COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERCESTI

PLANUL OPERATIONAL COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
Responsabil comisie:
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 1

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

PROF. BULUGEA ALINA

PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 2

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

PORTOFOLIUL COMISIEI
Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei sunt:  Legislaţie  Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare  Strategia de evaluare internă a calităţii  Manualul de calitate  Manualul de inspecţie  Planul de acţiune al Comisiei (care cuprinde şi Planul operaţional al Comisiei)  Registrul de procese-verbale de la întâlnirile membrilor Comisiei  Dosar cu fişele de observare ale lecţiilor  Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice  Dosar cu rapoarte: Formulare de monitorizare, Raportul de autoevaluare, Planul de îmbunătăţire, Raportul de inspecţie, Rapoarte ale membrilor Comisiei  Dosar cu dovezi  Dosar cu statistici
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 3

Structura formală a acestui document cuprinde:  Dispoziţii generale  Obiectivele şi atribuţiile Comisiei  Structura organizatorică şi organigrama Comisiei  Documentele elaborate de CEAC PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 4 . elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. o procedură de lucru şi este conceput conform Ghidului Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar – partea a II-a. Prof. TURNEANU VERONICA ARGUMENT Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Ghercești este. în esenţă.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Validat în Consiliul de administraţie din data de …………………. Director.

PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 5 .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  Dispoziţii finale.

1 Comisia are ca principal obiectiv evaluarea calităţii educaţiei oferite de către Şcoala cu clasele I-VIII şi.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII CAPITOLUL I – Dispoziţii generale Art. Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi ARACIP. hotărârile de guvern şi a ordinelor de ministru privind calitatea educaţiei şi în baza deciziei interne a Scolii cu clasele I-VIII Ghercești de constituire a acesteia. Art. cu Consiliul profesoral. confesionale şi de sex între angajaţii Scolii cu clasele IVIII Ghercești. CAPITOLUL II – Obiectivele şi atribuţiile Comisiei Art.5 Comisia îşi raportează activitatea Consiliului de Administraţie al Scolii cu clasele I-VIII Ghercești. prin activităţile desfăşurate şi măsurile propuse. membrii Comisiei – printr-un reprezentant al ei .2 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 6 . Art.3 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organizată şi funcţionează în conformitate cu legile.colaborează cu ISJ Dolj.1 Prezentul Regulament respectă principiul nediscriminării etnice.2 Regulile prezentului Regulament se aplică membrilor CEAC din Şcoala cu clasele I-VIII Ghercești Art. după caz.6 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice. precum şi cu toate celelalte cadre didactice auxiliare sau nedidactice din cadrul Scolii cu clasele I-VIII Ghercești. Art. precum şi a Planului de acţiune al şcolii din cadrul Scolii cu clasele I-VIII Ghercești Art. urmăreşte să asigure condiţiile optime pentru realizarea acesteia. Art.4 Comisia asigură aplicarea Strategiei de evaluare internă a calităţii.

care cuprinde şi criteriile de evaluare/autoevaluare este prezentat în Anexa 3. Remunerarea membrilor se poate face din fondul de premiere de 2%. 87/2006. Art. de către Consiliul de administraţie al şcolii. din venituri extrabugetare sau din alte fonduri legale aflate la dispoziţia şcolii. c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Consiliul de administraţie analizează şi apreciază activitatea desfăşurată de membrii Comisiei. periodic. b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din şcoală.4 Pe parcursul anului şcolar. CAPITOLUL III – Structura organizatorică şi organigrama Comisiei PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 7 .3 Activitatea Comisiei este evaluată anual. Art. atribuţiile Comisiei sunt a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) instituţională şi privind calitatea educaţiei. conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege. acordând recompense materiale şi/sau sancţiuni acestora. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (1) OBIECTIVELE CEAC: Conform Legii următoarele: nr. pe baza raportului de autoevaluare al activităţii pe care membrii Comisiei trebuie să-l realizeze la fiecare sfârşit de an şcolar şi pe care să-l prezinte la începutul anului şcolar următor (1septembrie). Modelul acestui raport. aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie. (2) CEAC se află în relaţie de coordonare faţă de conducerea şcolii.

componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinde: (1) CEAC va fi alcătuită din 7 membri astfel: a) 4 reprezentanţi ai corpului profesoral. logistica (calculator. în vederea evaluării. d) 1 reprezentant al Consiliului Local desemnat de acesta. 75/2005. prin vot secret de consiliul profesoral şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al şcolii. 2 (2) reprezentanţii corpului profesoral propuşi sau autopropuşi vor înainta Consiliului de Administraţie CV-ul. multifuncţională. Art.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Art. aleşi. 75/2005.2006. raportul de activitate.3 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.04. aprobată prin Legea nr. conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. dotat cu mobilierul. c) 1 reprezentant al părinţilor desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală. în urma propunerilor şi a autopropunerilor.2006.04. desemnat de acesta. b) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ. PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 8 . 11. contabilitate. art. conectare Internet) şi materialele necesare.2 Membrii Comisiei au acces – în limitele legale . al (3). într-un spaţiu special amenajat. al (4). Art. 11. 87/13.4 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. art. aprobată prin Legea nr. Art.1 Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Ghercesti. 87/13. administraţie în culegerea şi prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie.la documentele şcolii şi beneficiază de sprijin nemijlocit din partea compartimentelor secretariat. precum şi o scrisoare de intenţie.

f) preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale. prin care a sporit prestigiul şcolii. la cererea membrilor Comisiei. al muncii de calitate. Art. h) fire neconflictuală.8 Membrii Comisiei sunt aleşi pe 1 an. reprezentant al corpului profesoral trebuie să fie: a) bine pregătit profesional.7 Coordonatorul Comisiei.5 Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de directorul şcolii sau de un membru al Comisiei desemnat de acesta. dar – la nevoie – componenţa Comisiei poate suporta modificări. dacă este altul decât directorul unităţii.6 În cadrul CEAC funcţionează. (4) membrul CEAC. comunicativ. cu gradul didactic I sau II. Art. c) cu rezultate obţinute de către elevi. g) bun organizator. flexibil. receptiv la nou. e) adept al principiilor calităţii. Decizia de numire a acestora se face de către conducerea şcolii. subcomisii de lucru care îşi desfăşoară activitatea în spiritul şi litera prezentului Regulament. i) ţinută morală impecabilă. d) deschis schimbărilor. este desemnat de acesta pe o durată de 4 ani. PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 9 .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (3) din CEAC nu pot face parte persoane din conducerea şcolii sau din Consiliul de Administraţie. Art. studii superioare. titular al Scolii Ghercesti. b) cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate. Art. cu caracter temporar. empatic. j) ataşat de copii.

dobândirea unei funcţii de conducere în Scolii Ghercesti. .încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic.) / condamnarea persoanei pe baza unei hotărâri judecătoreşti.sancţionarea în urma abaterilor / încălcării normelor. . Art.pensionare / transferare / restrângere a activităţii din Scolii Ghercesti. (2) CEAC va fi condusă de un coordonator. încălcarea codului comportamental.9 Membrii subcomisiilor sunt aleşi pe 1 an. 12 Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre următoarele condiţii: . Art. abilitate (poliţie etc. Art. 13 (1) fiecare membru al comisiei trebuie să contribuie la respectarea / îndeplinirea atribuţiilor generale şi specifice ale comisiei şi atribuţiile personale ale fiecărui membru hotărâte în prima şedinţă a Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii. PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 10 . Art. la propunerea membrilor Comisiei. codului civil sau penal. .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Art. . .cercetarea de către organe constituite legal. .11 Organigrama Comisiei este prezentată în Anexa 1.cerere personală motivată de renunţare a participării la această comisie.neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC.10 Responsabilităţile membrilor Comisiei şi a subcomisiilor sunt prezentate în Anexa 2. numirea lor prin decizie făcându-se tot de către conducerea şcolii.

(5) să propună măsuri de optimizare / calităţii educaţiei oferite de Scolii standardelor privind calitatea. prin participare şi dezbatere. (2) să construiască. a părinţilor. părinţi. prin chestionarea cadrelor didactice. cadre didactice. valorile.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (3) membrii CEAC nu pot efectua asistenţe la ore. administraţie locală.purtătorilor de interese” (elevi. principiilor. (4) să evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa autorităţilor şi a comunităţii. dar şi care privesc funcţionarea şi dezvoltarea Art. această activitate fiind sarcina directorilor şi a responsabililor de comisii metodice. în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare. principiile şi indicatorii calităţii. angajatori. indicatorilor de calitate. 15 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 11 creştere / dezvoltare a Ghercesti – la nivelul al procedurilor curente şcolii. (4) procedura de culegere a datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin chestionarea directorilor. alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor. (3) să urmărească respectarea. a valorilor. Art. asupra modului în care a fost asigurată calitatea. în mod explicit. principiilor şi indicatorilor conveniţi. prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare. 14 (1) CEAC trebuie să definească.. tuturor celor interesaţi de asigurarea calităţii în educaţie. a elevilor. consensul tuturor . . prin observare a activităţilor efectuate extraclasă. a responsabililor de comisii metodice.

(4) membrii CEAC realizează activităţile stabilite pentru evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii conform planificării. Regulamentul de funcţionare a CEAC şi Strategia de evaluare internă a calităţii (ambele documente elaborate de Consiliul de Administraţie al şcolii). prin publicarea pe site-ul propriu. Art. (6) CEAC face publică partea a III-a din raportul anual de evaluare internă a calităţii astfel: este adus la cunoştinţa părinţilor. în cadrul şedinţelor cu părinţii pe şcoală. (3) CEAC elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată. prin discutarea lui în Consiliul profesoral. documentele programatice şi strategiile de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii. spre operaţionalizare şi aplicare. care revizuieşte. prin analiza planului operaţional propus. (2) să verifice preliminar documentele şcolii la începutul anului şcolar şi să formuleze un plan de îmbunătăţire pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie. monitorizează şi evaluează modul de realizare a acestor activităţi.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (1) CEAC trebuie să preia. prin analiza documentelor conţinute de dosarul comisiei. prin afişare etc. cuprinzând proceduri şi activităşi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. reprezentanţii ISJ Dolj sau ARACIP. 16 (1) activitatea membrilor CEAC poate fi evaluată de către Consiliul de Administraţie al şcolii. plan operaţional pe care îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare. cadrelor didactice în perioada 10 – 22 octombrie. dacă este cazul. (5) CEAC realizează raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar până la data de 10 octombrie şi îl înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie. prin analiza PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 12 .

(3) Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii. comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii. Art. CEAC are obligaţia de a informa.Dolj.coordonatorul emite hotărâri. note de sarcini. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. prin discuţii directe cu membrii comisiei etc. conducerea operativă fiind realizată de directorul Scolii Ghercesti. cu celelalte PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 13 . I. ARACIP. precum şi a rezultatelor acestora. lunar sau ori de câte ori este nevoie. 18 (1) Coordonatorul CEAC asigură conducerea executivă a comisiei. Consiliul de Administraţie şi direcţiunea şcolii asupra procedurilor urmărite şi a activităţilor de evaluare efectuate. Art. Consiliul de Administraţie poate dispune eliminarea acestuia din CEAC şi derularea procedurii de alegere a unui nou membru. la salariul de merit. conform regulamentului de funcţionare al comisiei. 17 (1) în cadrul şcolii. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale..S. adresele. (2) în cazul unei slabe implicări sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor şi responsabilităţilor unui membru CEAC. (2) CEAC trebuie să informeze periodic personalul şcolii şi celelalte părţi interesate asupra procedurilor urmărite şi a activităţilor de evaluare efectuate.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII raportului de evaluare internă a calităţii. membrii CEAC – cadre didactice au prioritate la fondul de premiere de 2 %. precum şi a rezultatelor acestora. la alte premii şi distincţii la nivel de şcoală. semnează documentele.J. (3) în funcţie de activitatea prestată.

cu orice instituţie.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII autorităţi publice.J. I.Dolj. ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar.S. în condiţiile prezentului c) stabileşte sarcinile membrilor comisiei. PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 14 . ARACIP. pe care le înaintează atât directorului unităţii. b) numeşte regulament.Dolj. h) aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei. f) informează conducerea unităţii.J.S.J. organism etc interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens. cât şi ARACIP. propunând modificările legale. d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării . precum şi a standardelor proprii. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. consiliului profesoral. e) realizează informări privind monitorizarea. specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri de ameliorare.Dolj. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I. secretarul comisiei. direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. pe baza standardelor.S. I.S.J. consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv. g) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I. cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate. standardelor de referinţă. Consiliului de Administraţie.

având următoarele responsabilităţi: a) elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Scolii Ghercesti.). Comisiei pentru evaluarea şi Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din fişa postului. hârtie. 19 (1) spaţiul de lucru alocat CEAC este sala pentru derularea activităţilor din grantul şcolar. acces la internet. şi propune f) participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei. dovezi pentru întocmirea raportului de PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 15 . copiator). (2) CEAC are dreptul de a utiliza echipamentele din sala pentru grant (imprimantă. CD-uri etc. Art. laptop. g) colectează autoevaluare.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (4) Atribuţiile membrilor asigurarea calităţii. b) revizueşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate. e) întocmeşte rapoarte şi note de constatare măsuri corective şi preventive. c) elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare. precum şi alte echipamente şi consumabile ale şcolii (calculator. (3) întâlnirile / şedinţele comisiei se vor ţine lunar sau ori de câte ori este nevoie. d) reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii.

precum şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat documentul. la propunerea conducerii/ Consiliului de administraţie. plan care va fi aprobat de către Consiliul de administraţie.4 Conform planului operaţional.2 Modificările aduse prezentului Regulament se pot efectua anual. intră în vigoare începând cu anul şcolar 2010 – 2011 Art. prin acte adiţionale. chestionare. membrii Comisiei elaborează formulare/fişe-tip de monitorizare a calităţii în şcoală. PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 16 . de comun acord cu directorul unităţii şi cu membrii Comisiei. denumirea Comisiei. procedurile necesare desfăşurării acestui proces. CAPITOLUL V – Dispoziţii finale Art.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII CAPITOLUL IV – Documentele elaborate de Comisie Art.1 Membrii Comisiei elaborează şi transmit în termenele prevăzute toate documentele solicitate de către ISJ şi/sau ARACIP : fişe de monitorizare internă.2 Coordonatorul Comisiei. modele de portofolii. Art. rapoarte de autoevaluare anuale.3 Membrii Comisiei întocmesc Planul operaţional anual (derivat din strategia aprobată). Art.5 Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii. Art. stabileşte responsabilităţile membrilor subcomisiilor de lucru. planuri de îmbunătăţire etc. modele de raportare a activităţii curente şi alte documente necesare. Art.1 Prezentul Regulament înlocuieşte vechiul Regulament de funcţionare al CEAC.

PROF. 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament. TURNEANU VERONICA PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 17 . DIRECTOR.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Art.3 Anexele 1.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ANEXA 1: ORGANIGRAMA COMISIEI DIRECTOR TURNEANU VERONICA COORDONATOR CEAC BULUGEA ALINA MEMBRII COMISIEI STANCALIE DIANA MANESCU ALEXANDRU CALOTA RODICA REPREZENTANT AL PĂRINŢILOR FLOREA ADRIAN REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOANTA ELENA SUBCOMISIILE PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 18 .

LUPESCU VICTOR Prof.2011 NUMELE SI NR. membru 3. membru.. membru 4. CALOTA RODICA Educator. CRT 1. MANESCU ALEXANDRU Prof.. Responsabil comisie PIP.. sindicat membru.. 2. FLOREA ADRIAN Reprezentant al Comitetului de PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 19 . responsabil de arie curriculara. reprezentant 5.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ANEXA 2: RESPONSABILITATI ALE MEMBRILOR CEAC COMPONENŢA CEAC pentru EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE DECIZIA 238/01. de responsabil indosariere a subcomisia documentelor scolare 6. PRENUMELE MEMBRULUI DIN COMISIE BULUGEA ALINA STANCALIE DIANA ROLURI SPECIFICE Prof.03.

MOGOANTA ELENA Reprezentant al Consiliului Local PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 20 .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII parinti pe scoala 7.

PĂSTRARE ŞI VERIFICARE A MATERIALELOR ŞI DOVEZILOR Mănescu Alexandru – responsabil Mogoanta Elena– membru Stancalie Diana – secretar şef – membru SUBCOMISIA DE CONTESTAŢII  Lupescu Victor – responsabil Calota Rodica – membru Turneanu Veronica – membru Bulugea Alina – membru SUBCOMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR OFICIALE ( cataloage.membru Bulugea Alina – membru SUBCOMISIA DE ELABORARE. APLICARE ŞI INTERPRETARE A CHESTIONARELOR Bulugea Alina – membru PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 21 .a. ) Badea Loredana – responsabil Manescu Alexandru.m. documente financiare.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII SUBCOMISII SUBCOMISIA DE SELECTARE. s.d.

APLICARE ŞI VERIFICAREA ORARULUI Lupescu Victor – responsabil Badea Loredana – membru Petrescu Mariana . din oricare subcomisie de mai sus. supervizând activitatea acestora şi a Comisiei. de drept. în ansamblul ei. PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 22 .responsabil Stancalie Diana – membru Badea Loredana – şef catedră Comisia Științe – membru NOTĂ: Directorul Şcolii cu clasele I-VIII Ghercesti.membru  Bulugea alina – coordonator CEAC . Turneanu Veronica. face parte. prof.membru SUBCOMISIA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII Turneanu Veronica – director .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Manescu Alexandru – membru Calota Rodica – responsabil SUBCOMISIA DE ELABORARE.

compartimentele unităţii şcolare. profesori. Crt. ARACIP. părinţi. 1 2 Criteriul Elaborarea documentelor de lucru Realizarea – în termenele prevăzute – a documentelor solicitate de terţi: profesori. părinţi. novator. comunitatea locală. managerii. MECT Realizarea activităţilor propuse conform calendarului Comisiei Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în asigurarea calităţii: elevi.MODEL – RAPORT DE AUTOEVALUARE ANUALĂ către Consiliul de administraţie privind activitatea Comisiei Data prezentului raport Perioada la care se referă raportarea Data validării Semnătura directorului Nr. conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor Calificativ Autoevaluare Evaluare CA Observaţii 3 4 5 6 7 Alte comentarii/recomandări administraţie: ale membrilor Consiliului de PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 23 .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Anexa 3 . comunitatea locală. în desfăşurarea activităţilor Spirit creativ. ISJ. alte instituţii Comunicarea dintre membrii CEAC în cadrul acesteia Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare alocate.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII PROCEDURI ŞI SUBCOMISII 1. aplicare si interpretare a chestionarelor:  Instrucțiuni de lucru: o Membrii subcomisiei elaborează chestionarele pe baza analizei de nevoi o Chestionarele se aplica conform nevoilor personalului căruia i se solicita anumite răspunsuri o Se colectează chestionarele si se analizează o Pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care sa cuprindă interpretarea rezultatelor  Monitorizarea procedurii o Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate  Periodicitate o Conform calendarului de activitati  Analiza procedurii o Se face in cazul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC o Prezentarea activității se face si in Consiliul Profesoral 2. aplicarea si interpretarea chestionarelor  Se elaborează de către membrii subcomisiei chestionare care se aplica conform calendarului activităților. după aplicarea chestionarelor se elaborează un material de interpretare a rezultatelor  Membrii subcomisiei de elaborare. Elaborarea. Observarea predării si invatarii  Membrii subcomisiei de observare a predării si invatarii:  Instrucțiuni de lucru: o Membrii subcomisiei utilizează fisa de observare a lecțiilor o Se colectează fisele de observare in portofoliul comisiei o Se analizează fisele si acolo unde este cazul se elaborează planuri de imbunatatire PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 24 .

care este si responsabilul acestei subcomisii  Periodicitate o Conform calendarului de planificare a observării lecțiilor  Analiza procedurii o Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC o Prezentarea activității se face si in Consiliul Profesoral In cadrul acestei proceduri se poate avea in vedere din Manualul de autoevaluare următoarele elemente descriptive care ilustrează aprecieri despre procesul de invatare: PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 25 .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII o Pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care sa cuprindă interpretarea rezultatelor  Monitorizarea procedurii o Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate.

Continutul cursului este exact.Activitatile sunt foarte bine pregatite.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Punct tare .Se folosesc intr-o masura prea mare metode de predare care solicita prea putina initiativa proprie a elevilor.In cadrul activitatii de predare se promoveaza cercetarea pe cont propriu si utilizarea eficienta a timpului elevilor Nivel mediu .or / activitatilor practice. care raspund bine la provocarile prezentate .Metodele de lucru sunt adecvate sarcinilor si le ingaduie elevilor sa inregistreze un progres satisfacator . ceea ce nu impiedica valorificarea unor ocazii neanticipate dar productive care apar in timpul lectiilor / activitatilor practice .In decursul unei anumite perioade de timp.Profesorii si invatatorii formuleaza comentarii eficiente in ceea ce priveste lucrarile scrise ale elevilor.Lectiile / activitatile practice au obiective clare si elevii stiu ceea ce fac .Prezenta elevilor la lectii / activitati practice este slaba PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 26 . dar anumiti elevi raman prea dependenti de profesor sau invatator Punct slab .Stapanirea de catre profesor si invatator a disciplinei este inadecvata pentru nivelul solicitat .Profesorii si invatatorii demonstreaza autoritate si o buna cunoastere a colectivului . planificat si prezentat in mod clar si eficace . abilitatile lor practice .Elevii nu inteleg ce trebuie sa faca pentru asi imbunatati performanta .Elevii reactioneaza pozitiv in timpul lectiil.Profesorii si invatatorii ajuta elevii sa isi planifice in mod eficient timpul . raspund la intrebari si participa la discutii .Lucrarile sunt notate in mod regulat si precis si comentariile scrise ii ajuta pe elevi sa inteleaga unde au gresit si ce trebuie sa faca pentru a remedia acest lucru . metodele folosite variaza si elevii utilizeaza modalitati de lucru diferite .Metodele de evaluare sunt inadecvate pentru a oferi elevilor o imagine clara si critica in ceea ce priveste rezultatele si progresul pe care il realizeaza la disciplina respective . astfel incat acestia sa poata sti cat de bine invata si cum isi pot imbunatati rezultatele .Entuziasmul si angajamentul profesorilor si invatatorilor ii inspira pe elevi.Profesorii si invatatorii ii incurajeaza pe elevi sa lucreze eficient pe cont propriu.Evaluarea este bine organizata .

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 27 .

la aplicarea sanctiunilor pentru elevi si alte masuri care se pot contesta  Instructiuni de lucru: o Completarea unui formular de contestatie o Daca nu este justificata contestatia. Contestatii  Se constituie o subcomisie de contestatii referitoare la: acordarea calificativelor la programele de invatare ( note ). in Comisia AC si in raportul de autoevaluare PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 28 . pastrarea si verificarea materialelor şi dovezilor  Conform documentelor de calitate din scoala fiecare membru implicat in asigurarea calitatii va primi un document care sa cuprinda lista materialelor obligatorii in portofoliul personal  Instructiuni de lucru: o Pe baza documentelor comisiei de calitate la inceputul anului scolar si apoi pe parcursul intregului an scolar se urmareste selectarea materialelor. mai ales a dovezilor aferente principiilor de calitate o Se realizeaza pastrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate o Dupa selectarea materialelor si dovezilor se realizeaza evaluarea prin fisa de evaluare completata de catre membrii subcomisiei • Monitorizarea procedurii – se realizeaza de catre responsabilul comisiei AC  Periodicitate – conform calendarului  Analiza procedurii – se face prin raportul de autoevaluare 4. Selectarea. este respinsa o Daca este justificata urmeaza analiza formularului de contestatie si a argumentelor contestatiei prin investigarea aspectelor semnalate o Prin analiza si investigatiile aspectelor contestate se elaboreaza documentul care cuprinde masurile de remediere si modalitatile de aplicare ale acestora  Monitorizarea procedurii – se realizeaza de catre director  Periodicitate – permanent. conform calendarului de activitati  Analiza procedurii – in subcomisie.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 3.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 29 .

)  Avand in vedere importanta documentelor oficiale ( mai ales cataloagele ) se urmareste modul in care acestea sunt completate si periodicitatea completarii  Instructiuni de lucru: o Se completeaza fisa de verificare a cataloagelor de catre membrii subcomisiei conform unei impartiri planificate a acestor documente o Se extrag din fise aspectele constatate si urmeaza aplicarea masurilor de corectare a erorilor constatate  Monitorizarea procedurii – se face de catre director  Periodicitate – conform calendarului de activitati  Analiza procedurii – in cadrul Comisiei AC si in Consiliul Profesoral 6. fiecare sala de clasa va avea afisat pe usa orarul cadrului didactic titular de sala cat si a cadrelor didactice care mai desfasoara ore in sala respective o Fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni cel putin 2 monitorizari conform repartizarii si cu completarea fisei de monitorizare a orarului  Monitorizarea activitatii subcomisiei o Se realizeaza de catre echipa manageriala – director si Consiliul de Administratie  Periodicitate o Trimestrial PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 30 .a.d. aplicare si verificare a orarului  Responsabilul subcomisiei elaboreaza orarul scolii conform reglementarilor legale si cu respectarea planurilor cadru  Instructiuni de lucru: o Membrii subcomisiei urmaresc modul de indeplinire a programului conform orarului aprobat in Consiliul de Administratie o Planificarea verificarii orarului se va face conform repartizarii o Pentru o eficienta monitorizare. Elaborare.m.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 5. documente financiare. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage. s.

profesori )  Planul de imbunatatire elaborate este aplicat prin indeplinirea actiunilor precizate referitoare la punctele slabe din planul de imbunatatire si respectarea termenelor limita de desfasurare a actiunilor PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 31 . in cadrul managementului calitatii evaluarea activitatilor se face prin:  Evaluari periodice – intruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza activitatilor comisiei in perioada anterioara desfasurarii acestor intruniri  Evaluare finala prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfarsitul anului  Elaborarea planului de imbunatatire conform metodologiei si avandu-se in vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare  Elaborarea si aplicarea periodica de chestionare care vizeaza activitatea membrilor personalului prin asigurarea calitatii in invatamant  S-a organizat in cadrul comisiei de calitate de la nivelul unitatii de invatamant o subcomisie de analiza si solutionare a contestatiilor si plangerilor depuse de factorii implicati in educatie ( elevi. parinti.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII o Analiza procedurii o Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie EVALUAREA ACTIVITATILOR Avandu-se in vedere descriptorii de performanta din raportul de autoevaluare.

performanta )  Cataloagele scolare  Mape de lucru DOVEZI SPECIFICE Dovezi ale comisiei AC  Planuri ale comisiei  Documente de lucru ale comisiei  Dosare cu rapoarte de activitate  Dosare cu chestionare  Dosare cu fisele de observare ale lectiilor  Dosare cu procese verbale PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 32 .m.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONAREA DOVEZILOR A.a. )  Orarul scolii  Prezentare oferta CDS  Regulamentul pentru elevi ( insotite de luare la cunostinta )  Regulamentul de ordine interioara  Aviziere  Prezentare nomenclator calificari  Baza de date cu situatia absolventilor  Orarul activitatilor differentiate ( recuperare. pliante.d. s. MODALITATI DE CLASIFICAREA DOVEZILOR DOVEZI GENERALE  PDI  Materiale de marketing-ul scolii ( oferte scolare.

sumative Modele de fişe de lucru PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 33 .alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o discriminare  Diverse fise de instructaj  Documentele din arhiva scolii DOVEZI CADRE DIDACTICE Portofoliul profesorului Programe şcolare Planificări calendaristice Planificări pe unităţi de învăţare Cel puţin un proiect didactic complet Modele de teste: iniţiale.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  Dosarele profesorilor ( personale si de dirigentie )  Mapa de lucru ( cancelarie ) Dovezi serviciul administrative ( secretariat – contabilitate ) Documente contabile specifice  Carti de munca si fise ale postului  Procese verbale si note interne  Cataloagele scolare  Selectare pe baza de fise de optiuni – dirigintii  Fise pentru CDS  Dosare examene de corigenta  Fise completate de dirigintii absolventilor  Baza de date cu situatia absolventilor  Chestionare absolventi  Asigurarea sanselor egale . formative.

 Planificări calendaristice a orei de consiliere  Fişe pentru opţiuni CDS  Fişe pentru opţiuni continuarea studiilor (unde e cazul)  Chestionar pentru stabilirea stilului de învăţare (inclusiv răspunsurile elevilor)  Mapă promovare şcoală (programe de învăţare.a.I.elev) Situaţii statistice Fişa de autoevaluare PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă asupra: . semnate şi de elevi  Procese verbale de la lectoratele cu părinţii PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 34 .R. .O. programe şcolare. elev .)  Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor Clasei (unde e cazul)  Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare şi disciplinare la sfârşitul semestrului/anului şcolar.Planuri cadru.I. CDS-uri.Norme de protecţie a muncii şi P.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Catalog personal (dacă e cazul) Fişe de evaluare a câtorva lecţii Câteva fişe de notare paralelă (elev – profesor. orar şcolar .Acordul de parteneriat pentru educatie .S. pliantul şcolii ş.

fie de catre cadrele didactice. de serviciul administrativ sau de catre comisia de calitate 2. Dovezile generale – sunt pastrate in functie de specificul lor de catre directiune. serviciul administrative ( secretariat. Dovezile generale – sunt selectate in functie de specificul lor de catre intregul personal 2. Dovezile specifice – sunt selectate de catre comisie. pastrare si verificarea dovezilor este supervizata de subcomisia stabilita in cadrul comisiei AC cu atributii in acest sens ( vezi procedura corespunzatoare ). MODALITATI DE GESTIONARE Selectarea dovezilor Se face in functie de categoria din care fac parte: 1. iar dosarele cadrelor didactice se pastreza fie la cabinetul comisiei. Activitatea de selectare. contabilitate.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII B. PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI ANUL SCOLAR 2010-2011 Pagină 35 . serviciul administrativ si de catre cadrele didactice Pastrarea dovezilor Se face in functie de categoria din care fac parte: 1. arhiva ). Dovezile specifice – sunt pastrate de catre comisie ( la cabinetul comisiei ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful