You are on page 1of 240

DEANNA J.

CONWAY

KELTA MGIA

DESVZ KIAD B U D A P E S T , 2000

Charlesnak, aki trsam a varzslatokban s az letben

Tovbbi termszetfltti vagy haland lnyek s helyek A kis np, tndrek s rokonsguk 10/Varzslatok Gygynvnymgia stvarzslatok Kristlymgia Gyertyamgia Ogham bcje Az istenek varzsmondki Plda egy varzslatra 1 1 / Megfelelsek tblzata Fstlszerek tblzata A gyertyk szneinek tblzata Elementlok tblzata Istenek tblzata Az istenek megfelelsi tblzata a gyors eligazodshoz 231 149 157 165 165 180 186 192 194 201 211 215 215 218 220 223

Tndrek
RTA D . J . CONWAY

rnyas

pfrnyrengetegben ruhja

Egy tndri hlgyre leltem: Pkfonl-selyem Virgdszes, s lesi-vrja, Szlljon le az j. Mellette lgy zld mohra Fektetve plys babcska, Haja jfl, h a bre, Vr a hlgy, alkony ha jnne, Szllna le az j. ltem Az jrt, csak szavam-szegetten, fejemben

Meghkkent-kba

vajon hogy kszntm?

S szlt a hlgy: O, kegyes r n, mg leszll az j." Eltvedt n?", tudakoltam,

Honos e pfrnyvadonban? Csillag, hold mst ide trni Lt majd?" Mosolyg csak, s beczi A tndrbabt.

Szunnyadt a cspp, vallott a hlgy: Varzs a Tenger s a Fld. Sgott bvs igket. Alinak blcsnek s mersznek, ha leszll az j." Nkem Hogyne", sznta?" Mosolyogva mondta, jutalomnak,

Cspp babjt karba vonta. Mert velem vrja a holdat az gboltra fel." Megszllt gondolat, Ott seregnyi,

S hallok egy lovast neszezni a pfrnyrengetegben: n szp szerelmem?", kilt. Tndrhang Hallasz-e,

Tndr r, venyigemezbe', Fnyes kardot, tort szegezve Tr a pfrny srjbe, S kihagy a szvem verse, Mert nzse zord. Vak homly, madr se zngl, Mr a hegy flbe hold kl. A magny egyszerre rm szllt. Ne fljen, ki j bartsg Magvt elveti."

10

A hlgy mosolyogva intett. Homlokn Ugye pntot feszitett Tndkletesen a hold. megjutalmazod?", Krlelte urt. H r, bart szv szerint." k s ellensgeink!", Tndrr szl. S hlgye: nem! Pfrnyblcsnk Ura mosolyog. Van ht, ki javunk akarja." Mint messzi harang a hangja. Gyrt ujjrl levesz: Mr e fldhz hangol ez, S varzshoz." vdte hen!"

Spadt kve, mint a hold. Lgen t man dalolt, r s hlgy nyeregbe hgva A pfrny kzt lhallba Engem otthagyott.

Mondjk, tndr sose jr itt, De hangjuk flembe jtszik, Ha pfrny kzt pihenek, Bvige mind, amelyek A hlgytl valk.

11

Ura gyrjt viselem, S a fold varzst ont nekem. rral, hlggyel elcsevegnem f a pfrnyrengetegben Titkosan. Van varzs? Nekem bizony van. Ha a nap leldozban, Fld ereje a szvemben, S tudom, nem bocst el engem, r s hlgye, nem.

vtizedek ta mindjobban n" az rdeklds a pogny hit vilg irnt. Az emberek a valls gyakorlatiasabb, testre szabottabb vltozatait ignylik; olyasvalamit, ami n e m csak hitet ad, de az letminsget is javtja. Az egyszerre gyakorlatias s spiritulis pogny valls s mgia messze menen teljesti ezeket az elvrsokat. A kelta s/vagy druida vallst rendszerint r, angol vagy walesi eredetnek tartjk, pedig valamikor a keltk Eurpa nagy rszt benpestettk. Civilizcijuk nyo mait Dl-Franciaorszgban csakgy megtalljuk, m i n t Spanyolorszgban, szakon a Nmetalfldn, a brit szi geteken s rorszgban. A kelta mgia gyakorlshoz nem szksges az itt l npcsoportokhoz val tartozs. Mindssze a kelta mito lgia s mgia irnti rdekldsre van szksg, meg mly kzssgrzsre a termszettel s annak erivel. 13

A kelta hitvilg a F l d s az e l e m i s z e l l e m e k tisztele t b e n gykerezik, ez u t b b i a k m i n t e g y a t e r m s z e t legln y e g t alkotjk. A v i l g u n k a t flpt' ngy a l a p e l e m : a. fld, a leveg, a t z s a vz. A hajdani k e l t k b e h a t a n i s m e r t k s tiszteltk a n v n y e k s s v n y o k gygyt s m g i k u s tulajdonsgait. A F l d , a fk m e g sajtos s z i k l a f o r m c i k e n e r g i a r a m a i t h a s z n l t k fl varzslataikhoz. E z e k s o r n m e g i d z t k az e l e m i s z e l l e m e k e t s az rek kis n p t " , azaz a b r i t e k m a nit s tndreit. L e g m l y e b b e n a z o n b a n - s e b b e n szinte e g y e d l ll n a k az si n p e k k z t t - a N a g y Anyt tiszteltk, az a n y a - s h a r c i i s t e n n k e t . E l m o n d h a t j u k , h o g y a keltk a m a kevs n p c s o p o r t k z tartoztak, akik a r m a i s k e r e s z t n y beavatkozs e l t t u g y a n o l y a n h a t a l m a t t u l a j d o ntottak istenniknek, m i n t isteneiknek. E z z e l n e m azt l l t o m , h o g y a t b b i p o g n y valls n e m tisztelte a N a g y Anyt. T z e t e s e b b vizsglds utn a z o n b a n rjvnk, h o g y a l e g t b b p a n t e o n b a n a frfi is tensgek jobban szhoz jutottak, s n a g y o b b befolyst m o n d h a t t a k maguknak. A ni isteneknek megvolt a ma g u k kijellt helye e b b e n az istenvilgban, a frfi istens gek e l s b b s g e u g y a n a k k o r m e g f e l l e b b e z h e t e t l e n volt. A kelta i s t e n n k tisztelete s l e g e n d i k n e m u t a l n a k m s o d l a g o s h e l y z e t k r e . Ez a m l y tisztelet az egsz tr s a d a l m a t titatta. K v e t k e z s k p p e n a kelta n k e t is m e g b e c s l t k , s o k s z e m l y e s j o g u k volt, magas r a n g o t t l t h e t t e k b e , s b i r t o k a i k is l e h e t t e k . A p a p n k e t u g y a n c s a k nagy b e c s b e n t a r t o t t k . A n k n e m c s a k anyk voltak, de h a r c o s o k is, s e g y e n l ' j o g o k a t lveztek a frfiakkal. 14

Vajon ez a t r s a d a l m i b e r e n d e z k e d s r t o t t - e a k z s sg e g s z n e k , vagy l e v o n t - e a frfiak r t k b l ? A t r t n e l e m h a t r o z o t t n e m m e l felel e r r e a k r d s r e . A keltkat az O v i l g egyik legfejlettebb vallssal r e n d e l k e z , leghar ciasabb n p c s o p o r t j a k n t tartjuk s z m o n , s c s u p n a k k o r gyengltek meg, amikor utat nyitottak a keresztnysg erszakos terjeszkedse eltt. Egy kelta l e t e tele volt varzslattal. t v s m u n k i k , r u h z a t u k , h a s z n l a t i trgyaik s hajlkaik d s z t s n e k e g y b e f o n d i n d i , kacskaringi is m g i k u s clt szolgl tak; m e g t r t k a r o n t s z e m erejt, s v i s s z a k l d t k a r o n t s t a r o s s z a k a r fejre. A keltk g y t a r t o t t k , h o g y isteneik b r h o l , b r m i k o r m e g j e l e n h e t n e k , s az e m b e r i fajnak m i n t e g y ktelessge is, h o g y s z k s g e s e t n segt sgl hvja az istenvilgot. A b b a n is h i t t e k , h o g y m i n d e n k i n e k m i n d e n tle t e l h e t t e l kell k v e t n i e l e t e j o b b t sra, ez p e d i g h a t r o z o t t a n v a r z s p r a k t i k i k a t j e l e n t e t t m i n d nagy, m i n d kis m r e t e k b e n . E n n e k m e g v a l s t s h o z a z o n b a n egy k e l t n a k folyamatos t a n u l s r a , fejlds re volt szksge. Aki ma h a t k o n y a n s z e r e t n g y a k o r o l n i a kelta m g i t, a n n a k el kell sajttania a n v n y e k s gygyfvek va r z s t u d o m n y t . K l n s e r e j k v e k e t kell k e r e s n i k s szolglatukba b v l n i k , majd e n e r g i a r a k t r k n t , fltve r z t t k i n c s k n t b a b u s g a t n i u k . T i s z t e l n i k kell az e l e m e n t l o k s a z e l e m e k h a t a l m t , m e g kell b a r t k o z n i u k velk, s a s e g t s g k r t kell f o l y a m o d n i u k . Egyszval azzal az si isteni befolyssal kell l n i k , a m e l y b e n a kel tk hittek, s a m e l y m i n d m i g e l e v e n h a t e r .

15

M i n d e n e k e l t t a z o n b a n tl kell l p n i k a valsg k o r b b a n a l k a l m a z o t t s z k s defincijn. j r a kell g o n d o l n i u k , m i az, a m i lehetsges, s m i az, a m i n e m ; h a ezt teszik, e l b b - u t b b r j n n e k , h o g y b i z o n y o s varzsfog s o k m e l l e t t s e m m i s e m e l k p z e l h e t e t l e n . E sajtos va rzslatok egyttest nevezzk mginak. A m g i a felfggeszti a k z z e l f o g h a t vilgot, hisz a l t h a t a t l a n b a n , s flhasznlja azt, h i s z e n s z t n s e n r e z z k e z e k n e k az e r k n e k a m k d s t . A kelta mgia t e h t n e m tesz m s t , m i n t h o g y szolglatba lltja a lt h a t a t l a n t , s flhasznlja a t e r m s z e t e r i t az let j o b b t shoz. A mgit n e m tanulmnyozhatjuk laboratriumban, n e m b o n c o l h a t j u k fl s h e l y e z h e t j k m i k r o s z k p al. F e l h a s z n l i t u d a t b a n l, s m i n d e n n a p j a i k b a n rezteti hatst. A p o g n y mgia e g y s z e r r e gyakorlati szksgsze r s g s a vallsi let szerves rsze. A p o g n y o k m i n d e n i d e g s z l u k k a l a v a l s g h o z k t d t e k . R g e s - r g e n rjt tek, h o g y akit n e m n y g z n e k l e a m i n d e n n a p o k gondjai, az s z a b a d a b b a n foglalkozhat a m a g a s a b b r e n d erkkel, s e z e k k s z s g e s e b b e n s z e g d n e k szolglatba. Azt is t u d t k , h o g y a z n l l e m b e r aligha i r n y t h a t , befoly s o l h a t akarata e l l e n r e . Itt az ideje, h o g y a kelta m g i a visszatrjen, s vissza nyerje h a j d a n i sarkalatos s z e r e p t . E g y r e t b b e n elge d e t l e n e k a h a g y o m n y o s vallsokkal. k rg kitaposott, m az i d k f o l y a m n b e n t t s a h a m i s s g t l t h a t o l h a t a t l a n n vlt s v n y e k e n i n d u l n a k el. D e m r m a g a a k e ress is friss levegt r a m o l t a t a vallsi letbe, s m e g t i s z ttja az si s v n y e k e t . S ha egyszer szabadd vlik az t, 16

i s m t r l e l n k az si blcsessgre, s j a v u n k r a f o r d t j u k tantsait. A k e r e s k s i k e r r e s g y a r a p o d s r a s z m t h a t nak. Ez a siker ltvnyos lesz, s m i n d e n n a p i letfelt teleiket is megjavtja majd. A p o g n y hitvilg k e d v e l i r e n d s z e r i n t n e m h a j o l n a k m e g a z elfogadott t r s a d a l m i n o r m k eltt, h i s z e n jtk k, t t r g o n d o l k o d k , a blcsessg s a lelki fejlds keresi. Tudjk, h o g y a s z e m l y e s fejlds s a k z v e t l e n l e t k r l m n y e k j o b b t s a u g y a n o l y a n f o n t o s , m i n t a lel ki, spiritulis t k l e t e s e d s . A k i e g y e n s l y o z o t t s z e m lyisg s a siker - b r h o g y a n h a t r o z z u k is m e g - a z o k a mrfldkvek, Egyedl az a m e l y e k az si s v n y e k e t szeglyezik. szmt, h o g y e z e k r t az r t k e s c l o k r t

k z d j n k , s r l p j n k a blcsessg s v n y r e , n e m adva kzben embertrsaink vlemnyre. Br n k is m e g l e l n k tjukat a Blcsessg L i g e t b e v e z e t si s v n y e k e n !

A keltk szmra a mgia olyan m i n d e n n a p o s volt, m i n t a levegvtel. U g y a n g y n e m k l n l e g e s a l k a l m a k a t szol glt, m i n t c s o d l a t o s a n i n d z d s z t m v s z e t k . Akr csak a hasznlati trgyakat k e s t s z v e v n y e s m i n t z a t , a mgia is h o z z t a r t o z o t t a h t k z n a p o k h o z . A keltknak n e m o k o z o t t nehzsget a materializmus s a spiritulis f e l i s m e r s e k sszebktse, h i s z e n t k l e t e s e n m e g r t e t t k , h o g y m i n d k e t t thatja a msikat, s az anyag n e m egyb m e g s z i l r d u l t szellemi valsgnl. M a m r n e h e z e n fogadjuk el a m g i k u s e g y m s r a hats t r vnyeit. E l m n k e t a d d i g b o m b z t k a z eltletek, m g valsggal b e l n k p r o g r a m o z d o t t az a tvhit, h o g y n e m lehetsges a m a t e r i a l i z m u s s a hit sszekapcsolsa. E g y tveds b v l e t b e n n t t n k fl: azt kpzeljk, h o g y a h i t n e k s e m m i k z e az anyagi valsghoz. E z e n a j e l e n pillanatban anyagi j l t e t rtek, n e m az anyag befolyst. 19

E t v e s z m e r a b j a k n t s z k s h a t r o k k z szortjuk m a g u n k a t , s ez elvlaszt m i n k e t m i n d a t t l , a m i r e szks g n k l e h e t az l e t b e n , elhatrol a varzslattl s a mgia manifesztciitl. A ritulis m g i a m e g s z a b a d t ettl a h i b s p r o g r a m o zstl, br a h a t s o k n h a tl d r a s z t i k u s a k a felkszlet len ksrletez" s z m r a . A m g i a gyakorlsa h a m a r el hvja a v a r z s l l n y n e k rejtett vonsait. E z r t nagyon f o n t o s , h o g y a m g u s igazi n i s m e r e t r e s n f e g y e l e m r e t e g y e n szert. A ritulis m g i a gyakorlsa k z b e n m i n d s s z e a n n y i t t e s z n k , h o g y e n e r g i t v o n u n k e l e g y i k - m s i k ltskrl, majd p e d i g e z t az e n e r g i t m e g h a t r o z o t t g o n d o l a t o k , va rzsszavak s eljrsok r v n arra fordtjuk, h o g y sajt l t s k u n k o n elrjk a kvnt e r e d m n y t vagy fizikai m e g t e s t e s l s t . A m g i a t e h t egy m s i k d i m e n z i energia csatornival t e r e m t kapcsolatot. A m g u s o k s z n d k o s a n teszik ezt, m e r t e z e k az e n e r g i k sajt e r i k n l s o k s z o r o san hatkonyabbak a manifesztcik ltrehvsra. A szertarts e l s d l e g e s clja v a l a m e l y vltozs elidzse, s ezt csakis az gi s fldi e r k egyestsvel r h e t j k el. Szksgnk van teht a termszetfeletti energiacsatornk k z r e m k d s r e , amelyeket isteneknek, istensgeknek s elementloknak neveznk. A varzsszertarts m i n d e n e l e m e egy m s i k skon m u n k l e n e r g i a j e l k p e s m e g j e l e n t s e . Ezzel a sajtos energiaflesggel val kapcsolatfelvtel sikere azon m lik, m e n n y i r e r t e t t e m e g a m g u s a k r d s e s , a fldi lt s k o n h a s z n l a t o s s z i m b l u m o t . A ritulis j e l k p e k ta-

20

n u l m n y o z s a s a r l u k val e l m l k e d s a gyakorls szerves rsze. H o g y lehvja" az i s t e n e k vagy e sajtos e n e r g i a c s a t o r na energijt, a m g u s v a r z s k r t rajzol; e n n e k m e n t n r a m l i k majd az energia. E z t a j e l k p e k ritulis h a s z n l a tval, magval a varzsszertartssal, vizualizcival s m e ditcival ri el. A m e g s z e n t e l t k r e z e n k v l k o r d b a n tartja a m e g h a t r o z o t t clra f e l h a s z n l a n d e r k e t , s e l e j t veszi, h o g y e z e k i d e l t t eloszoljanak. A v a r z s k r energetikailag s e m l e g e s t e r l e t e m e g a k a d l y o z z a a va r z s e r k elszvst vagy elszivrgst. A m e g f e l e l e n e r g i a c s a t o r n v a l val helyes k a p c s o l a t felvtel r d e k b e n a m g u s a s z b a n forg isteni e r t megszemlyest s z i m b l u m o k a t hasznl; m i n l tbbet, annl j o b b . Pldul meghatrozott sznnel, fstlszer rel, n v n n y e l , svnnyal, s z o b o r r a l vagy k p p e l segti a vizualizcit. A vizualizci kpessge e l s r e n d fontossg, m i v e l a m g u s n a k m e g kell i d z n i e , n m a g b a kell r a m o l t a t nia b i z o n y o s isteni f o r m t (ezt a r c h e t i p i k u s e n e r g i a m e z n e k is n e v e z i k ) . U g y a n a k k o r arra is r j n n e k majd, h o g y egy ilyen a r c h e t i p i k u s l n y teljes erejt n e m n t h e tik t sajt t e s t k b e . Ha m g i s m e g p r b l k o z n a k ezzel, eltorzthatjk testi m e g j e l e n s k e t . E g y ilyen h a t a l m a s s h a t k o n y e r e g y s z e r e n n e m fr e l satnya p o r h v e l y n k b e n , ugyangy, a h o g y a n 4 4 0 voltra s e m k a p c s o l h a t u n k r egy 110 volttal m k d e s z k z t . Az isteni e n e r g i a teljes m e n n y i s g t t e h t r i t k n csapoljuk le. M a g u k az is t e n e k s a mgia szablyai v d i k ki ezt a balesetet".

21

v a k o d j a n a k attl is, h o g y m a k a c s u l egyetlen isteni e r t i d z z e n e k m e g a z sszes t b b i rovsra, m e r t e z oda v e z e t h e t , h o g y e n n e k az e n e r g i a c s a t o r n n a k a befolysa idvel eltorztja s z e m l y i s g k e t . A m e n n y i b e n a mgia szablyait b e t a r t v a t n y k e d n e k pozitv clok r d e k b e n , a l t r e h v o t t j e l e n s g e k m g u s i s z e m l y i s g k e t gazdagt j k majd. E l l e n k e z e s e t b e n k e d v e z t l e n vltozsokra szmthatnak. M i n d e n s z e r t a r t s v g n el kell b o c s t a n i u k az isteni f o r m c i t vagy isteni e r t , h o g y megvalstsa kvnsgu kat, gy l t r e j n az a m a n i f e s z t c i , a m i r t az egsz szer tarts zajlott, r a d s u l a m g u s is v i s s z a t r h e t a fldi val sgba. Aki a r t u s vgeztvel is m a g h o z kvnja lncolni az isteni e n e r g i k a t , az k p t e l e n lesz n o r m l i s letet lni. A ritulis m g i a k a p u t nyit az a l k o t e r s a t u d a t t a l a n szabad r a m l s a e l t t . A h a t k o n y mgia mozgstja az e l m e a l k o t e r i t , azaz a j o b b agyfltekt, a m e l y gy fl szabadul az a n a l i t i k u s bal agyflteke e l l e n r z s e all. Ezt r u t i n s z e r v t e t t vizualizcis s m e d i t c i s t e c h n i k k r v n r h e t i k el. ltalban a d o m i n n s bal agyflteke uralja az agytev kenysget. Ez felels a t u d a t o s g o n d o l k o d s r t , s m i n d e n e s t l v i l g u n k fldi gondjai foglaljk le. Ez az agyfl t e k n k a b n t u d a t s z k h e l y e is, s m e g b r l m i n k e t elk vetett s el n e m kvetett tetteinkrt. A kreatv j o b b agyflteke m i n d e n e s t l a k p z e l e t n e k s m s v i l g s k o k n a k s z e n t e l i magt, ez a m v s z i kpes sgek s a k p i fantzia k z p o n t j a . Az itt fogant ers hit veszi fl a k a p c s o l a t o t az e n e r g i a c s a t o r n k k a l , s ez hozza ltre a m a n i f e s z t c i k a t . 22

A m g u s legels'feladatai k z t a r t o z i k a t u d a t t a l a n t p r o g r a m o z s a , h o g y m i n d e n e s t l kitrlje e l m j b l a rgi k u d a r c l m n y e k s c s a l d s o k n y o m a i t . Kora gyer m e k k o r u n k t l k r n y e z e t n k e l g e d e t l e n s g e t vagy j v hagyst kifejez szavak s z e n e t e k sorval p r o g r a m o z be m i n k e t a kvnt magatartsra. Sajnos ez a p r o g r a m o z s letfogytig tart. E z r t f o n t o s , h o g y b r m e l y k o r o s z t l y g o n d o s a n vlassza m e g bartait, m e r t csak gy s z o r t h a t j u k vissza a m i n i m u m r a a klvilg k o r l t o z befolyst. Kudarcainkat bizonyos meditcis m d s z e r e k rvn p o zitv c s e l e k e d e t e k k p r o g r a m o z h a t j u k t ( b v e b b e n lsd A varzsls e l k s z l e t e i " c. f e j e z e t b e n ) . A j o b b agyflteke s a t u d a t t a l a n idelis m k d s h e z j e l k p e k r e v a n szksg, mivel az a l k o t g o n d o l k o d s a j e l k p e k nyelvt beszli. A s z e r t a r t s o k s o r n v a r z s m o n dkkkal, k l n b z e s z k z k k e l , gyertykkal s taglej tsekkel u r a l m u n k al v o n j u k , e l k b t j u k a bal agyflte kt, v g s s o r o n t e h t a k z z e l f o g h a t valsgot feltrk p e z logikus e l m e m k d s t . U g y a n e z e k a z e s z k z k s formulk egyszersmind a jobb agyflteke alkottev k e n y s g t s e g t j e l z s e k k , s z i m b l u m o k k is vlnak. A ritulis mgia e r s e n m o z g s t j a az r z e l m e k e t . M i nl m l y e b b e n r i n t i r z e l m i v i l g u n k a t a varzslat, a n n l e r e d m n y e s e b b lesz a m a n i f e s z t c i . A h h o z , h o g y ez lt rejjjn, n a g y o n kell a k a r n u n k . Az i s m t l s s z i n t n f o n t o s e l e m e a s i k e r n e k s a r t u soknak. B i z o n y o s s z m o k n a k m g i k u s e r e j k van, e z e k a 3, 5, 7 s a 9. A hajdani keltk t u d a t b a n v o l t a k az i s m t lsek s s z m o k j e l e n t s g n e k . H a e g y m s u t n 3 - s z o r , 5-szr, 7-szer vagy 9 - s z e r i s m t e l j k el a s z b a n forg

23

s z e r t a r t s t vagy varzslatot, ezzel e l m o z d t j u k a j o b b agyflteke s a t u d a t t a l a n a l k o t m u n k j t . Az i s m t l s o l y a n , az r m s fjdalom e l l e n t t e alapjn h a t s z t n z e r , a m e l y a kvnt m a n i f e s z t c i r d e k b e n m o z g s t j a a z e l m e kreatv e r i t . A 13-as s z m is si e r t kpvisel, ez a W i c c a - m o z g a l o m l e g f o n t o s a b b v a r z s s z m a . A h a g y o m n y g y tartja, h o g y a h e t e d i k fi h e t e d i k fia vagy a h e t e d i k lny h e t e d i k lnya b o s z o r k n y n a k vagy v a r z s l n a k szletik. Rgi h i e d e l e m tovbb, h o g y b i z o n y o s vek k i e m e l t , vgzetes j e lentsgek az e m b e r letben. Ilyennek gondoltk a h e t e d i k s a k i l e n c e d i k v e t vagy e z e k szorzatt p r a t l a n s z m o k k a l , 3-mal, 5-tel, 7-tel vagy 9-cel. A keltk s d r u i d k a h r m a s s z m o t t a r t o t t k nagy becsben, amely a szlssgek kztti tmenetet, egyen slyt kpviselte a s z e m k b e n . Mi t b b , a d r u i d a istenvi lg h r m a s s g o k b a n l t t t testet. O s i d r u i d a j e l k p a Trib a n n , a F n y H r m a s S u g a r a . A h r o m l e v e l l h e r e is ezt a z e l k p z e l s t t e s t e s t e t t e m e g , j v a l azeltt, h o g y S z e n t P a t r i k felhasznlta v o l n a a k e r e s z t n y t a n t s o k magyar zatra. A s z m o k f o n t o s s g t t k r z i a bolygkkal val k a p c s o l a t u k is: a N a p h o z t a r t o z i k az 1 s a 4, a H o l d h o z a 2 s a 7, a J u p i t e r h e z a 3, a M e r k r h o z az 5, a V n u s z h o z a 6, a S z a t u r n u s z h o z a 8, v g l a M a r s h o z a 9. A m g i a a k k o r h a t s o s , ha a varzsl hisz sajt varzs erejben. Mindaddig, amg t n e m programozzk tudat t a l a n j u k a t e r r e a m e g g y z d s r e , a m a n i f e s z t c i k is n e h e z e b b e n j e l e n t k e z n e k majd.

24

M i n d e h h e z fejlesztenik kell rejtett vagy b e l s v a l j u k a t . V l t o z t a t n i u k kell rossz s z o k s a i k o n , negatv n k p k n , fl kell h a g y n i u k a f l l e n t s e k k e l , a p r csalsok kal, stiklikkel, n e m s z e g h e t i k m e g greteiket, le kell s z o k n i u k s z e n v e d l y e i k r l . A m i n t b e l s n j k talakul, ltni fogjk, h o g y a mgia is j o b b a n a k e z k r e d o l g o z i k majd. E l e t k b e ezzel b e k l t z i k az egszsg, a b o l d o g s g s a j l t . E g y i k - m s i k m g i k u s iskola azt tantja, h o g y az n r d e k varzslatok n z k s n e m h e l y n v a l k . E z a t v e d s a keresztny-zsid vilgkpben gykerezik, s s e m m i kze a ritulis m g i h o z s a v a r z s l a t o k h o z . A h e l y z e t az, hogy a m e n n y i b e n n e m h o z h a t n a k ltre manifesztcii n m a g u k s z m r a , aligha s z m t h a t n a k arra, h o g y m s o k javra e l i d z h e t i k u g y a n e z t . Ezzel e l r k e z t n k a mgia s az e r k l c s k a p c s o l a t n a k sarkalatos k r d s h e z , a m e l y e t a k v e t k e z aranyszably b a n f o g l a l h a t u n k ssze: M i n d e n t m e g t e h e t s z , feltve, h a ezzel e g y e t l e n t e r e m t m n y n e k s e m rtasz. Az a varzslat, a m e l y s z n d k o s a n krost m e g m s l n y e k e t , s o h a n e m hajthat igazi h a s z n o t . A k a r m a v g l gyis visszat, ez p e d i g n e m ri m e g a k o c k z a t o t . U g y a n a k k o r a z e l l e n k e z esetet i s m e g kell f o n t o l n u n k , m i t r t n i k akkor, h a hagyjuk s z a b a d o n g a r z d l k o d n i a g o n o s z s g o t ? A Wicca azt vallja, h o g y a rossz szabadjra e n g e d s e m i n d e n k i n e k rtalmra v a n . A pozitv mgia s o k f l e k p p e n hatstalanthatja a b a j keverket. S e h o l n i n c s elrva, h o g y l b t r l n e k h a s z n l j a n a k m i n k e t , s igenis m e g kell v d e n n k n m a g u n k a t s szeretteinket. L e g y e n e k t a l l k o n y a k a v d e l m e z va-

25

r z s l a t o k k i t l s b e n . S z k s g e s e t n rjk ssze t l e t e i ket, m g n e m m i n d e n o l y a n l e h e t s g e t s z m b a vettek, amellyel n e m akadlyozhatnak msokat, s n e m rthat n a k e m b e r t r s a i k n a k . E l e n g e d h e t e t l e n , h o g y vgiggon doljk, m i l y e n clt szolgl a t e r v b e vett varzslat. A mgus/varzsl n g y t u d o m n y a si tants a m g i b a n . A v a r z s i s m e r e t e k b l , a m r s b l , az akarsbl s a h a l l g a t n i t u d s b l ll. A v a r z s i s m e r e t e k a ritulis mgia fogsainak elsajttst j e l e n t i k , a m r s e n n e k gyakorl s h o z kell, az akars a m a n i f e s z t c i k ltrehvshoz, a h a l l g a t n i t u d s p e d i g a v a r z s p r a k t i k k eltitkolshoz n l k l z h e t e t l e n . Kivlt a z u t o l s m o z z a n a t j e l e n t s . Aki n e k eljr a szja, sztoszlatja az e n e r g i a r a m o t . A hallgats a z r t is f o n t o s , m e r t tvol tartja erfesztseinktl a r o s s z i n d u l a t e m b e r e k r t g o n d o l a t a i t . Akik kibeszlik varzslataikat, n e m s z m t h a t n a k r d e m i e r e d m n y e k r e . M a g a m azt v a l l o m , h o g y m i n d e n szertartsi h e l y i s g b e n o t t k e l l e n e fggenie a n g y t u d o m n y Wicca-szablyzatnak. A m g u s n g y t u d o m n y t valaha a noscere, audere, vette s tacere latin szavak f o g a l m a z t k m e g . g y tartottk, h o g y az e g y e n s l y r d e k b e n a v a r z s l n a k m i n d a n g y kszsggel r e n d e l k e z n i e kell. A n g y t u d o m n y s a n g y s e l e m k a p c s o l a t b a h o z h a t egymssal. A noscere, a t u d s , a l e v e g n e k felel m e g ; az audere, a m r s , a v z n e k ; a vette, az akars, a t z n e k ; m g a tacere, hallgatni t u d s , a fld n e k . Az t d i k t u d o m n y , az ire, a fejldsre val k p e s sg, a szellemvilggal h o z h a t kapcsolatba. A k e l t k a h o l d f z i s o k befolyst is i s m e r t k s fl h a s z n l t k . N a p t r u k a h o l d v e n alapult. A h a g y o m n y 26

gy tartja, h o g y a g o n d o k elzse vagy c s k k e n t s e r d e k b e n t e l i h o l d t l j h o l d i g r d e m e s v a r z s o l n u n k , s a va rzslat j h o l d n a p j n vagy jszakjn a l e g h a t h a t s a b b . Ha v i s z o n t n v e k e d s , gyarapods s n y e r e s g a varzslat clja, az j h o l d s t e l i h o l d k z e s i d s z a k b a n t a n c s o s g y k d n n k ; e k k o r a t e l i h o l d napja vagy jszakja biztat a legjobb e r e d m n n y e l . r t h e t , h o g y a H o l d hatssal v a n a s z e r v e z e t m k dsre, h i s z e n befolyssal v a n a F l d raplyaira. V g s s o r o n az e m b e r i szervezet nagy rsze is vzbl s k l n b z t e s t n e d v e k b l ll. N e m m e g l e p ht, h a a holdfzi sok e n e r g i a v o n z a t a i s z e r v e i n k m u n k l k o d s b a n t k r z d n e k . M i n d e n k p p e n c l s z e r b b a varzslatot a H o l d erivel e g y t t m k d v e , m i n t azok e l l e n b e n vgrehajta nunk. A kelta mgia m i n d e n e k e l t t a b o l y g k s a t e r m s z e ti e r k befolyst a k n z z a ki. Olyasfajta v a r z s r e n d s z e r ez, a m e l y s s z h a n g b a n ll p l a n t n k , mi t b b , sajt lte z s n k trvnyeivel. O l y a n mgia ez, a m e l y egsz le tnket megvltoztathatja.

Brmifle ritulis m g i r a val felkszls n f e g y e l m e t ignyel. E r r e s s z p o n t o s t , fkuszl, vizualizcis s m e d i t c i s m d s z e r e k r v n t e h e t n e k szert. H a erfesz tseikrt cserbe fizikai m a n i f e s z t c i i r e m l n e k , e l e n g e d h e t e t l e n e z e k n e k a g y a k o r l a t o k n a k a r e n d s z e r e s is mtlse. Az s s z p o n t o s t s s o r n a klvilg zavar hatsai elle n r e is egyetlen k p r e vagy g o n d o l a t r a fordtjk figyel m k e t . E r r e nagy s z k s g v a n a s z e r t a r t s o k vgzse k z b e n , a m i k o r m i n d e n e s t l ki kell z r n i u k a klvilg b e n y o m s a i t . Egyetlen pillanatig s e m f o g l a l k o z h a t n a k a n a p e s e m n y e i v e l vagy a r e n d h a g y zajokkal. Ha effle i n g e rek tolakodnak tudatukba, m i n t lnyegtelen elemeket t s t n t s z m z n i k kell e z e k e t g o n d o l a t a i k k z l . s s z p o n t o s t k p e s s g k n v e l s r e kt g y a k o r l a t o t javaslok. Az e l s h z szinte alig van s z k s g k k e l l k e k r e . 29

G y j t s a n a k m e g egy gyertyt, s lltsk az n k eltti asztalra. Helyezkedjenek knyelembe, s nzzenek a lngba. A s z e m n e k k n n y e b b a k a n c als rgii k r l li b e g k k svot figyelnie a ragyog fels lngnyelv h e lyett. N e m m u s z j m e r e v e n b m u l n i u k , pisloghatnak, amikor jlesik. N h n y perc utn hunyjk be a szem ket, s k e r e s s k a gyertyalngot. Z r t s z e m h j u k m g t t fognak rtallni. G o n d o l j a n a k e r r e a z u t k p r e m i n l t o vbb, m g m i e l t t zavar g o n d o l a t o k t o l a k o d n n a k t u d a tukba. A m s o d i k gyakorlat csak a n n y i b a n k l n b z i k az el stl, h o g y m o s t egy k p e t h a s z n l n a k gyertya helyett. Vlasszanak o l y a n kpet, a m e l y k e l l e m e s a s z e m k n e k . A t a r o t - k r t y k k i v l a n alkalmasak erre a clra. lltsk vagy akasszk a kivlasztott k p e t olyan magassgba, h o g y k n y e l m e s e n n z e g e t h e s s k , majd t a n u l m n y o z z k egy darabig. E z u t n h u n y j k be a s z e m k e t , h o g y lssk, m o s t i s kialakul-e u t k p zrt s z e m h j u k m g t t . r i z zk m e g m i n l t o v b b ezt a z u t k p e t . A fokuszls a z r t f o n t o s a ritulis mgia gyakorls h o z , m e r t e k k o r b e l s s z e m k e t " , azaz f i g y e l m k e t iga ztjk v a l a m e l y t r g y h o z vagy c l h o z . A varzsls k z b e n p o n t o s k p e t kell a l k o t n i u k arrl, m i t a k a r n a k elrni. E z igen k z e l ll az s s z p o n t o s t s h o z , csak sokkal kifino m u l t a b b eljrs. E g y g o n d o l a t o t n e h e z e b b m e g t a r t a n i a t u d a t b a n , m i n t egy u t k p e t . N e m m u s z j k i m e r t rszletessggel e l k p z e l n i k a k i t z t t clt. T l s o k rszlet akadlyozza a manifesztci i, kivlt, ha e s e t l e g j o b b r a is s z m t h a t n a k . F o n t o s , hogy

30

tudjk, m i t akarnak, d e n e k o r l t o z z k n m a g u k a t . A z is t e n e k taln n a g y l e l k b b e k n k h z , m i n t sajt m a g u k . A fokuszls s s s z p o n t o s t s m e g f e l e l d m e d e r b e t e reli, a cl szolglatba lltja, s gy m e g s o k s z o r o z z a szel l e m i e r i k e t a szertarts lefolytatsa k z b e n . A v a r z s k r t is csak a k k o r tudjk h e l y e s e n m e g h z n i (errl k s b b ) , ha t u d a t u k a t a feladatra s s z p o n t o s t j k . A m e n n y i b e n e b b e n h i b z n a k , n e m lesz o l y a n s e m l e g e s t e r l e t , a h o l v d e t t e n folytathatjk a varzslatot. A kivlasztott k p vagy krtya segtsgvel m o s t i s m t k s z b l j e n e k k i m i n d e n zavar m o z z a n a t o t t u d a t u k b l . Prbljk m o z g s b a h o z n i a k p e l e m e i t . I s m t e l j k m e g a gyertyval folytatott gyakorlatot, e z ttal a z o n b a n vltoztassk m e g a lng nagysgt, m a g a s sgt s sznt. Vegyk sorra, m i l y e n k p z e t t r s t s a i k t m a d t a k a gyakorlat vgrehajtsa k z b e n . Szjk t o v b b ezeket, m e g l e p g o n d o l a t o k s z l e t h e t n e k ilyenkor. A m e d i t c i sokat segt az n f e g y e l m e z s b e n , e g y t t a l k o r d b a n tartja a k r t k o n y r z e l m e k e t , s r t k e s felis m e r s e k r e v e z e t h e t . Msfell a t u d a t o s s g o t is n a g y m r t k b e n m e g n v e l h e t i , s a k p z e l e t e t is lnkti. M i n d e z e k r e a kszsgekre s z k s g k lesz a mgia gyakorls h o z , kivlt, h a r d e m i e r e d m n y e k r e vgynak. A m e d i t c i valjban n e m b o n y o l u l t m v e l e t , h a csak n i n c s e n e k teljesen hjn a z n f e g y e l e m n e k . H a igen, m g i n k b b s z k s g k lesz e r r e a m d s z e r r e . L a z u l j a n a k el; a lgy, z s o n g t z e n e k i t n e n e l n y o m h a t j a az a p r b b neszeket, s segt lecsillaptani idegeiket. Kapcsoljk ki a telefont, akasszanak ne zavarjanak" tblt az ajtra, s t e l e p e d j e n e k le egy k n y e l m e s szkbe. 31

H a l l g a s s k a m u z s i k a akkordjait, m i k z b e n n h n y m l y llegzetet v e s z n e k . L a z u l j a n a k el, e n g e d j e n e k ki. K p z e l j k el e z u t n , h o g y f e h r fny veszi k r l n k e t , a m e l y a v d e l m k e t szolglja. Kpzeljk m a g u k a t egy fah d r a egy n y u g o d t t fltt. Vessk m i n d e n g o n d j u k a t a v z b e , s figyeljk, m i n t z r u l n a k be k r l t t k a h u l l m o k . Ez a s z i m b o l i k u s m e g s z a b a d u l s azt m o n d j a a t u d a t t a l a n n a k , h o g y vlaszt v r n a k gondjaik m e g o l d s r a . M o s t kpzeljk el, h o g y t k e l n e k a h d o n , s m i n d e n t m a g u k m g t t hagynak. A m e d i t c i folytatsaknt kpzeljk m a g u k a t egy rt re a h d t l o l d a l n . Itt kis e r e c s k e c s r g e d e z i k a fben, vi r g o k k z t t , s u d r fk r n y k b a n . Ballagjanak t e z e n a r t e n , s szvjk m a g u k b a a v i d k bkjt s gygytere j t . Taln e m b e r e k k e l s t e r m s z e t i s z e l l e m e k k e l is tall k o z n a k t k z b e n . E l e g y e d j e n e k b e s z d b e velk, h a e r r e tmad kedvk. Feltve, ha megrzik trgyilagossgukat, s nem s z n t s z n d k k a l halljk azt, a m i t hallani akarnak, igen p o n t o s t m u t a t s o k a t k a p h a t n a k a m e d i t c i sorn. H a viszont ervel trekszenek erre, csupncsak a tudat ze n e t e i t foghatjk fl, a m e l y p e d i g n e m hisz abban, a m i b e m o s t belefogtak. A m e d i t c i b a n asztrlskra k e r l n e k , ezrt kszlje n e k fl arra, h o g y f l e l m e t e s vagy k e l l e m e t l e n l n y e k ll j k t j u k a t . H a e z b e k v e t k e z n e , i d z z k m e g a fehr fnyt, s l p j e n e k ki a m e d i t c i b l . E z t b r m i k o r m e g t e h e t i k , m i n d s s z e r kell b r e d n i k a k r n y e z valsgra, s k i n y i t n i a s z e m k e t . Akrcsak a s z e r t a r t s o k vgzse k z b e n , a m e d i t c i b a n is m e g s z -

32

nik az i d m l s a . Az i d k o r l t o z o t t h a t s u g a r foga l o m , a m e l y a bal agyfltekhez s a t u d a t o s g o n d o l k o d s h o z ktdik, a j o b b agyflteke s a t u d a t t a l a n b i r o d a l m b a n a z o n b a n r v n y t veszti. G o n d j a i k belehajtsa a t b a n a g y o n f o n t o s j e l k p . Soha ne fogjanak m e d i t c i b a e n l k l , a m i k n t a fehr fnyrl is meggondolatlansg volna elfeledkeznik. M i n d k t m o z z a n a t olyan v i n t z k e d s , a m e l y k i k s z bli a negatv r e z g s e k e t a k l n b e n e r e d m n y e s gyakor latbl.

Egy mgus s z e m b e n m i n d e n varzslat ngy e l e m r e vezet h e t vissza, ezek a leveg, a tz, a vz s a fld. Az okkultiz m u s blcsei s a d r u i d k egyarnt gy tartottk, hogy az let egsze ezekbl az elemekbl pl fl, st n l k l k egyene sen elkpzelhetetlen. K z l k is a tant, m s k p p e n temet (a kelta nyelvben ez t z e t jelent) tekintettk a legszentebbnek, mivel ez ll legkzelebb a vegytiszta e n e r g i h o z . A ngy e l e m a n g y gtjnak, a m i n d e n s g n g y n e gyednek, a ngy s z l n e k s, a m i a l e g f o n t o s a b b , a varzs k r ngy s z e l e t n e k felel m e g . A vizet s a t z e t a keltk n n e m e n e r g i a f l e s g n e k k p z e l t k , m g a t z e t s a le vegt frfias j e l l e g n e k . A ngy gtjat gael n y e l v e n a n g y l e v e g n e k , airtnek hvtk. Az gtjak e l n e v e z s e a B r i t a n n i b a n u r a l k o d szljrstl t g g t t . S k c i b a n a n g y gtj n e v e i : aiet kelet; dcas - dl; tar - n y u g a t ; vgl tnath - szak. 35

A n g y e l e m eri ptik fl a m i n d e n s g egszt, s ilyen m i n s g k b e n s z e m l y i s g n k r e s varzslatainkra i s hatssal v a n n a k . N e m c s a k e r k a z o n b a n , h a n e m saj tos j e l l e g k is van. M i n d e g y i k h e z b i z o n y o s tulajdonsg, viselkeds, hangulat s mgikus clkitzs tartozik, m i n d e g y i k n e k v a n n a k n e g a t v s pozitv sszetevi. A m g i a szertartsai az e l e m i k i r l y s g o k h o z s azok u r a l k o d i h o z szlnak, h o g y vdjk m e g a varzskr f e n n h a t s g u k al t a r t o z n e g y e d t . M i n d e z r t n a g y o n fontos, h o g y n k t k l e t e s e n m e g r t s k a z egyes e l e m e k t e r mszett s hatsmechanizmust. A W i c c a s a ceremonilis mgia mindegyik gtjhoz va lamilyen sznt trst: a kelethez a srgt, a dlhez a pirosat, a n y u g a t h o z a kket, vgl az szakhoz a zldet. Br a keltk b e h a t a n i s m e r t k az gtjak erit s hatalmt, k ms sz nekkel prostottk ket: a keletet pirosnak, a dlt fehrnek, a n y u g a t o t szrknek, m g az szakot feketnek vltk. Az s z e m k b e n a piros a felkel N a p szne volt, a fehr a dlid, a s z r k e a szrklet, vgl a fekete az jfl. A v a r z s k r keleti n e g y e d t a l e v e g e l e m e uralja. K o r m n y z j a Paralda, a szilfek, zefrek, t e r m s z e t i szel l e m e k , azaz a t n d r e k k o r m n y z j a . Szne a vegytetlen srga, m e l e g n e k s n e d v e s n e k k p z e l t k . A l e v e g h z t r s u l p o z i t v k p z e t e k : n a p f e l k e l t e , tavasz, fstlszer, varzsplca, felhk, szell, llegzet, derlts, vidmsg, r t e l e m , gyors felfogkpessg s a s e g t lgmozgs br m e l y fajtja. N e g a t v k p z e t e k a ledrsg, pletyklkods, llhatatlansg, figyelmetlensg, h e n c e g s , feledkenysg, szlvihar, t o r n d , h u r r i k n , v a l a m i n t a lgmozgs b r m e l y k r t k o n y formja. 36

A t z e l e m e a v a r z s k r dli n e g y e d t uralja. K o r m n y z j a D z s i n , a s z a l a m a n d r k , t z o k d s r k n y o k s a n a p s u g r k o b o l d j a i n a k felgyelje. S z n e a v e g y t e t l e n piros, m e l e g n e k s s z r a z n a k k p z e l t k . A t z h z t r s u l pozitv k p z e t e k : dl, nyr, d r d a s kard, gyertyk, a t z b r m e l y s e g t formja, a N a p , a csillagok, a vr, lelkese ds, tevkenysg, b t o r s g , m e r s z s g , a k a r a t e r , v e z e t i kpessgek. N e g a t v k p z e t e k a gyllet, fltkenysg, flelem, harag, h b o r , n z s , viszlyok, villm, v u l k n , v a l a m i n t a t z v a l a m e n n y i rtalmas formja. A vz e l e m e a v a r z s k r nyugati n e g y e d t uralja. K o r mnyzja N i k s a , a n i m f k , v z i t n d r e k , a t e n g e r n p e , a forrsok, tavak, m e d e n c k s folyk k o b o l d j a i n a k fel gyelje. S z n e a v e g y t e t l e n kk, h i d e g n e k s n e d v e s n e k kpzeltk. A v z h e z f z d pozitv k p z e t e k : n a p n y u g t a , sz, serleg s st, a s e g t vizek b r m e l y formja, e g y t t rzs, n y u g a l o m , m e g b o c s t s , szeretet, i n t u c i . N e g a t v k p z e t e k az radsok, felhszakadsok, r v n y e k , a kr t k o n y vizek b r m e l y formja, lustasg, kzmbssg, rzelmi kiegyenslyozatlansg, bizonytalansg. A fld e l e m e a v a r z s k r szaki n e g y e d t uralja. K o r mnyzja G h o b , akit n h a G h o m n a k i s n e v e z t e k , a m a nk, t r p k s a h o l d s u g r k o b o l d j a i n a k felgyelje. Sz ne a vegytetlen s t t z l d , h i d e g n e k s s z r a z n a k k p z e l tk. A h o z z f z d ' p o z i t v k p z e t e k : jfl, tl, p e n t k u l u m , a s z e r t a r t s o k h o z h a s z n l t s, kkvek, h e g y e k , bar langok, talaj, tisztelet, kitarts, felelssg, k i e g y e n s l y o zottsg, alapossg, c l t u d a t o s s g . N e g a t v k p z e t e k a m e revsg, vaskalapossg, s z k l t k r s g , makacssg, lelki i s m e r e t l e n s g , h a b o z s , fldrengs, f l d i n d u l s . 37

Az

tdik elem,

szellemvilg

(a d r u i d k njnak

m o n d j k ) a v a r z s k r k z p p o n t j t uralja, s ilyen funk cijban e g y e n s l y t t e r e m t a t b b i e l e m k z t t . Az iste n e k vagy a s z e l l e m v i l g m e g i d z s v e l sszevegytjk az e l e m e k hatst; gy hvjuk letre a kvnt manifesztcit. A s z e l l e m e k e t vagy e l e m i l n y e k e t sok k u l t r a i s m e r te, k l n s e n a g r g k s a r m a i a k , akikti e l n e v e z s k s z r m a z i k . G r g l a gnma ( g n m ) t u d s t vagy t u d t j e l e n t . Az unda latin sz, a n n y i t tesz, h u l l m , s a vzisellket n e v e z z k ma gy.* A g r g silphe (szilf) pillangt vagy h r t y s s z r n y r o v a r o k a t j e l l t . G r g l salambnak (szalamander) m o n d t k a tzhelyet, brha a szban forg l l n y i n k b b p a r n y i srknyra e m l k e z t e t . Az e l e m i kirlysgokat s u r a l k o d i k a t a v a r z s k r v o n a t k o z n e g y e d b e n egy rjuk u t a l s z i m b l u m s/vagy a m e g f e l e l ' s z n gyertya kpviseli. A m g u s m i n d i g a N a p m o z g s v a l m e g e g y e z i r n y b a n h z z a m e g a varzskrt; e m v e l e t e t k e l e t e n k e z d i , s o t t is fejezi b e . M i k o r a szertarts v g n elbocstja az egyes kirlysgok lakit, szintn elemt. I s m e r k e d j e n e k m e g a z e l e m i kirlysgokkal s u r a l k o dikkal, m i v e l e z e k sarkalatos s z e r e p e t j t s z a n a k m i n d e n varzstevkenysgben. kelettel kezdi. A varzskr megnyitsa eltt visszatr a k z p p o n t b a , ahol elbocstja a szellemvilg

Angolul

tmdiiic.

38

A k r szinte m i n d e n k u l t r b a n a v g t e l e n s g s r k k v a l s g j e l k p e , h i s z e n n i n c s s e m k e z d e t e , s e m vge. H a h e l y e s e n rajzoljuk m e g a v a r z s k r t , s az e l e m e k n e k megfelel' gyertykat e l h e l y e z z k a n g y gtjon, v g l p e d i g k z p r e lltjuk az oltrt, ezzel a k r t m a n d a l v alaktjuk. E s z e n t rajzon ll a z u t n a m g u s . A v a r z s k r t t r r e l vagy k a r d d a l szoks m e g r a j z o l n i , a veszedelmes h a t a l m a k vagy s z e l l e m e k elleni v d e l e m gyannt. Ezzel e g y s z e r s m i n d azt az e r k p o t is k r l h a troljuk, a m e l y a v a r z s k r fltt e m e l k e d i k majd. Val s z n l e g ez a kvlllk s z m r a is l t h a t k p adta az t letet, h o g y a b o s z o r k n y o k s m g u s o k c s c s o s s v e g e t viseljenek. A kelta klls kereszt, ez a k e r e s z t n y s g eltti s z i m b l u m is m a n d a l a s varzskr. A k r b e foglalt e g y e n l szr k e r e s z t a frfii s n i selv, v a l a m i n t a n g y e l e m , 39

a n g y szl s a n g y gtj e g y e n s l y t j e l k p e z i . A k z p p o n t b a n , a k e r e s z t s z r a i n a k m e t s z s p o n t j n foglal helyet a szellemvilgot kpvisel tdik elem. A kr a megnyil v n u l t m i n d e n s g g e l a z o n o s , s n m a g b a n v g t e l e n vil g o t fog k z r e . A m g i b a n a h e l y e s e n m e g v o n t v a r z s k r lthatatlan h a t r r vlik, a m i e r t ad a m g u s n a k a k r n bell s m s v i l g o k b a n . E h a t r v o n a l energija tvol tartja a n e gatv h a t s o k a t , s m e g r z i a v a r z s l ltal t m a s z t o t t e r k e t m i n d a d d i g , a m g k s z e n n e m ll a z e l b o c s t s u k r a . A v a r z s k r t e h t semleges m u n k a t e r l e t , a m e l y megjtja s m e g s o k s z o r o z z a a m g u s ltal l e t r e h v o t t energikat. A h a g y o m n y o s v a r z s k r k e r l e t e 2,7 m . N h a e z e n kvl egy 3 m - e s k r t is rajzolnak, s az e l e m i gyertykat s b i z o n y o s j e l k p e k e t a k t h a t r v o n a l k z t t helyezik el. U g y a n a k k o r n e m okvetlenl szksges megfelel m r e t k r t k s z t e n i k . A v a r z s k r v a l d i r t k t a m e g v o 40

nsa s o r n a l k a l m a z o t t vizualizci s s s z p o n t o s t k pessgk minsge hatrozza meg. Mieltt belefognnak e munkba, gyzdjenek m e g rla, h o g y v a l a m e n n y i k e l l k a k e z k g y b e n v a n - e . H a egyszer a v a r z s k r t m e g v o n t k s lezrtk, o k o s a b b , ha a szertarts vgeztig s a z e l e m e k elbocstsig n e m lpik t a k r hatrt. I s m e r e t l e n o k o k b l a m a c s k k s a kis gyermekek tlphetnek a k r n anlkl, hogy megzavar n k a z energia ramlst. M e g kell a z o n b a n m o n d a n o m , n e m tancsolom, hogy kisgyermekek tartzkodjanak a k z e l k b e n a szertarts lefolytatsa k z b e n , h i s z n k n e k m i n d e n f i g y e l m k k e l a varzslatra kell s s z p o n t o s taniuk. A macskk rendszerint a krbe sompolyogva

nyugodtan

figyelik

az

esemnyeket,

vagy e g y s z e r e n

o d b b l l n a k . A s z e r e l m i varzsls e r i t m g m e g is sok szorozzk ezek a k l n s t e r e m t m n y e k . A W i c c a - r t u s o k b a n varzsplcval irnytjk a m g i k u s e r k ramlst, s ezzel brjk e n g e d e l m e s s g r e a szel l e m e k e t . A fekete m a r k o l a t , acl- vagy vaspengj, h e gyes v g a t h a m e ( v a r z s t r ) s kard a v d e l m e t , vala m i n t a s t t e r k e l z s t szolglja. A k r megrajzolsa k o n c e n t r l t vizualizcival s bel s e r i k s s z p o n t o s t s v a l t r t n i k . A t r t vagy k a r d o t fel kell s z e n t e l n i k (1. k s b b a m g i k u s e s z k z k r l sz l fejezetet). M i n d e n f o n t o s a b b k z m o z d u l a t o t g y e s e b b k e z k k e l v g e z z e n e k . Ez a d o m i n n s kz, az, amelyikkel r n a k s h t k z n a p i foglalatossgaikat vgzik. A v a r z s e s z k z t g y e s e b b k e z k b e n tartva s a keleti n e g y e d b e n k e z d v e a k r m e g v o n s t , irnytsk fegyve r k e t a fldre vagy p a d l r a , s e z e n k z b e n kpzeljk el, h o g y e r s fny, k k e z s t l n g t r e l a n n a k h e g y b l . Rajzoljk m e g a k r t az r a m u t a t jrsval m e g e g y e z ' i r n y b a n ezzel a lnggal gy, h o g y k e l e t e n egyberjen a k t vge. F o n t o s , h o g y legalbb b e l s s z e m k k e l lssk m a g u k krl a kkezst fnyben lngol hatrvonalat; e h h e z kpest elhanyagolhat, m e n n y i r e tkletes. E z u t n rakjk le a k r n b e l l a n g y gtj irnyban a ngy elemet jelkpez trgyakat s/vagy gyertykat. , H a s z n l j a n a k i r n y t t az gtjak p o n t o s megllapts h o z . d v z l j k m i n d e g y i k elemet a maga negyedben. Ne feledjk, h o g y a s z e r t a r t s v g n , a v a r z s k r m e g n y i tsa el'tt el kell majd b o c s t a n i u k az e l e m e k e t . 42 hogy a kr mrtanilag

A kelta m g i b a n s z o k s b a n van, h o g y a m g u s m e g h a t r o z o t t i r n y b a n m o z o g vagy t n c o l a v a r z s k r b e n . A N a p s az r a m u t a t jrsval m e g e g y e z i r n y t a p o z i t v varzslatoknl alkalmazzk; a t u a t h a l , azaz az r a m u t a t jrsval e l l e n k e z i r n y m o z g s a r o n t s o k h o z s az el h r t varzslathoz szksges. M i u t n m e g v o n t k s le zrtk a varzskrt, az e n e r g i a r a m l s a k k o r zavartalan, ha a varzsl az a l k a l m a z o t t varzslattal e g y b e h a n g z a n fordul m e g vagy m o z o g a k r b e n . N e i n d u l j a n a k e l e z r t a N a p mozgsval e l l e n t t e s e n a pozitv vagy g y a r a p t mgia m v e l e t e i k z b e n . A varzslat v g n vgjk t" a k r t a k a r d vagy t r htrafel i r n y u l mozgatsval. E k k o r a k k e z s t lng is kialszik majd.

43

PLDA

EGY

VARZSLATRA

G y j t s e n e k ssze m i n d e n , az oltrra h e l y e z e n d ' s a va r z s l a t h o z s z k s g e s s e g d e s z k z t a rtus h e l y s z n n . Te gyk az o l t r r a vagy a n n a k k z e l b e a kvetkez" trgya kat: az egyes v a r z s l a t o k h o z z v a l i t " ; egy k e l y h e t kevs friss vzzel m e g t l t v e ; egy tl st; p e n t k u l u m o t (1. a m gia e s z k z e i r l s z l fejezetet); k a r d o t s/vagy t r t ; va rzsplct; f s t l t ( l e h e t l e g lncos fogval), e h h e z m g meggyjtott faszn s fstlszer is tartozik; egy-kt gyertyt az o l t r r a vilgts cljbl; n g y e l e m i gyertyt. A v a r z s k r m e g r a j z o l s a u t n csak v g s z k s g esetn l p j e n e k ki b e l l e az e l e m e k elbocstsa eltt. A f s t l s z e r e k g e t s e a legrgibb vallsi s m g i k u s szertarts. M g a p a r f m sz is a latin profumum (fst) s z b l e r e d . A f s t l s z e r e k g y o r s a n s f i n o m a n befoly soljk az e m b e r i agy s a t u d a t t a l a n m k d s t ; felb resztik p l d u l a m l t e m l k e i t . Sajt tapasztalataim sze r i n t legjobb k e t f a s z n e n getni. N a g y o n k r e m n k e t , ne a l a c i p e c s e n y h e z h a s z n l a t o s s z n n e l h e v t s k fl a fstlszert, m e r t z r t t r b e n m r g e z gzokat t e r m e l . H a s z n l j k a z o k a t a kis n g y u l l a d tablettkat, a m e l y e k e t k l n e clbl h o z n a k forgalomba. A n g y e l e m gyertyja a kelta m g i b a n a k v e t k e z : a kelet p i r o s , a d l fehr, a n y u g a t s z r k e , az szak fe k e t e . A W i c c b a n s a m g i k u s h a g y o m n y b a n m s o k a megfelelsek: a k e l e t h e z a srga szn, a d l h e z a piros, a n y u g a t h o z a kk, v g l az s z a k h o z a s t t z l d trsul. Az albbi s z e r t a r t s lersnl a kelta s z n e k e t e m l t e m , s csak z r j e l b e n a d o m m e g a Wicca szneit.

44

A m g u s olyan lgkrt igyekszik t e r e m t e n i , a m e l y b e n a varzslat m e g f o g a n h a t . A gyertyafny, az n n e p l y e s l t z e t s az illatos fst ervel feltlttt szentlly l n y e g ti t a szertarts t e r l e t t . H e l y e z z k az oltrt k z p r e gy, h o g y kelet fel n z z e n . A keltk gy t a r t o t t k , h o g y a kelet m e g j t ervel br, h i s z e n itt kel fl a N a p . T e g y e n e k fl d a l l a m o s h a n g szeres z e n t a m e g f e l e l h a n g u l a t m e g t e r e m t s h e z . La zuljanak el, majd v e g y e n e k n h n y s z o r m l y llegzetet, h o g y sszeszedjk g o n d o l a t a i k a t . Vegyk g y e s e b b i k k e z k b e a v a r z s t r t , majd kelet rl i n d u l v a kpzeljk el, h o g y v d e l m e z , h a t a l m a s e r e j k k e z s t lng t r e l a p e n g e h e g y b l . S z e g e z z k ezt a fldre. H a l a d j a n a k keletrl a z r a m u t a t jrsval m e g e g y e z irnyban, s rajzoljk m e g a v a r z s k r t , gy, h o g y a kt vge sszerjen. N e m rt, h a tudjk, h o g y m g i k u s krt nemcsak trrel ( m i n t pldnkban), h a n e m karddal, st g y e s e b b i k k e z k m u t a t u j j v a l is r a j z o l h a t n a k . A kr megvonsa kzben mondjk a kvetkezt: E bvs krt az si Isteneknek szentelem, mutatkozzanak ldjk m, s meg gyermekk.

E z u t n m e n j e n e k vissza a z o l t r h o z , s n z z e n e k k e let fel. E m e l j k d v z l s r e a t r t vagy a varzsplct az albbi szavak k s r e t b e n :

45

Olyan id ez, amely nem id, olyan hely, amely nem hely, olyan nap, amely nem nap. Vilgok hatrn llok, a Titkok ftyla eltt. Segtsenek s vjanak varzsos vndorlsomon az regek. M o s t t e g y k a vzzel telt k e l y h e t a p e n t k u l u m k o r o n g j r a . E m e l j k flbe a t o r t , s m o n d j k : Nagy Anya, ldd meg a vznek teremtmnyt, Emlkezzem szolgljon rkkn Tged.

az stre s az jjszlets vizre. E z u t n tartsk a t o r t a s fl, s m o n d j k : Nagy Anya, ldd meg a fldnek teremtmnyt, szolgljon Emlkezzem alakjval, rkkn lnyvel egyetemben. Tged.

az ldott fldre, megannyi

S z r j a n a k kevs st a v z b e , majd e m e l j k a k e l y h e t magasra. Mondjk: Nagy Anya, tisztelgek Eltted!

46

K e l e t fell i n d u l v a s az r a m u t a t jrsval m e g e g y e z' i r n y b a n folytatva a m v e l e t e t h i n t s k m e g kevs ss vzzel a v a r z s k r v o n a l t , v g l t e g y k vissza a kelyhet az o l t r r a . E m e l j k a t r t a m e g g y j t o t t f s t l s z e r fl a kvet kez' szavakkal: Nagy Atya, ldd meg a tznek teremtmnyt, Emlkezzem minden szolgljon rkkn Tged.

a szent tzre, amely tncol teremtett alakban.

T a r t s k a t r t a f s t l s z e r fl, s m o n d j k : Nagy Atya, ldd meg a lgnek teremtmnyt, Hallgassam hozzk az szolgljon rkkn regek hangjait. Tged.

a szl szellemeit, melyek elembe

V e s s e n e k kevs f s t l s z e r t a m e g g y j t o t t fasznre. N e t e g y e n e k t l s o k f s t l s z e r t a f s t l b e , mivel m r kevs is b e i l l a t o s t egy zrt helyisget! A l n c o k n l fogva r i n t s k a f s t l t a p e n t k u l u m k o r o n g j h o z , majd e m e l j k m a g a s b a a k v e t k e z szavakkal: Nagy Atya, tisztelgek Eltted!

48

Vigyk k r b e a fstlt az r a m u t a t jrsval m e g e g y e z irnyban, k e l e t r l i n d u l v a . Vgl t r j e n e k vissza az o l t r h o z . Lpjenek a v a r z s k r keleti n e g y e d b e . G y j t s k m e g a piros (srga) gyertyt, majd e m e l j k k e z k e t d v z l s re. T r k k e l , k a r d j u k k a l vagy varzsplcjukkal is k s z n t h e t i k az itt l a k o z e l e m e t a k e z k helyett: Legyetek tani, leveg eri, e szertartsnak, vjtok a varzskrt! A dli n e g y e d b e n gyjtsanak fehr (piros) gyertyt, majd k s z n t s k az itt l a k o z e l e m e t : Legyetek tani, e szertartsnak, tz eri, vjtok a varzskrt!

M o s t l p j e n e k a n y u g a t i n e g y e d b e , gyjtsanak s z r k e (kk) gyertyt, s e m e l j k k e z k e t d v z l s r e : Legyetek tani, vz eri, e szertartsnak, vjtok a varzskrt! Legvgl l p j e n e k az szaki n e g y e d b e , gyjtsanak fe kete (zld) gyertyt, s k s z n t s k az o t t l a k o z e l e m e t : Legyetek tani, fld eri, e szertartsnak, vjtok a varzskrt!

49

E z u t n m e n j e n e k vissza a k z p p o n t b a n e l h e l y e z e t t o l t r h o z , s t e k i n t s e n e k k e l e t fel. E m e l j k fl kt karju kat d v z l s r e : Kertik ezt a krt krs-krl llok Nem foghat erk. hatrn. az rmny. rajtam vilgok

E z u t n v g e z z k el a t e r v e z e t t varzslatot vagy szer tartst. M i k o r ezt befejeztk, e m e l j k k e z k e t vagy a t o r t az oltr fl, s m o n d j k : Az si istenek erejvel varzslatomba igzom e kr sszes erit. gy legyen. M i k o r k s z e n l l n a k a szertarts befejezsre, m e n j e n e k k e l e t r e , s fjjk el a p i r o s (srga) gyertyt a k v e t k e z d szavakkal: Tvozzatok bkben, , ksznetemmel s leveg eri,

ldsommal.

E z u t n l p j e n e k a dli n e g y e d b e , fjjk el a fehr (pi r o s ) gyertyt, s m o n d j k : Tvozzatok bkben, , tz eri, ksznetemmel s ldsommal.

50

M e n j e n e k n y u g a t r a , s fjjk el a s z r k e (kk) gyer tyt a k v e t k e z szavakkal: Tvozzatok bkben, , vz eri, ksznetemmel s ldsommal.

V g e z e t l m e n j e n e k szakra, s fjjk el a fekete (zld) gyertyt, majd m o n d j k : A lthat s lthatatlan vilg valamennyi lnye s hatalma tvozzon Honoljon Ksrjen bkben. kztnk benneteket bkessg

mindrkre. ksznetem s ldsom. Vgjk el a k r t a t r vagy k a r d htrafel i r n y u l mozgatsval, h o g y elbocsssak a m a n i f e s z t c i m g el n e m t v o z o t t e r n . M o n d j k azt: A kr megnylt, mgis kr marad. Krttem, rajtam tfolyik mgikus ereje. Rakjk el a v a r z s e s z k z k e t , s takartsk le az oltrt. r i z z k m e g m i n d a z o k a t a gyertykat s trgyakat, a m e lyeket a d o t t i d t a r t a m o n b e l l m g el kell g e t n i k vagy varzservel f e l t l t e n i k . 51

n k befejeztk a szertartst. G y a k o r l a t teszi a m e s tert: idvel s z a b a d a b b a n , k n n y e b b e n r a m l i k majd a va rzser, s n k is m a g a b i z t o s a b b a k lesznek. H a m a r o s a n m r v r n i fogjk, m i k o r l p h e t n e k a kt vilg hatrra, hogy egytt idzzenek az regekkel.

A mgia h a t s m e c h a n i z m u s t r e n d k v l n e h z m e g m a gyarzni, p e d i g tudjuk, h o g y m k d i k . A varzslatok si kerei m a g u k r t b e s z l n e k . A m g u s r e n d s z e r i n t b i z o n y o s m o z d u l a t o k , szavak k s r e t b e n s m e g h a t r o z o t t tr gyaktl k r l v v e t n y k e d i k , m e r t e z e k azt j e l z i k a t u d a t talannak, h o g y r e n d k v l i k z b e l p s r e van szksg. A varzslat sikert n e m a b o n y o l u l t s drga kellkek h o z zk m e g , h a n e m a varzsl hite, e l k t e l e z e t t s g e s n f e gyelme. Flszvvel j t s z a d o z v a senki s e m s z m t h a t e r e d mnyekre. A mgia kellkei nlklzhetetlenek ugyan, ezek a z o n b a n csak e g y s z e r trgyak. n m a g u k b a n n e m r e n d e l k e z n e k varzservel, m i n d s s z e a v a r z s l b a n l a k o z e r k s s z p o n t o s t s r a s f i n o m t s r a szolglnak. O l y a n ltvnyos vagy kzi hasznlatra val s e g d e s z k z k , a m e lyek s e g t e n e k flvenni a k a p c s o l a t o t a t u d a t t a l a n n a l , s

53

azt a

k v n t varzslat vgrehajtsra

sztklni.

Vala

m e n n y i v a r z s e s z k z a m g u s akaratt fejezi ki, s m e g knnyti szndkai vghezvitelt. A z egyes v a r z s l a t o k n l t a n c s o s m i n l t b b e t ssze g y j t e n i a n n a k az i s t e n s g n e k a j e l k p e i b l , aki a kvnt m a n i f e s z t c i r t felel's. I d e t a r t o z i k m e g h a t r o z o t t sz n e k s fstl'szerek, s z o b r o k vagy kpek, n v n y e k s g y g y f v e k vagy akr k v e k s/vagy svnyok hasznlata. A vlasztst m e g k n n y t e n d ' a 11. fejezetben k z r e a d o m a m e g f e l e l s e k tblzatt, a m e l y i k az sszes e m l t e t t kelta istensget tartalmazza. A kelta m g i a a l a p v e t e s z k z e i a k v e t k e z k : oltr, st, p e n t k u l u m , varzsplca, b o t , fejpnt, k a r p n t , k u pk, fstl", ks, kard, r u h z a t , gyertyk, g y g y n v n y e k s k v e k . M i n d e n e k e l t t egy o l t r r a vagy m u n k a t e r l e t r e lesz s z k s g k . E s z m n y i e s e t b e n k l n helyisg ll e h h e z r e n d e l k e z s k r e , csak h t k e v e s e n l n e k k z l n k esz m n y i k r l m n y e k k z t t . O l t r n a k hasznlhatjk a d o h n y z a s z t a l t vagy a fikos s z e k r n y t . T e r m s z e t e s e n a k e t t s f e l a d a t o t b e t l t b t o r d a r a b o k h e l y e t t kijellhet n e k e r r e a clra egy varzsasztalkt is. A k i s e b b , g r g s fikos s z e k r n y j vsr. A fikokban a k e l l k e k e t tarthatjk, a g r g k n p e d i g oda h z h a t j k a s z e k r n y k t a h e l y i s g b e n , a h o l m u n k l k o d n i kvnnak. L e g y e n e l g h o s s z s szles a h h o z , h o g y elfrjenek rajta a varzstrgyak, s a magassga is legyen k n y e l m e s az l l s h o z , t r d e p l s h e z vagy l s h e z . Az o l t r t b e v o n h a t j k keskeny, sznes cskokkal, a sz n e k e t a v a r z s l a t j e l l e g e h a t r o z z a m e g . Az oltr a szel-

54

lemvilggal kapcsolatba k e r l fldet testesti m e g , ez az alapja a n n a k , h o g y varzslataik m e g f o g a n j a n a k a fldi lt skon. A fogantys s t vagy kisebbfajta k o n d r n l k l z h e t e t l e n kellk a kelta m g i b a n . A vz e l e m t kpviseli. S o k kelta m t o s z e m l t i v a r z s e s z k z gyannt. Legjobb, ha fe k e t e n t t t v a s b l kszl, m e r t e z a z s t k h a g y o m n y o s alapanyaga, br m s f m e k is m e g f e l e l n e k a c l n a k . Vz zel m e g t l t v e j v b e lt e s z k z , akrcsak a fekete t k r vagy a k r i s t l y g m b . Bizonyos varzslatok alkalmval gyertykat h e l y e z n k el b e n n e , s hagyjuk e z e k e t l e g n i . Az s t m i n d e n r e j , s a kelta varzslatok l t f o n t o s s g eleme. A p e n t a g r a m m a t g csillag. A W i c c b a n s m s p o gny r t u s o k b a n felfel m u t a t heggyel hasznljk a szel lemvilg j e l k p e k n t . M r B a b i l n i a rgszeti e m l k e i k z t t is o t t talljuk. A k e r e s z t n y e k , akik azta m e g t a gadtk ezt a m g i k u s alakzatot, s z z a d o k o n k e r e s z t l Krisztus t sebnek s z i m b l u m a k n t alkalmaztk. N e v e zik m g a d r u i d k , v a r z s l k vagy b o s z o r k n y o k lbfe j n e k , lidrcek keresztjnek, s ajtkra, a b l a k o k r a v s i k -

55

az s e m baj, ha alig l t h a t a n - a G o n o s z tvol tartsra. E z t a j e l e t festette pajzsra Sir G a w a i n e . N a g y h a t s vl tozata a m e g k v e s e d e t t t e n g e r i liliom. G y a k r a n v s i k vagy festik fa- vagy f m l e m e z r e ( n h a f l d r g a k v e k e t foglalnak b e l e ) . Ez a p e n t k u l u m n a k is n e v e z e t t k o r o n g m a g b a gyjti a m a g a s a b b r e n d e r k e t a ritulis s e g d e s z k z k , p l d u l a k e h e l y b e n t t t vz s bor, a m u l e t t e k s e g y b trgyak f e l s z e n t e l s h e z . Az e n g e d e t l e n e l e m e n t l o k m e g j u h s z t s r a is kivlan alkal mas. Az E g y e s l t l l a m o k stnisti lefel m u t a t heggyel hasznljk s j r a t j k le ezt a n a g y e r e j alakzatot. A felfe l m u t a t s helyesen alkalmazott p e n t k u l u m n a k sem m i k z e a satanista r t u s o k h o z . A z e m b e r k l n b e n s e m l e h e t e g y s z e r r e satanista s a W i c c a - m o z g a l o m tagja. A boszorknyok n e m hisznek az rdgben. Ahhoz, hogy satanista l e g y e n valaki, k e r e s z t n y n e k kell l e n n i e , gy t i s z t e l h e t i csak I s t e n h a t a l m a s ellenprjt, a z r d g t . A v a r z s p l c a vagy - b o t h a g y o m n y o s a n fbl kszl, s p e d i g az vgja le s faragja ki, aki k s b b h a s z n l n i fog ja. H a m g i s k s z e n vsroljk vagy mssal kszttetik el, h a s z n l a t e l t t t l t s k fl sajt rezgseikkel. Ez maga m a g t l is m e g v a l s u l , ha g y a k r a n k z b e veszik, s e k z -

b e n p o z i t v g o n d o l a t o k a t i r n y t a n a k r. A plca vagy a b o t k s z l h e t gallyakbl, vagy p t h e t n e k bele p e c k e k e t s kristlyokat, esetleg fagyngysort is f e l f z h e t n e k e b b l a clbl. A plca hossza a k n y e l m k e t szolglja, de ne r j e n tl az alkarjukon, a b o t p e d i g a v l l u k o n . A frfiak n h a kis k p o t e r s t e n e k varzsplcjuk v g h e z . A kelta n i varzsplck v g n n l e g t b b s z r vagy kristlyt vagy h o l d s a r l t l t t a m . A plca a b v l s e s z k z e , m g a b o t egyrszt a m g i k u s t u d s j e l k p e , m s r s z t a n n a k s z i m b l u m a , h o g y a m g u s n a k j o g b a n ll m e g i d z n i az is t e n s g e k e t vagy m s k p p e n az a r c h e t i p i k u s h a t a l m a k a t . M i n d k e t t a l e v e g e l e m n e k u r a l m a alatt ll. A fej- s k a r p n t a z o k a t a s z e m l y e s frfii s n i e n e r g i k a t kpviseli, a m e l y e k k e l d o l g o z n a k ; m s szval legsajtabb j e l l e m v o n s a i k a t . A n k ltalban e z s t - vagy e z s t b e j t s z p n t o k a t viselnek. A n i fejpntokat n e m r i t k n h o l d s a r l kesti, felfel f o r d t o t t szarvakkal. A fr fiak aranyat vagy a r a n y o s a n csillog f m e t h a s z n l n a k ; s fejpntjaikra a N a p k p t lltjk. E z t j e l k p e z h e t i egy s z e r k r is a belle k i i n d u l sugarakkal. A fej- s k a r -

57

p n t , v a l a m i n t az s s z e s s z e m l y e s t a l i z m n a szellemvi lg u r a l m a alatt ll. A k u p k a l e g k l n b z b b formjak, m r e t e k vagy a n y a g a k l e h e t n e k . Vizet vagy b o r t t a r t a n a k b e n n k , n ha azonban resen maradnak. Ha bort szndkoznak n t e n i egy k u p b a , a r z - vagy n k u p t e l b b felttlenl vonjk b e e z s t t e l , u g y a n i s e r s e n m r g e z h a t s ve g y l e t e k t e r m e l d n e k a b o r s e f m e k k m i a i reakcija n y o m n . A fa, agyag, k", v e g vagy e z s t is t k l e t e s e n m e g f e l e l alapanyag. A k u p a a k e h e l y h e z h a s o n l a n a vz u r a l m a alatt ll. S z k s g k lesz m g egy alkalmas fstlre, kivlt, ha jobbfajta, f a s z n e n g f s t l s z e r t h a s z n l n a k . Vlassza n a k lbas vagy llvnyra llthat fajtt. T e r t s e n e k szt b e n n e egy r t e g friss h o m o k o t , a m i k s b b m e g k n n y t i a tisztogatst, s m r s k l i az oltrra s u g r z m e l e g h f o kt. H a m i n d e n k p p e n f o r r n akarjk m e g f o g n i a fst lt, o k v e t l e n l lssk el lnccal. A m e n n y i b e n n e m ezzel vsroltk, m a g u k i s bark c s o l h a t n a k f o g a n t y t . S z e r e z z e n e k b e valamivel kisebb f m g y r t , m i n t a f s t l szjnak k e r l e t e , s erstse n e k e h h e z n g y s z e r e s h o s s z s g l n c o t egy kisebb gy r segtsgvel. H e l y e z z k a fstlt a n a g y o b b g y r b e , s m r v e h e t i k is fl a l n c n l fogva. A f s t l a t z ural ma alatt ll, s a z o k n l a v a r z s l a t o k n l tesz j szolglatot, amelyeknl paprt getnek. A t r l e h e t l e g l e g y e n j, a f o r m a s a m r e t tetszs s z e r i n t i . A W i c c a r e n d s z e r i n t a fekete m a r k o l a t o t s a kt l pengt kedveli. Az u t b b i ugyanakkor tbbnyire n e m haladja m e g a k z f e j h o s s z s g o t . A p e n g e k s z l j n k 58

s z r l h e t f m b l , mivel g y g y n v n y e k felaprtsra s gyertyk m e t s z s r e is flhasznljk m a j d . H a m g i s h a s z n l t kst v e s z n e k , g y z d j e n e k m e g r la, n i n c s - e feltltve negatv r e z g s e k k e l . Vegyk k z b e a kst, s r z s e i k eligaztjk n k e t . Ha r t r e z g s e k e t sz lelnek, s n k e n n e k e l l e n r e is m e g akarjk t a r t a n i a kst, tiszttsk m e g a v a r z s k r n b e l l ; h i n t s k m e g m e g s z e n t e l t vzzel, s tartsk a f s t l s z e r f s t fl. A ks s a kard e g y a r n t a t z e l e m n e k u r a l m a alatt ll. A kard a b o t h o z hasonlan igz eszkz. N e m hasz nljuk gyakran, b i z o n y o s v a r z s l a t o k h o z a z o n b a n s z k sg l e h e t r. Nagysgt, formjt s h o s s z t t e t s z s k sze r i n t vlaszthatjk m e g , e g y e d l arra gyeljenek, h o g y a k a r d o t k n y e l m e s e n forgathassk. A s k t k l m o r p l d u l olyan slyos s h o s s z , h o g y e m b e r l e g y e n a t a l p n , aki pr p e r c n l t o v b b elbrja. A n k n e k a 4 3 - 6 3 c m - e s h o s s z esik k z r e a legjobban. A gyertyk egyszerre kpviselik a l e v e g s a t z ele m t , s sok m i n d e n r e hasznlatosak, az o l t r kivilgtsra csakgy, m i n t b i z o n y o s v a r z s l a t o k e l e m e k n t . A viasz sszettele n e m n y o m a n n y i t a l a t b a n , m i n t a szn. A k v e t k e z s z n e k r e lesz s z k s g k : fehr, fekete, p i r o s , r zsaszn, narancssrga, srga, zld, kk, b b o r s z n , b a r n a , r u b i n v r s , i n d i g kk, aranysrga, e z s t . A s z n e k j e l e n tseit a megfelelsek tblzata foglalja ssze. Legjobb, ha a g y g y n v n y e k e t m a g a a m g u s gyjti ssze, sajt varzskardjval vgva le s z r u k a t . Ez sajnos n e m m i n d i g lehetsges, kivlt a v r o s l a k k szmra, vagy h a n k n e k olyan g y g y n v n y r e v a n s z k s g k , a m e l y n e m n a k r n y k k n . H a t b b g y g y n v n y t vsrol-

59

nak, m i n t a m e n n y i t egy a l k a l o m m a l flhasznlnak, t r o l j k lezrt v e g b e n vagy a g y a g e d n y b e n , h t l s fnytl v d e t t e n . A g y g y n v n y e k a fld e l e m n e k u r a l m a alatt llnak. F e l h a s z n l s u k m d j t s z i n t n megtalljk a m e g felelsek tblzatban. Bizonyos kelta varzslatok klnbz formj s n a g y s g sznes kristlyokat a l k a l m a z n a k . Akr b o l t b a n vsroljk, akr m a g u k talljk ezeket, ellenrizzk, h o g y a k v e k rezgsei k e l l e m e s e k - e n k n e k . A kristlyok sz m a n e m k o r l t o z o t t , m g s e hasznljanak egyszerre t i z e n h r o m n l t b b e t . A k v e k a f l d e l e m u r a l m a alatt llnak, s e z r t f o n t o s rszt k p e z i k a kelta mginak. A krist lyok s e g y b k v e k t e r m s z e t e s l l a p o t u k b a n vezetik leg j o b b a n a varzserket, csiszolsukra gy s e m m i szksg. A k v e t k e z s z n k v e k t e h e t n e k j szolglatot (a f e l t n t e t e t t fajtt csak m u t a t b a n k z l m ) : rzsaszn ( r z s a k v a r c ) , p i r o s (piros jspis, k a r n e o l ) , srga ( b o r o s t y n , t o p z , c i t r i n ) , n a r a n c s s r g a ( k a r n e o l , j c i n t ) , kk (lazuritk , l a b r a d o r i t , zld (jade, m a l a c h i t , a m a z o n i t ) , fehr ( h o l d k , kvarc, hegyikristly), b a r n a (tigrisszem, fstkvarc), fekete (nix, o b s z i d i n ) , b b o r - vagy l e v e n d u l a s z n ( a m e t i s z t , kvarc, b e r i l l ) . D e g y j t h e t n e k olyan k v e k e t is, a m e l y e k e t n e m tar t a l m a z a fenti felsorols. F e l s z e d h e t n e k p l d u l egy r d e kes f o r m j vagy s z n k v e t sta k z b e n , m g csak a n e v t s e m m u s z j t u d n i u k , e g y e d l a m e g f e l e l szn s a kellemes b e n y o m s szmt. A varzslatokhoz elengedhetetlenl szksges mg n g y kristlyflesg: h o l d k , pirit (a b o l o n d o k aranya), h e g y i k r i s t l y s m a g n e t i t . 60

A m g u s n a k j szolglatot t e h e t n e k az a m u l e t t e k s a p o g n y kszerek, egyrszt vdelmez" g y a n n t , m s r s z t a szertartsok f o l y a m n b e k v e t k e z m g i k u s t a l a k u l s o k elmozdtshoz. Ha rnekelnek ezekre az kszerekre, bvervel t l t d n e k fl, s radsul m g s z e r e n c s t is h o z n a k . Az a m u l e t t viselse ( n a p k z b e n rejtsk el az r t t e k i n t e t e k ell) n b i z a l m a t ad az e m b e r n e k . Az n b i z a l o m nvelse p e d i g m e g h o z z a a s z e r e n c s t . S z m o s si j e l vdi az a m u l e t t e k e t s nveli v a r z s e r e j k e t : a p e n t a g r a m m a , az e g y i p t o m i fles kereszt, a h a t g csillag vagy ms n v e n S a l a m o n pecstje. Br a z a m u l e t t n e m ritulis eszkz, r t k e s k i n c s e l e h e t a m g u s fegyvertrnak. A m i n t egyre j o b b a n b e l e t a n u l n a k a varzslatokba, ta ln j v e n d m o n d e s z k z k k e l , p l d u l t a r o t - k r t y k k a l is s z e r e t n n e k p r b l k o z n i . Tudjuk, h o g y a keltk i s m e r tk a kockavetst s a m a k a h o z h a s o n l , faplcikkkal o p e r l jslst. g y sejtjk, hogy ezekre rvstk a z O g h a m - r n k a t , vagy brkkal d s z t e t t k k e t . A mgus kellktrnak utols, m csppet sem elha n y a g o l h a t darabja a varzslatok cljra e l k l n t e t t l t zet. Ez lehet e g y s z e r vagy dszes, k s z l h e t b r m e l y t e t szs szerinti sznbl, a f" az, h o g y n k v a r z s l h o z ill n e k rezzk. Az s e m baj persze, ha t b b r u h j u k is van, klnbz sznekben. A szneket sszeprosthatjk a megfelelsek t b l z a t b a n k z l t g y e r t y a s z n e k k e l . M a g u k n a k kell k i v l a s z t a n i u k m g i k u s n e v k e t is, ha a sz szoros r t e l m b e n n e m is t e k i n t h e t j k ezt varzs e s z k z n e k . A m g i k u s n v legyen s z e m l y e s s t i t k o s ; fontos, h o g y s o h a senki n e t u d j o n rla, h a c s a k n e m d o l g o z n a k e g y t t egy m s i k j h r m g u s s a l . H a a varzs

k r b e lpve m g i k u s n e v k n n e v e z i k m a g u k a t , ezzel m i n t e g y m s e m b e r k n t llnak a z isteni h a t a l m a k el, o l y a n v a l a k i k n t , a k i n e k j o g a v a n m e g i d z n i a felsbbr e n d e r k e t , s rt a varzsls m v s z e t h e z . H e l y e z z k el g y az oltrt vagy varzsasztalkt, hogy kelet fel n z z e n . M i u t n j o b b a n m e g i s m e r k e d n e k a m gia vilgval, m s irnyba is fordthatjk az oltrt. M i n d a d d i g a z o n b a n , a m g szakavatott v a r z s l k n e m lesznek, j o b b ezzel n e m k s r l e t e z n i . A tapasztalt m g u s o k n a k azt a j n l o m , az o l t r betjolshoz l a p o z z k fl a Megfelel sek" c. fejezetet, s o t t is a ritulis m u n k a cikkelyt az elem e n t l o k tblzatban. A l e g o k o s a b b , ha lassan, k o m t o s a n gyjtik ssze va r z s e s z k z e i k e t . A Wicca tagjai g y tartjk, szabad kicsinyeskedni a szertartsi hogy n e m rval. kellkek

A m g y p e d i g n e m m u s z j m i n d e n t egyszerre b e s z e r e z n i k , hisz k l n r m felfedezni a m e g f e l e l kvet vagy e s z k z t , a m e l y r e n h a e g s z e n v r a t l a n u l , a legszokatla n a b b h e l y e k e n b u k k a n h a t n a k r.

A Wicca, azaz a m o d e r n b o s z o r k n y s g egyszerre valls s mgikus rendszer, ugyanakkor azonban m e g h a t r o z o t t l e t f o r m a s vilgkp is trsul h o z z . A Wicca, vagyis b o s z o r k n y sz az angolszsz nyelvcsaldbl s z r m a z i k , * s blcs"-et j e l e n t . E r e d e t i l e g a frfi varzslt Wiccmk, ni prjt Wiccnek n e v e z t k , s a t b b e s s z m o t a Wiccan szval j e l l t k . M a m i n d k t n e m b e l i varzslt Wiccaknt emlegetik. A skt warlock, b o s z o r k n y m e s t e r szt a Wiccam o z g a l o m n e m hasznlja. A b o s z o r k n y o k o l y a n gyakorlatias e m b e r e k , akik tit kos t u d s u t n s z o m j a z n a k , s rejtett e r k b i r t o k l s r a t rekszenek. Rendszerint n e m illenek be a trsadalom sz v e t b e . S o k a n a z u t n , akik e l k v e t t k azt a hibt, h o g y

* A boszorkny angol megjellse

witch,

a blcs =

wise.

63

m e g s r t e t t e k egy valdi b o s z o r k n y t , a l a p o s a n m e g k a p jk a magukt. A k e l t k a t e r m s z e t frfii s n i a s p e k t u s t a F e h r H o l d I s t e n n j b e n s a Szarvas I s t e n b e n lttk m e g t e s t e s l n i . A F e h r H o l d I s t e n n j e s hitvese, a Szarvas I s t e n a l e g r g i b b i s m e r t istensgek. A Wicca e l s s o r b a n a kt f'istent tiszteli, n o h a s z m o s a l a k v l t o z a t u k h o z folya m o d n a k , a k r c s a k h a j d a n b a n a keltk. A W i c c a - m o z g a l o m m i n d e n i s t e n s g a l a p v e t egysgt s azonossgt hirdeti. M i n d a W i c c a , m i n d a kelta p o g n y o k h i s z n e k egy m a g a s a b b r e n d vilgban, a m e l y n e k s z e l l e m l n y e k a la ki. E z e k l t h e t n e k e m b e r i alakot, d e l e h e t n e k a z e l e m e k s z e l l e m e i is, az n . e l e m e n t l o k . A m a i b o s z o r k n y o k azt valljk, h o g y e l d e i k m i g segteni k p e s e k e m e s t e r s g m a i m v e l i t . A k e l t k u g y a n e z t t a r t o t t k elhallozott s e i k r l . A l e g t b b p o g n y n p c s o p o r t hisz a llekvn d o r l s b a n s a k a r m a h a t a l m b a n . M i n d a c e r e m o n i l i s mgia m v e l i , m i n d a Wiccam o z g a l o m f e l t t e l e z n e k egy m a g a s a b b r e n d valsgs kot, az asztrlskot. Ez m a g a s a b b r e z g s s z m m a l vibrl, m i n t l t h a t v i l g u n k . Az asztrlsk s a k r n y e z valsg u g y a n a k k o r t is hatja egymst, s e g y m s s z o m s z d s g b a n l t e z n e k . Az asztrlsk r o p p a n t r z k e n y e n reagl a g o n d o l a t o k r a s r z e l m e k r e . A nagy ervel kivettett e m b e r i g o n d o l a t o k b l t e r m s z e t i s z e l l e m e k , llatok s ms l n y e k lelkei f o r m l d n a k , e z e k l a k o z n a k az asztrlsk klnbz terletein. H a l l u n k u t n a s z t r l t e s t b e n folytatjuk t o v b b l t n k e t az asztrlsk l a k j a k n t . V i l g u n k t e r e m t m n y e i is el-

64

l t o g a t h a t n a k az asztrlskra l m u k b a n vagy t e s t e n kvli l m n y e k m e g h a t r o z o t t m d s z e r e k k e l t r t n kivlt sval. Ez a valsg h z d i k m e g a r p l b o s z o r k n y o k rl szl m e s k m g t t . Az asztrlsk m a g a s a b b r e n d szintjein talljuk a s z p sges E m n i t , az e l t v o z o t t lelkek h n t , m g az alacso n y a b b r e n d s z i n t e k e n s z e l l e m i s t t s g u r a l k o d i k ; itt la k o z n a k az alantasabb lelkek. A Wicca b o s z o r k n y a i s sok varzsl titkos n e v e t v lasztanak m a g u k n a k , a m e l y e t kizrlag a s z e r t a r t s o k al kalmval m o n d a n a k ki. Ez a m g i k u s n v s e g t s g k r e van, h o g y elszaktsk t u d a t u k a t a h t k z n a p o k valsg tl, s felkszljenek a t e r m s z e t f l t t i e r k k e l val k a p csolatfelvtelre. Ezzel m i n t e g y ki is c s e r l d n e k , s olyan valakiv vlnak, a k i n e k a v a r z s k r n bell h a t a l m a v a n p a r a n o r m l i s t e v k e n y s g folytatsra. A Wicca tagjai h a v o n t a g y l n e k ssze, teliholdkor vagy ez i d tjt. A t e l i h o l d m e g s o k s z o r o z z a a t e r m s z e t fltti e r k e t . A b o s z o r k n y o k n a k n y o l c S a b b a t h n a k n e v e z e t t n n e p k v a n v e n t e . A n g y nagy S a b b a t h a k v e t k e z : I m b o l c , B e l t a n e , L u n a s a s S a m h a i n . A n g y k i s e b b S a b b a t h a n a p j e g y e n l s g e k s n a p f o r d u l k idszakra esik. N a p j e g y e n l s g idejn e r s az e n e r g i a r a m l s ; k l n s e n alkalmas ez az i d p o n t a n v e k e d s t , g y a r a p o d s t e l s e g t varzslatokra. A n a p f o r d u l k kevsb m o z g a l masak, e k k o r az e r k t c s o p o r t o s t s a s az i s t e n e k irnti tisztelet kinyilvntsa a l e g c l r a v e z e t b b . A t b b i n n e p , a n g y nagy S a b b a t h t e h t az v m i n d e n n e g y e d b e n jabb e n e r g i a r a m o k flszabadtsrl g o n d o s k o d i k . 65

A m g u s o k s b o s z o r k n y o k tudjk, h o g y az anyag, k l s m e g j e l e n s , e n e r g i a s e r ltszlagos e l l e n t t e i a valsgban n e m lteznek, s ezek mindssze egyms k l n b z megnyilvnulsainak tekinthetk. b l c s e s s g e t a k e l t k is m e g r t e t t k . A b o s z o r k n y o k s a kelta p o g n y o k gy tartjk, h o g y v i l g u n k a valsg t e l j e s s g n e k csak t r e d k e , v a l a m i n t h o g y az i s t e n s g e g y s z e r r e frfii s n i t e r m s z e t . Sze r i n t k a z e m b e r n e k t n l t b b rzkszerve van, csak k i kell e z e k e t f i n o m t a n i , h o g y r z k e l n i t u d j u n k m s vil g o k a t . A m i n d e n s g b e l e t e t n t vgs, m e g m a g y a r z h a t a t l a n e r a V g s T e r e m t e r , m s szval az i s t e n e k fltt ll I s t e n s g . Az i s t e n e k s i s t e n n k , akik a t e r m szet egyes t e r l e t e i t uraljk, s e l m o z d t j k a m i n d e n s g fejldst, c s u p n e n n e k a z e g y e t e m e s l e t e r n e k k l n b z megjelensi formi. E l m o n d h a t j u k , hogy a llekvndorls logikusabb tan, m i n t l t e z s n k teljes m e g s z n s n e k kinyilvntsa a hall u t n , h i s z e n a m o d e r n t u d o m n y is azt vallja, h o g y a vilgmindensgben semmi nem megy veszendbe, n e m p u s z t u l el, c s u p n c s a k m s alakot lt. A k a r m a t a n tsa, a m e l y s z o r o s szlakkal k t d i k a l l e k v n d o r l s h o z , m i n d s s z e azt m o n d j a ki, h o g y m i n d e n c s e l e k e d e t r e vele e g y e n l s l y vlasz r k e z i k a z u n i v e r z u m b l ; t e g y k a z o n b a n hozz, hogy ez n e m felttlenl bntets. A W i c c a s a kelta valls g y tartja, h o g y az egyes m e g t e s t e s l s e k k z t t a llek T n d r o r s z g b a n p i h e n , e b b e n a p o g n y p a r a d i c s o m b a n , a m e l y e t a keltk TirNan-Ognak, az Ifjak F l d j n e k is n e v e z t e k . A keltk sze r i n t a tlvilg s a fldi v a l s g e g y m s s z o m s z d s g b a n 66 E z t a z si

ltezik; ez az asztrlskrl vallott m a i n z e t e i n k k e l c s e n g egybe. A v a r z s k r t e r m s z e t e s s igen h a t h a t s formja a s t t e b b t b l vagy g o m b k b l f e l p l t n d r k r , feltve, persze, h a n k j b a n v a n n a k a kis n p p e l . E l l e n k e z e s e t b e n o k o s a b b a n teszik, h a n e m h b o r g a t j k s z e n t h e lyeiket. Bizonyos mozdulatoknak s testtartsoknak meghatrozott titkos jelentse van a Wicca-varzskrn bell. P l d u l a m i k o r a p a p n sszezrt lbbal s k e r e s z t be font karral ll, a H a l l s a T l v i l g I s t e n t testesti meg. Ha sztveti lbt, s kinyjtja a karjt, az E l e t s j jszlets I s t e n n j t kpviseli. A Wicca Arnyak knyve - vagy a h o g y egyik b a r t o m hvja, a b o s z o r k n y o k s z a k c s k n y v e " - a b o s z o r k n y o k rtusait, b v l f o r m u l i t s varzslatait foglalja ssze. N e v v e l arra utal, h o g y m i n d e n , a m i r l beszl, m i n d ssze a T l v i l g r n y k a . A kr krbetncolsa kitn' mdszer a varzser m e g n v e l s r e . A v e z e t b o s z o r k n y n a k r z k e l n i e kell a n v e k v erket, h o g y a k e l l i d p o n t b a n a k i t z t t cl r d e k b e n m o z g s t h a s s a ezeket. A ritulis t n c k n n y n h i p n z i s t vlt ki, s sajtos m m o r o s l l a p o t o t e r e d m n y e z . A t n c egy spirlis m e n t n zajlik, a m e l y a va rzskr k z e p e fel tart, majd o n n a n i s m t kifel, m i k z b e n a b o s z o r k n y tlp m s vilgok k a p u j n . A rgi br d o k az Ihlet s t j n e k n e v e z t k ezt a helyet, a kelta h s k pedig a Spirlis Kastlynak. A kastlyba v a l lelki b e l p s t a tnc spirlis alakzata szimbolizlja.

67

Az i s t e n n i h r m a s s g vagy u g y a n a n n a k az i s t e n n n e k h r o m a s p e k t u s a k z i s m e r t volt a keltk k r b e n , s a W i c c b a n m i n d m i g r v n y b e n v a n . A k e l t k h r m a s is t e n n j n e k h r o m alakvltozata A n a vagy D a n u , azaz a S z z ; B a d b , az Anya, vgl p e d i g M a c h a , a Banya. A walesi k e l t k n l B l o d e u w e d d volt a S z z , A r i a n r h o d az Anya s C e r r i d w e n a Banya. M g A r t h u r kirly idejben is megtalljuk ugyanezt a hrmassgot: az Arthurm o n d a k r b e n E l a i n e S z z , M a r g a w s e az Anya s M o r gan a B a n y a . A S z z felel az let b r m e l y f o r m j n a k m e g j h o d srt, s z n e a fehr, az r t a t l a n s g o t s j d o n s g o t j e l k pezi. a tavasz, a hajnal, az r k fiatalsg s l e t e r , a b jols s rmny, s ' a nvekv holdsarl. Az A n y a az r e t t n i s g e t s z e m l y e s t i m e g , B a d b f o r t y o g fazeka, az let gazdagsga. S z n e a piros, a vr s az l e t e r s z n e . Az Anya a nyr, a n a p p a l , a bujasg, a t a n t s a t e l i h o l d . A B a n y a vagy a S t t Anya, a m e s k v a s o r r bbja a fekete s z n t kedveli, a s t t s g sznt, a h o l m i n d e n let f o r m a m e g p i h e n jjszletse eltt. A z I s t e n n e m e z as p e k t u s a a tl, az jszaka, a blcsessg, a j tancs, a hall ba s az j a b b Hold. A kelta v t i z e n h r o m h o l d h n a p b l ll, amelyet fk s n v n y e k u t n n e v e z t e k el. A z r B r e h o n t r v n y e e z e k e t a fkat k a p c s o l a t b a h o z t a az O g h a m - b c v e l , s h r o m c s o p o r t r a o s z t o t t a : a trzsfk, p a r a s z t o k s b o k r o k e g y t t e s r e . A r a n g s o r o l s a z o n alapult, h o g y a szban forg fa m i l y e n j e l k p e s j e l e n t s g g e l b r t a d r u i d k sze68 jjszletsekbe v e z e t k a p u , a fogy

mben.

A fa-bct

ksbb

rszletesen

trgyalom

az

O g h a m - b e t k r l s z l fejezetben. A kelta jv n o v e m b e r l - j n k e z d d t t , S a m h a i n n n e p e u t n , B e i t h , vagyis a nyrfa h a v b a n . Az ezt k v e t h n a p o k r e n d r e : Luis, a m o s t a n i d e c e m b e r , a b e r k e n y e h n a p j a ; a F e a r n , a m a i j a n u r , az gerfa h n a p j a ; Saille, f e b r u r s a fz hava; N u i n , m r c i u s s a krisfa hava; H u a t h e , prilis, a galagonya h n a p j a ; D u i r , m j u s s a tlgy hnapja; T i n n e , azaz j n i u s , a magyal hava; C o l l , j l i u s s a m o g y o r hava; M i n , a s z l s a u g u s z t u s h napja; G o r t , s z e p t e m b e r s a r e p k n y hava; N g e t a l , o k t b e r s a nd h n a p j a . A t i z e n h a r m a d i k h n a p R u i s volt, a b o d z a hnapja, egy igen r v i d idszak, a m e l y az v l e k e rektst szolglta. A n a p f o r d u l k s n a p j e g y e n l s g e k n n e p e i n a N a p m e g h a t r o z o t t z o d i k u s j e g y b e lp. E z e k e t asztrolgiai n a p t r a k t n t e t i k fl, s i d p o n t j u k vrl vre vltozik. A f e n n m a r a d h a t p o g n y n n e p kijellsnek kt m d j t i s m e r t k : vagy egy m e g h a t r o z o t t n a p o n l t k m e g , vagy a legkzelebbi t e l i h o l d idejn. Az n n e p i s z e r t a r t s o k is mertetsnl m i n d k t lehetsget feltntetem. A z si p o g n y vilgban i n k b b jszakkban, m i n t n a p palokban gondolkodtak. Az n n e p e k e t az n n e p elest j n tartottk. A S a m h a i n (kiejtse: S z n ) , a m a i H a l l o w e e n e l k pe volt a kelta v vge. Az j v e s z e r i n t o k t b e r 3 1 - n , n a p n y u g t a k o r k e z d d t t . A z n n e p i szertartst a z s k jszakjaknt vagy a H a l o t t a k n n e p e k n t e m l e g e t t k . M i v e l a vilgokat elvlaszt ftyol e k k o r a l e g v k o n y a b b , a mai napig k i t n idszak ez j v e n d m o n d s r a . Az n 69

n p e n a z e l h u n y t s k e m l k e eltt tisztelegtek, m i n t e g y az let folytatsnak m e g e r s t s e k n t . J a l k a l o m volt ez a g o n d o k , rgi g o n d o l a t o k s befolysok felszmolsra. Az n n e p e t vagy o k t b e r 3 1 - n , vagy a S k o r p i h a v n a k els teliholdjn tartottk. A tli napfordulra, d e c e m b e r 2 1 . tjn k e r l sor. Ez a N a p i s t e n h a l l n a k s j j s z l e t s n e k idszaka. A n a p p a l o k e k k o r a l e g r v i d e b b e k , s a N a p e k k o r j r a legala c s o n y a b b a n . A Yule n n e p e u t n i t e l i h o l d a t t e k i n t e t t k a l e g n a g y o b b v a r z s e r v e l r e n d e l k e z n e k az v folyamn. Az e k k o r folytatott s z e r t a r t s o k a fnyt n n e p e l t k , s az o l t r o n vagy a n n a k k z e l b e n gyjtott t m r d e k gyertya a napgyermeket ksznttte. Imbolc f e b r u r 1-jre esik vagy V z n t h n a p e l s t e liholdjra; ez a m e g t i s z t u l s s az jszltt borjak idsza ka. M a g a az I m b o l c s z az oimelc egyik alakja, a m i j u h t e j e t j e l e n t . E k k o r l t k a S z z n n e p t , s k s z l t e k fl a m e g j u l s r a s a g y a r a p o d s r a . A tavaszi napjegyenlsg m r c i u s 2 1 . tjn van; a fny s s t t s g e k k o r k e r l e g y e n s l y b a b o l y g n k o n , ezt k v e t e n a fny egyre e r s d i k . Beltane m j u s 1. vagy a Bika h a v n a k e l s teliholdja. N e v e z t k m a j l i s n a k s a H l g y N a p j n a k is. E l s d l e g e s e n t e r m k e n y s g i n n e p volt, a m e l y e n a varzslatok a t e r m s z e t erit, az llatokat s az e l e m e n t l o k a t bjoltk el, s a r s z t v e v k l d o z a t o k a t m u t a t t a k be nekik. Az elfek s a t n d r e k h a t a l m a ekkortjt egyre e r s d i k , s a nyri n a p f o r d u l i d e j n h g tetfokra. Alkalmas i d e z n a g y l p t k v a r z s l a t o k lefolytatsra, m i n d e n f l e j v e n d m o n d s r a , v a l a m i n t e r d e i vagy kerti s z e n t l y kiala70

ktsra. I l y e n k o r tancsos a h z r z s z e l l e m e i n e k is l dozni. A nyri napfordul ideje j n i u s 2 1 . k r l van, e k k o r l e g h o s s z a b b a k a n a p p a l o k . A N a p e k k o r r plyja cs csra, m i e l t t i s m t alhanyatlana a s t t s g h n b a . A h a g y o m n y g y tartja, h o g y az e n a p o n gyjttt g y g y n v n y e k k l n s e n hatsosak. E z e n a z jszakn sszese r e g l e n e k az elfek s a t n d r e k . ALughnassadh n n e p t a u g u s z t u s l - j n tartottk, vagy a z O r o s z l n h a v n a k e l s t e l i h o l d j n . Arats eltti n n e p ez, s m i n t ilyen, f o r d u l p o n t a F l d a n y a ves krforgs b a n . E k k o r gyjtik ssze az u t o l s g y g y n v n y e k e t . A keltk e k k o r n n e p e l t k L u g h isten nszt a F l d a n y v a l . Az szi napjegyenlsg s z e p t e m b e r 2 1 . tjra esik. E k k o r p i h e n n e k m e g a f l d m v e s e k a nyri m u n k l a t o k u t n , e k k o r takartjk be a t e r m s t . A n a p p a l o k s jsza kk i s m t e g y f o r m a h o s s z a k , s ettl k e z d v e egyre t o v b b n y l n a k a z jszakk. M o s t a n r a m i n d e n e l k s z l e t m e g t r t n t az v vgnek, a sttsg i d e j n e k fogadsra, s ezzel vissza i s r k e z t n k S a m h a i n n n e p h e z .

71

Hogyan

avassuk fl

nmagunkat?

L e g j o b b e z t t e l i h o l d k o r v g e z n i . A szertarts m e g k e z d s e e l t t legalbb egyrai c s n d d e l k s z l j e n e k fl arra, h o g y m o s t a n t l a p o g n y h i t v i l g n a k s z e n t e l i k m a g u k a t . Visel h e t n e k m g u s l t z e t e t , vagy l e h e t n e k m e z t e l e n e k . M g i k u s n e v k e t is vlasszk m e g a n a g y jrakezds idejre. Az o l t r kellkei: tr, egy k e h e l y vz s egy k e h e l y bor, s, f s t l , fstlszer, az s t b e h e l y e z e t t fehr, a vgn e l v k o n y o d gyertya, m g i k u s kszer, p e n t k u l u m , ngy e l e m i gyertya. M i u t n k e z d e t n e k m e g r a j z o l t k a varzskrt, folytas sk le u g y a n g y a szertartst, a h o g y a n azt az 5. fejezetben b e m u t a t t a m a P l d a egy v a r z s l a t r a " c m rszben, azzal a k l n b s g g e l , h o g y m o s t r k e z e t t el az i d az elterve zett varzslat vagy szertarts vgrehajtsra". H e l y e z z e n e k egy csipet st a n y e l v k r e , s m o n d j k : Haland vagyok, Nagy Isten. Minden akit szeret s v a Hrmas Istenn s a teremtmny a Nagy Anya rvn jn vilg

ra, s hozz tr vissza a maga idejben. Szent stjn keresztl el hagyom a fldi valsgot, s teszem ezt mindaddig, mg tetteim ju talmaknt tbb nem kell visszatrnem ide, hogy tovbb okuljak. H e l y e z z e n e k illolajat a p e n t k u l u m r a . T r d e l j e n e k le az o l t r el a k v e t k e z ' szavak k s r e t b e n :

72

n (mgikus nv) szabad akaratombl jttem e szent helyre. Azrt vagyok itt, hogy a pognysg letmdjnak s a rgi kelta isteneknek szenteljem letemet, akiknek hatalma mindmig szi lrdan ll s elevenen l. Ezennel eskszval fogadom, hogy rl pek az igaz tudshoz s blcsessghez vezet si svnyre. Hs gesen szolglom a Nagy Anyt, s tisztelem a Nagy Istent. Po gny vagyok, az si kr egy kve, lbam szilrdan megvetem a fldn, mgis tfjnak rajtam az gi szelek, s az id nem gyng ti kitartsom. mamat! E z u t n k e l j e n e k fl, s l p j e n e k a keleti n e g y e d b e . Mondjk: mhol vagyok (mgikus nv), , Leveg Eri, az r s r n tisztelje. L p j e n e k a dli n e g y e d b e , s m o n d j k : mhol vagyok (mgikus nv), , Tz Eri, az r s az r ntisztelje. L p j e n e k a n y u g a t i n e g y e d b e , s m o n d j k : mhol vagyok (mgikus nv), , Vz Eri, az r s az rn tisztelje. L p j e n e k az szaki n e g y e d b e a k v e t k e z ' s z a v a k k a l : Osi kelta istenek, hallgasstok kegyesen fogadal

73

mhol vagyok (mgikus nv), , Fld Eri, az r s az r n tisztelje. E z u t n t r j e n e k vissza a z o l t r h o z . C s p p e n t s e n e k egy c s e p p illolajat g y e s e b b i k k e z k m u t a t u j j ra, s k e n j k m e g h o m l o k u k a t a k v e t k e z szavak k s r e t b e n : Nyljk meg rtelmem igazsgotok eltt. K e n j k m e g f e l s ajkukat, s m o n d j k : Ajkam hallgatni fog a hitetlenek eltt. K e n j k m e g s z v k tjt, s m o n d j k : Mostantl szvem mindig utnatok htozik.

Kenjk m e g t e n y e r k kzept, s mondjk: Kezem dvzlsetekre emelem.

K e n j k m e g lbfejk v g t a k v e t k e z szavakkal: Adjtok, hogy lbam mindig titkos svnyeiteken jrjon.

E z u t n n m n fogadjk a z i s t e n e k ldst. H e l y e z z k k s z e r k e t a p e n t k u l u m r a , s m o n d j k : Ezt a jelvnyt fogom viselni minden varzslatomhoz.

74

ldjtok meg ezt (az kszer neve), , Nagy Szellemek, hogy engem is gondviselsetek s ldsotok ksrjen minden utamon. H e l y e z z k n h n y pillanatra a p e n t k u l u m r a a b o r r a l telt kelyhet, majd e m e l j k m a g a s r a a k v e t k e z szavak kal: Az Osi Isteneknek! Vigadozva tallkozzunk, vigadozva

vljunk el, s vigadozva lssuk viszont egymst. Igyk m e g a b o r t , de t e g y e n e k flre b e l l e egy keveset a kis n p szmra. Most elrkezett a csndes elmlkeds ideje. Az 5. fejezet pldjban i s m e r t e t t e m a lezrs s e l b o csts rtust, m e l y a k v e t k e z szavakkal k e z d d i k : M i k o r k s z e n llnak a szertarts b e f e j e z s r e . . . "

75

V S Z A K H O Z K T T T SZERTARTSOK

Az

sk

jszakja,

Halottak

nnepe

( O k t b e r 3 1 . vagy a S k o r p i h a v n a k e l s teliholdja. S a m h a i n n a k s H a l l o w e e n n e k is neveztk.) Ez a V k o n y F t y o l s a halottakkal val tallkozs ideje, m i d n a z I s t e n n B a n y a - a r c u l a t a k e r l e l t r b e . Az o l t r kellkei: fstl, vzzel telt kehely, s, p e n t k u l u m , t o r vagy kard, varzsplca, n g y e l e m i gyertya, st, b o r r a l t l t t t kehely, t n y r r a h e l y e z e t t k e n y r s s. S z k s g k lesz m g t o v b b i gyertykra (egy fehr, egy p i r o s , k t fekete, egy srga s egy zld s z n r e ) s h o z z j u k v a l g y e r t y a t a r t k r a . R e n d e z z k el a fehr, p i r o s s fekete gyertyt az oltr bal o l d a l n , a zldet, fekett s srgt p e d i g a j o b b o l d a l o n . M i n d e n e k e l t t rajzoljk m e g a varzskrt, majd hajt sk v g r e a p l d a k n t b e m u t a t o t t szertarts e g y m s t k v e t lpseit, azzal a k l n b s g g e l , h o g y m o s t r k e z e t t el a sajt e l t e r v e z e t t varzslat ideje. Ez a k v e t k e z k p p e n zajlik: F o r d u l j a n a k a z o l t r bal gyertya fel, s m o n d j k : Hrom gyertyt gyjtok a Hrmas Istennnek... A Nagy oldalra h e l y e z e t t h r o m

Hlgy Hrom Aspektusnak.

(Gyjtsk meg a

fehr gyer

tyt.) Dics Szz, az ifjsg, az j kezdetek, a hajnal s az el76

vetett mag istennje. ( G y j t s k m e g a p i r o s gyertyt.) Nagy Anya, a varzslat, bsg, szerelem s tuds istennje. ( G y j t s k m e g a fekete gyertyt.) Stt Banya, az jszaka, a hall s az jjszlets alakjukban. E z u t n f o r d u l j a n a k a z oltr j o b b oldalra h e l y e z e t t h r o m gyertya fel, s m o n d j k : Hrom gyertyt gyjtok az isteni hrmassgnak... a Sokar istennje. Kszntm az istennket valamennyi

c Nagy Istennek. ( G y j t s k m e g a srga gyertyt.) Ragyog Napkirly, a siker s a bsg istene. ( G y j t s k m e g a zld gyertyt.) Erdk Szarvas Istene, a termkenysg s nvekeds kormnyzja. ( G y j t s k m e g a fekete gyertyt.) Az Alvilg Stt Ura, a gondvisels s nyugalom istene. Kszntm az is tent valamennyi alakjban. E m e l j k kt karjukat az oltr fl a k v e t k e z ' szavak ksretben: Ez az jszaka a Halottak nnepe, az v kereke azon jhez fordult, szaka seimet, amely a megnylnak Vkony Ftyol kzelbe juttat minket. Ma j a vilgokat elvlaszt kapuk. Kszntm K a szl suttogsa.

akiknek hangjt flembe hozza

szntm e krn bell mindazokat, irnyomban.

akik jindulattal viseltetnek

H e l y e z z k a k e n y e r e t s st t a r t a l m a z t n y r t az o l trra, s m o n d j k :

77

Ez az sk jszakja. A mai jen a legersebb a kapcsolat az Emniba tvozottakkal, akik most az Osi Istenek trsas gban lattal idznek. A ftyol, viseltetnek m, fllebbent, hogy megtudjam, nem felejtettek el. Kszntm e krn bell mindazokat, irnyomban. akik jindu

Tartsk az o l t r fl a k e n y e r e t s st t a r t a l m a z t n y r t a k v e t k e z szavakkal: Krem az itt sszegylteket, hoz. M r t s a n a k egy d a r a b k a k e n y e r e t a sba, s egyk m e g . Legyek mindig egszsges, gazdag s boldog. M o s t t e g y k flre a t n y r t , majd egy pillanatra h e l y e z z k a b o r r a l t e l t k e l y h e t a p e n t k u l u m r a . Vegyk fl a kelyhet, s m o n d j k : Legyen mindig ers a testem, rtelmem s lelkem. Az Osi Is teneknek! Vigadozva tallkozzunk, gadozva lssuk viszont egymst. vigadozva vljunk el, s vi hogy csatlakozzanak lakomm

Igyk m e g a b o r egy rszt. H a g y j a n a k m e g belle, s a k e n y r b l s a s b l is v a l a m e n n y i t , a m i t k s b b k i t e h e t n e k a kis n p n e k " ( b v e b b e n az i s t e n s g e k r l szl feje z e t b e n s z l o k a t n d r e k r l s e r r l a n e k i k szentelt l d o z a t r l ) . H e l y e z z k az oltrra a b o r r a l telt kelyhet.

78

F o r d u l j a n a k vissza az I s t e n n gyertyihoz, s m o n d j k : Az v kereke tovafordult, ismt eljtt az arats. Az elz

Samhain ta sok gondolatcsrt vetettem el. Arassuk le a vets ja vt; vessk el mindazt, ami akadlyoz vagy rt nekem. A Hr mas Istenn betakart gyngd kezvel, vta lpteimet, meghallot ta kvnsgaimat. Ezrt tisztelettel s hlval adzom neki. M o s t f o r d u l j a n a k az I s t e n g y e r t y i h o z a k v e t k e z szavakkal: Az v kereke tovafordult, ismt eljtt az arats. Megint a V kony Ftyol s a vilgokat elvlaszt kapuk eltt llok. A Hr mas Isten megoltalmazott kardjval, vta lpteimet, meghallotta kvnsgaimat. Ezrt tisztelettel s hlval adzom neki. Varzsplcjukkal f i n o m a n r i n t s k m e g a p e n t k u l u m o t , s m o n d j k : Mutasstok meg az svnyt, amelyre lpnem kell. Halljtok meg kvnsgomat, , Nagy Szellemek! vjatok, vdelmezze tek. Adjatok nagyobb tudst, hozztok el a beteljesedst. Ezutn mondjk el magukban, mit krnek az istenek tl. Hallgassk m e g a s z e l l e m e k t m u t a t s t is, a m i t a l n E m n i b l rkezik. A szertarts v g n m o n d j k : Minden szeretetem s tiszteletem a Nagy Hlgy s ldottak legyenek! Ur.

79

E l r k e z e t t a j v e n d m o n d s , m e d i t c i s varzslat ideje. M o s t v g e z z k el az j terveiket segt, a rgieket l e z r s a hajdani k t e l k e k e t felold varzslatokat. A lezrs s elbocsts f o r m u l i t az 5. fejezet pldava rzslata alapjn m o n d j k el, o n n a n , h o g y M i k o r k s z e n l l n a k a szertarts b e f e j e z s r e . . . "

80

Tli

napfordul

( D e c e m b e r 2 1 . tjn, a d r u i d k Albn A r t h u a n n a k n e v e z tk. Yule-knt is e m l e g e t t k . ) A Fagyos S t t s g I s t e n n j n e k s az I s t e n i G y e r m e k , azaz az jjszletett N a p i s t e n v i l g r a j v e t e l n e k ideje. Az jjszlets idszaka, m i d n a fld e r i n e k aplya da glyba f o r d u l t. Az oltr kellkei: fstlszer, fstl", vzzel telt k e hely, s, p e n t k u l u m , t r vagy kard, n g y e l e m i gyertya, st, b o r r a l t l t t t kehely, c s e n g . A z s t b e h e l y e z z e n e k zld gyertyt, s rakjk k r b e piros, f e h r s fekete gyer tyval. M i u t n k e z d e t n e k m e g r a j z o l t k a v a r z s k r t , folytas sk le u g y a n g y a szertartst, a h o g y a n azt az 5. fejezetben b e m u t a t t a m a P l d a egy varzslatra" c m alatt, azzal a k l n b s g g e l , h o g y m o s t r k e z e t t el az i d az e l t e r v e z e t t varzslat vagy szertarts vgrehajtsra". H r o m s z o r szlaltassk m e g a c s e n g t , m a j d m o n d jk: Ez a tli napfordul, az v leghosszabb jszakja. Most mg a sttsg az r, ami azonban utat ad majd a fnynek, s fnybe fordul t. A Napkirly Emniba rzsstjben azonban Fnygyermekk alakul t. tvozott. Az jjszlets va most az egyszer ismt az jszltt Isteni

Szrjanak m g fstlszert a f s t l b e . 81

Minden fagyos, s n a virradatra vrok. Napfelkeltekor a Hrmas Istenn ez egyszer ismt vilgra hozza az Isteni Gyer meket. Nmn, csodlattal llok az jjszlets szent stje eltt, tudva, hogy egy napon nekem is keresztl kell jutnom rajta s megjhodnom. Ezrt most hdolatomat mutatom be az istenni hrmassg eltt. G y j t s k m e g a z s t m e l l h e l y e z e t t f e h r gyertyt. A fehr a Szz szne. magvait letemben. ltesd el az rm s az jrakezds

M o s t gyjtsk m e g a z s t m e l l h e l y e z e t t piros gyer tyt. A piros az Anya szne. Adj nkem alkot gondolatokat, s adj ert a megvalstsukra. G y j t s k m e g a z s t m e l l h e l y e z e t t fekete gyertyt. A fekete a Banya, a Blcs Lny szne. Adj nkem blcsess get, hogy megrtsem a mgia titkait. G y j t s k m e g a zld gyertyt az s t n b e l l . A zld az Erd jszltt Urnak, az Isteni Napgyermeknek a szne, aki ismt megszletett kznk. Kszntelek, gyermek, aki az Istenn hitvese is vagy.

82

Fogjk m e g a c s e n g t , s m e n j e n e k vele a keleti n e gyedbe, majd c s e n d t s k m e g egyszer. rvendezzetek, mek. M e n j e n e k a dli n e g y e d b e , s c s e n d t s k m e g egyszer a csengt. rvendezzetek, , Tz Eri! Kszntelek, Isteni Gyermek. , Leveg Eri! Kszntelek, Isteni Gyer

M e n j e n e k a n y u g a t i n e g y e d b e , s c s e n d t s k m e g egy szer a csengt. rvendezzetek, , Vz Eri! Kszntelek, Isteni Gyermek.

M e n j e n e k az szaki n e g y e d b e , s c s e n d t s k m e g egy szer a csengt. rvendezzetek, , Fld Eri! Kszntelek, Isteni Gyermek. M o s t t r j e n e k vissza az o l t r h o z , s f o r d u l j a n a k kelet fel. Szlaltassk m e g a c s e n g t h r o m s z o r . dvz lgy, , erdk s j let istene! Hdolok eltted, s l dsodat krem. C s n d b e n fogadjk a z i s t e n ldst. C s e n d t s k m e g ismt hromszor a csengt.

83

dvz lgy, Hrmas Istenn, aki fnyt hozol a sttsgbl, s j letet teremtesz az jjszlets stjbl. Hdolok eltted, s l dsodat krem.

I s m t fogadjk c s n d b e n a z ldst. H e l y e z z k n h n y pillanatra a b o r r a l telt k e l y h e t a p e n t k u l u m r a , majd e m e l j k m a g a s r a a kvetkez" szavak k s r e t b e n : Az Osi Isteneknek! Vigadozva tallkozzunk, vigadozva

vljunk el, s vigadozva lssuk viszont egymst. Igyk m e g a b o r t , de v a l a m e n n y i t t e g y e n e k flre a kis npnek. Az 5. fejezet p l d j b a n i s m e r t e t t e m a lezrs s e l b o csts rtust, m e l y a k v e t k e z szavakkal k e z d d i k : M i kor kszen llnak a szertarts befejezsre..."

84

Imbok
( F e b r u r 1. vagy V z n t h a v n a k e l s teliholdja. B r i g a n tinak, I m b o l g n a k s G y e r t y a s z e n t e l n n e p n e k i s n e veztk.) E k k o r r a e s n e k a F l d a n y a b r e d s n e k e l s j e l e i , a ta vaszi nagytakarts, a m e g t i s z t u l s s tisztts ideje ez, m i k z b e n f e l k s z l n k a g y a r a p o d s r a s m e g j u l s r a . Bri git h r m a s i s t e n n n n e p e , aki letet l e h e l t a h a l o t t a k b a . Az oltr kellkei: fstlszer, fstl, vzzel telt k e hely, s, p e n t k u l u m , t r vagy k a r d , n g y e l e m i gyertya, st, b o r r a l telt kehely, varzsplca. Az s t bal o l d a l n fe h r gyertya lljon, a j o b b o l d a l o n zld. M i u t n k e z d e t n e k m e g r a j z o l t k a v a r z s k r t , folytas sk le u g y a n g y a szertartst, a h o g y a n azt az 5. fejezetben b e m u t a t t a m a Plda egy varzslatra" c m alatt, azzal a k l n b s g g e l , h o g y m o s t r k e z e t t el az i d az e l t e r v e z e t t varzslat vagy szertarts vgrehajtsra". Szrjanak m g fstlszert a f s t l b e , s m o n d j k : A Fldanya bredezik szendergsbl. Az erdk s mezk

meghalljk bredsre szlt suttogst. Birodalma laki engedel meskednek hvsnak. Minden a tavasz rkezst vrja. L e g y i n t s k m e g h r o m s z o r f i n o m a n az o l t r t a va rzsplcval.

85

Ez a Szz nnepe, aki letet lehel mindenekbe. Ez az er sdfny s a visszahzd sttsg ideje, a megtisztuls s az let megjulsnak vszaka. Ekkor s itt, a vilgok kztt az r s rn elbe lpek, hogy blcs s igaz tancsra leljek nluk. ( N m n krjk az I s t e n s az I s t e n n t m u t a t s t s tancst.) L e g y i n t s k m e g h r o m s z o r f i n o m a n az oltrt a va rzsplcval. , sk Szelleme, tudom, hogy vigyzztok letutamat.

Csak segtsgetekkel s tmutatsotokkal remlhetem, hogy elke rlm a csapdkat, s biztonsgos rvbe rkezem. G y j t s k m e g a f e h r gyertyt az st bal oldaln. Kszntelek, dies"Szz, aki j letet teremt a sttsgbl. Az v kereke a te vszakodhoz rkezett, midn szertehinted ldsod a fldn. G y j t s k m e g a z l d gyertyt az st bal oldaln. Im, az Erdk letem is. H e l y e z z k n h n y p i l l a n a t r a a b o r r a l telt k e l y h e t a p e n t k u l u m r a , majd e m e l j k magasra, s m o n d j k : Ura megcirgatja a szunnyad Fldet. Ami

knt megjulnak a nvnyek s llatok, gy juljon meg az n

86

Termkenytsd Az Osi

meg

letemet

hasznos felismersekkel, tallkozzunk,

egsz

sggel, jlttel s varzservel. Isteneknek! Vigadozva vigadozva vljunk el, s vigadozva lssuk viszont egymst. Igyk m e g a b o r t , de t e g y e n e k flre egy keveset a kis n p n e k is. Az 5. fejezet pldjban i s m e r t e t t e m a lezrs s e l b o csts rtust, m e l y a k v e t k e z szavakkal k e z d d i k : M i k o r k s z e n llnak a szertarts b e f e j e z s r e . . . "

H7

Tavaszi

napjegyenlsg

( M r c i u s 2 1 . tjn, a d r u i d k A l b n E i l e r n e k neveztk. N a g y j b l a k e r e s z t n y h s v t n a k felel meg.) A f n y s s t t s g e k k o r k e r l egyenslyba. s z a k o n e k k o r v e t n e k . A n v n y i s llati t e r m k e n y s g , varzsla t o k s j r a k e z d s ves c i k l u s n a k k e z d e t e . Az o l t r kellkei: fstlszer, fstl", vzzel telt k e hely, s, p e n t k u l u m , t r vagy k a r d , n g y e l e m i gyertya, s t p i r o s gyertyval, b o r r a l telt kehely, varzsplca, get'edny, p a p r s r s z e r s z m , c s e n g . D s z t s k fel az ol t r t festett tojsokkal s a tavasz virgaival. M i u t n k e z d e t n e k m e g r a j z o l t k a varzskrt, folytas sk le u g y a n g y a szertartst, a h o g y a n azt az 5. fejezetben b e m u t a t t a m a P l d a egy v a r z s l a t r a " c m alatt, azzal a k l n b s g g e l , h o g y m o s t r k e z e t t el az i d az eltervezett varzslat vagy szertarts vgrehajtsra". Vegyk fl varzsplcjukat, s i s m t e m e l j k kt kar j u k a t d v z l s r e a k v e t k e z szavak k s r e t b e n : mhol az let Ura s rnje. ketlen. ge van a msikra, Ura nlkl az Istenn term s hatalomra tegyenek

rnje nlkl nem lhet az Isten. Mindkettnek szks hogy kiteljesedjenek,

szert, gy, ahogyan a Fldnek a Napra, a drdnak az stre, a lleknek a testre, a frfinak a nre. G y j t s k m e g a z s t b e h e l y e z e t t gyertyt. S z e l d e n s s e n e k az s t r e a varzsplcval, s m o n d j k :

HH

, Nagy Istenn, lgy velem most Szz alakodban, a szp sg alakjban, aki rmt s j letet hoz magval. C s e n d t s k m e g egyszer a c s e n g t , s m o n d j k : , megjhods Nagy Istene, lgy velem most az Erdk Ur nak alakjban, a Szarvas Isten alakjban, aki gyngdsget s szerelmet hoz a vilgra. M o s t s s e n e k r m g egyszer a z s t r e . Lpjen a rgiek ereje abba, ami j. Nagy r s rn, tegye tek erss mindeneket, hogy j letet teremjenek. Legyetek ldot tak. Szrjanak kevs f s t l s z e r t a fasznre, s v i g y k i s m t k r b e a fstlt a v a r z s k r n az r a m u t a t jrsval m e g e g y e z i r n y b a n . E z u t n h e l y e z z k vissza a z oltrra, majd felemelt karral m o n d j k a k v e t k e z t : bredjetek! bredjen fl a Fld birodalmnak minden lak ja! dvzllek, szent Szz kedveseddel, a kikelet elhrnkvel. r i n t s k m e g a p e r g a m e n p a p r t a t r h e g y v e l , s mondjk: Ezennel magam mg vetem a tl sttjt s mltamat. Csak azt tekintem, ami elttem ll. Itt az id, hogy magokat plntl jak el a fizikai, szellemi s lelki valsgskokon.

89

rjk r a paprra, mi m i n d e n t k v n n a k az j vtl. Minden egyes paprlapra csak egy kvnsg kerljn. H a j t o g a s s k ssze a p a p i r o s o k a t , m a j d tartsk k e t az ol tr fl felajnls g y a n n t az s i I s t e n e k n e k . Boldog idszak ez, az ltets ideje. rmmel s bizalommal helyezem krseimet az Istennnek s Urnak keze kz.

G y j t s k m e g e g y e n k n t a p a p i r o s o k a t az stbl ki vett gyertyval, majd vessk k e t az g e t e d n y b e . Szabad akaratombi a Hlgy s gondolatcsrkat, szrba szkkenjenek. Ura keze kz helyezem e megvalsuljanak s

hogy vgyaim s lmaim

Legyenek ldottak az si Istenek!

H e l y e z z k n h n y p i l l a n a t r a a b o r r a l telt k e l y h e t a p e n t k u l u m r a , majd e m e l j k m a g a s r a a k v e t k e z sza vakkal: Hdolat dozva az si Isteneknek! Vigadozva tallkozzunk, viga

vljunk el,

s vigadozva lssuk viszont egymst. Igyk m e g a b o r t , de t e g y e n e k flre v a l a m e n n y i t a kis n p n e k is. Az 5. fejezet pldjban i s m e r t e t t e m a lezrs s e l b o csts r t u s t , m e l y a k v e t k e z szavakkal k e z d d i k : M i kor kszen llnak a szertarts befejezsre..."

90

Beltane (Mjus 1. vagy a Bika h a v n a k e l s teliholdja. A H l g y N a p j n a k vagy M j u s n a p n a k is n e v e z t k . ) Ez a Szarvas I s t e n s a Z l d E r d H l g y n e k n n e p e , e k k o r illik l d o z a t o t b e m u t a t n i a hz r z s z e l l e m e e l t t is. Az oltr kellkei: fstlszer, fstl, vzzel telt k e hely, s, p e n t k u l u m , t r vagy kard, n g y e l e m i gyertya, b o r r a l t l t t t kehely, varzsplca, illolaj. H e l y e z z k el valahol a v a r z s k r n b e l l a h z r z s z e l l e m n e k j e l v nyt, b r m i t v l a s z t o t t a k is e r r e a clra. M i u t n k e z d e t n e k m e g r a j z o l t k a v a r z s k r t , folytas sk le u g y a n g y a szertartst, a h o g y a n azt az 5. f e j e z e t b e n b e m u t a t t a m a P l d a egy varzslatra" c m alatt, azzal a k l n b s g g e l , h o g y m o s t r k e z e t t el az i d az e l t e r v e z e t t varzslat vagy szertarts vgrehajtsra". E m e l j k fl a varzsplct d v z l s r e , s m o n d j k : Kszntelek, vadon istennje, az egek s vizek rnje. Meg idzlek, drga Hlgy. Tncoljk vagy legalbbis jrjk k r b e az oltrt, k e l e t tl elindulva, az r a m u t a t jrsval m e g e g y e z i r n y b a n . M i n d e n n e g y e d b e n lljanak m e g , h o g y f e l e m e l t kar ral d v z l j k a n e g y e d e l e m e n t l j t . M i u t n ezzel v geztek, m e n j e n e k vissza az o l t r h o z .

91

ldottak legyenek Mjus Hlgynek s a Zld Erd nevet Urnak szavai. Sugrozzon rm vakt fnyetek. Megtltend kupa vagyok, hogy megtehessem, ami szksges. Legyen rkk ldott az r s az rn! lljanak m e g a h z r z s z e l l e m e vagy a n n a k j e l k p e eltt. Drga Hlgy, fensges r, bemutatom nektek e hz rizjt, azt a szellemet, akit hajlkomba hvtam vdelmezknt s segt knt. Hdolok e szellem jelkpe eltt. Nagy Istenek, ldjtok meg e hz rizjt. Ksrje ldsotokat az n ksznetem. ldott legyen O. K e n j k m e g k e v s illolajjal a z r z s z e l l e m j e l k p t vagy s z o b r t . H a a j e l k p o l y a n t e r m s z e t , h o g y ezt n e m t u d j k m e g t e n n i , legalbb a m e g g y j t o t t fstlszerrel fstljk k r b e . H e l y e z z k n h n y pillanatra a b o r r a l telt k e l y h e t a p e n t k u l u m r a , m a j d e m e l j k m a g a s r a a k v e t k e z szavak ksretben: Hdolat az si Isteneknek! dozva vljunk el, s vigadozva lssuk viszont egymst. Vigadozva tallkozzunk, viga

92

Igyk m e g a bort, de t e g y e n e k flre v a l a m e n n y i t a kis n p n e k is. Az 5. fejezet pldjban i s m e r t e t t e m a lezrs s e l b o csts rtust, m e l y a k v e t k e z szavakkal k e z d d i k : M i k o r k s z e n llnak a szertarts b e f e j e z s r e . . . "

Nyri

napfordul

( J n i u s 22. tjn. A d r u i d k Albn H e r u i n n a k n e v e z t k e z t az n n e p e t . ) A keltk e k k o r j t o t t k m e g f o g a d a l m u k a t a N a g y Is t e n n s a N a g y I s t e n e l t t . Ez id' tjt a N a p h r o m su gara vilgt. Az oltr kellkei: fstlszer, fstl, vzzel telt k e hely, s, p e n t k u l u m , t r vagy kard, n g y e l e m i gyertya, borral tlttt kehely, varzsplca. H e l y e z z e n e k piros gyertyt az s t j o b b o l d a l r a s egy k u p a friss vizet az s t b e . Az s t t l balra lltsanak fl egy zld s egy k k gyer tyt. M i u t n k e z d e t n e k m e g r a j z o l t k a varzskrt, folytas sk le u g y a n g y a szertartst, a h o g y a n azt az 5. fejezetben b e m u t a t t a m a P l d a egy varzslatra" c m alatt, azzal a k l n b s g g e l , h o g y m o s t r k e z e t t e l a z i d az eltervezett varzslat vagy szertarts vgrehajtsra". G y j t s k m e g az s t bal o l d a l n ll zld gyertyt, s mondjk: Zld Erd Anyja, krve krlek, nem ismert si neveiden. G y j t s k m e g a z s t j o b b o l d a l n ll p i r o s gyertyt, s mondjk: ldd meg ezt a vizet. Nagy

Csillaglny, sorsok fonja, eltted hdolok, s megidzlek ismert s

94

Hatalmas Napisten, termkenysg s bsg istene, krve kr lek, jelenj meg most. Eltted hdolok, s megidzlek ismert s nem ismert si neveiden. E m e l j k kt karjukat az st fl a k v e t k e z szavak k sretben: Ez a Hrmas Istenn szent stje. megldanak mindeneket. Megszentelt viznek rin

tse ldst oszt s megjt, ahogyan a Nap sugarai is tpllnak s

H e l y e z z k k e z k e t s karjukat a k t gyertya k z , s k z b e n kvnjanak valamit. A p a d l r a is t e h e t i k a gyerty kat, majd vigyzva s lassan m e n j e n e k k z t t k . Mrtsk gyesebbik kezk mutatujjt az st vizbe, s rajzoljanak p e n t a g r a m m t a h o m l o k u k r a . T r d e l j e n e k le az oltr eltt, h o g y m e g j t s k f o g a d a l m u k a t az O s i Is t e n e k eltt. M o n d j k a k v e t k e z t : Fogadom, hogy hsgesen szolglom a Nagy Anyt, s tiszte lem a Nagy Istent. Pogny vagyok, az si kr egy kve, lbam szilrdan megvetem a fldn, mgis tfjnak rajtam az gi sze lek, s az id nem gyngti kitartsom. Osi kelta istenek, hallgas stok kegyesen fogadalmamat!

H e l y e z z k n h n y pillanatra a b o r r a l t e l t k e l y h e t a p e n t k u l u m r a , majd e m e l j k magasra, s m o n d j k :

95

Hdolat az dozva

si Isteneknek!

Vigadozva

tallkozzunk,

viga

vljunk el,

s vigadozva lssuk viszont egymst. Igyk m e g a b o r t , de t e g y e n e k flre v a l a m e n n y i t a kis npnek. Az 5. fejezet pldjban i s m e r t e t t e m a lezrs s e l b o csts r t u s t , m e l y a k v e t k e z szavakkal k e z d d i k : M i k o r k s z e n l l n a k a szertarts b e f e j e z s r e . . . "

96

Lughnassadh ( A u g u s z t u s 1. vagy az O r o s z l n h a v n a k e l s teliholdja. L u n a s n a k is n e v e z t k ezt az n n e p e t . ) F o r d u l p o n t ez a F l d a n y a v b e n , s z a k o n e k k o r a r a t n n e p e t t a r t a n a k , a m e l y egyttal a f o g y a t k o z I s t e n s a g y a r a p o d I s t e n n n n e p e is. Az i d s z a k k l n s e n kedvez a j s z e r e n c s t s b s g e t h o z v a r z s l a t o k n a k . Az oltr kellkei: fstlszer, fstl, vzzel telt k e hely, s, p e n t k u l u m , t r vagy kard, n g y e l e m i gyertya, b o r r a l t l t t t kehely, varzsplca, t n y r r a h e l y e z e t t k e nyr. T e g y e n e k az s t b e srga vagy n a r a n c s s r g a s z n gyertyt. D s z t s k fl az o l t r t az sz virgaival, r e p k n n y e l s szi levelekkel. M i u t n k e z d e t n e k m e g h z t k a v a r z s k r t , folytassk le u g y a n g y a szertartst, a h o g y a n azt az 5. fejezetben b e m u t a t t a m a Plda egy varzslatra" c m alatt, azzal a k lnbsggel, h o g y m o s t r k e z e t t el az i d az e l t e r v e z e t t varzslat vagy szertarts vgrehajtsra". Gyjtsk m e g az s t b e lltott gyertyt, s m o n d j k : O, keltk Osi Istenei, krve krem, jelenjetek meg elttem.

Mert olyan id ez, amely nem id, olyan hely, amely nem hely, olyan nap, amely nem nap. Megidzlek benneteket. Helyezzk a kenyeret tartalmaz tnyrt a pentkul u m r a . N h n y pillanatra lljanak m e g m o z d u l a t l a n u l , s llegezzenek m l y e k e t . s s z p o n t o s t s a n a k a llegzet s a

97

l e v e g m e g t i s z t t e r e j r e . A m i k o r gy rzik, e l k s z l tek, m o n d j k : Megtiszttottam zsvel, magam a mindensget that leter belleg magambl.

s minden gonoszt kiztem

E m e l j k m a g a s r a a k e n y e r e t t a r t a l m a z t n y r t , majd h e l y e z z k vissza az o l t r r a a k v e t k e z szavakkal: Tudom, hogy minden magocska s minden bzaszem az si idk emlke s a jvend' grete. Ez a kenyr a Hrmas Istenn stjben rkkn megjul let jelkpe.

E g y e n e k m e g egy falat k e n y e r e t . H e l y e z z k a b o r r a l t l t t t k e l y h e t a p e n t k u l u m r a . Tartsk m a g a s r a a kely h e t , m a j d t e g y k vissza az o l t r r a a k v e t k e z szavak ks retben: Ahogyan a szl borr erjed, gy vltozom n meg az let szent stjben. S miknt a bor is isteni bvletet bocsthat az emberre, gy minden emberi lny felemelkedst s bukst erej nek s akaratnak ksznheti. I g y a n a k m e g egy k e v s b o r t , s m o n d j k : Velem is az trtnjen, ami a kenyrrel s a borral. Minden letformba zrva ott ksrt a mlt emlke s a jvend grete. ldsotokat krem, Osi Istenek, hogy a fogy fny s a nvekv gy legyen. sttsg vszaka ne legyen olyan nehz szmomra.

98

Az 5. fejezet pldjban i s m e r t e t t e m a lezrs s e l b o csts rtust, m e l y a k v e t k e z szavakkal k e z d d i k : M i k o r k s z e n llnak a szertarts b e f e j e z s r e . . . "

99

szi

napjegyenlsg

( S z e p t e m b e r 2 1 . tjn. A d r u i d k A l b n E l v e d n e k is n e veztk.) A fny s a s t t s g e k k o r k e r l egyenslyba. A p i h e n s i d s z a k a ez a m u n k a s az arats befejezse u t n , a m i k o r a f l d m v e s h l t ad a j t e r m s r t . J i d a llek v n d o r l s r l val e l m l k e d s r e , m e l y e g y b e n e l k s z l e t is az s k jszakjra, azaz a H a l l o w e e n r e . Az o l t r kellkei: fstlszer, fstl, vzzel telt k e hely, s, p e n t k u l u m , t r vagy k a r d , n g y e l e m i gyertya, b o r r a l t l t t t kehely, varzsplca. A t r r e k s s e n e k szala g o k a t az sz s z n e i b e n . D s z t s k fl az oltrt szi leve lekkel. H e l y e z z e n e k e l h r o m gyertyt (fehret, pirosat s f e k e t t ) az s t k r l , s b e l e m a g b a rakjanak r e p k n y t . M i u t n k e z d e t n e k m e g r a j z o l t k a varzskrt, folytas sk le u g y a n g y a szertartst, a h o g y a n azt az 5. fejezetben b e m u t a t t a m a P l d a egy v a r z s l a t r a " c m alatt, azzal a k l n b s g g e l , h o g y m o s t r k e z e t t e l a z i d az eltervezett v a r z s l a t vagy szertarts v g r e h a j t s r a " . G y j t s k m e g a z s t k r h e l y e z e t t h r o m gyertyt, s mondjk: Megidzlek, ldott Hlgy, az arats istennje, aki az idk

hajnala ta letet s bsget adomnyozol. Krve krlek, ajnd kozz meg vidmsgoddal s szpsgeddel, erddel s virgzsod dal.

00

K s z n t s k t r k k e l vagy kardjukkal a r e p k n n y e l telt s t t a k v e t k e z szavak k s r e t b e n : Megidzlek Arats Ura, szent kirly, aki az idk hajnala ta gazdagsgot adomnyozol, s megvdelmezel a bajban. Krve krlek, ajndkozz meg erddel s nevetseddel, virgzsoddal. Vegyk a szalaggal t k t t t t r t g y e s e b b i k k e z k b e , a msikkal fogjk m e g a b o r r a l telt kelyhet, s m o n d j k : Az let folyvst befutja krforgst, rk lncolatban. Az si Isteneknek majd megjul a hdolva ltezs hatalmaddal s

megemlkezem

letem teljessgrl s az v tanulsgainak termsrl. Jrjk k r l h r o m s z o r a v a r z s k r t az r a m u t a t j rsval m e g e g y e z i r n y b a n , k e l e t r l i n d u l v a . M o n d j k el a k v e t k e z v a r z s m o n d k t : Az v kereke tovagrdl, bsg ksznt renk.

T r j e n e k vissza az o l t r h o z , s tegyk flre a t r t . Kis i d r e h e l y e z z k a b o r r a l telt k e l y h e t a p e n t k u l u m r a . A kvetkez tszt elmondsakor, mieltt belekortyolnak a borba, m i n d a n n y i s z o r e m e l j k magasra a k e l y h e t . A j vszakoknak, Az Istennnek! amelyek elmltak, bkt s s azoknak, amelyek

mg most jnnek el. lds rejuk. Hozzon boldogsgot minden gyer meknek. ldott legyen .

Az Istennek! Vdelmezze hveit, s hozzon nekem is jltet s boldogsgot. Vigadozva tallkozzunk, lssuk viszont egymst. vigadozva vljunk el, s vigadozva

Az 5. fejezet p l d j b a n i s m e r t e t t e m a lezrs s e l b o csts rtust, m e l y a k v e t k e z ' szavakkal k e z d d i k : M i k o r k s z e n llnak a szertarts b e f e j e z s r e . . . "

A KELTK T R T N E L M E A keltkat t b b n y i r e az rekkel azonostjk, h o l o t t civili zcijuk r o r s z g n l j v a l n a g y o b b t e r l e t r e t e r j e d t ki. E l s z r az i. e. 9. szzad n p v n d o r l s i h u l l m a i s o r n t n t e k fl kelet n p e i k z t t , s Gallira, az Ibriai-flszi getre, szak-Itlira, a Balknra, Kis-Azsira, a b r i t szi getvilgra, Skcira, Walesre s r o r s z g r a t e r j e s z t e t t k ki u r a l m u k a t . Az i. e. 5. szzadra v g i g d l t k a k s b b i It lia, F r a n k h o n , N m e t o r s z g s Svjc vrosait, a h o l egy idre le is t e l e p e d t e k . H a t a l m u k t e t p o n t j n b i r o d a l m u k a brit szigetektl a mai T r k o r s z g i g terjedt, vgl a z o n b a n a r m a i a k s a g e r m n t r z s e k leigztk k e t . Br n e m u g y a n a b b a a n p c s o p o r t b a t a r t o z t a k , u g y a n a n n a k a n y e l v n e k a nyelvjrsait beszltk. k az a n t i k vilg e z e r m e s t e r e i : gyes k e z f m m u n k s o k , t p t k s kocsigyrtk, a f l d m v e l s s llattenyszts t i t k a i n a k i s m e r i . Egyttal v a k m e r h a r c o s o k is voltak, akik b t o r 103

sgnak s h a r c i a s s g n a k n e m akadt prja, s akiktol m g a h a r c e d z e t t r m a i lgik is j o g g a l t a r t o t t a k . Ok fektettk le a n y u g a t - e u r p a i civilizci alapjait. A k e l t k r t e l m e s , s z i p o r k z a n t e h e t s g e s , flelmet n e m i s m e r , m o z g k o n y n p h r b e n lltak, akik a z o n b a n az italt s e m v e t e t t k m e g , s n h a t b b e t h e n c e g t e k a k e l l e t n l . N o h a trzsi s z e r v e z e t k m e g l e h e t s e n laza volt, m i n d e n e k e l t t h a r c o s o k n a k t a r t o t t k m a g u k a t , s n ha m g z s o l d o s n a k is e l s z e g d t e k a h h o z , aki a legbke z b b fizetsget grte szolglataikrt. A n k e t , akik u g y a n o l y a n g y e s e n forgattk a kardot, m i n t a frfiak, n a g y tisztelettel v e t t k k r l . Ha egy kelta n f e l b o s s z a n k o d o t t , volt m i r t t a r t a n i a haragjtl. A k o rai kelta t r t n e l e m b e n a n k n e m r i t k n frjk oldaln harcoltak. Az i. e. 1. s z z a d r a a r m a i a k k e z d t e k beszivrogni a kelta t e r l e t e k r e , s v g l - a m a i Skcia s r o r s z g kiv telvel - a z egsz b i r o d a l m a t m e g h d t o t t k . M g e z u t n is s o r k e r l t s z r v n y o s z e n d l s e k r e ; az egyik, a m e l y e t B o a d i c i a k i r l y n v e z e t e t t i. sz. 61 k r l , c s a k n e m tel j e s e n kiszortotta a r m a i h d t k a t a szigetorszgbl. A kelta hitvilg e g s z e n a k e r e s z t n y e k h i t t r t s i g r i n tetlen maradt. A k e l t k k r l b e l l i. e. 600 ta i s m e r i k az rst, ez a r n a r s a z n . O g h a m - b e t k n (ejtsd: O w a m ) alapul. Az O g h a m - b c s z e n t n e k s z m t o t t , s f e l t e h e t e n csak k l n l e g e s a l k a l m a k k o r hasznltk. A k z n s g e s z e n e t e k e t a d r u i d k a g r g bc b e t i v e l tovbbtottk, a m e l y e t i s m e r t e k , b r k s b b a walesi b r d o k az O g h a m bcvel r k t e t t k m e g a d r u i d a h a g y o m n y e m l k e i t . 104

Vgl a k e r e s z t n y e g y h z e r s z a k o s beavatkozsa a latin bcvel cserlte fl az si r n k a t . N a g y a v a l s z n s ge, h o g y a h r o m f l e b c t is i s m e r keltk t r t n e l m k b i z o n y o s p o n t j n - legalbbis r o r s z g b a n r s b a n is m e g r k t e t t k a t r t n e l m i e s e m n y e k e t s l e g e n d i k a t . Br gy tartjk, h o g y n i n c s e n e k rsos feljegyzseik, S z e n t Patrik s z e m l y s z e r i n t c s a k n e m s z z n y o l c v a n kelta n y e l v e n rt r k n y v e t g e t e t t el. Ezzel p l d t m u t a t o t t a v a k b u z g k e r e s z t n y e k n e k , akik a d r u i d a i r o d a l o m m i n d e n fellelhet emlkt megsemmistettk. A keresztny szerzetesek ezzel s z e m b e n i s m e r e t l e n o k o k b l s z k s g t reztk, h o g y lejegyezzk a kelta m t o s z o k a t , j l l e h e t a h i t t r t k lbbal t i p o r t k az si i s t e n e k b e s i s t e n n k b e vetett hitet.

05

VALLS A keltk m l y e n vallsos n p voltak. A d r u i d a p a p o k er klcsi t a n t s t a k v e t k e z k p p e n s s z e g e z h e t j k : az is t e n e k e t i m d d , ne a g o n o s z t , lgy e r s s btor. H i t t e k a l l e k v n d o r l s b a n , st a b b a n is, h o g y az e m b e r i llek l latokba vagy n v n y e k b e k l t z h e t . Istenvilgukba sz m o s j e l e n t s istenn" t a r t o z i k - a n y a i s t e n n k , a h b o r i s t e n n i , g o n d v i s e l i s t e n n k . J e l l e m z e r r e a hitvilgra az isteni h r m a s s g , azaz egy isten h r m a s alakvltozat n a k g o n d o l a t a ; u g y a n a k k o r i s m e r e t l e n a hall u t n i isteni bntets. A kelta p a p s g o t a d r u i d k alkottk. K e z d e t b e n h a s o n l n i s z e r v e z e t e k is m k d t e k m i n d a d d i g , a m g a r m a i s a t b b i apajog valls r n e m k n y s z e r t e t t e a maga vi lgkpt a keltkra. A t r t n e t i feljegyzsek e z e k e t a p a p n k e t d r i d o k n a k n e v e z i k , akik s z e n t l i g e t e k b e n ltek. N a g y o n valszn, h o g y m r a d r u i d a p a p o k eltt is mlyrama c m knyv t n y k e d t e k , egy srgi anyajog valls r e i k n t . Elise B o u l d i n g A trtnelem b e n azt lltja, h o g y a d r u i d a p a p n k b i z o n y o s trsulsai p l d u l a B r i g i t i s t e n n t szolgl papi c s o p o r t o s u l s zrt r e n d e t a l k o t t a k , a m e l y n e m r i n t k e z h e t e t t a frfiak vilgval. M s p a p n k v i s z o n t frjhez m e n t e k , s idrl i d r e v i s s z a t r t e k a c s a l d j u k h o z . Egy h a r m a d i k csoport, v l h e t l e g a l i g e t e k b e n szolgl p a p n k , n o r m l i s csaldi letet ltek. N a g y a v a l s z n s g e , h o g y a b o s z o r k n y s g a k k o r k e l e t k e z e t t , a m i k o r a d r u i d k a t fldalatti t n y k e dsre knyszertettk.

106

A d r u i d a p a p o k s p a p n k gygytk, brk, csillag szok, tantk, j v e n d m o n d k voltak, s egyttal k z l k k e r l t e k ki a kelta k l n o k vallsi v e z e t i is. A fpap ni megfeleljt v a l s z n l e g a Liget F p a p njnek neveztk. A m i n d k t n e m b e l i t a n o n c o k k l n e clra ltestett iskolkban sajttottk el a m e s t e r s g sza blyait. N e m volt k n n y b e k e r l n i e kivltsgos vallsi kzssgbe. Jlius C a e s a r azt rja A gall hbor cm k n y v b e n , h o g y e h h e z m i n t e g y h s z v i t a n u l s r a volt szksg, m i k z b e n a t a n t v n y egyre m a g a s a b b r a j u t o t t a rangltrn. A tanuls sorn a t a n u l k emlkezetkbe vs t k az o k t a t i k ltal elrecitlt s z e n t szvegeket. A d r u i d k h r o m nagy c s o p o r t b a t m r l t e k : a k k l t z k e t v i s e l b r d o k ( k l t k ) , a zld v i s e l e t o v t o k ( l t n o k o k s blcsek) s a f e h r r u h z a t d r u i d a p a p o k trsasgba. Az u t b b i a k t o n z r j t k s b b u t n o z t k a k e r e s z t n y szerzetesek. r o r s z g b a n az o v t o k a t s b r d o k a t e g y t t e s e n fi n e k n e v e z t k . A d r u i d k b l c s e l k n t , b r k n t s a trzsfnkk tancsadiknt tevkenykedtek. Az ovtok az i s m e r e t e k m i n d e n formjt s s z e g y j t t t k . A b r d o k m u z s i k v a l s k l t s z e t t e l d i c s t e t t e k , g n y o l t a k s t a ntottak. Tantsuk B r e h o n trvnyeknt maradt fnn ror szgban. A V d k h o z h a s o n l h i m n u s z o k a t n e k e l t e k , m e g h a t r o z o t t n v n y e k e t , i d n k n t llatokat s e m b e reket l d o z t a k az i s t e n e k n e k , s s z e n t t z e k e t gyjtottak. U g y a n a k k o r a z e m b e r l d o z a t n e m l e h e t e t t t l gyakori r orszg s a brit szigetek t e r l e t n .

107

A m a g a s a b b r a n g p a p o k n h a m a s z k o t vagy szarvak kal d s z t e t t fejket viseltek a t e r m k e n y s g i szertartsok s o r n . A szarv (a brit) C e r n u n n o s istensg, azaz a Szarvas I s t e n a t t r i b t u m a volt, s a t e r m k e n y s g h e z n l k l z h e t e t l e n frfii n e m z e r t j e l k p e z t e . A Szarvas Isten n y i t o t t a m e g let s hall k a p u i t , kpviselte a t e r m s z e t tevkeny, frfias oldalt, s e g y b e n v o l t az Alvilg U r a , e n n e k a z i s t e n s g n e k legsibb alakvltozata. C e r n u n n o s n i megfelelje a m e z t e l e n F e h r H o l d i s t e n n . Ez az srgi fldistensg a vilgot l t r e h o z s anya, aki a t e r m s z e t passzv, n i oldalt testestette m e g . A d r u i d a p a p s g e l m o n d h a t a t l a n u l n a g y vilgi hatal m a t kpviselt. T e t s z s k s z e r i n t m e h e t t e k t egyik hadvi s e l t r z s t l a m s i k h o z , vagy l a k h a t t a k ott, ahol k e d v k t a r t o t t a . A t e r m s z e t f l t t i e r k e t is oly h a t h a t s a n ig j u k al v e t e t t k , h o g y k s b b n e m v i s e l h e t t e k s hasznl h a t t a k fldi fegyvereket. Azt t a r t o t t k r l u k , h o g y puszta szval l e g y z i k az ellensget, s s z r n y r o n t s t h o z n a k rjuk. A d r u i d a p a p o k igen sajtos k a p c s o l a t o t alaktottak ki a t e r m s z e t t e l . A kelta O g h a m - b c , a m e l y k r l b e l l i. sz. 700-ig volt h a s z n l a t b a n , m i n d e n e k e l t t s z e n t t a n n a k s z m t o t t . M i n d e g y i k b e t egy sereg g o n d o l a t o t f o g a l m a z o t t m e g . A d r u i d a b e a v a t o t t a k titkos j e l b e s z d k n t i s f o l y a m o d h a t t a k a z O g h a m - b c h e z , p l d u l o r r u k , l b s z r u k vagy k l n b z l a p o s trgyak m e g r i n t s v e l . E g y m s i k beava t o t t fogta a r e j t e t t z e n e t e t , m i k z b e n t u d a t l a n h a r m a d i k b e s z l g e t t r s u k m i t s e m r t e t t az e g s z b l . Ez a kpes s g k o l y a n f l e l m e t e s s t e t t e a d r u i d k a t , h o g y vgl trvny tiltotta m e g a jelbeszd hasznlatt. 108

A kelta hitvilgban h r o m k o n c e n t r i k u s k r kpviseli a ltezs k l n b z ' t a r t o m n y a i t . A legbels" A b r e d , itt fakad let A n n w n b l ; ez az e m b e r i llek t k l e t e s e d s n e k arnja. A k v e t k e z k r b e l l r l kifel a G w y n e d d (a tisztasg k r e ) ; az letszikra v g l itt g y z e d e l m e s k e dik a g o n o s z fltt, de m e g is p i h e n h e t m i n d r k r e , ha k i v o n u l t a testet ltsek l n c o l a t b l . A legkls" k r n e v e C e u g a n t (vgtelensg); itt l a k o z n a k a t e r e m t s l e g h a t a l m a s a b b eri. A m i n d e n s g e m e h r m a s s g n a k g o n d o l a tt fejezi ki a kelta d s z t m v s z e t h r o m g c s o m j a is.

A d r u i d a h a g y o m n y s z e r i n t az e m b e r i llek s z m o s jjszletsen m e g y k e r e s z t l A b r e d b e n , a S z k s g K rben, mieltt elrn G w y n e d d e t , az ldott Krt. Az A b r e d a fldi letet j e l e n t i , s ha egyszer a llek m e g t a n u l ta a leckt, t b b n e m tr vissza. A d r u i d k azt t a n t o t t k , h o g y h r o m akadlya l e h e t a llek fejldsnek, e z e k az n s s g vagy bszkesg, a h a z u g s g s a flsleges k e gyetlensg. A keltk m l y e n tiszteltk a d r u i d a p a p n k e t , m i v e l i s m e r t k a szavak, s v n y o k s g y g y n v n y e k h a t a l m t . 109

k nekeltk lomba a haldoklkat, j v e n d t mondtak, b v l t e k s bjoltak, b b a k n t s e g d k e z t e k a szlseknl, s g y g y t o t t k a b e t e g e k e t . L i g e t k l e g s z e n t e b b pontja egy st, tl, forrs vagy t volt, s a p a p n k v a l s z n l e g j s o l t a k itt. A v r s haj n k a h b o r i s t e n n i n e k vdel me alatt lltak, s s z e n t n e k s z m t o t t a k , h i s z e n a piros az l t e t v r s z n e , t b b e k k z t t a m e n s t r u c i s v r is. A k o v c s o k e l k e l h e l y e t foglaltak el a trsadalmi r a n g l t r n , a m i t sajtos v a r z s t u d o m n y u k n a k k s z n h e t t e k . Egy vig s e g y n a p i g t a n u l t k m e s t e r s g k titkait Scath s z i g e t n ( f e l t e h e t e n a S k y e - s z i g e t e n ) , ahol fm mgira s harci m v s z e t e k r e oktattk ket. Ezenkvl gygytani, j s o l n i is t u d t a k , s varzservel teli fegyvere ket ksztettek. Tevkenysgket Scathach, mskppen Scota i s t e n n vigyzta. A k o v c s o k nagy t i s z t e l e t b e n ll tak a l e g t b b p o g n y k u l t r b a n , mivel t e r e m t tev k e n y s g k k z e p e t t e a fld, leveg, t z s vz e l e m t e g y a r n t h a s z n o s t o t t k . N a g y a n y m m e s l t e , h o g y kis l n y k o r b a n a k o v c s m k d s n e k b i z o n y o s p o n t j n az i d e g e n e k n e k el k e l l e t t h a g y n i u k a k o v c s m h e l y t . M i k o r aztn kvncsisgtl hajtva visszalopzott, kihallgatta, a m i n t a kovcs t i t o k z a t o s a n s u g d o s o t t a fm fltt, br a szavakat n a g y a n y m n e m r t e t t e p o n t o s a n . B i z o n y o s d o m b o k , tavak, barlangok, forrsok, kutak, k t m b k , t i s z t s o k s si k k r k s z e n t n e k s z m t o t tak, a k e l t k a z r t i m d k o z t a k e z e k e n a h e l y e k e n , m e r t s s z e f g g s b e n lltak a fld ervonalaival s a m l t j e l e n t s e s e m n y e i v e l . A kutak, forrsok s tavak a n i p r i n c p i u m o t k p v i s e l t k , vzi t k e l h e l y e k v o l t a k ezek a N a g y Anya fld alatti m h b e . A d r u i d k a z o n b a n a leg110

szvesebben fenyligetekben s e r d k b e n tartzkodtak. Nagy, n g y s z g l e t vagy l p a t k f o r m j f a t e m p l o m o k a t is e m e l t e k itt. A l p a t k a N a g y Anya m h t , az i s t e n n N a g y Kapujt s a ritulis jjszletsbl fakad t u d s t j e l k p e z t e . A fatrzsekre d u r v n v s e t t brk vagy a f m beraksos k v e k is az istensg eltti h d o l a t kifejezdsei voltak. M i n d e n kelta t e m p l o m n a k m e g v o l t a m a g a s z e n t stje, a m e l y a N a g y Anya jjszletseket l e b o n y o l t kozmikus mht jelkpezte. A l e g t b b n n e p e t jszaka ltk, m i v e l a kelta n a p p a l jflkor k e z d d t t , s az idt is i n k b b jszakkban, m i n t n a p p a l o k b a n s z m t o t t k . H o l d n a p t r u k volt, s a kelta v t i z e n h r o m h n a p b l llt. A h n a p o k vilgos fele a tel" H o l d t i z e n t n a p j n a k idejre esett, m g a stt felet a fo gy H o l d t i z e n t napja alkotta. A t e l H o l d i d e j n a pa p o k s p a p n k pozitv mgit z t e k , a fogy H o l d k t h e t b e n v i s z o n t m e g k t vagy fekete mgit. A kelta h n a p o k a t fk u t n n e v e z t k el, a m e l y e k k e z d b e t j e egybeesett a z O g h a m - b c b e t i v e l . I s m e r t k s h a s z n l t k a n a p v e t is; az az i d t a r t a m ez, a m e l y alatt a N a p ltszlag teljes k r t r le a F l d k r l . A h o l d v e t egy 30 n a p o s h n a p beiktatsval igaztottk a n a p v h e z ; ezt kt s fl, h r o m s fl v e n k n t c s e l e k e d t k m e g . A d r u i d k r t e t t k s f l h a s z n l t k a g r g M e t n ciklust is.* Ez 235 h o l d h n a p b l ll; e n n y i id' alatt j u t vissza a N a p s a H o l d 19 vvel k o r b b i h e l y z e t b e . A d r u i d a ciklus h a t s z o r t v e s t a r t a m o t , s s z e s e n t e * Az i. e. 5. s z z a d b a n l t g r g csillagsz s g e o m t e r i d ' s z m t si r e n d s z e r e .

111

h t h a r m i n c vet lelt fl a n a p v alapjn. A d r u i d a vilg k o r 630 vig t a r t o t t . A vilgkorokat a msodik Mag T u i r e a d h - i csattl s z m t o t t k , a m e l y r o r s z g b a n zaj lott; Tuatha de D a n a n n npe ekkor gyztt a F o m o r o k felett. Anglia s rorszg keltk lakta terletein az j v S a m h a i n (Halloween, mindenszentek napja) utn kezddtt. M i n d e g y i k vet vilgos s s t t flre o s z t o t t k ; a stt fl S a m h a i n n a l , a vilgos B e l t a n e - n a l ( M j u s n a p ) v e t t e kez dett. A keltk m i n d i g a N a p (vagyis az r a m u t a t ) jrsval m e g e g y e z i r n y b a n m o z o g t a k szertartsaik vgrehajtsa kzben. Az e l l e n k e z irny mozgst - n h n y meghat r o z o t t r t u s kivtelvel - r o p p a n t b a l s z e r e n c s s n e k tar tottk. A N a p jrshoz be az i v k r t k e t . A vallsi n n e p e k a n a p f o r d u l k , a n a p j e g y e n l s g e k s a h o l d f z i s o k k r s z e r v e z d t e k . A kelta m e z g a z d a s gi v n g y nagy f n y p o n t j a n g y t z n n e p volt (a n a p f o r d u l k s n a p j e g y e n l s g e k i d e j n ) . E z e k a sznts, ve ts, a vets n v e k e d s e s az arats idszakait kpviseltk. B i z o n y t k a i n k v a n n a k o l y a n tovbbi n n e p e k m e g lsrl, m i n t I m b o l c (februrban), Beltane (mjusban), Lughnassadh (augusztusban) s Samhain (november b e n ) . S a m h a i n i d e j n k l n l e g e s szertartsokat tartottak, m e r t g y h i t t k , h o g y e k k o r a l e g v k o n y a b b a vilgokat elvlaszt ftyol, e z r t e b b e n az i d s z a k b a n kapcsolatba k e r l h e t n e k a h a l o t t a k k a l , h o g y a segtsgket krjk, s megszerezzk tudsukat. 112 o l y a n r i g o r z u s a n igazodtak, h o g y m g a z n n e p e k e n i s e b b e n a z i r n y b a n a d t k kr

A M a i vagy Maj (mjus) h n a p j a a szexulis s z a b a d o s sg hava volt, gy tisztelegtek a N a g y A n y a s az e r d e i Szarvas I s t e n eltt. E k k o r k t t t k az egy vre s egy n a p r a szl p r b a h z a s s g o k a t , h a e z e k n e m vltak be, a z r i n t e t t felek a kijellt i d s z a k v g n e g y s z e r e n sztvl tak. A keltk n e m t a r t o t t k t l sokra a s z z e s s g e r n y t , a n n l n a g y o b b becse volt s z e m k b e n a c s a l d n a k s a b sges g y e r m e k l d s n a k . A n e m i k z s l s e k e t k i m o n d o t t a n s r g e t t k , kivlt B e l t a n e idejn; az e k k o r fogant g y e r m e k e t s z e r e n c s s n e k vltk. A z n n e p s o r n a F l d anya tiszteletre fellttt zld viseletet k s b b a k e r e s z t n y e k b a l s z e r e n c s s n e k blyegeztk, a b b a n a r e m n y b e n , h o g y ez taln elijeszti a n p e t s f k n t az a s s z o n y o k a t r gi szabados v i s e l k e d s k gyakorlstl. A zld a t n d r e k s a kis n p szne volt, s ma is az. H a valaki n e m llt j b a r t s g b a n a s i d h e k b e n l a k o z t n d r e k k e l , a zld szn v a l b a n csak bajt h o z o t t r. A s i d h e k si s r h a l m o k voltak, m e l y e k a s z a b a d b a n elszr tan emelkedtek. Skciban a tndrsereget Sluagh Sidhe-nek neveztk. g y tartottk, hogy a t n d r e k h o n b a n l a k o z n a k a p o g n y s g halottjai, a t e r m s z e t i szel l e m e k s a kelta istenek. A s t t fbl vagy g o m b b l ltrejtt t n d r k r k n e k a m a i n a p i g v a r z s e r t t u l a j d o ntanak. A flelmetes kelta i s t e n e k a p u s z t t e r e j t e r m s z e t i e r k e t s z e m l y e s t e t t k m e g . M i n d e n lt tudja, h o g y bi z o n y o s t e r m s z e t i s z e l l e m e k e l s z e r e t e t t e l l t o g a t n a k el hagyott helyeket, a m e l y e k s e n e m j k , s e n e m rosszak, c s u p n c s a k e l t r n e k a m e g s z o k o t t l . A k e l t k t u d t k ezt, s n y i t o t t a n k z e l e d t e k a t n d r e k , azaz a kis n p fel. J 113

S z o m s z d o k n a k vagy a B k e N p n e k n e v e z t k ket, n y i l v n abbl a m e g g o n d o l s b l , i d z n i haragjukat. Az angol Glastonbury Torrl az a h r jrja, hogy G w y n n ap N u d d ltogatja, a t n d r k i r l y s a h a l o t t a k si kelta istene. A G l a s t o n b u r y k r n y k i n p h a g y o m n y s z e r i n t titkos b a r l a n g s z e n t l y h z d i k m e g a s r h a l m o n bell. Kehely Vilgosan Ktja is kivehet lltlag egy l a b i r i n t u s s z e r svny gygyervel r e n d s z e r a d o m b o l d a l b a n , s a d o m b lbnl tallhat termszetfeletti rendelkezik. G l a s t o n b u r y t s o k a n A v a l o n n a l azonostjk. M a g a a s z azt j e l e n t i : almaliget". A n g l i b a n i d t l e n i d k ta t e r e m a l m a . M a g a a fa s z e n t n e k s z m t o t t a keltk s z e m b e n g y m l c s e m i a t t . M i k o r u g y a n i s egy a l m t k e r e s z t b e v g u n k , t g csillag, azaz p e n t a g r a m m a vlik lthatv az a l m a h s b a n . A p e n t a g r a m m a a walesi g a b o n a i s t e n n , C e r r i d w e n s z i m b l u m a volt, akit M o r r i g u k n t i s e m l e g e t t e k ; v o l t a h a l o t t a k alvilgi r n j e s az jjsz lets i s t e n n j e . A csillag alak arra e m l k e z t e t e t t , h o g y m i n d e n k i n e k el kell l t o g a t n i a a h a l o t t a k orszgba. E s z e m s z g b l az a H a l l o w e e n - n a p i szoks, m e l y n e k so r n a flakasztott vagy a vz s z n n l e b e g a l m t foggal kell m e g r a g a d n i , a h a l l i s t e n n j e l k p e s kijtszsaknt is r t e l m e z h e t . A k e r e s z t n y e k is tvettk aztn a p e n t a g r a m m t , h o g y ezzel i s t b b p o g n y t brjanak m e g t rsre: k Krisztus t sebnek jelkpt lttk b e n n e , C e r r i d w e n s z e n t stjbl p e d i g a S z e n t G r l lett az i d k folyamn. 114 h o g y o k o s a b b j vi s z o n y b a n l e n n i a k i s z m t h a t a t l a n e l e m e k k e l , m i n t fel

Imbolc, Beltane, Lughnassadh s S a m h a i n n n e p n harci j t k o k a t t a r t o t t a k . A l a k o m k o n , kivlt S a m h a i n idejn d i s z n h s t szolgltak fl, m e r t h a j d a n b a n ez volt a T u a t h a D e D a n a n n f eledele. A z n n e p i asztalra m z sr, k e n y r k l n l e g e s s g e k s egyb n y e n c s g e k k e r l tek. A kt l e g s z e n t e b b n v n y n e k a tlgy s a fagyngy szmtott. A szexulis r t u s o k az si tlgy- s fagyngyis t e n e k t i s z t e l e t n e k szertartsaihoz t a r t o z t a k . B r e r r e v o n a t k o z a n n e m m a r a d t a k f n n adatok, m s si szertart sok i s m e r e t b e n felttelezzk, h o g y i l y e n k o r sor k e r l h e t e t t a p a p s a p a p n j e l k p e s j e l e n t s g nszra. Ez az egyesls azt j e l k p e z t e , h o g y az g i s t e n (azaz a tlgyek re sjt v i l l m i s t e n s g ) n e m z e r e j e m e g t e r m k e n y t i a Fldanyt. Az e h h e z h a s o n l szexulis r t u s o k az g y n e vezett s z i m p a t e t i k u s mgia k r b e t a r t o z n a k . S z i n t n a s z i m p a t e t i k u s mgia elvn alapult az j o n n a n f l s z n t o t t fldn vgzett k z s l s , a m e l y a b t e r m s t szolglta. A magyal M o r r i g u s z e n t n v n y e volt. P i r o s b o g y i a m e n s t r u c i s vrt, a fagyngy fehr b o g y i v i s z o n t az ondt jelkpeztk. A m a d a r a k k z t t az k r s z e m e t t a r t o t t k a legna gyobb ltnoki ervel f e l r u h z o t t n a k , taln azrt, m e r t gy hittk, h o g y a kelta t n d r e k , a fay"-ek m a d r r k pesek vltozni.

115

L T Z K D S S DSZTMVSZET A k e l t k n a g y o n tiszta n p voltak, s j v a l a r m a i a k eltt h a s z n l t a k s z a p p a n t . A b r i t szigetvilg kelti gyakran r v n y l k k m i n t k a t t e t o v l t a k vagy festettek a t e s t k r e . M i n d e n kelta r t e t t a lant s a hrfa p e n g e t s h e z , szeret te a d a l o k a t , a z e n t m e g a l e g e n d k a t s a hsi k a l a n d o kat f e l e l e v e n t n e k m o n d s t . I v k r t k b l ittak, ezek f m b l k s z l t e k , vagy llati szarvakat h a s z n l t a k fl e r r e a clra, s m i n d k e t t t feldsztettk. A gyerekeket az anya u t n n e v e z t k el, akinek javait a l n y o k r k l t k . A szzessget n e m tartottk sokra; ktsze res j e g y a j n d k o t fizettek egy k o r b b a n m r frjezett vagy g y e r m e k e s n r t . A magzatelhajts s a n e m i partner meg vlasztsa vagy lecserlsre m i n d e n n n e k j o g b a n llt. M i n d k t n e m kpviseli rajongtak a szp kszerekrt; a r a n n y a l t t r t m e l l t k r t , szpiavzakrt, grntrt, lazur i t k r t s m s d r g a k v e k r t , a r a n n y a l ttrt s kkves csatokrt, llati alakzatokkal dsztett t k r t vagy t f z rekrt, b o r o s t y n n y a k l n c o k r t , a p o n t o z o t t dsztsrt s a fafaragsrt. N y a k p e r e c e k e t , fggket, karktket, t k e t s n y a k l n c o k a t viseltek. A n k n h a kis c s e n g k e t varrtak t u n i k j u k rojtos szeglyre. E d s z t m v s z e t szvev nyes i n d i a s z e m m e l r o n t s s t o k ellen vdtek. A kelta n k festettk a k r m k e t , s z m r c e levvel p i r o s t o t t k a z orcjukat, b o g y k b l n y e r t nedvvel stt t e t t k a s z e m l d k k e t . H o s s z hajukat b e f o n t k vagy kontyba tztk. Szoksos l t z k k ujjas t u n i k a volt, h o s s z , b , h z o t t s z o k n y a r s s z e l vagy vvel sszefogott egyszer, bokig r tunika. 116

A k o n t i n e n s kelta frfiai t u n i k t h z t a k a n a d r g fl, Angliban s r o r s z g b a n a z o n b a n c o m b i g r t u n i k t s k p n y e g e t viseltek az e l m a r a d h a t a t l a n t r vagy k a r d k s r e t b e n ; lbbelijket a lbszrnl m e g k t t t b r - vagy s z r m e s a r u alkotta. G y a k r a n n v e s z t e t t e k bajszot, s h a j u k vllukig rt. A szarvakkal dsztett sisak a h a r c o s e r e jt hirdette. A r u h a a n y a g r e n d s z e r i n t festett gyapj volt l n k tiszta piros, zld, k k vagy srga - s z n e k b e n . K e l m e f e s tsre t e r m s z e t e s n v n y i anyagokat a l k a l m a z t a k , gy i n digcserjbl n y e r t k a k k i n d i g f e s t k e t (az r glast u m s a walesi l l i w u r glas); a b a r n a r n y a l a t o k h o z a m a k k n e d v t h a s z n l t k ; a srgszld festket a m u r o k bl v o n t k ki. A k e l m e f e s t k az ger k l n b z rszeit is hasznostottk, amelyekkel vltozatos sznrnyalatokat r t e k el: a k r e g b l p i r o s festket, a v i r g o k b l z l d e t , a gallyakbl b a r n t n y e r t e k . A korai i d s z a k b a n m i n d a n k , m i n d a frfiak h a t a l mas, ngyszgletes k n t s t viseltek, a m e l y e k e t a j o b b vllnl t z t e k m e g . E z e k a k n t s k r e n d s z e r i n t l n k s z n kocks vagy cskos a n y a g b l k s z l t e k . K s b b ezt a szabst t r d i g r k m z s s k p n y e g vltotta fl. A keltk e r s testalkat, e n e r g i k u s , l e t v i d m n p v o l tak, akik s s z h a n g b a n l t e k a t e r m s z e t erivel, s t i s z t e letben tartottk az emberi elme hatalmt. M g h t k z n a pi trgyaikat is a h i t v i l g u k r a u t a l r e j t e l m e s j e l e k k e l k e stettk fl, m i n t e g y e m l k e z t e t l arra, h o g y h i t k t b b puszta s z e n t e s k e d s n l . E hitvilg a l a p e l e m e i m i g o l y a n elevensggel h a t n a k , m i n t h a j d a n n .

117

A valls s az i s t e n e k tisztelete csakgy h o z z t a r t o z o t t a kelta h t k z n a p o k h o z , m i n t a m g i a h a t k o n y s g b a ve tett hit. A kelta m i t o l g i a t a n u l m n y o z s a megvilgtja az egyes istensgek a l a p v e t befolysi k r t . L e h e t e t l e n s g itt szt e j t e n e m m i n d e n r, skt, walesi vagy a n g o l m t o s z r l . A kelta mitolgival r t k e s k n y v e k foglalkoz nak.* E z r t i n k b b olyan r d e k e s l e g e n d k a t vlasztot t a m , a m e l y e k j o b b a n m e g r t e t i k az olvasval az i s t e n e k varzserejt. E z e k n e k a t r t n e t e k n e k v i s s z a t r m o t v u ma, h o g y az e m b e r i s g idvel szert tett arra a t u d s r a s h a t a l o m r a , a m e l y a mgia g y a k o r l s h o z kell, s a m e l y k o r b b a n csak az i s t e n e k n e k volt b i r t o k b a n .

* Magyarul Proinsias Mac Cana: Kelta mitolgia, Corvina, 1993. c. szp knyve ad kimert'kpet a kelta hitvilgrl. 119

A m e s k a kevs f e n n m a r a d t kziratbl s z r m a z n a k . Az r m t o s z o k a t Leinster knyve, a Szrke tehn, az Isten verte fick, v a l a m i n t Lecan srga knyve r k t e t t e m e g . A l e g r g e b b i walesi feljegyzs Caermarthen fekete knyve (12. s z z a d ) . E z t Aneurin knyvvel ( 1 3 . szzad vge) s Taliesin knyvvel (14. szzad) e g y t t Wales n g y si k n y v e k n t is e m l e g e t i k . A walesi l e g e n d k ma a Mabinogionbzn o l vashatk, a m e l y Rhydderch fehr knyvnek (lersra k e r l t 1 3 0 0 - 2 5 ) , Hergest piros knyvnek ( 1 3 7 5 - 1 4 2 5 ) s a Hanes oj Taliesinnek (16. szzad) m e s i t gyjttte egybe. A kelta i s t e n e k s i s t e n n k n e v t n a g y o n sokflekp p e n ejtik. Az albbi f e l s o r o l s b a n t b b vltozatot is m e g a d t a m , de a t v e d s e k e l k e r l s e vgett a h s m t o s z o k b a n a l e g g y a k o r i b b e j t s m d o t v l a s z t o t t a m . S o k n v t rsa csak m e g k z e l t p o n t o s s g , mivel a kelta s a walesi nyelv fonetikai trsa r o p p a n t n e h z feladat.

A F O N T O S A B B KELTA M T O S Z O K A F o m o r o k t r z s e j v a l a t b b i n p rorszgba rkezse e l t t j e l e n t m e g a s z n e n . A F o m o r o k a z o n b a n fknt a t e n g e r e n ltek. E l s z r P a r t h o l o n n p e h d t o t t a m e g r o r s z g o t ; r l u k alig t u d u n k valamit. M i u t n e z a n p c s o p o r t h r o m s z z vig e l s z n t a n h a d a k o z o t t a F o m o r o k e l l e n , k i h a l t egy j r v n y k v e t k e z t b e n . k t N e m e d n p e k v e t t e , akikkel s z i n t n valami l y e n raglyos k r v g z e t t . E z t t a l n h n y a n m g i s t l l t k a j r v n y t , m csak azrt, h o g y tapasztaljk a kegyet l e n F o m o r o k igjt. A F o m o r o k kirlya, M o r c , D e l a s 120

Febar fia, C o n a n n g y e r m e k e , v e g t o r n y o t p t e t t a Torysziget e r d j b e n . E b b l a fellegvrbl s a n y a r g a t t k a F o m o r o k N e m e d n p t , akikre i s z o n y s a r c o t v e t e t t e k ki: vente egyszer, S a m h a i n n n e p n g y e r m e k e i k k t h a r m a dt b e kellett s z o l g l t a t n i u k e l n y o m i k n a k . N e m e d n p e fllzadt, majd az u t o l s szlig e l p u s z t u l t az ezt k v e t csatrozsok s o r n . E z u t n spanyol s g r g h d t k r k e z t e k r o r s z g b a , a Fir Bolgok, akik v o l t a k p p e n h r o m t r z s b e t m r l tek: D o m n u , G a i l l i o n s B o l g t r z s b e . A j v e v n y e k s s z e h z a s o d t a k a F o m o r o k k a l , a k i k n e k szvetsgeseiv vltak. Az j t e l e p e s e k t t a r t o m n y r a , o s z t o t t k fl az o r szgot, s Balor h e g y n t a r t o t t k t a r t o m n y i gylseiket; k s b b ezt a M e a t h m e g y e nyugati f e l b e n t a l l h a t m a gaslatot U i s n e c h h e g y n e k n e v e z t k . A Fir B o l g o k k l n s v a r z s s z e r t a r t s o k n a k h d o l t a k hegyi e r d t m n y e ikben, s e g s z e n a T u a t h a De D a n a n n r k e z s i g u r a l m u k alatt t a r t o t t k az r szigetet. A soron kvetkez hdt a Tuatha De Danann

( D a n u isten g y e r m e k e i ) volt. N m e l y i k l e g e n d a s z e r i n t az gbl szlltak al, m s o k tvoli s z i g e t e k r l r e g l n e k . Ez az isteni n p n g y v r o s b l s z r m a z o t t : F i n d i a s b l , G o r i a s b l , M u r i a s b l s Faliasbl, s e g y a r n t j r a t o s volt a k l t s z e t b e n s a m g i k u s p r a k t i k k b a n . N g y n a g y kincset Lugh hoztak flelmetes magukkal: drdjt Nuada kardjt a Findiasbl, stjt Goriasbl, Dagda

M u r i a s b l , vgl p e d i g Fal kvt (Lia Fal vagy a V g z e t Kve) Faliasbl.

A T u a t h a D e D a n a n n B e l t a n e - k o r ( m j u s l - j n ) szllt p a r t r a r f l d n ; M o r r i g u , B a d b s M a c h a varzslata tette k e t l t h a t a t l a n n . A t e n g e r skjn, L e i n s t e r k z e l b e n t k z t e k m e g a F i r B o l g o k s F o m o r o k egyeslt sereg vel. Itt b k t ajnlottak, s r o r s z g felosztst krtk. A Fir B o l g o k kirlya, E o c h a i d a z o n b a n e l u t a s t o t t a a b k e ajnlatot. A nyri n a p f o r d u l idejn a kt sereg a m a i C o n g falu h a t r b a n , a B e n l e v i - h g m e l l e t t c s a p o t t ssze. N g y l l n a p i g t a r t o t t a v r e s k z d e l e m : kard h a r c o l t itt kard, vitz v i t z e l l e n . A T u a t h a kirly, N u a d a k e z t vesztette a c s a t b a n ; egy Fir B o l g bajnok, S r e n g csapta le a kirlyi j o b b o t . E o c h a i d kirlyt is m e g l t k , s a Fir B o l g o k szma h r o m s z z h a r c o s r a fogyatkozott. A T u a t h a D e D a n a n n m g i s b k e j o b b o t n y j t o t t az e l l e n s g n e k , felajnlva r o r s z g e g y t d t ; k C o n n a u g h t o t v l a s z t o t t k letelepe dsre. D i a n c e c h t , a T u a t h a felcsere c s o d l a t o s e z s t k e z e t k sztett N u a d n a k , a m e l y i k g y m o z g o t t , m i n t h a valdi v o l n a . N u a d n a k m g i s le kellett k s z n n i e a t r n r l , mivel egyetlen Tuatha kirlynak sem lehetett s e m m i n e m fogyatkossga. A T u a t h a tancs t a r t s b k r e t r e k e d e t t a F o m o r o k k a l , s e z r t z e n t B r e s s n e k , E l a t h a n kirly finak, h o g y l e g y e n az u r a l k o d . Bress beleegyezst adta, s n l v e t t e Brigitet, a D a g d a lnyt. U g y a n a k k o r D i a n c e c h t fia, C i a n is h i t v e s l fogadta a f o m o r Balor l nyt, E t h n i u t . Bress meggrte, hogy l e m o n d a trnrl, a m e n n y i b e n a T u a t h a n p e v a l a h a is e l g e d e t l e n l e n n e uralmval, r v i d e s e n a z o n b a n m e g f e l e d k e z e t t g r e t r l , s sanyargatni 122

k e z d t e alattvalit. N e m s o k r a m r O g m n a k kellett ki m e n n i e a z e r d r e tzift gyjteni, s D a g d a e r d k e t m e g v r o s o k a t p t e t t a F o m o r o k szmra. T u a t h a n p n e k s r e l m t t o v b b t e t z t e , h o g y Bress m g a z l e l m k s t z e l j k j rsztl is m e g f o s z t o t t a k e t . A T u a t h a D e D a n a n n slyos e l n y o m a t s a idejn N u a d n a k is gondjai t m a d t a k e z s t k e z v e l , a m e l y e l f e r t z'dve nagy fjdalmakat o k o z o t t a t r n f o s z t o t t u r a l k o d nak. E k k o r D i a n c e c h t fia, M i a c h s n v r e , A i r m i d va rzslattal visszaillesztette a t r z s r e N u a d a leszakadt kar j t . M i a c h a z o n b a n n e m sokig r v e n d h e t e t t s i k e r n e k ; D i a n c e c h t m e g l t e t u l a j d o n fit, m e r t g y e s e b b e n var zsolt, m i n t . I d k z b e n Bress u g y a n o l y a n rossz h z i g a z d n a k b i z o n y u l t , a m i l y e n h i t s z e g n e k , s ezt a hibjt a T u a t h a n p e k l n s e n n e h e z m n y e z t e . A m i k o r O g m a fia, C a i r p r e , a T u a t h a f brdja felkereste a kirlyt, d u r v a fogadtats b a n rszeslt, s a koszt s kvrtly is csapnival volt. Cairpre tvozsakor varzserej gnydalt olvasott Bressre, m i r e a kirly t e s t n p i r o s k i t s e k j e l e n t e k m e g . A T u a t h a D e D a n a n n r a g a s z k o d o t t Bress l e m o n d s h o z . Bress a t e n g e r e n k e r e s z t l m e n e k l t a F o m o r o k ki rlysgba, ahol elpanaszolta s r e l m e i t apjnak, E l a t h a n kirlynak. A F o m o r o k e k k o r e l h a t r o z t k , h o g y fegyver rel z i k el r o r s z g b l a T u a t h a De D a n a n n t . M i k z b e n N u a d a fnyes k l s s g e k k z e p e t t e n n e pelte visszatrst a fvrosban, Tarban, k l n s h a r c o s k r t bebocstst a vros k a p u i n l . L u g h n a k , C i a n s E t h n i u finak s D i a n c e c h t u n o k j n a k m o n d t a m a g t .

123

A k a p u r m e g t a g a d t a krst, m o n d v n , h o g y senki n e m l p h e t Tarba, h a c s a k n e m j r t a s v a l a m i l y e n m e s t e r s g b e n . L e h e t akrki fia, ez n l u k m i t s e m szmt, t e t t e hozz a kapus. Lugh ekkor sorolni kezdte, mi m i n d e n h e z rt - jra tos az cs s a kovcs m e s t e r s g b e n , k p z e t t h a r c o s , h r fs, k l t , varzsl, o r v o s , b r o n z m v e s , p o h r n o k -, a k a p u s a z o n b a n csak n e v e t e t t rajta. A T u a t h a D e D a n a n n m i n d e z t tudja, j e l e n t e t t e ki. L u g h e k k o r azt z e n t e N u a d n a k , lltson ki o l y a n e m b e r t a n p b l , aki az ltala flsorolt jrtassgokkal egyszerre rendelkezik. A kirly s z i n t n n e m t a r t o t t a sokra a j v e v n y t , s leg j o b b f i d h c h e l l j t k o s t k l d t e h o z z . ( A fidhchell r t b lajtk.) L u g h m i n d e n j t s z m t m e g n y e r t . N u a d a e k k o r m a g h o z hvatta az ifjt, s a b l c s e k n e k f e n n t a r t o t t szk be ltette, hiszen Lugh valamennyi mestersgben jratos volt. A F o m o r o k k a l e g y r e j o b b a n e l m r g e s e d e t t a viszony. N u a d a t i z e n h r o m n a p o s dz k z d e l e m u t n g y d n t t t , h o g y tadja t r n j t L u g h n a k , h o g y a r e t t e n t h e t e t l e n h a r c o s lljon h a d a i l r e . G o i b n i u , a kovcs, m e g g r t e , h o g y e g y e t l e n jszaka leforgsra alatt m i n d e n k a r d o t s d r d t o l y a n fegyverekre cserl, a m e l y e k m i n d e g y i k e cl ba tall, s hallos d f s t m r az e l l e n r e . C r e d n e , a b r o n z m v e s azt grte, h o g y v a r z s e r e j szegecsekkel lt ja el a d r d k a t , b v s m a r k o l a t o k k a l a k a r d o k a t s szeg lyekkel a pajzsokat. L u c h t a i n e , az cs megfogadta, h o g y n y e l e t farag a d r d k h o z , s pajzsokat kszt, m g D a g d a gigantikus bunkjval kszlt porr zzni a Fomorokat. O g m a t e r v e k e t s z t t a F o m o r kirly m e g l s r e s arra, 124

hogy

legalbb

az

ellensg

egyharmadt

fogsgba

ejti.

D i a n c e c h t v a r z s s t b e n vagy - k t b a n s z n d k o z o t t let re kelteni a h a l o t t a k a t . A t b b i istensg, a d r u i d k s a va rzslk azt grtk, h o g y elrejtik a folykat s tavakat, s v a r z s t u d o m n y u k k a l zavarjk m e g a z ellensget. A h b o r s e l k s z l e t e k h t vet v e t t e k ignybe. A fegyverkezs i d s z a k b a n L u g h k v e t e k e t k l d t t szt rorszgba, h o g y h a d b a hvja a T u a t h t . Az egyik k l d n ct, C i n t , a kirly apjt O g m a fia, T u i r e n n h r o m fia l te m e g , akikkel L u g h k csaldi v i s z l y k o d s b a n lltak. A kirly m e g t a l l t a a h o l t t e s t e t , s m e g t u d t a , kik v o l t a k a gyilkosok. Vrdjat kvetelt a h r o m frfitl v e s z e d e l m e s p r b a t t e l e k s o r o z a t a i n a k formjban, t u d v a , h o g y gy s e m l h e t i k t l ezeket. M e g is h a l t a k a l e g u t o l s p r b a teljestsekor. K z v e t l e n l a csatt m e g e l z e n , m i k z b e n D a g d a terepszemlt tartott, tallkozott Morriguval, a hadisten nvel, aki p p e n egy folyban f r d t t . D a g d a e g y t t hlt az i s t e n n v e l , s az c s e r b e g y z e l m e t grt n e k i . A kt sereg S a m h a i n e l e s t j n g y l e k e z e t t , s i s m t vitz h a r c o l t vitz ellen. E z t t a l a z o n b a n a T u a t h a De D a n a n n sebesltjei m s n a p r a m i n d m e g g y g y u l t a k , h a lottaik f l t m a d t a k , s a h a r c o s o k j k a r d o k a t s d r d k a t is kaptak. A F o m o r o k g y a n t fogtak. R u a d a n t , B r e s s s Brigit fi t k l d t k el, h o g y kmlelje ki, m i b e n sntikl az e l l e n sg. R u a d a n m e g l e s t e G o i b n i u varzslatait, s e l h a t r o z t a , h o g y m e g l i a kovcsot. Drdjval ledfte h t a nagy frfit, a z a z o n b a n , m i n t h a m i s e m t r t n t v o l n a , k i h z ta a fegyvert a s e b b l , s hallosan m e g s e b e s t e t t e a fo125

m o r h a r c o s t . D i a n d e c h t s A i r m i d t s t n t gygyerej k t b a m e r t e t t e G o i b n i u t , aki m a k k e g s z s g e s e n szk k e n t el' a k r a u t n . Egy csapat b o s s z l l F o m o r n a k ek k o r s i k e r l t kvel feltltenie s m i n d r k r e m e g s e m m i stenie az l e t e t a d kutat. A kt s e r e g v g l s o r s d n t t k z e t b e n csapott ssze. A t u a t h a t a n c s g y d n t t t , h o g y n e m teszi kockra L u g h l e t t , e z r t a kirlyt a h t s s o r o k b a k l d t e . O a z o n b a n kicselezve k i l e n c v d e l m e z j t az lre t r t harci s z e k e r n . O g m a m e g l t e I n d e c h e t , D o m n u isten f i t , B a l o r p e d i g N u a d t s M a c h t t e r t e t t e le. L u g h h a r c r a hvta a r o n t s z e m Balort, sajt nagyap jt, az e l l e n s g v e z r t . M i k o r a F o m o r o k nyitogatni k e z d t k B a l o r l d k l e r e j s z e m t , L u g h egy varzsk vel t h z t a a gyilkos s z e m e t B a l o r fejn, g y h o g y az B a l o r t a r k j n a F o m o r o k r a t e k i n t e t t , s gy valsggal le tarolta az e l l e n s g sorait. A m o n d a egy m s i k vltozat b a n L u g h risi drdjval tolta ki B a l o r s z e m t . G y z t t h t a T u a t h a De D a n a n n , s a m e g m a r a d t F o m o r o k v i s s z a m e n e k l t e k a t e n g e r r e . M o r r i g u s B a d b a magaslatokrl hirdettk a gyzelmet. Badb ugyanakkor m e g j v e n d l t e az i s t e n e k a l k o n y t " . Ez a jslat a k k o r teljesedett b e , a m i k o r m e g r k e z t e k a h a l a n d gaelek, M i i fiai. Aileachban (Londonderryben) O g m a h r o m fia, a

D a g d a u n o k i u r a l k o d t a k N u a d a halla u t n . M e g r k e z e t t M i i fiainak e l s hajja, s az Ibriai-flsziget v a l a m i k o r i laki g y n y r k d t e k r h o n s z p s g b e n . E z t e r m s z e t e s e n f l b o s s z a n t o t t a a T u a t h a D e D a n a n n t . Tuatha

n p e m e g l t e a M i i fiak vezrt, I t h e t , a t b b i e k a z o n b a n e l m e n e k l t e k , h o g y h r l vigyk a hitszegst. A m e r g i n d r u i d a vezetsvel k i k t t t a j v e v n y e k t b b i hajja is, s a megszllk Tara ellen i n d u l t a k . E z u t n kt n a g y t k z e t kvette egymst, m e l y n e k s o r n m i n d k t fl a l a p o s a n b e vetette v a r z s t u d o m n y t . A legyztt T u a t h a a fld al hzdott. m m g itt is m e g r i z t k s e g t vagy r t b e f o l y s u kat. D a g d a addig p u s z t t o t t a a t e r m s t s r o n t o t t a m e g a tejet, m g M i i fiai b k t n e m k t t t e k a rgi i s t e n e k k e l . E b k e s z e r z d s alapjt az a kittel k p e z t e , h o g y az j o n n a n r k e z e t t e k tisztelni fogjk T u a t h a n p t , s l d o z a t o t m u t a t n a k b e nekik. A T u a t h a D e D a n i m n m e l y tagja i s m e r e t l e n n y u g a ti szigetre tvozott, m e l y e t az Ifjak s z i g e t n e k ( T i r - N a n O g ) vagy Breasal s z i g e t n e k ( H y - B r e a s i l ) n e v e z t e k . Ve lk m e n t a t e n g e r i s t e n , M a n a n n a n m a c Lir is, a z o n b a n idrl idre visszaltogat rorszgba. D a g d a , az j kirly l e t e l e p t e t t e a h t r a m a r a d t T u a t h t . M i n d e g y i k n e k egy s i d h e t ( s r d o m b o t vagy t n d r h a l m o t ) j e l l t ki. E z e k a s i d h e k szpsges fld alatti b i r o d a l o m b a vezettek. A kelta i s t e n e k e t ettl fogva Aes s i d h e knt (a d o m b o k npe) emlegettk. M i n d e n isten m e g kapta a F e r - S i d h e ( d o m b i frfi) t i t u l u s t , u g y a n g y m i n d e n i s t e n n t B e a n - S i d h e - n e k ( d o m b i asszony) s z l t o t tak. A M i l z e k soraiban ktfle h a r c o s t k l n b z t e t t e k m e g . Az e l s a trzzsel e g y t t lt, e n g e d e l m e s k e d v e a k zssg elrsainak; ilyen h a r c o s volt p l d u l C u C h u l a 727

i n n . A m s i k a m a g a tjt jrta, s a fldi s t e r m s z e t f ltti vilg h a t r v i d k n l a k o z o t t . E z e k a b a j n o k o k a Fiann a E i r i n n - n e k n e v e z e t t c s o p o r t keretei k z t t ltek s harcoltak, e g y b k n t f e i n n i d h n e k is n e v e z t k ket. Cu C h u l a i n n D a g d a u n o k j a volt anyai g o n , s az a h r jrta, h o g y apja n e m m s , m i n t H o s s z k e z L u g h . desanyja D e c h t i r e volt, M a g a lnya ( M a g a A n g u s m a c O g l e s z r m a z o t t j a ) , C o n c h o b a r kirly fltestvre. C o n c h o b a r kirly E m a i n M a c h b a n u r a l k o d o t t . H a r cosai a P i r o s g B a j n o k a i n a k n e v e z t k m a g u k a t , s legjobb vitznek C h u C h u l a i n n ( C u l a n n Vrebe) szmtott. A druida Cathbad mr gyermekkorban megjvendlte, h o g y nagy e m b e r lesz b e l l e . K s b b a b a j n o k felesgl k r t e E m e r t , Agyafrt Forgall lnyt. C u C h u l a i n n egy vet s egy n a p o t t l t t t S c a t h a c h h a d i s t e n n s z e n t szige t n , h o g y ellesse a h a d v i s e l s titkait, s gy elnyerje az apa b e l e e g y e z s t . H a z a t r t e k o r a z o n b a n l e e n d ' apsa t o vbbi a k a d l y o k a t t m a s z t o t t . M i t volt m i t t e n n i , C u C h u l a i n n e l r a b o l t a E m e r t atyja kastlybl, s Forgall t e n g e r n y i h a r c o s t a m s v i l g r a k l d t e . M i u t n egybekelt m e n y a s s z o n y v a l , Aoiftl, egy s i d h e asszonytl is szle t e t t egy fia. A Fianna harcosok leghresebbje Finn mac C u m h a i l volt. M r a l e g r g i b b r k z i r a t o k feljegyeztk F i n n s a Fianna mesit. F i n n apjt a g y e r m e k szletse eltt ellensge, G o l l m a c M o r n a lte m e g egy csatban. H o g y m e g m e n t s e a z e l l e n s g k e z t l , desanyja B o d b a l l d r u i d a p a p n h z s Fiacal h a d i s t e n n h z k l d t e kisfit. O k n e v e l t k fl ti28

t o k b a n a g y e r m e k e t a h e g y e k k z t t , r o r s z g szvben. Minden A olyan tudomnyt megtantottak visszatrt Finn-nek, a m e l y r e t t e n t h e t e t l e n harcoss t e t t e . ficska flcseperedvn honfitrsaihoz. Egy ideig k l n b z ' k i r l y o k n a k ajnlotta fl szolglata it, k a z o n b a n alighogy flfedeztk, kivel llnak s z e m b e n , m e n t e n kiadtk a z tjt. M i n d e n k i r e t t e g e t t M o r n a fiaitl, C u m h a i l ellensgeitl. F i n n v g i g k b o r o l t a r o r szgot, v g l egy ids k l t t a n t v n y u l s z e g d t t , aki a B o y n e - f o l y partjn lt. H t v t a n u l i d u t n F i n n m e g e t t e a t u d s lazact, s ezzel beteljestett egy j s l a t o t . E z u t n m a g a k r gyjttte a F i a n n a s z z t v e n leg m e r s z e b b vitzt, s m e g l t e G o l l m a c M o r n t , atyja gyilkost. N e m akadt prja a varzslat, k l t s z e t vagy b l csessg t e r n . Egy j s l a t a z o n b a n m e g j v e n d l t e , h o g y l e t n e k 2 3 0 . v b e n m e g h a l r o r s z g b a n . M i k o r elrte ezt a k o r t , e l h a t r o z t a , h o g y elhagyja a szigetet, de vitzei rbrtk, h o g y m a r a d j o n v e l k hajlkaikban. A j s l a t a z o n b a n igazat szlt. Az e l s h a r c o s , aki v e n dgl ltta F i n n t , Fer-tai volt, M a c M o r n a fia. Fer-li (Fertai fia) sszegyjttte forrfej trsait, majd gyalzni k e z d t e F i n n t , s s s z e a k a s z k o d o t t vele. Fer-li desanyja a k z d felek k z llt az e l c s a r n o k b a n , Fer-li a z o n b a n prbajra hvta F i n n t , a m i t a z n e m u t a s t h a t o t t vissza. M s n a p reggel a kt csapat a B o y n e - f o l y egyik e r d j n l c s a p o t t ssze. Egsz ll n a p t a r t o t t a z dz k z d e l e m . V g l a F i a n n a ellenfelei s z m b e l i flnybe k e r l tek, s F i n n csapata veresget s z e n v e d e t t . A F i a n n a a z o n b a n n e m halt m e g , folytatdik a l e g e n d a . A Tlvilg N pe, akiket n m e l y k o r t n d r e k n e k vagy rgi i s t e n e k n e k 129

( T u a t h a ) is n e v e z n e k , a t n d r h a l m o k m l y r e vittk a h a r c o s o k a t ; o t t alszanak m i n d m i g , m e l l e t t k a l o v u k s a fegyvereik. Ha r o r s z g v a l a m i k o r bajba k e r l n e , m e g h a r s a n n a k a t r o m b i t k , s F i n n s vitzei flfegyverkezve e l r o n t a n a k , h o g y m e g v d j k hazjukat. A r t h u r kirly s a Kerekasztal Lovagjainak angol s walesi l e g e n d i v g s s o r o n a F i n n s a F i a n n a t r t n e t t i s m t l i k . Az Excalibur, a k b l k i h z o t t csodakard s z i m b o l i k u s a n utal a kovcs v a r z s t u d o m n y r a , aki s z i n t n a fld r c e i b l b v l i e l a v a s k a r d o k a t . M o r r i g u h a d i s t e n n b l a z i d k f o l y a m n A r t h u r n v r e lett, M o r g a n L e Fey. M e r l i n , a walesi M y r d d i n , a d r u i d a b r d o k s a kirly t a n c s o s a i k n t m k d p a p o k s z e r e p k r t egyesti mag b a n . S o k rgi kelta i s t e n t n i k fl az A r t h u r - m o n d a k r b e n , a k e r e s z t n y m z v k o n y r t e g e alatt. Wales s r o r s z g h a j d a n i k u l t u r l i s kapcsolatait az is t e n e k n e v e i n e k h a s o n l s g a is bizonytja. Az angol isten s g e k h r o m csaldra k l n l t e k el: D o n , L l u d d vagy m s k p p e n N u d d , v g l p e d i g Llyr g y e r m e k e i r e . D o n i s t e n D a n u megfelelje; Llyr prja M a n a n n a n m a c Lir tengeristen; Lludd pedig Nuadval rokon. L l u d d (vagy N u d d ) fia G w y n n a p N u d d volt, a z t k z e t e k s a h a l o t t a k istene. W a l e s b e n vad vadszknt is e m legettk. M i g gy hiszik, h o g y v r e b e i ln vgtat az j szakai g b o l t o n . V a l a m i k o r G w y r t h u r ap Greidawllal (a Napistennel) vetekedett Creiddylad, mskppen Creudylad k e z r t , aki Llyr t e n g e r i s t e n lnya volt.

130

M a t h , M a t h o n w y fia a p n z s a k i n c s e k i s t e n e volt, adta a f m e k e t s blcsessget. V a r z s t u d o m n y t u n o k a ccsre s tantvnyra, Gwydionra hagyomnyozta. G w y d i o n , D o n fia, a szrazfldi i s t e n e k n e k szolglt d r u i daknt, e g y b e n a k p z e l e t s k p r z a t o k m e s t e r e , az e m b e r i s g bartja s oltalmazja. Testvrei A m a e t h o n (a f l d m v e l s istene) s G o v a n n a n (kovcsisten, G o i b n i u megfelelje). N v r e A r i a n r h o d , akitl kt fia s z l e t e t t : D y l a n (sttsg) s L l e u (vilgossg). D y l a n (a H u l l m Fia) s z i n t n t e n g e r i s t e n , nagybtyja, G o v a n n a n k e z t l lelte hallt. Lleu Llaw Gyffes az r L u g h L a m h f a d a megfelelje. Anyja m e g t k o z t a , h o g y soha ne legyen igazi felesge, s a z tok m e g f o g a n t . G w y d i o n s M a t h e z r t v i r g o k b l ksztett asszonyt L l e u szmra. O volt B l o d e u w e d d , aki k s b b elhagyta Lleut, majd bagolly vltozva G r o n w Pebyrrel (a sttsg istenvel) s z v e t k e z e t t frje m e g g y i l kolsra. P e n a r d u n i s t e n n ( D o n lnya) L l y r h e z ( a t e n g e r h e z ) m e n t n l , a k i n e k m s i k felesge I w e r i d d ( r o r s z g ) volt. Fiuk, M a n a w y d d a n , M a n a n n a n m a c Lir alakjval r o k o n . Llyr I w e r i d d t l s z r m a z u t d a i B r a n , egy fi-, s B r a n w e n , egy l n y g y e r m e k . B r a n h a t a l m a s ris volt, az t k z e t e k i s t e n e , a b r dok, vndornekesek s zenszek vdelmezje. Fit, C a r a d a w c - t E r s k a r n a k is n e v e z t k . Pwyll ( A n n w n , az alvilg ura) hitvese R h i a n n o n (az s H e v e y d d lnya), a z T i u k P r y d e r i (Viszly). P w y l l s csaldja gyllte D o n g y e r m e k e i t , Llyr l e s z r m a z o t t a i t v i s z o n t kedvelte. A m i k o r Pwyll egy egsz v r e e l t n t , 3

R h i a n n o n n l m e n t M a n a w y d d a n h o z , a z ihlet varzs stjnek rhez. Pwyll, D y f e d ( P e n A n n w n ) fejedelme, h a l a n d frfi volt, aki A r a w n ( E z s t n y e l v ) s H a v g a n (a N y r F e h r s ge) csatjt k v e t e n lett az alvilg ura. A r a w n veresget s z e n v e d e t t , s f l m e n t a fels vilgba, h o g y h a l a n d sz vetsges u t n n z z e n . Pwyll p p e n v a d s z o t t ekkor, s sz revette, h o g y egy falka v r e b egy szarvast l d z . A vr e b e k s z r e s e l y m e s f e h r volt, a f l k p e d i g p i r o s . Leelz te ket, h o g y elejtse a szarvast, de csak egy s z r k e r u h s lovast ltott, aki v a d s z k r t j t h o r d o z v a lovagolt a falka ln. O volt A r a w n , s a falka h o z z t a r t o z o t t . H o g y ki engesztelje A r a w n t t a p i n t a t l a n s g r t , Pwyll alakot cse rlt vele, s alszllt az alvilgba. Itt sikerlt m e g l n i e LIavgant. A k t frfi e z u t n visszatrt sajt t e s t b e s or szghoz. B r a n w a l e s i i s t e n s g B r a n w e n fivre s M a n a w y d d a n fltestvre volt. Az r M a t h o l w c h kirly t i z e n h r o m haj bl ll hajhaddal r k e z e t t Walesbe, h o g y megkrje B r a n w e n k e z t . A l a k o d a l m o n Llyr felesgnek, P e n a r d u n n a k egy m s i k hzassgbl s z r m a z fiai is j e l e n vol tak: N i s s y e n ( b k e s z e r e t ) s E v n i s s y e n , m s k p p e n Efn i s i e n (viszlyszt), m i n d k e t t e n B r a n h o z h a s o n l ri sok. E v n i s s y e n m e l l z t t n e k r e z t e magt, m e r t n e m kr t k ki t a n c s t a hzassggal k a p c s o l a t b a n . LIaragjban m e g c s o n k t o t t a s m e g l t e M a t h o l w c h lovait. B r a n m e g p r b l t a e l s i m t a n i az s s z e t z s t , s arany- s ezstlla tokkal h e l y e t t e s t e t t e a valdiakat. 32

B r a n w e n M a t h o l w c h oldaln elhajzott rorszgba. A kirly r o k o n a i a z o n b a n kveteltk, h o g y az u r a l k o d a ki r l y n n torolja m e g a l o v a k o n esett s r e l m e t . A k o n y h b a s z m z t k , ahol neki kellett elvgeznie a legalantasabb m u n k k a t . Egy v u t n m e g s z l e t e t t B r a n w e n f i a , G w e r n . H o s s z i d telt el, m i r e B r a n w e n n e k s i k e r l t z e n n i e fivrnek; egy m a d r l b h o z k t z t e levelt. A w a l e s i e k m e g t o r l s u l megszlltk r o r s z g o t , s m g odajrtak, B r a n fit, C a r a d a w c - t dajki g o n d o z s r a bztk. B r a n ris testvel tlbalt a t e n g e r e n , s trgyalsra k n y s z e r t e t t e a z reket. A z o k b e l e m e n t e k , h o g y B r a n w e n finak, G w e r n n e k adjk t a kirlysgot. Ez a z o n b a n csak csel volt, m e r t a k o r o n z s i szertarts alatt, m i k z ben a kisfi tallkozott Brannel s tbbi rokonval, E v n i s s y e n m e g r a g a d t a a lbnl fogva, s a t z b e v e t e t t e . G a z t e t t e n y o m n az rek s a w a l e s i e k m e g t k z t e k egymssal. Az r e k n e k a z o n b a n volt egy csodafegyverk, az jjszlets stje. Bran adta akik ezt jegyajndkul felledtek. M a t h o l w c h - n a k . T z e t g y j t o t t a k h t a v a r z s s t al, s beleszrtk elesett harcosaikat, sorra E v n i s s y e n gy d n t t t , kiengeszteli B r a n t , hisz az gyis m e g l n a csata u t n . E l r e j t z t t h t az jjszlets s t j b e n a holttestek kztt. M i k o r kinyjtztatta hatalmas tagjait - h i s z e n is ris volt - az s t s z t r e p e d t . Ez az e n g e s z t e l gesztus az l e t b e k e r l t E v n i s s y e n n e k . A walesiek n y e r t k m e g a csatt, b r slyos v r l d o zatok rn, m i n d s s z e B r a n w e n s n h n y vitz m a r a d t l e t b e n : P r y d e r i , M a n a w y d d a n , Tarn f i a , G l u n e u , Taliesin, a brd, Ynawc, M u r y e l fia, G r u d y e n s az s G w y n n fia, Heilyn. 133

B r a n t h a l l o s a n m e g s e b e s t e t t e egy lbba f r d d r da. K o r b b a n g y r e n d e l k e z e t t , h o g y hallakor vgjk le a fejt, s t e m e s s k a l o n d o n i F e h r - h e g y r e , arccal F r a n k fld fel. B r a n w e n n e k m e g s z a k a d t szve fjdalmban, s u t n a h a l t s z e r e t e t t fivrnek. E g y m s i k walesi l e g e n d a egy fiatal h s r l , G w i o n B a c h r l regl, aki h i r t e l e n az szak-walesi Bala-t fene k n tallta m a g t . Itt lt az ris Tegid felesgvel, C e r r i d w e n n e l , a g a b o n a , a k l t s z e t s a nagy varzslatok is t e n n j v e l . A z i s t e n n n e k v o l t egy csodlatos varzsst j e , a m e l y b e n k l n l e g e s fzetet s z n d k o z o t t kotyvasz tani. G w i o n B a c h n a k egy vig s egy n a p i g kellett kavargat nia az s t t a r t a l m t , m i k z b e n C e r r i d w e n a h o z z val g y g y f v e k e t gyjtgette s rjuk olvasott. E n n e k az id'n e k a leteltvel m r csak h r o m c s p p m a r a d t a z s t b e n . Ezek is kifrccsentek azonban, s meggettk G w i o n uj j t . Az ifj s z t n s e n s z o p o g a t n i k e z d t e az ujjt, s a b b a n a p i l l a n a t b a n m e g r t e t t e C e r r i d w e n egsz v a r z s t u d o m n y n a k lnyegt. R m l t e n m e n e k l t e l a t t l . C e r r i d w e n d h d t e n l d z b e vette. l d z ' s l d z t t j e t b b s z r alakot v l t o z t a t o t t , G w i o n azrt, h o g y meneklst segtse, Cerridwen pedig azrt, hogy k n n y e b b e n fogja el a fit. G w i o n vgl m e g p i l l a n t o t t egy b z a h a l m o t , s b z a s z e m m vltozva a t b b i k z ke v e r e d e t t . C e r r i d w e n e n a z o n b a n n e m t u d o t t kifogni. A z i s t e n n t y k k varzsolta t m a g t , s a d d i g kapirglt a h a l o m b a n , a m g m e g n e m tallta G w i o n t , akit t s t n t l e i s nyelt. M i u t n v i s s z a v l t o z o t t sajt alakjba, 134 flfedezte,

h o g y l d o t t l l a p o t b a n van. M i k o r G w i o n j r a s z l e t e t t , C e r r i d w e n n e k n e m volt szve m e g l n i , e h e l y e t t a t e n g e r be v e t e t t e , s sorsra hagyta. A fit E l p h i n , egy gazdag f l d b i r t o k o s fia m e n t e t t e meg, s T a l i e s i n n e k (ragyog s z e m l d k n e k ) n e v e z t e el. G w i o n Bach, j l e t b e n Taliesin m i n d a r r a a t u d s r a e m lkezett, a m i t C e r r i d w e n varzsfzetbl m e r t e t t . N a g y brd, varzsl s kirlyok tancsadja lett b e l l e .

F O N T O S A B B

ISTENEK S

I S T E N N K

A kelta i s t e n e k albbi felsorolsa s z m b a veszi az egyes istenek v a r z s h a t a l m t . Ez a lajstrom a 1 1 . fejezet m e g f e lelsi tblzatval e g y t t segt e l d n t e n i , m e l y i k i s t e n s get r d e m e s m e g i d z n i egy-egy v a r z s l a t h o z .
ANGUS MAG OG/BRUGII-I OENGUS/ANGUS MAC oc (mak

o k ) : rorszg. Fiatal f i g y e r m e k " . A T a t h a D e D a n a n n n p tagja. Aranyhrfja s z v s z o r t a n d e s dalla m a i n a k s e n k i s e m t u d o t t ellenllni. C s k j a i n y o m n madarak szlettek, amelyek szerelmi z e n e t e k e t h o z tak-vittek. Volt egy t n d r p a l o t j a ( b r u g h ) a B o y n e foly partjn. A fiatalsg, s z e r e l e m s s z p s g i s t e n e .
A N U (anu)/ANANN/DANA/DANA-ANA:

rorszg. Fldanya; Virgz

a bsg istennje, M o r r i g u msik aspektusa; a N a g y Istenn; minden istennk legnagyobbika. t e r m k e n y s g i s t e n n k n t n m e l y k o r h r m a s s g o t al k o t o t t B a d b b a l s M a c h v a l . P a p n i vigaszt n y j t o t t a k a h a l d o k l k n a k , s o k t a t t k ket. N y r k z p e n t z e ket gyjtottak a z i s t e n n tiszteletre. K e r r y m e g y e kt 135

d o m b j t A n u Csecsnek nevezik. Az r istenni hr m a s s g S z z aspektusa. A lbasjszg s az egszsg r e , a t e r m k e n y s g j l t s vigasz r n j e .


ARAWN

( a r a w n ) : Wales. A P o k o l Kirlya, A n n w n , a h o l t a k

fld alatti b i r o d a l m n a k u r a . A b o s s z , rettegs s h b o r istene.


ARIANRIIOD

(arai-en-rod): rnje;

Wales.

Ezstkerk"; Palotjt

B Caer

G y m l c s Anya; csillag- s g i s t e n n ; szz; az jj szletsek teliholdistensg. A r i a n r h o d n a k (szaki F n y n e k ) n e v e z t k . A csillagok e z s t k e r e k n e k rzje, a m i az i d s a sors s z i m b l u m a . A k e r e k e t L a p t k e r k n e k is hvtk, s gy tartottk, h o g y ez a haj viszi a h o l t h a r c o s o k a t H o l d o r s z g b a ( E m n i b a ) . L l e u L l a w Gyffes s D y l a n desanyja; g y e r m e k e i fivrtl, G w y d i o n t l szlettek. K o r b b a n N w y v r e ( g b o l t o z a t ) h i t v e s e . A walesi i s t e n n i h r massg Anya-aspektusa. Teliholdknt ldoznak neki. A szpsg, t e r m k e n y s g s l l e k v n d o r l s i s t e n n j e .
B A D B (bib)/BADiIBII/BADB C A T I I A :

rorszg. Fortyog",

C s a t k H o l l j a " , D a l n o k Varj"; az letet a d st; Galliban C a u t h Bodva nven ismertk. Hadistenn, N e t h a d i s t e n hitvese. M a c h a , M o r r i g u s A n u n v r e . Az r i s t e n n i h r m a s s g A n y a - a s p e k t u s a . Az sttel, a hollkkal s varjakkal h o z t k kapcsolatba. Az let, b l c s e s s g , az ihlet s m e g v i l g o s o d s r n j e . B N B A : r o r s z g . I s t e n n , Fotival s Eriuval alkot h r m a s s g o t . E z e k az i s t e n n k varzslattal z t k el a b e tolakod idegeneket. B A N Y A : az i s t e n n i h r m a s s g egyik aspektusa. Az r e g k o r t s hallt, a telet, a vget, a fogy H o l d a t , a n i fo136

g a m z k p e s s g e l m l t t testesti m e g , egyszval a h a nyatls s r o m l s m i n d e n formjt, a m e l y az jjsz lets s t j b e n - m e l y s z i n t n az i s t e n n t u l a j d o n a val m e g j u l s t elzi m e g . A varjak s a fekete s z n l l n y e k a B a n y a s z e n t llatai. G y a k r a n k s r t k k u tyk, e z e k r k d t e k a z i s t e n n tlvilgnak k a p u i b a n , s a h a l o t t a k fogadsban is segdkeztek. A kelta m i t o lgia k a p u r z kutyjt D o r m a r t h n a k (a H a l l Ajtaja) n e v e z t k . Az r k e l t k gy tartottk, h o g y a h a t h a t s r o n t s h o z egy k u t y a j e l e n l t e szksges. E z r t c a i n t e n e k (kutya) n e v e z t k azokat a g n y v e r s e k e t klt - b r dokat, akik varzserej tkai r e n d s z e r i n t m e g f o g a n t a k .
BEL/BELENUS/BELINUS/BELENOS/BELIMAWR:

rorszg. R a

gyog". N a p - s t z i s t e n , A p o l l h a s o n m s a . S z o r o s kapcsolatban ll a d r u i d k k a l . N e v e m e g t a l l h a t a B e l t a n e vagy B e l t a i n n n e p e l n e v e z s b e n . A m a r h kat t v e z e t t k a m g l y k k z t t , h o g y m e g t i s z t u l j a n a k s t e r m k e n n y vljanak. U r a l m a al t a r t o z i k : t u d o mny, gygyts, h f o r r s o k , t z , basjszgok.


BLODEUWEDD

siker, felvirgzs,

m e g t i s z t u l s , t e r m s , n v n y z e t , t e r m k e n y s g , l
(bloduisz)/BLODWiN/BLANCi I E L O R : Wales.

Virgarc", F e h r Virg". A kelta beavatsi s z e r t a r tsok s z z lilioma. A P a r a d i c s o m n y u g a t i s z i g e t e i n e k kilencszeres istennjeknt is ismertk. Math s G w y n d i o n h o z t a ltre, h o g y felesgl adjk L l e u h o z . K s b b megcsalta frjt, s az letre t r t ; b n t e t s b l ezrt bagolly v l t o z o t t . A z i s t e n n i h r m a s s g S z z vltozata; s z e n t llata a bagoly; a virgba b o r u l t fld

137

i s t e n n j e . A virgok, blcsessg, a h o l d d a l kapcsolatos m i s z t r i u m o k s beavatsi szertartsok r n j e .


BOANN (buenn)/BOANNA/BOYNE:

rorszg.

Boyne-

foly i s t e n n j e , D a g d v a l k z s fia A n g u s m a c O g . Volt egyszer egy k t , a m e l y kilenc varzserej m o g y o r b o k o r r n y k b a n llt. E z e k a b o k r o k b b o r s z n m o g y o r t t e r m e t t e k . Aki evett a csodlatos m o g y o r bl, a vilg m i n d e n t u d s n a k b i r t o k b a j u t o t t . A k t b a n lak isteni l a z a c o k e t t e k a m o g y o r b l . S e n k i n e k , m g a h a t a l m a s i s t e n e k n e k s e m volt szabad a k t k zelbe m e r s z k e d n i e . B o a n n a z o n b a n thgta ezt a ti lalmat. A k t b l a b e t o l a k o d tvol tartsra kirad vz n e m t r t vissza m e d r b e , h a n e m e b b l lett a B o y n e - f o l y , s a l a z a c o k is a foly lakiv vltak. M s kelta f o l y i s t e n n k is l t e z n e k : S i a n n a n ( S h a n non), (Dee), Sabrina (Severn), Sequana (Szajna), Dva C l o t a ( C l y d e ) , Verbeia (Wharfe), Brigantia

(Braint, B r e n t ) . E z e k a gygytsrt felelsek.


B R A N , AZ L D O T T / B E N E D I G E I D R F R A N

( b r e n ) : Wales. r i

s, a H o l l " , az l d o t t " . A h a t a l m a s M a n a w y d a n ap Llyr (az r M a n a n n a n m a c Lir) s B r a n w e n testvre, Llyr fia. A h o l l k k a l h o z t k kapcsolatba. A j v e n d monds, a mvszetek, a kormnyzs, a hbor, a N a p , a z e n e s az rs i s t e n e .
BRANWEN

( b r a n u i n ) : Wales, M a n x m e g y e . B r a n n v r e ,

M a t h o l w c h r kirly h i t v e s e . Az s z a k i - t e n g e r szerel e m i s t e n n j e ; Llyr (Lir) lnya; Anglia h r o m m a t r i archjnak egyike; a T ( s t ) H l g y e . A s z e r e l e m s szpsg i s t e n n j e .

38

BRIGIT

(brit)/BRiD ( b r i d ) / B R i G / B R i G i D i / B R i o n i D : r o r s z g , Spanyolorszg, Franciaorszg. Hatalom",

Wales,

Hrnv", A H a t a l o m Tzes Nyila" (Breo-saighead). D a g d a lnya, akit k l t n k n t is e m l e g e t t e k . G y a k o r i nevei a H r o m Brigid, Anglia H r o m l d o t t H l g y e , a H r o m Anya. D a n u m s i k a s p e k t u s a , I m b o l c n n e pvel llt k a p c s o l a t b a n . P a p n k b l ll testvrisge volt K i l d a r e - b e n , a h o l s o h a n e m h u n y t k i a t i s z t e l e t re gyjtott s z e n t t z . A p a p n k s z m t t i z e n k i l e n c b e n h a t r o z t k m e g , a kelta N a g y v t i z e n k i l e n c ves cik lusra e m l k e z v e . A kellek s z e n t r m l n y o k voltak, Brigit k a t o n i t b r i g a n d o k n a k n e v e z t k . A t z , a t e r m k e n y s g , a hzitzhely, a n i foglalatossgok s mestersgek, valamint a h a r c m v s z e t e k istennje, aki egyttal a gygyulst, az orvoslst, a f l d m v e l s t , az ihletet, a t u d s t , k l t s z e t e t , j v e n d m o n d s t , ltnoki kpessgeket, kovcsmestersget, llattenysz tst, s z e r e l m e t , b o s z o r k n y s g o t s az o k k u l t i s m e r e t e k e t is felgyelte.
CERNUNNOS (kernunoSZ)/CERNOWAIN/CERNENUS/l IER-

N E , A VADSZ:

ilyen vagy o l y a n f o r m b a n m i n d e n kel

tk lakta t e r l e t e n tiszteltk. Szarvas I s t e n ; a t e r m szet i s t e n e ; az alvilg s az asztrlsk u r a ; a N a g y Atya; a Szarvas L n y " . A d r u i d k H u G a d a r n n a k n e v e z t k , volt a t e r m k e n y s g agancsos i s t e n e . T b b n y i r e l t u s z l s b e n brzoltk, fejn szarvakkal vagy agan csokkal, haja h o s s z csigkban o m l i k al, s szakllat visel, e g y e t l e n l t z e t e egy n y a k p e r e c , s k e z b e n n h a d r d t vagy pajzsot tart. S z e n t llata v o l t a szarvasbika, a kos, a bika s a szarvaskgy. N h a B e l a t u c a d r o s s 139

Vitiris n v e n is e m l e g e t t k . A t e r m s z e t , az e r d k , a l l e k v n d o r l s , a k e r e s z t u t a k , a gazdagsg, a k e r e s k e d e l e m s a h a r c o s o k i s t e n e .
CERRIDWEN/CARIDWEN/CERIDWEN:

Wales.

Holdistenn;

N a g y Anya; g a b o n a i s t e n n ' s a t e r m s z e t r n j e . A fehr d g e v emse a H o l d a t szemlyestette m e g a k e l t k s z e m b e n . Tegid ris felesge, egy vilgszp lny, C r e i r w y s egy csnya fi, Avagdu anyja. A walesi b r d o k C e r d d o r i o n o k n a k ( C e r r i d w e n fiainak) n e v e z t k m a g u k a t . Taliesin b r d o t s z i n t n a z i s t e n n gyer m e k n e k t a r t o t t k , aki a l e g e n d a s z e r i n t b e l e k s t o l t C e r r i d w e n n e k az ihlet s t j b e n f o r t y o g b v e r e j var z s f z e t b e . E z t a fzetet g r e a l " - k n t e m l e g e t t k (taln i n n e n e r e d a G r l " ) , s hatfle n v n y b l k szlt, h o g y t u d s t s i h l e t e t a d j o n a n n a k , aki m e g z l e li. G w i o n B a c h (a k s b b i Taliesin) csak v l e t l e n l n y e l t e le a csodlatos folyadk u t o l s h r o m cseppjt. Az i s t e n n s z e n t llata a f e h r e m s e . A hall, t e r m kenysg, megjuls, ihlet, varzslat, csillagjsls, gygyfvek, t u d o m n y , kltszet, rolvassok s a t u ds r n j e .
CREIDDYLAD/CREUDYLAD/CORDELIA:

Wales. Llyr tengeristen

lnya. Kapcsolatban ll Beltane n n e p v e l , s gyakran e m l e g e t i k Mjus Kirlynjeknt. A nyri virgok isten nje, a s z e r e l e m s a virgok t a r t o z n a k fennhatsga al. D A G D A : rorszg. A J I s t e n s g " ; M i n d e n e k Atyja"; N a g y I s t e n ; az E g e k U r a ; az i s t e n e k s e m b e r e k atyja; E l e t s H a l l U r a ; a F d r u i d a ; a varzslat istene; fld i s t e n s g . A T u a t h a D e D a n a n n nagy kirlya. N g y n a g y palotja volt a fld m l y n s a hegyek g y o m r 140

b a n . S z m o s g y e r m e k e t n e m z e t t , k z l k is a legfon t o s a b b a k Brigit, Angus, Midir, Ogma s a Vrs B o d b . A hall s jjszlets m e g a m e s t e r s g e k iste ne; a tkletes tuds lettemnyese. U n d r y n e v stje k i a p a d h a t a t l a n u l o n t o t t a m a g b l , mi s z e m n e k - s z j n a k i n g e r e . Volt a z u t n egy hrfja is l tlgybl, e n n e k p e n g e t s r e k v e t t k e g y m s t a z vszakok a m a g u k m e g h a t r o z o t t r e n d j b e n . T b b nyire b a r n a , kivgott n y a k , cspig r t u n i k b a n b rzoltk, m e l y n e k csuklyja p p h o g y elfedte a vllt. Csizmja l s z r b l kszlt. Egy t a r g o n c n m a g a m gtt h z t a n y o l c g b u z o g n y t . A gondvisels, a h a r c o s o k , a t u d s , varzslat, t z , j v e n d l s , idjrs, r e i n k a r n c i , m v s z e t e k , beava ts, a N a p , a gygyts, m e g j u l s , b s g s j l t , a z e ne, a hrfa i s t e n e .
DANU/DANANN/DANA

(dzana):

rorszg.

Valsznleg

A n u n a k felel m e g . A legfbb a n y a i s t e n n ; a T u a t h a D e D a n a n n sanyja; a z i s t e n e k anyja; N a g y Anya; H o l d i s t e n n . Rla n e v e z t k e l a T u a t h a D e D a n a n n npt (Danu i s t e n n gyermekei). A M o r r i g u msik aspektusa. A varzslk, folyk, k u t a k v d e l m e z j e , a b s g s jlt, a mgia s blcsessg i s t e n n j e .
DIANCECIIT

(daienket)/DiAN

CECIIT:

rorszg. A T u a t h a

orvosa s m g u s a . Egyszer e l p u s z t t o t t a a M o r r i g u egyik iszonyatos kisbabjt. A g y e r m e k szvt flnyit va h r o m gyilkos kgyra b u k k a n t . M e g l t e s e l g e t te a s z r n y e k e t , majd h a m v u k a t a kzeli folyba s z r ta. m m g h a l p o r u k b a n i s olyan l d k l e r e j e k voltak, h o g y felforraltk a foly vizt, s m i n d e n l e 141

tet e l p u s z t t o t t a k m a g u k k r l . E z r t n e v e z i k a mai n a p i g ezt a folyt B a r r o w - n a k ( f o r t y o g ) . D i a n c e c h t nek szintn volt egy fszekalja gyermeke: Miach, C i a n , C e t h e s C u , s a f i k o n kvl m g egy A i r m i d n e v lnya is. A gygyts s orvosls, m e g j u l s , va rzslat m e g a z e z s t m v e s s g i s t e n e .
DON/DOMNU (domnu)/DONN:

rorszg,

Wales.

Mly

T e n g e r " , S z a k a d k " . Az g, a t e n g e r s a l e v e g r n je. N h a i s t e n n n e k , nha istennek tartottk. Az r D a n u megfelelje. rorszgban a H a l o t t a k H o n b a n u r a l k o d o t t . A m s v i l g kapuja m i n d i g egy sidhe, azaz egy s r h a l o m volt. Az e l e m e k e t k o r m n y o z t a , a d o m n y o z t a az kesszls k p e s s g t .
DRUANTIA:

D r u i d k Kirlynje";

a Fakalendrium szenvedly,

Anyja;

Fenyistenn.

A termkenysg,

n e m i s g , fk, g o n d v i s e l s , t u d s s a l k o t e r r n j e . D Y L A N : W a l e s . A H u l l m Fia; t e n g e r i s t e n . G w y d i o n s A r i a n r h o d fia. S z i m b l u m a egy e z s t h a l volt. E L A I N E : Wales, Anglia. Az I s t e n n S z z a s p e k t u s a . E P O N A : Anglia, Gallia. Isteni L " ; a N a g y K a n c a " ; a lo vak r n j e , a n y a i s t e n n . A t e r m k e n y s g , anyasg, l t e n y s z t s , j l t , kutyk, gygyts, forrsok s vets istennje, a lovak vdelmezje.
ERIU

(irraiu)/ERiN: r o r s z g . A T u a t h a D e D a n a n n h r o m m i n d e n keltk lakta v i d k e n i s m e r t k . A

k i r l y n j n e k egyike, a D a g d a lnya.
FEHR HLGY:

H a l l dridja, akit M a c h v a l , a H a l o t t a k Kirlynjvel a z o n o s t a n a k ; az I s t e n n Banya alakja. A hall, p u s z tuls s m e g s e m m i s l s r n j e .

42

FLIDAIS:

rorszg. Az e r d k , a v a d o n , a v a d n v n y e k s a

vadllatok i s t e n n j e . O z i k e f o g a t o n k z l e k e d e t t . Alak vlt istensg.


GOIBNIU/GOFANNON/GOVANNON

(govennon):

rorszg,

Wales. N a g y Kovcs"; a h r o m m e s t e r s g i s t e n egyike az cs L u c h t a i n e s a r z m v e s C r e d n e m e l l e t t . Vulc a n u s h o z h a s o n l s z e r e p e t t l t t t be a kelta i s t e n v i lgban. O ksztette a T u a t h a sszes fegyvert; e z e k m i n d i g clba talltak, s v a l a m e n n y i ltaluk ejtett s e b hallos volt. Az isten g y m b r s r e s e b e z h e t e t l e n n t e t t e a T u a t h a n p t . A k o v c s m e s t e r s g , fegyverk szts, tvssg, srfzs, t z s f m m v e s s g i s t e n e .
GWYDION

( g w a i d i o n ) : Wales.

A kontinentlis

istenek

druidja; D o n fia; G o v a n n o n , A r i a n r h o d s A m a e t h o n (a f l d m v e l s i s t e n e ) fivre. Varzsl, E s z a k Wales brdja. L u g h - h o z h a s o n l a n sokfle k p e s s g gel r e n d e l k e z e t t . A L e v e g E r i n e k F e j e d e l m e ; alak vlt istensg. S z e n t llata a fehr l. A l e g n a g y o b b bjol s hadi varzsl. A kprzat, vltozsok, v a r z s lat, g s gygyts istene.
G W Y N N AP N U D D

(gwain ap n i t s z i ) : Wales. A t n d r e k s

az alvilg kirlya. K s b b lett a P l n t A n n w n , azaz a fld alatti t n d r e k u r a l k o d j a . GwYTiiYR (gwitszir): Wales. G w y n n a p N u d d ellenprja. A fels vilg u r a .
H E R N E . A VADSZ:

lsd C e r n u n n o s n l s a Szarvas I s t e n

nl. Idvel a w i n d s o r i e r d v e l h o z t k kapcsolatba, s flvette G w y n n a p N u d d s vadszfalkja t u l a j d o n s gait.

U3

L L Y R (tszlir)/LEAR/LiR

( h l i r ) : rorszg, Wales. A t e n g e r s a

vizek s taln az alvilg ura. M a n a w y d d a n , B r a n , az l d o t t s B r a n w e n atyja.


LUGH

(lu

vagy

lug)/LUGA

(luge)

LAMIIFADA

(levede i (nagy

hossz

kar)/LLEW/LUG/LUGUS/LUG SAMILDANACI

t u d o m n y ) / L L E U L L A W G Y F F E S (fnyes s gyes k e Z")/LLEU/LUGOS:

rorszg, Wales. A R a g y o g , N a p i s kultrhrosz. nnept

t e n ; h a d i s t e n s g ; nagy t u d o m n y " ; szk haj", fehr vagy fnyessges"; L u g h n a s s a d h i d e j n tartottk, ez a r a t n n e p volt. A h o l l k k a l h o z t k kapcsolatba. W a l e s b e n f e h r szarvas bika v o l t a s z e n t llata. C i a n s E t h n i u fia. Varzskard j a s parittyja volt. Egyik csodlatos v r e b t T u i r e n n fiaitl k a p t a vrdj g y a n n t , a m i r t m e g l t k apjt, Cint. r t e t t az cs- s k m v e s m e s t e r s g h e z , a kovcs, hrfs, klt', a d r u i d k , o r v o s o k s a r a n y m v e s e k t u d o m n y h o z . F e n n h a t s g a al t a r t o z t a k a h b o r , varzs ls, k e r e s k e d e l e m , l l e k v n d o r l s , villm, vz, k z m ves m e s t e r s g e k , utazs, a h b o r m v s z e t e , a kov csols, k l t s z e t , h r f a p e n g e t s , z e n e , k r n i k a r s , va r z s t u d o m n y , gygyts, b o s s z , beavats, j v e n d monds.
M A C I LA

( m i x i h ) : r o r s z g . Varj"; C s a t a " ; a F a n t o m o k

N a g y K i r l y n j e " ; l e t s H a l l Anyja; h a d i s t e n n ; Hallt H o z Anya; eredetileg anyaistenn; a Morrigu isteni h r m a s s g n a k egyik aspektusa. N e v e z t k M n i n a k , M a n n a k , M n n e k , M i n n e - n e k . A hollkkal s varjakkal hoztk kapcsolatba. Lughnassadh-kor m u t a t t a k be n e k i l d o z a t o t . Az egyik csata u t n az rek 144

levgtk a foglyok fejt, s e z t M a c h a a r a t s n a k n e v e z tk. V d e l m e z e t t h b o r s b k e idejn; a h b o r s hall i s t e n n j e . A furfangossg, a testi e r , n e m i s g , t e r m k e n y s g , a frfiak feletti u r a l o m t a r t o z t a k f e n n hatsga al.
M A N A N N A N M A G LIR A P LLYR

(menen-ewn mek 1

ir)/MANAWYDAN

(men-au-itszen ep

tszlir)/MANAWYDDEN:

ror

szg, Wales. Z l d k p e n y b e n j r t , s a r a n y fejpntot viselt. Alakvlt. Az rek legfbb t e n g e r i s t e n e , a w a l e si Llyr megfelelje. Lir t e n g e r i s t e n fia. M a n szigett, v a l a m i n t a C l y d e - b l b e l i A r r a n szigett v d e l m e z t e . A r r a n b a n volt egy palotja, a m e l y e t A m h a i n n e k , azaz almafnak neveztek. Disznai folyvst megjtottk m a g u k a t , ezek szolgltattk a T u a t h a D e D a n a n n f eledelt, s m e g v t k az isteni n p e t az r e g e d s t l . S o k h r e s fegyvere volt: k t drdja, e z e k e t Srga N y l n e k s Piros G e r e l y n e k neveztk; csodakardjai n a k is volt neve, spedig, a B o s s z l l , N a g y H a r a g s Kis H a r a g . H r e s hajja a H u l l m o k o n S u h a n , lova p e d i g a P o m p s Kanca. Varzspnclja m e g v t a a s rlsektl, s ha akarta, l t h a t a t l a n n varzsolta a Tuatha npt. A t e n g e r s a tengerjrk, v i h a r o k , t e n g e r i idjrs, t e r m k e n y s g , vitorlzs, idjsls, varzslat, m v szetek, k e r e s k e d e l e m s k e r e s k e d k , jjszlets t a r t o z t a k f e n n h a t s g a al.
MARGAWSE:

Wales, Anglia. Az I s t e n n Anya a s p e k t u s a . ( m e t s z m e t s z o n u i ) : Wales. A varzsls

MATII MATIIONWY

s bjols istene.

145

MERLIN/MERDDIN/MYRDDIN

(mir-din):

Wales,

Anglia.

N a g y varzsl; druida; mgus. Az I s t e n n tndrval lsval llt k a p c s o l a t b a n . Az walesi h a g y o m n y a va d o n ltnoki kpessgekkel rendelkez v a d e m b e r n e k n e v e z t e . g y t a r t o t t k , h o g y m i n d e n t u d o m n y t at tl az i s t e n n t l t a n u l t a , akit oly sok n v e n e m l e g e t n e k , g y m i n t M o r g a n , Viviane, N i m u e , T n d r k i r l y n , a T H l g y e . A l e g e n d a szerint titkos kristly b a r l a n g b a n alszik. A kprzat, gondvisels, tancsads, j v e n d m o n d s , t e r m s z e t f l t t i kpessgek, kristly bl olvass, a tarot, m g i k u s szertartsok, rolvassok, k z m v e s m e s t e r s g e k s a k o v c s m v e s s g istene.
MORRIGU (mur-rig-u)/MORRiGAN (mor-i-gen)/MORRl-

GiiAN/MORGAN ( m u r - g e n ) : rorszg, Wales s Anglia. Nagy Kirlyn"; Legfbb H a d i s t e n n " ; a Fanto m o k s Dmonok Kirlynje"; Ksrtetkirlyn"; alakvlt i s t e n s g . A c s a t a m e z t uralta, ahol s e g d k e z e t t varzslataival, de n e m c s a t l a k o z o t t a h a d v i s e l fe l e k h e z . A varjakkal s h o l l k k a l h o z t k kapcsolatba. A z I s t e n n B a n y a a l a k m s a ; N a g y Anya; H o l d i s t e n n'; N a g y F e h r I s t e n n ; T n d r k i r l y n . S t t as p e k t u s b a n a h b o r , a sors s a hall i s t e n n j e (szent llatai a varj s a h o l l ) . Teljes fegyverzetben j r t , s kt d r d t h o r d o t t m a g v a l . A legszvesebben varj n a k lczta m a g t . Az vezetsvel b u z d t o t t dz k z d e l e m r e Fea (Gylletes), N e m o n (Mrgez), B a d b ( H a r a g ) s M a c h a ( C s a t a ) . A folyk, tavak s d e s v i z e k i s t e n n j e . A p a p n k s b o s z o r k n y o k v d e l m e z j e . A b o s s z l l s , jszaka, mgia s j v e n d monds rnje. 146

NAGYANYA:

az r h l g y ; a t e r e m t s n i seiv. A t e r m

kenysg, H o l d , nyr, virgzs, s z e r e l e m , gygyts, tenger, vz i s t e n n j e . A m u t a t u j j t anyai ujjnak tar t o t t k a keltk, ez r e n d e l k e z e t t a l e g n a g y o b b varzs ervel; irnytott, m a g h o z i n t e t t , m e g l d o t t s m e g tkozott.
N A G Y ATYA:

Szarvas Isten, az r . A tl, az arats, a h a l o t t a k

orszga, az g, az llatok, a hegyek, a bujasg, a r o m bols s m e g j h o d s eri t a r t o z n a k f e n n h a t s g a al; a t e r e m t s frfii seiv. N i A M i i : rorszg. Vilgossg", S z p s g " . B a d h b h egyik alakja, aki segtette a h a l d o k l h a r c o s o k a t .
NUADA/NUDD/NODONS/NODENS/LUD/LLUD EZSTKEZ LLUD LLAW EREINT/-

( l h u d ) : r o r s z g , Wales. E z s t k e

z " ; B s g e t H o z " ; F e l h g y r " ; fsten. N e p t u n h o z h a s o n l s z e r e p e t t l t t t be a kelta hitvilgban. Lthatatlan kardja a T u a t h a n g y fltett k i n c s n e k egyikt k p e z t e . A gygyts, a vz, c e n , halszat, a N a p , hajzs, szls, kutyk, fiatalsg, szpsg, d r d k s parittyk, a kovcsok, csok, hrfajtkosok, k l t k , k r n i k s o k , varzslk, rs, mgia, h a d v i s e l s s r o l vassok i s t e n e .
OGMA/OGIIMA/OGMIOS/GRIANAINECII/CERMAIT

( m z e s sz

j ) : rorszg. N a p a r c " . H e r k u l e s h e z h a s o n l i s t e n sg, h a t a l m a s h u s n g o t h o r d o t t magval, s volt a T u a t h a flelmetes h r bajnoka. d o l g o z t a ki az O g h m a - b c t . N l vette E t n t ( D i a n c e c h t lnyt), aki s z m o s g y e r m e k k e l a j n d k o z t a m e g . Egyik fia, C a i r p r e a T u a t h a hivatsos brdja lett. Az kesszls, kltszet, rs, testi e r , ihlet, nyelv, i r o d a l o m , mgia, 147

varzslat, m v s z e t e k , z e n e s llekvndorls t a r t o z o t t f e n n h a t s g a al.


PWYLL

( p i - u l ) : Wales. I d n k n t az Alvilg U r a . Pwyll p e n

A n n w n - k n t is i s m e r t ( P w y l l , A n n w n U r a ) . A csals istene.
RIIIANNON

( h r a i - e n - n o n ) : Wales. N a g y K i r l y n " . A

m a d a r a k s lovak i s t e n n j e . A bjolsok, t e r m k e n y sg s az Alvilg t a r t o z t a k f e n n h a t s g a al. Szlsebes fehr paripn szguldozott.


SCATIIACII/SCOTA/SCATIIA/SCATII:

r o r s z g s Skcia. r

n y k , r n y a k " ; az r n y " ; a F l e l m e t e s " . Scath fld j n e k alvilgi i s t e n n j e ; a S t t s g r n j e ; az i s t e n n i h r m a s s g p u s z t t a s p e k t u s a . H a d i s t e n n s ltnk, aki A l b i o n b a n (Skcia) lakott, f e l t e h e t e n Skye szige t n , s a hadvisels t u d o m n y r a o k t a t o t t . A kovcs m e s t e r s g , gygyts, varzslat, j v e n d m o n d s s a h a r c i m v s z e t e k felgyelje.
SZARVAS I S T E N :

az E l e t s H a l l k a p u i n a k megnyitja;

H e r n e , a Vadsz; C e r n u n n o s ; Z l d Frfi; a Vadszfalka U r a . A t e r m s z e t frfii, aktv oldalt kpviseli; a F l d Atyja. S z e n t llatai a szarvasbika, a bika, a kecske s a m e d v e . A n v e k e d s , az e r d , a t e r m s z e t , a vad llatok, az bersg, p u s z t t s , t e r m k e n y s g , p n i fle l e m , vgy, r e t t e g s , nyj, f l d m v e l s , a sr s g y m b r s r t a r t o z n a k f e n n h a t s g a al.
TALIESIN

(taliessin): Wales. A D a l F e j e d e l m e ; a n y u g a t i feje; klt". A druidk, brdok s

brdok

v n d o r n e k e s e k v d e l m e z j e ; alakvlt istensg. Az rs, k l t s z e t , b l c s e s s g , z e n e , t u d s s mgia t a r t o z o t t f e n n h a t s g a al, a v a r z s l k s b r d o k istene. 148

T E P I I I : rorszg. Tara istennje, a m e l y e t Teval e g y t t ala ptott.


Z L D FRFI:

lsd C e r n u n n o s n l . A fk s a z l d n v n y e k a v a d o n ura. O w a l e s i l A r d d h u n a k (Stt

istene,

Lny), A t h n a k vagy Szarvas I s t e n n e k hvjk.

TOVBBI

T E R M S Z E T F L T T I LNYEK S HELYEK

VAGY H A L A N D

A E R (air): Wales. A h b o r s b o s s z m e g a D e e - f o l y is tennje.


AINE

(w-ni):

rorszg.

Knockaine

tndrkirlynje.

H o l d i s t e n n , a vets s a lbasjszg v d e l m e z j e . N y r k z p i n n e p e a b t e r m s t v o l t hivatva e l m o z dtani.


AIRMID

( a i r - m i t ) : rorszg. D i a n c e c h t o r v o s lnya. Wales. A f l d m v e l s i s t e n e . ( e m o r - g i n ) : rorszg. Az a d r u i d a , aki segtett Anglia. A h b o r s t e r m

AMAETIION: AMERGIN

M i i fiainak legyzni a T u a t h a D e D a n a n n t .
ANDRASTE/ANDRED/ANDATE:

szet i s t e n n j e , s z e n t llata az r e g i n y l volt. Boadicia k i r l y n is tisztelte.


AOIFE

(ife vagy oif-e): rorszg. T n d r k i r l y n s C u (gi M e d v e ) : Wales, Anglia. A K e r e k

C h u l a i n n finak anyja.
ARTIIUR/ARTIIVAWR

asztal Lovagjainak kirlya s vezetje. A Kerekasztal A r i a n r h o d i s t e n n j letet a d e z s t k e r e k t j e l k pezte, a G r l p e d i g az ihlet s jjszlets s z e n t stjt.

49

A V A L O N : Almasziget"; a t e n g e r e n m e g b v kelta Paradi c s o m , a h o l az i s t e n e k s a h a r c o s o k a halhatatlansg almjval tpllkoztak.


BALOR

( b a i l - o r ) : r o r s z g . F o m o r h a r c o s , a k i n e k nzse

gyilkolt. A z egyik s z e m e a k k o r vlt r o n t v , a m i k o r kileste, h o g y a n k s z t e n e k varzsfzetet apja m g u s a i ; e k k o r m e n t s z e m b e az s t b l felje szll fst. C s a k azzal a felttellel l h e t e t t t o v b b , ha r o n t s z e m t b e h u n y t a . A csatba i n d u l F o m o r o k egy h o r o g g a l nyi t o t t k fl a v e s z e d e l m e s s z e m e t , h o g y ezzel gyilkoljk h a l o m r a a z ellensget. B a l o r kastlya, m e l y D o n e g a l p a r t j n l , Tory-sziget egy szirtfokn p l t , f e l t e h e t e n a F o m o r o k e l r e t o l t llsa volt.
BLATIINAT

( b l a i - n e t ) : rorszg. M i d i r lnya, a gael alvilg

r n j e . Segtett C u C h u l a i n n a k e l l o p n i apja varzsstjt.


BODB

(bovi),

A VRS:

rorszg. A D a g d a fia. K v e t t e a p

jt az istenek urnak trnjn. Fleg Dl-rorszgban, a G a l t e e - h e g y s g b e n s L o u g h D e a r g b e n terjedt el a k u l t u s z a . L o u g h b a n fld alatti palotja volt egy s i d h e ben.
B R A N S S C E O L A N

( s z k i o l a w n vagy s z k o l a i n g ) : rorszg.

F i n n m a c C u m h a i l k t k e d v e n c vadszkutyja.
BRESS

( b r i s z ) : rorszg. A F o m o r E l a t h a n fia, aki Brigitet Anglia. F e n s g e s " ; p s z t o r - s f o l y i s t e n n .

v e t t e felesgl.
BRIGANTIA:

I m b o l c n n e p v e l llt k a p c s o l a t b a n . A nyj, lbasj szg, vz, t e r m k e n y s g , gygyts s g y z e l e m isten nje.

150

CAILLECII

(kel-jeh)

BEINE BRIC:

Skcia. A N a g y I s t e n n

p u s z t t aspektusa, akit L e f t y o l o z o t t n a k " is n e v e z tek. M s i k n e v e Scota; i n n e n s z r m a z i k Skcia n e v e . Az orszgot e r e d e t i l e g K a l e d n i n a k hvtk, azaz a C a i l l e c h ltal a d o m n y o z o t t fldnek. A b e t e g s g s jrvny istennje.
CAIRPRE

(kair-pri): r o r s z g . A T u a t h a l e g f b b brdja, Anglia, Gallia. g", h a d i s t e n .

O g m a fia.
CAMULOS/CAMULUS: CARADAWC: CIAN

Wales. B r a n fia; E r s k a r " .

( k i - e n ) : rorszg. D i a n c e c h t fia, aki n l v e t t e a F o -

m o r Balor lnyt, E t h n i u t . F i u k L u g h L a m h f a d a , a H o s s z k e z . T u i r e n n fiai l t k m e g .


COCIDIUS:

szak-Anglia.

A P i r o s " ; M a r s h o z h a s o n l

h a d i s t e n . A m s z r l s , vadllatok, erd", testi er", gyorsasg s h b o r istene.


CONANN

( c o n n - e n n ) : rorszg. F e b a r s egy F o m o r ki ( k o n - l e ) : r o r s z g . C u C h u l a i n n s Aoife fia. szak-Anglia. A forrsok s d e s v i z e k r

rly fia.
CONLAOCII COVENTINA:

nje. C R E D N E : rorszg. A T u a t h a b r o n z m v e s i s t e n e . C u Cl
IULAINN/CI IUCIIULAIN/CUCI IULLIN

(ku k h u l - a i n n ) :

rorszg. C u l a n n V r e b e " . A z a h s , a k i n e k m i n d k t s z e m b e n h t pupillja, m i n d k t k e z n s lbfejn h t ujja volt. A Cu k u t y t j e l e n t : a kelta t r z s f k k z k e l e t c m e volt ez. H a r c i t u d o m n y t S c a t h a c h t l t a n u l ta.

151

CULANN

( k u l - e n ) : rorszg. r t r z s f ; C u C h u l a i n n egy

i d e i g szolglta, b n t e t s l , mivel m e g l t e C u l a n n ku tyjt.


CWN ANNWN

( k u n e n u n ) : Wales. A r a w n v r e b e i , k s b b

gi k o p k n a k is n e v e z t k ket. A hall e l h r n k e i voltak, k m a g u k a z o n b a n n e m r e n d e l k e z t e k p u s z t t ervel.


CYIIIRAETII

( k e r h i r r a i g h t h ) : Wales. A p a t a k o k istennje. ( d e k - t i r e ) : rorszg. C u C h u l a i n n anyja; A n -

K s b b lett B a n s h e e .
DECIITIRE

g u s m a c O g ddanyja; C o n c h o b a r kirly fltestvre.


ELVA

(elve): r o r s z g . L u g h s g o r n j e .

E M N I A : kelta H o l d o r s z g , ide tvoztak az e l h u n y t a k . Az r n y a k K i r l y n j e , M a c h a u r a l k o d o t t itt, a k i n e k szent vrost E m a i n M a c h n a k neveztk.


EMER

(evair):

rorszg.

F u r m n y o s Forgall lnya, C u

C h u l a i n n felesge.
EOCIIAID

( a g h i ) : r o r s z g . Fir B o l g kirly, a T a t h a n p p e l

vvott e l s t k z e t b e n v e s z t e t t e lett.
ETIN

( a i d i n vagy e t a i n ) : rorszg. A T u a t h a D e D a n a n n -

h o z t a r t o z o t t ; M i d i r n e k , Bri Leith t n d r h a l o m kir l y n a k felesge.


ETIINIU:

r o r s z g . A F o m o r G y i l k o s S z e m Balor lnya, ( e v - n e s - j e n ) : Wales. Viszlyszt";

C i n n a k , D i a n c e c h t finak hitvese.
EVNISSYEN/EFNISIEN

ris; B r a n fltestvre. F A N D : r o r s z g , M a n x m e g y e . M a n a n n a n m a c Lir t e n g e r i s t e n egyik felesge, az isten k s b b elhagyta. A gy gyts s l v e z e t e k i s t e n n j e .

152

FIANNA

(fin-e)/FiANNA

EIRINN:

r o r s z g . F e i n n i d h n e k s a neveztk ket. Ard Righ

P i r o s g B a j n o k a i n a k is

( N a g y Kirly) k i t n h a r c o s a i . U t o l s s l e g n a g y o b b v e z r k F i n n m a c C u m h a i l volt. A z r F i a n n b a n tilos volt a s s z o n y o k a t b n t a l m a z n i .


FiNDLAS, G O R I A S , M U R I A S , F A L I A S : az a n g y nagy vros, a h o l

a T u a t h a D e D a n a n n lt r o r s z g b a val r k e z s e eltt.
FINN MAC CUMIIAIL

(cul

vagy

ku-el)/FiNN

MAC

COUL/FIONN

(f-jun): r o r s z g . C u m h a i l fia, a F i a n n a r o r s z g . Az o r s z g s

u t o l s s e g y b e n l e g n a g y o b b h a r c o s a .
FIRBOLGOK

(fir vulag)/FiR

BOLGOK:

laki, a T u a t h a D e D a n a n n ellensgei. H r o m t r z s b l - D o m n u , G a i l l i o n s B o l g - lltak. A T u a t h a De D a n a n n legyzte s a n y u g a t i s z i g e t e k r e l d z t e k e t . F o M O R O K : rorszg. T e n g e r alatti n p " . A t e n g e r alatt laktak, s z e m b e n lltak a T u a t h a D e D a n a n n - n a l , (hai bri-szel): r o r s z g . Lsd T i r - N a n - O g n l . a m e l y legyzte ket.
HIBREASIL IWERIDD

(i-u-er-itsz): Wales. Llyr egyik felesge. (li-e fail): r o r s z g . Fal K v e , V g z e t Kve, m e

K A I (kai): Wales. T z - s k o v c s i s t e n .
LIAFAIL

lyet Falias vrosbl h o z o t t magval a T u a t h a , s egyik legfltettebb k i n c s k n e k s z m t o t t .


MABINOGION

( m e b - i n - o h - g i o n ) : Wales. Hergest Vrs

A Rhydderch s a

Fehr Knyvbl,

Knyvbl

H a n e s o f Taliesinbl s z r m a z l e g e n d a g y j t e m n y .
MAB KIRLYN/MABII/MEDB (mv)/MEDBII/MEDIIBII/MAEVE

(maivi vagy m a i v ) : r o r s z g . R s z e g a s s z o n y " , F a r k a s k i r l y n " . Kelta t n d r k i r l y n , a k i n e k n e v e m z 153

srt j e l e n t . E g s z p o n t o s a n egy b o r v r s italt, amivel a kirlyn" s z m o s hzastrst itatta. C o n n a c h t kirly njvel, az u l s t e r i ciklus harcias u r a l k o d n j v e l is azonostjk. H a d i s t e n n , s p e d i g az a fajta, aki tevle g e s e n is b e a v a t k o z o t t a k z d e l e m b e ; egyszerre kpvi selte az I s t e n n A n y a s h a r c o s aspektust. A testi sze r e l e m s t e r m k e n y s g , bosszlls s h b o r isten nje.
MARGAWSE:

az A r t h u r - m o n d a k r i s t e n n i h r m a s s g n a k

Anya a s p e k t u s a . E l a i n e volt a Szz, s M o r g a n Le Fay a Banya. M l A C H : r o r s z g . D i a n c e c h t fia, sajt apja lte m e g , m i u t n h e l y r e t e t t e N u a d a kezt.
MIDIR

(mi-tir)/MiDiiiR/MiDER: az alvilg Falga szigetvel

( M a n - s z i g e t ) k a p c s o l a t b a n ll i s t e n e . Itt volt a palo tja is. H r o m c s o d a t e h e n e s egy varzsstje volt. A n g u s m a c O g e l r a b o l t a felesgt, E t a i n t . H r o m t e h e n e , stje s lnya, B l a t h n a t az ulsteri C o n c h o b a r ki rly h a r c o s a i n a k h a d i z s k m n y a lett.
MORC:

r o r s z g . D e l a F o m o r kirly fia. w a l e s i h a l l i s t e n n ; M o r g a n , a Vgzet.

M O R G A N L E FAY:

A walesi G l a m o r g a n t az i s t e n n s z e n t f l d j n e k tar t o t t k . B r m e l y frfira i s z o n y a t o s tkot t u d o t t m o n d a n i . G a w a i n e , a Kerekasztal Lovagja M o r g a n p e n t k u l u m t viselte c m e r k n t v r v r s pajzsn.


NANTOSUELTA:

Anglia. K a n y a r g foly"; f o l y i s t e n n ;

S u c e l l u s h i t v e s e ; M o r r i g u h a d i s t e n n v e l s a h o l l k kal is k a p c s o l a t b a n llt. Az anyasg, m h e k , hztarts, k u t a k , g y e r m e k s z l s , t e r m k e n y s g t a r t o z o t t a v d e l m e al. 154

N E M E D : rorszg. A m e g s z l l k m s o d i k h u l l m v a l r kez npcsoport. N l C N E V E N : Skcia. I s t e n i " , R a g y o g " . S a m h a i n b o s z o r k n y i s t e n n j e , D i a n a kelta vltozata. Azt t a r t o t tk, h o g y S a m h a i n idejn k v e t i l n vgtat az jsza kban. A kzpkorban neveztk m g H a b o n d e r n n e k , A b u n d i n a k , Satinak, B e n s o z i e - n a k , Z o b i a n nak s Herodiannak. N i M U E : kelta H o l d i s t e n n ; V i v i e n e - k n t s M o r g a n k n t is e m l e g e t t k .
NISSYEN

( n e s s z - j e n ) : Wales. B k e s z e r e t " ; ris; B r a n Wales. A h o l l k k a l k a p c s o l a t b a n ll is

fltestvre.
O W E I N AP RIEN:

t e n s g . A blcsessg, mgia, h b o r , u r a l k o d s , llek v n d o r l s s gygyts i s t e n e .


PARTI IOLON: ROBIN

rorszg. Az e l s m e g s z l l n p c s o p o r t . Anglia. A zld csalitok varzslja. Vals

HOOD:

gos s z e m l y volt, aki a s h e r w o o d i e r d c o v e n j t v e zette a 14. szzad elejn. T r s n j e a Liget Anyja c m e t viselte. Fegyverrel v d t e m e g a p o g n y o k m e n e d k t a v a d o n m l y n , ide m e n e k l t e k az e r e t n e k e k s m i n d a z o k , a k i k n e k m e g g y l t a bajuk a k e r e s z t n y egyhzzal.
SUCELLUS:

Anglia. A Kalapcs I s t e n e " ; K e m n y C s a

p s " ; Apaisten; gisten. Szakllat viselt, s a J u p i t e r h e z h a s o n l s z e r e p e t t l t t t be a kelta m i t o l g i b a n . A kutykkal llt k a p c s o l a t b a n , s kalapcsot h o r d o t t magval. A bsg, siker, e r , tekintly, g o n d v i s e l s , m e g j u l s , kutyk, fk, h o l l k i s t e n e , aki a s z e r e n c s e h i r t e l e n plfordulsa ellen is v d e l m e z e t t . 155

TAILTIU:

rorszg. L u g h mostohaanyja. Lughnassadh n

n e p v e l llt k a p c s o l a t b a n . A fld, a b k e s a j l t is tennje.


TARANIS:

Anglia. A V i l l m l " ; j e l v n y e a kerk, s z e n t l

lata a sas. S z e r e p e h a s o n l volt J u p i t e r h e z . A hata l o m , m o z g s , t u d s , m g i a s u r a l k o d s istene.


TIR-NAN-OG/TIR NA-NOG

(tier n e n - o k h vagy tir n e n o g u i ) :

r o r s z g . A fiatalok fldje; T n d r o r s z g ; Avalon; az l d o t t a k Szigete. N h a a nyugati t e n g e r s z i g e t e k n t e m l k e z t e k m e g rla, ide v o n u l t vissza a T a t h a D e D a n a n n egy csoportja. Az itt fakad forrsban b u g y o g o t t az let Vize, a m e l y a hajlott k o r a k a t is megfiata ltotta.
TOUTATIS/TOTATIS/TEUTATES:

Anglia,

Gallia.

Np

U r a " ; az egyik l e g r g i b b s l e g h a t a l m a s a b b h a d i s t e n .
TREFUILNGID F R E - E O C I LAIR:

rorszg.

A H r o m s z o r o s

K u l c s o k O r e " ; a h r o m l e v e l l h e r e istene s a H r m a s I s t e n n hzastrsa. A H r m a s I s t e n n v e l k a p c s o latban ll frfi i s t e n s g e k k z s j e l v n y e a h r o m g s z i g o n y volt. A z r e k j v a l S z e n t Patrik r k e z s e eltt h r m a s i s t e n e i k j e l k p t lttk a h r o m l e v e l l h e r ben.
TUATIIA DE DANANN

( t u d h e de d o n n e n vagy t u t s z e dei

d e n e n ) : r o r s z g . A z i s t e n e k n p e , akik v g l legyz t k a F o m o r o k a t . Az r e k gy tartottk, h o g y Tara fld alatti r e g e i b e n l a k o z r i s o k k, akik k t e m p l o m o kat is e m e l t e k .


WEYLAND/WAYLAND/WEILAND:

Anglia, g e r m n keltk. K o fmmvessggel foglalkoz

vcsisten, a H r m a s I s t e n n hzastrsa. A S m i t h ( K o vcs) nv valamikor a 56

d r u i d k fejedelmi kastlynak n e v e volt. A z angol h a g y o m n y s z e r i n t W e y l a n d a m a i n a p i g o t t l egy B e r k shire m e g y e i h e g y g y o m r b a n , F e h r L o v n a k rajza ll. amelyen Uffington

A KIS NP, T N D R E K S R O K O N S G U K A l e g t b b t e r m s z e t i s z e l l e m m e l , t n d r r e l s a h a s o n s z r e k k e l veszly n l k l b a r t k o z h a t u n k . M i n d a z o n l tal itt is s z k s g v a n a j z a n szre. Ha h a t r o z o t t a n k n y e l m e t l e n r z s k t m a d , azt t a n c s o l o m , hagyjk el h a l a d k t a l a n u l a t n d r e k lakhelyt, s ne k e r e s s k a bajt. A l e g t b b t n d r t m e g l e h e t i d z n i a s z e r t a r t s o k sorn, s segtsgl l e h e t hvni, p a r a n c s o l n i a z o n b a n n e m sza bad nekik. A b o r s s t e m n y e k ritulis felajnlsa is h o z z s e g t a t n d r e k bartsgnak elnyershez. Bizonyos gygyn vnyeket ugyancsak kedvelnek, k l n s e n a gymbrt. Az l d o z a t o t a s z a b a d b a n kell e l h e l y e z n i , l e h e t l e g zld n v n y e k vagy fk k z e l b e n . N e vrjk, h o g y m s n a p reggelre lba keljen a k i r a k o t t i t a l n a k s t k e k n e k . A h a g y o m n y s z e r i n t a t n d r e k s a h o z z j u k h a s o n l szelle m e k m i n d s s z e a z e m b e r i tpllk b e l s l n y e g t veszik m a g u k h o z , s a k l s f o r m t htrahagyjk.
APRNP:

Skcia, rorszg. A t n d r e k egyik e l n e v e z s e . W a l e s b e n B w c a vagy B w b a c h o d ; a skt

BARNA MANK:

felfldn B o d a c h ( b u d a g h ) ; M a n x m e g y b e n F e n o d o r e e ; az angol nyugati m e g y b e n Pixies vagy Pisgies. K r l b e l l egy m t e r magasak, s b a r n a r u h t visel157

n e k . Az a r c u k is b a r n a , a h a j u k k c o s . A b a r n a m a n k felelssget vllalnak a n n a k a h z n a k a rendjrt, ahol laknak; p l d u l jszaka e l j n n e k , s elvgzik a be n e m fejezett h z i m u n k t . A z l d o z a t o k s j u t a l m a k csak elijesztik k e t , de elvrjk, h o g y k i n t hagyjanak n e k i k egy tlka tejet, t e j s z n t vagy s t e m n y t . llt lag n e m szvelik a b o r n e m i s s z k a t s a p a p o k a t . Ha m e g s r t i k ket, k e g y e t l e n l b o s s z t llnak.
B E N SIDIIE/BEAN-SIDIIE

( b e n si): rorszg. T n d r l n y " ,

n e m i s t e n n , c s u p n b i z o n y o s csaldokkal kapcsolat b a n ll s z e l l e m . H a k z e l e d i k a z egyik csaldtag hal la, a csald tagjai srni halljk a b e n s i t . N e m m i n d i g ijeszt. A
BKE NPE:

rorszg, Skcia. A D a o i n e S i d h e m s i k neve.

BWCA

( b u k e ) / B w B A C H O D : Wales. A b a r n a m a n k egyik

fajtja.
CAOINEAG COBLYNAU

( k o n y a k ) : Skcia. S r " ; a b e n s i egyik fajtja. ( k o b l e r n a i g h ) : Wales. B n y a s z e l l e m e k , a K o Br csnyk,

p o g t a t k h o z h a s o n l t a n a k . M i n t e g y fl m t e r m a g a sak, s b n y s z o k m d j r a l t z n e k . s z e l l e m e s e k , s k o p o g t a t n a k , a m i k o r gazdag tlrt ta llnak.


CYIIYRAETII

( k i r i r r a i g h t h ) : Wales. A b e n s i egyik fajtja.

R e n d s z e r i n t a jrvnyok s balesetek n y o m b a n j r t m e g h a l l o z s e l t t sr vagy n y s z r g .


CSAPATOKBAN JR T N D R E K

l e h e t n e k nagyok vagy ki Tbbnyire

csik,

bartsgosak

vagy

rosszindulatak.

z l d kabtot viselnek, szeretik a vadszatot s lovaglst. A k i s e b b e k k r t n c a i k k a l t n d r k r k e t formlnak.


D A O I N E S I D I IE

(tszini si): r o r s z g . A t n d r n p n e v e . 158

A A

D O M B O K NPE: DOMBOK

Anglia. Z l d h a l m o k alatt l t n d r e k .

VREBEI: a t n d r e k v a d s z k u t y i . N a g y o n n a

gyok, fehrek, a f l k piros. C w y n A n n w n - n a k is n e vezik ket.


DRIDOK:

m i n d e n keltk lakta t e r l e t e n i s m e r i k e z e k e t a

fkban, f k n t tlgyfkban l a k o z s z e l l e m e k e t . A d r u idk t a n c s o t k r t e k t l k . A m a k k g u b a c s o t a d r u i d k Kgytojsnak n e v e z t k , s sok b j o l s u k h o z flhasz nltk.


ELFEK

Anglia c s a p a t o s a n j r t n d r e i t n e v e z i k gy. S k

ciban kt u d v a r t a r t s u k v a n : a Seelie s az U n s e e l i e . gy hvjk a kis t n d r f i k a t is. Az elflvs o l y a n b e tegsg vagy fogyatkossg, a m e l y e t a n p h a g y o m n y szerint az elfek nyilai o k o z n a k .
ELLYLLION

( i t s z l i r t t s z l o n ) : Wales. T n d r e k , k i r l y n j k nv' egyik kocsonysgomba-fajjal

M a b . M r g e s g o m b v a l s boszorknyvajjal, az r e g fk gykernl tpllkoznak.


FENODEEREE/PI IYNNODDEREE

(fain-ord-ir-ri): M a n x m e (fjunn-verr)/FiNDA-

gye. Nagy, c s n y a , s z r s b a r n a m a n k .
F I N BIIEARA BAIR

(fain vere)/FiONNBi

IARR

( f a i n n e v e r ) : rorszg. U l s t e r t n d r k i r l y a , n h a

a h a l o t t a k kirlynak is nevezik. Br t n d r t v e t t fele sgl, azrt n e m v e t e t t e m e g a fldi s z p s g e k e t s e m .


FLDALATTI TNDREK:

Skcia. A b r o c h o k b a n s d o m b o

kon l tndrek. Imbolc, Beltane, Lughnassadh s Samhain n n e p n tra kelnek.


GOBLINOK/IIOBGLOBINOK:

eredetileg

sszefoglalan

gy

hvtk az a p r , fura, de bartsgos b a r n a m a n k a t .

159

G W A R T I I E G Y LLYN

( g w e r t h e j er t h s z l i n ) : Wales. A t n d ( g w r e g i t s z e n u n ) : Wales. T t n d -

rek rek.

lbasjszga.

GWRAGEDD ANNWN

HAJTVADSZAT:

a S l u a g h o k jszakai vadszata iszonyatos

v r e b e i k k e l . Az a h r jrja r l u k , h o g y elraboljk az tjukba kerl-embereket.


KOBOLDOK:

a fld e l e m e n t l j a i . A fld alatt laknak, s k

'rzik a fld kincseit. N a g y s z e r e n b n n a k a fmekkel, kivlt a k a r d o k s m e l l v r t e k k s z t s b e n j e l e s k e d nek.


KOPOGTATK

Cornwall. A bnyszok irnt jindulattal

v i s e l t e t b n y a s z e l l e m e k . O t t k o p o g t a t n a k , ahol gaz d a g t e l r h z d i k . B u c c n a k is hvjk ket.


LEPRACAUN

(lip-re-csaun): rorszg. Magnyos tndr,

aki c i p k e t kszt, s t b b n y i r e egy a r a n n y a l teli c s b rt riz.


NEMESEK: OONAGII PIIOUKA

a t n d r e k r e l n e v e z s e .

( u n e ) : r o r s z g . F i n B h e a r a felesge. ( p o u k e ) : r o r s z g . K l n b z llatok alakjt lt S o m e r s e t b e n , D e v o n b a n s C o r n -

hetik, veszlyesek lehetnek.


PLXIK/PISKIEK/PISGIEK

w a l l b a n hvjk gy a t n d r e k e t .
PLNT ANNWN

( p l e n t a n u n ) : Wales. F l d alatti t n d r nylik. Kirlyuk

np.

K i r l y s g u k bejrata tavakbl

G w y n n ap N u d d . Asszonyaikat Walesben Gwragen A n n w n - n a k n e v e z i k . Tarka t e h e n k a G w a r t h e g Y L l y n , f e h r k o p i k n e v e C w n A n n w n (1. a d o m b o k vrebeinl).

160

PWCA

( p u k e ) : Wales. P u c k egyik alakmsa, n e m a z o n o s az

r P h o u k v a l . H a tejet h a g y n a k ell nekik, e l n y e r h e t i k segtkszsgket, de r o s s z i n d u l a t a k is l e h e t n e k .


RGI NP: SEELIE

C o r n w a l l b a n gy n e v e z i k a t n d r e k e t .
UDVARI N P E :

(ldott)

Skcia. E z e k a c s a p a t o k b a n

jr tndrek jindulatak az emberrel, br m i n d e n a p r srtst m e g t o r o l n a k . SIDIIE7SIDII/SITIl/S (si): r o r s z g , skt felfld. A t n d r e k fld alatti lakhelyei, k e t m a g u k a t is n e v e z i k gy. E z e k n e k a t n d r d o m b o k n a k csodlatos fld alatti b i r o d a l o m r a nylik a b e j r a t u k ; itt lakik a t n d r n p s a Tuatha.
SITIIIN

(sien): rorszg, Skcia. A t n d r h a l o m vagy k l s felsznt nevezik gy. Bels' rsze a

knowe brugh.
SLUAGII

( s z l u e ) / A S E R E G : Skcia. A fel n e m o l d o z o t t h a l o t

tak n p e , a p o g n y sk. A l e g f l e l m e t e s e b b e k a fel fld t n d r e i k z l .


T E N G E R NPE:

sellk, v z i t n d r e k ; d e r k t l flfel e m

beri alakjuk s h a l f a r k u k van. E l l e n l l h a t a t l a n n e k k n e m r i t k n hallba csbtja a halszokat. r m e g f e l e l j k a M u r d h u a c h a (maru-cse), mskppen a hab lenyok.
TNDREK:

k o r b b a n fay-nek n e v e z t k k e t . A fairy"

megjells ma az angolszsz elfeket, a felfld D a o i n e Sidhe-jeit, az r T u a t h a De D a n a n n t , W a l e s b e n a Tylwyth Teget, v a l a m i n t a Seelie s U n s e e l i e u d v a r tartst, az A p r n p e t , a J S z o m s z d o k a t s s o k m s t n d r n p e t leli fl. N m e l y i k t n d r bartsgos, m s o k vadak s g y a n a k v k az e m b e r r e l s z e m b e n . A 6

fld alatti t n d r e k tavakban, p a t a k o k b a n vagy a t e n gerben lakoznak. B r s o k t n d r szvesen t m r l k i s e b b - n a g y o b b csa p a t o k b a , v a n n a k m a g n y o s trsaik is. Ez u t b b i a k ltal b a n n e m t r d n e k annyira a cicomval, m i n t a kzsen j r k . k r k a b r b e , levelekbe, zld m o h b a , virgokba, v a k o n d p r m b e vagy p k h l b a l t z n e k . A t n d r e k mretei igen eltrek lehetnek, akadnak k z t t k p a r n y i a k s f l m t e r e s e k is. M e g i n t m s o k az egy m t e r vagy a 120 cm m a g a s s g o t is elrik, de n e m rit kk a z e m b e r n a g y s g vagy e n n l i s n a g y o b b t n d r e k . r o r s z g b a n , a c s a p a t o k b a n j r t n d r e k fldjn a D a o i n e S i d h e s a S h e f r o t n d r e k z l d k p n y e g e t s p i r o s s a p k t v i s e l n e k , a n k ruhja zld, s a cipelljk pi ros. A t n d r e k s z e r e t i k a szpet, tollakkal kestik sapk j u k a t , r u h j u k a t a r a n y c s i l l m o k k a l dsztik, s a p r , n h a d r g a k v e s k o r o n t t e s z n e k a fejkre. Az elfek h a g y o m n y o s viselete z l d , m g M a n x m e g y e t n d r e i a k k sznt kedvelik. A t n d r e k r l s z l l e r s o k b a n i d n k n t fehr l t z k k e l is t a l l k o z u n k . B r m i l y e n is az zlsk, a t n d r e k t b b n y i r e a helyi n p v i s e l e t b e n j r n a k . A kelta o r s z g o k b a n m i n d a m e l l e t t a z l d a legkedve sebb sznk; mindjrt ezutn a piros kvetkezik. E n n e k ksznhet", h o g y a k e l t k a z l d sznt a halllal trstot tk. A t n d r e k e t v r s , b a r n a , fekete vagy s z k e h a j n a k rjk le. A n k h o s s z , h t u k r a o m l hajat viselnek. A t n d r e k n e k tpllkra s alvsra v a n s z k s g k , k n n y e n m e g b e t e g e d n e k , s m e g is lhetik ket. Kzs s g e i k b e n s z n e k - f o n n a k . Vsrokat, p i a c n a p o k a t , lovas f e l v o n u l s o k a t t a r t a n a k , v a d s z n a k , s p o r t j t k o k a t jtsza62

nak, ( r o r s z g b a n ) a k l n o k h b o r s g b a n llnak e g y m s sal, s kedvelik a v i d m t i v o r n y k a t . Az r t n d r e k k e d v e n c sportja a j g h o k i . Lovaik g y a k r a n b o z o n t o s s r n y e k s p e t t y e s s z r k k . A t n d r e k kifejezetten utljk, ha az e m b e r e k kilesik k e t . J. G. C a m p b e l l rja Babonasgok a skt felfldn s szige teken c m k n y v b e n , h o g y nagy l a k o m k a t c s a p n a k a lib a p i m p g y k e r b l , h a n g a s z r b l , v r s z tejbl s kecsketejbl, rpaksbl, k e n y r b l , g o m b b l , m z b l s h a r m a t b l . I g e n kedvelik a z e n t s a t n c o t . Z e n e s z e r s z m a i k k z t a r t o z i k a p n s p , d u d a , c i m b a l o m , t a m b u r i n , hrfa, sp s d o b . L o n d o n d e r r y Air n p z e n j t lltlag a t n d rek tantottk. A t n d r e k n e m szvesen adjk ki valdi n e v k e t , ehelyett lnven m u t a t k o z n a k be az embereknek. N m e lyikk m a d r r vltozva m e n e k l el a fogsg ell. A h i d e g vasat egyetlen t n d r s e m llhatja. A folyvz fltt s e m m e r n e k t u g r a n i ; h a f o l y h o z r n e k , k n n y s z e r r e l el foghatjuk ket. U g y a n c s a k m e g i j e d n e k a k e n y r t l s a stl, a c s e n g k t l , a l p a t k t l , a fttysztl, az ujjpattintstl vagy a k i f o r d t o t t r u h t l . A n v n y e k k z l n e m szvelik az o r b n c f v e t , a p i r o s v e r b n t , a s z z s z o r szpet, a m a d r b e r k e n y t s a hegyikrist. L e g j o b b a n a z o n b a n a n g y l e v e l l h e r e v d m e g e l l e n k s k p r z a taiktl. Azt is m o n d j k , h o g y aki t n z egy k b e frt lyu k o n , k n n y s z e r r e l megltja a t n d r e k e t . S z e r e t i k a r e n d e t , a t i t o k t a r t s t s a n a g y l e l k s g e t . Azt is hlsan fogadjk, ha az e m b e r e k friss vizet h a g y n a k

163

ell, a m i b e n k i c s i n y e i k e t m e g f r d e t h e t i k , d e j szvvel fogadjk a tejet, k e n y e r e t s sajtot is. A viking tndrorszg, Alfheim skt vltozata E l p h a m e . Azt tartjk, h o g y a t e r m s z e t f l t t i k p e s s gekkel m e g l d o t t a k ltjk a z I m b o l c , B e l t a n e , L u g h n a s sadh s Samhain n n e p n jv-men' tndrsereget. A skt b o s z o r k n y o k f p a p n j t E l p h a m e K i r l y n j n e k neveztk. W a l e s b e n s r o r s z g b a n A n y k n a k h v t k a t n d r e ket, s t n d r o r s z g o t a N k o r s z g n a k t a r t o t t k . Ez va l s z n l e g arra v e z e t h e t vissza, h o g y a keltk e r e d e t i l e g a n y a j o g t r s a d a l o m b a n ltek. A Szrke tehn c m k n y v b e n egy t n d r k i r l y n rja le fld alatti b i r o d a l m t . B r a l e g t b b kelta t n d r szve s e b b e n lakik m a g a s l a t o k o n , b r u g h o k b a n vagy h a l m o k o n , e g y e s e k a v a d o n m l y t v a g y tavak partjt vlasztjk m a g u k n a k l a k h e l y l . L e g k e d v e s e b b rik a n a p leldozsn a k idejre e s n e k . g y tartjk, h o g y h a valaki a z r a m u t a t jrsval ellenkez" i r n y b a n h r o m s z o r m e g k e r l egy t n d r h a l m o t , a z m e g n y i t j a e l t t e k a p u i t .
TYLWYTIITEG

(tirluitsz

teig)/TNDRCSALD: Wales.

t n d r e k l e g g y a k o r i b b e l n e v e z s e . H a valaki a k e d v k b e n akar j r n i , B e n d i t h Y M a m a u k n t e m l e g e t i k e t ( l d o t t l e g y e n az anyja n e v e ) .


U N S E E L I E UDVARI N P E :

Skcia. E z e k a t n d r e k soha n e m

k e d v e z n e k az e m b e r n e k . Vagy m a g n y o s a n j r n a k s g o n o s z a k , vagy c s a p a t o k b a n , e k k o r S l u a g h n a k n e v e z i k ket, s elfnyilakkal l d z n e k az e m b e r r e s a lbasj szgra.

64

A varzslatra val felkszlsrl a 2. fejezetben olvashatnak. N a g y o n fontos, h o g y alaposan m e g r t s k a negatv mgia kvetkezmnyeit, m g m i e l t t l e r o n t a n a karmjukat.

GYGYNVNYMGIA L D O T T BOGNCS (Cnicus benedictus, Carduus benedictus). Nevezik m g ldottfnek, keser bogncsnak, b e n e dekfnek. A druidk szent nvnye, m i n d e n e k e l t t v d e l m e t s e r i ad. A k e r t b e n t e r m e s z t v e tvol tartja a hztl a tolvajokat. A N G O L REPKNY (Hedera helix). M r g e z ! A d r u i d k s z e n t n v n y e . A tli n a p f o r d u l v a l ll k a p c s o l a t b a n , m i k o r is dsztsre hasznltk. A hz k r l n v vagy a fala kat b e f u t r e p k n y v d e l m e t b i z t o s t a lakk szmra. 165

BABR

(Laurus nobilis). N e v e z i k n e m e s b a b r n a k , desba

b r n a k is. A n n a k i d e j n a H r m a s I s t e n n p a p n i ba b r l e v e l e k getsvel n v e l t k ltnoki kpessgeiket. Ha babrlevelet t e s z n e k a p r n j u k al, ez s z i n t n ihle tet a d h a t , s l t o m s o k a t h o z h a t . A babr semlegesti az r t a l m a s hatsokat, s m e g s z n t e t i az akadlyokat.
BAKSZAKLL

(Filipendula ulmaria,

Spirea ulmaria).

Nevezik

m g g y n g y v e s s z n e k , t n d r f s t n e k . A h r o m leg s z e n t e b b d r u i d a gygyf k z t a r t o z i k a m e n t a s a v e r b n a m e l l e t t . S z e r e l m i varzslatok idejn szoktk vele fldszteni az o l t r t .


BAZSALIKOM

(Ocimum

basilicum).

Bazsalikom

getsvel

s e m l e g e s t h e t i k az o t t h o n u k a t sjt negatv befoly sokat. H a v a l b a n alapos m e g t i s z t u l s r a s v d e l e m r e vgynak, h i n t s e n e k a h e l y i s g e k sarkaiba kevs bazsa l i k o m o t , s t e g y e n e k a f r d v i z k b e is.
BERKENYE

(Sorbus aucuparia,

Fraxinus aucuparia).

Nevezik

m g vrsberkenynek, madrberkenynek, hegyik risnek, b o s z o r k n y f n a k . A d r u i d k s Brigit i s t e n n ' s z e n t fja. N a g y e r e j varzsplck, - b o t o k , a m u l e t t e k k s z t h e t k b e l l e , s rolvassoknl is f l t t b b hat sos. K l n s e n b o g y i n a k k i t n a m g i k u s hatsa, vi gyzzanak a z o n b a n , m e r t a magvak m r g e z k ! A vills b e r k e n y e g segt v i z e t tallni. A varzsplck a f m k e r e s s b e n s l t a l n o s j s l s s o r n hasznlatosak, s t u dst a d n a k . A b e r k e n y e g a l l y a k b l r a k o t t mglya m e g idzi a s z e l l e m e k e t , k l n s e n ajnlatos ezt konflik tushelyzetek eltt elvgezni.
BODZA

(Sambucus nigra).

N e v e z i k f e k e t e b o d z n a k is. A

d r u i d k s z e n t cserjje. A n y r k z p i n a p f o r d u l n a 166

F e h r H l g y n e k ldoztk. A d r u i d k j t k o n y s r o n t varzslatokat is v g e z t e k vele. Ha valaki a n y r k zpi n n e p e n megllt egy b o d z a b o k o r alatt, u g y a n olyan hatsa volt, m i n t h a g o m b k b l l t r e j v t n d r k r b e llt volna, azaz m e g l t t a a kis n p " k p v i s e lit. A b o d z b l k s z l t varzsplcval e l z h e t i k a g o n o s z s z e l l e m e k e t vagy g o n d o l a t a l a k z a t o k a t . A b o d z a spbl vagy -fuvolbl elcsalt d a l l a m o k u g y a n i l y e n hatsak.
BOJTORJN

(Arctium lapp). N e v e z i k m g t i l a p u n a k , b o -

g n c s n a k vagy ragadvnynak. ztassanak egy m a r k bojtorjnt egy v d r vzbe, s m o s s k fl vele a p a d l t . Ez tvol tartja a negatv hatsokat, vd s megtisztt.
BORKAFENY

(Juniperus communis). A d r u i d k s z e n t n

v n y e . B o g y i t a kakukkfvel elkeverve d r u i d a f s t l s z e r k n t h a s z n l t k a s z e n t l i g e t e k b e n . Az ajt m e l lett n v b o r k a f e n y tvol tartja a tolvajokat. Az r e t t b o g y k fzrt k i a k a s z t h a t j u k a h z b a n , m e r t szerelmet hoz.
CICKAFARKKR

(Achillea mlefolium). N e v e z i k m g egrhtvi szerelemnek.

fark fnek, e z e r l e v e l fnek,

F s t l s z e r e k h e z adva j e l e n t s e n fokozza a j s k p e s sgeket, e z e n k v l s z e r e l m i v a r z s l a t o k n l is h a t s o s . B o l d o g hzassgot e r e d m n y e z .


CDRUS

(Cdrus libani).

N e v e z i k m g az Elet Fjnak, annak idejn cdrusolajban a fld energii tramolnak

A r b o r Vitae-nek, srga c d r u s n a k . A d r u i d k s z e n t f ja. A k o n t i n e n s kelti a levelekre helyezik, k o n z e r v l t k az ellensg levgott fejeit. Ha t e n y e r k e t nkbe. 67

DIFLK, MAKKGUBK.

d r u i d k s z e n t n e k tartottk, s

s z m o s v a r z s l a t u k h o z felhasznltk ezeket. N h a va rzsplcjuk h e g y r e is m a k k g u b t erstettek. A dif lk t e r m k e n y s g i varzslatoknl t e s z n e k j szolglatot.


GER

(Alnus glutinosa).

druidk

szent

fja.

belet

k n n y e n kitolhatjk a friss, zld gerhajtsokbl, s e k k p p e n n a g y s z e r s p o t k a p n a k . H a t b b hajtst sszefognak, s egyik v g k e t facsappal, agyaggal vagy e r r e alkalmas, m e g s z i l r d u l vegylettel ledugaszol jk, az gy k s z l t sppal m e g i d z h e t i k az e l e m e n t l o kat. A spbl elcsalt h a n g m a g a s s g a hajtsok hossz tl fgg. A rgi b a b o n a , h o g y a szeleket spszval e l l e h e t csalogatni, i n n e n s z r m a z i k .
EZSTFENY

(Abies alba). N e v e z i k a szlets fjnak is.

d r u i d k s z e n t fja. A f e n y t t s z l s n l g e t t k el, h o g y m e g l d j k s m e g v d e l m e z z k a k i s m a m t s az jszlttet.


FAGYNGY

(Viscum

album).

Nevezik

mg

gyimbornak,

m a d r l p n e k , a r a n y g n a k . * Ez volt a d r u i d k legszen t e b b n v n y e , s a tli n a p f o r d u l a fagyngy u r a l m a alatt llt. B o g y i m r g e z k ! A felaggatott fagyngy c s o k r o k m i n d e n r t befolys ellen m e g v d e n e k . A b o g y k a t s z e r e l m i f s t l s z e r k n t hasznljk.
FEHR RM

(Artemisia absinthicum). Belle k s z l az ab holdistensgek u r a l m a alatt ll. Nagyobb

s z i n t . A d r u i d k s z e n t n v n y e , varzshatsa igen nagy; a m e n n y i s g b e n fogyasztva f l h a l m o z d i k a szervezet* Lsd Frazer: Az aranyg c. nagyszer nprajzi-kultrtrtneti

munkja.

168

ben, s ersen m r g e z hats! Samhain (minden szentek) idejn m s fstlszerekkel egytt getve m e g nveli a j v b e lts kpessgeit s a szerelmi eslyeket. K l n s e n a fekete r m m e l tancsos prostani. F o kozza a fstlszerek r d g z , v d e l m e z ' hatst.
FEKETE FLDITK

(Bryonia alba, Bryonia dioica). Mrgez 1 .

N e v e z i k m g a n g o l m a n d r a g r n a k , h l g y e k gygyu lsnak s b d s g n y n e k is. G y k e r e i h e l y e t t e s t h e tik a k l n b e n igen ritka m a n d r a g r a g y k e r e t . Ha egy d a r a b g y k e r e t p n z r e h e l y e z n e k , p n z ll a h z h o z .


FEKETE NADLYT

(Symphytum

officini).

Nevezik

mg

pozdornak, fekete gyoprnak. A levelekbl s gykerek bl kszlt tek, tinktrk s borogatsok gyorstjk a se bek s csonttrsek gygyulst, s m e g s z n t e t i k a kit seket. tipoggyszuk nagyobb biztonsgban lesz, (Artemisia vulgris). ha mindegyik c s o m a g b a n elhelyeznek egy darabka gykeret.
FEKETE RM

Nevezik m g tenge regembernek. A

rszdohnynak, vnnyel

boszorknyfnek, s

druidk szent nvnye. kristlygolyikat

D r z s l j k be a friss n varzstkreiket, hogy r m mgikus

m e g n v e l j e varzserejket. A fekete

kisugrzsa a k k o r a l e g n a g y o b b , ha t e l i h o l d idejn gyjtik ssze. ztassanak n e g y e d u n c i a * fekete r m t egy v e g b o r b a n h t napig, k e z d j k a m v e l e t e t j h o l d k o r . H a kis a d a g o t l e s z r n e k s m e g i s z n a k belle, ez meglesti l t n o k i kpessgeiket, t b b e k k z t t a kristlyjsls sorn. Ha a nyri napfordul idejn gyjtik, s z e r e n c s t h o z .

* Kb. 30 g.

169

FENY

(Pinus spp.). A d r u i d k s z e n t n e k tartottk, s az rek

h t trzsfnk fjnak egyike volt. A megszrtott levele ket egyenl' mennyisg borkagallyal s cdruslevllel elkeverve megtisztthatjk o t t h o n u k a t vagy a szertarts te rlett. A fenytobozokat maguknl hordva megnvelhe tik termkenysgket. Kivl tisztt frdt kszthetnek, ha tlevelekkel m e g t l t e n k egy laza szvs zacskt, s frdvizet folyatnak t rajta. A szabadtri varzslatok tr sgeit fenysprvel tisztthatjk s szentelhetik meg. FZ (Salix lba). N e v e z i k m g f e h r f z n e k , bjolfnak, boszorknyaszpirinnek. Az rek ht szent fjnak egyike, a d r u i d k s z e n t fja. A H o l d hatsa alatt ll, s a F e h r H l g y fja. A fzligeteket a n n y i r a s z e n t n e k t a r t o t t k , h o g y a p a p o k , p a p n k s k z m v e s e k i d e j r u l t a k , h o g y kesszlsra, l t n o k i kpessgekre, t e h e t sgre s i h l e t r e t e g y e n e k szert. H a k r n e k valamit egy fztl, k s s e n e k c s o m t egyik hajlthat hajtsra, m a j d m i u t n k v n s g u k teljeslt, o l d o z z k el ezt a csomt. Ne feledkezzenek m e g ksznetet mondani a fzfnak, s hagyjanak o t t ajndkot.
GALAGONYA

(Crataegus

oyacantha).

N e v e z i k cseregalago

n y n a k , m j u s f n a k is. A d r u i d k s z e n t cserjje. A b e lle k s z l t v a r z s p l c k e r s varzservel b r n a k . A v i r g o k felajzzk a frfiak e r o t i k u s fantzijt.


GYSZVIRG

(Digitlis

purpurea).

Mrgezi

Nevezik

m g t n d r k e s z t y n e k , tndrujjnak, halottak csen gjnek. A druidk szent nvnye, amelyet a t n d r e k k e l s a kis n p p e l " h o z t a k kapcsolatba.
H R O M L E V E L LIIERE

(Trifolium spp.). N e v e z i k m g v

r s vagy rti l h e r n e k . A d r u i d k s z e n t n v n y e , az 170

isteni

hrmassgot jelkpezi.

Ha

lhert

szednek,

m i n d i g hagyjanak o t t v a l a m i t fizetsg g y a n n t , m e r t a l h e r e a kis n p " s a t n d r e k k e d v e n c n v n y e . J szvvel veszik, ha egy csipet g y m b r t t e s z n e k le, vagy kevs tejet n t e n e k a fldre. Az o l t r t l h e r e l e v e l e k kel felkestve v a l a m e n n y i h r m a s i s t e n e l t t tiszte legnek. A m e n n y i b e n m a g u k k a l h o r d a n a k egy l h e r e levelet, ez s z e r e n c s t h o z s v d e l m e t ad; a n g y l e v e l l h e r v e l a k a t o n a s g all l e h e t k i b j n i .
HOLDRUTA

(Botrychium lunaria). A holdsarl alak levelek

kel s szrakkal szerelmi bjolsra szolgl zacskkat szoktak kitmni. Ha medalionba kedvesk kpe mell egy levldarabkt tesznek, ez szavatolja az r k szerelmet.
ILLATOS M A C S K A M E N T A

(Nepeta cataria). N e v e z i k g y n g y

m e n t n a k is. A d r u i d k s z e n t n v n y e , a h a r c o s o k csatba i n d u l s e l t t rgtk, h o g y m e g n v e l j k k z d k e d v k e t . Nagy, m e g s z r t o t t leveleit v a r z s k n y vek k n y v j e l z i k n t is h a s z n l h a t j k j t k o n y b e f o lysa m i a t t . Ha a d n a k belle a cicnak, ezzel t e r m szetfltti k t e l k b e l p n e k a hzi k e d v e n c c e l .
R MOSZAT

(Chondrus crispus).

Nevezik gykrmoszatnak

is. M e g b z h a t j v e d e l e m f o r r s t biztost. H a s z e r e n cse- s p n z h o z b a b k a t k s z t e n e k , t m j k k i k e t ezzel a m o s z a t t a l . F s t l s z e r k n t getve a varzsla t o k idejn s z i n t n s z e r e n c s t s anyagi g y a r a p o d s t h o z . H i n t s k m e g vele a p n z t r c j u k belsejt.
KAMILLA

(Anthemis nobilis).

N e v e z i k m g orvosi

szkf

nek, b u b u l y k n a k , k a t k n a k , rti p i p i s k n e k . O l y a n a szaga, m i n t a friss a l m n a k , s m r ezt az illatot b e szvni is r o p p a n t m e g n y u g t a t . Szeld a l t a t s z e r t k 77

s z t h e t n e k , h a k t teskanl kamillt t p e r c i g forr v z b e n ztatnak. El is g e t h e t i k , vagy b s g z s k j u k h o z tehetik, hogy megnveljk vagyonukat.


K E R T I ALMA.

A d r u i d k s z e n t fja. Vgjanak fl egy a l m t

h r o m f e l . A v g o t t felletet drzsljk a s z e m l c s k h z , s m o n d j k azt: S z e m l c s , k o t r d j az a l m b a ! " E z u t n t e m e s s k el az a l m a d a r a b o k a t , s m i k o r e z e k e l r o h a d n a k , a s z e m l c s k is e l t n n e k majd. A v r r e l vagy b o r r a l d o l g o z rgi v a r z s l a t o k b a n a l m a e c e t e t is h a s z n l h a t n a k .


KERTI KAKUKKF

(Thymus

vulgris),

MEZEI

KAKUKKF

(Tliymus serpyllum). N e v e z i k m g d m u t k n a k . A d r u i d k s z e n t n v n y e . K a k u k k f b l s m a j o r n n b l f z t t tet n t v e a f r d v z b e m e g t i s z t u l s t h o z varzsf r d t k s z t h e t n e k . A kakukkfvel k i t m t t p r n a el z i a r m l m o k a t . Ha t e m e t s r e hivatalosak, a k a k u k k fg semlegesti a gyszolk negatv kisugrzst.
KGYGYKER KESERF

(Polygonum

spinosa).

Nevezik

p a c s i r t a f n e k , l r o m n a k , s z e r p e n t r i n a k is. H a m a g u k k a l h o r d j k a s z r t o t t g y k r egy darabjt, k n y n y e b b e n teherbe esnek.


KOML

(Humulus lupulus). A d r u i d k s z e n t n v n y e . H a

p r n j u k a t s z r t o t t k o m l v a l t m i k ki, j lesz az l m u k , s meggygyulnak.


KORPAF

(Lycopodium

clavatum).

Nevezik

mg

boszor

k n y l i s z t n e k , f a r k a s k a r o m n a k vagy szarvasagancsnak. A d r u i d k s z e n t n v n y e . K i z r l a g a p a p n k vagy pa p o k g y j t h e t t e k , s e z s t t r r e l vgtk le. A n v n y r szei s a s p r k ( e z e k e t j l i u s b a n s a u g u s z t u s b a n s z e r e z t k be) lds s v d e l e m cljait szolgltk. 172

KKNY

(Prunus spinosa). A d r u i d k szent fja. A d r u i d k

fekete viaszfigurkba vagy az ellensget s rosszakarkat j e l k p e z b b u k b a szrtak a k k n y tskivel. M i e l t t ezt elgetnk, akasszk r a bajkever nevt, vagy kar coljk kskkel a viaszba. Egy-egy t s k t illesszenek a gyertyafigura h o m l o k r a , szvre s hasra a kvetkez" szavakkal: G o n o s z , trj vissza a h h o z , aki k l d t t . n s az e n y i m szabadok lettnk. Baj s rts n e m l p h e t be hozznk. E z e n n e l levettem m a g u n k r l a r o n t s t . "
KRIS

(Fraxious excelsior). A d r u i d k s z e n t fja. A d r u i d k

gyakran k r i s b l k s z t e t t k varzsplcikat, m e l y e k e t d s z t m i n t k k a l lttak el. A k r i s p l c k k a l gygyt h a t n a k , ltalnos s n a p m g i b a n a l k a l m a z h a t j k ket. Ha friss k r i s l e v e l e k e t t e s z n e k a p r n j u k al, e z e k j s l m o k a t h o z n a k majd n k n e k . G y j t s k ssze a krisleveleket, s vigyk ki k e t a szabadba egy c s n d e s zugba, a h o l z a v a r t a l a n u l d o l g o z h a t n a k . Kardjukkal vagy k s k k e l rajzoljanak k r t m a g u k k r a f l d n . L e g y e n ez a k r elg n a g y a h h o z , h o g y tlpse n l k l d o l g o z h a s s a n a k . E z u t n forduljanak kelet fel, s fogjanak m i n d k t k e z k b e krisleveleket. M o n d j k a k v e t k e z t : Kelet e l e m e n tljai, tantsatok, adjatok ihletet." Nhny levelet szrjanak a l e v e g b e kelet fel. M a j d dl fel f o r d u l v a m o n d j k : D l elementljai, t z urai, adjatok e r t , h o z z a t o k vltozst." N h n y levelet s z r j a n a k a leve gbe dli irnyban. Ezutn nyugat fel fordulva m o n d j k : N y u g a t elementljai, vz u r a i , g y g y t s a t o k m e g , h o z z a t o k s z e r e l m e t . " N h n y levelet szrjanak a levegbe n y u g a t fel. Majd f o r d u l j a n a k szak fel a 773

k v e t k e z ' szavak k s r e t b e n :

szak elementljai,

fld u r a i , a d j a t o k j l t e t s sikert." N h n y levelet s z r j a n a k a s z l b e szaki i r n y b a n . E z u t n a k r k z e p n trjk szt karjukat, s m o n d j k : l d s o m rtok, akik s e g t s g e m r e j t t k . B a r t o k k t t t k ezt az al kut." M o s t t n t e s s k el az i m n t megrajzolt krt.
KRMVIRG

(Calendula officinalis). N e v e z i k m g k e n y r

blvirgnak, g y r v i r g n a k , N a p j e g y e s n e k . A d r u i d k s z e n t n v n y e . A k r m v i r g o s o l d a t o t a virgok b l ksztjk. A s z e m h j a t ezzel a folyadkkal b e d r zslve m e g l t h a t j u k a t n d r e k e t . A p r n b a d u g o t t virgok jslmokat hoznak.


MACSKAGYKR

(Valerina officinalis). N e v e z i k m a c s k a g y

k n k n e k , v a n d i g y k r n e k is. S z e r e l m i varzslatok nl, kivlt s s z e v e s z s e k elsimtsnl tesz j szolgla t o t . A p r n b a h e l y e z v e m l y l m o t ad. B r a gykr n e k e r s , t h a t szaga van, n m e l y i k m a c s k a j o b b a n kedveli ezt, m i n t a m a c s k a m e n t a illatt.
MAGYAL

(Ilex aquifolium). Az Egyeslt llamokban l vlto

zata az Ilex opaca. A d r u i d k szent cserjje. A tli napfor d u l t szenteltk m e g vele, ekkor magyallal dsztettk fl az o t t h o n o k a t . A hz k r n y k n elltetett magyal leveszi az o t t h o n i a k r l a rontst. Ha egy frfi egy zacsk levelet s b o g y t h o r d magval, ez megnveli frfii vonzerejt.
MAJORNNA

(Origanum majorana),

VADMAJORNNA

(Origa-

num vulgare). N e v e z i k tli d e s k n e k , d e s m a j o r n n n a k is. A m a j o r n n a , m e n t a s r o z m a r i n g k e v e r k n e k o l d a t t h i n t s k k r b e a laksban, m e r t v d e l m e t ad. H a egyes t r g y a i k s z o r u l n a k v d e l e m r e , a z o l d a t ak k o r is h a t s o s . 174

M J U S I GYNGYVIRG

(Convallaria majlis). M r g e z i N e

vezik Szentgyrgyvirgnak is. Ha a virgokat svny vzbe ztatjk, s az gy k a p o t t folyadkkal k r b e l o c s o l j k a szertarts terlett, ez b k t s t u d s t ad n k n e k .
MOGYOR

(Corylup spp.). A d r u i d k s z e n t cserjje. A b e

lle k s z l t varzsplckat f e h r m g i r a s gygyts ra hasznljk. A vills gakkal vizet vagy k i n c s e t k e r e s n e k . A m e n n y i b e n a s z a b a d b a n gyors v d k r t hajta n a k v o n n i m a g u k k r , egy m o g y o r g a l l y a l m e g t e h e tik. A m o g y o r b l fztt n y a k l n c o t a h z b a n vagy a szertarts h e l y i s g b e n felfggesztve m e g i d z h e t i k a nvnyek tndreit.
ORVOSI TISZTESF

(Stachys

officinalis,

Betonica

officinalis,

Stachys betonica). N e v e z i k m g tarlvirgnak, kakasta rjnak vagy g r v l y f n e k is. A d r u i d k s z e n t n v n y e . A d r u i d k igen nagy v a r z s e r t t u l a j d o n t o t t a k n e k i , m i v e l vele z t k el a rossz s z e l l e m e k e t , t a r t o t t k tvol a l i d r c l m o k a t s a r o s s z k e d v e t . A n y r k z p i n a p f o r d u l n m e g t i s z t u l s s v d e l e m cljbl g e t t k el. H i n t s k m e g a z ajtk s a b l a k o k k r n y k t orvosi tisztesfvel, s gy v d g t j n ltre az r t b e f o l y s o k ellen. A m e n n y i b e n r m l m o k g y t r i k n k e t , kszt s e n e k kisprnt, t m j k ki tisztesfvel, s h e l y e z z k a r e n d e s p r n j u k al.
KRFARKKR

(Verbascum thapsus). N e v e z i k m g m e z e i brsonyknak, psztor

gyertynak, srga virgnak, b a n y a k p n a k , gyertyablvirgnak, r o n vesszejnek, b o t n a k . A p o r t o t t leveleket n h a t e m e t ' p o r a k n t " emlegetik, s helyettestheti is ezt a k l n b z varzs latoknl. 775

szi

MARGITVIRG

(Chryanthemum

parthenium).

Nevezik

m o c s r i b k a l i l i o m n a k is. A z t o n j r k b e t e g s g vagy balesetek elhrtsra h o r d t k maguknl.


NYRFA

(Betula alba).

N e v e z i k E r d H l g y n e k , papr

nyrfnak vagy f e h r n y r f n a k is. A d r u i d k s z e n t fja. j h o l d k o r v a t o s a n g y j t s e n e k nyrfakrget. A z egyik k r e g d a r a b r a rjk r p i r o s tintval: H o z z n e k e m igaz s z e r e l m e t . " g e s s k el ezt s z e r e l m i fstlszer s a k v e t k e z szavak k s r e t b e n : r n j e s z e r e l e m n e k , u r a a vgynak, add, h o g y l n g o l szvvel vgyjak." Tegyk h o z z , m e l y i k i s t e n n h z vagy i s t e n h e z fordultak. D e patakba vagy folyvzbe is v e t h e t i k a k r e g d a r a b o t , m i k z b e n azt m o n d j k : t n a k indtlak, s z e r e l m i z e n e t , fogj n e k e m s z e r e l m e t , sztsd fl t z e m e t . "
ORBNCF

(Hypericum perforatum). A d r u i d k s z e n t n v majd csatban viseltk,

n y e . A k e l t k t h z t k a nyri n a p f o r d u l k alkalmval gyjtott r m t z e k fstjn, e l z s r e is g e t h e t i k .


PFRNYFLK,

m e r t g y h i t t k , h o g y l t h a t a t l a n n tesz. S z e l l e m e k klnsen a az (erdei pajzsika,

IIMPFRNY

Dryopterisfilixmas),

R V A L N Y I IAJ

(Adiantum pedatum,
SAS P F R N Y DESPF

s z a k - A m e r i k b a n s z s i b a n h o n o s ) , a (Pteridium acquilinum), a i
RNY ILGYPFRNY

s az

( k i n z g y k r - m i n d k e t t h o n o s az E g y e s l t

l l a m o k b a n , latin n e v k Polypodium vulgare). A d r u i d k a s z e n t fkkal l l t o t t k egy sorba a pfrnyflket. A h m p f r n y o k e g y e n e s leveleit n y r k z p e n gyj tttk, majd megszrtottk s magukkal hordtk, h o g y s z e r e n c s t h o z z o n . M i n d e n pfrnyfle e r s v d e l m e z hatssal r e n d e l k e z i k . H a h z o n b e l l elge176

tik a pfrnyleveleket,

nagy e r e j vdfalat h o z n a k N e v e z i k s k t vagy r r e

ltre. S z a b a d b a n meggyjtva e s t h o z n a k .
REKETTYE

(Cyticus scoparius).

k e t t y n e k is. A d r u i d k s z e n t fja, a tavaszi n a p j e g y e n l s g idejn a s l z a n t o t ( s l b i g t ) h e l y e t t e s t heti. Az r e k az o r v o s o k e r s s g n e k " n e v e z t k vz hajt h a t s hajtsai m i a t t . S z a b a d t r i varzslatoknl sprjk vgig rekettyegallyal a r t u s t e r l e t t , h o g y m e g t i s z t t s k s m e g v d j k azt. A b i m b k s hajtsok elgetse lecsndesti a szelet.
RTI FZNY

(Lithrum salicaria). H a o t t h o n m i n d e n sarok

ba t e s z n e k belle, helyrelltja a hzi bkt, s ssz h a n g o t t e r e m t a csaldban.


RUTAF

(Ruta graveolens). N e v e z i k m g szagos vagy kerti kegyelemfnek. A keltk varzslatelhrt

rutnak,

tulajdonsgait t a r t o t t k nagy b e c s b e n , rutval le l e h e tett v e n n i a rontst. A friss rutagallyal s z e n t e l t v i z e t h i n t e t t e k szt lds, m e g s z e n t e l s s gygyts clj bl. r d g z s tisztt f s t l k e v e r k e k r s z e k n t semlegesti az r t hatsokat, s m o z g s b a h o z z a az esemnyeket.
SALAMONPECST

(Polygonatum

multijlorum,

P.

odoratum).

H l a a d ldozat g y a n n t g e t h e t a z e l e m e n t l o k n a k .
SLZANT

(Ulex europacus). N e v e z i k s l b i g n e k s t s k s

r e k e t t y n e k is. A d r u i d k s z e n t cserjje. Aranysrga virgait a tavaszi napjegyenlsggel h o z t k k a p c s o latba. Fjt s virgait v d e l e m g y a n n t g e t t k m i n d e n r t befolys ellen.
SZAGOSMGE

(Asperula odorata).

Nevezik mg erdmes

t e r f n e k vagy mjusfnek. A d r u i d k s z e n t n v n y e , 777

a m e l y szrts u t n t h a t illatot raszt. Egy gacskt m a g u k k a l h o r d v a m e g v l t o z t a t h a t j k l e t k folyst, s sikerre v i h e t i k t e r v e i k e t . B e l t a n e - k o r a b o r h o z adva elhrtja az akadlyokat.
SZEMVIDTF

(Euphrasia officinalis). A druidk szent nv

nye. v a t o s a n forraljanak fl egy m a r k gygynvnyt j l z r d fedvel letakart lbasban, fl liter vzben. E z u t n szrjk le a szemvidtfvet, s nyomkodjk ki belle a vizet m i n l alaposabban. Az gy kszlt folyadkot tart sk jl lezrva fnytl vdett, h v s helyen, de ne tegyk h t b e . Fl bgre svnyvzbe n t s e n e k fl teskanl fzetet; ha ezt megisszk, fokozza ltnoki kpessgeiket.
TISZAFA

(Taxus baccata). N e v e z i k m g angol tiszafnak, e u

r p a i tiszafnak. A d r u i d k s z e n t fja. A tli n a p f o r d u l u r a l m a alatt ll, a hall s jjszlets isteneinek szent n v n y e . Az rek t r m a r k o l a t o k a t , jakat s b o r o s h o r d k a t ksztettek belle. A b o g y k m r g e z k ! Fjt s leveleit a srra helyeztk, h o g y gy e m l k e z z e n e k m e g az eltvozott lelkekrl, s arrl, h o g y a hall m i n d s s z e r v i d k e lloms az jjszletsek lncolatban.
TLGY

(Quercus robur). N e v e z i k T a n n a r k r g n e k , fehr

t l g y n e k is. A d r u i d k s z e n t fja, volt a fk kirlya a S z e n t L i g e t b e n . Fjbl varzsplckat ksztettek. A t l g y t e r m s t , a K g y t o j s k n t is e m l e g e t e t t m a k k o t sokfle rolvassnl a l k a l m a z t k . A l e g n a g y o b b m e g t e r m k e n y t e r v e l a z jszaka gyjttt m a k k r e n d e l kezik. A d r u i d a p a p o k s p a p n k a tlgy l o m b j a i n a k s u t t o g s b l vagy a k z t t k m e g t e l e p e d k r s z e m n e k b l olvastk ki j s l a t a i k a t . A tlgylevelek getse megtiszttja a l g k r t . 178

VADCSERESZNYE

(Prunus sertina). N e v e z i k fekete cseresz

n y n e k is. A d r u i d k s z e n t fja. A kelta n n e p e k e n fakrget vagy fahasbokat gettek.


VADMENTA

(Mentha piperita, M. spicata, M. crispa). A d r u i

dk s z e n t n v n y e . A gygyts s s z e r e l m i varzslat cljbl k s z t e t t textilbabkat s z r t o t t m e n t a l e v e l e k kel t m i k ki. A f s t l s z e r h e z adva megtiszttja a h zat vagy a szertarts t e r l e t t .
VADRZSA

(Rosa

rubiginosa).

Nevezik

csipkerzsnak,

g y e p r z s n a k vagy e b r z s n a k is. A k e r t i rzst e z zel a szp n v n n y e l is h e l y e t t e s t h e t i k . Ha l t n o k i l m o k r a vgynak, h i n t s e n e k kt t e s k a n l friss vagy szrtott r z s a s z i r m o t f o r r v z b e , fedjk le, s h a g y j k llni t p e r c i g . Igyk m e g a f z e t e t lefekvs e l t t . Ha a szirmokat szerelmi fstlszerekkel egytt ge tik el, m e g n v e l i k a s z e r e l m i v a r z s l a t o k s i k e r n e k hatsfokt.
VASF

(Verbena

officinalis).

Nevezik m g bjolnvny

nek, u b o r k a f n e k , v e r b n n a k . A d r u i d k s z e n t fja, s z m o s r t u s h o z s rolvasshoz flhasznltk. A n n y i ra nagy b e c s b e n tartottk, h o g y a l k a l o m a d t n vasfl d o z a t o t is h e l y e z t e k az oltrra. E l g e t v e tvol tartja a r o n t s t , d e j szolglatot tesz s z e r e l m i v a r z s l a t o k n l is, tisztt h a t s , s p n z t h o z a h z h o z . E r t e l j e s h a tst gyakorol a m s i k n e m r e .
VREIIULL FECSKEF

(Chelidonum

mjus).

Nevezik mg

v r f n e k , g d i r c n a k , c i n a d n n a k is. H a p i r o s flanel bl v a r r t zskot m e g t l t e n k vrfvel, s a b r k k z e l b e n viselik, ezzel elejt v e h e t i k a t r v n y t e l e n b e b r t n z s n e k . A n v n y t h r o m n a p o n t a c s e r l n i kell. 179

USTVARAZSLATOK Ne feledjk, h o g y az id'zts k u l c s f o n t o s s g a mgi b a n . L a p o z z k fl a 3. s 4. fejezetet. A gyarapodst s n y e r e s g e t szolgl v a r z s l a t o k a t v g e z z k az j h o l d s t e l i h o l d k z t t i i d s z a k b a n , a m e l y b l a t e l i h o l d napja vagy jszakja a l e g i n k b b g y m l c s z . A gtl h a t s v a r z s l a t o k a t a t e l i h o l d s j h o l d k z e s i d b e n hajtsk v g r e , e k k o r az j h o l d napja vagy jszakja r e n d e l k e z i k a l e g n a g y o b b m g i k u s ervel.

Pnzhoz

varzslat

T l t s k flig az s t t vzzel, s e j t s e n e k bele egy e z s t p n z t . H e l y e z z k el az s t t gy, h o g y a h o l d f n y a vzre sssn. Lgyan mozgassk k e z k e t kzvetlenl a vzt k r fltt, m i n t e g y sszegyjtve m o z d u l a t a i k k a l a H o l d ezstjt. E k z b e n mondjk a kvetkezt: Hlgy a Holdban, kincsedbl adj gyorsan. Markom ezsttel s arannyal tltsd tele. Brmit adsz, meglesz a helye. I s m t e l j k e l h r o m s z o r a v a r z s m o n d k t . H a ezzel v g e z t e k , n t s k a vizet a f l d r e . L e g j o b b t e l i h o l d k o r v gezni a varzslatot.

180

Jvbe

lt

varzslat

T l t s k flig az s t t vzzel, s h e l y e z z k egy asztalra, h o g y lve k n y e l m e s e n belelssanak. Gyjtsanak meg kt b b o r s z n gyertyt s j s l s h o z val f s t l s z e r t - a fekete s fehr r m elegye p l d u l k i t n k o m b i n c i . R e n d e z z k el gy a gyertykat, h o g y a vzrl v i s s z a t k r z d gyertyafny n e b n t s a a s z e m k e t . s s z p o n t o s t s k figyelmket az s t f e n e k r e , s kt k e z k e t t a r t s k a kt oldaln. L l e g e z z e n e k k n n y e d n a vzbe. Mondjk a kvetkezt: st, fedd fl elttem, amit keresek. Nagy Anya, nyisd fl bels szememet, hogy mlyre lssak. A m e n n y i r e lehet, r e s t s k ki e l m j k e t , s m a r a d j a n a k ellazulva, m i k z b e n a v z t k r b e p i l l a n t a n a k . A v lasz esetleg k p e k f o r m j b a n m e r l fl a vz f e l l e t n vagy e l m j k b e n , vagy taln h i r t e l e n t u d s " szllja m e g n k e t . L a p o z z k fl a varzsls e l k s z l e t e i r l s z l fejezetet, s e n n e k alapjn k s z l j e n e k n e k i a m u n k n a k , a m e l y t e l H o l d idejn a l e g h a t k o n y a b b .

Megszabaduls

krtkony

hatsoktl

H e l y e z z e n e k r e s s t t vagy serleget a z o l t r r a kt m e g gyjtott fehr gyertya k z . gessenek olyan fstl szert, a m e l y kiads v d e l m l szolgl vagy j t k o n y h a t 181

s. L e h e t l e g l t z z e n e k f e h r b e , s lljanak vagy t e l e p e d j e n e k az o l t r el. L l e g e z z e n e k lassan s egyenletesen, m g teljesen m e g n e m nyugodtak, hogy m i n d e n g o n d o l a t u k a t a varzslatra s s z p o n t o s t h a s s k . Vegyk m i n d k t k e z k b e az s t t vagy k u p t , s t a r t s k m a g a s r a az oltr f l, e k k p p e n k s z n t v e az i s t e n e k e t . E z u t n engedjk le az s t t m e l l m a g a s s g b a , s lassan l l e g e z z e n e k bele. M a g u k b a n n e v e z z k m e g m i n d a z o k a t a rossz szoksokat vagy l m n y e k e t , a m e l y e k e t s z m z n i s z e r e t n n e k le tkbl. Ha e z z e l v g e z t e k , lltsk fejjel lefel az oltrra az s t t vagy k u p t , s m o n d j k a k v e t k e z t : Ez edny tartalmt nektek ldozom, adjatok rte boldogabb letet. H a g y j a n a k ell g y g y n v n y e k b l s tejbl ll ldo zatot, vagy legalbb gessk el a gygyfveket a fstl j k b e n . A varzslat fogy H o l d i d e j n a l e g h a t k o n y a b b . Nagy Istenek,

Szerelmi

varzslat

H e l y e z z k az s t t az oltrra kt r z s a s z n gyertya kz. M a g b a a z s t b e t e g y e n e k r u b i n v r s gyertyt. gesse n e k s z e r e l m i f s t l s z e r t , s gyjtsk m e g a k t gyertyt. A varzsplcval h r o m s z o r l e g y i n t s k m e g az stt. M o n d j k a kvetkezt:

182

Egyet, hogy megkeressem, egyet, hogy megtalljam, egyet, hogy idehozzam, egyet, hogy megktzzem. Szvnk rkre egy legyen. Hass hamar, bbj. Ugy legyen.

Legyintsenek m g h r o m s z o r az stre. Gyjtsk m e g a r u b i n v r s gyertyt, h o g y a varzslat g y o r s a b b a n clba talljon. L e g h a t k o n y a b b tel" H o l d idejn.

Bajkever

megktse

E z t a varzslatot fogy H o l d idejn v g e z z k . H e l y e z z k az s t t kt fekete gyertya k z , s egy h a r m a d i k fekete gyertyt is lltsanak fl m a g u k k a l s z e m b e n az oltr t l o l d a l n . g e s s e n e k v d e l m e z vagy m e g k t h a t s f s t lszert, rjk fl egy kis d a r a b p e r g a m e n r e e l l e n s g e i k neveit. H a ezeket n e m i s m e r i k , rjanak csak a n n y i t : az sszes e l l e n s g e m " . Szrjanak b a z s a l i k o m o t s b o d z a v i rgot az s t b e . M o n d j k a k v e t k e z t : Fjfel, fjfel, stm, fj fel,

rosszat gess, rontst zz el. Gyjtsk m e g a p e r g a m e n t a k z p s gyertya lngj nl, majd ejtsk az s t b e . Varzsplcjukkal kavarjk m e g a fst fltt flszll levegt a kvetkez" rolvass ks retben: 183

Eloszlott a stt, mert parancsoltam ekpp. Gyztt a fny. A diadal enym. Vegyk ki az s t b l a h a m u t s a g y g y n v n y e k m a radvnyait. Szrjk k e t a szelekbe s a H o l d b a .

vdpajzs

erstse

A t e l i h o l d a t m e g e l z jszakn k e r e s s e n e k o l y a n helyet a z o l t r n a k , a h o l 2 4 r n k e r e s z t l senki n e m lthatja. H e l y e z z k k z p r e a z s t t , j o b b oldalra t e g y e n e k piros, a balra fekete gyertyt, m g j e fehr gyertya k e r l j n ; e g y e l r e a z o n b a n n e gyjtsk m e g ezeket. H i n t s e n e k szt az st krl e g y e n l m e n n y i s g bodzavirgot, majorn nt, m e n t t s r u t t , h o g y m e g s z a k t a t l a n k r t alkossa nak. M r j e n e k e g y a p r v e g c s b e e g y e n l m e n n y i s g szegfszeg-, lig. E k k o r v e g y e n e k t i s z t t frdt, s l t z z e n e k fehrbe. H o r d o z z a n a k v g i g a h z o n jfle v d e l m e z s/vagy tisztt f s t l s z e r t . F o n t o s , h o g y a fst m g a szekr n y e k b e is b e r a m o l j o n . E z u t n t r j e n e k vissza az oltr h o z , s gyjtsk m e g a gyertykat. Vegyk fl a k a r d o t vagy a t r t . F o r d u l j a n a k kelet fel, s e m e l j k d v z l s r e a k a r d o t . E h h e z m i n d s s z e a kard h e g y t kell flfel for dtaniuk m a g u k eltt. M o n d j k a kvetkezt: f e n y ' t m j n - , j z m i n - s levendulaolajat. Tegyk az s t b e a lezrt fiolt, s hagyjk o t t t e l i h o l d jje

184

Kel Napkorong

hatalma

lesjt minden rosszra, bajra. F o r d u l j a n a k d l r e , d v z l j k az gtjat a k a r d d a l , majd m o n d j k : Dlid h parazsat,

hatalmat kezembe ad. M o s t forduljanak n y u g a t fel a k v e t k e z ' s z a v a k k a l : Leszll jnek hatalma. pajzsa.

Testem j pnclja,

E z u t n forduljanak szak fel, s m o n d j k : Telihold fekete jben,

kzel mr a segtsgem. Az Istenn keze v, vigyzza Fussatok, Nem fllek, gyztem, az jt-napot. rossz szellemek, elkldelek,

itt helyetek nem lehet. szabad lehetek,

az idtk mr kitelt. N z z e n e k s z e m b e az oltrral, s v e g y k fl az olajos vegcst. C s p p e n t s e n e k egy c s e p p e t az ujjkra, s k e n j k m e g h o m l o k u k a t , a szvtjkot, a n a p f o n a t o t , c s u k l j u k a t s bokjukat. E k z b e n kpzeljk el, a m i n t s u g r z k k 185

p n c l e r e s z k e d i k al t e s t k r e , a m e l y t k l e t e s e n befedi s m e g v d i n k e t . D u g a s z o l j k be a fiolt, s h e l y e z z k b i z t o n s g b a . K s z n j k m e g az Eriknek segtsgket, s fjjk el a gyertykat. V a l a h n y s z o r gy rzik, h o g y a v d p n c l l e c s s z o t t n k r l , kenjk m e g jra m a g u k a t a z olajjal, s i s m t e l j k el a v a r z s m o n d k k a t .

KRISTLYMGIA J s l s n l u g y a n o l y a n f o n t o s a m e g v l a s z t o t t kristly sz n e , m i n t varzslsnl. S o k v e s tapasztalataim alapjn m a g a m m s j e l e n t s t t u l a j d o n t o k a s z n e k n e k , m i n t kartr saim, g y i s f o g a l m a z h a t n k , h o g y a z n m e t d u s o m e g y s z e r b b . H a t b b s z n kristlyt vlasztanak, a z u r a l k o d s z n ereje j u t m a j d r v n y r e . Tartsk k v e i k e t z a c s k b a n , a m e l y elg n a g y a h h o z , h o g y belefrjen a k e z k . M i n d a d d i g , a m g n e m h a n g o l d t a k r a k r i s t l y o k r e z g s e i r e , vegyk k e z k b e k e t e g y e n k n t s m i n l g y a k r a b b a n , gy krve segtsgket, hogy megszerezhessk a b e n n k rejtez tudst. C l s z e r , h a m i n d e n s z n b l tbbfle k v k i s v a n a z o k o n a fajtkon kvl, a m e l y e k e t k o r b b a n f l s o r o l t a m . M i n t m o n d o t t a m , n e m f o n t o s , h o g y csiszolt s m e g m u n k l t drgakveik legyenek. Ha tbb kvk is van egy-egy s z n b l , sajtos e r k z p o n t o k a t h o z h a t n a k ltre, a m e n n y i b e n k v e k e t r a k n a k le a n g y gtj i r n y b a n vagy s o r a k o z t a t n a k k r b e az o l t r o n . A fekete vagy m l y kk brsonytertn rvnyeslnek leghatsosabban a k r i s t l y o k s z n e i a r o l v a s s o k idejn. 186

M i n d e g y i k kvet n m a g b a n i s f l h a s z n l h a t j k m e ditcijuk sorn. Ha k l n s e n e r s e n v o n z d n a k bizo n y o s s z n k v e k h e z , s s z e r e t n k , h a e z e k befolysa r vnyeslne mindennapjaikban, vegyenek gyrt vagy n y a k l n c o t a s z b a n forg d r g a k v e k b l . Ez e r s t e n i fogja aurjukat. A m e n n y i b e n kvncsiak r, m i l y e n s z n e k g y e n g k az a u r j u k b a n , vgjanak ki kis, tiszta s z n s z n k o r o n g o k a t a csakrk s z n e i b e n . A g e r i n c o s z l o p t v n l h e l y e t foglal gykrcsakrval kezdve s o n n a n a fej i r n y b a n haladva az egyes s z n e k a k v e t k e z k : p i r o s , narancssrga, srga, zld, kk, i n d i g k k s vgl l e v e n d u l a s z r k e vagy fehr. Fogjanak g y e s e b b i k ( d o m i n n s ) k e z k b e egy ingt, s helyezzenek msik tenyerkbe egy sznkorongot. A m e n n y i b e n az inga az r a m u t a t jrsval m e g e g y e z i r n y b a n l e n g ki, a s z b a n forg s z n n e l r e n d b e n ll a sznjuk. Ha az inga e l l e n i r n y b a n l e n d l m e g , a szn gyenge a z a u r j u k b a n . N h a a z inga m o z d u l a t l a n m a r a d , i l y e n k o r a k r d s e s szn k e l l e r s s g az a u r b a n . Az i n ga csak a k k o r kezd el k r z n i , ha s z k s g k v a n az a d o t t szn m e g e r s t s r e . M i k o r g y rzik, h o g y k s z e n l l n a k a kristlyok elfo gadsra, s a z o k is elfogadjk n k e t , rakjk k e t az oltr ra t e l i h o l d idejn, s szenteljk fl. Az o l t r t bortsa f e h r tert, s m i n d e g y i k vgbe lltsanak f e h r gyertyt. g e s senek olyan fstlszert, amellyel flszentelhetik s m e g l d h a t j k kveiket.

187

F e k t e s s k kt k e z k e t a k v e k r e , s m o n d j k : Hatalmas s blcs kvek, legynk tudsbl legynk szvetsgesek, mertve mlyen. segtstek bvlsem Hatalmas s blcs kvek, szvetsgesek.

M r t s k m e g a k v e k e t a f s t l s z e r fstjben, majd h z z k el a gyertyk lngja fltt. G y j t s k k e t az e r r e a clra t a r t o g a t o t t zacskba, s hagyjk az o l t r o n egy jsza kra. Ha j s o l n i k v n n a k , t e r t s k le a b r s o n y t e r t t , s v a t o s a n g r g e s s k m e g a k v e k e t a zacskban, a m g j l s s z e n e m k e v e r e d n e k . G o n d o l j a n a k e r s e n arra a kr d s r e , a m e l y r e vlaszt v r n a k . E z u t n n y l j a n a k a zskba, s v l a s s z a n a k ki t a l l o m r a egy kvet, majd fektessk a t r t r e keleti i r n y b a n . A k v e t k e z k v e t tegyk le n y u g a t o n , a s o r o n k v e t k e z t s z a k o n , vgl az u t o l s t h e lyezzk kzpre. A kelet a g o n d o l a t o k , az i h l e t s a ltnoki k p e s s g e k gtja. A dl uralja a t e v k e n y s g e t , a szenvedlyt, a vl t o z s t s a h e l y z e t f e l i s m e r kpessget. A n y u g a t a gy gytsrt, hzassgrt, k a p c s o l a t o k r t s s z e r e l e m r t fele ls. s z a k a j l t , a p n z g y e k , a gyarapods, a siker, az z l e t i let s az a l k a l m a z o t t i t e v k e n y s g ura. A t e r t k z e p e a k r d s k k e l k a p c s o l a t b a n felhasznlt pozitv vagy n e g a t v e r t kpviseli. 188

Az egyes k v e k j e l e n t s t az gtj s egymssal val k a p c s o l a t u k adja m e g . H a p l d u l fekete k v e t h e l y e z t e k el dli irnyban, ez m e r e v l e t s z e m l l e t r e s t a l n a v l t o zstl val f l e l e m r e vall. Az is m e g l e h e t , h o g y n k b o rltan szemllik a trtnseket. Ha viszont narancssr ga k kerl kzpre, van n k b e n annyi er, hogy vltoz tassanak s z e r e n c s j k alakulsn, s k e z k b e v e g y k a helyzet irnytst. A m e n n y i b e n b b o r s z n k j u t n y u gatra, ez sikert j e l e z a s z e r e l e m b e n , s testi-lelki gygyu lst gr. A fehr k k e l e t e n a n y u g a l o m i r n t i vgy j e l e , m g a k k k s z a k o n azt sejteti, h o g y egy l e h e t s g e s u t a zs vagy k l t z s k e d v e z vltozsokat i n d t b e , s anyagi h a s z o n n a l jr. 189

A fenti m d o n m e g t u d h a t j k , h o g y egy e s e d k e s lps m e g h o z z a - e a k v n t hatst, vagy jra kell-e g o n d o l n i t e r v e i k e t . Taln k i s e b b v l t o z t a t s o k r a v a n szksgk, vagy m i n d e n e s t l e j t e n i k kell a z t l e t e t . A v a r z s l a t o k n l s s z e s e n t i z e n h r o m kvet r a k h a t n a k k i k r b e n a z st k r . E z e k n e k n e m m u s z j u g y a n olyan s z n e k n e k lennik. Ha pldul a jlt nvelse a varzslat clja, a pirit segtsgvel t b b p n z llhat a h z h o z , a m a g n e t i t p e d i g m a g h o z v o n z z a a gazdagsgot. A b a r n a k s z o l g l a t u k b a b v l i a fld elementljait, a fehr a h e l y e s t r a vezrel, s a hegyikristly m e g n v e l i az n k b l k i s u g r z e n e r g i t . A gygyfvek s gyertyk is s e g d k e z n e k a k r i s t l y o k n a k az e r f o r r s o k flnagyts b a n s p o n t o s t s b a n . Az albb k z l t sznskla segts g k r e lesz a m e g f e l e l s z n k m e g v l a s z t s b a n s a kristlyjslsban.

kristlyok

sznszimbolikja

F E I I R : s z e l l e m i irnyts; j t o n j r s z ; n y u g a l o m ; n f e g y e l e m ; tltsz az i l l z i k o n . I l y e n a kvarc s az acht. PlROS: v a n b e n n e d btorsg, h o g y szembenzz valami l y e n n e h z h e l y z e t t e l vagy p r b a t t e l l e l ; energia; cse lekvs. I l y e n a grnt, a p i r o s j s p i s , piros acht, stt karneol.
RZSASZN:

gygyuls; igaz s z e r e l e m ; bartsg. Ilyen a

r z s a k v a r c s az acht.

190

SRGA: lelkier; s z e l l e m i a l k o t e r ; h i r t e l e n vltozsok. Ilyen a b o r o s t y n , a t o p z s a citrin. NARANCSSRGA: fordts a s z e r e n c s d e n ; h a t a l o m ; a hely zet u r a vagy. Ilyen a k a r n e o l s a j c i n t . KK: h a r m n i a ; m e g r t s ; utazs vagy k l t z s . I l y e n a laz u r i t k s a l a b r a d o r i t . Z L D : hzassg; k a p c s o l a t o k ; egyensly; kreativits a gya korlati l e t b e n , k l n s e n a ktkezi m u n k b a n ; t e r m k e n y s g ; g y a r a p o d s . Ilyen a j a d e , m a l a c h i t s a m a zonit. BARNA: fldelementlok; siker; felersti mindenfle fldmgia hatst, s m e g n v e l i a t e r m s z e t f l t t i k pessgeket; j z a n sz. Ilyen a t i g r i s s z e m s a fst kvarc. F E K E T E : m e g k t s ; a r o n t varzslat elhrtsa; a fekete mgia s a stt g o n d o l a t a l a k z a t o k pozitv e r v for mlsa; ltalnos v d e l e m ; p e s s z i m i z m u s ; obszidin. BBORSZN: a b a l s z e r e n c s e m e g t r s e ; v d e l e m ; lelki s szellemi fejlds; h o s s z tv t e r v e k sikere. I l y e n az ametiszt, a berill s a kvarc. INDIGKK: e l z l e t e k m e g i s m e r s e ; k a r m i k u s e r e d e t g o n d o k ; a k a r m a k i e g y e n s l y o z s a ; a rossz s z o k s o k vagy k e l l e m e t l e n t a p a s z t a l a t o k k i k s z b l s e . I l y e n a t r k i z , az a m e t i s z t s a berill. lebklyzottsg rzse. Ilyen a fekete b o r o s t y n , az n i x s az

191

Tovbbi vagy

rtkes

kristlyok

PIRIT

B O L O N D O K ARANYA-,

p n z ; j l t ; t k l e t e s siker;

Napistensgek. H O L D K : o k k u l t k p e s s g e k ; az r z e l m e k lecsillaptsa; fellkerekeds a gondokon; Holdistensgek.


HEGYIKRISTLY

a varzser megnvelse; a paranormlis

k p e s s g e k m u n k b a lltsa; segti a j v e n d m o n dst, s m e g s o k s z o r o z z a a v a r z s l a t o k s o r n felszaba dul erket.


MAGNETIT

v o n z e r ; k p e s vagy m a g a d h o z v o n z a n i , a m i

re szksged van.

GYERTYAMGIA A gyertyagyjts i d t l e n i d k ta a m g i k u s p r a k t i k k k z t a r t o z i k . A kelta p a p o k s p a p n k faggybl vagy kka b l b l k s z l t m c s e s t gettek, vagy m g l y t gyjtottak a c l j a i k n a k m e g f e l e l ' tzifval. H a m a p r b l k o z n n a k u g y a n e z z e l , a l a p o s a n s s z e k o s z o l n k m a g u k a t . A gyertya k i v l a n h e l y e t t e s t i a rgi v i l g t e s z k z k e t . A l e g g y a k r a b b a n hasznlatos gyertyk k r l b e l l 15 cm h o s s z a k , s vagy c s c s o s , vagy szgletes a vgk. M i v e l s o k v a r z s l a t h o z c s o n k i g kell g e t n i a gyertykat, ha t e h e tik, s z e r e z z e n e k b e t z b i z t o s g y e r t y a t a r t t , a m e l y elg szles a h h o z , h o g y flfogja a l e c s p g viaszt. A z e l h r t m g i a alapszablya, h o g y fogy H o l d ide j n (a t e l i h o l d t l a k v e t k e z j h o l d i g t a r t i d s z a k b a n ) g e s s e n e k gyertyt. H a gyaraptani vagy k a p n i s z e r e m

in

n e k valamit, a t e l H o l d (az j h o l d t l a k v e t k e z teli h o l d i g t a r t idszak) a l k a l m a s g y e r t y a g e t s r e . A fogy H o l d ciklus l e g n a g y o b b h a t s napjai j h o l d , m g a t e l holdfzis t e l i h o l d idejre e s n e k . A gyertykat h a s z n l h a t j k g y g y n v n y e k s m s va r z s e s z k z k h a t s n a k n v e l s r e is; i l y e n k o r a k l n b z s e g d e s z k z k e g y e t l e n cl szolglatba lltjk b e folysukat. Vlasszanak o l y a n gyertyt, a m e l y megfelel cljuknak, majd a s z e r t a r t s h o z h a s z n l t kssel karcoljk bel kvnsgaikat. E z u t n a z a l k a l m a s olajjal k e n j k m e g a gyertyt. C s p p e n t s e n e k az olajbl g y e s e b b i k k e z k t e n y e r b e , s d r z s l j k be vele a gyertyt csavar m o z dulatokkal. Ha az a vgyuk, h o g y v a l a m i j rje n k e t , a k a n c t l a talpa fel d r z s l j k a gyertyt. Ha v i s z o n t s z m z n i s z e r e t n n e k v a l a m i t az l e t k b l , v g e z z k a b e d r z s lst a talptl a k a n c i r n y b a n . Forgassk m e g a b e o l a j o z o t t gyertyt a m e g f e l e l g y g y n v n y e k b e n , m a j d h e lyezzk a tartjba. Fogjk kt k e z k b e a gyertyt, s r a m o l t a s s k b e l szndkaikat. H a ezzel e l k s z l t e k , m o n d j k a k v e t k e zt: Gyertya, ers, gyertya hatalmas, jjel szvemnek vgyat megadhass, er, lobogj a gyertyaszlrl, hozd el a vgyat, mit szvem pol. Slyos szavam ksz diadal. gy legyen. Bbj, hass hamar.

193

Ez az egyszer varzsformula szinte m i n d e n clnak megfelel. Ha t e h e t i k , hagyjk legni a gyertyt vagy gyer tykat t z b i z t o s h e l y e n .

O G H A M BCJE A z O g h a m - (ejtsd: O u a m ) bc, azaz a d r u i d k szent rsa a m g i a s j s l s titkait rejtette m a g b a . A b e t k ok k u l t j e l e n t s e i t k i z r l a g a b e a v a t o t t a k i s m e r t k . A keltk m l y lelki r o k o n s g b a n lltak a fkkal, a m i m g i k u s b c j k b e n s f a - n a p t r u k b a n is t k r z d i k . Tovbbi b i z o n y t k fk i r n t i t i s z t e l e t k r e , h o g y a d r u i d a sz a tlgy kelta m e g j e l l s b l - D u i r - m e g taln a tlgylt ( D e r w y d d vagy D u i r w y d d ) kifejezsbl s z r m a z i k . A k e l t k g y t a r t o t t k , h o g y s o k fban s z e l l e m e k szll n a k m e g , vagy sajt s z e l l e m e i k lakjk k e t . A b b a n is hit tek, h o g y b i z o n y o s fk gygyt hatssal v a n n a k a z e m b e r r e . A fk e r e j b e v e t e t t rgi h i t b l fakad a l e k o p o g s " si szoksa. ( M i n t t u d j u k , gy biztostja a b a b o n s e m b e r , h o g y a s z e r e n c s e t o v b b r a se p r t o l j o n el tle.) A tlgy, k r i s s galagonya e g y t t e s t a fk t n d r h r m a s s g n a k n e v e z t k . A m a i n a p i g g y gondoljk, h o g y ahol ez a h r o m n v n y egyms szomszdsgban n, ott t n d r e k laknak. A k e l t k s z i g o r s z a b l y o k h o z t a r t o t t k m a g u k a t a f kat i l l e t e n . B a l s z e r e n c s t h o z o t t p l d u l b e v i n n i a hzba a g a l a g o n y a v i r g o t ; e b b e n a b a b o n b a n a m a i n a p i g hisz n e k a k e l t k l e s z r m a z o t t a i s a Wicca tagjai. E g y e d l B e l t a n e e l e s t j n l e h e t e t t a balsors felidzse n l k l le194

t r n i vagy levgni a galagonya gait. A b o d z t csak a z u t n l e h e t e t t kivgni, h o g y e l b b k i k r t k a fa e n g e d l y t . De m g e k k o r is j volt r s e n l e n n i , m i v e l a b o d z a c s e r j e gyakran a d o t t szllst g o n o s z s z e l l e m e k n e k . A z O g h a m - b c fit h r o m c s o p o r t b a soroltk, e n n e k azonban s e m m i kze n e m volt k l s megjelenskhz. E b e s o r o l s m i n d s s z e a d r u i d k fontossgi s o r r e n d j t r g z t e t t e . A legels h e l y e n a t r z s f n k k lltak, k e t k v e t t k a parasztok, majd a b o k r o k . Az bc kt j e l e - a Liget s a T e n g e r - m g csak n e m is ft j e l l ; h o g y m g i s s z e r e p e l n e k az b c b e n , arra utal, h o g y a d r u i d k elis m e r t k a t e n g e r s a c s o p o r t o s a n n v fk h a t a l m t . Az u t o l s t b e t t a D a r u zskjnak n e v e z t k , s m a g a M a riannn tengeristen adomnyozta ezt az embereknek. A k e l t k varzslatokat h a j t o t t a k vgre az Oghambc betivel, s j s l p l c i k i k r a is b e t k e t vstek. Ha n k is j v e n d l n i szeretnnek, fessk vagy vssk r a betket lapos plcikk oldalra; j szolglatot tesznek erre a clra a jgkrmplcikk vagy az orvosi spatulk. De krtya lapokra is rhatjk a betket, s azokbl a tarot-hoz hasonlan hzhatnak. Vlasszanak ki ht plcikt gy, hogy n e m nzik m e g ket. sszpontostsanak krdskre, m i k z b e n kt ke zkbe fogjk a botokat. E z u t n vigyzva dobjk le ket a fldre vagy a padlra. A legkzelebbi plcika a j e l e n t kpvise li, a legtvolabbi a jvt. Az r i n t k e z vagy egymst tfed botok kzvetlen s fokozott hatssal v a n n a k egymsra. A k v e t k e z O g h a m - b e t k e t rvshetik lapos plckra jsls cljbl, gyertykba karcolhatjk, vagy ezzel az rssal rhatjk le krseiket az i s t e n e k h e z a szertartsok k z b e n . 195

BETII

NYRFA

Rang: paraszt Bet: S Jelentse: harmnia kialaktsa az l e t b e n

Hnap: november Szn: fehr R a n g : paraszt Bet: B J e l e n t s e : j k e z d e t , vltozs, m e g t i s z t u l s

N U I N

KRIS

Hnap: mrcius Szn: vegzld Bet: N J e l e n t s e : m e g k t t t vagy; bezrdsz az esem nyek lncolatba

LUIS

BERKENYE

Hnap: december Szn: s z r k e s p i r o s R a n g : paraszt Bet: L Jelentse: kezedben tartod az l e t e d e t ; v d e t t vagy i d e g e n b e h a t s o k ellen

H U A T I I E - GALAGONYA

H n a p : prilis Szn: b b o r s z n Rang: paraszt Bet: H J e l e n t s e : egy i d e i g vissza h z hatsok jelentkeznek

FEARN

- GER

Hnap: janur Szn: k a r m a z s i n p i r o s Rang: trzsfnk B e t : F, V J e l e n t s e : segt a d n t s e k b e n ; lelki t m u t a t s s vdelem

DUIR

TLGY

H n a p : mjus Szn: fekete s s t t b a r n a Rang: trzsfnk Bet: D Jelentse: biztonsg, e r

SAILLE

FZ

H n a p : februr Szn: csak a n n y i t t u d u n k , h o g y vilgos 97

TlNNE - MAGYAL

J e l e n t s e : b e l s fejlds, de a p i h e n s r e is sza kts i d t


G R T - REPKNY

Hnap: jnius Szn: sttszrke Rang: paraszt Bet: T Jelentse: energia s t m u t a t s

H n a p : szeptember Szn: g s z n k k Rang: trzsfnk Bet: G J e l e n t s e : tarts nvizsgla tot, k l n b e n rossz dntst hozhatsz
N G E T A L - ND

COLL - MOGYOR

Hnap: jlius Szn: barna Rang: trzsfnk Bet: C, K Jelentse: alkot energik bevetse a m u n k b a n vagy a t e r v e k kivitele zsben

H n a p : oktber Szn: fzld Rang: bokor Bet: N G J e l e n t s e : izgalmak, m e g lepetsek


STRAIF - KKNY

QUERT

- ALMA

H n a p : nincs Szn: zld Rang: bokor Bet: Q Jelentse: dntshelyzet

H n a p : nincs Szn: b b o r s z n Rang: trzsfnk B e t : SS, Z , S T J e l e n t s e : n e h e z t e l s ; ta n c s t a l a n s g ; n e m vagy h a j l a n d m e g l t n i az igazsgot 198

M I N

SZL

H n a p : augusztus Szn: vltoz Rang: trzsfnk Bet: M

RUIS - BODZA

R a n g : a h a n g a paraszt; a fagyngy Bet: U J e l e n t s e : gygyuls, lelki fejlds trzsfnk

Hnap: a tizenharmadik hnap hzagtlt nap jai Szn: p i r o s Rang: bokor Bet: R J e l e n t s e : egy ciklus lez rul, letudsz egy g o n d o t AlLIM EZSTFENY

E A D I I A - E Z S T N Y R VAGY REZGNYR

H n a p : nincs Szn: ezstfehr Rang: bokor Bet: E Jelentse: gondok, kts gek, f l e l m e k

H n a p : nincs Szn: vilgoskk Rang: bokor Bet: A Jelentse: okulsz a m l t hibibl; lgy k r l t e kint dntseidben

li IO

TISZAFA

H n a p : nincs Szn: sttzld Rang: trzsfnk Bet: I,J,Y J e l e n t s e : az l e t t vagy letszemllet 180-os f o r d u l a t a

Ol IN

REKETTYE

H n a p : nincs Szn: aranysrga Rang: trzsfnk Bet: O J e l e n t s e : s o r s d n t infor mci

K O A D - LIGET

H n a p : nincs Szn: a zld m e g a n n y i r


FAGYNGY

UR -

I I A N G A S

nyalata Rang: nincs Bet: C H , K H , E A 99

H n a p : nincs Szn: b b o r s z n

Jelentse: a m l t hibibl leszrt blcsessg


OlR - KECSKERGFA

Pl IAGOS - BKKFA

H n a p : nincs Szn: n a r a n c s s r g b a j t s z barna Rang: trzsfnk Bet: P H , I O J e l e n t s e : j tapasztalatok s i n f o r m c i


M O R - TENGER

H n a p : nincs Szn: f e h r Rang: paraszt Bet: T H , O I J e l e n t s e : teljestsd k t e lessgeidet, k l n b e n n e m tudsz tovbblpni


UlLLEAND - LONC

H n a p : nincs Szn: k k e s z l d Rang: nincs B e t : AE, X , X I J e l e n t s e : utazs

H n a p : nincs S z n : srgsfehr Rang: paraszt Bet: P, PE, UI J e l e n t s e : lgy r s e n

200

AZ ISTENEK VARZSMONDKI A kvetkez varzsmondkk s rolvassok nagyobb

c s o p o r t o k r a oszlanak, m i v e l s o k i s t e n t b b f l e feladatnak is eleget tesz a m g i b a n . A f s t l s z e r e k megvlaszts rl a fejezet elejn b e s z l t e m . A szertarts m e g k e z d s e eltt - ha n e m b i z t o s a k a d o l g u k b a n - l a p o z z k fl a va r z s k r r l szl fejezetet. Az i s t e n e k r l , i s t e n n k r l s s o k g s z e r e p k r k r l a 9. fejezetben, az i s t e n e k s az e l e m e n t l o k tblzatban, v a l a m i n t a j e l e n fejezet megfelelsi t b l z a t b a n olvas hatnak. Az istenek s elementlok tblzatban m i n d e n t megtallnak, amire a varzsmondkk alkalmazshoz s z k s g k van, e z e k a t b l z a t o k e z e n k v l a s z b a n for g i s t e n s g e k ltalnos lersval is szolglnak.

teremt

istensgek

varzsmondkja

lltsanak a z o l t r r a vzzel telt s t t . G y j t s a n a k f e h r gyertykat, s g e s s e n e k az a l k a l o m h o z i l l f s t l s z e reket. Nyiss ajtt bensmre; a mltat fedd nekem fel. Nyiss ajtt bensmre, utamra eressz el. Kldd kozmikus tzed fnyt, vilgts svnyemen, felezd, ha nem krem is, hogy itt vagy jelen.

201

E z t k v e t e n m e d i t l j a n a k az s t fltt, vagy jsolja n a k b e l l e gy, a h o g y a n azt az stvarzslatrl szl sza kasz lerja. N e m l e h e t e t l e n , h o g y t e l i h o l d eltt t b b j szaka is el kell v g e z n i k a varzslatot, a m g a b e l s ka p u k " lassan m e g n y l n a k .

Az alkots s a termkenysg isteneinek varzsmondkja A varzsplcval v o n j a n a k l t h a t a t l a n k r t az oltr vagy a m u n k a t e r l e t k r gy, a h o g y a n azt az 5. fejezetben megtanultk. Mvszet kvei, szlets kvei, e vilgi jelkpek kvei, vnsges Vnek krbe-krbe rovtkt rajzolva a fldre, erejk eleven, mint fn a virg, , Hatalmasok, ezt a hatalmat adjtok t. R a j z o l j a n a k k r t egy kis p a p r d a r a b r a valamilyen r s z e r s z m m a l , t e s z e m azt, golystollal, d e b r m i egyb m e g f e l e l . rjk be n e v k e t a k r b e . C s p p e n t s e n e k a k r k z p p o n t j b a egy c s e p p liliomolajat, majd hagyjk o t t a p a p i r o s t az o l t r o n jszakra. M s n a p jjel gessk el az s t b e n . Szrjk a szlbe a h a m u t s a g y g y n v n y e k e t .

202

Az

alvilg

isteneinek

varzsmondkja

s s e n e k a k a r d d a l h r o m s z o r az oltrra. let, hall tid, te adod. Elet, hall tid, meg te tagadod. Ez az let nem marad abban, jjszletnk ms alakban, de egyensly kell, itt benn is, magamban, gre s fldre ezt krem szakadatlan. s s e n e k ismt h r o m s z o r az oltrra. Fejtsk ki vilgosan s alaposan kvnsgaikat, mivel ezek az istensgek m i n d e n t sz szerint rtelmeznek, a m i gyakran igen ers hatsokat eredmnyez. A Nagy Anya varzsmondki

M i k o r a N a g y A n y t l k r n e k valamit, h a s z n l j k a va rzsplct, a m e l y n e k felszltsra szeld bjjal vlaszol. A karddal a z i s t e n n b'szen v d e l m e z i g y e r m e k e i t . (A v a r z s m o n d k b a n a N a g y Anya s z e l d e b b a r c u l a t h o z fohszkodjanak.) Anym, vdelmez kar, ints, vigasztal kebel,

lnyod vagyok. Tedd, ne vesszek el. lmomban kaput Anym, adj kulcsokat, kitrhassanak. segts. 203

( E b b e n a v a r z s m o n d k b a n a N a g y Anya sttebb aspektushoz fordulnak.) Nagy Anya, gyermekeid a vdelmedre szorulok. tettel s gondolattal szndkuk s j szvvel fogadom. ellenem. Hzd keresztl Rosszakarim szval, fordultak szmtsaikat, gonosz meguja,

szlljon al a sttbe. Nagy Anya, prtfogsodat krem,

Az igazsgossg isteneinek varzsmondkja


A varzsplcval kavarjk m e g a g y g y n v n y e k k e l teli s t f l t t felszll levegt. fer, aprnp, jertek, istenei. fordtsatok, adjatok. gazdagsgot,

igazsg

Sorsomon btorsgot Szerelmet,

sikert, igaz bartot. Ha most eljttk, ldsom rtok. A d j a n a k a j n d k o t a fld e l e m e n t l j a i n a k , amivel r b r h a t j k k e t k r s k teljestsre.

204

bosszlls

isteneinek

varzsmondkja

rjk fl k r s k e t egy d a r a b p a p i r o s r a . G y j t s k ezt m e g az oltr egyik gyertyjnak lngjnl, majd gessk el az s t b e n . lljanak az oltr el gy, h o g y k t k e z k k a r d j u k m a r k o l a t n nyugszik, a kard h e g y e p e d i g a lbfejk fel mutat. Farkas, l, s hatalmi jelvny, aclozz meg ezen az estn. Hadd legyek btor, ers, mint a vas, konok, kitart, rideg, oda hass. Halljtok, hatalmas Hatalmak!

r i n t s k m e g a k a r d h e g y v e l az s t t . M a r a d j a n a k m i n l t o v b b e b b e n a h e l y z e t b e n , h o g y m a g u k b a szvjk a m e g i d z e t t h a t a l m a s i s t e n s g e k erejt. M i k o r f l e l m e tes helyzettel vagy s z e m l l y e l kell s z e m b e n z n i k , szv bl j a v a s l o m ezt a varzslatot.

gygyts (a

megvilgosods

istensgeinek

Napisten)

varzsmondkja

A varzsplcval v o n j a n a k l t h a t a t l a n k r t az oltr vagy a m u n k a t e r l e t k r . Varzsplcjukat f l e m e l v e k s z n t sk a N a p i s t e n t .

205

Er Napja, nap, szllva

arany Napja,

Gynyr szp, szll jeled.

halld ers, ld szavam, Vonj fnybe mly titkokat, raszd rm kegyed, adj vgsgot, adj remnyt, sorsom felemeld. Mindenhat, gygyt istensgek, legyetek nkem nagy clokhoz vezrek. T r d e l j e n e k le az oltr eltt, s fogadjk c s n d b e n az isteni ldst.

A kldnc s tant istenek varzsmondkja


H e l y e z z e n e k egy p i l l a n g r l k s z l t k p e t , rajzot vagy fott h r o m , h r o m s z g a l a k z a t b a n e l r e n d e z e t t n a r a n c s srga gyertya el; lltsanak k u p t a h r o m s z g k z p p o n t j b a . A h r o m gyertyra karcoljk r h r o m legfon tosabb kvnsgukat, amelyekkel a tant istenekhez s z n d k o z n a k f o r d u l n i . Vegyk fl a k u p t , s leheljk b e le m i n d a z o k n a k a s z e m l y e k n e k a n e v t , akiktl m e g k v n n a k s z a b a d u l n i . H a ezzel vgeztek, t e g y k vissza a h e lyre a k u p t fejjel lefel. Kenjk m e g olajjal, majd gyjt sk m e g a g y e r t y k a t . S z e l d e n l e g y i n t s k m e g a varzs plcval a k u p a aljt.

206

Megtltttem e varzskupt letem tlsgval. Hadd mljn az oltrra. Fogadjtok j szvvel, , Tantk. Jra vltstok, gy adjtok vissza. I s m t legyintsenek r s z e l d e n a k u p r a , majd fordtsk vissza ll helyzetbe. lds mindre, ki megsegt. Ez alku bartok kzt kttetik. Aranyra hamut, ne tbb viszlyt, mert a tantk vezetnek immr egy leten t. E m e l j k fl a k u p t a T a n t k k s z n t s r e , majd igyk" ki az ajndkot.

A Holdistensgek

varzsmondkja

H e l y e z z e n e k fehrborral m e g t l t t t k u p t a z oltrra, t e gyk m e l l a tarot-lapokat, egyb s e g d e s z k z k e t . r n k a t , j s k v e k e t vagy K s k k e l v o n j a n a k lthatatlan

k r t a m u n k a t e r l e t k r . Vagy foglaljanak helyet egy k n y e l m e s s z k e n az oltr m e l l e t t , vagy l j e n e k le egy p r nra. A varzsplcval lassan rjanak le h r o m k r t a kivlasztottjseszkz krl.

207

Ezst titkok

Vadszlny,

Bjos Holdhlgy,

s jv rnje,

add, hogy lthassam a jvendt. E m e l j k fl a k u p t a H o l d i s t e n s g e k k s z n t s r e , m a j d k o r t y o l j a n a k b e l e , s m o n d j k : Egyet a varzslatrt. A k v e t k e z ' k o r t y n l t e g y k h o z z : Egyet az er'rt. A h a r m a d i k k o r t y n l folytassk ezzel: Egyet, h o g y lssak e b b e n az rban. H e l y e z z k vissza a k u p t az o l t r r a a varzsplcval egytt. N h n y percig ljenek csndben, mieltt neki f o g n n a k a k r t y a l a p o k , r n k vagy b r m e l y kivlasztott j s e s z k z h r a d s a m e g f e j t s n e k . M i k o r befejeztk, ve g y k fl a varzsplct, s s z e l d e n s s e n e k r az o l t r r a hromszor. Ezst Vadszlny, titkok s jv rnje,

ksznm

tancsaidat. flveszem

Vezesd kezem,

valahnyszor

(a krtyt, rnt, kvet vagy brmi mst). A m e n n y i b e n frfi i s t e n s g h e z f o r d u l n a k , t e r m s z e t e s e n e n n e k m e g f e l e l e n kell m d o s t a n i u k a m o n d k t , azaz v a d s z l n y h e l y e t t m o n d j a n a k vadszt, s r n h e lyett u r a t .

208

A fld-

s gabonaistenek

varzsmondkja

H e l y e z z e n e k a z oltr trgyai k z b a r n a gyertyt, n m i g y m b r t , kevske tejet, v r s b o r r a l teli k u p t , vgl n hny szelet s t e m n y t vagy k e n y r k t . Gondolatban idzzk m e g az e l e m e n t l o k a t . r i n t s k m e g a varzspl cval a g y m b r t , a b g r e tejet, a k u p a b o r t , s m o n d j k : Adomny adomnyrt, gy a szoks.

Ezt n adom ma nked, senki ms. Vegyk fl a k u p t , f o r d u l j a n a k kelet fel, s k o r t y o l j a n a k bele. E m e l j k fl d v z l s r e a k u p t : Szilfek, zefrek, lg urai, tantsatok, adjatok ihletet.

M o s t f o r d u l j a n a k dl fel, s k o r t y o l j a n a k a b o r b a . E m e l j k fl a k u p t : Tzokd srknyok, szalamandrk, tz urai,

adjatok ert, hozzatok vltozst. E z u t n n y u g a t fel fordulva k o r t y o l j a n a k a b o r b a , s emeljk fl a k u p t : Nimfk s sellk, Gygytsatok meg, vzen szkellk. hozzatok szerelmet.

209

V g l szak fel f o r d u l v a k o r t y o l j a n a k a b o r b a , s e m e l j k fl a k u p t : Mank s trpk, fld urai, adjatok jltet s sikert. N e f e l e d k e z z e n e k m e g k e v s k e b o r t k i t e n n i a kis n p " szmra. T e g y k vissza a k u p t az o l t r r a . Trjk szt a karjukat, s mondjk: O, mind, ti Fld, nvnyek s llatok istenei, most azt krem tletek, amit korbban a kis nptl. Teljeststek kvnsgaimat, s adjatok elg blcsessget, hogy ljek lehetsgeimmel. Segtsetek flismerni a klnbsget az nzs s az igaz trekvsek kztt. Adjatok nyugalmas letet, hozzatok kiteljesedst. Minden tiszteletem s hlm a titek. G y j t s k m e g a b a r n a gyertyt, s hagyjk c s o n k i g g n i . K e v e r j k ssze a m e g m a r a d t b o r t a tejjel s a g y m b r r e l , s n t s k a f l d r e . H a g y j k ell a s t e m n y e k e t is.

210

P L D A EGY VARZSLATRA A legjobb varzslat, szertarts s rolvass az, a m i t m a g u k tallnak ki. A j varzslat soha n e m m e r l el a r s z l e t e k b e n . H a egy m d j u k v a n r, alkossanak t e h t sajt r t u s o kat. Mindssze annyit kell tudniuk, hogy bizonyos istenekhez g y g y n v n y e k , s z n e k stb. a h a g y o m n y s z e r i n t m e g h a trozott archetipikus erkhz, m s szval vagy i s t e n n k h z k t d n e k . M i n l t b b k p i segdesz k z t h a s z n l n a k fl az oltrnl, a n n l k n n y e b b lesz e l idznik a varzsszertartsokhoz szksges ers rzel meket. Teljes szerelmi varzslat

A varzslat kellkeit a Megfelelsek t b l z a t " - b a n tall j k a s z e r e l m i i s t e n s g e k cikkely alatt. I d z t s k a szertar tst telihold idejre, h i s z e n a s z e r e l m e t akarjk m e g n velni l e t k b e n . H e l y e z z k el gy az oltrt, h o g y n k nyugat fel, azaz a vz u r a l m a alatt ll irnyba t e k i n t s e nek. Fedjk be az oltrt zld vagy r z s a s z n tertvel, s le h e t l e g viseljenek u g y a n i l y e n s z n l t z k e t . G y j t s k m e g a faszenet a f s t l b e n , s r z s a s z i r m o k m e g b o d z a virg k s r e t b e n szrjanak bele szerelmi fstlszert. lltsanak az oltr m i n d k t vgbe r z s a s z n gyertyt; h tul, k z p e n , egy r u b i n v r s gyertya m g p e d i g tegyk oda egy m a c s k a vagy egy g a l a m b k p t vagy s z o b r t . lltsk az s t t az oltr k z e p r e , s rakjanak bele meggyjtatlan r z s a s z n gyertyt. 211 Hintsenek egyenl

m e n n y i s g r z s a s z i r m o t , c i c k a f a r k k r t s kakukkfvet az s t b e . H e l y e z z k zld k v e i k e t m e g egy fehret, a h o l d k v e t s a m a g n e t i t e t a gygyfvek k r r e . M o s t va rzsplcjukkal v o n j a n a k l t h a t a t l a n k r t az oltr vagy a m u n k a t e r l e t k r gy, a h o g y a n azt az 5. fejezetben megtanultk. R i t u l i s k s k k e l karcoljk b e l e kvnsgaikat az s t b e lltott gyertyba. Kenjk m e g ezt rzsaolajjal. Kt k e z k kel tplljk" a gyertyba vgyaikat, majd gyjtsk m e g . Gyertya, ers, gyertya hatalmas, jjel szvemnek vgyat megadhass, er, lobogj a gyertyaszlrl, hozd el a vgyat, mit szvem pol. Slyos szavam ksz diadal. gy legyen. Bbj, hass hamar. E z u t n h e l y e z z e n e k c s i p e t n y i g y m b r t az oltrra a vz e l e m e n t l j a i s z m r a a k v e t k e z szavakkal: Gyermekei a az Anya/Atya Vznek, kicsinyei a Fnynek, szvemnek

ma jjel velem egytt igztek, parancsa sszevezet, s tbb vlni nem enged. T r j k szt karjukat, s nyissk m e g szvket az isten sg e l t t . S z l j a n a k h o z z m a g u k b a n , m o n d j k el, m i l y e n m l y e n v g y n a k a z igaz s z e r e l e m r e . N e feledjk, csak ak k o r n y e r h e t i k el a t k l e t e s s z e r e l m e t , ha n k b e n is fl-

212

b r e d ez az rzs. Ez az aranyszably frfiakra s n k r e egyarnt v o n a t k o z i k . A s z e r e l m e s frfinak v l e m n y e m s z e r i n t n e m m u s z j kakaskodnia, d e n i e s s s e m kell vlnia. M i n d s s z e a r r l v a n sz, h o g y a s z e r e l e m k i e g y e n s l y o z o t t , figyelmes l n n y teszi, aki u g y a n e z t vrja el t r s n j t l is. A k e l t k t u d a t b a n voltak e n n e k a t n y n e k , a m i n t az a n k k e l s z e m b e n i m a g a t a r t s u k b l is kivilglik. A szertartst a k v e t k e z ' szavakkal zrjk le: lds mindre, ki megsegt. Ez alku bartok kzt kttetik. O l t s k el a kt s z l e n ll gyertyt, s hagyjk, h o g y a r u b i n v r s s a z s t b e n ll gyertya c s o n k i g gjen. H a lasszk az oltr letakartst a gyertyk teljes legse u t n ra. H i n t s k a fldre a k r alakba r e n d e z e t t g y g y n v n y e k e t a t e r m s z e t i s z e l l e m e k n e k sznt a j n d k g y a n n t , vagy szrjk k e t kis textilzacskba, a m e l y e t m a g u k k a l v i h e t n e k , h o g y a k v e t k e z t e l i h o l d idejn adjk a n v n y e k e t az e l e m e n t l o k n a k .

F S T L S Z E R E K TBLZATA A k v e t k e z tblzat segt e l i g a z o d n i a f s t l s z e r e k vil gban, n o h a , h a d d t e g y e m h o z z , j n e v k s z t m n y e k i s v a n n a k m r f o r g a l o m b a n . A m e n n y i b e n illolajat c s e p p e n t e n e k fasznre, egyszerre egy-kt c s p p is e l e g e n d . AKARATER: r o z m a r i n g , o r b n c f . ALKOTER: l o n c , o r g o n a , l t u s z , rzsa, vasf, v a d c s e resznye, csombor. LDS, FELSZENTELS: szegf, c i p r u s , f e n y t m j n , ltusz, rozmaring, bodza, ruta. BOLDOGSG, SSZHANG, BKE: almavirg, b a z s a l i k o m , cd r u s , c i p r u s , feny", j z m i n , l e v e n d u l a , o r g o n a , ltusz, n a r a n c s , pacsuli, rzsa, r o z m a r i n g , gyngyvirg, rti fzny, m a c s k a g y k r , vasf. EGYENSLY: j z m i n , n a r a n c s , rzsa.

25

E R , HATALOM, ENERGIA:

s z e g f b o r s , babr, szegf, fahj,

t l e v e l rzsa, f e n y t m j n , l t u s z , p z s m a , k a k u k k f, srknyvr, v e r b n a , tlgy, magyal.


GYGYULS:

szegf, fahj, t l e v e l rzsa, l h e r e , leven mogyor, koml, narancs,

d u l a , l t u s z , m i r h a , rzsa, r o z m a r i n g , szantlfa, alma, babr, vadcseresznye, borsmenta, berkenye, csombor.


H A T R O Z O T T S G , BTORSG:

szegfbors, p z s m a , r o z m a

r i n g , srknyvr, k r f a r k k r .
IHLET, BLCSESSG:

t l e v e l rzsa, akc, l h e r e , c i p r u s , fe

ny", babr, gyngyvirg, t l g y m o h a , nd, r o z m a r i n g , berkenye, ruta.


LTOMSOK:

babr, f e n y t m j n , l t u s z , akc, ezerjf, o r g o n a , szantlfa.

k r m v i r g , fekete s f e h r r m .
LLEKVNDORLS: MEDITCI:

akc, angyalgykr, babr, fahj, f e n y t m akc, angyalgykr, szegf, t l e v e l rzsa, fe

j n j z m i n , m i r h a , s z e r e c s e n d i , lilaakc.
MEGKENS:

n y t m j n , j z m i n , l e v e n d u l a , gyngyvirg, ltusz, m i r h a , rzsa, r o z m a r i n g , vasf.


MEGKTS:

a l m a , c a y e n n e - i b o r s , srknyvr, c i p r u s , fe babr, f e n y t m j n , l e v e n d u l a , m i r h a ,

ny", b o r s , b e r k e n y e , f e h r r m .
MEGTISZTULS:

f e n y , r o z m a r i n g , vasf, b a z s a l i k o m , tisztesf, b o j t o r j n , c d r u s , srknyvr, b o d z a , szi margitvirg, i z s p , m a j o r n n a , tlgy, b o r s m e n t a , ruta, s, k a k u k k f, m a c s k a g y k r , s z a g o s m g e .


RDGZS:

babr, f e n y t m j n , l e v e n d u l a , m i r h a , fe

ny", r o z m a r i n g , vasf, b a z s a l i k o m , c d r u s , pfrny,

216

k r f a r k k r , b o r s , r u t a , o r b n c f , f e h r r m , cic kafarkkr.
PARANORMLIS E R K Z P O N T O K MEGNYITSA:

szerecsen

di, m i m z a , lilaakc, ltusz, fekete r m .


RONTS:

kkny, b o d z a , b o r s . c d r u s , l h e r e , c i p r u s , pa

RONTSLEVTEL, FELOLDOZS:

csuli, rzsa, r u t a , ibolya, tisztesf, b o d z a , pfrny, fe kete r m , o r b n c f , vasf, c i c k a f a r k k r .


SZERELEM:

almavirg,

nyrfa,

t l e v e l rzsa,

gardnia,

l o n c , j z m i n , p z s m a , rzsa, vasf, akc, m a c s k a m e n ta, bodza, pfrny, h a n g a , b o r k a , l e v e n d u l a , k r m v i rg, m a j o r n n a , fagyngy, h o l d r u t a , pacsuli, c s o m b o r , vanlia, macskagykr, fehr r m , cickafarkkr.
SZERENCSE, IGAZSGOSSG:

c d r u s , ltusz, m e n t a , vasf,

ibolya, s z e r e c s e n d i , b a b r b o g y , fahj, t l e v e l r zsa, l o n c , k a m i l l a j z m i n , l r o m .


TISZTNLTS, JSLS:

fahj, o r g o n a , akc, babr, s z e m v i -

dtf, l o n c , k r m v i r g , fekete r m , s z e r e c s e n d i , rzsa, kakukkf, f e h r r m , c i c k a f a r k k r , ezerjf, mogyor, holdruta, berkenye. j


KEZDETEK:

nyrfaolaj.

VLTOZS: VDELEM:

b o r s m e n t a , srknyvr, s z a g o s m g e . angyalgykr, babr, b a b r b o g y , nyrfa, fahj,

ciprus, f e n y t m j n , j z m i n , gyngyvirg, pacsuli, fe n y , ruta, vasf, b a z s a l i k o m , bojtorjn, t l e v e l rzsa, korpaf, kapor, srknyvr, pfrny, szi m a r g i t v i r g , feny, rekettye, galagonya, m o g y o r , h a n g a , magyal, b o r k a , m a j o r n n a , fagyngy, fekete r m , k r f a r k k r , tlgy, b o r s , r o z m a r i n g , b e r k e n y e , o r b n c f , b o gncs, fehr r m , cickafarkkr. 277

A GYERTYK S Z N E I N E K TBLZATA egszsg, e n e r g i a , e r , szexulis p o t e n c i a , b t o r s z e r e l e m , g y n g d s g , r o m a n t i k a , lelki b r e

PIROS:

sg, a k a r a t e r ' a flelem s lustasg l e g y z s h e z .


RZSASZN:

ds, a llek gygyulsa, kzssg.


SRGA:

r t e l e m , kpzeler', s z e l l e m i kpessgek, a l k o t

e r , b i z a l o m , g y n g d rbeszls, cselekvs, v o n z s , s s z p o n t o s t s , ihlet, h i r t e l e n vltozs.


NARANCSSRGA:

biztats, alkalmazkodkpessg, sztn

zs, v o n z s , h i r t e l e n vltozs, a h e l y z e t irnytsa, e r , amely j dolgokat vonz maghoz, s j szerencst hoz. ZLD: b s g , t e r m k e n y s g , j s z e r e n c s e , nagylelksg, p n z , gazdagsg, siker, m e g j u l s , hzassg, egyen sly. KK: igazsg, i h l e t , blcsessg, o k k u l t kpessgek, v d e l e m , m e g r t s , j egszsg, b o l d o g s g , b k e , h s g , csaldi h a r m n i a , t r e l e m .
BBORSZN:

siker, i d e a l i z m u s , j e l e n t s p a r a n o r m l i s k

pessgek, b l c s e s s g , halads, v d e l e m , m e g t i s z t e l t e ts, k a p c s o l a t a szellemvilggal, a b a l s z e r e n c s e m e g t rse, a r o s s z e l z s e , j v b e l t s .


BARNA:

p n z ll a h z h o z , befolys a f l d e l e m e n t l o k r a ,

s s z p o n t o s t s , egyensly, e x t r a s z e n z o r o s kpessgek, megrzsek, tanuls.


FEKETE:

a n e g a t v e r k tfordtsa pozitvba, a r o n t e r k

m e g k t s e vagy eloldozsa, s s z e z r d l s , v d e l e m , e l e n g e d s , a fekete mgia s a negatv g o n d o l a t a l a k z a tok elhrtsa. 218

F E I I R : tisztasg, lelki let s n a g y e r e d m n y e k az let b e n , igazsg, s z i n t e s g , t e r m s z e t f e l e t t i e r k , teljes sg.


RUBINVRS:

gyorsan hat, igen nagy rezgsszm e n e r

g i a h u l l m o k s z a b a d u l n a k fl, e z r t r e n d s z e r i n t m s gyertykkal e g y t t szoks e l g e t n i ; gyors vltozsok, lelki gygyuls, r d g z s .


INDIGKK:

m e d i t c i , r o n t s levtele, a pletyka, h a z u g

sgok vagy n e m k v n a t o s v e r s e n g s lelltsa, a k a r m a kiegyenslyozsa.


A R A N Y VAGY N A G Y O N T I S Z T A V I L G O S S R G A :

nagy s z e r e n

cse, m e g r z s e k , m e g r t s , j v b e l t s , gyors siker, anyagi h a s z o n , v o n z z a a m a g a s a b b r e n d befolyso kat, frfi istensgek.


E Z S T VAGY N A G Y O N T I S Z T A V I L G O S S Z R K E :

elhrtja a n e

gatv e r k e t , g y z e l e m , b i z t o n s g , m e d i t c i , p a r a n o r m l i s k p e s s g e k fejlesztse, n i istensgek.

E L E M E N T L O K TBLZATA

LEVEG

Urai: sziliek, zefrek s t n d r e k , akik a fkban, vir g o k b a n , s z e l e k b e n , s z e l l k b e n s h e g y e k b e n lakoz nak. Kirlya: Paralda. Vonzzk: az olajok s f s t l s z e r e k . Szn s gtj: p i r o s vagy srga; kelet. Varzseszkzk: varzsplca, fstlszer, a l k o t vizua lizci. Szimblumok: g, szl, szell, t e l h , llegzet, rezgsek, n v n y e k , gygyfvek, virgok, fk. A szertarts elemei s clkitzsei: hajnal, n a p k e l t e , tavasz, t u d s , ihlet, halls, s s z h a n g , g y g y n v n y e k i s m e r e te, a n v n y e k n v e k e d s e , i n t e l l e k t u s , g o n d o l k o d s , t l e t e k , utazs, szabadsg, az igazsg leleplezse, elve s z e t t d o l g o k megtallsa, m o z g s , p a r a n o r m l i s k pessgek.

FLD

Urai: m a n k , t r p k s t r o l l o k , akik a F l d g y o m r b a n laknak, s tudjk, h o l t a l l h a t k drgakvek, telrek, s i s m e r i k m a g n a k a F l d n e k a titkait. Kirlya: G h o b , G o b vagy G h o m . Vonzzk: a s s a p o r t o t t anyagok. Szn s gtj: fekete vagy z l d ; szak. Varzseszkzk: pentagramma, s, kpek, kristlyok, d r g a k v e k , fk, m e g k t mgia.

220

Szimblumok: sziklk s drgakvek, h e g y e k , sksgok, m e z k , talaj, b a r l a n g o k s bnyk. A szertarts elemei s clkitzsei: jszaka, jfl, tl, gaz dagsg, k i n c s , n t a d s , r i n t s , e g y t t r z s , b e k e b e lezs, zlet, j l t , m u n k b a lls, b i z t o n s g , siker, t e r mkenysg, pnz.

Tz
Urai: s z a l a m a n d r a , t z o k d srkny, a l n g o k n t u data. Kirlya: D z s i n . Vonzzk: gyertyk, l m p s o k , f s t l s z e r e k , t z . Szn s gtj: f e h r vagy p i r o s ; dl. Varzseszkzk: varzstr, l m p s vagy gyertyk, f s t l, elgetett g y g y n v n y e k vagy p a p i r o s r a rt k r sek. Szimblumok: villmls, v u l k n , szivrvny, N a p , csil lagok. A szertarts elemei s clkitzsei: nyr, d l i d , szabadsg, vltozs, lts s rzkels, l t o m s , m e g v i l g o s o d s , tanuls, szeretet, akarat, szenvedly, n e m i s g , energia, tekintly, gygyuls, r o m b o l s , m e g t i s z t u l s .

Vz
Urai: nimfk, sellk, h a b l e n y o k , v z i t n d r e k s t n drek, akik a t e n g e r e k e t , tavakat, p a t a k o k a t s f o r r s o kat lakjk. Kirlya: N i k s a vagy N e c k s a . Vonzzk: vz, m o s s , oldatok. Szn s gtj: s z r k e vagy kk; n y u g a t . 221

Varzseszkzk: st, kupa, t k r k , t e n g e r . Szimblumok: vilgtengerek, tavak, folyk, kutak, for rsok, m e d e n c k , es, k d s pra. A szertarts elemei s clkitzsei: sz, n a p n y u g t a , n v n y e k , gygyuls, r z e l m e k , zlels, szagls, befogads, k a p c s o l a t a szellemvilggal, m e g t i s z t u l s , t u d a t t a l a n , s z e r e t e t , r m , bartsg, hzassg, t e r m k e n y s g , bol dogsg, alvs, l o m , p a r a n o r m l i s k p e s s g e k .

222

I S T E N E K TBLZATA Az albbi t b l z a t o k b a n felsorolt i s t e n e k m i n d s s z e p l d a k n t szolglnak, s n e m t n t e t i k fl az i s t e n e k sszes kpessgt. Ha teljes t u d s r a t r e k e d n e k a k r d s b e n , la p o z z k fl a 9. fejezetben az i s t e n e k j e g y z k t , v a l a m i n t az ez u t n k v e t k e z ' megfelelsi tblzatot.

1. T E R E M T ISTENEK

Cm: s k s e ; Els' O k . Istensgek: A n u , D a n u , D a g d a , Llyr. Szn: vilgt h f e h r . Fstlszer/olaj: lilaakc, angyalgykr. llat: bagoly, szrnyas srkny. Kristly: g y m n t , c i r k o n . Fm: e l e k t r o n (arany s e z s t t v z e t e ) vagy a r a n y s e z s t d a r a b k k . Nvny: l h e r e , festf, r e z g nyrfa. Fa: r e z g nyrfa. Bolyg: U r n u s z . Tarot-krtya: n g y sz. Varzseszkz: gtj: kelet. Szertartsok clja: isteni n t u d a t , m e g v i l g o s o d s , szel l e m i fejlds s t e l j e s t m n y a k a r m i k u s c l o k m e g t a llsa. st.

223

2. AZ A L K O T E R V E L S T E R M K E N Y S G G E L KAPCSOLATOS ISTENEK

Cm:

Megvilgost rtelem. Lugh, Bran, Brigit, Dagda, Diancecht,

Istensgek:

G o i b n i u , M a r i a n n n m a c Lir, N u a d a , C e r n u n n o s , Bel, M a b , M a c h a , N a n t o s u e l t a , O g m a , R h i a n n o n . Szn: tiszta kk. Fstlszer/olaj: gyngyvirg. llat: delfin, b l n a , h a b l e n y o k . Kristly: a z u r i t , t r k i z . Fm: a l u m n i u m . Nvny: szegf, l o n c , vasf. Fa: szeder. Bolyg: Neptunusz. st, varzsplca. e g y e n s l y elrse, szellemmanifeszTarot-krtya: n g y kirly s n g y kettes. Varzseszkz: gtj: d l . Szertartsok clja: tcik, a l k o t e r , i s t e n i sugallat.

3 . N A G Y A N Y A I S T E N N K ; A Z ALVILG I S T E N N I

Cm: N a g y G a z d a ; I d k M h e . Istensgek: ap N u d d . Szn: i n d i g k k , f e k e t e . Fstlszer/olaj: m a g y a l , b o r k a , tiszafa, m i r h a , c i p r u s . llat: srkny, k e c s k e . Kristly: n i x , fekete b o r o s t y n . Fm: l o m . 224 Anu, Arianrhod, Badb, Danu, Brigit, Cerridwen, Morrigu, Dagda, Diancecht, D o n , G w y n

Nvny: tlgy, tiszafa, b k k , fekete n a d l y t , szilfa, magyal, repkny, z s u r l , b o r k a , k r f a r k k r , n d , salamonpecst. Fa: tlgy. Bolyg: S z a t u r n u s z . Tarot-krtya: n g y k i r l y n s n g y h r m a s . Varzseszkz: kard vagy varzsplca. gtj: n y u g a t . Szertartsok clja: a lelki let s a k r l m n y e k ki e g y e n s l y o z o t t ttele, k z s s g i t e v k e n y s g , vigasz a bajban, kapcsolatfelvtel az i s t e n n k k e l , a hit m e g szilrdtsa.
4. AZ IGAZSGOSSG ISTENEI

Cm: L e g n a g y o b b Segt, M r l e g r e . Istensgek: D a g d a , D a n u , L u g h , M a c h a , S u c e l l u s . Szn: m l y b b o r s z n , s t t k k . Fstlszer/olaj: cdrus, szegf. llat: egyszarv, sas. Kristly: a m e t i s z t , zafr, a z u r i t k . Fm: n . Nvny: l h e r e , tlgy, vasf, c d r u s , tisztesf, tzlilio m , feny, bakszakll. Fa: c d r u s . Bolyg: J u p i t e r . Tarot-krtya: n g y ngyes. Varzseszkz: varzsplca, gtj: szak. Szertartsok clja: megbecsls, gazdagsg, egszsg, bartsg, d d e l g e t e t t vgyak elrse, s z e r e n c s e , siker, 225 st.

vallssal,

kereskedelemmel

alkalmaztatssal kap

c s o l a t o s gyek, k i n c s , j o g i k r d s e k .

5. H A D I S T E N E K , A BOSSZLLS S K O V C S M E S T E R S G ISTENEI

Cm: I s t e n i H a r c o s . Istensgek: M o r r i g u , A r a w n , C e r r i d w e n , D a g d a , L u g h , M a c h a , N u a d a , Pwyll, S c a t h a c h . Szn: piros. srknyvr, bazsalikom, feny. Fstlszer/olaj:

llat: farkas, l, m e d v e , kos. Kristly: r u b i n t , v r k ( h e m a t i t ) , grnt, piros topz, p i r o s acht. Fm: vas, acl. Nvny: tlgy, csaln, b a z s a l i k o m , rekettye, ldott b o gncs, feny, fehr r m , k o m l , szagosmge. Fa: galagonya, s l z a n t . Tarot-krtya: Varzseszkz: gtj: d l . Szertartsok clja: e n e r g i a s btorsg, v d e l e m , akarat e r , n f e g y e l e m , m e g s z a b a d u l s a flsleges t e r h e k tl a n e m e s e b b c l o k fel t r e k v s j e g y b e n , n y u g o d t l e t r i t m u s kialaktsa. ngyts. kard, st.

6. N A P I S T E N E K A GYGYTS S M E G V I L G O S O D S ISTENEI

Cm: N a g y I s t e n . Istensgek: Ogma. Szn: a r a n y s r g a vagy halvnysrga. 226 Bel, Badb, Dagda, Brigit, Diancecht,

Fstlszer/olaj: k a m i l l a , k r m v i r g , fagyngy, f e n y t m j n , fahj, babr. llat: f n i x m a d r , kgy. Kristly: topz, srga g y m n t , srga j c i n t , krizolit, a v e n t u r i n , c i r k o n , pirit. Fm: arany. Nvny: babr, szl, kris, kamilla, b z a v i r g , k r m v i r g , ruta, fagyngy, o r b n c f . Fa: babr. Bolyg: N a p . Tarot-krtya: n g y kirly s n g y h a t o s . Varzseszkz: gtj: kelet. Szertartsok clja: m e g b e c s l s , h a t a l o m , let, g y a r a p o ds, p n z , gygyuls, a nagy t i t k o k m e g r t s e , a m e g r z k p e s s g n v e l s e , energia, k e d v e z s e k , e l r e j u ts, siker, bartsg, r e m n y , j l t , n b i z a l o m , e g y n i kiteljeseds.
7. A SZERELEM ISTENEI

varzsplca.

Cm: N a g y Anya. Istensgek: Arianrhod, Brigit, Danu, Anu, Blodeuwedd, Branwen, Angus mac Og. Szn: zld, r z s a s z n . Fstlszer/olaj: almavirg, fekete r m , b o d z a , m e n t a , rzsa, szantlfa. llat: macska, g a l a m b , v e r b . Kristly: s m a r a g d , b o r o s t y n , m a l a c h i t , j a d e , p e r i d o t , korall. Fm: rz. 227

Nvny: nyrfa, m a c s k a m e n t a , fldi szeder, l k r m f, g y s z v i r g , fekete r m , k a k u k k f , cickafarkk r , szi m a r g i t v i r g , bojtorjn, b o d z a , c s o m b o r m e n t a , tif, vadrzsa, vasf. Fa: nyrfa, b o d z a . Bolyg: Vnusz. st, varzsplca. clja: szerelem, rm, mvszet, zene, Tarot-krtya: n g y h e t e s . Varzseszkz: Szertartsok gtj: n y u g a t . rs, kreativits, ihlet, a szellemi l t h a t r kiszlestse, hzassg, b a r t s g , szpsg, t e r m k e n y s g , egyttr zs, g y e r e k e k , lelki b k e .

8.

H R H O Z S T A N T ISTENEK

Cm: I s t e n e k H r n k e . Istensgek: Taliesin, M e r l i n , A n g u s m a c O g , B r a n w e n , Cerridwen, Szn: Dagda, Diancecht, Gwydion, Math Mathonwy, M o r r i g u , N u a d a , O g m a , Scathach. narancssrga. Fstlszer/olaj: k a p o r , gyngyvirg, c s o m b o r , l o n c . llat: fecske, p i l l a n g . Kristly: a c h t , k a r n e o l , alexandrit. Fm: higany, t v z e t e k . Nvny: pfrny, gyngyvirg, majornna, csombor, m a c s k a g y k r , vasf. Fa: m o g y o r . Bolyg: M e r k r . Tarot-krtya: n g y nyolcas.

228

Varzseszkz: k u p a , varzsplca. gtj: kelet. Szertartsok clja: z l e t i sikerek, j o g i g o n d o k , u t a z s , i n f o r m c i s z e r z s , logika, rs, r z e l m e k m e g z a b o l zsa, szervezettsg, t a n u l s , a m e g f e l e l t a n r m e g t a llsa, m e m r i a , t u d o m n y , kreativits, j v b e lt kpessgek, kesszls, b e s z d k s z s g , idegi zavarok gygytsa.
9. HOLDISTENSGEK

Cm: E z s t Vadszlny, T i t k o k S z z e , M e n n y Kirly nje. Istensgek: Szn: Arianrhod, vagy Blodeuwedd, levendulaszrke, Bran, Brigit, Cerridwen, Dagda, D a n u , Lugh. ezsthalvnykk, gyngyszn. Fstlszer/olaj: fekete r m , gyngyvirg, j z m i n , l tusz. llat: kutya, nyl, szarvasbika, d i s z n , l. Kristly: h o l d k , kvarckristly, berill, gyngy. Fm: ezst. Nvny: mandragra, gyngyvirg, holdruta, fekete r m , vzililiom, fzfa. Fa: fzfa. Bolyg: H o l d . Tarot-krtya: n g y k i l e n c e s . Varzseszkz: k u p a , varzsplca. gtj: n y u g a t . Szertartsok clja: vltozs, j v b e lts, t e r m k e n y s g , i n t u c i , kristlyjsls, tarot-jsls, rnajsls vagy a 229

j v e n d m o n d s e g y b fajti, l m o k , mgia, s z e r e l e m , n v n y e k , orvosls, s z e r e n c s e , szlets, l t o m s o k .


10. F L D - S GABONAISTENEK

Cm: A l a k z a t o k K r e . Istensgek: mank, tndrek s rokonsguk, Anu, B r a n w e n , Brigit, C e r n u n n o s , D o n . Szn: srga, b a r n a . Fstlszer/olaj: rozmaring. llat: bka, t n d r , elf, m a n . Kristly: hegyikristly. Fm: n i k k e l . Nvny: gabonaflk, fz, l i l i o m , repkny. Fa: f e n y . Bolyg: Fld. kupa. lelki s Tarot-krtya: n g y a p r d s n g y tzes. Varzseszkz: varzsplca, gtj: szak. s z e r v e z e t t materializcik, anyagi helyzet javulsa, Szertartsok clja: nyrfa, cseresznye, lhere, orgona,

t e s t i b e t e g s g e k gygytsa,

n f e g y e l e m , g y g y t n v n y e k s llatok segtsgl hvsa, t r a n s z l l a p o t , b r m i l y e n p a r a n o r m l i s tev kenysg, amelyhez szksg van a szellemek kzvetlen kzremkdsre.

230

AZ

ISTENEK MEGFELELSI A GYORS

TBLZATA

E L I G A Z O D S H O Z

CSMESTERSG:

L u g h , L u c h t a i n e . L. k z m v e s s g .

ALAKVLTS:

M o r r i g u , Taliesin, M e r l i n , M a n a n n a n m a c

Lir, G w y d i o n , Flidias. D a n u , B a d h . L. lelki m e g v i l g o s o d s . D r u a n t i a . L. k z m v e s s g , z e n e , rs.

LDS:

ALKOTER:

LLATOK:

E p o n a , R h i a n n o n , Brigantia, C e r r i d w e n , C e r -

n u n n o s , Bel, H e r n e , B r a n , a z ldott, Szarvas I s t e n , C o d i c i u s , Flidais, N u a d a , A n u , M a n a n n a n m a c Lir, Nantosuelta. 1. p a r a n o r m l i s kpessgek. A r a w n , P w y l l , G w y n n ap N u d d , D o n , F e h r

LOM:

ALVILG:

Hlgy, C e r r i d w e n , Llyr, S c a t h a c h , R h i a n n o n . Brigit, E p o n a , N a n t o s u e l t a .

ANYASG:

TOK:

1. b o s s z . M o r r i g u . L. er". Cerridwen, Dagda, Lugh, Merlin, Taliesin,

BTORSG:

BEAVATS:

Blodeuwedd. 231

BKE:

Tailtiu. L. n y u g a l o m . Caillech.

BETEGSG.

B O R : C e r n u n n o s , Szarvas I s t e n . M o r r i g u , Brigit, N i c n e v e n , C e r r i d w e n . L u g h , Aer, Andraste, Mab, Pwyll,

BOSZORKNYSG:

Bossz:

Morrigu,

Arawn. D a n u , B a d b , B l o d e u w e d d , M e r l i n , Taliesin,

BLCSESSG:

O w e i n ap r i e n , Dagda.
BSG:

Bel, S u c e l l u s . L. m g t e r m k e n y s g . Brigit, C e r r i d w e n , M o r r i g u , R h i a n n o n , Bnba,

BVLS:

G w y d i o n , M a t h M a t h o n w y , M e r l i n , Taliesin, N u a d a . L. varzslat.
CIVILIZCI:

O g m a , L u g h , D a g d a . L. szervezs.

CSALD:

1. hzassg, anyasg.

CSALS: Pwyll, M a c h a . Scathach, N u a d a , Gwydion, Lugh, Diancecht,

FEGYVEREK:

Dagda, Goibniu, Credne, Luchtaine. M o r r i g u , Cerridwen, Scathach. 232

FEKETE MGIA:

F L D : 1. f l d i s t e n e k / f l d i s t e n n k .

FLDISTENEK/FLDISTENNK:

Cerridwen,

Blodeuwedd,

C r e i d d y l a d , D a g d a , C e r n u n n o s , A n u , Tailtiu. L . N a g y Anya, N a g y Atya. M o r r i g u , B o a n n , Brigantia, C o v e n t i n a , D a n u ,

DESVZ:

N u a d a , Bel, E p o n a , Llyr, N a n t o s u e l t a , C y h i r a e t h . G : Dagda, D o n , G w y d i o n , Gwythyr, Anu, Arianrhod, N u a d a , Sucellus.


EGSZSG:

Brigantia, Brigit, A n u , D i a n c e c h t , A i r m i d ,

Lugh, Etan.
EGYTTRZS:

1. k n y r l e t .

JSZAKA:

Morrigu. Don, Ogma.

KESSZLS:

KSZEREK:

G o i b n i u , D i a n c e c h t , L u g h . L. f m m v e s s g .

LET

B a d b . L. N a g y Anya, N a g y Atya. L u g h , G o i b n i u . L. k z m v e s s g .

PTSZET

E R D : Vadon.

233

ER':

Macha,

Cernunnos,

Herne,

Ogma,

Cocidius,

S u c e l l u s . L. h a t a l o m . E s : 1. idjrs.
FMMVESSG:

Brigit,

Scathach,

Diancecht,

Goibniu,

L u g h , Kai, N u a d a , W e y l a n d . L. kszerek.

F N Y : 1.

Nap.

FRFIASSG:

C e r n u n n o s , H e r n e , a Vadsz.

FIATALSG:

Nuada, Angus mac Og. Brigit, F e h r Hlgy, E p o n a , L u g h , Bel,

FLDMVELS:

Szarvas Isten, A m a e t h o n .
GYGYTS:

Brigit, B o a n n , Brigantia, C e r n u n n o s , Bel,

L u g h , M e r l i n , Taliesin, D i a n c e c h t , G w y d i o n , D a g d a , N u a d a , O w e i n a p r i e n , E p o n a , Scathach, A i r m i d , Etan, Fand, Miach. Cerridwen, Brigit, Merlin, Taliesin,

GYGYNVNYEK:

Cernunnos. Brigantia. L. siker. Morrigu, Arawn, Macha, Bran, az Mab, ldott, Gwydion, Cocidius, Lugh, Dagda,

GYZELEM:

HBOR:

Ogma,

234

N u a d a , O w e i n a p r i e n , T o u t a t i s , Aer, A n d r a s t e , Camulos. Brigit, C e r n u n n o s , D a g d a , L u g h , N u a d a ,

HADMVSZET:

Scathach. M a n a n n a n m a c Lir, N u a d a . L. t e n g e r .

HAJZS:

HALL:

M o r r i g u , C r e i d d y l a d , C e r r i d w e n , F e h r Hlgy,

Arawn, G w y n n a p N u d d , D a g d a , O g m a , Pwyll, A n u , Caillech, C o c i d i u s , D o n , M a c h a . L . alvilg. 1. hajzs, tenger. O w e i n ap r i e n , Taranis, S u c e l l u s . N a n t o s u e l t a . L. o t t h o n , anyasg. Brigit, C e r r i d w e n , N a n t o s u e l t a . L. k z m

HALSZAT

HATALOM:

HZASSG:

HZIMUNKA:

vessg. 1. o t t h o n , anyasg.

H Z I T Z I IELY:

HEGYEK

Cernunnos. Morrigu, Danu, Brigit, Mab, Blodeuwedd,

HOLD:

Cerridwen, Cernunnos, Herne, Arianrhod, N i m u e . 1. m e g t o r l s , v g z e t .

IGAZSGSZOLGLTATS: IHLET

C e r r i d w e n , Brigit, M e r l i n , Taliesin, O g m a , B a d b . 235

INTELLEKTUS:

1. blcsessg, t u d s . Ogma, L u g h , Taliesin, M e r l i n , B r a n , az

I R S : Brigit,

ldott, N u a d a , Cerridwen. Danu, Epona, Macha, Anu. L. Nagy

I S T E N E K ANYJA:

I s t e n n , N a g y Anya. D a g d a . L. N a g y Atya. Badb, Arianrhod,

ISTENEKAPJA:

Az

ISTENN

ANYA-ASPEKTUSA:

Margawse. Az Morgan Le Fay,

ISTENN

BANYA-ASPEKTUSA:

Cerridwen, Macha. Az
I S T E N N SZZ-ASPEKTUSA:

Elaine, Blodeuwedd, Anu.

TLKEZS:

1. m e g t o r l s , vgzet. Anu, Dagda, Bel, Epona, Sucellus,

JLT:

Danu,

C e r n u n n o s , Tailtiu. L. b s g . Brigit, M o r r i g u , M e r l i n , Taliesin. L. ltnoki

JSISTENEK:

k p e s s g e k , kristlyjsls, t a r o t , p a r a n o r m l i s kpes sgek.


JSLS:

Cerridwen,

Danu,

Macha,

Morrigu,

Brigit,

R h i a n n o n , M e r l i n , Taliesin. L. tarot, kristlyjsls, paranormlis kpessgek.

236

JVENDMONDS:

Brigit, M e r l i n , Taliesin. L. t a r o t , kris

tlyjsls, p a r a n o r m l i s kpessgek.
KARMA:

1. vgzet, m e g t o r l s . M e r l i n , G w y d i o n , Taliesin. L. alakvlts. Lugh, C e r n u n n o s , H e r n e , M a n a n n a n

KPRZAT:

KERESKEDELEM:

m a c Lir.
KERESZTUTAK:

1. Utazs. Brigit, C e r r i d w e n , D a g d a , L u g h , O g m a ,

KZMVESSG:

Taliesin, M e r l i n , B r a n , a z ldott, M a n a n n a n m a c Lir, Diancecht, Goibniu, Nantosuelta, N u a d a . 1. f m m v e s s g .

KOVCSMESTERSG:

KLTSZET

1. rs. A n u . L. lds. M e r l i n , Taliesin. L. p a r a n o r m l i s k p e s

KNYRLET

KRISTLYJSLS:

sgek. Brigit, M o r r i g u , S c a t h a c h , B r a n , az

L T N O K I KPESSGEK:

ldott, Tailtiu, C e r n u n n o s , D a g d a , L u g h , M e r l i n , Taliesin, G w y d i o n .

231

LEGFBB V A R Z S L :

G w y d i o n , Taliesin, M e r l i n , Lugli,

Dagda. Dagda. Dagda, Ogma, Manannan mac Lir,

LEHETSG:

LLEKVNDORLS-.

Cernunnos, Cerridwen.

Owein ap

r i e n , Arianrhod,

LELKI M E G V I L G O S O D S :

Badb, M o r r i g u , Scathach.

LEVEG: 1. g.

LovAK: E p o n a , R h i a n n o n , M a n a n n a n m a c Lir. MGIA: M o r r i g u , R h i a n n o n , C e r r i d w e n , Brigit, D a n u , B n b a , Lugh, Dagda, Gwydion, O g m a , Diancecht, Manannan mac Lir, Math Mathonwy, Taliesin, M e r l i n , N u a d a , S c a t h a c h , Taranis. 1. szenvedly. D a g d a , D i a n c e c h t , M a n a n n a n m a c Lir,

MMOR:

MEGJULS:

C e r r i d w e n , O g m a , O w e i n ap r i e n , Sucellus.
MEGTISZTULS: Bel.

MEGTORLS: M o r r i g u , L u g h , A r a w n , M a b , A r i a n r h o d . 1. lds.

MEGVILGOSODS:

238

N A G Y ANYA:

a m i n d e n s g n i seiv; a t e r m k e n y s g , Cerridwen, Danu, Morrigu, Anu,

H o l d , nyr, virgzs, s z e r e l e m , gygyuls, tenger, vz istennje. Margawse. a m i n d e n s g frfii seiv; a tl, N a p , v a d o n ,

N A G Y ATYA:

erd", llatok, g, n e m i s g i s t e n e . Bel, D a g d a , D o n . Cerridwen, Danu, Macha,

NAGY

ISTENEK/ISTENNK:

M o r r i g u , Brigit, A n u , Bel, R h i a n n o n , D a g d a , B a d b . L. N a g y Anya, N a g y Atya. N A P : Bel, D a g d a , L u g h , B r a n , a z ldott, N u a d a . Mab, Macha, Morrigu, Cernunnos, Druantia,

NEMISG:

Szarvas Isten. Macha. Cerridwen, Szarvas Isten, C e r n u n n o s ,

NISG:

NVNYVILG:

Bel, Brigit, S u c e l l u s , D r u a n t i a . NYR: Creiddylad, Gwythyr. Rhiannon, Branwen, Creiddylad, Arianrhod,

NYUGALOM:

Anu. Brigit, Cernunnos, Lugh, Bel, Dagda,

ORVOSLS:

D i a n c e c h t . L. gygyts.

239

OTTIION:

Brigit. 1. v d e l e m .

RDGZS:

R M : 1. szenvedly, n e m i s g . M o r r i g u , Brigit, E p o n a .

P A P N K VDELMEZJE:

PAPOK VDELMEZJE:

D a g d a , M e r l i n , Taliesin, L u g h . Brigit, Morrigu, Merlin,

PARANORMLIS

KPESSGEK

Taliesin, C e r r i d w e n , C e r n u n n o s , D a g d a . L . lds, jsls, mgia, j s i s t e n e k , lelki m e g v i l g o s o d s . 1. b k e , n y u g a l o m . Fehr Hlgy, Macha, Caillech, M o r r i g u . Brigit, Merlin, Nuada, Ogma, Gwydion,

PIHENS:

PUSZTTS:

ROLVASS:

Taliesin, B n b a , C e r r i d w e n . L. mgia, p a r a n o r m l i s kpessgek, j v e n d m o n d s . R E N D : B r a n , az l d o t t , O w e i n ap r i e n , Taranis. Arawn, Szarvas Isten, Cernunnos, Herne,

RETTEGS:

F e h r Hlgy. M e r l i n , Taliesin, D r u a n t i a , Brigit, M o r r i g u .

RTUS:

SiKER: D a n u , D a g d a , S u c e l l u s , Bel. 240

SORS:

1. vgzet. M o r r i g u , M a c h a , F e h r Hlgy.

SORSCSAPSOK:

SRFZS:

G o i b n i u , Szarvas I s t e n . 1. jszaka. 1. utazs. C e r n u n n o s , H e r n e , a Vadsz.

STTSG:

SZLLTS:

SZARVAS I S T E N :

SZENVEDLY

C e r n u n n o s , H e r n e , M o r r i g u , D r u a n t i a . L.

nemisg. SzPSG: Arianrhod, Branwen, Creiddylad, Nuada,

Angus mac Og.


SZERELEM:

Branwen,

Brigit,

Mab,

Creiddylad, Angus

mac Og.
SZERENCSE:

D a n u . L. siker. 1. r e n d .

SZERVEZS:

SZLS: Nantosuelta, Nuada.

TALLKONYSG:

M e r l i n , Taliesin, C e r n u n n o s .

TNC: 1. z e n e . 24

TANTVNYOK:

1. t u d s .

TANULS:

1. t u d s , k z m v e s s g .

TAROT:

Brigit, M o r r i g u , M e r l i n , Taliesin, D a g d a .

TAVASZ: B l o d e u w e d d .

T E N G E R : D y l a n , Llyr, B e l , M a r i a n n n m a c Lir, N u a d a , Don.


T E R E M T ISTEN/N:

Arianrhod, D a n u , Dagda.

TERMKENYSG:

A r i a n r h o d , Brigit, C e r r i d w e n , Brigantia,

M a c h a , H e r n e , C e r n u n n o s , Bel, E p o n a , M a n a n n a n m a c Lir, M a b , N a n t o s u e l t a , D r u a n t i a , Szarvas Isten, Anu, Rhiannon. T E R M S : C e r r i d w e n . L. f l d m v e l s , nvnyvilg. 1. v a d o n .

TERMSZET:

TRVNY:

Don.

TUDS:

Brigit,

Dagda,

Taliesin,

Merlin,

Cerridwen,

Taranis, D r u a n t i a . L. blcsessg.
TUDOMNY:

Bel, C e r r i d w e n .

242

T Z : Brigit, G o i b n i u , M e r l i n , D a g d a , Bel, Kai. 1. m e g j u l s , l l e k v n d o r l s .

JJSZLETS:

UTAK:

C e r n u n n o s , L u g h . L. utazs.

U T A Z S : Lugh, C e r n u n n o s . Morrigu, Cernunnos, Herne, a

VADSZ/VADSZN:

Vadsz, E p o n a , N i c n e v e n . VADON: Blodeuwedd, Cerridwen, Creiddylad, Szarvas

Isten, C e r n u n n o s , H e r n e , a Vadsz, M e r l i n , C o c i d i u s , Flidias, Z l d Frfi, A n d r a s t e . G w y d i o n , Taliesin, M e r l i n . L. alakvlts. D a n u , G w y d i o n , M a n a n n a n m a c Lir, M a t h Nuada, Merlin, Taliesin, Lugh,

VLTOZS:

VARZSLK:

Mathonwy, Cerridwen.

VDELEM:

Merlin,

Taliesin,

Dagda,

Sucellus,

Bnba,

Macha, Scathach, Druantia. D a g d a , M a n a n n a n m a c Lir, M o r r i g u , A r i a n r h o d .

VGZET

VlllAR: M a n a n n a n m a c Lir.

243

VILLMLS:

1. idjrs.

VIRGOK:

Blodeuwedd, Creiddylad.

Z E N E : R h i a n n o n , C e r n u n n o s , L u g h , O g m a , Taliesin, Dagda, Bran, az ldott, N u a d a .

A TRGYHOZ T A R T O Z DESVZ-KIADVNYOK C l l E l R O : A szmok titkai, 1 9 9 2


DALETII, DALETII,

Yliasther: A tndrek hagyatka, Yliasther: Rejtett erk,


1992

1993

M A L A , M a t t h i a s : Fehr mgia, 1 9 9 8
WALDRICIT, WEBSTER,

H a n s - P e t e r : Ezoterika,

1994 1998

R i c h r d : Mgikus talizmnok,