COL E C T 1A

.. ' M

- 1 t4 I

i tot 0 E ... i MAT ICE"

STEFAN
NICULESCU

conSTRUIJI
TELECO

un THEn

man OAT
.4·

EDITURA

TIHERETULUI

¥

i

COPERTA

CAT

RIC

I

O.

DESENE:

IUICULESCU

A.

COL EC --------

T I A ~M i I N -------

I

----=-- --, N D E MiN

A , I C E~

-_--

~TEFAN

NICULESCU

conSTRUITI un TREn TELEcomlnOAT

EDITURA

TINERETULUI

Prln aceasta securiiaiea trenurilor esie asi gllrata. s-a [acut ill auul 1869. Totodatd speciaiistii all creat sisfeme automate de comandii si control in marile puncte [erooiare. Dar ptincipiul de [unciionare este acelasi. Locotnotiua care a eiectuat acesi prim drum se afld expusa in curiea Mllzellllli Ctiilor Ferate din Bucuresti. timp ill eare tehnicienil au perjeciionat-o coniinuu.~ipe parcurs se urmareste pe un panou 5 . Treptai. iar pozitia lor in Rara . Porma si carneteristicile ei tehnice sint deosebite fata de locomotioele ell a/JIll" de azl.OUVINT /NAINTE De la inoentarea primei ttiasini cu abut au trecui mai mult de doud secole. 0 data cu dezooliarea tehnicii. dintre Bucuresti $i Giurgiu. Inaugurarea primei cat [erate rontine. Porta aburului a pus ill miscare giganiicele motoare ale locomotioelor si oapoarelor. ptecum $i a celotlalii oameni care urmdresc buna desiasurare a muncii din .~Clri. COile jerate all intpinzit azi aproape inireg Patuintill. iar oaooarele brdzdeaza tndrile $i oceanele in lung si-n lat.a fost tniocnita cu centrate automate conduse de IIIl singur om. locomotioa cu abur a tnceput sa cedeze pasul locomotioelor Dieselelectrice ~i electrice. ldllllca obositoare si de mare raspundere a macagiului.

va ttansporia cu mare oiteza. III cazul unei eoentuale deiectiuni. Trenul electric telecomandat reprezinia miilocul de transport terestru al oiitorului.cu semnalizaioare lutninoase. tuburile electronice si mecanismele si-au gasit loc si in acest domeniu. in depline conditii de sigurauta. nici fochist. Mecanisme electronice comandd cind trebuie pornite sau oprite motoarele. deci. Deci : ateniie. lata. oonstrucita poate fi realizatd in colectlo. Un astlel de tren nu are nici mecanic. Dupd realizarea acestel consttuctii. rdbtiare si. Airagem ateniia oa reusita consiruciiei depinde in cea mat mare mdsurd de rabdarea ~i atenita acordaiii iiecare! piese in parte. cd releele. mai cu spor. distanid" si urmdri pe panou mersul lrenului electric. mdrjuri si calaiori.: spor fa lucru I . in cadrul unui cere "Miini lndemlnatlce". El va lnlocui trenurile cu abur $i cu motoare Diesel. "observa" semnalele sema[oarelor $. Lucrarea de [ata are drepi scop sd spriiiue actioitatea practicd $i sa dezoolte imaginaiia tlnereiului $COtar. Peniru usurintd. semnale luminoase si sonore aoertizeazd tehnicianul de seroiciu. va fi mai usoard. Munca in comun. tinerii amatori oor putea comanda "de la. ia automat mdsurile necesare. iar automatele opresc trenul.

Nu trebuie totusi sa fiti speciallsti in rnotoare electrice ca sa executati un astfel de motor. Este suficient sa acorda]l toata atentia ~i priceperea executarii pieselor si bobinajul ul.MOTORA~UL ELECTRIC Partea mai diiicila din aceasta lucrare 0 constitute realizarea rnotorasulul electric. Fig. 1 .

.~ .

de 3 mm grosirne. care reprezinta polii rnotorasulul (fig. format din sase tole din ojel moale. Pentru prelu9 . Unul din poll are in plus 0 gaura filetata M5. Pentru aceasta se decupeaza mai Intli dlntr-o tabla de otel moale. Pachetul Be nituleste prin cele patru gauri de 4 mm diametru.na Be jllro~esc (tara sa se arda) si apoi sint scoase ~i racite lent. se ajusteaza cu 0 pita fina conturul ~i toate muchiile. are pe fiecare pol cite 0 bobina. Statorul este format din piesele polare 1 si 2. Decuparea se face cu ferastraul pentru metale. Polii pot fi executa]! ~i dintr-o teava sau plesa cillndrlca.5 rnm. Rotorul 4. Racirea sa face in cenusa. Dupa pilirea bruta. rotindu-se Iiben lnlr-un lagar. rnotorasul se compune din mai rnulte piese principals.lele se introduc in foe pi. doua piese. Dupa prelucrarea bruta. Tot rnotorasul se rnonteaza pe 0 placuta din pertinax 12. cu diarnetrul interior de 54 mm.afla un spatiu de 0. celelalte tole au' grosimea de I mm. timp de mai multe ore. ale carer capete slnt lipite de lamelele colectorului 10. to. 2 a). Toate gaurile se fac dupa ce piesele au fast indoite. si se vor fixa la extremitatlle pachetului . Axul rnotorasului este Iixat rigid de rotorul 4 ~i de colector. ou trel poli. Larnele prirnesc curcnt prin periile 11. In figura 2 c se afla desenat miezul electromagnetului 3.Dupa cum reiese din figura de ansarnblu 1. dupa ce in prealabil s-a Iacut un trasaj dupa forma si dirnenshmile indicate in Iigura 2 b. Doua din tolele electromagnetului au grosimea de 1. Intre poIii statorului si rotor se .5 mITL Vom incepe executia rnotorului cu statorul. fixate cu cite un surub pe miezul electromagnetic 3. La celalalt oapat se afla montara 0 ~aiba Lie transmisie 8.

Pentru 0 pozltionare rnai precise a tolelor. Dupa gaurire se decupeaza conturul cu 0 dalta. iar exteriorul va avea raza de 26. dupa care tolele se desiac si se eurata fiecare in parte. Fiecare tola se gaure~te in centru eu un burghiu de 6 mm (la irrtersectia diagonalelor patratelor ) sl se introduc pe un surub etr piulita. unde se vor manta polii motorului prin intermediul nnor suruburi.crarea pachetului. apoi se pileste pind la sernnul trasat. Se desface pachetul si cu 0 pila fina se eurata mucltiile tuturor tolelor. Cele trei brate vor fi dispuse la 1200 intre ele. 3 b). De aceeai ee va acorda multa atentle. acesta se nituiesle provizoriu.5 mm. 3 a sl b). vom trece la gaurirea conturului. Gaurirea se face la 0 rnasina de gaurit electrlca. Tola de la exteeior va avea trasat pe ea eonturul rotorului (fig. tolele se vopsese cu duco. Pachetul fiind gata de prelucrare. avtnd grija sa nu depasirn semnul trasat. Miezul electromagnetului are eapetele rotunjite sl prevazute cu cite 0 gaura M5. Doua dintre tole. Prelucrarea se face in pachet de' 14 tole din otel moale (fig. se mai fac trel gauri de 3 mm in brate prin care se introdue suruburi cu piullte. eu un burghiu de eel rnult 4 mm diametru. Montarea tolelor se face In aceeasi pozitie in care au fast ajustate. Rotorul 4 este 0 piesa mai complleata. Aeeste gauri vor servi in final pentru nituirea paehetului. este bine sa se incalzeasca tolele pina la rosu. Inainte de nituirea deHnitiva. In figura 3 a se prezinta forma ~i dirnensiunile uneia din tolele rotorului. VIOr i de I mm grosime. cu 0 pila fina.5 mm. cele de la exterior. Pentru a face sa dispara tensiunile create i~timpul prelucrarli. apoi sa se ra10 . iar eelelalte de f 0.

Acesta se executa din ojel la strung. Fig.M6. fixind astfe I lagarul. aceasta se delormeaza in exte-ior oeuptnd spatiul tesit al plesei 6.wa. respectind forma. In eontinuare se cura1a cu 0 pila fina sau cu smirghel partile curbate ale rotorulul. In gaura Cll diametrul de 8 rnrn a statorului 3 se Ilxeaza iagarul5. Montarea se face prin deiorrnarea lagarului 5. dupa care se vopseste cu duco. In timpul nituhii va exista in gaur a centrals surubul de . folosindu-se trei nituri de cupru. 5 a si b). Forma si dirnensiunile lui sint indicate in Iigura.ceases lent. 3 11 . Presind cu dornul marglnea lagarulu! 5. Piesa 6 din aceeasl figura va ajuta la prinderea lui pe stator. Montarea pachetului se face in aceeasi pozitie in care a Iost preiuerat initial. In [ag arul 5 se va rotl usor axul 7 al rotorulul. Supraiata tolelor se cura1a bine cu srnirghel. executat din alarna la un strung. In loeul surubului de M6 se introduce pres at axul rotorului 7. in cem.4. CII ajutorul unui dorn din otel de forma eonica (fig. introduse in gaurile eu diametrul de 3 mm.

4. 5 .Fig. Fig.

prin strlngere eu 0 piulila si 0 ~aiba din pertinax. Portiunea axului notata eu B se introduce Iortat in rotorul 4. La capatul celalalt al axului se fixeaza cu un stilt saiba de transmisie 8. Teava nu trebuie sa intre prea greu peste piesa eilindrica 9. Colectorul /0 (fig. Partea notata cu litera C .!?i dimensiunile din figura 6. executata din textolit. 7) este format din piasa cilindrica 9. Peste acest cil indru izolator se introduce o [eava din cupru cu diaRletrul interior de 8 mm !?i eel exterior de 10 mm. Inainte de a 0 introduce.care intra in lagarul 5 . lunga de 9.se va executa chiar dupa dimensiunite interioare ale lagarului. se va unge cu selac suprafata exterioara a piesei 9. Pe portiunca notata ell A Sf' fixeaza colectorul 10.5 rnrn. Se introduce apoi colectorul in- .

Dupa lipire se taie teava de cupru in trei segmente egale. Teate segrnentele vor fi izolate electric intre ele prin piesa 9. in vede:-ea unui bun contact electric.Fig. la 1200. 14 . Cind ne-am asigurat ca partea rnecanica a motorasului este bine executata. taierea se face p. De aceea ele vor fi Ilexibile. pentru ca piesa cillndrica 9 sa se Iipea-sea de [eava de cupru.ina la textolit. adica rotorul Be roteste usor. Dupa cum se poate observa sl din desenul de ansarnblu. Ele se Iixeaza CLr doua suruburi M4 pe placuta din pertinax 12 (fig. 8 a) se executa din tabla de alarna sau tarnbac. periiIe 11 prind lntre e1e 00 Iectorul 10. Periile 11 ale coledorului (fig. groasa de 0. 7 tr-un cuptor.5 rnrn. De aceleasi suruburi se prind sl legaturile electrice ale rnotor asulul. 8). Dupa taierea lamelor la dimensiunile din figura 8 b. se vor indoi asa cum arata desenul.

Modul lor de confectionare este aratat in figurile 9 b.tara joe sl lara ·sa loveasca polii statorului. La stator se Iolosesc doua carcase 13. Dupa ce se infa~oara pe polii statorulul cite . In desenul din tigura 9 d se arata cum se taie sl se indoaie cele patru ureehi ale partilor laterale din prespan. pe care se fac tnfasurarile cu hlrtle parallnata si totodata lipirea parjilor later ale. d. c. Pentru coniecjionarea lor este necesar un sablon din lemn. putem trece la realizarea bobinajelor sl a legaturllor electrice. Carcasele bobinelor de la rotor sint indicate in figura 10. Pentrtr bobinele statorului si rotorului s€ executa din prespan si hirtie paraflnata cinci carcase. indicate in figura 9.

9 . se trece la intraducerea partilor laterale A.o carcass 8. din hirtie parafinata.8 rnrn groslme.~irotorul slnt gata pentru a fi bobinate. Tot in aceasta schema se observe si mod-III de legare a periilor la colector. statorul . Introducerea se face prin destacerea celor doua capete. executate. HiRTlE PAIlAFINATA Fig. Cu aceasta. Pe fiecare bobina a statorului se tnfasoara aproximativ '120 spire (sase straturi) cu sirrna ernallata de 0. Sensu I de infa~uTare si legaturile celor doua capete sint aratate schematic in figura II. din pres pan gros de I rnrn.

10 Rotorul are tot trei bobine cu cite 120 de spire. In figura 12 8V . dispuse in sase straturi... Inceputul uneia sl sfirsitul celellalte se Jipesc la cite un segment al col ecto nrlui .Fig. 11 . din strrna emailata de 0.5 mm grosirne.. sURsA Fig. dupa ce mai intii sea indepartat ernallul de pe strrna._.

La realizarca bobinelor se va evila zgirierea emailulni sirmei. care poate fi folosit si in alte scopuri declt eel indical in luera rea de lata. 12 .dipatam un-motoras co bune perforrnante. Fig.slnl prezentate schematic in{a~l:ldir-ile -b'Obinelor si lp- gaturile lor la segrnentele colectorului. Acordind rmrlta atentie executarii pieselor sl bobi- najelor. penlru a nu se scurtcircuita spirele.

piesele se traseaza pe 0 tabla bine' tndreptata. Pentru a fi in pas CU' r-ea lizarile tehnicii in acest domeniu. Acoperisul 5 cere 0 executie atenla. In mare. De asernenea el poate oumpara de la magazineie cu jucarii 0 locornotiva foarte leftina (fara motor). el se compune din piesele J. Pentru confection area caroseriei trebuie sa ne procurarn mai tntti ctteva cutil de conserve. din tabla rora. asa cum se poate observa din figura 13. Desigur ea tlnarul constructor are depllna libertate sa-si aleaga alta forma. apoi se decupeaza cu foarIecele. In Ilgura 14sint prezentate partile components ale corpulur locomotivei. 2. peretii (3) au cite un col tar (4). vom tala piesele componente ale caroseriei. ca· " 19 .CORPUL LOCOMOTIVEI Constructoril vehiculelor de cale terata cauta sa dea noilor modele de locomotive forme cit mai estetlce ~i aerodinarnice. cu dimensiuni a propiate de cea propusa. pe care va monta motorul. 2 ~i 3 sint aratate in fig-Lira 15. vom da ~i noi caroseriei 0 forma aerodinamica. In partea de jos. Dupa cum se vede in figura 16. jar la. Forma ~i dimensiunile pieselor I. sl 3 (cite doua din Ilecare) sl piesa 5 (acoperisul). lungirnea lui este 350 mm. Pentru realizarea lor. care serveste la montarea caroseriei pe cele doua carucloare.

.

.

continuare. se lipesc in interior cu cositor toate crestaturile. La extremitatile acoper isului se lasa doua urechi C. ele vor servi la -indoitul tablei. dupa care se ajusleaza cu 0 pila. In. pe care se vor fixa la rnonta] beculetele sl piesele 8. Acesta se executa infa22 .gura 17a). ca bornba [ul sa capete un aspect frumos. Dupa ces-a u taiat crestaturile. Intr-tm soclu facut din slrrna. se bornbeaza marginile acoperlsulul. La capetele rotunjite se vor face cu Ioarlecele niste crestaturi. folosind un calapod din ojel. reprezentate mai vizibll in detaliul A .:I I o Fig. Beculetele se rnonteaza pe placutele din pertinax ~. Ftnisarea se Iace cu smirghel fin.. 15 tirnea de 100 mm. La sltrslt tndoitura trebuie sa arate in sectiune ca in detaliul B. (vezi detaliul B din iigura 16 si fi.

surlnd 0 sirma de cupru pe partea tu filet a bccului. cite un inel din slrrna. 16 . Dupa oositorlre. fie nurnai cu cositor. Ele au in ·plus capacele metalice (in locul gearnului). lipit cu cositor. La tmul din suruburi se prinde ~i 0 legalura electrica. Ele au in interior. • Asamblarea Intrcgului eorp al1ocomotivei se face fie cu nituri si cositor. dupa desenul din figura 18 b. executat dupa desenele din figura 18 a. peste care se cositoresle cite un far 6. prega- Altl SE FIXEAZA e. Tampoanele 7 au 0 forma turtlta sl se executa lntocmai ca Iarurile 6. asa cum se vede ~i in fi. Capetele sirmei se Iixeaza cu doua suruburi de placuta 8. Cealalta le~atura se realizeaza cu un contact din tabla lntrodus sub bee. Gearnul se prinde tesind putin marginea metalica a farului. in vederea fixarii geamului mat. care se lipesc tn fata pentru a da impresia unor tarnpoane masive. caroseria se CoLITata bine cu smirghel fin.gura 17a.r PIESA (VEZI FIG 17) 8 ?B Fig. Soclurlle becurilor si ptacutelor de pertinax se fixeaza de urechile C ale acoperisului.

18 . Ele vor fi facute din strrna groasa de 3 rnrn s! vor avca f0lf1118 de drlig. pe care sa Ie cupleze la locornotiva. am 10cornotivei. cirlige de legatura. Cine doreste poate executa unul sau doua vagoane cu acclasl format. clt ~i vagoanelor. Iormlnd un tren.Fig. L/NEl DIN siRNA Fir::-. 17 tlnd-o pentru vopsit. Culoarea vopselei ramine la alegerea fiecarui constructor. In accst caz se mai ada·uga.

De traversele 9 se nituieste piesa de legatura 10. pc piesa 10. al cacui ansarnblu este reprezentat in figllra 19. Desc~1l1pllnerea acestui subansamblu se observa Fig. se afla nltuita sau strtnsa cu surubur] placuta din pertinax 11. Ea sustine Ia capete lamclele de contact 19 sl 20. Dupa cum reiese $i din figura. sasiul se compune din doua traverse 9.~ASIUL CU ROTI Caroseria locornolivei se prmde de un sasiu. nltuite de coltarele 4. Intre traversele 9. HI .

In partea de jos a la- lYO. Ambele Iarnele sint din tombac sau din alarna tare (Ilexiblla). pentru a Be realiza un bun contact pe ~ina.l. Lamelele trebuie sa fie flexibile.lflldl7 9S .OIol II' 7 !It! ~'" Nn il. unde se dau ~i cotele. de 0.2--0.i·n figura 20.3 mm grosime.

asa ca se fixeaza prin cositorire. axul 15. AUt rotlle 13.otile ~i saiba sint solidare cu axul. in vederea stabilirii unui bun contact intre linia 21 si coltarul 24. Piesa 10 trebuie sa se roteasca usor in jutul surubulul 18. In fig-ura 21 b se poate observa modul cum se monteaza plesele 10 ~i 17. ale carer axe stnt introduse in gaurife cu diarnetrul de 5 m. Pe unul din carucioare se fixeaza rnotorasul .m. celalal! este identic. Piesele caruciorulul se executa din tabla. cit ~i saiba de transmisie 14 se vor face la strung. 21. R. tnsa nu are motor. Pentru proteja27 . Tot tntre peretii laterall se rotesc cele doua perechi de roti. dupa indio catille figurii 22.SE FIXEAUi Fig. De preferat este ca salba 14 sa se pozitioneze definitiv dupa fixarea motorasului pe carucior. • Tntregul ansarnblu al caroseriei ~i sashrlul se reazima cu capetele piesei 10 pe doua carucioare cu palru rotl. Felul cum se rnonteaza rotile pe osii se arata in figura 23. melei 20 se face 0 crestatura. Caruclorul din flgura 21 se com Dune din doi peretl lateral! 12 tntre care Be Iixeaea ClJ suruoue! piesele' 16 ~i 17.

13 si nici a saibei 14. ca sa se poata face contactul electric.rea impotriva oxidarii. attt caruclorul. Nu se vopseste Insa periferia rojilor . . cit ~i ratite se vor vopsi. Motora~.ul electric se fixeaza cu un surub de piesa 16. Transmisia de la motor la roti se face prin intermediul unei cureluse din piele salt cauciuc.

I I I I~ I .

Ele se fixeaza pe traversele 22. 24 In figura 24 este aratat traseul cali ferate. Desigur ca se pot face trasee rnai complicate. Tot pe traverse. . Montarea coltarelor pe sine se face cu nituri.CALEA FERATA UN/A DE AUHENTARE J3 ~ /N"~ 3 liN/A 2 liN/A HACAZ 1 Fig. iar pe traverse cu holtsuruburi. prin interrnediul coltarelor 23 (fig. Ioloslnd acelasi princlpiu. la1imea . ca sa nu cuprlnda decit uo singur rnacaz. Tinarul constructor poate alege Insa alt traseu dedi eel indicat. Sinele propriu-zise 21 ale caii Ierate se vor executa din tabla de 1.lor este de 10 mm. deoarece traverseIe sint din lernn. cu mai muIte macazuri.5-2 mm grosime. Autorul a ales unul Ioarte sirnplu. din loc 30 . 25).

a 26. 25). 25 in loc. Scopul lor este sa indrepte trenul pe una din cele doua llnii. Mai complicat de realizat este rnacazul. daca se urrnareste eu atentie figura. contactul dintre piesele 24 en slna J1 se face prin Interrnediul lamei de contact 20. Prin acest contact se Inchide circuitul electric. iar In eea31 . aprinetndu-se un sernnalizator de urrnarire Su la panoul de cornanda. La executarea lui trebule acordata mai multa atentie. numai la trecerea trenului. Partile lui componente sint indicate in figur. Asa cum se observe si In figura 25. La fixare. Sinele se fixeaza cap la cap cu doua suruburi ~i cu placuta 25 (fig.Fig. El se compune din doua bucati de sina 26 (fig. 26 ~i 27) care se rotesc U$Or In jurul a doua suruburl fixate in placa metalica 27. Maeazul poate fi reallzat cu d-est'l1'la usurinta. se mal fixeaza niste ooltare 24. Pozitionarea rnacazulul se face de catre resortul 34 (in pozitia din stinga). care vor forma contadele de urrnarlre a trenului. Piesele 26 au forma de pana pe toata lungimea. acestea nu trebuie sa atinga ooltarele 23.

Transmiterca miscarl! 0 face pirghia 29.lalta parte de ci'itre electromagnet]! 32 Iixa]! pe placa 31. pi£la Fig. provenl]! de la 0 sonerie de tip vechi. Pirghia 29 se roteste HOOrpe ~urubul 30. care-t atrasa de cei doi electromagneti. Capatul pirghiei este Iegat cu clrligul 28 de piesele 26. Uitimea lor este de 8 mm. Ceilal]l 2 rnm. Piesele 26 se fac din aceeas] tabla ca restul sinelor. 26 .

.

ca la intersectia slnelor lamela de contact 19 sa nu se atinga de ele. urrnareste intreg traseul. pe care se rnonteaza ~i se deplaseaza piesele 26. pornirea si oprirea trenuiui fadndu-se. Ea nu trebule sa atinga sinele 21. Linia de alimentare 33. evitindu-se der aierea trenului. 24). desenata partial in figura 27. . prin manevrarea unui buton. Resortul 34 trebuie ales in asa fel lncit electrornagnetll sa-l poata intinde. acestea fiind celalalt pol al cirrentului. se completeaza cu grosimea placii 27. P"! portiunile liniilor 1 si 2 (fig. Celalalt capat se introduce prin gaurile cu dlametrul de 1. Tot pe aceasta placa se fixeaza unul din capetele resortulul 34. iar in cealalta pozitle (in sttnga) rnacazui sa fie bine tinut de are. Linia de aIimentare va fi mai inalta cu 3 mm.la Hitimea de 10 mm cit au sinele. 27). Aceste portiuni se allrnenteaza separat.5 mm ale piesei 26 (fig. AIimentarea motorului cu energie electrica so face prin linia 33. executata din sirrna de cupru de :2 111m. Li· nia 33 se prinde de traverse in dreptul lamelei 19 de la sasiul locomotivei. fixarea se face tot cu coltare. Iinia de alimentare se tntrerupe.

Prill picior ~i postament vor trece doua perechi de fire ce 35 .i vor fi astupate una cu celolan rosu. Ele vor avea doua culori : rosu $i verde. 24). trenul se va opri automat.. rnontat la rlndul sau pe un postarnent mai greu. Dupa executare. Urechile se vor indoi nurnai dupa ce s-au montat soclurile si beculetele. Ea se fixeaza cu partes din fata de peretele frontal 36. Din aceeasl tabla se fa-ce si piesa 38. iar la culoarea verde va trece. Cealalta parte are sase urechi meta lice. Peretele frontal 36 are doua Ierestre circulate cu diarnetrul de 12 mm. semnalizatoarele se vor aseza in Iocuri bine stabilite (fig. dupa forma $i dimenslunile din figura 28. confecjionate asa cum s-a aratat Ia pagina 22. Sernnallzatoarele se com pun din doi pereti 35 sl 36 executa]i din placaj gros de 3-4 mm. Intregul menta] se fixeaza pe un picior cilindric din lernn. iar cealalta eu celofan verde. Deastrpra ferestrelor se prind in tlnte doua aparatori 37 executate din tabla Ioarte subtire. Ele se vor face chiar in dreptul beculetelor :. trebuie sa facem $i noi citeva sernnalizatoare lurninoase.SEMNALIZATOARELE Ca la orice cale feraUi. iar pe acestea niste socluri din strrna. La culoarea rosie. Pe peretele lor din spate se fixeaza cu tinte sau C'l1 clei doua etajere. care se vor indoi peste peretele 35.

28 vin de la becuri.facut dintr-un material usor.Fig. Pentru traseul propus este nevole de doua sernnallzatoere (Sl sl S2). Daca cineva doreste poate ada'll'ga ~i niste semnalizatoare cu brat. 36 . In acest scop se poate folosi un electromagnet de sonerie care rldlcs sau coboara un brat . lar pe picior se fac citeva dungi rosll sau negre. Sernnallzatorul se vopseste in culoare alba.

iar placa Irontala (panoul) din placa] sublire. precum sl urrnarirea pe traseu se face de la un pupitru cu panou de cornanda. Asa cum se vede ~i din figura. Peretii lateraIi sin] lncllnati. De la acest panou (fig. Teate dimensiunlle sint in milimetri. Cutia se compune dill patru pereti si un fund. cutia panoului este putln lnclinata. 29) pleaca toate firele de legatu:a. iar pe- Fig_ 29 . Rama cutiei se executa din lernn de 15 mm grosime.PANOUL ~I LEGATUIHLE DE COMANDA ELECTRICE Pornirea $i oprirea trenului. schlrnbarea rnaeazului. Forma $i dimensiunile cutiei sint aratate in figura 30.

pe partea de dedesubt. Puiarele se pot prooura de la Ferometal. dind oirtiei 0 rorrna cit mal plaouta. Pe fundU'1 outiei. acesta se ilxeaza de cutie cu holtsuruburi.Fig. 30 rete Ie din spate are un arificiu prin care vor lesi firele de legatura. marcat din loc in loe cu cite 0 gaudi de 38 . Dupa terminarea tuturor rnontajelor ~i legaturilor electrice pe panou. se fixeaza cu holtsuruburt patru plcioruse din cauciue (puiare). Teate muchiiIe se vor rotunji. Pe partea de sus a panouhri se deseneaza traseul caii ferate.

cit ~i celelalte comenzi se vor alimenta de Ia doua transforrnatoare de sonerie (T. ~i S2'..950 UNI43 $.AJ-1.IfEII. 39 .-c:€)-l2 c€) Fig. ~i T2) de 8 volti.UJ-L2 . Ele reprezinta semnalizatoarcle S. Sub sageti se aprinde cite un bee pentru fiecarc dlrectie. Sagetile se acopera pe dedesubt cu celofan sau stiela rosie.00sj o-~-p L1NIA «t ~ l. Cu ajutorul acestor piese se executa manevrele trenului. se decupcaza in placa doua sageti (fig. Pe partea de jos a placii frontale se fixeaza cinci intrerupatoare si lrei rezistente variabile (reostate).4 5 mm diametru. care vor indica linia cu . Acestea se aprind 0 data cu semnalizatoarele aflate Iinga calea Ierata. S. In dreapta liniilor 1 ~i 2 se afIa cite doua gauri ou diametrul de 5 mm. (Ilz) VRJ) ~EG~AJ-L. Atit motorasul electric. IU". s. Toate legaturile electricc slnt reprezentate schematic in Iigura 32.cale Iiber a". acoperite una eu celolan rosu si alta eu celofan verde. care se aprind pe rind Ia trecerea trenului.) ro- O-@>-P lINIA·9~t. In aceste gaud se introduc beculetele de urrnarire Su. 31 MACAZ UIlMARIRE" o-~-p LINIA -2 U(~.'. In locul unde 5e afIa macazul. 31).

.

Acestea stnt in legatllra cu firu! 2 lolltransformatorului TI•· Tot la firul J se lealga intrerupatoarele II si 12.1.lnmcla 19 si dus I:. Ponlrn 0 lJ11l1ii lnlelcgoro arn notat cu 1 si 2 lirelc (Il~ics ire ale trauslormatorului TI ~i ('U ::. se aprinde culoarea verde.33. motoras."0111 inccpe urmanrea 1~'l.:·zish~J1tfl vnriahilfi UI ~i "poi 1(1Iinia dl' allmenture . Intrerupatoarele II si 12 sint duble. Arl'f. si deci ~i pornirea sau oprirea lenta a trenului. Pe schema electr ica din Iigur a 32 se arata doar montajol pentru tntrerupatorul I.. Cind se inchide circuitul. 00respunzind pe panou eu intrerupatoarele LINJA I si LINJ /\. trenul se va opr i nernaiavlnd eurent.~i 4 Iirc:o de icsirc ale lruuslormatonrlui T2• De la horna J pleacii 1111 fir la lutrerupalorul 13 care inl"I1:(h~ clrruilnl linioi . ri'iminind ca arnatorul sa dubleze montajul eu sernnalizatoare (beculete) ~i rczistenta variabila pentru tntrerupatorul 12• D~ la acest lntrcrupator curentul trece prln rezistenta R2 (R3). ajungind la unul din segrnentele Iinie( de alimentarc 33 (segmentele de la linia 1 sau 2). De la rezislentele R2 (R~) clrcuitul curentului este acelasi ('[I la RI. ClI ajulorul rezistentelor varia-bile R2 ~l Rs se modifica tensiunea curentului la motor as. se aprindc culoarca rosie a sernnalizatorulul respectiv . (S1 sau S2). cu41 . unde este cnles de. 2.tt Intrcrupillor corespnnde ~h' 1)(111011 I'll Inlrerupato-ul LJNIA ~tCurcntnl Irece mai dcparlc prin f(. Celalalt fir al motorasului sc lea(!8 la ~asi-l1'1 lrenului. perrnitlnd trccerea curentului prin roti ~i apoi In sincle 21. asa ca atunci cind se opreste curentul pe unul din segrnentele de alimenl are ale liniilor 1 sail 2. Daca intrerupem C1lrenlul pc acesie portiuni de linie 1 sau 2. deci trenul poate pleca.!at11rilor eleclrice de la transtormatorulZi.

indicind trecerea trenului pe linia I.rentul intorclndu-se prin sinele 21 ~i apoi In firul 2 al transforrnatorului TI• Sa urrnarim acum legaturlle transforrnatorulul T2. In acel rnoment se aprinde semnalizatorul care indica celui de la pupitru pe ce linie va intra trenul. corespunzind pe panou cu Intrerupatorul de URMARIRE.3 se conecteaza sl lntrorupatorul Is care cornanda rnacazul (pe panou MACAZ). Prin inchiderea circuitului. stabilindu-se circuitul. Tot de la firul . Ma. ea trece la cite un coltar de contact 24 (vezi $i figura 25) pentru fiecare bee de semnalizare. La trecerea trenului lamela 20 atinge concomitent contactul 24 sl linia 21. De la firul . Este evident ca ~j la acest circuit curentul se intoarce la transformator tot nrin firul 4. Curentul se reintoarce la transferrnator prin firul 4. ca . astfel se a prinde becul corespunzator locului marcat pe panou. electromagnetii intra In Iunctiune si schirnba macazul pentru Iinia cealalta. se aprinde celalalt semnalizator.i departe.3 se leaga lntrerupatorul h iar in continuare leg atura merge la toate beculejele de pe traseu (Su). Oind electrornagnetii nu lucreaza.

43 pe carcass a doua col0 tare (fig. Axul se introduce axului. tr-o rszistenta slnt desenate variabila varlabila. Placuta ~i se monteaza se leaga fa~oara echidlstant. 34). Spirele se inIntre ele. intre brajele carcasei eIicoidal care -tmplnge pe 0 S~ carcass din tabla de 1.:-sa (BV). unde piesele lor. Cursorul legatura care merge la Iinia de alimentare . Unul din ca patul !infa~urarii rezistentel la su. ve]i Intelege dintr-un ax ell diasuperior de 4 rnm intr-o mon- bine constructia. Acestea placuta doepertlnax.I~EZISTENTEI. Ea se cornpune 0 rnetrul de 6 mm. Axul are ~i in contlnuare La introducerea teaza ~i resortul deci sl cursorul porjiune cu diametrul un filet M3. in ordinea are rolul sa modifice tensltmea 0 In figura 33 este prezentata Urrnarind mcntarii sectiune prinmai figura.5 mm. Valoacu strma fara sa se atinga sint infasurate rea rezistentei de nichelina.E VAIUABILE Rezistenta curentului. pe care se Iixeaza la capatul un buton. tndoita in forma de "U". axul in sus ~i metalic pe spirele rezlstentei. este de 6 ohmi ~i se realizeaza - de pertinax se indoaie in forma de semicsrc prin intermediul are si el 33.

33 .CURSOR METALIC' PER TINA X Fig.

. Fixarea rezistentei reglabile . a doua suruburi pe panQu se lace eu M3 cu cap lnecat. 34 La acest menta] trebuie avut grrja ea nu curnva rezistenta cursorului ajutorul sa atin~a carcasa metalica... FiR. . . ci numai virful ' met a lie.

Pornirea de pe aceasta linie se face ca sl la Iinia 1. Prin rotirea usoara a butonului de REGLAJ L1 se comanda trenului sa se deplaseze cu viteza crescinda ptna la vlteza maxima.rI se afla in stare de repaus pe linia 1. semnalizatorul va indica culoarea verde sl deci trenul are "cale libera". Dacarlorlm ca trenul sa treaca pe linia 2 ~i sa-I oprim acolo. Blnetnteles nu tnchlzatorul 82 va indica' culoarea rosie. Butonul de urrnarire ne permite sa urrnarim pozitia trenului pe intreg traseul. folosind butoanele LINIA3 ~i REGLAJ L3. In locul unde trece trenul se aprinde un sernnallzator de urrnarire (Su) pe panoul de cornanda. ca ca 46 . este suficient sa trecem butonol macazului pe pozitia L2• iar intrerupatorul LINIA ~ sa-l pozitlonam pe O. Tot asa se poate porni si opri trenuI pe traseul celalalt • (linia 3). Daca semnalizatorul 81 iodica culoarea rosie. tnsa prin butoanele LINIA 2 ~i REGLAJ' 2. inseamna trenul nu poate porni. Sa presupunern ca trern. Ne rarnine dear sa facem uItimeIe verlficar! ~i sa treeem in lata panoului de comanda.PORNESTE TRENUL ! Iata-ne in fata construcllei terminate. Din momentul in care am trecut tntrerupatorul LIN"IA 1 pe pozitie P.

. cu mai rnulte linii ~i rnacazurl. va avea nevoie de un nurnar mai mare de butoune l?i inlrerupatoare. preeum l?i ell mai muIte scrrxializatoarc. corespunzator eomenzilor.Daca construclorul doreste sa faca un traseu mai cornpllcat.

. Htrtte semivel. C. Bun de tipar 09. Comanda nr. Tiparul executat sub cornanda nr. 1539 l a Intreprlnderea Poligraficl1 . B-dul llie Plntilie nr.P.191i3. A. T. nil de 63 g/m'. 13 Oecembrie 1918'. Tlra] 12140. 7016.U7.6. 6109. Z. Coli edltoriale 2. Coli de tipar 3.09..R. 540x840IJ6. pentru bibllotecile miet 8 R-3.CUPRI"NS Cuvint Corpul lnainte electric locomotlvel Motorasul ~asiul cu roti CaJea ferata Semnalizatoarele Panoul de comanda Rezisrentele variabile Porneste trenul ! ~i leg3turde electrice Redactor respensabtl Tehnoredactor: : A. 58-60.1963. Apilrut 1963. BALTARETU G. TANASE Dat ta cules 17. Bucur~stlR.

u c e Le c t I a II n I I" d.I" .min _ ric e» _pllrul: Paul T('odorescu - Viorrl Rliducu • LAcATUSUL !.oM ..ildan AMATOR Nic. Opresc« DE APARATE DE RADIO TRANZISTOARf CU .Ulescu • CONSTRUCTII Ene PENTRU AMATORI Marin CONSTRUIE$TE Xenia Moldoveanu SINGUR • CUM CRE$TEM VJERMI MATASE George D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful