You are on page 1of 7

ERIK BOTIME

Rr.”Kont Urani”, nr. 25 Tel./Fax: +355 4 220645 Cel.: +355 69 20 63228; 0682228572 E-mail: erikbotime@mail.com

Plani mësimor Matematikë 9
Kjo lëndë do të zhvillohet 4 orë në javë me një shpërndarje: 35 javë x 4 orë = 140 orë mësimore. Tema mësimore 114 orë Provë vlerësimi 11 orë Orë të lira 15 orë

Nr 1.

Kreu Numrat veprimet

Temat realë 1.1 Bashkësitë e numrave racionalë 1.2 Nga numri natyror te numri real 1.3 Numrat realë në boshtin numerik Gjithsej 1.4 Veprime me numra realë; 18 orë 1.5 Rrumbullakimi i numrave realë 1.6 Rrënjët katrore Tema mësimore 1.7 Veti të veprimeve me rrënjët 17 orë 1.8 Ushtrime 1.9 Rrënja me tregues n Provë vlerësimi 1.10 Veti të prodhimit dhe herësit 1 orë 1.11 Kthimi në tregues të njëjtë

Orë Objektiva 1 Në përfundim të mësimit nxënësit duhet: 1 - Të njihen me kuptimin e numrit real dhe të 1 kryejnë veprime me të. 1 - Të njohin kuptimin e rrënjës me tregues n, 1 vetitë e saj dhe të kryeni veprime me rrënjët; 1 - Të njohin fuqitë me eksponent numra 1 racionalë dhe të kryeni veprime me to; 1 - Të kryejnë veprime me për thjeshtimin e 1 shprehjeve, duke kombinuar rrënjët dhe 1 fuqitë. 1

1

- Të njehsojnë vlerën numerike të një shprehjeje shkronjore Të kryejnë veprime me monome.12 Metodat algjebrike 3. Të bëjnë studimin e shenjës së binomit të fuqisë së parë. 2 .8 Veprime me shprehje shkronjore 1 orë Provë vlerësimi Ekuacione.13 Problema që zgjidhen me sisteme 3. faktorizimit e thjeshtimit.12 Fuqi me eksponent numër të plotë 1.13 Ushtrime me fuqitë 1. inekuacione sisteme 3.2 Shndërrimet e njëvlershme 3. përfshirë të panjohurën në emërues.16 Trajta standarde e numrit real 1.4 Ekuacioni i gradës së parë me një të panjohur Gjithsej 3. Të zgjidhin sisteme ekuacionesh të gradës së parë me dy të panjohura Të zgjidhin ekuacione dhe sisteme inekuacionesh me një ndryshore.3 Mjedisi.6 Thyesat racinale 8 orë 2.11 Sistemet e dy ekuacioneve të fuqisë së parë 1 orë 3.2 Shndërrimi i shprehjes. shndërrimi i tyre 2. 1. Të zbatojnë disa formula të rëndësishme të shumëzimit. njëvlershmëria 3.2.9 Ushtrime e problema 3.17 Sisteme inekuacionesh të fuqisë së parë 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 3.10 Formulat e Vietës Provë vlerësimi 3.7 Zgjidhje të problemave me anë të ekuacionit Tema mësimore 3. Të zgjidhin ekuacione të gradës së dytë dhe të zbatojnë e të njohin teoremat e Vietës.15 Inekuacionet. Të shndërrojnë shprehjen shkronjore në shprehje më të thjeshtë me anë të reduktimit.3 Formula e shumëzimit Gjithsej 2.14 Fuqi me eksponent racional 1. Të zgjidhin ekuacione të gradës së parë me një ndryshesë.17 Makina llogaritëse.6 Ekuacione në formë prodhimi 3.14 Mosbarazimet 3.5 Ekuacioni me të panjohur në emërues 19 orë 3.16 Studimi i shenjës së binomit të fuqisë së parë 3. rrënja e huaj 3.7 Veprime me thyesa algjebrike Provë vlerësimi 2.1 Programi i shprehjes dhe vlera numerike shkronjore dhe 2.8 Ekuacioni i gradës së dytë 18 orë 3.1 Barazimi si ekuacion dhe si identitet dhe 3.4 Zbërthimi në faktorë 9 orë 2.15 Ushtrime 1. Përdorimi i tastit xy Provë vlerësimi Shprehjet 2.5 Pjesëtimi i monomeve dhe polinomeve Tema mësimore 2. Kuptimi i zbërthimit. polinome dhe thyesa racionale.

7 Rombi 4. Segmente përpjesshëm.1 Segmente të përpjesshme 6.1 Vija e thyer.4 Vija e mesme e trekëndëshit 4. Katërkëndëshat Gjithsej 10 orë Tema mësimore 9 orë Provë vlerësimi 1 orë 3.3 paralelogrami 4. Të njohin segmentet e përpjesshëm dhe vetitë e tyre Të formulojnë e zbatojnë teoremën e Talesit Të dallojnë ngjashmërinë nga kongruenca e trekëndëshave Të zotërojnë kriteret e ngjashmërisë e t’i batojnë Të zgjidhin problema praktike me ngjashmëri.3 Sipërfaqja e paralelogramit dhe e trekëndëshit 5.4 Sipërfaqja e trapezit dhe e shumëkëndëshit Provë vlerësimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 5.9 Zbatime të teoremës së Euklidit dhe Pitagorës 1 orë 6.6 Drejtkëndëshi 4.4.7 Shumëkëndësha të ngjashëm 10 orë 6.2 Katërkëndëshat 4.1 Veti të rrethit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Të veçojnë anët e përbashkëta e dalluese të drejtkëndëshit e rombit Të dallojnë vetitë e paralelogramit nga të trapezit Të zotërojnë anët e përbashkëta e dalluese të drejtkëndëshit e rombit Të zotërojnë anët e përbashkëta e dalluese të figurave në bashkësinë e paralelogramit Të bëjnë ndërtime gjeometrike që lidhen me bashkësinë e paralelogramit.10 Zbatime praktike të ngjashmërisë Provë vlerësimi Rrethi. Sipërfaqja figurave Gjithsej 5 orë Tema mësimore 4 orë Provë vlerësimi 1 orë 6.1 Kuptimi mbi matjet e sipërfaqeve 5. 7.5 Vija e mesme e trapezit 4.8 Teorema e Euklidit Provë vlerësimi 6. të 6.18 Inekuacione të dyfishtë Provë vlerësimi 4.2 Sipërfaqja e drejtkëndëshit 5. - Të njohin vetitë e këndeve rrethore 3 .2 Teorema e Talesit. Rasti I 6.4 Rasti II dhe III i ngjashmërisë Gjithsej 6. Të njohin kuptimin e sipërfaqes Të nxjerrin formulat e sipërfaqes së drejtkëndëshit Të nxjerrin formulën e sipërfaqes së paralelogramit e trekëndëshit Të nxjerrin formulën e sipërfaqes së trapezit dhe trekëndëshit me diagonale pingule Të zgjidhin problema që lidhen me zbatimin e formulave.5 Ngjashmëria në trekëndësha të veçantë 11 orë 6.8 Katrori 4.3 Ngjashmëria. Ngjashmëria 7. Shumëkëndëshat 4.9 Ndërtime gjeometrike Provë vlerësimi e 5.6 Zbatime të ngjashmërisë Tema mësimore 6. Zbatime 6.

7 Simetria boshtore 8. rrotullimi. relacionit dhe funksionit Të dallojnë mënyrat e dhënies të funksionit numerik. Të kryejnë veprime me vektorët. masa e tij 7.8 Figura me bosht simetrie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Të brendashkruajnë e jashtëshkruajnë rrethin e një trekëndëshi Të gjejnë varësinë ndërmjet brinjës së trekëndëshit e rrezes së rrethit Të llogaritin sipërfaqen e shumëkëndëshit të jashtëshkruar rrethit Të zotërojnë kuptimin për izometrinë dhe vetinë e saj Të gjejnë anët e përbashkëta të shndërrimeve gjeometrike: zhvendosja paralele.2 relacioni.8. në izomeri duke i shoqëruar në raste të veçanta me arsyetim. Të bëjnë veprime me vektorë në koordinata Të gjejnë distancën ndërmjet dy pikave në koordinata. 9. Funksioni Gjithsej 8 orë - Të zotërojnë anët e përbashkëta dhe dalluese të prodhimit kartezian. simetri qendrore.4 grafiku i funksionit 10.7 Veprimet e vektorëve me koordinata 9.4 Veti të mbledhjes së vektorëve 9.4 Rrotullimi 8. zbritjes e shumëzimit me një vektor.1 Izometria 8.2 Këndi rrethor.3 Funksionet numerike 10.1 Vektori në plan 9.5 Grafiku Y=a(x-m)2+n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10.1 Çifti i radhitur. kënd rreth etj. Vektori Gjithsej 9 orë Tema mësimore 8 orë Provë vlerësimi 1 orë 9.3 Rrethi i jashtëshkruar dhe brendashkruar trekëndëshit 7. Të gjejnë largesën ndërmjet dy pikave. Funksioni 10.5 Simetria qendrore 8. simetri boshtore Të ndërtoni shëmbëllimet e segmentit drejtëz. Të shprehin vektorin dhe veprimet me vektorë në koordinata. bashkësitë e përcaktimit dhe 4 . Marrëdhënie metrike Provë vlerësimi 8.2 Mbledhja e vektorëve 9.6 Veti të tjera të simetrisë 8. Prodhimi kartezian. brendashkrimi dhe jashtëshkrimi Gjithsej 5 orë Tema mësimore 4 orë Provë vlerësimi 1 orë Shndërrimet gjeometrike Gjithsej 8 orë Tema mësimore 8 orë 7.4 Shumëkëndësha të rregullt. Të zotërojnë konceptin për vektorin.3 Zbritja e vektorëve 9.5 Shumëzimi i vektorit me numër 9..6 Koordinatat e pikës dhe të vektorit 9. 10.8 Largesa ndërmjet dy pikave në boshtin koordinativ Provë vlerësimi 10. Të zbatojnë vetinë e mbledhjes.3 Këndi i rrotullimit 8.2 Zhvendosja paralele 8.

6 Probabiliteti i një ngjarjeje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - bashkësitë e vlerave Të ndërtojnë grafikët e funksioneve përkatëse.1 Statistika. . .7 Problema që zgjidhem me grafik Provë vlerësimi 1 1 1 - Matja e këndeve dhe harqeve Sinusi dhe kosinusi në trekëndëshin kënddrejtë Studimi i sinusit dhe kosinusit Gjithsej Formula themelore e trigonometrisë 11 orë Tangjenti dhe kotagjenti në trekëndëshin kënddrejtë Studimi i funksioneve tangjent e kotangjente Tema mësimore Ndërtimi i këndit kur jepet vlera e funksionit themelor 10 orë Trigonomentria e trekëndëshit kënddrejtë Zgjidhja e trekëndëshit kënddrejtë Provë vlerësimi Zgjidhja e trekëndëshit kënddrejtë 1 orë Provë vlerësimi Gjeometria në hapësirë Gjithsej 6 orë Tema mësimore 5 orë Ushtrime për përsëritje 1 orë Statistikë dhe probabilitet (Përsëritje dhe plotësime) Gjithsej 6 orë Tema mësimore 12.Të interpretojnë shpërndarjen statistikore. Të zgjidhni probleme mbi sipërfaqen dhe vëllimin e trupave të rrotullimit.3 trupa rrotullimi.2 Paraqitja grafike e shpërndarjes së tiparit 13. . Kuptime trigonometrike 10. 5 .Të njohin dyfaqëshin dhe elementët e tij.Tema mësimore 7 orë Provë vlerësimi 1 orë 11.5 Probabiliteti statistikor dhe matematik 13.Të përpunojnë të dhënat duke nxjerrë tregues të veçantë. Të zgjidhin problema që modelohen matematikisht me anën e funksionit y=ax2 + bx + c Të zgjerojnë kuptimin e të maturit të këndeve dhe harqeve Të njohin funksionet trigonometrike në trekëndëshin kënddrejtë dhe tabelën e vlerave kryesore Të ndërtojnë këndin kur jepet funksioni Të nxjerrin e zbatojnë formulën themelore të trigonometrisë Të shprehin varësinë ndërmjet brinjëve e këndeve në trekëndëshin kënddrejtë.Të mbledhin.4 Mesataret 13. Planet pingule 12.Të dallojnë sferën nga sipërfaqja sferike dhe elementët përbërës. Sfera 12.5 Sipërfaqja dhe vëllimi i sferës Ushtrime përsëritjeje 13.Të dallojnë planet pingule dhe disa veti të planeve pingule.Të dallojnë probabilitetin statistikor nga ai matematik.2 Vetitë e planeve pingule 12. . tipari. . . Të bëjnë ndërtimin praktik të parabolës. të sistemojnë të dhëna e t’i paraqesin grafikisht .6 Ndërtimi praktik i parabolës y=ax+bx+c 10.3 Përpunimi i të dhënave “denduria” 13.4 pozicioni reciprok ndërmjet planit dhe sferës 12. 12. mbledhja e të dhënave 13. 13.1 Pozicioni reciprok i dy planeve.

3. Të dallojnë probabilitetin eksperimental nga ai matematik. Të dallojën shprehjet algjebrike: polinom. sidomos të bashkësisë së katërkëndëshave dhe të llogarisin sipërfaqet e tyre. të dallojnë rastet për trekëndëshat e çfarëdoshëm e të veçantë dhe të zgjidhin problema duke shfrytëzuar marrëdhëniet metrike përkatëse. 10. grafikë. faktorizimet. 7. Të njohë disa veti të planeve në hapësirë. si dhe tregues të shpërndarjes si denduria. 2. 8. inekuacione dhe sisteme duke përdorur drejt kuptimin e njëvlershmërisë. thyesa racionale. Synimet vjetore për matematikën e klasës së nëntë. funksion dhe të ndërtojë në mënyrë praktike grafikun e funksionit të gradës së dytë. Të zotërojnë vetitë e figurave gjeometrike. Të njohë funksionet trigonometrike dhe të zgjidhë me ndihmën e tyre trekëndëshin kënddrejtë. mesataret etj. Të zotërojnë kuptimin e bashkësisë së numrave realë dhe të kryejnë veprime me ta veçanërisht për rrënjë me tregues n dhe fuqitë me eksponent racionalë. veti të sferës dhe të llogarisë sipërfaqen dhe vëllimin e saj. t’i shndërrojnë në formën më të thjeshtë duke përdorur zbërthimet. Të dallojnë shndërrimet gjeometrike dhe vetitë e tyre duke u bazuar në arsyetime matematike. Të sistemojë dhe të interpretojë të dhënat duke përdorur tabela. shprehje e plotë. 6 . Të dallojë kuptimet: prodhim kartezian. Të përvetësojnë konceptin e vektorit dhe të kryejnë veprime të sipas rregullave përkatëse si dhe në koordinatë. 6. Të njohin ngjashmërinë. të shndërrimeve identike dhe të shndërrimeve të njëvlershme. 9. 5. Të zgjidhin ekuacione (thyesorë) të gradës së parë dhe të gradës së dytë.6 orë - Të shprehin probabilitetin e një ngjarjeje. reduktimet. 4. 11. relacion. thjeshtimet. 1.

7 . Të gjithë mësuesit mund të ndërhyjnë në të për shpërndarjen e orëve të lira. përcaktimin e Mjeteve mësimore didaktike dhe literaturës si dhe vendit ku mund të zhvillojnë orën mësimore.Shënim: Ky është një plan alternativ për të orientuar mësuesit për zbërthimin e programit mësimor.