MyCoID

PSMB/ITS/T/1 /08 No. Kelulusan

No. Kod Majikan Kod Borang 106

TUNTUTAN GERAN LATIHAN DI BAWAH AKTA PSMB, 2001 BAGI SKIM LATIHAN INDUSTRI TUNTUTAN BAGI ELAUN PELATIH , PERALATAN PERLINDUNGAN DAN INSURANS
* Borang ini hanya boleh dikemukakan selepas tamat latihan

BAHAGIAN 1 - MAKLUMAT AM Nama dan alamat majikan berdaftar: Pegawai untuk dihubungi:

No. Telefon: BAHAGIAN 2 – MAKLUMAT TUNTUTAN No. Kelulusan Bilangan Pelatih Jumlah Elaun Pelatih (RM) Jumlah Peralatan Perlindungan1 (RM) Jumlah Insurans2 (RM) Jumlah Yang Dituntut (RM)

BAHAGIAN 3 - PENGESAHAN KEHADIRAN PELATIH OLEH MAJIKAN3 Kehadiran Melebihi 75%4 YA TIDAK

Bil

Nama Pelatih

No. Kad Pengenalan

Nota: 1. Sila sertakan resit asal pembelian atau salinan yang disahkan mengikut format PSMB. 2. Sila sertakan resit asal bayaran insurans premium atau sijil insurans atau salinan yang disahkan mengikut format PSMB. 3. Sila sedia format yang sama jika ruangan tidak mencukupi. 4. Sila tanda ‘X’ dalam petak yang berkenaan.
1

BAHAGIAN 4 - PENGESAHAN MAJIKAN

1. Saya/Kami dengan ini mengemukakan tuntutan elaun pelatih, peralatan perlindungan dan insurans berjumlah RM___________ untuk _______ bilangan pelatih yang mengikuti program latihan industri di premis kami. 2. Senarai nama pelatih adalah seperti di muka surat 1 dan tuntutan elaun harian adalah bagi pelatih yang mempunyai rekod kehadiran 75% atau lebih. Saya mengesahkan bahawa kesemua mereka adalah warganegara Malaysia. 3. Saya/Kami mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan berhubung dengan tuntutan ini dan dokumen yang disertakan adalah benar dan betul. Segala perbelanjaan yang dituntut telah dibiayai oleh saya/kami dalam melaksanakan Skim Latihan Industri, dan selain daripada tuntutan ini, tiada tuntutan lain dibuat mengenai perbelanjaan tersebut. Semua dokumen yang berkaitan dengan tuntutan ini disimpan oleh kami dan boleh diperiksa oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Saya/Kami faham bahawa sekiranya saya/kami memperolehi geran latihan disebabkan kenyataan palsu atau mengelirukan atau menggunakan dokumen palsu atau tidak benar, saya/kami boleh didakwa di bawah Seksyen 41 Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 612). Di samping itu, Pembangunan Sumber Manusia Berhad boleh atas budibicara, menarik balik geran latihan ini dan serta merta menuntut semula segala amaun yang telah dibayar kepada kami sebelum ini. 4. Saya/Kami mengisytiharkan bahawa terma dan syarat mendapatkan bantuan kewangan yang diberikan telah dipatuhi. untuk

TANDATANGAN NAMA JAWATAN

: ____________________________ : ____________________________

: ____________________________ TARIKH : _______________ Pengerusi/Pengarah Urusan/Pengurus Besar/Setiausaha Syarikat/Pemilik Tunggal/Rakan Kongsi/Akauntan/Pegawai Yang Bertanggjawab (nyatakan taraf jawatan)+ + Potong mana yang tidak berkenaan

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful