You are on page 1of 13

VELEUČILIŠTE VERN

'

Seminarski rad

Motivacija na radnom mjestu

Predavač: Irena Miljković Krečar Student: Matija Vidović, 21E

Zagreb, srpanj 2011.

..............Seminar: Motivacija na radnom mjestu SADRŽAJ 1.....3..... 9 3.... 3 2................1...................................4............................ Osobine ličnosti kao internalne uzročne karakteristike ......................... 9 3........................ 2 2.......2...................... 10 3........2.... Emocionalna stabilnost ...........................................3.....................................4.......5.......................................................... 5 točaka vezanih uz očekivanja prema nadreĎenom........................... Friedman .....................1.....................................................4........ Maslowljeva hijerarhijska teorija motivacije ...................................................... Ekstraverzija .......................4.............4.................. 8 3.............. Zaključak .....................3........ 10 3....................1...............................................4..................................1...............................................................3......................... 7 3...... McClellandova teorija triju potreba počiva na ideji triju potreba: ......................................... Savjesnost ............. Cilj motiviranja zaposlenika ...... 4 3..................................................3......................................................... 6 3................. Petfaktorski model ličnosti ............................ Glavne teorije motivacije na poslu ................ 8 3..................... 11 Litereratura ........................................ Otvorenost .. Ralike ličnosti i njihovo nazivlje ............... Osobine ličnosti kao bitnosi ponašanja na radnom mjestu ............... 6 3.......................... 12 1 ............... 3 2................. 7 3...........Havinghurstova teorija pet funkcija posla .................. 10 4. Uvod .................................................................................................2.......4.......................................3. O motivaciji i nagraĎivanju ......... 7 3............................... Ugodnost .....................................................................2......... 10 3............

2 . Danas je veliki broj djelatnika sa niskom razinom motivacije zbor loših radnih okolnosti. Kako bi se posao obavio što efikasnije i kavlitetnije potrebno je postaviti adekvatnu osobu na radno mjesto. Organizacijska klima općenito izrasta iz suočavanja pojedinaca i organizacijske okoline. Rutinski postupci. Osoba se od osobe razlikuje upravo po tim osobinama. strategije. procedure. politika i fizička okolina su sve faktori organizacijske situacije koji izazivaju reakcije u ljudi koji su u nju uključeni. Uvod Motivacija kao ljudski pokretač prema cilju ima veliku vaţnost u radnim organizacijama. već je ponašanje usmjereno prema nekom cilju koji pobuĎuje potrebe izazvane u čovjeku. U ovom seminarskom radu sam se osvrnula na razlike u ličnostima što sam opisala zajedno sa osobinama. a na isti način se razlikuju i poslovi i potrebe na radnim mjestima. pa učinak nekog pojedinca ne zavisi samo o njegovoj sposobnosti već i o motivaciji. Motivacija zaposlenih nije samo psihološki i sociološki problem rada i radnog ponašanja. pravila. Uzrok odreĎenog ponašanja čovjeka jesu unutrašnji psihološki pokretači koji ga tjeraju na neku aktivnost. o njima ovise uspjesi i kvaliteta poslovanja. U strukturi ličnosti sam objasnila četiri modela ličnosti. Individualne razlike osobina i ličnosti su vaţne za različite kategorije posla u poduzećima.Seminar: Motivacija na radnom mjestu 1. a cilj je ponašanja zadovoljenje potreba.

i htijenja iz jedne situacije u drugu.neki psiholozi smatraju da su to internalna svojstva čovjeka. Izvori d.  Više zabave  Mnogo slobodnog vremena  Manje radnih sati  Gdje se očekuje manja količina obavljenog posla“1 1 S. Dok ostali tre na posao i ostaju dugo prekovremeno da bi sve obavili. koja uzrokuju njihovo ponašanje.. bezbriţna osoba uglavnom ne osjeća pritisak ili hitnju da završi posao.1. potrebe. 86 3 .o. Bezbriţna osoba ţeli okolinu u kojoj je:  Obilje vremena za odmor ili su stanke česte. Osobine ličnosti kao internalne uzročne karakteristike Za osobine ličnosti smatra se da su internalne u smislu da čovjek prenosi svoje ţelje.C. „Bezbriţna osoba voli bez ţurme obavljati zadatke.. Simmons i J. Zagreb. 2000.o. Simmons Jr. Postoje dvije osnovne formulacije osobina ličnosti. Bezbriţni ljudi cijene više odmor i zabavu od izvršavanja zadatka. str. Drugi koriste osobine ličnosti samo da bi opisali trajne aspekte ljudskog ponašanja. 2. a uzročne su jer utječu na vanjska ponašanja koja se odvijaju na odreĎen način.. Emocionalna inteligencija. Kauzalne su jer objašnjavaju zašto se pojedinac ponaša na odreĎeni način. Ralike ličnosti i njihovo nazivlje Većina psihologa ličnosti pretpostavlja da su osobine ličnosti trajne tokom vremena i u različitim situacijama.Seminar: Motivacija na radnom mjestu 2.

Zagreb. Emocionalna inteligencija u poslu.o.“2 Pristup nazvan pristupom frekvencije ponašanja korijene vuče u objašnjavanju osobina ličnosti kao deskriptivnih karakteristika.2. „Ključ za spoznaju tuĎeg emocionalnog područja jest blisko poznavanje vlastitog. Mozaik knjiga d. str. Kritika pristupa. a) imenovanje ponašanja Odnosi se na identificiranje koja ponašanja spadaju u koju kategoriju osobina ličnosti. Prema ovom pristupu. TakoĎer. prosuĎivanje o tipičnosti i biljeţenje izvoĎenja ponašanja. 2 D. Ponašanja se meĎusobno razlikuju po stupnju tipičnosti za neku kategoriju osobine ličnosti. Ovaj pristup uključuje tri ključna elementa: imenovanje ponašanja. Primjerice. opaţanje. dominantna osoba je netko tko izvodi velik broj ponašanja koja imaju za cilj dominaciju prema drugima. osobina dominacije uključuje ponašanja poput ţelje za organiziranjem grupe. Goleman.većina kritika ovog pristupa odnosi se na tehničku primjenu. c) bilježenje izvođenja ponašanja Koriste se samoizvještaji.o. davanjem uloga drugima i sl..2000. izvještaji obitelji i prijatelja i slično. a polazišna točka je hipoteza da su osobine ličnosti kategorije ponašanja. kritizira se i činjenica da je nemoguće promatrati ponašanja koja nisu izravno opaţljiva ili za koja postoji potencijal javljanja. 131 4 . Osobine ličnosti kao bitnosi ponašanja na radnom mjestu Zagovornici ovog pristupa nemaju nikakvih pretpostavki o unutarnjim uzrocima ponašanja. već smatraju da su osobine ličnosti pogodne kako bi se njima opisalo i u jednu karakteristiku sumiralo ponašanje karakteristično za neku osobu. Primjerice. ali se nikad ne pojave. b) prosuđivanje o tipičnosti Ovaj se korak odnosi na prosuĎivanje o tome koliko je neko ponašanje tipično za odreĎenu kategoriju. ne spominje se utjecaj konteksta na ponašanje relevantno za osobinu ličnosti.. kontroliranjem ponašanja i ishoda.Seminar: Motivacija na radnom mjestu 2.

TakoĎer pomaţe u identifikaciji bihevioralne pravilnosti. 5 .Seminar: Motivacija na radnom mjestu Prednosti pristupa. jer je primarno znanje o njima dobiveno upravo iz ponašanja.objašnjava bihevioralni fenomen na koji se odnosi većina termina kojima imenujemo osobine ličnosti.

koji se eventualno kasnije moţe dalje razraĎivati na detaljima za pojedine odjele. a koji će ujedno sluţiti kao poticaj za poboljšanje poslovanja te tvrtke. da zaposlenici postanu svjesni da i oni doprinose radu tvrtke u kojoj su zaposleni. Tvrtke diljem svijeta zaključile su da je od velike vaţnosti proizvesti programe namijenjene za nagraĎivanje svih zaposlenika iz svih područja rada. klijent/kupac/gost će isto tako biti zadovoljan. Cilj svakog programa nagraĎivanja je da on bude interesantan zaposlenicima. na nju se moţe utjecati ponašanjem nadreĎenog. O motivaciji i nagrađivanju Iako postoje razne teorije o motivaciji i razini načina motiviranja. vaţno je napomenuti da tvrtka prvo mora prepoznati vaţnost motivacije svojih zaposlenika. Cilj motiviranja zaposlenika Cilj motiviranja zaposlenika je potaknuti zaposlenike da se oni sami zauzmu za ostvarivanje ciljeva tvrtke.Seminar: Motivacija na radnom mjestu 3. da ako je zaposlenik motiviran za rad i zadovoljan svojim radnim okruţenjem. a tvrtka će pozitivno poslovati. 6 . Kako motivacija nije osobna karakteristika.1. Tvrtkama se predlaţe da izrade jedan program nagraĎivanja svih zaposlenika. Ukratko. da se oni što više počnu uključivati u sam rad tvrtke i na kraju. 3. Polazi se od činjenice. Nagrade moraju biti korisne i vrednovane od strane zaposlenika. motivacija radnika je glavni razlog dobrog ili lošeg obavljanja pojedinog radnog zadatka u cjelokupnom poslovanju tvrtke.

3. Mora znati poslušati i uzeti u obzir sve strane priče i donijeti pošten zaključak i rješenje nastale situacije. 5 točaka vezanih uz očekivanja prema nadređenom  „Moj voditelj mora biti u stanju dobro organizirati moj rad. Ţelim da moj voditelj bude osoba koja ima jasna stajališta i koja je uspješna. Dakle. Maslowljeva hijerarhijska teorija motivacije Ova teorija motivacije je jedna od najpoznatijih teorija motivacije.3.“3 3. a pripada skupini tzv.2.  Moj se voditelj mora moći nametnuti u tvrtki. sadrţajnih teorija. Moj mi voditelj mora objasniti točno što trebam raditi tako da svoj posao mogu dobro odraditi. očekujem da mi moj voditelj pomogne.1. Glavne teorije motivacije na poslu 3. Kada se naĎem u situaciji koju ne mogu sam/a riješiti. Moj voditelj mora htjeti da ja ostvarim uspjeh. Moj voditelj mora moći posao (radne zadatke) podijeliti izmeĎu svojih zaposlenika na pravedan način. Mora mi stvoriti preduvjete koji su mi potrebni za kvalitetno izvršavanje svojih radnih zadataka.  Moj voditelj mora znati motivirati. Abraham 3 Internet izvor: http://www.  Moj voditelj mora biti pošten. Moj voditelj mora biti slika i prilika tvrtke koju predstavlja. ona nas usmjerava na to što nas motivira. Moj se voditelj mora jednako odnositi i prema svojim nadreĎenima i podreĎenima. Moj voditelj mora biti zainteresiran za mene i za posao koji obavljam. Moj voditelj mora znati kako će mi pomoći da ostvarim uspjeh. 2011. Moj voditelj mora biti pošten i mora moći na najbolji mogući način riješiti svaki nastali problem tako da ne po/uvrijedi nikoga.  Moj mi voditelj mora biti spreman pomoći.Seminar: Motivacija na radnom mjestu 3. 7 .net/Vijest/59062/Motivacija-i-nagradjivanje-zaposlenika/.moj-posao.

način provoĎenja vremena 3. zarada 2. potrebe za ljubavlju. Osobe sa visokom motivacijom za pripadanjem i odnosima. 3. odnosi sa drugim ljudima 5. 3. potreba za postignućem 2. potreba za moći 3. Osobe sa visokom potrebom za moći traţe situacije u kojima mogu imati moć i utjecaj nad drugim ljudima. preko potreba za sigurnošću. a ne na natjecanje meĎu članovima radne grupe. sve do "najviše" potrebe. počevši od fizioloških. izvor smislenog ţivotnog iskustva 8 .Havinghurstova teorija pet funkcija posla Ova dva autora navode nekoliko funkcija za koje smatraju kako motiviraju ljude za odlazak na posao: 1.3.2.3. potreba za pripadanjem Ljudi s visokom potrebom za postignućem traţe takve poslove u kojima imaju dovoljno osobne odgovornosti i ovlasti te mogu dobiti brzu povratnu informaciju o svom napretku i postignuću. "najniţih" potreba.3. Friedman . potrebe za samoaktualiziranjem. najviše su motivirani za rad u situacijama gdje postoji visok stupanj suradnje i gdje je najveći naglasak stavljen na postizanje meĎusobnog razumijevanja u grupi. Više potrebe se.Seminar: Motivacija na radnom mjestu Maslow opisuje hijerarhiju potreba. pojavljuju tek onda kada je niţa potreba većim dijelom zadovoljena. zatim potrebe za samopoštivanjem i poštivanjem drugih. McClellandova teorija triju potreba počiva na ideji triju potreba: 1. identifikacija i status 4. smatra Maslow.

te metaforičke. a danas se istraţuje na 2 načina. Kroskulturalnim istraţivanjem leksičkog pristupa pokazalo se da je peti faktor ili otvorenost. Kasnije su faktori razvijani i mijenjani. a najpoznatiji istraţivač je Goldberg.jedan je baziran na samoizvještajima jednorječnih pridjeva koji se odnose na osobine ličnosti. savjesnosti. ugodnosti. meĎutim. Leksički pristup započeli su Allport i Odbert. a razlog tih razlika je u različitim početnim točkama faktorske analize. vole privlačiti socijalnu paţnju. sretniji su. raspoloţenja i aktivnosti. 3. ispunjavanje duţnosti. red. Moguće ga je eksperimentalno dokazati.1. Originalno je osnovan na kombinaciji leksičkog i statističkog pristupa. fizičke i ostale termine. Različiti istraţivači različito označavaju peti faktor. socijalne evaluacije.4. često preuzimaju vodeće pozicije. savjesnost uključuje kompetenciju. Svaki faktor uključuje nekoliko specifičnih aspekata. Petfaktorski model ličnosti Sastoji se od osobina ekstraverzije.Seminar: Motivacija na radnom mjestu 3. teţnju za postignućem. skloniji su rizičnim načinima ţivota. trenutna stanja. emocionalne stabilnosti i otvorenosti/ intelekta. ovisno o kulturi. koji su podijelili termine pronaĎene u rječniku na 4 vrste: stabilne osobine. samodisciplinu i promišljenost. TakoĎer je razvijeno istraţivanje i pomoću rečenica koje opisuju neku karakteristiku vezanu uz osobinu ličnosti. koji je za svaki od 5 faktora pronašao nekoliko pridjeva koji u njih spadaju. Primjerice. imaju veći utjecaj na socijalnu okolinu. Ekstraverzija Ekstraverti se rado uključuju u socijalne interakcije. a postoje i još neke druge mogućnosti. 9 . a Fiske ga raspodijelio u petfaktorski model pomoću faktorske analize.4. Kasnije je Cattel razvio model. ili inteligencija.

5. tendiraju harmoniji.2. visoke ugodnosti. točni su. zatim. niska ugodnost. Ugodnost Koriste pregovore kako bi riješili konflikte. niska savjesnost. posvećeni socijalnim vezama. Na drugoj strani kontinuuma leţi agresivnost. slabiji su u poslovnom uspjehu.4. Otvorenost Otvoreni bolje pamte snove. više snova u kojima rješavaju probleme. 3. imaju više ţivih snova. ljudi ih više vole. imaju stabilnije socijalne i emocionalne veze. Emocionalna stabilnost Emocionalno nestabilni imaju veće promjene u raspoloţenju. jače reagiraju na nepovoljne situacije.visoka ekstraverzija i niska savjesnost Sreća i doţivljavanje pozitivnih emocija u svakodnevnom ţivotu.visoka ekstraverzija i niska savjesnost Uspješni voĎe imaju kombinacije visoke ekstraverzije. Pet varijabli: dobre ocjene. 3. a manje ugodni pokušavaju ih riješiti pomoću moći.Seminar: Motivacija na radnom mjestu 3. ulaze u nove situacije i iskustva. imaju slabiji uspjeh na poslu. zadovoljniji poslom.4. Manje savjesni tendiraju riskantnom seksualnom ponašanju. seks bez zaštite… predviĎa ih neuroticizam. mnogo seksualnih partnera.4. 3. socijalne veze su im nestabilne. imaju veće šanse da razviju PTSP.. te visoke emocionalne stabilnosti 10 .4. ugodni se često povlače iz konflikata.primjerice.predviĎa ih savjesnost i visoka emocionalna stabilnostemocionalno stabilni i savjesni ljudi manje odugovlače riskantno seksualno ponašanje. ne krše pravila. Savjesnost Naporno rade. Konzumacija alkohola.3.4..

Zaključak U priloţenom seminaru se vidi kako je razlika u ličnostima veoma vaţna za djelovanje i poslovanje. 11 . Odnosi meĎu zaposelnicima su veoma vaţni faktor utjecanja na kavlitetno poslovanje i motivaciju meĎu zaposlenicima. Priloţeni seminarski rad kroz razne modele i faktore ličnosti upravo pokazuje kako je te razlike potrebno uočiti te kreirati poslovnu situaciju prema njima. te ideje aposlenicima donose nove spoznaje koje oni pokušavaju usvojiti te primjeniti. Svaka teorija provodi svoje ideje. te se s toga imjenjaju odnose meĎu zaposlenicima.Seminar: Motivacija na radnom mjestu 4. U večini organizacija se vodi računa u razlike meĎu karakterima zaposlenika jer se na taj način postiţu vaţni preduveti i kvalitetni efekti poslovanja. Danas se poslovanje u velikoj mjeri razlikuju od poslovanja kakvo je nekada bilo. tehnologija uvodi novi način poslovanja. jer zaposlenici predstavljaju osnovni resurs svakog poduezća.

Goleman.. Zagreb. Zagreb. Mozaik knjiga d.C. Izvori d. Simmons i J. str. str.. 2011.o.moj-posao.. 86 4.. Jastrebarsko. V. str.2000. http://www.net/Vijest/59062/Motivacija-i-nagradjivanje-zaposlenika/. 2000.Naklada Slap. Krizmanić.. Kolesarić. 12 . M.o.Seminar: Motivacija na radnom mjestu Litereratura 1. S. 45 3. D. 2003.o. Simmons Jr. Tolerancija u svakidašnjem ţivotu . Emocionalna inteligencija u poslu. Emocionalna inteligencija. 131 2.o.

 24 548.4 309.

'089.

 .

../. 3.54803..30 .49..7.

   .

 ./307:50   70/2..4 03../.2454 9.0 : 42.:947.  .92 54970-0 .8442 54970-42 ./7:2:/2. 24 97. 4/..7...0 2 /042 .97.575..3:7894.   ../.473489 4.: /4./3422089: .84 89:5. 8:734 : 54970-0 ..34.303.9:.302 ' 0 54970-0 80 82.749..9047.7. 0 3 .24  54970-.0 3./097:54970-..93: 31472..89 90 24: /4-9 -7: 54.2.0 /4 3.9047.:....:: 90 43/. 54893: 02 97..3 .. 54 0../.2..7.7:54970-.:20.24. 89.84 54.:7:5 .. 7. 0 8: 249./ : 89:.7. ..403./4. 54970-.7. :-.../.0.. .. 0 54970-0 54970-0 . 3.3.3.7..924 :90.9:8  4/3488.7..3/4. 8.90.548.434 484-30 4/4./.42 3.  .97:54970-.3.3 8:7.97.3.3 ...8. . 575.5091:3.. 0 9. 3574. 0 89:.42 . 84-08.3.5709: 54893: : 84-0 8.  /0391.::/0..89.3.54 . 4/ 144 3.03 3.4  .8442 54970-42 ..4249.30 20 :84-34 7../30 /0 0 3.70203. 2..0 5484.54893: 02  54970-..  3.24:2..3.548. 5704 54970-. 8.8442249..  54970-.: 4 8.49348:89..0 : 42.302 /7: 8.4/030441:3.4082.$023.. .302 54 9. /0 54894 ..: .47828034 .302 4/3482. . 5489.//7:2:/2..3 54970-..302 :/ 8 ..3020 : .84458:0 07..

..7.$023.947824/0 3489 $.-3489 49.083489 024.43.749...894 80 4/ 484-3./3422089:   !091.4703489..070 :4/3489 8.3. 0897.30 89.

.94780 . 897.../4 :: ::: 84..24. 32.947 :: :0 3044 850.4/0 054.947.9478 24/0 5424 : 1.0 8.1..947 .:5091.2. .. . !7207.8344:9:7   897...3: : 484-3: 3489 $.:...4 24/0 .5743.54 0 8: 5479 /-079 4 8: 54/0 907230 5743.497..480/..  . 89.7.30/: 3489 90 3:...05091.-30 484-30 9703:93.8308:1.9.0 870938: 20 :92 8438:7 323.3...34 0 4834. 0 085072039.30208 45789:5. 0/. .24/8.4804/34803.3203.34 /4.3489 84.079 80 7. .. .07.3..40 458:: 30: . 42-3.8..0:7.147 0 1 0 489.0 :90.0...84.5489404 300/7:0 24: 3489 4.3. 0/3470 357/0.3.9477..3 0 -.7.083489 :: :0 4250903. .830 0 ./.. 9443.33.94749.7890 89.53:5742 03489  #..4703489 39003.2.0 9. 08 4 89. 9 84.90789: ...4 0707.3  4: 0 .9 . 9897.990 7. 54. 7. /.3 3..8. 08 5789:5 . ...3:443: 0894570:2. 7.: %. 1.0 .543.7.32897.30 3907.9 897.: 70/ 85:3. 92 54 093294 .54893: 02 8.8544 03.4/1. 73.30 0. 3. :0 3..034897..0 90 209.43044 57/0. 030 : 70 3: 3.484-30 3489 .305424 :70 03. 7.0 907230 .8 80 897. .94780.0 .3.3: 5. 80 . 3: 2.9.4:385. 39009.989 4 5789:5.3.1 3 ..0 748:9:7. ..49.4057.:.. .854/04 : 5091..850.:.  3. 0 4/-07 4 0.

 0897.3489   $.. 7.7.4703 -40 5.840024.: .3: 2.0 03 84../3422089:  &4/3489 47890 5704.470 ..3.083489 &850 3 .84.548:   24.. !09.: 42-3.34 543.3.290 834. : 42.0 0 5742030 : 7.-8::5484.342 .2 38.840 :4/3489 90 ..-3 2...380 /.38.....: .7243 :/ .:. 0 70.07.. 2.54734 7..30 :4/3 54: .00 .84. 990 570/.. 0431. 0 834.0.. .- /4-70 4.92 :4/380 089454.0897./4.30 549.8.304/:4.4 0 2. 0 .43. 30 7 0 57.3489.30 .-3489 024.0 2344 808:..: 574-020 :.40 .43.: . 024.4 - 70 43190 .749.. 2.0 84.89...30:749.39342808:.3 024.-38. .43.. .30 8...49: .: 78./0 94 3 8: ..: 89.-3489   .30 024.0 2.-:8503.0:34...43. . 8.430 89:.4703489 9.: 70 9 5424 : 24 ./7:4897..: !%$! 8..30 57207.089:.0 ..0 0 .3 5.43.083489 .:4/3489  43:2. 903/7.3089.708. 808 -0. 834.30 .9..7.: 3...44.79307.34 3089... 89. 0 78.3934 808:.342:850:   9.030 570/. /4 ...0 ....32 .8544 03: .083:/2.38.840 0897.43.4/30.342543.083489 38.34393::2. . 70 .-3489 24. .8.-30 84.070 . 0..:8..-30 2.$023.083 903/7. : 8.00 8: 2 3089.8.2.083489 $70 .7.08:89.07.083489 .43 54842 548. 3054.3.84..

8:.::8..3024/001.: 5702.947:90.042.:0.3.4/ 34.. 574..2./3422089:  .2...3.4 0 30.9 5484.80.:7..30 5484...: 34892.30 249.. 570/89./747.  /34820 :.020 :.: 4/3480 20 : . 32. 07 .07803. 3 5484.2..042./4348034.9470 3489:57.3.54803./04. 203.54803.454.0 347.../.. .9072.. 9047.. 3. &574 03428023.3.909301095484...7.8 80 5484. 35489 :. 3570/:.4/7..2. 90 80 8 94.09....4990572039  &.: .08543..:: 4/ 5484.40 /00 90 /00 .. 9.7.:4834.       . !74 038023.54803.54803..3708:788. :3.. :..454/:0 ..7:80. -4 90344. 3.3.749.40 90 7.$023..0 54970-34 :4 9 90 707. $..3: 89:.0404354: ...4/ 8.3.909345484..54803. 31.3..04 207 7.407.: 20 : ..30 : .3./..787.30 .54803..3..

.9:7.43.43..:8../.3.7../ 4 4 ..7 %407.:548:4. 897  72.3.324.47/ 4 4 .  402..5.3.49:.8970-.$.39003.70.3..3. 897  995.3 ' 408.749./3422089: 90707.784 897  $ $22438 $224387 24..$023.39003. 302 ./.70..

.

 24 548.4 309.

'089.

 .

..7. 3..30 .49./.54803..

   .