Godina VIII, broj 177

- 15.11.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM

(bez PDV-a)

Nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji Bloka 6 Termoelektrane Kakanj

INTERVJU Kasim Alajbegović, direktor JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj

ULAGANJEM DO SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

POSTOJEĆE CIJENE GRIJANJA U KAKNJU NE MOGU POKRITI TROŠKOVE NAŠEG POSLOVANJA
Predstavljamo Udruženje građana “Duga“ Kakanj

MLADI U AKCIJAMA POŠUMLJAVANJA
Odbojkaši OA Kakanj prvi nakon jesenjeg dijela sezone

VELIKA KOLONIJA SLIKA U NOVEMBRU

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Alma Kahvedžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Darko Jurić Nedžma Bjelopoljak Mirsad Mujagić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-00000083244 kod IK banke Zenica

KO MI JE KRIV ŠTO SAM NEOPREDJELJEN
Po završetku studija na član partije, možeš se poFakultetu političkih nauka, zdraviti sa javnim ugledom smjer žurnalistike i usmjei uživati u anonimnosti svorenja za Odnose s javnošću, ga doma. krenuh u intenzivno tražeDanas, pojedinac ima nje posla. Naravno, kako to malo veći izbor, ili će biti biva na početku, moja radna simpatizer SDA, SDP-a, knjižica je našla mjesto u HDZ-a ili SNSD-a i tako Birou za zapošljavanje. Još postati direktor bilo kojeg jedan član vesele porodice javnog preduzeća, ustanove od preko šest hiljada nezaitd, možda i savjetnik nekog poslenih u gradu jake induministra, ili će, s druge strastrije i „dobrih ljudi“. Često ne, biti stranački neoprijedisam čuo priče o tome kako jeljen (a to nužno ne znači u Kaknju ima posla jer nemati politički stav) i zaimam jaku industriju. Činjedovoljiti sve svoje sklonosti nica da je Kakanj broj 1 po ka javnom aktivizmu i inPiše Emerin Ahmetašević nezaposlenosti u Zeničkovolviranosti u društveni dobojskom kantonu, dovoljno govori ko- život isključivo u privatnom sektoru. liko smo jaki. Mnogo kvalitetnih ljudi sa diplomama, Potrebno biti politički aktivan... Zašto? znanjem i profesionalnim iskustvom šeta Počeh redom obilaziti sve javne usta- Sarajevom, Mostarom, Tuzlom, Zenicom, nove, preduzeća, raspitivati se o konkur- Kaknjem, Bihaćem, Banjom Lukom. Oni su sima za pripravnički staž. I prije negoli građani koji su ulagali svoj novac i vrijeme sam krenuo da skupljam sva uvjerenja da postanu respektabilni stanovnici svojih koja se traže iz konkursa, nazovem neko- gradova i ove države. Oni nisu završili faliko telefonskih brojeva kako bih se raspi- kultete zbog svoga prezimena ili političke tao da li su neki pripravnici već primljeni zaleđine. Oni će i dalje šetati istim ulicama, mimo konkursa (a kako to kod nas inače u kafanama će iznositi svoje ideje kako bi biva) te da li mi treba podrška političkih ova država mogla bolje izgledati, pisati po stranaka. Naravno da mi je potvrđeno da blogovima i živjeti isključivo od svog pomoram biti kandidat neke stranke. štenog rada u kojem, nažalost, nema mjesta Kako to nisam, odmah sam odustao od za javnu ili društvenu afirmaciju. obilaska općina, suda, bivših poslodavaca Šta bi bilo kad bi bilo? kod kojih sam radio honorarno ili džaba, Nisam nikad bila član niti jedne strankako bih prikupio sve dokumente koji su ke, prvo zbog svog životnog opredjeljenja konkursom za pripravnički traženi. da trebam biti objektivan i zastupati inteKad kažem kandidat stranke, mislim rese firme u kojoj (ne)radim što nije nužno na to da bih trebao zastupati njene intere- da branim i stavove stranke koja ima vlast se iako nisam de facto njen član. Nepisano u firmi, i drugo jer sam bio uvjerenja da je je pravilo da se na sve pozicije u državi, a za uspjeh i karijeru potrebno biti vrijedan, tu ne mislim samo na političke funkcije uporan, istrajan i kvalitetan. Prema tome, kakve su izvršna vlast, nego i na instituci- za šest godina rada u medijima, mislim da je čiji je osnivač država na svim svojim se trebalo postići više nego sad. Ali sistem nivoima, imenuju osobe koje su simpati- ti ne dozvoljava da napreduješ niti da te zeri određenih političkih partija, prijatelji neko prepozna kao takvog. ili rođaci istaknutih članova stranaka koje Da sam kojim slučajem član neke stranke su na vlasti u našoj zemlji. već duži niz godina, možda danas ne bih Jugoslovenski sistem preslikan u pisao o tome kako do dana danas tražim današnji posao tamo gdje se nadam da stranke neTako i direktore ili članove upravnih maju tolikog uticaja, pa sam išao korak dalje odbora javnih institucija, pa i onih u do- i počeo tražiti posao od Zenice do Sarajeva, menu kulture, medija i školstva, imenuju jer ruku na srce, ko će koga zaposliti u Kapolitičke partije. Model iz doba socijalizma knju ako nema jako prezime i poleđine. Sve po kojem je pojedinac mogao napredova- što se može dobiti su šuplja obećanja pojeti jedino ako je bio član Komunističke dinih ljudi na jakim mjestima. Ta obećanja partije, samo je preuzet u savremenoj Bo- blijede već više od godinu dana, a ja sam i sni i Hercegovini u kojoj vlada stranački dalje na birou i čekam da Kakanj konačno pluralizam. Ranije je to bilo jednostavno, prestane biti broj 1 u Kantonu po nezapoili si član Partije ili nisi. Ukoliko jesi, mogao slenosti. Tako, da bih umjesto one „Dobrosi biti aktivan član zajednice i uživati sve došli u grad dobrih ljudi“, zamijenio sa blagodeti raznoraznih funkcija. Ako nisi ;„Dobrodošli u grad nezaposlenih ljudi“. broj 177, 15.11.2011.

Ima li u Kaknju budućnosti za one bez političke poleđine?

Kakanj, grad jake industrije, dobrih i nezaposlenih ljudi

KAKANJSKE NOVINE

2

AKTUELNOSTI

ULAGANJEM DO SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
Ugradnja filtera na Bloku 5 pokazala se efikasnom l Sličan projekat i na Bloku 6
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana Kakanj intenzivno radi na smanjenju štetnog utjecaja na okoliš. Nakon što je prije godinu i pol realiziran projekat dogradnje vrećastog filtera na postojeći elektrofilter na Bloku 5, slične aktivnosti u završnoj su fazi i na Bloku 6. Dogradnja vrećastog filtera na Bloku 5 Termoelektrane Kakanj u velikoj je mjeri smanjila emisiju čvrstih čestica, te se pristupilo realizaciji sličnog projekta i na Bloku 6. Blok 6 već je mjesecima u fazi rekontrukcije, a u okviru tog projekta vrši se i rekonstrukcija elektrofiltera, na način da se na postojeći elektrofilter dogradi i vrećasti filter. „Ugovor o rekontrukciji potpisan je sa konzorcijem, jednom renomiranom njemačkom firmom, te domaćom firmom „Rudstroj“ Kakanj. Riječ je o ugradnji filtera koji ispunjava sve međunarodne uglavnom koristila u postrojenjima za proizvodnju cementa. Kada je u pitanju proizvodnje električne energije, Termoelektrana Kakanj je testirala vrećaste filtere i oni su se pokazali veoma efikasni. Emisija čvrstih čestica sa Bloka 5 svedena je na minimum. „Zahtjevi su bili, a i naš cilj, da se štetni utjecaj znatno smanji. Sudeći prema dosadašnjim iskustvima u tome ćemo i uspjeti. Kada se u rad pusti rekonstruisani Blok 6, sa novim filterskim postrojenjima, emisija čvrstih čestica bit će minimalna“, dodao je gospodin Đakovac. Realizacijom ovog projekta i puštanjem u pogon Bloka 6 emisija polutanata bit će znatno redukovana. Preostaje još da se kombinovani filter dogradi i na Blok 7, a to je jedna od zadaća Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH u narednom periodu. M.G.

Nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji Bloka 6 Termoelektrane Kakanj

standarde. Imali smo i do sada iskustva sa ovom vrstom filtera na Bloku 5. Za ovih godinu i pol dana, postižu se izvanredni rezultati u smanjenju emisije čvrstih čestica. Vrijednost ovog projekta je oko 4 miliona eura, a radovi bi trebali biti okončani krajem ovog mjeseca“, kazao je Enez Đakovac, rukovodilac tima na rekonstrukciji filtera TE Kakanj. Ugradnja vrećastih filtera ranije se

Branimir Muidža izabran za novog predsjednika Vijeća stranih investitora

Upravni odbor Vijeća stranih investitora

Direktor HeidelbergCementa za područje BiH i Hrvatske Branimir Muidža susreo se s predsjednikom Republike Hrvatske dr. Ivom Josipovićem
Branimir Muidža, generalni direktor HeidelbergCementa za područje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, susreo se u četvrtak, 03.11.2011., sa predsjednikom RH Ivom Josipovićem. Prijem kod predsjednika iskorišten je između ostalog i za dalje jačanje regionalne poslovne saradnje i stvaranje povoljnog ambijenta za ulaganje. „Iznimno sam zahvalan predsjedniku Josipoviću što mi je ukazao veliku čast ovim prijemom koji je protekao u veoma ugodnoj atmosferi i korisnom razgovoru. Nadasve cijenim i potpuno podržavam napore i aktivnosti koje predsjednik Josipović čini na jačanju i zbližavanju šire regije u pravcu stvaranja pretpostavki još bliže regionalne suradnje, koja je u interesu razvoja lokalnih ekonomija zemalja u regionu te podizanja životnog standarda svih građana“ - izjavio je Branimir Muidža. „Kroz mnogobrojna uspješna ulaganja i pozitivne rezultate HeidelbergCementa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nastojimo dati svoj maksimalni doprinos razvoju ove regije i njenoj integraciji u evropske tokove. I kao predsjednik Vijeća stranih investitor BiH (Foreign Investment Council – FIC) svakako ću dati svesrdnu podršku naporima u kreiranju pozitivnog okruženja koje afirmira i promovira privlačenje stranih investitora koju su spremni ulagati u bolju budućnost naše regije,“ dodao je Muidža. HeidelbergCement grupacija je jedan od najvećih proizvođača građevinskih

Upravni odbor Vijeća stranih investitora, na svojoj redovnoj sjednici, jednoglasnom odlukom izabrao je novog predsjednika Udruženja. Na to mjesto postavljen je Branimir Muidža, ugledni Branimir Muidža privrednik i generalni menadžer jedne od najuspješnijih i najvećih stranih kompanija prisutnih u Bosni i Hercegovini. Riječ je o Tvornici cementa Kakanj koja se nalazi u sastavu HeidelbergCement Group iz Njemačke. HeidelbergCement vodeći je svjetski proizvođač građevinskih materijala, a pored Tvornice cementa Kakanj, Branimir Muidža je i generalni direktor za sve aktivnosti HeidelbergCementa u Bosni i Hercegovini i susjednoj Republici Hrvatskoj. - Naše je opredjeljenje da svojim aktivnostima u Vijeću stranih investitora u saradnji sa institucijama zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, efikasno djelujemo u pravcu pospješivanja okvira i poslovne klime za ekonomsku saradnju i investiranje u BiH, te privlačenju stranih investicija što će rezultirati podizanjem konkurentnosti bh. privrede i standarda građana, kaže direktor Muidža. Az.S.

Tokom prijema kod predsjednika Hrvatske
materijala na svijetu, a zapošljava više od 53.000 ljudi na 2.500 lokacija u više od 40 zemalja. U Bosni i Hercegovini je prisutna sa jednom tvornicom cementa i četiri pogona za proizvodnju gotovih betona, a u Hrvatskoj sa šest pogona za proizvodnju gotovih betona. HeidelbergCement je od 2000. godine uložio više od oko 90 miliona eura u razvoj poslovanja u RH i BIH. Press TC Kakanj 3 KAKANJSKE NOVINE

broj 177, 15.11.2011.

AKTUELNOSTI

Na Sajmu u Zenici predstavili se i kakanjski poljoprivredni proizvođači, te udruženja koja proizvode elemente etno/narodnog stvaralaštva
Na Sajmu organske proizvodnje, poljoprivrede i etno/ n a r o d n o g s t va r a l a š t va ( O P PEN-s Zenica 2011) koji je 9. novembra 2011. godine otvoren u Zenici, predstavili su se i kakanjski poljoprivredni proizvođači, te udruženja koja proizvode elemente etno/ narodnog stvaralaštva. Među 200 izlagača na Sajmu, svoju djelatnost predstav i l i s u : U d r u ž e n j e p o l j o p r ivrednih proizvođača “Oranica” Kakanj, Udruženje pčelara “M a tic a ” K akanj , “Taho ko merc” Kakanj, “Balkan halva” Kakanj, Zemljoradnička zad r u g a “ Te r r a p r i m ” K a k a n j , UŽOK Kakanj i Udruženje građana “Kazandžiluk”. Sajam OPPEN-s je bio otvoren do 12. novembra 2011. godine. Održavao se u strogom centru Zenice, na Trgu Alije Izetbegovića. Uz izlagače organske hrane i poljoprivrednih proizvoda, prisutni su bili i izlagači iz oblasti turizma, nevladine organizacije iz oblasti ekologije, poljoprivredne zadruge, općine, fondacije, udruženja žena, itd. Izlagački prostor se prostirao na 2.000 km 2 zatvorenog prostora i nekoliko hiljada kvadratnih metara otvorenog prostora. Organ izat or Sajma b ila je Asocijacija organskih proizvođača ZDK, a pokrovitelji: Općina Zenica, Ministarstvo z a p o l j o p r i v r e d u , vo d o p r i vredu i šumarstvo ZDK, Ministarstvo za privredu ZDK, Turist ič k a zajedn ic a ZDK i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu FBiH. Suorganizatori Sajma su: Turistička zajednica ZDK i Muzej grada Zenice. Partneri Sajma bili su: Asocijacija organskih proizvođača FBiH, Asocijacija Mostovi Prijateljs t va B i H - Z e n i c a i A n s a m b l Bosnia Folk. Prvog dana Sajma upriličeno je svečano presijecanje najveće heljdopite na svijetu koja bi trebala ući u Ginisovu knjigu rekorda, a težina heljdopite je oko 1.000 kilograma. (www.kakanj.com.ba)

Heljdopita od jedne tone

Kakanjski izlagači na Sajmu

Još jedno radno mjesto za romsku populaciju
Potpisivanjem Aneksa Sporazuma o partnerstvu između HO „World Vision International“ – zonski ured Zenica, Općine Kakanj, JP „Vodokom“ Kakanj i JU Služba za zapošljavanje ZDK kojim se utvrđuju principi realizacije projekta „Kreiranje radnih mjesta“ omogućeno je kreiranje, uz postojeća dva definirana Sporazumom, i trećeg radnog mjesta za pripadnike romske populacije, na period do dvije godine. Podsjetimo, potpisnici Sporazuma uložili su sredstva kako bi se razvili
KAKANJSKE NOVINE

Partnerstvo nevladinog sektora i javnih preduzeća u Kaknju

4

Treće radno mjesto za Rome novi kapaciteti JP „Vodokom“ koji podrazumijevaju pokretanje plasteničke proizvodnje hortikulturnog

sadnog materijala. Nabavljena je i mehanizacije i oprema, a izvršeno je i uređenje zemljišta. Za kreiranje trećeg radnog mjesta, HO “World Vision” izvršila je nabavku i drugog plastenika površine 200 metara kvadratnih sa neophodnom opremom, a JP “Vodokom” Kakanj se obavezalo da će, kao i za dva pripadnika romske populacije koji su ranije primljeni u radni odnos na osnovu Sporazuma, osigurati sredstva za isplatu plaća i svih obaveza koje proizilaze iz ugovora o radnom odnosu. Az.S.
broj 177, 15.11.2011.

AKTUELNOSTI

Akcija pošumljavanja goleti na Poprženoj Gori
U proteklim danima realizirana je još jedna ekološka akcija u Kaknju. Članovi Savjetodavnog odbora mladih kojeg je formirao načelnik Mensur Jašarspahić dali su svoj doprinos u ovoj ekološkoj akciji. - Kako bismo kontinuirano bili u mogućnosti konsultirati se sa omladinom, učenici Gimnazije “Muhsin Rizvić” Kakanj i Srednje stručne škole Kakanj, mladi okupljeni oko Omladinskog centra Kakanj, te prijatelji iz Visokog, Zenice i Vareša, realizirali su akciju pošumljavanja goleti na području Popržene Gore nadomak Kaknja, kaže portparol Općine Kakanj Evelin Memić. Inicijator i organizator sadnje i pošumljavanja koja je, osim na području Kaknja, realizirana i na prostoru još nekoliko općina Zeničko-dobojskog kantona, bila je Kantonalna uprava za šumarstvo u saradnji sa Šumsko-privrednim društvom ZDK. Akcija je realizirana u okviru aktivnosti kojima se obilježava Međunarodna godina šuma. Az.S.

U okviru aktivnosti kojima se obilježava Međunarodna godina šuma

Zajednička fotografija učesnika akcije

Zasađeno 5.000 sadnica na lokalitetu Subotinje
Projekat pošumljavanja provode članovi udruženje „EKO KAKANJ“ s ciljem podizanja ekološke svijesti o potrebi očuvanja i unapređenja čovjekove okoline. Ono što je važno istaći jeste dobra saradnja sa Šumarijom Kakanj, koja je odobrila realizaciju ovog projekta pošumljavanja dijela na lokalitetu Subotinje. - Udruženje građana za podsticanje održivog razvoja i kvaliteta života „EKO KAKANJ“, u saradnji s Šumarijom Kakanj uradilo je projekat pošumljavanje šume na lokalitetu Subotinje, gdje je uspješno zasađeno 5.000 sadnica jele. Članovi našeg udruženja su svojim dolaskom i akcijom zasađivanja pokazali svoju ljubav prema prirodi i želju za čistim okolišem, kazao je predsjednik udruženja „EKO KAKANJ“ mr. Sedin Karahodžić. Zadovoljstvo projektom pošumljavanja izrazio je i dipl. inžinjer Ensar Čaluk koji je kao stručno lice ispred Šumarije bio angažovan na navedenim aktivnostima. - Ove aktivnosti su od posebnog značaja za Šumsko-privredno društvo, jer je na ovom lokalitetu nastupila gola sječa nastala šumskom krađom. Donaciju za sadnice obezbijedilo je Ministar-

Aktivnosti udruženja „EKO KAKANJ“

Mr. Sedin Karahodžić, predsjednik udruženja „EKO K AKANJ“

Zabilježeno tokom akcije zasađivanja sadnica

stvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona, istakao je Čaluk. Ovo udruženje teži unapređenju životne sredine i uspostavu harmoničkog odnosa između industrijskog razvoja i očuvanja prirode. Pozivamo sve zainteresovane da se učlane u udruženje „EKO KAKANJ“. S.K.

Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, u okviru svojih redovnih aktivnosti, u saradnji sa vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta planira, ali i pomaže pošumljavanje u privatnim šumama. Naime, svim vlasnicima privatnih šuma koji su zainteresovani i ispunjavaju uslove za pošumljavanje njihovih parcela, Kantonalna uprava za šumarstvo obezbjeđuje projekte za izvođenje tih radova, potrebnu dokumentaciju i besplatan sadni materijal. Međutim, tokom jesenje kampanje pošumljavanja 2011. godine, vlasnici privatnih parcela pokazali su izuzetno malu zainteresovanost tako da ni plan pošumljavanja privatnih parcela neće biti moguće ispuniti. Stoga, pozivamo sve vlasnike šuma i šumskih zemljišta da u toku zime podnesu zahtjeve za pošumljavanje kako bi proljetnom kampanjom bila obuhvaćena planirana površina. Sve informacije o pošumljavanju mogu se dobiti u odjeljenjima Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, koja se nalaze u Zenici, Olovu, Varešu, Visokom, Kaknju, Žepču, Zavidovićima, Maglaju i Tešnju. Press služba ZDK

Poziv vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta

Iz Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK

broj 177, 15.11.2011.

5

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Izvještaj sa 35. sjednice Općinskog vijeća Kakanj
Općinsko vijeće Kakanj 35. redovnu sednicu održalo je posljednjeg dana mjeseca oktobra 2011. godine. Prije zvaničnog početka sjednice svečanu izjavu dala je Vesna Ajanović koja je na prethodnoj, 34. sjednici imenovana za općinskog pravobranioca. Nakon nešto duže diskusije, te komentara na ranije postavljena vijećnička pitanja, te vijećničkih inicijativa usvojen je ranije predloženi dnevni red koje je sadržavao 10 tačaka. Ponijeri dobili regulacioni plan Na početku rada sjednice prezentovan je Prijedlog Odluke o usvajanju regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj od strane predstavnika nadležne kantonalne službe, a također je predstavljen i Prijedlog Odluke o provođenju regulacionog plana. Ovim odlukama, između ostalog, definišu se granice regulacionog plana, prostorne i funkcionalne cjeline, te urbanističko – tehnički uvjeti za izgradnju građevina, privremenih i pomoćnih objekata kao što su garaže, nadstrešnice, ljetne kuhinje, te šupe. Ovom Odlukom izgradnja gospodarskih objekata nije dozvoljena. Uređenje zelenih i slobodnih površina mora biti u skladu sa prirodnim ambijentom. Postojeći objekti koji nisu zadržani urnabističkim rješenjem, a ne ugrožavaju korištenje prostora ili odvijanje saobraćaja, mogu se privremeno zadržati do realizacije regulacionog plana. Za ove objekte nije dozvoljeno dograđivanje, nadziđivanje, niti se na njima mogu vršiti adaptacije izuzev radova tekućeg održavanja. Odluka o usvajanju regulacionog plana, kao i Odluka o provođenju istog dobili su jednoglasnu podršku vijećnika. Zatim je upriličen svečani dio sjednice na kojem je Općini Kakanj, od strane certifikacjske kuće SGS Sarajevo zvanično uručen certifikat za ispunjenje standrada realizacije lokalne uprave i samouprave. Data je pauza u toku koje je upriličen svečani ručak, ali samo za načelnika, predsjednike političkih klubova i predstavnike certifikacijske kuće u Hotelu „Tiron“, a povodom uručenje pomenutog certifikata. Nakon sat i pol pauze vijećnici su raspravljali o Odluci o davaju saglasnosti za utvrđivanje namjene i parcelacije mikrolokaliteta. Ovom Odlukom daje se saglasnost za mikrolokalitet zvani „Kamare“, površine nešto manje od 5.000 m2 u svhu iz-

Vesna Ajanović, novi općinski pravobranilac gradnje azila za pse. Riječ je parceli „Ravan“ koja se nalazi iznad gradske deponije Bare. Idejni projekat za izgradnju ovog objekta izradio je Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Uz pohvale od strane klubova vijećnika ova odluka je jednoglasno usvojena. Prihvaćen elaborat o opravdanosti osnivanja Muzeja grada Kaknja Prijedlog finansijskog plana JU „Mladost“ Kakanj bio je slijedeća tačka dnevnog reda. Kada je u pitanju izvršenje u 2010., te plan za 2011. godinu, većina stavki je povećana, a odnosi se na isplatu plaća i naknada, učešće stručnih radnika na seminarima i drugim oblicima stručnog usavršaanja, izdatke za poštanske, telefonske i telefax usluge, popravak računarske opreme, povećanje izdataka za sredstva za održavanje higijene, te povećanje cijena pojedinih prehrambenih artikala, a planirana je i nabavka radne odjeće za svo osoblje. Upravni odbor ove JU je zamolio nadležne da, prilikom rebalansa Budžeta za 2011. godinu, usvoji ovakav prijedlog finansijskog plana. Nakon duže rasprave i pauze, odlučeno je da se o ovoj tačci dnevnog reda raspravlja na sjednici Vijeća na kojoj bude razmatran rebalans Budžeta za 2011. U nastavku se diskutovalo o inicijativi osnivanja Muzeja grada Kaknja, a elaborat o opravdanosti uradila je 5-točlana radna grupa na čelu sa Izetom Fejzovićem imenovana u maju 2010. godine. Gospodin Fejzović je i u uvodu ove tačke činjanično ukazao na značaj osnavanja muzeja koji bi u početku imao 4 zaposlena: direktora, kustosa, manipulanta muzejskom zbirkom i domara. Procjena je da bi za jednu poslovnu godinu bilo potrebno oko 100.000 KM uz mogućnost sufinansiranja viših nivoa vlasti, prema praksi drugih muzeja u

okruženju. Elaborat je prihvaćen uz zaključak da se radna mjesta prošire još za stručnog saradnika za informisanje i promociju Muzeja. Više sredstava za škole u narednoj godini Informacije o stanju u osnovnim i srednjim školama na početku školske 2011/2012. godine bile su slijedeće tačke dnevnog reda. Ove godine u osnovne škole upisano je 340 učenika manje nego prošle školske godine. Infrastruktura škola, posebno u pojedinim školama, veoma je loša, te je donesena odluka da se za slijedeću budžetsku godinu planiraju značajnija sredstva, a i da se traži od osnivača, tj. od Vlade ZDK, da se više uključi u rješavanje ovih problema kako bi se poboljšali uslovi odgojno – obrazovnog procesa. Problematika ispaše stoke u MZ Seoce je dugogodišnji problem, a na dnevnom redu Vijeća našla se na inicijativu vijećnika Tomislava Džondraša. Naime, inicijativa se odnosi na odgovornost Ante Džondraša iz zaseoka Dujmovići, MZ Seoce u vezi neuslovnog i nehumanog postupanja sa životinjama, neuslovnog držanja i smještaja, te neadekvatne ishrane životinja, posebno u zimskom periodu. Općinski i kantonalni inspektori, kao i službenici PS Kakanj u dosta navrata reagovali su na ovakvo ponašanje ovog nesavjesnog vlasnika stoke, te je ustanovljeno da se stoka drži u zapuštenim štalama, zajedno sa raspadajućim leševima uginulih životinja, što je potencijalna opasnost i za zdravlje ljudi. Do sada je protiv Ante Džondraša podneseno 8 prekršajnih prijava, te je podnesena i krivična prijava, ali to nije polučilo nikakve rezultate. Naglašeno je kako je moguće riješiti ovaj problem, ali na način da se sve nadležne institucije sa svih nivoa zajednički i sistematično uključe u njegovo rješavanje. Ova tačka dnevnog reda okončana je zaključkom da načelnik Općine formira radnu grupu u koju će uključiti sve nadležne općinske i kantonalne službe, s tim da se problem pokuša riješiti do kraja 2011. godine. Do kraja rada sjednice usvojen je plan otplate neizmirenih kreditnih obaveza utrošenih za rehabilitaciju vodosnabdijevanja grada Kaknja na način da JP Vodokom u periodu 2015. – 2021. uplati nešto manje od 5 miliona KM, a Općina Kakanj oko 2 miliona KM u periodu od 2011. – 2021. godine. M.G.
broj 177, 15.11.2011.

KAKANJSKE NOVINE

6

AKTUELNOSTI

Organizovani brojni pohodi

Aktivnosti Planinarskog društva „Bobovac“ u tekućoj godini

Dipijevom stazom do Teševa
Rekordan broj učesnika

Svi pohodi Planinarskog udruženja „Bobovac“ su upisani u godišnji kalendar Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine. Na svaki pohod je išlo od pet do trideset članova. U januaru je organizovano učešće u pohodu PD “Bitovnja” Kreševo “Inač 2011.” - kolektivni pohod. Februarski pohod je bio u okviru akcije “Svi na snijeg” gdje je organizovan uspon na Tajan. U martu su se održale dvije manifestacije, učešće u pohodu PD “Bjelašnica” pod nazivom “Bjelašnički dani” te se pojavljuju kao suorganizatori manifestacije “Čimburijada 2011”. U aprilu su uzeli učešće u pohodu PD “Koprivnica” Bugojno, pohod Kamenica -Popova Luka - kolektivni pohod. U maju se organizovao poznati uranak na Čavljaku sa PD “Centar” Sarajevo te učešće u pohodu „Solin“ Olovo – kolektivni pohod. Održana je akcija “Svi u prirodu” i organizovan pohod učenika na stari grad Bobovac. Juni je zapamćen po učešću na pohodu “Put Konjuhom” Varda – Banovići te aktivostima na izgradnji sportskih terena na

Sa pohoda u Srebrenicu Planinarskom domu Bočica Kakanj. U julu je održana planinarsko turistička transverzala Čevljak – Ozren Čevljak, manifestacija „Upoznajmo planinu Vranicu“ PD “Goran” Gornji Vakuf, te tradicionalni odlazak 11. jula , pohod za Srebrenicu. U ovom mjesecu su nastavljene aktivosti na izgradnji sportskih terena na Planinarskom domu Bočica Kakanj. U augustu je priređen pohod na Maglić, odlazak na Dan planinara BiH PD “Svatovac 47” u Lukavac, te su nastavljene aktivosti na izgradnji sportskih terena na Planinarskom domu Bočica Kakanj. U septembru je održana Željezarska transverzala PD “Željezara” i „Septembarski dani otpora Smajlovac“, Maglaj. U oktobru mjesecu je organizovan tradicionalni pohod “Dipijeva staza”. U planu aktivnosti, zacrtano je u novembru izvršiti markacije prema domu Bočica iz svih pravaca (Lipnica, Vukanovići, Semetiš, Zagrađe i Halinovići) dok je u decembru planirano učešće u memorijalnom pohodu “Goran Šišić” Gornji Vakuf. Emerin Ahmetašević

U spomen na poginulog borca, šehida, vatrogasca i planinara, Kakanjca Ediba Dogdibegovića Dipija, u organizaciji Planinarskog društva “Bobovac” iz Kaknja, održan je tradicionalni pohod “Dipijeva staza 2011”. Iz godine u godinu ovom pohodu se pored članova Planinarskog društva “Bobovac”, porodice i prijatelja rahmetli Dipija, pridružuje veliki broj građana. Ove godine vremenske prilike su bile izuzetno naklonjene onima koji su taj dan pješačili od šehidskog spomen-obilježja u Doboju do mjesta gdje je Edib dao svoj život na Teševu. Zabilježen je rekordan broj učesnika pohoda preko dvije stotine, ne samo iz grada Kaknja nego su se pohodu priključili i planinari iz PD “Natura” Zenica, PD “Željezara” Zenica, PD “Tajan” Zenica, PD “Smajlovac” Maglaj, PD “Svatovac 47 “ Lukavac, PD “Varda “ Banovići, Stanica GSS Goražde kao i učenici OŠ „15. april“ Doboj-Kakanj. Pohodu je prisustvovao i općinski načelnik Mensur Jašarspahić. Edib Dogdibegović Dipi poginuo je kao komandir desetine na Teševu u borbama ARBiH i HVOa, oktobra 1993. godine. Az.S.

28.10. – 11.11.2011. godine Matični ured Kakanj
Kokić Mirza i Tarakčija Bahrija, Brkić Pero i Marković Ana, Đakovac Senaid i Alajbegović Lamija, Hasagić Eldin i Kubura Sabina, Čosić Mirzet i Lepić Ilhana, Hasanbegović Elvir i Husanović Mubina, Kubura Eldin i Breščić Irena, Karamuja Mugdin i Merdić Sabina, Hajduković Emir i Fejzić Nizama.
broj 177, 15.11.2011. KAKANJSKE NOVINE

Vjenčani

Veliki broj učesnika pohoda, posebno mladih
7

AKTUELNOSTI

Dan otvorenih vrata Članovi USIK-a i OC-a u Zabranjenom forumu u Radio klub Kakanj Tema emisije bila „Bih ili ne bih, iz BiH“ 22. novembra Brojne aktivnosti u afirmaciji
novoosonovanog udruženja studenata „Indeks“ Kakanj, nastavljene su i gostovanjem u jednoj od najpopularnijih emisija na području Bosne i Hercegovine. Radi se o emisiji „Zabranjeni forum“ Pink Televizije, koju vodi i uređuje Aleksandar Hršum. Kontakt za gostovanje je uspostavljen preko dopredsjednice udruženja Ines Alić. Kako kaže, ovo je u jednu ruku mala nagrada za trenutno zalaganje i promovisanje studenata na području općine Kakanj ali i šire. Treba napomenuti da su pored udruženja studenata iz Kakanj, dio kakanjske publike činili i članovi Omladinskog centra, gosti iz Ugljevika i Ilidže. Tema emisije je bila „Bih ili ne bih, iz BiH“ u kojoj su gosti iz Kaknja, Ugljevika i Ilidže uzeli aktivno učešće i postavljali pitanje gostima u studiju. Pedeset mladih u emisiji „Jakim angažmanom od samog osnivanja udruženja, pristupanjem rješavanju ozbiljnih studenstkih problema, smo za kratko vrijeme primjećeni smo u cijelom kantonu. Ovaj poziv je jedna nagrada za naš trud. Posebno mi je drago sto je to prepoznala i TV Pink BH koja je u kontakt stupila sa našom dopredsjednicom“ - istakao je predsjednik udruženja stu-

Gostovanja

Prijem u kabinetu načelnika za radioamatere

Tokom gostovanja u emisiji

denata „Indeks“ Kakanj, Jasmin Ubiparip. On naglašava kako je poziv za gostovanje u emisiji bio iznenadan. Moralo se u kratkom roku okupiti pedeset mladih ljudi, mahom studenata iz Kaknja ali se u suradnji sa Omladinskim centrom došlo na ideju da se uključe i njihovi članovi. „Sam odziv je bio više nego zadovoljavajući gdje smo uvidjeli da sami studenti prate i da su upućeni u cjelokupan naš rad, što je samo po sebi veoma pohvalno“ - dodao je na kraju Ubiparip. Emerin Ahmetašević

Članove Radio kluba “Kakanj“ ugostio je načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić povodom uspješne takmičarske sezone i sjajnih uspjeha koje je ovaj Radio klub nizao u proteklih nekoliko mjeseci. U prijatnom razgovoru istaknuta je dobra saradnja Općine i ovog udruženja. Predsjednik kluba Hajrudin Kubat informisao je načelnika o planovima za predstojeći 25. novembar, Dan državnosti i pripremama za „Dan otvorenih vrata u Radio klub Kakanj„ za 22. novembar koji će se održati u Omladinskom centru u Kaknju. - Dva miliona veza koje su uspostavili članovi ovog kluba tokom rata pa naovamo dobar je pokazatelj da u doba interneta i novih tehnologija radio veza i dalje ima svoje zaljubljenike za ovu djelatnost, istakao je Kubat. Načelnik Jašarspahić zaželio je radioamterima još više uspjeha u daljnjim takmičenjima. - Općina će pomagati kao i do sada ovaj klub, a raduje me činjenica da je veliki broj mladih uključen u rad udruženja, kaže Jašarspahić. Az.S.

Radioamateri kod načelnika

Foto vijesti

KAKANJSKE NOVINE

Za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj nabavljena dva skutera, čamac i megafon
8

Pripreme za predstojeću sezonu skijanja: Zamijenjena guma na ski-liftu na Ponijerima

Novi šadrvan na Ponijerima

broj 177, 15.11.2011.

AKTUELNOSTI

Učenici iz Brnjica za učenike iz Srebrenice prikupili 140 bajramskih paketa

Lijepa gesta učenika OŠ „Rešad Kadić“

Policijski bilten
Kriminalitet - Dana 02.11.2011. godine, u mjestu Ćatići, u UO “Dita”, vlasništvo B.T., od strane F.D. iz Čapljine izvršeno je krivično djelo oštećenje tuđe stvari, tako što je isti razbio dva stakla na ulazu, dimenzija 150x100 cm, ispreturao stolice i pepeljare, te zabadao nož u stol. F.D. je lišen slobode i zadržan u službenim prostorijama za zadržavanje. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Kakanj. - Dana 03/04.11.2011. godine, u mjestu Milski put, izvršena je teška krađa u kuću u izgradnji, vlasništvo M.Dž., kojom prilikom je otuđena motorna pila, hoblarica, šlajfarica, brusilica i mikser za malter. Izvršen je uviđaj. - U toku noći 04/05.11.2011. godine, u ulici 7. muslimanske brigade, izvršena je teška krađa u kuću, vlasništvo D.J. iz Kaknja, iz koje je otuđen TV prijemnik NN marke i bicikl. Izvršen je uviđaj. - Dana 07.11.2011. godine, na parking prostoru u ulici Alije Izetbegovića, izvršena je teška krađa u putničko motorno vozilo golf, registarskih oznaka 829-A-817, vlasništvo M.S. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo, od strane službenika uniformisane policije slobode je lišen i zadržan u prostorijama za zadržavanje S.B. iz Kaknja. Požari - Dana 05.11.2011. godine, u 14,45 sati, u mjestu G. Bilješevo, došlo je do požara u kući, vlasništvo G.F. iz Kaknja, usljed zapaljenja dimljaka, kojom prilikom je izgorio namještaj u jednoj prostoriji. Izvršen je uviđaj. Saobraćajne nezgode Dana 09.11.2011. godine, na magistralnom putu M-5, u mjestu Tičići, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo scania, registarskih oznaka K71-M-143, kojim je upravljao K.M. iz Zenice, i teretno motorno vozilo man, registarskih oznaka E27-J-053, kojim je upravljao V.S. iz Travnika, koji je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Izvršen je uviđaj od strane službenika uniformisane policije. (www.mupzdk.gov.ba)
9

Zajednički snimak u Srebrenici Učenici OŠ „Rešad Kadić“ iz Brnjica organizovali su akciju prikupljanja bajramskih paketa za svoje vršnjake u Srebrenici, a radi se o 140 bajramskih paketa koji su sadržavali slatkiše, školski pribor, odjeću, obuću, sredstva za higijenu, te pisma sa posvetom i čestitkom za Bajram. Prema riječima direktorice škole Azre Piljug, u školi u Potočarima podijeljena su 82 paketa, dok je ostatak podijeljen područnim školama koje su od Srebrenice udaljene 30-tak km. U akciju su se uključili i poduzetnici iz Kaknja. Preduzeće „Deela“ obezbijedilo je čokolade i sokove za svakog učenika, a „S&M-P“ i „Merhamet“ ustupili su svoja vozila da se paketi prevezu do Srebrenice. Az.S.

Bajramski poklon iz Turske
U tri kantona evidentirano 1.047 učenika koji uče turski jezik
Zahvaljujući Junus Emre centru iz Sarajeva i dobroj saradnji sa osnovnim školama iz Zeničko–dobojskog kantona, ovih dana za učenike koji u nastavi pohađaju i uče turski jezik stigli su bajramski pokloni iz Turske. Delegacija na čijem je čelu bila direktorica ovog kulturnog centra Aida Ozturk, uručila je prigodne đačke torbe i đački materijal. - Obišli smo Hercegovački, Goraždanski, a evo ovih dana obilazimo učenike iz Zeničko-dobojskog kantona koji je i najbrojniji po zainteresovanosti za naš jezik. Samo u Kaknju 240 učenika u 11 odjeljenja u nastavi uči turski jezik, dok u cijelom kantonu oko njih 478 u svim šestim razredima, kaže direktorica Ozturk dodajući da je u ova tri kantona evidentirano 1.047 učenika. Zabilježili smo i dodjelu u OŠ „Ahmed Muradbegović“ u Donjem Kaknju, a tokom dana poklone su dobili i u drugim školana na području kakanjske općine. Na prigodnim darovima u ime škole zahvalio se direktor Džemal Bečirhodžić i nastavnica
broj 177, 15.11.2011.

Za učenike koji uče turski jezik u školama

Podjela đačkih torbi i đačkog materijala u OŠ „Ahmed Muradbegović“

Aida Ozturk, direktorica kulturnog centra „Junuz Emre“ u Sarajevu Hatidža Alihodžić, a dodjelu bajramskih hedija pratila je i državna televizija Republike Turske TRT. Az.S.

KAKANJSKE NOVINE

Kajtezovié
Ljekovito bilje

Vl. KAJTEZOVIĆ SENADA UL. Bihaćkih branilaca br. 22 Bihać 77000 Tel / Fax : +387 37 312-604 Mobitel : +387 61 299 756 +387 66 909 508 +387 61 938 908

Kompanija “Ljekovito Bilje Kajtezović” ima tradiciju preko 50 godina, što je garant kvaliteta. Moto ove kompanije je prirodno, jer priroda daje život čovjeku. U njoj se zacijelo krije tajna čovjekove dugovječnosti. Ljekovito bilje „Kajtezović” na tržište plasira širok asortiman proizvoda od bilja: sve vrste čajnih mješavina, kozmetičke preparate, valerijanu, kapi, losione, ulja, med, biljne masti itd.

MED ŽIVOTA Preporučuje se kod loše krvne slike, jer smjesa sadrži djelotvorne tvari koji se u ljudskom organizmu potpuno iskorištavaju. Bogat je mineralima naročito željezom, bakrom, magnezijom, a ujedno u sebi sadrži vitamine A, B1, B2,B6, koji su neophodni za otpornost organizma. Cijena proizvoda: 20 KM UNIVERZAL MAST Preporučuje se za reumatske bolesti , išijalgiju, reum, glavobolju, povrede zglobova, opušta mišiće, poboljšava cirkulaciju—smanjuje napetost i bolove. Način primjene: 1-2 puta umasirati oboljela mjesta. Sastav: biljno ulje, vosak, lavandino ulje, ljekovito bilje. Cijena proizvoda: 10 KM HEMOR Mast protiv hemoroida-pomaže kod bolnih hemoroida, unutarnjih, vanjiskih i upalnih procesa. Način primjene: Ujutro i naveče mazati oboljela mjesta. Sastav: biljno ulje, vosak, eterična ulja i ljekovito bilje. Cijena proizvoda: 10 KM
KAKANJSKE NOVINE

PSOREX Mast za kožne bolesti sa velikim procentom uspjeha. Preporučuje se kod ovih oboljenja: psorijaza, ekcem, lišajevi. Upotreba: Jedan put na dan mazati tanko. Ne prati 3-4 dana, a nakon toga oprati u blagoj kupki. Cijena proizvoda: 30 KM KAPI ZA KURIJE OČI Jedan put na dan nakapati na kurije oko i zatvoriti flasterom. Cijena proizvoda: 5 KM KREMA ZA NJEGU LICA Može se koristiti i za dan i za noć. Obogaćena je bademovim uljem, maslinovim uljem i vitaminom E. Daje koži vlažnost , elastičnost i mekoću. Preporučuje se za suhu i normalnu kožu. Sastav: propolis, pčelinji vosak, masne faze, emulgator, cholesterolum, glicerol akva destilata, vitamin E, olea europeaea i miris. Cijena proizvoda: 10 KM KREMA ZA AKNE I FLEKE NA LICU Namijenjena problematičnoj koži—sklonoj aknama, eventualnim promjenama na licu (crvenilo, perutanje). Već nakon osam dana osjetiće se vidljive promjene na licu. Sastav: propolis, pčelinji vosak, masne faze, cink oksid, glicerol,akva destilata,vitamin E, emulgator, miris. Cijena proizvoda: 20 KM

SVE VRSTE ČAJNIH MJEŠAVINA Bronhitis, grlo, pluća, prostata, mokraćni kanali, živci, šećer, visok tlak, jetra, žuč, čir na stomaku, ženske bolesti, hemoroidi, proljevi, noćno mokrenje, epilepsija, itd. Cijena proizvoda: 5 KM

Za sve dodatne inofrmacije posjetite našu web stranicu www.kajtezovic.com.ba putem koje možete izvršiti i narudžbu željenog proizvoda
10 broj 177, 15.11.2011.

ramski koncert pod nazivom „CIJELA BOSNA PONOSNA“, kojeg su organizirali Omladinsko udruženje i Hor Medžlisa islamske zajednice Kakanj u prepunoj Gradskoj kino sali u Kaknju, potpuno je opravdao očekivanja. Na koncertu su učešće uzeli horovi: Kevser, Bulb uli, V IS Iladž, Bostan, te solisti: Eldin Husejnbegović,

CIJELA BOSNA PONOSNA Dugo iščekivan Baj- udruženju.

AKTUELNOSTI

- Ja sam večeras posebno sretan obzirom da večerašni program organizuju, realizuju naši najmlađi, usput najdraži, a bogami i najljepši a to je naša omladina. Oni su zaista uložili puno truda i napora i mnogo sati proveli kako bi ovaj program do ovog nivoa doveli. Svakako, taj njihov napor ide u pravcu da mi imamo zaista divnu

Hor Bostan i VIS Iladž

također da poselamim i iskreno čestitam ovaj bajram i ovim našim „bulbulima“ koji su došli iz različitih krajeva naše zemlje iz: Bosanske Gradiške, Sarajeva, Goražda i drugih mjesta naše cijele Bosne ponosne, istakao je u svom obraćanju glavni imam mr. Sulejman ef. Čeliković. - Omladina Medžlisa islamske zajednice Kakanj sa sasvim novom, dovoljno osviješćenom generacijom i mukotrpnim radom iz dana u dan, daje sve bolje i kvalitetnije rezultate raznim aktivnostima. Podsjećam, Omladinsko udruženje je u mjesecu ramazanu organizovalo s imamima i džematskim odborima i uspješno realiziralo omladinska druženja i zajedničke iftare u 20 džemata kakanjskog

Nastup Eldina Huseinbegovića

Medžlisa. U svim omladinskim druženjima učestovao je naš hor Bostan, gdje je dobio veliku popularnost i gostovao i u drugim medžlisima i time dokazao da se radi zaista o kvalitetnom horu. Zahvaljujem se na vašem doprinosu i vašem prisustvu i nadamo se uz Allahovu pomoć da ćemo se i dalje družiti uz ovakve i slične projekte, kazao je mr. Sedin Karahodžić, predsjednik Omladinskog udruženja Medžlisa islamske zajednice Kakanj. Zaista se možemo ponositi ovim koncertom koji nam je priredila omladina Kaknja i sve čestitke omladinskom horu Bostan, kao i drugim horovima te solistima i svima koji su učestvovali i dali svoj doprinos. S.K.

Kevser i Bulbuli

Šerif Delić i Miralem Babajić. Voditelj programa bio je Muamer Topalović. U ime Medžlisa prisutne su poselamili glavni imam, te predsjednik Omladinskog udruženja a onda je uslijedilo pravo duhovno osvježenje ispunjeno prelijepim glasovima hora Bostan, hora koji djeluje pri pomenutom
broj 177, 15.11.2011.

omladinu. Posebno mi je drago da u vremenima u kojima mi živimo, da ova naša omladina iskorištava, dakle riječi poslanika Muhameda a.v.s.m., koji kaže: „Iskoristite mladost prije starosti, iskoristite bogatstvo prije siromaštva, iskoristite ovaj svijet prije budućeg svijeta“. Ja se nadam da će ovoga biti još više, i ja bi želio

Brojna publika bila oduševljena
11

INTERVJU

POSTOJEĆE CIJENE GRIJANJA U KAKNJU NE MO
Sezona grijanja je ove godine počela na vrijeme. Međutim, priprema za početak sezone grijanja bila je turbulentna u smislu brojnih tehničkih problema. Molimo Vas da nam kažete o čemu je riječ, odnosno, na kakve probleme je JP “Grijanje” Kakanj ove godine naišlo? - Sistem daljinskog grijanja u Kaknju je odradio 25 sezona i većina komponenti tog sistema odradila je svoj radni vijek. Na sistemu je i dalje ručna regulacija i zadatak pred nama je bio izuzetno složen, a to je da uz nedostatak finansijskih sredstava pripremimo za pogon 147 km cjevovoda. Na samom početku sezone grijanja bilo je dojava da neka postrojenja nisu u punom kapacitetu, odnosno da neka područja nemaju dotok toplotne energije. O čemu je riječ? - Sistem daljinskog grijanja u Kaknju se u pogon stavlja postepeno, jedna po jedna toplotna podstanica i po procedurama je predviđeno postepeno zagrijavanje iz hladnog stanja do potrebne radne temperature, i normalno je da svi potrošači ne mogu istovremeno dobiti toplotnu energiju. Usljed zagrijavanja čeličnih cijevi dolazi do njihovog istezanja i s obzirom da su položene u zemlju više od jedne četvrtine vijeka, javljaju se puknuća na mnogim mjestima a time i zastoji tih dijelova sistema. Naravno, naše stučne eki12

Kasim Alajbegović, direktor

Ovo nas posebno zabrinjava zbog nemogućnosti potrebnih ulaganja u daljin
ključeno novih 28 individualnih stambenih objekata. Toplifikacija MZ Kakanj II – prva faza. Od predračunskog iznosa od oko 2,5 miliona KM do sada je implementirano 1,3 miliona KM. Urađen je magistralni vrelovod, dvije toplotne podstanice, dio toplovoda. Kada se implementira ovaj projekat na sistem daljinskog grijanja, bit će priključeno oko 230 kuća. U Doboju IV je realizovan projekat toplifikacije ukupne vrijednosti oko 600.000,00 KM, gdje su priključena na daljinsko grijanje 72 uglavnom individualna stambena objekta. Kod toplifikacije MZ Papratnica i Kujavče urađena je projektna dokumentacija vrelovoda od Termoelektrane Kakanj do Papratnice i izvršena je montaža dionice vrelovoda od Temoelektrane Kakanj do Osnovne škole u kojem je planiran kapacitet i za Kujavče. Izrađen je dio projektne dokumentacije toplifikacije MZ Povezice i dijela MZ Bičer, odnosno urađena je projektna dokumentacija kućnih instalacija i očekuje se od savjeta mjesnih zajednica da usaglase na terenu lokacije za toplotne podstanice, kako bi se pobroj 177, 15.11.2011.

pe nastojale su da u što kraćem vremenskom periodu otkriju problem, izvrše popravku i ponovno stave u funkciju takve dijelove sistema. U odnosu na prošlu godinu, šta se poduzelo po pitanju rekonstrukcije toplotne mreže i uopšte ulaganja u toplotnu mrežu na području Kaknja? - Osnivač JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj – Općina Kakanj, je svojom odlukom iz juna mjeseca ove godine, opredijelila oko 220.000,00 KM za najnužnije popravke u smislu pripreme sistema daljinskog grijanja. Sa tim sredstvima i vlastitim ulaganjima pristupilo se najnužnijim popravkama i rekonstrukcijama: • Popravka termo izolacije na magistralnom vrelovodu Mile, • Rekonstrukcija TP VII, • Rekonstrukcija toplovoda na području TP

Kasim Alajbegović

• ST II, • Ugradnja ventila za ravnomjernu raspodjelu toplotne energije na toplotnim podstanicama, • Rekonstrukcija dionice ogranka vrelovoda za Dom zdravlja Kakanj, • Rekonstrukcija dionice toplovoda Bare, • Sanacija puknuća na toplovodu i vrelovodu 15 mjesta. Kako bismo realno obavijestili naše građane, želimo im prezentovati i dugogodišnja ulaganja u proširivanje toplotne mreže. Stoga, želimo da nas upoznate o proširivanju toplotne mreže i ulaganjima u proteklih 10 godina? - U proteklih 10 godina, na projektu proširenja daljinskog grijanja urađeno je sljedeće: • Proširenje toplovodne mreže na području TP OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, gdje je pri-

KAKANJSKE NOVINE

INTERVJU

OGU POKRITI TROŠKOVE NAŠEG POSLOVANJA
slije toga nastavilo sa projektovanjem vrelovoda i toplovoda. Ovim projektom prema sadašnjem stanju zagrijavalo bi se preko 54.000 m2 i to pretežno individualnih stambenih objekata. • Svi novoizgrađeni stambeni i stambenoposlovni objekti u zoni daljinskog grijanja su uglavnom priključeni na daljinsko grijanje (Boračka zgrada, zgrada IC Kakanj, zgrada NIZ A, zgrada Kofarm, zgrada MGM, zgrada Tiron i dr.). Iz godine u godinu se uvijek nameće isto pitanje a to je ugradnja kalorimetara - mjerača potrošene toplotne i rashladne energije. JP Grijanje je još 2009. godine dalo na razmatranje i usvajanje projekta instaliranja kalorimetara, ali od tada nema nikakvih pomaka. Možete li nam reći, zapravo, o čemu se radi? - JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj je 2009. godine sačinilo tarifni sistem koji u sebi sadrži cijene po utrošku i isti je proslijeđen osnivaču – Općini Kakanj u dalju proceduru. Šta se radi po pitanju suzbijanja privatnih kotlovnica, koje dodatno zagađuju područje kakanjske opštine? - U okviru aktivnosti izrade nove Odluke o daljinskom grijanju u Kaknju, kadrovski potencijal JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj je dao svoj puni doprinos
broj 177, 15.11.2011.

r JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj

nsko grijanje u cilju postizanja pogonske spremnosti i energetske efikasnosti

Cijene toplotne energije u Kaknju su i dalje niske u odnosu na ostale susjedne opštine Možete li nam dati uvid u stanje cijena u Kaknju kao i u drugim susjednim opštinama? - Postojeće cijene grijanja u Kaknju ne mogu pokriti troškove poslovanja, što nas posebno zabrinjava zbog nemogućnosti potrebnih ulaganja u daljinsko grijanje u cilju postizanja pogonske spremnosti i energetske efikasnosti. U narednoj tabeli su prikazane cijene uporedno sa drugim gradovima.
Rbr Distributer toplotne energije Cijena prema potrošačima poslovni objekti KM/m² bez PDV-a 4,00 4,32 5,50 4,68 4,00 Cijena prema potrošačima stambeni objekti KM/m² bez PDV-a 1,43 1,44 2,24 2,37 2,40

1 JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj 2 CG “Grijanje” d.o.o. Tuzla 3 JP “Toplane” d.o.o. Tešanj 4 JP “Toplane” d.o.o. Sarajevo 5 JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

zajedno sa ostalim učesnicima. U toj odluci pokrenuli smo inicijativu za izradu posebne općinske odluke koja bi definisala zaštitu okoliša kada su u pitanju individualna ložišta, ne samo u užem gradskom području već i šire. Slična odluka postoji u Sarajevu, gdje je u gradskom području zabranjeno loženje uglja. Koliko su korisnici zadovoljni uslugama grijanja i koliko zapravo izvršavaju svoje obaveze plaćanja prema JP Grijanje? Kolika su potraživanja JP Grijanje prema dužnicima i šta se radi po pitanju onih koji ne izvršavaju uplate? - Zadovoljstvo korisnika je različito, jer svi ne dobivaju isti nivo usluge. Mi nastojimo da isporučimo dovoljne količine toplotne energije do objekata koji se zagrijavaju (zgrade ili kuće). Po Zakonu o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno–poslovnih zgrada ZDK (Službene novine ZDK broj 2/08 od 15.02.2008.g.) obaveza

je etažnih vlasnika da izvrše ravnomjernu raspodjelu toplotne energije u zgradama, da održavaju ispravnim i funkcionalnim instalacije unutar zgrade. Međutim, tu nastaju problemi, jer poslije tranzicije vlasništva stambenog fonda iz državnog u privatno, novi vlasnici nisu još u dovoljnoj mjeri preuzeli obaveze koje im zakon nalaže. Naša mjerenja pokazuju da u stanovima koji su na nižim etažama temperature su preko 20°C, dok u stanovima na višim etažama dešava se da je temperature ispod 20°C, i normalno je da je zadovoljstvo po pitanju zagrijavanja različito. Rješavanje ovog problema treba tražiti na pravoj adresi, a to je upravitelj i etažni vlasnici, a mi sa svojom stručnom pomoći stojimo na raspolaganju. Postoje oni korisnici grijanja koji ne plaćaju usluge, i po tom pitanju imamo pokrenute tužbene zahtjeve u iznosu preko 1,5 miliona KM. Neki po-

Razgovarao Emerin Ahmetašević
13

KAKANJSKE NOVINE

trošači imaju i po nekoliko tužbi zbog neplaćanja a mi vodimo strogu envidenciju da ne bi došlo do zastare potraživanja. Za ove tužbene zahtjeve platili smo preko 50.000,00 KM sudske takse. Za neblagovremeno plaćanje, JP “Elektroprivreda BIH” d.d. Sarajevo nama zaračunava zateznu kamatu od 12 % u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i isti zakon mi primjenjujemo prema našim dužnicima. Koje su trenutne aktivnosti kao i dalji planovi JP Grijanje Kakanj? - U skladu sa osnivačem vršimo pripreme za implementaciju projekata prijateljskog okruženja iz oblasti daljinskog grijanja iz sredstava JP “Elektroprivreda BIH” d.d. Sarajevo. Očekujemo razgovore na temu mogućnosti integracije JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj u Koncern Elektroprivrede BiH.

PREDSTAVLJAMO

VELIKA KOLONIJA SLIKA U NOVEMBRU
Stalni prijem novih članova
pa su tako bili oslobođeni plaćanja korištenja prostorije. „Kad smo se okupili i organizovali, ideja je bila okupljanje ljudi koji će se baviti slikarstvom, koji će svoje radove predstaviti široj javnosti. Bilo je zapaženih rezultata u samom početku, veliki entuzijazam i želja da se pokažemo i dokažemo. Pratili smo termine koji su bili interesantni za grad Kakanj, svima smo se odazivali kako bismo prikazali naše radove“, u razgovoru kaže Nermin Kozlo. U toku godine, postavi se nekoliko izložbi udruženja od kojih su značajne godišnje izložbe udruženja u foajeu JU za kulturu i obrazovanje, postavka izložbe za Dana trgovine i kulture, Dan državnosti, Dan rudara, Dani otvorenih vrata TC Kakanj... Kursevi su podijeljeni u tri ciklusa U školi slikanja postoje tri ciklusa, odnosno tri stepena. Prvi stepen traje dva mjeseca, dva puta sedmično po četiri i po sata. Tu se uči iscrtavanje i teoretski dio koji objašnjava motive, kompozicija, perspektivi, proporcije, pristup rada na platnu, mješanje boja... Rade se tri postavljena motiva, poslije se radi slikanje mrtve prirode po samom izboru polaznika. Drugi stepen je crtež na platnu, a na trećem će se vidjeti nedostaci, gdje se može raditi dodatno na slikama. Konkurs za prijem novih članova je stalno i otvoren, a nova sezona kursa počinje po završetku jednog stepena, nakon čega se formiraju nove grupe od po pet članova a svi koji se žele prijaviti i saznati nešto više o umjetnosti slikarstva, mogu više informacija dobiti na broj 061 176 445. Kolonija polaznika škole slikanja od 18.11. do 25.11. na Bočici U petak, 18. novembra, planirana je postavka kolonije slika polaznika škole slikanja u zgradi Muzejske zbirke RMU Kakanj gdje će učešće uzeti osamnaest polaznika škole slikanja a koja će trajati sve do 25. novembra. Planirano je učešće gostiju iz drugih gradova koji nisu članovi udruženja. Poslije slijedi tradicionalna postavka slika za Dan

Udruženje građana “Duga“ Kakanj

Nermin Kozlo u ateljeu Udruženje“Duga“ je nastalo 2002. godine, sastavljeno od malog broja entuzijasta među kojima su: Sifet Topalović, Mersija Bukvić, Mevlida Huskić, Hidajeta Smajović i Nermin Kozlo. Drugo je udruženje u Kantonu ovog karaktera nastalo poslije rata. Ono trenutno broji oko trideset članova, uzimajući u obzir sve one koji ne žive na području Kaknja. Udruženje u proteklih nekoliko godina pokušava dobiti donaciju kojom će moći pokriti troškove rada udruženja. U 2004. godini je započeo prvi ciklus slikanja koji je imao trideset polaznika. Danas, cijenu kursa slikanja polovično snose i učesnici i udruženje. Problemi vezani za prostor djelovanja Od samog osnivanja, udruženje je nailazilo na probleme vezane za prostor djelovanja. Nisu imali svoj prostor. Na početku im je u susret dva puta izašao „Rudnik“ Kakanj,

Najavni plakat za koloniju slika
14

Atelje djelovanja Duge rudara. Nermin Kozlo se za vrijeme izlaska ovog broja Kakanjskih novina nalazi u Turskoj, gdje je dobio poziv za učestvovanje na jednoj koloniji. „Idem po pozivu na jednu koloniju. Jednu ekipu čine slikari iz Sarajeva a ja sam jedini predstavnik iz Kaknja. Organizator kolonije je Bosanac koji živi u Turskoj a zove se Taib Čosić. Ona je planirana da traje desetak dana gdje je planirano da se postavi izložba po završetku kolonije“- dodaje Kozlo. Emerin Ahmetašević
broj 177, 15.11.2011.

KAKANJSKE NOVINE

Fitness centar

„Gym n Juice“

• Novi fitness centar i teretana na području Kaknja, koji se nalaze u sklopu TC „Robot“ na spratu iznad caffe-a Divan • Preko dvadeset sprava dostupnih klijentima (presa za noge, hiperekspenzija, zgib, zadnja loža, butterfly, cross, lat mašina, benč klupa, biciklo, traka za trčanje, orbitrek... ), a u planu je nabavka i dopuna trenutne ponude sprava za vježbanje, među kojima su sprave za ramena, noge, dodatni tegovi za različitu grupu mišića. • Jedinstvena usluga fizikalnih terapija, ultrazvuka sa ultrazvučnim sondama, relaks masaže i još mnogo toga. Gdje smo: Trgovački centar „Robot“, iznad caffe-a Divan Kada radimo: Radni dan: 16-22 h Vikendi: 10-22 h Kontakt: 061/473-553

Dođite i sami se uvjerite u kvalitet naših usluga!
broj 177, 15.11.2011. 15

KAKANJSKE NOVINE

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970

KAKANJSKE NOVINE 16

broj 177, 15.11.2011.

OGLASI
Nekretnine • Prodajem kuću u Kaknju 320 kvadrata ili mijenjam za manji stan u Zenici, kuća je 7x8 nova gradnja. Tel: 062-521-281; • Prodajem zemlju 335 kvadrata u naselju Doboj. Tel: 061-390-094; • Prodajem kuću sa okućnicom i baštom u naselju Doboj. Tel: 061-390-094; • Prodajem 3 duluma zemlje u Kaknju kod Željezničke stanice. Tel: 056-373012; • Prodajem dvosoban stan u Kaknju 56,5 kvadrata. Cijena 1.100 KM po kvadratu. Mušteriji za zamjenu u Bijeljini ili Banja Luci dajem 3.000 KM. Tel: 065-611-573; • Prodajem zemljište 520 kvadrata u mjestu Bečirhodžići/Mioce na putnoj komunikaciji prema naselju Čobe preko bivše elementare. Zemljište je pogodno za izgradnju kuće. Tel: 062-343-395; • Prodajem 200 kvadrata zemlje na Vrhevlju, ulaz sa glavnog puta. Prodajem motorku EHO. Tel: 061-692-943; • Prodajem poluopremljenu vikendicu na Jejicama. Tel: 061-615-265; • Prodajem četiri parcele za vikendice na Jejicama po 200 kvadrata. Cijena 25 KM po kvadratu. Tel: 061-615-265; • Prodajem stan u Kr. Sutjesci 38 kvadrata, vlasništvi 1/1, može zamjena za isti ili manji stan u Kaknju ili kuću u dolini rijeke Trstionice. Tel: 062-512592; • Mijenjam stan u centru grada (zgrada Gradske apoteke) 30 m2 za kuću, PVC stolarija, zidovi na novo presvučeni. Tel: 061-362-609; • Prodajem zemljište na Vrhevlju. Parcela ima pristup sa glavnog puta. Površina oko 3 duluma. Tel: 061-063-267; • Povoljno prodajem vikendicu na 280 m2 zemlje sa svim priključcima, lokacija Vrhevlje uz glavnu cestu. Tel: 062-942082; Prodajem parcelu u naselju Zgošća 2.000 m2 sa prilaznim asfaltnim putem. Tel: 032-553-526; Vozila • Prodajem Golf 2 dizel, model 1986., 5 brzina, registrovan do 05.2011. godine, dobre gume. Cijena 2.650 KM. Tel: 061763-487; Ostalo • Prodajem antenu za bežični internet + modem malo korišten. Cijena 75 KM. Prodajem šporet Metalac 7 lijevi. Cijena 100 KM. Prodajem auto-prikolicu bez papira dobro očuvana. Cijena 220 KM. Tel: 062-734-062; • Prodajem bračni francuski krevet. Cijena 100 KM. Prodajem dječiju sjedalicu za auto. Cijena 50 KM. Tel: 061-586-522; • Vršim prodaju računara uz garanciju Hp desktop 7600 3,0 GHz, 80 HD, 512 DDR2, tastatura, miš. Cijena 190 KM. Tel: 061-253-801; • Vršim dopunu tonera i ketridža uz garanciju do posljednje kapi. Tel: 061253-801; • Prodajem drva jelova u paletama i bukova u cjepanicama sa papirima i prevozom. Tel: 061-499-120; • Prodajem slatki i kiseli jabukov pekmez. Tel: 061-745-277; • Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062-944-747; • Prodajem kaveze za koke nosilice. Tel: 063-449-042; • Prodajem drvene postaklene prozore 120x140, 180x140, 120x80, balkonska vrata 80x200, unutrašnja vrata 70x200, 90x200. Nalazimo se kod Crkvenjaka/ Haljinići. Tel: 063-412-873; •

PIJAČNI BAROMETAR

Cijene na pijaci u subotu 12.11.2011. godine
POVRĆE: Luk 1,50 KM Bijeli luk 4,50KM Kupus 0,70 KM Mrkva 1,50 KM Krompir 0,80 KM Paradajz 1,00 KM Krastavice 0,50KM Paprike 1,00KM Grah 3,50 – 5,00 KM VOĆE: Jabuke 1,00 – 2,00 KM Banane 2,00 KM Kruške 1,50 KM Limun 2,70 KM Grožđe 2,50 KM Breskve 2,50 KM MLIJEČNI PROIZVODI: Mlijeko 1,50 KM Pavlaka 4,00 KM Sir 3,00 - 4,00 KM Suhi sir 4,00 – 6,00 KM
Tražim poslovni prostor pod zakup do 30 kvadrata uz mogućnost postavljanja bašte. Prostor potreban za otvoranje ugostiteljskog objekta. Tel: 062-121386; • Prodajem bakreni džugum, star preko 100 godina. Tel: 062-794-737; • Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; • Prodajem bukov parket 120 kvadrata, prva klasa. Tel: 061-290-329; • Mladom bračnom paru potreban stan ili kuća sa centralnim grijanjem pod kiriju na duži vremenski period. Tel: 061-875-157; • Tražim kuću pod kiriju. HITNO. Tel: 062671-498; Usluge • Vršimo usluge zidanja, malterisanja i stiropor fasada. Tel: 062-486-733; • Vrlo povoljno vršim sve vrste prevoda sa engleskog jezika. Tel: 062-992-799; • Dipl. ing. elektrotehnike daje instrukcije iz matematike i fizike za đake i studente. Tel: 062-992-799; • Izvodimo građevinske radove: moleraj, keramiku i dr. Tel: 061-788-076; • Vršimo usluge ručnog malterisanja kvalitetno i povoljno. Tel: 061-362-609; • Postavljanje i bušenje svih vrsta parketa i podova. Tel: 061-756-861; • Cijepam drva i vučem smeće vrlo jeftino. Tel: 062-684-574. 17 •

Direktor - tel 032-557-180 Centrala/fax - 032-555-808 www.trgosped.com.ba e-mail: trgosped@bih.net.ba

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 177, 15.11.2011.

KAKANJSKE NOVINE

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 18

broj 177, 15.11.2011.

SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA
Uređuje: Eldin Omeragić Foto: Mirsad Mujagić

SPORT

Rudar savladao „ekipu Steaue iz Bukurešta“ rezultatom 3:1 za drugo mjesto na prvenstvenoj tabeli
Ekipa Rudara do prvenstvene stanke ima da odigra još jednu utakmicu, i to utakmicu na stadionu Jaklić u Bugojnu protiv ekipe Iskre. Pozicija na tabeli je takva da će do narednog kola, (ukoliko Čapljina ne pobijedi ekipu Branitelja u susretu koji će se igrati za vrijeme pripreme ovog broja, a Krajini se ne upišu bodovi protiv Krajišnika op.a), ekipa Rudara dijeliti prvo mjesto na prvenstvenoj tabeli sa ekipom Gradine iz Srebrenika, što u konačnici i nije toliko loše, ali to je samo ona sjajnija strana medalje. Bilans je to svega što se dešavalo u prethodna dva kola koja su se odigrala između ova dva broja. Ekipa Rudara odigrala je dvije utakmice, prvu u gostima protiv ekipe Čapljine, a drugu protiv „ekipe Steaue iz Bukurešta“ na svom terenu (objašnjenje otkud ekipa Steaue u Prvoj ligi FBIH pročitajte u nastavku sportskog dijela). Na prvu utakmicu u Čapljinu nisu putovali Gafurović i Alagić zbog povreda, baš kao niti Kušljić te Mašić zbog „povreda“. Trener Buza najavljivao je da u Čapljinu neće putovati sa bijelom zastavom, što i nije bio slučaj. Ekipa Rudara odigrala je jednu prosječnu utakmicu, na šta su nas navikli u proteklim utakmicama, a domaća ekipa uspjela je iz dva prekida postići dva gola te osvojiti vrijedna tri boda u borbi za prvo

Dioba prvog mjesta, sa gorim okusom od prošlosezonskog posljednjeg

Tabela Prve lige FBIH

mjesto prvenstvene ljestvice. Nakon toga ekipa Rudara je na svom terenu ugostila ekipu (autor teksta se dvoumi da li je bila ekipa Unisa iz Vogošće ili rumunjska Steaua), Unisa iz Vogošće. Pred oko 200 gledalaca (autor teksta u jednom momentu prebrojao je publiku i zaključio da osim redara, i policijskih službenika ima ukupno 132 gledaoca) zelenocrni su imali priliku da se pobjedom oproste od domaćih navijača. Ekipa Rudara prije utakmice i dalje je bila u problemima, ipak igračima su dijelom izmirena neka dugovanja, pa to nije bio toliki problem koliki je bio problem „pobuna stranaca“ u redovima zeleno-crnih. Naime, Mašić je iz Rudara otišao zajedno sa Božičićem, a Kušljić i Sadiković nešto kasnije, povrijeđeni su bili Gafurović, te Imamović, pa je trener Buza imao mnogo problema oko sastavljanja ekipe. Gosti iz Vogošće predvođeni sa klupe nekadašnjim igračem Rudara Muhidinom Zukićem, pokazali su da su nezasluženo posljednjeplasirana ekipa na tabeli, te pružili dostojan otpor ekipi Rudara. U prvom poluvremenu gosti su imali više prilika za postizanje gola, ali je odbrana Rudara u nekoliko navrata dobro intervenisala te spasila mrežu netaknutom, a onda je u 42. minuti sudija pokazao na „kreč“ u korist Rudara, te je golom Mirze Spahića ekipa

Ekipa Rudara prije utakmice sa Unisom

Rudara otišla na odmor rezultatom 1:0. U drugom poluvremenu igralo se loše sa obe strane, a u 70. minuti sudija Strukar dosudio je kazneni udarac za goste nakon jednog grubog prekršaja u kaznenom prostoru ekipe Rudara. Sa 11. metara pogodio je Handžić i još jedno prosipanje bodova na domaćem terenu bilo je veoma blizu. Nakon primljenog gola ekipa Rudara krenula je nešto agresivnije ka golu protivnika, a u 80. minuti, Topalović uzima jednu loptu na sredini terena pravi nekoliko koraka te sa oko 30-ak metara izvrsno šutira te pogađa same „lijeve rašlje“ gostujućeg golmana za rezultat 2:1. Gosti vidno umorni nisu imali snage za preokret, a Kovač koji je nešto ranije ušao u igru u 88. minuti pravi sjajan prodor te asistira Helji koji također sjajnim udarcem sa oko 17 metara pogađa za konačan rezultat 3:1. Do kraja Kovač pravi još jedan prodor te upošljava Duvnjaka koji loptu proslijeđuje za Neimarliju a ovaj u duelu 1:1 sa gostujućim golmanom slabo šutira, što ovaj potonji koristi te izbacuje loptu u korner. Nakon toga sudija svira kraj za još jednu pobjedu ekipe Rudara koja je ostvarena slabom igrom. U narednom, posljednjem ovosezonskom susretu, ekipa Rudara gostuje u Bugojnu protiv ekipe Iskre.

Radno vrijeme:
KAKANJSKE NOVINE 19

Ponedjeljak – Subota od 9 do 22 h Nedjelja od 14 do 22 h Ulica Alije Izetbegovića, tel. 062 889 658

Besplatna dostava

U ponudi: Doner kebab, Burger, Sendviči, topli i hladni napitci
broj 177, 15.11.2011.

SPORT

Mladost iz kola u kolo djeluje sve bolje i bolje
Nakon nešto slabijeg ulaska u sezonu, nogometaši Mladosti polako ali sigurno podižu svoju formu. Premda su za razliku od prošle sezone izgubili dosta na kvalitetu, kako se prvi dio polusezone Druge lige FBIH približava kraju, crveni iz Doboja igraju sve bolje i bolje. Dokaz tomu je i bod donešen sa gostovanja u Ilijašu. Ekipa Ilijaša do tada je bila trećeplasirana ekipa, te su u ovom susretu slovili za nominalnog favorita. Ekipa Mladosti netom prije utakmcie izgubila je sjajnog golmana Mujagića koji je zbog poslovnih obaveza odstupio sa golmanske funkcije, a ta pozicija pripala je nekadašnjem golmanu Rudara te Čelika iz Zenice, Selimu Fejziću, koji se ponovo reaktivirao te stao između stativa gola Mladosti. Sve to nije omelo izabranike Nijaza Kape da odigraju jednu dobru utakmicu u kojoj su stvorili više prilika od domaćina, a sjajna odbrana izdržala je sve napade

Šta drugo da kažemo za ovu ligu? Vjerovatno ste upućeni u mnoga dešavanja. Tri boda u Orašju u borbi za opstanak vrijede 30.000KM, domaćinsko suđenje košta oko 1.000KM, ovisno o važnosti meča. Obećavaju se premije od po 300 KM koje igrači mogu samo da sanjaju jer rijetko kad dođu do njih. Na gostujuće utakmice obično idete sa ciljem da ne budete pretučeni, a igrači nerijetko prije samih utakmica moraju da jedu paštete jer obećanu zaradu ne prime po 2-3 mjeseca. Eh, dođemo tako do utakmice Krajina – Krajišnik. Rezultat 0:0, minuta Bog zna koja, sudija dosudi penal za domaće, a jedan igrač ga uspije promašiti, da bi velikodušni sudija naredio ponovno izvođenje, a domaći igrač iz drugog pokušaja uspije da pogodi. Gosti napuštaju teren, a sve ostalo je priča za sebe. Utakmice 14. kola Prve lige FBIH kasnile su prema natpisima u pojedinim medijima po 15 minuta upravo iz razloga da se izrazi solidarnost sa ekipom Krajišnika i uputi protest protiv ekipe Krajine koja bi na „prljav“ način u Premier ligu. A nije trebala solidarnost ekipi Gradine kada su u Kaknju igrali u sezoni ‘06/07. kada je gostujući trener psovao svom golmanu nakon što je ovaj odbranio penal Emiru Hadžiću, a gostujuća klupa bila u šoku kao da su oni promašili jedanaesterac. A nije bilo niti solidarnosti za ekipu Rudara kada su iste sezone u Doglodima protiv Saška ostećeni za jedanaesterac u 88. minuti, zbog prekršaja koji je napravio Šabić, a prekršaj je vidio jedino

Ostala dilema: da li je ekipa Rudara igrala sa Unisom ili Steauom iz Bukurešta?

sudija i nitko više. Niti je trebala solidarnost ekipi Krajine kada su u pretprošlom kolu igrali Famos i Krajina a sudija tog susreta rekao u oči dvojici igrača da zna da imaju parne kartone te da će se potruditi da ih eliminiše pred krajiški derbi. Ipak, to je tema za NS FBIH, a nama samo nije jasno kako jedna ekipa može da dođe igrati negdje utakmicu u dresovima neke europske ekipe. Naime, to se dogodilo u utakmici Rudar – Unis. Da nije tužno, bilo bi smiješno. Na ulasku u stadion pod Vardom na terenu vidite 22 igrača, 11 u zelenim te 11 u crveno-plavim dresovima. Crveno-plavima je sponzor poznata tvornica automobila Toyota, i pomislite da je to neka prijateljska utakmica, a glavni akteri Rudar i ekipa vjerovali ili ne Steaue iz Bukurešta. Unis je dakle igrao u dresovima Steaue i to ne samo u dresovima već i sa njihovim logom. Gostujući golman doduše imao je dres engleskog Newcastlea, a domaći golman Šabić dres italijanske Rome. Nešto slično dešavalo se nekad u prošlosti, kada je Krajina u Kakanj došla u različitim dresovima, dio igrača igrao je u crvenobijeloj, a dio u crvenoj kombinaciji. A u sezoni ‘05/06. ekipa Mramora u Kaknju je igrala u rezervnoj kombinaciji ekipe Rudara (bijeloj). Prijedlog, neka uprava Rudara što prije nabavi komplet dresova FC Barcelona, možda nam se i igra popravi, a definitvno ćemo blistati na terenu. Sve ovo govori dovoljno o situaciji u kojoj se nalazi fudbal u BIH, a samim tim i ekipa Rudara.

20

Tabela Druge lige FBIH grupe Centar domaćih tako da je na kraju ekipa Mladosti zasluženo odnijela bod iz Ilijaša. Nakon toga Mladost je pred svojim gledaocima igrala utakmicu sa ekipom Radnika iz Hadžića, te su pred oko 200 gledalaca slavili uvjerljivu pobjedu rezultatom 3:1, čime su dodatno napredovali na prven-

stvenoj tablici, pa će tako prije posljednjeg kola, kada u gostima igraju protiv ekipe Bisera, biti u gornjem dijelu prvenstvene ljestvice. Ono što može radovati trenera Nijaza Kapu jeste da ove sezone ekipa Mladosti prima malo golova, a odbrana im je treća najjača u ligi i to poslije prvoplasirane Bosne iz Visokog, te drugoplasiranog Toška iz Tešnja. Također, ekipa Mladosti je izgubila samo 3 susreta, od njih manje puta su poraženi samo Bosna Visoko, Tošk te Borac Jelah, a ove dvije potonje ekipe upravo je po jednom uspjela pobijediti ekipa Mladosti. Sve to dovoljno je da kažemo da ćemo u narednoj polusezoni gledati još bolje rezultate ove ekipe, te vjerovatno umjesto borbe za opstanak koja je bila evidentna na samom početku sezone, gledati Mladost kako se, kao i prošle godine, nalazi u samom vrhu prvenstvene ljestvice.
broj 177, 15.11.2011.

KAKANJSKE NOVINE

OK Kakanj u tri utakmice ubilježio tri pobjede
Ovogodišnje odbojkaško prvenstvo bit će najinteresantnije od ujedinjena liga, to je već postalo svima jasno. Dokaz tomu su sve teže pobjede ekipe OK Kakanj. Sama kvaliteta ne dolazi mnogo zbog toga što su ostale ekipe pojačane, već isključivo zbog činjenice da ekipa OK Kakanj nije niti sjena prijašnjih ekipa koje su sa lakoćom uspjevale da pobijede u svim prvenstvenim utakmicama. Bilo kako bilo, ekipa OK Kakanj je između dva broja odigrala tri susreta te ubilježila sve tri pobjede, ali i osvojila samo 8 bodova, jer su posljednju od tri susreta protiv ekipe Čapljine pobijedili rezultatom 3:2. U prvom od tri susreta ekipa OK Kakanj gostovala je u Modriči te iako se iz medija moglo pročitati da je ekipa Modriče jedna sjajna ekipa, te da im je cilj pobijediti ekipu OK Kakanj, kao što su savladali i ekipu Mladosti to se na kraju nije dogodilo a ekipa OK Kakanj slavila je rezultatom 3:1. Domaći su bolje otvorili susret te poveli sa 1:0 po setovima ali do kraja nisu mogli više od toga, pa su izabranici Nenada Kovačevića upisali zaslužen trijumf. Nakon toga pred oko 250 gledalaca ekipa OK Kakanj na svom terenu dočekala je fenjeraša, ekipu Borca iz Banja Luke te ih glatko savladala rezultatom 3:0. Gosti iz Banja Luke u Kakanj su se došli nadigravati, u prva dva seta pružili su kakav-takav otpor, ali više od časnog poraza nisu mogli, pa je ekipa OK Kakanj nastavila sa serijom pobijeda isprativši gosta rezultatom 3:0 po setovima. Nakon domaće utakmice sa ekipom Borca ekipa OK Kakanj otišla je na gostovanje u Čapljinu kod još jednog novajlije u ligi. Ekipa OK Kakanj bolje je otvorila susret, te povela sa 1:0 u setovima. U drugom setu igralo se bukvalno poen za poen, a ekipa OK Kakanj došla je do prve set lopte te je nisu uspjeli iskoristiti, a to su iskoristili domaći igrači i rezultatom 26:24 u ovom setu, došli do rezultata 1:1 u setovima. U trećem setu ekipa OK Kakanj pala je u igri te su u trećem setu pregaženi rezultatom 25:15, da bi u četvrtom setu napravili veliki povratak te pregazili domaćina rezultatom 25:13. U taj brejku ekipa OK Kakanj nošena dobrom igrom u prethodnom setu došla je do pobjede i to

SPORT

Odbojkaši OK Kakanj još uvijek nisu u željenoj formi rezultatom 15:9, da bi time došla i do konačne pobjede rezultatom 3:2, ali i „samo“ dva osvojena boda na ovom gostovanju, što svakako ne može da podmiri šampionske ambicije ovog kluba, jer sve više zaostaju za vodećim dvojcem Mladost i Napredak. Kada smo već kod Napretka treba spomenuti da u ovoj ekipi sa velikim uspjehom igraju dugogodišnji igrač ekipe OK Kakanj, libero Čuran Amir, te rođeni Kakanjac Armin Fejzović koji je prije odlaska u ekipu Napretka igrao u ekipi OA Kakanj, a u ekipi Napretka je dogurao do pozicije prvog tehničara. Također, između dva broja ekipu OK Kakanj napustio je i pomoćnik bivšeg trenera Almira Begića, ali i sadašnjeg trenera Nenada Kovačevića, Mirza Demir.

Tabela Premier lige BiH za odbojkaše

Tabela Prve lige FBIH za odbojkašice
broj 177, 15.11.2011.

21

KAKANJSKE NOVINE

Odbojkašice ŽOK Kakanj u periodu između dva broja odigrale su dva susreta, prvi je bio derbi susret protiv ekipe Vogošće, a drugi susret su igrale u gostima protiv ekipe Mostara. Za ovaj broj vam ne možemo donijeti rezultat iz Mostara zbog toga što u momentima dok smo pisali ovaj izvještaj, utakmica još nije bila odigrana. Pred oko 150 gledalaca u dvorani u Kaknju u okviru 6. kola igrale su ekipe ŽOK Kakanj i ŽOK Vogošća

Odbojkašice ŽOK Kakanj u derbiju za prvu poziciju bolje od ekipe Vogošće

a ovaj susret bio je susret do tada neporaženih ekipa, a domaće igračice imale su veliki imperativ pobjede, te dokazivanja kvalitete. U prvom setu obe ekipe su pokazale da su s pravom neporažene te su gledatelji mogli da vide dobru odbojku, a na kraju je bilo 25:21 za domaće igračice. U drugom setu uslijedio je pad igre domaćih igračica, počevši od prijema serve, preko bloka, ali i do nevjerovatne nervoze kod samih igračica u ekipi ŽOK Kakanj. Gošće su ovaj set osvojile rezultatom 25:17. Ipak, u trećem setu ekipa ŽOK Kakanj je proigrala, popravio se prijem i blok, a proradila je i Aida Srebrenica te Sara Lepić tako da je ekipa ŽOK Kakanj u ovom setu pregazila gošće rezultatom 25:14.

Odbojkašice ŽOK Kakanj: Bez premca u Prvoj ligi FBiH

Četvrti set donio je pak mnogo nervoze, gostujući trener nakon nekoliko diskutabilnih odluka sudije zbog prigovora dobio je crveni karton što je domaćim igračicama samo olakšalo posao te su rezultatom 25:20 osvojile ovaj set te na taj način ostale na prvom mjestu. Izuzmemo li drugi set sve igračice ŽOK Kakanj mogu dobiti dobre ocjene, počevši od Aide Srebrenice, preko Lepić, Spahić, Lujnović, Muflizović, Zukić, Šehagić, koje su ovom pobjedom pokazale da nemaju premca ove godine u okviru Prve lige FBIH.

SPORT

Odbojkaši OA Kakanj prvi nakon jesenjeg dijela sezone
Odbojkaši OA Kakanj završili su jesenji dio takmičenja u Drugoj federalnoj ligi grupe B, sa savršenim učinkom od 5 pobjeda te set količnikom 15:0. Izabranici Nermina Begića su u posljednjoj utakmici jesenjeg dijela sezone na svome terenu savladali ekipu Bužima rezultatom 3:0. Sjajna igra izabranika Nermina Begića ponovo je prikazana tijekom većine susreta a gosti nisu imali više prilike osim dostojnog poraza. Po setovima je bilo 25: (14, 19, 14). Prema svemu viđenom, ali i prema ambicijama ovog kluba, ekipa Akademije će ove godine igrati baraž za plasman u Ekipa OA Kakanj Prvu federalnu ligu, a sa posjeduju velike će biti obzirom na kvalitet koji šanse da se tamo i plasiraju jer bi im u baražu konkurenti trebali biti neko od terceta ekipa Srednjoškolac, Maglaj te Jedinstvo, sve ekipe koje je OA Kakanj uspjela da pobijeđuje Tabela Druge lige FBIH za odbojkaše grupa B u tijeku prethodne sezone.

Ipak, na kraju treba dodati da je prava šteta zbog promijenjenog načina takmičenja upravo iz razloga što ovu sjajnu ekipu ćemo imati priliku gledati samo 5 puta na domaćem terenu tijekom ove sezone Druge lige FBIH grupe B.

KK Kakanj ubilježio prvu pobjedu
Ovog vikenda startovala je A1 liga za košarkaše, u kojoj se nakon ispadanja iz Lige 13 u kojoj su proveli jednu neslavnu sezonu, takmiči ekipa KK Kakanj. Ipak, kao i prije dvije godine ekipa KK Kakanj ima dobru ekipu pa niti ekspresni povratak u Ligu 13 neće biti nemoguća misija. Mnogi iz KK Kakanj su nam zamjerili kada samo prošle godine pisali da je kurs dovođenja igrača sa strane pogrešan, ali su ove godine ponovo odlučili da se vrate provjerenoj taktici i kvalitetnoj okosnici tima dodaju domaći kadar tako da će za razliku od prošle sezone KK Kakanj ponovo biti ugodno gledati. Okosnicu ove sezone činit će: Begovac, Dedić, Suljić, Suljagić, te Hadžić kao i jedino pojačanje Peljto. Ovaj potonji nije bio član ekipe KK Kakanj u prethodnoj sezoni dok su ostali igrači nastupali u Ligi 13. Veliki gubitak zasigurno će biti odlazak Abdurahmana Kahrimanovića, ali dobitak će zasigurno biti veća minutaža Muflizovića, Čaluka te Herceglije. Ekipu će još sačinjavati mladi M. Suljić, Goralija te Mehić. Od pojačanja za ovu sezonu, drugo i posljednje

Startovala A1 liga BIH za košarkaše

bilo je Aldin Dedić koji se netom prije prve utakmice iz redova Čelika priključio ekipi KK Kakanj. Igrače KK Kakanj će u narednoj sezoni sa klupe predvoditi Jakub Genjac. U prvom kolu A1 lige ekipa KK Kakanj nastupila je u gostima kod ekipe KK Žepče te u prvoj utakmici ubilježila pobjedu rezultatom 64:77. Ekipa KK Kakanj od samog početka imala je vodstvo te ga niti u jednom trenutku nisu ispuštali do samog kraja utakmice. Pred sami kraj trener Genjac dao je priliku igračima koji će ovu sezonu imati nešto manju minutažu, pa su domaći uspjeli malo da ublaže poraz. U ovoj pobjedi najbolji učinak imao je Narcis Begovac sa 19 poena dok su ga dobro pratili Dedić sa 16, Suljagić sa 14 te Peljto sa 12 postignutih poena. Ipak, javnost u Kaknju muči pitanje ko je i zašto zamijenio ekipu Slobode u Ligi 13, nakon što se KK Sloboda ugasila, te kako na osnovu toga u Ligi 13 nije ostala ekipa KK Kakanj. Na to pitanje do narednog broja objašnjenje bi nam trebala dati Nataša Bašović koja se bavi takmičenjem pri Košarkaškom savezu BIH.

Judo klub Kakanj sa dvije medalje na 11. međunarodnom turniru u Sarajevu

Članovi Judo kluba „Kakanj“, 29.10.2011. godine, učestvovali su na 11. međunarodnom judo turniru koji je održan u Sarajevu u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ Zetra. Na ovom izuzetno jakom turniru je nastupilo oko 500 takmičara iz 50 klubova iz regiona. Judo klub Kakanj nastupio je sa tri takmičara koji su se borili u veoma teškoj konkurenciji. Naš judista Ermin Delić je osvojio zlatnu medalju u kategoriji lakših od 50 kg kadeti, a Ajla Ajdinović u kategoriji starijih djevojčica lakših od 63 kg je osvojila srebrenu medalju. Ovom prilikom redakcija Kakanjskih novina čestita našim mladim judistima na zapaženim rezultatima na ovom takmičenju.
broj 177, 15.11.2011.

KAKANJSKE NOVINE

22

SPORT

RK Kakanj neporažen po 7. put

Zelena mašina i dalje melje

Vi pitate mi tražimo odgovore
Ako se po rezultatima u sezoni sudi trenerima, onda se upravama klubova sudi po učincima u nekoliko sezona. Time se vodimo i u činjenici da smo odlučili da ispitamo mišljenje javnosti kada je u pitanju sve ono što se dešava u i oko ekipe FK Rudar. Naime, već smo u prošlom broju najavili da ćemo prvo na vrata kucati bivšem treneru Slaviši Božičiću, a sada vam najavljujemo da se niti tu nećemo zaustaviti. Razlozi za sve ovo leže u činjenici da ekipa Rudara nikada nije bila u težoj situaciji. Ponovo su kao i svake godine najavljene velike promjene, uz pretpostavku da će drugu polusezonu uprava da sakupi ekipu da se ekipa uigra da bi naredne godine ponovo se borila za plasman u Premier ligu i tako u nedogled. Ponovo su treneri glavni krivci, igrači su nezadovoljni, stranci odlaze glavom bez obzira, a domaći ne smiju javno pričati što ih muči zbog mogućih odmazdi. Mi smo već imali priliku da prolazimo kroz takve vidove odmazdi od drugih subjekata, preko prijetnja uskraćivanjem finansija, pa sve do toga da se pokušavaju smijeniti direktno pojedini novinari. Ipak, brz razvoj interneta dao nam je mogućnost javnog iznošenja mišljenja, stoga ovom prilikom vas pozivamo da nam pomognete. Naime, pored pitanja šta naši sugrađani misle u čijem vlasništvu je ekipa Rudara, kome polaže finansijske izvještaje, zbog čega je klub na najnižim granama posljednjih 20-ak godina, zbog čega su igrači nezadovoljni, a zbog čega pojedini igrači napuštaju klub kao da će se isti ugasiti svakog trena. Pitanje je i ko je krivac što je klub sveden na ovakve grane, te kako je jedan klub sa 91-godišnjom tradicijom doveden da ovisi o milostinji lokalnih institucija, te kako je dovedeno do toga da, ukoliko sutra RMU Kakanj prestane finansirati ekipu Rudara, Rudar gotovo da neće moći postojati. Također, pitanje je i kakvi su interesi onih koji sjede u Upravnom odboru ekipe Rudara. Stoga, ovom prilikom vas želimo pozvati da nam pomognete, tako što ćete se na oficijelnoj facebook stranici Kakanjskih novina (možete je pronaći pod imenom Kakanjske novine) glasati na anketi koja će od danas (utorak) biti postavljena, a u njoj vas pitamo da li ste zadovoljni radom uprave FK Rudar te ko je krivac za ovakvu situaciju. U pomenutoj anketi u komentarima moći ćete postaviti pitanja koja biste željeli znati, a mi ćemo probrati ona najinteresantnija te ih uputiti upravi kluba, ali i sadašnjim te bivšim igračima i trenerima, a sve shodno onome što vas bude interesovalo. Sportsko uredništvo je za vrijeme prvenstvene stanke planiralo napraviti intervjue sa Slavišom Božičićem te Smajilom Karićem, dvojicom najboljih trenera od kada se ekipa Rudara takmiči u ovom rangu takmičenja, te sa nekadašnjim kapitenom Igorom Ilićem. Sve će ovisiti od mogućnosti te želje istih za komentare, ali ovom prilikom vas još jednom pozivamo da se pridružite raspravi na našoj facebook stranici i na taj način date svoj doprinos izgradnji boljeg i kvalitetnijeg Rudara.

Rukometaši RK Kakanj nastavili su nisku uspjeha pa su tako između dva broja uspjeli da upišu još dvije pobjede. Izabranici Almira Amitovića su u periodu između dva broja odigrali dvije utakmice a u obe su uspjeli da ubilježe pobjede. Prva utakmica bila je na rasporedu na domaćem terenu, a ekipa RK Kakanj ugostila je ekipu RK Lukavac, te su ih u tom susretu nadigrali rezultatom 39:32. Pred oko 100 gledalaca ekipa RK Kakanj konstantno je imala prednost te pobjeda niti u jednom momentu nije dolazila u pitanje. Ipak, pored 39 postignutih golova, očekivala se veća rezultatska prednost upravo zbog razloga što je kvaliteta dobrano na strani ekipe RK Kakanj. U utakmici sa ekipom Lukavca briljirao je Ekinović koji je postigao 10 pogodaka, dok je Zaimović dodao 8, a Sabljaković i Duraković po 6 pogodaka. Nakon toga ekipa RK Kakanj igrala je u gostima protiv ekipe Slobode Solane te su i ovu utakmicu riješili u svoju korist rebroj 177, 15.11.2011.

Tabela Prve lige BiH za rukometaše grupa Sjever

zultatom 37:34. U utakmicu u Tuzli ekipa RK Kakanj ušla je kao favorit. Domaćini ove godine imaju mnogo problema, te je od nekada stabilne premierligaške ekipe ostalo samo ime. Ipak, i kao takvi pokušali su da skinu skalp ekipi RK Kakanj, što im zelena mašina iz Kaknja nije dogodila pa su na kraju na krilima Sabljakovića koji je postigao 8 golova, te Zaimovića i Lime sa po 7 golova došli do zaslužene pobjede. Dobru partiju pružili su još i Ekinović sa 6, te Maslo sa 5 pogodaka. U narednom kolu ekipa RK Kakanj igrat će derbi jesenjeg dijela prvenstva protiv ekipe RK Sana 7. Obe ekipe do sada su neporažene, a nakon ovog susreta jedna od njih bi to mogla postati, jer neriješen rezultat vjerujemo da neće zadovoljiti niti jednog trenera. Za kraj vam izdvajamo jedan neobičan rezultat a to je utakmica 6. kola između Bihaća i Slobode koja je završena rezultatom 46:45 za domaćina što je uistinu rezultat koji se rijetko viđa na rukometnim terenima.

23

KAKANJSKE NOVINE

Radno vrijeme: od 07:00 do 23:00 h

ČEVABDŽINICA S&M-P Vl. Smolo M. Tel: 062-003-347

Napitci
KAFA EXPRESSO KAHVA BOSANSKA CAPPUCHINO NESS NESS 3in1 COCA COLA 0,25 FANTA 0,25 SCHWEPPES 0,25 COCTA 0,25 ORANGINA 0,25 PEPSI 0,25 MIRINDA 0,25 ACE 0,25 SWITY GUSTI 0,20 KISELA VODA 0,25 1,00KM 1,00KM 1,00KM 1,00KM 1,00KM 1,50KM 1,50KM 1,50KM 1,50KM 1,50KM 1,00KM 1,00KM 1,00KM 1,50KM 1,00KM

Jela sa roštilja
ČEVAPI (15kom) ČEVAPI (10kom) ČEVAPI (7kom) ČEVAPI (5kom) PLJESKAVICA 200gr. SUDŽUKICE 200gr. FILETI 200gr. PEKA TELEĆA 200gr. DŽIGERICA TELEĆA 200gr. HAMBURGER TOČENI JOGURT KAJMAK 6,00KM 4,00KM 3,00KM 2,00KM 4,00KM 4,00KM 4,00KM 6,00KM 5,00KM 2,00KM 0,50KM 0,50KM

DOSTAVA U UŽEM DIJELU GRADA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful