You are on page 1of 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VII-a
Numele şi prenumele elevului:
Data susţinerii testului:
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I
Citeşte textul:
„Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică
Şi, plutind deasupra lumii, printre ramuri se despică
Râul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur.

(48 de puncte)

Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde
Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul năsipos.
Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară,
Când o mreană saltă-n aer după-o viespe sprintioară,
Când sălbaticele raţe se abat din zborul lor,
Bătând apa-ntunecată de un nour trecător.”
( V. Alecsandri – Malul Siretului )
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
6 puncte
Cuvântul lunecos, din versul ,,Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos’’, s-a format prin:
a. compunere.
b. conversiune.
c. derivare.
2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe:
6 puncte
sal-ci-e / sal-cie
cob-oa-ra / co-boa-ra
va-lu-re-le/val-u-re-le
3. Explică folosirea cratimei în secvenţa Râul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur 6 puncte
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre
cuvintele din text menţionate în coloana din stânga.
6 puncte
Valoarea morfologică

Cazul

usori
ea
raul
5. Construieşte un enunţ în care cuvântul malul să aibă funcţia sintactică de atribut substantival.
6 puncte

1

semnificaţia versului: Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică 6 puncte __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ PARTEA a II-a (30 de puncte) Redactează o compunere de 6–8 rânduri (60 – 80 de cuvinte) în care să folosesti 5 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. în 3-5 rânduri (30–40 de cuvinte). încrucişată b. ________________________. Transcrie o comparaţie din textul dat. ___________________. 1. Cuvinte selectate: ______________________. ______________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte Rima versurilor poeziei este: a. 2 . ___________________.__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ B. Explică. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. de punctuaţie şi de exprimare. respectarea limitelor de spaţiu indicate). împerecheată. _________________ . 6 puncte __________________________________________________________________________________ 3. îmbrăţişată c. 2.