ERIK BOTIME

Rr.”Kont Urani”, nr. 25 Tel./Fax: +355 4 220645 Cel.: +355 69 20 63228; 0682228572 E-mail: erikbotime@mail.com

Plani mësimor Matematikë 9
Kjo lëndë do të zhvillohet 4 orë në javë me një shpërndarje: 35 javë x 4 orë = 140 orë mësimore. Tema mësimore 114 orë Provë vlerësimi 11 orë Orë të lira 15 orë

Nr 1.

Kreu Numrat veprimet

Temat realë 1.1 Bashkësitë e numrave racionalë 1.2 Nga numri natyror te numri real 1.3 Numrat realë në boshtin numerik Gjithsej 1.4 Veprime me numra realë; 18 orë 1.5 Rrumbullakimi i numrave realë 1.6 Rrënjët katrore Tema mësimore 1.7 Veti të veprimeve me rrënjët 17 orë 1.8 Ushtrime 1.9 Rrënja me tregues n Provë vlerësimi 1.10 Veti të prodhimit dhe herësit 1 orë 1.11 Kthimi në tregues të njëjtë

Orë Objektiva 1 Në përfundim të mësimit nxënësit duhet: 1 - Të njihen me kuptimin e numrit real dhe të 1 kryejnë veprime me të. 1 - Të njohin kuptimin e rrënjës me tregues n, 1 vetitë e saj dhe të kryeni veprime me rrënjët; 1 - Të njohin fuqitë me eksponent numra 1 racionalë dhe të kryeni veprime me to; 1 - Të kryejnë veprime me për thjeshtimin e 1 shprehjeve, duke kombinuar rrënjët dhe 1 fuqitë. 1

1

rrënja e huaj 3.17 Sisteme inekuacionesh të fuqisë së parë 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 3. shndërrimi i tyre 2.8 Ekuacioni i gradës së dytë 18 orë 3. faktorizimit e thjeshtimit.15 Ushtrime 1.4 Zbërthimi në faktorë 9 orë 2.4 Ekuacioni i gradës së parë me një të panjohur Gjithsej 3. Kuptimi i zbërthimit.3 Formula e shumëzimit Gjithsej 2.14 Mosbarazimet 3.8 Veprime me shprehje shkronjore 1 orë Provë vlerësimi Ekuacione. polinome dhe thyesa racionale.1 Programi i shprehjes dhe vlera numerike shkronjore dhe 2.11 Sistemet e dy ekuacioneve të fuqisë së parë 1 orë 3. Të shndërrojnë shprehjen shkronjore në shprehje më të thjeshtë me anë të reduktimit.5 Ekuacioni me të panjohur në emërues 19 orë 3.16 Studimi i shenjës së binomit të fuqisë së parë 3. Të zgjidhin sisteme ekuacionesh të gradës së parë me dy të panjohura Të zgjidhin ekuacione dhe sisteme inekuacionesh me një ndryshore.1 Barazimi si ekuacion dhe si identitet dhe 3.17 Makina llogaritëse.15 Inekuacionet.6 Thyesat racinale 8 orë 2. përfshirë të panjohurën në emërues.12 Metodat algjebrike 3.7 Veprime me thyesa algjebrike Provë vlerësimi 2. njëvlershmëria 3.7 Zgjidhje të problemave me anë të ekuacionit Tema mësimore 3. Të bëjnë studimin e shenjës së binomit të fuqisë së parë.13 Problema që zgjidhen me sisteme 3.6 Ekuacione në formë prodhimi 3. 1.2 Shndërrimi i shprehjes.14 Fuqi me eksponent racional 1.13 Ushtrime me fuqitë 1.5 Pjesëtimi i monomeve dhe polinomeve Tema mësimore 2.16 Trajta standarde e numrit real 1.2 Shndërrimet e njëvlershme 3. inekuacione sisteme 3. Të zbatojnë disa formula të rëndësishme të shumëzimit. Përdorimi i tastit xy Provë vlerësimi Shprehjet 2. - Të njehsojnë vlerën numerike të një shprehjeje shkronjore Të kryejnë veprime me monome.3 Mjedisi. Të zgjidhin ekuacione të gradës së dytë dhe të zbatojnë e të njohin teoremat e Vietës. 2 .12 Fuqi me eksponent numër të plotë 1.10 Formulat e Vietës Provë vlerësimi 3.2.9 Ushtrime e problema 3. Të zgjidhin ekuacione të gradës së parë me një ndryshesë.

3 Ngjashmëria.4 Sipërfaqja e trapezit dhe e shumëkëndëshit Provë vlerësimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 5.2 Teorema e Talesit.1 Kuptimi mbi matjet e sipërfaqeve 5.6 Zbatime të ngjashmërisë Tema mësimore 6.4 Vija e mesme e trekëndëshit 4.1 Segmente të përpjesshme 6. 7. Segmente përpjesshëm. Ngjashmëria 7.7 Shumëkëndësha të ngjashëm 10 orë 6.10 Zbatime praktike të ngjashmërisë Provë vlerësimi Rrethi.9 Zbatime të teoremës së Euklidit dhe Pitagorës 1 orë 6. Rasti I 6.8 Teorema e Euklidit Provë vlerësimi 6.3 paralelogrami 4. Zbatime 6.2 Katërkëndëshat 4.18 Inekuacione të dyfishtë Provë vlerësimi 4.4.1 Veti të rrethit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Të veçojnë anët e përbashkëta e dalluese të drejtkëndëshit e rombit Të dallojnë vetitë e paralelogramit nga të trapezit Të zotërojnë anët e përbashkëta e dalluese të drejtkëndëshit e rombit Të zotërojnë anët e përbashkëta e dalluese të figurave në bashkësinë e paralelogramit Të bëjnë ndërtime gjeometrike që lidhen me bashkësinë e paralelogramit.5 Vija e mesme e trapezit 4.5 Ngjashmëria në trekëndësha të veçantë 11 orë 6. Të njohin kuptimin e sipërfaqes Të nxjerrin formulat e sipërfaqes së drejtkëndëshit Të nxjerrin formulën e sipërfaqes së paralelogramit e trekëndëshit Të nxjerrin formulën e sipërfaqes së trapezit dhe trekëndëshit me diagonale pingule Të zgjidhin problema që lidhen me zbatimin e formulave. - Të njohin vetitë e këndeve rrethore 3 . Katërkëndëshat Gjithsej 10 orë Tema mësimore 9 orë Provë vlerësimi 1 orë 3.9 Ndërtime gjeometrike Provë vlerësimi e 5. Shumëkëndëshat 4.1 Vija e thyer.4 Rasti II dhe III i ngjashmërisë Gjithsej 6.7 Rombi 4. të 6.2 Sipërfaqja e drejtkëndëshit 5.6 Drejtkëndëshi 4. Sipërfaqja figurave Gjithsej 5 orë Tema mësimore 4 orë Provë vlerësimi 1 orë 6.8 Katrori 4. Të njohin segmentet e përpjesshëm dhe vetitë e tyre Të formulojnë e zbatojnë teoremën e Talesit Të dallojnë ngjashmërinë nga kongruenca e trekëndëshave Të zotërojnë kriteret e ngjashmërisë e t’i batojnë Të zgjidhin problema praktike me ngjashmëri.3 Sipërfaqja e paralelogramit dhe e trekëndëshit 5.

zbritjes e shumëzimit me një vektor.4 Rrotullimi 8.2 relacioni.8.3 Rrethi i jashtëshkruar dhe brendashkruar trekëndëshit 7. rrotullimi.8 Figura me bosht simetrie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Të brendashkruajnë e jashtëshkruajnë rrethin e një trekëndëshi Të gjejnë varësinë ndërmjet brinjës së trekëndëshit e rrezes së rrethit Të llogaritin sipërfaqen e shumëkëndëshit të jashtëshkruar rrethit Të zotërojnë kuptimin për izometrinë dhe vetinë e saj Të gjejnë anët e përbashkëta të shndërrimeve gjeometrike: zhvendosja paralele.4 Shumëkëndësha të rregullt.4 Veti të mbledhjes së vektorëve 9. Prodhimi kartezian. Të gjejnë largesën ndërmjet dy pikave. Të zbatojnë vetinë e mbledhjes. Funksioni Gjithsej 8 orë - Të zotërojnë anët e përbashkëta dhe dalluese të prodhimit kartezian.8 Largesa ndërmjet dy pikave në boshtin koordinativ Provë vlerësimi 10. relacionit dhe funksionit Të dallojnë mënyrat e dhënies të funksionit numerik. brendashkrimi dhe jashtëshkrimi Gjithsej 5 orë Tema mësimore 4 orë Provë vlerësimi 1 orë Shndërrimet gjeometrike Gjithsej 8 orë Tema mësimore 8 orë 7.1 Vektori në plan 9. simetri qendrore. Të kryejnë veprime me vektorët.3 Zbritja e vektorëve 9.4 grafiku i funksionit 10.5 Shumëzimi i vektorit me numër 9.2 Mbledhja e vektorëve 9.3 Këndi i rrotullimit 8. Të bëjnë veprime me vektorë në koordinata Të gjejnë distancën ndërmjet dy pikave në koordinata. bashkësitë e përcaktimit dhe 4 .5 Grafiku Y=a(x-m)2+n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10. Të zotërojnë konceptin për vektorin.5 Simetria qendrore 8.7 Veprimet e vektorëve me koordinata 9.1 Izometria 8.7 Simetria boshtore 8.3 Funksionet numerike 10. 10.. masa e tij 7. Të shprehin vektorin dhe veprimet me vektorë në koordinata.1 Çifti i radhitur. Marrëdhënie metrike Provë vlerësimi 8. Funksioni 10.6 Veti të tjera të simetrisë 8.2 Këndi rrethor.2 Zhvendosja paralele 8. simetri boshtore Të ndërtoni shëmbëllimet e segmentit drejtëz. 9. në izomeri duke i shoqëruar në raste të veçanta me arsyetim.6 Koordinatat e pikës dhe të vektorit 9. Vektori Gjithsej 9 orë Tema mësimore 8 orë Provë vlerësimi 1 orë 9. kënd rreth etj.

. Kuptime trigonometrike 10. .Të dallojnë probabilitetin statistikor nga ai matematik.1 Statistika. të sistemojnë të dhëna e t’i paraqesin grafikisht . .6 Probabiliteti i një ngjarjeje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - bashkësitë e vlerave Të ndërtojnë grafikët e funksioneve përkatëse.Tema mësimore 7 orë Provë vlerësimi 1 orë 11.2 Vetitë e planeve pingule 12.Të mbledhin.Të dallojnë sferën nga sipërfaqja sferike dhe elementët përbërës.7 Problema që zgjidhem me grafik Provë vlerësimi 1 1 1 - Matja e këndeve dhe harqeve Sinusi dhe kosinusi në trekëndëshin kënddrejtë Studimi i sinusit dhe kosinusit Gjithsej Formula themelore e trigonometrisë 11 orë Tangjenti dhe kotagjenti në trekëndëshin kënddrejtë Studimi i funksioneve tangjent e kotangjente Tema mësimore Ndërtimi i këndit kur jepet vlera e funksionit themelor 10 orë Trigonomentria e trekëndëshit kënddrejtë Zgjidhja e trekëndëshit kënddrejtë Provë vlerësimi Zgjidhja e trekëndëshit kënddrejtë 1 orë Provë vlerësimi Gjeometria në hapësirë Gjithsej 6 orë Tema mësimore 5 orë Ushtrime për përsëritje 1 orë Statistikë dhe probabilitet (Përsëritje dhe plotësime) Gjithsej 6 orë Tema mësimore 12. 13. tipari.Të përpunojnë të dhënat duke nxjerrë tregues të veçantë. 12. . Planet pingule 12.3 Përpunimi i të dhënave “denduria” 13. mbledhja e të dhënave 13.2 Paraqitja grafike e shpërndarjes së tiparit 13.3 trupa rrotullimi.Të interpretojnë shpërndarjen statistikore.5 Sipërfaqja dhe vëllimi i sferës Ushtrime përsëritjeje 13.Të dallojnë planet pingule dhe disa veti të planeve pingule. Të zgjidhin problema që modelohen matematikisht me anën e funksionit y=ax2 + bx + c Të zgjerojnë kuptimin e të maturit të këndeve dhe harqeve Të njohin funksionet trigonometrike në trekëndëshin kënddrejtë dhe tabelën e vlerave kryesore Të ndërtojnë këndin kur jepet funksioni Të nxjerrin e zbatojnë formulën themelore të trigonometrisë Të shprehin varësinë ndërmjet brinjëve e këndeve në trekëndëshin kënddrejtë.5 Probabiliteti statistikor dhe matematik 13. 5 .Të njohin dyfaqëshin dhe elementët e tij. Sfera 12. Të bëjnë ndërtimin praktik të parabolës. .4 Mesataret 13.4 pozicioni reciprok ndërmjet planit dhe sferës 12. Të zgjidhni probleme mbi sipërfaqen dhe vëllimin e trupave të rrotullimit.1 Pozicioni reciprok i dy planeve.6 Ndërtimi praktik i parabolës y=ax+bx+c 10. .

Të zotërojnë vetitë e figurave gjeometrike. të dallojnë rastet për trekëndëshat e çfarëdoshëm e të veçantë dhe të zgjidhin problema duke shfrytëzuar marrëdhëniet metrike përkatëse. 10. Të dallojnë shndërrimet gjeometrike dhe vetitë e tyre duke u bazuar në arsyetime matematike. 3. Të dallojnë probabilitetin eksperimental nga ai matematik. 2. 7. 8. 1. shprehje e plotë. Synimet vjetore për matematikën e klasës së nëntë.6 orë - Të shprehin probabilitetin e një ngjarjeje. Të zotërojnë kuptimin e bashkësisë së numrave realë dhe të kryejnë veprime me ta veçanërisht për rrënjë me tregues n dhe fuqitë me eksponent racionalë. inekuacione dhe sisteme duke përdorur drejt kuptimin e njëvlershmërisë. Të njohë disa veti të planeve në hapësirë. mesataret etj. 4. si dhe tregues të shpërndarjes si denduria. 9. faktorizimet. relacion. Të njohë funksionet trigonometrike dhe të zgjidhë me ndihmën e tyre trekëndëshin kënddrejtë. 5. 6. sidomos të bashkësisë së katërkëndëshave dhe të llogarisin sipërfaqet e tyre. funksion dhe të ndërtojë në mënyrë praktike grafikun e funksionit të gradës së dytë. Të sistemojë dhe të interpretojë të dhënat duke përdorur tabela. Të dallojë kuptimet: prodhim kartezian. 6 . Të dallojën shprehjet algjebrike: polinom. 11. të shndërrimeve identike dhe të shndërrimeve të njëvlershme. thyesa racionale. t’i shndërrojnë në formën më të thjeshtë duke përdorur zbërthimet. reduktimet. Të përvetësojnë konceptin e vektorit dhe të kryejnë veprime të sipas rregullave përkatëse si dhe në koordinatë. thjeshtimet. Të njohin ngjashmërinë. grafikë. veti të sferës dhe të llogarisë sipërfaqen dhe vëllimin e saj. Të zgjidhin ekuacione (thyesorë) të gradës së parë dhe të gradës së dytë.

Të gjithë mësuesit mund të ndërhyjnë në të për shpërndarjen e orëve të lira.Shënim: Ky është një plan alternativ për të orientuar mësuesit për zbërthimin e programit mësimor. përcaktimin e Mjeteve mësimore didaktike dhe literaturës si dhe vendit ku mund të zhvillojnë orën mësimore. 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful