You are on page 1of 4

Grundläggande bokföring lektion 1-6 Bästa uppslagsbok FAR2009 som får tas med vid tenta 2.

Litteraturen består av En grundläggande faktabok, övningsböcker, plus en faktabok med kompletterande fakta. Se litteraturlista och kursplan för mer info. 1992 firades att dubbelbokföring fyllde 600år. Dubbel bokföring går ut på att allt bokförs på både debet och kredit sidan. Grundläggande fakta! Alla företag har tillgångar som: maskiner/inventarier, patent, kundfordringar, fastigheter, aktier kassa/ bank/ plusgiro (dessa är de likvida medlen). Likvida medel = Pengar som finns att tillgå Tillgångar : Bokförs Debet Kredit + -

Skulder och Eget Kapital: Lån, leverantörs skuld, Eget kapital (skuld till ägarna) Skulder: Bokförs Debet Kredit +

Inkomster/Intäkter: Försäljning, Arvode, Uthyrning, Ränteintäkter, Utdelning Inkomst bokförs Debet Kredit +

Utgifter/Kostnader: Löner, Kontorsmaterial, Ränteutgifter, Driftkostnad, Hyra, Varukostnad Utgift bokförs Debet Kredit + -

Om det inte står betalningsdatum på faktura, så gäller vid anfordran (när man kräver). Årsbokslut ska göras av alla företag i Sverige, då man gör en balansräkning och en resultaträkning. Resultatet är en uträkning mellan kostnader och intäkter och detta ger vinsten som stoppas in i eget kapital för att väga upp balansen. Balansräkningen är att man räknar tillgångar mot skulder och EK. Utgående balans år 1 ger ingående balans år 2.

BAS-kontoplanen Längst bak i övningsboken finns en kontoplan. Alla företag använder sig av BAS-kontoplanen (är formellt ok med annat, men det förekommer inte): • Tillgångar: 1... konto • EK och skulder: 2... konto • Intäkter: 3... konto • Utgifter: utgifter i produktion 4... konton • Utgifter som krävs för produktion 5... konton • Utgifter administrativa poster 6... konton • Lönekostnader 7... konton • Finansiella konton: 8... konton Verifikation -> Bokföringsunderlag> Allegat Om det inte finns någon verifikation får vi skapa en bokföringsorder. I råbalans så finns alla kontons debet och kredit med. I en saldobalans så finns endast resultatet på kontot med. För varje utgiftskonto så ska man fråga sig om detta är en kostnad i sig, eller om det behövs en periodisering. • Periodiserade utgifter -> kostnader • Periodiserade inkomster -> intäkter Om en utgift inte är en kostnad så är det en tillgång, så det måste läggas över på ett balanskonto. (Detta kan ge problem, då det kan ge en vinst som kan behöva skattas utan att det finns likvida medel) Poster som står inom parentes i ett konto innebär ingen egen post, utan är en avläsning av kontot till rapport. Konto1200, maskiner och inventarier salderas (i saldobalans) mot 1209 Ackumelerade avskrivningar enl. plan. Detta för att maskinen ska finnas kvar så länge den finns kvar i företaget, även om skulden är avskriven i 1209. Tomtmark och konst avskrivs inte, då det inte anses minska i värde. Mervärdesskatt (moms) Det ligger moms på nästan alla varor och tjänster. Vi betalar moms när vi köper en vara. Företagen har som uppgift att betala in mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms. Hur det fungerar förklaras bra i ruta på s.142 i faktaboken. Det finns tre momssatser i Sverige: • 25% (20% av priset) - den generella skattesatsen som betalas på det flesta varor och tjänster • 12% (10,71% av priset) - livsmedel, hotell/camping, konstverk som säljs av konstnären • 6% (5,66% av priset) - tidningar/böcker/tidskrifter, teater/bio, kollektiva resor • Momsfritt - utbildning, sjukvård, banktjänster, hyror på lägenhet med mera. Om det inte står något, så ska man alltid utgå från att det är full moms.

Att det är momsfritt på vissa saker ger inte alltid lägre pris, då till exempel hyresägaren inte har utgående moms att dra mot den ingående, så då får hyresvärden betala momsen och för att täcka detta ta ut högre hyror. Man räknar ut momsen genom att räkna 2610 mot 2640 i 2650. Om du då får en fordran flyttas den till 1650. Destinationsprincipen Handlar man med andra länder så är grundregeln att momsen ska betalas där varan konsumeras. Köp utanför EU ska momsas via tullen, detta bokförs inte fören man får fakturan från tullen. Detta visas på s.147 i faktaboken. Momsredovisning • Vid omsättning under 1 miljon sker detta en gång per år. • vid omsättning 1-40 miljoner så ska det redovisas var 3:e månad (12 maj, 17 augusti, 12 november, 12 februari) • Omsättning över 40 miljoner ska redovisas inom 26 dagar efter periodens slut. Vid reklamation ska även momsen krediteras. Kassarabatt - att man får rabatt om man betalar tidigare. Detta ska reduceras både på beloppet och momsen. Dröjsmålsränta - Straffavgiften ses som ren ränta och räknas därmed inte med moms. Får inte bokföra moms om den inte står på fakturan! Krediteringar bokförs på samma konton som den ursprungliga fakturan är bokförd på. Resultat = Intäkter - Kostnad Vid ett maskinköp på 100000, där kontantinsatsen är 60000 och livslängden ger det. år 1 - Utgift 100000, Utbetalning 60000 (+moms), Kostnad 10000 år 2 - Utgift 0, Utbetalning 40000 (+moms), Kostnad 10000 Vid en uthyrning 1/10 till 10/9 på 360000 med förskottsbetalning ger. år 1 - Inkomst 360000, Inbetalning 360000, Intäkt 90000 år 2 - Inkomst 0, Inbetalning 0, Intäkt 270000 Handla i utländsk valuta Faktura i exempelvis $: aktuell kurs är bokföringskursen Alla händelser fram till betalning sker på denna kurs. Sedan blir betalningen till den dagens aktuella kurs. För att slippa risker med detta så använder sig kunderna av terminssäkring. Så man säkrar upp sig på att få en säkerställd valutakurs.

Fordringar i utländsk valuta vid bokslutet ska redovisas till bokslutsdatumets kurs. Löner Om lönen är 25000 (som betalas ut på 7010) och en kommunalskatt på 30% så ger det ett skatteavdrag på 7500 och ger en nettolön på 17500. Ovanpå bruttolönen läggs arbetsgivaravgift och sociala uppgifter. med ca.31% då 7750. Den 25:e bokförs Löneutbetalning och personalskatt. Ev. bokförs även sociala avgifter och arbetsgivaravgifter (7510 -> 2740) Den 12:e månaden efter betalas skatterna in, som då redovisas på samma sätt som andra skuldbetalningar till skattemyndigheter. Om man inte bokfört arbetsgivaravgifterna görs det endast nu från 7510. Dessa betalas på samma skattesedel. Semesterlön = utbetald lön under ledighet Semesterersättning = utbetalning utan ledighet Se s. 90 i presentationen om vart arbetsgivaravgifterna och sociala avgifter tar vägen. Har man tecknat kollektivavtal betalar man större arbetsgivaravgift enligt avtal. Förmåner ska också redovisas. Kom ihåg att kolla om det står i tusentals kronor, miljoner eller hela summan. Så det inte blir fel i omräkningar. Där det är enklast att göra fel vid tenta, eller vid årsslut i övrigt är i samband med periodiseringarna. Bruttovinst = intäkter försäljning - inköp varor (+ ev lagerändring) dvs. vanligtvis: Bruttovinst = 3010 - 4010 (+ 4900) el. om man har en större kontoplan: Bruttovinst = alla30?? konton - alla 4??? konton För att föra över en inkomst till nästa år, förs denna över som skuld. För att föra över en utgift till nästa år, för denna över till en tillgång. Momsen ska ALDRIG perodiseras, då det inte är en intäkt eller utgift. Den ska alltid finnas med då fakturan skrivs eller mottas. Vad det gäller banklån så är det endast räntan som ska perodiseras, då det endast är det som påverkar resultatet.