You are on page 1of 15

INDICE:

1:Manual de Usuario 1.2:Vista Xeral do Programa 1.3:Zona de Modificacins 1.4:Alta e Modificacin das Pelculas 1.5: Prestamos 1.6: Socios 2: Explicacion da Base de datos utilizada no proxecto 3:Memoria do Proxecto

MasterClub axudara a xestionar o seu videoclub de unha forma xil e fcil. Vista Xeral do Programa:

Ac Podra ver o Argumento das pelculas

Botn De Eliminar as Pelculas

Botn pa Ver a Listaxe de Pelculas

Nesta Zona Atopase a Zona de Modificacins

Agora Explicaremos mais a fondo a Zona de Modificacins:

Botns para dar de Alta novas Pelculas e Modificar os Datos da Pelcula.

Botn Para Entrar na Area de Prestamos.

Botn Para Entrar na Area de Socios.

Zona de Alta e Modificacin das Pelculas:

Zona Prestamos :

Botn pa ver os Prestamos Existentes

Pa dar De Baixa un Prestamos

Zona Socios :

O dar a este botn Podra ver os Socios que ten no seu Videoclub

Damos de Baixa os Socios

Neste Programa traballase con unha base de datos nas que se gardara a informacin referida a Clientes,Peliculas e os Prestamos.

Bases de datos utilizada no proxecto:


Vista Xeral das tboas que conten a base de datos:

Taboa dos Socios que temos na base de datos:

Taboa das Peliculas que temos na base de datos:

Taboa dos prestamos que temos na base de datos:

MEMORIA DO PROXECTO
Exercicios guiados de Java en NetBeans E paxinas en internet como ForoVagos,Rincon del vago e paxinas relacionas con Java. Este e algn cdigo que se utilizou no proxecto:

Ver la Lista de Pelculas:


private void btnpeliculasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { try{ ResultSet r= sentencia.executeQuery("Select * from Peliculas"); String titulos[] = {"Cod_pel","Titulo","Ao","Duracion","Genero"}; String titulos2[] = {"Titulo","Descripcion"}; m=new DefaultTableModel(null,titulos); m2=new DefaultTableModel(null,titulos2); String fila[] = new String[5]; int vLongs[]={10,10,6,9,10}; String fila2[]=new String[2]; while(r.next()){ fila[0]=r.getString("Cod_pel"); fila[1]=fila2[0]=r.getString("Titulo"); fila[2]=r.getString("Anio"); fila[3]=r.getString("Duracion"); fila[4]=r.getString("Genero"); fila2[1]=r.getString("Descripcion"); for (int i=0; i<5; i++) if (fila[i].length()>vLongs[i]) vLongs[i]=fila[i].length(); m.addRow(fila); m2.addRow(fila2); } tabla.setModel(m); for (int i=0; i<5; i++) { TableColumn col=tabla.getColumnModel().getColumn(i); col.setPreferredWidth(vLongs[i]*7); } }catch (Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(null,"Error al extraer los datos de la tabla"); } }

Botn Eliminar la Pelcula:


private void btnEliminarPelisActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { int filasel = tabla.getSelectedRow(); if (filasel==-1){ JOptionPane.showMessageDialog(null,"No hay ninguna fila seleccionada"); }else{ m=(DefaultTableModel) tabla.getModel(); String codigo=(String)m.getValueAt(filasel, 0); String consulta= "delete from Peliculas where Cod_pel='"+codigo+"'"; try { sentencia.executeUpdate(consulta); } catch (SQLException ex) { Logger.getLogger(VentanPrincipal.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } int indicePelicula=listaCodPeliculas.indexOf(codigo); if (indicePelicula>=0) listaCodPeliculas.remove(indicePelicula); m.removeRow(filasel); } }

Botn Modificar Peliculas:


private void btnModicarnuevo1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { int fsel; String Cod_pel,Titulo,Anio,Duracion,Genero; fsel=tabla.getSelectedRow(); if(fsel==-1){ JOptionPane.showMessageDialog(null,"Debes seleccionar la pelicula a modificar"); }else{ m = (DefaultTableModel)tabla.getModel(); Cod_pel=(String)m.getValueAt(fsel,0); Titulo=(String)m.getValueAt(fsel,1); Anio=(String)m.getValueAt(fsel,2); Duracion=(String)m.getValueAt(fsel,3); Genero=(String)m.getValueAt(fsel,4); txtModCod_pel1.setText(Cod_pel); txtModTitulo1.setText(Titulo); txtModAnio1.setText(Anio); txtModDuracion1.setText(Duracion); txtModGenero1.setText(Genero); dialogoModificar.setSize(300,400); dialogoModificar.setModal(true); dialogoModificar.setVisible(true); } }

Boton para ver los Prestamos Realizados:


private void btnVerPrestamosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { try{ ResultSet r= sentencia.executeQuery("Select * from Prestamos"); String titulos[] = {"Num_alquiler","Fecha_out", "Fecha_in","Cod_pel", "Cod_cliente"}; m=new DefaultTableModel(null,titulos); String fila[] = new String[5]; int vLongs[]={20,10,6,9,13}; while(r.next()){ fila[0]=r.getString("Num_alquiler"); fila[1]=r.getString("Fecha_out"); fila[2]=r.getString("Fecha_in"); fila[3]=r.getString("Cod_pel"); fila[4]=r.getString("Cod_cliente"); for (int i=0; i<5; i++) if (fila[i].length()>vLongs[i]) vLongs[i]=fila[i].length(); m.addRow(fila); } tabla2.setModel(m); for (int i=0; i<5; i++) { TableColumn col=tabla2.getColumnModel().getColumn(i); col.setPreferredWidth(vLongs[i]*7); } }catch (Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(null,"Error al extraer los datos de la tabla"); } }

Este Cdigo utilizase para a conexin coa base de datos que conten o programa: void PrepararBaseDatos(){ try{ String contolador="sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"; Class.forName(contolador).newInstance(); }catch(Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(null,"Error al cargar el contralador"); } try { String user = ""; String password = ""; conexion=DriverManager.getConnection( "jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=Base\\BaseDatos.mdb" ); }catch(Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(null,"Error al realizar la conexion"); } try{ sentencia=conexion.createStatement( ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); }catch(Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(null,"Eror al crear el objeto sentencia"); } }