.:1'4. 'T:U:TEMI'TBANU» :DJN kBP'VBLICt.

MOLDOVA,

VNIVRB,5UT:A TEA. Di.B ITA

r

U

'MEIJ',IClXil

Y#'NV#·R1YUSR1f.clan.su

INDREPTAR
DIEE'L,E'C

P'RACTlCA

1-,.OICARDI10IGRAFIE PE,NTRU INT'EBNl~TI

p

i
~,

q

_8

I<!-

14n,.~

D:;ti,TE~~AT,QMIPE'~l ~LECTK,aFIZIQLO~IC,i ASURftAFOItMABII. ~l CON,DUC·]E·RII 'IMPIJ~:SUL·U.l

'2 E" "b'·l'"J. ~" z, ',<Xilit a::tb,a~~ea

4.. Contra:e~tnitate,a
B..R 9I-fa,ct'errt a te,a( tOnleitaite a)

t-

....

_.$

.. ,~;~"J~

~P,e' d~seil: :2,.nodul slnJ.1lISal

.6;., nodul AV.
7., :JllooCi~c1:dul eomun H~ r:amu~'a~ s~:a ,9. l"atmm,a dN'aJpta 1.0., fibre 'p.urei~1 ~e
.. -;..' J,A.._.iJ.;JJ

a,IS..

posteri~arn.

11.

nt~re. l<;~~t·
stinga CJnte.roora

lit ~~.UTa.

~--.nodul atrio-ventricular;

-

f.as·cicu1uI His;
fasciculului;

-----ramurlle

Nonut
a,tti'uI~i drept,

8Iti'USA,Leste situet. .'n p.arb?a~ster:o~s,upe-I".iQ~ra a
linga intrc.area in vena ·cava superioara.
1

Aeesta est 8
l

centmrl de automatism

de ,~lr-'adul 1:~ell :irreUv"8Iita cCHltr.a ctHlor

60-

S'O/rnin., maximum

140!mlfi.,

INERVATIA .ININlII se realizeaz:a :prin fibre Jsbnpatiee$i "p:a<"" rasimpatlee, Fibrele simpatiee ·a,etlveaza nod til sinusal celeparasim patdcescadactl vitatea lui.
Bitmul mai rar de, 60/rn.in se hum@l.~,te BRADICARDIE sinusalf .

. a sporMvi ~i Indivizi] anrtl"en,a'ii poat'e Ii eonsiderat normal, L

ra ~. septului:

interatrlsl, la hetarul din~tJ:''€: trifu~t ventrlcull, ~

facE

parte din joncTiuneaatrio-ve-rl'triculara; indepH-nindfunctJa. die, automatlsm :;1i conducere. Contme celule PeasemakervAlfa ~i Beta fibre leu dubill e ondue ere, ell viteze ~, perioad,e refrectare diferfte dupa (fI~ot-mtabt]jt·art·e ·reiracteritat'e "$1 1Ce ~p-Qt declran~a iaritmii dThp,amec-aniB~
j

mul de reintrare . . upa unii autori, intre centrul slnusal si nodul atrio-ventricuD Iar lex]J.sttf3l faseieule Internodale: anterior-Bahmen, rnem'·ail·,W,en'ehebah, posterfor-Thorelfi,
6

Tracturile

de

conducere
., "'i

interventriculare:
9.,l7' _~.IU':-:J..·"'"
c

F AS.CICULUl.J

ramura ramura comun HIS" cere Cfa~.·· dreapta; fascieul til .sting 1-· .se l''''~'1i·p·. t·e:· l"'"n ramura stu", ')'·'0' Lis ante rl oar 3 ";;1 ram ura ,Stuihg8, post,eribaT·a. .i:t&mura: dreapta $I stinga se t€rnlin,a]n ml:t)aeardu:1 contractil prin fibrele ~ur'kinJe.
.·..!_11:;!

'L a u1U1 In,··rV121 eXIS... car sup.dtneni t are d e con ducere: F" ,. . d '. tV' l' . .. 1'· . a U. r "·asc.H~U11 drept ~i sting I{EN'T, care unesc ·at:riiJe ~i. ventrieulif; fasciculii James, It~AI{ArfVi.. In caz de functionare a eailor suplimentare de con ~ d;uetibi:lit~~€ se.produc simpltearnele de preexcitatis VvPV\t ,P=--'-"R SCUl't
c" ' ••

1,

~i Mahai;tn.

ELECTRO~,FIZ,I:OLOGIA MIOCARDULUI
In repaos celula cardlaca neexeitata ave ·c:elulat:a·pozi tiva ~i Intraoelulara ,._,.,. negativ,it
0

mca·rcare extra-

j
,
,

p:oi;:,

.
."'

--~.... ,j, ,', -...
. -_._

,~+,
,
I',

_',::

-'~.~.'-

\~,,:f.'· ,
'_
.'

~~=~_::_'~_./ :-'
.'

...... J"'\~ -~,-~....... (t~~Jl
--_.
-_

~-

.'

-

- -_

.'

..

."
,

potasiului este de 3,0ortmai mare deett in Jichidul extracelular, ~i Invers, in Iichidul extraeelu1ar concentratia de sodiu este de' 20 ori mru mare, eonoenrratia de e:Mciu -- .de· 2:5, ori, iar oloruJ de 13 oli, moo 'rrnare, deQit· eea int]1a.~

Intracelular in repaos concentratia

celul1ara.,
exci t.arH se schimbe perrneabllitatea membranei eemlare, In excrtare are loc modsficarea \activitatiipompei Na-~~r .N.a treee inlbra,eelular, K - extracelular >$i membrana .externa ,a ea~u:.le:i e .inearc,a negativ, iar membrana Interna - pozitiv, s
La momentul

plitUlllneacareia. .al. polarizare.e'ide IJoteIlti.va depinde 'de valoarea ~di:ferenf. I~nrepaus eeluleJe cardiace smnttnc~t:rcat.in 'excitare apare potenjialul traThSmam~anic'de' a ctiune (ForMA).R~.arn.a~a celulei ne va indica existenta ai-fe-rentei de potentIal ~i se va 111registra unda .Apfulcatea eleetrozilor pe.supraf.e La felt dsct shIt in fa~· de.! El are 4 'faze: I IA !!fIT _dl~ I! '9 .

Cunosnn t. _.nlvel ul mimii slut 3 . Celulele de tip calcic ~1 celulela Purkinde au proprietatea O€ a ut om at ism 10 .tipurl de eelule: celule eu canale de tip N-'2. scad viteza de conducere a .. membrana eelulelor mioeardice. care au depolarizare dia. celule de Up' calcic la nodul sinusal ~incdul atrio.-~ depclarizerea ~ia51oH-c:a spentana. De notat.:s€ m:ic~oreaza permeabllitatea rpentru I:ia~ se inare'~t." care alcatuiese grupa 1_de antlarltmici..minueaza -_ .faza 1 r.aztl.. -c ~.~3'f.. cU. faza Zel'O (0) _.~Q.ChJnidina...ventrlcutar.. transferul -transmembrenal de cationi (Na+..stolica . scad. - faza4 . ~L. faza 2 ~ :platou1~ are loe Intrarea lenta a Na 4'i Ca intraeelular. depolarizarea rapida.e~impiedicind patrunderea ICa+-+ intracelular.?i velltric.ului transmembranie fls ~. Ia . .aza in fa..e perrtru Cl.1ariza. rnai medicamentelor anti- .e'polar'izare~ sistolicd rapida.htHze. .l~ ste. tomatismul ininiii.:tiun.._ faza 3 ~.. .ula. celule Purkinje. ~"'- . se restabileste concentratia initialii datori ta pompei N a l{.'R'za..N·ovoea]nn~ . repolarizarea r~:pidaj expulzarea raplda a K extracel ul ar. rnida.rea ratP&da prlecoce~... care '8. ca.~ d.impulBu!ui. nm~ti] de caleiu actione. se incepe expulzarca K extracelular.. ~. Antago..s PTiV1A ne permit profund farrnacoterapia ~i farrnaeodlnamica arrtmiee. sa int-elege~m. atria! :.~. III special 18 miocardul . au.. ~~ction€...ele des pre fazel. in faza 3 at potential. de pHda.. Ca'-I-+)1.rco-~ mun..+~. K.ctioneaza in anumite faze.

at in dif'lec11.o:rmea.oor~ 'I I''''-l" "60.mioesrd.nregistrat eu aj utorul.''" t~t spr.zil unda "ne-gativa. Cordul pr.[." . 1811' daca vectorul dipolar esteip. pe jE'CiJ""'! se ~'.n A 11 .J~ "'t'" . care .efi 0 suma de dipoli.f. forta motric. can- titativa~i directie (de Ja~ Ia+}.EOG in.e e~.vral.~-. mregistreaza unad pczmva.poat.z:a_'~n :jurul saueimp .·.gativ.strea.Incarcaturi timpul ra-spj.al·ii prm . Dipelul formeaza ·~ledri6a F'MB di~QII[H::a e$te"'b rrla~:rmle '""~{~tpriala.registTeaza dif~l'rehlta de pote:n--tial ·transmisa de Ia supza- iata tesutnlul excltat formand '('. pe E.- .. electrice ega1e oupa valoare $] opuse dupa.ezinta electrig. 'DEfca VJ~:ctO]}U~ -l~ipp]jar 'e:~st~' ~nqrep" :!l .~ an semn (dipoli cardiaci). .-dre:pt..nf:1ir~ieXtclt. 'fim~ca.[vlE) .ielectrczllor sit~1"atipe suprafata "cordu]ui.CG sa inregi-. ee f.ect-routu pozr TY'. are .u electrodului ne. .

brei unipolare aile membrelor si saseprecordtale...-t'" "" .. valoarea I Oi dl~r.. 12 _ ... ~'_IIl_ . Peatru Inregistrarea acestor deri..~i sehim- bo... La normal vsctorul medi u resultant de depolarizare .....'70" j In clinica Bini utflizate tarmatoarele ti:puri de de.~i situate pe .-v'e'I' d'ie. " .. tJ.umamto~1 veetorii Ia un moment dM~ atunci obtinem V'€CW.reap-'tV -_ . ".en. propuse in anul 19 13 die . fata. a..en ftx. \ ..rivatH: trei strandaed.eaZa difer..v:atU electrozii se fix ea zi: 'Ia min.- !iU.rosu 1-" rmna g...ex..le dipolare standard. ra rnga ga IbJ:8.a[·n procesul . ~<en~ II PICIOf'Ui. ._.al dipolulul unic cardiac permanent i.ts'rii muschiului cardiac D 8ca . r-ut resultant mediu al eordulut.. de axa orisontala. sub un uns] de 30.I I I' i l .stinga din anterior spre posterfor fji din SUJS in [os.Vectoeul Burna! ..supra£'ata plana a mem brelor. ··. T'eI f'oI"fei motriee elscsrice a eordul ui...J t.ecti.a .ta de potential Intra' doua punete 'indepartate ale clmpului electric ...Einrthov.. Ice'r1efl:e1cti directla msdie ~ valoa . .Jl.a ventrieulllor este orientat din dreapta spre . Derivatii. 1 1111 '> .I I / .A-.ci.

.+ :D.ei. Jdoua.~.a'ci mi~lc:am sp. for.stllnga... DJ]'I . neutru se fixA~~azaia piciorul drept (ne'gru. contaetulcu p.: se realizeaza.ea. mlna smng'i -f..rjQ.Ai patrulea eleetrod.elec.stem~· ~ "".. QI"earpti picio~ul sting _'t + deri:v.!"ecen. a.. piciorul 'stIng . derivalj'E!' ~ruina ." .atie.imintut In centrul triunghiului dipol ul cordului. irll' tr.eriv. .. derivaW standard Io'rm.tric axele acestor meaza :s!. ale ccrdului.ZQ laturlle D'I ----pri.maJde'rivatte ~ mina dreapta~'~.Xli S''2 AJI:L 13 ' .DlII ~ atreia d.) ~1 cu laturl egale Einthoven este situ at lui. .atl'@ -mtnla..trul .. axe - Linia imagifUll'i" ee uneste doi ebl~~ctr'Ozisenumeflie derlvra.

' - --f \ Ii[ . : Pentru analiza vectoriaJi a.mma dr... t1i trei unipolare ale membrelor. .o. amplifieare de lamina sting...t pe AVR AV'L . ~' _. j.F .cic:a" Iar eelnegattv este unic.m anul 19':89' electrodul pOlzitiv .il'tltl.r.. in partea pozitiv. ..i partea De. ga.fmmat.fle formeaza plrin unirea a trei axe stand.orma't printr-o a electrozllor de La membre.r -1' " r ~I . mtna stinla sau pici. iar eel eomutare neaa .1. In clerivatiil. prmt..' . - .e fix. . ItV. sase axe coordinate (BauJ.slrtua.ard.eapta.Q.r-io eemutare a electrozilor . -AV'L V········/(/···· -. \. amp Iifi ea rei de la mina dreapta._. I.Si precordiale propuse de Wilson .s.··_ .. 8CG a 105.ea~a pe eutia 'tora.y lesieWlic. ('vezi des.f. A'V. propos sistemul Ide.a.). 'ti.ey)" El. .l lDlllllL Ii· Ii '.. \ I / +-.~ amplificare de 121.. AD fie!cirel deriv'a:tli este imp. A·. indl"eptate spre eleetrodul aettv sau negativ.a. -. ..sting.ul sting..de la membra ~!!.tiv. trase prin eentrul electric a.p:iciorul . 7.

D'erivflliile suplimentare V7~V'9 stnt situate posterio'ari stinga.erential semai utUiz. V6. medie._electrodul 'aetiv este situat "in spatiu~ int'ercost. in .al - 'IV din sting a dreapta sternului..!ttJ.. V4~· electrodul cactiv este situat in spatiul Intercostat Iiniamedio.Vl.activ ..electrodul ·activ ~ in s~a. pe linia 'sxitar'ii dif. stingil.. seapnfara.5·.electrodul .claviculara.t"itd intercostal .tal V pe li~ nia axilara 'lanterio8:ra sUnga. V' pe V.electrodul lac:·tiv se flxeaza-·-:lu -spatiul inrtercps.ar-et bazal. lV din .za derivatlile Nheb.ea. paravertebrala. V2 .in spatiul inter-costal V pe linia 8..ile precordiale pentru a Identifiea un 'ini.xlilara.spati-ulIntercostal II se "i:nregistr':eazii toate deriV.jE. 15 in diagnosticul . sternului: ..

L I I I I r I ! I l I I t I I ~ &16m.1.v~ IlP tnCK-k· depolanzarea atriilor...:_~4' _. "IIl___ ·_l..~ lmY ! j.V"I'''~TP I S llltbHt/OT : S/~~~_· _·... In Vl.5.. Segmentul .A unda Peste pozitiva. i :: linte...t .a la . sau Unda P reflecta I1egativ~. l ~ l 1 I MW'4. bifazica. Q este O~12~. Dunata inielValului p_. ~l~p":.p4{·(Jl?S T ~..ELECTROCARDIOGRA. 16 . J?"~ ~ T ... : ilJte._:t... 'este cleO. amplitudinea .. In derivatiile I ~i II~ VF" V2-V6 .J.C0m.....f .MA Este aldlt u-ita din unde... se mascara de Ia fnceoutul undei P~ pin. t2. I.a S~~5r I iii. NORMALA ~i intervale.·Q_I .. incepl}tul.T . .5-2·.procesul exitarti miocardului ventri- cular . nun.'C_tr. ~_.. ·l·R . Complexul QRST reflecta .se :miisoadi Interval til P~Q de 18 sfir- situlundei P pin·a~a ineeputul undei Q. .. segments ClMP(tX.p-Q..~ ·fascicululHis.c9mplexului QRS§i refleota durata conducerii .impnlsului ciitre ·oora.·· ·O~20 sec. durata. jonctiunea A-V . unda P poatefi pozitiva.."hr.l sec.R. I tl . ... ~ I ..

nu mai ma- Segrnentul 'ST se masoara 'de ·la sfirsitu I undei Spina l.procesul normal amplitudinea Hind sub. reflecta exitarii septul ui interventricular. durata undei T fiind 1'1 sec.ij-. j as in sus catre baza ventriculilor. La undei Q este rnai mica.. . 1 este O~07~O~09 sec.03 sec. El reprezinta exitarea 'dephna a..durataei raspindirea de mal departe co... catre V4.a inceputul undei T. Intotdeauna este pozitiva in derivatiile I si II~ AVF. de 1/4 ·R. . 0·. In derivatiile standard segmentul ST este .~·uncle este egala eu amplItudinea unda R esternaximala. 5-7 mm.repolarizare r apida finala a mio- cardul ui ventricular (Iaaa 3 a potential ul ui tr ansmembr anic de ac .m derivatiile standard nu este mai in precordiale -.MA). undei T. 0.pe linia zero.. VI poate fi pozitiva. La .ambilor ventriculi si in.normal ampli tudinea undei S . Unda S in derivatiile din stinga si inferioare reflecta rasptn- direa potential ului de actiune catre partile bazale ale ventriculilor. negativa. supradenivelat. ..5 rnm. mare de 5~6mnL. apoi se raspindeste celelalte parti ale cord ul ui ·de.sau biIfazici:..mm. Arnn>litudinea. sau subdenivelat Cl:1 . .normal amphtudinea ·undei R se mareste de Ia VI. In derivatia V4 in deri va tiile V5-· ·VB unda R se micsoreaza.. undei S (zona -de tr anzitie)..ceputuJ ·procesului de repolarizare.U nda Q inscrie . tiune ·-·PT.. in cele toracice ~ 25· . In derivatiile precordiale segmentul ST poate fi supradenivelat nu mai mult de 0. care antreneaza la inceput apexul.. ca in derivatiile standard .1. Unda R. La . Durata ·complexuluL ventricular re de ·O~ sec. V2-·y6. Amplitudinea undei R in derivatiile deiLa extremitati poate atinge 20 mm.+ °7. 'dului ventricular sting 9i drept.O. re t a exitarii miocar .5. mm. In derivatine ·]11..24 .. Unda T reflecta procesele de . IiVL.in aceste deri vatii n u depaseste 2· mm.

0 rom pentru un mv ~i daea nu slnt perturberi.marime. unda T'. care in mod obisnuit este 1..:.za:rea tehnica (~~ez'area elecocozillor)" '(.. Apoi examinam rrtmulcardiae..5'&..ce.pi prezenta undei P L.contro'ta dace 'este corceta rea!Ji. Du..ftsl:llPl"amorfologiei.eti-c.a corespunde la U. . valul Q-T ~~ coneluzionam . ECG este necesar de' a .a R __cR."1.Intervalul 'QT(IQRST) se maso. II III ~:i pI'lecordia1e apreeiem r'itmul sinusel.ultll dupi formula Fl"~:~·601R R.i EK. Apoi apreciem axa ele{:tr:i.pa .mdla P'. La analizarea LaInregistrarea ECG ell viteaa de 50 mm/see 1 mm pe band.G se Inregistreaza cu viteza de 2D' rnm/see. inter . II'l pra. dU. complexul Q va..1 sec. apreciem fre.. derivatiile .cventa eontraetiilor cardiace.ore~underea mlcrovoltaIului (etalonarea). .. Dupa unda 'T se poate Inregistra unda U. Vom objine frecvenja rl~m. lvlasurlm distenja R-R din caleulul 5 rum = 0.p'utnl undei IQ pini la Ineeputul undei T si se numeste sistaUi eJectl'ici" in timpul careia se excita miocardul ambilocventriculi... segrn..i analizam l.ara die 'La in.T.en1tul !S-.I.ca a cerdului . 02 ..

····· . W-··. . care este compus dinexa I I eleetrica a corduhn ·~ijumatatea pozitiva a axei derivatiei I standard .°) . Axa normala (unghiul Alfa de Ia +30~ pina ..cord ulul.~~. Devierem dreapta (unghiul ALIa de la +'91 pina Ita ±180 5·.P. t: Q ). Deviere in stln·g:a(unghiul Alfa ·de Ia O¢I pina.ala) se numeste !flx. 4. _ Deosebim urmatoarele variante 'aile axel electric€! a eordului.ata p1.ozitia axel eleotrice a inimii in sistemul de: sase axe Bayley se exprlma canti .. .···-·-···· ..: 1. .&. . Ia _90. .veetorului rnediu rezultant in plan frontal (supraf. Axra onzonJt!aJl. .. A~'~iF--· u-.- ~ ·. ._19' . Axa verticals (unghiul k1:. .a eleetrica a .a front.la + 69°)..~ I..a (unghlul Alfa de la 0° pina Ia +2~t.fa de la-t"70° plna la +90 )O 3. Proiecpa tativ prin unghiul Alfa. v. C 2. A . .

ca axa eleetrica. a cordului dUipa rsmtem·u!l Bayley '€1Bte·si tuata sub un unghi de apreximativ :Sf .es. . '60(. Es~e. Din ca.ea axei· cor d U~ J so "10 I v • #< . Aceasta confirms.ati·a a II" . se .Axa norma-Hi. perpendicularelor c:u centrul siste- mulutBayley da.i>ar c~n A·VL· se lEn ~ registreaza complexul RS~ 'uode R ~ S. I si algebrica a suprafetei de-riv.A. 'eVl8r. 1ui in.a. Complexul egala cu zero corespunde ell pozitia axel de tip R. Exista metoda III standardvse grafica de apreciere ? unghiului complexului Alfa. t t"t . este ~ . vertieala a cordul ui de [Ia 0" pin~i Ia no'. orizont81a.. . a.SHU -In stinga exprima ·0 patologie a miecardul ui ca rezultat al hipertrofiei cav1J1tat.·a .~za ·in aCB3 derivatie.. U?i1da de ECG n:omnaJa: sums a!lgebrica maximala a complexului QRS si unda R 'max~rnia[. a carel axa este perpendicular a ·axei-electrice a cordului. S). se ia sull9-!a.carefaxE! electrice a cordul ui sau este parulela .tle gats calculat unghiul.. iar punctul de intretaiere . axa electricaa cordului..patu~ Ior se coboara perpendi- culara. dreapta . a.suprapune pe partea po~itiv. ei t ~laI b 1navr.a undelor este (R =.rnetoda practic se £0" loseste r ar.VL). at undelor complexului QRS este in acea derivajie. Suma jiozi tiva algebrica maxiniala 'eli ea .) pea:.l'ey.]:nregistr€r.atdi in sistemul undelor QRS in derivatia 0 .a este in deri v.. (corespuride eu axa derivatiei II ~1batndJa!d·. I I . fi1 an 1 sanatosi.mal.Sj unde suma algebrica . Aceasta.. fiindca exista tabele si scheme unde .' corned sa ne folosim de metoda vizualaa aprecie- rii unghiul ui Al fa...pel'lpendfu. Se utilizea'Za dcua reguli: 1.Hor drepte sau sting!.-2.e.cw'ara pe axa derfvatiei . sau negativa -a acester Bay. D' '.

ma la +90°1. "~ .'V' .RIll'... NOTA: 'Dind axa electrica a eordului cste normala (un ghiul Alfa.a.L Q r -r lJo "".._ - ..-'_.-_ ·1 .li unghiul . R' I ~1I.a pozitiva este In derr~atlaA VF 'axa careia corespunde axep\electrl~ ceo ._ "-.a . cf. . II-~-."._ -. :·····_. I 'Y II' Q . ....21 - . .".. ~. axa carei. . l' V -.. _' -..-_. U' na: A dR' ... in dreapta:. ---.e. -"···1' - I. - =-- -iar maxima'I"'" se . _"....Unghiul Alfa este + 12. de la +3...II:>R]II> RI~ RI=S.--..'-.a este per... 1 \ ± 180 unda S adtn-' . .._.' SC-._.......... . I~--~- ~-I------- .". axel electriee at eordul ui...' /-"' .. iar E. Complexul ventricular .el etrica 'verticl.. I -. Rotatte.a cerdului...I ..~ I I ~ Qrl. '~-"" .. "I!!"'"' .. 'S'] >Rll'~"~ . III~..qu .0° piini Ia +69~)~ RII~RI~ RIll' iar In derivatla r AVL R~S . I .z.". a-'n' >.-~.1V _ilJ:n.eEte' de tip RS unde R = 8.. AvF-. i 'I ~':' "...nd unghiul Alia este eg1al leu 9n in derlvatie I. I . pendiculara In cas die axa. ....a In. _ i...Og >' ...A_~-: _.._.' ..I" H. O1l1i' iar in DI ~ AVL se jnregistreaz'a c~in. ""I!'1'n0 . 0 I .. ~ ~.7iV' .._~. ~ ~.~ I ... ' ....-VL>R-'AVL~":. -"'-.maxim'aHi ~iindca suma 'algiebricl~' a undelor eomplexului 'QRS ~i unda R maximal. II! ' _ -:- .s:ativa..A '). ·II' . ~"':-"""".. - r'. 'II _~ I .I lnregistre.Alfa este de Ia +70 p.._ ..... . '.

..r '---' N:O'fIA: ar> RII >am. R:otat.ric.. este .ga:l CUi ~S:OQ' ..= -._-_ .~~~---I- :J. axel .e.eordului I' '_'..ap...aleu O~J' S in A VF.. ....YJ._- _jl~_. ~-v-I' 111 I. 11. .R..•. -~-..~i.VF==:S. '0.a este . SIll >RIII~ SAVF >RA VF:. unghiul Alf.ormz:ontaUi...AVF' unda S este adinca" unda R dr! .. In.Axa .e ~a.• - SIII<R]II.~ >arn.' ' . III" dnd.B.e!s.0..eleet...se Imre'gistreaz..g.el...mru~Ui.~_ unghiul Alfa este de \l~ +30 pina 0 la iar unda R maxmmall in D'1 ~ undca S Bdincij. nn = S11.axj..itu'liine: . m s:Unga -.~ar In . NO'l.DIIIl ~i.. I '~ J I d.:ric.ie ='t'II_-O~9:0.JL ~ _.smpliiudine. in d.mpt.. .AVF.mal. - .-·= UndaR die .':_~ ."O' v rJ_._' unghiul . HI> BII>' 90o.(i.a.A: U'nghiu. a.eriv..eci.i in AVL. R= (11°'.l Alta.T.fo .. ---:-l~____.Alfa.A.i :m Dl.

F •.a activitatii electrice 13 miocardului. prin marirea masei (grell't. vectorului rezultsnt spre oamerahipertrofiata ~i Ia marirea vaIorii vectorului ..rezu:ltant.adaptare compensatorie a miocardului.care se ·exptima miocerdului Ellnt 1) Marir. rirea amplitu dini un d"e<Orpositive R 'in 'd. 2'3 .. rea. Modificarile eleetrocardiograflee in hipertrofia det.erfuiIiaie de: 0 Estel . Ia devie.tH) miocarduhii.e.a. • • ~ ~ 'L.envaPile1 ale carol' parte -_lnli ': 'II . 1 .marirea veetorulul depolarizarii ventriculului hip ertrofiat . eesa ce dues 1$ . Schirnb a rile EC·G se manifesta prli1 ma.. '.

lui hlpertroflat catre epicard.a. " 24 . distrofice ~ sole.ea:za unda R anaximala.e.tricul~ra. cela ce duee Ia suhdenrveiarea segmentului ~T ~ la negativizare'a~ undei T lin -d.). ale Icaror partie negativacomcide ell noua dlrectie a veetorului resultant. in Bare se w egist1"'. ~J.'eI'iv'. la supradenivelarea segmentul ui ST ~ila marirea undsi T in d.e:mVlfttJtiie. schimbarl ischemfce. sau acomplexului Q'RS .(in caz de hipertrofie 2) Incetlnirea vlen.atiile..poziUva coincide cu noua directie a vectorulul resultant tiiprin adinelrea undelor negative Sr in deriv. j rCondUJciibUitatii impulsului :prdn miocardul hipertrofiat ceea ee duee la marirea duratel undei P (!n cas de hipertrofie atriala)..aundei T ei a segrnentului ST diseordani i'ati de' complexul aiRS) .gistrea'za unda 8 ~Sidmciti (~leplla5.!oiilce. III eare se :inre.arb:iirH perete .mputsului in timpul ·depoa.a'r. int$rzierea -propagariii. 3) Dereglaraa proeeselor de repolarizara a znioeardului cauzat.tiile'.e die..

-11/'14-- ~ !!I. ~ I rI! I II ~ I 'I' . are loe 0 marire a veetorului rezultant al depolarizirii atriilor $i 0 ·aeviere a lui spre stiri16 ~i posterior. ales in stenoza mitrals$i eardiomiepatii).. (hipertensiunea a.tMu ~~-~l~.ma'i.1 ~ I .pulsului prin . duj rata mai mare de 0. 1 In derivatia VI apare un F blfazic eu marirea amplrtudinii im....l.""L-I'--"==' . ' . eare devine bifida eu martrea partii a dona ~ leu.a se mareste amplituda un. I I iL .!!. ... II~V5 V6.~.Quz.1 sec. I ."" -: .I I i :'1 I j'U . I .±u~:ttt -.deiP' 'in derlvatiile! I. ""! I I 1 ~ I . cas de 'hipertrofieatriali stinga...eriatla" tn.rt....aieJcli uni.I _ • II 1 1 J.~i dura- tei fa~ei a doua n~Ba:tive. alte . -~Id '1 ~~ 1 II 'I .HAS se intilne~te mai des in caz de valvulopatil mitrale..asm c. ' .."-'H I I ..~. Din ac--e. AVL. Din eauza de]'.I I I.egla:rilor 'conductibilititil' miocerdul atriului stJ1"bg hipertrofiat se schimba :for" rna undei P.j.

YJ'~ 101 I .AD .r. .~.ezu1tiidevieres 'vectorului depolarizarti ~atrtllor spee dreapta. mare ~jQ. aeeasta slem..jaYl .c.. ~-~!I. ICo:n:figul\aiia un dei p e&te goti..~.in.e'3i lui.t~ein cliniea In eaz de hipertensiune pulmonar crcnie. m jos ~. mi:rir. Reie~ind. pulmonari.~ t 26 .a~ durata nu m1aj. bolt eongenitale ale COl"du]ul .~I~~I!l1 C'!'~ofi!o.are$e amplitu .: .. Icord H. denivatiHe A VF.~.Se intnne. din. .~~n derivajiile Vl~i uneori V2.'. III. dm'!lJea undei P . II.

eresterea am.stinga'in planul frontal are.D€vierea -axei electrice a cordului spre stinga.· t.. . nai. hipertrofica.wtidie de hipertrofie In eaz din planul Trontal difera resultant..' r~e unda S in derlvatjj. .' R'" m uerrvatra AV--L. caz . STING :aort~~€..l...HIP.. vslvulcpatii II ._.i'" ... '!.u dini unoer . deri va +. de axa eleetrica a cordului: i(. se m.~ de po.ERTROFIA 'VENTRICULULUI arteriala.. in.e 111. cardiomiopatie. pozi~ia acestui vector pinala dezvoltarea htpertro . fj\ei). PIj] .iv. loc devierea veetorului rezultant lal depolarizarit ventrictelilor spre stinga (fata de. .mar pupm m. Se dezvolta 'in hipertensiunea snficienta mi trala..d : d .~.i:. t.i"teva.zifia vectorului rezultant. deterrrn. tipuri de schimbaTi a 1. Be deosebese si depinde de nona directie a vectorului ECGin planul i·ron~ail In.rOOie ver:atricullaJra smnga. A"V'F.r. 'Din seeasta reiese ca forma complexului QRiS run de.dl€!hi{perl.1115 ventriculara . ·t· nn ..

undei S in derivajia AVF ~i III. Axa e'lectrica normala. si se .anrtl . In p~anul erlzontal .atiile II. ~i 'III. Ca rezultat se mih'e.a a complexulut 'Q:R8]' spre dreapta. Creste amplitudinea v.apile mentfonate se poate observa deplasarea discordanta a segmsntul ui ST ~ a unedi T. undel R in den- Independent de tip.0 deplasare ..u] 8chimba~lor eomplexeler 'QRS. Cresterea undei R in derivatia 1 mad putin in derivatia AVL.8.az1il!.·2. V6.. A VI'. Se mare~te amplitudinea undeiR .ga ¢ posterior f?i este de 0 valoare mai mare.cica eu amp1litudinea . S€ mal IPoate observa manreca duratei eomplexului QRS PID. in delr'iv.Qdin.. tmdei T fata de eemplexui 'QRS. segmentului ST ~i 11.+SVl=35mm.disrcord.ce·~te' unda S in derivatllle Vl~ V2~ Deci: R.V5>RV'6>RV4. toate derivatltle standard. in 3. on deriva• tine frontale se poate observa . se adlnceste unda S in AVR. (de:riv-a~iiIe toracice) vectorul depolarizari:i ventriculilor deviaza spre stin.Ei Ia O. Axa electric! V'ertiaalUi. 4. R V5.te amplttudlnea undei R in derlva~iile' V5. devteres zonei de tranaitie (derhr.e~hit. xa electricaeste A amplitudinii adincirea orizontala sau moderat spre stinga.1~O~2 sec.atie tora.

' .l. . In plan frontal hipertrofla ventrrculara dreapta poate produce 0 deviere a axului electric al cordului spre dreapta ~i o crestere a amplttudinii undei R in derl vatiile Ill.. deplasarea dIDsoordanta ... 1 .HIPERTROFIA VENTBICULULVI DREPT Se dezvolta in stenoza mitrala.T lata de eomplexul 'OlR.11 gradul de' hipertrofiea ECG depind in mare m. __ [~.... 0 hipertrofie neinsemnat.8. AVF.. .asura ventriculului drept. ~i Vl ~ V2~ ~j QI ladinciF'e' a...·V··' ". - .~~'tJ.in deriv... .. . 1 . .. UDdei. 8. .·a undei.. In eordul pul. ... deci $i a EC'G..S ventricul ul ui drept nu puce ~. monar cronic iii alte afeetiuni ell supraincarcare ventriculara dreapta.a schimbari importante in directia ~i valoarea veetorul ui resultant al depo' arizarll ventrieulilor.... II{ ".a.~i DI..atiile AVL . - " ' -- ...a. 'In aeeste derivatii este posibUa... boll congenitale. . segmental ui ST' ~i. 1 • HV. . . In planul orizontal schimbarile de tipul .. mai putin in Dl]. =:»: lIE: ___-+11"..

n 0 largire at cavitiitii.absolut modul de depolarizare a. .8" segmentulul S.d....a.re un complex de tip QR.de tip rR).Ca.. ventriculului.aincar1carii de volum.aza un complex de tip «rSR»cu QI deplssare discoedanta .T' ~ a undei T'. Veetorul dep1olla.r. rezultat se sehimbiB.RS~ In caz de' hipertrofie ventriculara dreapta survenita in urma supr. predormbdi V 8CtOrul drept.i.ltul depolarizarli ventriculare .aptaca O.p. ventrteulilor. (derivatia V6. dar pri.zirli ventrieulului drept predomllla asupra celui sting Ia sflr. In derivatla VI . Ca urmare In derivatia Vl se !nregistre. masa ventrlculului drept creste malpu'tin evident ~i insp1eeiaJ.i.a de' zomplexul I In caz de hipertrofie ventrleulara dre.a.urmare a unel supralncarear! de presiune Cl~e~e grosimea peretelui ventriculului drept (care poate depa~i grosimea eelui st~n. nu prin marlrea grosimii rperetelui. Este evidenta discordants ST fa1.

maijo~s.~ boll cardiace eongenitale §:i dobwdite.i de . I Cauzele etiologiee ale tulburarilor 1.AYL ~i AVR)" din causa pozitiei. endocardite.e'ctiu.rg.an.iceale cordului (cardiopatie iscb.scurta durata a veetorului ventriculului drept Ia Ineeputul de. A!'itmii medieamentoase mice). cardtomiopatil.. de rltm pat fi: Tulburari eleetrofiziologice.eratii asupra cordulul..nti. VI se inregtstreaza complexe de tip RS sau rS.pulmonar - eronio deseori se obser- ventriculara dreapta die tip «8»" Unda S predom'ini in toate derlvatiile din plan ul frontal (in afar-. punetia perieardului.eort cu aspeete d. 3. lop.ni a. a. hipertensiune arteriali.e'mi'c:a). miocardite. pot aparea din cauza unei predominari de .f.atia.polariz-irii ventriculare san la sfir~itu1 ei. perieardite.r.e a. 31 .- 5.dreapti sernnele acestela. Inimii . A.arit. manevre urologice).le fals Infarct anterior. In deri v. (supradozare de digitaliee.. In alte cazurt de hipertrofie ventrieulara va.) 4·. Iatrogene (induse de diferite manevre medieale.~ a rotatiei Immii cu <cvirf inapoi»" Ull. Or hipertrcfie La bolnavit suferinzi de cord.

diferi.sca pe' sectoarels invecinate ale rruoeardului inainte de sossrea Impulsului din nodul sinusal.:~.ti a traseulur electric tn.rea 3" P.iocardultd se ...excUa.e'za.s.arti ale' miocardului. A1 dedlea mecanism al aritmiilor poate fi.ie-.f.[IL'OR . Automatism ul normal sau anorrnal 2. .~iIII.a de paroxism de tahicardle.).snwey). crestezii . a -eenbrilor ectqpd)c. "'. trarea impulBulul.ub .a aritmiilor eel mal impcrtaat este mecanlsmul trarU undei de exeltare (re. Rei:n:tra.§I Ies din starea de refralCib.stimp restul sectoarelor m. Are lac :rein:traJI'ea valului de exeitare in eleele p. Aeest sector se excita din nou prln rein .lsiolira.i de g'..are (nee'xcitabU~.ti. Apare o 'vii.tl!. sectoarele miccarduluf ~i ell.. in. r1e'm- S. care au .llDA.a. apar1.1 Mecamsmsie a. Pe aeestparcurs exci tarea poate .In aeest ra.PATOGENIA ABI.utomatism'ului eel u~elar sistemul ui de eondueere. run bloc unilateral de eonducere a Impulsului flnt'r~o singura directie).1· "" 1.'/it din starea reiractSLra ~:i sa produce 0 eontractle incinte de termen sau ~n for-m. .J!Or mnt: .iof1uien~a susnnmiteler eauze -are Ioc tulburarea potentia" Ielor electrlee ale di:feri'1IDielor seetoare ale miocarduluf ~i sistemului de conducere.aJdul 1m .TM.sa se rasplnde.arEu..r:~U. o eonsec:inta a.

.. 1. ss ..-i v~.. Ritrnul idioventricudar 111_Tabiari'tmii . 1.ar} -2.I€ smusaIV -- .entrlcu]ar..atie· atri.CLASIFICARE-A FOR.l. Tulburari de eonducero atrloventrieulare . 'artriala - ·fihri]... Extrasistolla L Ex-tvasistolle supraventricular€' 2..ntri.. fluter ventriculars IV~Boala nodului sinusal .cUllare. Ritmul [onctional 3.ala f1uteJt atriaJ.€ - jonet.ion:atla " . II.--':"- tahieardii ventriculare . Bloc slnontrtal gr.V.Ritm111 ~tri.... .e·. Supravenerfculare: *ah' .-L. Sindrom de preexcitare a ventriculilor. 'd" " "a _' ..MELOR' CLINICE :NECESARA D'E ARITMIIMINI'MAL PENTRU MEDICI[ INTERNl~TI I.. II v..BIloca'iTiaventricular 2~ Bloc il1trav. .. : ~ _.caIr1tli. Bradicardie sirrusala 2. Extrasistole ventrieulare.$i ffbrilatie -_.tahicardie 2.'·lcarr.. Ritrnuri ectopice rapide 1. tahi.eptrlcular 3..

. felbra.'ill. .resp.e.e$te in.Tahicardi. ·t re a .R"pas. [4II. insuficlenta cardiaea.. '-.34 .fororgan!c·e'~~per-' pctaslemie. ernmn . tn.a sinusala se lnt]. .1PV4~.8 100 pIn a Ia ..ati·e.as-ala" .. IFA V~F".rminata" t.·: stari fiziologice. in mixedem.. vegeta~tiv . verapamil..• :.boala nodului sirrusal. R---. recventei • c. Toate semnele Bradieardia sinusala !ritmului SIDUSeJ1l 'peste 0.a1._ p:aStrin. ·ID eare frecvenps S'e :m81re$te in inspi'I'1atie· -·~i. iPI.r.e. mul ..DIA SINUS-A·La Estle frecvenpa cardiaca de Ina 59'/minut.. M· ai" . cord pulmonar inail~€ cazuri.15 sec. stress.ii cu fQs. . dezechilibru .:at~ de se mentln.se mtamesc . Est~e oresterea 150~-lg0/minut frecve_ntei ritmului cardiae de 1." ·'l~g.lne~te. Expresia E'CG a bradicardiei sinusale este 0 i:rlulljgiJr:e a -intervaiului R.a sinwala este un 'riiim ell perioade de scadere ~i ere~:be·1. cronie. in intoxic. _:' .pozitiv . digitalice.l_r. erize simpato. se "intiln.sinusal...~0I'11j f 9!lr'<ul ...·pina la -40/nrlnut in rlt-. ~ eorel~ape en activitatea v..du -iS€: ritmulsinusaf. iP€ electroeardiograma se inrcglstreaza scurtarea intervalt1lu1 . stari de vagotonle.ificoci ale :interVlalului R~R respiTi. .dfete." . .adre- nale. A1ritqrl. ·hipocalcieInie..-mod....de .seade in expiiratie.binduse ritmul sinusal. '. ...:a. hipnmagneziemie. la pea" ciie'ntli ell boala uic:eroas~a~ supradozarea medioamentoasa ell! betain blocante. in urrnatoarele cazwri... ace .eV~ ·es- . . res .R..~ - BRADICAR.. _tireot:oxicoza. •~ " Semnele ECG ale aritmlei ·respira:torii sint: . l •• • .. unda T este bine .

La proba de . Variante elinico-eleetrooardiografie 1.a nu creste freeventa eardiaca..dlstant:a dintre extrasistolii la 'CompI. - na include .. La pa1cienpi cu BNS... Maniles.BOALA NODULUI'S.efort fiiic ~i cu . Pot fi produs € prill tulbuearea automatismuluincrmel sau anormal... Sindromul pe-riodici ..V ~Iiin 0 ~ este v.a .jonctiunea A.. .larUe olinice eele mal grave ale B._ dams ..NS sint: starl slneopale .locad.~ R.E..stextramstoll'~c.e sinoairiale de gradul 'II ~.BNS:) La baza BNS se a£1£i scaderea automatlsmului nodulursmusal. Bnadicardia sinusala persistenta '2" Aparitia 4. 2. dar se produc .bf.ali).INuSAL (.d1f1cit 2: R.entticuii.... 1.. este ~ .. Pauza eompensatorie 'pi35 .~i prin mecanisnluJ de .. A Sto:ks.ritmurilor ale BNS: ectopiC'€! [nesinusale) apar paroxis- 3.a Intervelului de cupla] Intre sistola precedenta ~l lextrasi:m:ola.e sau parasisto!1 lie. L EXiSii'ent.ABITMULE ECTOPIC. EXTRASISTOLIA excitare prernatura a cordului Pl'ifl maeanismul de reintrar(! sau tulburaTe de automatism in aitrii.vmnUr'arr... 'C8!':e este mai scurt declt R-R...exul po. B. se observa 0' bradicardie sinusala perslstenta.i gradul III tahl-bradi (pe fond de bnadleardle me de ta.cardie sau fibrilapeatri.atropin..

complexulQRS ramuri) nesdlimba~ (da.ilbl!·~ ~lI!i .' '"t-: ~Fi JJ • ~ • . ~ '~~.r I m I I . .3. unna .IN EXTRASJ!STOLIA SUPRAVENTRICULABA. . 0' 'po • F -.. ..ellta. 2:. .~tS ~.._- .. .ciat un bloc de 3:. b t" . 'r '. Unda P' este lliirietrilti .lnbat ..~ "" ..1..nnamte."""n"f<Eilpau '7'10i~ Ino·m"-n~"""'..t'U. • '.. cPrl\Plie~iW1QR:S nelSclld. I !. z.. . t 1..':"'!:i~. i.' _ :_..nlo I III I. . panza este :n:eCOIlllP ensMorie·...!.I rJ.l.. 'r-¥'I. .. pauza este necompensetorie.! ~ I!' .. ..- -.. II.forma oOlnITllexului Q'RS ~: "E'x.L.~~ ~_.- . aT'cu ~' ne'g'ail]..n'll"'1~ . d". 2"..~-~tt~ . Forma ·l..efrio-ventricular)..1 I 1. r 'J. I ...1' .:..!t. .~(..~ .J. undelor P diiel'ite loa . - do' 'I II !II I I .V I I I (din nodul. Extst.1 r I I ..ca !nU este 3elH.~r'" ~ '. 'Q 1ID d !ID . 1..2"..~ este ansenta. II 0 i.. '1 I I I' I.1.it.. t'" san '-:U[pCl I<rt<. .~' I .

u{pa tqpi1ea fccarului: 1. pauza este 'corn1p.m.cite doua. in salve - 6. compleaul 'QRS esrte l'Itlit ·8. 1...e. 't'n cupl u 5.AKA': 2.D'up. Hpse~te unda P EXTBA:SIS~OLIA Vl:NTBIC'VL. mon-oforme QR1S e:mtr:a£isto.. .onotap~ce (din ..alee!la§] focar] 2. p pot fi: 1.forma complexuiui 1.'coce --RI'T~ 59-U tardive.rie. Ex:tIwistole1e • .. ~ "I.e IPot fi: '2" pdluOtIme. D.]. pr. " .ltrls:emiDate 4. solitare 2. pclitopioe (dinfocere diferit1e).. .erusato. cite trei --.~biBemmate (.a . m.) 3.

3~Seurtarea '. de obieei..:entric'i. ell 1ffirecventa 140.' 1· !'·I'I. 1a mecenismul pe paroxisrmtl.ta sa u din ventriculi.::xtras[stol'E.19.jo' Q.. . care 8'S1.40:~.e:de (0"12).eniv~~)at:a..~~" tuLaztqi. ~ubd. ·ptee. -3.mtervalului R. nega _ sau tiva inaintea comp~~e·:x. l dtntr=un focar ectopic din.a. •• .teeel mal il'. -reintr. • atriale l('(fnda P pijstrat~.I I IE. • ~ -. Complexul 'OR§?)~.:rs:s:tablle§:te ·:ritmul·la'meoa1l1s.-a'c:8.tin extrasistolelor I ventricular€. . sau prin mecanismul regulat. ~ ___ .ului-: QR$~ J"'":'.R.. Complexul ventricular ' . Maipn.i.501i1linut."dup. ~ parcxistlce .~· .utem doe()sebitahlcarldii ce s~pl'aventricula~:. In tahilOardta pa'r()xi~t~!CEi jonctionaIEi (supraventrrculara): 1" Frecve~t:a' c:arcJ.8: .2.arit. intre.. .•--· -E IV.AHICARDIAP:ARO:XISTICA Este: :0 tulburare A~V" de ritm"gener.Jt:ml~..ecvent~ Are un "inceput brusa §i un fin:a] bruse.e.- I _ - 2. .:polimorfe . in salve preeoce). V. .carotida.J~.' 4:0Proba sino.~:Q.mu~de· rem'itar.a1' Q.u~a. 3.r:incipru~e ale t~iea...est€ in anamneza un bloc deramura .a f81Scic:ululdi 'Hiss.Probs 'SIno tiatrotid"a . Extrasistole m cuplu.':2 rJ de 30 extnasistoleJO'ra pe .Gradatii1e I.. Mai mult de 3'(1extrasistole ' . Semne 'ECG ¥..ru. .s dup. jonctiunea mtrari). este de 1.normal (clacii nu .l~~eh:i~bat.:re".c:a~i m-"e~~t{)liJe p.aL!OWN~W'OLF ~. _.rdiei l" n • ~ _ _. Fenomenul '-R/T (extrasistole T.a eomplexul 'DRS.U nda P' se suprapune. sau urmea2.ora .parroXliisti" re- atrii.-2 20Iminut. :p~Lstr]oouseritmul La f:el.. 4. :2·. ." _ .).

.r-'-I I ~--_ r·-.-.p"1 I" 1'" I __ "P' +I .. -. b."f-I""--+-+-+.42 ....+-.89 .4'C..~~Jti·..o::dcatii.. eeai.--j _. I .P .~-..- . 'I'ahieardia p.... . hipertensiune ara teriala~ feocr...c ~ 1I!-..I.f----· _.....' ...F--.iI....."".. cordul pulmonar._. boala is'e~hemica.1 . --1--' --..'C='1~13.ct..TABIC:ARDIA PAROX1S. ~._.::!!-=_¥""":"'.-l~.I. . ... O'j. _ ~.J f- 1 ._ - t-1 -....-+' .'.. firezuUattul unor mecanisme reflexe Ia p'aeientU cu colecistite'....~ k:... wpw. alcool. eordului. fumat ¢alte iut.a diferite operatir asupra eordului. ....--lI~i~I--t--"-t--'l---t-1 I: - I - "'*"-t--t--...-JL- _.1_~c .. ~. 11- -1 n -.. ---'r-'~TI-c....__ I.....a poate .-j-:... '.::'. ~-!__1F-1t__lI__"9~IF"- 1 MHH I' I·-"f-'-·-·-f-'~'"· .P" .. . .. -~ ..alE!! sistemului nervescentral.....il..i ailt'ele.r--'_.. I -.. - f---. ".pancreatit'e..iuni . :af:e.... intoxicatii eu dlsitaLice. tire otoxicoz i.. _ .. 'in stenoza mibrala" ]0. J("r u I ....· .- .. ...~i rsumatiea..\~.~~'t-.-. ... in eaz de abuz de eafea. .~t--"'r. ..~'__Hlli-I ~-+-=-r-I-f--t t~t---p-+-f-""""'+-_""""'-I"._.. -"-l-F-~ 1.. -~._.~. Din afeetiunile organieeblhi'cardia Iparoximica supraventricwar..r-F . ~...-~. r-. dup.TICA SUPRAVEN-TRICULARA Se inUln·e§tt!!Ia pacientilcu distonie neuroeireulatorie._".r-r .-."--~....._~. In eaz de sindrom l.oou>oc!. celeuli renali..~" I Ii -t--r-t--t.. ---M...:£i in miocardlta nereumatica .- I~'P ..-I ._.--f---.·. cu predominarea activitatii sistemUllui nerves simpatic........arQxisti~cisupraventnteulaea poate fj.'~A~~~~.-1" .:+-t-- __ ~__ _ ... I PI I _~' ._._.- i-' -~i'---f..'Atl....toffi infsrctul mioca rdic.

6. ! i .OO1r·e J dului In compara +'" en evierea 'axei.QU" .a core U . .TAXICARDIA. Complexe de fuziune §i capturi. ' • 2.3... (debut brusc paroxistic) L Seurtarea I . cordul ui 140-240Jmin ut. .t5D·· :'. II _ ff : I .astriIl.. .T ¢ unda T discordante . For. .' . 4. "< .:JCULARA. PA~O.XISTI~A. Deformarea see cu segmentul si larg.rea complexul ui 'QRS rnai mult de 0. mtervalului R---R. . e 1 tr: lec' rice .ui In cor ~le ritmul ipiticd.ecventa contraethlor se ritmul regulat . p.1'2 S. VENTJ1. atrial §I rrtmului _ventricular..' 4J' .i. I .~ . Existenta disoclatiei ritrnului es t e aece Ierat.

0' tulburare ~ de ritm in care se anscriu exitari ~i contracni de. Coeficientul de . . separate . ~i contractiite al este de obicei .atH:le II. spre versericull se conduce fieeare -al dotlea.atri.A Este '.' regulate in d€riv.'1" V··-C.. Unde P nu sint.Fm... de asernenea sint de o frecventa mal.0-350 /minut. II .RIU·A'-fIA ATRIAL..conducere ·al impulsurilor din atrri catr e ventri- culi IpoSite f1': 2. F. 1~ .2'· " . 4.regullata de :Huter airiaa.atrialle . .. V:·.3:1..'.F iatriale in forma de fierestrau III'.. Semnelc electeocardiografice: 2. Unde .s·eintHne~te mill 'tar decit fibrifatia atriala. A. poate trece in fibritatie artraHi.aa "0 . rar'a.'V···F-. .cu distante R~· R egaie ~i _in forma neregulata.a]a paroxtstica . 4~1. dese~ haatiee ale grupurilor. forma . ti·bremuscuLare ~i perma'nenta . al trelleaeau al patrulea irnpuls din atrh. ' 1-" . iar atrlale.. Ethiologia f1uterului atri ~ boala organica a cordului. Eluterul exitarea at-n.xista fibrilatIe . 3.. este de 25. E.Este 0 tulbur are de ritm . A~·.In care fir~cv'en~a centrectiilor atriale 1. Complexul ventricular neschimbat.

-...I:mt nef.. difemlle du:pli forma .. free- m. ..Pre. deoseblm ...e' e e..'. 'I ..~i arm:plitudl. ~ undei P" ~..normosistollc.ut.. ".lrl contractm vmtrilculare @..]e . ~ 42 .e' ·200~3·00:fmj[n. ·2 'V' IS.i.c'u 'venti d.:ricunarr... unde r.terul ventricular' s!nt...riv·ao. .1 r1. 2:00-511(l1Olminul.afi:oo]n.ate ~rraila runde.pid • I ~ . ~ II! 'FJut.erul ventrtcular iest.m 0.} £ibrila~i..e:mne:le . Lip..Jd'tar\G! riimicl 8V'entriculilor' en eu fre.. U. vanta D'U Clfa'il . farmi .co r:~tmr.tel~'S.C¥eD.Forma..~ F de ~ctivi.~.D:..(Umin.iimare doe 16.ee~ .· .8 mai mare .de 90/:minu:t:._Vl~ _..a freov'e'ota :20(l!~'30:0/mlnu~.apida.a.m fibtilmQpa ventr. ee nu psrmit sa..c:i (eu ~fitm rapid). atrnaJ.istoarjl~i.ant: 1.tH.eulara .["Sian:iz.eclInt:tiexul'OR.ieg.a.. sirnetri. hao.'..i ..a.apiildle~.sa 'V': riii!i:1! '. V.a..ut..A::.ta 200-300/min1:1t~ care treee ill . 'unde:].ltlate'~ .ijic:a~ r.ita·tie ven:t.:ficiente •.i nere'gulati~ dez- P'e ECG ~n flliu. 'v ~1 ".ne.S die ses:men.electrocardiO:~'...nd~le ~ 0. 60--g0/minwt" bD~dis.1r 'I ''1ITeI'..T'.fihr..c@'. are' okecvoot..zen~a.9:ta~ fa. tah:isistoU.

see..e: ventri.TULBURARI DE CONDUCTlB1LITATl¥ Bloeurile sino.nedul sinussl c:atre at:rli.'milt tltIburMi~ de.11 .se vorb~ despre . este otulb~ar.gala .o blocaJda AV prnxJmBl18l..Dac.lor avem 0-' i9Iocada AV d~ .e1 Pvmai rnult B. de eondueere ia impulsului \at dura1::~i und. Blecul intraati~al-...e prinatrti.~ . ..coo..atrm eat't'.ATRIOVENf..}'f{"' mvehi~ :fascicululujHl-ss sau a Irannlri.RI'CULARE Smt 0 tt1Jbttoore~de 'Cnnducex.a bloeQ~ teste lla nivelul . Pe un traseu EGG CU ritrn s_if"' nusal l'Iraun moment apare 0.~a. l)aca' btocul este .P:eE'CG se ms:c. ' .LOCUR:ILE . condueere a Impulsurilor de La .y.atri'ah:f .tie 0 marire de 0.pauzamare prm lipsa cemplexului ventricular. ~'i. .a complexe QRS €ste e.rl . In pauza ldistlan~8!kiinibre dou.truachiului His . .e a impld~ul'Ui ·de la .atriilar" nodului AV~.

·R. .el3tiHe·dntra fi: 2..'Q.atrn catre 'ventriculi care se expr.nodul sinusal sa u de Ia atrai eatre ventriculi.im·. mai rnult de O~20 sec.AI III .4:..Mobittz II _' este . prin prelungirea intervalului .1. 3::1~.E~CG este sc.arpat Ii-eeare lea si al treile» si mai multe eornplexe ventriculare. este 0 intirziere a -transmiterii Impul- Exist:a tre-i tipuri de bloc AV gradul H.sinusal catre ventriculi pIna la blooaeea unud raspuns.:1. bradiosrdie "brusca~stare de sincopa. complexe ventricu'lare.Vde gradul Iea bloc AVf tatiei 0 II este un grad 'a.1.sului de ila nodul sinusal sau de Ia ..rog~esiva Ell scapare a eontractiilor unor carora nu este prelungirea QRST ~ P pot inall t 18:1 mtervalului p_..L II tip . Blocul AV de gredul II '-_ este. Blocul A v de grarl'ul I -.este 0 pJl'ell.avansata de irrtirziere transmiterii exci- decirt in bloc de tip I :$i II. Clinic aceasta se . BLOC A V DE GRAD. . 131IlP~-l~9bittz 1.11il'l€LlI'le progresiva ia irrtervalului >=-=- P'=Q. pina !. (perioade Luciani 0 W~k:e- il.. in timpul IP.manifesta uneori prin vertij 1. blocarea bah). Ps .UL III fbloc complet] Se caracterizeaaa prin Intreruperea (bloc area) tot-ala ·3 transmiterri impulsul ui de la . unui T8S)pUThS..P_· Q.s. Atriile si ventrieulii se eontraeta Independent un ul de al tul. ·44 :. de doi- treapta mai . 0 int:lrziere a transmiterif texcltatiei de Ia nodul . tip de bloc A.

_~'= Ll -'1\14'II.dfntre un& P $i complexul ORST. In timpul inurarii blccului AV de gradul II ill bloc AV de grad ul III poate fi o peri oad a.I - .~ . l.q::.'_ .p. ftP'. I .1'1 .. rrtrr+t ... ic~tne'ven. T'. Pronostlcul este rezervat.~ '~. aVf _ :0 J1.if1aI&'CicuTIa:re . !. .II ~111!llllliuulml.' . . i Ii. . I I . bloc de _. bil:f:ascicular.' . 'V~~:~~" . ca consecinja a hipoxiei cerebrale.: III II! 111. ..-~ . Pe E'CG Iipseste Iegatura B·LOCUBILE n·E RAMURA ~IFASCICULARE Exi:sta blocuri monofaseiculare · t. \is . 0' .'~:..1:1: . I " --t-~'---'I1 . '+ I ~-'fo .. de ramura sitJngii H~. STOKS.. : I I aVL ~.__.~ _·v -1--". ._ II ~ '.:rel ramurI.doua rarnura dreapts.. . : :~ i . ..~.re parE:xilitarea se ras~~~te _ .brlculu~ sting~!aviQi se lr~~ tcmt..APTA la luceput . ..:_~. !" I . ••• .H~j -=iT" ~. !. asistolfa ventriculara este mai mult de 10-20 sec.pe . In dependenta de rrivelul blccului (proximal san distal) durata complexului OR·Se poate fi sehimbata 'iar complexul deformat. RAMURA DRE. bloc (l':am~urri?ltr. " ../-_.'~~~~ -J-:~' " I ~-'V~. -L~. '". Acesta este aeeesul ADA']\(IS -.. 'I. 1 \. apar convulsii. I: I .e BLOC DE. I ~I • -I I I . Dace.. '~T. I' I " . bolnavul pierde cunostin]a. de asistolte ventrtculara.. .r I ' ~L~ . . rt.arrt'M stingS.r' . a S~u111i interventricular.p. in 'timpul accesului bolnavul poate deceda. : .

aoce.s. I ' ..I' ~ i i' i - • 1. .'V-2 .treyentnic:ulu~ sting~ ea I'i<ezuiltcitaxe loc def-QMla~e:acomplexu]ui ![)f.attrJJculaJf~.. se 'excLta ventriculul.ooeselor de depo1anz. I . drept $1 in stirq. : t' -. In bloc de r. apo:i. . In deI'""iva1Hle '\. Se l'etsp]nae&t.irt... va.. _• l -. i J ~ __ I ~ i.rhra~iilb:~preeordiale BLOC ICOI\IPLE~DE RAMUR .ecatre partes dreapbl a septuluijnte'rventr1cular~. 1 r I ·1 1 ~ : . Caraetere E":~'Gin bloc de ramura.e Ilmitele ncrmale. I l.a in eompl et5. o "Og_. se schtmba f'o'rma corn-plexu] uii v. 0=- 1. (:ncetinir-e de ecnduetibilttste) pe' ECGin de.Dfun ac~ta cauza.. in d.In derivatJia VI .e. ~ ..~ t 1 I . 2.a:: 'll.rivatia VI ·SG)lDlscrie eomplexul r8R'lr iar durata complexului ..'~. I rL :_ .te c8..amur. 3" Durata complexulul Q'RS este 1119-1 mare de 0.OJ 11 seeunde.. ·L. I . de ti·p rSRt morfologlc cu aspect de IV1..tea..VL durata. .12 sec. 4"... dr€'apt.. dI'eapt.. .reoordil~e.QRS este normals ~.ales in deriva.tiH e iP.!5.· . mai .. 9i tulburarea ~ .~ segmentul ST' este subdenivelat ~i unda T' ne'sativa. I. cu lntir-zi1ere exeitarea se l'\a~nde..einseriu eomplexe QRS. .a a 'co£rldului.A."I • I -·~·-I I. undei S depa~le~t. I I QRS. STJ NG·ji q Exit3rea se produce neobisnurt.

'C·.&!JIJ'I:. durata complexulul .OR8 este de '0. 4-. Iocar mlc . III derivatrile V5.B. AVF complexul QRS are forma de IQS §i rS cu vtrfullargit.Infarctulmioeardie aeut 1~de focar mare (transmural] 2..heml. de.V6.. IS-BV1ll.. I A VL este 0 subdenivelare dlscordanta a segmentului S-. 0. In derivatiile Vl V2".format. . .Angorul pectoral spontan C. e) angorul agravat.de tip RI cu virful Iarglt.n_ Pen tru a analiz -. luna..debutsub .CG in bloc complet de ram llri stinga:: L In V'.lci este rune .dl Ia vir:t 3.c. ngorul pectora] de eforl 0 a) angorul de elon de novo. modlficartle electrocardiografle In eardiopatla is..i. Moartea sub~ta primara B~.2.seve. . Iar devierea segmentului S~· T si a undei T este moderata.Caractere 'E. bifid" C 1 aspect mcrfologlc de M. debut de peste luna dur-ata). ngorul pectoral A 1.eeventa. Ill.T si unda T negathra.09sec. mare de 0" 12 sec. OMS:: A. Schimbarile morfclcgiee ale complexului O'RS sint e8J III blocul eomplet. enumeram elasificarea cardiopatiei Isehemlce dupe.AVL compiexul ventricular este de. . _. Durats eomplexul ui QRS este mal. cu crescatu. 1. ' ' . 'I. 2..5 V5.~ __ .. b) angorul de efort stabil.ritate.. 'I'n bloc Incemplet de ramura stingft. 11 I_' .s. crescendo (fr..

. tanti.r apar la efort fizic minimal sau 'in repaos.~Jta. In angina de .1' '_! '..ze. d . mai mare de ..'!"'~l'Ul.e ne r.dic. A' "t' '. Pacientul tolereaza suficient efortul fizic obisnuit. de 510metri Ia urcarea p~ searl pma la 1 .. In timpul somnului ... sa III.apire.~mu. I~ severitatea .. la mersu] in pa:nti:.i nu depinde de' efortul fizie .II.l. ~'n:o. .e~ a segmentului ST' ~ .. -e~""'rg.1Ii.1 rezistenta Ia nj.G ~ grafice sub fO'l"ma de sUlllr~asan s.m. .acngo. CIa.1 ia .. J.te eel o.1 shress.0. puseele de anger survin n umai in €IQrtul d'epa~e.troglieerin8" pot apere sirnptome de InI. C ~ a sal.:!1AJ 'u.apar modifleari EC.~_e" 1.8:pont . In. Puseele de' angor dntervin 1& 0 distan·tit mail mic~a. Infarctul mlocardic vechi (cieatrlceal. (sten O"""'1li".B special! de' anger.00 metri.'.!' n. Cri.. durata crtzelor.aj.ubdentivelar.' ':rl'.5.B"elasa fun.et.a urearea 'Sca'n" lor mai SUs deprimul etai....'. La angina de etort agravata creste freeventa. timpul crizei '.a in repaos. sufici-enta ventriculara stinga" . Insuficienja C2J'diaci eroniea E.s a IV.e de .bi§Duit CIa s a .-". . a{Platizal"e BaU subdenivelarea segmentului ST ~ :a undei T.'n'pc Prm tm etal est e ..-]"" '~I.~... poate ."".3.. Puseul die anger apare in mers obd~'u1t 1St 0 diLs.An6>ilil'il. CIa.~J.ef'o'rt stabHa se lln..I ~~I 0 fOT. .c1ionalii in dependen'ti de' toleranta eforrtwlui fizic'. eerdioseleroza posttn- ~artica) D.:a p 'l.

izei de.£.~ .de ii:a]hernie estle' ~l:ectt1adlJli ~zttiY.UJst:a.atle is IJ. 'tmtda T ¥fa .diqp..a Ide:mectJ:!@d.iridiqlCe.. Dacit deSISu.f6clifi 1 In 1['.. Jvlajor. I. V4~ VH. '30-40910 .ectiuni mtra~ eXJtT~ca...:daca.ate.e1ectrodu] negativ. testele Este important.i 'OarQlliariw~.ia Isehemieasegmentul ST oSlin-· deste [eziunea snbepieardica sausubendocardtea ~i apare sub urmatoarele modificari: a) subdenivelare oI"izontala a segmentului 8T ou 1. :8Llligor ECG poate fi ncrmala in 20 %.aJS(}~1i-taJ' lnai1ta" §!ng.Emetrici~ . ~t.Pioo :z. 5. efort sau laalb: t. prOVQ~ care 6 ins ulileien1Je. A VL.DiroectafQurl'dEli T' 'dE1ptnde .enQenta d) subdenivelare concava in sus cuaspeet de: «albie» .de.irschrernie este .moo V'9Jn.oo·si. b) subdenivelare oelic desce.llit~t~:a·oojnavilor pot preaenta :aJstPeete'de .:t1 c-r. carile de ..cumlda T d~ tiP eorollar-iwu· ---.cazuri..a. @ <m~ns.eSVR' de. -alJa:rlnd . .~!a/tiv~ Insa tmdlaT Il!€1S'artiv..ca' inca:rdriQpat.La parciientiic'U chemica~ECG m!autifestari clin~~e.ndenta C}I subdenivelare oblic.numai in. Chlialf ~ ti1'TI1'Pt. . '. . pr>a'tefiin mu!~te oazuri ode .laf.epaL(ls· este J1~TrnaJlii1n.u\~zo·nei de :iscb~. asc. eazuri. rnm :?] mai mwt in der&va·tJ:ile. dessppi"a zonei !de' . unda T: va fi pOZitlf\(Ja.a.Jevlldente de oar.

·..S~U ... crendenta.~ ~ V.-lid'.ag:t\9Nat. l.F En mr:gocul .-'SPQ~. -i'il'"l-C'~T'rli-i!-._-_ a) ..L~a a:iWi~i J1..Ja..J.'..n:....gura' unda t c) supradenivelare obHca" a.il~dJc £'aiz·a imtial~~:s~p.ll'- /.i'lo-.EJjd~v~e:l~r€taf.cut' U) ~~F. ·~u ~() . Ln inf&rotuJl TQioc. m' :perlc~jt.iuilni ST. supra_ dozare .i::.: ml:ro...seg:j:]lieM. J} expresie "' EC_G~a segment3ului ST in ca:rdiopati81~ischen1ii~a" .8xclbds} Q.Gfe\_ digitaJ'ice 'Via £i < '_'::. r1..eO( at.lob.:...\~re~ c'-:ll...Varj>antB de' supr adenivelsre a" 'S..ata< 'er€1a2a SiThJmpt-amul . undade aspect monofazie...T ing...r.rt' ~ .~a'... .a :j"nIOM. 'T ~ R I I I ': I • b) -supradenivedere orizontala..ln. l:pit." . J...~ ~D.]." 1 --::: . care in ..tJ.JIJ..s:T~i' unda .~."~..':I"II. gLobeaza segmentul ST' ·~i unda~_ mtr-o sin.a.J..scend~nfa dJ suprsdentvelare -oolic des.Ttu $¢$pi..ifl'sC in: enus • "'a' .egme:n.Ji.• .'aca--se.~ s:e Int$.. ~Qrul peat-nual...· _". '1.~B~agul ui~.

te supradenivetat .. Clnd.RDIOGRA~1\ :tN INFARCT"(lL .3. !n primele saptamm. Derivatifle care culeg potentiale electrice' d.in imagine directa' §1 subdenivelatTn imagine inversa. tV I .. cu .i stadiul evohrtiv .ere-cizeaz.i €'S. I ~.eiC'toirQlui. eu cit tnfaI'1citul este :m~i' rnasiv ~i 'mal intins. Deasupra "S.tiile din partea opusa ~-~imagipd Indirecte-de infarct mio~cardic . unda T~.'n imagine inversa.'~ ..: eX1S a. .::.a existenja Infaectul ui mioeardic in . veetorul de neeroza si Ischemiese proieeteaza pozitiv" iiar eele de leziune --negtat1.·: ·care reprezmta necroza miocar: d·i-ca. negativ.e)cte" 1ar deriv·a.eziunea.e~za semnele dir. 1l1iOClt. La un moment dat in evol u1~a infarctului cele fret aspeete on. ct~ M Dlagnosticul eel mai i'mportant semn EC'G ~ grafic 'de infarct este unda Q 's :. '1 necrotizat vectorul se iproiecteaz. 'I N_ • - o.a. . mentului ST ~i undei T...ELIECll'ROCA.. inreg$. - .Ieziunea este foarte :expnrnaia Segmental ~S. .dfential~lui monofazic de actsune. - _ •.. IoeaIizarea lui .. «fuge» de electxoci:.numite «imagin..T t·eal1:ze-aza 0 ima gin. cu atlt mddifidirile EC.e partea mfarctutut.s~'r.~nat6a'r~ cea . .6'O~80 % _ oazuri. I ..pe modificarile complexului 'QRS.v". seg0: ... Ieziunea _. .8 'in og-1inKla>) .0. . I • Segmenttjl ST exprima l._'.. .'.' ~ t~ anorma lX. ~ lVlodific?~rile ECiG-g:rafi~ce exprima Ischemia _.'~ unda 'Q.e·asem.attt .. .G graiice se vor inregistra 'intr-un numar mai mare de deriv. p··...RDIC " . prin segmentul ST :§i_ necroza . se bazeaza'.. I .'1' ~ '! ~ .

" Sel. sau tatI1div (subaeut) peIisist·a 2---3 sap~~.. S t·~. ~ de t!cb.LUI-MIOCAB.i:twlstadlulut acut segmentul ST revine Ia Iinia i...linda.d i u 1 I. Daca ..ELECTR.2~7 zile de la debut.. -unda T devine vizibila.11.. unda [T..gtffiiice apar dupa 10.4 ore.nregistreaza rar. .Ji. larga .ele de neoroza Q.. ilar supmdeniv.. . san de debut (supraacut). i u .. Inca in primele ore apare unda cr~e tr'aptMj. 8$cutita. minute de aa· 'debut.. Spre "Sfir9. segmentul ST tind~ ~·arevina spre linia izoellectrica~ iar unda T negil~iva: se adinceste... Segmental ST este mult supradenivelat.. agravarea .1 l~-Jintermediar (aeut) -.1"m e'l!i .OG~. in imagtne directa ~i pozitvi In cea indarecta) C:U vtrful ascutit.gativa. durata fUnd de Ia .e!arrea S'T ibirnJd:e a coboaee. La ~n'ceput poate Ii un T' «coronarian» ~ negativ.angcrului stabil.clinic se manifestaprin prodrorna.a la 2. Ia ..I>:. 30 dureaza pro.8. Cind segmentulB'I' revine Ia normal (Hnia izoelectrica) unda T apare ne. in maiorrtatea S ta diu 1 i n i t i a I (zero) .DIC . [n imagine directa este -prezenta unda Q.c.zoelectrlea. s Q patologiea. •• f . Mod1fj.. caire izolinie.irile E. S t a. Evolutia easuriler. uneori tu1 bur ari d·· .. m timp ~ modiflcarilor veste specific. eu bratele sirnetrice ..emie T- . T refleeta ischemia rniocardica.OCARDIOGRAF'ICE ALE :iNFARCTU. pipll Ia eiteva ore. :Smt· lPr1ezente uoo. inglobind $I. STADIILE . diu l 1. angina de nov-o. S tad.. in imagine directa.. profunda.30 min...in prirnels 24 ore segmentul 8T supradenivelat inglobeaza ~i unda T·~se realizeaza unda mOh'O:faziebt In ·zilele urmatoare eind segmentul ST eoboara .

.-.11 . -1· st 11- $"(.__" • I . r» T R I~ I" .1 .~ -..~.

..aoeasta se va inter- preta ea o tulburare acuta a circulatiei coronariener Atuncfclrrd mo. A VL. Dilagn.~ ·ascutit. chisrr pOzitiva QS poate ramamre pe Aceste modificari transmural toata.e electrice directe (unda Q... sau fara.ui clinic corespunzator si cu eresterea valoriler enzimelor serioe del peste 2 ori-putem ..I. ~i V'4... Unda T . .:.-. d. V2. AVF (plus sernne in. """"" direct€ in V 4t V5). 'l.... Infaref m~q'?:#rdie anteroa.. Infarct mioeardie po..-V3_. Infarct ~~.. .." AVF}..dup. .«coronardan» amplu. "Q:..steroimerior _ . ..1 V2 ~:i uneori V:3~ uneori seebserva si unda T rzoelectrica in DI. 5" Inf. 4. viata.cul tOJlogr'a~fic al :infaretu!ui mioeardie ST'" T negativ): aeut :in' care die sint prezente semn. miocardic ·arnterior ...54 . l unda 'Q... V5.picall·.I._. T apar :in elteva In iDi'a'rctuJ mioeardie schimbat .. simetric .mtim·.~ ~2.c ilntramural ..astreaza un aspect statimai' pttMe deverui....._ __ I _.ablou clinic de angor.asoei~ tablQu]. .. i~~:rdj.VL. I~II. de foctir mic complextnl segrn·e:ntcil ST ~i unda T. sxistenta unui infarct miocardie eeut. ..s t a diu 1 IV~ cic·atri·oetall _ I dupa 1-3 luru but. T negativ in .ari1e vor persista tirnp." acut de Tooar mic . V6.lMS semne ind1- recte @n II-III. pe un t.osti. t. Inf. supradenivelare anteroseptal ~ \1.al.rlific... II. sau eomplexul infarctul miocardic acut QRS nu este pri- sint caractehistice pentru (de :focar mare).amrplitudinea .:i I 3+Inf mi:oca~rdic anterolateral -. . V5. A. . . Smt modifieate Daca modificarile undei d'erivatii pentru ma data. :api-c.e 10---114 'zile.el.AVL . . . I __ "'_."~tniarG:t:t11'mioeardie su bep·. Iarg. uneoni 'T -fl~ativ in I. miocardic 61.. .afirma.. .poat"e fi subendocardic.: .Unda T' i~i reo' de Ia de- duee ..V6 {ip1.a eea Iost subdeni velata p. V4 ~iJ V5. III III .V 4... .

e-ric@ de.- .O~:P. 3)cre:~tereav.-?<~Q. peste 2. cresterea valorii proteinei «C») reactive .~. . 1• .II~ nr. se I*'abilette au-pi urmatoarele criterdi: 2)1modificarile KFK~LDG).g>l.~~~~.]file Hemogra mei ~ leucceitozs.[D...Qil profund (anteroposterior) va.1. Infarct·-~i). .~"tT>F~ \r5~V6. aceelerarea VSH. ~'t.~:.CG ~l1aft'ce.~~~('~:~~ "'J~~ ~. ori (ASA T .a.~ In spriginul diagnQlticului pledeaza ~i-modifica. V3~ Diagnosticul 1) tabloul clinic.ALAT. r . gept. AVF .Ga1?~\iJr?. E.. W 9 Infarctmiocardic V4~V51~i AV~F.~ VI. Irr.n'~l ~ ~~·~I~' ~.i. tniarctuli IOIioca:ttdic poste:tt~l~zmtdiafragmatic o o.alornor enzhnel:or I. L~~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful