-1

-

Elaborat – Prijedlog načina rješavanja tretmana otpadnih voda za banjsko – rekreacioni i lječilišni centar Banja Ilidža Sanski Most

Zenica, 09.09.2011. god. AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

-2Osnovni podaci: - Lokacija objekta: rubno područje općine Sanski Most udaljeno 15 km od grada, - Vrsta objekta: Hotel sa dodatnim sadržajima (vanjski i zatvoreni bazeni), - Namjena objekata: banjsko - lječilišni turizam (ugostiteljsko – smještajni kapaciteti), - Finalni recipijent: rijeka Sana, - Nivo rizika sa aspekta utjecaja na okoliš: srednji / medium environmental risk, - Kontakt i ovlaštena osoba: Arhinh – Kartal d.o.o. g. Enes Kartal d.i.a. (061 790 996; archingkartal@yahoo.de )

Predmet : Prijedlog načina tretmana, dimenzioniranja i odabira

opreme za tretman otpadnih voda za poslovni objekat Banja Ilidža Sanski Most – ponuda br. 221/11

Poštovani g. Kartal, Na osnovu Vašeg zahtjeva za ponudu od 02.09.2011. god. i dostavljenih podataka za rješavanje otpadnih voda na projektu banjsko rekreacionog i ljecilisnog centra Banja Ilidža Sanskom Mostu, u mogućnosti smo ponuditi validno tehničko-tehnološko rješenje. Ovo rješenje bi bilo suvremeno, funkcionalno, ekonomično i usklađeno sa evropskim normama i standardima gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E.N., i naravno usklađeno je sa domocilnom legislativom gdje prije svega mislimo na Zakon o vodama (Sl. novine FbiH br. 70/06), Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik – dio koji vrijedi za površinske vode, a koji je donesen 29.06.2007. god. (Službene Novine FBiH 50/07).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-3-

A) Banja Ilidža Sanski Most (lokacija)

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-4-

Lokacija

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

ag-metal. AG .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.-5- Banja Ilidža nalazi se na rubnom dijelu općine Sanski Most. negdje na pola puta izmeĎu gradova Sanski Most i Ključ u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.net .

net .-6- B) TEHNOLOŠKI SEPARAT AG .ag-metal.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.

net . masti i naftnih derivata. AG ..Vrsta otpadnih voda: 1.Ove vode su relativno čiste (stepen onečišćenosti ovih voda najviše ovisi o aerozagađenosti konkretnog područja u kojem je lociran poslovni objekat) i one se mogu bez ikakvog tretmana odvesti ka finalnom recipijentu. parkinge ili interne prometnice. Krovne vode (oborinske. Posljedica je to – da investitor mora nepotrebno platiti značajno više kroz kupovinu separatora odgovarajućeg protoka to jest puno većeg efektivnog kapaciteta. .-7. atmosferske vode) – prikupljene sa krovova građevinskih objekata: .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.U cilju obezbjeĎivanja mogućnosti adekvatnog i učinkovitog tretmana i pročišćavanja otpadnih voda investitor je sve otpadne vode koje se pojavljuju na predmetnoj lokaciji poslovnog objekta obavezan razdvojiti po vrsti.ag-metal.Nije dobro ove vode ispuštati na uređene platoe. Dakle potrebno je zasebno prikupiti sljedeće vrste otpadnih voda: I . jer značajno podižu ukupnu količinu prikupljene vode na ovakvim površinama i time povećavaju protok (Q) takvih voda koje se moraju odvesti u separatore ulja.

a kada nam takvi podaci budu dostupni uradićemo potrebne proračune i dimenzioniranje i odabir najoptimalnije opreme.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www. prometnica. utovarno – istovarne rampe. potrebno je napraviti proračun priliva – ukupne količine prikupljenih oborinskih voda: Oborinske vode sa tehnološkog dijela platoa.). Pošto projektant – investitor sada ne raspolaže podacima o površinama sa kojih bi se prikupljale oborinske otpadne vode.intenzitet padavina . otvorena skladišta i sl. interne prometnice. naftnim derivatima i drugim nečistoćama onečišćenih oborinskih voda koji se naziva separator .u l/s/ha.net . gdje je: A – tlocrtna površina uređenog platoa u m².Obavezno otpadne vode prikupljene sa ureĎenih platoa (parkinzi. Oborinske otpadne vode . AG . mastima i naftnim derivatima te krutim česticama različitog porijekla – Ove otpadne vode neophodno je prikupiti na način da se odgovarajućom nivelacijom terena to jest partera predmetne parcele postigne da se vode gravitacijski odvedu do mjesta na kojem će biti lociran odgovarajuće odabran i dimenzioniran uređaj za pročišćavanje zauljenih.ag-metal. I . * Da bi se pravilno i u skladu sa normama odabrala adekvatna oprema i izvršilo domenzioniranje te opreme.ovim se dobije količina oborinskih voda (Q) u l/s/m² . zamašćenih. ψ – koeficijent oticanja padavina. opterećene uljima. a kod vrlo velikih površina ovih platoa i sa ugrađenim By – passom. Ove otpadne vode je bez izuzetaka obavezno odgovarajuće pročistiti prije upuštanja u finalni recipijent. te vršiti zakonom propisani monitoring (hemijsku analizu) kvaliteta pročišćenog efluenta od strane za to licencirane laboratorije. I . mi ovaj segment sada nećemo elaborirati.-8II – Vrsta otpadnih voda: 2. ψ) / ha . čija vrijednost ovisi o hrapavosti završnog sloja na nekoj površini. i druge oborinske vode vode obračunati po pojednostavljenoj formuli : Q = Proizvod (A . za uređenu betoniranu ili asfaltiranu površinu i ovisi od nagiba tako iznivelirane površine.sa obavezno ugrađenim koalescentnim filterom.

deterdžente. Kvalitet ovako proćišćenih otpadnih voda mora da obezbijedi odstranjivanje plivajućih materija >90% i odstranjivanje taložnih materija >70%. su takozvane sive otpadne vode.Ovakve otpadne vode moraju se pročišćavati na uređajima koji su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1.Osim toga. gdje je nosilac procesa biorazgradnje putem oksidacije upravo nastamba aerobnih bakterija.-9III – Vrsta otpadnih voda: - Otpadne vode iz kuhinja. AG . rastvarače. Ovi uređaji trebaju biti usklađeni sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). restorana./Part 3. . vršeći predtretman ovakvih otpadnih voda .net . odvoji i zadrži plivajuće tvari (masnoće.Efluent treba da zadovolji kriterije koje je propisao Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik – dio koji vrijedi za površinske vode (Službene Novine FBiH 50/07). . ulja. potrebno je ne dozvoliti da do njih dopre jača koncentracija suspenzije deterdženata i sličnog jer isti djeluju baktericidno i time smanjuju učinkovitost biološkog uređaja. čistila i rastvarače) i taložne tvari u koje spadaju krupnije i krute čestice (pjesak i različiti abarazivi koji se koriste kao punila kod sredstava za čišćenje) te da se u njemu započne proces tihe oksidacije i razgradnje organskih materija. čistila i druga sredstva za čišćenje i pranje. i treba ih prikupiti i zasebno odvesti na odgovarajući uređaj za pročišćavanje. sudopere šanka (ako bude postojao neovisno o kuhinji) ) i tako prikupljene otpadne vode odvesti u ureĎaj za pročišćavanje otpadnih voda: mastolov/pjeskolov.Osnovna namjena Mastolova/pjeskolova jeste da. i DIN 4040 Part 2. zaustavljajući iz perilica za posuđe i veš.Namjenski tipski uređaji koji su razvijeni za pročišćavanje na ovaj način onečišćenih otpadnih voda zovu se Mastolovi/pjeskolovi ili separatori organskih i drugih masnoća i deterdženata i drugih likvida ili abrazivnih sredstava za čišćenje. Dakle obavezno je prikupiti otpadne vode iz kuhinje restorana. Tretman ove vrste otpadnih voda: . . Mastolov/pjeskolov štiti i pravilno i učinkovito funkcionisanje biološkog uređaja.ag-metal. koji funkcioniše na principu bio-aktivnog mulja. menzi i sl. deterdžente. .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.

dimenzije: baza 80 cm x 80 cm i visina 120 cm.težina ~ 90 kg. visina ulazne cijevi 102 cm. stolnjaka) i tako prikupljene otpadne vode odvesti u ureĎaj za pročišćavanje otpadnih voda: mastolov/pjeskolov. Zatim obavezno je prikupiti otpadne vode iz vešeraja (praonice veša. protok 2..000 litara.8 litara/sekunda.net . kapaciteta restorana od 124 mjesta. naš konkretan prijedlog za počišćavanje ovih otpadnih voda u predmetnom objektu jeste ugradnja ureĎaja: - ISEA Mastolov/pjeskolov.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www. protok 0.) kapaciteta dvije veš mašine – ovo je naročito vaţno uraditi u situacijama kao što je u predmetnom slučaju. ISEA Mastolov/pjeskolov – separator organskih masnoća AG . težina ~ 25 kg. visina izlazne cijevi 97 cm. promjer inspekcijskog otvora 100 mm. Naš konkretan prijedlog za počišćavanje ovih otpadnih voda u predmetnom objektu jeste ugradnja ureĎaja: - ISEA Mastolov/pjeskolov. volumen 600 litara. promjer otvora za pražnjenje 400 mm .0 litara/sekunda. zato što će se producirati značajna količina otpadne vode prilikom redovitog pranja posteljine. dimenzije: baza 120 cm x 120 cm i visina 200 cm.visina ulazne cijevi 175 cm. promjer otvora za pražnjenje 400 mm. ljetnog biffea kapaciteta 32 mjesta. visina izlazne cijevi 170 cm.ag-metal. proizvod TIP 2000.10 Na osnovu dostavljenih podataka iz idejnog rješenja. promjer inspekcijskog otvora 100 mm. proizvod TIP 800. promjer ulaz/izlazne cijevi 160 mm. volumen 2. promjer ulaz/izlazne cijevi 110 mm.

Cijevi se pod odgovarajućim padovima mogu račvom direktno spojiti – dakle nije potrebna gradnja posebnog razdjelnog okna ili šahta. i DIN 4040 Part 2.net . Jamčimo za pravilno funkcionisanje ako se mastolov koristi do nivoa njegovog definisanog kapaciteta i isključivo u skladu s priloţenim uputama za rukovanje i odrţavanje ureĎaja *** Ovako dobiven Efluent (u mastolovu/pjeskolovu pročišćena otpadna voda) može se spojiti sa crnim (fekalnim/ sanitarnim) otpadnim vodama. Garantujemo da kvalitet proćišćenih voda zadovoljava zakonske standarde i propise.ag-metal. ISEA garantuje za odstranjivanje plivajućih materija >90% i za odstranjivanje taložnih materija >70%. Onda se ova otpadna voda sistemom kanalizacijskih cijevi gravitacijski odvodi ka odgovarajućem biološkom uređaju./Part 3. uređaj je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003. AG . To je zbog toga što se dodatnom preradom u biološkom uređaju ovaj efluent može procesom oksidacije raslojiti na elemente koji su prihvatljiviji za okoliš..11 UsklaĎenost sa legislativom: ISEA mastolov/pjeskolov je izraĎen u skladu sa normama DIN 1999 Part 1.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.

frizerski salon-kozmetičar.Domestic Wastewater). Ove otpadne vode nakon tretmana u Mastolovu vode se na ISEA SBR MULTI PRO 100 – aerobni (biološki) sistem za tretman otpadnih voda na daljni tretman (sekundarni tretman otpadnih voda).net .. svećanu salu sa 39 mjesta.biološki (aerobni) sistem za tretman i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (sanitarnih/fekalnih otpadnih voda .12 IV– Vrsta otpadnih voda: Fekalne/sanitarne (civilne) otpadne vode – Ove otpadne vode spadaju u takozvane crne otpadne vode i one su produkt zadovoljavanja osnovnih ljudskih higijenskih i fizioloških potreba.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www. kupaća u sezoni do 250 i 20 ukupno uposlenih osoba. ljetni biffe sa 32 mjesta. Na osnovu dostavljenih podataka iz idejnog rješenja da će objekat posjedovati 36 dvokrevetnih soba. naš konkretan prijedlog za počišćavanje ovih otpadnih voda u predmetnom objektu jeste ugradnja ureĎaja: ISEA SBR MULTI PRO 100 . restoran sa 124 mjesta.ag-metal. AG .

) koje se za ovakve poslovne objekete mogu svrstati u tehnološke otpadne vode. 50/07). utemeljeno je na postulatima koje definiraju BAT (Best Available Technique /Najbolje raspoložive tehnike) i BAP (Best Available Practices / Najbolje raspoložive prakse).13 - Informacije o ISEA SBR MULTI PRO 100 100 . ekonomično i usklađeno sa evropskim normama i standardima gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E. Pravilnik o dozvoljenim graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik – dio koji vrijedi za površinske vode („Sl. br. predvidjeli smo odgovarajuće ISEA Mastolov/pjeskolov – uređaje za tretman otpadnih voda opterećenih organskim masnoćama i uljima (primarni tretman otpadnih voda). se osim komunalnih otpadnih voda (sanitarnih/fekalnih) pojavljuju i otpadne vode iz kuhinje. i bazirano je na principima CASS tehnologije.ISEA SBR MULTI PRO pročišćavanje komunalnih (sanitarnih/fekalnih . i naravno usklađeno je sa domocilnom legislativom gdje prije svega mislimo na Zakon o zaštiti okoliša („Sl.jeste biološki (aerobni) sistem za tretman i . i time možemo smatrati da su ove vode adekvatno tretirane. br. br. Ove otpadne vode nakon tretmana u Mastolovu/mastolovima vode se na ISEA SBR MULTI PRO 100 – aerobni (biološki) sistem za tretman otpadnih voda na daljni tretman (sekundarni tretman otpadnih voda). 54/04). novine FBiH”. Zakon o zaštiti voda („Sl. funkcionalno. Dakle.N. Ovo postrojenje je savremeno. ponudili smo Vam postrojenje koje je u osnovi PLUG FLOW .net . restorana i perionice rublja (pranje posteljine.Domestic Wastewater) otpadnih voda U predmetnom objektu. 33/03). radne odjeće uposlenih i sl.REAKTOR sa povratom bioaktivnog mulja u izvedbi sa PREDREAKTOROM za miješanje otpadne vode sa povratnim aktivnim muljem što se klasificira u grupu ureĎaja sa PRODUŽENOM AERACIJOM. AG . tako da u narednom tekstu ove vode više nećemo elaborirati.. Zakon o zaštiti prirode („Sl. novine FBiH”. novine FbiH“. a kod ovog našeg postrojenja i dodatno intenziviranom aeracijom (postavljena su dva aeratora u dva pojedinačna segmenta – bioreaktora).ag-metal. br. kao što smo gore elaborirali. Za tretman ovih otpadnih voda. 33/03). 33/03. novine FBiH”.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www..

novine FBiH”.Reaktor i nešto jednostavniji Comletely Mixed – Reaktor (sa kompletnim miješanjem). br.. 18/98). novine FBiH”. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.14 Iako smo u nazivu sistema koristili ime SBR (eng. 10. 20/90). 33/03). 7. br. 2. 33/03. Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. jer na našem tržištu su relativno nepoznati pravi nazivi za ovakve tehnologije – gore spomenuti Plug Flow . br. novine FBiH”. Zakon o fondu za zaštitu okoliša („Sl. 54/04). 33/03). Zakon o koncesijama („Sl. Zakon o zaštiti voda („Sl. 52/02). Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Sl. AG . 6. novine FBiH”. 40/02). novine FBiH”. br.net . 55/02). Zakon o prikupljanju. 11. novine FBiH”. 5. 29/03). Zakon o ureĎenju prostora („Sl. 14. 33/03). Sequencing Batch Reactor). 20/02. novine FBiH”. br. koji je u suštini diskontinuirani proces pri kojem se u samo jednoj posudi – reaktoru sekvencijalno odvijaju dijelovi biološkog procesa tretmana otpadnih voda. br. Zakon o šumama („Sl. novine FBiH”. 4. 2/98). Zakon o zaštiti okoliša („Sl. 9. 25/98). 33/03). br. br. novine FBiH”. br. br.ag-metal.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www. Plug Flow – Reaktor : ISEA SBR MULTI PRO 100 Lista zakona-propisa koji su relevantni za predmetnu temu u Federaciji BiH : 1. novine FBiH”. 12. Zakon o zaštiti prirode („Sl. novine FBiH”. Ovo ime koristimo iz komercijalnih razloga. novine FBiH”. br. 33/03). novine FBiH”. ovdje se ne radi o SBR postupku – načinu tretmana otpadnih voda. novine FBiH”. Zakon o vodama („Sl. Zakon o zaštiti zraka („Sl. Zakon o graĎenju („Sl. br. i drugi razlog je i to što dobar dio firmi koje su nam konkurencija na tržištu isto tako koristi ovaj naziv. proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Sl. 8. br. br. 13. 3.

Ovakvi spojevi su nestabilni odnosno lako razgradivi . 18/98). Mnogi su topivi u void. Sastavljeni su od C. a mnogi su više ili manje toksični. Većina njih su slabo ili gotovo nikako biorazgradivi.ag-metal. 70/06) – stupanjem na snagu ovog Zakona prestala je da se primjenjuje Zakon o vodama („Sl. novine FBiH“ . 16.koje se pojavljuju kao teret zagaĎenja u komunalnim otpadnim vodama Najzastupljeniji organski spojevi (organske tvari) koji se u manjoj ili većoj koncentraciji mogu pojaviti u komunalnim otpadnim vodama: Proteini – koji su dominantni gradijent ove vrste otpadnih voda. i 19. br. br. br. škrob i celuloza. S. Masnoće i ulja – Pojavljuju se u koncentraciji do 10% ovih otpadnih voda. AG . br 15/99). Zakon o graĎevnskom zemljištu (“Službeni novine F BiH”. O. - - Urea je prisutna samo u neodstojalim otpadnim vodama. Karakteristično je da ih prati jak miris u ovim otpadnim vodama. Sintetičke organski spojevi – Pojavljuju se u maloj ili manjoj koncentraciji. na elemntarnoj razini su sastavljeni od C. novine FBiH”. H.15 15. 16/04) 18. pa su uz ureu glavni nositelji dušikovih tvari u ovoj vrsti otpadnih voda. H i O. s tim da a se - bilježi tendencija porasta kako po količini tako i po vrstama. novine FBiH”. to jest teško biorazgradivi organski spojevi. To su šećeri. 17. Zakon o zaštiti od jonizirajućeg zračenja (“Službeni novine F BiH”. Mmasti su dosta stabilni. novine FBiH”.. Najteže biorazgradiva je celuloza.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www. Osnovne organske tvari . Pojavljuju se u koncentraciji 35 -65 % ovih otpadnih voda. 33/03. H i O. Najčešće su to različita tkiva životinjskog porijekla (biljna su znatno manje prisutna). - - Ugljikohidrati Cx (H2O) y . P i Fe sadrže oko 16% N. Uz C. dio njih je lako topiv u vodi. 54/04) 1.net . Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl. br 25/03. Zakon o vodama („Sl. Esteri su sastavljeni od alkohola ili glicerola i masnih kiselina. br. Zakon o zaštiti voda („Sl.29/97).Pojavljuju se u koncentraciji 20-50% ovih otpadnih voda.

Nakon aeracije. i hranjive tvari kao što su : dušik. odgovarajući pH. fosfor. Taložnik. SO4 i PO4 ili biosintezom u biomasu.16 - 2. koje im pri tome služe kao hrana za rast i razmnožavanje. Biokemijski procesi koji se odvijaju unutar ovako koncipiranog postrojenja za tretman otpadnih voda: To je proces Oksidacije. Aktivni mulj i Povratni mulj AG . Biološki postupak razgradnje .net . spojevi sa ugljikom i naravno kisik.. gdje se dešava sljedeće: - COHNS + O2 + bakterija  CO2 + NH3 + ostali produkti + energija (organska tvar) Zatim je to proces Biosinteze.organskog tereta zagaĎenja u aerobnim (biološkim) sistemima za pročišćavanje otpadnih voda koncipiranim i dizajniranim na principu Plug Flow – Reaktora sa predreaktorom i sa produženom aeracijom Mikroorganizmi razgrađuju gotovo sve organske tvari. Da bi se ovakvi procesi i odvijali u aerobnim sistemima za tretman i pročišćavanje otpadnih voda. Dio mulja se vodi natrag u proces (aktivni mulj) gdje služi kao aktivator za intenziviranje i ubrzavanje biološkog procesa. Sistem za aeraciju i miješanje. gdje se dešava sljedeće: COHNS + O2 + bakterija  C2H7NO2 (organska tvar) (nove stanice) I to je proces Autooksidacije. Ovdje nas zanimaju dvije grupe mikroorganizama. Segmenti ovog postupka i procesa su: Aeracijski reaktor. NO3 . slijedi taloženje gdje se odvaja biomasa – mikrobiološki mulj od efluenta.ag-metal. potrebno je osigurati i određene uvjete: odgovarajuća temperatura. gdje se dešava: C2H7NO2 + 5 O2  5 CO2 + NH3 + 2 H2O + energija (bakterija) Otpadne vode se intenzivno aeriraju i miješaju stvarajući uvjete pogodne za intenzivni proces biorazgradnje (redukcija sadržaja organske tvari oko 95%). Organska tvar može biti transformirana oksidacijom u krajnje oksidacijske produkte kao CO2 . sa ili bez kisika. Postupak se zasniva na velikoj mikrobiološkoj gustoći uz intenzivno miješanje u suspenziji s otpadnom vodom pri aerobnim uvjetima. i to: Aerobni mikroorganizmi koji trebaju kisik za život i razvoj Fakultativni mikroorganizmi koji mogu živjeti skoro u svim uvjetima.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.

6.0 kg BPK5 / d . Dnevni protok (Daily Flow Rate) Qd = 15. Koncentracija organskih tvari (Organic Load Concentration) OLC = 240 mg BPK5 / l /d = 0. Specifična potrošnja vode (Specific Water Consuption) QEBS = 150 – 200 l / EBS / d. PE. 4.0 g / BPK5 / EBS / d.ag-metal. 10.625 m3 /h – 0. Prosječni protok influenta po satu (Average Flow Rate / h) = 0.0 m3 /h.1 kg BPK5 / kg ssma / m3 .0 g / BPK5 / EBS / d x 100 EBS = 6.0 – 20. Količina mulja (Sludge Load) = 0.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www. korisnika). 7. Efektivni kapacitet (Equivalent Inhabitant – Population Equivalent) = 100 EBS (ES. 3.833 m3 /h .24 kg BPK5 / m3 / d . Osnovni podaci – tehnološki parametri ISEA SBR MULTI PRO 100 1. Vršna potrošnja (Peak Flow Rate) QPFR = (Qd / 24) x Cp = (20 m3 / 24) x 7 = 5. 2. Organske tvari (Organic Load) OL = 60. Dnevne organske tvari (Daily Organic Load) OLd = 60.net .833 m3 / h ~ 6. AG . 5.17 - 3.0 m3 . 9.. Koeficijent vršnog sata (C Peak Factor) Cp = 7. 8.

ispuštanje u tlo. normi i pravilnika koji reguliraju ovu oblast.6 UsklaĎenost sa legislativom: ISEA SBR MULTI PRO – sistem je usklađen sa nizom standarda. površinske vode itd. DIN EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT) ISEA jamči da ovako pročišćena voda. zadovoljava zakonom propisane standarde za ispuštanje u finalni prirodni recipijent druge kategorije (npr.N.net . Osnovne vrijednosti efluenta: BPK5<25mg/l. m3 /h) kada je pumpa za povrat aktivnog mulja podešena da radi u režimu tako da je za 1 sat na ON 5 min i na OF 55 min. efluent koji dobivamo nakon tretmana u uređajima na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom. Zapreminska količina (Volumetric Load) = 0.625 m3 / h) = 1. HPK-Cr<125 mg/l.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www. 14.5 kg BPK5 / m3 / d . pa će biti : r = (1. ukupne suspendirane tvari<35 mg/l itd. onda će ona u toku jednog sata prebaciti količinu mulja od 12 m3 / 60 x 5 = 1.13 d ~ 50 h .0 m3 . Koncentracija mulja (Sludge Concentration) = 5 kg ssma / m3 . zatim je usklađen sa zahtjevima domicilnih/evropskih normi: DIN EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002).0 m3 / h ) / (0.). Usklađen sa zahtjevima norme DIN EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme DIN EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003. Prosječno vrijeme zadržavanja (Average Retention Time) za dnevni protok od Qd = 15. Koeficijent povrata mulja (Recycle Ratio) r = Qr (protok povratnog mulja. 12. 13. DIN EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ).0 m3 = 2. m3 /h) / Q (prosječni protok influenta. AG .. Jamčimo da ovaj naš sistem u gore navedenoj konfiguraciji postiţe da kvalitet konačnog efluenta zadovoljava uvjete propisane „Pravilnikom o dozvoljenim graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik“ – Dio koji vrijedi za površinske vode (Sluţbene Novine FBiH 50/07).18 11.0 m3 = V (korisni volumen postrojenja) / Qd = 32 m3 / 15.) odnosno zadovoljava standarde koje imperativno regulira Evropska Direktiva 91/271 E.ag-metal.

ag-metal.net .19 - C) TEHNIČKI SEPARAT – I .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www..CRTEŢI POSTROJENJA ISEA SBR MULTI PRO 100 AG .

ag-metal.net .20 - AG ..Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.

21 - AG ..net .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.

ag-metal.net ..22 - AG .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.

.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.23 - AG .net .ag-metal.

Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.24 - AG ..net .

25 - AG ..Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net .

net .DIZAJN POSTROJENJA ISEA SBR MULTI PRO 100 AG .ag-metal..Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.26 - D) TEHNIČKI SEPARAT II .

27 - AG .net ..Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.

28 - AG .net .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www..ag-metal.

Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www..ag-metal.net .29 - E) TEHNIČKI SEPARAT – III – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AG .

...... Kablovi za elektro napajanje (dužine do 10 m) ........ Zbirne-ukupne dimenzije ponuđene montirane konfiguracije.......... preporučuje se smještaj u strojarnici ili u odgovarajućim vanjskougradbenim razvodnim ormarima........................... Regulacija sistema: Kompletnim sistemom se upravlja putem električnih komadnnih ormarića. Pumpa za povrat bio-aktivnog mulja ...... kom 3 9.... kom 1 4.........................75 kW/380V ...................................30 ISEA postrojenje – aerobni sistem za tretman komunalnih otpadnih voda ISEA SBR MULTI PRO 100 sastoji se od sljedeće opreme: 1..............75 kW/380V .. kom 1 5..........5 m x 3............. Potrebne cijevi za pumpu ................. Dnevni kapacitet postrojenja kada je u pitanju ukupna količina otpadnih voda koja se može pročistiti Q = 15. I – Reaktor sa aeracijom ......................................................... kpl 2 10... Ukupna snaga instalirane električne opreme (dva potopna aeratora i pumpe za povrat bioaktivnog mulja) jeste 2...........0 m3 – 20....... Električni komandni ormarići su spremni za unutarnju ugradnju (klasa izolacije IP 55) tj............................ Za navedenu komandnu elektronsku automatiku koja je smještena u odgovarajućim ormarićima dimenzija: 30 cm x 20 cm x 18 cm kojih ima ukupno 3 kom. Potrebna zračna crijeva za aeratore .... kom 1 3.... odnosno prostor potreban za montažu ovog ponuđenog dijela postrojenja približno su ~ 11..........Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www................ag-metal.................2 m x 3...................... potrebno je obezbjediti električnu energiju 380 V (trofaznu struju) i nadzemni vodonepropusni razvodni ormar (slično kao što se koristi u elektrodistribuciji) ili direktno ormariće ugraditi u objekat ako postoji u blizini ili izgraditi mali objekat – u funkciji strojarnice.. kom 1 6........... Aerator – Tsurumi – potopni 0....25 kW..000 litara (V > 20 m3).......0 m3 komunalnih (sanitarnih / fekalnih) otpadnih voda.. s tim da se oprema podešava tako da se pojedinačni segmenti aktiviraju u različito vrijeme...........................Segment za predtretman i prihvat povrata aktivnog mulja ........net .. kom 2 7....... Fiksna rešetka ISEA TIP 1000 ili sličnog dizajna u AB izvedbi – obavezna je (nije ponuĎena u ponudi ali se može naknadno naručiti ili kao što je rečeno napraviti odgovarajuću u AB izvedbi 2........... kpl 1 11.. Ukupni korisni volumen ponuđenog dijela postrojenja V > 33..... Predreaktor ............................................8 m.......... Komandni ormarići sa programabilnom elektronskom automatikom ..... kom 1 8............. kpl 3 Cijevi od aeratora za usis zraka postavljaju se iznad uređenog terena do visine od 20 -50 cm sa zaštitnom kapom...................... II – Reaktor sa aeracijom .............. Segment za finalizaciju i bistrenje i povrat aktivnog mulja ............. AG .

31 Tehničke karakteristike Tsurumi aeratora AG .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.net ..ag-metal.

net ..Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.32 Tehničke karakteristike pumpi Ebara Right AG .ag-metal.

net .POSTROJENJA ISEA SBR MULTI PRO 100 (MONTAŢA) – KRATAK OPIS I 3D – CRTEŢI PO FAZAMA UGRADNJE AG .ag-metal..33 - F) TEHNIČKI SEPARAT IV – UGRADNJA SISTEMA .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.

. a prema datim crtežima. 10.ag-metal. Nasuti kompletan sistem čistom vodom. 6. Nakon toga naš tim vrši montažu elektromehaničkih sklopova. Postaviti na ostavljene otvore poklopce odgovarajuće nosivosti a ovisno o predviđenom opterećenju. 11. Dovesti do postrojenja električnu energiju – trofaznu (380 V) za napajanje elektromehaničkih sklopova. te smo predstavili varijantu ugradnje sistema bez prisustva podzemnih voda. parkingu ili prometnici. Obezbijediti mjesto za postavljanje komandnih ormarića sa elektronskom automatikom na jedan od sljedećih načina: osigurati nadzemni vanjskougradbeni razvodni ormar (slično kao što se koristi u elektrodistribuciji) ili direktno ormariće ugraditi u neku od prostorija u samom poslovnom objektu ili izgraditi mali objekat koji bi bio u funkciji strojarnice. Izvršiti iskop dimenzija datih u crtežima a koje su u stvari dimenzije (gabariti) samog postrojenja uvećane sa svih strana cca 20 – tak centimetara i dubine ovisno o dubini na kojoj je položena cijev koja dovodi influent. 3. Na ovaj zid postaviti AB ploču debljine ovisno o očekivanom opterećenju. Na osnovu poznavanja ove lokacije. smatramo da neće biti problema sa podzemnim vodama. šetnici. 5. sa odgovarajućim otvorima za pristup uređajima tokom montaže elektro – mehaničkih sklopova i kasnije za potrebe održavanja. Oko sistema u približnoj razini gornje površine segmenata sistema postaviti mali AB temelj i izvesti nosivi zid od blokova ili AB zid do razine tla što će biti u funkciji temeljnog zida za AB ploču. Nasuti posteljicu na dno iskopa vlažnim pjeskom granulacije 0 – 5 mm. 4. 9. Kratak opis graĎevinske ugradnje predloženog sistema 1. Položiti i međusobno povezati sve segmente sistema. Zasuti slobodni prostor do visine segmenata sistema vlažnim pjeskom granulacije 0 – 5 mm. 7.34 - Ugradnja konfiguracije ISEA SBR MULTI PRO 100 Pretpostavljamo da će se mikrolokacija pozicioniranja ovog sistema za tretman otpadnih voda nalaziti u neposrednoj ili relativnoj blizini predmetnog poslovnog objekta. 8.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www. a visine ovisno o dubini na kojoj je položena cijev koja dovodi influent. osigurava napajanje postrojenja električnom energijom i pušta postrojenje u rad AG . to jest ovisno od toga da li će sistem biti ugrađen u zelenom pojasu. 2. poravnati je i odgovarajuće iznivelirati.net .

.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.net .ag-metal.35 - AG .

.net .ag-metal.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.36 - AG .

37 - AG .net ..Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.

38 - AG .net .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www..ag-metal.

.ag-metal.net .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.39 - AG .

Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www..ag-metal.net .40 - AG .

net .41 - G) PREDMJER GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA UGRADNJU – MONTAŢU ISEA SBR MULTI PRO 100 AG ..ag-metal.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.

nagazni (0.2. Poklopac za šaht. Izrada temeljnog zida za AB ploču.1. Mašinski i ručni iskop u materijalu III.8 300.4.3.00 KM 1.Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.00 KM 1.42 PREDMJER GRAĐEVINSKIH RADOVA NEOPHODNIH ZA UGRADNJU SISTEMA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA ISEA SBR MULTI PRO 100 (Varijanta ugradnje kada se cijev koja dovodi influent nalazi na dubini 80 cm od razine tla) PREDMJER: R. d = 20 cm 1.0 250. IV i V kategorije sa odbacivanjem 1. d = 20 cm Armaturna mreža (2 – zone) 1.00 KM 450.850.30 armirani beton u oplati dimenzija prema crtežu.00 KM 1.00 KM kom 5 90.6mx0..00 KM AG .00 KM m3 105.ag-metal.00 m van ivica iskopa dimenzija prema crtežima 1.0 37.5 140. od šljakobetonskih blokova dimenzija prema crtežima.6m) UKUPNO: m3 kg 5.5.575. Zasipanje do visine uređaja vlažnim pijeskom granulacije 0-5mm sa zasipanjem posteljice vlažnim pijeskom iste granulacije u visini do 20 cm 1.450.00 KM 6.00 KM 630.80 KM 1.net .0 15. 1.B. Izrada AB ploče.00 KM m3 50. VRSTA RADOVA J/M KOLIČINA J/C U/C GRAĐEVINSKI RADOVI 1.495. MB .00 KM 540.00 KM m3 4.

ag-metal.net .Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.43 - H) FINANSIJSKO – KOMERCIJALNI SEPARAT ZA UKUPNO PREDLOŢENU OPREMU AG ..

..130. premjestivi... . 27.. modularni..dajemo jamstvo 12 mjeseci za sve elektro-mehaničke sklopove.....ag-metal...... Naša je obaveza da kupcu tokom tih radova budemo pri ruci i da smjernicama i savjetima ovisno o prostornim i geo uvjetima mikrolokacije pomognemo kod ugradnje ureĎaja..00 KM/kom 3........ 2......... 27.00 KM Popust po osnovu jednokratne kupovine svih ponuĎenih ureĎaja 3% . Termin isporuke: 7 do 21 dana........ Cijena ISEA SBR MULTI PRO 100 bez PDV-a . Bitna karakteristika naših uređaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost – kao posljedica uštede vremena i novca.90 KM Komercijalne kondicije: Plaćanje: avansno ili odgođeno uz garanciju banke..00 KM/kpl UKUPNO ponuĎena ISEA oprema bez uračunatog PDV-a ... Osim toga naši uređaji traju neograničeno dugo i 100% su nepropusni i 100% su reciklirajući......10 KM UKUPNO – sa uračunatim popustom bez uračunatog PDV-a ......Naši ureĎaji su izrađeni od polyetilena i oni su prefabricirani. lagani za transport i manipulaciju...... konfiguraciji terena i prostornim mogućnostima. vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i mogu biti ukopani..... Mjesto isporuke: do objekta – mjesta ugradnje........ 1. 24................990...Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.....net .. Tim AG-Metal Zenica direktor: Mensud Agić AG . 839.... Cijena ISEA mastolov/pjeskolov TIP 800 bez PDV-a . Opcija ponude: 30 dana.00 KM/kom 990.........44 CIJENE PREDLOŽENE ISEA OPREME ZA TRETMAN OTPADNIH VODA 1. Obaveza kupca je da na osnovu naših crteža i instrukcija izvrši neophodne graĎevinske radove ugradnje ponuĎenih ureĎaja i sistema.......vijek trajanja uz pridržavanje uvjeta ugradnje i održavanja je praktički neograničen... naša je obaveza da izvršimo montažu elektro i pneumatskih sklopova (važi za ureĎaje koji imaju ugraĎene ovakve sklopove). Osigurano: ... tipski. Cijena ISEA Mastolov/pjeskolov TIP 2000 bez PDV-a ...….. prilagodljivi oscilacijama kapaciteta.. Isto tako.... nadomjestivi.. ObezbijeĎeno: certifikat (atest) i uputstva i savjeti za ugradnju i održavanje. izvršimo podešavanje elektronske automatike i pustimo postrojenje u probni rad.970. poluukopani ili neukopani što ovisi o namjeni. Neke karakteristike naši sistema – ureĎaja: .........990...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful