CV Phrases Glossary

from English to Swedish, Finnish and Russian

www.vardsvenska.fi Swedish for Health Care Personnel

CV Phrases Glossary
English Useful phrases for describing your capabilities
determined and decisive entrepreneurial and pro-active reliable and dependable good strategic appreciation and vision results-driven, logical and methodical self-driven and self-reliant detailed and precise high integrity, diligent and conscientious good interpersonal skills great team-worker seeks and finds solutions to challenges tolerant and understanding

Swedish Användbara fraser för att beskriva din skicklighet
beslutsam och bestämd företagsam och proaktiv tillförlitlig och pålitlig god strategisk uppfattning och vision resultatinriktad, logisk och metodisk självgående och självständig detaljerad och noggrann hög integritet, noggrann och samvetsgrann goda sociala färdigheter duktig lagspelare söker och finner lösningar på utmaningar tolerant och förstående

Finnish Hyödyllisiä sanontoja kykyjesi kuvailemiseen
määrätietoinen ja päättäväinen yrittäväinen ja aktiivinen luotettava ja vakaa hyvä strateginen ymmärtämys ja visio tulossuuntautunut, looginen ja järjestelmällinen motivoitunut ja itsenäinen tarkka ja huolellinen rehellinen, ahkera ja vastuuntuntoinen hyvät ihmissuhdetaidot erinomainen tiimityöntekijä etsii ja löytää ratkaisuja haasteisiin suvaitsevainen ja ymmärtäväinen

Russian Полезные фразы для описания ваших способностей
решительный и упорный предприимчивый и активный надежный хорошая стратегическая оценка и видение ориентирован на результат, последовательный и методичный самостоятельный и уверенный в себе обстоятельный и точный ответственный, старательный и добросовестный обладает хорошими навыками межличностного общения отлично работает в коллективе ищет и находит решения проблем толерантный и понимающий

2/6 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

CV Phrases Glossary
English
sound planning and organizational capabilities sensitive and patient interpersonal and communication skills high integrity and honesty technically competent/qualified (in xx) energetic and positive outlook calm, reliable and dependable in meeting objectives highly articulate, confident and persuasive team-builder dependable and reliable in supporting and enabling team effort enthusiastic and determined to succeed diligent and dependable excellent organisational skills excellent people-skills creative and innovative

Swedish
sund planerings- och organisatoions förmåga känslig och tålamodig med god social och kommunikativ kompetens hög integritet och ärlig tekniskt kompetent / kvalificerad (i xx) energisk och med positiv inställning lugn, pålitlig och tillförlitlig med att uppnå mål välartikulerad, självsäker och övertygande lagledare tillförlitlig och pålitlig med att stödja och möjliggör lagarbete entusiastisk och beslusamhet i att lyckas noggrann och pålitlig utmärkta organisatoriska färdigheter god människokännedom kreativ och innovativ

Finnish
erinomaiset suunnittelu- ja organisointikyvyt hienotunteiset ja kärsivälliset ihmissuhde- ja viestintätaidot rehellinen teknisesti pätevä / hyvät tekniset taidot (xx:ssa) energinen ja positiivinen asenne rauhallinen, luotettava ja saavuttaa tavoitteet hyvä ilmaisutaito, itseluottamus sekä vakuuttava tiimin vetäjä luotettava ja kyvykäs tukemaan ja aktivoimaan tiimityöskentelyä innokas ja määrätietoinen menestymään ahkera ja luotettava erinomaiset organisointitaidot erinomaiset ihmissuhdetaidot luova ja kekseliäs

Russian
обладает хорошими навыками планирования и организации высокоразвитые межличностные и коммуникативные навыки высокая добросовестность и честность технически компетентной / квалифицированный (в хх) энергичный и позитивный подход спокойный, ответственный и упорный подход к достижению целей отвественный, уверенный в себе и легко сплочает коллектив оказывает надежную поддержку и создает благоприятные условия для работы команды полный энергии и решимости добиться успеха добросовестный и надежный отличные организаторские способности прекрасные навыки общения творческий и рационализаторский

3/6 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

CV Phrases Glossary
English
active and dynamic approach to work facilitative project manage task-oriented excellent interpersonal and communication skills able to work accurately and efficiently under pressure

Swedish
aktiv och dynamisk syn på arbetet underlättande projektledning uppgiftsorienterad god social och kommunikativ fömåga kan arbeta noggrant och effektivt under press

Finnish
aktiivinen ja dynaaminen lähestymistapa fasilitoiva projektijohtaja tehtäväsuuntautunut erinomaiset ihmissuhde- ja viestintätaidot kykenee toimimaan täsmällisesti ja tehokkaasti paineen alla

Russian
активный и динамичный подход к работе успешное управление проектом целеустремленный отличные межличностные и коммуникативные навыки возможность аккуратно и эффективно работать под давлением Полезные фразы для начала предложения

Useful phrases to start your sentences with... Motivated and enthusiastic about... Participated in... Assisted in... Worked on... Developed... Organised... Managed / Supervised... Developed expertise in... Extensive practical experience in... XX years of experience in...

Nyttiga fraser att börja dina meningar med... Motiverad och entusiastisk ... Deltagit i. .. Assisterade med. .. Arbetade med ... Utvecklade ... Organiserade ... Övervakade/Ledde ... Utvecklat expertis inom. .. Omfattande praktisk erfarenhet inom. .. XX års erfarenhet inom. ..

Hyödyllisiä sanontoja lauseiden aloittamiseen... Motivoitunut ja kiinnostunut... Osallistui... Avusti... Työskenteli xx:n parissa... Kehitti... Organisoi... Johti / Ohjasi... Kehittyi xx:n asiantuntijaksi... Laaja käytännön kokemus... Xx vuoden kokemus...

Мотивированный и полный энергии... Принимал участие в... Ассистировал в... Работал над... Занимался развитием... Принимал участив организации... Управлял работой / Курировал... Приобрел обширный опыт в... Обширный практический опыт в... ХХ-летний опыт в...

4/6 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

CV Phrases Glossary
English
Served as... Oversaw the production of... Worked as... Worked with... successful in/ at... Succeeded in... In charge of... Established... Initiated... Coached... Addressed...

Swedish
Tjänstgjorde som ... Övervakade produktionen av ... Arbetade som ... Arbetade med ... framgångsrik i / inom ... Lyckades med/Var framgångsrik med Ansvarade för ... Etablerade ... Skapade/började/startade ... Coachade/tränade ... Tilltalade...

Finnish
Toimi... Valvoi xx:n toteutusta... Työskenteli xx:nä... Työskenteli xx:n kanssa / parissa... Menestyksekäs xx:ssä... Menestyi xx:ssä... Oli vastuussa... Perusti... Aloitti... Valmensi... Käsitteli...

Russian
Выступал в качестве Руководил производством Работал в качестве... Работал совместно с... Успешно... Добился успеха в... Ответственный за... Основал... Инициировал... Проводил тренинг... Занимался...

5/6 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

A project developed by:

With the support of:

www.vardsvenska.fi www.vardsvenska.fi Swedish for Health Care Personnel Swedish for Health Care Personnel

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful