lw8b,**e\4qnft{ T !

<-=--=--

I
I

I
| '$ I ,^.'fl'
I

q bnlr ?; fl.\ Biltr
| '-. | .,:1

E

-/ a -

ti

a

lt ,.

i I rli

rl

FI
ffil
r-L., {,

Ee!
T FgT'

lFlirT

I i[t
frFi t iB,l
{,
.! a.''

'{

iJ'$
tt .-

1",: ,iii .,rl,li, {i:iiiu ;:1,

iL,lffi ",,i
.'li;^

ondernemer fs Zel de is ooit klein begonnen
financiertgroei Finance INGCommercial

i A m b i t i ez i t e l k eo n d e r n e m e r n h e t b l o e d .
B i j v o o r k e u r z i j n d e c i j f e r s ,d e o m z e t , d e w i n s t e l k j a a r beter. Maar groeien kost geld. Er zal geinvesteerd m o e t e n w o r d e n i n m a n k r a c h t , i n t e c h n o l o g i e ,i n v o o r h r a a d . I N G C o m m e r c i a lF i n a n c e e l p t u o m u w a m b i t i e s t e r e a l i s e r e n .D a t d o e n w e d o o r u w f i n a n c i e r i n g s behoefte in kaart te brengen. Om daarna te komen

g B op m e t r e a l i s t i s c h e l o s s i n g e n . i j v o o r b e e l fdi n a n c i e r i n o p b a s i s d. o v a n u w v o o r r a a d f u w d e b i t e u r e n b e s t a n Z o d a tu w f i n a n c i € l e s i t u a t i ea l t i j d b l i j f t a a n s l u i t e nb i j d e g r o e i d i e u w b e d r i j f r . d o o r m a a k tO o k o p d e l a n g et e r m i j n A l so n d e r n e m ew i l t u d i e . . i n s p i r e r e n d s t i j g e n d el i j n i m m e r sb l i j v e nv a s t h o u d e n K i j k t u e w .nla m a a r o p w w w . i n g c o m m e r c i a l f i n a n c e D a . rz i e t u p r e c i e s a t a w e b e d o e l e n l sw e z e g g e n :

ING
WHOLESALE BANKING

Logi stiekeregelgeving
Voor u ligt de nieuwe uitgave van Business in Logistics. De logistieke markt is de afgelopen tijd weer een paar keer opgeschrikt door een aantal veranderingen in de regelgeving. Zo zullen er volgend jaar nieuwe douaneregels van kracht gaan om het goederenverkeer over de grenzen van Europese Unie in goede banen te leiden. De nieuwe regelgeving heeft consequenties voor de administratieve afhandeling van de import en export. Ook is er de afgelopen maanden veel te doen geweest over het Belgischwegenvignet, maar Belgie ziet af van een landelijk wegenvignet, De Europese Commissie heeft het idee verworpen. De Europese Commissie is van mening dat het vignet niet het aangewezen instrument is. Wel gaat Belgid nu kijken welke andere methodes mogelijk zijn om de aanleg en onderhoud van wegen te bekostiDe redactievan Business Logistics. in gen. Belgie heeft al aangegeven dat het de plannen zo goed mogelijk wil afstemmen op rekeningrijden, het systeem dat Nederland wil gaan invoeren. Naast kleine berichten over de actualiteiten in de logistiek in binnen- en buitenland kunt u in deze uitgave van Business in Logistics een interview lezen met medewerkers van Deli XL over automatisering van ritplanning. In deze editie kunt u ook een case lezen waarin uitgelegd wordt hoe het locatiesysteem een belangr'rjkeplaats inneemt in het optimaliseringposesvan magazijnlogistiek. WU hopen dat u bij het lezen van deze uitgave weer nieuwe idee6n opdoet om daarna optimaal weer verder te gaan.

l

Dlr.<tl. HeltjoBrhkm.n '|rufifrrr lffil..xplolt|tl.

H.lt o Hrkm

r (Publlshcr) d..tL lngrftA?t,\tonn. Xlotf,rrta?ttn d.,lorg,lnge\4.r.r t dm|||rgcr PadckAamoudr! t AD tel. nr Ednhnan hrbll heE, Po*busr55,6500 Nllrncacn, o24-

LyntlRr{trm Vormiayfu lurna Dln$,sandra Elzinga utqffi Ean

,lz2goo,fzxoz4-3gg5otl,r-m.fl lnfoobustnc'ilnlogliticr,nl lbofinnmtarrarvLa

van Ir talefor r.h beEllbad vanm.. t/m v?. 9.oouur tot rr.oo uur,tel. or4-

Abonndnentefllopefl tot I rl€<erh€r m rrcrdrfl automdls.h rErlmg4 fax Aid.llng abonnlrnantan,PortburUit 55ooAD Nlrmcaen. 3722999, 024-3886017 tmz{ & abonr.a twaarnafidrn vooraf,oopvanhd abonnamantrraar raMftellt* op49t. Abomdreri €5q- (optrlgl|tr Hct rutcursr€rht v.n dlt tlrdichrlft er Het d! darrin \,rr*t.nan artital.n wor& door& uttgarrcr worbahouden. vlrlenen ventoertrmndng tot publlc.tlc tn dtt t{&chrlft houd h drt dc .utcw rb uitgcwr, rnct uitrluiting var latler aniler,onhlrrccpalrl n..htl+ de btj of kachtcni d! Autq.uswlt rloor dlrdfi vrrsdrrddlgrL vlrgoadlngwor toplCrln ta

innanandat d! auteur alleolrlrlge rechtm owrdraagt.an dr uttg€Er. Nllts uft d!z! utq.E megryordfi owEandnan, wnnardgvirldlgdofgakodccd tondat uiklru*cflc Drutfioutm m pdrsvv{zlgtngc"n worbchoudcrl Onrl!f, Rrtantngrrurnrnd: 2+4549.9ot, t.nr Fortit cornrnardal toartemmlngvan de ultgeaEr,

NL74FISB FTSBt2R Finen.e,IEAN: or446499d, BIC:

Businessin Logistics april zooT

INHOUD

Enverder
in Business Logistics
Samenwerkingsverband tussen Norit en PIT Bijna iedereen is wel bekend met Norit, de klein zwarte tabletten en capsules die in geen enkele reisapotheek mogen ontbreken. Maar hoe bekend ook, ze vormen slechts een fractie van wat er in Klazienaveen wordt geproduceerd. Jaarlijks verlaten hier tienduizenden pallets en honderden tankwagens met actieve kool het fabrieksterrein. Op weg naar afnemers in de hele wereld.

CaseDatalogic InterviewDeliXL Marktberichten 10 13

Marktberichten

t7

in Business Packaging/Transport Marktberichten 25

Het locatiesysteem kan een belangrijke plaats innemen in het optimaliseringproces van de magazijnlogistiek. Bij het bepalen van de meest doelmatige opslag- en verwerkingswijze zal daarom ook het locatiesysteem en soms het daaraan gekoppelde plaatsingssysteem een rol van betekenis s p e l e n . W e k u n n e n d e t o e p a s s i n gv a n d e j u i s t e l o c a t i e e n p l a a t s i n g s s y s temen kenmerken als vormen van werkmethodeverbetering'

29
E x a c t L o g i s t i e kE v e n t

Het Exact Logsitiek Event wordt 5 juni gehouden in Nijkerk. Hier wordt a a n d a c h t g e g e v e n a a n d e v o l g e n d ev r a a g s t u k k e n : W a t k a n e e n l o g i s t i e k of productiebedrijf doen om de concurrentiepositiete behouden of te versterken?

april zooT Businessin Logistics

COVERSTORY

Samenwerkingsverban d tussen Norit en PIT
Bijna iedereen is wel bekend met Norit, de klein zwarte tabletten en capsules die in geen enkele r eis apot heek m o g e n o n tb re k e n . M a a r hoe bekend ook, ze vormen slechts een fractie van wat er in Klazienaveen wordt geproduceerd. Jaarlijks verlaten hier tienduizenden pallets en honderden tankwagens met actieve kool het fabrieksterrein. Op weg naar afnemers in de hele wereld.

Van oven tot onderzeeEr Actieve kool of activated carbon in het Engels, ontstaat als kool door middel van stoom geactiveerd wordt. Er vindt hierbij een enorme oppervlaktevergroting plaats in de van nature aanwezige poridn tot wel 2000 m2 per gram kool. Dit is het product dat Norit in Klazienaveen op de internationale kaaft heeft gezet, vertelt chef logistiek Leo Oldersma. "Wij produceren actieve kool dat wordt toegepast in alle mogelijke zuiveringsinstallaties. Voor het zuiveren van water, lucht, gassen, eetbare oli6n en vetten... Voor allerlei industriedn, waaronder de farmaceutische industrie, voor afualwaterzuivering, voor verwijdering van dioxines in afgassen v a n v u i l v e r b r a n d i n g i n s t a l l a t i e sm a a r o o k , v o o r z u i v e r i n gv a n l u c h t e n w a t e r i n v l i e g t u i gen en ondezeedrs." Op de veengronden van Klazienaveen Norit Activated Carbon heeft productiebedrijven in Amerika, Engeland, Schotland en Nederland. In Nederland zit het bedrijf in Z a a n d a m e n n a t u u r l i j k i n K l a z i e n a v e e nd a a r , waar het allemaal begon. Dat het in Klazienaveen is begonnen is niet toevallig, licht inkoper Markus Troost toe. "Onze basisgrondstof is immers voornamelijk tulf en die werd hier volop gewonnen. Nu halen we o n z e t u r f u i t o n d e r a n d e r e D u i t s l a n d .D i e t u r f gaat bij ons de ovens in, waar hij langzaam wordt gecarboniseerd, net als houtskool. Vervolgens wordt de kool geactiveerd door stoominjectie en tot slot verpakt als poeder,

Business Logisticsapril zooT in

COVERSTORY

EGnaanspreekpunt, ook voor onderhoud Er kwamen B nieuwe heftrucks, waaruan 66n elektrische en 66n elektrische pallettruck. Daarnaast heeft Norit nog 9 eigen heftrucks, die wel door PIT worden onderhouden. Leo Oldersma: "Wij hebben geen omkijken meer naar het onderhoud van welk merk of type heftruck dan ook; voor ons is er maar 66n aanspreekpunt en dat is PIT."

Opleiding en advies Niet alleen trucks en onderhoud behoren tot de totaaloplossing van PIf,, maar ook opleiding. Markus Troost: "Onze mensen zijn heel gericht gewezen op zaken als veiligheid, risico's, juridische consequenties, gevaarlijke situaties... We zijn ook geadviseerd over belijning op straat. Dat bedoel ik nu met toegevoegde waarde." Winst op alle fronten korrels of granulaat, Het gaat hier weg in tankwagens en op pallets in ventielzakken of big bags." Goede redenen om intern transport uit te besteden Voor de handling van de pallets gebruikt Norit zowel bij productie als expeditie heftrucks. In het verleden beschikte het bedrijf over een eigen vloot intern transpoftmiddelen, maar in 2004 werd besloten dat uit te besteden. Leo Oldersma: "Omdat we ons volledig wilden concentreren op onze kernactiviteiten, wilden we het onderhoud uit handen geven. Zowel van onze zeven vrachtwagencombinaties als van de heftrucks. Van de pakweg 20 heftrucks was een groot deel sterk verouderd.Bovendien mochten de dieseltjes volgens de wettelijke voorschriften niet langer binnen worden gebruikt. Vandaar dat we besloten een groot deel van de vloot te vervangen en bij een externe partner onder te brengen." Ook de keuze van eigen medewerkers PIT analyseerde de situatie bij Norit, berekende de intensiteit van het intern transpoft, het aantal draaiuren van de heftrucks en adviseerde op basis daaruan een Linde heftruck, hetzelfde merk als waar Norit reeds mee werkte. Leo Oldersma: "Het leuke is dat onze medewerkers op een beurs hetzelfde type hadden gezien en al met allerlei foldermateriaal waren aan komen zetten. Ze hadden bijna meer voon,erk gedaan dan wij. "We zijn er gezamenlijk met PIT en onze medewerkers prima uitgekomen". Norit kiest toegevoegde waarde Norit zocht bewust een p6rtner; m66r dan een leasebedrijf. Het wilde een totaaloplossing, ondergebracht bij 66n partij. Die partij werd PIT. Markus Troost: "We hebben ook geinformeerd bij een concurrerend bedrUf, maar het concept van PIT sprak ons meer aan. Een totaalconcept met een duidelijke toegevoegde waarde." Wat is voor Norit nu de uiteindelijke winst? "Geen sores," verzekeft Markus Troost. "Minder werk, want alles wordt voor ons geregeld. En tegelijkeftijd besparen we kosten. We hebben topkwaliteit velvoer 6n meer flexibiliteit dan we ooit hebben gehad. Als morgen blijkt dat we meer zouden hebben aan een hoogwerker dan aan een heftruck, dan wordt die gewoon ingeruild. Zo flexibel is ons contract." Winst is ook de tevredenheid v a n d e m e n s e n , b e s l u i t L e o O l d e r s m a ." E r i s echt overleg geweest en de wensen van de medewerkers zijn gewaardeerd. Je merkt dat absoluut in de manier waarop ze ermee o m g a a n ; h e t z i j n h r i n t r u c k s g e w o r d e n ! "I

-

TORlr

Ptrtra? lntam

lnanaDort

Your strongest moYe. Ever.

april zooT Business Logistics in

t.br

r

-l

I
:

xonrr ls,
S o is Ah re n d ? p s , Be l d e n , C a m pi na, C arel s Goes, H ero, K rohne A l tometer, S ar a L e e / D E, Si m s M i re c , S to rk Gears & S ervi ces. P hi l ips, T h e P I T - R e n t a c o n c e p t o f f e r s y o u t a i l o r - m a d e i n t e r n a l t r a n s p o r t s o l u t i o n st h a t a r e b r a n d l r a c , . i n d e p e n d e na n d f l e x i b l e T h i s i n c l u d e s o n s u l t i n gm a n a g e m e n t , e n t a l ,s e r v i c e n d t r a i n i n g . t Y o u w i l l o n l y b e c h a r g e d f o r w h a t y o u u s e ( t o t a l c o s t d e p e n d so n t h e u s e o f t h e e q u i p m e n t r e n t e d ) , t h e r e b y e n a b l i n gy o u t o r e s p o n d t o c h a n g i n g c i r c u m s t a n c e s q u i c k l y a n d e a s i l y . l B r a n d i n d e p e n d e n c e q u a l i t y a n d f l e x i b i l i t ym a k e t h e P I T - R e n t ac o n c e p t y o u r b e s t c h o i c e . , A s a r e s u l t o f o u r g r o w t h a n d c l o s e c o l l a b o r a t i o n ,w € a r e a b l e t o i m p l e m e n t t r a n s p o r t s o l u t i o n sa t a E u r o p e a n l e v e l . a P l e a s ec o m e a n d m e e t u s i n p e r s o n a t t h e v l m V o o r j a a r s c o n g r e s t A p r i l 2 4 i n E d e . F o r m o r e i n f o r m a t i o n o n o u r c o n c e p t a n d t o r e a d e n t h u s i a s t i cr e f e r e n c e s ,v i s i t o u r w e b s i t e a t www.pitpit.eu.

I I I I I

Consulting Management I Renta Service T r ai ni n g
Partner Intern Transport

Your strongest move. E v e r .

CASE

Datalogic

van Tapijtenrollen moeiteloos de band met barcodescanners
In de tapijtindustrie, en dan met name in de tussenhandel waar versnijding van zogenaamde moederrollen plaatsvindt, wordt het Warehouse Management System (WMS) een steeds belangrijker onderdeel. Basis voor een betrouwbaar WMS systeem vormt een foutloze identificatie van de producten.

ETF Machinefabriek heeft hiervoor, samen met Vierpool uit Maarssen (Datalogic Quality Paftner), een systeem ontwikkeld waarmee tapijtrollen automatisch worden geTdentiflceerd. Als informatiedrager wordt gebruik gemaakt van een barcodelabel. De ETF Machinefabriek Groep, een is onderdeel van de ETF Nederlandse onderneming

ldentificatiesysteem Het barcodelabel (als informatiedrager) wordt aangebracht op de buitenzijde van de rol. Uitdaging hierbij vormde het feit dat de roldiameter kon vari€ren tussen 160 millimeter en 800 millimeter. Hierbij kon het barcodelabel zich ook nog eens 360 graden rondom de gehele buiten omtrek van de rol bevinden. Na een traject van overleg, rekenwerk en testen is gekozen voor een opstelling bestaande uit een 9-tal Datalogic DS4600A scanners in een master/slave configuratie. Elke scanner dekt hierbij zijn eigen deel van de totale omtrek van de rol af. male onderlinge afstemming van de af te dekken hoeken in combinatie met de in de scanner aanwezige reconstructie technieken ACd" (Advanced Code Reconstruction) worden de labels over de gehele omtrek gescand. Deze reconstructie techniek zorgt er tevens voor dat als gevolg van het handmatig aanbrengen, ook schuin aangebrachte l a b e l sk u n n e n w o r d e n g e l e z e n . De DS4600A scanner behoort tot de High Performance compacte laserscanners uit de Datalogic range. Kenmerken van deze scanner zijn onder meer een leesafstandtot 1000 m i l l i m e t e r ,e e n i n d u s t r i d l eb e h u i z i n g ( I P 6 5 ) , aanwezigheid van keyboard en display en nog veel meer. grootstefobrikant van Auto-lD Datalogic,Europa's producten, is markteider in Europo op het gebied alsmede van handheld readers (barcodescanners) Doarnoost fixed position scannec (vastescanners). productenpakketeengrote voridteit aan omvat het mobiele terminals voor retail-, worehousing& distributie- en industridle toepassingen.Hiermee is High Performance De ETF Machinefabriekheeft een frame ontworpen waardoor de scanners stabiel en mechanisch afgeschermd rondom de baan kunnen worden gemonteerd. Door de optiVoo meer i nformati e: www.datoIogi c.nI r Datalogic wereldwijd de enige leveroncierdie met haar productenpakketalle voorkomendescantoepassingen kan afdekken. I

gevestigd in het Limburgse Nederweert. Deze onderneming is actief als producent van handling machines voor de tapijtindustrie (ETF Machinefabriek) en als producent van installaties voor attractieparken (ETF Ride Systems).

"DeD546ooA scannerbehoorttot de

HighPerformance compacte range" laserscanners de Datalogic uit
Hierbij diende ook nog eens rekening te worden gehouden dat het verschil in roldiameter ten opzichte van de scanner zich niet lineair verhoudt ten opzichte van de positie van de scanner.

april zooT Businessin Logistics

I NTERVI EW

Deli XL

Automatiseringvan ritplanning in behapbarebrokken
EfficiEntedistributie of hoge klanttevredenheid: voor v€€l distributeurs een duivels dilemma, maar ze kunnen ook hand in hand gaan. Geautomatiseerde ritplanning biedt uitkomst voor het maken van de juiste afwegingen. Toch zijn veel distributeurs nog terughoudend, bang voor een langdurig implementatietraject en de veranderingen die het in de organisatie
Ce raaI di stributi ece rum E e nt nt d

teweeg zal brengen.

Deli XL begon in voorjaar 2004 met de implementatie van SHORTREC,het geautomatiseerde ritplanningspakket van ORTEC. Coen Worst en Marck Bergenhenegouwen van Deli XL zitten midden in de uitrol naar verschillende vestigingen en kennen inmiddels de kneepjes van het vak: "Je moet in behapbare brokken uitrollen, zodat het geheel beheersbaar blijft." Deli XL is een groothandel voor de foodservice-markt met ongeveer 2.000 medewerkers en een wagenpark van in totaal 400 eenheden. Ze beschikken over een landelijk frjnmazig distributienetwerk dat is opgedeeld in horeca en grootverbruik. Deze laatste markt wordt bediend vanuit het centraal distributiecentrum in Ede voor de droge kruidenierswaren (DKW) en vanuit regionale verscentra (RVC) in Amsterdam, Schiedam, Meppel en Helmond voor de (semi)dagverse artikelen en diepvriesartikelen. Uniformiteit In het DC in Ede werd al gebruik gemaakt van een softwarepakket voor ritplanning. Marck Bergenhenegouwen, hoofd transport en expeditiein Ede: "Het oude pakket functioneerde hier wel naar verwachting, maar we vroegen ons af hoe lang het ondersteund zou blijven door de leverancier. Bij enkele RVC's werd een zelfgebouwde oplossing ingezet, waar organisatiebreedweinig kennis van was. Daarom hebben we besloten naar

een uniform systeem voor de planning van alle DC's over te stappen, zodat een uniforme werkwijze en centrale ondersteuning mogelijk werd. Daarbij vonden we het belangrijk om met een grote betrouwbare paftij in zee te gaan die ons die goede ondersteuningzou bieden," Complexiteit Waar draait het bij de distributieplanning van Deli XL om? Volgens dhr. Bergenhenegouwenis het de kunst om altijd zo efficidnt mogelijk te werken en daarbij maximale klanttevredenheid te realiseren. Dit zijn vaak twee conflicterende belangen. Krappe blokt'rjden, ook wel aflevertijdsvensters, zijn positief voor de klanttevredenheid, maar beperken de mate waarin je effici€nt kunt werken. Het oprekken van de bloktijden zorgt ervoor dat je een veel efficidntere planning kunt realiseren, maar heeft wel gevolgen voor de levertijden waar de klant aan gewend is, Coen Worst, projectleider bij Deli XL: "Daar moet je evenwichtig mee omgaan. Juist hiervoor is de inzet van ons nieuwe systeem essentieel. Een sterk punt van het systeem is namelijk de visualisatie; de planner ziet in 66n oogopslag wat de gevolgen zijn van verand e r i n g e n i n d e p l a n n i n gv o o r d e t e

rijden kilometers en voor de kosten. Op basis daarvan, gecombineerd met zijn ervaring, kan de planner eryoor kiezen om een order toch net een paar minuten buiten de bloktijd te laten leveren bij klanten die dat geen probleem vinden. Dit voorkomt dat een andere wagen flink moet omrijden, of dat er zelfs een extra wagen moet worden ingezet." Volgens dhr. Bergenhenegouwen houdt hun nieuwe planningsysteem rekening met zoveel aspecten, dat een planner eigenlijk niet meer zonder kan: "De complicerende factor voor de planning van frjnmazige distributie is het detailniveau. We moeten er bijvoorbeeld rekening mee houden dat diverse binnensteden alleen voor kleine wagens bereikbaar zijn en dat de lostijden voor verschillende locaties afwijken. In het centrum van Amsterdam moet elk doosje via een glij-

CoenWorsten Marck Bergenhenegouwen

Business Logistics in aprilzooT

I NTERVIEW

b a a n t j e n a a r d e o p s l a g i n d e k e l d e r ,B i j d e z e klanten kunnen we klantspecifiekeostijden l in het systeem invoeren. Daarnaast heeft O R T E Cv o o r o n s e e n a a n p a s s i n gi n h e t s y s teem gedaan, omdat we bij de RVC's twee aparte productstromen hebben: koelwaren en vrieswaren. Hiervoor gebruiken we wagens met een koel- en een vriescompaftiment. We hebben een planningssysteem nodig om de routes zo in te delen dat beide compartimenten zo goed mogelijk bezet zijn."

Rol van de planner VolgensCoen Worst vergt het nieuwe plann i n g s y s t e e me e n a n d e r e m a n i e r v a n d e n k e n , waarbij de rol van de planner verandeft maar zeker niet wordt uitgeschakeld: " S H O R T R E Ci s v o o r d e p l a n n e r e c h t e e n hulpmiddel bij het maken van de optimale r o u t e s , w a a r b i jj u i s t d e e r v a r i n gv a n d e p l a n ner een grote rol speelt.Het is niet zo dat de planner weggecijferd wordt, maar juist de m i x t u s s e n e r v a r i n g e n a u t o m a t i s e r i n gl e i d t t o t d e m e e s t e f f i c i d n t ep l a n n i n g . "

i m p a c t o p d e c h a u f f e u r se n d e p l a n n e r s .W e hebben de planners duidelijk gemaakt dat j S H O R T R E Cu i s t e e n h u l p m i d d e l i s o m o p t i maal te kunnen plannen, In het begin bestond er wel een beetje koudwatervrees, maar als ze eenmaal zien wat ze met het systeemkunnen,slaat dit snelom in enthousiasme. Bij chauffeurs spelen weer andere zaken een rol. Ze komen vrijwel altijd bij dezelfde klanten, drinken soms een kopje koffie en krijgen daar een binding mee, Met het nieuwe systeem geven we wel aan wie

Planningsproces Hoewel Deli XL naar een uniform systeem w i l d e , b e n a d r u k t d h r . W o r s t d a t d e R V C ' se n h e t D C i n E d e t o t a a l v e r s c h i l l e n dp l a n n e n : " D C E d e i s v o o r r a a d h o u d e n d ,w a a r o p b a s i s van daadwerkelijk geplaatste orders transpoft wordt gepland en waar uiteindelijk orderverzameling plaatsvindt. Transport is l e a d i n g e n w e p l a n n e n h i e r o p e r a t i o n e e l ,D e RVC'szijn zogenaamde cross docking-cent r a , d i e n i e t v o o r r a a d h o u d e n dz i j n e n w a a r g e e n o r d e r v e r z a m e l i n g l a a t s v i n d t .D e R V C ' s p gebruiken het systeem voor een vorm van tactisch plannen; daadwerkelijke orders w o r d e n m e t h e t b a s i s r o u t e p l a no p b a s i s v a n , h i s t o r i s c h eg e g e v e n s ,i n g e p l a n d . " lmplementatie D e i m p l e m e n t a t i eg a a t b i j D e l i X L g e f a s e e r d . Dhr. Worst: "Je moet eerst een goede basis credren: de juiste aflevertijden en de afleverlocatie van de klant inventariserenen daarmee de parameters nauwkeurig instell e n . V e r v o l g e n sk a n j e r u s t i g i n b e h a p b a r e b r o k k e n i m p l e m e n t e r e n ,z o d a t h e t o v e r z i c h telijk en beheersbaar blijft, De werkwijze bij Deli XL is daarbij als volgt. A l l e r e e r s tl a t e n w e d e o l a n n e r d e huidige planning in SHORTREC zetten, zodat de uren, kilometers en aantal wagens bekend zijn. Vervolgens laten we de planner e e n b a s i s p l a n n i nm a k e n m i d d e l s g S H O R T R E CE n j u i s t o p d a t p u n t . is de ervaring van een planner essentieel. Hij controleert de nieuwe planning en vefijnt hem verder waarna het systeem de resultaten weergeeft. Op die m a n i e r i s m e t e e n i n z i c h t e l i j kh o e veel je met je nieuwe planning k u n t b e s p a r e nt e n o p z i c h t ev a n j e oude planning, Ditzelfdegebeurt achtereenvolgens voor iedere afleverdag zodat een gefaseerde u i t r o l p l a a t s v i n d tt o t d a t u i t e i n d e lijk de hele week omgezet is." Communicatie Dhr. Worst vindt dat je tijdens het implementatietraject erg zorgvuldig moet communiceren: "Het heeft in eerste instantie grote Resultaten V o l g e n sd h r . W o r s t w o r d e n d e b e s p a r i n g e n l a t i j d e n s d e i m p l e m e n t a t i ed u i d e l i j k " O n s R V C i n M e p p e l h e e f t e e n b e s p a r i n go p d e t r a n s portkosten gerealiseerd van zeven tot tien p r o c e n t , D e v e s t i g i n gi n H e l m o n d h e e f t v o r i ge week maandag voor het eerst gereden volgens het nieuwe basisrouteplan uit SHORTREC n zij hebben daarmee vijfene twintig routes weten te reduceren naar driedntwintig routes. De exacte besparing is nog niet bekend omdat we momenteel nog niet zijn uitontwikkeld.Ongeveer 66n keer per jaar maakt elk DC een nieuw basisrouteplan, vanwege nieuwe klanten, verandering i n v o l u m e e n d e r g e l i j k e .I n d e o u d e s i t u a t i e k was dit een enorm arbeidsintensieve lus. Nu kunnen we vrij eenvoudig een nieuwe b a s i s p l a n n i n gm a k e n , w a a r d o o r w e s n e l e n accuraat op grote veranderingen kunnen i n s p e l e n .E n d a t i s n o o d z a k e l i j ki n d e d y n a m i s c h e o m g e v i n g v a n t e g e n w o o r d i g . "I d e v o o r k e u r s c h a u f f e u ri s b i j w e l k e k l a n t , maar toch zullen ze flexibeleringezet worden. Je moet hen daar wel goed over informeren. Ook de klanten waarderenhet vaste c o n t a c t e n h e b b e n d a a r n a a s tv e r w a c h t i n g e n over de leveftijd. Als de gewijzigde levertijd, die overigens wel binnen de afgesproken bloktijd valt, niet overeenkomt met de verwachte levertijd, kun je een telefoontje van de klant verwachten, Klanten werken d immers meer met gewenningstijden an met bloktijden.Gelukkig hebben we door goede c o m m u n i c a t i ew e i n i g k l a c h t e n g e k r e g e n .

"Jemoet in behapbare brokkenuitrollen, zodat het geheelbeheersbaar blijft"

in april zooT Business Logistics

MARKTBERICHTEN

MPLUS
Easynet, leverancier van internationaal beheerde netwerk- en hostingdiensten, leveft zijn volledig beheerde Europese MPLSd i e n s t , M P L U S ,a a n B r a v i l o r B o n a m a t . D e p r o d u c e n t v a n d r a n k bereidingssystemen koos voor deze dienst vanuit de behoefte om prioriteiten te kunnen toekennen aan specifiek dataverkeer. MPLUS zorgt voor een verregaande centralisatieslag, die resulteeft in tijds- en kostenbesparingen. De nieuwe vijfiarige overe e n k o m s t v o o r d e l e v e r i n g v a n M P L U Sv o l g t o p e e n j a r e n l a n g e samenwerking tussen beide bedrijven. Bravilor Bonamat was enkele jaren geleden de eerste Europese IP VPN-klant van Easynet. MPLUSvan Easynet ondersteunt een gestroomlijnde en betrouwbare ERP-communicatietussen de Europese vestigingen van Bravilor Bonamat. De organisatie kan vanuit deze dienst prioriteiten toekennen aan dataverkeer, waardoor ongestoorde communicatie gegarandeerd is. Tevens is MPLUS uitermate schaalbaar, waardoor de producent snel en eenvoudig nieuwe vestigingen aan het netwerk kan koppelen. Gezien het feit dat de applicaties centraal draaien op het hoofdkantoor en alle vestigingen via 'thin clients' toegang hebben tot het Easynet-netwerk, kan het beheer sterk vereenvoudigd worden.

Total Logistics RichardBijlard en

Richard Bijlard is de nieuwe Business Development Manager bij Total Logistics.Het Europesesupply chain consultancy bedrijf Total Logistics

Elsto
Elsto Aandrijftechniek heeft het p r o g r a m m a m o b i e l ea a n d r i j v i n gen uitgebreid met de 700Tserie. Deze serie kan gebruikt worden voor toepassing in kran e n , g r a a f m a c h i n e se n a n d e r e toepassingen met zwenkwerk e n . K e n m e r k e n dv o o r d e n i e u we serie aandrijvingen is de constructie waarmee een hoger rendement behaald kan worden. De serie 700T wordt uitgebracht in dertien uitvoeringen met een koppel dat varieert van 1000 tot 70.000 Nm voor g r a a f m a c h i n e se n v a n 1 2 0 0 t o t 8 0 . 0 0 0 N m v o o r k r a n e n . D e overbrengingsverhouding oor deze nieuwe serie aandrijving v i varieeft van 1:3,48 tot 1:300. De zwenkaandrijvings gemaakt voor flensmontage en is leverbaar met uitgaande as met spline of met een in de uitgaande as gelntegreerd rondsel. De reductoren van de 7OOT-serie omvatten een planetaire reductor, een hydraulische zuigermotor of een hydraulische orbit motor. Het is mogelijk de hydraulische zuigermotor te integreren of aangebouwd te verkrijgen. Tevens is het mogelijk dat de motor geleverd kan worden met overdrukventiel en overcenterventiel. De 7OOT-serie maakt deel uit van het veelzijdige en veelomvattende programma Trasmital planetaire reductoren. De reductoren worden in middelzware tot zware toepassingen ingezet en hebben een robuuste en compacte bouw.

heeft ir. Richard Bijlard benoemd tot Business Development Manager voor de Europese markt. Richard werkt vanuit het kantoor van Total Logisticsin Nederland. Hij is de drijvende kracht achter de verdere uitbouw van de Europese expansie van Total Logistics.Total Logistics is een onafhankelijk management consultancy bedrijf, dat gespecialiseerd is in alle aspecten van commerciEle supply chains. Hierbij wordt het totale traject afgedekt, van strategie definitie tot en met implementatie en project management. De consultants zorgen voor pragmatische adviezen en implementaties die een daadwerkelijke verbetering opleveren.

Verandering douaneregels
In 2008 komen er nieuwe douaneregels. Deze regels worden ingevoerd om het toenemende goederenverkeer over de grenzen van de Europese Unie in goede banen te leiden. De nieuwe regelgeving heeft consequenties voor de administratieve afhandeling van de impoft en export. Doordat er steeds meer productie plaats vindt in lage lonenlanden en het invoeren van onderdelen uit andere delen van de wereld passeren er steeds meer halffabrikaten en eindproducten de grenzen van de EU. Bedrijven met de status Authorised Economic Operator (AEO) hebben minder last van deze aangescherpte wetgeving dan andere bedrijven. De Europese Commissie heeft met het oog op terrorisme besloten de regelgeving omtrent het extracommunautaire goederenverkeer aangescherpt. Op deze manier moeten eventuele terroristische aanslagen voorkomen worden. De nieuwe regelgeving houdt in dat de douane kijkt naar de gehele supply chain. Als een bedrijf voldoet aan een goede logistiek en beveiliging dan krijgt het een apafte status waardoor de goederen van dit bedrijf sneller en makkelijker de grenzen kunnen passeren.

april zooT Business Logistics in

voERTUIG vooR ELK GEScHIKT TnucxrERMtNALs
DLoG levert een brced scalaaan terminals voor vaste en mobiele toepassingen.De terminals onderscheiden zich door hun compacte en robuuste behuizing. De heldere beeldschermen met eenvoudige Touch S<reen bediening en de flexibele interfaces naar WLAN netwerken, scannersystemenen printers.
DLoG levert sinds 1990 industriEle pc's voor mobiel gebruik. De toestellenmoeten onder de zwaarste omstandigheden probleemloos hun worden werk blijven doen, Om dit te realiseren, de terminals in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd. Op dit moment is DLoG marktleider op het gebied van heftruckterminals met wereldwiid geihstalleerdesystemen. meer dan 8O.OOO

Windows CE Leveringsoverzicht . DLoGXMDA (handheldlT'
. DLoG X7 . DLoG MPC5 . DLoG MPC5
70

1O,4" 12.1',

LeveringsoverzichtWindows XP . DLoGMPC5 1O,4' . DLoGMPC5 12.1', . DLoGlPC6 15.Oo Alle bovenstaandesystemen kunnen worden aangeslotenoP systeem het DLoGPick-by-Voice

MARKTBERICHTEN

l5O-certificaat
GRAHL. Nederland B.V. en Ronal Project B.V. hebben een nieuw lSO-certificaat. Met het samengaan van beide bedrijven en het ontstaan van de nieuwe organisatie GRAHL working well. B.V. zijn alle bedrijfsprocessenonder de loep genomen. Het doel van dit onderzoek was om te kijken of ook de nieuwe organisatie voldoet aan de ISO eisen. Het bezoek van de auditors heeft plaatsgevonden en is met een positief resultaat afgerond. GRAHL. working well. heeft een ISO gOOl-kwaliteit ontvangen. Tijdens de audit werd getoetst of datgene wat GMHL in theorie zegt te doen, ook in de praktijk plaatsvindt. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd met productmanagement, marketing/communicatie, sales, technische dienst en uiteraard de directie. Onderwerpen die besproken zijn waren onder meer: communicatie met relaties, leveftijden, normeringen, klachtenafhandeling, klanttevredenheidsonderzoeken orderverwerking. Tegelijk met de ISO 9001 certificering vond een audit plaats voor de ISO 14001. Dit certificaat geeft aan dat een organisatie voldoet aan allerlei eisen met betrekking tot milieubewust en maatschappelijk verantwoord zaken doen. De audit voor het ISO 14001 certiflcaat is eveneens succesvol afgerond.

Toyotaen BTnieuwe organisatie
Toyota Industrial Equipment Nederland B.V. en BT Nederland BV worden per 1 september 2007 gelntegreerd in een nieuwe organisatie onder naam Toyota Material Handling Nederland (TMHNL). De samenvoeging betekent dat klanten van BT en Toyota nog beter kunnen worden bediend. De nieuwe organisatie vormt het platform om de toekomstige groeidoelstellingen realiseren.TMHNL te is hiermee in Nederland de grootste leverancier op het gebied van material handling met een complete range producten en diensten onder 66n dak. De nieuwe organisatie voert de twee topmerken Toyota en BT,waarbij klanten kunnen rekenen op de allerhoogste seruicegraad via een uitgebreid verkoop- en after sales netwerk. Het management team van de nieuwe onderneming wordt geleid door Algemeen Directeur Pank Hertsenberg, ondersteund door Commercieel Directeur Ralph Cox, After Sales Directeur Wim Vos en Financieel Directeur Theo Herr. "Onze klanten zullen profiteren van het beste van twee werelden, met twee sterke merken en een volledige klantondersteuningvia 66n organisatie. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.", aldus Pank Hertsenberg, nu nog Algemeen Directeur BT Nederland."De continuiteit van de organisatie is gewaarborgd. Ik blijf betrokken via Toyota Material Handling Europe, waar ik per 1 september 2007 de functie van Vice Chairman van de board van TMHNL zal bekleden.", verklaaft Hans Gehlen, nu nog Algemeen Directeur Toyota10.

@roYoTA
BT Nederland

Arlington
Arlington, een van Europa'sgrootste vastgoedinvesterings- en ontwikkelingsondernemingen, heeft namens investeerders een huurcontract getekend voor twaalf jaar met de Spaanse logisitieke dienstverlener FCC Logistica S.A.U. De huur betreft een van de grootste distributiecentra in Alcala de Henares, nabij Madrid. Met de overeenkomst breidt FCC Logistica zijn aanwezigheid in Alcala de H e n a r e su i t , w a a r h e t a l d r i e v a n d e v i e r b e s c h i k b a re eenheden binnen het magazijn bezette. FCC Logistica neemt nu het gehele distributiecentrum in gebruik, dat zal fungeren als zijn nieuwe hoofdkantoor in Spanje. Het gebouw is 30.000 m2 groot, waarvan 3.100 m2 kantoorruimte en ligt bij het vliegveld Madrid Barajas, zo'n vijftien kilometer buiten Madrid. Bob Reidsma, fondsmanager van Celogix: "Deze overeenkomst is gunstig voor alle betrokken partijen. FCC Logistica zal zonder meer baat hebben bij de extra ruimte in het distributiecentrum. Bovendien veftegenwoordigt dit huurcontract voor investeerders in het Celogix vastgoedfonds zo'n vijf procent van de huurinkomsten tot 2008 en doet het de waarde van het vastgoed stijgen." KUkvoor meer informatie op www.orlington.com

Safetyand security Amsterdam 2oo7
Van acht tot en met tien mei 2007 komen alle facetten van de maatschappelijk en politiek hoog op de kalender staande onderwerpen met betrekking tot veiligheid en beveiliging in Amsterdam MI nadrukkelijk in de schijnwerpers te staan. Dit zal gebeuren op het totaalplatform Safety & Security Amsterdam 2007 (SSA). Op dit congres zullen tweehonderd exposanten uit de gehele beveiligingsindustrie, veftegenwoordigers van de overheid, het laatste productnieuws en inspirerende presentatieste zien zijn. De SSA is ontstaan uit een behoefte om 66n nationaal platform voor de veiligheid en beveiliging in Nederland. De bundeling van krachten van alle brancheorganisaties, top van de het bedrijfsleven uit de beveiligingsindustrie,het CCV en de NCTb heeft geresulteerd in een grootschalig evenement over beveiliging zoals dat nooit eerder in Nederland heeft plaatsgevonden. De kracht van de beurs ligt verscholen in de diversiteit. Zo zijn er vooraanstaande sprekers, interactieve presentaties en een thematische beursindelingwaardoor beleidsmakersen professionalsuit de branche in 66n keer op de hoogte raken van het laatste nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

april zooT Business logistics in

AUTO-IO- Realtime Oqed Honftorlng - Soruicer - Eaeylabel

Ado.lO

Eaayiabal

tur.bfrtlrl lE li..nOAlRAa|(ir*rocryrhghhJ.. Opn g&mAUIO|.AIECICD6{lflc rl u alrroo !.d/*i $ Ffo. ^b mthnrdl(ltbacr bm r*d n br.drtr b\,cr E oCrld run.drg|E{{ . . . . . . . Ua**rdehg Vlrdltf-rrffit lrr4o.t o Lot&t liC,ltt lbnalqht Fi!rb-,t O@n('|et Odld Zq,vlalla dur.r a rahabt. \filrd r|. sd$ Ita EASYLAaILhGr rl u t- .rd m fila :lr na dllaurb rl alfrdEa. An h li|noFFl Doq tr( tlsnb.*F -ttrraffidfliahmi (,|al|!n l6.b !- m * lrold.,i Ef. b.*iorMdtbd|an h|Er wl(b fi|rolrg h,r{aa.

.Iffildblb . l|lt|ldTrii?tarahr . lOntaot.ahlbr .ld!r,|F . Sartfrl

r.[,sl{gr

-

q|wd H!$.l|ttr. v.iSr |rtl|.'r wldillliaffitnfrrsar On (ltttrdot/rh,r{rab od(w brbr. AthrEffi(b rofrirb!wor.F{..a bba b!f{t}6t. !|t|.rbrw}dlAa.mffi g*uf hvoctl|lcrEi,rIrrordli|{*r br.hbtiF.\dlmh&lnE,6.Cvd.otb!r-&..oot erqhd br 6rb n hd.bor baFalCiaarbr-.ttrlr E od (b hvnqds n(a 4r.0! hi-l b d! il !rcd !.hg r|r lrktl d.ifircoith.dr w(l gd. F.ilq.tia Inr E n rllii.td rH6 gd.atH r|. d!01

Hffiffigr$5.#ffi,*g#,s$ffi

TI
Er n ulaqE co.d!d.VrdO|li|tlb (la u nod alh datbr
w ot 6U du (b DAIRIO( hllob,

Fthbrdr g.aebr n b t eleab [h 6da |!*fik rbEhttn?.ol Vla UFCSdtdal raal*illrhiff?tht$owlruwu(b*$i9.luruotwbi ffibnrqtdh,bba-[abltqt cts.-trd[acltsbGo{ofihmr9|(llwu d*r|d Edk6 !c*, Ed!a. Ol lt ru 9- o bat ol fr--r*r.hftn bwa w vq!.crha3 aklbn lqrlg gaFtr ll u at, il El u

w
Easyabel

L.t +rhlhC p.daLn fodatoat/arrlh(b Dlt mbredttrb.a. itl bd...1n Ol lrd ro gd 6 F l3r nff 6 ,.il! b OAIRIO( l-.Fn!.. OATRACX r w ro!a. Op]d g& fr Fm ol 6 ts hdd* Flomraiok,t-l(bh'mnacDAlRLKod(siwnwld rhLrul|e0d|!.5. d w $c Data 6 drfro Fodda hrt u ba@ tr!.il. trglE -eanAal l-rbH tbEsyeoSSIEFoerfrr.!nOATRACXi*rshdffi rl u d lr-(bi m. |tt n n p!.bct oia.fudhmr n rtlc rl.

AUTO.tO
. . . . *qam[, |:dara*. L-.ltitl. l.raH coigrn.

RdftilOblrtnonltorht

Io..bCorurbo pd. O h.b dlr ilg.a 6hlba ol cil"5'iaal F'f cot$rr!.r Otil Ewlqhrlo.FdE-laa.cottg&.. e.,ld|tiqnol frdF|.r,OAllA€Xlr-liw mat6ltag Sl6.te co$fr. Ob''t 6doqa htn n dc co.!&tfiga rioeh|wrE*t.Voqdam(bH*.(hfft{c.lbffilb ,rrarf c*g$ibl|.dAreF.Oot n&!r!iFn$ tr hw.bdEndlilmdde (Ib\.ttafign g.aEl (E DAIRACX €89d. D! w cod& o0bdrga wrbi lwl. laln Cflr*oAfRAaX S-rtG

3Tvlcc
. p'ogmnl|rbr|*-alffi OE/br. . R.OJaaeshhMrb&o.trd tufrc, . Prhffitabndrhbrcda. . C@lbEtnF.ffilda.

Eagd

w

u dc be

-

b.a.S

rb

g.,EatLffi.

R.al ffr On rd....(t!.|.

Old

h.*!.t! pL&e-!}

HbLn il hiOaa O oFsdtlbi .it-hFo.bwifrf Eirt.llddgn@rl ROt. wd lrr il r:r !yt-r dd o oild p..lr ilirtarlgd. h+d wroia lEtrd,lktrb.ir*..F hriurrtqraffiatoaantd wI rtrd. w wa.tlt ot dlad &h laril. o?RS (O€l't{|hndc.nt)(b (5(}.Ccttr-sar*a ZowCtas gqm. faa L cffiiE d9rn (b

VGrS. . . . . . - fr-F*rw dt 0a B.tlt*il rn drt frxabtrfn (b}l|a!n ffi d* ffi 6 nld 0. l-qt. b*rt.t {d - lElf ffidafa @ ltaa r.q!Ft. 0r fG a altlt S filar. 0. clE lbr - t- ia I .trl e - IrA da rtEf -btlia I cd(S(bhrQiaanbdchai...ttbsd, D.&ffi tt\r-etaht.hl(lfrt|ltrmlraaEquoulnFlsownsrEr{tffibr. b3,ffr. dr*eb

hmffi.

u-mHrdaL

. . . . . .

L lBr iad v.t !i!tb 0. ffi tl. b mdttatEttaoot ffi. da rd |p Lta ca! lt.tra admEr ||lmd otLrt*r-, qvlmE!*'en. qt-lEfadltre'r Ite. Erb hlt$thlgba t ola eslbt|llr nadbilfr.a. lirdld! fcai mJl trD.So$lt{! b mrcc &,*.hoF (E mnialsr-amrrgs. ilqnl| bulo&sa, hl&r,t!*ni* E idrdll n @t. oib. lodri * lb tbdDilrb. l* bla(bE * frtoaua E& tbrr* rt &ttffi?|tab wdi oi(l.ffir.

WWW.DATRACICNL
lb.!|.ax-fl..F-nb-h2 l.h{. 24 uF fig -Rolbffittildrd - dra iolqtf arym

m52 tl('zlXO/Hr! Irt (Ba6at $ r lc(l'ast.sr'('|
Ca.!{r, rt$r.kr n !d*r.

!5!.r.l!D. !tiG! !edr. Ya (b |l.a.Oia s.

htuAe.dd Oirt KrX.llEi'll0glo | .il i.n{ld r.n t.t. W

f.hl-l-nrhd (&$ kq.r il.r.tdnl - fq[il{rf truFrtbErffi. - 2.e,!t mdcd?. .O&FnmtoYr!€r, - Zaft ht rttlta.I!,€a.a -8!..!tffi!-

d)

fibt

ed.ffiid.

ql..I-Fc n WlrtrFpatd e sndryr r@ttr dcdrtt F lt*qru ltm ewFe n(n|[b|lS|I's

w

Vaktijdschrift voor opslag en intern transport

CHEP
De toonaangevende Europese handelsbeursvoor groenten- en fruitbedrijven (G&F-bedrijven), Fruit Logistica 2OO7vond dit jaar van acht tot en met tien februari in Berlijn plaats. CHEfl de wereldleider op het gebied van pallet en containerpoolingservices, maakte op de Fruit Logistica 2007 bekend dat enkele vooraanstaande Europesetelers en distributeurs verklaren gebruik te g a a n m a k e n v a n d e d i e n s t e n v a n C H E P ,V e r s c h e i d e n eD u i t s e d e t a i l h a n d e l a a r s , a a r o n d e r w Metro, Kaufland, Rewe en Edeka, verklaarden op de beurs dat zij het gebruik van CHEP-pall e t s v o o r i m p o r t b i n n e n d e E U a a n m o e d i g e n .V o l g e n sP a u l oB u s s e ,L o g i s t i e kD i r e c t e u rb i j M o d i s Group, een prominent Poftugees G&F-distributeurzijn de voordelen van het gebruik van stane o d a a r d C H E P - p a l l e t s n c o n t a i n e r se n o r m . D e b e r e i d h e i dv a n D u i t s e d e t a i l h a n d e l a a r s m i n g e v o e r d e p r o d u c t e n u i t d e E U o p C H E P - p a l l e t se o n t v a n g e n , l u i d t e e n n i e u w e f a s e i n v a n s t e u n t z d i e C H E Pv a n o n d e r n e m e r so n t v a n g t . V e e l d e t a i l h a n d e l a a r s i j n h e t e r o v e r e e n s d a t d e e i g e n e s c h a p p e n i n h e t o n t w e r p v a n C H E P - p a l l e t s n c o n t a i n e r sn i e t a l l e e n d e k o s t e n w e g n e m e n d i e g e p a a r d g a a n m e t d e p r o d u c t i ev a n e e n m a l i g ev e r p a k k i n g , m a a r d a t d i t o o k m e e r b e s c h e r ming biedt voor de producten. Miguel D'Cotta, President van CHEPEurope zegtzeer tevreden t e z i j n m e t d e s t e u n b e t u i g i n gv a n d e v o o r a a n s t a a n d eE u r o p e s ed e t a i l h a n d e l a a r s w a a r m e e , n o g m a a l s d e a a n z i e n l i j k ev o o r d e l e n w o r d e n o n d e r s t r e e p t d i e h e t g e b r u i k v a n C H E P - p a l l e t s k u n n e n o p l e v e r e n b i j z o w e l d e b i n n e n l a n d s ea l s d e b u i t e n l a n d s ed i s t r i b u t i e . H e t u i t g e b r e i d e wereldwijde netwerk van CHEPen het feit dat CHEP beschikbaarheidkan garanderen op een afgesproken kwaliteitsniveau,zijn de belangrijkste punten waarop CHEPzich onderscheidt van andere dienstverleners.

PHI Data
P h i d a t a i n t r o d u c e e r tb i n n e n k o r t d e n i e u w e C K 3 2 e x p l o s i e v e i l i g e t e r m i n a l . D e z e m o b i e l e h a n d h e l d t e r m i n a li s u i t e r m a t e g e s c h i k t v o o r z e e r z w a r e i n d u s t r i d l eo m g e v i n g e n . D e t e r m i n a l i s s p e c i a a lo n t w o r p e n o m t e g e b r u i k e n i n c h e m i sche processen, waar gewerkt wordt met verschillende gassen/ chemicali€n of andere stoffen. De CK32 voldoet aan de top drie standaarden wereldwijd, zoals de UL (Underwriter's Laboratory), ATEX (European Atmospheres Explosibles Directives) en de IEC (International E l e c t r o t e c h n i c a l o m m i s s i o n ) .D e C K 3 2 i s v o o r z i e nv a n h e t C Microsoft Windows Mobile 5.0 Platform en voorziet in de vele mogelijkheden voor de mobiele werker. Ook het toetsenbord is speciaal ontwikkeld voor het werken in een zwaar industridle omgeving met gevaarlijke stoffen. Hou de b e r i c h t g e v i n gv a n P h i d a t a d u s g o e d i n d e ' g a t e n . Kijk voor meer informatie op: www.phidata.nl

ORTEC Transport& Distribution
Het management van logistiek dienstverlener Simon Loos heeft akkoord gegeven voor de implementatie van het rit- en routeplanningsysteem van ORTEC,ORTEC Transpoft & Distribution (ORTECTD). De oplossing van ORTEC wordt gekoppeld aan het ERP systeem NaviTtrans van Young & Paftners, specialist in back-office software voor logistieke dienstverleners. Met de koppeling van ORTECTD aan NaviTranskrijgen de planners van Simon Loos meer en beter overzicht op de dagelijkse p l a n n i n g ,w a a r d o o r o n d e r a n d e r e d e c o n t a i n e r p l a n n i n g n r i t - & r o u t e e planning verder kan worden geoptimaliseerd. In Microsoft NaviTrans worden orders ingevoerd, die vervolgens automatisch worden overgezet naar de planning van ORTEC TD. De status van orders kan via ORTECTD realtime gevolgd worden in boordcomputers. Na realisatie van de laad- en losopdrachten wordt de status teruggekoppeld naar ORTEC TD, die de data doorzet naar het Transport Management Systeem (TMS) NaviTransvan Young & Partners. Hierin wordt de admin i s t r a t i e v ea f h a n d e l i n ge n f a c t u r a t i eg e d a a n .

april zooT

M A R K T BE RI C H T

La Pallette Rouge (LPR) groep heeft in 2006 tien procent winst geboekt. Over een omzet van 87 miljoen euro tegen 13 procent over 79 miljoen euro in 2005. Ook in 2005 zag LPRde winst groeien. LPRbehoudt met de groei in 2 0 0 6 d e t w e e d e p l a a t s o p d e E u r o p e s em a r k t v a n p a l e t p o o l i n g . L P R h e e f t e e n d e k k i n g o v e r h e e l W e s t E u r o p a , h e t h e e f t v e s t i g i n g e ni n B e l 9 i 6 ,S p a n j e , Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In Engeland is de omzet met 35 procent verhoogd en ook in S p a n j e z a g L P Rd e o m z e t g r o e i e n m e t 1 5 p r o c e n t . I n t o t a a l h e b b e n a l l e v i j f de vestigingen in de acht europese landen in 2006 positievejaarcijfers g e h a a l d . I n t o t a a l h e e f t L P Rv o r i g j a a r i n E u r o p a 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 p a l l e t t r a n s p o r ten verzorgd.

Ook adverterenin

in Business Logistics
o24 r 3722900

HEFTRUGKSTNL

in heftruckverhuur
0341 r 35 1756
www.ve rh u u rheft ru cks. n I

De EDI XI\{L Specialist

Business2 Businesscommunicatie ERP maatwerk koppelingen Outsourcing Deskundigehelpdesk

MARKTBERICHTEN

Groeneveld IT en Cat Logic hebben een overeenkomst ondertekend om h u n a c t i v i t e i t e n b i n n e n 6 6 n n i e u w e o r g a n i s a t i et e g a a n b u n d e l e n . S a m e n worden zij met ruim 220 medewerkers en zo'n 500 klanten een grote speler op de Europese markt op het gebied van logistieke automatisering. Groeneveld IT en CAT Logic zijn twee Nederlandse IT-bedrijven met vooraanstaande marktposities. Groeneveld IT heeft buiten Nederland vestiging e n i n B e l g i e e n F r a n k r i j k e n i s i n b e i d e l a n d e n e e n b e l a n g r i j k es p e l e r o p het gebied van boordcomputers. CAT Logic heeft, naast het Rotterdamse h o o f d k a n t o o r , e s t i g i n g e ni n D u i t s l a n de n E n g e l a n de n b e s c h i k ti n d e z e l a n v d e n o v e r e e n i m p o s a n t e k l a n t e n k r i n g . D o o r a a n w e z i g h e i di n v i j f b e l a n g r i j ke Europese transpoftlanden ontstaat een onderneming van formaat die de gehele logistieke IT-keten van achter tot voor, van warehouse tot truck, kan voorzien van de nieuwste technologie. Groeneveld is een toonaangevende, internationale producent en toeleverancier van efficiencyproductenvoor de sectoren transpoft, industrie en off-road. Het leveringsprogramma omvat de productgroepen'Geautomatiseerd onderhoud','ICT-oplossingen' en 'Actieve veiligheid'. Cat Logic is een eigenzinnig softwarehuis, internationaal opererend in de dynamische wereld van de logistiek. Vanuit Rotterdam, Londen, Keulen,Istanbul en Pune (India) werken ruim 120 medewerkers voor zo'n 250 dienstverleners in transport, opslag en intermodaal vervoer.

Exact Holding N.V. (Exact) heeft Exact Globe 2003 uitgebreid met Pick-Il, de geavanceerde oplossing voor barcodescanning. Magazijnmutaties zijn nu eenvoudig te venrrerken met behulp van handterminals die batchgewijs achteraf, danwel real time door middel van Radio Frequency,synchroniseren met de voorraadgegevens in de administratie. Pick-IT 66n van de kernproducten van Exact Easy Access, een bedrijf waarin Exact sinds 2005 een meerderheidsbelang heeft. In release 37L zijn er negen Pick-IT modulesaan het assoftimentvan Exact Globe 2003 toegevoegd. Organisaties die hun logistieke processen willen stroomlijnen door middel van barcode s c a n n i n g k u n n e n h i e r d o o r e e n o p l o s s i n gs a m e n s t e l len die past bij hun specifiekesituatie en ERPomgeving. Pick-IT is nu volledig meertalig beschikbaar; heeft haar eigen menupadengekregen en zal voort a a n g e l i j k t i j d i gm e t a n d e r e E x a c tG l o b e 2 0 0 3 m o d u les worden getjpdatet. Naast de integratie met Exact Globe 2003 is de functionaliteit van Pick-IT per direct uitgebreid met onder andere de barcode ontwerpapplicatie BarTendervan Seagull Scientificen de mogelijkheid om geregistreerde SSCC-codes digitaal te versturen. Op korte termijn zal Pick-IT EAN-128 c o d e s o n d e r s t e u n e no p d e h a n d t e r m i n a l . Kijk voor meer informatie op: www.exea.nl

LOGISTIEK . ADVIESBUREAU ESMEIJER B.V.

INTERNE LOGISTIEK
. Productielogistiek o ffi agazijnlogistiek . Instructie n opleiding e

Met de presentatie van de eerste geautomatiseerde combitrucks, type MX-X, verstevigt Still haar positie a l s m a r k t l e i d e rv o o r i n t e l l i g e n tb e s t u u r d ei n t r a l o g i s tiek. De primeur voor snellere magazijnprocessen komt toe aan logistiek dienstverlener DSV. Het bedrijf DSV verzorgt in Bergen op Zoom de logistiek in het Europese centrale magazijn voor kunststofgranulaten van General Electric Plastics.De noviteit ligt in het feit dat voor het eerst combitrucks worden i n g e z e t d i e v o l a u t o m a t i s c he n d u s z o n d e r b e s t u u r der werken. Dit werpt volgensM.Botman, directeur Development en Engeneeringbij DSV haar vruchten af doordat de automatisering voor een verhoging van vijftien procent van de productiviteit heeft g e z o r g d . H e t s a m e n s p e lt u s s e n d e m o d e r n e c o m b i trucks, de handmatig bediende vorkheftrucks en het goederenstroommanagementsysteem (MMSi) kunnen de processen in een magazijn verbeteren. Het hart van het project is de intelligente IT-oplossing. H e t n i e u w o n t w i k k e l d eM M S i m a a k t h e t m o g e l i j k o m zelfs de meest uiteenlopende configuraties van de automatische operatie mogelijk te maken.

Onze jarenlange ervaring en diepgaande kennis, zijn een garantie voor belangrijke kostenbesparingen. Vrijblijvend oriiinterend gesprek op uw locatie.

Tel.: 0488 - 412639 M e e r i n f o r m a t i e : F a x . :0 4 8 8- 4 1 1 1 7 2 www.esmeijer-log.I n

april zooT

CA5E

en Locatie plaatsingssystemen m agazijnlogistiek
Het locatiesysteem kan een belangrijke plaats innemen in het optimaliseringproces van de magazijnlogistiek. Bij het bepalen van de meest doelmatige opslagen verwerkingswijze zal daarom ook het loca ti e sy s t eem en s om s h e t d a a ra a n gekoppelde plaatsingssysteem een rol van betekenis spelen. We kunnen de toepassing van de juiste locatie en plaatsingssystemen kenmerken als vormen van werkm eth odeverbetering .

De toepassing van het locatie en plaatsingssysteem heeft zijn invloed op een vieftal b e l a n g r i j k ea s p e c t e n v a n d e m a g a z i j n l o g i s tiek, namelijk: . De bezettingsgraad van het magazijn; . De trajectafstanden; . De magazijnplanning; . De magazijnorganisatie. In de navolgende beschouwing zullen de belangrijkste locatie en plaatsingssystemen worden behandeld.

Locatiesystemen In principe is er een drietal locatiesystemen t e o n d e r k e n n e nw e l k e w e k u n n e n o m s c h r i j ven als: o Het vaste locatiesysteem; . Het vrije locatiesysteem; . Het semi-vrije locatiesysteem. Het vostelocatiesysteem Het vaste locatiesysteem wordt veelvuldig toegepast in de algemeen voorkomende opslagsituatie. Een belangrijk voordeelvan het vaste locatiesysteem is dat de locatie v a n d e a f t i k e l e n k a n p l a a t s v i n d e no p b a s i s v a n d e o m s l a g f r e q u e n t i e sM e t a n d e r e w o o r . den, het snelst lopendeaftikel kan de gunstigste vaste plaats worden toegewezen. Een bijkomend voordeel is dat de toepassing van een eenvoudig registratiesysteem reeds vold o e n d e i s o m d e g o e d e r e nd o e l g e r i c h ti n h e t stellingpatroon te plaatsen of uit te nemen. Een belangrijk nodeel bij de toepassing van het betreffende locatiesysteem is dat er steeds per aftikel een opslagruimte gereserveerd dient te worden die voldoende is om re z AJbeelding : Bei'nvloedba magoziin/kosten componenten

april zooT

C A 5E

d e m a x i m u m v o o r k o m e n d e h o e v e e l h e i do p t e s l a a n . D e r u i m t e d i e g e r e s e r v e e r dd i e n t t e worden, is mede afhankelijk van het voorraadbeheersysteem, Hierbij is het van belang of de aanlevering en aflevering op vaste of variabele tijdstippen plaatsvindt. Teven is het van invloed of er vaste of varia-

h e t a l o m b e k e n d ez a a g t a n d d i a g r a m s o n d e r i het kenmerk "Vm" de maximaalvoorkomende voorraad aangegeven.Indien we nu de maximale voorraad in relatie brengen met de gemiddelde voorraad "V9", dan kunnen we constateren dat er sprake zal zijn van een onderbezettings- of reserveringsgedeelte "Bo". Bij de omvangplanning an een opslagv situatie zal bij de toepassing van het vaste locatiesysteem rekening gehouden dienen te worden met de zogenaamdevariatieruimte i n d e o p s l a g b e h o e f t e .H e t i n a f b e e l d i n g 1 weergegeven verloop van de bezetting zal zich zowel per aftikel en, gemiddeldgezien, per reeks van aftikelen voordoen. Vanuit diverse praktische metingen is gebleken dat bU de toepassing van het vaste locatie systeem in gemiddeld voorkomende situaties, een bezettingsgraod kan worden gerealiseerd van ca. 83 procent. Het maximum bereikbare blijkt hierbij veelal op 85 procent te liggen. Indien dus de gemiddeld benodigde voorraad is vastgesteld, dan zal hierop de plonningsfuctorvan het vaste locatiesysteem toegepast dienen te worden, namelijk 1 0 0 / 8 3 x 7 , 2 O 5 . B i j e e n g e m i d d e l d eo p s l a g behoefte van bijvoorbeeld 7.200 palletplaats e q u i v a l e n t e ni s d e f u n c t i o n e l ep l a n n i n g s b e hoefte te bepalenop 7.200 x l,2O = 8.640 palletplaatsequivalenten. e dienenevenwel W m e t n a d r u k t e s t e l l e nd a t h e t h i e r b i j g a a t o m e e n v u i s t r e g e l d i e v o o r d e z o g e n a a m d eh a n delsmagazijnen van waarde kan zijn. Bij de toepassing van het vaste locatiesysteem in productiemagazijnen an dat vaak tot een k andere bezettingsgraadleiden, het geen verderop in dit artikel nog nader onder de aandacht zal worden gebracht bij een praktijksituatie. Het vrije locatiesysteem Bij de toepassing van het vrije locatiesysteem wordt de gunstige plaatsing van de artikelen, voor wat betreft de "snel lopende" e n " l a n g z a a m l o p e n d e "a f t i k e l e n , a l s m i n d e r belangrijkgezien, Er vindt geen reservering plaats van de artikelplaatsen, aar de aanm wezige vrije plaatsen worden zo veel mogelijk opgevuld. Er vindt dus geen reservering p l a a t s v a n d e a r t i k e l p l a a t s e n ,w a a r d o o r e r wel een gunstige bezetting wordt bereikt van d e o p s l a g c a p a c i t e i t ,n a m e l i j k 9 5 p r o c e n t .

Tabelt: AnalyseA-groep Aantal pallets

Max. Art. Att.2 Art.3 Art.4 Aft.5 Art.6 Ati.7 Art.8 Art.g Art.10 Aft.1l Art.12 Aft.13 Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 Art.18 Aft.19 Art.20 Art.2t Att.22 Art.23 Art.24 Art.25 Art.26 Art.27 Aft.28 Aft.29 Art.30 Art.31 Art.32 Aft.33 Art.34 Art.35 Art.36 Art.37

Min.

Gem. 88,2 72,9 67,5 89,0 54,8 35,2 63,2 33,8 55,3 33,5 r9,7 20,5 24,4 55,8 45,9 50,6 27,2 g,g 13,5 36,8 7,0 tL,6 lr,4 9,4 t3,9 15,3 18,1 9,6 25,9 30,7 18,1 2,3 7,3 L3,2 7,8 18,6 13,0 + Lt46,O

L 226,2 19,6 t77,t 4,1 12t,3 3,6 L7O,O 108,8 81,3 L24,8 9B,B 106,3 95,5 7L,O 51,8 48,5 99,0 97,3 98,2 64,5 36,3 34,4 70,2 22,t 33,6 46,7 40,5 30,9 48,3 37,8 26,8 48,5 58,2 3O,2 L2,O 24,t 29,O LB,2 38,8 22,2 + 2561,0 L2,9 7,9 5,3 5,9 0,3 3,8 1,5 1,0 0,9 2,7 t,3 15,5 !o,4 4,8 0,8 2,0 2,4 0,0 0,5 o,2 0,0 4,6 0,3 7,0 0,1 5,8 9,8 1,0 0,1 0,1 3,6 0,1 4,2 t,2

artikelen.Indien er sprake is van een grote o p s l a g h o e v e e l h e i d ,d a n k a n d e z e r e l a t i e f gunstige bezettingsgraad absoluut gezien e e n r u i m t e b e s p a r i n gb e w e r k s t e l l i g e n . In deze situatie wordt een deel van de onderbezetting (kenmerk "Bo") bij een b e p a a l d a f t i k e l o f m e e r d e r e o n d e r l i n g ea r t i kelen ingevuld door pallets van een ander aftikel of artikelen. Op het diagram van afbeelding 1, is dit principe in de rodekleurweergavetot uitdrukking gebracht. Hierbij blijft echter altijd een gering verschil in bezetting van

b e l e h o e v e e l h e d e nw o r d e n a a n - e n a f g e l e verd, Door middel van het voorraadmodel ( z o a l s i n a f b e e l d i n g 1 w e e r g e g e v e n )i s e c h ter wel een indruk te geven van de bezettingsgraad bij het vaste locatiesysteem. Op

Derhalve een berekeningsfactorvan 100/95 x 7 , 0 5 2 . D e t o e p a s s i n gv a n d i t l o c a t i e s y s teem kan van belang zijn indien de opslagruimte kostbaaris en er een gering verschil i s i n d e o n d e r l i n g eo m s l a g f r e q u e n t i e s a n d e v

april zooT

CA5E

Vm
Vg

Vv

e Afbeel ng r Diogram bezettingsgrad n locatiesystemen di

toepassing, hetgeen ontstaat doordat er g e e n v o l l e d i g e g e l i j k t i j d i g h e i di s i n d e a a n wezigheid van vrije plaatsen en de behoefte hieraan. De toepassing van dit locatiesysteem is niet uitvoerbaarzonder de toepassing van een computermatig registratiesysteem waarbij de vrije en de reeds bezette p l a a t s e nw o r d e n a a n g e g e v e n . Het semi-vrije locatiesysteem Indien de opslagruimte kostbaar en/of o m v a n g r i j k i s e n e r d u i d e l i j k ev e r s c h i l l e nz i j n vast te stellen in de onderlinge omslagfreq u e n t i e s v a n d e a r t i k e l e n ,d a n i s d e t o e p a s sing van het semi-vrije locatiesysteem van belang, Bij het semi-vrije locatiesysteem worden er opslagsectorengereserveerd voor 'snel lopende'(A), 'normaal lopende'(B) en ' l a n g z a a m l o p e n d e ' ( C )a r t i k e l e n ; d i t e v e n t u eel in combinatie met bepaaldepalletafmet i n g e n . B i n n e n d e g e r e s e r v e e r d eg e b i e d e n wordt een vrije plaatsing van de artikelen mogelijk gemaakt. De hierbijvan toepassing zijnde bezettingsgraad is vanuit praktische b e v i n d i n g e ni n h e t a l g e m e e nt e s t e l l e no p 9 3 procent; een berekeningsfactor van 100/93 = 1 , 0 7 5 . H i e r b i j o n t s t a a t e e n z e l f d ev e r l o o p als bij het eerder genoemde vrije locatiesyst e e m , n a m e l i j k d a t d e g e m i d d e l d eo n d e r b e -

zetting bij een bepaald aftikel of reeks van aftikelen deels wordt ingevuld door pallets van een ander artikel(en). Aangezien de opslaggebieden hierbij zijn begrensd onti s t a a t e r e e n g e r i n g e r eg e l i j k t i j d i g h e i d n d e z e s i t u a t i e .D o o r m i d d e l v a n d e g r o e n e w e e r g a ve wordt dit op afbeelding 1 tot uitdrukking gebracht. Bij de toepassing van dit locatiesysteem dient eveneens te worden voorzien in een computermatig registratiesysteem. Afweging Uit voorgaande beschouwing is reeds gebleken, dat twee afwegingsaspecteneen grote rol spelen bij de toepassing van de locatiesystemen: . Een hoge bezettingsgraadvan de opslagruimte zodat sprake zal zijn van relatief lage gebouwkosten (vrije locatiesysteem) en . Een gunstige plaatsing van de aftikelen m e t b e t r e k k i n gt o t d e ' s n e l l o p e n d e ' , 'normaal lopende' en 'langzaam lopende' artikelen, waardoor er sprake zal zijn van beperkte arbeidskosten en exploitatiekosten van de apparatuur (vaste locatiesysteem). I n z i j n a l g e m e e n h e i dk u n n e n w e s t e l l e n , d a t wanneer er sprake is van een grote opslag-

hoeveelheid en een lage omslagfrequentie, het vrije locatiesysteem in aanmerking k o m t . A n d e r z i j d sk u n n e n w e o o k s t e l l e n ,d a t bij een beperkte opslaghoeveelheiden hoge omslagfrequenties het vaste locatiesysteem i n a a n m e r k i n g k o m t . E n i n d i e s i t u a t i e sw a a r zowel sprake is van een grote opslaghoe, veelheid en van hoge omslagfrequentiesis de keuze voor het semi-vrije locatiesysteem v a n b e l a n g . D o o r t o e p a s s i n gv a n d i t l o c a t i e systeem wordt vaak een optimalisering bereikt van de op afbeelding 2 weergegeven kosten en magazijncomponenten. Met betrekking tot de laatste stellingname kan dat nog verder worden verduidelijkt door de resultaten van een praktijksituatie weer te geven.

Praktijksituatie Hierbij zal de analyse worden weergegeven waarbij het voste van een productiemogozijn, werd toegepas| dit in verband locatiesysteem met de belangrijkeverschillenin de uitleverfrequenties. Door middel van tabel 1 wordt de analyse weergegeven, die werd gemaakt van de voorraadsituaties in de zogenoemde A-groep (ca. 20 procent artikelen, 80 procent omzet). Dit is een analyse over een representatieve periode. Door de

april zooT

CASE

rende groepen en de toepassing van vaste het locatiesysteem

singswijze groepssysteem

kunnen

deze

complementaire artikelen organisatorisch in samenhang worden verzameld. Het voordeel van het groepsysteem is dat er in het magazijn kofte loop- en r'rjtijden zullen ontstaan b'rj de ordervezameling. Het mag duidelijk z'ljn dat een stellingrij of gangpadinrichting samengesteld dient te worden uit een combinatie van onderlinge opslagtechnieken.Dit is praKisch gezien goed uitvoerbaar. Het magazijnsysteem BU het magazijnsysteem wordt vooral gekeken naar de meest gunstige plaatsing van het artikel en op basis daaruan zal een magazijnlocatiecode worden toegekend.

in vergelijking met het semi-vr'rje locatiesysteem. Door de toepassing van het semi-vrije locatiesysteem, ontstaat er bij realisatie toepassing van het vaste locatiesysteem moeten derhalve de maximaal voorkomende pallets een vaste plaats kr'rjgen. Daarbij eisen gedeeltelijke pallets ook een palletplaats op. In feite zijn er 256t palletplaatsen gereserueerd voor de aftikelen, terwijl er gemiddeld gezien 1146 pallets een plaatsing krijgen. Een bezettingsgraad dus van slechts 45 procent. Deze situatie leent zich uitstekend voor de toepassing van het semi-vrije locatiesysteem. wil zeggen, dat de gemidDat delde pallethoeveelheden als uitgangspunt genomen kunnen worden bU het bepalen van de opslagcapaciteit. Eenvoudig gezegd kan zich daarbij de situatie voordoen waarbij de ontstane plaatsingscapaciteit van artikel 1 namelijk het gemiddelde van 89 (88,2) minus de minimale hoeveelheid van 20 (19,6), zijnde 69 palletplaatsen - beschikbaar komt voor de extra gevraagde plaatsingscapaciteit van aftikel 3 (namelijk de maximale hoeveelheid L22 (12L,3) minus de gemiddelde hoeveelheid van 68 (67,5), zijnde 54 palletplaatsen). Met andere woorden, een op een bepaald moment optredende minder gevraagde capaciteit zal in een bepaalde mate kunnen worden opgevangen door de meer gevraagde capaciteit. Door de 'wet van de grote aantallen'- het betreft hier een groot aantal artikelen en waarnemingen - zal de invloed van de toevallige factor(en) gering zijn op de vastgestelde gemiddelde hoeveelheden. Ook dienen we op te merken dat het hier een productiemagazijn betreft. Met andere woorden, de productiecapaciteit heeft reeds een egaliserende werking op de totale hoeveelheid aftikelen, waarbij vooral de wisseling naar artikeltoelevering een rol speelt. Om een functionele opslagcapaciteit te bereiken - een beperKe fluctuatie kan altijd optreden - wordt hierbij uitgegaan van de vuistregel (ervaringscijfer) voor de bezettingsgraad van het semi-vrije locatiesysteem met een factor 1,075 (100/93). Door middel tabel 2 wordt de algehele situatie weergegeven. Dit wat betreft de reste-

van het betreffendeproject een ruimtewinst van 4316 - 2259 = 2057 palletequivalenten; oftewel 2057/ 43,L6 N 47 procent. Dit is zowelrelatiefals absoluutgeziente kenmerken als een zeer grote besparing. nieuwBij

heeft dat vooralbetrekkingop bouwsituaties De factoren die hun invloed kunnen hebben de gebouwkosten, kostenstellingmateriaal, op de bepaling van de locatieplaatszijn: . Omslagfrequentie van de artikelen; rijafstandenetc. In bestaandesituatieskan . Volume van de artikelen; er een verdere groei plaatsvinden zonder een stijging van voormeldekosten. Plaatsingssystemen Behalve de tot dusver beschrevenlocatiesystemenis er ook sprakevan zogenoemde plaatsingsystemen, Plaatsingssystemen
o Gewicht van de aftikelen. De omslagfrequenties zijn in de meeste gevallen van groot belang bij de plaatsbepaling in het magaz'rjn. Alvorens tot de locatiebepaling van de artikelen kan worden over-

kunnenwe kenmerken opslagstructuren, gegaan, moet er eerst een analyse worden als gemaakt van de artikelfrequenties. Evenzo welke een aanvullingof verfijning kunnen zijn van de behandelde locatiesystemen. kan het volume van de artikelen bij de gepalEen aantal van de plaatsingssystemen zijn letiseerde goederenstroombehandeling in de branchegericht. Evenwelzijn er een tweetal plaatsingssystemen, welke een meer brede toepassing kennen,namel'rjk: . Het groepsysteem; o Het magazijnsysteem. Het groepsysteem Bij veel magazijnsituaties er een techniis schemagazijnindeling te stellen,waarvast bij sprake is van afzonderlijke stellingsystemen (opslagmethodieken). wil zeggen, Dat
combinatie van de afirueegaspecten'frequentie artikelen' en 'volume artikelen' van belang zijn. We kunnen dit belang tot uitdrukking brengen in een diagram waarbij op een tweetal evenwijdig lopende schalen de waarde van deze afirueegaspectentot uitdrukking wordt gebracht. Door dit te projecteren op de magazijnlay-out kan door een l'rjnverbinding het snijpunt worden bepaald voor de locatie van het artikel. Een meer eenvoudige manier is de frequenties van de

rijen legbordstellingen kleineartikelen, pallethandelingen in en uit te registreren per voor rijen palletstellingen voor gepalletiseerde artikel; daarin is namelijk de combinatie van artikelen,bakkenstelling voor moeilijk stavolume en frequentie tot uitdrukking pelbareaftikelen et cetera. Evenwelzijn er gebracht. I veel situatieste onderkennen, waarbij complementaire goederenworden opgeslagen. goederen een bepaalde Dat z'rjn verwantdie schapmet elkaarhebbenen die als zodanig tezamenuitgeleverd dienente worden. Eenvoorbeelddaarvanis een wasbakjevoor een toilet met een daarbijpassend kraan$e. Door de technische van stellingscheiding soortente volgen,zullener steedsbepaalde tussenliggende afstanden afgelegd dienente goederen wordenom deze complementaire te verzamelen. Doorde keuzevan de plaatC.W.Esmeijerbc. Ec., Consultant, dir. Logisti k-adviesbu u Es e rea meijer B.V. www.esmeijer-log.nl

april zooT Business Storage in

23

Als je zo eenpallet kunt tillen,

€,

@

dan zrjn KOOI-REACHFORKS' overbodig...
K O O I - R E A C H F O R K S ob e s p a r e n t i j d , g e l d e n r u i m t e . KOOI-REACHFORKSo schuiven hydraulisch in en uit en p a s s e n o p i e d e re h e ftruck. KOOI-REACHFORKSo kunnen uw pallets dubbeldiep w e g z e tte n w a a rd o o r u w opsl agcapaci tei tmet 40% to e n e e mt. V ra c h tw a g e n sen/of trei nen kunnen w orden g e l a d e n e n /o f g e l o s t v anaf 6en zi j de w aardoor 15%aan vorken kunnen al s ti j d w o rd t b e s p a a rd .T e l escopi sche v e rl e n g v o rk e n w o rd e n toegepastw anneer verschi l l ende p a l l e t a fme ti n g e n w o rden gebrui kt om zo schadeaan p a l l e ts e n g o e d e re n te voorkomen. KOOI.REACHFORKS@ v o l d o e n a a n a l l e i n te rn ati onal e w IS O -n o rme n , o rd e n g etest met e e n v e i l i g h e i d s fa c to rv an 3 en w o rd e n g e g a ra n d e e rdmet een g I O0 % e l i jk l o o p s y s te e m. www.telescopicforks.com KOOI-REACHFORKS@ w w w .rol l erforks.com
: voor meer informatie M e i j e r S p e c i a lE q u i p m e n t Oudebildtdijk 894 9079 NG St.JacobiParochie T e l e f o o n :+ 3 1 ( 0 ) 5 1 8 ' 4 9 2 9 2 9 T e l e f a x : + 3 I( 0 ) 5 1 8 4 9 2 9 I 5

Equipment Special ofMeijer A trademark

Vaktijdschriftvoor verpakkingsmanagement

Vaktiidschrift voor transDort en vervoer

Brandwerende m oduul -containers
r C o n f o r m d e o n l a n g sv a n k r a c h t g e w o r d e n N e d e r l a n d s e i c h t l i j n P G S 1 5 i n t r o d u c e e r t D e n i o s b r a n d w e r e n d e m o d u u l - c o n t a i n e r sd i e 9 0 m i n u t e n b r a n d w e r e n dz i j n v a n b i n n e n n a a r b u i t e n e n v i c e v e r s a . I n t o t a a l z i j n e r z e v e n t i e nm o d e l l e n ,m e t a f m e t i n g e nv a r i d r e n dv a n 2 , 5 x 2 , 5 m e t e r t o t 3 , 0 x 8 , 6 m e t e r e n e e n i n w e n d i g eh o o g t e v a n 2 , 1 0 o f 2 , 5 0 m e t e r . E l k e m o d u u l - c o n t a i n e rb e s t a a t u i t v i e r b r a n d w e r e n d e , m e t s t e e n w o l g e i s o l e e r d ew a n d e n , e e n d a k e n e e n g e c e r t i f i c e e r d e , v l o e i s t o f d i c h t ev e r z i n k t s t a l e n o p v a n g b a k . V e r d e r i s d e m o d u u l - c o n t a i n e rl e v e r b a a r m e t e e n e n k e l e o f d u b b e l e b r a n d w e u rende draaideu6al dan niet in een explosieveilige itvoering, Een vastzetsysteem kan mede geintegreerd worden in de moduul, In h e t l a a t s t g e n o e m d eg e v a l w o r d e n a a n d e b u i t e n z i j d ev a n d e d e u ren elektromagnetenaangebracht,die worden aangestuurd door i m i d d e l v a n e e n b r a n d d e t e c t i e - s y s t e e mn d e c o n t a i n e r .D e d e u r e n zijn standaard voorzien van een regelaar die de sluitvolgorde bewaakt. Voor verwarming biedt Denios een ribbenbuis element u m e t t h e r m o s t a a t a l d a n n i e t e x p l o s i e v e i l i g i t g e v o e r do f e e n r e c i r culerend verwarmingssysteem dat aan de binnenzijde van de m o d u u l c o n t a i n e rw o r d t a a n g e b r a c h t . B i j h e t l a a t s t g e n o e m d es y s teem wordt de warmte beter verdeeldin de ruimte en is de ruimte dus snellerop de gewenstetemperatuur. P e n s k eL o g i s t i c sh e e f t d e S e c t o r O p e r a t i o n a lA w a r d 2 0 0 6 v a n M e r c k Vlaanderen ziet af van een landelijk wegenvignet. De Europese C o m m i s s i eh e e f t h e t i d e e v e r w o r p e n . D e E u r o p e s eC o m m i s s i ei s v a n mening dat het vignet niet het aangewezen instrument is. De Vlaamse minister-president Yves Leterme bracht maandag een w L b e z o e ka a n p r e m i e r B a l k e n e n d e . e t e r m e w i l n u i n v e n t a r i s e r e n e l k e a n d e r e m e t h o d e s m o g e l i j k z i j n o m d e a a n l e g e n o n d e r h o u dv a n z w e g e n t e b e k o s t i g e n .D i t w i l n a a r a l l e w a a r s c h i j n l i j k h e i d e g g e n d a t D z alle weggebruikers ullen worden aangeslagen. e ophef over de p B e l g i s c h e l a n n e n w a s i n N e d e r l a n dz o g r o o t , o m d a t d e B e l g i s c h e a u t o m o b i l i s td e z e s t i g e u r o v o o r h e t ( j a a r ) v i g n e t z o u t e r u g k r i j g e nv i a w d e w e g e n b e l a s t i n g m a a r d e b u i t e n l a n d s e e g g e b r u i k e rn i e t . H e t , w e g e n v i g n e tz o u a a n v a n k e l i j ki n 2 0 0 8 w o r d e n i n g e v o e r d ,m a a r d a t i s n u i n i e d e r g e v a l u i t g e s t e l dt o t 2 0 0 9 . L e t e r m e s l u i t n i e t u i t d a t o o k B e l g i 6 o v e r g a a t o p r e k e n i n g r i j d e n ,o f e e n k i l o m e t e r h e f f i n gd i e h e t k a b i n e t B a l k e n e n d eI V u i t e r l i j k i n 2 0 1 1 v e r s n e l dw i l i n v o e r e n .H e t z o u v o l g e n s L e t e r m e i d e a a l z i j n a l s B e l g i 6 e n N e d e r l a n d e e n z e l f d es y s t e e m h e b b e n . V o l g e n s d e V l a a m s e m i n i s t e r - p r e s i d e n ti s h e t b e l a n g r i j k d a t N e d e r l a n de n B e l g i d z u l k e p l a n n e n " z o g o e d m o g e l i j k o p e l k a a ra f s t e m m e n " ,

Kunststofopzetrand
Rotom heeft een kunststof oozetrand ontwikkeld met de sterke eigenschappenvan de houten opzetrand. De houten opzetrand vold o e t n i e t a a n d e s t r e n g e H A C C Pe i s e n , m a a r n a u i t g e b r e i d o n d e r zoek heeft Rotom een oDzetrand ontwikkeld die hier wel aan voldoet. De opzetrand is verkrijgbaar in verschillende maten en uitv o e r i n g e n , t e v e n s i s d e r a n d g o e d r e i n i g b a a re n z e e r s t e r k . H e t i s mogelijk dat de rand minimaal kan buigen bij transportom op deze m a n i e r s a m e n m e t d e p a l l e t e e n m a a t v a s t ev e r p a k k i n g s u n i t e b l i j v e n . H e t c o m p l e t e s t a p e l s y s t e e mk a n g e b r u i k t w o r d e n v o o r z o w e l extern transport als interne opslag. Het biedt grote voordelen en extra toepassingen vanwege de inklapbaarheid voor retouftransp o r t , d e m o d u l a i r e n f l e x i b e lt e b e p a l e n h o o g t e e n i s h y g i d n i s c h .D e o p z e t r a n dw o r d t g e p r o d u c e e r du i t H D P Ee n i s b e s c h i k b a a rm e t 4 e n 6 s c h a r n i e r e n .D o o r e e n e e n v o u d i g c l i c k s y s t e e mk a n e e n s e p a r a t e n a a m s v e r m e l d i n gi n d i v e r s e k l e u r e n a a n g e b r a c h tw o r d e n o p z o w e l de lange als korte zijde. Rotom biedt tevens extra toebehoren zoals een hoekopzetstuk, vakverdeling, deksel en de bijbehorende kunststof pallet. Kijk voormeerinformatieop www.rotom.nl

Sharp & Dohme (MSD) gewonnen. De prijs is toegekendomdat P e n s k ed e k o s t e n h e e f t k u n n e n v e r l a g e n , d o o r h e t r e g u l i e r ew e g v e r , v o e r v a n M S D i n E u r o p at e o p t i m a l i s e r e nM S D i s d e n a a m w a a r o n d e r M e r c k & C o , g e v e s t i g di n W h i t e h o u s eS t a t i o n ( N e w J e r s e y ,V S ) i n d e m e e s t e l a n d e n b u i t e n d e V e r e n i g d eS t a t e n a c t i e f i s . " H e t i s e e n e e r o m t e w o r d e n u i t g e r o e p e nt o t e e n v a n d e m e e s t g e w a a r d e e r d el e v e ranciers van MSD", aldus Erik van Egmond, Managing Director, z P e n s k eL o g i s t i c sE u r o p e ," W i j z u l l e n o n z e s u c c e s v o l l e a k e l i j k er e l a t i e m e t M S D b l i j v e n v e r s t e r k e ne n e e n i n t e g r a l er o l b l i j v e n s p e l e n b i j h e t v efficidnter maken van de supply-chainactiviteiten an het bedrijf." M S D b e n a d e r d e P e n s k e i n 2 0 0 0 o m t e h e l p e n d e i n f r a s t r u c t u u rv a n het bedrijf voor het wegvervoer in Europa zo optimaal mogelijk te l a t e n f u n c t i o n e r e ne n d e k o s t e n s t e e d s v e r d e r t e v e r l a g e n . P e n s k e b e h e e r t m o m e n t e e l h e t r e g u l i e r ev e r v o e r o v e r d e w e g v a n b u l k v e r pakkingen tabletten en kant-en-klare producten door Europa. De A S e c t o r O p e r a t i o n a l w a r d i s i n g e s t e l da l s o n d e r s t e u n i n gv a n h e t s t r e p m v e n v a n M S D o m w e r e l d w i j ds t r a t e g i s c h e a r t n e r s h i p s e t d e b e l a n g a rijkste leveranciers an te gaan, De prijs werd voor het eerst uitgeu r e i k t i n 2 0 0 5 . D e w i n n a a r s w o r d e n g e s e l e c t e e r d i t M S D ' sv o o r n a a m s t e b e v o o r r a d i n o s e c t o r e e n u i t z e v e n e x t r a c a t e q o r i e e nv o o r u i t z o n n derlijke bijdragen

april zooT Business Packaging in

E

ingen VTL. ? Opleid Logistieke
oo o V T Lb i e d t e e n u i t g e b r e i d p l e i d i n g s a a n b o d , k v o o r d l o g i s t i e k ed i e n s t v e r l e n e r sP r a k t i j k g e r i c h t e o c e n t e n . d e g e v e no p l e i d i n g e n n t r a i n i n g e no p l o c a t i e s o o r h e t e h e l e l a n d .V o l g e n sd e n i e u w s t et e c h n i e k e n n d e VTLis het centrum voor o n t w i k k e l i n gv a n m e n s e n in de sector Transport en Logistiek.VTL s t i t n u l e e r tm e n s e ne n bedrilvenom zich, via een praktijkgerichte aanpak, voortdurend te blilven ontwikkelen.
Voor meer informatie of aanmelden: www.vtf .nl of ogoo 1Q{2 (tokaattarieJ). V a k b e k w a a m h e i d A a n t e k e n i n ge n H e r c e r t i f i c e r i n g , V o r k h e f t r u c k/ R e a c h t r u c k V V e i l i g h e i d s c e r t i f i c a a t o r k h e f t r u c k/ R e a c h t r u c k C W a r e h o u s e m e d e w e r k eB e d e r f e l i j k e o e d e r e n ( H A C C P ) r W a r e h o u s e m e d e w e r k eC e v a a r il j k e S t o f f e n r A s s i s t e n tE x p e d i t e u r Douanezaken Warehousevoorman Warehousemanager Transportma ager n A s s i s t e n tP l a n n e rW e g t r a n s p o r t P l a n n e rW e g t r a n s p o r t

l a a t s t e o n t w i k k e l i n g e n ,a f g e s t e m d o p d e b e r o e p s W p r a k t i j kv a n d e d e e l n e m e r . i l t u g e c e r t i f i c e e r d e d m e d e w e r k e r s i e e c h t v e i l i gk u n n e nw e r k e n ?D a n b e n t u b i j V T La a n h e

:tjuister.t"t@

tt-VTt

Keepon moving

Uw producten op het gewenste ! niveau
www. heftafel. n I

www.heftruckmarkt.
von de heftrucksite Nederland

nI

MARKTBERICHTEN

stroomlijnt DeMonnik Dranken intern transport
Aan het begin van 2007 heeft De Monnik Dranken zijn intrek genomen in het gloednieuwe distributiecentrum te Oldenzaal. Vanuit Oldenzaal belevert het familiebedrijf zowel horecagelegenhedenin de regio, als drankgroothandels en slijterijen in heel Nederland. Het moderne distributiecentrum van De Monnik Dranken is ongeveer 10.000 vierkant meter groot en volledig ingericht met stellingen. De opslag telt 2.700 picklocaties en ongeveer 6.000 bulklocaties,waar in totaal ongeveer 5.500 SKU'S worden opgeslagen. Met de verhuizing naar het nieuwe onderkomen, maakte de groothandel ook op logistiek gebied een grote stap vooruit. Het intern transport komt daarbij voor het grootste gedeelte op de rekening van drie typen trucks. Te weten: de orderverzamelaar ECE 220 met een draagvermogen van 2000 kilo, de hoogheffende orderverzamelaar EKS 110 met een draagvermogen van 1000 kilo en de reachtruck ETW met een draagvermogen van 1400 kilo.

g Tran sportverpakkin en
Steeds vaker willen bedrijven dat de transportverpakking dezelfde uitstraling heeft als hretproduct dat ermee vervoerd wordt. Deze trend is logisch aangezien de verpakking het middel bij uitstek is om he! product extra in de verf te zetten. Zeker bij shelf-ready packaging waarbij het product in de geopende tranpoftverpakking vanuit het rek verkocht wordt, kan de verpakking in golfkafton helpen om het product te laten opvallen. SCA Packagingbiedt de mogelijkheid om hoogwaardige bedrukkingen rechtstreeks op golftafton drukken, wat een totaal ander cachet geeft aan het product, Er kan gedrukt worden op gecoat papier, waardoor er fijner en nauwkeuriger gedrukt kan worden. Met een vernislaag er op, worden de kleuren van de verpakking nog sprekender en krijgt u product in de winkel alle aandacht die het verdient. Kijk voor meer informatie op www.scapackaging.be

MARKTBERICHTEN

RX7o:zuinig ste heftruck
De nieuwe hybride 2,5 tons dieseltruck RX 70 is de zuinigste heftruck in zijn klasse. De metingen die bij de vakbeurs Logistica bekend zijn gemaakt, zijn bevestigd door het testteam van Transport en Opslag. Niet alleen heeft een dieseltruck nog nooit zo weinig brandstof nodig gehad, de productiviteit van de RX 70 is ook goed voor een koppositie. De geheel verbeterde en vernieuwde hybride RX 70-lijn heeft voor heel wat reacties gezorgd bij de introductie, eind vorig jaar. Gemeten volgens de internationaal afgesproken VDI-norm verbruikt de 2,5 tonner minder brandstof dan andere dieseltrucks in de markt: slechts 2,5 liter diesel per uur. Met deze uitdaging ging het testpanel van Transport en Opslag onlangs met de nieuwe RX 70 aan de slag. De eerste meting wees uit d a t d e t r u c k w e l i s w a a rz u i n i g i s , m a a r n i e t d e z u i n i g s t e i n z i j n k l a s s e . Maar uit nieuwe metingen is naar voren gekomen dat de RX 70 wel degelijk de zuinigste is in zijn klasse. Op het praktijkgerichte parcours van Transport en Opslag werd een verbruik van slechts 3,24 liter per uur in programma vijf gemeten en een verbruik van 3,17 liter per uur in programma twee gemeten. Taskforce Extra ChaufFeurs heeft laten weten dat het beroepsgoederenvervoer zit te springen om nieuwe chauffeurs. Op dit moment zijn er meer dan 5.000 vacatures en zonder maatregelen wordt dit alleen maar meer, Sociale partners in de sector hebben miljoenen uitgetrokken om het gat de komende jaren te dichten. Een breed plan van aanpak, met als belangr'tjk onderdeel De Taskforce Extra Chauffeurs moet de oplossing bieden. De invloed van de aantrekkende economie is allereerst Het afgelopen jaar te merken in het beroepsgoederenvervoer. is de bedrijvigheid in de sector Transpott en Logistiek fors toegenomen. Dat is positief voor de economie, maar een grote zorg voor de bedrijfstak, want op dit moment komt de branche meer dan 5.000 chauffeurs te koft. Het probleem wordt naar verwachting de komende jaren alleen maar erger, mede door de introductie van een 48-urige werkweek in 2010. De kern van het probleem is dat er te weinig mensen kiezen voor het chauffeursvak.

Transportheeft extra chauffeursnodig

Dalli de Klokkiest opnieuw voor BT
Dalli de Klok uit Heerde, producent van zeepproducten, heeft een groot deel van de intern transpott vloot laten vervangen door leverancier BT Nederland uit Ede. Het veftrouwde en Nederlandse Klok merk bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. Bij Klok heeft het milieu altijd hoog in het vaandel gestaan. Als logisch gevolg hebben sinds 2001 alle Klok Eco producten het Keurmerk van het Europees Ecolabel. BT Nederland heeft negen nieuwe elektrische vorkheftrucks geleverd: Drie 24 Volt vorkheftrucks type C3E130R en zes 48 Volt vorkheftrucks, type C3E120, C3E160 en C3E200. Deze driewiel vorkheftrucks uit de Cargo range vari€ren in capaciteiten van 1250 tot 2000 kg en zijn bruikbaar voor een brede range van applicaties. Door de goede ervaringen van Dalli de Klok met de machines en service is opnieuw gekozen voor BT als leverancier.

april zooT Businessin Packaging/Transport

Exncr Loc I sTrEK EvENT r Hnnr vAil HoLLAND NUKERK
KOM ALTESTE WETEI{OVERWAT

5luNI 2oo7
r{ ERSpEELT rocrsnur NEDERIAI{D

www,bt-forklifts.nl

magazij ntrucks vorkheftrucks en

BT Nederland, Frankeneng 6716 AA EDE,Telefoon 55, 0318-660500, 03'18-622'105, Fax info@bt-nederland.com

I

I

I

i

Transportsyste &schaarheftafe
r Transportsysteem stukgoederen, pallets, voor kratten dozen, etc, ^/ . Schaarheftafels laden 0.a, en v00r van lossen vrachtvtragens.

t\

- W r V e r h o o d e p r o d u c t i v i t e i-t V e r b e t ea r b e i d s o m s t a n d i g h e d e ne r kk l a n t g e r i c h t g

&spiizenliften platformliften Personenliften,

@rrem,Fs
N
F--

I

. . . .

sPiizenlift: kenmerken Enkele verzinktstalenconstructie Standaard delenen optiesmogelijk VeleRVS in Toepasbaar vrijwelelkesituatie van de cabine afwerking HACCP

F
f

. Hefvermogen 5-300 kg

SupplyChainVisibility

VERHOOG HET RENDEMENT VAN UW

sAP IMPLEMENTATIE
De EveryAngle software is een add-on systeem bovenop SAP. Het geeft u inzicht in uw logistieke data. Hiermee heeft u de informatie om de operationele goederenstroom beter te beheersen en de logistieke prestaties van uw bedrijf op korte termijn te verbeteren. De software is eenvoudig en snel te implementeten, en is door SAPAC in Duitsland gecertificeerd. Naast het sterk verbeteren van de logistieke prestaties van uw bedrijf helpt EveryAngle u oP een kostenbewuste wijze met: . de voorbereidingen naar een soepeleupgrade . de implementatie van nieuwe procedures . Het vermijden van goJive stresstijdens (her)implementatie . de voorbereiding van uw APOof BW implementatie . het vervangen van uw logistieke ABAPrapportages . het opsporen van databasevervuiling . het meten van uw logistieke KPI's6n het bieden van beTnvloeden. werklijsten die deze KPI's De implementatietijd is ongekend kort. Binnen een paar weken bespaart u geld. Veel geld.

SAP f;s$lr#""

bel Als u ook geld wilt besparen, ons dan voor een afspraak.U zult versteldstaan van de resultaten.

www.every-angle.com o$257774+| F or8z 577740 lT Angle SoftwareSolutionsbv I Tielweg6 | z8o3 PKGouda Every

o

@

a o

zijn en order Inventarisatie, picking goederenstroombeheersing processen kreten. Met veelgehoorde wellicht in uw logistieke ook kunt van collectie oplossingen Datalogic u deze van behulp de data processen en perfectioneren. vereenvoudigen aanzienlijk van assortiment; uitgebreide beschikt hetmeest over Datalogic portable collectors en data tot terminals en handscannersmobiele gebruikers de voor wereldwijd talloze kiezen scanners. Dagelijks vaste van oplossingen Datalogic. en robuuste betrouwbare krachtige,

E o
G

'*
o 6 o

@ o

a o @ o

t' t [ , ra_: t

DATALOGIC
Your Life.Our Enthusiasm'*

iltf__ltl
il ltl

-/,/

].ffffitfliltffilillffillnffinlflF
l

!

tASER

o o @

RFID

g@"
$ Bluetooth'

t3Sirin' EFREI

6 a

E

DatalogicBV - Coltbaan25 3439NG Nieuwegein T: +31 (0) 30-6023455- F: +31 (0) 30-6022064 info@nl.datalogic.com www.datalogic.nl I

E
c

l

I
r

Stabiel een rots als

de werkvloeris topprioriteitvoor Toyota.Met SA5,het unieke Systeemvan Actieve Stabiliteit, zet Toyota de s t andaar d h e t g e b i e dv a n v e i l i gw e rk e nmet i ntern op transportmaterieel. Toyota's SASis 's wereldseersteen vo enige c om pl e tev e i l i g h e i d s s y s te e mo r v o rkheftrucks.

Het biedt voor de bestuurder, ng en omgeving l adi beschermi ng en verhoogt zodoende zow elde vei l i ghei d, er gonohet mischgemakalsde productiviteit. geefteen rotsvast Dat v e r t r o u w e n ! e t m i n d e r n e m e nw e g e e n g e n o e g e n , M u toch ook ni et?

sns
-:ov, c;A Systemof Active Stability

@ToYoTA
SHnnr OUR STRENGTH
- t 0182-302000

ToYorA
Tovorn

lN DUSTRTAL EqUtPMENT.

l N o u s r R r A L E e u r p M E N T N E o T R L A N DB . V . - W n D D T N X V E E N w w w . t o y o t a l 0 . n l