www.alhudaa.

com

¿kZC
Ù gzZ6x Z™/ôÆÅzmvZ -\ W 6
ó ÅzmvZ -wÎgÆvZƒxsz> [gzZ•g ZzZwcvZ=°x Ó

X ñ¯[8Ã\ WŽ6

GG
tgzZì ì‡]úŠ ÅÅzmvZ -vZ†0·6Tì Š ã
{z „© Â{o : ˆ â Z
5©G3©8Š ã
{ÇVÑŽ ÅVßÎgx Ó éG

:ì ÞZyâ •
Û çOXì

wORKMRVØvßÖ]y

— løçÇö³þ³Fþ_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ²] ]æ‚öfö Âû ] áô*] Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ ]. Øùô Òö oÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø ü

ó Xó ”Ð( ÏÈÅ )]¨¤gzZz™ÏÈÅvZ!Íßž 5wÎg~ #
Ö ZC
Ù äëgzZ L L
5…!
~+Š LZ {zžì ~gz¢nÆy›C
Ù èYì @
™ Ÿ» »k
 Ð ÿG
Zz]¬$
ÅnZ óx ³¢6
]úŠ kZ

X ñÑO]Š „Å\¬vZ ._ÆðsZ<ÑgzZ} ™g XaÎ

Æ{0<
 gzZ *™yWŒ
Û ]5çF
x ÓÉ wqZÆyZèYX¸6
Z@~A çÆ+ Š LZs sZÆ#
e
Ö ZkZ

Ø ZèZ
<

ó •Âˆ?
Ø Ð {Zg Å<
 z[ªó{Zg S¦kZ~ wqZzZ
•LZe
ÒZÅVâ ›Z
 QX¸D ™ Zƒ._
5…!
ZƒÝq r z•
Û Ã~i !
{HgzZ ÿG
Z ó] ¬$
~ yZž Zƒt³»s ZžZ kZX ‰ 0º•
Û FÆyZÐ p ÒÆx © ZgzZ„
 (ó

ïµñ» ã i£6
Vâ ›gzZxsZÃxsZ ñZ°ZÐ TX

G
î%‡Z L L[ Â q
Z Ð ~ ] c@
ë Z 4Z ìg D ™ { Ç WÐ ]¬$
ã Z6gzZ 5yZ ~ ]c@
KZ xsZ ñf
:ì Œ6
b‚g&sf `gŠ[Âtðâ •
Û "äi !
0vZ†0m
+Z†#ZxYZ G
î<•Žì ó ó•Z_Z
¬»X 8ZÐÅzmvZ-*™Ñ

: ( 1)

¬»i *g 2

zX 8ZÐ] » :( 2)
¬»ä¯w©Ãg » f Zz`ªzÉÑzÜ$
 :( 3 )

{zž @
ì „g™7b‚gVÐtt ‚Æ\W ì
ó ñƒá eZ}»]úŠ òsZ~¸kZŽ ó[²~Š:„
 c
g

Xn™—ÃûÇÆxsZgzZÄpyi Z áX™áz~ k
 s ÜÆ]ÃZy

z] ¬$
Ì
ñà{Z
ÃÃVzÈLZÐ b‚gyZž•D™ ¬ŠÐF
'
z—vZë
Üø ×$ ‰øæø ä´ fôvû‘øæø ä´ Öô• æø ‚õÛ$ vøÚö ^ßønùô fôÞø o×FÂø ²
ö ] o×$ ‘øæø

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

?¬»X 8ZÐÅzmvZ-*™Ñ

x Z™/ôÆÅzmvZ -\W 6
ó wWÅÅzmvZ -\W6wÎgÆvZƒxsz> [gzZ•g ZzZwÃ\¬vZ=°x Ó

X ñ0
Z@Ð<ÑÅ\ WŽ6
e
¿kZC
Ù gzZ

P•ÆyZÄÆ Ìm†ŽÖ] pçfßÖ] ‚ÖçÛÖ] p†Òƒ oÊ ~| 1390D 4D 19Qgñ15•{g Ñ—Æó óîà ÜL L:ˆâ Z

ÆäÑŠ]•Ðs %Zz‘¸kZgzZ䙊æÅkZ ó¶Š ÑeÃ#
Ö ZKZXó 8ZÐÅzmvZ-*™ÑŽ ñƒù •
á g ÃZ

:•t™f.
Þ ‡PÐ Z~g ÃZ {Š™{g •
á ZyZå( à ZzðZ)ìWLx *
»T Z 7
~#
Ö ZkZs %Zz‘¸tX¸‰ ¾ n
X £Š ÑeÃyYkZ !wÎgÆvZ} Z

Xì ©
á~•KZÐZ ñ»¿ŽgzZì ;g »¿v WÅk
Ž

Xì Š
ƒM~Vzƒ0
ZÆ—^»] Zg ÅTX £Š ÑeÃ#
Ö ZkZ !wÎgÆvZ} Z
X £Š ÑeÃ#
Ö ZkZ !wÎgÆvZ} Z

Xì ˆƒ»~ VÆhÅk\Z óÞzgÅT


¹V- è W@

X £Š ÑeÃ#
Ö ZkZ !wÎgÆvZ} Z

Xì Š
ƒM~ Vzƒ0
ZÆ—^ »]ZgÅT

X ˆƒsp~ìg Z0
•
á ~gz$ ÂX Zg åÃ\¬vZZ
 ÅŠæyŠÆg$

ä\ Wž 6<Šæ¢Å#
Ö ZkZ
X Y7NŠ ÂΕ, ZHÆ\¬vZèY

¢i Z¢{zž Hc_gzZ H76ÅzmvZ -vZ wÎgÐ i Z0
Z kZÃX 8ZgzZY Z0
KZ äá Zz ä™k

’( º ZvZ )

tXì ~B; ÆvZsÜÂŠæž å7x¥Ð Z c
åñƒáÈÇ!
Ã] !
kZ {z‰X , Š ÑeÐ ZgzZqÊæÅ#
Ö Z
:c
â•
Û ~Ž[ÂKZä\¬z: 4vZçOX 7~g (ZÌÆËÐ~] ‡‘c
ÅzmvZ-*™Ñ
wMNRKO V á]†ÛÂ Ù•y — Üônû ÓôvøÖ] ˆômˆôÃø Ö] ²
ô ] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$Ö] ^Úø æø ü

:c
â•
Û2
ó Xó ì k0
Æ„á ZzÕ¨
¸vZsÜŠægzZ L L
wMRLKOV á]†ÛÂ Ù•y — å´‚ôÃû eø àÚô ÜûÒö†ö ’ößûmø p„ôÖ$] ]ƒø àÛøÊø ÜûÓöÖû „öíûmø á]ôæø ÜûÓöÖø gøÖô ^Æø ¡Êø ø ²
ö ] Üö Òö†’ößmø áû]ô ü
ó Xó } ™Šæ~g vˆÆkZŽì yÃgzZ Â} ™ ZÎg»{z¤
ZgzZ Y W7¨
¸6
?ðà Â} ™Šæ~g vvZ¤
Z L L

gzZÇwÎgX ,™]Š „ÅkZ {zž H Za n kZÃVâ ¨
ZgzZ] » ä\¬vZžì _ƒx¥Ð ùôÜ]!
t

:c
â•
Û ä\¬vZž 6X ,Š]úŠs§ÅkZgzZ,™s
 ŸzÅ]Š „kZž @
Xwi *
ÁÂ
wQRKQMVl^m…]„Ö]y
— áôæ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ‹øÞôŸ]æø à$ rôÖû] köÏû×øìø ^Úø æø ü
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

ó Xó ,™]Š „~÷{zžì H Za n kZ¡ÃVâ ¨
ZgzZ]»ä~gzZ

vZq
ZsÜëÑÆ]Š „

wORKMRVØvßÖ]y — løçÇö³þ³Fþ_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ²] ]æ‚öfö Âû ] áô*] Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ .] Øùô Òö oÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø ü :ìŠ •
á g Z »\¬vZ
ó Xó ”Ð( ÏÈÅ )]¨¤gzZz™ÏÈÅvZ!Íßž 5wÎg~ #
Ö ZC
Ù äëgzZ L L

ø ×ô fû Îø àûÚô ^ßø×û‰ø…û ]* ^Úø æø ü :c
wNQKNMVð^nfÞŸ]y — áôæ‚öfö Âû^Êø ^Þø]* Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø äö $Þ*] äô nÖø]ô o?uôçÞö Ÿ$]ô Ùõç‰ö…$ àÚô Ô
â•
Û2
ó Xó z™]Š „„ ~÷Z®7ŠqðÃZÎ}÷žìg D™kz¸ëÐZ 5wÎgÌŽ äë¬Ð\ WgzZ L L

ÜûÓöÖø oßô Þ$]ô ²
ø ] Ÿ$]ô ]æ?‚ûfö Ãû iø Ÿ$*] ( †õnû fôìø ÜõnÓôuø á‚ö$Ö àÚø kû×ø’ôùÊø Ü$ $ö ä´ jô mF] ðø kûÛøÓôuû.] gºjFÒô †³³?þÖ] ü :ì \¬~g !
Š•
á g ZgzZ
wNIMKMMV •çây

— †ºnû Žôeø æø †ºmû„ô Þø äö ßûÚô

ÅËZÎÆvZ ?ž ( t {z) Š
HyÒ ×ÐZÐ s§ÅûzœQX ì Š
c
¯ œÃ]c
WÅkZì [ ÂxtL L

ó Xó VƒÑZz¶Š ~ŸpgzZäZg e»Ð s§Å\¬vZ~ GX z™: ]Š „

Åq
ÑÑ{uz kZ {zžì Š
H Za n kZ¡ÃVâ ¨
ZgzZ ]»žì ðâ •
Ûs
 Ÿzt ä: 4vZ~ ] c
WœyZ

»]Š „X 5nÆ1zgÐ ]Š „ÅvZ)gzZ ¶Š ¬»]Š „ÏZ( ƒxsz > [6yZ )ÃVßÎgÆvZ 2X , ™]Š „
]c
WϹ ä \¬vZX ì ®
 ¤Zx *
»ÏZgzZ *
™[AZÐ „ ZâÅkZgzZ *
ÑOÃ%ZzZÆkZgzZ© ÂÅ\¬vZì È

:ì y â •
Û »\¬vZ }Xì c
Š¬»VÂ!
4Z~
wQKUT èßnfÖ]y — ðø «Ëøßøuö àøm‚ôùÖ] äö Öø àønû ’ô×ô íûÚö ²
ø ] ]æ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ]æ†ö Úô ]. ^Úø æø ü

ó Xó , ™]Š „ÅvZ™ƒ;B‚Æ¿mÜZž åZƒ¸ ¬ÃyZ L L
ø e%…ø o–øÎø æø ü :c
wNOKMSV Ønñ]†‰] oßey
— åö ^m$]ô Ÿ$]ô ]æ?‚öfö Ãû iø Ÿ$]* Ô
â•
Û ä\¬vZgzZ
wOINKOUV†Úˆ³Öþ ]y

ó Xó z™]Š „ÅÏZsÜ?žì c
Š™êäg ÇŠgz6
}¾L L
— “öÖô^íøÖ] àömû ‚ôùÖ] äô ×# Öô ^³þÖø ]*( àømû‚ôùÖ] äö ³Öþ$ ^’÷×ô íûÚö ²
ø ] ‚ôfö Âû ^Êø ü :c
â•
Û gzZ

ó Xó ì h»„vZØ{+Šgó ZŠ¸X ñƒD ™Ø{nÆÏZÃ+Š, ™ÏÈÅ„vZ\ W L L

*
hgÃ]Š „Ń
 ÉY m
Z ZÎÆkZgzZ *
™]Š „ÅvZ µ{ž•C™ª
ÑŠ6
] !
kZ]c
WϹÅy*kZ

ÃgzZËXì Z
 Zz*
g åÄvZ µ{ Z®Xì ì YÅx lZx ÓÉ në ZÅ]Š „( g å) ¬Šž7—ðÃ~ kZgzZì ~gz¢
wMPKPLVàÚ©ÛÖ]y

:ì \¬~g !
Š•
á g Zž 6Xì uÑ *
g åB‚ÆÞZ] Ì
— áøæû †ö Êô ^ÓøÖ] åø †ôÒøçÖøæø àømû ‚ôùÖ] äö Öø àønû ’ô×ô íûÚö ²
ø ] ]çÂö •û ^Êø ü

X óƒ
ó g ZÍ *
„XÃVz•
Û »] !
t{ ZpÆ
ó ™Ø{nÆkZÃ+ Š LZzg åÄvZ L L

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

ƘŠ¬ŠÐvZ)

wMTKTNVàrÖ]y

— ]‚÷uø]* ô²] ÄøÚø ]çÂö ‚ûiø ¡Êø ø äô ×# Öô ‚ø rô³þŠFÛøÖû] á$ *]æø ü :ì à ¬~g !
Š•
á gZ
ó Xó zg å#
Ö ÃgzZËB‚ÆvZ •c „vZ, KgzZ L L

ZC
q
Ù ZÎÆ : 4vZ {zc
ÍXì ~t (Æ4gzZì {ð» ó ó ‚³³u]Lè
L YXì ìYÃ]‡‘x ÓÉY m
Ze
Wt

:c
â•
Û ñƒD ™s
 ŸzÅXkZä\¬vZXì x ¬Ãq

ø Ãö Ëøßûmø Ÿø ^Úø ²
— Õø†% –ömø Ÿøæø Ô
ô ] áôæ•ö àûÚô Åö‚ûiø Ÿøæø ü
ó Xó yv:ì $
Ë à{Z
ÃNŽ zg å:Õ+ZËZÎÆvZ L L

wMLRKMLV‹Þçmy

tsÜŠ Z%ÐkZXì 3gpôÐuÑÃ\ Wä: 4vZžì x¥ÌtgzZì nÆÅzmvZ-*™Ñ[æt

:c
â•
Û ~y
WÆe
WÏZX ñ YHGÃVzuzŠÐ kZžì

ø $Þ^ô Êø kø×ûÃø Êø áû^ô Êø ü
wMLRKMLV‹Þçmy — àønû ÛôÖô ^¿øÖ] àøÚôù ]ƒ÷]ô Ô
ó Xó ÐN YƒÐ~V>ª\ W ÂH ( uÑ ) ä\W¤
Z L L

Y™VYuÑnÆVzuzŠ • +u>Zx â Z {z²ì Š
^
Hg ZŠ¸Ð uÑÃg ZŠuÆŠ ÑzZx ÓÅx?ZmxŠ WZ

:c
â•
Û ä: 4vZž 6Xì Cƒóº
ó ZuÑ L ŠL Z%Ð kZ ÂñW êé¨GÒŒ!Z
 »ÕX ǃ
wNQPKNVé†ÏfÖ]y

— áøçÛö×ô ³þ³Fþ¿$ Ö] Üö âö áøæ†ö ³Êôþ ^ÓøÖ]æø ü

ì {k
Z (
Ѓ
 DDD uÑ
wMOKOMVá^ÛÏÖy

ó Xó •Ýª„•
Û »gzZ L L

— ܺnû ¿ôÂø ܺ׿öÖø Õø†ŽôùÖ] á$ ]ô ü :ì ÞZyâ •
Û
ó Xó ì Õ(
„uѵšL L

Vz³vZ *
g åÃËÐ ~]‡‘vŠgzZV½gŠ óVGóÉ] †{”]¯óZÎÆvZžì @
ƒ"
U
Ð ]c
WyZ Z®

kZgzZ ä™s
 Ÿz Å]!
kZX H Za ÃVâ ¨
ZgzZ] » ä \¬vZ§{ÅTì °oÆ]Š „kZtì *
™uÑB‚Æ
ðÃZÎÆvZžìtÈ »kZXì p» ²
ö ] Ÿ$]ô äø ³³³³³³þÖF]ô Ÿø ¸N â •
Û wi *
ÁÂgzZÇwÎgnƶŠ]úŠs§Å
:c
â•
Û ä\¬vZXì CƒÔÅ ( Vƒ~]gßÌË{z{Zp )VzŠqx ÓZÎÆkZX 7h'
Šq
ø Öô ƒø ü
wOLKOMVá^ÛÏÖy
— Øö_ô³þfFÖû] ä´ Þôæû •ö àûÚô áøçÂö ‚ûmø ^Úø á$ ]*æø Ð% vøÖ]çø âö ²
ø ] á$ ^*eô Ô
ó Xó ì ë!
{z•Dg åvßtÌÃT ZÎÆkZgzZì h'
„vZžn kZtL L

Xì $
Ë ƒ9]Š „ðĈơÅÝZkZgzZìŠ ã
ÅIgzZÝZÅ+ Š] !
¸

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

„nÅuÑ

ã!
gêX @
™7wJ¿ÌðÃ~ ÏŠŽñÅkZ \¬vZì ꊙ{ nÃwqZx Ótžì $gzZu *
çgŠkZuÑ

ø ×öÛøÂø à$ _øfø vûnø Öø køÒû†ø •ûø œ àûòô Öø Ô
ø ×ô fû Îø àûÚô àømû „ô$Ö] oÖø]ôæø Ô
ø nû Öø]ô oøuôæ.] ‚û ÏøÖøæø ü
— àømû †ô‰ô^íøÖ] àøÚô à$ ÞøçÓöjøÖø æø Ô
Vc
i\ WgzZÐN YƒŠ !
wqZÆ\W ÂHuÑä\ W¤
'
Zžì ˆÅkz¸ s§ÅVÍ߬Р\ WgzZ\ W L L

w†ÚˆÖ]y

ó Xó ÐN YƒÐ Vzg »

wTTKRVÝ^ÃÞ¢]y — áøç×öÛøÃû mø ]çÞö^Òø ^Ú$ Üûãö ßûÂø ¼øfôvøÖø ]çÒö†ø •û*] çÖøæø ü :c
â•
Û ä\¬vZž 6
ó Xó D YƒŠ !
'
wqZƒ
 ÌÆyZ Â D ™uÑ ( Y m
Z ) {z¤
ZgzZ L L

vZ -·]|wÎgÆvZó]Š „žt ZuzŠ ñY Å: ]Š „ÅËZÎÆvZžt q
Zì 6VßßZzŠŠ ã
ÅxsZ +Š
VzŠç'N¿Ž Z®Xì p¸ Ì» ó ó ô²] Ùç‰ö…$ ]÷‚ÛùvøÚö á$ ]øæø ö²] Ÿ$]ô äø ³³þÖF]ô Ÿø L L]Š ÞkZgzZñYÅ._Æ<ÑÅÅzm

gzZVE!
Û}
Œ
ó ™Š c
Û Ð yZ }

ó g åÃËÐ ~ ]‡‘{z´ÆyZgzZVzßóV½gŠ óVGc
ƒ ̼ wÅyZ {Zp} g åÃ

c
ZIq
Ñ»: 4vZgzZ 1¯ [g7Z ZÎÆvZ ä kZµš Â} ™{>c
}gZ¦
i únÆyZì
ó e [½)g fÆVâ Zg 2

 :ì "
<
U
ÐvZ[ÂŽ}™x » *ðÃ~ +Š¿ðÉXì °oÆpÆ ²
ö ] Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿø gzZ@'
ÆwßZ¬t
X ñƒ7¾pÆ]Š ÞÅ ( ÅzmvZ-) ²] Ùç‰ö…$ ]÷‚ÛùvøÚö kZ ÂÐ
ó vZwÎg

„nÅ®
$

ú„ X~ äÑO 7ZgzZVƒ Dƒx¥iZ „ Ä6gî~C
Ù ª{z { Zp7w̼ V; ÆvZ ÅgñZ¦$

wNOKNQVá^ΆËÖ]y

:c
â•
Û ä\¬vZçOXƒˆÅ“
 ZŠ'
: VY
— ]…÷ ç%ößûÚø ð÷ «³føþ âø äö ³þßF³×þ Ãø røÊø ØõÛøÂø àûÚô ]ç×öÛôÂø ^Úø oÖø]ô ^ßøÚû ‚ôÎøæø ü

ó Xó Ð, Š Z h Zb§Åg ½ë™áÐ Zì ZOŠ H »yZ ̼ŽgzZ L L

Vƒ Œ6]ÃZy

z ]¬$
+Z wqZÆkZ c
ƒ
ó Z%~ ª
q ÅuÑB‚Æ Vz³vZŽÐ VƒÆ¿kZ wqZt

Ñž 6X ¸: ¬ZñÆ{0<ÑwqZtèYÐN Y0g ½ Zƒ @
h Z yŠÆ #
Ö ª {z ~Š 7]i YZ ä \¬vZ ÅX
:c
â•
Û äÅzmvZ-*™

D Ü׊Úæ p…^íeE

! • … ç ã Ê ä ß Ú ‹ n Ö ^ Ú ]„ â ^ Þ† Ú ] o Ê ' ‚ u ] à Ú

ó Xó σŠzŠ%( ] !
5) {z¶:~kZŽ H†ŸZ »]!
Ë~<ÑkZ ~g øäTL L
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

G
3¢ÆTHnZ²ZÐ =°Z[ggzZ Zƒzás§ÅÅzmvZ-vZwÎgnƬŠgzZŠ c
]gŠ î0~EE
Û KZg óÏZ%t

sÜä\¬vZ²ìº ZuÑgzZÕZ(¹tž7—ðÃ~ kZgzZ7~g (ZÆ}uzŠ ËŽì yvgzZ œŠó æ~
kZ ¿Žž ~Š ‹ ÌÏzt gzZ Ç ñâ •
Û wJ ¬Š Å kZ {zó Ç } g å ÐZ Žžì H {°zt gzZ c
Š ¬» ä™ ¬Š Ð LZ

X Ç} ™4ZŠ~3Ð Z{zÇ} ™°Ð ( ¬Š )] !

ì°ó‰â: ¬Š

àømû†ôìô]•ø Üøß$ãø qø áøç×öìö‚ûnø ‰ø oiô •ø ^fø Âô àûÂø áøæ†ö fôÓûjøŠûmø àømû „ô$Ö] á$ ]ô Üû ÓöÖø gûrôjø‰û*] o?ô ÞçÂö •û ] Üö Óöe%…ø Ùø^³Îøæø ü :ì ã!
gŠ •
á gZ

™ƒg Zpz?f {z•D ™°Ð ]Š „~÷vߎµš ÇVz™wJ ¬Š ~g v~zg å= c
â•
Û äg ÇŠgz6} g vL L
þ 60&40:ðð0.ÅZ ÿ ó Xó ÐVƒ4ZŠ~3
ŽžÌ6]!
kZ2Xì ]Š „„ ¬Šžì C™?Š6g !
kZ`™e
Wtó ó?f¹L ì
L p» àmû†ô³ìô]•ø ~ e
WkZ

Ë„ ¬Š ¿Ž [ ZX } ™ ( ° ) nZ²ZÐ ä™ ¬ŠÐvZŽì wq »¿kZ ÂtXì 3: 1»kZ} ™°Ð kZ¿
XìgŠ ‡6qC
Ù gzZ´ â »qC
Ù óÑZzä™wJ¬Š ód
Œ
Û \¬vZ²Çƒwq H »kZ} ™nZ²ZÐvZgzZ} ™Ð}uzŠ

ì @
™wJgzZ ù
»Vƒ ¬Š \¬vZ

ø Öø^*³‰ø ]ƒø]ôæø ü :c
]ûçßöÚô ç+ nö Öûæø oÖô ]çfö nû rôjøŠûnø ×ûÊø áô^Âø •ø ]ƒø]ô Åô]‚$ Ö] éøçø Âû •ø gönû qô.] gºmû†ôÎø oÞôù ^ô Êø oßôù Âø p•ô ^fø Âô Ô
â•
Û ä\¬vZ
wMTRKN V é†ÏfÖ]y — áøæ‚ö•ö†û mø Üû ãö ×$ Ãø Öø oeô

Âì @
g åÑZzäg åðÃ=ÌZ
 X Vƒ„ d
Œ
Û ~ž £Š e7Z Ââ7 0}÷Ð \W} È}÷Z
 LL

ó Xó N W6
Z@{ Zg {zž @
e
NÑyZZ6
ígzZ3â ¬Z÷{zž’ e7ZZ®óVƒêŠ[ ZŽ »g åÅkZ~

ì h»vZŽì ]Š „¬Š

Dp„Ú†jÖ] •¨]•çeœE ! é•^fÃÖ] çâ ^‚Ö] :c
â•
Û äÅzmvZ-*™Ñ
óì
ó ]Š „„ ¬Š L L

:c
â•
Û Ð¿vZègk„0vZ†ð¸Š Zi RLZä\ WgzZ
wp„Ú†jÖ]y ! ²^e àÃj‰^Ê kßÃj‰] ]ƒ]æ ²] Ùª‰^Ê kÖª‰ ]ƒ] Ôâ^ri å‚ri ²] ÀËu] Ô¿Ëvm ²] ÀËu]

q Ë ) ÂZ
 Çñ0
t ‚ÃkZ ™«™Å ( x © ZÆ)vZX Çñâ •
Û «™~¾vZ ™
ó «™Å ( t £Æ)vZ L L

ó Xó 8
 â ŠæÐvZÂófâ Šæ( ~A çË ) ÂZ
 gzZX™wZÎÐvZ Â}™wZÎ( »

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

x •Z » ¬ŠÐvZ)

:ì yâ •
Û »ÅzmvZ-vZwÎg

wp…^íey ! …^ßÖ] Øì• ]‚Þ ² ç‚m çâæ l^Ú àÚ

ó Xó ǃ4ZŠ~c izŠ {zÂå@
g å™ ¯ q
ÑÃËB‚ÆvZž Z%~wqkZ¿Ž L L

:c
â•
Û ä\W Âó ó?ì ‚yÃ{k
Z (
Ѓ
 L LŠ
Y7Ð ÅzmvZ-*™Ñžì Ìt~g
uq
Z

þ ›z~g gÿ ó Xó ì H Za NäkZèÑqñ ¯q
Ñ »vZÃó Ë ÂžtL L ! ÔÏ×ì çâæ ]÷‚Þ ² ØÃri áœ
4$gzZnL L p» ó ó ‚³³ÞL L
5I
ã!
Û nÆkZ}
Œ
ó ™7: Zg 2

Ð Z}
ó ™Š c
Û Ð kZ} g åÃËZÎÆvZ¿Ž Z®ì ó óÿG

B‚Æ\¬vZž @
77t•
Û ¼Ð kZX ì @
ZI.
Þ £æ» \¬vZÃkZ {z ÂñÑOnÆkZnÌðÃÅ]Š „ c
}™

¢q {0

i Ë%ZX x Zwªì „q
Zs
 DÅuуq ðÃÐ ~ ]‡‘c
ó"
óX¸
ó •
Û óà zóÑ ðÃ{zì ; g Y c
¯q
Ñ&
Ïx ¬ ÂtÉ 7uÑt ƒ ÌgŠ ‡6kZ {zgzZ VƒŠŽñ[ òZ ~C
Ù ªÆT xeŠæÐ kZ c
*
™wZÎ »q +Z ËÐ ¿

:c
â•
Û ä\¬vZ~rÆx?Zm.ñž 6ìÐ~] Ñ©ÆVâ ¨
ZŽì ] !
wÜ׊Úæ p…^íey
— åô æùô ‚öÂø àûÚô p„ôÖ$] o×øÂø ä´ jô Ãø nû •ô àûÚô p„ô $Ö] äö %øÇøjø‰û^Êø ™

ó Xó ÅÔŠ c
Û Ðx?Zm.ñ6

òŠ WÆ& •
Û ÔŠ LZäkZ åÐ {z¤

Æx?Zm.ñ¿Ž ÂL L

Šæ Å}uzŠ q
Z {zgzZ• D W7ÃVÍߎ ì @
™Ýq yz¬6gñZ, ZÐ V¹‚ LZ~ {)z k
 y¨
Z‰

Û{[gvZsÜó´ â »yvgzZ}Z
Ã

X •Dƒ` ZÆ

Š•
á g ZX 7´ â Æ yvz œÆ Ë{zž, Š à] !
tJ
VÍßž c
Š ¬t ÃÅzmvZ -*™Ñ LZ ä \¬vZ
ö ×ô Úû ]* Ÿ? ø oÞôù]ô ØûÎö ( ]‚÷³uø]* äô ³³³þeô Õö†ô³•û]. Ÿæøø o³eùô …ø ]ç³Âö •û ]* «³Ûø³Þ$]ô Øû³Îö ü
V àrÖ]y — ]‚÷•ø…ø Ÿæøø ]†÷ ³þ•ø ÜûÓöÖø Ô
:ì ã !
g
wNMINLKSN

´ â »yv}g v~ž £ŠÈ\WX @
¯7q
Ñ »kZÃËgzZVƒ@
g åÃg ÇŠgz6
LZsÜ~ž £ŠÈ\ W L L

ó Xó » ð>: Vƒ

ö ×ô Úû ]* Ÿø ØÎö ü :c
^Úø æø †ônû íøÖ] àøÚô lö†%øÓûjø‰ûŸø gønû ÇøÖ] Üö ×øÂû ]* kößûÒöçÖøæø ( ²
ö ] ðø «•ø ^Úø Ÿ$]ô ]†& •ø Ÿøæø ^Ã÷ ËûÞø oŠôËûßøÖô Ô
â•
Û2
wMTTKS Í]†ÂŸ]y
— áøçßöÚô ç+ mö Ýõçû ÏøÖô †ºnû Žôeø æø †ºm„ôÞø Ÿ$]ô ^³þÞø ]* áû]ô ðö ç?Š% Ö] oøßô Š$ Úø


ZgzZì @
ƒ {zì Le¼Ž „vZ ó‚
g 7g (Z »yvgzZ œËnÆ ]Z f KZ~ž¼ ( Ð yZ Ñ} Z ) L L

~ŸpgzZ ä™g ZŠ¸ÃVÍßyZ¡Â~X (: yvðÃL=gzZ ©
™Ýq n L Z}Z
ÃÐ ¹ ~ Â@
ƒD»(

ó Xó •D ÑyZZŽ VƒÑZzä‹

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

ä \ WX ¸ D™Š c
Û Ð Ë:¸ Dg å ÃËZÎÆg ÇŠgz6LZ ÅzmvZ -\ WX • ] c

WϹ Åy*kZ

X¸ D â •
Û \WX Å~g Zit¤
¹~nçkZgzZ„ eŠæ~¨ £ÆÔŠgzZÅŠ c
Û Ð„vZyŠÆg$

} Z L LÑ ìÅvZ èg & œ–1Z ]|è W@ó Xó • â •
Û Zg7 {zì H {°zÐí ä \WŽ g ÇŠgz6}÷} Z L L

ó Xó Ç} ™ Zg7{zì H{°zŽÐ\ WäkZì °»Ã\ WvZ ! wÎgÆvZ

ì yEZz]ä¯
 !
ŠæÅvZ

Ÿ$]ô ²
ö ] äö ×øÃø qø ^Úø æø ( àønû Êô •ø †û Úö èô Óø³5 þ×øÛøÖ] àøÚôù ÌõÖû^*eô ÜÒö‚% ÛôÚö oÞùô *] ÜûÓöÖø hø^røjø‰û^Êø ÜûÓöe$…ø áøç%önû Çô ³jøŠûiø ƒû]ô ü :c
â•
Û ä\¬vZ
wMLIUKT V Ù^ËÞ¢]y
— ܺnû Óôuø ˆºmû ˆôÂø ø²] á$ ]ô ²
ô ] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$Ö] ^Úø æø Üû Óöeö ç×öÎö äô ³þeô à$ òô Ûø_ûjøÖôæø pF†ø Žûeö

áZzäW9gŠ9ó~g v~ž c
Š[ ZŽ ñƒ D™wJŠ c
Û ~g vä kZ ¸ìg™Š c

Û Ðg ÇŠgz6LZ ?Z

 LL

ì k0
Æ „vZ ŠægzZ Hc ¶Š -ÃVߊ}g vgzZ ~Ÿp ~g vsÜx »t ävZgzZX ÇVz™Šæ Ð V¤•
Û g ZD
Ù q
Z
ó Xó ì ÑZzÕ¨
¸vZµšX

 ŸztX c
s
â•
Û wJÊ c
Û ÅyZ™ ŸÃV¤•

Û äkZžì c
eÆ™™f »X 8ZÆyZ ä\¬z: 4vZ~] c
WyZ

X ¶Ðn¾Åä™tÃVßŠÆ yZgzZ ~ŸpÅ ìÐs§ÅvZŠ ZæZtÉ ¶:Ð s§ÅV¤•
Û Š ZæZtž ðâ •
ÛÌ
wMLKTVÙ^ËÞ¢]y — ²
ô ]‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$Ö] ^Úø æø ü :c
â•
Û nÆs
 Ÿzh
'
× ÅkZ
:c
â•
Û 2 ó Xó ¶Ðs§ÅvZsÜŠæL L
wMNOKO V á]†Û ٕy — áøæ†ö ÓöŽûiø ÜûÓö×$ Ãø Öø ø²] ]çÏöi$^Êø 亳Öþ$ƒô ]* Üû jöÞû]*æø …õ‚fø eô ²
ö ] ÜöÒö†ø ’øÞø ‚û ÏøÖøæø ™
ó Xó z™]?ž @
ƒg Dg eÐvZZ®¸gz$ ?²ÅŠæ~g v6
x £Æg$
ävZgzZ L L

V¤•
Û gzZ] ¸Ì
ó ZÃVâ ›ž Zƒx¥Ð kZ åg ÇŠæ»yZ „vZyŠÆg$

ž ðâ •
Ûs
 Ÿz ä\¬vZ~ e
WkZ

g óÏZ%kZX ¶Ð s§Å„vZsÜŠæÉX ¸:ŠæŠp] Z&
¸
ó [ òZÆyEZgzZ ~Ÿp¼ƒ
 tó¶~ŠŠæŽ ä

nZ²ZÐ =°Z[gvZgzZƒzás§ÅÅzmvZ -*™Ñ cŠægzZŠ c
Û KZ {zžì Yƒ^

Yù nÆ}uzzŠ Ëc
XìgŠ ‡6
qC
Ù gzZì ´ â »qC
Ù Ž} ™

ÅTX} ™/ÂEg—Æ\¬z: 4vZ {zžì Z
 Zz6
g óÏZ%kZ Z®Xì uÑ Z (
¹gzZª
˜ +F

$
tµš

Ã¬Æ kZ ó™0uñÒÈ » ÏZØ{ óñƒ BÇgŠ ‡Ã\¬vZgzZƒxŠ *
6yZ • ñƒŠiu{k
Ž Ð kZžìt ]gß

ƒ » hÆt‘¤
ZnçgzZì/ÂE¸X } ™Ç¢»ä™: x » (Z ÌL{ÒWñƒ “Ð 4ÅkZgzZ ñƒ D ÑO

¬»ä™/ÂÃVzÈ ä \¬vZX ñZz™s çhtÐ kZ c
} ™:Zz h»kZÕžì ~gz¢Ì] !
¶a q
Z~/Â

Xì c
â•
Û {°z»ä™wJ/ÂÐyZgzZì c
Š

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

ì îŠ SÃVƒk

wOMKOP…çßÖ]y — áøçvö×ô Ëûiö Üû Óö×$ Ãø Öø áøçßöÚô ©ÛöÖ] äø ³m%þ *] ^Ã÷ nû Ûôqø ô²] oøÖ]ô ]çeö çiöæø ü :ì ã!
gŠ •
á gZ
:c
â•
Û2

ó Xó ƒ 0
b #?ž @
X z™/Âg—ÆvZƒ
 ƃ
 !zg Z0
ZZ} Z L L

wTP V é‚ñ^ÛÖ]y — ܺnû uô…$ …ºçËöÆø ö²]æø äö Þøæ†ö Ëô ÇûjøŠûmø æø ²
ô ] oÖø]ô áøçeö çjömø ¡Êø ø *] ü

ó Xó ì ÑZzä™3g óÑZzÛvZgzZ?_â 7„Ð kZgzZ D™7(/Â) qŽgs§ÅvZ {zHQL L

Ÿ$]ô ²
ö ] Ýø†$ u ojô Ö$] ‹øËûß$Ö] áøç×öjöÏûmø Ÿøæø †ø ìø] ðø ^ã÷ Öø]ô ô²] ÄøÚø áøçÂö‚ûmø Ÿø àømû „ô³Ö$]æø ü :c
â•
Û ñƒD ™™f »VzÈ[8LZ

ø Öô ƒF ØûÃø ³Ëû³mø à³Úø æø áøçû ³Þöˆû ³mø Ÿøæø Ðùô ³vø³Öû^³eô
àøÚø ] ðø æø hø^iø àûÚø Ÿ$]ô ( ^Þ÷^ãø Úö äô nû Êô ‚û×öíûmø æø èô Ûø³þ³Fnøþ Ïô Ö] Ýøçû mø hö]„øÃø Ö] äö Öø ÌûÃø –Fmö ( ^Ú÷ ^$ø*] Ðø×ûmø Ô
ø òô ³þÖøæû ^.Ê ^v÷×ô ³þ³Fþ‘ø ¡÷ÛûÂø ØøÛôÂø æø
wSLIRTKNQ á^ΆËÖ]y — ^Û÷nû uô…$ ]…÷ çËöÆø ö²] áø^Òøæø kõ³þ³FþßøŠøuø Üû ãôiô ^òønùô ‰ø ö²] Ùö‚ôù fø mö Ô

h{z1ƒ
ó c
Š™ IävZ *
™O& • D™OÃyY +Z Ë„: Dg å 7Êq}uzŠ ËB‚ÆvZvߎgzZ

ñYH k
zŠ[Z±c kZyŠÆ#
Ö ªX ÇìgÆï!$
»{ k
ÆkZÐ Z} ™x »t¿ŽgzZ•D ™ *
i {z:gzZƒB‚Æ

Ç} Š w$
~ V>ÃVÇZ'
ÅVÍß, ZvZ Â} ™x »i ZgzZ ñÑyZZ }
ó ™/¿Ž1 óÇìg~ kZå ™ƒ?f {z Ç

ó Xó ì y!
$ÑZzÛvZgzZ

wp…çŽÖ]y — áøç×öÃø Ëûiø ^Úø Üö ×øÃû mø æø lô^òønùô ŠùÖ] àôÂø ]çËöÃû mø æø åô •ô ^fôÂô àûÂø èø³eøþ çû jøÖ] Øöfø Ïûmø p„ôÖ$]çø âö æø ü : ð‹Ì~ŸptgzZ
ó Xó ì }Y{zÐ ZƒD ™ ?¼ŽgzZì ꊙs çV× Z'
gzZ@
™wJ/ÂÅVzÈLZŽì „zL L
:c
â•
Û ä\Wžì "
U
~g
u9ÐÅzmvZ-*™Ñ

DÜ׊ÚE

!^ã×fÎ á^Ò ^Ú gri èeçjÖ]æ ä×fÎ á^Ò ^Ú Ý‚ãm Ý¡‰Ÿ]

ó Xó ì  »ÃVƒk
— ‚/ÂgzZì ꊙxâÃVƒk
x Ó( Ƭª
q )xsZ L L

Ð VzÈÆkZgzZvZ óspÆžðŠá ZzäƒZa Ð ( ì ; g Yc
Š[ ZŽ »T )k

’kZóäƒ{ k
Z(¹ÆuÑ

gzZ}g øX ñ¯ÆÐ Z {zžVƒ@
™ ¬ŠÐ Vz³vZ~gzZì H"!‚g ì Y1¿tä~ÐzzÅ/_
Æ„ Zpí
Vâ ›x ÓgzZ…XÇgxŠ"
U
6
kZ…ñâ •
Û yˆ Z6
 ë™ â •
ƒ
Û «™Å+ŠgzZ} ™„
 gŠÃwZjZÆVâ ›ƒ

XìgŠ ‡6kZgzZi ‚g » »]!
kZ {zÇg~ {CKZÐ VCqZ$
gzZVÇZ'ÅÑÃ
!äfv‘ æ äÖ•æ ]‚ÛvÚ ^ßnù fÞ äÖ牅æ å‚f oF× Յ^eæ Ü×‰æ ²] oבæ

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

¬»i *g 2

zX 8ZÐ]»

ÃVâ ›x ÓgzZ= \¬vZó( ñ 7
)AŠÐ ZŽì s§Åy›kZC
Ù Ð s§Åi !
0vZ†0m
+Z†!‚gt
G
X ñâ •
Û «=ÂÅ•gxŠ"
U
6
kZgzZ ëh.'Ð+Š LZ
M»'
zvZ G
î*9gzix?Z

X •D™6
Y ¯ÅdÑv߉Îì HÄc
gŠ0ÆgñZ, Z¼Ðíä VǸ‰!ˆâ Z

yZ ó*
™Š c
Û Ð yZ ó*

g åÃ] »óxe zçÐ yZ~ ]‡zZ ÂgzZ *
g å ÃVzuzŠ {z´Æ\¬z: 4vZ b§T

ÐTó ó åæ„ì èÃf‰ ^³mL L•ëv߉žìtx »q
ZÐ~X*
™x »}uzŠÆb§ÏZgzZ bŠ ã !
Û gzZ, g 2
Œ
nÆ
v߉z½\z¾ »kZßó 8 yp »kZ ózŠ h ÂVc
A ÅkZóz™x »t ! Vzg ZŠu]‚} ZªX •ó óKg] ‚Æ]» L LŠ Z%ÅyZ

ó ßó ñÃV#X
ó Æ)‰
Ü z} ZgzZXÆ׉
Ü z} Z L L ó ó †ô’ûÃø Ö] à$ qô ^mø éô †ø nû ãô¿$ Ö] à$ qô ^mø L L :•ë b§kZ
c
Vƒ Y m
Z {z {Zp ó *
g å ÃVzŠ%ì {z •/?Ðnç kZ '!
Ž gzZ ì CY ð0
~ ´ ˜! † ‰] !
t

Šæ)g å +ZX ì ª
˜ V˜ • ìgƒ µZz~ ´ ˜, Z ÒZx »}uzŠ‰yZgzZ *
™Š c
Û Ð yZgzZ *

g å ÃV¤•
Û óG™

•D™p»yZëX • ñƒñm
6Vâ !
i ~g ø wZ ¸Z, Zž•ï ŠÈ] !
tÐ x Zg Wv߉] ‡zZ Î~Ÿž (
X •n
g {o(Z „:

yZgzZ"7{i » i ú6yZóã !
Û ÅyZ óäZ™ ó䙸gÐ yZVƒsz^~ wqZyZvߎž Š
Œ
Y7 ÌtÐí

¡{zžì @
™òúŠt ¿ðÉX • D ™& ¤ÅVÍßá Zz äe, ¸Å(vߎgzZ?ì ¬H »"7i úúÆ

H¬¦Ñ~}g !
ÆVÍß, Z ì
ó YÎØ »[ òZÆkZgzZ n%„™NŠÃ ( {)zÛ zegzZ)Y0
ó~ô ) VzÀÆ!%
yZgzZ[ôZ ówWÅ\W ó7ÑZzäWÑ ðÈÆX6
•kZƒxsz> [gzZ•g ZzZwaÆvZ=°x Ó :[ZŽ

X á6
{ZgÅyZ#
Ö ªizg @
Ž6
VÍ߃

ÐÏZsÜó,™]Š „ÅkZ {zž H Za n kZsÜÃVâ ¨
ZgzZ]»Ð~]‡‘x Óä\¬z: 4vZ :ˆâ Z

VÂ!„ yZ7ZgzZÇwÎgä\¬vZÐ n¾ÏZX NÑO nÆÏZ]ZŠ „ƒ
 ¹!
gzZi *zg 2
óã !
Û X ,™Š c
Œ
Û gzZ ¬Š

îŠ]úŠ s§ÅkZó C™s
 ŸzÅqÏZŽXì *™yWŒ
Û [ Â ~(
Ѓ
 ~XN â •
Û wi *
ÁÂ ã •W2X c
Š¬»

Å ²]Ÿ] äÖ] Ÿ¸gzZì k‚ ZÅIz+ŠgzZwßÑZÝZ] !
¸Xì C™IÐ ]Š „ÅvZ)gzZuÑB‚ÆvZÃVÍßgzZ

Z sÜ™hgÃ] ‡‘ƒ
q
 ¹!
gzZ @
™ÔÅvZ)Ýt c
ÍX 7h'Šqðà ZÎÆvZžìt p»Tì x|»]Š Þ
:c
â•
Û ä\¬vZX •bÑŠg Ñ"6kZÐ<
 z[ÂgzZ ( ì ]Š „ÅvZ¸gzZ )ì @
™"
U
]Š „ÅvZ
wQRKQM l^m…]„Ö]y
— áôæ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ‹øÞûôŸ]æø à$ rôÖû] köÏû×øìø ^Úø æø ü
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

:c
â•
Û (~uzŠ ó Xó ,™]Š „~÷{zž H Za n kZsÜÃVâ ¨
ZgzZ] »ä~L L
wNOKMS V Ønñ]†‰] oßey

ø e%…ø oF–øÎøæø ™
— åö ^m$]ô Ÿ$]ô ]æ‚öfö Ãû iø Ÿ$*] Ô

ó Xó z™]Š „ÅÏZsÜ?žì c
Š™êtäg ÇŠgz6
} g vL L

wQKUTV èßnfÖ]y

— àømû ‚ôùÖ] äö Öø àønû ’ô×ô íûÚö ²
ø ] ]æ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ]æ?†ö Úô .] ^Úø æø ™ :ì \¬~g !
Š•
á gZ

ó Xó OgØ{Ã+ŠaÆÏZ, ™]Š „ÅvZsÜž åŠ
c
Š¸ ¬7ZgzZ L L

— àøm†ôìô]•ø Üøß$ãø qø áøç×öìö‚ûnø ‰ø oiô •ø ^fø Âô àûÂø áøæû †ö fôÓûjøŠûmø àømû „ô $Ö] á$ ]ô ÜûÓöÖø gûrôjø‰û*] o?ô ÞçÂö•û ] ÜöÓöe%…ø Ùø^Îøæø ü :c
â•
Û2
3™ƒ?f d
k• D™°Ð ]Š „~÷vߎ ÇVz™wJÃg å~g v~zg å= c
â•
Û äg ÇŠgz6} g vL L
wRLKPL V àÚ©ÛÖ]ÿ

ó Xó ÐVƒ4ZŠ~

ø Öø^*‰ø ]ƒø]ô æø ü :c
oeô ]çßöÚô ©nö Öûæø oÖô ]çfö nû rôjøŠûnø ×ûÊø áô^Âø •ø ]ƒø]ô Åô]‚$ Ö] éøçø Âø •ø gönû qô]. gºmû†ôÎø oÞôù ^ô Êø oßôù Âø p•ô ^fø Âô Ô
â•
Û th
'
× gzZ
wMTRKNV é†ÏfÖ]y
— áøæ‚ö•ö†û mø Üûãö ×$ Ãø Öø

kZ~ Âì @
g å= ÑZzäg åðÃZ
 Vƒd
Œ
Û ~ž £ŠÈ\ W Ââ7 0}÷Ð \ W} È}÷Z
 LL

ó Xó B0
 Zg {Zg {zžZ

•
á NÑyZZ6
ígzZ}Ž6
]úŠ ~÷ž’ e7ZZ®X Vƒ@
™wJÃg åÅ

c
Š™êtgzZì H Za nÆ]Š „KZÃVâ ¨
ZgzZ ]» ä kZž ðâ •
Ûs
 Ÿzt ä \¬z: 4vZ~ ]c
WyZ

LZ)g fÆ ]ZŠ •
á g ZÆÅzmvZ -wÎg LZgzZ] c
WœÅyWŒ
Û ä: 4vZX ñY Å: ]Š „ÅËZÎÆ kZžì

kZŽ ì ]Š „~(¹ ¬Šž ~Š â •
Ûs
 Ÿz ÌtgzZ ,™: ]Š „ÅË{z´Æg ÇŠgz6LZ {zžì c
Š¬~N @
t ÃVzÈ

ÃVƒ iZ óVƒ ¬Š ÅyZì
ó d
Œ
Û {zž c
egzZ ,g å ÃÏZsÜ{zž c
Š¬tÃVzÈ LZgzZ ǃ4ZŠ~ v WÇ} ™nZ²ZÐ
nÆTì Ð ~x lZyZ Å]Š „Š c
Û gzZ ¬ŠèY,g åÃÏZsÜžì Z

 Zz6VzÈ x ÓZ®ì @
™~g7 Dq™Í


c
Š¬»kZgzZ Š
H Za 7Z

nÆvZ¼ƒ

ø Öô„Feô æø äö Öø Ô
ø mû †ô•ø Ÿø ( àønû Ûô×ø³ÃFþ Ö] hùô …ø äô ×# Öô oiô ^ÛøÚø æø pø^nø vûÚø æø oÓôŠöÞö æø oiô ¡ø‘ø á$ ]ô ØûÎö ü :ì ã!
^Þø]*æø lö†û Úô ]. Ô

wMROIMRNKR V Ý^ÃÞŸ]y

— àønÛô×ô ŠûÛöÖû] Ùöæ$ ]*

Ñ ðà » kZ ì n Æ =°Z [gvZ¼ ƒ
q
 ]ñ~÷gzZ Ï0

i ~÷ó ã !
Û ~÷ói ú~÷ž £ŠÈ\ W L L
Œ

ó Xó Vƒg ZŠÎâ •
Û ª~gzZì Š
c
Š¬»] !
kZ=ó7

¼ƒ
 ]ñ~÷gzZ Ï0

i ~÷óã!
Û ~÷ói ú~÷ž, Š eÃVÍß{zž c
Œ
Š¬ÃÅzmvZ-*™Ñ LZä\¬vZ

)‰HuÑ„, ZB‚ÆvZ ä kZ Å ã !
Û nÆvZ)äTª7q
Œ
Ñðà »Tì nÆ=°Z[gvZ kZ

ðûT•aÆ„vZsÜ,qVâzŠtž c
Š etgzZ H™f ‰Z » ã !
Û gzZi úä: 4vZžn kZX Å ZŠ Zi únÆvZ
Œ
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

Ýq[ Œ
Û » kZ)g fÆ kZ {zž @
Å ã!
Û nÆ}uzŠ Ë c
Œ
VzŠç'N óV¤•
Û ó]» }vZ)ä ¿T Z®7q
Ñ
:c
â•
Û äÅzmvZ-*™Ñžì ~g
u9gzZS7
i únÆvZ)kZ‰ì „, Z {z} ™

( ~g g)

ó Xó } ™ ã!
Û nÆvZ)ŽƒÒÅvZ6
Œ
¿kZL L ! ²] †nÇÖ xeƒ àÚ ²] àÃÖ

:c
â•
Û äÅzmvZ-*™Ñž•ë {zì
ó Åe
ZzgÐ[ Þ0tg ¤Ð•Œä£Zx â Z

êŠ: ã !
Û ÅqËnÆkZ•
Œ
Û )c
• { Zg ðÃJ
Z
 ž åg2Št»yZ å"
q
Z »X}g ¦

6
x ¸+Zq
ZòŠ WzŠ L L

q¼Ãä™ ã !
Û k0
Œ
}÷óc
Š[ ZŽ äkZX™ ã !
Û ¼ ¹Ð q
Œ
ZÐ~VâzŠ yZäVrZX¸ï Š7äg ¦

ÐZ {z

4ZŠ~ 3¿tgzZ c
Š hg3 Zg »kZ äVÍßyZ Â~Š ã!
Û ÅíäkZçOƒ
Œ
ó Åíq
Z { Zp ózŠ ã !
Û ž ¹äVrZX 7
Œ
ä VrZçOX ÇVzŠ: ã !
Û Ì¼ nÆË{z´ÆVz³vZ Â~ Îì {z™
Œ
ó ã!
Û ž ¹ÌÐ}uzŠ ä VrZQX Zƒ
Œ

(ZÐ ¶Š ã!
Û ÅqHÜíq
Œ
Z nÆ[½Æ"
¿q
Z¤
Z ¶ Š [ Z Zƒ4ZŠ~ ¼
 ¿tgzZ ~Š Z h ZyŠ¤
ÅkZ

@
™Š c
Û Ð yZXƒ@

g åÃY 1zZgzZV¤•
Û ó] »Ž ǃwq H »¿kZ Âñ0
gZŒ
Û •»äƒ4ZŠ~ c izŠžì @
Yƒuæ

gzZgâ YÆkZ c
Ð, Š ËÃ!%ÆkZ c
Ð, ™« ™ÅwâÆkZ {zžƒ@
™ ã!
Û 6
Œ
yZ kZ nÆ[½Ð yZgzZƒ
T) ÚÅ¿kZvß}uzŠÆb§kZgzZ¿tƒ@
™ñƒ Dg eÐ {)zÑÆ]» x »tc
XÐOg#
Ö sÃk

X ••\zZzg$
Æäƒ4ZŠ~ c izŠ c
äƒuæ( ¶~Š ã !
Û ÅínÆ"
Œ
ä

|ÅÞZ[Œ
Û Ðgz

Üâö ‚öföÃû Þø ^Úø ðø «nø Öôæû ]. äô Þôæ•ö àÚô ]æ„öíøi$] àømû „ô Ö$]æø “öÖô ^íøÖ] àömû ‚ôù Ö] äô ×# Öô Ÿø]* ( àømû ‚( Ö] äö Öø ^’÷×ô íûÚö ²
ø ] ‚ôfö Âû ^³Êø ü :c
â•
Û ä\¬vZ
— …º^³Ë$ Òø hº„ôÒø çø âö àûÚø p‚ô ãû mø Ÿø ²
ø ] á$ ]ô áøçËö×ô jøíûmø äô ³³nû Êô Üû³âö ^³³Úø o³Êô ܳãö ßø³nû eø Üö ³Óö³vû³mø ø²] á$ ]ô o5 ³Ëø³Öû‡ö ô²] o³Öø]ô ^³³Þøç³eö †ùô ³Ïø³nö Öô Ÿ$]ô
wOINKOUV†ÚˆÖ]y

ÆkZ äVMvß{zìgÔì h»vZØ{+Šgó ZŠ¸ñƒ D ™Ø{aÆÏZÃ+Š zó ™ÏÈ Å„vZ ?Z®L L

~g ø J
vZ {zž• D™n kZ sÜ]Š „ÅyZ Âë (ž• D ™täÂÅ÷kZ LZgzZ ) • Og ¯ i ‚g »}uzŠ ZÎ

Ž êŠ 7e
Z@ÿ, Z ËvZX • ìg™s %Z {z~X Ç} Š™ê »VÂ!
x ÓyZ yxgŠÆyZ GvZ ó,Š Z™ð‚g

ó Xó ƒh”
gzZN
Ñ

: ðâ •
Ûs
 Ÿz{Š c
iÌÐkZ(~uzŠ

áøçòöfôßøiö]* ØûÎö ²
ô ]‚ôßûÂô ^Þøç. ³þ³5 Ãøþ Ëø•ö ðô Ÿ? ø©³þ³Fâøþ áøçÖöçÏömøæø Üûãö Ãö Ëøßûmø Ÿøæø Üû âö †% –ömø Ÿø ^³Úø ô²] áôæ•ö àû³Úô áøæ‚ö³fö Ãû ³møæø ü :ì ÞZyâ •
Û
wMTKMLV‹Þçmy
— áøçÒö†ôŽûmö ^Û$ Âø oF×ø³þ³FÃøþ iøæø äö ßøvFfû ‰ö šô…û Ÿ* ] oÊô Ÿøæø lô]çø ÛøŠ$ Ö] oÊô Üö×øÃû mø Ÿø ^Ûøeø ø²]

Ñ} ZX •Ùg \} g øÆvZtž•ëgzZ œ: • M
àyvÃyZŽ •ìg™-6
ÅyZ ZÎÆvZvßtL L

uÑkZì F

'
zÑ!
gzZ {zì u 0
ó }i:ì } Y~Vâ •W{z&ƒïŠ¸Å]!
~
kZÃvZ ?H¼Ð yZ ( ÅzmvZ-)
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

ó Xó •D™vßtŽÐ

yZ ósp ó¬Š ÅyZŽì 3g ¯ i ‚g »ÃVzuzŠÐ ~ t‘™hgÃvZ ä VÃæž c
Š Ct ä \¬vZ~ ]c
WzŠ yZ

•M
™lg \ÅyZV; ÆkZgzZ•M
™q
Š 4
ÆvZ7Ztž•BtgzZ•D ™]Š „)g fÆ{)zã !
Û gzZg 2
Œ
ó
Ã]Z f KZ2c
Šx *
»WægzZgó ñL Ñ7ZgzZ ðâ •
Ûs
 ŸzÅ}oë!
kZÆyZgzZ c
Šg Z Œ
Û N
Ñ7Zä\¬z: 4vZ Â
:ì \¬~g !
Š•
á g ZgzZc
â•
Û {2Ð uÑÆyZ

wMTKMLV‹Þçmy

— áøçÒö†ôŽûmö ^Û$ Âø oF×ø³þ³FÃøþ iøæø äö ßøvFfû ‰ö ü

ó Xó •D™tŽÐ uÑkZì F
'
zÑ!
gzZì u 0
\¬vZ L L

ì @
™Š c
Û Ð kZì @

g åB‚ÆvZÐZgzZì &i ‚g »Ãßc
 gŠ óXóÑ c
|
¸•
Û Ë¿Žž Zƒ"
U
tÐ kZ

+Z c
ó«™Åwâ óËÅ!% c
Xì ‚
gyZ Å[½gzZ®
 ËÅkZ V; ÆvZX ì Le [½»kZ)g fÆi *zg 2

gzZ


ƒ2~¤JgzZuÑ} (
kZ {zì ‚
gyZ~uzŠ ðÄ

x`
°ç.
Þ ‡*

ø Öô ƒF áøæ•ö ^Úø †ö Ëô Çûmøæø äô ³þeô Õø†ø Žûmö á]* †ö Ëô Çûmø Ÿø ø²] á$ ]ô ü :ì ÞZyâ •
¡÷×F•ø Ø$ •ø ‚ûÏøÊø ô²^eô Õö†ôŽûmö àÚø æø ðö «Žømø àÛøÖô Ô
Û
wMMRKPVð^ŠßÖ]y
— ]‚÷nû Ãô eø

ä¿TgzZ Ç} Š jì e&Ð ~ Vƒk
¹!
{zX ñ Yc
¯q
ÑÃËB‚ÆkZž Ç•7Ã]!
kZvZ L L

ó Xó J0
!
ycZ (
¹äkZ c
¯q
ÑB‚ÆvZ
é‚ñ^ÛÖ]y — …ô^’øÞ]* àûÚô àønû Ûô×ô ¿# ×Öô ^Úø æø …ö ^ß$Ö] åö ]æø ^Úø æø èøß$røÖû] äô n×øÂø ö²] Ýø†$ ³þuø ‚û ³Ïø³Êø ô²^³eô Õø†ô³Žûmö à³Úø äö ³³³þÞ$]ô ü :c
â•
Û2
ó Xó 7g ÇŠæðûV>ªgzZì 3: 1»kZ c
Š™x Zwü
 6
kZävZì
ó @
™uÑB‚ÆvZ¿Ž L L

wTNKQ

•»®
 ËÅÅzmvZ-*™Ñ

c
Š[ ZŽÃ¿kZä ÅzmvZ -Ñž 67ÃuÑI Zóσ‚ÃmÜ Zz© ÂI ZsÜyŠÆ#
Ö ª ®
Ë

:c
â•
Û ä \ W Â?ǃyÃg ZŠ h{Š c
iЃ
 »®
 ËÅ\ WÅzmvZ-wÎgÆvZ :åY7äT
( £Z )

ó Xó Hg Z Œ
Û Z ÑvZÑZ!Z ÑÐwŠmïäTL L ! äf×Î àÚ ^’Ö^ì ²]Ÿ] äÖ]Ÿ Ù^Î àÚ

èÚ^nÏÖ] Ýçm ojÚ¢ èÂ^Ë• oiç• l^fjì] ^Þœæ äiç• ofÞ ØÒ ØrùÃjÊ èe^rjŠÚ éç• ofÞ Ø³Ó³Ö :c
â•
Û ä\ W2

! ^òn• ²^e Õ†Žm Ÿ ojÚ] àÚ l^Ú àÚ ²] ð^• á] è×ñ^Þ oãÊ

™pônÆ®
 ËÅ#
Ö Z KZ #
Ö ªizg ¬Štä ~ [™ ¬Š KZ KZÑC
Ù gzZì [|ñ¬Šq
Z nÆÑC
Ù LL

ó Xó ƒ H: uÑB‚ÆvZ ä kZž Z%~ wq kZ Ž Ïã ÿkZC
Ù Æ#
Ö Z ¬Št ~÷  ; e ä vZ ¤
ZX ì ¿g
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

VzßgzZ V½gŠ óV¤•
Û Y 1zZ óY m
Z ä VrZ%ZX ì ti Zgz Û{gzZg ÇŠgz6»yZ „vZž¸ n
g yZZt Wæ¬

(›)

[g ¦
y*t ~ ]c
W«ž 6Ð , Š™d
Œ
Û ÆvZgzZÐ , ™lg \ Å yZ V; ÆvZ {zž ¶¿g™hZz yZ Ð

g ñ ó7ZgzZ ðâ •
Û Ä¤

6
yZ~x[ ÂKZ ä \¬vZÉ ÅzmvZ -wÎg »kZ: Ç} ™wJ\¬vZg±t»yZpXì

Ð ,Š™d
Œ
Û ÆvZ 7ZgzZÐ , ™®
 Ë ÅyZŠqt Æ yZž c
Šg Z Œ
Û N
ÑÃë!
yákZÆ yZgzZ c
Š x *
»WægzZ
X c
Š ¯Ø{nÆvZsÜnÃ]Š „è W@
,±]Zz犼ÐVÍßyZÐzzÅuÑÏZäÅzmvZ-vZwÎgX

wyÐWæ

wOUKTVÙ^ËÞ¢]y — äô ×# Öô äö ³þ×% Òö àöm‚( Ö] áøçÓömø æø èºßøjûÊô áøçÓöiø Ÿø oFj$uø ]ç×öjô ³þ³FþÎø æø ü :c
â•
Û ä\¬vZ
ó Xó ñYƒnÆ„vZ Zg7»}g7 +ŠgzZìg: ¹!
Žè W@
z™k
 ÐyZ L L

:c
â•
Û äÅzmvZ-vZwÎg

]ƒ^Ê é^ÒˆÖ] ]çi©mæ é¡’Ö] ]çÛnÏmæ ²] Ù牅 ]‚ÛvÚ áœæ ²]Ÿ] äÖ]Ÿ ᜠ]æ‚ãŽm oju Œ^ß³Ö] سi^³Î] á] l†³Ú]
Däq^Ú àe]E ! ²] o× Üãe^Šuæ Ý¡‰Ÿ] Ðve Ÿ] ÜãÖ]çÚœæ Üâ ð^Ú• oßÚ ]çÛ’Â ÔÖƒF ]ç×ÃÊ

wÎgÆvZÅzmvZ -·gzZ 7ŠqðÃZÎÆvZž,Š ]Š Þt {zè W@
Vz™k
 Ð VÍßì Š
c
Š¬t=L L

h»vZ¼Ž 1 ón™pôwâgzZ ypLZÐí äVrZ Â'ä™x »t {z Z
 QX ,™ ZŠ Z > 2igzZ , ™ì‡i úgzZ •

ó Xó ì)fÆvZÂ[ ˆ »yZgzZƒ

nÆÏZÃ]Š „™hgÃqC
Ù ZÎÆvZ {zžìtp» ²]Ÿ] äÖ]Ÿ ᜠ]æ‚ãŽm o³ju yâ •
Û »ÅzmvZ-\ WgzZ

ò}Æ4zŠÐ] »

wRKTNVàrÖ]y

X Ã{gpôyYgzZwâÆyZž @
,™m{

— ^Ï÷âû …ø Üû âö æ•ö ]ˆø Êø àùô rôÖ] àøÚô Ùõ^qø†ôeô áøæƒöçÃö mø ‹ôÞôŸ] àøÚô Ùº^qø…ô äö ³Þ$þ ]*æø ü :c
â•
Û ä\¬vZ
ó Xó ¶ˆ| (
gzZ ÉuÅyZÐT¸D™ 1{ CÅ] »‰vß¼žtL L

Ãy¨
Z {z[ Z Š
ƒ Za °~ yZÑ
ó KZ(¹Ã\ WLZ {z •D™Ô{CÅyZy¨
Zž ¬Št ä] » Z

X ~Š™qzÑh{ CÐ yZäVÍßйÆJ
VŒXÑ ä™{ŠispgzZäZg eh
'
×

*
™Ô{CÅvZ

\¬vZ~} g !
ÏZX , ™Ô{ CÅ ó xó @
] Ü LÆ
L kZgzZ: 4vZž c
Š¬gzZ HIÐ`â { CÅ] »ä\¬vZ
wNLLKSVÍ]†Â¢]y

: ðâ •
Û wi *
Wtä
e
ø ß$Æøˆø ßmø ^Ú$ ]ô æø ™
— ܺnû ×ô Âø ĺnû Ûô‰ø äö ³Þ$þ ]ô ô²^eô „ûÃô jø‰û^³þÊø ɺˆû ³þÞø àô³F_þ nû Ž$ Ö] àøÚô Ô
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

ó Xó ì ÑZz+ YG

ó {zµšùâ { CÐvZƒZa•Îz»nË~wŠ}g vÐ s§Åy-¤
Z L L

— Ðô×øËøÖ] hùô †ø ³þeô ƒöç³Âöþ *] ØûÎö ü :ì ã!
gŠ •
á gZ

wMKMMOVÐ×ËÖ]y

ó Xó Vƒ‡â { CÅ´ âÆð~ž¾ \ W L L

wMKMMPVŒ^ßÖ]y

— Œô^ß$Ö] hùô †ø ³þeô ƒöçÂö *] ØûÎö ü :c
â•
Û2

ó Xó Vƒ‡â { CÅg ÇŠgz6
ÆVÍß~ž¾ \ W L L

:ñ 7
¬ŠtÂá Z e ƒ Z 7
6x £Ë¿Ž c
â•
Û ä\Wžì "
U
ÐÅzmvZ-*™Ñ
wp…^íey ! ÔÖƒ äÖˆßÚ àÚ Øvi†m oju 𺠱• 冖m ÜÖ Ð×ì ^Ú†• àÚ l^Ú^jÖ] ²] l^Û×Óe ƒçÂ]

ÂX ì Å Za ä kZŽÐ ( ðZ'

)ÑÆq kZ ( C
Ù ) Vƒ @
™Ýq { C( ÅkZ )~ ó)g fÆ]ÜåÆ\¬vZ L L

X ñY™ aÃÐ x £kZ {zè W@
Ïñ à:0
¦

qðÃÐZ

]!
tÐg
Š q Zz ]c
W— ‚ÐZƒ ‚
g Ég ÅäsÐ uÑÆ nC
Ù gzZ«™Å+Š LZ ó¨
¤ »] •¿Ž
VÃæÆqYgzŠ *
™Ô{CgzZ *
™ ¬ŠÐ yZ ó*
hŽ¸gÐ {)z]»gzZV¤•
Û óVzŠç'NÐ ~ ]‡‘žÏñYƒx¥

¿ŽgzZ *
™¤zÅähgx »tÃ}uzŠq
ZóÈÐ yZó*
hg7Z Z®X •uÑ+F

$
B‚ÆvZ'!
¸gzZ• x »Æ
i ú6kZ ó*
3•f »kZó*
™¸gÐ kZƒg•~ VÍßÐzzÅwqZÉÑ, Z¿ŽgzZì Z
 Zz *
™Ä¤

6kZ}
ó ™x »,Z

nÆvZÃ]Š „z¬ŠgzZ} ™y´Z »/ÂÐ Vñ»yZg—Æ: 4vZ {zè W@
X 7^
Y*
™ ZŠ Zi úúÆkZgzZ -7{i »
:c
â•
Û äÅzmvZ-*™Ñž 6ì ]Š „ „ ¬ŠgzZ} ™Ø{

E¯Åðñ6uæ

óì
ó ]Š „„ ¬Š L L ! é•^fÃÖ] çâ ^‚Ö]

]çvöÓôßûiø Ÿøæø Üû Óöjûfø røÂû ]* çÖøæø èõ Òø†ôŽûÚ% àÚôù †ºnû ìø èºßøÚô ç+ Úö èºÚø Ÿ* øæø à$ Úô ç+ mö oFj$uø kôÒF†ôŽÛöÖ] ]çvöÓôßû³iø Ÿøæø ü :c
â•
Û ä\¬vZ
ø òô Öøæ]. Üû Óöfø røÂû ]* çû Öøæø Õõ†ôŽûÚö àÚô †ºnû ìø àºÚô ©Úö ‚ºfû Ãø Öøæø ]çßö³Úô ©³mö oF³j$uø àø³nû Òô†ô³ŽûÛö³Ö]
èô ß$røÖ] oÖø]ô ]ç?Âö ‚ûmø ö²]æø …ô^ß$Ö] oÖø]ô áøçÂö ‚ûmø Ô

wNNMKN V é†ÏfÖ]y — áøæ†% Òø„øjømø Üû ãö ×$ Ãø Öø Œô^ß$×Öô äô jô mø] ðø àönùô fø möæø äô Þôƒû^ô eô éô †ø Ëô ÇûÛøÖ]æø
gzZÑ „ ?»{z { Zpì 4ÐžæŠ Zi W~&

ßðñgzZ N Wá yZZ {zè W@
z™: b ïÐ VÂgúuægzZ L L

Å c izŠvßtXÑ „ >»{zp¤
ZXì 4Њ Zi Wuæxó ÝðñgzZN Wá yZZ {zè W@
z™: b ïÐVzŠ%uæ
vßž @
ì @
™s
 Ÿz Å] c
WKZ \¬vZgzZì @
š s§Å]nÐ( ¬) yf Z LZgzZ ¼
 \¬vZ²• ïŠ ]úŠ
ó Xó , ™Ýq Ã

¼Ž ~}g !
kZgzZ ,™]Š „ÅvZ µ{ {zè W@
c
Š™ IÐ ä™ b ïÐ VÂgúžæÃVâ ›ä \¬vZ

ÌÃ~Š •
á ÅVÃæÐ VÂgúy›b§ÏZ, ™ q nZ Å3 ZgÆkZgzZ,™& ¤ÅkZì c
â•
Û äÅzmvZ-vZwÎg
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

Š Zi W~&

ßðñžì yâ •
Û »\¬vZX ,™ q nZz& ¤ÅÅzmvZ -vZwÎggzZ, ™]Š „ÅvZ µ {{zè W@
c
Š™x Zw

{zp¤
ZX ì 4Ð uæŠ Zi W óxÝðñgzZƒ x¥?Ð †i Z0
ZgzZ w)z ŒLZ ( žæ) {zp¤
ZX ì 4Оæ
:ð â •
Û yÒb§kZ,ÅkZQƒx¥>Ðzzź
 šzs
 bgzZ†i Z0
Z ów) zŒLZ ( uæ)
þ NNMKN V é†ÏfÖ]ÿ

ø òô Öøæ]. ü
ó Xó •D š s§Å3 {zL L û …^ß$Ö] oÖø]ô áøçÂö ‚ûmø Ô

• á Zz ¶Š ]úŠ s§Å3Ð t Ü Zz ]§gzZ wdZz wZ ¸Z LZŽ • vß, Z 'gúžægzZŠ%uæ{z ª

X •M
ƒù'

Z'

vßÆnVâzŠtZ®X •á Zzäš s§Å¼
 Ð]§gzZwqZ ót Ü Z LZ'gúgzZŠ%ðñ²X

?‰‰‰‰‰‰]nY ¬ŠgzZ ¬o

:c
â•
Û ÐÅzmvZ-Ñ~}g !
ÆV¦oä Vz³vZ

— áøçÏöŠôÊF Üûâö æø ]ûçiö^Úø æø äô Öç‰ö…ø æø ô²^eô ]æ†ö ËøÒø Üû`ö $Þ]ô åô †ôfû Îø oF×øÂø Üû Ïöiø Ÿøæø ]‚÷eø *] lø^Ú$ Ü`ö ßûÚôù ‚õuø*] o5 ×øÂø Øùô ’iö Ÿøæø ü
ä VÍßyZèY *
ƒ} 9 ( n Æ ¬Š )6GÅkZ „: -7{ i » i úÅkZ L ÂñY% ðÃÐ ~ yZ {ÒW L L

wTPKUVèeçjÖ]y X ó ¸
ó ÉÃ{zž}%~wqkZgzZ åH¬ÐwÎgÆkZgzZvZ

yZ n kZ•'
Z'
VâzŠ•
Û »gzZ ¬o6
ó ¯ Å¬Ð wÎgÆkZgzZvZž ðâ •
Ûs
 Ÿzt ä \¬vZ~`™e
WkZ

uÑèY]Š „ÅyZ:ì i úÅyZì #Š ~(
yxgŠÆVâ ›gzZÆyZì
ó Š ®â Z~yZX ñYS7
: { i » i úÅ

XÇg~s¬Ð kZ…{zž•D™ ¬ŠÐvZëX Lg7¹!
¿ðÃÏŠŽñÅTì q+Z

•f »uæ

:c
â•
Û ~} g !
Æ•fÆVÃægzZ#
Ö wÅg ZŠ%ä\¬vZ
á]ôæø ÜÒöçÖö‚ô ³þ³Fþrønö Öô Üãôñô«nø Öôæû ]* o5 Öø]ô áøçuöçnö Öø àønû _ô³þ³Fnøþ Ž$ Ö] á$ ]ôæø кŠûËô Öø äö Þ$]ôæø äô nû ×øÂø ²
ô ] Üö‰û] †ôÒø„û³mö ܳÖø ^³Û$ ³Úô ]ûç³×ö³Òö^³iø Ÿæøø ü
wMNMKRVÝ^ÃÞ¢]y — áøçÒö†ôŽûÛöÖø Üû ÓöÞ$]ô Üû âö çÛöjöÃû ›ø]*

]!
t ~ VßŠÆ V2zŠ LZ y-gzZì { k
*
3» kZžVY ƒ 3#
Ö ÐZ ñY1: x *
»vZ6gâ Y TgzZ L L

ó Xó Ѓ Yƒuæ G?ÂÏä™®
 ¤ZÅVÍßyZ ?¤

gzZ,™ Z×Ð?ž•s Z e


Z ǃ~¬Æg ZŠ%•f »yZ Z®X •‘{zèYX c
Š™IÐ ä3•f »VÃægzZg ZŠ%ÃVâ ›ä Vz³vZ

êŠ ¯ë!
gzZŠ !
Ã]Š „uÑgzZì ]Š „lèY7W
'
Z ðûTì ë!
I óv
ó ZpL L»uæèYXƒ Š
1x *
»v6kZ
X} ™:/Âg—ÆvZuæè W@
ì

*
3»[ ÂIZ

:ì c
Šg Z Œ
Û b IÐzgÅe
Wsf `gŠÃä3Æ[ ÂI ZsÜä\¬vZ
wQKQVé‚ñ^ÛÖ]y
— Üûãö Ö$ غuô ÜûÓöÚø ^Ãø ›øæø Üû ÓöÖ$ غuô hø^jô ÓôÖû]çiöæ]. àøm„ôÖ$] Ýö^Ãø ›øæø ü
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

Æx?Zm}gzZx?Zm.ñ]|{zž¸ BgzZ n
gyZZ6<ÑÅ\¬vZgzZV1Â ã •W[ÂI ZèY

—‚yZ™ â •
Û _¬s§ÅVÍßx ÓÃÅzmvZ -vZwÎg·gzZ ävZèY¸ L Ñ{z~nçkZ {zèÑqX •g »zc
Ž uæX c
ŠgZŒ
Û w' *
™ b ïÐ VÂgúÅ yZgzZ *
3 » [Â I Z @'Æ VÃæä Vz³vZp c
Š™ c ™ÃVkÑ
6
¯kZXµðÃ~äƒë!
ÆkZ „:ì ÝZ ðÃÅ+ ŠÆyZ•Dƒ ~g ùÆ{)zVCzgzZV1ó VzŠ ç'NóVâ *W

X 7^
Y*
3»TŠ
c
Šg ZŒ
Û x Zw•f »VÃæ

a‰à Çt ÂówZ ¸Z}uzŠÆnkZ c
ñYƒ ~g ¤X6•}
ó ñXNÑ
ó XNÑ
ó XNL L¾ V- ÃË¿Ž

@
ƒ7"
U
uÑÐ yZë @
X •^
Y*
nÆVâ ›b§Åp ÖZ}uzŠ Ìp ÖZÆnkZÆa‰à ÇgzZ•Ð [!
Æ
Xì •
Û »6
¯ÅŠ NZkZ {z•M
™s¥~ VÍß%Æ!gzZyf ZÆ\¬vZ] »žƒ‚
g {otb‡¤
ZX

ØZݬgzZÀg U

Æk

¼— ‚gzZ! óyf ZÆkZqðÃXì ´ â »yvgzZ œ„zXìgŠ ‡6qC
Ù gzZ´ â »qC
Ù „ \¬z: 4vZ

:c
â•
Û X ,Š} Š¸ÅxÝZkZÃVÍß{zž c
Š¬tÃÅzmvZ-*™Ñ LZäVz³vZž 6$
Ë W7~ŠŽ z%
ö ×ô ³Úû *] Ÿø Øû³Îö ™
oøßô Š$ Úø ^Úø æø †ônû íøÖ] àøÚô lö†û %øÓûjø‰ûŸû ø gønû ÇøÖ] Üö×øÂû*] kößûÒö çÖøæø ²
ö ] ðø «•ø ^Úø Ÿ$]ô ]†& •ø Ÿøæø ^Ã÷ ³Ë÷³Þø o³ŠôËû³ßø³Öô Ô
wMTTKSVÍ]†Â¢]y

— áøçßöÚô ©m% ÝõçÏøÖôù †ºnû Žôeø æø †ºmû„ôÞø Ÿ$]ô ^Þø]* áû]ô ðö ç?Š% Ö]

gzZ ©
™C
ZV× >Ϲ Â@
ƒ }Y (~¤
ZgzZì evZ¼Ž1 ó7´ â »yvz œLZ Â~ž £ŠÈ\ W

ó Xó •D ÑyZZŽ VƒÑZz¶Š ~ŸpgzZäZg eÃVÍßyZsÜÂ~B: 1 ðÃL=

& ¤ÅV~»gzZVñæ

ì nÅ „ ¬É Ĥ
.
Þ ‡e
. *
™ & ¤ÅVÍß}uzŠ „, ZgzZ Vñæ óVzi !
{HóVß Zz ä™ ðÍ-

:c
â•
Û äÅzmvZ-*™ÑèY
wÜ׊Úy — ^Ú÷ çû mø àønû Ãô eø …û ]* éö¡ø‘ø äö Öø Øûfø Ïûiö Üû Öø ðõ ±•ø àûÂø äö Öø^*ŠøÊø ^Ê÷]†$ ³Âøþ oiF]* àûÚø ü

ó Xó σ7wJi úÅyŠ:e ÅkZ ÂHÄc
gŠ 0ÆqËÐÍ-Ëä¿T

( › ) X ó óƒ W#
Ö k0
ÆV~» L L ! á^ãÓÖ] çi^i ¡Ê :c
â•
Û äÅzmvZ-Ñžì e
ZzgÐ}ZÇZtzç
:c
â•
Û äÅzmvZ-wÎgÆvZžì e
ZzgÐÅvZèg {k

Ù 1Z
C

àe]( oñ^ŠÞ(p„Ú†i(•¨]•çeœ( Ü׊ÚE ! "
# ‚õÛvÚ o× وޜ ^Ûe †ËÒ ‚ÏÊ ÙçÏm ^Ûe ä΂’Ê ^ß³â^³Ò o³i] à³Ú
ó Xó Hg ïZ »<ÑÅÅzmvZ-·äkZ Â} ™& ¤Å] !
ÅkZgzZñ Wk0
Æ‚»Ë¿Ž

Æ VÍßá Zz ä™ ðÍ-ÅnC
Ù gzZ V¯Z²óV~»žì Z
 Zz6Vâ ›Z®X • g
Š q Z Ϲ Å pkZgzZ
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D äq ^ Ú

www.alhudaa.com

t{ Zpì bŠžðŠ »Vâ ›gzZ *
e,¸Å(„x » »] »X ,™i Z •ZÐ{7 0ÆVzqZÐ yZgzZ äYk0
» + YÆgñZ ‰6x *
Æ¥v߉žì CYƒï•
á Ì] !
t ~ŸkZQX Ð x *
gzZ Ëc
ƒÐ x *
Æ¥žðŠ

ØÎ Z À »!% »gñZ ‰, Z å Hx »V#ä !%kZž• ë • ×Î Z À ðà »!%Ë{z Z
 X • D ™òúŠ

¿V#ž'ìtvßè W@
ì @
ƒbŠžðŠÃkÜZx ZúsÜÑ»yZÐ kZì Cƒ?Š ðÃ6kZ „: Y^7ØÐ

._Æk

¼ÅvZ¤
ZQX • ïŠ} Š ÌðZzŠ ðÃvß, Z ]‡zZ Î gzZìC
Ù â ¹ » + Y [òZzx lZ Ån%gzZ ¥

{Š™ Za Æ ] » ‰„ [òZÆ n%kZ ]‡zZÎèÑqX ì W
Z » ðZzŠ kZtž• ”Kt vß ÂñYƒ ËÃ!%

yZ !%X ì Cƒ¸7Z ÅX• ïŠ eÐ Z '!
+Z Å(‰gzZ • D™#
Ö }
ŦæÆ ¥kZŽX • Dƒ

JZÐ k0
Æ !%{zX ƒƒ
 oÆ yZŽ ñ Y Å]Š „ÅyZž• Dƒ èZg6]!
kZ ]» gzZì ©
™Š OZ6VÂ!

•f
#
Ö }
Ð yZŽ 0ÆyZgzZ] » ]!
tgzZ•ï Š hgÐZ¸ìg} ŠÃ!%Z j
ZŽÐ d
•
Û kZgzZ•D Y

Xì szc

Ù gzZ,™Š OZ6: 4vZsÜX , ™N @
C
ÅvÌÃVzuzŠgzZƒÌŠpÐ VÂ!
+Z {zžì Z
 Zz6
Vâ ›Z®

Ð [ òZ [gzZ -Ž 7`wðÃ~ äZ™ ` ´Ð VzËZ egzZtzŠ Z ^
Yóh ÄxŠÆn¦Ñ%ZX ,™À Â6ÏZ~nç

슎ñ`´»n%C
Ù

X •D ™ ` ´gzZ ïóø
 Ån%

:c
â•
Û äÅzmvZ-*™Ñ

Dp…^íeE ó ä×ãq àÚ ä×ãqæ äÛ× àÚ äÛ× ð^Ë• äÖ ÙˆÞœ Ÿ] ð]• ²] ÙˆÞ] ^Ú

: Î *
Y: ä TgzZ 1yYÎ 1yYà ZzŠ kZ ä TXƒ Å: Za ÌZzŠ ÅTÅ7Za ~g FðÃ+Z ä \¬vZ L L

( nƒ: c
nƒx¥ÃËZzŠ Å Ë{zª) *
Y

DÜ׊ÚE ! ²] áƒ^e ðp†e ð]‚Ö] ð]æ• gn‘œ ]ƒ^Ê ð]æ• ð]• ØÓÖ :c
â•
Û äÅzmvZ-\ W2
ó Xó ì @
Yƒ[c
¡Ð ¬ÆvZ!%Âì CYW¬ZñÃ~g FkZZzŠ {zZ
 ì ZzŠ Å~g FC
Ù

ƘŠ` ´ÐVzqx Zw

D•¨]•çe]E ó Ý]†ve ]æ…]‚i Ÿæ ]æ…]‚i ²] •^f :c
â•
Û äÅzmvZ-\ W
ó ó7Ðqx Zwpz™ H ` ´!zÈÆvZ} Z L L

VߊÆyZX ñâ •
Û b & Z ÅwZjZÆVâ ›ƒ
 {zž•D ™ ¬ŠÐvZë Z®X •g
Š q Z Ϲ Åy*kZ

{C KZÐ ®
 ¤Z ÅV2zŠÆkZgzZy-óV‘ZeÅVK7ZgzZ … }
ó ™ ‰ Z6e
Z@ó•Y ËÐ ~g FC
Ù ÃVñgzZ

Xì Cƒ„ÐF

'
zvg )

vZÏZ=ÂÅä™ngzZ vÐ {k
XìgŠ ‡6
qC
Ù {zèYXÇg~
www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

www.alhudaa.com

!äfv‘æ äÖ•æ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ äÖ牅æ å‚f oF× Յ^eæ Ü×‰æ ²] oבæ

yÎ 0
ùz6
ðe®gz›

www.alhudaa.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.