KATA PENGANTAR

Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidullah, menurut tuntunan Islam, yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Quran surat An Nahl ayat 97:

ô`tB Ÿ @ÏJtã $[sÎ=»|¹ `ÏiB @Ÿ Ÿ2sŸ ÷rr& 4Ós\Ré& uqèdur Ö`ÏB÷sãB ¼çm¨ZtŸ ósãZn=sù ͟ Zo4quŸym Zpt6ÍhŸ sÛ (

óOßg¨YtŸÌŸôfuZs9ur NèdtŸô_r& Ç`|¡ômr'Î/ $tB (#qçR$Ÿ2 tbqè=yJ÷ètŸ ÇÒÐÈ
Artinya : Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka (kerjakan. (QS. An Nahl : 97 Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, bukan sekedar mengetahui bukti bukti rasional tentang kebenaran wujud (keberadaan) Nya, dan wahdaniyah (keesaan) Nya, dan bukan pula sekedar mengenal Asma’ dan SifatNya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan meminta kepada Allah melalui Asma’ dan SifatNya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah, juga meyakini bahwa Tuhan Pencipta, Pengatur, Pemelihara dan Penguasa alam semesta ini adalah

Maksudnya yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekwen dengan mentaati segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Dari sini timbullah pertanyaan : “Apakah hakekat tauhid itu ?” Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. dan sesungguhnya misi para Rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut di atas. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Makalah ini bermanfaat bagi kita dalam usaha mewujudkan ibadah kepada Allah dengan semurni-murninya. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah. yang beriman kepada Allah.Allah. Hanya kepada Allah kita menghambakan diri. tapi juga diharapkan bisa sebagai pedoman untuk mengetahui hakekat tauhid dan kemudian menjadikannya sebagai pegangan hidup. kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim. harap dan takut kepadaNya. mulai dari Rasul pertama sampai Rasul terahir. Amin. keluarga. cinta. yaitu Nabi Muhammad. . Namun. dan hanya kepadaNya kita memohon pertolongan. Makalah ini dibuat bukan hanya untuk melengkapi tugas mata kuliah pendidikan agama islam. dan para sahabatnya. dengan penuh rasa rendah diri.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 .d. Al Ikhlash ayat 1 s. : Renungkanlah QS. Mereka tidak mengenal secara luas tentang Tauhid dan bagaimana cara mengesakan Allah SWT. Yang Maha Esa . 4 ö@è% uqèd ª!$# îŸ ymr& ÇÊÈ ô$Î#tŸ öNs9ur ôŸs9q㟠ÇÌÈ ª!$# ߟyJ¢Á9$# ÇËÈ öNs9 öNs9ur `ä3tŸ ¼ã&©! #·qàÿà2 7Ÿymr& ÇÍÈ : Artinya . sehingga mereka hanya yakin dan percaya dengan Islam tanpa adanya Ibadah dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.Katakanlah: “Dia-lah Allah. Latar Belakang Masalah Banyak dari umat Islam hanya mengenal agama Islam dengan hanya yakin dan percaya bahwa Allah SWT adalah Tuhannya.

Adz Dzaariyaat ayat 56 : tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur Ÿ wÎ) Èbrߟç7÷èuŸÏ9$ ÇÎÏÈ Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Pembagian Tauhid 3.3 (dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan . Keagungan Kalimat Tauhid . 2.4 Firman Allah dalam QS. Al Ikhlash : 1-4 . sangatlah jelas bahwa Allah adalah satu dan kita wajib beribadah kepada Allah SWT serta janganlah menyutukanNya dengan apapun. Adz Dzaariyaat : 56) Bila kita cermati ayat-ayat Al-Quran di atas..2 . Balasan Ahli Tauhid 7. Pengertian Tauhid 2.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu .” (QS.” (QS. Buah Hakekat Iman 5. Hakekat dan Inti Tauhid 4. Keutamaan Tauhid 6. Perumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan membahas masalah Tauhid dalam Islam yaitu sebagai berikut : 1.

yaitu seorang hamba meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa. tidak ada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah (ketuhanan). tiada sekutu bagiNya. Maha Suci dari segala aib dan kekurangan.BAB II PEMBAHASAN A. Urgensi Tauhid: Seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT semata. Dan setiap yang disembah selain-Nya adalah batil. Rabb (Tuhan) segala sesuatu dan rajanya. Asma` dan Sifat-Nya. Dia SWT mempunyai nama-nama yang . Maha Pengatur alam semesta. Pengertian Tauhid Tauhid. uluhiyah (ibadah). Sesungguhnya hanya Dia yang Maha Pencipta. Hanya Dia lah yang berhak disembah. Sesungguhnya Dia SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan.

dan dinamakan dengan Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma dan Sifat.indah dan sifat-sifat yang tinggi. Yaitu menetapkan hakekat zat Rabb SWT dan mentauhidkan (mengesakan) Allah SWT dengan asma (nama). Asy-Sura : 11 . B. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. di Tangan-Nya kerajaan. Dalam QS. Yang Meliputi segala sesuatu. Membolak-balikan. serta perbuatan-Nya. dan perbuatan-Nya. Pengertiannya : seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT sematalah Rabb yang Menciptakan. Pembagian Tauhid Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab karenanya ada dua : 1. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasanganpasangan (pula). yang sempurna pada zat. dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tauhid dalam pengenalan dan penetapan. ÖäïŸ ( uqèdur tŸ x« ßìŸÏJ¡¡9$# çŸÅÁt7ø9$# ÇÊÊÈ Ÿ Artinya :(Dia) Pencipta langit dan bumi. sifat.ätuŸõŸ ÏmŸÏù 4 }§øŸs9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. Mengatur alam ini. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asy-Sura ayat 11 : ãŸÏÛ$sù ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöŸ F{$#ur 4 Ÿ@yèy_ /ä3s9 ô`ÏiB öNä3Å¡àÿRr& $[_ºurøŸ z`ÏBur ÉO»yè÷RF{$# $[_ºurøŸr& ( r& öNä. Memiliki. Asma dan Sifat-sifat. Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan (Melihat. Dia SWT mempunyai asma’ (nama-nama) yang indah dan sifat yang tinggi. (QS.

2. bukan yang lain. seperti: doa. Firman Allah SWT: tBur $uZù=yŸ öŸr& `ÏB ŸÎ=ö6s% `ÏB @Aqߟ§Ÿ ŸwÎ)$! Ÿ . menyembelih. Firman Allah SWT : tBur äíôŸtŸ yìtB «!$# $·g»s9Î) tŸyz#uä Ÿw z`»ydöŸç/` ¼çms9 ¾ÏmÎ/ $yJ¯RÎ*sù ¼çmç/$|¡Ïm yŸZÏã ÿ¾ÏmÎn/uŸ 4 ¼çm¯RÎ) Ÿw ßxÎ=øÿ㟠tbrãŸÏÿ»s3ø9$# ÇÊÊÐÈ Artinya : Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. takut. mengharap. kebanyakan manusia mengingkari tauhid ini. dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Pengertiannya : Seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT saja yang memiliki hak uluhiyah terhadap semua makhlukNya. Tauhid dalam tujuan dan permohonan. Siapa yang memalingkan sebagian dari ibadah ini kepada selain Allah SWT maka dia adalah seorang musyrik lagi kafir. (QS. meminta tolong. shalat. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. takut. Oleh sebab itulah Allah SWT mengutus para rasul kepada umat manusia. bernazar dan semisalnya melainkan hanya untuk Allah SWT semata. yaitu mengesakan Allah SWT dengan semua jenis ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Karena itu tidak diperbolehkan untuk memberikan salah satu dari jenis ibadah seperti: berdoa. dll. 1. agar mereka beribadah kepada Allah SWT saja dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya. shalat. dinamakan tauhid uluhiyah dan ibadah. Hanya Dia SWT yang berhak untuk disembah. Al-Mukminun : 117) Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah. tawakkal. mengharap. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu.

” (QS. C. Ÿc%x. (QS. èpt7É)»t㠟úüÎ/ÉjŸs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Artinya : Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja). maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Al-Anbiya` :25) 2. maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Hakekat dan Inti Tauhid Hakekat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara .ûÓÇrqçR ÏmøŸs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrߟç7ôã$$sù ÇËÎÈ Artinya : Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya : “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Firman Allah SWT : ôŸs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Ÿ Èe@à2 7p¨Bé& »wqߟ§Ÿ Âcr& Îû (#rߟç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B Ÿ yŸyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym ÏmøŸn=tã ä's#»n=ŸÒ9$# 4 (#r矟šsù ŸÎû ÇÚöŸF{$# (#rãŸÝàR$$sù y#øŸx. An-Nahl :36) Thaghut adalah syaitan dan apa saja yang disembah kecuali selain dari Allah SWT. dan jauhilah Thaghut itu”.

namun tidak ada gunanya bagi mereka. Dan dia mengakui hanya Allah SWT saja yang berhak disembah. Buah Hakekat Iman Seseorang hanya boleh tawakkal kepada Allah SWT semata. dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainNya SWT tanpa sebab atau perantara. Tetapi sekedar mengakui saja tidaklah cukup untuk beriman kepada Allah SWT dan selamat dari siksa. Tauhid Rububiyah diakui manusia dengan naluri fitrahnya dan pemikirannya terhadap alam semesta. Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah memiliki ketergantungan satu sama lain: 1. mencintaiNya dan tunduk kepada hukumNya. juga orang-orang musyrik. Siapa yang mengakui Tauhid Rububiyah saja. serta tidak dihormati/diharamkan darah dan hartanya sampai dia mengakui dan menjalankan Tauhid Uluhiyah. Sehingga dia bersaksi bahwa tidak Ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Allah SWT semata. Dia lah Rabb. Tauhid Rububiyah mengharuskan kepada Tauhid Uluhiyah. Sungguh iblis telah mengakuinya. niscaya dia bukanlah seorang yang bertauhid dan bukan pula seorang muslim. yang berguna dan yang berbahaya dan semisalnya. D. Seseorang menyembahNya dengan ibadah yang mengesakanNya dengan ibadah itu dan tidak menyembah kepada yang lain. Pencipta. Ia ridha kepada Allah SWT. dan konsekuensinya adalah hanya beribadah kepada Allah SWT saja. semuanya berasal dariNya SWT. tidak ada sekutu bagiNya. dan yang memberi rizki niscaya mengharuskan dia mengakui bahwa tidak ada . tidak ada sekutu bagiNya. Siapa yang mengakui bahwa Allah SWT Maha Esa. tidak memohon kepada makhluk serta tidak memperdulikan celaan mereka. Yang Memiliki. Seseorang melihat yang baik dan buruk. Karena mereka tidak mengakui tauhid ibadah kepada Allah SWT semata. bukan yang lainnya.berasal dari Allah SWT.

dan tidak ada sekutu bagi-Nya. yang berhak untuk disembah. seperti firman Allah SWT : ö@è% uŸöŸxîr& «!$# ÓÈöö/r& $|/uŸ uqèdur Ÿ >uŸ Èe@ä. Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah terkadang disebutkan secara bersama-sama. Sembahan manusia. 3. bukan kepada yang lainnya. Dia harus meyakini bahwa Allah SWT adalah Rabb-Nya. £D . Seperti firman Allah SWT : Artinya : 1. 1.yang berhak disembah selain Allah SWT. Penciptanya. Maka dia tidak boleh berdoa melainkan hanya kepada Allah SWT. dan pemiliknya. Dia tidak memalingkan sesuatu dari jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah SWT semata. tidak menyekutukan sesuatu dengannya. &äóÓx« 4 Ÿwur Ü=Å¡õ3s? Ÿ @à2 C§øÿtR ŸwÎ) $pköŸ n=tæ 4 Ÿwur âŸÌŸs? ×ouŸÎŸ#ur uŸøŸÍr 3ŸtŸ÷zé& 4 §NèO 4Ÿn<Î) /ä3În/uŸ ö/ä3ãèÅ_óŸ /ä3ã¥Îm7t^ãŸsù $yJÎ/ öNçFZä. 2. akan tetapi keduanya mempunyai pengertian berbeda. Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Tauhid uluhiyah mengharuskan bagi tauhid rububiyah agar setiap orang hanya menyembah Allah SWT saja. maka keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dan terkadang keduanya disebutkan secara terpisah. Raja manusia. Makna Rabb adalah yang memiliki dan yang mengatur dan sedangkan makna ilah adalah yang disembah dengan sebenarnya. tidak meminta tolong kecuali kepadaNya. tidak bertawakkal kecuali kepadaNya.

AnAn’aam:164) E. Dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya. Firman Allah SWT : tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9ur (#þqÝ¡Î6ù=tŸ OßguZ»yJŸÎ) AOù=ÝàÎ/ y7Í´¯»s9'ré& ãNßgs9 ß`øBF{$# Nèdur tbrߟtGôgŸ B ÇÑËÈ Artinya :Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik). padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. bahwasanya Nabi SAW bersabda. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali.ÏmŸÏù tbqàÿÎ=tGøŸrB ÇÊÏÍÈ Artinya :Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah. “Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT. Sesungguhnya Isa adalah hamba dan Rasul-Nya. mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. niscaya Allah SWT memasukkannya ke dalam surga berdasarkan amal yang telah ada”.a. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. neraka adalah benar. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. serta kalimah-Nya yang diberikan-Nya kepada Maryam dan Ruh dari-Nya. Muttafaqun ‘alaih. (Al-An’aam: 82) 2. Keutamaan Tauhid 1. Tiada sekutu bagi-Nya. Dan (siapa yang bersaksi dan meyakini bahwa) surga adalah benar. . Dari ‘Ubadah bin ash-Shamit r. dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

Dari Anas bin Malik r. (QS. kemudian engkau meminta ampun kepada-Ku. selama kamu berdoa dan mengharap kepada-Ku.” Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteriisteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. jika dosamu telah sama ke atas langit.otŸyJrO $]%øŸÍhŸ (#qä9$s% #xŸ»yd ŸÏ%©!$# $oYø%Ο⟠`ÏB ã@ö6s% ( (#qè?é&ur ¾ÏmÎ/ $YgÎ7»t±tFãB ( óOßgs9ur !$ygŸÏù ÓlºurøŸr& ×otŸ£gsܟB ( öNèdur $ygŸÏù Ÿcrà$Î#»yz ÇËÎÈ Artinya: Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. F.M»¨Yy_ ŸÌŸøgrB `ÏB $ygÏFøtrB 㟻yg÷RF{$# ( $yJ¯=à2 (#qè%Ο⟠$pk÷]ÏB `ÏB . Balasan Ahli Tauhid Artinya : ΟÅe³o0ur ŸúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNçlm. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu. Wahai keturunan Adam. “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungaisungai di dalamnya.” HR. at-Tirmidzi. kemudian engkau datang menemui-Ku dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Ku. . niscaya Kuampuni semua dosa kalian dan Aku tidak perduli (sebanyak apapun dosanya).a. mereka mengatakan : “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Al-Baqarah : 25) . Wahai keturunan Adam. ia berkata. ‘Wahai keturunan Adam. niscaya Kuampuni dan Aku tidak perduli (sebanyak apapun dosamu). niscaya Aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuhnya (bumi). jika engkau datang kepadanya dengan kesalahan sepenuh bumi. ‘Allah SWT berfirman.3.

“Sesungguhnya aku menyampaikan wasiat kepadamu: Aku perintahkan kepadamu dua perkara dan melarangmu dari dua perkara.a. “Sesungguhnya Nabi Nuh ‘alaihissalam tatkala menjelang kematiannya. Sesungguhnya seandainya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi diletakkan dalam satu daun timbangan dan kalimah laa ilaaha illallah (Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah) diletakkan pada daun timbangan yang lain. apakah dua perkara yang bisa dipastikan?’ Beliau menjawab. Muslim. Dan aku melarangmu dari perbuatan syirik dan takabur…” HR. Saya perintahkan kepadamu dengan kalimat laa ilaaha illallah (Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah). Dengannya makhluk diberi rizqi. niscaya dia masuk neraka. sesungguhnya ia merupakan inti dari semua ibadah. Keagungan Kalimat Tauhid Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-’Ash r. niscaya dipecahkan oleh kalimah laa ilaaha illallah dan subhanallahi wabihamdih (maha suci Allah dan dengan memujian-Nya). beliau berkata kepada anaknya. G.Dari Jabir r. niscaya kalimat laa ilaaha illallah lebih berat. Dan jikalau tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi merupakan sebuah lingkaran yang samar.” HR. . ‘Wahai Rasulullah. ‘Siapa yang meninggal dunia dan keadaan tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah SWT niscaya dia masuk dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT.a. Ahmad dan al-Bukhari dalam al-Adab alMufrad. “Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya berkata. ia berkata. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda.

. mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kesimpulan Dari yang telah diuraikan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa tauhid merupakan inti pokok agama islam sebagai pengakuan umat islam terhadap sang pencipta. dan tiada yang lain selain Dia. untuk itu dalam firman Allah yaitu : tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9ur (#þqÝ¡Î6ù=tŸ OßguZ»yJŸÎ) AOù=ÝàÎ/ y7Í´¯»s9'ré& ãNßgs9 ß`øBF{$# Nèdur tbrߟtGôgŸB ÇÑËÈ Artinya : orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik).BAB III PENUTUP A.

Syaikh Muhammad At-Tamimi.html?s=1. Yayasan Al-Sofwa. Tauhid. (http://www. (www. Kitab Tauhid. Rahasia di balik kalimat Tauhid dalam ayat-ayat Al Quran. (www.islamhouse. Dasar-dasar Memahami Tauhid.perpustakaan-islam.com.DAFTAR PUSTAKA 1.4shared. keutamaan dan macam- macamnya.com/file/41066124/ed75e1eb/RAHASIA_KALIMAT_TAU HID. Islamic Digital Library. 2007) 2.com. 2008) 4. (http://www.com/doc/10055486/Kitab-Tauhid. 2001) . 2007) 3. Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety. Muhammad bin Abdullah At Tuwaijry.scribd. Muhammad bin Abdul Wahab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful