You are on page 1of 35

lw8b,**e\4qnft{ T

!<-=--=--

I

I

I

I ,^.'fl' |

'$

1",: ,iii

.,rl,li,

;:1, {i:iiiu

iL,lffi

",,i

.'li;^

Zelfs de

q

'-.

|

fl.\

Biltr

ti

|

.,:1

E

-/ -a

bnl

?;r

FI

lt

I

,

.

Ee!

T

FgT'

ffil

i

I

a

rl

rli

lFlirT

r-L.,

{,

I i[t

{,

fr t

Fi

iB,l

.! a.''

'{

iJ'$

tt

.

-

ondernemer

isooit klein begonnen

INGCommercialFinancefinanciertgroei

Ambitiezit elkeondernemerin het bloed.

Bij voorkeur zijn de cijfers,de omzet, de winst elk jaar

beter. Maar

groeien kost geld. Er zal geinvesteerd

moeten worden in mankracht,in technologie,in voor-

raad.INGCommercialFinancehelpt u om uw ambities

te

realiseren.Dat doen we

door uw

financierings-

behoefte in kaart te brengen. Om daarna te komen

met realistischeoplossingen.Bijvoorbeeldf inancieringop basis

vanuw voorraadof uw debiteurenbestand.Zodatuw financi€le

situatiealtijd blijft aansluitenbij de groei die uw bedrijf

doormaakt.Ookop de langetermijn.Alsondernemerwilt u die

inspirerendestijgendelijn immersblijvenvasthouden.Kijkt u

maarop www.ingcommercialfinance.nl. Daarzietu precieswat

we bedoelenalswe zeggen:

ING

WHOLESALE

BANKING

Logistiekeregelgeving

Voor u ligt de nieuwe uitgave van Businessin Logistics.De logis- tieke markt is de afgelopen tijd weer een paar keer opgeschrikt door een aantal veranderingen in de regelgeving. Zo zullener vol- gend jaar nieuwe douaneregels van kracht gaan om het goede- renverkeer over de grenzen van EuropeseUnie in goede banen te leiden. De nieuwe regelgeving heeft consequentiesvoor de admi- nistratieveafhandelingvan de import en export. Ook is er de afge- lopen maanden veel te doen geweest over het Belgischwegenvig- net, maar Belgie ziet af van een landelijk wegenvignet, De Europese Commissie heeft het idee verworpen. De Europese Commissie is van mening dat het vignet niet het aangewezenins- trument is. Wel gaat Belgid nu kijken welke andere methodes mogelijk zijn om de aanleg en onderhoud van wegen te bekosti-

gen. Belgie heeft al aangegevendat het de plannen zo goed mogelijk wil afstemmen op rekeningrijden, het systeem dat Nederlandwil gaan invoeren.

Naast kleine berichten over de actualiteiten in de logistiek in bin- nen- en buitenland kunt u in deze uitgave van Business in Logisticseen interview lezen met medewerkers van Deli XL over

deze editie kunt u ook een case

lezen waarin uitgelegd wordt hoe het locatiesysteemeen belang- r'rjkeplaats inneemt in het optimaliseringposesvan magazijnlogis- tiek. WU hopen dat u bij het lezen van deze uitgave weer nieuwe idee6n opdoet om daarna optimaal weer verder te gaan.

automatiseringvan ritplanning. In

Deredactievan Businessin Logistics.

Dlr.<tl. HeltjoBrhkm.n '|rufifrrr H.lt o Hrkm r (Publlshcr)t d

lffil

,lz2goo,fzxoz4-3gg5otl,r-m.fl lnfoobustnc'ilnlogliticr,nl lbofinnmtarrarvLa

3722999, fax 024-3886017Aid.llng abonnlrnantan,Portbur Uit 55ooADNlrmcaen.Abonndnentefllopefltot I rl€<erh€rm rrcrdrfl automdls.h rErlmg4 tmz{ & abonr.a twaarnafidrn vooraf,oopvanhd abonnamantrraarraMftellt* op49t. Abomdreri €5q- (optrlgl|tr Hctrutcursr€rhtv.n dlt tlrdichrlft er

lngrftA?t,\tonn. Xlotf,rrta?ttn d.,lorg,lnge\4.r.r t dm|||rgcr PadckAamoudr!

tL

xplolt|tl.

LyntlRr{trm Vormiayfu lurna Dln$,sandra ElzingaEanutqffi

nr

Ednhnanhrbll heE, Po*busr55,6500ADNllrncacn,tel. o24-

t/m v?.van 9.oo uur tot rr.oo uur,tel.or4-

Ir talefor r.h beEllbad vanm

d! darrin \,rr*t.nan artital.n wor& door& uttgarrcrworbahouden.Hetvlrlenen ventoertrmndngtot publlc.tlc tn dtt t{&chrlft houd h drt dc .utcw rb

uitgcwr, rnct uitrluiting var latleraniler,onhlrrccpalrl n

innanandatd! auteuralleolrlrlgerechtmowrdraagt.an dr uttg€Er.Nllts uft d!z! utq.E megryordfi owEandnan, wnnardgvirldlgdofgakodccd tondat uiklru*cflc toartemmlngvandeultgeaEr,Drutfioutm m pdrsvv{zlgtngc"nworbchoudcrl Onrl!f, Rrtantngrrurnrnd:2+4549.9ot,t.nr Fortit cornrnardal

Finen.e,IEAN:NL74FISBor446499d, BIC:FTSBt2R

htl+

debtj of kachtcni d! Autq.uswlt rloordlrdfi

vrrsdrrddlgrLvlrgoadlngwor toplCrln ta

Businessin Logisticsapril zooT

Samenwerkingsverband

tussen Norit en PIT

Bijna iedereen is wel

bekend met Norit, de

klein zwarte tabletten en

capsules die in geen

enkele reisapotheek

mogen ontbreken. Maar hoe bekend ook, ze vormen slechts een fractie

van wat er in Klazienaveenwordt geproduceerd. Jaarlijks verlaten hier

tienduizenden pallets en honderden tankwagens met actieve kool het

fabrieksterrein. Op weg naar afnemers in de hele wereld.

Het locatiesysteemkan een belangrijke

plaats innemen in het optimalisering-

proces van de magazijnlogistiek.Bij het bepalen van de meest doelmati-

ge opslag- en verwerkingswijze zal daarom ook het locatiesysteem en soms het daaraan gekoppelde plaatsingssysteemeen rol van betekenis spelen.We kunnen de toepassingvan de juiste locatieen plaatsingssys-

temen kenmerken als vormen van werkmethodeverbetering'

ExactLogistiekEvent

29

Het Exact Logsitiek Event wordt 5 juni gehouden in Nijkerk. Hier wordt

aandacht gegevenaan de volgendevraagstukken:Wat kan een logistiek-

of productiebedrijfdoen om de concurrentiepositiete behouden of te ver-

sterken?

Enverder

Businessin Logistics

CaseDatalogic

InterviewDeliXL

Marktberichten

Marktberichten

INHOUD

10

13

t7

Businessin Packaging/Transport

Marktberichten

25

april zooT Businessin Logistics

COVERSTORY

Samenwerkingsverband tussen Norit en PIT

Bijna iedereen is wel bekend met Norit, de klein

zwarte tabletten en capsulesdie in geen enkele

reisapotheek mogen

ontbreken. Maar

hoe

bekend ook, ze vormen slechts een fractie van

wat

er

in

Klazienaveen wordt

geproduceerd.

Jaarlijksverlaten hier tienduizenden pallets en

honderden tankwagens met

actieve kool het

fabrieksterrein. Op weg naar afnemers in de

hele wereld.

Van oven tot onderzeeEr

Actieve kool of activated carbon in het Engels, ontstaat als kool door middel van

stoom geactiveerdwordt. Er vindt hierbij een enorme oppervlaktevergroting plaats in de

van nature aanwezige poridn tot wel 2000

m2 per gram kool. Dit is het product dat Norit in Klazienaveen op de internationale

Businessin Logisticsapril zooT

kaaft heeft gezet, vertelt chef logistiek Leo

Oldersma. "Wij produceren actieve kool dat wordt toegepast in alle mogelijke zuiverings-

installaties. Voor het zuiveren van water,

lucht, gassen,eetbare oli6n en

allerlei industriedn,waaronder de farmaceu-

tische industrie, voor afualwaterzuivering, voor verwijdering van dioxines in afgassen van vuilverbrandinginstallaties,maar ook

voor zuiveringvan lucht en water in vliegtui-

gen en ondezeedrs."

vetten

Voor

Op de veengronden van Klazienaveen Norit Activated Carbon heeft productiebedrij-

ven in Amerika, Engeland, Schotland en

Nederland. In Nederland zit

het bedrijf in

Zaandamen natuurlijkin Klazienaveen,daar

waar het allemaal begon. Dat het in

Klazienaveen is begonnen is niet toevallig, licht inkoper MarkusTroosttoe. "Onze basis-

grondstof is immers voornamelijk tulf en die werd hier volop gewonnen. Nu halen we

onzeturf uit onder andereDuitsland.Dieturf gaat bij ons de ovens in, waar hij langzaam

wordt gecarboniseerd, net als houtskool. Vervolgens wordt de kool geactiveerd door

stoominjectie en tot slot verpakt als poeder,

korrels of granulaat, Het gaat hier weg in tankwagens en op pallets in ventielzakkenof

big bags."

Goede redenen om intern transport uit te

besteden Voor de handling van de pallets gebruikt

Norit zowel bij productie als expeditie hef- trucks. In het verleden beschikte het bedrijf

over een eigen vloot intern transpoftmidde-

len, maar in 2004 werd besloten dat uit te

besteden. Leo Oldersma: "Omdat we ons volledig wilden concentreren op onze kern-

activiteiten, wilden we het onderhoud uit handen geven. Zowel van onze zeven

vrachtwagencombinaties als van de hef- trucks. Van de pakweg 20 heftrucks was een

groot deel sterk verouderd.Bovendienmoch-

ten de dieseltjesvolgens de wettelijke voor- schriften niet langer binnen worden gebruikt.

Vandaar dat we besloten een groot deel van

de vloot te vervangen en bij een externe

partner onder te brengen."

Norit kiest toegevoegde waarde Norit zocht bewust een p6rtner; m66r dan

een leasebedrijf. Het wilde een totaaloplos-

sing, ondergebracht bij 66n partij. Die partij werd PIT. Markus Troost: "We hebben ook

geinformeerd bij een concurrerend bedrUf, maar het concept van PIT sprak ons meer

aan. Een totaalconcept met een duidelijke toegevoegde waarde."

Ook de keuze van eigen medewerkers

PIT analyseerde de situatie bij Norit, bere- kende de intensiteitvan het intern transpoft,

het aantal draaiuren van de heftrucks en

adviseerde op basis daaruan een Linde hef- truck, hetzelfde merk als waar Norit reeds mee werkte. LeoOldersma: "Het leuke is dat

onze medewerkers op een beurs hetzelfde

type hadden gezien en al met allerleifolder- materiaal waren aan komen zetten. Ze had-

den bijna meer voon,erk gedaan dan wij.

"We zijn er gezamenlijk met PIT en onze medewerkers prima uitgekomen".

COVERSTORY

EGnaanspreekpunt, ook voor onderhoud Er kwamen B nieuwe heftrucks, waaruan66n

elektrische en 66n elektrische pallettruck.

Daarnaast heeft Norit nog 9 eigen heftrucks,

die wel door PIT worden onderhouden. Leo

Oldersma: "Wij hebben geen omkijken meer naar het onderhoud van welk merk of type

heftruck dan ook; voor ons is er maar 66n aanspreekpunt en dat is PIT."

Opleiding en advies

Niet alleen trucks en onderhoud behoren tot de totaaloplossingvan PIf,, maar ook oplei-

ding. MarkusTroost: "Onze mensen zijn heel

gericht gewezen op zaken als veiligheid,risi- co's, juridische consequenties, gevaarlijke

situaties

belijningop straat. Dat bedoelik nu met toe- gevoegde waarde."

We zijn ook geadviseerd over

Winst op alle fronten

Wat is voor Norit nu de uiteindelijke winst? "Geen sores," verzekeft Markus Troost.

"Minder werk, want alles wordt voor ons

geregeld. En tegelijkeftijd besparen we kos- ten. We hebbentopkwaliteit velvoer 6n meer

flexibiliteit dan we ooit hebben gehad. Als morgen blijkt dat we meer zouden hebben

aan een hoogwerker dan aan een heftruck, dan wordt die gewoon ingeruild.Zo flexibelis

ons contract." Winst is ook de tevredenheid van de mensen,besluitLeoOldersma."Er is

echt overleg geweest en de wensen van de

medewerkers zijn gewaardeerd. Je merkt

dat absoluut in de manier waarop ze ermee omgaan; het zijn hrin trucks geworden!"I

-

TORlr

Ptrtra?

lntam

Your strongest

lnanaDort

moYe. Ever.

april zooT Businessin Logistics

t.br

I

: xonrrls,

r -l

So is Ahrend ?ps, Belden, Campina, Carels Goes, Hero, Krohne Altometer, Philips, Sara Lee/ DE, Sims Mirec, Stork Gears & Services.

The PIT-Rentalconceptoffers you tailor-madeinternaltransportsolutionsthat are brand-

independentand flexible.Thisincludesconsulting,management,rental,serviceand training.

You will only be chargedfor what you use (total cost dependson the use of the equipment

rented),thereby enablingyou to respond to changing circumstances quicklyand easily. Brand independence, qualityand flexibilitymake the PIT-Rentalconceptyour best choice.

As a result of our growth and close collaboration,w are able to implement transport

solutionsat a European level.

Pleasecome and

more information on our conceptand to read enthusiasticreferences,visit

www.pitpit.eu.

meet us in person at the vlm

Voorjaarscongresat April 24 in Ede. For

our websiteat

I Consulting

I Management

I RentaI

I Service

I Training

Partner

Intern

Transport

Your strongest move. Ever.

CASE

Datalogic

Tapijtenrollenmoeiteloosvan debandmet barcodescanners

In de tapijtindustrie,

en dan met name in de tussenhandel waar versnij-

ding van zogenaamde moederrollen plaatsvindt, wordt

het Warehouse

Management System (WMS)een steedsbelangrijker onderdeel. Basisvoor

eenbetrouwbaar WMS systeemvormt een foutloze identificatie van de pro-

ducten.

ETF Machinefabriek heeft hiervoor, samen met Vierpool uit Maarssen(Datalogic Quality Paftner), een systeem ontwikkeld waarmee tapijtrollen automatisch worden geTdentifl- ceerd. Als informatiedrager wordt gebruik gemaakt van een barcodelabel. De ETF Machinefabriek is onderdeel van de ETF Groep, een Nederlandse onderneming gevestigd in het Limburgse Nederweert. Deze onderneming is actief als producent van handling machinesvoor de tapijtindus- trie (ETF Machinefabriek) en als producent van installaties voor attractieparken (ETF Ride Systems).

ldentificatiesysteem Het barcodelabel (als informatiedrager) wordt aangebracht op de buitenzijde van de rol. Uitdaging hierbij vormde het feit dat de roldiameter kon vari€rentussen 160 millime- ter en 800 millimeter. Hierbij kon het barco- delabel zich ook nog eens 360 graden rond- om de gehele buiten omtrek van de rol bevinden. Na een traject van overleg, reken- werk en testen is gekozen voor een opstel- ling bestaande uit een 9-tal Datalogic DS4600A scanners in een master/slave con-

figuratie. Elke scanner dekt hierbij zijn eigen deel van de totale omtrek van de rol af.

"DeD546ooAscannerbehoorttot de

HighPerformancecompacte laserscannersuit deDatalogicrange"

Hierbij diende ook nog eens rekeningte wor- den gehouden dat het verschilin roldiameter ten opzichte van de scanner zich niet lineair

verhoudt ten opzichte van de positie van de scanner.

High Performance De ETFMachinefabriekheeft een frame ont- worpen waardoor de scanners stabiel en mechanisch afgeschermd rondom de baan kunnen worden gemonteerd. Door de opti-

male onderlinge afstemming van

dekken hoeken in combinatie met de in de scanner aanwezige reconstructietechnieken ACd" (Advanced Code Reconstruction) wor- den de labels over de gehele omtrek ge- scand. Deze reconstructietechniek zorgt er

tevens voor dat als gevolg van het handma- tig aanbrengen, ook schuin aangebrachte labelskunnen worden gelezen.

de af te

De DS4600A scanner behoort tot de High Performancecompacte laserscannersuit de Datalogic range. Kenmerken van deze scan- ner zijn onder meer een leesafstandtot 1000 millimeter,een industridlebehuizing(IP65), aanwezigheid van keyboard en display en nog veel meer.

Datalogic,Europa'sgrootste fobrikant van Auto-lD producten,is markteider in Europoop het gebied van handheld readers (barcodescanners)alsmede fixed position scannec (vastescanners).Doarnoost

omvat het productenpakketeengrote voridteitaan

mobieleterminals voor retail-, worehousing& dis-

tributie- en industridle toepassingen.Hiermee is

Datalogic wereldwijd de enige leveroncierdie met

haar productenpakketalle voorkomendescantoe- passingenkan afdekken.I

Voor meer informatie: www.datoIogic.nI

april zooT Businessin Logistics

I NTERVIEW

DeliXL

Automatiseringvanritplanning

in behapbarebrokken

CentraaI di stributiecentrum Ede

EfficiEntedistributie of hoge klanttevredenheid: voor vl

distributeurs een duivels dilemma, maar ze kunnen ook hand

in hand gaan. Geautomatiseerde ritplanning

biedt uitkomst

voor het maken van de juiste afwegingen. Tochzijn veel distri-

buteurs nog terughoudend, bang voor een langdurig imple-

mentatietraject en de veranderingen die het in de organisatie

teweeg zal brengen.

Deli XL begon in voorjaar 2004 met de implementatie van SHORTREC,het geauto-

matiseerde ritplanningspakket van ORTEC.

Coen Worst en Marck Bergenhenegouwen van Deli XL zitten midden in de uitrol naar verschillende vestigingen en kennen inmid-

dels de kneepjes van het vak: "Je moet in

behapbare brokken uitrollen, zodat het

geheel beheersbaar blijft." Deli XL is een groothandel voor de foodservice-markt met

ongeveer 2.000 medewerkers en een wagenpark van in totaal 400 eenheden. Ze

beschikken over een landelijk frjnmazig dis- tributienetwerk dat is opgedeeld in horeca

en grootverbruik. Deze laatste markt wordt

een uniform systeem voor de planning van alle DC's over te stappen, zodat een unifor-

me werkwijze en centrale ondersteuning mogelijk werd. Daarbij vonden we het

belangrijk om met een grote betrouwbare

paftij in zee te gaan die ons die goede onder- steuningzou bieden,"

Complexiteit

Waar draait het bij de distributieplanning van Deli XL om? Volgens dhr.

Bergenhenegouwenis het de kunst om altijd

zo efficidnt mogelijk te werken en daarbij maximale klanttevredenheid te realiseren.

conflicterende belangen.

Dit zijn vaak twee

bediend vanuit het centraal distributiecen-

Krappe blokt'rjden, ook wel aflevertijdsven-

heid, maar beperken de mate waarin je effi-

trum in Ede voor de droge kruidenierswaren (DKW) en vanuit regionaleverscentra (RVC)

sters, zijn positief voor de klanttevreden-

in Amsterdam, Schiedam, Meppel en Helmond voor de (semi)dagverse artikelen

ci€nt kunt werken. Het oprekken van de bloktijden zorgt ervoor dat je een

en diepvriesartikelen.

veel efficidntere planning kunt realiseren,maar heeft wel gevol-

Uniformiteit

gen voor de levertijden waar de

In het DC in Ede werd al gebruik gemaakt

klant aan gewend is, Coen Worst,

moet je evenwichtig mee

van een softwarepakket voor ritplanning. Marck Bergenhenegouwen, hoofd transport

projectleider bij Deli XL: "Daar

en expeditiein Ede: "Het oude pakket func-

we vroegen ons af hoe lang het ondersteund

omgaan. Juist hiervoor is de inzet

tioneerde hier wel naar verwachting, maar

van ons nieuwe systeem essen- tieel. Een sterk punt van het sys-

zou blijven door de leverancier. Bij enkele

ingezet,waar organisatiebreedweinig kennis

teem is namelijk de visualisatie;

RVC's werd een zelfgebouwde oplossing

de plannerziet in 66n oogopslag wat de gevolgen zijn van veran-

van was. Daarom hebben we besloten naar

deringenin de planning voor de te

Businessin LogisticsaprilzooT

rijden kilometers en voor de kosten. Op

basis daarvan, gecombineerd met zijn erva-

ring, kan de planner eryoor kiezen om een

order toch net een paar minuten buiten de bloktijd te laten leveren bij klanten die dat

geen probleem vinden. Dit voorkomt dat een andere wagen flink moet omrijden, of dat er

zelfseen extra wagen moet worden ingezet." Volgens dhr. Bergenhenegouwenhoudt hun nieuwe planningsysteem rekening met

zoveel aspecten, dat een planner eigenlijk niet meer zonder kan: "De complicerende

factor voor de planning van frjnmazigedistri- butie is het detailniveau. We moeten er bij-

voorbeeld rekening mee houden dat diverse

binnensteden alleen voor kleine wagens bereikbaarzijn en dat de lostijden voor ver-

schillende locaties afwijken. In het centrum

van Amsterdam moet elk doosje via een glij-

CoenWorstenMarckBergenhenegouwen

baantje naar de opslagin de kelder,Bij deze klanten kunnen we klantspecifiekelostijden

in het systeem invoeren. Daarnaast heeft

ORTECvoor ons een aanpassingin het sys-

teem gedaan, omdat we bij de RVC'stwee aparte productstromen hebben: koelwaren

en vrieswaren. Hiervoor gebruiken we

wagensmet een koel- en een vriescompafti- ment. We hebben een planningssysteem

nodig om de routes zo in te delen dat beide

compartimenten zo goed mogelijk bezet zijn."

Planningsproces

Hoewel Deli XL naar een uniform systeem wilde, benadruktdhr. Worst dat de RVC'sen

het DC in Ede totaal verschillend plannen:

"DC Ede is voorraadhoudend,waar op basis

van daadwerkelijkgeplaatste orders trans-

poft wordt gepland en waar uiteindelijk

orderverzameling plaatsvindt. Transport is

leadingen we plannen hier operationeel,De

zogenaamde cross docking-cen-

tra, die niet voorraadhoudendzijn en waar

geen orderverzamelingplaatsvindt.De RVC's

gebruiken het systeem voor een vorm van

tactisch plannen; daadwerkelijke orders

worden met het basisrouteplan,op basisvan historischegegevens,ingepland."

RVC'szijn

Rol van de planner VolgensCoen Worst vergt het nieuwe plan-

ningsysteemeen anderemaniervan denken, waarbij de rol van de planner verandeft

maar zeker niet wordt uitgeschakeld:

"SHORTRECis voor de planner echt een

hulpmiddel bij het maken van de optimale routes,waarbij juist de ervaringvan de plan-

ner een grote rol speelt.Het is niet zo dat de

planner weggecijferdwordt, maar juist de

mix tussen ervaring en automatiseringleidt

tot de meest efficidnteplanning."

I NTERVIEW

impact op de chauffeursen de planners.We hebben de planners duidelijk gemaakt dat

SHORTREC juist een hulpmiddelis om opti-

maal te kunnen plannen, In het begin

bestond er wel een beetje koudwatervrees,

maar als ze eenmaal zien wat ze met het

systeemkunnen,slaatdit snelom in enthou- siasme. Bij chauffeursspelen weer andere zaken een rol. Ze komen vrijwel altijd bij

dezelfde klanten, drinken soms een kopje

koffie en krijgen daar een binding mee, Met

het nieuwe systeem geven we wel aan wie

"Jemoet in behapbarebrokkenuitrollen, zodathetgeheelbeheersbaarblijft"

lmplementatie De implementatiegaat bij DeliXL gefaseerd.

Dhr. Worst: "Je moet eerst een goede basis

credren: de juiste aflevertijden en de afle- verlocatie van de klant inventariserenen

daarmee de parameters nauwkeurig instel-

len. Vervolgenskan je rustig in behapbare brokken implementeren,zodat het overzich-

telijk en beheersbaarblijft, De werkwijze bij

Deli XL is daarbij als volgt. Allereerstlaten we de olannerde

huidige planning in SHORTREC

zetten, zodat de uren, kilometers en aantal wagens bekend zijn.

Vervolgenslaten we de planner

een basisplanningmakenmiddels

SHORTREC.En juist op dat punt is de ervaring van een planner

essentieel. Hij controleert de nieuwe planning en vefijnt hem

verder waarna het systeem de

resultaten weergeeft. Op die

manieris meteeninzichtelijkhoe- veel je met je nieuwe planning

kunt besparenten opzichtevan je oude planning, Ditzelfdegebeurt

achtereenvolgens voor iedere

afleverdag zodat een gefaseerde uitrol plaatsvindttotdat uiteinde-

lijk de hele week omgezet is."

Communicatie

Dhr. Worst vindt dat je tijdens het

implementatietraject erg zorgvul-

dig moet communiceren: "Het heeft in eerste instantie grote

de voorkeurschauffeuris bij welke klant, maar toch zullen ze flexibeleringezet wor-

den. Je moet hen daar wel goed over infor-

meren. Ook de klantenwaarderenhet vaste

contacten hebbendaarnaastverwachtingen

over de leveftijd. Als de gewijzigde levertijd, die overigens wel binnen de afgesproken

bloktijd valt, niet overeenkomt met de ver- wachte levertijd, kun je een telefoontje van

de klant verwachten, Klanten werken immers meer met gewenningstijdendan met

bloktijden.Gelukkig hebben we door goede

communicatieweinig klachtengekregen.

Resultaten Volgensdhr.Worstwordende besparingenal tijdens de implementatieduidelijk"Ons RVC

in Meppelheeft een besparingop de trans- portkosten gerealiseerd van zeven tot tien

procent,De vestigingin Helmondheeft vori- ge week maandag voor het eerst gereden

volgens het nieuwe basisrouteplan uit

SHORTRECen zij hebben daarmee vijfen- twintig routes weten te reduceren naar

driedntwintig routes. De exacte besparing is

nog niet bekend omdat we momenteel nog

niet zijn uitontwikkeld.Ongeveer 66n keer

per jaar maakt elk DC een nieuw basisroute- plan, vanwege nieuwe klanten, verandering

in volume en dergelijke.In de oude situatie

was dit een enorm arbeidsintensieveklus. Nu kunnen we vrij eenvoudig een nieuwe

basisplanningmaken, waardoor we snel en accuraat op grote veranderingen kunnen inspelen.En dat is noodzakelijkin de dyna-

mischeomgevingvan tegenwoordig."I

april zooT Businessin Logistics

MPLUS

Easynet, leverancier van internationaal beheerde netwerk- en hostingdiensten, leveft zijn volledig beheerde Europese MPLS-

dienst, MPLUS,aan BravilorBonamat. De producentvan drank-

bereidingssystemen koos voor deze dienst vanuit de behoefte

om prioriteiten te kunnen toekennen aan specifiek dataverkeer. MPLUSzorgt voor een verregaande centralisatieslag,die resul-

teeft in tijds- en kostenbesparingen.De nieuwe vijfiarige over-

eenkomst voor de leveringvan MPLUSvolgt op een jarenlange

samenwerking tussen beide bedrijven. Bravilor Bonamat was enkele jaren geleden de eerste Europese IP VPN-klant van

Easynet. MPLUSvan Easynetondersteunt een gestroomlijnde en betrouwbare ERP-communicatietussen de Europesevestigingen

van Bravilor Bonamat. De organisatie kan vanuit deze dienst pri-

oriteiten toekennen aan dataverkeer, waardoor ongestoorde communicatie gegarandeerd is. Tevens is MPLUS uitermate

schaalbaar,waardoor de producent snel en eenvoudig nieuwe

vestigingenaan het netwerk kan koppelen.Gezienhet feit dat de

applicatiescentraal draaien op het hoofdkantoor en alle vestigin- gen via 'thin clients' toegang hebben tot het Easynet-netwerk,

kan het

beheer sterk vereenvoudigd worden.

Elsto

ElstoAandrijftechniek heeft het

programmamobieleaandrijvin-

gen uitgebreid met de 700T-

serie. Deze serie kan gebruikt worden voor toepassing in kra- nen, graafmachinesen andere

toepassingen met zwenkwer- ken. Kenmerkendvoor de nieu-

we serie aandrijvingen is de

constructie waarmee een hoger rendement behaald kan wor-

den. De serie 700T wordt uitge-

bracht in dertien uitvoeringen met een koppel dat varieert van

1000 tot 70.000 Nm voor graafmachines en van 1200 tot 80.000 Nm voor kranen. De

overbrengingsverhoudingvoor deze nieuwe serie aandrijving

varieeftvan 1:3,48 tot 1:300. De zwenkaandrijvingis gemaakt voor flensmontage en is leverbaar met uitgaande as met spline

of met een in de uitgaande as gelntegreerd rondsel. De reduc-

toren van de 7OOT-serieomvatten een planetaire reductor, een hydraulischezuigermotor of een hydraulischeorbit motor. Het

is mogelijk de hydraulischezuigermotor te integreren of aan-

gebouwd te verkrijgen. Tevens is het mogelijk dat de motor

geleverd kan worden met overdrukventielen overcenterventiel. De 7OOT-seriemaakt deel uit van het veelzijdigeen veelomvat-

tende programma Trasmital planetaire reductoren. De reducto-

ren worden in middelzware tot zware toepassingen ingezet en

hebben een robuuste en compacte bouw.

MARKTBERICHTEN

TotalLogisticsen RichardBijlard

Richard Bijlard is de nieuwe BusinessDevelopment Manager bij Total

Logistics.Het Europesesupply chain consultancybedrijf Total Logistics

heeft ir. Richard Bijlard benoemd tot BusinessDevelopment Manager

voor de

Logisticsin Nederland.Hij is de drijvende kracht achter de verdere uit-

bouw van de Europeseexpansie van Total Logistics.Total Logisticsis

een onafhankelijk management consultancy bedrijf, dat gespeciali-

seerd is in alle aspectenvan commerciElesupply chains. Hierbij wordt het totale traject afgedekt, van strategie definitie tot en met imple-

mentatie en project management. De consultants zorgen voor prag-

matischeadviezenen implementatiesdie een daadwerkelijkeverbete-

ring opleveren.

Europesemarkt. Richard werkt vanuit het kantoor van Total

Verandering douaneregels

In 2008 komen er nieuwe douaneregels. Deze regels worden inge-

voerd om het toenemende goederenverkeerover de grenzen van de EuropeseUnie in goede banen te leiden. De nieuwe regelgevingheeft

consequentiesvoor de administratieve afhandeling van de impoft en export. Doordat er steeds meer productie plaats vindt in lage lonen-

landen en het invoerenvan onderdelenuit andere delen van de wereld

passeren er

steeds meer halffabrikaten en eindproducten de grenzen

van de EU. Bedrijven met de status Authorised Economic Operator

(AEO) hebben minder last van deze aangescherpte wetgeving dan andere bedrijven. De EuropeseCommissie heeft met het oog op ter-

rorisme besloten de regelgeving omtrent het extracommunautaire

goederenverkeer aangescherpt. Op deze manier moeten eventuele terroristische aanslagen voorkomen worden. De nieuwe regelgeving

houdt in dat de douane kijkt naar de gehele supply chain. Als een

bedrijf voldoet aan een goede logistiek en beveiliging dan krijgt het

een apafte status waardoor de goederen van dit bedrijf sneller en makkelijker de grenzen kunnen passeren.

april zooT Businessin Logistics

TnucxrERMtNALsGEScHIKTvooR ELKvoERTUIG

DLoGlevert een brced scalaaan terminals voor vaste en mobiele toepassingen.De terminals onderscheiden zich door hun compacte en robuuste behuizing. De heldere beeldschermen met eenvoudige Touch S<reenbediening en de flexibele interfaces naar WLAN netwerken, scannersystemenen printers.

DLoG levert sinds 1990 industriEle pc's voor mobielgebruik.Detoestellenmoetenonderde zwaarste omstandigheden probleemloos hun werk blijven doen,Om dit te realiseren,worden de terminals in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd.

Op dit moment is DLoG marktleider op het gebied van heftruckterminals met wereldwiid meerdan 8O.OOOgeihstalleerdesystemen.

LeveringsoverzichtWindowsCE

.

.

.

.

DLoGXMDA (handheldlT'

DLoG X7

70

DLoG MPC5

1O,4"

DLoGMPC5

12.1',

LeveringsoverzichtWindows XP

.

.

.

DLoGMPC5

1O,4'

DLoGMPC5

12.1',

DLoGlPC6

15.Oo

Alle bovenstaandesystemen kunnenworden aangeslotenoP het DLoGPick-by-Voicesysteem

l5O-certificaat

GRAHL.NederlandB.V.en RonalProjectB.V.hebben

een nieuw lSO-certificaat. Met het samengaan van

beide bedrijven en het ontstaan van de nieuwe

organisatie GRAHL working well. B.V. zijn alle

bedrijfsprocessenonder de loep genomen. Het doel

van dit onderzoek was om te kijken of ook de nieu-

we organisatie voldoet aan de ISO eisen. Het

bezoek van de auditors heeft plaatsgevonden en is

met een positief resultaat afgerond. GRAHL. wor- king well. heeft een ISO gOOl-kwaliteit ontvangen.

Tijdens de audit werd getoetst of datgene wat

GMHL in theorie zegt te doen, ook in de praktijk

plaatsvindt. Hierover zijn diverse gesprekken

gevoerd met productmanagement, marketing/com-

municatie, sales, technische dienst en uiteraard de

directie. Onderwerpen die besproken zijn waren

onder meer: communicatie met relaties,leveftijden,

normeringen, klachtenafhandeling, klanttevreden-

heidsonderzoeken orderverwerking.Tegelijkmet de

ISO 9001 certificeringvond een audit plaats voor de

ISO 14001. Dit certificaat geeft aan dat een organi-

satie voldoet aan allerlei eisen met betrekking tot

milieubewust en maatschappelijk verantwoord

zaken doen. De audit voor het ISO 14001 certiflcaat

is eveneenssuccesvolafgerond.

Arlington

Arlington, een van Europa'sgrootste vastgoedinves-

terings- en ontwikkelingsondernemingen, heeft

namens investeerders een huurcontract getekend

voor twaalf jaar met de Spaanse logisitiekedienst-

verlener FCC Logistica S.A.U. De huur betreft een

van de grootste distributiecentra in Alcala de

Henares, nabij Madrid. Met de overeenkomst breidt

FCC Logistica zijn aanwezigheid in Alcala de

Henaresuit, waar het al drie van de vier beschikba-

re eenheden binnen het magazijn bezette. FCC

Logisticaneemt nu het gehele distributiecentrum in

gebruik, dat zal fungeren als zijn nieuwe hoofdkan-

toor in Spanje. Het gebouw is 30.000 m2 groot,

waarvan 3.100 m2 kantoorruimte en ligt bij het

vliegveld Madrid Barajas,zo'n vijftien kilometer bui-

ten Madrid. Bob Reidsma, fondsmanager van

Celogix: "Deze overeenkomst is gunstig voor alle

betrokken partijen. FCC Logistica zal zonder meer

baat hebben bij de extra ruimte in het distributie-

centrum. Bovendienveftegenwoordigt dit huurcon-

tract voor investeerders in het Celogix vastgoed-

fonds zo'n vijf procent van de huurinkomsten tot

2008 en doet het de waarde van het vastgoed stij-

gen."

KUkvoormeerinformatie op www.orlington.com

MARKTBERICHTEN

Toyotaen BTnieuweorganisatie

Toyota Industrial Equipment Nederland B.V.en BT Nederland BV worden per 1

september 2007 gelntegreerd in een nieuwe organisatie onder naam Toyota

Material Handling Nederland (TMHNL).De samenvoeging betekent dat klanten

van BT en Toyota nog beter kunnen worden bediend. De nieuwe organisatie

vormt het platform om de toekomstige groeidoelstellingen te realiseren.TMHNL

is hiermee in Nederland de grootste leverancier op het gebied van material

handling met een complete range producten en diensten onder 66n dak. De

nieuwe organisatievoert de twee topmerken Toyotaen BT,waarbij klanten kun-

nen rekenen op de allerhoogste seruicegraadvia een uitgebreid verkoop- en

after sales netwerk. Het management team van de nieuwe onderneming wordt

geleid door Algemeen Directeur Pank Hertsenberg, ondersteund door

CommercieelDirecteur RalphCox, After Sales DirecteurWim Vos en Financieel

Directeur Theo Herr. "Onze klanten zullen profiteren van het beste van twee

werelden, met twee sterke merken en een volledigeklantondersteuningvia 66n

organisatie. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.", aldus Pank

Hertsenberg,nu nog Algemeen Directeur BT Nederland."De continuiteit van de

organisatie is gewaarborgd. Ik blijf betrokken via Toyota Material Handling

Europe, waar ik per 1 september 2007 de functie van Vice Chairman van de

board van TMHNL zal bekleden.", verklaaft Hans Gehlen, nu nog Algemeen

DirecteurToyota10.

@roYoTA

BTNederland

Safetyand securityAmsterdam 2oo7

Van acht tot en met tien mei 2007 komen alle facetten van de maatschappe-

lijk en politiek hoog op de kalender staande onderwerpen met betrekking tot

veiligheiden beveiligingin Amsterdam MI nadrukkelijk in de schijnwerperste

staan. Dit zal gebeuren op het totaalplatform Safety & Security Amsterdam

2007 (SSA). Op dit congres zullen tweehonderd exposanten uit de gehele

beveiligingsindustrie,veftegenwoordigers van de overheid, het laatste pro-

ductnieuwsen inspirerendepresentaties te zien zijn. De SSAis ontstaan uit een

behoefte om 66n nationaal platform voor de veiligheid en beveiliging in

Nederland.De bundelingvan krachten van alle brancheorganisaties,de top van

het bedrijfslevenuit de beveiligingsindustrie,het CCV en de NCTb heeft gere-

over beveiligingzoals dat nooit eerder

sulteerd in een grootschalig evenement

in Nederland heeft plaatsgevonden. De kracht van de beurs ligt verscholen in

de diversiteit. Zo zijn er vooraanstaandesprekers, interactievepresentaties en

een thematische beursindelingwaardoor

branche in 66n keer op de hoogte raken van het laatste nieuws en de belang-

rijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

beleidsmakersen professionals uit de

april zooT Businessin logistics

Ado.lO

Opn

r*d

b\,cr

.

.

.

.

.

.

.

g&mAUIO|.AIECICD6{lflc

n

br.drtr

E

oCrld

Ffo.

run.drg|E{{

$

^b mthnrdl(ltbacr

lE li

nOAlRAa|(ir*rocryrhghhJ

bm

rl

u alrroo

Ua**rdehg

Vlrdltf-rrffit

lrr4o.t

liC,ltt

Fi!rb-,t

O@n('|et

Odld

o Lot&t

lbnalqht

!.d/*i

AUTO-IO - Realtime Oqed

Zq,vlalla

dur.r

a

r.[,sl{gr

Hffiffigr$5.#ffi,*g#,s$ffi

-

TI

-

-

L.t

+rhlhC

 

itl

bd

1n

p.daLn

fodatoat/arrlh(b

Dlt

Fm

ol 6

ts

hdd*

l-.Fn!

OATRACXfr

mbredttrb.a.

ro!a.

r

w

Flomraiok,t-l(bh'mnacDAlRLKod(siwnwld

d w

trglE

H tbEsyeoSSIEFoerfrr.!nOATRACXi*rshdffi

|tt n

n

l-rb-

$c

Data

6

drfro

oia.fudhmr

Fodda

rl

hrt

u d

u ba@ tr!.il.

lr-(bi

m.

n

rtlc

-eanAal

p!.bct

rl.

Er n

Ol lrd

Op]d g&

6

,.il!

rhLrul|e0d|!.5.

ro gd

6

F

l3r

nff

b OAIRIO(

ulaqE

co.d!d.VrdO|li|tlb

u nod alh

(la

datbr

Io bCorurbo

Otil

e.,ld|tiqnol

Sl6.te

,rrarf

tr

(Ib\.ttafign

lwl.

ilg.a

co$fr.

6hlba

Ob''t

pd.

frdF|.r,OAllAXlr-liw

h.b

O

6doqa

dlr

E-

ol cil"5'iaal

F'f

wlqhrlo.FdE-laa.cottg&

cot$rr!.r

n&!r!iFn$

o0bdrga

rioeh|wrE*t.Voqdam(bH*.(hfft{c.lbffilb

hw.bdEndlilmdde

wrbi

g.aEl

(E

DAIRACX

htn

n

dc co.!&tfiga

c*g$ibl|.dAreF.Oot

€89d.

D!

w

mat6ltag

cod&

laln

oAfRAaX

Cflr*-

S-rtG

Eagd

w

u dc

be

-

b.a.S

rb

g.,EatLffi.

w

ot 6U

(b

hllob,

du

DAIRIO(

R.al

ffr

On rd

(t!.|.

Old

h.*!.t!

pL&e-!}

HbL-

hiOaa

n

oFsdtlbi

.it-hFo.bwifrf

O

il

ROt.

wd

Eirt.llddgn@rl

!yt-r

ilirtarlgd.

lrr

il

p

dd

lr

o

h+d

oild

lEtrd,lktrb.ir*

hriurrtqraffiatoaantd

F

r:r

wroia

wI

rtrd.

wa.tlt

w

o?RS

ot dlad

(O€l't{|hndc.nt)(b

&h

laril.

ZowC-

tas

gqm.

(5(}.Ccttr-sar*a

faa

cffiiE

L

d9r-

VGrS-

.

.

.

.

.

.

B.tlt*il

0a

l-qt.

fG

clE

D.&ffi

0.

0r

0.

lbr

- fr-F*rw

{d

a

.trl

I

b*rt.t

- lElf

- t-

S

ia

-btlia

rn

drt

ffi

ffidafa

IrA

I cd(S(bhrQiaanbdchai

ffi

altlt

e

d*

-

@

da rtEf

tt\r-etaht.hl(lfrt|ltrmlraaEquoulnFlsownsrEr{tffibr.

frxabtrfn

nld

6

ltaa r.q!Ft.

filar.

ttbsd,

dt

(b}l|a!n

n

(b

b3,ffr.

dr*eb

u-mHrdaL

.

.

.

.

.

.

ffi

b mdttatEttaoot

0.

ffi.

Lta

qvlmE!*'en.

Ite.

nadbilfr.a.

mJl

(E

E

@t.

l*

tbrr*

ola

idrdll

ca!

tl.

lt.tra

admEr

||lmd

Erb

qt-lEfadltre'r

trD.S-

lirdld!

mnialsr-amrrgs.

ilqnl|

n

rt

bla(bE

&ttffi?|tab

*

o$lt{!

bulo&sa,

frtoaua

wdi

L

otLrt*r-,

eslbt|llr

b mrcc

hl&r,t!*ni*

E&

oib.

oi(l.ffir.

lBr

iad

da

hlt$thlgba

lodri

&,*.hoF

*

lb

rd

v.t

!i!tb

|p

t

fcai

tbdDilrb.

lb.-

!|.ax-fl

F-nb-h2

l.h{-

. 24 uF -Rolbffittildrd

- dra

fig

iolqtf

!5!.r.l!D.

!edr. Ya (b |l.a.Oia

f.hl-l-nrhd

(&$

-

- 2.e,!t

.O&FnmtoYr!€r,

- Zaft

-8!

mdcd?.

fq[il{rf

kq.r

il.r.tdnl

truFrtbErffi.

ht

!tffi!-

rttlta.I!,€a.a

fibt

d)

arym

!tiG!

s.

ed.ffiid.

Ca.!{r,

hmffi.

rt$r.kr

n

!d*r.

Honftorlng

- Soruicer - Eaeylabel

Eaayiabal

tur.bfrtlrl

Ita EASYLAaILhGr

rl

u t-

.rd

m

fila

tlsnb.*F

-ttrraffidfliahmi

 

rl

b.*iorMdtbd|an

h|Er

wl(b fi|rolrg

h,r{aa.

 
 

.Iffildblb

.

.

l|lt|ldTrii?tarahr

lOntaot.ahlbr

:lr na dllaurb alfrdEa. lrold.,i Ef.

.ld!r,|F Sartfrl

.

rahabt. \filrd An h li|noFFl

(,|a l|!n

l6.b

r|. sd$

!-

Doq

m

tr(

*

od(w q|wd H!$.l|ttr.

bba b!f{t}6t.

br.hbtiF.\dlmh&lnE,6.Cvd.otb!r-& oot

erqhd

F.ilq.tia

wldillliaffitnfrrsar

!|t|.rbrw}dlAa.mffi

n

r|r lrktl

br 6rb

b d!

br 6rb b d!

n

il

rllii.td

4r.0!

!rcd

!.hg

hi-l

rH6

gd.atH

eleab

[h

6da

|!*fik

brbr.

AthrEffi(b

g*uf

baFalCiaarbr-.ttrlr

w(l

hd.bor

d.ifircoith.dr

r|.

rbEhttn?.ol

d!01

il

gd.

u

|rtl|.'r

 

Inr

E

Fthbrdr

VlaUFCS-

g.aebr

n

b t

dtdal

raal*illrhiff?tht$owlruwu(b*$i9.luruotwbi

ffibnrqtdh,bba-[abltqt

Ed!a.

Ol lt

bwa

w

vq!.crha3

ru

9-

o

bat

aklbn

ol fr--r*r.hftn

lqrlg

gaFtr

ll

u at,

cts.-trd[acltsbGo{ofihmr9|(llwu

d*r|d

Edk6

!c*,

El

On (ltttrdot/rh,r{rab

rofrirb!wor.F{ a

hvoctl|lcrEi,rIrrordli|{*r

E

od

(b hvnqds

v.iSr

n(a

w

. *qam[,

. |:dara*.

.

.

L-.ltitl.

l.raH

coigrn.

AUTO.tO

3Tvlcc

p'ogmnl|rbr|*-alffi

.

. R.OJaaeshhMrb&o.trd

.

.

OE/br.

tufrc,

Prhffitabndrhbrcda.

C@lbEtnF.ffilda.

RdftilOblrtnonltorht

Easyabel

WWW.DATRACICNL

Oirt

m52

tl('zlXO/Hr!

(Ba6at

Irt

lc(l'ast.sr'('|

$

htuAe.dd

KrX.llEi'll0glo

i.n{ld

|

.il

r

r.n t.t.

ql

I-Fc

WlrtrFpatd

r@ttr

dcdrtt

e

sndryr

F

lt*qru

ewFe

n(n|[b|lS|I's

W

n

ltm

w

Vaktijdschrift voor opslagen intern transport

CHEP

De toonaangevendeEuropesehandelsbeursvoor groenten- en fruitbedrijven (G&F-bedrijven), Fruit Logistica2OO7vond dit jaar van acht tot en met tien februari in Berlijn plaats. CHEfl de wereldleiderop het gebied van pallet en containerpoolingservices,maakte op de Fruit Logistica 2007 bekend dat enkele vooraanstaandeEuropesetelers en distributeursverklaren gebruik te gaan maken van de diensten van CHEP,VerscheideneDuitse detailhandelaars,waaronder Metro, Kaufland, Rewe en Edeka, verklaarden op de beurs dat zij het gebruik van CHEP-pal- letsvoor import binnende EUaanmoedigen.VolgensPauloBusse,LogistiekDirecteurbij Modis Group, een prominent PoftugeesG&F-distributeurzijn de voordelenvan het gebruik van stan- daard CHEP-palletsen containersenorm. De bereidheidvan Duitsedetailhandelaarsom inge- voerde productenuit de EU op CHEP-palletste ontvangen,luidt een nieuwefase in van steun die CHEPvan ondernemersontvangt.Veeldetailhandelaarszijn het erovereens dat de eigen- schappenin het ontwerp van CHEP-palletsen containersniet alleende kostenwegnemendie gepaard gaan met de productievan eenmaligeverpakking,maar dat dit ook meer bescher- ming biedt voor de producten. Miguel D'Cotta, Presidentvan CHEPEurope zegtzeer tevreden te zijn met de steunbetuigingvan de vooraanstaandeEuropesedetailhandelaars,waarmee nogmaals de aanzienlijkevoordelenworden onderstreeptdie het gebruik van CHEP-pallets kunnen opleverenbij zowel de binnenlandseals de buitenlandsedistributie.Het uitgebreide wereldwijde netwerk van CHEPen het feit dat CHEPbeschikbaarheidkan garanderen op een afgesproken kwaliteitsniveau,zijn de belangrijkste punten waarop CHEPzich onderscheidtvan andere dienstverleners.

PHI Data

Phi data introduceertbinnenkortde nieuwe CK32 explosie veilige terminal. Deze mobiele handheldterminalis uiter- mate geschiktvoor zeer zware industridleomgevingen.De terminal is speciaalontworpen om te gebruikenin chemi- sche processen, waar gewerkt wordt met verschillende

gassen/ chemicali€n of andere stoffen. De CK32 voldoet aan de top drie standaarden wereldwijd, zoals de UL (Underwriter's Laboratory), ATEX (European Atmospheres

Explosibles Directives) en de IEC (International ElectrotechnicalCommission).De CK32 is voorzienvan het Microsoft Windows Mobile 5.0 Platform en voorziet in de vele mogelijkheden voor de mobiele werker. Ook het toet- senbord is speciaal ontwikkeld voor het werken in een zwaar industridleomgeving met gevaarlijkestoffen. Hou de berichtgevingvan Phi data dus goed in de'gaten. Kijk voormeerinformatie op: www.phidata.nl

ORTECTransport& Distribution

Het management van logistiekdienstverlenerSimon Loosheeft akkoord gegeven voor de implementatie van het rit- en routeplanningsysteem van ORTEC,ORTECTranspoft & Distribution (ORTECTD). De oplossing van ORTEC wordt gekoppeld aan het ERP systeem NaviTtrans van Young & Paftners, specialist in back-office software voor logistieke dienstverleners.Met de koppelingvan ORTECTD aan NaviTranskrijgen de planners van Simon Loos meer en beter overzicht op de dagelijkse planning,waardooronder andere de containerplanningen rit- & route- planning verder kan worden geoptimaliseerd. In Microsoft NaviTrans worden orders ingevoerd, die vervolgens automatisch worden overge- zet naar de planning van ORTECTD. De status van orders kan via ORTECTD realtime gevolgd worden in boordcomputers. Na realisatie van de laad- en losopdrachten wordt de status teruggekoppeld naar ORTEC TD, die de data doorzet naar het Transport Management Systeem (TMS) NaviTransvan Young & Partners.Hierin wordt de admi- nistratieveafhandelingen facturatiegedaan.

april zooT

MARKTBERICHT

La PalletteRouge(LPR)groep heeft in 2006 tien procent winst geboekt. Over

een omzet van 87 miljoen euro tegen 13 procent over 79 miljoen euro in 2005. Ook in 2005 zag LPRde winst groeien. LPRbehoudt met de groei in

2006 de tweede plaats op de Europesemarkt van palet pooling.LPRheeft

een dekking over heel West Europa,het heeft vestigingenin Bel9i6,Spanje,

Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Portugal, Nederland en het Verenigd

Koninkrijk. In Engelandis de omzet met 35 procent verhoogd en ook in Spanjezag LPRde omzet groeien met 15 procent.In totaal hebbenalle vijf

de vestigingen in de acht europese landen in 2006 positievejaarcijfers

gehaald.In totaal heeft LPRvorig jaar

ten verzorgd.

in Europa33.000,000 pallettranspor-

Ook adverterenin

Businessin Logistics

o24 r 3722900

HEFTRUGKSTNL

in heftruckverhuur

0341 r 35 1756

www.ve rh uurheft ru cks. nI

De EDI

XI\{L Specialist

Business2 Businesscommunicatie ERP maatwerk koppelingen Outsourcing Deskundigehelpdesk

Groeneveld IT en Cat Logic hebben een overeenkomst ondertekend om hun activiteitenbinnen 66n nieuwe organisatiete gaan bundelen.Samen worden zij met ruim 220 medewerkers en zo'n 500 klanten een grote spe-

ler op de Europese markt op het gebied van logistieke automatisering. Groeneveld IT en CAT Logic zijn twee NederlandseIT-bedrijven met voor- aanstaande marktposities. Groeneveld IT heeft buiten Nederland vestigin-

gen in Belgieen Frankrijken is in beide landen een belangrijkespelerop

het gebied van boordcomputers. CAT Logic heeft, naast het Rotterdamse hoofdkantoor,vestigingenin Duitslanden Engelanden beschiktin deze lan-

den over een imposanteklantenkring.Door aanwezigheidin vijf belangrij- ke Europesetranspoftlanden ontstaat een onderneming van formaat die de

gehele logistiekeIT-keten van achter tot voor, van warehousetot truck, kan voorzien van de nieuwste technologie. Groeneveldis een toonaangevende,

internationale producent en toeleveranciervan efficiencyproductenvoor de sectoren transpoft, industrie en off-road. Het leveringsprogramma omvat

de productgroepen'Geautomatiseerd onderhoud','ICT-oplossingen'en 'Actieve veiligheid'.Cat Logicis een eigenzinnigsoftwarehuis,internationaal

opererend in de dynamische wereld van de logistiek. Vanuit Rotterdam, Londen, Keulen,Istanbul en Pune (India) werken ruim 120 medewerkers

voor zo'n 250 dienstverlenersin transport, opslag en intermodaal vervoer.

LOGISTIEK .

ADVIESBUREAU

ESMEIJER B.V.

INTERNELOGISTIEK

. Productielogistiek o ffiagazijnlogistiek . Instructieen opleiding

Onze jarenlange ervaring en diepgaande kennis, zijn een garantie voor belangrijke kostenbesparingen.

Vrijblijvend oriiinterend gesprek op uw locatie.

Tel.: 0488 - 412639

Fax.:0488 - 411172

Meer informatie:

www.esmeijer-log.nI

MARKTBERICHTEN

Exact Holding N.V. (Exact) heeft Exact Globe 2003

uitgebreid met

Pick-Il, de geavanceerde oplossing

voor barcodescanning. Magazijnmutaties zijn nu

eenvoudig te venrrerkenmet behulp van handtermi-

nals die batchgewijs achteraf, danwel real time door

middel van Radio Frequency,synchroniserenmet de

voorraadgegevens in de administratie. Pick-IT 66n van de kernproducten van Exact Easy Access, een

bedrijf waarin Exact sinds 2005 een meerderheids-

belang heeft. In release 37L zijn er negen Pick-IT

modulesaan het assoftimentvan ExactGlobe2003

toegevoegd. Organisatiesdie hun

sen willen stroomlijnen door middel van barcode scanningkunnen hierdooreen oplossingsamenstel-

len die past bij hun specifiekesituatie en ERPomge- ving. Pick-IT is nu volledig meertalig beschikbaar;

heeft haar eigen menupadengekregen en zal voor-

taan gelijktijdig met andereExactGlobe2003 modu-

les worden getjpdatet. Naast de integratie met Exact Globe 2003 is de functionaliteitvan Pick-ITper direct

uitgebreid met onder andere de barcodeontwerpap-

plicatie BarTendervan SeagullScientificen de moge- lijkheid om geregistreerde SSCC-codesdigitaal te

versturen. Op korte termijn zal Pick-IT EAN-128 codesondersteunenop de handterminal. Kijk voormeerinformatie op: www.exea.nl

logistieke proces-

Met de presentatievan de eerste geautomatiseerde

combitrucks, type MX-X,verstevigt Still haar positie

als marktleidervoor intelligentbestuurdeintralogis-

tiek. De primeur voor snellere magazijnprocessen komt toe aan logistiek dienstverlener DSV. Het

bedrijf DSV verzorgt in Bergen op Zoom de logistiek

in het Europese centrale magazijn voor kunststof- granulaten van General ElectricPlastics.De noviteit

ligt in het feit dat voor het eerst combitrucksworden ingezet die volautomatischen dus zonder bestuur-

der werken. Dit werpt volgensM.Botman, directeur

Developmenten Engeneeringbij DSV haar vruchten

af doordat de automatisering voor een verhoging van vijftien procent van de productiviteit heeft

gezorgd. Het samenspeltussen de moderne combi-

trucks, de handmatig bediendevorkheftrucks en het goederenstroommanagementsysteem (MMSi) kun-

nen de processen in

hart van het project is de intelligente IT-oplossing. Het nieuwontwikkeldeMMSimaakt het mogelijkom

zelfs de meest uiteenlopende configuraties van de

automatische operatie mogelijk te maken.

een magazijn verbeteren. Het

april zooT

CA5E

Locatieenplaatsingssystemen

m agazijnlogistiek

Het locatiesysteem kan een belangrijke

plaats innemen in het optimalisering-

proces van de magazijnlogistiek. Bij het

bepalenvan de meest doelmatige opslag-

en verwerkingswijze zal daarom ook het

locatiesysteem en

soms het

daaraan

gekoppeldeplaatsingssysteemeen rol van

betekenis spelen.We kunnen de toepas-

sing van

de juiste locatie en plaatsings-

systemen kenmerken

als vormen

van

werkmethodeverbetering.

De toepassingvan het locatie en plaatsings-

systeem heeft zijn

belangrijkeaspectenvan de magazijnlogis-

tiek, namelijk:

invloed op

een vieftal

.

De bezettingsgraadvan het magazijn;

.

De trajectafstanden;

.

De magazijnplanning;

.

De magazijnorganisatie.

In de navolgende beschouwing zullen de belangrijkste locatie en plaatsingssystemen

worden behandeld.

Locatiesystemen

In principe is er een drietal locatiesystemen

te onderkennenwelke we kunnen omschrij-

ven als:

o Het vaste locatiesysteem;

.

Het vrije locatiesysteem;

.

Het semi-vrije locatiesysteem.

Het vostelocatiesysteem

Het vaste locatiesysteem wordt veelvuldig

toegepast in de algemeen voorkomende

opslagsituatie. Een belangrijk voordeelvan

het vaste locatiesysteem is dat de locatie

van de aftikelen kan plaatsvindenop basis

van de omslagfrequenties.Met anderewoor-

april zooT

AJbeeldingz: Bei'nvloedbare magoziin/kostencomponenten

den, het snelst lopendeaftikel kan de gun-

stigste vaste plaats worden toegewezen.Een

bijkomend voordeel is dat de toepassingvan

een eenvoudig registratiesysteemreeds vol-

doendeis om de goederendoelgerichtin het

stellingpatroonte plaatsen of uit te nemen.

Een belangrijk nodeelbij de toepassing van

het betreffende locatiesysteem is dat er

steeds per aftikel een opslagruimte gereser-

veerd dient te worden die voldoende is om

 

CA5E

de maximum voorkomende hoeveelheidop

het alom bekendezaagtanddiagramis onder

Tabelt: AnalyseA-groep

te slaan.De ruimte die gereserveerd dient te

het kenmerk"Vm" de maximaalvoorkomen-

 

worden, is mede afhankelijkvan het voor-

de voorraad aangegeven.Indien we nu de

Aantal pallets

 

raadbeheersysteem, Hierbij is het van

maximale voorraad in relatie brengen met

 

Max.

Min.

Gem.

belang of de aanleveringen aflevering op

de

gemiddelde voorraad "V9", dan kunnen

Art.

L 226,2

19,6

88,2

vaste of

variabele tijdstippen

plaatsvindt.

we constaterendat er sprake zal zijn van een

Att.2

t77,t

4,1

72,9

Teven is het van invloed of er vaste of varia-

onderbezettings- of reserveringsgedeelte

Art.3

12t,3

3,6

67,5

"Bo". Bij de omvangplanningvan een opslag-

Art.4

L7O,O

L2,9

89,0

situatie zal bij de toepassing van het vaste

Aft.5

108,8

7,9

54,8

locatiesysteemrekening gehouden dienen te

Art.6

81,3

5,3

35,2

worden met de zogenaamdevariatieruimte

Ati.7

L24,8

5,9

63,2

in de opslagbehoefte.Het in afbeelding 1

Art.8

9B,B

0,3

33,8

weergegeven verloop van de bezetting zal

Art.g

106,3

3,8

55,3

zich zowel per aftikel en, gemiddeldgezien,

Art.10

95,5

1,5

33,5

per reeks van aftikelen voordoen. Vanuit

Aft.1l

7L,O

1,0

r9,7

diverse praktische metingen is gebleken dat

Art.12

51,8

0,9

20,5

bU de toepassing van het vaste locatie sys-

Aft.13

48,5

2,7

24,4

teem in gemiddeld voorkomende situaties,

Art.14

99,0

t,3

55,8

een bezettingsgraodkan worden gerealiseerd

Art.15

97,3

15,5

45,9

van ca. 83 procent. Het maximum bereikba-

Art.16

98,2

!o,4

50,6

re blijkt hierbij veelal op 85 procent te lig-

Art.17

64,5

4,8

27,2

gen. Indien dus de gemiddeld benodigde

Art.18

36,3

0,8

g,g

voorraad is vastgesteld, dan zal hierop de

Aft.19

34,4

2,0

13,5

plonningsfuctorvan het vaste locatiesysteem

Art.20

70,2

2,4

36,8

toegepast dienen te worden, namelijk

Art.2t

22,t

0,0

7,0

100/83 x 7,2O5.Bij een gemiddelde opslag-

Att.22

33,6

0,5

tL,6

behoefte van bijvoorbeeld 7.200 palletplaat-

Art.23

46,7

o,2

lr,4

sequivalentenis de functioneleplanningsbe-

Art.24

40,5

0,0

9,4

hoefte te bepalenop 7.200 x l,2O = 8.640

Art.25

30,9

4,6

t3,9

palletplaatsequivalenten. We dienenevenwel

Art.26

48,3

0,3

15,3

met nadrukte stellendat het hierbijgaat om

Art.27

37,8

7,0

18,1

een vuistregeldie voor de zogenaamdehan-

Aft.28

26,8

0,1