESE, VANJSKE RO-
LETNE, HARMONIKA VRA-
TA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
12526-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), šporeta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 2885-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene ro-
letne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061
131 447. 12298-1Ndž
41 Dnevni avaz utorak 15. novembar/studeni 2011.
Najkvalitetnije i najpovolj-
nije sa garancijom radimo ter-
mo-fasadu i španske zidove. Tel.
061 278 188
Parket šipod laminat pos-
tavljamo brusimo i lakiramo,
vršimo ugradnju panel parketa
uz garanciju, posjedujemo lje-
pila, lakove, lajsne. Tel. 062 828
306
Popravljam sve vrste frižidera
i rashladnih uređaja, dolazak na
adresu besplatan. Tel. 061 156
309
Postavljam laminate, panel
parkete i ostale vrste parketa. Tel.
061 828 391.
Presvlačim kauče i sve oprav-
ke, dolazim na lice mjesta. Tel.
544-932, 062 522 986.
Radim sve molersko-farbar-
ske poslove, brzo, kvalitetno i
povoljno. Mob. 061 926 333
Renoviramo stanove brzo i
kvalitetno. Pozovite. Tel. 061 240
747
Rigips, elektro-instalacije i
moleraj. Radim povoljno. Tel.
066 205 286
Rigips, moleraj, edelpuc.
Kvalitetno i povoljno! Tel. 061
872 910
Savremeni enterijer. Stolarski
instalaterski zidarski parketarski
i molerski radovi. Najpovoljnije
cijene, 30 godina iskustva. Tel.
061 156 584
Staklar vrši ugradnju svih
vrsta stakala i ogledala. Dolazim
na adresu. Tel. 061 609 947
Stolar - izrada kuhinja, pla-
kara, predsoblja, šadrvana. Tel.
061 827 806
Stolar vrši opravku i izradu
namještaja, stolarije, dihtovanje i
sl. Tel. 061 312 956
Stolarske usluge po povoljnim
cijenama. Tel. 061 336 541
Sve vrste renoviranja i polu
renoviranja stanova, kuća kao i
sve vrste građevinskih radova.
Tel. 063 031 251
Tapetar - stolar presvlači i
popravlja sve vrste namještaja, do-
lazim na adresu. Tel. 061 606 651
Tapetar - stolar uredno, brzo i
vrlo povoljno. Tel. 061 606 651,
066 620 342
Tapetar presvlačimo sve ti-
pove namještaja, a ujedno
izrađujemo novi po vašoj mjeri i
modelu. Tel. 061 829 108 i 061
862 872
TV servis vrši popravke svih
TV aparata. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 451 778, 061 148 042
TV video servis, Porodice
Ribar 65, Hrasno, popravka svih
vrsta TV aparata. Dolazak na
kućnu adresu. Daljinski upra-
vljači za sve marke TV aparata.
Tel. 650 867, 061 188 410
Vodoinstalater povoljno
opravlja staro, montira novu in-
stalaciju i renovira kupatila. Tel.
061 225 727
Vodoinstalater sa iskustvom
vrši opravke instalacija, montažu
sanitarnih uređaja i pročepljenja.
Tel. 061 348 717
Vodoinstalater, vršim sve us-
luge u kupatilu brzo i efikasno.
Tel. 061 199 442, 033 621 733
Vodoinstalater, vršim sve us-
luge u kupatilu, brzo i efikasno.
Tel. 061 199 442, 033 621 733
VODOINSTALATER SA
ELEKTRIČAREM opravke sta-
rih i ugradnja novih bojlera, sa-
nitarija, kupatila, česmi, šolja,
osigurača, indikatora i sl. Tel.
061 222 228. 12693-1Ndž
Vršim usluge zidanja, šalova-
nja i ručno maltanje, termo fa-
sade, keramiku i ostale radove u
građevini. Tel. 061 031 781.
12779-1Ndž
VODOINSTALATER -
ELEKTRIČAR popravka i ugra-
dnja instalacija, sanitarija, bojle-
ra, el. peći, aut. osigurača,utični-
ca, prekidača. Tel. 061 180 120,
061 132 149. 12851-1Ndž
Adekvatan ovlašteni TV servis
od Sonija, Samsunga, servisira i
sve druge marke TV, DVD i video
aparata uz garanciju. Tel. 033 650
400, 061 157 382
Bravar - radi sve vrste bra-
varskih poslova brzo i povoljno.
Tel. 062 940 731
Bravar radi ograde, gelendere,
ulazna i garažna vrata, zatvara
balkone. Tel. 061 526 205.
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Centralno grijanje i vodu,
radim povoljno i kvalitetno. Tel.
061 741 215.
Centralno, etažno grijanje,
plinske instalacije, zamjena kon-
vektora i popravke radimo kva-
litetno i povoljno uz garanciju.
Tel. 061 500 037
Električar - izrada električne
instalacije, ugradnja lustera, ne-
onki, prekidača, utičnica... Po-
pravak šporeta, bojlera... Tel. 062
140 104
Elektroinstalacije: ugradnja
novih i popravke na starim, ugr.
interfona. Tel. 062 255 055
Elektrosistemi, klima uređaji,
servis i montaža, el. instalacije, aut.
osigurači, indikatori, interfoni itd.
Tel. 061 191 566, 033 630 324
Građevinska firma izvodi sve
vrste radova sa garancijom. Tel.
061 740 127.
Izrađujem sve vrste žardi-
njera, saksija od prirodnog ka-
mena. Tel. 062 699 383
Izvodim sve vrste lim.
građevinskih radova. Tel. 062
151 468.
Izvodimo građevinske radove,
malterisanje, zidanje, keramiku,
termo fasade. Tel. 063 046 747
Kamine zidamo šamotom,
dimnjaci, peći za picu, sedra ka-
men. Tel. 061 154 540.
KV elektromehaničar popra-
vlja veš mašine, šporete, bojlere,
indikatore, automatske osigurače.
Tel. 061 563 910, 033 619-900.
Majstor povoljno opravlja sta-
ri i montira novi namještaj, kuhi-
nje, radi selidbe. Tel. 061 202 840.
Mijenjamo konvektore, ven-
tile i druge radnje za grijanje
kvalitetno i povljno. Tel. 033 800
514, 061 922 476
Moler radi molersko farbar-
ske radove čisto, kvalitetno i po-
voljno. Tel. 062 419 501
Molerske usluge povoljno
štićenje namještaja, lajsni i os-
talo, sve po dogovoru. Tel. 061
219 768
Vodoinstalter ugrađuje i
opravlja česme, vodokotliće, ven-
tile, sifone, penzionerima jefti-
nije. Tel. 061 205 803, 066 973
793
Vodoistalater održava staru i
postavlja novu istalaciju, čisti bo-
jlere, sve uz garanciju. Tel. 061
497 622
Vršim zamjenu puknutih čla-
naka i vršim ostale popravke na
sistemu grijanja. Tel. 033
645-475, 062 225 729.
Vršimo presvlačenje i po-
pravku svih tipova namještaja,
mogućnost izbora štofa po štof
karti prevoz do radnje besplatan.
Tel. 061 210 832
Zidanje, malterisanje, šalo-
vanje i ostali građevinski radovi
na području Ilidže. Tel. 061 826
514
Intelektualne
Bračni par uspješno daje in-
strukcije iz matematike, fizike i
hemije. Tel. 033 514 560, 062 256
213
Dajem instrukcije i vršim
prevode iz njemačkog jezika. Tel.
061 425 275
Dajem instrukcije iz engles-
kog jezika i prevodim sve vrste
tekstova. Tel. 062 739 347
Dajem instrukcije iz mate-
matike. Tel. 033 651 419
Dajem intrukcije iz mate-
matike i fizike za osnovce i sre-
dnjoškolce. 2h - 15 KM. Tel. 061
901 772
Engleski jezik, instrukcije po-
voljno 24 h-15 KM, dolazim
kući. Tel. 061 481 182
Instruiram đake i studente iz
matematike i fizike na Ilidži, čas
6 KM. Tel. 033 621 976
Instruiram đake i studente iz
matematike i fizike na Ilidži. Tel.
033 621 976
Instruiram đake i studente iz
matematike na Al. polju. Tel. 061
157 991
Instruiram njemački jezik os-
novnu i srednju školu na mojoj
ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459
Instrukcije engleski jezik,
prevod, matematika za osnovce.
Tel. 061 334 895
Instrukcije hemije za studente
i srednjoškolce, 2 sata-15 KM,
dolazim kući. Tel. 061 481 182
Instrukcije iz engleskog i nje-
mačkog jezika. Tel. 061 339 306
Instrukcije iz matematike i
fizike za srednjoškolce i studen-
te. Tel. 061 286 082
Instrukcije iz matematike i
fizike za sve srednjoškolce i stu-
dente. Tel. 061 286 082
Instrukcije iz matematike os-
novcima i srednjoškolcima. Sa-
rajevo. Tel. 062 672 858
Iskusan profesor engleskog
prevodi tehničku dokumentaci-
ju, stručnu literaturu, magistar-
ske radove, upustva za rukovanje
uređajima, patente. Tel. 062 757
808
Njemački jezik - instrukcije i
prevodi, kucanje radova na računa-
ru. Tel. 523-998, 061 863 559
Povoljno instruiram mate-
matiku i fiziku za đake i stu-
dente. Tel. 062 759 033
Prof. engleskog daje časove.
Tel. 626 157
Profesor daje instrukcije iz
matematike osnovcima i sred-
njoškolcima. Tel. 061 244 251
Profesor matematike sa is-
kustvom daje instrukcije đacima
i studentima tokom godine. Tel.
061 382 301
Profesorica bosanskog, hrvat-
skog, srpskog jezika i književnosti
daje instrukcije i povoljno lek-
torira tekstove. Tel. 061 824 988
Profesorica drži časove iz ma-
tematike i fizike. Tel. 033 219
559
Profesorica engleskog jezika
daje časove i prevodi. Tel. 033
657 038, 061 556 700
Profesorica instruira matema-
tiku, fiziku, hemiju, OET uspješno.
Tel. 061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži in-
strukcije matematike za osnovce.
Tel. 061 566 473
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garan-
cija. Tel. 033 234 805, 061 184
796. N.
“Higijena” najpovoljnije du-
binsko usisavanje pranje i is-
piranje svih vrsta tepiha 1
KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10
KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944
“Servis zdravlja” uništavamo
žohare, ruse, stjenice, buhe, mo-
ljce, komarce, miševe, itd. Tel.
033 219 761, 061 928 535
“Specijalni tretmani” protiv
žohara, moljaca, mrava, buha,
stjenica, miševa, itd. Tel. 033
219 761, 061 234 026
Aba - čišćenje kirby usisi-
vačem vaših ćilima i prostirki
(dubinski) čistimo trosjede i
uglove po želji. Tel. 061 214 579
Agencija “Paramedic”, pre-
voz slabo pokretnih i nepokret-
nih osoba sanitetskim vozilom,
fizikalna terapija u vašem domu.
Tel. 061 564 564
Agencija Arkadas nudi us-
luge kućne njege starim, bo-
lesnim i nemoćnim osobama,
mijenjanje pelena, davanje
injekcija, terapija, plasiranje ka-
tetera, itd. Tel. 062 699 668
Agencija Meka - kućna njega
i pomoć starim i bolesnim, te-
rapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h,
noćne dežure, usluge fiziotera-
peuta, promjena pelena, kate-
tera, itd. Tel. 061 237 641
Agencija Nur, kućna njega
starih i bolesnih lica, kućne po-
sjete, dežure sa pacijentima i sve
vrste medicinskih usluga uz
pratnju liječnika specijaliste.
Tel. 061 839 703
Auto prevoz kamionom raz-
nih roba, selidbe i sl. Obez-
bijeđena radna snaga širom BiH
brzo i povoljno. Tel. 061 144
670
Auto prevoz putničkim kom-
bijem. Tel. 062 374 737
Autoprevoz kombijem razne
robe + selidbe povoljno! Tel.
061 160 644
Autoprevoz kombijem, se-
lidbe, odvoz šute, obez. radna
snaga, jeftino. Tel. 061 378 166
Autoprevoznik vrlo povoljno
vrši prevoz namještaja, selidbe,
odvoz kabastog otpada, šute,
obezbijeđena radna snaga (po
potrebi). Brzo, bez oštećenja, po-
voljno. Tel. 061 552 366
Brinula bih o starijoj osobi ili
čuvala bi djecu. Tel. 062 729
778
Certificirani računovođa po-
voljno vodi pos. knjige za sve
vrste preduzeća, radnji i
udruženja. Tel. 061 150 368.
Čistila bih i održavala sta-
nove dogovor sa žeskim oso-
bama. Osoba sam od poverenja.
Tel. 066 529 114
Čistila bih poslovni prostor,
ozbiljne ponude. Tel. 062 781
316
Čistim kuće i poslovne pro-
store, pranje tepiha, ćilima, od-
voz i dovoz besplatan Tel. 061
580 063
Čistim stanove nedjeljom.
Tel. 066 054 856
Čuvala bih dijete školsko ili
predškolsko u vašem ili svom
stanu uz pomoć u kući. Može i
starija osoba Tel. 061 220 782
Čuvala bih dijete u svom
stanu. Cijena po dogovoru, sta-
nujem na Pofalićima. Tel. 061
667 073
Čuvala bih djecu. Tel. 061
842 180
Čuvala bih stare osobe i po-
magala u kući. Tel. 468 450
Deutsch - uebersetzungen,
dolmetschen, nachhilfe, kon-
versation, lektorat. Tel. 062 198
790
Dolazak na adresu - masaža,
iskusan fizioterapeut, rehabili-
tacija, kineziterapija, povoljno.
Tel. 061 367 166, 033 615-675.
Drva režem motornom
žagom. Varim aparatom. Tel.
061 491 463
Extra povoljno! Kombi pre-
voz i selidbe 5 x 2 x 2.20 m
kubnih. Tel. 061 147 361
Kiper kamionom sa kranom
i mini bagerom radimo istovar,
odvoz šute, iskope temelja,
uređenje površina drenaže. Tel.
061 158 784
Kombi prevoz - usluge prevoza
ljudi, preseljenja, vožnja na razne
destinacije. Tel. 062 056 594
Kombi prevoz i selidbe naj-
povoljnije u gradu odvoz ka-
bastog otpada, šute i ostalog sa
radnom snagom ili bez. Tel. 061
890 067 i 066 533 339
Kombi prevoz namještaja i
selidbe, povoljno bez oštećenja,
odvoz kabastih stvari i šute, sa
radnom snagom ili bez... Tel.
062 139 453
Kombi prevoz putnika po
BiH i Evropi, vozilo je novo,
cijena povoljna. Tel. 063 358
208
Kombi prevoz putnika se-
lidbe odvoz šute, cijena povo-
ljna. Tel. 061 817 424
Kombi prevoz raznih stvari i
robe povoljno. Tel. 061 353 704
Kombi prevoz robe, selidbe,
povoljno, radna snaga po do-
govoru. Tel. 061 513 948
Kombi prevoz teretni. Tel.
061 758 031
Kombi prevoz. Tel. 061 758 031
Kombijem prevoz putnika -
izleti, seminari, sportske ekipe,
selidbe po BiH i regionu. Tel.
061 899 883
Kombijem prevoz putnika -
izleti, seminari, sportske ekipe,
selidbe po BiH i regionu. Tel.
061 899 883
Medicinska sestra s iskus-
tvom pruža usluge starim oso-
bama. Kupanje, presvalačenje,
terapija, obrada svih vrsta rana,
dekubitusa. Tel. 063 150 247
Najjeftinija registracija i pre-
vod vozila. Tel. 062 316 911
Njemački jezik - prevodi,
instrukcije, konverzacija, lekto-
risanje. Tel. 062 198 790
Nudim pomoć starijoj osobi
uz nadoknadu, čovjek bez pri-
manja. Tel. 061 531 226
Nudim pomoć starim i bo-
lesnim, odlazak u kupovinu,
apoteku i sl. Tel. 062 320 034
Obuka za vozače B kat lagan
i kvalitatetan način rada. Tel.
061 338 085
Održavamo stanove, kuće i
posl. prostore. Također i čuva-
nje starih osoba po potrebi. Ovaj
mjesec jeftinije. Tel. 061 815
047
Ordinacija l.d. Montenegro
rješava sljedeće bolesti: diskus
hernija, migrena (glavobolja) an-
gina pektoris, skolioza (kriva
kičma) spondiloza, cirkulacija,
reumatski artritis! Ako nije uklo-
njen bol minimalno 50/ od prve
terapije oslobođeni ste plaćanja!
RVI i penzioneri 25 posto po-
pust! Ne trpite bol Ćamil Sa-
rajevo. Tel. 062 580 122
Ozbiljna gospođa penzioner
pazila bi stariju gospođu ili di-
jete, može i u svom stanu. Tel.
062 320 034
Ozbiljna žena pazila bi sta-
riju gospođu. Tel. 062 320 034
Ozbiljna žena pazila bi sta-
riju gospođu. Tel. 062 320 034
Povoljno i kvalitetno čistim
stanove i poslovne prostore. Tel.
062 401 619.
Presnimavanje sa video ka-
seta na DVD. Sarajevo. Tel. 062
824 523
Profesionalni vozač vrši pre-
voz putnika na more i po BiH,
kombi 7+1, povoljno. Tel. 062
713 956
Profesionalno čišćenje kuća i
poslovnih objekata. Tel. 062 455
930
Profesionalo šminkanje za
svadbe i dr. svečane prilike,
šminkanje za sve potrebe sni-
manja; spotovi, reklame, mo-
gućnost dogovora i dolaska na
adresu. Tel. 061 488 222
Selidbe i prevoz stvari, po
potrebi i radna snaga. Tel. 061
347 675
Strunu - želudac namještam,
liječim stručno, uspješno visok
pritisak bioenergijom. Tel. 061
504 986.
Svakodnevno vršimo orga-
niziran prevoz uposlenika iz Ze-
nice za Sarajevo. Tel. 061 859
507
Transport roba po BiH ka-
mion sa ceradom od 5 tona do 12
tona. Tel. 061 156 664
Uspješno 30 godina liječimo
samo po časnom Kur'anu hodža i
bula-nur sihire, crvenilo po ti-
jelu, plač djece, napade đina na-
pasnika, strahove, nesanicu, za
nafaku, mir u kući, polaganje
ispita. Ako imate ovakvih pro-
blema javite se svih vjera da vam
pomognemo sa Allahovom po-
moći. Tel. 066 121 821
Vršim demontažu rasklapanje i
odvoz starih ormara, plakara, kuhi-
nja, povoljno. Tel. 061309 800
Vršim kombi prevoz do 1,5 t,
namještaja, razne robe po cijeloj
BiH 0-24h, povoljno. Tel. 062
569 483
Vršim prevoz putnika kli-
matiziranim kombijem 8+1 i
luksuznim vozilom na sve re-
lacije. Tel. 061 187 954
Vršim prevoz putnika sa kli-
matiziranim kombijem Volkswa-
gen t5 na sve destinacije. Tel. 061
200 546
Vršim prevoz robe, selidbe,
povoljno, kombi 15 kubika to-
varni prostor, na svim destina-
cijama. Tel. 061 811 115
Vršim prevoz, selidbe sa ra-
dnom snagom ili bez. Veliki
kombi, Koševsko Brdo. Tel. 063
881 306
Vršim prevoz, selidbe, veliki
kombi sa radnom snagom ili bez,
Koš. Brdo. Tel. 062 226 665.
Vršim selidbe i sve ostale
prevoze u citavoj BiH, po potrebi
ima i radna snaga. Tel. 062 607
684
Vršim selidbe kombijem sa
radnom snagom u državi i ino-
zemstvu. Tel. 061 227 189
Zubne proteze izrada u toku
dana povoljno poliranje, popravka
starih proteza dodatak zuba, po-
dlaganje zubnih proteza, radimo i
vikendom. Tel. 061 141 544
Žena srednjih godina čuvala
bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062
095 418.
42 Utorak 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
SINDIKAT METALACA BOSNE I HERCEGOVINE
Sarajevo, Obala Kulina bana 1
Tel./Fax.: +387 33 20 01 76; 21 36 73, E-mail: smbih@bih.net.ba
Broj: SM-02- -XI/11
Sarajevo, 14. 11. 2011. godine
^LANOVIMA SINDIKATA METALACA BiH
Po{tovani,
Povodom 15. novembra - DANA METALACA BiH `elim da vam, u svoje ime i ime Sindi-
kata metalaca BiH ~estitam ovaj dan.
Poznato nam je da spadamo u kategoriju onih radnika koji se za svoja osnovna prava mora-
ju neprestano boriti svim sredstvima sindikalne borbe, na`alost, naj~e{}e {trajkovima i pr-
otestima. Siguran sam da nas te{ko}e i otpori s kojima se susre}emo na putu na{e pravedne
borbe ne}e obeshrabriti i da }emo se svojom odlu~no{}u i istrajno{}u izboriti za ono {to
nam pripada - pravo na rad i redovne plate, sigurne uslove rada i sve drugo {to radniku obe-
zbje|uje sigurnu budu}nost. Zato }emo nastaviti ovim putem, jer u vremenima u kojima
`ivimo i koja su pred nama, vremenima te{ke ekonomske krize i jo{ izra`enije surovosti u
borbi za profit, niko se ne}e pobrinuti za nas ako to sami ne uradimo.
Uz ~estitke za ovaj praznik upu}ujem i poruku - „Ne}emo dozvoliti da nas prepreke i otpori
na koje nailazimo u na{oj pravednoj borbi oslabe i pokolebaju, ve} naprotiv - neka nas jo{
vi{e oja~aju i na{oj borbi daju novu snagu“.
Zajedno smo ja~i!
Odbor SMBiH
Predsjednik SMBiH
Had`i} Muhamed
SPISAK DOBITNIKA u nagradnoj igri CM-a
I DIDACA „Rubella nagraðuje povjerenje“
putovanje u Bugarsku 7 dana za dvije osobe
Dijana Latinovi} ^apljina
Rubella poklon paketi
Jelena Ba{i} Banja Luka
Edina [abanovi} Biha}
Amasa Ba{i} Livno
Lidija Pu{elji} [amac
Ramiza Pepi} Zenica
Ljiljana Nesterovi} Te{anj
Amela [teta Mostar
Snje`ana Stani} Banja Luka
Ramiza Husi} Mostar
Jadranka Leko [iroki Brijeg
Mirzeta Vranac Visoko
Sadeta [ehovi} Sarajevo
Eladina Haselji} Zenica
Lejla Pa{i} Visoko
Dragica ^ukovi} Banja Luka
Petrica Pravica Trebinje
Fatima Ro{a Zenica
Sla|ana Vujovi} Trebinje
Jadranka Ninkovi} Trebinje
Aida Hido Visoko
Nagradna igra je trajala u periodu od 01.10.-31.10.2011.godine.
Javno izvla~enje nagrada, odr`ano je u CM(Frani{izni Centar) Vitez, 10.11.2011.godi-
ne
Izvla~enju nagrada prisustvovali su:
predstavnik DIDACO commerce doo, Dragana Pupac
predstavnik CM doo, Nata{a ^obanovi}
Nagrade su robne i ne postoji mogu}nost nadoknade protuvrijednosti na drugi na~in.
Sve obaveze po pitanju nagrada preuzimaju dobitnici.
Sretni dobitnici }e biti obavje{teni telefonskim putem o dobitku nagrade.
Rok za preuzimanje nagrada je 20 dana od dana objave spiska dobitnika u dnevnim
novinama, Dnevnom Avazu i Glasu Srpske,15.11.2011.
Nagrade }e se preuzeti u objektima CM-a, odakle poti~e ra~un.
Pravila nagradne igre su registrovana u:
Federalnom Ministarstvu finansija/financija pod brojem: 05-15-685/11-A.P. Od
29.09.2011.
Ministarstvu finansija RS pod brojem: 06/4-463-2593/11 od 26.09.2011.
U Trnu, 11.11.2011.godine
Direktor, Emir Omi}
"!
!
Dnevni avaz, utorak,
AJ IAJ 15. novembar/studeni 2011.
Seničar: San o glumačkoj karijeri
Nina Seničar zavodi i u Americi
08â0tääJ MäMäã ||| äät|ãf
Projekt muzičara iz Turske i BiH
’0|äM8äää1t ä| |t|ãäää|’
ä 8ã|ã|äää të. ääääMä|ã
DJ Voodocoder: Gost iz Turske
Muzički događaj pod na-
zivom “Drum Sounds of Is-
tanbul”, na kojem će nastu-
piti izvođačiiz Turske iBiH, bit
će održan 26. novembra u sara-
jevskom art kinu “Kriterion”.
Ovaj projekt ima za cilj pred-
staviti i promovirati istanbulsku
alternativnu elektronsku “d-
ubstep” muzičku scenukao i
potaknuti uspostavljanje sa-
radnje između izvođača iz
Turske i naše zemlje, a na
partiju će nastupiti DJ-evi
Gantz, Exnihilo i Voodoco-
der iz Turske teBillain i Zlij-
ay iz naše zemlje.
Kako ističu organizatori,
projekt “DrumSounds of Is-
tanbul” nastao je iz potrebe
za prezentiranjem turske ur-
bane kulture i bogatog mu-
zičkog kolorita grada Istan-
Seksi editorijal Rive Stinkamp
ëä||M
ž|ää||ä|ä.
äã||ä |
ää||Jä
Lijepa maneken-
ka Riva Stinkamp
(Reeva Steenkamp)
snimila je seksi edi-
torijal za južnoa-
frički FHM, za koji
je pozirala u crnom
donjem rubljui vrto-
glavo visokimštikla-
ma.
Riva je rođena u
južnoafričkom gra-
du Port Elizabet i već
godinama radi kao
manekenka u Joha-
nesburgu. Sebe opi-
suje kao model, ad-
vokata uusponu, lju-
biteljicu životinja,
obožavateljicu vafla
i skupljačicu knjiga.
DJ Outwork: Nastup 16. decembra
Poznati italijanski producent
01 0ä|Wä|ä ä
’0ä1ä|J|äää1ä’
Krah Sarajevske sedmice mode
Nãäääääää ä1ä||ä
äätä|ã|ää äät||| |ää||ä
Izvršni producent agencija “ABC Models”, umjesto honorara, nudila profesionalne
slike koje će raditi fotografi na revijama
Detalj s jedne od revija
0|äää|ää |t šää|ä Mãäääääã
Kontaktirali smo i Ste-
lu Zubak-Jovanović, di-
rektoricu agencije “ABC
Models”, koja nam je na
početku razgovora rekla da
su ovaj put angažirali puno
modnih agencija.
- Naravno da ćemo imati
nekoliko djevojaka koje
neće biti plaćene. One su tek
izašle iz škole manekena i
iznijele su samo jedan model
od ukupno trideset revija -
kaže Zubak-Jovanović.
Iz godine u godinu Sara-
jevska sedmica mode, čiji je
izvršni producent agencija
“ABC Models”, pada na sve
niže grane, a ovogodišnje
izdanje pod nazivom “N i-
vea BHFashion WeekSara-
jevo”, koje jezavršeno prek-
sinoć, dotaklo je dno. Loša
organizacija, loše revije,
manekenke treće klase, čast
izuzecima koji su se, do-
duše, našli na pisti sasvim
slučajno, rezultirali su
lošom posjetom.
Modnom pistom u Do-
mu Oružanih snaga BiH
prošetale su uglavnomano-
nimne djevojkeuz nekoliko
misica s općinskih i kanto-
nalnih izbora. Na zajedljive
komentare i začuđene po-
glede posjetilaca organiza-
tori su ponudili argument -
željeli smo dati priliku mla-
dimsnagama. Međutim, is-
tina je potpuno drugačija.
Kako saznajemo od ma-
nekenki koje su pozivale
našu redakciju ovih dana, or-
NAŠA TEMA Borba mladih bh. izvođača na muzičkoj sceni
Iã tää| | ä|ätMä ||ääã
ë.000 ää|ã. ã ä1ãä|äf
Neki i do 40. godine nose epitet mladog izvođača kao svojevrsno opravdanje što ništa značajnije nisu uspjeli
napraviti Kad ste na BHT1 vidjeli spot novog bh. pjevača, otvoreno pita Muharemović
0ä| tä ä1ät|ã||
Mnogi kvalitetni i per-
spektivni izvođači odustali
su od borbe i okrenuli se
drugim poslovima. Među
njima su “Konvoj”, Selma
Muhedinović, “Macbeth”,
“Punkt”...
S druge strane, MayaSar
dobar je primjer da talent i
kvalitet, a u prvom redu
ozbiljan rad ipak daju re-
zultate.
8ää tä ä||| äää äääcã
Dino Muharemović kaže
da je na muzičkoj sceni nas-
tao generacijski luft te da se i
dan-danas slušaju zvijezde iz
1989. i 1990. godine.
- Novac je veliki kamen
spoticanja. Producent Mahir
Sarihodžić i ja trudimo se
izaći ususret mladim pje-
vačima. Ali, recimo, autor,
prodajući svoju pjesmu, hra-
ni porodicu, vlasnik studija
mora ulagati u novu opre-
mu... Sve se vrti oko novca
kojeg nema - govori Muha-
remović.
MajaSar: Svijetli primjer
bula kao i njegove sveobuh-
vatne kulturno-umjetničke
slojevitosti i raznolikosti.
Sav prihod od ulaznica na-
mijenjen je opremanju mu-
zičke sobe u Domu za djecu
bez roditeljskog staranja
“Bjelave”. H. P.
Italijanski mediji budno
prate karijeru Nine Seničar,
kojau SjedinjenimAmeričkim
Državama pokušava ostvariti
san o glumačkoj karijeri.
Međutim, kako suse uitali-
janskoj štampi pojavile Ninine
fotografije iz Los Anđelesa na
kojima šeta udruštvu nepozna-
tog muškarca, krenula su na-
gađanja je li Nina otišla put
Amerike kako bi započela
karijeru u Holivudu ili se na
taj put odlučila zbog novog
dečka.
lovima obavještavali mane-
kenke daove godineneće bi-
ti plaćene, nego da, ako žele,
mogu raditi besplatno?!
Naravno, većina afirmiran-
ih manekenki nije pristala
na ovu “velikodušnu ponu-
du”.
- Nakon što su brojne
manekenke odustale od ra-
da na “Nivea BH Fashion
Weeku Sarajevo”, organiza-
tori su ponovo pokušali da
ih privole. Rekli su da neće
raditi “potpuno besplatno”
jer će dobiti zauzvrat profe-
sionalne slike koje će raditi
fotografi na revijama. Međ-
utim, i ovaj pokušaj im nije
uspio, tako da su revije radi-
le djevojke koje bi realno
trebale platiti da nose reviju
- rekla nam je jedna poznata
manekenka uz uvjet da ne
objavljujemo njeno ime.
