oe-cusse-lifau-fo-fila-fali-tetum-FINAL

Sensus Fo Fila Fali

Lifau
Distritu Oe-Cusse

Suku Lifau
Ministeriu Finansas

Timor-Leste Relatóriu Sensus 2010

Konteudu
Mane no feto Tinan Hatene lee no hakerek Lia inan Edukasaun Empregu Forsa traballu potensial Animal ne’ebé hakiak To’os Kondisaun uma nian Fonte enerjia Saneamentu Bee ba hemu Sasan luxu Partu asistidu Proporsaun mortalidade Proporsaun kiak 19 20 11 14 16 17 18 19 9 10 8 4 5 6 8 3 3

Fahe rezultadu hosi Sensus tinan 2010
Iha tinan 2010, staff 4,000 hosi Estatistikas halibur ona informasaun kona-ba ita nia populasaun iha Timor-Leste tomak, hosi distritu ba distritu, suku ba suku, no uma-kain ba uma-kain. Governu, liu hosi Ministeriu Finansas serbisu makaas hodi halibur dadus ne’e, nune’e Governu bele hatene oinsá desenvolvimentu nia progresu no uza nia rezultadu ba planu ita nia futuru. Governu hakarak fahe rezultadu hosi Sensus ba komunidade sira.

Ministra Finansas Emilia Pires aprezenta rezultadu hosi Sensus 2010 ba vise Primeiru-Ministru Jose Luis Guterres no reprezentante UNFPA Pornchai Suchitta.

Hodi nune’e komunidade mos bele haree oinsá sira halo kontribuisaun ba nasaun no deside saida mak hakarak halo, dezenvolve no hadia liutan.

Emilia Pires Ministra Finansas

Populasaun ho uma-kain
Lifau
Ema nain hira
 Ema 2,049  Mane 1,045  Feto 1,004

Timor-Leste
Ema nain hira
 Ema 1,066,409  Mane 544,199  Feto 522,210

Uma-kain hira
 Uma-kain 434

Uma-kain hira
 Uma-kain 184,652

Rejiaun
 Distritu Oe-Cusse  Sub-distritu Pante Macasar

Distritu hira: 13 Sub-distritu hira: 65 Suku hira: 442

2

SUKU RELATÓRIU

Ita nia planu ba futuru ne’ebé diak liután ba Timor-Leste
Timor-Leste nia Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu tinan 2011-2030 lansa ona hosi Primeiru Ministru Xanana Gusmão iha Jullu tinan 2011. Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu halo esbosu vizaun nasaun ida nian ne’ebé mak iha:     Edukasaun ne’ebé diak liutan Hadi’a saúde Infra-estrutra ne’ebé diak, no Kresimentu ekonomiku no ekonomia sustentavel ne’ebé mak ita hotu bele hetan benefísiu.
Primeiru-Ministru Xanana Gusmão vizita Oesilo atu konsulta komunidade konaba Planu Dezenvolvimentu Estratejiku iha Agostu 2010.

Planu ne’e reflete vizaun hosi ema rihun ba rihun hosi Timor-Leste tomak, liu hosi konsultasaun nasional iha subdistritus 65 iha tinan 2010.

Oe-Cusse mós distritu ida ne’ebé produz hare makaas. Ita nia nasaun komesa lao ona iha dalan atu bele hetan auto-sufisieosia iha produsaun hare iha 2020 tinan.

Portu no aeroportu
Portu Oe-Cusse hanesan odomatan importante atu asesu rejiaun ida ne’e hosi parte seluk iha TimorLeste. Portu ida ne'e sei hadi’ak molok tinan 2015.

Ho ida ne’e Oe-Cusse nia ekonomia sei sa’e no mos sei kria tan kampu traballu.

Sentru Kultural Rejional iha Oe-Cusse

Lurón
Importante tebes hadi’a infra-estrutura iha OeCusse. Ita sei implementa ho urjensia projetu reabilitasaun lurón hanesan: Pante Makassar ba Oesilo, Ponte Makassar ba Citrana, no Oesilo ba Tumin. Ponte ne'e sei kompletu iha tinan 2012. Lurón hosi Baqui ba Passabe mós sei hadi’a.

Foku ba Distritu Oe-Cusse Hare no Hakiak karau
Ema hotu hatene katak Distritu Oe-Cusse iha karau barak. Ita presiza implementa sistema jestaun kontrolu moras no iha tempu naruk, habelar programa vasinasaun animal nian.

Sentru kultural ida ne’e sei sai hanesan pontu Sei hadia uluk, estasaun sentral hodi hatudu ba pasajeiru. Tuir mai múzika lokal, arte no sei harii ponte kais no dansa. Sei iha mos mos fatin ba kargu. biblioteka, teknolojia foun, fatin enkontru no To’o 2015 sei hadia espasu ba eskritóriu. mos aeroportu OeCusse.

Enerjia Eletrisidade
Eletrisidade iha OeCusse sei hamriik mesak no Oe-Cusse sei sai area prioridade ba hetan enerjia renovavel.

Turizmu
Turista sira sei mai barak bainhira OeCusse nia postu diak no infraestratura seluk ne’ebé relasionadu no turizmu.

3

Mane no feto

Mane no feto nia tinan
Lifau
Tinan

Timor-Leste

Tinan

4

SUKU RELATÓRIU

Hatene lee no hakerek
Alfabetizasaun joven sira nian
Proporsaun alfabetizasaun ba ema ho tinan 15 to 24.
%
Target: Iha 2015 proporsaun joven sira ne’ebé hatene lee no hakere maka 100%.

Besik metade adultu sira iha Timor-Leste hatene ko’alia, lee no hakerek ho lian Tetun.

Proporsaun alfabetizasaun adultu sira nian
Proporsaun alfabetizasaun ba ema tinan 15 ba leten.

Target: Iha 2015 proporsaun adultu sira ne’ebé hatene lee no hakere maka 70%.

Distritu iha Timor-Leste

Nipane Lifau Lalisuc Bobocasse Suniufe Taiboco Cunha Usitaco Beneufe Lelaufe Usitasae Naimeco Bobometo Costa

Sukus iha Distritu Oe-Cusse

Banafi

Usitaqueno

Malelat Abani

5

Lia inan

6

SUKU RELATÓRIU

Edukasaun
Frekuensia eskolar
Target: Iha 2015 proporsaun ema ne’ebé nunka atende eskola tenki tun to’o 20%.

Persentajen 37 mane sira liu tinan 5 atende eskola iha Timor-Leste. Feto sira ho tinan hanesan maka ba eskola la to’o 35 porsentu.

Nível edukasaun ne’ebé hetan
Hosi ema ne’ebé tinan 5 ba leten.

Target: Iha 2015 proporsaun ema hetan edukasaun sekundaria tenki to’o 20%.

7

Proporsaun matrikula iha edukasaun primária
Ne’e hatudu labarik hirak ho tinan 6 to’o 11 hetan matrikula tia ona iha eskola primária.

Target: Iha 2015 proporsaun matrikula iha edukasuan primária tenki to’o 100%.

Besik 5 porsentu ema iha Timor-Leste agora dadauk tuir ka hotu ona universidade.

Distritu iha Timor-Leste

Nipane Lifau Lalisuc Costa Bobocasse Suniufe Taiboco Cunha Usitaco Beneufe Lelaufe Usitasae Naimeco Bobometo

Sukus iha Distritu Oe-Cusse

Banafi

Usitaqueno

Malelat Abani

8

SUKU RELATÓRIU

Empregu

Besik metade populasaun Timor-Leste nian mak iha "tinan produtivu", (15 to’o 59).

Forsa traballu potensial
Ita presiza ema sira ne’ebé ho tinan 15 to’o 59, tenki serbisu hodi dezenvolve Timor-Leste. Ema ne’ebé la iha serbisu maka bele hetan governu nia tulun. Tinan 0-14

Target: Iha 2030 populasaun ho tinan 15-59, iha sira nian tinan produtivu, maka 65%.

Tinan 15-59

Tinan 60+

9

Animal ne’ebé hakiak
Uma-kain ne’ebé hakiak animal

Liu tres quartos umakain iha Timor-Leste sei envolve hela iha hakiak animal.

Uma-kain ne’ebé hakiak animal oin oin

Numeru animal ne’ebé hakiak
Lifau Distritu Oe-Cusse Timor-Leste Manu 1,501 46,158 702,474 Fahi 791 25,004 330,435 Bibi male 18 1,027 41,854 Bibi 580 13,344 152,360 Kuda 5 1,372 57,819 Karau 460 16,562 161,654 Karau Timor 98 1,791 96,484

10 SUKU RELATÓRIU

To’os
Uma-kain ne’ebé envolve iha produsaun to’os nian

Liu metade uma-kain iha Timor-Leste kuda batar no um quarto kuda hare.

Uma-kain ne’ebé halo to’os oin oin

11

Kondisaun uma nian
Didi lolon
Uma-kain privadu ne’ebé iha didi lolon tijolu ka betaun.
Target: Iha 2015 uma-kain privadu ho didi lolon tijolu ka betaun tenki to’o 40%.

Menos um tersu uma kain iha Timor-Leste hela iha uma ida ho didi lolon tijulu ka betaun.

Distritu iha Timor-Leste

Nipane Lifau Lalisuc Costa Bobocasse Suniufe Taiboco Cunha Usitaco Beneufe Lelaufe Usitasae Naimeco Bobometo

Sukus iha Distritu Oe-Cusse

Banafi

Usitaqueno

Malelat Abani

12 SUKU RELATÓRIU

Uma kakuluk
Uma-kain privadu ho uma kakuluk tella ka kaleen zinku.

Target: Iha 2015 uma-kain privadu ho uma kakuluk tella ka kalen zinku tenki to’o 60%.

Distritu iha Timor-Leste

Nipane Lifau Costa Lalisuc Bobocasse Suniufe Taiboco Cunha Usitaco Beneufe Lelaufe Usitasae Naimeco Bobometo

Sukus iha Distritu Oe-Cusse

Banafi

Usitaqueno

Malelat Abani

13

Uma rai
Uma-kain privadu ho uma-rai azuleju ka betaun.

Target: Iha 2015 uma-kain privadu ho uma-rai azuleju ka betaun tenki to’o 40%.

Distritu iha Timor-Leste

Sukus iha Distritu Oe-Cusse

Nipane Lifau Lalisuc Bobocasse Suniufe Taiboco Cunha Usitaco Usitasae Lelaufe Naimeco Bobometo Costa

Beneufe

Banafi

Usitaqueno

Malelat Abani

14 SUKU RELATÓRIU

Fonte enerjia
Fonte enerjia ba tein
Fonte enerjia ba tein mak eletrisidade, gas no bio gas. Tesi no uza ai ba tein iha impaktu ne’ebé la diak ba ambiente tanba ai ne’ebé kuda seidauk naton.
Target: Iha 2030 uma-kain privadu ne’ebé uza fonte enerjia ba tein hanesan – eletrisidade, gas no bio gas tenki to’o 50%. Iha 2020, la iha uma-kain ida iha Dili ne’ebé presiza tein ho ai.

15

Fonte enerjia ba ahi-oan
Uma-kain privadu ne’ebé uza fonte enerjia moos ba ahi-oan (eletrisidade, bio gas ka energia solar).

Target: Iha 2020 uma-kain privadu ne’ebé uza fonte enerjia moos ba ahi-oan – eletrisidade, bio gas, enerjia solar tenki to’o 100%.

Distritu iha Timor-Leste

Nipane Lifau Costa Lalisuc Bobocasse Suniufe Taiboco Cunha Usitaco Beneufe Lelaufe Usitasae Naimeco Bobometo

Sukus iha Distritu Oe-Cusse

Banafi

Usitaqueno

Malelat Abani

16 SUKU RELATÓRIU

Saneamentu

Uma-kain privadu ne’ebé uza fasilidades saneamentu ne’ebé diak liu (pit latrina ho plakas, pit latrina ho ventilasuan ne’ebé diak, ka fakar maka deskarga ba tanke séptiku ka pit).
Liu um tersu uma-kain iha Timor-Leste sei uza saneamentu fasilidade ne’ebé diak liu tan.

Target: Iha 2020 uma-kain ne’ebé uza saneamentu fasilidades diak tenki to’o 60%.

Distritu iha Timor-Leste

Nipane Lifau Lalisuc Costa Bobocasse Suniufe Taiboco Cunha Usitaco Beneufe Lelaufe Usitasae Naimeco Bobometo

Sukus iha Distritu Oe-Cusse

Banafi

Usitaqueno

Malelat Abani

17

Hadiak fontes hemu bee nian
Proporsaun uma-kain privadu ne’ebé uza fontes hemu bee ne’ebé diak liu (bee ne’ebé kanalizadu ka bomba ba uma laran ka liur, torneira públiku kanalizadu, tubu posu ka fura kuak, posu ka bee matan ne’ebé protejidu, rekolla udan ben ka bee botir).

Target: Iha 2015 uma-kain ne’ebé uza fontes bee hemu ne’ebé diak liu tenki to’o 78%.

Distritu iha Timor-Leste

Nipane Lifau Costa Lalisuc Bobocasse Suniufe Taiboco Cunha Usitaco Beneufe Lelaufe Usitasae Naimeco Bobometo

Sukus iha Distritu Oe-Cusse

Banafi

Usitaqueno

Malelat Abani

18 SUKU RELATÓRIU

Sasan luxu uma-kain privadu nian

19

Partus ne’ebé hetan asiténsia profisionál saúde nian

Target: Iha 2015 partus ne’ebé hetan asisténsia profisionál saúde nian tenki to’o 60%.

Proporsaun partu hetan asisténsia hosi fornesedor saúde ne’ebé kualifikadu iha tinan lima nia laran.

Besik um tersu ida partus iha tinan lima nia laran mak hetan asisténsia profisionál saúde nian.

%

Proporsaun mortalidade infantil nian

Target: Iha 2015 proporsaun mortalidade maka menus liu 53 iha labarik 1000 ne’ebé moris.

Konforme informasaun hosi DHS iha 2009, Timor-Leste nia proporsaun mortalidade infantil mak iha labarik 1000 ne’ebé moris, 44 mate. Ne’e signifika katak ita alkansa ona ita nia target 2015 ne’ebé dehan proporsaun tenki menus liu 53. Dadus hosi Sensus 2010 kona ba proposaun mortalidade infantil seidauk prontu.

Proporsaun mortalidade maternal

Konforme informasaun hosi DHS iha 2009, Timor-Leste nia proporsaun mortalidade maternal iha 100,000 ne’ebé partus, 557 maka mate. Ne’e signifika katak ita seidauk alkansa ita nia target 2015 ne’ebé tenki menus liu 252 iha 100,000. Dadus hosi Sensus 2010 kona ba proporsaun mortalidade maternal seidauk prontu.

Target: Iha 2015 porporsaun mortalidade maternal nian tenki menus liu 252 por 100,000.

20 SUKU RELATÓRIU

Kiak
Ema ne’ebé moris ho rendimentu menus ke 88 sentavus por dia.

Source: TLSLS, 2007 Dadus hosi Sensus 2010 seidauk prontu ba bele hatudu proporsaun kiak iha nivel Suku.

Ministériu Finansas
Edifísiu 5, Palasìu Governu, Avenida Presidente Nicolau Lobato Dili, Timor-Leste Telefone: +670 333 9510 Website: www.mof.gov.tl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful