You are on page 1of 3

WOJEWODADZKI NRPNKI.4131.997.

2011 ROZSTRZYGNICIENADZORCZE

d,dnia2listopada2011r.

RadaMiejskawRadomsku Napodstawieart.86orazart.91ust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(t.j. Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zezm.) stwierdzamniewano uchwayNrXIV/99/11RadyMiejskiejwRadomskuzdnia27wrzenia2011r.wsprawieustalenia zasad obciania nieruchomoci gruntowych bdcych wasnoci Gminy Miasta Radomsko, stanowicychdrogiwewntrzne,naokresduszyni3latalubnaczasnieoznaczony. Uzasadnienie Rada Miejska wRadomsku wdniu 27 wrzenia 2011 r. podja uchwa Nr XIV/99/11 wsprawie ustaleniazasadobcianianieruchomocigruntowychbdcychwasnociGminyMiastaRadomsko, stanowicychdrogiwewntrzne,naokresduszyni3latalubnaczasnieoznaczony. Uchwadorczonoorganowinadzoruwdniu3padziernika2011r. Uchwaa zostaa podjta jako akt prawa miejscowego na podstawie art. 18 ust. 2pkt 9lit. aww. ustawy osamorzdzie gminnym, art. 37 ust. 4ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomociami (Dz.U. z2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), wzwizku zart. 7ust. 1i art. 8ust. 1ustawyzdnia21marca1985r.odrogachpublicznych(Dz.U.z2007r.Nr19,poz.115zezm.). W 1 4ww. uchway Rada ustalia opaty za zajcie nieruchomoci bdcych pasami drogowymidrgwewntrznychztytuu: 1)prowadzeniarobt 2)umieszczania urzdze infrastruktury technicznej, niezwiazanych zpotrzebami zarzdzania drogami lubpotrzebamiruchudrogowego 3)umieszczenia obiektw budowlanych niezwizanych zpotrzebami zarzdzania drogami lub potrzebamiruchudrogowegoorazreklam 4)zajciapasadrogowegonaprawachwycznociwcelachinnychniwymienionewpkt13. W2i4uchwayRadaustaliaopatyzakadydziezajcia,zaw3rocznestawkiopat. Stosownie do art. 18 ust. 2pkt 9lit. austawy osamorzdzie gminnym do wycznej kompetencji rady gminy naley podejmowanie uchwa wsprawach majtkowych gminy, przekraczajcych zakres zwykego zarzdu, dotyczcych zasad nabywania, zbywania iobciania nieruchomoci oraz ich wydzierawianialubwynajmowanianaczasoznaczonyduszyni3latalubnaczasnieoznaczony, oile ustawy szczeglne nie stanowi inaczej uchwaa rady gminy jest wymagana rwnie wprzypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3lat strony zawieraj kolejne umowy, ktrych przedmiotem jest ta sama nieruchomo do czasu okrelenia zasad wjt moe dokonywa tychczynnociwyczniezazgodradygminy. Z kolei zgodnie zart. 37 ust. 4ustawy ogospodarce nieruchomociami zawarcie umw uytkowania, najmu lub dzierawy na czas oznaczony duszy ni 3lata lub na czas nieoznaczony

Id:DTKWBFFVMKWMOEDGBGJACNIPM.Podpisany

Strona1

nastpuje wdrodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mog wyrazi zgod na odstpienieodobowizkuprzetargowegotrybuzawarciatychumw. Natomiast ustawa odrogach publicznych stanowi wart. 7ust. 1, e do drg gminnych zalicza si drogi oznaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowice uzupeniajc sie drg sucych miejscowym potrzebom, zwyczeniem drg wewntrznych, za wart. 8ust. 1 i drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdw, niezaliczone do adnej zkategorii drg publicznychiniezlokalizowanewpasiedrogowymtychdrgsdrogamiwewntrznymi. Wmylart.94KonstytucjiRzeczypospolitejPolskiejorganysamorzduterytorialnegoustanawiaj akty prawa miejscowego na podstawie iw granicach upowanie zawartych wustawie. Zasada ta znajdujepotwierdzeniewart.40ust.1ustawyosamorzdziegminnym. Organ stanowicy realizujc przyznan mu delagacj musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte wupowanieniu,wsposbliteralnyinterpretujcnormykomptencyjne. W ocenie organu nadzoru Rada Miejska nia ma kompetencji do ustalenia opat za zajcie drg wewntrznychnapodstawieww.przepiswwskazanychjakopodstawaprawnawww.uchwale. Treuchwayjestniezgodnanietylkozewskazanpodstawprawnaleizjejtytuem.Uchwaa nie normuje faktycznie zasad obciania nieruchomoci gruntowych stanowicych drogi wewntrzne,aregulujejedyniekwestistawekopatzazajciedrgwewntrznychnawzropat zazajciedrgpublicznychustalanychwoparciuoart.40ustawyodrogachpublicznych. aden ze wskazanych wpodstawie prawnej przepisw nie upowani Rady Miejskiej do podjcia uchwaywprzedmiotowejmaterii. aden zzapisw uchway nie stanowi bowiem, e zajcie dotyczy caej nieruchomoci oraz, e nastpujeononapodstawieumowynajmulubdzierawynaczasoznaczonyduszyni3latalubna czas nieoznaczony co oznacza, e nie s spenione przesanki do zastosownia art. 18 ust. 2pkt 9lit. austawyosamorzdziegminnymipodjciauchwayprzezRadwoparciuotenprzepis. UchwaaNrXIV/99/11wistocienienormujeadnychzasadwydzierawianialubwynajmowania nieruchomoci na czas oznaczony duszy ni 3lata lub na czas nieoznaczony. Konkretne stawki opatniemogbyuznanezazasadyobcianianieruchomoci. Uytywart.18ust.2pkt9lit.austawyosamorzdziegminnymzwrotobcianianieruchomoci wocenie organu nadzoru oznacza ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomoci, niemoezastanowipodstawydoustaleniastawekopat. OpatymogbyustalaneprzezRadwyczniewtedy,gdyistniejejednoznacznyprzepisustawy, zawierajcydelegacjdlaRadywtejsprawie.WuchwaleNrXIV/99/11Radaniepostanowiatake oodstpieniu od obowizku przetargowego trybu zawarcia umw najmu lub dzierawy, co uzasadniaoby powoanie si wpodstawie prawnej uchway na art. 37 ust. 4ustawy ogospodarce nieruchomociami. Wobecpowyszegonaleyuzna,eRadaMiejskawRadomskuuchwalajcuchwaNrXIV/99/11 wsposbistotnynaruszyaprawo,tj.art.18ust.2pkt9lit.aiart.40ust.1ww.ustawyosamorzdzie gminnym,art.37ust.4ustawyzdnia21sierpnia1997r.ogospodarcenieruchomociami,jakrwnie art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 134 i 135 wzwizku z 143 rozporzdzenia PrezesaRadyMinistrwzdnia20czerwca2002r.wsprawieZasadtechnikiprawodawczej(Dz.U. Nr100,poz.908). Wtymstanierzeczywydanierozstrzygnicianadzorczegostaosikonieczneinaleaoorzecjak wsentencji. Rozstrzygnicie nadzorcze moe zosta zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego wodzi(90434d,ul.Piotrkowska135),zaporednictwemWojewodydzkiego,wterminie30 dnioddniajegodorczenia.Skargwnosisiwdwchegzemplarzach.
Id:DTKWBFFVMKWMOEDGBGJACNIPM.Podpisany Strona2

Wojewodadzki JolantaChemiska

Dowiadomoci: PrezydentMiastaRadomsko

Id:DTKWBFFVMKWMOEDGBGJACNIPM.Podpisany

Strona3