12 LANGKAH MUHAMMADIYAH (1938-1940

)
12 LANGKAH MUHAMMADIYAH (1938-1940) MENJUNJUNG tinggi firman Tuhan Allah, yang termaktub di dalam Al-Qur’an dan mengambil tauladan akan perjalanan junjungan Nabi Muhammad yang terhimpun di dalam kitab Hadisnya, sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

( tulisan Arab scan di Profil Muhammadiyah 2005 hal. 91-92)

“Dan ketahuilah bahwa Rasulullah ada pada kamu sekalian, yang mana kalau beliau yang menuruti kamu di dalam beberapa perkara, tentulah kamu sekalian keberatan. Akan tetapi Allah mempersukakan kamu sekalian kepada Iman dan telah memperhiaskannya di dalam hatimu sekalian; malah memperbencikan kamu sekalian daripada kekafiran, kecabulan, dan kedurhakaan. Mereka itulah yang berjalan lurus, mendapat karunia dan kenikmatan dari Tuhan Allah Yang Maha Menge-tahui dan Bijaksana”. (Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 7-8)

“Beringanlah kamu dan jangan kamu sekalian mempersusahkan serta bergembiralah dan jangan kamu membikin orang lari”. (HR. Bukhari dari Anas)

“Sesungguhnya yang paling baik dari kamu sekalian, ialah yang paling bagus budi pekertinya”. (HR. Bukhori dari Abdullah bin Amir)

“Beruntunglah orang yang meneliti ke’aiban (kesalahan) dirinya sendiri, daripada meneliti kea’iban orang lain”. (HR. Firdaus dari Anas).

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian orang-orang yang menegakkan keadilan,

sampai iman itu mendarah daging. boleh diujikan dan diperbandingkan. Akan tetapi orang tidak ingat. dialah yang mendapat kebaikan yagn banyak. meskipun mengenal dirimu sendiri atau kedua ayah bunda dan sanak saudaramu. masuk di tulang sumsum dan mendalam di hati sanubari kita. Menguatkan Persatuan . 4. dipengaruhkan dan digembirakan. Maka sabarlah. sekutu-sekutu Muham-madiyah seumumnya. maka Tuhan Allah lebih terdahulu dari keduanya. sehingga kita sekutu-sekutu Muhammadiyah mengerti perluasan Agama Islam. sesungguhnya Tuhan Allah itu mengetahui pekerjaanmu”. (Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 269). supaya diperbaikilah juga. yakni diberi riwayatnya dan diberi dalil buktinya. sedang yang kedua ini didahulukan dari yang pertama. maka. ya seorang sekutu Muhammadiyah. kecuali diperbesarkan. dalam tahun 1938-1940 akan: 1. kita berbudi pekerti yang baik lagi berjasa. kecuali yang sama mempunyai fikiran”. kalau keadaannya kaya atau miskin. mendahulukanlah pekerjaan keagamaan itu. Maka Hoofdbestuur (PP) Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh melangsungkan langkahnya yang lebih luas dan menetapkan jejaknya yang kokoh. sehingga menjadi amalan kita. itulah yang paling benar. kamu condong atau kamu tolak. Memperdalam Masuknya Iman Hendaklah iman itu ditablighkan. Buah penyelidikan perbaikan itu dimusyawarahkan di tempat yang tentu. 3. Menuntun Amalan Intiqad (self correctie) Hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri (self correctie). Memperluas Faham Agama Hendaklah faham agama yagn sesungguhnya itu dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya. dengan dasar mendatangkan maslahat dan menjauhkan madlarat. (Al-Qur’an surat An-Nisa’ 135) “Turutlah Tuhan Allah dan utusan-Nya serta janganlah kamu berselisihan yang menceraiberaikan kamu dan menghilangkan kekuatanmu. 2. disiarkan dengan selebar-lebarnya. sesungguhnya Tuhan Allah itu menyertai orang-orang yang sabar”. segala usaha dan pekerjaan kita. Memperbuahkan Budi Pekerti Hendaklah diterangkan dengan jelas tentang akhlaq yang terpuji dan akhlaq yang tercela serta diperbahaskannya tentang memakainya akhlaq yang mahmudah dan menjauhkannya akhlaq yang madzmumah itu. 5. dan barang siapa yang sudah diberi kebijaksanaan. Maka janganlah kamu menuruti hawa nafsu pengadilanmu.bersaksi kepada Tuhan Allah. ringan dan berguna. (Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 46) “Kebijaksanaan itu diberikan siapa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah.

Dalam pada itu. Menguatkan Majlis Tanwir Sebab majlis ini nyata-nyata berpengaruh besar dalam kalangan kita Muhammadiyah dan sudah menjadi tangan kanan yang bertenaga disisi Hoofdbestuur (PP) Muhammadiyah. yang masih langsung dan yang bertambah (yang akan datang/berkembang). 12. 6. . Kebijaksanaan yang menyalahi ke-dua pegangan kita itu. tolong-menolong dalam segala kebaikan. yang sudah lalu. Mempersambungkan Gerakan Luar Kira berdaya-upaya akan memperhubungkan diri kepada iuran (ekstern). maka hendaklah setiap ada keputusan yang mengenai kepala Majlis (Bagian). 7. sehingga dapatlah mentanfidzkan dengan cara menghasilkannya dengan segera. maka sewajibnyalah kita perteguhkan dengan diatur yang sebaik-baiknya. hikmah hendaklah disendikan kepada Kitabullah dan Sunnaturrasulillah. maka hendaklah kita berikhtiar mengadakan Konperensi bagian. 11. walaupun akan mengenai badan sendiri. Mengadakan Konperensi Bagian Untuk mengadakan garis yang tentu dalam langkah-langkah bagian kita. 9. Muhammadiyah mengemukakan pekerjaan akan: 8. dengan tidak mengurangi segala gerakan kemuhammadiyahan. karena itu bukan kebijaksanaan yang sesungguhnya. dengan dasar Silaturahim. akan menguatkan persatuan organisasi dan mengokohkan pergaulan persaudaraan kita serta mempersamakan hak-hak dan memerdekakan lahirnya pikiran-pikiran kita. maka pada tahun 1838-1940 H. Menegakkan Keadilan Hendaklah keadilan itu dijalankan semestinya. dimusyawarahkanlah dengan yang bersangkutan itu lebih dahulu. Mengawaskan Gerakan Jalan Pemandangan kita hendaklah kita tajamkan akan mengawasi gerak kita yang ada di dalam Muhammadiyah. Melakukan Kebijaksanaan Dalam gerak kita tidaklah melupakan hikmah. lain-lain persyarikatan dan pergerakan di Indonesia. dan ketetapan yang sudah seadil-adilnya itu dibela dan dipertahankan di mana juga. yang tidak mengubah asasnya masing-masing.Hendaklah menjadikan tujuan kita juga. mestilah kita buang. 10. Mempermusyawaratkan Putusan Agar dapat keringanan dan dipermudahkan pekerjaan. terutama perhubungan kepada persyarikatan dan pemimpin Islam. umpama : Konperensi Bagian: Penyiaran Agama seluruh Indonesia dan lain-lain sebagainya.

. :5.3  .3 5022538.35078.3:.3    025078..9:7.9..5078.3/.2..3202507:-:3.. /03.3/3/4308.305.280.8.9.83 907:9.2.3 /.2-:3.3 .2 9443 203443/../.-0702-.3/.307.7.-07/.39/.2   .83..7$.203:-./..3 089073 .0-.507:-:3.8.7 7.350707.:7..7.3/705..83 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful