Pagină albă

2 din 78

CUPRINS

SECŢIUNEA I – FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECŢIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI SECŢIUNEA III – FORMULARE SI ANEXE

3 din 78

Pagină albă 4 din 78 .

SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 5 din 78 .

2011. cod poştal 127191 I. jud. Buzău Localitate: Boboc Cod poştal: 127191 Ţara: România Persoana de contact: Mr. I.07. .ro Adresa autorităţii contractante: sat. de a publica modificările în fişierul de documente şi clarificări ataşat în SEAP.ro Fax: 0238/718879 Telefon: 0238/721099 Adresa de internet: www. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: Unitatea Militară 01838 Boboc Adresă: loc.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 25.I. religie şi actv.afas.Autoritatea contractanta are obligaţia. .Boboc. invitaţiei de participare.07. complet şi fără ambiguităţi. 6 din 78 . fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Marius BARLABOI E-mail: barlaboi.2011 Ora limită:1000 Adresa :la adresa specificata la pct. în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA □ NU S Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: S la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) Primirea solicitărilor de clarificări Data: 15. cu cel puţin 1 (una) zi înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor. com.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante S ministere ori alte autorităţi publice centrale □ servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local Sapărare □ agenţii naţionale □ ordine publică/siguranţă naţională □ autorităţi locale □ mediu □ alte institutii guvernate de legea publică □ economico-financiare □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ sănătate □ altele (specificaţi) □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură. jud. Boboc.Cochirleanca.Răspunsul la solicitările de clarificări se transmit cu cel puţin 1(una) zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.Autoritatea contractanta are obligaţia. . prin publicarea acestora în SEAP. Autoritatea contractanta va asigura accesul direct şi nerestricţionat la răspunsurile însoţite de întrebările aferente. de a răspunde clar.a. Buzău. ora 1000 Răspunsul la solicitările de clarificări . com.marius@afas. Cochirleanca.

ro Telefon:0244/522045 Adresa internet: Fax:0244/522042 I. 4 Localitate: Ploieşti. Primirea şi înregistrarea ofertelor. cu modificările şi completările ulterioare NOTĂ: Conform art.2011. secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante.46.07. cu respectarea prevederilor art. Evaluarea ofertelor: 1. 6.07. 6. (1) din OUG 34/2006.07. ora 1000 26. Stabilirea ofertelor admisibile.46. 1. ACTIVITĂŢI Publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei de atribuire. Deschiderea ofertelor. conform art.solicitarea clarificărilor/completărilor de documente de calificare.2011 26. faceţi referire la proiect/program Naţionale I. 2781 din OUG 34/2006.2011 7 din 78 .07. Verificarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare solicitate: . Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresă: str. Verificarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor declaraţi calificaţi: -solicitarea clarificărilor la propunerile tehnice Stabilirea propunerilor tehnice neconforme şi a celor admisibile. 3. proiect/program finanţat din fonduri ce urmează a fi atribuit comunitare DA □ NU S Bugetul de stat prin Ministerul Apărării Dacă DA.2011 15. cu modificările şi completările ulterioare în măsura în care Consiliul respinge contestaţia. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel. Stravopoleus. partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. sector 3 Localitate: Bucuresti Cod poştal: 010873 Ţara: România E-mail: office@cnsc. 5.2011 -28. 4.42 Denumirea instantei competente Curtea de Apel Ploieşti Adresa:str.2011. Stabilirea operatorilor economici calificaţi.e. Primirea solicitărilor de clarificări Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări Numirea comisiei de evaluare. Verificarea preţurilor ofertate ale ofertanţilor declaraţi DATA PREVIZIONATĂ 07. 3.2011.2011. Emil Zola .ro Telefon: 021.d. 283 alin.41 Adresă internet: Fax: 021. Prahova Cod postal:100043 Tara:România E-mail:curteapel-ploieşti-info@just. nr.310.07. 26. Calendarul procedurii Nr. ora 1000 21.Sursa de finanţare : Se specifică sursele de finanţare ale contractului După caz. ora 1100 7. crt. nr.07. 2. autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare. 2.I c) Cai de atac Eventualele contestatii se pot depune: În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională. 256^2 şi 270 – 271.310.07. jud.07. ora 1000 25.

10. zile 45 de la atribuirea contractului până la 25. Transmiterea invitaţiilor de participare tuturor operatorilor economici implicaţi în procedură.1) Descriere 1.07. 15.2011 II. declaraţi calificaţi şi ale căror propuneri tehnice şi financiare au fost stabilite admisibile. 1.2011 11. 11.1) Denumire contract: „lucrări de instalare tâmplărie pvc cu geam termopan”.M.08. judeţul BUZĂU cod CPV 45421130-4 Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare Cod CPV II. 1. comuna Cochirleanca.2011-03.2011 II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.08. dacă este cazul Atribuirea contractului de achiziţie publică pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice (elaborarea raportului procedurii de atribuire) Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii Încheiere contract 28. 12. 9. ora 1200 04. 01838 Boboc Localitatea Boboc. calificaţi.2) Denumire contract şi locaţia de prestare (a) Lucrări S (b)Produse * Cumpărare Închiriere Cumpărare în rate (c) Servicii * □ □ Categoria serviciului 2A * 2B □ □ Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă S Principala locaţie de execuţie a lucrării Sediul U. Introducerea operatorilor economici implicaţi în procedură.07. 16. 1 din Secţiunea III.2011. 1.09.2011 28.5. conform Anexei nr.2011 28.8.08. Formulare şi anexe II.08.2011 04.2011 02.2011 04.08. Durata contractului de achiziţie publică Ani----luni --.2011 03.07. Introducerea în SEAP a preţurilor ofertate iniţial de către operatorii economici implicaţi în procedură Runda de licitaţie electronică Finalizarea rundei licitaţiei electronice şi comunicarea clasamentului rezultat la finalul rundei Depunerea ofertei finale şi prezentarea/completarea certificatelor/documentelor edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 8 din 78 .08.1.4. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: S Încheierea unui acord cadru: □ II. 13.08. 14. din lista de selecţie existentă în SEAP.

2) Opţiuni (dacă există) da □ nu S Autoritatea contractantă va încheia contractul pe cantitatea de lucrări solicitată.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2. 169. cod CPV 45421130-4. Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică cu respectarea prevederilor art.1.Acordul cadru cu mai mulţi operatori Nr.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. e. urmează să fie lansată dupa ce Autoritatea Contractantă va realiza o evaluare iniţială a ofertelor depuse la sediul său. vor fi invitati să participe la faza finală de licitaţie electronică. II. (2) din OUG 34/2006.1.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA S NU □ FOARTE IMPORTANT : Informatii despre licitaţia electronică: Licitaţia electronică. 36. alin.6) Divizare pe loturi da □ nu S Ofertele se depun pe: Un singur lot * Unul sau mai multe □ II.2.1. în forma prevazută în Fişa de Date a Achiziţiei.2.ro/Public-Common/Static. III. Informaţiile disponibile pentru conectare şi înregistrare la: http://www.e-licitaţie. alin.1. □ sau. dacă este cazul nr. descrieţi) IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectată Licitaţie deschisă * Negociere cu anunţ de participare □ Licitaţie restrânsă □ Negociere fără anunţ de participare □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Cerere de oferte S Dialog competitiv □ Concurs de soluţii □ IV. lit. pentru a stabili ofertele admisibile.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ Toate loturile □ NU S II.3) Valoarea estimată a contractului de lucrări – 217.1) Achiziţie de lucrări de instalare tâmplărie pvc cu geam termopan. din HG 925/2006) întrucât nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru această achiziţie. Acei ofertanti care au depus oferte admisibile. Altele DA □ NU S (dacă DA.742 lei Depăşirea prin oferta financiară a valorii estimate duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă (art. Contract rezervat DA □ NU S (dacă DA scurtă descriere ) III. conform Caietului de sarcini (secţiunea II) II.2. potrivit prevederilor legale în materie. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice aşa cum prevede art. 200 din OUG 34/2006. Condiţii specifice contractului III.aspx?f=InregistrareOF. ca fază finală a procedurii de atribuire. 9 din 78 . □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ Acordul cadru cu un singur operator □ Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ II.

Dacă la sfârşitul licitaţiei electronice două sau mai multe oferte sunt egale. g) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze: ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de către ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei faze.Modul de desfasurare al fazei finale de licitaţie electronică a procedurii de atribuire precum şi legislaţia aplicabilă pentru procedura de atribuire sunt precizate mai jos. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cãrui noua propunere financiarã are preţul cel mai scãzut conform criteriul stabilit pentru atribuirea contractului de achiziţie publica "preţul cel mai scãzut" h) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit. În vederea realizării acestei etape. termen care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice. după expirarea timpului alocat perioadei de licitare.preţul -. în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.. tuturor ofertanţilor respectivi. simultan. la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăşurării acestei faze. în cadrul propunerii financiare. Atentie! Dacã in urma desfasurarii si finalizarii fazei finale de licitatie electronica doua sau mai multe oferte conţin. Autoritatea contractantă va invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi. 36^1 din HG 925/2006. ii. autoritatea contractantă va realiza o evaluare integrală a ofertelor. Formularul nr. condiţiile tehnice şi modalităţile concrete 10 din 78 . astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului: NUCu respectarea prevederilor art. în acest ultim caz prelungirea perioadei de licitare va fi de 1 (una) oră. o noua propunere financiarã în plic închis. respectiv informaţii necesare acestora pentru a-şi determina poziţia pe care o ocupă în clasament. caz în care va fi anexată şi împuternicirea formulată în acest sens. § Licitaţia electronică va începe la 2 zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei. d) eventualele limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la litera a) pot fi îmbunătăţite. f) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice: i. introdusă în prealabil în SEAP de autoritatea contractantă. Acestea vor fi depuse la sediul autorităţii contractante în original şi vor fi semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoană împuternicită expres. 202 din OUG 34/2006 şi art. Notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi transmise automat către sistem la adresa de poştă electronică (e-mail) înregistrată în sistem ca adresă de contact şi vor fi disponibile de asemenea în secţiunea „Notificări de sistem”.Sistemul informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la licitaţia electronică. § Ofertanţii pot vedea numărul de participanţi înscrişi la licitaţie (Da). § Numărul de runde ale licitaţiei electronice: 1. autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a stabili câştigătoare oferta al cărei preţ de pornire a fost cel mai mic. 8 . completate cu noile preţuri rezultate în urma procesului de reofertare electronica. e) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii pot fi disponibile: . Invitaţia se transmite pe cale electronică. numai în condiţiile în care în ultimele 15 minute s-a modificat ocupantul primei poziţii în clasament. atunci pentru departajare. § Ofertanţii pot vedea cea mai bună ofertă (Da). § Durata unei runde: 1 (una) zi.2% din valoarea estimata publicata in SEAP c) autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada de licitare a rundei. autoritatea contractantã va solicita ofertanţilor care au oferit acelasi preţ si sunt calasati la egalitate pe primul loc conform clasamentului dat de catre SEAP. În cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică preţul ofertei. acelaşi preţ. b) pasul minim de imbunatatire a ofertei este de 0. Ofertantul/Ofertanţii declarat/declaraţi câştigător/câştigători are/au obligaţia de a depune la autoritatea contractantă în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la finalizarea rundei de licitaţie electronică. Înainte de lansarea licitaţiei electronice. Autoritatea contractantă va introduce în SEAP informaţiile solicitate automat de sistemul informatic. a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: .

publicată în Monitorul Oficial al României partea I. 228/2007. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. 1056 din 09. 2) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. Legea 10 /1995 privind calitatea in constructii. 176 din ordonanţa de urgenţă 34/2006. nr. 625 din 20. IV. V. publicată în Monitorul Oficial al României.2004 a contenciosului administrativ. 1337 din 27. 11. 8. 766 1997 – pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE 1) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei.12. H. republicată în Monitorul Oficial al României. H. Hotărârea Guvernului nr. dar precis. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Alte acte normative în vigoare cu relevanţă în domeniul achiziţiilor publice. 49 din 4 februarie 1998. nr. partea I. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările aduse de Hotărârea Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial al României.inclusiv. 278/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.08.3.2006 şi Hotărârea Guvernului nr.G. 554 din 02. 13.09. cu modificările şi completările ulterioare. 34 din 19. publicată în Monitorul Oficial al României. 681/29. prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire.04. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. diverse valori. cu modificările şi completările ulterioare.07. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.07. cu modificările şi completările uletrioare. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.07.de realizare a conectării: în vederea participării la licitaţia electronică operatorii economici trebuie să fie înregistraţi online şi să deţină certificat digital valid pentru acces în sistem. 12. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.07. 9. H.2006. partea I. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. aprobată cu modificări prin Legea nr.G. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare.2006. 6. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. pentru funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.07. 337 din 17. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. semnată de reprezentantul său legal.04. 10. Legea nr.2006. 30 din 12. Legea nr.05. 418 din 15. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare.G. cu modificările şi completările ulterioare. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. nr. (1).2006. dacă au fost solicitate. cu modificările şi completările ulterioare.) Legislaţia aplicată 1. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe . 5. Legea nr. pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2006. Hotărârea Guvernului nr. cantităţi sau altele asemenea. în acest caz urmând a i se reţine garanţia pentru participare.2006. partea I. inclusiv Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 834 din 22 iulie 2009. nr.2006. 625 din 20.04.2006. nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerţului.2004. 1660/2006. 898 din 31 decembrie 2010. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. atunci 11 din 78 . 2. C56-85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiile aferente.2006. aprobată cu modificări prin Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. 7. 273/1994 – Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Partea I. 4. 34 din 19. 925 din 19.

V. statistică şi evidenţe operative. sedii şi/sau activităţi autorizate.U. asociaţi persoane fizice. fapte aflate sub incidenţa art. Formulare şi anexe. Certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberate de către Ministerul Finanţelor Publice. prezentat în original sau în copie legalizată.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului Declaraţie privind situaţia personală a Cerinţă obligatorie: prezentarea formularului 1.condamnări penale. filiala sau punctul de lucru.informaţii de identificare. (2). care trebuie să îşi dovedească calitatea. 3) Ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare trebuie să prezinte.G. Certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local . 3. 21. din operatorului economic Secţiunea III. inclusiv codul fiscal. 4. I. 180 şi art. în termenul prevăzut în respectiva solicitare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 181 din O. Documente solicitate: 1. puncte de lucru. unde îşi are sediul social sucursala. din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a 12 din 78 . Cazier judiciar eliberat de inspectoratele de poliţie judeţene. nr. din care să rezulte : . prin direcţia cazier judiciar. acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei publice. trebuie să fie motivată şi să cuprindă datele de identificare. Cazier judiciar trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor. cu modificările şi completările ulterioare. 34/2006. Cererea tip. Solicitat S Nesolicitat □ Ofertantul va fi exclus de la procedura de achiziţie dacă se află într-una din situaţiile prevăzute la art. e)-h) din Legea nr. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de data şedinţei de deschidere a ofertelor. pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. .când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens. valabil la data deschiderii ofertelor. . se depune de către persoana juridică prin reprezentantul legal. capitalul social.obiectul de activitate al ofertantului care face obiectul contractului. nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire. certificatele/documentele prevăzute la alin. lit. 2. din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. 26/1990. care să aibe înscrise sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive. administratorul societăţii.eliberat de Primărie (Consiliul Local).

2.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Persoane juridice/fizice române 1. formularul 15. sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. în termenul prevăzut în respectiva solicitare. V. În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la art. autoritatea contractantă va accepta. 180 şi art. Declaraţie/certificat referitor la apartenenţa ofertantului la o asociaţie profesională. 1. atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens. V. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la pct. cum ar fi certificate. În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la art. 34/2006. în cazul când ofertantul este o asociere. II. în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit. (1). din care să rezulte : existenţa acordului de asociere semnat de toţi participanţii asocierii. (1). valabile la data prezentării lor. nr. după caz. alin.cota de participare a fiecărui membru al asocierii. documente de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional sau fiscal. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente considerate edificatoare din acest punct de vedere prevăzute la pct. ofertantul are obligaţia de a prezenta certificatele privind situaţia personală. ofertantul are obligaţia de a prezenta certificatele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. . valabil la data deschiderii ofertelor. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. Declaraţie privind respectarea Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă. (I).existenţa unui leader al asocierii. dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere. 3. Solicitat S Nesolicitat □ Formulare şi anexe.U. .) Situaţia economico-financiară 13 din 78 .persoana desemnata ca reprezentant al asocierii.impozitelor şi taxelor locale. alin. Certificat de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor. o declaraţie autentică dată în faţa unui notar. în termenul prevăzut în respectiva solicitare. valabile la data prezentării lor. Cerinţă obligatorie: Solicitat S Nesolicitat □ a. 181 din O. autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau. atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens. V. b. regulilor concurenţei completat potrivit modelului prezentat în Secţiunea III.G. V. a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. .

încheiat în formă autentică. pentru îndeplinirea contractului. în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile. § Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. 5 din Secţiunea III. conform prevederilor art. persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. din motive obiective. situaţia economică şi financiară se 14 din 78 . Formulare şi anexe. conţinând informaţii privind domeniul de activitate aferent obiectului contractului.Informaţii privind situaţia economicofinanciară Solicitat S Nesolicitat □ Documente care dovedesc situaţia economică şi financiară: § Fişa de informaţii generale. operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă. şi de o altă persoană. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană. îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. care vizeză activitatea din ultimii trei ani. angajamentul ferm trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita. În cazul în care. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică Ø Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună. angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că. 180 şi 181 din OUG 34/2006. § Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută. aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului. prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate. completată potrivit modelului prezentat în Secţiunea III. justificate corespunzător. atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare. 4. conform Formularului nr. de regulă. În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse furnizate întro perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică. Formulare şi anexe. în mod legitim. al persoanei respective. în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului. indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. prin prezentarea unui angajament ferm. Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată. Formular nr.

prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Formulare şi anexe. Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană. indicând beneficiarii. încheiat în formă autentică. utilaje. pentru îndeplinirea contractului. Formulare şi anexe. conform Formularului nr. în special pentru asigurarea controlului calităţii. angajamentul ferm trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita.demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane. conform Formularului nr. echipamente. şi de o altă persoană. q declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. conform Formularului nr.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională Informaţii privind capacitatea tehnică Cerinta minima de calificare: Solicitat S Nesolicitat □ q listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani. atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază. 6 din Secţiunea III. indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. q declaraţie referitoare la utilajele. instalaţiile. 7 din Secţiunea III. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului fonduri financiare. în mod legitim. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. V. situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute mai sus. îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. · Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută. 11 din Secţiunea III. Formulare şi anexe. q informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant. Formulare şi anexe.4. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. 10 din Secţiunea III. prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. personal angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă 15 din 78 . se va preciza dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. conform Formularului nr. de regulă. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.

capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. -in cazul în care ofertanţii români nu deţin certificat de implementare a sistemul de management al calităţii. acordată de un organism naţional sau internaţional recunoscut de o ţară membră NATO sau UE. exprimat prin manualul calităţii. aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică. Prezentarea certificatului de management al mediului ISO 14001:2005 sau echivalent. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane.L. · Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. · Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună. pot prezenta dosarul privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.P. Ofertantul va prezenta cel puţin dovada că s-a început procedura de acreditare pentru eliberarea acestui certificat şi a stadiului în care se află procedura. conform prevederilor art. Sistemul de management al calităţii ISO 9001/2001 sau certificate echivalente emise de organisme acreditate în Uniunea Europeană. Prezentarea certificatului de management al mediului OHSAS 18001:2007 sau echivalent. Certificatul să fie emis de către un organism de certificare a sistemelor de management al calităţii acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare din România – RENAR sau echivalent. capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute mai sus. Ofertantul va prezenta cel puţin dovada că s-a început procedura de acreditare pentru eliberarea acestui certificat şi a stadiului în care se află procedura. 180 şi 181 din OUG 34/2006. prin care operatorul economic respectă standardele de protecţie a mediului raportate la Sistemul Comunitar de Management şi Audit (EMAS) . prin care operatorul economic respectă standardele de securitate şi sănătate în muncă raportate la Sistemul Comunitar de Management şi Audit (EMAS) .L.STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Solicitat S Nesolicitat * STANDARDE DE PROTECŢIE A MEDIULUI Solicitat S Nesolicitat * STANDARD DE MANAGEMENT A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat. avizat de organisme certificate acreditate sau specialişti agreaţi M.T.ofertanţii străini care nu au sediul în România trebuie să deţină o certificare sau o acreditare pentru acelaşi domeniu şi acelaşi nivel. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 16 din 78 . .

. Limba română 100 de zile de la data depunerii ofertei .Informaţii privind subcontractanţii În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi. refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. · oferta sa fiind stabilită câştigătoare.Modul de constituire: Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de către o societate bancară ori de o societate de asigurări. sau b) necondiţionat. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.3) Garanţie de participare Solicitat S Nesolicitat * 17 din 78 . . nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului.354 lei. Pe parcursul derulării contractului. contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante.Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei. Ofertantul pierde garanţia de participare dacă: · îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. la încheierea contractului de achiziţie publică. respectiv la prima cerere a beneficiarului. respectiv după constatarea culpei persoanei garantate. acesta trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: a) condiţionat. deschis la Trezoreria Buzău). Garanţia trebuie să fie irevocabilă. prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. ofertantul trebuie să-şi ia măsuri ca aceasta să fie constituită cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor. În cazul în care garanţia se constituie prin virament bancar (în contul RO84TREZ1665005XXX000332. conform formularului nr.1) Limba de redactare a ofertei VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI. pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. care se prezintă în original. în conformitate cu contractul garantat. 14 din secţiunea III. formulare şi anexe.Cuantumul garanţiei de participare 4. VI. · oferta sa fiind stabilită câştigătoare. Subcontractanţii vor prezenta declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora. astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire. PREZENTAREA OFERTEI VI. iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. În cazul în care garanţia este constituită printr-un instrument de garantare. în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. autoritatea contractantă solicită.

925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea contractantă aplică prevederile Legii 346/14. Ø valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii. inclusiv T. 8. Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi. modificată şi completată..A.1817 lei . Cochirleanca. . . care va fi evidenţiată distinct.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.V. alin. Formulare şi anexe. 134 . din punctul de vedere al conţinutului. Ø Valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru. cod poştal 127191. conform art. Operatorul economic are obligaţia de a prezenta elementele propunerii tehnice. 88 din H. următoarele: Ø Valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată. care se va prezenta comisiei de evaluare în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor de către reprezentantul împuternicit al operatorului economic respectiv. sat Boboc. detaliat şi complet. din Secţiunea III. Dovada constituirii garanţiei pentru participare se prezintă comisiei de evaluare în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor. pe toată perioada ei de valabilitate. propunerea tehnică şi propunerea financiară).Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu. com. în corelaţie cu solicitările din Sectiunea II – Caietul de sarcini.5) Modul de prezentare a propunerii financiare VI.M. jud.07. astfel încât să permită comisiei de evaluare identificarea cu uşurinţă a corespondenţei specificaţiilor tehnice solicitate cu cele ofertate. 3 şi 4 din legea anterior menţionată. Ø Valoarea consumurilor totale de resurse materiale. conform formularului nr. separat de plicul cuprinzând oferta (documentele de calificare. trebuie să fie semnată pe proprie răspundere de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. 01838 Boboc. Ø Valoarea consumurilor totale privind transportul.Ofertantul va evidenţia prin completarea formularelor 8a-8g din secţiunea III formulare şi anexe. fax: 0238/718879. (2). 13 din Secţiunea III. Buzău. ofertanţii având posibilitatea de a constitui garanţiile de participare/bună execuţie la procedura de achiziţie publică în cuantum de 50% din valoarea solicitată.VI. Cursul de schimb valutar la data de 05. în situaţia în care fac dovada îndeplinirii condiţiilor precizate la art.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice VI. Telefon: 0238/719107 int. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii conform formularului nr.07.2011 = 4. Formulare şi anexe. 16.Documentele se depun la adresa: U.6) Modul de prezentare a ofertei Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de participare conform prevederilor art. 18 din 78 . Ø Valoarea devizului aferent categoriei de lucrări (cod CPV).G. Propunerea financiară trebuie prezentată.

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale. însoţite de scrisoarea de înaintare (secţiunea III. Oferta are caracter ferm si obligatoriu. Data limită pentru depunerea ofertei: 26. formular nr. propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte. § Comisia de evaluare va verifica modul de îndeplinire. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior. ora 1000. U. Propunerea tehnică. 19 din 78 . precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate Data limita pentru depunerea ofertei: 26. pe toată durata de valabilitate. ora 1000. ora 1100" Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la alineatul anterior. marcate corespunzator. § La şedinţele comisiei de evaluare.2011. fară a fi deschisă.07. adj. după caz. în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată.8) Evaluarea ofertelor compartimentul documente clasificate. marcate corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si.07. au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi experţii cooptaţi. pe fiecare pagină. de către fiecare ofertant în parte. § Deciziile comisiei de evaluare cu privire la calificarea ofertanţilor sau. formulare şi anexe. din punct de vedere al continutului. „COPIE”.2011. Perioada de valabilitate a ofertelor: 100 zile. închis corespunzător şi netransparent. cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. Numar de exemplare ale ofertei care se depun: 1(unu) original si 1 (unu) in copie. de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa U. dacă este cazul. pentru a permite returnarea ofertei. 01838 Boboc şi cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 26.2011. 01838 Boboc nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate. cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor. precum şi a documentelor care o însoţesc. Documentele depuse vor fi inscrise într-un OPIS care se va anexa obligatoriu. a criteriilor de calificare şi va proceda la evaluarea numai a ofertelor aferente ofertanţilor care îndeplinesc cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare.M. Moise Mihai.M. respectiv.07.VI. plt.7) Data limita de depunere a ofertelor VI. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei.17) Originalul şi copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabilă şi vor fi numerotate şi semnate.

cu excepţia situaţiei prevăzute la art.Propunerea tehnică trebuie să fie conformă şi să corespundă cerinţelor minime prevăzute în Caietul de sarcini. Comisia de evaluare va considera admisibile ofertele care nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute în aceste acte normative. 202 din ordonanţa de urgenţă nr. pe baza 20 din 78 . 34/2006. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi art. din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică: . În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare. clarificări şi/sau completări formale sau de confirmare ale documentelor prezentate de ofertanţi în cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare. pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate prin documentaţia de atribuire. iar o eventuală modificare a preţului. oferta sa va fi considerată neconformă. Nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractelor de achiziţie publică. § Comisia de evaluare va considera că o ofertă este inacceptabilă sau neconformă în situaţiile precizate în OUG nr. precum şi.Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractelor de achiziţie publică.§ Comisia de evaluare va analiza şi verifica ofertele atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse. după încheierea raportului de atribuire.G. 34/2006.G nr. indusă de aceste corectări. oferta sa va fi considerată neconformă. Comisia de evaluare va atribui contractele de achiziţie publică. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea: a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice. § Comisia de evaluare va analiza mai întâi propunerile tehnice. nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire. acordând termene de timp rezonabile în acest scop. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice.U. Numai propunerile financiare aferente propunerilor tehnice care sunt conforme şi satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi analizate de către comisia de evaluare. § Comisia de evaluare poate solicita. dacă este cazul. (2) din O. . ori de câte ori va fi cazul. 36 din H. § În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente. sau b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore. 80 alin. oferta sa va fi considerată neconformă.

92 (4) din H. Data. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Formulare şi anexe) din partea operatorului economic ofertant .9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică Factor de evaluare Pondere VIII.Oferta care este depusă/transmisă la o alta adresă decat cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limita înscrisă la pct.2. iar riscul pentru vicii ascunse este minim. 15. La şedinţa de deschidere a ofertelor au dreptul să participe toţi ofertanţii. 21 din 78 . CRITERII DE ATRIBUIRE VII. în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. rezultat la finalul rundei de licitaţie electronice. respectiv la prima cerere a beneficiarului. Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere: declaraţie privind calitatea de participant la procedură (formularul nr.10% din pretul contractului. S * Factor de evaluare VII. respectiv după constatarea culpei persoanei garantate. VI. Garanţia de bună execuţie a contractului DA S NU □ Pondere Nu se aplică formulă de ajustare a preţului . ora si locul deschiderii ofertelor: 26.VI.1) Preţul cel mai scăzut VII.07. în conformitate cu contractul garantat. astfel : a) 70% din valoarea garanţiei. fara TVA. ora 1100 .2011. sau b) necondiţionat. . Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor art.7 pentru depunere se returnează nedeschisă. acesta trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: a) condiţionat. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. ATRIBUIREA CONTRACTULUI VIII. la sediul UM 01838 Boboc. .modul de constituire a garanţie de bună execuţie: Garanţia de bună execuţie se constituie de regulă printrun instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări şi trebuie prezentată achizitorului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la semnarea contractului.Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor.1 Ajustarea preţului contractului DA NU S VIII.G. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.10) Deschiderea ofertelor clasamentului transmis de operatorul SEAP. pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul în care garanţia este constituită printr-un instrument de garantare. din Secţiunea III. .

(2). ŞEF COMPARTIMENT CONTRACTE ŞI ACHIZIŢII Mr. în situaţia în care fac dovada îndeplinirii condiţiilor precizate la art.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.b) restul de 30% din valoarea garanţiei. 3 şi 4 din legea anterior menţionată. dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. modificată şi completată. 16.07. conform art. al. pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Marius BARLABOI 22 din 78 . Procesele-verbale de recepţie vor fi întocmite şi pentru părţi din lucrare. Autoritatea contractantă aplică prevederile Legii 346/14. la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate. contractantul având posibilitatea de a constitui garanţia de bună execuţie la cererea de ofertă în cuantum de 50% din valoarea solicitată.

SECŢIUNEA II CAIETUL DE SARCINI 23 din 78 .

Pagină albă 24 din 78 .

manoperă.R. sau nu respectă cerinţele caietului de sarcini (încadrarea în articole de deviz pentru categoriile de lucrări încadrate conform listei de lucrări sau cantităţile de lucrări prevăzute) vor fi considerate neconforme cu cerinţele documentaţiei de atribuire. în baza art.M. DATE DE IDENTIFICARE: Beneficiarul lucrării: U.Reparaţii curente: 2011 Montaj tâmplărie pvc la pavilioanele 31 şi 55 OBIECTIV: U. În cadrul antemăsurătorilor se regăsesc şi categorii de lucrări pentru care nu s-a putut utiliza articole de deviz. 01838 Boboc Amplasament: Localitatea Boboc.M. 2. Comuna Cochirleanca. MODUL DE ÎNTOCMIRE A DEVIZELOR OFERTĂ La încadrarea lucrărilor s-au folosit indicatoarele de norme de deviz seria 1981.G. revizuită şi completată la nivelul anului 1999 pentru acele categorii de lucrări pentru care s-a putut utiliza articole de deviz concrete. Pentru aceste categorii de lucrări ofertanţii au deplină libertate de a încadra aceste lucrări în articole cu respectarea cerinţelor impuse prin descrierea lucrărilor astfel încât fiecare ofertant să-şi evalueze costurile necesare. 36 şi art. Buzău. Garanţia lucrărilor: minim 18 luni de la terminarea lucrărilor. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. jud. Ofertele în care se propune un termen de finalizare a lucrărilor care depăşeşte termenul impus de autoritatea contractantă. Termenul de finalizare a lucrărilor : 45 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. utilaje şi transport). 25 din 78 . Devizele ofertă se vor întocmi pe lucrări (conform listelor cu cantităţi de lucrări-antemăsurători) şi vor cuprinde şi extrasele de resurse (materiale. Obiectul lucrărilor: Pavilionul 31 – destinaţia – Învăţământ Regim înălţime: S + P + 1 etaj Anul construcţiei:1942 Pavilionul 55 – destinaţia – Laborator şcoală Regim înălţime: P + 1 etaje Anul construcţiei:1968 Lucrările prevăzute în caietul de sarcini sunt lucrări de reparaţii curente. 01838 Boboc v MEMORIU TEHNIC 1. 37 din H.

Mostrele vor fi complet echipate. feronerie cu balamale reglabile astfel încât să se poată realiza tipurile de deschidere impuse în tabloul de tâmplărie. Montarea tâmplăriei a. finisate şi cu geamuri. tâmplăria va fi în poziţie verticală. armături din oţel zincat. 4. Pregătirea pentru livrare se va face în prezenţa şefilor de echipe de montaj ( prin grija furnizorului) în pachete.Standarde de referinţă § STAS 1637 – 73. livrate în lădiţe de lemn. manipulare Tâmplăria se livrează încheiata .Şi la uşi şi la ferestre foile se livrează împreună cu tocurile respective. garnituri de etanşare şi feronerie. 2. – UŞI ŞI FERESTRE 1. pe stelaje sau în containere. Descărcarea. finisarea conturului fiecărui gol. Prin aprobarea tipului de produs prezentat ca mostră se înţelege şi aprobarea modului de echipare şi finisare. La transport şi depozitare. MODULAREA CONSTRUCŢIILOR. § STAS 4670 – 74. DESCRIEREA LUCRĂRILOR: TÂMPLĂRIE P. coeficient de transfer termic : < 1. UŞI ŞI FERESTRE. şildurile şi cheile.DENUMIREA CONVENŢIONALĂ A FEŢELOR UŞILOR ŞI FERESTRELOR A SENSULUI DE ROTAŢIE PENTRU ÎNCHIDEREA LOR ŞI NOTAREA LOR SIMBOLICĂ. fixarea praznurilor pentru tâmplărie şi cele pentru finisarea şpaleţilor şi glafului. 3.V. predându-se separat numai mânerele.4 W/mpK. garnituri de cauciuc. 26 din 78 .C.La livrare se recepţionează conform STAS 799-86 şi STAS 9317-73. Operaţiuni pregătitoare Lucrări ce trebuiesc a fi terminate înainte de începerea montajului: materializarea trasării poziţiei fiecărui gol. depozitare.Şefii echipelor de montaj vor participa la recepţia tâmplăriei şi a accesoriilor în sarcina furnizorilor respectivi . GOLURI PENTRU UŞILE ŞI FERESTRELE CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI SOCIAL-CULTURALE.3. tipuri de geam termopan : float + float 4 + 16 + 4 mm. Livrare. Mostre şi testări Înainte de comandarea şi livrarea oricăror materiale la şantier vor fi puse la dispoziţia beneficiarului spre aprobare următoarele: câte două mostre pentru fiecare tip de produs. depozitarea şi manipularea cad în grija constructorului care va lua măsuri ca produsele să-şi menţină calitatea şi aspectul.

verticalitate. aparatura necesară utilizării serviciilor respective şi măsurării consumurilor. . Executantul va indica în cuprinsul ofertei tehnice faptul că la elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă.S. c. Lucrările de închidere a golurilor faţă de tâmplărie se vor plăti separat. îmbrăcarea în folie de plastic a tocurilor şi marcarea pe acestea a punctelor corespunzătoare pe conturul golului: înălţime.aspectul şi starea generală. dimensiuni şi nivel de decorare. Verificări în vederea recepţiei elemente geometrice – aliniere în cadrul subansamblurilor (faţade. defalcat pe genuri de operaţiuni şi materiale. securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare la nivel naţional. centrare. apa şi alte servicii pe care achizitorul le are disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt cele plătite de către achizitor furnizorilor săi. verticalitate. adâncime. protecţia mediului şi P. retuşuri şi completări. de securitate şi sănătate în muncă. corespondente cu proiectele aprobate. Protejarea lucrărilor Executantul va furniza. pe riscul şi pe cheltuiala sa. bararea cu şnur sau straif izolant a spaţiilor rămase libere între toc şi gol. b. Pozarea şi echiparea tâmplăriei: fiecare toc este adus la poziţie şi fixat în prima formă prin pene la colţuri şi la interval de maxim 1. 7. prin baghete profilate sau eventuale cordoane de chit. Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru 27 din 78 . Executantul va fi îndreptăţit să utilizeze. 5. înlăturarea îmbrăcăminţii din folie. finisarea şi etanşarea tâmplăriei în gol prin pervazuri.56 lei/kwh preţ apă: 1. Executantul trebuie să-şi însuşească şi să aplice în totalitate normativele legale şi instrucţiunile interne ale Ministerului Apărării Naţionale referitoare la ordinea interioară.99 lei/m3 .. holuri) ca înălţime. normele igenico-sanitare.22 lei/m3 preţ gaze: 0. 6.- terminarea tencuirilor în zonele adiacente golurilor. Măsurători şi decontare Tâmplăria se va plăti la metru pătrat. astfel: preţ energie electrică: 0. adâncime. diferenţiat. centrare.I. fixarea definitivă a tocului la praznuri. Acolo unde apar necorespondenţe reprezentantul achizitorului poate decide completările şi înlocuirile ce se impun. pe tipuri. Toate suprafeţele tâmplăriei vor fi protejate cu carton ondulat sau folie fixată pe perioada transportului. energia electrică. în scopul execuţiei lucrărilor. Penele vor fi fost tratate cu carbolineum sau ulei mineral. coridoare. precum şi a pardoselilor şi a plafoanelor.5 m.

3.V.00 ml CANTITATE TOTALĂ 688.C. 2 canate.C.. DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI ARTICOL RpCR 24A 1.C.P.60 mp 60.50 mp 5.04 mp 7.C.P.crt.00 m – 12 buc Instalare ferestre P.V.40 x 1. Instalare ferestre P. Reparaţii de tencuieli interioare în jurul tocurilor şi pervazurilor la ferestre (99) COD C.8 – LUCRĂRI DE VOPSIRE DENIMIRE Nr.20 x 2.40 x 2.00 mp 273. 1..P.V.00 x 1.C.90 m – 2 buc RpCP 35 B Înlocuit glafuri la ferestre.00 mp CANTITATE TOTALĂ 860.50 m – 1 buc Instalare ferestre P. 2 canate. 2 canate. 1..V.. 45324000-4 LUCRĂRI DE IPSOS DENIMIRE Nr.2008. 45442100. din aluminiu cu lăţimea de 25 cm (99) COD C.V. LISTA CANTITĂŢILOR DE LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA LA PAVILIONUL 31 culoare profil tâmplărie : mahon.00 mp 1. 2 canate.00 mp 688.. 1.10 m – 2 buc (99) Instalare uşi P. 2 canate.V. 2 canate. DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI ARTICOL RpCJ 18A Finisaje cu glet la pereţi 1..C.25 x 2. 1..V. COD C.18 mp 318. FERESTRE ŞI ELEMENTE CONEXE Nr.. 1.crt.crt.C.00 mp 860.00 mp 28 din 78 ..40 m – 1 buc Instalare ferestre P. 2 canate.00 mp 180. 1.15 m – 60 buc RpCP33B Instalare ferestre P.88 mp 1. 2 canate.10 m – 2 buc RpCP 34A Instalare uşi P.crt.C. privind aprobarea “Normelor Tehnice de Domenii şi Infrastructuri”) A. 2 canate.77 mp 24.aceste servicii vor fi stabilite de către achizitor conform normativelor interne în vigoare în Ministerul Apărării Naţionale ( Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 2. 2 canate.40 m – 31 buc (99) Instalare ferestre P.C..V.C.00 m – 14 buc Instalare ferestre P. (99) Finisaje cu glet la în jurul tocurilor şi pervazurilor la ferestre COD C.50 m – 5 buc Instalare uşi P.V.V.40 x 2.C.4 – LUCRĂRI DE TENCUIRE DENIMIRE Nr.C..40 x 2. 2 canate.V.. 1.V.00 x 1. 2 canate. DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI ARTICOL RpCJ 06C 1.05.10 x 3.30 x 1.76 mp 2.00 ml 1.82 mp 7. 3.V. 45421100-5 INSTALARE DE UŞI.40 x 1. 2. 1. M-45/09. 45410000. 1. 1.C.C. 2 canate.00 mp 21.50 m – 78 buc Instalare ferestre P.00 x 5.25 m – 12 buc Instalare ferestre P.25 m – 14 buc Instalare ferestre P. 1. Zugrăveli lavabile la interior (99) CANTITATE TOTALĂ 3246. Vopsirea glafurilor interioare (99) RpCR 08B 2.V...V.V. 1.P.V.10 mp 37.00 m – 1 buc Instalare ferestre P.85 x 2.80 mp 30. 2 canate. DENIMIRE ARTICOL DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI CANTITATE TOTALĂ 140.V.25 x 1.

25 2.40 Interioară 0 2 29 31 1. 1 buc.V.80 2 F9 1.40 2.25 1.10 2.00 1.00 F2 1.00 1.30 1.40 2.40 1.50 30.15 Interioară 0 0 60 60 3.96 60.40 Interioară 0 1 0 1 1.TABLOURI TÂMPLĂRIE P.C.00 5.00 2 F10 1.50 7.60 2 Ferestre din F6 1.40 1.40 1. (ferestre) Dimensiuni de Dimensiuni de Nr.50 Interioară 5 0 0 5 1.00 Interioară 0 12 0 12 2.40 2.50 1.25 1.40 1.40 1.00 Interioară 0 14 0 14 10.00 Interioară 0 0 1 1 1.00 1.50 Interioară 0 78 0 78 3.C.76 2 P.25 1.88 2 F3 1.40 2.40 1.01 180.00 5. (m) e (m) (m) e (m) sol (mp) (mp) F1 2.V.40 2.00 1.25 1.82 2 F11 1.25 Interioară 0 5 9 14 1. cu F7 1.50 1.00 1.00 1.00 1.15 37.30 1.82 1.50 1.56 21.50 Interioară 0 0 1 1 2.25 2.40 2. de bucăţi Suprafaţă Indicati gol tîmplărie Sens Total Obser Descrierea v în Pe bucăţi Lăţime Înălţim Lăţime Înălţim deschidere Demi Totală vaţii articolului plan P Et.50 273.15 1.50 2 Suprafaţă totală ferestre 756.00 140.10 2 geam termopan F8 1.00 2.00 2 F4 1.46 F3 100 125 29 din 78 .25 Interioară 0 12 0 12 3.00 2 F5 1.

90 3. de bucăţi Suprafaţă Indicati gol tîmplărie Sens Total Observa a v în articolulu deschidere Demis bucăţi Pe buc.20 2.89 7.85 2.10 Interioară 0 2 0 2 3.20 2.C.09 24.18 geam termopan Suprafaţă totală uşi 37 130 30 din 78 .85 2.10 3.10 3.10 1.04 Uşi din F2 1.V.F5 140 F6 140 215 F9 125 F10 140 F11 150 NOTĂ: Ferestrele vor fi prevăzute cu plasă contra insectelor.90 Interioară 0 2 0 2 12. (uşi) Dimensiuni de Dimensiuni de Descriere Nr. cu F3 3. TABLOURI TÂMPLĂRIE P.C. 1 i (m) (m) (m) (m) ol (mp) (mp) F1 1.52 5.77 P.V.10 1.10 Interioară 0 2 0 2 2. Totală ţii plan Lăţime Înălţime Lăţime Înălţime P Et.

F3 310 F1 120 390 210 31 din 78 .

B.95 Înălţime (m) 1. 2.80 mp 24.80 mp Lăţi.30 1.45 1.46 mp 7.20 1.Înălţime me (m) (m) F1 1.V. – FERESTRE culoare profil tâmplărie: alb COD C.C. 1. cu geam termopan F1 130 F2 120 F3 135 140 32 din 78 . 3 canate.V.V.C..66 46.50 m – 16 buc TABLOURI TÂMPLĂRIE P.35 1. (mp) 1.V.40 1.C.56 1.80 100 Obser -vaţii Sens deschidere Descrierea articolului Ferestre din P.C.P. DENIMIRE ARTICOL 2 RpCP33B (99) RpCP33C (99) DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI 3 Instalare ferestre P.96 2.V.57 9.95 x 1.35 1. 1.40 m – 3 buc Instalare ferestre P.93 Total ă (mp) 5.crt.95 1...83 2.82 1.57 mp 9.50 Suprafaţă totală ferestre Indicativ în plan Suprafaţă Total bucăţi Pe buc.95 1. de bucăţi asemene a P Interioară Interioară Interioară Interioară Interioară Interioară 0 3 7 2 1 8 21 Et. 45421100-5– INSTALARE DE UŞI.30 1. 1.C.C. 1. FERESTRE ŞI ELEMENTE CONEXE Nr. 2 canate. 1 1.V. LISTA CANTITĂŢILOR DE LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA LA PAVILIONUL 55 DESCRIEREA LUCRĂRILOR: MONTAJ TÂMPLĂRIE P.C.C. 2 canate.30 1.45 F5 1.45 1.80 24.66 mp 46. 3 canate.. 1.40 F2 1.45 m – 5 buc Instalare ferestre P.V.46 7. 1.89 1. (ferestre) Dimensiuni de gol Dimensiuni de tîmplărie Lăţime (m) 1.C.30 m – 5 buc Instalare ferestre P.95 x 1.35 x 1. 2 canate.V. 2 canate. 1 3 2 6 3 1 8 23 3 5 13 5 2 16 44 CANTITATE TOTALĂ 4 5.35 x 1.30 x 1.20 1.79 mp 5.40 1.50 Nr.V.79 5.95 1.40 m – 13 buc Instalare ferestre P.35 1..20 x 1.45 F6 1.30 F3 1.V..35 1.40 F4 1.45 m – 2 buc Instalare ferestre P.

Executantul lucrării trebuie să ia toate măsurile pentru protejarea construcţiilor şi a materialelor împotriva intemperiilor pe timpul derulării lucrărilor. certificate de conformitate a calităţii produselor . după caz. vor fi însoţite de certificate de calitate. buletine de încercări. Costel PETRE 33 din 78 . Materialele care vor fi puse în operă.m. Ferestrele vor fi prevăzute cu plasă contra insectelor. b. d. Înainte de a comanda tamplăria se vor verifica dimensiunile golurilor şi sensurile de deschidere ale ferestrelor. Intocmit Administrator cazarma M.F6 195 145 150 70 NOTĂ : a. procese – verbale de recepţie pentru produsele procurate sau agremente tehnice pentru produse sau procedee noi. c.

SECŢIUNEA III Formulare şi anexe 34 din 78 .

Pagină albă 35 din 78 .

.. (denumirea produsului.. respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale.... (zi/luna/an).. ......... codul CPV .. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr..... aprobată prin Legea nr. în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ...... pentru corupţie... b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a).... Subsemnatul...... în ultimii 3 ani.. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. e) nu am fost condamnat. (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului.. orice documente doveditoare de care dispun. reprezentant împuternicit al ..... d) în ultimii 2 ani....... Data completării Operator economic.... Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.. DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic Subsemnatul........Operator Economic (denumirea) Formular nr. reglementată prin lege. (semnătură autorizată) 36 din 78 ...... cu modificările şi completările ulterioare....... (denumirea autorităţii contractante). reprezentant împuternicit al ... la data de .. declar pe propria răspundere. fraudă şi/sau spălare de bani............ organizată de . orice documente doveditoare de care dispun... la procedura de .. serviciului sau lucrării). De asemenea.. declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare... sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice....1... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti......34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată............. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (denumirea operatorului economic)...... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........... am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor.. 337/2006.. că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art..... ... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională........ afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii........

..ofertant asociat (cu ofertă comună) la procedura de ...... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.... serviciului sau lucrării).....ofertant unic (cu ofertă individuală) . Data completării Operator economic............. dialog competitiv sau negociere.... 2 Subsemnatul.......... Formular nr...... (denumirea operatorului economic). . (denumirea produsului........ în calitate de: . la data de.... zi/luna/an). (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ..Operator Economic .......... (se bifează după caz) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. reprezentant împuternicit al .................. sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice............... codul CPV ....... (denumirea autorităţii contractante)............... 3 37 din 78 ........... (denumirea) DECLARAŢIE INIŢIALĂ* Formular nr............. după cum urmează : Situaţia personală Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Situaţia economico-financiară Capacitatea tehnică şi/sau profesională Standarde de asigurare a calităţii Standarde de protecţie a mediului..organizată de .... (semnătură autorizată) *NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă. orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.... că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire....... ........... declar pe propria răspundere.............

............................ în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă: A Situaţia personală: •.. D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: •..... E Standarde de asigurare a calităţii: •................. •……………………… •……………………… •………………………............... •……………………… •……………………… •……………………….... •……………………… •……………………… •………………………... •……………………… •……………………… •………………………...... •…………………………............................ANEXA 1 Subsemnatul........... •…………………………........... F Standarde de protecţie a mediului: •................. •……………………… C Situaţia economico-financiară: •.... (denumirea operatorului economic)................. ........ •……………………… B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: •.......... 38 din 78 .......... reprezentant împuternicit al ......... •………………………….............. •……………………… •……………………… •………………………......................... •…………………………............ •……………………… •……………………… •………………………............

.................... mă oblig să le prezint în termenul stabilit.......... cantităţi sau alte asemenea... (semnătură autorizată) 39 din 78 ..*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori... Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus. . Data completării Operator economic.

FORMULARUL nr. __________________________________________________________ 3. Adresa sediului central: 4. Principala piata a afacerilor: 9. Codul fiscal: 3. __________________________________________________________ Media anuala: _________________________________________________________ ____ L. data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Birourile filialelor/sucursalelor locale. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 5. (semnatura autorizata) 40 din 78 . certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Obiectul de activitate.4 OPERATORUL ECONOMIC ________________________ (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. __________________________________________________________ 2. telefon/telex/fax. pe domenii: ________________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ________________________________________________________________________Anul Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) __________________________________________________________ 1.S. Denumirea/numele: 2. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________ (numarul. daca este cazul: _______________________________ (adrese complete.

................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de ........ necesară pentru îndeplinirea integrală.......................... declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare......... declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.... (semnătură autorizată) OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) 41 din 78 .. care ar putea conduce la neexecutarea. (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Către...Terţ susţinător financiar Formular nr.. renunţând în acest sens.. (denumirea contractului de achiziţie publică).......... ne obligăm în mod ferm... Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor.. declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....... sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi. cât şi faţă de ...... având sediul înregistrat la . care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita........... la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.. În acest sens. (adresa terţului susţinător financiar)............ să punem la dispoziţia ..... (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi).(denumirea terţului susţinător financiar). Data completării.......... parţială sau totală.... (valoarea totală/parţială din propunerea financiară).............. ...... Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art...... (denumirea terţului susţinător financiar).................. (denumire ofertant/grupul de operatori economici)...... 5 ..... ne obligăm.. ....... ........ cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară............... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă............(2) din OUG nr...................34/2006 cu modificările şi completările ulterioare................................. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......... Noi... (denumirea terţului susţinător financiar).... să punem la dispoziţia .. atât faţă de autoritatea contractantă....... noi ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).............. îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .................................... Terţ susţinător................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament.... necondiţionat şi irevocabil. în mod ferm......... în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care .. Noi............................ în mod legitim....... definitiv şi irevocabil... necondiţionat şi irevocabil... (denumirea terţului susţinător financiar).... reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică...................186 alin.......

... **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.... 4. Denumir ea /numele beneficia rului Perioada de derulare a contractului**) Nr................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.. contractant asociat............... 42 din 78 .. 1... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....... Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.......... bancă........ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..Formular nr.......... (denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră...M... ………… ………………... subcontractant...... (semnatura autorizată ) *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului... societate comercială........... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. care poate fi de :contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).......... Obiectul contractului Codul CPV Calitatea executantului*) Pretul total al contractului Procent indeplinit de executant(%) Cantitatea (U...) Operator economic. reprezentant împuternicit al ..... 6 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... 2...... 3............ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere........ crt..... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........ ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale......

.. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………. cu privire la orice aspect tehnic şi (denumirea şi adresa autorităţii contractante) financiar în legatură cu activitatea noastră............. bancă.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor........ societate comercială.. că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.............7 OPERATOR ECONOMIC DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.............. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..........Formular nr.......... ………… ……………….. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie......... Operator economic......... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) ) Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere (În cazul solicitării) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere.. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................... reprezentant împuternicit al........... (semnatura autorizată) Anul 2 Anul 3 43 din 78 ... declar pe propria răspundere......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai............. precum şi a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achiziţie publicaă Data completării ..........

..... Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi...... Ne angajam ca. vor constitui un contract angajant între noi. .. în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare. . ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat......... împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra........... (denumirea/numele operatorului economic) Operator economic . sa prestăm următoarele lucrări la preţurile unitare specificate în tabel: 2. Pâna la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta. reprezentanti ai ofertantului .. Data .. Am înteles si consimtim ca...............Formular 8 OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre .... (denumirea/numele) 44 din 78 .. în calitate de .......... marcat în mod clar "alternativa". zile.. Precizam ca: |_| depunem oferta alternativa..... (ziua/luna/anul)...... 7.............. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare... să prestăm următoarele lucrări astfel: 3........... 1.......(denumirea/numele ofertantului)....... ne oferim ca....... sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire........./.... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor..../....... respectiv pâna la data de . prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare........... 4. (durata în litere si cifre).......... legal autorizat sa semnez oferta pentru si în numele ..) 6.. în cazul în care oferta noastra este stabilita câstigatoare. ........... | | nu depunem oferta alternativa. 5....... Examinând documentatia de atribuire...... Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .... subsemnatii.. si ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate..... în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata. (semnatura)...........

………………………………… (semnatura autorizata) 45 din 78 . ……………………………….V.V.Dotari. 2 3 4 5 6 7 II. inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II Total valoare (exclusiv T.. 1 2 … n 1 Cladiri si constructii speciale.A.) mii lei Nr.Utilaje si echipamente de transport .) mii lei Proiectantul. cu montaj . crt.Formular 8a CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI DEVIZUL-OFERTA AL OBIECTULUI …………………… Din care (dupa caz): Subcontracta ntul 1 Subcontracta ntul ……. instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta Ts Terasamente C Constructii .. Contractantu l/conducator ul (liderul asociatiei) Asociatul 1 Asociatul …….V.A. …………… M Montaj utilaje tehnologice.Utilaje si echipamente tehnologice.) mii lei euro Taxa pe valoarea adaugata (mii lei) Total (inclusiv T. inclusiv retelele aferente TOTAL I Valoarea (exclusiv T. Procurare . Categoria de lucrari 0 I.A. (semnatura autorizata) Ofertantul.

……………… TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI: SECTIUNEA FINANCIARA 4 5 OFERTANT ……………………………………. crt. Subcapitol ……………… 2 Capitol de lucrare 2. Subcapitol 1. 0 1 Capitolul de lucrari U./ M. Cantitatea 3 Pretul unitar TOTAL (3x4) SECTIUNEA TEHNICA 1 2 Capitol de lucrare 1.2. (SEMNATURA AUTORIZATA) 46 din 78 . Subcapitol ……………… ……………… …. Categoria de lucrari …………………… Nr..1.Formular 8b LISTA Cuprinzand cantitatile de lucrari Obiectul ……………………………….2.1.. Subcapitol 2.

/ M. aferenta pentru utilaje electrice) U = Vut termice + Vut electrice t T Alte cheltuieli directe: . Subcapitol 2. Subcapitol ………………. . . Cheltuieli directe: 2 3 SECTIUNEA FINANCIARA 5 6 7 8 Transport {3x4dS Nr. aferenta pentru utilaje termice) ..Vut electrice (val. nominalizate TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Cheltuieli indirecte (vor fi defalcate) := Ø T0 x % Ø T0 x % Profit = (T0 x I0) x % TOTAL GENERAL : M0 m0 U0 t0 T0 I0 P0 V0=T0+I0+ P0 Ofertant ……………………….Sanatate. 9 M M U Din care: .Alte cheltuieli conform prevederilor legale. 2 Capitol de lucrare 2.Somaj.1.1. ………………. .S.. .Vut termice (val. U.A. Subcapitol 1. crt.2. (Semnatura autorizata) 47 din 78 .Formularul 8c LISTA Cuprinzand cantitatile de lucrari Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d) 4 Material {3x4aS TOTAL {3x4S sau (5+6+7+8) Manopera {3x4bS Cantitatea Capitolul de lucrari Utilaj {3x4cS SECTIUNEA TEHNICA 0 1 1 Capitol de lucrare 1. Subcapitol ………………. .2.C.Fond de risc.

de la producator sau furnizor la depozitul intermediar. in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi. b) valoarea transporturilor cu utilaje de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur. Utilajele si echipamentele tehnologice. in cazul insuşirii observatiilor respective. dupa caz. fara T. ambalarea si depozitarea la locul de montaj. 2. puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. moloz rezultat din demolari). care.cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale. mortar.). c) valoarea transporturilor tehnologice. respectiv in listele de procurare. comisioane vamale etc.cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile. confectiilor etc. nu vor fi cuprinse in valoarea ofertei aferente listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor. necuprinse in listele cuprinzand cantitatile de lucrari. ale materialelor. in cazul materialelor care provin din import. m . precum si utilajele sau echipamentele functionale. pe masura consumarii lor. 3. ca urmare a analizarii de catre ofertanti a proiectului tehnic. prefabricatelor. atat in sectiunea tehnica. in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole distincte (transport de pamant.. in care se cuprind: a) valoarea transporturilor auto. precum si de la depozitul intermediar la locul de punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat. in functie de care in pretul unitar din devizul de montaj contractantul va cuprinde. Cheltuielile indirecte vor fi defalcate şi vor cuprinde şi contravaloarea primelor de asigurare solicitate in conditiile de contractare.V. beton. vor fi aduse la cunostinta autoritatii contractante. Articolele sau cantitatile de lucrari. materialele si furniturile pe care intentioneaza sa le puna la dispozitie. 48 din 78 . se va scadea din punct de vedere strict financiar din situatiile de plata aferente. in scopul preluarii si includerii acestora de catre ofertanti in preturile lor unitare.PRECIZARI pentru formularul 8c 1. t . ale documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei. se dovedesc necesare pentru executia lucrarii.cheltuielile aferente consumurilor cu mana de lucru. 4. in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii. Autoritatea contractanta are obligatia de a include in lista cuprinzand cantitatile de lucrari.A. raportate la cantitatile real executate. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele: M . navale. CF. valoarea acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe vamale. intocmite conform preturilor unitare din oferta. cat si in cea financiara. dar care. in care se cuprinde valoarea materialelor calculata cu preturile de la furnizori. Valoarea materialelor si furniturilor cuprinse in devizele-oferta si care se pun la dispozitie de catre autoritatea contractanta. inclusiv taxele aferente acestor transporturi. are obligatia de a transmite in scris tuturor ofertantilor completarile sau modificarile stabilite. Autoritatea contractanta va preciza insa conditiile de livrare. U .cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de constructii. transportul.

) mii lei 4 ……… ……… ……… ……… Valoarea (exclusiv T. …. crt.3 x col.) mii lei (col.Formularul 8d LISTA Cuprinzand consumurile de resurse materiale Pretul unitar (exclusiv T. ….A. Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale) TOTAL SM: U./ M.A. Consumurile cuprinse in oferta 3 ……………… ……………… ……………… …… Nr. …. Greutatea (tone) 7 ………… ………… ………… ………… 0 1 2 3 … - - Mii lei: Euro …………. Denumirea resursei materiale 1 …………………………. 2 …. - ………… Ofertant …………………………. ………………………….V.V. …………………………. …………………………. Furnizorul 6 ………… ………… ………… …………. 4) 5 ………… ………… ………… …………. (semnatura autorizata) 49 din 78 .

) (col 2 X col. 3 4 5 6 Nr.V.Formular nr. 3. 1 1. 8e LISTA Cuprinzând consumurile cu mâna de lucru Consumurile (om/ore) cu manoperă directă 3 Valoarea (exclusiv T.A. crt. Denumirea meseriei Tarif mediu lei/oră Procentul 2 50 din 78 . 2.

………………… Tariful orar Lei / ora de functionare 3 …………………… …………………… …………………… …………. Ofertant.2 x col.V. 2. 3) 4 …………………… …………………… …………………… …………..A.. 3 ……..) mii lei (col. Euro ……………. ………………………… (semnatura autorizata) 51 din 78 . TOTAL SU: Consumurile Ore de functionare 2 …………………… …………………… …………………… …………. crt. Valoarea (exclusiv T.. Mii lei ………….Formularul 8f LISTA Cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Nr. 0 1.. Denumirea utilajului de constructii 1 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………….

1.) . …………………. ……………………… 3 Alte transporturi (total) TOTAL St: - Mii lei …… Euro .2. …………………. …………………. 2.. ………………….1. crt.. 1.Formularul 8g LISTA Cuprinzand consumurile privind transporturile Elementele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate Tipul de transport Tone transportate 2 Km parcursi 3 Ore de functionare 4 Valoarea (exclusiv T. ………………………..mii lei 6 Nr.2. pe categorii: 1.. (semnatura autorizata) 52 din 78 .lei/t x km 5 0 1 1 Transport auto (total).…… Ofertant. …………………………. pe categorii: 2.V..A. din care. 2 Transport pe cale ferata (total). Din care. Tariful unitar .

..... 4...... .......... ca.........(se mentioneaza procedura)............. societate comerciala...(denumirea operatorului economic).... avand ca obiect ................. particip si depun oferta: *in nume propriu *ca asociat in cadrul asociatiei.....Subsemnatul................................................ in cazul in care vom fi desemnati castigatori......Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie..De asemenea. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3................................ Operator economic.Formular nr.(denumirea autoritatii contractante)........................ sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice.............(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.......................... reprezentant imputernicit al................. pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.9 DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1.......(zi/luna/an)............ declar pe propria raspundere..... *sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.. la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai....... (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. banca...... organizata de.... declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita.. orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie........ (semnatura autorizata) 53 din 78 ................................. la data de ..Subsemnatul declar ca: *nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici.......... *ca subcontractant al.........(denumirea produsului...... situatiilor si documentelor care insotesc oferta........ serviciului sau lucrarii si codul CPV)..Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitiei publica sau...... in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor................... 5.

.......Operator economic ________________ (denumirea /numele) Formular nr.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor....M.. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U..... societate comercială.... situaţiilor şi documentelor care însoşesc oferta. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice............ Subsemanatul autorizez prin prezenta orice instituţie...INSTALAŢIILE.... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...........(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)............... Cantitate Forma de destinaţie propietate În chirie Operator economic ......... bancă........... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai. reprezentant împuternicit al..instalaţii şi echipamente tehnice Nr........... Crt.. Operator economic . Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..... ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII Subsemnatul. (semnătura autorizată) 54 din 78 .(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră..10 DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE... ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale... (semnătura autorizată) LISTA cuprinzând cantităţile de utilaje.......... declar pe propia răspundere.....

numele) SITUAŢIE PRIVIND ASIGURAREA CU PERSONAL DE SPECIALITATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI Luna Nr. iulie 2010 august 2010 septembrie 2010 octombrie 2010 noiembrie 2010 decembrie 2010 ianuarie 2011 februarie 2011 martie 2011 aprilie 2011 mai 2011 iunie 2011 Număr total în 12 luni Număr mediu în 12 luni 3. iulie 2010 august 2010 septembrie 2010 octombrie 2010 noiembrie 2010 decembrie 2010 ianuarie 2011 februarie 2011 martie 2011 aprilie 2011 mai 2011 iunie 2011 Număr total în 12 luni Număr mediu în 12 luni 2. iulie 2010 august 2010 septembrie 2010 octombrie 2010 noiembrie 2010 decembrie 2010 ianuarie 2011 februarie 2011 martie 2011 aprilie 2011 mai 2011 iunie 2011 55 din 78 .. 11 CANDIDATUL/OFERTANTUL …………………………………….FORMULARUL nr. existent Specialitatea 1. (denumirea.

. Data completarii ...... (semnatura autorizata) 56 din 78 ...Număr total în 12 luni Număr mediu în 12 luni NOTĂ: Se va completa tabelul şi cu alte categorii de personal de specialitate existent necesar desfăşurării activităţii......... ofertant......

............. respectiv: 1...3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este: 1.............1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)..4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat... (denumire operator economic..... sediu........ având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord..._______ % S..... reprezentată prin........._______ % S.... 1 din O..... având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune. în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)....... telefon) şi ________________________ reprezentată prin............. 4.1 Se împuterniceşte SC...... semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord...G.....C.337/2006.. ___________________________ 2....... Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 4.... 1. (denumire operator economic..2 Se împuterniceşte SC. ___________________________ 2....... nr.........Formular nr.......1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul..... Obiectul acordului: 2.. telefon) 2....... 5.. ___________________________________ … ___________________________________ 2. 34/2006._______ % S..C..................... 12 ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică Prezentul acord de asociere are ca temei legal art....... Durata asocierii 3................... alin...... 2...1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ..U..... 2 din acord..............................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru .... 57 din 78 ...._______ % S........ b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. aprobată prin legea nr.... 4. Părţile acordului : _______________________.. Încetarea acordului de asociere 5... 44.... cu modificările şi completările ulterioare. ___________________________ 2.... ___________________________ 3....(obiectul contractului/acordului-cadru) b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare...........C.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun: 1...... în calitate de. în calitate de.... ___________________________________ 2.. sediu..... ...C..

.......... 7 Litigii 7. iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.exemplare..... 58 din 78 . prevăzute la art....................... asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.... 6... astăzi... 8.. Alte clauze:____________________________________________ Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.......... 6 Comunicări 6....(data semnării lui) Liderul asociatiei: ______________________ (denumire autoritate contractanta) ASOCIAT 1... câte unul pentru fiecare parte...1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele .......2 De comun acord... ___________________ ASOCIAT 2.............c) alte cauze prevăzute de lege..1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă........ ___________________ Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor........

datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere.6 din prezenta lege.2. III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii * 1) Exereciţiul financiar de referinţă * 2) Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active totale salariaţi (mii lei / mii euro) (mii lei / mii euro) Important :Precizaţi dacă.În acest caz datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar în situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. Data întocmirii ____________________________ Semnătura _______________________________ *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. Operator ECONOMIC 59 din 78 . q Nu q Da ( în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la execiţiul financiar anterior) Semnătura____________________________________________________________ (numele şi funcţia semnatarului. *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi.2.director general sau echivalent) II.faţă de exerciţiul financiar anterior.FORMULAR nr.13 DECLARATIE Privind încadrarea întreprinderii în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii I. Date de identificare întreprinderii Denumirea întreprinderii _____________________________________________________________________ Adresa sediului social _____________________________________________________________________ Cod unic de înregistrare _____________________________________________________________________ Numele şi funcţia _____________________________________________________________________ (preşedintele consiliului de administraţie.autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propia răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.2.întreprindere mică.mijlocie sau mare).precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.Se va completa doar declaraţia.În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi. Tipul întreprinderii Indicaţi după caz.cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propia răspundere. q Întreprinderea parteneră – Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. q Întreprinderea legată – Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.tipul întreprinderii : q Întreprindere autonomă .fără anexa nr.

.. reprezentant împuternicit al ....... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... Operator economic. ................ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie... societate comercială. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. declar pe propria răspundere. 14 Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră... bancă.................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.......................................... (semnătură autorizată) ______________________________________________________________________________ |Nr...Formular nr.. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).............. (semnătură autorizată) 60 din 78 .. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. | Denumire | Partea/părţile din | Acord subcontractor cu | |crt.| subcontractant | contract ce urmează a | specimen de semnătură | | | | fi subcontractate | | |____|_______________________|________________________|________________________| |____|_______________________|________________________|________________________| |____|_______________________|________________________|___________________ Operator economic......... ...... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.

............................................ declar pe propria raspundere...... declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita............ *ca subcontractant al...Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie............... Operator economic...............Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitiei publica sau.......... serviciului sau lucrarii si codul CPV).......... 15 DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1. *sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2........Subsemnatul.............................. sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice.... societate comerciala.................. (semnatura autorizata) Operator economic _________________ (denumirea/numele) 61 din 78 .. 4...........Formular nr.. pe parcursul derularii contractului de achizitie publica..Subsemnatul declar ca: *nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici......... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai........ organizata de....(denumirea autoritatii contractante)..... la data de .. ca.............. in cazul in care vom fi desemnati castigatori..............(denumirea produsului...................... orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. situatiilor si documentelor care insotesc oferta... particip si depun oferta: *in nume propriu *ca asociat in cadrul asociatiei.......(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra....................................(zi/luna/an).. 5....(se mentioneaza procedura).... in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor.. reprezentant imputernicit al............... avand ca obiect ....De asemenea. ...(denumirea operatorului economic)................... (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3.... banca................ la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica....

prin natura lor........... fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare.. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat. intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care.. 6....... Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea..... anunţată de contractor... oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent.... Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături) Data 62 din 78 ... 16 CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă I.... 8.. Ofertant... din data de .. 5. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate.. în numele . care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta........ 3.. specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite..... 2..... nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri...... următoarele: 1.Formular nr... prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică...... niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice... II...... Certific/Certificăm prin prezenta...... inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă. 7.......... reprezentant/reprezentanţi legali al/ai . metodele/formulele de calcul al acestora.. alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat... fără a exista consultări. .. 4..... cantitatea. comunicări. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele... întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de .. III. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea.... direct sau indirect.. Subsemnatul/Subsemnaţii... ....... în calitate de autoritate contractantă... consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă. înţelegeri sau aranjamente cu aceştia.... în sensul prezentului certificat......... întrunind condiţiile de participare.. ........... cu nr........ certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

b) documentele care însoţesc oferta... Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil. Operator economic... ______ din ______________........ privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică)...17 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr.. în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta.......... în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire. conţinând. schiţe după caz. seria/numărul. emitentul) privind garanţia pentru participare.. Data completării ___________ Cu stimă. Documentul ______________________(tipul.. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.. (semnătura autorizată ) 63 din 78 . ..... c) mostre. 2.. noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1...Formularul nr..

.. contract .preţul plătibil executantului de către achizitor..... în calitate de executant...... incendii.. zi ....365 de zile.. enumerarea nefiind exhaustivă... deschis la .... Buzău.. 3.1 În prezentul contract.... pe de altă parte. dacă nu se specifică în mod diferit.. 1............. în baza contractului....... preţul contractului .. în calitate de achizitor...un eveniment mai presus de controlul părţilor......ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 01838 Nr. ci enunţiativă... telefon/fax....... fără a crea o imposibilitate de executare..... achizitor şi executant ............... numar de înmatriculare . embargou. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.. telefon/fax 0238719107/0238718879............ restricţii apărute ca urmare a unei carantine... având functia de .. Interpretare 3. reprezentată legal prin comandor Nicolae GRIGORIE în funcţia de comandant..... asumate prin contract.. sunt considerate asemenea evenimente: războaie. Definiţii 2..... Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care... în calitate de autoritate contractantă delegată. adresa sediu: loc... Clauze obligatorii 64 din 78 ... reglementările tehnice şi alte asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi propunerea tehnică. privind atribuirea contractelor de achizitie publica....... cu excepţia unei prevederi contrare. îndeplinirea contractului.... standarde – standardele. care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi. între Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară nr..... g. cu modificările şi completările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de furnizare de lucrări..... a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006............. 01838 Boboc.... Cochirleanca.. acolo unde acest lucru este permis de context. 337/2006.. În temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr...... cont trezorerie RO12TREZ16623600120XXXXX..... cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa... adresa .... forţa majoră . an ....1 ..........2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract...... pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale...........zi calendaristică......... e.... deschis la TREZORERIA BUZĂU.... f..... care nu se datorează greşelii sau vinei acestora... 2.. Boboc.prezentul contract şi toate anexele sale.. com.. (denumirea operatorului economic)...... (denumirea conducatorului)............. cont (trezorerie...părţile contractante. respectiv..... pus la dispoziţie de către achizitor ........ revoluţii.... pe de o parte ŞI ... 3. cod fiscal 4299631........... d. __________ data ___________ Nesecret Exemplar nr.... din BOBOC PROIECT CONTRACT DE LUCRĂRI nr.. reprezentata prin ... face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. amplasamentul lucrării (şantierul) – locul unde executantul execută lucrarea.......... cod unic de înregistrare ...În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a... b...... c.... inundaţii sau orice alte catastrofe naturale. banca).. jud....

echivalent a ...informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractanta.1. ca fiind proprietatea absolută a achizitorului...1 .. să finalizeze şi să predea lucrări de reparaţii curente la pavilioanele 31 şi 55 din incinta Unităţii Militare Boboc în termen de 45 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. localitatea Boboc. 9. 4..partea contractanta a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 6.2011. .informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire... . in alt scop decât acela de a-si îndeplini obligaţiile contractuale. la data de 15.de a utiliza informaţiile si documentele obţinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului.. 8. ..(1) O parte contractantă nu are dreptul..08..Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de . situată în comuna Cochirleanca. este de .. şi prin propunerea sa tehnică. 9.. pentru execuţia. la care se adaugă TVA .. fara acordul scris al celeilalte parti: a)........Documentele contractului sunt: .3.1 ... Executantul se obligă să execute... Obiectul principal al contractului 4.Propunerea tehnică.. .1 .... Durata şi executarea contractului 6. să finalizeze şi să întreţină lucrări de instalare de tâmplărie pvc cu geam termopan la pavilioanele 31 şi 55 din incinta Unităţii Militare Boboc. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9. Documentele contractului 7...... anexă la contract. lei. începând de la data de 15..... judeţul Buzău. sau c). 6.. de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora..4. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate. plătibil executantului de către achizitor.Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9. Preţul contractului 5..Garanţia de bună execuţie a contractului... 8.... dacă este cazul.2 . la cursul BNR din data de .2.Graficul de îndeplinire a contractului (de execuţie). monedele..1 ..Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului... Dacă din cauza unor astfel de 65 din 78 ...2011 7.... lei.Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ... 1 euro=.1 .. conform caietului de sarcini.de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi. (2) Dezvăluirea oricărei informaţii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidenţial si se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare in vederea îndeplinirii contractului..Toate fosilele. euro. 6... în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. . 5.Durata prezentului contract este de 45 zile..2.1 .Caietul de sarcini.. finalizarea şi întreţinerea lucrărilor instalare de tâmplărie pvc cu geam termopan la pavilioanele 31 şi 55 din incinta Unităţii Militare Boboc..... lei. Caracterul confidenţial al contractului 8......08. O parte contractuala va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract daca : a).. iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor.. sau b).Executantul se obligă să execute. in afara acelor persoane implicate in îndeplinirea contractului: b).. în relaţiile dintre părţi. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului. Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului verbal de recepţie finală ........2 ...Propunerea financiară.

de a asigura forţa de muncă. în limitele prevăzute de prezentul contract. cu modificările şi completările ulterioare. protecţie. 10. în termen de 5 (cinci) zile de la solicitarea acestuia. descoperite de el în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. pe cheltuiala sa. Obligaţiile principale ale executantului 10. (2) În cazul în care. 10. Pentru verificarea trasării de către achizitor. va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare. executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată. (2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului. după caz. pe parcursul execuţiei lucrărilor. executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele.2. fie definitive. în situaţiile convenite.1 . Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă. dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor. b) totalul cheltuielilor suplimentare. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente. 10. b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările. materialele. survine o eroare în poziţia. cu atenţia şi promptitudinea cuvenită. îngrădire. instalaţiile. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 9. stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier.dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare. verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor. echipamentele şi toate celelalte obiecte. caietele de măsurători (ataşamentele) şi. fie de natură provizorie.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările. executantul are obligaţia: a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane.1. cu respectarea prevederilor Legii nr.Achizitorul are obligaţia. viciile sau altele asemenea. fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite.3 .5 . de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 10. instrumentelor. în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. care se va adăuga la preţul contractului. în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9. părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. cotele. alarmă şi pază.3 .(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor. 66 din 78 . în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. cerute de şi pentru contract. omisiunile. Executantul are obligaţia de a notifica prompt autoritatea contractantă despre toate erorile. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. în scris. cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. (3) Antreprenorul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract. calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. precum şi de a remedia viciile ascunse. 10. prin consultare. calculele. atunci. conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse.6 . desenele. (4) La lucrările la care se fac încercări. precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. referitoare la lucrare.4. acesta are dreptul de a ridica obiecţii. menţionată sau nu în contract. 10.

). 10. şi ii) daune-interese. după împlinirea acestui termen. echipamentelor. mărci înregistrate etc. executantul va selecta traseele. care nu mai sunt necesare. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. pentru care responsabilitatea revine executantului. care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 10. instalaţiilor sau altora asemenea. executantul are obligaţia: a) de a evita. modificarea sau îmbunătăţirea. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete. acţiunilor în justiţie. fără alte notificări din partea achizitorului. pentru viciile structurii de rezistenţă. aferente. pe bază de proces-verbal de predare-primire a materialelor recuperate.10 . molozul sau lucrările provizorii de orice fel. a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu. costurilor.11 . legate de echipamentele. pe cât posibil. instalaţiilor sau altora asemenea. indiferent de natura lor. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor. surplus de materiale. în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor. să fie limitat.12 .(1) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor. daunelorinterese. b) de a depozita sau retrage orice utilaje. până la sfârşitul perioadei de garanţie. echipamentelor. de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor. potrivit obligaţiilor care îi revin. acumularea de obstacole inutile pe şantier. numai acele materiale.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării. executantul este responsabil şi va plăti consolidarea. 10. va limita şi repartiza încărcăturile. datorită transportului materialelor. (2) Executantul este obligat să nu aducă deteriorări lucrărilor existente pe parcursul desfăşurării lucrărilor ce fac obiectul acestui contract. echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă. 10. sau b) căile de acces. (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. nume. d) de a preda achizitorului toate materialele rezultate în urma lucrărilor. (3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract. 10. de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. costuri. instalaţii. echipamente. 67 din 78 . va alege şi va folosi vehiculele. taxe şi cheltuieli de orice natură.7 .c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor. rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse. pe toată durata de existenţă a construcţiei. echipamentelor. în scopul facilitării transportului materialelor. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier. instalaţii sau lucrări provizorii. executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea. pentru viciile ascunse ale construcţiei. taxelor şi cheltuielilor. 10. echipamente. (1). prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului.Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie.9 . astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. de pe şi pe şantier. în caz contrar având obligaţia de a remedia pe cheltuiala sa deteriorările produse. rezultate din poluare.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile. instalaţiilor sau altora asemenea.Executantul răspunde. în măsura în care este posibil.8 . materialelor. materialele. ivite într-un interval de 1 an de la expirarea perioadei de garanţie a lucrării şi. sau care se află pe traseul şantierului. executantul are obligaţia. proprietăţilor publice sau altora.

din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă se stabileşte faptul că. la executarea lucrărilor. toate documentele relevante şi să solicite controlul activităţilor şi prelevarea de probe . 317/1995. Executantul va plăti achizitorului toate aceste sume în termen de 30 zile de la emiterea facturii. aparatura necesară utilizării serviciilor respective şi măsurării consumurilor. pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. conform acordului şi autorizaţiei obţinute de achizitor şi să pună la dispoziţia laboratoarelor autorizate probe de apă pentru analiză.16. apei şi altor servicii care îi sunt necesare. Prin prevederile art.14. executantul va fi răspunzător de furnizarea energiei electrice. a. precum şi prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrărilor de construcţii care se referă la măsuri de protecţie a mediului. 13. din Legea 319/2006). potrivit Legii protecţiei mediului nr. Executantul va fi îndreptăţit să utilizeze. va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula posibilitatea de utilizare.10.7. adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici . prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel. să asigure dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor de zgomot şi vibraţii şi să utilizeze numai pe cele care nu depăşesc pragul fonic admis . b. organizatorice şi de altă natură. la termenele stabilite. 10. energia electrică. (1) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calitatea declarată de către acesta în contract. să respecte reglementările privind protecţia atmosferei. reglementările de securitate şi sănătate în muncă. 4. lit. bazat pe evaluarea riscurilor pe care săl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii. punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii. Executantul va furniza. restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului . Executantul este obligat şi răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea poluării mediului: să aplice. să asiste persoanele împuternicite cu inspecţia . conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract. să deţină acord şi/sau autorizaţie de mediu. a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă (art. 10. compus din măsuri tehnice. inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă. Electricitate. apa şi alte servicii pe care achizitorul le are disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în caietul de sarcini. să nu degradeze mediul natural sau amenajat.15. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier. alin. zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. precum şi prescripţiile din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază. pe riscul şi pe cheltuiala sa. de serviciu şi auxiliare necesare realizării construcţiilor. să se supună ordinului de încetare temporară sau definitivă a activităţii . să suporte costul pentru repararea prejudiciului şi să înlăture urmările produse de acesta. cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării. să utilizeze pentru execuţia lucrărilor numai echipamentele tehnice certificate din punctul de vedere al protecţiei mediului. să respecte standardele de emisie şi de calitate a apelor. să asigure sisteme propii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice şi pentru analiza şi controlul poluanţilor pe raza de incidenţă a activităţilor desfăşurate şi să evidenţieze rezultatele. 10. sanitare. în scopul execuţiei lucrărilor. Cu excepţia prevederilor de mai jos. 10. 68 din 78 .13. lit.17. Executantul este obligat: a) să aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi normele de securitate a muncii. Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru aceste servicii vor fi stabilite de către achizitor în conformitate cu caietul de sarcini. Executantul are obligaţia să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. angajatorii au obligaţia să întocmească un plan de prevenire şi protecţie. în scopul prevenirii şi evitării riscurilor tehnologice şi eliberării accidentale de poluanţi în mediu. Apă şi Gaz.

nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile îndeplinite.). . energie. dacă nu s-a convenit altfel. 11.3.încadrarea în graficul de execuţie a lucrărilor. să facă propuneri de soluţionare a eventualelor probleme şi să solicite autorităţii contractante aprobările necesare.În cazul în care. protecţia mediului şi P. securitate şi sănătate în muncă. pct. liber de orice sarcină. c) căile de acces rutier. lit. 11.b) punctul ii). canalizare etc. c) Prestatorul trebuie să-şi însuşească şi să aplice în totalitate normativele legale şi instrucţiunile interne ale Ministerului Apărării Naţionale. de securitate şi sănătate în muncă. căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului.4. . 11. următoarele: a) amplasamentul lucrării. . bornelor de referinţă.1.buletinele de analiză şi verificare care să confirma marca şi caracteristicile echipamentelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini.1. normele igenico-sanitare.2. .certificatele de calitate ale tuturor materialelor şi echipamentelor electrice utilizate. până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Furnizorul este de drept în întârziere la împlinirea termenului de execuţie a obligaţiilor contractuale. precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului. precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. alin 2. (2) din Codul Civil.Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din valoarea obligaţiilor neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. fără plată. d) racordurile pentru utilităţi (apă.Executantul are obligaţia să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă. Obligaţiile achizitorului 11.12. până la limita amplasamentului şantierului. . 11. 9. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi. referitoare la ordinea interioară în cazarmă. inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice (art.I. 69 din 78 . conform art.04% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere în care nu îşi execută în mod complet obligaţiile asumate. Nivelul dobânzii şi al penalităţilor de întârziere de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale/modificarea Codului de procedură fiscală. fără a fi necesară notificarea acestuia.Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. ii)dacă executarea lucrărilor se realizează în următoarele 60 de zile. alin. 1079. din Legea 319/2006). atunci achizitorul are dreptul de a percepe următoarele dobânzi şi penalităţi de întârziere: a) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0.1 .S. nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din valoarea obligaţiilor neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. . din vina sa exclusivă. b) să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor în condiţii de siguranţă. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 12. b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier. b) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: i) dacă executarea lucrărilor se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă. executantul nu reuseşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract la timp şi în mod complet. 11.5.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului.Achizitorul va desemna un responsabil tehnic care va urmări pe tot parcursul executării lucrării următoarele: . . a. iii) după împlinirea termenului prevăzut la lit.

printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări. respectiv la prima cerere a beneficiarului.G. lichidării sau a falimentului.. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0. (4) din H. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia.. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.2 . Garanţia de bună execuţie se constituie..5 . 13...Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.... 12. În acest caz.. sau b) necondiţionat.04% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.12. 13. iar riscul pentru vicii ascunse este minim. Clauze specifice 13. 13... care se prezintă în original..2 ..5 . pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. de regulă. 70 din 78 . Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. fără nicio compensaţie.Garanţia tehnică pentru lucrări este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. în conformitate cu contractul garantat. dacă acesta din urmă intră în procedura reorganizării judiciare. iar antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină procesul verbal de recepţie finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei.... 92 alin. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. în limita prejudiciului creat. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului....Executantul răspunde direct şi nemijlocit de pagubele materiale produse achizitorului.3 .. în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. respectiv după constatarea culpei persoanei garantate..... oricum. pentru perioada de . până când lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate. acesta trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: a) condiţionat...4 . şi o va prezenta achizitorului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la semnarea contractului şi.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie. b) restul de 30% din valoarea garanţiei.Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de . până la intrarea în efectivitate a contractului. percepânduse o penalitate de 0... printr-o notificare adresată executantului. În cazul în care garanţia este constituită printr-un instrument de garantare. în mod culpabil şi repetat. pe baza procesului-verbal de recepţie finală.. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului. pentru fiecare zi de întârziere după data notificării producerii pagubei... dacă executantul nu îşi execută. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 (patruzecişicinci) de zile de la expirarea perioadei convenite. 12..Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.1 ..4 .3 .. la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate..1% din valoarea pagubei. în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la semnarea contractului.. astfel: a) 70% din valoarea garanţiei.Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. Garanţia trebuie să fie irevocabilă..Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi.. 12... 13. în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. Garanţia de bună execuţie a contractului 13. dacă face dovada că a solicitat dar nu i s-au asigurat creditele bugetare cu această destinaţie. până la acoperirea integrală a acesteia. Achizitorul este exonerat de la plata penalităţilor de întârziere. cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor..

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.2011. dacă este cazul. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă. 15. identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop. alin. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către executant. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 15. din partea achizitorului. (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare. terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. prin act aditional. pentru a fi examinate şi măsurate. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor.5 .3 . (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului. (4) În cazul în care se constată că lucrările nu sunt de calitate corespunzătoare şi nu au fost executate conform documentaţiei de execuţie. (2) Executantul va prezenta. măsurarea şi testarea lucrărilor. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele. dacă este cazul. depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. Costul probelor şi încercărilor. pe parcurs. prevăzute în graficele de execuţie. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că. 14. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. dar termenul de finalizare prelungit nu poate depăşi data de 15. ori de câte ori astfel de lucrări. sau b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile.14. la cererea achizitorului. după opinia achizitorului. 14. în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. în ateliere. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis doar după constituirea garanţiei de bună execuţie. se consideră date contractuale. utilajele şi materialele necesare pentru verificarea. una celeilalte. inclusiv manopera aferentă acestora. alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. Începerea şi execuţia lucrărilor 14. inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor. fără aprobarea achizitorului. 14. la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. la dispoziţia achizitorului. şi de a reface această parte sau părţi de lucrare. prin consultare. Părţile contractante au obligaţia de a notifica. executantul va prezenta un grafic revizuit. 71 din 78 .1 .2. sau c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora.1 . desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor. Datele intermediare. (2).(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu caietul de sarcini anexă la contract. revin executantului. atunci.În cazul în care: a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute. inclusiv fundaţiile.(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. după semnarea contractului.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. părţile vor stabili: (1) modificarea perioadei de execuţie asumate în contract se face cu acordul partilor. în scris. graficul de execuţie de detaliu. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În cazul în care. altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii. şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în caietul de sarcini.2 .(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse. 14. în cazul neconformării. precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în caietul de sarcini anexa la contract. la cererea achizitorului.10. 14. sunt finalizate.4 .

stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 17. lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. .1 . 2.Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării. confirmate de către achizitor. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.04. conform punctului 12. solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 17. 16.(1) La finalizarea lucrărilor. (1). în scris. conform art. achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie. sau ii) unui viciu de concepţie. . 16.3 . în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale. pe cheltuiala proprie. sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 17. 34/2009 cu 72 din 78 . executantul are obligaţia de a notifica. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati executantului. în urma dispoziţiei date de achizitor.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. În funcţie de constatările făcute.2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor.1 . la o nouă solicitare a executantului. achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. (1).situaţii de plată pe stadii fizice. precum după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive.certificate de calitate şi omologare ce cuprind date tehnice despre materiale. la terminarea lucrărilor. perioada de garanţie prelungindu-se cu timpul alocat în acest scop.2 alin. 17.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza următoarelor documente: . în perioada 24-31 a lunii. dacă este cazul. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor. 34 din 11.3 . 36 din OUG nr. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.factura în original.2 .(1) În perioada de garanţie. trebuie finalizat în termenul convenit. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului. oricare parte a lor. Modalităţi de plată 18. Achizitorul se obligă să plătească executantului valoarea lucrărilor în termen de 45 (patruzecişicinci) de zile de la primirea facturii şi a documentelor însoţitoare la sediul autorităţii contractante şi de la finalizarea recepţiei cantitative şi calitative la terminarea lucrărilor de către acesta.4 .procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren.2 . achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie.1 .Ansamblul lucrărilor sau. executantul are obligaţia. Finalizarea lucrărilor 16. 18. acestea vor fi notificate executantului. 16. achizitorul va convoca comisia de recepţie.În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie. de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe. termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. .Perioada de garanţie este de 18 luni şi curge de la data recepţiei finale. de a executa toate lucrările de modificare.În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17. prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie. cu modificările şi completările ulterioare sau în alt interval stabilit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1 din contract.

privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor repartizate unităţii contractante cu această destinaţie. 18.2 - Plata facturii se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata sumelor datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 19. Ajustarea preţului contractului 19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 19.2 - Preţul contractului nu se ajustează pe toată durata de execuţie a contractului. 20. Asigurări 20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). (4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor, altei persoane angajate de executant sau a personalului achizitorului prezent pe şantier. 21. Amendamente 21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 22. Subcontractanţi 22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

73 din 78

Pentru orice prejuduciu cauzat achizitorului sau terţilor achizitorul se poate îndrepta împotriva executantului sau a subcontractanţilor fără ca aceştia să poată opune beneficiul de diviziune sau de discuţiune. 23. Încetarea contractului 23.1. Prezentul contract subsecvent încetează: Ø la data îndeplinirii termenului prevăzut la art. 6; Ø prin denunţarea unilaterală de către achizitor printr-o notificare înregistrată adresată executantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma intră în procedura reorganizării judiciare, lichidării sau a falimentului; contractul va înceta de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată, fără punerea în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă la data menţionată în notificare; Ø achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară intereselor M.Ap.N/interesului public. Ø achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 15 (cincisprezece) zile dacă executantul nu va prezenta graficul revizuit în vederea terminării lucrărilor sau nu se conformează obligaţiilor de la pct. 14.2. alin. (3). Denunţarea nu îl exonerează pe executant de nici una din îndatoririle asumate prin contract. Ø prin acordul părţilor, la solicitarea achizitorului, fără nicio compensaţie, dacă prin modificarea reglementărilor interne (ordine ale Ministerului Apărării Naţionale, instrucţiuni, dispoziţii ale eşaloanelor superioare), contractul devine inaplicabil (obiectul contractului a fost scos din programul de achiziţii, s-a sistat finanţarea aferentă,etc.); Ø prin reziliere, în cazul nerespectării culpabile a obligaţiilor contractuale de către executant. Intenţia de reziliere va fi notificată părţii care nu şi-a executat obligaţiile, odată cu termenul limită fixat pentru îndeplinirea acestora. Dacă în termenul menţionat în notificare obligaţiile contractuale nu sunt executate, contractul este reziliat de plin drept, fără altă punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, de la data expirării termenului menţionat în notificare. 23.2. Încetarea contractului nu anulează obligaţiile deja scadente între părţi; 23.3. Încetarea valabilităţii contractului din vina executantului înainte de expirarea duratei normale de valabilitate a acestuia dă dreptul achizitorului să solicite plata tuturor daunelor produse, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor prevăzute în art. 12. 23. Cesiunea 23.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 24. Forţa majoră 24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii: a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei; b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă; c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare; d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

74 din 78

Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării. 24.5 - Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 30 zile, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune: a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese; b) modificarea contractului. 24.6. - Nu se asimilează forţei majore: a) greva angajaţilor executantului; b) greva angajaţilor executantului/operatorilor economici care asigură transportul la şi de la locul de executare a lucrărilor; c) defectarea, sub orice formă, a mijloacelor de transport la şi de la locul de executare a lucrărilor (se acceptă cea survenită ca urmare a unor accidente de circulaţie produse pe timpul deplasării spre/dinspre locul de executare a serviciului) sau a utilajelor executantului; d) restructurarea sau reducerea de personal ale executantului. 25. Soluţionarea litigiilor 25.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 26. Limba care guvernează contractul 26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 27. Comunicări 27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 28. Legea aplicabilă contractului 28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au înţeles să încheie astăzi, ......................., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Achizitor, ........................ (semnătură autorizată) LS Contractant, ........................ (semnătură autorizată)

75 din 78

25 x 2. 1. DENIMIRE DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI ARTICOL RpCJ 06C Reparaţii de tencuieli interioare în jurul tocurilor şi pervazurilor la ferestre (99) COD C.P. 2 canate. 2 canate.V. 2 canate.V.40 x 2. 2.C.crt. 1.C.88 mp 1.. 2 canate. 3.C.C.82 mp 7.V.V.00 x 5.00 x 1.V.85 x 2.C.10 mp 37.C. 1.20 x 2.P.00 mp 273.. 1.V.C.00 ml Nr. 2 canate.00 mp 688.V..80 mp 30. 1. 1.40 x 1..crt.C. 2 canate.crt..00 mp 76 din 78 .C. DENIMIRE DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI ARTICOL RpCJ 18A Finisaje cu glet la pereţi (99) Finisaje cu glet la în jurul tocurilor şi pervazurilor la ferestre COD C. 2 canate.30 x 1.00 m – 14 buc Instalare ferestre P.C.V. 2 canate.. Instalare ferestre P. 1.90 m – 2 buc RpCP 35 B Înlocuit glafuri la ferestre.4 – LUCRĂRI DE TENCUIRE Nr. 45324000-4 LUCRĂRI DE IPSOS CANTITATE TOTALĂ 3246.V. 2.50 m – 78 buc Instalare ferestre P.V.10 x 3.50 m – 5 buc Instalare uşi P.00 mp Nr.P.60 mp 60. 1..ANEXA nr. 3.40 x 2.. 45442100.C. 45421100-5 INSTALARE DE UŞI.C.8 – LUCRĂRI DE VOPSIRE CANTITATE TOTALĂ 688. 1 LISTA CANTITĂŢILOR DE LUCRĂRI COD C..00 x 1. 1.V. din aluminiu cu lăţimea de 25 cm (99) COD C. 1.00 ml 1. 1.50 m – 1 buc Instalare ferestre P. 45410000. 1.C. 2 canate..25 m – 12 buc Instalare ferestre P.50 mp 5.00 mp 860. 1..00 mp 21.18 mp 318. 2 canate.10 m – 2 buc RpCP 34A Instalare uşi P. DENIMIRE ARTICOL DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI CANTITATE TOTALĂ 140..40 x 1. 1. DENIMIRE DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI ARTICOL RpCR 24A Vopsirea glafurilor interioare (99) RpCR 08B Zugrăveli lavabile la interior (99) CANTITATE TOTALĂ 860. 2 canate.15 m – 60 buc RpCP33B Instalare ferestre P.V..40 m – 1 buc Instalare ferestre P.V. 1.V. FERESTRE ŞI ELEMENTE CONEXE Nr..10 m – 2 buc (99) Instalare uşi P.04 mp 7.V. 2 canate.00 mp 1.00 m – 1 buc Instalare ferestre P.25 m – 14 buc Instalare ferestre P.00 m – 12 buc Instalare ferestre P.crt.40 m – 31 buc (99) Instalare ferestre P.V.76 mp 2.77 mp 24.V. 2 canate. 2 canate.V.P.40 x 2.00 mp 180.C. 2.25 x 1.

(m) e (m) (m) e (m) sol (mp) (mp) F1 2.77 cu F3 3.60 2 Ferestre din F6 1.80 2 F9 1.46 mp 7.C.40 1.50 2 Suprafaţă totală ferestre TABLOURI TÂMPLĂRIE P.V.00 2.C..10 Interioară 0 2 0 2 2. 2 canate.V.50 Interioară 5 0 0 5 1.25 Interioară 0 5 9 14 1.50 m – 16 buc 77 din 78 .00 F2 1. RpCP33B (99) Instalare ferestre P.40 1.52 5. 1 Instalare ferestre P.40 2.C.00 1.88 2 F3 1.50 1.00 1.80 mp 24.00 140.50 7.82 1.10 2..25 1.04 Uşi din P.10 Interioară 0 2 0 2 3.40 Interioară 0 1 0 1 1. RpCP33C (99) Instalare ferestre P.95 x 1. 1. 2 canate.46 45421100-5– INSTALARE DE UŞI.00 1.00 1. de bucăţi Suprafaţă Indicati gol tîmplărie Sens Total Observaţi rea v în deschidere Demis bucăţi Pe buc. DENIMIRE ARTICOL 2 756.V.35 x 1.crt.10 1.00 Interioară 0 14 0 14 10.90 3.V.40 2..00 5.45 m – 5 buc 2.25 1.C.C.35 x 1.56 21. 1 buc. (ferestre) Dimensiuni de Dimensiuni de Nr.79 mp 5.V.40 2.96 60.25 1.V.10 1. 1. F2 1.00 1.66 mp 46.C.40 2.00 2 F4 1. 2 canate. 3 canate. 1 ui (m) (m) (m) (m) ol (mp) (mp) F1 1.50 1.P.40 2..50 Interioară 0 0 1 1 2.40 m – 13 buc Instalare ferestre P.30 1.C.C.50 1..V.15 1.25 1.40 1.10 3. (uşi) Dimensiuni de Dimensiuni de Descrie Nr.00 1.00 2 F10 1.V.C.15 Interioară 0 0 60 60 3.40 m – 3 buc 1. 1.45 m – 2 buc Instalare ferestre P. 1.V.57 mp 9.20 2. cu F7 1.00 5.40 1.25 2.95 x 1.10 2 geam termopan F8 1.30 x 1.C.50 273.80 mp Nr.00 1.10 3.TABLOURI TÂMPLĂRIE P. 3 canate.20 x 1. 1.85 2.25 Interioară 0 12 0 12 3.50 30.00 2 F5 1.89 7.40 1. 1. de bucăţi Suprafaţă gol tîmplărie Indicati Sens Total Obser Descrierea v în Pe bucăţi Lăţime Înălţim Lăţime Înălţim deschidere Demi Totală vaţii articolului plan P Et.82 2 F11 1.40 1. FERESTRE ŞI ELEMENTE CONEXE DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI 3 CANTITATE TOTALĂ 4 5.18 geam termopa n Suprafaţă totală uşi 37 LISTA CANTITĂŢILOR DE LUCRĂRI LA PAVILIONUL 55 COD C.20 2. Totală i articolul Lăţime Înălţime Lăţime Înălţime plan P Et..40 Interioară 0 2 29 31 1.76 2 P.30 1.30 m – 5 buc Instalare ferestre P.85 2.00 Interioară 0 12 0 12 2.01 180.00 Interioară 0 0 1 1 1. 2 canate.50 Interioară 0 78 0 78 3.V.40 2.09 24.25 2.90 Interioară 0 2 0 2 12.V.15 37.

40 1.89 1.56 1.57 9.30 1. de bucăţi asemenea P Et.35 1.83 2.45 1.40 1.50 Interioară Interioară Interioară Interioară Interioară Interioară 0 3 7 2 1 8 21 3 2 6 3 1 8 23 3 5 13 5 2 16 44 1.30 1.45 1.35 1.C.66 46. (mp) Observaţii Totală (mp) Descrierea articolului Indicativ în plan Sens deschidere F1 F2 F3 F4 F5 F6 1.30 1.V.93 5. cu geam termopan Suprafaţă totală ferestre 78 din 78 .96 2.40 1.50 1.95 1.C.V.80 100 Ferestre din P.20 1.82 1.46 7.45 1. 1 Suprafaţă Total bucăţi Pe buc.45 1.30 1.80 24.95 1.TABLOURI TÂMPLĂRIE P. (ferestre) Dimensiuni de gol Lăţime (m) Înălţime (m) Dimensiuni de tîmplărie Lăţime (m) Înălţime (m) Nr.95 1.35 1.35 1.79 5.95 1.40 1.20 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful