You are on page 1of 4

UCHWAANRXII/125/11

RADYMIASTABOCHNIA
zdnia27padziernika2011r.
wsprawie:zmianybudetuGminyMiastaBochniana2011rok.
Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(tj.Dz.U.z2001r.
Nr 142 poz. 1591 zpn.zm.), art. 212 ust. 1pkt 1i 2, art. 214 pkt 2ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku
ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240zpn.zm.),art.4ust.1lit.g,hpkt.2lit.f,pkt5,pkt.6ipkt
9ustawyzdnia13listopada2003rokuodochodachjednosteksamorzduterytorialnego(t.j.Dz.U.z2010r.Nr80
poz.
526
zpn.
zm.)
RadaMiastaBochniauchwalaconastpuje:
1.1)Zwiksza si budet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodw okwot 115.441,00 z jak
wzacznikuNr1doniniejszejuchway.
2)ZmniejszasibudetGminyMiastaBochniapostroniedochodwokwot115.441,00zjakwzacznikuNr
1doniniejszejuchway.
3)ZwikszasibudetGminyMiastaBochniapostroniewydatkwokwot32.500,00z,jakwzacznikuNr
2doniniejszejuchway.
4)ZmniejszasibudetGminyMiastaBochniapostroniewydatkwokwot32.500,00z,jakwzacznikuNr
2doniniejszejuchway.
2.Pozmianachwprowadzonychzgodniez1cznybudetGminyMiastaBochniana2011rokwynosi:
1.Plandochodwwkwocie80.296.456,37z
2.Planwydatkwwkwocie82.997.877,37z
3.Deficytbudetu2.701.421,00z
4. Rozchody budetu wkwocie 3.923.600,00 z finansowane zkredytw zacignitych przez Gmin wroku
2011.
3.WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiMiasta.
4.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegapublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwa
MaopolskiegoorazogoszeniunatablicyogoszeUrzduMiastaBochnia.

PrzewodniczcyRadyMiasta
Kazimierzciso

Id:VNZTEGBOCKDUPNNWVKXKGLFXO.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNrXII/125/11
RadyMiastaBochnia
zdnia27padziernika2011r.
ZwikszeniebudetuGminyMiastaBochniapostroniedochodwokwot115.441,00zwtym:

DziaRozdz.
1
020
02001
0750

600
60004
0920
630
63003
0970
700
70005
0470
0760
710
71014
0570
750
75023
0960
75075
0970
756
75615

0910
75618

0570
0580
0690
926
92605

Nazwapodziakiklasyfikacjibudetowej
2
Lenictwo
Gospodarkalena
wtym:dochodybiece
DochodyznajmuidzierawyskadnikwmajtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzdu
terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnychumw
opodobnymcharakterze
Transporticzno
Lokalnytransportzbiorowy
wtym:dochodybiece
Pozostaeodsetki
Turystyka
Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki
wtym:dochodybiece
Wpywyzrnychdochodw
Gospodarkamieszkaniowa
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
wtym:dochodybiece
Wpywyzopatzazarzd,uytkowanieiuytkowaniewieczystenieruchomoci
Wpywyztytuuprzeksztaceniaprawauytkowaniawieczystegoprzysugujcegoosobomfizycznym
wprawowasnoci
Dziaalnousugowa
Opracowaniageodezyjneikartograficzne
wtym:dochodybiece
Grzywny,mandatyiinnekarypieninaodosbfizycznych
Administracjapubliczna
Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu)
wtym:dochodybiece
Otrzymanespadki,zapisyidarowiznywpostacipieninej
Promocjajednosteksamorzduterytorialnego
wtym:dochodybiece
Wpywyzrnychdochodw
Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych
osobowociprawnejorazwydatkizwizanezichpoborem
Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego,podatkuodczynnocicywilnoprawnych,podatkw
iopatlokalnychodosbprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych
wtym:dochodybiece
Odsetkiodnieterminowychwpatztytuupodatkwiopat
Wpywyzinnychopatstanowicychdochodyjednosteksamorzduterytorialnegonapodstawie
ustaw
wtym:dochodybiece
Grzywny,mandatyiinnekarypieninaodosbfizycznych
Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych
Wpywyzrnychopat
Kulturafizyczna
Zadaniawzakresiekulturyfizycznej

Id:VNZTEGBOCKDUPNNWVKXKGLFXO.Podpisany

Kwotaz
3
43,00
43,00
43,00
43,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
177,00
177,00
177,00
177,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
15.000,00
50.000,00
288,00
288,00
288,00
288,00
7.766,00
7.021,00
7.021,00
7.021,00
745,00
745,00
745,00
32.063,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
22.063,00
22.063,00
21.700,00
345,00
18,00
9.104,00
9.104,00
Strona1

wtym:dochodybiece
Pozostaeodsetki
Wpywyzrnychdochodw

0920
0970

9.104,00
140,00
8.964,00

ZmniejszeniebudetuGminyMiastaBochniapostroniedochodwokwot115.441,00zwtym:

DziaRozdz.
1
756
75615

0500

Nazwapodziakiklasyfikacjibudetowej
2
Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych
osobowociprawnejorazwydatkizwizanezichpoborem
Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego,podatkuodczynnocicywilnoprawnych,
podatkwiopatlokalnychodosbprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych
wtym:dochodybiece
Podatekodczynnocicywilnoprawnych

Kwotaz
3
115.441,00
115.441,00
115.441,00
115.441,00

PrzewodniczcyRadyMiasta
Kazimierzciso

Id:VNZTEGBOCKDUPNNWVKXKGLFXO.Podpisany

Strona2

ZacznikNr2doUchwayNrXII/125/11
RadyMiastaBochnia
zdnia27padziernika2011r.
ZwikszasibudetGminyMiastaBochniapostroniewydatkwokwot32.500,00zwtym:

DziaRozdz.
1
710
71014

900
90004

Nazwapodziakiklasyfikacjibudetowej
2
Dziaalnousugowa
Opracowaniageodezyjneikartograficzne
wtym:
1.Wydatkibiecejednostekbudetowych
wtym:
b)wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
jednostekbudetowych
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
Utrzymaniezieleniwmiastachigminach
wtym:
1.Wydatkibiecejednostekbudetowych
wtym:
b)wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
jednostekbudetowych

Kwotaz
3
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00

ZmniejszasibudetGminyMiastaBochniapostroniewydatkwokwot32.500,00zwtym:

DziaRozdz.
1
750
75023

926
92605

Nazwapodziakiklasyfikacjibudetowej
2
Administracjapubliczna
Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu)
wtym:
1.Wydatkibiecejednostekbudetowych
wtym:
b)wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
jednostekbudetowych
Kulturafizyczna
Zadaniawzakresiekulturyfizycznej
wtym:
1.Wydatkibiecejednostekbudetowych
wtym:
b)wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
jednostekbudetowych

Kwotaz
3
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00

PrzewodniczcyRadyMiasta
Kazimierzciso

Id:VNZTEGBOCKDUPNNWVKXKGLFXO.Podpisany

Strona1