D. Z.
Poznati italijanski DJ-pro-
ducent Pietro Bertini alijas
Outwork stižeu Sarajevoi nas-
tupit će upetaku klubu “Un-
derground”. Karijeru je za-
počeo krajem 80-tih godi-
na, a svojim unikatnim
elektro zvukom osvojio je
klubove širom Evrope.
U svojoj dugogodišnjoj
i zavidnoj karijeri objavio
je poznate remikse kao što
su “Summer Jam” za Un-
derdog Project, “Soul Sis-
ter Soul Brothers” za Duke
te “SomeKlind of Heaven”
za River Project.
U saradnji s Mr. Gee
“Elektro” našao se na plej
listama s Bobom Sinkle-
rom (Sinclar), Rodžerom
Sančezom (Roger San-
chez), Erikom Morilom
(Erick Morillo)... Ad. K.
ganizator nije uspio osigura-
ti sponzore, tako dasu e-mai-
Je li čuvena muzička
pop-rok škola, kojom su se
Sarajevo i BiH decenijama
dičili, na izdisaju? Koliko
god se neki koprcali i kao ar-
gument podastirali zvijezde
koje se potekle iz te škole -
Merlina, Harija, “Plavi or-
kestar”, “Crvenu jabuku”,
“Valentino”... - činjenica je
da na prste jedne ruke
možemo izbrojati izvođače
koji su nakon rata napravili
respektabilno ime. To su
“Letu štuke” i “Dubioza ko-
lektiv”.
Buđenje u podne
Danas je more onih koji i
do 40. godine nose epitet
mladog izvođača kao svoje-
vrsno opravdanje što ništa
značajnije nisu uspjeli na-
praviti, a veliki je broj onih
koji su bezuspješno pokušali
isplivati i na koncu digli ru-
ke. Ako poneki mlađi iz-
vođač i uspije objaviti al-
bum, u dugovima grca godi-
nama, a u sferi utopije je go-
voriti o isplativosti snima-
nja albuma.
Stoga ne čudi što Amel
Ćurić od promocije spota
pravi događaj kao da je sni-
mio vrhunski album. Valjda
zna da je do albuma, kakvog
takvog, dug put. Njegov ko-
legaEnver LugavićKicepri-
vodi kraju studij engleskog
jezika, jer kaže da mu je po-
treban siguran posao od ko-
jegće živjeti i imati penziono
i zdravstveno osiguranje.
Spominje namda je u poslje-
dnje vrijeme snimio neke
pjesme, ali ko ihje čuo?A ka-
ko bismo ih i čuli kad za sve,
pa i za promocijunumere tre-
ba novac.
- Da se snime pjesma i do-
bar spot, treba najmanje
5.000 eura. A kako ih zaradi-
ti? Puno se više novca ulaže
nego što se može zaraditi.
Teško je - otvoren je Kice.
Armin Muzaferija bori se
kao lav i samo on zna kako
mu je opstati na muzičkoj
sceni. Mnogo truda ulaže, ide
naprijed, ali i zna da je pred
njim jošmnogo posla.
- U našoj zemlji bilo koji
posao da radiš moraš od sebe
dati 150 posto i, naravno, za
sve treba novac. Neki misle
da biti pjevač znači spavanje
do podne i navečer održati
koncert. Mnogi bi da pres-
koče nekolikorazreda, ai lju-
di su se razlijenili. A ustvari
danas moraš biti i muzičar i
Muzaferija: Bori se kao lav Lugavić: Teško je Muharemović: Samo Hayat daje priliku
pjevač i menadžer. Mora se
mnogo raditi - kaže Muzafe-
rija, ali i dodaje da je veoma
malo mladih izvođača i u
Srbiji i Hrvatskoj.
Kriza i prilika
Iskusni estradni vuk i hit-
mejker Dino Muharemović,
koji veliku pažnju posvećuje
radus mladima, naglašava da
novim snagama nedostaje
podrška elektronskih medi-
ja.
- Kada ste nekog od mla-
dih snaga vidjeli na BHT1 ili
FTV-u? Jedino im Hayat pos-
većuje pažnju. Oni su stvorili
Adnana Jakupovića i Mirzu
Šoljanina. Donekle im pros-
tor pruža i TVSAi tu je kraj -
ističe Muharemović.
Jasnojeda sesivilonamu-
zičkoj sceni utapa u sveukup-
nu tešku situaciju u našoj ze-
mlji. Ipak, najlakše je reći
“teško je, ne ide” i okačiti mi-
krofon o klin. Ali zar krizne i
teške situacije nisu i dobra
prilika? Jer istina je da po-
teškoće na muzičkoj sceni po-
stoje, ali nikad u toj sferi nisu
tekli med i mlijeko. Najveći su
krenuli od proba u podrumi-
ma i svirki za desetak ljudi,
padalisu, ali nisuodustali. Pa,
kao što reče Muzaferija, ne
treba preskakati razrede i, re-
kli bismo, koncept djelova-
nja graditi na “slavi preko
noći”.
L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
f|ä1ä1|äđääã tã ä|äJä
Nä||||ä Nää|ä
Glumica Mišel Vilijams
(Michelle Williams) smatra
daje bilo“neizbježno”da baš
ona utjelovi jednu od naj-
većih filmskih ikona prošlog
stoljeća Merilin Monro (Ma-
rilyn Monroe). Britanska
drama “Moja sedmica s Me-
rilin”(“MyWeek withMari-
lyn”) s Mišel u naslovnoj ulo-
zi imala je svjetsku premije-
runa NjujorkFilmFestivalu
9. oktobra.
Mišel priznaje da se ispr-
va pokušala “odgovoriti” od
igranja holivudske dive, jer
se radi o veoma zahtjevnoj
ulozi, ali ipak je pristala jer
joj je uloga Merlinke najveći
izazov u dosadašnjoj karije-
ri:
- Uloga mi je samo pala u
krilo i, uprkos prvobitnom
strahu, znala sam da je neiz-
bježno. Predodređena sam
za ulogu Merilin.
Mišel Vilijams bez lažne skromnosti
Vilijams u sceni
iz filma “Moja
sedmica s Merilin”
44 Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj 43 0 Mal 029383 09 Mal
Zenica, 26. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Pezer Aida, u gra|ansko pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojano-
vi}a 8, protiv tu`ene Beganovi} Selme, Had`ilojina 95, Zenica, radi duga v.s. 2.307,68 KM, shodno ~lanu 348. stav 3. Zakona o pa-
rni~nom postupku, objavljuje slijede}i:
OGLAS
Tu`enoj BEGANOVI] SELMI, Had`ilojina 95, Zenica, dostavlja se tu`ba na odgovor podnesena ovom sudu dana 11. 12. 2009. go-
dine, kojom tu`itelj potra`uje iznos od 2.307,68 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 07. 2009. goidne do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 09. 2009. goidne do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 10. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 398,08 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 880,00 KM po~ev od 26. 11. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 11. 2009. godine do dana uplate
kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku i tu`ena je
obavezna sudu dostaviti odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom 71. navedenog Zakona, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be.
Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o par-
ni~nom postupku.
Dostava tu`be na odgovor smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4.
Zakona o parni~nom postupku.
Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis u pisarni Op}inskog suda u Zenici.
Sudija
Aida Pezer, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 019331 09 Mal
Zenica, 27. 06. 2011. god.
Op}inski sud u Zenici, sudija Nina Makivi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Zenica-stan“ d.o.o. Zenica, Fra Ivana Juki}a br. 1. Zenica pro-
tiv tu`enog Brki} Muharema iz Zenice, ul. Zije Dizdarevi}a 20 B, Zenica, radi duga, Vs: 135,82 KM, van ro~i{ta, dana 27. 06. 2011.
godine, donio je:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 135,82 KM na ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova i
ure|aja zgrade za period od 01. 06. 2007. do 31. 12. 2008. godine sa zakonskim zateznim kamatama po stopi predvi|enoj Zako-
nom o visini stope zatezne kamate po~e vod 24. 04. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da mu nadokna-
di tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 342,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava presude tu`enom se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objave presude.
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u
skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., a u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a.
Sudija
Nina Makivi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 P 044828 10 P
Zenica, 11. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}-Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca HORI] ADIS iz Zenice i tu`ioca TALI] DERVI[
iz Zenice, oba zastupana od strane punomo}nika Bakira Ljubovi}a i D`enane Ljubovi}, advokata iz Zenice, protiv tu`enog „MZT
PUMPI“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije ]emerli}a br. 2, radi isplate pla}a, v.s. 5.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3 ZPP-a:
OBJAVLJUJE
Tu`enom „MZT PUMPI“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije ]emerli}a br. 2 dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana
07. 12. 2010. godine, kojom tu`ilac potra`uje pla}e za period od 01. 03. 2010. godine do 31. 07. 2010. godine u ukupnom iznosu
od 5.000,00 KM, od ~ega tu`ilac Hori} Adis potra`uje iznos od 2.500,00 KM, a tu`ilac Tali} Dervi{ iznos od 2.500,00 KM sve sa
zakonskom zateznom kamatom po~ev od 07. 12. 2010. godine, pa do isplate, te tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15
dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i
mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na
odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana
ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Sudija
Amra Hed`i}-Had`i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 006941 06 Mal
Zenica, 21. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudac Vesna Vujica u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokre-
tnu mre`u, ul. Kneza Branimira b.b., Mostar protiv tu`ene Alispahi} Jasmine iz Zenice, ul. Gornjozeni~ka broj: 18, radi isplate duga,
v.sp. 114,14 KM, van ro~i{ta dana 21. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Tu`enoj se nala`e da tu`itelju plati iznos od 114,14 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospjelosti obveze do
isplate kako slijedi:
- na iznos od 13,11 KM po~ev{i od 17. 03. 2005. godine do dana uplate,
- na iznos od 95,02 KM po~ev{i od 17. 08. 2005. godine do dana uplate,
- na iznos od 6,01 KM po~ev{i od 16. 01. 2006. godine do dana uplate,
kao i da naknadi tro{kove postupka u iznosu od 109,00 KM, sve u roku od 15 (petnaest) dana.
Dostava ove Presude tu`enom, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku.
Sudac
v.r. Vesna Vujica
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 016213 04 Mal
Mostar, 24. 08. 2011. godine
OP]INSKI SUD MOSTAR, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja Jp Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Mostar,
protiv tu`enika Fate Mehi}, iz Mostara, radi isplate, v.s. 752,72 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
(„Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje:
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja Jp Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Mo-
star, protiv tu`enika Fate Mehi} iz Mostara, radi isplate, v.s. 752,72 KM donio je dana 11. 02. 2011. godine
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos od 752,72 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 06. 2004. godine
kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 117,50 KM, a sve u roku od 15 dana i
pod prijetnjom izvr{enja.
Stru~ni saradnik
Lana Kukolj
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 P 031520 10 P
Zenica, 11. 10. 2011. godine
Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06),
TU@ENOJ: Rizvi} Fatimi iz Ilid`e, ul. Josipa Slavenskog br. 14 se dostavlja:
OGLAS
Op}inski sud u Zenici, sudija Dedi} Miralem, u pravnoj stvari tu`itelja INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA D.D. ZENICA, ul. Trg
BiH br. 1, Zenica, protiv tu`enih: 1. RIZVI] (MUJO) FATIME iz Ilid`e, ul. Josipa Slavenskog br. 14, 2. ]ATI] (BE^IR) HAJRUDINA iz
Busova~e, Ka}uni, Gornje polje bb i 3. DELIJA MUJE iz Busova~e, Bukovci bb, radi isplate duga, v.s. 9.647,65 KM, van ro~i{ta, da-
na 13. 07. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuju se tu`eni RIZVI] (MUJO) FATIMA iz Ilid`e, ]ATI] (BE^IR) HAJRUDIN iz Busova~e i DELIJA MUJO iz Busova~e, da
tu`itelju INVESTICIONO-KOMERCIJALNOJ BANCI D.D. ZENICA, solidarno isplate dug po osnovu Ugovora o dugoro~nom nenamje-
nskom kreditu, broj: 10-10787-6-3/2008 od 25. 03. 2008. godine, i to: glavni dug u iznosu od 8.693,00 KM (osamhiljada{estoti-
nadevedesettri KM) i ugovorene kamate u iznosu od 981,65 KM (devetstotinaosamdesetjedna i 65/100 KM), sve uve}ano za zate-
zne kamate po zakonskoj kamatnoj stopi od 12% godi{nje, ra~unaju}i od 30. 11. 2009. godine do isplate, kao i da tu`itelju naknade
tro{kove parni~nog postupka, u iznosu od 225,00, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
SUDIJA
Dedi} Miralem
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena.
Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prou-
zrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je za to saznala.
Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
Prijedlog se podnosi ovom sudu.
Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 P 036654 10 P
Travnik, 13. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE ADRIA BANK DD, PODRU@NICA VITEZ, protiv
tu`enog Bo{ko Nikoli} iz Kre{eva, ul. Troska bb, Drago @uljevi} iz Kiseljaka ul. Azapovi}i 6., Salko Musi} iz Kiseljaka ul. Hrastovi
bb, Zoran Nikoli} iz Gornjeg Vakufa ul. XVII Kraji{ke brigade 5 i Darko Finci iz Sarajeva ul. Ko{evo 2, radi duga v.s. 7.713,40 KM, na
osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i
OGLAS
Tu`enom BO[KO NIKOLI] se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a, podnesena ovom sudu dana 26. 07. 2010.
godine, kojom tu`itelj predla`e da sud donese presudu: „Tu`eni su du`ni solidarno tu`itelju platiti dug u iznosu od 7.713,40 KM i to
na ime glavnice iznos od 6.113,01 KM, redovne kamate iznos od 726,29 KM, zateznih kamata iznos od 754,10 KM i tro{kova opo-
mena iznos od 120,00 KM uve}ano za zateznu zakonsku kamatu, po~ev{i od dana 20. 07. 2010. godine pa do kona~ne isplate du-
ga, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja“. Istovremeno se predla`e da
ukoliko tu`eni u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostave odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud do-
nese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).
Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najksnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni
odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, pr-
ebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskh zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sa-
dr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izja-
sniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~lan 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgo-
vor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze
kojima se utvr|uju te ~injence, te pravni osnov za navode tu`enog. (~lan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na
tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavlje-
na tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku,
sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neo-
snovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i proti-
vnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena
u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda u skladu sa ~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH, te se isti obavje{tava kako priloge dosta-
vljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Sudija
Emira Sujold`i}
oglasi
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 45
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 P 004196 09 P
Kiseljak, 26. 10. 2011. godine
Tu`itelj: NLB TUZLANSKA BANKA d.d.
Tuzla, M. Tita 34
Tu`eni: Davor Kom{i} iz Kre{eva, fra Grge
Marti}a bb, 2.) Marko Ivi~evi} iz Kre{eva, Po-
lje bb i 3.) Anto Markovi} iz Ilid`e, ]amila Ma-
ri}a 12
Radi: isplate, v.s. 14.365,55 KM
OGLAS
Na temelju ~lanka 348. stavak 3. Zakona o par-
ni~nom postupku,
Tu`enom: Marku Ivi~evi} iz Kre{eva, Polje bb
Dostavlja se:
PRESUDA
ZBOG PROPU[TANJA
Obavezuje se tu`enici da tu`itelju solidarno
isplate glavni dug u iznosu od 14.365,55 KM,
sa pripadaju}im zakonskim kamatama od da-
na podno{enja tu`be pa do dana kona~ne ispla-
te duga, zajedno sa spordnim potra`ivanjima,
kamatama i naknadama u ukupnom iznosu od
6.512,12 KM, kao i tro{kove parni~nog postu-
pka u visini od 403,03 KM, a sve u roku od 30
dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Pravna pouka: Protiv ove presude `alba nije
dozvoljena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za
povrat u pre|a{nje stanje. Prijedlog za povrat u
pre|a{nje stanje podnosi se u roku od 8 dana
ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji
je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka
tek kasnije saznala za propu{tanje, od dana ka-
da je to saznala. Nakon proteka 60 dana od da-
na propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u
pre|a{nje stanje. Prijedlog se podnosi ovom
sudu.
Presuda se smatra dostavljenom tu`enom Ma-
rku Ivi~evi} protekom 15 dana od dana obja-
vljivanja u dnevnim novinama.
SUDAC
Suzana Stojanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 P 003241 04 P
@ivinice, 26. 10. 2011.
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/3 u daljem tekstu ZPP-a) tu`enom
Zejnilagi} Elvinu iz Banovi}a dostavlja se tu`ba na odgovor.
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja DOO „Trgovina borac“ Travnik, protiv tu`enog Zejnilagi} Elvi-
nu iz Banovi}a, radi duga, v.sp. 5.270,00 KM, sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni
odgovor tu`enom dostavlja putem dnevnih novina „Dnevni avaz“.
Tu`beni zahtjev glasi:
„Tu`eni je du`an platiti tu`itelju dug po osnovu nepla}ene zakupnine ukupan nov~ani iznos od 5.270,00 KM, a po
osnovu ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 0504/03 od 05. 04. 2003. g. i to:
- po ra~unu br. IV-X/855 od 29. 10. 2003. g. za period od 05. 04. 2003. g. pa do 31. 10. 2003. g., sa zakonskom
zateznom kamatom po~ev od 01. 11. 2003. g. kao dana dospjelosti na sve do isplate
- za period od 01. 11. 2003. g. pa do 15. 06. 2004. g. nov~ani iznos od 2.890,00 KM sa zakonskom zateznom ka-
matom po~ev od 16. 06. 2004. g. pa sve do isplate.
Tu`eni je du`an tu`itelju naknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presu-
de, po prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Predlo`ene dokaze tu`ioca tu`eni mo`e preuzeti u zgradi suda:
Dokazi: ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 0504/03 od 05. 04. 2003. g., ra~unu br. IV-X/855 od 29. 10.
2003. g., sudska nagodba u predmetu P. 327/02 od 03. 04. 2003. g., zapisnik br. 1506-I/04 od 15. 06. 2004. g.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu da sud na osno-
vu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj na obavezan odgovor koja se pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o
parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve
ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet
spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne na-
dle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate
tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l.
71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime,
prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3.
ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni za-
htjev - Presuda zbog propu{tanja (~. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
SUDIJA
Mirjana Kuli}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 026811 09 Mal
Zenica, 13. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj
stvari tu`ioca „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo, Masarykova
broj 46, protiv tu`enog Brki} Nusreta iz Zenice ul. Zije Di-
zdarevi}a broj 18, radi duga, v.s. 1.332,80 KM, na osno-
vu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH
OBJAVLJUJE
Tu`enom Brki} Nusretu iz Zenice ul. Zije Dizdarevi}a broj
18, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu
dana 27. 09. 2001. godine kojom tu`ilac potra`uje dug za
izvr{enu uslugu po ispostavljenim fakturama broj 10/00,
11/00, 12/00, 01/01, 02/01, 03/01, 04/01 i iznosu od
1.332,80 KM sa zakonskom kamatom kako slijedi
- na iznos od 228,50 KM po~ev od 08. 11. 2000. godine
do isplate,
- na iznos od 189,40 KM po~ev od 08. 12. 2000. godine
do isplate,
- na iznos od 206,70 KM po~ev od 08. 01. 2001. godne
do isplate,
- na iznos od 238,50 KM po~ev od 08. 02. 2001. godine
do isplate,
- na iznos od 258,70 KM po~ev od 08. 03. 2001. godine
do isplate,
- na iznos od 154,70 KM po~ev od 08. 04. 2001. godine
do isplate,
- na iznos od 56,30 KM po~ev od 08. 05. 2001. godine
do isplate,
kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka sve u roku od
15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 Zakona o parni~nom postu-
pku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be
dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e
procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa
u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena
tu`enom na odgovor.
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{ta-
nja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku
ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni
odgovor na tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 017319 09 Mal
Zenica, 17. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u
pravnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sar-
ajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46,
Zenica, protiv tu`enog Selimhod`i} Senaida iz
Zenice, ul. Bulevar Kulina bana br. 16A, Zeni-
ca, radi duga, v.s. 587,20 KM, van ro~i{ta, dana
17. 08. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime duga
isplati nov~ani iznos od 587,20 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom kako slijedi:
- na iznos od 71,95 KM po~ev od 25. 04. 2008.
godine do isplate,
- na iznos od 76,30 KM po~ev od 25. 05. 2008.
godine do isplate,
- na iznos od 87,00 KM po~ev od 25. 06. 2008.
godine do isplate,
- na iznos od 55,85 KM po~ev od 25. 07. 2008.
godine do isplate
- na iznos od 51,10 KM po~ev od 25. 08. 2008.
godine do isplate
- na iznos od 51,10 KM po~ev od 25. 09. 2008.
godine do isplate
- na iznos od 51,10 KM po~ev od 25. 10. 2008.
godine do isplate
- na iznos od 51,10 KM po~ev od 25. 11. 2008.
godine do isplate
- na iznos od 51,10 KM po~ev od 25. 12. 2008.
godine do isplate
- na iznos od 40,60 KM po~ev od 25. 01. 2009.
godine do isplate,
te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u
iznosu od 144,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava ove Presude tu`enoj, smatra se obavlje-
nom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja iste.
Sudija:
Alma Bijedi} s.r.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat
u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o
parni~nom postupku.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI
KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mals 047491 08 Mals
Mostar, 10. 10. 2011. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Sa-
nja Za~inovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP Hr-
vatske telekomunikacije dd Mostar, Direkcija
za pokretnu mre`u zastupano po direktoru
Dru{tva, protiv tu`enog ME\UGORJE AIR-
LINES D.O.O., ul. Dr. Ante Star~evi}a bb,
Horel ERO, Mostar, radi isplate, v.sp. 77,73
KM, dana 04. 07. 2011. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan
iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel
usluga u visini 77,73 KM, sa zakonskom zate-
znom kamatom i to:
- na iznos od 10,92 KM po~ev od 15. 05. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 11,70 KM po~ev od 15. 06. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 11,70 KM po~ev od 15. 07. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 11,70 KM po~ev od 15. 08. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 11,70 KM po~ev od 15. 09. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 11,70 KM po~ev od 15. 10. 2007.
pa do isplate
- na iznos od 8,31 KM po~ev od 15. 11. 2007.
pa do isplate,
te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka
u iznosu od 70,00 KM, sve u roku od 30 dana i
pod prijetnjom izvr{enja.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude
nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnije-
ti prijedlog za povrat u prija{nje stanje
NAPOMENA: Dostava se smatra obavlje-
nom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).
Sudija
Sanja Za~inovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
broj: 43 0 Mals 038180 10 Mals
Zenica, 13. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pra-
vnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“
Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova broj 46, protiv
tu`enog PPUD „Polini“ d.o.o. Zenica, Husejna Kule-
novi}a broj 2, radi duga, v.s. 261,65 KM, na osnovu ~l.
348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH
OBJAVLJUJE
Tu`enom PPUD „Polini“ d.o.o. Zenica, Husejna Ku-
lenovi}a broj 2, dostavlja se na odgovor tu`ba podnese-
na ovom sudu dana 22. 06. 2010. godine kojom tu`ilac
potra`uje dug za izvr{enu uslugu po ispostavljenim fa-
kturama broj 0609, 0709, 0809, 0909, 1009, 1109, 1209,
0110, 0210, 0310 u iznosu od 261,65 KM sa zakonskom
kamatom kako slijedi
- na iznos od 23,60 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do
isplate
- na iznos od 60,25 KM po~ev od 25. 08. 2009.godine do
isplate
- na iznos od 28,40 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do
isplate
- na iznos od 33,50 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do
isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine do
isplate
- na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine do
isplate
- na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 01. 2010. godine do
isplate
- na iznos od 19,20 KM po~ev od 25. 02. 2010. godine do
isplate
- na iznos od 19,20 KM po~ev od 25. 03. 2010. godine do
isplate
- na iznosl od 15,80 KM po~ev od 25. 04. 2010. godine
do isplate,
kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka sve u roku
od 15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postu-
pku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana prijema
tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i
mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili
osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa
u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena
tu`enom na odgovor.
Tu`bom je prdlo`eno dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postu-
pku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu
pismeni odgovor na tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 Mal 000179 06 Mal
Bugojno, 04. 11. 2011. godine
Op}inski Sud u Bugojnu, sudija Lejla Nuri-
ki} u pravnoj stvari tu`itelja Sarajevo - osi-
guranje dd Filijala Bugojno, Sultan Ahme-
dova 72 Bugojno, protiv tu`enog ]uri} Ekr-
ema iz Bugojna, Kotez bb, radi ispunjenja
duga po ugovoru, v.s. 214,00 KM, na osno-
vu ~l. 348 st. 3 Zakona o parni~nom postu-
pku
OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 31. 03. 2006. g. podnio
tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga.
Tu`bom je predlo`eno da sud nakon prove-
denog postupka, pa i zbog propu{tanja do-
nese presudu kojom je tu`eni du`an na ime
neizmirenih rata - duga za premiju po kra-
tkoro~noj pozajmici platiti tu`itelju iznos
od 214,00 KM sa zakonskom zateznom ka-
matom po~ev od dana nastanka duga (07.
09. 2004. godine) pa do kona~ne isplate du-
ga, kao i da nadoknadi tro{kove postupka u
roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Ovim putem tue`nom se dostavlja tu`ba na
odgovor, u smislu odredaba ~l. 62 st. 2 ZPP-
a, FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa
odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a FBiH, na-
jkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na
tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu
zbog propu{tanja u smislu odredaba ~l. 182.
ZPP-a.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pisme-
na smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja u dnevnim novi-
nama i na oglasnoj tabli suda.
Sudija
Lejla Nuriki}
"$
Dnevni avaz, utorak,
ILA=@=H 15. novembar/studeni 2011.
1492. - Španski moreplovac italijan-
skog porijekla Kristofer Kolumbo (Chris-
topher Colombo) napravio je bilješku o
upotrebi duhana među američkim In-
dijancima, što je prvi pisani dokument o
toj biljci koja je ubrzo osvojila svijet.
1577. - Frensis Drejk (Francis Dra-
ke), engleski gusar, moreplovac i ad-
miral, krenuo je na putovanje oko svijeta
i postao prvi Englez koji je oplovio svijet.
Drejk je prenio krompir iz Amerike u
Evropu 1586. godine.
1920. - UŽenevi počelo prvo redovno
zasjedanje Lige naroda, međunarodne
organizacije koja je stvorena Versajskim
i nekim drugim ugovorima potpisanim
poslije Prvog svjetskog rata.
1923. - Galopirajuća inflacija u Nje-
mačkoj dostigla je vrhunac: osam mi-
lijardi njemačkih maraka za jedan ame-
rički dolar.
1939. - Nacisti počeli masovnu lik-
vidaciju Jevreja u Varšavi.
1971. - Delegacija Narodne Repu-
blike Kine učestvovala prvi put na zas-
jedanju Generalne skupštine UN-a.
1988. - Palestinska oslobodilačka or-
ganizacija (PLO) na zasjedanju u Alžiru
proglasila nezavisnost Palestine na Za-
padnoj obali i u pojasu Gaze, s glavnim
gradom Jerusalemom.
1992. - Na osnovu odluke vlade sa-
mozvane hrvatske republike Herceg-Bo-
sna, Univerzitetu “Džemal Bijedić” u
Mostaru promijenjeno ime u Hrvatsko
sveučilište.
1995. - Na 44. svjetskom salonu ino-
vacija u Briselu pod nazivom “Eureka
95” bh. inovatori osvojili 14 medalja.
1995. - U Bosanskom kulturnom cen-
tru (BKC) u Sarajevu održana svečanost
na kojoj su uručene nagrade “Bosanski
gazija”. Titulu bosanskog gazije za naj-
boljeg borca dobio je general Atif Du-
daković.
1999. - Ambasadoru BiH pri Uje-
dinjenim narodima Muhamedu Šaćir-
begoviću dodijeljena Međunarodna na-
grada za mir.
1999. - Članovi Predsjedništva BiH u
Njujorku postigli dogovor o usposta-
vljanju Državne granične službe BiH
(DGSBiH).
2004. - Pred Haškim tribunalom
(ICTY) počelo prvo suđenje kosovskim
Albancima za ratne zločine počinjene
tokom sukoba na Kosovu. Fatmir Lj-
imaj, Haradin Baljaj i Isak Musliju
optuženi su za nezakonito pritvaranje,
mučenje i ubistva albanskih i srpskih
zarobljenika u logoru “Lapušnik” kod
Glogovca u ljeto 1998. godine.
Blagi narkotički efekt
fä| äãč|äã 1ã ääää||šã|ä c||ää|ãc||ä
Neki od glavnihsimptoma loše cir-
kulacijesu trnjenjete grčeviu nogamai
stopalima, bolovi i oticanje tih dijelova
tijela, hladni dlanovi, ruku ili stopala.
Ako imate neki ili većinu navedenih
simptoma, vjerovatno patite od loše
cirkulacije. Evo nekoliko metoda koje
mogu pomoći da riješite problem.
Postanite aktivni. Aktivnosti
kao što su brzo hodanje, plivanje, ae-
robik ili čaki šetnje pomoći ćevam da
riješite problem.
Hranite se zdravije. To znači
više manjih obroka, više povrća, izba-
cite fast-food, smanjite unos masnoća.
Prestanite pušiti. Za pušenje se
zna da pospješuje nakupljanje holes-
terola u krvožilnom sistemu, ali i da
oštećuje unutrašnji sloj arterija - en-
dotel, čija jefunkcijastezanje iopušta -
nje u svrhu regulacije protoka krvi.
Tuširanje naizmjenično to-
plom i hladnom vodom. Tuširajte se
kompletno ili samo noge naizmje-
nično toplom (tri minute) i hladnom
vodom (20 sekundi) u tri ciklusa.
Biljni dodaci. U apotekama po-
stoje prirodni biljni dodaci prehrani
koji poboljšavaju cirkulaciju. Bilo u
obliku čaja, biljnih kapi ili tableta,
dodajte ih u prehranu.
AKTUELNE TEME Trnci, grčevi, hladni dlanovi i stopala
Aktivnosti kao što su brzo hodanje, plivanje, aerobik ili čak i šetnje
pomoći će vam da riješite problem
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail:
redakcija@avaz.ba

VREMEPLOV 15. novembar w
|tääšä| ä||äää|
tMãä|ä|ä t||ät
Profesor Isak Šnel (Itzhak Sch-
nell) s Univerziteta u Tel Avivu, ko-
ji je vodio istraživanje, tvrdi da u
malim dozama ugljenmonoksid iz
ispušnih plinova pomaže u sma-
njenju stresa.
Studija koju su proveli uk-
ljučivala je 36 zdravih pojedinaca,
kojima je u urbanom okruženju
mjeren nivo stresa te njegovi uzroci
- temperatura, buka, ugljenmo-
noksid i utjecaj gužve. Buka se po-
kazala kao glavni uzročnik stresa.
No, naučnici su bili iznenađeni relativno niskim nivoom
ugljenmonoksidakojesuizmjerili kodučesnikaistraživanja, te
činjenicom da je udisanje togplina imalo blagi narkotički efekt
i pomagalo u snižavanju stresa.
|ääã||1tää ä||Mãä|ä
Rješenjem Fonda PIO
Sarajevo priznato mi je pravo
na invalidsku penziju oko 160
KM i obračunat stažu BiH oko
jednegodine, pet mjesecii18go-
dinau Švicarskoj. Pravo nain-
validsku penziju u Švicarskoj
nisamostvario jerje zahtjevod-
bijen. Imam li pravo na puni iz-
nos invalidske penzije kada bi
se sabrao staž iz Švicarske ili
imam li pravo na najnižu pen-
ziju dok ne ispunim uvjete za
švicarsku penziju, pita U. O.
Prema odredbamaKonven-
cije o socijalnom osiguranju ko-
jujezaključila bivša SFRJ, a ko-
ju BiHi dalje primjenjuje, staž
ostvaren u našoj državi se sabira
sa stažom ostvarenimu Švicar-
skoj samo za ispunjenje uvjeta
za penziju, a ne i za određivanje
njene visine.
Visina penzije se određuje
samona osnovu plaća i staža os-
tvarenog u BiH. Vi ste ostvarili
pravo nasrazmjernu invalidsku
penziju paje stogaiznos penzije
tako mali.
Nažalost, pravo na najnižu
penziju ne možete ostvariti, jer
jeodredbomČlana 72. Zakonao
PIO propisano da se odredba
stava 2. Člana 72. ovog zakona,
kojom je propisano da se koris-
nicima porodične penzije osi-
gurava najniži iznos penzije, ne
odnose na osiguranike koji su
ostvarili pravo na srazmjeran
dio primanja po međunarod-
nim ugovorima. Kako ste vi os-
tvarili srazmjerni dio invalid-
ske penzije nemate pravo na
najnižu penziju.
fä|ä1|čäã ääät||ã
Otac mi je umro nedavno,
imao je 27 godina radnog staža i
55 starosti, a u posljednjih nekoli-
ko godina, nakon zatvaranja fir-
me, nijebio uradnomodnosu, već
na birou za zapošljavanje. Ma-
ma ima 50 godina i 31 godinu
staža. Posljednje dvije godine ne
radi, ali je na listi čekanja. Imali
ona pravona porodičnupenziju i
ako ima, mora li raskinuti radni
odnosufirmi akoželi ostvariti po-
rodičnu penziju, pita Z. L. iz Bu-
gojna.
Odredbom Člana 62. Zakona
o penzijskom i invalidskom osi-
guranju, propisano je da udovica
stječepravo naporodičnupenziju
akoje dosmrti bračnog druga na-
vršila 45 godina života.
Kako vaša majka ima 50godi-
na života, ispunjava uvjete za os-
tvarivanje prava na porodičnu
penziju, ali da bi se primanje is-
plaćivalo, mora prekinuti radni
odnos.
Kadanapuni 65godinaživo -
ta, s obziromna to da ispunjava
uvjet staža, ispunit će uvjete za
starosnupenziju i moći će birati
povoljniju penzijuizmeđu poro-
dične i starosne.
Federalni zavod PIO
- Danas je Dan metalaca BiH.
DOGODILO SE
RO\ENI
UMRLI
Š|ã |ä âäJã| tää|f
ORDINACIJA
Dr. Džemil
Hujdurović, ginekolog
U poodmakloj
sam trudnoćipa meza-
nima šta je to Apgar
skor, pita Đ. B. iz Bi-
jeljine.
Apgar skor je zbir
ocjena koje beba dobi-
va nakon rođenja,a koji
određuju njeno stanje i
eventualnu potrebu za
hitnim reagiranjem.
Ocjena se donosi na os-
novu sljedećih eleme-
nata: srčani otkucaji,
plač i respiracije, tonus
mišića, reakcija na na-
dražaj, boja kože.
U zavisnosti od sta-
nja, za svaki navedeni
parametar dobiva se
nula, jedan ilidvaboda.
Beba se ocjenjuje mi-
nutu i nakon pet minu-
ta od porođaja i dobiva
dvije ocjene.
Najbolja ocjena je
10/10 i potvrđuje od-
ličnu kondiciju. Ocjena
devet je jošodlična, dok
je ocjenaosam već znak
blagog zamora bebe.
Ocjene 5, 6 i 7 znak su
nešto slabijeg stanja i
beba zahtijeva pomoć
nakon rođenja.
Ocjenečetiri iispod
toga su znak da beba
zahtijeva intenzivni
nadzor i pomoć.
1862. - Rođen je njemački pisac
Gerhard Hauptman (Gerhart Haup-
tmann), dobitnik Nobelove nagrade za
književnost 1912. godine.
1916. - Umro poljski romanopisac,
dobitnik Nobelove nagrade za književ-
nost Henrik Sjenkjevič (Henryk Sien-
kiewicz).
1976. - Umro Žan Gaben (Jean
Gabin), jedan od najpopularnijih i
najboljih francuskih filmskih i po-
zorišnih glumaca.
Buka se pokazala kao
glavni uzročnik stresa
Noge tuširajte
naizmjenično
toplom i
hladnom vodom
"%
ILA=@=H
Dnevni avaz, utorak,,
15. novembar/studeni 2011. Tačno
Netačno
1. TAČNO
2. TAČNO
Dva glavna stila
kušanske umjetnosti
Kušanska umjet-
nost nastala je tokom
vladavine dinastije
Kušan krajem prvog
do trećeg stoljeća u
oblasti koja danas
uključuje dijelove
Centralne Azije, sje-
verne Indije, Pakis-
tana i Afganistana.
Postoje dva glav-
na stila umjetničkih
predmeta tog perioda: carska umjetnost
iranskog porijekla i budistička umjet-
nost miješanog grčko-rimskog i indij-
skog porijekla. Prvi stil predstavljen je
grubim frontalnim portretima (uklju-
čujući i one na novčićima), koji su
naglašavali moć i bogatstvo pojedinca.
Drugi, realističniji stil pretvorio se u
dvije škole umjetnosti - gandarska i
matura umjetnost.
3. TAČNO
Labud višestruki
rekorder u svojoj vrsti
Vodena
ptica lab-
ud dugog
vrata, teš-
kog tijela i
velikih ka-
ndži je viš-
estruki re-
korder u
svojoj vr-
sti. Među vodenim pticama labudovi su
najveći i najbrži, kako kad je riječ o
plivačicama tako i među letačicama. Sa
23 svoja kilograma nijemi labud je opet
najteža ptica letačica.
Labudovi se hrane vodenim bilj-
kama u plićacima. Pet potpuno bijelih
vrsta s crnim nogama živi na sjevernoj
hemisferi, dok crni labudovi žive na
južnoj hemisferi. Mužjaci i ženke imaju
potpuno isti izgled. Mužjak čuva stražu
dok ženka leži u gnijezdu koje u pro-
sjeku ima šest jaja.
1
Marijana Kreg Mur je pod starost
postala simbol živahne uglađenos-
ti?
2
Kušanska umjetnost je nastala to-
kom vladavine dinastije Kušan?
3
Vodena ptica labud je višestruki
rekorder u svojoj vrsti?
ORALNO ZDRAVLJE Tvrdnje stomatologa iz Sijetla
ëãäc|äã ä|ä||ä |ãäã 1ä|ää ë|äžäã | 'Jää ä|ä|||ät||'
Testiranja američkih naučnika s “National Cancer Institute”
ukazuju na veliki potencijal eksperimentalne vakcine za
rak dojke i jajnika.
Riječ je o terapeutskoj vakcini koja potiče napad imuno-
loškog sistema na ćelije tumora.
Kako piše časopis “Clinical Cancer Research”, nova vakcina
jetestiranana 26pacijentica- 12 srakomdojkei 14 srakomjajni-
ka. Utvrđeno je da vakcina može privremeno zaustaviti napre-
dovanje oba oblika karcinoma te produžiti očekivano trajanje
života pacijentica.
Obećavajuća testiranja Nova studija
Rezultati nove studije objavljeni u časopisu “PLoS Medicine”sugeriraju
da vježba olakšava kontrolu tjelesne mase i osobama koje su zbog
genetskog naslijeđa sklonije pretilosti.
Britanski naučnici iz “Addenbrooke Hospital” u Kembridžu vje-
ruju da će njihovi nalazi pomoći u otklanjanju mišljenja po kojemje
gubitak suvišnih kilograma izvan moći pretilih osoba.
U studiji je učestvovalo više od218.000odraslihispitanika, apažnja
je posvećena osobama koje imaju dodatnu kopiju gena FTO.
Pokazaloseda jevježbai kodtihispitanika dovodilado27-postotnog
smanjenja rizika za pretilost.
Poezija izvor
antologijskih bisera
Marijana Kreg
Mur (Marianne Cr-
aig Moore) je pod
starost, sa standa-
rdnim plaštom i
šeširom na tri ćoš-
ka, postala simbol
živahne uglađen-
osti. Poslije 1919.
godine posvetila se
pisanju, objavlju-
jući poeziju i kri-
tičke prikaze u raznim listovima. Sama
je od 1925. do 1929. uređivala utjecajni
“Brojčanik”.
Od njenih pjesničkih knjiga izdva-
jaju se “Opažanja” (1924.) i “Sabrane
pjesme” (1951.), ovjenčane Pulicerovom
i Bolingenovom nagradom kao i Na-
cionalnom nagradom za književnost, a
njena “Poezija” (1921.) nametnula se
teoretičarima književnosti i književnim
kritičarima kao pravi izvor antologij-
skih bisera.
Rođena je 15. novembra 1887., a
umrla 5. februara 1972. godine.
Za tijesto: 3 jaja, 500 ml
mlijeka, manje pakovanje
kvasca, 2 kašike šećera, kašika
soli, 100 ml ulja, 1 kg brašna,
200 g masnoće.
Za fil: 400 g rogača, 300 g
šećera, jaje.
Način pripreme:
1. IzdrobljenI kvasac poto-
piti u malo mlijeka pa dodatI
šećer, so i malo brašna. Kada
nadođe, sastavitI s preostalim
mlijekom, uljem, dva jaja i
brašnom.
2. Umijesiti tijesto srednje
mekoće. Podijeliti ga na dva
dijela pa polovinurazviti i pre-
mazati masnoćom.
3. Mljeveni rogač i šećer iz-
miješati i posuti preko mas-
noće pa uviti u štrudlu. Isto
uraditi s drugom polovinom
tijesta. Peći dok ne dobiju lije-
pu boju, ohladiti, narezati na
kriške i poslužiti.
Predlažemo
8äJãč š||ä1|ã
w
w w
SAVEZNA
AMERI^KA
DR@AVA
VRSTA
EKSPLO-
ZIVA
IZASLANICI
STRANA
TROUGLA
VRANJE
FUDBALSKI
KLUB IZ
[TOK-
HOLMA
TONA
STARICA,
BAKA
JESENJI
MJESEC
KALAJ
GLUMAC
FILIPOVI]
OSOBINA
ONOG [TO
JE ADEK-
VATNO
METALSKI
RADNICI
BUBULJICA
RE@ISER
KUROSAVA
SOKRATOV
TU@ILAC
NJEMA^KI
FILOZOF
IMANUEL
NEFIJA
ODMILJA
RADIJUS
PLA[LJIVA
[UMSKA
@IVOTINJA
PODRU^JE
ISKOPA
NEKE RUDE
ZBRKE,
METE@I
”ROL
UNICO
NACIONAL”
NEPROFE-
SIONALCI
UKRAS
MU[KOG
LICA
L.G.
HRVATSKA
GLUMICA
NA SLICI
METAR
KONJI U
NARODNIM
PJESMAMA
PREME-
TALJKA
ZABOSTI, TLO, ANAK-
TI, ZUAV, KISTAR,
MRKI, USTAVITI, TS,
STAN, TAJVAN,
KORTO, U^ITI, ENDI
MAREJ, K
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2705
Pijenje kafe nije problem,
nego su to dodaci koje u napitak
stavljamo, tvrde stomatolozi iz
Sijetla.
- Otkrili smo da je većina
naših pacijenata mnogo vremena
provodila za računarom na poslu
ispijajući kafe s mlijekom. Stalno
uzimanje laktoze ostavlja bakte-
rije u ustima, tvrde stomatolozi.
Bakterije koje su najodgo-
vornije za propadanje zuba su
Streptococcus mutans, koje se
hraneugljikohidratima išećerom,
ostavljajući iza sebe kiseline. One
zatim izjedaju zubnu caklinu i ta-
ko izuzetno brzo razvijaju karijes.
Zajedničko za sve ispitanike
obuhvaćene istraživanjem bilo
je to što su ispijali velike količine
kafe s mlijekom i šećerom. Na-
ročito je opasno, kako se isposta-
vilo, polako pijuckati kafu, jer
što se tekućina duže zadržava u
ustima, to bakterije imaju više
vremena hraniti se.
Nije problem, dakle, popiti
nekoliko brzih kafa s mlijekom
na dan, nego nije dobro stalno
pijuckati takav napitak dok ra-
dite za računarom.
Kafa s mlijekom smatra se
užinom zbog sadržaja laktoze i
šećera, pa kao i poslije svakog dru-
gog obroka, trebali bistetemeljito
oprati zube.
Kafa s mlijekom smatra se užinom zbog sadržaja laktoze i šećera, pa kao i
poslije svakog drugog obroka, trebali biste temeljito oprati zube
Iãäã|||ät ä||äãäã|ãt M|||äääM
Naročito
je opasno
polako
pijuckati
kafu
48 Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 045827 10 Mal
Zenica, 26. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca MIKROKRED-
ITNA FONDACIJA „EKI“ SARAJEVO, FILIJALA U ZENICI, zastupana po punomo}nicima
Emir ^olakovi} i Nina Dragolji}, advokati iz Zenice, protiv tu`enog Laki} Lejla iz Zenice, Ul.
Te{anjska 17, radi vra}anja kredita v.s. 359,20 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:
OBJAVLJUJE
Tu`enoj Laki} Lejli dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 24. 12. 2010.
godine, kojom tu`ilac potra`uje na ime duga po osnovu vra}anja kredita po Ugovoru o kre-
ditu broj: 0932400092 DDA 1201131 od 24. 11. 2009. godine, isplatu nov~anog iznosa od
359,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be do isplate,
kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.
Tu`ena je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`na u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi-
ti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li pri-
znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e
se da je tu`ba dostavljena tu`enoj na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude
zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`ena u roku od 30 dana ne dostavi su-
du pismeni odgovor na tu`bu.
Sudija
Alma Bijedi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 012598 08 Mal
Zenica, 26. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul.
Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog Velimira Ignjatovi}a ul. Crkvice 24., Zenica,
radi isplate duga, vs. 192,97 KM, dana 26. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enom da tu`iocu na ime duga isplati nov~ani iznos od 192,97 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 124,77 KM po~ev od 17. 03. 2002. god. pa do isplate
- na iznos od 63,35 KM po~ev od 17. 04. 2002. god. pa do isplate
- na iznos od 1,85 KM po~ev od 17. 05. 2002. god. pa do isplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 105,00 KM, a sve roku
od 15 dana.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi}, s.r.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e po-
dnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi
sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom
roka od 15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 015657 08 Mal
Zenica, 26. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emi-
na Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE,
d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u,
ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv
tu`enog Denisa Obradovi}a, Prve zeni~ke bri-
gade 19 A, Zenica, radi isplate duga, vs
1.562,58 KM, dana 26. 10. 2011. godine, donio
je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enoj da tu`iocu na ime duga
isplati nov~ani iznos od 1.562,58 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od dana do-
spije}a obaveze do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 88,43 KM po~ev od 15. 08. 2007.
god. pa do isplate
- na iznos od 542,41 KM op~ev od 15. 09.
2007. god. pa do isplate
- na iznos od 479,08 KM po~ev od 15. 10.
2007. god. pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 11. 2007.
god. pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2007.
god. pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2008.
god. pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2008.
god. pa do isplate
- na iznos od 359,06 KM po~ev od 15. 03.
2008. god. pa do isplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u
iznosu od 200,00 KM, a sve u roku od 15 dana.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi}, s.r.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove
presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e po-
dnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u
skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi
sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom
postupku FBiH.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se
dostava pismena smatra obavljenom prote-
kom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 P 043523 11 P
Tu`itelj: Hypo Alpe-Adria bank d.d. Filijala Vitez, Poslovni centar 96
Tu`eni: Dragan Papi}, ul. Zmaj Ognjenog Vuka, 182, Banja Luka
@eljko Alilovi}, Nadioci bb, Vitez
Anto Lu~i} - Jozak, Karaulska cesta 53, Travnik
Igor Vujica, ul. Stjepana Radi}a 104, Vitez
Radi: isplate duga, v.s. 12.314,51 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`eniku: @ELJKO ALILOVI], Nadioci bb, Vitez
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, koji je du`an najkasnije da u roku od
30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka, u kome ste du`ni ista}i
mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni za-
htjev, te ~injenice i dokaze koji potvr|uju navode istog (~l. 70 i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj Hypo Alpe-Adria bank d.d. Filijala Vitez, tra`i da sud donese
presudu kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju isplati na ime duga po osnovu kredita iznos
od 12.314,51 KM i to na ime glavnice iznos 4.067,60 KM, redovne kamate iznos 1.938,83
KM, zateznih kamata iznos od 6.208,08 KM i tro{kova opomene iznos 100,00 KM, sve sa za-
konskom zateznom kamatom po~ev od 04. 01. 2011. godine, pa do kona~ne isplate, kao i na-
doknadi tro{kove postupka, a sve u roku 30 dana od dana prijema presude pod prijetnjom
prinudnog izvr{enja.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da
je dostavljena tu`ba na odgovor tu`enom.
SUTKINJA
Nedeljka Ma|ar-Ramljak
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 012834 09 Mals
Zenica, 14. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Samra Spahi}-
Drino, u pravnoj stvari tu`ioca „ALBA Zeni-
ca“ d.o.o. Zenica, ul. Sarajevska bb, protiv
tu`enog AUTRA d.o.o. Zenica, ul. Mejda-
nd`ik br. 5, Zenica, radi isplate duga, v.s.
1.934,04 KM, dana 14. 10. 2011. godine, van
ro~i{ta donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da isplati tu`iocu iznos od
1.934,04 KM sa zakonskom kamatom kako
slijedi:
- na iznos od 36,58 KM po~ev od 08. 12. 2003.
g. do isplate,
- na iznos od 39,22 KM po~ev od 08. 01. 2004.
g. do isplate,
- na iznos od 8,00 KM po~ev od 08. 03. 2004.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 04. 2004.
g. do isplate,
- na iznos od 8,00 KM po~ev od 08. 05. 2004.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 06. 2004.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 07. 2004.
g. do isplate, - na iznos od 44,58 KM po~ev od
08. 08. 2004. g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 09. 2004.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 10. 2004.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 11. 2004.
g. do isplate, - na iznos od 44,58 KM po~ev od
08. 12. 2004. g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 01. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 8,00 KM po~ev od 08. 02. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 05. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 06. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 07. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 08. 2005.
g. do isp}ate
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 09. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 10. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 11. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 12. 2005.
g. do isplate,
- na iznos od 44,58 KM po~ev od 08. 01. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 02. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 03. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 04. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 05. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 06. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 07. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 08. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 09. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 11. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 12. 2006.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 01. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 02. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 03. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 04. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 05. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 06. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 07. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 08. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 09. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 10. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 11. 2007.
g. do isplate,
- na iznos od 46,90 KM po~ev od 08. 12. 2007.
g. do isplate,
kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove u
iznosu od 224,00 KM, sve u roku od 15 dana
pod prijetnjom izvr{enja.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave
ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je
tu`enom presuda uredno dostavljena.
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.
Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog
za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odre-
dbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o
parni~nom postupku.
SUDIJA
Samra Spahi} - Drino
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 009237 09 Mal
@ivinice, 22. 09. 2011. godine
OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a FBiH, tu`enom se dostavlja presuda
Op}inski sud u @ivinicama, stru~ni saradnik Tarik \ug, u pravnoj svari tu`itelja Telekom
Srpske A.D. Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovi}a br. 8, zastupan po Nevenki Vukovi},
direktoru zakonskoj zastupnici, protiv tu`enog Jusi} Saudina iz @ivinica, ul. Partizanska br.
11 b, van ro~i{ta, dana 22. 9. 2011. godine donio je slijede}u
PRESUDU
- Zbog propu{tanja -
OBAVEZUJE SE tu`eni Jusi} Saudin iz @ivinica, Ul. Partizanska br. 11 b, da tu`iocu ispla-
ti dug u iznosu od 677,93 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
na iznos od 67,96 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 95,17 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 280,8 KM po~ev od 05. 12. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate
kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 225,00 KM, a sve u ro-
ku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Stru~ni suradnik
Tarik \ug
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali protiv iste
mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana, ra~unaju}i od
dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao.
Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat.
Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
oglasi
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 49
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 RS 201972 11 Rs
Sarajevo, 8. 11. 2011.
OGLAS
Kod ovog suda je 1. 7. 2011. podnio tu`bu
Goran Petrovski iz Sarajeva, ul. Husinjska
br. 59. koga zastupa Hakija Kurovi}, advo-
kat u Sarajevu protiv tu`enika „STRAUSS
B-H“ d.o.o. Sarajevo, ul. Put Famosa br. 38.,
tra`e}i da sud donese presudu kojom }e
tu`enika obavezati da tu`itelju isplati nema-
terijalnu {tetu u iznosu od 20.00 KM, od
~ega 10.000 KM za pretrpljene du{evne bo-
love, a 10.000 KM za pretrpljeni strah za
egzistenciju za zakonskim zateznim kamata-
ma po~ev od podno{enja tu`be, do isplate,
uz naknadu tro{kova postupka.
Predlo`eno je i dono{enje presude zbog pr-
opu{tanja.
Poziva se tu`enik, „STRAUSS B-H“ d.o.o.
Sarajevo, da u roku od 30 dana da ogovor na
tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati
oznaku suda, sjedi{te stranke, ime njegovog
punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i
potpis.
Ako ospora tu`bu, odgovor mora sadr`avati
i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice
na kojima zasniva navode, dokaze kojima
se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni os-
nov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu
mo`e podnijeti i protutu`bu.
Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be
smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od
15 dana.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-11-000 180
Zavidovi}i, 08. 11. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knji-
gama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04),
Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG
ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-
000180, a po zahtjevu A{~i} Ahmeda sin Hamida, iz Gra-
da~ca, ul.16. muslimanske brigade, zastupanog po puno-
mo}niku Fazli} Junuzu sin Adema, iz Zavidovi}a, Sinano-
vi}i 208, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-
knji`nog ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak
je upisana:
u posjedovni list broj 1023, katastarska op}ina Gostovi}, oz-
na~ena sa:
- katastarska ~estica broj 2888/1 „Trnovac“, oranica 6 klase
povr{ine 914 m2.
Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretni-
ne je A{~i} Ahmed Hamidov, Grada~ac, 16. muslimanske
brigade, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo
pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60
dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da po-
dnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti
uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni
rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, ka-
ko bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-
knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada priba-
vljenih dokaza.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-11-000 177
Zavidovi}i, 08. 11. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
(„Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavido-
vi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000 177, a po za-
htjevu Falji} Fikreta sin Alije iz Donje Lovnice b.b. op}ina Zavidovi}i u
toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:
u posjedovni list broj 1481, katastarska op}ina Donja Lovnica, oz-
na~ena sa:
- katastarska ~estica broj 685/3 „Dolovi“, oranica 5 klase povr{ine
1630 m2 i oranica 6 klase povr{ine 70 m2.
Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Falji}
Fikret Alijin sa dijelom 1/1.
u posjedovni list broj 1479, katastarska op}ina Donja Lovnica, oz-
na~ene sa:
- katastarska ~estica broj 622/4 „Kru{ik“, oranica 7 klase povr{ine
4987 m2
- katastarska ~estica broj 1612/8 „Kr~evina“, {uma 2 klase povr{ine
690 m2.
Prema podacima iz katastra, suposjednici navedenih nekretnina su:
Falji} Hanifa Mustafina ro|. Omera{evi}, Falji} Fikret Alijin, Falji} Me-
hmedalija Alijin, [ogolj Zehra Alijina, ro|. Falji} i [ibonji} Fikreta Alijina
ro|. Falji}, sa dijelom 1/5.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana
najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u supr-
otnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave ze-
mlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na za-
htjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mo-
gu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne
uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do
tada pribavljenih dokaza.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja
Bosna
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 004385 07 Mal
Travnik, 18. 10. 2011. godine
TU@ITELJ: HT d.o.o. Mostar, TKC Sre-
dnja Bosna, ul. Stjepana Radi}a br. 1, 72250
Vitez
TU@ENA: Mara [afradin, [olajina br. 1,
72250 Vitez
RADI: isplate duga v.s. 283,97 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enoj: Mara [afradin, [ola-
jina br. 1, 72250 Vitez
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor
tu`enoj, kada je du`na da u roku od 30 dana
dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva
primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu, tu`ena je du`na ista}i
mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li
priznaje ili osporava postavljeni tu`beni za-
htjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj HT d.o.o. Mo-
star, TKC Srednja Bosna, ul. Stjepana Ra-
di}a br. 1, 72250 Vitez, tra`i da sud donese pr-
esudu: Nala`e se tu`enoj da isplati tu`itelju
ukupan iznos glavnog duga u visini od 283,97
KM, sa zakonskom zateznom kamatom, te da
nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u
roku od 15 dana od dana dostave prepisa pre-
sude.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzi-
rom da je tu`bom predlo`eno dono{enje pre-
sude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-
a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja,
koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat
}e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik
Stojanka Kova~i}
50 Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 028921 09 Mal
Zenica, 17. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pra-
vnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo, Dir-
ekcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zenica, protiv
tu`enog Talam Arnela iz Zenice, ul. Ilirski put br. 41,
Zenica, radi duga, v.s. 979,90 KM, van ro~i{ta, da-
na 17. 08. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime duga
isplati nov~ani iznos od 979,90 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom kako slijedi:
- na iznos od 175,75 KM po~ev od 25. 12. 2008.
godine do isplate,
- na iznos od 170,05 KM po~ev od 25. 01. 2009.
godine do isplate,
- na iznos od 410,05 KM po~ev od 25. 02. 2009.
godine do isplate,
- na iznos od 188,95 KM po~ev od 25. 03. 2009.
godine do isplate,
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 04. 2009.
godine do isplate,
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 05. 2009.
godine do isplate,
te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka
u iznosu od 149,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava ove Presude tu`enoj, smatra se obavlje-
nom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja iste.
Sudija
Alma BIjedi} s.r.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni
mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u pri-
ja{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o par-
ni~nom postupku.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 037743 10 Mal
Zenica, 13. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u
pravnoj stvari tu`ioca D.O.O. „Zenica-stan“ Zeni-
ca, Fra Ivana Juki}a broj 1, kojeg zastupa gener-
alni punomo}nik Veseljak Mladen, advokat iz Ze-
nice, protiv tu`ene Dervi{evi} [evale iz Zenice,
Crkvice broj 29, radi duga, v.s. 205,92 KM, na
osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom po-
stupku FBiH
OBJAVLJUJE
Tu`enoj, Dervi{evi} [evala iz Zenice, Crkvice broj
29, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena
ovom sudu dana 10. 06. 2010. godine kojom
tu`ilac potra`uje od tu`ene dug za nepla}enu na-
knadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova u izno-
su od 205,92 KM za period od 01. 05. 2007. go-
dine do 30. 04. 2010. godine sa zakonskom za-
teznom kamatom po~ev od 10. 06. 2006. godine
do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u
roku od 15 dana.
Tu`ena je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom
postupku FBiH du`na u roku od 30 dana od dana
prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor
na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i
izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja
ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da
je tu`ba dostavljena tu`enoj na odgovor.
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude
zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona
o parni~nom postupku, ukoliko tu`ena u roku
od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor
na tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 025315 09 Mal
Zenica, 13. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u
pravnoj stvari tu`ioca D.O.O.“Zenica-stan“ Zeni-
ca, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, kojeg zastupa gene-
ralni punomo}nik Veseljak Mladen advokat iz Ze-
nice, protiv tu`enog Bajramovi} Admira iz Zeni-
ce, ul. Muftije [emsekadi}a br. 9 B, radi duga,
v.s. 396,00 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona
o parni~nom postupku FBiH
OBJAVLJUJE
Tu`enom, Bajramovi} Admira iz Zenice, ul. Mufti-
je [emsekadi}a br. 9 B dostavlja se na odgovor
tu`ba podnesena ovom sudu dana 14. 09. 2009.
godine kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog dug
za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih
dijelova u iznosu od 396,00 KM za period od 01.
07. 2006. godine do 31. 12. 2009. godine sa za-
konskom zateznom kamatom po~ev od 14. 09.
2009. godine do isplate, uz naknadu tro{kova
postupka, sve u roku od 15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom
postupku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana
prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na
tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izja-
sniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog
oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je
tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor,.
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog
propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o par-
ni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku od 30
dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na
tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 032301 10 Mal
Zenica, 17. 10. 2010. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi} Ame-
la, postupaju}i po tu`bi tu`itelja DD „BH TELECOM“
SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46 pr-
otiv tu`ene Hasanovi} Hajrije iz Zenice, ul. @eljezni~ka
13, radi duga v.s. 235,70 KM, objavljuje sljede}i
OGLAS
Tu`enoj Hasanovi} Hajriji dostavlja se na odgovor
tu`ba podnesena ovom sudu dana 10. 02. 2010. godi-
ne, kojom tu`itelj predla`e da se obave`e tu`ena na
isplatu iznosa od 235,70 KM sa zakonskom zateznom
kamatom i to:
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine
do dana uplate
- na iznos od 24,95 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine
do dana uplate
- na iznos od 50,80 KM op~ev od 25. 04. 2009. godine
do dana uplate
- na iznos od 84,10 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine
do dana uplate
- na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine
do dana uplate
- na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine
do dana uplate
- na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine
do dana uplate
- na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine
do dana uplate
- na iznos od 7,85 KM po~ev od 25. 11 2009. godine
do dana uplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka, sve u roku
od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smi-
slu ~l. 62 st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj
formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30
dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgo-
vor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom
protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Stru~ni saradnik
Amela Sinanovi}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 009633 09 Mal
@ivinice, 22. 09. 2011. godine
OGLAS
Na osanovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a FBiH,
tu`enom se dostavlja
PRESUDA
- Zbog propu{tanja -
Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, pa se oba-
vezuje tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati
iznos od 450,00 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom, i to:
- na iznos od 7,20 KM po~ev od 28. 12. 2005.
g. kao dana dospije}a ra~una - na iznos od
221,40 KM po~e od 07. 04. 2006. g. kao dana
dospije}a ra~una
- na iznos od 221,40 KM po~ev od 15. 07.
2007. g. kao dana dospije}a ra~una
kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog
postupka isplati iznos od 180,00 KM, a sve u
roku od 15 dana od dana dono{enja presude
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Stru~ni suradnik
Tarik \ug
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove pre-
sude nije dozvoljena `alba, ali protiv iste mo`e
podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje
u roku od osam dana, ra~unaju}i od dana ka-
da je prestao razlog koji je prouzrokovao pro-
pu{tanje ili od dana kada je za to saznao. Na-
kon proteka roka od 60 dana od dana pro-
pu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat.
Napomena: Dostava se smatra izvr{enom pr-
otekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 006692 08 Mal
Zenica, 14. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banjaluka,
ul. Mladena Stojanovi}a br. 8., protiv tu`enog [aip Suada ul. Srpska mahala 47., Zenica, radi isplate duga, vs
708,61 KM,
OBJAVLJUJE
Tu`enom [aip Suadu ul. Srpska mahala 47., Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana
05. 12. 2008. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni obave`e na isplatu iznosa od 708,61 KM, sa
pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 05. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM poe~v od 15. 06. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 70,12 KM po~ev od 15. 12. 2007. god. do dana uplate
- na iznos od 146,69 KM po~ev od 15. 01. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 03. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 04. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 23,80 KM po~ev od 15. 02. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 09. 2008. god. do dana uplate
- nai znos od 23,40 KM po~ev od 15. 07. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 10. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 08. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 28080 KM po~ev od 07. 11. 2008. god. do dana uplate
- kao i naknadom tro{kova postupka, koji se sastoje od sudske takse na tu`bu i presudu po odluci suda, a sve u ro-
ku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2 ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pisme-
noj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne do-
stavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi} s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 050775 09 Mal
Mostar, 17. 10. 2011. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit banka dd Mostar, protiv
tu`enog Kuko Sanja, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i
19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
TU@BENI ZAHTJEV
Dana 25. 02. 2009. godine tu`itelj tu`itelja UniCredit banka dd Mostar, podnio je tu`bu protiv tu`ene Kuko Sanje radi
isplate. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom izno-
su od 405,98 KM sa zz kamatom po~ev{i od dana podno{enja tu`be pa do isplate duga kao i naknaditi mu parni~ne
tro{kove sa zz kamatom od dana presu|enja pa sve do isplate, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljiva-
nja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz
tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Su-
du pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, pre-
bivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, pre-
dmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a):
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava posta-
vljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev ospora-
va, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za
navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{ta-
nja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni za-
htjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom
na broj predmeta.
Stru~ni saradnik
Lana Kukolj
oglasi
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 51
U novom broju va{e porodi~ne
revije preporu~ujemo:
SAZNAJTE VI[E
[ta donosi jesen
Odakle krv u mokra}i
Za{to {kljocaju zglobovi
NE@ELJENI SIMPTOMI
[ta raditi ako ste stalno umorni?
Za{to hrana nije ukusna kad bole u{i
Za{to nepotrebno trpite bol
HRANA I LIJEK
Kako }ete kontrolirati glad
Upoznajte tri prijatelja va{e jetre
SAMO ZA @ENE
Koji su uzroci opadanja kose
[ta sve tra`i pomo} u menopauzi
Jeste li stvarno „nje`niji“ spol
LJEPOTA I NJEGA
Prirodni melemi
za suhu ko`u
I kozmeti~ki
tretman mo`e
biti opasan
Potra`ite kod svog prodava~a novina
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 036022 10 Mals
Zenica, 18. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Makivi} Nina, u
pravnoj stvari tu`itelja „Ferotom“ d.o.o. Kise-
ljak Dra`evi}i bb Kiseljak kojeg zastupa Sli{ko-
vi} Vlado, advokat iz Kiseljaka protiv tu`enog
„Monte-Com“ do.o. Zenica ul. Velikog sudije
Gra|e{e br. 19. Zenica radi isplate duga v.s.
671,15 KM, van ro~i{ta, dana 09. 09. 2011.
godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni „Monte-Com“ d.o.o. Zenica
da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 671,15
KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 13,12 KM po~ev od 23. 11.
2007. godine do isplate
- na iznos od 486,88 KM po~ev od 23. 01.
2008. godine do isplate
- na iznois od 171,15 KM po~ev od 15. 03.
2010. godine do isplate
kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove u
iznosu od 439,80 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka
od 15 dana od dana objave presude u Dne-
vnim novinama.
Pravna pouka:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.
Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za
povrat u pre|a{nje stanje shodno ~l. 183. st.
1. a u vezi sa ~l. 329. ZPP-a.
Sudija
Makivi} Nina
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 028996 09 Mal
Zenica, 18. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina
Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.O.O.
„Zenica-stan“ Zenica, Fra Ivana Juki}a br. 1
Zenica, protiv tu`enog Heco Faika ul. Trg Alije
Izetbegovi}a 69 A, Zenica, radi isplate duga,
vs. 407,20 KM, dana 18. 10. 2011. godine
OBJAVLJUJE
Tu`enom Hecom Faiku ul. Trg Alije Izetbego-
vi}a 69 A., Zenica, dostavlja se na odgovor
tu`ba podnesena ovom sudu dana 04. 12.
2009. godine, u kojoj je postavljen tu`beni za-
htjev da se tu`eni obave`e da tu`iocu na ime
duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje za-
jedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, za period
od 01. 12. 2006. godine - 31. 10. 2009. godi-
ne, plati iznos od 407,20 KM sa zakonskom
zateznom kamatom, po~ev{i od 04. 12. 2009.
godine do isplate, uz naknadu tro{kova postu-
pka, sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na
odgovor u smislu ~lana 62. stav 2. ZPP-a i
tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi
odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku
od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko
tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e do-
nijeti presudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra
izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi} s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mal 074079 07 Mal
Tuzla, 27. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po stru~nom saradniku Enisi
Hanki} u pravnoj stvari tu`ioca JZU Univerzitetski
klini~ki centar Tuzla, ul. Trnovac bb, protiv
tu`enog Vanti} Arnada, nepoznatog prebivali{ta,
radi duga vps. 173,00 KM, van ro~i{ta, dana 27.
09. 2011. godine donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati potra`iva-
nje u novcu u iznosu od 173,00 KM, sa pripada-
ju}om zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 39,00 KM po~ev od 15. 10. 2004.
godine pa do isplate
- na iznos od 100,00 KM po~ev od 15. 10. 2004.
godine pa do isplate
- na iznos od 34,00 KM po~ev od 13. 05. 2004.
godine pa do isplate kao i da tu`iocu naknadi
tro{kove postupka u iznosu od 150,00 KM, a sve
u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti pre-
sude.
Stru~ni saradnik
Enisa Hanki}
Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba,
ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pri-
ja{nje stanje (~lan 183. sav 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Obavje{tava se tu`ena da se dostava pisme-
na smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja iste u dnevnim no-
vinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH,
a dostava pismena }e se obaviti istovreme-
nim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i
suda.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 000751 05 Mal
Kiseljak, 30. 03. 2011. godine
Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“, Pokretne komuni-
kacije d.o.o., Tvr tka Milo{a bb., Mostar, protiv tu`enog Ante Vido{evi} iz Kiseljaka, Radi}eva br. 2., radi
isplate duga, v.sp. 2.184,10 KM, van ro~i{ta dana 30. 03. 2011. godine, donio je
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju plati dug u visini od 2.184,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na
iznos od 418,49 KM po~ev od 17. 07. 2004. godine i na iznos od 1.765,61 KM po~ev od 17. 08. 2004. go-
dine do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u visini od 267,00 KM, a sve u roku od 15
dana pod prijetnjom izvr{enja.
SUDIJA
Suvad Beganovi}
NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.
52 Utorak 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 0038762 09 Ps (Ps-271/09)
Tuzla, 11. 08. 2011. godine
U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli
OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca „PETROL BH OIL COMPANY“ DOO Sarajevo, zastupano po
punomo}niku Vejo Safetu, adv. Sarajevo, tu`enom „OREGON TRANSPORTI“ DOO za
transport, trgovinu i usluge Tuzla, [i~ki Brod bb
Dana 14. 04. 2009. godine tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga u
iznosu od 5.561,19 KM.
U tu`bi je naveo da je tu`enom kao kupcu isporu~io robu - Dizel EN 590, po ra~unu otpre-
mnice broj 22673568 od 27. 12. 2007. godine na iznos od 5.567,91 KM sa dospije}em na dan
03. 01. 2008. godine. Tu`eni je platio dio duga po navedenom ra~unu u iznosu od 6,72 KM,
a preostali dio duga u iznosu od 5.561,19 KM tu`eni nije platio.
U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana
prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora
sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje
suda, broj predmeta, puni naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno
izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti
razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zak. zastupnika,
odnosno ovla{tenog punomo}nika.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice pr-
opisane ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja.
Sudija
Simi} Radmila
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 P 019139 10 P
Biha}, 07. 07. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudija Nezirevi} Ja-
smina, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja
Mikrokreditna fondacija „EKI“ Sarajevo,
Filijala Biha}, zastupana po generalnom
punomo}niku Mid`i} Ilijas, advokat iz Bi-
ha}a, protiv tu`enih 1. Nuhi} Irfeta iz Cazi-
na, Kula 119, 2. Sivi} Hasan iz Cazina Sivi}i
285, 3. Sivi} Irfan iz Cazina Podgredina 285,
radi isplate, vsp. 5.978,40 KM, van ro~i{ta
dana 07. 07. 2011. godine, donio je sljede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da solidarno isplate
tu`itelju iznos od 5.978,40 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 02. 04.
2010. god. kao dana podno{enja tu`be, pa
do isplate, kao i da naknade tu`itelju
tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
690,22 KM, a sve ovo u roku od 30 dana.
SUDIJA
Nezirevi} Jasmina
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali
tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana
kada je prestao razlog za propu{tanje, a na-
jkasnije 60 dana od dana propu{tanja, a koji
rok za tu`enog te~e od dana prijema prepisa
presude.
@alba se podnosi ovom sudu.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pisme-
na smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 020260 05 Mal
Biha}, 23. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudija Esma Dedi},
u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank dd
BiH Sarajevo, ul. Danijela Ozme br. 3., pro-
tiv tu`enih 1. Hod`i} Islam iz Donjeg Vaku-
fa, ul. 770. slavne brdske brigade, 2. Hajru-
lahovi} Edin iz Biha}a, Mid`i}a mahala br.
56., 3. Rekanovi} Elvir iz Biha}a, ul. Jabla-
nska br. 7., radi isplate duga, vsp. 2.565,71
KM, izvan ro~i{ta dana 23. 08. 2011. godine
donio je sljede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju solidarno
izmire dospjelo nov~ano potra`ivanje po
osnovu ugovora o uslovima kori{tenja kre-
ditne kartice br. 6945 od 20. 12. 2001. godi-
ne u iznosu od 2.565,71 KM sa zakonskom
zateznom kamatom od 25. 10. 2005. godine
kao dana podno{enja tu`be pa do isplate i
nadoknade tro{kove parni~nog postupka u
iznosu 153,00 KM, sve u roku od 30 dana od
dana dono{enja presude, a pod prijetnjom
prinudnog izvr{enja.
Sudija
Esma Dedi}
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.
Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog
za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana
od dana prestanka razloga za propu{tanje,
odnosno dana saznanja za propu{tanje. Na-
kon proteka roka od 60 dana od dana pro-
pu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u
pre|a{nje stanje, ovo na osnovu ~l. 183.
ZPP-a, u vezi sa ~l. 329. ZPP-a. Dostava pre-
sude tu`enom smatra se dostavljenom pro-
tekom roka od 15 dana od dana objavljiva-
nja u jednim dnevnim novinama koje se di-
stribuiraju u FBiH i na oglasnoj tabli suda
(u skladu sa ~l. 181. st. 1. ZPP-a).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
BROJ: 32 0 Ps 014296 09 Ps
Tuzla, 26. 09. 2011. godine
U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o par-
ni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli
OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca DD PIVARA Tuzla, ul. Ti-
tova broj 163, tu`enom „AS ALDI DOO Lukavac, ul.
25. novembra bb, radi duga.
Dana 17. 09. 2009. godine, tu`ilac je ovom sudu
podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga u iznosu od
5.025,80 KM.
U tu`bi je naveo da su tu`ilac i tu`eni bili u poslo-
vnom odnosu na na~in da je tu`eni kupovao robu iz
proizvodnog asortimana tu`ioca, a koji mu je redo-
vno ispostavljao ra~une. Tu`eni za kupljene proizvo-
de tu`ioca nije u cijelosti i redovno vr{io uplate preu-
zete robe. Osim duga za robu tu`eni duguje i za
ambala`u koja je vlasni{tvo tu`ioca.
U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog
propu{tanja.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na
tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema
ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na
tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono
{to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a
posebno ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i
adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno
izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili ospor-
ava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog
kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi
zasnivaju.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od str-
ane odgovornog lica ili zak. zastupnika, odnosno
ovla{tenog punomo}nika.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja
odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane
~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom pro-
tekom roka od15 dana od dana objavljivanja.
Sudija
Simi} Radmila
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
POSAVSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ORA[JU
Broj: 25 0 P 017571 09 P
Dana: 27. 05. 2011. godine
OP]INSKI SUD U ORA[JU, po sucu Dar-
ku @upari}u, u pravnoj stvari tu`itelja
„Raiffeisen Bank“ d.d. Bosna i Hercegovi-
na, Glavna filijala Tuzla, ul. 15. maja bb, pr-
otiv tu`enika Ismeta Puzi}a iz Od`aka, ul.
Proleterska br. 27., radi naplate duga v.p.s.
17.317,21 KM, izvan ro~i{ta, dana 27. 05.
2011. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obvezuje se tu`enik Ismet Puzi} iz Od`aka,
ul. Proleterska br. 27., da tu`itelju „Raif-
feisen bank“ d.d. BiH, Glavna filijala Tuzla,
na ime dospjelog duga isplati iznos od
17.317,21 KM, a koji ~ini ukupan dospjeli
glavni dug u iznosu od 16.231,62 KM i uku-
pan dospjeli dug po osnovu ugovorene ka-
mate u iznosu od 1.085,59 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 11. 12.
2009. godine kao dana podno{enja tu`be, pa
do kona~ne isplate, te da tu`itelju nadokna-
di tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
830,00 KM, a sve to u roku od 30 dana.
Sudac
Darko @upari}
Obavje{tava se tu`enik Ismet Puzi} iz
Od`aka, ul. Proleterska br. 27., da se dosta-
va smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja ovoga pismena
na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novina-
ma koje se distribuiraju u Federaciji BiH.
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.
Tu`enik mo`e ovome sudu podnijeti prije-
dlog za povrat u prija{nje stanje shodno
odredbi ~l. 183. st. 1. a u svezi sa ~l. 329. Za-
kona o parni~nom postupku.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 036578 10 Mal
Zenica, 08. 09. 2011.godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`ioca J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Saraje-
vo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Zenica - Poslovna jedinica distribucije Zenica, ul. Safvet bega
Ba{agi}a broj 6, Zenica, protiv tu`enog Doli} Senahida iz Zenice, Fuada ef. Suba{i}a broj 2, radi duga,
v.s. 92,69 KM, dana 08. 09. 2011. godine, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH
OBJAVLJUJE
Tu`enom Doli} Senahidu iz Zenice, Fuada ef. Suba{i}a broj 2 dostavlja se na odgovor tu`ba podnese-
na ovom sudu dana 12. 05. 2010. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog na ime duga iznos od
92,69 KM sa zakonskim zateznim kamatama po stopi obra~unatoj Zakonom o visini stope zatezne ka-
mate i to: na iznos od 16,90 KM po~ev od 31. 05. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 12,85 KM
po~ev od 02. 07. 2009. godine pa do isplate, na inos od 7,66 KM po~ev od 06. 08. 2009. godine pa
do isplate, na iznos od 7,89 KM po~ev od 05. 09. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 8,12 KM
po~ev od 08. 10. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 7,38 KM po~ev od 06. 11. 2009. godine pa
do isplate, na iznos od 5,94 KM po~ev od 05. 12. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 5,21 KM
po~ev od 06. 01. 2010. godine, na iznos od 5,21 KM po~ev od 05. 02. 2010. godine do isplate, na
iznos od 5,21 KM po~ev od 06. 03. 2010. godine do isplate, na iznos od 5,21 KM po~ev od 07. 04.
2010. godine do isplate, na iznos od 5,11 KM po~ev od 07. 05. 2010. godine do isplate kao i da na-
knadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana pri-
jema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se
da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba
dostavljena tu`benom na odgovor.
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom
postupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 013400 09 Mal
@ivinice, 22. 09. 2011. godine
OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a FBiH, tu`enom se
dostavlja presuda
Op}inski sud u @ivinicama, stru~ni saradnik Tarik \ug,
u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Lu-
ka, Ulica Mladena Stojanovi}a br. 8., zastupan po Ne-
venki Vukovi} direktoru zakonskoj zastupnici, protiv
tu`enog Sulejmanovi} Adila iz @ivinica, 1. Ulica br. 122,
radi duga v.s. 2.037,46 KM van ro~i{ta dana 22. 09.
2011. godine donio je slijede}u
PRESUDU
- Zbog propu{tanja -
OBAVEZUJE SE tu`eni Sulejmanovi} Adil iz @ivinica 1.
Ulica br. 122, da tu`iocu isplati dug u iznosu od
2037,46 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
na iznos od 71,86 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine,
pa do isplate
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine pa
do isplate,
na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine pa
do isplate,
na iznos od 936,00 KM po~ev od 03. 06. 2009. godine
pa do isplate
kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka
isplati iznos od 270,00 KM, a sve u roku od 15 dana od
dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Stru~ni saradnik
Tarik Dug
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije
dozvoljena `alba, ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog
za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana,
ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prou-
zrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao.
Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja,
ne mo`e se tra`iti povrat.
Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom ro-
ka od 15 dana od dana objavljivanja.
oglasi
Dnevni avaz utorak 15. novembar/studeni 2011. 53
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 010176 08 Mal
Zenica, 23. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banjaluka, ul.
Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Ahmetspahi} Saudina iz Zenice, ul. Bulevar Kulina bana broj 12,
radi isplate duga v.s. 663,88 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu plati iznos od 663,88 KM sa zakonskom kamatom po~ev{i od dospije}a
obaveze do dana isplate i to:
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 125,68 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 280,80 KM po~ev od 03. 12. 2008. godine do isplate, kao i da naknadi tu`iocu tro{kove po-
stupka u iznosu od 149,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presu-
da uredno dostavljena.
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje
stanje u skladu sa ~lanom 183. stav 1., a u vezi sa ~lanom 329. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
Sudija
Sanela Popovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 Mal 007060 10 Mal
Kalesija, 08. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Kalesiji, kao parni~ni, postupaju}i po stru~noj saradnici Nevresi Fazli}, u pravnoj stvari tu`itelja JZU
UKC Tuzla - Trnovac bb, protiv tu`enog Rame Ibrahimovi}a iz Gornjih Rainaca bb, op}ina Kalesija, radi isplate du-
ga u iznosu od 571,43 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku,
OBJAVLJUJE
Dana 31. 05. 2010. godine kod ovog suda podnesena je tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja JZU UKC Tuzla - Trnovac bb, pr-
otiv tu`enog Rame Ibrahimovi}a iz Gornjih Rainaca bb, op}ina Kalesija, radi isplate duga u iznosu od 571,43 KM.
Tu`itelj tu`bom tra`i da sud obave`e tu`enog da mu na ime duga za izvr{ene ambulantne zdravstvene usluge na
Klinici za hirurgiju, Klinici za ortopediju i traumatologiju, Klinici za interne bolesti, Klinici za psihijatriju, Poliklinici za
laboratorijsku dijagnostiku i Poliklinici za radiologiju i nuklearnu medicinu isplati iznos od 571,43 KM, zajedno sa
zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveze do dana isplate, kako slijedi:
- na iznos od 22,80 KM, po~ev od 14. 09. 2007. godine do dana uplate,
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 30. 07. 2007. godine do dana uplate,
- na iznos od 63,92 KM, po~ev od 03. 10. 2007. godine do dana uplate,
- na iznos od 345,50 KM, po~ev od 07. 11. 2007. godine do dana uplate,
- na iznos od 100,20 KM, po~ev od 08. 11. 2007. godine do dana uplate
kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.
Tu`itelj predla`e da sud, u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tanja,
ukoliko za to budu ispunjeni zakonski uslovi.
Ovim putem se tu`enom Rami Ibrahimovi}u dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. Zako-
na o parni~nom postupku, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. Zakona o parni~nom
postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu, a u proti-
vnom, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, u skladu sa odredbom ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom
postupku, kako je to tu`itelj i predlo`io.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenim u roku od 15 dana od dana objavljivanja.
Stru~na saradnica
Fazli} Nevresa
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 I 025577 04 I
@ivinice, 03. 10. 2011. godine
Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja Union bank DD Sarajevo, Fili-
jala Tuzla, zastupana po punomo}niku Me{i} Amiru, advokatu iz Tuzle, protiv izvr{enika Begi}
Vahida, sin Mustafe iz Ravni, op}ina Kladanj, Avdi} Refika sin Omera iz Tareva, op}ina Klada-
nj, Mujezinovi} Mirnesa sin Hrustema iz Olova, zaposlen u „Akva Med“ i Duri} Ahmeda sin
Mehmeda iz Semizovca, Nebo~aj br. 17, radi naplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 7.288,61 KM,
objavljuje
Rje{enje o izvr{enju br. I-768/04
na osnovu vjerodostojne isprave
Na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice izdate u Tuzli, dana 27. 08. 2002. godine po prijedlogu
tra`ioca izvr{enja radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 7.288,61 KM do potpunog na-
mirenja, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 303,40 KM, OBAVEZUJU SE izvr{enici da
namire navedene iznose tra`ioca izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljenog rje{enja.
Ukoliko izvr{enici ne namire navedene iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje
protiv izvr{enika 1) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koje se nalaze u
ku}ama, dvori{tima, odnosno stanovima na gore navedenim adresama ili na nekim drugim mje-
stima i isplatom navedenih iznosa u korist tra`ioca izvr{enja, ili 2) zabranom 1/2 pla}e koju
izvr{enici primaju i to: Begi} Vahid i Mujezinovi} Mirnes kod DOO „Akva Med“ Olovo, Avdi}
Refik kod Centra za socijalni rad Kladanj i Duri} Ahmed kod DOO „Duri}-Komerc“ Kladanj i
prenosom radi naplate do kona~nog namirenja tra`iocu izvr{enja.
Izvr{enicima se zabranjuje raspolaganje zaplijenjenim pokretninama, te se isti upozoravaju na
krivi~nopravne posljedice postupanja protivno navedenoj zabrani.
Protiv ovog rje{enja izvr{enici imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Pr-
igovor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka.
Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novi-
nama.
SUDIJA
[ejla Kamberovi} Had`iefendi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 028229 09 Mal
Travnik, 15. 08. 2011. godine
OGLAS
Ovim oglasom dostavlja se tu`enom EZHER MULI], Novo naselje 49, Turbe, Travnik
Presuda sljede}eg sadr`aja
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE - ADRI - BANK
d.d. Filijala Vitez, ul. Poslovni centar 96, Vitez, protiv tu`enih 1. EZHER MULI], Novo naselje 49, Turbe, Tra-
vnik, 2. NASIR BEGI], Begi}i 62, Karaula, Travnik, 3. NA[ID MRKONJA, Hamamd`i}i bb, Turbe, Travnik, ra-
di vra}anja duga po ugovoru o kreditu, v.sp. 2.670,28 KM, nakon odr`ane glavne rasprave dana 20. 06.
2011. godine u prisustvu punomo}nika tu`itelja Ribi} Adnana, zaposlenika tu`itelja, tu`enog Mrkonja
Na{ida, li~no, a u odsutnosti uredno obavije{tenog Muli} Ezhera i Begi} Nasira, donio je dana 15. 08. 2011.
godine sljede}u:
PRESUDU
Tu`eni su du`ni tu`itelju solidarno platiti dug u iznosu od 2.670,28 KM i to na ime glavnog duga iznos od
2.515,43 KM, zateznih kamata iznos od 29,85 KM i opomene iznos od 125,00 KM, uve}ano za zateznu za-
konsku kamatu, po~ev{i od 07. 08. 2009. godine pa do kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju naknadi par-
ni~ne tro{kove u iznosu od 400,00 KM i to sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka Pre-
sude.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude mo`e se podnijeti `alba zbog povrede odredaba parni~nog postupka i zbog pogre{ne pr-
imjene materijalnog prava u roku od 15 dana od dana prijema iste Kantonalnom sudu Novi Travnik, a putem
ovog suda. @alba se podnosi u tri primjerka.
NAPOMENA:
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana obja-
vljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda u skladu sa ~l. 348. st. 4 ZPP-a
FBiH, te isti obavje{tava kako priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Sudija
Emira Sujold`i}
POTRA@ITE NA KIOSCIMA
Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 54
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ocu, svekru i dedi
SEAD (HUSNIJA) PA[I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Husnija - Husko, snaha Lejla, unu~ad Benjamin i Iman 037997
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
SEADU PA[I]U
S po{tovanjem, D`ana, Sejo, Beli i raja iz cafea Giannini
037999
Dana 15. 11. 2011. godine navr{avaju se pedeset dva
dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac i mu`
IBRO (HIMZO)
KURTOVI]
Oti{ao si prerano iz na{eg `ivota.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida
i tuga koju vrijeme ne lije~i.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve
d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Samira, sinovi Dino i Eldin
Tevhid }e se prou~iti u utorak 15. 11. 2011. godine u ku}i
rahmetlije, ul. Abdurahmana Muharemije 73 Bare.
12882-nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj snahi
HASIBA HIL^I[IN
Bila si uzor svega {to je dobro i plemenito.
Tvoji: Gordana, Skender i Ljilja Buli}
12885-1nd`
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se godina od kada je na
ahiret preselio na{ dragi i nikad zaboravljeni
EDIN (BE]IRA) MUSLI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju.
Bol nije u suzama, ni u rije~ima,
bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati
zauvijek voljen i nikad zaboravljen.
Tvoja supruga Raza
Hatma dova }e se prou~iti dana 15. 11. 2011. u 17 sati
Trg Zlatnih ljiljana 39. 12878-1nd`
SJE]ANJE
Dana 15. 11. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od
preseljenja na ahiret na{e drage
SEIDE KLA^AR,
ro|. ZUKANOVI]
S velikom ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: suprug Hamdija, sinovi
Adnan i Muris, snahe Alisa i Jasmina, te unuke Adna,
Asja i Nejra
12886-1nd`
SJE]ANJE
EDIN (BE]IR)
MUSLI]
15. 11. 2010 - 15. 11.
2011.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Brat Enes i snaha Rasema
Musli}
12878-1nd`
Dana 15. 11. 2011. navr{ava
se godina od kada je na ahiret
preselio na{ dragi i nikad za-
boravljeni
EDIN (BE]IRA)
MUSLI]
Pro|e tu`na godina.
Sje}anje na tebe je dio na{eg
`ivota u kojem }e{ nam uvijek
nedostajati.
Tvoji: porodice Kundo
i [ljivo
12878-1nd`
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se pet godina kako smo ostali bez na{eg
NIKOLE (JAKOVA) PINJUHA
U na{im srcima }e{ vje~no ostati voljen, a u mislima nikad zabora-
vljen. Dok `ivimo ~uvat }emo uspomene na tvoju plemenitost, dobro-
tu i ljubav koju si nam pru`ao za svoga `ivota.
Po~ivao u miru Bo`ijem.
Supruga An|elka sa sinom, nevjestom i unucima, te porodice: Pinjuh, Mandi}, Bosilj~i}
i Mladenov.
3512-tt
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e majke,
sestre, svekrve i punice
SELIMA MUSTEDANAGI],
ro|. SULJKANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica ptt
U utorak, 15. 11. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret
na{a draga majka
RAMIZA (SADIKA) TUNOVI]
Dragog Allaha d`.{. molimo da ti podari D`ennet.
Hvala ti za sve {to si u~inila za nas.
Hatma dova prou~it }e se u petak, 18. 11. 2011. godine u 12.50 sati u Begovoj d`amiji.
Tvoja djeca: Hasan, Hajra i Semir sa porodicama 3510-tt
TU@NO SJE]ANJE
HAD@O (MUHAREM)
KARAHOD@I]
15. 11. 1992 - 15. 11. 2011.
Dragi na{, smrt je tren, a bol je
vje~nost.
Da te na{a ljubav mogla spasiti, vje~no bi `ivio. Tvoj
`ivot je nestao u trenu, a na{a bol i tuga ne prestaju.
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje
na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica p-88104
TU@NO SJE]ANJE
na na{u majku
REMZA SEFEROVI],
ro|. AK[AMIJA
15. 11. 2006 - 15. 11. 2011.
Prije 5 godina tvoje srce je stalo. Rana u na{im srcima
nije zacijelila. Bol u du{i lije~imo uspomenom na divne
trenutke provedene sa tobom.
Tvoje k}erke Jasna, Vesna i zet Miro
3517-1tt
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se {est
mjeseci od smrti na{e drage
D@EMILE (MUJO)
KARAHOD@I], ro|.
HUSEINBEGOVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti 15. 11. 2011. godine iza
ikindije namaza u Bakarevi}a d`amiji.
Tvoji najmiliji: Muharem, Indira, Lejla i Mirsad 3516-tt
SJE]ANJE
ALMIR (FERID) TIRI]
15. 11. 2010 - 15. 11. 2011.
[ta god `ivot donese, ti }e{ `ivjeti u svakom na{em danu, jer ti si na{a najve}a ljubav i sre}a.
Volimo te
Tvoji najmiliji: majka Nusreta, supruga Raza, sinovi Dino i Damir, sestra Alma i zet Mi{o
Danas, 15. 11. 2011. u 12.30 okupit }emo se kraj tvog groba da ti zahvalimo za svu ljubav koju si nam nesebi~no poklanjao. Pozivamo
sve one koji su te voljeli da nam se pridru`e.
3506-tt
SJE]ANJE
Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{ dragi
FUAD - FU]O PA[I]
iz Gacka
Godine prolaze, ali ostaje sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji: supruga Na|a, unuk Salko, k}erke Kira i Minka 12858-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
Dana 15. novembra navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga
MEVLA (HASAN) HOD@I], ro|. AGI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Hod`i} Aziz, Amra, Mirza i Aida
Duri} Azra, Ze}ir, Adisa, Melisa i Faris
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ulici Gornji Vele{i}i 295. 12862-1nd`
SJE]ANJE
MARKO
TODOROVI]
15. 11. 2001
- 15. 11. 2011.
Vrijeme neumitno prola-
zi, ti nam sve vi{e nedo-
staje{. @ivje}e{ dok mi
`ivimo.
Porodica
P-71167
Dana 15. 11. 2011. godine na-
vr{ava se {est godina od smrti
na{e drage majke i svekrve
FATE
HAMIDOVI],
ro|. NIK[I]
Neka Ti je veliki rahmet du{i i
neka Ti Allah d`.{. podari sve
d`enetske ljepote.
Uvijek }e te voljeti: tvoje unu-
ke D`ejla i D`enra sa mamom
Hadijom, praunuka Sara i zet
Mirza
3414-tt
TU@NO SJE]ANJE
FUAD
DURAKOVI]
(\ONSON)
@ivot nestane u trenutku,
a sje}anje i ljubav ostaju u
onima koji te vole. Vrije-
me koje prolazi ne mo`e
izbrisati tugu i bol za to-
bom.
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoja Sultanija i Selma
12823-1nd`
Danas, 15. 11. 2011. godine navr{avaju se 4 godine kako nas je prerano i iznenada
napustila na{a draga
ZE]IJA BEGANOVI], ro|. ORU^
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali ~uvat }emo te od zaborava.
Sje}anje na tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost zauvijek }e ostati u nama.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Hasib, sin Aldin i k}i Aldina P71240
SJE]ANJE
Dana 15. 11. 2011. godine navr{avaju se 3 godine od
smrti na{e majke i supruge
JASMINKA HALILOVI],
ro|. HAJDAREVI]
14. 2. 1952 - 15. 11. 2008.
Tuga i bol ostaju u na{im srcima,
nedostaje{ nam.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Rizo, Belma i Nina 0001555
Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se 6 godina otkako je
preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i punica
[EMSA HOD@I],
ro|. DEMIROVI]
S ljubavlju je spominjemo, po dobr-
oti pamtimo, a u srcima zauvijek
~uvamo.
Tvoji: suprug Alija, k}erka Elvira i
zet Nezim
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 18. 11. 2011. godine u
Begovoj d`amiji u 12.40 sati.
3367-tt
Dana 15. novembra 2011. navr{avaju se dvije godine od
kako je preselila na ahiret na{a draga
[UHRETA KORI],
ro|. BRANKOVI]
iz Konjica
Vrijeme prolazi, a za tobom bol i
tuga ostaju u na{im srcima.
Zbog svega {to si za nas zna~ila i
pru`ila ostat }e{ nam u srcima dok
`ivimo jer voljeni `ive dok `ive oni
koji te vole.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica P-88400
Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se 6 godina od smrti
na{e drage majke i nane
FATIME SEJFI],
ro|. JUSUPOVI]
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju
spominjati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin [aban, snaha Fikreta i unuke Selma i Mirela
P-71120
Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se 6 godina od smrti
na{e drage majke i supruge
FATIME SEJFI],
ro|. JUSUPOVI]
Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e
izlije~iti, a ljubav ostavlja sje}anja ko-
ja nam niko ne mo`e uzeti.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji suprug Avdija i k}erka [e}a
P-71120
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj, plemenitoj i hrabroj
prijateljici
[EFIKI GEGI]
Molimo dragog Allaha da ti podari
sve d`enetske ljepote jer si ih za-
slu`ila, a tvojoj porodici snagu i sabur.
Uvijek }emo se rado sje}ati tvog prijateljstva.
Evka, Elma, Ulvija, Ferida, Hajra, Anisa, Ena
i ostala raja iz agencije „EIE“.
P-71140
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 55
Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 56
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj radnoj kolegici
HASIBA HIL^I[IN
S po{tovanjem i tugom sje}at }emo se drage,
vrijedne i ~estite osobe.
Op}inski na~elnik Damir Had`i}
i uposlenici Op}ine Novi Grad Sarajevo
N
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se 7 dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi
BE]IR (MUJO) MURTI]
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 16. 11. 2011. u 12.00 sati u Bakijskoj d`amiji.
O`alo{}ena familija
3511-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom
SEAD (HUSNIJA)
PA[I]
Tvoj plemeniti lik ostat }e
zauvijek u na{im
sje}anjima.
S po{tovanjem,
Dragan i Senija Bojovi}
3522-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i
SEAD PA[I]
Da ti Allah podari vje~ni i
lijepi D`ennet.
Od porodice Pa{i}: snaha
Fatima, brati}i Mirza i
Enver, snaha Iris i snaha
Jasmina sa sinom
Aldinom
3523-tt
SJE]ANJE
Danas se navr{ava 19 godina
otkada na{ dragi suprug i otac
nije sa nama
RUSMIR (NUSRET)
\ULBI]
11. 7. 1955 - 15. 11. 1992.
Sarajevo
Vrijeme kao da je stalo prije
19 godina, otkada vi{e nisi sa
nama... Ali samo fizi~ki te ne-
ma... jer ti `ivi{ i `ivjet }e{ za-
uvijek u na{em sje}anju, mi-
slima i srcima.
Tvoje najdra`e, vje~no zahva-
lne i ponosne,
Zdenka i Tatjana sm-0001564
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj kolegici i prijateljici
HASIBI HIL^I[IN
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, nosit }emo Te u srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nezaboravljena.
Tvoje radne kolegice i kolege iz Slu`be za bora~ka pitanja Op}ine Novi Grad Sarajevo: Fatima L., Rabija, Almira, Sanela [., Kadira, Aida, Adela, Fatima [.,
Maja, [emsa, Sanela ^., Ljiljana, Miralem, Hilmo, Sanjin, Esad, Vahid
12880-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kolegici
HASIBI HIL^I[IN
Draga na{a Hasiba, tvoj vedri duh zauvijek }e ostati u na{im sje}anjima.
Uposlenici Op}inske slu`be za imovinsko pravne poslove i katastar
Op}ine Novi Grad Sarajevo
12881-1nd`
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se sedam dana otkako je preselila
na ahiret na{a draga majka
[EFIKA (SULEJMAN) JALOV^I], ro|. KORO
Tevhid }e se prou~iti 15. 11. 2011. u utorak u 17.00 sati, u ku}i `alosti, Avde Hume 3/III.
O`alo{}ena porodica
3526-tt
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se pet godina od preseljenja
na ahiret na{e drage majke, nane i svekrve
AI[A MATARAD@IJA,
ro|. AGANLI]
Tvoja ljubav, plemenitost, dobrota i
snaga kojom si zra~ila dok si bila sa
nama i koju si nam nesebi~no dava-
la, ostaje duboko urezana u na{im
srcima.
Sje}anja na tvoj dragi lik vje~no
ostaju.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji sinovi Adnan i Jasmin sa porodicama
12866-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog prijatelja
ALMIR - MIRO TIRI]
15. 11. 2010 - 15. 11. 2011.
Bez Tebe ni{ta nije kao prije, nedostaje{ nam.
Tvoji Ahmet i Admira s djecom
12868-1nd`
Dana 15. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je
na ahiret preselila moja ularica,
[UHRETA KORI],
ro|. BRANKOVI]
Zauvijek }u pamtiti tvoj plemeniti
lik. Molim Uzvi{enog Allaha da ti
podari lijepi D`ennet,
najdra`a moja.
Tvoja unuka Inja sa suprugom Emirom
i k}erkicom Nahlom
12869-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
najdra`oj mami i supruzi
HASIBI HIL^I[IN
Od supruga Pere i k}erki Ma{e i Maje
Nikada nismo o~ekivali da }e{ nas tako rano napustiti, ali tvoja dobrota i ljubav
zauvijek }e ostati u na{im srcima. 12891-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MUHAMEDU OBAR^ANINU
Neka ti je vje~ni rahmet.
Firma Bekto precisa d.o.o. Gora`de
i porodica Bekto
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj tetki i svastici
HASIBI HIL^I[IN, ro|. MAND@O
Te{ka je spoznaja da jo{ jedna draga osoba nije me|u nama. Tvoj
odlazak ostavlja veliku prazninu i ogromnu bol u na{im srcima.
Neizmjerno smo ponosni {to smo bili dio tvog `ivota i trajno }emo ~uvati uspomenu na
tvoj plemeniti lik.
Tvoji sestri}i Almir i Adis sa djevojkom Enidom i zet Abdulah
12890-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dugogodi{njem ~lanu udru`enja „Stari zanati“
MUHAMEDU OBAR^ANINU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Udru`enje „Stari zanati“ Gora`de
740-1go
SJE]ANJE
SEAD (ALIJE)
PREVLJAK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Porodica
ptt
SJE]ANJE
na dragu snahu
JASMINKU
HALILOVI]
15. 11. 2008
- 15. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
Zaova Razija i zet Suad
Agi}
1330-1tz
POSLJEDNJI SELAM
dragom djeveru i amid`i
MUHAMED
OBAR^ANIN
Molimo Svemogu}eg da
mu podari lijepi D`ennet.
Zehra, Jasmina i D`eneta
sa suprugom Mustafom
3532-tt
Dana 15. 10. 2011. na-
vr{ile su se tri godine od
smrti dragog supruga, oca
i djeda
RASIMA
BABAJI]A
Zauvijek sa nama
Porodica
1323-1tz
NAZA TANOVI] -
MILLER
15. 11. 2001 - 15. 11. 2011.
Draga nanice,
Nosimo te u na{im srcima,
Anisa, Esme i Ishak
3533-tt
SJE]ANJE
na na{u dragu Nazi}
NAZA TANOVI] -
MILLER
15. 11. 2001 - 15. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
od njenih ]ur~i}a
3533-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
ZAPOSLENIKU
SEIDU (NUSRET)
PORI]U
KOLEKTIV HISTORIJSKOG MUZEJA BiH
12893-1nd`
SJE]ANJE
Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se 10 godina od kada je preselila na
ahiret moja sestra
prof. dr. NAZA TANOVI] - MILLER
Bakir Tanovi} sa porodicom
3539-tt
SJE]ANJE
ALIJA AVDI]
Uspomenu na tebe ~uvamo u na{im srcima
i ona ne blijede.
Tvoji najmiliji: supruga Alma, sinovi Dino, Fe|a
12896-1nd`
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 57
Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se 6 godina od kako
nije sa nama na{
KASIM KAZI]
HASE
Mnogo je rije~i i djela ostalo
nedovr{eno, ali imamo uspomenu na tvoj dragi lik,
a tvoje rije~i i djela na{ su putokaz.
Tvoji: Melka, Ro|o, Dina, Amir, Na|a i Fahrija 12895-1nd`
Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 58
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je poslije te{ke bolesti
dana 13. 11. 2011. u Danskoj preselio na ahiret
SENAD - SEJO (IBRAHIMA) ^ORAJEVI]
dipl. ing. ma{.
D`enaza }e biti obavljena u Sarajevu, a vrijeme i datum }e biti
naknadno utvr|eni.
O`alo{}ena porodica i rodbina
P-71124
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ocu, svekru i dedi
SEAD (HUSNIJA) PA[I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Samir, snaha Amina, unu~ad Selma, Edvin i
Emina 037996
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
SEAD (HUSNIJA) PA[I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti po-
dari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Mirsada - Sada, zet Namik, sestri~ne Emina
i Jasmina sa porodicama
037998
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ocu, svekru i dedi
SEAD (HUSNIJA) PA[I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti po-
dari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Emir - Paja, snaha Jasmina, unuk Tarik,
unuka Hana 037995
Dana 15. novembra 2011. godine navr{avaju se 3 godine
od prerane smrti moje voljene sestre
JASMINKA HALILOVI],
ro|. HAJDAREVI]
Draga sestro, vrijeme prolazi, a
sje}anje na tebe ne prolazi.
Te{ko se pomiriti sa surovom isti-
nom da vi{e nisi s nama.
Hvala ti za svaki tvoj osmijeh, zagr-
ljaj, ljubav, koju si nam svima
pru`ala.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoja sestra Zenina sa porodicom 1306-1tz
Dana 15. novembra 2011. godine navr{avaju se 3 tu`ne
godine od prerane smrti moje nikad pre`aljene sestre
JASMINKA HALILOVI],
ro|. HAJDAREVI]
Mila moja,
Dani prolaze, a tuga za tobom sve
je ve}a.
Uvijek }u se s ponosom i ljubavlju
sje}ati tebe, a vje~no `aliti {to sam
te izgubila.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet
i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Senita 1306-1tz
NAZA TANOVI] - MILLER
15. 11. 2001 - 15. 11. 2011.
Dragoj Nazi,
S ljubavlju,
Harry, Lejla, Alica i Hamid
3533-tt
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se tu`na godina od
preseljenja na{eg dragog dede
HIMZO (HASAN) AGI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat
}emo uspomenu na tebe i tvoj dra-
gi lik. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im
srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
Tvoja unuka Edina i zet Sabahudin
12892-1nd`
Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se godina od
preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i babe
HIMZO (HASANA) AGI]
Vrijeme prolazi, ali tuga je u srcu,
rije~i ne mogu opisati, a ni vrijeme
ubla`iti. Zauvijek }e{ ostati u na{im
srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Iza, k}erka
Rasema, sin Hasan
Tevhid }e se prou~iti 18.11. 2011. godine Trg nezavisnosti
27/8 u 15.00 sati. 12892-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj sestri, tetki i snahi
HASIBI HIL^I[IN,
ro|. MAND@O
Tu`ni smo zbog tvog preranog odlaska.
Vje~no }emo te voljeti i pamtiti.
Tvoj brat Abdulah, brati} Mirza, brati~na Dajana
i snaha Vera 12890-1nd`
Dana 15. novembra 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako nije
vi{e s nam na{a majka i nana
SAMIJA JUNUZOVI]
Vrijeme prolazi, bol nikada.
K}erka Vesna, unuk Adis, snaha Sanela, praunuk Zlatan
3535-tt
Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa
nama na{ dragi
BE]IR (MUJO) MURTI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Molimo Allaha Milostivog da ti nurom obasja ahiretsko mjesto, ra-
hmetom Njegovim da te pokrije i D`ennetom njegovim ugosti.
Tvoja Sekana sa porodicom Tvico
3537-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom dedi
ALIJA KASAPOVI]
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, a na-
ma ostavio veliku prazninu i lijepo
sje}anje.
Tvoji: unuke Jasmina i Nermina, zetovi Zijad i Elvedin,
praunu~ad Ammarudin, Erol, Emma i Eldar
12897-1nd`
Dana 15. 11. 2011. godine na-
vr{ava se godina od preselje-
nja na ahiret na{eg dragog de-
dija
HIMZO (HASAN)
AGI]
Dedi na{, pro{la je godina i
pro}i}e i ostale godine, ali bol
i tuga nikada. Nismo te mogli
sa~uvati od smrti, ali ~uvat
}emo te od zaborava.
Neka ti dragi Allah podari li-
jepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: unuka Maja, zet Fahro
i praunuk Dino 12892-1nd`
Dana 15. 11. 2011. godine na-
vr{avaju se 3 tu`ne godine
otkad nisi sa nama
NUSRET MA[I]
Samo draga sje}anja na
tvoju prisutnost, tek malo
popune u`asnu prazninu.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoja supruga Vahida
698-1go
POSLJEDNJI SELAM
SEAD - SEJO (HUSNIJA)
PA[I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet,
a porodici sabur.
Pa{i} Amir sa porodicom
3538-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i
SEADU - SEJI PA[I]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet, a porodici sabur.
Bisera, Elvir, Rialda i Haris
3538-tt
Dnevni avaz utorak, 15. novembar/studeni 2011. 59
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi
MUHAMED (ILIJAS) OBAR^ANIN
preselio na ahiret u nedjelju, 13. 11. 2011. u 72. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 15. 11. 2011. godine u 12.00
sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na
mezarju Ba}ci.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji nakon podne namaza.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: supruga Hasiba, sin Ilijas, k}eka D`enana, unuci Benjamin i Emir,
bra}a Ahmed, Murat, Munir i Mustafa, sestra [evala, zetovi Elvir i Fehim, snahe Ze-
hra, D`evahira, Ramiza, [a}ira, sestri} Kemal, sestri~ne Selma i Mediha, brati} Samir,
brati~ne D`eneta, Jasmina, Nejra, Belma, Irma, Aj{a, Almedina, Adisa, te porodice
Obar~anin, Mu{ovi}, ^au{evi}, Kazagi}, \edovi}, Sokolovi}, Pavica, Feriz, Isakovi},
Be{lija, Somun, Halilovi}, Terovi}, Radovi}, Had`i}, Pilav, ^aplji}, Kuljuh, Gabela,
^eljo, Tanjo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
739-1go
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijate-
lje i kom{ije da je na{a draga
BIBA (HALIL) SADIKOVI],
ro|. SEJMENOVI]
preselila na ahiret dana 14. 11. 2011. u 85.
godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 15. 11.
2011. godine u 14.00 sati, a ukopat }e se na
mezarju Kasati}i - Had`i}i.
O@ALO[]ENI: sinovi Ahmed (Buba), Halil, Mirsad, Sead i
[emsudin, nevjeste Fatima (Timka), Nevzeta, Sed`ida i Meliha,
brat Salko, unu~ad i praunu~ad, te porodice Sadikovi}, Sejmeno-
vi}, [erbo, Kalem, Hasi}, Brdar, Mehremi}, Dupovac, Tabak, kao
i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Kasati}i. p-71240
Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
DANICA (SAVE)
KAFED@I]
1929 - 2011.
preminula 13. 11. 2011. u 83. godini.
Sahrana drage nam pokojnice obavit }e
se dana 15. 11. 2011. godine u 12.30 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erka Ru`ica, unuk
Dario, pok}erka Mirsada sa porodicom,
posestra Sabiha, porodice Kafed`i}, Ben}ina, brati} Salko sa por-
odicom, Enver sa porodicom, kuma Minka, Vidimli} Emina, po-
rodice Livnjak, @uti}, Meki}, [ljivo, te ostale kom{ije i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. D`emala Bijedi}a br. 60. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i
prijatelje da je na{ dragi
ALIJA (AHMET)
KASAPOVI]
preselio na ahiret dana 13. 11. 2011.
godine u 87. godini.
D`enaza polazi u utorak, 15. 11.
2011. godine poslije ikindije namaza
(14.01 sati) ispred d`amije u Donjem
Mo{tru, Visoko, a klanjat }e se na mezarju „Rosulje“
Mo{tre gdje }e se i obaviti ukop.
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji D. Mo{tre u 14 sati.
O@ALO[]ENI: porodica i ostala mnogobrojna rodbina
i prijatelji 12894-1nd`
Sa tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{ dragi otac, brat, svekar i djed
NIJAZ PE[TOVI]
iznenada preminuo 14. 11. 2011. godine
u 82. godini.
Sahrana }e se obaviti 15. 11. 2011. godi-
ne u 14.30 sati na gradskom groblju
„Bare“.
O@ALO[]ENI: sin Jadran, bra}a
Enver i Ned`ad, unuci Vedran i Goran,
snahe Elma, Fahra i Meliha, {ura @eljko sa suprugom Almasom,
porodice Pe{tovi}, Jan`ekovi}, Kadribegovi}, Ceri}, [ukali},
Zaimovi}, D`emid`i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
SEAD (HUSNIJA) PA[I]
preselio na ahiret u nedjelju, 13. nove-
mbra 2011. godine, u 71. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 15. nove-
mbra 2011. godine poslije ikindije namaza
u haremu Begove d`amije, a ukop }e se
obaviti u 15.00 sati na mezarju Grli}a brdo.
O@ALO[]ENI: sinovi Samir, Husnija -
Husko i Emir - Paja, snahe Amina, Lejla
i Jasmina, unu~ad Benjamin, Selma, Ha-
na, Edvin, Tarik, Iman i Emina, sestra
Mirsada, zet Namik, snaha Fatima, sestri~ne Emina i Jasmina sa
porodicama, brati}i Amir - Fa~o, Mirza i Enver sa porodicama,
brati~na Bisera sa porodicom, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i te-
ti~ne, te porodice Pa{i}, Zvizdi}, Krzovi}, Spahi}, Hrapovi}, Sa-
vi}, Konti}, Selmanovi}, Izmirli}, Klico, Kapetanovi}, Tanovi},
Kurtovi}, Hasanbegovi}, Kapid`i}, Me{i}, Ihtijarevi}, Omerefe-
ndi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u stanu rahmetlije u
ulici \oke Mazali}a br. 2/I. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo
rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{a draga
had`i hanuma RABIJA
SALIHOVI], ro|. [I[I]
preselila na ahiret u nedjelju, 13.
novembra 2011. godine, u 82. godi-
ni.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 15. novembra 2011. go-
dine poslije klanjanja podne namaza ispred d`amije u
Divi~u kod Zvornika.
O@ALO[]ENI: suprug had`i Nurija Salihovi} - Bar-
njak, sin, k}erke, snaha, zetovi, unu~ad, te ostala mnogo-
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijate-
ljima i kom{ijama da je na{ voljeni otac,
deda, brat, ujak i stric
MILORAD MILI]
preminuo 10. 11. 2011. godine u 82. go-
dini.
Sahrana }e se obaviti 16. 11. 2011. godine
u 14.30 sati na gradskom groblju „Bare“
u Sarajevu.
O@ALO[]ENI: k}erka Danina, unuk Jonel, sestra Milka, zet
Sorin, snaha Mubera, ne}aci Sa{a, Boris, Lana i Vedran sa poro-
dicama, porodice Mili}, Stefan, Vujisi}, Agin~i}, Baro{, Proti},
Savanovi}, Itamari, Finci, Gavranovi}, Filipovi}, te ostala rodbi-
na i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Kralja Tvrtka br. 2, stan Agin~i}. 111
POSLJEDNJI POZDRAV
SEADU
PA[I]U - SEJI
Porodice Timotijevi} i Abdulovski
3534-tt
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
OMER (SALKO) [ESTO
1936 - 2011.
preselio na ahiret u Sloveniji dana
13. 11. 2011. godine u 76. godini.
Ukop }e se obaviti 15. 11. 2011.
godine u Dravogradu - Slovenija.
O@ALO[]ENI: supruga Marije, pastorak Branko,
k}erka Senada, sestra Sevda sa svojom familijom, bra}a
Edhem, Sulejman i Osman sa svojim
familijama kao i mnogobrojna rodbina 12879-1nd`
Na{ dragi
@ARKO NASTI]
preminuo je 12. 11. 2011. godine u
86. godini.
Sahrana }e se obaviti 15. 11. 2011.
godine u 13.00 ~asova na gradskom
groblju „Bare“.
PORODICA NASTI] 111
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
SAFETA MRGAN
13. 4. 2008 - 15. 11. 2011.
OMER MRGAN
15. 11. 2001 - 15. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
Lejla, Mirela i Miralem sa porodicama
3542-tt
SJE]ANJE
na dragog prijatelja
NIKOLA
PINJUH
Hako sa porodicom
12898-1nd`
Obavje{tavamo familiju, prijatelje i kom{ije da je na{
RAMIZ (HASAN)
[EHOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 13. 11.
2011. godine u Novom Sadu.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 11.
2011. godine u Trebinju - Lastva, @upa.
O@ALO[]ENI: supruga Fatima, djeca Samir i Samira, snaha
Tanja, zet Sead, unuk David, bra}a Arif, Asim i Azim sa porodi-
cama, te porodice [ehovi}, Mujagi}, Brun~evi}, Starosta, Reki},
Had`i}, Hir{, Bilalovi}, Zub~evi}, Budalica, Begovi} i ostala
mnogobrojna rodbina i prijatelji 3543-tt
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se 8 tu`nih godina od
preseljenja na ahiret na{eg dragog
IBRAHIMA BAJRICE
Tvoj lik, dobrota i plemenitost
vje~no }e da `ive u nama.
Tvoja supruga Mulija sa djecom i
njihovim porodicama
3540-tt
Dana 15. 11. 2011.
navr{ava se deset godina
od kako je na ahiret
preselio na{ dragi
SAFET
AK[AMIJA
S ljubavlju i po{tovanjem!
Porodica
3544-tt
Utorak, 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 60
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga supruga i majka
HASIBA (MIDHATA) HIL^I[IN, ro|. MAND@O
preminula 13. 11. 2011. godine u 62. godini.
Sahrana }e se obaviti u utorak, 15. 11. 2011. godine u 13.30 sati, na gradskom groblju
Vlakovo.
Ku}a `alosti Emila Zole 3/1 - Sarajevo
O@ALO[]ENI: suprug Petar, k}erke Ma{a i Maja, zetovi ]azim i James, brat Abdu-
lah, brati} Mirza, brati~na Dajana, sestri}i Almir i Adis, zet Abdulah, snaha Vera, te
porodice Hil~i{in, Mand`o, Dervi{evi}, Fisher, Buli}, Mu{i}, ^ard`i}, Laka~a,
Hod`i}, Klin~ar, Entraut, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijatelji
12891-1nd`
... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je
SEID - IRFAN (NUSRETA) PORI]
preselio na ahiret dana 14. 11. 2011. u 43. godini.
D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji, 15. 11. 2011. u
14.00 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i -
Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga D`enana, sin Mirnel, k}erka Mirela, otac Nusret, majka Razija, bra}a Elvir,
Elvedin i Midhat, sestre Nusreta, Mirela i Elvira, {ure D`evad i Kemal sa porodicom, punica Selveta,
zetovi Alem i Feriz, snahe [evala, Aida i Selma, sestri}i Almir, Alan, Benjamin, Erna i Ajnur, Adnan
Herco sa porodicom, te porodice Pori}, Muminovi}, Surunti}, Topalovi}, [tula, Pintol, ^iva, Kapeta-
novi}, Be{li}, Po{ko i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u Centralnoj d`amiji sa po~etkom u 14.30 sati - Sokolovi} Kolonija.
12884-1nd`
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{
dragi
NASUF (NAZIF)
SIRBUBALO
preselio na ahiret u nedjelju, 13. 11.
2011. u 84. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 15. 11.
2011. godine u 12.00 sati ispred Sinanbe-
gove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se
na porodi~nom mezarju Muhova~a u
13.00 sati.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: k}erke Fazila, Muniba, Ramiza, Zahida, Vahida
i Zehra, zetovi, sestra Fata, unu~ad, praunu~ad i porodice Sirbu-
balo, Mujezinovi}, Ljukovac, Kuloglija, Klinac, Drljo, Had`ia-
hmetovi}, Perla, Nurkovi}, Pa{i}, Gogi}, Kuni}, Zlati}, Zuki},
]ori}, Me{ak, Saljevi}, Kurtovi}, Karahod`a i ostala mnogobro-
jna rodbina, prijatelji i kom{ije 738-1go
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je
na{ dragi
LEOPOLD (JAKOBA)
LARMA
preminuo 11. 11. 2011. godine u 85. go-
dini.
Sahrana }e se obaviti 15. 11. 2011. godine
u 13.45 sati na gradskom groblju Bare.
Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u Crkvi
Presvetog Trojstva u 17.00 sati.
O@ALO[]ENI: sinovi Rikard i Antun,
unuci Marijana, Luka, Julija, Martina i Lillian, snahe Jacqueline,
Vladimira, Harriet Simon sa obitelji Vera Pavlovi} sa obitelji,
obitelji Larma, Kubi{, Tvica, Kne`evi}, Bartolovi}, te ostala ro-
dbina, prijatelji i kom{ije 111
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 026584 09 Mal
Zenica, 20. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi}
Amela, postupaju}i po tu`bi tu`itelja BH TELECOM
D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br.
46 protiv tu`enog Muji} Samira iz Zenice, ul. I. ze-
ni~ke brigade br. 13 V, radi duga v.s. 259,40 KM,
objavljuje sljede}i
OGLAS
Tu`enom Muji} Samiru dostavlja se na odgovor tu`ba,
podnesena ovom sudu dana 14. 10. 2009. godine,
kojom tu`itelj predla`e da se obave`e tu`eni na isplatu
iznosa od 259,40 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom i to:
- na iznos od 40,65 KM po~ev od 25. 10. 2008. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 50,95 KM po~ev od 25. 11. 2008. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 60,30 KM po~ev od 25. 12. 2008. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 38,85 KM po~ev od 25. 01. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 02. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 03. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 04. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 05. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 06. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 1,05 KM po~ev od 25. 07. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 08. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 4,30 KM po~ev od 25. 09. 2009. godi-
ne do dana uplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka, a sve u
roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u
smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u
pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71.
ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be.
Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e
donijeti presudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra
izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja.
Stru~ni saradnik:
Amela Sinanovi}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 025111 10 Mal
Biha}, 26. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudac Vasvija Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osigur-
anje „Camelija“ Biha}, protiv tu`ene Ma{inovi} Nasihe iz Prijedora, ul. Zecovi bb, radi
isplate, vsp. 351,19 KM, van ro~i{ta, dana 26. 10. 2011. godine donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`ena da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 351,19 KM sa zakonskom,
zateznom kamatom po~ev od 17. 07. 2009. godine, kao i da mu naknadi tro{kove par-
ni~nog postupka u iznosu od 126,32 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom
izvr{enja.
Dostava se smatra obavljena protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
prija{nje stanje, sukladno ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku
Sudac,
Vasvija Kulenovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 I 026843 10 I
Dana, 24. 10. 2011. godine
Osnovni sud u Bijeljini , sudija Binamir Suba{i}, u
pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „Hypo-Alpe-Adria-
Leasing“ d.o.o. Sarajevo, Podru~na jedinica Bijelji-
na, protiv izvr{enika Tanasi} Neboj{e iz Bijeljine, ul.
Petra Ko~i}a broj 35 i „Bosnaplast“ d.o.o. Bijeljina,
ul. @ivojina Mi{i}a broj 14., zastupan po direktoru
Tanasi} Neboj{i iz Bijeljine, radi naplate nov~anog
potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3., 4. i 5.
Zakona o parni~nom postupku (Sl. gl. RS. br.
58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09 u daljem tekstu
ZPP):
OBJAVLJUJE
da je dana 15. 02. 2011. godine donio, sljede}e:
RJE[ENJE o izvr{enju broj 80 0 I 026843 10 I
Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serije
RS 419794581 i RS 419794579, obje izdate u Bi-
jeljini dana 30. 05. 2006. godine na iznos od
7.677,00 KM sa klauzulom „bez protesta“, radi na-
plate nov~anog potra`ivanja na ime glavnog duga u
iznosu od 7.677,00 KM sa zakonskom zateznom
kamatom na glavni dug koja }e se obra~unati od
11. 11. 2010. godine, pa do dana kona~ne isplate,
te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 200,00
KM, kao i ostale tro{kove ODRE\UJE SE izvr{enje
pa se obavezuju izvr{enici da u roku od 3 dana od
prijema ovog rje{enja izmire ovo potra`ivanje tra`io-
cu izvr{enja, a ukoliko to ne u~ine prove{}e se
izvr{enje popisom, zapljenom, procjenom i proda-
jom izvr{enikovih pokretnih stvari u posjedu
izvr{enika i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa
dobijenog prodajom zapljenjenih stvari.
Protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog ogla-
sa smatra se da je ovo rje{enje dostavljeno
izvr{enicima Tanasi} Neboj{i i „Bosnaplast“ d.o.o.
Bijeljina.
Sudija
Binamir Suba{i}
POUKA: Protiv ovog rje{enja dozvoljen je prigovor u
roku od 8 dana od dana dostavljanja istog.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 021313 09 Mals
Zenica, 17. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Sinano-
vi}, postupaju}i po tu`bi tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO
BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masar-
ykova br. 46, protiv tu`enog „ERDA PROM“ doo
Te{anj, Dru{tvo za promet i usluge, ul. Rosulje bb, Je-
lah, radi duga v.s. 1.098,10 KM, objavljuje sljede}i
OGLAS
Tu`enom ERDA PROM doo Te{anj dostavlja se na
odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 15. 06.
2009. godine, kojom tu`itelj predla`e da se obave`e
tu`eni na isplatu iznosa od 1.098,10 KM sa zakonskom
zateznom kamatom i to:
- na iznos od 215,15 KM po~ev od 25. 07. 2008. go-
dine do dana uplate
- na iznos od 143,30 KM po~ev od 25. 08. 2008. go-
dine do dana uplate
- na iznos od 128,25 KM po~ev od 25. 09. 2008. go-
dine do dana uplate
- na iznos od 101,35 KM po~ev od 25. 10. 2008. go-
dine do dana uplate
- na iznos od 79,70 KM po~ev od 25. 11 2008. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 79,70 KM po~ev od 25. 12. 2008. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 79,70 KM po~ev od 25. 01. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 79,70 KM po~ev od 25. 02. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 79,70 KM po~ev od 25. 03. 2009. godi-
ne do dana uplate
- na iznos od 111,55 KM po~ev od 25. 04. 2009. go-
dine do dana uplate
kao i naknadom tro{kova postupka, a sve u roku od 15
dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u
smislu ~l. 62 st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u
pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-
a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko
tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti pr-
esudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra
izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja.
Stru~ni saradnik
Amela Sinanovi}, s.r.
POKOPNO DRU[TVO
tel. 00387 (0)33 533-763
mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062
fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo
0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno
dru{tvo
"BAKIJE"
vr{i prevoz
umrlih iz
Zapadne
Europe
specijalnim
pokopnim
vozilima i
organizuje
d`enaze na
teritoriji
BiH.
OBJAVLJUJEMO
SMRTOVNICE
NA INTERNETU
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne
usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu,
kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na po-
dru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te na-
jpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja
umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gr-
adu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u ne-
posrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom
trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon:
033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
oglasi
Dnevni avaz utorak 15. novembar/studeni 2011. 61
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 021976 10 Mal
Biha}: 20. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupo-
vi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikro-kreditna
fondacija „Prizma“, ured Biha}, zastupana po
punomo}niku Mid`i} Ilijasu advokatu iz Bi-
ha}a, protiv tu`enog Ba{i} Erdal iz Bu`ima,
radi isplate vsp. 720,76 KM, u toku priprema-
nja glavne rasprave, na osnovu ~lana 348. stav
3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine
FBiH, broj: 53/03“) objavljuje
OGLAS
o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor
Tu`ba tu`itelja sa prilozima dostavlja se
tu`enom na odgovor.
Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana
od dana prijema dostaviti sudu pismeni odgo-
vor na tu`bu (~l. 70. stav 1. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mo-
gu}e procesne prigovore, izjasniti se da li pri-
znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev,
te navesti i druge podatke koje u skladu sa
odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki
podnesak (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor
na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima
zasniva svoje navode, dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navo-
de tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a).
Ako tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi
odgovor na tu`bu, a u tu`bi je predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja, sud mo`e u
skladu sa odredbom ~lana 182. ZPP-a donijeti
presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (pre-
suda zbog propu{tanja). Odgovor na tu`bu
mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu
moglo postupiti, a prilozi se dostavljaju u do-
voljnom broju primjeraka za sud i protivnu
stranu.
Ako utvrdi da je odgovor na tu`bu nerazu-
mljiv i nepotpun, sud }e radi otklanjanja tih
nedostataka postupiti u skladu sa odredbom
~lana 336. ZPP-a.
Dostava tu`be smatra se obavljenom prote-
kom roka od 15 dana od dana objavljivanja
(~lan 348. stav 4. ZPP-a).
SADR@AJ TU@BE:
Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da se tu`eni
obave`e na isplatu iznosa od 720,76 KM sa za-
konskom zateznom kamatom po~ev od dana
24. 06. 2010. godine kao dana podno{enja
tu`be, pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove
parni~nog postupka.
SUDIJA
Elvir Jakupovi}
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRA]AJ I KOMUNIKACIJE
UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJE[ENJE
Dana 15. decembra 2011. godine (~etvrtak) u 10 sati u Plavom amfiteatru
Fakulteta za saobra}aj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, odr`at }e se
javna odbrana doktorske disertacije mr. sc. Muhameda [a~iragi}a, dipl.
ing. saob., pod naslovom:
„OPTIMIZACIJA REDOVA VO@NJE JAVNOG LINIJSKOG
PREVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM SAOBRA]AJU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“
Zainteresovani mogu prisustvovati odbrani, a rad se mo`e pogledati
u Sekretarijatu Fakulteta.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 006381 08 Mal
Travnik, 30. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP
Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, ul. Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar, protiv
tu`enog Dra`en Vra~ar, Skradno, Busova~a, radi duga v.s. 1.859,02 KM, van ro~i{ta dana
30. 09. 2011. godine donio je sljede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga u visini od 1.859,02 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 5,34 KM po~ev od 17. 10. 2000. g. pa do isplate
- na iznos od 209,79 KM po~ev od 17. 06. 2001. g. pa do isplate
- na iznos od 1.039,68 KM po~ev od 17. 07. 2001. g. pa do isplate
- na iznos od 604,21 KM po~ev od 17. 08. 2001. g. pa do isplate
kao i naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 230,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana pr-
ijema pismenog otpravka presude.
Obrazlo`enje
Kod Op}inskog suda u Travniku dana 03. 01. 2002. godine zaprimljena je tu`ba tu`itelja pr-
otiv tu`enog, radi duga u iznosu od 1.859,02 KM.
Tu`ba tu`itelja s prijedlogom za dono{enje presude zbog propu{tanja dostavljena je
tu`enom na odgovor dana 05. 08. 2011. godine.
Kako tu`eni u roku od 30 dana, predvi|enom ~lanom 70. Zakona o parni~nom postupku
FBiH (ZPP); nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz podnesenih dokaza uz
tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan i kako je tu`itelj predlo`io do-
no{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci u skladu
~lanom 182. ZPP-a.
Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate
(„Slu`bene novine FBiH“ br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Za-
kona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“ br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR
BiH“ br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03).
Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a. Isti se odnose na ta-
ksu za tu`bu u iznosu od 100,00 KM i takse na odluku u iznosu od 50,00 KM (50%), tro{ko-
vi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presu-
de putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i
neophodni isti su dosu|eni tu`itelju, shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom za-
htjevu tu`itelja.
Stru~ni saradnik
Stojanka Kova~i}
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e
podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 329. ZPP-a FBiH.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 021886 10 Mal
Biha}: 20. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija „Prizma“, ured Bi-
ha}, zustupana po punomo}niku Mid`i} Ilijasu advokatu iz Biha}a, protiv tu`enog [u{njar Admira iz Biha}a, radi
isplate, vsp. 742,94 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom po-
stupku („Sl. novine FBiH, broj: 53/03“) objavljuje
OGLAS
o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor
Tu`ba tu`itelja sa prilozima dostavlja se tu`enom na odgovor.
Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~lan 70.
stav 1. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava posta-
vljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki po-
dnesak (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev ospora-
va, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode
tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Ako tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, a u tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, sud mo`e u skladu sa odredbom ~lana 182. ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (pre-
suda zbog propu{tanja).
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti, a prilozi se dostavljaju u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu.
Ako utvrdi da je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e radi otklanjanja tih nedostataka postupiti u skladu
sa odredbom ~lana 336. ZPP-a.
Dostava tu`be smatra se obavljenom porotekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4. ZPP-a).
SADR@AJ TU@BE:
Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da se tu`eni obave`e na isplatu iznosa od 742,94 KM sa zakonskom zateznom ka-
matom po~ev od dana 23. 06. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te nadoknadi tro{kove par-
ni~nog postupka.
SUDIJA
Elvir Jakupovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 051252 06 P
Sarajevo, 04. 11. 2011. godine
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novi-
ne FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi} Samard`i}, u pra-
vnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska Banka d.d. Tuzla, ul. D`id`ikovac br. 1 Sarajevo, protiv
tu`enih SAUDINA BEGI]A iz Pazari}a, ul. Bjela{ni~ka br. 44, Duri} Nijaza iz Kiseljaka,
ul. Hercezi br. 1., Ramovi} Lejle iz Sarajeva (dostava putem objave u dnevnim novinama i
oglasne plo~e suda), Vujovi} Vidaka iz Sarajeva (dostava putem objave u dnevnim novina-
ma i oglasne plo~e suda), radi isplate duga, v.sp. 16.470,51 KM, van ro~i{ta, dana 04. 11.
2011. godine (objava putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda, objavljuje slijede}i:
OGLAS
Dostavlja se:
III-tu`enoj Ramovi} Lejli, ul. Stupsko brdo do br. 57, Sarajevo i
IV-tu`enom Vujovi} Vidaku, ul. Vreoca br. 78-G, Sarajevo slijede}a:
PRESUDA
Obavezuju se tu`eni da solidarno tu`itelju isplate glavni dug u visini od 16.470,51 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom po~ev sa danom 21. 08. 2006. godine, kao danom po-
dno{enja tu`be, pa do isplate, te kamatu u iznosu od 3.583,11 KM i naknadu u iznosu od
33,00 KM uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 960,00 KM, se u roku od 30 dana pod
prijetnjom prinudnog izvr{enja.
SUDIJA
Amela Mahi} Samard`i}, s.r.
POUKA:
Protiv ove odluke dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda, u
roku od 30 dana od dana prijema. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i
stranke.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje
pozdrave i zahvale mo`ete predati u
68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA
Uz minimalnu doplatu
smrtovnice, posljednje
pozdrave i sje}anja
objavit }emo
i na portalu
„Dnevnog avaza“
www.dnevniavaz.ba
62 Utorak 15. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
(Od specijalnih
izvje{ta~a „Dnevnog
avaza“ iz Lisabona)
Prije dvije godine, Trg
Rosio u Lisabonu bio je po-
pri{te velike fe{te navija~a
Bosne i Hercegovine.
Mali fudbal sa stativama
od konzervi popijenog piva
koji je igran na jednom od
najve}ih lisabonskih trgova
i navija~ke pjesme koje su
mamile Portugalce na prozo-
re bili su uvod u utakmicu
koju nismo zapamtili po do-
brom, jer smo izgubili 0:1 i
ostali bez Mundijala.
Euforija u doba Mirosla-
va Bla`evi}a bila je nepono-
vljiva, kao da je najavljivala
nesre}u koja }e nas zadesiti.
Dvije godine poslije ]ire
reprezentacija BiH u portu-
galskoj prijestonici igra no-
vu historijsku utakmicu, u
bara`u za Evropsko prve-
nstvo 2012., u koju ulazi sa
zeni~kih 0:0.
I pored ~injenice da nam
povoljan ishod ve~eras na
Lu`u, a to mo`e biti i remi s
postignutim golovima, mo`e
donijeti nezapam}eno sla-
vlje, u lisabonskom hotelu
reprezentacije vladao je ju~er
nevjerovatan mir, bez eufo-
rije.
Jaka veza
Selektoru Safetu Su{i}u
mir je vi{e nego potreban, jer
jo{ nije odlu~io kako }e se su-
protstaviti Portugalcima.
- Imam dovoljno vreme-
na da razmislim. Otprilike
imam ekipu u glavi, ali to se
svakog trenutka mo`e pro-
mijeniti. Najva`nije }e biti
dobro pokriti sredinu terena,
jer tu su Portugalci na-
dmo}niji. Tehni~ki su jaki i
mnogo eksplozivniji od
na{ih. Zato sam ih i `elio izb-
je}i. Moramo imati puno
igra~a na sredini terena, igr-
ati br`e i te~nije i ne gubiti
puno lopti - ka`e Su{i}.
Napada~ }e vjerovatno
biti samo jedan.
- Nema to veze. I ako bu-
de tako, ne zna~i da }emo bi-
ti defanzivni. To s D`ekom,
Pjani}em, Misimovi}em i
Luli}em nije ni mogu}e -
tvrdi Pape.
Kada je rije~ o ostalim
pozicijama, formacijski ne bi
trebalo biti puno promjena,
samo je pitanje gdje }e Su{i}
uklopiti Papca i, eventua-
lno, Pand`u, koji su odradi-
li suspenzije zbog `utih ka-
rtona, ali odgovora na to pi-
tanje ju~er nije bilo.
Ono {to je sigurno jeste
da }e Senad Luli} ostati ofa-
nzivan, jer je tamo korisniji
nego u zadnjoj liniji.
Revan{ bara`a nosi veli-
ki ulog. Niko ne `eli do`ivje-
ti novo razo~arenje. Postavlja
se pitanje koliko }emo ve~er-
as biti psiholo{ki optere}eni.
Uzorati teren
- Mene je, iskreno, vi{e
strah na{ih nego portuga-
lskih igra~a. Nekima je ovo
mo`da posljednja {ansa da
odu na jedno veliko ta-
kmi~enje. Imali su toliko ra-
zo~arenja da bi im novo
mo`da potpuno ubilo motiv.
Stoga, od igra~a o~ekujem da
uzoru teren, da Lu` poslije
utakmice bude kao Bilino
polje, jer ako ne{to `elimo
napraviti, moramo biti bor-
beni - ka`e Su{i}.
Reprezentacija je sino} na
Lu`u obavila jedini trening
pred utakmicu koja po~inje u
22 sata po na{em vremenu, uz
podr{ku navija~a koji su ju~er
i danas avionima dolazili u Li-
sabon. M. TANOVI]
sport
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 63
REPREZENTACIJA Ve~eras u Lisabonu revan{ utakmica bara`a za Evropsko prvenstvo 2012. protiv Portugala
Ako odemo na EP, idemo i na SP
Na pitanje {ta bi dao da
ve~eras dobijemo ili odigr-
amo nerije{eno za prolaz na
Euro, Pape je razmislio i
odgovorio:
- Ne znam zaista {ta bih
dao, ali znam {ta bi to
zna~ilo na{em narodu i
dr`avi, koliko bi dobrog do-
nijelo. Ako odemo na EP,
odgovorno tvrdim da }emo
puno lak{e oti}i i na SP.
Od Portugalaca o~ekujem isto
Na pitanje {ta o~ekuje
od Portugalaca, Su{i} ka`e:
- Isto {to i u Zenici. Mi-
slim da su {anse da stavi isti
tim 99 posto. Paulo Bento ne
voli puno mijenjati, a ne
znam ni {ta bi to zamijenio.
Oni su protiv Islanda poka-
zali dosta slabosti i primili tri
gola, a onda s istom ekipom
oti{li Danskoj. Mo`da jedino
da u napadu stavi Almeidu
umjesto Postige, ali sumnjam
u to - ka`e Pape.
Papac vjerovatno igra
Zdravstveni bilten je
odli~an.
- Papac nema tempera-
turu. Ljekari su me infor-
mirali da je puno bolje.
Vjerovatno }e igrati. Kada
je rije~ o Pjani}u, i on }e bi-
ti spreman, ba{ kao i
D`eko, koji je u Zenici do-
bio udarac - ka`e Su{i}.
Ako, pak, Papac nekim
slu~ajem ipak ne bude mo-
gao igrati, mijenjat }e ga
Darko Maleti}.
- On je brz i mo`e se no-
siti s Nanijem - smatra Su{i}.
Sino}nji trening na stadionu Lu`: (Foto: I. [ebalj)
Su{i} ju~er u
Lisabonu u
razgovoru s
na{im
novinarom
Evropo, sti`emo!
Selektor se jo{ nije odlu~io za sastav, ali je gotovo sigurno da }e u napadu biti usamljen
D`eko z Najva`nije }e biti dobro pokriti sredinu terena, jer tu je rival nadmo}niji, ka`e Su{i}
Selektor:
Safet
Su{i}
Selektor:
Paulo
Bento
MIKE
PIKEL
VOLFGANG
[TARK
(NJEMA^KA)
Patrisio
Alve{
Koentrao
Nani
Meirele{
Begovi}
Zahirovi}
Pjani}
Papac
Spahi}
D`eko
Medunjanin
Postiga
Rahimi}
Jahi}
JAN-HENDRIK
SALVER
Luli}
Misimovi}
Pepe
Mutinjo
Pereira
Veloso
Ronaldo
LISABON: Stadion Lu`; Kapacitet: 65.400 LISABON: Stadion Lu`; Kapacitet: 65.400 22.00 BHT
Su{i} i Osim u razgovoru
$"
Dnevni avaz, utorak,
IFHJ 15. novembar/studeni 2011.
Kada imamo takvog gol-
mana, sve izgleda lakše. As-
mir Begović uprvom duelus
Portugalcima pokazao je si-
gurnost koja će nam pojačati
samopouzdanje pred revanš.
To je još značajnije ako se
znadaje Asmirnaokupljanje
uoči baraža došao u dosta
promjenljivom raspoloženju,
nakon nekoliko blijedih
predstava na golu Stouka.
Dobri i loši dani
- Tošta se dešavau klubu
ne utječe puno na mene.
Golman sam i naravno da se
dese loši dani u kojima pri-
mim puno golova. Sezona
mi je počela odlično, branio
sam i štosam trebaoi što ni-
sam i znao samda se kad-tad
mora desiti suprotno.
Međutim, tome nijenimalo
uzdrmalo. Vjerujem u sebe i
znam da su to samo loši tre-
nuci - priča nam Begović.
Vjeruje da nas do us-
pjeha u Lisabonu mogu do-
vesti samo zajedništvo i što
manje grešaka.
- Sigurno je da će biti
teških trenutaka, baš kao u
prvom poluvremenu u Ze-
nici. Nisam imao trenutka
opuštenosti, stalno su napa-
dali. Međutim, znali smo se
odbraniti u prvoj, znat ćemo
valjda i u drugoj utakmici.
Od koga prijeti najveća
opasnost, upitali smo Asmira.
- Oni imaju toliko do-
brih fudbalera da se mora-
mo čuvati svih. To je velika
ekipa - tvrdi Begović prema
kome je rezultat prve utak-
mice 0:0 vrlo dobar:
Pariski recept
- Ništa nismo dobili,
ali ništa nismo niti izgu-
bili. Odluka pada več-
eras. Samim tim što zna-
mo da nam odgovara i 1:1
ili 2:2, u psihološkoj smo
prednosti u odnosu na
njih. Bit će veoma teško,
ali ako se sjetimo Pariza,
zaključit ćemo da to
možemo.
Kada smo mogli ona-
Zahirović u duelu s Ronaldom: Nije tako prgav
Adnan Zahirović uoči revanša
f||||tãä |ä äã ä||Mã
Iako vrlo mlad i svjež ka-
da je riječ o reprezentaciji,
Adnan Zahirović osvaja
simpatije navijača. U prvoj
utakmici bio je zadužen za
Kristijana Ronalda(Cristia-
no), kojeg je uspješno
sprečavao da ugrozi našgol.
- Bilo je teško, vidi se da
je to jedan od najboljih fud-
balera svijeta. Cijela ekipa je
napravila odličan posao i
spriječila protivnika da pos-
tigne gol. Sada je pritisak na
njima. Oni morajupobijedi-
ti - kaže Zahirović.
Našeg mladog fudbalera
i večeras bi mogao zapasti
Ronaldo. Adnan zna šta ga
očekuje.
- Možda nije tako djelo-
valo, ali Ronaldo je na tere-
nu bio vrlo korektan. On je
jedna od najvećih zvijezda i
navikao je da ga svi tuku i
igraju prljavo i logično je da
se brani i uzvraća na isti
način. Međutim, nije tako
prgav. Ako ponovo budem
zadužen za njega, znam šta
očekivati. Moguće je da će
mu bolji teren biti prednost,
ali isto će važiti i za nas - sma-
tra Zahirović.
Veznjak ruskog Sparta-
ka iz Nalčika tvrdi da
večeras imamo dobre ša n-
se.
- Rezultatom 0:0 ostvari-
li smo cilj. Prema meni, to je
dobar ishod. Ovo je sjajna
generacija koja zaslužuje da
se plasirana Euroi nadamse
da ćemo večeras našem na-
rodu omogućiti da se raduje
- poručuje Zahirović.
M. T.
1äš Mä ää||
U jednom trenutku
Zahirović je izazvao ova-
cije cijelog stadiona, nakon
što se hrabro bacio i blo-
kirao udarac Kristijana
Ronalda.
- Uh, to me i sada boli.
Nisam se jedini ja bacio,
svi su, pa koga pogodi, ali
pogodila je baš mene. To
dovoljno govori o ovoj re-
prezentaciji, u kojoj svi gi-
nu za dobar rezultat - ističe
naš sagovornik.
Imamo sjajnu generaciju koja zaslužuje
igrati na Evropskom prvenstvu
RIJEČ IGRAČA Asmir Begović, posljednja prepreka
ë|ä|ä|äM
Bit će teških
trenutaka, ali
imamo kvalitet
da ih izbacimo
Begovićeva intervencija u Zenici: Psihološka prednost
IääJ äääJã | ä|ãä|M tã 8|8
Upitali smo Begovića sjeća li se kada i
kako je odlučio braniti za BiH, na šta se
naš golman nasmijao:
- Sjećam i ovo će biti jedna od utakmica
zbog kojih sam i donio takvu odluku,
utakmica puna naboja i velikog uloga. To
je ono što me privlači. Ako odemo na Euro,
to će biti moj najveći uspjeh u karijeri.
Crtice iz Lisabona
Zanimljivo, u i oko hotela u
kojem je smještena reprezen-
tacija, nismo vidjeli niti jed-
nog policajca. Dok je obez-
bjeđenje na aerodromu po
dolasku našeg tima u Lisa-
bon bilo vrlo respektabilno,
u hotelu vlada potpuni mir.
Za policajcima zaista i nema
potrebe, jer za razliku od
naših, portugalski navijači
suzdržali su se provokacija,
uvreda i ulaska u hotel.
01 0t|Mã 1ä
8|äš|ćã
Avion “Adrije”, kojim su
reprezentastivci doputova-
li u Lisabon u organizaciji
“Centrotoursa”, bio je pre-
pun. Svih 180 mjesta bilo je
zauzeto.
Osim igrača i članova
njihovih porodica, s eki-
pom su, između ostalih,
predsjednik Komiteta za
normalizaciju NSBiH Ivi-
ca Osim, premijer FBiH
Nermin Nikšić, naše legen-
de Vedin Musić, Sergej
Barbarez i Muhamed Ko-
njić, Ivica Šarić...
Čät|| ä||ätäää|
Reprezentaciju je u Lisa-
bonu dočekalo promjenji-
vo vrijeme sa čestim pljus-
kovima, a tako bi moglo bi-
ti i večeras za vrijeme utak-
mice. Jučer, u portugalskoj
prijestolnici smjenjivali se
se proljetno sunce i kiša ko-
ja je pravila pravu poplavu
na ulicama.
1ää||ä| 8ã||äã
8ã1ž|ã||ćã
Večerašnju utakmicu iz
Lisabona će za BH Radio
1 prenositi Salih Hadži a-
lić. Zanimljivo, to će mu,
kako kaže, biti 100. di-
rektan radio prijenos
zvanične međunarodne
utakmice nogometne re-
prezentacije BiH. Prvi
radio prijenos uradio je
1. septembra 1996. u Ka-
lamati, kada je izvješt a-
vao s utakmice Grčka -
BiH.
8||ä1ääJ
ää||cã|cã
Kako su igrači jučer kratili vrijeme
0žäää | ääMäãä||ã ä äääää|ä|
Džeko: Popravak na bankomatu (Foto: I. Šebalj)
$#
IFHJ
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
Portugalcima
ä täää
ko odigrati protiv Fran-
cuza, vjerujem da
možemo i protiv Portuga-
laca. Imamo kvalitet na-
prijed da zabijemo gol, a
imamo kvalitet i da
sačuvamo svoj. Samo
nam treba malo sreće - za-
ključuje Begović.
M. TANOVIĆ
Nä|ãM ääã|ã|| tää
Begović je unikatan
golman po tome što se ne
libi hvatati ni lopte koje
idu metar preko gola. Nje-
gova visina mu to do-
pušta. Upitali smo ga
zašto to radi.
- Ne moram ih hvatati
jer ne idu u gol, ali tako
sam naučen. Na trenin-
zima moram hvatati sve
što ide prema golu, bez
obzira hoće li lopta za-
vršiti u mreži ili ne. To je,
jednostavno, škola - nas-
mijao se Begović.
Jahić u prvoj utakmici: Atmosfera će i nama biti podstrek
Sanel Jahić nije impresioniran Portugalcima
|Mã|ä |J|ãčä. ã||
ääMã|ä ää|ää||ä
Ako ih se pusti, mogu jednim potezom riješiti utakmicu Nameće im se imperativ da
napadaju, a mi imamo “ubice” koje to mogu kazniti
Sanel Jahić doživljava
novu mladost. S kiparskim
APOEL-om je na pragu
plasmana u drugi krugLige
prvaka, apo povratkuudres
reprezentacije BiH odigrao
je izvanrednu utakmicu u
kojoj je u stoperskom tan-
demu sa Emirom Spahićem
zaustavio Portugalce.
- Osjećam sesretnim i za-
dovoljnim. Odlazak u
APOEL bio jepogodak kari-
jere, a opovratku ureprezen-
taciju ne trebam ni govoriti.
Prelijepo mi je - kaže Jahić.
Predstava našeg repre-
zentativca toliko je zadovo-
ljila Safeta Sušića da je naja-
vio da će ga i večeras staviti
da igra. S obziromna to da
Portugalcima igra samo
pobjeda, to znači da Jahića
očekuju novi izazovi.
- Portugalci su vrlo jaki,
ali stekao sam utisak da ne-
maju baš upečatljiv kolek-
tiv. Imajusjajne individual-
ce poput Ronalda i Nanija,
od kojih se očekuje da na-
prave nešto, ali mi smo kao
ekipa pružili više. Stalno
smo imali po dva igrača na
njima. To bi nam i večeras
trebao biti recept. Ako jed-
nog ostavimo samog, mogu
nam napraviti puno proble-
ma i jednim potezom ri-
ješiti utakmicu - kaže Jahić.
Večeras će nam biti
lakše nego u Zenici, tvrdi
našstoper.
- Oni misle da će imati
veliku podrškunavijača, ali
atmosfera koja nas čeka je i
nama podstrek. Osimtoga,
rezultatom 0:0 mi smo
odradili šta smo htjeli, dok
se njima nameće imperativ
da napadaju, a mi naprijed
imamo “ubice” koje to mo-
gu kazniti. Ako prvi zabije-
mo gol, 90 posto pobjeđuje-
mo - rekao je Jahić.
M. T.
8äMä|
äääã|ä.
ää||ä 1ã Jã
tãä||äMä
Na pitanje da li bi volio
penale, Sanel je odgovo-
rio:
- Nemoj penale. Bolje
da zabijemo gol.
8ääã|1ä |ä
ä||ãä š|ä
tMä ä...ä
Jahić je u Zenici imao
nekoliko dijaloga s Ro-
naldom.
- Pitao me što smo
p...e, zašto igramo u Ze-
nici, a ne u Sarajevu.
Valjda misli da je u Sa-
rajevu teren bolji. Bio je
nervozan, valjda zato što
nije pružio gotovo ništa i
u toj nervozi je provo-
cirao bez razloga.
Jučer prije pod-
ne, igrači nisu ima-
li obaveza. Neki su
ostali u hotelu, ne-
ki bili u šetnji u
okolini hotela ili
kupovini.
Da je misija bila
uspješna, potvrdio
je odlazak Edina
Džeke na banko-
mat nakon šopinga,
gdje se “namirio”
za trošak. Tom pri-
likom, jedanPortu-
galac stupio je s
njim u razgovor.
Pomislili smo da se
radilo o nekimpro-
vokacijama, ali is-
postavilo se da je
Portugalac samo
bio znatiželjan i da
je želio pročavrljati
sa zvijezdom
Mančester sitija.
M. T. Ibišević u šetnji Igrači u lisabonskom hotelu
sport
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 66
RIJE^ GRA\ANA Bosanci i Hercegovci prognoziraju ishod ve~era{nje utakmice u Lisabonu
Sarajevo
Fuad
Alibegovi}:
Definitivno
o~ekujem po-
bjedu, makar
minimalnu.
Vidjeli smo da
Portugalci nisu nepobjedivi.
Mujo
Ahri}:
O~ekujem kv-
alitetnu uta-
kmicu. Nad-
am se pobjedi,
ali imam osj-
e}aj da }e UEFA presuditi,
kao i mnogo puta do sada.
Ljubo
Bajdar: Nad-
am se da }emo
biti barem de-
set puta bolji
nego u Zenici!
Pri`eljkujem
pobjedu, 1:0 bilo bi dovoljno.
Safet
Karavi}: Na-
ravno da }e-
mo pobijediti
i to s dva razl-
ike! Pro{lu
utakmicu nam
teren nije valjao, ali ovoga
puta }emo ih razvaliti.
Tuzla
Marina
Mili}:
Nadam se do-
broj igri kao
protiv Fra-
ncuske u Par-
izu, pa nek
bude i isti rezultat.
Mirza
Aganovi}:
O~ekujem ra-
van teren, ko-
ji ne}e biti
smetnja Veda-
du Ibi{evi}u
da postigne jedini gol na
utakmici, a onda veliko sla-
vlje na ulicama cijele BiH.
Asmir
Ambe{kovi}:
O~ekujem ve-
liku borbu
„Zmaj eva“,
po{teno su|-
enje Nijemca
Volfganga [tarka i odlazak na
Euro.
Tin
Avdi}: Prvo
`elim fer su-
|enje, a onda i
dosta sre}e,
koja nas je toliko puta zao-
bi{la. O~ekujem da D`eko
proradi, te prolaz na Euro.
Banja Luka
Aleksandar
Ga{i}:
Mislim da }e
biti slaba utak-
mica. Volio bih
da BiH pobije-
di, ali, iskreno,
smatram da su im male {anse.
Miladin
Bo`unovi }:
Bit }e to `estoka
utakmica. Bos-
na ima jakog
protivnika, ali
mo`e ih dobiti.
Ipak, bit }e tijesan rezultat.
Aleksa Joki}:
Kakav god da
bude rezultat,
u`ivat }emo u
dobroj igri. S
obje strane gle-
dat }emo fu-
dbalske zvijezde. Bit }e to
spektakl.
Aleksandar
Mali}:
Portugal pobi-
jediti i bit }e
{teta {to BiH
ne}e na Euro.
Ipak, mora se priznati da oni
imaju bolju ekipu, ali je sigu-
rno da }e se BiH boriti do po-
sljednje sekunde.
Mostar
Mirela Me{i}:
O~ekujem, na-
ravno, pobje-
du. Ako i ne
pobijedimo,
svakako, tre-
bamo biti po-
nosni na na{e „Zmajeve“.
Goran Lozo:
Iskreno, ne o~-
ekujem ba{ pu-
no, jer, realno,
Bilino polje je
propu{tena pr-
ilika. No, sva-
kako sam svim srcem za na{e
momke i to je neosporno.
Emir Topuz:
O~ekujem ja-
ku utakmicu, s
obzirom na to
da je veliki pr-
itisak na Portu-
gal. Nadam se
da }e biti dosta golova i s jedne
i druge strane, posebno s na{e.
Mario
[unji}:
Pa, svakako,
nadam se pro-
lazu, iako }e
ta utakmica
biti te{ka. No,
bilo bi lijepo bh. reprezenta-
ciju gledati dalje.
Zenica
Tatajana
Mili~evi}:
Nadam se da
}emo pobije-
diti. Rezultat
nije bitan, sa-
mo da pro|-
emo na Evropsko prve-
nstvo.
Faruk Begi}:
Srce ka`e je-
dno, da }emo
pobijediti i
pro}i, ali je re-
alnost dru-
ga~ija. Mislim
da }e biti 2:1 za Portugal.
Kemal
Imamovi }:
O~ekujem da
}emo pro}i,
kao i svaki na-
vija~, ali, rea-
lno, oni su bo-
lji. ^uda se, me|utim, do-
ga|aju, nadam se da }e tako
biti i ovoga puta.
Mia
\urasovi}:
O~ekujem po-
bjedu. Mislim
da }e rezultat
biti 2:0. Ma,
bitno je samo
da se plasiramo.
Biha}
Sanela
Pa{agi}:
Navijam za
rezultat 1:1.
[tavi{e, imam
predosje}aj za
ovakav ishod.
Mladen
Loni}:
Ne{to mi go-
vori da }emo
se iz Portuga-
la vratiti s
p j e s mo m.
Moja prognoza je 1:1, dakle
idemo dalje.
Sa{a
Smiljani}:
Bit }e 2:2, vje-
rujem u na{e
momke!
Emd`ad
Galija{evi}:
Realno je 1:1,
da D`eko i
Ronaldo daju
po gol.
E. M. - A. Mu. - B. S. -
M. H. - V. B. - Mi. D.
U velikim utakmicama
kvalitet nije presudan ko-
liko spremnost da se ekipa
nosi s pritiskom. Mirsad
Balji} itekako dobro zna
kako je igrati historijske
me~eve, od polufinala Ku-
pa UEFA, gdje je igrao sa
@eljezni~arom, do utakmi-
ca u dresu biv{e Jugoslavi-
je.
- Kada igra{ takve uta-
kmice, va`no je koliko „ti
je srce“, koliko si hrabar, a
u isto vrijeme mora{ biti i
hladne glave da pretjerane
emocije ne bi donijele ko-
ntraefekt.
Kvalitet tu nema toliko
veliku ulogu, naravno da je
bitan, ali ako odigra{ ma-
ngupski, kakvi su na{i bi-
li u Francuskoj, pa dobrim
dijelom i protiv Portugala,
bit }e{ blizu pobjede - sma-
tra Balji}.
Nekada{nji as @el-
jezni~ara ka`e da se mora-
mo ~uvati i nekih drugih
stvari.
- Ono {to se dogodilo u
Parizu, kada smo nasjeli
„na foru“ i primili gol iz
bezveznog penala, ne smi-
je se ponoviti u Lisabonu.
Moramo se paziti bilo ka-
kvih provokacija, nepotre-
ban faul mo`e presuditi, a
da ne govorim o drugim
stvarima.
Rezultat 0:0 iz Zenice je
dobar, pokazali smo da
te{ko gubimo utakmice,
ne}emo izgubiti ni u Por-
tugalu - govori Balji}, koji
je nakon zavr{etka karijere
ostao da `ivi u [vicarskoj.
Z. [.
Mirsad Balji}, biv{i as @eljezni~ara
Treba odigrati
mangupski
Moramo biti hrabri, ali i „hladne glave“
[tark je dobar sudija
Svojevremeno je dao Salihovi}u crveni karton
poslije posljednjeg zvi`duka
U prvoj utakmici Englez
Hauard Veb (Howard Webb)
sudio je odli~no. Kada bi ta-
kav ve~eras bio i Volfgang
[tark (Wolfgang Stark), bilo
bi izvanredno.
Njema~kog arbitra do-
bro poznaju na{i fudbaleri iz
Bundeslige Vedad Ibi{evi} i
Sejad Salihovi}. Sudio im je
mnogo puta do sada. Sejo je
[tarka zapamtio jer mu je je-
dnom prilikom poslije po-
sljednjeg zvi`duka dao crve-
ni karton, ali na{i fudbaleri
o njemu nemaju ni{ta lo{e za
re}i.
Sejo ve~eras svakako ne}e
igrati, pa se nema {ta brinu-
ti. Ibi{evi} u {ali dodaje da }e
se obrijati kako ga [tark na
Lu`u ne bi prepoznao.
- To je FIFA-in sudija, {to
dovoljno govori o njemu. U
Njema~koj je ponekad bilo
kritika na njegov ra~un, ali
li~no mislim da je dobar ar-
bitar. Ve~eras }e se igrati
utakmica s puno emocija,
ali vjerujem da }e se dobro
sna}i, jer do sada ne znam da
je nekoga svjesno o{tetio -
ka`e Ibi{evi}. M. T.
Da smo igrali u Pragu ili
Zagrebu, na{ih navija~a sigur-
no bi bilo mnogo vi{e, ali nema
sumnje da }e i ovako na{ tim
ve~eras ponovo imati dobru po-
dr{ku. Navija~i BiH u Lisabon
su po~eli stizati ju~er, ali njiho-
va glavnina o~ekuje se danas.
Okupljali{te }e im, kao i
prije dvije godine, biti na Tr-
gu Rosio od 15 sati, odakle }e
se plavo-`uta rijeka slijevati
na stadion Lu`.
Navija~ka grupa „BH Fa-
naticos“ poziva sve simpati-
zere BiH da im se pridru`e,
ali i apelira da se na tribini
suzdr`e kori{tenja topovskih
udara, pirotehnike i ostalih
zapaljivih sredstava.
- Stanite i budite kao je-
dan. Napunimo na{a bosa-
nskohercegova~ka srca s jo{
vi{e ponosa i budimo tog da-
na pobjednici izvan terena i
na tribini, a za teren }e se po-
brinuti „Zmajevi“. Ne {tedite
grla i dlanove jer svi znamo
da je odluka u Lisabonu - ka-
`e se u navija~kom proglasu
„BH Fanaticosa“. M. T.
Balji}: Ne}emo izgubiti
Mirsad Balji} smatra
da BiH ima ekipu koja za-
slu`uje plasman na Euro
2012.
- Imamo nekoliko
svjetskih igra~a, koji su u
formi, igraju u velikim
ekipama. Mene je pose-
bno odu{evio Haris Me-
dunjanin, nisam ga puno
puta gledao, ali ovo {to je
odigrao u Francuskoj i
Zenici bilo je na vrhu-
nskom nivou - ka`e Balji}.
Odu{evio ga Medunjanin
^OVJEK U CRNOM Vedad Ibi{evi} o njema~kom arbitru
[tark: Neka sudi kao Veb
Proglas navija~ke grupe „BH Fanaticos“
Okupljanje na Trgu Rosio
„Fanaticosi“ su prije dvije
godine okupirali Lisabon
$%
IFHJ
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011.
ANKETA Javne ličnosti iz BiH za “Dnevni avaz” prognoziraju ishod duela Portugal - BiH
8ääã ä l|tãääää ää1ä
äãä š|ä |ä ä||ä ä fã||tä
Sviđa mi se priprema utakmice, bez puno euforije, ističe Demirović Vjerujem da će “Zmajevi” pružiti dobru igru, kaže
don Anto Ledić Bit će teško praviti rezultat u gostima, smatra Mujanović
Mersad Berber
Bit će vraški
velika bitka
- Očekivao sam i volio
bih da su sestvari jošu Zenici
riješile. Ostaje nam optimi-
zam, ali u Portugalu će biti
vraški velikabitka. Voliobih
da pobijedimo, a vjerovatno i
hoćemo ako ekipa bude
praktikovala repertoar iz Pa-
riza kada supokazali sve svo-
je tehničke sposobnosti.
Razija Mujanović
Bit će teško
u gostima
- Nisam preveliki opti-
mista. Mi imamo strašno
dobru reprezentaciju, koja
odlično igra, ali kad rezultat
trebaš da napraviš na gostu-
jućem terenu, to je već mno-
go teže.
Posebno što ni kao
država nismo previše jaki, a
što može imati utjecaja, i
morat ćemo zaista na terenu
biti mnogo bolji od portu-
galskih igrača da bismo
prošli na završnicu EP.
Sabahudin Delalić
Vrijeme za
plasman na EP
- Normalno, želja svakog
Bosanca i Hercegovca je pro-
laz. Imamodobru ekipui vri-
jeme je da seplasiramo na ve-
liko takmičenje kao što je
Evropsko prvenstvo. Nadam
se rezultatukoji bi bionajpo-
voljniji, a i realan, a to je 1:1.
Neka bude kao u Francuskoj,
da zabijemo, oni da izjed-
nače, a mi idemo dalje.
Halid Demirović
Odbrana jak adut
- Pred nama je još jedna
od historijskih šansi, kakve
smo već imali nekoliko pu-
ta. Mislim da ekipa sada pos-
jeduje i moral i samopouz-
danje da ostvari plasman na
Euro. Sedamutakmica smo
bez poraza.
Odbrana je stabilizirana,
povratkom nekoliko igrača
bit će i jača u Portugalu, a
imamo igrače sposobne pos-
tići gol na strani.
Vjerujem i moramo svi
vjerovati u prolaz. Sviđa mi
se priprema utakmice, bez
puno euforije, kako kod tre-
nera tako i kod igrača.
Dragan Vikić
Možemo do gola
- Ja sam, kao i mnogi, op-
timista, možda i više nego
što je realno, ali nakon svih
ovih godina vala smo zas-
lužili da prođemo. Valjda će
nas i Bog pripaziti.
Ne bih prognozirao re-
zultat utakmice uLisabonu,
može i neriješeno, samo da
postignemo gol. To sigurno
možemo, jer naši momci
zaista sjajno igraju.
Dragan Marinković
Ronaldo će
plakati
- Mislim da će ovo biti
noć Ronalda, ali će na kraju
plakati kao dijete. Dat će je-
dan nama i jedan gol Portu-
galcima, jer će mu teren biti
idealan.
Na kraju ćemopobijediti
golom našeg dijamanta Edi-
na Džeke i to glavom usame
rašlje.
Samir Avdić
Očekujem prolaz
- Po prirodi sam optimis-
ta i mogu reći da ćemo pobi-
jediti. S igrom kojom smo
razbili Francuze sigurno
možemo i Portugalce. Pro-
gnoziram rezultat od 1:1 i
našprolaz.
Don Anto Ledić
Molim Boga
za uspjeh
- Očekivao sam, kao i svi,
da ćemo pobijediti na Bili-
nom polju. Međutim, i dalje
imamo pozitivan rezultat.
Neka u Lisabonu bude 1:0
za nas. To, uostalom, žele i
očekuju i svi naši navijači,
ali ja ne samo da očekujem
nego i Boga dragog molim
da to bude tako.
Pa da i mi, konačno, ode-
mo na tako veliko natjeca-
nje, Evropsko prvenstvo. Da
svima pokažemo da, iako
jesmo mala zemlja, imamo
odlične igrače. Nabrijani
smo do bola i vjerujemda će
“Zmajevi” pružiti dobru i
kvalitetnu igru kao, recimo,
protiv Francuske.
Marjan Mijajlović
Džeko će
odlučiti
- Portugal nam ne može
dati gol. Pobijedit ćemo 1:0,
a strijelac će biti najbolji
igrač s ovih prostora svih
vremena Edin Džeko.
Zdravko Rađenović
BiH ima šansi
- Bit će veomateška utak-
mica i blagu prednost dajem
Portugalu, najviše zbog do-
maćeg terena.
Međutim, ni BiH nije
bez šansi, a ako uspiju da za-
tresu mrežu domaćina, bit
će veoma blizu da ostvare
željeni rezultat.
Safetu Sušiću i njegovim
igračima želim svu sreću i
nadam se plasmanu na
Evropsko prvenstvo, koji bi
mnogo značioza cjelokupan
bh. sport.
Enes Mešanović
Pritisak na
Portugalu
- Veliki sam optimista,
vjerujem u pobjedu. Enor-
man pritisak prebačen je na
Portugalce, koji moraju kre-
nuti ofanzivno i to njihovo
opterećenje moramo maksi-
malno iskoristiti.
Mi imamo takve igrače,
svjetske klase, koji mogubi-
lo kome zabiti gol. Očeku-
jemda ćenaši reprezentativ-
ci ponoviti igru iz Pariza.
Elvir Krehmić
Sve će biti uredu
- Od naše fudbalske re-
prezentacije očekujem pro-
laz na Evropsko prvenstvo.
Ništa ni manje ni više od
toga. Neka naši reprezenta-
tivci odigrajukao prvopolu-
vrijeme protiv Francuske i
sve će biti uredu. Neka bude
1:1 i u Lisabonu.
Prva runda dvomeča između fudbalskih reprezentacija Bos-
ne i Hercegovine i Portugala završena je i bez pobjednika i bez
golova.
Ipak, većina naših sagovornika, poznatih ličnosti iz bh.
sportskog i javnog života, smatra da namrezultat sazeničkog Bi-
linog polja pred današnji revanš u Lisabonu daje dobre šanse da
se možemodomoći plasmana naEvropsko prvenstvo2012. godi-
ne u Poljskoj i Ukrajini.
Svi priželjkuju igru kao protiv Francuske u Parizu, pa i isti
rezultat (1:1), koji bi nam otvorio vrata EP-a.
$&
Dnevni avaz, utorak,
IFHJ 15. novembar/studeni 2011.
RAPORT IZ LISABONA Portugalski selektor Paulo Bento oprezan uoči današnjeg revanša
Pripremljeni smo za sve scenarije, pa čak i za taj da primimo gol na našem terenu, kaže
Alveš U domaćem taboru smatraju da neće biti izvođenja penala
Portugalci ne razmišlja-
ju o jedanaestercima.
Njihova je želja da već u
90 minuta i prije eventual-
nih produžetaka i penala ri-
ješe pitanje prolaska na
Evropsko prvenstvo.
Opasnost iz kontri
Iskusni stoper Bruno Al-
veš (Alves), strijelac u
prošlom meču između Por-
tugala i BiH na stadionu
Luž u Lisabonu, smatra da
će bh. tim danas igrati na
kontranapade preko svog
najopasnijeg strijelca Edina
Džeke, ali tvrdi da će odbra-
na domaćih biti spremna za
sva iskušenja.
- Znamo da je pred nama
veoma komplicirana utak-
mica i podrška navijača bit
će nam jako bitna. BiH ima
veoma opasan tim, ali smo
spremni za sva iskušenja.
Pripremljeni smo za sve
scenarije, pa čak i na taj da
primimo gol na domaćem
terenu - rekao je fudbaler
ruskog Zenita.
Alveš, koji će sa Pepeom
činiti veoma jak stoperski
tandem, dodaoje dauportu-
galskomtaboru smatraju da
će odluka o pobjedniku pasti
prije produžetaka i penala,
odnosno da se ovaj meč, za
razliku od prve utakmice u
Zenici, neće završiti bez po-
godaka u regularnom toku.
Selektor Portugala Pau-
lo Bento priznaje da je pred
njegovim timom “rizičan
posao”, jer u gostima protiv
naše selekcije nisu uspjeli
postići gol.
Igrati agresivno
Kao ključnu stvar ista-
kao je da njegovi igrači na
Lužu moraju pokazati agre-
sivnost kaou Zenici i da će u
tom slučajusigurno “ovjeri-
ti vizu za Euro”.
- Ovo će biti neizvjestan
susret, ali smo uvjereni da
možemo preuzeti kontrolu
u igri - kaže 42-godišnji
stručnjak koji upozorava na
kvalitet suparnika.
- Igrat ćemo protiv teh-
nički veoma potkovanog ti-
ma s brojnim kvalitetnim
individualcima.
Međutim, nakon 90 mi-
nuta mi ćemo biti sretantim
i, što je još važnije, sretna
država - uvjeren je Bento.
(E. J.)
Portugalske zvijezde Ronaldo i Alveš
jučer na treningu
(Foto: AFP)
fät||Jã ||| â|Mä|1ã
Kad je u pitanju sastav,
Paulo Bento, prema por-
tugalskim medijima, ima
dilemu da li izvesti kao
centralnog napadača po-
novo Heldera Postigu ili
od početka ukazati šansu
Hugi Almeidi.
Tamošnji mediji navo-
de da Postiga mnogo bolje
igra u klubu (španska Sa-
ragosa) nego u reprezen-
taciji, pa bi u meču odluke
za proboj na Euro pre-
dnost mogao dobiti Al-
meida, koji je u Zenici
odigrao solidnih pola sata
umjesto Postige.
Kalkulira se i da bi
umjesto Miguela Velosa u
veznom redu možda mogli
zaigrati Karlos Martins
(Carlos) ili Ruben Mikael
(Micael).
f|ä1 äãMã |ä ||t|čãä äätãä
f|äM||ã 10.000 ää|ã
Mediji iz Lisabona na-
vode da će svaki od por-
tugalskih fudbalera za even-
tualnu današnju pobjedu
zaraditi po 3.000 eura.
Punu premiju za mogući
plasman na EP, u iznosu od
po 30.000 eura, dobit će
samo igrači koji su nastupili
u kvalifikacijama, a istovre-
meno dobiju selektorov po-
ziv za nastup na Euru.
sport
Dnevni avaz, utorak,
15. novembar/studeni 2011. 69
Morati bi
vratio Balotelija
Predsjednik mila-
nskog Intera Masimo
Morati (Massimo Mora-
tti) izjavio je da bi volio u
redove svoje ekipe vratiti
napada~a Marija Baloteli-
ja (Balotelli) iz engleskog
Man~ester sitija.
- Sutra bih vratio Baloteli-
ja. Oduvijek sam mu se
divio - rekao je Morati,
koji je italijanskog repre-
zentativca prodao pro{le
godine za 22 miliona eura.
UEFA ka`njava
Seltik
Evropska fudbalska
unija (UEFA) pokrenula
je disciplinski postupak
protiv {kotskog Seltika.
Razlog tome je {to su na-
vija~i pjevali pjesme s po-
liti~kom sadr`inom i vri-
je|ali delegata na utakmi-
ci Evropske lige protiv fr-
ancuskog Rena (3:1).
Rastali se
Be{ikta{ i Guti
Biv{i {panski repreze-
ntativac Guti (35) napu-
stio je Be{ikta{ iz Istanbu-
la. Ugovor je raskinut na-
kon {to se nekada{nja zvi-
jezda Reala nije pojavila
na treningu poslije tro-
dnevne pauze. Gutijev
ugovor s Be{ikta{om, po-
tpisan u julu 2010. godi-
ne, isticao je u maju idu}e
godine. Ove sezone odigr-
ao je samo tri utakmice za
turski klub.
Ostavka
predsjednika
Kelna
^lan {ampionske re-
prezentacije Zapadne
Njema~ke iz 1974. godi-
ne Volfgang Overat
(Wolfgang Overath) po-
dnio je ostavku na mje-
sto predsjednika Kelna.
Du`nost prvog ~ovjeka
kluba preuzeo je 2004.
godine, a mandat mu je
isticao 2012., ali se od-
lu~io povu}i ranije zbog
„preobilnog posla“. Na-
kon 12 kola Bundeslige
Keln je trenutno 11. s
pet pobjeda i {est poraza.
Me|unarodni fudbal
Baloteli: Ljetos oti{ao iz
Intera
Prve utakmice bara`a ve}
su rije{ile dileme u dva
okr{aja, uvjerljive pobjede
Hrvatske u Turskoj (3:0) i
Republike Irske u Estoniji
(4:0) samo velikim ~udom
ne}e biti dovoljne za njihov
plasman na Euro 2012.
Selektora Hrvatske Slave-
na Bili}a ipak jo{ i suvi{e bo-
le rane iz Be~a, kada je u
~etvrtfinalu Eura 2008 Tur-
ska pogotkom u posljednjoj
sekundi drugog produ`etka
stigla do 1:1, a kasnije pena-
lima i do prolaska dalje.
- Prva stvar koju smo svi
zaklju~ili u svla~ionici nakon
utakmice u Istanbulu jeste da
je ovo samo jedno poluvrije-
me, i da nas ~eka te{kih 90 mi-
nuta na na{em terenu. Norma-
lno je da smo puni samopou-
zdanja nakon pobjede od 3:0,
gdje nam je zaista sve i{lo na-
ruku - oprezan je i dalje Bili}.
Turci su se nakon poraza
bukvalno „raspali“, osim ra-
fala po medijima, i u ekipi je
do{lo do raskola. Najbolji
igra~ Arda Turan otvoreno je
kritizirao selektora Husa Hi-
dinka (Guus Hiddink).
- Hidinkove odluke otvo-
rile su put do debakla, igra-
li smo samo s jednim napa-
da~em, bili potpuno bezopa-
sni pred golom. Trebali smo
napasti sa tri {pica, ali na{ {ef
se prepao protivnika. Ako tr-
ener ne vjeruje u svoju eki-
pu, onda u startu gubi{ 0:1 -
osuo je paljbu po Holan|ani-
nu fudbaler Atletika iz Ma-
drida.
U Republici Irskoj ve} se
vide u Poljskoj i Ukrajini, a
pri~a se o ostanku selektora
\ovanija Trapatonija (Gio-
vanni Trapattoni) i u kvali-
fikacijama za Svjetsko pr-
venstvo.
- Sada imamo jak i mlad
tim, bio bih razo~aran da
odem. Mo`emo ponoviti
na{e igre i na Evropskom pr-
venstvu, a i u kvalifikacijama
za Svjetsko prvenstvo u Br-
azilu - rekao je 72- godi{nji
Italijan. (Z. [.)
Vanredno zasjedala Skup{tina NK ^elik
Sa sjednice: Verificiran {esto~lani Upravni odbor (Foto: J. Had`i})
Podr`ana inicijativa za
rekonstrukciju stadiona
Na ju~era{njem vanre-
dnom zasjedanju Skup{tina
Nogometnog kluba ^elik
usvojila je prijedlog izmjene
Statuta, kojom se regulira da
}e, umjesto 11, Upravni od-
bor brojati samo {est ~lanova.
Praksa je, naime, pokaza-
la da je te{ko na}i {est akti-
vnih ~lanova, ali je ova
izmjena izvr{ena da bi se
izvr{ila verifikacija sada{njeg
UO koji je imenovan na po-
sljednjem redovnom zasjeda-
nju Skup{tine.
Klub je dobio i Nadzor-
ni odbor, u koji su u{li Mu-
nib Isakovi}, kao predsje-
dnik, te Mirsad Pehad`i} i
Adem Burekovi}.
Formirana je i radna gru-
pa koja je dobila zadatak da do
28. novembra pripremi prije-
dlog izmjena odavno zastarje-
log Statuta, odnosno prilago-
dbe statutima nogometnih
saveza ZDK, FBiH i BiH.
Skup{tina je podr`ala ini-
cijativu ~lana Jasmina Du-
vnjaka da se od svih instanci
vlasti i nogometnih struktu-
ra, prije svega NSBiH, u ci-
lju razvoja bh. fudbala i ^eli-
ka zatra`i podr{ka za reko-
nstrukciju stadiona Bilino
polje, koja bi uklju~ivala za-
mjenu travnjaka i nadzi|iva-
nje tribina. V. B.
Mirza Ba{i} je nakon pla-
smana u polufinale ATP
~elend`era u Noksvilu
(SAD) popravio svoj pla-
sman na svjetskoj listi za
~ak 50 mjesta, i trenutno se
nalazi na 300. poziciji.
Osim Ba{i}a, najbolji ra-
nking karijere imaju Damir
D`umhur i Franjo Raspudi}.
D`umhur je trenutno na
356. poziciji, dok se Franjo
Raspudi} nalazi na 880. mje-
stu ATP liste.
Za dva mjesta napredo-
vao je Amer Deli}, na{ na-
jbolje rangirani teniser, ko-
ji je trenutno na 189. mjestu.
Deli} }e imati te`ak posao u
narednoj sedmici, jer na tu-
rniru u [ampanju brani 48
bodova (finale pro{le godi-
ne), a na istom turniru
u~estvovat }e i Ba{i}, koji je
dobio specijalnu pozivnicu
organizatora.
Aldin [etki} i dalje je na
501. mjestu, dok je Ismar
Gor~i} pao na 1159. kre}u}i
se iz pravca Sarajeva prema
@ep~u, a Jasmin Ademovi} je
1511. (Z. [.)
Vogo{}i pobjeda u derbiju

Stonoteniseri Alad`e u derbiju Premijer lige BiH savladali su Vogo{}u sa 4:2.
Rezultati 5. i 6. kola: Vogo{}a - Alad`a 2:4, Novi Grad - Bosna 4:2, Mostar - Vitez 4:1,
Kreka - Banja Luka 4:0, Vogo{}a - Bosna 4:1, Novi Grad - Alad`a 3:4, Mostar - Mlado-
st 4:1, Kreka - Borac 4:1.
Poredak: Alad`a 12, Vogo{}a 10, Mostar 8, Mladost Zenica 8, Vitez 6, Kreka 6, Novi
Grad Sarajevo 6, Banja Luka 2, Borac Banja Luka i Bosna Sarajevo bez bodova.
Ba{i}: Na 300. mjestu
BARA@ Dva putnika na Evropsko prvenstvo 2012. ve} su poznata
Hrvatska i Irska
ovjeravaju plasman
Slaven Bili} oprezan i nakon 3:0 u Turskoj
Radost igra~a Hrvatske nakon trijumfa u Istanbulu (Foto: AFP)
Izuzetno te`ak zadatak
imat }e reprezentacije Crne
Gore, koja je u prvom me~u
u ^e{koj izgubila 0:2.
- Ni{ta jo{ nije gotovo, pred
nama je jo{ 90 minuta velike bo-
rbe. Verujem da mo`emo da ih
pobijedimo u Podgorici, bit }e
izuzetno te{ko, ali niko ne mo`e
da nam oduzme pravo na nadu
- izjavio je fudbaler Man~ester
sitija Stefan Savi}.
Crnogorci }e poku{ati
nadoknaditi 0:2
Najnovija ATP lista
Veliki napredak Ba{i}a
Ranking karijere i za D`umhura i Raspudi}a
Guti: Nije se pojavio
na treningu
UTORAK 15. 11. 2011.
RTS
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.35 Zlo~ina~ki umovi,
serija
13.10 Ko je ubio Martija,
film
15.00 Ovo je Srbija
16.00 Porodi~no blago,
serija
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Porodi~no blago,
serija
21.00 Film
23.00 Vijesti
23.55 Dnevnik
00.10 Evronet
SERIJA, FTV
17.25
Tajna Starog
Mosta
22.00
BHT1
07.00 Dobro jutro
09.10 Be Ha Te bebe
09.15 Kineski moreplovac,
animirana serija, 3/52
09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazov-
na serija, 2/52
10.00 BHT vijesti
10.15 Bio jednom jedan Dnevnik
10.30 Kulturna ba{tina Jevreja u
BiH
11.00 ^ovjek ~ovjeku ususret,
dokumentarni program
11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 1/80
12.00 BHT vijesti
12.15 Global, emisija o zbivanjima u
svijetu, r.
12.45 BH gastro kutak, kulinarski
show, r.
13.15 Dimenzija vi{e,
program iz kulture, r.
14.15 BHT vijesti
14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija
14.30 Kineski moreplovac,
animirana serija, 4/52
14.50 Japanske pri~e,
animirana serija, 31/43
15.00 Vje{tine budu}nosti
15.20 Dje~iji festivali
15.40 Izgubljena ~ast, serija, 41/77
16.30 Hronika regija. Banja Luka
17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 2/80
17.30 Dru{tvo znanja, dokumentar-
na serija
18.00 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Telefoni}i, animirana serija
19.00 Dnevnik 1
19.35 Retrovizor, muzi~ki program
19.55 Pri~e iz tranzicije. Bilo je bolje
kad je bilo gore
20.25 Izgubljena ~ast, igrana serija
21.15 Sportski program
22.00 Nogomet. Play Off za EURO
2012. Portugal - Bosna i Her-
cegovina, 2. utakmica,
prijenos
00.00 BHT vijesti
00.15 Zdravlje u Evropi. Druga
{ansa, strana dokumentarna
serija, 9/12
01.05 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
01.50 Pregled programa za srijedu
FTV
06.15 Gospo|a Barbara,
igrana serija /12/
07.00 Dobro jutro,
jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Da sam oblak,
igrana serija,
4. epizoda
Dje~iji program.
10.00 Spretno - sretno,
tv igra
10.25 Super {pijunke
10.50 Pop Pixie
11.05 Sve }e biti dobro,
igrana serija,
56. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor,
igrana serija,
47. epizoda, r.
13.25 Pod sretnom zvijezdom,
igrana serija, 25. epizoda
14.20 Politi~ka ubistva. Bla`
Kraljevi}, dokumentarna serija
14.40 Harveytoons, crtana serija
15.00 Vijesti
15.10 Na{a mala klinika,
igrana serija
16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija,
57. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Tajna Starog Mosta, igrana
serija, 12. epizoda /12/
18.20 Larin izbor, igrana serija, 48.
epizoda
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvla~enja
20.30 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to,
dokumentarni film, 5. epizoda
21.05 Da sam oblak,
igrana serija,
5. epizoda
22.10 Tajanstveni dani, britansko -
francuski igrani film /15/
00.15 Dnevnik 3
Finansijske novosti
00.45 Ha{ki dnevnik
01.15 Pod sretnom zvijezdom,
igrana serija, 25. epizoda
02.00 Dnevnik 3, r.
02.30 Pregled programa za srijedu
TV ALFA
08.00 Novo jutro,
jutarnji program
09.30 Zec i je`,
crtani film
09.55 Top shop
10.00 ^arobne cipelice,
crtani film
10.25 Amor
latino,
igrana serija (r) 41/120
11.20 Jukebox,
muzi~ki
program
11.30 Vijesti
11.35 Intervju/tema
dana (r)
12.00 Zakon
ljubavi,
igrana serija (r)
13.00 Ukradeni
`ivoti,
igrana serija (r)
14.05 CSI New York,
krimi serija (r)
15.05 Zakon ljubavi,
igrana serija
16.00 Ukradeni `ivoti,
igrana serija
17.00 Vijesti
17.15 Predaj se srce,
turska serija (r)
18.15 Amor latino,
igrana serija 42/120
18.55 Vijesti
19.00 U zmajevom
gnijezdu s
Marjanom
Mijajlovi}em,
sportski talk show
19.55 Vijesti
20.05 Predaj
se srce,
turska serija
21.05 Tajna
slu`ba,
igrana serija
22.00 Vijesti
22.10 Intervju/tema/
komentar dana
22.40 Uski prolaz,
igrani film
00.30 Astrologija
TV1
06.05 Vuk i lisica, crtani film (r.)
06.30 [umska vje{tica,
crtani film (r.)
07.00 Jutarnje vijesti TV1
07.05 Zec i je`, crtani film
07.35 ^arobne cipelice, crtani film
08.00 Vijesti
08.05 @ene na ivici, igrana
serija, ep. 8/8
09.00 Vijesti
09.05 Zakon ljubavi, igrana serija,
106. ep. (r.)
10.00 Flash News
10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija,
98. ep. (r.)
11.05 Biznis vijesti
11.15 Superstars, dokumentarni
program, ep. 2
12.00 Vijesti plus
12.20 Historija odje}e,
dokumentarni serijal, ep. 11/13
13.00 FLASH BIZNIS-SPORT
13.05 Zec i je`, crtani film (r.)
13.30 ^arobne cipelice,
crtani film (r.)
14.00 Flash News
14.05 CSI. New York, igrana serija,
11. ep. (r.)
15.00 Flash News
15.05 Zakon ljubavi,
igrana serija, 107. ep.
16.00 Ukradeni `ivoti,
igrana serija, 99. ep.
17.00 Vijesti plus
17.15 Predaj se srce,
igrana serija, 56. ep. (r.)
18.15 Biznis vijesti
18.20 Kapital, biznis magazin (r.)
19.00 Najava Dnevnika 19.30
19.10 Hello Kitty, crtani film
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Predaj se srce,
igrana serija, 57. ep.
21.10 Tajna slu`ba,
igrana serija, ep. 10/12
22.00 Dnevnik u 22
22.40 No}obdija,
igrani film
00.15 Pono}ne vijesti plus
00.30 Uski prolaz,
igrani film (r.)
01.58 No}ni program
PINK BH
06.00 Sestre,
serija r.
07.00 Yu-Gi-Oh,
crtani film
07.30 Udri mu{ki,
jutarnji program
10.00 Put oko svijeta,
reality emisija
10.40 Kupi.ba,
emisija
11.00 Kraljica juga,
serija r.
12.00 Info top,
info.program
12.15 Vremenska
prognoza
12.20 Porodi~ni obra~un,
kviz
13.00 Brze pare,
kviz
14.00 Info top,
info.program
14.20 City,
zabavna emisija
15.00 Sestre,
serija
15.45 Kupi.ba
15.50 Info top,
inf.program
16.00 Mala nevjesta,
serija
17.00 Trijumf ljubavi,
serija ( 2 episode)
19.00 City,
zabavna emisija
19.30 Info top,
centralne vijesti
19.57 Vremenska prognoza
19.58 Za zdrav
i lijep osmijeh
20.00 Naslije|e jedne dame,
serija
21.00 Hrabri ljudi,
emisija
22.00 Multimilioner,
kviz
23.00 Kraljica juga,
serija
00.00 ^ista sre}a,
film
02.00 Bijeg pod pritiskom,
film
18.00 SVE U SVEMU 20.10 LOTO 21.05 TAJNA SLUŽBA 19.30 DNEVNIK 22.00 MULTIMILIONER
17.45 BEOGRADSKA HRONIKA
NOGOMET, BHT1
FILM, OBN
23.20
FILM, PINK BH
00.00
SATELITSKI PROGRAM
Eurosport
08.30 Olimpijske igre
09.00 Umjetni~ko klizanje: VN
Japan
10.30 Snuker
11.30 Bo}anje
12.30 Dizanje tegova SP Pariz
14.30 Fudbal: UEFA EURO 2012:
Turska - Hrvatska
15.15 Fudbal: UEFA EURO 2012:
^e{ka Republika - Crna Gora
16.00 Fudbal: UEFA EURO 2012:
Bosna i Hercegovina -
Portugal
17.00 Fudbal: EURO 2012 ALL
ACCESS
18.00 Snuker: Belgija
19.45 Fudbal: EURO 2012 FLASH
20.00 Boks
22.45 Motorsportovi
23.00 Fudbal: EURO 2012 ALL
ACCESS
12.30 DIZANJE TEGOVA
Eurosport 2
07.30 Snuker:
Belgija
10.00 Ko{arka
11.30 Fudbal: EURO 2012 ALL
ACCESS
12.30 Stoni fudbal
13.00 Ameri~ki fudbal
14.00 Fudbal: UEFA EURO 2012:
Turska - Hrvatska
14.45 Umjetni~ko
klizanje
15.30 Traktori: Finska
16.00 Ko{arka
17.00 Bo}anje
18.00 Vijesti
18.30 Ko{arka: Riga - PAOK
20.15 Ko{arka: ASVEL - Valensija
21.15 Ko{arka: Krka Novo Mesto -
Lietuvos Ritas
22.15 Ameri~ki fudbal
23.45 Svi sportovi
14.45 UMJETNI^KO KLIZANJE
Sportklub
11.00 ATP Masters: Paris Finale
13.00 Kvalifikacije U21: Engleska -
Island
14.45 FA Cup: Swindon -
Huddersfield
16.30 Euroleague Basketball:
Olimpija - Galatasaray
18.00 Pregled ATP Masters Paris
19.00 Euroleague Basketball:
Partizan - Real Madrid
20.30 Pregled FA Cup
21.00 FA Cup: Cambridge -
Wrexham
22.45 Euroleague Basketball:
Cantu - Olympiakos
00.30 FA Cup: Newport -
Shrewsnbury
02.15 Copa del Rey: Hospitalet -
Barcelona
04.00 Euroleague Basketball:
Unicaja - Zagreb
19.00 EUROLEAGUE
National G.
14.00 Najte`i
popravci
15.00 Opasni
susreti
16.00 Love}i
Ngotto
17.00 Najokrutniji
ameri~ki zatvori
18.00 [apta~
psima
19.00 Rajevi
na Zemlji
20.00 Poznati svemir
21.00 Neuni{tivi
22.00 Najokrutniji
ameri~ki zatvori
23.00 Poznati svemir
00.00 Neuni{tivi
MTV Adria
15.30 Teen Mom
16.00 Made
17.20 If You Really Knew Me
17.50 3 From 1
18.00 Brand New
18.30 Jukebox
19.00 Videography: Doma}ica
19.30 Just See MTV
19.50 MTV Express
20.50 Hip Hop Chart
21.20 3 From 1
21.30 The Family Crews
22.00 Blue Mountain State
22.20 Chapelle Show
22.40 Reno 911
23.10 South Park
23.30 South Park
00.00 Doma}a Zada}a
FOXlife
15.30 Kugar Taun
15.55 Kupid
16.45 [kola za parove
17.40 Kako sam upoznao va{u
majku
18.10 [apat duhova
19.05 Sofi Parker
19.35 Kugar Taun
20.00 [tiklama do vrha
20.55 Seks i grad
22.00 O~ajne ku}anice
22.55 Kako sam upoznao va{u
majku
23.25 Vil i Grejs
00.20 [apat duhova
01.10 Seks i grad
01.45 Seks i grad
02.10 Sudije za stil
FOXCRIME
13.20 Frikovi
14.10 Nestali
15.00 Medijum
15.50 Red i zakon:
Zlo~ina~ke
namjere
16.40 Monk
17.30 Bouns
18.20 Nepouzdani agenti
19.10 Ne~ujno
20.00 Medijum
20.50 Red i zakon:
Zlo~ina~ke namjere
21.40 Bouns
22.30 Kraljevi bjekstva
23.20 Kasl
00.10 Frikovi
01.00 Ne~ujno
TOKŠOU, HRT1
17.40
Na poslu provodimo sve vi{e vre-
mena. Radnici imaju sve ve}e oba-
veze, a sve manja prava. Kako se
postaviti prema zlostavlja~ima na
radnom mjestu i kako se izboriti za
sebe? Ovo izdanje emisije donosi
zanimljive pri~e ljudi koji su se us-
protivili mobingu.
8. kat
Play Off za
EURO 2012.
Portugal -
Bosna i
Hercegovina, 2.
utakmica
Sing je majstor kungfua, ~iji je je-
dini smisao `ivota promovirati
borila~ku vje{tinu i dotjerati je do
savr{enstva. Jednoga dana slu-
~ajno upozna {epavog Funga
zvanog “Zlatna noga”.
Uloge: Stiven ^ov, Man Tat Ng,
Vei Zao
Reditelj: Stiven ^ov
Kung Fu nogomet
E{li je najsretnija `ena na svijetu,
osoba kojoj su se najbolje stvari u
`ivotu dogodile prelako. Sad je do-
bila priliku da napreduje u karijeri:
mora isplanirati bal pod maskama
na Menhetnu za izdava~kog mo-
gula Dejmona Filipsa...
Uloge: Lindzi Loan, Kris Pin, Sa-
mari Amstrong
Reditelj: Donald Petri
^ista sre}a
SERIJA, NOVA TV
21.00
Nela bezuspje{no poku{ava sti}i
ku}i prije Dinka kako bi upozorila
Ton~ija na Dinkovu izdaju. Nikol pro-
daje svoje dionice Danijelu, a on se
pretvara da je otpustio Gogu kako bi
udovoljioNikol. Leilai Jakovpoma`u
slu~ajnomprolazniku za kojeg se is-
postavlja da je bogata{ koji im `eli
pomo}i tako da ih vrati u Hrvatsku.
Larin izbor
Adolfo Gaitan daje odli~an prije-
dlog mladom Huanu - stipendiju
za {kolarinu u Parizu. Pepa vidi
da joj je sin veoma sretan, ali joj
Tristan ne da da pri|e djetetu. S
druge strane, Rajmundo po~inje
graditi novu kafanu.
UTORAK 15. 11. 2011.
Ljubav: Osje}ate kako ne{to ba{ i „ne {tima”
izme|u vas i voljene osobe. Ne mirite se sa tim,
borite se za pravu ljubav.
Posao: Odre|ene okolnosti vam ne idu u prilog. Postoje prepreke,
koje nisu prevelike, pa ne dozvolite nesporazume.
Zdravlje: Blagi pad energije.
Ljubav: Vedri ste, komunikativni, okru`eni
pa`njom i ljubavlju. Voljena osoba `eli va{e
dru{tvo, jer je opu{tate.
Posao: Odli~no vam polaze za rukom poslovi za koje trebaju
snala`ljivost, okretnost i brzina. Rezultati su zavidni.
Zdravlje: Ne preska~ite obroke.
Ljubav: Sasvim ste u svom svijetu ljubavi. Upoz-
najete i nove osobe, ali danas ste zainteresirani
samo za partnera.
Posao: Nije vam lako da se koncentrirate na posao. Zbog
savjesti ili rokova `elite zavr{iti neophodno, pa ipak briljirate.
Zdravlje: Najzad se opustite.
Ljubav: U`ivate u svom svijetu ma{tanja, potajno
`elite flert ili avanturu. Oprez, da to ne primijeti
voljena osoba.
Posao: Ne{to ste raspolo`eniji za rad nego proteklih dana.
Tome doprinosi i osoba koja ima sli~an pristup poslu.
Zdravlje: Prolazna glavobolja.
Ljubav: Obuzima vas ~udan nemir, osje}anja su
pomalo konfuzna. Olak{anje sti`e ~im donesete
pravu odluku.
Posao: Izuzetno su nagla{ene va{e ambicije. I kolege vas
podr`avaju.Najjednostavnije re~eno, ovo je uspje{an dan.
Zdravlje: Preduhitrite probleme sa cirkulacijom.
Ljubav: Tra`ite vi{e uzbu|enja, ja~e emocije.
Vjerovatno imate i simpatiju, ali budite oprezni,
kada birate partnera.
Posao: Ula`ete mnogo napora u posao. To vas
poprili~no iscrpljuje, ali ste motivirani rezultatima koje realno
o~ekujete.
Zdravlje: Prikrijte nervozu.
Ljubav: Jedna prekrasna osoba sve vi{e vas
odu{evljava. Ipak, prave, velike emocije bude se
poprili~no sporo.
Posao: Iako vam okolnosti, uglavnom, idu na ruku,
problem je va{a demotiviranost ili gubitak entuzijazma.
Zdravlje: Reagirate na vrijeme.
Ljubav: Prili~no intenzivan dan. Otvaraju vam se
{anse da unesete dah sre}e u svoju vezu ili
po~nete sasvim novu.
Posao: Posao i poslovne obaveze vas ne odu{evlja-
vaju. Sve je ja~a potreba za odmorom, bijegom od obaveza.
Zdravlje: Preporu~ljiva je {etnja.
Ljubav: Kolebate se izme|u `udnje za avanturama
i `elje da imate mirniji ljubavni `ivot. Ipak, posvetite
se partneru!
Posao: Ovo je izuzetno uspje{an dan. Mo`ete
po~eti s ostvarenjem svojih starih, velikih i va`nih ambicija.
Zdravlje: Izbjegavajte ve}e napore.
Ljubav: Nije ba{ sve idili~no, ali nema ni stresova.
Nalazite se u fazi „velikog spremanja” svog
ljubavnog `ivota.
Posao: I pored ostalih doga|anja, ponajvi{e ste
zaokupljeni poslom. To je dobro, jer razmi{ljate i o budu}nosti.
Zdravlje: Osjetljiviji ste nego ina~e.
Ljubav: Postoje odre|ene negativne emocije u
va{oj du{i. Patite zbog monotonije koja vam se
uvukla u ljubavni `ivot?!
Posao: Ta~no i precizno slijedite svoje obaveze, ali i radite sa
zadovoljstvom posao koji volite. Odli~na kombinacija.
Zdravlje: Zaista ste preosjetljivi.
Ljubav: Dolazi rje{enje problema. Svi nesporazu-
mi sa voljenom osobom dobijaju ljep{i oblik i
pravo rje{enje.
Posao: Izuzetno su vam dobro aspektirani novi poslovi. Ipak,
prvo zavr{ite sve ono {to ste, zbog okolnosti, odlagali.
Zdravlje: Osjetljiv vam je stomak.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima
08.30 Top shop
08.50 Na velikom odmoru
09.00 Bumba, crtani film
09.13 Mekanike u misiji, crtani film
09.40 Timmy, crtani film
09.50 Fifi, crtani film, 22. epizoda
10.00 Garfield, crtani film
10.15 Dragon ball Z, crtani film
10.35 Bakugan, crtani film,
100. epizoda
11.04 Winx, crtani film, 22. epizoda
11.30 Tractor Tom , crtani film,
10.epizoda
11.40 Bestseller
11.45 Vijesti
11.59 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Suze Bosfora, igrana serija,
15. epizoda
13.00 Miljenica, igrana serija, 111.
epizoda
14.00 Muzi~ki program
14.30 S druge strane, informativni
program
15.00 Top Shop
15.35 Bestseller
16.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
132. epizoda
17.00 Staklena ku}a,
serijski program, 44. epizoda
17.50 Biometeorolo{ka prognoza
17.54 Sport centar
17.55 Nepobjedive banzuke,
zabavno-sportski tv show
18.25 Recept za dobar `ivot
19.00 Vijesti u 7,
informativni program
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
133. epizoda
21.00 Hayat production show,
zabavno-muzi~ki program
22.00 ZMBT, profil
22.20 Sport centar
22.22 Staklena ku}a, igrana serija,
45. epizoda
23.22 Spas je u po{ti 2.dio , igrani
film
01.40 Astro Num Caffe, u`ivo
AL JAZEERA
BALKANS
07.00 Kontekst,
informativni
talk-show, r.
07.30 48 Havana,
dokumentarni
program, r.
08.00 Zidovi srama,
Belfast,
dokumentarni
program,r.
08.30 Kontekst,
informativni
talk-show, r.
09.00 AJE program
16.30 48 Havana,
dokumentarni
program, r.
17.00 Poznavali smo
Borisa Jeljcina,
dokumentarni
program, r.
17.30 Kontekst,
informativni
talk-show, r.
18.00 Vijesti,
informativni program
19.05 Gaza, dolazimo,
dokumentarni
program, r.
19.30 Usudi se
i probaj,[panija,
dokumentarni
program, r.
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Kontekst,
informativni
talk-show
22.00 Vijesti
23.05 Kontekst,
informativni
talk-show, r.
23.30 Veterani
Ruanda,
dokumentarni program, r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 Kontekst, informativni
talk-show, r.
01.30 Gaza, dolazimo, dokumentarni
program, r.
02.00 Kraj programa
HRT1
11.08 Debbie Travis
preure|uje 4 (5/8)*
12.00 Dnevnik
12.16 TV kalendar (R)
12.30 Kad zavolim,
vrijeme stane -
telenovela (39/182)*
13.20 Sve }e biti dobro, serija
(104/180)*
14.05 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Me|u nama
14.50 Alisa, slu{aj svoje srce -
telenovela
(104/240)*
15.35 Znanstvena petica
16.05 Znanstvene vijesti
16.10 Fotografija u Hrvatskoj
16.18 Predstavljamo vam...,
emisija pod pokroviteljstvom
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.10 Hrvatska u`ivo
17.32 HAK - Promet info
17.33 Minuta zdravlja iz
Dietpharma, emisija
pod pokroviteljstvom (R)
17.40 8. kat. Posao ili pakao, talk
show
18.30 Od Lark Risea do
Candleforda 3,
serija (4/12)*
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Sve u 7!, kviz*
21.05 To je Europa (4/13)
21.40 U Europi. 1915. - Ypres,
dokumentarna
serija (4/35)*
22.25 Otvoreno
23.10 Dnevnik 3
23.35 Vijesti iz kulture
23.45 Ciklus europskog filma.
Bijela vrpca,
austrijski film (15)*
02.10 @ica 3, serija (18) (9/12) (R)*
03.05 Bez traga 7,
serija
(12) (24/24) (R)*
03.45 [apta~ psima 5 (25/37) (R)*
Nova TV
06.20 Bakugan,
crtana serija11/52
06.45 Jagodica Bobica,
crtana serija2/26
07.10 Roary,
crtana serija29/52
07.25 Bumba,
crtana serija93/-94150
07.40 Ptica trka~ica,
crtana serija6/26
08.05 TV izlog
08.20 Nate
Berkus Show73/173
09.15 Kad li{}e pada,
serija R
10.10 Ljubav
i kazna, serija R
11.10 Inspektor Rex,
serija R
12.10 IN magazin R
13.00 Larin izbor,
serija R
14.00 Teresa,
serija 98-99/152
16.00 Inspektor Rex,
serija 37/123
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e pada,
serija111/320
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Ljubav i kazna,
serija61/107
21.00 Larin izbor,
serija49/160
22.05 Ve~ernje vijesti
22.25 Navy CIS,
serija23/25
23.25 Navy CIS,
serija25/25
00.15 Usamljeni
za{titnik,
igrani film (12)* R
02.00 Seinfeld,
serija24/180
02.30 Zvijer,
serija (12)*11/13
03.20 Heroji, serija (12)* R11/19
04.05 Ezo TV, tarot show (18*)
05.05 Nate Berkus Show R
05.50 IN magazin R
06.15 Kraj programa
20.00 KAD LI[]E PADA 17.00 POZNAVALI SMO... 18.30 OD LARK RISEA DO ... 22.25 NAVY CIS
MRE@A
14.05 CSI. New York, 11. ep.
15.05 Zakon ljubavi, 107. ep.
16.00 Ukradeni `ivoti, 99. ep.
17.15 Predaj se srce, 56. ep.
20.05 Predaj se srce, 57. ep.
21.10 Tajna slu`ba, ep. 10/12
22.40 No}obdija, film
OBN
08.00 Johnny Test, crtani film
08.25 Oggy i `ohari, crtani
film
08.45 Gorki `ivot (12), turska
serija
10.15 Stol za 4, kulinarski
show
10.45 Bilo jednom u Turskoj
(16), turska serija
11.55 OBN Info, informativni
program
12.15 Skrivena kamera,
humoristi~ni program
12.40 Ludo srce (16), turska
serija
13.55 Na{a mala klinika,
doma}a humoristi~na
serija
14.45 Ljubav-vjera-nada (12),
turska serija
15.35 Ukleta Marijana (12),
meksi~ka telenovela
16.20 Izgubljeni (12), turska
serija
17.15 Stol za 4
17.40 Bilo jednom u Turskoj
(16), turska serija
18.50 OBN Info
19.05 OBN Sport
19.15 TV Doktor, medicinski
magazin
20.00 Ljubav-vjera-nada (12),
turska telenovela
21.00 Izgubljeni (12), turska
serija
22.00 Dolina vukova (16),
turska kriminalisti~ka
serija
23.15 Vox populi
23.20 Kung Fu nogomet (16),
igrani film
01.05 OBN Info
RTRS
12.00 Dnevnik 1
12.20 Presing
13.25 Tamo daleko
13.50 Dragulj u kruni, serija
15.10 U fokusu
15.55 Zdravlje je lijek
16.30 Srpska danas
17.05 Larin izbor, serija
18.00 Dragulj u kruni, serija
19.10 ^ika Blagoje u svijetu
igra~aka
19.30 Dnevnik 2
20.15 Berlin kaput, film
21.45 ^endon fabrika filmova
22.30 Dnevnik 3
22.45 Kad Miki ka`e da se boji,
dokumentarni film
00.20 Berlin kaput, film
HTV OSKAR C
17.15 Predaj se srce, serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV Oscar-C
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Predaj se srce , serija
21.00 Tajna slu`ba, serija
22.40 No}obdija,
igrana serija
ZENICA
17.30 Dje~iji program
17.55 TV izlog
18.01 Cris Angel
18.30 Mali oglasi
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
20.00 Razglednica
21.05 TV Liberty
21.30 Sponzoru{e
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas, repriza
KISS
17.00 Hrana i vino, emisija
17.30 Reporta`a
17.50 CSI, serija, r.
18.45 FIS SHOP
18.50 Marketing
19.00 DNEVNIK KISS
19.30 DNEVNIK HRT
19.55 Marketing
20.05 EXTRA PLUS, kontakt
emisija
21.00 Sa zemlje mira,
reporta`a
21.35 Dnevnik KISS, r.
22.00 ]akula kroz `ivot
KAKANJ
17.05 Amor Latino, serija
18.00 Link
18.30 Mala d`amija, serija
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Mala d`amija, serija
21.00 Puls
22.00 Amor Latino, serija
22.45 Marketing
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Glas Amerike
HRT2
15.15 [kolski sat. Zarazi se
aktivizmom - mre`a
mladih
15.50 Navrh jezika. HRV i EU
16.00 Rupert, crtana serija
16.10 Mala TV
16.40 Aladinove pustolovine,
crtana serija
17.00 [apta~ psima 5
17.55 Vaterpolo, Svjetska liga.
Hrvatska - Njema~ka,
prijenos
19.13 Ve~eras
19.15 Nogometne kvalifikacije
za EP 2012. - emisija
19.55 Dodatne nogometne
kvalifikacije za EP 2012..
Hrvatska - Turska,
prijenos
21.55 Nogometne kvalifikacije
za EP 2012. - emisija
22.25 Bez traga 7, serija
23.10 @ica 3, serija
00.05 Zakon i red. Odjel za
`rtve 10, serija
00.50 Otkad si oti{la 3a,
humoristi~na serija
BN
18.00 Danas u Srpskoj
18.30 Monitoring
19.00 Sport fles
19.30 Dnevnik 2
20.10 Pozori{te u ku}i, serija
21.00 Crno na bijelo
21.50 Tv dokument
22.30 Dnevnik 3
23.00 Anali, serija
23.50 Trilogija nepoznatog
TV OSM
18.30 Dan, inf. emisija
19.10 SMS oglasi
19.30 Portal
19.40 Game zone
20.05 Predaj se srce, . serija
21.10 Igra, .serija
21.35 Igra, serija
22.35 @ivot paparaca 2, film
TV GORA@DE
17.00 Najava programa
19.00 Dnevnik
20.00 Ogledalo grada
20.30 Heroji
21.00 Folk takt
22.00 Amor Latino, igrana
serija
23.00 Dnevnik/r
TV USK
17.15 Predaj se srce, turska
igrana serija ( r )
18.15 Vehid Guni}. Bio sam na
suretu Banjalu~ana,
putopis
18.30 Grimove bajke
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 TV intervju, inf.
program
20.45 Tragovi sudbina,
inf.-dok. program
21.30 Dnevnik 2
21.50 Predaj se srce, serija
22.50 CSI. Las Vegas, serija
23.35 Zlo~in vuka, dok.
program 3/5
Teron: Bila u vezi deset godina s kolegom Stjuartom Taunzendom
Holivudska glumica Šarliz Teron voli biti sama i slobodna
0Ž|ëâ 0 8âN0Ć|
Ovo je prvi put da nije u vezi od svoje 19. godine
LOS ANĐELES - Holivudska
glumica Šarliz Teron (Charlize
Theron) izjavila je da uživa utome
što je prvi put sama i slobodna. Te-
ron, koja je dobila Oskara za ulogu
serijskog ubice u filmu “Čudovište”,
rekla je decembarskom izdanju ma-
gazina “Vogue”da je ovoprvi put da
nije u vezi od svoje 19. godine.
Ona je objasnila da je ranije išla
iz veze u vezu kako ne bi bila sama i
da je to bio njen oblik monogamije,
prenosi AP. Ova 36-godišnja glumica
bila je u vezi deset godina s kolegom
StjuartomTaunzendom (Stuart To-
wnsend) prije nego što su raskinuli
2010. godine. Teron je rekla da je, ka-
da se njihova veza počela raspadati,
odlučila pauzirati s karijerom u po-
kušajuda jespasi i kaže dabi opet isto
učinila.
Inače, Šarliz Teron trenutno
radi na romantičnoj komediji
''Young Adult''.
8|ä|ä|ä ä||täãä äãäã1
OSLO- Norvežanin Anders Be-
ring Brejvik (Behring Breivik)
priznao je jučer na prvom sas-
lušanju koje je bilo otvorenoza jav-
nost da je izveo napade u kojima je
poginulo 77 ljudi, ali se odbio izjas-
niti krivimza taj napad. Odlukom
suda Brejviku je pritvor produžen
za još 12 sedmica. Sud muje zabra-
nio pristup medijima prve četiri
sedmice, a prvih osam sedmica bit
će mu uskraćeni posjete i prepiska.
Dovoženje Norvežanina na saslušanje
0Jäđã| tã ääJäMä|ãšä
KRAKOV - Engleska reprezen-
tacija će tokom Evropskog pr-
venstva u nogometu, koje će biti
održano u Poljskoj i Ukrajini u
junu 2012., biti smještena u hote-
lu “Stary” u Krakovu. Ovaj pos-
lovni hotel s pet zvjezdica jeu čet-
vrti Stari grad, u blizini Muzeja
Wyspianski, dvorca Wawel i Tor-
nja gradske vijećnice.
Ima sve što je fudbalerima po-
trebno, od zdravstvenog kluba,
zatvorenog bazena, minisaune i
saune.
Bazen u hotelu “Stary” u Krakovu
LJUDI I DOGAĐAJI
PARIZ - Iako su se eksperti iz
zdravstva žalili da belgijske jeftine
cigarete pospješuju pojavu karci-
noma, list “Le Soir” objavio je
jučer da je porasla prodaja upravo
tih proizvoda od duhana. Jeftine
cigarete, naime, našle su kupce u
Britaniji i Francuskoj.
Porasla prodaja
Iskosa
NJUJORK- Čimpanze imaju spo-
sobnost razumijevanja govora, sa-
mo moraju više vježbati, pokazalo
je najnovije istraživanje. Nedavno
istraživanje na 25-godišnjoj “obra-
zovanoj” čimpanzi Panzi na Uni-
verzitetu “Georgia” pokazalo je da
ove životinje umiju rješavati jed-
nostavne zadatke. Ujednom testi-
ranju kratkoročnog pamćenja bile
su čak bolje od studenata.
BRISEL - Generalni sekretar
NATO-a Anders Fog Rasmusen
(Fogh Rasmussen) pao je s bici-
kla i slomio ruku, zbog čegaje ot-
kazao posjete planirane za ovu
sedmicu. Rasmusen je u nedjelju
vozio bicikl ušumama uBriselu,
pao je i slomio lijevu ruku na tri
mjesta, blizu ramena. Uzeo je ne-
koliko dana odmora.
Rasmusen uzeo odmor
TOP VIJESTI
1ä|||ää
c|Jã|ä|ä
Šä| 8âI0-ã
t|äM|ä |äää
Č|Mäãätä
| t|ä1ää||

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful