บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา

คําถาม-คําตอบ DIS (update เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔)
คําถาม

คําตอบ

10%Aminopare 10%Aminoparen สามารถใหสายเดียวกับ KCl inj สามารถผสมกันได
n and KCl inj ใน 0.45%NaCl ไดหรือไม

วันที่ตอบ

References ลําดับคําถาม

13/6/2554 Handbook
on
injectable
drug

230-54

10%Calcium
gluconate

การบริหารยา calcium gluconate

10%calcium gluconate สามารถให direct IV โดยใหชาๆ ในอัตราเร็ว 1.5 ml/min ดังนั้น 1
amp เทากับ 10 ml ควรใหไมต่ํากวา 15นาที หรือจะให IV drip ใน 5DW หรือ 0.9 NSS ก็ได

20/6/2552 handbook
on
injectable
drug page
204

33-52

10%DNSS

การเตรียม 10%DNSS จาก 5%DNSS จะตองเติม
50%Glucose หรือไม

เติม 50%Glucose 2 vial ลงใน 5%DNSS 1,000 ml

14/10/2553

Index
คําถามขอ 84

29-54

10%Magnesium การบริหารยา magnesium salfate เมื่อแพทยสั่ง
950 mg IV drip
sulfate

10% MgSO4 950 mg iv drip in 15 min นั้นจะมี Rate เทากับ 64 mg /min สามารถใหได
โดยไมตอง dilute (maximum rate คือ 150 mg /min เมื่อใหทาง IV โดยใชสารละลายที่มี
ความเขมขนนอยกวา 20 % )

24/5/2552

drug
information
handbook

20-52

10%Magnesium การบริหารยา 10%MgSO4
sulfate

การบริหารยา 10%MgSO4 สามารถทําไดโดย IM, IV push, IV infusion
- IV push ใหในอัตราไมเกินกวา 150 mg/min
- IV infusion ใหในอัตราไมเกิน 150 mg/min อาจผสมใน D5W 100 ml IV drip rate 10
ml/min

28/10/2552 Drug info.
Handbook,
DIS

21-53

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา

คําถาม

คําตอบ

วันที่ตอบ

References ลําดับคําถาม

10%Sodium
bicarbonate

สารละลายที่สามารถผสมเขากับ Sodium
bicarbonate injection

Sodium bicarbonate injection เขากันไดกับ IV solution ดังนี้ ไดแก D5W, NSS,
Dextrose-saline combination

27/4/2554 Handbook
on
injectable
drug

203-54

12.5%DW

วิธีเตรียม 12.5%DW จาก 50%glucose และ
5%DW หรือ 10%DW

การเตรียม 12.5%DW จาก 50%glucose และ 5%DW นั้นใช 50%glucose ปริมาตร =
7.5/45 ของปริมาตรที่ตองการ และใช 5%DW ปริมาตร = 37.5/45 ของปริมาตรที่ตองการ
สวนการเตรียม 12.5% DW จาก 50%glucose และ 10%DW นั้นใช 50%glucose
ปริมาตร= 2.5/40 ของปริมาตรที่ตองการ และใช 5%DW ปริมาตร = 37.5/ 40 ของปริมาตร
ที่ตองการ

3/1/2552

51-52

15%DN/2

การเตรียม 15%DN/2 1,000 ml จาก 10%DN/2 ใช 10%DN/2 ปริมาตร 875 ml ใช 50%Glucose ปริมาตร 125 ml (คํานวณโดยใช aliquat
1,000 ml จะตอง add 50%Glucose ลงไปปริมาตร technique)
เทาใด

14/11/2553 คูมือ DIS ขอ
84

60-54

17%DN/5

การเตรียม 17%DN/5 เตรียมไดอยางไร

17%DN/5 สามารถเตรียมไดจาการใช 10%DN/5 400 ml ผสมกับ 50%glucose 85 ml (จะ
ไดสารละลายที่มีปริมาตร 485 ml)

17/3/2554

168-54

2-PAM

การบริหารยา 2-PAM

การ reconstitute ยา Pralidoxime ทําโดยผสมใน WFI ใหเปนสารละลายที่มีความเขมขน 5%
-10 บริหารยาโดยฉีดชาๆ 5 -10 นาที
หรืออาจผสมใน 0.9% NSS 100 ml IV drip นาน 15-30 นาที
นอกจากนี้ยังสามารถใหทาง SC, IM ได

10/9/2552 Martindale
page 692,
leaflet

56-52

2-PAM

ความแรงของยา 2PAM ตอ 1 vial

Pralidoxime ที่มีในโรงพยาบาลมีขนาด 1 กรัม

10/9/2552

56-52

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

leaflet

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา

คําถาม

คําตอบ

3%SA cream

3%SA cream สามารถทาบริเวณใบหนาไดหรือไม

สามารถทาบริเวณใบหนาได ดังนี้
Hyperkeratotic and scaling skin conditions
Adult: As 2-6% preparation; may be applied up to tid.
Acne
Adult: As 2-6% preparation; may be applied up to tid.
Topical/Cutaneous

5%DN/4

ตองการ 5%DN/4 ใหผูปวยนอกใชในหองผาตัด
จํานวน 1 ถุง สามารถเบิกไดที่ไหน

สามารถยืมจากหองฉีดยาทําแผลหรือ ER ได

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

วันที่ตอบ

References ลําดับคําถาม

2/2/2554

www.mims.
com

22/8/2554

143-54

243-54

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ลําไสใหญ.นราธิวาสราชนครินทร คําตอบ วันที่ตอบ Fluorouracil (5-FU) กลุมยา Antimetabolite ขอบงใช ใชในการรักษามะเร็งเตานม. ศีรษะและคอ. ไสตรง หรือกระเพาะ อาหาร กรณีใชทา สําหรับรักษา actinic หรือ solar keratoses และ superficial basal cell carcinomas กลไกการออกฤทธิ์ 5-FU ตองอาศัย enzyme ในการเปลี่ยนแปลงไปเปน nucleotide เพื่อใหมีฤทธิ์ cytotoxic ตาม pathway ทั้งนี้ F-dUMP ที่เกิดขึ้นเปนตัวยับยั้งเอนไซม thymidylate synthase ที่มีฤทธิ์ แรงที่สุด การที่ F-dUMP ยับยั้งเอนไซม thymidylate สงผลใหไมสามารถสังเคราะห thymidine monophosphate (TMP) ซึ่งจะตองเปลี่ยนเปน thymidine triphosphate (TTP) ซึ่งเปนสาร ที่จําเปนในการสราง DNA ตอไป นอกจากนี้ 5-FU ยังสามารถแทรกเขาในสาย RNA และ DNA ไดอีกดวย สงผลใหสาย DNA แตกออก (ดูตอเพิ่มเติมในเอกสารดานหลัง หมายเลข 77-54) 23/11/2553 References ลําดับคําถาม Drug information handbook 77-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . ตับออน.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม 5-Fluorouracil ขอขอมูลทาง Pharmacology ของยา 5-Fluorouracil เพื่อการปฏิบัติงาน หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

ดูตามกราฟเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต โดยใช BW median หรือสวนสูง median ดังนั้นกรณีนี้เด็กควรจะหนัก 17-18 กก.นราธิวาสราชนครินทร 1. ดูตามตารางเกณฑอายุเด็ก 2. (ตามวิธีที่ 1) ถาคํานวณ dose ที่ 15 mg/kg/dose = 15x18 = 270 mg ดังนั้นขนาดยาที่แพทยใหสูงเกินไป References ลําดับคําถาม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Ca และ secretion ของ K เมื่อยามีผลยับยั้ง angiotensin II จึงทําให K ในรางกายสูง สวน spironolactone มีกลไกลยับยั้ง aldosterone โดยการไปแยงจับกับ intracellular aldosterone receptor ใน cortical collecting duct ทําใหมีผลลด secretion ของ K เชนเดียวกัน 30/12/2553 Internet 82-54 Paracetamol จัดอยูใน pregnancy category A สามารถใชไดอยางปลอดภัย 10/11/2553 ฐานขอมูล DIS 38-54 25/12/2553 Drug information handbook 101-54 Acetaminophen ขนาดยา paracetamol ในเด็กอวน คํานวณอยางไร วิธีการคํานวณขนาดยาในเด็กอวนมี 2 วิธี คือ (เด็ก อายุ 4 ป 10 เดือน น้ําหนัก 30 กก. แพทยสั่ง paracetamol 325 mg prn q 4-6 hr) หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา ACEI and Potassium คําถาม กลไกที่ทําให Potassium ในเลือดสูงของยาในกลุม ACEI ซึ่งทําใหใหยาพรอมกับ aldactone ไมได Acetaminophen Paracetamol สามารถใชในสตรีมีครรภไดหรือไม คําตอบ วันที่ตอบ สําหรับกลไกของ ACEI จะเกี่ยวของกับ pathway ของ angiotensin II ซึ่งมีฤทธิ์ชวยกระตุน aldosterone จาก adrenal cortex ซึ่ง aldosterone นี้เองเปนสารที่มีฤทธิ์ตอ renal tubule ในการ reabsorption ของ Na.

Paracetam ol absorption from a feeding jejunostom y. acetate 28 mEq ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลวพบวา นาจะสามารถผสม KCL ได แตควร พิจารณาความเขมขนของ K ในสารละลายไมใหเกิน max.7 mEq.12-52 วันตอวัน เนื่องจากเปนการเตรียมบน ward overdose หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.psu. BR J clin Pharmac (1986) Acetar solution 100 ml ประกอบดวย Na 130 mEq.7 mEq.a c. ที่กําหนดใน HAD 197-54 2/6/2554 www. 15-52 Acetylcysteine ขนาดยา Acetylcysteine inj.th Acetazolamide ความคงตัวของ Acetazolamide หลังผสมในน้ําเปลา หลังเตรียมยาเม็ด acetazolamide เปน syrup แลวสามารถเก็บไดนาน 7 วัน แตแนะนําใหใช 23/11/2551 Drug info.conc. K 4 mEq. Ca 2.นราธิวาสราชนครินทร Loading dose 150 mg/kg ใหทาง IV นาน 60 นาที จากนั้นตอดวย initial maintenance dose ในขนาด 50 mg/kg IV drip เปนเวลา 4 ชั่วโมง แลวตอดวย second maintenance dose ในขนาด 100 mg/kg drip เปนเวลานาน 16 ชั่วโมง (รวมระยะเวลาที่ใหยาทั้งหมด 21 ชั่วโมง) ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Cl 108.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Acetaminophen ขนาดยา paracetamol ในเด็ก เมื่อใหยาทาง jejunostomy feeding เปนอยางไร Acetar and Potassium chloride Acetar กับ KCl ผสมเขากันไดหรือไม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม การใหยา paracetamol เมื่อใหทาง jejunostomy สามารถใหในขนาดปกติเหมือน oral route ได ซึ่งก็คือ 10-15 mg/kg/dose q 4-6 hr 2/5/2554 Nelson EB et al. ใน Paracetamol 3/11/2551 DIS .phar 247-54 macy.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Acetylcysteine Acetylcysteine injection 600 mg สามารถใหใน indication ปองกัน Contrast media induce injection วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 13/1/2554 113-54 nephrotoxicity โดยแพทยสั่งใหผสมยาใน 5%DN/2 1. ไมมียารูปแบบรับประทาน) activated charcoal การเจือจาง activated charcoal เจือจาง activated charcoal ในอัตรา 1: 8 เปนอยางนอย เชน 1 g activated charcoal + water 8 ml 9/9/2552 drug information handbook 55-52 activated charcoal ขนาดยาในเด็กของ activated charcoal (กรณี acute poisoning) ขนาดการใช activated charcoal ในเด็ก = 1-2 g/kg/dose 20/9/2552 drug jmformatio n handbook 59-52 Activated charcoal ขนาดยา Activated charcoal ใน diazepam overdose Acute poisoning ขนาดยาทั่วไป 25-100 g (5-20 ซอง) ใหครั้งเดียว หากผูปวยจําเปนตองไดรับยาหลาย dose สามารถเพิ่มขนาดยา ไดครั้งละ 12.5 g ตอชั่วโมง หรือเทียบเทา (เชน 25 g ทุก 2 ชั่วโมง) โดยทั่วไป charcoal 10 กรัม (2 ซอง) สามารถลบลางพิษ toxin ได 1 กรัม Actrapid HM แพทยสั่ง RI 1:1 IV drip 10 iu/hr จะ drip ในอัตรา วิธีการเตรียมสารละลายสําหรับฉีด RI 1:1 คือ การผสม RI 100 iu ในสารละลาย NSS 100 ml เทาไร ให IV drip ในอัตรา 10 iu/hr ซึ่งก็คือ 10 microdrop/min (60 microdrop=1 ml) 18/2/2554 156-54 acyclovir ขนาดความแรงของยา acyclovir 18/6/2552 25-52 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร acyclovir ความแรง 800 mg สามารถหักแบงได 10/8/2554 ฐานขอมูล DIS 240-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .000 ml IV infusion กอนทํา CT ไดหรือไม (รพ.

5%DNSS. LRS. D5W โดยผสมยา 250 mg ใน 50 ml และผสมยา 500 mg ใน 100 ml หรือใหมีความเขมขน ไมเกิน 5 mg/ml หลังผสมยามีความคงตัว 24 ชั่วโมงในอุณหภูมิหอง (หามแชตูเย็นโดยเด็ดขาด) 20/5/2554 ฐานขอมูล DIS 192-54 Acyclovir อัตราเร็วในการใหยา Acyclovir injection ที่ เหมาะสมควรคืออัตราเทาไร ยา Acyclovir injection ใหทาง IV infusion โดยเจือจางยาแลวใหยาเปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง (เพื่อปองกัน renal damage) หรือใหยาผาน infusion pump เปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมงโดยไมตองเจือจางก็ได 20/5/2554 ฐานขอมูล DIS 192-54 Acyclovir สารน้ําที่สามารถใชผสมกับ acyclovir ไดมีอะไรบาง สารน้ําที่สามารถใชในการผสม Acyclovir ไดแก NSS. D5W โดยผสมยา 250 mg ใน 50 ml และผสมยา 500 mg ใน 100 ml หรือใหมีความเขมขน ไมเกิน 5 mg/ml หลังผสมยามีความคงตัว 24 ชั่วโมงในอุณหภูมิหอง (หามแชตูเย็นโดยเด็ดขาด) 26/3/2554 Intranet หองยา 212-54 Acyclovir ขนาดยา acyclovir ในทารก Dx.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม acyclovir ความคงตัวและการบริหารยา acyclovir acyclovir ที่ใชในปจจุบันเปน solution for injection ขอมูล sterility หลังเปดใชไมมีแจงใน เอกสารกํากับยา แตขอมูลของ day powder หลังจาก reconstitute เก็บได 12 ชั่วโมง สําหรับสารละลายที่ใช drip ยา บริษัทแจงไว 4 รายการ เชน 0. 5% DNSS .8 ml 26/3/2554 217-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. LRS. ไมไดระบุ วาสามารถใช 5DW ได สําหรับการผสมยา จะใชในความเขมขนนอยกวา 5mg/ml สารละลาย ที่ผสมแลวคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง และยาที่เปดใชแลวใหเก็บที่ อุณหภูมิหอง 19/2/2552 เอกสาร กํากับยา 43-52 Acyclovir การผสมยา acyclovir injection สามารถผสมใน D5W 100 ml ไดหรือไม สารน้ําที่สามารถใชในการผสม Acyclovir ไดแก NSS.9% NSS. 5%DNSS.HSV HSV infection ในทารกแรกเกิด 30 mg/kg/day แบงใหทุก 8 ชั่วโมง เปนเวลา 10-14 วัน 26/3/2554 Handbook of Pediatric drug 213-54 Acyclovir Acyclovir 20 mg ตองใชกี่ cc Acyclovir 500 mg in 20 ml ดังนั้นตองการ acyclovir 20 mg จะตองใชยา 0.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Adrenaline and ความเขากันของยา sandostatin กับ adrenalin ถา ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง ดังนั้นไมควรใหรวมกัน กรณีที่จําเปนตองไดรับยาทั้งสอง drip รวมกัน ชนิด ควรใหคนละเสน sandostatin วันที่ตอบ 16/10/2552 References ลําดับคําถาม Internet source 17-53 Albendazole and Strongyloid treatment ขนาดยา Albendazole ในการรักษา stongyloid ขนาดยาที่ใชรักษา Strongyloid คือ Albendazole 400 mg OD x 3 วัน แตอยางไรก็ดีมี การศึกษาในประเทศไทยพบวาการใช albendazole 400 mg bid x 5 วัน จะใหผลดี 2/2/2554 121-54 Alendronate วิธีบริหารยา Fosamax plus 70 mg สามารถ รับประทานสองวันติดตอกันไดหรือไม ขนาดยาที่ถูกตองคือรับประทาน Fosamax plus สัปดาหละ 1 เม็ด / กรณีที่ผูปวยรับประทาน ยา Fosamax plus ไป 2 เม็ด/สัปดาห (รับประทานครั้งละ 1 เม็ดติดกันสองวัน) ถือวาเกินขนาด อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน จุกแสบบริเวณยอดอก เบื่ออาหาร ดื่มน้ําและปสสาวะบอย ออนเพลีย อาจมีแผลในทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส อาจทําใหระดับแคลเซียม และฟอสเฟตในกระแสเลือดต่ําได ใหระมัดระวังหากมีอาการหัวใจเตนผิดปกติ (ซึ่งเกิดจากระดับ แคลเซียมในกระแสเลือดที่ผิดปกติ) 8/12/2554 http://oste oporosis.นราธิวาสราชนครินทรมียา Alfacalcidol ณ วันที่ 28/12/2554 ยา alpha D3 ขาด stock หรือไม 28/12/2553 135-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทรไมได จายยาใหผูปวย จะมีผลเสียตอผูปวยหรือไม กรณีผูปวยไมไดมีโรคที่จําเปนตองไดรับการรักษาดวยวิตามินดี แพทยเพียงใหเสริมในกรณี ดังกลาว การขาดยาชั่วคราวไมมีผลตอรางกายผูปวย รางกายผูปวยสามารถสังเคราะหวิตามินดี ไดอยางเพียงพอเมื่อไดรับแสงแดดเปนเวลา 15 นาทีตอวัน 12/10/2553 13-54 Alfacalcidol ขณะนี้ที่ รพ.e medtv.com /fosamaxplusd/fosamaxplus-doverdose.h tml 128-54 Alfacalcidol ผูปวยสูงอายุที่แพทยใหวิตามินดีเพื่อบํารุงกระดูก กรณีที่ยาขาดคราว รพ.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .

0. handbook.9%NSS 21/10/2552 Drug info. Internet .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Alinamin F injection วิธีบริหารยา Thiamine injection Alpha D3 คําตอบ References ลําดับคําถาม 2/11/2553 51-54 ขณะนี้ที่ รพ.5 mg 27/1/2554 104-54 Amaryl รพ.. 5DW 100-200 ml ใชเวลาในการ infusion ประมาณ 30-60 นาที 22/12/2551 Handbook on injectable drugs.ยา รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียา Alprazolam หรือไม มี alprazolam 0.3-53 Amikacin injection การบริหารยา amikin ตอง drip หรือไม ยา amikacin ควรใหโดยวิธี IV drip ใน 30-60 นาที (ผสมยาใน D5W หรือ NSS) Amikin ขนาดยาปกติของ Amikacin ขนาดยาปกติของ amikacin คือ 15-20 mg/kg/day ใหวันละ 1 ครั้ง สามารถผสมใน NSS. DIS 16-52 Amikacin injection การบริหารยา Amikacin injection สามารถให IV push ไดหรือไม Amikacin บริหารยาทาง IV infusion โดยใหยานาน 30 .นราธิวาสราชนครินทรมียา Alfacalcidol ณ วันที่ 28/12/2554 ยา alpha D3 ขาด stock หรือไม 28/12/2553 135-54 Alprazolam รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียา amaryl หรือไม .นราธิวาสราชนครินทรมียา amaryl ขนาด 2 mg และยายังไมถูกถอนทะเบียน (ยาที่ถูกถอน amaryl ถูกถอนทะเบียนไปแลวใชหรือไม ทะเบียนคือยา avandia) 2/2/2554 120-54 Amikacin ขนาดยาปกติของ Amikacin ขนาดยาปกติของ amikacin คือ 15-20 mg/kg/day ใหวันละ 1 ครั้ง สามารถผสมใน NSS..60 นาที (แตกรณีผูปวยเด็ก จะให นาน 1 .นราธิวาสราชนครินทร Thiamine ให IV bolus หรือ IV infusion วันที่ตอบ 16/8/2554 ฐานขอมูล DIS 22/12/2551 Handbook on injectable drugs. DIS 249-54 16-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . 5DW 100-200 ml ใชเวลาในการ infusion ประมาณ 30-60 นาที หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.2 ชั่วโมง) โดยสามารถผสมไดในสารน้ํา ดังนี้ คือ 5%DW.

0. Handbook 19-53 Amiodarone injection การบริหารยา Cordarone injection เมื่อแพทยสั่ง 2 สามารถใหได 2 วิธี คือ amp IV 1. 150 mg ผสมใน D5W 100 ml ใชเวลา drip ประมาณ 10 นาที ให amiodarone 150 mg IV drip 24/10/2552 Drug info.60 นาที (แตกรณีผูปวยเด็ก จะให นาน 1 .45%NaCl ไดหรือไม วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 21/10/2552 Drug info. ให IV infusion โดยการผสมยา 2 amp ใน D5W 500 ml IV infusion ผาน infusion pump 2. ให IV push ผาน central line หรือหลอดเลือดเสนใหญ โดยเจือจางยา 2 amp ใน D5W 20 ml แลว IV push ชาๆ อยางนอย 20 นาที 21/3/2554 169-54 Amiodarone injection วิธีบริหารยา Cordarone Cordarone ให IV infusion 2/11/2553 51-54 Amiodarone injection วิธีการผสมยา amiodarone injection สําหรับ IV drip ในผูปวย SVT ตามคูมือ HAD ใหผสมยา 6 amp ใน D5W 500 ml 2/11/2553 52-54 Amiodarone injection วิธีบริหารยา amiodarone injection ในผูปวย SVT ตามคูมือ HAD ใหผสมยา 6 amp ใน D5W 500 ml ใหปริมาณ 200 ml ใน 6 ชั่วโมงแรก จากนั้นใหยาที่เหลือใน 18 ชั่วโมง 2/11/2553 52-54 Amiodarone tablet Cordarone tablet สามารถหักแบงไดหรือไม ไมระบุ 94-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร Cordarone tablet สามารถหักแบงได ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .9%NSS Aminoparen 10%Aminoparen สามารถใหสายเดียวกับ KCl inj สามารถผสมกันได 10% and KCl inj ใน 0. Internet .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม การบริหารยา Amikacin injection สามารถให IV push ไดหรือไม Amikin คําตอบ Amikacin บริหารยาทาง IV infusion โดยใหยานาน 30 . handbook.2 ชั่วโมง) โดยสามารถผสมไดในสารน้ํา ดังนี้ คือ 5%DW.3-53 13/6/2554 Handbook on injectable drug 230-54 Amiodarone การบริหารยา amiodarone injection เมื่อแพทยสั่ง ให amiodarone inj.

ampicillin และ Klebsiella หากให Gentamicin จะครอบคลุมเชื้อ หรือไม (ผูปวยมีประวัติแพยา penicillin) ไมครอบคลุม จึงควรพิจารณาใหยา vancomycin 12/11/2553 59-54 antidandruff shampoo รพ. ผล C/S ของผูปวยพบ Streptococcus spp./5 มล. vulanate suspension รพ.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทรมี Rhesuman หรือไม Anti D immunoglobuli n รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียาสระผมรักษารังแค หรือไม มี Tar shampoo สามารถใชรักษารังแคที่เกิดจากเชื้อรา 8/11/2553 36-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทรมี Cordarone tablet หรือไม Amlodipine Amoxicillin คําตอบ References ลําดับคําถาม 24/12/2553 98-54 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียา Amlodipine ไมมีขนาด 5 mg แตมีขนาด 10 mg ซึ่งสามารถหักเม็ดยาได 5 mg หรือไม 12/10/2553 .0.11-54 สามารถรับประทานยา amoxicillin ในชวงมี ประจําเดือนไดหรือไม สามารถใชยา amoxicillin ระหวางมีประจําเดือนได 2/12/2554 126-54 ความแรงของ Augmentin suspension คือ Amoxicillin 400 mg และ clavulanic acid 57 mg ตอ 5 ml 30/5/2554 228-54 Amphotericin B ขนาดการใชยา amphotericin B ใน histaplasmosis ขนาดยา Amphoterricin B ใน histaplasmosis เปน 0.7mg/kg/day (ใหนาน 3-10 วัน) 9/9/2552 Amoxicillin+Cla Augmentin suspension ที่มีในรพ.นราธิวาสราชนครินทรมี Cordarone tablet ขนาด 200 mg/tab วันที่ตอบ guideline 54-52 มี 23/12/2553 132-54 Antibiotic สําหรับ Streptococcus spp. penicillin.นราธิวาสราช นครินทรมีความแรงกี่ มก.6 . ซึ่งไว ตอ vancomycin.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Amiodarone tablet รพ.

falciparum ใช artesunate 4 mg/kg/day + ในผูใหญน้ําหนัก 60 kg Mefloquine 10 mg/kg/day ในวันแรก และให Artesunate 4 mg/kg/day + Mefloquine 15 mg/kg/day ในวันที่สอง และให Artesunate 4 mg/kg + Primaquine 0.p su.นราธิวาสราชนครินทร วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 17/11/2553 44-54 28/5/2554 226-54 5/7/2554 Pharmacot herapy 2011 และ internet http://drug.th 234-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา antidandruff shampoo คําถาม รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียาสระผมรักษารังแค หรือไม คําตอบ มี Tar shampoo สามารถใชรักษารังแคที่เกิดจากเชื้อรา Antihypertensiv ผูปวยมีประจําเดือน สามารถรับประทานยาความดัน ผูปวยสามารถรับประทานยาความดันไดในระหวางมีรอบเดือน ไดหรือไม e agent Antimalarial Regimen ในการใหยาตานมาลาเรีย P.falciparum กรณี uncomplicated malaria P.ac. pharmacy.6 mg/kg ในวันที่ 3 กรณี Severe malaria ตาม WHO ให artesunate 2.4 mg/kg IV หรือ IM และใหที่ 12 และ 24 ชั่วโมง เมื่อครบแลว ใหวันละครั้งจนครบ 7 วัน หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

000 IU/ml => 40. แพเซรุมงูกะปะจาก รพช.5 mg IM กอนฉีด antivenum วันที่ตอบ 10/1/2554 References ลําดับคําถาม Leaflet 110-54 36-52 36-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทร สามารถให anitivenum ไดชาๆ โดยอาจให adrenaline 0.000 IU IV มี วิธีการบริหารยาอยางไร คําตอบ 40. จะสามารถให antivenum ไดอีกหรือไม ลองทํา skin test แลว negative antivenum (malayan pit viper) สามารถ drip antivenum ไดชาที่สุดภายในกี่ชั่วโมง drip antivenum ใชเวลา 30 นาที -1 ชั่วโมง หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.000 IU = 40 ml ใหผสมใน NSS 800 ml แลว IV infusion ใน 13 ชั่วโมง) กรณีนี้ผูปวยเปนเด็ก ตองจํากัดน้ําอาจผสมในสารน้ําปริมาตรที่ไมเกินกวาที่ผูปวยควรไดรับ และ infusion ชาๆ พยาบาลเสนอใหผสมใน NSS 100 ml จึงแนะนําใหผสมยา 40.000 IU ใน NSS 100 ml แลว infusion ชาๆ และ observe อาการแพยา เตรียม adrenalin ไวเผื่อกรณีมีอาการแพ (ดูแนวทางการใชยา diphtheria antitoxin ใน intranet หรือ folder คลังขอมูลยาใน คอมพิวเตอร) antivenum (malayan pit viper) pt.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Antitoxin คอตีบ แพทยสั่ง diphtheria antitoxin 40.5-2 ชั่วโมง โดยผสมยาใน NSS หรือ D5W ใน อัตราสวนของยา:สารน้ํา 1:20 จากนั้นให IV rate 1 ml/min ทั้งนี้ควร test dose กอนใหยา เนื่องจากมีอุบัติการณการแพยาสูง (ขนาดบรรจุ 1.000 IU ให IV infusion เปนเวลานาน 0.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม antivenum (malayan pit viper) ใช hydrocortisone and CPM inj.5 mg) ยา Astaz-P และ Dobutamine พบวา Y-site incompatibility จะตกตะกอน ไมสามารถให พรอมกันได วิชัย ประยูร วิวัฒน.นราธิวาสราชนครินทรมียา Arcoxia หรือไม มียา Arcoxia (Etoricoxib) 90 mg tablet 24/3/2554 188-54 Arixta® Ascorbic acid วิธีการบริหารยา Arixtra® 28/10/2552 ผูปวยสิทธิประกันสังคมสามารถเบิกจาย Vitamin C ผูปวยสิทธิประกันสังคมสามารถเบิกจาย Vitamin C tablet ได ไดหรือไม 20/12/2554 130-54 Astaz-P and Dobutamine การบริหารยา Astaz-P สามารถใหเสนเดียวกับ Dobutamine ไดหรือไม (ผาน T-way) 25/11/2553 Handbook on injectable drug 63-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร ราคา 40 บาท/เม็ด 24/11/2553 47-54 Arcoxia ขณะนี้ รพ. งูพิษ กัด(Snake Bites) Leaflet 36-52 . ปองกัน สามารถใช hydrocortisone and CPM inj. ปองกัน anaphylactic shock ได anaphylactic shock ในระหวางที่ drip antivenum ใหผูปวยที่มีประวัติแพ antivemumได หรือไม 28/5/2552 Arcoxia ขณะนี้ที่ รพ. ปย พันธุ ชีรา นนท.10-53 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทรมียา Arcoxia หรือไม 27/10/2553 17-54 Arcoxia ราคาของยา Arcoxia ที่มีใน รพ.นราธิวาสราชนครินทร ยาขาด stock ชั่วคราว ฉีดยาเขาทาง SC จนหมดหลอด (2.

ความแรงของ Augmentin suspension คือ Amoxicillin 400 mg และ clavulanic acid 57 mg ตอ 5 ml 30/5/2554 Aureomycin eye ointment ขนาดยา Chlortetracycline eye ointment ให apply วันละ 4 ครั้ง 1/3/2554 Autopen วิธีการคืนยาที่ปรับขนาดเกิน ใน autopen การปรับ autopen ใหคืนยาที่ปรับเกินไป ใหใชวิธีหมุนแยกสวนประกอบของปากกาออกกอน แลวคอยปลดแกนที่ปรับไว จากนั้นทําการหมุนคืนแกนใหเทากับยาที่มีอยู 14/3/2554 baclofen extemporaneous จะตองเก็บใหพนแสง และเก็บไวในตูเย็น สามารถเก็บได ประมาณ 35 วัน โดยในการเตรียมเปน suspension จะมีตัวยา 95./5 มล.นราธิวาสราชนครินทร ราคา 26 บาท/เม็ด ทําไมผูปวยเคยรับประทาน Lipitor มากอน แตการ Atorvastatin and Gemfibrozil รับยาครั้งลาสุดไดรับ Lopid Astaz-P ใหพรอมกับ Dopamine ผาน T-way ได วันที่ตอบ 25/11/2553 Handbook on injectable drug 64-54 24/11/2553 48-54 ผูปวยอาจมีผลตรวจเลือดที่เปลี่ยนไป อาจมี triglyceride สูง ซึ่งยา Gemfibrozil มี 26/11/2553 ประสิทธิภาพในการลดระดับ triglyceride ที่ดี อยางไรก็ดีผูปวยควรสอบถามแพทยในคราวตอไป 48-54 228-54 Augmentin suspension Augmentin suspension ที่มีในรพ.นราธิวาสราชนครินทร References ลําดับคําถาม MIMs 175-54 172-54 http: //ajhp.นราธิวาสราช นครินทรมีความแรงกี่ มก.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Astaz-P and Dopamine การบริหารยา Astaz-P สามารถใหเสนเดียวกับ Dopamine ไดหรือไม (ผาน T-way) Atorvastatin ราคาของยา Lipitor ที่มีใน รพ.9% สวนในกรณีเตรียมเปน syrup จะมีตัวยา 95.6% 16/12/2551 ความคงตัวของยา baclofen extemporaneous Baclofen extemporaneou s หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.high wire.org/cgi /content/a bstract/50/ 11/2353 50-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Bactrim ขนาดยา Bactrim ใน severe infection ขนาดยา Bactrim ใน severe infection คือ TMP 20 mg/kg/day แบงใหทุก 6 ชั่วโมง 24/12/2553 Drug information handbook 97-54 Bactrim ความแรงของ Bactrim tablet ที่มีใน รพ. MIMs 10/8/2554 ฐานขอมูล DIS 13-53 239-54 IV over 30 วินาที Repeat dose : 0.นราธิวาส ราชนครินทร Bactrim tablet มีขนาด 400/80 mg (single strength) 24/12/2553 Drug information handbook 97-54 Benadryl expectorant สูตรตํารับ Benadryl expectorant ที่มีใชใน รพ.5 mg over 30 วินาที สามารถใหซ้ําไดในอีก 1 นาที Maximum total cumulative dose : 3 mg (ขนาดยาปกติ 1-3 mg) ผูปวยที่มี partial response อาจตองการขนาดยาเพิ่มไดจนถึง total dose 5 mg (หากขนาดยาสะสมถึง 5 mg แลวผูปวยยังไมตอบสนองภายใน 5 นาที แสดงวาไมไดเกิดจาก Benzodiazepine) และหากมี resedation อาจให repeat dose โดยมีระยะหาง 20 นาที ไปจนถึง max.5 mg/5 ml และ Ammonium chloride และ alcohol 0.นราธิวาสราชนครินทร 151-54 DIS.5% 1/2/2554 Benda500 การใชยา Mebendazole ในสตรีมีครรภ Mebendazole จัดอยูใน pregnancy category C : เปนขอหามใชในไตรมาสแรกของการ ตั้งครรภ แตสามารถใชในไตรมาสที่ 2 และ 3 ได 28/9/2552 Benzodiazepine ผูปวยรับประทานยา diazepam และ fluoxetine ขนาดยา flumazenil ใน Benzodiazepine overdose คือ เกินขนาด ควรใชยา flumazenil เปน antidote ใน Initial dose : 0. นราธิวาสราชนครินทร มีความแรงเทาไร และมี สวนประกอบในตํารับอะไรบาง สูตรตํารับ benadryl expectorant ประกอบดวย Diphenhydramine 12. dose 1 mg/dose และ 3 mg/hour ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .2 mg IV over 30 วินาที และหากยังไมไดผลตามตองการสามารถให 0.3 mg overdose ขนาดเทาไร หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

Chartlert.w orldmedic. สามารถใชยาอะไรแทนได Thyroid crisis บาง กรณี thyroid crisis คําตอบ ให propranolol ทานในขนาด 20 -120 mg ทุก 4 -8ชั่วโมงได วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 7/2/2552 http : www.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Beta-blocker in ถาไมมี β-blocker inj.doc 45-52 Merislon คือยาอะไร Merislon คือ Betahistine mesylate 15/11/2553 43-54 Betaloc เปนยาเดียวกับ Metoprolol หรือไม Betaloc เปนยาเดียวกับ Metoprolol 3/12/2553 89-54 ความเขากันของ Dopamine และผลิตภัณฑเลือด สามารถผสมดวยกันไดหรือไม ไมมีขอมูลความเขากันของผลิตภัณฑเลือดและ dopamine 24/3/2554 Handbook on injectable drug 210-54 Blood and dopamine Dopamine injection สามารถผสมเขากันไดกับ ผลิตภัณฑเลือดที่จะใหผูปวยไดหรือไม ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง จึงไมควรใหรวมกัน 28/5/2554 Handbook on injectable drug 227-54 Blood and Omeprazole Omeprazole injection สามารถผสมเขากันไดกับ ผลิตภัณฑเลือดที่จะใหผูปวยไดหรือไม ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง จึงไมควรใหรวมกัน 28/5/2554 Handbook on injectable drug 227-54 Betahistine Betaloc Blood and Dopamine หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. com /docfile/tc m.

นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .CA breast มี BSA 1.5-54 Co-trimoxazole (Bactrim) ขนาดคิดตาม Trimethoprim คือ 10 mg/kg/day TMP ดังนั้น กรณีที่ผูปวยหนัก 50 กิโลกรัม ให 4x3 pc (12 tab/day) 11/11/2553 ฐานขอมูล DIS 58-54 ผูปวย Dx.8 + MTX 64 mg IV day 1. สําหรับ Acromegaly ขนาดยาเริ่มตน ใหรับประทาน 1/2 .5 mg/day ทุก 2-7 วัน จนกวาจะถึงระดับที่ 62-52 ผูปวยตอบสนองไดดี (ขนาดยาปกติอยูในชวง 2.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Boric acid คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ Boric acid 3% ในตํารับ รพ.D 8/4/2552 ฐานขอมูล รพ.5 .5 mg tablet 20/12/2554 131-54 Bromocriptine ขนาดยา bromocriptine ขนาดยา Bromocriptine mesilate สําหรับ Hyperprolactinemic ใหรับประทาน 1/2 .นราธิวาสราชนครินทรมียา bromocriptine รพ.1 20/12/2554 เม็ด วันละครั้ง (สามารถปรับขนาดไดจนถึง 15 mg/day).15 mg/day) Bromocriptine รพ.นราธิวาสราชนครินทร เปนยารักษาอาการติดเชื้อราในชองหู (หาก เปนรูปแบบ sterile สามารถใชเปนยาลางตาได) 18/10/2553 Internet .5 mg 2-3 ครั้ง/วัน 12/7/2554 Drug information handbook 237-54 Ibuprofen จัดอยูใน pregnancy category B แตเมื่อใชในไตรมาสสุดทายจัดเปน category C สวน NSAID อื่นๆ เปน category C.8 จะให cyclophosphamide กี่เม็ด 25/4/2554 Boric acid เปนยาละลายขี้หูใชหรือไม Regimen ในการรักษา Toxoplasmosis ในสมอง Brain Toxoplasmosis Breast cancer regimen References ลําดับคําถาม 204-54 Bromocriptine ขนาดยา Bromocriptine ในขอบงใช galactorrhea 1.1 เม็ด วันละครั้ง และขนาดยาปกติมักอยูในชวง 20-30 mg/day (ปรับ ขนาดยาไดสูงสุด 100 mg/day) 131-54 Bromocriptine ขนาดยา bromocriptine ในผูปวยหลังคลอดที่มี ใหยา bromocriptine ในขนาด 2.นราธิวาสราชนครินทรมียา Bromocriptine mesilate 2.25-2. 31-52 หรือไม น้ํานมไหลมากกวาปกติ brufen pregnancy catagory ของยา ibuprofen หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.6 m2 แพทยมี order โรงพยาบาลมี cyclophosphamide 50 mg tablet ดังนั้น ควรให cyclophosphamide 3 cyclophosphamide 160 mg oral + 5-FU 960 tablet oral mg IV day 1.5 mg/day อาจเพิ่มขนาดยาไดครั้งละ 2.

นราธิวาสราชนครินทรแลวมีอาการใจ สั่น มึนศีรษะ ผูปวยรายนี้รับประทานนยาเมื่อมี อาการปวดเทานั้น และรับประทานไมเกิน 10 เม็ดใน 1 สัปดาห ตองการทราบวาอาการไมเกรนจะหาย หรือไม Side Effect ของยา Cafergot ไดแก bradycardia. tachycardia.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม ผูปวยสิทธิบัตรทองสามารถเบิกจายยา pulmicort Budesonide dry powder for ไดหรือไม inhaler คําตอบ วันที่ตอบ ยา pulmicort เปนยาที่ครอบคลุมในผูปวยสิทธิบัตรทอง 27/12/2553 References ลําดับคําถาม 134-54 Cafergot Cafergot สามารถใชในสตรีมีครรภไดหรือไม Cafergot จัดอยูใน pregnancy category X เปนขอหามใชในสตรีมีครรภ 10/11/2553 Cafergot ผูปวยรับประทานยารักษาไมเกรนเม็ดสีมวงออนที่ ไดรับจาก รพ. tachycardia.นราธิวาสราชนครินทร 10/11/2553 3/12/2553 ฐานขอมูล DIS ฐานขอมูล DIS 38-54 38-54 71-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทรแลวมีอาการใจ mine Cafergot จัดอยูใน pregnancy category X เปนขอหามใชในสตรีมีครรภ Side Effect ของยา Cafergot ไดแก bradycardia. vasospasm ซึ่งอาการที่ เกิดขึ้นกับผูปวยเปนผลขางเคียงจากยา ทั้งนี้ผูปวยมีอาการดังกลาวเพียงเล็กนอยและไมถึงกับ เปนอันตราย อีกทั้งขนาดยาที่ใชไมไดเกินปริมาณที่กําหนด และผูปวยยังทนอาการขางเคียง ดังกลาวได แนะนําใหรับประทานตอไปเมื่อมีอาการปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะไมเกรนจะไมหายขาด แตจะมีอาการเมื่อมีสิ่งกระตุน แนะนําใหผูปวย หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน 3/12/2553 71-54 Cafergot ผูปวยสามารถใช cafergot ระหวางมีประจําเดือนได cafergot ไมมีขอหามใชในผูปวยที่อยูในชวงมีประจําเดือน หรือไม 20/5/2554 191-54 Caffeine+Ergota Cafergot สามารถใชในสตรีมีครรภไดหรือไม mine Caffeine+Ergota ผูปวยรับประทานยารักษาไมเกรนเม็ดสีมวงออนที่ ไดรับจาก รพ. vasospasm ซึ่งอาการที่ เกิดขึ้นกับผูปวยเปนผลขางเคียงจากยา ทั้งนี้ผูปวยมีอาการดังกลาวเพียงเล็กนอยและไมถึงกับ สั่น มึนศีรษะ ผูปวยรายนี้รับประทานนยาเมื่อมี เปนอันตราย อีกทั้งขนาดยาที่ใชไมไดเกินปริมาณที่กําหนด และผูปวยยังทนอาการขางเคียง อาการปวดเทานั้น และรับประทานไมเกิน 10 เม็ดใน ดังกลาวได แนะนําใหรับประทานตอไปเมื่อมีอาการปวดศีรษะ 1 สัปดาห ตองการทราบวาอาการไมเกรนจะหาย อาการปวดศีรษะไมเกรนจะไมหายขาด แตจะมีอาการเมื่อมีสิ่งกระตุน แนะนําใหผูปวย หรือไม หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

5 ml/min ดังนั้น 1 amp เทากับ 10 ml ควรใหไมต่ํากวา 15นาที หรือจะให IV drip ใน 5DW หรือ 0.นราธิวาสราชนครินทร ไมระบุ ไมระบุ 221-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .9 NSS ก็ได 20/6/2552 handbook on injectable drug page 204 33-52 ความเขากันไดของ 50%MgSO4 กับ 10%Calcium Calcium gluconate 10% gluconate กับ Magnesium sulfate 50% Magnesium sulfate 50% เขากันไดกับ Calcium gluconate 10% โดยจะใหผาน 3way หรือไมก็ได 11/10/2553 Handbook on injectable drug 26-54 Dobutamine เขากันไดกับ Calcium gluconate Calcium gluconate and หรือไมเมื่อใหดว ยกันทาง Y-site dobutamine เขากันได แตควรใชภายใน 3 ชั่วโมง Calcium folinate การกําจัด Leucovorin ที่เหลือทิ้งใน vial หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม ทําไมตองใหรับประทาน FBC กอนอาหาร 1 ชั่วโมง calcium carbonate and ferrous fumarate คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม เนื่องจากผูปวยรับประทานทั้ง ferrous และ calcium ซึ่ง Ferrous มี drug interaction กับ calcium จึงตองใหแยกกัน 26/3/2554 216-54 กําจัดเชนเดียวกับยาฉีดทั่วไปที่เหลือใช ทิ้งในถุงสีแดง 28/3/2554 177-54 การบริหารยา calcium gluconate Calcium gluconate 10% 10%calcium gluconate สามารถให direct IV โดยใหชาๆ ในอัตราเร็ว 1.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Calcium polystyrene sulfonate ยา Kalimate สามารถผสมในน้ําหวานไดหรือไม Kalimate สามารถผสมในน้ําหวานได Calcium polystyrene sulfonate ขนาดยา Kalimate ในผูปวย neonate ตึก NICU ที่ ยา Kalimate ในผูปวย neonate ใหทาง rectal เทานั้น (ไมแนะนําใหใหทาง oral route) โดย มีน้ําหนัก 1 kg มีระดับ Potassium 6.1 mg/ml แตอยางไรก็ดีมีการใชในความแรง 0.25 g/kg วันละ 4 ครั้ง วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 25/3/2554 179-54 24/4/2554 www.นราธิวาสราชนครินทรไมสามารถหัก แบงไดเนื่องจากเปนยา controll released 21/3/2554 166-54 Carbamazepine ยา Carbamazepine CR 200 mg เปนยาในหรือ ยา Carbamazepine CR 200 mg เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 22/4/2554 183-54 นราธิวาสราชนครินทร โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ราชนครินทรสามารถหักแบงไดหรือไม นอกบัญชียาหลักแหงชาติ Cardepine แพทยสั่ง Nicardipine 2 mg IV จะตองเจือจางกอน โดยทั่วไปแนะนําให dilute เปน 0.com 185-54 Carbamazepine ความแรงของยา Carbamazepine ที่มีใน รพ.9%NSS หรือ D5W ปริมาตร 80 ml (ปริมาตร สุดทาย 100 ml) ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .ศุษมา 222-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร ผสมยา Nicardipine 20 ml ในน้ําเกลือ 0. รพ.5 mg/ml ฉีดหรือไม ดวย โดยใหชาๆ 1-2 นาที (ควรระวัง venous irritation) กรณีนี้อาจ dilute ยา 2 mg (2 ml) ใหไดปริมาตรสุดทาย 4 ml กอนฉีด IV push นาน 2 นาที 13/1/2554 Internet 114-54 Cardepine การผสม Nicardipine 1:10 สามารถผสมไดอยางไร 24/5/2554 เอกสาร ภญ.นราธิวาสราชนครินทรมียา Carbamazepine tablet ขนาด 200 mg 21/3/2554 166-54 Carbamazepine ยา Carbamazepine ที่มีในโรงพยาบาลนราธิวาส ยา Carbamazepine tablet ขนาด 200 mg ที่มีใน รพ.6 ใหยาในขนาด 0.kairos 2.125-0.นราธิวาสราชนครินทรมียา Carbamazepine tablet ขนาด 200 mg 1/12/2554 125-54 Carbamazepine ความแรงของยา Carbamazepine ที่มีใน รพ.

กรณีที่ยามีความเขมขน 10 mg/100 ml และแพทยสั่ง drip ยาในอัตรา 20 microdrop/min ซึ่งคิดเปน 2 mg/hr ยังสามารถใหได เนื่องจากไมเกิน Max. 14-52 Cefoperazone+s Sulcef inj 1 g vial ตองผสมดวยตัวทําละลาย ปริมาตรเทาไร ulbactam Sulcef inj 1 g vial ตองผสมดวยตัวทําละลายปริมาตร 3.carminative จึงจัดอยูใน pregnancy category D M.Capsicum tincture .1-52 .นราธิวาสราช นครินทร ราคายา Ceftriaxone 1 g vial ละ 29. Internet 78-54 Cef-3 ราคาของยา Ceftriaxone ที่มีใน รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Cardepine Maximum rate ของ Nicardipine เทากับเทาไร Maximum rate ของ nicardipine เทากับ 15 mg/hour .นราธิวาสราชนครินทร 232-54 .H2O ยานี้มีสวนประกอบของ camphor ซึ่งมีผลทําใหเกิด fetal death ได และยังมีสวนประกอบของ alcohol ในปริมาณมากอีกดวย จึงจัดยานี้อยูใน pregnancy category D 29/11/2553 ขอมูลสูตร ตํารับยา ฝายผลิตยา ทั่วไป รพ.5 ml (จะไดปริมาตรสุดทาย 4 ml) 31/5/2554 Leaflet 229-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.rate 24/6/2554 Carminative เหตุใด M.Strong ginger .1-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .Glycerin .Cardamom tincture .Camphor tincture .20 บาท 15/12/2553 HOSxP 72-54 Cefdinir Cefdinir Cefdinir ชื่อพอง Omnicef 8/10/2551 ประเภทของยา 3rd generation cephalosporins ขนาดยา Cefdinir ในเด็ก ขนาดยา Cefdinir ในเด็ก 14 mg/kg/day ใหวันละ 1 ครั้ง หรือ 7 mg/kg/dose ใหวันละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ยามีความแรง 125 mg/5 ml 13/11/2551 Drug info. นราธิวาส ราชนครินทร .carminative มีสวนประกอบ ดังนี้ .

6-52 Ceftriaxone โรงพยาบาลระแงะมี ceftriaxone injection หรือไม มี 8/10/2553 รพ.เก็บไดนาน 18 ชั่วโมง ในอุณหภูมิต่ํากวา 25oC 11/1/2554 ฐานขอมูล DIS 112-54 Ceftazidime ขนาดยา Ceftazidime ในผูปวยโรคไตที่มี creatinine clearance 16 เปนเทาไร 1 g ใหยาทาง IV ทุก 24 ชั่วโมง 26/6/2554 Leaflet 233-54 Ceftriaxone การบริหารยา Ceftriaxone สามารถบริหารขาง เดียวกันกับ Dopamine ไดหรือไม ควรหลีกเลี่ยงการบริหารยาสายเดียวกัน เนื่องจากไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง 1/4/2552 Handbook on injectable drugs .20 บาท 15/12/2553 HOSxP 72-54 Ceftriaxone โรงพยาบาลรือเสาะมี Ceftriaxone injection หรือไม โรงพยาบาลรือเสาะมียา Ceftriaxone injection หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราช นครินทร ราคายา Ceftriaxone 1 g vial ละ 29.นราธิวาสราชนครินทร 25oC ได 24 ชั่วโมง และคงตัวในตูเย็น 2-8oC ได 7 วัน 3/12/2554 127-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .ยี่งอ 19-54 ความคงตัวของ Cef-3 250 mg หลังผสมดวย Lidocaine Cef-3 ที่ละลายดวย sterile water for injection หรือ 1%lidocaine คงตัวที่อุณหภูมิหอง 1/10/2553 Leaflet 22-54 Ceftriaxone ราคาของยา Ceftriaxone ที่มีใน รพ.ระแงะ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Cefoperazone+s Sulcef inj 1 g vial ประกอบดวยตัวยาอะไรบาง ulbactam คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Sulcef inj 1 g vial ประกอบดวย Cefoperazone 500 mg และ Sulbactam 500 mg 31/5/2554 Leaflet 229-54 Ceftazidime ความคงตัวของ ceftazidime หลังผสม (reconstitued) ความคงตัวของ ceftazidime หลัง recon.9-54 Ceftriaxone โรงพยาบาลบาเจาะมี ceftriaxone injection หรือไม มี 22/10/2553 รพ.บาเจาะ 15-54 Ceftriaxone Ceftriaxone โรงพยาบาลยี่งอมี ceftriaxone หรือไม มี 29/10/2553 รพ.

dose 4 g/day) 23/3/2554 Drug information handbook 176-54 Ceftriaxone ขนาดยา ceftriaxone ในเด็กอายุ 1 ป น้ําหนัก 13 kg ขนาดยา 50-75 mg/kg/day แบงใหวันละ 1-2 ครั้ง ที่ไดรับวินิจฉัย UTI 31/3/2554 ยาในเด็ก 181-54 Ceftriaxone Ceftriaxone ขับผานทางน้ํานมหรือไม Ceftriaxone ขับผานทางน้ํานมเพียงเล็กนอย จึงสามารถใชไดในสตรีระหวางใหนมบุตร โดยให เฝาระวังฝาขาวในปากหรืออาการทองเสียในทารก หากเกิดขึ้นควรหยุดยา 22/6/2554 ฐานขอมูล DIS 231-54 Ceftriphine การบริหารยา Ceftriaxone สามารถบริหารขาง เดียวกันกับ Dopamine ไดหรือไม ควรหลีกเลี่ยงการบริหารยาสายเดียวกัน เนื่องจากไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง 1/4/2552 Handbook on injectable drugs . septic shock Mild-Moderate infection : 50-75 mg/kg/day IV Septic shock : 2 g IV OD 23/3/2554 Drug information handbook 176-54 Ceftriaxone ขนาดยา Ceftrixone ที่ใชในเด็ก 50-100 mg/kg/day แบงใหวันละ 1-2 ครั้ง (Max.6-52 Celebrex ราคาของยา Celecoxib ที่มีใน รพ.นราธิวาสราช นครินทร ราคา 31 บาท/เม็ด 24/11/2553 47-54 Cephalexin ยา Cephalexin คือยาอะไร เปน antibiotic กลุม Cephalosporins 27/10/2553 18-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราช นครินทร ราคา 31 บาท/เม็ด 24/11/2553 47-54 Celecoxib ราคาของยา Celecoxib ที่มีใน รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Ceftriaxone ขนาดยา Ceftrixone ที่ใชใน mild-moderate infection.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .

com 201-54 หรือไม ในเด็กอายุ 10 เดือน น้ําหนัก 8.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Cephalosporins ยา Cephalosporins รูปแบบรับประทานที่มีใน ชนิดรับประทาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม ยา Cephalosporins รูปแบบรับประทานที่มีในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ไดแก Cefdinir capsule 100 mg และ Cefdinir suspension 125 mg/5 ml 14/3/2554 9/9/2552 drug information handbook 55-52 20/9/2552 drug jmformatio n handbook 59-52 Charcoal activated การเจือจาง activated charcoal เจือจาง activated charcoal ในอัตรา 1: 8 เปนอยางนอย + water 8 ml 1 g activated charcoal Charcoal activated ขนาดยาในเด็กของ activated charcoal (กรณี acute poisoning) ขนาดการใช activated charcoal ในเด็ก = 1-2 g/kg/dose Charcoal activated ขนาดยา Activated charcoal ใน diazepam overdose Acute poisoning ขนาดยาทั่วไป 25-100 g (5-20 ซอง) ใหครั้งเดียว หากผูปวยจําเปนตองไดรับยาหลาย dose สามารถเพิ่มขนาดยา ไดครั้งละ 12.นราธิวาสราชนครินทรมียา chloralhydrate มี 12/1/2554 138-54 Chloralhydrate ขนาดยา chloral hyrate สําหรับกอนทํา CT scan Recommended dose 50-75 mg/kg prior medical procedure 15/4/2554 www.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .7 kg หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.meds cape.5 g ตอชั่วโมง หรือเทียบเทา (เชน 25 g ทุก 2 ชั่วโมง) โดยทั่วไป charcoal 10 กรัม (2 ซอง) สามารถลบลางพิษ toxin ได 1 กรัม 164-54 10/8/2554 ฐานขอมูล DIS 240-54 Chloralhydrate รพ.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Chloramphenic ผูปวยเด็กอายุ 14 วัน สามารถใช chloramphenicol Chloramphenicol eye drop เปนยาที่ไมแนะนําใหใชในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน เนื่องจาก eye drop ไดหรือไม อาจทําใหเกิด agranulocytosis ได อาจพิจารณาใชยาอื่นแทน ซึ่งโรงพยาบาลนราธิวาสราช ol eye drop นครินทรมียา Chlortetracycline eye ointment 1% ที่สามารถใชในทารกได and newborn วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 1/3/2554 ขอมูลเสนอ ยาเขาป 2553 174-54 Chlorpromazine ขนาดยาสูงสุดของ CPZ Maximum dose ของ CPZ คือ 2. hypotension 29/11/2553 Drug information handbook 69-54 Chlortetracyclin ขนาดยา Chlortetracycline eye ointment e eye ointment ให apply วันละ 4 ครั้ง 1/3/2554 MIMs 175-54 Choralhydrate ขนาดยา chloral hydrate ในเด็กน้ําหนัก 10 สามารถใหได โดยขนาดยาสําหรับ sedation คือ 5-15 mg/kg/dose (Max.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . นราธิวาสราชนครินทร ราคายา Ciprofloxacin เม็ดละ 4. abnormal involuntary muscle movements.000 mg 29/11/2553 Drug information handbook 69-54 Chlorpromazine อาการเมื่อไดรับยา CPZ overdose คืออะไร อาการเมื่อไดรับยา CPZ เกินขนาด คือ deep sleep.dose 500 mg) และขนาดยาสําหรับ Hypnotic คือ 20-40 mg/kg/dose ขนาดยานี้ไมเกิน max. นราธิวาสราชนครินทร ราคายา Ciprofloxacin เม็ดละ 4.13 บาท 15/12/2553 HOSxP 72-54 Ciprofloxacin ราคาของยา Ciprofloxacin tablet ที่มีใน รพ. coma.dose 10/11/2553 ฐานขอมูล DIS 39-54 กิโลกรัม หากใหขนาด 5 cc เหมาะสมหรือไม Ciprobid ราคาของยา Ciprofloxacin tablet ที่มีใน รพ. extrapyramidal symptoms.13 บาท 15/12/2553 HOSxP 72-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

Leaflet .นราธิวาสราชนครินทร ราคา 43 บาท/เม็ด 18/11/2553 46-54 Clomiphene ราคาของยา Clomid ที่มีใน รพ.9-53 Clindamycin injection ความคงตัวของ clindamycin injection ภายหลัง ผสมใน D5W ความคงตัวของ clindamycin หลังผสมใน D5W คงตัวไดนาน 24 ชั่วโมงในอุณหภูมิหอง 23/3/2554 Intranet หองยา 209-54 Clomid ราคาของยา Clomid ที่มีใน รพ.นราธิวาสราชนครินทร มี ยา Cloxacillin inj. handbook. Leaflet . handbook. ความคงตัวของยา Cloxacillin inj.นราธิวาสราชนครินทรมียา prenapril 0.5 mg หรือไม 8/11/2553 37-54 Clopidogrel ยา Plavix ตองหยุดกอนการผาตัดเปนระยะเวลานาน ควรหยุดยา plavix กอนผาตัด นาน 5-7 วัน เทาไร 7/2/2554 146-54 Cloxacillin inj.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Clexane® ระยะเวลาในการใชยา Enoxaparin ในการรักษา MI ระยะเวลาในการใชยา Enoxaparin ในการรักษา MI คือ ใหยาจนกวาอาการของผูปวยจะ stable และโดยปกติ จะใหคูกับยา aspirin 100-325 mg OD (ใหยา enoxaparin อยางนอย 2 วัน และโดยทั่วไปจะใหประมาณ 2-8 วัน) 9/10/2552 Drug info.นราธิวาสราชนครินทร ราคา 43 บาท/เม็ด 18/11/2553 46-54 Clonazepam รพ. คงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง และคงตัว 72 ชั่วโมงในตูเย็น ยา KCl injection เขากันไดกับ cloxacillin injection จึงสามารถใหรวมกันได 11/11/2551 DIS 13-52 6/1/2554 Handbook on injectable drug 109-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .9-53 Clexane® สามารถใหยา Enoxaparin หลังจากเคยไดเมื่อ 2 เดือนกอนหนานี้ไปแลว ไดหรือไม ใหได 9/10/2552 Drug info. หลังผสม ความเขากันไดของ KCl injection กับ Cloxacillin Cloxacillin injection and injection เมือ่ ใหดวยกัน Potassium chloride injection หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

ceftazidime inj. amikacin inj ซึ่งใชบอยในตึก ศัลยกรรม 17/9/2552 Handbook on injectable drug 60-52 Cohistan Cohistan ที่มีใน รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Mannitol .นราธิวาสราชนครินทร Cohistan ที่มีใน รพ. Ceftriaxone inj. Gentamicin ตามขอมูลใน file ขอ 60-52 inj..KCl injection : Incompatible ไมสามารถผสมเขากันได เพราะจะตกตะกอน Mannitol – Cloxacillin injection : ไมมีขอมูล Cloxacillin inj – KCl injection : Compatible สามารถผสมดวยกันได ดังนั้น สามารถนํา Cloxacillin และ KCl injection ผสมใน 0. meropenem inj. cefazolin inj.9%NSS ได แตสําหรับ Mannitol จะตองใหแยกกัน 1/3/2554 Handbook on injectable drug 161-54 Cloxacillin injection and Potassium chloride injection and mannitol ความเขากันไดของยา 3 ชนิด คือ Cloxacillin injection and Potassium chloride injection and mannitol ยาสามตัวนี้สามารถผสมรวมกันใน ถุงน้ําเกลือ 0.นราธิวาสราชนครินทรเปนรูปแบบยาน้ํา ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . sulperazon.นราธิวาสราชนครินทร เปน รูปแบบยาน้ําใชหรือไม 8/11/2553 49-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ..9%NSS ไดหรือไม CloxacillinGentamicinCeftriaxonecefazolinceftazidimecefoperazonemeropenemmetronidazoleamikacin inj ความเขากันไดของยา Cloxacillin inj. metronidazole inj..

นราธิวาสราชนครินทร References ลําดับคําถาม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Drug information handbook 92-54 Colistimethate การผสมยา Colistin ตองใชตัวทําละลาย 100 cc ใช Colistin ใชตัวทําละลาย SWFI 2 ml ในการ reconstitution หรือไม sodium หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. นราธิวาสฯ. นราธิวาสฯ. Drug information handbook 92-54 8/12/2553 คูมือวิธีการ ผสมยาฉีด รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Colistimethate การบริหารยา Colistin injection sodium คําตอบ วันที่ตอบ ยา Colistin สามารถบริหารยาไดโดย IV ชาๆ 3-5 นาที หรือ IV infusion ดวยอัตรา 5-6 mg/hr ก็ได แตไมแนะนําใหใหทาง IM 8/12/2553 คูมือวิธีการ ผสมยาฉีด รพ.

9%NSS 10 ml จากนั้นดูดยาแลวผสมลงในถุงน้ําเกลือ 0.Colitis สามารถใช Salazopyrin 2x2 ใน การรักษาไดหรือไม Salazopyrin มีขอบงใชสําหรับรักษา Ulcerative colitis โดยมีขนาดยาสําหรับรักษา เริ่มตน 1 กรัม วันละ 3-4 ครั้ง จากนั้น maintenance dose ให 2 กรัมตอวัน โดยแบงให 4/11/2553 Drug information handbook 73-54 Controloc® การบริหารและการผสมยา pantoprazole Pantoprazole บริหารยาโดย IV push นาน 2-15 นาที โดยผสมกับ 0.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม ยา Colistin สามารถบริหารยาไดโดย IV ชาๆ 3-5 นาที หรือ IV infusion ดวยอัตรา 5-6 mg/hr ก็ได แตไมแนะนําใหใหทาง IM 8/12/2553 คูมือวิธีการ ผสมยาฉีด รพ. นราธิวาสฯ.9%NSS หรือ 5%DW ปริมาตร 100 ml ใหทาง IV infusion นาน 2-15 นาที 9/10/2552 Leaflet (Sandoz) 14-53 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. Drug information handbook 92-54 Colitis and Sulfasalazine ผูปวย Dx. Drug information handbook 92-54 Colistin การบริหารยา Colistin injection Colistin การผสมยา Colistin ตองใชตัวทําละลาย 100 cc ใช Colistin ใชตัวทําละลาย SWFI 2 ml ในการ reconstitution หรือไม 8/12/2553 คูมือวิธีการ ผสมยาฉีด รพ. นราธิวาสฯ.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .9%NSS 10 ml หรือ ผสมยากับ 0.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Cordarone injection การบริหารยา amiodarone injection เมื่อแพทยสั่ง ให amiodarone inj. ให IV infusion โดยการผสมยา 2 amp ใน D5W 500 ml IV infusion ผาน infusion pump 2. ให IV push ผาน central line หรือหลอดเลือดเสนใหญ โดยเจือจางยา 2 amp ใน D5W 20 ml แลว IV push ชาๆ อยางนอย 20 นาที 21/3/2554 169-54 Cordarone injection วิธีบริหารยา Cordarone injection Cordarone ให IV infusion 2/11/2553 51-54 Cordarone injection วิธีการผสมยา amiodarone injection สําหรับ IV drip ในผูปวย SVT ตามคูมือ HAD ใหผสมยา 6 amp ใน D5W 500 ml 2/11/2553 52-54 Cordarone injection วิธีบริหารยา amiodarone injection ในผูปวย SVT ตามคูมือ HAD ใหผสมยา 6 amp ใน D5W 500 ml ใหปริมาณ 200 ml ใน 6 ชั่วโมงแรก จากนั้นใหยาที่เหลือใน 18 ชั่วโมง 2/11/2553 52-54 Cordarone tablet Cordarone tablet สามารถหักแบงไดหรือไม Cordarone tablet สามารถหักแบงได ไมระบุ 94-54 Cordarone tablet รพ.นราธิวาสราชนครินทรมี Cordarone tablet หรือไม รพ.นราธิวาสราชนครินทร Drug information handbook 97-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Handbook 19-53 Cordarone injection การบริหารยา Cordarone เมื่อแพทยสั่ง 2 amp IV สามารถใหได 2 วิธี คือ 1.นราธิวาสราชนครินทรมี Cordarone tablet ขนาด 200 mg/tab 24/12/2553 98-54 ขนาดยา Bactrim ใน severe infection คือ TMP 20 mg/kg/day แบงใหทุก 6 ชั่วโมง 24/12/2553 Co-trimoxazole ขนาดยา Bactrim ใน severe infection หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. 150 mg ผสมใน D5W 100 ml ใชเวลา drip ประมาณ 10 นาที ให amiodarone 150 mg IV drip 24/10/2552 Drug info.

CA breast มี BSA 1.8 จะให cyclophosphamide กี่เม็ด หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.6 m2 แพทยมี order โรงพยาบาลมี cyclophosphamide 50 mg tablet ดังนั้น ควรให cyclophosphamide 3 cyclophosphamide 160 mg oral + 5-FU 960 tablet oral ide 25/4/2554 204-54 mg IV day 1. coma.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .8 + MTX 64 mg IV day 1. hypotension 29/11/2553 Drug information handbook 69-54 Cyclophospham ผูปวย Dx.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Co-trimoxazole ความแรงของ Bactrim tablet ที่มีใน รพ.000 mg 29/11/2553 Drug information handbook 69-54 CPZ อาการเมื่อไดรับยา CPZ overdose คืออะไร อาการเมื่อไดรับยา CPZ เกินขนาด คือ deep sleep.นราธิวาส Bactrim tablet มีขนาด 400/80 mg (single strength) วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 24/12/2553 Drug information handbook 97-54 ราชนครินทร CPZ ขนาดยาสูงสุดของ CPZ Maximum dose ของ CPZ คือ 2. extrapyramidal symptoms. abnormal involuntary muscle movements.

Drug interaction : oxytocin . ผูที่มีประวัติแพยา misoprostal.ht ml 35-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .กอนให oxytocin อาการขางเคียง : ปวดทอง ปวดศีรษะ cytotec and prostin E2 ประสิทธิภาพของ cytotec เมื่อเปรียบเทียบกับ prostin E2 มีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการเหน็บ misoprostal ทาง vg กับการใช PGE2 gel ทา พบวา misoprostal ใหผลดีกวา เร็วกวา และมีการผาตัดนอยกวา PGE2 gel มีการรีวิวการศึกษา พบวาหลายการศึกษาที่เปรียบเทียบระหวาง misoprostal กับ PGE2 เหน็บทางชองคลอด พบวา misoprostal ใหประสิทธิภาพในการชักนําการคลอดไดภายใน 24 ชั่วโมง ดีกวา PGE2 แต อัตราการตองผาตัดคลอดไมแตกตางกัน รวมทั้งอาการไมพึงประสงคไมแตกตางกัน หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. org/articles /cytotec. ขนาดยา : intravaginal 25 mcg อาใหซ้ําทุก 3 -6 ชม.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ cytotec ขอมูลตางๆของยา cytotec Use : Cervical repening and Labor induction pregnancy category : x ขอหามใช : 1.childbirth.misoprostal จะเพิ่มฤทธิ์ของ oxytocin หลังให misoprostal จึงควรรอ 6 -12 ชม.prostaglandins หรือสวนประกอบในตํารับ 2. ผูที่มีประวัติคลอดโดยการผาตัด หรือเคยผาตัดมดลูก ระยะเวลาที่ระดับยาสูงสุดในกระแสเลือด : 15 -30 นาทีหลังรับยา การขับออก : ทางปสสาวะและอุจจาระภายใน 24 ชม.นราธิวาสราชนครินทร วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 53-52 http://www .

0.ศ.000 IU IV ใน สามารถผสมยา Diphtheria antitoxin ไดใน 5%DW.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Daflon® การใชยา Daflon® ในสตรีมีครรภ ไมพบขอมูลการศึกษาการใช Daflon® ในสตรีมีครรภ แตจากโครงสรางของ Daflon® ซึ่ง ประกอบไปดวยตัวยา 2 ชนิดไดแก Diosmin และ Hesperidin 1.mnst.th/dicph armacy 155-54 แพทยสั่ง Diphtheria antitoxin 120.นราธิวาสราชนครินทร DIS.003% ของขนาดยาที่ใหที่ผานไปสูลูกในทอง และ 1% ผานออกทางน้ํานม 2. go. Diosmin (Buchu resin) เปนสารจําพวกbioflavonoid ชนิดหนึ่ง จากการศึกษาในหนู (rat) ไมพบผลใดๆ ตออวัยวะสืบพันธุ แตมีประมาณ 0. 2540 ที่กลาวอางถึง เปนการทําการศึกษา ในชวงสั้นๆ และมีเพียงสตรีตั้งครรภ 50 รายเทานั้นที่เขารวมการศึกษา ดังนั้น คงตองรอ การศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาในหญิงมีครรภ 28/9/2552 danzen DAT danzen มีใชในโรงพยาบาลหรือไม danzen ไมมีใชในโรงพยาบาล 18/9/2552 58-52 16/2/2554 www. Hesperidin เปนสารจําพวก flavonoid ที่พบมากในมะนาวและสม จากการศึกษาใชรวมกับ diosmin ในการรักษาริดสีดวงทวารในหญิงมีครรภ ไมพบวา hesperidin จะกอใหเกิดผลใดๆ ในหญิงมีครรภ พัฒนาการของบุตรในครรภ น้ําหนักตัวเด็กแรกคลอด การเติบโตของทารก และ การใหอาหาร สวนการศึกษาให methyl hesperidin ในหนู (rats) ที่ตั้งทอง ก็ไมพบผลเสียใดๆ แมใชขนาดยาถึงวันละ 8 กรัม/กิโลกรัมก็ตาม แมขนาดยายิ่งสูงอาจสงผลตออวัยวะสืบพันธุ การศึกษาของ Buckshee K และคณะ ในป พ. MIMs 13-53 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .9%NSS โดยผสมยา 12 amp (120 เด็กอายุ 11 เดือน (8 kg) จะผสมในสารละลายใด ml) ในสารน้ํา 480 ml จะไดปริมาตรรวม 600 ml และให drip ใน rate ไมเกิน 1 ml/min ปริมาตรเทาไหร และมีวิธีการบริหารยาอยางไร (ความเขมขนสูงสุดที่แนะนํา 200 iu/ml) หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

000 IU IV ใน สามารถผสมยา Diphtheria antitoxin ไดใน 5%DW.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม DAT แพทยสั่ง Diphtheria antitoxin 120. Drug.นราธิวาสราชนครินทรมี Desmopressin รักษา DIS database : การใชยา ในหญิง ตั้งครรภ www.9%NSS โดยผสมยา 12 amp (120 เด็กอายุ 11 เดือน (8 kg) จะผสมในสารละลายใด ml) ในสารน้ํา 480 ml จะไดปริมาตรรวม 600 ml และให drip ใน rate ไมเกิน 1 ml/min ปริมาตรเทาไหร และมีวิธีการบริหารยาอยางไร (ความเขมขนสูงสุดที่แนะนํา 200 iu/ml) 16/2/2554 www.1 mg/tab Desmopressin รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียา Minirin หรือไม Desmopressin รพ.mnst.com อาการที่เกิดขึ้นเปนอาการขางเคียงของยาที่ผูปวยฉีดไป และยาที่แพทยสั่งใหรับประทานที่บาน เปนยาปองกันการเกิดอาการขางเคียงดังกลาว แนะนําใหรับประทานยาตอเนื่อง และหากมี อาการปวดศีรษะ สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวด หากอาการปวด ไมทุเลา ใหมาพบแพทยที่โรงพยาบาล 17/11/2553 66-54 ไมมี 28/9/2553 32-54 12/11/2553 41-54 8/11/2553 83-54 เบาจืดหรือไม มียาตัวอยาง Minirin 0.นราธิวาสราชนครินทรมี Desmopressin หรือไม มียาตัวอยาง Minirin 0. 0. go.1 mg/tab หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .th/dicph armacy 155-54 DEC การใชยาในหญิงตั้งครรภ ของยา diethylcarbazine ควรเลื่อนการรักษาไปหลังคลอด เนื่องจากยังไมมีการศึกษาที่มากพอ อยางไรก็ดียังไมมีรายงาน วายา diethylcarbamazine ทําใหเกิดอันตราย 6/3/2552 44-52 Deca ผูปวยฉีด Deca วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หลังจากฉีดยา 4 วัน มีอาการคอแข็งเกร็ง มือสั่น เมื่อซักประวัติเพิ่มเติมพบวาผูปวยไมไดรับประทาน ยามา 2 วัน เพราะบนวารับประทานยาแลวปวดศีรษะ ญาติควรพาผูปวยมาพบแพทยหรือไม Desmopressin รพ.

5/45 ของปริมาตรที่ตองการ และใช 5%DW ปริมาตร = 37. 15-52 ความเขากันไดของยา diazepam inj.5% วิธีเตรียม 12.5/45 ของปริมาตรที่ตองการ สวนการเตรียม 12.5%DW จาก 50%glucose และ 5%DW หรือ 10%DW การเตรียม 12. วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 3/1/2552 51-52 14/10/2553 Index คําถามขอ 84 29-54 ความคงตัวของ Acetazolamide หลังผสมในน้ําเปลา หลังเตรียมยาเม็ด acetazolamide เปน syrup แลวสามารถเก็บไดนาน 7 วัน แตแนะนําใหใช วันตอวัน เนื่องจากเปนการเตรียมบน ward 23/11/2551 Drug info.5%DW จาก 50%glucose และ 5%DW นั้นใช 50%glucose ปริมาตร = 7.5/40 ของปริมาตรที่ตองการ และใช 5%DW ปริมาตร = 37. 0.000 ml Diamox® diazepam inj.5% DW จาก 50%glucose และ 10%DW นั้นใช 50%glucose ปริมาตร= 2. (เจือจาง diazepam ดวย WFI ไดเปนสารละลายขุน) 15/1/2551 Handbook on injectable drug 47-52 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร Diazepam injection มีสูตรตํารับที่มีสวนผสมของน้ํามัน เมื่อเจือจางดวยน้ําจึงทําใหเกิดตะกอน ขุน การฉีด diazepam ไมจําเปนตองเจือจางกอนฉีด direct IV แตตองฉีดชาๆ ไมนอยกวา 5mg/min การ drip ยา diazepam ก็ไมแนะนําเนื่องจากขอมูลความเขากันไดกับสารน้ําทั้ง 5%DW .9% NSS มีทั้งเขากันไดและเขากันไมได แตกรณีที่จําเปนตองฉีดผานสาย IV ก็ สามารถปฏิบัติได แตควรสังเกตความเขากันภายหลังผสมยาดวยตาเปลากอน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .5/ 40 ของปริมาตร ที่ตองการ Dextrose10% in Normal saline การเตรียม 10%DNSS จาก 5%DNSS จะตองเติม 50%Glucose หรือไม เติม 50%Glucose 2 vial ลงใน 5%DNSS 1.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Dextrose in water 12.

2 mg IV over 30 วินาที และหากยังไมไดผลตามตองการสามารถให 0.5 mg over 30 วินาที สามารถใหซ้ําไดในอีก 1 นาที Maximum total cumulative dose : 3 mg (ขนาดยาปกติ 1-3 mg) ผูปวยที่มี partial response อาจตองการขนาดยาเพิ่มไดจนถึง total dose 5 mg (หากขนาดยาสะสมถึง 5 mg แลวผูปวยยังไมตอบสนองภายใน 5 นาที แสดงวาไมไดเกิดจาก Benzodiazepine) และหากมี resedation อาจให repeat dose โดยมีระยะหาง 20 นาที ไปจนถึง max.3 mg ขนาดเทาไร IV over 30 วินาที Repeat dose : 0. ความแรง 62.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . ที่มีใชใน รพ.นราธิวาสมียา diclofenac หรือไม Diclofenac Diclofenac and ปฏิกิริยาระหวางยา warfarin tablet และ diclofenac injection warfarin dicloxacillin คําตอบ References ลําดับคําถาม 10/8/2554 ฐานขอมูล DIS 239-54 มียา diclofenac 25 mg tablet 4/2/2554 ยา warfarin tablet และ diclofenac injection สามารถใหคูกันในระยะสั้นได ไมทําใหเกิด ภาวะอันตรายที่รุนแรง โดยเปน DI sig 2 delayed type severity moderate ใหเฝาระวังภาวะ เลือดออกหรือการทํางานของ platelet ลดลง แตไมทําใหปวดมากเวลาฉีดหรือเปนไตแข็งเวลาฉีด 5/3/2552 Drug interaction facts หนา 107 18-52 8/8/2552 ฐานขอมูล รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Diazepam Overdose คําถาม ผูปวยรับประทานยา diazepam และ fluoxetine ขนาดยา flumazenil ใน Benzodiazepine overdose คือ เกินขนาด ควรใชยา flumazenil เปน antidote ใน Initial dose : 0. วันที่ตอบ dicloxacillin syr.5 mg/5ml 21/7/2552 145-54 27-52 นราธิวาสฯ หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. 30-52 pregnancy catagory ของยา dicloxacillin เมื่อใช dicloxacillin จัดอยูใน catagory B ในสตรีมีครรภ Dicloxacillin syr. dose 1 mg/dose และ 3 mg/hour รพ. ความแรงของยา dicloxacillin syr.

Drug.ph p?option=c om ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .pha macyss. php?topic= 108.นราธิวาสราชนครินทร หลักการใชยากันชักในสตรีมีครรภระบุวาสําหรับหญิงที่สามารถควบคุมอาการชักไดดวยยากันชัก มาตั้งแตกอนตั้งครรภ ไมตองเปลี่ยนชนิดหรือขนาดของยา สามารถใชยาเดิมไดเลย แตอาจจะ ตองปรับการบริหารยาเปนวันละ 2-4 ครั้ง เพื่อไมให peak level สูง และมีขอมูลวาเด็กที่คลอด มาจากสตรีที่เปนโรคลมชักมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติแตกําเนิดที่รุนแรงกวาในประชากร ปกติ 1.com/for ums/ndex.1 % และในกรณีที่ใชยา phenytoin ควรให folic acid supplement ตลอดการ ตั้งครรภ เพื่อปองกันทารกขาด folic แตอยางไรก็ตามยา phenytoin ถูกจัดอยูใน pregnancy category D และสามารถทําใหเกิดความผิดปกติตอทารกในครรภได หากแพทยพิจารณาใชยานี้ ในระหวางตั้งครรภ แพทยจะตองทําการ monitor ทารกในครรภอยางใกลชิด (มีขอมูลวาการใช ยา phenytoin ระหวางไตรมาสแรกของการตั้งครรภอาจสงผลใหทารกมีความบกพรองแต กําเนิดมากกวาสตรีทั่วไป 2-3 เทา 14/11/2551 http ://www.co m/index.msg133 52-52 http ://www.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Diethylcarbama การใชยาในหญิงตั้งครรภ ของยา diethylcarbazine ควรเลื่อนการรักษาไปหลังคลอด เนื่องจากยังไมมีการศึกษาที่มากพอ อยางไรก็ดียังไมมีรายงาน วายา diethylcarbamazine ทําใหเกิดอันตราย zine วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 6/3/2552 DIS database : การใชยา ในหญิง ตั้งครรภ 44-52 www.com Dilantin การใชยา Phenytoin ในหญิงตั้งครรภ หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.thi epilepsy.6 .2.

com 171-54 10/10/2553 Handbook on injectable drug 25-54 ไมระบุ 1/5/2554 196-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทร วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม www.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Dilantin ผูปวยไดยา Phenytoin inj 900 mg IV stat ตอนเชา ควรเริ่มให oral maintenance dose หลังจากผูปวยไดรับ stat dose 24 ชั่วโมง และแพทยไดสั่งยา Phenytoin cap 3xhs ตองการ ทราบวายารับประทานมื้อกอนนอนตองใหในวันนี้ หรือไม Diltiazem injection ความคงตัวของ Diltiazem injection หลัง reconstitute Diltiazem injection (Herbessor) หลัง reconstitute ดวย D5W หรือ NSS คงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง Dimenhydrinate ยา Dimenhydrinate สามารถฉีดเขา IM ไดหรือไม ยา Dimenhydrinate สามารถฉีดเขาไดทั้ง IM และ IV หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.meds cape.

uterine fibrosis 4. acute pulvic inflamatory disease 3. จนกวาจะเกิด abortion (max dose 240 mg หรือ 80 เม็ด) cervical ripening: ขนาดยาปกติ เหน็บ 1 เม็ด(3 mg) drug interaction : oxytocin .28th week of gestation.dinoprostone จะเพิ่มฤทธิ์ของ oxytocin หลังให misoprostal จึงควรรอ 6 -12 ชม. cervical stenosis onset : 10 min duration : 2-3 hr ขนาดยา abortifacient : เหน็บยา เม็ดในชองคลอดใหลึกไปในบริเวณ posterior fonix ทําซ้ําที่ 3-5 ชม. evacuate uterus in 24/12/2551 drug information cases of missed avortion or intrauterine fetal death.นราธิวาสราชนครินทร คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Use : terminate pregnancy from 12th . Manage benign hydatidiform handbook mole pregnancy category : c ขอหามใช : 1.กอนให oxytocin อาการขางเคียง : ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน หัวใจเตนชา ปวดหลัง 53-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Dinoprostone คําถาม ขอมูลตางๆของยา dinoprostone หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. ผูที่มีประวัติแพยา dinoprostone 2.

mnst.000 iu ในผูใหญ หรือตามความรุนแรงของโรค โดยใหใหเร็วที่สุดเพื่อไปทําลาย exotoxin 10/1/2554 149-54 Diphtheria antitoxin แพทยสั่ง Diphtheria antitoxin 120. 0.th/dicph armacy 155-54 Diphtheria antitoxin แพทยสั่ง Diphtheria antitoxin 120.000 IU ใน NSS 100 ml แลว infusion ชาๆ และ observe อาการแพยา เตรียม adrenalin ไวเผื่อกรณีมีอาการแพ (ดูแนวทางการใชยา diphtheria antitoxin ใน intranet หรือ folder คลังขอมูลยาใน คอมพิวเตอร) 10/1/2554 Diphtheria antitoxin ขนาดยาปกติของ diphtheria antitoxin diphtheria antitoxin (DAT) ขนาดปกติ 10.000 IU = 40 ml ใหผสมใน NSS 800 ml แลว IV infusion ใน 13 ชั่วโมง) กรณีนี้ผูปวยเปนเด็ก ตองจํากัดน้ําอาจผสมในสารน้ําปริมาตรที่ไมเกินกวาที่ผูปวยควรไดรับ และ infusion ชาๆ พยาบาลเสนอใหผสมใน NSS 100 ml จึงแนะนําใหผสมยา 40. 0.000 IU IV ใน สามารถผสมยา Diphtheria antitoxin ไดใน 5%DW.th/dicph armacy 155-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.5-2 ชั่วโมง โดยผสมยาใน NSS หรือ D5W ใน อัตราสวนของยา:สารน้ํา 1:20 จากนั้นให IV rate 1 ml/min ทั้งนี้ควร test dose กอนใหยา เนื่องจากมีอุบัติการณการแพยาสูง (ขนาดบรรจุ 1. go.000 IU IV ใน สามารถผสมยา Diphtheria antitoxin ไดใน 5%DW.000 iu ในเด็ก และ 40.000 IU IV มี วิธีการบริหารยาอยางไร 40.9%NSS โดยผสมยา 12 amp (120 เด็กอายุ 11 เดือน (8 kg) จะผสมในสารละลายใด ml) ในสารน้ํา 480 ml จะไดปริมาตรรวม 600 ml และให drip ใน rate ไมเกิน 1 ml/min ปริมาตรเทาไหร และมีวิธีการบริหารยาอยางไร (ความเขมขนสูงสุดที่แนะนํา 200 iu/ml) 16/2/2554 www.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Diphtheria antitoxin แพทยสั่ง diphtheria antitoxin 40.9%NSS โดยผสมยา 12 amp (120 เด็กอายุ 11 เดือน (8 kg) จะผสมในสารละลายใด ml) ในสารน้ํา 480 ml จะไดปริมาตรรวม 600 ml และให drip ใน rate ไมเกิน 1 ml/min ปริมาตรเทาไหร และมีวิธีการบริหารยาอยางไร (ความเขมขนสูงสุดที่แนะนํา 200 iu/ml) 16/2/2554 www.mnst. go.20.000 IU/ml => 40.นราธิวาสราชนครินทร Leaflet 110-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .000 .000 IU ให IV infusion เปนเวลานาน 0.

นราธิวาสราชนครินทร ไมระบุ Drug information handbook 178-54 153-54 HOSxP ไมระบุ 88-54 221-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม diphtheriaTetanus Antitoxin การบริหารยา dT ในผูปวยที่ on ยา warfarin ที่มี INR สูง ควรฉีดทาง route ใด (ฉีดเขา IV ไดหรือไม) ไมแนะนําใหบริหารวัคซีน dT ใน route อื่นนอกจาก IM กรณีนี้ใหบริหารยาทาง IM โดยใชเข็ม เบอร 23 หรือเล็กกวา หลังจากฉีดแลวใหใชสําลีกดบริเวณ injection site ไวนานอยางนอย 2 นาที 25/4/2554 DiphtheriaTetanusPertussis Vaccine ผูปวยเด็กที่ on ยา steroids สามารถให DTP vaccine ไดหรือไม DTP vaccine ประกอบไปดวย Toxoid และแบคทีเรียเชื้อตาย จึงสามารถใชไดในผูปวยที่ on ยาเสตียรอยดหรือไดรับยากดภูมิคุมกัน 8/2/2554 Diptheria antitoxin ราคาของ dT 1 dose dT ราคา 13 บาท/dose + คาบริการฉีดยา IM 20 บาท รวม 33 บาท 12/11/2553 Diptheria antitoxin ผูปวยสิทธิประกันสังคมตองชําระคาวัคซีน dT หลัง คลอดหรือไม ผูปวยสิทธิประกันสังคมไมตองชําระคาวัคซีน dT หลังคลอด 28/12/2553 136-54 Dobutamine and Astaz-P การบริหารยา Astaz-P สามารถใหเสนเดียวกับ Dobutamine ไดหรือไม (ผาน T-way) ยา Astaz-P และ Dobutamine พบวา Y-site incompatibility จะตกตะกอน ไมสามารถให พรอมกันได 25/11/2553 Handbook on injectable drug 63-54 Dobutamine and calcium gluconate Dobutamine เขากันไดกับ Calcium gluconate หรือไมเมื่อใหดวยกันทาง Y-site เขากันได แตควรใชภายใน 3 ชั่วโมง หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

นราธิวาสราชนครินทร ปริมาตรนอยที่สุดคือ 250 ml ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .2 mg/ml แตมีบางสถาบันแนะนําใหสามารถปรับไดจนถึง 8 mg/ml โดยใช ตองการทราบวาความเขมขนดังกลาวสามารถใหได หรือไม (ผสมใน NSS 100 ml) หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.2 mg/ml แตมีบางสถาบันแนะนําใหสามารถปรับไดจนถึง 8 mg/ml โดยใช วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 19/2/2554 157-54 ตองการทราบวาความเขมขนดังกลาวสามารถใหได หรือไม (ผสมใน NSS 100 ml) ปริมาตรนอยที่สุดคือ 250 ml ยา Motilium สามารถใหในระหวางใหนมบุตรได หรือไม ยา motilium สามารถใชในหญิงใหนมบุตรไดอยางปลอดภัย 22/5/2554 ฐานขอมูล DIS 193-54 Dopamine and การบริหารยา Astaz-P สามารถใหเสนเดียวกับ Dopamine ไดหรือไม (ผาน T-way) Astaz-P Astaz-P ใหพรอมกับ Dopamine ผาน T-way ได 25/11/2553 Handbook on injectable drug 64-54 Dopamine and ความเขากันของ Dopamine และผลิตภัณฑเลือด สามารถผสมดวยกันไดหรือไม Blood ไมมีขอมูลความเขากันของผลิตภัณฑเลือดและ dopamine 24/3/2554 Handbook on injectable drug 210-54 Dopamine and Dopamine injection สามารถผสมเขากันไดกับ ผลิตภัณฑเลือดที่จะใหผูปวยไดหรือไม blood ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง จึงไมควรใหรวมกัน 28/5/2554 Handbook on injectable drug 227-54 19/2/2554 157-54 Domperidone ความเขมขนสูงสุดของยา dobutamine กรณีใหทาง central line คือ 5 mg/ml สวน Dopamine and แพทยสั่งให IV infusion สารละลายยาที่มีความ Dobutamine เขมขนดังนี้ คือ Dopamine : Dobutamine = 4:4:1 Dopamine เปน 3.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ ความเขมขนสูงสุดของยา dobutamine กรณีใหทาง central line คือ 5 mg/ml สวน Dobutamine แพทยสั่งให IV infusion สารละลายยาที่มีความ and Dopamine เขมขนดังนี้ คือ Dopamine : Dobutamine = 4:4:1 Dopamine เปน 3.

fentanyl. TPN. vecuronium. haloperidol. lorazepam. methylprednisolone sodium succinate. hydrocortisone sodium succinate. theophylline. piperacillin/tazobactam. streptokinase. D5W. etoposide. NS. atracurium. zidovudine. cefepime. Y-site administration: Compatible: amiodarone. mannitol 20%. lidocaine with sodium nitroprusside. bretylium. epinephrine. sodium nitroprusside. LR. heparin.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Dopamine and Dopamine injection สามารถผสมเขากันไดกับ Omeprazole omeprazole injection หรือไม ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง จึงไมควรใหรวมกัน 28/5/2554 Handbook on injectable drug 227-54 dopamine and การบริหารยา dopamine กับ synto oxytocin การบริหารยา dopamine กับ synto โดยใหทางสายเดียวกันนั้นไมมีขอมูลที่แนชัด แตแนะนํา ใหคนละทางดีกวา Compatibility ของ dopamine Stable in D5LR. Variable (consult detailed reference): Furosemide. lidocaine. dobutamine. aztreonam. amphotericin B cholesteryl sulfate complex. heparin. lidocaine with nitroglycerin. metronidazole. diltiazem. incompatible with sodium bicarbonate 5%. D51/2NS. atracurium. ondansetron. insulin (regular). Compatibility when admixed: Compatible: Aminophylline. Compatibility in syringe: Compatible: heparin. ranitidine. ciprofloxacin. D10W. morphine. D5NS. nicardipine.นราธิวาสราชนครินทร เภสัชกร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . nitroglycerin with sodium nitroprusside. potassium chloride. hydrocortisone sodium succinate kanamycin lidocaine meropenem methylprednisolone sodium 23/5/2552 19-52 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. doxorubicin liposome. nitroglycerin. dobutamine with nitroglycerin. meperidine. ranitidine. and alkaline solutions or iron salts. calcium chloride. dobutamine. vitamin B complex with C. warfarin. dobutamine with sodium nitroprusside. verapamil. dobutamine with lidocaine. Incompatible: Acyclovir. midazolam. pancuronium.

Dopamine ไมสามารถ drip คูกับ NaHCO3 ได (incompatible) ดังนั้นไมสามารถ drip 3 ตัวพรอมกันได 11/10/2553 Handbook on injectable drug 35-54 Dormicum and ความเขากันของ Dormicum injection กับ Lasix injection กรณีให IV ทางเสนเดียวกัน Furosemide injection Midazolam ไมสามารถใหรวมกับ Furosemide injection ทาง Y-site ไดเนื่องจากจะทําให ตกตะกอน 27/12/2553 Handbook on injectable drug 80-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Dopamine and ความเขากันของ Dopamine และ Potassium chloride injection Potassium chloride Dopamine กับ Potassium chloride สามารถเขากันได (Y-site compatible) 24/3/2554 Handbook on injectable drug 211-54 Dopamine and ความเขากันไดของ KCl injection กับ Dopamine injection เมื่อใหดวยกัน Potassium chloride injection KCl injection สามารถใหรวมกับ dopamine injection ผานทาง T-way ได 24/2/2554 159-54 ความเขากันของ KCl-Dopamine-NaHCO3 เมื่อให Dopamine+ ทาง 3-way Potassium chloride + Sodium bicarbonate7.5 % 1. KCl inj. สามารถ drip คูกับ Dopamine ได (compatible) 2. KCl inj.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . สามารถ drip คูกับ NaHCO3 ได (compatible) 3.

IM โดยมีขนาดยาเริ่มตน 40 mg ตามดวย 20 หรือ 40 mg ทุก 6 -12 ชั่วโมง (maximum dose 80 mg/day) แตควรปรับลดขนาดในผูปวยที่เปนผูสูงอายุ โดย ใหครึ่งโดสของขนาดยาปกติ และมี maximum dose 40 mg/day 1/3/2554 160-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร dT เปน Toxoid ไมใช live attenuate vaccine สามารถฉีดใน immunocompromised host ได HOSxP 88-54 136-54 Drug information handbook 178-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Doxycycline syrup รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียา doxycycline syrup ไมมียา doxycycline syrup (ยาที่มีในโรงพยาบาล คือ doxycycline capsule 100 mg) หรือไม 30/1/2554 106-54 dT dT เปน live vaccine หรือไม สามารถฉีดในผูปวย immunocompromised ไดหรือไม 8/11/2553 50-54 dT ผูปวยฉีด dT แลวมีอาการปวดบวมบริเวณ injection ไมจําเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ แตทั้งนี้ผูปวยสามารถรับประทานยาแกปวดเพื่อบรรเทา site และมีอาการบวมนอกบริเวณที่ฉีดเล็กนอย ควร อาการได รับประทานยา dicloxacillin หรือไม 7/11/2553 54-54 dT dT ราคาของ dT 1 dose dT ราคา 13 บาท/dose + คาบริการฉีดยา IM 20 บาท รวม 33 บาท 12/11/2553 ผูปวยสิทธิประกันสังคมตองชําระคาวัคซีน dT หลัง คลอดหรือไม ผูปวยสิทธิประกันสังคมไมตองชําระคาวัคซีน dT หลังคลอด 28/12/2553 dT การบริหารยา dT ในผูปวยที่ on ยา warfarin ที่มี INR สูง ควรฉีดทาง route ใด (ฉีดเขา IV ไดหรือไม) ไมแนะนําใหบริหารวัคซีน dT ใน route อื่นนอกจาก IM กรณีนี้ใหบริหารยาทาง IM โดยใชเข็ม เบอร 23 หรือเล็กกวา หลังจากฉีดแลวใหใชสําลีกดบริเวณ injection site ไวนานอยางนอย 2 นาที 25/4/2554 dT vaccine วัคซีน dT เข็มที่ 3 สามารถฉีดไดหรือไมหากผูปวยมา สามารถฉีดวัคซีน dT ไดเลย หลังวันนัดเกิน 20 วัน 24/5/2554 223-54 DTP vaccine ผูปวยเด็กที่ on ยา steroids สามารถให DTP vaccine ไดหรือไม DTP vaccine ประกอบไปดวย Toxoid และแบคทีเรียเชื้อตาย จึงสามารถใชไดในผูปวยที่ on ยาเสตียรอยดหรือไดรับยากดภูมิคุมกัน 8/2/2554 153-54 Dynastat การบริหารยาและขนาดยาของ Dynastat Dynastat สามารถใหยาทาง IV.

8-53 .histolytica ยาที่มีในโรงพยาบาลซึ่งผูปวยสามารถใชได คือ metronidazole (250) 2x3 pc ใหเปนเวลา 5-10 วัน References ลําดับคําถาม Leaflet .merc k.9-53 สามารถใหยา Enoxaparin หลังจากเคยไดเมื่อ 2 เดือนกอนหนานี้ไปแลว ไดหรือไม 9/10/2552 Drug info.7-54 ระยะเวลาในการใชยา Enoxaparin ในการรักษา MI ระยะเวลาในการใชยา Enoxaparin ในการรักษา MI คือ ใหยาจนกวาอาการของผูปวยจะ stable และโดยปกติ จะใหคูกับยา aspirin 100-325 mg OD (ใหยา enoxaparin อยางนอย 2 วัน และโดยทั่วไปจะใหประมาณ 2-8 วัน) 9/10/2552 Drug info. Leaflet . handbook.histolytica สามารถใชยาอะไรในการรักษา pregnancy คําตอบ วันที่ตอบ ยา Dynastat®เตรียมโดยละลายผงยาดวย solvent (NSS) 2 ml หลังผสมแลวจะเก็บไวใน อุณหภูมิหองได 12 ชั่วโมง (หามแชเย็น) โดยสารละลายที่อาจผสมได ไดแก 5%DW. handbook.com) .นราธิวาสราชนครินทร ใหได ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Leaflet . 0.45%NSS แตหามใช Lactate Ringer's solution เพราะอาจทําใหตกตะกอน 8/10/2552 ยา Dynastat® บริหารยาโดยฉีดเขาทางหลอดเลือดดํา (IV) และฉีดเขากลาม (IM) 8/10/2552 ผูปวยตั้งครรภ 37 สัปดาห ติดเชื้อ E.histolytica in ผูปวยตั้งครรภ 37 สัปดาห ติดเชื้อ E. NSS.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Dynastat® คําถาม การผสมยา Dynastat injection การบริหารยา Dynastat injection Dynastat® E.8-54 .9-53 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.11-52 29/10/2553 Internet (www.8-53 9/8/2554 Drug 248-54 information handbook Eltroxin ยา Levotyroxine ที่มีในโรงพยาบาลนราธิวาสราช นครินทร ในโรงพยาบาลมียา 2 รูปแบบ ไดแก L-Thyroxine 100 mcg tablet และ Eltroxin syrup (extemporaneous) 20 mcg/ml 7/10/2553 Emergency contraceptive การใชยาคุมกําเนิด กรณีผูปวยโดนขมขืน และ โรงพยาบาลไมมียาคุมกําเนิดฉุกเฉิน ใชยาคุมกําเนิดชนิดที่ประกอบดวย Estradiol+Levonorgestrel (ในโรงพยาบาลใหใชยี่หอ R-DEN) รับประทาน 4 เม็ดทันที จากนั้นรับประทาน 4 เม็ดในอีก 12 ชั่วโมงตอมา 1/7/2552 Enantone การบริหารยา Enantone สามารถฉีด SC ที่สะโพก ไดหรือไม หรือจําเปนจะตองฉีดบริเวณหนาทองได บริเวณเดียว แนะนําใหฉีดยา Enantone เขา SC ได 2 บริเวณ คือ หนาทอง และสะโพก Enoxaparin Enoxaparin HOSxP .

นราธิวาสราชนครินทรมียา Arcoxia หรือไม มียา Arcoxia (Etoricoxib) 90 mg tablet 24/3/2554 188-54 Fasting Blood Sugar ราคาคาตรวจ FBS ราคาตรวจ FBS 1 ครั้ง ราคา 40 บาท 26/11/2554 123-54 FBS ราคาคาตรวจ FBS ราคาตรวจ FBS 1 ครั้ง ราคา 40 บาท 26/11/2554 123-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ ความเขากันของยา sandostatin กับ adrenalin ถา ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง ดังนั้นไมควรใหรวมกัน กรณีที่จําเปนตองไดรับยาทั้งสอง Epinephrine ชนิด ควรใหคนละเสน and sandostatin drip รวมกัน Ergocalciferol โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียาVitamin D2 หรือไม ไมมี Vitamin D2 วิตามินดีที่มีใน รพ.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทรมียา Arcoxia หรือไม ยาขาด stock ชั่วคราว 27/10/2553 17-54 Etoricoxib ราคาของยา Arcoxia ที่มีใน รพ.นราธิวาสราชนครินทร คือ Vitamin D3 เพียงชนิดเดียว Ertapenem ความคงตัวของยา Invanz (Ertapenem) หลังผสม ดวย NSS Erythromycin estolate วันที่ตอบ 16/10/2552 References ลําดับคําถาม Internet source 17-53 12/10/2553 14-54 ยามีความคงตัว 1 ชั่วโมง หลัง reconstitute ดวย WFI ยามีความคงตัวหลังเจือจางใน NSS 6 ชั่วโมงในอุณหภูมิหอง และ 24 ชั่วโมงในตูเย็น (2-8 องศา เซลเซียส) 3/5/2554 199-54 Erythromycin estolate สามารถใชในสตรีมีครรภ ไดหรือไม Erythromycin estolate เปนยาที่เปน contraindication ในสตรีมีครรภ เพราะทําใหเกิดพิษ ตอตับไดสูง 31/1/2554 152-54 Estrogen ชนิด เดี่ยว รพ.นราธิวาสราชนครินทร ราคา 40 บาท/เม็ด 24/11/2553 47-54 Etoricoxib ขณะนี้ รพ.นราธิวาสราชนครินทรมี estrogen ชนิดเดี่ยว หรือไม มี Progynova ซึ่งเปน estradiol valerate 1 mg 26/1/2554 141-54 Etoricoxib ขณะนี้ที่ รพ.

5 mg ควรใหยา Fer-in-sol กี่ ml Ferrous drop Ferrous fumarate and calcium carbonate วันที่ตอบ 2/12/2553 References ลําดับคําถาม Leaflet 70-54 ไมระบุ 225-54 1/2/2552 46-52 Fer-in-sol ที่มีใน รพ. การคํานวณยา fentanyl (ตองการฉีดยา fentanyl 3 fentanyl 1amp = 2 ml คิดเปน 100 mcg + สารน้ํา 10 ml จะได ทั้งหมด 12 ml mcg iv ใหเด็ก ฉีดไมเกิน 5 ml จะตอง dilute fentanyl 100 mcg ใชสารละลาย 12 ml อยางไร) ถาตองการ fentanyl 3 mcg ตองใช สารละลาย 3x12/100 = 0.36 ml Fer-in-sol ตองการธาตุเหล็กขนาด 7.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทรมีความแรง 15 mg/0.6 ml ดังนั้น ควรให รับประทานครั้งละ 0.6 ml ดังนั้น ควรให รับประทานครั้งละ 0.05 mg เทากับ 50 microgram ใชหรือไม ใช fentanyl inj.5 mg ควรใหยา Fer-in-sol กี่ ml Fer-in-sol ที่มีใน รพ.05 mg/1 ml Fentanyl Fentanyl 0.นราธิวาสราช นครินทร รพ.3 ml 28/11/2553 67-54 ทําไมตองใหรับประทาน FBC กอนอาหาร 1 ชั่วโมง เนื่องจากผูปวยรับประทานทั้ง ferrous และ calcium ซึ่ง Ferrous มี drug interaction กับ calcium จึงตองใหแยกกัน 26/3/2554 216-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.3 ml 28/11/2553 67-54 ตองการธาตุเหล็กขนาด 7.นราธิวาสราชนครินทรมี Fentanyl ความแรง 0.นราธิวาสราชนครินทรมีความแรง 15 mg/0.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Fentanyl ความแรงของ Fentanyl ที่มีใน รพ.

holotelencephaly. metatarsus varus) .09 ไมตองปรับขนาดยา metronidazole เพศหญิง อายุ 61 ป ตองปรับขนาดยา metronidazole หรือไม หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. handbook.หามใชในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ ยกเวนสามารถยอมรับใหใชในไตรมาสที่ 2 และ 3 กรณี ที่ใชยาอื่นแลวไมไดผล 21/12/2552 DIS . cleft lip and palate. Cr=1.การใชยานี้ในไตรมาสแรกอาจเกี่ยวของกับการเกิด congenital defects (mental retardation.8.6-53 Flagyl ผูปวยไตบกพรอง BUN=42. dislocated hip. hydrocele. optic atrophy.นราธิวาสราชนครินทร 26/10/2552 Drug info. น้ําหนัก 60 kg Clcr ของผูปวยรายนี้ จากการคํานวณ ได 31. Leaflet 20-53 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . hand defects.พบการเกิด mutagenic และ carcinogenicในสัตวทดลอง แตไมเกี่ยวของกับการเกิดมะเร็งใน มนุษย .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Ferrous salt ความแตกตางของ Ferrous sulfate กับ Ferrous fumarate Ferrous sulfate กับ Ferrous fumarate อยูในรูปของเกลือที่แตกตางกัน Ferrous sulfate มี elemental iron 20% (เชน ferrous sulfate 300 mg มี elemental iron 60 mg) Ferrous fumarate มี elemental iron 33% (เชน ferrous frumarate 200 mg มี elemental iron 66 mg) ยาในรูปแบบเกลือซัลเฟตและฟูมาเรตจะสามารถดูดซึมเขาสูรางกายคนปกติได 10% และดูดซึม ได 20-30% ในผูที่ขาดธาตุเหล็ก (การดูดซึมไมแตกตางกัน) และควรรับประทานตอนทองวาง เนื่องจากจะสามารถดูดซึมไดดีที่สุด และหลีกเลี่ยงการรับประทานพรอมนม น้ําชา กาแฟ และ antacid 30/12/2553 Internet 81-54 Flagyl Metronidazole สามารถใชในสตรีมีครรภไตรมาส แรกไดหรือไม ยา metronidazole มีขอหามใชในสตรีมีครรภไตรมาสแรก ถึงแมยาจะจัดอยูใน pregnancy category B ดังรายละเอียดดังนี้ ยาสามารถผานทางรกได .

000 ml IV infusion กอนทํา CT ไดหรือไม (รพ. ไมมียารูปแบบรับประทาน) Flumazenil ขนาดยา flumazenil เมื่อใหเปน repeat dose Repeat dose 0.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Flagyl® ความคงตัวของ Metronidazole syrup ภายหลังเปด Metronidazole syrup มีความคงตัวเหมือนยาน้ําทั่วไปภายหลังการเปดใช โรงพยาบาล ใช นราธิวาสราชนครินทรกําหนดใหยาน้ําทั่วไปเก็บได 1 เดือนหลังเปดใช (เนื่องจากอากาศในพื้นที่ มีความรอนและชื้น) 7/10/2552 Fluconazole Fluconazole สามารถใชในเด็กไดหรือไม Fluconazole สามารถใชในเด็กและ neonate ได 22/3/2554 Handbook of Pediatric drug 208-54 Fluconazole syrup รพ. dose 1 mg/dose และ 3 mg/hour Fluorescein รพ.5 mg over 30 วินาที สามารถใหซ้ําไดในอีก 1 นาที Maximum total cumulative dose 3 mg (ขนาดยาปกติ 1-3 mg) ผูปวยที่มี partial response อาจตองการขนาดยาเพิ่มไดจนถึง total dose 5 mg (หากขนาดยาสะสมถึง 5 mg แลวผูปวยยังไมตอบสนองภายใน 5 นาที แสดงวาไมไดเกิดจาก Benzodiazepine) และหากมี resedation อาจให repeat dose โดยมีระยะหาง 20 นาที ไปจนถึง max.นราธิวาสราชนครินทรมี Fluorescein หรือไม ไมมี หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียา fluconazole suspension สําหรับผูปวยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) 10 mg/ml 22/3/2554 208-54 Fluimucil injection Acetylcysteine injection 600 mg สามารถใหใน indication ปองกัน Contrast media induce nephrotoxicity โดยแพทยสั่งใหผสมยาใน 5%DN/2 1.7-53 241-54 189-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทร มี fluconazole syrup หรือไม รพ.นราธิวาสราชนครินทร DIS HOSxP 13/1/2554 113-54 10/8/2554 ฐานขอมูล DIS 22/5/2554 .

Lithium ผูปวยมีประวัติรับยา Lithium 1x2. Tranxene. Risperidone. ไสตรง หรือกระเพาะ อาหาร กรณีใชทา สําหรับรักษา actinic หรือ solar keratoses และ superficial basal cell carcinomas กลไกการออกฤทธิ์ 5-FU ตองอาศัย enzyme ในการเปลี่ยนแปลงไปเปน nucleotide เพื่อใหมีฤทธิ์ cytotoxic ตาม pathway ทั้งนี้ F-dUMP ที่เกิดขึ้นเปนตัวยับยั้งเอนไซม thymidylate synthase ที่มีฤทธิ์ แรงที่สุด การที่ F-dUMP ยับยั้งเอนไซม thymidylate สงผลใหไมสามารถสังเคราะห thymidine monophosphate (TMP) ซึ่งจะตองเปลี่ยนเปน thymidine triphosphate (TTP) ซึ่งเปนสาร ที่จําเปนในการสราง DNA ตอไป นอกจากนี้ 5-FU ยังสามารถแทรกเขาในสาย RNA และ DNA ไดอีกดวย สงผลใหสาย DNA แตกออก (ดูตอเพิ่มเติมในเอกสารดานหลัง หมายเลข 77-54) 23/11/2553 Drug information handbook 77-54 Fluoxetine.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Tranxene 1x1 และมี จาก case report พบวาการเกิด pitting edema เกิดจากการไดรับยาเปนป ในขนาดสูง (1200 อาการขาบวม ตองการทราบวายาดังกลาวเปนสาเหตุ mg/day) ที่ทําใหมีอาการขาบวมหรือไม 12/7/2554 Drug information handbook 238-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. ศีรษะและคอ. ตับออน. Risperidone 1x2. ลําไสใหญ. Fluoxetine Lithium carbonate เปนยาที่มีอุบัติการณทําใหเกิด edema ได โดยพบ pitting edema และ 1x2.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Fluorouracil ขอขอมูลทาง Pharmacology ของยา 5-Fluorouracil เพื่อการปฏิบัติงาน Fluorouracil (5-FU) กลุมยา Antimetabolite ขอบงใช ใชในการรักษามะเร็งเตานม.

นราธิวาสราชนครินทร References ลําดับคําถาม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Handbook.12-53 Fondaparinux วิธีการบริหารยา Arixtra® ความคงตัวของ ceftazidime หลังผสม (reconstitued) ฉีดยาเขาทาง SC จนหมดหลอด (2.เก็บไดนาน 18 ชั่วโมง ในอุณหภูมิต่ํากวา 25oC 11/1/2554 ฐานขอมูล DIS 112-54 ขนาดยา Ceftazidime ในผูปวยโรคไตที่มี creatinine clearance 16 เปนเทาไร 1 g ใหยาทาง IV ทุก 24 ชั่วโมง 26/6/2554 Leaflet 233-54 Fortum Fortum หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.5 mg) 28/10/2552 Leaflet . แนวทาง เคมีบําบัด .10-53 ความคงตัวของ ceftazidime หลัง recon.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ Fluphenazine decanoate ผูปวยฉีด Deca วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หลังจากฉีดยา 4 วัน มีอาการคอแข็งเกร็ง มือสั่น เมื่อซักประวัติเพิ่มเติมพบวาผูปวยไมไดรับประทาน ยามา 2 วัน เพราะบนวารับประทานยาแลวปวดศีรษะ ญาติควรพาผูปวยมาพบแพทยหรือไม อาการที่เกิดขึ้นเปนอาการขางเคียงของยาที่ผูปวยฉีดไป และยาที่แพทยสั่งใหรับประทานที่บาน เปนยาปองกันการเกิดอาการขางเคียงดังกลาว แนะนําใหรับประทานยาตอเนื่อง และหากมี อาการปวดศีรษะ สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวด หากอาการปวด ไมทุเลา ใหมาพบแพทยที่โรงพยาบาล 17/11/2553 66-54 Folinic acid การบริหารยา Leucovorin ใหกอนหรือหลังจากยา 5-Fluorouracil Leucovorin ใหกอน 5-Fluorouracil เสมอ เพื่อเสริมฤทธิ์ของยา 5-FU 28/10/2552 Drug info.11-53 Folinic acid การให Leucovorin หลัง 5-FU ทันที จะทําใหเกิด overdose หรือพิษจาก 5-FU หรือไม การใหยา Leucovorin จะทําให 5-FU ออกฤทธิ์ไดดียิ่งขึ้น และทําใหเกิดพิษจาก 5-FU มาก ยิ่งขึ้นได ดังนั้นควรใช 5-FU ในขนาดที่แนะนําใน guideline หรือ protocol ของการรักษานั้นๆ 30/10/2552 Internet source .

Drug information handbook 96-54 Fosmicin การบริหารยา Fosfomycin Fosfomycin สามารถบริหารยาไดโดย IV push และ IV infusion การใหทาง IV push ทําไดโดยการฉีดชาๆ ประมาณ 5 นาที การใหทาง IV infusion ใหผสมยาใน 5%DW 100-500 ml ใชเวลาในการ drip ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 3/3/2552 leaflet .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Fosamax plus วิธีบริหารยา Fosamax plus 70 mg สามารถ รับประทานสองวันติดตอกันไดหรือไม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม ขนาดยาที่ถูกตองคือรับประทาน Fosamax plus สัปดาหละ 1 เม็ด / กรณีที่ผูปวยรับประทาน ยา Fosamax plus ไป 2 เม็ด/สัปดาห (รับประทานครั้งละ 1 เม็ดติดกันสองวัน) ถือวาเกินขนาด อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน จุกแสบบริเวณยอดอก เบื่ออาหาร ดื่มน้ําและปสสาวะบอย ออนเพลีย อาจมีแผลในทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส อาจทําใหระดับแคลเซียม และฟอสเฟตในกระแสเลือดต่ําได ใหระมัดระวังหากมีอาการหัวใจเตนผิดปกติ (ซึ่งเกิดจากระดับ แคลเซียมในกระแสเลือดที่ผิดปกติ) 8/12/2554 http://oste oporosis.10-52 Fosfomycin Fosfomycin การผสมยา fosfomycin fosfomycin ผสมยาใน 5% DW ปริมาตร 100 . ใน SWFI หรือ D5W ปริมาตร 20 ml) ไมระบุ Leaflet.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . 29/5/2552 leaflet 22-52 Fosfomycin ตอง dilute ดวยตัวทําละลายปริมาณ เทาไร ใชตัวทําละลายปริมาตร 100 ml ในการ dilute Fosfomycin (หลัง recon.10-52 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.h tml 128-54 Fosfomycin การบริหารยา Fosfomycin Fosfomycin สามารถบริหารยาไดโดย IV push และ IV infusion การใหทาง IV push ทําไดโดยการฉีดชาๆ ประมาณ 5 นาที การใหทาง IV infusion ใหผสมยาใน 5%DW 100-500 ml ใชเวลาในการ drip ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 3/3/2552 leaflet .com /fosamaxplusd/fosamaxplus-doverdose.500 ml ใชเวลา drip 1-2 ชม.e medtv.

นราธิวาส ราชนครินทร รพ.นราธิวาสราชนครินทร ยารักษาเชื้อราในปากที่สามารถใชใน newborn ได คือ Gentian violet 25/4/2554 Fungizone ขนาดการใชยา amphotericin B ใน histaplasmosis ขนาดยา Amphoterricin B ใน histaplasmosis เปน 0. 29/5/2552 ยาที่สามารถใชรักษาเชื้อราในปากในทารกแรกเกิด (newborn) ที่มีใน รพ. ฉีด IM ใน new born ไดหรือไม lasix inj.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ Fosmicin Fungal infection in mouth การผสมยา fosfomycin fosfomycin ผสมยาใน 5% DW ปริมาตร 100 .นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .7mg/kg/day (ใหนาน 3-10 วัน) Furosemide inj.6 . lasix inj.นราธิวาสราชนครินทรมียา Neurontin capsule ขนาด 300 mg 1/12/2554 124-54 Gabapentin โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียา Neurontin 300 mg หรือไม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียา Neurontin (Gabapentin) 300 mg 22/4/2554 183-54 Gabapentin ยา Neurontin 300 mg เปนยาในหรือนอกบัญชียา หลักแหงชาติ ยา Neurontin 300 mg เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 22/4/2554 183-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.500 ml ใชเวลา drip 1-2 ชม. สามารภฉีด IM ใน new born ได References ลําดับคําถาม leaflet 22-52 186-54 9/9/2552 guideline 54-52 27/7/2552 drug information 29-52 handbook page 774 Furosemide injection and dormicum injection ความเขากันของ Dormicum injection กับ Lasix injection กรณีให IV ทางเสนเดียวกัน Midazolam ไมสามารถใหรวมกับ Furosemide injection ทาง Y-site ไดเนื่องจากจะทําให ตกตะกอน 27/12/2553 Handbook on injectable drug 80-54 Gabapentin ความแรงของยา Neurontin ที่มีใน รพ.0.

metronidazole หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Gardenal inj.นราธิวาสราช นครินทร ราคา 3 บาท/เม็ด 25/11/2553 48-54 Gemfibrozil and Atorvastatin ทําไมผูปวยเคยรับประทาน Lipitor มากอน แตการ รับยาครั้งลาสุดไดรับ Lopid ผูปวยอาจมีผลตรวจเลือดที่เปลี่ยนไป อาจมี triglyceride สูง ซึ่งยา Gemfibrozil มี 26/11/2553 ประสิทธิภาพในการลดระดับ triglyceride ที่ดี อยางไรก็ดีผูปวยควรสอบถามแพทยในคราวตอไป 48-54 Gensulin Gensulin pen วิธีการบริหารยา Mixtard 4 u ทําอยางไร แนะนําใหผูปวยมาโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย 20/1/2554 116-54 ปากกาฉีดอินซูลินที่มีใชในโรงพยาบาลนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรใชปากกาฉีดอินซูลินชนิด Autopen® แทน Novopen® ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 (และมีการเปลี่ยนยา Mixtard เปน Gensulin) 21/2/2554 162-54 Gentamicin gentamicin ถาเปลี่ยนไปใชยากินใน ผูปวย ตั้งครรภ แทนดวย cefdinir ครอบคลุมเชื้อ แกรม ลบ และใชในหญิงตั้งครรภได สามารถใหยา อะไรแทน 18/6/2552 24-52 การใชยาใน หญิงตั้งครรภ และใหนมบุตร Gentanicin.9%NSS ใหมีความเขมขน 10 mg/ml จะเก็บในตูเย็นที่ 4-8 oC ปองกันจากแสง ได 28 วัน 12/10/2552 Handbook on injectable drug 15-53 Gemfibrozil Gemfibrozil Hidil คือยาอะไร Hidil คือยา Gemfibrozil 26/10/2553 16-54 ราคาของยา Gemfibrozil ที่มีใน รพ.นราธิวาสราชนครินทร ตามขอมูลใน computer 18/6/2552 computer 23-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . ผสมใน 0. ความคงตัวของ Phenobarbital injection หลังผสม Phenobarbital inj. cephalexin .

Albendazole 400 mg ใหเปนเวลา 3 วัน (Pregnancy category C) pregnancy วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 21/12/2552 . cat B) infection in นราธิวาสราชนครินทร .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Giardia lamblia ยาที่ใชในการรักษาการติดเชื้อ Giardia lamblia ใน ยาที่ใชในการรักษาการติดเชื้อ Giardia lamblia ไดแก สตรีต้งั ครรภไตรมาสแรกไดอยางปลอดภัยที่มีใน รพ.Mebendazole (100) 1x2 ใหเปนเวลา 5 วัน (หามใชในไตรมาสแรก.Metronidazole (250) 1x3 ใหเปนเวลา 5 วัน (หามใชในไตรมาสแรก.5-53 26/1/2554 140-54 .นราธิวาสราชนครินทร ไมมี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทรมี Growth hormone หรือไม Haldol ผูปวยที่รับประทาน Haloperidol ตองเพิ่มยาหลังทํา ไมจําเปนตองใหยาเพิ่มหลังการทํา hemodialysis หรือ peritonial dialysis hemodialysis หรือไม 22/3/2554 Drug information handbook 207-54 Haloperidol ผูปวยที่รับประทาน Haloperidol ตองเพิ่มยาหลังทํา ไมจําเปนตองใหยาเพิ่มหลังการทํา hemodialysis หรือ peritonial dialysis hemodialysis หรือไม 22/3/2554 Drug information handbook 207-54 HBIG รพ. cat B) ดังนั้นยาที่มีใน รพ.ขณะนี้ ไมมียาชนิดใดที่ปลอดภัยเมื่อใชในผูปวยที่ตั้งครรภไตรมาสแรก Growth hormone รพ.นราธิวาสราชนครินทรมี HBIG สําหรับใชในเด็กที มี HBIG แตนําเขาในบัญชียาโรงพยาบาลดวยเงื่อนไขใหใชในกรณีบุคลากรทางการแพทยสัมผัส คลอดจากมารดาที่มี Hepatitis B antigen positive สารคัดหลั่งจากผูปวยเทานั้น สวนในกรณีเด็กสามารถใช Hepatitis B vaccine เพื่อสราง หรือไม ภูมิคุมกันได 29/9/2553 ขอมูลเสนอ ยาเขาป 2553 33-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. .

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม HBIG ขนาดยา HBIG ใน post-exposure prophylaxis ใน มีแนวทางระบุไวดังนี้ คือ ความแรง 217 IU/ml ใช 0.06 ml/kg เจาหนาที่ที่ถูกเข็มตํา แตยาที่ รพ.72 x น้ําหนักตัว 8/11/2553 Internet.000 กรัม ที่มารดาไมเปนพาหะ ควรใหวัคซีนเมื่อพรอม คือ มี สุขภาพแข็งแรงดี และอายุ 1-2 เดือนขึ้นไป แตถามารดาเปนพาหะหรือไมทราบผลเลือดของ มารดา ควรฉีดทันทีหลังคลอด และถือเปนเข็มพิเศษไมนับเปนเข็มแรก ใหนับวัคซีนเข็มที่ฉีดที่ อายุ 1-2 เดือนเปนเข็มแรก 24/4/2554 ตําราวัคซีน และการ สรางเสริม ภูมิคุมกัน โรค 2550 202-54 8/11/2553 Internet.000 กรัม จะตอบสนองตอวัคซีนไดไมดี สําหรับทารกที่น้ําหนักนอยกวา 2.72 x น้ําหนักตัว หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. Leaflet 76-54 HBV เด็กทารกน้ําหนักนอยกวา 1.นราธิวาสราชนครินทรใช (M&H Manufacturing) มีความแรง 312 IU/ml ใน Immunoglobuli เจาหนาทีท่ ี่ถูกเข็มตํา เอกสารกํากับยาระบุใหใช 0.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .000 กรัม ที่มารดาไมเปนพาหะ ควรใหวัคซีนเมื่อพรอม คือ มี สุขภาพแข็งแรงดี และอายุ 1-2 เดือนขึ้นไป แตถามารดาเปนพาหะหรือไมทราบผลเลือดของ มารดา ควรฉีดทันทีหลังคลอด และถือเปนเข็มพิเศษไมนับเปนเข็มแรก ใหนับวัคซีนเข็มที่ฉีดที่ อายุ 1-2 เดือนเปนเข็มแรก 24/4/2554 ตําราวัคซีน และการ สรางเสริม ภูมิคุมกัน โรค 2550 202-54 Hepatitis B vaccine เด็กทารกน้ําหนักนอยกวา 1.นราธิวาสราชนครินทรใช (M&H Manufacturing) มีความแรง 312 IU/ml ใน เอกสารกํากับยาระบุใหใช 0.06 ml/kg n ดังนั้น ใหยึดขนาดยาตามเอกสารกํากับของบริษัทยา คํานวณขนาดยาไดดังนี้ คือ 18.000 กรัม จะตอบสนองตอวัคซีนไดไมดี สําหรับทารกที่น้ําหนักนอยกวา 2. Leaflet 76-54 ขนาดยา HBIG ใน post-exposure prophylaxis ใน มีแนวทางระบุไวดังนี้ คือ ความแรง 217 IU/ml ใช 0.06 ml/kg Hepatits B แตยาที่ รพ.06 ml/kg ดังนั้น ใหยึดขนาดยาตามเอกสารกํากับของบริษัทยา คํานวณขนาดยาไดดังนี้ คือ 18.500 mg สามารถฉีด HBV ไดหรือไม ทารกคลอดกอนกําหนดที่มีน้ําหนักตัวแรกเกิดนอยกวา 2.500 mg สามารถฉีด HBV ไดหรือไม ทารกคลอดกอนกําหนดที่มีน้ําหนักตัวแรกเกิดนอยกวา 2.

HR ขนาดและการบริหารยา rimstar .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Herbessor injection ความคงตัวของ Diltiazem injection หลัง reconstitute Diltiazem injection (Herbessor) หลัง reconstitute ดวย D5W หรือ NSS คงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง 10/10/2553 Handbook on injectable drug 25-54 Hidil HR Hidil คือยาอะไร Hidil คือยา Gemfibrozil 26/10/2553 16-54 การใช Rimactacid (Isoniazid + Rifampicin) ใน สตรีมีครรภ (ตั้งครรภ 2 เดือน) Isoniazid + Rifampicin จัดอยูใน pregnancy category C ดังนั้นตองพิจารณาการใชเมื่อ ประโยชนที่ไดรับมีมากกวาความเสี่ยงจากยา 22/10/2552 DIS 18-53 HRIG HRZE ขนาดบรรจุของ HRIG 1 vial มีกี่ iu HRIG 1 vial = 300 iu 18/9/2552 leaflet 57-52 pt.rimatacid Rimstar . IV bolus หรือ IV infusion 2/11/2553 Hydrocortisone วิธีบริหารยา Hydrocortisone injection injection หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.70 kg ใหยา 4 เม็ด ไมต่ํากวา 71 kg ใหยา 5 เม็ด บริหารยา วันละ 1ครั้ง มักแนะนําใหรับประทานกอนนอน (ตอนทองวาง) 23/2/2552 Product information 39-52 Hydrocortisone ให IM.นราธิวาสราชนครินทร 51-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .54 kg ใหยา 3 เม็ด 55. รับประทานยา anti-TB สามารถใหนมบุตรได หรือไม มารดาที่ปวยเปนวัณโรคสามารถรับประทานยาวัณโรคในชวงที่ใหนมบุตรได ยารักษาวัณโรคทุก ตัวสามารถใชไดอยางปลอดภัยทั้งนี้ทารกควรไดรับวัคซีน BCG และไดรับยา Isoniazid เพื่อ ปองกันการแพรเชื้อจากมารดา 23/2/2552 DIS database : หญิงมี ครรภใหนม บุตร 40-52 HRZE. Rimatacid ใหยาตามน้ําหนักเริ่มตนของผูปวย ไมเกิน 37 kg ใหยา 2 เม็ด 38.

D 8/4/2552 ฐานขอมูล รพ. 31-52 Ibuprofen ยา ibuprofen สามารถใหในระหวางใหนมบุตรได หรือไม ยา ibuprofen สามารถใชในหญิงใหนมบุตรไดอยางปลอดภัย 22/5/2554 ฐานขอมูล DIS 193-55 Insulin การบริหารยา Insulin ผูปวยสามารถฉีด insulin ตอนตี 3 แทนกอนอาหารมื้อเชาไดหรือไม ฉีดได แตตองรับประทานอาหารเชาหลังฉีดยาประมาณ 30 นาที 29/9/2553 34-54 Insulin monotard การเก็บรักษา monotard ถาไมไดเก็บในตูเย็นจะทํา ไมเสีย ยาสามารถอยูนอกตูเย็นได 6 สัปดาห ใหยาเสียหรือไม 1/11/2553 20-54 Insulin Regular การผสมยา Regular insulin ความคงตัวของยา Invanz (Ertapenem) หลังผสม Invanz ดวย NSS หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. Drug information handbook 93-54 Hydrocortisone วิธีการบริหารยา Hydrocortisone injection 100 mg สามารถ IV push ไดหรือไม injection Hydrocortisone 100 mg สามารถใหโดย IV push ได 10/1/2554 ฐานขอมูล DIS 111-54 Hydrocortisone การบริหารยา Hydrocortisone injection ใหทาง IV ยา Hydrocortisone injection สามารถใหทาง IV push โดยฉีดนาน 30 วินาที ได (ยา recon. push ไดหรือไม ใน Sterile water for injection หรือ NSS ปริมาตร 2 ml) injection 22/4/2554 184-54 Ibuprofen pregnancy catagory ของยา ibuprofen ibuprofen จัดอยูใน pregnancy category B แตในไตรมาสสุดทายเปน category C สวน NSAID อื่นๆ เปน category C.นราธิวาสราชนครินทร ตัวทําละลายที่สามารถผสม Regular insulin ไดแก NSS 5/8/2552 ยามีความคงตัว 1 ชั่วโมง หลัง reconstitute ดวย WFI ยามีความคงตัวหลังเจือจางใน NSS 6 ชั่วโมงในอุณหภูมิหอง และ 24 ชั่วโมงในตูเย็น (2-8 องศา เซลเซียส) 3/5/2554 Drug info.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Hydrocortisone ขนาดยา Hydrocortisone 150 mg IV q 6 hr ใน เด็กอายุ 11 ป น้ําหนัก 30 kg เหมาะสมหรือไม injection Maximum dose ของ Hydrocortisone คือ 5 mg/kg/day ดังนั้น ขนาดยา 150 mg IV q 6 hr ในเด็กน้ําหนัก 30 kg จึง overdose 7/12/2553 Internet.9-52 199-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . .

2-54 Iodine tablet ขอขอมูลเกี่ยวกับ Iodine tablet ขนาดยาปกติ 1x1 (ดูหัวขอ Iodine supplement) 13/10/2553 ขอมูล ประกอบการ จายยา Iodine รพ.4-54 ขนาดยาปกติ 1x1 (ดูหัวขอ Iodine supplement) 13/10/2553 ขอมูล ประกอบการ จายยา Iodine รพ.นราธิวาสไดรับอนุเคราะหยา 2 ชนิด ไดแก Iodine tablet 0.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นธ. . Thai RDI .4 mg) DRI แนะนําใหสตรีมีครรภไดรับไอโอดีน 0.4-54 Venofer® จัดอยูใน Pregnancy Category B3 13/10/2552 Internet source .22 mg/day ในสตรีไทย แนะนําไอโอดีน 0.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Iodine supplement ขนาดยา Iodine supplement ในสตรีมีครรภ (เนื่อง ดวย รพ.81 mg+Folic 0.1-53 Iodine+Ferrous ขอขอมูลเกี่ยวกับ Triferdine tablet +Folic combination Iron-sucrose complex การใช Venofer® ในสตรีมีครรภ หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.175-0.4 mg/day ดังนั้นขนาดยาที่ควรใหในสตรีมีครรภ คือ 1x1 ทั้ง Iodine และ Triferdine 6/10/2553 DRI. .15 mg+Iron 60.นธ.15 mg/tab และ Triferdine tablet (Iodine 0.20 mg/day และแนะนําใหเสริมธาตุเหล็ก 60 mg (เปน elemental Iron) และ Folic 0.

นราธิวาสราชนครินทร 84-54 Internet . BP และ Fetal heart กอนใหยา จากนั้นวัด อีกครั้งหลัง test dose และวัดจากนั้นทุก 15 นาที 13/10/2552 Internet source .6-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .9%NSS 100 ml drip เปนเวลาอยางนอย 15 นาที ผูปวยที่ไดรับยา Venofer® เปนครั้งแรก ควรมีการ test dose ซึ่งจะทําโดย การใหยาทาง IV infusion และใหยา 25 mg แรก infused over 15 นาที (rate 100 mg/hr) จากนั้น ถาไมมี adverse reaction ใดๆ จึงให drip ยาที่เหลือดวยอัตราที่ไมเกินกวา 50 mg ใน 15 นาที (rate ≤ 200 mg/hr) Monitoring Parameter ควรวัด body temperature. Ethambutol. maternal pulse. Rifampicin.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Iron-sucrose complex วิธีการบริหารยา Venofer® ขนาดยาปกติ คือ 100 mg Iron (1 amp) บริหารยาไมเกินสัปดาหละ 3 ครั้ง สามารถเพิ่มได จนถึง 200 mg Iron ไมเกินสัปดาหละ 3 ครั้ง ขนาดยาจะคํานวณตามน้ําหนักตัวกอนตั้งครรภของผูปวย การบริหารยา ใหทาง IV push ชาๆ 100 mg ใหนาน 5 นาที หรือ IV infusion โดยผสมใน 0.นราธิวาสราชนครินทรมี Ivermectin หรือไม ไมมี 11/11/2553 Jewett Brace คืออะไร อุปกรณพยุงควบคุมการงอที่กระดูกสันหลังสวนนอกชวงลางและสวนเอวชวงบน (Thoraco-Lumbo-Sacral Flexion conrol orthosis) เหมาะสําหรับผูปวยที่มี compression fracture หรือภายหลังการผาตัดตรึงกระดูกและตองการควบคุมไมใหผูปวยกมหรืองอหลัง 18/10/2553 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. รับประทานยา anti-TB สามารถใหนมบุตรได หรือไม มารดาที่ปวยเปนวัณโรคสามารถรับประทานยาวัณโรคในชวงที่ใหนมบุตรได ยารักษาวัณโรคทุก ตัวสามารถใชไดอยางปลอดภัยทั้งนี้ทารกควรไดรับวัคซีน BCG และไดรับยา Isoniazid เพื่อ ปองกันการแพรเชื้อจากมารดา 23/2/2552 DIS database : หญิงมี ครรภใหนม บุตร 40-52 Ivermectin Jewett Brace รพ.1-53 Isoniazid. Pyrazinamide pt.

125-0.นราธิวาสราชนครินทรมียา Prevacid หรือไม มี Prevacid 30 mg 11/11/2553 lasix inj. ฉีด IM ใน new born ไดหรือไม lasix inj.kairos 2.25 g/kg วันละ 4 ครั้ง ยา KCl injection เขากันไดกับ cloxacillin injection จึงสามารถใหรวมกันได รพ. Kalimate สามารถผสมในน้ําหวานได วันที่ตอบ 25/3/2554 Kalimate Kalimate ยา Kalimate สามารถผสมในน้ําหวานไดหรือไม คําตอบ ขนาดยา Kalimate ในผูปวย neonate ตึก NICU ที่ ยา Kalimate ในผูปวย neonate ใหทาง rectal เทานั้น (ไมแนะนําใหใหทาง oral route) โดย มีน้ําหนัก 1 kg มีระดับ Potassium 6.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม References ลําดับคําถาม 179-54 24/4/2554 www. สามารภฉีด IM ใน new born ได 27/7/2552 Handbook on injectable drug 40-54 drug information 29-52 handbook page 774 Latanoprost eye drop ขนาดยา Xalatan eye drop หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร Xalatan eye drop ใชหยอดตา 1 หยด วันละ 1 ครั้ง 3/12/2553 Drug information handbook 90-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .6 ใหยาในขนาด 0.com 185-54 KCl injection + ความเขากันของ Potassium chloride injection + ยา Potassium chloride + GE II + Aminoparen เขากันได (compatible) GE II + Aminoparen GE II + Aminoparen 3/12/2553 Handbook on injectable drug 91-54 KCl injection ความเขากันไดของ KCl injection กับ Cloxacillin and Cloxacillin injection เมื่อใหดวยกัน 6/1/2554 109-54 Lansoprazole Lasix inj.

8-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทร ในโรงพยาบาลมียา 2 รูปแบบ ไดแก L-Thyroxine 100 mcg tablet และ Eltroxin syrup (extemporaneous) 20 mcg/ml Internet source 177-54 Internet (www.7-54 1/1/2554 107-54 27/5/2554 224-54 ไมระบุ Handbook on injectable drug 235-54 7/10/2553 HOSxP .12-53 Leucovorin Leuprolide การกําจัด Leucovorin ที่เหลือทิ้งใน vial กําจัดเชนเดียวกับยาฉีดทั่วไปที่เหลือใช ทิ้งในถุงสีแดง 28/3/2554 การบริหารยา Enantone สามารถฉีด SC ที่สะโพก ไดหรือไม หรือจําเปนจะตองฉีดบริเวณหนาทองได บริเวณเดียว แนะนําใหฉีดยา Enantone เขา SC ได 2 บริเวณ คือ หนาทอง และสะโพก 29/10/2553 Levophed วิธีการใหยา Levophed injection ใหปฏิบัติตามแนวทาง drip ยา levophed ที่มีอยูที่หอผูปวย (จัดทําโดย ภญ. Handbook.ศุษมา ใหหอผูปวย สายอายุรกรรม) Levophed แพทยสั่ง Levophed 8 mg ใน D5W 100 ml และ ใหผสม Levophed 2 amp ใน D5W 100 ml ใหในอัตรา 10 microdrop/min ควรผสมยาอยางไร Levophed Levophed สามารถใหรวมกับ Dopamine ไดหรือไม Levophed สามารถใหรวมกับ Dopamine ทาง Y-site ได Levothyroxine ยา Levotyroxine ที่มีในโรงพยาบาลนราธิวาสราช นครินทร หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Leucovorin การบริหารยา Leucovorin ใหกอนหรือหลังจากยา 5-Fluorouracil Leucovorin ใหกอน 5-Fluorouracil เสมอ เพื่อเสริมฤทธิ์ของยา 5-FU 28/10/2552 Drug info.merc k. แนวทาง เคมีบําบัด .com) .11-53 Leucovorin การให Leucovorin หลัง 5-FU ทันที จะทําใหเกิด overdose หรือพิษจาก 5-FU หรือไม การใหยา Leucovorin จะทําให 5-FU ออกฤทธิ์ไดดียิ่งขึ้น และทําใหเกิดพิษจาก 5-FU มาก ยิ่งขึ้นได ดังนั้นควรใช 5-FU ในขนาดที่แนะนําใน guideline หรือ protocol ของการรักษานั้นๆ 30/10/2552 .

Internet 238-54 78-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . นราธิวาส ราชนครินทร .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Lidocaine without adrenaline การเก็บรักษา lidocaine without adrenaline Lipitor คําตอบ References ลําดับคําถาม 22/5/2554 190-54 ราคาของยา Lipitor ที่มีใน รพ.carminative เหตุใด M.นราธิวาสราชนครินทร ราคา 26 บาท/เม็ด 24/11/2553 48-54 Lithium. Risperidone 1x2. Fluoxetine Lithium carbonate เปนยาที่มีอุบัติการณทําใหเกิด edema ได โดยพบ pitting edema และ 1x2. Tranxene 1x1 และมี จาก case report พบวาการเกิด pitting edema เกิดจากการไดรับยาเปนป ในขนาดสูง (1200 อาการขาบวม ตองการทราบวายาดังกลาวเปนสาเหตุ mg/day) ที่ทําใหมีอาการขาบวมหรือไม 12/7/2554 Lopid ราคาของยา Gemfibrozil ที่มีใน รพ. Risperidone. Fluoxetine.Camphor tincture .Capsicum tincture .H2O ยานี้มีสวนประกอบของ camphor ซึ่งมีผลทําใหเกิด fetal death ได และยังมีสวนประกอบของ alcohol ในปริมาณมากอีกดวย จึงจัดยานี้อยูใน pregnancy category D 29/11/2553 LPV คือยาอะไร LPV M.Cardamom tincture .Strong ginger .carminative มีสวนประกอบ ดังนี้ .นราธิวาสราชนครินทร Lidocaine without adrenaline ควรเก็บไวที่อุณหภูมิหองทั้งกอนและหลังเปดใชงาน โดยยา จะมีความคงตัว 28 วันหลังเปดใช วันที่ตอบ Drug information handbook ขอมูลสูตร ตํารับยา ฝายผลิตยา ทั่วไป รพ.carminative จึงจัดอยูใน pregnancy category D หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. Tranxene ผูปวยมีประวัติรับยา Lithium 1x2.นราธิวาสราช นครินทร ราคา 3 บาท/เม็ด 25/11/2553 48-54 LPV คือยา Lopinavir เปนยาตานไวรัส HIV 10/1/2554 148-54 M.Glycerin .

IV infusion .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม M.IV push ใหในอัตราไมเกินกวา 150 mg/min .tussis มีฤทธิ์ทั้งสองอยาง) Madiplot ขนาดและการบริหารยา Manidipine Manidipine (Madiplot®) บริหารยาโดยการรับประทาน วันละ 1 ครั้ง ขนาดยาเริ่มตน 5 mg และอาจเพิ่มขนาดยาไดจนถึง 20 mg วันละ 1 ครั้ง 3/11/2552 Magnesium sulfate 10% การบริหารยา 10%MgSO4 การบริหารยา 10%MgSO4 สามารถทําไดโดย IM.4-53 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . DIS 21-53 ความเขากันไดของ 50%MgSO4 กับ 10%Calcium Magnesium gluconate sulfate 50% and Calcium gluconate 10% Magnesium sulfate 50% เขากันไดกับ Calcium gluconate 10% โดยจะใหผาน 3way หรือไมก็ได 11/10/2553 Handbook on injectable drug 26-54 ความเขากันไดของ 50%MgSO4 กับ Magnesium Norepinephrine เมื่อใหผาน T-way sulfate and Norepinephrine Norepinephrine กับ Magnesium sulfate มี Physical compatibility สามารถใหรวมกันได 13/10/2553 Handbook on injectable drug 28-54 วิธีการบริหารยา Magnesium 2 g ในผูปวยที่มีภาวะ การให magnesium แบบ IV push จะตองใหใน rate ไมเกิน 150 mg/min ดังนั้นยา 2 g ควร Magnesium ใชเวลาในการใหอยางนอย 15-20 นาที ดังนั้นควรผสมใน D5W หรือ NSS กอน push ยา sulfate injection hypomagnesemia 15/11/2553 คูมือ High alert drug หนา 19 61-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.tussis ขาด stock มียาใดสามารถใชแทนได กรณีไอแหง ตองการฤทธิ์ cough suppression สามารถใช dextromethorphan ได และกรณี 26/11/2554 ที่มีเสมหะ สามารถใชยา Ammon carb หรือ Guifenesin แทนได (M. Internet .IV infusion ใหในอัตราไมเกิน 150 mg/min อาจผสมใน D5W 100 ml IV drip rate 10 ml/min 28/10/2552 Drug info. IV push. Handbook.นราธิวาสราชนครินทร 122-54 Leaflet.tussis : ยาที่ สามารถใชแทน ยา M.

MIMs 13-53 Medroxyprogest การใชยาเลื่อนประจําเดือน ใช provera ไดหรือไม erone acetate ใชยา Primolut-N® ในการเลื่อนประจําเดือน 9/10/2551 Drug info.นราธิวาสราชนครินทร (สําหรับ Provera® มีขอบงใชในการรักษาเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis). vivax ในผูใหญทําไดโดยใหรับประทานยา chloroquine 1 กรัม (250 mg จํานวน 4 เม็ด) ทันที หลังจากนั้นใหยา chlorquine ครั้งละ 500 mg (2 เม็ด) ที่ 6. Drug info . Internet .3-52 Medroxyprogest ขนาดยา Provera® สําหรับรักษา DUB erone acetate (Dysfunctional Uterine Bleeding) หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. ภาวะขาดประจําเดือนแบบทุติยภูมิ. ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกเนื่องจากความไม สมดุลทางฮอรโมน คือไมมีการตกไข โดยไมมีพยาธิสภาพของมดลูก และใชตานฤทธิ์ตอเยื่อบุ โพรงมดลูกของเอสโตรเจนในสตรีหมดประจําเดือนที่ไดรับการรักษาดวยเอสโตรเจน) ขนาดยาสําหรับรักษา DUB ของ Provera คือ 5-10 mg ใหเปนระยะเวลา 5-10 วัน โดยเริ่มใน วันที่ 16 หรือ 21 ของรอบเดือน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .4-53 Mebendazole การใชยา Mebendazole ในสตรีมีครรภ Mebendazole จัดอยูใน pregnancy category C : เปนขอหามใชในไตรมาสแรกของการ ตั้งครรภ แตสามารถใชในไตรมาสที่ 2 และ 3 ได 28/9/2552 DIS.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม สารน้ําที่สามารถใชผสม Magnesium sulfate 2 g Magnesium sulfate injection เพื่อให IV drip ในผูปวย hypomagnesemia คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม สามารถ drip MgSO4 2 g ใน D5W 500 ml ใชเวลา drip นานกวา 15 นาที 25/11/2553 คูมือ High alert drug 65-54 119-54 Malaria treatment การรักษาผูปวยมาลาเรีย ที่พบเชื้อ Plasmodium vivax การรักษามาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ P. .2-52 15/10/2551 MIMs. รักษา อาการรอนวูบวาบจากภาวะขาดฮอรโมนเพศหญิง (menopausal vasomotor symptom). 24 และ 48 ชั่วโมง (รวมทั้งหมด 4 ครั้ง) ใหรวมกับยา primaquine รับประทานครั้งละ 15 mg ใหวันละ 1 ครั้ง โดยใหยา primaquine เปนเวลา 14 วัน 29/1/2554 Manidipine ขนาดและการบริหารยา Manidipine Manidipine (Madiplot®) บริหารยาโดยการรับประทาน วันละ 1 ครั้ง ขนาดยาเริ่มตน 5 mg และอาจเพิ่มขนาดยาไดจนถึง 20 mg วันละ 1 ครั้ง 3/11/2552 Leaflet.

น้ําหนัก 60 kg Clcr ของผูปวยรายนี้ จากการคํานวณ ได 31. Cr=1. หลังผสมดวย NSS Pethidine inj. หรือไม Leaflet หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.09 จะตองปรับขนาดยา meropenem เปน 1 g IV 26/10/2552 Drug info. มีความคงตัวใน syringe ได 28 วันที่อุณหภูมิหองและในตูเย็น โดยไมสูญเสีย ความแรง และไมเปลี่ยนสภาพ (ทั้ง diluted และ undiluted) แตแนะนําใหใชภายใน 24 ชั่วโมง โดยคํานึงถึง sterility 28/2/2552 Handbook on injectable drugs 17-52 Meperidine ความคงตัวของ Pethidine inj. มีความคงตัวใน syringe ได 28 วันที่อุณหภูมิหองและในตูเย็น โดยไมสูญเสีย ความแรง และไมเปลี่ยนสภาพ (ทั้ง diluted และ undiluted) แตแนะนําใหใชภายใน 24 ชั่วโมง โดยคํานึงถึง sterility 28/2/2552 Handbook on injectable drugs 17-52 Merislon Meronem Merislon คือยาอะไร Merislon คือ Betahistine mesylate 15/11/2553 43-54 ผูปวยไตบกพรอง BUN=42.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Meloxicam ขณะนี้ รพ.นราธิวาสราชนครินทร 20-53 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .5 mg tablet 21/3/2554 187-54 Meningitis Treatment การรักษา Meningitis ในผูปวยเด็กที่มีประวัติแพยา Empirical therapy : เด็กอายุมากกวา 1 เดือน ให Vancomycin ได ceftriaxone และ meropenem (อาการแพยา : MP rash) ทั้งนี้ผูปวยไมมีผลเพาะเชื้อ 14/2/2554 The Sandford guide to antimicrobi al therapy 35th ed 173-54 Meperidine ความคงตัวของ Pethidine inj. ใน syringe (undiluted) Pethidine inj. เพศหญิง อายุ 61 ป ตองปรับขนาดยา meropenem q 12 hr handbook.นราธิวาสราชนครินทรมียา Mobic หรือไม มียา Mobic (meloxicam) 7.8.

0. 5%DN/4 โดย ผสมในสารน้ําปริมาตร 50-200 ml กอนให IV infusion 14/3/2554 167-54 Metoprolol tartrate Betaloc เปนยาเดียวกับ Metoprolol หรือไม Betaloc เปนยาเดียวกับ Metoprolol 3/12/2553 89-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .10-54 ขนาดยา Meropenem ในผูปวยฟอกไต Meropenem 500 mg . 10%DW. น้ําหนัก 60 kg Clcr ของผูปวยรายนี้ จากการคํานวณ ได 31. เพศหญิง อายุ 61 ป ตองปรับขนาดยา meropenem q 12 hr handbook. 5%DNSS.1 g IV ทุก 12 ชั่วโมง (ยาและ metabolite ถูกกรองออกดวยเครื่อง ฟอกไต) ทั้งนี้ ใหยาเหมือนกรณี ClCr 10-50 ml/min 29/9/2553 Drug information handbook 21-54 Meropenem ขนาดยา Meropenem ในผูปวย Clcr 30 เปนเทาไร ขนาดยา Meropenem ในผูปวย Clcr 30 คือ 500 mg ทุก 12 ชั่วโมง 25/11/2553 Leaflet 62-54 Meropenem รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียา Meropenem หรือไม มี 24/12/2553 133-54 Meropenem การบริหารยา Meropenem ยา Meropenem สามารถบริหารยาไดโดย IV bolus injection โดยใหยาชาๆ เปนเวลานาน มากกวา 5 นาที หรือ IV infusion (15-30 นาที) 14/3/2554 167-54 Meropenem การผสมยา Meropenem ยา Meropenem สามารถผสมยาใน 5%DW.09 จะตองปรับขนาดยา meropenem เปน 1 g IV 26/10/2552 Drug info.8.9%NSS. หรือไม Leaflet 20-53 Meropenem Meropenem ขนาดยาปกติของ Meropenem 1 g IV ทุก 8 ชั่วโมง 8/10/2553 . Cr=1.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Meropenem ผูปวยไตบกพรอง BUN=42.

8.นราธิวาสราชนครินทร References ลําดับคําถาม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .09 ไมตองปรับขนาดยา metronidazole 26/10/2552 Drug info.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ ยา metronidazole มีขอหามใชในสตรีมีครรภไตรมาสแรก ถึงแมยาจะจัดอยูใน pregnancy category B ดังรายละเอียดดังนี้ ยาสามารถผานทางรกได . Leaflet 20-53 Metronidazole. metatarsus varus) . น้ําหนัก 60 kg Clcr ของผูปวยรายนี้ จากการคํานวณ ได 31. holotelencephaly.พบการเกิด mutagenic และ carcinogenicในสัตวทดลอง แตไมเกี่ยวของกับการเกิดมะเร็งใน มนุษย . Cephalexin ตามขอมูลใน computer 18/6/2552 computer 23-52 10% MgSO4 950 mg iv drip in 15 min นั้นจะมี Rate เทากับ 64 mg /min สามารถใหได เลยโดยไมตอง dilute (maximum rate คือ 150 mg /min เมื่อใหทาง iv โดยใชสารละลายที่ มีความเขมขนนอยกวา 20 % ) 24/5/2552 drug information handbook 20-52 Metronidazole Metronidazole สามารถใชในสตรีมีครรภไตรมาส แรกไดหรือไม ใช นราธิวาสราชนครินทรกําหนดใหยาน้ําทั่วไปเก็บได 1 เดือนหลังเปดใช (เนื่องจากอากาศในพื้นที่ มีความรอนและชื้น) เพศหญิง อายุ 61 ป ตองปรับขนาดยา metronidazole หรือไม MgSO4 10% การบริหารยา magnesium salfate หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.7-53 Metronidazole ผูปวยไตบกพรอง BUN=42. handbook. hydrocele.หามใชในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ ยกเวนสามารถยอมรับใหใชในไตรมาสที่ 2 และ 3 กรณี ที่ใชยาอื่นแลวไมไดผล 21/12/2552 DIS .การใชยานี้ในไตรมาสแรกอาจเกี่ยวของกับการเกิด congenital defects (mental retardation. Cr=1. hand defects. optic atrophy.6-53 Metronidazole ความคงตัวของ Metronidazole syrup ภายหลังเปด Metronidazole syrup มีความคงตัวเหมือนยาน้ําทั่วไปภายหลังการเปดใช โรงพยาบาล 7/10/2552 DIS . cleft lip and palate. dislocated hip. การใชยาใน หญิงตั้งครรภ และใหนมบุตร Gentamicin.

นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .brook sidepress.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม MgSO4 injection วิธีการบริหารยา Magnesium 2 g ในผูปวยที่มีภาวะ การให magnesium แบบ IV push จะตองใหใน rate ไมเกิน 150 mg/min ดังนั้นยา 2 g ควร 15/11/2553 คูมือ High alert drug หนา 19 61-54 MgSO4 injection สารน้ําที่สามารถใชผสม Magnesium sulfate 2 g สามารถ drip MgSO4 2 g ใน D5W 500 ml ใชเวลา drip นานกวา 15 นาที 25/11/2553 คูมือ High alert drug 65-54 กรณี Dyspepsia มีขอบงใชใหใช MOM ในขนาดดังนี้ .นราธิวาสราชนครินทรมียา Minirin หรือไม 4/1/2554 AHFS 1999. p2534-5 100-54 มียาตัวอยาง Minirin 0.o rg 79-54 hypomagnesemia ใชเวลาในการใหอยางนอย 15-20 นาที ดังนั้นควรผสมใน D5W หรือ NSS กอน push ยา เพื่อให IV drip ในผูปวย hypomagnesemia Milk of magnesia MOM ขนาด 30 ml qid ใชในกรณีใด Milk of magnesia ขนาดยาสูงสุดของ MOM ที่ใชเพื่อรักษาอาการทองผูก MOM ประกอบดวย Magnesium hydroxide 400 mg/5 ml (แพทยสั่ง 30 ml tid) ขนาดยาสําหรับผูใหญและเด็กอายุ 12 ปขึ้นไป คือ 2.นราธิวาสราชนครินทรมี Desmopressin หรือไม มียาตัวอยาง Minirin 0.4-4.8 กรัม/วัน โดยใหครั้งเดียวหรือแบงให หลายมื้อ เทียบเทากับยา 30-60 ml ตอวัน ดังนั้น ขนาดยาที่แพทยสั่ง คือ 90 mg/day เกินขนาดยาสูงสุดที่ควรไดรับ Minirin Minirin รพ.ผูใหญและเด็กอายุ 12 ปขึ้นไป ใช 5-15 ml ใหไดถึงวันละ 4 ครั้ง .1 mg/tab 12/11/2553 41-54 รพ.5 – 10 ml ใหไดถึงวันละ 4 ครั้ง หมายเหตุ กรณี constipation ใหวันละครั้งเดียว หรือแบงใหวันละหลายครั้งก็ได 30/12/2553 www.เด็ก ใช 2.1 mg/tab 8/11/2553 83-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

ผูที่มีประวัติคลอดโดยการผาตัด หรือเคยผาตัดมดลูก ระยะเวลาที่ระดับยาสูงสุดในกระแสเลือด : 15 -30 นาทีหลังรับยา การขับออก : ทางปสสาวะและอุจจาระภายใน 24 ชม. ขนาดยา : intravaginal 25 mcg อาใหซ้ําทุก 3 -6 ชม.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Use : Cervical repening and Labor induction pregnancy category : x ขอหามใช : 1.นราธิวาสราชนครินทรมียา Mobic หรือไม มียา Mobic (meloxicam) 7.misoprostal จะเพิ่มฤทธิ์ของ oxytocin หลังให misoprostal จึงควรรอ 6 -12 ชม.นราธิวาสราชนครินทร 53-52 www. com 61-52 187-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .prostaglandins หรือสวนประกอบในตํารับ 2.rxlist. ผูที่มีประวัติแพยา misoprostal.กอนให oxytocin อาการขางเคียง : ปวดทอง ปวดศีรษะ misoprostal ขอมูลตางๆของยา cytotec Mitomicin C การใช Mitomicin C ในหองผาตัดมีขอควรระวัง ยา Mitomicin เปนยาเคมีบําบัดซึ่งมีพิษตอเซลล ดังนั้นจึงตองปฏิบัติตาม protocol การ อยางไร? ตองแยกผูปวยหรือไม? ตองแยกขยะหรือไม? ปฏิบัติงานเคมีบําบัด ควรมีการแยกผูปวยออกจากผูปวยอื่น โดยเฉพาะผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อ และสงผาซักอยางไร? และควรแยกซักผาของผูปวย รวมทั้งเสื้อผาของบุคลากร โดยลางน้ําสะอาดไหลผานกอน แลว คอยนําไปซักตามปกติ ทั้งนี้ตองแยกขยะใสถุงสีมวงสําหรับเคมีบําบัดดวย 18/1/2554 150-54 Mixtard MMR vaccine วิธีการบริหารยา Mixtard 4 u ทําอยางไร แนะนําใหผูปวยมาโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย 20/1/2554 116-54 ความคงตัวของวัคซีน MMR หลังเปดใช (multiple dose vial) วัคซีน MMR คงตัว 8 ชั่วโมง เมื่อเก็บในตูเย็น 23/9/2552 Mobic ขณะนี้ รพ. Drug interaction : oxytocin .5 mg tablet 21/3/2554 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

ผูใหญและเด็กอายุ 12 ปขึ้นไป ใช 5-15 ml ใหไดถึงวันละ 4 ครั้ง . p2534-5 79-54 100-54 20-54 website รพ.สุราษฎร ธานี 23/5/2554 31-54 206-54 15/8/2554 250-54 ขนาด 3-4 ชอนชา จะเกิน maximum dose หรือไม Motilium ยา Motilium สามารถใหในระหวางใหนมบุตรได หรือไม หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.เด็ก ใช 2.o rg AHFS 1999.นราธิวาสราชนครินทร ยา motilium สามารถใชในหญิงใหนมบุตรไดอยางปลอดภัย 22/5/2554 ฐานขอมูล DIS 193-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .brook sidepress.8 กรัม/วัน โดยใหครั้งเดียวหรือแบงให หลายมื้อ เทียบเทากับยา 30-60 ml ตอวัน ดังนั้น ขนาดยาที่แพทยสั่ง คือ 90 mg/day เกินขนาดยาสูงสุดที่ควรไดรับ 4/1/2554 Monotard การเก็บรักษา monotard ถาไมไดเก็บในตูเย็นจะทํา ไมเสีย ยาสามารถอยูนอกตูเย็นได 6 สัปดาห ใหยาเสียหรือไม 1/11/2553 Morphine sulfate Morphine 1:10 คืออะไร 20/10/2553 Morphine sulfate syrup ตองการเตรียม Morphine syrup ใหผูปวยเพื่อใหทาง สามารถใช Morphine injection หรือ Morphine sulphate tablet เปนตัวยาสําคัญในการ NG feeding มีวิธีการเตรียมอยางไร เตรียมยา โดยผสมใน simple syrup ยาที่เตรียมมีความคงตัวนาน 1 ป Morphine syrup หากใหยา morphine syrup (10 mg/5 ml) ใน กรณี Dyspepsia มีขอบงใชใหใช MOM ในขนาดดังนี้ .4-4.5 – 10 ml ใหไดถึงวันละ 4 ครั้ง หมายเหตุ กรณี constipation ใหวันละครั้งเดียว หรือแบงใหวันละหลายครั้งก็ได วันที่ตอบ Morphine 1:10 คือ Morphine 1 g ในสารน้ํา 10 ml Morphine sulphate ไมมี maximum dose สําหรับควบคุมอาการปวด References ลําดับคําถาม 30/12/2553 www.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ MOM MOM ขนาด 30 ml qid ใชในกรณีใด MOM ขนาดยาสูงสุดของ MOM ที่ใชเพื่อรักษาอาการทองผูก MOM ประกอบดวย Magnesium hydroxide 400 mg/5 ml (แพทยสั่ง 30 ml tid) ขนาดยาสําหรับผูใหญและเด็กอายุ 12 ปขึ้นไป คือ 2.

นราธิวาสราชนครินทร 1/4/2552 165-54 DIS . IV ได ไดหรือไม การใหยาทาง IV push ควรฉีดชาๆ นาน 3-5 นาที กรณีใหแบบ IV infusion ตองผสมกับ solution ที่สามารถเขากันได ในปริมาตร 50 ถึง 200 มิลลิลิตร และ drip อยางชาๆ โดยใชเวลา มากกวา 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทรไมมียา mydocalm ทั้งนี้ยาในกลุม muscle relaxants ที่มีไดแก Norgesic. Internet . ความคงตัวของ Multivitamin inj. ใน Paracetamol overdose Loading dose 150 mg/kg ใหทาง IV นาน 60 นาที จากนั้นตอดวย initial maintenance dose ในขนาด 50 mg/kg IV drip เปนเวลา 4 ชั่วโมง แลวตอดวย second maintenance dose ในขนาด 100 mg/kg drip เปนเวลานาน 16 ชั่วโมง (รวมระยะเวลาที่ใหยาทั้งหมด 21 ชั่วโมง) 3/11/2551 NED NED คืออะไร NED เปนคํายอ แสดงถึง ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 7/2/2554 Nelin® การบริหารยา Netilmycin สามารถใหโดย IV push ยา Netilmycin สามารถใหทาง IM.9%NSS โดยจะ มีความคงตัว 12 ชั่วโมงหลังผสม (add ใน kidmin ได ) ขนาดยาตอวันสามารถเพิ่มหรือลดลง ขึ้นกับสภาพของผูปวย แตขนาดยาปกติจะเทากับ 1 ชุดตอวัน ไมแนะนําให drip ใน acetar หรือ ringer lactate solution 10/6/2552 เอกสาร กํากับยา 34-52 Multivitamin injection ความคงตัวของ Multivitamin inj.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Multivitamin injection ขนาด และการบริหารยา OMVI 0MVI 1ชุด หลังผสมสูตร 2 ลงในสูตร 1 แลวสามารถเขากันไดกับ 5DW และ 0.7-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Norflex 14/3/2554 NAC ขนาดยา Acetylcysteine inj.นราธิวาสราชนครินทรมียา Mydocalm หรือไม รพ.12-52 147-54 Leaflet.8-52 Mydocalm รพ. หลังผสมควรใชใหหมดภายใน 12 ชั่วโมง 17/4/2552 leaflet .

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Netilmicin การปรับขนาดยา netilmicin ในผูปวยที่มี Clcr ประมาณ 20 (ตองการขนาดยาเทากับ netilmicin 300 mg OD) Netilmycin คําตอบ คํานวณตามน้ําหนักของผูปวย โดยขนาดยา netilmicin ในคนปกติ คือ 2 mg/kg ทุก 8 ชั่วโมง กรณี Clcr 10-50 ใหใชขนาดยา 20-60% ของขนาดยาปกติ ใหทุก 12 ชั่วโมง หรือให 100% ของขนาดยาปกติ ทุก 48 ชั่วโมง วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 9/11/2553 Drug prescribing in renal failure dosing guideline ofr adult หนา 43 56-54 การบริหารยา Netilmycin สามารถใหโดย IV push ยา Netilmycin สามารถใหทาง IM.นราธิวาสราชนครินทรมียา Neurontin capsule ขนาด 300 mg 1/12/2554 124-54 Neurontin โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียา Neurontin 300 mg หรือไม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียา Neurontin (Gabapentin) 300 mg 22/4/2554 183-54 Neurontin ยา Neurontin 300 mg เปนยาในหรือนอกบัญชียา หลักแหงชาติ ยา Neurontin 300 mg เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 22/4/2554 183-54 Neurosyphilis ยาที่ใชรักษา ผูปวย Neurosyphilis ยาที่สามารถใชในการรักษา Neurosyphilis ไดแก Benzathine penicillin 1.2 mU สัปดาหละ ครั้ง x 3 สัปดาห 4/11/2553 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. Internet .นราธิวาส ราชนครินทร รพ. IV ได ไดหรือไม การใหยาทาง IV push ควรฉีดชาๆ นาน 3-5 นาที กรณีใหแบบ IV infusion ตองผสมกับ solution ที่สามารถเขากันได ในปริมาตร 50 ถึง 200 มิลลิลิตร และ drip อยางชาๆ โดยใชเวลา มากกวา 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 1/4/2552 Leaflet.นราธิวาสราชนครินทร Sandford 74-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .7-52 Neurontin ความแรงของยา Neurontin ที่มีใน รพ.

1 mg/ml แตอยางไรก็ดีมีการใชในความแรง 0. 5%DNSS โดยใชยา 10 mg/10 ml mg/ml) จํานวน 2 amp ผสมในสารน้ํา 100 ml 29/11/2553 Handbook on injectable drug 68-54 Nicardipine แพทยสั่ง Nicardipine 2 mg IV จะตองเจือจางกอน โดยทั่วไปแนะนําให dilute เปน 0.2 สามารถผสม nicardipine ใน NSS. D5W.นราธิวาสราชนครินทร ความเขมขนสูงสุดของยา NTG กรณีใหทาง central line คือ 400 mcg/ml โดยปริมาตรนอย ที่สุดคือ 250 ml แตบางสถาบันมีรายงานวาสามารถใหไดจนถึง 800 mcg/ml หรือ 200 mg/250 ml 232-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .9%NSS หรือ D5W ปริมาตร 80 ml (ปริมาตร สุดทาย 100 ml) 24/5/2554 เอกสาร ภญ.5 mg/ml ฉีดหรือไม ดวย โดยใหชาๆ 1-2 นาที (ควรระวัง venous irritation) กรณีนี้อาจ dilute ยา 2 mg (2 ml) ใหไดปริมาตรสุดทาย 4 ml กอนฉีด IV push นาน 2 นาที 13/1/2554 Internet 114-54 Nicardipine การผสม Nicardipine 1:10 สามารถผสมไดอยางไร ผสมยา Nicardipine 20 ml ในน้ําเกลือ 0. กรณีที่ยามีความเขมขน 10 mg/100 ml และแพทยสั่ง drip ยาในอัตรา 20 microdrop/min ซึ่งคิดเปน 2 mg/hr ยังสามารถใหได เนื่องจากไมเกิน Max.3-54 Nitroglycerin การผสมยา NTG สามารถผสมใน 0.rate 24/6/2554 Nimesulide ยาที่มี cross allergy กับ Nimesulide ที่มีใน รพ.9%NSS ไดหรือไม ได 26/3/2554 218-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.9%NSS ไดหรือไม ใชได 15/10/2552 DIS 16-53 Nitroglycerin แพทยสั่ง drip NTG (250 mg/500ml) 500 microgram/ml ในอัตรา 20 microdrop/hr ตองการทราบวาขนาดยาดังกลาว เกิน maximum dose หรือไม 22/2/2554 158-54 Nitroglycerin Nitroglycerin สามารถผสมใน 0.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Nicardipine การผสมยา nicardipine (แพทยสั่ง nicardipine 0. 5%DN/2. นราธิวาสราชนครินทร ไมมี 8/10/2553 Internet .ศุษมา 222-54 Nicardipine Maximum rate ของ Nicardipine เทากับเทาไร Maximum rate ของ nicardipine เทากับ 15 mg/hour .

ศุษมา ใหหอผูปวย สายอายุรกรรม) 1/1/2554 107-54 27/5/2554 224-54 Norepinephrine แพทยสั่ง Levophed 8 mg ใน D5W 100 ml และ ใหผสม Levophed 2 amp ใน D5W 100 ml References ลําดับคําถาม ใหในอัตรา 10 microdrop/min ควรผสมยาอยางไร Norepinephrine Levophed สามารถใหรวมกับ Dopamine ไดหรือไม Levophed สามารถใหรวมกับ Dopamine ทาง Y-site ได Norepinephrine ความเขากันไดของ 50%MgSO4 กับ Norepinephrine เมื่อใหผาน T-way and Magnesium sulfate Norepinephrine กับ Magnesium sulfate มี Physical compatibility สามารถใหรวมกันได Norepinephrine RI กับ Levophed ใหรวมกันไดหรือไม and Regular insulin ไมสามารถใหรวมกันได เนื่องจากจะทําใหตกตะกอน ไมระบุ Handbook on injectable drug 235-54 13/10/2553 Handbook on injectable drug 28-54 10/8/2554 246-54 Norflex and Norgesic ความแตกตางของ Norgesic กับ Norflex ยา Norgesic ประกอบดวย Orphenadrine 35 mg+Paracetamol 450 mg สวน Norflex เปนยาเดี่ยว ประกอบดวย Orphenadrine 100 mg sustain released 21/2/2554 163-54 Norgesic Norgesic and Norflex รพ.นราธิวาสมียา norgesic หรือไม มียา norgesic ซึ่งประกอบดวย Paracetamol 450 mg + orphenadrine 35 mg 4/2/2554 145-54 ความแตกตางของ Norgesic กับ Norflex ยา Norgesic ประกอบดวย Orphenadrine 35 mg+Paracetamol 450 mg สวน Norflex เปนยาเดี่ยว ประกอบดวย Orphenadrine 100 mg sustain released 21/2/2554 163-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Norepinephrine วิธีการใหยา Levophed injection คําตอบ วันที่ตอบ ใหปฏิบัติตามแนวทาง drip ยา levophed ที่มีอยูที่หอผูปวย (จัดทําโดย ภญ.

9%NSS ไดหรือไม ใชได 15/10/2552 DIS 16-53 NTG แพทยสั่ง drip NTG (250 mg/500ml) 500 microgram/ml ในอัตรา 20 microdrop/hr ตองการทราบวาขนาดยาดังกลาว เกิน maximum dose หรือไม ความเขมขนสูงสุดของยา NTG กรณีใหทาง central line คือ 400 mcg/ml โดยปริมาตรนอย ที่สุดคือ 250 ml แตบางสถาบันมีรายงานวาสามารถใหไดจนถึง 800 mcg/ml หรือ 200 mg/250 ml 22/2/2554 158-54 Nystatin รูปแบบยาทา ภายนอก รพ. .000 ml แลวให IV drip rate 42 ml/hr Octreotide and ความเขากันของยา sandostatin กับ adrenalin ถา ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง ดังนั้นไมควรใหรวมกัน กรณีที่จําเปนตองไดรับยาทั้งสอง drip รวมกัน ชนิด ควรใหคนละเสน adrenaline หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. มีในรูปแบบ oral suspension.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .45%NaCl 1.5-52 Octreotide วิธีการผสมยา octreotide เพื่อให drip ใน rate 50 ผสมยา 12 amp ใน NSS หรือ 0.45%NaCl 1.นราธิวาสราชนครินทรมียา nystatin ในรูปแบบ ยาทาภายนอกหรือไม ไมมี nystatin รูปแบบยาทาภายนอก (ยา nystatin ที่มีใน รพ.000 ml แลวให IV drip rate 42 ml/hr mcg/hr 22/4/2554 Intranet หองยา 182-54 Octreotide วิธีการบริหารยา octreotide เพื่อให drip ใน rate 50 mcg/hr 22/4/2554 Intranet หองยา 182-54 16/10/2552 Internet source 17-53 ผสมยา 12 amp ใน NSS หรือ 0. vaginal suppositories) 28/1/2554 105-54 Octreotide ขนาดยา Octreotide ใน Esophageal varices IV bolus : 25-50 ไมโครกรัม จากนั้นใหแบบ continuous IV infusion ในอัตรา 25-50 ไมโครกรัมตอชั่วโมง 7/2/2552 Drug info.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Norplant Norplant หองยาผูปวยนอกมี norplant หรือไม สามารถเบิก norplant ไดที่หองยาผูปวยนอก 5/1/2554 137-54 ผูปวยสิทธิบัตรทองสามารถเบิกจาย norplant ได หรือไม ผูปวยสิทธิบัตรทองสามารถใช norplant ได ไมตองชําระคาใชจาย 5/1/2554 137-54 NSAIDs NSAIDs ตัวใดสามารถใชในสตรีมีครรภไดอยาง ปลอดภัย Ibuprofen จัดอยูใน pregnancy category B สามารถใชไดอยางปลอดภัย NTG 10/11/2553 ฐานขอมูล DIS 38-54 การผสมยา NTG สามารถผสมใน 0.

นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Ofloxacin รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียา Ofloxacin หรือไม (สําหรับ treat ผูปวย AFI) ไมมี 30/4/2554 194-54 Omeprazole and blood Omeprazole injection สามารถผสมเขากันไดกับ ผลิตภัณฑเลือดที่จะใหผูปวยไดหรือไม ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง จึงไมควรใหรวมกัน 28/5/2554 Handbook on injectable drug 227-54 ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง จึงไมควรใหรวมกัน 28/5/2554 Handbook on injectable drug 227-54 Omeprazole Dopamine injection สามารถผสมเขากันไดกับ and dopamine omeprazole injection หรือไม หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

ยาใน solvent ที่ใหมา (solvent ประกอบดวย citric acid monohydrate+PEG in SWFI) อยางไรก็ดี กรณีที่ไมมี solvent อาจผสมใน D5W หรือ NSS ในการ recon. แทนได Omnicef® ชื่อพอง Omnicef หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. ในตัวทํา ละลายที่ใหมาใชหรือไม สามารถใช NSS หรือ D5W แทนไดหรือไม ควร recon.et al.1-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทร วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 20/1/2554 1) A Study 115-54 of the Interaction Between Omeprazol e and Phenytoin in Epileptic Patients 2) PRICHARD PJ. Oral phenytoin pharmacoki netics during omeprazol e therapy. Br J clin 16/7/2554 244-54 8/10/2551 .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Omeprazole ทําไมแพทยสั่ง Omeprazole รับประทานหลังอาหาร มีการศึกษาพบวาการใหยา omeprazole oral ขนาด 20 mg รวมกับ phenytoin 300 mg OD ไมมีผลเปลี่ยนแปลงระดับของ phenytoin ในเลือด and Phenytoin เมือ่ ใหรับประทานคูกับ phenytoin อยางไรก็ดีเมื่อให omeprazole ในขนาด 40 mg ตอวัน จะมีผลเปลี่ยนแปลงทําใหระดับยา phenytoin ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น (significant 4) โดยผานกลไกของ Cytochrome P450 ทั้งนี้ไมไดผานกลไกการ absorption แตอยางใด การใหยา omeprazole รวมกับ phenytoin จึงสามารถใหรับประทาน omeprazole กอนอาหารได Omeprazole injection Omeprazole injection ตอง recon.

ศ. ความคงตัวของ Multivitamin inj.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Omnicef® ประเภทของยา 3rd generation cephalosporins Omnicef® ขนาดยา Cefdinir ในเด็ก ขนาดยา Cefdinir ในเด็ก 14 mg/kg/day ใหวันละ 1 ครั้ง หรือ 7 mg/kg/dose ใหวันละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ยามีความแรง 125 mg/5 ml 13/11/2551 Drug info. หลังผสมควรใชใหหมดภายใน 12 ชั่วโมง 17/4/2552 leaflet .8-52 ขนาด และการบริหารยา OMVI 0MVI 1ชุด หลังผสมสูตร 2 ลงในสูตร 1 แลวสามารถเขากันไดกับ 5DW และ 0.1-52 200-54 11/8/2554 คูมือการ 242-54 บริหาร จัดการ วัคซีนและ ระบบลูกโซ ความเย็น พ.2547 14/3/2554 164-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . 14-52 OMVI OMVI ความคงตัวของ Multivitamin inj.นราธิวาสราชนครินทรมี opsite หรือไม Opsite ขาด stock 5/5/2554 5/5/2554 OPV วัคซีน OPV ที่นําไปเก็บไวในอุณหภูมิ 2-8oC สามารถนํามาใชตอไดอีกหรือไม (ยังไมเปดใช) OPV ที่นําออกจากชองแข็งและละลายแลว สามารถนําไปเก็บในชองแชแข็งไดอีก 5-10 ครั้ง โดย ไมทําใหคุณภาพของวัคซีนเสียไป (กรณียังไมเปดใช และ VVM ยังไมเปลี่ยนสี ทั้งนี้ VVM จะตอง มีสีในกรอบสี่เหลี่ยมออนกวาสีในวงกลมดานนอกจึงจะยังใชได) ยา Cephalosporins รูปแบบรับประทานที่มีใน Oral cephalosporins โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.9%NSS โดยจะ มีความคงตัว 12 ชั่วโมงหลังผสม (add ใน kidmin ได ) ขนาดยาตอวันสามารถเพิ่มหรือลดลง ขึ้นกับสภาพของผูปวย แตขนาดยาปกติจะเทากับ 1 ชุดตอวัน ไมแนะนําให drip ใน acetar หรือ ringer lactate solution 10/6/2552 เอกสาร กํากับยา 34-52 Opsite ขณะนี้ รพ.นราธิวาสราชนครินทร ยา Cephalosporins รูปแบบรับประทานที่มีในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ไดแก Cefdinir capsule 100 mg และ Cefdinir suspension 125 mg/5 ml .

นราธิวาสราชนครินทรมียา Tamiflu หรือไม มี 19/1/2554 139-54 ขนาดยา Tamiflu ที่ใชในผูปวยน้ําหนัก 90 kg ขนาดยาในผูใหญ 75 mg วันละ 2 ครั้ง ใหเปนเวลา 5 วัน 19/1/2554 139-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.2547 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .ศ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Oral Polio Vaccine วัคซีน OPV ที่นําไปเก็บไวในอุณหภูมิ 2-8oC สามารถนํามาใชตอไดอีกหรือไม (ยังไมเปดใช) OPV ที่นําออกจากชองแข็งและละลายแลว สามารถนําไปเก็บในชองแชแข็งไดอีก 5-10 ครั้ง โดย ไมทําใหคุณภาพของวัคซีนเสียไป (กรณียังไมเปดใช และ VVM ยังไมเปลี่ยนสี ทั้งนี้ VVM จะตอง มีสีในกรอบสี่เหลี่ยมออนกวาสีในวงกลมดานนอกจึงจะยังใชได) Oral thrush ยาที่สามารถใชรักษาเชื้อราในปากในทารกแรกเกิด (newborn) ที่มีใน รพ.นราธิวาสราชนครินทร 11/8/2554 คูมือการ 242-54 บริหาร จัดการ วัคซีนและ ระบบลูกโซ ความเย็น พ.นราธิวาสราชนครินทร ยารักษาเชื้อราในปากที่สามารถใชใน newborn ได คือ Gentian violet 25/4/2554 186-54 Oseltamivir Oseltamivir รพ.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา
Oxytocin and
dopamine

คําถาม
การบริหารยา dopamine กับ synto

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

คําตอบ

วันที่ตอบ

การบริหารยา dopamine กับ synto โดยใหทางสายเดียวกันนั้นไมมีขอมูลที่แนชัด แตแนะนํา
ใหคนละทางดีกวา
Compatibility ของ dopamine
Stable in D5LR, D51/2NS, D5NS, D5W, D10W, LR, mannitol 20%, NS; incompatible
with sodium bicarbonate 5%, and alkaline solutions or iron salts.
Y-site administration: Compatible: amiodarone, atracurium, aztreonam,
ciprofloxacin, diltiazem, dobutamine, dobutamine with lidocaine, dobutamine
with nitroglycerin, dobutamine with sodium nitroprusside, doxorubicin liposome,
epinephrine, etoposide, fentanyl, haloperidol, heparin, hydrocortisone sodium
succinate, lidocaine, lidocaine with nitroglycerin, lidocaine with sodium
nitroprusside, lorazepam, meperidine, methylprednisolone sodium succinate,
metronidazole, midazolam, morphine, nicardipine, nitroglycerin, nitroglycerin with
sodium nitroprusside, ondansetron, pancuronium, piperacillin/tazobactam,
potassium chloride, ranitidine, sodium nitroprusside, streptokinase, theophylline,
vecuronium, verapamil, vitamin B complex with C, warfarin, zidovudine.
Incompatible: Acyclovir, amphotericin B cholesteryl sulfate complex, cefepime,
insulin (regular). Variable (consult detailed reference): Furosemide, TPN.
Compatibility in syringe: Compatible: heparin, ranitidine.
Compatibility when admixed: Compatible: Aminophylline, atracurium,
bretylium, calcium chloride, dobutamine, heparin, hydrocortisone sodium
succinate kanamycin lidocaine meropenem methylprednisolone sodium

23/5/2552

References ลําดับคําถาม
เภสัชกร

19-52

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา

คําถาม

คําตอบ

วันที่ตอบ

References ลําดับคําถาม

P.Falciparum

Regimen ในการใหยาตานมาลาเรีย P.falciparum กรณี uncomplicated malaria P.falciparum ใช artesunate 4 mg/kg/day +
ในผูใหญน้ําหนัก 60 kg
Mefloquine 10 mg/kg/day ในวันแรก และให Artesunate 4 mg/kg/day + Mefloquine
15 mg/kg/day ในวันที่สอง และให Artesunate 4 mg/kg + Primaquine 0.6 mg/kg ในวันที่
3
กรณี Severe malaria
ตาม WHO ให artesunate 2.4 mg/kg IV หรือ IM และใหที่ 12 และ 24 ชั่วโมง เมื่อครบแลว
ใหวันละครั้งจนครบ 7 วัน

5/7/2554

Pharmacot
herapy
2011 และ
internet
http://drug.
pharmacy.p
su.ac.th

234-54

Pantoprazole

การบริหารและการผสมยา pantoprazole

Pantoprazole บริหารยาโดย IV push นาน 2-15 นาที โดยผสมกับ 0.9%NSS 10 ml หรือ
ผสมยากับ 0.9%NSS 10 ml จากนั้นดูดยาแลวผสมลงในถุงน้ําเกลือ 0.9%NSS หรือ 5%DW
ปริมาตร 100 ml ใหทาง IV infusion นาน 2-15 นาที

9/10/2552

Leaflet
(Sandoz)

14-53

Paracetamol

Paracetamol สามารถใชในสตรีมีครรภไดหรือไม

Paracetamol จัดอยูใน pregnancy category A สามารถใชไดอยางปลอดภัย

10/11/2553

ฐานขอมูล
DIS

38-54

Paracetamol

ขนาดยา paracetamol ในเด็กอวน คํานวณอยางไร วิธีการคํานวณขนาดยาในเด็กอวนมี 2 วิธี คือ
(เด็ก อายุ 4 ป 10 เดือน น้ําหนัก 30 กก. แพทยสั่ง 1. ดูตามตารางเกณฑอายุเด็ก
paracetamol 325 mg prn q 4-6 hr)
2. ดูตามกราฟเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต โดยใช BW median หรือสวนสูง median
ดังนั้นกรณีนี้เด็กควรจะหนัก 17-18 กก. (ตามวิธีที่ 1)
ถาคํานวณ dose ที่ 15 mg/kg/dose = 15x18 = 270 mg
ดังนั้นขนาดยาที่แพทยใหสูงเกินไป

25/12/2553

Drug
information
handbook

101-54

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา

คําถาม

คําตอบ

วันที่ตอบ

References ลําดับคําถาม

Paracetamol

ขนาดยา paracetamol ในเด็ก เมื่อใหยาทาง
jejunostomy feeding เปนอยางไร

การใหยา paracetamol เมื่อใหทาง jejunostomy สามารถใหในขนาดปกติเหมือน oral route
ได ซึ่งก็คือ 10-15 mg/kg/dose q 4-6 hr

2/5/2554

Nelson EB
et al.
Paracetam
ol
absorption
from a
feeding
jejunostom
y. BR J clin
Pharmac
(1986)

197-54

Parecoxib

การผสมยา Dynastat injection

ยา Dynastat®เตรียมโดยละลายผงยาดวย solvent (NSS) 2 ml หลังผสมแลวจะเก็บไวใน
อุณหภูมิหองได 12 ชั่วโมง (หามแชเย็น) โดยสารละลายที่อาจผสมได ไดแก 5%DW, NSS,
0.45%NSS แตหามใช Lactate Ringer's solution เพราะอาจทําใหตกตะกอน

8/10/2552

Leaflet

.8-53

Parecoxib
Parecoxib

การบริหารยา Dynastat injection

ยา Dynastat® บริหารยาโดยฉีดเขาทางหลอดเลือดดํา (IV) และฉีดเขากลาม (IM)

8/10/2552

.8-53

การบริหารยาและขนาดยาของ Dynastat

Dynastat สามารถใหยาทาง IV, IM โดยมีขนาดยาเริ่มตน 40 mg ตามดวย 20 หรือ 40 mg ทุก
6 -12 ชั่วโมง (maximum dose 80 mg/day) แตควรปรับลดขนาดในผูปวยที่เปนผูสูงอายุ โดย
ใหครึ่งโดสของขนาดยาปกติ และมี maximum dose 40 mg/day

1/3/2554

160-54

PCEC

ผูปวยเคยไดรับ PCEC ครบ course เมื่อ 12 ปที่แลว ฉีด PCEC กระตุน 2 เข็ม วันที่ 0 และ 3
ครั้งนี้ควรฉีดยา PCEC ใหผูปวยกี่เข็ม

8/11/2553

55-54

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ปรับปริมาตรดวย 0.เก็บไดนาน 3 วันในอุณหภูมิหอง และ 7 วัน ในตูเย็น 14/12/2554 ฐานขอมูล DIS 129-54 Penicillin G sodium skin test วิธีทํา skin test ของ Penicillin G sodium (PGS) แบบ ID test แนวทางทํา PGS Intradermal test 1. ความคงตัวของ PGS หลัง recon.9 ml 4.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Penicillin allergy and pregnancy ผูปวยแพยา penicillin ทั้งกลุม ควรใชยาใดเปน antibiotic prophylaxis ขณะ cesarean section แนะนําใหใช clindamycin 26/3/2554 ฐานขอมูล DIS 215-54 Penicillin G sodium ขนาดยาของ PGS เมื่อใชแทน Augmentin inj. หลังผสมดวย NSS Pethidine inj.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .. etal. นําไป test ตามแนวทาง 15/10/2553 Skin test protocol ฉบับ ปรับปรุง (รอ approved) 30-54 Pethidine ความคงตัวของ Pethidine inj. มีความคงตัวใน syringe ได 28 วันที่อุณหภูมิหองและในตูเย็น โดยไมสูญเสีย ความแรง และไมเปลี่ยนสภาพ (ทั้ง diluted และ undiluted) แตแนะนําใหใชภายใน 24 ชั่วโมง โดยคํานึงถึง sterility 28/2/2552 Handbook on injectable drugs 17-52 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.(1997) 32-52 Penicillin G sodium ความคงตัวของ PGS หลัง recon.9%NSS จนครบ 1 ml 3. ไลสารละลายขอ 2 ทิ้ง 0.000 iu/ml 2. ใน กรณี mandible fracture ใช PGS dose 2 mu IV q 4 hr ในกรณี mandible fracture 29/8/2552 MEIT J.1 ml ปรับปริมาตรดวย 0.9%NSS จนครบ 1 ml 5. PGS 5 mu เติม SWFI 8 ทส 0twfh 500. มีความคงตัวใน syringe ได 28 วันที่อุณหภูมิหองและในตูเย็น โดยไมสูญเสีย ความแรง และไมเปลี่ยนสภาพ (ทั้ง diluted และ undiluted) แตแนะนําใหใชภายใน 24 ชั่วโมง โดยคํานึงถึง sterility 28/2/2552 Handbook on injectable drugs 17-52 Pethidine ความคงตัวของ Pethidine inj. ดูดยามา 0.M. ใน syringe (undiluted) Pethidine inj.

ht ml 35-52 MEIT J.28th week of gestation. จนกวาจะเกิด abortion (max dose 240 mg หรือ 80 เม็ด) cervical ripening: ขนาดยาปกติ เหน็บ 1 เม็ด(3 mg) drug interaction : oxytocin .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ 24/12/2551 PGE2 ขอมูลตางๆของยา dinoprostone Use : terminate pregnancy from 12th . ผูที่มี ประวัติแพยา dinoprostone 2.(1997) 32-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . cervical stenosis onset : 10 min duration : 2-3 hr ขนาดยา : abortifacient : เหน็บยา เม็ดในชองคลอดใหลึกไปในบริเวณ posterior fonix ทําซ้ําที่ 3-5 ชม. uterine fibrosis 4.dinoprostone จะเพิ่มฤทธิ์ของ oxytocin หลังให misoprostal จึง PGE2 and Cytotec ประสิทธิภาพของ cytotec เมื่อเปรียบเทียบกับ prostin E2 มีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการเหน็บ misoprostal ทาง vg กับการใช PGE2 gel ทา พบวา misoprostal ใหผลดีกวา เร็วกวา และมีการผาตัดนอยกวา PGE2 gel มีการรีวิวการศึกษา พบวาหลายการศึกษาที่เปรียบเทียบระหวาง misoprostal กับ PGE2 เหน็บทางชองคลอด พบวา misoprostal ใหประสิทธิภาพในการชักนําการคลอดไดภายใน 24 ชั่วโมง ดีกวา PGE2 แต อัตราการตองผาตัดคลอดไมแตกตางกัน รวมทั้งอาการไมพึงประสงคไมแตกตางกัน PGS ขนาดยาของ PGS เมื่อใชแทน Augmentin inj. acute pulvic inflamatory disease 3. etal. ใน กรณี mandible fracture ใช PGS dose 2 mu IV q 4 hr ในกรณี mandible fracture หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.childbirth.นราธิวาสราชนครินทร 29/8/2552 References ลําดับคําถาม drug information handbook 53-52 http://www . evacuate uterus in cases of missed avortion or intrauterine fetal death.M. Manage benign hdatidiform mole pregnancy category : c ขอ หามใช : 1.. org/articles /cytotec.

ผสมใน 0.นราธิวาสราชนครินทร หลักการใชยากันชักในสตรีมีครรภระบุวาสําหรับหญิงที่สามารถควบคุมอาการชักไดดวยยากันชัก มาตั้งแตกอนตั้งครรภ ไมตองเปลี่ยนชนิดหรือขนาดของยา สามารถใชยาเดิมไดเลย แตอาจจะ ตองปรับการบริหารยาเปนวันละ 2-4 ครั้ง เพื่อไมให peak level สูง และมีขอมูลวาเด็กที่คลอด มาจากสตรีที่เปนโรคลมชักมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติแตกําเนิดที่รุนแรงกวาในประชากร ปกติ 1.thi epilepsy.เก็บไดนาน 3 วันในอุณหภูมิหอง และ 7 วัน ในตูเย็น Phenobarbital ความคงตัวของ Phenobarbital injection หลังผสม Phenobarbital inj. php?topic= 108.ph p?option=c om ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .com/for ums/ndex.2.msg133 http ://www. PGS คําตอบ ความคงตัวของ PGS หลัง recon.9%NSS ใหมีความเขมขน 10 mg/ml จะเก็บในตูเย็นที่ 4-8 oC ปองกันจากแสง ได 28 วัน injection Phenytoin การใชยา Phenytoin ในหญิงตั้งครรภ หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.co m/index.1 % และในกรณีที่ใชยา phenytoin ควรให folic acid supplement ตลอดการ ตั้งครรภ เพื่อปองกันทารกขาด folic แตอยางไรก็ตามยา phenytoin ถูกจัดอยูใน pregnancy category D และสามารถทําใหเกิดความผิดปกติตอทารกในครรภได หากแพทยพิจารณาใชยานี้ ในระหวางตั้งครรภ แพทยจะตองทําการ monitor ทารกในครรภอยางใกลชิด (มีขอมูลวาการใช ยา phenytoin ระหวางไตรมาสแรกของการตั้งครรภอาจสงผลใหทารกมีความบกพรองแต กําเนิดมากกวาสตรีทั่วไป 2-3 เทา วันที่ตอบ 14/12/2554 References ลําดับคําถาม ฐานขอมูล DIS 129-54 12/10/2552 Handbook on injectable drug 15-53 14/11/2551 52-52 http ://www.6 .pha macyss.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม ความคงตัวของ PGS หลัง recon.

com 171-54 20/1/2554 1) A Study of the Interaction Between Omeprazol e and Phenytoin in Epileptic Patients 2) PRICHARD PJ. Oral phenytoin pharmacoki netics during omeprazol e therapy.et al.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Phenytoin คําถาม คําตอบ ผูปวยไดยา Phenytoin inj 900 mg IV stat ตอนเชา ควรเริ่มให oral maintenance dose หลังจากผูปวยไดรับ stat dose 24 ชั่วโมง และแพทยไดสั่งยา Phenytoin cap 3xhs ตองการ ทราบวายารับประทานมื้อกอนนอนตองใหในวันนี้ หรือไม Phenytoin and ทําไมแพทยสั่ง Omeprazole รับประทานหลังอาหาร มีการศึกษาพบวาการใหยา omeprazole oral ขนาด 20 mg รวมกับ phenytoin 300 mg เมือ่ ใหรับประทานคูกับ phenytoin OD ไมมีผลเปลี่ยนแปลงระดับของ phenytoin ในเลือด Omeprazole อยางไรก็ดีเมื่อให omeprazole ในขนาด 40 mg ตอวัน จะมีผลเปลี่ยนแปลงทําใหระดับยา phenytoin ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น (significant 4) โดยผานกลไกของ Cytochrome P450 ทั้งนี้ไมไดผานกลไกการ absorption แตอยางใด การใหยา omeprazole รวมกับ phenytoin จึงสามารถใหรับประทาน omeprazole กอนอาหารได หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. Br J clin 115-54 ไมระบุ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทร วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม www.meds cape.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม phytonadione การบริหารยา vit k1 (10mg) IV push ไดหรือไม Pioglitazone Pioglitazone Plavix คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม การใหทาง IV ทําไดโดย slowly IV ในอัตราไมมากวา 1 mg/min ดังนั้น vit k1 (10 mg) ตอง ใหอยางนอย 10 นาที ทาง iv อาจ dilute กอนฉีดได โดยใช NSS หรือ 5% DW หรือ 5% DN/2 แตการใหทาง iv ควรระมัดระวังการเกิด anaphylactic reaction and death 26/2/2552 Utmos คือยารักษาเบาหวานใชหรือไม Utmos คือยาเบาหวาน กลุม Thiazolidinedione 25/12/2553 99-54 Utmos ตองรับประทานกอนอาหารใชหรือไม ใช Utmos ควรรับประทานกอนอาหาร 25/12/2553 99-54 7/2/2554 146-54 ยา Plavix ตองหยุดกอนการผาตัดเปนระยะเวลานาน ควรหยุดยา plavix กอนผาตัด นาน 5-7 วัน เทาไร Potassium and กลไกที่ทําให Potassium ในเลือดสูงของยาในกลุม ACEI ซึง่ ทําใหใหยาพรอมกับ aldactone ไมได ACEI สําหรับกลไกของ ACEI จะเกี่ยวของกับ pathway ของ angiotensin II ซึ่งมีฤทธิ์ชวยกระตุน aldosterone จาก adrenal cortex ซึ่ง aldosterone นี้เองเปนสารที่มีฤทธิ์ตอ renal tubule ในการ reabsorption ของ Na.นราธิวาสราชนครินทร 30/12/2553 drug information handbook 41-52 Internet 82-54 3/12/2553 Handbook on injectable drug 91-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Ca และ secretion ของ K เมื่อยามีผลยับยั้ง angiotensin II จึงทําให K ในรางกายสูง สวน spironolactone มีกลไกลยับยั้ง aldosterone โดยการไปแยงจับกับ intracellular aldosterone receptor ใน cortical collecting duct ทําใหมีผลลด secretion ของ K เชนเดียวกัน ความเขากันของ Potassium chloride injection + ยา Potassium chloride + GE II + Aminoparen เขากันได (compatible) Potassium chloride + GE II GE II + Aminoparen + Aminoparen หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

7 mEq.9%NSS ไดหรือไม Mannitol . Cl 108.conc.th 1/3/2554 Handbook on injectable drug 161-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .9%NSS ได แตสําหรับ Mannitol จะตองใหแยกกัน หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.psu.นราธิวาสราชนครินทร 2/6/2554 www.a c. acetate 28 mEq ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลวพบวา นาจะสามารถผสม KCL ได แตควร พิจารณาความเขมขนของ K ในสารละลายไมใหเกิน max. K 4 mEq.KCl injection : Incompatible ไมสามารถผสมเขากันได เพราะจะตกตะกอน Mannitol – Cloxacillin injection : ไมมีขอมูล Cloxacillin inj – KCl injection : Compatible สามารถผสมดวยกันได ดังนั้น สามารถนํา Cloxacillin และ KCl injection ผสมใน 0. Ca 2.phar 247-54 macy. ที่กําหนดใน HAD Potassium chloride and Dopamine ความเขากันของ Dopamine และ Potassium chloride injection Dopamine กับ Potassium chloride สามารถเขากันได (Y-site compatible) 24/3/2554 Handbook on injectable drug 211-54 Potassium chloride and Oxytocin ความเขากันไดของ Synto + KCl injection Y-site compatibility สามารถใหดวยกันได 23/12/2553 Handbook on injectable drug 103-54 Potassium chloride injection + Cloxacillin inj + Mannitol ความเขากันไดของยา 3 ชนิด คือ Cloxacillin injection and Potassium chloride injection and mannitol ยาสามตัวนี้สามารถผสมรวมกันใน ถุงน้ําเกลือ 0.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Potassium chloride and acetar Acetar กับ KCl ผสมเขากันไดหรือไม Acetar solution 100 ml ประกอบดวย Na 130 mEq.7 mEq.

นราธิวาสราชนครินทร References ลําดับคําถาม Handbook on injectable drug 35-54 109-54 159-54 leaflet 26-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม ความเขากันของ KCl-Dopamine-NaHCO3 เมื่อให Potassium ทาง 3-way chloride injection + Dopamine + Sodium bicarbonate7.5 % คําตอบ 1. สามารถ drip คูกับ Dopamine ได (compatible) 2. สามารถ drip คูกับ NaHCO3 ได (compatible) 3. KCl inj. KCl inj. Dopamine ไมสามารถ drip คูกับ NaHCO3 ได (incompatible) ดังนั้นไมสามารถ drip 3 ตัวพรอมกันได วันที่ตอบ 11/10/2553 Handbook on injectable drug Potassium chloride injecton and cloxacillin injection ความเขากันไดของ KCl injection กับ Cloxacillin injection เมื่อใหดวยกัน ยา KCl injection เขากันไดกับ cloxacillin injection จึงสามารถใหรวมกันได 6/1/2554 Potassium chloride injecton and dopamine ความเขากันไดของ KCl injection กับ Dopamine injection เมื่อใหดวยกัน KCl injection สามารถใหรวมกับ dopamine injection ผานทาง T-way ได 24/2/2554 PPD test ความคงตัวของ Tuberculin test Tuberculin test มีความคงตัวหลังเปดใชภายใน 24 ชั่วโมง และมีความคงตัวใน syringe 20 นาที ทั้งนี้ตองเก็บยาในตูเย็น 21/7/2552 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

leaflet 56-52 Pregnancy and ผูปวยตั้งครรภ 37 สัปดาห ติดเชื้อ E.5 mg รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียา Prevacid หรือไม มี Prevacid 30 mg 11/11/2553 Prevacid ไมระบุ Propylthiouracil ขนาดยา PTU 50 mg 6 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง เหมาะสม Maximum dose ของ PTU คือ 1. Drug info 95-54 .นราธิวาสราชนครินทรมียา prenapril 0.นราธิวาสราชนครินทร Internet 15/10/2551 MIMs.5 mg มี 9/8/2554 Drug 248-54 information handbook 8/11/2553 37-54 รพ.histolytica E.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม pralidoxime การบริหารยา 2PAM การ reconstitute ยา Pralidoxime ทําโดยผสมใน WFI ใหเปนสารละลายที่มีความเขมขน 5% -10 บริหารยาโดยฉีดชาๆ 5 -10 นาที หรืออาจผสมใน 0.histolytica สามารถใชยาอะไรในการรักษา infection ผูปวยตั้งครรภ 37 สัปดาห ติดเชื้อ E. leaflet 56-52 pralidoxime ความแรงของยา 2PAM ตอ 1 vial Pralidoxime ที่มีในโรงพยาบาลมีขนาด 1 กรัม 10/9/2552 Martindale page 692.2 กรัมตอวัน ขนาดยาดังกลาวเปนขนาดยาสูงสุดที่สามารถให 40-54 หรือไม Provera หรือไม ได ขนาดยา Provera® สําหรับรักษา DUB (Dysfunctional Uterine Bleeding) ขนาดยาสําหรับรักษา DUB ของ Provera คือ 5-10 mg ใหเปนระยะเวลา 5-10 วัน โดยเริ่มใน วันที่ 16 หรือ 21 ของรอบเดือน หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.9% NSS 100 ml IV drip นาน 15-30 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใหทาง SC. IM ได 10/9/2552 Martindale page 692.histolytica ยาที่มีในโรงพยาบาลซึ่งผูปวยสามารถใชได คือ metronidazole (250) 2x3 pc ใหเปนเวลา 5-10 วัน Prenapil 0.3-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .

1000 mg หลังจากนั้นแบง 200 . รักษา อาการรอนวูบวาบจากภาวะขาดฮอรโมนเพศหญิง (menopausal vasomotor symptom).2-52 (สําหรับ Provera® มีขอบงใชในการรักษาเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis).นราธิวาสราชนครินทร ไมระบุ Internet 95-54 27/12/2553 134-54 11/11/2553 86-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทรมี Pyrimethamine หรือไม ไมมี หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกเนื่องจากความไม สมดุลทางฮอรโมน คือไมมีการตกไข โดยไมมีพยาธิสภาพของมดลูก และใชตานฤทธิ์ตอเยื่อบุ โพรงมดลูกของเอสโตรเจนในสตรีหมดประจําเดือนที่ไดรับการรักษาดวยเอสโตรเจน) proylthiouracil ขนาดยา PTU ในการรักษา thyroid crisis ขนาดยา PTU ในการรักษา thyroid crisis จะให PTU ขนาด 1200 .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Provera® คําถาม การใชยาเลื่อนประจําเดือน ใช provera ไดหรือไม คําตอบ ใชยา Primolut-N® ในการเลื่อนประจําเดือน วันที่ตอบ 9/10/2551 References ลําดับคําถาม Drug info.250 mg ทุก 24 ชั่วโมง 45-52 PTU ขนาดยา PTU 50 mg 6 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง เหมาะสม Maximum dose ของ PTU คือ 1.2 กรัมตอวัน ขนาดยาดังกลาวเปนขนาดยาสูงสุดที่สามารถให หรือไม ได Pulmicort ผูปวยสิทธิบัตรทองสามารถเบิกจายยา pulmicort ไดหรือไม ยา pulmicort เปนยาที่ครอบคลุมในผูปวยสิทธิบัตรทอง Pyrimethamine รพ. ภาวะขาดประจําเดือนแบบทุติยภูมิ.1000 mg หลังจากนั้นแบง 200 .1500 mg /day บางทาน แนะนําให loading dose 600 .1500 mg /day บางทาน แนะนําให loading dose 600 . .250 mg ทุก 24 ชั่วโมง 45-52 PTU ขนาดยา PTU ในการรักษา thyroid crisis ขนาดยา PTU ในการรักษา thyroid crisis จะให PTU ขนาด 1200 .

และใหยาทุก 8 ชม.9% NSS ก็ใชไดเชนกัน แนะนําใหเปลียนยาฉีด เปนยากินภายใน 48 ชม.จะตองลดขนาดลงเปน 1/3 หรือ 1/2 Rabies vaccine ความคงตัวของ วัคซีนปองกันพิษสุนัขบา ภายหลัง วัคซีนปองกันพิษสุนัขบาภายหลังผสมแลว ควรใชใหหมดภายใน 8 ชั่วโมง วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 7/11/2551 martindel page 4102 48-52 20/3/2552 เอกสาร แนวทางเวช ปฏิบัติโรค พิษสุนัขบาป 2547: สํานัก โรคติดตอ ทั่วไป หนา 13 42-52 ผสม (stability after reconstituted) Rabies Vaccine ผูปวยเคยฉีด PCEC ครบในเดือนมีนาคม 2551 วันนี้ ฉีดกระตุน 2 dose (day 0.falciparum ใชในกรณีที่ไมสามารถ drip ยา รับประทานยาได สําหรับขนาดยาที่แนะนํา คือ 7mg/kg ของ quinine dihydrochloride IV infusion นาน 30 นาที หลังจากนั้นให mainternance IV infusion 10mg/kg โดยใหนาน 4 ชม. เพื่อรักษามาลาเรียที่เกิดจาก P.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . ถาตองฉีดยานานกวา 48 ชม.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา quinine คําถาม คําตอบ สารน้ําที่สามารถผสมกับ quinine กรณีที่แพทยสั่งให การใช quinine inj. 3) 4/10/2553 23-54 Rabies vaccine ผูปวยเคยไดรับ PCEC ครบ course เมื่อ 12 ปที่แลว ฉีด PCEC กระตุน 2 เข็ม วันที่ 0 และ 3 8/11/2553 55-54 4 ตุลาคม 2553 ถูกสัตวกัดจะตองฉีด PCEC อีกหรือไม ครั้งนี้ควรฉีดยา PCEC ใหผูปวยกี่เข็ม หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. โดย drip ใน 5%glucose เพื่อปองกัน hypoglycemia แต 0.

ฐานขอมูล DIS 102-54 12/10/2553 .9%NSS หรือ compatible IV สามารถเจือจางใน 10 ml แลวฉีดชาๆ ภายใน 5 solution อื่นๆ ใหมีความเขมขนไมเกิน 2. com. .9-52 ให IV drip ในอัตรา 10 iu/hr ซึ่งก็คือ 10 microdrop/min (60 microdrop=1 ml) เบิกยา RI โดยใชใบเบิกยา stock ward ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . คําตอบ ใหผูปวยมารับวัคซีนที่โรงพยาบาลใหเร็วที่สุดเทาที่ทําได ไมควรเกิน 72 ชั่วโมง วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 27/1/2554 118-54 18/5/2554 205-54 26/12/2553 www..12-54 และไมสามารถออกมารับวัคซีนไดในวันนี้ จะสามารถ ออกมารับวัคซีนในวันรุงขึ้นไดหรือไม Rabies vaccine ผูปวยเคยไดรับวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาครบคอรสเมื่อ พิจารณาจากการที่ผูปวยเคยไดรับวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาครบคอรสเมื่อ 5 ปกอน ดังนั้นการ 5 ปที่แลว และมา ER เมื่อ 5 วันกอน (วันที่ 14/5/54) ดวยอาการถูกสัตวกัด แพทยสั่งฉีด Rabies vaccine 1 course และผูปวยไดรับวัคซีนเข็มแรก ไปแลว วันนี้ 18/5/54 มารับวัคซีนเข็มที่ 2 แตมา ลาชาจากนัดไป 1 วัน ตองทําอยางไร Ranitidine injection รักษาที่ผูปวยควรไดรับ คือ ใหวัคซีนพิษสุนัขบากระตุน จํานวน 2 ครั้ง ..drugs.00 น.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Rabies Vaccine ผูปวยมีอาชีพทหารโดนสุนัขกัดวันนี้ เวลา 20.ผูปวยไดรับวัคซีนกระตุน เข็มแรกในวันที่ 14/5/54 แลว ดังนั้นจึงควรไดรับเข็มกระตุนเพิ่มอีก 1 เข็มในวันนี้ เพื่อใหมี ระดับภูมิคุมกันถึงระดับที่ปองกันการติดเชื้อได (ตามปกติ ควรไดรับวัคซีนกระตุน 2 เข็ม คือวันที่ 0 และ 3) ควรปรึกษาแพทยเพื่อทําการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษา การบริหารยา ranitidine injection 50 mg IV push การให ranitidine injection IV push ใหเจือจางดวย 0.5 mg/ml ดังนั้นกรณีที่ให 50 mg จะตองเจือจาง นาทีไดหรือไม อยางนอย 20 ml (ในเด็กกรณีที่ให 25 mg สามารถเจือจางใน 10 ml ได) การฉีดเร็วเกินไปอาจ ทําใหเกิด bradycardia Refridegerator อุณหภูมิตูเย็นที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษายาควร 2-8 องศาเซลเซียส Temperature อยูท ี่กี่องศาเซลเซียส ตัวทําละลายที่สามารถผสม Regular insulin ไดแก NSS Regular insulin การผสมยา Regular insulin Regular insulin แพทยสั่ง RI 1:1 IV drip 10 iu/hr จะ drip ในอัตรา วิธกี ารเตรียมสารละลายสําหรับฉีด RI 1:1 คือ การผสม RI 100 iu ในสารละลาย NSS 100 ml 18/2/2554 156-54 Regular insulin การเบิกยา RI ของ ward ทําอยางไร 2/5/2554 198-54 เทาไร หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร 5/8/2552 Drug info.

นราธิวาสราชนครินทร 23/12/2553 132-54 2/5/2554 198-54 42-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Rimatacid ใหยาตามน้ําหนักเริ่มตนของผูปวย ไมเกิน 37 kg ใหยา 2 เม็ด 38. rimatacid ขนาดและการบริหารยา rimstar . 5%SA in Bet cream หรือไม 12/11/2553 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทรมี Rhesuman หรือไม มี การเบิกยา RI ของ ward ทําอยางไร เบิกยา RI โดยใชใบเบิกยา stock ward การใช Rimactacid (Isoniazid + Rifampicin) ใน สตรีมีครรภ (ตั้งครรภ 2 เดือน) Isoniazid + Rifampicin จัดอยูใน pregnancy category C ดังนั้นตองพิจารณาการใชเมื่อ ประโยชนที่ไดรับมีมากกวาความเสี่ยงจากยา 22/10/2552 DIS 18-53 Rimstar. Lithium.นราธิวาสราชนครินทรมียา SA in steroid cream มี 3%SA in Bet. Fluoxetine ผูปวยมีประวัติรับยา Lithium 1x2. Risperidone 1x2.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Regular insulin RI กับ Levophed ใหรวมกันไดหรือไม and Norepinephrine คําตอบ ไมสามารถใหรวมกันได เนื่องจากจะทําใหตกตะกอน วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 10/8/2554 246-54 Rhesuman RI Rimactacid รพ. Fluoxetine Lithium carbonate เปนยาที่มีอุบัติการณทําใหเกิด edema ได โดยพบ pitting edema และ 1x2.rimatacid Rimstar. Tranxene. Tranxene 1x1 และมี จาก case report พบวาการเกิด pitting edema เกิดจากการไดรับยาเปนป ในขนาดสูง (1200 อาการขาบวม ตองการทราบวายาดังกลาวเปนสาเหตุ mg/day) ที่ทําใหมีอาการขาบวมหรือไม 12/7/2554 Drug information handbook 238-54 SA in steroid รพ.70 kg ใหยา 4 เม็ด ไมต่ํากวา 71 kg ใหยา 5 เม็ด บริหารยา วันละ 1ครั้ง มักแนะนําใหรับประทานกอนนอน (ตอนทองวาง) 23/2/2552 Product information 39-52 Risperidone.54 kg ใหยา 3 เม็ด 55.

may be applied up to tid. may be applied up to tid. Acne Adult: As 2-6% preparation.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Salicylic acid 3% cream คําถาม 3%SA cream สามารถทาบริเวณใบหนาไดหรือไม คําตอบ สามารถทาบริเวณใบหนาได ดังนี้ Hyperkeratotic and scaling skin conditions Adult: As 2-6% preparation. .นราธิวาสราชนครินทรมียา SA in steroid cream มี 3%SA in Bet. Topical/Cutaneous Salicylic acid in รพ.000 ml แลวให IV drip rate 42 ml/hr 22/4/2554 Intranet หองยา 182-54 Sandostatin Sandostatin ใหอยางไร Sandostatin IV bolus loading 50 microgram stat then 25-50 microgram/hour 28/3/2554 ฐานขอมูล DIS 219-54 Sandostatin Sandostatin ให IV push อยางไร และ IV drip อยางไร Sandostatin เมื่อให IV push ตองให push ชาๆ แบบ undiluted เปนเวลานาน 3 นาที และ เมื่อให infusion ตองผาน infusion pump ในอัตรา 42 ml/hr (ผสมยา 12 amp ใน NSS 1000 ml) ความเขากันของยา sandostatin กับ adrenalin ถา ไมมีขอมูลความเขากันของยาทั้งสอง ดังนั้นไมควรใหรวมกัน กรณีที่จําเปนตองไดรับยาทั้งสอง Sandostatin ชนิด ควรใหคนละเสน and Adrenaline drip รวมกัน หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. com 12/11/2553 143-54 42-54 Sandostatin ขนาดยา Octreotide ใน Esophageal varices IV bolus : 25-50 ไมโครกรัม จากนั้นใหแบบ continuous IV infusion ในอัตรา 25-50 ไมโครกรัมตอชั่วโมง 7/2/2552 Drug info.45%NaCl 1.mims. 5%SA in Bet cream steroid cream หรือไม วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 2/2/2554 www.45%NaCl 1.นราธิวาสราชนครินทร ไมระบุ 16/10/2552 220-54 Internet source 17-53 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .000 ml แลวให IV drip rate 42 ml/hr mcg/hr 22/4/2554 Intranet หองยา 182-54 Sandostatin วิธีการบริหารยา octreotide เพื่อให drip ใน rate 50 mcg/hr ผสมยา 12 amp ใน NSS หรือ 0.5-52 Sandostatin วิธีการผสมยา octreotide เพื่อให drip ใน rate 50 ผสมยา 12 amp ใน NSS หรือ 0.

ปรับปริมาตรดวย 0. ดูดยามา 0.9%NSS จนครบ 1 ml 5.นราธิวาสราชนครินทรมียา zoloft หรือไม Sertraline Skin test of PGS วิธีทํา skin test ของ Penicillin G sodium (PGS) มี 8/11/2553 37-54 แนวทางทํา PGS Intradermal test 1.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Scrub typhus คําถาม คําตอบ ผูปวยเด็ก วินิจฉัย scrub typhus สามารถใหยาอะไร Scrub typhus เกิดจากเชื้อ Rickettsia สามารถใหการรักษา scrub typhus ในเด็ก ดวย ในการรักษา Doxycycline short course 5 mg/kg/day แบงใหวันละ 2 ครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง) ใหจนกวาไข จะลง มักใหเปนระยะเวลา 5-7 วัน หรือให azithromycin 10 mg/kg/day ใหวันละครั้ง วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 24/12/2554 117-54 Serratiopeptidas danzen มีใชในโรงพยาบาลหรือไม e danzen ไมมีใชในโรงพยาบาล 18/9/2552 58-52 รพ.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .000 iu/ml 2. PGS 5 mu เติม SWFI 8 ทส 0twfh 500. Dextrose-saline combination 27/4/2554 Handbook on injectable drug 203-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. ไลสารละลายขอ 2 ทิ้ง 0.9%NSS จนครบ 1 ml 3. นําไป test ตามแนวทาง 15/10/2553 Skin test protocol ฉบับ ปรับปรุง (รอ approved) 30-54 แบบ ID test Sodium ascorbate injection สารน้ําที่สามารถใชผสมกับ Vitamin C injection สําหรับใหโดย IV infusion สามารถผสมกับ D5W ได 8/11/2553 Handbook on injectable drug 75-54 Sodium bicarbonate 10% สารละลายที่สามารถผสมเขากับ Sodium bicarbonate injection Sodium bicarbonate injection เขากันไดกับ IV solution ดังนี้ ไดแก D5W.1 ml ปรับปริมาตรดวย 0.9 ml 4. NSS.

t h/question Sulbactam+Cef ขนาดยา Sulcef ในผูปวยที่มี creatinine clearance ขนาดยา Sulcef ในผูปวยที่มี creatinine clearance 31 mg/dl คือ 1 g IV q 12 hr 31 mg/dl operazone 111-54 49-52 180-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . ampicillin และ Klebsiella หากให Gentamicin จะครอบคลุมเชื้อ หรือไม (ผูปวยมีประวัติแพยา penicillin) ไมครอบคลุม จึงควรพิจารณาใหยา vancomycin 12/11/2553 Streptomycin ความคงตัวของ streptomycin หลัง reconstituted Streptomycin injection ภายหลัง reconstitued สามารถเก็บไวได 1 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง ปองกันแสง ขนาดยา Albendazole ในการรักษา stongyloid Strongyloid stercolaris treatment with albendazole sugar coat ขนาดยาที่ใชรักษา Strongyloid คือ Albendazole 400 mg OD x 3 วัน แตอยางไรก็ดีมี การศึกษาในประเทศไทยพบวาการใช albendazole 400 mg bid x 5 วัน จะใหผลดี 6/1/2554 References ลําดับคําถาม ฐานขอมูล DIS 59-54 ฐานขอมูล DIS 2/2/2554 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร 29/3/2554 108-54 121-54 การเก็บรักษายาเม็ดเคลือบน้ําตาล (sugar coated) จากกระบวนการผลิตที่ active ingradient มีชั้นของน้ําตาลและสีเคลือบชั้นนอก นาจะปองกัน 27/11/2551 http : // ที่ตองเก็บใหพนแสง จําเปนตองใสซองสีชาอีกหรือไม แสง แตยาที่ไวตอแสงถึงจะเปนแคปซูลสี หรือ เม็ดเคลือบฟลม หากผูปวยเก็บไมดีก็มีโอกาสเสื่อม drug. ซึ่งไว ตอ vancomycin.ac. penicillin.psu.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ Solu-cortef วิธีการบริหารยา Hydrocortisone injection 100 mg สามารถ IV push ไดหรือไม Hydrocortisone 100 mg สามารถใหโดย IV push ได 10/1/2554 Streptococcus spp.pharm sugar coat สามารถกันแสงไดดวยหรือไม ได เนื่องจากผูปวยสวนใหญ ยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาดี จึงใส ซองสีชาใหผูปวย acy. และ antibiotic ที่ควร ใช ผล C/S ของผูปวยพบ Streptococcus spp.

นราธิวาสราชนครินทร 87-54 Sandford ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . ESBL) 30/4/2554 195-54 Sulcef Sulcef inj 1 g vial ตองผสมดวยตัวทําละลาย ปริมาตรเทาไร Sulcef inj 1 g vial ตองผสมดวยตัวทําละลายปริมาตร 3. ESBL) operazone วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 30/4/2554 195-54 Sulcef ขนาดยา Sulcef ในผูปวยที่มี creatinine clearance ขนาดยา Sulcef ในผูปวยที่มี creatinine clearance 31 mg/dl คือ 1 g IV q 12 hr 31 mg/dl 29/3/2554 180-54 Sulcef ขนาดยา sulcef ในผูปวยที่มี creatinine clearance ขนาดยา 2 g IV q 12 hr ประมาณ 40 กวา mg/dl (K.2 mU สัปดาหละ ครั้ง x 3 สัปดาห 4/11/2553 74-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.Colitis สามารถใช Salazopyrin 2x2 ใน การรักษาไดหรือไม Salazopyrin มีขอบงใชสําหรับรักษา Ulcerative colitis โดยมีขนาดยาสําหรับรักษา เริ่มตน 1 กรัม วันละ 3-4 ครั้ง จากนั้น maintenance dose ให 2 กรัมตอวัน โดยแบงให 4/11/2553 Drug information handbook 73-54 Synto and KCl ความเขากันไดของ Synto + KCl injection injection Y-site compatibility สามารถใหดวยกันได 23/12/2553 Handbook on injectable drug 103-54 Syphilis ขึ้นสมอง ยาที่ใชรักษา ผูปวย Neurosyphilis ยาที่สามารถใชในการรักษา Neurosyphilis ไดแก Benzathine penicillin 1.5 ml (จะไดปริมาตรสุดทาย 4 ml) 31/5/2554 Leaflet 229-54 Sulcef Sulcef inj 1 g vial ประกอบดวยตัวยาอะไรบาง Sulcef inj 1 g vial ประกอบดวย Cefoperazone 500 mg และ Sulbactam 500 mg 31/5/2554 Leaflet 229-54 Sulfadiazine รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Sulbactam+Cef ขนาดยา sulcef ในผูปวยที่มี creatinine clearance ขนาดยา 2 g IV q 12 hr ประมาณ 40 กวา mg/dl (K.นราธิวาสราชนครินทรมี Sulfadiazine tablet หรือไม ไมมี 11/11/2553 Sulfasalazine and Colitis ผูปวย Dx.

ผูปวย เพศชาย ผูใหญ รับประทาน TA lotion ไป 2 จิบ ตองให antidote หรือไม ทั้งนี้ผูปวยมีอาการคลื่นไส ปากแหงเล็กนอย ไมจําเปนตองให antidote 7/11/2553 53-54 Tamiflu Tamiflu TDF Tegretal รพ.นราธิวาสราชนครินทร 50-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .2-53 Tetanus antitoxin dT เปน live vaccine หรือไม สามารถฉีดในผูปวย immunocompromised ไดหรือไม dT เปน Toxoid ไมใช live attenuate vaccine สามารถฉีดใน immunocompromised host ได 8/11/2553 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. นราธิวาสราชนครินทร รพ.2-53 Tetanus antitoxin การบริหารยา Tetagam ตองทํา skin test กอน หรือไม Tetagam ที่มีใชใน รพ.นราธิวาสฯ ไมตองทํา skin test (แตเมื่อกอนมีการใช TAT แทน ซึ่งตอง ทํา skin test กอนใหยา สําหรับ TAT ตองเตรียม epinephrine 1:1000 เตรียมไวเผื่อกรณีแพ รุนแรงดวย) 19/10/2552 Internet source .นราธิวาสราชนครินทรมียา Tamiflu หรือไม มี 19/1/2554 139-54 ขนาดยา Tamiflu ที่ใชในผูปวยน้ําหนัก 90 kg ขนาดยาในผูใหญ 75 mg วันละ 2 ครั้ง ใหเปนเวลา 5 วัน 19/1/2554 139-54 TDF คือยาอะไร TDF คือยา Tenofovir เปนยาตานไวรัส HIV 10/1/2554 148-54 ความแรงของยา Carbamazepine ที่มีใน รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม TA lotion การแกพิษจากการรับประทาน TA lotion .นราธิวาสราชนครินทรมียา Carbamazepine tablet ขนาด 200 mg 1/12/2554 125-54 Tegretal โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียา Tegretal CR โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียา Tegretal CR (carbamazepine controlled release) 400 หรือไม ขนาด 200 mg 22/4/2554 183-54 Tegretal ยา Carbamazepine CR 200 mg เปนยาในหรือ นอกบัญชียาหลักแหงชาติ ยา Carbamazepine CR 200 mg เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 22/4/2554 183-54 Tetagam การบริหารยา Tetagam ตองทํา skin test กอน หรือไม Tetagam ที่มีใชใน รพ.นราธิวาสฯ ไมตองทํา skin test (แตเมื่อกอนมีการใช TAT แทน ซึ่งตอง ทํา skin test กอนใหยา สําหรับ TAT ตองเตรียม epinephrine 1:1000 เตรียมไวเผื่อกรณีแพ รุนแรงดวย) 19/10/2552 Internet source .

นราธิวาสราชนครินทรมี Thiabendazole หรือไม ไมมี Thiamine การผสมยา Thiamine inj. หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.4-52 Thiabendazole รพ. 0.9%NSS 4/10/2553 ตําราวัคซีน และการ สรางเสริม ภูมิคุมกัน โรค 2550 23-54 เอกสาร กํากับยา 28-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา Tetanus antitoxin คําถาม คําตอบ ผูปวยฉีด dT แลวมีอาการปวดบวมบริเวณ injection ไมจําเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ แตทั้งนี้ผูปวยสามารถรับประทานยาแกปวดเพื่อบรรเทา site และมีอาการบวมนอกบริเวณที่ฉีดเล็กนอย ควร อาการได รับประทานยา dicloxacillin หรือไม Tetanus Toxoid ผูปวยเคยฉีด dT ครบในป 2549 วันนี้ 4 ตุลาคม วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 7/11/2553 54-54 2553 จะตองฉีดอีกหรือไม ผูปวยฉีดวัคซีนบาดทะยักครบ เข็มสุดทายมีระยะหางจากวันนี้ไมเกิน 5 ป ดังนั้นไมตองฉีดวัคซีน ปองกันบาดทะยัก tetracaine การเก็บรักษายา tetracaine tetracaine ใหเก็บไวที่ อุณหภูมิ 8-30 องศาเซลเซียส 21/7/52 Theophylline ผูปวยรับประทาน Theophylline SR 200 mg จาก โรงพยาบาลเดิม หากตองการเปลี่ยนยาเปน theophylline 200 mg รูปแบบ prompt release ตองปรับขนาดยาอยางไร Theophylline แตละรูปแบบไมสามารถ switch กันไดโดยตรง การปรับยาควรอิงจากขนาดยา เดิมและปรับ dosing interval ใหเหมาะสม ในกรณีนี้อาจใหขนาดยาตอวันเทาเดิม แตปรับ dosing interval เปนทุก 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรมีการ monitor ระดับยาในเลือดใหอยูใน therapeutic range ดวยถาสามารถทําได 8/3/2554 170-54 11/11/2553 85-54 19/1/2552 Handbook on injectable drugs .นราธิวาสราชนครินทร ตัวทําละลายที่ใช ไดแก 5%DW.

Chartlert. com /docfile/tc m. Norflex 14/3/2554 Co-trimoxazole (Bactrim) ขนาดคิดตาม Trimethoprim คือ 10 mg/kg/day TMP ดังนั้น กรณีที่ผูปวยหนัก 50 กิโลกรัม ให 4x3 pc (12 tab/day) 11/11/2553 Toxoplasmosis Regimen ในการรักษา Toxoplasmosis ในสมอง in Brain Tramadol ยา tramadol รับประทานเฉพาะตอนเชากับมื้อเย็น ได ไดหรือไม (ผูปวยรับประทานยาแลวงวง ทํางานไมได) หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ Thiamine injection การบริหารยา Thiamine injection ตอง IV drip ใช IV infusion ใหอัตราไมเกิน 20 mg/min หรือให 1 amp อยางนอย 3 นาที เวลานานเทาไร 7/10/2553 Thiamine injection การบริหารยา Thiamine injection โดยวิธี IV push IV push ชาๆ ไดในอัตรา 1 amp ใน 3 นาที ไดหรือไม 11/10/2553 Thiamine injection วิธีบริหารยา Thiamine injection Thiamine ให IV bolus หรือ IV infusion 2/11/2553 Thyroid crisis and betablocker ถาไมมี β-blocker inj.นราธิวาสราชนครินทรมียา Mydocalm หรือไม รพ.doc 45-52 165-54 ฐานขอมูล DIS 58-54 245-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทรไมมียา mydocalm ทั้งนี้ยาในกลุม muscle relaxants ที่มีไดแก Norgesic.w orldmedic. สามารถใชยาอะไรแทนได บาง กรณี thyroid crisis ให propranolol ทานในขนาด 20 -120 mg ทุก 4 -8ชั่วโมงได 7/2/2552 Tolperisone รพ.นราธิวาสราชนครินทร ไมระบุ References ลําดับคําถาม 24-54 Leaflet 27-54 51-54 http : www.

นธ. transamin inj. .นราธิวาสราชนครินทร ขนาดยาปกติ 1x1 (ดูหัวขอ Iodine supplement) ขอมูล ประกอบการ จายยา Iodine รพ. Risperidone 1x2. Risperidone ผูปวยมีประวัติรับยา Lithium 1x2.9%NSS ได 10/7/2554 Drug information handbook 236-54 Tranxene. Lithium.9%NSS ได transamin inj Tranxamin ความแรงของยา transamin inj. Fluoxetine Lithium carbonate เปนยาที่มีอุบัติการณทําใหเกิด edema ได โดยพบ pitting edema และ 1x2. Fluoxetine.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ Tranexamic acid การบริหารยา transamin บริหารยาอยางไร และตอง Transamin สามารถบริหารยาทาง IV push โดยใหเปนเวลานาน 2-3 นาที สามารถใหไดโดยไม วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 10/7/2554 Drug information handbook 236-54 28/5/252 amp ยา 21-52 dilute หรือไม ตอง dilute หรืออาจ dilute ดวย 0. Tranxene 1x1 และมี จาก case report พบวาการเกิด pitting edema เกิดจากการไดรับยาเปนป ในขนาดสูง (1200 อาการขาบวม ตองการทราบวายาดังกลาวเปนสาเหตุ mg/day) ที่ทําใหมีอาการขาบวมหรือไม 12/7/2554 Drug information handbook 238-54 Triamcinolone การแกพิษจากการรับประทาน TA lotion . ผูปวย ไมจําเปนตองให antidote เพศชาย ผูใหญ รับประทาน TA lotion ไป 2 จิบ acetonide ตองให antidote หรือไม ทั้งนี้ผูปวยมีอาการคลื่นไส lotion 7/11/2553 Triferdine tablet ขอขอมูลเกี่ยวกับ Triferdine tablet 13/10/2553 53-54 ปากแหงเล็กนอย หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. 1 amp มีความแรง 250 mg การบริหารยา transamin บริหารยาอยางไร และตอง Transamin สามารถบริหารยาทาง IV push โดยใหเปนเวลานาน 2-3 นาที สามารถใหไดโดยไม dilute หรือไม ตอง dilute หรืออาจ dilute ดวย 0.4-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .

09 จะตองปรับขนาดยา vancomycin ให 500 เพศหญิง อายุ 61 ป ตองปรับขนาดยา vancomycin mg IV q 24 hr หรือไม 26/10/2552 Drug info.8.9% NSS มีทั้งเขากันไดและเขากันไมได แตกรณีที่จําเปนตองฉีดผานสาย IV ก็ สามารถปฏิบัติได แตควรสังเกตความเขากันภายหลังผสมยาดวยตาเปลากอน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . ความเขากันไดของยา diazepam inj.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Tuberculin test ความคงตัวของ Tuberculin test คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Tuberculin test มีความคงตัวหลังเปดใชภายใน 24 ชั่วโมง และมีความคงตัวใน syringe 20 นาที ทั้งนี้ตองเก็บยาในตูเย็น 21/7/2552 leaflet 26-52 2/2/2554 142-54 Urea in TA รพ.1-53 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. Leaflet 20-53 Vancomycin การผสมยา vancomycin ใช SWFI 20 ml ละลายยา 1 g จากนั้นเจือจางดวย D5W หรือ NSS 250 ml drip นานอยาง นอย 90 นาที 10/11/2553 Leaflet 57-54 Venofer® การใช Venofer® ในสตรีมีครรภ Venofer® จัดอยูใน Pregnancy Category B3 13/10/2552 Internet source .นราธิวาสราชนครินทรมียา Urea in TA หรือไม ไมมี Utmos Utmos Utmos Utmos คือยารักษาเบาหวานใชหรือไม Utmos คือยาเบาหวาน กลุม Thiazolidinedione 25/12/2553 99-54 Utmos ตองรับประทานกอนอาหารใชหรือไม ใช Utmos ควรรับประทานกอนอาหาร 25/12/2553 99-54 Utmos คือยาอะไร เปนยาลดความดันโลหิตใชหรือไม Utmos คือยา Pioglitazone เปนยาเบาหวาน กลุม Thiazolidinedione 2/2/2554 154-54 valium inj.นราธิวาสราชนครินทร Diazepam injection มีสูตรตํารับที่มีสวนผสมของน้ํามัน เมื่อเจือจางดวยน้ําจึงทําใหเกิดตะกอน ขุน การฉีด diazepam ไมจําเปนตองเจือจางกอนฉีด direct IV แตตองฉีดชาๆ ไมนอยกวา 5mg/min การ drip ยา diazepam ก็ไมแนะนําเนื่องจากขอมูลความเขากันไดกับสารน้ําทั้ง 5%DW . น้ําหนัก 60 kg Clcr ของผูปวยรายนี้ จากการคํานวณ ได 31. Cr=1. handbook. 0. (เจือจาง diazepam ดวย WFI ไดเปนสารละลายขุน) 15/1/2551 handbook on injectable drug 47-52 Vancomycin ผูปวยไตบกพรอง BUN=42.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Venofer® วิธีการบริหารยา Venofer® ขนาดยาปกติ คือ 100 mg Iron (1 amp) บริหารยาไมเกินสัปดาหละ 3 ครั้ง สามารถเพิ่มได จนถึง 200 mg Iron ไมเกินสัปดาหละ 3 ครั้ง ขนาดยาจะคํานวณตามน้ําหนักตัวกอนตั้งครรภของผูปวย การบริหารยา ใหทาง IV push ชาๆ 100 mg ใหนาน 5 นาที หรือ IV infusion โดยผสมใน 0.นราธิวาสราชนครินทรมี Vitacap หรือไม ไมมี แต รพ.นราธิวาสราชนครินทรมี Multivitamin ที่ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม ซึ่งอาจใช แทนได 18/11/2553 45-54 Vitamin B complex injection and Vitamin C injection ความเขากันของ Vitamin C injection กับ Vitamin Vitamin C injection สามารถเขากันไดกับ Vitamin B complex injection สามารถผสมในถุง B complex injection เดียวกันได 8/11/2553 Handbook on injectable drug 75-54 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. maternal pulse.1-53 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทร Internet source . BP และ Fetal heart กอนใหยา จากนั้นวัด อีกครั้งหลัง test dose และวัดจากนั้นทุก 15 นาที 13/10/2552 Vitacap รพ.9%NSS 100 ml drip เปนเวลาอยางนอย 15 นาที ผูปวยที่ไดรับยา Venofer® เปนครั้งแรก ควรมีการ test dose ซึ่งจะทําโดย การใหยาทาง IV infusion และใหยา 25 mg แรก infused over 15 นาที (rate 100 mg/hr) จากนั้น ถาไมมี adverse reaction ใดๆ จึงให drip ยาที่เหลือดวยอัตราที่ไมเกินกวา 50 mg ใน 15 นาที (rate ≤ 200 mg/hr) Monitoring Parameter ควรวัด body temperature.

9%NSS วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 19/1/2552 Handbook on injectable drugs . 0. Vitamin B1 injection คําตอบ ตัวทําละลายที่ใช ไดแก 5%DW.4-52 การบริหารยา Thiamine injection ตอง IV drip ใช IV infusion ใหอัตราไมเกิน 20 mg/min หรือให 1 amp อยางนอย 3 นาที เวลานานเทาไร 7/10/2553 24-54 Vitamin B1 injection การบริหารยา Thiamine injection โดยวิธี IV push IV push ชาๆ ไดในอัตรา 1 amp ใน 3 นาที ไดหรือไม 11/10/2553 Vitamin C ผูปวยสิทธิประกันสังคมสามารถเบิกจาย Vitamin C ผูปวยสิทธิประกันสังคมสามารถเบิกจาย Vitamin C tablet ได ไดหรือไม 20/12/2554 130-54 Vitamin C injection สารน้ําที่สามารถใชผสมกับ Vitamin C injection สําหรับใหโดย IV infusion 8/11/2553 Handbook on injectable drug 75-54 8/11/2553 Handbook on injectable drug 75-54 สามารถผสมกับ D5W ได ความเขากันของ Vitamin C injection กับ Vitamin Vitamin C injection สามารถเขากันไดกับ Vitamin B complex injection สามารถผสมในถุง Vitamin C เดียวกันได injection and B B complex injection complex injection หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร Leaflet 27-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Vitamin B1 การผสมยา Thiamine inj.

174(7):937.นราธิวาสราชนครินทรไมได จายยาใหผูปวย จะมีผลเสียตอผูปวยหรือไม กรณีผูปวยไมไดมีโรคที่จําเปนตองไดรับการรักษาดวยวิตามินดี แพทยเพียงใหเสริมในกรณี ดังกลาว การขาดยาชั่วคราวไมมีผลตอรางกายผูปวย รางกายผูปวยสามารถสังเคราะหวิตามินดี ไดอยางเพียงพอเมื่อไดรับแสงแดดเปนเวลา 15 นาทีตอวัน 12/10/2553 13-54 vitamin k1 (10mg) การบริหารยา vit k1 (10mg) IV push ไดหรือไม การใหทาง IV ทําไดโดย slowly IV ในอัตราไมมากวา 1 mg/min ดังนั้น vit k1 (10 mg) ตอง ใหอยางนอย 10 นาที ทาง iv อาจ dilute กอนฉีดได โดยใช NSS หรือ 5% DW หรือ 5% DN/2 แตการใหทาง iv ควรระมัดระวังการเกิด anaphylactic reaction and death 26/2/2552 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. Intravenou sly administer d Vitaminn C as cancer therapy. CMAJ 2006. drug information handbook 75-54 41-52 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ .นราธิวาสราชนครินทร Sebastian J.นราธิวาสราชนครินทร คือ Vitamin D3 เพียงชนิดเดียว 12/10/2553 14-54 Vitamin D3 ผูปวยสูงอายุที่แพทยใหวิตามินดีเพื่อบํารุงกระดูก กรณีที่ยาขาดคราว รพ.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Vitamin C injection and CA pancreas การใช Vitamin C injection 25 g IV infusion ใน ผูปวยมะเร็งตับออน ใหไดหรือไม และใหเพื่ออะไร ใชเพื่อรักษามะเร็ง โดยสามารถใช 8/11/2553 Vitamin D2 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรมียาVitamin D2 หรือไม ไมมี Vitamin D2 (Ergocalciferol) วิตามินดีที่มีใน รพ. et al.

นราธิวาสราชนครินทร 16/7/2554 244-54 37-54 ฐานขอมูล DIS 192-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . ในตัวทํา ละลายที่ใหมาใชหรือไม สามารถใช NSS หรือ D5W แทนไดหรือไม ควร recon.นราธิวาสราชนครินทรมียา zoloft หรือไม มี 8/11/2553 การผสมยา acyclovir injection สามารถผสมใน D5W 100 ml ไดหรือไม สารน้ําที่สามารถใชในการผสม Acyclovir ไดแก NSS. แทนได Zoloft Zovirax รพ.5 mg 27/1/2554 104-54 Zefxon Omeprazole injection ตอง recon. D5W โดยผสมยา 250 mg ใน 50 ml และผสมยา 500 mg ใน 100 ml หรือใหมีความเขมขน ไมเกิน 5 mg/ml หลังผสมยามีความคงตัว 24 ชั่วโมงในอุณหภูมิหอง (หามแชตูเย็นโดยเด็ดขาด) 20/5/2554 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ. LRS.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม Warfarin and Diclofenac ปฏิกิริยาระหวางยา warfarin tablet และ diclofenac injection ยา warfarin tablet และ diclofenac injection สามารถใหคูกันในระยะสั้นได ไมทําใหเกิด ภาวะอันตรายที่รุนแรง โดยเปน DI sig 2 delayed type severity moderate ใหเฝาระวังภาวะ เลือดออกหรือการทํางานของ platelet ลดลง แตไมทําใหปวดมากเวลาฉีดหรือเปนไตแข็งเวลาฉีด 5/3/2552 Drug interaction facts หนา 107 18-52 Xalatan eye drop ขนาดยา Xalatan eye drop Xalatan eye drop ใชหยอดตา 1 หยด วันละ 1 ครั้ง 3/12/2553 Drug information handbook 90-54 Xalatan eye drop Xalatan ตองเก็บในตูเย็นหรือไม Xalatan eye drop ตองเก็บในตูเย็น 26/3/2554 214-54 Xalatan eye drop Xalatan เปนยาหยอดตาใชหรือไม Xalatan เปนยาหยอดตา 26/3/2554 214-54 Xanax รพ. ยาใน solvent ที่ใหมา (solvent ประกอบดวย citric acid monohydrate+PEG in SWFI) อยางไรก็ดี กรณีที่ไมมี solvent อาจผสมใน D5W หรือ NSS ในการ recon. 5%DNSS.นราธิวาสราชนครินทรมียา Alprazolam หรือไม มี alprazolam 0.

. 15 กรัม 14/2/2554 2/2/2554 The Sandford guide to antimicrobi al therapy 35th ed 173-54 144-54 .. หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.8 ml 26/3/2554 217-54 การรักษา Meningitis ในผูปวยเด็กที่มีประวัติแพยา Empirical therapy : เด็กอายุมากกวา 1 เดือน ให Vancomycin ได ceftriaxone และ meropenem (อาการแพยา : MP rash) ทั้งนี้ผูปวยไมมีผลเพาะเชื้อ ขนาดบรรจุยาครีม แพทยสามารถสั่งจายยาครีมขนาด 15 กรัมไดหรือไม ได แพทยสามารถสั่งปริมาณยาครีมไดในหนวยที่เปนพหุคูณของ 5 เชน 5 กรัม.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม Zovirax อัตราเร็วในการใหยา Acyclovir injection ที่ เหมาะสมควรคืออัตราเทาไร Zovirax คําตอบ ยา Acyclovir injection ใหทาง IV infusion โดยเจือจางยาแลวใหยาเปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง (เพื่อปองกัน renal damage) หรือใหยาผาน infusion pump เปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมงโดยไมตองเจือจางก็ได วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม 20/5/2554 ฐานขอมูล DIS 192-54 สารน้ําที่สามารถใชผสมกับ acyclovir ไดมีอะไรบาง สารน้ําที่สามารถใชในการผสม Acyclovir ไดแก NSS.HSV HSV infection ในทารกแรกเกิด 30 mg/kg/day แบงใหทุก 8 ชั่วโมง เปนเวลา 10-14 วัน 26/3/2554 Handbook of Pediatric drug 213-54 Zovirax การรักษา Meningitis Acyclovir 20 mg ตองใชกี่ cc Acyclovir 500 mg in 20 ml ดังนั้นตองการ acyclovir 20 mg จะตองใชยา 0.นราธิวาสราชนครินทร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . 5%DNSS. LRS. D5W โดยผสมยา 250 mg ใน 50 ml และผสมยา 500 mg ใน 100 ml หรือใหมีความเขมขน ไมเกิน 5 mg/ml หลังผสมยามีความคงตัว 24 ชั่วโมงในอุณหภูมิหอง (หามแชตูเย็นโดยเด็ดขาด) 26/3/2554 Intranet หองยา 212-54 Zovirax ขนาดยา acyclovir ในทารก Dx. . 10 กรัม.

นราธิวาสราชนครินทร สามารถให anitivenum ไดชาๆ โดยอาจให adrenaline 0. ปย พันธุ ชีรา นนท. แพเซรุมงูกะปะจาก รพช.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม คําตอบ วันที่ตอบ References ลําดับคําถาม เซรุมงูกะปะ pt. จะสามารถให antivenum ไดอีกหรือไม ลองทํา skin test แลว negative เซรุมงูกะปะ สามารถ drip antivenum ไดชาที่สุดภายในกี่ชั่วโมง drip antivenum ใชเวลา 30 นาที -1 ชั่วโมง เซรุมงูกะปะ ใช hydrocortisone and CPM inj. ปองกัน anaphylactic shock ได anaphylactic shock ในระหวางที่ drip antivenum ใหผูปวยที่มีประวัติแพ antivemumได หรือไม 28/5/2552 วิชัย ประยูร วิวัฒน. ปองกัน สามารถใช hydrocortisone and CPM inj.5 mg IM กอนฉีด antivenum 36-52 36-52 22/8/2554 243-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . งูพิษ กัด(Snake Bites) 36-52 ธาตุเหล็ก ความแตกตางของ Ferrous sulfate กับ Ferrous fumarate Ferrous sulfate กับ Ferrous fumarate อยูในรูปของเกลือที่แตกตางกัน Ferrous sulfate มี elemental iron 20% (เชน ferrous sulfate 300 mg มี elemental iron 60 mg) Ferrous fumarate มี elemental iron 33% (เชน ferrous frumarate 200 mg มี elemental iron 66 mg) ยาในรูปแบบเกลือซัลเฟตและฟูมาเรตจะสามารถดูดซึมเขาสูรางกายคนปกติได 10% และดูดซึม ได 20-30% ในผูที่ขาดธาตุเหล็ก (การดูดซึมไมแตกตางกัน) และควรรับประทานตอนทองวาง เนื่องจากจะสามารถดูดซึมไดดีที่สุด และหลีกเลี่ยงการรับประทานพรอมนม น้ําชา กาแฟ และ antacid 30/12/2553 Internet 81-54 น้ําเกลือ ตองการ 5%DN/4 ใหผูปวยนอกใชในหองผาตัด จํานวน 1 ถุง สามารถเบิกไดที่ไหน สามารถยืมจากหองฉีดยาทําแผลหรือ ER ได หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา

คําถาม

ปากกาฉีด insulin ปากกาฉีดอินซูลินที่มีใชในโรงพยาบาลนราธิวาส

คําตอบ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรใชปากกาฉีดอินซูลินชนิด Autopen® แทน Novopen®
ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 (และมีการเปลี่ยนยา Mixtard เปน Gensulin)

วันที่ตอบ

References ลําดับคําถาม

21/2/2554

162-54

พิษสุนัขบา

ผูปวยมีอาชีพทหารโดนสุนัขกัดวันนี้ เวลา 20.00 น. ใหผูปวยมารับวัคซีนที่โรงพยาบาลใหเร็วที่สุดเทาที่ทําได ไมควรเกิน 72 ชั่วโมง
และไมสามารถออกมารับวัคซีนไดในวันนี้ จะสามารถ
ออกมารับวัคซีนในวันรุงขึ้นไดหรือไม

27/1/2554

118-54

มาลาเรีย

การรักษาผูปวยมาลาเรีย ที่พบเชื้อ Plasmodium
vivax

การรักษามาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ P. vivax ในผูใหญทําไดโดยใหรับประทานยา chloroquine 1
กรัม (250 mg จํานวน 4 เม็ด) ทันที หลังจากนั้นใหยา chlorquine ครั้งละ 500 mg (2 เม็ด) ที่
6, 24 และ 48 ชั่วโมง (รวมทั้งหมด 4 ครั้ง) ใหรวมกับยา primaquine รับประทานครั้งละ 15
mg ใหวันละ 1 ครั้ง โดยใหยา primaquine เปนเวลา 14 วัน

29/1/2554

119-54

ยาคุมฉุกเฉิน

การใชยาคุมกําเนิด กรณีผูปวยโดนขมขืน และ
โรงพยาบาลไมมียาคุมกําเนิดฉุกเฉิน

ใชยาคุมกําเนิดชนิดที่ประกอบดวย Estradiol+Levonorgestrel (ในโรงพยาบาลใหใชยี่หอ
R-DEN) รับประทาน 4 เม็ดทันที จากนั้นรับประทาน 4 เม็ดในอีก 12 ชั่วโมงตอมา

1/7/2552

.11-52

ยาเม็ดเคลือบ
น้ําตาล

การเก็บรักษายาเม็ดเคลือบน้ําตาล (sugar coated) จากกระบวนการผลิตที่ active ingradient มีชั้นของน้ําตาลและสีเคลือบชั้นนอก นาจะปองกัน 27/11/2551 http : //
ที่ตองเก็บใหพนแสง จําเปนตองใสซองสีชาอีกหรือไม แสง แตยาที่ไวตอแสงถึงจะเปนแคปซูลสี หรือ เม็ดเคลือบฟลม หากผูปวยเก็บไมดีก็มีโอกาสเสื่อม
drug.pharm
sugar coat สามารถกันแสงไดดวยหรือไม
ได เนื่องจากผูปวยสวนใหญ ยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาดี จึงใส ซองสีชาใหผูปวย
acy.psu.ac.t
h/question

49-52

ยาสระผมรักษา
รังแค

รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียาสระผมรักษารังแค
หรือไม

มี Tar shampoo สามารถใชรักษารังแคที่เกิดจากเชื้อรา

8/11/2553

36-54

ยาสระผมรักษา
รังแค

รพ.นราธิวาสราชนครินทรมียาสระผมรักษารังแค
หรือไม

มี Tar shampoo สามารถใชรักษารังแคที่เกิดจากเชื้อรา

17/11/2553

44-54

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา

คําถาม

คําตอบ

วันที่ตอบ

References ลําดับคําถาม

วัคซีน MMR

ความคงตัวของวัคซีน MMR หลังเปดใช (multiple
dose vial)

วัคซีน MMR คงตัว 8 ชั่วโมง เมื่อเก็บในตูเย็น

23/9/2552

www.rxlist.
com

61-52

วัคซีนปองกัน
บาดทะยัก

ผูปวยเคยฉีด dT ครบในป 2549 วันนี้ 4 ตุลาคม
2553 จะตองฉีดอีกหรือไม

ผูปวยฉีดวัคซีนบาดทะยักครบ เข็มสุดทายมีระยะหางจากวันนี้ไมเกิน 5 ป ดังนั้นไมตองฉีดวัคซีน
ปองกันบาดทะยัก

5/10/2553

ตําราวัคซีน
และการ
สรางเสริม
ภูมิคุมกัน
โรค 2551

23-55

วัคซีนปองกันพิษ ผูปวยเคยฉีด PCEC ครบในเดือนมีนาคม 2551 วันนี้ ฉีดกระตุน 2 dose (day 0, 3)
4 ตุลาคม 2553 ถูกสัตวกัดจะตองฉีด PCEC อีกหรือไม
สุนัขบา

4/10/2553

23-54

18/5/2554
วัคซีนปองกันพิษ ผูปวยเคยไดรับวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาครบคอรสเมื่อ พิจารณาจากการที่ผูปวยเคยไดรับวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาครบคอรสเมื่อ 5 ปกอน ดังนั้นการ
5 ปที่แลว และมา ER เมื่อ 5 วันกอน (วันที่
รักษาที่ผูปวยควรไดรับ คือ ใหวัคซีนพิษสุนัขบากระตุน จํานวน 2 ครั้ง ...ผูปวยไดรับวัคซีนกระตุน
สุนัขบา

205-54

14/5/54) ดวยอาการถูกสัตวกัด แพทยสั่งฉีด Rabies เข็มแรกในวันที่ 14/5/54 แลว ดังนั้นจึงควรไดรับเข็มกระตุนเพิ่มอีก 1 เข็มในวันนี้ เพื่อใหมี
vaccine 1 course และผูปวยไดรับวัคซีนเข็มแรก ระดับภูมิคุมกันถึงระดับที่ปองกันการติดเชื้อได (ตามปกติ ควรไดรับวัคซีนกระตุน 2 เข็ม คือวันที่
ไปแลว วันนี้ 18/5/54 มารับวัคซีนเข็มที่ 2 แตมา
0 และ 3) ควรปรึกษาแพทยเพื่อทําการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษา
ลาชาจากนัดไป 1 วัน ตองทําอยางไร

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ

ชื่อยา

คําถาม

วัคซีนพิษสุนัขบา ความคงตัวของ วัคซีนปองกันพิษสุนัขบา ภายหลัง
ผสม (stability after reconstituted)

หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

คําตอบ
วัคซีนปองกันพิษสุนัขบาภายหลังผสมแลว ควรใชใหหมดภายใน 8 ชั่วโมง

วันที่ตอบ
20/3/2552

References ลําดับคําถาม
เอกสาร
แนวทางเวช
ปฏิบัติโรค
พิษสุนัขบาป
2547:
สํานัก
โรคติดตอ
ทั่วไป หนา
13

42-52

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

นราธิวาสไดรับอนุเคราะหยา 2 ชนิด ไดแก Iodine tablet 0.2-54 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ . Intravenou sly administer d Vitaminn C as cancer therapy.175-0. Thai RDI . 75-54 . CMAJ 2006.22 mg/day ในสตรีไทย แนะนําไอโอดีน 0.15 mg+Iron 60.15 mg/tab และ Triferdine tablet (Iodine 0. et al. 174(7):937.81 mg+Folic 0.4 mg) 6/10/2553 หนวยเภสัชสนเทศ กลุมงานเภสัชกรรม รพ.12-54 DRI.นราธิวาสราชนครินทร DRI แนะนําใหสตรีมีครรภไดรับไอโอดีน 0.บันทึกคําถาม-คําตอบทางเภสัชสนเทศ ชื่อยา คําถาม วิตามินซีในผูปวย การใช Vitamin C injection 25 g IV infusion ใน ผูปวยมะเร็งตับออน ใหไดหรือไม และใหเพื่ออะไร มะเร็งตับออน คําตอบ ใชเพื่อรักษามะเร็ง โดยสามารถใช วันที่ตอบ 8/11/2553 อุณหภูมิตูเย็น อุณหภูมิตูเย็นที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษายาควร 2-8 องศาเซลเซียส อยูที่กี่องศาเซลเซียส 12/10/2553 ไอโอดีน ขนาดยา Iodine supplement ในสตรีมีครรภ (เนื่อง ดวย รพ.20 mg/day และแนะนําใหเสริมธาตุเหล็ก 60 mg (เปน elemental Iron) และ Folic 0.4 mg/day ดังนั้นขนาดยาที่ควรใหในสตรีมีครรภ คือ 1x1 ทั้ง Iodine และ Triferdine References ลําดับคําถาม Sebastian J.