wßZg e
á Zzä™ Z]
.Ð( Secularism)–Š ÑÃxsZ
wßZg e
†m‚íÖ] †m‚ì àe o× în
"6,/ôgzZwÈzIZÆ\WÔ u 0*
wÎggzZXì Û{gzZ´ â »Vâ ˜}g ‚Ž ÷nÆvZ=°x Ó
X VƒxszŠzgŠg Ñ
uÑÆh
+]
.§zŠgzZ +Š xLZÃy›q
-Z6,Š ã
CÅT÷ ‰ G yÒ wßZ ~Š ã
C¼ ~ y*Ð LgkZ
X ƒÐVß Zz+ âÆkZgzZÐuÑkZy›ā @*
X ÏAŠæ~KÃt
Û yxgŠÆ( Secularism)

E$
Y é}EšE
)]ÐÐyZÔÇg ( >zZ°) #ŠB‚ÆyZÔ}™[ÅyZÔƒ( >Y Z',
))¯Z ~',
ÐWæyZy›{z´ÆkZ
Ìðà c*
ƒ®Ôƒ yÔƒg Z−â Ôƒ öâg ¶Z Ôƒ yZŠ „ 
( Ôƒ yZx{z: VYp¤
/Z}™Š ˜ s ÜÆ yZ Ô}™ (
XĨ
))
:÷sfzgqwßZg et
X 7ŠqðÃY ZÎÆvZāÔ¸D™g Z Œ
Û ZtÌ{zñƒ_¬wÎgnÆWæX

:ì y⠁
Û »vZ
ö ×ô Ûûm$ àûÚ$ ]ø šô…û Ÿø û] æø ðô «ÛøŠ$ Ö] àøÚôù Üû ÓöÎö‡ö †û m$ àûÚø Øû³Îö
tö†ôíûmö æø kônùô ÛøÖû] àøÚô o$ vøÖû] tö†ôíûm% àûÚø æø …ø ^’øeû Ÿø ]û æø ÄøÛûŠ$ Ö] Ô
DOM ( ‹ÞçmE!áøçû Ïöj$iø ø¡Êø]ø ØûÏöÊø ²
ö ] áøçû Ööçû Ïönø ŠøÊø †ø Úû Ÿø û] †ö eùô ‚øm% àûÚø æø oùô vøÖû] àøÚô kønùô ÛøÖû]
ì mïÃ{0
+
iÐ {Š%yÃgzZÔì ‚
rgg (Z6,V\WgzZV⠻yà c*
ì êŠ tigÐ }igzZyW»yÃz å<X²L L
ó ó?ì @*
™ÛD
+Åx »yÃgzZÔì mïÃ{Š%Ð{0
+
igzZ

:ì @*
â
Û vZgzZ
lôçFÛFŠ$ Ö] h% …$ àûÚø ØûÎö  áøæû †ö Ò$ „øiø ]¡ø] Êø]ø ØûÎö ½ äô ×# Öô áøçû Ööçû Ïö³nø ‰ø  áçû Ûö×øÃû iø ÜûjößûÒö áû]ô «ãø nû Êô àûÚø æø šö…û Ÿø û] àôÛø³Öùô Øû³Îö
æø †ö nû rômö çø aö æ$ ðõ oûø Øùô Òö löçû Óö×øÚø å´‚ônø eô ÝàûÚø ØûÎö áçû Ïöj$iø ]¡ø] Êø]ø ØûÎö ½ äô ×# Öô áøçû Ööçû Ïönø ‰ø  Üônû ¿ôÃø Öû] ÷ô†û Ãø Öû] h% …ø æø ÄôfûŠ$ Ö]
DTP!TU (áçßÚçÛÖ]E!áøæû †ö vøŠûiö oÞ#^øÊø ØûÎö ½ äô ×# Öô áøçû Ööçû Ïönø ‰ø áøçû Ûö×øÃû iø Üû jößûÒö áû]ô äô nû ×øÂø …ö ^rømö Ÿ] ø]
È ?Ðß: Ã?H ÂLÈ
L ó óÅvZ L Ð
L }{z ?ƒ … Y ?¤
/ZÔì ~ kZ ÌðÎgzZ}itì žz å<X²L L
ì yà LÈ
L ?7Ðzg e ?H ÂLÈ
L ó ó÷ÆvZ L LÐ}{z ?[g »l²} (,gzZ [g »V⠁W]‚ì yà L L
{z?ƒ… Y ?¤
/ZÔ $
Ë Y Å7«™~«£ÆkZ1ì @*
™«™ŽgzZì °zÄ» —C
Ù ~B; ÆT
ó ó?ì Š
Hc*
Š™zŠ Y6,
?ÐV¹QLÈ
L óì
ó k0*
ÆvZ LÐ
L }
:ì ~( Š-) {gÎgzZ
DMLRV̉çmE!áçû Òö†ôŽûÚ% Üû aö æø Ÿ$]ô ²
ô ^eô Üû aö †ö %øÒû]ø àöÚô ©ûmö ^Úø æø
ó Xó ÷D™uÑ{zā b§kZ1n
pg7yZZ6,
vZ ÒZÐ~yZgzZ L L
s ÜÆyZ äÑgzZ c*
Š: {Z
+ü äyZZ kZ7ZÔ å7—ðÃ~äƒ[gÆvZÃlWæāÆkZŠŽz!*
{zÐkZp÷D™ ZŠ Z Ì]ZŠ „¼gzZ÷n
pgyZZ6,š
M 1gÌvß ( ´Š Ñ)°b§ÏZX Å[ÅyZgzZ HŠ ˜
Ù ŠÔJ)„ 
6,
Šã
CÆ–Š ÑX D Yƒ7y›
ó Xh… Ÿ ä³³ÖF] ŸL L÷ë {zèY÷F,
+ÌgzZ Â( Atheist)Ô ( bC
$
Xì ~Š â sÜÏ0
+
itgzZ7ðÃëÑÆ]Š „ā
ÆkZÔ¸D™ŸLZ {z ._ÆT¸x ©ZgzZwßZÔ2Z ¸LZÆyZÔ ñWk0*
ÆVÍßXÑ

ä \Wn kZX Hg ïZÐ + â Ãe
$Z@gzZx ©ZÆvZ ä V,ZpX ‰Ì©pgzZ]c*
Zzg IY~ yZ {z´
X **
â 7y›ÃyZgzZ} ±s ÜÆyZgzZ Hg ïZ »yZ
:ì ~u 0*
yZ Œ
Û
áû]ô æø t Üû Òöçû Ööô ^rønö Öô Üû`ôòô n5 Öôæû ]ø oÖ5 ]ô áøçû uöçû nö Öø àønû _ô³nFŽ$ Ö] á$ ]ô æø ½ кŠûËô Öø äü Þ$]ô æø äô nû ×øÂø ²
ô ] Üö ‰û] †ôÒø„ûmö Üû Öø ^Û$ Úô ]çû ×ö³Òö^û³iø Ÿ] ø] æø
DMNM (Ý^ÃÞŸ]E!áøçû Òö†ôŽûÛöÖø ÜûÓöÞ$]ô Üûaö çû ÛöjöÃû ›ø]ø
s Z eÐÎz~VߊÆV2zŠ LZy-gzZÔì ã⠁
Û **
t—"āÔƒŠ
H1:x **
»vZ6,
Tî 3#
Ö ÐZgzZ L L
ó Xó Ðî Yƒuægz¢?ÂÐâ â ]!*
ÅyZ ?¤
/ZpX ,™ Z×Ð?{zā @*
Ô÷
¹~}g !*
ÆñWˆÆyZŽgzZ÷Œ
Û ävZgzZ
DNMVpF…çŽÖ]E !²
ö ] äô eô ÜÞûƒø^ûmø ÜûÖø ^Úø àômû‚ôùÖ] àøÚôù Üû`ö Öø ]çû Âö †ø ø ]ç. Ò5 †ø ö Üû `ö Öø Ýû]ø

7]i YZ ä vZ Å Tì HgH3 Zg (Z ðà » +Š n Æ yZ ä VM÷ q
-Ñ,Z Æ yZ H L L
X ( 21Ô ògŸZ ) ó ó?~Š
—Z°ò Z ¸ÑZ ÎgzZ ò ¸Ô ð!*
ßÅyZX ÷ 2Z ¸gzZ}Z
+‡ÔwßZ {ZeLZ ÌÆVß Zzp
pg¢6,–Š Ñb§ÏZ
¹F,
gzZ àì×zgÔ ( 6 [v )d
$t ÎÔ÷ ] c*
ZzgF
F6,ª 
˜ÆyZX ÷ D™ð]¬i ÚLZt ~X÷
åÐ yZgzZ ñY Å[ÅyZā7{g e ðÃ{ZÎÆkZ n kZ÷ D™g ïZ »x ©ZgzZ2Z ¸ÆvZt pX ÷ ë
X ñYÅg (ZÏe
ƤsÜ]Š „ÅvZ {z6,gîÆwVX å c*
Š™ Z hðgzZ ÁÃ+Š ä VrZ ñWk0*
ÆVÍßX·

X D™uÑB‚ÆvZ ÂDƒ~x Zg W{zZ
# pÔ¸D™‰
Ü z
:ì ~yWŒ
Û 0ÆX
DRQVlçfÓßÃÖ]E !áøçû Òö†ôŽûmö Üû aö ]ƒø]ô †ùô føÖû] oÖø]ô Üû`ö r# Þø ^Û$ ×øÊø Q àømû‚ôùÖ] äö Öø àønû ’ô×ô íûÚö ²
ø ] ]çö Âø ø Ô
ô ×ûËöÖû] oÊô ]çû fö Òô…ø ]ƒø^ô Êø
t

Å.¹Z {z Z
# Q Ô÷ Dgå ÔÆ™Ø{ nÆkZî
) ¤Z ÔÃvZ Â÷ DƒgZÎ~ Ï{z Z
# ! V;L L
ó Xó ÷”ä™uÑ{zÂì @*
Yá™ X+
$Y
:ì @*
â
Û vZ‰X¸D™m{s§ÅVGLZ¼gzZs§ÅvZ,q¼ {zb§ÏZgzZ
DMOR (Ý^ÃÞŸ]E!^ßøñô«Òø†ø ŽöÖô ]„øaF æø Üû`ôÛôÂû ˆø eô äô ×# Öô ]„øaF ]çû Öö^ÏøÊø
Xóì
ó »VrÑ}gøtgzZì »vZtL÷ë~øi LZ ( Wæ)gzZ L L
kZgzZ÷D™Š c*
ÃvZ6,
V´ñ}uzŠgzZt :Ô ~Š ÷
á Ô÷D Y]
.)~ypgÌáZzp
pgyZZ6,
–Š Ñb§ÏZ
X ÷D Y^ßs§Å]c*
ZzggzZwßZÔ2
è Z ¸t¬gzZ {ZeLZˆÆ
#
¼Ô¸D™]Š „ÅVGgzZVzk
,
¦vß¼X¸\~]Š „ÅVzqZvß ÂñÑp= ÑZ

Å Y m
CZ }uzŠgzZ  }vß¼ gzZ Ô¸ D™]Š „Åv WgzZ Vzg *¼ X¸ D™]Š „Å V†gzZ V¤
Û
X} ±s ÜÆyZgzZ ¹
Û »Ãƒ 
yZgzZ H7t
Û ðÃ~ƒ 
yZä\WX¸D™]Š „
Cg åÐ x **
ÆŠqLZÃ\WLZ È)¼ ~ yZX ÷ D™]Š „ÅVzq ZÌá Zzp
pgyZZ6,–Š Ñ
New World )x  6 Æ*Š ¼ X Å kzg¼ gzZ Å \g- ¼ gzZ÷ D™ ]Š „Å k%Z¼ Ð ~ yZ X ÷

# ¼ X ÷ D™]Š „ŏgzZ VßßZ { Ze¼ gzZ ÷ D™]Š „Å Vâ Zx¼ X ÷ D™]Š „Å ( Order
r
uÑgzZ¬Æƒ 
yZgzZX ÷D™]Š „ÅVî Ég LZ¼Ð~yZgzZX ÷D™]Š „Å46,±gzZè¸Ômß Z
X 7t
Û ðÃb§ÅuÑgzZ¬ÆlWæ~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful