Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

ar Format Terb

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM

u

EDISI 2011

SPM

RM15.90

Ditulis oleh : Dr Kathiresan PhD (Pengarang lebih 60 buku Revisi Bahasa Melayu dan Kesusasteraan)

Nota Padat Format SPM Panduan Me njawab Analisis Sampel Jaw apan

w w w . a f t e r s c h o o l . m y
1

This project is funded by AFTERSCHOOL.MY for the benefit of SPM students in Malaysia. We wish you the best of luck...

hool tersc af
2

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

Penerbit

SPM

Afterschool.my adalah sebuah laman web yang membantu pelajar SPM merancang pengajian tinggi. Ia mengandungi maklumat mengenai biasiswa, kursus, institusi pendidikan tinggi dan lain-lain.

www.afterschool.my

www.facebook.com/afterschool.my

Pengarang
Dr. D. Kathiresan merupakan seorang guru bahasa dan kesusasteraan Melayu dengan pengalaman mengajar lebih dua puluh tahun. Beliau juga merupakan seorang Guru Cemerlang (GC) Bahasa Melayu. Setakat ini beliau telah menerbitkan lebih 60 buah buku yang merangkumi novel, cerpen, ulasan kesusasteraan dan ulangkaji bahasa Melayu bagi pelbagai peringkat. Segala hasil pengalaman beliau sebagai guru bahasa dan penulis telah dirangkumkan dalam Revisi Komprehensif ini bagi memberikan satu bahan bacaan dan ulangkaji yang mampu menyediakan para pelajar bagi menghadapi pelbagai kemungkinan dalam dewan peperiksan

Times Online Media Sdn. Bhd. No 45-2, 2nd floor, Jalan PJU 5/20E The Strand Kota Damansara, PJU 5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan

Published By:

Suriakanth Joseph : Graphic Designer Rajapal Rajagopal : Graphic Designer

Designed By :

3

tingkatan 4 PELAJARAN 20 Komsas sajak .367 22 .41 42 .198 199 .10 11 .21 PELAJARAN 16 Tatabahasa latihan pelbagai hukum tatabahasa PELAJARAN 17 Tatabahasa latihan istilah dan ejaan PELAJARAN 18 Peribahasa pengenalan PELAJARAN 19 Komsas puisi tradisional .tingkatan 4 PELAJARAN 23 Komsas drama .71 72 .50 51 .146 147 .tingkatan 5 PELAJARAN 26 Komsas sajak .249 250 .176 177 .tingkatan 4 PELAJARAN 22 Komsas cerpen .96 97 .tingkatan 5 PELAJARAN 30 Novel .tingkatan 5 PELAJARAN 29 Komsas drama .218 219 .tingkatan 5 PELAJARAN 28 Komsas cerpen .tingkatan 4 PELAJARAN 21 Komsas prosa tradisional .331 332 .79 80 .127 128 .310 311 .226 227 .239 240 .31 PELAJARAN 4 Karangan panduan am mengarang & teknik mentafsir kehendak soalan PELAJARAN 5 Karangan memilih tajuk & teknik mengenal pasti isi PELAJARAN 6 Pendahuluan Karangan PELAJARAN 7 Karangan teknik mengembangkan isi jenis langkah PELAJARAN 8 Karangan teknik mengembangkan isi jenis punca PELAJARAN 9 Karangan teknik mengembangkan isi jenis kesan PELAJARAN 10 Karangan teknik membina ayat/mengarang PELAJARAN 11 Penutup Karangan PELAJARAN 12 Jenis-jenis Karangan berbeza (FORMAT) PELAJARAN 13 Karangan Rumusan PELAJARAN 14 Tatabahasa membina ayat PELAJARAN 15 Tatabahasa latihan berkaitan ayat 32 .59 60 .163 164 .141 142 .268 267 .169 170 .87 88 .156 4 .343 344 .tingkatan 5 PELAJARAN 27 Komsas Prosa tradisional .tingkatan 4 PELAJARAN 24 Novel .289 292 .tingkatan 4 PELAJARAN 25 Komsas puisi tradisional .104 105 .tingkatan 5 157 .317 318 .Kandungan Kandungan PENGENALAN PELAJARAN 2 Karangan berdasarkan bahan rangsangan PELAJARAN 3 Karangan berdasarkan bahan rangsangan (Membezakan SKOP TERBUKA dan SKOP TERHAD) 3 .

Ini merupakan soalan menulis karangan ringkas berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Terbahagi kepada DUA bahagian: Bahagian A Bahagian B Bahagian A 1. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 45 minit. 3. Petikan akhbar e. Karangan anda harus terdiri daripada 6 perenggan seperti berikut: a. Gambar bersiri c. Isi Tiga e. Petikan akhbar dll 2. Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan. Antara contoh bahan rangsangan yang mungkin diberikan ialah: a. 4. Sebanyak 30 markah diperuntukkan bagi soalan ini. Isi Satu c. 2. Gambar tunggal b. Isi Dua d. Penutup 5 . Masa yang diperuntukkan ialah 2 Jam 15 minit. Isi Empat f.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Bentuk Kertas Soalan 1103/1 Dan 1103/2 SPM Kertas 1 1. 5. Dialog d. Carta aliran f. Panjang karangan hendaklah di antara 200 hingga 250 patah perkataan. Pendahuluan b.

sebuah karangan yang baik seharusnya terdiri daripada 7 perenggan seperti berikut: a.Laporan Tahunan iv. Panjang karangan hendaklah melebihi 350 patah perkataan 6. Isi Dua d.Ucapan Bukan Pertandingan ii. Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan. Jenis-jenis tajuk yang boleh dikemukakan adalah seperti berikut: A. Rencana vii. 4.Bahaskan Tajuk v. Isi Empat f. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 1 Jam 30 minit. 2. vi.Bahagian B 1. Forum vi. JENIS BERFORMAT i.Ucapan Pertandingan . Huraian Perbincangan Ulasan Peribahasa Gambaran Keperihalan 3.Surat Kiriman Tak Rasmi iii. Isi Tiga e. Ucapan . Karangan anda dianggap lengkap sekiranya mempunyai sekurang-kurangnya 3 isi. Isi Lima g. Namun begitu. Penutup 6 . Ini merupakan soalan mengarang berdasarkan tajuk yang diberikan. Laporan . JENIS TIDAK BERFORMAT i. Surat Kiriman .Laporan Peristiwa . v.Surat Kiriman Rasmi . Wawancara B. iv. ii. iii. Isi Satu c. Sebanyak 100 markah diperuntukkan bagi soalan ini. Perbahasan . 5. Pendahuluan b.Perbahasan Pertandingan .

Sebanyak k soalan yan bjektif untu : lis jawapan su dalam bahagian ini iaitu a perlu menu T soalan i sini and 2.Petikan U i. Masa yang diperuntukkan bagi kertas ini ialah 2 Jam 30 minit.Novel 1. Penutup Rumusan Soalan 1 Soalan 2 iperuntukk 35 markah d an bagi soalan ini. Jawapan untuk soalan ini pasti terkandung di dalam petikan. Soalan ketiga pula merupakan soalan KBKK. Di sini anda akan diminta mengemukakan pendapat tentang pelbagai isu yang berkaitan dengan petikan tersebut. Isi Tersurat iii. Anda di 0 patah perkataan. Isi Tersirat iv. Soalan pertama biasanya akan meminta anda memberikan maksud rangkai kata dalam petikan. kehendaki meru 3. Soalan 2d Soalan 2a 1. Pemahaman erdasarkan p etikan an b g dikemukak 1. Namun jawapan untuk soalan ini tidak akan terdapat di dalam petikan itu. Karanga ajib iaitu: n tersebut harus m empunyai EM i. Soalan kedua pula merupakan soalan pemahaman secara langsung.Petik Klasik ii. Terdapat yang diberik mum . . Sebanyak 30 m arkah diperuntuk SPM kan bagi soalan in i.Puisi iv. 2.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kertas 2 1. Soalan 2b Petikan Prosa Soalan 2c iii.Pemahaman . Terdapat EMPAT soalan yang wajib dijawab dalam kertas ini iaitu: Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 . 4. D EMPA an.Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa . 7 . Di sini anda akan diberikan 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibekalkan untuk rumusan. Anda akan dibe kalkan sebuah pe tikan dalam lingk muskan petikan te ungan 400 patah rsebut menjadi 12 perkataan. Pemahaman 2. 3. Pendahuluan ii.Rumusan . Jawapan anda harus ditulis dala m pentuk karangan PAT komponen w ringkas. 2. Soalan 2a an Cerpen .

persoalan. Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada petikan yang diberikan. pendapat atau rumusan tentang sesuatu isu yang berkaitan dengan cerita tersebut.Soalan 2b . Sebanyak tiga soalan akan diperuntukkan bagi bahagian ini. pendirian atau rumusan tentang sesuatu isu yang terda pat dalam petikan yang diberikan. Soalan kontekstual. Selain itu anda juga mungkin diminta menerangkan sesuatu konsep yang disampaikan dalam bentuk frasa. iii. ii. persoalan.Soalan KBKK. Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada petikan yang diberikan. Bentuk soalan adalah seperti berikut: i. Tiga soalan akan dikemukakan untuk petikan ini. 2c dan 2d Soalan Komsas 1. Jawapan untuk bahagian ini tidak akan terkandung dalam petikan atau cerita berkenaan. frasa atau ayat dan diminta memberikan maksudnya. Anda akan diberikan sebuah petikan drama atau cerpen. Anda akan diminta memberikan idea peribadi tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan puisi tersebut. Anda akan diminta memberikan pandangan. Soalan kontekstual. Bentuk soalannya adalah seperti berikut: i. iii. simbol dan maksud tersirat yang terkandung di dalamnya bagi membuktikan pemahaman anda ii. Anda akan diberikan sebuah petikan daripada mana-mana prosa tradisional yang terkandung dalam antologi tingkatan 4 dan 5. Anda akan diminta memberikan pandangan peribadi. Soalan KBKK. Pembahagian soalan adalah seperti berikut: Nombor Soalan 2b 2c 2d Petikan Prosa Moden (Cerpen atau Drama) Prosa Klasik Piusi (Puisi Traditional atau Sajak) Bilangan Soalan Tiga Tiga Tiga Markah 9m 8m 9m 2. Soalan pemahaman kontekstual. Soalan akan dikemukakan berdasarkan Antologi Kesusasteraan Tingkatan 4 dan 5. nilai. 3. iii. mesej. Soalan-soalan komponen kesusasteraan akan menduduki soalan 2b. ii. anda perlu menafsirkan perlambangan. Antaranya anda mungkin perlu memberikan tema. perwatakan dan sebagainya. nilai dan sebagainya. Soalan 2(c) merupakan soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa tradisional. Anda boleh diberikan sebuah puisi tradisional atau sajak. Tiga soalan akan dikemukakan berdasarkan petikan tersebut. 2c dan 2d dalam Kertas 2. Soalan 2b merupakan soalan pemahaman berdasarkan prosa moden. Soalan KBKK. 4. Soalan yang dikemukakan juga tidak semestinya terbatas kepada petikan yang diberikan.Soalan 2d merupakan pemahaman berdasarkan puisi. Soalan ini akan menguji pengetahuan pelajar tentang unsur-unsur sastera yang terkandung dalam bahan yang diberikan..Soalan KOMSAS. Sebaliknya anda mungkin perlu mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalamm keseluruhan cerita tersebut. pengajaran. Sekali lagi. Soalan pemahaman frasa atau rangkai kata. Jawapan anda haruslah berdasarkan pengetahuan dan logik dan bukannya bersandar kepada kandungan petikan. Anda akan diberikan satu rangkai kata. frasa atau rangkai kata.Soalan KOMSAS. Di sini anda akan disoal tentang unsur-unsur sastera yang terkandung dalam puisi tersebut. Pola soalannya adalah seperti berikut: i. Antara aspek yang boleh disoal ialah tema. Walau bagaimanapun anda seharusnya mampu menafsirkan perlambangan yang digunakan agar jawapan anda menunjuk kan pemahaman terhadap maksud sebenar puisi tersebut. Anda perlu memberikan maksud kontekstual (berdasarkan petikan) dan bukannya hanya maksud kamus. 8 . Anda perlu menggunakan pandangan sendiri dan tidak boleh bergantung kepada kandungan puisi yang diberikan. Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada puisi. pengajaran.

Pada bahagian ini anda aka n diberikan 5 soalan yang me nguji tatabahasa dan kemahiran bah asa anda. Sebanyak 6 markah diperu ntu 3. iv. Pembahagian soalan adalah kkan untuk setiap soalan (Jumla Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa h – 30 markah) seperti berikut: unakan kata atau frasa yang dib erikan Soalan 3b . Soalan 3c Soalan 3d Soalan 3e Menukarkan cakap ajuk ke ben tuk pindah dan sebaliknya Menyambungkan ayat Mencerakinkan/memisahkan ayat Menukarkan ayat aktif menja di ayat pasif dan sebaliknya Menganalisis ayat dll dan imbuhan dalam ayat/petika dan tatabahasa dalam ayat/pe n Soalan 3a . Pelbagai bentuk soalan boleh dikemukakan pad a bahagian ini. ii. Contohnya: i. Memberikan peribahasa lain yang seerti dll Membetulkan kesalahan istilah 9 . Mengisi tempat kosong den gan peribahasa iv. Contohnya: i.Membina ayat dengan mengg Membetulkan kesalahan ejaan tikan Peribahasa. 2.Tatabahasa Beb as.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Soalan 3 SPM 1. Berikan maksud peribahas a ii. Memberikan peribahasa yan g bersesuaian dengan kontek s/cerita iii. Pelbagai soalan boleh dik emukakan pada bahagian ini. v. iii.

Watak/perwatakan h.. Sinopsis b.....Jawapan untuk soalan ini hendaklah berdasarkan novel-novel yang telah and baca di tingkatan 4 dan 5................ iii.......... Plot f. ii.. Sebanyak 15 markah diperuntukkan untuk bahagian ini.................. iii............................ iii......... Teknik g...... Persoalan d............... i............... ... .......... .......... .....aspek seterusnya 10 ..................................... Gaya bahasa j............. Hal ini disebabkan markah maksimum untuk setiap soalan novel ialah lapan....... Hal ini disebabkan anda mungkin dikehendaki membuat perbandingan dengan menggunakan dua buah novel ..................................................... . ....................... iv.......... Kritikan sosial 5.... Aspek ............................... Anda wajib menjawab kedua-dua soalan ini.......... iv.... .... 7... 6..................... iii..... ....... Novel Y i................. Tema c................. 3.......... iv......... .... Nilai (individu dan kemasyarakatan) k...............Bagi menjawap soalan bahagian ini....... ............ anda perlu membaca keseluruhan novel dan seterusnya membuat catatan untuk aspek-aspek berikut: a....Oleh yang demikian anda seharusnya membuat catatan seperti berikut: Aspek Tema Persoalan Nilai Novel X i. ii............................ Pengajaran l.......... 4...... .. .... ... ii.... iv.. Walau bagaimanapun anda seharusnya menguasai hanya dua buah novel bagi men jawab soalan-soalan pada bahagian ini......Kedua-dua soalan ini adalah berdasarkan lapan buah novel wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.. .. Hal ini bermakna anda boleh memperoleh markah maksimum dengan memberikan empat isi yang dikembangkan dengan sempurna.......................... ............... 2.............. ..................Seterusnya ingati/hafal sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk setiap aspek di atas......... . ...... ii............ ..... iii............Anda akan diberikan dua ceraian yakni bahagian a dan bahagian b.............Anda juga seharusnya membuat analisis perbandingan persamaan dan perbezaan antara dua buah novel yang telah anda baca di tingkatan empat dan lima.... ...... ii. i..... iv..... ... ii...... ........... iv... Latar (masa. ....... iii..........Soalan 4 Novel 1....... tempat dan masyarakat) i........... i................ Sudut pandangan e. ............ i.........................................................

Panjang karangan hendaklah di antara 200 hingga 250 patah perkataan.3 Atau 4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) . Petikan akhbar dll 11 .Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 2 . Dialog d.Lebih kurang 30 patah perkataan BENTUK SOALAN SPM ara n2 Pe laj 1. Petikan akhbar e.Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 4 .4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang10 patah perkataan ) . Walaupun kebanyakan bahan rangsangan yang dikemukakan untuk bahagian ini setakat ini ialah gambar. 3.Lebih kurang 40 patah perkataan ISI 1 .4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) . Ini merupakan soalan Bahagian A dalam Kertas 1 Bahasa Melayu SPM.Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 3 . Karangan anda harus terdiri daripada 6 perenggan seperti berikut: PENDAHULUAN . Gambar tunggal b. FORMAT JAWAPAN 1. Gambar bersiri c. namun anda harus bersedia untuk menghadapi pelbagai kemungkinan lain.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN PENGENALAN 1.4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang10 patah perkataan ) . Antara bahan rangsangan yang boleh dikemukakan ialah: a.Lebih kurang 45 patah perkataan PENUTUP . Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 45 minit. Carta aliran f. 2.2 Atau 3 ayat (Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan) . Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan. 2. Sebanyak 30 markah diperuntukkan bagi soalan ini.4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) .

ada masanya soalan akan berbentuk umum iaitu anda akan diminta memberikan pandangan anda berdasarkan sesuatu isu. Huraikan pendapat anda tentang punca permainan jenis ini kurang diminati masyarakat hari ini. Faedah e. congkah. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Namun begitu.2. (Bahagian ini akan diperincikan dalam pelajaran akan datang) CONTOH SOALAN dan RANGKA JAWAPAN Lihat gambar di sebelah dengan teliti. Kepentingan d. Usaha dll 3. Rangka Jawapan Pendahuluan -Wau – sejenis permainan tradisional di negara kita -Contoh-contoh permainan tradisional lain – gasing. Punca b. Isi 4 -Permainan tradisional tidak dikategorikan sebagai satu sukan -Lebih merupakan unsur kebudayaan -Tidak mencabar bagi anak-anak muda -Generasi hari ini lebih tertarik dengan sukan moden Penutup -Permainan tradisional . terutamanya yang berkaitan dengan komputer -Permainan-permainan tersebut lebih canggih dan menarik -Anggap permainan tradisional membosankan Isi 3 -Generasi kini kurang terdedah kepada permainan tradisional -Permainan-permainan ini tidak tersebar luas -Ada anak-anak muda yang tidak pernah melihat permainan tradisional -Oleh itu mereka tidak mencintainya. Langkah c. Anda akan diminta menulis sebuah karangan berdasarkan kata kunci yang terkandung di dalam soalan tersebut Contoh kata kunci tersebut ialah: a. batu seremban. sepak raga dll -Sayang sekali kurang diminati masyarakat hari ini -Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi Isi 1 -Dianggap kolot oleh generasi muda hari ini -Dikaitkan dengan masyarakat lama/ masyarakat di kawasan pedalaman -Tidak mencerminkan perkembangan sains dan teknologi hari ini -Generasi muda berasa malu untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan permainan-permainan ini Isi 2 -Banyak persaingan daripada permainan moden -Wujud banyak permainan moden.satu warisan budaya bangsa -Tidak harus dibiarkan pupus -Setiap pihak harus bekerjasama untuk menghidupkan semula permainan-permainan ini 12 .

Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. 13 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini.

Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan sedemikian terhadap pengguna. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. perabot dll (Bayaran secara ansuran selama 12 bulan) Dari 1 OKTOBER hingga 31 OKTOBER Jangan lepaskan peluang keemasan ini. PASARAYA CASRY Potongan harga sehingga 70% untuk barangan terpilih Barangan elektronik.tihan La 2 Lihat gambar di bawah dengan teliti. pakaian. Datanglah beramai-ramai ke CASRY 14 .

KUALA LUMPUR. ………………………………………………………………………… …………………………. Menurut beliau lagi …………. satu permainan” ini akan meninggalkan kesan yang amat besar bukan sahaja terhadap pelajar berkenaan tetapi juga terhadap negara..………………………………………. 15 . Harga Khidmat Lepas Jualan Keputusan Membeli Kenderaan Ruang Harga Jualan Semula tihan La 4 Baca petikan akhbar di bawah dengan teliti.. Menteri Pelajaran juga berkata bahawa konsep “seorang murid. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang individu yang ingin membeli kenderaan peribadi. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Huraikan pendapat anda tentang tujuan kerajaan memperkenalkan konsep ini. Selasa .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 3 Lihat carta di bawah dengan teliti.

tihan La 5 Baca dialog di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang isu yang diperkatakan dalam dialog tersebut. ponteng sekolahlah. Tengoklah sikap dia. Hai. Saya faham perasaan awak tu Roslan. Merokoklah. Halim : 16 . Roslan : Mana tak sedih Halim. merempitlah. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Tapi ada masanya kita sebagai ibu bapa kena faham bahawa kita sendiri yang menjadi punca anak-anak kita jadi seperti itu. Semua yang dia minta saya bagi. Apa kurangnya budak tu. Pening kepala saya. En. En.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 1 Pendahuluan Jawapan .Sikap tolerensi membolehkan mereka hidup bersatu padu . memilih kerjaya atau berniaga .Perpaduan menjamin pembangunan rakyat . . tiada sebarang rusuhan kaum .Setiap kaum bebas menuntut ilmu . Bajau dan Iban di Malaysia Timur. budaya dan bahasa .Perpaduan antara kaum meningkatkan imej negara .Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengekalkan perpaduan ini 17 .Perpaduan antara kaum membolehkan rakyat hidup bahagia .Negara aman.Namun hidup bersatu padu.Pelabur dan pelancong asing sering memilih Malaysia – ekonomi kita meningkat Penutup .Suara Malaysia mendapat perhatian di persada antarabangsa . Isi 1 .Malaysia menjadi model perpaduan kepada negara majmuk yang lain .Setiap kaum bekerjasama demi kemajuan negara .Setiap kaum bebas mengamalkan budaya dan agama masing-masing Isi 2 .Setiap kaum saling bekerjasama untuk menangani krisis Isi 4 .Kaum-kaum utama di negara ini ialah Melayu.Perniagaan setiap kaum mendapat sambutan daripada kaum lain .Tiada sebarang perselisihan faham .Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum .Perpaduan antara kaum merupakan rahsia utama kejayaan Malaysia setakat ini .Menjadi warisan hidup kita .Mengamalkan pelbagai agama.Perpaduan menjamin pembangunan negara .Pelabur asing yakin untuk melabur di negara kita Isi 3 . Cina dan India di Semenanjung serta Kadazan.

Pengguna harus bijak merancang perbelanjaan .Meninggalkan pelbagai kesan terhadap pengguna Isi 1 .Bukan semua maklumat di dalamnya benar/sahih .Namun mampu mempengaruhi pengguna .Padahal tidak wujud keperluan untuk barangan tersebut .Menimbulkan masalah kewangan kepada diri dan keluarga .Tidak harus terlalu terpengaruh dengan iklan 18 .Mendorong pengguna berbelanja lebih daripada kemampuan .Iklan – satu strategi peniaga untuk melariskan jualan mereka .Sebagai contoh iklan tersebut menyatakan jualan murah.Memberikan gambaran kurang tepat kepada pengguna .Menanggung risiko barangan ditarik balik sekiranya gagal membayar Penutup . tetapi tidak menyatakan kualiti barangan .Sesetengah pengguna akan membeli semata-mata kerana harganya murah .SOALAN 2 Pendahuluan .Ada masanya barangan tersebut dijual murah kerana pelbagai kecacatan .Terpaksa menanggung beban kewangan untuk jangka masa yang panjang .Pembelian tersebut bukan sebahagian daripada belanjawan mereka .Terpaksa membayar kadar faedah .Terpaksa mengurangkan perbelanjaan lain yang lebih penting Isi 4 .Kemudahan bayaran ansuran menggalakkan pengguna berhutang .Hal ini merupakan satu pembaziran Isi 3 .Mendorong pengguna membeli barangan yang tidak diperlukan .Iklan lebih merupakan helah peniaga .Ada masanya jualan murah hanya merupakan satu kaedah peniaga untuk melupuskan stok lama Isi 2 .

Sewajarnya mengambil kira kesemua faktor di atas sebelum membuat keputusan 19 .Pasaran kini dipenuhi pelbagai jenis kereta .Selain itu pembeli juga sering mengambil kira faktor ruang sesebuah kenderaan sebelum membuat keputusan untuk membelinya .Pembeli sedar hakikat kenderaan bermotor boleh menimbulkan pelbagai masalah .Tidak akan membeli kenderaan yang terlalu sempit Isi 4 .Pembelian kenderaan merupakan satu komitmen kewangan yang besar . pembeli mengambil kira pelbagai faktor sebelum membuat keputusan untuk membeli Isi 1 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 3 Pendahuluan .Hal ini melibatkan kos dan masa .Namun.Kenderaan peribadi bukannya untuk kegunaan seorang individu tetapi untuk keluarga .Dalam perkembangan dunia moden hari ini.Pembeli mengambil kira kemampuan diri .Akhir sekali kebanyakan pembeli juga sering memikirkan harga yang boleh diperoleh semasa menjual semula kenderaan sebe lum memutuskan jenis kenderaan yang hendak dibeli .Bukan suatu barangan yang murah .Seterusnya pembeli juga memberikan pertimbangan berat terhadap khidmat lepas jualan yang disediakan oleh syarikat kenderaan tersebut .Oleh itu akan hanya membeli sekiranya pasti syarikat menyediakan khidmat selepas jualan yang cekap Isi 3 .Juga memikirkan jumlah bayaran ansuran bulanan Isi 2 .Pembeli sedar kenderaan tidak boleh digunakan selama-lamanya . kenderaan peribadi sudah menjadi satu keperluan asas bagi sesetengah orang .Akan mengutamakan kenderaan yang memberikan pulangan terbaik apabila dijual .Juga memikirkan jumlah pinjaman yang boleh diperoleh .Hal ini akan mengurangkan beban untuk membeli kenderaan lain Penutup .Faktor utama yang diambil kira oleh pembeli ialah harga kenderaan tersebut .Akan mengambil kira faktor ruang untuk semua anggota keluarga dan barangan .

Mencungkil bakat terpendam pelajar dalam sesuatu permainan .Memberikan harga diri kepada pelajar/individu .Sebab – dipaksa menyertai aktiviti yang tidak digemari .Boleh menjadi seorang ahli sukan yang baik Isi 3 . 20 .Meningkatkan mutu sukan negara .Memastikan setiap pelajar terlibat dalam aktiviti kokurikulum .Sekiranya pelajar diberi peluang untuk menyertai aktiviti sukan pilihannya sendiri pasti tidak keberatan Isi 2 .Memberikan keyakinan diri kepadanya Isi 4 .Baru-baru ini kerajaan telah memperkenalkan konsep “seorang pelajar satu sukan” .Latihan berterusan dan sistematik boleh mengasah kebolehannya .Berpeluang untuk mengasah bakatnya dalam bidang tersebut .Ibu bapa.Akan melahirkan barisan ahli sukan yang dapat mengharumkan nama negara di persada antarabangsa Penutup .Konsep ini satu matlamat yang murni . pelajar dan pihak sekolah harus memberikan sokongan penuh terhadap konsep ini.Akan berasakan dirinya berguna untuk sekolah .Terdapat pelbagai sebab yang mendorong kerajaan memperkenalkan konsep ini Isi 1 .Berhasrat untuk menerapkannya di semua sekolah di seluruh negara .Kini ramai pelajar yang menjauhi aktiviti kokurikulum .Pelajar yang berkebolehan dalam sesuatu bidang sukan itu akan berasa bangga dengan kebolehan dirinya .SOALAN 4 Pendahuluan .Sekolah boleh mengenal pasti kebolehan seseorang individu .Pelajar yang berminat dalam sesuatu acara sukan mungkin mempunyai kebolehan tersendiri dalam bidang tersebut .

Anak-anak membesar tanpa prinsip/pegangan mulia .Tidak mempedulikan gerak geri mereka .Ibu bapa gagal menunjukkan teladan yang baik .Anggap tidak penting demi masa depan .Anak-anak mengambil kesempatan dan terlibat dalam pelbagai gejala sosial Isi 4 .Mudah terjebak dalam gejala negatif Isi 3 .Anak-anak merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada sesebuah keluarga .Jadi mereka mula berkelakuan negatif kerana tidak nampak keburukan dalam aktiviti tersebut Penutup .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 5 Pendahuluan .Anak-anak ketandusan kasih saying . .Terdapat pelbagai fator yang menyumbang ke arah masalah ini.Dialog tersebut berkaitan dengan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja .Ibu bapa sibuk .Ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak .Anak-anak menjadi rapat dengan rakan sebaya .kurang memberikan perhatian .Sesetengah ibu bapa sendiri terlibat dalam pelbagai gejala negatif seperti minum arak.Ibu bapa abaikan didikan agama .Terlalu mempercayai dan memberikan kebebasan keterlaluan .Anak-anak tiada pedoman . berjudi dan mengunjungi kelab malam .Salah satu faktornya ialah kepincangan keluarga atau kesilapan ibu bapa sendiri Isi 1 .Mudah terpengaruh dengan pelbagai aksi negatif rakan Isi 2 .Ibu bapa harus mendidik mereka dengan sempurna agar menjadi manusia berguna kepada bangsa dan negara 21 .

Menjadi daya tarikan pelancong 22 . Asal-usul permainan tradisional 2. Kedua-dua jenis soalan ini memerlukan pendekatan yang amat berbeza. Cara-cara menghidupkan permainan tradisional SOALAN SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Perhatikan ciri kedua-dua soalan ini: n3 SOALAN SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. SOALAN SKOP TERHAD 3. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan permainan jenis ini.. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan Skop dinyatakan (kepentingan) Calon perlu memberikan EMPAT kepentingan permainan tradisional Empat isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah : (kesemuanya mesti KEPENTINGAN) 1.KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Membezakan SKOP TERBUKA dan SKOP TERHAD PENGENALAN Pe laj ara 1. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan Skop soalan tidak dinyatakan Calon perlu memberikan EMPAT skop sendiri yang relevan dengan permainan tradisional. Sebab permainan tradisional semakin dilupakan 4. 2. Memberikan harga diri kepada generasi muda 4. Sebenarnya terdapat DUA jenis soalan yang boleh dikemukakan untuk bahan rangsangan iaitu: a. SOALAN SKOP TERBUKA b. Empat skop (isi) yang sesuai untuk tajuk ini ialah 1. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. Menjadi warisan budaya negara 2. Mencerminkan ketinggian daya cipta masyarakat silam 3. Dalam pelajaran yang lalu anda telah melihat cara mendekati soalan karangan berdasarkan bahan rangsangan. Kepentingan permainan tradisional 3.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM 4. Bagi soalan SKOP TERBUKA. Bagi tajuk SKOP TERHAD pula. Antara skop yang perlu difikirkan ialah : Kesan Baik Punca Kesan Buruk Asal . soalan SKOP TERBUKA memerlukan pemikiran yang mendalam dan matang tentang sesuatu isu. Semua ciri lain ( bilangan perenggan. anda hanya perlu memberikan isi-isi yang menepati kehendak soalan yang dinyatakan dalam tajuk 6. Pendek kata. bilangan perkataan dalam perenggan dll) adalah sama seperti yang telah dinyatakan dalam pelajaran sebelum ini. Anda perlu menentukan skop yang sesuai berdasarkan ISU yang dikemukakan dalam tajuk) 5. 7.usul Kepentingan SKOP TERBUKA Contoh Skop Langkah Mengatasi Sebab Diabaikan Kesan Jika Diabaikan Sikap Masyarakat (Kesemua skop di atas merupakan contoh sahaja. Anda perlu berfikir seolah-olah anda sedang mengendalikan suatu foram tentang isu yang dinyatakan dalam tajuk. anda perlu memberikan pandangan daripada pelbagai sudut untuk sesuatu isu yang diberikan dalam tajuk. 23 .

my 24 . Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. 3. 2. 2. SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 3.The fastest route to IPTA. 4. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Find out more about Matriculation on Afterschool. ? SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Cuba kenal pasti isi-isi yang sesuai untuk kedua-dua skop dan tuliskannya pada jadual yang diberikan.tihan La 1 Berikut merupakan beberapa latihan yang akan membantu anda mendekati kedua-dua jenis soalan skop terbuka dan skop terhad dengan sempurna. Matriculation . Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat. 4.

Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. ihan Lat 3 Jualan Hujung Tahun Pasaraya Besto Potongan harga hebat 30% 50% 70% (Untuk Barangan Terpilih Sahaja) ( Bayaran secara ansuran selama 12 bulan ) Dari 1 DISEMBER hingga 31 DISEMBER Jangan lepaskan peluang keemasan ini. SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Datanglah beramai-ramai ke Pasaraya Besto 25 . 3. 3. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. Cuba kenal pasti isi-isi yang sesuai untuk kedua-dua skop dan tuliskannya pada jadual yang diberikan. 4. 4. 2. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 2. SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 2 Berikut merupakan beberapa latihan yang akan membantu anda mendekati kedua-dua jenis soalan skop terbuka dan skop terhad dengan sempurna.

Berikan pandangan anda berdasarkan iklan tersebut. Berikan pandangan anda berdasarkan petikan tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 3. 26 . 2. 4. 3. Huraikan pendapat anda tentang maksud amalan pemakanan yang kurang baik. 4. tihan La 4 KUALA LUMPUR. 3. Selasa – Satu laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan semalam menunjukkan bahawa penyakit yang berkaitan dengan amalan pemakanan yang kurang baik terus meningkat di negara kita sejak beberapa tahun kebelakangan ini. 4. 3. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.SKOP TERBUKA Lihat iklan di atas dengan teliti. SKOP TERHAD Lihat iklan di atas dengan teliti. SKOP TERHAD Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. 4. Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan-iklan seperti ini terhadap pengguna. 2. 2. Menurut jurucakap …… SKOP TERBUKA Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 2.

Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang harus diambil kira oleh seseorang yang ingin memulakan perniagaan Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Berikan pandangan anda berdasarkan dialog tersebut. Namun. 3. 4. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. sudah mahu tutup pula? Samy : Banyak masalahlah Zakri. 2. satu masalah besar yang tidak dapat saya atasi ialah masalah pekerja…… SKOP TERBUKA Baca dialog di atas dengan teliti. Bukannya mudah nak mulakan perniagaan. Itulah cabaran yang awak kena hadapi. 3. Zakri : Tentulah Samy.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 5 Zakri : Kenapa ni Samy. Baru enam bulan buka restoran. 27 . Samy : Sebenarnya saya telah atasi semua masalah lain. SKOP TERHAD Baca dialog di atas dengan teliti. 4. 2.

Memupuk perasaan cinta terhadap kawasan set empat kerana setiap individu menyumbang tenaga bagi membina sesuatu (cth balai raya) atau men jaga kebersihan kawasan tersebut Latihan 2 CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti.wujudkan hutan simpan 3. Kesan terhadap alam – kepupusan sesetengah sepsis 4. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Huraikan pendapat anda tentang sebab perbuatan ini dan kesannya jika perbuatan ini tidak dikawal. Menjimatkan kos kerana tenaga kerja percuma 4. Kesan terhadap negara – mengancam sektor pelancongan 4. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Memupuk perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat berbilang kaum 2. Cara-cara amalan ini boleh dipupuk semula SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Sumber makanan dan ubat-ubatan 2. Asal-usul gotong.sumber makanan/ubat-ubatan . Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Kesan terhadap negara – mengancam sektor pelancongan (kerana salah satu daya tarikan pelancong ke negara kita ialah pelbagai haiwan liar yang sukar ditemui di negara-negara lain 28 .royong . Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Punca gotong-royong semakin dilupakan oleh masyarakat moden hari ini 4. Langkah kerajaan untuk membendung perbuatan ini . Sebab memburu secara haram .ketatkan undang-undang . Sumber kewangan kerana wujud permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa untuk dag 2. kulit.sumber kewangan (permintaan yang tinggi) CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Kesan terhadap alam – kepupusan spesis tertentu ing. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut.contoh-contoh situasi masyarakat akan bergotong-royong 2. tanduk sesetengah haiwan 3. Memudahkan kerja-kerja yang berat 3. Kepentingan gotong-royong bagi masyarakat 3.Jawapan Latihan 1 SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Latihan 3
SKOP TERBUKA Lihat iklan di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan iklan tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Tujuan iklan – melariskan jualan/menarik pelang gan 2. Ciri-ciri iklan - ada masanya memuatkan maklumat yang kurang tepat - penuh dengan janji manis - memerangkap pengguna untuk membeli/ berbelanja 3. Keburukan iklan - memujuk pengguna untuk berbelanja - pengguna terdorong untuk membeli sesuatu barangan walaupun tidak diperlukan - mengakibatkan pengguna menanggung beban kewangan 4. Langkah kerajaan untuk melindungi pengguna - pastikan maklumat dalam iklan tepat - kenakan hukuman terhadap peniaga yang menyebarkan iklan palsu

SPM

SKOP TERHAD Lihat iklan di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan-iklan seperti ini terhadap pengguna. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Memberikan gambaran palsu kepada pengguna 2. Mendorong pengguna membeli barangan yang tidak diperlukan

3. Satu taktik penjual untuk melariskan stok lama/ kurang bermutu.

?

4. Menyebabkan pengguna menanggung beban kewangan /hutang

Matriculation or Asasi? Which is the best choice? Find out in Afterschool. my

29

Latihan 4
SKOP TERBUKA Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan petikan tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Maksud amalan pemakanan yang tidak sihat: - makan berlebihan - makan mengikut rasa dan bukannya keperluan - makan terlalu banyak makanan ringan 2. Sebab wujud amalan pemakanan yang tidak sihat: - kemewahan - tiada masa untuk memasak - tidak mempedulikan kesihatan 3. Kesan amalan pemakanan yang tidak sihat: - pelbagai penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, sakit jantung dan angin ahmar SKOP TERHAD Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang maksud amalan pemakanan yang kurang baik. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Makan berlebihan /makan terlalu kerap

2. Makan tidak mengikut masa (kerana sibuk atau kerlalu mengikut perasaan

3. Tidak mengambil kira kandungan makanan -tidak memastikan keseimbangan makanan iaitu sama ada makanan mempunyai karbohidrat, protein, lemak, vitaman dan garam mineral yang secukupnya -makan terlalu banyak garam,gula dan lemak 4. Terlalu banyak bergantung kepada makanan segera (kerana mudah didapati dan tiada masa untuk memasak)

4. Cara membendung: - Kerajaan – kempen kesedaran - Kerajaan – tekankan amalan pemakanan yang sihat dalam sistem pendidikan - Masyarakat – harus ambil berat kesihatan diri

30

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Latihan 5
SKOP TERBUKA Baca dialog di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan dialog tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Kepentingan pekerja untuk sesuatu perniagaan - menjadi tulang belakang perniagaan - memberikan perkhidmatan kepada pelanggan - menyelenggarakan perniagaan 2. Sebab sukar mendapat pekerja - Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan - rakyat Malaysia terlalu memilih pekerjaan - sikap majikan yang menawarkan upah yang terlalu rendah 3. Usaha majikan untuk menarik pekerja - tawarkan upah yang lumayan - berikan pelbagai ganjaran tambahan - pastikan masa kerja tidak terlalu panjang - pastikan kebajikan pekerja terjamin 4. Usaha kerajaan memastikan negara cukup pekerja - tetapkan kadar upah minimum - sediakan latihan vokasional untuk pekerja - gubal undang-undang melindungi hak pekerja - dapatkan pekerja asing

SPM

SKOP TERHAD Baca dialog di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang harus diambil kira oleh seseorang yang ingin memulakan perniagaan Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.Sumber modal - pinjaman daripada institusi kewangan - melalui rakan kongsi - simpanan peribadi 2. Tentukan lokasi - bebas daripada persaingan - tempat tumpuan orang ramai - cukup kemudahan letak kereta/pengangkutan awam 3. Pastikan cukup pekerja - pastikan cukup tenaga kerja di kawasan tersebut - tentukan kadar upah - tentukan jenis latihan yang perlu diberikan 4. Pastikan mutu perkhidmatan baik - pastikan pekerja sopan / pandai melayan pelang gan - pastikan tempat perniagaan selesa - pastikan wujud khidmat lepas jualan yang cekap

31

ditinjau dari sudut peperiksaan SPM merujuk kepada suatu hasilan bertulis yang menunjukkan kemampuan seseorang pelajar mengupas isu-isu tertentu dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Hal ini disebabkan pemarkahan karangan dilakukan dengan kaedah IMPRESIONAL. E. Tidak ada karangan yang boleh bermula daripada vakum. Ucapan . Pada masa yang sama ini bukanlah bermaksud seseorang pemeriksa akan bergantung kepada naluri atau intuisi peribadinya semata-mata dalam menentukan kedudukan sesebuah karangan. B. Bagi karangan SPM. Terdapat DUA perkara utama yang harus diberikan perhatian dalam aspek ini iaitu: a.Surat Kiriman Tak Rasmi 32 . A. logik. Penakrifan Tajuk Isi/Fikiran Bahasa Pengolahan/Penyampaian Pemerengganan Sesebuah karangan dikatakan bermutu. D. Sebaliknya karangan akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria iaitu: A. Perkara ini bermaksud sesebuah karangan dinilai berdasarkan tanggapan atau persepsi seseorang pembaca terhadap hasilan karya seseorang penulis. Karangan. matang serta menepati kehendak soalan dengan menggunakan bahasa yang menepati hukum tatabahasa.PENAKRIFAN TAJUK Perkara ini merujuk kepada sejauh mana pelajar telah menakrifkan tajuk sesebuah karangan. bermutu dan luas. kesilapan menak¬rifkan tajuk bolehlah dikatakan kesalahan terbesar dan akan menyebabkan kehilangan markah yang amat berat. Seterusnya kita perhatikan setiap aspek tersebut dengan terperinci. Sebenarnya penulisan sesebuah karangan adalah amat subjektif.PANDUAN AM MENGARANG & TEKNIK MENTAFSIR KEHENDAK SOALAN PENGENALAN Karangan Pe laj ara n4 Karangan merupakan soalan tunggal dalam Kertas 1 mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat SPM.Ucapan Bukan Pertandingan ii. tema dan fokus ini ditentukan oleh tajuk yang diberikan. Secara kasar jenis karangan boleh diba¬hagikan kepada dua kumpulan yakni: 1. Dengan kata lain semua hasilan bertulis mesti bersandar kepada satu tema atau fokus khusus. C.Ucapan Pertandingan .Surat Kiriman Rasmi . indah. Sebuah karangan dikatakan cemerlang sekiranya pelajar mampu memberikan hujah-hujah yang sahih. Surat Kiriman . Karangan harus ditulis dengan menggunakan format yang tepat sebagaimana yang ditetapkan dalam tajuk. baik dan menyakinkan seki¬ranya memperlihatkan kecemerlangan dalam kesemua lima aspek tersebut. JENIS BERFORMAT i. Suatu hasil penulisan yang terkeluar daripada landasan yang ditetapkan atau gagal menjawap soalan yang dikemukakan dalam tajuk dikatakan karangan terpesong. Dalam suatu ujian penulisan. Anda diberikan LIMA tajuk karangan dan dikehendaki menulis sebuah karangan dalam masa 1 jam 30 minit.MENGENAL PASTI FORMAT KARANGAN Usaha menulis karangan seharusnya bermula daripada proses mengenal pasti bentuk karangan yang dikehendaki.

Ini merupakan sebuah tajuk yang kabur. Karangan ini memerlukan anda memberikan pandangan. anda boleh membicarakan punca masalah ini. Perbahasan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu iii. Dengan menggunakan format rencana. Misalnya: Contoh: Seorang sahabat anda yang berada di luar negara ingin mengetahui sejauh mana kerajaan anda telah berjaya mengatasi masalah kemasukan warganegara asing ke negara anda. Namun begitu sekiranya anda merenungkan tajuk ini dengan teliti. Pada pendapat anda mengapakah perkara ini terjadi? Bentuk karangan ini juga agak mudah ditentukan. JENIS TIDAK BERFORMAT i. Wawancara 2. Huraian ii. Maklumkan perkara tersebut kepada pengetua sekolah berkenaan. Peribahasa v. Seterusnya perhatikan satu lagi contoh: Contoh: Anda merupakan editor sebuah surat khabar. Selain itu. sebaik-baiknya karangan ini ditulis dengan menggunakan format rencana. tajuk ini juga tidak menyatakan batasan untuk pembicaraan anda. Sekali pandang anda pasti sedar bahawa karangan ini perlu ditulis dalam bentuk surat kiriman tidak rasmi. Jawab surat sahabat anda itu dengan selengkapnya. 33 . Hal ini kerana seseorang editor surat khabar biasanya menyampaikan pandangannya dengan menggunakan format tersebut. Selain itu. Ada juga tajuk-tajuk yang tidak menyatakan bentuk yang dikehendaki dengan eksplisit. Hal ini disebab¬kan bentuk karangan tersebut akan dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam tajuk berkenaan. anda akan sedar bahawa sebagai seorang ibu bapa. Keperihalan SPM Biasanya seseorang pelajar tidak akan menghadapi sebarang masalah besar dalam mengenal pasti bentuk karangan. Namun begitu ini bukanlah bermakna format karangan boleh dikenali dengan sedemikian mudah untuk semua tajuk yang diberi¬kan. Laporan . Tuliskan pandangan anda itu. Ulasan iv. Rencana vii. Forum vi.Bahaskan Tajuk v. Oleh itu karangan ini perlu ditulis dengan menggunakan bentuk huraian. Perhatikan contoh-contoh ini: Contoh: Anda mempunyai seorang anak yang bersekolah di sebuah sekolah rendah. Perhatikan bahawa tajuk ini menyatakan dengan jelas kehendak soalan yakni “maklumkan ketidakpuasan anda” tetapi tidak pula menyatakan bentuk anda harus menyampaikan aduan itu. Oleh yang demikian. Oleh yang demikian cara yang paling bernas untuk membuat aduan tersebut adalah dengan menggunakan surat kiriman rasmi. kesan-kesan yang akan timbul daripadanya malah memberikan pandangan tentang cara-cara masalah ini boleh ditangani. Anda tidak berpuas hati dengan mutu makanan yang disediakan oleh pihak kantin sekolah anak anda itu. Anda ingin menyampaikan pandangan anda tentang masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan muda-mudi kota untuk bacaan umum.Laporan Peristiwa . hanya karangan berbentuk rencana sahaja yang memungkinkan pembicaraan luas dan tanpa batasan skop.Perbahasan Pertandingan . Perbincangan iii. Begitu juga dengan contoh ini: Contoh: Mutu filem-filem tempatan dikatakan masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan filem-filem antarabangsa.Laporan Tahunan iv. anda dikehendaki membuat aduan rasmi kepada seorang guru besar. Anda dikehendaki memberikan pandangan tentang satu isu yang besar yakni “masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan muda-mudi di kota”. Gambaran vi.

Sebagai contoh perhati¬kan tajuk ini: Contoh: Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil oleh kera¬jaan untuk memajukan sektor pelancongan Malaysia. negara dan generasi akan datang. Pada pendapat anda apakah kepentingan permainan-permainan ini? Sebenarnya kesemua tiga tajuk di atas berlegar di sekitar isu yang sama yakni “permainan tradisional”.b. Hal ini disebabkan sememangnya pemilihan destinasi pelancongan bergantung kepada bilangan tempat-tempat menarik yang ada di sesebuah negara. Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Anda perlu ingat bahawa setiap perenggan isi bukanlah tempat untuk menyatakan isi semata-mata tetapi merupakan ruang untuk anda memperincikan isi tersebut sehingga menyakinkan pembaca. Sebarang kesilapan dalam menakrifkan kehendak soalan ini akan menyebabkan pelajar mengemukakan isi yang tidak relevan dan seterusnya menjejaskan markah. bukti. logik dan boleh diterima. c. Oleh itu sekiranya anda memberikan isi MENAMBAHKAN KAWASAN PELANCON¬GAN DI MALAYSIA. B. Kematangan seseorang pelajar boleh diperhatikan daripada dua sudut. Oleh itu anda perlu meneliti tajuk yang dikemukakan dan seterusnya mengenali soalan yang dikemukakan. Pertama daripada isi-isi yang dikemukakan dan kedua daripada cara isi-isi tersebut dikembangkan. 2. Tajuk ini menghendaki anda mencadangkan tindakan/usaha dan cara industri pelancongan kita boleh ditingkatkan. MENGENAL PASTI KEHENDAK SOALAN Karangan perlu menepati kehendak soalan. b. Namun begitu. Kematangan Isi / Hujah Isi-isi yang dikemukakan juga haruslah mencerminkan pemiki¬ran seorang individu yang matang. ( KAEDAH PENGEMBANGAN ISI AKAN DIPERINCIKAN DALAM PELAJARANPELAJARAN AKAN DATANG ) Setiap isi yang dikemukakan harus dikukuhkan dengan hujah-hujah. 34 . Hal ini disebabkan anda memerlukan isi-isi tambahan sekiranya ada antara isi yang dikemukakan tidak tepat atau kurang bermaya. Sebagai contoh perhatikan tajuk dan isi-isi ini. Sebenarnya sesebuah karangan peringkat SPM boleh berdiri hanya dengan TIGA isi yang tepat. 3. berkesan dan menyakinkan. maka isi tersebut tepat. anda tidak harus menjadikan ini sebagai alasan untuk mengehadkan bilangan isi anda. Hal ini disebabkan kestabilan politik sesebuah negara harus dikekalkan tidak kira sama ada negara tersebut ingin menarik pelancong atau tidak bergantung kepada sektor pelancongan. Pelbagai usaha telah dan sedang dilakukan untuk meng¬hidupkan semula minat masyarakat terhadap permainan tradisional di negara kita. anda juga harus memastikan isi-isi anda tepat serta bernas dan menjadi jawapan yang logik kepada persoa¬lan yang dikemukakan dalam tajuk. terutamanya ditinjau dari sudut peperiksaan. Pengembangan Isi Sesebuah karangan yang kaya dengan isi tidak membawa sebarang makna sekiranya isi-isi tersebut tidak dikembangkan dengan menyakinkan. alasan. Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Soalan pertama menghendaki pelajar menjelaskan sebab/punca/faktor yang menyebab¬kan permainan tradisional semakin pupus. Berikan cadangan anda untuk menghidupkan semula minat masyarakat terhadap permainan-permainan ini. Namun begitu sekiranya anda memberikan isi MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK NEGARA. Sementara itu. Namun begitu ketigatiganya memerlukan hasil karangan yang berbeza. contoh dan apa sahaja kaedah sehingga boleh berdiri sebagai satu pernyataan yang berasas dan kukuh. Soalan ketiga pula menghendaki pelajar menerangkan kebaikan/manfaat/faedah/kesan positif permainan-permainan ini terhadap masyarakat. ISI / FIKIRAN Isi merupakan nadi sesebuah karangan. maka isi ini boleh dipersoalkan. Oleh itu anda perlu benar-benar memahami keperluan bahagian ini agar dapat menghasilkan sebuah karangan yang padat.Kelogikan Isi Selain itu. Perkara inilah yang menjadi fokus utama dan matlamat penulisan sesebuah karangan itu sendiri.Bilangan Isi Pastikan karangan anda menampilkan bilangan isi yang mencu¬kupi. soalan kedua pula menghendaki pelajar menyumbangkan idea atau mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengekalkan permainan-permainan ini. d. Jelaskan mengapa perkara ini terjadi. Sebagai contoh perhatikan tajuk-tajuk ini: Contoh: 1. Antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah: a. Perkara ini merupakan syarat terpenting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah hasilan bertulis.

Antara variasi yang boleh dipertimbangkan ialah ayat tunggal. kata-kata hubung yang sesuai dan sebagainya. Sebenarnya soalan karangan bukanlah satu ujian untuk melihat hujah-hujah seseorang penulis semata-mata.Membantu membersihkan rumah . Anggapan ini jauh terpesong daripada matlamat ujian karangan. koma (.). ayat pasif dan sebagainya. Bagi karangan ini anda boleh mengemukakan isi-isi seperti berikut: Belajar bersungguh-sungguh Menjaga nama baik ibu bapa dan keluarga Cuba berdikari/jangan menyusahkan mereka Jangan membazirkan wang mereka Bantu mereka dengan kerja-kerja rumah Semua isi tersebut tepat dan bernas. Sediakan teks syarahan anda selengkapnya. Malah ada masanya kesila pan tanda baca juga boleh mengubah maksud sesuatu pernyataan. C. pandangan atau menepukan karangan mereka dengan isi semata-mata. tanda tanya (?). Selain itu. ayat majmuk.Membantu ibu dalam kerja-kerja memasak Sebenarnya isi-isi ini juga bernas dan tepat. Oleh itu pelajar harus teliti dan menunjukkan keprihatinan terhadap sistem ejaan yang wujud dan sebarang perubahan yang terjadi dalam sistem tersebut.). Oleh yang demikian adalah wajib bagi seseo¬rang pelajar untuk memastikan mutu bahasanya mencerminkan pengua¬saan bahasa yang sewajarnya dimiliki oleh seorang pelajar tingkatan lima. Ayat Pelajar harus memastikan ayat-ayat yang digunakan dalam karangan gramatis dan tunduk kepada hukum tatabahasa mutak¬hir. Tajuk syarahan tersebut ialah “Tanggungjawab anak-anak bersekolah terhadap ibu bapa”. Oleh itu pelajar perlu menunjukkan pemilihan kata yang tepat. tetap meninggalkan kesan negatif terhadap sesebuah karangan dan mengakibatkan kehilangan markah. Di sini anda perlu menyediakan satu ucapan yang memuatkan isi-isi tentang bagaimana seseorang pelajar boleh memainkan peranannya sebagai anak yang baik. d.Membantu mereka menjaga adik . lancar. Setiap kesalahan ejaan. walau betapa kecil seka lipun.). ayat-ayat tersebut perlu mempunyai subjek dan predikat. Walau bagaima¬napun. ayat aktif. Tanda Baca Penggunaan tanda baca juga perlu diberikan perhatian yang sewajarnya dalam sesebuah karangan. ayat tanya. Sekarang perhatikan pula isi-isi ini: . Satu perkara yang perlu diingati dalam soal ini ialah kata-kata tersebut tidak harus kelihatan seperti dipaksakan di dalam karangan tetapi seharusnya terbit berda¬sarkan keperluan dan suasana. Perbendaharaan Kata Kekuatan bahasa banyak terpancar daripada pilihan kata seseorang penulis. indah dan luas dalam karangannya. titik bertindih (:). Kekayaan pemilihan kata bukan sahaja akan memperindah sesebuah karan¬gan tetapi juga meniupkan nyawa kepada idea yang ingin diutarakan. Hal ini disebabkan perbandaharaan katalah yang benar-benar menyerlahkan penguasaan bahasa seseorang individu. tepat dan gramatis. Antara aspek bahasa yang perlu diberi penekanan ialah: a.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Contoh: Anda telah menyertai satu pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh sekolah anda. Dengan kata lain anda perlu mencadangkan cara-cara seseorang anak boleh membantu meringankan beban ibu bapanya. pelajar juga seharusnya menunjukkan keragaman dalam ayat-ayat yang digunakannya. koma bertitik (. perasaan dan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang kemas. ayat seruan. Dengan kata lain. c. Ejaan Ini merupakan satu aspek yang sering dipandang enteng oleh para pelajar. karangan juga merupakan satu ujian untuk meninjau sejauh mana seorang pelajar mampu melahirkan idea. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar ini melihat karangan sebagai suatu ujian untuk menilai sejauh mana mereka mampu mengemukakan idea. tanda seruan (!) sebagainya. Isi-isi ini amat remeh dan akan menimbulkan anggapan penulisnya berfikiran cetek dan tidak mampu mengulas sesuatu topik dengan mendalam. indah. BAHASA Dalam keghairahan untuk menghasilkan karangan ada masanya sesetengah pelajar melupakan hakikat mereka sebenarnya sedang menghadapi kertas peperiksaan MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA. Antara kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar ialah: 35 . Lebih daripada itu. adakah isi-isi ini mencerminkan kematangan pemikiran seseorang calon tingkatan lima? Sudah tentu tidak. bermutu. b. Antara tanda baca yang biasa ialah titik (. Kesalahan da lam penggunaan tanda-tanda ini akan mendedahkan kelemahan bahasa dan ketidaktelitian pelajar.

PEMERENGGANAN Pemerengganan karangan mungkin kelihatan sebagai suatu perkara yang mudah tetapi perkara ini tidak harus dipandang ringan. transkripsi. Contoh kata-kata yang dimaksudkan ialah kompleks. penutup isi dan penutup surat. Pendahuluan harus berfungsi sebagai pengenalan untuk hujah-hujah yang akan disampaikan. Semasa menggunakan kata-kata yang tidak tunduk kepada sistem ejaan baru. Perenggan perlu mempunyai isi dan hujah-hujah yang dapat mengukuhkan isi tersebut. dalam pelajaran-pelajaran akan datang. anih untuk aneh. **Oleh yang demikian. Pemerengganan menjadi lebih kompleks dalam karangan-karangan tertentu.Semasa menggunakan kata-kata pinjaman yang berasal dari Bahasa Inggeris. Pemerengganan isi harus bergerak daripada yang paling penting kepada yang kurang penting. Olahan yang sempurna bermaksud setiap perenggan harus ditempatkan di posisi yang betul dan memainkan peranannya dengan berkesan. men egakkan (kata kerja) ditulis sebagai menegakan. pendahuluan. isi-isi dan penutup. Misalnya menggunung ditulis sebagai mengu¬nung. Sebagaimana sebuah gubahan bunga terdiri daripada bunga-bunga dan daun yang berlainan jenis dan warna. pamir untuk pamer. Kesimpulannya bolehlah dikatakan bahawa penulisan karangan merupakan satu tugasan yang memerlukan pelbagai kemahiran. Begitu juga dengan kandungan sesebuah perenggan itu sendiri. strategi. D. pengganas ditulis sebagai penganas dan sebagainya. ii. tulin untuk tulen. tumbukan (kata nama) ditulis sebagai tumbukkan dan sebagainya. stem untuk setem. memperuntukkan (kata kerja) ditulis sebagai memperuntukan dan sebagainya. Oleh itu menggalakkan (kata kerja) ditulis sebagai menggalakan. Setiap perenggan dalam karangan harus menunjukkan pertautan dan pertalian yang kemas dan logik. menggali ditu lis sebagai mengali. tolakan (kata nama) ditulis sebagai tolakkan. pengenalan. Para pelajar perlu memahami peranan dan kandungan yang perlu dimuatkan di dalam setiap perenggan tersebut. Imbuhan 1. pensil untuk pensel. Pelajar harus bijak dalam menyusun isi-isi mengikut urutan kepentingan dan logiknya. Walau bagaimanapun pemerengganan karangan meliputi kemahiran yang lebih daripada itu. Sebagai contoh sebuah surat kiriman mempunyai perenggan pembuka surat. stimuli. Hujah-hujah itu pula harus disusun secara berperingkat-peringkat agar dapat memberikan nyawa kepada isi tersebut. anda akan dipandu secara teliti dan berperingkat-peringkat sehingga mampu menghasilkan sebuah karangan yang benar-benar bermutu. Pendek kata tidak ada satu kemahiran atau aspek khusus yang boleh menjamin kecemerlangan sesebuah karangan. 36 . Pelajar harus faham bahawa bukan semua kata dalam bahasa Melayu mengalami perubahan dengan pengenalan Sistem Ejaan Baru (1972). Semasa menggunakan imbuhan amalan “meng-” atau “peng-” Kesilapan yang sering terjadi ialah semasa imbuhan ini digunakan pada kata-kata dasar yang bermula dengan abjad g. Kesudahannya kedua-dua imbuhan ini sering dicampuradukkan. pelajar sering menggugurkan salah satu abjad tersebut. penggalak ditulis sebagai pengalak. Semasa menggunakan imbuhan akhiran “-kan” dan “-an” Hukum tatabahasa telah menetapkan bahawa imbuhan “-an” hanya digunakan untuk kata nama dan “-kan” pula diguna¬kan untuk kata kerja. Kekompleksan yang sama juga dapat diperhatikan dalam karangan ulasan dan rencana. PENGOLAHAN Karangan ibarat suatu gubahan bunga. interpretasi. Sementara itu kata-kata nama seperti tembakan (kata nama) ditulis sebagai tembakkan. lancung untuk lancong dan sebagainya. 2. Semua orang tahu bahawa pendahuluan. Ejaan kata-kata ini biasanya agak rumit dan sering menimbulkan pelbagai kesilapan. isi-isi harus berfungsi untuk mengukuhkan pendirian atau skop perbincangan yang telah dinyatakan pada pendahuluan dan penutup pula perlu berperanan sebagai kesimpulan untuk pembicaraan. begitulah sebuah karangan terdiri daripada pendahuluan.i. Masalahnya ialah ada pelajar tidak tahu membezakan kegunaan imbuhan-imbuhan ini. Kesilapan yang sering dilaku-kan oleh pelajar ialah menulis calun untuk calon. Pelajar harus bijak memilih ruang untuk menempatkan bukti. Sebaliknya kecemerlangan karangan bergantung kepada perancangan yang teliti serta pengabungjalinan pelbagai kebolehan dan kemahiran. fenomena dan sebagainya. jambatan. (Semua aspek ini akan dibicarakan dengan contoh-contoh lengkap dalam pelajaran-pelajaran berikutnya) E. isi-isi. setiap isi dan penutup harus ditempatkan di perenggan-perenggan yang berbeza. contoh serta penerangan yang berkaitan. iii.

gasing dan congkah.. Karangan akan memuatkan isi. Oleh itu dalam pelajaran ini kita akan perhatikan bagaimana mentafsirkan dan seterusnya memenuhi kehendak sesebuah tajuk karangan. Sebagai contoh. Bagi tujuan peperiksaan. ISU b. Dalam tajuk di atas bahagian kehendak ialah . terutamanya mereka yang tinggal di kota-kota yang tidak lagi mengenali per¬mainan-permainan tersebut. karangan yang terpesong merupakan antara kesilapan yang amat serius dan akan mengakibatkan kehilangan markah yang amat banyak. Permasalahan tersebut biasanya akan dinyatakan pada tajuk dan seseorang penulis haruslah menggunakan karangannya sebagai medan untuk menghuraikan permasalahan tersebut. Karangan yang memperkatakan suatu perkara yang berlainan daripada permasalahan yang disebut pada tajuk dikatakan karangan terpesong. Di sini anda dimaklumkan tentang kedudukan permainan tradi¬sional di negara kita pada masa sekarang. Oleh yang 37 . Dia melihat. Semua tajuk karangan boleh dibahagikan kepada DUA komponen iaitu: a. Hal ini biasanya dapat diperhatikan pada bahagian bawah tajuk tersebut. Maklumat-maklumat ini mempunyai dua tujuan. Malah ada sesetengah penduduk negara ini. Amat sukar untuk seseorang manusia mula berfikir daripada vakum. perhatikan isu pada tajuk di atas … Contoh : Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Isi-isi tersebut harus berfungsi untuk menghuraikan sesuatu permasalahan yang pasti. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. Karangan ialah sebuah wacana atau bahan bertulis dengan kepanjangan tertentu. Kini (setelah menel¬iti pernyataan yang diberikan itu) anda faham bahawa masyarakat tidak lagi begitu meminati permainan tradisional dan telah menyi¬sihkannya. Perkara ini disebabkan walaupun “Isu” pada tajuk membantu mendorong pemikiran tetapi tidak pula memberikan maklumat tentang arah dan tujuan sesebuah karangan. Jadi maklumat-maklumat yang diberikan pada bahagian ini diharap akan mendorong seseorang calon untuk berfikir ke arah yang dikehendaki.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu MENTAFSIR DAN MEMENUHI KEHENDAK TAJUK & LATIHAN PENGENALAN SPM Cuba kita renungkan kembali apa yang dimaksudkan dengan karangan.. KOMPONEN DALAM TAJUK KARANGAN Sebagai permulaan mari kita perhatikan tajuk ini. Komponen kedua dalam sesebuah tajuk ialah KEHENDAK. perasaan atau idea seseorang penulis. Misalnya dengan membaca pernyataan di atas kini anda akan mendapat satu gambaran tentang¬nasib permainan tradisional di negara kita. terutamanya mereka yang tinggal di kota-kota tidak lagi men¬genali permainan-permainan tersebut. Tujuan kedua maklumat-maklumat tersebut adalah untuk ber¬fungsi sebagai set induksi bagi merangsang minda anda. mendengar atau membaca sesuatu bagi menjuruskan pemikiran¬nya. Dengan kata lain isi-isi yang dimuatkan dalam sesebuah karangan tidak boleh dan tidak harus wujud dalam vakum. Bahagian ini bertu¬juan untuk memberikan satu gambaran umum kepada calon tentang sesuatu perkara yang diperkatakan. Selain itu anda juga mengetahui bahawa permainan-permainan ini hampirhampir pupus dalam kalangan penduduk bandar. Malah ada sesetengah penduduk negara ini. Contoh : Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Inilah bahagian yang harus diberikan perhatian berat oleh semua calon. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. Malah ada sesetengah penduduk bandar yang tidak tahu apa itu wau. Sebagai contoh seseorang penyajak akan hanya mampu mengha¬silkan sebuah sajak yang berkesan tentang kemiskinan dengan melihat seorang nelayan yang pulang dari laut atau seorang penge¬mis yang terbaring di tepi jalan.. pemikiran. Sekarang cuba kita fikirkan apakah kandun¬gan sesebuah karangan. KEHENDAK Bahagian awal tajuk tersebut ialah ISU. Walau bagaimanapun setiap karangan harus mempunyai tujuan yang pasti. Pertama untuk memberikan sedikit sebanyak pengetahuan asas tentang sesuatu perkara.

Bentuk karangan yang perlu ditulis ii. b. Perkara ini jelas merupakan kesan untuk pembalakan yang berleluasa dan menepati kehendak soalan. “Soalan” pada tajuk boleh difahami dengan meneliti kata-kata kunci yang diberikan pada bahagian KEHENDAK. tuliskan KESAN . Pada setiap tugasan tersebut calon tentu diberikan arahan tentang apa yang perlu ditulis. Perbincangan h. Surat kiriman d.. i........ “Soalan” menentukan apakah jenis isi yang perlu anda kemukakan pada karangan anda.. jelaskan AKIBAT . Sebarang isi yang tidak menepati “soalan” akan dianggap sebagai isi terpesong dan mencacatkan markah.. Sementara itu soalannya pula “usaha-usaha” yang boleh dilakukan bagi mem¬pertahankan atau menghidupkan semula permainan tradisional di negara kita. Antara contoh “soalan” pada sesebuah tajuk karangan ialah. Tidak ada tajuk yang akan dikemukakan (bagi tujuan peperiksaan) tanpa soalan. berikan pendapat anda tentang BAGAIMANA . terangkan FAKTOR-FAKTOR . Perbahasan c. e. Bahagian “soalan” ini bolehlah dianggap sebagai arahan tersebut.. Rencana e.... “Kehendak” merupakan bahagian di mana kita diberikan ARAHAN tentang perkara yang harus dikarang. berikan LANGKAH . Sekiranya tajuk meminta anda “huraikan KESAN yang timbul akibat penebangan hutan secara berleluasa” maka anda perlu menju¬ruskan karangan anda kepada kesan sahaja....... h.... 38 . mempro¬mosikan. c.. Dengan kata lain kesemua isi karangan anda harus tunduk kepada arahan pada “soalan”. Huraian g.... Wawancara f.. huraikan BAGAIMANA . Bentuk Ini merujuk kepada bentuk-bentuk karangan yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu SPM. Soalan yang perlu dijawab Kita perhatikan setiap satu perkara ini dengan terperinci: I. Antara isi yang sesuai dalam konteks ini ialah mengakibatkan bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir.... Gambaran j. II. a.. Sebaliknya.. Seterusnya kita perhatikan semula bahagian KEHENDAK pada tajuk kita. jika calon memberikan isi kerajaan harus mengetatkan undang-undang maka isi tersebut dianggap salah dan terpesong kerana tidak menepati kehendak soalan. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. k.... pada pendapat anda apakah PERANAN ... Antara bentuk tersebut ialah: a... Kini bolehkah anda memutuskan apakah bentuk dan soalannya? Karangan ini harus ditulis dalam bentuk huraian biasa. Hal ini disebabkan semua tajuk karangan bagi peperiksaan merupakan satu tugasan.. Sebagai contoh karangan berbentuk rencana sudah tentu tidak sama dengan karangan berbentuk surat kiriman walaupun kedua-duanya berlegar di sekitar isu yang sama.. menghidupkan atau memperkenalkan semula permainan-permainan tradisional kepada masyarakat kita... jelaskan MASALAH ... Ceramah Sebenarnya setiap bentuk karangan ini mempunyai ciri-ciri unik yang membezakannya daripada bentuk yang lain. j.. Soalan Inilah bahagian paling penting pada sesebuah tajuk.. Terdapat dua perkara penting yang harus diberi perhatian pada kehendak iaitu: i. Laporan b... Oleh itu kesemua isi karangan ini harus merupakan langkah atau tindakan yang boleh dilakukan bagi memajukan.. huraikan KEPENTINGAN . Ulasan i..demikian calon tidak mungkin mula mengarang atau menghasilkan sesebuah karangan hanya dengan menggunakan isu sematamata........ Syarahan k... d..

Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. SOALAN ----------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : tihan La 2 Latihan 2: Seorang sahabat anda yang berada di luar negeri menda¬pat tahu bahawa negara anda dibanjiri warganegara asing. Beliau seterusnya ingin mengetahui apakah kesan kehadiran golongan ini kepada negara anda. Balas surat sahabat anda itu selengkapnya. BENTUK -----------------------------------------B.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 1 Lihat carta di bawah dengan teliti. Seterusnya mari kita perhatikan beberapa tajuk karangan dan mengukuhkan kebolehan kita mentafsirkannya. TAFSIRAN ISU : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Latihan 1: Perlumbaan motosikal haram semakin menjadi-jadi di negara kita. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang individu yang ingin membeli kenderaan peribadi. Perbuatan liar ini bukan sahaja mengancam keselamatan mereka yang terlibat tetapi juga pengguna jalan raya lain yang tidak berdosa. SOALAN ----------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : 39 . Pada pendapat anda bagaimanakah kerajaan boleh menangani masalah ini? TAFSIRAN ISU : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. BENTUK ------------------------------------------B.

BENTUK B. Kesilapan mentafsirkan tajuk akan menyebabkan karangan tersebut dikategorikan ke dalam “karangan terpesong”.tihan La 3 LATIHAN 3: Gejala remaja lari dari rumah nampaknya sudah menjadi satu penyakit sosial yang semakin menular di negara kita. 40 . SOALAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : KESIMPULAN Melalui pelajaran ini anda seharusnya sudah memahami satu perkara paling asas dalam penulisan karangan yakni mentafsirkan tajuk. isi yang kurang kukuh. Oleh yang demikian kuasai kuliah ini dengan sepenuhnya sebelum melangkah ke kuliah-kuliah yang lain. Walau bagaima¬napun adalah amat sukar untuk menyelamatkan seseorang calon yang menghantar karangan terpesong daripada kegagalan. TAFSIRAN ISU : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Semua kesilapan seperti bahasa yang lemah. karangan yang terlalu pendek dan sebagainya pasti akan mencacatkan markah sesebuah karangan tetapi tidak semestinya menyebabkan calon tersebut gagal. Walau betapa indah sekalipun bahasa dan gaya yang diterap¬kan ke dalam sesebuah karangan tetapi semua itu tidak membawa sebarang makna sekiranya calon gagal mentafsirkan tajuk terlebih dahulu. Tuliskan sebuah rencana tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku dan berikan saranan bagaimana gejala ini boleh dibendung. pendahuluan yang tidak berkesan.

Tidak mempunyai sebarang ciri keselamatan .Perlu menepati semua ciri/format rencana B.Langkah/usaha/cara/tindakan yang boleh diambil oleh pihak-pihak yang terlibat ( ibu bapa/kerajaan/sekolah ) bagi mengurangkan / mengatasi masalah remaja lari dari rumah.Meninggalkan rumah tanpa pengetahuan ibu bapa . BENTUK .Motosikal diubahsuai .Sesetengahnya masuk secara sah .Kesan/akibat/implikasi kehadiran warganegara asing terhadap kehidupan rakyat dan negara kita LATIHAN 3 ISU * Gejala remaja lari dari rumah .Surat kiriman tak rasmi .Bertentangan dengan undang-undang * Berbahaya .Biasanya oleh anak-anak muda . 41 . KEHENDAK A.Menggunakan jalan biasa .Membawa diri entah ke mana KEHENDAK A.Ramai juga yang memasuki Malaysia secara haram . SOALAN .Huraian biasa B.Dari negara-negara jiran . BENTUK .Rencana .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 ISU * Perlumbaan motosikal haram . BENTUK .Perlu menepati semua ciri/formatsurat kiriman tak rasmi B.Pada waktu malam . SOALAN Terdapat dua soalan di sini iaitu: i.Tujuan: mencari pekerjaan atau melarikan diri daripada penderitaan di negara asal. SOALAN Langkah/tindakan/usaha/cara bagi mengatasi perbuataan ini Jawapan LATIHAN 2 ISU * Kemasukan warganegara asing ke Malaysia .Risiko kemalangan tinggi KEHENDAK A. Faktor/sebab remaja lari dari rumah ii.

Sediakan rangka. 4.TENTUKAN KEDUDUKAN ISI . D.PILIH TAJUK YANG SESUAI .Isi-isi perlu disusun mengikut urutan kepentingannya.KEMBANGKAN ISI . anda tentu faham betapa beratnya tanggungjawab anda. Pe laj ara n5 PENGENALAN Dari saat anda membuka kertas soalan karangan Bahasa Melayu SPM.Pastikan juga isi-isi ditempatkan menurut urutan logik. pilihan kata yang luas.MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN DENGAN BAHASA YANG INDAH Hal ini bermaksud karangan anda harus memperlihatkan penggunaan bahasa yang gramatis. MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG LENGKAP Hal ini bermaksud karangan anda mempunyai pendahuluan. anda mempunyai masa 90 minit untuk melaksanakan satu tugasan yang berat iaitu: C. bernas dan menyakinkan. 1. Sekiranya anda memahami kesemua empat matlamat di atas. MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG TEPAT Hal ini bermaksud karangan anda menepati format dan mengupas kehendak soalan. menggunakan tandatanda baca yang tepat dan tidak terdapat sebarang kesilapan ejaan. . . Oleh yang demiki¬an anda harus merancang penulisan anda dengan teliti.Pastikan juga isi-isi anda logik/boleh diterima akal. gaya bahasa yang indah. MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG MATANG DAN MENYAKINKAN Hal ini pula bermaksud karangan anda mempunyai bilangan isi yang mencukupi dan setiap isi telah dikembangkan dengan jitu.Tahukah anda bahawa terdapat kaedah yang berbeza untuk mengembangkan isi yang berbeza.Karangan MEMILIH TAJUK & TEKNIK MENGENAL PASTI ISI PROSEDUR MENGARANG A. B. -Adakah anda mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang bidang/isu tersebut. badan dan penutup. 2. isi yang tepat tetapi terlalu remeh akan mengurangkan mutu karangan.KENAL PASTI ISI .Pastikan isi-isi menepati kehendak soalan .Apa yang lebih penting ialah semua isi perlu dikembangkan dengan kaedah dan teknik yang sesuai.Fahami kehendak soalan.Kekuatan karangan bukan bergantung kepada bilangan isi atau ketepatan isi semata-mata.Pastikan isi-isi anda tidak bersifat remeh. (Hal ini akan diperincikan dalam pelajaran-pelajaran akan datang) 42 . 3. . Anda seharusnya memulakan proses mengarang dengan prosedur yang betul: PROSEDUR MENULIS KARANGAN Berikut merupakan prosedur terancang untuk mendekati soalan karangan. Buat catatan ringkas untuk setiap isi . .

Perhatikan tajuk tersebut dengan teliti.Betulkan semua kesalahan ejaan. ) ( . tanpa sekatan dan tenang serta menghasilkan sebuah karangan yang bermutu.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 5. Walau bagaimanapun ini tidaklah bermakna tajuk tersebut sesuai untuk anda. Apabila memilih tajuk anda perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: a. Jelaskan. Berikan pandangan anda dalam hal ini. Sebagai contoh perhati¬kan tajuk ini: Contoh : Banyak pihak yang tidak bersetuju dengan cadangan untuk menukarkan sistem persekolahan kita menjadi sistem persekolahan satu sesi. Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk. MENGARANG . Contoh : Kealpaan ibu bapa merupakan faktor utama keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita. . Sebagai contoh perhatikan tajuk-tajuk di bawah: Contoh : Gejala melepak dikatakan salah satu penyakit sosial yang boleh meruntuhkan masa depan generasi muda kita. Tahukah anda apa kehendak soalannya? Adakah tajuk itu menghendaki anda memberikan sebab-sebab anak-anak muda melepak? Atau adakah anda perlu menjelaskan cara-cara masalah terse¬but boleh diatasi? Sebenarnya kehendak tajuk di atas ialah penerangan tentang apakah kesan gejala melepak dalam kalangan anak muda kita.Betulkan struktur ayat. ) ( ! ) ( . SEMAK KARANGAN SEBELUM DIHANTAR . ) ( : ) ( ” ) ( ’ ) ( ? ) dan huruf besar dan huruf kecil dll) . MENGENAL PASTI ISI dan MENYUSUN ISI LANGKAH 1 PEMILIHAN TAJUK Ini merupakan tugas pertama anda apabila membuka kertas soalan. 6.Mula mengarang. Oleh itu renungkan tajuk pilihan anda dengan teliti dan pastikan anda benar-benar yakin dengan kehendaknya. Ada masanya sesuatu tajuk dan kehendak tajuk itu amat jelas. Malah ada masanya karangan anda akan terpesong dan tidak menepati kehendak soalan. Sekiranya tidak.Bina ayat-ayat lengkap untuk menukarkan rangka anda menjadi perenggan lengkap. Masalahnya kini ialah sejauh manakah anda faham maksud atau konsep sistem persekolahan satu sesi yang dicadangkan itu. Pada pendapat anda apakah faktor-faktor yang menyebabkan sistem persekolahan satu sesi tidak digemari ramai? Kehendak tajuk ini amat jelas. Apakah yang anda faham tentang tajuk ini? Perlukah anda memberikan punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalan¬gan remaja kita? Bagaimana anda akan kaitkan “ibu bapa” dalam karangan anda? Perkara-perkara inilah yang harus anda putuskan terlebih dahulu sebelum memulakan karangan anda.Betulkan kesalahan tanda baca ( . Walau betapa indah sekalipun perjalanan bahasa dalam karangan anda tetapi semua itu tidak akan membawa sebarang makna sekiranya pembicaraan anda tidak memenuhi kehendak soalan.Pastikan anda telah menuliskan nombor soalan. . Sebaliknya pemilihan tajuk yang tidak sesuai pula akan menyebabkan anda terkandas di tengah jalan dan menghadapi pelbagai tekanan untuk menyudahkannya. . SPM Seterusnya mari kita perhatikan TIGA prosedur terpenting sebelum mengarang iaitu MEMILIH TAJUK . Seterus¬nya anda juga boleh memberikan faktorfaktor lain (selain daripada kesilapan ibu bapa) yang menjadi punca keruntuhan akhlak dalam kalangan anak-anak. Anda perlu yakin dengan pengetahuan anda tentang isu tersebut. Adakah anda benar-benar faham akan KEHENDAK SOALAN tajuk tersebut? Salah satu tujuan ujian karangan adalah untuk melihat sejauh mana anda boleh mengarang berdasarkan kehendak yang ditetapkan oleh sesuatu tajuk. anda mungkin akan mengutarakan isi-isi yang dangkal dan dianggap remeh oleh pemeriksa. Pemilihan tajuk yang tepat dan sesuai akan memboleh¬kan anda mengarang dengan lancar. Apakah ciri-ciri sistem persekolahan satu sesi? Apakah perbezaan sistem perseko- 43 . Anda dikehendaki member¬ikan FAKTOR/PUNCA/SEBAB/MENGAPA masyarakat tidak berse¬tuju dengan sistem persekolahan satu sesi. Sebenarnya tajuk ini menghendaki anda menjelaskan kesilapan/kepincangan/kekurangan ibu bapa yang menjadikan anak-anak berkelakuan negatif.

Kedudukan isi-isi ini harus ditentukan berda¬sarkan urutan kepentingan dan kelogikannya. Adakah anda faham kehendak tajuk ini? Tajuk ini menghendaki anda memberikan kebaikan/kesan postif tadika bagi anak-anak. Walau bagaimanapun harus terdapat suatu justifikasi untuk menempatkan isi-isi berkenaan di perenggan-perenggan tersebut. Mengurangkan pergantungan terhadap ibu bapa. Antara isi yang boleh anda senaraikan ialah: i. Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi. vi. Jelaskan kepentingan pengalaman tadika bagi anak-anak. iv. iii. iv Membolehkan anak-anak berdikari dalam soal pelaja¬ran/menyelesaikan masalah pendidikan. Cadangkan cara-cara masalah ini boleh dibaiki. vii. Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi. Membina institusi sukan. anda seharusnya tidak mendekati tajuk ini. logik dan tidak bersifat remeh. 44 .boleh mengikuti pelajaran dengan mudah . Perhatikan bahawa kesemua isi tersebut menepati kehendak soalan. LANGKAH 2 KENAL PASTI ISI Seterusnya anda harus mengenal pasti isi-isi yang sesuai untuk tajuk yang telah anda pilih. Cadangkan cara-cara masalah ini boleh dibaiki. Boleh bertutur dalam pelbagai bahasa . Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan. Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan. LANGKAH 3 TENTUKAN KEDUDUKAN ISI Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pelajaran sebelum ini. iii.terutamanya bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris . Anda sudah sedia maklum bahawa setiap isi akan menduduki perenggan yang berbeza. Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan. karangan merupakan satu gubahan. Senarai isi yang telah dikenal pasti untuk tajuk ini ialah: i. ii. Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan. Kekuatan sesebuah karangan bukannya bergantung kepada kesaratan isinya tetapi juga kepada kedudukan setiap isi terse¬but. Membolehkan anak-anak memahami maksud persahaba¬tan/menjalin hubungan dengan anak-anak lain. Membawa masuk jurulatih asing. Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan. Senaraikan semua isi yang terbit dalam fikiran anda pada sehelai kertas kasar. Keindahan karangan antara lain bergantung kepada cara anda mengolah kedudukan isi secara logik. Membina institusi sukan. ii. iii. vi. iv.lahan satu sesi dengan sistem yang wujud kini? Sekiranya anda tidak mempunyai penge¬tahuan tentang semua aspek tersebut. Sekadar contoh perhatikan satu lagi tajuk: Contoh 2: Pengalaman di tadika amat penting dalam memastikan anak-anak menikmati alam persekolahan selepas memasuki sekolah rendah. v. Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan. Sebagai contoh perhatikan tajuk ini: Contoh 1: Mutu sukan negara kita semakin merosot sejak kebelakangan ini. angka dll). Adakah anda faham kehendak tajuk ini? Tajuk ini menghendaki anda mencadangkan langkah / cara / usaha / tindakan yang boleh diambil untuk memajukan mutu sukan negara. Sebagai contoh per¬hatikan tajuk ini sekali lagi: Contoh : Mutu sukan negara kita semakin merosot sejak kebelakangan ini. Antara isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah: i. v. Membawa masuk jurulatih asing. ii. Oleh itu pastikan anda tidak memberikan punca mutu sukan negara kita semakin merosot atau kesan-kesan kemerosotan mutu sukan terhadap negara kita. Memberikan ilmu asas kepada anak-anak (misalnya mengenal abjad. suku kata.

Ini disebab¬kan segala usaha untuk melentur dan meningkatkan prestasi sukan seseo¬rang individu harus dimulakan sejak dia masih kecil lagi. Jurulatih-jurulatih profesional ini akan banyak membantu untuk mengasah bakat anak-anak ini dan seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran di arena sukan antarabangsa. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan cukup kemudahan/prasarana/infrastruktur sukan di seluruh negara. Walaupun isi-isi tersebut adalah tepat tetapi minda anda tidak mungkin menerbitkan isi-isi berdasarkan susunan tertentu. Oleh itu. Seterusnya satu lagi cara untuk menajamkan keupayaan bersukan atlet-atlet kita adalah dengan menghantar mereka mengikuti per¬tandingan-pertandingan persahabatan sama ada di dalam atau di luar negeri. Sebaliknya isi-isi tersebut akan terbit secara rawak berdasarkan pengalaman. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan ganjaran yang lebih lumayan kepada golongan ini. Melalui pertandingan-pertandingan ini ahli-ahli sukan kita bukan sahaja boleh mengasah ketajaman mereka tetapi juga dapat mengenal pasti kelemahan peribadi mereka. Mereka perlu membahagikan masa di antara aktiviti bersukan dan tanggungjawab mereka sebagai pencari rezeki keluarga. pembacaan dan ilmu anda. Selepas itu dia harus ditempatkan di institusi sukan yang khas agar bakat¬nya boleh terus dikembangkan. Selepas anak-anak ini keluar dari akademik sukan mereka perlu terus menjalani latihan. Dengan mengambil kira urutan di atas. Hal ini disebabkan ada antara mereka yang bukan merupakan golongan profesional. pendidikan. (ISI 4) | Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan (ISI 5) | Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan (ISI 6) Penutup 45 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kesemua isi tersebut merupakan fakta-fakta yang terbit dalam fikiran anda. kerajaan harus membantu meringankan beban kewangan mereka. SPM Sekiranya anda merenungkan dengan mendalam anda tentu berse¬tuju bahawa peningkatan mutu sukan seharusnya bermula dengan mencungkil bakat anak-anak sejak di bangku sekolah. seharusnya isi-isi untuk karangan ini ditempatkan seperti berikut: **Satu Isi – Satu Perenggan Pendahuluan Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi (ISI 1) | Membina institusi sukan (ISI 2) | Membawa masuk jurulatih asing (ISI 3) |Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan. Akhir sekali apabila ahli-ahli sukan ini telah mula mewakili negara. Institusi-institusi ini bukan sahaja harus menyediakan segala peralatan sukan tetapi juga perlu mempunyai jurulatih-jurulatih pakar dari luar negara. selepas menyenaraikan isi-isi tersebut anda harus merenungkan kesemua isi tersebut dan memikirkan bagaimana hendak menempatkanya.

Pada pendapat anda mengapakah ibu bapa ini berbuat demikian? tihan La 2 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kebanyakan pelajar hari ini jelas tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolahsekolah kita.tihan La 1 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Semakin ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka menuntut di luar negara walaupun anakanak mereka layak untuk memasuki institusi pengajian tinggi tempatan. Pada pendapat anda mengapakah hal ini terjadi? 46 .

apakah usaha-usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadaan ini? tihan La 4 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kemasukan warganegara asing secara haram ke negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun. 47 . Berikan cadangan anda untuk menangani masalah ini. Pada pendapat anda.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 3 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kemiskinan dalam kalangan petani di negara kita telah banyak diperkatakan.

Apakah yang akan terjadi sekiranya gejala ini tidak ditangani dengan segera? ? Scholarships updated regularly. Find out the latest scholarships on Afterschool.my 48 .tihan La 5 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Penglibatan para pelajar dalam aktiviti jenayah dan kongsi gelap dikatakan semakin meningkat di negara kita.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 Jawapan Isi 1 Ibu bapa anggap mutu pendidikan di institusi tempatan kurang memuaskan Isi 2 Ibu bapa mahukan anak-anak mereka memperoleh pengalaman hidup yang lebih luas Isi 3 Kos sesetengah kurusus di institisi pengajian tinggi swasta tempatan lebih mahal berbanding dengan luar negara Isi 4 Mereka mempunyai saudara mara yang bermastautin di luar negara Isi 5 Ibu bapa mahu anak-anak mereka bekerja dan menetap terus di luar negara LATIHAN 2 Isi 1 Pelajar menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting untuk masa depan mereka. Isi 2 Pelajar menganggap aktiviti kokurikulum membazirkan masa mereka yang berharga Isi 3 Kebanyakan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah membosankan Isi 4 Pelajar berasa penat Isi 5 Sesetengah pelajar menghadapi masalah kewangan LATIHAN 3 Isi 1 Berikan bantuan kewangan/subsidi untuk dijadikan modal Isi 2 Kenalkan kaedah pertanian moden Isi 3 Tubuhkan agensi bagi membeli hasil tanaman mereka (agar tidak perlu menjual kepada orang tengah) Isi 4 Sediakan tapak bagi mereka menjual hasil tanaman secara terus kepada pembeli – seperti pasar tani Isi 5 Carikan pasaran untuk hasil tanaman mereka di luar negara 49 .

Find out on Afterschool. ? How to get scholarships?.masa hadapan pelajar tersebut akan menjadi gelap Isi 2 Negara akan kekurangan tenaga kerja/ barisan pelapis bagi menerajui negara Isi 3 Keamanan negara akan terjejas Isi 4 Pelabur asing akan menjauhkan diri – ekonomi negara akan merosot Isi 5 Imej negara akan terjejas.LATIHAN 4 Isi 1 Ketatkan kawalan di sempadan/perairan negara Isi 2 Adakan kerjasama dengan pihak berkuasa negara-negara jiran untuk mengawal perairan/sempadan mereka Isi 3 Kenakan hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang memasuki negara ini secara haram Isi 4 Kenakan hukuman yang lebih berat terhadap majikan tempatan yang mengupah warga asing Isi 5 Jalankan operasi dari semasa ke semasa LATIHAN 5 Isi 1 Tercicir dalam pelajaran .my 50 .

Hal ini disebabkan perenggan inilah yang akan mula-mula diperhatikan oleh seseorang pembaca karangan atau pemeriksa.... Sebagai contoh..Merujuk kepada bidang yang terkandung di dalam tajuk yang diberikan............ Pendek kata..........Merujuk kepada kehendak soalan. TEKNIK MEMBINA PENDAHULUAN Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk membina perenggan pendahuluan yang menarik dan berkesan................... tanggapan pemeriksa terhadap karangan calon banyak dipengaruhi oleh perenggan pendahuluan.... sekiranya skop tersebut ialah sukan... Contoh skop ialah sukan.......... JENIS 1 (Untuk Isu Biasa) Sebuah perenggan pendahuluan harus mempunyai tiga komponen penting di dalamnya iaitu SKOP...Merujuk kepada hal yang disentuh tentang bidang tersebut.. permainan tradisional...... maka isunya boleh jadi “kemiskinan para petani”........... perpaduan dll... Begitu juga.. Terdapat DUA jenis pendahuluan yang perlu anda ketahui untuk menghadapi karangan SPM dengan yakin... 2.. ISU dan KEHENDAK. KEHENDAK ... Soalan yang dikemukakan boleh jadi punca...... sekiranya skop ialah pertanian. anda harus memberikan perhatian yang istimewa dalam menghasilkan perenggan pendahuluan......... maka isu yang diperkatakan mungkin “kemerosotan mutu sukan negara”.......... KEHENDAK Seterusnya perhatikan maksud ketiga-tiga komponen tersebut: SKOP ... 3.. 4..... Ketiga-tiga komponen tersebut harus disusun seperti berikut: SKOP ........... ISU .. ISU . SPM ara n6 Pe laj Pendahuluan merupakan komponen terpenting dalam sesebuah karangan. Oleh itu........... kesan atau langkah 51 .. pertanian.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu PENDAHULUAN KARANGAN PENGENALAN 1.

batu seremban dan sepak raga. congkah. Antara contoh permainan tradisional yang masih wujud dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini ialah wau. 52 . gasing. Rata-rata anggota masyarakat hari ini menganggap permainan-permainan ini hanya merupakan satu koleksi usang dan ketinggalan zaman. Malangnya permainan-permainan ini jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini.Perhatikan tajuk ini: Permainan tradisional di negara kita jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini. Sesungguhnya permainan-permaian ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang tidak terkira nilainya. Pada pendapat anda apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadan tersebut? Analisis Tajuk: SKOP ISU KEHENDAK Permainan Tradisional Semakin disisihkan Usaha/lLangkah Oleh itu susunan idea untuk pendahuluan anda seharusnya berbentuk seperti berikut: Skop Isu Kehendak Permainan Tradisional Semakin disisihkan Langkah Seterusnya berikan idea-idea untuk mengembangkan rangka tersebut. Perhatikan contoh di bawah: Skop Permainan Tradisional Koleksi permainan lama Warisan budaya bangsa Contoh – wau /gasing /congkak Isu Semakin Disisihkan Semakin disisihkan Oleh generasi muda/masyarakat kota Anggap ketinggalan zaman Kehendak Langkah Tidak harus dibiarkan Harus ambil langkah segera Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan huraian di atas bagi menghasilkan sebuah perenggan pendahuluan yang menarik. Sudah tentu keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Gejala ini dapat diperhatikan dengan ketara terutama sekali dalam kalangan generasi muda dan masyarakat kota. Perhatikan contoh pendahuluan lengkap yang terhasil… PERENGGAN PENDAHULUAN YANG LENGKAP Permainan tradisional merupakan sebahagian daripada koleksi permainan lama yang diwarisi daripada nenek-moyang kita. Masanya sudah tiba untuk kerajaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi menghidupkan semula permainan-permainan tersebut.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk: Tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Jelaskan mengapa hal ini terjadi. Analisis Tajuk : SKOP ISU KEHENDAK : : : Kokurikulum Pelajar kurang berminat Punca

SPM

Komposisi pendahuluan anda haruslah berbentuk seperti berikut:

SKOP ISU KEHENDAK

Kokurikulum Pelajar kurang berminat Punca

Seterusnya anda perlu mengembangkan idea di atas seperti berikut:

SKOP

Kokurikulum - sebahagian daripada sistem pendidikan - bagi mengimbangi bidang akademik - bagi melahirkan generasi seimbang Pelajar kurang berminat - pelajar memandang ringan - tidak memberi kerjasama - memberi pelbagai alasan Punca - tidak harus dibiarkan - harus kenal pasti punca pelajar berbuat demikian

ISU

KEHENDAK

Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan rangka di atas, anda seharusnya memperoleh sebuah perenggan seperti berikut: Aktiviti kokurikulum merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan di negara kita. Aktiviti-aktiviti ini diperkenalkan sebagai usaha untuk mengimbangi penekanan terhadap bidang akademik yang sememangnya menjadi fokus utama di sekolahsekolah hari ini. Kerajaan juga berharap aktiviti-aktiviti ini akan melahirkan satu generasi muda yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Namun begitu, sayang sekali, sebahagian besar pelajar jelas tidak meminati dan memandang remeh akan bidang tersebut. Mereka juga memberikan pelbagai alasan untuk melepaskan diri daripada menyertai sebarang aktiviti kokurikulum. Sudaha tentu hal tersebut tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Masanya sudah tiba untuk pihak kerajaan dan sekolah mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan para pelajar berbuat demikian agar keadaan tersebut boleh dibetulkan.

53

JENIS 2 (Untuk Isu Kenegaraan) Sebenarnya tidak ada sebarang perbezaan besar di antara jenis ini dengan kaedah yang telah anda pelajari di atas. Kita masih lagi akan menggunakan komposisi seperti berikut:

SKOP ................................................................... ISU .................................................................... KEHENDAK

Perbezaannnya ialah, sekiranya tajuk tersebut membawakan sesuatu isu yang mempunyai kepentingan terhadap negara ( isu-isu seperti ini dikenali sebagai isu kenegaraan ), maka skop secara automatik akan menjadi MALAYSIA.

Perpaduan Sektor Pertanian Sektor Perindustrian

Kemiskinan

Kemasukan Warga Asing

Penganguran Pendidikan Perumahan

Contoh Isu Kenegaraan

Isu-isu di atas dikenali sebagai isu kenegaraan kerana meninggalkan kesan secara langsung terhadap keadaan sosial, ekonomi dan politik negara kita. Apabila anda berhadapan dengan tajuk-tajuk sedemikian, jangan berfikir panjang. Jadikan SKOP pendahuluan anda sebagai MALAYSIA. Perhatikan contoh pendahuluan untuk tajuk di bawah: Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup di bawah paras kemiskinan. Berikan cadangan anda untuk membaiki keadaan tersebut. Analisis Tajuk SKOP ISU KEHENDAK : : : Malaysia Kemiskinan petani Langkah

Perhatikan rangka lengkap untuk pendahuluan ini: SKOP ISU Malaysia - pesat membangun - taraf hidup rakyat semakin meningkat - menjadi model pembangunan untuk negara-negara lain Kemiskinan - namun masih ada Petani kemiskinan - jelas dalam kalangan petani - pembangunan negara tidak sampai kepada mereka Langkah - tidak harus dibiarkan - harus ambil langkah segera

Kehendak

54

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Sekiranya dikarang, anda akan memperoleh sebuah perenggan pendahuluan seperti berikut:

SPM

Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun. Taraf hidup rakyat kita juga semakin meningkat dari setahun ke setahun. Maka tidaklah menghairankan sekiranya negara kita sering dijadikan sebagai model pembangunan oleh sesetengah negara lain di rantau ini. Namun begitu, satu hakikat yang menyedihkan ialah negara kita sendiri nampaknya masih belum berjaya membebaskan diri daripada masalah kemiskinan. Hal ini dapat diperhatikan dengan ketara dalam kalangan sesetengah masyarakat tani yang menghuni kawasan terpencil negara ini. Nampaknya arus pembangunan yang melanda negara kita seolah-olah tidak sampai kepada golongan ini. Hal ini tidak wajar dibiarkan begitu sahaja. Oleh itu kerajaan perlulah menyusun langkah yang sewajarnya bagi membaiki nasib golongan ini.

?

Not sure what course to study?
Ask the Afterschool.my team

55

Jelaskan faktorfaktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini.tihan La 1 SKOP ISU KEHENDAK Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak. tihan La 2 SKOP ISU KEHENDAK Sejak kebelakangan ini kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian. tihan La 4 SKOP ISU KEHENDAK Sesetengah flora dan fauna di negara kita dikatakan berada dalam bahaya kepupusan. 56 . Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pada pendapat anda mengapakah kerajaan berbuat demikian? tihan La 3 SKOP ISU KEHENDAK Kajian yang dijalankan oleh kerajaan menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan tingkatan lima di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun. Seterusnya berikan cadangan bagi mengatasi masalah ini. Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab.

Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 SKOP ISU KEHENDAK Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak. Largest students Malaysian student community 57 . A community message brought to you by : ? Join Afterschool.my Facebook Page. Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini.

penderaan kanak-kanak .kerajaan berbuat demikian kerana sedar terdapat pelbagai manfaat dengan menjadikan Malaysia negara perindustrian ISU KEHENDAK Latihan 3 SKOP Pendidikan .memandang remeh akan pendidikan .sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi ISU Keciciran KEHENDAK Punca 58 . kita juga berhadapan dengan pelbagai gejala sosial Penderaan Kanak .salah satu .cita-cita kerajaan – menjadikan Malaysia negara maju menjelang tahun 2020 Sektor Perindustrian .meninggalkan bangku sekolah tanpa menamatkan persekolahan .itulah sebabnya kerajaan mengubah hala tuju .asalnya kita negara pertanian .menjadi penentu masa depannya ..namun bersama-sama pemodenan ini.masyarakat kian maju .pesat membangun .berikan contoh gejala sosial .langkah tegas perlu segera diambil ISU KEHENDAK Latihan 2 SKOP Malaysia .juga menyediakan dirinya menghadapi cabaran masa depan .menuju pemodenan .ratusan kanak-kanak menjadi mangsa setiap tahun Langkah .malangnya ramai ibu bapa dan pelajar tidak sedar hal ini .Kanak .aset terpenting bagi individu .kini lebih berfokus kepada perindustrian Punca .Jawapan Latihan 1 SKOP Gejala Sosial .perbuatan tidak berperikemanusiaan .

merupakan harapan masa depan negara .tidak harus dibiarkan .harus ambil langkah segera bagi menghalang kepupusannya KEHENDAK Latihan 5 SKOP Remaja .malangnya semakin berkurangan .amat membimbangkan kerana masa depan negara tersandar di bahu mereka ISU KEHENDAK Langkah .sebahagian daripada khazanah negara SPM ISU Semakin Pupus .terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini .bakal pemimpin .sukar ditemui di negara-negara lain .unik .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 4 SKOP Malaysia . 59 .tidak mementingkan masa depan .kerugian besar kepada negara dan generasi akan datang Faktor & Langkah .menjadi penentu hala tuju negara Gejala Sosial .malangnya mereka terlibat dalam pelbagai gejala sosial .kaya dengan pelbagai f&f .ada yang sudah hampir pupus .tidak harus dibiarkan .semua pihak terutamanya ibu bapa harus memainkan peranan yang lebih berkesan untuk membendung masalah ini.

Sebenarnya terdapat pelbagai istilah yang boleh digunakan dalam tajuk karangan untuk menguji anda. 4. Oleh itu anda harus mengembangkan isi dengan teliti. Langkah Tanggungjawab Berikan cadangan Usaha Cara Bagaimana Istilah yang memerlukan isi jenis LANGKAH Peranan Kaedah Tindakan TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS LANGKAH Satu perenggan isi langkah harus mempunyai empat komponen iaitu: a. Cara d.. Sebenanrya teknik pengembangan isi banyak bergantung kepada jenis isi itu sendiri. 2. punca dan kesan perlu dikembangkan dengan kaedah yang berbeza. 60 . Isi yang dikembangkan dengan sempurna bermakna isi yang memperlihatkan urutan idea yang logik beserta hujah-hujah yang kukuh lagi bernas.. Namun begitu isi yang tepat sahaja tidak bemakna sekiranya tidak dikembangkan dengan sempurna.TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS LANGKAH PENGENALAN 1. Isi b. ISI JENIS LANGKAH Isi jenis langkah merujuk kepada isi-isi berbentuk tindakan atau usaha yang perlu dilakukan bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau mencapai sesuatu matlamat.. Dengan kata lain isi jenis langkah. Perhatikan istilah-istilah tersebut .. Masalah Pastikan isi anda merupakan satu langkah atau tindakan Hal ini merujuk kepada situasi atau keadaan semasa yang menyebabkan tindakan di atas terpaksa dilakukan c. Isi merupakan inti sesebuah karangan.. Hasil - Di sini anda perlu memberikan cara-cara langkah yang yang anda berikan di atas boleh dilaksanakan Nyatakan kesan yang dijangka dengan melaksanakan langkah di atas. Karangan Pe laj ara n7 3. Oleh itu anda seharusnya sedia maklum tentang kesemua istilah dan frasa yang membawa maksud “langkah”.

Seterusnya perhatikan bagaimana kita boleh mengaplikasikan kaedah tersebut untuk isi ini: RANGKA LENGKAP UNTUK SEBUAH ISI ISI (Langkah) MASALAH IBU BAPA HARUS MEMBERIKAN DIDIKAN AGAMA ibu bapa abaikan pendidikan agama sibuk/anggap tidak penting anak-anak membesar tanpa nilai murni ibu bapa harus menekankan aspek kerohanian harus hantar ke kelas agama harus belikan buku-buku agama bawa ke tempat beribadat ajar pantang-larang agama membesar dengan nilai murni tahu membezakan baik buruk menghindari gejala negatif CARA HASIL 61 . Susunannya adalah seperti berikut: Satu Perenggan Lengkap ISI (Langkah) MASALAH * CARA (Huraian) HASIL * Fokus utama rangka ini ialah CARA. Salah satu isi yang sesuai untuk karangan ini ialah “Ibu bapa harus memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka”. Jelaskan usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi membendung gejala ini.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Seterusnya keempat-empat komponen tersebut harus ditempatkan dengan urutan seperti berikut di dalam SATU PERENGGAN. Perhatikan tajuk di bawah: Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin menjadi-jadi di negara kita dewasa ini. Oleh itu anda perlu memberikan tumpuan lebih terhadap komponen ini dan bukannya terhadap komponen “masalah” dan “hasil”.

berikan tunjuk ajar cara menggunakan . Perkara yang lebih penting ialah ibu bapa harus mencari jalan untuk menerangkan segala falsafah dan pantang-larang agama kepada anak-anak mereka secara berterusan dan tidak formal. Anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai murni dalam hidup mereka. Mereka juga akan berupaya untuk membezakan antara intan dengan kaca dan seterusnya menjauhi gejala-gejala sosial. sudah bersebati dengan kaedah amalan turun-temurun . Contoh Tambahan Perhatikan tajuk karangan di bawah dengan teliti. Kesudahannya anak-anak ini membesar tanpa sebarang nilai murni dan terjebak dalam pelbagai masalah sosial.pengeluaran meningkat .pendapatan bertambah .berikan bantuan modal untuk memiliki peralatan moden . Sebagai usaha permulaan mereka harus menghantar anak-anak ke kelas agama sejak kecil lagi. Mereka juga harus meluangkan masa untuk membawa anak-anak ini ke tempat beribadat. Oleh itu amatlah penting untuk ibu bapa mengubah sikap dan memberikan perhatian terhadap aspek kerohanian dalam kehidupan anak-anak.jadi hasil keluaran tetap rendah . Perhatikan contoh di bawah: PERENGGAN ISI YANG LENGKAP Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh ibu bapa bagi membendung masalah ini adalah dengan memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Sebahagian petani di negara kita dikatakan masih hidup di bawah paras kemiskinan.dedahkan petani kepada teknologi baru .dapat keluar daripada kemiskinan CARA HASIL 62 .jelaskan kelebihannya .enggan berubah.Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan rangka di atas untuk menghasilkan sebuah perenggan yang lengkap.tidak terdedah kepada kaedah moden . Pada pendapat anda bagaimanakah kerajaan boleh membaiki keadaan ini? Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah: “Kerajan harus menggalakkan petani menggunakan kaedah pertanian moden” Seterusnya perhatikan bagaimana kita kembangkan isi tersebut dengan kaedah di atas ISI (LANGKAH) MASALAH Kerajan harus menggalakkan petani menggunakan kaedah pertanian moden Kebanyakan petani masih menggunakan kaedah tradisional . Satu hakikat yang amat menyedihkan ialah sebahagian besar ibu bapa moden hari ini mengabaikan didikan agama dalam proses membesarkan anak-anak. Selain itu mereka juga harus membelikan buku-buku agama yang bersesuaian dengan tahap usia dan pemikiran anak-anak. Hal ini disebabkan kebanyakan mereka terlalu sibuk dengan urusan harian atau beranggapan bahawa bidang agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak mereka.

Segala usaha ini pasti akan meningkatkan produktiviti dan pendapatan para petani. kerajaan juga seharusnya menghantar pegawai-pegawai pertanian bagi memberikan tunjuk ajar kepada para petani ini tentang kaedah moden yang boleh diterapkan dalam pertanian moden. anda akan memperoleh satu perenggan isi yang lengkap. Hasilnya masalah kemiskinan yang membelenggu golongan ini pasti dapat dikurangkan. Find out on Afterschool.my 63 . Di samping itu kerajaan juga seharusnya memberikan bantuan modal kepada para petani yang tidak mampu memiliki peralatan pertanian moden yang sememangnya agak mahal itu. Sebenarnya kebanyakan petani kita. Hal ini disebabkan mereka kurang terdedah kepada pelbagai perkembangan baru dalam dunia pertanian hari ini.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Sekiranya rangka tersebut dikarang. Selain itu mereka juga seharusnya diberikan penjelasan tentang kelebihan kaedah pertanian moden ini berbanding dengan kaedah amalan mereka. Kesudahannya hasil pengeluarkan mereka terus berada pada paras yang amat rendah. Lagipun sesetengah daripada petani ini sudah bersebati dengan kaedah pertanian lama yang telah diwarisi daripada nenek-moyang mereka dan enggan beralih kepada kaedah baru. Hal ini termasuklah pengenalan benih baka. Oleh itu adalah penting untuk kerajaan mendedahkan golongan ini kepada pelbagai kaedah baru dalam dunia pertanian hari ini. kukuh dan menarik. baja-baja kimia dan kawalan penyakit moden. Bukan itu sahaja. Sample SPM questions and analysis. ? SPM Revision Guide 2011. terutamanya yang tinggal di kawasan pedalaman masih terus berpegang kepada kaedah pertanian tradisional. Perhatikan contoh perenggan lengkap tersebut: SATU PERENGGAN ISI LENGKAP SPM Salah satu usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan masalah kemiskinan dalam kalangan petani adalah dengan menggalakkan mereka menggunakan kaedah pertanian moden.

........................................................ ........................................ 2........................................ Anda diberikan satu isi untuk setiap tajuk tersebut...... Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari.................................................... 4............................................. Pada pendapat anda apakah usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan bagi menarik golongan ini agar kembali ke tanah air? ISI (LANGKAH) MASALAH ................................... ... .......................................................................................................... Kesemua tajuk ini menghendaki isi jenis langkah.......................... 64 ................................ ......... .............................................. 1...... CARA 1.............tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti...................................... ..................................... Sesetengah pelajar kita yang menuntut di luar negara enggan kembali berkhidmat di negara kita setelah menamatkan pengajian mereka............ 2...... 3..................................................... HASIL 1........... 2...... .................................. 3........................................................................... ....... ............

. 3........ ........ ...... 1............................................................................................................................................................................... .............................................. 4.................................... ................ 2............................................................................ ..................................... Isi 1 ..... 3...... ............. Berikan cadangan anda bagaimana kerajaan boleh mengatasi masalah ini........................................................ ...... 65 ...................... CARA 1...............................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 2 Kemasukan warganegara asing secara haram ke negara kita masih lagi merupakan satu masalah yang tidak dapat diselesaikan............... HASIL 1...........Kenakan hukuman berat terhadap majikan yang mengupah warga asing ISI (LANGKAH) MASALAH ............................... 2............................... ..... ................................................ 2...................................................................................................................

..................................................................................................................... ..................... 2.................................................................. ...................... 4............. Find out everything you need to know on Afterschool.....Kerajaan harus membina lebih banyak institusi sukan . ....................... 3.................................. 2.. 3. ................. 66 ...tihan La 3 ISI (LANGKAH) MASALAH Mutu sukan negara kita masih lagi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan sesetengah negara lain di rantau ini........................................................................................................................... 1......................................... . CARA 1.. Bincangkan cara-cara mutu sukan negara kita boleh ditingkatkan...............my National Service.................................... ............................................. Isi 1 ........................................................................................................... ............ .................... .................................................................... HASIL ? 1. 2..........

.. CARA 1.............. .........Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 4 Sebahagian besar pelajar hari ini jelas tidak meminati aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita................... 3............................................................... ................................................................................... 2................. .. HASIL 1.................................................................................. ........... .............. 4............ 2............................................... ....................................Rancang aktiviti yang lebih menarik ISI (LANGKAH) MASALAH .............................................................................................................................................................. 2................. .. 3..................................................................... 1......... ............... .................................................................................................... Bagaimanakah pihak sekolah boleh meningkatkan penyertaaan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum? Isi 1 ................ 67 ......

................................... ........... Berikan cadangan anda untuk memajukan lagi sektor tersebut.............. 2............................ 2............................. Isi 1 ............................................................................................................................................. ........................................................... .................... .................................................... ...................................................... ...................... ..... HASIL ? 1.......................................................................................... Find out everything you need to know on Afterschool.. .................................................................................. 3....................... 68 ......................... 1..... 3............ 2.........tihan La 5 ISI (LANGKAH) MASALAH Sektor pelancongan merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk negara kita.................... ................ 4......my Pre-University Guide................................Sediakan pakej pelancongan yang lebih menarik ... CARA 1...........

majikan gemar mengupah golongan ini .sita pendapatan yang diperoleh dengan menggunakan pekerja asing .galakkan pelabur asing – agar peluang pekerjaan bertambah .kuathir akan menghadapi masalah kewangan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 ISI (LANGKAH) MASALAH Jawapan Sediakan peluang kerja yang mencukupi .tidak keberatan untuk pulang ke tanah air CARA HASIL LATIHAN 2 ISI (LANGKAH) MASALAH Kenakan hukuman berat terhadap majikan yang mengupah warga asing yang masuk secara haram .tidak akan mengupah pekerja asing .tarik balik lesen perniagaan .kenalkan hukuman penjara mandatori .menjadi dorongan untuk warganegara asing masuk ke Malaysia .pastikan cukup peluang pekerjaan sebelum menghantar pelajar ke luar negara .mengurangkan dorongan warganegara asing untuk memasuki Malaysia CARA HASIL 69 .kurangkan pengambilan tenaga asing .tidak mahu pulang kerana takut akan menganggur .mengurangkan kos/meningkatkan keuntungan .tidak ada sebab untuk tinggal di luar negara .kenakan denda yang tinggi .berikan amaran tegas kepada majikan tempatan .bangunkan bidang-bidang baru .

penerokaan dll .kebanyakan aktiviti yang dijalankan di sekolah membosankan .aktiviti-aktiviti ini menepati cita rasa golongan remaja .pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun .libatkan pelajar dari sekolah lain .jalankan aktiviti di luar kawasan sekolah .tambahkan aktiviti berbentuk sukan.dapatkan jurulatih yang berkaliber .sediakan peralatan yang canggih .dapat melahirkan ahli sukan yang berkualiti .dapat mengasah bakat golongan remaja .lebih berminat untuk melibatkan diri CARA HASIL 70 .kurangkan aktiviti berorientasikan akademik .pelajar yang berbakat tidak berpeluang mengasah bakat mereka .tempatkan pelajar-pelajar yang berbakat di institusi ini .pasti akan tertarik . permainan.lagipun melibatkan pelajar yang sama . pengemba raan.golongan ini dapat meneruskan cabaran sukan negara ke peringkat antarabangsa CARA HASIL LATIHAN 4 ISI (LANGKAH) MASALAH Rancang aktiviti yang lebih menarik .LATIHAN 3 ISI (LANGKAH) MASALAH Kerajaan harus membina lebih banyak institusi sukan .sediakan sistem latihan yang berterusan .imbangkan fokus terhadap akademik dengan sukan .kerajaan harus imbangkan bilangan sekolah biasa dengan institusi sukan .kurang institusi khas bagi membentuk ahli sukan .sekolah biasa lebih berfokus kepada bidang akademik dan mengabaikan bidang sukan .kenalkan aktiviti yang lebih mencabar .

pakej yang sedia ada kurang memuaskan .masukkan pelbagai aktiviti seperti permainan dan kebudayaan yang melibatkan pelancong .pendapatan negara akan meningkat CARA HASIL ? Matriculation .pelancong banyak pilihan selain daripada Malaysia .The fastest route to IPTA. Find out more about Matriculation on Afterschool.akan mengutamakan Malaysia berbanding negaranegara jiran kita .pastikan pakej pelancongan kita mampu bersaing dengan pakej negara jiran .berikan potongan harga istimewa untuk warga mas dan kanak-kanak .banyak cabaran daripada pakej yang disediakan oleh negara-negara jiran .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu LATIHAN 5 ISI (LANGKAH) MASALAH Sediakan pakej pelancongan yang lebih menarik SPM .pastikan kemudahan pengangkutan dan penginapan bertaraf antarabangsa .my 71 .pelancong asing akan tertarik .pastikan harganya kompetetif .

Selepas itu. Antaranya ialah : Alasan Apakah yang mendorong Istilah/Frasa yang menghendaki isi jenis PUNCA TEKNIK PENGEMBANGAN ISI Apabila berhadapan dengan tajuk-tajuk yangmenghendaki isi jenis punca. Karangan jenis punca merujuk kepada tajuk-tajuk karangan yang menghendaki anda memberikan punca atau sebab untuk ses uatu kejadian. terdapat pelbagai istilah dan frasa lain yang mungkin digunakan dalam tajuk-tajuk ini. pastikan isi anda benar-benar merupakan punca atau sebab dan bukannya kesan. 2. Namun begitu.TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS PUNCA PENGENALAN Karangan Sebab Mengapa Faktor Pe laj ara n8 1. kembangkan isi tersebut dengan teknik seperti berikut: SATU PERENGGAN ISI ISI (PUNCA) *ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN **KESAN KESELURUHAN 72 .

anak-anak membesar tanpa nilai murni . anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar tanpa sebarang nilai murni. Perhatikan contoh perenggan lengkap yang dikarang berdasarkan rangka tersebut: Salah satu faktor yang menyebabkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita semakin menjadijadi sejak kebelakangan ini adalah kerana ibu bapa kurang menitikberatkan didikan agama. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi.ibu bapa sendiri kurang arif tentang soal agama . Salah satu isi yang sesuai dan tepat untuk tajuk ini ialah “Ibu bapa kurang memberikan didikan agama kepada anakanak”. 73 . Maka tidaklah menghairankan sekiranya masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun.keruntuhan akhlak menjadi-jadi KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Sekiranya anda membina ayat-ayat lengkap dengan menggunakan rangka di atas. Akibatnya golongan ini mudah terjebak dalam pelbagai gejala sosial.mudah terpengaruh dengan pelbagai gejala sosial . Selain itu kebanyakan ibu bapa juga terlalu ghairah memastikan kecemerlangan akademik anak-anak dan menganggap didikan agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak.ghairah memastikan kejayaan akademik anak-anak . Mereka juga tidak akan mempunyai sebarang prinsip atau pegangan hidup yang kukuh serta tidak mampu membezakan antara intan dan kaca. Sebahagian besar ibu bapa moden hari ini amat sibuk dengan urusan kerja dan mengabaikan aspek kerohanian dalam kehidupan mereka.sibuk dengan pekerjaan . Oleh itu pastikan anda memberikan lebih banyak hujah untuk komponen ini berbanding dengan komponen-komponen lain. anda pasti akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap. Kesudahannya.Tambahan pula terdapat sesetengah ibu bapa sendiri yang kurang arif tentang suruhan serta pantang larang agama mereka dan tidak mampu mendidik anak-anak dalam hal tersebut. ** Pada bahagian KESAN KESELURUHAN anda hanya perlu mengukuhkan pernyataan atau masalah yang dinyatakan pada tajuk Seterusnya perhatikan tajuk ini: Masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita hari ini sudah sampai ke tahap yang amat membimbangkan.tidak tahu membezakan perkara baik dan buruk .anggap didikan agama tidak penting untuk masa depan . Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah di atas: ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Ibu bapa kurang memberikan didikan agama kepada anak-anak .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM * Fokus utama isi ini ialah ALASAN UNTUK ISI.tiada sebarang pendirian/pegangan .

74 . terutamanya di bandar-bandar sudah sampai ke tahap yang boleh dikatakan tenat.tidak bergantung kepada pengangkutan awam .jalan-jalan yang ada tidak dapat menampung pertambahan kenderaan ini . Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut. Kedudukan ekonomi negara kita yang mantap menyebabkan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan. Kesudahannya lebih ramai rakyat Malaysia hari ini mampu memiliki kenderaan peribadi dan tidak lagi terlalu bergantung kepada sistem pengangkutan awam.mengakibatkan kesesakan KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Seterusnya perhatikan contoh perenggan lengkap berdasarkan rangka tersebut.pergerakan kenderaan tidak lancar .peluang pendapatan rakyat terus meningkat .lebih ramai orang mampu memiliki kenderaan peribadi .taraf hidup semakin tinggi .kedudukan ekonomi negara semakin kukuh . Salah satu faktor yang menyebabkan masalah kesesakan di bandar-bandar kita terus menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana pertambahan bilangan kenderaan yang amat pesat. Pada pendapat anda mengapakah hal ini terjadi? Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah “Pertambahan bilangan kenderaan”. Malangnya sistem jalan raya yang ada di bandar-bandar kita tidak berkembang selaras dengan peningkatan bilangan kenderaan. Hal ini seterusnya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat kita. Akibatnya jalan-jalan tersebut tidak dapat menampung pertambahan kenderaan yang amat mendadak ini.Contoh Tambahan Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk karangan: Masalah kesesakan lalu lintas di negara kita.sistem jalan raya tidak berkembang sepesat pertambahan kenderaan . ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Pertambahan bilangan kenderaan . Oleh itu pergerakan kenderaan di bandar-bandar menjadi kurang lancar dan berakhir dengan kesesakan yang serius.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Kesemuanya merupakan soalan jenis punca. Pada pendapat anda mengapakah mereka berbuat demikian? Isi 1 . Jelaskan faktor-faktor yang mendorong warganegara asing membanjiri negara kita.Malaysia kaya dengan sumber pendapatan ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 75 .Menganggap mutu pendidikan di luar negara lebih tinggi ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN tihan La 2 Bilangan warganegara asing yang memasuki negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun. Isi pertama untuk setiap tajuk tersebut telah diberikan. Isi 1 . Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari dalam pelajaran ini. Sesetengah ibu bapa lebih suka menghantar anak-anak mereka menuntut di luar negara walaupun anak-anak ini layak melanjutkan pelajaran di institusi pendidikan tinggi tempatan.

Pada pendapat anda mengapakah masih wujud petempatan setinggan di bandar-bandar besar negara ini? Isi 1 . Bincangkan sebab-sebab yang menyebabkan hal ini terjadi.Tidak mampu memiliki rumah sendiri ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 76 . namun kerajaan masih belum berjaya mengatasi masalah petempatan setinggan di bandar-bandar kita. Isi 1 .Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ihan Lat 4 Walaupun negara kita pesat membangun.tihan La 3 Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan.

Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat hari ini lebih terdedah kepada penyakit-penyakit tersebut berbanding dengan masyarakat dahulu.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Masyarakat moden hari ini berhadapan dengan pelbagai penyakit berbahaya seperti kencing manis. Isi 1 – Amalan pemakanan yang kurang sihat ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ? . tekanan darah tinggi dan sakit jantung. Which is the best choice? Find out in Afterschool.The fastest route to IPTA.my Matriculation or Asasi? 77 .

peluang untuk membaiki nasib diri KESAN KESELURUHAN .terkenal di seluruh dunia .universiti luar negara telah lama wujud .enggan menuntut di Malaysia .warga asing menganggap Malaysia sebagai syurga dunia .barisan pensyarah yang bermutu .kemudahan penyelidikan yang canggih .mempunyai pengikhtirafan antarabangsa .sanggup bersusah payah memasuki negara ini 78 .Jawapan Latihan 1 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Menganggap mutu pendidikan di luar negara lebih tinggi .sanggup berkorban wang ringgit demi menghantar anak-anak ke luar negara KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 2 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Malaysia kaya dengan sumber pendapatan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan sedang menuju ke era perindustrian banyak kilang dibuka menghadapi krisis tenaga kerja kerana warga tempatan kurang berminat dengan kerja buruh KESAN UTK ALASAN .menolak tawaran universiti tempatan .

hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah .tidak mampu .kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh . lemah jantung dll KESAN KESELURUHAN 79 .pelbagai gangguan terhadap sistem badan . garam dan lemak .menghidap pelbagai penyakit moden seperti kencing manis.harga/sewa rumah di bandar mahal .kesudahannya masalah setinggan tidak dapat dibasmi KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 5 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Amalan pemakanan yang kurang sihat sibuk dengan kerjaya/ mengejar kekayaan tidak terlalu mementingkan amalan makanan jarang memasak dan biasanya makan di luar tidak makan mengikut masa terlalu banyak makan makanan segera yang dipenuhi bahan perasa.badan tidak mendapat khasiat yang secukupnya .tiada pilihan melainkan tinggal di kawasan Setinggan .pendapatan rendah .terus dibelenggu kemiskinan KESAN KESELURUHAN Latihan 4 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Tidak mampu memiliki rumah sendiri .tidak mengambila kira kandungan sajian makanan KESAN UTK ALASAN . gula.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 3 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional - SPM tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah tidak yakin dengan kaedah moden tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal KESAN UTK ALASAN .pendapatan rendah/tidak tetap .lagipun petempatan setinggan berhampiran dengan tapak perindustrian/tempat kerja .

Oleh itu. kesan bermaksud akibat. 3. Selain daripada istilah kesan. Karangan Pe laj ara n9 2. Secara ringkas. kembangkan isi tersebut dengan teknik seperti berikut: SATU PERENGGAN ISI ISI ( KESAN ) ALASAN UNTUK ISI *KESAN UNTUK ALASAN **KESAN KESELURUHAN 80 . terdapat pelbagai istilah dan frasa lain yang mungkin digunakan dalam tajuk-tajuk ini. pastikan isi anda benar-benar merupakan kesan. karangan jenis kesan merujuk kepada tajuk-tajuk karangan yang menghendaki anda memberikan akibat. Selepas itu. Antaranya ialah : Faedah Kesudahan Akibat TEKNIK PENGEMBANGAN ISI Natijah Kepentingan Masalah Manfaat Istilah / Frasa yang menghendaki isi jenis kesan Kebaikan Apabila berhadapan dengan tajuk-tajuk yang menghendaki isi jenis kesan. akibat atau hasil sesuatu kejadian.TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS KESAN PENGENALAN 1. hasil atau kesudahan yang menyusuli sesuatu perkara. hasil atau kesudahan.

selalu ponteng .tidak dapat menyiapkan kerja rumah .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM * Fokus utama isi KESAN ialah KESAN UNTUK ALASAN. pelajar-pelajar ini akan meninggalkan bangku sekolah tanpa sebarang kelulusan atau kemahiran yang amat diperlukan dalam dunia pekerjaan hari ini.hilang tumpuan terhadap pelajaran .meninggalkan sekolah tanpa sijil/kelulusan . apakah kesan yang akan terjadi sekiranya hal ini berterusan? Salah satu isi yang sesuai dan tepat untuk tajuk ini ialah “Hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna”. Pendek kata. Perhatikan contoh perenggan lengkap yang dikarang berdasarkan rangka tersebut: Salah satu kesan yang terpaksa ditanggung oleh para pelajar yang melibatkan diri dengan kegiatan kumpulan haram ialah mereka akan hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna. Kesudahannya mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Peajar-pelajar ini juga akan sentiasa ponteng sekolah. Seterusnya perhatikan tajuk ini: Penglibatan para pelajar dalam pelbagai kegiatan kongsi gelap atau kumpulan haram terus meningkat dari setahun ke setahun. Akibatnya mereka akan menghadapi masalah besar untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup melarat. Ada juga dalam kalangan mereka yang akan meninggalkan dunia persekolahan tanpa menamatkan pengajian. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah di atas: ISI (KESAN) ALASAN UNTUK ISI Hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna . Pada pendapat anda. 81 . anda pasti akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap.gagal dalam ujian/peperiksaan .masa depan menjadi gelap KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Sekiranya anda membina ayat-ayat lengkap dengan menggunakan rangka di atas. Anda juga boleh memberikan satu kesan yang sehabis baik atau buruk untuk isi tersebut.tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar .akhirnya tercicir . Oleh itu pastikan anda memberikan lebih banyak hujah untuk komponen ini berbanding dengn komponen-komponen lain. Hal ini disebabkan mereka akan terlalu sibuk dan asyik dengan urusan kumpulan mereka sehingga hilang tumpuan tehadap pelajaran. ** Pada bahagian KESAN KESELURUHAN anda hanya perlu mengukuhkan pernyataan atau masalah yang dinyatakan pada tajuk. Kebanyakan pelajar ini akan gagal dalam segala ujian atau peperiksaan yang dijalankan.mereka akan terlalu sibuk dengan urusan kumpulan haram . Mereka juga tidak akan berminat tehadap pengajaran guru dan tidak mampu menyiapkan pelbagai tugasan yang diamanahkan oleh guru.

pelajar-pelajar ini tidak berkesempatan untuk menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah. Ketiadaan kemahiran berkomunikasi akan menyebabkan mereka tidak dapat memainkan peranan sebagai seorang anggota yang produktif dalam pasukan mereka.akan menghadapi masalah dalam dunia pekerjaan .tidak berpeluang menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah . mereka juga akan menghadapi masalah untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain. Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah “Pelajar tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi”.tidak mampu mengetuai sesuatu kumpulan .menjadi kekok semasa bergaul dengan orang lain . 82 . Hal ini akan menyebabkan mereka menjadi manusia yang kekok dalam pergaulan. mereka tidak mungkin berupaya mengetuai sesuatu pasukan dengan sempurna.kurang peluang bergaul dengan pelajar lain . Satu masalah yang terpaksa dihadapi oleh pelajar-pelajar ini ialah mereka tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang sempurna. Oleh itu mereka kurang berpeluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka yang lain. Anak-anak ini pasti akan menghadapi masalah besar apabila melangkahkan kaki ke dunia pekerjaan. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut. Bukan itu sahaja.Contoh Tambahan Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk karangan: Terdapat sesetengah pelajar kita hari ini yang langsung tidak melibatkan diri dengan sebarang aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah mereka.tidak akan menjadi ahli yang produktif dalam sesuatu pasukan Seterusnya perhatikan contoh perenggan lengkap berdasarkan rangka tersebut. Selain itu.tidak memahami perasaan dan fikiran orang lain . ISI (KESAN) ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Pelajar tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi . pelajar-pelajar ini juga tidak tahu cara untuk mengambil hati atau mendapatkan kerjasama orang lain bagi melaksanakan sesuatu tugasan. Pendek kata.tidak mampu meraih kerjasama orang lain . Jelaskan kesan perbuatan tersebut terhadap diri pelajar-pelajar berkenaan. Tanpa kegiatan kokurikulum.tidak tahu cara mengambil hati orang .

Menafikan peluang masyarakat miskin memperoleh perkhidmatan yang sempurna ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 83 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Isi 1 . Jelaskan kesan yang timbul akibat perbuatan mereka itu. Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari dalam pelajaran ini. Bincangkan masalah yang timbul akibat kemasukan mereka ke negara kita.Mewujudkan kawasan setinggan di bandar-bandar ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN tihan La 2 Bilangan doktor pakar yang meninggalkan perkhidmatan kerajaan untuk bekerja dengan pihak swasta terus meningkat dari setahun ke setahun. Namun begitu kehadiran mereka juga turut membawa pelbagai masalah kepada negara dan masyarakat kita. Isi 1 . Isi pertama untuk setiap tajuk tersebut telah diberikan. Kemasukan warganegara asing secara sah ke negara ini banyak membantu mengatasi krisis tenaga kerja di Malaysia. Kesemuanya merupakan soalan jenis KESAN.

ihan Lat 3 Semakin ramai petani di kawasan luar bandar mengabaikan tanah-tanah mereka dan mula bekerja di kilang-kilang. Pada pendapat anda apakah kesan yang akan timbul sekiranya keadaan ini berterusan? Isi 1 . Lebih menyedihkan lagi sesetengah pelajar tersebut memiliki kelayakan yang secukupnya untuk meneruskan pengajian dalam jurusan sains. Bincangkan kesan jangka panjang yang akan menimpa negara kita sekiranya bilangan pelajar di aliran sains terus berkurangan.Negara akan kekurangan sumber makanan ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ihan Lat 4 Semakin ramai pelajar menengah atas di negara kita memilih jurusan sastera berbanding dengan jurusan sains. Isi 1 .Negara akan kekurangan tenaga kerja pakar ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 84 .

updated regularly.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Kerajaan dan pelbagai agensi bukan kerajaan sedang cuba sedaya-upaya untuk menerapkan budaya membaca dalam kalangan remaja kita. Find out the latest scholarships on Afterschool. Bincangkan kepentingan amalan membaca bagi generasi pelajar. Isi 1 – Meningkatkan pengetahuan am ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ? Scholarships.my 85 .

tiada sistem perparitan dan perkumuhan yang sempurna .kotor – kawasan pembiakan penyakit .Jawapan Latihan 1 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Mewujudkan kawasan setinggan di bandar-bandar miskin bekerja sebagai buruh tidak mampu menyewa rumah membina rumah di sebarang kawasan lapang biasanya di pesisiran bandar kerana berhampiran dengan tempat kerja .ada masanya sudah terlambat – tenat/mati .diagnosis yang salah .hospital kerajaan kekurangan doktor pakar .juga sarang pelbagai kegiatan maksiat/jenayah .mengakibatkan kematian Satu ketidakadilan kepada golongan miskin KESAN KESELURUHAN 86 .doktor ini mungkin gagal mengesan masalah sebenar .ada masanya terpaksa menerima rawatan daripada doktor biasa .orang miskin terpaksa menunggu lama sebelum berpeluang berjumpa doktor pakar .mereka pula tidak mampu pergi ke hospital swasta .menjejaskan imej negara KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 2 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Menafikan peluang masyarakat miskin memperoleh perkhidmatan yang sempurna .

kita tidak boleh menerokai bidang-bidang perindustrian baru .sektor perindustrian negara pesat berkembang .negara akan menghadapi krisis bahan makanan .kerajaan tiada pilihan melainkan terpaksa mengimport .terpaksa tunduk kepada ketetapan harga negara lain .mengurangkan peruntukan untuk pembangunan Negara Latihan 4 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Negara akan kekurangan tenaga kerja pakar .sebaliknya produktiviti pertanian pula semakin berkurangan .penduduk semakin bertambah .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 3 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Negara akan kekurangan sumber makanan SPM KESAN KESELURUHAN . terpaksa bergantung kepada negara lain .mereka tidak mungkin memberikan yang terbaik .terpaksa bergantung kepada kepakaran asing .cita-cita Malaysia untuk mencapai Wawasan 2020 akan tinggal sebagai impian semata-mata KESAN KESELURUHAN Latihan 5 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Meningkatkan pengetahuan am . fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia .maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup .perkembangan sektor perindustrian akan terbantut .memerlukan tenaga kerja pakar yang ramai pada masa akan datang .boleh memahami kejadian di seluruh dunia .sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am .Malaysia tidak boleh menyaingi negara perindustrian lain .pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas .membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza .pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka .cita-cita Malaysia untuk mencapai Wawasan 2020 akan tinggal sebagai impian semata-mata KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 87 .pendek kata.boleh memahami pemikiran.kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan besar untuk menampung kos import bahan makanan .

Namun begitu. namun karangan tersebut tidak akan bermakna sekiranya tidak disampaikan dengan BAHASA menarik. CONTOH BINAAN AYAT Perhatikan tajuk dibawah dengan teliti. Anda tidak seharusnya menghadapi sebarang masalah dengan huraian sekiranya anda berpegang kepada kaedah pengembangan isi yang telah ditunjukkan dalam pelajaran-pelajaran sebelum ini. Bincangkan kepentingan amalan membaca bagi generasi pelajar. PERTAUTAN YANG MENARIK akan hanya terhasil sekiranya anda menggunakan penanda wacana atau frasa/kata permulaan ayat yang sesuai pada permulaan setiap ayat. Salah satu isi yang tepat untuk tajuk ini ialah “Meningkatkan pengetahuan am” 88 . 2.TEKNIK MEMBINA AYAT / MENGARANG PENGENALAN Karangan Pe laj ara n1 0 1. Sementara itu HURAIAN pula haruslah bernas dan menggambarkan kematangan calon dalam berhujah secara logik. ISI karangan haruslah tepat. Bahasa yang menarik merujuk kepada kemampuan pelajar membina ayat-ayat yang gramatis. logik dan bersesuaian dengan kehendak soalan. 5. 7. menepati hukum tatabahasa dan menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. 6. Selain itu anda juga seharusnya memastikan terdapat PERTAUTAN yang logik daripada satu ayat kepada ayat yang lain semasa anda menyampaikan sesuatu hujah. 4. Karangan merupakan satu gubahan fikiran seseorang individu berdasarkan satu topik yang telah ditetapkan. Keindahan dan keberkesanan sesebuah karangan bergantung kepada TIGA faktor iaitu: Isi Kekuatan Karangan Huraian Bahasa 3. Kerajaan dan pelbagai agensi bukan kerajaan sedang cuba sedaya-upaya untuk menerapkan budaya membaca dalam kalangan remaja kita. tidak kira betapa tepat sekalipun isi anda dan betapa mantap sekalipun hujah-hujah huraian anda.

Sekadar contoh di sini diberikan beberapa penanda wacana dan frasa-frasa permulaan ayat yang amat berguna bagi karangan anda.maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup .pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka Selain itu .pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka . perhatikan dengan teliti semua frasa yang digunakan dalam bahan-bahan bacaan (seperti majalah dan surat khabar).Meningkatkan pengetahuan am Sebenarnya .boleh memahami kejadian di seluruh dunia .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Daripada pelajaran yang lalu anda telah melihat kaedah pengembangan isi ini: ISI ( KESAN ) ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN SPM KESAN KESELURUHAN Meningkatkan pengetahuan am . Oleh itu anda perlu menguasai penanda wacana dan juga frasa-frasa yang sesuai digunakan bagi memulakan sesuatu ayat. Perhatikan senarai ini dengan teliti dan seterusnya mulakan usaha menambah senarai tersebut.sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am .menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan kata dan frasa tersebut.boleh memahami kejadian di seluruh dunia Di samping itu . tabiat membaca akan membantu anak-anak muda hari ini menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran masa depan.pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas . Sebenarnya pengetahuan umum yang terkandung di dalam buku-buku teks adalah terbatas Hal ini disebabkan sistem pendidikan kita lebih menekankan aspek kemahiran dan bukannya pengetahuan am. Sebagai usaha permulaan. maklumat-maklumat yang diperoleh melalui pembacaan yang meluas ini akan membantu mereka menghadapi dan menyelesaikan pelbagai krisis hidup mereka.boleh memahami pemikiran. Pastikan anda tahu maksud dan cara menggunakannya. Selain itu.sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am Sesungguhnya . anda akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap.membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza Pendek kata . fahaman dan budaya kaum-kaum lain yang terdapat di dunia ini. fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia .boleh memahami pemikiran. Sesungguhnya pengetahuan am penting bagi membolehkan para pelajar memahami persekitaran mereka dengan lebih sempurna.menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan Seterusnya perhatikan bagaimana kita harus menerapkan penanda wacana atau frasa/kata permulaan ayat dalam rangka ini. logik dan kemas. Lama-kelamaan anda akan mempunyai satu senarai penanda wacana dan frasa permulaan ayat yang mantap. 89 .pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas Hal ini disebabkan .membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza . Perhatikan perenggan yang terhasil melalui proses ini: Salah satu kepentingan tabiat membaca ialah amalan ini dapat meningkatkan pengetahuan am para pelajar. Secara keseluruhannya segala pengetahuan am ini akan membantu mereka menyesuaikan diri dalam dalam sebarang persekitaran yang berbeza Pendek kata. Bukan itu sahaja. minat membaca juga akan membantu mereka memahami kejadian di seluruh dunia Di samping itu mereka juga boleh memahami pemikiran. Salah satu kepentingan . fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia Bukan itu sahaja . Gariskan penanda wacana atau frasa permulaan ayat itu dan catatkan secara berasingan.maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup Secara keseluruhannya .

Senarai Penanda Wacana dan Kata/Frasa Permulaan Ayat A • • • • • • • B • • • • • • • Baru-baru ini Boleh dikatakan bahawa Bukan itu sahaja Biarpun begitu Berdasarkan Barangkali Berbanding dengan Ada masanya Akan tetapi Andai kata Akibatnya Anggapan bahawa Alangkah baiknya Akhirnya H • • • • • • Hal ini Hasilnya Harus diingati bahawa Hakikat ini Hampir kesemua Hanya I • • • J • • • • • K • • • • • • • • • • • • L • • • • • • Langkah utama Lagipun Lebih-lebih lagi Lazimnya Lantaran itu Lama-kelamaan Kebanyakan Kesannya Keadaan ini Kesudahannya Kemungkinan besar Ketika Kita harus Kita tidak seharusnya Kita perlu sedar bahawa Kini Kalau Kesimpulannya Justeru Jadi Janganlah kita Jelaslah bahawa Jikalau Itulah sebabnya Itulah yang menyebabkan Implikasinya C • • • • D • • • • • E • F • • G • Cara terbaik Cadangan ini Contohnya Ditinjau dari sudut ini Dewasa ini Demikianlah Dalam pada itu Di samping itu Ekoran daripada Faktor utama Fenomena ini Gejala ini 90 .

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu M • • • • • • • • • • • • N • • • O • • P • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • Sebenarnya Selain itu Sekiranya Selepas itu Sungguhpun begitu Seandainya Sementara itu Salah satu Seterusnya Sehubungan dengan itu Sayang sekali Sebahagian besar Sememangnya Sewajarnya Sesungguhnya Selaras dengan itu Perkara ini menyebabkan Perkara ini disebabkan Perkara ini tidak harus dibiarkan Perkara ini amat membimbangkan Pada masa yang sama Pada pendapat saya Padahal Pendek kata Punca utama Perlu ditegaskan bahawa Persoalannya kini ialah Oleh itu Oleh yang demikian Namun begitu Nyata sekali Nampaknya Malang sekali Meskipun Menurut Memandangkan Misalnya Melalui Maka Memang Masalahnya kini ialah Menyedari hakikat ini Mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Matlamat utama • • • • • • T • • • • • • • • U • Usaha ini Sekurang-kurangnya Sesetengah pihak Sekadar contoh Segala Sehingga ke hari ini Sejajar dengan itu SPM Tambahan pula Tanpa disedari Terdapat juga Terlebih dahulu Tujuan utama Tidak dapat dinafikan bahawa Tidaklah keterlaluan jika dikatakan bahawa Tindakan utama W • • • • Walaupun begitu Walau bagaimanapun Walau apa sekalipun Walhal 91 .

Oleh yang demikian. tetapi juga enggan mengubah kaedah pegangan mereka. Perhatikan tajuk karangan ini: Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan. Sekiranya isi ini dikembangkan. terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. perhatikan satu lagi contoh penggunaan penanda wacana dan kata/frasa permulaan ayat bagi menghasilkan perenggan lengkap. tidak terdedah kepada pelbagai kaedah moden yang wujud dalam dunia pertanian hari ini.sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah Oleh yang demikian .hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah .tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden . Bincangkan sebab-sebab yang menyebabkan hal ini terjadi. Sekadar pengukuhan. Lagipun ada juga dalam kalangan mereka yang sudah bersebati dengan kaedah yang diamalkan sejak turun-temurun.tidak yakin dengan kaedah moden Tambahan pula . kita akan memperoleh rangka seperti berikut: ISI ( PUNCA ) ALASAN UNTUK ISI Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional . Maka tidaklah menghairankan sekiranya pendapatan yang diperoleh oleh golongan ini juga amat rendah.Contoh Tambahan Kini anda seharusnya berupaya membina ayat-ayat yang sempurna untuk menukarkan rangka anda menjadi perenggan yang kukuh.tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal .terus dibelenggu kemiskinan KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Kini perhatikan penanda wacana dan kata/frasa permulaan ayat yang sesuai digunakan bagi setiap maklumat di dalam rangka ini: Faktor utama.sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah . Hal ini disebabkan kebanyakan petani ini. Tambahan pula kebanyakan petani ini tidak mampu memiliki peralatan moden yang sememangnya agak mahal itu.pendapatan rendah Semua ini menyebabkan .tidak yakin dengan kaedah moden . Perhatikan contoh perenggan lengkap di bawah: Faktor utama yang menyebabkan sesetengah petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan adalah kerana mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional.terus dibelenggu kemiskinan Sekiranya dikarang. mereka bukan sahaja tidak yakin dengan kaedah moden.hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah Maka tidaklah menghairankan .Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional Hal ini disebabkan . Kesudahannya hasil dan kualiti pengeluaran pertanian para petani ini terus berada pada paras yang rendah. Salah satu isi yang tepat untuk tajuk ini ialah “Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional”.pendapatan rendah . Semua ini menyebabkan para petani ini terus dibelenggu kemiskinan 92 .tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden Lagipun . kita akan memperoleh satu perenggan yang amat indah dan mantap.tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal Kesudahannya .

.. Mereka juga tidak akan mempunyai sebarang prinsip atau pegangan hidup yang kukuh serta tidak mampu membezakan antara intan dan kaca... ...................................................... ibu bapa moden hari ini amat sibuk dengan urusan kerja dan mengabaikan aspek kerohanian dalam kehidupan mereka.................. ... ..... .. ... .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Berikut merupakan beberapa perenggan lengkap daripada tajuk karangan yang berbeza....... kebanyakan ibu bapa juga terlalu ghairah memastikan kecemerlangan akademik anak-anak dan menganggap didikan agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak................................ pergerakan kenderaan di bandar-bandar menjadi kurang lancar dan berakhir dengan kesesakan yang serius................. yang menyebabkan masalah kesesakan di bandar-bandar kita terus menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana pertambahan bilangan kenderaan yang amat pesat............................. ............................................... 4.................................. 3.... .......... masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun................. 4. 6........ ............................... Kedudukan ekonomi negara kita yang mantap dan suasana politik kita yang stabil menyebabkan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan.. . menyebabkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana ibu bapa kurang menitikberatkan didikan agama............. ..... lebih ramai rakyat Malaysia hari ini mampu memiliki kenderaan peribadi dan tidak lagi terlalu bergantung kepada sistem pengangkutan awam.......... anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar tanpa sebarang nilai murni....... 5. ........ ........ terdapat sesetengah ibu bapa sendiri yang kurang arif tentang suruhan serta pantang larang agama mereka dan tidak mampu mendidik anak-anak dalam soal tersebut.............. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat kita.............. 93 ..... ...... 2..... jalan-jalan tersebut tidak dapat menampung pertambahan kenderaan yang amat mendadak ini.. 5... ... 7...... golongan ini mudah terjebak dalam pelbagai gejala sosial..................... Lengkapkan perenggan tersebut dengan mengisi penanda wacana atau kata/frasa permulaan ayat yang sesuai Punca Kesesakan Lalu Lintas 1..... 3.... sistem jalan raya yang ada di bandar-bandar kita tidak berkembang selaras dengan peningkatan bilangan kenderaan.............. 2..................... 6.................. ihan Lat 2 Punca Keruntuhan Akhlak Remaja 1..............................

............... ........... 4.............. 94 ............ . dalam kalangan mereka yang akan meninggalkan dunia persekolahan tanpa menamatkan pengajian...................... ....... .. 4... mereka kurang berpeluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka yang lain..... mereka menjadi manusia yang kekok dalam pergaulan........ ........ mereka akan menghadapi masalah besar untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup melarat.............. .. 5........ mereka tidak mungkin berupaya mengetuai sesuatu pasukan dengan sempurna.............................. 6..... 7... 5........... ...................... Mereka juga tidak akan berminat terhadap pengajaran guru dan tidak mampu menyiapkan pelbagai tugasan yang diamanahkan oleh guru.........................ihan Lat 3 Kesan Penglibatan Pelajar dalam Kumpulan Haram 1...... ......................... mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh para guru........................... pelajar-pelajar ini juga tidak tahu cara untuk mengambil hati atau mendapatkan kerjasama orang lain bagi melaksanakan sesuatu tugasan............ 2.... Ketiadaan kemahiran berkomunikasi akan menyebabkan mereka tidak dapat memainkan peranan sebagai seorang anggota yang produktif dalam pasukan mereka........ ........................ yang terpaksa dihadapi oleh pelajar-pelajar ini ialah mereka tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang sempurna.................. pelajar-pelajar ini akan meninggalkan bangku sekolah tanpa sebarang kelulusan atau kemahiran yang amat diperlukan dalam dunia pekerjaan hari ini...... 2................ .. ......... ....................... terpaksa ditanggung oleh para pelajar yang melibatkan diri dengan kegiatan kumpulan haram ialah mereka akan hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna................. pelajar-pelajar ini tidak berkesempatan untuk menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah...................... 6.. ... mereka juga akan menghadapi masalah untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain............... 3... mereka akan terlalu sibuk dan asyik dengan urusan kumpulan mereka sehingga hilang tumpuan tehadap pelajaran.................. Anak-anak ini pasti akan menghadapi masalah besar apabila melangkahkan kaki ke dunia pekerjaan............... .. 3............... Tanpa kegiatan kokurikulum.. .. tihan La 4 Kesan Yang Timbul Kerana Enggan Menyertai Aktiviti Kokurikulum 1. sesetengah pelajar ini akan gagal dalam segala ujian atau peperiksaan yang dijalankan......... Pelajar-pelajar ini juga akan sentiasa ponteng sekolah..................................

............ keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja... batu seremban dan sepak raga. 1............................. dapat diperhatikan dengan ketara terutama sekali dalam kalangan generasi muda dan masyarakat kota.... 3.......... Rata-rata anggota masyarakat hari ini menganggap permainan-permainan ini hanya merupakan satu koleksi usang dan ketinggalan zaman.......... untuk kerajaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi menghidupkan semula permainan-permainan tersebut............. .. 2.. ........... permainan-permainan ini jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini.................... contoh permainan tradisional yang masih wujud dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini ialah wau...... ................. gasing................ 4. 6..... .. congkah............................. ........... 5.......Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Permainan Tradisional (Pendahuluan) Permainan tradisional merupakan sebahagian daripada koleksi permainan lama yang diwarisi daripada nenek-moyang kita........ .... ? Find out on Afterschool..my How to get scholarships? 95 ........ permainan-permaian ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang tidak terkira nilainya..................................

Semua ini menyebabkan / Pendek kata / Oleh yang demikian 96 . Salah satu faktor yang 2. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Perkara ini menyebabkan 3. Hal ini seterusnya 3. Biasanya / Kesudahannya / Lazimnya / Akhirnya 7. Malangnya / Namun begitu / Walau bagaimanapun 5. Kebanyakan 3. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Kesudahannya 7.Jawapan Semua jawapan yang diberikan di sini merupakan cadangan semata-mata. Latihan 1 1. Ada juga 6. Akibatnya / Kesudahannya / Pendek kata Latihan 5 1. Malangnya / Namun demikian / Walau bagaimanapun 4. Akibatnya / Kesudahannya 4. Hal ini /Perkara ini / Fenomena ini / Gejala ini 5. Akibatnya 5. Selain itu / Seterusnya / Di samping itu 4. Hal ini disebabkan/ Perkara ini disebabkan 3. Oleh itu / Hasilnya / Maka 4. Sebenanrya terdapat pelbagai pilihan lain yang boleh digunakan untuk setiap jawapan ini. Sebagai akibatnya / Kesudahannya Latihan 4 1. Bukan itu sahaja / Tambahan pula / Lagipun 6. Itulah sebabnya / Akibatnya / Maka tidaklah menghairankan sekiranya Latihan 3 1. Selain itu / Tambahan pula / Lagipun / Di samping itu 4. Sudah tentu / Sudah pasti 6. Selain itu / Di samping itu 5. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Kesudahannya 6. Masalah / Satu masalah 2. Salah satu kesan yang 2. Antara 3. Salah satu faktor/ Antara faktor 2. Akibatnya / Kesudahannya / Pendek kata 6. Selain itu / Tambahan pula / Lagipun / Di samping itu 5. Masanya sudah tiba Latihan 2 1. Sebenarnya / Sesungguhnya 2.

.. sebagai perenggan terakhir dalam hasil tulisan pelajar... Selain itu..... penutup juga menyediakan ruang kepada penulis untuk menyampaikan pesanan....... PANDANGAN PERIBADI dan MESEJ.. Ketiga-tiga komponen tersebut harus disusun seperti berikut: MENYIMPULKAN SKOP . penutup........ MESEJ Seterusnya perhatikan maksud ketiga-tiga komponen tersebut: MENYIMPULKAN SKOP .......... merupakan peluang terakhir calon untuk memenangi hati pemeriksa..... Sebuah perenggan penutup harus mempunyai tiga komponen penting di dalamnya iaitu MENYIMPULKAN SKOP. para pelajar harus mengubah persepsi negatif mereka terhadap penutup............ 3......... 3...... Sebuah penutup yang baik seharusnya berfungsi sebagai ruang untuk penulis menyimpulkan segala pandangan yang telah diutarakan sepanjang karangan........ Oleh itu.... TEKNIK MEMBINA PENUTUP Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk membina perenggan penutup yang menarik dan berkesan... Penutup tidak harus dipandang sebagai satu perenggan picisan yang tidak penting dan memadai jika disudahkan dengan beberapa ayat sebagai memenuhi syarat penulisan karangan... Penutup merupakan satu perenggan yang amat penting dalam sesebuah karangan...............”..... 3............ KANDUNGAN PENUTUP 1..... PANDANGAN PERIBADI . Ada masanya perenggan ini boleh menjadi penentu dalam mengubah keputusan seseorang pemeriksa sama ada untuk menggagalkan atau meluluskan karangan tersebut. SPM ara n1 1 Pe laj 2... maka katakan bahawa “Demikianlah antara usaha yang boleh dilakukan untuk .... Hal ini disebabkan..... Sekiranya anda telah menghuraikan langkah.....Nyatakan lingkungan skop yang telah anda sentuh dalam karangan anda.....” 97 ..... Lebih daripada itu............ penutup juga merupakan medan untuk penulis mengemukakan pandangan peribadinya tentang isu yang dikupas dalam karangan tersebut. 2. mesej atau seruan kepada pihak yang terlibat agar membetulkan sesuatu kepincangan yang telah dibicarakan dalam karangan tersebut..Revisi Komprehensif Bahasa Melayu PENUTUP KARANGAN PENGENALAN 1. Sekiranya anda telah menghuraikan punca-punca sesuatu isu maka katakan bahawa “Demikianlah antara punca yang menyebabkan .........

Sebalinya koleksi ini harus disanjung sebagai sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang amat bernilai. Perhatikan contoh penutup lengkap yang terhasil… PERENGGAN PENUTUP YANG LENGKAP Demikianlah antara usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk menghidupkan semula permainan tradisional di negara kita yang jelas semakin pudar.harus disanjung . Pada pendapat anda apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadan tersebut? Analisis Tajuk Bagi Membina Penutup: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ -Demikianlah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi ..Demikianlah antara usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk menghidupkan semula . Lebih daripada itu.sebahagian daripada warisan budaya .. Sebenarnya permainan tradisional tidak harus dianggap sebagai satu peninggalan usang atau ketinggalan zaman. Oleh itu adalah menjadi kewajiban semua pihak di negara ini untuk berganding bahu bagi mempertahankan warisan silam ini. - Perhatikan tajuk ini: Permainan tradisional di negara kita jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini..PANDANGAN PERIBADI MESEJ - Di sini anda perlu memberikan persepsi peribadi anda tentang isu dalam tajuk tersebut.mencerminkan ketinggian kreativiti masyarakat silam .Permainan trad. tidak harus dianggap usang . Sebenarnya tujuan sebenar seseorag itu menghasilkan sesuatu wacana/karangan adalah untuk mendidik masyarakat pembaca. Oleh itu. Kerajaan dan masyarakat tidak harus cuai dalam soal ini dan membiarkan khazanah ini pupus begitu sahaja. seruan atau peringatan pada penghujung tulisan anda.jangan biarkannya pupus MESEJ Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan huraian di atas bagi menghasilkan sebuah perenggan penutup yang menarik. -Permainan tradisional sesuatu yang istimewa -Kita harus mempertahankan permainan ini Oleh itu susunan idea untuk penutup anda seharusnya berbentuk seperti berikut: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI . permainan-permainan ini juga mencerminkan ketinggian daya kreativiti dan seni masyarakat silam yang telah menghasilkannya. sesebuah karangan tidak akan bermakna sekiranya anda tidak menyampaikan mesej.harus berganding bahu mempertahankannya . 98 .

Jelaskan mengapa hal ini terjadi. masyarakat perlu mengikis pandangan negatif mereka terhadap aktiviti kokurikulum. Para pelajar harus sedar bahawa pencapaian akademik sahaja tidak mencukupi untuk menghadapi pelbagai cabaran yang menanti di dunia luar. Analisis Tajuk Bagi Membina Penutup: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar hari ini tidak .Ibu bapa/pelajar harus memberikan sokongan terhadap aktiviti-aktiviti ini MENYIMPULKAN SKOP PENDANGAN PERIBADI MESEJ Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan rangka di atas. Pelbagai kemahiran tambahan yang boleh dipelajari melalui aktiviti kokurikulum juga amat penting bagi membentuk perwatakan mereka dan seterusnya menyediakan bekalan bagi meniti zaman selepas meninggalkan bangku persekolahan..Pencapaian akademik sahaja tidak mencukupi .Masyarakat harus mengikis pandangan negatif terhadap aktiviti kokurikulum .. Sebenarnya aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh atau sebagai satu kegiatan yang kurang penting. anda seharusnya memperoleh sebuah perenggan penutup seperti berikut: PERENGGAN PENUTUP LENGKAP Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita.Pelbagai kemahiran yang dipelajari melalui aktiviti kokurikulum juga penting ..Aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh ..Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk: SPM Tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Aktiviti kokurikulum penting demi masa depan pelajar Masyarakat dan pelajar harus memberikan perhatian serius terhadap aktiviti kokurikulum .Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tidak meminati . Oleh yang demikian. 99 ... Para ibu bapa dan pelajar terutamanya harus memahami kepentingan aktiviti-aktiviti ini dan memberikan sokongan bagi menjayakannya.

................ Pada pendapat anda mengapakah kerajaan berbuat demikian? MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1............. 3................................................... 2.................... 2..... 4................................ Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab..............................................................................................................................ihan Lat 1 Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak. 4............ 1...................................................... 3....................................................... MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1......................................................................... Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini................ 1......................................................................................... MESEJ tihan La 2 Sejak kebelakangan ini kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian................................................ 1............. MESEJ 100 .................................. 1.

............. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi........... 1............................. MESEJ tihan La 4 Sesetengah flora dan fauna di negara kita dikatakan berada dalam bahaya kepupusan.................................. MESEJ 101 ...................................................... 2..................... 3.................. 1..................................................................... MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1................. MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1......................................................................................................................................................... Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi.................. 4.......................................................................................................................... 4......................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 3 Kajian yang dijalankan oleh kerajaan menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan tingkatan lima di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun.. 2............. Seterusnya berikan cadangan bagi mengatasi masalah ini........................................................... 3... 1. 1.

.................................................. melepak...my 102 .ihan Lat 5 Merempit....................... 4...................................................................... 3.................................................. Pada pendapat anda apakah peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa bagi membendung segala masalah ini? MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1. 1............................ 1.................. membuli dan penglibatan dalam jenayah merupakan antara masalah yang seolah-olah sudah bersebati dengan anak-anak muda di negara kita pada hari ini................................... kongsi gelap............................Find out on Afterschool........... 2.......... MESEJ ? How to get scholarships?......

Ibu bapa harus memastikan anak-anak menamatkan pengajian mereka.satu tindakan tidak berperikemanusiaan tidak kira apa sekalipun alasannya .tidak harus dibiarkan .kita tidak harus mendiamkan diri melihat kekejaman terhadap kanak.Dalam keghairahan mengejar pembangunan.Sebagai rakyat Malaysia kita harus menyediakan diri untuk menghadpi cabaran dunia perindustrian .kanak Latihan 2 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah antara faktor yang menyebabkan kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian .Kita tidak harus leka dalam hal ini . janganlah kita mengorbankan khazanah yang amat berharga ini MESEJ 103 .Hanya kerjasama padu daripada rakyat sahaja dapat menempatkan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian yang maju MESEJ Latihan 3 MENYIMPULKAN SKOP Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan alam persekolahan terus meningkat dari setahun ke setahun .Kegagalan berbuat demikian akan meninggalkan kesan yang amat parah pada masa hadapan . PANDANGAN PERIBADI MESEJ Latihan 4 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah antara usaha yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kepupusan flora dan fauna di negara kita .Usia remaja amat penting bagi manusia .Pada usia inilah seseorang harus menimba ilmu sebagai bekalan hidup .Kemajuan sektor perindustrian menjadi petunjuk pencapaian negara .Menjadi kebanggaan bersama .Warisan negara yang tidak terkira nilainya .Akan memberikan kita tempat yang tersendiri di persada dunia .Bidang ini akan meningkatkan taraf penduduk dan melonjakkan imej kita di mata dunia .Menjadi tanggungjawab bersama untuk mempertahankannya .Flora dan fauna menjadi sebahagian daripada kehidupan kita .Oleh itu semua pihak harus memandang serius akan isu ini .semua pihak harus bekerjasama untuk membendung gejala ini .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Jawapan Latihan 1 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ Demikian usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi membendung masalah penderaaan kanak-kanak di negara kita .

.Oleh itu semua pihak harus memandang serius akan permasalahan yang melibatkan remaja .my team 104 .Kita harus sedar bahawa golongan inilah yang bakal menentukan masa depan dan hala tuju negara .Permasalahan remaja tidak harus dipandang remeh semata-mata kerana usia mereka yang muda .Latihan 5 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa bagi membendung pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini.Semua pihak harus berganding bahu bagi menyelamatkan anak-anak muda kita daripada kehancuran MESEJ ? Not sure what course to study?Ask the Afterschool.

4. Laporan .Ucapan Bukan Pertandingan ii. Huraian Perbincangan Ulasan Bahaskan Peribahasa Gambaran Keperihalan BENTUK KARANGAN TERPILIH (POPULAR) (JENIS BERFORMAT) Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk menepati format beberapa jenis karangan yang popular. iii. v. Wawancara B. Seorang calon SPM harus memiliki pengetahuan yang secukupnya tentang bentuk-bentuk karangan yang berbeza.Perbahasan Pertandingan v. vi. ii. JENIS TIDAK BERFORMAT i. Perbahasan .Surat Kiriman Tak Rasmi iii. Dengan kata lain.Laporan Peristiwa . calon harus sedar bahawa bentuk karangan berbeza perlu ditulis dengan format berbeza. Jenis Berformat dan Jenis Tidak Berformat.Surat Kiriman Rasmi . Surat Kiriman . Terlebih dahulu anda harus sedar bahawa karangan boleh dikategorikan kepada DUA bentuk utama yakni.Laporan Tahunan iv. Forum vi.Ucapan Pertandingan . Rencana vii. Kesilapan dalam format karangan pasti akan menjejaskan markah tidak kira betapa tepat sekalipun isi atau hujah yang disampaikan. iv. Ucapan . iv. A. 2. 105 . JENIS BERFORMAT i.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu JENIS-JENIS KARANGAN BERBEZA ( FORMAT ) PENGENALAN SPM ara n1 2 Pe laj 1. 3.

iaitu ucapan jenis pertandingan dan ucapan jenis bukan pertandingan.Terima kasih tuan pengerusi majlis .Memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekasaran bahasa atau kata sepanjang ucapan saya sebentar tadi .Diterima baik oleh semua rakyat negara ini Isi 1 (Kepentingan 1) Bahasa perpaduan – menyatupadukan rakyat negara ini Isi 2 (Kepentingan 2) Memberikan identiti/ menjadi kebanggaan rakyat Malaysia Isi 3 (Kepentingan 3) Sistem pendidikan di negara kita dilaksanakan dalam Bahasa Melayu Isi 4 (Kepentingan 4) Penting untuk berurusan dengan jabatan kerajaan Penutup . Sediakan syarahan anda dengan selengkapnya.Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk …………. Tajuk syarahan tersebut ialah “Kepentingan Bahasa Melayu Bagi Rakyat Malaysia”.Sekian.Menggantikan bahasa Inggeris yang digunakan sebelum kemerdekaan .1. UCAPAN Terdapat dua jenis soalan ucapan.Masa tidak mengizinkan .Bahasa Melayu – bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan .Namakan tetamu-tetamu lain . Rangka Format Kata Alu-aluan . Pengenalan Berikan penjelasan ringkas tentang kata-kata kunci dalam tajuk .Oleh itu sama-samalah kita berusaha untuk mempelajari bahasa ini .Barisan hakim yang arif lagi bijaksana .Kehidupan tidak akan sempurna tanpa penguasaan bahasa ini .. Perhatikan format keduadua jenis karangan ini.Bahasa yang amat penting untuk rakyat Malaysia . Ucapan Jenis Pertandingan Contoh Soalan Anda merupakan salah seorang peserta dalam satu pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda. terima kasih 106 .

Terima kasih tuan pengerusi majlis .Bahasa yang amat penting untuk rakyat Malaysia . Pengenalan Berikan penjelasan ringkas tentang kata-kata kunci dalam tajuk .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Ucapan Jenis Bukan Pertandingan SPM Contoh Soalan Anda merupakan seorang pegawai pendidikan yang telah dijemput ke sebuah sekolah sempena Minggu Bahasa sekolah sekolah berkenaan.Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk .Kehidupan tidak akan sempurna tanpa penguasaan bahasa ini .(Tidak perlu sebut masa tidak mengizinkan) .Tidak harus pandang remeh .Sekian.Jangan agung-agungkan bahasa asing dan abaikan bahasa kita .Bahasa Melayu ialah satu-satunya bahasa kebangsaan kita . Anda juga telah diminta menyampaikan satu ceramah yang bertajuk “Kepentingan Bahasa Melayu untuk Rakyat Malaysia.Memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekasaran bahasa atau kata sepanjang ucapan saya sebentar tadi .. Rangka Format (Perbezaan dengan ucapan jenis pertandingan telah digariskan) Kata Alu-aluan .(Tidak perlu sebut hakim) .Namakan tetamu-tetamu lain .Setiap individu harus berusaha mempelajarinya .Menggantikan bahasa Inggeris yang digunakan sebelum kemerdekaan .Diterima baik oleh semua rakyat negara ini Isi 1 (Kepentingan 1) Bahasa perpaduan – menyatupadukan rakyat negara ini Isi 2 (Kepentingan 2) Memberikan identiti/ menjadi kebanggaan rakyat Malaysia Isi 3 (Kepentingan 3) Sistem pendidikan di negara kita dilaksanakan dalam Bahasa Melayu Isi 4 (Kepentingan 4) Penting untuk berurusan dengan jabatan kerajaan Penutup .Berikan nasihat kepada pendengar . terima kasih 107 . Sediakan teks ucapan anda itu dengan selengkapnya.Ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah dijemput .Bahasa Melayu – bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan .

terima kasih. Maklumkan perkara tersebut kepada Guru Besar sekolah berkenaan. Anda tidak berpuas hati dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan kantin sekolah anak anda itu.Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian. Yang benar. SURAT KIRIMAN Terdapat dua jenis surat kiriman yang berbeza iaitu Surat Kiriman Rasmi dan Surat Kiriman Tidak Rasmi Surat Kiriman Rasmi Contoh Soalan Anda merupakan seorang bapa kepada seorang pelajar di sekolah rendah.2. …………………………… (Nama) * Sekiranya urusan rasmi yang lain perlu tulis jawatan Tarikh 108 .Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan beberapa masalah yang berkaitan dengan kantin sekolah ini Isi 1 Harga makanan terlalu mahal Isi 2 Tiada pilihan – makanan yang sama setiap hari Isi 3 Makanan kurang – selalu habis Isi 4 Penyediaan makanan kurang bersih – anak selalu sakit perut Penutup (Nyatakan harapan anda) . Rangka Format Alamat Sendiri Alamat Penerima Tuan. Aduan: Kantin Sekolah Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) .Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan bapa kepada seorang murid tahun 3 di sekolah tuan .

Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan beberapa masalah yang berkaitan dengan kantin sekolah ini Isi 1 Harga makanan terlalu mahal Isi 2 Tiada pilihan – makanan yang sama setiap hari Isi 3 Makanan kurang – selalu habis Isi 4 Penyediaan makanan kurang bersih – anak selalu sakit perut Penutup (Nyatakan harapan anda) .Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan bapa kepada seorang murid tahun 3 di sekolah tuan . Beliau inginkan maklumat lebih lanjut tentang hal tersebut. terima kasih.Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian. Tulis sepucuk surat kepada sahabat anda itu dan jelaskan kedudukan Malaysia sebagai pusat pendidikan antarabangsa.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Surat Kiriman Tidak Rasmi SPM Contoh Soalan Seorang sahabat anda yang berada di luar negara sedang menimbangkan kemungkinan untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Aduan: Kantin Sekolah Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) . Rangka Format Nama & Alamat Sendiri Tarikh Tuan. Yang benar. …………………………… (Nama) * Sekiranya urusan rasmi yang lain perlu tulis jawatan 109 .

menyemaikan nilai kesyukuran . Kelab Interak. Rangka Format Laporan Lawatan Ke Rumah Anak-anak Yatim Bakti Insan.menyemaikan nilai membantu orang yang menderita Isi 2 Di rumah anak yatim .Apa yang dapat diperhatikan Isi 3 Di rumah anak yatim . SMK Bukit Mewah Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Perhatian rangka untuk kedua-dua format tersebut.masa .Mendengar penerangan tentang penyelenggaraan rumah tersebut daripada pengurusnya Isi 4 Di rumah anak yatim . LAPORAN Terdapat dua jenis bentuk laporan yang perlu anda ketahui iaitu Laporan Peristiwa dan juga Laporan Tahunan. Saudari Asmizah binte Shamsuddin 4.Menjalankan aktiviti gotong-royong membersihkan persekitaran Isi 5 Di rumah anak yatim – Menjalankan aktiviti permainan bersama kanak-kanak di situ 110 .bilangan peserta .3.tarikh .memberi kesedaran kepada ahli tentang penderitaan orang lain . Syukri bin Jasin Saudara Elmi bin Aziz Saudari Rani A/P Sashi Saudara Lim Kam Chong Ahli-ahli Jawatankuasa 1. Selaku setiausaha kelab. Saudara Daniel Wong Sai lak 2. Saudara Madurai A/L Pandian 3. anda dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap tentang aktiviti tersebut.yuran . Saudari Siti Maizun binte Hashim Pengenalan Maklumat am tentang lawatan (tulis dalam bentuk perenggan) . Laporan Peristiwa Contoh Soalan Baru-baru ini Kelab Interak sekolah anda telah mengadakan satu lawatan ke sebuah rumah anak yatim.guru pengiring .kenderaan Isi 1 Tujuan lawatan .

tujuan .objektif Sepanjang tahun 2010 persatuan ini telah menjalankan lima aktiviti bagi mencapai objektif tersebut Isi 1 i.Terima kasih kepada guru pengiring Laporan disediakan oleh .kenderaan . Sediakan satu laporan lengkap segala aktiviti persatuan tersebut untuk dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan persatuan tersebut.tarikh .Aktiviti telah berjaya mencapai matlamatnya . Saudari Kalthom binte Zainal 4. ………………………. Rangka Format Laporan Tahunan Persatuan Sejarah Sek. Krishnan A/L Ramu Saudara Zaidi bin Salim Saudari Lim Guat Hong Saudara Manoharan A/L Jegathesan Ahli-ahli Jawatankuasa 1. Kuiz Sejarah 111 . Men. Saudara Joseph Tay 3. Saudari Pushpa A/P Doraisamy Pengenalan Berikan maklumat am tentang persatuan tersebut (dalam bentuk perenggan) .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Penutup .bila ditubuhkan . Kebangsaan Sungai Dua 2010 Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Contoh Soalan Anda merupakan setiausaha Persatuan Sejarah sekolah anda.guru pengiring . Lawatan Sambil Belajar Ke Melaka (Tulis dan gariskan setiap aktiviti/berikan nombor) . (Rani A/P Sashi) Setiausaha Kelab Interak SPM 15 SEPTEMBER 2010 Laporan Tahunan Di sini anda tidak harus berfokus kepada satu aktiviti sahaja.siapa yang asaskan .Ahli persatuan memperoleh banyak manfaat .tempat yang dilawati Isi 2 ii.bayaran .. Sebaliknya anda harus memberikan butiran ringkas untuk beberapa aktiviti.bilangan ahli .bilangan peserta . Saudara Elman bin Ainuddin 2. Anda harus memperuntukkan satu perenggan untuk satu aktiviti.

bilangan peserta .sumber kewangan Penutup .kumpulan sasaran ..siapa penceramah . Pameran Sejarah .apa yang dipamerkan Isi 4 iv.tujuan .tarikh .tarikh .tujuan .tarikh . Ceramah Teknik Menjawab Soalan Sejarah .tempat .tempat dilukis .pemenang . Melukis Mural .kos yang terlibat .Terima kasih kepada ahli-ahli persatuan yang telah bekerjasama untuk menjayakan semua aktiviti tersebut .tarikh .Terima kasih kepada guru penasihat yang telah membimbing .apa yang dilukis .tujuan .Semua aktiviti telah dapat dijalankan dengan jayanya .aspek yang disentuh Isi 5 v.tempat .jenis hadiah Isi 3 iii.tujuan .jenis soalan .pelajar yang terlibat .siapa merasmikan . Lim Guat Hong Setiausaha Persatuan Sejarah SMK Sungai Dua 17 SEPTEMBER 2010 112 .Harap kerjasama yang sama akan berterusan pada tahun-tahun akan datang Laporan disediakan oleh ……………………….

(Jawapan beliau akan menjadi Isi 2) .imej negara akan terjejas Tn. Perhatikan kehendak soalan pada tajuk yang diberikan. Seterusnya pastikan orang kedua (orang yang ditemu bual) memberikan jawapan untuk soalan tersebut. Wawancara merujuk kepada perbualan atau dialog antara dua orang individu berdasarkan sesuatu tajuk yang telah ditetapkan. WAWANCARA SPM Sebenarnya tidak terdapat sebarang kaedah khusus untuk menulis sesebuah wawancara. Haji : Editor : Tn.kurangnya pengawasan ibu bapa .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 4.negara akan kekurangan tenaga muda . Haji : Editor : Tn. Sediakan wawancara anda dengan selengkapnya. iaitu bekas pengetua SMK Padang Tinggi bagi mendapatkan pandangan beliau tentang pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini.media terutamanya filem juga menjadi satu faktor Apakah kesannya jika hal ini tidak dibendung? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 3) .kurang didikan agama . d. Begitu juga akhiri wawancara dengan sopan. Petua-petua tersebut ialah: a. Pastikan orang pertama (orang yang menemu bual) mengemukakan soalan-soalan yang akan mendorong orang kedua menge mukakan idea yang dapat menjawab kehendak tajuk karangan tersebut.tidak tahu membezakan baik/buruk Jadi bagi Tuan Haji. Haji : 113 . Editor : Berikan salam Nyatakan tujuan Balas salam Nyatakan kesanggupan untuk memberikan pandangan Apa punca utama pelbagai permasalahan remaja hari ini? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 1) . c.tidak juga . Contoh Soalan Anda merupakan editor majalah sekolah. ibu bapalah yang bertanggungjawab terhadap segala permasalahan remaja hari ini. Rangka Format Mulakan dengan satu pengenalan ringkas sperti berikut: Pada 15 Julai 2010 saya telah menemu bual Tuan Haji Daud bin Zakri. Haji : Editor : Tn. Berikut merupakan hasil temu bual saya dengan beliau. b. Pastikan penemu bual kurang bercakap. Berikan tumpuan kepada jawapan yang dikemukakan oleh orang kedua (orang yang ditemu bual). namun Tuan Haji Daud masih bergiat aktif dalam pelbagai badan yang berkaitan dengan remaja.ada juga faktor-faktor lain . Anda telah ditugaskan untuk menemu bual seorang bekas pengetua untuk mendapatkan pandangan beliau tentang pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini.nilai-nilai murni kita akan terhakis . Mulakan wawancara dengan kata-kata sapaan yang sesuai.pengaruh rakan sebaya juga satu sebab . Terdapat beberapa petua yang harus diingati semasa menulis karangan wawancara. Walaupun telah bersara daripada profesion perguruan pada tahun 2006.

ii. PERBINCANGAN Istilah “Perbincangan” dalam tajuk karangan boleh membawa pelbagai maksud bergantung kepada cara istilah tersebut digunakan. maka berikan ulasan yang meliputi pelbagai aspek seperti punca. BENTUK KARANGAN TERPILIH ( POPULAR ) ( JENIS TIDAK BERFORMAT ) Karangan tidak berformat merujuk kepada penulisan yang tidak mempunyai sebarang format yang khusus.harus awasai aktiviti harian . maka hanya berikan isi untuk skop tersebut. Haji : 5. kesan. kebaikan. iv.Editor : Apakah yang harus dilakukan oleh ibu bapa? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 4) .pihak sekolah juga harus mengawal disiplin remaja . Antara karangan yang termasuk dalam kategori ini ialah: i. Haji : Editor : Tn. vi.masyarakat juga harus sensitif terhadap sikap remaja . iv. iii. Pastikan anda menulis tajuk (gariskan) dan nama penulis sebelum memulakan karangan anda. RENCANA Karangan rencana boleh ditulis sebagai sebuah karangan huraian biasa.bukan hanya ibu bapa . Seterusnya anda akan dipandu untuk mendekati beberapa jenis karangan yang sering menimbulkan kesulitan kepada calon. keburukan . Haji : Editor : Tn. Karangan-karangan ini boleh ditulis dalam bentuk huraian biasa. 1.harus kenali rakan-rakan mereka Saya percaya bukan hanya ibu bapa sahaja yang bertanggungjawab dalam hal ini. Sekiranya skop telah dinyatakan pada tajuk seperti punca. Sebaliknya anda tetap perlu tunduk kepada pelbagai kaedah yang mencirikan karangan-karangan tersebut. Apa pendapat Tuan Haji? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 5) .Nyatakan harapan segala maklumat itu akan berguna untuk masyarakat . Perhatikan tajuk dengan teliti. Sebaliknya jika anda diminta memberikan pandangan tentang tentang sesuatu isu (skop terbuka). ini bukanlah bermakna karangan jenis ini boleh ditulis dengan sewenang-wenangnya.Nyatakan harapan yang pandangannya sedikit-sebanyak akan membantu ibu bapa dan pelajar Tn.benar sekali .harus berikan didikan agama .Ucapkan terima kasih .harus memberikan kasih sayang yang secukupnya .Ucapkan terima kasih kembali kerana peluang yang diberi . v. 114 . Huraian Perbincangan Ulasan Bahaskan Peribahasa Gambaran Keperihalan Namun begitu. kesan atau langkah. Perhatikan beberapa contoh tajuk karangan perbincangan dan cara mendekatinya. pihak yang bertanggungjawab dan sebagainya.

Asalnya Malaysia negara pertanian . Bincangkan kepentingan bidang perindustrian terhadap negara. Pendahuluan .Asalnya Malaysia negara pertanian .Perindustrian membawa banyak manfaat kepada negara Isi 1 – Kepentingan 1 Menyediakan peluang pekerjaan Isi 2 – Kepentingan 2 Memberikan pendapatan yang lebih besar kepada negara berbanding sektor pertanian Isi 3 – Kepentingan 3 Membasmi kemiskinan penduduk desa yang dulu bergantung kepada sektor peranian Isi 4 – Kepentingan 4 Ekonomi negara stabil kerana pendapatan daripada sektor perindustrian tetap Isi 5 – Kepentingan 5 Mengangkat imej negara sebagai negara maju Penutup Sektor perindustrian amat penting untuk negara Tajuk 2 Walaupun pada asalnya Malaysia merupakan sebuah negara pertanian. Perhatikan rangka di bawah… Pendahuluan .Kini telah beralih ke sektor perindustrian . Oleh itu anda perlu memberikan isi-isi untuk membuktikan kelebihan sektor perindustrian untuk negara dan juga isi-isi untuk membuktikan sektor pertanian juga tidak kurang pentingnya.Kini telah beralih ke sektor perindustrian . Rangka Format Istilah “Bincangkan” dalam konteks ini pula membawa maksud hujah menyokong (pro) dan membangkang (kontra) pernyataan yang dikemukakan dalam tajuk. “Bincangkan” dalam konteks ini hanya bermaksud huraikan atau terangkan sahaja. Oleh itu anda boleh menulis karangan ini sebagai huraian biasa. Rangka Format Istilah “Bincangkan” di sini tidak membawa sebarang makna khusus. namun kini kerajaan kita lebih menekankan sektor perindustrian.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Tajuk 1 SPM Sejak kebelakangan ini kerajaan memberikan perhatian yang lebih berat terhadap bidang perindustrian berbanding dengan bidang pertanian. Bincangkan.Sebenarnya kedua-dua sektor ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri Isi 1 – Kepentingan Sektor Perindustrian 1 (Pro) Menyediakan peluang pekerjaan 115 . Sebenarnya sektor perindustrian membawa lebih banyak kebaikan kepada negara kita berbanding dengan sektor pertanian.

Sediakan satu ulasan yang lengkap untuk sebuah novel terpilih.Bilangan m/s 116 . anda diminta menulis ulasan sebuah novel untuk dimuatkan dalam Buletin Perpustakaan sempena Minggu Membaca sekolah anda. Oleh itu anda boleh mereka/mencipta sebuah novel imaginasi. Jika anda berbuat demikian.Kerajaan harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap kedua-duanya Maklumat tambahan 1. ULASAN “Ulasan” merujuk kepada aktiviti memberikan komen atau pandangan keseluruhan tentang sesuatu isu/hal/perkara. Sebagai contoh anda boleh memberikan tiga isi untuk kebaikan sektor perindustrian dan dua isi untuk kebaikan sektor pertanian.Jelaslah kedua-dua sektor ini penting untuk negara .Sektor ini juga memberikan sumbangannya yang tersendiri terhadap negara . drama atau sesuatu isu. anda perlu ingat bahawa anda dikehendaki memberikan pandangan daripada pelbagai sudut. Contoh Tajuk Sebagai ketua pusat sumber sekolah. maka pada bahagian penutup anda harus menegaskan bahawa sememangnya sektor perindustrian adalah lebih penting daripada sektor pertanian. Anda tidak semestinya memberikan isi yang seimbang (3 + 3) untuk pro dan kontra. Anda juga boleh berpihak kepada salah satu aspek.Mengurangkan perbelanjaan kerajaan – kurang import bahan makanan Penutup .Nama penerbit .Isi 2 – Kepentingan Sektor Perindustrian 2 (Pro) Memberikan pendapatan yang lebih besar kepada negara berbanding sektor pertanian Isi 3 – Kepentingan Sektor Perindustrian 3 (Pro) Membasmi kemiskinan penduduk desa yang dulu bergantung kepada sektor peranian Isi 4 – Kebaikan Sektor Pertanian 1 (Kontra) . Biasanya soalan SPM akan meminta anda mengulas sesebuah buku. Rangka Format Pendahuluan Berikan maklumat umum tentang karya: .Tahun terbitan . 2.Tajuk . Peringatan Karangan jenis ini bertujuan untuk menguji kebolehan calon menepati format ulasan dan bukannya pengetahuan tentang karya yang telah dibaca.Nama pengarang . Setiap kali berhadapan dengan soalan jenis ulasan.Menjamin sumber makanan rakyat Malaysia Isi 6 – Kebaikan Sektor Pertanian 3 (Kontra) .Salah satu kepentingannya ialah menjamin pendapatan penduduk desa yang tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan lain Isi 5 – Kebaikan Sektor Pertanian 2 (Kontra) .Namun ini tidaklah bermakna sektor pertanian kurang penting .

Sebaliknya sekiranya anda perpendapat sesuatu perkara itu membawa keburukan. Perbahasan merujuk kepada pertandingan debat dan harus dikarang dalam format ucapan. Bahaskan pernyataan tersebut. Perbezaan antara karangan huraian biasa dengan karangan bahaskan ialah dalam karangan bahaskan anda hanya boleh memberikan pandangan daripada satu sudut sahaja.Sesuai dibaca oleh setiap lapisan masyarakat 3 BAHASKAN SPM Istilah “bahaskan” tidak harus dikelirukan dengan istilah “perbahasan”. Bahaskan pula merupakan karangan huraian biasa.mereka menunjukkan perasaan dan beraksi seperti manusia biasa . Rangka Format Pilihan 1( Implikasi Positif) Pendahuluan .Banyak peluang pekerjaan .pengarang membangunkan watak-watak seperti manusia biasa . sekiranya anda berpendapat sesuatu perkara itu membawa kebaikan. peringatan dan seruan yang dapat dikutip daripada cerita ini Kekuatan Apakah keistimewaan karya ini? Contoh: . Contoh Tajuk Kehadiran warganegara asing meninggalkan pelbagai implikasi terhadap masyarakat dan negara kita.Malaysia pesat membangun . maka keseluruhan karangan anda harus berfokus kepada kebaikan sahaja.pengarang banyak menggunakan kata-kata Inggeris . maka keseluruhan karangan anda harus mengemukakan keburukan sahaja.Ribuan warganegara asing masuk ke negara ini . Nyatakan watak-watak utama dan klimaks cerita dengan jelas Tema dan Persoalan Nyatakan tema dan beberapa persoalan yang dibawakan oleh pengarang Mesej Nyatakan pesanan.kehadiran mereka membawa banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara Isi 1 Mereka mengisi keperluan tenaga kerja di negara kita 117 .mungkin kerana sesetengah wataknya berpendidikan tinggi .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu .Terutamanya dari negara-negara jiran . Sebagai contoh.Anugerah yang pernah dimenangi Sinopsis Berikan sinopsis cerita secara ringkas.Banyak unsur pengajaran yang boleh dijadikan pedoman .namun keterlaluan .menjejaskan keaslian cerita Kesimpulan .Secara keseluruhannya sebuah karya yang baik .menjadikan cerita amat hidup Kelemahan Apakah kekurangan karya ini? Contoh: .perwatakannya sangat realistik .

Malaysia pesat membangun . Ulaskan peribahasa tersebut. konflik dan klimaks.Isi 2 Mereka bekerja sebagai pembantu rumah – memberikan lebih banyak masa untuk ibu bapa mendampingi anak-anak Isi 3 Kerajaan dapat menyediakan infrastuktur yang lebih baik .Terutamanya dari negara-negara jiran . 118 . Anda akan diminta memberikan pandangan atau maksud sesuatu peribahasa. dialog. Penceritaan Akan akan diminta menulis sebuah cerita berdasarkan satu peribahasa.kehadiran mereka membawa banyak keburukan kepada masyarakat dan negara Isi 1 Mereka merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan – mengakibatkan pengangguran Isi 2 Membina petempatan haram – mewujudkan kawasan setinggan Isi 3 Melakukan pelbagai jenayah Isi 4 Bersaing dengan rakyat tempatan untuk kemudahan awam Isi 5 Menghantar wang kita ke negara mereka – nilai mata wang Ringgit jatuh Penutup Jelaslah kehadiran mereka menimbulkan pelbagai masalah 4.Banyak peluang pekerjaan . biar sampai ke pangkal lengan”.kerana cukup tenaga kerja untuk membinanya Isi 4 Mereka menambahkan pasaran untuk barangan tempatan Penutup Jelaslah mereka membawa banyak kebaikan Pilihan 2 (Implikasi Negatif) Pendahuluan . PERIBAHASA Terdapat dua jenis soalan karangan peribahasa: a. Huraian Maksud. persoalan. b. Contoh Soalan 1 “Alang-alang menyeluk pekasam. Anda perlu menghasilkan sebuah cerpen bagi menunjukkan anda benar-benar faham akan peribahasa tersebut. Begitulah bunyinya salah satu peribahasa Melayu. Anda juga perlu pastikan karangan anda menepati ciri-ciri sebuah cerpen yakni mempunyai tema.Ribuan warganegara asing masuk ke negara ini . watak. Bagi soalan jenis ini anda harus menulis sebuah karangan berbentuk ulasan bagi peribahasa tersebut.

Kurang azam dan kegigihan .Tiga orang anak – hidup susah . Rangka Format Permulaan Cerita . jika sudak menyelok sedikit.Dicipta melalui pengamatan terhadap persekitaran .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Rangka Format Pengenalan .Mengingatkan manusia supaya tidak berputus asa .Peribahasa ini merupakan peninggalan orang tua-tua .Membeli sisa-sisa ikan dan membuat keropok .Akan melepaskan sesuatu pekerjaan apabila menghadapi kesukaran .Mereka akan teruskan usaha sehingga berjaya Masalah Jika tidak Amalkan .Merupakan wasiat kepada generasi muda . biar sampai ke pangkal lengan” Maksud Jelaskan maksud peribahasa ini .Penduduk kampung nelayan – tidak berharta .Berikan maksud tersirat Kesesuaian Perlambangan Perlambangan yang digunakan amat tepat .Harus menjadi pegangan kita bersama Contoh Soalan 2 Tulis sebuah cerita berdasafrkan peribahasa “sehari selembar benang.Mereka yang mengamalkan peribahasa ini tidak akan melepaskan sesuatu pekerjaan di tengah jalan . Pentingnya Mengamalkan Peribahasa Ini .Memulakan perniagaan membuat keropok .Berikan maksud tersurat .Cukup untuk menyuap mulut anak-anaknya SPM 119 . tidak salah kalau selok sampai ke pangkal lengan kerana baunya tetap sama Mesej Jika sudah memulakan sesuatu kerja. lama-lama menjadi kain”.jadi.Salah satu daripadanya ialah “alang-alang menyeluk pekasam.jika sudak selok sedikit pun tangan akan berbau .pekasam ialah ikan yang diasinkan dan disimpan lama .Bertekad untuk menyekolahkan anak-anaknya Pengembangan Cerita .baunya sangat kuat .Dicipta melalui hasil pengalaman mereka .Diwarisi sejak turun-temurun .Mak Timah kehilangan suami dalam kemalangan di laut semasa menangkap ikan . jangan berhenti di sekerat jalan.Tidak boleh diharapkan Penutup .Peribahasa – sebahagian daripada khazanah budaya orang Melayu .Mula-mula jual di hadapan rumahnya sahaja .

dalam karangan keperihalan anda perlu lebih berfokus kepada perasaan dan keadaan jiwa anda dan bukannya kepada peristiwa yang berlaku sahaja. biar sampai ke pangkal lengan” amat tepat dalam kehidupan Mak Timah 5.Banyak orang yang cemburu . Kedua-dua jenis karangan ini memerlukan daya imaginasi yang amat tinggi.Jual terus kepada kedai-kedai runcit di sekitar kampung Pengembangan Cerita + Konflik .Pukul berapa sampai Gambaran Suasana Suasana gamat .usia mereka .Mengikuti rombongan ke ….Semua anaknya sudah melanjutkan pelajaran ke universiti .Memburuk-burukkan hasil keluarannya .Jualan bertambah maju .disambut oleh lebih kurang 40 orang anak-anak yatim .Mak Timah terus berusaha dengan ikhlas Pengembangan Cerita + Klimaks .berbau hapak 120 .Menerima anugerah “Usahawan Kecil” daripada kerajaan Peleraian Cerita .Membeli van . Contoh Soalan (Gambaran) Baru-baru ini anda telah meyertai rombongan lawatan sambil belajar ke sebuah rumah anak-anak yatim yang dianjurkan oleh unit kaunseling sekolah anda.Peribahasa “alang-alang menyeluk pekasam. GAMBARAN dan KEPERIHALAN Sebenarnya tidak terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-dua jenis karangan ini. .riuh bercerita .Pengembangan Cerita . Oleh itu.kotor .Hidupnya kini senang . Karangan “gambaran” menghendaki anda memperincikan sesuatu kejadian atau peristiwa sebagaimana yang telah anda perhatikan.Pukul berapa bertolak .Mengishtiharkan perniagaaannya . Sementara itu karangan “keperihalan pula akan lebih berfokus kepada pengalaman yang telah anda alami.Mengupah pekerja .dipenuhi perabot usang . Lebih penting lagi anda juga seharusnya mampu mengolah karangan anda dengan pilihan kata dan bahasa berbunga yang indah.Simpan wang untuk membeli mesin membuat keropok .Banyak persaingan . Rangka Format Pendahuluan . Gambarkan suasana di rumah tersebut.Menaiki apa .berselerak .Perniagaan semakin maju . Anda perlu kreatif dalam mencipta cerita.bersalam-salaman Gambaran Suasana Suasana di dalam rumah .

Sudah lama merancang .Baru mendapat peluang .ada peserta yang menangis Menyerahkan buah tangan yang dibawa .anak-anak gembira .rasa seperti hendak pitam .Meninggalkan rumah itu pada pukul 5 petang .menyesal kerana ikut sama .membanding-bandingkan hadiah yang diterima Penutup .suasana menyedihkan .angin kencang . Pada minggu yang lalu anda telah berpeluang untuk mengikut kawan anda dan ayahnya untuk menangkap ikan di laut dalam. Rangka Format Pendahuluan .kawan menyapu minyak Pengalaman Ribut .menarik jala .membantu kawan dan ayahnya mengemudikan bot .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Gambaran Suasana Anak-anak menceritakan bagaimana mereka boleh sampai ke tempat itu .mendapat banyak ikan Pengalaman Mabuk laut .berasa panik .mula pening-pening .Suasana bertukar menjadi murung .Bertolak dengan motorbot awal pagi Pengalaman Berasa seronok .Kami berjanji untuk datang semula SPM Contoh Soalan (Keperihalan ) Anda mempunyai seorang kawan yang berasal daripada keluarga nelayan.Ada peserta dan anak-anak menangis .pengalaman baru .menimba air yang memasuki bot .Pada minggu lalu berpeluang ikut kawan .berasa takut .muntah-muntah .Menyediakan segala keperluan .hujan petir .laut bergelora . Ceritakan pengalaman anda pada hari tersebut.perut memulas-mulas .takut bot akan karam 121 .gelak-ketawa .suasana menjadi meriah .berdoa agar selamat Pengalaman Mengemudikan bot .

Pengalaman Akhirnya ribut reda - menuju ke pantai - rasa bersyukur - sedar keperitan hidup kaum nelayan - berazam untuk belajar bersungguh-sungguh agar tidak perlu melalui kesukaran hidup sedemikian Penutup - Satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan - Timbul rasa belas kasihan terhadap nelayan - Bertekad untuk membela nasib mereka suatu hari nanti

?

Largest students Malaysian student community.

Join Afterschool.my Facebook Page.

122

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

SPM

ihan Lat 1

Perhatikan tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Seterusnya sediakan rangka format untuk setiap tajuk tersebut.

1. Menaikkan gaji merupakan cara terbaik untuk membendung gejala rasuah dalam kalangan kakitangan kerajaan di negara kita. Bahaskan pernyataan tersebut.

tihan La 2
2. Baru-baru ini Persatuan Kebudayaan Sekolah anda telah mengadakan satu pertunjukan drama. Tulis sebuah ulasan tentang drama tersebut untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda

tihan La 3
3. Masalah penipuan oleh peniaga sudah menjadi satu isu yang sering diperkatakan oleh pengguna di negara kita. Bincangkan cara-cara masalah tersebut boleh ditangani.

tihan La 4
4. Badan Pengawas sekolah anda telah menganjurkan satu aktiviti gotong-royong untuk membersih dan menceriakan kawasan sekolah. Selaku setiausaha badan tersebut, anda diminta menyediakan laporan lengkap tentang aktiviti itu. Sediakan laporan anda dengan selengkapnya.

tihan La 5
5. Masalah banjir kilat di taman perumahan anda semakin menjadi-jadi. Maklumkan perkara tersebut kepada pihak yang terlibat dan minta bantuan untuk mengatasi masalah tersebut.

123

Jawapan
TAJUK 1
FORMAT : Huraian Bahas (Satu aspek) Pendahuluan - Kakitangan kerajaan merupakan jentera pentadbiran negara - Merekalah yang menghubungkan kerajaan dengan rakyat - Namun ramai yang terlibat dalam rasuah - Ada pihak berpendapat cara terbaik mengatasi masalah ini adalah dengan menaikkan Gaji -Sebenarnya pandangan ini tidak benar sama sekali Isi 1 Dikuasai perasaan tamak – walau betapa tinggi sekalipun gaji tetap akan mengambil rasuah Isi 2 Kurang semangat patriotisme – tetap akan mengambil rasuah Isi 3 Tiada pegangan agama yang kukuh – tetap akan mengambil rasuah Isi 4 Sikap masyarakat yang sudah biasa menyogok – tetap akan mengambil rasuah walaupun gaji tinggi Isi 5 Penguatkuasaan undang-undang yang lemah – berasa pasti tidak akan tertangkap - berani mengambil rasuah Penutup - Menaikkan gaji tidak akan mengatasi masalah ini - Banyak faktor lain yang mesti diatasi

TAJUK 2
FORMAT : Ulasan Pendahuluan Berikan maklumat asas iaitu tarikh, tempat, nama persatuan, tajuk drama dan nama pengarah Sinopsis Berikan ringkasan cerita Tema dan Persoalan Nyatakan tema dan persoalan yang disampaikan Mesej Nyatakan mesej/peringatan yang boleh dijadikan teladan Kekuatan Contoh: - pemilihan watak sesuai dengan peranan mereka - pakaian dan solekan realistik - pelakon mampu menyesuaikan nada suara dengan peranan mereka

124

Semua pihak harus bertindak bagi membendung masalah ini Isi 1 Kerajaan harus mengadakan banyak kursus/ceramah menyedarkan masyarakat hak kepenggunaan Isi 2 Pengguna harus melaporkan peniaga yang menipu dengan segera Isi 3 Kerajaan harus menambahkan pegawai penguatkuasa dan mengadakan operasi memeriksa premis perniagaan secara kerap Isi 4 Peniaga yang menipu harus dikenakan hukuman berat Isi 5 Pengguna harus bijak – bandingkan harga / boikot peniaga yang menipu Penutup Segala usaha ini pasti akan mengurangkan masalah penipuan TAJUK 4 FORMAT : Laporan Aktiviti Laporan Projek Gotong-royong Badan Pengawas SMK Bukit Mewah Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Syukri bin Jasin Saudara Elmi bin Aziz Saudari Rani A/P Sashi Saudara Lim Kam Chong Ahli-ahli Jawatankuasa 1.masa untuk membuka semula tirai selepas setiap episod terlalu lama Penutup .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kelemahan Contoh: .Secara keleluruhannya sebuah persembahan yang menarik . Saudara Madurai A/L Pandian 3.Sesiapa sahaja boleh memulakan perniagaan sekiranya mematuhi syarat . Saudari Asmizah binte Shamsuddin 4.misalnya muzik latar terlalu lantang – menenggelamkan dialog . Saudara Daniel Wong Sai lak 2. Saudari Siti Maizun binte Hashim 125 .Pujian kepada Persatuan Kebudayaan dan pengarah .beberapa masalah teknikal .Namun banyak kes penipuan .Harap persatuan ini akan meneruskan tradisi tersebut SPM TAJUK 3 FORMAT : Huraian Langkah Pendahuluan .Malaysia pesat membangun’ .Sektor perdagangan semakin maju .

(Rani A/P Sashi) Setiausaha Badan Pengawas SMK Bukit Mewah 15 SEPTEMBER 2010 126 .bilangan peserta .Menyemaikan perasaan cinta terhadap sekolah ..masa .Ahli badan pengawas memperoleh banyak manfaat .Pengenalan Maklumat am tentang projek (tulis dalam bentuk perenggan) .Aktiviti telah berjaya mencapai matlamatnya .sasaran (tempat-tempat yang dibersihkan) Isi 1 Tujuan projek . ……………………….Menyemaikan nilai bertanggungjawab Isi 2 Membersihkan longkang Isi 3 Memotong rumput Isi 4 Mengecat Isi 5 Memasang papan-papan tanda Penutup .Terima kasih kepada guru penasihat Laporan disediakan oleh .guru penasihat .tarikh .

30100 Ipoh. ADUN Sungai Cetek.Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan seorang penduduk taman tersebut di atas .Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan masalah banjir kilat yang sering melanda taman ini Isi 1 Punca .Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian.sisa tanah yang dikorek memasuki parit /tersumbat/ melimpah apabila hujan Isi 2 Kesan – air naik setiap kali hujan .susah untuk pergi kerja .anak-anak tidak dapat ke sekolah Isi 4 Kesan – air bertakung di sana-sini selepas banjir . Yang benar.menjadi tempat pembiakan nyamuk Penutup (Nyatakan harapan anda) . terima kasih. SPM …………………………… (Nama) Penduduk Taman Sentari 127 . Perak Tarikh Tuan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu TAJUK 5 FORMAT : Surat Kiriman Rasmi Alamat sendiri -------------------------------------------------------------garisan ------------------------------------Yang Berhormat Datuk Razi bin Zain.merosakkan harta benda Isi 3 Kesan – hubungan akan terputus . Aduan: Banjir Kilat di Taman Sentari Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) .melimpah ke dalam rumah .kerja-kerja mengorek tanah di lereng bukit yang berhampiran dengan taman .

KOMPOSISI RUMUSAN 1. jawapan anda hendaklah terdiri daripada satu perenggan sahaja. iaitu dalam lingkungan 350 patah perkataan dan perlu dirumuskan menjadi sebuah petikan yang tidak melebihi 120 patah perkataan. Pendahuluan b. Rumusan merupakan soalan pertama dalam Kertas 2. Penutup 2.Karangan RUMUSAN PENGENALAN 1. Pe laj ara n1 3 3. 2. Komponen-komponen tersebut harus disusun dalam urutan seperti berikut: PENDAHULUAN ISI TERSURAT ISI TERSIRAT PENUTUP 128 . 4. Isi Tersurat c. Namun begitu. Sebanyak 30 markah diperuntukkan untuk soalan ini. Petikan yang diberikan mungkin terdiri daripada beberapa perenggan. Isi Tersirat d. Anda akan dibekalkan sebuah petikan yang sederhana panjang. Sebuah rumusan yang lengkap harus mempunyai empat komponen iaitu: a.

kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. punca kemasukan warganegara asing b. PENDAHULUAN 1. Akhiri ayat anda dengan satu frasa (idea sendiri) berdasarkan kandungan petikan. A. Mulakan ayat dengan “Petikan membincangkan…” ii. 129 . Perhatikan bahawa setiap soalan rumusan akan mempunyai dua kehendak. Contoh Soalan Baca petikan di bawah dengan teliti. atau “ Sekiranya anda mengabungkan kesemua 4 perkara di atas. Ganti istilah untuk soalan dalam ii (punca) dengan satu istilah lain yang sama erti (misalnya alasan. Salin semula kehendak pertama dalam soalan (punca kemasukan warganegara asing) iii. Seterusnya perhatikan bagaimana membina setiap komponen rumusan dengan teliti. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. masalah-masalah yang timbul akibat kehadiran mereka di negara kita. anda perlu berhati-hati dalam binaan ayat anda. faktor atau sebab) iv. Memandangkan soalan rumusan menetapkan syarat yang amat ketat tentang bilangan perkataan (yakni tidak melebihi 120 patah perkataan). Bagi soalan di atas dua kehendak tersebut ialah : a. anda perlu perhatikan soalan yang diberikan dengan teliti. Bagi membina pendahuluan.. Cara Membina Pendahuluan Terdapat 4 perkara yang perlu anda lakukan bagi membina pendahuluan rumusan anda: i. 2. dari negara-negara jiran kita”. Pendek kata. hadkan rumusan anda kepada 10 ayat sahaja.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 3. anda akan memperoleh satu ayat pendahuluan yang lengkap seperti ini: Petikan membincangkan + faktor kemasukan warganegara asing + ke negara kita. Dengan cara ini anda boleh pastikan jawapan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. ke negara kita” …. Pendahuluan rumusan harus terdiri daripada SATU AYAT sahaja.. Misalnya “……. Bilangan ayat yang dicadangkan untuk setiap komponen di atas adalah seperti berikut: SPM 1 6 2 1 10 Bil Ayat Pilihan 1 Komponen Pendahuluan Isi Tersurat Isi Tersirat Penutup Jumlah 1 4 4 1 10 1 5 3 1 10 Pilihan 2 Pilihan 3 3.

Anda dilarang memberikan sebarang idea sendiri. C. maka anda perlu memberikan empat isi tersirat. D. B. kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. ISI TERSIRAT 1. maka anda hanya perlu memberikan dua isi tersirat sahaja.Ayat Pendahuluan Lengkap Petikan membincangkan faktor kemasukan warganegara asing ke negara kita. Ini merujuk kepada idea sendiri yang diberikan oleh calon. Oleh itu sekiranya anda memberikan enam isi tersurat. 2. Sekiranya petikan menyumbangkan lima isi tersurat maka anda hanya perlu memberikan tiga isi tersirat. . Peringatan! Anda tidak boleh menggunakan isi-isi (tentang masalah) yang diberikan dalam petikan. Isi tersirat yang perlu ditulis dinyatakan pada kehendak kedua soalan rumusan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Bilangan isi tersirat yang perlu diberikan bergantung kepada bilangan isi tersurat yang telah anda kutip daripada petikan. Hal ini kerana bilangan Isi Tersurat + Isi Tersirat haruslah genap lapan. Kehendak pertama . Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Perhatikan soalan rumusan di bawah…. Isi tersurat merujuk kepada idea-idea yang terkandung secara langsung di dalam petikan. 2. Penutup rumusan harus ditulis dalam satu ayat sahaja. Kesemua idea mestilah diambil daripada petikan. kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. (Perhatikan jadual di atas) 4.masalah-masalah yang timbul akibat Kehadiran. Oleh itu anda perlu mengutip semua punca/faktor/alasan/sebab warganegara asing memasuki negara kita daripada petikan. 4. Kehendak pertama meru pakan soalan isi tersurat. Namun begitu. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelum ini. adalah lebih baik sekiranya anda memberikan lima atau enam isi tersurat. Oleh itu anda perlu memberikan idea-idea tentang pelbagai masalah atau kesulitan yang disebabkan oleh warga asing di negara kita. Sekiranya petikan menyumbangkan empat isi tersurat.punca kemasukan warganegara asing – SOALAN TERSURAT 3. (Rujuk jadual yang diberikan di atas). Kehendak kedua . 2. soalan rumusan akan mempunyai dua kehendak. Hal ini disebabkan isi tersirat mesti merupakan idea peribadi anda. 5.ISI TERSIRAT 3. Namun begitu. PENUTUP 1. Anda sepatutnya mencari sekurang-kurangnya empat isi daripada petikan. ISI TERSURAT 1. satu ayat itu harus mempunyai EMPAT perkara di dalamnya iaitu: Pihak + Tindakan + Kata Hubung + Alasan Pihak Siapa yang bertanggungjawab @ siapa yang boleh lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah dalam petikan 130 . Perhatikan soalan di bawah … Baca petikan di bawah dengan teliti.

Pendidikan hari ini boleh dikatakan bersinonim dengan kecemerlangan akademik semata-mata. Arus pemodenan dan dunia yang diwarnai ciri-ciri materialistik hari ini telah banyak mengubah persepsi masyarakat tentang pendidikan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Hal ini disebabkan para perancang pendidikan negara begitu yakin bahawa keberkesanan aktiviti ini merupakan tulang belakang atau faktor penentu bagi memastikan pencapaian Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan satu barisan generasi muda yang berketrampilan serta seimbang dari segi jasmani. Agar Dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia Pihak sekolah Harus mengawal disiplin pelajar Agar Memelihara alam semula jadi Kerajaan Harus mengurangkan pembalakan PRAKTIS 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. Isi Tersirat – Kepentingan aktiviti kokurikulum (TELAH DIGARISKAN) Bukan sedikit wang dan perancangan yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah kita.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Tindakan Kata Hubung Alasan Nyatakan bahawa pihak di atas harus mengatasi masalah yang menjadi isu dalam petikan Supaya @ agar Berikan justifikasi atau kesan mengambil tindakan tersebut SPM Contoh 1 Petikan berkaitan pembalakan yang keterlaluan Pihak Tindakan Kata Hubung Alasan Penutup Lengkap Kesimpulannya. tinjauan di kebanyakan sekolah di negara kita jelas membuktikan bahawa pelaksanaan dan penglibatan para pelajar dalam aktiviti-aktiviti ini masih jauh daripada apa yang diharapkan. Contoh 2 Petikan berkaitan masalah disiplin di sekolah Pihak Tindakan Kata Hubung Alasan Penutup Lengkap Kesimpulannya. Ditinjau dari 131 . pihak sekolah harus mengawal masalah disiplin dalam kalangan pelajar agar dapat melahirkan satu generasi yang berakhlak mulia. satu hakikat yang pasti ialah. kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan aktiviti kokurikulum untuk pelajar dan sebab-sebab para pelajar hari ini menjauhi aktiviti tersebut. Namun begitu. emosi dan intelek. rohani. kerajaan harus mengurangkan pembalakan agar alam semula jadi kita terpelihara.

aktiviti kokurikulum juga banyak membantu membina minda yang positif dalam kalangan anak muda. Sekiranya kita mengabungkan kesemua idea di atas mengikut susunan yang betul (Pendahuluan .sebab-sebab para pelajar menjauhi/ tidak meminati aktiviti kokurikulum Contoh isi tersirat ialah : 1. membina minda yang positif Isi Tersirat yang dikehendaki oleh soalan ialah . menyelesaikan krisis dan pengembaraan pula akan banyak membantu mengukuhkan keyakinan diri pelajar. namun apalah ertinya pendidikan sekiranya insan tersebut tidak memiliki kualiti. terutamanya ibu bapa dan pelajar sendiri mengubah anggapan negatif mereka terhadap aktiviti kokurikulum. aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada pelajar menimba pelbagai ilmu baru 2. Walau betapa cemerlang sekalipun pencapaian akademik. membantu mengukuhkan keyakinan diri 4. Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan kerja kumpulan. Seorang pelajar yang pintar dalam bidang akademiknya tidak semesti memiliki kemahiran berkomunikasi yang sempurna. menyihatkan badan pelajar 6. memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar 5. Pelajar-pelajar ini jelas tersilap. Sebaliknya pendidikan merupakan satu proses untuk membentuk sahsiah dan keperibadian seseorang insan. Anggap aktiviti kokurikulum tidak penting untuk masa depan mereka 2. Hal ini disebabkan kebanyakan aktiviti kokurikulum melibatkan interaksi sesama individu dalam sesuatu kelompok. Selain itu mereka juga berpeluang untuk bergaul dan berinteaksi dengan pelajar-pelajar yang berasal daripada latar belakang bangsa dan agama yang berbeza. amatlah perlu perlu untuk masyarakat. Oleh itu. Bagi mereka sekolah ialah tempat untuk memperoleh sijil. pihak sekolah / harus berusaha meningkatkan penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum / agar / dapat melahirkan satu generasi muda yang seimbang. Penutup yang sesuai untuk petikan di atas ialah Kesimpulannya. Kejayaan dan kegagalan alam persekolahan bagi golongan ini bersandar kepada bilangan A yang diperoleh dalam peperiksaan. Oleh itu segala aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di peringkat sekolah seharusnya diberikan perhatian berat. Kemahiran ini akan lebih terasah sekiranya mereka melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Namun begitu. maka akan terhasillah satu petikan rumusan yang sempurna 132 . Pendidikan bukanlah satu persaingan untuk menempa sijal semata-mata. kebanyakan pelajar lupa bahawa aktiviti kokurikulum memberikan mereka peluang untuk menimba pelbagai ilmu baru yang tidak diajar di bilik darjah. Hal ini seterusnya memupuk semangat perpaduan dalam kalangan mereka. Selain daripada menyihatkan badan.sudut ini. (Dipetik dan diubah suai daripada “Insan Seimbang” oleh Kamsiah Sham. Februari 2007) Senarai isi tersurat yang dapat dikutip daripada petikan di atas ialah : 1. semua ini seolah-olah tidak penting bagi sesetengah pelajar.Isi Tersurat – Isi Tersirat – Penutup). keperibadian dan jati diri yang boleh dibanggakan. Berasa bosan kerana pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun Pendahuluan yang sesuai untuk petikan di atas ialah: Petikan membincangkan / faedah aktiviti kokurikulum untuk pelajar / yang menuntut di sekolah kita. dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka 3.

sebahagian besar penduduk desa tidak berpelajaran. satu perkara adalah pasti.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Contoh Rumusan Lengkap SPM Petikan membincangkan faedah aktiviti kokurikulum untuk pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah kita. Ribuan hektar tanah bendang di seluruh negara terbiar tanpa dikerjakan. Satu lagi kelebihan aktiviti kokurikulum ialah ia dapat menyihatkan badan pelajar. koko dan nenas utama dunia. Kebanyakan petani ini telah berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Namun. Aktiviti-aktiviti ini juga dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka. segala-galanya sudah berubah hari ini. Golongan ini berhijrah ke bandar kerana ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang serba ketinggalan itu. Sebenarnya pelajar menjauhi kokurikulum kerana menganggap aktiviti-aktiviti ini tidak penting untuk masa hadapan mereka. Kokurikulum juga dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. kelapa sawit. Lagipun mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka. berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang 2. Namun begitu. nama Malaysia bersinonim dengan sektor pertanian. Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum juga dapat membina minda yang positif dalam kalangan pelajar. tidak sanggup bekerja keras 4. Sikap generasi petani hari ini amat berbeza dengan nenek-moyang mereka dahulu. Mereka lebih suka mencari pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang tetap. Mereka menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut. mahu mencari pekerjaan yang memberikan pendapatan tetap 5. Fenomena ini merupakan sabahagian daripada harga yang terpaksa kita bayar dalam usaha mengejar pembangunan dan merealisasikan hasrat kerajaan untuk menempatkan Malaysia dalam kalangan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Isi Tersurat yang dikehendaki Punca petani meninggalkan sektor pertanian dan berhijrah ke bandar (telah digariskan) Pada era awal selepas memperoleh kemerdekaan. April 2008) Senarai isi tersurat daripada petikan di atas ialah : 1. usaha gigih kerajaan sejak kemerdekaan menyebabkan tidak ada penduduk negara ini. Mereka tidak sanggup membanting tulang siang dan malam semata-mata untuk meraih pendapatan yang tidak seberapa itu. kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca petani meninggalkan sektor pertanian dan kesan tindakan mereka. 3. Kesimpulannya. 120 patah perkataan PRAKTIS 2 Baca petikan di bawah dengan teliti. Oleh yang demikian mereka tidak keberatan untuk mengusahakan tanah pertanian yang telah diwarisi sejak turun-temurun itu. Walau apa sekalipun alasan anak-anak tani untuk meninggalkan tanah bendang. Hasilnya kebanyakan anak petani kini bukan sahaja sudah celik ilmu malah ada yang sudah melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti. Seterusnya melalui aktiviti-aktiviti ini mereka dapat mengukuhkan keyakinan diri. yang juga dikenali sebagai jelapang padi negara bukan sahaja mampu menyuap mulut setiap penduduk negara ini tetapi juga membolehkan Malaysia mengeksport beras ke negara-negara lain. Kita pernah mendabik dada sebagai pengeluar getah. Ke manakah perginya para petani yang suatu masa dahulu bergelumang dengan lumpur dan selut itu? Jawapannya mudah sahaja. Kedah. Lagipun pelajar juga berasa bosan kerana pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun. (Dipetik dan diubah suai daripada “Ke mana Perginya Petani Kita” oleh Farid Husni. menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut. sama ada di kota atau desa yang terlepas daripada peluang untuk memperoleh pendidikan. ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang yang serba ketinggalan 133 . pihak sekolah harus berusaha meningkatkan penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum agar dapat melahirkan satu generasi muda yang seimbang. Aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada pelajar untuk menimba pelbagai ilmu baru. Lagipun generasi petani hari ini juga tidak lagi sanggup bekerja keras sebagaimana orang tua mereka. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pada masa dahulu.

sumber pendapatan negara daripada sektor pertanian berkurangan Pendahuluan yang sesuai untuk petikan ini ialah Petikan membincangkan / sebab-sebab petani meninggalkan sektor pertanian / dan berhijrah ke bandar. Kebanyakan mereka berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang.6. Kebanyakan petani hari ini juga tidak sanggup bekerja keras. Ada juga petani yang ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang yang serba ketinggalan. Negara terpaksa mengimport makanan dari luar 2. Kesan perbuatan mereka ialah negara kita terpaksa mengimport bahan makanan dari luar. Kesimpulannya. (118 patah perkataan) 134 . sumber pendapatan negara daripada sektor pertanian juga berkurangan. para petani harus berusaha untuk mengerjakan tanah mereka supaya tanah pusaka mereka tidak terbiar begitu sahaja. Mereka yang berpendidikan pula ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka. ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka Isi Tersirat yang dihendaki oleh soalan ialah .kesan tindakan petani meninggalkan sektor pertanian Idea yang sesuai untuk isi tersirat ialah: 1. Selain itu. Mereka menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut. Lagipun mereka mahu mencari pekerjaan yang memberikan pendapatan yang tetap. Penutup yang sesuai untuk petikan ini ialah Kesimpulannya / para petani / harus berusaha untuk mengerjakan tanah mereka / supaya / tanah pusaka mereka tidak terbiar begitu sahaja Kini anda hanya perlu menggabungkan keempat-empat komponen di atas bagi memperoleh petikan rumusan yang lengkap Contoh Rumusan Lengkap Petikan membincangkan sebab-sebab petani meninggalkan sektor pertanian dan berhijrah ke bandar.

gangguan kesihatan merupakan alasan utama kakitangan awam memilih untuk meninggalkan perkhidmatan kerajaan. Pada mulanya kakitangan awam wajib bersara pada usia 55 tahun. Keperluan untuk memperoleh pendapatan merupakan dorongan utama bagi seseorang individu untuk bekerja. Kemudian usia ini ditingkatkan menjadi 56 tahun dan kini ditingkatkan lagi menjadi 58 tahun. Selain daripada menikmati faedah kewangan yang lebih menguntungkan. kemudian buat satu rumusan tentang faktor yang mendorong sesetengah kakitangan awam bersara awal dan kesan tindakan mereka terhadap negara. Namun begitu. Oleh itu mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan perkhidmatan awam dan berpindah ke sektor swasta. setelah bekerja lebih kurang dua puluh tahun. Tidak kurang pula yang memberikan alasan tekanan jiwa atau gangguan emosi yang menyebabkan mereka tidak mampu memberikan perkhidmatan yang bermakna kepada kepada masyarakat.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. (Dipetik dan diubah suai daripada “Pencen atau Pancit” oleh Hamin Satar. Usia persaraan kakitangan awam di negara kita merupakan salah satu yang terendah di dunia. Hal ini amat benar terutama sekali sekiranya anak-anak berjawatan tinggi atau mempunyai perniagaan yang menjanjikan pulangan yang amat lumayan. Namun begitu. setiap tahun ribuan kakitangan awam membuat permohonan untuk bersara lebih awal. Gaji yang diperoleh itu mungkin amat penting ketika seseorang itu masih muda dan baru memulakan keluarga. 2008) 135 . Dalam situasi seprti itu. Ketika itulah kebosanan terhadap pekerjaan akan mula bercambah. mereka juga tertarik dengan perubahan dalam sistem kerja dan persekitaran yang serba baru itu. Sementara itu terdapat sekelompok lagi kakitangan awam yang kecewa dengan pendapatan mereka yang jauh lebih rendah berbanding dengan pendapatan yang ditawarkan oleh pihak swasta. ada penjawat awam yang tidak tahan menhadapi desakan berterusan daripada anak-anak dan mengambil keputusan untuk bersara awal. Rata-rata. setelah memiliki semua yang diperlukan dan setelah anak-anak mula berdikari. keperluan untuk pendapatan mungkin sudah tidak wujud lagi. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Ada masanya anak-anak sendiri akan meminta orang tua mereka bersara awal.

Ketiadaan keyakinan diri ini menyebabkan mereka akan memencilkan diri dan kurang bergaul dengan rakan sebaya. Golongan yang melakukannya tidak berhak menerima simpati masyarakat. Satu penenuan yang menarik ialah. Semua pihak. Adalah kalanya mereka juga akan menunjukkan sindrom gagap dalam pertuturan. Biasanya anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup. jiran malah sesama ahli keluarga. kes keganasan rumah tangga. Pelbagai kajian telah dilakukan bagi memahami bentuk perlakuan ini. Tidak kira apa sekalipun alasan di sebaliknya. Latar belakang keluarga asal juga banyak mempengaruhi gejala keganasan rumah tangga terutamanya kes penderaan kanak-kanak. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. dalam kalangan rakan sejawat. Mereka juga memandang anak-anak sebagai beban dalam kehidupan dan bukannya sebagai anugerah Tuhan yang perlu dibelai dan dikasihi. Keganasan rumah tangga yang paling biasa dalam kehidupan hari ini ialah kes pukul isteri dan penderaan kanak-kanak. Namun.tihan La 2 Baca petikan di bawah dengan teliti. Mereka mungkin memerlukan bantuan. Hal ini ditokok pula dengan tekanan akibat krisis kewangan dan perbalahan suami isteri. anak-anak ini juga akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup. anak-anak sering menjadi mangsa untuk mereka melepaskan rasa geram. Perbuatan ini bukan sahaja akan mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap mangsa tetapi juga meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk. itu tidak bermakna mereka harus dibebaskan daripada tindakan undang-undang yang sewajarnya. Dunia moden hari ini dipenuhi cabaran dan permasalahan. Lebih buruk lagi. Anak-anak yang sering didera akan hilang kepercayaan terhadap golongan dewasa. Hal ini disebabkan mereka tidak bersedia untuk menerima anak dalam kehidupan mereka. Kesudahannya anak-anak ini menjadi mangsa tendang dan terajang walaupun kesalahan yang dilakukan amat kecil. Dalam situasi sedemikian. Sesetengah ibu bapa yang berasal daripada keluarga yang tegas mempunyai tanggapan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anak-anak. sama ada ahli psikologi atau sains sosial bersetuju bahawa tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan ialah penyebab utama untuk masalah keganasan rumah tangga. malah boleh dibantu. Manusia berhadapan dengan pelbagai kemelut di tempat kerja. (Dipetik dan diubah suai daripada “Keganasan Rumah Tangga Di mana Silapnya” oleh Faridah Bustam. Mereka tidak faham psikologi anak-anak dan tidak dapat menerima kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Sayangnya merka tidak sedar natijah perbuatan mereka. kemudian buat satu rumusan tentang sebab masalah keganasan rumah tangga semakin menjadi-jadi dan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut. 2006) 136 . keganasan rumah tangga tidak boleh diterima sebagai sebahagian daripada budaya hidup masyarakat bertamadun. Kajian juga menunjukkan bahawa anak-anak ini tidak akan mempunyai keyakinan diri. terutamanya penderaan kanak-kanak lebih jelas dalam kalangan pasangan muda.

Ketiadaan keyakinan diri ini menyebabkan mereka akan memencilkan diri dan kurang bergaul dengan rakan sebaya. sama ada ahli psikologi atau sains sosial bersetuju bahawa tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan ialah penyebab utama untuk masalah keganasan rumah tangga. Namun. Sesetengah ibu bapa yang berasal daripada keluarga yang tegas mempunyai tanggapan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anak-anak. Anak-anak yang sering didera akan hilang kepercayaan terhadap golongan dewasa. kes keganasan rumah tangga. Mereka juga memandang anak-anak sebagai beban dalam kehidupan dan bukannya sebagai anugerah Tuhan yang perlu dibelai dan dikasihi. malah boleh dibantu. kemudian buat satu rumusan tentang masalah yang timbul akibat keganasan rumah tangga dan tindakan masyarakat bagi mengatasi masalah tersebut. Dunia moden hari ini dipenuhi cabaran dan permasalahan. Keganasan rumah tangga yang paling biasa dalam kehidupan hari ini ialah kes pukul isteri dan penderaan kanak-kanak. Kesudahannya anak-anak ini menjadi mangsa tendang dan terajang walaupun kesalahan yang dilakukan amat kecil.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 3 Baca petikan di bawah dengan teliti. Hal ini disebabkan mereka tidak bersedia untuk menerima anak dalam kehidupan mereka. Latar belakang keluarga asal juga banyak mempengaruhi gejala keganasan rumah tangga terutamanya kes penderaan kanak-kanak. Mereka tidak faham psikologi anak-anak dan tidak dapat menerima kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Sayangnya merka tidak sedar natijah perbuatan mereka. Semua pihak. terutamanya penderaan kanak-kanak lebih jelas dalam kalangan pasangan muda. Satu penenuan yang menarik ialah. Mereka mungkin memerlukan bantuan. Manusia berhadapan dengan pelbagai kemelut di tempat kerja. Dalam situasi sedemikian. anak-anak sering menjadi mangsa untuk mereka melepaskan rasa geram. Lebih buruk lagi. Golongan yang melakukannya tidak berhak menerima simpati masyarakat. Hal ini ditokok pula dengan tekanan akibat krisis kewangan dan perbalahan suami isteri. jiran malah sesama ahli keluarga. (Dipetik dan diubah suai daripada “Keganasan Rumah Tangga Di mana Silapnya” oleh Faridah Bustam. Kajian juga menunjukkan bahawa anak-anak ini tidak akan mempunyai keyakinan diri. Pelbagai kajian telah dilakukan bagi memahami bentuk perlakuan ini. anak-anak ini juga akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup. Tidak kira apa sekalipun alasan di sebaliknya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. itu tidak bermakna mereka harus dibebaskan daripada tindakan undangundang yang sewajarnya. keganasan rumah tangga tidak boleh diterima sebagai sebahagian daripada budaya hidup masyarakat bertamadun. 2006) 137 . Perbuatan ini bukan sahaja akan mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap mangsa tetapi juga meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk. Biasanya anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup. dalam kalangan rakan sejawat. Adalah kalanya mereka juga akan menunjukkan sindrom gagap dalam pertuturan.

Namun ada juga pihak yang menggeleng kepala dan menyumpah alat ini. ada juga ibu bapa yang mengadu bahawa alat ini turut menimbulkan pelbagai masalah kepada anak-anak. Namun begitu. Baik atau buruk sesuatu ciptaan itu bergantung kepada kaedah dan niat penggunaannya. Terpulanglah kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Anak-anak yang dibekalkan dengan telefon bimbit memberikan peluang kepada ibu bapa untuk mengawal gerakan mereka tidak kira di mana mereka berada. Anak-anak juga boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi sebarang kecemasan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. penyelarasan baki dan sebagainya boleh dilakukan hanya dengan menekan nombor-nombor tertentu pada telefon bimbit. (Dipetik dan diubah suai daripada “Telefon Bimbit: Rahmat atau Bala” oleh Ismail Kadir Che Daud. Bukan itu sahaja. Kesudahannya beban kewangan ibu bapa meningkat. pelbagai urusan keluar masuk wang. Sesungguhnya tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa telefon bimbit merupakan salah satu daripada ciptaan sains abad ke dua puluh yang paling menakjubkan. telefon bimbit banyak membantu dalam melancarkan pelbagai urusan perniagaan. Golongan penjenayah pula menggunakan kemudahan ini untuk menghubungi satu sama lain bagi melancarkan operasi mereka. Kini. Sebenarnya tidak ada satupun peralatan ciptaan manusia yang terlepas daripada keburukan. Dunia perdagangan hari ini amat bergantung kepada komunikasi yang pantas. Sekiranya sepuluh atau lima belas tahun dahulu telefon bimbit merupakan satu simbol status. tetapi kini kewujudannya tidak lebih daripada sebatang pen yang diselitkan dalam kocek kemeja seseorang. alat ini juga memainkan peranan yang amat penting dalam mengeratkan kemesraan dan keintiman dalam kalangan ahli keluarga. pembayaran bil. Bukan sedikit fitnah yang disebarkan melalui telefon bimbit. 2009) 138 . kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan telefon bimbit dan cara-cara mengurangkan implikasi negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar. Maklumlah caj panggilan biasanya ditanggung oleh ibu bapa dan bukannya oleh si anak.tihan La 4 Baca petikan di bawah dengan teliti. Ditinjau dari sudut ini. Kewujudan alat ini telah meninggalkan kesan yang tidak terhingga dalam meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia. Sesetengah remaja membuang begitu banyak masa bergayut di telefon bimbit berbual-bual kosong dengan rakan sebaya mereka. Sesungguhnya para ibu bapa moden hari ini amat berterima kasih kepada alat ini.

tetapi kini kewujudannya tidak lebih daripada sebatang pen yang diselitkan dalam kocek kemeja seseorang. Sesungguhnya para ibu bapa moden hari ini amat berterima kasih kepada alat ini. Anak-anak juga boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi sebarang kecemasan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 5 Baca petikan di bawah dengan teliti. Sesungguhnya tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa telefon bimbit merupakan salah satu daripada ciptaan sains abad ke dua puluh yang paling menakjubkan. pelbagai urusan keluar masuk wang. Maklumlah caj panggilan biasanya ditanggung oleh ibu bapa dan bukannya oleh si anak. Sekiranya sepuluh atau lima belas tahun dahulu telefon bimbit merupakan satu simbol status. Namun begitu. Ditinjau dari sudut ini. Kewujudan alat ini telah meninggalkan kesan yang tidak terhingga dalam meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia. Bukan itu sahaja. Golongan penjenayah pula menggunakan kemudahan ini untuk menghubungi satu sama lain bagi melancarkan operasi mereka. alat ini juga memainkan peranan yang amat penting dalam mengeratkan kemesraan dan keintiman dalam kalangan ahli keluarga. kemudian buat satu rumusan tentang keburukan telefon bimbit dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat. Baik atau buruk sesuatu ciptaan itu bergantung kepada kaedah dan niat penggunaannya. Sesetengah remaja membuang begitu banyak masa bergayut di telefon bimbit berbual-bual kosong dengan rakan sebaya mereka. penyelarasan baki dan sebagainya boleh dilakukan hanya dengan menekan nombor-nombor tertentu pada telefon bimbit. telefon bimbit banyak membantu dalam melancarkan pelbagai urusan perniagaan. Sebenarnya tidak ada satupun peralatan ciptaan manusia yang terlepas daripada keburukan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. pembayaran bil. Dunia perdagangan hari ini amat bergantung kepada komunikasi yang pantas. 2009) 139 . (Dipetik dan diubah suai daripada “Telefon Bimbit: Rahmat atau Bala” oleh Ismail Kadir Che Daud. Bukan sedikit fitnah yang disebarkan melalui telefon bimbit. ada juga ibu bapa yang mengadu bahawa alat ini turut menimbulkan pelbagai masalah kepada anak-anak. Terpulanglah kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Anak-anak yang dibekalkan dengan telefon bimbit memberikan peluang kepada ibu bapa untuk mengawal gerakan mereka tidak kira di mana mereka berada. Namun ada juga pihak yang menggeleng kepala dan menyumpah alat ini. Kesudahannya beban kewangan ibu bapa meningkat. Kini.

Kerajaan harus menggubal undang-undang baru bagi mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang melakukan keganasan rumah tangga 2. Penutup Kesimpulannya. Tekanan jiwa dan gangguan emosi 3. kerajaan harus berusaha mengelakkan kakitangannya bersara awal agar jentera pentadbiran dan perkhidmatan negara dapat berfungsi dengan sempurna Soalan 2 Pendahuluan Petikan membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah keganasan rumah tangga semakin menjadi-jadi dalam masyarakat hari ini. Kerajaan kekurangan kakitangan untuk menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Pasangan masih belum bersedia menerima anak 3. Isi Tersurat (sebab) 1. Kecewa dengan pendapatan yang terlalu rendah berbanding dengan sektor swasta Isi Tersirat 1. Anak-anak suruh orang tua mereka bersara awal 6. Anak-anak dipandang sebagai beban 4. Ibu bapa mempunyai tanggapan kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anakanak Isi Tersirat 1. Anak-anak menjadi mangsa untuk orang dewasa melepaskan rasa geram. Tidak wujud keperluan untuk memperoleh pendapatan 4.Jawapan Soalan 1 Pendahuluan Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong sesetengah kakitangan awam bersara awal daripada perkhidmatan kerajaan. Jentera pentadbiran kerajaan akan kurang efisien kerana kekurangan kakitangan berpengalaman. Ibu bapa tidak faham psikologi anak-anak 5. 2. Isi Tersurat 1. 5. 6. Gangguan kesihatan 2. Tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan 2. Pasangan harus diwajibkan mengikuti kursus perkahwinan sebelum mendirikan rumah tangga Penutup Kesimpulannya kerajaan harus bertindak untuk membendung masalah keganasan rumah tangga agar dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera 140 . Bosan dengan pekerjaan.

semua pihak harus menggunakan telefon bimbit dengan sebaik mungkin agar memberikan faedah kepada diri dan masyarakat. Isi Tersurat (Kelebihan) 1. 141 . Anak-anak boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi kcemasan 5. Harus melaporkan kejadian keganasan rumah tangga kepada pihak berkuasa.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Soalan 3 Pendahuluan Petikan membincangkan kesan keganasan rumah tangga dalam masyarakat hari ini. Harganya murah. Meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia 2. Soalan 5 Pendahuluan Petikan membincangkan kesan negatif telefon bimbit dalam masyarakat hari ini. Banyak membantu urusan peribadi dan perniagaan 4. Isi Tersirat 1. Ibu bapa boleh mengawal gerakan anak-anak. Isi Tersurat (kesan) 1. Boleh dibeli di merata-rata tempat 3. Soalan 4 Pendahuluan Petikan membincangkan faedah telefon bimbit bagi manusia hari ini. Ibu bapa tidak harus membelikan telefon bimbit untuk anak-anak remaja kecuali benar-benar perlu. Membantu menyebarkan fitnah 4. Meningkatkan beban kewangan ibu bapa 3. Isi Tersurat (Keburukan) 1. Menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup 4. Melambangkan simbol status Penutup Kesimpulannya. 4. SPM Penutup Kesimpulannya setiap anggota masyarakat harus memainkan peranan mereka untuk membendung keganasan rumah tangga bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni. 2. Sesetengah remaja membuang banyak masa berbual dengan rakan sebaya. Isi Tersirat 1. Anggota masyarakat terutamanya jiran harus menasihati individu yang melakukan keganasan rumah tangga. Anak-anak akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup Isi Tersirat 1. Tidak mempunyai keyakinan diri 5. 2. 2. Penjenayah menggunakan telefon bimbit untuk melancarkan operasi mereka. Meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk terhadap mangsa 3. Mengeratkan hubungan dalam kalangan ahli keluarga 3. Pihak sekolah tidak harus membenarkan pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah Penutup Kesimpulannya semua pihak harus memanfaatkan telefon bimbit dengan sebaik mungkin agar membawa faedah kepada diri dan masyarakat. Anak-anak akan hilang kepercayaan terhadap orang dewasa 6. 2. Melancarkan urusan perniagaan. Mengakibatkan keceraan fizikal 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful