l

1

NORMA11V PRlVIND CAUTATEA IMBINARILOR SUOA TE DIN OTEl ALE CONSTRUCTlilOR CIVILE. INDUSTRIALE ~I AGRICOLE

lodicativ: C 150-99 lnlocvieste C 150-84

1.GENERALITATI 1.1. Prezentul norrnativ stabiieste cor.ditiile de celitate pe care trebuie Ie indeplineasca imbinarile din o!el, sudateorin topire, 'ale constructiuor civile, industrlate si agricole, exploalata in domeniul superior temperaturii de -40<C. .. 1.2. Conditiile tehnice generale de calitate per-tru constructiile din ole: ce se incadreaza in limitele prezentului norrnativ sunt eele siabilite in STAS 767/0·88 "Constructii civ.le, mdustriale $i aqricote. Constructii din otel. Conditii tehnice generaJe de calitate". 1.3. Prevederile prezentuh ..'i normativ nu se aplica: . ccnstructiuor dill o!ellamina1la cald. cu grosime rnai mica de 4mm; . construclillor din profile cu pere~i suoun.Jormats Larece: - recipientilor ~i rezervoarelor in care se depoziteaza rnatariale

sa

1.5. Calitatea Irnbinarilor sudatedin ntel sa clasifica in trei nivete de acceptare conform SR En 25817-t993 "imbinari sudate cu arcul electric. Ghid pantru niveluri:e de acceptare a defectalor" (tabeful6 dmprezennn normativ). . in loate cazurile, unitatile prcducatoare speciaJizate sau santierele trebuie sa tie dotate cu mijloace de executie, control si personal cali!ical in vederea coordonarii, inspecpei, lncercarii si realizarii co nditii lor impuse de l1iveiul de acceptare :Ildicat in cocumentatia de exec iJli e. 1.6. in vederea raalizarti calijalii prescrise a imbinarilcr sudate, procedurile de sudare elaborate de producator se vor catitica conform "Speciricatia melalice".·

SA EN 286-1, 2. 3-f995. SR EN 28B-5, 6-1996!1i SR EN 28B-7, 8-1997 !?i calificarea procedurjlor de sudare pentru materiale
. .

cu grad de pencctozrate mal mare ca 1 (delinit cDnto.rm "lns~ruc~U_f1!lor tehnice privind slabilirea ~i verificarea erase: de calltate a imbinarllor sudate la conducte tehnologice" I 27-82), precum !iOiconductelor tehnolcgicepentru Iransportul acestora; - constructiuor sud ate care intra in cornpetenta ISCIR, ANR sau in alcatujrea utllajelor, tnstatatiilor ir.duslriale, a calor din dorneniul nuclear si hidrolehnic, a podunlor rutiere sau de cale terata, precum si a oricaror constructii care nu sunl alcatuite si dimensionate conform STAS 10106/0-78 "Constructs civile, induslriale $i agricole. Calculul elementelordin olel": Pentru 0 mai buna cunoastere a domeniului de Iolosire a norrnativului, in anexa teste data 0 Iista exempliticauva de construetii civile. industrtaie ~i agricole, care nu este lirnitativa. 1.4. Prevederile din prezentul normativ trebuie aplicate obligatorilJ de catre tali tactoru care participa la proiectarea ~i executia construcpilcr sudate din otet, indiferent daca imbinarea lor se face in ullit,W industriale, in alelierele unita!ilor de constructii-rnontaj sau pe santier.Ia monlaj.
Haborat de: INCERC - AliALA 151M TIMI~OARA TlMI~DARA ~I Aprobat de: MlNISTER':'L lUCRA.RllOR PUBLICE ~I AMENAJARII TERITORIUlUI cu ordinut nr, 81JNI5.10.99

1.7 _Conditiile de calitate din prezentuJ normativ sunlstabilite pe prindpiuJ rea1izarii in imbinarea sudata a unor rezlstanta minime egale cueele prescrisepentru metalutdebaza. 1.8. in cuprinsul normativului se iace referire la urrnatoarele standards:

1. SR EN 287-'-1993
Partea: 1.Otel.

Calificarea

sudoraor. Sudare prin tcpire,

2. SR EN 288-1-1995 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale rnetalice. Partea 1: Reguli generale pentru sudarea prin top ire. 3. SR EN 288-2-1995 Specificatia $i calificarea procedurilor penlru materiale metalice. Partea2:Specifica!ia prccedurjlor pentru sudarea cu arc electric. 4. SR EN 288-3-1995 Specificatia si califiearea procedurilor penlru materiale metalice, Partea 3: Verifiearea procedurii de arc electric a otelurilor. de sud are de sud are de sudare sudare cu

5. SR EN 288-5-1996 Speciticatia ~i caliticareaproceduritor de sudare penlru materiale metal ice. Par1ea 5: Calificarea prin utilizarea de materiale pentru sudare certificate la sudarea cu arc electric 6. SR EN 288-6-1996 Specnlcatla st calincarea procedurilor de sudare penlru materiale metalice. ParteeB: Calificareaprin referire la

expenenta antertoara. 7. SR EN 288-7-1997 Specificatia ~i calificarea procedurilor de sud are pentru materiale metalice. Partea 7: Calificarea prin referi_re la 0 procedura de sudare standard pemru sudarea cu arc electric. ' 8. SA EN 288-8-1997 Specificafia ~i calilic;:~r~apr~duril{)r de: sudare

118

119
;.

•...

:

pentru rnatenale metalice. Partea 8: Calilicarea printr-o incercare de sudare Inainte da inceperea fabrica,iei. 9. SA EN 462-1-1996 Exammart nedistructive. Caiitalea irnaqinii radiografiilor. Partea I: lndicatori de calitate a imaginii (tip cu lire). Deterrninarea incicelui decalitate a imaginii. 10. SR EN 462-2-) 996 Exarninari nedistructive. Calitatea imaginii radioqrafinor. Partea 2: Indicatori de calitate a irnaginii (tip cu Ire pte ~i qauri). Deterrninarea indlcelui de calitate c. irnaqinii. 11. SR EN 476·1994 Catificarea ~i certificarea personalului pentru exarninari nedistructive. 12. SA EN 719-1994 Coordonarea sudarii. Sarcini ~i responsabifitati. 13. SR EN 729-1-1996 Conditii de calitate oen'ru si.dare. Sudarea prin toprre a rnaterialelor metalice. Partea 1: Ghid pentru selectie siutillzare. 14. SR EN 729-2-1996 C:lnditii de calitale peruru sudare. Sudarea prin topve a rnatenalelor metalice. Partea 2: Conditii de calitate complete. 15. SR EN 729·3·1996 Conditii de calitate pentru suoare. Suda:ea prin top ire a materialelor metatice. Parlea 3: Condrn de calitate normale. 16. SR EN 729-4- ~996 COndi!;j ce calitate pentru sudare. Sud area prin topire a rnaterialelor metal ice. Partea 4: Condi!ii de calitate elementare. 17. SR EN 22553-1995 Imblnar, sudate s. lipite. RBplezentari simbolice pedesene. 18. SR '::N 25B17-1993 1mbmari sudate cu arc electric din 01e:' Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor. 19. SR EN 26520-1994 Clasificarea rrnperlectiunilor din sudurile prin topire alemetalelcrcu comentarii explicative. 20. SA EN 27963-1995 Bloc de calibrare nr. 2 pentru sxammarea cu ultrasunele a Imbinarltor sudate. 21. SR EN 29692-1994 Sud are cu arc eiectric cu electrod invelit. sudare cu arc electric In mediu de gaz protector ~i suoare cu gaze prin topire. Pregatirea pieselor de imbinal aIel. 22. STAS 10108/0-78 Constructii civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din ctel. 23. ST AS ",01 01/2A2-78 Aqiuni in constructs. Ac!iuni datorate procesului de exploatare. incarca(i datorate podurilor rulante. 24. STAS 767/0-88 Constructll, civile, industriale ~i aqricole. Constructii din otel. COrlditii tehnice generale de calitate. 25. ST AS 1336-80 Construclil. [ncercarea in situ a construcuuor prin T ncercari stat ice. 26. STAS R8542-79Alegereao1elurilorpentruconstruc!ii metalice. 27. ST AS 500/1-89 Oteluri de uz general pentru construclii. Condilii

tehrucs generalede calitate. . . 28. STAS 500/2-80 Oteturi de uzgeneral pentru constructu. 29. STAS 500,'3·60 Oteluri de uz gener~1 pentru corislructii coroziune atrnosferica Marci. .. -' 3·:>.STAS 8183-80

Marci. rezisiente .

la

Oteluri pentru levi fara sLidura. de uz generaL Marci

~i conditi, tehnice de calitale.
31. STAS 9021/1-89 Otellarninat la cald, cu qranulatie tina, pentru constructii sudate, Tablede otel cu limitadecurgereridicata. 32. STAS ,125,'1-91 Suciarea rnetaletor. Elecfrozi inveliti pentru sudarea cu arc electric. Condltii ten nice generale de calitate. . 33. STAS '125/2-81 Sudarea. metalelor. Eleclrozi inveliti pentru sudarea otelvrilor carbon si slab aliate. Tipuri s.conditii letmice' 34. ST AS ' 125/3-9D Sudarea metalelor. EleclfOzi invekti pentru sudarsa otelurilor cu qranulatis fina!iii a otelurilor utnizate la temperatura scazuta. Conditii tehnice de calitate. 35. S7"AS 1126-87 sudare. Sudarea metalelor. Sarma plina de otel pentru otelurilor. Marci si

36. STAS 947711-79 Fluxuri iopite petnru sudarea conditii let-mice de calitale.

37. STAS 7194·79 Sudabjjitalea otelurilor. Elernenta de ba~a. 38. STAS 1056411·81 Taisrea cu oxigen a metalelor. Clase de calitate a taieturIor.
39. ST AS 5730/2-85 Starea supratetelor. specificarea rugozitatli'suprafe!elor_ Parametri . de rugozilate si

40. STAS 6726-B5 imbinari sudate. Forrnele si dimensiunile rosturibrla sudarea otelurilor cu arc electric acoperil. 41. STAS 735/2-87 Desene tebnice. Notarea prccedeelor de veriricare neoistructiva a ~mbi()arilo(sudate. 42 STAS 9552-87 Controlul ultrasonic at imbinarilcr sudate cap la cap prm topire.. .
i .

43. STAS 6606/1-86 Oefectoscopie,cu Imbinarilor sudateprin topire.

radia!ii

penstrante.

Controlut CW1dilii de ..

44. STAS 1013B-750electoscopie observare a radiografiilor.
45. STAS 46. ST AS 47. ST AS 48: 8T AS tncercarea

cu

radiatii penetrante: ...

R 13008-9.1 Indicatori de Cali tate a irnaqinf radioqrafice. 10214-84 Delectoscopie cu lichide penetrante.. . 8539-85 Defectoscopie cu pulberi rnaqnetice. 554012-82 [ncercari aieimbinariior sudate cap la cap. la tractiune. Incereari ale imbinarilor sudate C<iP la cap.

49. STAS 554013-81

120

121

care se Incadreaza in prevederne STAS 1336-80 "Construcfh fncercarea in situ aconstructiilor prin incerca« stance'. Conlinutul docurnentatiei elaborate "Oetalii de executie" . fncercarea de aplatisare. -rnodul de prelucrareftnala a imbinarilorsudate.2~ Documentatia tennica elaborata de proiectant trebuie sa cupnnda urrnatoarele detalii ~i conditli de calitate a imbinarilor sudate.3. ST. S1. Deterrrinar ea continutului de hidrogen dituzlbil din melalul depus cu eleclrozi Inveliti prln metoda extragerii invid. Incercari ale imbinarilof sucate sudale 52. 2. Luarea probelor pentru determlnarea compozitiei chirnice a melaiului depus. 57. Analiza rnetaloqratica a imbinarilorsudate prin roplre. cap ta cap.14 a ~·i2. 2. eu electrozi Inveliti. printr-o 122 123 . 51 AS 7356/2-80 [ncercarre mecanice ale rnetalului depus prin sudare cu arc electric sub slrat de flux.S 10953-85 Sudarea metaielo..A. 2.4. a materialelor de aoaos. STAS 7356f1-80 lncercari mecanice ale rnelalului depus prin sudura prin sudare rnanuala cu arc electric. 2. 59. 55. caietul de sarcini poate contine condi~ii de calitate superioare celor din prezentele ir.1.j J incercarea 50. • marcarea cusafuntor care trebuie sa fiadetenslonate."S 7536(4·80 Incercarjle mecanice ale metalului depus prin sucare electrica in baie de zgura. -clasa de cautate a Irnbinarilor sudate: . reprezentarea :. Reprezentari simbolice pe desene" ~i ST AS 735J2~87 "Notarea pe desan a procedeelor de exarrunare nedisuuctlva a imbinarilor sudate". -cateqoria de executie a elernentului (delinila conform punctelor 2. 61.. proiectanful ve putea intocrnl caiete de sarcini cor. ST. • evitarea pozi!iilor de sudare peste cap~i vertical descen denta. . 56. procentaje ~i rnetooe de examinare nedistructiva. Docurnentaria tehruca elaborata de proiectant va Ii intocmita in conformitale cu prevederile STAS 767/0·88.strucliuni (calitatea ojelurilor. prin soc. Incercarl suplimentare etc.A. • condilii cie receptie a elementului cap de serie pentru elemenle llpizate carese executa penLru prima data In producne: • memoriu ~i desene· pentru incercarea in situ a constructulor importante. oelecte admise. prin metoda Bxtragerii in vid.). 5540/5-65 de ouruate. PARAMETRI DE CAU1ATE DEFINITI1N PROIECTARE in taza care devin obliqatorii pentru executant din momentul acceotaru proiectului ~i nu pot fi rnodilicate ulterior fara aviz.S 10047/1-81 Sudarea rnetaleior. ST AS Incercarea 5 i. de laiere !?i rnodu' de prelucrare a rnarqinsor care raman libere (nesudate}. 53 ST AS 5976/1-82 Incercan mecanice ale imbinarilcrsudate in co't. STAS 753613-80 Incercarue mecanice ale melalu\ui depus prin sudare cu arc electric in mediu de 9az protector. -detalli de forma si dirnensnmi a\e rosturilor irnbinarilor.14 b). . STAS 5540"6-7/' Incercan ale Irnbinarilor cap 1a cap. STAS 10047/2-85 Sudarea rnetalelor. proceduri de sudare. 5540/4-86 la incovoiere Incercari ale fmbiniirilor suoate cap la cap. in runclie de irnportanta construcliei si rnodul de executie.DE de proiectant Prevederi privind proiectarea imbinarilor sudate 2. ST AS Incercarea la indoire. • dimensiunile pieselor due se imbina. • marcarea pe desene a imbinarilor de rnonta] (daca este cazin): -orcinea de asarnblare a constructluor care se conlectoneaza oirectpe santier. • decalarea imbinariior sud ate cap la cap in secnuni diferite ale elemenlului. STAS 10952(1-77 Sudarea rnetaletor.2. Determinarea continutului de hidrogen difuzibil din rnetalul cusaturf sud ate sub stral de flux.ui proiectantului: • marci. La proisctarea Irnbinanlcr sudate sevaline seama de: • evitarea pe cat poSibii a imbinarilof sudatede montaj ta elernentele solicitate dinamic ~iamplasarea lorin sec~lini cu solicitari recuse: . in pozitie tinata.. Pentru constructii din cateqoria A. 54. clase de cali tate ~i standards al<~o!el uri lor . 60.i notarea Imbmarilor sudate pe desene se vor face in conformitate cu SR EN 22553-1995 "lrnbinari sudate ~i lipite. • detalii de trasare a pieselor. • evnarea rncdurilor de alcatuire a elementetorcare Iavorizeaza aparitia elorturilor rernanente sau a detormatiilor peste limitele ad mise in timpul operatulor de svdare: . 58.linand ~i aile conditli in alara eelor prevazute la punctuI2.

ST AS 500. " crilerii de sudabaitate. Alegerea o\elurilor ~i prescrierea condi!iilor de calitate se tac in functie de urmatoare Ie eriterii: .9. contorm" STAS71 94-79 "Sudabilitatea o!ell.i": • criterii economics.oi onditi. 2.6. Alegerea oteturiler 2. precum ~i cu prevederlle din tabelul 1. fUnc!ie de nivelurile de aceeptare a imbinarii suoate. in functie ce urmatcarele critern: • categ 0 ria de executie a elernentului: • madul desnlicitare: • tipul solicrtani. Table'de otel cu limila de curgere ricicata". suoare cu arc electric ill rnediu de gaz protector ~i sudare cu gaze prin topire". .. -tem peratu ra minima de pf<)i ectare (de(inita·conform ST AS R 8542-79) • 124 125 .8. conlorm STAS A 8542-79 "Alegerea . in tunctie de ciasele de cautate . 'criteni de evitare ~ ruperii fragile.26. in conlorrnitate cu iabelul2.' Executantul constructiei metalice poate modifica dimensiunile rosturilor fara acordul pr€c.5 Condi!iile de cantate releritoare la debilarea pieselor. . 2.7. orizontala in plan vertical sau in pozqls vertical ascendenta.labil al proiectantului in cazul in care aplica proceduri de sudare calificate conlorrn SR EN 2B813-1995 ~i asigura calitatea prevazuta in proiect.24 . . sud ate . Proiectantul trebuie sa precizeze condltiite de calitate suplimentare din tabelull. Raspunderile legatede lolosireaotelurilor Icontorm STAS 7194-79:1 revn factorilor care contribuie la realizarea constructiilor sudate. Se vor folosi cu priorirate tipurite de Irnbinari conform SA EN 29692-1994 "Sudare cu arc electric cu electron Invelit.de uz general: . in cazul ill Care Ie considera necesare. Alegerea (stabllirea) nivelului de acceptare a unei imbinari sudate se face nurnai de caire proiectantul elementului de rezistenta. c • table de otel pentru consirucm sudate din otel cu qranulatie flna: . 3.ale imbinarilor sudate.2·80 "Marci": oteluri de uz general pentru constructii rezistenle la coroziune amosterica: .11. criterii de rezistenta. 2. • rnarirnea eforturilorunitare. Elementedebaz.STAS 9021/1-89 "Otel laminat la cald. conform ST AS 101-08(0-78. o1elurile urrnatoare: 'oleluri de uz general pentru constructii: . Alegerea nivelurilor deacceptare a imbinarilor suda1e ~ "rI o 2..S B183-80 "Marci :.13. inclustriale ~i agricole se tolosesc. 2. cu granulalie (ina. Formele ~i dirnensienile roslurilor la sudarea oteturilor cu arc electric acoperit" (prevazute in anexele 2/1 512/2 ale orezentului normativ). respectiv STAS 6726-85 "Irnbinar.alcaluire a elementelor care sa perrnua executarea irnbinardor de rnontaj In pozitle onzcntata (Ia masa sau in jgheab).12.10. Pentru constructii civile.STASSOO/3-BO"Marci". 2. o1e'urilor pernru constructii metatice".. in Iuncpe de slandardul de prod us IIa 1i ~arar:tata de prcducatorul de otel.proiectantului II revine obliqatia notarii corecte cu simbolurile complete si clare a otelurhor prevazute In docurnentatie in conformitate cu standardele de rnarca ~i prod us. de prelucrare a marginflor ~i a rosturnor peotru sud are (forma irnbinarf sudate) sunt date in tabelul 3. . pentru construciii sudate.lfllcr. dupa cum urrneaza: ·cornportarea rnetalurqica la sud are. Proiectantul este factorul unic care poate aviza inlocuirea otelurilor prevazuteIn docurnentatia tennica. -comporiarea 0lel'Jluifa~a de 0 anumita procedura de sudare se asiqura prin calificarea procedurilor de sudare de catra urutatsa care executa constructa sudata sau prin Jolosirea unor proceduri calificate in alte unitatis] venficate periodic potrivit pur.ctetor 3.adcptate. · proiectantul va asigura prin oocumentatia de executie capabilitatea lehnologica a solutiei.oteturtpentru rev': fara sudura. 2.5T P. 2.ST AS 500i1-89 "Co"di!ii tehnice generale de calitate". in mod curenl. tehnice de calitate".

t-- 'iI: o /'0..z x ~ ~ .J c.J o ... e uJ . a: ~ Co IU) LIJ o E o Il) a: OJ 1- o "COG 0= CIl "0 a: ~ .' "0 a: .iii E ~ :..0 c<1 .. Q) (\J s a .j .:. « t- u» ~ ~ z Q... 0 . rJ) D X.. ~ . 127 126 .- II: 1« m <t c:( UJ a: w t: o I1J o « o 5 :l .. x".d ~ 5 z o o N . ~ LLJ ~ LIJ o CD o o on CI> U) c» '" i3 o <rJ) i! o « t- :::> « c "iii ::> Q) z·x.J () ~ o o (!l LIJ z :J OIP U 0 o Ul <t w a: z i=.. e () i .J ..0 Ql I-w . z X ...

. : ' ' . sau 70% din rezistenta de calculla oboseata (yR).!. · intinoere sau lorlecare. indiferent daca imbinarile demonta] (intreelemenle) !ji daca atelierele unitatilor de constructii.70% din rezistenta sudurii la solicitan statica (Rs) pentru elementele din ambele cateqorii de execuue si la solicitari dinamice pentru elementele din cal ego ria B de executie: . a Irnbinaritor rezistanta ~t sudate se vor alege pentru a nu scumpi '-. conlorm STAS R 8542-79). .e. • solicitan dinamice. intindere.. inclusiv.5 rnihoane cicluri pe durata constructiei sau ".16. • exacutatsa catelor. Au lost stabtuta urmatoarets treple: .rn.9. · elernerue de rezistenta din alcatuirea buncarelor sau recipientdor care contin rnateriale cu g~ad de periculozitate ega! cu 1 (contorm :nstruCfiunilor tehrtce t 27-82): • avarierea elernentului ar putea avea drept consecinta pierderea de viet: ornenesti sau paqube mari. Marimea elorturilor unitare pune in evidenta relatia dintre efortul urutar si nocivitatea defectelordin suduri. • sun! exploatale sub temperatura minima de proieetare de -20 C. a numarului de piese ~i elemente continute de planurile de ansamblu.~. au deschideri sub 36 rn. Modul de solicitare a fost grupat in doua mari categorii. temperatura pozitiva. cum ar 2. lorfecare etc.700/0din rezlstentasucura din cateqoria A de execulie.2.2.U!1italE~a care executa imbinari sudate are obliqatia verdlc~1I docurnentatiei elaborate de prolectanun ceea ce privesta: .) depaseste 70% din valoarea efortului unilar echivalent catculat contorrn STAS 10108/0-78. in::arcari datorate pocurilor rulante") ..15. hale cudestinatie speciala s. 'temperatura neqativa. 2. penrru a satislace condi~iilede Inulll valoarea lucrarllor. 2.1 B. • detaliile si c<lndi1Jjle de calitale prevazule la PUnc'uI2. dinprezentul 128 129 . EXECUTIAfMBINARllOR Conditiile prevazuts in toate ullIta!lle care executa imbinari sunt de asamblare (Intra piese} sau se executa inunila!i industriale. care ar p. indiferent de grupa de functionare a podurilor rulante. Se disting doua cateqoru • compresiune.rtea afecta eeonomia nationaia (Iermele de acoperis din expozuii.une ~n care eicrturile unitare depasesc 90% din rezistenta de calcul (R)..ca. in rnontajsau pesantlere.i au eel put. Ii: • stalpii ~i fermele halelor industrtate expioarate deasupra temperaterii minime de proiectare de -20·C.R defini1a 2.intra in alcatuirea caller de rulare pentru pod uri rulante din qrupe'e de function are III. _/'.. _ . (definita. .o.2.79 reprezinta un criteriu CLJ doua trepte: . estacadelor s. Actiurn datorate procesului de exploata-e. b) Categoria de executie B cuprinde restut elementelor care nu indeplinesc nici una din ccnditiile prevazute pentru cateqoria A. .a. sali de sport cu tribune.n 0 sect. Temperatura minima de proiectare a eternentuu».17.. conform STAS R 8542.14. . de soticitar]: • intra In alcatuirea unor suucturi speciale cu deschideri care depasesc 36m. • carte de rulare pentru pod uri rulanle din grupele de tuncnonare I ~i II (STAS 1010112 A 2-78).Omiicicluri pe an. la oboseata (" s) pentru elementele .): • alte necesitati tehnice justificate de prciectant. Tipul de solicitare predominant se considera aceta pentru care valoarea absoluta a ebrtlJlui unitar (compresjune.uirea platformelor. •elements secundare deacoperis: • elemente de rezistenta pentru per en: • sustineri de inslalatii sau utilaje care nu se lncadreaza intr-un reqim special. detaliu ~i exirase. 2.... Q Irnbinarilor sudatelaconducte tennotoqjce''). suouse direct la solicitar: variabile cedepasesc 0. dupa rnooul de acponare a Incarcarilor: · sclicitan statice. Categoria de executie a elementului este delinita conform ST AS 7671O-8B GU urrnatoarele precizari: a) in categoria de executie A se inscriu elementele care indeplinesc eel pulin una din urrnatoarele conditii. SUDATE ~~l: acest capitol sun! aceleasi pentru sudate. • elemente de rezistenta din alcafuirea buncarelor sau recipientilor care conun materiale eu grad de periculozltate egal eu 0 (Conform I 27-82 "lnstrucliuni lehnice privind stab iii rea ~i verificarea clasei de calitate a 3. IV si V (definite In STAS 10101/2 A 2-78 "Acliuni in constructii. . · intra in a. Nh:elurile de acceptare ~a!IOnal.·..

SR EN 286-5. Penlru sudarea irnbinarilor cu nivelurile de acceptare B ~i C se vor lolosi numai procedur i de sudare cahficate conform SA EN 288-1. Prin eron neesen\iale ~i neconcordante care nu alecteaza rezistenta si stabilitatea constructiei se Tn~e\e9 srorile de calcul al qreutatilor din extrasele de laminate ~i colele de IUflgimi partiale ale pieselor eronate tata de Cola generala care este veriticabila. ·controlul pe laze ~i final. • rnasuri pentru asigurarea stabilita\ii construcnei in limpul montajului. in scopul detensionarii . se vor loiosl tlpunle de imbinari indicate in anexa 2/2 a prezentuloi normativ (conform STAS 672£-65). Pentru imbinarile de montaj executale pe santier se vor tolosi ce asernenea procedun de sudare calificate.4. • marca !?i clasa de calitale a oteluritor. au de _~u estepermisa neremediate . 130 131 . A lege rea for rnei lrnbi narii sudate 3. .asigurarea toleranteior impuse. Con~inutul dccurnentauel constructiei sudate Y tehnologice de executie a 3. . numai a laminatelor cu certificate .11. 3. utilizarea imbinarilor .(daca esle cazul]. docurnentatia va cuprnde suphmentar: · tehnoloqia de preasambtare (caca este cazutj: ·ordinea fazelar de montaj. .ccntecuoneeza constructii sud ate obhgatla introducerii in tabricatie.utllizarea iunor materlate care prezinta manipularii ~i l§l <:> 00 degradan dobandite 111timpul depozitiirii.: . ." (conform SR EN 29692-1994). · Incercarile pe probe dinoteluri ~i pe imbinarile sudate (daca esle • docurnentatie leqata de modul de protectie anticcroziva. .. 2. .5. 3. cazul): procesutride productie a (ordinea. depozilare ~iuansoon: manipulare. benzile marcate eic. Prevederi p. Erorile neesentiale ~i neconcordantele care nu atecieaza rezistenta si stabilitalea consuucfiei vor fi operate de catre executant pe raspunderea sa ~icornunicate proieclanlului. . • nivelul de acceptare pentru fiecare imbinare sudata. _ .rncdul de verificare intimpul tehno1ogiei de sudare catificate.parametrli de sudare conform tehnologiilorcalilicate.normativ care sunt obhqatcru pentru ccntmutut docurnentatiei elaborate de proiectant si nu necesita acordul prealabil at executantului: • conditiite de cali late prevazute in caietul de sarcini pentru constn . Este indicatii parti In ved erea suoar ii.9.prinderea provizorie: .. se vor folosi tipuril~ de irnbinari indicate In anexa 2/1 a prezentului normal. 6-1996 ~i SR EN 288·7.7. "3-1995. calitate complete ~i cu rnarcaja dupa care pot Ii idenliiicate.q ~~ _af~ eleC!ric Tn mediu protector de gaze.preintarnpinarea starilor de eforturi rernanerue: .cormnand: . meta dele Iolosite.8-1997. Unita~le care .planul de exarTllnari nedistructive procentajete).• 3.. Unitatea care executa imbinari sudate are obliqalia Intocrnirii unei docurnentatii tehncloqice de contectionare a construcfiei. inclusiv condilule de calitate suplirnentare cerute de proiectant SoU de procedura de sudare cauncata: • operatiile de debitare si prelucrare a pieselor din laminate cu indicarea claselor de calitate ale taieturilor ~i a conditiilor de catitate: -operatiile de asamblare a pieselor. • ~ndicatii asupra SDV-urilor ce vor H tolosite cum ar Ii sabloanele pentru ptese cu geometrie complicata. .crii din categoria A de execune. 3. Pentrusudarearnanuala cu arc electric cu elecirod invelitsi su~are. 3. . tah?rea ~i prelucrarea 0lelurifor .8. 3. in cazul constataril unor erori ~i ornisiuni in docurnerilatie care implica modilicari de solutie ~i retaceraa unor parr din docurnentatie. iar preqatirea ILicrului va fi opnta.impiedicarea deforma)iilor. solutn pentru remedierea delectetor eu respectarea prevederilor prezar-rujui normativ. ~. Pentru imt·inarile cia montaj executate pe santiere. . CLl acces pe arnbele . cuprinzand: . Pentru procedsul de sudare cu arc electric acoperit. • operaiiite de prelucrare finala ~i de Iratare tennica ale imbinarilor sudate sau ale elemenlelor. tara de care nu se va introduce in fabricatie nici 0 cornanda si care trebule sa continacel putin urmatoarele: .6. ordinea de asamblare. . .3. aceasta va Ii restituita beneficiarului. .. .10.rivind totostrea.

ST AS 5~met2. si cele de prelucrare a rnarqioiior libere ~i a rosturnor pentru sudare trebuie sa res peete eondi\iile prevazete in tabelul 3. j ~i trebuie sa corespunda corsditidor de calitale diferentiale pe niveluri de accaptare. fiecare sudor certificat va prim. I 'I I 3.. emi!and rapoarte de analiza si ircercari.- Se admi15e recomanda incadrilfi:urallrea 'radacinii prin i _In 3. ctasa eu discu I dupa curalirea lndilerenl de pion a.18.taie re.. Sarci-u ~i resoonsabilitati".v. ur. labelul3 )ATE. . Unitatea de execute esle obligata sa !ina un regim cu evidenta sudorilor si a poansoanelor. lai Elle se yO( remedia piJiJl asctnere.31e otelun f'-. Unitatile care executa constructii sudate pot efectua comrcale de calitate asupra materialetor folosite (otel ~i material de adaos) prin laboraloarele proprii. cu awul proiectanluha pt. ruguzital ~i specifi lugo:>ilal cazurile abaterile care r.).italile de execulie au obliqajii sirnilare cu eele prevazutela punctete 3.. Remedierea Detectelor rezullale prelucare din o "" Nivelul aeceptare imbinarii sudate de Ol'binarii'sudale a Preinc:aIZire larninatelor in scopis t. 3..1. diierenliate pe niveluule oe acceptsre a i~binaritcrsudate. minim fll'/el . deteriorari prm lovire etc. " .13. Remedierea defectelor taieturilor :.nivelul micror. STAS rc '. 4. precurr. Se admit completari.19. 3. polizar s. 1a!a a lesi din clasele de ioteranta rrnpuse pentrudirnensiunl.. 3. ceea ce nu absolve de raspundere un:la!ile Iurnizoare. 3. Nu S~ Prevederi privind calificarea ~i certificarea sudorilor si marcarea sudurilor .~ in ! 0. clasa conform 1JorOcedEiul arc. Operatiile de debitare a piesetor.u se incadTeaza in admise pe:nln.transportului (coroziune..e 2.. Materialele de sudare se stabuesc de-catre coordonatorul tehnic cu sudura al unita\ii de executie {care are sarciru conform SR EN 719-1995 "Coordonarea sudarii. poiizarea la pre:>cris3. Iprocedeu. o . 3.iem si 9 10 '. .i a rostunior se face prir.talere amargini~te elementele inlre ele in situalia imbit care asambteaza piesele inlTe ele (sau 132 133 . f"" rare C dabi~a penuu ': Condicurafrea dm STAprin t ""'. . un poanson cu 0 rnarca distincta. ciim03nsiufli. cu care este obligat sa marcheze sudurile executate in vederea ldentificarii ullerioare. aschiere sau cornpletare cu sudurn. Se racornanoa ~lini sarea CabraZ. I .17. -. Se adrnne pentru ruqozitatea N" se 3d'"'. deformare.16. cu sudura. pana la obtinerea conditiilor de calilate necesare. 3. Nola: Condiliile de. in ceea ce priveste intrcducerea in Iabricatie a rnatenalelcr de sudare.aer.12 pentru laminate. la luciu 3..ciasa . Unila\ile care executa irntinari sudate po arta responsabilitatea iruroducerii if' Iaoricatie a rnaterialelcr de sudare corespunzatoare uror proceduri de sudare caliticate pentru niveturile 8 !?i C prevazure In orolect. I 0 . Delectete grave de 2.~ S.14. Unilati1e care executa imbinari sudate de nivelurile B ~j C trebuie sa ulilizeze sudori calificaf ~i certificati conform SR EN 287-1·1993. ::!uga:radacinii. radacinii daltuire.i 0 a rad aci r.15.a~rea riidacillii prin proeeoeul aduceraa orrnaluata in rimilsle marrue de B.lic ~i eliminarea "Starea 't'Jluror concentratonior Pararne Ide e torturi. re cornand tRieri pe c\J. ilar Ta. ad mise pentru dimensJuni. arc-aer.12.1ierii Taie fie'astra Modul de preluerare 1 2 B Prevederi privind folosirea materiatelor de sudare 3.11 !io13. 3. abaleli'Qf . conform tabelulu.

area pentru aducerea la ruqozita lea pres erisa. 3_ Nu sa acrnitesudare procedeu~ de ell gaze. Forrnele ~ tJodul de prel ucrare a radacinilor FOfma ~rtlpUl inbinar~ sudate NiveJulde acceptare imbinarii sucate .3. 9 tIl\! sa admlte OJ!a.1Of. 5e [nnepar1eaza bnvurlle. I .2. In limi~le abaterilor admise penlru dimensiuni. ccndilionat: campi ewile sudura. petllru nnall! · tlasa niliElulC.2. Se il1departeaz3 bavurile. pemru imbinilrl de nivel B. a Deleel!.!ini a Preincalzire li:JeIC: Rernedierea De~eC1elor fenlta'a Tai~efi prelucare din tarn inatelor in scopot laierii T aie re lermica.ede . 3. I. pentr u qrosirnea ere 2 . cazurile cafe nu se incadreaza In acaterlte atimise pentru dimensiuni. aoraziv se adrnte cu incacrarea prin oncare din lipurile i <lsimbre in clase coni or m STAS conlorrn S A EN 29692· t 994.dlfrtIe irnbln~rile sudale care Elsarribl&(lZlI.le C)ravt da ibmcv.S·e ad mil'" umi.cu indepartarea bavur.3. fisuri: . Pl~.suri cin rr. Se reoomanda inlsarea cu dlscul ---~ tai"re. 3 mm. [:) lIetide penerarde ~3U cu pull:~.. prin rnvelul C C. 3. z r-:l () . = 5(j conform " 2.dmil~ pora. '. metri de ruqozitate 2. clasa 2.11·B1: S. liiieturile sa rezune. dup& "urall~a rMle"II. .el B. Fieriistrliu. DE CALITATE PENTAU TAIEREA 0TELURILOR ~I FORMA . nor male C. ST AS 10564 (Hi1.e de caire exeer.licna I: I. pentru 'plin aschiere pe .5 "Starea supratetelor. fieraslrau disc abraziv toartece: disc abrazlv: 6 Se reco-rnanda..1ilor ~i discul 1.1.3. Intre ele (sall la 133 .a imbinarilcr de monlaj). Mar.. trebuie dasa 3. din CIIra. Taierea ?i prelucrsrea piesetor RosIIJr~e imainalilor suda!f..MB1NARILOR SUDATE . • 2.. .DlOOEdeul arc-aar.S31.1. Stt recomanda rlda.. 3.. Forma suprafe!ei cusattJrll prelucrllrile ~I 1lJr4Iirea prill dalluire. .J 7 roslr.I"'O!eluril{ lJrale in tare ormanzata ... clasa 1.. ---------Nu SE recomanda._. p&nllu un element de consnuctie.~learld~clnfl .1. complet la sudere. piesele . 2 Cu rernedierea minim a imbinare de . 2. Se admite eu . ~rT'an· o.-.rtanl ST AS 5730/2·8.clnil ~(i1 ~rooedeul arc-aer. Taiersa C'I. prin indepartarei'i bavurilor. flsuri tocue complet . Foartece Prelucrari Ie-rrrice A~chiere I f\ I r·~~ 2 I 3 . C N 10564/1·81. IndilerMI de ta ier e sa vnr ll!illedla procedeu.Inai1. 2.otive econormce.S e 1J) _--.. cu aYizul proiectannnn pl. Pat .~rearldacini J. f1~. Nu se ad mil jisuri. Se adrnile cu condqla illCadrari i taieluri!or conform in erase 3.. i 1() Se admil I:U I. de nillelu 1 de acceptare eel mai mare a uneia. 10554.j rnaqnetice.:ndiliile normale oin S-:-AS 10564(. cufoadeca.. Ru~pzirale exarninare ·Jlllascmica. conlorrn I Nota: Oondiliile de taiele a rnarqinilor I ibere sunt irnpuse.e:ioara . '. ul. dasa 2. 2. -.i 0 Se a·:jmil CU condijia incadriuii in clasa cnntorrn STAS iiiieruri!or 3.2. Pentru cafificals de irrbin!ri fiernsllaul e tehnologii se a<tnite sudale. pllna la lucfu prin asc+iere.3. 4 . STAS 105S4J'·S1. admit: . Everrtualete Irebuie lapite f.3.~. 2. Se 3-::mi. 1. P. o () ~ispeciticarea rU90zita~ii supralejei". • Se admillaieturi Se recomartd! .'81: din STAS 10564/1·81: .Dallur': • dislocari de s tructu ra I\'u se .3. '::3lil3lea taieturitor (aieri pe elernente C J imbina rilor de fl.2 2. clasa 1. 1._ 5 S e adIT'it C-Jndi\ionat rosnmlor i I I.. lI1E'Ialc$1 elimlnarea bJlJr!lrconcentralorilor rf~eIOtruri .'.'. .--I~use recomanda · CIi1. Eventualele nebuie fa sucare. : • Penlru fieriislrau ~ disc abraziv. perrru delectelor constatate ni'/el B. zule in prolecl A nu pol Ii modiflcat.2. elerneruele iolre ele in silua.Tabelul3 cosorrn .ell:ctarea I C·:mdiliil". Se i!. dimen5iLml:e . pentru nivelul rnicrcra r€disl'ucliO(.

... z w ~ ~ oCt (l. :-e"0 t: o o :J C.) w ~ o o z a o 'n:! Z a 135 ...w a: ::l in « o w o ~ a: w ~ C( UJ .J :: ::::I a: w .

20. _ Remedierile se vor executa cu 0 procedure de sudare (avizata de coorconatorul lehnic cu sudura al urlita!ii de ex~cu~e) care sa perrnita obtinerea unor detorma!~i ~i tensiuni interne minime pe ansamblul constructiel. In concordanta eu condHlile impuse de STAS 767/0-88 pentrucalegoriileA ~i B de constructii.2.. masuri privind re ducer ea lei . atins numarul maxim al remedierilor adrnise in acelasi loc ~i este necesar sa se elimine defectul intern din sudura inca 0 data. conditie obligatarie pentru adrnirerea la controlul ftnat.22. In cazul in care nu sunt precizate in documentatia tennoloqlca de executis.. care se va svda de ambele parti numai prin sudura cap la cap. Pentru remedierea ciefectelor nu se admit operapi care 001 ascuoce sau produce aile defecte (inclusiv in structura otelului) cum ar Ii: stemuirea. -1996 ~iSR EN 2g9·7. Procedura de sudare 3. 3. ciocanirea. • un sinqur pcanson pentrucusaust care nu depasesc ~oomm. tabla) cu lungimea minima de 200 mm. ceordonatorul tehnic cu sudura va analiza cauzele acestora $i va etecfua mocllicarile necesare in procedura. • maximum trei ori pentru restut o~elurilor ~i a procedeelor de sud ace nespecincate rnai nainle. Pentru detects sistematice.s-c.. 3. conform SR EN 288-1.Welding Procedure Specification) Intocrnite conform SR EN 288-2-1995. indiferent oaca imbinarea este roauzata In uzina sau pe sanner.21. elaborata :. 3.3· 1995. minimum a tenslurulor r ernanente cu 01.6. 3.A fMBINA-RILOR oopera~iunede control 136 137 . 3. scobire cu dalta pneu rnatica: de dou5 de . Pentru veri1icarea procedurii de sudareaplicate. teava. cu conditia delimi!arii corecie a zonei eu defecte prin controale vizuale.a capete pentru cusatur. polizare. Care raspunde psntru exaciitatea si conlormitalea datelor obtinute.. Zonele escavale se lncarca prin sudaredupa 0 tehnologie .25. Poansanul se apliea in urmatoarele ccndini: -Ia 5C mm de cusatura. Imbinarile de nivelurile 8. R e med ierea de1ectelcr in ace Ias i 10C s e aomite a se face: • maximum de ori la constructs din ote! carbon sudate cu procedeul MAG/MIG. Coordonatorul tehnic cu sudura [ine evidenta procedurilor de sud are (WPS . scoasa in evidenla printr-un marcaj suplimentar (vopsea diterita la culoare de fond. pulberi magnetice. mal lunq: de 500 rnrn. Remedierile necesare aducerii unei imblnari sudate la nivelul de referinla impus. conform SR EN 719-1995. . avand rostul identic cu eel at imbinarilor initials. se va taia sudura complel ~i se va inlercala un cupon de elemenllaminat (cornier. Conditiile de calitate pentru mcercan pe epruvetele prelevate din probe marlor sunt prevazute in SR EN 288. tara a depa~i2aDa rnrn inlre ele: • marca ooansonutui trebuie sa fie vizibila. in cazul in care la Irnbinarile sedate cap la cap. 3. • eel putin care doua poansoane .8· "i997.24. inorepari la reee sau ta cald peste limiteleadmisede STAS 767iO·8-8). 3. urmare a con tro lu lui efectual pe fiecare Iaza. Remedieti 3.).i verificata de coordonatorul tehniccu sudura. se vorexecuta probe martor In conditiile procesului de Iabncatie de catre sudor~i stabl~il~ de coordonatorultenniccu sudura. Unitc1ti1e care executa lmbinar: sudate de niveluflle B ~iC trebuie sa unlizeze proceduri de sudare calificate. Alegerea metodei de calificare conform SR EN 288 se lace de catre coordonatorut sudarli. La elementele din categoria A de execufie se va cere avizul preatebu atprolectanrului pentru solutia da rerneoiere stabilita. SR EN 288-5. radiatii panetrante sl ultrasunele. .ii de executia. creta rszisterua la inlemperii etc. Se interzice sudarea 0Jelurilor 1<3 ternperaturi sub +5°C.1. polizarea fisurilor. .26.29. Caliticarea procedurilor de sudare se face sub supravegherea coordonatorului C'J sudura al unita. Este interzisa folosirea poansoanolor care nu sunt delimitate de un contur inchis (peruru elirninarea concentratorilor de etortun).28. Se admite escavarea zonelor eu delecte 9rin: -craituire arc-aer.23. 3.. EXAMINAREA· NEDISTRUCTIV SUDATE Veriticarea aspectuiui 4. . lichide penetrarne. Remedierile se recornanda a se face acetasi sudor care a executat ~isudura inilia(a. C ~i 0 vor fi rnarcate. Verificarea 'aspectului -cOnstiluie A . .. se stabilesc de caire coordonalorul tehnic cu sudura din unuatea de executie..27.

o o o o 'aza O'1t'> '0 L 01 I~I o o o o o o o o o o o o geometrice ~i a defectelor de suprala1a 4. pentru cusatunle de lungime mare calcuiatia se face la totalul in rnetn liniari. inainte de vopsirea elementelor si oupa indepartarea zgurii. Masurarea dirnensiunilor geomelrice a abalerilor de la torrna prescrisa liii a deleclelor de supratata. oe o la1ime adiacenta de minimum 250 rnrn in stanqa si in dreapla sudurii. Masurarea dimenslunilor geometrice. scooul depistaru detectelor de supratata sl a zonelor cu eventuate abateri geometrice. conslituie un control eliminatoriLJ pentru piesele care nu se Incadreaza in condqiile prevazute in tabelul 3 ~i pentru imbinarile sudate care nu se ir.obliqatone si eliminatorie.j si prelucrarea p. . piesele ~iimbinarile sudate. Verificarea cafitani taieturilor se face cu ajutorul1ehnicilor indicate in STAS 10554/1-81 "Taierea cu oxiqen a rnetatetor. Masuralorile se fac cu mijloace ce oiera precizie minima de 0. in condiliite prsvazute ln taoelul5. 4. 4_2_ Degradartle lamlnateiororoduse prin coroziune sau rnanipulare nu trebuie sa depaseasca condilii1e irrpl1se la livrare.4_ Deleclele adrnise oertru debitarea (terrmca. pe Irnbinarea sudata sunt prevazute in taoelul 6 in Iunctie ::Ie nivelul de acceptare prevazut in protect. Oe'ec1ele admise in faza final a. in locurile cu aspect necorespunzator. o o o o 88g 000 o o o o !o '0 o 0 c o o 138 139 . pantru fiecare abalere ~idefect mentionate. care prevac ~j mocunte de rnasurare ale aoaterjtor si defectelor. Pentru Irnbinari sudate scurte (maxim 500 mm) procentur se aplica asupra nurnaruh» total de bueati.eselor sunt prevazute in laDelul3. a abaterilor \.2 mm pentru rnarimi liniare ~i 2" pentru marirni unqhiulare.cadreaza in conditiile pravazute in 1abelul6_ 4. in.6. pe toata lungimea ~i supratata lor. Masuratorile se vor face prin sondaj la procentele minime prevazute in tabelul S.7. Masuratorile sa vor face in cel putln trei puncre pentru 0 lrnbinare scurta sau un rnetruliniarde imbinare delungimemare.') . Controlul aspectului in finala se face oe ambele fete ale imbinani sudate. Examinarea aspectului se face vizual in procent de 100% pentru toate tarrunatele. 4.5. piese ~L irnbinari sudate :11 to ate Iazele de executie. Clase de cantata ale taieturilor".2. pe lunoirnile care ar putea orezenta abateri geometriee.. pe laminate. ~.21_ . 4. mecanica etc. cuprinzand si verificaraa existentei poansonului sudoruiui In conditiile prsvazute la punctuI3. 4_6..

<»'" Q'O "'<» c- 4> :l Et..a: .n E E Lll ~ . '0:- '. jci E E E C\J "0 ..-. Ie '" > G ...._ '" :l -~ "3 Eu '" c:-III 4. ..: :... ". 0'0 ·z 141 .~ . g IG ... 0 <.: . l .. o o C') <J . .) 4> "0 ::J u:: ..t'l Cl '" ~ in E • 2 rG J'lJ al PI E :> . E "U _"':!" en ." E Ie VI 'Q '" .r:.'". ci Z . 140 " N '" '... Z~ F ) ".

~ I~ ci X s: + '" E > k "" "" . .t . '" '" N (If a: Z W '" o -.oE .~ 0 \"1 E . . "" .E ..:.. <:> co ~+E E.~ "'5 E t. I-' <:..... :J II> r::III II> 0"0 III . I-' z G> 1 o D .l S <..._ III ::> o '" oj 142 143 ..> CI) s: \·1 .....~I'- ~ <:> <:> E 0.<:> on E E s: ... "" <........t:+E _ ("J '110 X E ~ VI i: E ED~ \1 E"'o e- 'T:I II j ·...I> E E". ~ ~OK E.

~ 'I I ~ ~~. .. .') ..d C z U> ~ () '0'''' o i'T o \.j .. " e' '" o Il> D o () . I m .. 00 ~ .t::' ~ C > "Uj CD > 0<11 o u >< 144 145 ..Li.

LlI QI 4. in proportii diferentiate pe niveluri de acceplare. . Examinarea ultrasonica se foloseste in Iaza finala de executie. 4.16. 4. ari lata Este obligatorie rerr. .. Verilicarea.e_ a. dupa care Imbinareava Ii supusadinnou examinarii.edierea tuturor defeclelor neadmise constatate la examinarea initiala. Se examinaaza ultrasonic numai imbinarile sudate cap la cap.) realizarii operatiilor de rnasurare ~iincercare.se la examinareamitiaja: b) daca ~iin aces1 cat se rnai gaseSc defecte care deelanseaza chiar 0 smgura imbinare. 2 penlri.14. 4. dupa cum rezu Itii din tabeJur 5. se va trece la 0 a doua ext.: ci _LN r- 4. .ur:'let.texaminareacu.i vor avea dotarea corespunzatoare (sublere. astfel ca in final prceentaiul .ndere a examinarii prin veriflcarea restului imbinarilor sudate. a palpatoarelor ~i a instalapei in ansamblu se face cu ajutorul blocurilor de calibrare in conrorrnltate cu SREN 27963-1995 "Bloc decaJibrare nr.imb_inarifor sudate".4:9. Examinarea ultrasonidi eomblnata cu radia1ii penetrante 1 '" o . cu urrnatoarele preclzan. la prima sau la a doua extindere.11. lupe. Examinarea ultrasonica a imbinarilor sudate in cadrui exarninaru combinate se va face In conformilale cu STAS 9552:-87. examinal sa lie 100%_ . . reglarea ~i calibrarea defectcscoapelor ultrasonice. Interprelarea rinala a rezulta1elor exarninarii ultrasonice se face dupa exarninarea cu radiafii penetrante (exarninare cornbinata). 146 ~-···4 147 .12. sabloane calibrate etc. cornparatoara. semriahrlui rellectat. .15. in cazul nereahzarli conditiilor prevazute in tabelul 3 oentru taieluri si prelucrari in rosturi ~i in tabelul6 pentru imbinari sudate linite. Laboratoarele care emit rapoarle deincercare trebuie sa fie acreditale :. Examinarea eu radialii penetrants trebuie sa respecte volumul procentual prevazut in labelul5. 4.ul!ra~. 4.sevaprocedaastfe!: . L_~ Z N (") ~ U) to ~~ -LN~ -LN _~N__LN~_N _ ___LN a) delectarea zonelor cu ·defec1e se face prin compararea .. stabHit pe blocuri cu deJecta etala n.10. in condi!iile prevazute in STAS 9552-87 "Controlul ullrasonic al imbinarilor sudatecap la cap prin lopire". cu un nivel dereterinla. a) se va extinde examinarea nedistructiva la un numar sau iungimi duole de im bin decele prescr..13.

In lira!. Conditii de observare a radiografiilor". fi precizati in dccumentana tehnologica de conlacfionate constructiei sudale. pentru cusaturile de lunqime mare catcutatia se lace la totalul in rnetn liniarf.4. -se recornanda utiJizarea surselorde radiati.17. 4.22. Exarninarea cu radiatii penetrante este 0 operatis de cortrol obligatorie in procentajele stabiluein iacelul 5 si . rezunand un nurnar de filme care se pozitioneaza conform planului de examinare 148 149 .6_ . • poansonu' suooruut.27_ Vor Ii luate considerare indeplinescurmatoarele conditii: · supralata Irnbinarii sa fie curala. 4. Sa exarnlneaza cu radiatn penetrants numai lrnbinarile sudale cap la cap. Pentru restul irnbinarilor sud ate necontrolate se extince eontrolut combinat dupa aceleasi reguli cu cele stabilile pentru controlul cu radia. oaca discontinuitatile se Incadreeza in lirnneie acceptate in tabelul 6 (limitele dsfectelor pentru nivelunle de acceptare conform SR EN 25617-1 S93t 4.20. proporjia $e aouca numarului total de bucali. 4. sa recornanda rnarcarea prin poansonare sau vcpsirea cu ulei. . stropi $i reperele (Iilere. fiind ale!?i In conlor milate cu preveoerile SR EN 462-1 . Pentru imbinarile suoate scurte (maximum 500 mm). sun! gasite lmbinarl sud ate cu detecte neadmise pentru nivelul respecti v . nurnai pe elernente acceptate la exarninarile anterioare.etrante. -calitatea imagillii determinala pe baza de ICI sa fie sub valorile din tabelul 7 conform STAS R 13008-91 "lndicaton de calitate a imaginii" . ZgUfa. eu urmatoareleprectzart • se Ioloseste nurnai tehrica de control tip A. 4. modul de prelucrare a radacinii. in baza identiJicarii defeetelor Interloare ~i a <:ompararii cu limitele admise. 4_19_ in cazul in care. pe Irnbinarea sudatfi..b) Irnbinarile care la examinarea ultrasonica prezinla ecouri orovenae din. Examinarea cu rildia~ii penetrante 4. citre din plumb sl lei) necesare idenlificarii vizibite $i clare.24_ Rezultatele examinarij cu raclatil penetrante conduc la incadrarea imbinarilor sudate in nivelun deacceptare.23.18_ Personalul cafe executa exarninarea ultraaonica si interprateaza rezultatete trebuie sa fie caiifical contorrn SA EN 473-1994.26.X si Ir 192. ale carer amplitudini se situeaza sub 50% din nivelul de reterinta.ii penetrants.. Se admit I". discnntinuitati.32. 4. indilerent de nivelul de acceptare prescris: c) irnbinanle care la examinarea uttrasonica prezinta ecouri cu arnplitudine peste 50% se considers admise indiferent de ni'/e:.21.r penetrante numai Imbinarita sudale pentru cere se cunosc eel putin urrnatcrh tactori: • forma ~i dimensiunile imbinani.Examinarea cu radiatii oenetrante se executa in conditiile prevazute in ST AS 66C6/1-86 "Detectoscopie C\J radiatii penetrante. inainte de vopsire. Controlul imbinarilor sudate prin topire". 4.lrnbinarile dupa cum se preveue ta punctul 3.e practica. aces tea vor Ii remediate si radioqratsate din nou.orrnata la supralata: 'indicatorii penlru slabflirea calita1ii imaginii (leI) vo.30 __ . 2-1996.25_ Rezultatele exarninar« eLI radia~ji pene1rante se tree in rapoartele de exarninare conform standardelor de metoda. a extindere si controlul inlegral (prccentai 100%) ta a doua e)(tir. :1_ • fadiografiiJe 56 examineaza in condi1me pre'lazute in STAS 10 138-82 "Delectoscopia cu radiatii pen. • filmul expus sa cantina sirnbolurtle in numai radiografiile care fara vopsea. Exarninarea unrasonica se executa inainte de vopsirea pieselcr sau elementelor. exarninarea cu radia!. 4. de regula. se considera adrnise. lncadrarea in niveluri ce acceptare a sudurilor in colt se va face In baza rezultalelor obtinute prin celelalte metode de examinare. adica dublarea procentajelor initiala la prima nedistructiva intocrnit de catre unitalea care executa. • rnarearea pe eleme1te a zonstor controlate este oblicatorie in scopul identificarii cu lilrnele radiogralice.dere (punctele 4. in taza finala. · directia de iradiere trebuie sa fie r. etc. 4. .

31. .). 'dupa operatii1e de prelucrare a rosturilor.40. s1abilesc planulsi proporfite extinderii examinarii cu radia.38.Tab€lul7 conorm DE CAUTATE A~MAGINII RADIOGRAFICE Grcsimea piesei de olel (mrn) alcatuiesc 1urni1ura pregatita pentru Hvrare. 4.16 0. 4. .28. 4.eaderent.. Extinderea • la imbinar: sudale intre piese de g. 4.36 .80 0.25 1. de etansare (rezervoare..40 0. ' .. Examinare~·. intr-o sigura examinarii cu radiajii penetran1e • la controlul supratetelor. ". 1.eucs constituie operatumi de control cornplerrentare si au scopul punerii In evidenta a cfefeclelor de suoratata sau oin imediata apropiere a suprafelei.37.80 4. astlel cain linalp(ocentajui con Irol at sa tiel 00%. lichidelor pensrrante si a 4.50 0. Urlilalile care etectueaza examinarea cu radia!ij penetranle au obli'aa!ia si raspunderea respectarii norrnelor in vigoare privind protectia Impotriva radiafiilor. 0.: : Exainina~ea sa indicatori cu trepte si glwr! Diarnetrul giltJrii vizibile pe radioqrafie ':mm:..CU:li!=hid~ penetrants se face conform prevederilor ST AS 10214-84 "Defectoscopie cu lichide penetrante". CU' respactarea prevederitorde I~ punclele '4.cu pulberi ~ . ca metode ce examinare com piernentara: CiJ pulberi rnaqneucs. prevazute in caietul de sarcini.19.60 Nola: Radiografiile care nu se incadreaza in COndl!lllede calitate din acest tacet nu pot fi luale in considerare. .. ·4.25 I "magnelice cu llchldepenetrante si examinarea.29.63 0. 4. Aceste doua metcde de examinare se vor lolosi numaiin siiuatii speciaie. 4.:.. 0. lnterpretarea filmelor radiografice $i incadrarea in nivelul de acceptare se vor face numai de personal calilicat $i certilicat conform SR EN 473-1994. dupa operatiile de debilare. cornbinata. Examinarea cu lichide penetrante ~i examinarea cu pulberi rnaqr. pulberi maqnetica trebuie sa indeplineasca urmatoarelecondilii: • supratata exarnmata trebuJe sa fie: curala. irnpreuna cu elaboratorul docurnernatiei tehnologice de contectionare a constructiei sudate.32 0. acoperiri metal ice etc. 4.}.!under n. .63 0.trolui i~ilial al lrnbinanlor sud ate scurte !iii prin dublarea nurnarului de filrne radiografice gasite cu delectepentru imbinarile lungi.: 4.34.'osimi mici. executate Irecere. nevopsita.40 U}() 1.• • nu pot Ii examinate imbinarile sudate care aufost supuse unui tratament de supratata care ar putea masca unete defecte {de ex.. .40 40 . · pentru depistarea fisurilor la Imbinan sudale de importanta.25 0.36.60 . buncare. in cazul deptstarf unor imbinari sud ate declasate In urma electuarli primei extinderl.50 J Indicator! cu file Diamelrvl firului vizibiJ pe radiogralie (mm) 0·6 6·S 8 -10 ·.pefazedeexecu!ie' . 0.32. In cazul neincadrar« unei Irnbinari sudate In conditiile nivelului de aceeptare impus.• se gasesc in labeluI5. Se recornanda utilizarea lor In urmatoaree situatii bine justnicate: • la irnbinari sudata chesoane etc. .ii penetrante. imbinarj1e sudateexamina1e C\J lichide penetrante ~i cu . •sa tie accesibile examinarii. Organismul de inspectie. .30. Prima extindere a examinarii cu radia!ii penetrants se face prin dublarea procentajelor prevazute in tabelul 5 pentr~ con.ceextinoerea exarninarii radiografice fie inlocuita cu.4.. 4.. pe faza finala.1 1.20 0. se va proceda la extinderea examinaru cu radiatii penetrante ~i asupra restului lrnbinariior din efementele care 4. ex~minarea. recipienti. S~ admite . maximum do'Ja. Proportiiie examinarf cu Itchide penetrante ~i a examinarii in s:tualiile aratate la punctul 4. nero: sauul~l. deosebaa. pe margini care raman libere.0·16 16·25 25·32 32 . potizarea suprafefei. . . Extinderea eKaminarii cu radia!ii penetranle este 0 operatie obligatorie. tara zgura.39. Se recornanda utilizarea pulberilor rnaqnetice in suspensio .35. 150 151 "'_ .33. ultrasonic§.

in colt si racorduri de levi.42.4.S. .3. s-grosimea nominata a sudurii cap la cap.de 25% a'in {ungimea sudurii pentru 0 sudura mai scurta de1QOmm. 5. Grosimea sudurii de colt: inal!imea celui mai mare tnunqruisoscel inscris in sectlunea sudurli: Grosimea sudurii cap la cap: dislanla minima de la suprafata lableila radacjna sudurii.diamelrul sufluriisferoidale. sau maximum 25% din lungimea sudurii pentru 0 sudura mai scurta de 100 mm. Suderile trebLiie lncadrate in nivelunle de acceotare prescrise prin protect. Criteriile ce admisibilttate a derectelor sun! valabile pentru: • oteluri nealiate ~i aliale.(usiv defectele admise conform tabelului 6.. d .5. • procedee de sudare manuala.h· dimensiunea plal~imea sau latimeaj detectului.41.3.3. (13) sudare cu arc electric in mediu de qaz proiectcr cu elec-trod Iuzjbil: (14) sudare cu arc electric in mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil. 1. 5. RECEPT1AiMBINARILOR SUDATE EN 25817·1993) Condilii decalitate (pebazaSR 5. in acesl Cal suma totala a toruror defectelorlrebuie sa lie limitala la valorile specificate penlru cere 'rei niveluride acceptare. poate depas: h.6.3. 5~3. Evaluarea sudurilor se lace in I'mitele de aceeptare conform tabelului 6.4. !?i Exa rniriarea cal ita lit impi na. Verifica[ile Imbinarllorsudate imbinartlor sudate face parte integranla din sudate.:11) sudare cu arc electric cu electrozi Iuzibili lara prctectie gazoasa.4. 5.2.: . exista mai multe tipuri de detecta acestea vor 1ace oblectut unei exarninari speciale (numarul 26).i lali mea maxima a acesteia.'r.. Valoarea fnsa pentruuri delect izotatm. in vederea aplicar!i criteriilor din tabelul 6 se definesc urrnatoru termeni: 5.3. I-Iungimeadefeetului. Nivelurile de acceptare a detectelor imbinantor sudate cu arc electric ale otelurilor sunt conform labelului 6: trei niveuri (B.riJorsudate se execu ta dupa regu IJle in conditiile stabilite in pn~iEi. Aria supratetel examinate: aria care Irebuie lua~a in considerate la exarnmare.lungimeasudurii. Defect scurt: ansamblu de unul sau mai mulle defecle avano 0 lungime totala de maxirnurn 25mm la 100 mm lungime a suduni. Aria proiectiei: produsul intre lungimea sudurii exarninate :.5. care nu poate depasi grosimea celui mai subtire element al imbinarii. . C ~i D) care se aplica in domeniul constructisor sudate. adanclrnsa prescrisa a patrunderii.. . -prcceoeele de sudare (conform ISO 4063j: . z-Iungimeaca!etei sud urii de colt (in cazul unei sectnrni. 4.3.qrosrnea peretelui. carecompJeteaza 152 .1.2. Defect lung:cjnsamblu de . . Nivelurile se rstefa la calitatea obtinuta la terminarea fabr. tabelul 6 sunt urmatoarele tcorrorrn SR EN25817-1993): a . 0 imbinare sudata trebuie sa fie evaluata separat pentru fiecare lip de defect (de Ja 1 fa 25). Pen1ru imbinarile sudate la care se prevede examinarea cu lichide penetrante sau cu pulberi magnelice.catiai si du. . sau in cazul patrunderii partiale.00 m. (IS) suoare cu plasma. . 5. 153 :: .oa terrrunarea rnontajului.fa~mea suprainaltarii sudurii. Receptia receptia elemenlelor construcfiilersudate. Oaca intr-o sactlune data." 5. • toate poziliile de sudare: • irnbinari sudatecap la cap. a subansamblelor sudate ~j a . 5. sau mai mare. 26 din tabelul 6 arata posibilitatea combinatiei de diferite delecte. 5. de sarcini trebuie sa cOfl~ina si conditiile de interpretare a rezultatelor exarntnarii.unul sau mal mulle defecte avandlunoirneatotala maimare ds 25 mm la . Figura nr. (12) sue are sub strat de flux. mecanizata ~i automata. iru:.• ' . Examinarea cu pulberi magnetice se face conform orevederilor STAS 8539-BS "Defectoscopie cupulberi magnetice". -. b .triunghi isoscel z =a:~2). 5.grosimea norninala a sudurii in colt. 5.3..1. Simbolurile utilizate ir. 5. caieiu. -rnateriale de baza cu grosimeadela 4 mmla 60mm.tiJl norrnanv.

7.S 767/0-88 nu vor Ii moruate tara avizul proiectarnnui. 5. astlel incat capetele ce se imbina prin sudare sa se incadreze In abarerile admise in STAS767/o-88. in cazul in care la receptia din uzina nu a participat delegatul intfl. Recepliile pe faze nu absowa unitatea executanta de raspundare pentru viciile ascunsesau detectiunue produse din culpa sa ~i constalate ulterior.. pe Irnbinari curalate in prealabil de vopsea prin procedee care nu rnascneaza oeiectele de supratata.1 B.9.2. care nu se incadreaza in nivelurile de acceplare consernnate in documenlelede insotire.. 5. lapt care se consernneaza in procese verbate de lucrari ascunse conform prevecertor legale.12. construcjiile sudate de drnensiuni marl care se asamcleaza prin sudare direc1 in pozitia !inala (cum sun! buncarele ~i rezervoareie). C se va executa un premontaj la sot. Fac exceptie de la prevederile punctului 5..10. decide asupra necesitatilor de rernediere. in scopul depstaru ~i elimjroarii degradarilo{ dobandite in I:mpul rnanipularii ~itransportului. In cazul in care se constata existenta uoor defecte in imbinari. sau returnare la cu care ocazie seintocmeste 0 nota de constatare conform lor r eq al e. de beneficia. Pentru elernentele confectionare in nurnar mai mare de 20 bucati sau de complexitate deosebna se va executa un element cap de sene. 5. 5_11. Inamte de punerea in oozitia fin ala. in ce priveste verilicarea imbinafilol sucate. La onmrrea pe saruier sunt obliqatorii verifica(ile prevazute in STAS 767/0-88 pct. depozitani ~i rnaniputarno« tabelul t care va lurnizor. fiind alcatulte din piese taiatesau din elemente spapale. care va Ii receptionat de executaru ~i dupa caz de beneficiar. Examinarorul calil.1 1. Sa considera elemente adrnisa aceJe elemente pentru care rostvrile irnbinar ii sun1 pregatite in condttiile de calnate prevazute de prezentul norrnatlv. 5.15. Procentajele corurotate prin sondaj vor Ii. se va oprl executia si se va proceda laetaborareaunei noi procedun de sudare.13. 5. Unitatea demontaj are obligalia \Ierificariidistan\elorintre imbinarifedemontaj prin sudare. Verificarea aspeclului se lace vrzual..prevederue dirlSTAS 767/0-8B. se vor lace sondaje asa cum se arata la punctele 5. ale prezentuui no-rnativ.13.10% pentru nivelul B. Pentru elemente care se imbina la montaj prin suduri din nivelurile de acceplare B.i remedia deteriorarile aparute in limpul transporusul. subansamblele sau piesele din otel. Elemenlele care prezinta abateri peste valorile admise in dn STfI.. .16.t4.. cu care ocazie se vor electua toate oper atiile oe ajustare necesare.55 . In cazul in care rezultatele pe epruvetele prelevate din probele martor nu se Incadreaza valorile din SR EN 288. fara de care nu se va trece la faza urrnatoare de executie. -Se lIor depista :. 5. Venficarea calitatiiimbinarilor sudate la montaj 5.B. indiferent de nivelul de acceptare a imbinarii: pentrutoate elementele. fa cerere.5% pentru nivelurjle C!?i D. prevederi santier 5. In 154 1.17. 5.5. si proiectant. Verificari pen1ru receptia elemenlelor sud ate la primirea pe 5.prindarii da montaj. 5. se va chema furnizorul pentru recantroJarea intregii furnituri .ltii Imbinarilor sudale poate fi asistat. Calificarea procedurnor de sudare utijizale la montaj seva face conform SR EN 288 pe probe martor. .15.1 la cele de complexitate ceoseoua pentru care s-au Iacut precizari referitoare la receppe in caietul de sarcirs.i eventuale remedieri. 5. inainte de punerea III pozitia finala_ . . tabelull. Proiectantul participa la recepua capului de serie la elernentele tipizate executate prima oata in productie :. Irnbinarue controlata vtzvat vo: Ii verlhcate ~i prin rnasurarea dimensiunilor geometriee ~i a defectelor de supratata conform prevederilor din prezernui norrnativ. Conditiile de calitate pentru imbinarile de menta] sunt cele pevazute indjferitele capito Ie ala prezentului normativ.

Constructii civile ~j sociai-cultorara: etajate.. Constructii din tabla qroasa: • recfpienp :. · statpi pentru transport energie electrica: • turle de foraj ~iproouctie: -stalpi slestacade pentruconducte. 5. 4. • es. speciale Ioiosite laceschideri foarte mari. -scari.i 1.. _.gitudinale cu diverse scheme statice.•..---- ---- . etajate.j. • platforme pentru untaje: • galerii pentru di'erile rnijloace de transport._..structuri • structuri • strueturi • structuri 2. Haleindustriale: •structcri • strucluri cai pentru •slructuri •slructuri in cadre transversale cu sau cai pentru pod uri rulanle: in cadre ror. spatiale pertru acoperisuri: cu acoperis suspendat. 1 . ! 157 - _-_ . __ _-- .. --. speciale toto site la deschideri mari. _-_-- .. ANEXA EXTRAS 2/1 SR EN 29692 DIN STANDARDUL 156 .conducte de rnari dimensiuni de prestune redusa prin care sunt transportate Ihride cu grade de periculozitate O. -estacade pentru cai Ierate in incinte industriale.~.... Constructii industriale si agricole cu destinatie diferila: • baracametre.i rezervoare In care se depoziteaza materiale cu grad de oericulozitate 0 ~i 1. Constructri pentru susuneri diferite: -turnuri cudiferitedestinatii.ANEXA LISTA EXEMPLIFICATIVA DE CONSTRUCTU CIVJLE. pasarele de circulatie._---_. INDUSTRIALE ~I AGRICOlE CARE SE iNCADREAZA iN DOMENIUL NORMATWULUI C150-98 1.. ----- . · piloni penlru antene.acade pentru poduri rulante. lara fara 3. -buncare: . eu sau podurirulan1e..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful