Cantate Domino

Version for Mixed choir SATB Time Aprox. : 3.00

# & c ∑ # c & # c ∑ V # c ∑ V ?# c ∑
5

Con moto e ritmico q = 120

Vytautas Miskinis (*1954)

Can - ta - te

œ

œ . œj ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
te

Do - mi - no,

œ

œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ ˙.

j œ œ. œ

can - ta - te

œ . œj ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Ó œ

œ
te

Do - mi - no,

œ œ ˙

j œ œ. œ

Œ

Can -

œ

can -

Can - ta

Do-mi-no,

can - ta

-

Do-mi-no,

Can - ta

-

te

œ œ

Do-mi-no,

can - ta

-

te

œ œ

Do-mi-no,

œ œ ˙. œ œ ˙. Ó Œ œ œ
te

Can - ta

-

te

Do-mi-no,

can - ta

-

te

Do-mi-no,

& & V V

# œ. œ. œ #
ta - te,

can - ta - te

œ. œ ˙ J j œ. œ ˙ œ œ.
-

œ. œ. œ
can - ti - cum

no - vum.

œ ˙. œ ˙

# œ œ. œ.
ta - te,

œ. œ. œ

can - ta - te

#

œ.
te

bœ œ. œ. œ œ. œ.

can - ti - cum

œ. œ. œ

no - vum.

can - ta - te,

? # nœ œ. œ.
can - ta - te, can - ta - te,

œ œ. œ.

#œ œ.
can - ta

can - ta

œ œ.

-

te

œ. œ.

can - ti - cum

no - vum.

j œ. œ j œ. œ œ. œ J

˙ ˙ ˙

Can - ta - te

œ

œ . œj ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Can -

Can - ta

bœ œ. œ.

can - ti - cum

no - vum.

Can - ta

-

te

œ œ

can - ta

-

te

can - ti - cum

no - vum.

Can - ta

-

te

©2011 by Tiberias Youth Choir

Cantate Domino
10

& &

# #

ta

œ. œ

-

# œ œœ œ ˙ V
Do - mi - no,

j œ œ.
te,

j œ ˙ œ

˙.

can - ta - te

j œ. œ ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

can - ta

œ

œ. œ

-

V

#

œ œ œœ œ ˙
Do - mi - no, te

j œ œ.
te,

œ.

can - ta - te,

œ œ

œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ.

can - ta - te

œ. œ ˙ J j œ. œ ˙ œ œ. œ œ. œ œ.
-

can - ta - te,

can - ta - te

œ.
te

Do - mi - no,

can - ta

-

?#

Do - mi - no,

œ œœ œ ˙ œ œœ œ ˙

can - ta

-

te

œ œ œœ œ ˙ œ œ
Do - mi - no,

Do - mi - no,

can - ta - te,

can - ta

œ œ ˙

can - ta - te,

can - ta

-

te

œ. œ.

Do - mi - no,

can - ta

-

te

Do - mi - no,

can - ta - te,

can - ta

-

te

15

# œ. œ. œ & & V # # # œ. œ. œ œ œ. œ.

˙ œ U.
no - vum.

can - ti - cum

can - ti - cum

V nœ œ. œ. ? # œ œ. œ.

can - ti - cum

j #œ. œ
no - vum.

œ ˙.

U

3 4 b œ œ œ œ . œj œ
U U U

no - vum.

can - ti - cum

no - vum.

j œ. œ j œ. œ

˙ ˙ ˙

3 4 œ œ œ œ .. œj œ œ œ œ œ œ œ 3 4 3 4 3 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Et be - ne - di - ci - te

˙. ˙ .. ˙

˙. ˙ .. ˙

Et be - ne - di - ci - te

b œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ. œ œ J

Et be - ne - di - ci - te

œ œ œ œ. œ œ J

Et be - ne - di - ci - te

can - ti - cum

no - vum.

Et be - ne - di - ci - te

21

# & bœ œ œ œ ˙ & #
no - mi - ni

Cantate Domino

˙. ˙˙ ..

˙ ˙˙

# ˙. V V #

no - mi - ni

œ œ b œ œœ ˙˙ œ œ œ ˙.

e - ius,

Œ

e - ius,

œ ˙ œ œ œ
e - ius,

Œ b˙ ˙

qui

˙

-

bœ bœ œ œ œ œ
a a

mi - ra - bi - li - a,

œ œ bœ
qui - a

qui

œ œ œ
-

# œœ b œœ œœ œœ œœ œœ
mi - ra - bi - li - a,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ b˙ ˙

œœ b œœ œ œ
qui - a


a

? # ˙.

˙.

˙. ˙.

bœ œ œ œ ˙
no - mi - ni

no - mi - ni

œ œ bœ œ ˙

œ œ bœ œ bœ œ
qui - a qui - a

qui - a

mi - ra - bi - li - a,

qui

-

e - ius,

mi - ra - bi - li - a,

qui

-

œ œ
a a

no - mi - ni

e - ius,

mi - ra - bi - li - a,

qui

-

28

&

# # # #

& bœ œ œ œ œ œœœœœ V V
mi-ra - bi - li - a mi-ra - bi - li - a

mi-ra - bi - li - a

œ œ œ œ œ bœ ˙ œ ˙ œ ˙
-

fe - cit.

˙. ˙ .. ˙ ˙. ˙. ˙.

∑ ∑

∑ ∑

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.

Et be - ne - di - ci - te

j œ. œ œ j œ .. œ œ œ œ œ ˙.

œ œ œ œ œ b˙ œœœœœ œœœœœ ˙ ˙

fe - cit.

œ
cit.

fe

?#

mi-ra - bi - li - a

fe

-

œ œ

cit.

b œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ. œ œ J

Et be - ne - di - ci - te

œ œ œ œ. œ œ J

Et be - ne - di - ci - te

˙. ˙.

˙. ˙.

mi-ra - bi - li - a

fe

-

cit.

35

& & V

# #

Cantate Domino

˙. ˙ .. ˙

˙ ˙ ˙

Œ bœ œ œ œ ˙ Œ
no - mi - ni

# œ œ œ œ ˙ #
no - mi - ni e - ius,

œ œ b œ œœ ˙˙ œ œ œ no - mi - ni e - ius, . ˙ ˙ Œ ˙. ˙. ˙ ˙ Œ

e - ius,

œ œ bœ bœ œ œ œ œ
qui - a

˙ ˙

œœ b œ # œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b ˙˙ œ
qui - a

mi - ra - bi - li - a,

qui

˙

-


a

œ bœ œ œ œ œ
a

mi - ra - bi - li - a,

qui

œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ
qui - a qui - a qui - a

-

œ œ
a

V bœ œ œ œ ˙ ? # œ œ bœ œ ˙
no - mi - ni no - mi - ni

qui

-

e - ius,

Œ b˙

bœ œ
a a

mi - ra - bi - li - a,

qui

-

mi - ra - bi - li - a,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

e - ius,

qui

-

mi - ra - bi - li - a,

42

&

# # # #

& bœ œ œ œ œ œœœœœ V V
mi - ra - bi - li - a mi - ra - bi - li - a

mi - ra - bi - li - a

œœœœœ

fe

-

œ

cit.

˙ ˙ ˙

Œ Œ

nbb b c b nbb b c b nbb b c b nbb b c b

bnœ ˙ œ ˙ n˙ b˙ b˙
fe -

nbb c Ó bb

∑ Œ œ

œ . œj ˙ œ. œ.
-

fe - cit.

œœœœœ œœœœœ œœœœœ

œ œ œ

cit.

˙. ˙. ˙.

∑ ∑ ∑

Can - ta - te

œ
te

Can - ta

?#

mi - ra - bi - li - a

fe

-

cit.

Can - ta

œ. œ. œ. œ.

-

te

œ œ

mi - ra - bi - li - a

fe

-

cit.

Can - ta

-

te

Cantate Domino
47

bb &bb

bbbb œ &

bb . Vbb œ œ ˙ bb V b b œ œ ˙.
Do-mi-no,

Do - mi - no,

j œ œ. œ

j œ. œ ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Ó œ
te

can - ta - te

Do - mi - no,

œ

œœ˙

j œ œ. œ

Œ œ

œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ.

Can - ta - te,

can - ta - te

œ. œ ˙ J j œ. œ ˙ œ œ.
-

can - ta - te,

can - ta - te

œ.
te

can - ta

-

? bb b b œ œ ˙.
Do-mi-no, Do-mi-no,

can - ta

-

te

œ œ

Do-mi-no,

Do-mi-no,

œ œ ˙. œ œ ˙.

can - ta - te,

bœ œ. œ.
can - ta - te, can - ta - te,

nœ œ.
can - ta

can - ta

œ œ.

-

te

œ. œ.

can - ta

-

te

Do-mi-no,

can - ta

-

te

52

b b œ. &bb bb & b b œ.

œ. œ œ. œ

can - ti - cum

no - vum.

œ ˙. œ ˙ œ. œ. œ.
-

Ó œ

bb V b b bœ œ. œ. bb V b b œ œ. œ. ? bb b b œ œ . œ . b

œ . œj ˙ œ. œ.
te

Œ œ œ

Can - ta

œ. œ

-

can - ti - cum

no - vum.

can - ti - cum

no

vum.

œ J œ J

can - ti - cum

no

-

vum.

j œ

˙ ˙ ˙

Can - ta

Do

œ œ œ œ ˙
mi - no, mi - no,

j œ œ.
te,

j œ ˙ œ

can -

Can - ta

te

Do

Can - ta

œ. œ. œ. œ.

-

te

œ œ

Do

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
mi - no, mi - no,

can - ti - cum

no

-

vum.

Can - ta

-

te

Do

Cantate Domino
56

bb & b b ˙.

b b b b œ . œj ˙ & b b œ. œ. Vbb
ta - te

can - ta

œ œ

œ. œ

-

Do - mi - no,

œ œœ œ ˙ œ œœ œ ˙ œ œ œ ˙

j œ œ.
te,

œ.

can - ta - te,

œ œ

œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ.

can - ta - te

œ. œ ˙ J j œ. œ ˙ œ œ. œ œ. œ œ.
-

œ. œ. œ
can - ti - cum

can - ta - te,

can - ta - te

œ.
te

can - ti - cum

œ. œ. œ œ œ. œ.

bb V b b œ. œ.
can - ta

-

te

? bb b œ . œ . b
can - ta can - ta

-

te

œ œ

Do - mi - no,

can - ta - te,

can - ta

Do - mi - no,

can - ta - te,

can - ta

-

te

œ. bœ œ. œ. œ. œ œ. œ.

can - ti - cum

can - ti - cum

-

te

Do - mi - no,

can - ta - te,

can - ta

-

te

can - ti - cum

61

. bbbb œ ˙ & bb &bb œ ˙

no - vum.

nnbb Ó œ

b b b b n œ . œj V
no - vum.

b b b b œ . œj V ? b b b œ . œj b

˙ ˙ ˙

Can

b œ nnb œ . J ˙ nnbb œ . œ .
ta - te

Œ œ œ

œ. œ
-

Can - ta

œ œ ˙.
et Do- mi-no,

œ

œ ˙ J
te

œ œ œ. œ. œ. œ.
-

et

ex - sul - ta

œ œ

œ ˙ J œ.
te -

ex - sul -

œ œ œ

no - vum.

no - vum.

nnbb œ . œ .
Can - ta

-

te

no - vum.

nnbb œ . œ .
Can - ta

Can - ta

-

te

œ œ

Do- mi-no,

œ œ ˙. œ œ ˙.

can - ta

can - ta

œ. œ.

te

œ œ

-

te

-

te

Do- mi-no,

can - ta

-

te

Cantate Domino
65

b & b œ. bb w &
ta

-

œ ˙ J
te

3 4 Œ 3 4 Œ

œ œœ œ œ œœ
psa - li - te ci - tha - ra

œ œ œ
vo - ce

œ U ˙
psal - mi.

b œ œ ˙. Vb b V b œ œ ˙.
Do- mi- no,

3 œ œ œœ 4 J J 3 4 œ œ œœ J J 3 bœ œ œ œ J 4 J

psa - li - te

œ œœ œ œ œœ œ œ œœ J J œ œ œœ J J œ œ œœ J J

ci - tha - ra

et psa - li - te

in ci - tha - ra

bœ œ. œ J #œ œ. œ J œ œ. œ J

œ œ œ

vo - ce

psal - mi.

œ ˙

U

c c c c c

œ. U. œ œ. œ. œ. U. œ
U

et vo - ce

psal - mi.

? bb œ œ ˙ .
Do- mi- no, Do- mi- no,

et psa - li - te

in ci - tha - ra

et vo - ce

psal - mi.

et psa - li - te

in ci - tha - ra

et vo - ce

psal - mi.

70

b &b c b Vb c b Vb c

b & b c œ. œ. œ ∑ ∑

Can - ta - te,

œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ

œ. œ. œ
can - ta - te

U œ œ ˙.
Do-mi-no,

Can - ta - te,

can - ta - te,

can - ta - te

œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ

Do-mi-no,

œ œ ˙ .. œ ˙ œœ ˙
U U U.

U

œ. œ. œ
can - ti - cum

œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ

can - ti - cum

Can - ta - te,

can - ta - te

Do-mi-no,

? bb c œ . œ . œ

œ œ ˙. œ œ ˙.

can - ti - cum

Can - ta - te,

can - ta - te

Do-mi-no,

can - ti - cum

Can - ta - te,

can - ta - te,

can - ta - te

Do-mi-no,

can - ti - cum

Cantate Domino
75

b & b œ. b b œ .. & œ
no

-

-

-

vum.

œ œ J œ J œ J œ J

. bb œ V
no

j œ

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

w w w w w w

-

-

-

-

vum.

b . Vb œ
no

-

-

-

-

vum.

? bb

no

œ.

-

-

-

-

vum.

no

-

-

-

-

vum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful