HBML 4803 : PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU

______________________________________________________________________________

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2009

PENGHARGAAN

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rah mat bagi seluruh alam serta sahabat sahabatnya.

Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.

Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa

yang teristimewa kepada tidak pernah jemu menjadi tulang Dorongan, pengorbanan dan kasih dikandung badan. Insya Allah. Dan

kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita da lam menerangi kehidupan ini.

Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.

Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk it u datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam

Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.

DEDIKASI

Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani Akulah insan kerdil di dunia-Mu ini

Buat ayah dan ibuku Abdul Aziz Adnan Che Yam Mat Daud

Buat adikku: Siti Nuraisyah Siti Aminah Siti Zabedah Siti Nurfardziah Awanis Natasha

Dan insan yang tersayang sentiasa Nor Nadia bt. Rosli

Para guru Yang setia mengajarku Mengenali Bahasa Melayu Dan yang terutamanya Encik Mohd Ali b. Syed Abu Tahir Encik Muhammad Khairi b. Mohamed Nor Encik Mohd Noor b. Ahmad

Tidak lupa kelas PISMK-OUM 8 A

Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.

Muhammad Norrudin 21 09 2009

ISI KANDUNGAN

Penghargaan dan Dedikasi

Bab 1 Falsafah Tatabahasa

Bab 2 Susur Galur Penulisan Tatabahasa Melayu

Bab 3 Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu

Bab 4 Tatabahasa Tradisional

Bab 5 Tatabahasa Struktural

Bab 6 Tatabahasa Transformasi Generatif

Bab 7 Pembentukan Kata Bahasa Melayu

Bab 8 Penggolongan Kata Bahasa Melayu

Bab 9 Penjenisan dan Pengkelasan Frasa BM

Bab 10 Penjenisan dan Pengkelasan Ayat BM

Rujukan

tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. baik dalam ucapan mahupun tulisan. Secara amnya. bahasa Melayu mempunyai peraturanperaturan tersendiri untuk membentuk kata. . Dengan perkataan l ain. Dengan pengangkatan martabat bahasa Melayu melalui bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malahan bahasa pengantar pendidikan menunjukkan betapa gagah perkasanya bahasa ini. bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa y ang tersendiri.1 Awang Sariyan Awang Sariyan dalam Ceritera Bahasa (2002) secara ringkas menyatakan tatabahasa ialah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa (kata.BAB 1 FALSAFAH TATABAHASA BENTUK DAN FUNGSI 1. teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa. Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yan g mendasari atau pegangan kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa.2 Definisi Tatabahasa Di sini kita akan menyelusuri definisi tatabahasa yang dahulunya dikenali sebaga i nahu. tatabahasa mestilah tepat. Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik.2. lugas dan mu dah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal. 1. lengkap.1 PENGENALAN Bahasa Melayu ialah satu bahasa yang tersohor dan terkenal di Asia Tenggara. frasa dan ayat) yang be tul bagi sesuatu bahasa tertentu. berkesan atau sebaliknya. Peraturan atau tataba hasa inilah yang menentukan salah betulnya sesuatu bentuk bahasa yang dilahirkan oleh penutur sesuatu bahasa. Oleh itu. Contohnya. 1. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya. frasa dan ayat. tuntas. Dengan itu.

pengimbuhannya betul.4 Salleh Mohd. Sebagai kesimpulannya. Abdul Aziz Menurut Siti Hajar (1996).2 Abdullah Hassan Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008) mendefinisikan tatabahasa sebagai susunan perkataan yang menjadi ayat. atau tatabahasa ialah undang-undang jalan bahasa. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa. tepat dan gramatis.2. tatabahasa ialah rentetan ucapan. nahu. Dengan perkataan lain. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyai makna. Sistem-sistem yang tertentu. tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood Menurut Salleh Mohd.2.2. Akib. . maksudnya tentu.1. umpama sistem bunyi dan bentuk-bentuk ayat yang betul. Akib.3 Siti Hajar Hj. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood (1977). iaitu sistem yang tertentu dalam sesuatu bahasa yang dipatuhi penutur bahasa itu. tatabahasa diertikan sebagai peraturan-peraturan baga imana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan-perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. 1. 1. hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya. Peraturan atau hukum-hukum dalam struktur bahasa itu akan menghasilkan rumusrumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itu sifatnya dina mik. pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasa yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa. Tatabahasa merupakan satu cabang daripada linguistik umum yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menghasilkan bunyi dan frasa menggunakan formula-formula tertentu. menunjukkan bahawa keteraturan berbahasa memang wujud dan menjadi hukum yang normal dalam masyarakat bahasa mana pun di dunia ini. yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun. Lazimnya tatabahasa bersifat preskriptif. Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa. Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataa n dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan sintaksis pula ialah bidang yang mengka ji cara perkataan itu disusun menjadi ayat. proses pembentukan perkataan dan proses penyusunan perkataan dalam membentuk ayat-ayat gramatis. Cara kajian tersebut dilakukan secara saintifik dengan mengikut rumus-rumus tertentu. Kajian tatabahasa bermula daripada unsur-unsur yang membina perkataan. Berdasarkan konsep tatabahasa di atas. berkesan atau sebaliknya. iaitu: . betul-salah. tatabaha sa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bi dang morfologi dan sintaksis. Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkan denga n tatabahasa. Salah satu cabang telaah dan kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa.3 Konsep Tatabahasa Kita rujuk kembali kepada definisi tatabahasa kerana itulah konsep penting kepad a tatabahasa. iaitu terdiri daripada peraturan-peraturan dan undangundang bagi pengucapan dan penulisan bahasa yang betul. . . Etika berbahasa.1. tepat-kurang dan tidak tepat ketika seseorang itu berbahasa. . Dengan perkataan lain. Peraturan itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik. Ini bermakna. konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan hukum.

1 Pendapat Tentang Tatabahasa Menurut Arbak Othman (1983) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataanperkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Tegasnya. frasa-frasa. Tambahannya lagi. Katanya.Noam Chomsky yang menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa sebagai sejumlah aturan. morfem-morfem. suku kata dan yang lain) yang grama tis dalam bahasa itu. bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang itu t erjadi daripada ayat-ayat yang terbatas panjangnya tetapi tidak terbatas jumlahnya. Tegasnya. Asraf pula (1981) mendefinisikan tatabahasa itu dari sudut takrif bahasa itu sendiri dan bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyatakan perasaan dan fikirannya. Lufti Abas (1975) telah meninjau formula aliran Transformasi Generatif . kata-kata. Namun begitu. Manakala Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) telah mentakrifkan tatabahasa sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji dan memerikan bahasa secara saintifik dan kajiannya ditumpukan kepada perkataan. .3. proses pembentukan d an penyusunannya dalam membentuk ayat. tatabahasa t idak lain adalah tentang struktur rentetan ucapan dan pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan yang berulang-ulang yang ditinjau menurut fungsinya berdasarkan lingkungan yang diduduki oleh sesuatu unsur serta hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan struktur-struktur tertentu. dengan aturan-aturan itu dihasilkan bentuk-bentuk linguistik (a yatayat. tatabahasa dapat didekati dengan ukuran hubungan sintagmatis dan paradigmatis. Tia p-tiap ayat itu pula terjadi daripada kata-kata yang disusun menurut ketetapan-ketetapa n tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu. perihal itu dapat dibuat dengan menggunakan analisis tatabahasa daripa da pengucapan sebenar bahasa itu atau dengan mencapai rumus-rumusnya dengan cara meneliti bagaimana pengucapan itu berlaku atau terjadi.1. Setiap ketetapan itu menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna bahasa. Himpunan hukum ini disebut tatabahasa.

Lyons (1970) pula mendefinisikan morfolog i sebagai bidang yang mempelajari struktur dalam bentuk-bentuk kata.Dengan kata lain.2 Sistem Tatabahasa Bahasa mempunyai tiga sistem utama iaitu sistem fonologi. Bagi Abdullah Hassan (2006) pula.3. kata-kata. bentuk dan penggolongan kata. tetapi juga. (decoding). Tokoh bahasa terkenal. Tatabahasa merupakan aspek yang terpenting dalam sistem bahasa kerana ketika berbahasa kita menggunakan tatabahasa sebagai peraturan tertentu. menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dan beragama. frasa-frasa. proses-proses perkataan dan bentuk perkataan yang terhasil. Tegasnya l agi. malahan ini yang terpenting. Menurut pakar bahasa tempatan. tatabahasa dan semanti k. Malahan menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) dengan tegasnya . Menurut Bloomfield (1935). maka demikianlah tatabahasa menjadi pedoman dan pegangan untuk menentukan betul salahnya sesuatu bentuk bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang dal am sesuatu masyarakat bahasa. Nik Safiah Karim (1996) mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur. mengikut Slametmuljana (1960) tatabahasa itu bukan hanya huraian tentang wujud sistem bahasa. 1. Kajian ini lebih tertumpu dan berfokus kepada unsur-unsur yang membentuk perkata an. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam sesuatu bahasa (coding). sebagaimana undang-undang dan peraturan dalam sesuatu negara atau dalam agama. alat untuk membentuk ayat-ayat. morfologi sesuatu bahasa adalah binaan-binaan dalam mana bentuk-bentuk berikut hadir di antara konstituennya. morfem-morfe m. Begitu juga halnya tatabahasa yang merangkumi dua sistem utama iaitu morfologi d an sintaksis. morfologi ialah satu bidang il mu yang mengkaji bentuk perkataan. Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) berpendapat morfologi ialah bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. Morfologi merupakan satu bidang yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.

Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi katakata dalam rangkai kata dan ayat. struktur dan bin aan ayat atau konstruksi ayat. pengertian sintaksis membawa kepada pembentukan ayat. dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci di mana ia berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa ya ng melibatkan perubahan struktur kata. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. golongan kata dan juga maksud makna kata. yang bermaksud menyusun atau susunan. klausa dan frasa . ini kerana sintaksis merupak an pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi. Sintaksis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu suntutein. Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat. Tanpa sintaksis. Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. frasa dengan fra sa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. . Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina.mendefinisikan morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bah asa termasuk infeksi atau imbuhan. Dalam bidang linguistik. morfologi tidak dapat berdiri sendiri. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. Oleh yang demikian. terbitan dan pemajmukan.

predikat. Kenapa perkara ini terjadi? Seperti yang sedia maklum. Malah dalam perkembangan linguistik yang semakin maju. tatabahasa juga dikaitkan dengan semantik kerana i a merupakan kriteria penting dalam memberi makna mengikut konteks sama ada budaya mahupun konteks yang lain. Penghuraian ayat yang sempurna bermaksud pemerian ayat yang melengkapi segala aspek dalam linguistik yakni dari segi fonetik. fungsi tatabahasa ialah fungsi yang dibawa oleh perkataan at au frasa yang berlaku dalam ayat.3 Fungsi Tatabahasa Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis dengan bentuk yang tidak gramatis. Fungsi tatabahasa secara khusus merujuk kepada subjek. peraturan berbahasa yang betul dan cekap menggambarkan ketinggian sesuatu bahasa dari segi tatabahasa kerana tatabahasa amat berkait dengan fonetik. . keterangan dan lain-lain. Jika penggunaan bahasa yang salah dan tidak gramatis. Kita dapat lihat kesanny a dari segi sosial. Inilah penekanan fu ngsi tatabahasa kerana ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran. politik malah martabat bahasa itu sendiri. Hal ini penting kera na tatabahasa tidak boleh dianggap remeh dan diubah secara arbitrari (kesamaran).1. Sebagai contoh. objek. morfologi dan sintaksis. Oleh demikian. fonologi dan morfologi serta sintaksis. kriteria makna atau darjah penggunaannya tetapi berasaskan bentuk ujaran dan ketuntasan makna bahasa itu. Dengan lain perkataan. justeru panduan dan peraturan tatabahasa adalah untuk membentuk perkara yang betul dan mengelakkan penggunaan bahasa yang salah. sesuatu b ahasa mempunyai sistem dan ciri bahasa tersendiri.3. Perkara paling penting yang mendukung tugas tatabahasa ialah penghuraian ayat yang sempurna. inilah yang dikatakan fung si sintaktik sesuatu perkataan atau frasa. 1.4 Tugas Tatabahasa Tatabahasa mempunyai tugas tersendiri. fonologi. ini mencerminkan bahasa yang bertaraf rendah.3.

1. saya hanya menyenaraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri pe nting tatabahasa: . . .6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa Ayat Klausa Frasa Kata Morfem . Struktur tatabahasa mengikut pola-pola tersendiri misalnya subjek. Tatabahasa memainkan peranan atau tugas tertentu dan berfungsi dalam bahasa. predikat. Mempunyai sistem tatabahasa. 1. keterangan dan sebagainya. . Unit tatabahasa mendukung tugas struktur yang berbeza skala tatatingkat tatabahasa.3.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa Pada bahagian ini.3. objek.

Tingkat Atas Bidang Sintaksis Bidang Tingkat Bawah Morfologi Susunan unit-unit tatabahasa pada skala mengikut saiz. Skala di sini disebut tatatingkat. .

terdiri daripada satu kumpulan atau le bih. mempunyai subjek dan predikat. letaknya antara kata dan klausa. intonasi sempurna. 1. . . ungkapan fikiran yang lengkap dan tuntas. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran bahasa berkenaan. . Keadaan ini bersifat lebih kepada preskri ptif. Kata:morfem atau gabungan morfem sama ada bebas dan terikat. Kata ialah unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran. Mofem:unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. Tatabahasa pegangan penting dalam memartabatkan sesuatu bahasa. Kata Adjektif dan Kata Tugas. Perkara sebegini diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam institusi pendidikan Malay sia. Frasa:kata yang membentuk unit sintaksis. Maknanya di sini. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam buku tatabahasa pegangan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajar bahasa di semua peringkat pendidikan.Tatatingkat tatabahasa terdiri daripada 5 peringkat iaitu: . institut perguruan dan universiti. dimulai dan diakhiri kesenyapan. Ayat: unit tatabahasa tertinggi. Kata memain peranan penting dalam aspek mofologi bagi penentuan sesuatu unsur misalnya Kata Nama. Tatabahasa pegangan menjadi rujukan penting untuk semua peringkat. . semua rumus-rumus tersebut hendaklah dipatuhi agar pengguna bahasa menggunakan bahasa secara betul dan baik dalam menghasilkan ayat yang gramatis. . Klausa:unit lebih rendah daripada ayat. Kata Kerja. Justeru. Ini membolehkan keseragaman pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di semua institusi pendidikan.4 Tatabahasa Pegangan Tatabahasa Dewan (2008) dijadikan sebagai tatabahasa pegangan.

1.1 Definisi Tatabahasa Pegangan Arbak Othman (1986) menakrifkan tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang memperlihatkan kesederhanaan dari segi penerimaannya oleh masyarakat sebagai sebuah tatabahasa yang berupaya menghuraikan seberapa mungkin keseluruhan yang dikatakan penggunaan standard bahasa Melayu itu.4. mahupun untuk membolehkan mereka menulis bahasa Melayu dengan baik dan jelas maksudnya melalui peraturan bahasa yang standard dalam perhubungan yang teratur dan bersistem dalam masyarakat Malaysia yang heterogen keperluannya itu. Keperluan keteraturan yang standard dan berupaya menggambarkan pemikiran yang teratur tetapi diterima Seperkara lagi mengenai tatabahasa pegangan ialah tentang dasar penghuraiannya. 1.4. Tatabahasa pegangan hendaklah tertakluk kepada beberapa perkara seperti berikut: . Konsep tatabahasa pegangan itu sendiri sudah cukup memberi persepsi atau gambaran bahawa tatabahasa serupa ini tidak dapat tidak akan bersi kap preskriptif dalam banyak hal. Penghuraian bahasa yang sederhana . .2 Konsep Tatabahasa Pegangan Bertitik tolak dari pengertian tatabahasa pegangan ini. Kesederhanaan yang dinyatakan di atas ialah kebolehan penghuraian yang dapat merangkumi segala aspek bahasa Melayu dari segi penggunaannya sebagai perantaraan kebangsaan di sekolah-sekolah sama ada untuk membolehkan rakyat negara Malaysia khususnya bercakap dengan teratur dan cukup maksud yang dikehendaki oleh pemikiran moden. kita melihat pula konsep nya. Penerimaan masyarakat . Sifat ini tidak dapat dielakkan sebagai terpaksa m encirikan sesuatu tatabahasa pegangan.

ada penjelasan yang lebih rapi perlu dilakukan seperti huraian mengenai pola-pol a ayat dasar. . Penghuraian rumus ini mengikut tahap mudah untuk sekolah rendah dan ke tahap tertinggi untuk peringkat institusi pendidikan.5. Kenapa perkara sebegini terjadi? Hal ini disebabkan tatabahasa pedagogi menggunakan sem ua huraian yang ada dalam Tatabahasa Dewan (tatabahasa pegangan) untuk tujuan mengajar bahasa.5 Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi amat berbeza dengan tatabahasa pegangan.1 Definisi Tatabahasa Pedagogi Abdullah Hassan (2008) menjelaskan tatabahasa pedagogi adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pokok utama tatabahasa pedagogi adalah membina latihan-latihan yang sesuai dengan setiap peringkat pembelajaran. kata sendi dan kata hubung. Tatabahasa pedagogi bukan sahaja mempunyai huraian rumus-rumus tatatabahasa dan contoh tetapi juga latihan-latihan bagi mengajarkan dan mempelajari bahasa. institut perguruan dan universiti.5. Perbezaan paling ketara dapat kelihatan apabila ia dibandin gkan dengan tatabahasa pegangan. Hal ini disebabkan pedagogi ialah satu kaedah di mana mengajarkan sesuatu bahasa mengikut tatabahasa pegangan. Begitu juga dengan huraian kata adverba. Dalam usaha mengubah suai huraian rumus. 1. Tatabahasa pedagogi adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mesti dipunyai oleh semua murid. Rumus-rumus itu diolah dan dihurai semula supaya disesuai denga n pelbagai tahap pembelajaran di sekolah rendah. Ia berbeza daripada tatabahasa pegangan.1. Kita akan lihat huraian ini dalam konsepnya nanti. pelajar. Tatabahasa pedagogi memainkan peranan yang cukup penting kepada tatabahasa pegangan. menengah. 1. guru dan pensyarah berbanding tatabahasa pegangan yang mesti dipunyai oleh semua guru dan pensyarah.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi merupakan pelengkap kepada tatabahasa pegangan.

Di samping itu. hal itu tidak ber makna bahawa tatabahasa ini merupakan ciptaan ahli bahasa. ada huraian bentuk dan fungsi kata tugas yang tidak diperlukan ba gi mengajarkan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan menengah. semua murid sekolah belum mempunyai pengetahuan asas tentang linguistik. sesebuah tatabahasa pedagogi berfungsi memperlengkap tatabahasa pegangan.Begitu juga bahagian yang perlu diringkas seperti bilangan golongan kata tugas y ang terlalu banyak dengan fungsi yang tidak jelas boleh membantut dalam mempelajari bahasa. Satu jenis tatabahasa lagi ialah tatabahasa normatif. istilah fon. Tatabahasa jenis ini amat berguna untuk menghuraikan bahasa atau dialek yang belum mempunyai tradisi persuratan atau bahasa yang belum pernah diuraikan sistemnya. Di kalangan ahli bahasa ada tatabahasa yang dinamai tatabahasa deskriptif. yang bersifat mengajarkan sistem sesuatu bahasa. Tatabahasa jenis ini didasarkan pada data tertulis yang diiktiraf sebagai bahan yang mewakili sifat b ahasa umumnya. bagi mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. Rumusannya. iaitu tatabahasa yang disusun berdasarkan kajian empiris. Dengan perkataan lain. Malah. fonem. Tatabahasa yang diajarkan di sekolah ialah tatabahasa normatif. iaitu menyesuaikannya untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Tatabahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini sebenarnya didasar pada bahasa yang terdapat dalam karya besa r . Buku tatabahasa yang disusun oleh Za.6 Rumusan Tatabahasa Pengertian tatabahasa dapat ditafsirkan menurut pelbagai perspektif. Tatabahasa jenis ini bersifat menghuraikan b ahasa menurut adanya. Konsep ini sebenarnya adalah abstrak dan memerlukan pengetahuan mendalam. Umpamanya. 1. alofon. Oleh sebab itu sebarang konsep yang memerlukan pengetahuan tentang teori linguistik perlu digugurkan.ba dan kebanyakan penyusunan tatabahasa yang lai n termasuk pendekatan tatabahasa jenis ini bersifat preskriptif. Pendekatannya bersifat preskriptif. buku tatabahasa pedagogi memperlengkap fungsi dan huraian Tatabahasa Dewan. morfem dan pelbagai lagi perl u digugurkan.

Misal nya jika huraian yang terhasil menunjukkan bahawa masyarakat melakukan kesalahan bahasa yang banyak sekali. Hal ini tidak bererti bahasa tatabahasa deskri ptif tidak berguna sama sekali. maka perancang bahasa dapat mengatur strategi untuk mengatas i masalah penguasaan bahasa di kalangan masyarakat. tatabahasa jenis inilah yang paling kita perlukan. Kajian Awang Sariyan (1985) telah membuktikan bahawa rumus-rumus tatabahasa yang menerbitkan ayat-ayat dalam Sejarah Melayu. Jelasnya. ialah rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat dalam teks moden juga. Tatabahasa deskriptif berguna sebagai gambaran penggunaan bahasa sesuatu kelompok masyarakat pada sesuatu waktu tertentu. walaupun pada lahirnya bentuk ayat-ayat itu berlainan.seperti Sejarah Melayu. tetapi tidak semestinya dianggap benar menurut sistem bahasa baku. Dapat juga kita manfaatkan tatabahasa deskriptif itu sebagai titik tolak untuk merancang bahasa baku.. . dalam zaman perancangan bahasa kebangsaan kita.

.

.

.

Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari segi kelas kata. Winstedt (1913). De Houtman (1803).1 Sejarah Perkembangan Nahu Melayu Menurut sejarah. Maxwell (1882). Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736). A. W. Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19. Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isi m. Daftar kata yang dihasilk an oleh Pigafetta.P. de Hollander (1845). Menurut Harimurti Kridalaksana. 2. Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825). E. Elbink dan C. Antara k arya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana Barat. Huraian tatabahasa yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama. Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). Houtman telah menunjukkan peri pentingnya nahu Melayu. Buku tersebut dianggar selesai disusun pada tahun 1857. Wiltens Dankaerts 91623). kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Perkembangan nahu selari dengan perkembangan kamus. buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-muta allimin (Kitab Perkebunan JuruTulis ba gi Kanak-Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Seorang ahli bahasa Indonesia. hal sedemikian berkait rap at dengan sejarah kedatangan pihak penjajah ke Nusantara.BAB 2 SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN TATABAHASA MELAYU Sebenarnya sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke-16 lagi. . seperti Marsden (1812). Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh orang asing ialah buku yang berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam tahun 1812. Shellaber (1899) dan R. Heumius (1650) dan Gueynier (1677). Klinkert (1879). Sebagai contoh. Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab.O. Favre (1876). perbuat an dan harf (partikel). Itulah serba sedikit tokoh karya awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu.

Misalnya R. buku ini t idak banyak berbeza dengan buku yang terkarang oleh Za. baran gkali kerana bahasa Melayu belum dipelajari secara formalnya. Pada penghujung tahun 1960-an. Dari segi uraian dan pendekatan. tidak hairanlah bahawa Za. Dengan demikian.ba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab. Haji Sulaim an. ada juga orang asing sezaman dengan Za. Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Dr. Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay Grammar pada tahun 1939. Tetapi kira-kira 80 tahun kemudian. dapat dikatakan bahawa keperluan dan perhatian bangsa Melayu terhadap buku nahu sebagai rujukan tidaklah timbul pada masa itu. Di samping Za. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal.fi. Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3.ba .ba didasarkan pada kerangka nahu tradisional. tatabahasa Melayu disusun oleh Za. mulalah muncul penulis tatabahasa yang menggunakan pendekatan struktur. Dalam tahun 1930-an. Buku beliau berjudul Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor terbit pada tahun 1937.ba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama.ba. Buku ini didasarkan dengan pegangan tradisional. Walau bagaimanapun. buku terseb ut masih wujud kerana DBP berusaha menerbitkan semula buku tersebut.ba menulis buku nahu Melayu. Beliau ialah Mejar Haji Mohd Said b. ada seorang lagi penulis buku nahu bahasa Melayu yang amat kurang diperkatakan orang. Dengan demikian. Za. Sementara itu. Buku ini lebih menjurus untuk pedoman pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu. Hal ini jelas kerana bahasa Inggeris ketika itu kuat memancarkan na hu tradisional dan secara kebetulan bahasa itu turut berpengaruh di Tanah Melayu de ngan datangnya kuasa Inggeris. muncul seorang guru bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai pengasas atau bapa tatabahasa Melayu. Sehingga kini.O. Penerapan tatabahasa struktur dalam penulisan buku tatabahasa digiatkan oleh Charles Carpe nter . Satu hal yang jelas.ba. satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu. Zainal Abidin Ahmad yang lebih masyhur dengan nama Za. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah o leh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield.il dan harf.

ini terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadik an pegangan untuk semua peringkat. Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu sehingga da pat dikatakan bahawa kebanyakan ahli bahasa Melayu sekarang menggunakan acuan nahu tersebut dalam menganalisis bahasa Melayu. Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG dalam tulisan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaa n tentang hasil analisis masing-masing. Misalnya Abdullah Hassan banyak menghasilkan buku tentang morfologi dan sintaksis menurut aliran tagmemik. Walau bagaimanapun sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu.Fries di Amerika. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tatabahasa TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dengan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. . Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980-an. Mashudi Kader. Dalam hal nahu Melayu. Nahu jenis ini mengka ji pertautan dalam sesuatu teks. Onn dan Yeoh Chiang Kee telah mencuba memperkenalkan aliran relational grammar dalam menulis nahu Melayu melalui rencana dan kertas kerja mereka. Omar. Selain itu. Simin. Sebagai contoh melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969). satu aliran baharu terserap ke dalam bahasa Melayu. Kemudian. ada juga ahli bahasa yang menc uba menerapkan aliran lain lagi dalam bahasa Melayu. penulis yang menerapkan acuan nahu struktur ialah Asmah Hj. Sebagai contoh. Namun begitu. Kemudian dengan agak tiba-tiba. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan wacana. Nik Safiah Karim . Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar M. Farid M. Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Ha l ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna sematamata. Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa Transformasi Generatif yang dias askan oleh Noam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an.

Sebaliknya aliran-aliran itu haruslah hanya sebagai alat un tuk menghasilkan tatabahasa bahasa Melayu yang jitu dan mantap.Dalam uraian sepintas kilas tentang sejarah penulisan nahu Melayu yang diberikan tadi. Harapan kita. mudah-mudahan kita tidaklah akan tenggelam kerana terlalu mementingkan aliran. . dapatlah kita lihat bahawa penulisan nahu Melayu dipengaruhi ole h aliran-aliran tertentu yang diperkenalkan oleh ahli-ahli bahasa yang mewarisi al iranaliran tersebut daripada institusi tempat mereka mendalami ilmu bahasa.

.

Asraf Alisjahbana. Omar. Zain .Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M) Priscianus (ke-5 M) ad Du.ali (ke-7M) Bullokar (1586) Spieghel (1584) Sibawaihi (ke-8M) Marsden (1612) Roman (1653) Raja Ali Haji (1857) Crawfurd (1825) Wendly (1736) Abdullah A.ba (1940) [perkembangan [perkembangan di Malaysia di Indonesia dipengaruhi dipengaruhi oleh Inggeris] oleh Belanda] Asmah Hj. Rahman (1913) Maxwell (1882) Hollander (1845) Bloomfield (1930) Shellabear (1904) Wijk (1889) Bloomfieldanisme Winstedt (1913) Sasrasoegonda (1910) Aliran TTG Za.

(aliran struktural) (1960) dan lain-lain (1950) Abdullah Hassan Tatabahasa Tradisional (aliran tagmemik) struktural transformasi generatif Nik Safiah Karim et. (aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) . al.

1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu Karya awal Nahu-nahu Melayu: Bustanul Katibin (BK) (1857) oleh Raja Ali Haji. Muhammad Said bin Sulaiman Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (PDM) (1939) oleh Dato. Rahman Senjuh Suratan (SS) (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (KPM) (1925) oleh O. Mohd Tahir bin Mursyid Riau Ilmu Mengarang Melayu (IMM) (1934) oleh Za. Salam Kitab Permulaan Mengarang (PM) (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman Jalan Bahasa Melayu (JBM) (1937) oleh Dato.1. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (PBM) (1940) oleh Za.ba Kitab Penanggam Bahasa (PB) (1936) oleh Ibrahim bin Hj. Hj.T. Talib Kitab Punca Bahasa (KPB) (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (RM) (1928) oleh Raja Hj. Hj. Pemimpin Johor (1878) oleh Muhammad Ibrahim Munsyi Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (KPPM) (1911) oleh Abdullah bin Abd.ba .2.

ba (1940) akan kita lihat bidang yang dicakupinya.Kesemua buku-buku mengenai tatabahasa yang terhasil sejak zaman Raja Ali Haji (1857) sehingga zaman Za. BK / / / / 2. Antara bidang yang dicakupi oleh buku-buku di atas dapatlah dirumus dalam jadual di bawah: Bidang Yang Dicakupi Sejak Tahun 1900 1940 Buku/Bidang Huruf & Ejaan Golongan Kata Pengimbuhan Ayat Tanda Baca Karangan AspekAspek Gaya 1. KPPM / .

KPB / / / . KPM / * / / / 5. SS / / / / 4.* / 3.

IMM / / 8. RM / / 7. PB / * 9. PM / .6.

/ / / * 10. JBM / / 11. PBM / / / / . PDM / 12.

.Nota: / . * .disentuh secara sepintas lalu ketika membincangkan aspek-aspek lain.menunjukkan adanya bidang-bidang tertentu.

nama & ganti nama.nama. Sumpah (kata sendi nama) . herdik (kata seru) . perbuatan dan diwal SS . Menjawab. Penguat kata (kata penguat) . Istifham (kata tanya) . kelakuan. sendi. Janji kata (kata hubung syarat) . menafikan (kata nafi) . ganti nama. cadangan.nama (isim). penyambut kata seruan JBM . Penelitian golongan kata adalah berdasarkan intuisi penahu dalam memerikan bahasa Melayu. pandu. Menyahut (kata pembenar) . rupa kata. kata waktu) . Tambahan perbuatan (kata bantu & kata perintah) . tengking. sifat.nama. faham kata. perbuatan dan diwal kata PBM . seruan Diwal kata merupakan golongan kata lain yang bukan dari golongan nama dan perbuatan (kerjaan). hairan.nama.nama. seruan dan ibu kata PB . Perakam (kata pangkal ayat) . Tempelak (kata penegas) . Penetap tutur. Pengecualian kata (kata nafi. perbuatan. perbuatan(fiil) dan harf (partikel) KPPM . rupa nama. ganti nama. kata sangkal) . diwal sinonim dengan kata tugas unt uk istilah moden. antara penggolongan kata yang dibahagikan ialah: BK . sifat. keadaan nama dan perbuatan KPB .Golongan Kata: Berdasarkan penahu-penahu di atas. sendi nama. perbuatan. Seruan. sendi kata. terdapat beberapa aspek golongan kata yang telah dibincangkan secara spesifik atau sepintas lalu melalui pendekatan atau ka edah yang berbeza. Penyambung kata. perbuatan. Mengikut tafsiran saya.nama. Antara diwal yang ditemui ialah: . Penempat tutur ( kata arah. perubahan (kata hubung) .

.

Istilah Kata: Untuk istilah. Maksudnya di s ini perbezaan istilah yang digunakan pada ketika dahulu dengan istilah moden. kita merujuk kepada golongan dan subgolongan kata. Antara istilah yang didapati bersesuaian dengan padanannya adalah seperti berikut: Bil Istilah Lama Istilah Moden 1 diwal / diwal kata kata tugas 2 penyambung kata kata hubung 3 sendi kata kata hubung 4 ibu kata kata pangkal ayat 5 diwal pandu kata sendi nama & kata hubung 6 diwal pengetahuan kata tanya 7 istifham kata penegas 8 .

.janji kata kata hubung 9 penguat kata kata penguat 10 penempat tutur kata arah 11 perbuatan kata kerja Pengimbuhan: Untuk proses pengimbuhan. . Huraian dan penjenisan Cara pengejaan Fungsi imbuhan Peristilahan yang digunakan . kesemua penahu dirumus membincangkan aspek-aspek seperti sedemikian: . .

Jenis ayat Bagi jenis ayat. istilah yang digunakan juga berbeza dengan istilah moden. penyambung kata dan penunjuk kata) . Definisi ayat . Kita rujuki istilah di bawah: Bil Istilah Lama Istilah Moden 1 ayat benar ayat tunggal 2 ayat terikat ayat majmuk 3 ayat songsang ayat pasif 4 kata ringkas ayat tunggal 5 kata lanjut ayat majmuk 6 kata selapis ayat tunggal 7 kata bercampur . Binaan ayat (percantuman kata.Sintaksis: Pada bahagian sintaksis. secara umumnya aspek yang ditekan ialah: .

Jelasla h pada tahun 1900 1940 bahasa Melayu sudah berkembang maju seiring dengan peredaran semasa linguistik. Ma lah ada juga bidang ejaan. Cuma di sini terdapat beberapa istilah lama yang pelbagai. .ayat majmuk 8 kata berlapis ayat majmuk pancangan Rumusannya. karangan dan aspek gaya bahasa dimasukkan sekali. Seharusnya istilah tersebut hendaklah diselaraskan agar tidak berlaku sebarang kekeliruan seperti istilah sekarang yang mantap dan jitu. setiap buku tatabahasa pada zaman tradisional meliputi aspek-aspek yang merangkumi satu sistem lengkap tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis.

Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan. Azhar M. Justeru. seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Za. karya tatabahasa mengikut ali ran tersendiri. Sebenarnya banyak lagi karya tatabahasa Melayu yang dihasilkan. al (2000) manakala di Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994). Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman. Sulaiman Masri. namun di sini sekadar untuk pengetahuan ringk as. Di Indonesia. era mod en ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu. pendidikan tinggi dan IPTA.2 Penulisan Nahu Melayu Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). . Tatabahasa jenis ini adalah beracuan Arab yakni na hu tradisional. Di Malaysia. Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara-negara yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran yang seterusnya menghasilkan tatabahasa di Malaysia. Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden. Era Moden (1960 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia. Misalnya. Namun pada 1940.2. Simin.1. Asmah Hj. karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et. Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994). Asraf Hj. Karya awal nahu ini boleh dikatakan bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. Wahab. al (2008) menghasilka n Tatabahasa Dewan yang beraliran Tranformasi Generatif di mana menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et.ba t elah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3.

bapa nahu Melayu yang terkenal ialah Za. Raja Ali Haji menggolongkan kata kepada tiga iaitu nama (isim).1. sementara kata-kata. Namun begitu. Busta nul Katibin. dan kata. Hal ini jelas dengan buku Pelita Bahasa Penggal 1-3 yang dihasilkan oleh beliau. disamakan dengan ayat dalam bahasa Melayu dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Sarjana-sarjana Melayu yang membuat kajian tentang nahu banyak meruj uki Pelita Bahasa. Omar. Nik Safiah Karim dan sebagainya lagi. Dalam peristilahan terkini. Hal ini dapat diterima kerana Raja Al i Haji menakrif perkataan sebagai lafaz yang memberi makna. perbuatan (fiil) dan partikel (harf). Abdullah Hassan. pembahagian kata Fasal 11-14. analisis kalimat Fasal 15-31. misalnya Asmah Hj. perkataan.3 Pelopor Nahu Melayu Pelopor awal nahu Melayu ialah Raja Ali Haji dengan karya terkenal beliau. Justeru dapat disimpulkan karya-karya awal yang mempelopori nahu Melayu lebih kepada acuan tradisional. Analisis Kalimat dihuraikan di bawah tajuk perkataan.2. Buku tatabahasa beli aulah sering dijadikan panduan dan pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran waktu ketika itu. diertika n sebagai barang yang tiada dengan orang yang mendengar daripada menantikan suatu yang lainnya.ba. ia segala yang terseb ut itu. kata-k ata dan kata . Bidang-bidang nahu yang digarapkan oleh almarhum ialah tataejaan daripa da Fasal 1-10. pula dimaksudkan sebagai melengkapi. Maksud di sini perkataan pun boleh dianggap kata dan kata-kata pun boleh dikatakan kata. .

Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya . 2.2 Jenis-Jenis Tatabahasa Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik.2. Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa .2. Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik . Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik . Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem .3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: . Di sini kita akan memperlihatkan beberapa c iri asas setiap nahu. Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif 2. Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa .1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: . Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian . Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa .2. Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu 2. Berdasarkan kesejagatan bahasa . Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis .2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: .2.

Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis . Berdasarkan struktur yang ideal .. Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna .

Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain .2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: . . Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman 2. Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 2. Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial .2. Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X 2. Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y . Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) . Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif . Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada .2. Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani .2.4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: . Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) .2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: .7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: . Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan .

Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural) .

Bahasa ibunda . Fonologi Prosodi ( Suprasegmental) dan Kolokasi . Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah tertentu .2. Berasaskan Pendekatan. Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda dalam unit bahasa . Penekanan terhadap pengajaran: .10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: . Penekanan terhadap teori Keperihalan Keadaan. Hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) .2. Tatabahasa khusus untuk kegunaan dalam bidang pendidikan bahasa yakni para guru bahasa . Dilihat mencirikan konsep matematik . Bahasa pertama . Bahasa asing 2.2. Kaedah dan Teknik pengajaran tertentu .2.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: . Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan.9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: . . Bahasa kedua . Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 . Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi 2.

.

Lamb 1966). 1958 dan W.L. Jenis tatabahasa yang popular pada tahun 1960-an 2. Baru-baru ini muncul pula Tatabahasa Hubungan. 1964. Chomsky 1957. Pike 1954. Katz & P.2. Tagmemik (K. Strukturnya terdiri daripada sistem strata yang saling berkaitan .A. dan Tatabahasa Generatif (N. ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebel um hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa.3 Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi tradisional dan struktural ada banyak teori dan model deskripsi bahasa. Bahasa dianggap sebagai struktur . Cooks 1969). Diperkenalkan oleh S. Anderson 1971). Lamb pada tahun 1962 . tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza.2. dan lain-lain.2. Halliday 1961 ). Tatabahasa Skala dan Kategori (M. Glosematik (J. Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya.M.K. seperti.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: .A. Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini.11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: .M.J. Postal 1964). 2. Tatabahasa Kasus (J. Untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat yang pada permukaannya nampak serupa. Uldall 1930). Tatabahasa Tingkatan (S. J. Bahasa dilihat sebagai suatu struktur . .M. Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu .

. Unit berikutnya ialah frasa. Morfem terdiri daripada mo rfem bebas dan terikat. Perkataan ialah unit terkecil tatatabahasa yang mempunyai makna bebas. ayat d an wacana.Oleh yang demikian kita hanya perlu menyesuaikan teori dan model deskripsi bahasa untuk diaplikasi ke dalam bahasa Melayu agar penggunaan itu menjadi manta p dan baik. 2. Kesimpulannya. klausa.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa Di sini kita dapat meneliti segala perbezaan antara jenis-jenis nahu yang dipapa rkan. Pertama ialah morfe m. Contohnya dari segi fonologi. Makna bebas di sini ialah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain. Keempat-empat unit bahasa ini merupakan komponen sintaksis yang sangat penting dalam menganalisis bahasa. sintaksis. Perkara sebeginilah yang menyebabkan sesuatu bahasa dicemari. Seterusnya ialah perkataan. Misalnya nahu tradisional lebih mementingkan aspek makna namun nahu struktural pula sebaliknya yang menganalisis struktur setiap unsur dalam sesuatu bahasa. maka akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak gramatis.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu Terdapat lima unit bahasa yang terlibat dalam analisis nahu. 2. Jika hal ini tidak berlaku. Peranan komponen inilah yang mendasari perbezaan jenis-jenis nahu. Morfem merupakan unit terkecil bagi bidang morfologi. morfologi atau makna. Perbezaan jenis nahu dilihat lebih kepada aspek atau keseluruhan komponen tatabahasa itu sendiri. Semoga bahasa yang digunakan mencerminkan martabat masyarakat bahasa itu secara khususnya. Keunikkan jenis-je nis nahu membolehkan kita mempelbagai lagi pengetahuan tentang tatabahasa sejagat amnya dan tatabahasa bahasa Melayu khususnya. kesemua unit-unit bahasa berfungsi mengikut peranan tersendiri.

.

.

iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Selain itu. Van Ophuysen. kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu.O. Sasrasie-ganda. kita mengenal karya G.BAB 3 TOKOH DAN ALIRAN DALAM TATABAHASA MELAYU 3. Slametmuljana. dapat juga diterima di Malaysia. Za. Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan b uku pelajaran bahasa Melayu yang pertama. Raja Ali Haji. C. historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa ba nyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. misalnya Ch. A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya. sehingga buku tatabahasa di Indonesia. Sutan Mohd. Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 1857-an) Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) Penjenisan Tatabahasa Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an) Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an) Penjenisan Karya Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori Ling uistik .A. Za in. Malay Grammar (1914). H. Werndly. Ruyl. Bermula dengan tulisan A. Mees. Di Malaysia. kita mengenal karya W. Madong Lubis. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu. Marsden. Sutan Takdir Alisyahbana.ba dan lain-lain.1 Tokoh-Tokoh Tatabahasa Dalam bidang tatabahasa. C. Winstedt. misalnya.

Sumber: Diubah suai daripada Ismail Salleh (1993) .

Penerangan penggolongan kata akan dibincangkan dalam bab 7 nanti. Winstedt Malay Grammar (1914) .1. Kita h anya meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh sarjana bahasa di bawah.2 R.O.1 W. kita hanya meneliti dua sarjana Barat yang banyak memberi jasa kepada bahasa Melayu.1 Sarjana Barat Terdapat ramai sarjana Barat yang mengkaji tatabahasa Melayu.1. Marsden A Grammar of the Malay Language (1812) 3. Namun begitu.1.1.1. 3.3.

.

2. .1. terdapat ramai sarjana Melayu yang mengiatkan diri dalam penulisan tatabahasa.1 Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1857) Pembahagian kata kepada tiga iaitu kata nama. 3. perbuatan dan kata partikel (harf) .2 Sarjana Tempatan Seperti yang dinyatakan pada bab 2 tadi.3.1. Sejarah penulisan tatabahasa Melayu dimulai dengan Raja Ali Haji yang banyak membantu persuratan Melayu berkembang yang mana seterusnya berkesinambungan kepada sarjana-sarjana Melayu yang lain.

3.2 Zainal Abidin Ahmad (Za ba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) .1.2.

.

Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) . Omar An Introduction to Malay Grammar (1969).3 Asmah Hj.3.1.2.

5 Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974). Nahu Bahasa Melayu (1986) 3.1.2.1.2.3. Penerbitan Kata (1986) dan Morfologi (2006) .4 Arbak Othman Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981).

Kata . . Kata . Wahab Petunjuk Tatabahasa (2007) Golongan Kata Menurut Asraf (2007) secara umumnya ialah: . Kata . Kata .3.6 Asraf Hj. Kata . Kata . Kata . Kata nama kerja adjektif sendi keterangan hubung seru sandang Kelas Kata Utama ialah: .2.1. . Kata Kata Kata Kata Nama Kerja Adjektif Tugas . .

.

1.7 Nik Safiah Karim dan et. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993).2.2.3. al Tatabahasa Dewan (1991). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) 3.1.8 Zaharani Ahmad Nahu Praktis (2007) .

Abdullah Hassan. 3. Omar dalam buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis.3 Aliran Tranformasi Generatif Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman.1 Aliran Tradisional Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu. Di samping itu. Asraf. Misalnya Za.3. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman. Begitu juga Marsden (1812) dan Winstedt (1927). Linguist ik di Barat berkembang dengan pesatnya. Aliran TG begitu pes at berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. 3. . proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur y ang memberi kelainan kepada nahu TG. Bukt i yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural. Kita dapat me neliti penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza kecuali atas dasar pemerian masing-masing. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa. Mashudi Kader dan ramai lagi. Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya. Kita dapat lihat kepada acuan yang dibuat dalam penghasilan nahu ini.ba dalam Pelita Bahasa 1 den gan jelasnya menggolongkan nama mengikut makna. Nik Safiah Karim et al.2. Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu TG ke dalam bahasa Melayu. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa. Alira n ini menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata.2 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh 3.2.2.2 Aliran Struktural Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional.

3. Tatabahasa bebas konteks I.2. Contohnya ialah tatabahasa yang berpegang pada teori nahu TG. tatabahasa digolongkan kepada dua yang utama iaitu: . Tatabahasa ayat Tatabahasa yang ditulis berlandaskan ayat tunggal yang dicipta oleh penulis tatabahasa itu sendiri. II. Simin (1983) Nahu ini terkenal kerana analisis wacana mengikut teks. Tatabahasa sebegini mementingkan kesesuaian dengan teori linguistik yang diistilahkan sebagai nahu teori dahulu. Sebenarnya aliran tataba hsa wacana dipopularkan oleh Sanat Mohd Nasir dan Azhar M. Simin pada tahun 1980-an. Tatabahasa separuh wacana . Berdasarkan huraian tatabahasa wacana.4 Aliran Tatabahasa Wacana Nahu Ayat Bebas Konteks Nahu Separuh Wacana Jenis Tatabahasa Peka Konteks (Nahu Wacana) Jenis Tatabahasa Mengikut Tatabahasa Wacana Sumber: Diubah suai daripada Azhar M. Di bawah merupakan penjenisan tatabahasa wacana.

Walaupun asas penghuraian ayat berlandaskan ayat tunggal namun ia dipetik oleh penulis tatabahasa daripada teks sastera dan seumpamanya. Nahu jenis ini berlandaskan cebisan bahasa yang dihuraikan secara nyata yang diistilahkan nahu . Ini lebih dikenali sebagai korpus bahasa.

Bagi Asma h dan Abdullah Hassan meskipun nampak berbeza dengan Za. Hal ini cukup mudah kerana sebagai contoh. tempat dan konsep. Omar kerana huraiannya masih berlandaskan cebisan atau serpihan bahasa yang digunakan mengikut konteks sebenar. Kelainan yang dimaksudkan di sini ialah pemerian penahu mengikut kriteria tertentu sepert i yang dinyatakan di atas tadi.ba dan Nik Safiah Karim.ba membahagikan kata nama kepada tiga iaitu nama khas. kata nama khas dan ganti nama. Contohnya ialah nahu yang ditulis oleh Winstedt (1913). . kriteria morfologi. tetapi asasnya tetap sama namun pemerian yang dibuat adalah berlainan. Asmah memerikan nahu mengikut unsur-unsur dalam sistem tatabahasa yakni aliran struktural. Ada persamaan yang dibuat oleh Za. menggolong kata kepada kriteria semantik iaitu menamakan sesuatu. (1986) membahagikan kata nama kepada tiga iaitu kata nama am. Misalnya Za.ba. kata ganti nama. nama nika. benda. kita dapat mengesani alirannya.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh Tertentu Jika kita mengambil satu pegangan atau rujukan terhadap sesuatu tatabahasa. Sebaliknya Abdullah Hassan (1980) membahagikan kepada empat iaitu kata nama. kriteria sintaksis dan kriteria fonetik. 3. nahu Za. Nik Safiah Karim et al.ba (1945) dan nahu Asmah Hj.ba dan Nik Safiah Karim.bahasa dahulu. kata bilangan dan penjodoh bilangan. Tatabahasa Peka konteks Merupakan tatabahasa wacana sepenuhnya. ganti nama dan numeral. penggolong an kata dalam sesuatu tatabahasa dibuat berdasarkan kriteria tertentu iaitu kriteri a makna (semantik). Za. Abdullah pula memerikan nahu mengikut tagmen tatabahasa iaitu unit dalam tatabahasa yang mengikut aliran tagmemik. biasanya melibatkan orang. haiwan. .

ba. Perkembangan sejarah penghuraian tatabahasa Melayu mengikut acuan atau pola tatabahasa formal atau moden yang berlandas ilmu linguistik yang bermula pa da dekad 1960-an. Tetapi menjelan g dekad 1970-an. Tatabahasa Dewan karya Nik Safiah Karim et. Perubahan yang berlaku dalam sejarah penulisan tatabahasa Melayu di Malaysia daripada tatabahasa tradisional kepada tatabahasa formal (moden) bermula pada ta hun 1960. perbezaan aliran yang dipegang atau dianuti oleh penahupenahu amat berkait rapat dengan aliran linguistik yang dipelajari yang seterusn ya diaplikasikan ke atas tatabahasa Melayu mengikut acuan atau kefahaman masingmasing. Kita perlulah mengkaji dan menilai serta menerapkan ke atas bahasa Melayu agar nahu ini lengkap dan mantap serta tuntas yang boleh diperturunkan kepada generasi akan datang.Kesimpulannya. penghuraian tatabahasa sebelumnya yang kesemuanya mengikut acuan tatabahasa Yunani-Latin digolongkan sebagai tatabahasa tradisional atau tatabahasa nasional. 3. pemerian tatabahasa Melayu mengikut teori tatabahasa wacana mula mendapat popularitinya di Malaysia. Pelita Bahasa Melayu (1940) yang digolongkan sebagai tatabahas a tradisional asas penghuraian item tatabahasa ini mengikut kriteria semantik. Seiring dengan perkembangan teori linguistik yang terkemudian daripada itu penghuraian tatabahasa Melayu juga meng ikut linguistik struktural bagi menghasilkan karya tatabahasa mereka. Dari kaca mata linguistik moden.4 Sepintas Lalu Tatabahasa Za ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan Tatabahasa Formal ( Moden ) Setelah muncul ilmu linguistik moden. Peraturan berbahasa yang baik dan betul tidak semestinya daripada satu tatabahasa sahaja. Simin (1983) kemudian . Buku yang bertajuk Discourse-Syantax of Yang in Malay yang asalnya disertasi doktor falsafah Azhar M. merupakan salah satu contoh acuan teori TG. tidak berhenti begitu sahaja. Contohny a. Seterusnya pada dekad 1980-an. teori linguistik TG pula mendapat perhatian ahli bahasa tempatan yang menerapkan teori ini dalam penulisan dan penghuraian tatabahasa Melayu. al (1994) yang diguna secara meluas di Malaysia kini. termasuk tatabahasa Za.

Penyata Razak dikeluarkan bagi mendukung semangat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Malaysia dan Penyata Razak merupakan salah satu ciri penting Akta Pendidikan 1961 (kini Akta Pendidikan 199 6). Asmah Hj.000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu. baha sa Melayu di rantau ini menjadi semakin kukuh sebagai bahasa pemersatu warga negara Malaysia dan juga warga serantau.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Usaha yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah sebuah agensi. ketokohan Za. Dengan penyelarasan sistem ejaan antara negara anggota MABBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia) pada 1972 yang seterusnya diikuti deng an usaha penyelarasan tidak kurang 400. 3. Simin (1983). Nasir berjudul Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar (2002) merupakan sebuah hasilan yang cenderung terhadap tatabahasa wacana. Namun begitu. Agensi ini bergerak dengan berdasar pada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 yang kemudian disemak pada tahun 1978. Azhar M. dan Nik Safiah Karim et. seperti Abdullah Hassa n (1986). DBP mengorak langkah seawal penubuhannya untuk meningkatkan kecekapan dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. karya Sanat Mohd. a l. Antara langkah awal yang dilaksanakan yang memberikan kesan jangka panjang sehingga kin i ialah usaha pengukuhan. iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka telah didirikan untuk mendukung amanat bangsa. Omar (1992). 2008). . (1979.ba sebagai ahli bahasa yang menulis tatabahasa Melayu tetap diakui oleh sarjana Melayu yang terkemudian. penyelarasan dan pembakuan korpus bahasa. Di samping itu. Penyelarasan ejaan Rumi antara negara serantau yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-maing memberikan impak yang cukup besar bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar dan luas sasaran penggunanya. Seiring dengan penubuhan DBP.diterbitkan oleh DBP pada tahun 1988 adalah contoh karya yang mengaplikasi teori tatabahasa wacana bagi menghuraikan bahasa Melayu.

Di samping itu juga. serta masyaraka t umum. DBP di bawah pimpinan Syed Nasir Ismail telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan semua rakyat. memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam. sektor swasta. Sesungguhnya. perancangan korpus bahasa berperanan mengisi taraf bahasa yang telah dicapai ole h DBP. taraf bahasa Melayu yang kita perolehi tidak akan bererti apa-apa. Selama lima dekat ini DBP banyak berkorban dalam mengangkat dan memartabatkan bahkan memperkasa bahasa Melayu. . menganjurkan kursus kemahiran berbahasa. buku kecil dan sisipan akhbar. Pada peringkat awal.Terdapat beberapa usaha lain yang menjadi kebanggaan kepada DBP iaitu menyediakan dan melaksanakan peraturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan dan sektor swasta. Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang sangat membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden dan diangkat setaraf dengan bahasa lain. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira rendah atau menengah. DBP melaksanakan pembinaan. Usaha pengembangan bahasa digiatkan lagi dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam. pengembangan korpus yeng menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu moden kerana tanpa sistem ejaan yang efisien dan praktis. tanpa istilah yang dapat mendukung konsep konsep ilmu. Bagi kont eks pembinaan bahasa yang diraih ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa. tanpa tatabahasa yang komprehensif dan tanpa kamus yang kemas kini. penyusunan dan penerbitan daftar ejaan Rumi dan Jawi. membina Munsyi Dewan. Jadi macam ma na kita ingin mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang tertinggi? Dengan kata lain. Kempen ini untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. pedoma n dan bahan rujukan yang dihasilkan seperti Kamus Dewan. dwibahasa dan kamus istilah. penyusunan dan penerbitan buku dan cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah.

Ini kerana Akta DBP sedia ada (Pinda an dan Peluasan 1995) cuma memberikan kuasa menegur.000 sebaik diluluskan Parlimen. .Akhir sekali. mengawas atau mengarahkan mana-mana pihak supaya mengutamakan dan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang di dapati bersalah mencemarkan bahasa kebangsaan. menasihat. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan oleh Parlimen. Dengan ini. DBP akan diberikan kuasa penuh untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM 1.

.

.

.

Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas. R. menurut nahu ini. Robins (1967) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. Seseorang individu yang menggunakan seb uah buku tatabahasa lama untuk mempelajari sebutan. Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa.1 Definisi Tatabahasa Tradisional Seperti yang diketahui umum. Linguistik telah lama mempengaruhi tatabahasa. sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. Berbalik kepada konsep dan sejarah. atau makna. Oleh itu. Hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas. Tatabahasa Tradisional (TT) yang berkembang di Yunani lebih mementingkan bentuk tulisan daripada bentuk ujaran.H. iaitu linguistik tradisional. tatabahasa tradisional bermula semenjak zaman Yunan i.. tetapi.BAB 4 TATABAHASA TRADISIONAL (TT) Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari. (Lyons. (berasal daripada perkataan Greek atau Yunani) yang bermaksud seni bacaan dan penulisan yang betul. 1971). . pendekatan menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik. Bezanya hanyalah. Kajian ini berterusan hingga ke hari ini. 4. Seterusnya be liau menjelaskan bahawa TT yang biasa juga disebut tatabahasa nosional bermula dengan timbulnya andaian-andaian bahawa ada kategori-kategori di luar bidang bahasa yan g bebas daripada fakta-fakta yang kebetulan sesuatu bahasa dan bersifat sejagat da n oleh sebab itu dapat diterapkan kepada semua bahasa. tatabahasa. Romawi. Pertengahan dan India. undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. perkataan tatabahasa atau nahu ialah terjemahan daripada perkataan gramatikos. I ni bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa. linguisti k moden pula bersifat struktural dan deskriptif.

ahli-ahli TT mentakrifkan tatabahasa sebagai set of rules (Gaeng. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek tatabahasa yang ada pada masa itu.Dapat dikatakan (explaination). Kajian yang serupa juga dijalankan oleh pendeta-pendeta India seper ti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit. a f peraturan yang 4. melahirkan selamanya berubah dari abad ke abad dalam persejaraha n bahasa. Oleh sebab mereka berfalsafah. kata seru dan kata partikel. Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan. misalnya penjenisan kat a adverba. Sejarah TT berkait rapat dengan kajian bahasa yang dimulai oleh orang-orang Yunani pada kurun ke-5 sebelu m Masihi. 1971). Kajian yang dilakukan dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam. kata sendi. ixed and unalterable tetap dan tidak bahawa ahli-ahli TT berkonsep kepada penerangan Oleh sebab itu.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional Di sini. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hi ngga ke abad pertengahan dan hanya pada abad ke-19. orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal. . saya akan menerangkan sejarah perkembangan TT secara ringkas untuk memberi gambaran awal mengenai linguistik tradisional. Kajian bahasa bentuk ini dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian sama terhad ap bahasa Arab. maka terbitlah percubaan untuk menentukan sama ada perkataan itu mempunyai makna secara kebiasaan ataupun bahasa mempunyai satu perhubungan yang semula jadi. Maksudnya lebih kurang boleh diubahsuaikan .

Thrax juga telah menghasilkan buku tatabahasa Yunani yang bertajuk Tehne Grammatike yang menjadikan tatabahasa Yunani lebih standard. Beliau telah membahagikan perkataan kepada kata nama dan kata kerja. kata sendi nama. sesuai dengan konsep kala kini present dan kala lampau past. Misalnya Plato telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran yang lengkap iaitu Logos. Oleh demikian. . Kesannya.. manakala kata kerja merupakan istilah yang dapat menerangkan perbuatan atau kualiti predikat. Logos. terbahagi kepada dua. kata adverba. kita dapat lihat dengan jelas cara Aristotle melihat nahu sebaga i bahagian atau aspek logik formal telah menguasai pemikiran linguistik sesetengah sarjana. Plato ialah orang yang pertama menyelidiki tatabahasa itu sendiri. Di samping itu. Thrax pula telah menggolongkan kata kepada lapan. Sarjana lain iaitu Dionysius Thrax yang menjalankan kajian berdasar kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisi-puisinya. iaitu yang berupa dialog. kata kerja. untuk beberapa lama. Seiring dengan perkembangan linguistik. kata partikel. Aristotle (384-322 SM) menambah satu lagi pembahagian lain iaitu kata penghubung yang bermaksud semua perkataan yang tidak tergolong kepada golongan kata nama dan kata kerja itu. dan rhema. iaitu: kata nama. Perbincangan tentang bahasa d an seluruhnya ada di dalam bukunya yang terkenal iaitu Cratylus..Zaman Yunani Dalam pengkajian nahu. Plato mendefinisikan kata nama sebagai istilah yang berfungsi di dal am ayat sebagai subjek kepada suatu predikat. Aristotle merupaka n sarjana yang pertama mengakui wujudnya sistem kala tense dalam bahasa Yunani yang merupakan variasi bentuk-bentuk yang sistematik. iaitu onoma. kata ganti nama. dan kata s eru. muncul pendekatan berbentuk tradisional dan notion.

Sebagai kesimpulannya. sistem kala dan sebagainya adalah ciri-ciri y ang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. Buku ini terdiri daripada 18 jilid dan perbincangan berkisar tentang proses pemb entukan kata dan ayat. Walau bagaimanapun. Buku tatabahasa berjudul Institutiones Grammatikae . Tanggapan sebegini berlanjutan hingg a ke zaman pertengahan. Salah seorang linguis Romawi yang terkenal ialah Priscian. . Mungkin itulah hasil mereka yang agung.Zaman Romawi Sarjana Romawi asalnya tidak banyak menghasilkan karya asli tetapi mereka hanya menyadur karya sarjana Yunani dan disesuaikan pula dengan tatabahasa Latin. iaitu berkisar di sekitar makna (seman tik) iaitu suatu hal yang menjadikan mereka pokok dan dasar analisis. kasus. khususnya mengenai tatabahasanya yang kita anggap selama ini sebagai TT. cara penggolongan kata yang dibuatnya tiada perbezaan dengan Thrax kerana masing-masing menggolongkan perkataan kepada lapan.. Walau bagaimanapun. Hasil kajian yang dibuat oleh Priscian tentang aspek-aspek tertentu bahasa Latin dianggap lebih sistematis sekali berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Thrax . tatabahasa Priscian dapat dianggap sebagai kajian ketatabahasaan orang-orang Romawi yang representative. Disebabkan peniruan model tatabahasa Yunani-Latin. kajian-kajian tatabahasa mereka masih lagi mempertimbangkan persoalan falsafah. sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja analisis tentang bahasa Latin. iaitu dalam menyusun tatabahasa Latin ya ng berasaskan tatabahasa Yunani. Tatabahasa yang ditulis oleh beliau masih dianggap standard pada masa ini walaupun telah dihasil kan pada tahun 500 Masihi dahulu. Pada umumnya. nombor. telah meninggalkan satu tanggapan kepada sarjana Romawi bahawa beberapa kategori tatabahasa seperti golongan perkataan.

Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan kata dalam bahasa Arab. sama seperti subjek. Asal perkembangan cara pemikiran seperti ini telah bermula daripada kefahaman yang penutur itu merupakan cermin dan bahasa mencerminkan kebenaran. dan predikat. Secara ringkasnya. Ini kerana bahasa Latin menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah.khabar. meyatakan bahasa tersebut sebagai pantulan fik iran dan ini berlaku pada taakulan. Ahli tatabahasa modistae berusaha dalam teori menggambarkan tatabahasa.. berupa pendekatan preskriptif. Nahu Port Royal mencari penerangan tentang fakta. cukuplah klasifikas i bahasa mereka itu dilakukan dengan merujuk bentuk paradigmanya sahaja. Caranya dengan menganggap bahasa Latin sebagai bahasa yang mulia. al-Masri dan sebagainya tela h berjaya mengungkap kemegahan dalam usaha mengkaji ilmu linguistik. pada zaman Arab ini banyak penghasilan kamus kerana minat sarjana terhadap bidang kosa kata pada mulanya telah beralih kepada bidang leksikografi. Pemerian mereka biasanya dikenali dengan istilah modistae.Zaman Arab Antara sarjana Arab seperti al-Khalil (718-786 TM). K ita terus kepada perkembangan tatabahasa untuk zaman pertengahan yang amat menarik iaitu dengan hasilnya Tatabahasa Spekulasi. Pada bahagian nahu. . dan. Sebuah ayat dikatakan terdiri daripada unsur amnah. Di samping itu. Tatabahasa Arab tersebut dikarang dengan lengkap yang mencakupi bidang pembentukan kata dan ayat. terdapat bukti jelas mengenai tatabahasa alir an Port Royal yang memaparkan pendekatan berbentuk normatif. mereka telah menggunakan dasar paradigma dalam menganalisis bahasa. iaitu mereka ingin mengetahui ragam atau kepentingannya. Zaman Pertengahan Dalam abad pertengahan ini. minat orang Eropah terhadap bahasa Latin semakin menjadi-jadi. Kesan yang jelas melahirkan satu era baharu yang dinamakan zaman perbandingan linguistik.

Tradisi inilah yang membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah. Menurut Bloomfield. Keistimewaan tatabahasa itu terletak pad a caranya dikaji. malah sangat tersusun dan teratur pula. yakni tidak berdasarkan kepada teori falsafah melainkan berasaskan penel itian dan pemerhatian secara deskriptif sahaja. Pengetahuan linguistik tatabahasa di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM. Penemuan dengan huraian lengkap tentang bahasa Sanskrit telah membuka kepada jalan baru kepada bidang linguistik yang dinamakan linguistik perbandingan. Justeru. tatabahasa Panini telah banyak mengajar sarjana-sarjana Eropah cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan kesamaan tertent u di antara bahasa-bahasa yang berhubungan. . T anpa usaha beliau. Kajian yang dianggap paling lengkap ialah karya Panini yang bermula sejak kurun ke-4 SM. tatabahasa dan tatabunyi Panini bukan sahaja penghuraiannya kemas dan lengkap. Rumusannya. Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini menampakkan rencana bahasa yang lengkap serta teliti. tatabahasa Sanskrit merupakan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka jalan kepada ilmu perbandingan bahasa. Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang-orang Hind u.Zaman India Perkembangan dan tradisi linguistik India tidak kurang hebatnya kerana ia merupa kan pembuka jalan kepada perkembangan linguistik moden. dihurai dan disusun yang berasaskan pemerhatian yang halus.. Kajian yang dibuat adalah tentang bahasa Sanskrit iaitu bah asa yang dianggap suci dan digunakan dalam kita Rig-Veda. Orang yang bertanggungjawab mengetengahkan hasil karya Panini ialah Sir William Jones (sekitar 1746-1794). mungkin kita tidak akan mengenali linguistik deskriptif.

Erasmus. Katyayana. Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional . Aristotles Zaman Yunani ( bermula 300 SM) Priscian. Arnauld. Hermann Grassmann. Dante. Patanjali Zaman India ( 2 200 SM) Plato. Descartes Zaman Arab dan Zaman Pertengahan (Renaissance) Jason Grimm. Varro Zaman Romawi ( sekitar 500 SM) al-Khalil. M.Yaska. T. al-Masri. Panini. Appolonius Discollus. Pingala. Karl Verner Zaman Perbandingan Linguistik Moden Ferdinand de Saussure Abad ke-19 dan 20.

.

T.1.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani Cratylus.4.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional 4.1. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za.ba .2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 Bustanul Katibin (1857) Raja Ali Haji Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd.2.2. Rahman Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.ba Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato.2. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Hj.Plato Aristotle (384-322 SM) Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini 4. Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Contoh Tatabahasa Tradisional Zainal Abidin Ahmad (Za. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 . (2000).ba). Daftar Isi Penggal 1 Bab 1 Bunyi Suara Digambarkan Dengan Huruf Bab 2 Huruf Benar & Huruf Saksi Bab 3 Ejaan & Tulisan Jawi Bab 4 Ejaan Jawi Pada Perkataan Memakai Penambah Bab 5 Petua-Petua Ejaan Rumi Bab 6 Petua-Petua Ejaan Rumi (sambungan) Bab 7 Jenis-Jenis Perkataan dan Kerja-Kerjanya Bab Bab Bab Bab Bab 8 Perkataan Nama dan Gantinya 9 Perkataan Perbuatan 10 Perkataan Sifat 11 Perkataan Sendi dan Seruan 12 Perkataan Huruf-Huruf Penambah Bab 13 Perkataan Huruf-Huruf Penambah (sambungan) Bab 14 Kaedah Rangkai Kata Bab 15 Ayat-Ayat Melayu: Kejadiannya & Ikatannya Bab 16 Jenis-Jenis Ayat dan Uraiannya .3.

Daftar Isi Penggal 2 Bab 1 Permulaan Mengarang Bab 2 Lain-Lain Latihan Membuat Ayat Bab 3 Mengarang Ayat-Ayat Tunggal Jadi Cerita: Menyambung Menyambungkannya. Bab 4 Cara-Cara Persambungan Ayat Bab 5 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi Bab 6 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi (sambungan) Bab 7 Cakap Ajuk & Cakap Pindah Bab 8 Permulaan Berlatih Mengarang Bab 9 Lagi Latihan Mula-Mula Mengarang Bab 10 Perenggan-Perenggan Karangan Bab 11 Perkataan-Perkataan Pembatas Karangan Bab 12 Perkataan-Perkataan Penghabis Karangan .

Gurindam & Seloka Bab 12 Mengarang Surat Kiriman Yang Senang-Senang Bab 13 Lain-Lain Jenis Surat Kiriman Bab 14 Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula Bab 15 Beberapa Teladan Karangan .Daftar Isi Penggal 3 Bab 1 Bagaimana Hendak Mengarang Bab 2 Sedikit Lagi PetuaPetua Mengarang Bab 3 Kesalahan-Kesalahan Dalam Ayat Karangan Bab 4 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Bab 5 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama Bab 6 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama (sambungan) Bab 7 Kecacatan Karangan Bab 8 Kecacatan Karangan (sambungan) Bab 9 Menghiasi Karangan Bab 10 Mengarang Pantun & Syair Bab 11 Mengarang Sajak.

Rumusan: Pelita Bahasa Penggal 1 sebenarnya merupakan tatabahasa yang menekankan aspek fonetik & fonologi. Nahu ini sebenarnya nahu tradisional kerana acuannya adalah berdasarkan bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit bahasa Arab. . Nahu ini boleh dirumuskan sebagai nahu yang lengkap dan sempurna pada suatu ketika dulu sebelum aliran linguistik struktural menguasai tatabahasa Melayu pada pertengahan tahun 1960. Hal ini dinyatakan oleh Za. morfologi dan sintaksis. Penggal 2 & 3 menjurus kepada aspek penulisan iaitu mengarang karangan.ba dalam prakata Pelita Bahasa Penggal 1-3.

Akibatnya. Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani) . Contohnya dalam tatabahasa Melayu.ba. bulan . Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk notion. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti dengan misalan-misalan. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani Latin.(Za. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah varia si bahasa Yunani dan Latin. burung. asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama y ang penting iaitu: .3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional Secara kasarnya.4. Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik. huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap. Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan . didefinisikan sebagai segala perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak. 1954). Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif Jika diteliti secara mendalam. Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa. Oleh itu. iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripa da model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa lain. kata nama. kaki. semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur y ang sama. tahun. Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan for mal dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan bahasa. kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional dibuat berdasarkan bahasa tulisan. . Antara pengkaji teraw al ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhad ap definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu ini. falsafah dan yang lainnya).

Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan. Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli bahasa dalam memerihal bahasa tersebut. . ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah: . Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur . humanistik dan normatif. Satu keadaan yang tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa itu terdapat juga dalam bahasa lain. ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang dijadikan pola acuan. dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan saintifik. kita akan dapati bahawa hur aian atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan. . Secara khususnya. Percampuran teori semantik dan gramatik . Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan sama ada gramatikal atau leksikal. Dalam memerikan bahasa. tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para sarjana bahasa.Walau bagaimanapun. sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks. Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan. Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural . . Ayat-ayat dibina menggunakan konsep word building. Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana a kan berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa itu hidup. Oleh demikian. Dalam nahu tradisional. sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak. . Disebabkan itu. seorang ahl i bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi. TT bersifat preskriptif.

perbuatan. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan. dan seruan. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disad ur daripada tatabahasa bahasa Latin. mengikut tradisi. 4. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. dan Za.ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. Definisi Bersifat menentukan atau panduan.ba (1965) sendir i.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Tradisional (TT) Elemen Perbezaan Tatabahasa Preskriptif (TP) Bersifat turun-temurun. Winstedt (1927). sendi. merujuk kepada huraian konsep preskriptif dengan penekanan kepada aspek semantik pengguna bahasa Struktur . kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-uns ur dan keadaan ini. Za.ba menerima adanya kata-kata je nis nama.4. Maxwell (1882). sifat. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). Za. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za.ba. ketentuan. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za.ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi.ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian.4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional Dalam mempelajari bahasa Malaysia. atau ketetapan. Za. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu.

hukum dan ketetapan.merujuk kepada struktur bahasa berdasarkan atau berpandukan peraturan. .

Asas Pegangan Berasaskan TT tetapi lebih memberi penekanan kepada aspek betul mengikut peraturan tatabahasa. diaplikasi pada tatabahasa lain Konsep 2 . klausa dan ayat yang mana menekan kepada aspek betul semata-mata. Mengutamakan aspek makna dan semantik sebagai asas kepada sintaksis. Pendekatan Merupakan sebahagian daripada pendekatanpendekatan yang digunakan dalam TT. Bertujuan memberi pemahaman asas mengenai pembinaan struktur bahasa. Prinsip tatabahasa umum yang mengamalkan pendekatan preskriptif dan nosional. Tujuan bertujuan melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa yang tepat sama ada lisan mahupun tulisan tanpa mengelakkan kekeliruan. beracuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani dan menganggap bahasa tersebut mulia dan agung.kebiasaanya TT bersifatkan preskriptif dalam prestij dialek dari aspek sosial. Konsep kajian tentang penggunaan kata. frasa. Penekanan Mengutamakan peraturan mengenai rumus penggunaan tatabahasa yang betul sahaja.

Pelita Bahasa Contoh Karya Tatabahasa Dewan . semantik. tatabahasa dan makna. Tidak menunjukkan dengan jelas sudut pengaplikasiannya. Sudut Aplikasi Dapat diaplikasikan dalam aspek bahasa: ejaan. pedoman dan pegangan. sebutan dan laras. Hanya jelas pada ejaan.penentuan kaedah baku sebagai rujukan. tatabahasa.

comparative linguistics. atau kajian ilmiah mengenai bahasa. Dalam The New Oxford Dictionary o f English (2003). k ajian saintifik ini hendaklah empirikal. Disiplin yang mengkaji bahasa manusia secara saintifik dan sistematik dikenali sebagai linguistik. khusus.4. Jadi. and structural linguistics. (Matthews 1997). Langacker mendefinisikan linguistik sebagai the stu dy of human language . dan ketepatan hasilnya boleh diuji. tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja. David Crystal (1873) mendefinisikan linguistik sebagai kajian bah asa secara saintifik. linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa. dialectology. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi. itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. Specific branches of linguistics include sociolinguistics. Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teor i dan perkaedahannya. dan saintifik tentang sesuatu bahasa. linguistik didefinisikan sebagai berikut: The scientific study of language and its structure. dan objektif (F. including the study of grammar. psycholinguistics. Kamus Dewan (Edisi Ketiga : 1994) memberikan pengertian lingui stik sebagai kajian saintifik tentang bahasa dan perkara-perkara yang berkenaan bahas a. and phonetics. Ly ons 1968). Istilah saintifik. Jadi. objektif. analitis. bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan. Dalam pelbagai kamus umum. Jelaslah bahawa disiplin linguistik merupakan ilmu yang menerapkan kajian yang empirik. syntax. . computational linguistics.6 Pengertian Linguistik Moden Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J. Dinneen 1967:4). Ronald W.

ditulis oleh anak muridny a Cours de linguistique generale (de Saussure. iaitu hubungan antar a lambang dalam sistem secara mengufuk. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. Ketokohan beliau sebagai bapa linguistik moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya (Simpson 1980). 1916). dirumuskan bahawa linguistik moden ialah satu peralihan linguistik tradisional kepada linguistik struktural yang mana perubahan pengkajian bahasa s ecara menyeluruh. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli lingu istik pada abad ke-19. tetapi melihat bahasa daripada dalam. Beliau tidak lagi melihat ba hasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. Oleh itu. kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. Ini dapat diteliti dalam Bab 5 : Tatabahasa Struktural . sebagai satu sistem (langue). Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. Linguistik moden juga dikenali dengan linguistik deskriptif yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjadi pengasas dan pendukung dalam perkembangan linguistik moden.Justeru moden di sini merujuk kepada permulaan sejarah linguistik yang baharu setelah linguistik tradisional beralih arah kepada linguistik struktural yakni s ekitar kurun ke-19 hingga ke-20. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik.

seseorang mungkin tertanya.tanya: mengapa perlunya cara-cara moden itu buat seseorang? Apakah pula yang salah dengan yang lama iait u pendekatan tradisional? Kenapa mazhab tatabahasa Nesfieldian harus dibuang. atau yang terdahulu? Inilah antara persoalan yang harus dijawab dengan yakin. Pemerian bahasa dalam tatabahasa tradisional sebahagian besarnya berdasarkan pada pemerian bahasa Yunani. Apa salahnya dengan tatabahasa tradisional? Sekiranya tatabahasa tradisional telah menyediakan pemerian menyeluruh yang memuaskan tentang sebarang atau mana-mana bahasa. Pike atau Halliday yang berbeza-beza daripada pandangan tatabahasa tradisional? Adakah tatabahasa baru ini ditimbulka n dengan hasrat semata-mata menangkis dan menentang pandangan yang lama. kita tidak semestinya perlu menerima tatabahasa moden semudah yang disangkakan. kebanyakannya bergantung pada susunan dan fungsi kata. Bahasa Latin merupakan bahasa yang dicirikan oleh sistem infleksi.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional Pendekatan Nahu Tradisional Dalam era teknologi moden. apakah demikian juga nasibnya hasil-hasil kajian kesarjanaan Jespersen dan Fowle r? Apakah pula bagusnya pandangan Bloomfield. tidak perlulah rasanya kita beralih kepada tatabahasa baru.4. Latin dan bahasa-bahasa di India yang telah berkembang daripada kajian-kajian yang dibuat terhadap bahasa Sanskrit. Akan tetapi. Antara kelemahan yang pernah ditemui adalah sebagaimana yang dibincangkan di bawah ini: 1. Kita tentunya tidak boleh menghuraikan suatu bahasa . dan sel agi kita belum begitu yakin dan pasti bahawa tatabahasa tradisional itu benar-benar mengandungi kelemahan dan kekurangan. ianya tidak demikian kerana tatabah asa tradisional sememangnya mempunyai kelemahan asas yang agak ketara di kalangan pemerhati yang sensitif. Tidak semua kategori yang didapati dalam bahasa Sanskri t terdapat dalam bahasa Tamil. tetapi bahasa Ingger is bukan daripada bahasa berinfleksi yang tinggi.

. Kata nama. . menerangkan adik saya. kita akan mengatakan bahawa [merah] merupakan adjektif yang digunakan sebagai kata nama. [Dialah adik saya yang menceritakan tentang berita tersebut] yang menceritakan tentang berita itu. ia juga dapat menerangkan dialah. Dalam ayat. dan tidak ada kriteria tunggal yang d apat digunakan untuk klasifikasi. Adjektif diberi pengertian mengikut apa yang ia lakukan atau tugasnya itu menerangkan kata nama atau ia memperluas makna dan menyempitkan penggunaan kata nama. Definisi lazim bagi lapan golongan kata tidak memadai dan tidak memuaskan. Tetapi terdapat juga nama untuk sesuatu perbuatan itu seperti up dalam bahasa Inggeris yang menunjukkan arah.mengikut penghuraian bahasa yang lain. maka klausa yang ti dak melakukan kesalahan sebelum ini. berlaku klasifikasi silang dan tidak pula terdapat asas yang baik untuk pendefinisian [berlari] yang dikata kan kata kerja kerana ia menunjukkan suatu perbuatan.. setiap bahasa harus dihuraikan mengikut istilah yang tersendiri.. Apakah ini harus dikelaskan sebagai kata nama? 3.. Pergerakan atau peralihan daripada makna kepada fungsi dalam pendefinisian bukan sahaja bagi golongan kata tetapi juga bagi klausa telah menimbulkan kekeli ruan... tetapi jika [yang] dianggap ganti nama relatif yang menerangkan kata nam a anak kami. Di sini berlaku dua fungsi dan oleh i tu menimbulkan konflik. Kata nama diberi pengertian mengikut maksud apa dia.. Dalam hal ini ia adalah klausa adjekt if. tempat atau benda. Dalam hal ini juga ia dianggap klausa nama yang berfungsi sebagai komplemen kepada dialah. Oleh sebab itu. 2. Dalam hal [merah] tadi. jika [yang] dianggap sebagai kerana dia. klausa selepasnya itu akan dikelaskan sebagai klausa adjektif. kata [merah] adalah suatu kata nama. [Mereka harus mengampunkan anak kami yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini] Dalam ayat ini. Dalam ayat Merah adalah warna yang saya suka. Kesemuanya tidak jelas dan berputar-putar. diberi definisinya sebagai nama bagi oran g. tempat dan benda.. akan dikelaskan sebagai klausa adverbial sebabakibat.. tetapi ia tidak dapat memberi definisi mengikut pengerti an orang.

subjek dapat diklasifikasikan sebagai subjek gramatikal. kita sudah mengetahui siapa dia. subjek eliptis. hubungan dalaman dapat menunjukkan sebab-sebab untuk ketaksaan dalam nahu. Semua ini menimbulkan masalah keseluruhan sikap tradisional terhadap bahasa d an tatabahasa. dan Dia mengetahui banyak maklumat tanpa kajian. . atau Kami bergantung pada pembinaan dinding sekarang. 7. 6. Dalam ayat seperti Dia bercadang mengambil bas untuk ke Kelanta n. Klasifikasi kadang-kadang tidak menentu (eratik) Kita ambil sahaja ayat:[Kami bergantung pada dinding yang sedang dalam pembinaan ] Kita akan bertanya. subjek apositif. subjek frasa. ayat dan kasus. 5.. subjek klausa dan sebagainya. Ayat itu boleh bermaksud Kami bergantung pada dinding yang sedang dibina. pada umumnya tatabahasa diberikan maksud sebagai kajian bahasa yang betul. semua masalah ketaksaan nahuan juga telah diabaikan dalam nahu tradisional.4. Sebagai tambahan. Dengan cara berjalannya sahaja. Walaupun sesetengah ahli tatabahasa menganggap tatabahasa sebagai identifikasi golongan kata dan analisis ayat. dalam ayat. Masalah makna boleh wujud kerana boleh menimbulkan ketaksaan. . tetapi sebaliknya merupakan disiplin preskriptif d an proskriptif. Disebabkan kekeliruan dalam pendefinisian subjek. Tatabahasa tidak dianggap kajian bahasa dan dialek secara deskriptif. Bagaimanakah kita hendak menghuraikan klausa yang sedang dalam pembinaan dalam hubungan tersebut?.. subjek nasional. 8. pertimbangan tidak diberikan kepada fonologi. I ni kerana tatabahasa tersebut gagal menyelesaikan masalah ketaksaan sedangkan ia dapat diterangkan dengan mengaitkan fonologi.. Dalam tatabahasa tradisional.

Banyak contoh dikemukakan di dalamnya tetapi nahu sebenar (prinsip-prinsip dan proses pembinaa n ayat) perlu ditentukan oleh pembaca yang bijak pandai. terdap at banyak kekecualian. Apabila kekecualian didapati lebih daripada yang seragam dal am bahasa. Di manakah kebenaran yang dikatakan nahu itu. bagaimanakah kita dapat mempelajari bahasa tersebut? Lebih pelik lagi ia lah. Bagi setiap rumus. ahli bahasa menjadi bingung untuk menerangkan kebenaran tersebut.9. sedangkan unsur yang tidak seragam masih merupakan sifat bahasa yang dipelajari itu. . semasa otak pelajar menemui keseragaman dalam apa yang dipanggil kekecualian. Nahu tradisional merupakan sumber maklumat yang kaya.

.

.

.

muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluha n. Sekarang kita meneliti beberapa kriteria penting mengenai tatabah asa struktural.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu struktur unit-unit yang berhubungan. Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini merangkumi bentuk-bentuk maujud. Aliran ini digelar Struktural. Wells dan Hocket yang membawa pengertian metodologi mereka. TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden. 5. Ia berkembang antara tahun-tahun 1940-an hingga pertengahan tahun tahun 1950-an. Ferdinand menjadi tersoho r kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dike nal . Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan teta pi sebagai satu keseluruhan sistem. aliran TS menekankan bahawa tatabahasa: is concerned with the observable forms.BAB 5 TATABAHASA STRUKTURAL (TS) Sejarah pertumbuhan Tatabahasa Struktural sering dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika pada awal tahuntahun 1930-an. 1971). structural functions and inter-relations o f the components of sentences of stretches of utterance (Robins.1 Definisi Tatabahasa Struktural TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen ayat dalam rantaian pertuturan. 5. hal demikian kerana ahli-ahli bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif. Taxonomist dan Bloomfieldian. Harris. Oleh itu.

Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. H arris didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji tatabahasa. Bloomfield.S. Usaha Harris je las terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terk enal ialah Z. S Harris) Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural . Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Akhiran Zaman Linguistik Tradisional Zaman Linguistik Perbandingan Zaman Linguistik Moden (Ferdinand de Saussure) Geneva Draha Glosematik (Franz Boas. Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim dan bentuk. Edward Sapir. Sementara itu di Amerika. L. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang . suatu perkembangan baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif tela h mengambil alih pengaruh TS. Pada pertengahan tahun 1950-an. Aliran Ferdinand berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva. Draha dan Glosematik. L. Z. Bloomfield. Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut langkah Ferdinand.dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Dalam bukunya itu.

Tesniere F. Jakobson.de Saussure J. Sapir O. Firbas) Mazhab Geneva (C. Hjelmslev-glossematics) Mazhab Moskow S.C. J. R. Jesperson N. Harris E. R. F. Bazell. Halliday) Peringkat Awal Mazhab Prague Peringkat Kemudian Mazhab ( N. Longacre) L. K. Robins) ( M. H. M. H. R. Vachek) Prague ( F. Daries. Pike. Frei) Mazhab Copenhagen ( I. J. R. Bloomfield tatabahasa stratifikasi ( S.tagmemik ( K. Firth & Mazhab London tatabahasa sistemik ( C. S. 1970 ) . K. Truhetskoy. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton.L.tatabahasa transformasi generatif L. Lamb) Z. Sechehaye.S. Bally A. Chomsky. A.

S.2.2. Asmah Hj.Sintaksis. Omar dan Rama Subbiah (1968) An Introduction to Malay Grammar Asmah Hj. Omar (1970) (Buku 1-V) Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur Asraf (1971) Mari Belajar Bahasa Kita .2 Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu Era Tahun 1960-an Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: Asmah Hj. 5.2. Harris . Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola.Structural Linguistics (1951) dan ramai lagi lagi.Course in general Linguistics L.1 Tokoh Tatabahasa Struktural Barat Ferdinand de Saussure .1.1 Tokoh Tatabahasa Struktural 5.5.1. Omar (1968) Morfologi . Bloomfield Language (1933) Edward Sapir Language (1881) Z.

.

Nahu Melayu Mutakhir.Contoh Tatabahasa Struktural Asmah Hj. Daftar Isi Pendekatan Morfem dan Penambah Kata Kata Nama Pembentukan Kata Nama Berlapis Pembentukan Kata Nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Ganti Nama Kata Bilangan Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal Kata Kerja Bantu Pembentukan Kata Kerja Berlapis Kata Sifat Pembentukan Kata Sifat Berlapis Pembentukan Kata Sifat Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Nafi Kata Supraayat: pun. pula. jua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). Omar. sahaja Kata Adverba Partikel dan Penghubung Kata Majmuk Penggandaan Frasa Frasa Nama Frasa Bilangan Frasa Kerja Frasa Sifat Frasa Preposisi Frasa Adverba Klausa Ayat Ayat dan Sistem Ayat dan Modus . juga.

5. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek morfologi dan sintaksis secara mendalam. Sistem . Pada perin gkat sintaksis. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala tatatingkat dalam nahu. aliran struktural menekankan pertalian struktur tersendiri.Rumusan: Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. dari ali ran Linguistik London.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural Fokus pengkajian TS ialah aspek penghuraian struktur bahasa. Pada peringkat morfologi. Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskripti f iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud da n digunakan oleh penuturnya. Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem. Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur te rsendiri. Bahasa . dengan fonem sebagai unit tatabahasa. sesuatu kata itu digolongkan d alam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran struktural ini: . Bahasa . Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universi ti of London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969. Pemerian belia u terhadap nahu secara bersistem. aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen . Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan ialah satu sistem bahasa ialah arbitrari adalah untuk perhubungan Seperti yang dinyatakan di atas. Ini jelas apabila beliau menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional. maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa ia itu mofologi dan sintaksis. sebagai unit bunyi.

dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat. Hal ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan .

1 957). . Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi. bentuk dan struktur sesuatu ba hasa. . Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah: . . . Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam sesuatu bahasa. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. . Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul. Cara pembahagian in i digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis).selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat. Secara khususnya. Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain. justeru makna tidak diambil kira. logika dan metafizik. aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku. . Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam sesuatu unsur tatabahasa. Rumusannya. (Fries.

.

5.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural

Urutan Tingkat Unit Nahu 1 Ayat 2 Klausa 3 Frasa 4 Kata 5 Morfem 6 Fonem 7 Fon

SINTAKSIS MORFOLOGI FONOLOGI

Tatatingkat Unit Nahu Struktural

Jadual di atas menggambarkan satu skema yang dapat menerangkan dengan jelas urutan tatatingkat yang disebut itu, bermula dengan unit yang paling besar atau atas, iaitu ayat dan berakhir dengn unit paling kecil, morfem. Skema tatatingkat unit-unit nahu di atas menunjukkan peringkat dalam konteks memperkatakan nahu. Tiap-tiap peringkat itu diisi atau diwakili oleh unsur atau unit

nahu, yang merupakan ayat, klausa, frasa, kata dan morfem. Dari skema itu dapat dilihat bahawa ayat menduduki peringkat paling atas dan dengan itu ayat dikatakan unit nahu yang paling besar disebabkan semua unit nahu lain terangkum di dalamnya. Ini bermakna dalam kajian nahu, tidak ada peringkat yang lebih atas daripada ayat. Semua penelitian akan bertumpu pada peringkat paling atas itu. Begitu juga hal dengan peringkat paling bawah dalam struktur nahu, morfem yang menempati dan merupakan unit nahu yang paling kecil. Pada peringkat fonem dan fon, keadaan ini terpisah menjadi satu kajian lain dan tidak termasuk dalam analisis tatabahasa. Kajian nahu struktural dipaparkan dengan berpandukan skema di atas.

5.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural

Sebelum kita mengerti konsep asas tatabahasa struktural, kita mengenali dulu dua istilah penting dalam aliran struktural. Secara umum, struktur bermaksud suatu kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang secara fungsional bertalian antara satu sama lain. Jika d ilihat dari sudut unsur pembentukan, maka pengertian struktur dapat dibatasi sebagai bahagian-bahagian dari sesuatu barang atau hal yang lebih besar yang secara fungsional bertalian satu sama lain. Sistem boleh dianggap sinonim dengan pengertian struktur seperti yang dikemukakan di atas adalah perangkat kaedah-kaedah yang ditaati atau dituruti ol eh penutur-penutur asli suatu bahasa tanpa disedari pada saat ia mempergunakan baha sa itu. Jadi sistem lebih menekankan kepada aturan atau kaedah-kaedahnya. Oleh sebab tatabahasa merangkumi dua bidang, morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan, maka pendekatan struktural mencadangkan maksud morfologi itu diketahui terlebih dahulu. Morfologi ialah bidang yang mengkaji unit-unit minima l yang bermakna, bentuk dan polanya digabungkan untuk menerbitkan kata. Prosedur penemuan ini dikenali sebagai morfemik. Morfem hendaklah dikenal pasti sebagai u nit terkecil yang mempunyai makna dalam bahasa. Sesetengah ahli bahasa menghuraikan morfem sebagai unsur pola nahu terkecil yang berulang-ulang kejadiannya. dan meninggalkan makna. terkeluar daripada definisi. Perbezaan antara kata read dan reads dalam bahasa Inggeris adalah mini mal, tetapi perbezaan antara read dan readers (read + er + s) adalah bukan minimal. Oleh sebab itu konsep tentang binaan kata daripada kata perlulah jelas. Morfem merupakan bentuk kelas yang mempunyai makna yang sama, yang bukan tersebar secara konstratif, sama ada dalam persekitaran yang saling eksklusif atau dalam variasi bebas. Alomorf merupakan salah satu daripada morfem. Pada bahagian sintaksis pula ia lebih kepada analisis konstituen terdekat. Untuk itu, boleh rujuk kepada sub-topik di bawah iaitu Analisis Konstituen Terdekat un tuk mendapat pemahaman lebih lanjut.

5.5.1 Pengenalan Analisis Konstituen Terdekat

Lebih satu dekad selepas terbitnya Language oleh Bloomfield, Rulon Wells berusah a untuk memperbaiki alat yang digunakan oleh Bloomfield, iaitu konstituen terdekat (immediate constituents). Tujuannya ialah untuk memberikan teori sistematis dan bersepadu tentang penentuan konstituen bagi setiap ujaran. Selain itu, tujuan asas analisis konstituen terdekat ialah untuk menganalisis setiap ujaran dan setiap konstituen kepada urutan bebas yang maksimum. Tugas analisis konstituen terdekat merupakan tugas yang bukan sahaja menghuraikan kejadian ujaran, tetapi juga menghuraikan apakah konstituen yang membentuk ujara n tersebut. Sekarang kita meneliti definisi konstituen terdekat yang dinyatakan oleh Abdulla h Hassan (1980) bahawa merupakan unsur yang secara langsung mempunyai hubungan untuk mendirikan sesuatu konstruksi (binaan). Kita mencari konstituennya mengiku t peringkat demi peringkat. Hubungan konstituen ini kebiasaannya dalam bahasa lisa n ditandai dengan intonasi tertentu. Terdapat dua cara penentuan konstituen terdek at iaitu ciri penggantian dan ciri perluasan. Contoh analisis konstituen terdekat: Adik tidur awal malam tadi

Bapa Alia makan bihun goreng

Bapa Alia makan bihun goreng Bapa Alia makan laksa Saya makan laksa Saya minum

Ciri Penggantian dan Ciri Perluasan

Adalah jelas bahawa jenis tatabahasa ini bukan sahaja bermaksud pengeluaran ayat-ayat; tetapi ia hanya suatu prosedur untuk mencari dan menentukan unit-unit . Dalam usaha mencari dan menentukan struktur unit-unit linguistik iaitu ayat atau kata, kita dapat membahagikannya kepada dua komponen bergantung pada darjah penggugusan. Pembahagian binari seperti ini berlaku dengan jayanya pada semua aras, dan pembahagian ini menunjukkan hierarki penstrukturan. Contohnya adalah seperti di bawah:

Budak lelaki itu membunuh ular kapak.

itu membunuh

budak lelaki ular kapak

Kesukaran memang timbul di mana-mana dalam analisis tatabahasa. Walaupun demikian, analisis konstituen dapat dianggap pendekatan yang berguna dalam usaha menghuraikan bagaimana morfem-morfem dan kata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam pengucapan. Seluruh pengucapan dapat digambarajahkan menggunakan analisis jenis ini, gambar rajah yang terhasil nanti dipanggil pohon konstituen. Rujuk gambar rajah di atas.

1.5. 5. dua konstituen terbesar iaitu budak itu (subjek ayat) dan sedang mendengar lagu (predikat ayat).Rumusannya. Subjek ayat dapat dipecahkan kepada dua konstitu en kecil iaitu budak dan itu. Di bawa h merupakan satu cara menganalisis ayat menggunakan konstituen terdekat dengan pemaparan bahasa Melayu sebagai datanya. Secara grafik. Dalam ayat ini. Subjek dan predikat ini pula dapat dipe cahpecahkan kepada konstituen-konstituen yang lebih kecil iaitu perkataan-perkataan . Konstituen mendengar lagu pula dapat dipecahkan kepada mendengar dan lagu. pemecahan ayat di atas kepada konstituen-konstituen dan hubungan antara konstituen-konstituen itu dapat digambarkan seperti yang berikut: [Budak itu] [sedang mendengar lagu] Budak itu sedang mendengar lagu . Perhatikan ayat berikut: Budak itu sedang mendengar lagu. Binaan sesuatu ayat dapat dilihat sebagai terdiri daripada konstituen-konstituen kecil ini yang kemudiannya bergabung untuk membentuk konstituen-konstituen yang lebih besar. Dua daripada konstituen terbesar da lam sesuatu ayat ialah konstituen subjek dan konstituen predikat. yang dikenali juga sebagai frasa subjek dan frasa predikat. teknik analisis konstituen didapati banyak gunanya dari aspek menunjukkan kepada kita betapa struktur sesuatu ayat boleh diwakili sebagai jaja ran binaan mengikut tatatingkat berdasarkan pembahagian kepada dua (binari).1 Analisis Konstituen Terdekat Ayat terdiri daripada konstituen-konstituen. manakala predikatnya dapat dipecahkan kepada konstitu enkonstituen mendengar lagu dan sedang.

.

Analisis ayat seperti ini. Analisis konstituen terdekat boleh dibuat pada peringkat frasa dan juga ayat. Beberapa contoh: Peringkat Frasa guru sekolah rendah belum membaca buku masih kecil pada waktu itu dari pusat sumber sekolah . iaitu yang melihat hubungan antara konstituen-konstit uennya disebut analisis konstituen terdekat.

.

t etapi peranan intuisi seharusnya dielakkan agar tidak terlibat atau terkait dalam anal isis. tatabahasa transformasi generatif cuba mengatasi deng an menggunakan rajah pohon melalui penggunaan rumus. Kita akan menyelusuri penggunaan teknik analisis rajah pohon dalam Bab 6: Tatabahasa Transformasi Generatif untuk melihat perbezaan cara menganalisis ayat. Rumah di atas bukit itu rumah Puan Nadia. Disebabkan hal sedemikian. .Peringkat Ayat Kami guru dari institut pendidikan. Sebenarnya teknik analisis ini mempunyai beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah. Pintu depan asrama sekolah masih tertutup. Masalahnya adalah berkaitan dengan semantik. Namun bukan semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh teknik analisis konstituen terdekat.

.

maka pendekatan dala m bidang ilmu bahasa condong ke arah menganalisis bahasa dari segi sejarah yang selaras. memang jel as aliran struktural mendapat pengaruh yang mendalam seperti wujudnya pelbagai mazhab. normatif dan tradisional. Sarjanasarjana lampau seperti Plato. Bahasa pada dahulu kala menjadi bahan kajian sejak zaman berzaman.5. penyelidikan terhadap bahasa Yunani dan Romawi menimbulkan konsep preskriptif iaitu tradisi yang menekankan aspek penggunaan bahasa yang betul sahaja. Sebenarnya istilah strukturalisme mendukung maksud pendekatan analisis bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit dan khusus kepada pelbagai unsur bahasa sebagai struktur dan sistem. Ahli-ahli bahasa terdahulu meninggalkan aspek-as pek sejarah bahasa dan penyelidikan bersifat diakronik lalu menumpukan terhadap aspe kaspek sinkronik bahasa. Dalam bidang tatabahasa.6 Rumusan Tatabahasa Struktural Tatabahasa Struktural juga dikenali sebagai aliran deskriptif.. Justeru itu lahirlah pelbagai kajian terhadap tatabahasa dengan mengamb il kira pendekatan berupa notion. Dengan sosial dimaksudkan tujuan utama pendekatan ini yang digunakan bag i menghuraikan bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh penuturnya. Pendekatan yang bersifat sinkronik serta pegangan yang membezakan langue dan parole menghasilkan aliran ini. Jika diteliti kepada perkembangan linguistik. Tradisi ini berlanjutan hingga ke abad 19 . .20. Pendekatan struktural berupa pendekatan sejarah (diakronik) yang disebabkan pengaruh bidang fizik mekanistik dan teori evolusi biologi. Kajian ini lebih bersifat ilmiah dan empiris dengan fakta-fakta yang pe nting dan jitu untuk dijadikan bahan kajian. Formal pula diertikan sebagai semua keputusan dibuat berdasarkan bukti-bukti empirikal berasaskan sains. Aspek penting dalam strukturalisme ialah sosi al dan formal. Stoic dan Aristotle sering membincangkan asal usul dan sifat-sifat bahasa. Aliran ini diperk enalkan oleh Ferdinand de Saussure sebagai Bapa Linguistik Moden. Tradisi ini berkembang dan mempengaruhi kegiatan kebahasaan seluruh dunia.

sistemik fungsional. struktur. glosematik. stratifikasi dan pelbagai lagi. Tatabahasa Transformasi Generatif kita akan teliti pada bab seterusnya. perubahan mendadak kajian baha sa yang selama ini berkisar terhadap sinkronik dilihat beralih kepada diakronik. . tingkatan. Perbezaan pendekatan inilah mewujudkan aliran struktural pada abad ke-19. pendekatan utama tatabahasa struktural ialah deskrip tif iaitu penghuraian segala kemungkinan yang berlaku dalam sesuatu bahasa. Hal ini berbeza dengan tatabahasa tradisional yang mementingkan preskriptif. Pe rubahan kajian menunjukkan betapa pegangan tradisional memperlihat kelemahan yang besar justeru aliran ini berusaha untuk membaiki dan memaparkan bahan data secara empirikal. kasus. Di samping itu. namu n disebabkan terdapat beberapa kelemahan mewujudkan teori baharu dalam mengatasi permasalahan ini. Aliran tatabahasa transformasi generatif juga pada permulaannya mendapat pengaruh struktural.Jadi kemunculan teori struktural adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat di atasi at au terjawab oleh aliran tradisional. s kala kategori. tagmemik. Melalui aliran struktural inilah pelbagai pendekatan muncul dalam mem erikan tatabahasa antaranya formal. Secara umumnya.

.

.

.

iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. Semantik Generatif dan sebagainya. Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis . fonologi . Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan r umus semacam rumus matematik. TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal. 6.BAB 6 TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguist ik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures. sintaksis II.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif Menurut Chomsky (1965). semantik III. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya. Ini dapat dilihat dengan perkembangan d isiplin Fonologi Generatif. Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam Aspects. nahu dibahagikan kepada tiga komponen. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. iaitu: I.

Abdullah Hassan. . dalam bukunya Linguistik Am (1980) ada menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep tatabahasa ini dan juga menghuraikan dengan jelas komponen-komponen nahu transformasi. pengaruh tatabahasa ini jelas kelihatan dalam buku Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh Lufti Abas pada tahun 1971. Chomsky memperluas perbincangannya melalui buku Aspect of the Theory of Syntax dan kemudian membicarakannya sekali lagi dalam bu ku berjudul Language and Mind pada tahun 1968. A liran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan L. Tatabahasa transformasi mula-mula diperkenalkan oleh Noam Chomsky melalui disertasinya untuk mendapat gelaran doktor falsafah dalam bidang bahasa berjudul Transformal Analysis. penganalisisan tatabahasa yang terkenal adalah melalui alira n tradisional yang berbentuk notion dan aliran struktural yang berbentuk formal.6. Dalam tahun 1965. maka timbullah kesedaran untuk memperbaikinya.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Transformasi Generatif Sebelum tahun 1957. Oleh sebab terdapat pelbagai kelemahan dalam aliran ini. Teori Kasus. malah pengaruhnya telah menular ke negara-negara Eropah. Teori Theta. Bloomfield dengan mendasarkan konsep konstituen terdekat. Tatabahasa ini tidak terhenti di negara-negara Eropah tetapi telah menular juga ke Asia Tenggara. Dan sekara ng jelas menunjukkan TTG mendapat tempat kerana pengaruhnya masih kuat dengan pelbagai pembaharuan terhadap teori-teori TG misalnya Teori Kuasaan dan Tambatan . Teori Kontrol dan sebagainya. Hasil penulisannya telah diterima ol eh rakan-rakannya di Institut Technology Massachussetts (MIT). beliau telah melahirkan bukunya Syntat ic Structure. Chomsky dan rakan-rakannya memperkenal aliran tatabahasa ini di kalangan ahli-ahli bahasa da n pelajar-pelajar bahasa. Itulah serba sedikit permulaan TTG menular ke Malaysia. Amerika. Buku yang dilahirkan dalam tahun 1957 ini merupakan hasil kajian beli au yang penting dan dalamnya terdapat garis-garis pendekatan Tatabahasa Transformas i Generatif. Dua tahun kemudian. Di negara kita. Aliran ini bukan sahaja berkembang di Amerika.

1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat Noam Chomsky. Salleh (1995) Tambatan The Syntax of Malay Interrogatives Bahasa Malaysia Syntax Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan . Allen (1978) dan lainlain.2. (1991) Mashudi Kader (1981) Nik Safiah Karim (1978) Ramli Hj. 6.2.6.2009 Antara buku tatabahasa aliran TG di Malaysia ialah: Lufti Abas (1971) Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu Linguistik Am Tatabahasa Dewan Abdullah Hassan (1980) Nik Safiah Karim et al.1.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 .1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif 6. Siegel (1974).1.2. Aronoff (1976).Aspect of the Theory of Syntax Jackendoff (1971). Halle (1973).

.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Sintaksis: Satu Pengenalan Bab 12 . (2008). Abdul Hamid Mahmood.Kata Kerja Bab 8 .Frasa Kerja Bab 14 .Frasa Adjektif Bab 15 .Variasi Bahasa Melayu Bahagian .Sintaksis Bab 11 ..Sejarah dan Variasi Bahasa Bab 1 . . .Morfologi Bab 3 . Hashim Hj Musa.Kata Nama Bab 7 .Pembentukan Kata Bab 5 .Frasa Sendi Nama Bab 16 ..Sejarah Ringkas Bahasa Melayu Bab 2 .Kata Adjektif Bab 9 . Daftar Isi Bahagian . . Farid M Onn.. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Morfologi:Satu Pengenalan Bab 4 .Pembentukan Perkataan Baharu Bahagian .Golongan Kata Bab 6 .Contoh Tatabahasa Transformasi Generatif Nik Safiah Karim.Ayat Tunggal .Ayat Bab 17 .Kata Tugas Bab 10 .Frasa Nama Bab 13 .

Proses Penerbitan Ayat .Ayat Majmuk Bab 19 .Bab 18 .

Onn di Universiti of Illinois pada tahun 1976. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. Farid M. Berdasarkan aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika. Ini terbukti Nik Safiah Karim mendapat Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio. Tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif.Rumusan: Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah k e institusi pengajian tinggi. Amerika pada tahun 1975. Di samping itu. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terh adap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. bukti penerimaan penu h terhadap aliran ini justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara ata u kaedah pegangan aliran lain. nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabel an Kamus Dewan sahaja. . Rumusannya.

.

3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif Representasi Semantik Komponen Semantik Leksikon atau kamus STRUKTUR DALAMAN Rumus Struktur Frasa (RSF) Rumus Transformasi STRUKTUR PERMUKAAN .6.

Komponen Fonologi Representasi Fonetik Tatabahasa Model Generatif .

kecekapan ini penting sebagai asas untuk menghasilkan ujaran ata u penggunaan bahasa. khususnya dalam bentuk ayat. Menurut Chomsky (1957). kre atif.6. tiap-tiap penutur dan pendengar itu mempunyai dua bahagian bahasa. Kecekapan merupakan pengetahuan penutur mengenai bahasanya dan pengetahuan ini terdiri daripada satu sistem rumus-rumus. Sistem rumus-rumus inilah juga yang merupakan inti TTG. yang ada pada setiap penutur asli sesu atu bahasa.4. oleh itu saya hanya mengambil konsep ya ng utama sahaja dalam menerangkan TTG ini. gramatis dan transformasional. Pengetahuan ini dikenali sebagai kecekapan berbahasa.4 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Transformasi Generatif Ada beberapa istilah yang menyatakan konsep-konsep asas TTG iaitu generatif. . iaitu apa yang diterbitkan dan apa yang difahami. Perkara ini tidak akan dibincangkan ke rana ia memerlukan satu huraian yang terperinci. Kecekapan ini (tatabahasa) berad a di dalam otak sedangkan perlakuan boleh dilihat di luar otak dalam bentuk penerb itan dan pemahaman. Jadi.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa Menurut teori ini. Kita akan mengkaji kedua-dua konsep penting di bawah ini. iaitu kecekapan dan perlakuan. pemusatan terhadap kajian bahasa terletak pada pengetahuan penutur asli yang memungkinkan membentuk serta memahami ayat-ayat. eksplisit. Terdapat dua konsep utama yang diambil kira iaitu kemampuan dan perlakuan berbahasa dan struktur dalaman dan struktur permukaan. Perlakuan (performance) pula berlaku pada dua medan iaitu medan Wernicke dan medan Broca untuk proses penerbitan. Kecekapan ini ditafsirkan sebagai mengandungi satu set rumus yang sifatn ya eksplisit yang dengannya penutur asli berkemampuan membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. Kecekapan dapatlah diertikan sebagai satu sistem rumus-rumus dalam otak yang mampu menerbitkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. 6.

1988b) Kecekapan Teori Kecekapan (TG) Perlakuan Organisasi intelek rohani . ahli-ahli nahu ini cuba melihat tingkat pengetahuan bahasa seseorang melalui kebolehannya menggunakan bahasa tersebut. iaitu ilmu atau pengetahuan bahasa yang implicit yang ada pada seseorang. iaitu prestasi seseorang dalam menggunakan bahasa yang diketahuinya pada keadaan yang sesuai dan tepat. Rumusannya. Skema Kecekapan dan Perlakuan (sumber: Simanjuntak. Performance (perlakuan). diingatkan kembali dua istilah penting dalam nahu ini ialah: Competence (kecekapan atau pengetahuan).Oleh itu.

Prinsip-prinsip dasar Pemerolehan Bahasa (jagat-jagat linguistik) (tatabahasa sejagat) Unsur-unsur bahasa dan rumus-rumusnya .

4. membentuk semantik ayat. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan p ada tahun 1957 oleh seorang ahli bahasa Amerika. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat. maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat. Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dala man. teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan.6. bernama Noam Chomsky. Sebagaimana yang dinyatakan. yang dinamai komponen fonologi. maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa. Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal darip ada dua struktur dalaman atau lebih. Pada peringkat struktur dalaman. Kedua. atau denga n kata lain. lihatlah contoh di bawah: Ayat Dasar (struktur dalaman) Encik Ali guru. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabaha sa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struk tral. . peringkat struktur permukaan. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman dan jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya. Untuk memudahkan kefahaman kita terhadap kedua-dua struktur ini. Pertama. Teori TG mengandaikan bahawa kedua-dua rumus nahu ini sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu.

Untuk pemahaman lebih lanjut. Encik Alikah guru? Siapakah Encik Ali? Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. Guru itu Encik Ali. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan.Ayat Transformasi (struktur permukaan) Encik Ali bukan guru. ayat tanya. justeru akan menjejas atau menj adi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata. Ini meliputi representasi fonetik. ayat penegas dan seumpamanya. Itulah sebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat. Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. kita perlu menguasai konsep ayat da sar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramati s. . Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu.

.

rumus-rumus ini berfungsi untuk melahirkan rajah-rajah pohon yang menunjuk kan hubungan gramatis (subjek. Rumus struktur frasa dalam bahasa Melayu secara ringkas boleh mengandungi unsur-unsur berikut: (1) A S + P (2) S FN (3) P FN FK FA FS (4) FN (BiL) + (Penj Bil) + (Gel) + KNInt + <KNInt> + (Pen) + (Pent) (5) FK (KB)+ KKtr + {Obj / AKomp} + (Ket) KKttr + {Pel / AKomp} . Rumus Transformasi 6.1 Rumus Struktur Frasa Rumus struktur frasa terletak pada komponen dasar untuk menghasilkan deskripsi struktur yang seterusnya menghasilkan bentuk ayat dasar atau ayat inti.4. Dengan k ata lain. predikat.6.4. dan sebagainya) antara berbagai-baga i bentuk kata yang terdapat pada sesuatu ayat dasar.3 Rumus Sintaksis Rumus Sintaksis terbahagi kepada dua iaitu: . Rumus Struktur Frasa .3. objek.

(6) FA (KB) + (KPeng)+ Adj + (Ket) + (AKomp) (7) FS (KB) + SN + (KNArah) +FN +{ (AKomp) / (Ket)} .

seperti y ang berikut: (1). A S P FN FN (2). A S P FN1 FK (Pent) KN (KB) KK KKtr FN2 KN (Pent) .Rumus-rumus struktur frasa di atas boleh melahirkan rajah-rajah pohon.

.

Struktu r dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa seperti yang di atas kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. . Rumus-rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Bentuk itu dianggap struktur dalaman oleh sebab tidak serupa dengan bentuk ayat permukaan atau ayat yang sebenarnya dituturkan atau ditulis.Rajah pohon di atas kemudian mengalami suatu proses yang disebut penyisipan leksikon untuk menjadikannya seperti yang berikut: A S P FN1 FK (Pent) KN KK KKtr FN2 Si Abu KN (Pent) menonton cerita itu Yang terbentuk ialah satu representasi sintaksis atau ayat yang merupakan strukt ur dalaman.

.

Kita teliti satu persatu proses demikian untuk mendapat kefahaman serba-sedikit mengenai rumus transformasi. penyusunan semula dan peluasan. .6. penyusunan semula atau perluasan. Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iai tu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Struktur permukaan ditafsir oleh bahagian bunyi bahasa atau kompenan fonologi. Oleh itu dapat diringkaskan bahawa: RUMUS TRANSFORMASI .3. Di bawah ini merupakan tiga proses transformasi iaitu proses pengguguran. . Berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. .4. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa menjadi input kepada rumus transformasi menukar pola atau struktur ayat membawa kepada struktur permukaan. Dalam bah asa Melayu penerbitan ayat ini dapat dilakukan proses transformasi yang mengakibatka n pengguguran. penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. .2 Rumus Transformasi Kita meneliti dahulu konsep ayat terbitan yang berkait dengan rumus transformasi ini. Proses transformasi melibatkan proses pengguguran.

1. 6.2.2 Pengguguran Frasa Predikat a) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah sudah bertunang dan Najib sudah bertunang .4. 6.3. b) Jemput masuk.4.1 Proses Pengguguran Proses transformasi pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsu r tertentu dalam binaan ayat pada peringkat struktur permukaan.6.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek a) b) A A S P S P Transformasi FN FK pengguguran FN FK Roslan jemput masuk Ø jemput masuk a) Roslan jemput masuk.1.3.4.3.2.2.

Transformasi pengguguran frasa predikat frasa kerja yang sama .

b) Janah dan Farhana pemain hoki. Pengguguran frasa predikat lain: i) Predikat frasa nama a) Janah pemain hoki. b) Zila dan Dila sangat rajin.b) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah Ø dan Najib sudah bertunang Ayat yang terhasil adalah seperti berikut: Hakimah dan Najib sudah bertunang. . iii) Predikat frasa sendi nama a) Baju Nadia di ampaian. Seluar Mimi di ampaian b) Baju Nadia dan seluar Mimi di ampaian. Dila sangat rajin. ii) Predikat frasa adjektif a) Zila sangat rajin. Farhana pemain hoki.

.

4. a) A S P FN FK .1.4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa Nama.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif a) A S P FN A1 sahabat saya gadis itu gadis itu berbaju hitam b) A S P FN Rel sahabat saya Ø yang berbaju hitam 6.3.3.4.1.2.6.2.

KN Inti Pen boleh menyihatkan kegiatan bersenam badan .

b) A S P FN FK KN Inti Pen boleh menyihatkan Ø bersenam badan .

.

2.3.4.3.2. Hal ini mengakibatkan perubah an atau pengguguran kata-kata tertentu dan penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan tanpa mengubah makna ayat.4.2.1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek a) A S P FN FK Izyan KK FN meN.6.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula mengubah susunan bentuk perkataan dalam ayat asal dan diterbitkan satu struktur ayat gramatis yang baru. 6.jual batik Terengganu transformasi pasif b) A S P FN FK Batik Terengganu itu KK FN .

jual oleh Izyan .di.

2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek a) A S P FN1 FK Priscilla KK FN2 FN3 menghadiahi Nurul seutas rantai transformasi susun semula b) A S P FN1 FK Priscilla KK FN2 FS menghadiahkan seutas rantai KS FN3 kepada Nurul 6.6.4.2.3. syarat dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan a) Reha bertolak ke Sungai Petani semalam. masa.3.2.4.2.2. .3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang Ayat yang mengandungi keterangan tempat.

.b) Semalam Reha bertolak ke Sungai Petani. c) Bertolak Reha ke Sungai Petani semalam.

Unsur-unsur ini boleh terdiri daripada frasa nama dan penggunaan kata hubung. 6.2.2.3.3.4.3.3 Proses Peluasan Proses peluasan melibatkan penambahan unsur-unsur dalam ayat baru.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek a) A S P FN A1 kekasih saya gadis itu S P FN FA gadis itu cantik transformasi relativisasi b) A S P FN FN gadis yang cantik itu kekasih saya .6.4.

.

3.4.6.3.2 Peluasan Frasa Predikat a) A S P FN1 FK KN KK FN2 Hafiz membelai FN A2 kucing itu kucing itu comel transformasi relativisasi b) A S P FN1 FK FN2 KN KK Hafiz membelai kucing yang comel itu .2.

.

.2.3. Buku yang sesuai untuk merujuk proses rumus transformasi ialah Tatabahasa Dewan dan Linguistik Am.6.3.3. = Nabil memberitahu kami bahawa jamuan hari raya ditangguhkan. Penerangan rumus transformasi diterangkan dalam bahagian bab 10 dalam sub-tajuk ayat terbitan.3.4 Peluasan melalui proses komplementasi a) Nabil memberitahu kami b) Jamuan hari raya ditangguhkan.2.4. Itulah beberapa contoh proses transformasi yang diterangkan secara kasar tanpa huraian.4.3 Peluasan dengan Kata Hubung Penggabungan ayat yang mempunyai konstituen yang sama dengan kata hubung a) Farah pergi ke pasar b) Farah membeli ikan = Farah pergi ke pasar untuk membeli ikan. 6.

.

Rajah pohon menggambarkan ayat sebagai sebuah pohon dengan dua cabang utama.5 Analisis Rajah Pohon Maklumat yang disampaikan melalui analisis konstituen terdekat yang digunakan da lam tatabahasa struktural dapat juga disampaikan melalui analisis rajah pohon. yang merupakan unsur-unsu r atau konstituen dalam ayat. iaitu sama ada jenis frasa atau golongan kata tertentu. Konstituen-konstituen dalam sesebuah rajah pohon dikenali melalui binaan masing-masing.6. iaitu subjek dan predikat. yang mempunyai dahan dan ranting. Berikut i alah beberapa singkatan bagi nama-nama frasa dan perkataan yang digunakan dalam analisis: A = ayat KK = kata kerja S = subjek KA = kata adjektif P = predikat KS = kata sendi nama FN = frasa nama KB = kata bantu FK = frasa kerja KPen = kata penentu FA = frasa adjektif KGn = kata ganti nama FS = frasa sendi nama KAr = kata arah KN = kata nama KP = kata penguat .

.

A S P FN FN KN KGn KN KN . Contohnya: Budak itu sedang mendengar lagu. berikut ialah analisis rajah pohon.Dengan menggunakan konsep pohon dan singkatan-singkatan lambang di atas. A S P FN FK KN KPen KB KK KN Budak itu sedang mendengar lagu Ayah saya pegawai polis.

Ayah saya pegawai polis .

Ibu dari dalam bilik. A S P FN FA KN FN KP KA KN KGn Adik rakan kami sangat malas . A S P FN FS KN KS KAr KN ibu dari dalam bilik Adik rakan kami sangat malas.

.

dapat disimpulkan bahawa tatabah asa transformasi generatif asasnya ialah rasionalis dan mentalis. Asas Linguistik Tranformasi Generatif (Rasionalis/Mentalis) .6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif Teori TTG merupakan satu teori linguistik yang lengkap dan menyeluruh merangkumi semua komponen bahasa seperti sintaksis. Oleh demikian. dan merangkumi fakt orfaktor bukan linguistik untuk melengkapi komponen semantik yang terkenal dengan nama REST (Revised Extended Standard Theory). Jadi kemunculan teori TG adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat diatasi ata u terjawab oleh aliran struktural. satu pembaharuan dibuat dengan menamakan Extended Standard Theory dan menjadi Revised Extended Standard Theory pada tahun 1975. Manusia secara istimewa dilengkapi keupayaan mempelajari bahasa (APB. disusuli dengan Aspect of the Theory of Syntax (1965) yang mana Chomsky menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan menambah beberapa perubahan baharu. semantik. Terakhir teori ini diperbaiki dengan nama The Minimal ist Program pada tahun 1995. iaitu language acquition device) . Bahasa yang hidup dicirikan oleh kreativiti dengan berasaskan rumus atau aturan.6.. Kemudian. iaitu alat pemerolehan bahasa atau LAD. Bahasa yang hidup ialah bahasa yang dapat menjadi wadah untuk manusia berfikir. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1957 melalui buku yang berjudul Syntactic Structures ya ng juga dikenali Tatabahasa Transformasi Klasik. . . Pembaharuan lain yang dibuat oleh Chomsky dengan menghasilkan satu teori yang dikira lebih baik daripada terdahulu dengan nama Government and Binding Theory (Teori Kuasaan dan Tambatan) pada tahun 1981. Rumus-rumus tatabahasa secara psikologi merupakan hakikat bahasa . Namun pada tahun 1972. fonologi. Buku ini merangkumi tujuan teori-t eori linguistik dan dasar-dasar menilai sesuatu tatabahasa. Teori ini lahir atau wujud hasil daripada usaha seorang pelajar linguistik yang bernama Noam Chomsky.

.

.

pro ses morfologi yang dirasakan sesuai dari mana-mana aliran akan digunakan bagi menjel as pembentukan kata dalam bahasa Melayu.BAB 7 PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 7. makna satu unit ialah didik. Morfem ber sifat abstrak yang tidak boleh didengar atau diujarkan. Sebenarnya morfem bebas ialah bentuk yang sama dengan kata. Terdapat pelbagai aliran yang cuba menghuraikan proses ini antaranya. Kata ini terdiri daripada unit-unit yang lebih kecil iaitu pen.1 Definisi Pembentukan Kata Apabila kita membicarakan mengenai pembentukan kata. kita dapat melihat kata dar i segi unsur-unsur yang membentuknya. Bent uk didik ialah sebuah morfem bebas dan juga kata serta boleh berdiri sendiri. aliran sistemik-fungsional bagi Asmah Hj. Menurut Asmah Hj. Kita menyoroti konsep kata berlandaskan aliran sistemik-fungsional sebagai permulaan untuk membincangkan pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu. dan kan. kata ditakrifkan sebagai unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. Penggolongan Kata . Misalnya. Omar. Dua unit la gi iaitu pen dan kan adalah morfem terikat kerana tidak boleh berdiri sendiri. 7. Dalam hal ini. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah ya ng dikenal sebagai morfologi. Daripada ketiga-tiga unit ini. aliran tagmemik untuk Abdullah Hassan d an aliran transformasi generatif bagi golongan Nik Safiah Karim.2 Bidang Morfologi meliputi aspek: . kita perhatikan kata pendidikan. Omar (2008). Morfem terbahagi kepada dua kumpulan iaitu morfem bebas dan morfem terikat. yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik antara unsur-unsur berkenaan. didik.

Proses Pembentukan Kata .. Bentuk Kata Terhasil .

Winstedt sebenarnya banyak menyadur konsep-konsep golongan perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya diserap daripada bahasa Yunani-Romawi. kajian Winstedt membua t satu persepsi jelas dan tepat terhadap golongan perkataan bahasa Melayu. R.7.O. Beliau membincangkan unsur kala dalam mendeskripsi kata kerja. Winsted t membahagikan perkataan kepada dua golongan besar iaitu Golongan Major dan Golongan Minor. Omar lebi h rinci dan menyeluruh. Aristotle (384-322 SM) membahagikan perkataan kepada 10 golongan.. Omar namun ternyata kajian Asmah Hj. Priscian (6 M) menggolongkan perkataan kepada 8 golongan dalam buku yang dikenali Institutiones Grammaticae (Asas Tatabahasa). Golongan Major terdiri daripada Kata Namaan. Satu hal yang menar ik mengenai karya beliau ialah tidak perlunya meniru golongan-golongan perkataan bahasa-bahasa Eropah seperti yang dibuat oleh Za. Greenbaum (1973) membahagikan perkataan kepada dua iaitu kumpulan A (kata nama. kata ganti nama. R.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana Apabila kita melihat dan meneliti golongan perkataan bahasa Yunani dan Romawi. ka ta kerja. Beliau menggolongkan perkataan kepada 8 golongan. Namun demikian. Sebagai permulaannya. Ada juga pengaruh kajian Marsden terhadap kajian Asmah Hj. kata tunjuk. kata hubung dan kata seru) Sekarang kita membandingkan lima karya besar tatabahasa Melayu bermula dari karya W. Quirk dan S. namun dalam bahasa Melayu unsur tersebut tidak wujud.ba. maka sudah jelas bahawa golongan-golongan perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak meminjam konsep yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana tersebut. kata adverb) dan kumpulan B (kata article. kata sendi. Kata Adjektif dan K ata . Usaha beliau seterusnya diperbaiki oleh Dionysius Thrax (100 SM) dalam buku berjudul Techne Gramatike (Kaedah Menggunakan Bahasa) yang menjadi batu asas kepada mendeskripsi tatabahasa semua bahasa Eropah selepas itu . kata adjektif. Kata Kerjaan dan Kata Partikel. Winstedt menulis buku tatabahasa The Malay Grammar (1927). Tatabahasa Yunani kemudian disadur oleh tatabahasa Romawi. B agi golongan perkataan bahasa Inggeris. Marsden (1812) yang mana beliau membahagikan perkataan kepada tiga golongan iaitu: Kata Namaan.

Malah golongan kata adjektif yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan dikatakan dimanfaatkan daripa da Nahu Melayu Mutakhir. Dengan pendekatan demikian. Perbuatan. Kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. Empat orang sarjana linguistik iaitu Nik Safiah Karim. Beliau menggunakan istilah jenis perkataan untuk golongan perkataan. golongan perkataan ini diperlakukan dengan lebih terperinci dengan melakukan pelbagai semakan dan penambahbaikan. Satu golon gan minor ialah kata tugas di mana terdapat satu penambahan kemasukan kata adverba sebagai keperluan pelabelan dalam Kamus Dewan. Perkataan-perkataan tidak digolong berdasarkan semantik semata-mata tetapi melihat kepada fungsi tatatabahasa. Pada tahun 1947. Di dalam buk u Nahu Melayu Mutakhir (1993). Sifat. Bertitik tolak d ari itu. Za. Abdul Hamid Mahmood dan Hashim Musa yang menyusun Tatabahasa Dewan (Ayat) pada 1986 dan (Perkataan) pada 1987.ba cuba mendeskripsi tatabahasa Melayu menggunakan pola acuan tradisional yakni gabungan tatabahasa Inggeris dengan Tatabahasa Arab. . Za. TD menggolongkan perkataan kepada empat golongan iaitu 3 golongan major yakni kata nama. beliau menghasilkan lima jenis atau golongan kata iaitu Nama. Angka. Tatabahasa Dewan merupakan tatabahasa pegangan. Farid M.ba menerbitkan Pelita Bahasa Melayu 1. Hal ini selaras dengan KPM dan IPTA yang sepakat menjadikan TD sebagai tatabahasa pegangan menggantikan Pelita Bahasa Melayu 1 yang sudah tidak relevan lagi dengan peredaran zaman. kata kerja dan kata adjektif. Bagi Golongan Minor terdapat enam sub-golongan iaitu Ganti nama.ba ialah keasliannya dalam mencuba menghasilkan sesuatu yang betul-betul bercirikan bahasa Melayu dengan berdasarkan nahu Inggeris dan Arab. Sendi d an Seruan. Kata Keterangan. Onn.ba. Omar (1968) dilihat lebih saintifik berbanding usaha-usaha terdahulu. beliau membahagikan perkataan Penggolongan perkataan oleh Asmah ternyata lebih terperinci dan meluas berbanding usaha Marsden. kata Hubung serta Kata Seru. Winstedt dan Za.Kerjaan. Suatu perkara menarik tentang golongan perkataan yang dibuat oleh Za. Edisi seterusnya mencantumkan kedua-dua bahagian menjadi Tatabahasa Dewan (2004) dan kemudian disemak pada tahun 2005 bagi menghasilkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). kata Sendi dan Kata Depan.

Winstedt (1927) dan Asmah Hj Omar (1968). kajian atau deskripsi penggolongan kata yang dibuat dalam TD tidak banyak berbeza daripada persepsi Marsden (1812). Malah dapat dikatakan golongan perkataan ini tidak lari daripada penggolongan perkataan yang dibuat oleh sarjana Yunani-Romawi namun hanya pendekatan kriteria sahaja yang membezakan penggolongan perkataan tersebut diaplikasi ke dalam bahasa Melayu. .Rumusannya.

.

Penggolongan Perkataan Zaman Greek Zaman Romawi Zaman Pertengahan Zaman Perbaharuan Abad ke-18 hingga 20 Plato Aristotle Stoics Thrax Priscian & Donatus Modistae Lyly & Jonson Lowth. Murray dan lain-lain Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Kata Sifat Kata .

Sandang Kata Ganti Kata Ganti Kata Ganti Kata Ganti Kata Ganti Kata Sandang Kata Sandang Kata Kerja Kata Kerja Kata Kerja Partisip (Participle) Partisip Partisip Partisip Partisip Kata Kerja Kata Kerja Kata Kerja Kata Kerja Kata Kerja Tak dapat digolongkan ke dalam mana-mana golongan Kata Penghubung Adverba Adverba Adverba .

Adverba Adverba Kata Depan Kata Depan Kata Depan Kata Depan Kata Depan Kata Penghubung Kata Penghubung Kata Penghubung Kata Penghubung Kata Penghubung Kata Seru Kata Seru Kata Seru Kata Seru Sumber: Disesuaikan dari buku R. .D. Prentice Hall Inc. Historical Linguistics and Generative G rammar. King. 1969. Englewood.

Winstedt Za. al. Kata Nama Namaan Golongan Major Nama Nama Kata Nama Kata Nama Kata Nama Harf (Kata Partikel) Partikel Sifat Kata Tugas . Marsden R.Penggolongan Perkataan di Malaysia Mengikut Aliran Linguistik Tradisional Struktural Transformasi Generatif Raja Ali Haji W.O.ba Asmah Omar Asraf Abdullah Hassan Nik Safiah Karim et.

Kata Adjektif Kata Adjektif Kata Adjektif Golongan Minor Sendi Kata Sendi Kata Tugas Kata Tugas Perbuatan Kerjaan Seruan Kerjaan Kata Hubung Kata Partikel Perbuatan Kata Kerja Kata Kerja Kata Kerja Kata Keterangan Kata Adverba .

7.4 Pembentukan Kata Bahasa Melayu

Berdasarkan Abdullah Hassan (2006), ada empat proses morfologi yang berlaku dala m bahasa Melayu iaitu pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan dan pengakroniman. Proses ini dilakukan kepada bentuk dasar. Dasar ini akan membentuk imbuhan apabila mengalami proses pengimbuhan, bentuk yang digabungkan dengan bentuk perkataan lain akan menghasilkan proses pemajmukan. Begitu juga yang terjadi bagi proses penggandaan dan pengakroniman. Ditegaskan bahawa bentuk dasar boleh terdiri daripada satu kata akar atau kata terbitan. Ka ta terbitan ini pula boleh terdiri daripada kata berimbuhan, kata ganda, kata majmu k dan kata akronim.

7.4.1 Proses Pengimbuhan

Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998), morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hass an (2006), pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan, mengubah golongan ka ta dan mencipta perkataan baharu. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Melalui proses ini, akan terhasil kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan), sufiks (akhiran) dan infiks (sisip an) .

Pengimbuhan

Akhiran Awalan

Kata Nama peN-, pel-, per-, ke-, maha-, tata-, pra-, sub-, eka- dan dwi-. Kata Kerja meN-, memper-, ber-, be-, bel-, ter- dan di-. Kata Adjektif ter-, se-, dan te-.

Kata Nama -an, -wan, -wati, -man, isme, -in, -at, dan ah. Kata Kerja -kan, dan i.

Apitan Sisipan

Awal dan Akhir Kata Dasar pe-..-an, me-...-kan, ke- ..-an dan sebagainya. Sisipan di Tengah Perkataan. -el, -em, -er, dan in.

Rajah 7.1 : Pengimbuhan Sumber: Diubah suai daripada Ramli Md. Salleh (2007) dalam Linguistik Melayu.

7.4.1.1 Pengimbuhan

Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998), morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006), pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan, mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Melalui proses ini, akan terhasil kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan), sufiks (akhiran) dan infiks (sisip an) .

7.4.1.1.1 Awalan

Awalan juga dikenali sebagai prefiks. Istilah ini berasal dari bahasa Latin prae fixus yang bererti melekat (fixus) sebelum sesuatu (prae). Alwi (1998) menyatakan bahawa pr efiks merupakan imbuhan yang ditempatkan di bahagian hadapan kata dasar. Awalan digunakan di awal atau pada posisi kata dasar seperti per-baik, me-lawan, ber-bu ah, dan lain-lain lagi. Bentuk imbuhan awalan hanya boleh digunakan untuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Ada tiga imbuhan awalan nama, iaitu peN-, pe- dan ke-. Konklusinya, awalan adalah imbuhan yang hanya berlaku pada posisi awal kata dasa r sahaja. Contoh proses binaan awalan ialah:

[ pe - + lawak]

awalan dasar kata

pencuri. pelaut. pekedai pem berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b.Contohnya adalah seperti berikut: Awalan Kata Nama Bentuk Maksud Contoh pe orang atau benda yang melakukan perbuatan dan kerja pekebun. pembelot. pembajak. penjaja. pengkaji. pendengar. pengetin ke orang atau benda menjadi . pentafsir peng berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal dan g. kh. v. pesawah. sifat. pengasuh penge kekecualian pengecat. pengebom. pembaca. p. pembesar. h. alat. pentadbir. pengurus. pemburu pen menunjukkan pekerjaan. penggali. peladang. penghantar. f. ukuran dan sesuatu yang abstrak.

dwifungsi. mahaguru tata peraturan atau susunan tatabahasa. jururawat maha paling besar. juruwang. ekawarna. prasyarat. tatasistem pra sebelum menjadi syarat prakata. teragung mahasiswa. dwikelas . prauniversiti eka satu ekabahasa. tatacara.tumpuan maksud dalam kata dasar ketua. ekafungsi dwidua dwibahasa. prasekolah. tinggi. prasejarah. kekasih. kekanda juru maksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar juruterbang. jurubahasa. maharaja.

.

memperlebar. ng. t. y. r. melihat. membawa. mengetuk memper melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan mempersuami. melawat. mengecat. merawat.Awalan Kata Kerja Bentuk Maksud Contoh me bermula dengan cantuman kata dasar l. mencari. membilang men melakukan sesuatu mendaki.mengkritik. mengkaji mengekekecualian mengebom. p. mencuri. s. w. mendayung meng melakukan sesuatu menghijau. my. k. m. n. memperkotak-katik ber - . melombong mem melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan membaca. membesar. melompat.

2 Akhiran Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang digunakan pada bahagian belakang kata dasar. senipis.1. terkurus se keadaan yang sama sehodoh.1. secantik. berbuah. tertinggi. setebal 7. terbesar. termakan. diperisteri.4. berfikir ter dicantumkan dengan kata kerja transitif atau tak. terambil. Menurut Alwi (1998) istilah ini berasal dari bahasa Latin suffixus yang m emberi . perbandingan terkecil. terminum diper dijadikan lebih atau bertambah diperoleh. diperlambat Awalan Kata Adjektif Bentuk Maksud Contoh terkeadaan paling.melakukan perbuatan berlari.

akhiran adalah imbuhan yang berada dibahagian belakang sesuatu kata dasar sahaja. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja.makna melekat (fixus) di bawah (sub). Rumusannya. Berdasarkan Wikipedia Indonesia. sufiks merujuk kepada afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata contoh ialah -nya . . Manakala Abdullah Hassan (2006) menyebut akhiran adalah imbuhan yang berlaku pada posisi akhir kata dasar.

budiman. olahragawati. nasionalisme. alat. kawasan.Akhiran Kata Nama Bentuk Maksud Contoh -an menunjukkan hasil. muslimin -at kata nama perempuan hadirat. patriotisme -in kata nama lelaki hadirin. peragawati -isme kepercayaan pegangan komunisme. angkasawan. jahitan. banyak. ukuran. muslimat -ah kata nama perempuan . cantuman. mainan -wan pelaku sesuatu perbuatan usahawan. -man pemilik sesuatu benda atau sifat seniman. sifat pakaian. jutawan. pinjaman -wati pemilik sesuatu benda atau sifat daripada kalangan wanita seniwati. karyawan. hartawan. pendidikan.

sultanah, ustazah

Akhiran Kata Kerja

Bentuk Maksud Contoh -kan menyebabkan jadi atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain kecilkan, buatkan, gunakan -i memberi pengertian kausatif dan lokatif atau unsur tempat. duduki, rahmati, sakiti

Bagi memudahkan pemahaman tentang akhiran, di bawah merupakan rumus akhiran: [ buat - + -an]

dasar kata akhiran

7.4.1.1.3 Apitan

Abdullah Hassan (2006) menyatakan apitan adalah imbuhan yang berlaku serentak pada posisi awal dan akhir kata dasar. Apitan dapat disebut pula imbuhan kurunga n yang diistilah sebagai konfiks. Manakala Alwi (1998) menyatakan konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk kesatuan dan secara serentak diimbuhkan. Hashim Musa (1993) mengaitkan apitan dengan lingkungan yang didefini si sebagai formatif daripada jenis morfem terikat yang hadir di bahagian hadapan da n belakang kata dasar secara serentak atau melingkungi dasar kata.

Apitan didapati wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa apitan digunakan pada kedudukan awal dan akhir kata yang mana akan membentuk kesepaduan dalam kata yang diapit.

Rumus bagi apitan ialah: [ ke - + besar + -an]

dasar kata lingkungan

Contohnya, Apitan Kata Adjektif

Bentuk Maksud Contoh ke-......-an

menunjukkan sesuatu keadaan atau sifat kata nama kekuningan, kebesaran, kenamaan, kecinaan

beR-......an berhampiran, berlebihan, berjiranan, bersesuaian peR-......an perjawatan, perindustrian, pertanian

Apitan Kata Nama

Bentuk Maksud Contoh pe-.....-an tempat atau kawasan yang khusus dan menunjukkan hal keadaan pelarian, penantian, pewarisan pem-.....-an proses berkaitan dengan kata dasar pembunuhan, pembalakan, pemindahan pen-......-an proses berkaitan dengan kata dasar pendapatan, penculikan, penjadualan peng-....-an proses berkaitan dengan kata dasar pengkhianatan, pengintipan, pengolahan penge-...-an proses berkaitan dengan kata dasar pengeboman, pengepaman per-......-an menunjukkan peristiwa, proses, tempat dan hasil perjanjian, persetujuan, perniagaan, perjuangan pel-......-an proses berkaitan dengan kata

dasar pelajaran, pelayaran ke-......-an menunjukkan tempat, keadaan dan keserupaan. keputusan, kesatuan, kediaman, kementerian

Apitan Kata Kerja

Bentuk Maksud Contoh me-....-kan sebab jadi menafikan, memayungkan, merasakan, meyakinkan men-....-kan

menyebabkan jadi sesuatu dan menyebabkan orang lain melakukan perbuatan mentakrifkan, menjadikan, mensiasiakan mem-....-kan membelikan, memvariasikan, memfatwakan meng-....kan mengusulkan, menghairahkan, mengkhususkan menge-....kan

.... berkembangan di-... mengamati.. mendampingi mem-.-kan menjadikan sesuatu mengikut maksud kata dasar bertopengkan.-i menjauhi.. mengekori .. bertolakan. mengekhaskan ber-. menziarahi.... berlandaskan. diarahkan me-. mempelopori.-i memahami. membasahi meng-. berlanjutan. menyertai men-...-kan kebalikan me-.. bersulamkan ber-. menyalai.. menakluki.-i maksud asas sesuatu kata dasar menaiki...mengesyorkan..-an menerbitkan kata kerja tak transitif berguguran.. mengecamkan.... dilaporkan.-kan disahkan. berumahkan.-i mengubati. dicalonkan.

kekeliruan 7. diperhalusi memper-.4 Sisipan .... memperisterikan memper-...1. diperlihatkan diper-.-i diwarisi.-an subjek ayat mengalami perbuatan kehilangan. keislaman...di-. mempersuami. diekori....1. dipersetujui. memperhambakan..-i makna khusus bagi sesuatu perbuatan diperakui.. dijauhi. keinggerisan..4. memperhalusi ke-..-i makna khusus bagi sesuatu perbuatan memperingati.-kan disebabkan atau dijadikan diperdengarkan.kan menjadi lebih atau bertambah dan mendukung makna berbeza mempersembahkan... disertai diper-. dipertontonkan..

figere) di dalam (in). sisipan adalah imbuhan yang lazimnya disisipkan selepas huruf pangkal kata dasar. misalnya gi lang yang mendapat sisipan akan membentuk perkataan gemilang. Mengikut pemahaman saya. Berdasarkan penyataan Abdullah Hassan (2006) pula. Infiks berasal daripada infixus yang dirujuk sebagai melekat (fixus. sisipan merupakan satu imbuhan yang disisip ke dalam satu perkataan. Bagi rumus sisipan.Alwi (1998) menyatakan infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diselipkan di ten gah kata dasar. ia dapat diperihalkan seperti: [ k + -el. infiks terletak di tengah perkataan.+opak] sisipan kata dasar . Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam kata nama. Menurut Wikipedia Indonesia. kata adjektif dan kata kerja.

seruling. kelengkeng -erkeruping. gelegak. serabut Sisipan Kata Kerja Bentuk Maksud Contoh -elsisipan daripada kata nama dan kata sifat jelajah. geletar . jelujur.Contoh sisipan bagi tugas kata utama: Sisipan Kata Nama Bentuk Maksud Contoh -elmaksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar telunjuk. kelabut.

Sisipan Kata Adjektif Bentuk Maksud Contoh -el- sisipan daripada kata dasar tertentu kelebak. cemerkap -insinambung . selerak. kerelip -emgemilang. gelembung -ergerodak. semerbak.

.

jika diteliti secara mendalam. Asraf (2007) berpendapat bahawa dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Rumusannya. istilah pemajmukan ialah proses penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa unsur yang menghasilkan kesatuan. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini menyatakan bahawa kata majmuk atau kata kompleks setara merupakan kata yang terdiri daripada sekurang-kurangny a dua morfem yang mempunyai taraf yang sama. proses pemajmukan adalah satu keadaan di mana pergabungan kata yang akan membawa konsep atau makna yang berlainan daripada makna asal. Asmah Hj. .7.2 Proses Pemajmukan Secara umumnya.4. Arbak Othman (1984) dilihat menggunakan istilah berbeza bagi pemajmukan iaitu persenyawaan yang dimaksudkan satu cara bagaimana dua atau lebih perkataan (bentuk bebas) disenyawakan dalam satu binaan dengan mempunyai satu makna yang khas dan tertentu.

Pemajmukan Kelompok Kata Majmuk Dengan Kata Ganda Unsur Pertama Sahaja Rangkai Kata Bebas Istilah Khusus Seluruh Kata Majmuk Maksud Kiasan Dengan Kata Imbuhan Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja Menerima imbuhan apitan .

Rajah 7. Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. . Onn.2 : Pemajmukan Sumber: Diubah suai daripada Nik Safiah Karim. Farid M.

2.4.2.7.1.4.2.4.1 Rangkai Kata Bebas Contohnya adat istiadat jam dinding hijau tua darma siswa Sahibul Samahah Profesor Emeritus 7.2 Istilah Khusus Contohnya segi empat pembesar suara roda tenaga jirim organik 7.1 Kelompok Kata Majmuk Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) terdapat tiga jenis kelompok kata majmuk iaitu: 7.2.1.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa) Contohnya kacang miang intan baiduri gatal mulut .1.4.

Misalnya apabila. kenapa dan lain-lain lag i. daripada. terdapat beberapa kata majmuk yang dieja bercantum sebagai satu perkataan. pesuruhjaya dan matahari. peribadi. Hal ini merujuk kepada bentuk yang telah mantap seperti antarabangsa. setiausaha. sukacita. bumiputera. kakitangan. . suruhanjaya. jawatankuasa. Namun demikian.nikah gantung akal kancil hajat besar Di samping itu. kerjasama. tandatangan. olahraga. warganegara. tanggungjawab. sukarela. beritahu. ada juga kata majmuk yang dieja bercantum tetapi ia bukan tergolong dalam kata majmuk bentuk mantap.

menetapkan kelas kata dasar air (kata nama) + mata (kata nama) ---->air mata (kata nama) . mengubah kelas kata dasar alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) ---->alim ulama (kata nama) Oleh demikian.Sekarang kita melihat kepada tugas kata majmuk. yakni . kata majmuk terbahagi kepada: kata nama majmuk cita rasa kata bilangan majmuk tiga perempat kata adjektif majmuk gagah perkasa kata kerja majmuk datang bulan kata keterangan majmuk lambat laun kata sendi majmuk daripada kata hubung majmuk apabila kata tanya majmuk bagaimana kata pemeri majmuk ialah Kata Majmuk dengan Penggandaan . berdasarkan kelas.

terdapat dua kemungkinan yang berlaku iaitu: Penggandaan Unsur Pertama Sahaja Hal ini kerana ia bukan kata majmuk jati anak-anak tiri surat-surat khabar suku-suku kata kapal-kapal selam Penggandaan Seluruh Kata Majmuk Hal ini kerana ia kata majmuk jati setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa warganegara-warganegara pesuruhjaya-pesuruhjaya .Apabila dikenakan penggandaan kepada kata majmuk.

Hal ini tidak menjejaskan proses pemajmukan kerana perbezaan pendapat memberi kekuatan kepada ahli bahasa untuk memantapkan lagi hasilan nahu atau tatabahasa pada masa akan datang melalui perspektif preskriptif atau deskriptif. Ini berbeza dengan Nik Safiah Karim. terdapat dua keadaan yang berlaku iaitu: Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja ejaannya tetap terpisah cita rasa bercita rasa daya serap daya serapan Menerima imbuhan apitan ejaannya menjadi bercantum ke bumi dikebumikan ke tengah diketengahkan Menurut Asmah Hj. Kata ini timbul setelah kebiasaan terhadap tulisan Jawi yang menimbulkan kata grafemis atau kata ejaan yang boleh berdiri dari dua kata nahuan atau lebih. Omar (1993) dalam buku Nahu Melayu Mutakhir. Hashim Hj. Farid M.Kata Majmuk dengan Pengimbuhan Apabila dikenakan imbuhan kepada kata majmuk. Onn. Musa dan Abdul Hamid Mahmood yang menerima kategori kata majmuk. . Perbezaan ini mungkin disebabkan Asmah dilihat beraliran Struktural dan Sistemik manakala Nik Safiah lebih menjurus aliran Transformasi Generatif. pada asalnya kategori kata majmuk bukanlah kategori yang asli Melayu.

.

Namun dalam buku berjudul Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu karya Asraf (2007) jelas menunjukkan sedikit kelainan dengan penambahan kata ganda bersajak dan kata ganda berimbuhan. penggandaan berima dan penggandaan menyaling. Omar (2008) berpendapat penggandaan dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis iaitu penggandaan seluruh kata.3 Proses Penggandaan Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) penggandaan merujuk kepada proses yang menggandakan kata dasar. Omar (2008) berdasarkan Nahu Kemas Kini kerana perinciannya lebih baik pada pandangan saya. Di sini. penggandaan berentak atau penggandaan separa. penggandaan k ata akar. penggandaan suku kata akhir. saya akan menggunakan proses penggandaan yang diambil daripada Asmah Hj. Proses Penggandaan Penggandaan Menyaling Seluruh Kata Suku Kata Pertama Kata Akar Suku Kata Akhir . penggandaan suku kata pertama.4.7. Asmah Hj. kata dasar boleh mengalam i penggandaan penuh. Melalui proses demikian.

Berimbuhan Berima Rajah 7.3 : Penggandaan Sumber: Diubah suai daripada Asmah Hj. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini. .

3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa Jika diperhatikan kata lelaki bandingkan dengan laki dan bentuk-bentuk yang serupa itu.1. dibelek-belek dan seumpamanya. Ini berdasark an struktur fonologi kata gandaan: S1 + S2 + X (misalnya lelaki) S1 = suku kata pengulang S2 = suku kata yang diulang X = suku kata lainnya S2 + X = kata akar (A) Laki . kata adjektif dan kata adverba.4.> lelaki . 7.3.3.2 Penggandaan Kata Akar Sebahagian besar kata gandaan jenis ini merupakan kata kerja.1 Penggandaan Berdasarkan Nahu Kemas Kini (2008) Dalam Nahu Kemas Kini (2008). Contohnya. Misalnya: anak-anak. kata kerja. Ini bermakna bahawa <le-> setaraf dengan morfem terikat yang berfungs i sebagai awalan. Oleh itu.4.3. makan-makan.1 Penggandaan Seluruh Kata Kata-kata selapis atau satu fonem dari semua golongan kata boleh digandakan seluruhnya. Proses ini berlaku untuk perkataan dalam semua golongan seperti kata nama.3. bermain-main.4. kata-kata demikian adalah kata kompleks. satu-satu dan sebagainya. Bagi kata polimorfemik iaitu k ata terdiri daripada dua morfem atau kata kompleks hanya boleh digandakan pada kata nama sahaja seperti kementerian-kementerian dan makanan-makanan.1. cantik-cantik.7.> lalaki . melambai-lambai.4. 7. terdapat enam jenis penggandaan iaitu: 7. dapat disimpulkan bahawa tiap-tiap satunya terdiri daripada Penambah + Kata Akar.1.

.

3.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak Penggandaan jenis ini berlaku seluruhnya pada unsur dasar. lelambat (kata adverba) dan memerah (kata adjektif). kata adverba dan kata adjektif.4. Namun menurut perspektif Abdullah Hassan (2007). Ia berfungsi sebagai penetap dan Di samping itu. lelabu. ia boleh mendapat akhiran an seperti dedaunan. sesiku.Rumusannya.4. Proses penggandaan dwipurwa yakni pengulangan suku kata pertama pada kata akar dengan atau tanpa perubahan dalam nilai bunyi vokal yang terdapat pada kata pengulang. lelipan.1. Penggandaan jenis ini hanya berlaku pada golongan tetamu. Jika kita tidak mengetahui asal-usul per kataan ini. suku kata pertama bagi kedua-duanya bukanlah awalan tetapi merupakan bahagian keseluruhan kata. bebenang dan pelbagai lagi. 7.1. Sebenarnya perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit dan ditegaskan di sini. tetapi pada masa yang sama berlaku juga penggantian salah satu konsonan atau vokal atau keduaduanya dalam salah satu suku kata pada unsur yang menggandakan itu. penggandaan separa juga berlaku terhadap kata kerja. Perubahan pada kualiti vokal berlaku berasaskan peraturan fonotaktik bahasa Melayu yang ti dak gemarkan adanya vokal selain e-pepet pada suku kata pertama pada kata-kata yang terdiri daripada tiga suku kata di samping mengutamakan keindahan bunyi yang dihasilkan. sudah tentu ramai yang beranggapan bahawa kedua-duanya merupakan hasil penggandaan kata akar yang mendapat awalan {per-} dan {se-}. kekura. yakni e-pepet. bebawang. Misalnya lelari (ka ta kerja). jejari. Penggantian bunyi-bunyi ini menghasilkan kesan gerincingan atau juga rima di mana memberi .3. Justeru dapat dirumuskan bahawa penggandaan jenis ini terhasil apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu dan ia digunakan apa bila sesuatu penegasan dalam ucapan diperlukan.4 Penggandaan Suku Kata Akhir Hanya ada dua perkataan sahaja yang membuktikan adanya penggandaan jenis ini iaitu segala-gala dan pertama-tama. kata nama misalnya pepijat. ada penggantian <a> dengan <e>. pengubah golongan. bebuahan. 7. lelangit.

seterusnya mengalami persamaan bunyi di pangkal misalnya suku-sakat dan keadaan ketiga ialah persesuaian bunyi di tengah seperti beras-petas.6 Penggandaan Menyaling Dalam proses ini.keindahan bunyi atau euni. Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Keterangan awan-gemawan bongkar-bangkir serba-serbih lintang-kedak sorak-sorai kumat-kamit compang-camping serta-merta Di samping itu. Misalnya dolakdalik. kata kerja. Menurut Asraf (2007). kata adjektif dan kata keterangan.4. porak-peranda dan huru-hara. A . terdapat contoh yang sukar ditentukan mana satu unsur dasarnya dan mana satu merupakan hasil daripada penggandaan. Ia boleh be rlaku dalam tiga keadaan yakni mengalami persamaan bunyi di hujung seperti hinggarbinggar.3. unsur yang diulang (A) mendapat awalan {me-} atau {me-i} dan menghasilkan unsur pengulang (B). 7. penggandaan bersajak berlaku pa da kelas kata kata nama. B karang mengarang sayang .1.

menyayangi sebelah menyebelah tutup menutupi kasih mengasihi Melalui penggandaan ini. Penggunaan tanda sempang tidak diperlukan kerana jika digunakan sempang ini menghasilkan kata yang sangat panjang. makna yang timbul adalah menyaling. atau perbuatan menyaling. gandaan ini lebih sesuai dikenal pasti sebagai gandaan dalam frasa disebabkan adanya {me-} pada unsur B membuktikan hakikat ini. . Rumusannya..

Antara contohnya: Kata Nama jadi-jadian. bertikam-tikaman Kata Adjektif keanak-anakan. kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan baik berupa awalan. Contohnya adalah seperti berikut: Kata Nama (Khusus) Kata Ganda (Tidak Khusus) siapa siapa-siapa apa apa-apa mana mana-mana Kata Kerja (Khusus) .8 Kata Ganda Bilangan Nor Hashimah (2002) dalam tulisannya mengenai Kata Ganda Bahasa Melayu: Analisis Semantik dan Pragmatik telah membuktikan bahawa kata ganda boleh bermaksud bukan sahaja jamak tetapi juga boleh memaparkan maksud khusus dan tidak khusus. Kata adjektif.7 Penggandaan Berimbuhan Berdasarkan Asraf (2007). rumah-rumahan Kata Kerja berura-ura.1. kata nama dan kata kerja apabila digandakan boleh memperlihatkan ketidakkhususan maknanya.1. akhiran. kecil-kecilan Kata Keterangan buat-buatan.4.7.4.3.3. apitan atau sisipan. setidak-tidaknya 7.

Kata Ganda (Tidak Khusus) main main-main gila gila-gila makan makan-makan Kata Adjektif (Khusus) Kata Ganda (Tidak Khusus) gemuk gemuk-gemuk sakit sakit-sakit tinggi tinggi-tinggi .

Pendekatan yang digunakan oleh Nor Hashimah adalah bersifat deskriptif yang menekankan aspek nahu praktis berdasarkan korpus bahasa Melayu. . Begitu juga dengan gemuk-gemuk yang gambaran tidak khusus tergambar di sini. siapa-siapa tidak mempunyai rujukan yang khusus kerana tiada fokus yang spesifik.Rumusannya.

.

Raminah Hj.7.4 Proses Pengakroniman Kamus Dewan Edisi Baharu (2008) mendefinisikan pengakroniman ialah perihal atau proses membentuk akronim. . . Kita lihat kepada maksud akronim pula. Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) secara umumnya menyatakan akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu bentuk da sar iaitu bentuk yang tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. .4. Sabran (1986) dalam buku Kajian Bahasa telah menjelaskan bahawa akronim adalah perkataan yang dibentuk daripada penyingkatan beberapa perkataan. Pengakroniman Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Cantuman Suku Kata Contohnya: . Berdasarkan Kamus Dewan juga. akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebag ai satu perkataan. . angkubah tabika kugiran jalankah sekjen Contohnya: .

. MARA MRSM UMNO NATO PBB Rajah 7. . . . . .4 : Pengakroniman Sumber: Diubah suai daripada Abdullah Hassan (2006) dalam Morfologi.

Secara umumnya. Akronim + dengan Fon = fonem dalam perkataan Sil = silabel atau suku kata dalam perkataan X = bentuk apa pun yang berikutnya # = batasan perkataan n = 1 atau lebih Abdullah Hassan (2006) dalam buku Morfologi membahagikan akronim kepada dua bahagian mengikut proses pembentukannya yakni: . rumus bagi akronim adalah seperti berikut: n # Fon + X # # Sil + X # # X + Sil # (kata) # Fon + X # # Sil + X # K.

4. novel + komik = nomik Suku kata pertama no dari kata novel digabungkan dengan suku kata kedua dalam kata komik iaitu mik dan ia akan membentuk satu konsep atau makna baru. pergabungan suku kata yang berlainan akan membentuk sebuah perkataan baru.1 Mencantumkan Suku Kata Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + Kata jentera tolak = jentolak # Sil + X # + # Sil + X # taman didikan kanak-kanak = tadika Bagi proses ini.4. Sebagai contoh.7. .

4.2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan .4.Antara contoh-contoh lain ialah: cerita pendek cerpen makan daging maging panggung wayang gambar pawagam jalan bawah tanah jabanah duta besar dubes berdiri di atas kaki sendiri berdikari 7.

Kaedah jenis ini adalah dengan mencantumkan huruf pangkal sebuah ungkapan panjang menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep. bangunan dan sebagainya. Namun ditegaskan di sini. Rumus akronim ini boleh diinterpretasikan seperti berikut: # Fon + X # + # Fon + X # . Dasar + Ekonomi + Baru = DEB Keadaan seperti ini menyukarkan pengguna bahasa untuk membezakan antara akronim dengan kependekan. Universiti Pertanian Malaysia = UPM Bagi contoh yang menggunakan akronim daripada bahasa Inggeris. akronim membawa satu pengertian baru dari segi konsep dan makna manakala kependekan tidak. Antara contohnya ialah: Koperasi Belia Nasional KOBENA Urban Development Authority UDA Basic Input Output System BIOS Angkatan . rumusnya ialah: # Sil + X # + # Fon + X # Federal Land Development Authority = FELDA Misalnya. institusi.

Tentera Malaysia ATMA .

dikatakan akronim kerana kata ini berasal daripada ungkapan Encik guru. kita perlu mengurangkan penggunaan akronim kerana dikhuatiri menghilangkan jati diri bahasa Melayu. maka lahirlah gelaran atau panggilan cikgu. Kata cikgu. Konklusinya.. akronim amat tidak digalakkan kerana kita akan melupakan ungkapan asal sehingga tidak mengetahui maknanya.Di samping itu. dari segi membentuk istilah.. Kata tersebut ialah cikgu. Sebaiknya. yang merujuk kepada sekumpulan gengster yang melindungi peniaga daripada tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Perkataan ini berasal daripada ungkapan Bencana Air Hujan. juru jentera = jurutera pulih pelihara = pulihara Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + # X + Sil# pulih pelihara = pulihara Perkara menarik yang ingin diperkatakan di sini ialah banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak menyedari bahawa kata di bawah ini sebenarnya merupakan akronim. kita seharusnya dapat membezak an kata akronim dengan kata singkatan kerana dewasa ini banyak berlaku kesilapan . Penambahan akronim ketiga berkait dengan penggabungan kata dengan memendekkan unsur kedua pada bahagian awalnya. juga merupakan akronim. y ang bermaksud berhati-hati. Selain itu. Di samping itu. setiap kata akan membentuk gambaran makna yang jelas. Hasil daripada gabungan su ku kata cik+gu. merujuk kepada Asmah Hj.. Omar (1993) dalam Nahu Melayu Mutakhir. kata awas. Misalnya. Ini kerana dalam semantik. Kita juga pernah menggunakan perkataan bah. beliau memberikan tiga jenis akronim. Sering kali kita mendengar perkataan tonto. contoh mudah dengan melihat implikasi penggunaan akronim yang berleluasa pada bahasa Indonesia. Kata ini berasal daripada ungkapa n Anda Waspada Anda Selamat. yang membawa erti banjir. Tonto merupakan gabungan beberapa huruf daripada ungkapan Tolong Orang Nak Tipu Orang... Demikianlah beberapa kata yang jarang ditemui oleh kita y ang terdapat dalam bahasa Melayu yang terbentuk melalui proses pengakroniman.. awas dan bah.

. Selain itu . Oleh itu kita seharusnya teliti dalam menggunakan kata akronim dengan kata singkatan agar dapat menjadi pengguna yang bijaksana dalam berbahasa. sudah jelas kata akronim dan kata singkatan sangat berbeza. Oleh itu.melalui penggunaan dua kata ini. Misalnya kata akronim seperti ku giran namun bagi kata singkatan seperti PLKN sukar diujarkan. apabila berlaku proses pengakroniman hasilnya perkataan tersebut mudah diujarkan manakala kata singkatan sangat sukar diujarkan. Kata akronim adalah tergolong dalam kata tungga l manakala kata singkatan bukan tergolong dalam kata tunggal.

.

iaitu : . Bentuknya iala h kata tunggal. Antara proses pengimbuhan itu ialah awalan.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. 7. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan.4 Kata Majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih.5. 7.5. kata ganda dan kata majmuk. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal. apitan dan sisipan. terdapat beberapa bentuk kata yang terhasil. kata terbitan. jejari.5 Bentuk Kata Yang Terhasil Dalam bahasa Melayu. 7. dan mewujudkan makna tertentu. penggandaan separa seperti negeri-negeri. akhiran.5. Di bawah merupakan hura ian sekilas pandang mengenai bentuk kata yang terhasil. Akronim juga tergolong dalam kata jenis ini juga. lelaki.1 Kata Tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal.3 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yan g disebut penggandaan penuh.7. 7. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok. pensyarahpensyarah. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. kekura dan pelbagai lagi.5. buku-buku.

. rangkai kata bebas . maksud kiasan . istilah khusus .

Morfem Perkataan Konsep Bebas Terikat Bentuk Kata Tunggal Terbitan Majmuk Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaaan Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Akar Dasar Rajah Konsep Proses Morfologi Bahasa Melayu .

.

.

.

kriteri a semantik dan kriteria fonologi. Perkataan dalam bahasa Melayu bersifat berubah-ubah seperti chameleon. Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata utama : Kata Kata Kata Kata Nama Kerja Adjektif / Sifat Tugas / Struktural .1 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Penggolongan kata merupakan satu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama. iaitu perubahan mengikut fungsinya dalam ayat. Banyak lagi contoh-contoh seperti kata di atas. kita seharusnya mempelajari konsep penggolongan kata dengan betul dan boleh membezakan mengikut kelas kata tersebut.BAB 8 PENGGOLONGAN KATA BAHASA MELAYU 8. Dalam menggolong kata. Justeru. kriteria sintaksis. terdapat empat kriteria yan g digunakan dalam linguistik iaitu kriteria morfologi. (Abdullah Hassan. Kriteria-kriteria ini dihuraikan secara ringkas untuk mendapa t kefahaman asas bagaimana hendak menjeniskan perkataan. 2006). Penggolongan kata penting kerana kita dapat meletakkan sesuatu kata mengikut gat ra tertentu dalam ayat. Misalnya perkataan ruma h adalah kata nama tetapi berubah menjadi kata kerja dalam merumahkan mangsa kebakaran dan berubah kepada kata adjektif dalam orang rumah.

.

Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) Golongan Kata Kata Adjektif Kata Tugas Kata Nama Kata Kerja kata penyambung ayat sifatan kata kerja tak transitif kata nama am warna kata nama khas ukuran .

kata kerja transitif kata praklausa kata ganti nama pancaindera kata prafrasa & pascafrasa bentuk kata pascakata waktu cara perasaan jarak .

8. ciri sintaksis.1 Kriteria Penggolongan Kata Ada empat ciri yang digunakan dalam menggolongkan perkataan iaitu ciri semantik atau makna. ciri morfologi dan ciri fonologi. . Sarjana tatabahasa bahasa Melayu khususnya menggunakan keempat-empat ciri ini dalam menentukan golongan perkataan dalam bahasa Melayu.1.

Ciri sintaksis ini dapat dianal isis dengan melihat fungsi sesuatu perkataan itu dalam struktur frasa dan ayat. Sebagai contoh. Berdasarkan kepada makna. maka perkataan dimasukkan ke dalam golongan masing-masing.8. frasa kerja.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat Ciri sintaksis dikenali ciri formal. secara tidak langsung setiap perkataan yang menduduki gatra tersebut digolongkan kepada kelas kata nama. Za. Fungsi perkataan dalam frasa dan ayat itulah dikenali ciri-c iri sintaksis. kriteria ini meng kaji penyebaran kata-kata dan hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam satu-s atu frasa atau ayat. Ini kerana ada kata nama yang berubah menjadi kata kerja atau kerja adjektif. Sebag ai contoh.1. . Peranan setiap frasa tersebut yang menepati kriteria fungsi dalam pembentukan ay at akan dimasukkan mengikut kelas kata yang sesuai. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksis yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. Istilah ini membawa maksud bentuk. 8. Dengan demikian.1.ba (1965) menggolongkan kata nama mengikut kriteria semantik. Dengan tidak merujuk kepada maknanya kita dapat menentukan penggolongan perkataan itu menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis.1. frasa adj ektif. subjek biasanya diduduki oleh gatra frasa nama. kata adjektif pula menerangkan kata nama.1. Begi tu juga kepada frasa predikat yang diduduki oleh frasa nama. ciri-ciri ini dapat diperhati secara sistematis.1 Kriteria Semantik atau Makna Ciri semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat kepada makna perkataan berkenaan. kata adverba berfungsi menerangkan kata kerja. kriteria ini dilihat lebih bersifat saintifik. Periha l begini perlulah digunakan pendekatan kriteria sintaksis dan kriteria morfologi. Oleh ker ana itu ciri-ciri formal merujuk kepada fungsi sesuatu bentuk perkataan dalam binaan fra sa dan ayat. Di samping itu. Sebenarnya pendekatan sebegini sukar untuk menentukan golongan kata. Justeru. Beliau menggunakan ciri semantik sebagai asas bagi memasukkan perkataan ke dalam golongan masingmasing. Denga n kata lain.

.

pengglotisan da n penduaan konsonan.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi Kriteria fonologi berkait rapat dengan proses morfofonologi.adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja. Ciri ini banyak membantu menjelaskan golongan yang dihasilkan melalui kriteria semantik dan sintaksis. n. 8.seperti menari.yang diwakili oleh morfofonem N kemudiannya menjadi . umpamanya satu kata sempurna atau bermakna boleh terbentuk daripada satu morfem bebas iaitu akar atau morfem bebas dan morfem terikat.1. penggetaran.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongan nya. kriteria morfologi mengkaj i struktur kata-kata. m.. Begitu juga semua perkataan yang menerima awalan me. iaitu penulis. .1. pelatih. Sebagai contoh.1. ng atau nge menurut konteks fonologinya. menulis dan sebagainya termasuk ke dalam golongan kata kerja kerana awalan meN.1.menerbitkan kata nama. Terdapat lima perubahan bunyi dalam proses pengimbuhan iaitu penyegauan. pengeluncuran. Oleh itu. menyanyi. Misalnya awalan meN.8. semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe-. pemimpin dan lain-lain adalah termasuk ke da lam golongan nama sebab awalan pe. Abdullah Hassan (20 06) menyatakan morfofonologi ialah bidang yang mengkaji perubahan bunyi pada sempadan morfem apabila dua morfem dicantumkan bagi menerbitkan perkataan. Kriteria ini jarang digunakan kerana banyak melibatkan perubahan-perubahan bunyi yang berlaku semasa proses pengimbuhan. ny.

.

Sekarang. Dato. Terbuk a menurut Quirk dan Greenbaum (1973) mengatakan perkataan yang menjadi anggotanya banyak iaitu tidak terhad bilangannya.8. Kata nama khas (Melayu. kolej.1 Kata Nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Melayu. mereka. Seterusnya kata-kata golongan major mempunyai makna.2 Golongan Kata Major (Kata Utama) Golongan perkataan major merujuk kepada kelas kata yang bersifat terbuka. awak. kita meneliti dahulu tiga golongan kata major barulah kita menghayati konsep golongan kata minor nanti pula. ka ta adjektif dan kata adverba sendiri tidak tergolong dalam kata major? Walhal kata tersebut semacam fungsi dengan kata adjektif yang menerangkan kata nama. Dengan kata lain. senyuman) . anggota dala m golongan yang sama itu mempunyai ciri dan kemungkinan sintaksis yang sama dengan anggota yang lain dalam golongan berkenaan. Kata ganti nama (itu. ini.2. Kata nama am (jururawat. 8. beta) . dia. Mengapa kata adverba yang menerangkan kata kerja. Nama boleh dibahagikan kepada tiga je nis iaitu : . Raja Sulaiman) . Kebiasaannya. golongan perkataan major dirujuk menggunakan kriteria sintaksis di mana semua perkataan yang dapat menjadi inti frasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major. Kata Kerja dan Kata Adjektif tergolong dalam kata major. rumah. Prof. aku. Ali. Itulah sebab kenapa Kata Nama.

.

iaitu . Contoh: i) Nurul membacakan ibunya surat.2 Kata Kerja Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan.8.kan.i atau akhiran i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Kata kerja aktif transitif . Kata kerja aktif tak transitif .2.2.1 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat da n objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi k ata kerja. Dalam ayat transitif ini. memper. Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis. ii) Pelajar itu menulis jawapan. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me.i.kan. Kata kerja pasif 8. memper. me. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. .2.

.

ii) Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Aman kelmarin. 8. terjatuh. kedinginan. dan bersendirian. iii) Pemuda itu sedang berborak. Kata kerja aktif tak transiti f boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. jatuh. berkereta. . (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. kehujanan dan sebagainya. tercapai dan sebagainya..2. ber.2. (i) Kata kerja pasif berawalan ber.seperti terangkat.seperti berasah.2. ber-. terbunuh.8. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-.-an seperti kecurian.2. bertulis dan sebagainya.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Contoh : i) Pegawai polis itu berkereta ke pejabat.3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif tran sitif.an dan ter seperti perkataan menangis. (iii) Kata kerja pasif ke-. berlipat. duduk.

2. Kata . kata tugas . Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Adjektif Warna Adjektif Ukuran Adjektif Bentuk Adjektif Waktu Adjektif Jarak Adjektif Cara Adjektif Perasaan Adjektif Pancaindera 8.8. Begitu juga kata adverba. Kata .3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan) Golongan kata minor merupakan perkataan yang terhasil daripada golongan tertutup . Ini bermaksud bilangan perkataan dalam setiap golongan adalah terhad bilangannya dan pertambahannya tidak berlaku dengan mudah. Bilangan perkataan ini tidak semudah itu untuk bertambah berbanding kata nama. Kata . Kata . Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. Kata .3 Kata Adjektif atau Sifat Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. sunggu h dan sangat. Sebagai contoh. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Kata . Terdapat sembilan jenis kata adjektif iaitu: . kata sendi dalam tatabahasa bahasa Melayu dapat dikira jumlahnya. Antara ciri lain ialah golongan kata minor sebenarnya mempunyai fungsi tatabahasa. Disebabkan perkara begini. Kata . inila h maksud golongan perkataan yang terhad. Kata .

. Jadi.dikenali juga kata struktural yang tidak ada makna dan sekadar menjalankan fungs i struktur sintaksis sahaja. perkataan yang mempunyai ciri tertutup dan hany a menjalan fungsi sintaksis merupakan golongan kata ini disebabkan ia tidak menjad i inti frasa predikat.

iaitu : .kata pembenda Tujuh belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam empat kelompok iai tu : .kata tanya . pembenar.kata penegas .1 Kata Tugas atau Kata Struktural Kata tugas mempunyai tugas atau fungsi yang mustahak di dalam ayat.kata nafi . Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata pangkal ayat . Sebab itulah ia dikenali juga kata struktural.kata penguat .kata hubung . penentu.kata sendi nama .kata bilangan .kata pemeri .8. pembantu.kata perintah .kata arah .kata penekan . Ada 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam konstituen ayat.kata adverba .kata pembenar . Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung. pemeri. penegas. pedepan.3.kata seru .kata bantu . penafi. penguat. penanya dan penyeru.

kata arah. Kata Prafrasa (kata bantu. kata penguat. Kata Pascakata (kata penekan dan kata pembenda) . kata adverba dan kata bilangan) . kata pembenar dan kata pangkal ayat) . Kata Penyambung Ayat (kata hubung gabungan dan pancangan) . kata nafi. Kata Praklausa (kata seru. kata tanya. kata pemeri. kata sendi nama. kata perintah. kata penegas..

.

.

frasa ialah satu unsur daripada ayat. Frasa ialah suatu unit tatabahasa dalam tatatingkat sintaksis s uatu bahasa. Kata major ialah kata utama iaitu ka ta nama. menurut Bloomfield (1964) ialah suatu konstr uksi yang mengandungi dua atau lebih bentuk bebas yang berfungsi sebagai satu kesatua n.1 Definisi dan Konsep Frasa Takrif dan konsep frasa ada berbagai-bagai. Takrifan yang ringkas ini berasaskan teori tradisional yang lebih menekankan kepada aspek semantik. Tanpa pindaan definisi ini kelihatan kurang sempurna apabila digunakan untuk menganalisis frasa dengan kaedah transformasi. frasa menduduki setingkat lebih tinggi daripada kata dan setingkat lebih rendah daripada klausa. Menurut tatabahasa transformasi generatif (seterusnya TTG). kata kerja dan kata adjektif. Frasa merupakan komponen terpenting dalam sintaksis. frasa mungkin juga terdiri daripada sepatah kata major sahaja.BAB 9 PENJENISAN DAN PENGKELASAN FRASA BAHASA MELAYU 9. Berdasarkan fungsinya. bergantung kepada apakah teori yang dijadikan dasar.1.1 Frasa Dalam tatatingkat nahu atau tatabahasa. . Takrif yang diberikan oleh seorang sarjana Melayu tersohor iaitu Za. Jadi kita akan menyel usuri definisi dan tafsiran frasa mengikut sarjana Melayu khususnya dan sarjana Barat amnya. Sebenarnya aliran tranformasi generatif tida k mengenal adanya kata atau morfem. Ini kerana frasa memainkan peranan atau fungsi-fungsi tertentu dalam binaan ayat Di sini terdapat beberapa pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai frasa. Frasa. Ini juga pengertian fra sa dalam fahaman linguistik am. Nahu dalam tranformasi generatif hanya mengenal dua kategori utama iaitu frasa dan ayat.ba (1965) yang menyatakan frasa sebagai rangkai kata. 9. Maka jelaslah bahawa satu kata major sudah b oleh berdiri sendiri sebagai satu frasa. Jadi yang merupakan unsur ayat hanyalah frasa.

.

tetapi sebagai suatu konstruksi yang berpotensi untuk menjadi dua atau lebih kata. but not always. predikat dan sebagainya yang dimanifestasikan oleh fr asa berkenaan. but which does not have the characteristics of a clause and typically. frasa ialah unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Perkara sebegini merujuk kepada jenis-jenis tagmem ia itu unit tatabahasa seperti subjek. ada keterangan bahawa frasa adalah suatu bentuk bahasa yang terdiri daripada dua patah kata atau lebih. . Pertama. potentially. fills sl ot on the clause level.Elson dan Pickett (1969) memberi definisi frasa yang berbunyi: A phrase is a unit composed.ba dengan pengertian bahawa frasa merupak an suatu rangkaian beberapa patah perkataan. Bagi Nik Safiah Karim et al (2008). Elson dan Pickett tidak menyebut frasa sebagai suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih kata. of two or more words. frasa biasanya menduduki slot dalam klausa namun frasa juga boleh dipacangkan ke dalam frasa-frasa lain. terdapat dua fitur lain yang dite rangkan dalam definisi di atas. Sekarang kita melihat definisi frasa y ang diberikan oleh sarjana Melayu. struktural dan tranformasi generatif. Defi nisi yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim et al dilihat mengambil pendekatan aliran tradisional. Kedua. Oleh sebab itulah frasa diberikan istilah rangkai kata oleh Za. Apabila frasa te rdiri daripada beberapa patah kata. Asraf pula (1988) memerihal bahawa frasa boleh terdiri daripada hanya sepatah ka ta saja dengan tugasnya sebagai subjek atau predikat atau objek dan ada pula yang t idak boleh tidak terdiri daripada dua patah kata sekurang-kurangnya. maka kesempurnaan bentuknya sebagai unit bahasa yang gramatis bergantung pada susunan letak kata-kata yang menganggotai kelompok frasa itu menurut kelasnya masing-masing. Dalam buku-buku tatabahasa lama. frasa mestilah satu konstruksi yang tidak menga ndungi sifat-sifat sebuah klausa. Selain itu. Abdullah Hassan (2002) menyatakan bahawa frasa sebagai sekumpulan ayat.

terdapat empat jenis frasa iaitu frasa nama.3 Jenis Frasa Dalam bahasa Melayu. frasa kerja. Maksudnya. Di samping itu. frasa ialah satu unit bahasa di mana suatu konstruksi yang mungkin terdiri daripada suatu susunan kata-kata ataupun hanya satu kata yang berpotensi diperluaskan menjadi dua atau lebih kata dengan kehadiran subjek dan predikat atau kedua-duanya sekali atau tanpa kehadiran kedua-duanya. Tiga daripada frasa-frasa ini iaitu FN. FN biasanya terbentuk pada gatra subjek sahaja manakala pada gatra predikat ada empat frasa dibentuk iaitu frasa nama. deretan partikel dan kata sempurna atau klausa. f rasa adjektif dan frasa sendi nama. dan FA ialah frasa-frasa endos entrik. contohnya di sekol ah dan di belakang sekolah. iaitu kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa nama. begit u juga halnya terhadap frasa kerja dan frasa adjektif. tiap-tiap frasa boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasanya. FK. Jadi kesimpulannya. frasa adjektif dan frasa sendi nama. deretan kata sempurn a. Frasa keempat dalam binaan ayat ialah frasa sendi nama. FSN mengandungi dua unsur wajib . . frasa mestilah suatu konstituen yang tidak bersifat sebuah klausa dan dari segi taburannya suatu frasa itu boleh menjadi unsur klausa ataupun frasa sendiri 9. frasa kerja. Sebaliknya.Widya Masri (2009) dalam Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menakrifkan frasa sebagai satu binaan yang tidak terpisah antara satu dengan yan g lain bagi kata atau kata-kata yang membinanya. Frasa nama misalnya mempunyai kata nama sebagai unsur inti. Frasa ini dikenali frasa eksosentrik yang bermaksud frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. Abdul Hamid Mahmood (2006) menyatakan frasa boleh terdiri daripada satu kata sempurna.1.

1. Ibu guru. 5.9. Ibu budak itu guru. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. 3. terdiri daripada yang berikut: (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS Dalam semua pola ayat di atas.1 Frasa Nama (FN) Frasa nama (FN) ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Ibu budak itu guru sekolah agama. Bandar Kota Bharu .3. frasa nama hanya berfungsi sebagai predikat dalam pola FN + FN sahaja. iaitu subjek dan predikat. Kota Bharu serambi mekah. 2. frasa nama berfungsi sebagai subjek. 4. Lihatlah contoh-cont oh di bawah ini: Subjek Frasa Nama Predikat Frasa Nama 1.

seperti dalam contoh-contoh berikut ini: . iaitu konstituen yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja (FK). Selain konstituen subjek dan konstituen predikat frasa nama. frasa nama boleh juga hadir dalam konstituen obj ek.serambi mekah. Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan.

11. Kanak-kanak itu menaiki bas sekolah. 12. 9. Mereka semua melambaikan tangan. 8. Para siswazah memohon jawatan itu. Kedamaian memerlukan kekuatan pertahanan. . Orang itu memanggil saya. 7. Tanah air meminta pengorbanan anak watan. 10.Bil Subjek Predikat Frasa Kerja Kata Kerja Objek 6.

Tabung simpanan itu untuk masjid. 14. 17. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur dalam predika t frasa sendi nama (FS) seperti dalam contoh ayat 13-18. Hadiah itu daripada Nasir 15. Bil Subjek Predikat Frasa Sendi Nama Sendi Nama Frasa Nama 13. . 16. Mereka di Kuala Lumpur. Satu lagi tempat yang diduduki oleh frasa nama adalah di bahagian unsur nama dalam frasa sendi nama.Cahaya matahari menyinari alam semesta. Lukisan tersebut oleh Tuan Jamal.

Kereta itu ke Kuala Perlis. 18. Keluarnya dari pintu besar.

*Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Nama, Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008)

Frasa Nama

Pola-pola frasa nama

FN + FN

FN + FN

FN + FN FN + FN

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama yang terdiri daripada sederetan perkataan

Binaan frasa nama yang terdiri daripada satu perkataan

inti + inti inti + penerang

. inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna, sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.

9.1.3.2 Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih d an kata intinya kata kerja. Kata kerja tersebut boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek sert a unsurunsur lain. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat berikut:

Subjek Frasa Kerja 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur . 3. Hujan turun dengan lebatnya. 4. Belukar itu terbakar perlahan-lahan. 5. Hang Jebat bertikam dengan Hang Tuah. 6. Mereka makan ayam goreng itu. 7. Budak itu

sedang membaca buku. 8. Anaknya menghidangkan sedulang makanan. 9. Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya. 10. Dia menjalankan tugasnya dengan baik.

Binaan Frasa Kerja Dalam ayat-ayat di atas ternyata bahawa binaan frasa kerja boleh dirumuskan seba gai terdiri daripada dua jenis, iaitu: (i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek ialah: 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya.

8(a) Anaknya mengbidangkan . 7(a) Budak itu membaca buku. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja dengan objek ialah: Subjek Frasa Kerja Kata Kerja Objek Keterangan 6(a) Mereka makan ayam goreng itu. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama sebagai objek.Dalam ayat-ayat di atas. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersama-samanya. namun unsur-unsur yang lain. (ii) Frasa kerja yang mengandungi objek. Seterusnya objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif.

sedulang makanan. 9(a) Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya. . 10(a) Dia menjalankan tugasnya dengan baik.

Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (20 08) .Dalam ayat-ayat di atas kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Kerja. Sebagaimana dengan frasa kerja tanpa objek.

Binaan frasa kerja yang .Frasa kerja yang mengandungi objek Frasa kerja yang tidak mengandungi objek Binaan frasa kerja Mengandungi kata kerja transitif Mengandungi kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif yang dapat diberi unsur pelengkap sesudahnya.

Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.tidak mengandungi objek Kata kerja tak transitif yang tidak diberi unsur pelengkap. .

Orang muda itu baik sungguh. Kata i nti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. . 4. 2. 6.9. 9. 10. Pejabatnya jauh dari sini.3. Suara penyanyi itu merdu. 8. kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang. Markahnya rendah. 7. Contoh-contohnya: (i) frasa adjektif sebagai predikat: Subjek (FN) Predikat (FA) 1. Warna bajunya kemerah-merahan. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. 5. Anaknya masih kecil lagi. Kakaknya sangat pandai.1. Perangainya tentu baik. Sebagai unsur keterangan. kata adjektif hadi r sesudah kata nama. Malam ini gelap benar.3 Frasa Adjektif (FA) Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. 3. Perusahaan itu paling besar sekali.

13. Kanak-kanak itu tidur sungguh nyenyak. 15. 12. Jirannya datang terlalu kerap. Mereka pulang segera. Dia berjalan sangat cepat. Jalan itu menurun amat curam.(ii) frasa adjektif sebagai unsur keterangan dalam predikat: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 11. . 14.

Dia budak pandai. 17.(iii) frasa adjektif sebagai unsur penerang: Subjek Predikat Frasa Nama Penerang 16. Harimau binatang liar. . 19. 20. Asam pedas masakan asli. 18. Pak Lufti orang kaya. Bas ekspres kenderaan cepat.

.

sama ada di hadapan atau di belakangnya.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata Bantu Penguat Kata Adjektif Penguat sangat pandai terlalu nakal sudah besar belum tua malas benar - . atau deret an perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat.

inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif.jahat betul baik amat masih kecil amat cantik sekali amat ganas - Seperti yang telah disebutkan. iaitu mengikut binaannya: (i) binaan satu perkataan (ii) binaan dua perkataan *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Adjektif. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) .

.

Binaan dua perkataan Binaan satu perkataan Binaan frasa adjektif Binaan dua perkataan Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan. . Kata adjektif + kata nama Dua kata adjektif yang menerangkan keserasian makna. Dua kata adjektif yang menerangkan makna Berlawanan.

Kata adjektif + Kata adjektif Penguat hadapan Penguat Penguat bebas Penguat belakang .

.

Kata sendi nama ialah. dari. didahului oleh kata bantu. ke.1. Binaan Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: (i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama (ii) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama (iii) Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Frasa Keterangan) *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Sendi Nama. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di. akan.3. dengan. seba gai pilihan. tentang. Frasa sendi nama boleh juga. hingga. untuk. ba gi. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewa n (2008) . dan sebagainya. pada.4 Frasa Sendi Nama (FSN) Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. sampai. kepada. daripada.9.bentuk mortem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. oleh.

.

9. yang menjadi konstituen kepada ayat. Inilah sebabnya Za. 2.ba memanggilnya sebagai ayat kecil. 3. dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul. Bagaimana pula dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Sila teliti contoh yang berikut: 1. Nadia pandai. klausa tersebut aka n menjadi ayat yang gramatis. Sila teliti yang berikut: Nadia pandai kerana Nadia rajin belajar klausa bebas klausa tak bebas klausa utama klausa bawahan . Kita sudah pun memahami klausa bebas.2. saya yang hadir.2 Klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat.9.3 Jenis Klausa Klausa terbahagi kepada dua jenis. mereka mogok. iaitu klausa bebas dan klausa terikat (tak be bas). Sebenarnya klausa adalah ayat dalam ayat. Klausa tak bebas hanya dapat berdiri apabila dimasukkan ke dalam binaan klausa bebas. Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Dalam (1) klausa Nadia pandai mengandungi subjek Nadia dan predikat pandai.

Kamu pandai kerana kamu rajin belajar klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas/klausa bawahan .

Merupakan unsur pembentuk ayat. Jika tidak ia adalah frasa . Misalnya jika konstruksi memperlihatkan hubungan yang bersifat predikatif maka i a adalah klausa. Oleh sebab itu frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Perbezaan Merupakan unit yang menjadi bahagian ayat (atau klausa) merupakan ayat dalam ayat dan dikenali sebagai ayat kecil. Mempunyai subjek dan predikat. Boleh menjadi subjek atau predikat dalam ayat. Hanya ada inti frasa sahaja dan frasa sendi mengandungi kepala dan pelengkapnya. Ayat mempunyai subjek dan predikat.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa Sekarang kita akan meneliti persamaan dan perbezaan antara frasa dan klausa. Unsur dalam klausa dapat dipertukarkan tempatnya. Melihat hubungan antara konstituen-konstituen yang menjadi frasa atau klausa.9. Frasa Klausa Persamaan Frasa dan Klausa kedua-duanya unsur dalam ayat.

.

.

.

Pertama sekali. Leonar d Bloomfield (1961): . of being uttered by itself. Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasar pada ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain . Fries... Menurut C. Takdir Alisja hbana (1964) dan Za. Fokker (1980). kita meneliti definisi yang diberikan oleh aliran Tatabahasa Tradisional berpusat pada syarat wujudnya fikiran yang lengkap . a construction (or form) which. 1963). C. menakrifkan ayat sebagai . semuanya bergantung kepada teor iteori linguistik yang dianuti oleh ahli-ahli bahasa. Fries (1963).ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara . A. Melalui konsep ini. dan pola. C. dalam bab yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ayat bahasa Melayu. (C. ada lebih daripada dua ratus takrif tentang ayat yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa. (C. ahli falsafah bahasa Denmark yang berbunyi: A sentence is a relatively complete and independent human utterance the completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone.e..ba (1965) sebagai ahli Tatabahasa Melayu Tradisional.1 Ayat Ayat boleh dilihat daripada segi ragam. 1 963) Kita perhatikan takrifan yang diberi oleh pengasas Linguistik Struktural. Fries. Dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasar pada rangka Tatabahasa Tradisional.BAB 10 PENJENISAN DAN PENGKELASAN AYAT BAHASA MELAYU 10.1 Definisi Ayat Sebenarnya takrif atau definisi ayat ada banyak. Oleh itu. bentuk. . C .1.. jenis.A. Fries.. i. terbitlah definisi yang dikemukakan oleh Otto Jesperson. 1963). in given utterance. 10. Ujaran tersebut terletak di antara dua kesenyapan yakni kesenyapan sebelum dan sesudahnya. is not part of any larg er . sehingga timbullah takrif yang berbunyi A sentence ia a group of words expressing a complete though t (C.. C. Demikian juga definisi ayat yang diberikan oleh St. misalnya.

.construction.

Asmah Hj. Jumlah ayat tidak te rbatas namun semua ini terbahagi kepada dua golongan sahaja iaitu ayat inti dan ayat tranformasi. Raja Mukhtaruddin Da in (1977). Noam Chomsky sebagai pengasas Tatabahasa Tranformasi Generatif (seterusnya TTG) tidak memberikan pengertian ayat. but nor every string of words is a sentence. dan mengandungi proposisi yang lengkap.Dalam huraian ayat bahasa Melayu. Nik Safiah Karim (1978). Ayat ialah suatu bentuk bahasa yang terjadi dengan adanya sekumpulan kata yang tersusun dalam dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Omar. kita dapat melihat perbezaan yang ketara. Justeru. Jika kita membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Asmah Hj Omar dengan Asraf. Antaranya ialah Lufti Abas (1972). Asmah membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan ayat wacana (konteks). Konsep ayat merupakan satu urutan kata-kata yang berstruktur ini dapat diperjela s dengan menambah keterangan bahawa urutan tersebut dipecahkan kepada Subjek dan Predikat. Jacobs dan P. sarjana Melayu yang beraliran TTG memerihal ayat dengan memperlengkapkan adanya subjek dan predikat. Ini dapat diperhati pada definisi y ang diberikan oleh Asraf (2007). Perkara sedemikian berlaku kerana pegangan TTG. Kenyataan ini menjadi lebih jelas apabila kedua-dua tokoh menyatakan bahawa: A sentence is a structured string whose words fall into natural groups. Omar (2008) dal am buku Nahu Kemas Kini mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu kl ausa yang disertai oleh intonasi yang lengkap. A. S. Rosenbaum (1968 ) sebagai penganut TTG ada memberikan konsep ayat yang membayangkan fahaman aliran ini sebagai: A sentence is a string of words. . ( Asraf. takrif sebegini digunakan oleh sarjana Melayu yang beraliran Struktural iaitu Asmah Hj. yang bermula dengan kesenyapan dan berakhir dengan kesenyapan yang menandakan bahawa tutur itu selesai. R. 2007) Terdapat ramai lagi ahli TTG di Malaysia yang menakrifkan ayat sebegini. di sini saya tidak ingin mengulas lebih lanjut. Sekarang kita perhatikan takrif ayat aliran Tranformasi Generatif. Namun begitu. Hashim Musa (1978) dan ramai lagi.

setelah diklasifikasikan.Konklusinya. Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. ayat tergolong kepada dua bahagian. ayat merupakan inti asas sintaksis. Teliti dan lihat apakah perbezaan yang ditemui di antara aya t dengan klausa di samping frasa dengan perkataan. ayat tanya dan ayat seru. Ayat mempunyai dua bentuk sus unan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. ayat perintah. frasa kerja. Klausa anak orang itu sedang makan Frasa anak orang itu sedang makan Perkataan anak orang itu sedang makan Dalam apa-apa bahasa. Dari segi jenisnya pula. ayat bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat Anak orang itu sedang makan. Subjek ayat terdiri daripada frasa nama. ayat tidak terhad banyaknya. Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predika t. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan unit-unit tatabahasa bagaimana perkataan dapat membina ayat. Namun. ayat terdir i daripada ayat penyata. menjadi bahagian terkecil daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan penting. Ayat terbitan yang juga dikenali seb . iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama. frasa adjektif atau frasa sendi nama. Dari segi ragam.

Ayat tunggal pula ialah ayat d asar atau inti yang mengalami peluasan tetapi masih mengandungi satu subjek dan satu predikat .agai ayat transformasi mengalami proses perubahan atau penerbitan ayat melalui proses peluasan. Ada juga pakar bahasa yang menyatakan bahawa binaan ayat mengandungi ayat inti atau dasar dan ayat majmuk. pengguguran atau penyusunan semua unsur-unsur atau konstituennya. penggantian.

Ayat pasif mengutamakan subje k terbitan sebagai judul.1. frasa nama dan frasa adjektif. frasa nama dan frasa kerja . Contoh: (i) Adik membaca buku. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpi ndahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkenaan. Ayat aktif mengandungi ka ta kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul.3 Ragam Ayat Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. . Pola 3 : Baju itu + hijau.10.2 Pola Ayat Dasar Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa nama. Ayat i ialah ayat aktif. pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Hafez + pegawai pemasaran. (ii) Buku dibaca oleh adik. 10. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur.1. serta frasa nama dan frasa sendi. Pola 4 : Rumah Fatin + di Negeri Perak. Dalam bahasa Melayu.

... Ayat aktif ditandai oleh imbuhan Ayat pasif ditandai oleh imbuhan meN. didan diikuti oleh perkataan oleh.Ayat ii ialah ayat pasif.

dan ayat se ruan. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua .3. Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja 10. ayat perintah.1 Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi k ata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.1.2. Ayat aktif terdiri daripada ayat akti f transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata ke rja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Aya t aktif tak transitif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: .2 Jenis Ayat Jenis ayat terdiri daripada ayat penyata. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: . 10. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan .2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang meng andungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterang kan. Ayat aktif tak transitif yang keterangan yang tidak boleh digugurkan.1 Ayat Penyata .1. ayat tanya.3. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif . 10.10.

Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Saya mempunyai sebuah komputer. Ia diakhiri dengan tanda nok tah . . Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keteranga n. Contohnya. ayat penyata bertujuan menyatakan sesuatu hal atau perkara d an dilafazkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat. Ciri-cirinya ialah.

dan sebagainya. Misalnya: . Mana satu pilihan awak? 10.2 Ayat Tanya Sekarang mari kita tinjau pula berkenaan dengan ayat tanya. ayat tanya dapat pula digolongkan kepada dua jeni s iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Misalnya: . engkau. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah. dan sebagainya yang digugurkan. kamu. bagaimana.3 Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat-ayat jenis in i terdiri daripada dua golongan iaitu ayat tanya dengan kata gantinama tanya dan a yat tanya dengan frasa sendi nama tanya. berapa. yang diletakk an pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. bila. Ayat tanya ialah aya t yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu.10. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tan da soal (?). Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:- . Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelu m kesenyapan pada akhir ayat. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. mengapa. Siapakah emak awak? . Awak sudah mandi? .2. siapa.2. Dia atuk kamu? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya sepert i apa.

. kamu. Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak. engk au dan selainnya digugurkan.(i) Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan .

syab . Ayat Silaan Tolong hantarkan tugasan esok. usah atau tak usah sebelum kata kerja untuk tujuan menegah seseorang melakukannya.(ii) Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan. Ayat Permintaan 10. g eram. (iv) Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan to long dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. sama ada ayat itu didahului kata ser u atau tidak. wah. cis. amboi.2.4 Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat. Contoh Ayat Jenis Ayat Perintah Makanlah nasi ini dulu. takjub. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. marah. Ayat Larangan Sila datang ke pejabat saya malam ini. sakit dan sebagainya. Ayat Suruhan Jangan ambil wang orang. (iii) Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput se belum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. eh. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat. aduh.

as dan sebagainya. cantiknya perempuan itu! Amboi. besarnya rumah kau! . Tuhanku! Wah. cuba perhatikan contoh-contoh yang di bawah: Contoh Ayat Abang! Oh. Untuk memahami ayat seruan tersebut.

Ki ta akan meneliti setiap takrifan dan konsep ayat dalam bahasa Melayu. 10. Lazimnya ayat ini adalah ayat penyata dan ayat tunggal. Konstituen subjek d an predikat hendaklah diisi oleh frasa inti dengan erti kata tidak disertai pelengk ap. the stuff from which all else is made. the basic. ayat inti atau ayat dasar sebagai ayat yang menjadi dasar atau punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas. Jadi daripada ayat dasar lah dibentuk ayat-ayat lain yang dipanggil ayat terbitan. negatif dan sebagainya. Ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan ayat majmuk. ayat tunggal dan ayat terbitan. Dengan kata lain.3. Oleh sebab itulah ayat inti dikatakan Paul Roberts (1964 ) sebagai: .1 Ayat Dasar (Ayat Inti) Menurut Arbak Othman (1985).. mengikut bahasa Melayu. 1968) Rumusannya. elementary sentences of the language. ayat inti adalah ayat yang daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain. 1993) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat inti ialah ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan merupakan ayat tunggal yakn i terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. ayat dasar ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa predikat.3 Bentuk Ayat Bentuk ayat pula terdiri daripada ayat dasar. Jelaslah bahawa ayat inti merupakan ayat yang paling dasar iaitu yang terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami transformasi pilihan seperti pa sif.10. ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti. . (Nik Safiah Ka rim et al. . . iaitu ay at yang terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu yang tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya. (Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain. Lufti Abas (1975) yang menyebut ayat inti adalah ayat yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa saja atau oleh rumus rumus struktur frasa dan transformasi wajib. Justeru.

.

Kakak ke kedai. Selain itu. . ayat perintah dan sebagainya. Hal ini demikian kerana adanya ciri ayat dasar yang menyamai ayat tunggal. frasa dan kata. . Arif sedang belajar. . Ia terbentuk daripada unit-unit lain yang lebih rendah iai tu klausa. Namun bukan semua ayat tunggal adalah ayat dasar kerana ayat ini boleh disongsangkan yang mana menyalah i prinsip ayat dasar.1 Ayat Tunggal (Ayat Selapis / Ayat Mudah) Istilah linguistik lama bagi ayat tunggal ialah ayat mudah atau ayat selapis.1. Widya Masri (2009) dalam buku Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menyatakan ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat di mana ayat ini berbeza daripada ayat inti dari segi fakta bahawa ayat ini boleh disongsangkan sedangkan ayat inti tidak boleh disongsangkan. b ukan semua ayat tunggal tergolong sebagai ayat dasar. Abang pandai. Seterusnya.3. 10. Dia jururawat. . Ay at tunggal merupakan unit tatabahasa yang tertinggi dibandingkan dengan unit-unit tatabahasa yang lain. Binaan ayat tunggal mengandungi unsur wajib atau mengandungi unsur pilihan. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu klausa sahaja iaitu mempunyai konstituen subjek dan konstituen predikat. Oleh itu. terdapat satu lagi perbezaan ketara iaitu ayat dasar terdiri daripada ayat penya ta sementara ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata dan juga ayat jenis a yat lain seperti ayat soalan. Urutan subjek dan predikat inilah yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar.Lihatlah contoh di bawah bagi ayat dasar. Contoh: . Konsep ayat dasar dan ayat tunggal terdapat pertindihan.

.

atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. . iaitu ay at yang terbit daripada satu ayat lain (ayat inti P) atau ayat yang dikatakan Asraf (1978 ) sebagai ayat selapis yang berubah struktur atau bentuknya daripada struktur atau bentuk inti tetapi tidak terjadi daripada dua ayat. Ayat Transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat yang dihasilkan oleh rumus rumus struktur frasa (dengan atau tanpa tranformasi wajib) bersama-sama dengan tranformasi bebas (tranformasi pilihan). ayat transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak.2 Ayat Terbitan (Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat tranformas i ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat inti tetapi dengan bent uk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah. A. transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa. Koutsoudas dan Asraf jelas menyatakan yang ayat transformasi hanya mengubah bentuk atau strukturnya sahaja. Koutsoudas (1966) menerangkan bahawa ayat transformasi yang sederhana disebut ayat single-base-transformation atau singularly transformation. (Lufti Abas. transformasi gabungan dan transformasi rapatan. Lufti Abas dan Samsuri menghasilkan huraian yang lebih tuntas dan padat tentang ayat transformasi. Menurutnya lagi. Koutsoudas (1966) dan Paul R oberts (1964). Samsuri (1978) mengemukakan 3 jenis transformasi iait u transformasi tunggal (daripada istilah singularly transformation) yang sama maks ud dengan transformasi satu dasar. Dalam bahasa Melayu. Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. ayat terbitan ini terhasil melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran . penyusunan semula.3. 1975) Asraf. Konsep yang diutarakan oleh A. Pembahagian ayat transformasi adalah berdasar pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. As raf (1974) membahagikan ayat tranformasi kepada ayat tranformasi satu dasar.10. Ayat terbitan yang juga dikenali ayat transformasi ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis.

2. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis pengguguran: a. Pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah.Pengguguran frasa nama sebagai subjek b.10.Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif d. Kamu keluar keluar! ii.1 Konsep Pengguguran Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku ke atas struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu dan dengan demikian pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan itu tida k lagi wujud.Pengguguran frasa predikat c. Dia sangat pandai + Dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana rajin belajar .3.Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama a) Pengguguran frasa nama sebagai subjek l. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Awak semua pergi dari sini pergi dari sini! ll. Contohnya: i. contoh: i.

ii. Adik saya cerdik + Adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi pemalu .

Frasa nama yang serupa Encik Abu guru sekolah. l.Frasa kerja yang serupa Arifah belajar di Pahang. Isterinya masih di kampung. Sepupunya belajar di Pahang Arifah belajar di Pahang dan sepupunya belajar di Pahang Arifah dan sepupunya belajar di Pahang b. Puan Milah guru sekolah Encik Abu guru sekolah dan puan Milah guru sekolah Encik Abu dan puan Milah guru sekolah. Abang saya sangat rajin dan abang Ali sangat rajin Abang saya dan abang Ali sangat rajin. . c. Pengguguran seluruh frasa predikat Frasa Predikat Contoh ayat a. Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan.b) Pengguguran frasa predikat Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya boleh digugurkan.Frasa adjektif yang serupa Abang saya sangat rajin. d.Frasa sendi nama yang serupa Dia masih di kampung. Abang Ali sangat rajin.

Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung. . Dia dan isterinya masih di kampung.

Nani membeli baju itu. Nani membeli yang cantik itu. Yang hijau itu pilihan saya. Kereta yang hijau itu pilihan saya. ii. Bersenam boleh menyihatkan badan. . frasa nama yang serupa yang mendahului fra sa relatif itu boleh digugurkan. d) Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama KN (inti) + penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya.Tabiat merokok membahayakan kesihatan. Kereta itu hijau. Nani membeli baju yang cantik itu.c) Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif. Contoh: i. Merokok membahayakan kesihatan. Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. Kereta itu pilihan saya. Contoh: i. ii. yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. Baju itu cantik.

.

Proses penyusunan semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada kata-kata tertentu. c) Penyusunan semula melalui ayat songsang. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula iaitu: a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Namun demikian proses penyusunan semula ini tidak membawa perubahan pada makna ayat. Untuk memahami jenis-jenis penyusunan semula tersebut. penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. . cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Penyusunan Semula Adik membaling bola itu Bola itu dibaling oleh adik. (Frasa nama sebagai objek) Orang itu pergi ke Pasir Mas Ke Pasir Mas orang itu pergi. B) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek.10.2.2 Proses Penyusunan Semula Dalam proses penyusunan semula bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu.3. (Frasa nama sebagai subjek) Allah mengurniai kita rahmat Allah mengurniakan rahmat kepada kita.

( Ayat songsang ) .

Budak itu menangis. . cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Peluasan Budak itu adik saya. iaitu: a) b) c) d) Peluasan Peluasan Peluasan Peluasan frasa nama sebagai subjek frasa predikat dengan kata hubung melalui proses komplementasi Untuk memahami proses peluasan tersebut. Ayah sakit perut. Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut. ( Frasa predikat ) Ayah tidak pergi kerja.10.3.2. Budak itu membaca buku Budak yang membaca buku itu adik saya.( Kata hubung ) Mereka melaporkan .3 Proses Peluasan Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur-unsur dalam ayat yan g baharu. Osman mengusik budak yang menangis itu. ( Frasa nama sebagai subjek ) Osman mengusik budak itu.Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam bahasa Melayu .

Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir. ( Proses komplementasi ) .Guru kelas tidak hadir.

.

.

Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Abdullah Hassan dan Seri Lanang Jaya Rohani (2006). Teori Linguistik. HBML 2103 Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu .RUJUKAN Abdul Hamid Mahmood (2006). Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sintaksis. Pengantar Teori Sintaksis. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Ceritera Bahasa. Asraf Abdul Wahab (2007). Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishin g Sdn. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Asmah Haji Omar (2008). Alias Mohammad Yatim (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Hassan (2006). Asmah Haji Omar (1993). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Nahu Melayu Mutakhir. Arbak Othman (1980). Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn . Bhd. Bhd. Permulaan Ilmu Linguistik. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Ali Mahmood. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. . Intonasi Dalam Hubungan Dengan Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arbak Othman (1984). HBML 3503 Pengantar Linguistik Am. Asraf Wahab (1988). Nahu Kemas Kini. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Morfologi. Bhd. Sintaksis Dialek Kelantan. Bhd. Seman Salleh dan Zainal Abidin Kasim (2007). Bhd. Bhd. Bhd. Bhd. Awang Sariyan (2002).

Farid M. Bloomfield.Azhar M. Harimurti Kridalaksana (1983). Onn. dalam Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Frasa Kerja dalam Bahasa Melayu. Che Ibrahim Salleh (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Salleh (1993). L. Tinjauan Ringkas tentang Analisis Wacana dalam Sejarah Pemerian Tatabahasa Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka. Sintaksis Bahasa Melayu. Sabran dan Rahim Syam (1986). Tradisi dan Inovasi dalam Penyelidikan Bahasa Mel ayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Salleh (1995). Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Language. Raja Mukhtaruddin Raja Dain (1986). (1935). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008). Mohd Isa Hassan (1993). Tatabahasa Pegangan. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Kajian Bahasa. Musa (1993). Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Serdang: Penerbitan UPM. Salleh dan Rahim Aman (2007). Bang i: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. Ramli Hj. Lufti Abas (1985). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Imran Ho Abdullah dan Idris Aman (2007). Linguistik Melayu. Hashim Hj. Bhd. Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Siti Hajar Abdul Aziz (1996). Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Simin (1983). London: Allen & Unwin. Linguistik: Teori dan Apl ikasi. Zulkifley Hamid. Selangor: Penerbit Faja r Bakti Sdn. Nor Hashimah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Md. Raminah Hj. Hassan Alwi (2000). BBM 3203 Tatabahasa Melayu. Kamus Dewan Edisi Baharu (2008). Seni Karya Nahu dalam Jurnal Bahasa.

my/mascitah/pengaplikasian.8. Za.) Sumber Jurnal: .8. Sufiks. (Tajuk: ) Prefiks.org/ber_prefix. Afi ks) Laman Sesawang: Http://www. Laman Sesawang: Http://staff.doc.org/wiki/Infiks (Tajuk : Infiks.Zainal Abidin Ahmad. Zaharani Ahmad (2008). Sumber Internet: Laman Sesawang: Http://id.htm. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-3.2008. -13. -13. (Tajuk: Pengaplikasian Morfologi Bahasa Melayu.wikipedia.2008.ba (2000). Kuala Lumpu r: Dewan Bahasa dan Pustaka.edu. Bangi: Penerbit Univers iti Kebangsaan Malaysia. Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu.wilta.iiu.

Indonesia) (Tajuk Artikel: Delapan Jenis Afiks : Analisis Afiks Bahasa Arab.Zaharin Yusoff (Universiti Sains Malaysia. Malaysia) (Tajuk Artikel: Cintailah Bahasa Kita ) Deny Arnos Kwary (Univerisitas Sumatera Utara. Bahasa Indones ia dan Bahasa Inggeris ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful